close

Enter

Log in using OpenID

8. Sınıf TEOG Sınavı Isı ve Sıcaklık Konusu Hazırlık

embedDownload
Kaplar
1. Aşağıdaki tabloda özdeş ısıtıcılarla ısıtılan aynı sıvının farklı kütlelerdeki
sıcaklık- zaman ölçümleri verilmiştir. Tabloya göre hangi kapta bulunan
madde miktarı en azdır?
I
II
III
IV
A) I
Başlangıç
sıcaklığı(0C)
10 dk sonraki
sıcaklık(0C)
20
20
20
20
29
25
24
27
B) II
C) III
D) IV
2. Yukarıda erime ve kaynama noktaları verilen maddelerin -4ºC’deki fiziksel
halleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Madde
K
L
M
A)
B)
C)
D)
K
Gaz
Gaz
Sıvı
Gaz
E.N(ºC)
-70
-2
25
K.N(ºC)
-15
50
110
L
Katı
Sıvı
Katı
Katı
M
Katı
Sıvı
Katı
Sıvı
3. Aşağıda bulunan 3 tuğlanın ilk sıcaklıkları şekildeki gibidir.
Bu tuğlalar sıcaklığı 40oC olan bir fırına bırakılırsa aşağıdaki durumlardan
hangisinin olması beklenir?
A)
B)
C)
D)
A tuğlası fırına ısı verir.
B tuğlası fırına ısı verir.
C tuğlası fırından ısı alır.
C tuğlası fırına ısı verir.
4.
Şekilde verilen kaplardaki suların ilk sıcaklıkları eşittir. Kaplar özdeş
ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmaya başlandığında aşağıdaki durumlardan
hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?
I- Önce Z kabındaki su kaynamaya başlar.
II- En son X kabındaki su kaynamaya başlar.
III- Y ve Z kaplarındaki suların kaynama sıcaklıkları eşittir.
A) I
B) I-II-III
C) I – II
D) II
5.
Şekildeki kaplarda sıcaklıkları ve kütleleri farklı su örnekleri
bulunmaktadır. Bu kaplar sıcaklığı 55°C olan bir odaya bırakıldığında hangi
kaplardan çevreye ısı aktarımı olur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, III, IV
6.
Yukarıdaki kaplarda bulunan 18°C’deki saf su örneklerini 70°C ye ısıtmak
için verilen ısı miktarları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olur?
A) I = II = III = IV
C) IV > III > I > II
B) II > I > III > IV
D) I > II > III > IV
7.
Yukarıda verilen hal değişim şemasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) 1 yönünde maddeyi oluşturan tanecikler hızlanır, tanecikler arasındaki
mesafe artar.
B) 2 yönünde madde dışarıdan ısı alır, tanecikleri birbirinden bağımsız
hale gelir.
C) 3 yönünde maddeden bulunduğu ortama ısı akışı olur, maddenin
taneciklerinin hızı azalır.
D) 4 yönünde madde taneciklerinin hareket enerjileri artar.
8. Sobanın sıcaklığı 400 0C ye ulaştığında üzerine koyduğumuz çaydanlıktaki
saf su hangi sıcaklıkta kaynar?
A) 100 0C
B) 400 0C
C) 100 0C nin altında
D) 100 0C nin üstünde
9.
Öz ısıları yukarıda verilen eşit kütleli maddelerin ilk sıcaklıkları aynıdır. Bu
maddeleri özdeş ısıtıcılarla eşit sürelerde ısıttığımızda hangi kapta bulunan
maddenin sıcaklığı daha fazla olur?
10.
Erime sıcaklığındaki 150 gram buzu su haline getirebilmek için gereken ısı kaç
kcal’dir?
(Lbuz= 80 cal/g)
11.
32 kcal’lik ısı, 0°C‘deki kaç gram buzu 0°C‘de su haline getirebilir?
(Lbuz= 80 cal/g)
12.
Kaynama sıcaklığındaki 100 gr suyu tamamen buhar haline getirebilmek için
kaç cal/g’lık enerji gereklidir?
(Lbuharlaşma= 540 cal/g)
13.
Saf haldeki buzun erime ısısı 334 J/g’dır.
Buna göre erime sıcaklığındaki 1 kg buzu eritmek için kaç KJ enerji gerekir?
A)3340 KJ
B) 33400 KJ
C) 334000 KJ
D) 3340000 KJ
14.
Alkolün buharlaşma ısısı 855 J/g dır.100 gr. alkolü elime döktüğümde ne
kadar ısı kaybederim?
A) 8,55
B) 85,5
C) 8550
D) 85500
15. Saf bir X maddesinin sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir.
1. X maddesinin kaynama sıcaklığı kaç
0
C’dir?
A)-390C B)1000C C) 3570C D) 00C
2. X maddesi hangi bölümde ısı almıştır?
A) B ve Ç
C)A ve B
B) A,C ve D
D)A,B,C,Ç ve D
3. C bölümünde X maddesi hangi
haldedir?
A) Katı B) Sıvı C) Gaz D) Katı-Sıvı
16.
Yukarıda ısı-sıcaklık grafiği verilen madde buharlaşabilmesi için aldığı ısı kaç
cal’dir?
A) 30
B)
120
C)
150
D) 200
17. Termometrelerin çalışma prensibini açıklayınız.
18. Aşağıdaki soruları verilen grafiğe göre cevaplayınız.
a) I zaman aralığında madde hangi haldedir?
.............................
b) II zaman aralığında madde hangi haldedir? .............................
c) III zaman aralığında madde hangi haldedir?.............................
d) IV zaman aralığında madde hangi haldedir? .............................
e) V zaman aralığında madde hangi haldedir? .............................
f) Maddenin erime noktası kaç derecedir?
.............................
g) Maddenin kaynama noktası kaç derecedir? .............................
h) Maddenin donma noktası kaç derecedir?
.............................
i) Maddenin yoğuşma noktası kaç derecedir? .............................
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
402 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content