close

Enter

Log in using OpenID

22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI

embedDownload
22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI LİSTESİ
MAKALE BAŞLIĞI
Kinetin ve 6-benzilaminopürinin Orchis sancta’nın In vitro Gelişimine Etkileri
Maleae (Rosaceae) Oymağında Kloroplast (psbA-trnH, trnH-rpl2 ve rpl20rps12) ve Klonlanmış Çekirdek (LEAFY intron 2) Gen Bölgelerine Dayalı
Filogenetik Araştırma
DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE AMİNO ASİT DESENLENMİŞ
POLİ(ε-KAPROLAKTON) ELEKTROSPİN NANOFİBERLER
Türkiye’nin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin (Ardahan, Erzurum, Iğdır ve
Kars) Rogadinae Faunası Üzerine Taksonomik Araştırmalar (Hymenoptera,
Braconidae)
Zara (Sivas) Yöresinde Yaban Hayvanlarında Kene (Acari: Ixodidae)
Enfestasyonları
Kızılırmak Deltası’da Halkalanan Kızılkuyruk (Phoenicurus phoenicurus)’un
2002–2010 Yılları Arasındaki Sonbahar Göç Fenolojisi ve Biyometrisi
Kızılötesi Işınların In Vitro Nematosidal Etkilerinin Araştırılması
Gevne ve Dimçayı Vadileri (Antalya – Konya) Briyofit Florası
Yeni Bir Entomopatojen Bakteri, Bacillus safensis: İzolasyon, Karakterizasyon
ve Patojenite
Kaş –Kalkan-Fethiye (Deniz seviyesi)’den, Akdağ (3050 m)’a Vejetasyondaki
Değişimler
Karnitin’in, Kuraklık Stresi Altındaki Arabidopsis thaliana’nın ROS ve
Antioksidan Savunma Sistemi Üzerindeki Etkileri ve Karnitin Teşvikli
Proteinlerin Tanımlanması
Erzincan'a Özgü Bitki Taksonlarının Güncellenmiş IUCN Kategorileri
AuI(CN)2 İçeren Yeni Bir Koordinasyon Bileşiği (CdC10H24N6O2Au)’nun
Antikanser Aktivitesinin InVitro Yöntemlerle Belirlenmesi
Juglon'un Herbisit Etkileri
Soyu Tükenmek Üzere Olan Birecik Kelaynak Kuşlarında (Geronticus eremita)
Üreme Potansiyeli
HT-29 Kolon Adenokarsinom Hücrelerinde Hiperisin Aracılı Fotodinamik
Tedavinin Hücresel ve Moleküler Düzeyde Araştırılması
Ellobius lutescens Thomas 1897 (Mammalia: Rodentia)'ın Laboratuar
Şartlarında Üreme ve Postnatal Gelişimi
Nohut Geveni İşlevsel Sentromerlerinin İmmünofloresan Yöntemiyle
Tanımlanması
CBS Yazılımı ile Yaprak Böceklerinin Dağılım Tiplerinin Belirlenmesi: Türkiye
Cryptocephalinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Altfamilyası Örneği
Eskişehir Florası
Apomikt Boechera divaricarpa Doku Kültürlerinde DNA Metiltransferaz Gen
Anlatımlarının Belirlenmesi
Kovada Gölü Milli Parkı (Isparta) Ichneumonidae (Hymenoptera) Faunası
Üzerine Bir Araştırma
Indian and Turkish Hexaploid Wheat Germplasm Diversified by Dominant
Marker Systems
Niğde İli Sınırları İçinde Yayılış Gösteren Lokal Endemik Bitkilerin Taksonomik
ve Ekolojik Özellikleri
Anadolu Florasındaki Crambe Cinsine Ait Bazı Türlerin Tohum Morfolojisi
Altıkardeş Dağı ve Çevresinin (Genç, Bingöl) Florası
SORUMLU YAZAR
(Alfabetik olarak listelenmiştir)
Arda Acemi
Ali A. Dönmez
Aykut Arif Topçu
Ahmet Beyarslan
Ahmet Bursalı
Arif Cemal Özsemir
Abdullah Dikici
Ayşe Dilek Özçelik
Ardahan Eski
Ademi Fahri Pirhan
Aşkım Hediye Sekmen
Ali Kandemir
Ahmet Karadağ
Adem Kaya
Ahmet Kılıç
Aysun Kılkıç Suloğlu
Alaettin Kaya
Ahmet L. Tek
Ali Nafiz Ekiz
Atila Ocak
Aslan Özbilen
Ayşegül Özdan
Anamika Pandey
Ahmet Savran
Ali Savaş Bülbül
Ali Sinan
IL-1α (İnterlökin 1α) Sitokininin İnsan ADAMTS-3 (A Disintegrin and
Metalloprotease Domain with Thrombospondin Type I Motif III)
Ekspresyonuna Olan Etkisinin Belirlenmesi
Türkiye’de Tescilli Buğday Çeşitlerinin Eskişehir’den Toplanan Adi Sürme
Hastalığı Etkeni Tilletia foetida ve T. caries’e Karşı Reaksiyonlarının Tespit
Edilmesi
Avrupa Birliği İstilâcı Yabancı Türler Yasa Önerisi ve Türkiye Açısından
Değerlendirmesi
Karadeniz Sedimentinden İzole Edilen Micromonospora sp. S4803 İzolatının
Polifazik Yöntemlerle Karakterizasyonu
Chilo Iridescent Virüs (CIV)’e Ait Çinko-bağlı Matriks Metalloproteinaz
Genlerinin Fonksiyonel Analizi
Kistik Fibrozis Enfeksiyonunda Pseudomonas aeruginosa Açil Homoserin
Lakton Sentaz LasR Proteininin İnhibisyonu
Vitis labrusca L. (Kokulu Üzüm) Türünde Ekstraksiyon Optimizasyonu, Toplam
Antioksidan Oranı Ve HPLC İle Resveratrol Miktar Tayini
Karakulakların Düzlerçamı-Antalya’daki Habitat Tercihleri ve Türün İnsanlarla
Yaşadığı Çatışmalar
Ultrases Uygulamasıyla Kitosan Nano/mikro Parçacık Sentezi, Antibakteriyel
ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
Anterastes taksonomisini güncelleme: Tür hipotezlerinin sayısal-genetik testi
Türkiye’deki kanatlı hayvanlarda görülen bit türleri. Phthiraptera faunası için
yeni kayıtlar
Güney ve Güneydoğu Anadolu Culicoides Faunası, Ephemeral Fever ve
Epizootic Haemorrhagic Disease Virusları Yönünden Vektörlük Durumlarının
Araştırılması
Türkiye Serratula (Asteraceae) Cinsinin Revizyonu
Farklı Sıcak Su Kaynağı Toprak Örneklerindeki Termofilik
Mikroorganizmaların Terefitalik Asit Biyoparçalama Etkinliklerinin
Araştırılması
Türkiye’deki Tentyria Latreille, 1802 (Coleoptera: Tenebrionidae, Tentyriini)
Türlerinin Moleküler Filogenisi
Yapay Müdahalelerin İç Anadolu Bozkırında Bitki Tür Zenginliği ve Tür
Bileşimi Üzerine Etkisi
Ricotia L. (Brassicaceae) Cinsinde Biyocoğrafya ve Karakter Evrimi
İç Anadolu Bölgesi Cerambycidae (Coleoptera) Familyası Üzerinde Sistematik
Çalışmalar
Hezanlı Dağları’nda (Sivas) İnsan Kaynaklı Orman Yok Oluşunun İncelenmesi
Gluconacetobacter hansenii'nin Genetik Çeşitliliğinin RAPD-PCR ile
Belirlenmesi
Puschkinia scilloides ve Puschkinia bilgineri Türleri Üzerinde Karşılaştırmalı
Anatomik Bir Çalışma
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarafından Geliştirilen
Tescilli Çeşitlerin Orta Anadolu Bölgesinde Görülen Önemli Buğday
Hastalıklarına Karşı Reaksiyonları
Bilecik Meralarının Biyolojik Çeşitliliğe Katkısı
Afyonkarahisar İli Meralarının Biyolojik Çeşitliliğe Katkısı
N-trifloranilin-3,5-di-tert-butilsalisilaldiminler ve Onların Pd(II) ve Cu(II)
Komplekslerinin Kanser Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması
Bakla Köklerinden İzole Edilen Rhizobium leguminosarum bv. viciae
İzolatlarının atpD ve glnII Çeşitliliği
Nadir ve az bilinen karınca cinsi Strumigenys (Hymenoptera, Formicidae) için
Türkiye’den yeni kayıtlar
A. Tuğşen Aydemir
Abdullah Taner Kılınç
Ahmet Uludağ
Aysel Veyisoğlu
Aydın Yeşilyurt
Busecan Aksoydan
Burcu Akyar
Batur Avgan
Buse Berber
Battal Çıplak
Bilal Dik
Bilal Dik
Bekir Doğan
Burçin Karabey
Bekir Keskin
Barış Özüdoğru
Barış Özüdoğru
Burcu Şabanoğlu
Bilal Şahin
Bahadır Törün
Bilgehan Yetişen
Berkan Yılmaz
Celalettin Aygün
Celallettin Aygün
Celal Çiftçi
Cem Tolga Gürkanlı
Celal Karaman
Hypericum retusum bitkisinin farklı kısımlarından elde edilen özütlerin antikanser ve antikolinesteraz aktiviteleri
Halictidae (Hymenoptera) Türlerinin Arka Kanatları Üzerinde Eliptik Fourier
Analizleri
Yurdumuzda Yaşayan Bacaksız Kertenkele Türlerinin Maruz Kaldığı Tehditler
Ve Korunmasına Yönelik Öneriler
Çiğdem Özenirler
Elektro Aktive Suyun (EAS), Kuru İncir İşletmelerindeki Mikrobiyal
Popülasyonun Kontrolünde Kullanılabilirliliğinin Araştırılması
Çiğdem Yamaner
Akdeniz Bölgesi’nde Benekli Kaplumbağa’nın (Emys orbicularis) Korunmasına
Yönelik Eylem Planı Oluşturulması
Dinçer Ayaz
Eksopolisakkarit Üretiminin Propiyonik Asit Bakterilerinin Agregasyonları ve
Hidrofobisiteleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Bazı Diarilüre Substitüe 1,4-dihidropirimidinon Türevlerinin PPO Enzimi
Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Sündiken Dağlarının Scarabaeidae (Coleoptera) Faunasına Katkılar
Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemili Hastalarda RFC G80A
Polimorfizminin Sıklığı ve MTHFR Polimorfizmleri ile İlişkilendirilmesi
Akdenizdeki Sparidae (Perciformes, Actinopterygii) Türlerinin Filogenetiği
Son 18 Yıllık Dönem İçerisinde Seydi Çayı Su Kalitesinin Makrozoobentik
Fauna Dağılışı Üzerine Etkileri
Türkiye’ de Farklı İllerden Toplanan Bal Arılarında (Apis mellifera) Bakteri
Florasının Belirlenmesi ve Arılar Üzerine Etkileri
KARBONİK ANHİDRAZ III (CAIII) GENİNİN KARAKTERİZASYONU VE
PROMOTORUNUN KLONLANMASI
Longitarsus Latreille, 1829 Cinsine Ait “Türkiye Kırmızı Liste” Kategorilerinin
Belirlenmesi (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae)
β-naphthoflavone, Menadione ve Karışım Uygulaması Etkisinde, Yabani ve
Evcil Guppilerin Farklı Dokularında Antioksidant Savunma Enzimleri ve
Nrf2’nin Rolü
Soğuğa Dirençli Yabani Bitkilerin Yaprak Apoplastından İzole Edilen
Bakterilerin Fasulyede Apoplastik Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri
Mısır Bitkisinde Yüksek Sıcaklık Şoku Uygulamasının Fotosentetik Aktivite
Üzerine Etkisi
Türkiye’deki Spermophilus (Mammalia: Rodentia) Türlerinin Evrimsel
Genetiği: Çok Lokuslu Yaklaşım
Iğdır İlinin Tuzcul Alanlarının Bitki Çeşitliliği
TÜRKİYE AKREPLERİNİN (SCORPIONES) EKOLOJİSİ VE ZOOCOĞRAFYASI
Cumalı Keskin
Cemal Varol Tok
Derya Önal Darılmaz
Dudu Demir
Doğan Erhan Ersoy
Dilara Fatma Akın
Deniz Kanca
Deniz Kara
Derya Keçeci
Derya Okuyan
Didem Coral Şahin
Derya Serbes
Deniz Tiryaki
Dilek Topaç
Duygu Tiryaki
Ernaz Altundağ
Ersen Aydın Yağmur
Lyciasalamandra fazilae (Başoğlu and Atatür, 1974) türünün populasyon
büyüklüğü ve habitat özelliklerinin belirlenmesi
Eyüp Başkale
Sıçanlarda Parsiyel Hepatektomi Sonrası Karaciğer Rejenerasyonuna
Geraniolün Etkisinin NF-KB Yolağı Üzerinden Belirlenmesi
Emre Ceyhan
Türkiye Topraklarından Fitaz Üreten Bacillus sp.’lerin İzolasyonu Ve Besinsel
Parametrelerin Fitaz Üretimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Elif Demirkan
Güney Karadeniz Samsun Kıyı Sularında Mesozooplankton Faunasının Bolluk
ve Dağılımının Ekolojik Faktörlerle Etkileşiminin Ekometrik İncelenmesi
Eda Deniz
Türkiye’deki Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) Popülasyonlarının Genetik
Polimorfizmi ve Kolonizasyon Prosesi
Keçi Genomunda Biyoinformatik Yöntemler Kullanılarak MikroRNA’ların
(miRNA) Saptanması
Cynarin’nin Genotoksik ve Antigenotoksik Etkilerinin In vitro İnsan
Lenfositlerinde Kromozomal Anormallik Testi ile Değerlendirilmesi
Ersin Doğaç
Egemen Erdem Güler
Esra Erikel
Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Michauxia L’Hérit Türlerinin Ökaryotik DNA
Topoizomeraz I İnhibisyon Aktivitelerinin Araştırılması
Egemen Foto
Türkiye Doğal Florasında Yetişen Papaver Cinsi Oxytona Seksiyonuna Ait Gen
Havuzunun SRAP Tekniği ile Genetik Karakterizasyonu
Elif Kaymak
Türkiye’deki Meşe Yapraklarının Eliptik Fourier Analiz Uygulamaları
Engin Kumru
Nazal Taşıyıcılardan İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarının Fenotipik,
Genotipik İdentifikasyonu ve Tiplendirilmesi
Emre Memo
Böcek Mitogenomunda Tekrarlı Diziler: Moleküler Biyoloğun Korkulu Rüyası
Ertan Mahir Korkmaz
Kadife Balığı (Tinca tinca)’nın Farklı Dokularındaki Ağır Metal Düzeylerinin
İncelenmesi, Sıdıklı Küçükboğaz Baraj Gölü (Kırşehir)
Tüy Akarı Araştırmalarında Kullanılan Farklı Örnek Toplama Metotlarının
Sylviidae (Ötleğengiller) Familyasına Ait Kuş Türlerine Uygulanması ve
İzlenmesi
p53 Arg72Pro Polimorfizimi ile Mikronükleus Oluşumu Arasındaki İlişki
Türkiye’de Yetişen Inula L. (Asteraceae) Türlerinin Toprak Ekolojisi
Türkiye'de yayılış gösteren Inula (Asteriace) türlerinin ITS nrDNA dizilerini
temel alan filogetik çalışma
Agelastica alni (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae) Üzerinde Oldukça Etki Bir
Entomopatojenik Fungus, Beauveria bassiana
URG4/URGCP GENİ PROMOTORUNUN BİYOİNFORMATİK ANALİZİ VE
KLONLANMASI
Topraktan İzole Edilen Bacillus thuringiensis Bakterisinden Proteaz Enziminin
Saflaştırılması Ve Karakterize Edilmesi
Potansiyel Termofilik Proteaz Üreticisi İzolat İle Üretim Koşullarının
Optimizasyonu
Baicaleinin Osteosarkoma Hücre Hattı Saos-2 Hücrelerinde MiR-25 ve Hedef
Gen İfadesi Üzerine Etkisi
Salsola crassa’nın Tuzluluğa Tolerans Aralığının Belirlenmesinde Antioksidan
Enzim Cevaplarının Rolü
Hiperhomosisteinemi Sonucu Artan Endoplazmik Retikulum Stresi Üzerine
Endotelyal Protein C Reseptörünün (EPCR) Koruyucu Rolünün İncelenmesi
Türkiye’de Süs Bitkisi Olarak Yetiştirilen Alerjen Odunsu Bitkiler
Homa Lagünü’nde Sediment ve Deniz Suyu Arasındaki Nutrient
Dinamiklerinin Belirlenmesi (İzmir Körfezi, Ege Denizi)
Ev Tozu Akar Alerjenlerine Karşı Olan Duyarlılığın Deri Prick Testi ile
Değerlendirilmesi
Türkiye’de Yayılış Gösteren Endemik Prangos (Umbelliferae) Taksonlarının
Nüklear Ribozomal DNA ITS Dizilerine Dayalı Moleküler Filogenetik Analizleri
Türkiye'nin Ege Denizi Kıyılarında Yayılış Gösteren Laurencia complex
(Rhodomelaceae; Ceramiales) Üyelerinin Yayılışı ve Taksonomisi
Bafa Gölü Tabiat Parkı (Aydın- Muğla) Havzasından Seçilmiş Farklı
Habitatların Alticini (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) Tür
Çeşitliliğinin Karşılaştırılması
Yarı kurak orman-step geçiş zonunun tür zenginliği ve tür çeşitliliği
bakımından önemi: Çankırı örneği
Akdeniz Bölgesi’ndeki Halictidae (Hymenoptera) Türlerinin En Sık Ziyaret
Ettikleri Çiçekli Bitkiler
Halictus Latreille (Halictidae: Hymenoptera) Cinsine Ait Türlerin Kanatları
Üzerinde Geometrik Morfometrik Analizler
Esra Özdemir
Esra Per
Eyüp Rencüzoğulları
Emre Sevindik
Emre Sevindik
Emine Sönmez
Esra Tokay
Emine Türk
Ezgi Yardımcı
Esra Örenlili Yaylagül
Evren Yıldıztugay
Erkan Yılmaz
Ersin Yücel
Emine Erdem Yürür
Erhan Zeytun
Feyza Öke Altuntaş
Fulya Başar
Fatma Bayram
Figen Çakır
Fatih Dikmen
Fatih Dikmen
PHA’nın Mikrobaloncuk Yöntemi ile Büyük Ölçekli Üretimi
Fulya Ay Şal
Sulu Çözeltilerden Kadmiyum(II) ve Mangan(II) İyonlarının Sürekli ve Kesikli
Sistemde Giderimi İçin Etkili Bir Doğal Biyosorban: Borago officinalis
Fatih Sayın
Zeytin (Olea europaea L.) P-HYDROXYPHENYLPYRUVIC ACID DIOXYGENASE
(HPPD) Geninin Moleküler Karakterizasyonu
Fatih Sezer
Yeni Sentezlenen Kimyasalların Kanserli Hücre Hattı Üzerine Antiproliferatif
Etkilerinin Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım
Faruk Süzergöz
Macrovipera lebetina obtusa Zehirinin K562 Hücre Dizisi Üzerine Sitotoksik
ve Apoptotik Özelliklerinin Araştırılması
Faruk Süzergöz
Türkiye’de Ticari Önemi Yüksek Bazı Üzüm (Vitis) Çeşitleri ve Anaçlarında
Kriyopreservasyon Tekniğinin Uygulanması
Bazı Benzoksazin Türevi Bileşiklerin Genotoksik Potansiyellerinin ve
Ökaryotik DNA Topoizomeraz I Enzimi Üzerindeki İnhibisyon Etkilerinin
Değerlendirilmesi
Gama Radyasyonu ve Hipobarik Stres Koşulları Altındaki HeLa Hücrelerinde
Siklin Bağımlı Kinaz Genlerinin Anlatımının Araştırılması
Fevziye Çelebi Toprak
Fatma Zilifdar
Gizem Akman
Kapadokya bölgesi (Nevşehir)’nde iki ayrı Testudo graeca populasyonunda,
yaş dağılımı ve üreme potansiyeli ilişkisinin karşılaştırılması
Gönül Arslan
Akrolein Verilmis Ratlarda (Wistar albino) Karacigerde Beta-Glukan’in
Apoptozis Mekanizmalari Uzerine Etkilerinin Arastirilmasi
Gülhan Atagün
Tütün Bitkisinde Harpin ile İndüklenen Biyotik Stresin Gamma-Amino Bütirik
Asit (GABA) Yoluyla İlişkisinin Belirlenmesi
Hypericum (Hypericaceae) Cinsine Ait Drosanthe Seksiyonunun Kloroplast
Genomunun Kodlanmayan “trn” Bölgelerine Göre Karşılaştırmalı Filogenetik
Analizi
Metabolizması değiştirilmiş Rhodobacter sphaeroides O.U.001 ile
biyorafineri kapsamında 5-aminolevulinik asit ve biyohidrojen üretimi
Gizem Dimlioğlu
Gülden Doğan
Gökhan Kars
Türkiye’de Yayılış Gösteren Kayalık Faresi, Apodemus mystacinus (Danford
and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının mtDNA
(sitokrom b ve kontrol bölgesi) ve nükleer DNA Sekans Analizi
Gül Olgun Karacan
Sisplatin Verilmiş Ratlarda Koenzim Q’nun Karaciğer Radikal Süpürücü Enzim
Aktiviteleri Üzerine Etkisinin ve Hasar Giderilmesindeki Rolünün Araştırılması
Gönül Solmaz
Siklik Adenozinmonofosfat’ın Sisplatin Verilmiş Ratlarda Karaciğer Radikal
Süpürücü Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi ve Hasar Giderilmesindeki Rolü
Gönül Solmaz
Bodrum (Muğla) Yarımadası’nın Fitososyolojik Yönden Araştırılması
Karamık Gölü(Afyonkarahisar) Kıyı Ekosisteminde Bitki Örtüsü-Toprak İlişkisi
Dil Deresi (Kocaeli) Kaynaklı Sediment Yükünün Hesaplanması
Antepfıstığının Damlacık-Vitrifikasyon Tek Aşamalı Dondurma Yöntemi ile
Kriyoprezervasyonu
Dinoflagellat Kistlerinin Tek Hücre kültürü ve Taksonomik Araştırmalara
Katkısı
Karadeniz ve Çanakkale Boğazı Kıyıları Yüzey Sedimentinde Dinoflagellat Kist
Topluluğu ve Bolluğu
Bombus (Hymenoptera: Apocrita: Apidae) Cinsinde Termoregülasyonla İlişkili
Globin Geni Üzerine Araştırmalar
Türkiye’de Yüksek Bor İçeren Topraklarda Doğal Yayılış Gösteren Bor
Tolerant Bitkiler
İnsan Servikovajinal Sıvı Örneklerindeki Salgı Hücrelerinin Wnt/Beta-katenin
Sinyal Yolu Aktivitesi açısından İmmünositokimyasal olarak Değerlendirilmesi
Çevre Kirleticisi Di-n-bütil Fitalatın (DBP) Sucul Organizmalarda Vitellogenin
Ekspresyonu Üzerine Etkileri
Mitokondri Genomunda Saklı Yapılar: Hymenoptera (Insecta) Örneği
Fomes fomentarius ' un Dirençli Meme Kanseri Hücrelerine Anti Kanser ve
Modülasyon Etkilerinin Belirlenmesi
Hediye Aktaş Aytepe
Hasan Acar
Halim Aytekin Ergül
Hülya Akdemir
Hilal Aydın
Hilal Aydın
Habeş Bial Aydemir
Harun Böcük
Hanife Güler Dönmez
Hızlan Hıncal Ağuş
Hasan H. Başıbüyük
Hasan Hüseyin Doğan
Akkarınlı Ebabil (Tachymarptis melba) Göç Fenolojisi ve Üreme Ekolojisi
Kır Kırlangıcı (Hirundo rustica) Örneğinde Kuşlarda Üreme Alanına Sadakat
Sinop Yarımadası Deniz kıyılarından Toplanan Cystoseira crinita ve Ulva
intestinalis Türlerinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesinin
Belirlenmesi
Türkiye`de Ekonomik Açıdan Önemli Salvia Türlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri
ile Araştırılması
Amsacta moorei Entomopoksvirüs’ün Protein Kinazlarının Virüsün
Replikasyonundaki Rollerinin Araştırılması
Kadmiyum Toksisitesi Altındaki Biber (Capsicum annuumL.) Çeşitlerine
Salisilik Asidin Etkisi
Tetratiyomolibdat Aracılı Lizil Oksidaz İnhibisyonu Farelerde Pulmoner
Fibrozisi Geriletir
Denizkestanesi, Paracentrotus lividus'un Olası Hematopoietik Organlarında
(Axial Organ ve Polian Keseleri) Histolojik ve İnce Yapı Belirlemeleri
Echinops (Asteraceae) Cinsi Taksonlarının DNA Barkodlama Tekniği Yaklaşımı
İle Tanımlanması
Soğuk Stresine Maruz Kalan Buğday Bitkisinde Melatonin Hormonunun
Oksidatif Hasar Ve Antioksidan Savunma Sistemi Üzerine İyileştirici
Etkilerinin Belirlenmesi
Dünyada Toxoplasma gondii Genotiplerinin Coğrafik Dağılımı: Türkiye’de Son
Durum
Scilla ve Puschkinia (Asparagaceae) Cinslerinin Morfolojik Yakınlıklarına
Evrimsel Bir Bakış Açısı: Sinapomorfi mi? Pleisomorfi mi?
Cyclosorine A Verilmiş Ratlarda (Wistar albino), Karaciğerde Butylated
hydroxyanisole Kullanımına Bağlı Olarak Yaşlanma Kriterlerindeki
Değişikliklerin Araştırılması
İnsan Kolon Kanseri HT29 Hücre Hattında Emodin Uygulamasının CYP1A1
Gen İfadesine Etkisi
Bolu İlinin Petaloid Geofit Florası
Hakan Karaardıç
Hakan Karaardıç
Hilal Koyuncu
Hakan Mete Doğan
Hacer Muratoğlu
Hande Otu
Hale Övet
Hüseyin Özaydın
Handan Şapçı
Hülya Türk
Hüseyin Can
Hasan Yıldırım
İrem Çelebioğlu
İlkem Ceylan
İsmail Eker
Paketli ve Açık Olarak Üretilen Kırmızı Pul Biberlerdeki Toplam Aflatoksin
Miktarlarının Elisa Yöntemi ile Karşılaştırılması
İskender Karaltı
E. coli’nin fotooksidatif stres altındaki yaşamına pH’ın etkisi, bazı oksidatif
stres genlerinin rolünün belirlenmesi.
İkbal Macit
scFv maya display kütüphanelerinden Botulinum nörotoksin’i nötralize eden
yüksek afiniteli antikorların geliştirilmesi
Işın Nergiz Geren
Canlı İndikatör Otbiçenler
Türkiye Otbiçen Faunası İçin Yeni Bir Kayıt Olan Metaplatybunus
hypanicus’un Silhavy1966 (Opilionida, Phalangiidae) Morfolojik
Tanımlanması
Ulva lactuca Linnaeus İzolatlarında HPLC ve TLC ile Ergokalsiferol ve αtokoferol Miktarlarının Bölgelere göre Değişiminin Belirlenmesi
İlkay Çorak Öcal
Reşadiye (A6,Tokat) ve Çevresinin Etnobotaniği
İsmet Uysal
Endemik Balıklarımızdan Capoeta antalyensis’in Yağ Asidi Bileşiminin
Mevsimsel ve Cinsiyetler Arası Değişimi
Muğla İlinde Doğal Yayılış Gösteren Liquidambar orientalis Ormanlarının
Floristik Özellikleri
Anadolu’nun Güneyinde Yayılış Gösteren Anatololacerta (Arnold, Arribas,
Carranza, 2007) Cinsinin Moleküler Belirteçler Kullanılarak Taksonomisinin
Değerlendirilmesi
Atık Su Mikroalgleri ile PHB’nin Büyük Ölçekli Üretimi
İlkay Çorak Öcal
İnci Tüney
İrfan Yetek
Kenan Akbaş
Kamil Candan
Kadriye İnan
Burgazada, Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada Topraklarından
Aktinomisetlerden Streptomyces’lerin İzolasyonu ve Moleküler
Tiplendirilmeleri
Antitümöral Ajan Mitomisin-C’nin Genotoksisitesi Üzerine α-Tokoferol’ün
Antigenotoksik Etkilerinin Kromozomal Anormallik Testi ile İncelenmesi
Bazı Lactarius Türlerinin Morfolojik ve Moleküler Tanısı
Türkiye’deki Scilla L. (Asparagaceae) Cinsi Seksiyon Chionodoxa (Boiss)
Tvarnicek Taksonları ile Bu Taksonların Köken Aldığı Düşünülen, Seksiyon
Scilla (Boiss) Tvarnicek Altında Yer Alan Scilla Bifolia L. Türü Üzerine
Karşılaştırmalı Anatomik Bir Çalışma
Dişi Sıçanlarda Östrojenin Okratoksin A Toksisitesindeki Rolü
İnsan ADAMTS-2 (A Disintegrin and Metalloprotease Domain with
Thrombospondin Type I Motif II) Geninin Transkripsiyonel Regülasyonu
Resiprokal sıralı iki enzim kesimi ve gümüş boyama gerçekleştirilen bir cDNAAFLP protokolü
Subakut Bakır Toksisitesine Karşı Melatonin ve E Vitaminin Sıçan Serum
Enzim Düzeylerine Etkisi
Poliamin Asetilasyonun Bitki Savunma Mekanizmalarındaki Rolünün
İncelenmesi
İkili Belirteç (COI ve ITS2) Sistemi İle Tür Sınırlarının Belirlenmesi
Büyük Menderes Nehrinde Deterjan ve Bor Kirliliğinin Araştırılması
Pakistan Sucul Coleoptera Faunasının Zoocoğrafik Değerlendirmesi
Türkiye Laserpitium (Apiaceae) Cinsinin Revizyonu
Polysiphonia morrowii Türünde Tuzluluğa Bağlı Olarak Antioksidan
Maddelerin Değişimi
Giberallik Asit Uygulamalarının Doku Kültürü Çalışmalarında Vaccinium
myrtillus (Ericaceae) Bitkisi Üzerine Etkisi
Farklı Sıçan Kök Hücre Tiplerinde Paklitakselin Hücre Canlılığı Üzerine Etkileri
Amsacta moorei entomopoksvirüsün (AMEV) Hücreye Girişinde Protein
Kinazların Rolünün Araştırılması
Türkiye Florasındaki Bazı Poaceae Cinslerinin Sistematik Durumunun
Aydınlatılmasında Farklı Sistematik Yöntemlerin Kullanılması
Ölüörtü ve Toprak Mikroeklembacaklılarının Meşe Ekosistemindeki
Mevsimsel Değişimi ve Biyoçeşitlilikleri
Ksantotoksinin Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae)’nın Bazı Biyolojik
Parametrelerine Etkisi
Larinus (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae) Cinsine ait Türlerin Endophallus
(İç kese) Yapılarının Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile İncelenmesi
Meme ve Akciğer Kanser Hücre Soylarında Farklı Liken Türlerinin
Sitotoksik/Apoptotik Etkileri
Anadolu Cephus pygmeus (Hymenoptera: Symphyta: Cephidae)
Populasyonlarında Yüksekliğe Bağlı Coğrafik Yapılanma
Yeni Bulgular Işığında Tragopogon L. (Asteraceae) Cinsinin Ülkemizdeki
Taksonomik Durumu
Farklı Kafein Konsantrasyonlarının Fitoplankton Üremesi Üzerine Etkileri
Eskişehir-Sivrihisar, Balıkdamı Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahasının
Kuşlar Açısından Önemi, Karşılaştığı Tehditler ve Alınması Gereken Önlemler
Antalya İlinde Doğadan Toplanan Kum Sineklerinin Bazı İnsektisitlere Karşı
Hassasiyetlerinin Belirlenmesi
İzmir, Urlada Leishmania Paraziti ile Enfekte Olan Sokak Köpeklerinin
Konjunktival Sürüntü Nested PCR ve İndirekt İmmunfloresans Testleri ile
Karşılaştırmalı Tanısı
Kamil Işık
Kübra Sevimli
Kazım Şahin Karasüleymanoğlu
Kadriye Yetişen
Mehmet Akif Kılıç
Meltem Alper
Mehmet Ali Südüpak
Mehmet Ali Temiz
Melike Bor
Mahir Budak
Murat Çakır
Mustafa Cemal Darılmaz
Mustafa Çelik
Mihriban Çetin
Mustafa Cüce
Melih Dağdeviren
Mehtap Danışmazoğlu
Musa Doğan
Meriç Çakır
Meltem Erdem
Mahmut Erbey
Merve Erkısa
Murat Güler
Mutlu Gültepe
Merve İpşiroğlu
Muharrem Karakaya
Mehmet Karakuş
Mehmet Karakuş
Melanoma Hücrelerine Femtosaniye Lazer Uygulanarak Hedefe Yönelik
Fotodinamik Tedavi Stratejisi Geliştirilmesi
Eurygaster maura L. (Het:Scutelleridae) Yumurtalarında Trissolcus
semistriatus Nees (Hym: Scelionidae) ve Trissolcus grandis Thomson (Hym.:
Scelionidae)’in Biyolojik Özellikleri
FTO rs9939609 Polimorfizminin Obezite ile İlişkisi
Azerbaycan’ın Sulak Alanlarının Bitki Çeşitliliği
TÜRKİYE CICER (FABACEAE) CİNSİ TAKSONLARININ REVİZYONU
Yüksek Laktaz ve İnvertaz Aktiviteli Yerel K. lactis Suşlarının Genetik ve
Biyokimyasal Analizi
Bradyporus (Orthoptera: Tettigoniidae) Cinsinin Avrupa Türleri Üzerine
Taksonomik Notlar
Yırtıcı Kuşlardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterileri Tarafından Bakteriyosin
Benzeri Madde Üretim Koşullarının Optimizasyonu ve Karıştırmalı Tank Tipi
Reaktör Ölçeğinde Üretimi
Pleurotus eryngii Tarafından Karıştırmalı Tank Tipi Reaktör Koşullarında Bitki
Gelişim Düzenleyicilerinin Üretimi ve Kinetik Parametrelerin Belirlenmesi
Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) bitkisi polikültür koşullarda yetiştirildiğinde
bor alımı etkilenir mi?
Toros Dağları’nda Alpin Yayılış Gösteren Kara Salyangozları
Anadolu Diyagonali’nin Türleşme Mekanizması Üzerine Olası Etkilerine
Clitellata Üzerinden Bir Örnek
Cornu aspersum (Gastropoda:Pulmonata)’da 2,4-Diklorofenoksiasetik asit
(2,4-D)’in Akut Toksisitesi ve LD50 Değerinin Belirlenmesi
Meltem Demirel Kars
Münevver Kodan
Melia Merve Hız
Murat Musayev
Meryem Öztürk
Mevlüt Ulaş
Mustafa Ünal
Mustafa Yamaç
Mustafa Yamaç
Mahmut Yıldıztekin
Mehmet Zeki Yıldırım
Naime Arslan
Nermin Biter
2,4-Diklorofenoksiasetik asit (2,4-D)’in Cornu aspersum
(Gastropoda:Pulmonata)’da Sindirim Bezine Histopatolojik Etkileri
Nermin Biter
Şehir Parkları Düzenlemelerinde Bitki Türlerinin Seçimi ve Önemi; Eskişehir
Kentpark ve Sazova Parkı Örneği
Nejat Çelik
Ekzojen Olarak Uygulanan Spermin, Epibrassinolid ve Metil Jasmonatın
Fesleğen Bitkisinde Fenolik Madde Üretimine Etkisi
Nano Boyutlu Katyon veya Anyon Katkılanmış TiO2’nin Seçilmiş
Ksenobiyotiklere Fotokatalitik Yıkımının Toksikolojik Yönden
Değerlendirilmesi
Porsuk Meles meles (L., 1758)’de Kıl Morfolojisinin İncelenmesi
(Mammalia: Carnivora)
Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulamaları ve Biyolojik
Çeşitliliğin Korunmasındaki Rolü
Kızıl Sırtlı Örümcekkuşları (Lanius collurio)’nda Teritoryum Büyüklüğü
Nülüfer Koca
Nesrin Özmen
Nahit Pamukoğlu
Nahit Pamukoğlu
Necmiye Şahin Arslan
Biyotik Stresin (Phelipanche aegyptiaca) Bitki Aktivatörü Uygulanan Domates
Bitkisinde Antioksidan Savunma Sistemine Etkileri
Okan Acar
Streptomyces sp.’den Koyunyünü Kullanılarak Keratinaz Üretiminin
İyileştirilmesi ve Tekstil Ürünlerinde Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi
Tuğçe Demir
Kalsiyumun Biyomineralizasyonu: Kalsifikasyon, Dekalsifikasyon
ADAMTS1’in Embriyo Gelişimindeki Rollerinin ADAMTS1 Knockout Fareler
Üzerinde Gösterilmesi
Bor(B) içeren atık suların temizlenmesi için eko-teknolojik bir yöntem: Yapay
Sulak Alanlar
İn vitro ve Doğal Ortamda Yetişen Sakız Ağacı (Pistacia lentiscus L.)’nın Uçucu
Yağ Bileşenleri
Akdeniz Havzası’ndaki Trionyx triunguis (Testudiniata: Trionychidae)
Popülasyonlarından Polimorfik Mikrosatellit Lokuslarının İzolasyonu,
Karakterizasyonu
Özlem Barış
Onur Bender
Onur Can Türker
Ömer Faruk Aydemir
Özgür Güçlü
Tepeli Pelikan’ın (Pelecanus crispus, Bruch 1832) Göç Hareketleri Üzerine
Araştırmalar
Türkiye’de Yayılış Gösteren Mustela nivalis (Mammalia: Carnivora) Türünün
Nüklear ve Mitokondriyal DNA Dizi Analizi ile Moleküler Filogenisi
Denizel Kökenli Filamentöz Fungus İzolatlarından Fitaz Üretimi ve
Karakterizasyonu
Sıcaklık ve pH Streslerinin Pseudomonas aeruginosa PAO1 Suşunun Biyofilm
Genlerinin Anlatımı Üzerine Etkinliğinin Real-Time PCR ile Belirlenmesi
Orhan Gül
Osman İbiş
Orçun Kalkan
Özge Kekeç
UDP Glukoz 4 Epimeraz Geninin Zeytinde Biyokimyasal Karakterizasyonu
Özgün Salı
Samsun İli ve İlçelerinden Alınan Yüzeysel ve İçme Suyu Örneklerinde Giardia
intestinalis’in Nested PCR Yöntemi ile Araştırılması
Onuralp Seferoğlu
İç Batı Anadolu Bölümünde Dağılım Gösteren Hyalopterus (Hemiptera:
Aphidoidae) Üyelerinin Morfometrik Olarak Değerlendirilmesi
Türkiye Flora ve Vejetasyonu Bibliyografyası Bağlamında Bilim Dili Üzerine Bir
İnceleme
Türkiye Cyclamen’lerinin (Primulaceae) ITS nrDNA Dizilerine Dayalı
Moleküler Filogenetik Analizi
Türkiye’de Meşe (Quercus)’de Beslenen Yaprakminesi Güveleri (Galeri
Güveleri)
Kızılırmak Deltası’nda Halkalanan Kızılgerdanların (Erithacus rubecula)
İlkbahar ve Sonbahar Göç Dinamikleri ile Yaş ve Mevsime Bağlı Yağ Skoru ve
Ağırlık Değişimi
Dasatinib Farelerde Platelet Kökenli Büyüme Faktörü Reseptör-alfa (PDGFRα) Aracılı Uyarılan Pulmoner Fibrozisi Geriletir
Özhan Şenol
Orhan Sevgi
Özge Tok
Özge Torun
Ömral Ünsal Özkoç
Öznur Yılmaz
DNA Origami Tabanlı Nanotaşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi
Pınar Akkuş
Türkiye’de Yayılış Gösteren Arvicola amphibius (Mammalia:Rodentia)
Populasyonlarının Karyolojik Bakımdan İncelenmesi
Perinçek Seçkinozan Şeker
Tek Yıllık Otlaklarda ve Yol Kenarlarında (Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve
Manisa) Yayılış Gösteren Bitki Türleri ve İstila Yeteneklerinin Belirlenmesi
Pembe Zeynep Gider
İpek Böceği, Bombyx mori Orta Barsağında Larval-Pupal Metamorfozda
Meydana Gelen Yeniden Şekillenme Sürecinde Apoptotik Belirteçler
Ramazan Uranlı
Kuzey Anadolu’da Ötrofik Bir Göldeki Kızılkanat Balığı, (Scardinius
erythrophthalmus)’nın Populasyon Yapısı ve Büyüme Özellikleri
Ramazan Yazıcı
Doğu Karadeniz ve Uludağ Göknarı Meşcereleri Altındaki Topraklarda Bazı
Mikrobiyal Parametrelerin Mevsimsel Değişimi
Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde Kestane Kurumalarının Nedenleri ve
Kestane Ormanlarının Geleceği
Sarıgöl (Manisa) ve Çevresinde Yetişen Tıbbi Bitkilerin Etnobotanik Kullanımı
Üzerine Araştırmalar
Thymus spathulifolius Haussk. & Velen Uçucu Yağının Kimyasal
Kompozisyonu, Antibakteriyal, Antifungal ve Antioksidan Aktivite Özellikleri
Neurospora sitophila’nın Bitkisel Destek Üzerine İmmobilizasyonu ile
Hazırlanan Biyosorbentin Reaktif Boyarmadde Biyosorpsiyonunda Kullanımı
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Erzincan İli’ndeki Endemik Bitki Türlerinin
Konumsal Analizi
Tuzlagözü (Sivas) Kaynak Tuzlasının Prokaryotik Çeşitliliğin Belirlenmesi
Serdar Akburak
Seçil Akıllı
Seyit Ahmet Sargın
Selma Çelen
Sema Çelik
Şaban Çelikoğlu
Seval Çınar
Deri Doku Mühendisliği Uygulamalarına Yönelik Epidermal Büyüme Faktörü
ile Desteklenmiş Polikaprolakton/Kollajen Nanofibröz Matrisler
Sevcan Dalkıranoğlu Aldemir
Türkiye Kıyılarında Yaşayan Denizel Horozbina Türlerinin Filogenetik Analizi
Serdar Erdoğan
Amfibilerde Azalma Nedeni İki Patojeni (Batrachochytrium dendrobatidis ve
Ranavirus)' nin Durumuyla İlgili Türkiye' de İlk Kayıtlar
Uğur Cengiz Erişmiş
Edirne İlinin Limno-terrestrial Bdelloid Rotifer Türleri
Sevil Erdoğan
İç Anadolu Bölgesi Staphylininae (Coleoptera: Staphylinidae) Altfamilyası
Faunasının Belirlenmesi ve Bazı Ekolojik ve Zoocoğrafik Değerlendirmeler
Senem Fırat
İn Vitro Koşullarda Orthotrichum rupestre Doku Kültürü
Sumak (Rhus coriaria) Bitkisinin Antioksidan, Antifungal ve DNA Koruyucu
Aktivitelerinin Saptanması
Bazı Mayalarla Antep Fıstık Kabuğu ve Zeytin Çeltiğinden Sitrik Asit
Üretiminin Araştırılması
Biyolojik Modellemelerde Geçmişe Ait Bilgilerin Önemi
Türkiye Tenthredopsis (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae) Tür
Sınırlarının Barkodlama Yöntemi İle Saptanması
Nigelleae (Ranunculaceae) Tribusunun Polen Morfolojisi:Dünya Taksonlarına
Genel Bakış
Denizkestanesi, Paracentrotus lividus'un Kan Hücre Tiplerinin (coelomositler)
Morfolojisi
Nepeta transcaucasica Grossh. Esansiyel Yağlarının Bazı Kültür ve Zararlı
Otlar Üzerinde Allelopatik Etkisinin İncelenmesi
Şadiye Gül Bozdoğan
Sevgi Gezici
Sevgi Gezici
Sedat Gündoğdu
Sevda Hastaoğlu Örgen
Serap Işık
Savaş İzzetoğlu
Sinem Karakuş
Tatarlı Höyük (Ceyhan/Adana) Kazılarında Elde Edilen Orta Tunç Çağı’na Ait
Karbonlaşmış Odun Örneklerinin Değerlendirilmesi
Salih Kavak
Psorodonotus caucasicus tür grubunun filocoğrafyası: Toros Yolu ile
Kafkasya-Anadolu-Balkan-Kafkasya yayılışı
Sarp Kaya
Aşağı Sakarya Nehri’nin Bazı Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması
Yeni Bulgular Işığında Scorzonera (Asteraceae) Cinsinin Ülkemizdeki
Taksonomik Durumu
Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Hipertansiyon, Yaş, Vücut Kitle
İndeksinin Genetik Hasar Üzerine Etkisinin Mikronükleus Testi İle
Değerlendirilmesi
Ökse otunun (Viscum album) çamlarda (Pinus sylvestris) sebep olduğu
kuraklık teşvikli oksidatif sisteme bağlı hasarın mevsimsel olarak belirlenmesi
Türkiye Epilobium (Onagraceae) Taksonlarının Tohum Makro-Mikro
Morfolojik Özellikleri
Parmeliaceae Familyasına Ait Bazı Liken Türlerinin Toplam Fenol ve
Antioksidan Aktivite Değerleri
Katı Faz Ekstraksiyon Yöntemiyle Tutuklanmış Termofilik Anoxybacillus
flavithermus SO-10'un Çevre Biyoteknolojisinde Kullanımı
Seda Kılıç
Serdar Makbul
Sevcan Mamur
Salih Mutlu
Seda Okur
Seyhan Oran
Sadin Özdemir
İstilacı Carassius gibelio Türünün Yerli Balık Türleri Üzerine Etkilerinin
İzotopik Niş Çakışması ile Değerlendirilmesi
Şükran Yalçın Özdilek
Bisfenol-A’nın Sığırlarda Gamet Fizyolojisine Olan Etkileri
Selcan Süheyla Ergün
İpekböceği (Bombyx mori L.) Sinir Sisteminde Yaşlanma ve Gelişim Sürecinde
Şeker Değişikliklerinin ve Glikan Profillerinin Belirlenmesi
Seçkin Soya
Yapay Besine İlave Edilen Oksfendazolün Galleria mellonella L. Larvalarının
Yaşama Oranı ve Gelişme Süresi Üzerine Etkisi
Yeni Siyanidokoordinasyon Bileşiği (CdC6H12N4OAu)’nun Anti-Kanser
Potansiyelinin Belirlenmesi
Pseudotaxiphyllum elegans Türünün Türkiye’deki Durumu
Doğu Akdeniz’de Ochlerotatus phoeniciae (Diptera: Culicidae)’nin Dağılım
Örüntüsü
Hidrokarbon Kirliliği Bulunan Topraklardan İzole Edilen
Mikroorganizmalardan Mikrobiyal Pigment Üretimi
Zeytin Etilen Cevap 6 (ER6) Geninin Fizyolojik ve Biyokimyasal
Karakterizasyonu
Serkan Sugeçti
Şaban Tekin
Şeyma Tokmak
Sare İlknur Yavaşoğlu
Sezen Yıldırım
Tuğba Çakmak
Doğu Karadeniz Bölgesi Yayla Topraklarından Aktinomiset İzolasyonları, 16S
rDNA Gen Bölgesi ile Moleküler Tiplendirilmeleri ve Fenotipik
Karakterizasyonları
Fındıklı (Rize) Ciğerotu Florasına Katkılar
Desulfosporosinus sp. ve Desulfovibrio sp. Varlığında Galvanizli Çelik
Yüzeyinde Oluşan Biyofilme Ag-Cu İyonizasyon Sisteminin Etkisinin EIS
Yöntemiyle İncelenmesi
Kemik Paleohistolojisi
Türkiye Mağara Salyangozları
Paleocoğrafik Bilgiler Işığında Doğu Akdeniz Sümüklüböcek Faunasının
Zoocoğrafyasının Değerlendirilmesi
Batı Anadolu’dan Yeni Kayıtlar ile Birlikte Türkiye Siyah Sinek (Diptera,
Simuliidae) Faunası
Campanula tomentosa Lam. ve C. vardariana Bocquet’nın Üreme Biyolojisi
Hidrojen Deuterium Değişimi Kütle Spektrometrisi Tabanlı Endo Beta (1,4)
Ksilanaz 1 in Enzim Karakteristiklerinin Geliştirilmesi
Yüksek Enerji İçerikli Hidrokarbon Üretimine Yönelik Olarak Oryza sativa spp.
Böcek Savunma Geninin Chlamydomonas reinhardtii Hücrelerinde
Overekspresyonu
Tuz Gölü Mikrofungus Çeşitliliğinin Belirlenmesi
Endemik Nepeta cadmea'nın (Lamiaceae) In vitro Aksiller Sürgün Yoluyla
Çoğaltımı
Termofilik Çevrelerden İzole Edilen Fungusların Morfolojik ve Moleküler
Tanısı
Bryum capillare, Sphagnum palustre, Thamnobryum alopecurum türlerinin
Antioksidan Etki ve Fenolik Bileşikler Yönünden İncelenmesi
Aspir (Carthamus Tinctorius) Yenice Türünde Gama Radyasyonun (137Cs)
Tohumda Yağ Verimi, Çimlenme ve Antimikrobiyal Aktivite Üzerine
Etkilerinin Araştırılması
MASA DAĞI VE KIZILDAĞ (MUĞLA) FLORASI
Sinop İli Topraklarından Bacillus Genusuna Ait Türlerin İzolasyonu ve
Antibiyotik Dirençliliklerinin Tespiti
Artemia salina’da Ag-TiO2 Nanopartikülünün Akut Toksik Etkisi (LC50) ve
Canlıdaki Morfolojik Değişimlerinin Belirlenmesi
Bakır Oksit Nanopartiküllerinin İnsan Lenfositlerinde In Vitro Genotoksik
Etkileri
Mezgit (Merlangius merlangus euxinus (Nordmann,1840)) Otolit
Morfolojisinin Eşeysel ve Alansal Varyasyonlarının Şekil Analizi ile
İncelenmesi
Türkiye’deki Ellobius lutescens Thomas, 1897 (Mammalia: Rodentia)
Türünün Yeni Lokaliteleri
Ağrı Dağı (Iğdır) Florasının İncelenmesi
Halotolerant Funguslara ait Sekonder Metabolitlerin Antioksidan, Sitotoksik
ve Antianjiyojenik Aktivitelerinin Araştırılması
Buğdayda Tuz Stresi Kaynaklı Oksidatif Hasarın Yatıştırılması Üzerine Lipoik
Asitin Yatıştırıcı Etkilerinin Belirlenmesi
“Paviot” X “Kabaaşı” F1 Populasyonunda Kendine Uyuşurluk Kalıtımının
Araştırılması
Talha Gençbay
Tamer Keçeli
Tuğba Ünsal
Uğur Cengiz Erişmiş
Ümit Kebapçı
Ümit Kebapçı
Ümit Şirin
Ümit Subaşı
Uğur Uzuner
Uğur Uzuner
Yaşar Erçin Kocabıyık
Yelda Emek
Yusuf Geroğlu
Yasin Hazer
Yeşim Kara
Yeliz Kırdal
İsmet Berber
Yeşim Özkan
Yasemin Saygılı
Yahya Tayhan
Yüksel Coşkun
Yusif Zeynalov
Zerrin Cantürk
Zeynep Görçek
Zehra Tuğba Abacı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
55
File Size
403 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content