close

Enter

Log in using OpenID

27 Mart 1963-Akın

embedDownload
Adraaı
ÇARŞAMBA
37, M*ddly« Sokağı.
LEFKOŞA • KIBRIS
Tel: 3970 - P.K. 867
Telgraf: AKIN
27
KURULUŞ TARİHİ
MAR T
1I «1
1963
B A Ğ IM S IZ GÜNLUK S A B A H GAZETESİ
YIL : 2 - SAYI : 231
FlATfc 18 MİL
BİR ÜRDÜN TİCARET HEYETİ
TÜRKİYE’YE GİDİYOR
]
İstanbul 26 (B asın-Y ayın): Bir Ür
dün Ticaret Hey’etinin Türkiye’ye ge
leceği açıklanmıştır.
Ürdün Tarım Bakanının başkanlı­
ğında Türkiye’yi ziyaret edecek olan
hey’et, ticarî ve iktisadı müzakereler
de bulunacaktır.
İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Müdürü: KEMAL AKINCI
Türkiye’de 27 Mayıs lehinde yeni gösteriler yapıldı
Hükümet tehlikeler
Karşısında kararlı
Silâhlı Tecavüz
Lefkoşa’da Leonidas so
kağında sakin bulunan Takis Kleantus, Küçük Kay­
maklı Polisine yaptığı bir şi
kâyetle, 24 Mart gecesi tak
riben saat 11’de evinin itti
şalinde bulunan baldızı Ag
ni’ye ait evin mutfak kapı
sının devamlı surette çalın
dığını, müteakiben silâhla
dört el ateş edildiğini, sa­
bahleyin ise evinin dışında
parkedilmiş bulunan
AD
127 numaralı otomobilinin
çamurluğunda kurşunla açıl
dığını tahmin ettiği delik
bulduğunu bildirmiştir- Olay
yerine giden polis, 22 kalib
relik dört tabanca kurşunu
kovanı bulmuştur. Soruştur
malar devam etmektedir.
Rum Cemaat Meclisi Başkanı
Bakanlar ve Milli Güvenlik Kurulları toplandı Parasızlıktan Şikâyetçi
Ankara 2 6 (Basın-Yayın) :
Milli Güvenlik Kurulu bu
gün saat 13-00’de toplan­
mıştır. Kurulun 15.30a ka
dar devam eden toplantısı
sonunda şu bildiri yayınlan
mıştır:
"Milli Güvenlik Kurulu
bugün saat 13.00’de Baş­
bakan İsmet İnönü’nün baş
kalığında Kurul üyesi Ba­
kanlarla; yine Kurul üyesi
olan Genel Kurmay Başka
nı, Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetleri Komutanları ve
Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterinin iştirakiyle top­
lanmıştır.
Millî Güvenlik Kurulunun
bugünkü toplantısına Ba_
kanlar Kurulunun diğer üyeleri de Başbakanın dave­
ti üzerine katılm ışlardır.
Memleketin iç ve dış gü­
venliğini ilgilendiren mese­
lelerin gözden
geçirildiği
bu toplantıda; Güvenlik Ku
rulunun bütün üyelerinin
ve Bakanların, mes’elelerin
teşhisinde ve alınması gere
ken tedbirler hususunda her
noktada m utabık, müttehit
ve kararlı oldukları tesbit
edilmiştir.”
Diğer yandan Üniversite
ve Yüksek Okul öğrencileri
bugün Ankara’da Atatürk
ilkeleri ve 27 Mayısa bağ­
lılıklarını ifade etmek üze­
re bir yürüyüş daha yapmış
lardır.
İstanbul’da da saat 14’te
bir yürüyüş yapıldığı öğre­
nilmiştir.
Eskişehir İktisadî ve Ti­
carî İlimler Akademisi öğrencilerile, aynı mahiyette
bir yürüyüş yapmışlardırSaat 12’de Akademi bi­
nası önünde başlıyan yürü
yüş, Vilâyet önüne kadar
devam etmiş, buradaki Atatürk Anıtına bir çelenk
koyan öğrenciler, saat 13te dağılmışlardır.
Bakanlar Kurulu’nun
Toplantısı
Ankara 26 (Basın— Ya­
yın) : Bakanlar Kurulunun
dün akşam saat 2 1 ’de Baş­
bakan İsmet İnönü’nün baş­
kalığında yapıla toplantısı
bu sabah saat 3 .4 5 ’te sona
ermiştir. Toplantı sonunda
şu tebliğ yayınlanm ıştır:
“ Hükümet, 25 Mart ak­
şamı yaptığı toplantıda Anayasanm temellerine karşı
yirişilen hukuk dışı tahrik­
leri etraflı surette incelemiş
tir- Hükümet, 2 7 Mayıs dev
rmi ile iş başından uzaklaş­
tırılan iktidarın başsorumlusu durumundaki bir hü­
kümlünün sağlık sebebiyle
geçici olarak serbest b ıra­
kılması vesilesile girişilen
tahriklerle milletin huzuru­
nu, dem okratik rejimi ve
vatanın selâmetini hiçe sa­
yacak kadar hırsa kapıldık
larmı ortaya koyanların ya
rattıkları durumun gerekli
kıldığı bütün tedbirleri tet­
kik etmiştir.
Cumhuriyetin, 9 Temmuz
ve devrimlerin sarsılmaz ko
ruyucusu olan Devlet Kuv­
vetleri, Aziz Milletimizin de
şuurlu desteği ile 27 Mayıs
nkârcılığının, sorumsuz tah
riklerin, nizam dışı davra­
nışların, her türlü şiddet ve
tahrik hareketlerinin yarat­
tığı tehlikeleri kesin olarak
bertaraf edeceklerdir.
Bu yolda alınması karar­
laştırılan tedbirler hakkın­
da umumî efkâra ayrıca bil
gi verilecektir.”
Kemal
Deniz’in
Koy
Gezileri
Bu rapor,
yaş, cinsiyet,
milliyet, din, evlilik durumu
eğitim seviyesi, öğrenim ve
konuşulan dil hakkında bil
gi vermektedir. Buna ilâve
ten evli kadınlar, yaş grup­
larına, canlı olarak doğur­
dukları çocuklara ve hâlâ
hayatta olan çocuklarına
göre tasnif edilmişlerdir- Şe
hir ve köy bölgeleri için ay
rı ayrı statistikler verilmek
tedir. Bu arada 1946 da ya
pılan Sayımla ilgili mukaye
seli istatistikler de yayınlan
m aktadır.
Ingilizler,üslerdeki “emni­
yet mevkileri”ne Kıbrıs’lıların getirilemiyeceğini
söylüyorlar
ölümle neticelenen kaza
tının en iyi işverenler ka­
tegorisine girdiğinden hiç
bahsedilmemektedir.
Bazı işleri Kıbrıs’tılar
kabul etmiyormuş
İngiliz üslerindeki işçi mü
nasebetleriyle ilgili olarak
dün, Britanya Haberler Ser
visinden aşağıdaki açıkla­
ma yapılmıştır:
“İngiliz üs bölgelerindeki
Kıbrıslı müstahdemleri tem
sil eden işçi birliklerinin 24
Martta Lefkoşa’da yaptıkla
ri bir toplantıda, basına ak
settirildiği veçhile, cereyan
eden müzakereler, pek şa­
şırtıcı bir intiba yaratmıştır
Kıbrıs Çalışma Bakanının
geçen yıl Kıbrıs Hükümetin
ce İngiliz Hükümetine yapı­
lan m aruzata temas ettiği
bildirilmektedir.
Mamafih
bu m aruzatın neticesinden,
yâni, 15 Aralık 1962’de açıklandığı gibi, kadro dışı
müstahdemlere ödenecek ik
ramiye nispetlerinde pek cö
1mertçe zamlar yapıldığınIdan ve o zaman Kıbrıs Ça­
lışma Bakanlığınca temin e"
dilen bilgiye göre İngiliz Hü
kümelinin Kıbrıs’taki icraa
Dün öğleden sonra Omor
fo’lu Evangelos Georgiu Ka
rabuci adında 19 yaşında
bir Rum genci, bir buldo­
zeri sürerek Argaca’dan 0 morfo’ya giderken buldoze­
rin Omorfo Barajı civarın­
da devrilmesi neticesinde
bildirmişti. Bunların bazıla­ hayatını kaybetmiştir.
rı uzun vadeli geniş siyaset
DR- KÜÇÜK, DÜNYA
davalarına ve m asrafa yol
açmakta olup en titiz bir şe BANKASI İCRA MÜDÜRÜ
İLE GÖRÜŞTÜ
kilde İncelenmektedir- (Res
Bu karar verildiği zaman
Kıbrıs Hükümeti, bundan
pek memnun olduğunu ve
işçi birliklerince ileri sürü­
len diğer taleplerin tâli ma­
hiyette olup daha uzun va­
de ile ele alınabileceğini Bri
tanya Yüksek Komiserine
Devam
ı sayfadörtte)
Malatya Karması dün geldi
zurlarının" kültür faaliyeti­
ne tesir etmediğini belirten
Dr. Spiridakis, “ Bu alanda
geri kalırsak bunun tek so­
rumlusu kendi kendimize
karşı yine biz olacağız” de
miş ve Cemaat Meclisine
yardım için bir kere daha
halka m üracaatta bulunmuş
tur-
Kıbrıs’ın nüfusu ile ilgili
istatistikler
Maliye Bakanlığına bağ­
lı İstatistik ve
Araştırma
Dairesi, Aralık 1960’ta ya­
pılan Nüfus ve Tarım Sayı
m inin sonuçlarıyla ilgili ra
porlarının “ Demografik Va
sıflar” isimli 3 ’üncü cildini
yayınlamış bulunuyor. Bilin
diği gibi 1'inci cilt bölge,
ırk ve cinsiyet esasına göre
Bildirildiğine göre bu fe (kasaba ve köy) nüfus da
ci kazada Rum genci, bul- 1ğıtım ı, 2 ’nci cilt ise Sayı­
doderin altında kalarak der mın iskânla ilgili araştırma
ları hakkında bilgi vermiş­
hal ölmüştür.
tir.
mî müzakerelerin her hangi
Cumhurbaşkan
Muavini
birinde, geriye kalan mese Dr. Fazıl Küçük, dün sabah
Temsilciler Meclisi üyesi
lelerin 15 Marta kadar hal­ resmî ikam etgâhında Dün­
Kemal
Deniz, akşam Çamlıledileceğine dair kayıt mev ya Bankasının İcra Müdürü
köy’ü ziyaret ederek spor
nü kabul ederek kendisi ile
spor kulübünde toplanan
bir süre görüşmüştür.
köylülere hitaben bir konuş
ma yapmış ve diğer şeyler
KAHVEYİ AÇIP PARA
arasında, küçük anlaşmaz­
ÇALDILAR
lıklarını unutarak birlik ve
Palluryotissa’lı Kostas Ge beraberlik halinde köylerini
orgiyu, Ayantoni Belediye kalkındırm ak için çalışma­
pazarı dahilindeki kahveha larını tavsiye etmiştir.
K. Deniz, Cuma akşamı
nesinin 23-26 Mart tarihle­
ri arasında açıldığını ve içe da Yılmazköy’ü ziyaret erlsinden £3,4 5 0 çalındığını decektir.
Lefkoşa Polbine rapor et­
miştir.
Rum Cemaat Meclisi Baş
kanı Dr. Spiridakis, Kıbrıs
-laıberler Ajansına verdiği
bir m ülakatta, parasızlık
yüzünden, Rum Cemaatının
cültürel kalkınması yönün­
de hemen hemen hiçbir şe­
yin yapılam adığından yakınmıştır.
Zürih Anlaşmasının “mah­
Din
1960’da nüfusun dinî ter
kibi şu şekilde idi: Rum Or
todoks % 7 7 ;
Müslüman
Türk % 18.3;
diğerleri
% 4.7- 1946 için ilgili ra­
kamlar şöyle idi:
80.3,
17.9 ve 1.8- Hristiyan Or
todoks ve Müslüman dinle­
rinden gayri dinlere men­
sup olanların
sayısındaki
artış, son yıllar zarfında
Kıbrıs’lı olmayan kimsele­
rin Adaya gelmesi sebebine
dayanm aktadır.
Cinsiyet ve Ya; Terkibi
Kız çocuklarına nisbeten
daha fazla erkek çocukları
dünyaya geldiği için (her
100 erkek çocuğuna 95 kız
çocuğu düşmektedir) 15 ya
şma kadar erkek çocukları
kız çocuklarından daha faz
ladır, fakat bahsedilen bu
yaşta rakam lar eşit olmak
temayülündedirler.
Y aş
gruplarının yukarı kademe
lerinde, 60’ıncı yaştan son
ra kadınlar, hayatlarının
daha uzun olması hasebiy­
le daha fazladırlar1960 Sayımı rakam ları­
na göre her 1000 erkeğe
1034 kadın düşmektedir.
1946’da ise
1023 kadın
düşmekte idi. Erkeklerin sa
yısındaki azalma, kadınla­
ra nisbeten erkeklerin daha
fazla göç etmeleri yüzündendir.
Evlilik Durumu
1960 yılında ortalama o
larak 14 yaşından yukarı o
lan fertlerin dörtte biri be­
kârdı. Nisbî bakım dan er­
keklerin % 2 7 ,5 ’i ve kadın­
ların % 2 2 .8 ’i bekârdı. Fa­
kat evli çiftlere gelince du­
rum değişmektedir. 14 ya­
şından yukarı olan erkekle
rin % 6 8 ,6 ’sı ve aynı yaş
grubunda olan kadınların
% 6 4 ,7 ’si evlidir. Buna se­
bep, 14 yaşından yukarı o
lan kadınların % 11’i ve ay
nı yaş grubunda erkeklerin
de % 3 ’ü duldur. Dul kadın
ların
dul
erkeklerden
15,719 fazla olması, kadın
ların daha uzun bir hayata
sahip bulunması, erkeklerin
ise daha kolayca tekrar ev­
lenmeleri sebebine dayan­
m aktadır.
Eğitim ve öğrenim
Seviyesi
1946-1960 devresinde e
ğitim seviyesinde epeyi bir
(Devamı Sayfa dörtte)
Hemşirelere merasimle
Ken gi
Akşam saat 8 ’de LefkoTörene Sağlık Bakanı
şadaki Yüksek Henşire Oku Dr. Niyazi Manyera, Hastalu’nda mezun olan yedi hane Başdoktoru, okul öğ­
hemşireye merasimle kep retmenleri ve Genel Hastahanenin doktor ve hemşire­
giydirilmiştirleri iştirak etmişlerdir.
Törende bir konuşma ya
pan Başhemşire Türkân Aziz, hemşireliğin tarihçesini
yaptıktan sonra toplum için
deki önemini belirtmiş ve
lerin ve devamlı surette is Kıbrıs’ta Yüksek Hemşre O
tihdam edilmiyenlerin sayı­ kulunun 1955 yılından beri
sı hakkında daha doğru bir faaliyette olduğunu ifade efikir vermektedir- Şüphesiz derek bu kep giyme merası
ki 1962 senesi zarfında işçi minin ilk defa yapılm akta
gücünde kaydedilen artış, olduğunu ilâve etmiştir.
Konuşmadan sonra ikisi
nüfusun tabiî olarak çoğal­
Türk
olan 7 hemşireye kep
masından ve daha ziyade
göç edenlerin sayısındaki ö leri giydirilmiştir.
Öğrendiğimize göre halen
nemli düşüşten ileri gelmiş­
Hemşire
Okulunda 188 öğ­
tir. 1962 senesi zarfında
renci
bulunmaktadırKıbrıs’tan göç edenlerin sa
r.allşma Bakanlığının istatistiklerine göre
PAVYONDAN TATLI
ÇALINDI
Limasol’lu Bilâl Cuma’nın Limasol 19 Mayıs Lise
si dahilinde bulunan pavyo
nu 24-25 Mart gecesi açıla
rak içerisinden £5 değerin­
de tatlı çalınmıştır.
Türk Gücü’nün davetlisi ol arak günlerden beri adamı za gelmesi beklenen Malat­
ya futbol takımı 28 kişilik bir kafile halinde dün adaya vasıl olmuş ve bir süre
Çetinkaya Kulübünde dinlendikten sonra Magusa’ya gitmiştir. Resmimiz, kafileyi
Cetinkaya lokali önünde göstermektedir- (Yazısı Spor sayfamızda).
Foto : AKIN (Mustafa)
GÜVENİLEN Sigortalarda
“GÜVEN TÜRK ANONİM SİGORTA ŞİRKETİ
başta gelir
.
.
Umumî Acentelik
LEFK0SA TÜRK BANKASI LTD., LEFKOŞA.
TEL : 74474
Kıbrısta işsizlik azalmakta
Son zamanlarda işsizlik
konusunda basında yayınla
nan haberlere atfen ve Kıb
n s ’ta çalışma şartlarını ge­
liştirme yönünde sarfedilen
gayretlerin daha iyi bir şe-
Büyücü kadın £125
para cezasına
çarptırıldı
Limasol’lu olup da şimdi
Lefkoşa’da oturan Aleksan
dra Yoannidu adında 52
yaşında bir kadın, geçen
Kasım ayı zarfında kazanç
sağlamak maksadiyle Sofia
Andreopullo adında bir kı­
zın “ talihini açıp” 650 mil
aldığı ve geçe nHaziran ayının 1’inde ve Ocak ayı­
nın 21 ’inde de büyücülük
yaparak muhtelif kimseler­
den £283 lira dolandırmak
suçlarından dün Lefkoşa
Rum Kaza Mahkemesi tara­
fından £125 para cezasına
çarptırılmıştırAyrıca büyücü kadına,
£4.650 mil masraf ve 650
mil de tazminat ödemesi
emrolunmuştur.
kilde takdirini mümkün kıl
mak maksadıyla
Çalışma
ve Sosyal Sigorta Bakanlı­
ğı 1960, 1961 ve 1962 se
neleri zarfında Adadaki iş­
çi gücü ile işsizlerin sayısı
arasındaki nisbet hususun da şu ek bilgiyi vermiştir:
İşçi gücü
(şahıs)
1960 242,235
1961 242,950
1962 247,240
İşsizlerin
sayısı
5,606
6,725
yısı, 1961 ’in 13,489’u ile
5,483
I9 6 0 ’in 14,589’una muka­
Yukarıda verilen cetvel, bil 6,277 idi. Bu senenin 0
1962’de işsizlerin sayısında cak ayında ise göç edenle­
1961 ’e kıyasla 1,242 düşüş rin sayısı, 1962’nin aynı a
kaydedildiğini ve bu düşü­ yının 849, 1961 ’in 2,324
şün, işçi gücünde 4,290 ar ve 1960’ın 1,272’sine mu
tış kaydedildiği bir zaman­ kabil 272 idi.
da vukubulduğunu göster Binaenaleyh, nüfusta kay
mektedir. Bundan başka, iş dedilen tabii artış ile göç e*
' sizlerin kaydı için yapılan denîerin sayısındaki önemli
(Devamı sayfa dörtte)
DÜZELTME
Dünkü sayımızın başya­
zısında beşinci paragrafın
son cümlesi yanlış çıkmış"
tır. Cümlenin doğrusu şöyle
olacaktır: “ Bu yıldönümün
de yükselen Enosis yayga­
raları, Kıbrıs Türkünün ku­
lağına, vurulmak istendiği
esaret zincirinin şakırtısı gi
'yeni tertibat daha şumüllü düşüşe rağmen Adadaki iş­ bi gelmektedir-”
Düzeltir, özür dileriz.
| olduğundan, Adadaki işsiz­ sizlik hayli azalm ıştır.
Ç arşam ba, 27 M art 1963
ACIR
SAYFA 2
MİLYONLARCA DOLARLIK ELBİSE,
Rum Basını ve Eokacılar j
Rum Basını ve Eokacılar 25 Mart dolayısıyle doyasıya ENOSİS propagandası yapmış, Zürih
ve Londra kalesine avuç avuç çirkef savurmuşlardır.
Ne çıkar.. Lâfla pilâv olmaz k i!.
Vatandaşlık haklarını ayaklar altına alarak,
hayal peşinde koşanların bayraktarlığını yapan
ortaklarım ızı, imzalarını attıkları bu Zürih ve Lon
dra Andlaşmaları bir gün hem doğru yola getirecek, hem de çekirdek yutmuş bülbül gibi susturaçaktır.
Dünyayı kendi malı sanarak yıllardanberi a*
tıp tutmağa alışık bir toplumu bir anda terbiye
etmek, tahmin edildiği kadar kolay olmasa gerek!
Vakit daha pek geç- Dedelerimiz “Alışan dil kolay
kolay uslanmaz” dememişler mi? Lâkin zaman on
lara her şeyi öğretecek ve bugün aydınlık tahmin
ettikleri yolun, sarp kayalıklarla döşenmiş
ucu
uçurum bir çıkmaz sokak olduğunu geç de olsa an
lıyacaklardır.
Adadaki Türk toplumu uyanık bulunduğu
müddetçe Rumların hayal ettikleri gayeye ulaşma
ları imkânsızdır. Hele karşılarında bir de Zürih
kalesi mevcutken.
Başkalarının malında gözü olanlara “ sakın
kendi elinizdekileri de yitirmeyiniz”
demekten
başka ne gelir ki elden.Bu ada tehdit ve lâf kalabalığı ile asla refa­
ha kavuşturulamaz. Tek taraflı görüşler, iki toplumu birbirlerinden biraz daha uzaklaştırm akta­
dır. Üzülerek hatırlatm ak isteriz ki ENOSİS ve
bunca aşırı istekler ada Rumluğunu mahvedecek
tir. B’Tden söylemesi-.
Şu kadarı da var ki bu iki Cemaatın anava­
tan olarak tanıdıkları Türkiye ve Yunanistan, ay­
nı birlikler içerisinde el ele vermiş dost ve komşu
iki memlekettir.
Fazla güneşten gözleri kamaşan Rum ortak
larımız bu hakikatleri ne zaman görebilecekler­
dir?
Umarız ki andlaşmalar onları medenileştire­
cek ve Türk azınlığına tanınan haklara saygı gös
tereceklerdir..-
ALTINDAN BİSİKLET, PIRLANTA VE
İNCİLERLE SÜSLÜ TUVALETLER YAPTIRAN MEŞHUR MÜSRİFLER VARDIR
IV9E S H U R
r
S
Jj
J
Chicago’lu iş adamların
J
dan Silas Keen,
1- Dünya
■
Harbinden kısa bir müddet
g
önce, iş hayatından çekildi
jj
ği sıralarda, milyonlara sa
hipti, fakat bu parayla ne
\'; yapabileceğini bilemiyordu.
S Günün birinde bir yerde
S meşhur Beau Brummel hak
r;
kında bir yazı okudu.
Beau Brummel, sadece
■ 150,000 dolar
sarfederek
g
zamanının en iyi giyinen a
damı olluktan sonra milyon
% lara sahip Silas Keen, ne
¡S
den bütün tarihin en iyi giyi
>,3
nen adamı olmasındı?
Haber çabuk duyuldu.
|
Çok geçmeden Keenin etra
fını saran satıcılar onun
J
pek hevesli bir alıcı olduğu
'*
nu farketm ekte gecikmedi­
ler.
S
Üç meşhur moda müte­
hassısının tavsiyelerine u|
yan Silas Keen, büyük ko­
nağının altı odasını, iyi gi­
yinen bir adam ın sahip ol­
mak zorunda olduğu çeşit
giyim eşyasıyla doldurdu.
Bu dev gardrobun intiza
mıyla meşgul olmak işi, iki
uşağı bütün gün uğraştırı­
yordu.
Silas Keen’in, ayın her
günü için ayrı bir gündüz
kostümü, dört frakı,
beş
smoking caketi, on iki rob
dö şambrı, bir silindir şap
ka kolleksiyonu ve en aşa­
ğı iki yüd kravatı vardıGeceliklerini büyük itina
ile seçerdi. Renklerinin, ya
tak odasının duvar kâğıdı
na, rob döşambrına ve ter­
liklerine uyması zarurî idi.
Gömleklerini toptan satın
alır, bazan günde altı göm­
lek değiştirdiği olurdu. A"
yakkabılarını, bir gün giy­
dikten sonra atardı.
Londra’daki Saville Row
terzilerinin,
dünyanın en
yüksek erkek giyimi müte­
hassısları olduklarını du yunca, ayaklarına kadar
gitti.
Bir model seçtikten son­
ra, firmaya depolarındaki
her kumaş tipinden bir kos
tüm dikmesini emrediyorduFirmalardan birinde 1000
çeşit kumaş olduğundan Si­
las o firmaya 1000 kos­
tüm ısmarladı.
İpek çorap peşinde, Lon
dra’dan Paris’e geçti; ora
dan da dünyanın en güzel
eldivenlerinin yapıldığı Na­
poli’ye gitti.
V atanına dönerken uğra
dığı Belfast’tan
en üstün
kaliteli İrlanda keteninden
700 adet mendil satın aldı.
Silas Keen için delinin bı
ri derseniz hataya düşmüş
olursunuz. Zira o ne yapar­
sa yapsın gene de pek kur
naz bir iş adamı idi.
Bu dünyanın en zarif gi
yinen adamını giydirmek
ilgili firmaların en kıymetli
reklâmı idiBu yüzden,
piyasaya,
“ Keen” tipi
bir rob dö
şambr yahut “ Keen”
tipi
bir gömlek sürmek için, iş
adamına, avuç dolusu para
ödemelerine şaşmamak lâ
zım. Bir firma, yeni bir kra
vat modeline Keen’in ismi
ni vermek için ona 100.000
dolar ödemişti.
Böylece Silas,
modern
bir Beau Brummel olmakla
MÜSRİFLER
alışverişleri için sarfettiği
paranın birkaç mislini kaza
nıyordu.
1817 de öldüğü zaman,
cenaze törenine 2 0 0 terzi
iştirak etmiş, erkeklerin gi­
yimiyle ilişiği olan bütün
firmalar, çelenk yollamışlar
dı.
Amerika’nın en büyük iş
adamlarından
“ Diamond”
Jim Brady, asrımızın başla
rının en meşhur müsriflerin
dendiSevdiği kıza evlenme tek
lif ederken teklifini bir des
te milyonluk banknot ile
desteklemişti. Fakat güzel
Lillian Russell buna razmen
“ H ayır” deyince kendini
pırlanta koleksiyonuna ver­
di.
Üstünde
2500 pırlanta
neklerin sütü som altın ça
nakların içine sığdırdı. İyi
kabli Jim , çiftlikten edindi
ği kazancı, muhtaç ailelere
dağıtırdı.
Fakat “ Diamond” Jim
Brady asıl verdiği muhte­
şem ziyafetler sayesinde ha
tırlanacaktır. Bunlardan ba
zıları ona
yüz bin dolara
patlıyordu.
Bazan bir gecede on beş
davet tertip eder, birinden
diğerine giderek bol bol eğ
lenirdi- >
Jim aynı zam anda eşi gö
riilmemiş bir oburdu. Bir ye
m ekte on dört kap yemeği
rahatça midesine indirdiğini
söyliyenler vardır. 1916’da
ölürken muazzam serveti­
nin en büyük kısm ını hayıl
ve bir düzine yakut olduğu
halde, Broadvvay’de gezerdi
Paha biçilemiyecek kıym et­
te olan kol ve gömlek düğ­
meleri, servetinin membaı o
lan lokomotif ve marşandiz
vagonu şeklindeydi.
New York sokaklarında
görülen ilk otomobili kulla
nan “ Diamond” Jim oldu.
Bisiklet modası Am erika’yı
istilâ edince de sevgilisi Lil
lian’a, eşi ne görülmüş ne
de bir daha görülecek bir
bisiklet satın aldı.
Makine altın
kaplama
olup pırlantalar, gökyakut
lar ve yakutlarla süslü idiHer sene evini yeni baş
tan dayar döşer; eski mo
bilyaîarını başkalarına hedi
ye ederdi.
Satın aldığı çiftlikteki i
(Devamı üçüncü sayfada)
Ergin Birinci
BİLDİRİ
52, Müftü Raci sokakta kâin olan yazıha­
nemi, 11 — 13, Ankara sokağına naklettiğimi
sayın müşterilerime bildiririm.
Nüzhet KÖK
Tel. 75030
LEFKOŞA
Daktilo ve hesap makineleri tamir atelyesi
S
Cemaatımız arasında uzun müddettenben
eksikliği hissedilen, daktilo ve hesap makineleri
tamir atelyesi cemaatımızın hizmetine açılmış­
tır.
Her türlü tamirat ve servis deruhte edilir.
NOT : Atelyemizde satılık ve kiralık makineler
mevcuttur,
I9V50S HVAMVüoa z
TEL : 4860
3A § îia v 5 ıaav
Lefkoşa — Kıbrıs
3 ot
ıı"
Acaba Ne Pişirelim?
NURİYE ! . . Bugün misafirimiz geliyor ..
Ne pişirelim diye düşünüp duruyorum ?
KIBRIS
RADYOSU
7-12
06.59
0 7 .00
0 7 .30
07-45
Açılış ve program
Sabah melodileri
Haberler
Beraber ve solo şar­
kılar
08.18 Ölmeyen eserler
08.45 Bağlama takımından
oyun havaları
09-03 Kapanış
11.59 Açılış ve program
12.00 Karma Türk müziği
12.30 Öğle melodileri
13-00 Sevim Çağlayan’dan
şarkılar
13.30 Haberler
13.45 İngilizce program
15-00 Kapanış
16-59 Açılış ve program
17.00 Gülseren Güvenli’den
şarkılar
17-30 Orkestralar
18.00 Türk Bestecileri: B*
men Şen
18.28 Mandolin müziği
18.45 Koka Kola program:
19.00 Kadın saati
19-15 Muzaffer Akgün’den
türküler
19.30 Haberler
19.45 Lanitis programı
20-00 Akordeon müziği
20.15 Türk müziğinden seç
meler
20 .30 Temsil saati
21-15 Valsler
2 1 .30 Mülkiye Ecevit’ten
şarkılar
22.00 Haberler
22-15 Operalardan seçme­
ler
23.00 Kapanış■*
TELEVİZYON
7.00 Açılış
7.02 Kahire hakkında dö-
7.22
7.54
J.44
3.48
kümanter bir film
İngiltere’den gönderi­
len Rumca sözlü Aktüalite
“ Arts Heritage” isim
li dökümanter bir
film
Şayan
Aralık
“ The Private Affairs
of Bel Ami” isimli
tam boydaki filmBaş rollerde: George
Sanders ve Angela
Lansbury
Ayy ! . . Düşünecek ne var kardeşim . .
ÇOLAKOĞLU Bakkaliyesinden alacağınız Cihan­
gir’in lezziz baklası varken hiç düşünmeye lüzum
yok !
Hem lezziz bir yemek pişirmiş, hem de misa
firinize bir sürpriz yapmış olursunuz ! . . .
Sayın müşterilerimize
NÖBETÇİ
ECZAHANELER
LEFKOŞA:
Aziz Eczahanesi, 76, Vik
torya sokağı— Hristodulos
Contopulos, 81 Trikupi so
¿ağı — Markidis Eczahane
3İ, 29-31 Faneromeni soka
LEYMOSUN:
Halk Eczahanesi Ltd. 2
İraklis Mihailidis sokağı.
MAĞUSA:
A. Karulas, 48, Aeshilu
sokağı.
LARNAKA:
G- V. Vikis, 24, Zenon
Kitiefs sokaği;
■ (iiın ııa ııııııııııa ıııa ıır ııııııııııiiiıif f iııııııııııııif m
HAVA RAPORU
Bugün hava genel olarak
güneşli geçecekse de batı­
da yüksek tabakalarda in­
ce bulutlar husule gelecek­
tir. Sabahleyin esmeğe baş
lıyacak sert deniz meltem*
leri bütün gün devam ede­
cek; sıcaklık 15-17 dere­
ce santigrat arasında ola­
cak, Trodos tepelerindeki
karlar erimeğe devam ede­
cektir.
( j,v a tmvadQ)
Yazan : Louis Boussenard
Çeviren : Ceınil Cahit Cem
TEFRİKA NO: 74
A B C yazı makinelerinin müessesemize vasıl ol­
duğunu müjdeleriz.
A B C kalite, zarafet, sağlamlık bakımından dün­
yaca tanınmış Alman malı yazı makinelerini almıya ko­
şunuz.
Sayın Halkımıza ödemede çeşitli kolaylıklar gös­
terilmekte ve 1 sene garanti verilmektedir.
Yalnız İngilizce, İngilizce — Türkçe ve
yalnız
Türkçe yazan A B C yazı makinelerimizin fiatı rakip­
sizdir. Almakta acele ediniz.
AHMET SEDAT
38 Girne Caddesi
LEFKOŞA
TEL ; 3640
j nince kilidi söktü ve kana­ m.ş, ceketinin kollan ve
Kimisi boştu. Yataklara dı, ardına kadar devirdi:
pantalonunun paçaları ko­
dokunulmamıştı- Bazıları i- Boştu. İkinci bir kapı, reze parılm ıştı. Vücudunun çıp
se içinde insan yatm ış oldu ! lerinden fırla d ı: 0 da boş lak görünen her yeri kanlıy
ğunu gösterecek şekilde da tu. Bir üçüncüsünü kırm ak dı- Boydan boya bıçak ya­
ğınıktı.
Fakat gördükleri zor oldu- Fakat kilit, yerin raları açılmıştı. Bu yarala­
yedi sekiz kamaranın an­ den fırlayınca hem Peniles rın üzerine serpilmiş olan
cak ikisinde bu dağınıklığı hem de yüzbaşı Hopkins bo toz gibi bir şey de pıhtıla­
sezebildiler.
Kamaraların ğazlarına tıkanan bir deh­ şan kanlara karışmıştıkontrolünü bitirmek üzere şet feryadını güç zaptetti­
Peniles, ileriye atılarak
oldukları bir sırada, birden ler.. Bu çırılçıplak kamara
bire daha alt kattan doğru nın tavanına takılı halka­ hiç yanından ayırm adığı bı
kulaklarına boğuk bir inil­ dan aşağıya kalınca bir ip çağını süratle çekti, bir vu
ipi kestikten sonra
ti aksetti, Peniles:
sarkıyordu. Bu ipe koltuk ruşta
— Aşağıda!- dedi. Aşa­ altlarından bir adam bağ­ kollarına yığılan adamı uğıda birileri varlanmıştı- Bu adam asılmış suletle yere yatırdı. Kırava
K o ş m a ğ a
başla­ değildi. Çünkü topukları ye tını çözüp gömleğinin ya­
mıştı. Arkasından yüzbaşı re değiyordu- Fakat kendisi kasını açtıktan sonra nabzı
da seğirtti. Birlikte merdive ni ayakta tutamıyacağı için nı tuttu- Atıyordu. Kulağıne ulaştılar- Ve alt kata i- sanki koltuk altlarından a- nı kalbine koyup dinledi:
nince yine koşa koşa inilti sılarak ayakta durmağa zor
— Yaşıyor! dedi.
yi duyduklarını sandıkları Ianmıştı.
Subay sordu:
y e r e
k a d a r
Fakat bu biçare öyle bir
Şimdi ne yapalım?
geldiler. Burada da bir ta­ haldeydi, ki ölmemişse bile
Hemen torpidoya nakil mi
kım kapılar görülüyordu muhakkak ölmek üzere bu ettirelim?
Lâkin hangisini
açmağa lunuyorduHayır, o yolculuğa
kalktılarsa kilitli olduğunu
Yüzü gözü pıhtılaşmış dayanamaz- Merdivenin di­
görünce Peniles:
kanlar içindeydi. Saçları ta bindeki bir kam aranın ka­
— Kırmak lâzım! dedi- mamen kanla birbirine ya­
pısında eczahane yazıyor­
Sonra o müthiş omuzla- pışmış, katılaşmıştı- Üstün­
du. Oraya taşıyalım- He­
rile kapılardan birine yükle 1deki elbise lime lime edilmen birini göndertir dokto
ru çağırtırız- Fakat doktor
gelinceye kadar yaralarını
sür’atle
yıkar temizlerim
ben.
Yaralıyı ihtiyatla sırtına
aldı- Koridorda yürüyerek
m erdivenlerden çıktı ve ec
zahane yazılı kam aranın ö"
nünde durdu. Allahtan bu­
rası kilitli değildi- Kapıyı
yüzbaşı Hopkins açtı. Bir*
likte içeriye girdiler.Ortada
ameliyat masası gibi büyük
bir masa vardı- Duvarları
dolaplar kaplam ıştı. Mükent
mel bir hastahanenin eczaha
nesi gibi burada da olmıyan şey yoktu- Peniles,
yaralıyı yavaşça
masanın
üstüne
y atırdıktan sonra
bütün elbiselerini orada bul
duğu bir sargı makası
ila
keserek çırıl çıplak soyar
ken, zabit de büyük bir le­
ğene su doldurup bir gaz o
cağına oturttu. Peniles:
Ben yaraları yık ar
ken siz de gemiden dokto­
ru çağırtsanız
subayım!
dedi.
(Devam var)
Çarşamba, 27 Mart 1963
SİGARA TABLASI
— Döşemeye biraz kül d üşürdüm diye karım bana
bu tablayı satın aldı.
APTAL
aptal karışmasını istemeyizKalantor milyoner, karşı­
sından ezilip büzülen da­
TAHMİN
mat namzedine sordu:
Sessizce yaklaştı ve elle
— Benim kızım on parasız riyle
genç kızın gözlerini
fakir bir kız olsaydı onu yi kapayıp:
ne bu kadar severmiydmiz?, — Eğer, dedi, üç isimde
Delikanlı hararetle cevap benim kim olduğumu bile
verdi:
imezseniz sizi öpeceğim!
— Evet, evet..
| Genç kız şu isimleri say— 0 halde oğlum sizi da- dı:
matlığa kabul edemiyece
— Amiral Nelson, Km
ğim; zira biz ailemize bir tof Kolomb, Noel Baba!,.
KIBRIS TÜRK TİCARET
ODASI SEKRETERLİĞİN DEN BİLDİRİLİYOR:
KIBRIS TÜRK TİCARET
ODASI SEKRETERLİĞİN DEN BİLDİRİLİYOR:
Aşağıda isim ve adresini
verdiğimiz firma kullanıl­
mış, lâkin iyi durumda pet
rol enjeksiyon parçaları ih­
raç etmek arzusundadır.
Bu nevi makinelerle alâ­
kalı iş adamlarımızın daha
fazla malûmat için Ticaret
Oda’mıza müracaat etmele
ri rica olunur.
S- L. SHARMA
8 D Oakington Ro
ad, London, W. 9
Adresi aşağıda gösteri­
len İngiliz firması Kıbrıs’­
tan Nisan ayı içinde teslim
edilmek üzere prasa lasanla
rı satın almak istiyorAlâkalı firm aların direk
olarak temasa geçmesi tav
siye olunur.
Gazetelerde Kadın Köşesi
Kadınlara hürriyet ve e- lamdır. Bu, aynı zamanda ları, Forum’da belirtilmek­
şit hak verilmesi tezini sa­ bugün Britanya’da bol bol tedir.
vunan bazı kadınlar, ilk he yayınlanm akta olan kârlı
İngiltere’nin Harrow şeh­
yecanlı anlarında Kadın Kö kadın dergilerinin de kuv­
ri sakinlerinden Mrs- Joan
şeşinin
zamana uygun bir vet kaynağıdırLittle isimli bir amatör tara
şey olmadığını iddia eder­
Milletlerarası Basın Ensti
ler; kadın, eğitim ve ilgi sa tüsü tarafından Kadın Kö-' fından yayınlanmakta olan
bu derginin gayesi, ev ka­
hasının erkeklerinki ile ay­ şeşi ile ilgili olarak geçenler
dınının dimağını işletmek
nı olduğu ve onun artık bir de Pariste düzenlenen bir
ve kabiliyetlerini artırm ak­
çok “ Kadın Köşeleri”
ile seminer, bazı ilgi çekici mü
tır. Bu dergi, daha ilk
kadın dergilerinin sermaye talâalara yol açmıştır. İssayısından,
reklâmcıların
sini teşkil eden ev, çocuk veç’li bir temsilci, tercih evasat bir ev kadınına ro­
ve moda gibi şeylere mün­ dılen konuların şöyle bir Üs
mantik bir şekil vermeleri­
hasır kalam ıyacağını söy­ tesini yapm ıştır:
1- Gıda
ne saldırmaktadırlerler.
ve ilâçlar; 2. Moda, çocuk
Böyle olmakla beraber, ve fal; 3- Ev tezyinatı, hic
Seminerde kabul edildiği
bir yuva kurmak ve çocuk rana uğrıyanlara öğüt. Böy ne göre, Kadın Köşesi yazı
yetiştirmek hâlâ bir kadı­ le olmakla beraber,
Kadın larının değeri günden güne
nın en önemli faaliyetlerin Köşesi malzemesi,
millî artm aktadır. Yuva kurma i
den olduğu gibi, kadınlık m enfaat ve alâkayı da mu­ le meslek işlerinin birleştiril
vasıfları da onun en kıy­ cip olabilir. Geçen yıl bir mesi fikrine şimdi ısınmış
metli hâzinesidir- Bu, onu i- İngiliz günlük gazetesi, do­ bulunan bazı istidatlı kadın
m alâtçılarin çok aradığı ğum servisleri, çocuk ba­ gazeteciler, ilk konu hakkın
başlıca eşya alıcısı haline kım yurtları,
tahsillilerin
da yazı yazmayı artık hor
getirmektedir.
dertleri, evine bağlı kadıngörmüyorlar. Kadın yazar­
Gazetelerde “ Kadın Köşe lar gibi konuları ele almak
lar - ve okuyucular - hâlâ
sim
teşvik eden faktör taydı.
Kadınların,
kendi
şahsî alâkayı çeken konula
imalâtçıların yaptığı rek- dertlerinden hoşlanmadık ra eğilim göstermektedirlerMeselâ aya çıkacak ilk ada
mın ailesi, elbisesi ve yiye
ceğine gösterdikleri alâkayı
fennî teferruata göstermez
Ier.
Otomobil kaza­
sında yaralandı
Rum gazetecilerinden Mi
halakis Midas’ın 4 yaşında
ki oğlu Yorgos Midas, Mağusa Kazasının İpsos köyün
de bir otomobilin kendisine
çarpması neticesinde ağır
surette yaralanm ış ve Lef­
koşa Genel Hastahanesne
W. R- Bennett Ltd.
kaldırılarak tedavi altm a a
The Farm 735 Staines Rd. lınmıştır.
BEDFONT,
FELTHAM,
MIDDX UK.
ÇİÇEK,
ÇİÇEK
Okulumuz
bahçesinde,
buket ve çelenk için Kaime
ri Lâle, Hercai Menekşe,
Şebboy ve Misk çiçeği sa­
tılm aktadır. Çiçek meraklı
larına saygı ile duyurulur.
Küçük Kaymaklı İlkokulu
Sütyen ve korse
! Dolma Kaleminiz Kreuzer mİ? vazifesi gören
yeni bir elbise
yiLDlZLAR KONUŞUYOR yapıldı
SEVGİLİ ÖĞRENCİLER
Son olarak, erkekler de
evlerin dekorasyonu ve ço­
cukların yetiştirilmesine da Bir Paris Moda Evi, Japon stilini örnek alarak yukarıdaki defilede teşhir edildi­
ha çok alâka göstermeğe ğini gördüğünüz kimono biçimindeki kreasyonları lânse etmiş, çok beğenilmiştirbaşlamışlardır. Anlaşılıyor
ki Kadın Köşesi, daha iyi
pırlanta ile süslü bir elbise
bir şekilde ve daha anlayış
yaptırarak onu gölgede bı­
lı bir davranış ve saha ile
rakmayı bildi. Mrs. Smith
devam edecektir- İstenilen
Wilkingson’un
elbisesinin
şey, erkeklerin mahcubiyet
5 milyon dolara sigortalı ol
hissetmeden okuyabilmele duğu söylenmektedir.
( ikinci sayfadan devam)
ri için sadece yeni bir baş­
ödediTarihin en pahalı elbise­
lıktır.
Bu firmanın
satıcıları,
işlerine vasiyet etti.
si,
muhtemelen 1600 de
Diğer bir meşhur müsrif hiç değilse avucuna, Doğu­
“Coal Oil” Johnny Steel’dir* lu bir hükümdar tarafından Fransa kraliçesi olan, TosSteel, bir defasında, giyimi yüz dolarlık bir bahşiş sı­ kana Grandükasınm kızı
için bir günde sekiz bin do kıştırılan West End’li kapı­ Marie de Medici tarafından
yaptırılmıştırcı kadar şaşmışlardırlar sarfetmişti.
, t OĞLAK BURCU (21 Aralık-20 Ocak):
Her ne pahasına olursa olsun, gayreti elden
bırakm am ağa mecbursunuz. Bilhassa rivayetlerin
büsbütün çoğaldığı bugünlerde dikkat şart-
KOVA BURCU (21 0cak-20 Şubat):
Hamle denen şeyin zaten adı üstünde oldu­
ğuna gore en ulak bir gecikmeye bile tahammülü
yok, dem ektir. Biraz acele etmelisiniz.
BALIK BURCU (21 Şubat-20 Mart):
Durum ıyı değil, mükemmel- hakat siz hâlâ
bir noktada ısrar ediyor ve hep aynı iddiayı ileri
sürüyorsunuz. Hiç doğru değil.
KOÇ BURCU (21 Mart-2l) Nisan):
Kendini iki boşluk arasında kalmış gibi mü­
tereddit hisseden biri varsa, bu da siz değilsiniz
herhalde. Aksi tesire yol açıyorsunuz.
BOGA BURCU (21 Nisan-20 Mayıs):
Juıl ı ucivranaşaara a rtış son vermeniz icabe
diyor- Öız bu şekilde iyi bir tesir uyandırdığınız
zehabına kapılıyorsanız, yanılıyorsunuz.
İKİZLER tfURCU (21 Mayıs-20 Haziran):
İyi niyetli olmakta devam ettiğiniz müddet çe sizi çekem ıyenler, çekemedikleri için de pusu
vurmağa Kalkışanlar hüsrana uzrayacaklardır.
(PARİS — TOKYO MODASI
New-York, — Rudi Gernreüch adında Kaliforniya’Iı bir spor giyim eş­
yaları imalâtçısı hiçbir iç
çamaşır giymeyi icap et
tir t ey en ve giyı me işin}
çok seri hate getiren ga
yet otfjinal yepyeni bir
elbise imal etmiştir.
“ Şipşak R ob” adı veri­
len bu elbise bugüne kadar
giyim eşyası imal eden en­
düstri kollarında en fazla
zaman tasarrufu sağlıyacak
keşif addedilmektedir. Bu
elbisenin içinde ona bağlı
vaziyette ve mayo biçimin­
de
bir
kısım vardır.
Mayo biçimindeki bu “ iç kı
sim” hem korse,
hem de
sütyen hizmeti görmekte ve
çıplak vücut üzerine sür’at
le giyilebilen bu elbiseyi gi
yenin vücudu sanki korsesi
ve sütyeni varmış kadar bi
çimli görünmektedir.
Tarihte Meşhur
Müsrifler
Başka bir sefer, canını
sıkan bir garsonu kovabil­
mek için, bütün bir oteli,
bir günlüğüne on bin dolar»
kiralamıştıZamanımızın en cömert
adam larından biri halen İs
koçya’da yaşam aktadır. Ne
yazık ki reklâmdan kaçındı
ğı için, yaptığı iyiliklerin
çoğu meçhul kalmıştır.
Bir gün bir revüden o ka
dar hoşlanmıştı ki, revü kı*
larının her birine bir vizon
manto hediye etmişti.
Bir süre önce Hindi
bir mihrace, pahalı bir oto­
mobil satın almak
için,
Londra’ya gelmişti. Günün
birinde hoşuna giden bir
Rolls Royce gördü ve fir­
maya, bu tip iki bin otomo
bilin parasını peşin olarak
TERSİNE TARAFINDAN
STRIP — TEASE
Hem sevdiğiniz kimseyi, hem de kendinizi
hayal kırıklığına uğratm ak istemiyorsanız biraz
daha ketum davranın- Başka çare de yok.
YAY BURCU (21 Kasım-20 Aralık):
Siz her şeyin kendiliğinden olup biteceğine
' inanıyorsanız neticede ümitsizliğe düşmeniz işten
; bile değil. Evvelâ teşebbüse geçin bakalım.
BUGÜN DOĞANLAR: Herkese karşı saygılı[ dırlar. Herkesin de kendilerine karşı saygılı hare! ket etmesini isterler. Aşk mevzuunda biraz herca
[ idirler. Buna mukabil sevdikleri kimseden mutlak
[ sadakat beklerler*
Jüpon giyme ihtiyacını
da ortadan kaldıran “ Şıp"
şak Rob”
Twist veya
Rock’n Roll gibi hareketli
danslar yaparken eteği ha­
valananları da mahcup dü­
şürmemektedir. Kaliforni ya kadınları, bu elbiseleri
hem pratik, hem de orijinal
bularak
benimsemişlerdir.
“Şipşak R ob” un bilhassa
bahar ve yaz aylarında kul
lanılışı ve pratikliği dolayı
siyle de moda olacağı tah­
min edilmektedir.
tl. Kraliçe, bu şahane elbi­
seyi yalnız bir kere, 14 Ey
lül 1600 günü giymişti.
SARI HUMMA AŞISI
Sarı humma aşısı icap e
Bir süre önce dünya
nin en şık kadını diye tam den memleketlere gidecek
nan Bayan Jean Nash’ın , veya oralardan geçecek o50 bin inciyle süslü bir t u , lan şahısların aşılanmak üaleti vardı! zere 29 Mart 1963, Cuma
Fakat rakibi olan, Mrs. günü ö.e. saat 10’da Lefko
Smith - Wilkingson adlı İn şa Kaza Hükümet Doktorugiliz kadını, hakiki altından nun Dairesinde hazır bulun
örülmüş ve yetmiş beş bin maları gerekmektedir.
! GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
NAKLİYAT
HAYAT
TRAFİK
KAZA
Sigortalarınız için her zaman ve her yerde
emrinizde ve hizmetinizdedir.
SÜRAT — EMNİYET ve KOLAYLIK
GÜNEŞ SiGORTA’dadır
VIV-UP
çın. Çünkü bunların hepsi de fırsat kolluyor.
3000 pırlanta ve 39000
inci ile işli olan bu elbise
3,500,000 dolara çıkmış
YANGIN
YiüJNGr-Ç BUJrtCU (21 Haziran-2U T em m uz):
i enııkeıi olmamakla beraber, can sıkıcı bir *
duruma m aruz kaldığınız halde, sükûnetinizi boz
m adiğiniz ıçm her şey kendiliğinden yatışacak“Şipşak rob”un içinde vücudu korse ve sutyenüymiş
A R SLA N BURCU (21 Tem m uz-20 A ğustos):
BİR DAKİKADA
gibi
biçimde tutan bir mayo mevcuttur- Elbiseye dikili
Böyle müstesna anlarda bir insanın teferruat
Bir dakikada giyilen ve­
olan
bu mayo, iç çamaşırı vazifesini de görmektedir.
‘ i üstünde tazla durmam ası normal olmakla beraber
ya çıkarılabilen bu elbise
sız yine de çok dikkatli olmalısınız.
sayesinde artık
kadınla,,
B A ŞA K BU RCU (21 Ağustos-20 E y lü l):
sutyen bağlarının vücutla­
Mânen olduğu kadar m addeten anlatabilme ] >
rında bıraktığı izden, korse
nin de karşılıklı bir dengeyle kabil olabileceğini
nin alt veya üst kısımların
kabul edin ve hıslerinizi buna göre ayarlayın.
dan
taşan etlerin kaşıntısın
TERAZİ BURCU (21 Eylül-20 Ekim):
dan şikâyet etmıyeceklerBir türlü güvenemedığiniz kimselere güven- ;
dir.
memekte tamamıyle haklısınız- Gözünüzü dört a- ,
AKREP BURCU (21 Ekim-20 Kasım):
1951’de İran Şahı ile ev
lenen Süreyya İsfendiyari’
nin düğün elbisesi pek az
geline nasip olan kıymettey
di. Parisli terzi Dior tarafın
dan dikilen bu elbisenin üze
rine altı bin pırlanta işlen­
mişti. Değeri 2 5 0 bin dolar
tahmin edilmektedir.
international
Bol Köpüklü
Pek YaKinda Piyasamızda
Daima KRFUZER Dolma
Kalemlerini tercih ediniz.
Genel Mümessili : Can Kardeşler Ltd. Şiti.
50, Atatürk Meydanı ,
Lefkoşa ■ Tel : 6351.
Paris’in meşhur kabarelerin
den “Sex de Paris” tersine
tarafından strip-tease nu­
maraları yaptırm ağa başla­
mıştır. Strip-tease’de kızlar
sahneye tepeden tırnağa gi
yinmiş olarak çıkıp yavaş
yavaş
soyunmaktadırlar.
Bunda ise kızlar sahneye
çıplak olarak çıkm akta ve
yavaş yavaş giyinmektedir­
ler.
Diğer Kazalardaki şubeleri
Mağusa : Otello Seyahat BUrosu
16, Liman Yolu Tel : 4481
Lâmaka : Jet Seyahat Bürosu
Küçük İskele Sokak.
TEL : 2937
F SAYFA 4
A K I N
Çarşamba, 27 Mart 1963
MAÇIN
İtalya7daki
»a m
İÇİN
TÜRKİYE - İTALYA
AKIM
İstanbul'da yine karsıkarsıya
ADAMIZDA KARŞILAŞMALAR YAPACAK
Malatya Karması dün geldi
Başkan Osman Çağlı, MalatyalI­
lardan selâm getirdiklerini söyledi
Mağusa’ Türk Gücü tara
fından davet edilen Malat
ya Futbol Karması kafilesi
T. H- Yollarına bağlı bir u
çakla dün saat 4 ’de Kıbrıs
ya kulübüne gelmiş ve ya
rım saat kadar istirahat et
tikten sonra Mağusaya harekett etmiştir,
M ağusaya hareketten ön
tin Varan, Necati Dal, Yıl tır. Sporcusu çağrılan diğer
maz Onat, Mirza Ercisli, takım lar ise şunlardır: Ada
Aziz Ovagül, Fevzi Türe- fi Spor, Malatya Hava Gügün, Nedim Özgüler, Çetin cü ve SümersporDuman, Erdoğan Ergün,
M alatya’da intişar eden
Saim Saybayraktar be Bed Ufuk Gazetesinin muhabiri
Asım Türkmen’ni de dahil
ri KarlıdağBu kafile içerisinde Fev olduğu kafile istirahatten
zi Türeyün ve Ünal Dün­ sonra Mağusa’ya hareket et
dar, Türkiye Genç Milli Ta miştir.
kım ında, Saim Saybayrak­
Misafir takım bugün ö.star ise Amatör Millî takım Mağusa’d a antrem an mahi­
da oynamaktadırlar,
yetinde olmak üzere Türk
Kafileye, bu sene bölge j Gücü Genç Takımı ile bir
lig şampiyonu olan Ş e k e r, karşılaşma yapacaktır,
spor’dan 9 oyuncu alınmış |
A. H. Alsancak
a vasıl olmuutur. Hava ala ce kafile b a§kanı 0sm an
nındaki gümrük muamele- Çağh bir basın toplantısı
sinden sonra kafile Çetinka tertiplemiş ve ezcümle şun­
ları söylemiştir:
“ Her şeyden önce siz
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
Kıbrıs Türklerine kavuşma
nin sevinci içindeyiz- Bize
ORGANİZASYONU:
jkarşı gösterilen bu samimi
ve sıcak hava karşısında
size minnettarlıik hislerimizi
belirtecek kelime bulamıyo
rum. Siz Kıbrıs’tı kardeşle
rimize başta Malatya Valisi
olmak üzere bütün Malat»
ya’lılardan sevgi ve selâm
• w •
27 Mart 1963, Çarşamba, far getirdik. Kıbrıs’a geli­
Mağusa’da
şimizden duyduğumuz sevin
MALATYA KARMASI
ci izah edemiyorumi 1e
“ Kıbrıs’a spor temasları
TÜRK GÜCÜ GENÇ TAKIMI
için geldik. Fakat bize kar
(K ıbrıs Lig Lideri)
den müteşekkil kafile ile
(Öner Önsel bildiriyor)
bize sporu unutturdu. Hisle
Birinci
devrede oynanan
3 0 Mart 1963, Cumartesi
rimi ifadeden acizim. Bü­
DTB — TOL maçında ha­
Lefkoşa’da
tün Kıbrıs Türklerine Ma- keme tecavüz etmekten sa­
MALATYA KARMASI
latya’lılarm ve bizim se- nık olarak Mahkemeye ve*
i 1e
lâmlcj'imızı gazeteniz vasi rilen Leymosunlu Hali MehYENİCAMİ
tasiyle iletmenizi rica ede- met, bugün Leymosun Ka(1962 Kupa Şampiyonu)
rım.
za Mahkemesi huzuruna çı­
Başkan
Osman
Çağlı
ile
karılmış ve suçlu buluna­
31 Mart 1963, Pazar
Rıza
Dündar,
Abdullah
Sir
rak cezalandırılmıştır.
Mağusa’da
oğlu, Hüseyin Saim, Şahin
Bu davayı yakından taMALATYA KARMASI
Yüksel
ve
antrenör
Muzaf­
kıbetmek
için Mahkemeye
i l e
fer
Erta|n
isimli
idareciler­
birçok
meraklı
kimse gel­
ÇETINKAYA
den
müteşekkil
kafle
ile
miştir. Aynı zamanda, teca
1962 Kıbrıs Lig Şampiyonu
gelen oyuncular şunlardır: vüze uğrayan hakem Ali Sıt
. Candaş Yener, Salih Ulu­ kı ile o günkü hadisenin şa
3 Nisan 1963, Çarşamba
dağ,
Ökkeş Özpamuk, Ü- hitlerinden hakem Yıltan
Mağusa’da
ner Baykal, Baytekin Ottaş Muslu da Mahkemede hazır
MALATYA KARMASI
Ünal
Dündar, Selçuk Ortaç, : bulunmuşlardır.
i I e
Göral
Akar, Mehmet Alyüz j
Ali Sıtkı, suçluyu MahTÜRK GÜCÜ
(1961 Kupa Şampiyonu) Abdülkadir Yücel, Sabahat keme huzurunda affettiği için suçlunun cezası hafifletilmiştir.
MERKEZ HAKEM KOMİTESİNDEN:
Sanığın aleyhine iki da­
va getirilmiş: bunların bi-
Malatya Karması,
Maoları 1
Hakeme tecavüz
ettıgı için
cezalandırıldı
•
•
Maçı Ankara Radyosu verecek
si günü öğleden sonra Fe­
Istanbul: derasyon
Başkanı Orhan
Türkiye Millî Takımı, bu
gün Dolmabahçe Stadında, Şeref Apak ve antrenör Bü
İtalya ile, Avrupa Kupası­ lent Eken’in katıldığı bir
nın ilk turundaki 6-0 ’lık îbasin toplantısı yaparak,
maçın rövanşını oynayacak İtalya karşısına çıkacak ta­
tır. Bütün çalışmalarını ta kımımızı tesbit etmiş ve a
marnlamış olan takımımız, çıklamıştır. Buna göre, Mil
futbolcuları, dün kamp ma lî Takımımız, İtalya karşı
hallinde yürüyüş yapmışlar­ sında şu tertiple dizilecektir:
dırTurgay -Muzaffer, Sürey
Diğer taraftan Pazartesi
akşamı şehrimize gelen I t a i ; » » ; Öl„er- Ça " * °r.’ Iimce' yan Millî Takımı da dün ?*"»> §eref’ N «*“ - S u ,t
maçın oynanacağı stadda Uğur
Bu m açta takım kaptan
hafif bir çalışma yapmıştır.
lığını
Turgay yapacaktırİtalya Millî Takım ının
Sahada S’kı Tedbirler
Türkiye’ye karşı oynıyacaAlınacak
ğı nihaî tertibi şöyledir;
Maç esnasında saha için
Vieri - Maldinı (Kaptan),
de fazla kalabalık olmama
Facehetti - Tumburus, Saisı
için, Federasyon ile Stad
vadore, Trapattonî - OrlanMüdürlüğü işbirliği yapmak
do, Puia, Sormani, Corso,
tadır. Bu arada Federas­
Menîchelli.
Bugünkü maçı idare ede yon, sahaya her gazeteden
sadece bir foto muhabiri a
cek olan Bulgaristan Fede
lınması hususunda karara
rasyonu’na mensup 3 ha
_
. .
kem ise dün şehrimize gel- varm ıştır. Saha içine gıremişlerdir.
Maç 15.30’da Başlıyacak
Futbol Federasyonu ma­
çın saat 15-30’da başlama­
sı kararını alm ıştır. Durum
İtalya Federasyonuna ve U.
E.F.A-’ya bildirilmiştir.
Takım Açıklandı
Teknik Komite, Pazarte-
rincisinde 15 lira para ceza
sına çarptırılm ış ve bir yıl
için £30 kefalete bağlan­
mıştırİkinci davada ise sanık,
£3 para cezasına çarptırılmış ve bir yıl için £30 ke­
falete bağlanm ıştır.
Dava m asrafı olarak da
£ 3 .250 mil ödemesi emrolunmuştur
İNGİLİZ ÜSLERİ
(Birinci sayfadan kalan)
»t
Hemşire
Okulun­
da ya­
pılan dün
kü tören
3. Sulhi Garan
Hakem İmtihanı
Türkiye ile yapılacak ma
çın neticesi, İtalyanlar için
pek mühim değilse de bü­
tün memlekette bu karşı­
laşmaya büyük ilgi göste­
rilmektedir.
Nitekim İstanbul’a giden
kafilede İtalyan Radyosu’nun spikerleri de bulunmak
tadır. İstanbul’da bugün sa­
at 3-30’da başlıyacak olan
Türkiye — İtalya futbol
maçının 90 dakikası da İtalyan Radyosu tarafından
yayınlanacaktır.
Diğer taraftan, İtalyan
futbol m eraklıları, Türkiye
— İtalya futbol maçını per
şembe günü televizyondan
tam olarak görebilecekler­
dir. İstanbul’a gidecek olan
televizyon operatörleri, İtal
ya Millî Futbol Takım ının
İstanbul’daki
gezintilerim
ve maçın tamamını filme alacak ve bu film perşembe
günü İtalyan televizyonun*
da seyredilecektir.
Nüfusla ilgili istatistikler
( B ir in c i sayfadan kalan ) yalıların sayısında kaydedi I uyruklu nüfus, yekûn nüfu
gelişme kaydedilm iş*. 7 ya ¡en ,"* * !
Sura?‘ da j“ ” % 4 ' 5 '' leSkil etmekteı
ı
ı
..f i kaydedilmelidir kı, yabancı Idır.
şından yukarı olan nurus 1 _________________ ______________________ ___________
arasındaki cehalet nisbeti ANADOLU'DA TÜTÜN GÜZELİ SEÇİLECEK
1946 da /o 33 iken, 1960 j İstanbul 26 (Basın— YaEkici bölgelerd eçalışan
da % 1 8 ’e düşmüştür. Bil- yın) : TEKEL Bakanı Or- tütüncü kızların en güzeline
hassa kadınlar arasında ce han Öztrak, Türk tütünleri- “ Sarı Gelin” denildiğim de
halet nisbeti 1946’da % 4 8 ni dışarıda tanıtm ak iç in ; sözlerine ekliyen Bakan,
iken 1960’da % 2 7 ’ye düş büyük bir propaganda kam “ Bu seçimi tütün ekicilerine
müştür.
Ipanyasına girişileceğini ve yaptıracağız ve seçilecek ti
5 yaşından yukarı olan bu arada Anadolu’da bir tik bir Anadolu güzelini, A4 9 8 ,0 0 0 ’lik n ü f u s u n ] “ Tütün Güzeli” seçilerek A- m erika’ya ve diğer yabancı
9 7 ,0 0 0 ’i
yani
takriben nıerika ya gönderileceğini a memleketlere göndereceğiz”
% 2 0 ’si okula hiç gitmemiş çıklamıştır.
1demiştir.
tir; 300,000 veya takriben
% 6 0 ’ı yalnız ilk okula işti
rak etmiş;
89,000’i yani
takriben % 18 ’i orta veya
teknik okullara gitmiş ve
4 ,200’ü yani takriben % 1
i Üniversite öğrenimi yap­
m ıştır. Okula “ gitmiştir ve
ya iştirak etmiştir” tabirin
den, okula kaydolunmuş tur
manası çıkarılm alıdır, okul
dan mezun olmuştur mana­
sı çıkarılmam alıdır. Okul
yılları hakkında ileride ay­
rı istatistikler verilecektir.
cut değildir).
Yine Kıbrıs Hükümeti, İn
giliz aile fertlerinin “ emni­
yet mevkileri” nde istihdamı
konusunda artık İsrar et­
mek arzusunda olmadığını
da Britanya Yüksek Komi­
|
serine bildirmişti. Kıbrıs Hü
kümeti, dikkatli bir tetkik
neticesi azaltılmış olan o gi
bi mevkilerin sayısının ar­
tık üs bölgelerinde istihdam
edilen Kıbrıs’lılarm yekûn
'ay ısısbakım ından kale alın
mıyacak kadar az olduğunu
kabul etmişti. Kıbrıs Hükü­
meti, bunun tamamen İngi­
liz Hükümetinin takdirine
bağlı bir mesele olduğunu
ve bu hususta İngiliz Hükü­
(Birinci sayfadan kalan)
metinin hüsnüniyetine gü­
Kıbrıs’ta ana dillerden
Türk Hastabak’cıları
venmekle iktifa etmeği de
ATLETİZMDE YENİ BİR
gayri
diller de geniş ölçüde
K’b rs Türk Hastabakıcı­ kabul etmiştir.
DÜNYA REKORU
kullanılmaktadırNüfusun
lar Cemiyeti önümüzdeki Cu
İngiliz Hükümeti, mümAmerika’nın Arizona eya martesi Lef’koş aHemşire 0 ...
,. „ ,
, , , % 2 0 ’si, kendi diline ek ola
letinde yapılan aç.k hava kuIundaÖ.S. saat 6’da
bir kunJ 0,dV ^ derecede kad- rak yabancı bir dil konuş­
atletizm müsabakaları esna toplantı yapacaktır.
, f°
Ş1 kıbrıslı must^ d e m m aktadır; hemen hemen
Üçüncü Sulhi Garan Hakem imtihanı 31 Mart,
Ton|ant.|an
A.UU» ! 1
' w f dil™ % 5 ’i, kendi ana diline ek
1963 Pazar günü ö.e. saat 9-00’da Lefkoşa Erkek sında 200 metre dünya re
koru kırılm ıştır.
u. •
TiimA.tarafından işgal edilen olarak iki yabancı dil bil­
Lisesi Salonunda yapılacaktırTanınmış allet Amerika!, y / I
rtİ!İ
mevkilere yerleştirmesi deAdada en
Dir çay
verueceK ve
ve ru}lte etmiştır. pakat birçok m ektedir;
_ #fazla
n n
ı
nr\
üir
VaJ parası
partisi verueceK
Bu imtihana aşağıdaki maddelerde belirtilen ev­ r
Carr 220 yardayı 2 0 4 . . b„ part¡Je-----m ¡i|¡
j .,
n»
—
j
kullanılan
ikinci
dil
Ingiliz
safı haiz şahıslar iştirak edebileceklerdir:
ahvalde, mesela hastabakı.
?
nıyede koşarak, 2 0 5 le Be oynanacaktlr.
.
cedır,
1U
yaşından
yukarı
1) Birinci Sulhi Garan kursuna iştirak etmiş bü­
cılık veya İngilizce ogretrrutı, Johnson, K a d fo rd ,1 ---------------tün hakemler..
menliği
mevkileri hususun
Norton, Dıayton ve Hayes' i KIBRIS TÜRK TİCARET
la % 12.4 u ve 1960’da
2 ) Evvelce hakemlik yapmış olup da istekli odaki
gibi
Kıbrıslı nam­
e ait bulunan 200 metre ve ODASI SEKRETERLİĞİN /o l4 .2 ’si bu dili biliyordulanlarzetlerin olmayışı, yahutta
220 yarda dünya rekorları DEN BİLDİRİLİYOR;
Ana
dile ek olarak kullanı3 ) Yukarıdaki maddeler dışında kalıp hakem3 2 ’nci İzmir Enternasyo­ evden okula, okuldan eve
nı yenilemiştir.
an diğer en popüler dil EJik yapmak istyienler.
nal Fuarı’nın 20 Ağustos* giden çocuklara otobüsler­
lencedir.
Rum olmayan top
D
iz
ilip
B
a
sıld
ığı
Y
e
r:
Bu imtihana katılmak istiyenler 29 Mart 1963
20 Eylül 1963 farihleri ara de refakat veya kılavuzluk
/ekün
130,000
nüfusun tak
A
K
I
N
Basım
evi
Cuma günü akşam ına kadar 6 fotoğrafla birlikte Ha­
sında açılacağı alâkalılara etmek gibi günün bütün sa­
Lefk/jşû
kemler Birliği Başkanlığına m üracaat edebilirler.
atlerini doldurmayan (part riben 4 0 ,0 0 0 ’i Elence konu
duyurulur
time) işlerde çalışmak husu abilm ektedir; yani Rum ol
sunda Kıbrıslılar arasındaki nayan her üç şahıstan biri
hevessizlik yüzünden buna Rumca biliyor. Bu şahısla­
imkân olmamıştır. Bu se­ rın çoğu (takriben % 97 )
PRENSİBİMİZ:
bepten Lefkoşa’daki toplan Türk türCan ve Mal Emniyeti ile Müşterilerini 1
Doğum
tıda iddia edildiği gibi bü­
EMNİYET — KONFOR — SÜR’AT
EKO1946 yılında Kıbrıs sa­
tün asker aileleri efradının
NOMI içerisinde memnun etmektir
yerine Kıbrıs’lı konması me kinlerinin % 2 ’si ve 1960
Seyahatlerinizde mutlaka bizleri 6 3 5 1 nu­
selesi bahis konusu olamaz. yılında % 5 .4 ’ü Kıbrıs hari
maralı telefondan arayınız
Bazı ahvalde gerekli evsafı cinde dünyaya gelmişlerdir.
50 Atatürk Meydanı, Lefkoşa. . .P. Kutusu 885
haiz Kıbrıslı yoktur; bazı­ Buna sebep, Egemen Üs­
16 Liman Yolu, Mağusa . .
Tel. 4481
larında ise Kıbrıslılar ilgili ler ve Muhafaza Edilmiş
işi istememektedir.”
Bölgelerle ilgili olan Britan
•
cek muhabirlere kokart da
ğıtılacaktır44 İtalyan Gazetecisine
Yer Ayrıldı
Maçı takip etmek üzere
evvelki akşam İtalyan Millî
Futbol Takımı ile birlikte
şehrimize gelen 44 İtalyan
gazetecisine numaralı tribün
de yer ayrılmıştır. Yabancı
basın mensupları basın tri
bününe girmiyecek numara
lı tribünde kendilerine ay­
rılan yerde maçı takip ede
çeklerdir.
Maçı Ankara Radyosu
Verecek
Öğrenildiğine göre bugün
kü karşılaşmayı saat 15den
itibaren Ankara Radyosu
naklen yayınlıyacaktırMİLLÎ MAÇ İTALYA
RADYOSUNDAN DA
NAKLEN YAYINLANIP
PERŞEMBE GÜNÜ İTALYA
TELEVİZYONUNDAN
SEYREDİLECEK
Roma: -
Z tlt
vJ
k
a
I I
m
f a R U I I İ İ I |f lH tl tlll lilll ll t l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l < l l l l l i l l l l l l l l l l l H I I I « l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l t l l l l H I I I I I I I I I |l l ||||l l ||||l ||l ||||||||||||||n |l l |l t a i l |l l |l l l l ||l |||( |||
CAN KARDEŞLER Seyahat Bürosu
“ÂRTn T
Okuyunuz
Ve
okutunuz
a n
t
ır r .
m
a ır
^
-ı-
r ı
a v .
f ııır m
a ım
^
>
“
AĞRILARA KARŞ'
OPON
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
1 619 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content