Exercise 3 - Vocabulary Practice - Synonyms

120
Advanced Legal English for Polish Purpc;
A rt. 3027. Reliance on public records
Until filed for recordation, a revocation or modification of a recorded m an­
date is ineffective as to the persons entitled to rely upon the public records.
Exercise 3 - Vocabulary Practice - Synonyms
Specify synonyms of the words underlined in the source text in Exercise 2.
juridical act to confer to transact onerous gratuitous to alienate to acquire to encumber diligence solidarity liable to reimburse expenses charges to accomplish to sustain expenditure -
Unit 8. Representation
121
Exercise 4 - Comparative Vocabulary Practice
Specify Polish equivalents of the words in bold in the source text in Exercise 2.
representation authority mandate procuration the principal representative substitute recourse without fault by the fault to owe reliance on public records -
Juxtaposition: Polish System vs. English System
PEŁNOMOCNIK vs. PROKURENT
Pełnomocnik may be translated as: attorney, attorney-in-fact, agent or procu­
rator (the last option is not recom m ended here because in Poland it is highly
probable that people will mistakenly understand this word as prokurator, which by
the way should be translated “public prosecutor”). The word proxy is not recom ­
mended here for pełnomocnik, unless it is pełnomocnik do udziału w posiedzeniu
i głosowania, because the word proxy is used mainly in this narrower sense.
The Polish term prokurent does not have a good equivalent in English. A n
option that may be used is “commercial attorney-in-fact” but it is not a native term
from original English or A m erican legislation, but a term invented for the needs
of the Polish reality, therefore it will be advisable to add the Polish word prokurent
in brackets, add a footnote with explanation (e.g. Under the Polish law, a commer­
cial attorney-in-fact {prokurent) is an attorney-in-fact of an enterprise obliged to
be entered into the register of enterprises, which has conferred on him authority
to perform court and out-of-court acts related to the operation of the enterprise.
The scope of his authority does not cover the authority to alienate the enterprise,
to make an act in the law under which somebody is granted the right of tem porary
use of the enterprise, to alienate or encumber immovables).
122
Advanced Legal English for Polish Purposes
Exercise 5 - Listening - True or False
The recording o f this listening is available for download for free
from the website o f the Transkrypt Specialist Legal English School
www.transkrypt.pl
Nagranie tego listeningu można bezpłatnie pobrać ze strony
Specjalistycznej Szkoły Legal English „Transhypt” www.transkrypt.pl
Listen to an excerpt from the Louisiana Civil Code and decide whether the fol­
lowing statements are true or false:
1. A m andatary never binds himself personally.
2. An obligation assumed by a m andatary in the name of his principal is always
null if the principal is not disclosed.
3. A n obligation assumed by a m andatary in the name of his principal is always
null if the m andatary acts ultra vires.
4. If a person makes a third person believe that another person is his mandatary,
he is bound to that third person who contracts with the supposed m andatary
in good faith.
5. A m andatary may have to continue performing his obligations following from
the m andate after the death of his principal.
Exercise 6 - Terminology Transposition
Fill in the gaps in the translation of an excerpt from the Polish Civil Code.
DZIAŁ VI.
^PRZEDSTAWICIELSTWO
SECTION VI.
(i)_________________________
Rozdział I. Przepisy ogólne
Chapter 1. General Provisions
Art. 95. § 1. (2)Z zastrzeżeniem wy­
jątków w ustawie (3)przewidzianych
albo wynikających z właściwości (4)
czynności prawnej, można dokonać
^czynności prawnej (6)przez przed­
stawiciela.
§ 2. C zynność praw na dokonana
przez przedstawiciela w granicach(7)
umocowania pociąga za sobą skut­
ki bezpośrednio dla ^reprezento­
wanego.
A rticle 95. § 1. (2)___________
the exceptions (3)______________
in a statute or following from the
nature of a/an (4)________________ ,
a/an (5)___________________may be
m ad e(6)__________ a representative.
§ 2. A n act in the law m ade by
a representative within the scope
of W___________________________
shall have direct effects for the
(S)
Unit 8. Representation
123
Art. 96. U m ocow anie do d ziała­
nia w cudzym imieniu może opierać
się na ustawie (przedstawicielstwo
(9)ustawowe) albo na oświadczeniu
reprezentowanego (^pełnom ocni­
ctwo).
Article 96. The conferred authori­
ty to act on behalf of another per­
son may be based on a statu te
(9)________________________ repre­
sentation) or on a declaration of the
principal ((10)__________________).
Art. 97. Osobę czynną w (11)lokalu(12)
przedsiębiorstwa przeznaczonym do
obsługiwania publiczności poczytuje
się w razie wątpliwości za umocowa­
ną do dokonywania czynności praw­
nych, które zazwyczaj bywają doko­
nywane z osobami korzystającymi
z usług tego przedsiębiorstwa.
Article 97. A person active on the
<n>__________________________ of
an
_______________________
intended to serve the public shall be
deemed, in case of doubt, to have au­
thority to make acts in the law that
are customarily m ade with persons
using the services of that enterprise.
Rozdział II. Pełnomocnictwo
Chapter 2. Power of Attorney
Art. 98. Pełnomocnictwo (13)ogólne
obejmuje um ocowanie do czynno­
ści zwykłego zarządu. Do czynności
przekraczających zakres zwykłego
zarządu potrzebne jest pełnom ocni­
ctwo określające ich rodzaj, chyba że
ustawa wymaga pełnomocnictwa (14>
do poszczególnej czynności.
Article 98. T he (13)______________
power of attorney shall confer au­
thority to perform acts of ordinary
management. Acts beyond the scope
of ordinary m anagem ent shall re ­
quire a power of attorney specifying
the kind of such acts unless a statute
requires a (14>_____________________
power of attorney.
Art. 99. § 2. Pełnomocnictwo ogól­
ne powinno być (17)pod rygorem nie­
ważności (15)udzielone (16)na piśmie.
Ar t i c l e 99. § 2. A g e n e r ­
al pow er of a tto rn e y shall be
( 15 )
(
( 17)
Art. 100. Okoliczność, że pełnom oc­
nik (18)jest ograniczony w (19)zdołności
do czy nności prawnych, nie ma wpły­
wu na ważność czynności dokonanej
przez niego w imieniu (20)mocodawcy.
________________________________________
16 )
________________________________ .
Article
100.
The
fact
that
the
attorney-in-fact
( 18)
_________________________________________
<19>
shall
not affect the validity of an act per­
form ed by him on b ehalf of his
( 20)
124
Advanced Legal English for Polish Purposes
Art. 101. § 1. Pełnomocnictwo może
być w każdym czasie (21)odwołane,
chyba że mocodawca (22)zrzekł się
odwołania pełnom ocnictwa z przy­
czyn uzasadnionych treścią ^ s t o ­
sunku prawnego będącego podsta­
wą pełnomocnictwa.
§ 2. Umocowanie (24)wygasa ze śmier­
cią mocodawcy lub pełnom ocnika,
chyba że w pełnomocnictwie inaczej
zastrzeżono z przyczyn uzasadnio­
nych treścią stosunku prawnego b ę­
dącego podstawą pełnomocnictwa.
Article 101. § 1. The power of attor­
ney may b e (21)____________________
at any time unless the principal has
{22)__________________________the
right to revoke the power of attor­
ney for reasons justified by the nature
of th e (23)________________________
underlying the power of attorney.
§ 2. The conferred authority shall
(24)________________________ at the
death of the principal or the attorneyin-fact unless the power of attorney
provides otherwise for reasons justi­
fied by the nature of the legal relation­
ship underlying the power of attorney.
Art. 102. Po (25Z g a ś n ię c iu um oco­
wania pełnom ocnik obowiązany jest
zwrócić mocodawcy dokum ent peł­
nom ocnictw a. M oże żądać (^ p o ­
świadczonego odpisu tego dokum en­
tu; wygaśnięcie umocowania powin­
no być na odpisie zaznaczone.
Article 102. A fter th e (25)__________
of the conferred authority, the at­
torney-in-fact shall return the doc­
um ent of the power of attorney
to the principal. He may dem and
a (26)_________________________ of
the document; the fact of the expira­
tion of the conferred authority shall
be specified on the copy.
Art. 103. § 1. Jeżeli (^zawierają­
cy umowę jako pełnom ocnik nie
ma umocowania albo (28)przekroczy
jego zakres, (29Hvażność umowy zale­
ży od jej (30)potwierdzenia przez oso­
bę, w której imieniu umowa została
zawarta.
§ 2. D ruga strona może (31)wyznaczyć
osobie, w której imieniu umowa zo­
stała zaw arta, odpowiedni term in
do potw ierdzenia umowy; staje się
(32)wolna po bezskutecznym (33)upływie wyznaczonego terminu.
Article 103. § 1. If a p e rso n
(27)_____________ a contract as an attorney-in-fact has no conferred au­
thority or acts(28)_________________ ,
the (29)__________________________
of the contract shall depend on its
(30)_______________________by the
person on whose behalf the contract
has been concluded.
§ 2. T h e o t h e r p a r t y may
(31)______________________ for the
person on whose behalf the contract
has been concluded a time limit for
ratification of the contract; he shall be
(32)____________________ if that time
lim it has (33)____________________
without ratification.
Unit 8. Representation
125
§ 3. W braku potwierdzenia ten, kto
zawarł umowę w cudzym imieniu,
obowiązany jest do zwrotu tego, co
otrzymał od drugiej strony (34)w wy­
konaniu umowy, oraz do ^ n a p r a ­
wienia szkody, którą druga stro n a (36)
poniosła przez to, że zawarła umowę
nie wiedząc o braku umocowania lub
o przekroczeniu jego zakresu.
§ 3. In the absence of ratification,
the perso n who has concluded
a contract on behalf of another per­
son shall be obliged to return what
he received from the other party
(34)__________________the contract
and to (35)________________ the dam ­
age (36)_________________________
by the other party due to having con­
cluded the contract, not aware of the
absence of conferred authority or act­
ing ultra vires.
Art. 104. (37)Jednostronna czynność
prawna dokonana w cudzym imieniu
bez umocowania lub z przekrocze­
niem jego zakresu jest (38)nieważna.
(39)Jednakże gdy ten, komu zostało
złożone (40)oświadczenie woli w cu­
dzym imieniu, zgodził się na dzia­
łanie bez umocowania, (41)stosuje się
(42)odpowiednio przepisy o zawarciu
umowy bez umocowania.
Article 104. A/an ( 3 7 ) _________
act in the law m ade on b e h a lf
of an o th e r person w ithout co n ­
fe rred au th o rity or beyond the
scope of conferred authority shall
be <38>__________________________ .
(39)___________ , if the person to
whom a (40)_____________________
was m ade on beh alf of an o th er
person has agreed to an act w ith­
out conferred authority, the p ro ­
visions on the conclusion of a con­
tract w ithout conferred authority
shall <41>_________________________
(42)
Art. 108. Pełnomocnik nie może być
drugą stroną czynności prawnej, któ­
rej dokonywa w imieniu mocodawcy,
chyba że co innego (43)wynika z treści
pełnomocnictwa albo że (44)ze wzglę­
du na treść czynności prawnej wyłą­
czona jest możliwość (45)naruszenia
interesów mocodawcy. Przepis ten
stosuje się odpowiednio w wypad­
ku, gdy pełnom ocnik reprezentuje
obie strony.
Article 108. A n attorney-in-fact
shall not be the o th er party to
an act in the law which he makes
on behalf of the principal unless it
(43)___________________ otherw ise
from the content of the power of attor­
ney or i f , (44)___________ _
the
substance of the act in the law, there is
no possibility o f (45)_______________
of the interests of the principal. This
provision shall apply accordingly
if an attorney-in-fact represents both
parties.
126
Advanced Legal English for Polish Purposes
Rozdział III. (46)Prokura
Chapter 3 .(46)________
Art. 109'. § 1. (47)Prokura jest p e ł­
nom ocnictw em udzielonym przez
przedsiębiorcę podlegającego obo­
wiązkowi wpisu do {48)rejestru przed­
siębiorców, które obejmuje um oco­
wanie do czynności sądowych i (49)
pozasądowych, jakie są zw iązane
z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
(...)
Article 109(1). § 1 .(47)______________
shall be construed as a power of at­
torney which is granted by an enter­
prise which is obliged to be entered
in th e (48)
_______ _ _ _ _ _ and
which confers authority to perform
court a n d (49)_____________________
acts related to the operation of the
enterprise. (...)
Art. 1092. § 2. Prokurentem może być
osoba fizyczna mająca (50)pełną zdol­
ność do czynności prawnych.
Article 109(2). § 2. Any natural person
having (50)_______________________
may be a com m ercial attorney-infact.
Art. 1099. Prokurent (51)składa włas­
noręczny podpis (52)zgodnie ze znaj­
dującym się w aktach rejestrowych(53)
wzorem podpisu, wraz z dopiskiem
wskazującym na prokurę, chyba że
z treści dokumentu wynika, że dzia­
ła (54)jako prokurent.
Article 109(9). A commercial attorneyin-fact shall(51)___________ his hand­
w ritten signature (52)_____________
the (53)
signature re ­
corded in the registry files togeth­
er with an additional note mention­
ing the commercial power of attor­
ney, unless it transpires from the
content of the docum ent that he
acts (54)_________________________
a commercial attorney-in-fact.
Tytuł XXI. (55)ZLECENIE
Title XXL <55>___________________
Art. 734. § 1. Przez (56)umowę zlece­
nia (57)przyjmujący zlecenie ^ z o b o ­
wiązuje się do dokonania określo­
nej czynności prawnej dla ^dające­
go zlecenie.
§ 2. W braku odmiennej umowy zle­
cenie obejmuje umocowanie do wy­
konania czynności w im ieniu da­
jącego zlecenie. Przepis ten (60)nie
uchybia przepisom o formie pełno­
mocnictwa.
Article 734. § 1. Under
a W__________, the <57> _ _________
(58)______________________ to make
a specific act in the law for the benefit
of th e (59)________________________ .
§ 2. Unless a contract provides oth­
erwise, the m andate shall confer au­
thority to make the act on behalf of
the m andator. This provision shall
(60)__________________________the
provisions on the form of the power
of attorney.
Unit 8. Representation
127
Visualisation 2
Study the Visualisations entitled CAPACITY (No. 5) attached at the end
of the book.
Exercise 7 - W riting - Pow er of A ttorney
Imagine that your Polish-speaking client instructs you to draw up a power of attor­
ney for him in English. He provides you with the following information in Polish.
Use the information and additionally invent as many details as needed.
YOU MAY INCLUDE THE FOLLOWING PROVISIONS:
* wykonywanie czynności według uznania pełnomocnika
9 upoważniony do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do wyko­
nania niniejszego pełnomocnictwa przed (jakimi organami?)
0 ważność pełnomocnictwa
3 pełnomocnictwa dalsze
9 czy może być drugą stroną czynności prawnych łub pełnom ocnikiem drugiej
strony dokonującej danej czynności prawnej?
• adres do doręczeń
GROUP 1
Spółka upoważnia adwokata do:
0 dokonania wpisu Spółki jako wierzyciela z hipoteki ustanowionej aktem no­
tarialnym sporządzonym przez notariusza XY w związku z nabyciem przez
Spółkę wierzytelności od spółki A względem spółki B - na podstawie umowy
nabycia wierzytelności
0 dokonania wszelkich innych czynności w celu przejścia na Spółkę zabezpie­
czeń ustanowionych na rzecz spółki A
GROUP 2
Spółka upoważnia osobę fizyczną do:
9 nabycia w imieniu i na rzecz Spółki do 3000 sztuk akcji imiennych spółki A
® następnie podjęcia wszelkich czynności w zakresie otwarcia dla Spółki
rachunku papierów wartościowych i/lub depozytu papierów wartościowych
w Domu M aklerskim
9 składania do depozytu i/lub księgowania na rachunku nabytych w imieniu
Spółki akcji imiennych spółki A
128
Advanced Legal English for Polish Purposes
GROUP 3
Spółka upoważnia radcę prawnego do działania we wszelkich sprawach związanych z:
0 dokonaniem połączenia działek o numerach ewidencyjnych X i Y z obrębu
Z w jednej księdze wieczystej
0 uzyskaniem wszelkich dokumentów, zaświadczeń oraz zgód niezbędnych
w zakresie związanym z wykonywaniem wyżej wymienionych czynności
• reprezentowaniem Spółki jako użytkownika wieczystego wyżej wymienionych
gruntów w powyższym zakresie w postępowaniu wieczystoksięgowym
Juxtaposition: Polish System vs. English System
ADWOKAT vs. RADCA PRAWNY
There are two models of the legal profession:
FUSED PROFESSION:
e.g. in the USA - there is just attorney-at-law (like Polish adwokat and radca
prawny in one, there is no division);
SPLIT PROFESSION:
e.g. in England, Wales and Northern Ireland - there are: solicitor and bar­
rister;
or in Poland - we have: adwokat and radca prawny.
In Poland the main feature distinguishing adwokat from radca prawny is that
the former deals with criminal law, while the latter does not.
In the UK, the main feature distinguishing solicitor from barrister is the level
of courts at which they may represent clients.
In short, solicitors cannot represent clients in all courts unless they have
acquired an additional advocacy qualification. Barristers can represent clients
in all courts, and they frequently act upon the instructions of a solicitor, who is
usually the first-contact lawyer of a client.
That is why it will not be accurate if you use solicitor and barrister for Polish
radca prawny and adwokat.
W hat is the solution then? The names that are usually used for the Polish
professions, emphasising the fact that they are different from attorney-at-law,
solicitor and barrister, are as follows:
- adwokat - advocate
- radca prawny - legal counsel / legal advisor / legal adviser
Unit 8. Representation
129
Glossary - Representation
p r z e d s ta w ic ie ls tw o
r e p re s e n ta tio n
r e p r e z e n to w a n y
p rin c ip a l
p r z e d s ta w ic ie l
r e p r e s e n ta tiv e
o ś w ia d c z e n ie
r e p re s e n ta tio n
o s o b a p r z y jm u ją c a o ś w ia d c z e n ie
re p re s e n te e
o s o b a s k ła d a ją c a o ś w ia d c z e n ie
re p re s e n to r
p e łn o m o c n ic tw o
p o w e r o f a tto r n e y / p r o c u r a tio n
m ocodaw ca
p rin c ip a l
p e łn o m o c n ik
a tto r n e y - in - fa c t / p r iv a te a t t o r n e y /
a tto r n e y
a m e r y k a ń s k i p r a w n ik
a tto r n e y - a t- la w / p u b lic a t t o r n e y /
( a d w o k a t i ra d c a p r a w n y w je d n y m )
a tto r n e y
n ie o d w o ła ln e p e łn o m o c n ic tw o
irre v o c a b le p o w e r o f a tto r n e y
p e łn o m o c n ic tw o o g ó ln e
g e n e ra l p o w e r o f a tto r n e y
p e łn o m o c n ic tw o d o p o s z c z e g ó ln e j
s p e c ia l p o w e r o f a tto r n e y
c z y n n o ś c i/ p e łn o m o c n ic t w o s z c z e g ó ln e
z le c e n ie
m a n d a te
u m o w a z le c e n ia
c o n tr a c t o f m a n d a te
d a ją c y z le c e n ie /z le c e n io d a w c a
p rin c ip a l / m a n d a to r
p r z y jm u ją c y z le c e n ie /z le c e n io b io r c a
m a n d a ta r y / m a n d a te e
o b o w ią z k o w y
m a n d a to r y
u m o c o w a n ie
a u th o r ity / c o n fe rre d a u th o r ity
130
A d v a n c e d L e gal E n g lis h fo r P olish P u rp o s e s
s u b s ty tu t
s u b s titu te
re g re s
re c o u rs e
b e z w in y
w it h o u t fa u lt
z w in y
b y th e fa u lt
b y ć w in n y m / d łu ż n y m
ow e
rę k o jm ia w ia r y p u b lic z n e j
re lia n c e on p u b lic re c o rd s
c z y n n o ś ć p ra w n a
a c t in th e la w / le g a l a c t / ju r id ic a l a c t
je d n o s tr o n n a c z y n n o ś ć p ra w n a
u n ila te ra l a c t in th e l a w / u n ila te ra l le g a l
a c t / u n ila te ra l ju r id ic a l a c t
n a d a ć / p rz y z n a ć / u d z ie lić
c o n fe r / g r a n t / v e s t
o d p ła tn y
f o r a c o n s id e r a tio n / o n e ro u s
n ie o d p ła tn y
g r a tu ito u s / fr e e o f c h a rg e / w it h o u t
paym ent
zbyć
a lie n a te /d is p o s e o f
nabyć
a c q u ir e / o b ta in
o b c ią ż y ć
e n c u m b e r / c h a r g e / b u rd e n
s ta r a n n o ś ć
d ilig e n c e / c a re
o d p o w ie d z ia ln y s o lid a rn ie
s o lid a r ily l i a b le / jo in tly a n d s e v e ra lly
lia b le
z w r ó c ić (k o m u ś p o n ie s io n e w y d a t k i)
re im b u rs e ( s o m e b o d y fo r th e e x p e n s e s
in c u rre d )
w y d a tk i
e x p e n s e s / e x p e n d itu re
o p ła ty
c h a rg e s /fe e s
u ja w n ić
d is c lo s e / re v e a l
Unit 8. Representation
131
p o n ie ś ć (n p . s tr a tę , s z k o d ę )
s u s ta in / s u f f e r
p r z e d s ię b io r s tw o
e n te rp ris e / u n d e r ta k in g
na p iś m ie
in w r it in g
p o d r y g o r e m n ie w a ż n o ś c i
u n d e r th e p e n a lty o f n u llity / o r o th e r w is e
it s h a ll b e n u ll a n d v o id
z d o ln o ś ć p ra w n a
g e n e ra l le g a l c a p a c ity
z d o ln o ś ć d o c z y n n o ś c i p r a w n y c h
c a p a c ity to m a k e a c ts in th e l a w /
c a p a c ity to m a k e le g a l a c ts / c a p a c ity to
m a k e ju r id ic a l a c ts
o d w o ła ć p e łn o m o c n ic tw o
re v o k e a p o w e r o f a tto r n e y
z rz e c s ię
re n o u n c e / w a iv e
w y g a ś n ię c ie
e x p ir a tio n / e x p ir y / e x tin g u is h m e n t
p o ś w ia d c z o n y o d p is
c e r tifie d c o p y
z a w rz e ć u m o w ę
c o n c lu d e a c o n tr a c t / e n te r in to
a c o n tr a c t / m a k e a c o n t r a c t / e x e c u te
a c o n tr a c t
o ś w ia d c z e n ie w o li
d e c la r a tio n o f w ill / d e c la r a tio n o f in te n t
r e je s tr p r z e d s ię b io r c ó w
r e g is te r o f e n te r p r is e s / r e g is te r
o f e n tre p re n e u rs
z ło ż y ć p o d p is
a ffix a s ig n a tu re
w z ó r p o d p is u
s p e c im e n s ig n a tu r e
ra d c a p r a w n y
le g a l c o u n s e l / le g a l a d v is o r / le g a l
a d v is e r
adw okat
a d v o c a te