close

Enter

Log in using OpenID

B o z k u r t Geçici Kabine Bakanları Bugün Açıklanacak

embedDownload
H e r G ü n 4 S a y f a F i a t ı 15 M i l
Perşembe
2
NİSAN
Karın Bizimdir
1959
B
o
z k u r t
GÜNLÜK
MÜSTAKİL
SİYASÎ
GAZETE
SAYI : 1046
YIL : 8
Müdür ve İmtiyaz Sahibi: C'KMAL TOGAN
Adres»: Asmaltı No. 7d, Lafkoşa - Kıbna.
Telgraf: “BOZKURT” - P. K. 824 - Tel. 2951
Dizilip Hasıldı fi-' %’er: "Bozkurt Basımevi”
Geçici Kabine Bakanları Vali, dün Girne ve Magusayı ziyaret etti
TURİZM TEMSİLCİLERİNİN YAPTIĞI
Bugün Açıklanacak MAĞUSADABİRTÜRK
TOPLANTIDA V A L İD E KONUŞTU
KABİNE İLK RESMİ TOPLANTISINI 6 NİSANDA YAPIYOR
Toplantıda Turizm İle İlgili Birçok Meseleler Görüşüldü
Makarios Dışişleri Bakanlığını da Ühdesinde Bulunduracakmış
17 Şttbat 1056 da Londrada
imzalanan Kıbrıs ajKİlaşınası
«ereglnce tevekkül edecek olan
Kabinesinin Bakanları
S n Dr. F a n i Küçük ile
Başpapaz Makarios t a r a lım ın
açıklanacaktır. G erek Türk, ge
rekse Rum B akanların kim ler
olduğu halk tarafından ancak
bugün öğrenilecektir.
Rum siyasî çevrelerinden sı«n haberlere bakılacak olursa
Başpapaz Makarios, C um hur­
başkanlığı vazifesine ilâveten
Dışişleri Bakanlığı vazifesini
jc Uhdesine alacaktır.
Türk Bakanların bir sürpriz
teşkil etmiyeceğine in an ılm ak­
taysa da, Hum Bakanların sürp
,rizji olacağına Inanılm aktadır.
Rum Bakanlar arasında Solcu
Rum partilerine mensup kim -
se'.erin tek bir B akanın dahi
bulunm adığı tem in edilmekte­
dir. Durum bu merkezdeyse,
R um ların bir rejim mücadele­
me girişeceklerine İnanılıyor.
B A K A N L A R G E Ç İC İD İR
Göl^e Kabineyi teşkil edecek
olan. B akanlar geçicidir. Cum ­
hurbaşkanı ile Cum hurbaşkanı
yardımcını seçildikten sonra
bugünkü Gölge Koblneyi teşkil
edecek olan B akanlar değiştiri­
lebilir.
Kıbrıs anayasası gereğince
B akanların seçilmiş olması şart
değildir.
Cum hurbaşkanı ile
Cum hurbaşkanı Yardımcısı ken
dİ B akanlarını seçilmemiş şa­
hıslar arasından tâyin etmek
hakkına sahiptir. Bundan da
anlaşılacağı gibi B akanlar se­
çimle değil, tâyinle
getirilecektir.
iş
başına
lacağım ız şüphesizdir. Çok şü­
kür ki, cemaatimiz arasında
ideoloji farkı bulunm am akta­
SAfiCl-SOLCU M Ü CADELESİ dır. Bu bakımdan cemaatimizin
Bakanlıkların sağcılar ara­ birlik ve beraberliği kuvvetli­
mda dağıtılm ış olması Rum dir ve bu birlik ve beraberlik
solcularım çileden çıkartnıştır. sonuna kadar aynı ahenkle de­
Solcu çevrelerden, sızan haber­ vam edecektir.
lere bakılacak olursa, Solcu
R u m lar Makarios kendilerini
aday dahi göstermemiş olsa
Seçimlere İştirak edeceklerdir.
Sağcılarla solcular arasında
çetin bir seçim mücadelesinin
cereyan edeceğine inanılm akta
dır. Makarios durum a hâkim
olmak için bazı im kânlar ara­
m aktaysa da şimdiki halde, bu
Kendinize, arkadaşınıza
im kânlar im kânsız gibi görün­
mektedir.
ve çocuklarınıza en güzel
ünüm üzdeki günlerde çetin hediye 500 mile alacağnız
mücadelelerle karşı karşıya k a ­
K .T I. Federasyonu
Azalarına Bayramlık
Hediye
büyük ikramiyeli bir bilet­
tir.
Kendinize şans alu’ken
fakir çocuk yurdumuzun
temeline de yardım etmiş
olacaksınız.
1500 lira
kıymetinde
Köşklü Çiftlikte bir arsa;
motosiklet; saatlar, fotoğ­
raf makinesi, buz dolabı,
radyo v.s. v.s.
19 Mayısta çekilecek
olan biletleriniz sizi bekli­
yor.
En büyük bayramlık
En büyük sürpriz.
m u $ o
Toprak Meselesi
Kum bacınındaki gayri saıııimi neşriyat, biltUn ko rku n çlu ­
ğu ile devam etm ektedir Kum ­
ca gazeteler, T an ın ve Tabii
Kaynaklar Bakan iğinin cem a­
atimize verilmesini lenkld et­
mekte ve Tanm Bakanlığının
cemaatimize ayrılm ası k a rs ı­
sında Rum r«muatlniıı endişe
duyduğunu yazm akladırlar.
Hu mevzuda Rumca gsv/.etelerln ne derecede samimi ol
dukları bir kere daha kend ili­
ğinden ortaya
çıkm aktadır.
Tarım ve Tabii K a y n a k la r B a ­
kanlığının cemaatimize veril­
mesi kadar yerinde bir ka ra r
olamazdı. Çünkü bıı m em leket
teki toprağın İni.vilk bir l>ı um
bizimdir ve Türk köylüsü toplakla mücadele eden lılr toalıııılıı teşkil etmekledir.
Tanın ve Tabii K a y n a k la r
11:11 anlığını» bl/.e verilm esi
karsısında duyulan endişenin
Dışişleri ve içişleri B a k a n a k ­
ları ile mukayese edilmesi nalı
ela:ez n.i ? Dışişleri B a k a n lığ ı­
nı uhdelerine alanlar, Içlşl-rl
llakun'ığını da bize bırakm a ly
ıhlar. Kğer Rum cem aati bu şe­
klide hareket etmiş olsaydı, bu
mevzuda samimiyetini İspat
etmiş olacaktı.
Ticaret ve Endüstri B a k a n ­
lığını gene Rumlar uhdelerinde
bulundurmaktadırlar.
Bunu
karşılayacak diğer B akanlık ar
ilan Maliye Bakanlığının da
bize verilmesi icab etm ezm lydiî Bir taraftan
ticaret ve
Endüstri Bakanlığım uhdeleri­
ne alanlar, diğer tarafta n M â­
liyeyi yakalamışlardır.
Hakanlıkların tevzi şeklinden
şikâyet etmek yalnız bize düş­
mektedir. Fakat bütün Hamlini
yetimizle Kıbrıs ihtilâfının so­
na ermesini, memlekete n or­
mal hayatın yeniden doğm asını
tacil etmek gayesiyle her nıeselede olduğu ğlbl Bakanlıklunn tevzii mevzuunda da sam i­
mi hareket ettiğim iz şüphesiz­
dir. Bizim bu kadar a çık sam i­
miyetimiz karşısında halâ da
ha Rumların gelişigüzel n eşri­
yatla bulanması v e ortalığı
velveleye vererek y ay g ara ko­
parma* gülünçtür.
Rum cemaati Kıbrıs Cum hu­
riyetinin bir sam im iyet atıııosferl İçinde kurulmasını kaip•en arzu ediyorsa, R um ca g a ­
y e le r müsait bir h ava ya ra t
‘«ak |ç|n tahrik, tethl.ş hnvaj'm pl|l''n bırakmalı ve sam im i
»'politikanın seyrini tak ip
amelidir. Aksi takdirde blitün
?»yret ve İhtimamlara rağm en
Şene hava değişebilir,
gene
MU? t>U,Utlar
hepimizi
K.T. Kurumlan Federas­
yonu Yardımlarınızı Bekli­
yor.
Hepimiz Birimiz,
Brimiz Hepimiz için.
Kıbrıs Valisi Sir Hugh Foot.
dün Girne’yl ziyaret etmiş ve
Kızıl Haç Çocuk Yurdunu gez­
m iştir..öğle yemeğini Girnede
“Seaman’s House’’da alan Vali
daha sonra helikopter İle Mağusa’ya hareket etmiştir. Vsli
M araşta Rum belediyesini ve
Belediye Başkan Vekilini ziya­
ret etmiştir.
İkinci Başkan geride kalan
fevkalâde ahval kanunlarının
da en kısa bir zamanda kaldı­
rılması temennisini İzhar etmiş
ve Genel Vali bu temenniye
verdiği cevapta, Cumhuriyet
H üküm etinin kurulması için
çalıştığını, müsbet gelişmelerle
birlikte fevkalâde ahval kanun
larının kaldırılm akta olduğunu
beyan etmiş ve şöyle demletir:
“Yeni devletin kurulm ası için
T ürk ve R um cemaatlerinin sa­
m im î bir işbirliği meydana ge­
tirmeleri zarureti vardır. Bu
samimi İşbirliği meydana gel­
mediği takdirde Kıbrıs devleti
Türk ke im ine gitm iş ve o.s.
saat 4 te turizm ile ilgili bir
Türk heyetinin toplantısına iş­
tirak etmiştir. Türk Ticaret Odası heyetinin yapmış olduğu
bu toplantıda, Dr. Niyazi Ma.n-
Kıbrıs Rumları EOKA’nm
Doğuşuımu Yıldönümünü Kutladı
MAKARİOS BAKANLAR LİSTESİNİ
BUGÜN AÇIKLAYACAK
İZİN İS T İY O R : Sekiz seııe evvel Rusya'ya kaçan Ingiliz H a­
riciyecisi Ouy Burgess, bir aylık bir ziyaret İçin İngiltere’ye
dönmek istemektedir. Burgess, bu seyahat için Ruslardan
müsaade aldığını, Ingilizler de kendisini tevkif etmiyeceklerine dair söz verirlerse memleketine gideceğini söylemektedir.
Yanlış Yorumlar Hakikat Karşı­
sında Parçalanmağa Mahkumdur
Yunanlı Devlet Adamlarının Tüıkiyeye Yapa­
cakları Ziyaret Yanlış Tefsir Ediliyor
Rum basını gene bir çık­
mazdadır. Gene tahrikleri­
ne devam etmekte ve bu­
nun arkasından da hayal
kırıklığını gizlemeğe çaİLŞimasına rağmen, değişmez
gerçeğin karşısında yalan,
yanlış yorumlarda bulun­
maktadır.
Rumca gazeteler Başba İkan Karamanlis ile Dışişle­
ri Bakanı Averof’un Ankaraya yapacakları ziyareti
ele almakta ve Ankarada
Kıbrıs meselesinin daha
Tibet İçin Gönüllü
Yazılıyor
«ara-
Qtt»terdi ğlmiz
İyi niyetin
d. T * kah*
üzm ekteIvi ı
np y « « k kl, bizim
> niyetimiz karşısında
Ruııı
«>>aatl devamlı bir şekilde
vıım Ve
politikasını de•T 1 ettirmekte ve bundan fa y
«nmağa çalışm aktadır, iıııR» e.
İm kânlar
»tiranların dalma sam im i
'* v» yeni doğan bir eseri
ıınnyet içerisinde yaşııtnıııWrttır., hatta bir zaru rettir.
BO ZKU RT
T OPLAN TI E S N A S IN D A : Türk Ticaret Odası ve Turizm İle İlgili Türk temsilcilerin yap­
tıkları toplantıda Vali Sir H ugb Foot da hazır bulunmuş ve bir konuşma yapmıştır. Resim
toplantıdan bir anı tesblt etmektedir.
cemaatını temsil etme yetkisi­
nin tanınm ası konusu üzerinde
durmuştur.
Türk Ticaret Odası heyeti
dün yaptığı toplantıda aşağıda
ki konulan tartışm ışlardır:
1— Lefkoşa, Girne ve Trodos’ta otel inşa etmek İçin az
faizle uzun vadeli borç temini.
2— Otel işlerinde staj gör­
mek için T ürk gençlerine hü­
kümetten burs almak.
3 Turist klavuzluğu ve ter­
cümanlık için burs sağlamak.
4— Türk Bankalarının hava
alanında muamelede bulunmalaıına salâhiyet almak.
5— Kibrisin tekrar turizme
açık olduğunu dünyaya tan ıt­
mak
ve
bu
m aksat
İçin
turist
kılavuzları
ve K ıb­
rıs hakkında resimli broşür ve
kitaplar yaymak hususunda hli
(û.netln teşebbüse geçmesinin
lüzumu.
6— Avrupa, O rta Doğu, T ür­
kiye ve tngilterenin esas şehir­
lerine haberler bürosu k u r­
mak.
7— Lefkoşa, Mağusa, Lârnaka ve Girne’dekt T ürk m ahal­
lelerindeki yolların tamiri.
8 — Lef koşanın Türk kesimi­
ne bir yüzme havuzu inşası için
hükümetten para sağlamak.
9.— Bilhassa Girne ve Lârnakadakl sahillerin ve plâjla~-
Taipeh, Formoza, 1 - (R ) :
Tibetlilere yardım etmek ve
Çin Komünistlerine karşı sa­
vaşm ak amacıyle Milliyetçi Ç i­
nin kâim bulunduğu ,Formoza
adasında öğrenciler gönüllü ya
zıim aya başlamışlardır. Bugün
öğleye kadar 120 öğrenci gö­
nüllü yazılm ış bulunm aktadır,
öğrenci teşekküllerl’nln bildir­
diklerine göre, gönüllü kaydına
devam olunacaktır.
esaslı bir şekilde ele alınaçağına işaret ettikten son­
ra şu mütalâayı ileri sür­
mektedirler :
Kıbrısh Kumlar dün Eokaııuı doğuşunun dördüncü yıl­
dönümünü heyecanlı ve gü­
rültülü törenlerle kutlamışlar­
dır. Koka, bilindiği gibi, dört
yıl önce adayı
Yunanıstana
ilhak etmek amacıyle kurul­
muş ve yıllarca tedhişçilik ya>pan bir yeraltı teşkilatı olarak
tanınmıştır. Kumlar dün kilise
çanlarını çalmışlar, yürüyüş
yapmışlar ve tedhişçilik sıra­
sında ölenler için kiliselerde
dualar okumuşlardır. Törenler
şafakla başlamış ve Leymosunda müsaade ile
patlatılan
bombalarla etrafı sarsmışlar­
dır. Dört sene önce 1 Nisanda
Eokacılar hükümet dairelerine
jbombalar yerleştirmek suretiy­
le tedhişe bilfiil başladıklarını
ilân etmişlerdi. Başpapas M a­
karios, Yunan bayrakları ile
süslü sokaklardan geçerek Faneromeni kilisesine gitmiş ve
tertip edilen dinî bir âyini biz­
zat idareetmiştir. Faneromeni
^kilisesinde yapılan dinî âyinde
Türk cemaati üe yaptıkları
çarpışmalarda ölenler de anıl­
mıştır. Başpapas
Makarios
ölenlerin soyadlarını birer bi­
rer saymıştır.
“Ankarada Türk ve Rum
cemaatinin İktisadî mesele­
leri ele alınacak ve etraflı
bir şekilde görüşeleoektir.
Bu arada Kıbrısılı Türklerin devam ettirmeğe gay­
ret ettikleri ticaret taksimi
mevzuu da ele alınacak ve
gereken yapılacaktır”.
Rum basını Türk çarşısı
kurulmasından her neden-N
se endişe duymaktadırlar. Makarios Bakanlar Listesi­
Biz bunun sebebini bir tür­
ni açıklıyor
lü anlıyamıyoruz. Rumla­
Başpapas Makarios geçici
rın kendi çarşılarına karşı
bizim de çarşımızın kurul­ Kabinede yer alacak olan ye­
masından Rumlar niçin en di Rum Bakanının listesini de
dişeye kapılıyorlar, niçin hazırlamıştır. Türk Liderleri
heyecan duyuyorlar? Bun­ halihazırda Geçici Bakanları
dan daha tabiî ne olabilir? seçmiş olup bugün Rumlarla
Niçin Türk çarşısının ku­ birlikte ayni saatte ilân ede­
rulmasını önlemeğe çalışı­ ceklerdir.
Bugün At'na’da bir konuşyorlar?
Ethem Menderes Çan Kay Şek
İle
ADANA’DA BİR AMERİKAN
Formozayı Ziyaret Etmekte Olan Savunma
UÇAĞI İNFİLÂK ETTİ
Bakanımıza Amiral Adnan Kaynar
kaza n e t ic e s in d e
ik i
k iş i ö l d ü
İKİ K IŞI Y A R A L A N D I
JS T anbul (R) 1 — Bu iki kişi de ağır surette ya­
resmen bildirildiğine ralanmıştır.
Uçak hava
alanından
f!*e> Güney Türkiyede
•^anadaki N.A.T.O, üssü kalktıktan biraz sonra infi­
pıtılarımla Amerikan Ha lâk etmişti. Evvelce veri­
(‘‘ Kuvvetlerin6 bağlı C124 len bir haberde, uçağın do­
lâk i ? ta?!t uÇağının infi- kuz kişilik mürettebatın­
,1ı.
üzerine müret- dan dördünün öldüğü bildi­
ttftn iki kişi ölmtiş ve rilmişti.
Refakat Etmektedir
TAtPEH, Formoza, (R)
1 _Türkiye Savunma Ba­
lkanı Ethem Menderes bu­
gün Milliyetçi Çin Cumhur
başkanı Çan Kay Şek’i zi­
yaret etmiş ve karşılıklı
menfaatları
ilgilendiren
meseleler üzerinde kısa bir
görüşme yapmıştır. Amiral
Adnan Kaynar ve Yüzbaşı
Turgut Duyulmazerin re­
fakatinde bulunan Savun­
ma Bakam Ethem Mende­
res Milliyitçi Çin Savunma
Bakanı Yu - Ta - Wei’nin
ve Genel Kurmay Başkanı
General Wang — Shu —
Mingi’nin daveti üzerine
Formoza’yı ziyaret etmek­
tedirler.
ma yapan eski tedhiş
lideri
Grivas şöyle demiştir :
“İstikbalde azim ve inançla
Kibrisin barışçı refah kampaıı
yasına devam edecek ve üerleyeceğiz. Sizden uzak olmak­
la beraber, ruhum sizinle bir­
liktedir. Etnarhi ve Makarios’un idaresi altında ahenkle, di­
siplinle çalışmanızı isterim.”
N A M IK K E M A L İN BÜSTÜ Ö N Ü N D E : I)Un Mağusada Türk turizm teşekkülleri bir top­
lantı yapmıştır. Toplantıdan sonra heyet, Nam ık Kemal’in büstü önünde resim çektirmiştir.
kurulamıyacaktır."
Valinin bu konuşmasına ce­
vap veren İkinci Başkan, Türk
ve R um cemaatleri arasında
samimî bir işbirliğinin mevcut
olduğunu ileri sürmüş ve buna
en güzel örnek olarak Mağusadaki Türk ve R um belediye­
lerini göstermiştir.
Vali dana sonra Mağusunın
yera, Nazım Bey Ekrem S a •>
per, B'ehzat Himmet, A li Vasıf
Şükrü Veysi, Halid Kâzım , Tev
fik Fikret, ü m it Süleyman,
Kemal Rüstem, Komiser Ö. F.
Müftüzade, Sabri Tahir ve A ı if
Hocalar
hazır bulunmuştur.
Toplantı esnasında Türk Tica­
ret Odası Başkam Kemal Rüs­
tem turizm ile ilgili bir konuş­
ma yapmış ve Vali de m ukabil
bir söylev vererek mezkûr he­
yet turistik meselelerde Türk
n n İslahı.
10— H av a Yollarını ucuz
navlun tarifesi kabul etmesi hu
susunda ikna etmek.
11— Taksilere ücretleri ya­
zan saatlar (taksimeter) kon­
masını sağlamak.
12 A yrı cemaatler prensibi
üzerinden Resmî Turizm Bordları kurmak.
13 —Heyeti turistik meseleler­
de Türk cemaatini temsile salâhiyettar kılm ak.
Arnavut topraklarına Yunanistan
Vaşingtonda Dışişleri Bakanları
tecavüz etti
Tekrar Toplandı
YUNANİSTAN PROTESTO EDİLDİ
Ortadoğu Kara
Kuvvetleri
Başkomutanı Ankaraya
Gitti
Orta Doğu Kara Kuvvetleri
Başkomutanı Orgeneral
Sir
VVilliam Maodöııald dün Piskobudaki karargâhından ha­
reketle Ankaraya gitmiştir.
Komutan Ankaradaki Bü­
yük Elçilikte misafir edilecek
ve Ankarada kaldığı müddet­
çe yüksek rütbeli Türk subay
ve askeri şahsiyetleri ile müza­
kerelerde bulunacaktır.
VAŞ1NGTON (R ) 1 —
LONDRA, 1 - ( R ) : Sovyet Berlin meselesi ve Rusya ile bir suale Von Brentano “ara­
da görüş ayrılığı yoktur” ce».
Haberler ajansı Tass’ın A r­
navutluktan gazete, haberle­
rine atfen bildirdiğine göre
A rnavutluk hüküm eti 30
M art’ta 15 silâhlı Y unan as­
kerinin Arnavutluk toprak­
larına girmesini Yunan h ü­
kümeti nezrimde protesto
etmiştir.
Tasa ajansına göre, silâhlı
Yunan askerleri 200 metre
kadar A rnavutluk toprakla­
rına girmişler ve silâhsız Ar
navut askerlerine ateş aç­
mışlardır. Arnavut protesto­
su, Birleşmiş Milletler Ge­
nel Sekreteri Dag Hammerşold vasıtasıyla Yunanistana
gönderilmiştir.
yapılacak müzakereler konu­ vabinı vermiştir.
sunu görüşmek üzere bugün
de Birleşik Amerika, Britanya,
Fransa ve Batı Almanya Dış­
işleri Bakanları toplanmışlar­
23 Nisan Bayramı
dır. Sabah yapılan toplantı­
için Kâğıd Bayrakla­
dan sonra beyanatta bulunan
rımız nefis bir şekil­
Batı Almanya Dışişleri Ba­
de basılmış ve toptan
kanı Dr. Heinrich Von Brensatışa arzedilmiştir.
tano, görüşmelerin “iyi” ol­
Toptancı müşterile­
duğunu söylemiştir. Aradaki
rimize duyururz.
görüş farklarının telâfi edilip
Bozkurt Basımevi
edilmediği hususunda sorulan
Türk Bayrakları
Yeni Bir Hayat Karşısındayız
Kıbrıs Türkleri yeni bir ha­
yatın eşiğindedir. Bundan böy­
le cemaat olarak gidişatım ız­
dan sorumlu biziz. Terakki kay
detmiyorsak, İnkişaf etmiyor­
sak bunların sebebini kendi
bünyemizde arayacağız. Her
Türk vazifelidir; kendi kendini
ve cemaatını yükseltmek, iler­
letmek vazifesi hepimizin omuz
iarmdadır.
E trafta bir “oldu bitti" ha­
vası esiyor. Bunca senedir geri
kalm am ıza sebep bu “oldu bit­
ti"; ne yapılabilir; yapsınlar da
görelim " havasının kurbanları
oluş um uzdu. “Olan biten" var­
sa o da lıer teşebbüsümüzde
bir hami (!) eliyle bizi geriye
iter, “rahat oturunuz, bu işle­
ri yapamazsınız” ; diyen bir ida
renin değişmesidir. Bundan böy
le kendi hayatım ızın rotasını
biz kendimiz çizeceğiz. Bu çi­
zeceğimiz yol bizi ya refaha
veyahut da karanlığa götüre­
cektir. Bundan böyle bize “ bu
İşleri yapam azsınız” diyen ol­
mayacak; kendi cemaat işleri­
R E SİM D E N ÇO K ...: S o k a k la rd a resim yap anlara Rom alılar, mizde halkın arzu ettiği şeyle­
hattft turistler bile a lışm ışla rd ır. F a k a t ressam kadın ve g ü ­ rin yapılması İçin müstemleke
zel de olursa, İş değişiyor. Res İmdeki A m erikalı a rtist Doro- hüküm etinin merhametini bek­
tlıy De Poilolo'nun etrafın ı s a r a n h a y ra n la n da, resimden çok lemeyeceğiz. Yapacağız; sürata rtistle al&kalanıyorlar.
la İlerlemek, ve her sahada
RAUF R. DENKTAŞ
K.T.K.F. Başkam
parlam ak için devamlı ve sis­
temli bir şekilde çalışacağız.
İktisadi kölelikten k urtu la­
lım. Ticarî ve sosyal sahada
atm akta olduğum uz adım lara
hız verelim. Kültürel kalkınm a
sahasında yeni hamleler yapa­
lım.
İsrail’e gelen Yahudller iıir
çöl yığınından müterekki bir
devlet, m üm bit bir vatan yarat­
tılar. Bunu el birliği ile çalış­
m alarına, teknik bilgiye sahip
olmalarına, kültürel ve sosyal
hayatlarım o günün şartlarına
uydurabilmiş olm alarına oorçludurlar. İçinde bulundukları
şartlar toplu hayatı emretti :
Kooperatif köyleri kurdular ;
içinde bulundukları hayat ye­
disinden
yetmişine hepsine
uyanık olm alarım emretti. Göz
kırpm adılar! Neticede m uvaf­
fak oldular.
Biz Kıbrıs T ürkü yeni bir
hayatın bütün m üşkillerl ile
olduğu kadar, bahşettiği im k ân
larla da karşı karşıyayız. He­
defim iz var olmak, yılmadan
çalışaraık yükselmek; h a k la rı­
m ızın m üdafaasında göz kırp­
m adan uğraşm aktır. E l birliği
He atılm ış olduğum uz bu yol­
dan dönmemek kararın d ayız.
(BOZ K DBI)
Federasyonun Köy Gezileri
;;; AKİSLEB,
j TÜKK
!
BELEDİYELERİ AYRİLMALİÜIK
I Kıbns Türk toplumu için köycülük
I•!■ konusu
ne Kadar onemıi ise, şenırcıiiK
Konusu da o derecede hayatı bir mese­
ledir, şüphe yok Ki Ada Türıd*ri geç­
miş yuıarua ıhmaı yüzünden teiaiısı guç
zaranara uğramıştır. Buğun artık milli
juur u>aunu§, geıeceğın ııa^ıı hazır lana
ouecegı> topiummnuz ıçm reiah ve saa­
det anahtarının nerede ouıundugu an­
laşırmışur.
‘ı urKe, Türkten başkasının yardım­
da bulunamıyacagı, derdine deva olamıyacağı gerçeği Karşısındayız, egoist
değiliz; faaat feıeğın sillesini şimdiye
Kauor çok yediğimiz için, lazla aıkııatli
ve tedDırıi oımaK zorundayız.
Zürıhte hazırlanan ve Londrada
imzalanan Kıbrıs anlaşması gereğince,
Adanın belli başlı beş kasabasında,
Türkıer ayn belediyeler kurmaya yet­
i kili Kılınmışlardır. Şimdi sızan haber­
lere banılacak olursa. Makarios beledi­
yelerin ayrılması hususuna itirazda bu­
lunmaktadır. Başpapas,
Belediyeler,
kısa bir müddet için ayrılsa bile, bunun
coğrafi bir taksimden ziyade, idari bir
taksim olmasında İsrar etmektedir.
Rum liderlerinin belediyelerin ay­
V rılmasına, Londra anlaşmasından 3onra
halâ daha itirazda bulunmalarının mâ­
nasını bir türlü anlıyamıyoruz. Beledi­
yeler
konusunu incelemek üzere. Geçi­
*
ci Komite tarafından geçende tayin olu
nan iki Türk ve iki Rum avukatından
* müteşekkil
Hukuk Konseyinin çalışma
¥ ları da Rum itirazları karşısında çık­
4 maza girmiş bir durumdadır.. Tahmin
t edildiğine göre Hukuk Konseyi mese­
I leyi tekrar bugün toplanacak olan Ge­
çici Komiteye aktaracaktır. Rum lider­
leri, Geçici Komitenin teşriî salâhiyete
°'?hip olmadığını, bundan ötürü beledi­
yelerin taksimini kanunlaştıramıyacağı
*!• m ileri sürüyorlar. Şüphesiz bütün bun
4 lar güçlük çıkarmaktan başka bir şey
* değildir. Zürih anlaşması gereğince be­
lediyelerin ayrılmasını istemek en büvük hakkımızdır. Şimdiki hükümet,
S’irridge r^norunu açıklıyarak yürür­
lüğe koyabilir.
t
V
V
:«
AÇIKLAMA YAPILMADI
z
I
!
I
s
s
i
I
1
s
ı
i
v
Y
Y
S
£
•îY
v
İ:
A
•I:
LİTRONGOMİ -AYSİMYO -KOROVYA-KALEBURNUAY ANDRONİKO - (EPTAKOMİ) YEDİKONAK - ,
BÜYÜK KONUK (KOM1KEB1R) KİLİTKAYA
(KRİTYA) S1NGRAS1 - LAPATOS
v
Başpapas Makarios’u sürgünden
dönüşünde karşılamak amacı ile Adaya
bine yaKın Yunan öğrencisinin geldiği
haberi verilmişti. Bu haber sadece Bozk artta çıkmamış, daha başka gazeteler
de de def atle çeşitli vesilelerle yayın­
lanmıştı. Daha sonra öğrenci diye Yunanistandan gelenlerin subay olduklan, Eo»ta mensuplan ve sığınaklan ile
yakından
ilgilendikleri
belirtil­
mişti. Bunun üzerine, biz de genel ef­
kâr huzurunda sorumlu gazeteciler ola­
rak hükümetin bu hususta bir açıklama
yapmasını, durumu tavzih etmesini is­
Osman TÜEKa Y
Yukarda ismi geçen köyler 8 Nisan 1959 Çarşamba
temiştik. Bir çok okurlarımız, mektup­
günü sabah saat 9.30 dan öğleden sonra (i.30’a kadar
la, teıeıonia ve şılahen bize müracaat
Federasyon Başkam ve Köy Ekiplerinden bir grup tara­
eueren, istenilen açuüamamn yapılıp
yajjıımadiğini sormaKta; eğer açıklama
fından ziyaret edilecektir.
yapamamışsa bunun sebebinin ne ola- “
E kip saat l ’de Ay Andıonikoda olmağa çalışacaktır.
bıivcegmi araştırmaktadırlar.
Köylerde nümayiş yapılmaması hassaten rica olunur.
Derhal soyliyelim Ki, şimdiye kadar
Bayrak ve Federasyonun piyango biletlerini isteyen
bu hususla ne resmi ne de yan resmi
azalarnı 8 Nisan 1939 tarihinden evvel Başkanlığa bilbir açiKiama yapnmış değJdır. Sebebi­
<Jirmeleri.
,
ni de ancaK huKumet bilmektedir. FaKat bu ısranı sükut, bazı endişeler or­
ya atmaatadır. Şimdiki ingııız hükü­
NİŞAN TÖRENİ
meti acaba vazifesini ve durumun öne­
Değerli öğretmenlerimiz­
mini müdrik mi? Yoksa, ben şandi ida­
19 MAYIS LİSESİ
den Bayan Halide İbrahim
reyi Kendilerine teslim edeyim de on­
MÜSAMERESI
ile
Lefke
Belediyesi
Sıhhiye
dan sonra başlarına ne gelirse çeksin­
.Müfettişi
Bay
Orhan
H
ay­
ler mi, şeklinde düşünüyor?
(Piyes: CİMRİ)
rettin 1.4.959 tarihinde Lefkoşada ailevi bir törenle n i­
şanlandılar.
Okulumuzun yıl sonu nıüsameresi 10 ve 11 Nisan
Saadetler dileriz.
1959 günleri Konferans sa­
lonunda verilecektir.
Okul Aile Birliği yararına
CAMLARIMIZ GELDİ
olan davetiyeler 2 Nisan
Uzun zamandanberi bek 1959 gününden itibaren
lemekte olduğumuz en iyi Okuldan temin edilir.
kalite camlar
gelmiştir.
Sayın müşterilerimize müj
deleriz.
Toptan ve perakente sa­
tış yapılır.
AH ŞU HIRSIZLAR !
Londra da iken, bir çok umumi yer-
lerde buıunan "Cep hırsızlarına Karşı
diKı^atu oıunuz” tabeiaıan gordügum- £
de, hayret ederdim. Çünkü hiç bir kımi
ıs ok şefim i çamıamış, üsteme kaybetti
ğım bazı eşyaları buıamar geri vermiş­
lerdi. Kanat, beş y ıl bu şehirde kaıduıtan sonra ftaonsa hareKet euıgım gü­ ••
V
nün saDam yeraıu trenlerinden Dinnue s
t
ayağınım dioındeKı doıuca bir paaeıı,
t
hiç serdirmeden ustaca yuruıtuıueri
Hü s e y in h . p a r a l i k
zaman aıcıım başıma geıdı.
ve YUSUF H. PARALIK
SAYIN TÜRK HALKINA
üuyuK şetnnerın hırsızlarının kendi­
Lelkoşa
Kendi ithalimiz olan aşa
lerine gore leKniKien ve tabıyeıeri var­ t
ğıdaki eşyaları takdim et­
dır. rosta araoası durduruıur, içerisin­
mekle şeref duyarız.
İLÂN
den torba dolusu Kağıt para aşırıiır.
★RADYOLAR,
A ÇIK ARTIRMA İLE
ÜanKaiar soyulur. Urni polis bazan bu
★ Elektrikli Ütüler,
SATIŞ
hırsızıan meydana çiK&rır; bazan da *
★ Elektrikli Tencereler,
Sahipsiz veya aranmamış
hırsızıar çaidiKiarı bu Kabana meblâğ­ i
★
Elektrikli Çaydanlıklar
ları Kcmaıı aiıyetle sarıederek rahat I bisiklet ve diğer eşya Lefko­
★Elektrikli Ocaklar,
şa
Polis
Merkezinde
5.4.59
omur sürerler.
★ Fitilli ve Fitilsiz
BüyüK şehirlerdeki büyük mağazalar­ X Pazar günü ö.e. saat 9.00 da
Gaz Ocaklan,
artırma ile satılacaktır. İs­
da satıcılardan fazla detektifler vardır. X
★ Abajur ve masa Lâm­
tekliler hazır bulunabilir.
I
DİKKAT
DİKKAT
I
!
Sız onıan görmezsiniz ama. onlar sizi
görürler ve taıcıp ederler. Birşey alır,
parayı vermeden çeKıp gitmeK isterse­
niz yakanıza yapışırlar. Rusların meş­
hur disk atlcnarından Bayan Nma da,
bir Kaç yıl önce Londra’da bir mağaza­
da beş kadn şapkasını aşırmak istemişse
de, sonu sKandalla bitmiştir... Büyük
mağazalardaki televizyon tesisleri de
hırsızlan meydana çıkarmakta büyük
rol oynuyor. Hem bu suretle detektif­
lerden tasarruf yapılmış oluyor.
Londra’dan bildirildiğine göre, eski
İngiliz Başbakanlarından Sir Winston
Churchill’in Hyde Park’a yakın evi de
geçenlerde açılıp, Lady Churchill’e ait
değerli bir çok mücevherler aşırılmıştır. Yılın önemli bir kısmını Nis’te. Merakeş’te, şurada burada resim çizmekle,
tatil yapmakla geçiren Sir Winston
Churchill’e de şu kötü tabiatlı hırsızların bir muziplik yapacağı esasen belliydi !.
î
|
OTOBÜS SERVİSİ
ı 6 Nisan
Pazartesinden iti­
Lârnakah
Lâmbiros
1 baren
Ismailin otomobilleri LârnaI ka Limasol arasında müntet
¥
zam hatlara başlıyor.
Lârnakadaıı hareket 8.30
Levmosundan hareket 14 de
t
;{•
t
?.
,X “X "X “X “X “X “X “X "> X "> X “>'X"X “>X “X~X^<"X"X“X “X "X "X “X "X K ">X ">X "X “X"J":,<">
Bir merak uğruna canını kaybetti
20 yaşındaki Üniversiteli İngiliz gencine
girdiği “Şeytan mağarası’’ mezar oldu
İnsanlar bazı o kadar ga­ ve ingilizin başını yemiştir.
Fakat gene de insan tabirip şeylere merak salarlar
ki bu meraklarının sonunda i atı bir türlü merakını tat
hayatlarına mal olacağını min etmekten vazgeçmez.
Bu hadiselerden biri 23
bildikleri halde bile kendile
rini o işi yapmaktan alıko­ Mart tarihinde İngiltere’­
nin Derbishire eyaletinin
yamazlar .
İşte bu meraklardan biri. Castleton şehri civarında
Yer yüzünde bulabildikleri cereyan etti. Neticede he­
her hangi bir mağranın için nüz hayatının baharında
de ne olduğunu tatbik et­ 20 yaşında olan bir İngiliz
mek için bunun derinlikleri genci feci bir şekilde öldü.
Oksford üniversitesinde
ne inmek. Bilhassa Fransa
ve İngiltere’de son derece tabii ilimler tahsil etmekte
yaygm olan bu merak şim- olan Neıl Moss isimli bir tadiye kadar bir çok Fransız ' lebe hafta tatilinden istifa­
bir
yen s ın ıia aan ıl tav uk bes^
levenierie bir günlük civciv
ıdnaı edenlerin is im le r c e
diğer bazı ta ls ü a tı 1 j*
yıs 1959 ta lih in d e n once
Z iraat M ü d ü rü ’ne
b ild ir­
meleri icap eder.
Kaydolunması gereken
şahıslar şunlardır :
(a) B ir g ün lük civciv çı­
karıp satm ak m aksadıyle
1000 ve daha fazla y u m u r­
ta sığan kuluçka makinesi
veya m akinelerine sahip
veya idare eden kimse.
(b) K endi hesabına civ­
civ çıkarm ak veya kuluçka
makinesi olan birisine y u­
m u rta satm ak m aksadıyle
100 tane veya daha fazla
tavuk veya fe rik besleyen
kimse; ve
(c) Beslemek veya baş
kalarına satm ak maksiyle
bir g ün lük
civciv ıdhal
eden şahıslar.
K uluçkalıkların kaydı ile
ilgili form alar
Lefkoşa,
Merkez Z iraat Dairesinde,
Tavukçuluk Z ira a t M ü fe t­
tişinden tem in
edilebilir.
M üsted’i, fo rm a üzerinde
şu hususatı belirtm elidir. :
(a) K uluçk alık İdare edi­
yor m u ? (b) B ir g ün lük
civciv idhalâtçısı m ı? (c)
Yukarıdaki tasnife uygun ta­
vuk besleyicisi m i ? Üç şık­
tan yalnız b iri ile değil de
diğerleriyle de ilişiği olan­
lar bu h ak ik a ti ayrı form a
üzerinde belirtm elidir.
BAKKALINIZDAN
ISRARLA
LÂLE SABUNU
İSTEYİNİZ.
PERLON BLUZLAR
UNUTULAN EŞYA
Leiüoşaua Arasta soKağın
da lag cı Aiımet iiicndının
labrıaası Karşısında 1 organ
cı Saıanı A iuıın duKkaııında iki çift Kundura unutul­
muştur.
lir in i güııdenberi aranmı
yan bu eşyaların Kime aıd
oıdugu bilinmediğinden sa­
limine teslim edilememiş Ur.
Kundura sahibinin en er­
ken bir zamanda gaıb eşya­
sını yukarıdaki adresten ara
de ederek uzun zamandan
ması bildirilir.
beri ismini işittiği ve son
derece merak ettiği “Şey­
SATILIK OTOMOBİL
tan Mağrası” na gitmeğe
Gayet
iyi durumda (İ.744)
teşebbüs etmiştir.
pilakalı *'MG Magnette”
Yanında bulunan iki ar­ marka Seriş “A.Z.” Siyah
kadaşının yardımı ile 23 renkte, 1956 modeli 10,000
Mart günü mağraya giren mil kesmiş olup Şubat’da alt
talebe kutru son derece kısmı sakızlanmış ve lzmidar olan mağranın menfe­ rıtlo yapılmıştır. Gümrük
zinden içeriye doğru ilk an­ resmi ve sigortası ödenmiş
larda hiçbir güçlükle karşı­ olup fiatı Ö20 liradır. Daha
laşmadan ilerlemişti. En fazla malûmat için aşağıda­
geniş yeri 90 santim olan ki adrese müracaat edilir.
m ağra menfizinde sürüne­
EMGEE
rek ilerleyen Neil ufkî ola­
Box: 118, Larnaca
rak 3 kilometrelik bir me­
safeyi kat ettikten sonra
menfezin birden bir dikine
BAHÇECİLERE
inmeye başladığını görmüş
BİLDİRİK
durumu arkadaşlarına bilMorali Şemsettin Samidirdikren sonra artık bir
nin Prasa, kireviz ve m arıl
insanın güçlükle geçebilece­
tohumları Lefkoşada Beledi
ğ i kadar daralan delikten
ye Pazarı yanında Bakkal
ışağı.va doğru inmeye baş­
Hüseyin İbrahim Şişman da
lamıştı.
satılır.
Neil bir müddet bu şekil­
de inmeye devam ettikten
sonra menfez birden bire ile gelen havacılar oksijen
S şeklini almış fakat son vermek suretiyle
Neil’in
derece inatçı bir tabiata sa yaşamasını temin etmişler
hihip bulunan talebe bura­ fakat bütün gayretlerine
yı da güçlükle geçmiş ve rağmen genç talebeyi sıkışyoluna devam etmiştir. tığı yerden çıkaramamışlar­
Fakat bundan sonra daha dır.
Bu çalışmalara ve bütün
da daralan menfezden sıkı­
rağmen Neil
şa sıkışa ilerlemeye başla­ gayretlere
yan Neil nihayet bir nokta­ mağaranın içinde sıkıştığı
da iyice sıkışmıştır. Bu yerde ancak 26 saat yaşaya
dar yerden geçebilmek için bilmiştir.
kendisini biraz daha zorla­ Çocuğunu kurtarmak için
yan Neil bu hareketi ile mağaranın içinde çalışma­
kendisini büsbütün menfe­ lar yapılırken methalde bek
lemekte olan Neil’in babası
ze sıkıştırmıştır.
Neil’i takip eden arkadaş oğlunun öldüğü haberini
lan Neil’i çıkarmak için alınca kendisini kaybetmiş
uğraşmışlarsa da muvaffak tir.
Şimdi Şeytan mağarası­
olamamışlar ve yakında bu
lunan bir hava üssünden nın ağzı çimento ile kapatı­
yardım istemişlerdir. Mağa larak burası Neil’in mezarı
rava bir sürii oksijen tübil haline getirilmiştir.
İbrahim
>1 numa
un Gazetesuım No
vesmue
yayndanan
emıı-nam,
Hüseyin Gazioğlu
Enteresan
Mîe M E R A K L I
II
BAH İSLE
m*
Asmaaltı, Yavuz Selim
Sokak No. 10
(Pehlivan’ın Kahvesi
yanında)
L E F K O Ş A.
YILMAZ NAZAİ
26 Mart. 1959 tarihli ve
baları,
★ Her nevi elektrik akşa­
mı,
Bu hususla ilgili malû­
★Ampüller,
matın Bulaşkan Hayvan
★ Elektrikli traş makine­
Hastalıkları Kanununa tev
leri V.8. v.s.
fikan bildirilmesi gerektiği
NOT: Ayrıca makûl f ia f ve kuluçkalıklarını zikrolularda her nevi radyo tamira­ nan güne kadar kaydettirtı- süratle ve temiz iş olarak meyenlerin £10 yı geçmiyapdır.
yen para cezasma maruz
B İR D E F A D E N E M E K kalacakları bildirilir.
AHMET RÜSTEM
GÜNAYDIN
bunluk Civciv
İthalâtçılarının Haydi
M EN FA A T IN IZ A D IR .
AÇIKLAMA
Ben aşağıda imza sahibi
Üalatyaıı üuseyın (Jazıoglu
esKi ismim olan Hüseyin Ha
^ san yerme ek olarak Hazioğf, ııı soyadını aldığım ı herke­
*!; sin malumu oıma^ üzere,
oudırırım.
X
Kuluçkalıklarla Tavuk
Besleyenler ve Bir
iki aydan beridir sayısız sayın müşterileri­
mizin beklemekte oldukları en son kareasyonlarda ve yeni modellerde VELOUR PERLON
Bluzlar, caketler ve twin setler uçakla yetiş­
miştir.
Ayrıca ayni partide zengin PERLON çama­
şır kolleksiyonlan da vasıl olmuştur.
Erken müracaat edenler zengin modelleri­
mizden istifade edeceklerdir.
Toptan ve Perakente :
AKARSU GIYIMEVI
Gime Caddesi 40-42
Tel. 2955, Lefkoşa.
FIRSATI KAÇIRMAYINIZ
£49.000 lık
O ııç. bir doçentimiz var; Dr.
Kozmoloji alanında d ik k ati çeken bi
r i sürmüş. B u nazariye incelımmi^
sonucuna varılmış.
Dr. Ilüseyin Yılm az, genç Tu;
tirdiği genç bir ilim adamıdır. Naza;
■M/.tTeierde yankılanan haberler i
arasında da yakın bir Ugi görmüş
büyük bir sevine verdi. Ueng ilim
sil‘yetiştiğinin hikâyesi ise çok ilgi
anıda bir başarı eşiğinde bulunan
maz’ıu hayatına bir göz atarak ye
okuyucularım ıza bir örnek olarak
ı uz. K itabından elbisesine ve bol bol
dar herşeyi hazır olan .çocuklarımı!
karşı gösterdikleri çekingenlik, boy
iyi bir ders olmalı. B in bir sebeple
bir burun kıvırışla hiç bir zaman in
da lıoş görülnıiyeeek bir davranış gii
öğrencilere Dr. Hüseyin Yıim aa’ın '
yük hayat başarısı örneği olmalıdır:
l!);jbi yılı Ağustos ayının 25 iııci
sıııda biraz ekmek, biraz katık, küçücük
yavrusu ile oııiki yaşlarında bir köylü çı
la düşmüştü. Bu küçücük keçi küçücük
euğunun varı - yoğu, sevdiği, ümidi, lıı
i ’azara gidiyordu. Keçisini satacak, alacağı bi
lirayı yol parası, harçlık yapıp şehirde"
kân ların ı arıyacaktı.
Pazar köyüne topu topu b u saatti. Sıcak bit
güıı. güneş ortalığı kavuruyor, ayağında pabo{
yok, üstel ik bir de keçi... huysuz mu huysuz, inalÇ1 mı İnatçı. Oııden çek gelmez, arkadan it gitır^
Çocukcağız bakımsız, kavruk... Delinmen keçisine
gücü yetmez ki sürükleyip götürsün. “
de çaresiz oturup yolun kenarına,
maya.
.
O sıra yoldan geçen bir atlı gördüğü
yaııaıııayıp oğlağı terkisine bağladı, çocı
aldı, birlikte pazara vardılar.
Çocuk oğlağını ik i buçuk liraya sattı
nı cebine koyarak, D enizli’den bu pazara
alnııya gelen bir kamyona bindi. Yolda
sahibi bir su başında yemek molası verdi,
düşünceli, perişan h ali ile ilgilendi; kebap
ğiııi bölüştü; yanına, evnıe a ld ıj baktı, ol
büyüttü.
O günü hiç unutam adı; o günü, o gün kendisi­
ni pazara götüren a t lıy ı; kamyonuna bindiği, son.
ra da kendisine özoğlu gibi bakıp okutan Kaşıkçıoğlu Ali Hiza beyi hiç unutamadı.
A dı Hüseyin’di bu küçük köylü
Hüseyin Yılm az. Bugün ortaya attığı
Eiııstein teorisinin temel direklerini
fizikçisi Dr. Hüseyin Yılm az.
Dr. Hüseyin Yılm az, 192ti yılında Acıpaı
ııı Yum rutaş köyünde dünyaya geldi. Babası
durrahm an Hoca diye anılır ve köy halkınca
lir, sayıllr bir din adamıydı. Geçimlerini
le temin ederlerdi.
Beş yaşında annesini, onbir yaşında
sıııı kaybeden Dr. Yılm az, bir müddet ablasının
yanında kaldıktan ve bir müddet de avare avare
dolaştıktan sonra köyde kendisine istikbal olmadı­
ğını, ııe pahasına olursa olsun şehirlere gidip oku­
mak ve kendine bir istikbal temin etmek gerektiği
ııi duydu. B ug üıı kendisini rahmet ve minnetle an.
dığı A li Rıza Bey ilk tahsilini yapabilmesini sağ­
ladı. Meccani olarak Bursa ortaokulunda, Denizli
lisesinde okudu. 1951 yılında Teknik üniversite­
den Yüksek E le ktrik Mühendisi olarak mezun ol­
du ve diploma tezi beğenildiği için Fulbrgh Komir
yoııu başkanı Mr. \Villiam M. Lauman’ın tavaautu il-e Massachussetts Institute of
Elektronik Araştırm a Laboratuarına
Bu yeni işine başladıktan sonra 1952 de
doktora yapmak üzere bir yandan M. I. ‘
ler alm ağa başladı ve Felsefe doktoru olarak
T. den mezun oldu. Doktora tezi “Atom
üzerinde idi.
Genç ilim adamı bugün New .Jersey İleri
tırm alar Enstitüsüne davet edilmiş oradadır.
îşte bir gerçek hikâye ve işte bir Tiirk
adamı.
SAYIN HALKIMIZA
K.T.K Federasyonu teşebbüsü ile kurula®
Lefkoşa
Kooperatif Sütçülük Şirketinin M®
OTOMATİK ELEKTRİK OCAKLARI
ettiği DELİKLİ PEYNİR, KAŞAR. KAYMA»
YALNIZ 15 GÜN İÇİN
(YAĞI ve NOR satılığa arzedilmiştir|^ Sayın halkımızın ısrarla bakkal ve satıcı^’
dan bu Türk mamulâtını istemeleri reca olun11
Toptan satış veTevziat V®r' •
MUSTAFA ALI ŞILLÜRAM
No- 64 Arasta Sokağı, LeM
£44.000
VELİ AHMED AVCI
VE
HAŞAN ZEKÂ DEMİRCİ
İnşaata ait her nevi demirci işlerini
etmeğe başladığımızı Sayın Türk w
müjdeleriz.
Erken ve sağlam iş, makul fiatlar. B»
denemeniz menfaatınızadır..
Kütüphane Sokak No. 2
Lefkoşa.
Otomatik ve Garantili, Alman Sanavi’inin
Şaheseri MA YBAUM Elektrik O cakta
yalnız 15 gun ıçm £44. ya satılmaktadır.
Sız de acele edip, fırsatı kaçırmayınız.
OLGUN ve KALE ELEKTROL
Şirketi.
M A A D T A R A $ M $ ff ^
:
AKASYA -AKASYA
Tel: 5575
Bir senedenberi açılan AKASYA Tfttai
hanemize sayın halkımızın göstermiş oldog® w
ya teşekkürlerimizi sunam.
___ «m'
Lüks Otomobillerimiz her an saym b*»10®
emrine amadedir.
Fiatlanmız makûldür.
Reşadiye
sw w jr
K İB R İ S I H H İ
■ B A s m ın D A n
i
bil . ltl^
I■
okü®aya
Jlr or“tklf
b
4 5 -
ea tejulJC]
yatl bir g
OSCAR MÜKAFATINI KAZANAN
FİLMİN HİKÂYESİ
vygtoMUekriıı oynattıkları
ryLı ağır ağ»' ilerledikleri
ormanda Japon askerleri,
ıLiU esirlerine talimat vermmedırler. Japon
generali
S iSessue rtayakawa),esır
' kampı başkanı Nicholson a
inm ) K.wai nehrinin
a birleştirecek olan
yapmalarını bildiıgiliz esir kampım
liftir.
Shears'ı bir kaç
J evvel firara teşebbüs ettiifiçin yaralıdır. Nıcholson ile
Şanonun konuşmasını alaylı
Jayü gülerek takip etmekte­
dir,.. Shears, Saito gider git­
mez, Nicholson’a:
“—Kaçmak için bundan iyi
(ırat olmaz” diyecektir.
.Nitekim Saito’yu uğurladıkM
■ sonra, böyle bir teklifle
luu}ila|an Nicholson, arkadaşı­
nın yüzüne hayretle bakarak:
— Burada kanun yoktur.
Ama biz tatbik edeceğiz. İste­
dikleri köprüyü tam zamanın­
da teslim ederek, esirlerin na­
muslu kimseler olduğunu isbat
edeceğiz demiştir.
Shears i}e iki arkadaşı tekli­
finyapıldığı gece, kamptan ay
nlırlar. Nicholson haberdar de
j;ildir. Üç arkadaş daha kamp­
tan ayrılmadan baskına uğrar
lar ve ikisi ölür. Shears (YVİ1liara Holden) kurtulmuştur.
Genç adam, kan revan içinde
kendini nehrin akıntısına bira
kırken, esirlerin kaçtığı duyulmu| ve Saito’ya haber gönde­
nimiştir.
Nıcholson üzgündür.^.Arka­
daşlarının öldürüldüğünü zan­
netmektedir. Ve o acı ile bü­
tün diğer esirleri toplıyarak,
Mpriinün temelini atar.
Bu arada Shears, bir yerli
köyüne düşmüş ve orada şans
eseri olarak, İngiliz Kızılhaç’ı
ile karşılaşmıştır. Çapkın ve
egoist Amerikalı Shears, kaldı­
rıldığı hastahanede kendisine
bir meşgale bulur ve ona her
türlü ihtimamı gösteren hem­
şire (Anne Sears)den akş d i­
lenir... İki gencin seviştikleri
sırada, General Warden (Jack
Havvkins) gelerek Shears’a bir
haber verir. Kwai nehrinden
inşa edilmeğe başlanan köprü
uçurulacaktır.
Böylece çapkın
Amerikalı
aşkını bırakarak, Ijoyce, YVarden ve bir kaç arkadaşı
ile,
Kvvai nehrinin bulunduğu kö­
ye gider. Yokla Shears’ın huy
suzluğu yüzünden kavgalar çı
kar ve nihayet Warden yara­
lanır. İşi artık Shears idare et.
mektedir.
Askerler Kvvai köprüsüne
geldikleri vakit, Nicholson’un
çalıştığını görürler. Köprü bit­
mek üzeredir ve General Sai«to’ya izahat verilmektedir. N i­
cholson, köprüyü tam zamanın
da teslim etmek için, hasta
esirleri dahi kullanılmaktadır.
Shears üzülür.. Fakat,
bu
üzüntü, onu işini yapmaktan
alakoymaz. Deniz altında yü­
zerek, köprünün altına dina­
mit vesair maddeleri yerleşti­
rir. Shears’ın çalışmasına, di­
ğer arkadaşları ve hâttâ biz­
zat kablo sallamak Suretiyle,
Warden dahi yardım eder.
Ertesi gün köprü bitmiştir.
Ve Ingiliz esirleri başka kam­
pa naklolunmak üzere, köprü­
den geçmekted'rler. Kafilenin
en sonunda Nicholson yürü­
mektedir. Zavallı adam çök­
müş, mahvolmuştur. Fakat ese
ZERO SETTE?
riııin yüceliği onu mânen tat­
min etmektedir. Sheaars ve ar
kadaşları pusuda beklemekte­
dirler.
Birden hepsi koıkuyla nehre
bakarlar. Sular alçalmış ve kab
lolar görünmeğe başlanmıştır.
Japonlarla vedalaşan Nichol­
son bunları ve bir askeri göre
rek, hırsızlar ’ diye bağırıp
tepinmeğe başlar. Bu hengâme
sonunda da nehre düşer...
VVarden ve arkadaşları onun
etrafını sarmışlardır. Nichol­
son çırpınır. SMâlı kullanmak
ister. Tam o sırada köprüden
düşman kafileleri geçmeğe baş
lar. Bunların arasında silâh ta
şıyan katarlar da vardır. She­
ars köprüyü uçurmak zamanı
nın geldiğini anlar. Vaziyeti
ayarlar. Arkadaşını o ana ka­
dar tanımayan Niclıol son ise,
Sheahs’ı bıçaklar-, Shears vazi
(fesini yapmıştır. Büyük bir acı
ile dönerek, Nicholson’un yü­
züne bakakalır. Her ikisini ağ­
zından da:
— Sen ha? kelimeleri döküJür. Ve o esnada, köprü ha­
vaya uçar. Nicholson, Shears
ve diğerleri uzaklaşamadıklan
için enkaz altında kalırlar.
Warden kurtulmuştur. Fa­
kat Sarsıla sarsıla ağlamakta
ve bu kadar insanın kanına gir
diği için kendine lânet etmek­
tedir.
Nehrin uzak bir köşes’iıde,
Nicholson’un kepi akıntıya ka
pılırken ormandan kuşların cı
vıltısı duyulur.. Ölülerin hep
si vazifelerini yerine getirmiş­
lerdir.
Satılık Arsa
B ul maca
Kızılbaş Toprağında ve
Bambakianm yeni açmış ol­
duğu arsalar hududunda
gayet büyük bir arsa satı­
lıktır.
Bu arsanın asfalt yolları,
Elektrik ve suyu vardır.
Paranın yarısı
peşiîı
ödendiği takdirde müteba­
ki meblâğın gerek aylık ve
gerekse senelik taksitlerle
ödenmesine müsaade edilir.
istekliler
Lefkosada
Avukat Ali Dananın Kâtibi
Mehmet İsmail’e müracaat
edebilirler.
Hazırlayan : M. Ş.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 U U U D U LD LJİ!
2 U U U B İU U U U U
3 u u u u m tu u u lj
4 U U U U aU U M U
■
>
u h ü h u h u m ü
6
n g u u u u u u u ü
7 M ı II H İl 11-11
1
8 UUUUULjBLlU
9 1 1 1 m 1 n n İP
Soldan sağa:
1. Y ararlı olmıyaıı 2. Bir
Bağ edatı. F ıtık hastalığı
nahiyesi 3. K üçük kan emici
böcek. Büyük kara parçala­
rından her birinin adı. 4.
Din inanışı. Ehli hayvanlar
dandır. 5 , ------- , 6. Anadoluda bir şehir 7. Matema­
Limasoltia eski Türk me­
tikte artı. 8. Arap köylüsü.
zarlığı yanında kesmekte ol­
Aile yuvası, 9. Bal sanatkâ­
duğumuz blokların her zaman
rı hayvan, korku.
için mevcud bulunduğunu alâ
Yukarıdan aşağıya;
kadar sayın Türk halkına bildi
1. Düşünce» nota. 2. K â i­
rir desteklerini bekleriz.
nat, silindir geçtiği yeri öy­
Mustafa Hüseyin ile Zeki
le yapar. 3. Bir Kıbrıs köyü
Ortaklar
mensubu. 4. Genişlik, çıngı­
rak. 5. Beyaz. Halsiz, yor­
gun demektir. 6. Su taşıyıcı,
Harf okunuşu. 7. Hararet ve
rici. 8. Makûs ,hane. 9. “Ha'
tıralar” isimli eseri ve kadın
avcılığı ile meşhur İtalyalı
serseri.
Limasal Ve Civar Tiirk
Halkına Müjde
RONDO
** ■
ile kurulan
etinin imj
, KAYMAK
Çamaşır Makineleri
L.ÛRALI
r. Lefk°Ş*
**
< *******
RCİ
■
RONDO Çamaşır Ma­
kinelerinin bu yeni modelle­
ri Formayka kapaklar ile
teçhiz edilmiş olup modern
mutfakların yegâne tamam­
layıcı bir kısmını teşkil etmektedir.
Menfaatiniz icabıdır.
Kıbrısta Umum
Mümessilleri
ATAî KARDEŞLER
kefkoşa Mağusa
Urnaka
Kalite Bakımından
Model Bakımından
LEABANK ÇELİK OFİS
ÇİFTÇİLERİMİZE MÜJDE
Patateslerinize ve Portakallarınıza koymak
için SUN’t GÜBRELERİMİZ GELMİŞTİR ve
ehven fiatlalia satışa arzedilmiştir.
Türkiye İş Bankası Yanında
BESLER YEM ŞİRKETİNDEN
Tedarik edebilirsiniz
■
>!
EŞYALARI
★En müşkülpesent alıcıyı tatmin ede­
cek durumdadır.
★Henüz vasıl olmuştur. Alâkadarların
tercihi özlenir.
ı*ı 1*1 liı I* t
RAUF ve Şti.
Tel. 2436, 58 Arasta Sokak
Lefkoşa.
İSTANBUL SEÇKİN SAZ VE SES
TOPLULUĞU KONSERLERİ
Perşembe ve Cuma akşamları saat 8 de
LÂRNAKA VATAN SİNEMASINDA
Cumartesi ve Pazar akşamları saat 8 de
POLİ HÜRRİYET SİNEMASINDA
BR0WN
Çelik Rafları
C E Y L O N bisiklet iç
ve dış lâstiklerinin vasıl
olup çiftinin toptan yalnız
515 mil’e satışa arzolunduğunu müjdeleriz.
■defa
es
Yazan : OSMAN SEDEN
41
—Bugünden itibaren mes­ dım edeceksin Hüseyin...
Bugünden itibaren benıır»,
leği değiştiriyoruz...
—ı\e yapiunmı
istiyor­ yanı o Arap şeyhinin hüvi­
yetini o derece etraia yay­
sun !
—lüvı gayet zengin
bir malıyız kı, istanDuma bu
Arap şcjuuıe üinuadigını eı auamın maharetini ve hik­
ruıa. yuyacaksın.. HıVeı, zen- metini duymayan kalma­
gm ve tueinuuan bu- Arap sın...
—Evel Allah o işi başarı
jı-^uuic.. £eyn ııazretıerı yaıvumu .ıruDiSLaııuaii gelip rım, takat biraz da zamana
ourada yerıeşeceKier.. liıi- bağlı...
ıiussa laıeUKia ve gızıı ılım- —Evet, bu, zamana bağ­
leı ae uu şey11ın duııy ad-ı eşi lı, çok sabırlı olmalıyız Hü­
seyin, aylarca bekitmemiz
eııısalı yoktur..
icap edebüir...
—ivıiııiıuş uu şeyh '
—Başka bir emrin var
—t>eıı...
—cilayı bırak be ağabey.. mı?
Hüseyin evin hususi bir
—c 10dı konuşuyorum lıuşekilde tefriş edilmesi lâz,m
seym...
—ağabey bana her şeyi geldiğini ve civarında şeyjı
efendinin geleceği hakkın­
olduğu gibi anlat..
lıuseyınin lıaKkı
vardı, da şimdiden malümattar
planımı o da öğrenmeliydi.. edilmesi işinde de ona gü­
İapıııak istediğimi kısaca vendiğimi söyledim. Hüse­
yin bu vazfeyi seve seve ya
anlatmalıydım:
llüseyuı, dedim, hayatı­ pacağıhı yeminle teyid etti
mın en müşkül vazifesi kar ve o günden itibaren emli­
şısnıuayım. Peşinde oldu­ me girdi. Ertesi akşam evin
ğum adamın hüviyetini her da buluşmak üzere ondan
ne pahasına olursa olsun ög ayrıldım. Şimdi, bütün me­
ı-enmeıiyım. Bunu öğren­ sele bu plânı olduğu gibi
mekte memleket hesabına Fransızlara kabul ettirebil­
inanamayacağın derecede mekteydi..
büyük bir menfaat var. Bu
FRASIZLARI tKNA
adam istanbulda, buna ka­
EDİYORUM.
niim.. Fakat hangi hüvi­
yete bürünmüş olarak dola
Hüseyinden ayrıldıktan
şıyor, nerededir ve kimler­ sonra, Janet’in yanma gide
le teşriki mesai ediyor, da­ rek, plânıma onun vasıtaha doğrusu kimleri gayesi­ siyle Fransızları âlet etme­
ne âlet ediyor? işte bunları nin ne derece büyük men­
meydana çıkarmam lâzım. faat temin edebileceğim dii
Bu adam, benim tahminime şündüm. Fakat ne olsa kos
göre kendisini istanbulda koca bir Fransız istihbarat
Şarklı olarak tanıtmıştır. teşkilâtını ikna edebilmek,
Belki bir Arap şeyhi, belki onu gayem uğrunda bir va­
Hindistanlı zengin bir müs- sıta olarak kullanabilmem
lüman ve belki de bir Os­ için son derece maharetli
m a n lI paşası hüviyeti ile hareket etmem lâzım gele­
karşımıza çıkacak,
buna cekti.
eminim. Onu ayağımıza ka­
Öğleye doğru Fransız Al­
dar getirmeliyiz, aksi tak­ bayını gördüm ve Jar&tle
dirde onu bu zayıf teşkilât görüşmek istediğimi söyle
ve bu imkânsızlıklar içinde dim. Albay beni son derece
meydana çıkarmağa imkân mültefit bir tavırla karşıla­
yok...
dı:
— Şimdilik benden âzami
—Bir müddettenberi siz­
rurken buraya gelsin o he­ den hiç haber alamıyorduk
rif?
Esat Bey.
—Onun ayağımıza gel­
mesine geniş ölçüde sen yar
(Devamı var)
Bisikletçilere
ünvî?^DO suyu ısıtır, çamaşırı yıkar, sıkar ve kurutur.
y-NDO Kıbnsa ithal edilen çamaşır makinelerinin en üstünü, en
lyısı ve en sağlamıdır.
RONDO’ dan saş- 4^
nitiyımz, bu en biiv ük
LAVRENSE
DÜNKÜ B U LM A C A M IZIN
HALLİ
Soldan sağa:
1. Jandarm a. 2. İmar. aile.
3. Liva, aş. 4, Enam, muz.
5. Nezle. 6. Fiyatlar. 7.Naz,
emi. 8. Al, tamtam. 9. H atı­
ra, ki.
Yukarıdan aşağıya:
1. Jilet, vah. 2. Amin, la
3. Navarin. 4. Dram, yatı.
5. Nazar, (i. Rahmet, ma 7.
Mi, uzlet. 8. Alazlamak. 9.
Kş, erime.
Alman tekniğin en yük­
sek nümunesi olan RONDO
Çamaşır Makinelerimizin
1959 modelleri henüz vasıl
olmuştur.
ve satıcılarceca olunur
iat Yeri1:
E tnos gazetesi neşrettiği patlatmışla.!tür ve -t sciıe evveı
bir haberde belediye me­ oıaıı ük mı ila*,lerı naıulauınjseleleri yüzünden endişe iancui'. Leynıosuuua u elen
eden Rum belediye reisle- tazıa ıniııa* 0111114 ve jemr sal
rin den Leymosurı Rum larmujıır. ımıiaıtıea çoğu kork
belediye reisinin tunları ıuu$ ıai.a.ı Kumıaı cyıeıınujıer
dır. 1 iNisan 1yja de ı.eyınosöylediğini yazıyor:
Temsilciler heyetine Zürih sunda yine i 0 Domoa pauaııııj
anlaşması gereğince
hiç bir U. uag yaınaçlaımüa ayılı za­
kanun yapmak salâhiyeti veril manda ^gece yarısından Diıaz
miş değildir. Dolayısiylc geçi­ soma j eyıence atejıerı yaluıci heyetin lvç bir kanunî hak­ mı$ ve luıuuı Dayı aklan ne
kı yoktur bunu için bu mese­ oıeuieruı Hatıraları anılmıştır.
lelerle, ilgilenmemesi elzemdir.
Cyprus M ad gazetesi ada
Bu heyetin bütün mes’uliyetledaKı ustennı geuşıırmen
ri anlaşmanın 15 inci salıifesin
amacında otan Harbiye
de açıklanıyor. Ayrı belediye­
Dairesinin gayelerim şoy
ler kurulması meselesi ile ilgi­
te anlatmaktadır:
li olarak Zürilı anlaşmasında
Dekelya asuerı kampının inhususi bir parağrafta ortaya
şaası için İZ milyon ura naratılan ve Valinin kendisi tara­
caıımıjıı. Şıındı evü ailelere da
fından :mzalanan bir madde
na ıyo. evler ve bu arada elzem
de bile fikir ileri sürmesi S‘r
servislerin de geliştirilmesi için
Muglı Foot’u bile salâhiyetâtar
ek inşaatın yapılacağı haber
kılmamıştır.Bütün bıı fikirleri­
verilmektedir, ü u inşaat ise
ni1 mi Rum belediye reisleri­
1U milyon Ura oıvaruıda ola­
n i Makarios ile yaptıkları
caktır. .böylelikle Dekelya İntoplantıda kendisine açıklamış
gılterenan Ur ta Doğuda inşa
tim. Benim fkrime göre ayrı
ettiği en pahalı asken üs ola­
Elefteriya Gazetesi Lond- caktır. Daha evvelki inşaatın
belediyelerin teşekkül etmesi
başmımarı olan Mc Donald ye
hatta müzakere bile edilmeme m ilâve ile vazifelendi rılmışlidir.
tır. Küçük çapta uçakların is­
radaki karma Heyeti In- tasyon edılmesıi ve Piskobu ile
gU’zlerin yapacağı yeni
aralarında hava irtibatı ku
tekliflerden şöyle bahset rulması sağlanacaktır.
mektedir:
Times of Cyprus gazetesi
Yed; Nisan tarihinde kat‘i
birkaç günden beri Kıbolarak toplanacak olan Londnslı avcıların silâhlarının
radaki karma heyetin ilk cel­
durumu ile ilgilenmekte­
sesinde lngilerler adada bulun
dir. Dünkü sayısında şun
duracakları üsler meselesin­
lan yayınlamıştır:
de yeni teklifler yapacaklar­
1956 senesmın Ocak ayında
dır. Yunan ve Kıbrıs Rum he
yetinin kat’i kararı şudur ki zamanın Valisi Harding’in'em
İngiliz üsleri yine îngilizlerin ri ile toplanan silâhların çoğu
ikamet ettikleri arazileri de küflenmiş veya paslanmıştır.
yalanlamak
içine almayacaktır. Tıirkler ne IBu iddilanmızı
gibi bir siyaset güdeceklerini için bir bülten yayınlanmış ve
henüz ortaya atmamışlardır. yanlış iddia ettiğimizi ilân et­
Mamafih bu ilk celsede artık miştir. Silâh sahiplerine tazmiTürklerin Kibrisin menfaatine |nat verilmesi meselesi silâhla­
mi yoksa îngil:z!eri üstün tut­ rın ne zaman teslim edileceği­
mak siyasetine mi meyil vere­ nin bilinmemesi yüzünden, or­
cekleri artık anlaşılacaktır. İn­ taya atılmıştır.
Gazetemizin
giliz paskalyası münasebetiyle muhabiri tekrar bu mesele ile
yapılan tatil esnasında dört ilgilenmiş ve nihayette var­
tarafın heyetleri temas halin­ dığı karar silâhların 4/5 inin
de idîler.
kullanışsız olduğu merkezindey
Filelefteros gazetesi Ley- di- Sorulan Süallere cevap ve­
mosun muhabinne atfen rilmemiştir. Bir aydan beri ya
şunları yayınlamaktadır: pılan müracaatler ve silâhla­
Kıbrısta isyan
bayrağının rın durumu ile halkın haber­
dalgalandığı 1 Nisan 1955 ta­ dar edilebilmesi için teftiş mü­
rihini kutlamak için Leymo saadesi istenmiş lâkin bu hak
sunlular yeni bir yol bulmuş­ kimseye tanınmamıştı. Londra
lardır. EOıKA üyeleri tarafın­ anlaşması imza edileli birbu>dan şehrin varoşlarında yerle­ ıçuk ay gibi bir zaman geçtiği
re konan bombalar kulakları halde neden av silâhlarının ia­
sağır edercesine ses çıkararak desi düşünülmemektedir?
i
ithalâtçısı
Haşan E. Hakkı
6, Cumhuriyet Sokak
Atatürk Meydanı
Lefkoşa.
Kiralık Ev
Lefkoşada Hatay soka­
ğında (Bizim Zafer Sine­
ması yanında) dört oda bir
sofa, banyo teşkilâtı ve su­
yu ile yeni ev kiralıktır.
istekliler Haydar Paşa
Sokağında (Lise yanında)ı
kahveci Hüseyine müraca­
at edebilirler.
Tüıkivenin biricik dansözü
SEMRA MÜNİR
Ses Sanatkârları:
Şükriye öürbaşak - Reyhan Oibelik - Ali Uğurlu
Saz Sanatkârları
★BL-v/xiyuljj C.tSJklrjul AYARLANIR.
Ş * HER RAF 143 OKKA YÜK KALDIRIR.
Ş ★ ARZU EDİLEN YERDE, KISA ZAMANDA,
X
KOLAYCA KURULABİLİR.
$ ★ TAHTA RAFLARDAN DAHA UCUZA MAL
OLUR.
'i ★ HER HACİMDE BOL STOK MEVCUTTUR.
I
Haşan Bileşik -Nedim Fındık -İsmail Şevket Bütüner
,1
Emin Halûk.
*
Organizatör: NEOİP MUSTAFA.
i
F İN İ
İngiliz N, C. Brown Çelik Fabrikaları
Kıbrısta Umumî Acentalan :
HAŞAN E. HAKKI
6, Cumhuriyet Sokak, Atatürk Meydanı
LEFKOŞA.
1 Â N S A Y /S A L O R T A M A A K T A R IL M IŞ T IR
t
SAYFA l
( B O Z K U R T )
t
Evkaf Yüksek Meclisi M Evkaf Dairesinden:
o
m 1 4
u ta »
a
Evkafa ait Mağusada es­
ki mezarlık arsası içerisini
inşa edilecek olan oıı altı
dükkân ve dokuz apartman
dairelerinin temel atma me
rasimi 5 Nisan, 1959 tari­
hine müsadif Pazar günü
ö.s. saat 3.30 da yapılaca­
ğından sayın
halkımızın
teşrifleri rica olunur.
Spor
Kim Biraz da însaf Etmeli ?...
H
Yazılanyle har hafta ondan bundan jıısaf d'lenen
ve esasında bütün kulüplere karşı kendisinin pek insaf­
sız davrandığı Türk Spor Teşk:lâtı Başkanı,
geçen
günkü yazısında bize de çatmaktan geri kalmadı.
Yazısının sonunda Başkan, bize akıl hocalığı yap­
mağa da kalkışmış ve yazıp çizerken daima prensih
edindiğimiz bir şıkkı savunmamız tavsiyesinde bulun­
muştur.
tdare Kurulunun bir toplantısında “Ben Tek Se­
çici olacağım” diye ayak direyen ve böylece Tek Se­
çici 0lan Ahmed Sami, her zaman olduğu gibi, Kar­
maya çağırdığı futbolcuların ekseriyetinin bir kulüp­
ten olmasına azami «Ükkat gösterm’ş ve bunda da mu­
vaffak olmuştu.
Bunun üzprine basın ve diğer kulüpler tarafın­
dan taraf tutmakla itham olunmuş, gazetelerde yazı­
lar çıkmış, yine bir külübden başka diğer kulüb mü­
messilleri Gençlik Gücünde bir toplantı yaparak onu
tenk:d etmişler, gazetelerde protestolarda bulunmuş­
lardı.
O, bunlara aldırmadı. Hakkında yapılan toplan­
tıları görmemezlikten, söylenenleri duymamazlıktan
geldi. Hazırlık maçlarında karma muvaffak olamadı
ve îstanbuldaki maçlarda da bol bol gol yedi.
Tek seçici, bunu da önlemesini bildi. Fenerbahçe
ve Galatasaray gibi takımlar karşısında alınan netice
normaldir ve hatta leyhimizedir, dedi. Halbuk:, mez­
kûr kulüplerin takımlarında “A” kadrosundan sadece
2 - 3 futbolcu bulunuyordu. Diğerleri genç takım
oyuncularıydı.
★★★
Ahmet Sami Bey eğer geçen sene muvaffak olm'Stik!.. Tabiî b :nerdik . Çünkü Tek Seçici’dir diye,
Kıbrıs Türklerini temsil edecek bir Karmayı kurar­
ken. hic de b'taraf davranmamıştı. Küplere binen yal
n>z biz değildik. Bütün diğer kulüpler de binmişlerdi.
★★★
Bu sene Orta Şark İngiliz Karması ile maçlar ya­
pılmadan evvel, Tek Seçiciliğin bize göre olmadığını
ileri sürmüş ve Teknik bir Komite’nin kurulmasını is>temiştik.
Ahmet Sami bey eçer geçen sene muvaffak ol­
muş olsaydı, bu sene de Tek Seçici kalmayı isteyecek­
ti. Halbuki, bu işi yapamadığını kendi de anlamış ve
Teknik Komite’nin kurulmasına ses çıkarmamıştı.
Bu defa eski Tek Seçici, Karma
işlerine bu­
run sokmaktan geri kalmadı. Bu defa ikinc: plânda iş
ler görmek istedi. Kurulan “Müşavir Komisyon”a gir­
mek için ısrar etti ve bu komisyona da alındı.
Teknik Komite elemanları, hakikaten saygı değer
ve hüsniin!yet sahibi kimselerd1... Bitaraf hareket ede­
rek, Cemaatımızı temsil edecek tam bir Karma tenkil
edeceklerdi. Fakat, Müşavir Komisyonda bulunan es­
ki Tek Seçici durur muydu?.. Teknik Komitenin isle­
rine müdahale etti. Kend:si oyuncu çağırdı, kendisi
takım kurdu ve kend:si sahaya takım indirdi. Maç es­
nasında kimseye sormadan tek başına takımdan oyun­
cu çıkaıdı.ba şka oyuncu kovdu. Bunu gözümüzle gör­
dük.
İlk maçta muvaffak olamayan ve o günden beri,
kendi takımında bile yer alamayan bir oyuncunun,
ikinci maçta da oynatılmasında ısrar etti. Buna da mu­
vaffak oldu. Çünkü onu kıramazlardı. Netice ne.oldu?
Malûm...
★★★
Demekki, Teknik Komite işi de beklenen raııdıma
m verememişti. Çünkü yalnız bırakılmamışlardı. İşleri­
ne müdahale ed:lmişti. Bütün mesele bu..
Kıymetli bir futbol otoritemiz olan Faik Müftiizade’nin hakemliğe başlıyacağı haberi üzerine, fikri'-
Üzüntü Yaratan
Şayialar
Geçen Pazar günü Limasolda yapılan maçta
Gençlik
G ücü’nün beklenmedik bir şe
kilde 7-2 mağlûp olmasının
ak sleri halâ devam etmekte­
dir.
Bazı kimseler tarafından çı­
karılan ve güya Gençlik Gü■cü’nün, Doğan T.B.’ne kasden
.yenildiği yönündeki haberler
Gençlik Güçlüler tarafından
/üzüntü ile karşılanmaktadır.
Dün akşam görüştüğümüz
bir Yeşil >-beyazlı idareci, bize
şunları söylemişti : jGençlik
Gücü, para veyahut başka se­
beplerle rakibine kasten yeni­
lecek kadar şerefsiz ve adi bir
kulüb değildir. Bu gibi şayia­
ların kimler tarafından ve ne
gibi maksatlarla çıkarıldığım
pek iyi biliyoruz.
Tarsus Maçlarına Kupa
Koydular
Gelecek hafta adamızı ziya,ret edecek olan Tarsus İdman
Yurdunun yapacağı üç karşı­
laşmanın galiplerine kupalar
verilecektir.
Mağusadaki maçın galibine
Müftüzade, Lefkoşadaki ma­
çın galibine Ahmet Sami ve
Limasoldaki maçın galibine de
Ramadan Cemil Kupası tak­
dim edilecektir.
Y.Â.K. Menfaatına
Yapılacak Maçlara
Kupa Koydular
öğrendiğimize göre, önü­
müzdeki
Cumartesi
günü
Y.A.K. - K. Kaymaklı ve Pa­
zar günü Çetin Kaya - Genç­
lik Gücü maçlarının galipleri­
ne verilmek
üzere Hazım
Remzi ve Ahmet Şevki VudaGeçen Pazar günii Linıasolı tarafından iki kupa sunula­
Ia gidenler, mağlûbiyetimizin
caktır.
hakem tarafından nasıl hazır­
landığını görmüşlerdir. Maçı
Yazan: Tekin YÜKSEL
mize ilk gelenleri geçen günkü bir yazımızda belirt­
mek istemiş ve Müftüzade’nin Tek Seçiciliğe getiril­
mesini teklif etmiştik.
İşte bu defa da, eski Tek Seçici Ahmed Sami
küplere binmişti!! Nasıl küplere binmezdi ki?.. Tek
Seçicilik zaten elden gitmişti. Müşavir Komisyondan
çıkarılması da muhtemeldi. Karma işlerine burun sokamıyacaktı.
Eski Tek Seçici Teknik Komiteye yaptığı baskı­
yı, Müftüzade Tek Seçici olursa yapamıyacağını çok
iyi biliyordu. Dürüp dururken, böyle bir teklif de ak­
lımıza nereden gelmişti? İşte onu şaşırtan bu idi...
★★★
Ahmet Sami, soldan geri dönüşümüzün sebeblerinin neler olduğunu sormakta ve sırası geldiğinde b'r
açıklama yapacağımızı talimin etmektedir.
Sırası gelmiştir Sami Bey ve açıklamamızı da ya­
pabiliriz.. Tabirinizce soldan geri dönmemizin sebep­
leri şunlardır:
1. Tek Seçici oldunuz, başarı sağlayamadıııız. Bi­
taraf davranmadınız. Spor efkârı — umûmiyemlzi tat­
min edemediniz.
2. Geçen sene Karma ile Türkiyeye götürdüğü­
nüz bir futbolcu, o zamandan beri sahalarda görülme­
di ve ne de kendisine takımında yer verildi.
3. Bu sene Karmada ısrarla oynattığımız
öyle
futbolcular vardır ki, bu gün kendi takımlarında bile
yer alamıyorlar.
4. Sizin Tek Seçiciliğinizden sonra Teknik Komi­
te de, işlerine karıştığınız için, bekleneni yapamadı.
Kulüplerden ve Sporseverlerden şikâyetler yükseldi.
5. Orta Şark İngiliz Ordu Karmasiyle yapılacak
maçlardan evvel, Faik Müftüzade gibi kıymetli bir
spor adamımız yoktu.
Tek Seç:ciliğe, tekrar sizin getirilmen'zdense, Tek
ııik Komite kurulmasını daha uygun bulmuştuk.
6. Mağusa Komiserliği giıbi mes’uliyetli bir vazi­
fede olan Müftüzade’nin tedhiş günlerinde vazifesin­
den ayrılarak futbol işlerimizle alâkadar, olacak, lıakeml'k yapacak vakti yoktu.
Şimdi, tedhişçilik sona erdikten sonra sırf cema­
atımıza ve sporumuza hizmet
gayesiyle hakemliğe
haşlayacağını bildiren Müftüzade’nin Tek Seçici ol­
masını teklif ettik...
İşte bütün mesele budur, Sayın Başkan.. Siz ten­
kide alışmamış, tek başınıza 4 sene spor işlerimizde is­
tediğinizi yapmış, kimseye aldırmamışsınız. Biraz ma­
kûl olunuz ve asıl siz insaflı davranınız.
biz kazanmış olsaydık ve Çe­
tin Kaya da Lâmakada mağ­
•
lûp olsaydı, şampiyon olacak­
tık. Böyle bir durumda, bile­
rek nasıl yenilirdik.. Ayni va­
Fransa Ordu takımıyle
kitte Lâmakadaki maçın nasıl
^karşılaşacak olan Ordu ta­
cereyan ettiğini, nereden bile­
kımımız, dün hzırlık mahi­
cektik.
yetinde Galatasaray ile Mit
Dr. Fazıl K iiçü k)
Evkaf Yüksek M e d isi
Başkanı
Evkaf Dairesinden:
Kiralık Çiftlik
Ekafa ait Lefkoşa —Ma­
ğusa yolunun 9 — 10 uncu
milleri arasında bulunan
4000 dönümlük Çömlekçi
Çiftliği, parça parça veya
kâmilen 5su motoru ile bir­
likte 20 Nisan, 1959 tarihi­
ne müsadif Pazartesi günü
sabah saat 10 — 12 arası
açık artırma ile Evkf Dai­
resinde icar edilecektir.
Daha fazla tafsilât Ev­
kaf Dairesinden temin edi­
lebilir.
Lâmakada Zekâi’nin Mandralnrı dolaylarında ev inşa­
sına miisaid bir arsa satılık­
tır.
Müracaat :
SÜLEYMAN İSMAİL
Mehmet Ali Efendi So­
kağı No. 88 -Lârnaka
\ HALÎS
1İBER
YESÎLADA
ÖĞÜTÜM EVİ
Mecidiye 51
Lefkoşa.
DR. JİVAG0
Dünyayı bir sanat kasırgası halinde
saran biiyük eser :
DR. JİVAGO
Satış Yeri :
KİTAP SARAYI
Lefkoşa.
Genç Millî takımlar ara­
sında Sofyada yapılmakta
olan Turnuvada, Salı günü
oynanan maçta takımımı?
Yunanistana 3 — 2 mağlûp
olmuştur.
Türk Genç Millî takımı,
Sonra, hiç olmazsa ikincili­ /hat Paşa Stadında yaptığı
ği üçüncülüğe tercih edecek*- maçı 0 — 0 beraberlikle bi­ ilkdevrede 2 — 0 galip du­
rumdaydı.
tirmiştir.
tik.”
Çini
Mağazası
Bu A k ş a m
ÇAĞLAYAN BAR’DA
Dünyaca tanınmış televizyon ve sinema
sanatkârları Salonlarımızda Atraksiyon seans­
larına başlıyor.
, LO S C A R I B E S
Dünyaca meşhur KÜrl7
tarihin her devrinde diuî
dar daha kıymetlendiren,
nesine çeken güzel istanbulur
rini süsliyen Türk sanatını,
getiren çiniler..
KÜTAHYA ÇİNİLERİ,
Türk sanatını her zaman can
MEKSİKA TRİOSU
Atatürk
( Kemal Uy
TAME
H a z ı r Yem
(BAMYA, FASULYA. YAL.
Komposto ve Marmellâd’la
miştir.
Miktarı az olduğundan
müracaatları menfaatları ic
Yegâne kalite Konserve
veleri...
İnsaf Sami Bey, insaf.. Her spor işimizi, yalnız
kendinizin: yapabileceğini zannetmeyiniz. Hem Spor
Teşkilâtı Başkanlığı, hem sekreterliği, hem veznedar­
lığı, hem Tek Seçicisi, hem “Müşavir Komisyon” üye­
si, hem antröner, hem hakem, hem muharrir, hem
radyo spikeri v.s. v.s. Hepsini de, yalnız siz yapıyor­
sunuz. Bu işleri belki başka yapabilecek olanlar yok­
tu... Ama, yapabilecek olanlar meydana çıktıkça, bı­
rakınız da onlar da biraz çalışsınlar. Ve bu yapabile­
cekler, hele ehliyetli, dürüst ve bitaraf kimselerse mü­
dahale etmeyin.
Bırakınız sporumuza, bitaraf kimseler de çalışsın,
siz de çalışın, ele ele vererek çalışın.. Birlikte
çalışın
ki, cemaatımızın sporu kalkınışın, yabancılardan da­
ha olgun olalım...
5 Nisan, 1959, Pazar günü, ö.e. saat tam 10.00 da,
Lâmakada, Demir Türk Spor Birliği Lokalinde, yapı­
lacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplntısına ilgili
bütün Kulüplerin birer yetkili Mümessille iştirakleri
özlenir. Toplantıda görüşülecek olan mes’eleler şunlar­
dır : —
1. Federe takımların Anavatana yapacakları se­
yahatlere ve Adaya davet ettikleri takımlarle il­
gili konular;
2. Kıbrıs Türk Futbol Karmalarının Anavatanda
yapacakları maçlar ve Kıbrısa Teşkilât tarafından
davet edilen takımlar hakkında görüşmeler;
3. Yeşil Adanın birinci kümede kalmak için yap­
mış olduğu müracaat ;
4. 1959 Kıbrıs Kupası maçlarının kur’alarnm çeki­
lişi ve kupa maçları fikstürünün tesbiti;
5. Teşkilât Başkamnın Anavatan Spor Otoritereleriyle yapmış olduğu temaslar hakkında ki raporunun
okunması;
6. Çeşitli mes’elelerin görüşülmesi .
Saygılarımla,
(Ahmed SAMİ)
KTST Başkanı.
Süsler
1958 NOBEL MÜKÂFATINI KAZANAN ROMAN
¥ ¥ ¥
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
CHANDi
Satılık Arsa
Teşkilât Başkanı, bütün bu yazdıklarımızı okuduk
tan sonra her halde Faik Bey’i neden Tek Seçiciliğe
teklif ettiğimizi anlıyacaktır.
Kıbrıs Türk Spor Teşkilâtı Başkanlığından :
I SİZ de
, Lefkoşada Evkafa ait
Postalıanenin icarında olan
binaya ait yüz numara ve
karajların tamiri ıçm ka­
palı zarf usulile teklif alı­
nacaktır.
Tekliflerin en geç 7 Ni­
san, 1959 tarihine kadar
Evkaf Dairesine gönderil­
mesi rica olunur.
Daha fazla tafsilat Evkaf
Dairesinden temin edilebi
lir.
★★★
Genç Millî Takımımız
Yunanistana 3 -2
Ordu Takımımız Gala­
Yenildi
tasaray la 0 - 0
Berabere Kaldı
İlân
B a ş k t m lığ m im
BÜT ÜN AVRUPALI
59 Aras
Uskü
Taksi Ya&h
“ ÜSKÜDAR ” TAKSİ YA ZIH AN
den halkımızın hizmetine girmiş
dır. Deluks arabalar ve tecrübeli ş
zamanda Lârnaka Lefkoşa a
servis yapmakta devam eder. .
Ayrıca İtalyan film ve ses sanatkârı bah saat 7, 9, 11 ve 1.30 da, Le
BIANCA GINO BOSSFden Avrupa şarkıları saat 8. 11, 1 ve 3.30 da.
ve danslar.
Gece ve gündüz halkımızın emir
En iyi yağlardan yapılan nefis yemekleri­
LEFKOŞADA
Lâ RN
miz Türkiyeden getirttiğimiz Baş ahcımız
Asmaaltı
No.
72
Ankara
Sok»!
tarafından- hazırlanmaktadır.
TEL. 3819 Küçük İskele
Müdür
ARİF EMİR
TEL. 2755
HÜSEYİN ÇAĞLAYAN
MÜJDE!!! MÜJDE!!!
i
rM
İLAN
Ben aşağıda imza sahibi
Mürüvvet Mehmet, Leymo»
■uın’da Camii Kebir sokağın
daki dükkânın bütün gedik­
leri ile sermayesi tamamen
hana ait olduğunu ve kocam
Bay Derviş Mehmedin ya­
nımda yevmiye 10 şilin ile
çalıştığını ve hasıl olacak
zarar ve ziyandan kendim
mes’ul olduğumu herkesin
malûmu olmak üzere ilân
eylerim.
Mürüvvet Mehmet
Leymosun
. " mWmJF&A
henüz vasıl olmuştur. Akşamm d viı / ldukIarı “PLASTİK OTOl
den otonuzu korumak isterseniz sİ7in
yıl^ en> toz topraktan ve hatta
su geçirmez, yüksek elastikiyet
d^ . lr,.?tomobU örtüsü almama tav,
«yet uzun omurlu ve otoya rabdedilmesi için geni*
R1M1Z
CATFORD
_____ _
_______ H ü S E f
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
1 420 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content