ONS HEEMECHT

Bulletin communal
N° 02 : mars - juin 2014
WAT WAR LASS?
Commune de Betzdorf
ONS HEEMECHT
VIE ASSOCIATIVE
NATURE
Wou d’Uelzécht durech d’Wisen zéit,
duerch d’Fielsen d’Sauer brécht,
Wou d’Rief laanscht d’Musel dofteg bléit,
den Himmel Wäin ons mécht,
dat as onst Land, fir dat mer géif
hei nidden alles won.
Onst Heemechtsland, dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.
O Du do uewen, deem seng Hand
duerch d’Welt d’Natioune leet,
Behitt Du d’Lëtzebuerger Land
vru friemem Joch a Leed!
Du hues ons all als Kanner schon
de fräie Geescht jo ginn.
Looss viru blénken d’Fräiheetssonn,
déi mir so laang gesinn!
Mentions légales |
Impressum
GEMENGEBUET 2 | 2014
Sous la responsabilité du collège des
bourgmestre et échevins.
Unter der Verantwortung des Schöffenkollegiums.
Préface | Vorwort ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 04
Conseil communal | Gemeinderat
PHOTOS COUVERTURE |
FOTO TITELBLATT
Séance du 28 mars 2014 | Sitzung vom 28. märz 2014 �������������������������������������������������������������������������������� 07
Séance du 9 mai 2014 | Sitzung vom 9. mAi 2014 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 24
D’Lëtzebuerger Nationalhymn
„Ons Heemecht“ feiert hiren 150.
Gebuertsdag.
150e anniversaire de l’hymne national
luxembourgeois «Ons Heemecht»
(Notre patrie)
Musek / musique: Jean-Antoine Zinnen;
Text / texte: Michel Lentz.
Nature | Natur �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
PHOTOS | FOTOS
Commune de Betzdorf, sauf:
Gemeinde Betzdorf, außer:
p. 40 natur&ëmwelt,
p. 41 SIAS,
p. 43-44 Partenariat de cour d’eau Syre,
p. 44 (Cigogne noire) Rob Schiltz,
p. 55 „Nordstad Jugend”,
p. 58-59 (Eau & Pain) natur&ëmwelt,
p. 60 (Musek am Syrdall) Rob Schiltz,
p. 60 (Relais pour la vie) Yvette Arendt,
p. 61 (Relais pour la vie) Claude Piscitelli,
p. 61 (Klarinettessen) Romain Asselborn,
p. 64 (Fussballs-Tournoi) ISJB,
p. 68 (en haut) WiddeBierger 50+,
p. 69 DT Rued, Carlo Feltes,
p. 70 (en haut) De Leederwon asbl.,
p. 71 (en haut) DT Rued, Marcel Schwartz,
p. 72 Représentants des parents d’élèves.
TEXTES | TEXTE
Commune de Betzdorf, sauf:
Gemeinde Betzdorf, außer:
p. 41 SIAS,
p. 43-44 Partenariat de cour d’eau Syre,
p. 55 Jugendhaus Betzdorf asbl.,
p. 58-59 (Eau & Pain) natur&ëmwelt,
p. 69 DT Rued, Carlo Feltes,
p. 72 Représentants des parents d‘élèves,
p. 73 Maison Relais,
p. 74 TC Roodt/Syre / Badminton Hobby Club
Roodt/Syre.
CONCEPTION:
Piranha et Petits Poissons Rouges s.a.
Avis | Mitteilungen �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45
Wat war lass ?
T outes nos félicitations à nos jubilaires!
De Schäfferot gratuléiert! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 52
03.03.2014 R
emise de diplômes de premier secours
Diplome für neue Ersthelfer ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54
08.03.2014 D’Jugendhaus Betzder mécht bei engem Kachconcours mat ���������������������������� 55
13.03.2014 Vernissage der Ausstellung „Wir sind alle Zeugen - Menschen im
Klimawandel“ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 56
15.03.2014 P
lantation d’un arbre pour les nouveaux-nés
Bamplanzen fir déi Neigebuer ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57
22.03.2014 «Eau & pain» Activités dans le cadre de la Journée mondiale de l’Eau
„Wasser & Brot“ Veranstaltungen im Rahmen des Weltwassertags ������� 58
23.03.2014 M
usek am Syrdall 2014, 27e saison musicale ���������������������������������������������������������������������� 60
29.03.2014 «Relais pour la Vie» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60
05.04.2014 Konzert „Klarinettessen“ des „Luxembourg Clarinet Choir“ im Syrkus ���� 61
03.05.2014 ” Grouss Botz” | Action de nettoyage ������������������������������������������������������������������������������������������������ 62
04.05.2014 C ommunion | Kommioun ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 63
09.05.2014 Une nouvelle voiture pour l’administration communale
Remise officielle des clefs
Neues Fahrzeug für die Gemeindeverwaltung
Offizielle Schlüsselübergabe ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 63
10.05.2014 Inauguration du terrain de beach-volleyball
Einweihung des Beach Volleyballfeldes ��������������������������������������������������������������������������������������� 64
10.05.2014 Porte Ouverte de la Maison des Jeunes «Jugendhaus Betzder» à Roodt/Syre
Tag der offenen Tür im „Jugendhaus Betzder“ in Roodt/Syr ��������������������������������������� 65
17.05.2014 Inklusive Fussballs-Tournoi am Institut zu Betzder ������������������������������������������������������� 66
23.05.2014 Mathieu Savadogo (Burkina Faso) en visite à la mairie à Berg
Mathieu Savadogo (Burkina Faso) zu Besuch im Gemeindehaus in Berg ������� 66
30.05.2014 Langjährige Mitarbeiter im Rahmen der Personalfeier geehrt ������������������������� 67
23.05.2014 «Non à la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires en Europe»
„Nein zur Laufzeitverlängerung alter Atomreaktoren in Europa“ �������������������� 68
56
57
WAT WAR LASS ?
65
WAT WAR LASS ?
62
WAT WAR LASS ?
68
VERÄINSLIEWEN
Bamplanzen fir déi Neigebuer
WAT WAR LASS ?
Vernissage der Ausstellung „Wir sind alle Zeugen - Menschen im
Klimawandel“
Tag der offenen Tür im „Jugendhaus
Betzder“ in Roodt/Syr
”Grouss Botz”
Vie associative | Veräinsliewen
11.03.2014
Generalversammlung vun de WiddeBierger 50+ ������������������������������������������������� 68
05.04.2014
DT Rued - Relegatiounsmatcher fir den Opstieg an d’Nationale 1 ������� 69
07.04.2014
Dëschtennis Training Camp zu Rued-Sir ������������������������������������������������������������������������ 69
12.04.2014
Kutschen-Fahrlehrgang bei „De Leederwon asbl“ in Betzdorf ������������ 70
19.04.2014De Quizzowend vum Club des Jeunes Menster am Syrkus
- E vollen Erfolleg! ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70
18.05.2014Assemblée générale du DT Roodt/Syre…
…am Café am Duerf zu Menster. ��������������������������������������������������������������������������������������������� 71
31.05.2014Fête des voisins à Betzdorf
Noperschaftsfest zu Betzder ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 71
Annonces | Anzeigen �������������������������������������������������������������������������������������� 72
Manifestations | Veranstaltungen ����������������������������������� 74
Generalversammlung vun de
WiddeBierger 50+
Préface | Vorwort 4
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
PRÉFACE
VORWORT
Tout ce qui est excessif
est insignifiant!
Blinder Eifer schadet!
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Depuis un bon moment, des rumeurs courent quant à l’utilisation
respectivement la non-utilisation des terrains communaux sis à
l’entrée de la localité de Roodt/Syre, aux lieux dits «Rothoicht I» et
«Rothoicht II». Dans un bulletin d’information distribué à tous les
ménages de la commune, les conseillers communaux de la fraction
du parti CSV ont publié leurs réflexions à ce sujet.
Seit einiger Zeit kursieren verschiedene Gerüchte was die Nutzung
beziehungsweise Nichtnutzung der eingangs Roodt/Syr gelegenen gemeindeeigenen Grundstücke „Rothoicht l“ und „Rothoicht
ll“ betrifft. In einem Informationsblatt, das an alle Haushalte der
Gemeinde verteilt wurde, haben die Gemeinderäte der CSV-Fraktion
ihre diesbezüglichen Überlegungen an die Öffentlichkeit gebracht.
Il s’entend que chaque membre du conseil communal a le droit de
donner des renseignements sur des affaires communales et de faire
des propositions d’amélioration par rapport aux projets du collège
échevinal, sous réserve toutefois que ces propositions se basent
sur une compréhension fondamentale de la situation. De plus, elles
devraient apporter une plus-value réelle au débat public. Concernant
la présente affaire, ceci n’est pas le cas. Les commentaires publiés
dans le bulletin d’information en question ne sont nullement fondés
et ne contribuent d’aucune manière à une meilleure compréhension
de la situation. Afin d’éviter toute confusion supplémentaire, le collège échevinal aimerait préciser les points qui suivent:
Selbstverständlich steht es jedem Mitglied des Gemeinderats
frei, Auskunft über die Gemeindegeschäfte zu geben und Verbesserungsvorschläge zu den Plänen des Schöffenrats zu machen.
Dies erfordert allerdings, dass die Vorschläge auf einer gründlichen
Kenntnis der Gegebenheiten beruhen und sie einen Mehrwert für die
öffentliche Debatte darstellen. Im vorliegenden Fall trifft dies nicht
zu. Die im besagten Informationsblatt gemachten Aussagen entbehren jeglicher Grundlage und tragen keinesfalls zu einem besseren
Verständnis der Dinge bei. Um weiterer Verwirrung vorzubeugen,
möchte der Schöffenrat daher folgendes klarstellen:
Il y a 25 ans, il était prévu d’utiliser les terrains dits «Rothoicht I»
et «II» comme zone d’industrie légère et le conseil communal d’antan entama la procédure de reclassement. Quand ces plans sont
devenus publics, une grande partie de la population s’y est opposée. Moyennant une pétition plus de 650 habitants de la commune
revendiquèrent l’organisation d’un référendum.
Vor 25 Jahren war geplant, die Grundstücke „Rothoicht I“ und „II“ als
Leichtindustriezone zu nutzen. Der damalige Gemeinderat nahm die
entsprechende Umklassierungsprozedur vor. Als die Pläne bekannt
wurden, bildete sich unter den Einwohnern der Gemeinde eine breite
Opposition dagegen. In einer groß angelegten Unterschriftenaktion
forderten seinerzeit mehr als 650 Einwohner der Gemeinde das
Abhalten eines Referendums.
Celui-ci eut lieu en décembre 1991. Au final presque 80% des
électeurs ont répondu «non» à une zone industrielle et se sont
prononcés pour le reclassement des terrains en zone agricole.
Als dieses im Dezember 1991 durchgeführt wurde, sprachen sich
fast 80% der Wahlberechtigten gegen eine Industriezone und für die
Zurückklassierung der Grundstücke in eine Landwirtschaftszone aus.
Après un litige de plusieurs années avec les propriétaires de «Rothoicht
II» -«Rothoicht I» faisait déjà partie des terrains communaux - un
accord fut finalement trouvé et la commune acquit également les
terrains sis à «Rothoicht II», vis-à-vis de la société Panelux.
Nach einem jahrelangen Rechtsstreit mit den Eigentümern von
„Rothoicht II“ -„Rothoicht I“ war damals bereits in Gemeindebesitz-, kam es zu einer Einigung und die Gemeinde erwarb auch die
Grundstücke auf „Rothoicht II“, gegenüber der Firma Panelux.
Soucieux de respecter les revendications d’une majorité écrasante
des citoyens de l’époque, les partis «déi Gréng» et «DP – oppe
Lëscht» ont retenu dans leur accord de coalition, que la zone
«Rothoicht I», s’étendant le long de la lisière de la forêt en direction
de Niederanven, serait définitivement classée zone verte. La zone
«Rothoicht II» par contre fut soumise à un moratoire, ceci dans l’attente d’une éventuelle affectation ultérieure.
Bemüht der Forderung einer überwältigenden Mehrheit der Bürger
von damals Rechnung zu tragen, hielten „déi Gréng“ und „DP - oppe
Lëscht“ in ihrem Koalitionsabkommen fest, dass die am Waldrand
in Richtung Niederanven gelegene Zone „Rothoicht I“ definitiv als
Grünzone ausgewiesen werden soll. „Rothoicht II“ dagegen wurde
mit einem Moratorium belegt, in Erwartung einer eventuellen späteren Nutzung.
Une telle affectation est maintenant donnée. En effet suite à la décision du gouvernement de fusionner les commissariats de police de
Roodt/Syre et de Niederanven, la construction d’un nouveau bâtiment pour un commissariat commun central s’impose. Les deux
Eine solche Nutzung bietet sich jetzt an. Der Beschluss der
Regierung die Polizeikommissariate Roodt/Syr und Niederanven
zusammenzulegen erfordert den Neubau eines zentral gelegenen
Kommissariats. Beide Gemeinden hätten hierfür Grundstücke zur
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
communes disposent de terrains appropriés, l’un se trouve à l’entrée de la localité de Niederanven, l’autre à l’entrée de Roodt/Syre, à
savoir les fonds de «Rothoicht II», situés au croisement de la Route
Nationale 1 avec la rue en direction de Mensdorf. Le collège échevinal prévoit également d’y implanter le nouveau centre pour le corps
des sapeurs-pompiers.
Pourquoi à cet endroit et non pas -comme proposé dans le bulletin d’information en question- dans la zone «Rothoicht I» en face?
Il suffit d’un coup d’œil pour comprendre l’irréalisme de cette proposition. Le terrain en question est enclavé entre la route nationale
et la lisière de la forêt et a, par endroits, moins de 30 mètres de
profondeur. Or, si l’on sait que la loi n’autorise la construction d’immeubles qu’à une distance de 10 mètres de la chaussée et de 30
mètres de la forêt -à moins que le Ministère de l’Environnement
n’accorde une dispense de cette dernière condition, ce qui est moins
que probable-, il ne faut pas de calcul sophistiqué pour se rendre
compte de l’absurdité de la proposition d’implanter à cet endroit le
commissariat de police et le centre pour sapeurs-pompiers. Comment expliquer cette avancée irréfléchie? Depuis un certain temps
la rumeur court qu’une chaîne de supermarchés aurait l’intention
de s’établir à Roodt/Syre. Il s’avère que le collège échevinal a été
saisi d’une demande s’il se trouverait dans notre commune un
endroit adéquat pour l’implantation d’un supermarché. Trois terrains correspondant de par leurs dimensions furent alors proposés
aux intéressés, deux à la sortie de Roodt/Syre en direction de Grevenmacher et un à côté de la Panelux. Ce dernier appartient à une
société immobilière privée et présente l’avantage d’être déjà couvert
d’un plan d’aménagement particulier. Comme ce terrain correspondait aux attentes des commerçants, ceux-ci entamèrent des
pourparlers avec les propriétaires.
Alors que ces négociations étaient encore en cours, les conseillers
du CSV introduisirent une demande de prendre, lors de la séance
du conseil communal du 28 mars 2014, une décision de principe
concernant la volonté de la commune de mettre à disposition ou de
vendre au groupe Cactus une partie des parcelles se situant dans la
zone industrielle «Rothoicht II» afin d’y ériger un centre commercial.
Puisqu’une telle décision aurait été une ingérence dans les négociations entre deux particuliers et que la commune se serait dès lors
exposée au reproche d’exercer une concurrence déloyale, la demande
a été rejetée avec 6:4 voix et une abstention. (v. page 20)
Quel sera dès lors le sort réservé aux terrains dont la commune est
propriétaire au lieu-dit Rothoicht?
Comme il est constaté ci-dessus, la bande située entre la route
nationale et la lisière de la forêt («Rothoicht I») ne se prête pas à l’urbanisation. Une partie en sera utilisée pour y installer des conteneurs
additionnels pour déchets verts. Toutes les autorisations nécessaires
y relatives ont déjà été accordées. La partie restante de la zone
continuera à être utilisée à des fins agricoles.
Considérant qu’à l’époque une grande majorité des habitants s’était
prononcée par référendum contre le classement de «Rothoicht II» en
zone d’industrie légère, la décence politique exige que les citoyens
aient de nouveau la possibilité de décider par référendum si oui ou
non ils seraient d’accord avec l’implantation d’un centre commercial
Préface | Vorwort
Verfügung: eines am Eingang von Niederanven gelegen und das
andere am Eingang von Roodt/Syr, und zwar das an der Gabelung
der Nationalstraße 1 mit der Straße nach Mensdorf gelegene Areal
„Rothoicht II“. Der Schöffenrat plant ferner auf dem gleichen Areal
das neue Feuerwehrzentrum zu errichten.
Wieso hier und nicht, wie im besagten Informationsblatt vorgeschlagen, in der gegenüber liegenden Zone „Rothoicht I“?
Ein flüchtiger Blick genügt um die Realitätsferne dieses Vorschlages
zu begreifen. Das betreffende Grundstück liegt eingeschlossen
zwischen der Nationalstraße und dem Waldrand und ist teilweise
weniger als 30 Meter tief. Wenn man nun weiß, dass gemäß Gesetz,
Gebäude nur in einem Abstand von 10 Metern zur Nationalstraße
und von 30 Metern zum Waldrand -es sei denn, das Umweltministerium erteile eine diesbezügliche Ausnahmegenehmigung, was
mehr als unwahrscheinlich ist- errichtet werden dürfen, braucht es
keiner komplizierten Berechnung um zu erkennen wie absurd der
Vorschlag ist, hier sowohl das Polizeikommissariat als auch das
Feuerwehrzentrum anzusiedeln. Wie lässt sich dieses unbedachte
Vorpreschen erklären? Nun, seit einiger Zeit geht das Gerücht um,
eine Supermarktkette plane, sich in Roodt/Syr anzusiedeln. Tatsache
ist, dass eine Anfrage beim Schöffenrat einging ob in der Gemeinde
ein geeigneter Platz für einen Supermarkt zur Verfügung stünde.
Hierauf wurden den Interessenten drei Grundstücke vorgeschlagen,
die in etwa der von ihnen angegebenen Größe entsprachen: zwei im
Ausgang von Roodt/Syr in Richtung Grevenmacher und einer neben
der Panelux. Letzterer gehört einer privaten Immobilienfirma und bietet den Vorteil bereits mit einem fertigen Flächennutzungsplan belegt
zu sein. Dieser entsprach den Vorstellungen der Geschäftsleute, die
daraufhin in Verhandlung mit den Eigentümern traten.
Während diese Verhandlungen liefen, stellten die Räte der CSV-Fraktion einen Antrag in der Sitzung des Gemeinderates vom 28. März
2014 eine Prinzipienentscheidung anzunehmen zu dem Zweck, der
Cactusgruppe ein Stück Land auf „Rothoicht II“ zwecks Errichtung
eines Einkaufszentrums zur Verfügung zu stellen bzw. zu verkaufen.
Eine solche Erklärung wäre eine Einmischung in die Verhandlungen zweier Privatpersonen gewesen und hätte darüber hinaus eine
illegale Bevorzugung eines Unternehmens durch die Gemeinde
bedeutet. Der Antrag wurde demnach mit 6 zu 4 Stimmen, bei einer
Enthaltung abgelehnt. (s. Seite 20)
Was soll nun mit den gemeindeeigenen Grundstücken auf Rothoicht
geschehen?
Wie eingangs festgestellt, eignet sich der Streifen zwischen der
Nationalstraße und dem Waldrand („Rothoicht I“) nicht zur Bebauung.
Ein Teil wird daher für das Aufstellen von zusätzlichen Grünschnittcontainern genutzt – alle diesbezüglichen Genehmigungen
liegen bereits vor. Der Rest wird weiterhin unter landwirtschaftlicher Nutzung bleiben.
In Anbetracht der Tatsache, dass eine große Mehrheit der Einwohner sich seinerzeit per Referendum gegen die Leichtindustriezone
auf „Rothoicht II“ entschieden hatte, verlangt der politische Anstand, den Bürgern wiederum Gelegenheit zu geben, per Referendum
zu bestimmen ob sie heute der eventuellen Ansiedlung eines
Einkaufszentrums oder anderer Betriebe auf dem besagtem Areal
5
Préface | Vorwort Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
ou d’autres entreprises à cet endroit. Toute autre approche témoignerait d’une prétention arrogante et d’un manque de respect de la
part des responsables politiques.
zustimmen würden. Alles andere wäre eine selbstherrliche und respektlose Anmaßung seitens der Politik.
Parc pour déchets de verdure
6
Dans ce contexte, nous aimerions souligner qu’à l’heure actuelle le
collège échevinal est toujours en pourparlers avec les responsables
du groupe «Cactus». Dès que ces discussions auront abouti à des
résultats tangibles, les habitants de la commune en seront informés sans délai.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das Schöffenkollegium zum jetzigen Zeitpunkt sich noch immer in Gesprächen mit
den Verantwortlichen der Cactus-Gruppe befindet. Sowie sich etwas
Konkretes aus diesen Gesprächen ergibt, werden die Einwohner der
Gemeinde dies unverzüglich erfahren.
Votre collège échevinal.
Ihr Schöffenrat.
Conseil Communal | Gemeinderat
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
CONSEIL COMMUNAL | GEMEINDERAT
SÉANCE DU 28 MARS 2014
SITZUNG VOM 28. MÄRZ 2014
Présences | Anwesende
Bourgmestre | Bürgermeister: Edgard Arendt;
Échevins
| Schöffen:
Patrick Lamhène, Raimon Aendekerk;
Conseillers | Räte:
Reinhold Dahlem, Fernande Klares-Goergen, René Paulus, Henri Ries,
Marc Ries, Jules Sauer, Joëlle Schiltz, Patrice Silverio.
1. Séance publique.
Informations aux membres du conseil
communal.
1. Öffentliche Sitzung.
Informationen an die Mitglieder des
Gemeinderats.
Monsieur Edgard Arendt, bourgmestre, a eu une réunion avec
Madame Marianne Vouel, directrice du Service de l’Éducation
différenciée et Monsieur Paul Feitler, chargé de direction.
Bürgermeister Edgard Arendt, hatte eine Versammlung mit der
Direktorin des „Service de l‘Éducation différenciée“; Frau Marianne
Vouel und mit Herrn Paul Feitler, dem Direktionsbeauftragten.
Avec l’ouverture du lycée de Junglinster, les élèves de l’EDIFF ayant
terminé l’école fondamentale -à l’exception de quelques élèves
n’ayant pas encore la maturité requise- poursuivront leur scolarité
au nouvel établissement. Comme conséquence, plusieurs salles de
classe du bâtiment «EDIFF» à Roodt/Syre pourront être affectées
à d’autres usages. Les responsables de l’EDIFF en profiteront pour
y installer leurs équipes pluridisciplinaires qui sont actuellement
localisées à Grevenmacher. En cas de besoin, les enseignants de l’école
fondamentale pourront faire appel aux compétences de ces équipes.
Mit der Eröffnung des Gymnasiums in Junglinster werden die
EDIFF-Schüler, welche die Grundschule abgeschlossen haben (ausgenommen jene, denen die nötige Reife noch fehlt) ihre Schulzeit in
dieser neuen Lehranstalt fortsetzen. Daher können mehrere Klassensäle im EDIFF-Gebäude in Roodt/Syr für andere Zwecke genutzt
werden. Die Verantwortlichen der EDIFF nutzen die Situation, um
ihre interdisziplinären Teams dort unterzubringen. Diese sind zur
Zeit in Räumlichkeiten in Grevenmacher. Die Lehrer der Grundschule
können im Bedarfsfall auch auf diese Teams zurückgreifen.
1.1. Questions au collège des bourgmestre
et échevins.
1.1. Fragen an das Schöffenkollegium.
Le collège des bourgmestre et échevins a proposé aux conseillers
d’introduire leurs questions par écrit avant la séance. Ceci évite que
les questions soient mal comprises et permet au collège des bourgmestre et échevins de répondre aux questions le jour même de la
séance.
Das Schöffenkollegium hat den Gemeinderäten vorgeschlagen,
ihre Fragen vor der Sitzung schriftlich einzureichen. Damit wird
vermieden, dass die Fragen falsch verstanden werden und es
erlaubt dem Schöffenkollegium, die Fragen am Tag der Sitzung zu
beantworten.
7
Conseil Communal | Gemeinderat 8
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
1.2. Impôt commercial 2013.
1.2. Gewerbesteuer 2013.
La Trésorerie de l’État nous a informés en date du 3 mars 2014,
que la commune a reçu 1.142.898,78 € d’impôt commercial en trop
pour l’année 2013.
Das Finanzamt hat uns am 3. März 2014 mitgeteilt, dass die
Gemeinde 1.142.898,78 € zu viel an Gewerbesteuer für das Jahr
2013 erhalten hat.
1.3. Bureau de l’enregistrement.
1.3. Grundbuchverwaltung.
Le Ministre des Finances a informé le bourgmestre de la ville de
Grevenmacher que le bureau d’Enregistrement à Grevenmacher ne
sera pas fermé.
Das Finanzministerium hat dem Bürgermeister der Stadt
Grevenmacher mitgeteilt, dass das Büro der Grundbuchverwaltung
in Grevenmacher nicht geschlossen wird.
1.4. Kiss & Go.
1.4. Kiss & Go.
La zone «Kiss & Go» sur le parking du campus scolaire avait été
supprimée pour permettre le stationnement des minibus de l’Education différenciée. A la rentrée des vacances de Pâques, elle sera
de nouveau à la disposition des parents amenant leurs enfants à
l’école. Le bourgmestre a attiré l’attention de la directrice de l’EDIFF,
Mme Marianne Vouel, sur le comportement dangereux de certains
conducteurs de minibus qui ne respectent pas les règles élémentaires de sécurité et il a annoncé qu’en cas récidive les minibus seront
bannis de l’enceinte scolaire. Mme Vouel a promis d’intervenir auprès
des différentes entreprises de transport.
Der „Kiss & Go“-Bereich auf dem Parkplatz des Schulcampus‘
wurde zugunsten von Stellflächen für die Minibusse der EDIFF
abgeschafft. Nach den Osterferien steht er wieder Eltern, die ihre
Kinder zur Schule bringen, zur Verfügung. Der Bürgermeister hat die
Direktorin der EDIFF, Frau Marianne Vouel, auf das gefährliche
Verhalten verschiedener Minibusfahrer aufmerksam gemacht.
Diese beachten die grundlegendsten Sicherheitsregeln nicht, und
er hat angekündigt, dass die Minibusse im Wiederholungsfall von
der Schulanlage verwiesen werden. Frau Vouel versprach, bei den
verschiedenen Fuhrunternehmen nachzuhaken.
1.5. École fondamentale – machines à copier.
1.5. Kopiergeräte in der Grundschule.
Puisque le nombre de photocopies tirées à l’École fondamentale de
Roodt/Syre dépassait de loin la limite fixée par le contrat conclu avec
le fournisseur, M. Nicolas Eickmann, receveur communal, a renégocié
le contrat avec le fournisseur qui prévoit maintenant des machines
plus performantes. Les nouvelles machines à copier seront équipées
avec un système d’utilisation à cartes.
Das Kopiervolumen in der Grundschule übersteigt bei Weitem
die im Vertrag mit der Lieferfirma festgelegte Obergrenze. Der
Gemeindeeinnehmer, Herr Nicolas Eickmann, hat daher mit dem
Lieferanten einen neuen Vertrag ausgehandelt, der leistungsstärkere
Maschinen vorsieht. Diese sind mit einem Benutzerkartensystem
ausgestattet.
Conseil Communal | Gemeinderat
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
1.6. Approbations ministérielles.
1.6. Ministerielle Genehmigung.
Le ministre de l’Intérieur a approuvé les délibérations suivantes:
28/01/2014: Nomination d’un expéditionnaire administratif à raison
de 50% pour les besoins du bureau de la population;
28/01/2014: Approbation d’un avenant au contrat de travail à durée
indéterminée de Mme Anne Nenno, employée communale;
18/02/2014: Formation du tableau de préséance du conseil
communal.
Der Innenminister hat folgende Beschlüsse genehmigt:
28/01/2014: Ernennung eines „expéditionnaire administratif” auf
einen Halbtagsposten im Einwohnermeldeamt;
28/01/2014: Genehmigung eines Zusatzes zum unbefristeten
Arbeitsvertrag von Frau Anne Nenno, kommunale Angestellte;
18/02/2014: Festlegung der Rangordnung der Gemeinderäte.
Le ministre du Développement durable et des Infrastructures a
approuvé les délibérations suivantes:
11/02 & 24/02/2014: Confirmation d’un règlement d’urgence de
circulation à Olingen (chantier Creos);
05/02/ & 24/02/2014: Confirmation d’un règlement d’urgence de
circulation à Olingen, rue d’Eschweiler.
Der Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen hat
folgende Beschlüsse genehmigt:
11/02 & 24/02/2014: Bestätigung eines dringlichen Verkehrsreglements in Olingen (Baustelle Creos);
05/02/ & 24/02/2014: Bestätigung eines dringlichen Verkehrsreglements in Olingen, „Rue d’Eschweiler“.
1.7. Personnel communal.
1.7. Gemeindepersonal.
Le 1er mars 2014, Mme Nadine Sowa-Weber, expéditionnaire
administratif, a commencé son travail dans le bureau de la
population à raison de 50%.
Am 1. März 2014 hat Frau Nadine Sowa-Weber als „expéditionnaire administratif“ ihre Arbeit (halbtags) im Einwohnermeldeamt
aufgenommen.
M. Tom Jost et M. Serge Frieden sont engagés à partir du 1er avril
2014 au service jardinage pour une durée d’un an.
Herr Tom Jost und Herr Serge Frieden wurden ab dem 1. April 2014
für ein Jahr in der Gartenabteilung eingestellt.
Tom Jost
Serge Frieden
L’Éducation différenciée à Roodt/Syre avait demandé à la Commune
d’accueillir six élèves avec deux enseignants pour un stage d’une
journée à la commune. Le premier groupe a fait le stage pendant la
journée du 10 mars 2014, le deuxième groupe a fait le stage le 17
mars 2014, ceci dans le Service jardinage sous la responsabilité de
M. Edwin Pothoven.
Die „Éducation différenciée“ in Roodt/Syr hatte bei der Gemeinde
für sechs Schüler und zwei Lehrkräfte ein Tagespraktikum bei der
Gemeinde angefragt. Die erste Gruppe hat das Praktikum am 10.
März 2014 und die zweite Gruppe am 17. März 2014 absolviert. Dies
in der Gartenabteilung unter der Verantwortung von Herrn Edwin
Pothoven.
M. Stephen Tumelero, demeurant à l’Institut St Joseph à Betzdorf
et fréquentant le lycée à Grevenmacher, avait fait un stage dans la
commune. Après cela, le lycée a introduit une demande pour l’autoriser à travailler à la commune tous les jeudis jusqu’à la fin de l’année
scolaire. Le collège des bourgmestre et échevins a donné son accord,
après concertation avec le Service technique.
Herr Stephen Tumelero, wohnhaft im Institut St. Joseph in Betzdorf
und Schüler des Gymnasiums in Grevenmacher, hatte ein Praktikum in der Gemeinde absolviert. Daraufhin hat das Gymnasium
angefragt, ob er jeden Donnerstag bis zum Ende des Schuljahres
bei der Gemeinde arbeiten könnte. Das Schöffenkollegium hat nach
Rücksprache mit dem technischen Dienst sein Einverständnis dazu
gegeben.
9
Conseil Communal | Gemeinderat Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
1.8. Suivi des chantiers.
1.8. Fortgang der Baustellen.
Morcellement dans la rue du Château à Berg: Les travaux sont
achevés et réceptionnés. Le tapis définitif est prévu pour avril/mai
2014.
Grundstücksteilung in der „Rue du Château“ in Berg: Die
Arbeiten sind abgeschlossen und wurden abgenommen. Die letzte
Straßenbelagsschicht ist für April/Mai 2014 vorgesehen.
Lotissement Laangfelder à Berg: Les travaux d’infrastructures ont
commencé cette semaine.
Baugebiet „Laangfelder“ in Berg: Die Infrastrukturarbeiten haben
diese Woche begonnen.
Lotissement «Am Deich» à Mensdorf: Tous les travaux sont achevés et la réception définitive a eu lieu.
Siedlung „Am Deich“ in Mensdorf: Alle Arbeiten sind abgeschlossen;
die definitive Abnahme hat stattgefunden.
Chantier Creos à Olingen: La station de moyenne tension est
installée. Les travaux dans la rue de Rodenbourg ont commencé.
Baustelle Creos in Olingen: Die Mittelspannungsanlage wurde
installiert. Die Arbeiten in der „Rue de Rodenbourg“ wurden
begonnen.
Assainissement de la localité de Banzelt et évacuation des eaux
de surface à Betzdorf: L’ouverture de la soumission a eu lieu le
20 janvier 2014. L’entreprise L. Elenz GmbH & Co a gagné la
soumission pour un montant de 977.500.- €. La soumission a été
divisée en deux lots, mais la commune participera seulement au lot II
(assainissement de la localité de Banzelt). Les frais du lot 2 pour la
commune s’élèvent à 428.822,52.-€
Abwasserentsorgung der Ortschaft Banzelt und Oberflä-chenentwässerung in Betzdorf: Die Öffnung der Angebote fand am
20. Januar 2014 statt. Die Firma L. Elenz GmbH & Co hat die öffentliche Ausschreibung in Höhe von 977.500.- € gewonnen. Diese war
in zwei Lose unterteilt, die Gemeinde betrifft aber nur das Los II
(Abwasserentsorgung der Ortschaft Banzelt), welches sich auf
428.822,52.- € beläuft.
Betzdorf, projet d’évacuation des eaux de surface: Pose du canal à partir de la Syre jusqu’au chemin rural. Les travaux ont débuté mi-avril 2014.
Betzdorf, Projekt „Oberflächenentwässerung“: Verlegung des Kanals von der Syr bis zum Feldweg. Die Arbeiten haben Mitte April 2014 begonnen.
10
Assainissement de la rue du Moulin à Roodt/Syre: L’ouverture de
la soumission a eu lieu le 31 janvier 2014. Le marché a été adjugé à
l’entreprise Ecogec. Dès que le dossier sera approuvé par le Ministère de l’Intérieur, la commande pourra être signée. Le début des
travaux est prévu pour avril/mai.
Abwasserentsorgung der „Rue du Moulin“ in Roodt/Syr: Die Öffnung der Angebote fand am 31. Januar 2014 statt. Die Firma Ecogec
hat die Ausschreibung gewonnen.
Nach Genehmigung des Dossiers durch den Innenminister, kann
der Auftrag unterzeichnet werden. Die Arbeiten sollen April/Mai
beginnen.
Terrain de football à Mensdorf: L’installation de la clôture est
achevée. La finition ainsi que la réception restent à faire. La
fondation pour la billetterie et les emplacements supplémentaires
sont au programme de l’équipe voirie.
Fußballplatz in Mensdorf: Die Umzäunung ist fertiggestellt.
Die Endbearbeitung sowie die Abnahme stehen noch aus. Das
Fundament für das Kassenhäuschen und die zusätzlichen Stellplatze
werden von der Straßenbauabteilung durchgeführt.
Zone de protection des sources au Widdebierg: Après une première
réunion de travail en mars 2013 entre la commune de Betzdorf, la
commune de Flaxweiler et le Bureau d’études Schroeder & Associés,
ledit bureau a présenté son étude géologique. Le dossier complet
devra être transmis à l’Administration de la gestion de l’eau aux
mois d’avril/mai.
Schutzzone für die Quellen am Widdebierg: Nach einem ersten
Arbeitstreffen der Gemeinden Betzdorf und Flaxweiler und dem
Ing.-Büro Schroeder & Associés im März 2013, hat besagtes
Ing.-Büro seine geologische Studie vorgesellt. Das komplette Dossier
soll dem Wasserwirtschaftsamt im April/Mai übergeben werden.
Conseil Communal | Gemeinderat
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Mensdorf, rue de la Grotte (projet de construction de logements):
Le bureau d’études en charge nous a fait parvenir une esquisse.
Vu qu’un échange de terrains n’a pas été possible, nous nous
limiterons à trois logements pour jeunes dans les limites du
terrain dont la Commune est le propriétaire, dans le respect des
dispositions du plan d’aménagement communal.
Mensdorf, „Rue de la Grotte“ (Wohnungsbauprojekt):
Das beauftragte Planungsbüro hat uns eine Skizze zukommen
lassen. Da ein Grundstückstausch nicht möglich ist, beschränken wir
uns auf 3 Wohneinheiten für junge Leute innerhalb des Grundstücks,
das der Gemeinde gehört. Dies im Einklang mit den Bestimmungen
des kommunalen allgemeinen Bebauungsplans.
Roodt/Syre, Bowengsbierg: Une demande a été introduite
auprès de la Commune pour avoir son aval sur la construction d’un
logement pour des personnes handicapées mais largement
autonomes, ceci en coopération avec le Ministère compétent. En
principe, nous sommes d’accord, toutefois nous exigerons qu’un
bloc d’habitation soit aménagé de sorte à répondre aux besoins des
personnes à mobilité réduite.
Roodt/Syr, Bowengsbierg: Bei der Gemeinde wurde ein
Bürgschaftsgesuch für den Bau von Wohneinheiten für Personen mit
Behinderungen, aber weitgehender Eigenständigkeit, eingereicht.
Dies in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ministerium. Im
Prinzip sind wir einverstanden, wir fordern allerdings, die Einrichtung
eines Wohnblocks mit Wohnungen für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Équipe voirie: Concernant la voie
de liaison entre la rue Gaessen et
la rue d’Uebersyren à Mensdorf,
les travaux de réaménagement du
sentier sont en cours et dureront
jusqu’au début du mois d’avril (dernière couche du revêtement).
Après, les anciens poteaux d’éclairage public seront montés dans la
localité de Berg.
Straßenbauabteilung: Die
Arbeiten zur Erneuerung des Verbindungswegs zwischen der „Rue
Gaessen“ und der „Rue d’Uebersyren“ in Mensdorf sind im Gange
und werden bis Anfang April dauern
(letzte Schicht Straßenbelag).
Danach werden die alten Straßenlaternenpfosten in der Ortschaft
Berg entfernt.
Verbindungsweg zwischen der „Rue
Gaessen“ und der „Rue d’Uebersyren“
in Mensdorf.
Voie de liaison entre la rue Gaessen
et la rue d’Uebersyren à Mensdorf.
Équipe Jardinage: Le jardin d’herbes de cuisine à Olingen a été
réparé, ceci en collaboration avec les stagiaires de l’Éducation
différenciée de Roodt/Syre.
Gartenabteilung: Der Kräutergarten in Olingen wurde repariert, dies
in Zusammenarbeit mit den Praktikanten der „Éducation différenciée“ von Roodt/Syr.
La cour de recréation de
l’école fondamentale à
Roodt/Syre (cycle 1.2) a été
embellie par des bacs de
plantes, faits par l’équipe
«voirie» du service technique
communal. L’équipe
jardinage y a planté des
herbes – servez-vous!
Neue Pflanzenkübel
(Eigenbau der kommunalen
Straßenbauabteilung)
verschönern den Schulhof
der Grundschule in Roodt/
Syr (Zyklus 1.2). Sie wurden
von der Gartenabteilung mit
Kräutern bepflanzt – bitte
bedienen Sie sich!
11
Conseil Communal | Gemeinderat 1.9. Réponses à différentes questions posées lors
de la dernière séance du conseil communal.
Reinhold Dahlem:
a) La barrière donnant accès à la cour de récréation du cycle 1er
à Roodt/Syre était fermée pendant la Toussaint ce qui a eu pour
conséquence que les personnes à mobilité réduite ont eu des
difficultés pour accéder à l’église. Quelles en sont les raisons?
b) Un agriculteur s’est plaint qu’à Mensdorf, dans la rue Brouch,
il doit toujours avancer jusqu’à la moitié de la voie pour s’assurer
qu’elle est libre et qu’il peut l’emprunter sans danger. Les haies
autour sont tellement hautes qu’elles gênent la visibilité sur la route.
Que peut-on faire pour résoudre ce problème?
Réponses:
a) Le collège des bourgmestre et échevins avait décidé que
la barrière resterait également fermée pendant les vacances
scolaires, lorsque la Maison Relais est ouverte, ceci de lundi à
vendredi, à partir de 7 jusqu’à 19 heures, c.à.d. le temps que la
cour est occupée par les enfants.
b) A Mensdorf, dans la rue Brouch, il n’y a pas de haies. La haie
située au croisement entre la rue Wangert et le chemin agricole
a été taillée comme suite à l’intervention auprès du propriétairede M. Georges Battin du Service technique et de M. Edwin
Pothoven du Service jardinage.
12
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
1.9. A
ntworten auf während vorheriger
Gemeinderatssitzungen gestellte Fragen.
Reinhold Dahlem:
a) Die Schranke beim Gebäude der Früherziehung in Roodt/Syr war
an Allerheiligen geschlossen und die Personen mit eingeschränkter
Mobilität mussten mit ihren Rollstühlen auf der Straße fahren.
Können Sie mir das erklären?
b) Ein Landwirt hat auf folgendes Problem in der „Rue Brouch“ in
Mensdorf“ aufmerksam gemacht: Er muss oft bis zur Straßenmitte
vorfahren, um zu sehen, ob diese frei ist, da die Sicht durch hohe
Hecken stark eingeschränkt ist. Wie kann dieses Problem gelöst
werden?
Antworten:
a) Das Schöffenkollegium hatte beschlossen, dass die Schranke
auch während der Schulferien geschlossen bleibt, da die Maison
Relais von 7 bis 19 Uhr geöffnet hat und sich Kinder auf dem
Schulhof aufhalten.
b) In der „Rue Brouch“ in Mensdorf gibt es keine Hecken. Diejenige Hecke, die sich an der Kreuzung „Rue Wangert“/Feldweg
befindet, wurde -nach Intervention von Herrn Georges Battin
vom technischen Dienst und Herrn Edwin Pothoven von der
Gartenabteilung beim Besitzer- geschnitten.
2. Communication du plan pluriannuel de
financement (PPF).
2. Mitteilung bezüglich des
Mehrjahresfinanzplans.
Il n’est plus formulé d’observations particulières sur le PPF élaboré
par le collège des bourgmestre et échevins en collaboration avec
la Commission des Finances et revu en session de travail avec le
Conseil communal.
Es gab keine besonderen Bemerkungen zum Mehrjahresfinanzplan,
der vom Schöffenkollegium in Zusammenarbeit mit der Finanzkommission ausgearbeitet und in einer Arbeitssitzung mit Gemeinderat
nachbereitet wurde.
3. Equipement du bureau du bourgmestre |
approbation du devis et vote d’un crédit.
3. A
usstattung des Büros des
Bürgermeisters | Genehmigung des
Kostenvoranschlags und eines Kredits.
Le conseil communal décide avec 7 voix contre 4 voix (René Paulus,
Marc Ries, Joëlle Schiltz, Patrice Silverio):
a) d’approuver le devis au montant de 15.000.- € ttc;
b) de voter un crédit de 15.000.- €.
Der Gemeinderat entscheidet mit 7:4 Stimmen (René Paulus, Marc
Ries, Joëlle Schiltz, Patrice Silverio):
a) den Kostenvoranschlag von 15.000.- € ttc und
b) einen Kredit in Höhe von 15.000.- € zu genehmigen.
4. Aménagement d’une place en pavé
drainant en vue de l’installation d’un
dépôt pour déchets verts à la sortie de
Roodt/Syre (direction Niederanven).
4. Anlegen eines Platzes aus durchlässigen
Pflastersteinen für das Errichten einer
Grünschnitt-Sammelstelle am Ortsausgang
von Roodt/Syr (Richtung Niederanven).
Le conseil communal décide avec 7 voix contre 4 voix (René Paulus,
Marc Ries, Joëlle Schiltz, Patrice Silverio):
a) d’approuver le devis au montant de 54.625.- € ttc;
b) de voter un crédit de 55.000.- €.
Der Gemeinderat entscheidet mit 7:4 Stimmen (René Paulus, Marc
Ries, Joëlle Schiltz, Patrice Silverio):
a) den Kostenvoranschlag von 54.625.- € ttc und
b) einen Kredit in Höhe von 55.000.- € zu genehmigen.
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Conseil Communal | Gemeinderat
5. Hall technique pour le service
technique: aménagement d’une place
en pavé drainant en vue de l’installation
d’un dépôt pour déchets verts et de
l’installation d’une clôture et d’un portail
d’entrée pour la sécurisation du site.
5. Halle für den technischen Dienst:
Anlegen eines Platzes aus durchlässigen
Pflastersteinen für den Bau einer
Grünschnitt-Sammelstelle, Bau einer
Umzäunung und eines Eingangs zur
Sicherung der Anlage.
Le conseil communal décide avec 7 voix contre 4 voix (René Paulus,
Marc Ries, Joëlle Schiltz, Patrice Silverio):
a) d’approuver le devis au montant de 84.985.- € ttc;
b) de voter un crédit supplémentaire de 25.000.- €.
Der Gemeinderat entscheidet mit 7:4 Stimmen (René Paulus, Marc
Ries, Joëlle Schiltz, Patrice Silverio):
a) den Kostenvoranschlag von 84.985.- € ttc und
b) einen Zusatzkredit in Höhe von 25.000.- € zu genehmigen
6. Mesures servant à l’amélioration de la
sécurité des routes: installation d’un
éclairage de sécurité à la hauteur de 2
passages pour piétons sur la RN1 (route
de Luxembourg) à Roodt/Syre.
6. Maßnahmen zur Verbesserung der
Straßensicherheit: Einbau einer
Sicherheitsbeleuchtung der auf Höhe
zweier Fußgängerüberwege an der RN1
(„Route de Luxembourg“) in Roodt/Syr.
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix:
a) d’approuver le devis au montant de 31.510.- € ttc;
b) de voter un crédit supplémentaire de 12.000.- €
pour l’installation d’un éclairage de sécurité.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig:
a) den Kostenvoranschlag von 31.510.- € ttc und
b) einen Zusatzkredit in Höhe von 12.000.- € für den Einbau
einer Sicherheitsbeleuchtung zu genehmigen.
7. Approbation de plusieurs devis de
travaux extraordinaires.
7. G
enehmigung mehrerer Kostenvoranschläge
für außerordentliche Arbeiten.
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix d’approuver:
a) le devis au montant de 13.800.- € ttc pour le réaménagement
du dépôt communal à Betzdorf, rue de la Gare;
b) le devis au montant de 16.818,75 € ttc pour l’acquisition de
nouveau matériel de cuisine pour les besoins de la Maison
Relais, ceci dans le cadre de la mise en place d’un «restaurant
pour enfants» (système «buffet») pour les 3 groupes scolaires
(précoce, préscolaire, primaire).
Le conseil communal décide avec 7 voix contre 4 voix (René Paulus,
Marc Ries, Joëlle Schiltz, Patrice Silverio), d’approuver:
c) le devis au montant de 7.935.- € ttc pour l’acquisition d’un
distributeur d’eau potable qui sera installé dans la cour de
l’école fondamentale à Roodt/Syre.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, folgende Kostenvoranschläge
zu genehmigen:
a) 13.800.- € ttc für die Neugestaltung des kommunalen Depots
in der „Rue de la Gare“ in Betzdorf;
b) 16.818,75 € ttc für den Erwerb von neuem Küchenmaterial
für die Belange der Maison Relais, dies im Rahmen der Projekts „Kinderrestaurant“ (mit Buffet) für die 3 Gruppen von
Schulkindern (Früherziehung, Vor- und Primärschule).
Der Gemeinderat entscheidet mit 7:4 Stimmen (René Paulus, Marc
Ries, Joëlle Schiltz, Patrice Silverio) folgenden Kostenvoranschlag
zu genehmigen:
c) 7.935.- € für den Erwerb eines Trinkwasserspenders, der im
Hof der Grundschule in Roodt/Syr installiert wird.
8. Accord de principe concernant
l’installation d’une barrière à l’entrée de
la cour de l’école préscolaire.
8. G
rundsätzliches Einverständnis
bezüglich der Errichtung einer Schranke
am Eingang des Schulhofs der Vorschule.
Le conseil communal donne à l’unanimité des voix son accord de
principe pour l’installation d’une barrière à l’entrée de la cour de
l’école préscolaire (près du Syrkus) pour un montant de 22.425.- €.
Der Gemeinderat gibt sein grundsätzliches Einverständnis für den
Bau einer Schranke am Eingang des Schulhofs der Vorschule (beim
Syrkus) für einen Betrag in Höhe von 22.425.- €.
13
Conseil Communal | Gemeinderat 14
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
9. Projet «baby+».
9. Projekt „baby+“.
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix:
a) d’approuver le 2ième avenant à la convention «baby+»
signé le 27 janvier 2014 avec l’asbl. «Initiativ Liewensufank»
et concernant une nouvelle prolongation du projet pour la
période du 1er février au 31 décembre 2014;
b) de voter un crédit de 5.000.- € au budget 2014.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig:
a) den 2. Zusatz zur Vereinbarung „baby+“, der am 27. Januar 2014
mit der Vereinigung. „Initiativ Liewensufank“ abgeschlossen wurde
zu genehmigen. Er betrifft eine erneute Verlängerung des Projekts
für die Zeit vom 1. Februar bis zum 31. Dezember 2014;
b) einen Kredit in Höhe von 5.000.- € im Haushalt 2014 zu veranschlagen.
10. A
pprobation d’un avenant à une
convention de tarification des eaux
usées.
10. Genehmigung eines Zusatzes
zu einer Vereinbarung zur
Abwassertarifgestaltung.
La convention a été signée le 11 juillet 2013 par le collège des
bourgmestre et échevins et la S.A. Panelux, approuvée par le conseil
communal le 26 juillet 2013 et par Monsieur le Ministre de l’Intérieur le 2 décembre 2013.
Un avenant à la convention était nécessaire étant donné que la S.A.
Panelux entend construire à court terme un bassin de rétention à
proximité du regard de mesurage projeté. Ledit avenant garantit
tant le bon déroulement des travaux que la réparation d’éventuels
dégâts au regard de mesurage.
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix d’approuver l’avenant qui entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2014.
Die Vereinbarung wurde am 11. Juli 2013 vom Schöffenkollegium
und der Panelux S.A. unterzeichnet, am 26. Juli 2013 vom Gemeinderat und am 2. Dezember 2013 vom Innenminister genehmigt.
Ein Zusatz zu dieser Vereinbarung erwies sich als notwendig, da
die Panelux S.A. in Kürze den Bau eines Rückhaltebeckens in der
Nähe des geplanten Messschachts beabsichtigt. Besagter Zusatz
gewährleistet sowohl einen guten Ablauf der Arbeiten als auch die
Reparatur eventueller Schäden am Messschacht.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, den Zusatz, der rückwirkend zum 1. Januar 2014 in Kraft tritt, zu genehmigen.
11. Approbation de la convention en vue
de la réalisation d’un morcellement de
fonds sis à Roodt/Syre, rue d’Olingen.
11. G
enehmigung der Vereinbarung
in Zusammenhang mit einer
Grundstücksteilung in Roodt/Syr,
„Rue d’Olingen“.
Le collège des bourgmestre et échevins a signé en date du 19 mars
2014 une convention avec Monsieur Marc Masciovecchio réglant les
modalités de viabilisation de la parcelle n° 184/1817 sise à Roodt/
Syre, rue d’Olingen, et faisant objet d’une autorisation de morcellement du 18 mars 2014 (morcellement de la parcelle en 3 lots).
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix d’approuver la
convention prémentionnée.
Am 19. März 2014 hat das Schöffenkollegium eine Vereinbarung
mit Herrn Marc Masciovecchio unterzeichnet, welche die Modalitäten der Erschließung der Parzelle Nr. 184/1817 in Roodt/Syr,
„Rue d’Olingen“ regelt. Sie ist ebenfalls Gegenstand einer Genehmigung zur Grundstücksteilung vom 18. März 2014 (Teilung der
Parzelle in 3 Lose). Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, die
o.g. Vereinbarung zu genehmigen.
12. M
odification du règlement communal pour
l’obtention d’une prime d’encouragement
pour études secondaires et supérieures.
12. Änderung des kommunalen
Reglements für den Erhalt einer Prämie
für Sekundar- und Hochschulstudien.
Le règlement communal pour l’obtention d’une prime d’encouragement pour études secondaires et supérieures a été modifié en
considérant l’avis de la commission de la jeunesse du 29 janvier 2014.
Les changements principaux sont les suivants:
- Pourront bénéficier de la prime d’encouragement, les élèves/
étudiant(e)s ayant leur domicile dans la commune de Betzdorf
et y résidant depuis le 1er septembre de l’année calendrier
écoulée.
- Les demandes d’une prime d’encouragement qui seront
retournées après la date d’échéance ne seront pas prises en
considération l’année de la demande, mais l’année suivante.
Das kommunale Reglement für den Erhalt einer Prämie für Sekundar- und Hochschulstudien wurde am 29. Januar 2014 geändert, dies
in Einklang mit der Stellungnahme der Jugendkommission.
Die wichtigsten Änderungen sind:
- die Prämie kann von Schülern und Studenten/-innen mit
Wohnsitz in der Gemeinde Betzdorf in Anspruch genommen
werden. Sie müssen seit dem 1. September des vergangenen
Jahres dort gemeldet sein.
- die Anträge auf die Prämie, die nach Ablauf der Frist eingehen,
werden nicht für das Jahr des Antrags berücksichtigt, sondern
für das darauffolgende Jahr. Bei postalischem Versand ist der
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
En cas d’envoi postal, le cachet de la poste fait foi.
- Les pièces jus tificatives qui ne seront pas disponibles endéans
le délai fixé, sont à envoyer au plus tard 10 jours ouvrables
avant la date de la remise officielle.
- Les subsides non retirés lors de la remise officielle pourront
être enlevés au cours du mois d’avril suivant la remise dans
les locaux de l’Administration Communale à Berg. A défaut,
le subside sera viré au cours du 2ième semestre de l’année suivant la remise sur un compte bancaire à indiquer par
l’élève/l’étudiant(e).
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix d’approuver le
règlement communal modifié pour l’obtention d’une prime d’encouragement pour études secondaires et supérieures.
Le règlement est disponible sur le site internet de la commune
www.betzdorf.lu.
Conseil Communal | Gemeinderat
Poststempel maßgebend.
- die vor Ablauf der Frist noch nicht vorliegenden Belege sind
spätestens 10 Werktage vor der offiziellen Überreichung
einzureichen.
- die Zuschüsse, die nicht bei der offiziellen Überreichung
abgeholt wurden, können im Monat April nach der Überreichung bei der Gemeindeverwaltung in Berg abgeholt werden.
Anderenfalls wird der Zuschuss während des 2. Semesters
des Jahres, das der Überreichung folgt, auf ein Bankkonto
überwiesen. Die entsprechenden Daten müssen vom Schüler/
Student mitgeteilt werden.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, das geänderte kommunale Reglement für den Erhalt einer Prämie für Sekundar- und
Hochschulstudien zu genehmigen.
Das Reglement ist auf der Internetseite der Gemeinde
www.betzdorf.lu abrufbar.
Remise des primes d’encouragement «primetime» 2013. | Überreichung der Prämien “primetime” 2013.
13. Modification du règlement communal
concernant le nourrissage et l’appâtage
du gibier en forêt communale.
13. Änderung des kommunalen Reglements
bezüglich des Fütterns und Köderns
von Wild in den Gemeindewäldern.
Le règlement communal concernant le nourrissage et l’appâtage du
gibier en forêt communale a été voté par le conseil communal dans
sa séance du 21 septembre 2012.
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix de modifier le
règlement communal en question comme suit:
Article 1er: Le nourrissage du gibier est interdit en forêt communale.
De même l’appâtage est interdit, sans préjudice toutefois de l’article
12 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.
Das kommunale Reglement bezüglich des Fütterns und Köderns
von Wild in den Gemeindewäldern wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 21. September 2012 beschlossen.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, das betreffende Reglement wie folgt abzuändern:
Artikel 1: Das Füttern von Wild in den Gemeindewäldern ist verboten, allerdings unbeschadet von Artikel 12 des Jagdgesetzes vom
25. Mai 2011.
14. Vote d’un nouveau règlement
communal concernant les subsides
énergétiques en vue de la promotion
de l’utilisation rationnelle de l’énergie.
14. Abstimmung bezüglich eines neuen
Reglements betreffend Zuschüsse für
Energiesparmaßnahmen.
Suite à l’expiration de l’ancien règlement communal concernant les
subsides énergétiques mentionnés sous rubrique, la commission
consultative pour le développement durable a élaboré un nouveau
Da das kommunale Reglement betreffend Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen ausläuft, hat die beratende Kommission
für Nachhaltigkeit einen neuen Text entworfen, dies in Folge
15
Conseil Communal | Gemeinderat 16
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
texte, ceci suite à la publication du règlement grand-ducal du 12
décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de
l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement (aides étatiques
«Prime House»).
Le texte proposé par la commission se base sur les conditions
d’éligibilité définies au niveau national, ceci afin d’éviter une
surcharge de travail administratif pour la vérification des conditions
prémentionnées.
Le règlement devra prendre ses effets rétroactivement au 1er
janvier 2014 (sont éligibles les investissements réalisés à partir du
1er janvier 2014) et aucune durée de validité ne sera insérée.
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix d’ajourner ce
point de l’ordre du jour et de charger la commission pour le développement durable de remanier le texte proposé.
der Veröffentlichung des großherzoglichen Reglements vom 12.
Dezember 2012 über die Beihilferegelung zur Förderung von Energiesparmaßnahmen im Wohnungsbaubereich. (staatliche Hilfen
„Prime House“).
Der von der Kommission vorgelegte Text basiert auf den für die Erstattungsfähigkeit vorgesehene Bedingung, die auf nationaler Ebene
festgelegt sind, mit dem Ziel, den verwaltungstechnischen Aufwand
für die Überprüfung der o.g. Bedingungen zu minimieren.
Das Reglement tritt rückwirkend zum 1. Januar 2014 in Kraft.
(Erstattungsfähig sind vom 1. Januar an getätigte Investitionen). Es
wurde keine Gültigkeitsdauer eingefügt.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, diesen Punkt der
Tagesordnung zurückzustellen und die Kommission für nachhaltige Entwicklung zu beauftragen, den vorgeschlagenen Text zu
überarbeiten.
15. Modification de l’organisation scolaire
2013/2014, cycles 2-4.
15. Änderungen der Schulorganisation
2013/2014, Zyklen 2-4.
Suite à l’assermentation de M. Gilles Baum, instituteur, comme
député, il s’est avéré nécessaire de modifier l’organisation
scolaire 2013/2014, cycles 2-4. Le collège des bourgmestre et
échevins a modifié en date du 17 février 2014 l’organisation scolaire 2013/2014, cycles 2-4, suivant la mise à jour du document de
travail «scolaria». Le conseil communal décide à l’unanimité des voix
de confirmer cette décision.
In Folge der Vereidigung von Herrn Gilles Baum, Lehrer, als
Abgeordneter muss die Schulorganisation 2013/2014, Zyklen 2-4,
abgeändert werden. Das Schöffenkollegium hat die Schulorganisation 2013/2014, Zyklen 2-4, am 17. Februar 2014 gemäß einer
Aktualisierung des Arbeitsdokuments „scolaria“ abgeändert.
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, diese Entscheidung zu
bestätigen.
16. Fixation des indemnités horaires à
payer en 2014 aux étudiants.
16. Festlegung der Stundenlöhne für
Studenten für das Jahr 2014.
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix de fixer les
indemnités horaires à payer en 2014 aux étudiants comme suit:
- étudiant(e)s âgé(e)s de 18 ans et plus:. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,88 €
- étudiant(e)s âgé(e)s de 17 ans:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,11 €
- étudiant(e)s âgé(e)s de 16 ans: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,66 €
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Stundenlöhne 2014
für Studenten wie folgt festzulegen:
- Studenten/-innen im Alter von 18 Jahren u. älter:. . . . . . 8,88 €
- Studenten/-innen im Alter von 17 Jahren:. . . . . . . . . . . . . 7,11 €
- Studenten im Alter von 16 Jahren: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,66 €
17. Approbation d’un acte de cession.
17. Genehmigung eines Abtretungsvertrags.
Par délibération du 3 octobre 2011, le conseil communal avait
approuvé un compromis de vente avec l’Etat concernant la
cession d’un terrain en vue de la construction d’un réservoir d’eau
potable pour les besoins de la zone d’activités audiovisuelles
«Pierre Werner» à Betzdorf.
L’acte de cession a été signé en date du 5 février 2014 entre l’Etat
(représenté par le Ministre des Finances pour lequel agit Monsieur
Guillaume Schlink, receveur des domaines au bureau d’enregistrement à Grevenmacher) et le collège des bourgmestre et échevins.
Suivant acte, l’Etat cède à la commune de Betzdorf la parcelle n°
236/2603, sise à Betzdorf au lieu-dit «Bousbusch» d’une contenance de 4,04 ares, au prix de 1.414.- €.
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix d’approuver l’acte
de cession en question.
Per Beschluss vom 3. Oktober 2011 hatte der Gemeinderat
einen Vorvertrag mit dem Staat betreffend die Abtretung eines
Grundstücks für den Bau eines Trinkwasserbehälters für die audiovisuelle Zone „Pierre Werner“ in Betzdorf genehmigt.
Der Abtretungsvertrag wurde am 5. Februar 2014 zwischen dem
Staat (vertreten durch den Finanzminister für den Herr Guillaume
Schlink, Einnehmer der Grundbuchverwaltung in Grevenmacher,
zugegen war) und dem Schöffenkollegium unterzeichnet.
Dem Vertrag zufolge tritt der Staat die Parzelle Nr. 236/2603, gelegen in Betzdorf am Ort genannt „Bousbusch“ mit einer Fläche von
4,04 Ar zum Preis von 1.414.- € an die Gemeinde Betzdorf ab.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, diesen Abtretungsvertrag
zu genehmigen.
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Conseil Communal | Gemeinderat
18. Approbation de 2 actes de vente.
18. Genehmigung zweier Kaufverträge.
Le conseil communal a décidé à l’unanimité des voix d’approuver
deux actes de vente signés en date du:
a) 17 mars 2014 avec M. Victor Diderrich et concernant la vente
par M. Victor Diderrich des parcelles n° 616/2535, 665/2529
et 665/2531 sises à Betzdorf au lieu-dit rue d’Olingen d’une
contenance totale de 1,81 ares au prix de 1.570,41 €;
b) 17 mars 2014 avec M. Georges Muhlen et Mme Marie-Paule Kurt
et concernant la vente par M. et Mme Muhlen-Kurt de la parcelle
n° 133/2310 sise à Roodt/Syre au lieu-dit rue d’Olingen d’une
contenance de 0,61 are au prix de 529,25 €.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, zwei Kaufverträge zu
genehmigen:
a) 17. März 2014 mit Herrn Victor Diderrich. Dieser verkauft die
Parzellen Nr. 616/2535, 665/2529 und 665/2531, gelegen in
Betzdorf in der „Rue d’Olingen“, mit einer Gesamtfläche von 1,81
Ar zum Preis von 1.570,41 €;
b) 17. März 2014 mit Herrn Georges Muhlen und Mme Marie-Paule
Kurt. Diese verkaufen die Parzelle Nr. 133/2310, gelegen in Roodt/
Syr in der „Rue d’Olingen“ mit einer Fläche von 0,61 Ar zum Preis
von 529,25 €.
19. A
pprobation de 2 actes de constitution
de servitude.
19. G
enehmigung zweier Verträge zur
Einrichtung einer Dienstbarkeit.
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix d’approuver les
deux actes de constitution de servitude suivants:
- La commune accorde à la société Creos Luxemborg S.A., sur la
parcelle n° 304/2769 sise à Olingen au lieu-dit rue de Rodenbourg,
le droit d’établir à demeure un ouvrage gazier et de le maintenir
pendant toute la durée de sa concession, à savoir une station de
détente et une conduite de gaz.
- La commune accorde à la société Creos Luxemborg S.A., sur la
parcelle n° 303/2636 et sur la parcelle n° 304/2769 sises à
Olingen au lieu-dit rue de Rodenbourg le droit d’établir à demeure
des ouvrages électriques et de les maintenir pendant toute la durée
de sa concession, à savoir le poste de transformation avec accès
des câbles électriques souterrains moyenne tension.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, die folgenden zwei
Verträge zur Errichtung einer Dienstbarkeit zu genehmigen:
- Die Gemeinde gestattet der Creos Luxembourg S.A., auf der
Parzelle Nr. 304/2769 in Olingen in der „Rue de Rodenbourg“
dauerhaft ein Gasbauwerk zu errichten und dieses während der
Dauer seiner Konzession zu warten, nämlich eine Druckminderstation und eine Gasleitung.
- Die Gemeinde gestattet der Creos Luxembourg S.A., auf den Parzellen Nr. 303/2636 und Nr. 304/2769 in Olingen in der „Rue de
Rodenbourg“ dauerhaft eine Trafo-Station zu errichten und diese
während der Dauer seiner Konzession zu warten, nämlich einen
Transformator und unterirdische Mittelspannungskabel.
20. Décision de principe concernant la
vente d’un appartement et l’exercice
d’un droit de préemption pour
l’achat d’un autre appartement dans
la résidence «Am Stiirtzgaart» à
Mensdorf.
20. Grundsätzliche Entscheidung
betreffend einen Wohnungsverkauf
und die Inanspruchnahme des
Vorkaufsrechts zum Erwerb einer
weiteren Wohnung in der Residenz
„Am Stiirzgaart“ in Mensdorf.
Le 13 janvier 2012, la commune avait exercé son droit de préemption concernant un logement dans la résidence «Am Stiirtzgaart»
à Mensdorf. Par après, cet appartement a été loué. Le contrat de
bail à loyer respectif a été résilié en date du 1er avril 2014 d’un
commun accord.
Une famille qui est propriétaire d’un autre appartement dans ladite
résidence a demandé à la commune de lui vendre l’appartement
devenant libre et d’acheter l’appartement qu’elle occupe actuellement et dont la surface habitable est inférieure.
Le conseil communal, décide à l’unanimité des voix, de marquer son
accord de principe pour la vente d’un appartement dans la résidence
«Am Stiirtzgaart» ainsi que pour l’exercice du droit de préemption
pour l’achat d’un autre appartement dans la même résidence.
Am 13. Januar 2012 hatte die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht
bezüglich einer Wohnung in der Wohnanlage „Am Stiirtzgaart“ in
Mensdorf geltend gemacht. Diese Wohnung wurde dann vermietet. Im
beiderseitigen Einverständnis wurde der Mietvertrag am 1. April
2014 aufgelöst. Eine Familie, die im Besitz einer anderen, kleineren Wohnung in besagter Wohnanlage ist, hat die Gemeinde
gebeten, ihr die freigewordene Wohnung zu verkaufen und stattd
essen jene, die derzeit von der Familie bewohnt wird zu kaufen.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, sein grundsätzliches
Einverständnis zu bekunden, eine Wohnung in der Wohnanlage „Am
Stiirtzgaart“ zu verkaufen und ihr Vorkaufsrecht für eine andere
Wohnung in derselben Wohnanlage geltend zu machen.
17
Conseil Communal | Gemeinderat 18
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
21. Accord de principe concernant la
participation au programme Leader
Miselerland 2014-2020.
21. Grundsätzliche Zustimmung zur
Beteiligung am Programm des Leader
Miselerland 2014-2020.
Le conseil communal, décide à l’unanimité des voix, de marquer son
accord de principe concernant la participation de la commune de
Betzdorf au programme Leader Miselerland 2014-2020, ceci sous
réserve de la présentation d’un programme diversifié comprenant
des actions pour lesquelles il aura marqué son accord.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, seine grundsätzliche
Zustimmung zur Beteiligung der Gemeinde Betzdorf am Programm
des Leader Miselerland 2014-2020 zu erteilen, dies vorbehaltlich
der Einreichung eines vielfältigen Programms, welches Aktionen
beinhaltet, für die der Gemeinderat seine Zustimmung erteilt hat.
22. «D’Gemeng Betzder hëlleft» - accord
de principe pour la prise en charge de
la caution et vote d’une participation
financière de 500.- € aux frais
d’hébergement mensuels d’un ancien
résident disposant d’une attestation de
séjour (vie privée) au CIPA Gréngewald
à Niederanven.
22. „ D’Gemeng Betzder hëlleft“ grundsätzliches Einverständnis über die
Übernahme der Kaution und Abstimmung
über eine finanzielle Beteiligung von
500.- € an den monatlichen Kosten für
die Unterbringung eines ehemaligen
Einwohners mit Aufenthaltsgenehmigung
im Seniorenheim CIPA Gréngewald in
Niederanven.
Un résidant de la commune de Betzdorf et disposant entre-temps
d’une attestation de séjour, est logé au CIPA Gréngewald depuis
début mars 2014. Comme cette personne ne dispose d’aucun revenu
personnel, l’Office social du Centrest et la Commune se partageront
les frais d’hébergement.
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix:
- de marquer son accord de principe pour la prise en charge de la
caution remboursable s’élevant à 2.025,58 €;
- de voter une participation financière mensuelle aux frais d’hébergement à raison de 500.- €, ceci moyennant le fonds «d’Gemeng
Betzder hëlleft – aide nationale».
Ein Einwohner der Gemeinde Betzdorf, der inzwischen über eine
Aufenthaltsgenehmigung verfügt, ist seit Anfang März 2014 im
CIPA Gréngewald untergebracht. Da die Person über kein eigenes
Einkommen verfügt, werden sich das Sozialamt CENTREST und die
Gemeinde die Kosten für die Unterbringung teilen.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig:
- sein grundsätzliches Einverständnis für die Übernahme der rückzahlbaren Kaution in Höhe von 2.025,58 € zu geben;
- eine monatliche finanzielle Beteiligung an den Unterbringungskosten in Höhe von 500.- € über den Fond „d’Gemeng Betzder
hëlleft – nationale Hilfe“ zu votieren.
23. Nomination de nouveaux membres
dans différentes commissions
consultatives communales.
23. Ernennung neuer Mitglieder in
verschiedenen Beraterkommissionen.
Le conseil communal décide, par vote secret, de nommer M. Rhett
Sinner, Roodt/Syre, comme nouveau membre dans la commission de
la culture et M. Jeff Medvescek, Mensdorf, comme nouveau membre
dans la commission de la communication.
In geheimer Wahl entscheidet der Gemeinderat, H. Rhett Sinner,
Roodt/Syr als neues Mitglied der Kulturkommission zu ernennen
und H. Jeff Medvescek, Mensdorf, als neues Mitglied in der
Kommunikationskommission.
24. Subside extraordinaire à une
association locale.
24. Außerordentlicher Zuschuss für einen
Lokalverein.
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix, d’accorder un
subside de 672.- € (= même montant que celui accordé par le ministère des Sports) à l’association locale D.T. Rued, ceci dans le cadre de
la participation de son équipe dames au 2ième tour de l’«ETTU-Cup
Women 2013/2014» qui s’était déroulé du 19 au 20 octobre 2013
à Roodt/Syre.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, dem Lokalverein D.T. Rued
einen Zuschuss in Höhe von 672.- € zu erteilen (der gleiche Betrag
wurde vom Sportministerium gewährt). Dies für die Teilnahme seiner Damenmannschaft an der 2. Runde des „ETTU-Cups Women
2013/2014“, der vom 19 bis 20. Oktober in Roodt/Syr stattgefunden hatte.
Conseil Communal | Gemeinderat
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
25. Approbation de plusieurs décomptes
de travaux extraordinaires.
25. Genehmigung mehrerer
Schlussrechnungen für
außergewöhnliche Arbeiten.
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix, d’approuver les
décomptes concernant les projets extraordinaires suivants:
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, die Schlussrechnungen
bezüglich folgender außerordentlicher Projekte zu genehmigen:
Projet
Projekt
Procédure judiciaire «Affaire Immobilière de Roodt/Syre»
Gerichtsprozess „Affaire Immobilière de Roodt/Syre“
Devis
Kostenvoranschlag
Décompte
Schlussrechnung
convention de transaction-vente
signée le 10/07/2009, approuvée par
le conseil communal le 22/07/2009,
approbation ministérielle du
07/09/2009, réf. Ti/148/09
Transaktionsvereinbarung, unterzeichnet am 10/07/2009, genehmigt vom
Gemeinderat am 22/07/2009, Ministerielle Genehmigung vom 07/09/2009, AZ
Ti/148/09
6.389.818,30 €
Modernisation du centre culturel à Roodt/Syre (Syrkus)
Modernisierung des Kulturzentrums in Roodt/Syr (Syrkus)
2.396.530,42 €
2.476.584,64 €
Transformation de l’ancienne école de Roodt/Syre en école centrale
pour le préscolaire
Umbau der ehemaligen Schule in Roodt/Syre in eine zentrale Vorschule
1.145.723,27 €
1.269.954,08 €
Renouvellement de la toiture de l’église d’Olingen
Erneuerung des Daches der Kirche in Olingen
345.920,00 €
272.883,05 €
Mise en conformité du réservoir d’eau potable à Olingen
Anpassung des Trinkwasserbehälters in Olingen an die gesetzlichen
Bestimmungen
230.000,00 €
272.472,09 €
Acquisition et installation d’un objet d’art sur la place Nico Maria Klein
Erwerb und Errichten eines Kunstobjektes auf dem Nico Maria Klein-Platz
58.995,00 €
56.239,41 €
Aménagement de la place publique à Roodt/Syre (projet non réalisé)
Gestaltung des öffentlichen Platzes in Roodt/Syr (nicht durchgeführtes
Projekt)
502.610,17 €
23.557,63 €
Remplacement de la gouttière et du bardage des cheminées du
précoce à Roodt/Syre
Ersetzen der Dachrinne und der Verkleidung der Schornsteine des
Früherziehungsgebäudes in Roodt/Syr
pas de devis voté
au conseil communal
Kein Kostenvoranschlag vom
Gemeinderat gestimmt
23.049,08 €
Aménagement d’un terrain de beach-volleyball à Roodt/Syre
Errichten eines Beach-Volleyballfeldes in Roodt/Syre
25.000,00 €
20.439,99 €
Installation d’un éclairage au terrain de tennis à Roodt/Syre
Installation von Beleuchtung beim Tennisfeld in Roodt/Syr
17.000,00 €
16.898,71 €
26. Approbation de recettes.
26. Genehmigung von Einnahmen.
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix, d’approuver les
recettes 2013 au montant total de 1.155.818,52 €.
Le poste le plus important est le subside étatique prévu par le Pacte
Logement: 1.114.020.- €.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, die Einnahmen 2013 in
Höhe von 1.155.818,52 € zu genehmigen.
Der größte Posten ist der vom Wohnungsbaupakt vorgesehene
staatliche Zuschuss: 1.114.020.- €.
19
Conseil Communal | Gemeinderat 27. D
écision de principe sur la volonté de
la commune de mettre à disposition
ou de vendre au groupe «Cactus» une
partie des parcelles se situant dans la
zone industrielle Rothoicht II afin d’y
ériger un centre commercial.
27. G
rundsatzentscheidung über die
Bereitschaft der Gemeinde, der „Cactus“Gruppe einen Teil der in der Industriezone
Rothoicht II gelegenen Parzellen zur
Verfügung zu stellen oder zu verkaufen,
dies zur Errichtung eines Einkaufszentrums.
Ce point a été ajouté à l’ordre du jour suite à une demande du 20
mars 2014 des conseillers René Paulus, Marc Ries, Joëlle Schiltz
et Patrice Silverio.
Le bourgmestre confirme la volonté du collège échevinal de favoriser l’implantation d’un commerce dans la commune. Il explique qu’à
l’heure actuelle le groupe «Cactus» est toujours en négociations
avec un promoteur privé et qu’il n’appartient dès lors pas à la commune de se mêler dans ces négociations. En prenant une décision
de principe en faveur d’un acteur économique précis, la commune
s’exposerait au reproche d’exercer une concurrence déloyale. Par
ailleurs, l’implantation d’une grande surface exigera le reclassement
des terrains en zone commerciale.
Le bourgmestre rappelle qu’une partie du site Rothoicht II a déjà
été retenue pour l’implantation du commissariat de police commun
avec la commune de Niederanven ainsi que du nouveau centre pour
le corps des sapeurs-pompiers communal.
Pour toutes ces raisons, il serait prématuré de prendre une décision
de principe comme l’ont demandé les quatre conseillers. Le conseil
communal décide avec 6 voix contre 4 (René Paulus, Marc Ries,
Joëlle Schiltz, Patrice Silverio) et une abstention (Reinhold Dahlem)
de ne pas prendre, à l’heure actuelle, une telle décision de principe.
Auf Antrag der Räte René Paulus, Marc Ries, Joëlle Schiltz und
Patrice Silverio vom 20. März 2014 wurde dieser Punkt der
Tagesordnung beigefügt.
Der Bürgermeister bestätigt, dass das Schöffenkollegium
entschlossen ist, die Ansiedlung eines Supermarktes in unserer
Gemeinde zu fördern. Er erklärt, dass die „Cactus“-Gruppe zur Zeit
immer noch mit einem privaten Investor/ einer privaten Immobilienfirma in Verhandlungen steht. Es steht der Gemeinde deshalb
nicht zu, sich in diese Verhandlungen einzumischen. Würde die
Gemeinde eine Grundsatzentscheidung zu Gunsten eines konkreten
Unternehmens fällen, wäre sie dem Vorwurf unlauteren Wettbewerb
zu betreiben ausgesetzt.
Der Bürgermeister erinnert daran, dass ein Teil des Geländes
„Rothoicht II“ bereits für die Ansiedlung des gemeinsamen Polizeireviers für unsere Gemeinde und für die Gemeinde Niederanven, sowie
für die neue Feuerwehrwache für die kommunale Feuerwehr in
Betracht gezogen wurde.
Aus diesem Grund wäre es verfrüht, eine Grundsatz-entscheidung
zu treffen, so wie es die 4 Räte angefragt haben. Der Gemeinderat
entscheidet mit 6 Stimmen gegen 4 Stimmen (René Paulus, Marc
Ries, Joëlle Schiltz, Patrice Silverio) bei einer Enthaltung (Reinhold
Dahlem), derzeit keine solche Grundsatzentscheidung zu treffen.
28. Questions aux représentants auprès
des différents syndicats.
28. Fragen an die Vertreter bei den
verschiedenen Syndikaten.
SIDEST
SIDEST
Edgard Arendt
Notre commune paye des avances annuelles d’un montant de plus
de 800.000.- € au SIDEST, comme provision pour l’entretien et la
future reconstruction de la station d’épuration de Betzdorf et pour
garantir le financement des infrastructures à réaliser par le syndicat.
L’actuel projet de construction de la STEP de Grevenmacher, qui
desservira également la commune de Mertert, a pris du retard à
cause de nombreux problèmes (décharge des matériaux d’excavation, situation financière difficile d’une entreprise).
Cette situation est d’autant plus gênante que le Grand-Duché de
Luxembourg doit actuellement déjà payer des amendes suite à une
condamnation par la Cour de justice de l’Union européenne pour ne
pas s’être mis en conformité avec les dispositions de la directive du
21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines.
Edgard Arendt sort de la salle et confie la relève au 1er échevin Patrick
Lamhène.
20
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Edgard Arendt
Unsere Gemeinde zahlt jährlich Vorauszahlungen in einer Höhe von
800.000.- € an das Abwassersyndikat SIDEST, dies als Provision
für Unterhaltsarbeiten und späterer Wiederaufbau der Kläranlage
Betzdorf und um die Finanzierung weiterer Infrastrukturen, die vom
Syndikat zu errichten sind, zu gewährleisten.
Das aktuelle Bauprojekt „Kläranlage Grevenmacher“, die ebenfalls
die Gemeinde Mertert bedienen wird, ist wegen zahlreicher Probleme (Ablagern des Aushubs, unsichere finanzielle Lage eines
Unternehmens) in Verzug geraten.
Diese Situation ist umso mehr problematisch, da das Großherzogtum Luxemburg zur Zeit vom Europäischen Gerichtshof wegen
der Nicht-Umsetzung der EU-Richtlinie vom 21. Mai 1991 über
die Behandlung von kommunalem Abwasser verklagt wurde und
Strafe zahlen muss.
Edgard Arendt verlässt den Saal und übergibt an den 1. Schöffen Patrick
Lamhène.
Conseil Communal | Gemeinderat
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Centre intégré pour personnes
âgées (CIPA) Niederanven
Patrick Lamhène
Seniorenheim (CIPA) Niederanven
Patrick Lamhène
Le CIPA de Niederanven prévoit de construire une station pour les
patients atteints de démence, pour laquelle il nous sera prochainement demandé de donner notre accord de principe. La commune de
Schuttrange a l’intention de vendre quatre de leurs chambres. Une
demande formelle pour l’achat de ces chambres pour les besoins
de notre commune vous sera soumise pour avis le moment venu.
Das Seniorenheim in Niederanven plant den Bau einer Station für
Demenzkranke; für dieses Vorhaben werden wir in Kürze um unser
prinzipielles Einverständnis gebeten. Die Gemeinde Schüttringen
hat die Absicht, 4 ihrer Zimmer zu verkaufen. Zum gegebenen
Zeitpunkt wird Ihnen ein schriftlicher Antrag zum Kauf dieser Zimmer
für unsere Gemeinde zur Stellungnahme unterbreitet.
Late Night Bus Mëllerdall
Late Night Bus Mëllerdall
Fernande Klares-Goergen
Fernande Klares-Goergen
La Commission de jeunesse «Mëllerdall» nous a informés que
nous serons remboursés de la moitié du montant que nous avons
payé pour le service du Late Night Bus Mëllerdall car nous ne nous
sommes pas servis de ce service pleinement.
Die Jugendkommission „Mëllerdall“ hat uns darüber informiert, dass
uns die Hälfte des Betrages, den wir für die Dienstleistung Late Night
Bus Mëllerdall gezahlt haben, zurückerstattet wird, da wir diesen
Dienst nicht voll ausnutzen.
29. Questions aux membres du collège des
bourgmestre et échevins.
29. F
ragen an das Schöffenkollegium.
Fernande Klares-Goergen:
Dernièrement, on m’a demandé pourquoi les emplois de vacances
pour les étudiants sont publiés si tard. L’État le fait déjà en janvier
ou février ce qui donne la possibilité aux étudiants de s’orienter et
de réserver ces places. Est-ce qu’à l’avenir nous pourrions aussi
publier les emplois pour les étudiants plus tôt?
Patrick Lamhène:
Nous avons discuté ce sujet lors d’une récente séance du collège des bourgmestre et échevins et nous avons retenu de les
publier plus tôt, tout en veillant raisonnablement à éviter le
risque d’une flopée de désistements.
Fernande Klares-Goergen:
Les collaborateurs de la SES Astra pratiquant le covoiturage, se
rencontrent les matins à Betzdorf au croisement entre la rue
d’Olingen et la rue Gaessel et doivent parfois y attendre leurs
collègues sous la pluie. Est-ce qu’il serait possible d’y ériger un abri
de bus ou même de déplacer l’arrêt de bus à ce lieu?
Marc Ries:
A mon avis, cela ne vaut pas la peine de déplacer l’arrêt de bus mais
il vaudrait mieux y installer un abri fermé des deux côtés pour le
covoiturage.
Patrick Lamhène:
Nous allons charger le service technique d’analyser ces deux
approches, pour alors vous soumettre leurs conclusions et présenter la solution retenue à la SES.
Fernande Klares-Goergen:
Vor kurzem wurde ich gefragt, warum die Ferienjobs so spät
ausgeschrieben werden. Der Staat mache dies bereits in den
Monaten Januar/Februar, was den Studenten ermöglicht, besser
zu planen und Plätze zu reservieren. Könnten wir in Zukunft unsere
Studentenjobs auch früher veröffentlichen?
Patrick Lamhène:
In einer der letzten Sitzungen des Schöffenrates haben wir
darüber diskutiert und festgehalten, die Mitteilung früher zu
veröffentlichen. Wir müssen aber darauf achten, dass es nicht
zu einer Rücktrittswelle kommt.
Fernande Klares-Goergen:
Mitarbeiter des SES Astra, die Fahrgemeinschaften bilden, treffen
sich morgens in Betzdorf an der Kreuzung der „Rue d’Olingen“/„Rue
Gaessel“. Manchmal müssen sie dort im Regen auf ihre Kollegen
warten. Wäre es möglich, dort ein Bushäuschen zu errichten oder
das bestehende dorthin zu versetzen)
Marc Ries:
Meiner Meinung nach lohnt es sich nicht, die Bushaltestelle
umzusetzen. Man würde besser einen Unterstand mit zwei
geschlossenen Seiten für die Mitfahrer bauen.
Patrick Lamhène:
Wir werden den technischen Dienst anweisen, die beiden
Möglichkeiten zu analysieren. Danach werden wir Ihnen die
Schlussfolgerungen und die zurückbehaltene Lösung der SES
präsentieren.
21
Conseil Communal | Gemeinderat Fernande Klares-Goergen:
On m’a rendue attentive sur le fait que le «Millewee» et le
«Tréiererwee» à Betzdorf se trouvent dans un mauvais état. Les
agriculteurs ont des difficultés à y circuler en tracteur lorsque les
gens de l’institut St. Joseph s’y promènent et je pense que c’est
dommage qu’ils n’aient pas un chemin fixe, adapté aux fauteuils
roulants pour s’y balader confortablement. Est-ce que la commune
peut réaménager ce chemin?
Raimon Aendekerk:
La planification du réaménagement dudit chemin est déjà en
cours.
Reinhold Dahlem:
Les appareils enregistreurs de vitesse placés à Berg ne fonctionnent
plus depuis 3 semaines. Je me demande si on ne devrait pas les
remplacer. Maintenant il y a des modèles plus beaux, avec des
émoticons et même fonctionnant avec de l’énergie solaire. Est-ce
que c’est la commune qui s’en occupe?
Patrick Lamhène:
Oui, et nos responsables vont y regarder.
Henri Ries:
A Mensdorf, il y a un conflit entre voisins concernant un chemin de
syndicat. L’accès de machines agricoles vers les terrains cultivables
est souvent bloqué par des voitures de visiteurs d’un des voisins
garées sur ce chemin. En conséquence, les conducteurs de machines
agricoles conduisent assez souvent leurs engins en traversant la
surface d’entrée du garage de l’autre voisin. Est-ce que la commune
est responsable pour ces types de chemin?
Patrick Lamhène:
Je pense que non mais nous allons le vérifier et vous revenir.
Henri Ries:
En termes de gestion de qualité, il me manque des indicateurs
d’impact en termes budget d’exploitation, effectifs de personnel
et autres, en relation avec les décisions prises lors des séances de
conseils communaux.
Patrick Lamhène:
Cette analyse a été effectuée dans le cadre du PPF (plan pluriannuel de financement) en ce qui concerne les frais additionnels
récurrents, en ce compris les frais de personnel. Nous pourrons les passer en revue ensemble lors de la prochaine itération
semestrielle du PPF.
22
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Fernande Klares-Goergen:
Man hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass sich der „Millewee“
und der Tréiererwee“ in Betzdorf in einem schlechten Zustand
befänden. Die Landwirte können dort nur unter Schwierigkeiten
mit dem Traktor fahren, wenn Bewohner des Instituts St. Joseph
spazieren gehen. Es ist schade, dass sie keinen an sie angepassten,
rollstuhlgerechten Weg haben, wo sie bequem spazieren könnten.
Könnte die Gemeinde diesen Weg erneuern?
Raimon Aendekerk:
Die Planungen zur Neugestaltung des besagten Weges laufen
bereits.
Reinhold Dahlem:
Meine Frage betrifft die Geschwindigkeitsmessgeräte in Berg.
Sie sind seit 3 Wochen defekt. Sollte man sie nicht ersetzen?
Heutzutage gibt es schönere Modelle mit Smileys, die sogar mit
Sonnenenergie funktionieren. Kümmert sich die Gemeinde darum?
Patrick Lamhène:
Ja, und unsere Verantwortlichen werden sich das ansehen.
Henri Ries:
In Mensdorf gibt es einen Nachbarschaftsstreit bezüglich eines
Feldweges. Der Zugang zu den Ackerflächen für Landmaschinen
wird oft durch Fahrzeuge von Besuchern eines Nachbarn versperrt.
Die Landwirte fahren dann oft mit ihren Maschinen über die
Garageneinfahrt des anderen Nachbarn. Ist die Gemeinde für solche
Wege zuständig?
Patrick Lamhène:
Ich denke nein, aber wir werden das prüfen lassen und auf Sie
zurückkommen.
Henri Ries:
Bei den Entscheidungen, die während des Gemeinderatssitzungen
getroffen werden, fehlen mir bezüglich des Qualitätsmanagements die Auswirkungsindikatoren auf den Haushalt, wie z.B. die
Belegschaftszahl und Anderes.
Patrick Lamhène:
Diese Analyse wurde im Rahmen des Mehrjahresfinanzplans
(MJF) durchgeführt, bezüglich der wiederkehrenden Zusatzkosten, Personalkosten inbegriffen. Wir können sie während
der nächsten, halbjährlichen Anpassung des MJF gemeinsam
noch einmal durchgehen
Conseil Communal | Gemeinderat
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Joëlle Schiltz:
Dans la rue Chaussée à Mensdorf, le chemin vers le bâtiment des
sapeurs-pompiers est en fait un passage destiné aux riverains et aux
agriculteurs, mais il est souvent utilisé par des automobilistes pour
prendre un raccourci. Il s’agit surtout de personnes non-résidentes
de notre commune. Que peut-on faire afin de remédier la situation
afin de désembouteiller la voie?
Reinhold Dahlem:
Pourrait-on envisager de barrer le passage?
Patrick Lamhène:
Barrer le passage serait difficile, mais nous allons en référer
aux agents de la police grand-ducale et leur demander d’y faire
d’avantage de contrôles.
Marc Ries:
1. J’ai été interpellé par des collaborateurs de la Maison Relais
en ce qui concerne l’acoustique dans la salle du groupe
«Botterblimmercher». Ils demandent s’il serait possible d’y
apposer des plaques pour l’amortissement sonore?
2. L’éclairage du passage pour piétons à Banzelt n’a-t-il pas été
oublié?
Patrick Lamhène:
1. Nous demanderons à notre service technique de réaliser le
nécessaire.
2. Non, et il est en bonne voie.
René Paulus:
1. D’abord, je me demande si c’est judicieux pour la commune d’être
membre auprès de l’ORT (Office régional de tourisme) puisque
cela coûte annuellement quand-même 7.000.- €.
2. Les associations locales d’Olingen me demandent si les deux
grands bacs à fleurs devant la «Al Millen» seront retirés en
argumentant qu’avec les bacs ils ne peuvent pas y organiser des
manifestations. Est-ce que c’est prévu?
3. J’avais déjà demandé une fois l’aperçu des coûts de l’installation
photovoltaïque à l’église d’Olingen, qu’en est-il?
Patrick Lamhène:
1. C’est certainement une interrogation qui mérite d’être
analysée.
2. Il est prévu de raccourcir de moitié le plus grand des bacs
afin de créer un espace complémentaire pour tente ou autre.
3. Le détail des coûts sera envoyé par courriel aux membres du
conseil communal.
Joëlle Schiltz:
Die kleine Straße in Richtung Feuerwehrgebäude in der „Rue Chaussée“ in Mensdorf ist eigentlich nur für Anwohner und Landwirte.
Sie wird aber oft von nicht ortsansässigen Autofahrern als Abkürzung benutzt. Was können wir unternehmen, um diese Situation zu
bereinigen und um die Straße vom Verkehr zu entlasten?
Reinhold Dahlem:
Könnte man nicht in Erwägung ziehen, den Durchgang zu
versperren?
Patrick Lamhène:
Eine Sperrung wäre schwierig, aber wir werden die Polizei über
dieses Problem in Kenntnis setzen und sie bitten, dort vermehrt
Kontrollen durchzuführen.
Marc Ries:
1. I ch wurde bezüglich der Akustik im Saal der Gruppe
„Botterblimmercher“ von Mitarbeitern der Maison Relais
angesprochen. Sie möchten wissen, ob es möglich wäre, dort
Schalldämmplatten anzubringen?
2. Die Beleuchtung des Fußgängerüberwegs in Banzelt wurde doch
nicht vergessen?
Patrick Lamhène:
1. Wir werden den technischen Dienst veranlassen, alles Nötige
zu tun.
2. Nein, die Sache läuft.
René Paulus:
1. Ich frage mich, ob es für die Gemeinde sinnvoll ist, Mitglied des
regionalen Tourismusbüros (ORT) zu sein, immerhin kostet dies
jährlich 7.000.- €.
2. Die Ortsvereine aus Olingen fragen mich, ob die zwei großen
Blumenbeete vor dem Vereinshaus „Al Millen“ entfernt werden
könnten, sie hindern bei der Organisation von Veranstaltungen.
Ist dies vorgesehen?
3. I ch hatte bereits nach der Kostenaufstellung für die
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kirche in Olingen gefragt.
Wie steht es darum?
Patrick Lamhène:
1. Es ist sicher sinnvoll, diese Frage zu analysieren.
2. Es ist vorgesehen, das größte Beet um die Hälfte zu verkleinern, um so zusätzlichen Platz für ein Zelt oder Anderes
zu schaffen.
3. Die Einzelheiten der Kosten werden den Mitgliedern des
Gemeinderates per Email zugestellt.
23
Conseil Communal | Gemeinderat Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
SÉANCE DU 9 MAI 2014
SITZUNG VOM 9. MAI 2014
Présences | Anwesende
Bourgmestre | Bürgermeister: Edgard Arendt;
Échevins
| Schöffen:
Patrick Lamhène, Raimon Aendekerk;
Conseillers | Räte:
Reinhold Dahlem, Fernande Klares-Goergen, René Paulus, Henri Ries,
Marc Ries, Jules Sauer, Joëlle Schiltz, Patrice Silverio.
1. Informations aux membres du conseil
communal.
1. Informationen an die Mitglieder des
Gemeinderats.
1.1. Approbations ministérielles.
1.1 Ministerielle Genehmigungen.
Le ministre de l’Intérieur a approuvé les délibérations suivantes:
Der Innenminister hat folgende Beschlüsse genehmigt:
- 28/03/2014: adjudication du lot I dans le cadre de l’assainissement de la localité de Banzelt;
- 04/04/2014: modification du règlement communal sur les
cimetières;
- 07/04/2014: introduction d’un règlement communal concernant le
remboursement d’une partie des frais d’inscription pour les cours
de musique;
- 11/04/2014: «First Responder», décision de confier la mission au
service d’incendie et de sauvetage communal.
- 28/03/2014: Auftragsvergabe von Los I der Abwasserentsorgung
des Ortsteils Banzelt;
- 04/04/2014: Änderung des Gemeindereglements bez. der
Friedhöfe;
- 07/04/2014: Einführung eines kommunalen Reglements betreffend die Rückerstattung eines Teils der Einschreibungsgebühren
für Musikunterricht;
- 11/04/2014: „First Responder“, Entscheidung, diese Aufgabe dem
kommunalen Feuerwehr- und Rettungsdienst zu übertragen.
1.2 Maison des jeunes.
1.2 Jugendhaus.
Monsieur Flavio Monteiro Alves a été engagé
comme nouvel éducateur à raison de 20 heures/
semaine dans la maison pour jeunes Betzdorf à
Roodt/Syre, ceci à partir du 15 avril 2014.
Herr Flavio Monteiro Alves wurde als neuer Erzieher
im Jugendhaus Betzdorf in Roodt/Syr eingestellt.
Ab dem 15. April 2014 arbeitet er 20 Stunden pro
Woche.
1.3 Travailleur désigné.
Monsieur Carlo Migy a été nommé comme travailleur désigné, ceci
suite à la révocation de Monsieur Claude Friederes.
24
1.3 Sicherheitsbeauftragter des
Gemeindepersonals.
Infolge der Abberufung von Herrn Claude Friederes wurde Herr Carlo
Migy zum Sicherheitsbeauftragten ernannt.
1.4 Citoyen méritant.
1.4 Verdienstvoller Bürger.
Dans le cadre de la distinction du premier citoyen méritant de la
commune de Betzdorf, le collège des bourgmestre et échevins a
décidé d’honorer Madame Marie Greis-Berg pour son engagement
exceptionnel envers les concitoyens âgés.
Im Rahmen der Auszeichnung des ersten verdienstvollen Bürgers
der Gemeinde Betzdorf hat das Schöffen-kollegium entschieden,
Frau Marie Greis-Berg für ihr außergewöhnliches Engagement für
ältere Mitbürger zu ehren.
1.5 ORT Moselle Luxembourgeoise Miselerland.
1.5 Tourismusbüro (ORT) Luxemburger Mosel Miselerland.
La cotisation pour l’année 2014 qui s’élève à 6.934.-€ (3.467 habitants x 2.-€) ne sera pas versée tant que la commune n’aura pas
Der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2014 in Höhe von 6.934.- € (3.467
Einwohner x 2.- €), wird so lange nicht gezahlt bis die Gemeinde
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Conseil Communal | Gemeinderat
reçu le compte rendu de l’assemblée générale ainsi que le budget
et le bilan de l’ORT. Ces documents ont été demandés à plusieurs
reprises, jusqu’à présent sans résultat.
den Bericht der Hauptversammlung, die Haushaltsvorlage, sowie
die Bilanz des ORT erhalten hat. Diese Dokumente sind mehrmals
angefragt worden, bis jetzt ohne Erfolg.
1.6 Suivi des chantiers.
1.6 Fortgang der Baustellen.
Berg, lotissement «Laangfelder»: Les travaux de canalisation (eau
pluviale et eaux usées) sont en train d’être réalisés.
Berg, Wohnsiedlung „Laangfelder“: Die Kanalarbeiten (Regenwasser und Abwasser) werden zur Zeit ausgeführt.
Olingen, chantier CREOS: Les travaux dans la rue de Rodenbourg
ont été entamés.
Olingen, Baustelle der CREOS: Die Arbeiten in der „Rue de Rodenbourg“ haben begonnen.
Betzdorf, projet d’évacuation des eaux de surface: Les travaux ont
débuté mi-avril. Le déroulement du chantier prévoit la pose du canal
à partir de la Syre jusqu’au chemin rural, ensuite par la rue «Gäesselchen» et à travers le terrain privé d’un agriculteur de Betzdorf
en direction de la voie ferrée.
Betzdorf, Projekt „Oberflächenentwässerung“: Die Arbeiten haben
Mitte April begonnen. Der Verlauf der Baustelle sieht die Verlegung
des Kanals von der Syr bis zum Feldweg, anschließend durch die
„Gäesselchen“ und über das private Grundstück eines Landwirts
aus Betzdorf in Richtung Bahngleise vor.
Banzelt, assainissement de la localité: En principe, ce chantier
sera entamé après l’achèvement du projet d’évacuation des eaux
de surface à Betzdorf.
Banzelt, Abwasserentsorgung der Ortschaft: Im Prinzip wird diese
Baustelle nach Abschluss des Projekts „Oberflächenentwässerung“
in Betzdorf begonnen.
Roodt/Syre, assainissement de la rue du Moulin: La commande
pour les travaux à effectuer a été passée à la société Ecogec de
Junglinster. La première réunion de chantier a eu lieu en date du 29
avril 2014. Le début des travaux est prévu pour mi-mai.
Roodt/Syr, Abwasserentsorgung in der „Rue du Moulin“: Der Auftrag für die durchzuführenden Arbeiten wurde der Firma Ecogec aus
Junglinster erteilt. Die erste Baustellensitzung hat am 29. April 2014
stattgefunden. Der Beginn der Arbeiten ist für Mitte Mai vorgesehen.
Mensdorf, terrain de football: Les travaux pour le fondement de la
guérite de caisse ainsi que pour les emplacements supplémentaires
ont débuté cette semaine.
Mensdorf, Fußballplatz: Die Arbeiten für das Fundament des Kassenhäuschens sowie für zusätzliche Stellplätze haben diese Woche
begonnen.
Betzdorf, «Tréirerwee»: L’équipe voirie a posé le drainage et le chemin a été remis en état par le fraisage effectué par un entrepreneur.
Betzdorf, „Tréirerwee“: Die Straßenbauabteilung hat die Drainage
verlegt und der Weg wurde durch Fräsen, durchgeführt von einem
Bauunternehmer, wiederhergestellt.
Equipe voirie:
Straßenbauabteilung:
Mensdorf, chemin de liaison entre la rue Gaessen et la rue d’Uebersyren: Les travaux sont achevés et le montage de l’éclairage
public sera entamé sous peu.
Betzdorf, cours d’eau «Dallgriecht»: Après avoir reçu l’accord tant du
propriétaire que du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, les berges du ruisseau ont été stabilisées avec des gabions.
Mensdorf, Verbindungsweg zwischen der „Rue Gaessen“ und
der „Rue d’Uebersyren“: Die Arbeiten sind abgeschlossen und mit
dem Montieren der Straßenbeleuchtung wird demnächst begonnen.
Betzdorf, Wasserlauf „Dallgriecht“: Nach der Übereinkunft mit
dem Besitzer und dem Ministerium für nachhaltige Entwicklung
und Infrastrukturen wurde das Bachufer mit Gabionen befestigt.
25
Conseil Communal | Gemeinderat Equipe jardinage et équipe voirie:
Garten- und Straßenbauabteilung:
Olingen, ancien moulin: Un des deux grands bacs à fleurs a été
raccourci à moitié.
Olingen, alte Mühle: Eines der zwei großen Blumenbeete wurde
um die Hälfte gekürzt.
1.7 Réponses à différentes questions posées lors
des dernières séances du conseil communal.
1.7 Antworten auf verschiedene, während
vorheriger Gemeinderatssitzungen
gestellte Fragen.
Reinhold Dahlem:
Les appareils enregistreurs de vitesse placés à Berg ne fonctionnent
plus depuis 3 semaines. Je me demande si on ne devrait pas les
remplacer. Maintenant il y a des modèles plus beaux, avec des émoticons et fonctionnant même avec de l’énergie solaire.
Collège des bourgmestre et échevins:
Le service technique est intervenu auprès du fournisseur pour
que l’entretien des appareils soit effectué.
Marc Ries:
J’ai été interpellé par des collaborateurs de la Maison Relais en ce
qui concerne l’acoustique dans la salle du groupe «Botterblimmercher». Ils demandent s’il serait possible d’y apposer des plaques
pour l’amortissement sonore?
Collège des bourgmestre et échevins:
Ce point figure sur l’ordre du jour de la réunion du collège des
bourgmestre et échevins avec le service technique. Il est important de souligner qu’il s’agissait initialement d’un logement qui
a été transformé en salle de groupe pour la Maison Relais. C’est
pourquoi, a priori, la hauteur requise pour garantir une sonorisation optimale de la salle n’est pas donnée.
Fernande Klares-Goergen:
Les collaborateurs de la SES Astra pratiquant le covoiturage, se
rencontrent les matins à Betzdorf au croisement entre la rue d’Olingen et la rue Gaessel et doivent parfois y attendre leurs collègues
sous la pluie. Est-ce qu’il serait possible d’y ériger un abribus ou de
déplacer l’arrêt bus à cet endroit?
Collège des bourgmestre et échevins:
26
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Reinhold Dahlem:
Die Geschwindigkeitsmesser in Berg funktionieren seit 3 Wochen
nicht mehr. Sollte man diese nicht ersetzen? Es gibt nun schönere
Modelle mit Smileys, die sogar mit Solarenergie funktionieren.
Schöffenkollegium:
Der technische Dienst hat beim Anbieter nachgehakt, damit dieser
die Wartung der Geräte vornimmt.
Marc Ries:
Ich wurde von Mitarbeitern der Maison Relais hinsichtlich der Akustik
im Saal der Gruppe „Botterblimmercher“ angesprochen. Sie fragen
ob es möglich wäre, Platten zur Schalldämmung anzubringen?
Schöffenkollegium:
Dieser Punkt steht auf der Tagesordnung von der Sitzung des
Schöffenkollegiums mit dem technischen Dienst. Es ist wichtig zu
unterstreichen, dass es sich hier ursprünglich um eine Wohnung
handelte, die in einen Gruppensaal für die Maison Relais umgewandelt wurde. Deswegen ist die erforderliche Höhe für eine optimale
Beschallung von vornherein nicht gegeben.
Fernande Klares-Goergen:
Mitarbeiter des SES Astra, die Fahrgemeinschaften bilden, treffen
sich morgens in Betzdorf an der Kreuzung der „Rue d’Olingen“/„Rue
Gaessel“. Manchmal müssen sie dort im Regen auf ihre Kollegen
warten. Wäre es möglich, dort ein Bushäuschen zu errichten oder
die Bushaltestelle dorthin zu verlegen?
Schöffenkollegium:
Si le conseil communal approuve le financement, un abribus
peut y être installé. Nous soulignons qu’il y a encore d’autres
arrêts, pour le transport scolaire et les bus de ligne non munis
d’abris. La décision appartient donc au conseil communal d’approuver ou non le financement de nouveaux abris.
Falls der Gemeinderat die Finanzierung genehmigt, kann dort ein
Unterstand installiert werden. Wir möchten darauf hinweisen,
dass es noch andere Bushaltestellen für den Schultransport und
den öffentlichen Transport gibt, die über keinen Unterstand verfügen. Die Entscheidung zur Genehmigung der Finanzierung neuer
Bushäuschen obliegt dem Gemeinderat.
2. Approbation du plan de réussite scolaire
(PRS), période scolaire 2014-2017.
2. Genehmigung des „Plans für schulischen
Erfolg“, (PRS) Schuljahre 2014-2017.
Monsieur David Bettinelli, président du comité d’école, présente le
plan de réussite scolaire élaboré par le comité d’école associé par
des coordinateurs de cycle pour la période scolaire 2014-2017.
Der Präsident des Schulkomitees, Herr David Bettinelli, stellt den „Plan für
schulischen Erfolg“ vor. Dieser wurde vom Schulkomitee und den Koordinatoren der Schulzyklen für die Schuljahre 2014-2017 ausgearbeitet.
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Conseil Communal | Gemeinderat
Pour délimiter ses priorités et
définir ses objectifs, l’école doit
établir un relevé des différents
projets et mesures qui visent le
développement scolaire et qui
sont déjà en place.
Le projet de l’école fondamentale «Am Stengert» est
intitulé «inclusion» et vise les
enfants montrant des troubles
du comportement et ayant des
difficultés à apprendre. L’objectif du PRS élaboré est la mise
en œuvre de la vision «chaque
enfant a une place dans sa classe». Le conseil communal décide, à
l’unanimité des voix, d’approuver le plan de réussite scolaire (PRS),
période scolaire 2014-2017, plan qui a d’ailleurs été avisé favorablement par l’Agence pour le développement de la qualité de
l’enseignement dans les écoles et les lycées, l’inspecteur de l’enseignement fondamental et la commission scolaire.
Um ihre Prioritäten einzugrenzen
und um ihre Ziele festzulegen,
muss die Schule eine Aufzeichnung der verschiedenen Projekte
und Maßnahmen, die auf die
schulische Entwicklung hinzielen und bereits wirksam sind,
erstellen.
Das Projekt „Inclusion“ der
Grundschule „Am Stengert“ richtet sich an verhaltensauffällige
Kinder mit Lernschwierigkeiten.
Das Ziel des ausgearbeiteten
PRS ist die Umsetzung der Vision
„jedes Kind hat einen Platz in seiner Klasse“.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, den „Plan für schulischen
Erfolg“ (PRS) für die Schuljahre 2014-2017 zu genehmigen.
Der Plan wurde übrigens von der „Agence pour le développement de la
qualité de l’enseignement dans les écoles et les lycées“, dem Grundschulinspektor und der Schulkommission für gut befunden.
3. Installation d’une barrière à l’entrée de
la cour de l’école préscolaire.
3. Anbringen einer Schranke bei der
Einfahrt zum Schulhof der Vorschule.
Dans sa séance du 28 mars 2014, le conseil communal a marqué
son accord de principe pour l’installation d’une barrière à l’entrée
de la cour de l’école préscolaire, ceci au montant de 22.425.- € ttc.
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix:
a) approuver le devis au montant de 22.425.- € ttc;
b) de voter un crédit de 22.425.- €.
In seiner Sitzung vom 28. März 2014 hat der Gemeinderat sein
Einverständnis für das Anbringen einer Schranke in der Einfahrt
des Schulhofs der Vorschule bekundet, dies zu einem Betrag von
22.425.- € ttc.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig:
a) den Kostenvoranschlag von 22.425.- € ttc zu genehmigen und
b) einen Kredit in Höhe von 22.425.- € zu veranschlagen.
4. Equipement des compteurs d’eau d’un
système de lecture électronique.
4. Ausstattung der Wasserzähler mit einem
elektronischen Ablese-System.
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix, d’ajourner les
points 4a (devis) et 4b (vote d’un crédit au budget 2014) de l’ordre du
jour et de charger le service technique de se renseigner au sujet d’un
système de lecture commune des compteurs «eau/électricité/gaz».
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, die Punkte 4a (Kostenvoranschlag) und 4b (Abstimmung über einen Kredit im Haushalt
2014) der Tagesordnung zu vertagen und den technischen Dienst
zu beauftragen, sich über ein System der gemeinsamen Zählerablesung für Wasser/Elektrizität/Gas zu erkundigen.
5. Approbation d’un avenant à la
convention en vue de la réalisation du
PAP portant sur des fonds sis à Roodt/
Syre, au lieu-dit «route de Luxembourg»
(coin rue Haupeschhaff/RN1).
5. Genehmigung eines Zusatzes der
Vereinbarung zur Durchführung des
besonderen Bebauungsplans betreffend
Grundstücke in Roodt/Syr in der „Rte de
Luxembourg“ (Ecke „Rue Haupeschhaff“/RN1).
La convention initiale en vue de la réalisation du PAP portant sur
des fonds sis à Roodt/Syre, au lieu-dit «route de Luxembourg» (coin
Haupeschhaff/RN1) a été approuvée par le conseil communal dans
sa séance du 26 juillet 2013 et par le ministre de l’Intérieur en date
du 1er août 2013. Comme le maître d’ouvrage entend décaler le
début des travaux d’infrastructures jusqu’à la fin du gros-œuvre
Die ursprüngliche Vereinbarung zur Durchführung des besonderen
Bebauungsplans betreffend die Grundstücke gelegen in Roodt/Syr
an der „Rte de Luxembourg“ (Ecke „Rue Haupeschhaff/RN1) wurde
in seiner Sitzung vom 26. Juli 2013 vom Gemeinderat und am 1.
August 2013 vom Innenminister genehmigt. Da der Bauherr beabsichtigt den Anfang der Infrastrukturarbeiten bis Ende der erweiterten
27
Conseil Communal | Gemeinderat fermé des 4 résidences, il s’est avéré nécessaire d’établir un avenant
à la convention. Ce dernier a été signé le 30 avril 2014 par le collège
des bourgmestre et échevins et la S.A. RP Development. Le conseil
communal décide, à l’unanimité des voix, d’approuver l’avenant à la
convention du 17 avril 2013.
Rohbauarbeiten der 4 Residenzen zu verschieben, erwies es sich
als notwendig, einen Zusatz zu der Vereinbarung aufzustellen. Dieser wurde am 30. April 2014 vom Schöffenkollegium und der RP
Development S. A. unterzeichnet. Der Gemeinderat entscheidet
einstimmig, den Zusatz der Vereinbarung vom 17. April 2013 zu
genehmigen.
6. Vote d’un nouveau règlement
concernant les subsides énergétiques
en vue de la promotion de l’utilisation
rationnelle de l’énergie.
6. Abstimmung eines neuen Reglements
betreffend Energiezuschüsse im
Hinblick auf die Förderung von
Energiesparmaßnahmen.
En 2009, le conseil communal avait introduit un règlement communal sur les subsides énergétiques en vue de la promotion de
l’utilisation rationnelle de l’énergie. Ce dernier est venu à échéance
le 31 décembre 2013. Comme cette initiative a connu un grand
succès, la commission consultative communale pour le développement durable a été chargée d’élaborer un nouveau texte, ceci tout
en tenant compte des dispositions du règlement grand-ducal du 12
décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de
l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement (aides étatiques
«Prime House»). Le texte élaboré se base sur les conditions d’éligibilité définies au niveau national, ceci afin d’éviter une surcharge
de travail administratif pour la vérification des conditions.
Après avoir ajourné la décision y relative dans sa séance du 28 mars
2014, le conseil communal approuve à l’unanimité des voix le nouveau texte du règlement concernant les subsides énergétiques en
vue de la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie.
Le texte du règlement est disponible sur le site internet communal
www.betzdorf.lu.
Im Jahr 2009 hatte der Gemeinderat ein Gemeindereglement betreffend die Bezuschussung von Maßnahmen zur Förderung eines
sparsamen Umgangs mit Energie angenommen. Dieses ist zum
31. Dezember 2013 ausgelaufen. Angesichts des großen Anklangs
dieser Initiative, wurde die kommunale Kommission für nachhaltige Entwicklung damit beauftragt, ein neuen Text auszuarbeiten,
dies unter Einbezug der Bestimmungen des großherzoglichen
Reglements vom 12. Dezember 2012 betreffend die Beihilfen zur
Förderung eines sparsamen Umgangs mit Energie und die Aufwertung der erneuerbaren Energien im Wohnungsbereich.
Der ausgearbeitete Text fußt auf den nationalen Förderbedingungen,
dies zur Vermeidung eines zu großen Verwaltungsaufwands bei der
Überprüfung der Anträge. Nachdem die diesbezügliche Entscheidung in der Sitzung vom 28. März vertagt worden war, beschließt
der Gemeinderat einstimmig, das neue Reglement anzunehmen.
Der Text des Reglements kann auf der Internetseite der Gemeinde
www.betzdorf.lu eingesehen werden.
Capteurs solaires thermique.
Thermische Solaranlage.
28
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Chauffages central à granulés de bois
Pellets-Zentralheizung.
Fenêtres isolantes.
Isolierglasfenster.
7. A
pprobation d’un avenant à l’accord
de collaboration avec Caritas Jeunes &
Familles asbl concernant l’exploitation
journalière de la Maison Relais à
Roodt/Syre.
7. G
enehmigung einer Zusatzvereinbarung
zwecks Zusammenarbeit mit der „Caritas
Jeunes & Familles asbl“ betreffend die
tägliche Nutzung der Maison Relais in
Roodt/Syr.
L’accord de collaboration concernant l’exploitation journalière de la
Maison Relais à Roodt/Syre a été signé en date du 15 avril 2010
avec l’asbl Caritas Jeunes & Familles. Un avenant a été signé le 7
avril 2014, ceci afin d’intégrer dans l’accord initial:
- les nouvelles dispositions en matière d’agrément et de convention des maisons relais;
Die Vereinbarung über die Zusammenarbeit betreffend die tägliche
Nutzung der Maison Relais in Roodt/Syr wurde am 15. April 2010
mit der „Caritas Jeunes & Familles asbl“ unterzeichnet. Durch einen
am 7. April 2014 unterzeichneten Zusatz trägt die ursprüngliche
Vereinbarung folgenden Änderungen Rechnung:
- die neuen Bestimmungen betreffend die neuen Bestimmungen
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Conseil Communal | Gemeinderat
- les modifications induites par le règlement grand-ducal du 14
novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants;
- le transfert de la «Division Enfance, Famille et Jeunesse» du Ministère de la Famille et de l’Intégration au Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse suite aux élections législatives du 20 octobre 2013.
Le conseil communal décide, à l’unanimité des voix, d’approuver
l’avenant prémentionné.
betreffend die Betriebserlaubnis und Vereinbarung der „maisons relais“;
- die durch das großherzogliche Reglement vom 14. November 2013
betreffend die Zulassung für Dienstleister im Bereich Erziehung
und Beaufsichtigung von Kindern bedingten Änderungen;
- die Übertragung der „Division Enfance, Famille et Jeunesse“
vom Familien- und Integrationsministerium in den Bereich des
Ministeriums für Bildung, Kindheit und Jugend infolge der Parlamentswahlen vom 20. Oktober 2013.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig die Zusatzvereinbarung
zu genehmigen.
8. Approbation d’un avenant à la
convention avec RESTOPOLIS et Caritas
Jeunes & Familles asbl concernant
la fourniture des repas de midi pour
la population scolaire de l’Education
différenciée à Roodt/Syre.
8. Genehmigung einer Zusatzvereinbarung
mit RESTOPOLIS und „Caritas Jeunes &
Familles asbl“ betreffend die Versorgung
mit Mittagsmahlzeiten für die Schüler
der Ediff in Roodt/Syr.
Le collège des bourgmestre et échevins a signé le 20 mars 2014 avec
le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
(service de la restauration scolaire Restopolis) et l’asbl Caritas Jeunes et
Familles un 2ième avenant à la convention du 26 mars 2012 concernant
la fourniture des repas de midi pour la population scolaire de l’Education
différenciée à Roodt/Syre. Cet avenant concerne une nouvelle adaptation de prix avec effet rétroactif au 1er octobre 2013 (ancien prix par
repas et dessert: 7,18 € ttc; nouveau prix: 7,28 € ttc). Le conseil communal décide, à l’unanimité des voix, d’approuver l’avenant prémentionné.
Das Schöffenkollegium hat am 20. März 2014 einen 2. Zusatz zu
der Vereinbarung vom 26. März 2012 betreffend die Versorgung
mit Mittagsmahlzeiten für die Schüler der Éducation différenciée
in Roodt/Syr mit dem Ministerium für Bildung, Kindheit und Jugend
(Abteilung der Schulverpflegung Restopolis) und „Caritas Jeunes &
Familles asbl“ unterzeichnet. Dieser Zusatz betrifft eine neue Preisanpassung rückwirkend zum 1. Oktober 2013 (ehemaliger Preis
pro Mahlzeit und Nachtisch: 7,18 € ttc; neuer Preis: 7,28 € ttc). Der
Gemeinderat entscheidet einstimmig, diesen Zusatz zu genehmigen.
9. Approbation d’une convention
concernant la mise à disposition
de l’Etat de plusieurs terrains sis à
Mensdorf.
9. Genehmigung einer Vereinbarung
mit dem Staat betreffend die
Zurverfüngstellung von Grundstücken
in Mensdorf.
En date du 28 octobre 2013, l’Etat et le collège des bourgmestre et
échevins ont signé une convention concernant la mise à disposition
de l’Etat de plusieurs terrains sis à Mensdorf et intégrés dans le projet
de renaturation de la Syre au lieu-dit «Brill», propriété de la commune
de Betzdorf. La convention est conclue pour une période de 3 années
à partir du 1er novembre 2013, tacite reconduction d’année en année
et le loyer annuel est fixé à 1.- €. Le conseil communal décide, à l’unanimité des voix, d’approuver la convention prémentionnée.
Am 28. Oktober 2013 haben der Staat und das Schöffenkollegium
eine Vereinbarung unterzeichnet betreffend die Zurverfügungstellung mehrerer gemeindeeigener Grundstücke in Mensdorf im
Rahmen des Renaturierungsprojekts der Syr im „Brill“. Die Vereinbarung wurde für einen Zeitraum von 3 Jahren ab dem 1. November
2013, mit stillschweigender jährlicher Verlängerung bei einer
Jahresmiete von 1.- € beschlossen. Der Gemeinderat entscheidet
einstimmig diese Vereinbarung zu genehmigen.
29
Conseil Communal | Gemeinderat Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
10. Confirmation de 2 règlements
d’urgence de circulation.
10. Genehmigung zweier dringlicher
Verkehrsreglemente.
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix, d’approuver:
- le règlement d’urgence de circulation pris par le collège des bourgmestre et échevins dans sa séance du 11 avril 2014 dans le cadre
des travaux d’infrastructures pour la réalisation du projet «Laangfelder» à Berg (limitation de la vitesse à 50 km/heure sur la RN1
en venant de Roodt/Syre à partir du croisement avec la rue de
Flaxweiler jusqu’à la fin de la localité de Berg); la commission de
circulation de l’Etat y a marqué son accord le 5 mai 2014;
- le règlement d’urgence de circulation pris par le collège des bourgmestre et échevins dans sa séance du 28 avril 2014 dans le cadre
des travaux d’infrastructures dans la rue de Rodenbourg à Olingen
(déplacement de l’arrêt de bus existant).
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig:
- das dringliche Verkehrsreglement, welches vom Schöffenkollegium am 11. April 2014 im Rahmen der Infrastrukturarbeiten zur
Durchführung des Projekts Laangfelder in Berg beschlossen wurde
(Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50km/Stunde auf der RN1 aus
Roodt/Syr kommend, ab der Kreuzung „Rue de Flaxweiler“ bis ans
Ende der Ortschaft Berg); die Verkehrskommission des Staates hat
ihr vorheriges Einverständnis am 5. Mai 2014 bekundet;
- das dringliche Verkehrsreglement, welches vom Schöffenkollegium
am 28. April 2014 im Rahmen der Infrastrukturarbeiten in der Rue
de Rodenbourg in Olingen beschlossen wurde (Verlagerung der
bestehenden Bushaltestelle); zu genehmigen.
11. Approbation des statuts modifiés du
syndicat intercommunal SIDEST.
11. G
enehmigung der veränderten
Statuten des interkommunalen
Syndikats SIDEST.
Le conseil communal décide, à l’unanimité des voix, d’approuver les
statuts modifiés du «syndicat intercommunal de dépollution des
eaux résiduaires de l’est», en abrégé SIDEST, ceci suite à l’adhésion
des communes de Mondorf-les-Bains et de Schengen.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, die veränderten Statuten
des interkommunalen Abwassersyndikats SIDEST zu genehmigen,
um dem Beitritt der Gemeinden Mondorf-les-Bains und Schengen
Rechnung zu tragen.
12. Subside ordinaire à une association
locale.
12. Gewöhnlicher Zuschuss an einen
Lokalverein.
Le conseil communal décide, à l’unanimité des voix, d’accorder pour
l’année 2013 un subside ordinaire de 500.- € à l’association locale
«Chorale Betzder».
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, dem Lokalverein „Chorale
Betzder“ einen gewöhnlichen Zuschuss in Höhe von 500.- € für das
Jahr 2013 zu gewähren.
13. Subsides extraordinaires aux
associations locales.
13. A
ußergewöhnliche Zuschüsse an
Lokalvereine.
Le conseil communal décide, à l’unanimité des voix, d’accorder aux
associations locales pour l’année 2013 les subsides extraordinaires
suivants:
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, den Lokalvereinen
folgende außergewöhnliche Zuschüsse für das Jahr 2013 zu
gewähren:
867,40 €
Fanfare Mensdorf
1.367,12 €
255,00 €
244,72 €
Chorale Ste Cécile Rued-Sir
30
1.339,24 €
(20% des frais de dirigeant pour adultes
20% der Kosten für den Dirigenten für die Erwachsenen) +
(50% des frais de dirigeant pour jeunes
50% der Kosten für den Dirigenten für die Jugendlichen) +
(20% des frais d’acquisition de matériel
20% für Materialbeschaffungskosten)
20% des frais d’acquisition de matériel et des frais de dirigeant/organiste
20% für Materialbeschaffungskosten und Kosten für den Dirigenten/Organisten
Conseil Communal | Gemeinderat
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
75,00 €
Ouljer Musék
Chorale Ste Cécile Mensdorf
3.293,59 €
803,00 €
(50% des frais de dirigeant pour jeunes
50% der Kosten für den Dirigenten für die Jugendlichen) +
1.170,00 € (20% des frais de dirigeant pour adultes
20% der Kosten für den Dirigenten für die Erwachsenen) +
367,09 €
(20% des frais d’acquisition de matériel
20% für Materialbeschaffungskosten) +
1.000,00 € (50% des frais d’acquisition d’un nouvel instrument pour adultes avec un
maximum de 1.000,00 €
50% der Anschaffungskosten für ein neues Instrument für Erwachsene mit
einem Maximum von 1.000,00 €) +
681,50 € (50 % des frais d’acquisition d’un nouvel instrument pour adultes
50% der Anschaffungskosten für ein neues Instrument für Erwachsene)
20% d es frais de dirigeant/organiste
20% der Kosten für den Dirigent/Organisten
(20% des frais d’acquisition de matériel et des frais d’entraînement pour adultes
20% für Materialbeschaffungskosten und Trainingskosten für Erwachsene) +
2.010,00 € (50% des frais d’entraînement pour jeunes
50% der Trainingskosten für Jugendliche)
602,78 € Tennis Roodt/Syre
FC Syra Mensdorf
DT Rued
DT Syra Ouljen
Widdebiergfrënn
2.612,78 €
17.223,80 €
3.390,00 € (20% des frais d’entraînement pour adultes
20% der Trainingskosten für Erwachsene) +
11.150,00 € (50% des frais d’entraînement pour jeunes
50% der Trainingskosten für Jugendliche) +
2.683,80 € (20% des frais d’acquisition de matériel
20% für Materialbeschaffungskosten)
7.327,69 €
393,71 € (20% des frais d’entraînement pour adultes
20% der Trainingskosten für Erwachsene) +
6.417,00 € (50% des frais d’entraînement pour jeunes
50% der Trainingskosten für Jugendliche) +
516,98 € (20% des frais d’acquisition de matériel
20% für Materialbeschaffungskosten)
3.755,60 €
2.680,00 € (50% des frais d’entraînement pour jeunes
50% der Trainingskosten für Jugendliche) +
1.075,60 € (20% des frais d’acquisition de matériel
20% für Materialbeschaffungskosten)
55,27 €
20% des frais d’acquisition de matériel
20% für Materialbeschaffungskosten
14. Subside extraordinaire dans le cadre
des «Trophées de l’Espoir» (Relais
pour la Vie organisé par la Fondation
Cancer).
14. Außergewöhnlicher Zuschuss im
Rahmen der „Trophées de l’Espoir“
(„Relais pour la Vie“ organisiert von der
Fondation Cancer).
Le conseil communal décide, à l’unanimité des voix, d’accorder au
groupe «Betzder Flitzerten» un subside extraordinaire de 2.000.- €,
ceci dans le cadre de leur participation au «Relais pour la Vie» qui
avait lieu le 29 et 30 mars 2014. Le «Relais pour la Vie» est un événement destiné à montrer la solidarité de tous envers les patients
atteints de cancer et de soutenir la recherche dans le domaine. Le
groupe «Betzder Flitzerten» s’engage à transférer le subside accordé
à la Fondation Cancer.
(v. également article à la page 60-61)
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, der Gruppe „Betzder Flitzerten“ einen außergewöhnlichen Zuschuss in Höhe von
2.000.- € zu gewähren, dies im Rahmen der Teilnahme am „Relais
pour la Vie“ der am 29. und 30. März 2014 stattfand. Der „Relais
pour la Vie“ ist eine Veranstaltung die dazu bestimmt ist, Solidarität
mit den Krebserkrankten zu zeigen und die Forschung auf diesem
Gebiet zu unterstützen. Die Gruppe „Betzder Flitzerten“ verpflichtet
sich den gewährten Zuschuss an Fondation Cancer zu übertragen.
(s. auch Artikel auf S. 60-61)
31
Conseil Communal | Gemeinderat 15. Approbation de recettes.
15. Genehmigung von Einnahmen.
Le conseil communal décide, à l’unanimité des voix, d’approuver les
recettes 2013 (2.127.791,33 €) et les recettes 2014 (1.802.209,01 €)
au montant total de 3.930.000,34 €.
Les postes les plus importants sont:
- Dotation de l’Etat (solde 2013): 1.841.013,57 €
- Dotation de l’Etat (1er trimestre 2014): 1.539.546,00 €.
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig, die Einnahmen 2013
(2.127.791,33 €) und die Einnahmen 2014 (1.802.209,01€) in
Gesamthöhe von 3.930.000,34 € zu genehmigen.
Die wichtigsten Posten sind:
- Zuteilung des Staates (Saldo 2013): 1.841.013,57 €
- Zuteilung des Staates (1. Trimester 2014): 1.539.546,00 €.
16. Décision de décerner le titre de
bourgmestre honoraire de la commune
de Betzdorf à l’ancien bourgmestre M.
Rhett Sinner.
16. Beschluss dem ehemaligen
Bürgermeister Rhett Sinner den
Titel eines Ehrenbürgermeisters zu
verleihen.
Jusqu’à présent, la commune de Betzdorf n’a aucun bourgmestre
honoraire. Monsieur Rhett Sinner a été membre du conseil communal du 1er janvier 1976 au 20 janvier 2014.
Il a rempli la fonction de bourgmestre du 1er janvier 1988 au 31
décembre 1999 et du 28 octobre 2011 au 16 janvier 2014. Afin
d’honorer ses mérites, le conseil communal décide à l’unanimité
des voix, de lui décerner le titre de bourgmestre honoraire de la
commune de Betzdorf.
Bislang hat die Gemeinde Betzdorf keinen Ehrenbürgermeister. Herr
Rhett Sinner war vom 1. Januar 1976 bis zum 20. Januar 2014
Gemeinderat.
Das Amt des Bürgermeisters übte er vom 1. Januar 1988 bis zum 31.
Dezember 1999 und vom 28. Oktober 2011 bis zum 16. Januar 2014
aus. Um seine Verdienste zu würdigen, entscheidet der Gemeinderat
einstimmig, ihm den Titel des Ehrenbürgermeisters der Gemeinde
Betzdorf zu verleihen.
17. Q
uestions aux représentants auprès des
différents syndicats.
17. F
ragen an die Vertreter bei den
verschiedenen Syndikaten.
SYRDALL SCHWEMM
SYRDALL SCHWEMM
René Paulus:
René Paulus:
J’ai assisté à ma première réunion comme membre effectif du comité
du syndicat intercommunal «Syrdall Schwemm». Monsieur Patrick
Lamhène a été nommé membre du bureau syndical.
Ich habe an meiner ersten Versammlung als ordentliches Mitglied
des Komitees des interkommunalen Syndikats „Syrdall Schwemm“
teilgenommen. Herr Patrick Lamhène wurde zum Mitglied des
Exekutivrats ernannt.
CREOS S.A.
CREOS S.A.
Jules Sauer:
Jules Sauer:
Je n’ai rien à signaler de la dernière réunion. Les derniers chiffres
ont été présentés et le projet des compteurs permettant de faire la
lecture du gaz, de l’électricité et de l’eau a été discuté.
Ich habe nichts von der letzten Versammlung mitzuteilen.
Die neuesten Zahlen wurden präsentiert und das Projekt zur
Zählerablesung für Gas, Elektrizität und Wasser wurde besprochen.
SEBES
SEBES
Fernande Klares-Goergen:
32
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Il n’y a pas eu de séance du comité du SEBES, mais je dois rectifier
les informations que j’ai données lors de la séance du conseil communal du 31 janvier 2014. La capacité réservée correspond, en effet,
à 760m3/jour pour les VGW («Verbandsgemeindewerke») Konz et
9.800 m3/jour pour le SEBES. Le nombre de membres s’élèvera à
16 lorsque les 5 nouvelles communes entreront dans le syndicat.
Fernande Klares-Goergen:
Es hat keine Sitzung des SEBES-Komitees stattgefunden, aber ich
muss die Informationen, die ich während der Gemeinderatssitzung
vom 31. Januar 2014 gegeben habe, berichtigen. Das bei der VGW Verbandsgemeindewerke Konz reservierte Volumen beträgt tatsächlich
760 m3/Tag, das beim SEBES 9.800 m3/Tag. Nach dem Beitritt der 5
neuen Gemeinden, steigt die Anzahl der Mitglieder auf 16.
Conseil Communal | Gemeinderat
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
SIGRE
SIGRE
Raimon Aendekerk:
Raimon Aendekerk:
Une modification des statuts est en vue car sa vocation sera élargie
vers la protection de la nature, notamment en ce qui concerne l’installation de stations biologiques prévue par l’Etat. Les communes
cibles sont celles qui ne
sont pas encore membres
d’un tel syndicat ou celles
qui ont l’intention de changer de syndicat. Environ 13
communes se trouvent dans
ce cas. Les coûts seront
ventilés sur les communes
concernées. Selon le commissaire de district, il faut
qu’un minimum de communes participe pour que
ce soit rentable.
Eine Änderung der Statuten steht an, da sich seine Ausrichtung
auf den Umweltschutz, insbesondere auf die vom Staat geplante
Installation von biologischen Stationen, ausweitet. Zielgemeinden
sind die Gemeinden, die
noch nicht Mitglied eines
solchen Syndikats sind oder
die Absicht haben, das Syndikat zu wechseln. Ungefähr
13 Gemeinden befinden sich
in diesem Fall. Die Kosten
werden auf die betroffenen Gemeinden verteilt.
Laut Distriktskommissar
muss sich ein Minimum an
Gemeinden beteiligen, damit
es sich lohnt.
18. Questions aux membres du collège des
bourgmestre et échevins.
18. Fragen an das Schöffenkollegium.
SIGRE Décharge / Deponie “Muertendall”
René Paulus:
Il semble que le morcellement dans la rue d’Olingen à Roodt/Syre,
approuvé récemment par le conseil communal, est contraire au
règlement des bâtisses mais a été délivré suite à l’accord du voisin.
1. Est-ce correct que le bourgmestre peut délivrer une autorisation
de bâtir qui soit contraire au règlement des bâtisses du moment
que l’accord des voisins a été donné?
2. Sommes-nous ici confrontés à un précédent?
3. Une personne qui se voit refuser une autorisation de construction
pourra facilement se référer à ce cas-ci et engager des poursuites judiciaires?
Edgard Arendt:
L’article 2351 du règlement des bâtisses stipule que
«Le bourgmestre pourra déroger aux dispositions relatives à
l’alignement et aux reculs sur les limites séparatives, dans le
cas où la stricte application de celles-ci rendrait impropre à la
construction, un tel terrain ayant sans conteste une vocation
de place à bâtir, à condition que:
• le terrain en question est classé constructible;
• il est situé en bordure d’une voie entièrement équipée, à
laquelle son accès est garanti;
• il doit pouvoir être raccordé aux réseaux d’infrastructure
existants.
Les dérogations ne doivent pas porter atteinte à son environnement immédiat et ne doivent pas compromettre l’aménagement
des terrains adjacents».
Cet article a été appliqué étant donné que sinon le terrain en
question n’aurait pas été constructible selon les dispositions
générales du règlement sur les bâtisses. En raison de la condition selon laquelle la dérogation accordée ne doit pas porter
René Paulus:
Es scheint, dass die vor kurzem vom Gemeinderat genehmigte
Grundstücksteilung in der „Rue d’Olingen“ in Roodt/Syr nicht im
Einklang zum Bautenreglement steht, aber nach Zustimmung des
Nachbarn ausgestellt wurde.
1. Ist es richtig, dass der Bürgermeister eine Baugenehmigung ausstellen kann, die nicht im Einklang mit dem Bautenreglement steht,
sofern die Zustimmung der Nachbarn vorliegt?
2. Handelt es sich hier um einen Präzedenzfall?
3. Eine Person, der die Baugenehmigung verweigert wird, könnte
sich leicht auf diesen Fall berufen und rechtliche Schritte einleiten?
Edgard Arendt:
Der Artikel 2351 des Bautenreglements schreibt vor, dass
„der Bürgermeister von den Bestimmungen betreffend die
Baufluchtlinie und die Abstände zu den Grundstücksgrenzen
abweichen kann, im Falle, wo deren strikte Anwendung eine
Bebauung unmöglich machen würde, dies obwohl es sich
unbestreitbar um ein Baugrundstück handelt, unter der Bedingung dass:
• d as betreffende Grundstück als bebaubar eingestuft ist;
• es am Rand einer fertig angelegten Straße mit gesichertem
Zugang liegt;
• die Möglichkeit besteht, es an das bestehende Infrastrukturnetz anzuschließen.
Die Abweichungen dürfen die unmittelbare Umgebung nicht
beeinträchtigen und die Erschließung der angrenzenden
Grundstücke nicht gefährden.“
Dieser Artikel wurde angewandt, da andernfalls das betreffende Grundstück laut den allgemeinen Bestimmungen des
Bautenreglements nicht bebaubar gewesen wäre. Aufgrund
33
Conseil Communal | Gemeinderat atteinte à l’environnement immédiat et ne doit pas compromettre l’aménagement des terrains adjacents, j’exige l’accord
écrit du voisin concerné. Il n’est fait application de la prédite
exception que si le terrain en question ne peut accueillir aucun
logement. Tel n’est pas le cas par exemple si deux ou trois logements peuvent être construits sur une parcelle, mais que le
maître d’ouvrage souhaite rajouter un ou plusieurs logements
supplémentaires.
Par ailleurs, je refuserai toute demande dont je n’ai pas la certitude qu’elle est conforme avec notre règlement sur les bâtisses.
Un demandeur débouté pourra toujours introduire un recours
administratif contre un refus qu’il considère injustifié.
Dans l’éventualité où le juge administratif annulerait la décision
de refus, ceci ne comporterait pas de conséquences financières
pour la commune. En cas d’annulation d’une autorisation de
bâtir illégale cependant, et si cette annulation devait entraîner la
démolition d’une construction, la commune se verrait confrontée à une demande en réparation.
René Paulus:
1. J’ai une réclamation à faire concernant les commissions qui nous
demandent souvent quel est le programme pour la Fête nationale. Les conseillers ne sont pas informés. A mon sens, c’est là
un point à améliorer. Nous recevons les rapports des différentes
commissions mais ceux-ci ne contiennent pas beaucoup d’informations à ce sujet.
2. Il en va de même pour la maison «Kessler» qui devrait accueillir
la Maison des jeunes ainsi que les WiddeBierger 50+. Nous ne
disposons d’aucune information à cet égard.
der Bedingung, laut der die bewilligte Ausnahmeregelung die
unmittelbare Umgebung nicht beeinträchtigen darf und die
Erschließung der angrenzenden Grundstücke nicht gefährden
darf, verlange ich eine schriftliche Übereinkunft des betreffenden Nachbarn. Diese Ausnahme wird nur angewandt, wenn das
betreffende Grundstück absolut keine Bebauung zulässt. Dies
ist nicht der Fall, wenn z. B. zwei oder drei Wohnungen auf einer
Parzelle errichtet werden können, aber der Bauherr eine oder
mehrere zusätzliche Wohnungen hinzufügen möchte.
Außerdem lehne ich jede Anfrage ab, von der ich nicht die
Gewissheit habe, dass sie konform zu unserem Bautenreglement ist. Ein zurückgewiesener Antragsteller kann immer eine
Verwaltungsbeschwerde gegen eine Verweigerung, die ihm
unberechtigt erscheint, einreichen. Im Falle einer Annullierung
der Ablehnungsentscheidung durch den Verwaltungsrichter,
hätte dies keine finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde zur
Folge. Bei einer Annullierung einer illegalen Baugenehmigung,
und wenn diese Annullierung den Abriss eines Gebäudes mit
sich ziehen würde, sähe die Gemeinde sich einer Schadenersatzklage ausgesetzt.
René Paulus:
1. Ich habe eine Beanstandung betreffend die Kommissionen. Diese
fragen oft nach dem Programm für die Feier zum Nationalfeiertag. Die Räte sind nicht informiert. Das müsste meiner Meinung
nach verbessert werden. Wir erhalten die Berichte der verschiedenen Kommissionen, diese enthalten aber kaum Informationen
zu diesem Thema.
2. Das gleiche gilt für das Haus „Kessler“, welches das Jugendhaus,
sowie die WiddeBierger 50+ beherbergen sollte. Wir verfügen
über keinerlei Information darüber.
Edgard Arendt:
Edgard Arendt:
Patrick Lamhène:
Patrick Lamhène:
1. C omme je l’ai déjà fait remarquer à plusieurs reprises, les commissions exercent une fonction consultative pour le conseil
communal et pas seulement pour le collège des bourgmestre
et échevins. En ce qui concerne la Fête nationale, la commission d’intégration organise le programme cadre ensemble
avec la commission de la culture. Les informations y relatives
figurent dans les rapports respectifs de ces deux commissions. Mon rôle en tant que bourgmestre se limite à tenir le
discours officiel et à remettre les distinctions honorifiques.
Lorsque j’ai des questions au sujet des rapports, je m’adresse
à la commission. Ceci dit, nous demanderons à la présidente
de la commission d’intégration d’envoyer le compte rendu
des dernières étapes aux conseillers et de les tenir informés
sur la suite de l’organisation de la fête populaire. En outre, le
conseil communal sera invité aux réunions des commissions
avec les associations participant à la manifestation.
34
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
2. L’architecte est en train d’examiner les possibilités d’agrandissement de la maison «Kessler» afin de créer suffisamment
d’espace pour les occupants pressentis. Comme nous nous
trouvons actuellement en phase d’étude préliminaire, il serait
prématuré de vouloir fournir des détails quelconques.
1. Wie ich bereits mehrmals angeführt habe, üben die Kommissionen eine Beraterfunktion für den Gemeinderat aus,
sie beraten also nicht nur das Schöffenkollegium. Was den
Nationalfeiertag betrifft, so stellt die Integrationskommission
zusammen mit der Kulturkommission das Rahmenprogramm
auf. Die Informationen dazu finden Sie in den entsprechenden
Berichten der beiden Kommissionen. Meine Rolle als Bürgermeister beschränkt sich auf eine offizielle Ansprache und
die Überreichung der Verdienstorden. Wenn ich Fragen zu
den Berichten habe, wende ich mich an die Kommission. Wir
werden die Präsidentin der Integrationskommission jedoch
bitten, den Bericht der letzten Sitzungen den Gemeinderäten
zukommen zu lassen und sie über die Organisation des Volksfestes auf dem Laufenden zu halten. Im Übrigen werden
die Gemeinderäte zu den Versammlungen mit den am Fest
teilnehmenden Vereinen eingeladen werden.
2. Der Architekt prüft gerade die Möglichkeiten, das Haus
„Kessler“ zu vergrößern, um genügend Platz für die zukünftigen Nutzer zu schaffen. Da wir uns zur Zeit in der Phase
der Vorlaufstudie befinden, wäre es verfrüht, irgendwelche
Details liefern zu wollen.
Conseil Communal | Gemeinderat
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
René Paulus:
1. Les responsables des associations d’Olingen m’ont interpellé au
sujet du bac à fleurs devant l’ancien moulin à Olingen, qui a été
diminué de moitié. L’espace ainsi aménagé ne suffirait pas pour
y dresser une tente lors des manifestations. L’emplacement est
transformé en gazon, ce qui a pour conséquence que lors des
intempéries, le sol devient vaseux. Serait-il possible d’enlever le
bac entier et de paver l’espace libre?
2. L’escalier derrière l’ancien moulin est très glissant lorsque le bois
devient humide. Est-ce possible d’y mettre un antidérapant?
René Paulus:
1. Die Verantwortlichen der Olinger Ortsvereine haben mich auf
das Thema „Blumenbeet“ vor der alten Mühle in Olingen angesprochen, welches um die Hälfte gekürzt wurde. Der dadurch
gewonnene Platz würde nicht ausreichen, um dort bei Veranstaltungen ein Zelt aufzustellen. Zudem handelt es sich um ein
Rasenstück, welches bei schlechtem Wetter schlammig wird.
Wäre es möglich das Beet ganz zu entfernen und den freien Platz
mit Pflastersteinen zu versehen?
2. Die Treppe hinter der alten Mühle ist sehr rutschig, wenn das Holz
nass ist. Wäre es möglich, dort einen Gleitschutz anzubringen?
Le bac à fleur diminué de moitié. | Das um die Hälfte gekürzte Beet.
Edgard Arendt:
1. Nous avons mesuré la place en présence des représentants
des associations et nous avons constaté qu’après l’enlèvement de la moitié du bac il y aurait suffisamment de place
pour une tente de 6 mètres. Les représentants des associations étaient d’accord avec cette solution. Il n’y a dès lors
aucune raison pour enlever le reste du bac. Ceci dit, nous
examinerons cependant la demande de paver l’espace devant
la remise.
2. Nous chargerons le service technique de chercher une solution à ce problème.
René Paulus:
Lors des grands enterrements à Olingen, il y a parfois tellement
de gens qu’ils ne rentrent pas tous dans l’église et qu’une partie
doit donc attendre dehors. Ceux-ci n’entendent rien de la messe.
Est-ce qu’il serait possible d’installer des haut-parleurs à l’extérieur
pour ces cas-là?
Edgard Arendt:
Il faudra en parler à la fabrique d’église.
René Paulus:
Pouvez-vous inviter les représentants des associations locales
à transmettre les invitations pour les assemblées générales aux
conseillers, ce qui permettrait à ceux-ci de témoigner de leur intérêt pour les associations?
L’escalier vers la véranda.
Treppe zur Veranda.
Edgard Arendt:
1. Wir haben die Stelle in Anwesenheit von Vertretern der
Vereine ausgemessen und festgestellt, dass es nach Entfernen der Hälfte des Beetes ausreichend Platz für ein
6-Meter Zelt gäbe. Die Vertreter der Vereine waren mit dieser Lösung einverstanden. Es gibt daher keinen Grund, den
Rest des Beetes zu entfernen. Wir werden aber die Anfrage
zur Pflasterung des Platzes vor der Scheune prüfen.
2. Wir werden den technischen Dienst beauftragen, eine Lösung
für dieses Problem zu finden.
René Paulus:
An großen Beerdigungen in Olingen nehmen manchmal so viele
Leute teil, dass ein Teil von ihnen der Messe draußen vor der Kirche beiwohnen muss. Könnten dort für solche Fälle Lautsprecher
installiert werden?
Edgard Arendt:
Dafür ist die Kirchenfabrik zuständig.
René Paulus:
Könnten Sie die Vertreter der Ortsvereine dazu anregen, dass sie
ihre Einladungen zu den Generalversammlungen den Gemeinderäten
zukommen zu lassen? Dies würde Letzteren erlauben, ihr Interesse
für die Vereine zu bezeugen.
35
Conseil Communal | Gemeinderat Edgard Arendt:
Edgard Arendt:
Patrick Lamhène:
Patrick Lamhène:
Les associations décident elles-mêmes qui elles invitent à leurs
assemblées, soit le bourgmestre, le collège des bourgmestre et
échevins soit les conseillers communaux. Lorsqu’aucun membre
du collège des bourgmestre et échevins peut assister à une
assemblée, il est demandé aux conseillers de les remplacer. En
ce qui concerne l’invitation, elle est faite sous la seule responsabilité des associations. Toutefois, on abordera cette question
lors des prochaines assemblées.
Au fond, il s’agit d’une décision des associations dans laquelle
nous ne devons pas nous immiscer.
Marc Ries:
Récemment, quelques parents se sont plaints que leurs enfants
sont restés à l’école au lieu d’être à la Maison Relais ou bien qu’ils
se trouvaient dans le bus scolaire, et cela à plusieurs reprises déjà.
Êtes-vous au courant de ces incidents?
Edgard Arendt:
Je n’étais pas au courant de ces incidents. Il existe un tableau
qui détermine les plages horaires où l’Ecole fondamentale doit
assurer la surveillance des enfants et celles où la Maison Relais
est responsable. Je vais discuter ce sujet lors de la prochaine
réunion de la commission scolaire. La responsabilité pour le
transport des enfants incombe à la commune. Une fois qu’ils
sont descendus du bus scolaire, ce sont l’école et la Maison
Relais qui se partagent la responsabilité. Si des incidents de
la sorte devaient se reproduire, j’aimerais que le collège des
bourgmestre et échevins en soit informé immédiatement.
Marc Ries:
1. Dans une séance antérieure du conseil communal, j’ai demandé
s’il serait possible de faire appel à un conseil juridique pour examiner la légalité de la demande de rembourser l’impôt commercial
perçu en trop. Où en sommes-nous?
2. Il y a quelque temps une odeur de mazout était perceptible à
Betzdorf. Est-ce qu’il y a eu une fuite quelque part?
3. A la cour de l’école à Betzdorf, le revêtement du sol est endommagé. Est-il prévu de le réparer prochainement?
4. A Betzdorf, le passage à piétons a été déplacé. Les marques des
anciens passages ont été rabotés. Est-ce que les travaux sont
terminés et quel en a été le coût?
Edgard Arendt:
36
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
1. Actuellement, nous attendons la réponse de l’avocat chargé
de l’affaire.
2. Les pompiers ont eu une intervention mais n’ont trouvé
aucune fuite. Il n’y a pas eu de traces de mazout dans la
station d’épuration. La source de l’odeur n’est pas connue.
3. Non, ce n’est pas prévu. Le service technique examinera l’état
de la cour.
4. Les passages à piétons ont été déplacés à cause de la crèche
pour améliorer la visibilité et la sécurité des enfants. Les deux
Die Vereine entscheiden selbst darüber, wen sie zu ihren Versammlungen einladen, entweder den Bürgermeister, das
Schöffenkollegium oder die Gemeinderäte. Wenn die Mitglieder des Schöffenkollegiums verhindert sind, werden die Räte
gefragt, sie zu ersetzen. Was die Einladung betrifft, so unterliegt diese wird der alleinigen Verantwortung der Vereine. Wir
werden trotzdem dieses Thema während der nächsten Generalversammlungen ansprechen.
Im Grunde genommen handelt es sich um eine Entscheidung
der Vereine, in die wir uns nicht einmischen sollten.
Marc Ries:
Vor kurzem haben sich einige Eltern darüber beschwert, dass ihre
Kinder in der Schule zurückgeblieben sind oder im Schulbus saßen
anstatt in der Maison Relais zu sein, und das bereits mehrere Male.
Wissen Sie über diese Zwischenfälle Bescheid?
Edgard Arendt:
Nein, ich wusste nichts davon. Es gibt eine Tabelle, in der die
Zeitspannen, in denen die Grundschule die Aufsicht über die
Kinder führt und die, in denen die Maison Relais zuständig ist,
festgehalten sind. In der nächsten Schulkommission werde
ich dieses Thema ansprechen. Die Verantwortung für den
Schultransport liegt bei der Gemeinde, sobald die Kinder aus
dem Bus gestiegen sind, ist die Schule bzw. die Maison Relais
verantwortlich für sie. Sollten sich solche Vorfälle wiederholen,
möchte ich, dass das Schöffenkollegium unverzüglich darüber
informiert wird.
Marc Ries:
1. In einer der vorherigen Sitzungen des Gemeinderates hatte ich
gefragt, ob es möglich sei, bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit
der Rückforderung der zu viel erhaltenen Gewerbesteuer juristischen Beistand in Anspruch zu nehmen. Wie steht es darum?
2. Vor einiger Zeit roch es in Betzdorf nach Heizöl. Gab es irgendwo
ein Leck?
3. Auf dem Schulhof in Betzdorf ist der Belag beschädigt. Wird dieser demnächst repariert?
4. In Betzdorf wurde der Fußgängerüberweg versetzt. Die Markierungen des alten wurden abgefräst. Sind die Arbeiten beendet
und wie hoch waren die Kosten dafür?
Edgard Arendt:
1. Zurzeit warten wir auf die Antwort des mit der Akte betrauten
Anwalts.
2. Die Feuerwehr war im Einsatz, es wurde aber kein Leck
gefunden. Es gab keinen Heizölfilm bei der Kläranlage. Die
Quelle der Geruchsbelästigung ist nicht bekannt.
3. Nein, das ist nicht vorgesehen. Der technische Dienst wird
den Zustand des Schulhofes prüfen.
4. Der Fußgängerüberweg wurde wegen der Kinderkrippe
versetzt, um die Sicht und die Sicherheit der Kinder zu
Conseil Communal | Gemeinderat
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
passages existants ont été enlevés et remplacés par un seul,
qui a dû être déplacé plus vers le centre du village à cause
des 5 mètres de distance à respecter pour le stationnement
des voitures. Les frais se composent du prix de la couleur et
des heures de travail des ouvriers communaux.
Marc Ries:
Ma prochaine question est liée au règlement des bâtisses de la
commune. Êtes-vous conscients que nous nous trouvons dans une
situation où beaucoup de terrains dans notre commune ne sont
plus constructibles?
Edgard Arendt:
Oui, nous en sommes conscients. Notre règlement actuel date
des années 1970 et n’est plus adapté aux besoins urbanistiques actuels. Il sera remplacé dans le cadre du nouveau plan
d’aménagement général. Actuellement, nous notons tous les
problèmes pour en tenir compte dans la nouvelle mouture du
règlement des bâtisses. Afin d’éviter des problèmes, je fais une
interprétation stricte des dispositions actuellement en vigueur.
A titre d’exemple, si le règlement des bâtisses, pour calculer le
recul postérieur, se réfère à la hauteur de la construction, on
ne peut pas en déduire que ce serait la hauteur à la corniche. Il
s’agit en l’espèce effectivement de la hauteur du faîte. Si l’application de cette disposition rendait le terrain inconstructible, il
doit être examiné si les conditions prévues par le règlement des
bâtisses pour pouvoir accorder une exception sont réunies. Si
ce n’est pas le cas, la construction ne pourra pas être autorisée.
Marc Ries:
Ne peut-on pas commencer par modifier quelques articles?
Edgard Arendt:
Difficilement, car le Ministère exige un dossier complet.
Patrice Silverio:
Lorsque je pose une question au conseil communal, je la reçois par
après pour correction. Par contre, je ne reçois pas la réponse afférente. Est-ce qu’on peut aussi recevoir les réponses à nos questions,
pas pour les corriger mais pour information?
Edgard Arendt:
Les questions vous sont envoyées afin d’éviter des erreurs de
formulation. Nous discuterons de votre demande lors de la prochaine réunion du collège des bourgmestre et échevins.
verbessern. Die beiden vorhandenen Übergänge wurden
entfernt und durch einen einzigen ersetzt, der aufgrund der
5-Meter-Abstand-Regelung für parkende Autos mehr in
Richtung Dorfzentrum versetzt werden musste. Die Kosten
setzen sich aus dem Preis für die Farbe und den Arbeitsstunden der Gemeindearbeiter zusammen.
Marc Ries:
Meine nächste Frage betrifft das kommunale Bautenreglement. Sind
Sie sich darüber bewusst, dass wir uns in einer Situation befinden,
wo viele Grundstücke in unserer Gemeinde nicht mehr bebaubar
sind?
Edgard Arendt:
Ja, wir sind uns darüber im Klaren. Unser derzeitiges Reglement datiert aus den 1970er Jahren und ist nicht mehr auf
die heutigen städteplanerischen Bedürfnisse zugeschnitten.
Es wird im Rahmen des neuen allgemeinen Bebauungsplans
ersetzt werden. Wir halten alle Probleme fest, damit wir sie
in der neuen Version des Bautenreglements berücksichtigen
können. Um Probleme zu verhindern, halte ich mich streng an
die geltenden Bestimmungen. Wenn z. B. das Reglement zur
Berechnung des Abstands vom Haus zur hinteren Grundstücksgrenze sich auf die Höhe des Baus bezieht, kann man nicht
daraus folgern, es handele sich um die Simshöhe. In diesem
Fall handelt es sich tatsächlich um die Höhe bis zum Dachfirst. Wenn die Anwendung dieser Bestimmung die Bebauung
des Grundstücks ausschließen würde, muss geprüft werden,
ob die vom Bautenreglement vorgesehenen Bedingungen für
eine Ausnahmeregelung gegeben sind. Wenn nicht, kann einer
Bebauung nicht stattgegeben werden.
Marc Ries:
Könnte man nicht damit beginnen, einzelne Artikel zu ändern?
Edgard Arendt:
Das ist schwierig, da das Ministerium ein vollständiges Dossier verlangt.
Patrice Silverio:
Die Fragen, die ich während der Gemeinderatssitzung stelle, werden mir zwecks Überprüfung zugestellt. Ich erhalte jedoch nicht die
dazugehörige Antwort. Können wir diese nicht auch bekommen,
nicht um sie zu verbessern, sondern als Information?
Edgard Arendt:
Die Fragen werden Ihnen zugestellt, um Fehler bei der Formulierung zu vermeiden. Über Ihre Anfrage werden wir in der
nächsten Sitzung des Schöffenkollegiums beraten.
37
Conseil Communal | Gemeinderat Joëlle Schiltz:
Ma question concerne les lecteurs à carte qui ont été installés dans
les machines à copier de l’école fondamentale. Le personnel enseignant a été pris au dépourvu et se sent contrôlé par cette mesure.
Edgard Arendt:
Compte tenu du nombre élevé de photocopies tirées sur les
machines installées à l’école, celles-ci ont dû être remplacées
par des machines plus performantes. Le collège des bourgmestre et échevins a décidé de munir les nouvelles machines
de lecteurs à cartes, ceci pour pouvoir identifier, le cas échéant,
le ou les auteurs d’éventuels abus. Le responsable de l’informatique de la commune en a informé l’informaticien de l’école.
Ce message ne semble cependant pas avoir été transmis par
celui-ci au personnel enseignant. Malheureusement le fournisseur est venu échanger les photocopieurs lors du congé du
responsable de l’informatique et ceci sans s’annoncer. Puisque
le président du comité d’école s’est engagé à responsabiliser
le personnel enseignant en vue d’un usage parcimonieux des
appareils, il n’est pas prévu à l’heure actuelle d’effectuer un
contrôle quelconque. De toute façon, un tel contrôle ne pourra
se faire que sur demande expresse et que par le fournisseur
des photocopieurs.
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Joëlle Schiltz:
Meine Frage betrifft die Kartenlesegeräte, die in den Kopiergeräten
der Grundschule eingebaut wurden. Die Maßnahme traf das Lehrpersonal unvorbereitet und es fühlt sich dadurch kontrolliert.
Edgard Arendt:
Aufgrund der hohen Anzahl an Kopien, die an den Kopiergeräten
der Schule gemacht werden, mussten dies durch leistungsstärkere Geräte ersetzt werden. Das Schöffenkollegium hat
beschlossen, diese mit Kartenlesegeräten auszustatten, um
gegebenenfalls die Verursacher eventuellen Missbrauchs
ausfindig machen zu können. Der Verantwortliche für die Informatik der Gemeinde hat den Informatiker der Schule hierrüber
in Kenntnis gesetzt. Die Information wurde von diesem aber
anscheinend nicht an das Lehrpersonal weitergegeben. Leider wurden die Geräte ohne Vorankündigung vom Lieferanten
ausgetauscht, dies als der Verantwortliche der Gemeinde im
Urlaub war. Da der Präsident des Schulkomitees sich verpflichtet, hat das Lehrpersonal auf einen sparsameren Umgang mit
den Geräten hinzuweisen, ist zurzeit nicht vorgesehen, irgendwelche Kontrollen durchzuführen. Solche Kontrollen können nur
auf ausdrückliche Aufforderung und nur durch den Lieferanten
durchgeführt werden.
Centre de la localité de Mensdorf. | Dorfzentrum Mensdorf.
Henri Ries:
Est-ce que les robinets à arrêt automatique sont entretenus périodiquement?
Edgard Arendt:
Oui.
Henri Ries:
Alors il doit y avoir un problème, car dans la toilette pour handicapés au Centre Culturel à Mensdorf l’eau coule pendant un temps
trop important.
Edgard Arendt:
Le service technique s’en occupera.
38
Henri Ries:
Werden die automatischen Wasserhähne von Zeit zu Zeit kontrolliert?
Edgard Arendt:
Ja.
Henri Ries:
Dann gibt es ein Problem, denn in der Toilette für Menschen mit
Behinderungen im Kulturzentrum in Mensdorf läuft das Wasser
während zu langer Zeit.
Edgard Arendt:
Der technische Dienst wird sich darum kümmern.
Conseil Communal | Gemeinderat
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Henri Ries:
A Mensdorf, dans la rue Brouch, le problème des haies qui gênent la
visibilité sur la voie n’est pas encore résolu. C’est encore très dangereux pour les conducteurs de tracteurs de s’engager dans la voie,
ceci surtout lorsque le tracteur est équipé d’un chargeur frontal. Ne
peut-on pas envisager l’installation d’un miroir?
Edgard Arendt:
Nous examinerons la proposition d’installer un miroir.
Henri Ries:
Das Problem in der „Rue Brouch“ in Mensdorf (Einschränkung der
Sicht durch Hecken) ist noch nicht gelöst. Für die Traktorfahrer ist
es nach wie vor sehr gefährlich, in die Straße vorzufahren, vor allem,
wenn der Traktor mit einem Frontlader ausgestattet ist. Könnte man
dort nicht einen Spiegel aufstellen?
Edgard Arendt:
Wir werden diesen Vorschlag prüfen.
Jules Sauer:
Jules Sauer:
Edgard Arendt, Marc Ries:
Edgard Arendt, Marc Ries:
Le long de la «route de Luxembourg» à Berg et
à Roodt/Syre (RN1), il y a des arbres récemment
plantés qui sont fixés par des cordes qui elles
sont attachées à des pieux en métal. Comme ces
pieux se trouvent près du bord de la chaussée,
ils constituent, à mon avis, un danger en cas de
chute d’un cycliste ou d’un motocycliste. Qu’en
pensez-vous?
Entlang der „Rte de Luxembourg“ in Berg und
in Roodt/Syr (RN 1) wurden kürzlich Bäume
gepflanzt, die mit Seilen befestigt sind, welche
wiederum an Eisenpfählen festgemacht sind.
Da sich die Pfähle dicht an der Straße befinden, stellen sie meiner Meinung nach, bei einem
Sturz eine Gefahr für Rad- und Motorradfahrer
dar. Was meinen Sie dazu?
Nous contacterons l’Administration des Ponts
et Chaussées à ce sujet.
Wir werden uns mit der Straßenbauverwaltung in Verbindung setzen.
Un danger potentiel pour cyclistes?
Eine Gefahr für Zweiradfahrer?
Reinhold Dahlem:
Dans la cité «Am Gronn» à Roodt/Syre, j’ai eu deux fois la situation qu’une personne venant de la rue «Op der Haard» m’a pris la
priorité en argumentant que c’est un rond-point. Mais il n’y a pas
de panneau de signalisation en ce sens. Ne pourrait-on pas y placer un triangle renversé pour signaler qu’il faut céder le passage?
Edgard Arendt:
C’est une zone 30 km/h et il n’y a pas de rond-point au sens du
Code de la route. Nous ne pouvons pas y apposer de triangle
puisqu’en zone 30 c’est systématiquement la priorité de droite
qui l’emporte. (v. également appel à la page 47)
Fernande Klares-Goergen:
Les accompagnatrices du transport scolaire se voient parfois confrontées à des difficultés pour affirmer leur autorité. Ne serait-il pas
possible de leur proposer des mini-formations par l’école des parents?
Edgard Arendt:
Si c’est possible d’organiser de tels cours, nous sommes
d’accord.
Reinhold Dahlem:
In der Siedlung „Am Gronn“ in Roodt/Syr erlebte ich zwei Mal die
Situation, dass eine aus der „Rue Op der Haard“ kommende Person mir die Vorfahrt nahm mit dem Argument, es handele sich
um einen Kreisverkehr. Aber es gibt kein entsprechendes Verkehrsschild. Könnte man dort kein Verkehrszeichen „Vorfahrt
abtreten“ anbringen?
Edgard Arendt:
Es handelt sich um eine 30er Zone und hier gibt es keinen Kreisverkehr im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Wir können dort
kein Vorfahrtsschild anbringen, da in einer 30er Zone sowieso
systematisch die „rechts-vor-links“-Regelung gilt. (s. auch
Aufruf auf S. 47)
Fernande Klares-Goergen:
Die Schulbusbegleiterinnen kommen oft in Situationen, wo ihre
Autorität in Frage gestellt wird. Könnte man ihnen nicht vorschlagen, entsprechende Kurse bei der Elternschule zu besuchen?
Edgard Arendt:
Ja, wenn solche Kurse organisiert werden können, sind wir
einverstanden.
39
Nature | Natur Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
SIGNATURE OFFICIELLE DU PARTENARIAT
DE COURS D’EAU SYRE
OFFIZIELLE UNTERZEICHNUNG DER
FLUSSPARTNERSCHAFT SYR
28.02.2014
40
Le partenariat de cours
d’eau est ouvert à tous
ceux qui veulent améliorer la qualité de
l’eau, des sources, des
ruisseaux et des zones
humides du bassin versant de la Syre. Comme
son nom «partenariat»
l’indique, le projet rassemble tous les acteurs
(représentants des
communes, des ministères, des administrations, des associations
de protection de la nature, personnes privées, agriculteurs, entrepreneurs, etc.) du bassin versant afin d’identifier, par le dialogue,
les problèmes et de trouver ensemble des solutions. Depuis 3 ans
déjà, les acteurs du bassin versant de la Syre se sont mobilisés pour
élaborer un programme d’actions visant la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau et de son milieu de vie «rivière».
Die Flusspartnerschaft
ist eine Initiative, offen
für Alle, die im Einzugsgebiet der Syr leben
und die zum Schutz
der Ressource Wasser,
der Quellen, Bäche und
Feuchtgebiete beitragen möchten. Wie der
Begriff „Partnerschaft”
andeutet, soll in enger
Zusammenarbeit mit
allen Akteuren (Vertreter von Gemeinden, Ministerien und Verwaltungen, Umweltschutzorganisationen, Privatpersonen, Landwirte,
Unternehmen, usw.) des Flusseinzugsgebietes Probleme erkannt,
diskutiert und gemeinsam Lösungen erarbeitet werden. Seit 3 Jahren
sind die Akteure des Einzugsgebiets der Syr bereits aktiv und haben
ein Aktionsprogramm zum Schutz und zur Verbesserung der Wasserqualität und des Lebensraumes „Fluss” erarbeitet.
Le vendredi 28 février 2014, à bord du bateau «Princesse MarieAstrid» à Grevenmacher, s’est déroulé la cérémonie officielle de
signature du partenariat de cours d’eau, évènement qui a marqué
l’engagement des acteurs à mener à bien les 91 actions prévues
et également l’engagement des partenaires techniques et financiers à leur apporter leur soutien.
Am Freitag, den 28. Februar 2014 fand an Bord des Schiffes „Princesse Marie-Astrid“ in Grevenmacher die feierliche Unterzeichnung
der Flusspartnerschaft statt. Damit haben sich die Akteure verpflichtet, die 91 vorgesehenen Aktionen erfolgreich durchzuführen. Die
Partner für Technik und Finanzen haben damit auch ihre Unterstützung versichert.
Le programme d’actions définit dans 10 domaines les objectifs à
suivre. Ces domaines sont: l’assainissement des eaux usées, l’industrie et le transport, l’agriculture, les collectivités et ménages,
les zones protégées, les prélèvements, crues et étiage des cours
d’eau, les pollutions historiques et accidentelles, l’hydromorphologie, la protection des espèces et la sensibilisation et l’échange
d’information.
Im Aktionsprogramm sind Ziele in 10 unterschiedlichen Bereichen
festgehalten. Diese Bereiche sind: Abwasserbeseitigung, Industrie und
Transport, Landwirtschaft, Gemeinden und Haushalte, Schutzzonen,
Probenentnahmen, Hoch- und Niedrigwasser, Verschmutzung aus der
Vergangenheit und unbeabsichtigte Verschmutzung, Hydromorphologie (Gewässerstrukturen und Abflussverhalten eines Gewässers),
Artenschutz sowie Sensibilisierung und Informationsaustausch.
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur est l’initiateur du projet et
est chargé de sa coordination. Le financement est assuré par 12
communes du bassin versant de la Syre, les communes de Bech,
Betzdorf, Biwer, Contern, Grevenmacher, Junglinster, Manternach,
Mertert, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange, Weiler-la-Tour et
par le Ministère ayant l’eau dans ses attributions.
Die Koordination übernimmt natur&ëmwelt / Fondation Hëllef fir d’Natur, Initiator des Projekts. Finanziert wird es von 12 Gemeinden des
Syr-Einzugsgebietes: Bech, Betzdorf, Biwer, Contern, Grevenmacher, Junglinster, Manternach, Mertert, Niederanven, Sandweiler,
Schüttringen und Weiler-la-Tour, sowie von den für den Bereich
„Wasser“ zuständigen Ministerien.
Nature | Natur
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
LA COMMUNE SANS PESTICIDES!
ES GEHT AUCH OHNE PESTIZIDE!
Les communes partenaires et les communes membres du SIAS ont
renoncé à l’usage de pesticides pour l’entretien de leur espace public,
ce qui signifie que les espaces verts ainsi que les parkings ne sont
plus traités aux produits chimiques qui tuent les herbes adventices.
Ces herbes dites «mauvaises herbes» sont dès lors éliminées uniquement par action mécanique ou arrachées à la main.
Die Mitglieds- und Partnergemeinden des Syndikates SIAS verzichten
beim Unterhalt der öffentlichen Freiflächen auf den Einsatz von Pestiziden, das bedeutet, dass auf Grünflächen oder Parkplätzen keine
chemischen Unkrautvernichtungsmittel eingesetzt werden. Aufkommende ‘Unkräuter“ werden in der Regel mechanisch oder von Hand
entfernt.
Deux principes fondamentaux suffisent à expliquer cette démarche:
Für diese Vorgehensweise gibt es zwei wesentliche Beweggründe:
Les communes sont
re s p o n s a b l e s d e
l’approvisionnement
des citoyens en eaux
potables non-polluées
et doivent garantir une
qualité impeccable des
eaux de source. Des
traces de polluants
chimique sont, hélas,
régulièrement retrouvées dans les eaux
souterraines. Une étude
dirigée par l’Administration de la gestion de
l’eau en 2008 a montré
que plus de la moitié
des traces de pesticides
retrouvées dans les eaux souterraines provient de l’épandage de
pesticides utilisés par les particuliers et les collectivités (et non
de l’usage agricole). Les sources d’eau potable polluées doivent être
fermées ou leurs eaux doivent être mélangées à celle d’autres fournisseurs, afin de diluer les concentrations et les rendre propres à la
consommation. Les coûts engendrés par ce type de pollution sont
énormes, ainsi que les conséquences sanitaires, et ne sont souvent pas pris en compte lors de l’épandage sur les espaces verts et
sur les surfaces pavées. C’est pourquoi les communes ont décidé
de jouer un rôle exemplaire en bannissant l’usage des pesticides sur
tous leurs espaces publics.
Die Gemeinden sind
für die Versorgung der
Bürger mit sauberem
Trinkwasser verantwortlich und müssen für
den einwandfreien
Zustand des Quellwassers sorgen. Leider
werden immer wieder
auch Rückstände von
Spritzmitteln im Grundwasser nachgewiesen.
Im Rahmen einer Studie
des Wasserwirtschaftsamtes wurde im Jahre
2008 festgestellt, dass
mehr als die Hälfte der
nachgewiesenen Pestizide im Grundwasser von Spritzmitteln kommen, die überwiegend im
privaten und öffentlichen Bereich (und nicht in der Landwirtschaft)
angewendet werden. Belastete Trinkwasserquellen müssen
geschlossen oder mit Wasser anderer Versorger stark verdünnt
werden, um es als Trinkwasser nutzen zu können. Diese enormen
Folgekosten und Folgeschäden werden beim Einsatz von Spritzmitteln in Grünanlagen und auf Pflasterflächen oft nicht berücksichtigt!
Deshalb gehen die Gemeinden mit gutem Beispiel voran, in dem sie
auf den Einsatz von Pestiziden verzichten.
L’épandage de pesticides n’a pas que des conséquences financières;
les polluants atteignent souvent directement, ou sous une formule
chimique transformée, les eaux de surface et les cours d’eau naturels, et se retrouvent tôt ou tard dans notre chaîne alimentaire. Ils
atteignent également l’organisme de l’homme, à un moment donné,
soit par contact direct suite à la manipulation de produits (par la
peau ou par les muqueuses), soit par contact indirect par ingestion
de produits de consommation ou de l’eau potable contaminée. Les
conséquences sur l’homme peuvent être des maladies chroniques
voire irréversibles. Les pesticides peuvent causer des troubles du
développement et du comportement, des dégénérescences cellulaires,
des perturbations du système immunitaire et du système nerveux. Le
risque cancérigène de certains produits a également été démontré.
Doch nicht nur finanziell kann das Ausbringen von Pestiziden teuer
werden. Sie gelangen irgendwann entweder in ursprünglicher oder in
abgewandelter Form in die Gewässer oder ins Grundwasser und finden sich so in der Nahrungskette wieder. Früher oder später landen
sie auch beim Menschen, entweder durch direkten Kontakt beim Ausbringen der Giftstoffe (über die Haut oder die Schleimhäute) oder durch
den Konsum belasteter Lebensmittel und Trinkwasser. Die Wirkungen auf den Menschen reichen von akuten Erkrankungen bis hin zu
chronischen Schädigungen. Pestizide können zu Entwicklungs- und
Verhaltensstörungen führen, Schäden im Erbgut oder dem Immun- und
Nervensystem hervorrufen. Bei einigen Mitteln ist zudem die krebserregende Wirkung nachgewiesen.
41
Nature | Natur L’abandon de l’utilisation de produits chimiques afin de lutter contre
la végétation spontanée est donc un geste environnemental fort et
aussi une mesure de sécurité sanitaire. Malheureusement, cet abandon conduit aussi à des difficultés d’acceptation par les habitants
des communes. Nombre de riverains se plaignent souvent que les
espaces publics ne sont, apparemment, plus entretenus puisque les
plantes adventices poussent ici et là dans les parterres de fleurs ou
dans les interstices de pavés.
Mais il faut savoir que la lutte mécanique contre ces plantes adventices ne peut se faire que lorsque les plantes ont atteint une taille
assez grande pour être arrachées complètement. Dans la mesure
où les sols ne sont plus souillés par les produits chimiques, ces
espaces publics deviennent en réalité plus propres (mieux entretenus
au final). Il suffit d’augmenter notre tolérance envers la végétation
spontanée, qui nous garantit finalement une eau potable saine et
propre et, ainsi, un meilleur environnement.
DEMO-DAY
«SANS PESTICIDES»
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Der Verzicht auf die chemische Unkrautbekämpfung ist also ein
wesentlicher Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz, aber er
führt leider oft zu Akzeptanzproblemen in den Gemeinden. Viele Bürger beanstanden, dass die öffentlichen Freiflächen nicht mehr gepflegt
würden, weil hier und dort in Pflasterritzen oder Beeten Wildpflanzen
auftauchen.
Aber die mechanische Bekämpfung des Unkrauts kann erst erfolgen,
wenn die Pflanzen gewachsen sind. Insofern sind solche Flächen
auch sauberer, weil sie keine Belastung des Bodens und der Gewässer bedeuten. Daher ist mehr Toleranz gegenüber den Wildkräutern
erforderlich. Die Sicherung sauberen Trinkwassers und eine gesunde
Umwelt sollte uns das wert sein!
Biologische Station – Naturzenter SIAS
5, rue de Neuhaeusgen
L-2633 Senningerberg
Tel.: 34 94 10 25, -26, -27
[email protected]
DEMO-DAY
„OHNE PESTIZIDE“
25.03.2014
42
Le 25 mars 2014 le Demo-Day «sans pesticides» s’est tenu à
Beringen près de Mersch. La manifestation était avec presque 100
participants un plein succès.
Am 25. März 2014 fand in Beringen bei Mersch der Demo-Day “ohne
Pestizide” statt. Die Veranstaltung war mit fast 100 Teilnehmern
ein voller Erfolg.
Après les allocutions des représentants de la commune de Mersch et
de la «Ëmweltberodung Lëtzebuerg» (EBL) la conférence a été débutée par un discours au sujet de la problématique des pesticides. Par
après, l’importance d’une politique volontariste de sensibilisation et
d’information du public en matière de renoncement aux pesticides
a été élucidée. Des exposés intéressants sur l’entretien écologique
de complexes sportifs et de terrains de football ainsi que sur le principe de la gestion différenciée des espaces verts ont fait la suite. En
conclusion le jardinier de notre comme, Edwin Pothoven, a démontré
de quelle manière notre commune a travaillé sans pesticides dans le
passé et comment elle travaille momentanément.
Nach den Grußworten von Vertretern der Gemeinde Mersch und
der „Ëmweltberodung Lëtzebuerg” (EBL) begann die Vortragsreihe
mit einer Einführung in die Problematik der Pestizide. Anschließend
wurde die Wichtigkeit einer gezielten Aufklärungs- und Informationspolitik in Sachen Pestizidverzicht erläutert. Es folgten
interessante Vorträge über die ökologische Pflege von Sportanlagen und Fußballfeldern, sowie über das Prinzip des differenzierten
Grünflächenmanagements. Abschließend zeigte Gemeindegärtner
Edwin Pothoven, wie in unserer Gemeinde pestizidfrei gearbeitet
wurde und wird.
Nature | Natur
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Une grande exposition qui a été élaborée par plusieurs partenaires
de la campagne «sans pesticides», a été inaugurée par après. Il s’agit
d’une exposition itinérante, qui peut être gratuitement empruntée
par toutes les communes ou personnes intéressées, à des fins de
sensibilisation.
Eine große Ausstellung, die von mehreren Partnern der Kampagne
„ohne Pestizide“ ausgearbeitet wurde, wurde danach eröffnet.
Es handelt sich um eine Wanderausstellung, die für Sensibilisierungszwecke von allen Gemeinden oder interessierten Personen
kostenlos ausgeliehen werden kann.
En outre des démonstrations pratiques de machines alternatives
ont eu lieu. 7 fabricants/producteurs de l’Allemagne, de la France
et de la Belgique étaient venus pour présenter leurs machines aux
100 participants de 27 communes.
Zudem fanden viele praktische Vorführungen alternativer Geräte
statt. Eigens hierfür hatten sich 7 Hersteller aus Deutschland,
Frankreich und Belgien eingefunden, um den knapp 100 Teilnehmern
aus 27 Gemeinden ihre Geräte vorzustellen.
Informations supplémentaires / Weitere Informationen:
http://www.environnement.public.lu/sanspesticides/
http://www.ebl.lu
http://www.naturanemwelt.lu/
LES NÉOPHYTES
NEOPHYTEN AM
LE LONG DES COURS GEWÄSSER
D‘EAU
Les néophytes regroupent toutes les espèces végétales introduites d’autres régions du monde. Certaines de ces plantes sont
invasives, ils se propagent rapidement aux dépens des espèces indigènes. C’est surtout le long de nos cours d’eau qu’elles se répandent
massivement. Dans le bassin versant de la Syre, nous rencontrons
principalement deux espèces de plantes invasives: la balsamine
de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) et la renouée du Japon (Fallopia japonica). D’autres plantes néophytes rencontrées le long
des cours d’eau sont par exemple la berce du Caucase (Heracleum
mantegazzianum), la verge d’or du Canada (Solidago canadensis) ou
le topinambour (Helianthus tuberosus).
Le renouée du Japon est une plante imposante pouvant
atteindre 3 m de haut. Elle forme un peuplement dense et
étendu.
Der Japanische Staudenknöterich kann bis zu 3 m hoch
werden und bildet dichte, ausgedehnte Bestände
Neophyten sind Pflanzen, die aus anderen Regionen der Erde
eingeschleppt wurden. Einige dieser Pflanzen verhalten sich invasiv, d.h. sie breiten sich stark aus und verdrängen die einheimische
Vegetation. Gerade an unseren Fließgewässern nimmt der Druck
der Neophyten zu. Im Einzugsgebiet der Syr sind vor allem zwei
dieser “neuen” Pflanzenarten zu beobachten: das Indische Springkraut (Impatiens glandulifera) und der Japanische Staudenknöterich
(Fallopia japonica). Entlang der Gewässer können weitere gebietsfremde Arten auftreten wie der Riesen-Bärenklau (Heracleum
mantegazzianum), die Kanadische Goldrute (Solidago canadensis)
oder Topinambur (Helianthus tuberosus).
La balsamine de l’Himalaya produit de petites graines bien
adaptées à la dispersion par l’eau. Leur taux de germination
élevé permet une dispersion rapide du peuplement
Die Strömung der Fließgewässer breitet die Samen des
Indischen Springkrautes rasch aus und durch die hohe
Keimrate bilden sich schnell groß Bestände.
43
Nature | Natur Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Problématique des néophytes
Wo liegen die Probleme?
Les néophytes invasives perturbent l’équilibre écologique de la
végétation naturellement présente près des eaux. En été, les peuplements de la balsamine de l’Himalaya développent une forte
dominance. La renouée du Japon est très compétitive et pose de
problèmes en matière d’écologie.
Des peuplements importants peuvent perturber le bon écoulement des eaux et causer des problèmes en cas de crues. La berce
du Caucase peut par exemple menacer la stabilité des berges. Elle
n’a, contrairement à la flore naturelle, pas d’effet stabilisateur.
Invasive Neophyten stören das ökologische Gleichgewicht der
natürlichen bachbegleitenden Flora. Das Springkraut entwickelt im
Hochsommer auffällige Dominanzbestände. Der Staudenknöterich
besitzt eine hohe Konkurrenzkraft und ist für den Naturschutz problematisch. Größere Bestände können das Abflussverhalten stark
verändern und bei Hochwasser den Abfluss verlangsamen. In
Bärenklau-Beständen kann es zu einer erhöhten Erosion kommen,
da sie im Gegensatz zur natürlichen Ufervegetation keine uferbefestigende Wirkung haben.
Si vous découvrez la berce du Caucase soyez prudent! Cette plante
contient des substances phytotoxiques qui peuvent, sous l’effet
du soleil, occasionner des brûlures graves. Tout contact avec cette
plante est à éviter.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Riesen-Bärenklau entdeckt haben. Er
enthält phytotoxische Stoffe, die zusammen mit der Sonneneinstrahlung starke Hautverbrennungen verursachen können.
Attention:
Achtung:
Qu’est-ce qu’on peut faire?
Was können Sie machen?
Si vous connaissez des lieux d’implantations, merci de nous
contacter (v. contact ci-dessous). Même la lutte contre des faibles
peuplements peut éviter la propagation des espèces.
Bitte melden Sie sich bei uns (Adresse s. unten), wenn Sie Neophyten
entdeckt haben. Die Bekämpfung noch kleiner Bestände oder von
Einzelpflanzen kann einer flächenhaften Besiedelung zuvorkommen.
Ne jetez jamais vos déchets de jardin dans la nature.
Entsorgen Sie Ihre Gartenabfälle nicht in der freien Landschaft.
Plus d’informations
Weitere Informationen
natur&ëmwelt / Flusspartnerschaft Syr
5, rte de Luxembourg, L-1899 Kockelscheuer
Tel.: 29 04 04-1
www.partenariatsyr.lu - [email protected]
44
C’est grâce aux mesures en faveur de la protection de la nature et
des eaux (gestion sans pesticides du service jardinage communal,
promotion de la biodiversité, partenariat de cours d’eau Syre) de
la part de la commune et de l’Administration de la nature et des
forêts que des oiseaux rares peuvent être observés dans notre
commune. La cigogne noire a été vue au Brill à Mensdorf, la cigogne
blanche également au Brill et à Betzdorf.
Dank der vielfältigen Maßnahmen zum Natur- und Gewässerschutz
(pestizidfreies wirtschaften der kommunalen Gartenabteilung, Förderung der Biodiversität, Flusspartnerschaft Syr) der Gemeinde und
der Natur- und Forstverwaltung halten sich seltene Vogelarten bei
uns auf. Der Schwarzstorch wurde im Brill in Mensdorf gesichtet,
Weißstörche halten sich auch dort auf und in Betzdorf.
Cigogne noire / Schwarzstorch (Ciconia nigra)
Cigogne blanche / Weißstorch (Ciconia ciconia)
Avis | Mitteilungen
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
AVIS | MITTEILUNGEN
HEURES DE CONSULTATION
POUR LES CITOYENS
BÜRGERSTUNDE
Les heures de consultations fixes ont été remplacées par des
rendez-vous individuels pendant les heures de bureau.
Die festgelegten Bürgerstunden werden durch individuelle
Termine während der Bürostunden ersetzt.
En cas de besoin prière de s’adresser au secrétariat communal
Tél. 77 00 49-33.
Bei Bedarf melden Sie sich bitte im Gemeindesekretariat,
Tel. 77 00 49-33.
AKAFE MAM MINIBUS
Faites vos courses le jeudi avec le
«Betzmobile»
Einkaufen am Donnerstag mit dem
„Betzmobile“
Ce service est réservé aux personnes âgées et aux personnes à
mobilité réduite. Le Betzmobile viendra vous chercher à la maison
et vous y ramènera après les achats.
Dieser Dienst ist speziell für ältere Mitbürger und gehbehinderte
Menschen gedacht. Sie werden mit dem Betzmobile zuhause
abgeholt und wieder dorthin zurückgebracht.
Trajets en direction de Niederanven ou Grevenmacher:
- Tous les jeudis matins à 8.30 heures
- Tous les derniers jeudis du mois l’après-midi à 13.45 heures
sauf jours fériés !!!
Fahrten nach Niederanven oder Grevenmacher:
- jeden Donnerstagmorgen um 8.30 Uhr
- am letzten Donnerstag eines Monats mittags um 13.45 Uhr
außer an Feiertagen !!!
Il y a 8 places disponibles, pour réserver
veuillez appeler le Tél. 77 00 49-1 !
Die ersten 8 Personen, die sich unter
Tel. 77 00 49-1 anmelden, sind dabei!
DATES / TERMINE
juin / Juni
matin / morgens
après-midi / nachmittags
juillet / Juli
août / August
septembre / September
3-10-17-24
7-14-21
4-11-18
31
28
25
26
An all 1. Méinden vum Mount geet et
op de Maacher Maart:
Dép. 8h30 – Retour 11h
07/07/2014 + 04/08/2014 + 01/09/2014
45
Avis | Mitteilungen Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Attention!
Opgepasst!
Le Betzmobile vous
emmènera le jeudi le
06.10.2014 au marché
à Grevenmacher.
Den Betzmobile féiert
Iech den Donneschdeg
den 06.10.2014 op
de Maacher Maart.
NON le 01.10.2014!
NET den 01.10.2014!
Le départ est à 8h30
– Retour 11h
Den Départ ass um
8h30 – Retour 11h
GESTION DES DÉCHETS
ABFALLWIRTSCHAFT
Bilans de la VALORLUX et de la
SuperDrecksKëscht
Statistiken der VALORLUX und der
SuperDrecksKëscht
C
PM
Le bilan de la collecte des PMC (bouteilles et flacons plastiques,
emballages métalliques, cartons à boissons) de la VALORLUX pour l’année 2013 peut être consulté sur notre site internet
www.betzdorf.lu dans les documents de la rubrique «Vie quotidienne
- Déchets» du menu «Guichet du citoyen».
Die Statistiken der PMG-Sammlung (Plastikflaschen und –
fläschchen, Metallverpackungen, Getränkekartons) der VALORLUX
des Jahres 2013 können auf unserer Internetseite www.betzdorf.lu
in der Rubrik „Vie quotidienne - Déchets“ des Menüpunkts „Guichet
du citoyen“ eingesehen werden.
Vous y trouverez également le bilan 2013 de la «SuperDrecksKëscht».
Sie finden dort ebenfalls die Jahresbilanz 2013 der „SuperDrecksKëscht”.
SECOND HAND
SECOND HAND
Les membres de la commission du développement durable organiseront un «Second Hand» dans le parc de recyclage mobile de notre
commune pendant une période «test».
Il se déroulera sur 3 samedis dès la rentrée scolaire 2014, à savoir:
Während einer Testphase organisieren die Mitglieder der Kommission für nachhaltige Entwicklung einen Second Hand-Stand im
mobilen Recyclingcenter.
Dieser soll an den 3 Samstagen nach Schulanfang 2014 stattfinden, nämlich:
au centre de recyclage mobile à Roodt/Syre
46
samedi, 27 septembre 2014
samedi, 25 octobre 2014
samedi, 29 novembre 2014
im mobilen Recyclingcenter in Roodt/Syr
Samstag, 27. September 2014
Samstag, 25. Oktober 2014
Samstag, 29. November 2014
Avis | Mitteilungen
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
COLLECTE
BIO-MÜLL SAMMLUNG
DE DÉCHETS ORGANIQUES
Le projet pilote de la collecte de déchets organiques (poubelle brune) du
SIGRE est en cours depuis 6 mois. Dans notre commune 250 ménages
y participent actuellement.
Das Pilotprojekt des SIGRE zur Einsammlung der organischen
Küchenabfälle (braune Tonne) läuft seit einem halben Jahr in
unserer Gemeinde, etwa 250 Haushalte beteiligen sich zurzeit daran.
Les déchets organiques sont soumis à une méthanisation et servent
ainsi à la production de biogaz. Ce traitement des déchets organiques
contribue également à la réduction de volume au niveau de la décharge.
Il reste encore 6 mois jusqu’à la fin du projet pilote et les responsables
communaux espèrent qu’il y aura encore une plus large participation
au projet. Ceci permettrait au syndicat pour la gestion des déchets
de mieux évaluer la possibilité pour introduire la collecte des déchets
organiques dans toutes les communes membres du SIGRE.
Die organischen Abfälle werden in einer Biogasanlage vergärt,
wodurch Biogas entsteht und Volumen auf der Deponie
eingespart wird.
Es verbleiben noch 6 Monate bis zum Abschluss des Pilotprojekts
und die Gemeindevertreter hoffen, dass noch mehr Einwohner
daran teilnehmen werden. Dies würde unserem Abfallsyndikat
die Entscheidung erleichtern, ob die Sammlung eventuell für alle
SIGRE-Gemeinden eingeführt werden kann.
Pour plus d’informations veuillez contacter l’administration
communale, tél. 770049-1.
Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Tel. 770049-1.
Dans notre commune environ
250 ménages y participent pour
le moment et mettent tous les
vendredis leur poubelle brune
devant la porte.
In unserer Gemeinde beteiligen
sich zur Zeit etwa 250 Haushalte
daran, sie stellen freitags ihre
braunen Behälter vor die Tür.
RAPPEL
En 2008 des «Zones 30» ont été introduites
dans chacune des localités de notre commune.
Nous aimerions rappeler qu’à l’intérieur des
zones 30, la priorité de droite s’applique
toujours.
ERINNERUNG
Im Jahr 2008 wurden in allen Ortschaften
unserer Gemeinde 30er Zonen eingerichtet.
Es sei daran erinnert, dass innerhalb dieser
Zonen grundsätzlich die „Rechts-vor-Links“Vorfahrtregelung gilt.
47
Avis | Mitteilungen Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
NOUVEAUX RÈGLEMENTS COMMUNAUX
NEUE GEMEINDEREGLEMENTE
48
Règlement d’urgence de circulation,
localité d’Olingen (chantier Creos)
Règlement d’urgence de circulation,
rue d’Eschweiler à Olingen
Règlement d’urgence de circulation,
rue Neuve à Mensdorf
Remboursement d’une partie des frais
d’inscription pour les cours de musique
Modification du règlement
communal sur les cimetières
Modification des taxes communales
sur le service des cimetières
Avis | Mitteilungen
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Modification du règlement communal
concernant le nourrissage et l’appâtage
du gibier en forêt communale
Modification du règlement communal pour
l’obtention d’une prime d’encouragement
pour études secondaires et supérieures
Subsides énergétiques en vue de la promotion
de l’utilisation rationnelle de l’énergie
Berg, le 20 juin 2014
Edgard Arendt, bourgmestre;
Patrick Lamhène, Raimon Aendekerk, échevins
PLANS SECTORIELS
Logement | Paysages | Transports | Zones d’activités économiques | Lëtzebuerg besser plangen
Aménagement du territoire
Landesplanung
Une présentation publique des quatre plans directeurs sectoriels
en présence des membres du Gouvernement concernés aura lieu
pour la circonscription Est
Für den Bezirk „Osten“ werden die vier „plans directeurs sectoriels“ am
mercredi, 2 juillet 2014, de 19.00 à 21.30 heures
au Trifolion à Echternach.
Mittwoch, den 2. Juli 2014, von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr
im Trifolion in Echternach
öffentlich vorgestellt, dies im Beisein der zuständigen
Regierungsmitglieder.
49
Avis | Mitteilungen TRANSPORT PUBLIC
Subvention pour l’achat d’un abonnement
annuel «réseau», «courte distance»,
«Jumbo» et «Seniorekaart».
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
ÖFFENTLICHER
TRANSPORT
Bezuschussung der Jahresabonnements
„Netz“, „Kurzstrecken“, „Jumbo“ und
„Seniorekaart“.
La subvention pour l’achat d’un abonnement annuel «réseau» et
«courte distance» ainsi que des cartes «Jumbo» et «Seniorekaart»
ne sera plus réglée en espèces au bureau de la population de la commune mais se fera désormais par virement bancaire.
Die Zuschüsse für den Kauf der Jahreskarten „Netz“ und
„Kurzstrecken“, sowie die „Jumbo-“ und die „Seniorekaart“ werden
nicht mehr durch die Mitarbeiter des Einwohnermeldeamts der
Gemeinde in bar, sondern ab nun per Banküberweisung ausgezahlt.
Pour ce faire, un formulaire de demande est à remplir. Ce formulaire
complété et signé doit être envoyé avec une copie de votre carte
d’abonnement à l’administration communale. Votre dossier sera
traité dans les meilleurs délais et vous recevrez la subvention par
virement bancaire.
Dazu muss ein Antragsformular ausgefüllt und unterzeichnet
werden. Dieses ist mit einer Kopie Ihres Jahresabonnements an
die Gemeindeverwaltung zurückzusenden. Ihre Unterlagen werden schnellstmöglich bearbeitet und Sie werden den Zuschuss per
Banküberweisung erhalten.
Veuillez trouver des informations supplémentaires sur le formulaire
joint au présent bulletin communal. Ce formulaire de demande de
subvention peut être également téléchargé sur notre site internet
www.betzdorf.lu ou être retiré à l’administration communale.
Weitere Informationen finden Sie auf dem Formular, das diesem
„Gemengebuet“ beigelegt ist. Dieses Formular für den Antrag auf
Zuschuss kann auch auf unserer Internetseite www.betzdorf.lu
heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung abgeholt werden.
NOUVEAUX LOCAUX
NEUE RÄUMLICHKEITEN
POUR COMMERCES ET
FÜR GESCHÄFTE UND
PROFESSIONS LIBÉRALES FÜR FREISCHAFFENDE
Appel à manifestation d’intérêt
50
Aufruf zur Interessenbekundung
Le projet d’aménagement dit
«Bowengsbierg» dans la rue de la
gare à Roodt/Syre passera bientôt à la
phase d’exécution, le début des travaux
étant prévu pour fin 2014. Le projet
prévoit la construction de 4 bâtiments.
Au rez-de-chaussée des bâtiments
E et F (v. plan), des espaces seront
réservés pour commerces et professions libérales.
Das Bauprojekt „Bowengsbierg“ in
der „Rue de la Gare“ in Roodt/Syr
wird demnächst ausgeführt, der
Beginn der Arbeiten ist für Ende
2014 geplant. Das Projekt sieht
den Bau von 4 Gebäuden vor. Im
Erdgeschoss der Gebäude E und
F (s. Plan) sind Geschäftsräume
für Handel und Freischaffende
vorgesehen.
Vous êtes intéressé?
Sind Sie daran
interessiert?
Un dossier motivé peut être déposé à
l’administration communale jusqu’au
15 août 2014.
Préférence sera donnée aux intéressés
résidents de la commune de Betzdorf.
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez contacter M.
Marc Kring, 77 00 49-28.
Reichen Sie bitte bis zum 15. August
2014 ein begründetes Dossier bei
der Gemeindeverwaltung ein.
Einwohner der Gemeinde Betzdorf werden bevorzugt behandelt.
Für weitere Informationen melden Sie sich bitte bei Herrn Marc
Kring, 77 00 49-28.
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Avis | Mitteilungen
APPARTEMENT À
ROODT/SYRE À LOUER,
LIBRE DE SUITE
WOHNUNG IN ROODT/
SYR ZU VERMIETEN, AB
SOFORT FREI
26, route de Luxembourg
Surface habitable totale: 64,77 m2
living 25,09 m2; chambre 14,82 m2; couloir 6,59 m2; salle de bains
6,40 m2; WC séparé 1,29 m2; cuisine 8,21 m2 + balcon + emplacement voiture extérieur
Loyer:
Le loyer n’est pas fixe, il dépend du future locataire et sera calculé
selon les critères suivants:
- revenu net disponible annuel
- unité de consommation (nombre de personnes vivant dans le ménage)
- surface du logement
26, route de Luxembourg
Gesamtwohnfläche: 64,77 m2
Wohnzimmer 25,09 m2; Zimmer 14,82 m2; Flur 6,59 m2; Bad 6,40
m2; separates WC 1,29 m2; Küche 8,21 m2 + Balkon + Außenstellplatz
Miete:
Die Miete ist nicht festgelegt, sie hängt vom künftigen Mieter ab
und wird auf Grund folgender Kriterien berechnet:
- verfügbares Netto-Jahreseinkommen
- Verbrauchereinheit (Anzahl der zum Haushalt gehörenden
Personen)
- Fläche der Wohnung
Informations supplémentaires: Georges Battin, tél. 77 00 49-27
Merci d’envoyer votre demande motivée jusqu’au 4 juillet 2014 à
l’adresse suivante:
Weitere Informationen bei: Georges Battin, Tel. 77 00 49-27
Richten Sie Ihre begründeten Antrag bitte bis zum 4. Juli 2014 an
folgende Adresse:
Commune de Betzdorf, Secrétariat communal | B.P. 2 – L-6901 Roodt/Syre | Email: [email protected] | Fax: 77 00 82
N’oubliez pas d’y indiquer un numéro de téléphone.
Bitte geben Sie auf dem Antrag eine Telefon-Nummer an.
Remboursement d’une partie des frais
d’inscription pour
Rückerstattung eines Teils der
Einschreibungsgebühren für
La convention avec l’école de musique de la Ville d’Echternach a expiré
à la fin de l’année scolaire 2012/2013. Etant donné que la majorité des
élèves de notre commune fréquentent l’école de musique de la Ville de
Grevenmacher, il n’y avait plus d’intérêt de renouveler la convention
avec l’école de musique d’Echternach.
Le collège des bourgmestre et échevins a cependant opté pour un
remboursement d’une partie des frais d’inscription pour les cours de
musique, ceci pour n’importe quelle école de musique luxembourgeoise
(à l’exception de celle de la Ville de Grevenmacher, dont la convention
est toujours en vigueur.)
Pour des raisons de non-discrimination, ce remboursement va jusqu’à
concurrence des mêmes montants que ceux prévus dans la convention
concernant l’école de musique de la Ville de Grevenmacher, à savoir:
- pour cours collectifs: 100.- € par année scolaire;
- pour cours individuels:
400.- € par année scolaire.
Die Vereinbarung mit der Musikschule Echternach lief am Ende des
Schuljahres 2012/2013 aus. Da die Mehrzahl der Musikschüler
unserer Gemeinde die Musikschule in Grevenmacher besucht, bestand kein Interesse mehr an einer Verlängerung der Vereinbarung
mit der Musikschule Echternach.
Das Schöffenkollegium hat sich dennoch für eine Unterstützung für Musikschüler entschieden, und zwar unabhängig von
der Musikschule, bei der sie angemeldet sind (ausgenommen die
Musikschule in Grevenmacher, mit der eine Vereinbarung unterzeichnet wurde).
Um niemanden zu benachteiligen, werden bei der Unterstützung
die gleichen Beträge festgelegt, die auch für die Musikschule Grevenmacher Anwendung finden, d.h.
- für Gruppenkurse:
100.- € pro Schuljahr
- für Einzelkurse:
400.- € pro Schuljahr
Pourront bénéficier de ce remboursement tous les élèves, étudiants ou stagiaires non rémunérés sur présentation d’une pièce
justificative.
Le règlement a été voté par le conseil communal en date du 31 janvier 2014; l’approbation ministérielle date du 7 avril 2014.
Vous trouvez le texte intégral du règlement sur le site internet
communal www.betzdorf.lu (règlements)
Die Bezuschussung gilt für alle Schüler, Studenten und Praktikanten
ohne eigenes Einkommen, ein entsprechender Beleg muss vorgelegt werden.
Das Reglement wurde am 31. Januar vom Gemeinderat genehmigt,
die ministerielle Genehmigung erfolgte am 7. April 2014.
Den vollständigen Text des Reglements finden Sie auf der Internetseite der Gemeinde www.betzdorf.lu (règlements).
LES COURS DE MUSIQUE MUSIKUNTERRICHT
51
Wat war lass ? Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
WAT WAR LASS ?
TOUTES NOS FÉLICITATIONS
À NOS JUBILAIRES!
DE SCHÄFFEROT GRATULÉIERT!
…de 4.4.2014 der Mme Fries-Maass MarieRose fir hiren 90. Gebuertsdag!
D’Madame Fries-Maass ass den 9. Februar 1924 zu Duttlenheim
am Frankräich gebuer. De 16. Oktober 1942 gouf si mat hirem Mann
dem Här Fries Jean-Pierre zu Perg an Éisträich bestuet.
Am Joer 1954 si si op Lëtzebuerg komm. D’Madame Fries-Maass
huet nieft hire 5 Kanner, dovun 3 Jongen an 2 Meedercher, nach vill
Enkel- an Urenkelkanner.
Si huet sech 14 Joer éierenamtlech an der Kierch an eiser Gemeng
engagéiert. Fir d’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la
torture) a fir Aktioune fir de Burkina Faso huet si sech och agesat.
…den 8.4.2014 der Mme Neumann Marie
Léonie vu Betzder fir hire 90. Gebuertsdag!
D’ Madame Neumann Marie Léonie, déi zu Betzder gebuer ass, huet
den 22. Mäerz 2014 hir 90 Joer gefeiert. Si ass den 23. Februar 1945
mam Här Neumann Maurice vu Berbuerg bestuet gi mat deem si
och zwee Meedercher hat.
…de 17.4.2014 dem Här Mergen Aloyse vu
Rued fir säi 85. Gebuertsdag!
Den Här Mergen Aloyse ass gebuer de 26. Mäerz 1929 zu Kënzeg.
Aus engem éischte Bestiednes huet hien 1 Kand an 2 Enkelkanner.
Fir d‘ zweet gouf den Här Mergen mat der Madame Reuter Alice
bestuet. D’Hochzäit war de 4. Mäerz 1983 zu Nidderaanven. Den
31. Juli 1986 ass hien vu Sennéng an eis Gemeng geplënnert.
Den Här Mergen war laang Joeren aktiv am Rueder Gesank an hie
geet fir säi Liewe gär wanderen.
52
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Wat war lass ?
...de 17.4.2014 der Mme Glodt Alice vu
Rued fir hiren 80. Gebuertsdag!
D’Madame Alice Glodt huet zesumme mam Schäfferot a mat hirem
Enkel op der Gemeng hiren 80. Gebuertsdag gefeiert. D’Madame
Glodt wunnt zu Rued-Sir an huet ee Meedchen, d’ Sylvie Biver. D’Sylvie wunnt och zu Rued an ass bestuet mam Jean Seil. Si hunn 3
Kanner: d’Samantha, d’Jennifer an de John.
...den 22.4.2014 der Mme Haller Rosalie vu
Menster fir hire 85. Gebuertsdag!
D’ Madame Haller Rosalie, déi den 3. Abrëll 1929 zu Hiefenech
gebuer ass, huet hir 85 Joer gefeiert. Den 12. Abrëll 1952 gouf si
mam Mathes Emile bestuet an am Mee dat Joer si si dunn och vun
Hiefenech an eis Gemeng op Menster geplënnert. Vu Beruff ware
si alle béid Bauer. D’ Madame Haller huet 2 Kanner, de Jean-Marie
an d’ Marie-Rose, an en Enkelkand, de Joe.
…den 30.4.2014 dem Här Schons Ernest vu
Menster fir säi 85. Gebuertsdag!
Den Här Schons Ernest ass den 19. Abrëll 1929 zu Wuermer gebuer.
Hie gouf den 30. Juni 1950 zu Rued-Sir mat der Madame Dockendorf Margareta Albertine vu Menster bestuet. D’ Koppel ass kuerz
duerno den 3. August 1950 an eis Gemeng op Menster geplënnert.
Den Här Schons huet 2 Kanner a 4 Enkelkanner.
…den 23.5.2014 der Madame an dem Här
Loguercio vu Rued fir hir Gëllen Hochzäit!
D’Madame Franceschelli Teresa an den Här Loguercio Canio hunn
den 23. Mee zesumme mam Schäfferot an der Famill op der Gemeng
hiren 50. Hochzäitsdag gefeiert. D’ Koppel ass an Italien gebuer an
alle béid sinn Enn 50er Joeren op Lëtzebuerg komm. Si hunn sech
awer eréischt zu Lëtzebuerg kenne geléiert a sech dunn den 2. Abrëll
1964 an der Stad Lëtzebuerg bestuet. Den 3. Juli 1979 si si vu Senningen an eis Gemeng geplënnert. D’ Koppel huet 3 Jongen, den
Antonio, de Michele an de Marcello an 2 Enkelkanner.
53
Wat war lass ? Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
REMISE DE DIPLÔMES
DE PREMIER SECOURS
DIPLOME FÜR NEUE ERSTHELFER
03.03.2014
À l’initiative des sapeurs-pompiers de Mensdorf et de l’administration communale un cours de premier secours avait lieu pendant la
période du 7 octobre 2013 jusqu’au 3 février 2014. Il a été organisé
par la Croix-Rouge.
Dans son discours le bourgmestre Edgard Arendt se félicitait du
nombre élevé de participants ayant terminé cette formation avec
succès.
À l’aide de quelques exemples, le directeur général adjoint de la
Croix-Rouge, Marc Crochet, soulignait l’importance de l’intervention
rapide et des gestes de premier secours. «La durée de validité du
diplôme est de 5 ans, par après il faudrait suivre un cours de rappel», rappela Marc Crochet aux participants.
L’instructeur Patrick Weyrich a fait remarquer aux nouveaux
secouristes qu’ils pourraient, en cas d’intérêt, continuer et devenir
secouriste-ambulancier. Pour cela il faudrait suivre une formation
qui se tient au centre d’intervention et de formation de la CroixRouge à Luxembourg-ville.
Ont reçu leur diplôme de secouriste:
Ihre Erste-Hilfe-Diplome haben erhalten:
54
Auf Initiative der Mensdorfer Feuerwehr und der Gemeindeverwaltung fand vom 7. Oktober 2013 bis zum 3. Februar 2014
ein Erste-Hilfe-Kurs des „Roten Kreuzes“ statt.
Bürgermeister Edgard Arendt war erfreut darüber, dass so
viele Teilnehmer sich angemeldet und den Lehrgang mit Erfolg
abgeschlossen haben.
Marc Crochet, beigeordneter Generaldirektor des Luxemburger
Roten Kreuzes, erklärte anhand von Fallbeispielen, wie wichtig die
Handgriffe der Erste-Hilfe sind. Er wies die Absolventen darauf hin,
dass das jetzt erlangte Zertifikat nur eine Gültigkeitsdauer von fünf
Jahren habe und anschließend ein Wiederholungslehrgang anstehe.
Sollten sich die neuen Ersthelfer zu mehr berufen fühlen, so könnten
sie Ausbildungskurse zum „secouriste-ambulancier“, welche im
Einsatz- und Ausbildungszentrum des Roten Kreuzes in Luxemburg-Stadt angeboten werden, besuchen, so Kursleiter Patrick
Weyrich.
Astrid Ast-Greisen, Jang & Tun Ast, Mirco Bellina, Edina & Sabina Bobeta, Mike Dahlem, Dan Engel, Charles Gasperi, Susi Gerges-Reuter, Chantal Heiser, Guy Ludwig, Raymonde Moes, Christophe Moulin, Arlette Schiltz, Karin Schmit-Sterpenig, Christel Schneider, Carol
Warken, Jessica Weber, Kris Weyrich, Jennifer & Jessica Winant.
Wat war lass ?
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
D’JUGENDHAUS BETZDER MÉCHT BEI
ENGEM KACHCONCOURS MAT
08.03.2014
Insgesamt 56 Jonker verdeelt op 18 Équipen hunn e Samschden,
den 8. Mäerz un der 17. Editioun vum Kachconcours vun der „Nordstad Jugend” (Jugendhaiser Dikrech & Ettelbréck) deelgeholl. Wéi
all Joer wor dësen Event eng Zesummenaarbecht tëscht dem Service National de la Jeunesse, der Dikrecher Hotelschoul souwéi der
Nordstadjugend a.s.b.l.
All Équipe (2-3 Jonker tëscht 14 an 22 Joer) krut, 2 Woche virum
Concours, eng Lescht mat deene Liewensmëttel, déi verschafft sollte
ginn. Vu Poulet, iwwer Scampi’en bis hin zu de Spaghetti’en war de
Choix grouss...
Déi eng Saachen hu misste verschafft ginn anerer konnte verschafft
ginn. All Equipe konnt sou hiren eegene Menü zesummestellen, am
Virfeld probéieren fir dann der Jury virzesetzen.
All méiglech Variatioune vu Menü’er sinn op dës Manéier entstanen.
Als kleng zousätzlech Aufgab huet all Equipe och eng Menüskaart
kreéiert.
Um 15 Auer goufen d’Kachmaschinnen ugeschmass, um 19 Auer
stoung den éischte Plat um Dësch. Bewäert goufe vun der Jury:
den Timing, d’Presentatioun, d’Kreativitéit, de Goût, den Teamwork,
d’Menüskaart, d’Hygiène an ob all virgeschriwwe Liewensmëttel
benotzt goufen.
Gewonnen huet d’Équipe „Les inséparables” aus dem Jugendhaus
Stroossen (865 Punkten) virum Jugendhaus Briddel (864), op déi
drëtt Plaz koum d’Jugendhaus vu Betzder. E Superresultat !!!
De Gewënner krut 125.- €, den Zweeten 100.- € an den Drëtten
75.- €. Als klenge Merci krut dann och all Participant en Kachschieteg an e Memorystick geschenkt.
Johny Cardoso, Christian Mertz & Pit Wiscourt
55
Wat war lass ?
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Vernissage der Ausstellung
„WIR SIND ALLE ZEUGEN
- MENSCHEN IM KLIMAWANDEL“
13.03.2014
Die Ausstellung gibt dem Klimawandel ein Gesicht: in sehr anschaulichen
Geschichten berichten Menschen aus Europa, Grönland, Amazonasgebiet, der
Sahelzone, Indien und Bangladesch, wie sie die Folgen des Klimawandels bereits
heute spürbar erleben. Ergänzt werden diese Beispiele durch wissenschaftliches
Hintergrundwissen und länderspezifische Informationen.
Die Wanderausstellung wird zeitgleich in verschiedenen Ländern Europas
gezeigt. In Luxemburg wird sie von der „Action solidarité tiers monde“ (ASTM)
organisiert.
Bürgermeister Edgard Arendt begrüßte die Besucher und zeigte sich erfreut darüber, dass eine derart bekannte und wichtige Ausstellung in unserer Gemeinde gezeigt wird.
Edith Kirsch-Goerens, Präsidentin der kommunalen
Klimabündniskommission, ging
auf die Grundideen und die
Geschichte der Klimabündnisbewegung ein: es handelt sich
um einen Verbund europäischer
Städte und Gemeinden im Zeichen
der Solidarität mit den Ländern
auf der Südhalbkugel der Erde mit
dem Ziel, die Erd-Atmosphäre zu
schützen und zu erhalten.
Das Internationale Klima-Bündnis wurde 1990 ins Leben
gerufen. Grund hierfür waren die Erkenntnisse über die globalen
Zusammenhänge beim Klimawandel.
In Luxemburg gründeten 1995 einige Gemeinden zusammen mit
den Nichtregierungsorganisationen „ASTM“ und „Mouvement
Ecologique“ das „Klima-Bündnis Lëtzebuerg“.
Die Gemeinde Betzdorf ist dieser Initiative im Jahr 2000 beigetreten.
Eine Klimabündnis-Gemeinde verpflichtet sich u.a. dazu:
* ihre Co2-Emissionen alle 5 Jahre um 10% zu reduzieren
* das Nord-Süd-Gefälle zu stabilisieren bzw. zu verbessern,
* Sensibilisierungsarbeit zu leisten („Wie hängt unser Leben mit
dem der Menschen in den Südregionen zusammen, wie beeinflussen
wir durch unsere Lebensweise deren Lebensqualität?“)
* Partnerobjektive der ASTM zu unterstützen.
56
Edith Kirsch-Goerens dankte dem Jugendhaus für das
klimafreundliche Catering, eventuelle Spenden dafür seien
willkommen. Die Jugendlichen werden diese ihrem Hilfsprojekt
zugunsten von Obdachlosen zukommen lassen.
Paul Felten, Mitglied der Klimabündniskommission erklärte:
Jede Gemeinde, die diese Ausstellung präsentiert, entwirft 2
zusätzliche Plakate über ihre eigenen Klimaschutz-Maßnahmen.
Die Plakate unserer Gemeinde
stellen das Thema „Wasser“ in
den Vordergrund. „Wir sind in der
privilegierten Situation, über gutes
Trinkwasser zu verfügen. Wasser
einzukaufen ist mit hohem Energieverbrauch verbunden (Transportwege…). Daher gilt: schon mit
kleinen Gesten kann dem Klima geholfen werden“, so Felten.
Schöffe Raimon Aendekerk:
„Beim Klimaschutz kann an vielen
Stellschrauben angesetzt werden“.
Was die kommunale Politik betrifft,
stellte er die bisher getroffenen
Maßnahmen vor: die energietechnische Optimierung von
kommunalen Gebäuden, die
finanzielle Unterstützung von
Privatleuten für Energiesparmaßnahmen, die Unterstützung
von Radfahrern durch das Errichten
von Fahrradgaragen, aber auch die Unterstützung von Nord-Südprojekten, vor allem im Bereich der klimafreundlichen Landwirtschaft.
Wat war lass ?
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Vernissage de l’exposition «Tous témoins – l’homme face au changement climatique»
Cette exposition donne un visage humain au changement climatique. Des hommes et des femmes d’Europe, du Groenland, d’Amazonie, de la région du Sahel, d’Inde et du Bangladesh racontent comment ils subissent déjà aujourd’hui de façon palpable les effets du
changement climatique. Ces exemples sont complétés par des informations scientifiques et spécifiques aux différents pays.
Lors d’un atelier culinaire dirigé par Lydie Müller-Philippy du «mouvement écologique» les jeunes de la Maison des Jeunes
Betzdorf à Roodt/Syre avaient préparé des amuse-bouches «respectueux du climat».
In einem kulinarischen Workshop unter der Leitung von Lydie Müller-Philippy vom „mouvement écologique“ hatten die
Jugendlichen aus dem Jugendhaus Betzdorf in Roodt/Syr klimafreundliches Fingerfood zubereitet.
PLANTATION D’UN ARBRE POUR
LES NOUVEAUX-NÉS
BAMPLANZEN FIR DÉI NEIGEBUER
15.03.2014
Die diesjährige Pflanzaktion fand auf dem Parkplatz des Schul- und
Sportcampus in Roodt/Syr statt.
Bürgermeister Edgard Arendt begrüßte in der „Buvette“ der Sporthalle Eltern und Großeltern, die Mitglieder des Gemeinderates sowie
Dany Eischen von der Initiativ Liewensufank (Projekt „Baby+“), ein
Hilfsangebot für junge Eltern.
„Im Jahr 2013 wurden in unserer Gemeinde 38 Kinder, 17 Mädchen
und 21 Jungen geboren. Traditionell wird zu diesem Anlass immer
der Baum des Jahres gepflanzt, diesmal ganz passend zu diesem
starken Jahrgang eine Traubeneiche (lat. „quercus petraea“).
Aufgrund ihrer majestätischen Form wurde die Eiche von je her
verehrt, in vielen Religionen ist sie ein heiliger Baum. Bei den Römern
war sie der obersten Gottheit Jupiter geweiht, bei den Kelten hatte
sie sakrale Bedeutung. Sie sind auch ein Symbol für die Ewigkeit:
ein Eichenleben überdauert 30 Generationen, der Baum kann über
800 Jahre alt werden.
Im Luxemburger „Gréngewald“ stehen 6 ganz besondere Exemplare,
die sogenannten Prinzessinnen-Eichen. Sie wurden vor ca. 120 Jahren von Großherzog Wilhelm IV jeweils zur Geburt seiner Töchter
gepflanzt. Die Betzdorfer Kinder befänden sich daher -zumindest
was diesen Brauch betrifft- in illustrer Gesellschaft.
Die Eiche ist ein starker Baum, der uralt wird. Ich hoffe, dass dies
auch auf die Kinder zutrifft, für die wir heute den Baum pflanzen“,
so Edgard Arendt abschließend.
57
Wat war lass ? Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
La plantation d’un arbre pour les nouveaux-nés a eu lieu au parking du
campus scolaire et sportif à Roodt/
Syre. Le collège échevinal, les membres
du conseil communal, les familles et
Dany Eischen de «Initiativ Liewensufank» (projet «Baby+») ont participé à
cet événement. En 2013, 38 enfants
dont 17 filles et 21 garçons sont nés. À
cette occasion un chêne rouvre (en latin:
«quercus petraea»), a été planté.
«EAU
& PAIN»
Activités dans le cadre de la Journée mondiale de l’Eau
„WASSER
& BROT“
Veranstaltungen im Rahmen des Weltwassertags
22.03.2014
À l’occasion de la Journée mondiale de l’Eau, le Partenariat de Cours
d’Eau Syre, coordonné par natur&ëmwelt/Fondation Hëllef fir d’Natur,
a mis en place un vaste programme d’activités en rapport avec l’eau.
Anlässlich des Weltwassertags hatte die Flusspartnerschaft Syr,
die von natur&ëmwelt/Fondation Hëllef fir d’Natur koordiniert wird,
Aktionen rund um das Thema Wasser auf die Beine gestellt.
Devant le «Naturamobil» de
natur&ëmwelt, les participants
ont eu des informations relatives
au bassin versant de la Syre et à
l’approvisionnement en eau potable
de la commune.
58
Am „Naturamobil“ von natur&ëmwelt
wurden das Einzugsgebiet der Syr
vorgestellt und Informationen zur
kommunalen Trinkwasserversorgung
gegeben.
Wat war lass ?
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Le 22 mars 2014, le Partenariat a organisé avec le soutien de l’Administration communale de Betzdorf et de la société Fischer S.A.,
une visite guidée «Eau & pain – deux aliments indispensables à la
survie». Plus de 100 personnes ont participé pendant cette journée
à la visite guidée du site de production de la boulangerie Fischer ainsi
que des sources d’eau potable du Widdebierg qui alimentent ce site.
Am 22.März 2014, bot die Flusspartnerschaft, mit der Unterstützung der Gemeindeverwaltung Betzdorf und der Bäckerei Fischer,
die Veranstaltung „Wasser & Brot – zwei lebenswichtige Nahrungsmittel” an. Über 100 Besucher konnten den ganzen Tag über die
Großbäckerei in Roodt/Syr, sowie die Trinkwasserquellen auf Widdebierg, welche die Bäckerei mit Wasser versorgen, besichtigen.
En prélude à cette activité,
Monsieur Patrick Müller,
administrateur délégué, a
souhaité la bienvenue aux
participants et exprimé sa
satisfaction au sujet de la
possibilité pour sa société
de contribuer à la Journée
mondiale de l’Eau. Dans
son allocution, Monsieur
Edgard Arendt, bourgmestre et président du
Partenariat de Cours
d’Eau Syre, a rappelé le
rôle qu’une eau saine et
le pain jouent dans nos
habitudes alimentaires.
Madame Dieschbourg,
ministre de l’Environnement, a de son côté souligné l’importance de la Journée mondiale
de l’Eau et félicité le Partenariat Syre pour son initiative.
Zum Auftakt der Veranstaltung, begrüßte der
geschäftsführende
Direktor der Panelux,
Herr Patrick Müller, die
Anwesenden und drückte
seine Genugtuung darüber aus, dass seine
Firma die Möglichkeit
hat, einen Beitrag zum
Weltwassertag leisten
zu können. Der Bürgermeister und Präsident der
Flusspartnerschaft Syr,
Herr Edgard Arendt, wies
auf die Rolle von gesundem Trinkwasser und
Brot in unserer Ernährung
hin. Umweltministerin
Dieschbourg hob ihrerseits die Wichtigkeit des Weltwassertages
hervor und begrüßte die Initiative der Flusspartnerschaft Syr.
Après une visite guidée de la boulangerie et dégustation des produits, les participants ont pu découvrir l’approvisionnement en eau
potable de la commune et ont reçu des informations détaillées sur
l’écologie des sources et la géologie de la région.
Nach der anschließenden Führung durch die Bäckerei mit Kostproben
der dort hergestellten Produkte, ging es mit dem Shuttlebus zum
Widdebierg, wo es interessante Einblicke zur Trinkwasserversorgung
der Gemeinde gab und viele Fragen rund um die Themen Quellökologie und Geologie beantwortet werden konnten.
Georges Battin du service technique de la commune de Betzdorf donne des détails sur les
sources et le captage de source du Widdebierg.
Georges Battin, Techniker der Gemeinde Betzdorf, gab Erläuterungen zur Quelle und zur
Quellfassung am Widdebierg.
59
Wat war lass ? Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
MUSEK AM SYRDALL 2014, 27E SAISON MUSICALE
23.03.2014
Le conservatoire de la Ville de
Luxembourg en Trio d’Orchestres
au Syrkus à Roodt/Syre.
Orchestre Préparatoire Direction: Guy Goethals;
Ensemble «Sinfonietta» Dir.: Constantin Riccardi;
Orchestre Symphonique Dir.: Philippe Koch.
06.04.2014
Johannes-Passion en l’Église de Mensdorf
Présenté par les ensembles «Ambitius» (emsemble vocal) et
l’orchestre de chambre «Estro Armonico» sous la direction de Guy
Goethals.
04.05.2014
„Lëtzebuerger Lidder nei
arrangéiert“ am Syrkus.
Nei Kompositiounen a Lëtzebuerger Sprooch; Lidder aus dem
Lëtzebuerger Répertoire an engem neie Kleed. Direction: Jean-Paul
Magerus et Camille Kerger.
«RELAIS POUR LA VIE»
29/30.03.2014
60
Wat war lass ?
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Il s’agit d’une grande manifestation de solidarité envers les patients
atteints de cancer. Durant tout un week-end, des milliers de
personnes se mobilisent pour montrer leur solidarité, ceci par un
relais d’équipes dont les membres vont marcher ou courir durant
24 heures. Comme les années précédentes notre équipe locale, les
«Betzder Flitzerten» avec sa capitaine Yvette Arendt, a participé à la
9e édition de cette manifestation
de la Fondation Cancer.
Les «Betzder Flitzerten» se sont
également engagés, pendant les
mois précédant le relais, avec des
actions spécifiques de récolte de
fonds et se sont vu recevoir de
nouveau le «Trophée de l’Espoir».
La cérémonie de remise avait
lieu le 14 mai au Centre Culturel
Tramsschapp:
«Betzder Flitzerten», catégorie
«Sympathisants» 5.300.- €.
Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um eine Solidaritätsaktion
für Krebspatienten. Während des letzten Märzwochenendes hatten
sich wieder zahlreiche Menschen mobilisiert, um in Mannschaften
abwechselnd rund um die Uhr zu gehen oder zu laufen. Wie in den
Jahren zuvor nahm das Team aus unserer Gemeinde, die „Betzder
Flitzerten“, mit Teamchefin Yvette Arendt an der 9. Ausgabe dieser Aktion der „Fondation Cancer“
teil. Wie im Jahr 2013 wurde der
Mannschaft die Auszeichnung
„Trophée de l’Espoir“ zuteil, dies
für eine Spende in Höhe von
5.300.- €. Der Nettogewinn der
Veranstaltung verzeichnete mit
294.012.- € einen neuen Rekord.
Die feierliche Überreichung fand
am 14. Mai im „Tramsschapp“
statt.
KONZERT „KLARINETTESSEN“ DES
„LUXEMBOURG CLARINET CHOIR“
im Syrkus
05.04.2014
Den Zuschauern wurden musikalische Delikatessen wie die
Egmont-Ouverture von Ludwig van Beethoven; die Ungarian Rhapsody von Franz Liszt sowie die Klezmer Suite von Alexis Ciesla
dargeboten. Eine Ausstellung von historischen Klarinetten und
Schalmeien rundete die gelungene Veranstaltung ab. Organisiert
hatte sie die Städtische Musikschule Grevenmacher, die Freunde
der Musikschule und das Konservatorium der Stadt Luxemburg.
61
Wat war lass ?
Après le concert, l’asbl. «Luxembourg Clarinet Association»a été
fondée. L’association a son siège social au Syrkus à Roodt/Syre.
Buts et objectifs de la LCA (extraits)
1) La création d’une plateforme de communication entre clarinettistes professionnels ou amateurs, enseignants des
conservatoires et écoles de musique du Grand-Duché du
Luxembourg.
2) L’établissement et le maintien de contacts avec des associations de la clarinette à l’étranger, notamment la «International
Clarinet Association».
3) L’organisation d’un symposium annuel.
4) L’encouragement à l’apprentissage de la clarinette et à la
formation continue.
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Im Anschluss an das Konzert wurde die „Luxembourg Clarinet
Association asbl.“ mit Sitz im Syrkus in Roodt/Syr gegründet.
Zielsetzungen der LCA (Auszüge)
1) Die Erschaffung einer Kommunikationsplattform zwischen
Profi-und Amateurklarinettisten, sowie dem Lehrpersonal
der Musikkonservatorien und Musikschulen des Großherzogtums Luxemburg.
2) Der Austausch und die Vernetzung mit Klarinettengesellschaften im Ausland, wie zum Beispiel der „International
Clarinet Association“.
3) Die Organisation eines jährlichen Symposiums.
4) Die Ermutigung zum Erlernen des Klarinettenspiels und zur
Weiterbildung auf dem Instrument.
Le Comité / Der Vorstand
Président/Vorsitzender: Marcel Lallemang, Vice-président/Stellvertr. Vorsitzender : Sébastien Duguet & Romain Gross, Sécrétaire/Schriftführer: Romain Asselborn, Trésorier/Kassenwart: Jean-Luc Blasius
Plus d’informations sur / weitere Informationen auf: www.clarinet.lu
ACTION DE NETTOYAGE | ”GROUSS BOTZ”
03.05.2014
62
Le samedi 3 mai, la Commission pour le développement durable
avait invité à une opération de nettoyage le long des grands axes
routiers et des places publiques de notre commune.
Une vingtaine de bénévoles, parmi eux les Guides et Scouts
de Roodt/Syre, ont participé à cette action. L’échevin Raimon
Aendekerk a remercié tous les participants pour leur engagement. Heureusement, la quantité de déchets ramassés n’était
pas aussi importante que les années précédentes.
E Samschden, den 3. Mee hat d’Kommissioun fir nohalteg
Entwécklong op eng GROUSS BOTZAKTIOUN laanscht
d’Strossen an op ëffentleche Plazen vun eiser Gemeng invitéiert.
Eng 20 Fräiwëlleger, dorunner och d’Scoute vu Rued, hu bei
dëser Aktioun matgemaach. De Schäffen Raimon Aendekerk
huet alle Participanten „Merci“ gesot fir hiren Asaz. Glécklecherweis huet dëst Joer net vill Dreck op de Stroosse mussen
agesammelt ginn.
Wat war lass ?
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
COMMUNION / KOMMIOUN
04.05.2014
30 Kanner aus eiser Gemeng hunn hir éischt Kommioun zu Rued-Sir gefeiert:
vu Bierg: Charel Nies; Fabio Bidoli
vu Betzder: Nick Schaaf
vun Ouljen: Lenny Haag, Anne Gries, Zandile Weiland, Elisa-Lou
Collinet
vu Menster: Ann Ast, Lisa Hoffmann, Alessandro Bellina, Massimiliano Caligaris, Michèle Dondelinger, Philippe Hoffmann
vu Rued-Sir: Patricia,Quintas, Luana Figueiredo Lérias, Joyce Philippi,
Elvin & Isabella Cocco, Carmen Weiter, Laura Galasso, Jules Sauer,
Teresa Oliveira Dos Santos, Loris Loguercio, Dante Zaccaria, Joël
Schmitz, Jasmine Hopp, Felix Bourmer, Lena Georg, Felix Hildgen,
Sara Da Mota Marques
Une nouvelle voiture pour l’administration communale
REMISE
OFFICIELLE DES CLEFS
Neues Fahrzeug für die Gemeindeverwaltung
OFFIZIELLE SCHLÜSSELÜBERGABE
09.05.2014
63
Wat war lass ?
Le collège des bourgmestre et échevins et les conseillers communaux
ont accueilli Monsieur Völzer du Garage Metti Völzer de Roodt/Syre
à la remise officielle des clefs de la nouvelle voiture «Toyota Auris».
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Der Schöffenrat und die Gemeinderäte haben Herrn Völzer der
Werkstatt Metti Völzer in Roodt/Syr zur offiziellen Schlüsselübergabe des neuen Toyota Auris empfangen.
Les membres des services technique et
administratif et l’équipe «bâtiments» ont
participé à la présentation de la voiture.
La version «Comfort HSD» en gris métallisé équipée d’un moteur 1,8 VVT-i Hybrid
CVT (CVT=Transmission à variation continue) avec une puissance maximale de
136 CV et des émissions de 85g CO2
par kilomètre a été acquise au prix de
24.540.- €. Outre sa consommation très
faible, la nouvelle voiture se distingue par
un coffre d’un volume de chargement
maximal 1658 litres.
Die Mitglieder des technischen und administrativen Dienstes, einschließlich der
Belegschaft der Gebäudeabteilung nahmen
an der Präsentation des Wagens teil.
Die Version „Comfort HSD“ in grau metallic
ausgestattet mit einem 1,8 VVT-i Hybrid CVT
Motor mit einer Maximalleistung von 136 PS
und 85g CO2-Emissionen/Kilometer wurde
zu einem Preis von 24.540.- € erworben.
Außer dem sehr geringen Kraftstoffverbrauch zeichnet sich das neue Fahrzeug
durch einen Kofferraum aus mit einem maximalen Fassungsvermögen von 1658 Liter.
INAUGURATION DU TERRAIN
DE BEACH-VOLLEYBALL
EINWEIHUNG DES BEACH
VOLLEYBALLFELDES
10.05.2014
64
Le samedi 10 mai 2014 le bourgmestre Edgard Arendt a inauguré
avec le conseil communal, les échevins et les invités le nouveau terrain de beach-volleyball derrière le hall sportif à Roodt/Syre. À côté de
Monsieur le député Gilles Baum, des représentants de la commune
de Schuttrange, du garde forestier Roland Lefèbre, des membres
de la commission des sports et d’autres commissions, il y avait
également d’autres fervents sportifs qui ont assisté à l’inauguration.
Les travaux pour le terrain ont duré du 10 au 30 juillet 2013. Le devis
de 25.000.-€ suffisait pour combler les coûts finaux de 20.439,99 €.
La présidente de la commission des sports Arlette Schiltz était ravie
de l’achèvement du terrain de beach-volleyball. Il y a 2 ans que la
Am Samstag, den 10. Mai eröffnete Bürgermeister Edgard Arendt, gemeinsam
mit Gästen das neue Beach Volleyballfeld
hinter der Sporthalle in Roodt/Syr. Neben
dem Abgeordneten Gilles Baum, Vertretern
der Gemeinde Schüttringen, dem Förster
Roland Lefèbre, den Mitgliedern der Sportkommission und weiterer Kommissionen
fanden sich auch andere Sportbegeisterte
ein, die der Eröffnung beiwohnten.
Die Arbeiten für das Spielfeld dauerten vom
10. bis zum 30. Juli 2013. Der Kostenvoranschlag von 25.000.- € reichte aus, um
die Endkosten von 20.439,99 € zu decken.
Die Präsidentin der Sportskommission
Arlette Schiltz freute sich über die Fertigstellung des Volleyballfeldes. Vor 2 Jahren hatte die Sportkommission
die Idee zum Bau eines solchen Spielfeldes.
Norma Zambon, die Präsidentin der Beach Volleyball Kommission
der FLVB, kommentierte das Showmatch, das trotz schlechten Wetters stattfand. Die luxemburgischen Siegerinnen im Beach Volleyball
2013 Dajana Völz und Nora Kalich spielten gegen die Siegerinnen
2013 aus dem Saarland Nathalie Dier und Nicole Surkovic. Thierry
Decker und Romain Richtarik, Vize-Meister 2013, hatten sich als
Schiedsrichter und in Anschluss als Leiter eines Praktikums mit Trainingseinheiten engagiert.
Das Beach Volleyballfeld ist für die Schule, die Maison Relais,
Wat war lass ?
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
commission des sports a donné l’idée pour la construction d’un
tel terrain.
Norma Zambon, la présidente de la commission du beach-volleyball de la FLVB a commenté le Showmatch, qui
a été joué malgré le mauvais temps. Les championnes luxembourgeoises du beach-volleyball
Dajana Völz et Nora Kalich ont joué contre les
championnes 2013 de la Sarre Nathalie Dier
et Nicole Surkovic. Thierry Decker et Romain
Richtarik, vice-champions 2013, se sont engagés comme arbitres et par après pour un stage
d’initiation.
Le terrain du beach-volleyball est librement
accessible pour l’école, la Maison Relais, ainsi
que pour tous les jeunes et moins jeunes. Une
demande pour disposer d’une balle à jouer peut
être adressée à Monsieur Michael Vogel. Vous
le joignez au numéro 77 01 03 / 691 480 461.
sowie für jung und alt frei zugänglich. Eine Anfrage für den Verleih
eines Spielballs kann an Herrn Michael Vogel gerichtet werden. Sie
erreichen Ihn unter der Nummer 77 01 03 / 691 480 461.
Porte Ouverte de la Maison des Jeunes
«JUGENDHAUS BETZDER» À ROODT/SYRE
„JUGENDHAUS BETZDER“ IN ROODT/SYR
Tag der offenen Tür im
10.05.2014
La Porte Ouverte du samedi 10 mai a connu un franc succès. Les
jeunes ont offert pendant l’après-midi de 15 à 18 heures des cocktails de fruits, du BBQ et des cupcakes. Une partie de la vente était
en faveur de leur projet «E Geste fir d’Leit vun der Strooss».
La Maison des Jeunes «Jugendhaus Betzder» se trouve à Roodt/
Syre avec accès par la rue Hiehl. Elle est ouverte aux jeunes de 12
à 26 ans du mardi au samedi de 14 à 20 heures.
Der Tag der offenen Tür am Samstag, den 10. Mai war gut besucht.
Die Jugendlichen hatten nachmittags von 15 bis 18 Uhr Cocktails,
Grillgut und Cupcakes zum Verkauf angeboten. Der Erlös ging zum
Teil an ihr Projekt „E Geste fir d‘Leit vun der Strooss“.
Das Jugendhaus Betzder befindet sich in Roodt/Syr mit Zugang über
die „Rue Hiehl“. Es ist für die Jugendlichen im Alter von 12 bis 26
Jahren von dienstags bis samstags von 14 bis 20 Uhr geöffnet.
Informations supplémentaires sur www.jugendhaus-betzder.lu.
Weitere Informationen auf www.jugendhaus-betzder.lu.
65
Wat war lass ?
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
INKLUSIVE FUSSBALLS-TOURNOI AM
INSTITUT ZU BETZDER
17.05.2014
Am Kader vun der Aktioun „72 Stonnen
Bénévolat” a vun der „Nuit du Sport”
hat den “Elisabeth-Behënnerteberäich”
zesumme mat der Gemeng Betzder, der
„Agence du Bénévolat” an hirem Partner
„aktiva” een inklusive Fussball-Tournoi
ënner Frënn organiséiert. D’Gemeng Betzder hat de Sponsoring vun den Trikot’en
iwwerholl.
d.g.à.d./v.l.n.r.
Harry Briel (ISJB), Rat Reinhold Dahlem,
Schöffe Patrick Lamhène, Bürgermeister
Edgard Arendt, Willy de Jong,
(Generaldirektor “elisabeth”), Nathalie
Wagner, (stellvertretende Direktorin
“elisabeth”) an d’Fussballs-Équipe.
MATHIEU SAVADOGO MATHIEU SAVADOGO
(Burkina Faso) en visite à la mairie à Berg.
23.05.2014
66
(Burkina Faso) zu Besuch im
Gemeindehaus in Berg.
Dans le cadre de la présentaIm Rahmen der Vorführung des
tion du documentaire réalisé
Dokumentarfilms von Anne
par Anne Schiltz au sujet du
Schiltz über die Arbeit der AFRA
travail de l’ONG «Association
(Vereinigung für Wissenschaft
pour la recherche et la formaund Ausbildung in Agrarökolotion en agroécologie» (ARFA),
gie) war deren Direktor Mathieu
le directeur de l’ARFA, MonSavadogo zu Gast beim Schöfsieur Mathieu Savadogo, a
fenkollegium. Mathieu Savadogo
rendu visite au collège des
erklärte die Philosophie seiner
bourgmestre et échevins à la
Organisation und die Gründe,
maison communale à Berg.
warum eine nachhaltige und
d.g.à.d./v.l.n.r.
Mathieu Savadogo a expliqué
biologische Landwirtschaft
Dietmar Mirkes (ASTM), Edgard Arendt, Mathieu Savadogo,
Patrick Lamhène, Raimon Aendekerk
l’approche et la philosophie
die beste Antwort auf den Klide l’organisation et les raisons
mawandel sei.
pour lesquelles l’agriculture durable est la meilleure réponse aux effets
du changement climatique.
Die Gemeinde Betzdorf im Klimabündnis
Mit ihrem Beitritt zum Klimabündnis Luxemburg hat die Gemeinde
La Commune de Betzdorf dans l’Alliance pour le Climat
Betzdorf sich dazu verpflichtet, ihre Emissionen an Treibhausgasen
Avec son adhésion à l’Alliance pour le climat Luxembourg la Com- zu reduzieren, aktiv zu sein im Klimaschutz, sowie die Bevölkerung
mune de Betzdorf s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à des Südens, die am meisten unter den Folgen des Klimawandels leieffet de serre, à agir en faveur de la protection de l’environnement et det, zu unterstützen.
du développement durable et à soutenir les populations des pays en Die Gemeinde Betzdorf unterstützt zur Zeit die NGO ARFA in Burdéveloppement qui souffrent le plus des conséquences néfastes du kina Faso, die sich für biologische Landwirtschaft, als bestgeeignete
changement climatique.
Methode um die Ernährungssicherheit und -souveränität der heiLa Commune de Betzdorf soutient actuellement l’ONG ARFA au mischen Bevölkerung zu sichern einsetzt.
Burkina Faso, qui opte en faveur de l’agriculture biologique comme
méthode la plus adaptée à garantir la sécurité et la souveraineté alimentaires de la population de la région.
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Wat war lass ?
LANGJÄHRIGE MITARBEITER IM RAHMEN
DER PERSONALFEIER GEEHRT
30.05.2014
Im Rahmen der Personalfeier wurden langjährige Mitarbeiter der
Gemeinde Betzdorf für ihr Engagement und ihre Dienstjahre geehrt.
Kommandant. Er musste sein Amt als Kommandant wegen der
erreichten Altersgrenze von 65 Jahren abgeben.
Rhett Sinner wurde am 9. Mai 2014 vom Gemeinderat zum ersten
Ehrenbürgermeister der Gemeinde Betzdorf ernannt. Er war 38
Jahre lang, vom 1. Januar 1976 bis zum 20. Januar 2014, Mitglied
im Gemeinderat und übte zweimal das Amt des Bürgermeisters aus.
Dies in der Zeit vom 1. Januar 1988 bis zum 31. Dezember 1999 und
vom 28. Oktober 2011 bis zum 16. Januar 2014.
Lilo Kalmes arbeitete seit dem Schuljahr 1991 als Religionslehrerin
an der Grundschule und wurde in den Ruhestand verabschiedet.
Fernand Gatti war vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2013
Präsident des regionalen Sozialamts CENTREST für die Gemeinden
Betzdorf, Junglinster und Niederanven.
Michèle Schlink musste aus beruflichen Gründen ihr Mandat im
Gemeinderat abgeben. Während ihrer Zeit als Gemeinderätin zeichnete sie sich vor allem durch ihr Engagement für die Belange der
Jugend aus.
Gilles Baum musste aufgrund seines Mandats als Abgeordneter im
Parlament seine Arbeit niederlegen. Er übte seine Lehrtätigkeit seit
dem Schuljahr 1995 an der Grundschule in Roodt/Syr aus.
Joé Hoffmann wurde 2013 nach 23 Dienstjahren in den
Ruhestand verabschiedet. Er arbeitete seit dem 1. August 1990 bei
der Gemeinde in der Gebäudeabteilung und fuhr während der letzten
Jahre den Schulbus.
Claude Gaffinet wurde am 1. Januar 1988 von der Gemeinde
Betzdorf eingestellt. Zunächst arbeitete er im technischen
Dienst, 2001 wechselte er in die Gartenabteilung. Er wurde für 25
Dienstjahre geehrt.
Reinhold Dahlem wurde für seine langjährige Mitgliedschaft und
Tätigkeit als Kommandant der Feuerwehr geehrt. Seit dem 1.Dezember 1985 ist er bei der Mensdorfer Feuerwehr aktiv. Von 1993 bis
2002 war er Unterkommandant und von 2002 bis zum 21. Juli 2013
Bei dieser Gelegenheit überreichte Rhett Sinner einen Scheck in Höhe
von 2.570.- Euro an die „Jugendhaus Betzdorf asbl“, vertreten durch
deren neuen Mitarbeiter, Herrn Flavio Monteiro Alves. Das Geld kam
bei der Abschiedsfeier des ehemaligen Bürgermeisters zusammen.
67
Wat war lass ? | Vie associative | Veräinsliewen
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
«NON À LA PROLONGATION DE LA DURÉE DE
VIE DES CENTRALES NUCLÉAIRES EN EUROPE»
„NEIN ZUR LAUFZEITVERLÄNGERUNG
ALTER ATOMREAKTOREN IN EUROPA“
23.05.2014
En France une nouvelle loi sur la transition énergétique sera élaborée sous peu.
À cette occasion le comité d’action national «non au nucléaire» avait invité les
responsables politiques de la grande-région à Remich pour y signer un appel aux
membres du parlement français. Dans
cet appel la fermeture des centrales
nucléaires de Cattenom et de Fessenheim est revendiquée. Pour la commune
de Betzdorf, l’échevin Raimon Aendekerk
a signé l’appel.
Das „Nationale Aktiounskomitee géint
Atomkraaft“ hatte die Politiker aus der
Großregion nach Remich eingeladen,
um dort einen Appell an die Mitglieder
des französischen Parlaments zu unterschreiben. In diesem wird u.a. gefordert,
die grenznahen Atomkraftwerke Cattenom und Fessenheim im Rahmen des
neues Energiegesetzes zu schließen
und die Laufzeiten der französischen
Kernreaktoren auf höchstens 40 Jahre zu
begrenzen. Als Vertreter der Gemeinde
Betzdorf unterzeichnete Schöffe Raimon
Aendekerk den Appell.
VIE ASSOCIATIVE | VERÄINSLIEWEN
GENERALVERSAMMLUNG VUN DE WIDDEBIERGER 50+
11.03.2014
De Senioreclub vun der Gemeng Betzder, den de 7. Mäerz 2007
als Nofolgeveräin vun der Amiperas gegrënnt gouf, hat op seng
Generalversammlung an seng Widdebierger-Stuff zu Rued-Sir
invitéiert.
D’Stuff ass zënter 2010 d’Veräinslokal vun de WiddeBierger 50+,
virdun ware si am Centre Culturel zu Menster, wéi den ëmgebaut
gouf, hate si hir Treffen an der Buvette vum Fussballsterrain. Als
Vertrieder vun der Gemeng konnt d’Presidentin Maria Greis de
Schäffen Patrick Lamhène begréissen.
68
Den aktuelle Komitée:
Presidentin:
Madame Maria Greis vu Bierg;
Sekretärin:
Madame Marie-Rose Sturm-Mathes
vu Menster;
Trésorière:
Madame Liette Goedert vu Bierg.
De Veräin huet de Moment +/- 100
Memberen.
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Vie associative | Veräinsliewen
DT RUED - RELEGATIOUNSMATCHER FIR
DEN OPSTIEG AN D’NATIONALE 1
05.04.2014
Den DT Rued spillt als Zweete vun der Nationale 2 géint de 7.
Plazéierten vun der Nationale 1, den DT Hueschtert-Folscht, d’Relegatiounsmatcher fir den Opstieg an d’Nationale 1. D’Équipe mam
Annick Stammet, Dani Konsbruck, Vini Schlink a Carlo Feltes verléiert virun iwwer 100 Zuschauer mat 1-5 a bléift domadder fir
d’Saison 2014/2015 an der Nationale 2. Trotz dëser Néierlag huet
d’ Équipe vu Rued eng exzellent Saison gespillt a mat der 2. Plaz an
der Nationale 2 eng Plazéierung erreecht, déi virun der Saison kee
fir méiglech gehal hätt.
DËSCHTENNIS TRAINING CAMP ZU RUED-SIR
07-10.04.2014
Vum 7. bis den 10. Abrëll hat den DT Rued en Dëschtennis Training-Camp an der Sportshal organiséiert. 36 Spillerinnen a Spiller,
dovun 14 aus dem Rueder Veräin, goufe während 4 Deeg vun am
Ganze 7 Traineren encadréiert. Insgesamt 8 Trainingseenheete vu
jeeweils 2,5 Stonne waren um Programm an nieft der Technik an
der Taktik gouf och un der Physis geschafft. Mëttes konnte sech
d’Sportler am „Café am Duerf“ mat engem waarmen Iesse stäerken.
Als Ofschloss krut all Participant en T-Shirt als Erënnerung un den
“Training Camp 2014“ iwwerreecht.
69
Vie associative | Veräinsliewen Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
KUTSCHEN-FAHRLEHRGANG BEI „DE
LEEDERWON ASBL“ IN BETZDORF.
12.04.2014
Vom 4. bis 12. April 2014 organisierte „De Leederwon asbl“ in
Betzdorf einen Kutschen-Fahrlehrgang, bei dem theoretische und
praktische Grundkenntnisse, wie z. B. das sachgemäße Ein- und
Abschirren, das Ein- und Anspannen der Pferde, richtiges Aufnehmen
der Leinen, Aufsitzen auf den Kutschbock und das ein- und
zweihändige Fahren vermittelt wurden.
Den Fahrschülern standen verschiedene Gespanne (Haflinger, Tinker,
Kaltblutpferde und Ponys) zur Verfügung.
In Anwesenheit von Bürgermeister Edgard Arendt wurden den 14
Teilnehmern, darunter Marie Dietsche aus Betzdorf und Astrid AstGreisen aus Mensdorf, zur bestandenen Prüfung gratuliert und ihnen
die Urkunden überreicht.
DE QUIZZOWEND VUM CLUB DES JEUNES
MENSTER AM SYRKUS - E VOLLEN ERFOLLEG!
19.04.2014
70
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
Vie associative | Veräinsliewen
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU DT ROODT/SYRE…
…AM CAFÉ AM DUERF ZU MENSTER.
18.05.2014
FÊTE DES VOISINS À BETZDORF
NOPERSCHAFTSFEST ZU BETZDER
31.05.2014
71
Annonces | Anzeigen Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
ELTEREVERTRIEDER
N’hésitez pas à nous contacter pour toute suggestion ou souci que vous auriez en relation avec l’école!
Zéckt net eis unzeschwätzen, wann Dir en Uleies am Zesummenhang mat der Schoul hutt!
BIEL
Michèle
Tél.: 691 40 90 23
DIESCHBOURG
Fabienne
Tél.: 621 18 50 70
ZAHLEN
Jacquie
Tél.: 621 13 47 89
WAGNER
Jean-Marie
Tél.: 621 29 90 99
[email protected]
Enseignement secondaire classique
Cycle inférieur – 7e secondaire
Enseignement secondaire technique
Cycle inférieur – 7e secondaire technique / 7e régime préparatoire
Cycle moyen – Régime technique (10e TG 10e CM 10e PS)
Régime de la formation du technicien (TOET, TOIF, TOCM)
Régime professionnel (XOET, OOIF, COEL)
Für Kinder und Jugendliche, Tel.: 116 111
«SOS enfants et adolescents», tél.: 116 111
www.ktj.lu
72
HANSEN
Yves
Tél.: 77 93 77
Annonces | Anzeigen
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
MAISON RELAIS:
MAISON RELAIS:
Mise à disposition de fiches d´inscription
Bereitstellung von Anmeldeformularen
Chers parents,
Liebe Eltern,
Afin d’améliorer nos procédures administratives nous vous informons qu’à partir du mois de juin 2014, tous les formulaires (fiche
d’inscription pour les vacances, fiche pour la rentrée scolaire, jour de
pèlerinage, autorisation parentale, fiche de renseignement, etc.) sont
disponibles sur le site de la Commune de Betzdorf sous la rubrique
Maison Relais (www.betzdorf.lu/maison-relais).
Um unsere Verwaltungsverfahren zu verbessern, informieren wir
Sie, dass ab Juni 2014 alle Formulare (Anmeldeformular für Sommerferien, Anmeldeformular für Schulbeginn, Pilgertag, elterliche
Erlaubnis, usw.) auf der Website der Gemeinde Betzdorf unter Maison Relais (www.betzdorf.lu/maison-relais) zu finden sind.
A partir des vacances d’été et plus précisément à partir du 16
juin 2014, vos enfants ne se verront plus remettre les formulaires en classe. En cas d’intérêt, vous êtes priés de les télécharger
du site internet de la Commune de Betzdorf sous la rubrique
«Maison Relais», de les retourner de préférence par mail à l’adresse
[email protected] sinon de les remettre à la Maison Relais.
Ab dem Sommer 2014 und genauer ab dem 16. Juni 2014, werden
Ihren Kindern keine Formulare in den Schulklassen mehr ausgeteilt. Bei Interesse sind Sie gebeten, die benötigten Formulare von
der Website der Gemeinde Betzdorf unter der Rubrik „Maison
Relais“ zu herunterzuladen und sie vorzugsweise per E-Mail an
die Adresse [email protected] zu senden, anderenfalls in der Maison
Relais abzugeben.
Si vous ne disposez pas d’un accès à internet ou en cas de problèmes informatiques, des formulaires seront à votre disposition
auprès du bureau de la Maison Relais.
Wenn Sie keinen Internetzugang haben oder im Falle eines technischen Problems am Computer, können Sie die benötigten
Formulare in der Maison Relais erhalten.
Nous profitons de la présente pour vous rappeler de respecter les
délais et dates limites afin de garantir l’inscription de votre enfant
(vacances et rentrée scolaire).
Wir möchten Sie hiermit bitten, die angegeben Termine und Fristen
einzuhalten, um die Anmeldung Ihres Kindes (Ferien und Schulbeginn) zu gewährleisten.
Délais d´inscription:
Einschreibefristen:
- 20 juin 2014
Mini-Lënster (cycles 3.1-4.2)
- 01 juillet 2014fiche d´inscription pour la rentrée scolaire
2014/2015
- 01 juillet 2014 inscription pour les vacances d´été
- 20. Juni 2014 Mini-Lënster (Zyklus 3.1-4.2)
- 01. Juli 2014Einschreibeformulare für das Schuljahr
2014/2015
- 01. Juli 2014
Anmeldeformulare für die Sommerferien 2014
Nous vous remercions d’avance de votre compréhension et de
votre coopération.
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre
Kooperation.
L´équipe de la Maison Relais
Das Team der Maison Relais.
73
Annonces | Anzeigen | Manifestations | Veranstaltungen Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
AVIS DE RECHERCHE
Le Tennis Club Rued-Sir
CHERCHE UNE PERSONNE
pour assurer, à son propre compte, la gestion de la buvette du
Clubhouse. Les heures d’ouverture seront convenues entre parties.
Den Tennis Club Rued-Sir
SICHT ENG PERSOUN
déi op hiren eegene Kont d’Buvette am Clubhouse mécht.
D’Öffnungszäite ginn zesumme festgehal.
Le Clubhouse:
Capacité de 50 personnes assises à 80 personnes debout,
avec terrasse, cuisine équipée, frigos, comptoir pression.
Pour plus de détails:
Lamhène Patrick, président | 621 50 55 87 | [email protected]
Spillzäiten
all Méindes a Mëttwochs vun 20.15 - 22.00 Auer
Memberen
all nei Memberen si wëlkommen an der Sportshal
Kontakt
Mary Adamy-Kearney | Tel.: 29 97 50
[email protected]
MANIFESTATIONS | VERANSTALTUNGEN
2014
Juin
Date
Manifestation
Organisateur
21/06/14 Summerconcert
Fanfare Mensdorf
23/06/14 Nationalfeierdag + Fête de l'Intégration
Lieu
Horaire
Centre Culturel Mensdorf
19h30
Administration Communale & Commission
de l’Intégration & Associations
Betzdorf
10h15
Ecole fondamentale, Cycle 3.2 Entrée: 3€ / 6€
Syrkus Roodt/Syre
27/06/14 Noperschaftsfest
Um Wangert bei der Famill Sturm
Mensdorf, Rue Wangert
29/06/14 Millefest
Ouljer Musek
Millen Ouljen
01/07/14 WiddeBierger-Treff
WiddeBierger50+
WiddeBiergerStuff
05/07/14 Summerconcert
Ouljer Musek
Millen Ouljen
06/07/14 Summerfest
Chorale Mixte Ste Cécile Mensdorf
Centre Culturel Mensdorf
DT Syra Ouljen
Syrkus Roodt/Syre
à part. de 20h
10/07/14 Ofschlussiessen
WiddeBierger50+
Restaurant Relais du Château Betzdorf
11h30-16h30
12/07/14 Schoulfest
APE (anc. APEEP) Elterevereenegung
Campus scolaire
25+26/06/14 Theater: “Eng grandios Schoul”
19h
à part. de 18h
11h
Juillet
08+09/07/14 Fußball-WM 2014, Halbfinale - Public Viewing
74
14h-18h
19h
12h
13/07/14 Fußball-WM 2014, Finale - Public Viewing
DT Syra Ouljen
Syrkus Roodt/Syre
à part. de 20h
13/07/14 Fête Populaire - Volleksfest
Fanfare Mensdorf
Centre Culturel Mensdorf
à part. de 12h
19/07/14 Coupe TCR
Tennis Club Roodt/Syre
Terrain de Tennis Roodt/Syre
26/07/14 Hämmelsmarsch
Chorale Ste Cécile Roodt/Syre
Roodt/Syre
L’intégralité des manifestations sur www.betzdorf.lu - agenda!
Alle Veranstaltungen auf www.betzdorf.lu - agenda!
9h-20h
Contacts
Gemengebuet n°02: mars - juin 2014
ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
Heures d’ouverture : Bureau de la population & État civil : 8h-12h/14h-17h, mercr. 7h-12h/14h-16h
Secrétariat & Service Technique & Recette : 8h-12h/14h-16h
Mairie
11, rue du Château, L-6922 Berg
Central téléphonique : Adresse postale : B.P. 2, L-6901 Roodt/Syre
E-Mail : [email protected] | URL : www.betzdorf.lu
77 00 49-1
Collège des bourgmestre et échevins
Edgard ARENDT - bourgmestre Patrick LAMHÈNE - échevin Raimon AENDEKERK - échevin Secrétariat
Véronique HENGEN, secrétaire [email protected] (lundi, jeudi matin, vendredi)
Anne-Marie WERDEL, rédacteur [email protected] (mardi matin, mercredi, vendredi)
Annick HOFFMANN, rédacteur [email protected]
Natalie NEUBERT, resp. communication [email protected]
Andreia MENDES, rédacteur [email protected]
FAX Secrétariat Bureau de la Population & Etat Civil
77 00 49-1
77 06 61
71 93 22
77 00 49-33
77 00 49-24
77 00 49-32
77 00 82
77 00 49-25
77 00 49-26
77 00 49-20
77 00 49-23
77 00 49-47
Service technique
77 00 49-28 | 691 420 273
Eau, canalisation, voirie, services de régie, chantiers
77 00 49-27 | 691 187 424
Georges BATTIN, technicien [email protected]
77 00 49-44
Office Social Centrest
10, rte de Wormeldange • L-6955 Rodenbourg
Tél. : 77 03 45-1 • Fax : 77 03 45-45 • Gsm : 621 29 79 79
www.centrest.lu • [email protected]
Secrétariat FAX [email protected]
Concierge Claude FRIEDERES, João da LUZ EDIFF Maison Relais Roodt/Syre [email protected]
77 93 42
77 00 49-42 | 691 510 280
26 78 89-1/-20
26 78 89-36
26 78 89-31 | 691 432 665
[email protected]
26 78 86-1
26 78 87-1 | 621 542 100
Centre Sportif Roodt/Syre Centre de Football Mensdorf Jugendhaus Betzdorf, Roodt/Syre Service forestier
Roland LEFEBRE (Triage Betzdorf) FAX Thierry DIEDENHOFEN (Triage Flaxweiler) FAX 26 78 88-1
26 78 79 78
26 78 70 47
77 00 49-30 | 621 202 130
[email protected]
77 00 49 49
77 08 65 | 621 202 190
[email protected]
77 07 32
Police Grand-Ducale Urgences 113
Service d’incendie Urgences 112
Commissariat de Proximité Syrdall FAX Commissariat Heures d’ouverture:
Roodt/Syre : mardi et jeudi : 8h–12h / 14h-18h
Niederanven : lundi, mercredi et vendredi : 8h–12h / 14h-18h
Bâtiment des Sapeurs-Pompiers Commandant Christophe MOULIN Service dépannage 24/24
Réseau d’eau Bâtiments communaux Presbytère Mensdorf
Guy DIEDERICH Service voirie et réseaux | Lecture compteurs d’eau
77 00 49-29 | 691 503 635
Paul HOFFMANN [email protected]
FAX Service technique 26 78 76 69
Campus scolaire «Am Stengert» Roodt/Syre
77 03 56
691 480 461
Autorisations de bâtir, subsides énergétiques
Christophe MOULIN, technicien [email protected]
77 01 03 | 691 480 461
77 00 49-22
FAX Population Le weekend, seulement en cas de décès : Projets et travaux neufs, chantiers, PAG/PAP
Marc KRING, ingénieur-technicien [email protected]
Bâtiments, Réservation salles
Michael VOGEL [email protected]
FAX 77 00 49-21
77 00 49-25
Nicolas EICKMANN, receveur [email protected]
Maïthé NOTHUM, rédacteur [email protected]
77 00 49-45 | 621 191 589
Service jardinage Edwin POTHOVEN [email protected]
(lundi matin, mardi et jeudi après-midi, vendredi)
Michelle THURMES-MATHIAS, expéditionnaire [email protected] (mercredi, vendredi, jeudi matin)
Nadine SOWA-WEBER, expéditionnaire [email protected] (lundi, mardi, jeudi après-midi)
Maggy FISCHER-ZEIEN [email protected]
Christiane GOERGEN [email protected]
Recette communale
Sécurité, Evénements culturels
Carlo MIGY [email protected]
Divers services
CREOS Luxembourg NUMERICABLE ENOVOS 244 78-200
244 78-299
77 05 33
77 00 49-44
691 503 635
691 480 461
77 01 23 | 621 350 086
26 24-1
34 93 93-1
8006 6000 (gratuit 24/24)
SIDEST Syndicat Intercommunal
pour la dépollution des eaux résiduaires de l’est
Maison 59 • L-6838 Hagelsdorf • Tél. : 77 03 45-1 • Fax : 77 03 45-45
www.sidest.lu • [email protected]
75
ADRESSES UTILES
Santé
Dr Hansen Yves
26, route de Luxembourg,
L-6916 Roodt/Syre
Tél.: 77 93 77
Dr Martine Wirion
Médecin-Spécialiste en Psychiatrie
1a, rue du bois, L-6911 Roodt/Syre
Tél.: 26 20 00 10
Cabinet de kinésithérapie Villa Verde
Nathalie Kurvers
Physiothérapeute et docteur en acupuncture
1, rte de Grevenmacher, Roodt/Syre
Tél.: 26 78 74 74
GSM : 621/400 839
Laboratoires d’analyses médicales Ketterthill
Tél.: 48 82 88-1
Service de prise de sang / Blutabnahmedienst
Les jeudis : 7h à 7h45 à l’Ancienne Mairie à Roodt/Syre
8h à 8h30 au Centre Culturel à Mensdorf
Prise de sang à domicile seulement
sur ordonnance médicale.
Donnerstags:
7.00 - 7.45 Uhr im Alten Gemeindehaus Roodt/Syr
8.00 - 8.30 Uhr im Kulturzentrum in Mensdorf
Blutabnahme zuhause nur auf ärztliches Rezept
Hëllef Doheem
Centre d’Aide et de Soins à domicile
33, rue Hiel (z.a. Laangwiss),
L-6131 Junglinster
HELP
12, rue St. Martin,
Aides et Soins à domicile – Centre de Jour spécialisé L-6635 Wasserbillig
Centre Médico-Social
Tél. : 27 07 81
Tél. : 74 87 87
www.help.lu
20, route du Vin, L-6794 Grevenmacher
Personnes âgées
Sécher Doheem (Service Téléalarme)
Tél.: 26 32 66
ProActif asbl. - Service aux personnes âgées 60+
Tél.: 26 35 55-750
Senioren-Telefon
Tél.: 24 78-6000
Club Senior Syrdall - Sandweiler
Tél.: 26 35 25 45
Médiation
Regionaler Mediationsdienst
Service Régional de Médiation Sociale
Médiateur Lydie Err
Tél:. 80 02 38 83
(gratuit)
36, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg
Tél.: 26 27 01 01
www.ombudsman.lu
Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand
2, rue Fort Wallis, L-2714 Luxembourg
Tél.: 26 12 31 24
www.ork.lu
Centre Thérapeutique Kannerhaus Jean
9 + 15a, rue du Château, L-6922 Berg
Tél.: 27 55 63 30
www.croix-rouge.lu
Initiativ Liewensufank Babyhotline
1, rue d’Olingen,
L-6832 Betzdorf (Ancienne École Préscolaire)
Tél.: 36 05 98
www.liewensufank.lu
Enfants
Projet BABY +
GSM: 621/696 569
Numéro d’urgence européen
“enfants disparus/enfants en détresse”
Tél.: 116 000
www.116000.lu
Divers
Helpline Croix-Rouge
POST Luxembourg à Roodt/Syre
Tél.: 2755
4, rue de la Gare, L-6910 Roodt/Syre
Heures d’ouverture: lundi à vendredi 8h-10h
Police Grand-Ducale - Urgences
Commissariat de Proximité
Tél. : 77 00 84
Tél.: 113
Heures d’ouverture:
Tél.: 244 78-200
Roodt/Syre : mardi et jeudi : 8h–12h / 14h-18h
Niederanven : lundi, mercredi et vendredi : 8h–12h / 14h-18h
Centre d’Intervention Grevenmacher 24/24h
Tél.: 49 97 75 00
Numéro d’urgences européen unique : 112
Tél.: 112
www.112.lu
Trisomie 21 Lëtzebuerg asbl
2-4, rue de l’Ecole,
L-6934 Mensdorf
Tél.: 26 78 74 51
Fax: 26 78 77 81
www.trisomie21.lu
Myenergy Infopoint
Adm. Communale (Bâtiment C),
11, rue du Château, L-6922 Berg
Créneaux horaires:
1er et 3e mercredi du mois / 13h - 17h
Tél.: 8002 11 90
www.myenergy.lu