close

Enter

Log in using OpenID

10 Ocak1959

embedDownload
Cumartesi
10
É
n
K
D
OCAK
___ _____ . t — _
7
B * V 'U
U
B
A
M
_______________________
I
^
H e r G ü n 4 S a y f a F i a t ı 15 M i l
SAYI : 964
T * T
1959
Yarm Bizimdir
TÜRKİYE YENİ BİR
İKAZDA BULUNDU
Eoka yeniden kan dökmeğe hazırlanıyor
ATİNA RADYOSU TEDHİŞÇİLERDEN YİNE
VATANPERVERLER DİYE BAHSETTİ
ANKARA, 9 - Bu akşamki
yayınında "Kıbrıs Saati” Ada­
daki »on duruma temas eden
bir yorumda bulunmuştur. "Kıb
rıs Saati" Eoka'nm yeniden ted
lıişe hazırlandığını haber ver.
mekte ve Kibri» Hükümetini
ikaz etmektedir. “Kıbrıs Saatl"ne göre, “Artık hakikat an­
laşılmıştır, şiddet yeniden ça­
tışmalarla başlıyor."
Uçak Gümrüğü Cikkoya mı
Naklediliyor ?
TÜRK YOLCULARIN DURUMU
NE OLACAK ?
inanılır kaynaklara at­
fen bildirildiğine göre, hali
hazırdaki Uçak Gümrüğü
Lefkoşa’dan uzakta ve ta­
mamen Kumlara meskun
bulunan Cikko’ya nakledi­
lecektir. Alınan bu karar
Türk Halkını hiçbir şekilde
tatmin etmiş
değildir.
Uçak Gümrüğünün Cikko­
ya nakeldileceği haıberi ce­
maatimiz arasında
esef
uyandırmakla
kalmamış,
Hikmet İlaydın
Kıbrısta
Türkiye Millî Eğitim Ba
kanlığı Talim Terbiye üye­
sinden Bay Hikmet İlaydın
dün 'İürk Hava Yollarına
bağlı Viscount tipi bir uçak
la Adaya vasıl olmuş ve
Türk cemaati ileri gelenle­
riyle, Maarif Dairesi men­
supları tarafından karşılan
mıştır .
Ilkmet İlaydın Kıbrısta
bulunacağı müddet zarfın­
da, Türk cemaatinin kültür
meseleleriyle ilgilenecek ve
Türkiyeye dönüşünde, Hü­
kümete bir rapor sunacak­
tır.
Hikmet İlaydın bu ziyare
ti Kıbrıs Türk Kurumlar
Federasyonunun dâveti üze
ı ine yapmaktadır. Ve cema
atimizin misafiridir.
tareke teklifi karşısında şunla­ SORUMLU İNGİLİZLERMtŞ
‘‘ingllizlerin Kıbrısta yeniden
rı söylemiştir:
harekâta başlamış olmalariyle,
vatanperverlerin barış teklifine
DEVAMLI BA RIŞ
kulak asmadıkları hakikati or­
İSTİYORUZ
taya çıkmaktadır. Vatanperver
"Eoka muvakkat bir mütare­ ler gerçek bir barış ilân etmiş­
ke ilân ediyor, fakat biz de­ lerdir. Fakat müstemlekeciler
vamlı bir sulh istiyoruz. Ara. bunu cevapsız bırakmışlardır.
“Yeni hâdiselerden Ingilizledaki fark büyüktür. Mahallî
Hükümet idarecileriyle, hare­ rln müstemlekeci zihniyetleri
kât komutanları vazifelerine de sorumlu olacaktır. Bunların ne­
ticeleri tamamen Ingilizlere ait
vam etmelidirler.”
"Kıbrıs Saati” Atina Radyo­ tir.”
TÜRKtYENİN GÖRÜŞÜ
sunun bu sabahki neşriyatım
Bu gibi neşriyatların Eoka’.
da tenkid etmekte ve tedhişin
teşvik edilmekte olduğuna işa­ yı yenibaştan hazırlamaktan
retle, Atina Radyosunun yine başka bir işe yaramadığını te­
tedhişçilerden vatanperverler barüz ettiren “Kıbrıs Saati”
diye bahsederek yaptığı neşri­ mahalli hükümete samimî ih­
yatı aynen vermektedir. Atina tarlarda bulunmakta ve gere­
Radyosu bu sabahki yayınında ken tedbirlerin vaktinde alın­
Kıbrısa dair şu haberi vermiş, ması lüzumuna işaret etmekte,
de tir:
dir.
“Kıbrıs Saati” Adadaki Rum
ca gazetelerin neşriyatını da
tel'ln etmekte ve ezcümle şöyle
demektedir:
"Adada çıkmakta olan Rum
basını garip bir eda ile askerî
harekâtın durdurulmasını ve Boka tarafından yapılan barış
teklifine riayet edilmesini İste,
mektedir. Halbuki
Britanya
Harbiye Bakanı Eoka'nın mü-
aynı zamanda hayret
uyandırmıştır.
İlgili makamların da çok
iyi bildikleri gibi Türk Ha­
va yolları dört ve Kıbrıs
Hava Yolları iki olmak üzere,
Türkiye ile Kıbrıs arasında
haftada altı gün sefer ya^
pılmaktadır.
Türkiyeden
gelen yolcuların Türk mu­
hitlerinden tamamen uzak
ta ve Rumlarla meskûn bu­
lunan bir yere götürülmesi
pek haklı olarak cemaatimi
zi endişeye sevketmiştir.
Türk yolcuları Cikko böl
gesine gitmedikleri zaman
durum ne olacaktır. ? Biz o
kanaatteyiz ki, tek
bir
Türk yolcu gümrük muaye
nesi için Cikko bölgesine
gitmiyecektir.
Keyfi bir kararla Türk
yolcuların tehlikeli bölge
olan Rum ssmptlerine bas­
kı ile gönderi lemiyeceklerini
ilgili makamlara hatırlat­
mak isteriz.
HIKIN Hükümetinin Kibri»
mevzuunda yeni bir polltl.
ka takip etmekte olduğu­
nu görüyor ve bu yeni taktik
karşısında mazinin acılarını fa
elalarım ve utırablanm bukadar erken unutan bir idarenin
takındığı bu yeni tavır karşı­
nında hayretlerimizi glzleyeıniyoru*.
Siyasi mevkuflardan bir Rum
doktoru dört günden beri açlık
grevi ilikıı ederek Hükümeti
tehdit etmektedir. Bu doktor
1#S5 yılında tevkif edilerek tec.
rlt kampına gönderilen Heredodo* NikoUUdlü’tlr. Nlkolâldls
bulunduğu koğuştu açlık grevi
Hân etmiş ve greve düne kadar
devam etmiştir. Dün öğleyin bu
doktorun serbest bırakıldığı açtklanmıştır. Demek ki, Eoka
cftnllerl yeni bir taktik daha
bulmuşlardır. Bundan böyle
loptan Hin edilecek olan açlık
grevlerini demek kİ t&vizler ta­
kip edecektir.
Gerçek bir hürriyet mücadele
sinin Ilttyük Kahramanı Gandinln oruçlarına tebessümle ce.
vap veren İngiliz politikasının,
bugün bir hiç uğruna, alçakça
cinayetler tşltyen bir gllruha
*wr*ı bu derece müsamnlmUâr
davranması ve bu şekilde bir
tivlm politikasını genişletmesi
rlddet hayret verici, üzücü olayların tft başındtı gelıııekte-
K
Her tehdide t&vlzle mukabele
«dildiği takdirde, Mahalli hükü­
met faciaları kendi eliyle ha­
tırlamak azminde olduğunu Is.
pat etmektedir. Artık hu oyuna
Wr son vermeli ve felâketleri
keııdl elleriyle hazırlamaktım
vazgeçmelidirler.
Bir doktorun serbest bırakıl­
m a« belki küçük, belki basit
bir olaydır. Fakat daha büyük
ataylar karşısında tehdidin tâ ­
vizle covaplandırılımyacağını
bl*e kim temin edebilir ?
HOSEKURT
Ivıbrıstaki Rum doktorlarının hükümetin tıp
servislerinde yabancı tebaaiı doktorların çalışma­
sına imkân veren yeni kanun tasarısına karşı aç­
tıkları kampanya, Türk doktorları tarafından so­
ğuk karşılanmıştır. Türk doktorları ve cemaatımız
Türk tebaaiı doktorların Kıbrıs’ta hizmet görmele­
rini memleketimiz sağlığı için elzem görmektedir.
Kıbrıs Türk Hekimler Birliği Britanya Tıb Derne­
ğine, Dünya Sağlık Teşkilâtına ve Kızılhaç Derne­
ğine gönderdikleri birer telgrafta bu fikir ve gö­
rüşlerini açıklamışlardır. Telgrafı aynen aşağıya
alıyoruz :
“Kıbrıs doğumlu Yunan ve Türk tebaası
doktorların, Kıbrıs Hükümeti Tıb Servisinde mu­
vakkat anlaşmalarla, hizmet görebilecekleri hak­
kında hükümetçe hazırlanan kanun tasarısının Kıb
ns halkı için faydalı olacağına kaniiz.
Cemiyetimiz Kıbrıs Hükümetini bu isabetli
teşebbüsünde desteklemekte ve tasarının bir an
evvel kanunlaşmasını arzu etmektedir.
KIBRIS TÜRK HEKİMLER BİRLİĞİ.”
RUM GAZETELERİ HÜKÜMETE
ÇA TIYOR
Sahte Bir Barış Teklifi Etrafında Hâlâ Daha
Eoka’nm Küstahça Propagandası Yapılmakta
iı
Tehdit ve Tâviz
Türk Hekimler Birliğinin
Telgrafı
Bir Gencimiz Serbest
BıroMdı
10 Kasım 1956 tarihinde itti­
salinde tabanca bulundurmak­
tan sanık olarak tevkif olunan
ve 22 Ocak 1957 de özel Mah.
keme tarafından 5 sene hapse
mahkûm olan Angolemli 22 ya­
şında Şinasi Ali isimli bir gen­
cimiz, Emniyet makamlarının
ani bir kararıyle dün serbest
bırakılmıştır.
Dün akşam idarehanemizi zi­
yaret eden Şinasi, kendisine
serbest bırakılması hususunda
yardımları geçenlere, gazete­
miz vasıtaslyle teşekkür etmiş.
Ur.
Kıbrıs’ta çıkan Rumca Elef.
teria gazetesi dünkü sayısında
neşrettiği bir yazıda Eoka ted­
hiş liderinin Rum halkı üzerin­
de, İngiliz askerî liderlerinin
askerler üzerindeki nüfuzundan
daha fazla bir nüfuza sahip ol­
duğunu iddia etmek cür’etinde
bulunmuştur. Gazete, Britanya
nın Kıbrıs meselesini “kuvvet
Hoş Geldiler
Memnuniyetle haber
aldığımıza göre kadın
hastalıkları m ü t e ­
hassısı Dr. Reşat Ah­
met Dülgeroğİu dün­
kü Türk Haya Yolları
uçağı ile gelmiştir.
Pek yakında Lefkoşa
da
hasta kabulüne
başlayacağını müjde­
leriz!.
MALTALI GAZETECİ CEZA
ÜSTÜNE CEZAYA ÇARPILDI
Gazete Kıbrıslı Rum Tedhişçilerini Kayırarak
Bayan Katlif’in İngilizler Tarafından
öldürüldüğünü İddia Etmişti
Valetta, Malta, 9 - (R) :
Halihazırda hapiste bulunan
Malta İşçi Partisi organı
“Dawn” gazetesinin neşriyat
müdürü Micallef Staface
fasit neşriyat suçuyle bugün
tekrar mahkemeye celbedilip £20 para cezasına çarpıl­
mıştır.
Geçen Ekim ayında ‘Dawn’
gazetesinde çıkan ve Maraşta Ingiliz Çavuşu Katlif’in
eşi Bayan Katerin Katlif’in
Kıbrıslı tedhişçiler tarafın­
dan katlini müdafaa eden
başyazılardan dolayı aleyhin
de dâvâ getirilen Neşriyat
Müdürü, İngiliz askerlerine
“barbarlık” atfederek hü­
cumda bulunmuş ve Bayan
Katlif’in İngiliz yeraltı teş­
kilâtı Kromwel tarafından
öldürüldüğüne inandığını açıklamıştı.
Aynı gazete, Bayan Mabel
Strickland’ın çıkardığı baş­
ka bir gazeteye bir başyazı­
sında hücum etmiş ve bu ya­
zıda da İngiliz askerlerine
hakaretamiz bir lisan kullan
mıştı.
Gazete iki ay için kapatıl­
mıştır.
YIL : 8
MUdilr ve İmtiyaz Sahibi: CEM AL TOfiAN
Adress: Asmaltı No. 75, Lefkoşa - Kıbrıs.
Telgraf: “BOZKURT” - P. K. 824 - Tel. 2951
Dizilip Basıldığı Yer: “Bozkurt Basımevi”
İstanbul finfilâkında ölenlerin
sayısı 30 u buldu
FACİAYA BİR AŞK YÜZÜNDEN 300 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ
DİNAMİTLERİN ATEŞLENMESİ SEBEP OLDU
Kurban Sayısının 35 i Bulacağı Sanılıyor
evleniriz” demiştir. Böylece Fe
riha şirket kâtibeliğinden ayrıl
mış ve ağabeyisi Tahsin Bal’ın_
şirkete kâtip olmasını sağlamış
tır. Feriha bu arada babası ya
şındaki Mustafa ile görüşüp
buluşmaktan geri kalmamış de
dikodu ayyuka çıktığından, ev­
lenme işinin bir an evvel halle­
dilmesi için ailesi kızı sıkıştır­
mıştır. Bu suretle kız da m a­
Hâdisenin aydınlanmasında
denciyi sıkıştırmaya başlamış.
cesetlerin üçünün hüviyetleri­
Mustafa karısı ile metresi ara.
nin tesbiti birinci derecede rol
oynamıştır. Morgda bulunan sında bunalıp kalmıştır.
cesetlerden üçünün, infilâka se
HADİSE SABAHI...
bep olan dinamitlerin sahihi
Mustafa A tif ile sevgilisi FeriHâdise sabahı kızın annesi,
ha Bal ve onun anne3i Samiye
53 yaşındaki Samiye Bal, FeriBal’a ait olduğu anlaşılınca tah
haya :
kikat derinleştirilmiş, madenci
—“Kalk bakalım seninle Mus
tafa Beye gidelim de şu evlen­
me işini konuşalım Bakalım r,e
diyecek?... demiş ve onunla şir­
kete gelmiştir.
Mustafa ana-kızın geldiğini
görünce ne diyeceklerini anla,
mış ve şirkette çalışan, Ferihanın ağabeyisi Tahsin Bal’ı,
Gemlik'teki ortağı Fehmi’ye
telgraf çekmek üzere postahaneye göndermiştir.
İSTANBUL, - 9 Sirkeci’de
Tan matbaasının bulunduğu
blokun 300 kilo dinamitle hava­
ya uçurulması ile neticelenen
feci hâdiseyi örten esrar perde­
si dün kaldırılmış, yapılan tah­
kikat
neticesinde
infilâkın
“aşk” yüzünden dinamitlerin a.
teklenmesi ile meydana geldiği
anlaşılmıştır.
K ONUŞULANLAR
r—
—~ı—
s.
ilıL
->r•^jrıı■
nili4»rji~ır..•
S 1
i'**'1’
-• . Í2
«Vv.
MEÇHUL
Tahsin postahanedeyken in­
REİSİCUM HUR İN FİLA K M A H A LLİN D E : istanbulda vukua
filâk olmuş ve ana-kızla Mus­
gelen infilâk 80 dan fazla can kaybına ve bir çok binaların
tafa arasında neler geçtiği meç
çökmesine sebep olmuştur. Bu vesile ile yurdun her tarafından
hul kalmıştır. Bununla beraber
teessür telgrafları gönderilmiş ve iane kampanyaları açılmış­
Feriha ile annesinin sözleri kar
tır. Reisicumhurumuz Sayın Celâl Bayar infilâk mahalline gi­
şısında tehevvüre kapıldığı zan
derek yetkililerden izahat almıştır. Resim Reisicumhuru infi­
nedilen Mustafa’nın dinamUi
lâk hakkında izahat alırken göstermektedir.
ateşlediği tahmin edilmiş böylece kendilerinden başka m a­ tahaneye gönderdi. Kardeşim fından tahkikata başlanılmıştır.
sum insanların da kanına gir­ patronla nişanlandığı zaman o- Polis< Kumla Maden Limited
Olen gazeteci özdemlr Tuncer. diği neticesine varılmıştır.
nun evli olduğunu bilmiyordu.” Şirketiyle alâkalı olduğu bildi­
rilen Tahsin ErfiUbeli ve Mus­
Mustafa’nın, eskiden kâtibesi
DURUP D U RU RKEN
Alınan haberlere göre şimdi­ tafa Pehlivan’ın evine yaptığı
olan genç kızla münasebette bu
PATLAMAZ
ye kadar tesbit edilen ölülerin baskın neticesinde 12 adet di­
lunduğu hattâ onunla nişanlan­
sayısı 30 u bulmuştur. Enkaz namit ele geçirmiştir.
dığı meydana çıkmıştır. Feri,
Bu takdirde felâket maddî ve temizlendikçe bu sayının 35 e
ha’nin parmağında bulunan, ni­ manevî mânasiyle bir "aşk İn­ çıkacağı tahmin olunmaktadır.
Jandarm a şirketin Kumla
şan yüzüğü de bu hakikati a filâkı” neticesinde vukubulmuş- Vaka yerindeki enkazın temiz­ köyündeki şantiyesinde yaptığı
çıkça ortaya koymuştur.
tur. Nitekim bu kanaate varan lenmesi sırasında Tan matbaa. aramada ise kimseyi bulmadığı
MEMNU AŞK
Daha önce sigorta işleri ya­
pan bir müessesede çalışan 24
yaşındaki Feriha Bal, bir müd­
det evvel buradan ayrılarak
"Kum la” şirketine girmiş ve
patronlarından Mustafa Atik
kendisine âşık olmuştur. Evli
ve boyunca oğlu olan Mustafa,
nın, çocuğu yaşındaki bir kızı
sevmesi< Feriha ile aralarında­
ki münasebeti "memnu aşk” ha
line getirmişse de madenci, kı­
za, karısını boşayarak kendisi­
ni alacağım söylemiş, üstelik
onunla nişanlanmıştır. Bundan
sonra Mustafa, Feriha’ya :
- "Sen artık şirkette çalışma.
Git evinde düğün hazırlığı yap.
Ben boşanır, boşanmaz seninle
ve vergi" ile halletmeyi daha
üstün tuttuğunu
fakat Dtgenis’in barış sözünü tuttuğunu
ve buna îngilizlerin bile itimad
ettiğini yazmakta ve şöyle de­
mektedir: "Şimdiki durumda
askerler silâhsız olarak kasa­
balarda gezmektedirler.”
Liberal-temayüllü Filelefteros şöyle demektedir: "A şikâr­
dır ki İngilizler Kıbrısta barı­
şıklık istemiyorlar. Digenis tek
lifi, ne İngiliz halkı ve ne de
İngiliz askerlerinin paylaşma,
dıkları bir kayıdsızlıkla karşı­
lanmıştır.”
Bağımsız Fos gazetesi daha
ileri giderek şu iddiayı İleri
sürmekte cür’et ve küstahlığını
göstermekte ve şunları yazmak
tadır: "Eokayı İmha etmek gay
retleri Îngilizlerin kuvvetten
başka bir dilden anlamadıkları­ FA C İA N IN MES’ULÜ: Neyyir
na inanan müfritlerin kanaat- Hanını bir yeni gizli dinamit
larını takviye etmekten başka deposu haline getiren madenci
Mustafa Atik.
bir şeye yaramaz.”
DİNAMİT FİTİLLERİ: Dinamit deposundan çıkarılan dinamit fitilleri,
Lûtfi Kırdara gösteriliyor.
lar bir sandık içerisindeki 300
kilo dinamitin durup dururken
patlamayacağım da belirtmiş­
lerdir.
sının ve sırasındaki binaların
altına düşen kısımda bazı mah­
zenlere tesadüf olunmuştur. Bu
mahzenlerin hangi zamandan
kaldığı ve ne iş için kullanıl­
K A RDEŞİ NE D İYO R ?
mış olduğu anlaşılmamıştır.
Istanbuldaki infilâk hâdise­
Tahkikat bu neticeye vardık siyle ilgili olarak bugün Gem­
tan sonra dün tekrar ifadesi a- lik’te polis ve jandarma tara.
lınan Tahsin Bal şunları söyle­
miştir:
—"Annemle kardeşim şirke,
te geldikten sonra patron beni,
Gemlikteki ortağına “acele gel’
diye telgraf çekmek üzere pos-
Sıhhat
Vekili
Dr.
gibi dinamit de ele geçirememiştir.
50 BİN L İR A L IK V A RD IM
Kurulan bir yardım komitesi
Kızılay ile işbirliği yaparak fe.
lâketzedelere ve ailelerine yar-
(Devamı 4 üncü sayfada)
Askerlerin Yeni Bir Taktiği!
Tedhişçileri Yakalamak için Emniyet
Kuvvetlerinin Dizlik Giydikleri ve
Eşeklerle Dolaştıkları İddia Ediliyor
Royterin dün bildirdiğine BAFI ZİYARET ETTİLER
göre, Kıbrıs’ın Güney batı-1 Kıbrıs Genel Valisi Sir
sında harekâtta bulunan İn- Huglı Foot ile oğlu Paul
giliz askerleri Rumlar gibi dün Bafı ziyaret etmiş ve
dizlik giymekte ve eşeklere Dip Bafa giderek buradaki
gezmiştir.
binmekte ve dağlarda tedhiş tarihî yerleri
Sir Hugh Foot ve oğlu Baf
r;i avlamaktadırlar.
Eoka’ya karşı yapılan sa­ Müzesine de bir ziyaret
vaşta askerlerin yeni bir yapmıştır.
teknikte tecrübelerini artır­
dıklarını iddia eden resmî
bir beyanat yapdmışsa da,
Yukarıdaki haber henüz teANKARA, 9 — Bazı
yid olunmamıştır.
Arap gazeteleri Türkiyeniıı
Bu hafta iptidalarında Adanada gizli bir Radyo
Kserodaki Emniyet Kuvvet­ İstasyonu kurarak sistema
leri üssünde bazı eşeklerin tik bir şekilde Suriye ile
toplandıkları bildirilmişti. Mısıra saldırdığını ileri sür
Trodos bölgesinde yağan ka­ mekte ve Türkiye aleyhin­
ra rağmen dört günden beri de kasıtlı neşriyatta bulun
harekât devam etmektedir. maktadırlar.
Kardan yolların kapanması
üzerine dağdaki askerlere
Bugün Türkiye Dışişleri
helikopterle yiyecek atılmış­ Bakanlığına mensup bir
tır.
sözcü tarafından yapılan
Korkunç kazada Uabıalinin
ikinci kaybı: Gazete teknisyen­
lerinden Nihat Polat.
Türk Hükümeti Tekzip Ediyor
bir açıklamada belirtildiği­
ne göre, bu gibi haberler
ko-
münistler tarafından kasıt
lı olarak hazırlanmaktadır.
Türkiye Adanada herhangi
bir radyo istasyonu kur­
muş değildir.
Türk hâriciyesi bu mevzudaki haberleri yalanla­
makta ve Türkiyenin Arap
dostlan ile iyi geçinmek ar
zusunda olduğumu * belirt­
mektedir,.
M r
K A N L I AŞK: Mustafa A tik yanında çalışan Feriha Bal (yu­
karıda) isnılndetkl bu kıza a>Uı yU/.Ünden 800 kilo dİmunİti
ateşlemiş ve delice aşkı büyük ve nn atatma* bir faciam*
sebep olmuştur.
í
i
i
i
I
£
f
V
i
i
SON DURUM
Osman TÜRKAY
X
f
Zorlu nun, &
Hariciye Vekilimiz Fatin Rüştü
uyuK luıuet iuecnsı üütçe -hncumeninde lubns *!*
mtseıesıne temas eden Konuşması, Aûa ile ilgili '*•
son durumu açuaar manıyetteıur. Hariciye Vemıi- •}
m^ı ıuriuyemn Yunanistan ile olan dostıuğ'una **•
önem verdiğim, Kıbrıs meselesinin Birleşmiş lvııuet
lerde aıınan Kararların çerçevesi dahilinde dostane $
LEFKOŞA KAZASI
bir şekude halledilmesine taraftar olduğunu; faKat f. Şimdiki ismi
Yeni ismi
dostane bir haı çaresinin Tür«iyenin hanıarına ve **; Alevga
Alevkaya
Ada ı ürKıerının meniaatlanna aykırı bulunmıyaAmadyes
/Günebakan
cağını acımamış ve Yunanlılarla son zamanlarda •{• Aııgolem
Taşpınaı
Kıurıs Konusunda yapılan ük temaslardan ümitli
Aymarina
Gürpınar
kalmaK istemekle beraber, aşırı bir iyimserliğe ka­
Ayakebir
Dilekkaya
pılmanın doğru oımıyacağını belirtmiştir.
Aysezomono
Arpalık
Birleşmiş Milletler tartışmalarından sonra PaAİilodez
Zeytinlik
riste yapuan Hariciye Vemnen Toplantısı ve bunu
Elye
Doğancı
taaıp eaen dıpıomauk temasıar, Kıorıs meselesini
Hamitmandres
Hamitdatıa muıayım siyasi bir atmosfere bürümüştür.
mandralılar
Şimdiye Kadar Kıbrıs meselesi haKkında ılgın üç
Gönyeli
Göneli
devıet arasında yapııan toplantıların sinırıi bir
Kalohorya
lyiköy
hava içinde cereyan ettiğine şahit olan her üç
Koççina
Erenköy
memıeKetteKİ haiK Kütıeıen, son durum karşısında *? Kutrafa yu
Kurtbağan vu
psiKoıojiK bir etKiyle adeta hayâl kırıldığına uğ- »î* Kseroğno
Kuru tepe
ramışlar, ya da haKiarmın feda edildiği endişesine •*« Luricina
Akıncılar
düşmüşlerdir. TürKıye de ve Yunanistan’da böyle & Mansura
Mansur
bir tepki ye daha aşıKâr bir şekilde şahit olmak jç Margi I
Oğlaklı
mümKündür.
*?• Mora
Morköy
V
Hariciye Vekilimizin de belirttiği gibi, bazı !** Vroişa
Yağnıuı ;ı!.ın
Yunan gazeteleri ve bu arada Estia gazetesi, Kıbrıs
G İR NE KAZASI
davasını Tütk dostluğuna feda etti diye Yunan hü- *j* Ağırda
Ağırdağ
kumetıne çatmıştır. Bir aydanberi Yunan muhalif )■ Kambilli
Hamleli
Partaerı, geren iviakarios u, gerense Yunan hüküFota
I)ağ yolu
metini yayıım ateşine tutmuşlardır.
Ingiıterede $ Kımı
Kıran
ise MuhatazaKârlar ve hele bu partinin içindeki
Pileri
Göçeri
müfrit bir grup adeta kendi partilerine karşı isyaTrapeza
Teknecik
na kalkmışlardır.
MAĞUSA KAZASI
Aıışııan bir şeyi bırakmak güçtür. Kıbrısla il­
Atlılar
Aloda
gili üç memlekette yaşıyan halk kütleleri yıllardan
Kuzucuk
Arnadi
beri birer millî parola haline gelmiş, sınırlandırıl­
Arıdamı
Artemi
mış kesin formüllerin ülküleşmiş heyecanları ile
Avtepe
Aysimyo
beslenmekte idi. Son bir aydanberi ilgili devlet
Eopuzlıı
Aynakofo
adamlarının muhtemel bir hal çaresini sekteye
Otluk
Aytotoro
uğratmamak amacıyle bunlardan pek o kadar bah­
Çınarlı
Bladaıı
setmemesi, hiç şüphe yok ki halkın ruhunda bir
Baladan
Bladanisyo
boşluk hasıl etmiştir. Bu boşluğun müsait bir hâl
Çatköy
Çatoz
çaresi ile doldurulmasını temenni ederiz.
Yedikonak
Eptakomi
Hariciye Vekilimiz son yaptığı beyanatta, Tür
Mehmetçik
Galatya
kiyenin Kıbrıs üzerindeki haklarını ve Ada Türk- Ş tpsillât
Sütlüce
lerinin menfaatlarını her şeyden üstün tutmuş ve
Gönen d ere
Konedra
bunlardan fedakârlık yapılmayacağını açıklamış
Büyükkonuk
Komikebir
bulunuyor. Son durum, Hariciye Vekilimizin söz- 3}. Krikya
Kilitkaya
leriyle bir kere daha berraklaşmış ve geleceğimi­
Kuruova
Korovya
zin bazı kötümserlerin tahmin ettikleri gibi karan­
Köprü
Kukla
lık olmadığı meydana çıkmıştır.
Sazlıköy
Livatya
Türk Milleti Ada üzerindeki haklarını muhak­
Muratağa
Marata
kak surette alacak ve Kıbrıs Türkleri şanlı bayraNiallıdağ
Melunda
ğımızın gölgesi altında hürriyetine kavuşacaktır.
Dağgeçit
Monarga
t
Buna inancımız tamdır.
Eıgazi
V Ovgoroz
%
I
i
i•?
V
•?
t
i
V
*
*I
I
1
y
y
x
4
i
i
9
i
i
y
X
Jk
*
i
4
4
*
4
4
f
I
V
i
*i*
x
f
i
4
Iy
X
X
*?
X
X
X
X
X
X
X
y
*
X
X
X
X
X
X
X
X
t
X
Î
y
X
X
i
X
y
5*
y
Nüfusu yüzde yüz Türk
olan birçok köylerimizin
isimleri Federasyonda bir
heyet tarafından incelen­
miş ve bûndan böyle bu
köylerin aşağıda gösterildi
ği şekilde adlandırılması
kararlaştırılmıştır.
i eni isimler ahşılıncaya
kadar resmî muamelede
her iki ismin de kullanılma
sı yerinde olur..
Sinde
Civisil
Gooşi
Klavya
Köfünve
Meluşa
Pergama
Petıofaıı
Ağıllnşı
Gcvizdah
Koçyatağı
Alaniçi
Bakraçh
Pelitli
Beyarmudu
Rodurağaç
LİM ASOL KAZASI
Alelıtoro
Gi’kağaç
Avmcnohor
Bulgurlu
Asomado
Gözügiizel
Aytoma
Yalıktaş
Evdim
Düzkaya
Kaııdu
•' Dönemeç
Malya
Kovııılu
Mutayaka
Mutluyaka
Givides aş..
Alsandık aj
Paramal
Çayönü
Pendakorno
15e¡¡evler
Pladanisya
Çamlıca
Polemitya aş.
Aşağı Binatlı
Polemitya yu. Yukarı Binr.tlı
Yerovaso
Yerovasi
BAF KAZASI
Agurso
Akarsu
Anatyu
Görmeli
Antroligu
Gündoğdu
Arodez aş.
Aşağı Kalkanlı
Arodez yu. Yukarı Kalkanlı
Ayani
Aydın
Aysideros
Demirci
Kaşık tepe
Aynikola
Torbalı
Ayorgi
Gökçebel
Falya
Bağrıkara
Fasula
Yoğurtçular
Galadaria
Tabanlı
lstinco
Gramulludes
Kervanyolu
Ahuıcık
H irsofu
Koloni
Yol üstü
Kuı ı ağa
Kurtaga
Lukrunu
Oluk Onü
Bakacak
Magunda
Girit Tera
Kridu Tera
Bozalan
Lâpityu
Çıralı
Lemba
Soğucak
Mamundali
Ağıllar
Mandirya
Uluçam
Morana
Deıeooyu
Melatya
Beşiktepe
Melandra
Küçüksu
Moronero
Kaı aağr.ç
Pelâtusa
Ak kargı
Pitargu
Yuvalı
Prasyo
Kuşluca
Sarama
Ay loğaıı
Stavrokonno
Çakırlar
Tera
TJzunmeşe
Trcmetusa
Dağaşan
Vretça
Tatlıca
Zaharga
Sındırgı
a
käse M E R A K L I
B A H İS L E
pilli radyo'u vardır.
Gumıei i burada tamamen
yalnız başına yaşıyor da diye­
meyiz. Filhakik ı modern Ro­
benson’un birlikte yaşadığı bir
kedisi, bir köpeği ve dört tane
Teme nehrinin yanında asûde bir hayat yaşıyan de ehli kuşu vardır.
modern Robinson et yemiyor
“Little Dene” in hemen ya1
nıııdan
geçmekte
olan
Teme
Nitekim Gunncl bu tasan
İngiltere’nin Gaile eyaletin­
nerlıi ise villânaıı su ihtiyacı­
de bulunan birçok nehirlerin sim tahakkuk ettirmek için ev
nı, ihtiyacının çok üstünde kar
kenarı büyük ve asırdide sö­ velâ köyünün civarından geç­ şılamaktadır. Teme nehri Guıı
ğüt ağaçlan ile doludur. Bu mekte olan Teme nehrinin ka­ nel’in aynı zamanda banyosu,
ağaçlar âdeta İngiltere’nin bir narında uzun müddet araştır­
bulaşık tası ve çamaşır leğeni­
ma yapmış ve nir asırdide sahususiyetini teşkil ederler.
dir. Modern Robenson en çok
ğıi
t
ağacını
ıjayesine
uygun
Şimdi size bir adres verelim:
hoşlandığı şeylerden birinin de
bulmuştu. Gannel ' undan tam
“Little Dene” Povvick
sabahları köpeği ile birlikte
28 sene evvel bu söğüt ağacı­
Worcestershire
nehirde banyo almak olduğu^
Sakın bu adreste yazılı olan nın yüksek bir yeıine bir bal­ nu söylemektedir.
“Little Dene” ismini bir ınali>- kon gibi plâtform (yapmakla)
Gunnel bu banyoları yaz,
kâne zannetmeyin. Hay r !<u, başladı.
kış demeden büyük bir sada­
Kısa ar müddet sonra r, oiçinde modern Robenson diye­
kada alır.
bileceğimiz bir tngilizin yaşj- dern Robenson’un evi tanmHâlen 46 yaşında olan Gun
lanmıştı. Ounne! sabahın dör­
dığı söğüt ağacının 'smidir.
nel kemikli bir yüze sahip çivi
dünde yalak olarak ku’langibi diyeceğimiz kadar zayıf
Frank Gunnel daha küçük makta olduğu hamağından kal bir insandır. Bu zayıflığı et ye
yaşlarda iken babası çiftçi ol­ kıyor ve kendisine köylüler ta­ memesinden ileri geliyor. Fil­
duğundan tabiatın kucağında rafından hed yj edilen birkaç hakika köylülerin kendisine he
yetişmiş ve onun nimetlerin­ baş hayvan, küçük tarlası ve diye ettikleri birkaç baş hayva
kadar
den istifade ettiği gibi, âdeta çiçekleri ild akşama
m vardır. Fakat Gün nel bun*delicesine âşık olmuştu. Küçük meşgul oluyordu.
ların sadece sütünden istifade
Gunneı söği't ağarı evi.e
ken beraber büyüdükleri aıkaetmektedir. Daha ziyade ken­
daşları büyüttükten sonra iş sa bir de isim takmıştı “Little De di eliyle yetiştirdiği sebze ve
hibi olmuşlar ve evlenmişlerdi. ne” Gunneriı malikanesi h.ı>- meyvaları yiyerek
yaşamayı
Fakan Gur.ne) evlenmemiş ve kikaten muKemmel
seviyor.
küçüklüğünden beri çok sev­ dan farksizri'. Milken mel bir
tngilterenin Gaile eyaletin­
diği tabiatle yaşamay ı
ka­ bahçesi, şiizel ına.ız ıraiı bir
terası, iki şrıuıc-fonu \e bir de de görülen su baskıları “Lit­
rar vermişti.
tle Dene” in bulunduğu arazi­
yi de sık sık ziyaret ed<:r. Ha­
kikaten Teme nehri Gunnel
için büyük bir nimet ise de ba
zan son derece büyük su bas­
kınlarına sebep olur. İşte o za
man “Litle Dene” hakikî bir
Haftalık Programı Takdim Eder.
Robenson adası halini alır. Bu
10159 (Cumartesi) Türkçe: FAKİR KIZIN KISMETİ zamanlarda Gunnel’iıı keyfine
diyecek yoktur.
İngilizce: “WINTAGE”
Gunnel’in keyfine diyecek yok
Ö.s. saat 2.30 ve 8 de iki seans
tur derken sakın bu baskınlar­
11.1.59 (Pazar)
Türkçe KIZIMLA BERABER
dan doğacak felâketle: i düşün
AĞLADIK
meyecek kadar kötü bir insan
İngilizce: “CALAMITY JANE”
zannetmeyin onu. Gunnel otur
ö.s, saat 2.30 ve 8 de iki seans
makta olduğu yerîîı belediyesi
tarafından birkaç
madal­
NOT: Bu haftanın seçkin filimlerini seyretmek ve eğ­ ya ile taltif edilmiştir. Neden
mi? Çünkü o bir kahramanı­
lenceli geceler geçirmek için fırsatı kaçırmayınız.
dır ve çok insanın su baskınla
BİZİM ZAFER Sinemasında
rında hayatlarını kendi gayıeti ile kurtarmıştır.
Modern Crusoe İngilterede Bir
Söğüt Kovuğunda Yaşıyor
Hollywood’un bir otoritesi haykırıyor
“Halk, artık baldır bacaktan
bıktı”
Bundan bir müddet evvel, kursun açılması için ;ahsen bü
Hollyvvood’uıı en büyük film yük teberruda da buiundu. Bu
şirketlerinden Universal Şiir- haberler, şüphesiz fayne Mans
ketinde bir toplantı yapıldı. Bu field gibi yalnız seksapel saye­
toplantıya, şirketin Müdür sinde muvaffak olrauş yıldız­
Muavini David Lipton baş­ ları paniğe sevketmiştir. Holly
kanlık etti ve oturumu, herke­ vvood’uıı eski prensipler.uüen
si hayretler içinde bırakan
feraget edemiyeceğine inanan
cümle ile açtı:
bu yıldızlar, mevkilerini mulıa
— “Şimdiye kadar yıldızla­ faza için mücadele edecekleri­
rımızın bedeni güzelliklerine ni ve hiçbir zaman şahsiyedefazla ehemmiyet vermekle yân ıini değiştiremiyeceklerini, hal
lış yolda yürüdüğümüzü arıla­ kın eğlenmek için biraz dekol­
dık. Bundan böyle, daha çok te kıyafetler görmek istediğini
şahsiyeti kuvvetli yıldızlar iize ileri sürdüler.
rinde duracağız.”
Geçenlerde, Jayne'ın dublör
Bu sözler, Hollvvood'da bii- lüğünü yapan Sandı » Giles.
yiik bir değişikliğin hab^.’ci- kendisine tahsis edilen bir pro<ı
siydi. Zira, İkinci Dünyı K al­ ramda görünmek üzere hir te
binden beri Hollvvood’da yıl<- levizyon şirketine o kad.a de­
dızlar, sadece bedenî ölçüleri kolte bir kıyafetle geid’ ki ida­
gözönünde bulundurularak se­ re, genç kadının programa işti
çiliyorlardı. İstidatları ile kim­ rakine mâni oldu.
senin alâkadar olduğu yoktu.
Ertesi gün, genç kadının an
Bir yıldızın göze hoş görünme­ nesine ait bir konfeksiyon ma­
si, seksapel sahibi olması kât i ğazasında şu ilân görüldü:
görülüyordu.
“Kızım Sandra’nın televizyon­
Universial Şirketinin toplan dan kovulmasına sebep oîaıı
tısında aynı zamanda Holiy- dekolte elbise mağazamızda sa
wood’un
diğer şirketlerine tı lıktır.”
mensup şahsiyetler de davet
Bunun üzerine, ¡ağazaya
edilmişti.
İşin
garibi, öyle bir tehaccüm oldu ki o el
kimse David Liptoıı’un sözle-, bisenin aynı olan modeller iki
rine itiraz etmedi. Toplantının saat içinde 'satılıverdi. Fakat
asıl maksadı, son zamanlaıda hâdise, 18 haziranda cerevan
Hollywood’un geçirdiği malî etmişti. Universial Şirketinde­
sarsıntıydı. En dekolte filn,!eı ki toplantı ise 23 haziranda ol
bile istenilen kârı sağlamıyor­ du. Bununla HolKvood, bu gi­
du. Bu sebcbpledir ki Holly­ bi hâdiselere artık ehemmivet
wood, gözünü yabancı artisN vermediğini ve ne olur' ı ol
lere dikmiş, Anna Magnaııi’le- sun, karakter yıldızlarını
ön
ri, Soplıia Loren’leıi. Deborah plâna almağa azmettiğm t;/:
Kerr’leri, Audrey Hepburn'ie- termek istivordu.
ri, Maria Schell’leri, Juilette
Greco’ları ön plâna
almıştı.
Şimdi mücadeleyi han .i ta­
Aynı zamanda, Fox Şirketi­ rafın kazanacağı henüz belli
nin müdürü: “Bize kar.rkter değildir. Şüphesiz bunu, bu
yıldızı lâzım, halk artık baidır sene gösterilecek olan filmler­
bacaktan bıktı” diyerek birin­ den anlamak mümkün olacak­
ci sınıf yıldız yetiştirecek b:r tır.
sm a m
Dünyaca Meşhur PENGUIN
Kibritleri Kıbrıs Çarşılarında
GLAFAR” 1
i
J Z ñ t e r 'e s ü n
İbrahim Zeki BÜRDURLU
Dünyamıza, takviminle, aylarınla, mevsinıiıılc
geldi epeyce oldu ama, sana, şöyle yürekten bir
“hoş geldin” diyemedik. 1958, aramızdan, hatıra- i
[arımızdan pek iyi gitmedi. Undan umduklarımızı '
gerçekleştiremedi. Hayallerimiz, daha cüceyken
umutlarımız daha ilk adımda yerinde saydı. Büyümedi, gerçekleşmedi. Sana, güveniyoruz demiyorııın ; güvenmiyoruz. Ama pek de umutsuz değiliz,
Cim doğmadan neler doğar derler. Seııin dalla onbir tane otuz günün var. Herhalde bu oııbir otuzda
isteklerimizin boy attığını, hülyalarımızın emekle­
diğini göreceğiz.
Şu K ıbrıs’ın düzenini bir kur, her şeyden önee. Toplantılar o kadar çoğaldı ki masalar
bile
usandı. O kadar söz söylendi ki, hepsi de havada
bomboş yerlerini aldılar. Yunanistan o kadar dön­
dü ki dönmenin mânası kalmadı. Sabrımız taşa ta­
i
şa, özden oldu. 1959 sen şu işi bir tatlıya bağla da
bütiin Türk gönülleri gerçek bir huzura kavuşuver
s siıı, olmaz mı?
Dünyanın düzenine, sen de bir göz at. Elinde
$
v- tutacağın hak terazisini iyi tut. Sakın dalgınlığa |
*
düşme. Eğer bir uyursan Batıkların kurduğu dü- İ
$
zeıı bizim zararımıza bozulur. Birleşmiş Milletlerin
S? arkası sağlam ama su uyur, düşman uyumaz der­
î ) ler; dünya böyle daha da barışa yaklaşarak savaş­
$
sız yaşasın gitsin.
Tıb dünyasının yeni icatlara, keşiflere yöne­
: .!
leceğini filimler söylüyorlar. Sen, bu işe de bir ka­
şık salla da insanlık için büyük bir âfet halini alan
V
;v
kanserin ilâcı bulunsun artık.
¥
Senden daha pek çok şeyler istiyeceğimi sanma.
Hem istesem doğru olmaz m ıî insanoğlunun ne
V
günlü, ııe gözü doyar. Gözü doymaz, daha da yeni
hülyaların gerçekleşmesini bekler. Aya seyahat ne
oldu. Ayda ev yeri alıp birer villa yaptırmak gön­
lümüzden geçiyor ama ya orası da hayırsızlarla do­
larsa!.. Ne olursa olsun, aydan umut bekliyenlerdeıı değiliz. Ay, yarının insanlarına kalsın, biz
yurdumuzu güzelleştirmeye, her çeşit yaşama irakfmiyle süslemeye çalışalım.
Hoş geldin 1959. Buyur, dünyamıza, istediğin
gibi otur, istediğin gibi yaslan. Yalnız, geçireceğin
.165 günün hepsinde de dünyanın iyi bir dünya ol­
ması için çalışanlara yardım et : hepsi de senin mev
simlerin boyunca dünya milletleri için çok nefis I
huzur meyveleri yetiştirsinler.
Dikiş ve Nakış Maki- $
neleri Makinelerin |
kralıdır.
X
Fiat. (£25)
S
:: UYSAL TİCÂRETEVİ*
♦♦•♦♦•♦♦t4*!**!**!4*!**!**!**!4*!**«4*«**?**!**!**!**!**!**!***
ARSALAR
Trafik Polisi — Giıııe
yolu Firma Harman Bina­
ları ittisalinde satılık üç
arsa. Asfalt, elektrik ve
bol su.
Müracaat : Firma Harman
Lefkoşa
İşçi Bir Kadın Aranıyor
Ev işlerini yapabilecek 18
ile 40 yaş arası kadın bir işçi>ye ihtiyaç vardır.
İsteklilerin aşağıdaki adrese
müracaatları bildirilir.
Baf Yolu No, 51
Leymosun
SIMCA VEDET
OTOMOBİLLERİN ŞAHI
PENGUIN Kibritleri Türk ithalidir. Bak­
kallarınızdan İsrarla PENGUIN Kibriti
isteyiniz.
KIBRIS GENEL ACENTİ:
SAFA TEVFÎK
LEFKOŞA
doktorlar
ve
ECZACILAR
BİLİRLER
Kİ
A S P R O
dunya’da
AĞRIYI D İN D İR EN
HARARETİ' DÜŞÜREN
EN USTUN İLACI İHTİVA
EDER
AS PRO'
seri, kuvvetli, salim
ve temizdir
BİZİM ZAFER Sinemasında
Amerikan ölçülerine göre en iyi konforla, Avrupanm otomobillerinden
ekonomiktir. Kullanılış kabiliyetlerini uhdesinde toplayan V E D E T en
müşkülpesent otomobil alıcıları için imal edilmiştir. Dünyanın en modern oto
mobilleri ile mukayese edilebilir.
Evsafı, Lüks otomobil yolculuğunu her bakımdan mümkün kılacak ma­
hiyettedir. Aynı zamanda makinesi, sert ve uzun seneler zevkle yolculuk yapıl­
masını imkân dahiline koyacak evsaftadır.
Bunun İçin—
Ç a ğ r ıs ı, soğuk algınlığı
*’ ^ab'yet, romatizma
agnları, boğaz ağr.s,t
uykusuzluk hissettiğiniz*!*
Daha fazla tafsilât
Genel SIMCA Acentesinden
39, Baf Caddesi, Lefkoşa
• J İ$.PR04 all'MI ve yine iyileşiniz
Kıbrıs Türk Kurumlan
Federasyonu Bağış
Listesi
K IB R IS
| B 7 V £in ]
Baş Dönmesi
ETNOS gazetesi neşrettiği
bir başmakalede
kısaca
şunları İleri sUrıııektedlr:
Muhafazakârların
hakiki
maksatlarının ne olduğu henüz
Ilıı* dönmeci-umumiyetle tnwıııları korkutur. Ituzuıı
bilinmemektedir. Mamafih ada­
sebepleri pek mühim Ue değildir. Fakat bazan (la ciddî
da hükümetin son zamanlarda
gösterdiği faaliyetler Britanya.
bir rahatsızlığa at&ıuettlr. Onun İçin l>aş dönmesine
|mu için için beslediği taksim
ehemmiyet vermemek, onu ciddiye almamak doğru de­
; emellerini açığa vurmaktadır.
lild ir. Bos doıııııesi de birçok hastalıklar gibi modern
•Vanan onlar ses çıkarmamak­
insana daha çok musallat olmaktadır. Bilhassa sinirli
ta devam etsinler. Biz durumu
iyice müdrikiz.
insanlarda u k sık görülen bir haldir Şehirde oturanlar>
Birlenmiş Milletlerin bu aene
yemekleri İyi hazmedemlyenler, fazla çalınanlar sık tuk
da yaptığı tavsiyelerde adanın
Imşcüinmesi hissederler. Aşağıda basjdönınesl hakkında
sulha kavuşması için müzake­
geni$ malûmat bulabilirsin!*.
relerin yapılması ümidini izhar
etmişlerdir. EOKA bu tavsiye­
ye icabet etmiş ve bütün faali­
yetlerine bir son vermiştir. Hü.
kûmet buna aynı şekilde muka
Sual— Tehlikeli olmayan meğe başlar.
Sual — Alkol tmşdönme- belede bulunmamıştır. Askeri
baş dönmeleri var mıdır?
birlikler bir haftadanberi TroCevap— Evet, Messlâ er­ sine tevlit eder mi.'
dos bölgesinde
araştırmalar
Cevap
—
Tabiî.
Fazla
a
l­
kekler kravatlarım bağlar­
yapmışlar ve bunu düne kalar
larken kravatı çok sıktıkla­ kol sinirleri aşırı derecede gizlemişlerdir. Nihayet dün
rı için yahut yakalarının tahrik ettiği için sinirleı a Trodos bölgesindeki faaliyetle­
yanlış haberler rin manevra ve parola olmayıp
düğmeleri çok ge/ide oldu­ dimağa
BOKA tedhişi veya silâh depo­
ulaştırır.
Bu
da neticede et ları keşfetmek için yapıldığı
ğu için bir an boyundan ge­
çen damarlar sıkışır ve di­ rafta her şey dönüyovmuş resmen itiraf edilmiştir.
zinde İsrar etmekte ve dolayı
siyle müzakerelerin
terakki
kaydetmesine engel olmakta­
dır. Britanya ise sesini çıkar­
mamakla beraber herhangi bir
Türk-Yunan yakınlaşmasını tor
pilliyecek tavır takınmaktadır.
CYPRUS M AİL garzetesi
Rum Doktorlarının Dünya
Sağlık Federasyonuna gön.
derdikleri aşağıdaki telg­
rafı yayınlamaktadır:
Adadaki sıhhi kayıtname ka­
nunu gereğince adaya hariçten
herhangi bir doktorun İthali
yasaktır. Mamafih son zaman­
larda hükümet sadece siyasî
maksatlar için, böyle bir müsa­
adenin verileceğini ilân etmiş,
tir. Adada fazla miktarda dok­
torun bulunmasının hiçe say’larak birçok başka doktorun it­
haline göz yumulması hallnie
hareketsiz durmayacağız. Kızıl
Haç Komitesinin kayfiyetten
haberdar edilmesi ve greve in.
memiz halinde derhal vazife
başına koşmaları uygun görül­
müştür. üzüntü ile belirtmek
isteriz ki 4 senelik fevkalâde
ahval devresi boyunca Rum
doktorlar askerlerin fena mua­
melelerine maruz bırakılmış­
lardır. İşte bu kötü şartlar da
yetmiyormuş gibi bir de adaya
doktor ithal edilmesine girişil­
miştir. Şimdiden hazırlıklı olma
nızı bildiririz.
gibi bir hissin doğmasına
K LEFT ERiYA gazetesi Har­
sebep olur. Sarhoşların yal
biye HakanıSoames’ın dün
palamalarınm sebebi buI.eymosunda yaptığı bir
dur.
basın konferansına temas,
la şunları ileri sürmekte­
Sual — Tütün ba^donme
dir:
si tevli edebilir mi?
Britanya Harbiye Vekili SoCevap — Evet, Bllıassa, ames dün yaptığı bir basın
rin azaldığından .mütevellit
baş dönmeleri do tehlike­ ayni zamanda içki de içili- konferansında adadaki askerî
TIMES OF CYPRUS gaze.
sizdir; ağıza bir şeker at­ yorsa baş dönmesi ha:5;I birliklere temasla bu birliklerin
tesi iizUle tizüle aşağıdaki
adada daha ne kadar kalacak­
makla derhal bertaraf olur. olur. Zira alkol nikotinin te larının bilinmediğini söylemiş­
haberi yayınlamaktadır:
Görme kabiliyeti zayıf olan şirini da artırır.
Başlıca beş kasabada Türktir. Birçok kampların geçici ola
Sual — Başdönmeleri cid rak kurulmasına rağmen daimi
insanların hissettiği
baş
dönmesi de umunu sıhhat dî bir hastalığa da alâmet kampların da mevcut olduğu lere ve Rumlara ayrı ayrı bele­
nu Soanies sözlerine ilâve et. diyeler kurma hakkını tanıyan
için tehlikeli değildir; "öz­ sayılabilir im?
miştir. Kıbrıs anlaşmazlığının Surridge plânı en nihayet hazır
Csvap
Ekseriya
sayı­
leri tedavi ettirmek, gözlük
halledilmesinin daha belli olma­ lanmıştır. Birkaç güne kadar
lır. Meselâ, tansiyon yük­ dığı bu zamanda adada daimi da resmen ilân edileceği ümit
takmakla giderilebilir.
kalıp yerleşecek olan edilmektedir. Bu plâna göre
Sual— Bazı
insanlarda sekliğine yahut tansiyonun surette
askerlerin adedi henüz bilinme­ hükümet daha fazla salâhiyete
azaldığına
alâmettirler.
baş dönmesi diğer insanla­
mektedir. Çünkü bu adanın ge­ sahip olacak, Merkezi Belediye
ra nisbetle daha sık olur Bundan başka, beyinde bir leceğinin ne karara varılacağı ■pazarı “el değiştirecek” ve Be­
tümör olduğunu da haber ile yakından ilgilidir. Britanya lediye Başkanları doğrudan doğ
derler, bu doğru mudur.'
bir halen 7 yıllık plânını takdim rüya halk tarafından seçilecek,
Cevap
Eve*;. Sinirli in­ v.a-irler, Kafatasında
etmiş bulunmaktadır. EOK A ’- tir. Bu arada vergiler de arta­
çatlak
olmuş
ise
başdönmesanlar başdönmesi denilen
nın mütareke teklifine gelince caktır. «Yedi maddeden ibaret
hali sakin insanlara nis­ leri olur. İç kulakta bir il­ bu hareket şiddetin tamamen olan plân şöyledir: a) Girneden
petle daha
sık
hisse­ tihap başgösterdiyse ve he durduğu manasında değildir. başka diğer büyük kasabaların
Gerçi ilgili makamlar bu mese. belediyeleri taksim edilecektir,
der. Bilhassa kadınlar ba- nüz bu hissedilmiyorsa baş leleri göz önünde tutarak fev­ b) Türk tarafında kalan bele­
dönmeleri
bunu
da
haber
zan hiçbir rahatsızlığa nıüp
kalâde ahval kanunlarında gev diye malları Türklere ait ola­
telâ olmadıkları halde baş verir. Kalb rahatsızlıkları şetme yapmışlardır. Lâkin tam cak ve Türkler bu semtteki
da ekseriya baş dönmesine bir “ateş kes” emri verilmeden borçları ödemekle mükellef ola
dönmesi hisse terler
caklardır. c) Tek seçim şekli
tevlit eder. Dahilî bir Ka­ daha ileri gidilemez.
tatbik edilecektir, d) Belediye
Sual — Kulaklarında« nama da başdönmesi tevlit
FJLELEFTEROS gazetesinin Reisleri doğrudan doğruya halk
hasta olanlar başdönmesi edebilir. Brzı hallerde İsa
Atina muhabiri Ankara ve tarafından seçileceklerdir e)
de h/sseder mi?
başdönmesi sar’aya alâmet
istanbulda yapılan Kıbrıs Zibiller ve saire gibi taksimi
görüşmelerinden hiç bir imkânsızolan meseleler hükûme
CevapEv: t,. Hastalık
tir. Onun için her ne knd.-ır
neticenin elde edilmediğini tin tayin edeceği bir komisyon
müzmin ve aşırı bir hal al­ birçok hallerde tenlikJh ile
yazmakta ve şunları ilâve tarafından ifa edilecektir., f)
mış ise ve sık sık başdön­ ğilse da başdönmeîerı de­
etmektedir:
Gayri menkul mal vergisi hu­
mesi hissediliyor;-;'!, bıı. ilti­ vamlı bir hal ahne?, hemen
Kıbrıs meselesi Ue ilgili ola­ dutsuz olarak artırılabilecek,
habın iç k'uht-Va ,:myet tt- doktora başvurnv.k ca.doğ­ rak Türkiye ile Yunanistan ara tir. g) Limasoldaki tartı işleri
sında yapılan diplomatik müza­ bundan böyle hükümetin kont­
tiğiııo ¡'.İâm?ttir Bu takdir­ ru çare olıii^
kerelerden hiç bir neticenin sağ rolüne terkedilecektir. Tahsil
de vaziyet ciddî bir hal al­
Sual — Bâşdüntneleriııin lanmadığı Atina resmî çevreleri edilen para iki belediyeye pay­
mış demektir zira hasta başka ne gibi sebepleri ola­ tarafından teyid edilmiştir. Bu. laştırılacaktır.
nun sebebi ise her iki devlet
Gazeteye göıe bu plân ilân
sağır kalabilir.
bilir?
temsilcilerinin de kendi hükü­ edilir edilmez Rumlar tarafın­
Cevap — Ani bir şekilde metlerinin Kıbrıs siyasetinde is dan reddedilecektir. Türkler ise
Sual -- Hazımsızlık baş­
dönmesi tevlil edebilir ıni? başı çevirmek, yüksek bir rar etmeleridir. Aynı resmî çev bunu yeni bir zafer diye telâk
Cevap
Evet. Hazımsız yere çıkmak, dalgalı deniz relere göre Türkiye Taksim te. ki edeceklerdir.
lık bazı yiyeceklere karşı lerde seyahat etmek. Bü­
allerji tevlit edebilir Bu­ tün bunlar da ba§<.lönm«,si
nun neticesinde de ödem tevlit edebilir .
hasıl olabilir. Bu rahatsız­
Sual — Başdiiıı meşinin
Bisküvi ve Şekerlemelerini tercih ediniz.
lıktan ötürü iç kulakta bu­ tedavisi nedir?
RAUF ve Şti.
lunan mayi artar ve sinir­
Cevap-— Hasta loş bir
Tel: 2436, 10 Yeşil Gazino
leri tazyik ederek onların yerde ve derin bir sessizlik
dimağa yanlış haber ulaş­ içinde yatırılmalıdır. Kendi
Lefkoşa.
tırmalarına sebep olur. Boy sine dramamin gibi teskin
Yakında beklenen çeşitlerimiz:
lece hareketlerimiz hakkın­ edici ilâçlar verilmelidir.
(1) LINCOLIN Bira Şampuları ve El Kremleri
da yanlış haber alan dimağ Fakat, başdönmesi durmaz­
(2)
CULLING FORD OF CHELSEA)
etrafta her st-.vin döndüğü sa o vakit doktora başvur­
ve) Tuvalet Eşyaları
hissini veren emirler ver­ malıdır.
OMY
)
(3) VAH SANG Çin Çayları
KIBRIS HÜKÜMETİ TÜRK MEMURLAR KURUMU
LEFKOŞA ŞUBE SEKRETERLİĞİNDEN :
(4) OKAVA PRIMA Jiletleri
(5) LEABANK Çelik Ofis Eşyaları
mağ muhtaç olduğu kan­
dan bir an için daha azım
alır. Bu yüzden baş dönme­
si hissedilebilir. Fak;;' kra­
vat, gevşetilirss bu his der­
hal kaybolur. Kanda seke­
Van MELLE
YILLIK GENEL TOPLANTI
11 Ocak 19;>9 Pazar günii ö.e, saat 10 da Çetinkaya
Türk Spor Birliği lokalinde yapılacak yıllık genel toplantıya sayın üyelerin iştiraki reca olunur.
GÜNDEM :
1— Yıllık faaliyet raporunun okunması.
2— Yıllık hesap raporu.
•T—- Şûbe komitesi ve delegelerin seçimi.
NOT: Komite ve delege namzetleri toplantı tarihinden en
Az 5 gün evvel sekretere bildirmelidirler.
SAYFA S
( I) O Z K U H T )
Í.’UMABTESt, to OCAK, 1ÜSÍ)
RADIUM
(İç ve Dış Lâstikleri)
Adres: K.H.T. Memurlar Birliği,
Lefkoşa Şubesi Sekreterliği,
Çetinkaya, Lefkoşa.
Bankaya Yatırılan £5,198.994
Kıbrıs Türktür Partisi lamd
ra şubesi
25.562
Aydın (Raf) köyü Tiirk
halkından (Bay Melımet
Haşan Selim ve M. Ciircani eliyle)
118.250
Tapu Dairesi Türk
memurlarından
18.750
B ul maca
TÜRK
Hazırlayan : M. Ş.
123456789
□□□□□□□□□
İN G İL İZ *
nnnnnnn—
361 Yazan
kumanyadan Kafan
İki Ingiliz Subayı
3,500 Lira Borçlanıldı
I
DİKKAT... DİKKAT...
1
DOROTHY GREY
I
M H g âaaK feM P '«.« m
KUTU SÜTLERİ
Erksk — Beni görmiyeceksiniz diye içim titredi !..
Kus — Benim de göreceksiniz diye...
dünyaca tanınmmış RADİUM marka iç ve dış
his,«det lâstikleri ile yedek parçalarmm, toptan sa­
tışı yapıldığı biitiin Türk bisikletçilere duyurulur.
Kıbrıs Genel Acenti:
KEMAL H. KÖSE
Girne Cad. No. 150, Lefkoşa
1*1 ılı ılı,.
RECAÍ SANAY
kalıyordu..
Adem ağa, arabacıya emri­
Ac"-ı. aşanın
-.illi'. elin­ ni verdi; hep beralıer, köye gi>çıkmağa
de, p.ı ıi.e.’i tetikte— meçhul den dağ yokuşunu
sesle konuşmasından sonra ça­ başladık.
Yolda, Mis Brav’t*:
lıların arasıi'dtin biri çıktı El­
Dikkat et! Dedim. Çok
lerini yukarı kaldırmak bize
□□□□□□□□□
doğru jji.Jdı. Arkadaşlardan İm nazik dakikalardayız. Evvelâ,
£5,361.556
ri hayvanından atlayıp lıeri- unutma ki, şu silâhlı toplulu­
Soldan sağa:
fs ı j/c jın i it 'dı Silfıl» yoktu ğumuza, arkadaşlar, sana lir
1. Binaları yıldırımdan Sadece, elinde uzun bir sopa cemile olmak üzere 1S ırı )enkoruyan aygıt. 2. Bir Kıbrıs vardı. Adem ağa bana döndü: ge çetesi” ismini verdiler.
Limasol Türk Ortaokulu köyüdür. 13. Tersi (iliş) ma­
—>I5u bir arabacı., dedi, yol
Mis Brayt gülmeğe başladı;
mm genişletilmesi için Hü­ nasına emir. Polislerin elin­ da üç ecnebiye rastlamış. Hır
— Demek ben Balkanlarda
kümet ikrazat sandığından de taşıdıkları. 4. İşliyerek tanesi ağır yaralı im s. Araba­
bir çete reisi oldum!
£3,500 borçlanılmıştır.
yapılan . 5. Erkek ismi. Hay sına almış. Dillerim bilmeJıği
— E, ne yapalım, talih ve
siyet. (i. Dallarla
örülmüş için söylediklerin, de anlaya­ tesadüf... Demek haritada bu
duvar. Tersi edat. 7.Hayvan mamış. Bizi jandarn ı zannet­ da varmış.
DOĞUM
yemidir. Hısım. 8. Parlaklık miş. Bize teslim etmek istiyor
Ve biraz millî gururunu ok­
Lefkoşa yardımcı Polis­
İhtiyaçtan çok fazla yemek o adamları...
şamak için ilâve ettim:
lerinden Bay Kemal Lâtif
yiyen. 9. Kırmızı mâdenden
— Bu adam Bulgar mı?
— Belki bu suretle vatanına
ile Bayan Remziye Kemal’­
yapılmış iki yüzlü büyük
— Evet. Biı Bulgar kövlir- bir hizmette bulunmuş olur­
in beşinci çocukları olarak
piçak (iki ke.)
sü. Oduncu galiba .
sun.
bir oğlan çocuğu dünyaya
Yukarıdan aşağıya
— Göreiim şu arabasına alO, atının dizginlen elinde,
gelmiş ve İbrahim Turgay
I. Panayır tiyatrosu ko­ dığı adamları.
önüne bakıyor, susuyordu. De­
diye isimlendirilmiştir. Ço­
miği. 2. Köprüyü geçinceye
Adem ağa, herife Bulgarca vam ettim :
cuğa uzun ömürler diler an
kadar (Dayı)
dediğimiz. birşeyler söyledi. Herif ör.ünıü
ne ve babayı tebrik ederiz.
— Köye vardığımız /aman,
Söndürme. 3. Yürek yufka­ ze geçti. Biraz ilerledik. Çalı­
lığı. ilâve. 4. İki cismi ayı­ lar arasında bir öküz arabası bu iki tngilize hakikî bir çete
ran kısım, zehirli bir sinek. nın yanma vardık, içinde bir reisi rolü oynayacaksın. Riraz
DOĞUM
sert ve şiddetli davranacaksın.
Mandirya öğretmeni Ha- 5. Aysberg’e çarparak bat­ kişi vardı. Birisi boylu boyun­ Bu suretle onların vazıyetleri­
mış
bir
transatlantik.
6.
Bir
mit Haşan ve eşi ilkin Haca uzanmıştı. Yüzlerine elekt ni anlamak, işin hakikatini öğ­
mid’in 3 Ocak, 1959 tari­ sayı Hastalık getiren hay­ rik fenerinin ışığını tutup bak­
renmek kolay olur. Yani, şen,
hinde bir erkek evlâtları vancık. 7. Epey demektir. tığımız zaman, bu adamların
dediğim gibi sert, haşin bir çe­
Kaba
kıllı
kumaş.
8.
Tersi
dünyaya gelmiş ve IIa?an
başlarından
hatırı te reisi rolünü oyna, alt t-'.ra­
telefon
terimi.
Bir
emir.
9.
diye isimlendirilmiştir.
s a y ı l ı r b i r f ı r t ı n a fını bana bırak...
Anne ve babayı teprik (Haşereden bir cinsini bul) geçmiş olduğunu anladım
Nihayet köye vardık. Köy­
eder yavruya uzun ömür­ emri (iki ke.)
Arabada upuzun yatan ada­ lüler kahveden çıkıp karşıladı­
ler dileriz.
mın beti benzi sapsarı idı. D i­ lar. Adem ağayı tanıdılar. Bu
DÜNKÜ BULMACAMIZIN
ğerlerinden birini gezüm ısı­ küçük dağ köyünd.: doktor bu­
HALLİ
rır gibi oldu. Bira;: daha dik­ lunmadığı muhakkaktı. Ağa­
K İRALIK EV
Soldan sağa:
katli bakınca onun tanıdım. ya:
Küçük Kaymaklıda Polis
1. Falaka, cı. 2. Ev, böb­
— Her şeyden evvel şu ya­
Karakolunun yanında yeni rek. 3. Koyu. 4. Eren, raca. Mis Brayt de tanımıştı: Bu,
boyanmış, 4 odalı, ¿ofa, 5. Fenci. 6. Mi, ulu. 7. Salı bir Ingüiz mühendisiydi! Bük- ralıyı odaya sokup yarasına
Mutfak, gazla çalışan Av­ bee (ceb) 8. Uv, sucuk. 9. reşte ona birçok defa tesadüf bakalım, dedim.
etmiştim. Belki o bizi tanımı­
Atlardan inmişt'k Ağa:
rupa Banyosu, elektrik teş­ Çivi, reze.
yordu amma, biz onu şahsen
— Sen yaralı için mer ık et­
kilâtı, suyu ve garajı ile iyi
Yukarıdan aşağıya
durumda bir ev kiralıktır.
1. Fener, suç. 2. Av, mavi. tanıyorduk. Hele, Yahudi kat­ me, dedi. Ben doktor kadar an
İstekliler
Abdi Çavuş 3. Kefil. 4. Abona 5. Köy. 6. linde gezdiğim yerlerde ona larım o işlerden!
Sokağı No. 25 e müracaat Aburcubur. 7. Ailece. 8. Ce, çok rastlamıştım! Ötekilerini
Sonra, köv kâhyası, vahut,
tanımıyordum..
edebilirler
ucuz. 9. İkraz, ke.
Mis Brayt, tanıdığımız İn» köyün ileri gelenlerinden biri
gilize, İngilizce hitap ederek olduğu arılaşılan dev gibi bir
konuşmak isterken, kolunu sık adama Bulgarca oirştfyier söy­
ledi. Dört delikanlı yaralıyı al
tim, sustu. Adem ağaya:
dılar,
köy odasın ı götürdüler.
—
Allah
iyi
insanların
yar­
Sayın halkımıza müjdelemek isteriz ki yeni $
D
i
ğ
e
r ikisi hiç konuşmu­
dımcısı
daima...
Dur
hele
a3a.
kurduğumuz Leymosun Türk Kamyoncular Birliği $
yorlardı. Müthiş bir korku krı
dur hele.. Dedim.
her türlü nakliyat işlerini deruhte eder, işlerinizi
Ağa yüzüme baktı. Sözlerim zi içinde oldukları anlaşılıyor­
Leymosun Türk Kamyoncular Birliğine yaptırma- M
Brayt’i
den
birşey anlamamıştı. D ü­ du. Bir aralık, Mis
nız menfaatiniz icabıdır. Fiatiarımız ehven ve re- ^
şüncem şu idi: Birçok tehlike­ bir köşeye çektim. Ben işaret
kabet kabul etmez.
yi göze alarak bizimle beraber vermedikçe kat’iyyen konuşma
LEYMOSUN TÜRK KAMYONCULAR BİRLİĞİ § yola çıkan, bizi şahla selâmete masını tenbih ettim Maksa­
Ermu Caddesi No. 20 (Gümrük Giriş Karşısı)
§ eriştirmeğe uğraşan yanımızda dım, bunların
hüviyetlerini
ki mert köylülerin hepsi de ço anladıktan sonra açılmakta.
Bizim Adem ağa, — M ah­
luk çocuk sahibi kimselerdi.
Fakir birer rençb-r olan bu \a mut Şevket Paşanın bu eski
tandaşların bana karşı tyistep- maiyet çavuşu- ■hir cerrah gi
dikleri fedakârlığa- •— herhangi bi kollarını sıvayıu yaralının
bir fırsatta— maddî bir yar başına geçti. Heybesinin için­
dımla mukabele etmek istiyor den kendine mahsus cerrahî
NEW YORK — LONDON — PARIS
dum. İşte bu fırsat kendiliğin­ âletler çıkardı. Su kaynattırdı.
Dünya üzerinde 3 meşhur Kozmetik
den zuhur etmişti. Yüzüme ba Yaralının başını temizlemeğe,
vardır. Bunların en başında gelen muhak­
tedaviye koyuldu.
kan ağaya:
Bu arada dikkat ettirn, di^
•—■«Aman ağam, dedim, bu
kak ki DOROTHY GRAY Kozmetiğidir.
ğsr
iki İngiliz b.rbirleriyle hiç
adamlarla
alâkadar
oiaiım.
He
Her cildi ve her yüzü azami derecede
Ie yaralıyı bir doktora kadar konuşmamakla ıleraber, yaralı
güzelleştirmek ve cazibelendirmek için
götürelim... Bu civarda
bir arkadaşlarının vaziyet; de hiç
imal edilen DOROTHY GRAY Kozmetiği- | Türk köyü var mı?
alâkadar olmuvoıiai’d ı1 Hay­
ni bir haftaya kadar Türk piyasasına sun- § — Var. Zaten orava gidiyo­ ret ettim... Çünkü, yaralıya
ruz. Şu dağın yamacında bir âdeta bir yabanca nazariyle ba
makla sayın bayanlarımız uzun zamandan
sokul­
Pomak köyü vardır. Pehlivan­ kıyorlardı. Yanlarına
beridir eksikliğini hissettiği yüksek sınıf
ları meşhurdur. Hele
sultan dum. Mahsus. Türkçe konuş­
Kozmetiğe kavuşacaktır.
Aziz zamanında pehlivanlar tum. İşaretle sözlerimi .ani ama
Kazalardan ve bir de Lefkoşadan top­
dıklarını ifade ettder. 1’ n de
hep bu köyden yetişmiş..
tan tevziatcı aranmaktadır.
Vaziyeti
— O halde hep beraber o yaralayı göstererek
köyün yolunu tutalım. Arabacı fena!” manası ırı bir işaret yap
AKARSU GİYİMEVI
yı ne yapacağız?
tim. Om uz silktiler;
Girne Cad. 40—42
— Sen bilirsin beyin....
Ingilizlerin bu hareketi çok
P. K. 498—Tel. 2955
— O nu da beraber gütürc<- garibime gitti...
lim. Yaralıyı arabadan kaldır­
Adem ağa, yaralının b>ri ko
Lefkoşamağa gelmez.
lunda, diğeri kalçasında olan
Ağa, itiraz etmedi, fşi hana yarallarını temizlemekle meş­
bırakmıştı. Arabadakiier ka­ guldü. Bana:
ranlıkta ne benim, ne de Mis
— Kalçadaki kurşun irinde
Mis Brayt’in yüzümüzü gör­ kalmış. Hastaharıeye götürüp
müyorlardı. Elimdeki <lektrik kurşunu çıkarttırmaz* ık kangfenerini yüzlerine çevirince, ta ran olur...
bit, bizim yüzümüz karanlıkta
(Devamı var)
HER GÜN SEÇME BİR KARİKATÜR
TUBES
KEM AL
Çocuk doktorlarının tetkikinden geç­
tikten sonra piyasamıza arzedilen ve kali­
te bakımından çarşımızda en üstün ve
anne sütüne en yakın olduğu tesbit edilen
ALASKA sütlerinin ikinci partisi vasıl <
olmuştur.
,
Sayın Anneler, bakkalınızdan ısrarla '
ALASKA sütü isteyiniz, çünkü bu yavru­
larınızın sıhhati için çok mühimdir.
Kıbrıs Genel Acenteleri :
ATAI KARDEŞLER
LEFKOŞA -MAĞUSA -LÂRNAKA
-**■ «i» ıl*
M AA D TARAFIND AfTSAYTSAL ORTAM A
C U M A R T E S İ, 10 O C A K , 1989
SAYFA 4
( B O Z K U B T )
Dünyadan
B
o
*
k
İstanbul infilâkında ölenlerin
Kısa Haberler
sayısı 30 u buldu
ı ı r t
Sekreteri
El Akil.
Ş“ «
Dogu Almanyayı ziyaret ede
çektir Doğu Alm anya haber
ajansının bildirdiğine gore,1957
den bu yana Doğu Alm anyayı
on Mısır tşçl Delegasyonu zi­
yaret etmiş bulunm aktadır.
TEŞKİLAT
CEZA HEYETİ
Yeşüadının 5
Futbolcusunu Ağır
Cezalara çarptırdı
MOSKOVA, 9 - <R>: Sovyet
Devlet Komitesi Başkan Vek il
pioter N ikitin bugün Pravda
gazetesinde yayınladığı bir ma
kalede, Rusyanın B lr e-ilk ; ^ p
C um hu riy etin i sanayl bakım m
dan kalkınm ak yönünde ¿estek
leyeceğlni açıklam ıştır Sovyet
Rusya Asvan Barajından m a.
ada yüzden fazla sanayi teşeb­
büsüne yardımda b u lu n a c a k tır.
İkinci Devre Başlarken Haftanın Maçı
Gençlik Gücü - Demirspor
★
Arasında Yarın Lefkoşada Oynanacak
Hikmet Oktay Feridun, Avu
kat Osman Örek, Dr. Ziver,
Cemal Müftüzade ve M. Asm
Beylerden müteşekkil Kıbrıs
Türk Spor Teşkilâtı Ceza Ku­
Birinci devre maçları sona ile kaşılaşacaktiı.
rulu dün ö.s. saa 4.30 da Çetin ermen üzere men bu guıı, ıkın
Fakat bütün bunlara rağ­
Kaya lokalinde toplanmış ve cı Uevre maçlarına »,-eım Ka­
men Demiıspor’un her hattı
disipline aykın hareketlerde ya — Yeşııada maçı ile baş­ ile bu sezon, başlı başına kuv­
bulunan futbolcuları şiddetle lanacaktır.
vetli bir ekip olduğu inkâr edi
cezalandırmıştır. Verilen eczaBirinci devrede,
sadece lemmiyecek bir hak'kıttır. Bil
lan aşağıda bulacaksınız:
Gençlik Gücüne mağlûp ola­ hassa Senterfor Vehat .” ibi, ça
1. Yeşilada futbolcularından rak bütün maçlannı galibiyet­ lışken, teknik ve şutcı bir fut­
sağbek Orhan, Y.A.K ile yapı le bitiren Çetin Kaya ( Türk bolcuya malik Demirspor un,
lan maçtan sonra İngiliz hake Ocağı maçı hariç) 10 puanla rakiplerine karşı dairv.ı telılrme hakarette bulunarak arka­ ikinci durumda bulunmakta»- keli bir ekip olduğu akıldan
sına tükürmesinden suçlu bu<- dır.
çıkarılmamalıdır.
lunmuş ve 18 ay maçlardan
Yeşilada ise, senenin en za­
Yarınki maça en kuvvetli
men edilmiştir.
yıf takımı hüviyetini henüz kadrosu ile çıkması beklenen
2. — Yeşilada futbolcuların muhafaza etmekte ve birinci
Gençlik Giicü’ne
gelince...
dan Söğüt, Gençlik Gücü ma­ devreyi, Türk Ocağı ile yap­
Her zaman, her takıma karşı
çında bir futbolcuya
sahada tığı maçtaki beraberliğinden
tehlikeli bir rakip oıaıı Yeşiladaba muayır harekette bulun temin ettiği bir tek puanla so­
beyazlılar, puan cetvelindeki
masından dolayı 6 ay müsaba­ nuncu gitmektedir.
durumlarını dü«İlmek ve bu
kalardan men edilmiştir.
Bu günkü maçı, bilhassa son sene liglerde iyi bir d»rece al­
3 — Yeşilada futbolcuların haftalarda iyi form gösteren mak için, İkinci devre nıaçladan Mehmet Kara, maç esna'- Çetin Kayanın açık farkle ka­ larına ciddi bir şekilde hazır­
sında hakeme itirazda bulundu zanması normaldir. Yeşilada- lanmış bulunmaktadırlar Bil­
ğundan ve hakemin işine mü­ lılann, çok gol yememek için hassa hafta zarfında, antrenör­
dahale ettiğinden suçlu bulun bir müdafaa ile sahaya çıkma­ leri nezdinde sıkı çalışan Genç
muş, fakat daha evvel her han ları menfaatlerine olacaktır.
lik Güçlüler maça iyi hazırlan
gi bir suçu olmadığından, ken
mışlardır.
disihe bir defaya mahsus ol­
mak üzere ihtar yapılmıştır.
4 — Yeşilada futbolcularım­
dan Erol Mehmet, maç esnaİkinci devrenin ilk haftası­
Yarm sabah saat 8.30 da
sunda adaba muayır lisan kul­ nın en iddialı ve en heyecanlı Yeni Sahada Şaban Paşa
landığından suçlu bulunmuş maçı, yarm Lefkoşada Tak­ Ateş Spor ile Haydarpaşa
ve 6 ay müsabakalardan men sim sahasında lig lideri De­ Spor arasında heyacanlı
edilmiştir.
mirspor ile Gençlik Gücü ara­ bir dostluk maçı yapılacak­
5 — Yeşilada futbolcuların sında oynanacaktır.
tır.
dan Mustafa Bülent, maç esna
Demirspor, birinci devrede
sında disipline aykırı hareket­ yaptığı bütün maçları kazan­
te bulunduğundan, suçlu bu­ mış ve yalnız Çetin Kayaya
lunmuş, iki ay müsabakadan kendi sahasında 4— 2 ıııağlûp
men edilmiştir.
olarak devreyi 12 puanla ve
6 — Yeni Cami futbolcula­ liderlikle bitirmiştir. Mam.vrından Naşit, Yeşilada maçın fih, şurasını göz önünde bulun
da karşı takım futbolcuların»- durmak lüzümdur ki, Demir­
11 Ocak 1958 Pazar gü­
dan birine yumruk attığından spor şimdiye kadar yapmış ol
nü ö.e. saat 10 da lokalimiz
suçlu bulunmuş ve 3 ay müsa duğu bütün maçlarını kendi sa
de genel kurul toplantısı
hasında ve
kendi seyircisi
bakalardaıı men edilmiştir.
olacağından bütün üyelerin
7 — Mağusa Türk Gücü önünde oynamıştır.
iştirakleri özlenir.
İkinci devrede, yabancı se­
futbolcularından Erol öztürk,
GÜNDEM :
kulübünün müsaadesi olmaksı yirci önünde ve yabancı saha­
1. 1958 raporunun okun­
maçlar
yapacak
zın başka bir takımda maç yap larda
ması
tığından 4 ay müsabakadan olan Demirspor'un, puan cet­
2. Yeni yönetim kurulu
velindeki yerini muhafaza et­
men edilmiştir.
seçimi .
8 — Yeni
Camili önder mesi pek güç olacaktır. Bilhas
3. Kulübü ilgilendiren ko­
Santel, bir sene cezalı olarak sa yarın, kuvvetli rakibi Genç­
Çetin Kayadan yeni kulübüne lik Gücü karşısında, gelecek­ nular.
Sekreter
transfer olduğu halde, yine es teki sıra mağlûbiyetlerin ilki
ki kulübünde maç yaptığından
ve bir çok defalar kulüpler ara
sında mekik dokuduğundan, 1
sene müsabakalardan men edil
miştir.
Bugün Lefkoşada Saat 2.45 de
9 — Yeni Cami oyuncula'ÇETİNKAYA — YEŞİLADA
rından Şevki Arif, kulübünün
Hakemler: Smith - Foster - Thomson
müsadesi olmaksızın Çetin Ka
yada maç yaptığından 4 ay Yarın Lefkoşada Saat 2.30 da
GENÇLİK GÜCÜ - DEMİR SPOR
müsabehalardan men edilmiş­
Hakemler: Thomson -Smith -Holben
tir.
Dalıa sonra Teşkilât İdare­ Yarın Limasolda Saat 1.30 da
cilerinden Hamit Şemi’ııin De
TÜRK OCAĞI — TÜRK GÜCÜ
mirspor - Türk Gücü maçında
Hakemler: Foster -Wine Johnson
ve İsmet Cin aleyhine verdiği
rapor gözden geçirilmiştir.
Toplantıda lıazır bulunan Ma
ğusa delegesi, ortada böyle bir
vak’anın olmadığını ve Cin in
seyircilere adaba muayir lisan
kullanmadığım iddia etmiştir.
Bunun üzerine, maçta hazır
bulunanlardan Lâmaka Komi
<u»r Muavini Sanca Bey din­
lenmiş ve böyle bir hadisenin
olduğunu söylemiştir.
Bu hususdaki dava, İsmet
Cin ve sair şahitlerin de celbi
için başka bir güne tehir edil­
miştir.
Ceza Kurulu son olarak,
Ligler bittiği zaman her takım hangi dereceyi
Demir Spor’un Lârnakada oy
alacaktır?. Çetinkaya birinci mi, ikinci mi olacak?
nanan Çetinkaya maçına dair
Gençlik Gücü kaçıncı olacak? Ya, diğer birinci kü­
olan itirazını dinlemiştir. Dcme
takımlarının dereceleri ne olacak?..
mirspor’u müdafaa eden Avu
kat Kâmuran Bey, maçın ha­
Yan taraftaki kuponu doldurunuz ve 17 Ocak
kem tarafından ilk devrede 5
Cumartesi
günü akşamına kadar gazetemize posta­
dakika fazla oynatıldığını ve
layınız. Zarfın üzerine sadece “BOZKURT SPOR
futbolculardan Ruso’nun, da>ha evvel Küçük Kaymaklı ta­
SERVİSİ, P.K. 324 LEFKOŞA" yazmanız kâfidir.
kımında üç maçta yer aldık­
tan ve bir teşkilât toplantısın­
DİKKAT : Her okuyucumuz yalnız bir kupon
da mezkûr kulübü temsil ettik
doldurabilir. Istiyen okuyucularımız eşlerinin, ço­
ten snra, Anayasaya aykın ola
cuklarının, annelerinin veya kardeşlerinin isimleri­
rak tekrar Çetin Kayada oy­
ne de kupon doldurabilirler. Yalnız ayni isme, bir­
natıldığını ileri sürerek, maçın
den fazla kupon doldurulmamalıdır. Hüviyet Kar­
tekrarlanmasını talep etmiştir.
Uzun süren münakaşalar­
tınızın numarasını kupona yazmaya unutmayınız^
dan sonra Ceza Heyeti, maçı
Anketimizi birden fazla okuyucumuz kazanır­
daha uzun oynatıp oynatmadı
ğı hakkında hakemin ifadesi
sa, (ON LİRA) aralarında müsavaten bölünecektir.
dinlemek, veyahut yazılı bir
raporun alınabilmesi için du­
ruşmayı başka bir güne tehir
etmiştir.
BONN, 9 - ( R ) : B atı A lm an­
ya H ariciye Vekâletine mensup
bir sözcü K ah ired e ki B atı A l­
m anya B ü y ü k e lç M n in B o n n a
Bugün Taksim Sahasında Çetinkaya - Yeşilada Karşılaşıyor
GENÇLİK GUCU
DEMİRSPOR
Dostluk Maçı
Küçük Kaymaklı Türk
Spor Birliği
Sekreterliğinden
Haftalık Lig Maçları Bülteni
İki kuvvetli rakip masında­
ki bu maçın neticesini, önce«den tahmin etmek lıer ne ka­
dar zor ise de, kendi seyircisi
ve kendi sahasında karşılaşa­
cak olan Gençlik Güçlüler. iyi
bir oyun çıkardıkları takdirde
bu maçı güç de olsa kazana­
bileceklerdir.
Çok iddialı ve heyecanlı geçe
cek olan bu maçın, razla seyir
ci toplayacağına inanılmakta­
dır. Her iki takımımız.« Ja, ya
rınki mçda muvaffakiyetler
dileriz.
TURK GUCU
TURK OCAĞI
Yarın Limasolda Türk Sa­
hasında Türk Gücü ile Türk
Ocağı, birinci devrenin son
maçını yapacaklardır. Geçen
hafta Gençlik Gücüne, Lefko­
şada 5— 0 mağlûp olan Ocak­
lıların, yarınki maçta da kuv­
vetli rakipleri karşısında mağ­
lûbiyetten kurtulamayacakları
tahmin olunınakatadır.
Fakat, seyirci ve saha avan­
tajını göz önünde tutarsak ve
Ocaklılar da, biraz canlı ve iyi
bir oyun çıkarırlars ı belki de
bir beraberlik daha elde ede­
bilirler.
((
ça ğrıla c ağ ın ı söylem iştir. B o n "
10 SAAT SONRA KIÎRTULAN LAB : İnfilakla beraber bir
nıasumn altına (firen S köfteci 10 saat sonra sa* »alim
ınuşlardır. Bpslınıle, gece kurtu lan köftecilerden biri görülüyor
(Birinci sayfadan kalan)
dımda bulunacaktır. Vilâyet ve
Belediye 50 bin liralık yardım­
da bulunacağı gibi Hükümetçe
de bir yardım yapılacaktır. A>
rica tertiplenecek bir konserin
hasılatı felâketzedelere ve aile­
lerine verilecektir.
İZMİBDEN YABDIM
İzmir: 6 Ocak 1959 sabahı
İstanbul’da vukubulan facia
kurbanlarının aileleri ile bu fa­
ciada yaralanan ve işyerlerini
kaybeden muhtaç vatandaşlara
yardım toplayacak, üç komite
bugün şehrimizde faaliyete geç
•niştir.
ŞEKİL DEĞİŞTİ
Temizleme ve enkaz kaldır.
ŞİMŞEK
ELEKTRİK EVİ
Mecidiye Sok. No. 28 ele
İstanbullu Elektrik teknis­
yeni Dinçer Soykal tarafın
dan her cins Eekltrik tesi­
satı ve her cins Elektrik
aletleri tamiratı garantili
olarak yapılmaktadır.
EN ÜSTÜN
KALtTELİ
LÂSTİKLER
ADONIS”
TRAŞ (JİLETLERİNİ
Tercih ediniz.
i
UYSAL TİCARETEVİi
Kıbrıs Genel Acenti
MUHARREM :;iTKI
SAYIN HALKIMIZA
Kendi ithalim olan ROMANYA KERES
TELER1N1N vasıl olduğunu ve mağazam­
da toptan ve perakende satıldığım sayın
alâkadarlara müjdelerim.
KEMAL SALİH
Mağusa.
TÜRK KAMYONLAR
BİRLİĞİ
ma işlerine nezaret eden Tuğ­
general Selim Türkkanlı İle be
raber infilâk mahalline gelen
Amerikalı askeri mütehassıs
Granecki de dün tetkiklerde bu
lunmuştur.
Amerikalı mütehassis enka
zın ağır makinelerle temizlen­
mesinin doğru olmadığını, zira
hâlâ enkaz altında sağ insan
bulunabileceğini söylemiş ve
"ö lü dahi olsa insan vücuduna
kıymet verilmesi gerekir” diye­
rek enkazın elle temizlenmesi,
nin daha doğru olacağını ilâve
etmiştir.
Amerikalı mütehassısın bu
teklifi üzerine makineler geri
çekilmiş, yerine çöpçü birlikleri
getirilmiştir. Enkaz evvelâ ayıklanmakta makineler kenara
çekilen parçaları kaldırm akta­
dır.
Hasatahaneden Bir
Mevkiif Kaçtı
Lefkoşa Genel Hastahanesinin mevkuflar kısmın­
da tedavi altında bulunan
bir mevkuf dün sabah sa­
at 8.30 da kaçmıştır.
Yirmi dört yaşında Yeri’
li Argiros Kiryakos adında
olan mevkuf 1926 da tev­
kif edilmişti. Mevkufun,
hüviyetini değiştirmek su­
retiyle kaçtığı haber veril­
mektedir.
Polisin verdiği malûmata
göre Kiryako ağır yapılı,
kara bıyıklı olup 5 ayak 8
iç
boyundadır. K a ç ­
tığı esnada açık kahverengi
pantolon ve yeşil gömlek
giymekte idi.
Harekât Devam Ediyor
Trodos Bölgesinde Aske­
rî Harekâta dün de devam
edilmiştir. Havanın çok bo­
zuk ve karlı olmasına rağ­
men askerler tam bir irti­
bat temin etmişler ve dağ
bölgelerindeki askerler heli
kopterleı-in yardımı ile gı­
da maddeleri temin edebil­
mişlerdir.
hükümeti, M ısırın Doğu A lm an
va ile konsolosluk anlaşm asın­
dan sonra hasıl olan durum u
incelemek istemektedir.
★
K A H İR E , 9 - ( R) : D ünya
Bankası M üdürü Mr. Ingene
Black bugün yaptığı bir hasın
toplantısında, Süveyiş hareka­
tından sonra İngiltere ile Mısır
arasında hasıl olan ayrılık ve
görüş farklarının düzeltilmesi
hususunda anlaşmaya varıldığı­
________ ____
nı söylemiştir.
Harbiye Bakam
Kıbrıstan Ayrddı
Bir müddetteııberi Kıbrısta tetkikler yapmakta
olan İngiliz Harbiye Baka­
nı dün Adadan ayrılmış
Bakan Libyanin Bing
şehrine gidecek, oradaki I
giliz üslerini tetkik
ten sonra Maltaya hareket
edecek iir.
Dr. Nikolâidis Serbest
Bırakıldı
1955 yılındanberi siyasî
mevkuf bulunan Dr. lierodotos Nikolâidis dün öyle­
den sonra saat birden itiba
ren Emniyet makamları ta
rafından serbest bırakılmış
tır.
Bilindiği gibi Dr. Nikojâ
dis dört gündenberi açlık
grevi ile Hükümeti tehdit
etmekte ve birçok Rum il«
ri gelenleri doktorun ser­
best bırakılması için Valiye telgraflar göndermek­
tedir.
_ 13“
11-...
....
pari#
&
EN ÜSTÜN
MAGUSA TELEFON 2095
KALİTELİ
2% S
■
>>.I paris
Vekib 15
ıriijZ t
Ha*'?
DAİMA VE HER YERDE
ISRARLA “ R E A D Y
KİBRİTİ İSTEYİNİZ
TÜRK MAARİF
DAİRESİNDEN
Kıbrıs Türk öğretmen
Kolleji öğrencilerinin ikin­
ci devre ders faaliyetlerine
başlamak üzere 1 inci sınıf­
ların 13 Ocak, Salı, ve 2 in­
ci sınıfların da 20 Ocak, Sa
lı günü ö. e. saat 8 de Kollejde hazır bulunmaları bil­
dirilir.
“READY” TÜRK İTHALİ. |
D IR VE BÜTÜN KİBRİT
LERDEN ÜSTÜNDÜR.
HERKESİN T1CARETET11
TÜkri YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN
DİKKAT NAZARINA !
DunLefkoşad«
¡asindi öğleden s°n
at3teTürkT
YANARDAĞ ŞİRKETİNİN
Tür* sermayesi ve Türk işçisiyle çıkarmış ol­
duğu KİREÇ en iyi kalitededir.
.. i - jT
Şirketimiz bütün müşterilerin arzu ettikleri
mahalla uendi vasıtalariyle sevkedebilir.
Müracaat sahiplerinin aşağıdaki muvakkat
ıdrese müracaatları rica olunur.
AKPINAR PASTAHANESİ
Tel: 3326, Lefkoşa.
fola Gelmiyor
«LEŞMİŞ MllWw tait
nidan jom Itoidjt U i
Buııiıtutelifttlerr
HALKIMIZA MÜJDE
ŞAMPİYON SPARKLARI
i
ATLAS OTOMOBİL LÂSTİKLERİ
ATLAS OTOMOBİL BATARYALARI
ESSO FLİT SİNEK İLÂÇLARI
ESSO FLİT SİNEK BOMBALARI
Yukarıda yazılı eşyaların TÜRK SEMPTI
GENEL MÜMESSİLLİĞİNİ almış bulunuyonu
Fiatlanmız rekabet kabul etmiyecek şekil­
de ucuzdur.
Toptan ve Perakende Satış Yı
H. H. BAŞARAN
Müftü Raci Sokağı No. 3 1)
2)
3)
4)
5)
Mdlflüi ijüfl riUmıtU » ;
Min (mülktü «ramlt tı
(ataktadır. (tatt İm», Ht
ktoxtl kendi takpMai te »
W »rlı t « «fe«
to fljntitr wtowiv »
Im it a t Éjft a k íb fw
A hnfat
^
w w T Ï 'L .
"»to tt talk
«Urt
uak kg
Hoş Kokulu ve Üstün Kalite
dir.
* * W» calium. T.
'«lakârtiku
Pä
ä
tnil(l»Mj*r
•X mMmXKK^wîmX mX iM»iKX hX iM
!,*'**X**XhM‘hÎ,*X**XmX mX hX mX mX m.'
BU SORUMUZA
DOĞRU CEVAP
VERECEK OKU­
YUCUMUZA
GAZETEMİZ ON
LİRA MÜKÂFAT
VERECEKTİR.
ANKET KUPONU
B1R1N01
ÇAMAŞIR TOZU
Pek yakında adaya vasıl
oluyor.
DAVUT H. DİNÇER
ÇAMAŞIR TOZU
Lefkoşa, Limasol ve Mağusa Bayanla
takdirini kazanmakta devam ediyor.
TESPA pek yakında diğer kazalarda
hanımların da hizmetine amade olacaktır.
Mümessillerimiz :
Lefkoşa HAYRI AVKIRAN
ALI RIZA ÖZEL ve ENVER FI
Ticaret Evleri
Mağusa: RIFAT İNCE
Ticaret EvL
__
Genel Acenti : _
DENIZER TİCARET ACENTELİ
_____
LEYMOSUN.
KRAVAT Yoksa ÇORAP mı İstiyorsunuz ?
İKİN Cİ........
ÜÇÜNCÜ
m usunuz^M A ve DUCA^Krav11« ^ arka olduğunu biliy°r
YON’MU, İPEKLİ Mt l k i v la? dlr' NAYLON’MU, RA
TERLİN MI istiyorsunuz sizlerp
Il §mayan cinsten yam
verebilir.
^uısunuz sîzlere bu cevabı ancak 180 renk
DÖRDÜNCÜ
BEŞİNCİ
ALTINCI
YEDİNCİ
“ RA lf”1İOO^11Creı^NaVirm° tt1t1
an1lnmı§ markası olan Elastikli
her yerde a r ^ n ı ^
daima ve
SEKİZİNCİ
muhakkak sizin de zevkinizi bir renk o ^ a b i f ™ İkİ
İSİM ...................... _
ADRES
...... »......... ............
.................... ..... -........................
ŞEHİR ........... .................... ........ -......... -...
HÜVİYET No............... ...................... ..........
mi
«null tolıyu tiptendi İr
mulınınilikWtUr M (k* vrr
LÁRNAKA TELEFON 551
Birinci Küme Kulüpleri Ligi
hangi derece ile bitirecekler??
Top**'
Ihm« nub ~uT 11
LEFKOŞA TELEFON 5971
Gazetemizin büyük
Spor Anketi
vekiif'
NOT
Toptancı ve
Perakente Satış
Yeri
.
"
Cravattificio & Novita Lambarde
s » .
Kıbrıs Genel Mümessili :
Hü s e y in h . so n g u r
18, Iblik Pazar, Lefkoşa
tim é ■* ».m «
I® «
nll>
*
tt
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 425 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content