close

Enter

Log in using OpenID

10. Sınıf Temel Elektronik ve Ölçme Dersi Yol Haritası

embedDownload
KDZ EREĞLİ GÜNEŞLİ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
10/C SINIFI TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME DERSİ YOL HARİTASI
1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler
Alanın / Dal Adı
: Bilişim Teknolojileri Alanı
Dersin Adı
: Temel Elektronik ve Ölçme
Dersin Kredisi
: 2 (İki)
Öğretmenin Adı ve Soyadı
: Tarık ÇETİNKAYA
Dersin İşleneceği sınıf
: 10 Bilişim Sınıfı
Öğretmenin boş gün ve Saatleri
: Salı 11:10-11:50 / Perşembe-Cuma 12:40-13:20
e-mail
: [email protected]
Ders saatleri
: Salı  08:40 – 10:10
2. Bölüm: Dersin Tanıtımı
Temel Elektronik ve Ölçme dersi ile öğrencilere, doğru ve alternatif akım devreleri, analog-dijital
devre elemanları ve devreleri yapımı ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği bir derstir.
3. Bölüm: Dersin Amaçları
Bu derste öğrenciye; temel elektronik ve ölçme ile ilgili kavramlar tanıtılarak doğru akım ve
alternatif akım devreleri kurabilme, temel devre uygulamaları yapabilme, analog devre elemanları ile
elektronik devreler kurabilme ve mantıksal devre elemanları ile temel mantık devrelerini kurma
yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
4. Bölüm: Ders Materyalleri
Temel devre uygulamaları, temel devre elemanları ve yazılı kaynak olarak modüller.
Web Site: http://megep.meb.gov.tr/?page=moduller,
Modüller
522
Analog Devre Elemanları
Hazır / İndir
522
Doğru Akım Ve Alternatif Akım Devreleri
Hazır / İndir
522
Temel Devre Uygulamaları
Hazır / İndir
523
Temel Mantık Devreleri
Hazır / İndir
5. Bölüm: Dersin Nota Dönüştürülmesi
Ders geçme yönetmeliğine uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme
ve değerlendirme yapılacaktır. Orta öğretim kurumları yönetmeliği 43. ve 44. maddeleri gereğince
Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Değerlendirme sonuçları e-okul sistemine işlenir.
6. Bölüm: Not Sistemi
Puan
Derece
85,00-100
Pekiyi
70,00-84,99
İyi
60,00-69,99
Orta
50,00-59,99
Geçer
0-49,99
Geçmez
7. Bölüm: Devam Zorunluluğu
Ortaöğretim kurumlar yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince;
a) Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine işlenecektir.
b) Derse 5 dk dan fazla geç kalan ve mazeret bildirmeyen öğrenciler o ders saatinde yok yazılacaktır.
c) Ders konularının kullanılan programın ve modüllerin sıralı bir şekilde işlenmesinden dolayı
devamsızlık yapılması halinde eksik kalan konuların tamamlanamaması halinde ileriki konularda sıkıntı
yaşayacaktır. Dolayısıyla derslere devam konuların öğrenilmesi için zorunludur. Veliler, öğrencilerinin
okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan
öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır.
8. Bölüm: Sınava Girememe ve Ödevlerin Zamanında Yerine Getirilmemesi
Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim
etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini
izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır.
Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine
getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya
dâhil edilir.
9. Bölüm: Etik Değerler
Öğrenciye Karşı Sorumluluk
Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme arayışındaki bağımsız ve makul hareketlerini engellemezler.
Öğrencilerden akademik ders programına dair bilgiler ve müfredat bilinçli olarak gizlenmemelidir.
Öğrenciler arasında ırk, renk, din, cinsiyet, yaş, etnik köken, siyasi görüş, engel durumu ve sosyal ve aile
durumuyla ilgili ayrım yapılmaz ve diğer öğrenciler tarafından da böyle bir ayrım yapılması engellenir.
Öğretmen, öğrenciyle çıkar ilişkisi içerisine girmez.
Eğitim Mesleğine Olan Sorumluluk
Öğretmen, okul/toplum ilişkilerinde pozitif bir tutum sergilemelidir. Öğretmenler meslektaşlarının
politik görüşlerine veya insan haklarıyla ilgili uygulamalarına karışmazlar. İdareciler personelin mesleki
niteliklerine dair yanıltıcı bilgi vermezler. Eğitim veren kişiler alanlarında günceli takip ederek mesleki
alanlarında gelişmelidirler.
Akademik Dürüstlük
Öğrencilerin kendilerine ait olmayan çalışmaları, ödevleri ve projeleri hiçbir değer taşımaz.
Öğrenciler, ders içerisinde diğer öğrenci arkadaşlarını ve öğretmenlerini rahatsız etmezler. Hırsızlık etik
dışı bir davranıştır ve başka birisine ait olan bir varlığın izinsiz ve bir daha geri vermemek üzere
alınmasını içermektedir. Okul içerisinde ve çevresinde yasak maddelerin kullanılması ve paylaşılması
yasaktır. Sınavlarda kopya çekmenin çeşitli yaptırımları vardır.
Kamuya Olan Sorumluluk
Öğretmenlerin sorumluluğu yüksek kalitede bir eğitim ortamının oluşturulmasıdır. Bilinçli olarak
eğitimle ilgili bir gerçek saptırılmaz veya değiştirilmez. Yöneticiler eğitimi ilgilendiren harcamalarda
dürüst davranırlar. Öğretmenler mesleki yargıyı etkileyecek hediye veya yardım almazlar.
10. Bölüm: Sınıf Kuralları
Öğrenciden Beklenen Genel Davranış Kuralları
 Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları,
 Doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır
sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır,
özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri,
 Irk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi davranmaları;
insan hak ve özgürlüğüyle onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri,
 Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları ve zarar
vermemeleri,
 Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin
kullanıldığı yerlerde bulunmamaları,
 Çevreye karşı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları,
 Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,
Öğrencilerin Sınıf İçerisinde Uyması Gereken Davranış Kuralları
 Derslere zamanında girmek,
 Ders esnasında bir şeyler yememek,
 Sınıf içerisinde cep telefonu ile oynamamak, ders başlangıcında cep telefonunu kapatmak,
 Ders araç-gereçlerini hazırlıklı bulundurması, (ders kitabı, ders defteri, kalem, silgi..gibi)
 Verilen ödevler eksiksiz ve zamanında yapılmalıdır.
Öğrencilerin Laboratuvar İçerisinde Uyması Gereken Davranış Kuralları
 Öğrencilerin bilgisayarlara oturma planına göre oturması,
 Öğrencilerin laboratuar ortamına temizlik ve güvenlik açısından hiçbir şekilde yiyecek ve içecek
gibi gıda maddeleri getirmemeleri,
 Her öğrencinin kullandığı bilgisayardan zimmet karşılığı sorumlu tutulması,
 Kullanılan bilgisayarlarda arıza, kırılma veya bozulma gibi olumsuz durumlar karşısında
malzemenin yenisinin tedariğinden öğrencilerin sorumlu tutulması,
 Arızalı veya sorunlu çalışan bilgisayarların öğrenciler tarafından ders öğretmenine bildirilmesi,
 Kablo bağlantıları ve prizlere dokunulmaması,



Öğrenciler tarafından cd, disket, usb flash bellek, usb hdd vb. gibi çevre birimlerinin laboratuar
ortamına kesinlikle getirilmemesi,
Ders esnasında internet bağlantısının sağlandığı durumlarda ders harici uygulamalara (msn,
facebook ve yasaklı siteler) girilmemesi,
Ders bitiminde öğrencilerin bilgisayar sandalyelerini düzgün bir şekilde bırakmaları
kararlaştırıldı.
11. Bölüm: Müfredat (Yıllık Plan)
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜNEŞLİ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
10. SINIF TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME DERSİ YILLIK PLANI
SAAT
GÜNLER
HAFTA
AY
SÜRE
HEDEF VE DAVRANIŞLAR
2
16-20
1. H.
MODÜL: DOĞRU AKIM
VE ALTERNATİF AKIM
DEVRELERİ
2
Ölçme işlemlerini
yapabilmek.
2
23-30
01-04
1. H.
EKİM
2. H.
EYLÜL
Ölçme işlemlerini
yapabilmek.
Ölçme işlemlerini
yapabilmek.
KONULAR
ÖĞRENMEÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
KULLANILA
N EĞİTİM
TEKNOLOJİ
LERİ, ARAÇ
VE
GEREÇLERİ
A. ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ
1. Elektrik Kazalarına Karşı Korunma ve
İlk Yardım
2. El Takımları ve Kullanımı
3. Elektrik Enerjisi ve Özellikleri
Tahta,
4. İletkenler, Yalıtkanlar ve Yarı
Anlatma,
kalem,
İletkenler
Soru
modüll
5. Ölçme
cevap
er,
6. Elektrik Ölçü Aletlerinin Tanıtılması
gösterip
projeksi
a. Gösteren Ölçü Aletleri b. Kaydedici yaptırma
yon
Ölçü Aletleri
c. Toplayıcı Ölçü Aletleri d. Bellekli
(Hafızalı) Ölçü Aletleri
e. Ölçü Aletlerine Ait Semboller ve
Anlamları
7. Ölçü Aletlerine Ait Terimler
Tahta,
a. Doğruluk Derecesi
b. Duyarlılık Anlatma,
kalem,
c. Ölçü Aletinin Sabitesi d. Ölçme
Soru
modüll
Sınırı
cevap
er,
e. Ölçme Alanı
f. Ölçü
gösterip
projeksi
Aletlerinin Sarfiyatı
yaptırma
yon
(ATATÜRK' ÜN İLKELERİ)
8. Ölçü Aletleri
a. Analog Ölçü Aletlerinin Ortak
Özellikleri
i. Çalıştırıcı Moment ii. Kontrol
Momenti
iii. Amortisman Momenti iv. Atalet
Momenti
Tahta,
b. Analog Ölçü Aletlerinin Mekanik
Anlatma,
kalem,
Kısımları
Soru
modüll
i. Daimi Mıknatıslar ii. Skala
cevap
er,
Taksimatları iii. İbreler
gösterip
projeksi
c. Dijital Ölçü Aletlerinin Genel Tanımı
yaptırma
yon
d. Doğruluk Derecesine Göre Ölçü
Aletleri
i. Primer Ölçü Aletleri ii. Sekonder
Ölçü Aletleri
e. Kullanım Yerlerine Göre Ölçü Aletleri
i. Taşınabilir Ölçü Aletleri ii. Pano
Tipi Ölçü Aletleri
DEĞERLENDİ
RME (Hedef
ve
Davranışlara
Ulaşma
Düzeyi)
2
2
2
KURBAN BAYRAMI TATİLİ (14-18 EKİM)
Doğru akım devresi
kurabilmek.
3. Direnç
a. Direnç Değerini Etkileyen Faktörler
b. Direnç Renk Kodları
c. Direnç Değerinin Ölçülmesi
i. Ohmmetre ile Direncin Ölçülmesi
4. Elektrik Akımı ve Gerilimi
a. Elektrik Akımı
b. Doğru Akım
c. Elektrik Potansiyeli ve Gerilim
d. Akımın ve Gerilimin Yönü
e. Gerilim Ölçme
i. Voltmetrenin Yapısı ve Çeşitleri
ii. Voltmetreyi Devreye Bağlama ve
Gerilim Ölçme
f. Akım Ölçme
i. Ampermetrenin Yapısı ve Çeşitleri
ii. Ampermetreyi Devreye Bağlama ve
Akım Ölçme
Anlatma,
Tahta,
Soru
kalem,
cevap
modüll
gösterip
er
yaptırma
5. Ohm Kanunu
a. Ohm Kanunuyla Gerilim Hesaplama
b. Ohm Kanunuyla Akım Hesaplama
c. Ohm Kanunuyla Direnç Hesaplama
Doğru akım devresi
6. İş ve Güç
kurabilmek.
a. İş
b. Güç
c. Güç Ölçme
i. Ampermetre-Voltmetre Yardımıyla
Güç Ölçme
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
ii. Wattmetrenin Yapısı ve Çeşitleri
iii. Wattmetre İle Güç Ölçme
(CUMHURİYETİN ANLAM VE
ÖNEMİ)
Anlatma,
Tahta,
Soru
kalem,
cevap
modüll
gösterip
er
yaptırma
2
01
1. H.
Alternatif akım devresi
kurabilmek
KASIM
Tahta,
Anlatma,
kalem,
Soru
modüll
cevap
er,
gösterip
projeksi
yaptırma
yon
2
07-11
14-18
28-31
21-25
2. H.
3. H.
4. H.
5. H.
Doğru akım devresi
kurabilmek.
B. DOĞRU AKIM
1. Elektrik Devreleri
a. Elektrik Devrelerinde Kullanılan
Elemanlar
i. Besleme ii. Direnç iii. Anahtar
iv. İletken
v. Sigorta
b. Devre çeşitleri
i. Açık Devre ii. Kapalı Devre iii.
Kısa Devre
2. Üstel Fonksiyonlar
Alternatif akım devresi
kurabilmek
C. ALTERNATİF AKIM
1. Alternatif Akım ile Doğru Akım
Arasındaki Farklar
2. Alternatif Akımın Elde Edilmesi
Anlatma,
Tahta,
Soru
3. Alternatif Akımda Kullanılan Terimler
kalem,
cevap
a. Alternans b. Periyot c. Frekans
modüll
gösterip
4. Alternatif Akım ve Gerilimin
er
yaptırma
Değerleri
a. Ani Değer b. Maksimum Değer c.
Ortalama Değer
d. Etkin Değer
2
04-08
2. H.
Alternatif akım devresi
kurabilmek
2
11-15
3. H.
(ATATÜRK' ÜN HAYATI)
MODÜL: TEMEL DEVRE
UYGULAMALARI
2
Seri devreler kurabilmek.
2
Seri devreler kurabilmek.
2
Seri devreler kurabilmek.
2
Paralel devreler kurabilmek.
2
Paralel devreler kurabilmek.
2
Paralel devreler kurabilmek.
2
18-22
25-29
02-06
09-13
16-20
23-27
30-31
4. H.
5. H.
1. H.
2. H.
3. H.
4. H.
5.H.
ARALIK
Seri devreler kurabilmek.
Seri-paralel (karışık) devreler
kurabilmek.
5. Sinüzoidal Akımın Vektörlerle
Gösterilmesi
a. Faz b. Sıfır Faz c. İleri Faz d.
Tahta,
Geri Faz e. Faz Farkı
Anlatma,
kalem,
6. Alternatif Akım ve Gerilimi Ölçülmesi
Soru
modüll
a. Analog Avometre ile Akım ve Gerilim
cevap
er,
Ölçme
gösterip
projeksi
b. Dijital Avometre ile Akım ve Gerilim yaptırma
yon
Ölçme
c. Frekansmetre
d. Osilaskop
Tahta,
Anlatma,
kalem,
A. SERİ DEVRELER
Soru
modüll
1. Dirençlerin Seri Bağlaması
cevap
er,
2. Seri Devrede Akım
gösterip
projeksi
yaptırma
yon
Tahta,
Anlatma,
kalem,
Soru
3. Seri Devrede Direnç
modüll
cevap
4. Seri Devrede Ohm Kanunu
er,
gösterip
projeksi
yaptırma
yon
Tahta,
Anlatma,
kalem,
Soru
3. Seri Devrede Direnç
modüll
cevap
4. Seri Devrede Ohm Kanunu
er,
gösterip
projeksi
yaptırma
yon
Tahta,
Anlatma,
kalem,
Soru
5. Kirchhoff’un Gerilimler Kanunu
modüll
cevap
6. Seri Devrede Güç
er,
gösterip
projeksi
yaptırma
yon
Tahta,
Anlatma,
kalem,
B. PARALEL DEVRELER
Soru
modüll
1. Dirençlerin Paralel Bağlanması
cevap
er,
2. Parelel Devrelerde Gerilim
gösterip
projeksi
yaptırma
yon
Tahta,
Anlatma,
kalem,
Soru
3. Paralel Devrede Direnç
modüll
cevap
4. Paralel Devrede Ohm Kanunu
er,
gösterip
projeksi
yaptırma
yon
Tahta,
Anlatma,
kalem,
Soru
5. Kirchhoff’un Akımlar Kanunu
modüll
cevap
6. Paralel Devrede Güç
er,
gösterip
projeksi
yaptırma
yon
Tahta,
Anlatma,
kalem,
C. SERİ-PARALEL (KARIŞIK)
Soru
modüll
DEVRELER
cevap
er,
1. İki Bilinmeyenli Denklemlerin çözümü gösterip
projeksi
yaptırma
yon
2
2
Seri-paralel (karışık) devreler
kurabilmek.
2. Dirençlerin Seri-Paralel Bağlanması
3. Seri-Paralel Devrelerin Analizi
2
Seri-paralel (karışık) devreler
kurabilmek.
4. Gözlü Devreler
2
01-03
06-10
1. H.
2. H.
2. Dirençlerin Seri-Paralel Bağlanması
3. Seri-Paralel Devrelerin Analizi
Seri-paralel (karışık) devreler
kurabilmek.
4. Gözlü Devreler
13-17
20-24
4. H.
3. H.
OCAK
Seri-paralel (karışık) devreler
kurabilmek.
Tahta,
Anlatma,
kalem,
Soru
modüll
cevap
er,
gösterip
projeksi
yaptırma
yon
Tahta,
Anlatma,
kalem,
Soru
modüll
cevap
er,
gösterip
projeksi
yaptırma
yon
Anlatma,
Tahta,
Soru
kalem,
cevap
modüll
gösterip
er
yaptırma
Anlatma,
Tahta,
Soru
kalem,
cevap
modüll
gösterip
er
yaptırma
2
2
10-14
A. DİRENÇLER
1. Tanımı ve İşlevi
2. Çeşitleri
a. Sabit Dirençler
i. Telli Dirençler ii. Karbon Dirençler
Dirençlerin yapısını,
iii. Film Dirençler
çeşitlerini, renk kodlarını
iv. Entegre Dirençler v. SMD (Yüzey
tanımak, analog ve dijital ölçü
Montajlı) Dirençler
aletleriyle ölçümünü
b. Ayarlı Dirençler
yapabilmek ve istenen
i. Trimpotlar ii. Potansiyometreler
özellikte direnç seçimini
• Lineer
doğru olarak yapabilmek.
Potansiyometreler
• Logaritmik
Potansiyometreler
• Çok Turlu
Potansiyometreler
iii. Reostalarc. Ortam Etkili Dirençleri.
Işık Etkili Dirençler (Ldr) ii. Isı Etkili
Dirençlerin yapısını,
Dirençler (Termistörler)
Tahta,
çeşitlerini, renk kodlarını
• NTC
•
anlatma,
kalem,
tanımak, analog ve dijital ölçü PTCd. Gerilim Etkili Dirençler
Soru
modüll
aletleriyle ölçümünü
(Varistörler)3. Sabit Dirençlerin Renk
cevapgös
er,
yapabilmek ve istenen
Kodlarıyla Değerlerinin Bulunması4.
terip
projeksi
özellikte direnç seçimini
Analog Ve Dijital Ölçü Aleti Kullanarak yaptırma
yon
doğru olarak yapabilmek.
Farklı Direnç Çeşitlerinin Ölçülmesi5.
Direnç Bağlantıları a. Seri Bağlantı b.
Paralel Bağlantı c. Karışık Bağlantı
17-21
2. H.
ŞUBAT
1. H.
YARI YIL TATİLİ
Tahta,
Anlatma,
kalem,
Soru
modüll
cevap
er,
gösterip
projeksi
yaptırma
yon
2
2
Tahta,
Anlatma,
kalem,
Soru
modüll
cevap
er,
gösterip
projeksi
yaptırma
yon
2
24-28
03-07
3. H.
1. H.
b. Ayarlı Kondansatörler
i. Varyabl Kondansatörler
ii. Trimer Kondansatörler
3. Rakamlarla Kondansatör Değerinin
Kondansatörlerin yapısını,
Okunması
çeşitlerini, renk kodlarını
4. Avometre İle Sağlamlık Kontrolünün
tanımak, analog ve dijital ölçü Yapılması
aletleriyle ölçümünü
5. Kapasitemetre İle Kondansatörün
yapabilmek ve istenen
Değerinin Ölçülmesi
özellikte kondansatör seçimini 6. Lcrmetre İle Kondansatörün
doğru olarak yapabilmek.
Kapasitesinin Ölçülmesi
7. Kondansatörlerin Bağlantıları
a. Seri Bağlantı
b. Paralel Bağlantı
c. Karışık Bağlantı
Bobinlerin yapısını ve
çeşitlerini tanımak, analog ve
dijital ölçü aletleriyle
ölçümünü yapabilmek ve
istenen özellikte bobin
seçimini doğru olarak
yapabilmek.
Anlatma,
Tahta,
Soru
kalem,
cevapgös
modüll
terip
er
yaptırma
10-14
2. H.
MART
B. KONDANSATÖRLER
1. Tanımı ve İşlevi
Kondansatörlerin yapısını,
2. Çeşitleri
çeşitlerini, renk kodlarını
Anlatma,
a. Sabit Kondansatörler
Tahta,
tanımak, analog ve dijital ölçü
Soru
i. Kağıtlı Kondansatörler ii. Plastik
kalem,
aletleriyle ölçümünü
cevap
Kondansatörler
modüll
yapabilmek ve istenen
gösterip
iii. Seramik Kondansatörler iv. Mika
er
özellikte kondansatör seçimini
yaptırma
Kondansatörler
doğru olarak yapabilmek.
v. Elektrolitik Kondansatörler
vi. Smd (Yüzey Montajlı) Kondansatörler
C. BOBİNLER1. Tanımı, İşlevi ve
Yapısı2. Çeşitleria. Sabit bobinleri. Hava
nüveli bobinlerii. Ferit nüveli bobinleriii.
Demir nüveli bobinleriv. Smd (yüzey
montajlı) bobinlerb. Ayarlı bobinler3.
Lcrmetre ile Endüktans Ölçümü
2
Anlatma,
Tahta,
Soru
kalem,
cevap
modüll
gösterip
er
yaptırma
2
Diyotların yapısını ve
çeşitlerini tanımak, analog ve
dijital ölçü aletleriyle
ölçümünü yapabilmek,
devrede kullanabilecek ve
istenen özellikte diyot
seçimini doğru olarak
yapabilmek.
c. Foto diyotlar
d. Işık yayan diyotlar
i. Ledler
ii. Enfraruj diyotlar
7. Analog-Dijital Ölçü Aletiyle Diyotun
Sağlamlık Kontrolü
8. Analog-Dijital Ölçü Aletleriyle
Diyotun Uçlarının Bulunması
Tahta,
Anlatma,
kalem,
Soru
modüll 1.Yazılı
cevap
er,
Sınav
gösterip
projeksi
yaptırma
yon
2
Diyotların yapısını ve
çeşitlerini tanımak, analog ve
dijital ölçü aletleriyle
ölçümünü yapabilmek,
devrede kullanabilecek ve
istenen özellikte diyot
seçimini doğru olarak
yapabilmek.
9. Diyot Uygulamaları
a. Kristal diyot doğru ve ters polarma
karakteristiğinin çıkarılması
b. Zener diyot doğru ve ters polarma
karakteristiğinin çıkarılması
c. Tek renkli, 2 renkli ve 3 renkli LED
uygulaması
d. Zener diyot uygulaması,
Anlatma,
Tahta,
Soru
kalem,
cevap
modüll
gösterip
er
yaptırma
Transistörlerin yapısını ve
çeşitlerini tanımak, analog ve
dijital ölçü aletleriyle
ölçümünü yapabilmek,
devrede kullanabilmek ve
istenen özellikte transistör
seçimini doğru olarak
yapabilmek.
E. TEMEL YARI İLETKEN
ELEMANLAR (TRANSİSTÖRLER)1.
BJT Transistörlera. PNP ve NPN Tipi
Transistörlerin Yapısıb. PNP ve NPN
Tipi Transistörlerin Doğru Ve Ters
Yönde Polarmalandırılması (Ön
Gerilimleme)c. PNP ve NPN Tipi
Transistörlerde Akım Ve Gerilim
Yönlerid. Transistörlerin Yükselteç
Olarak Çalıştırılmasıi. Akım Kazancıii.
Gerilim Kazancı
Tahta,
Anlatma,
kalem,
Soru
modüll
cevapgös
er,
terip
projeksi
yaptırma
yon
2
17-21
24-28
31
01-04
3. H.
4. H.
5. H.
1. H.
NİSAN
Diyotların yapısını ve
çeşitlerini tanımak, analog ve
dijital ölçü aletleriyle
ölçümünü yapabilmek,
devrede kullanabilecek ve
istenen özellikte diyot
seçimini doğru olarak
yapabilmek.
D. TEMEL YARI İLETKEN
ELEMANLAR, DİYOTLAR
1. İletken, Yalıtkan ve Yarıiletken
Maddeler
2. P ve N Tipi Yarıiletkenler
3. N ve P Tipi Yarıiletkenlerde Elektron
ve Oyuk Hareketi
4. P-N Yüzey Birleşmesi
a. Polarmasız P-N yüzey birleşmesi
b. Polarmalı P-N yüzey birleşmesi
c. Doğru polarma
d. Ters polarma
5. Diyotun Tanımı ve Yapısı
6. Çeşitleri
a. Kristal (doğrultma diyotları) diyotlar
b. Zener diyotlar
(ÇANAKKALE ZAFERİNDE
ATATÜRK' ÜN ROLÜ)
2
2
MODÜL: TEMEL
MANTIK DEVRELERİ
Sayı sistemleri ile ilgili işlem
yapabilmek.
2
Sayı sistemleri ile ilgili işlem
yapabilmek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik
Ve çocuk Bayramı
2
07-11
14-18
21-25
28-30
2. H.
3. H.
4. H.
5. H.
Transistörlerin yapısını ve
çeşitlerini tanımak, analog ve
dijital ölçü aletleriyle
ölçümünü yapabilmek,
devrede kullanabilmek ve
istenen özellikte transistör
seçimini doğru olarak
yapabilmek.
Mantıksal kapı devrelerini
kurabilmek.
e. Transistörlerin Çalışma Kararlılığını
Etkileyen Faktörler
f. Transistörün Anahtarlama Elemanı
Olarak Çalıştırılması
g. Katalog Kullanarak Transistörlerin
Bilgilerinin Ve Karşılıklarının Bulunması
h. Transistörlerin Üzerindeki Harflerin
Tahta,
Anlatma,
Ve Rakamların Okunması
kalem,
Soru
i. SMD (Yüzey Montajlı) Transistörler
modüll
cevap
j. Analog ve Dijital Ölçü Aletleriyle
er,
gösterip
Transistörün Sağlamlık Kontrolünün
projeksi
yaptırma
Yapılması
yon
k. Analog ve Dijital Ölçü Aletleriyle
Transistörün Uçlarının Bulunması
l. LDR Ve Transistör İle Bir Rölenin
Kumanda Edilmesi Uygulaması
m. Darlington Bağlantı İle Bir DC
Motorun Çalıştırılması Uygulaması
A. SAYI SİSTEMLERİ
1. Sayılar
a. İkili Sayı Sistemi
b. Onlu Sayı Sistemi
c. Sekizli Sayı Sistemi
d. Onaltılı Sayı Sistemi
Anlatma,
Tahta,
Soru
kalem,
cevap
modüll
gösterip
er
yaptırma
2. Sayı Sistemlerinin Dönüştürülmesi
3. İkili Sayı Sisteminde Toplama
4. İkili Sayı Sisteminde Çıkarma
anlatma,
Soru
cevap
gösterip
yaptırma
B. MANTIKSAL KAPI DEVRELERİ1.
Mantıksal (Lojik) Kapılar a. Tampon
(BUFFER) i. Sembolü ii. Mantıksal
ifadesi iii. Elektrik Devre Eşdeğeri iv.
Doğruluk Tablosub. Değil (NOT) Kapısı
i. Sembolü ii. Mantıksal İfadesi iii.
Elektrik Devre Eşdeğeri iv. Doğruluk
Tablosuc. Ve (AND) Kapısı i. Sembolü
ii. Mantıksal İfadesi iii. Elektrik Devre
Eşdeğeri iv. Doğruluk Tablosu
Anlatma,
Tahta,
Soru
kalem,
cevapgös
modüll
terip
er
yaptırma
Tahta,
kalem,
modüll
er
Boolean matematiği
kullanarak sadeleştirme
yapabilmek ve devre
tasarlayabilmek.
C. BOOLEAN MATEMATİĞİ1.
Anlatma,
Boolean İşlemleri a. Boolean
Tahta,
Soru
Matematiği Sembolleri b. Boolean
kalem, 2.Yazılı
cevapgös
Toplama ve Çarpma2. Boolean Kanunları
modüll Sınav
terip
a. Yer Değiştirme Kanunu b. Birleşme
er
yaptırma
Kanunu c. Dağılma Kanunu
2
2
2
01-02
05-09
1. H.
Mantıksal kapı devrelerini
kurabilmek.
g. Özel Veya (EXOR) Kapısı
i. Sembolü ii. Mantıksal İfadesi iii.
Elektrik Devre Eşdeğeri
iv. Doğruluk Tablosu
h. Özel Veya Değil (EXNOR) Kapısı
i. Sembolü ii. Mantıksal İfadesi iii.
Elektrik Devre Eşdeğeri
iv. Doğruluk Tablosu
2. Mantıksal Entegre çeşitleri
a. TTL (Transistör Transistör Lojik 74
XX )
b. CMOS (Tamamlayıcı MOS Lojik
40XX)
Anlatma,
Tahta,
Soru
kalem,
cevap
modüll
gösterip
er
yaptırma
Boolean matematiği
kullanarak sadeleştirme
yapabilmek ve devre
tasarlayabilmek.
3. Boolean Matematiği Kuralları
4. Demorgen Teoremleri
5. Sayısal Devre Tasarımı
a. Boolean İfadesinden Sayısal
Devrelerin Çizilmesi
b. Sayısal Devreden Boolean İfadenin
Elde Edilmesi
c. Dalga Diyagramının Çizilmesi
Tahta,
Anlatma,
kalem,
Soru
modüll
cevap
er,
gösterip
projeksi
yaptırma
yon
D. KARNOUGH HARİTASI
1. Değişken Sayısına Göre Karnough
Karnaugh haritaları kullanarak
Haritası
sadeleştirme yapabilme ve
2. Fonksiyonun Karnough Haritasına
devre tasarlayabilme.
Yerleştirilmesi
3. Karnough Haritasında Gruplandırma
Tahta,
Anlatma,
kalem,
Soru
modüll
cevap
er,
gösterip
projeksi
yaptırma
yon
2
3. Boolean Matematiği Kuralları
4. Demorgen Teoremleri
5. Sayısal Devre Tasarımı
a. Boolean İfadesinden Sayısal
Devrelerin Çizilmesi
b. Sayısal Devreden Boolean İfadenin
Elde Edilmesi
c. Dalga Diyagramının Çizilmesi
2
Boolean matematiği
kullanarak sadeleştirme
yapabilmek ve devre
tasarlayabilmek.
26-30
02-06
1. H.
5. H.
(ATATÜRK' ÜN TÜRK
GENÇLİĞİNE VERDİĞİ
ÖNEM)
HAZİRAN
Tahta,
Anlatma,
kalem,
Soru
modüll
cevap
er,
gösterip
projeksi
yaptırma
yon
2
12-16
19-23
4. H.
3. H.
MAYIS
2. H.
Mantıksal kapı devrelerini
kurabilmek.
d. Veya (OR) Kapısı
i. Sembolü ii. Mantıksal İfadesi iii.
Elektrik Devre Eşdeğeri
iv. Doğruluk Tablosu
Anlatma,
e. Ve değil (NAND) kapısı
Tahta,
Soru
i. Sembolü ii. Mantıksal İfadesi iii.
kalem,
cevap
Elektrik Devre Eşdeğeri
modüll
gösterip
iv. Doğruluk Tablosu
er
yaptırma
f. Veya Değil (NOR) Kapısı
i. Sembolü ii. Mantıksal İfadesi iii.
Elektrik Devre Eşdeğeri
iv. Doğruluk Tablosu
2
09-13
2. H.
4. Karnough Haritasından Sadeleşmiş
Karnaugh haritaları kullanarak
İfadenin Yazılması
sadeleştirme yapabilme ve
5. Fark Etmezlere Göre Karnough
devre tasarlayabilme.
Haritası
Tahta,
Anlatma,
kalem,
Soru
modüll
cevap
er,
gösterip
projeksi
yaptırma
yon
12. Bölüm: Veli Bilgilendirme
Çocuklarınızın başarılı olabilmesi için daima yapıcı olun, çocuğunuzla olumlu diyaloglar
kurun, belirli dönem aralıklarında ders öğretmenleriyle mutlaka görüşün, çocuğunuzdaki
değişimleri rehber öğretmen ve ders öğretmeniyle paylaşın.
Unutmayın başarı için öğretmen veli ve öğrenci işbirliği şarttır.
Tarık ÇETİNKAYA
Bilişim Tek. Öğrt.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
1 037 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content