close

Enter

Log in using OpenID

(18 a\360ustos.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Çatak’ta sivil Anayasa sesleri
Belediye Ýþ Sendikasý üyesi olan Bayatlý üyeleri Mehmet Þen’e sürpriz yaptý.
Mehmet Þen
güven tazeledi
* HABERÝ 5’DE
Diyanet Sen
Çorum Þubesi
tarafýndan
düzenlenen
Geleneksel
Çatak
Buluþmasý’nda
Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip
Erdoðan’dan
sivil
Anayasa’nýn
yapýlmasý
istendi.
* HABERÝ 2’DE
Diyanet Sen Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Geleneksel Çatak Buluþmasý önceki gün gerçekleþtirildi.
18 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
(Ç.HAK:2326)
ÇORUM
Su krizi kapýda mý?
HABER YORUM
Mustafa Demirer
Ülke genelinde kuraklýk yaþanýyor.
Kýþýn yeterli yaðýþ alamadýk. Su
kaynaklarýmýz ise kýsýtlý. Belediye
yönetimi su sýkýntýsýna karþý tüm
tedbirleri alsa da gökten yaðmadýkça
ve biz suyu tasarruflu kullanmadýkça
susuzluk yaþayabiliriz. Olasý su
sýkýntýsýna karþý Belediye'nin aldýðý
tedbirler var.
* SAYFA 4’DE
Fatih Yücel, Türk Bayraðý'na sarýlý Kur'an-ý
Kerim hediye ederek, yetki belgesini takdim etti.
‘Kutlu davada yola
devam edeceðiz'
Çorum Alperen Ocaklarý Ýl
Baþkaný Fatih Yücel, ocaklarýn
ve kendilerine emanet edilen
deðerlerin farkýnda olduklarýný
ve çalýþmalara devam
edeceklerini belirterek, "Hiç
kimsenin bu davayý bitirmesine
müsaade etmeyeceðiz." dedi.
* HABERÝ 7’DE
Erdal Orhanoðlu
kalbine yenildi
Eski Kadýn
Doðum ve
Çocuk
Bakýmevi
Hastanesi
Baþhekimi
Op. Dr. M.
Erdal
Orhanoðlu,
geçirdiði kalp
krizi sonucu
vefat etti.
Op. Dr. M. Erdal Orhanoðlu
* HABERÝ
12’DE
Çorum’da asayiþ olaylarý
Otomobil uçuruma yuvarlandý,
2 ölü, 2 yaralý
***
Belediye 500 çocuðu
sünnet ettirdi
Çorum Belediyesi 500 çocuðu sünnet ettirdi. Otobüslerle þehir turu atan
çocuklar Hýdýrlýk’ta dua etti, Hürriyet Meydaný’nda düzenlenen kutlama
törenine katýldý.
* HABERÝ 8’DE
Kadýn hýrsýz polisten kaçamadý
***
3 ev kül oldu
***
Saç ve sakalýný boyayýp üç ay
kaçabildi
***
Sungurlu’da Bonzai operasyonu
***
Çorum’a gelirken kaza yaptý
* SAYFA 6’DA
* SAYFA 9’DA
250 polisle huzur operasyonu
Emniyet
Müdürlüðü’nce
kentte
huzur ve
asayiþin
saðlanmasýna
yönelik
“Huzur
Operasyonu”
düzenlendi.
Operasyona
250 podlis
katýldý.
* HABERÝ
6’DA
Emniyet Müdürlüðü huzur operasyonu düzenledi.
‘Hayallerinizi paylaþýn
gerçekleþtirelim'
Çorum Orman ve Su Ýþleri Þube
Müdürlüðü, sosyal paylaþým
sitesinden sayfasýnda bir duyuru
paylaþarak, Çorumlular'dan
Sýklýk Tabiat Parký'na
yapýlmasýný istedikleri yeni
projeleri soruldu.
* HABERÝ 7’DE
Galibiyetin tescilinde
Çorumlu imzasý var
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
12.
Cumhurbaþkaný olan Recep
Tayyip
Erdoðan'ýn
seçim
galibiyetinin
tescili anlamýný
taþýyan mazbata
görücüye çýktý.
Çorumlular
açýsýndan
Þakir Aktý
mazbatada yer
alan imzalar arasýnda en dikkat çeken
isim YSK üyesi hemþehrimiz Þakir Aktý
oldu.
* HABERÝ 12’DE
2
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 18 AÐUSTOS 2014
‘100 yýla damga
vuracak seçim’
Emre Kut
Diyanet Sen'in
Çatak Buluþmasý'nda
konuþan Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý AK
Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, 10
Aðustos'ta sadece Türkiye'nin deðil ümmetin
cumhurbaþkaný
seçtiðini söyledi.
AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Diylanet Sen Çatak buluþmasýna katýldý.
Türkiye'de artýk
bir Ýmam Hatipli
Cumhurbaþkaný olduðunu belirten Yýldýrým, 10 Aðustos'ta ümmetin Cumhurbaþkaný'ný seçtiklerini söyledi.
Yapýlan seçimin
100 yýla damga vuran
bir seçim olduðunu
vurgulayan Yýldýrým,
"Bundan sonra çok
farklý bir Türkiye olacak. Türkiye þantiye
haline gelecek. Eski
Türkiye ile yeni Türkiye arasýnda çok fark
var." dedi.
Diyanet Sen Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Geleneksel Çatak Buluþmasý önceki gün gerçekleþtirildi.
Diyanet Sen Çatak'ta buluþtu
'Beklentimiz sivil Anayasa'
D
Emre Kut
iyanet Sen'in Çatak
Buluþmasý'nda konuþan Diyanet Sen Genel
Baþkaný Mehmet Bayraktutar, Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan'dan sivil bir anayasa
beklediklerini söyledi.
Programda emeði
geçenlere teþekkür ettikten sonra sendikacýlýðýn
önemine deðinen Bayraktutar,
Diyanet Sen üyelerinin sorunlarýnýn çözülmesi, özlük haklarýnýn
iyileþtirilmesi, cami ve
Kur'an kurslarýnýn durumu ve din hizmetlerinin
verimliliði gibi konularda çalýþma yaptýklarýný
kaydetti. Bayraktutar,
teþkilat çalýþanlarýnýn gözü, kulaðý, gönüllerinin
tercümaný olmaya gayret
ettiklerini ifade ederek,
Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'dan sivil
bir anayasa beklediklerini kaydetti.
Mehmet Bayraktutar
Ali Yýldýz
D
Çatak buluþmasýnda genel gündem deðerlendirildi.
Etkinliðe çok sayýda sendika üyesi katýldý.
Emre Kut
iyanet Sen Çorum
Þubesi tarafýndan
düzenlenen Geleneksel
Çatak Buluþmasý
cumartesi günü
gerçekleþtirildi.
Etkinliðe AK Parti
Teþkilat Baþkan
Yardýmcýsý Çorum
Milletvekili Murat
Yýldýrým, Memur Sen
Genel Baþkan Yardýmcýsý
ve Diyanet Sen Genel
Baþkaný Mehmet
Bayraktutar, Diyanet Sen
Genel Baþkan
Yardýmcýlarý Mehmet Ali
Omurca ve Mehmet Ali
Güldemir, Diyanet Sen
Çorum Þubesi Baþkaný
Ali Yýldýz, Memur Sen Ýl
Baþkaný Ahmet Saatcý,
Ensar Vakfý Çorum
Þubesi Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþkýn, sendika
üyeleri ve aileleri katýldý.
Kur'an Kerim
tilavetinin ardýndan
Diyanet Sen Çorum
Þubesi Baþkaný Ali
Yýlmaz açýþ konuþmasý
yaptý. Daha sonra
Memur Sen Ýl Baþkaný
Ahmet Saatcý, Memur
Sen Genel Baþkan
Yardýmcýsý ve Diyanet
Sen Genel Baþkaný
Mehmet Bayraktutar ve
AK Parti Çorum
Milletvekili Murat
Yýldýrým gündemi
deðerlendirdi.
'Gündemimiz
toplumun hassasiyetleri'
(Ç.HAK:2381)
Diyanet Sen Þube
Baþkaný Ali Yýldýz,
sendika olarak köylerin
yüzden 90'ný ziyaret
ettiklerini belirterek,
"Bizlerin Diyanet Sen
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44
Diyanet Sen üyeleri sivil Anayasa taleplerini dile getirdi.
Sendika üyeleri özlük haklarý ile ilgili çalýþmalarý dinledi.
Çocuklar çuval ve yumurta yarýþý yaptý.
olarak kardeþlerimizin
özlük haklarýnýn
iyileþtirilmesi kadar
toplumda saygýn,
kendisiyle barýþýk, moral
ve motivasyonu en
yüksek seviyede olmasý
gerektiðini düþünüyoruz.
Bizler toplumun
hassasiyetini dile
getirmeye devam
edeceðiz." dedi.
istedi
Gazze'ye destek
Memur Sen Ýl
Baþkaný Ahmet Saatci
ise, Memur Sen'in
faaliyetleri hakkýnda
bilgi vererek, Gazze için
düzenlenen yardým
kampanyasý için destek
istedi.
Yemek ikramýnýn
yapýldýðý buluþmada
çocuklar arasýnda çuval
ve yumurta yarýþmalarý
düzenlendi.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 18 AÐUSTOS 2014
ACI KAYBIMIZ
3
ÝÞGÜSA A.Þ.’NÝN DEÐERLÝ DOKTORU,
OP. DR.
MEHMET ERDAL
ORHANOÐLU
'NU
(Ç.HAK:2418)
KAYBETMENÝN DERÝN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAÞIYORUZ.
DEÐERLÝ AÐABEYÝMÝZE ALLAH’TAN RAHMET, KEDERLÝ AÝLESÝNE
BAÞSAÐLIÐI DÝLERÝZ.
ÝÞGÜSA A.Þ. YÖN. KUR. BÞK.
UZM. DR. SEVDA TANRIVERDÝ KILIÇ
4
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 18 AÐUSTOS 2014
Hayrettin
Karaman
Konuþmanýn
sorumluluðu
Alaca’da bulunan Koçhisar Barajý'ndan Çorum þehir þebekesine 12 milyon m3 su alma hakkýmýz bulunuyor.
Çorum'un suyu ne durumda?
Y
az çok sýcak
geçiyor. Tarýmda
kuraklýk ve enerji
üretiminde yaþanan
problemler uzun süredir
hem ülke hem de
Çorum'un gündeminden
düþmüyor. Kavurucu
yaz sýcaklarý ile birlikte
kýþ mevsiminde yeterli
yaðýþ alýnamamasý içme
suyunda da risklere
neden oluyor. Çorum'da
kullanma ve içme suyu
ihtiyacýnýn
karþýlanmasýnda nasýl
bir tablo ile karþý
karþýya olduðumuz
merak ediliyor haliyle.
Günlük 600 litre/sn
su kullanýyoruz
Çorum'un içme
suyu ihtiyacýný belediye
karþýlýyor. Þehre günlük
600 litre/saniye su
veriliyor. Kentin içme
suyu ihtiyacý Yeni
Hayat Barajý, Hatap
Barajý, cazibe ile gelen
kaynak sularý ve su
kuyularý ile karþýlanýyor.
Ýki barajda doluluk
oraný % 22
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Alper
Zahir'den aldýðým
bilgiye göre, Aðustos
ayý baþý itibariyle
yapýlan ölçümlerde,
toplam 36 milyon m3
HABER
YORUM
Mustafa Demirer
kapasitesi bulunan Yeni
Hayat ve Hatap
Barajý'nda toplam 8
milyon m3 bulunuyor,
bunun 7 milyon m3'ü
kullanýlabilir durumda.
Yani iki barajda doluluk
oraný yüzde 22
seviyesinde bulunuyor.
Kaynaklar ve 6
ayrý su kuyusu devrede
Çorum Belediyesi
yaklaþýk iki ay önce
kuraklýk tehlikesini
öngörerek su kuyularýný
devreye almýþ. Þu anda
Konaklý, Pýnarbaþý,
Elmalý, Saðmaca,
Kavacýk ve Elemin'den
su alýnýyor. Su kuyularý
tam kapasite çalýþýyor.
Yazýn buharlaþmanýn
artacaðý, bahar
aylarýnda yaðýþýn
gecikebileceði riskini
dikkate alan belediye
yönetimi, Yeni Hayat
ve Hatap'ýn suyunun
tükenebileceðini, sadece
kuyu sularýnýn da þehre
yetmeyebileceðini
hesap ederek, söz
konusu kaynaklarý iki
ay önceden çalýþtýrmaya
baþlamýþ.
Gerekirse
Çomar'dan…
Çomar Barajý'ndan
yazýn su alýnmýyor.
Barajýn rezervi kýþ
mevsiminde sýkýntý
olmasý halinde AralýkMayýs aylarýnda
kullanýlmak üzere
bekletiliyor.
Koçhisar'da 12
milyon m3'ümüz saklý
Bu arada orta
vadede Koçhisar
Barajý'ndan isale hattý
döþenerek 12 milyon
m3 su getirme hakkýmýz
saklý duruyor.
Riskler önceden
öngörülmüþ
Çorum'un içme
suyu ihtiyacýnýn
karþýlanmasýnda sadece
barajlara güvenilmiyor.
Þebekeye cazibe ile
gelen kaynak ve su
kuyularýnýn devreye
alýnmasý ile þimdilik
su kesintisi veya
münavebe
düþünülmüyor.
Baþta
Buharaevler
olmak üzere
bazý
mahallelerde
yaþanan
kesintilerin arýzadan
kaynaklandýðý ifade
ediliyor.
Koçhisar Baraijý orta vadede su
problemine çare olacak.
Herþeye karþýn
israftan sakýnýlmalý
Ýçme suyunda
yaþanan kriz haberlerine
raðmen Çorum'da
manzara þimdilik fena
görünmüyor. Ancak su
Allah'ýn bize bir lütfu.
Her nimetin olduðu gibi
suyun kýymetini,
susuzlukta daha iyi
anladýðýmýzdan mutlaka
israftan kaçýnmak, suyu
en tasarruflu þekilde
kullanmamýz gerekiyor.
Bu bilinçte olursak,
Allah da bol yaðýþ
verirse, su sýkýntýsý
yaþamayýz.
Yeni Hayat Barajý Çorum’un önemli
rezervleri arasýnda yer alýyor.
'Ya hayýr söyle ya sus' ifadesi
Peygamberimiz (s.a.)'e aittir. Bugün binlerce
müridi olan bir merhum mürþid ile 1960'lý
yýllarýn birinde bir iftarda beraber olmuþtum.
Yemek süresince ve sonrasýnda duadan baþka
söylediði bir iki cümleden fazla deðildi.
El-Müstatraf isimli bir antolojide 'Kur'an
ile konuþan kadýn' baþlýklý bir hikaye
okumuþtum. Dindar bir kadýn Kur'an-ý
Kerim'den, 'Bütün sözlerin bir harf
kaçýrýlmadan takip ve kaydedildiðine' dair âyeti
okuyunca (Kaf: 50/18) 'Bundan sonra
meramýmý ilgili âyetlerle anlatacaðým ve baþka
söz söylemeyeceðim' diye ahdetmiþ, bunu da
uygulamýþ.
Özel veya kamuya açýk sohbetlerde,
konuþmalarda insanlarýn ya boþ, ya gereksiz,
bilineni tekrarlayýp duran ya zararlý konuþmalar
yaptýklarýný görüp dinledikçe hafýzamda bu
hatýralar canlandý.
Bazý hocalar ve ilahiyatçýlar son birkaç ay
içinde yoðun bir þekilde 'rüþvetin, hýrsýzlýðýn,
kul hakký yemenin, kamu malýndan haksýz
olarak yararlanmanýn haram olduðuna' dair
konuþmalar yapýp durdular. Sanki bu bildik
konularýn ispata ihtiyacý varmýþ gibi ayetler ve
hadisler okudular, menkýbeler aktardýlar. Ýþte
bunlar 'malumu ilam'dýr.
Bazý konularý tekrarlamak gerekli olabilir;
ama bunun sebebi korsan siyaset yapmak, açýk
veya kapalý olarak insanlarý itham etmek, þaibe
altýna sokmak deðil, 'bildiði halde tersini
yapmaya devam edenleri samimiyetle uyarmak'
olursa meþru ve yerinde olur.
Her Müslüman, yukarýda sýraladýðým
fiillerin haram ve günah olduðunu bilir. Her
dinini bilen kiþi, bu fiilleri kim iþlerse iþlesin
onun itibar notunu düþürür ve fiilinin karþýlýðýný
görmesini ister, bunun için üzerine düþen ne
varsa onu da yerine getirir, getirmelidir.
Ama birileri bu ülkenin þanlý þerefli bazý
adamlarýna 'hýrsýz' der, sonra da aylarca
televizyon ve gazetelerde, ara sýra kaþ göz
iþareti de yaparak hýrsýzlýk hakkýnda vaazlar
verirse bu vaazlar 'iyi niyetli müminlere
yakýþan nasihat' olmaktan çýkar, haksýz itham,
iftira, karalama ve zulüm olur.
'Ortada þu iddialar var, bunlar tarafsýz ve
adil ilgililer tarafýndan araþtýrýlmalý, gerçek
ortaya çýkarýlmalý' demek baþkadýr ve bu
meþrudur, ispat edilmemiþ ithamlarý vaki
sayarak iftira ve karalama baþkadýr ve bu meþru
deðildir.
Bir mesele daha zuhur etti:
Bir kimse peygamber olmadýðý halde
kendini alim, veli/ermiþ, yanýlmaz, mutlak
doðrunun temsilcisi kabul eder, bir kalabalýða
da bunu telkin eder, sonra bir zamanlar ona
inanan sonra da inanmayan, bir zamanlar ona
itaat eden, sonra da kendilerince meþru
sebeplerle itaat etmeyen, hatta tenkit eden,
uyaran kimselere 'satýlmýþ, hem de þu kadar
milyona satýlmýþlar' derse ya bunu ispat edecek,
ya da ayný zamanda büyük günah olan iftira
suçunu iþlemiþ olacaktýr.
Vaizlerin biraz da bu tür 'iftiralar' hakkýnda
vaaz vermeleri yerinde olacaktýr.
Bakýma muhtaç
engellilere
sevindirici haber
B
Çorum’un önemli su kaynaklarýndan birisi de Hatap Barajý. Hatap ve Yeni Hayat’ýn toplam kapasitesi
36 milyon m3. Hali hazýrda her iki barajda 7 milyon m3 kullanýlabilir su bulunuyor.
Sözleþmeli personele izin müjdesi
S
özleþmeli personel çalýþtýrýlmasýna iliþkin esaslarda
deðiþiklik deðiþiklik yapýldý. Ýþte yeni þartlar.
Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan
"Sözleþmeli Personel Çalýþtýrýlmasýna Ýliþkin Esaslarda
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Esaslar"a eklenilen fýkra,
Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi.
10 GÜN MAZERET ÝZNÝ
KULLANABÝLECEK
Buna göre, söz konusu esaslara "Sözleþmeli
personele, en az yüzde 70 oranýnda engelli ya da
süreðen hastalýðý olan çocuðunun, (çocuðun evli
olmasý durumunda eþinin de en az yüzde 70 oranýnda
engelli olmasý kaydýyla) hastalanmasý halinde, hastalýk
raporuna dayalý olarak ana veya babadan sadece biri
tarafýndan kullanýlmasý kaydýyla 1 yýl içinde toptan
veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli mazeret
akýma muhtaç engelliler için sevindirici
haber Bakýma muhtaç engelli bireylere
yönelik özel bakým merkezleri, zorunlu personel
sayýsýný iki yýl içinde tamamlayacak.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve
Maliye Bakanlýðýnýn, Bakýma Muhtaç Engelli
Bireylere Yönelik Özel Bakým Merkezleri
Yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklikler, Resmi
Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlanarak
yürürlüðe girdi.
Buna göre, yönetmeliðin 3. maddesinin
ikinci fýkrasýnda yapýlan deðiþiklikle, söz konusu
yönetmeliðin yayýmý tarihinden önce açýlmýþ olan
merkezler, zorunlu bakýcý personel sayýsýný bu
Yönetmeliðin yayýmý tarihinden itibaren bir yýl
içinde tamamlanmasý koþulu kaldýrýldý. Yeni
düzenlemeye göre, söz konusu merkezler,
zorunlu personel sayýsýný bu yönetmeliðin yayýmý
tarihinden itibaren iki yýl içinde tamamlayacak.
Ayný yönetmeliðin geçici 5. maddesinde
yapýlan deðiþiklikle, söz konusu yönetmeliðin
yayýmý tarihinden önce açýlmýþ olan ve bir hizmet
binasýnda birden fazla engel grubuna hizmet
veren merkezler, hangi engel grubuna hizmet
vereceðini planlayarak ve gerekli düzenlemeleri
yaparak bu yönetmeliðin yayýmý tarihinden
itibaren "bir yýl" içinde açýlýþ izin belgesini
yenileyecek koþulu "iki yýl" oldu.
Yönetmeliðin 64. maddesinde yer alan
"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Maliye
Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðýnca" ibaresi "Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Maliye
Bakanlýðýnca" olarak deðiþtirildi.(AA)
PAZARTESÝ 18 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
5
‘Savaþ deðil
barýþ istiyoruz’
Erol Taþkan
elediye Ýþ Sendikasý
Örgütlenme Genel Sekreteri Ali
B
Çelenk, Türkiye’nin çevresinde
yaþanan savaþlara dikkat çekerek,
bunlarýn tümünün ABD
emperyalizminin bir oyunu
olduðunu, asla savaþ
istemediklerini, barýþ ev huzur
istediklerini bildirdi.
Irak’ta yaþanan olaylarý örnek
vererek konuþmasýný sürdüren Ali
Ali Çelenk
Çelenk, ABD’nin Irak’a demokrasi
getirmek için girdiðini, gelinen
noktanýn ABD emperyalizminin iç
yüzünün ispatý olduðunu anlattý.
“ABD emperyalizmi hangi
ülkeye girmiþ te oraya demokrasi
getirmiþ. Onlarýn savaþý demokrasi
savaþý deðil, enerji sömürü savaþýdýr.”
diyen Çelenk, sendikal çalýþmalar
konusunda da taþeronlaþma sistemini
eleþtirerek, taþeronlaþma sisteminin
çalýþanlarýn geleceðini ipotek altýna
gerçekleþtirildi.
Þubesi Genel Kurulu dün
Belediye Ýþ Sendikasý Çorum
Mehmet Þen güven tazeledi
Türk Ýþ Temsilcisi’nden genel merkez yöneticilerine mesaj;
‘Bize adam gibi sahip çýkýn’
T
Sefer Kahraman
Erol Taþkan
ürk Ýþ Çorum
Temsilcisi ve Þeker
Ýþ Çorum Þube Baþkaný
Sefer Kahraman,
Belediye Ýþ Sendikasý
genel kurulunda, Türk Ýþ
yöneticilerine çaðrýda
bulunarak, "Ýþçiler her
zaman tek yürek. Ýki
Türk Ýþ istemiyoruz.
Bize adam gibi sahip
çýkýn, biz de adam gibi
yanýnýzda duralým."
dedi.
Davetli olarak
katýldýðý Belediye Ýþ
Sendikasý genel
kurulunda konuþma
yapmasý için kürsüye
davet edilen Sefer
Kahraman,
demokrasiden ve
hukuktan bahsedenlerin,
söz konusu iþçi ve
çalýþma hayatý
olduðunda gözlerinin
kapalý, kulaklarýnýn saðýr
hale geldiðini belirterek,
örgütlenmenin olmadýðý
bir ülkede demokrasiden
bahsedilemeyeceðini
söyledi.
"Adam gibi, erkek
gibi mücadele ederek
ayakta kalacaðýz." diyen
Kahraman, genel
merkezlerde yaþanan
çekiþmeleri eleþtirerek,
ikili yapýda bir Türk Ýþ
istemediklerini, genel
merkez yöneticilerinin
önce iþçi haklarý
konusundaki
çalýþmalarýný
tamamlayýp, ondan
sonra kendi aralarýnda
daha iyi hizmet yarýþý
için mücadele etmeleri
gerektiðini vurguladý.
Emektarlar üyelere plaket
Erol Taþkan
elediye Ýþ
B
sendikasý Çorum
Þube Baþkaný
Mehmet Þen, Anitta
Otel’de düzenlenen
genel kurulda,
sendikal faaliyetlerde
hizmet eden üyelerine
teþekkür plaketi verdi.
Torba yasa gereði
baþka kurumlara
geçen eski sendika
yöneticilerine ve
üyelerine her zaman
kapýlarýnýn açýk
olduðunu bildiren
Þen, emekleri
Sendikal faaliyetlerde hizmet eden üyelere teþekkür plaketi verildi.
nedeniyle teþekkür
ettiðini ifade etti.
Mesut Özsaray,
Fatih Sütcü, Ünal
Ýspir, Þehnaz
Gökmen, Fatih Þahin,
Ünal Bahçivan,
Necmettin Özþahin,
Þükrü Karakaya ve
Hüseyin Cebeci’nin
plaketlerini sendika
yöneticileri ve
protokol üyeleri
takdim etti.
Bayatlý üyelerden Þen’e sürpriz hediye
B
Belediye Ýþ Sendikasý üyesi olan Bayatlý üyeleriMehmet Þen’e sürpriz yaptý.
Erol Taþkan
elediye Ýþ
Sendikasý üyesi
olan Bayatlý Belediyesi
çalýþanlarý, Belediye Ýþ
Sendikasý Çorum Þube
Baþkaný'na sürpriz bir
hediye verdi.
Kabartma bir
tabloyu Mehmet Þen'e
hediye ederek yeni
dönemde baþarý
dileklerini aktaran
Bayatlý iþçiler, genel
kurul hatýrasý için
objektiflere poz verdi.
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Mehmet Þen
B
Erol Taþkan
elediye Ýþ Sendikasý
Çorum Þube
Baþkaný Mehmet Þen,
Anitta Otel'de
gerçekleþtirilen 10'uncu
Olaðan Genel Kurul
Toplantýsý'nda tekrar
güven tazeledi.
Belediye Ýþ
Örgütlenme Sekreteri
Ali Çelenk
baþkanlýðýnda Erdoðan
Tefeli, Ýlyas Yiðit ve
Ýsmail Duman'dan
oluþan divan heyetince
yönetilen genel kurul,
tek liste halinde
tamamlandý.
Mehmet Þen'in
kýsa bir selamlama
konuþmasýyla baþlayan
genel kurulda, Belediye
Ýþ Sendikasý'nýn tanýtým
sinevizyonu izlendi.
Ýstiklal Marþý ve saygý
duruþu ile devam eden
genel kurula, Genel
Merkez Yöneticileri,
çevre illerin þube
baþkanlarý ve Türk Ýþ
Çorum Temsilcisi Sefer
Kahraman katýldý.
Tek listenin
oylandýðý genel
kurulda, tekrar güven
tazeleyen Mehmet
Þen'in listesi þu
isimlerden oluþtu;
Divan Heyeti Belediye Ýþ Örgütlenme Sekreteri Ali Çelenk baþkanlýðýnda toplandý.
Belediye Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Mehmet Þen, güven tazeledi.
Kongre Mehmet Þen'in kýsa bir selamlama konuþmasýyla baþladý.
Yönetim Kurulu:
Mehmet Þen, Turgut
Berber, Hasan
Karagüllü.
Denetim Kurulu:
Dursun Kanmýþ,
Rahime Arzu Demir,
Ahmet Ersöz.
Disiplin Kurulu:
Muammer Öztürk,
Kadir Köken, Yalçýn
Þener.
Üst Kurul
Delegeleri: Mehmet
Þen, Dursun Kanmýþ.
Genel kurulda seçime tek liste ile gidildi.
6
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 18 AÐUSTOS 2014
250 polisle
huzur operasyonu
Ç
orum Ýl Emniyet
Müdürlüðü’nce
kentte huzur ve asayiþin
saðlanmasýna yönelik
“Huzur Operasyonu” dü-
Salih Erkan Tarancý
zenlendi.
Çorum mahkemelerince verilen arama kararýnýn ardýndan þube
müdürleri ile toplantý yapan Ýl Emniyet Müdürü
Salih Erkan Tarancý, uygulama noktalarýný belirledi. Polis ekipleri daha
sonra þehir giriþ çýkýþlarý
da dahil belirlenen 10 ayrý bölgede araçlar, þahýslar, umuma açýk yerler,
içkili mekanlar ve parklarda üzerinde sabit ve
mobil olarak denetim
yaptý.
Terörle Mücadele
Þube Müdürlüðü, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü, Asayiþ Þube Müdürlüðü, Güvenlik Þube Müdürlüðü,
Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü ekiplerinden oluþan 250 müdür, amir ve
polisin görev aldýðý denetimlerde bin 500 araç ile
500 þahýs kontrol edildi.
Denetimlerde ayrýca trafik kurallarýný ihlal
eden 20 araca da cezai iþlem uyguladý. Operasyonda ayrýca polis ekipleri 2 adet tabanca, 1 adet
pompalý tüfek ele geçirdi.
OPERASYONA
POYRAZ DA KATILDI
Emniyet Müdürlüðü’nün il genelinde yaptýðý huzur operasyonuna
narkotik köpeði Poyraz
da katýldý. Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlarla Þube
Müdürlüðü ekiplerince
yapýlan
denetimlerde
þüpheli görülen araçlar
ve akaryakýt kaçakçýlýðýna karþý tankerler durduruldu.
Narkotik köpeðinin
de katýlýmýyla durdurulan
araçlarda herhangi bir
suç unsuruna rastlanmadý.
Yukarýzeytin köyünde akþam saatlerinde ahþap bir evde
çýkan yangýnda, 3 ev, 3 ahýr ve bir samanlýk tamamen yandý.
3 ev kül oldu
EMNÝYET MÜDÜRÜ
TARANCI,
OPERASYONU KENDÝSÝ YÖNETTÝ
250 polisin katýlýmýyla yapýlan Huzur
Operasyonu’nu Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan
Tarancý, operasyonu kendisi yönetti.
Uygulamanýn baþladýðý andan itibaren makam otosuna binerek uygulamalarý yerinde denetleyen Tarancý, görevli
polislerden denetimler
hakkýnda bilgi aldý. Gece
boyunca mesai yapan Tarancý, ayrýca vatandaþlarla da bir araya gelerek
karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu.
Güvenlik güçlerinin halkýn huzur ve güvenliði için gece gündüz
demeden çalýþtýðýný belirten Tarancý, Çorum’un
Türkiye’nin en huzurlu
illerinden birisi olduðunu, bu huzur ve güven ortamýný bozmak isteyenlere asla izin vermeyeceklerinin altýný çizdi.(ÝHA)
Emniyet Müdürlüðü huzur operasyonu düzenledi.
Otomobil uçuruma
yuvarlandý, 2 ölü, 2 yaralý
orum'un Kargý ilçesinde, virajý alamayan otomobilin þarampole yuvarlanmasýyla
iki kiþi öldü, iki kiþi de
yaralandý.
Kaza, Kargý Hacýveli yolunda meydana
geldi. Durmuþ Yiðit
(76) yönetimindeki 34
YM 4533 plakalý otomobil, Ýkitaþ mevkisine
geldiði sýrada direksiyon hakimiyetini kaybederek ormanlýk alandaki uçurumdan aþaðý
uçtu. Kazada Durmuþ
Yiðit ve Munise Kýþla
(65) hayatlarýný kaybederken, Bilal Çakmak(48) ve Sait Kýþla
(66) yaralandý.
Ýlk müdahalesi ya-
pýlan yaralýlar Ahmet
Hamdi Akpýnar Ýlçe
Devlet Hastanesi’ne
kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, durumu
aðýr olan Sait Kýþla ambulansla Hitit Üniversi-
Kadýn hýrsýz
polisten kaçamadý
Ç
orum’da girdiði iki ayrý evden yaklaþýk 20 bin TL
ziynet eþyasý çalan bir kadýn hýrsýz, polis ekiplerince kýskývrak yakalandý.
Edinilen bilgilere göre, Üçdutlar Mahallesi Fatih 2.
Sokak’ta iki ayrý evden hýrsýzlýk yapýldýðý ihbarýný alan
polis ekipleri çalýþma baþlattý. Bölgedeki güvenlik kameralarý ve vatandaþlarýn ifadesine baþvuran polis, zanlýnýn F.K. olduðunu tespit etti. Bunun üzerine harekete
geçen Asayiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk Büro Amirliði
ekipleri iki ayrý evden 5 adet bilezik, 1 adet set ve 1 adet
yüzük çalan zanlýyý kýsa sürede yakaladý.
Emniyetteki sorgusunun ardýndan adli makamlara
sevk edilen zanlý tutuklanarak cezaevine gönderildi.(ÝHA)
dý.
Alýnan bilgilere göre, Yukarýzeytin köyüne
baðlý Kayaboðazý Mahallesi’nde oturan Yaþar Ergim’e ait ahþap evde akþam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangýn çýktý. Kýsa sürede evi
saran yangýn rüzgarýn da etkisiyle Ali Ergim ve Ahmet Ergim’e ait evlere sýçradý.
Ergim ailesine ait evde yangýn olduðu bilgisini
alarak ilk müdahaleyi kovalarla köylüler yaparken,
olay yerine Osmancýk Belediyesi ve Kargý Belediyesine ait itfaiye araçlarý ile Çorum Orman Ýl Müdürlüðüne ait arazözler sevk edildi.
Köy Muhtarý Mehmet Yüzgeç, tek tesellilerinin can kaybýnýn yaþanmamasý olduðunu belirterek
“Bu köyümüzde bu günü kadar çýkan en büyük yangýn. Ev sahipleri hayvancýlýkla uðraþtýklarý için yaylada bulunduklarý bir saatte yangýn çýkmýþ. Þu anda
3 ev, 3 ahýr ve bir samanlýk tamamen yandý. Can
kaybýnýn olmamasý en büyük tesellimiz. Köyümüz
þehre çok uzak olduðu için itfaiyenin gelmesi zaman
alýyor. Bu nedenle ilk müdahaleyi kovalarla köylülerimiz yaptý” dedi.
Yangýnýn çýktýðý bölgede telefon iletiþimi olmadýðý için itfaiyeyi arayamadýklarýný, yangýn ihbarýný geç yapabildiklerini ve yardým isteyemediklerini bu yüzden de yangýna müdahalenin geç olduðunu
dile getiren muhtar Yüzgeç, “Burasý köyümüze 4 kilometre uzaklýkta. Cep telefonlarý çekmiyor, sabit telefon hattý da bulunmuyor. Yangýn haberinin köyümüze ulaþmasý zaman aldý. Ýletiþim olmadýðý için
doðrudan itfaiyeyi arayamamýþlar. Haber köyümüze
ulaþýnca itfaiye çaðýrdýk” diye konuþtu.
Osmancýk Belediye Baþkan Yardýmcýsý Bülent
Karagöz, olay yerine gelerek incelemeler yaparak
geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Ýtfaiyenin çalýþmalarýný inceledikten sonra Ergim ailesi ile görüþen
Karagöz, “Ekiplerimiz yangýn tamamen söndürülüp
soðutma çalýþmalarý tamamlanana kadar burada kalacaklar. Çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan
belediye olarak hasar tespiti için gerekli incelemeleri yapacaðýz. Hem belediyemiz nezdinde hem de ilgili kurumlar nezdinde yangýnýn zararý için gereken
giriþimleri baþlatacaðýz” dedi.
Yangýnýn meydana geldiði Kayaboðazý Mahallesinde soðutma çalýþmalarý köylülerin de desteði ile
üç itfaiye aracý ve iki arozöz ile devam ediyor.(ÝHA)
Saç ve sakalýný boyayýp üç ay kaçabildi
A
Bazý kavþaklarda yol kontrolleri yapýldý.
Ç
orum’un Osmancýk ilçesine baðlý Yukarýzeytin
köyünde akþam saatlerinde ahþap bir evde çýkan
Ç
yangýnda, 3 ev, 3 ahýr ve bir samanlýk tamamen yan-
tesi Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesine
sevk edildi.
Kazada hayatýný
kaybeden Durmuþ Yiðit
ve Munise Kýþla’nýn ce-
S
nazeleri, cumhuriyet
savcýsýnýn yaptýðý incelemenin ardýndan otopsi
için Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet
Hastanesi morguna kaldýrýldý.(ÝHA)
nkara'da, yaklaþýk üç
ay önce kayýnpederini
aðýr yaralayýp baldýzýný öldüren zanlý, Fethiye'de bir
inþaatta boyacýlýk yaparken yakalandý. Zanlýnýn tanýnmamak için saç ve sakalýný sarýya boyadýðý görüldü.
Olay, 11 Haziran
2014 günü akþam saatlerinde Ankara'nýn Çankaya
ilçesi Mürsel Uluç mahallesinde bir evde meydana
geldi. Ahmet Yusuf Akþit,
bilinmeyen bir nedenle
tartýþtýðý kayýnpederi Mustafa Keskin ve baldýzý Cevale Atçý'yý silahla baþlarýndan vurdu. Þahýs, olayýn
ardýndan kaçarak uzaklaþtý. Olayý gören vatandaþlar,
polis ve saðlýk ekiplerine
haber verdi. Ýhbar üzerine
gelen saðlýk ekipleri, Mustafa Keskin ve kýzý Cevale
Atçý'yý aðýr yaralý olarak
hastaneye kaldýrdý. Cevale
Atçý hayatýný kaybederken, Mustafa Keskin iyileþerek taburcu oldu. Ankara
polisi olaydan sonra sokakta iki boþ kovan bulurken, cinayet zanlýsý Ahmet
Yusuf Akþit'inde olayýn ardýndan sýðýnma evinde olduðu öðrenilen eþini telefonla arayýp tehdit ettiði
ileri sürüldü. Polis ekiple-
Çorum’a gelirken
kaza yaptý
ivas'ýn Suþehri Ýlçesi'nde yoldan çýkan otomobilin devrilmesi sonucu
meydana gelen kazada ayný aileden biri çocuk 3 kiþi yaralandý.
Kaza öðlen saatlerinde D-100 karayolu üzerinde Suþehri ve
Koyulhisar ilçeleri arasýnda 13'üncü kilometrede meydana geldi.
Erzurum'dan Çorum'a gitmekte olan 36 yaþýndaki Rýza Anbar yönetimindeki 06 RZA 03 plakalý otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çýkarak gidiþ istikametine göre sað tarafa
devrildi. Yan yatarak duran otomobilde sürücü Rýza Anbar ile birlikte eþi
36 yaþýndaki Suzan ve çocuklarý 11 yaþýndaki Eray Anbar yaralandý.
Yaralýlar olay yerine gönderilen ambulansla Suþehri Devlet Hastanesi'ne
kaldýrýlarak tedaviye alýndý. Yaralýlarýn hayati tehlikelerinin bulunmadýðý bildirildi. Kaza sýrasýnda otomobilde bulunan ve yara almadan
kurtulan ailenin Kaju isimli küçük köpeði ise hastane bahçesine getirilerek su ve yiyecek verildi. (DHA)
Polis zanlýyý yakaladý, adli makamlara teslim etti.
ri, Yusuf Akþit'in eþinin
bulunduðu 1041 Sokak'ta
güvenlik önlemi alýrken
cinayetten sonra kayýplara
karýþan Ahmet Yusuf Akþit
tüm Türkiye'de aranmaya
baþladý.
Kayýnpederi Mustafa
Keskin'i silahla aðýr yaralayýp baldýzý Cevale Atçý'yý öldürdüðü iddiasýyla
tüm Türkiye'de aranan Ahmet Yusuf Akþit, polisin
teknik takibi sonucu Fethiye'de olduðu anlaþýldý. Ankara Polisi Fethiye Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Bürosu ekipleriyle iþ birliði
yaparak katil zanlýsýnýn
peþine düþtü. Fethiye'deki
kahvehaneler ve tüm inþaat halindeki binalarda
araþtýrma baþlatýldý. Aslen
Çorumlu olduðu öðrenilen
Ahmet Yusuf Akþit'in Fethiye'de Çorumlu Ýnþaat iþçileriyle buluþabileceði de
göz önüne alýnýp Çorum'lu
inþaat iþçileriyle görüþmeler yapýldý. Dört ekip iki
gün boyunca Fethiye'de
aradýðý Ahmet Yusuf Akþit'i çalýþtýðý inþaattan Taþyaka mahallesindeki bir
kahvehaneye girdiði sýrada yakaladý. Ahmet Yusuf
Akþit, Cumhuriyet mahallesinde kaldýðý eve götürü-
lüp burada arama yapýldý.
Katil zanlýsý cinayet ve yaralama da kullandýðý tabancayý sakladýðý yerden
alýp polise teslim etti. Fethiye Asayiþ Bürosundan
Fethiye Devlet Hastanesine saðlýk raporu için götürülen Ahmet Yusuf Akþit'in tanýnmamak için sakalýný uzatýp saç ve sakalýný sarý renge boyadýðý ortaya çýktý. Katil zanlýsý fotoðraf ve görüntülerini çeken gazetecilere tepki gösterip yüzünü saklamaya
çalýþtý.(ÝHA)
Sungurlu’da Bonzai
operasyonu
Ç
orum'un Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yapýlan iki ayrý
operasyonda uyuþturucu madde bonzai sattýklarý tespit edilen 5 kiþi gözaltýna alýndý.
Operasyonda satýþa ve içime hazýr 65 adet
bonzai ile 50 adet sentetik hap ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Ýlçe Emniyet
Müdürlüðüne baðlý polis ekipleri hafta içerisinde ilçe merkezinde yaptýklarý iki ayrý operasyonda bonzai sattýklarý tespit edilen 5 kiþiyi yakaladý. Þahýslarýn ev ve üstlerinde yapýlan aramalarda 65 paket uyuþturucu madde bonzai ile 50 adet sentetik hap ele geçirildi. Yakalanan 5 kiþiden 2'si çýkarýldýðý mah-
keme tarafýndan tutuklanýrken, 3 kiþi tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý.
Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri son
15 günde 135 adet içime ve satýþa hazýr bonzai ile 50 adet uyuþturucu hap ele geçirirken,
olaylarla ilgili gözaltýna alýnan 11 kiþiden
3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrýca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri son 1 ay
içerisinde hakkýnda yakalama emri bulunan
21 kiþiyi yakalayarak adliyeye sevk ederken, 10 Aðustos 2014 Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde yakalama emri bulunan 7 kiþinin
adliyeye sevk edildiði bildirildi.(ÝHA)
PAZARTESÝ 18 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
7
'Kutlu davada yola
devam edeceðiz'
Ç
orum Alperen
Ocaklarý Ýl
Baþkaný Fatih Yücel,
ocaklarýn ve
kendilerine emanet
edilen deðerlerin
farkýnda olduklarýný ve
çalýþmalara devam
edeceklerini belirterek,
"Hiç kimsenin bu
davayý bitirmesine
müsaade
etmeyeceðiz." dedi.
Bayat Ýlçe
Baþkaný yetkilendirme
töreninde konuþan
Fatih Yücel, Alperen
Ocaklarý Genel
Baþkaný Serkan
Tüzün'ün öncülüðünde
canla baþla çalýþmaya
devam ettiklerini
belirtti.
Þehit Muhsin
Yazýcýoðlu'na
düzenlenen suikastin
üzerinden yýllar
geçmesine raðmen,
hiçbir ilerlemenin
kaydedilmediðini
hatýrlatan Yücel, þöyle
dedi, "Þehit liderimiz
Muhsin Yazýcýoðlu'nun
þehit ediliþin üzerinden
yýllar geçti, suikast ile
alakalý hiçbir ilerleme
kaydedilmedi
kaydedilemedi.
Alperen Ocaklarýmýz
Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Fatih Yücel, Ekrem Redif'i
Alperen Ocaklarý Bayat Ýlçe Baþkaný olarak yetkilendirdi.
üzerinde de çok büyük
oyunlar oynanýyor.
Kimsenin bu davayý
bu hareketi bitirmesine
imkan tanýmayacaðýz
.Bizler ocaklarýmýzýn
ve bizlere kalan
emanetin bilincinde
olup, Ocak Genel
Baþkanýmýz sayýn
Serkan Tüzün beyin
öncülüðünde, bu
uðurda canla baþla
çalýþmaya devam
edeceðiz. Çorum'da
ocak faaliyetlerimize
bu dönem daha çok hýz
vereceðiz ve ocaðýmýzý
hak ettiði yerlere
gelmesi için taviz
vermeden bütün
yönetici
arkadaþlarýmýzla
çalýþmalarýmýza devam
edeceðiz. Bu kutlu
davada dün baþka
arkadaþlarýmýz, bugün
biz, yarýn baþka
arkadaþlarýmýz bayraðý
devralýp bu yola
devam edecektir."
‘Devlet okullarýna öðrenci
baþýna bütçe ayrýlmalýdýr’
E
Mustafa Demirer
ðitim-Bir-Sen Þube baþkaný Tahir Eþkil, tüm
devlet okullarýna öðrenci baþýna bütçe ayrýlmasý
gerektiðini bildirdi.
Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 2014-2015 eðitimöðretim yýlýnda 250 bin öðrenciye deðiþen miktarlarda teþvik baðlamýnda burs verecek olmasýnýn sevindirici ve takdir edilesi bir giriþim olduðunu belirten
Eþkil, söz konusu teþvikten gerek özel okullarda gerekse devlet okullarýnda okuyan/okuyacak baþarýlý
öðrencilerin faydalanacak olmasýnýn da ekonomik ve
sosyal eþitliðin saðlanmasý anlamýnda yerinde olacaðýný belirtti.
Eþkil, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada,"Söz
konusu uygulamanýn içeriði ve boyutlarý itibariyle
geniþletilerek tüm devlet okullarýna öðrenci baþýna
ödenek þeklinde "okul bütçesi" oluþturulmasýna
imkân saðlayacak þekilde düzenlenmesi arzu edilir
ve beklenir bir geliþmedir. Zira, Milli Eðitim Bakanlýðý bütçesinin büyük bir kýsmýnýn personel ödemelerine ayrýldýðý ve bu payýn giderek yükseldiði bilinen
bir gerçektir. Son yýllarda GSMH'dan eðitime ayrýlan
pay artýrýlsa da bu esas olarak personel giderleri ile
okul ve sýnýf sayýsýnýn artýrýlmasý gibi niceliksel harcamalara münhasýr olup, mevcut okullarýn mesleki
ve teknik donanýmýnýn ve yeterliliðinin geliþtirilmesi
yönünde atýlan adýmlar ve bu alandaki geliþmeler
memnuniyet verici olsa da yeterli deðildir. Bu özellikle mesleki ve teknik eðitim verilen okullarda kendini göstermektedir. Okul ve sýnýf sayýsýndaki artýþa
paralel olarak mevcut okullarýn yeterliliklerinin, teknik donanýmlarýnýn geliþtirilmesi, eðitim araç-gereçlerinin sayýsý ve kalitesinin artýrýlmasý eðitimin kalitesini de artýracaðý gibi öðretmenlerin daha verimli çalýþmalarýný da saðlayacaktýr." ifadelerine yer verdi.
Günümüzde okul ve derslik sayýsýnýn geçmiþ
yýllara nazaran önemli ölçüde artmýþ olsa da artýþýn
sadece nicel anlamda kaldýðýný, fiziki altyapý, donaným ve yardýmcý personel yönünden okullara gerekli
katkýnýn sunulamadýðýný savunan Eþkil, þöyle dedi;
"Hizmetli, kaloriferci, güvenlik görevlisi gibi eðitimöðretimin güvenli, saðlýklý ve düzenli yürütülmesi
için elzem olan yardýmcý personel yönünden okullarýmýzýn büyük kýsmý eksik istihdam sorunuyla baþ baþa kalmýþ durumda. Her ne kadar Ýþ-Kur üzerinden
personel görevlendirilmesi yapýlmakta ise de sonuçta
temel konu, okulun bu giderleri karþýlayacak gelirinin olup olmamasýdýr. Mevcut okullarýn çok küçük
Yetki töreni tekbirler eþliðinde gerçekleþtirildi.
Alperen Ocaklarý Bayat temsilcisini atadý
Alperenler ilçelerde
teþkilatlanýyor
A
Fatih Yücel, Türk Bayraðý'na sarýlý Kur'an-ý
Kerim hediye ederek, yekti belgesini takdim etti.
di.
Fatih Yücel, hayýrlý
olmasýný temenni ettiði
görevlendirme töreninde
þunlarý ifade etti, “Bu gün
burada Bayat ilçesine Alperen Ocaklarý Bayat Ýlçe
Temsilciliði atamasý için
bir araya geldik. Arkadaþýmýz, gönüldaþýmýz Ek-
rem Redif beyi Bayat Alperen Ocaklarý ilçe baþkaný olarak görevlendirilmesine, yönetim kurulu
arkadaþlarýmýzla beraber
istiþare sonucu karar verdik. Rabbim kardeþimizin yar ve yardýmcýsý olsun, bu kutlu davada Bayat'taki hizmet ve çalýþ-
malarýmýzý artýk Ekrem
kardeþimiz sürdürecektir.
Ayrýca diðer ilçelerde de
görüþmelerimiz sürüyor.
Osmancýk, Ýskilip, Alaca
ve Sungurlu'da da yakýnda atamalarýmýz olacak
ve atamalarýmýz oldukça
da kamuoyuna duyurusunu yapacaðýz.”
Gayrimenkuller
özelleþtirilecek
Eðitim-Bir-Sen Þube baþkaný Tahir Eþkil
bir yüzdesinde hizmetli kadrosu bulunmakta olup
yardýmcý personel istihdamý okul-aile birliklerinin
üstlenmesine terk edilmiþ durumdadýr. Okul-Aile
Birliklerinin personelin ücret, vergi, sosyal güvenlik
ödemeleri gibi sabit masraflarýný karþýlayacak kadar
gelire sahip olmadýðý okullarda ise bu ihtiyacýn karþýlanmasý okul idarecilerinin omuzlarýna býrakýlmýþtýr.
Gelir yetersizliði ve eksik istihdamýn bir diðer veçhesi ise hizmetli yetersizliði nedeni ile okullarýn temizliði ve hijyeninin yeterince saðlanamamasý nedeniyle
okul, çevre, öðretmen ve çocuk saðlýðý açýsýndan ortaya çýkan risktir.
Okullarýn kendi kullanýmlarýna sunulmuþ herhangi bir ödenekleri olmadýðý dikkate alýndýðýnda
okullarýn olaðan bakým-küçük tamirat giderleri, temizlik malzemesi alýmý, olaðan kýrtasiye giderleri ve
en önemlisi hizmetli ve güvenlik görevlisi alýmý gibi
zorunluluk arz eden mal ve hizmet alýmlarýný ne þekilde karþýlayacaklarý sorunu halen izaha muhtaç durumda ve çözüm beklemekte olduðunu söyleyen Eþkil, "Ýþte bu noktada özel ve devlet okullarýnda okuyan öðrencilere teþvik ödemesi yapan hükümetten ve
Bakanlýktan beklentimiz, tüm devlet okullarýna eðitim-öðretimin saðlýklý, verimli ve etkin yürütülmesi
için zorunlu olan mal ve hizmet alýmlarýnda kullanýlmak üzere öðrenci baþýna belirlenecek bir miktar
üzerinden ödenek aktarýlarak "okul bütçeleri" oluþturulmasýdýr. Bu konuda Maliye Bakanlýðý ve Milli
Eðitim Bakanlýðý baþta olmak üzere hükümetin gerekli adýmlarý atmasýný bekliyoruz.”
Erol Taþkan
lperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Fatih
Yücel, Ekrem Redif'i Alperen Ocaklarý Bayat Ýlçe
Baþkaný olarak yetkilendirdi. Ocak merkezinde
düzenlenen yetki töreni,
tekbirler eþliðinde gerçekleþirken, Ýl Baþkaný
Fatih Yücel, Ekrem Redif'e Türk Bayraðý'na sarýlý Kur'an-ý Kerim hediye ederek, yekti belgesini
takdim etti.
Çorum
Alperen
Ocaðý olarak yönetim kurulu kararýyla Ekrem Redif'i Bayat Ýlçe Baþkaný
olarak görevlendirip yetkilendirdiklerini ifade
eden Fatih Yücel, yakýnda Alaca, Ýskilip, Osmancýk ve Sungurlu baþta olmak üzere teþkilatlanma
çalýþmalarýnýn tüm ilçelerde devam edeceðini,
geliþme ve çalýþmalar
hakkýnda kamuoyunu bilgilendireceklerini söyle-
M
ülkiyeti Gayrimenkul AÞ'ye ait 11 ildeki bazý taþýnmazlarýn özelleþtirme ihalesine, 13 Aðustos itibarýyla
69 kiþi ve firma teklif verdi.
Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý (ÖÝB) söz konusu ihalelere katýlmak üzere teklif verenlerin listesini açýkladý.
Ýdareden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, mülkiyeti
Türkiye Elektrik Daðýtým AÞ'ye ait iken Ýdarece tta Gayrimenkul AÞ'ye devrine karar verilen Ýstanbul-Üsküdar'daki
925 metrekare yüzölçümlü konut, yol ve park alaný imarlý
gayrimenkulün özelleþtirme ihalesi için 14 teklif verildi.
Maliye Hazinesi'ne ait iken Ýdarece tta Gayrimenkul
AÞ'ye devri kararlaþtýrýlan Malatya-Doðanþehir'deki 15.000
metrekare, yüzölçümlü konut dýþý kentsel çalýþma alaný ve
yol alaný imarlý gayrimenkulün üzerindeki bina ile Muðla-
Datça'daki 1.706 metrekare yüzölçümlü konut alaný imarlý
gayrimenkulün üzerindeki bina ile özelleþtirme ihalelerinin
yaný sýra Samsun-Çarþamba'daki 2.328,32 metrakare yüzölçümlü konut alaný imarlý gayrimenkul ve Bursa-Ýnegöl'deki
11.038,25 metrekare yüzölçümlü sanayi alaný imarlý gayrimenkulun özelleþtirme ihalesine 28 teklif sunuldu.
Ayrýca yine mülkiyeti tta Gayrimenkul AÞ'ye ait Adana-Seyhan, Çorum-Merkez, Kars-Merkez, Hatay-Dörtyol,
Samsun-Bafra, Niðde-Merkez ve Tekirdað-Çerkezköy'deki
bazý gayrimenkul ve belli oranlarda gayrimenkul hisselerinin özelleþtirme ihalelerine katýlmak üzere de 40 teklif verildi.
Bazý kiþilerin birden fazla ihaleye katýlmak için teklif
verdiði görülen listede, 69 kiþi ve firmanýn ismi yer aldý.
(A.A.)
Gülesin Aðbal Demirer
Ç
orum Orman ve Su
Ýþleri Þube
Müdürlüðü, sosyal
paylaþým sitesinden
sayfasýnda bir duyuru
paylaþarak,
Çorumlular'dan Sýklýk
Tabiat Parký'na
yapýlmasýný istedikleri
yeni projeleri soruldu.
Ýþte Çorum Orman
Ýþte Çorum Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü'nün o duyurusu...
ve Su Ýþleri
Müdürlüðü'nün o
duyurusu;
"Tüm Çorumlu
hemþehrilerimize
Sýklýk Tabiat
Parký'na yapýlmasýný
istediðiniz baþka illerde
veya ülkelerde
gördüðünüz her türlü
projeyi bizimle
paylaþýrsanýz, bizim de
gücümüz nispetinde
hayata geçirmeye
çalýþýrýz. Hayalleriniz
bizimle paylaþýn
bizlerde hayata
geçirelim.”
(Ç.HAK:2381)
'Hayallerinizi paylaþýn gerçekleþtirelim'
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44
8
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 18 AÐUSTOS 2014
Belediye 500 çocuðu
sünnet ettirdi
‘10 Aðustos’un kazananý
77 milyonluk Türkiye’dir’
B
elediye Baþkaný
Muzaffer Külcü,
500 çocuðun sünnet
merasiminde, erkekliðe
adým atan çocuklarý ve
ailelerini tebrik etti.
Külcü, 10 Aðustos
seçimlerini de
deðerlendirdiði
konuþmasýnda, "Bu
seçimin kazananý, 77
milyonluk Türkiye
olmuþtur." dedi.
Hürriyet
Meydaný'nda
düzenlenen törende, en
az üç çocuk vurgusunu
hatýrlatan Külcü, rýzkýn
Allah'tan geldiðini ve bu
inançla hareket edilmesi
gerektiðini ifade etti.
Belediye olarak
sosyal projeler üzerinde
önemli mesafeler
aldýklarýnýn altýný çizen
Külcü, 80 yýldýr
demokrasi, hukuk ve
sosyal devlet lafý
etmeyenlerin, sadece
laiklik söylemleriyle
millete korku salmaya
çalýþtýklarýný, ancak son
12 yýldýr eski
söylemlerin yok
olduðunu dile getirdi.
Siyaseti makam ve
mevki için
yapmadýklarýný, bu
makamlarý hizmet
makamý olarak
gördüklerini bildiren
Külcü, yýllýk 2 bin olan
gýda paketini 30 binlere
taþýdýklarýný açýkladý.
"1571 evladýmýza
bayramlýk hediye ettik.
317 büyügümüzün
evlerinin bakýmýný
bizzat üstlendik. Biz bu
ilhamý Þeyh Edibali'den
aldýk. 167 yaþlýmýzýn
yoldaþý olup, onlarý
sürekli ziyaret ederek
hal ve hatýrlarýný sorup
sohbet ettik. Kadýn
Kültür
Merkezlerimiz'den 27
bin haným kardeþimiz,
gençlik merkezlerinden
de 20 bini aþan genç
kardeþlerimiz
yararlandý." diyerek,
sosyal projelerle ilgili
rakamsal veriler
paylaþan Baþkan Külcü,
10 Aðustos
Cumhurbaþkanlýðý
seçimlerine iliþkin
olarak yaptýðý
deðerlendirmesinde de
þunlarý söyledi, "10
Aðustos eski
Türkiye'nin mazide
kaldýðý tarihtir. Yeni bir
Türkiye kuruluyor ve 10
Aðustos bunun
miladýdýr. Biz 77
milyonun tümünü
kardeþ biliyor ve öyle
kabul ediyoruz. Bu
seçimin kaybedeni eski
alýþkanlýklardýr Tek
kazananý 77 milyonluk
Türkiye'dir.
Türkiye yeni bir
devlet, yeni bir millet
deðildir. Biz köklü ve
güçlü bir devletiz.
Devletimizin güçlü bir
þekilde devam etmesi
lazým. Bu güçlü
yürüyüþü engellemek
için çok çalýþtýlar. Tüm
planlar 10 Aðustos'a
göre yapýldý.
Çok þükür kirli
planlarý yapanlar
kaybetti, millet kazandý.
Türkiye devler ligine
çýktý. Recep Tayyip
Erdoðan, güçlü bir
devlet olduðumuzu tüm
dünyaya bir keza daha
harlattý."
Þehir turu atýp,
þölene katýldýlar
B
Erol Taþkan
elediye tarafýndan
sünnet ettirilen 500
çocuk, aileleriyle
birlikte Belediye
otobüsleri ile þehir turu
attý.
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan
Candan’ýn da katýldýðý
þehir turunda Hýdýrlýk
ziyaretini de yapan
çocuklar, Hürriyet
Meydaný’nda
düzenlenen kutlama
törenine katýldý.
Mehter konseri ile
baþlayan kutlamalara
Vali Sabri Baþköy,
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, AK
Parti Merkez Ýlçe
Baþkaný Mustafa Köse,
Baþkan Yardýmcýlarý ve
çok sayýda aile katýldý.
Talihsiz kaza üzdü
H
ürriyet
Meydaný’nda
düzenlenen sünnet
þöleninde talihsiz bir
kaza yaþandý. Alana
kurulan sahnede afiþleri
taþýyan korkuluklar
yýkýldý.
Kýsa süreli paniðin
yaþandýðý talihsiz
kazada kimsenin
yaralanmamasý teselli
kaynaðý oldu.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 18 AÐUSTOS 2014
9
Çorum’da kaza
yoðunluðu düþük
S
igorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)
verilerine göre Çorum,
trafik kazasý ve hasar yoðunluðu en düþük iller
arasýnda yer aldý.
SBM’nin araþtýrmasýna göre geçen yýl Türkiye çapýnda 854 bin maddi
hasarlý trafik kazasý gerçekleþirken bu rakam bir
önceki yýla göre %11,3
düþtü.
Yaþanan tüm kazalarýn %34’ü Ýstanbul’dayken, kazalarýn en çok gerçekleþtiði diðer iller sýrasýyla Ankara, Ýzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. En az kazanýn gerçekleþtiði iller
ise baþta Ardahan, sonra da Tunceli, Hakkari, Kilis ve
Bayburt oldu. Çorum ise kaza oranýyla bu illeri takip
etti.
Araç sayýlarý dikkate alýnarak çýkarýlan kaza yoðunluðu haritasýnda Ýstanbul’u bile %9,15’lik oranýyla sollayan il Kocaeli oldu. Kocaeli’nden sonra %6,22
ile Ýstanbul, %6,22 ile Ankara geliyor. Hasar yoðunluðu en düþük iller baþta Kilis, Kilis’in ardýndan Burdur,
Þanlýurfa, Ardahan ve Niðde oldular.
ÝÞ GÜNLERÝNDE KAZA FAZLA
2013 yýlýnda iþ günlerinde günlük ortalama 2 bin
468 kaza olurken, tatil günlerinde ortalama 2 bin 39
kaza gerçekleþti.
Kazalarýn en fazla yaþandýðý gün Pazartesi günü
olurken, bugünü Cuma izledi. Saat dilimi olarak öðle
arasýndan sonraki en çok
kazanýn olduðu saatler
14:00-15:00 ve 15:0016:00 arasý olarak belirlenmiþ. Ýstanbul’da kazalarýn
en az olduðu saat ise gece
yarýsý. Her bin kazadan
yalnýzca 7’si gece 3 ile sabah 6 arasýnda meydana
geliyor.
Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
TRAFÝKTE BU YAÞ
GRUBUNA DÝKKAT
Türkiye’de otomobil
sahip olma yaþýnýn 28 olduðu düþünülürse tablo biraz karamsarlaþýyor. Bu grubu 26-30 ve 36-40 yaþ grubu izliyor. En az kaza yapanlar ise 56 yaþ ve üstü sürücüler.
EN SIK YAÞANAN KAZALAR
Kaza tespit tutanaðý verilerine göre en sýk karþýlaþýlan kazalar park halindeki araçlarla gerçekleþiyor.
Her 100 kazadan 21’i park halinde gerçekleþiyor. Öndeki araca arkadan çarpma %15’lik oranýyla ikinci en
sýk karþýlaþýlan kaza senaryosu. En sýk görülen 3. kaza türü ise %9 ile tali yoldan ana yola çýkan araçlarýn
neden olduðu kazalar.
Kazaya karýþan kusur oranlarý ilgili sigorta þirketlerince belirleniyor, anlaþmazlýk durumunda ise
komisyon tarafýndan sonuçlandýrýlýyor. 2013 yýlýnda
sigorta þirketleriyle %88,11 oranýnda hasar konusunda
ayný fikir paylaþýlýrken kazalarýn yalnýzca %11,89 ‘u
komisyon tarafýndan sonuçlandýrýlmýþ.
Çorum, trafik kazasý ve hasar yoðunluðu en düþük iller arasýnda yer aldý.
Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el
satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç
ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:
Markasý
OTOMOBÝL
Modeli
Citroen C4 1.6 SX PK
2007
Fiat Albea 1.2 Dynamic
2006
Fiat Albea Sole 1.4 Fire Pre 2009
Fiat Doblo 1.3 Multijet
2005
Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2010
Fiat Fiorino 1.3 Multijet Co 2012
Fiat Tempra SX
1996
Ford Fiesta 1.4 TDCi Comf 2003
Ford Focus 1.6 TDCi Trend 2008
Ford T. Connect 1.8 TDCI 2013
Honda CR-V 2.0iExecutive 2010
Honda Jazz 1.4 Elite
2003
Hyundai Accent 1.3 LS
2000
Mitsubishi Carisma 1.6 GL 1999
Opel Astra 1.6 CD
2000
Opel Astra 1.6 Essentia
2012
Opel Corsa 1.2 Comfort
2002
Opel Vectra 1.8 GL
1994
Opel Vectra 2.2 Elegance 2003
Peugeot Partner TepeeZenit 2011
Renault 12 STW
1988
Renault 19 1.6 Europa RT 1995
Renault Broadway GTE
1993
Renault Clio 1.5 DCi Authe 2003
Renault Kangoo 1.4 RTE 2000
Renault Kangoo 1.5 DCI 2004
Renault Kangoo 1.5 DCI M2006
Fiyatý (TL)
20 bin
13 bin
24 bin
18 bin
29 bin
29 bin 500
7 bin 500
20 bin
28 bin
38 bin 500
68 bin 500
24 bin
11 bin
12 bin 500
19 bin 500
37 bin
20 bin
11 bin
27 bin
37 bin
4 bin
10 bin
7 bin
16 bin 500
14 bin
15 bin 500
23 bin
Renault Laguna 2.0 RXE 1998
Renault Megane 1.6 RXi 2001
Renault Megane 1.4 Auth. 2001
Renault Toros STW 1.4
1991
Renault Toros STW 1.4
1996
Skoda Octavia 1.6Elegance 2005
Tofaþ Doðan SLX
1993
Tofaþ Þahin
1994
Toyota Corolla 1.6 XEÝ
1995
Toyota Corolla 1.6 GLÝ
1996
Toyota Corolla 1.6 Terra Sp 2001
Toyota Corolla 1.4 Terra 2004
Toyota Corolla 1.6
2007
Toyota Yaris 1.3
2006
Volkswagen Passat 1.6 Cmf 2006
Volkswagen Passat 1.6 Trnd2009
Markasý
TÝCARÝ ARAÇ
Modeli
16 bin
19 bin 500
16 bin
6 bin
8 bin
31 bin
7 bin 500
6 bin
16 bin
17 bin
20 bin
25 bin
34 bin
21 bin
36 bin
49 bin
Fiyatý (TL)
Ford Transit 120 V
2000
12 bin
Ford Transit 190V
2001
17 bin
Ford Transit 350
2003
24 bin
Ford Transit 14+1
2006
33 bin
Ford Transit Jumbo
2006
42 bin
Ford Transit Jumbo
2012
68 bin
Hyundai H100
1998
9 bin 500
Hyundai Starex
2003
12 bin
Kia Hi Besta
1997
6 bin 500
Kia Pregio
1998
7 bin 500
VW Transporter 2.5
2006
34 bin
VW Transporter Cityvan 2006
35 bin
NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir.
Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.
10 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
18 AÐUSTOS 2014
Erdoðan vekilleri uyardý
‘Gözüm üzerinizde olacak’
B
aþbakan
Erdoðan'ýn cumhurbaþkaný seçilmiþ olmasýna
raðmen parti ve vekilleri takip edeceðini
söylediði belirtildi.
Cumhurbaþkaný
seçilen Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan,
yeni genel baþkan ve
dolayýsýyla yeni baþbakanýn kim olacaðý konusunda Ak Parti’de
sürdürülen istiþareler
çerçevesinde bir araya
geldiði milletvekillerine, kongre süreci ve
sonrasýna yönelik kritik mesajlar verdi.
Erdoðan, partisinin kuruluþ yýl dönümü resepsiyonunun ar-
dýndan Ak Parti Genel
Merkezi’nde milletvekilleriyle görüþtü. Milletvekillerinin söz almadýðý toplantýda Erdoðan’ýn konuþmasýnýn ardýndan vekillere,
“Genel baþkan ve baþbakan olarak kimi görmek istersiniz” sorusunun yer aldýðý anket
formu daðýtýldý. Vekillerin kapalý zarf içinde
formlarý teslim etmesinin ardýndan toplantý
sona erdi. Ak Parti
kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre Erdoðan, toplantýda özetle
þu mesajlarý verdi:
PERFORMANSINIZI KONTROL
EDECEÐÝM
Çankaya’ya çýktýðýmda parti sahipsiz
kalacak zannetmeyin.
Çankaya’a çýkýp ‘partinin ve ülkenin ne hali varsa görsün’ diyemeyiz. Çalýþmalarýnýzý, disiplininizi, performansýnýzý kontrol edeceðim. Gözüm üzerinizde olacak. Tüm
projelerin takipçisi
olacaðýz. Bundan sonra da durmak yok yola
devam diyoruz.
MYK ÜYELERÝ
DEÐÝÞEBÝLÝR
Perþembe günü
MYK’mýzý yapýp, bu
konularý görüþeceðiz.
Ardýndan olaðanüstü
genel kurulumuzu yapacaðýz. Burada sadece genel baþkan deðiþimi olacak. Ve yeni
genel baþkan ile yolumuza devam edeceðiz.
MKYK’da bir deðiþiklik olmayacak. Ama
genel
baþkan,
MYK’da istediði zaman deðiþiklik yapma
hakkýna sahiptir.
YENÝ TEAMÜLLER OLUÞTURACAÐIZ
Çankaya’da Anayasanýn dýþýna çýkacak
halimiz yok ama anayasanýn verdiði tüm
yetkileri kullanacaðým. Bana ‘Eskiden bu
yetkiler kullanýlmýyordu. Teamüller var’ diyorlar. Eski teamüller
bizi baðlamaz. Biz yeni Türkiye’nin yeni
teamüllerini oluþturmak zorundayýz. Çünkü bu teamüllerin içinde 2023 var.
ANAYASA’YI
DEÐÝÞTÝRECEK
GÜÇLE ÇIKMAMIZ
LAZIM
Recep Tayyip Erdoðan, partisinin kuruluþ yýl dönümü resepsiyonunun
ardýndan Ak Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle görüþtü.
2015 seçimlerine
313 milletvekilimizle
tüm teþkilatlarýmýzla
birlikte hazýrlanacaðýz.
Anayasa’yý deðiþtirecek bir güce sahip olarak bu seçimden çýkmamýz lazým. (Týmetürk)
KOSGEB Çorum Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, TÜMSÝAD Çorum Þubesi’ni ziyaret etti.
KOSGEB desteklerini anlattý
K
Mustafa Demirer
OSGEB Çorum Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, TÜMSÝAD
Çorum Þubesi’ni ziyaret etti.
TÜMSÝAD`ýn kýsa zamanda ülke ve dünyadaki yükseliþ tirendini
yakýndan takip ettiklerini belirten
Dursunoðlu, özellikle KOBÝ’lere verilen desteðin küçümsenemiyeceðini, yurt ekonomisine katmadeðer kazandýrýldýðýný, bundan sonraki çalýþmalarda TÜMSÝAD’a baþarý diledi.
Sivil toplum kuruluþlarýnýn özellikle iþadamlarý örgütleri ve üyelerinin KOSGEB’le olan iliþkilerinin geliþtirilmesi, devletin verdiði imkanlardan iþadamý ve esnafýn faydalandýrýlmasý, üyeleri giriþimcilik, üretimde çeþitliliðin, kalitenin
artýrýlýp var olan ürünün yanýna yenilikler kazandýrarak, ayný iþi veya benzer iþi yapan firmalarýn
en az üç-beþinin bir araya gelerek altýncý bir iþ yeri kurma olgusunun teþvikler kapsamýnda olduðunu vurgulayan Dursunoðlu, yeni iþ kuran, dün-
ya þartlarýna uygun, iþlerini geliþtirmeye çalýþan firmalara devletin
çeþitli destekler verdiðini hatýrlattý. Son on yýlda KOSGEB’in firmalara verdiði desteðin ciddi boyutlara ulaþtýðýný aktaran Dursunoðlu, TÜMSÝAD üyelerine, iþ
dünyasýna, esnafa her türlü katkýyý
vermeye ve bütün imkanlarýný kullanmaya hazýr olduklarýný kaydetti.
TÜMSÝAD Çorum Þubesi
Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ise, nazik ziyaretinden dolayý Dursunoðlu’na teþekkür ederek, devletin ilgili kurumlarýnýn halkýn ve sivil toplumun
yanýna gelerek iþ dünyasýna el uzatmasýnýn kendilerini mutlu ettiðini dile getirdi.
Kýlýç, “ Sayýn Dursunoðlu’nun anlattýðý yeni
bilgiler ve imkanlar üyelerimizi yakýndan ilgilendiren konulardýr Bizleri memnun etmiþlerdir. Ýþ
dünyasý ve üyelerimiz adýna hem tanýþma ve kaynaþma olarak olumlu diyaloglar geliþmiþtir. Esnaf
ve sanatkarýn KOBÝ’lerin içinde bulunduðu sýkýntýlar ve çözüm yollarý konuþulmuþtur.” dedi.
YSK seçim sonuçlarýný açýkladý
Y
üksek Seçim Kurulunun (YSK) açýkladýðý kesin sonuçlara göre, cumhurbaþkaný seçiminde Baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan yüzde 51.79, Ekmeleddin Ýhsanoðlu yüzde 38.44, Selahattin Demirtaþ ise yüzde 9.76
oranýnda oy aldý. Seçime katýlým oraný yüzde 74.13 oldu.
Kesin sonuçlara göre, 55 milyon 692 bin 841 kayýtlý seçmenin, 41 milyon 283 bin 627'si oy kullandý. Kullanýlan oylarýn 40 milyon 545 bin 911'i geçerli, 737 bin
716'sý geçersiz sayýldý.
Katýlým oranýnýn yüzde 74.13 olduðu seçimde, Recep Tayyip Erdoðan, yurt içinde 20 milyon 670 bin 826,
yurt dýþý sandýklarýnda 143 bin 873, gümrük kapýlarýnda
ise 185 bin 444 oy alarak, Türkiye genelinde toplam 21
milyon 143 oya ulaþtý. Erdoðan'ýn oy oraný yüzde 51.79
oldu.
Ekmeleddin Ýhsanoðlu, yurt içinde 15 milyon 434
bin 167, yurt dýþý 64 bin 483, gümrük kapýlarýnda 89 bin
70 olmak üzere Türkiye genelinde 15 milyon 587 bin
720 oy aldý. Ýhsanoðlu'nun oy oraný yüzde 38.44 olarak
gerçekleþti.
Selahattin Demirtaþ ise yurt içinde 3 milyon 914
bin 359, yurt dýþýnda 22 bin 582, gümrük kapýlarýnda 21
bin 107 oy aldý. Türkiye geneli toplam oyu 3 milyon 958
bin 48 olan Demirtaþ'ýn oy oraný yüzde 9.76 olarak hesaplandý.
Baykal teþkilatlarý geziyor
C
HP eski Genel Baþkaný Deniz Baykal
partisinin canlandýrýlmasýný istediðini belirterek,
"Ben Cumhuriyet Halk
Partisi inancýnýn, bilincinin ve iddiasýnýn üzerindeki külleri üflemenizi
istiyorum" dedi.
Deniz Baykal, partisinin Bolu Ýl Baþkanlýðý’ný ziyaret etti. Partililere hitaben konuþan
Baykal, daha sonra gazetecilerin sorularýný cevaplandýrdý.
Baykal aday olup
olmayacaðýnýn sorulmasý
üzerine, "Benim sizlerle
konuþmak ve paylaþmak
istediðim konular bunlar
deðil. Ben Cumhuriyet
Halk Partisi inancýnýn,
bilincinin ve iddiasýnýn
üzerindeki külleri üflemenizi istiyorum. Alevi
canlandýrmanýzý istiyorum. Bu konunun konuþulacaðý zeminler ve mekanlar ayrý. Bunlar konuþuluyor ve konuþulacakta. Bundan korkmaya,
çekinmeye gerek yok.
CHP bu iþlerin içinden
geçti. Parti içerisinde en
yoðun çekiþmeleri ve
mücadelelerin yaþandýðý
ortamda Türkiye’nin birinci siyasi partisi olarak
çýktý. 1973 yýlýnda biz o
tartýþmalarý yaptýk ve bir
baktýk o tartýþmalarýn
içinde Türkiye’nin birinci partisi CHP olmuþ. O
Karadeniz Bölgesi’nin en büyük alýþveriþ ve sosyal yaþam merkezi Piazza AVM Samsun’da bulunuyor.
Çorumlu Piazza AVM’ye gidiyor
K
CHP eski Genel Baþkaný Deniz Baykal, Bolu teþkilatýný ziyaret etti.
dönem genel baþkan deðiþti. Genel baþkanla birlikte yýðýnla milletvekili
ayrýldý. Büyük bir bölünme ve parçalanma oldu.
Ama yine de birinci siyasi parti oldu. Çünkü bir
siyasi projesi vardý. Partimde yeterince bu mücadeleyi taþýyacak, götürecek genç, dinamik, çalýþkan arkadaþlarýmýn
bulunduðuna inanýyorum. Bu hep birlikte kurtarýlacak bir iþ. CHP bunu geçmiþte de baþardý,
yine baþarýr" dedi.
Cumhurbaþkanlýðý
seçiminin ardýndan partide tartýþmalar yaþandýðý
yönündeki soruyu Baykal, "Býrakýn tartýþsýnlar.
Tartýþma olmamasý daha
kötüdür. Eðer ortada iyi
olmayan bir gidiþ var,
kimse de kýlýný kýpýrdatýp
bir þey söylemiyorsa iþte
o zaman iþ daha tehlikelidir" diyerek cevapladý.
''BENÝM DEÐER
VERDÝÐÝM BÝR ÝNSAN''
Baykal, CHP Grup
Baþkanvekili Muharrem
Ýnce’yi destekleyeceði
yönündeki iddialarýn sorulmasý üzerine, þöyle
konuþtu:
"Bu laflar sayýn Ýnce’nin yaptýðý konuþmadan çýktý. Konuþmada sayýn Ýnce edebi bir söylem
içinde bir þeyler ifade etti. ’Benim arkamda Atatürk var, Ýsmet Ýnönü var,
Bülent Ecevit var, Gezi
ruhu var’ dedi. Sonrasýnda da ’Deniz Baykal da
var’ dedi. Böylece bizim
o konudaki düþüncemizi
dile getirmekten çok
kendisinin konumunu
ifade etti. Yani hangi siyaset çizgisinde saf tuttuðunu ifade etmek için
bunu söyledi. Benim deðer verdiðim bir insan.
Elbette demokratik hakkýný kullanýyor. Bir mücadele açýyor, bir iddia
sergiliyor. Bunu saygý ile
karþýlamak lazým."
Baykal, Emine Ülker Tarhan’ýn da aday
olabileceðinin söylendiðinin hatýrlatýlmasý üzerine, "Ben Emine Ülker
kardeþime de destek veriyorum. O böyle bir giriþim içine girerse bilemem. Kurultay kararý
alýndýðýna göre belki o da
çýkar" dedi.
Dünya Bülteni
aradeniz Bölgesi’nin en büyük
alýþveriþ ve sosyal
yaþam merkezi olarak 2013 yýlýnda kapýlarýný açan Samsun Piazza AVM
Samsun ve bölge
halkýnýn gözdesi oldu.
Bünyesinde
yer alan ulusal ve
uluslararasý büyük
markalarla kaliteli
bir alýþveriþ sunmanýn yanýnda, sosyal
yaþam merkezi konseptiyle öne çýkan,
birbirinden ilginç
sosyal aktivitelere,
kültürel ve sanatsal
etkinliklere imza
atan Piazza, Samsun’un yaný sýra Ordu, Sinop, Amasya,
Tokat, Çorum’dan
gelen misafirlerini
de aðýrlýyor. Ziyaretçi sayýsýný her geçen
gün arttýran Samsun
Piazza, bugüne dek
20 milyona yakýn
kiþiyi aðýrladý.
Samsun Piazza
AVM’den yapýlan
açýklamada, “Mart
2013
tarihinde
önemli bir yatýrýmla,
alýþveriþ ve yaþam
merkezi olarak açýlan Piazza AVM
Samsun'un sosyal
hayattaki popülaritesini arttýrmanýn
yaný sýra, þehrin çaðdaþ bir alýþveriþ
merkeziyle bölgeye
de ekonomik ve kültürel olanaklar sunmasýný saðladý. Yaklaþýk 65 bin metre-
karelik kiralanabilir
alanda ulusal ve
uluslararasý maðazalarý, dünya ve Türk
damak tadýna hitap
eden fast food iþletmeleri, süper marketi, 3 boyutlu sinema salonlarý ve aktiviteleriyle Piazza,
keyifli ve güvenli
bir ortamda alýþveriþ
imkaný sunuyor. Piazza hem yaþam
hem de eðlence alaný olarak alýþveriþi
Piazza AVM’nin Çorum’dan da ziyaretçileri var.
keyifli kýlacak çalýþmalar da gerçekleþtiriyor. Ýmza günleri,
söyleþiler, çekiliþler,
þenlikler, þiir dinletileri, þovlar gibi birçok etkinlik yapýyor.
Samsun Piazza, ziyaretçilerine AVM
sektöründe hizmet
vermenin ötesine
geçerek 1.5 yýlda
onlarla
arasýnda
güçlü bir bað oluþturmayý baþardý” denildi.(ÝHA)
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 18 AÐUSTOS 2014
11
ÇEKODER Projesi tamam
Ç
Gülesin Aðbal Demirer
dürlüðü, Sosyal Etüt ve Proje Ýl Müdürlüðü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Çorum Esnaf ve Sanatkâr Odalarý Birlik Baþkanlýðý, Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý, Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi,
Ýskilip Bedensel Engelliler Derneði, Alaca Engelliler
Derneði, Çorum Spastik ve Zihinsel Engelliler Derneði
ve Pegasus Görsel Ýletiþim Hizmetleriydi.
Proje ortaklarý kurum temsilcilerimizin katýlýmýyla
proje kapanýþ ve deðerlendirme toplantýsý yaptýk. Ortaklarýmýzdan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ne
baðlý Engelsiz Yaþam Merkezinde, Vali Yardýmcýs Sait
Topoðlu baþkanlýðýnda düzenlenen deðerlendirme toplantýsýna Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Çorum Belediyesi Sosyal ve Kültür Ýþleri Müdürü Cengiz Özkader, OKA-Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Çorum Yatýrým Destek Ofisi Ýl Koordinatörü Özden Özgür Yalçýn,
Çorum TSO Genel Sekreteri Murat Zeybel, Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Zekeriya
Doðan, Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi Müdürü
Rýdvan Çiçek, Anadolu Iþ Okulu Müdürü Selami Bolat
ile diðer proje ortaðý kurum temsilcileri katýldýlar.
Engellilere yönelik farkýndalýðý artýrmak, tutum ve
davranýþlarý deðiþtirmek, görülen, öðrenilen, kayýt altýna
alýnan yenilikçi uygulama, yöntem ile teknolojik araçlarýn kullanýmýný paylaþmak ve yaygýnlaþtýrmak, engellilerin mesleki teknik eðitimlerini ve istihdam imkanlarýný geliþtirmeye yönelik çok
önemli kazanýmlar elde ettik. Bu kazanýmlarý uygulamaya geçirmek için hep birlikte çalýþma gayreti içerisindeyiz. Çorum' da Aile ve
Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðüne baðlý Engelsiz
Yaþam Merkezi'nin, AB ülkelerinde gördüklerimizle
yarýþýr düzeyde olduðunu
görmek bizleri gururlandýrdý. Mesleki eðitim ve istihdam konusunda yapýlacak
düzenleme ve uygulamalar
ile ülkemizde engellilere
yönelik çalýþmalar geliþme
gösterecektir. Bu konusunda Bakanlýðýmýzýn uygulamalarýný illerde görmek gelecek adýna ayrýca umut
vermektedir.
Projenin hazýrlanmasý
Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði’nin projesi tamamlandý.
ve uygulanmasýnda katýlým
ve katkýlarýyla destek veren
bütün kurum ve temsilcileri
ile projenin yazýmý, uygulanmasý ve raporlanmasý sürecinde desteklerini esirgemeyen OKA Çorum Yatýrým Destek Ofisi ve uzmanlarýna teþekkürü bir borç biliriz."
Proje kapanýþý ile ilgili
yapýlan deðerlendirme toplantýsýnýn ardýndan Aile ve
Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðüne baðlý Engelsiz Yaþam Merkezinde kalan vatandaþlarýmýzýn yaptýklarý el
sanatlarý sergisi gezildi, kurum incelemesinin ardýndan
Ulusal Ajans tarafýndan kabul edilen ve uygulamasý
etkinlik sona erdi.
tamamlanan proje ile ilgili basýn açýklamasý yaptý.
orum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði’nin (ÇEKODER) ‘Engelliler Ýçin Mesleki Teknik Eðitim ve Ýstihdam Ýmkânlarýnýn Geliþtirilmesi’ projesinin tamamlandýðý bildirildi. ÇEKODER Baþkaný
Galip Devrim Çaðlayan, Ulusal Ajans tarafýndan kabul
edilen ve uygulamasý tamamlanan proje ile ilgili basýn
açýklamasý yaptý.
Baþkan Çaðlayan yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi:
"Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði - ÇEKODER adýna Ulusal Ajans Leonardo da VinciVETPRO Hareketlilik Programý kapsamýnda, ‘Engelliler Ýçin Mesleki Teknik Eðitim ve Ýstihdam Ýmkânlarýnýn Geliþtirilmesi’ isimli projemiz tamamlandý.
13-19 Nisan 2014 tarihleri arasýnda Hollanda ve
Avusturya, 11-17 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Bulgaristan ve son olarak 25-31 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda
Almanya ziyareti yapýlarak proje kapsamýnda planlanan
4 yurt dýþý çalýþma ziyareti gerçekleþtirilmiþ oldu.
Proje, Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme
Derneði sahipliðinde, Hollanda, Avusturya, Bulgaristan
ve Almanya'nýn alýcý ortaklýðýnda, 1'er hafta süreli, 4
akýþlý, toplamda 44 katýlýmcýdan oluþtu, engellilerin AB'
deki mesleki teknik eðitimi ve istihdam imkanlarýnýn
araþtýrýlmasýný amaçladý. Projede yer alan yerel kuruluþlar, Çorum Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Mü-
‘Engelliler Ýçin Mesleki Teknik Eðitim ve Ýstihdam Ýmkânlarýnýn Geliþtirilmesi’ isimli proje toplantýsý yapýldý.
Çocuklara koyun, yaþlýlara inek yoðurdu
Ç
ocuklar koyun, yaþlýlar inek
yoðurdu tüketmeli Uzmanlar,
"Yaþlýlar hafif olan inek yoðurdu,
geliþme çaðýndaki çocuk ve
gençler ise yað oraný yüksek
koyun yoðurdu tüketmeli" dedi.
Harran Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Gýda Mühendisliði
Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr.
Ýbrahim Hayoðlu, yoðurdun
vücuda mineral katkýsý saðlayan
önemli bir gýda ürünü olduðunu
söyledi.
Süte göre sindirimi daha
kolay ve besleyici özelliði
nedeniyle yoðurdun her yaþta
tüketilmesini öneren Hayoðlu,
"Yoðurt, baðýrsak ve sindirim
sisteminin iþleyiþine iyi geliyor"
diye konuþtu.
Hayoðlu, yað bakýmýndan
zengin koyun sütünden elde
edilen yoðurdun alýþýk olmayan
kiþilerde rahatsýzlýða neden
olabileceðini vurguladý.
Doðal ve pastörize edilmiþ
kutu yoðurdun saðlýklý olduðunu
aktaran Hayoðlu, þöyle konuþtu:
"Koyun yoðurdu, sýcak yaz
aylarýnda özellikle alýþmayan
insanlar, yaþlýlar ve tansiyon
hastalarý için aðýr gelebilir. Bu
nedenle yaþlýlar hafif olan inek
yoðurdu, geliþme çaðýndaki
çocuk ve gençler ise yað oraný
yüksek koyun yoðurdu
tüketmelidir. Bunun yanýnda
diyet yapanlarýn küçükbaþ
hayvan yoðurdunu fazla
tüketmemesi gerekiyor. Özellikle
yað oraný yüksek koyun yoðurdu
kalsiyum ve mineral madde
bakýmýndan zengin olduðu için
diþ ve kemik saðlýðý açýsýndan
önem taþýyor."
Hayoðlu, yoðurt
tüketemeyenlere ise ayran
içmelerini tavsiye etti.(AA)
As Dünya Halý’da kampanya
As Dünya Halý tarafýndan düzenlenen ‘Royal Tanýtým Kampanyasý’ önceki gün baþladý.
Royal Halý için
renkli tanýtým
Recep Mebet
Alanýnda uzman kadromuzla cami, yurt,
otel ve kreþler için duvardan duvara halý ve
etin Can’ýn sahibi olduðu As Dünya HaPVC
yer kaplamalarý da yapýyoruz. Türkilý, zengin ürün yelpazesine Royal marye’nin seçkin markalý halýlarýný birarada görkasýný da ekledi.
mek, kampanya ve hizmetlerimiz hakkýnda
As Dünya Halý tarafýndan düzenlenen
detaylý bilgi almak isteyen herkesi As Dünya
‘Royal Tanýtým Kampanyasý’ önceki gün baþHalý Maðazalarý’na davet ediyoruz.”
ladý.
Azap Ahmet Sokak’ta hizmet veren
As Dünya Halý Maðazalarý’nda gerçekleþen tanýtýma Çorum
halký büyük ilgi gösterdi.
Müzik dinletisi
ve renkli gösterilerin
yer aldýðý tanýtým etkinliði hakkýnda bilgi
veren As Dünya Halý
yetkililerinden Emin
Can, “Türkiye’nin ilk
ve tek sigortalý halýsý
olma özelliðini taþýyan Royal Halý ürünlerini Çorum halkýnýn
beðenisine sunmanýn
mutluluðunu yaþýyo- Metin Can’ýn sahibi olduðu As Dünya Halý, sektörde 20 yýlý aþan tecrübeye sahip.
ruz” dedi.
Antimikrobiyal
özelliðiyle de dikkat
çeken Royal Halý çeþitlerini tanýtým fiyatlarýyla görücüye çýkardýklarýný anlatan
Emin Can, cazip indirim ve ödeme seçenekleri içeren kampanyanýn kýsa bir süre
için geçerli olduðunu
vurguladý.
4 yýlý geride býrakan As Dünya Halý ve
hizmetlerinden
de
bahseden Can, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
Müzik dinletisi ve çeþitli sürprizlerin yer aldýðý tanýtým etkinliðine ilgi büyüktü.
“Azapahmet Sokak’taki iki ayrý maðazamýzla Çorum halkýnýn hizmetindeyiz.
Yaklaþýk 1000 metrekarelik toplam hizmet
alanýyla Çorum’un en
büyük halý firmasý konumundayýz.
Sektördeki 20 yýlý aþan tecrübemizle,
eski Kültür Sitesi yanýndaki merkez maðazamýz ve Azapahmet
Sokak numara 31’deki þubemizle faaliyetlerimizi sürdürüyoAs Dünya Halý, zengin ürün yelpazesine Royal markasýný da ekledi.
ruz.
M
As Dünya Halý, Azapahmet Sokak’taki iki ayrý maðazasýyla Çorum halkýnýn hizmetinde.
12 PAZARTESÝ 18 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Erdal Orhanoðlu
hayatýný kaybetti
E
Recep Mebet
ski Kadýn Doðum ve Çocuk Bakýmevi Hastanesi Baþhekimi Dr. M.
Erdal Orhanoðlu (70) vefat etti.
Çorum Tabip Odasý Onur Kurulu Üyesi, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Erdal Orhanoðlu önceki gün geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi.
Özgül Orhanoðlu’nun eþi, Cem
ve Murat Orhanoðlu’nun babasý Erdal Orhanoðlu’nun vefatý Týp Camiasý baþta olmak üzere tüm sevenlerini
üzdü.
Op. Dr. Erdal Orhanoðlu
Emekliye ayrýldýktan sonra
bazý özel saðlýk kuruluþlarýnda
idari görevler alan Dr. Orhanoðlu, meslek hayatýný ÝÞGÜSA’da
sürdürüyordu.
Merhumun cenazesi dün
öðle namazýný müteakiben Ulucamii’de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk’ta
topraða verildi.
HAKÝMÝYET, Dr. Erdal
Orhanoðlu’na Allah'tan rahmet,
kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Galibiyetin tescilinde
Çorumlu imzasý var
T
Recep Mebet
ürkiye
Cumhuriyeti’nin 12. Cumhurbaþkaný olan Recep Tayyip
Erdoðan'ýn seçim galibiyetinin tescili anlamýný taþýyan mazbata görücüye çýktý.
Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) Baþkaný Sadi Güven tarafýndan geçtiðimiz
günlerde Meclis Baþkaný
Cemil Çiçek’e teslim edilen mazbata, 28 Aðustos
2014 tarihinde TBMM’de
düzenlenecek törenle sahibini bulacak.
Vekili Turan Karakaya’nýn
yaný sýra 9 üyenin de imzasý
bulunuyor.
Çorumlular açýsýndan
bu isimler arasýnda en dikkat çekeni ise YSK üyesi
hemþehrimiz Þakir Aktý oldu.
11 ÜYENÝN ÝMZASI
VAR
Recep Tayyip Erdoðan’ýn Cumhurbaþkanlýðý
mazbatasýnýn altýnda imzasý
Cumhurbaþkaný Erdoðan’ýn alacaðý mazbatada YSK
yer alan 11 isim þöyle:
üyesi hemþehrimiz Þakir Aktý’nýn da imzasý bulunuyor.
Baþkan Sadi Güven,
Baþkan Vekili Turan Karakaya, YSK Üyeleri Muharrem Coþkun, Ünal Demirci, Ýbrahim Zengin, Mehmet
YSK’NIN ÇORUMLU ÜYESÝ
Kürtül, Ali Kaya, Zeki Yiðit, Nilgün Ýpek, Ýlhan HanaMazbatada YSK Baþkaný Sadi Güven ve Baþkan
ðasý, Þakir Aktý.
Samsun Bahçeþehir Koleji Müdür Yardýmcýsý Leyla Yürüyen, Özel Liman Hastanesi Baþhekimi Dr. Haldun Þentürk’le evlendi.
Yürüyen ve Þentürk Aileleri’nin mutlu günü
Leyla ile Haldun evlendi
S
osyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çorum emekli Ýl
Müdürü Ayhan Yürüyen’in kýzý, Samsun Bahçeþehir Koleji Müdür Yardýmcýsý Leyla Yürüyen, Özel
Liman Hastanesi Baþhekimi Dr. Haldun Þentürk ile
hayatýný birleþtirdi.
Gülten-Ayhan Yürüyen çiftinin kýzý Leyla, Ziraat Mühendisi Yýldýz-merhum Ýnþaat Mühendisi Ünal
Þentürk çiftinin oðlu Haldun ile dünyaevine girdi.
Önceki gün Anitta Otel’de düzenlenen düðün törenine bazý mülki idare amirleri, siyasi parti ve sivil top-
lum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý, Yürüyen ve Þentürk Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý.
Genç çiftin nikahýný Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýyarken nikah þahitliklerini ise Vali Sabri
Baþköy ve Samsunlu iþadamý Özcan Dursun yaptý.
Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, müzikli
eðlencelerle devam etti.
HAKÝMÝYET, Leyla-Haldun Þentürk çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.
Firdevs-Celal Alegöz çiftinin kýzý Emine, Fatma-Bekir Kara çiftinin oðlu Halil ile dünyaevine girdi.
Alegöz ve Kara Aileleri’nin mutlu günü
A
Emine ile Halil dünya evine girdi
kþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði
Baþkaný Celal Alegöz’ün kýzý Emine Alegöz, Uzman Çavuþ Halil Kara ile hayatýný birleþtirdi.
Firdevs-Celal Alegöz çiftinin kýzý Emine, FatmaBekir Kara çiftinin oðlu Halil ile dünyaevine girdi.
Dün Afra Düðün Salonu’nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Alegöz ve Kara Aileleri ile çok sayýda davetli
katýldý.
Genç çiftin nikahýný Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýyarken nikah þahitliklerini ise Ýsmail Alegöz ve Burhan Aydýn yaptý.
Ýkramlarla baþlayan düðün töreni, Tasavvuf Musýkisi dinletisiyle devam etti.
HAKÝMÝYET, Emine-Halil Kara çiftini kutlar
ömür boyu mutluluklar diler.
Çorumlu hacý adaylarýna yönelik olarak düzenlenen eðitim seminerleri devam ediyor.
Aybike’den hac semineri
Ç
Recep Mebet
orumlu hacý
adaylarýna
yönelik olarak
düzenlenen eðitim
seminerleri sürüyor.
A grubu seyahat
acentesi Aybike
Turizm tarafýndan
düzenlenen hac
semineri önceki gün
Azap Ahmet
Camii’nde
gerçekleþti.
Osmancýk
Müftüsü Süleyman
Çoban’ýn konuþmacý
olarak yer aldýðý
seminere Aybike
Turizm sahibi
Selahattin Küçük,
Hac-Umre
Koordinatörü Yasir
Küçük ve Çorumlu
hacý adaylarý katýldý.
Aybike Turizm
aracýlýðýyla 2014
yýlý hac sezonunda
kutsal topraklara
gidecek hacý
adaylarýna yönelik
olarak düzenlenen
seminerde hac
organizasyonu
hakkýnda bilgiler
verildi.
Hacý
adaylarýnýn
sorularýnýn da
cevaplandýðý
seminerde, Aybike
Turizm yetkilileri
tarafýndan yolculuk
ve hac ibadeti
hakkýnda detaylý
açýklamalarda
bulunuldu.
görevlilerinin de yer
alacaðý kafilenin
konaklama diðer
ihtiyaçlarý ile ilgili
tüm hazýrlýklarýn
tamamlandýðýný
açýkladý.
Aybike Turizm
Hac-Umre
Koordinatörü
Küçük, 2014 hac
sezonunda kutsal
topraklara gidecek
tüm hacý adaylarýna
saðlýk ve sýhhat
içerisinde
ibadetlerini yerine
getirmelerini diledi.
Aybike Turizm tarafýndan düzenlenen hac semineri Azap Ahmet Camii’nde gerçekleþti.
Düzenlenen seminere Çorumlu hacý adaylarý katýldý.
ÝLK KAFÝLE 2
EYLÜL’DE YOLA
ÇIKACAK
2014 Yýlý Hac
Sezonu
hazýrlýklarýný
tamamladýklarýný
açýklayan Aybike
Turizm Hac-Umre
Koordinatörü Yasir
Küçük, Çorum’dan
kutsal topraklara
gidecek ilk hacý
kafilesinin 2 Eylül
2014 Salý günü saat
13.30’da
Þehirlerarasý Otobüs
Terminali’nden
uðurlanacaðýný
duyurdu.
“Her yýl olduðu
gibi bu yýl da
Çorum’dan
uðurlanacak ilk hacý
kafilesi Aybike
Turizm’le yola
çýkacak” diyen Yasir
Küçük, 194 kiþinin
yer alacaðý kafilenin
14 Ekim 2014
tarihinden itibaren
yurda döneceðini
kaydetti.
Merzifon
Havalimaný’ndan
Medine’ye uçacak
olan grubun bu
havaalanýndan
kutsal topraklara
gidecek ilk hac
kafilesi olma
özelliðini taþýdýðýný
anlatan Küçük,
“Çorumlu
hacýlarýmýz dönüþte
de Cidde’den
doðrudan
Merzifon’a gelecek”
dedi.
Kafileye bizzat
eþlik edeceðini dile
getiren Küçük, din
Bayan hacý adaylarý da düzenlenen seminerde yerlerini aldýlar.
Hac ibadetinin fazileti ve yerine getirilmesi gereken yükümlülükler anlatýldý.
Açýklamalarýn yer aldýðý programda hacý adaylarýnýn konuyla ilgili sorularý da cevaplandý.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 18 AÐUSTOS 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:22 ÞEVVÂL: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:5 Aðustos 1430 Hýzýr:105
18
2014
AÐUSTOS
Ýnsan, güzel ahlâký ile
dünya ve ahirette yüksek
derecelere kavuþur.
Ebû Osman Hîrî
"Rahmetullahi aleyh"
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
04.05
05.43
12.52
16.39
19.48
21.18
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
BUHARA
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
GAZÝ
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
ULUKAVAK
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
VEFAT EDENLER
1- Devlet Hastanesi Baþhekim Yardýmcýsý Harun
Doðmuþ ve emekli öðretmen Vildan Gürkavcu’nun annesi Bedia Doðmuþ.
2- Çobandivan Köyü’nden gelme Sadýk Kavlak.
3- Elektrikçi esnafýndan Ýrfan Sarmaþýk ve Ziya Gökalp Ýlkokulu Müdürü Ýlhami Sarmaþýk’ýn babalarý Þevki Sarmaþýk.
4- Beydili Köyü’nden Hanefi Topal.
5- Merhum Cemal Tüfekçi, Nihat, Hayat, Hakan ve
Abdullah Tüfekçi’nin annesi Adalet Tüfekçi.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Ö
nce köpekler
Mahir ODABAÞI
u y a n d ý .
Milli Eðitim Müdürlüðü
Uðultu yükseldi,
Sivil Savunma Uzmaný
yükseldi yeryüzü
çatladý. 17 Aðustos
1999 Salý günü
gece saat 03.02'de
Marmara
4
Hiroþima
þiddetinde 45 saniye
sallandý. Dile kolay
kocaman 45 saniye.
Sanki 45 saat..
Doðduklarý þehir yaþadýklarý mekân betondan
yorgan gibi üzerindeydi þimdi. Dýþarýda ne
yaþandýðýný bilmeden kâh çýðlýk atarak, kah
taþa, topraða vurarak seslerini duyurmaya
çalýþtýlar.
Binlerce enkaz altýnda kalanlardan bir
tanesi de 14 yaþýndaki Bahar Gürbüz isimli
masum kýz çocuðu idi. Afetle beraber facianýn
boyutlarýný görebilmek için, sokaða fýrlayan
Gölcük 'lü amatör kameraman depremden 15
dakika sonra bu çocuðunun çýðlýklarýyla
karþýlaþýnca, hemen kamerasýný yere koyup
gecenin karanlýðýn da tahta parçasýyla enkazdan delik açýp, bu kýz çocuðunu kurtarmaya
çalýþtý. Bahar 4 yaþýndaki kardeþiyle ayný
odada yakalandý depreme. Annesinin ve diðer
odada yatan 21 yaþýndaki abisinin sesini
duyamýyordu. Sadece babasýnýn 'yavrularým
nerededesiniz?' diye iniltisini duyuyordu.
Enkazýn altýndaki Bahar; durmadan çýðlýk
atýyordu. Lambayý yak amca… Anne, baba
neredesiniz… Lambayý yakýn…' Amatör kameraman çaresizlik içerisinde çýrpýnýyordu. Hiç
tanýmadýðý bir ailenin hayatý þimdi onun
elindeydi. 'Kýzým her taraf berbat, yýkýldý…
Kimse kimseye bakacak durumda deðil.
Ortalýk kýyameti andýrýyor… Ne yapayým
güzelim... Sabret.. Sen yine þanslýsýn bak ben
seni kurtarmak için çalýþýyorum..' diye seslendi. Az sonra küçük bir kýz çocuðunun baþý
görüldü. Hemen arkasýndandan ablasý çýktý
aðlayarak. 'Amca kardeþlerim öldü... ne oluyor
amca… Amca annem orda....'
kefensiz
ve
duasýz... Mezar
taþlarýna isimleri
dahi
yazýlamadan...
Sað kalan
anne- babalar
h a s t a n e
bahçelerinde
yaralý çocuklarýn
baþýnda duruyor
ve serum taþýyor
ve yavrularýnýn
acý çektiklerini gördükçe için için eriyordu. En
yakýnlarýný kaybeden doktorlar, acýlarýný baðrýna basýp can kurtarmaya çalýþýyorlardý.
Madenciler, sivil savunmacýlar, askerler,
gönüllüler.... Yardýma geldi ama bu gelenler
kimilerini sevindiremedi. Çünkü onlar için çok
geçti, sevdiklerini topraðýnýn kara baðrýna vermeye baþlamýþlardý bile... Çocuk sesleriyle
çýnlayan lunapark sanki savaþ sonrasýný yansýtýyordu. Susmayan ambulans sesleri acýlý
beyinleri zonklatýyordu. Manevi zararý ölçmek
mümkün deðil ama maddi zararý Türkiye
bütçesinin ¼ kadardý.
Ýlk ekipler enkaz arasýna girdiklerinde
yakýnlarý enkaz altýnda kalanlar, öncelik kapmak için kendilerini vinçlerin önüne attýlar.
Dünyanýn dört bir tarafýndan yardýma ekipler
geldi. 100 yýlýn en büyük felaketinde 1000
yýlýn son ve en kapsamlý kurtarma operasyonu
baþladý. Koca koca apartmanlar kaðýttan kule
gibi üst üste yýkýldý. Sorumlular,
sorunlular.....hep gündemi meþgul etti.
ÖZETÝN ÖZETÝ : ' En iyi okul tecrübedir
ama okul masrafý biraz çoktur' - 'Hayat önce
sýnav yapar, sonra ders verir!' der bir düþünür.
Aslýnda biz millet olarak çok defa bu tür
sýnavlardan geçtik ama bir türlü gerekli dersimizi alýp, yerleþim alanlarýnýn seçiminden,
inþaatlarýn temelinden - çatýsýna kadar gereken
hassasiyeti maalesef gösteremedik... Evet
gösteremedik... Galiba afet sonrasý çok konuþtuk ama uygulamada ayný hassasiyeti bir türlü
yakalayamadýk. Ne olur; 17 Aðustos depreminin, 15'nci yýldönümünde amir, memur olarak,
sade vatandaþ olarak baþýmýzý avuçlarýmýzýn
arasýna alalým, on iki yýl önce yaþanan ve televizyonlarda aylarca gösterilen o manzaralarý
gözümüzün önüne getirelim. Nerede hata
yapýyoruz ki bir Japonya'ya göre bizdeki afetin
faturasý aðýr oluyor. Bu faturada benimde
payým var mý? Þayet varsa, benim ne yapmam
gerekir? Sorusunu vicdanýmýza soralým.
Herkese mutlaka bir cevap gelecektir. Ýnanmazsanýz deneyin... Ve gelen cevaba göre geç
kalmadan 'karanlýða küfretmek yerine, bir
mum yakýn - yakýn ki; gelecekteki 17
Aðustoslarda Can'lar ölmesin, Canan'lar yanmasýn, çocuklar uykusuz kalmasýn !'
''Ey sorumlu amca, (!)
17 Aðustostan sonra,
Geceler uyku girmiyor gözüme,
Yatamýyorum artýk annemin dizine…
Sen vicdanýnýn sesini hiç duyuyor
musun?
Ben aðlarken, sen yataðýnda mýþýl mýþýl
uyuyor musun?
Yoksa hala bana ne sizden deyip, eski usul
yürüyor musun ?''
17 Aðustos depremini yaþayan bu ülke
insanlarýnýn bugün ki afetlere bakýþý YAKIÞMIYOR efendim… Bilmem siz ne dersiniz?
( Unutulanlarý yazmaya çalýþan uzman: 536
5681141)
17 Aðustos
depremi ve
düþündürdükleri
Ýki bina üst üste çökmüþtü. Bahar'larýn
evinin beþinci katýndaki balkonun ampulü
zemin katýna inmiþti. Bahar daha yeni çýktýðý
bu korkunç yerden sonra, þimdi de annesini
babasýný kurtaracaktý. Gencecik bir kýzla hiç
tanýmadýðý bir adam hayat kurtarabilmek için
hem aðlýyor hem de hýrsla çalýþýyordu.. Bahar
tam 15 saat sonra anne- babasýna kavuþtu.
Ama pek az çocuk onun kadar þanslýydý.
Dýþarý da gün aðardýðýnda ortaya çýkan
manzara dehþet vericiydi. Toprak; verimli tarlalar üzerine dikilen çirkin konutlarýn, yok
edilen ormanlarýn, iþgal edilen ovalarýn, doldurulan denizlerin intikamýný almak istercesine
öfkeyle silkinmiþ, binicisinden nefret eden bir
at gibi üzerindeki her þeyi yere çalmýþtý.
Yükselen deniz kimi evleri yurtmuþ, þirin sahil
kasabalarý birer batýk þehre dönüþmüþtü...
Afetin ilk anlarýnda yetkililerde þoktaydý.
Çünkü onlarda afetin bir parçasýydý. Ölü ya da
diri tam bir milyon insan vardý enkazýn altýnda.
Ýlk gün beklenen yardým gelmedi. Enkaz altýndan ölü çýkarýlanlar naylon torbalar içerisinde
þehrin buz patenine kondu. Belki çoðunun
yaþarken buraya hiç yolu düþmemiþti. Ama
ölümlerinde mezarlýða giderken buz pateninde
mola vermekte vardý kaderlerinde. Sonrada
evlat kucaðý yerine dozerlerle gömüldüler,
kamera ýþýklarýnýn, el lambalarýnýn aydýnlýðýnda kimsesizler mezarlýðýna. Sessiz, sedasýz
13
Seyredilmesi
Gereken Ýnsan…3
emi demir attýktan sonra, ge- Tefekkür
mide bulunalar bir bir limana Dünyamýz
indiler…
Bu gelen heyetin rastgele bir
topluluk olmadýðýný bilen Ýnebolulular, hemen meþhur alim Ziya
efendiye haber verdiler..
Ziya efendi Bediüzzamananý
gýyaben duymuþtu…
Hemen Bediüzzaman ve yanýn da buluna heyete "hoþ geldiniz"
Raþit Yücel
de bulundu..
rasityü[email protected]
Kulaktan kulaða Ýnebolulular corumhakimiyet. net
gelen misafirleri görmek için toplandýlar…
Aralarýnda çocuklardan esnaflara, ihtiyarlardan
yaþlýlara varýncaya kadar…
Daha sonra kendisine talebe olacak olan Nazif
Çelebi’de…
Kendisini Ýstanbul’da bulunduðu zaman yazdýðý makalelerinden tanýyordu..
Heyet nereye gitse ahali peþlerini takip ediyordu…
Bütün camileri gezdiler…
Daha sonra bir camide abdest alýyordu…
Bu alýnan abdesti bütün halk izliyordu..
Sonra Ziya efendi:
"Ayýptýr artýk daðýlýn" dedi.
Heyetten birisi yüksek tonlu bir ses ile “Býrakýn
efendi hazretleri, bu zat bakýlacak ve seyredilecek bir
zattýr" dedi..
Gerçekte bu öyle bir zat idi…
G
(Sürecek)
NÖBETÇÝ ECZANELER
KUBATLAR
KONAK
BAHABEY CAD. NO:8/E (
KIZ MESLEK LÝSESÝ
KARÞISI ) 224 79 08
ÝNÖNÜ CAD. NO:9 (
T.E.B. BANK
KARÞISI) 225 40 47
METEOROLOJÝ
2.9017
2.9025
2.1656
2.1662
Gram
ALIÞ
90,08
SATIÞ
90.13
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6972
18 AÐUSTOS 2014
PAZARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
18 AÐUSTOS 2014
Çocuðunuz okula hazýr mý?
Enise Aðbal
önem taþýyan ilkokula, doðru ve iyi
bir baþlangýç yapmanýn önemi tarÝZA Özel Eðitim ve Aile Danýþmanlýðý Kutýþýlamaz. Özellikle okul öncesi dörucu Müdürü Firdevs Karaca Eren, okul
nemde eðitim alan öðrencilerin ilöncesi dönemde olan veya çocuklarýný okula
kokul sýralarýna daha kolay uyum
baþlatmayý düþünen, geliþim testi yaptýrmak ve
saðladýðý gözlenmektedir.
eðitsel rehberlik almak isteyen aileleri Gazi
Caddesi numara 19/3’de hizmet veren FÝZA
‘6-7 yaþ dönemi çocuðun
Özel Eðitim ve Aile Danýþmanlýðý’na davet etkendini ispatlama ve giriþkenlik
ti.
dönemi’
FÝZA Özel Eðitim ve Aile Danýþmanlýðý
Çocuðun eðitime ilk baþlangýç yýllarý sonraki eðitim yaþantýsý
olarak okul öncesi dönem çocuklarýnýn zihiniçin çok büyük önem arz etmektesel, sosyal, motor ve dil geliþimi alanlarýnda
dir. Çünkü geliþim psikolojisinde
deðerlendirmesi yaparak aile rehberliði çalýþmalarý yürüttüklerini belirten Aile Danýþmaný Firdevs Karaca Eren çocuðun 6-7 yaþ dönemi çocuðun
kendini ispatlama ve giriþkenlik
Eren, bu kapsamda uluslararasý geçerliliði olan
dönemidir. Bu dönemi baþarýlý bir þekilde geçiren
DENVER II Geliþim Tarama Testi ve okul olgunluçocukta benlik algýsý, kendini yeterli görmesi, özðu belirleme testleri uyguladýklarýný, yapýlan deðergüven sahibi olmasý, çalýþma isteði ve en önemlisi
lendirme ve testler sonrasýnda ailelerin yasal haklaokula/öðretmene/öðrenmeye karþý tutumlarýn oluþrý, çocuklarý için en uygun eðitim tedbirlerini planlatuðu bir evredir. Aksi olduðunda ise çocuk eðer okul
malarý konularýnda rehberlik yaparak eðitim yaþanyaþamýna baþlamaya hazýr deðilse bir çok olumsuz
týsýna katkýda bulunmaya ve eðitim dönemlerinin
durum ve olayla baþ baþa kalabilir. Örneðin çocuk
her kademesinde destek olmaya çalýþtýklarýný söyleokuma yazma, matematik becerilerini kazanmak
di.
için gerekli olan önkoþul becerilerden kavramlara, el
göz koordinasyon yeterliliðine henüz ulaþmamýþsa
‘Doðru baþlangýç önemli’
zorluk yaþayacak ve sýnýfýndaki akranlarýnýn gerisinYeni eðitim-öðretim döneminin baþlamasýna
de kalabilecektir. Eðer erken müdahale ve farkýna
kýsa süre kala aileleri çocuklarýnýn okula hazýr olup
varýlmazsa artýk çocuk kendine güven kaybý ve deolmadýðý konusunda bilinçli davranmaya yönlendiðer yargýlarýný sorgulayarak yetersizlik duygularýyla
ren Eren, danýþmanlýk desteði almanýn da son derebaþ etmek durumunda yüz yüze gelecektir.
ce önemli olduðunu vurguladý.
Çocuðumuzun okula hazýr olup olmadýðýný anEren, ebeveynlere þöyle seslendi: “2014-2015
lamak için danýþmanlýk desteði almak son derece
eðitim öðretim yýlýnda 30 Eylül tarihi itibariyle artýk
önem taþýmaktadýr. Özellikle 60-72 ay grubunda
60-66 ay aralýðýnda çocuklarýmýz zorunlu olmayýp
olan çocuklarýnýn geliþimlerinin yakýndan takip edilvelilerinin isteði ile okula kayýt yaptýrabilecek. Milmesi ve tereddüt yaþadýðýmýz noktalarda destek alýnli Eðitim Bakanlýðý 60 ay olarak belirlediði zorunlu
masý gereklilieðitim çaðýný yayýnladýðý yönetmelik ile bu yýl 66
ði tüm uzmanaya çekti. Bu kapsamda 66 ayýný tamamlayan çolarýn ortak göcuklar ise zorunlu eðitim kapsamýnda yer almaktarüþüdür. Unudýr. Ancak anne babalar ve çocuklar için büyük
tulmamalýdýr
ki geriye getirilmesi mümkün olmayan
en önemli þey
zamandýr. Zamanýnda yapýlan erken müdahale ve yönlendirmelerle
çocuðumuzun
geleceðine en
büyük katkýyý
saðlamýþ oluruz.”
F
ÇESOB’a baðlý odalarýn genel sekreterleri eðitime alýndý.
Genel sekreterlere
hizmet içi eðitim
Ç
orum Esnaf ve
Sanatkarlar
Odalarý Birliði
(ÇESOB)'a baðlý
Çorum merkez ve
ilçelerde faaliyet
gösteren esnaf
odalarý genel
sekreterlerine hizmet
içi eðitim verildi.
Geçtiðimiz
Cumartesi günü
Seminere merkez ve ilçe odalarý genel sekreterleri katýldý.
Eðitim semineri ÇESOB Konferans Salonu'nda düzenlendi.
ÇESOB Konferans
Salonu'nda verilen
eðitim programýna
ÇESOB Baþkan
Vekili Recep Gür,
ÇESOB Genel
Sekreteri Yakup
Arslan, Eðitim
Müdürü Nurettin
Arslan, Mali Müþavir
Cahit Demir ile
merkez ve ilçe
odalarý genel
sekreterleri katýldý.
Toplantýda oda
genel sekreterlerine
yeni çýkan kanun,
yönetmelik ve
genelgelerle ilgili
bilgileri ise ÇESOB
Baþkan Vekili Recep
Gür, ÇESOB Genel
Sekreteri Yakup
Arslan, Eðitim
Müdürü Nurettin
Arslan ve Mali
Müþavir Cahit Demir
tarafýndan verildi.
Rehberlik almak isteyen aileler Gazi Caddesi numara 19/3’de hizmet veren
FÝZA Özel Eðitim ve Aile Danýþmanlýðý’na davet edildi.
(Haber Merkezi)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
Toplantýda oda genel sekreterlerine yeni çýkan kanun, yönetmelik ve genelgeler anlatýldý.
Tüketiciler yararýna
bir çalýþma daha
T
üketiciler elektrik, su, doðalgaz, internet ve
telefon gibi abonelik sözleþmelerini koþulsuz ve
cezasýz feshetme hakkýna sahip olacak.
Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan
hazýrlanan Abonelik Sözleþmeleri Yönetmelik
taslaðýna göre tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir
yýl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik
sözleþmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai þart ödemeksizin istediði zaman feshetme
hakkýna sahip olacak.
Süresi bir yýldan az olan belirli süreli abonelik
sözleþmesinde satýcý tarafýndan sözleþme
koþullarýnda deðiþiklik yapýlmasý halinde de tüketici
sözleþmeyi feshedebilecek.
Ancak, tüketicinin hizmetten yararlanmasýna
engel olabilecek geçerli bir sebebin varlýðý halinde
tüketiciye her durumda sözleþmeyi feshetme hakký
tanýnacak. Abonelik sözleþmesinin feshi için
sözleþmenin tesis edilmesini saðlayan yöntemden
daha aðýr koþullar içeren bir yöntem
belirlenemeyecek.
BEDEL TALEP EDÝLEMEYECEK
Satýcýlar fesih bildiriminin kendisine ulaþtýðý
tarihten itibaren en geç 24 saat içinde tüketiciye
bildirmekle yükümlü olacak.
Satýcý veya saðlayýcý, tüketicinin aboneliðe son
verme isteðini, bildirimin kendisine ulaþtýðý tarihten
itibaren en geç 7 gün içerisinde yerine getirmek
zorunda olacak. Süreli yayýnlarda aboneliðe son
verme isteðinin yerine getirilme süresi, günlük süreli
yayýnlarda 15 gün, haftalýk yayýnlarda bir ay, aylýk
yayýnlarda ise üç ay olacak. Aboneliðin belirlenen
süreler içinde sona erdirilmediði durumlarda, bu
sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten
yararlanýlmýþ olsa dahi, tüketiciden herhangi bir
bedel talep edilemeyecek.
DEPOZÝTOYA KOÞULSUZ ÝADE
Satýcý veya saðlayýcý, varsa tüketiciden
güvence, depozito veya teminat adý altýnda alýnan
ücretlerin güncel tutarlarýný kesinti yapmaksýzýn iade
etmekle yükümlü olacak.
Tüketicinin süresinden önce taahhütlü
aboneliðini sonlandýrmasý halinde, satýcýlar yalnýzca
taahhüt kapsamýnda yapýlan indirimleri, taahhüt
kapsamýnda ilave bir mal veya hizmet verilmesi
durumunda ise söz konusu malýn bedelinin
ödenmeyen kýsmýna iliþkin taksit tutarlarýný
tüketiciden talep edebilecek. Belirli süreli abonelik
sözleþmelerine, sözleþmenin belirlenen süre kadar
uzayacaðýna iliþkin hükümler
konulamayacak.(Yaygýn basýn)
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 18 AÐUSTOS 2014
15
Sýk münakaþa erken öldürüyor
D
animarkalý bilim adamlarýnýn
yaptýðý araþtýrma, eþle, dostla
veya akrabayla sýk sýk tartýþmaya
girmenin, orta yaþta ölüm
olasýlýðýný iki ya da üç kat
artýrdýðýný ortaya koydu.Sonuçlarý
"Journal of Epidemiology and
Community Health" dergisinde
yayýmlanan araþtýrma, fazla
münakaþadan en çok erkeklerin
ve iþsizlerin zarar gördüðünü,
sürekli tartýþmanýn, arkasýnda
yatan faktörler tam anlamýyla izah
edilemediyse de ölüm olasýlýðýný
iki ya da üç kat artýrdýðýný
gösterdi.
Kopenhag Üniversitesi'nde
görevli araþtýrma ekibi, strese
verilen yüksek tansiyon ve
kardiyovasküler hastalýk riski gibi
psikolojik tepkilerin, artan ölüm
olasýlýðýnýn en muhtemel sebepleri
olabileceðini bildirdi.
Araþtýrmada, "erkeklerin
kortizol seviyelerinin stres
faktörleri karþýsýnda
kadýnlarýnkinden daha fazla artýþ
gösterdiði" de belirtildi.
Stresli sosyal iliþkilerle erken
ölüm arasýndaki baðlantýnýn
araþtýrýlmasý çerçevesinde, yaþlarý
36 ila 52 olan 9 bin 875 kadýn ve
erkekle ilgili veriler kullanýldý.
Araþtýrma, sýklýkla çocuk ve
eþlerden kaynaklanan talep ve
endiþelerin, ölüm riskini tüm
nedenlerden yüzde 50 ila
100 oranýnda arttýrdýðý
gözlendi.
Ýþsiz olmanýn da sosyal
iliþkiler üzerinde olumsuz
etkiyi artýrdýðý, iþsizlerin iþ
sahibi olanlara göre
herhangi bir sebeple ölme
olasýlýðýnýn önemli ölçüde
yükseldiði bildirildi.
Ayrýca, erkeklerin,
özellikle eþ kaynaklý talep
ve endiþelere karþý
savunmasýz göründüðü ve
bu durumdaki erkeklerin
ölüm oranlarýnýn daha
yüksek olduðu
kaydedildi.(AA)
Danimarkalý bilim adamlarýnýn yaptýðý araþtýrmada ilginç sonuçlara ulaþýldý.
Uzayan ömrümüz dünyayý þaþýrtýyor
W
HO, yaþam süresini 10 yýl
artýrarak 75'e çýkartan
Türkiye'nin birçok ülke
tarafýndan araþtýrýlmaya
baþlandýðýný açýkladý.
Dünya saðlýk Örgütü'nün
(WHO), yaptýðý yýllýk yaþam
süresi istatistiklerinde
Türkiye'de 2012 yýlýnda doðan
birinin, 1990'da doðanlara göre
10 yýl daha fazla yaþayacaðý
ortaya çýkmýþtý.
WHO istatistiklerine göre,
son 20 yýlda Türkiye'de
ortalama yaþam süresi 75 yýla
çýkarken, Türk kadýnlarý 78 yýl,
erkekleri ise 72 yýl yaþadýðý
belirlenmiþti.
Türkiye'nin, dünya
genelinde ortalama yaþam süresi
istatistiklerine bakýldýðýnda, en
fazla geliþme gösteren
ülkelerden biri olduðunu
belirten WHO Saðlýk
Ýstatistikleri ve Enformasyon
Sistemleri Bölümü Baþkaný Ties
Boerma, "Birçok ülke
Türkiye'de son 20 yýlda saðlýk
alanýnda yaþanan bu büyük
deðiþimin nasýl baþarýldýðýný
araþtýrýyor" dedi.
80'e çýkabilir
Türkiye'de yenidoðan
ölümlerinin azaldýðýný ifade
eden Boerma, genel olarak
ülkedeki can kaybý oranýnýn
yüksek gelirli ülkelerin
seviyelerine çok yakýn olduðunu
kaydetti. Boerma, Türkiye'de
yaþayanlarýn, saðlýðý tehlikeye
atacak alýþkanlýklardan uzak
durmasý halinde, ortalama
Degerli Çorum Hakimiyet
Okurlarý Ramazan, bayram, tatil
derken Yine kaldýgýmýz yerden
devam
Tanýmý
(Cuculus Canorus Cuckoo. )
Baskýn olan gri donu ilk bakýþta
erkek bir atmacayý andýrýr.
Kuyruðu uzun ve basamaklý kanatlarý sivridir.
Genellikle diþi kuþlar kýzýl kahverengi donunun alt
tarafý enine sýk çizgilidir.
Diþisi erkeðinden kýzýl göðüs kuþaðýyla ayrýlýr.
Genci her iki donda da olabilir, ensesindeki açýk
renkli leke ile ayrýlýr.
Habitatý
Kýrlar, bozkýrlar, ormanlar, park ve bahçeler, tundra ve
turbalýklar, fundalýklar, bataklýklar ve kumullar belli baþlý
yaþam alanlarýdýr.
Guguk kuþlarý için ideal üreme habitatý, saz yataklarý ve
aðaçlarýn olduðu yerlerdir.
Yayýlýþý
Tüm Avrupa ile Rusyanýn batýsýnda ve Afrikanýn Kuzey
batýsýnda yaz mevsiminde sürekli görülür.
Afrikanýn kuzeyi, Asya nýn batýsý ve Ortadoðu` da Göç
sýrasýnda görülür.
Beslenme
Çoðu zaman böcek ve
týrtýllarla beslenirler.
Birçok
kuþa tatsýz
olan, tüylü
týrtýllarla
böcekleri
özellikle tercih
ederler.
Zaman zaman
kertenkele, yýlan,
kuþ ve küçük
kemiricilerle de
beslendikleri
görülmüþtür.
yaþam süresi 80'li yaþlarda
bulunan yüksek gelirli ülkeler
seviyesine çýkabileceðinin altýný
çizdi. Boerma, Türklerin bunun
için sigaradan uzak durmasý ve
obezite ile diyabete neden olan
yetersiz spor yapma
alýþkanlýðýný terk etmesinin
önemini vurguladý.
Japonya birinci
WHO istatistiklerine göre,
Japon kadýnlarý ortalama 87 yýl
ile en fazla yaþýyor. Ýspanya,
Ýsviçre, Singapur ve Ýtalya 85'er
yýlla Japonya'yý takip ediyor.
Erkeklerde ise en fazla
yaþayanlar 81 yýl ile Ýzlandalýlar.
Ýsviçre, Avustralya, Ýsrail ve
Singapur 80'er yýlla Ýzlanda'yý
takip ediyor.(Yaygýn basýn)
Kamuda istihdam edilenlerin sayýsý haziran itibarýyla geçen yýlýn
ayný ayýna göre 133 bin 585 bin kiþi artarak 3 milyon 372 bin 806 oldu.
Kamuda istihdam arttý
K
amuda istihdam edilenlerin sayýsý haziran
itibarýyla geçen yýlýn ayný ayýna göre 133 bin
585 bin kiþi artarak 3 milyon 372 bin 806 oldu.
Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) hanehalký iþgücü istatistiklerinden derlenen bilgiye
göre, geçen yýl haziran itibarýyla 3 milyon 239
bin 221 bin olan kamudaki istihdam, bu yýlýn ayný ayýnda 3 milyon 372 bin 806 olarak kayýtlara
geçti. Böylece kamuda çalýþanlar, bir yýlda 133
bin 585 kiþi arttý.
Kamuda çalýþanlarýn yüzde 81,7'sini oluþturan kadrolu personele bir yýlda 214 bin 289 kiþi
eklendi. Bu geliþmeye göre, geçen yýlýn haziran
ayýnda 2 milyon 541 bin 681 kiþi olan kadrolu
personel, 2 milyon 755 bin 970'e yükseldi. Geçen
yýldan bu yana gerçekleþen istihdam artýþýnda da
"kadrolu personel'' sayýsý öne çýkýyor.
Kadro karþýlýðý sözleþmeli personel dahil
toplam sözleþmeli personel 116 bin 567'yi buluyor. 30 Haziran itibarýyla kamuda 345 bin 250'si
sürekli, 34 bin 149'u geçici, 379 bin 399 iþçi çalýþtýrýlýyor.
Geçici personel 23 bin 370, diðer kategorisinde yer alan çalýþanlar da 97 bin 500 olarak hesaplandý. Diðer kategori kapsamýnda muhtarlar,
geçici köy korucularý ile yerel yönetimlerdeki
görevlendirme, açýktan vekil gibi pozisyonlarda
çalýþanlar bulunuyor.
Kadrolu personel oranýnýn en yüksek olduðu
kurumlar arasýnda ilk sýrayý yüzde 98 ile sosyal
güvenlik kurumlarý alýyor. Bunu yüzde 96,4 ile
YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri, yüzde 92 ile genel bütçe kapsamýndaki kamu
idareleri takip ediyor.
Düzenleyici ve denetleyici kurumlardaki
kadrolu personel yüzde 61,5, belediyeler ve bað-
lý kuruluþlarda ise yüzde 49 olarak gerçekleþti.
TOPLAM ISTIHDAMÝN YÜZDE 12,7'SI
KAMUDA ÇALÝÞÝYOR
Türkiye'de 26 milyon 538 bin olan istihdamýn yüzde 12,7'si kamuda çalýþýyor.
Kamuda, 30 Haziran 2014 tarihi itibarýyla 3
milyon 372 bine ulaþan istihdamýn 2 milyon 455
bin 754'ü genel bütçe kapsamýndaki kamu idarelerinde görev yapýyor.
Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ve
YÖK'te çalýþan kamu personeli 220 bin 477'yi
buluyor. 99 bin 161'i özel bütçeli idareler, 5 bin
682'si düzenleyici ve denetleyici kurumlar, 35
bin 828'i sosyal güvenlik kurumlarý, 56 bin 988'i
döner sermayeler ve kefalet sandýklarý, 5 bin
833'ü 190 sayýlý KHK kapsamýnda yer alan diðer
kamu idarelerinde istihdam ediliyor.
233 sayýlý KHK kapsamýnda yer alan
KÝT'lerde 113 bin 880, özelleþtirme programýnda
yer alan kuruluþlarda da 11 bin 565 kamu personeli bulunuyor.
KAMU BANKALARÝNDA 46 BIN 173
KAMU ÇALÝÞANÝ VAR
Özel kanunu bulunan TRT ve TÜRKSAT
AÞ'de 35 bin 190 personel çalýþýyor.
Kamu bankalarý Ziraat Bankasý, Halkbank,
Eximbank, Ýller Bankasý ve Kalkýnma Bankasýnda istihdam edilen kamu personeli de 46 bin 173
olarak hesaplandý.
Yerel yönetimlerin durumuna bakýldýðýnda
da il özel idarelerindeki kamu istihdamý 20 bin
146, belediyeler, baðlý kuruluþlarý ve mahalli idare birliklerinde 245 bin 422, belediye iktisadi teþekküllerinde (BÝT) 20 bin 707 oldu.(Yaygýn basýn)
Altý hafta beslendikten sonra,
genellikle yuvayý da daðýtarak eþ
aramaya çýkar.
Ayancý’nýn objektifinden
Çorum’da yaþayan kuþ türleri
Göçü
Ercan AYANCI
[email protected] com
Popülasyonu
Yaygýn olarak yazýn Avrupa ve
Asya göçmenidirler ve Afrikada kýþý
geçirirler.
Avrupa'da bir milyondan fazla sayýda olduklarý tahmin
edilmektedir.
Guguk kuþu
Biyolojisi
Küçük ötücülerin kuluçka parazitidir.
Yumurtasýný diðer kuþlarýn yuvalarýna býrakýr.
Gerektiðinde guguk yumurtasýný boðazýnda da taþýyabilir.
Yumurtasýnýn rengi ve büyüklüðü, yuva sahibi kuþunki
gibidir.
Ev sahibi kuþ, çoðu zaman bunu kendi yumurtasý sanýr.
Guguk, zaman zaman yuvayý kontrol eder.
Yumurtalarýný özellikle daðbülbülü, çayýr incir kuþu, saz
kamýþçýný kuþlarýnýn yuvalarýna býrakýrlar.
Yalnýz diþi bir guguk kuþunun bölgesi, etrafta 20 veya
daha fazla saz kamýþçýnýnýn yuvasýný içerir.
Saz kamýþçýnlarýnýn davranýþlarýný incelerler çünkü onlar
yumurta býrakmaya baþladðý zaman yumurtalarýný onlarýn
yuvalarýna býrakýrlar.
Eðer yuva sahibi kuþ, bir yýrtýcý kuþ tarafýndan avlanýrsa
veya þiddetli bir fýrtýna ile yuvasý bozulursa, yumurtasýný
hemen oradan alarak baþka bir yuvaya býrakýr.
Yavru 12 gün sonra genellikle üvey kardeþlerinden önce
yumurtadan çýkar.
Ýlk dört gün içinde henüz kör ve tüysüzken, üvey ana
babanýn getirdiði yiyecekleri yuvanýn gerçek sahibi olan
yavrularla bölüþmemek için, konaðýn yuvasýndaki
yumurtalarý ve yavrularý akrobatik hareketlerle tek tek
yuvadan atar.
Üç hafta sonra üvey annesinden daha iri olur.
Davranýþlarý
Uçuþta uzun kanatlarý ve kuyruðu ile kerkenezi andýrýr.
Kanatlarýný çýrparken gövde seviyesinin altýnda tutar.
Yerel Adlar
dukdugan, guggu kuþu, guk guk kuþu - Kazým Çapacý
Ses-Ötüþü
Bilinen -kuk kuu sesi erkeðinden gelir.
Bazen -kuk kuk kuu olarak uzatabilir.
Diþinin sesi tiz, fokurdamayý andýran ve giderek incelen
hýzlý bir trildir.
Her ikisi de tehlike anýnda öksürmeye
benzer boðuk sesler çýkarýr.
Ses örneðini dinleyebilirsiniz.
Kaynak www.trakus.org
16 PAZARTESÝ 18 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Hareketsizlik öldürüyor
D
ünya Saðlýk Örgütü,
insanlarýn günümüzdeki fiziksel aktivite düzeyi ile ilgili önemli bir
açýklamada bulundu.
Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) tarafýndan yayýmlanan "Fiziksel Aktivite Raporu"nda, yetersiz
fiziksel aktivitenin birçok hastalýðýn geliþmesinde etkili olduðu belirtilerek, her yýl hareketsizlik nedeniyle dünyada
ortalama 3,2 milyon kiþinin hayatýný kaybettiði ve
her üç yetiþkinden birinin fiziksel olarak aktif
yaþam tarzý sürdürmediði
ifade edildi.
Saðlýk alanýnda birçok araþtýrmaya imza
atan Dünya Saðlýk Örgütü, dünyadaki fiziksel aktivite düzeyi hakkýnda
uyarýlarda bulundu. Fiziksel aktiveninin, saðlýklý yaþam için gerekli
olan çok önemli bir unsur olduðu vurgulanan
araþtýrma sonuçlarýna göre, hareketsizlik dünyada
ölüm nedenleri arasýnda
dördüncü sýrada yer alý-
yor.
3,2 MÝLYON KÝÞÝ
HAREKETSÝZLÝKTEN
ÖLÜYOR
Dünya Saðlýk Örgütü'nün "Fiziksel Aktivite
Raporu"na göre, her yýl
hareketsizlik nedeniyle
dünyada ortalama 3,2
milyon kiþi hayatýný kaybediyor, her üç yetiþkinden biri fiziksel olarak
aktif yaþam tarzý sürdürmüyor ve hareketsiz kiþilerin kolon ve meme
kanserine yakalanma riski yüzde 21-25, diyabet
riski yüzde 27, kalp hastalýðý riski yüzde 30 oranýnda artýyor.
DSÖ, çocuklar ve
gençler için günde 60 dakika, yetiþkinler için ise
haftada 150 dakika bisiklete binme, yürüyüþ ya
da spor yapma gibi orta
düzeyde fiziksel aktiviteler öneriyor. Raporda, fiziksel aktivite düzeyinin
azalmasýnda, evde ve iþte
geçirilen hareketsiz zamanlarýn önemli bir rolü
olduðu
vurgulanýyor.
Ulaþým araçlarý kullaný-
mýnýn artmasýnýn da kiþileri hareketsizliðe yönelttiði ifade ediliyor. Trafik
sorunu, hava kirliliði,
park ve spor alanlarýnýn
yetersizliði gibi kentleþmeye baðlý çevresel etmenlerin de kiþinin fiziksel aktivite yapma isteðini azaltarak, hareketsiz
yaþam tarzýna yol açtýðý
belirtiliyor.
Raporda, fiziksel
aktivite düzeyinin artmasý için bireysel ve toplumsal olarak harekete
geçilmesi gerektiðini bildiriliyor. Ülkelerin yüzde
80'inin hareketsiz yaþam
tarzýna karþý politikalar
belirlerken, yüzde 56'sýnýn belirlenen politikalarý
faaliyete geçirdiði ifade
ediliyor.
Türkiye yaþlanýyor
DSÖ'nün fiziksel
aktivite raporunu deðerlendiren Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Erdem Kaþýkçýoðlu,
fiziksel aktivitenin yaþamýn kendisi olduðunu,
hareketsiz yaþamýn ise
hayatý tehdit eden bir unsur olduðunu söyledi.
DSÖ'nün yayýmladýðý raporun, ülkeler tarafýndan ciddiye alýnmasý
ve bu doðrultuda planlama yapýlmasý gerektiðini
ifade eden Kaþýkçýoðlu,
"Rapor, en çok da bizim
gibi hareketsiz toplumlar
için bir uyarý niteliðinde
kabul edilmedir. Ülkemiz, düzenli hareket alýþkanlýðý konusunda en kötü ülkelerden biri" dedi.
Kaþýkçýoðlu, ortalama yaþam süresinin uzamasýna baðlý Türkiye'de
yaþlý nüfusun arttýðýný,
yaþlýlýða baðlý fiziksel
aktivitenin azaldýðýný dile
getirerek, "Yetersiz fiziksel aktivite yaþlýlýkla da
birleþtiðinde baþta kireçlenme, kalp damar hastalýklarý, obezite ve bunlara
baðlý diyabet gibi ortaya
çýkabilen saðlýk sorunlarý
söz konusu olabiliyor"
bilgisini verdi. Kanser,
kronik hastalýklar ve romatizma gibi hastalýklarýn da görülme sýklýðýnýn
artacaðýný belirten Kaþýkçýoðlu, tüm bunlarýn ciddi sosyoekonomik sorun
yaratacaðýný vurguladý.
Bunlarýn önlenebilmesi
için DSÖ'nün de raporunda belirttiði gibi toplumun hareketli yaþamýn
önemini daha iyi anlayabilmesi ve bunu hayatýn
bir parçasý haline getirmesi için ulusal ve yerel
yapýlanmalara daha fazla
yer verilmesi gerektiðini
söyledi.
Maliye harekete geçti ve e-haciz öncesinde mükellefleri sürprizle
karþý karþýya kalmamalarý için vergi dairelerine çaðýrdý.
Maliye borçlularýn takibinde
M
aliye harekete geçti ve e-haciz öncesinde mükellefleri sürprizle karþý karþýya kalmamalarý
için vergi dairelerine çaðýrdý.
Radikal'in haberine göre, vergi daireleri borcu
olan mükelleflere mektup göndermeye baþladý. Vergi borcu olduðu tespit edilen mükellefler, ödenmeyen borçlarýn takibi sýrasýnda mal varlýðý haczi gibi
istenmeyen durumlarla karþýlaþmamalarý için vergi
dairelerine çaðrýldý.
Mektupta, "Ödenmeyen borçlarýn takibi sýrasýnda mal varlýðý haczi (banka hesabý haczi (e-haciz), gayrimenkul haczi, taþýt haczi vs. ) gibi istenmeyen durumlarla karþýlaþmamanýz için bu borçlarýn tasfiyesine yönelik gerekli görüþmelerin ve ödemelerin yapýlmasý için .... vergi dairesi müdürlüðümüze baþvurmanýz önem arz etmektedir" denildi.
Tüm borçlarý kapsýyor
Vergi daireleri kredi öðrenim borcundan, trafik
borcuna kadar borcu olan mükellefleri çýkardý. Mart
ayýnda gelir vergisi beyannameleri de alýndýktan
sonra nisan ayýnda borçlu mükelleflere mektup gönderilmeye baþlandý. Mektupta, Anayasa 'nýn 73.
maddesi gereðince herkesin kamu giderlerini karþýlamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yü-
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
KATKILARIYLA
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
kümlü olduðu hatýrlatýldý. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn mükellefe odaklýlýk, katýlýmcýlýk, verimlilik
temel ilkelerini esas alarak adalet ve tarafsýzlýk içinde gelir politikasýný uygulamak, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu saðlamak, yükümlülüklerini
kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almasýnýn görevi olduðu belirtilerek, "Gelir Ýdaresi
Baþkanlýðý dönemler halinde mükelleflere vergi
mevzuatýndan doðan haklarýný ve ödevlerini hatýrlatmak amacýyla bilgilendirmeler yapmaktadýr" denildi.
Mektubun gönderildiði mükelleflere yürütülen
çalýþmalar sonucunda dosyasýnýn incelendiði ve
ödeme süresi geçtiði halde ödenmemiþ veya eksik
ödenmiþ vergi borcu bulunduðunun tespit edildiði
kaydedilerek, "Bilindiði üzere süresinde ödenmeyen vergiler, 6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil
Usulü Hakkýnda Kanun'un 51'nci maddesine göre
hesaplanacak gecikme zammý ile birlikte haciz dahil
olmak üzere her türlü icrai iþlemle takip edilmektedir" denildi. Mükelleften ödenmeyen borcun ödenmesi istenerek, ayýrca gelecekte ödenmesi gereken
vergi ve diðer borçlarýn da süresinde ödenmesi gerektiði hatýrlatýldý.(Haber Merkezi)
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de
deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde
çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 18 AÐUSTOS 2014
30 bin kiþi organ
nakli bekliyor
17
A
Tarýmda reform
"Tarým arazilerinin miras yoluyla bölünmesi"nin önüne geçecek olan yasanýn ayrýntýlarý deðerlendirildi.
G
ýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakaný
Mehdi Eker,"Tarým
arazilerinin miras yoluyla
bölünmesi"nin önüne geçecek
olan yasanýn ayrýntýlarýný TRT
Haber'de yayýnlanan Gündem
Programýnda Haber Müdürü
Ýlker Taþkýn'a deðerlendirdi.
Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakaný Eker,
"Türkiye'nin gýda güvenliðini
teminat altýna almak
istiyorsak tarým arazilerinin
miras yoluyla bölünmesinin
engellenmesi gerekmektedir"
dedi.
Eker sözlerini þu þekilde
sürdürdü:
"Türkiye'de 3 milyon
tarým iþletmesinde ortalama
büyüklüðü 5,9 hektar olan 3
milyon iþletme 30 milyon
parsele bölünmüþ
durumda.Bunlarýn da 40
milyon hissedarý var. Bu 5,9
hektarlýk 10 parçalý iþletmede
verimli bir tarýmsal üretimi
sürdürmek,gerçekleþtirmek
mümkün deðil. Hele ki
dünyada artýk rakiplerimiz var
ve biz onlarla ayný pazarlara
mal satýyoruz. Dolayýsýyla
maliyetimizi azaltmak,
verimliliðimizi artýrmak
zorundayýz. Aksi takdirde ne
o çiftçinin karnýný doyurmak
mümkün bulunduðu yerde
çiftlikte köyde ne de elde
ettiðimiz hasýla ile gelirle
Türkiye ekonomisine,
ihracatýna, üretimine katký
saðlamamýz mümkün."
Bölünmüþlük sebebiyle
tarýmda yýlda 17 katrilyonluk
kayýp söz konusu olduðunu
vurgulayan Eker," Türkiye'yi,
Türkiye'nin çiftçilerini,
modern, verimli, ölçek
ekonomisine yakýn
iþletmelerden oluþacak bir
sektöre dönüþtürmemiz lazým.
Onun için bu reformdur, onun
için bu devrimdir, bu
cumhuriyet tarihinin tarým
alanýndaki en büyük
tartýþmasýz reformudur"
dedi.(Haber Merkezi)
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
18 AÐUSTOS
T.C. Bayat (Çorum) Ýcra
Dairesi
19 PA 948 plakalý, 2009
model, 55-5 6S tipli, mavi
renkli Nev Holland marka
traktörün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Cumhuriyet Meydaný
No: 13 Bayat/Çorum
Saat: 11.00-11.10
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 TU 580 plakalý 2010
model Temsa marka Safir
tipli 5 adet tek katlý yolcu
otobüsünün muhtelif
deðerlerde satýþý iþi.
Yer: Dalyanlar Yediemin
Otoparký - Mimar Sinan
Mah. Erzurum Dede Sok.
No: 7 Çorum
Saat: 11.00-11.10
***
19 AÐUSTOS
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 KK 485 plakalý 2005
model Mercedes marka
109 CDI tipli beyaz renkli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe
Bahçelievler
Mahalesi’nde bulunan 2
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.30
***
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
Genel Sekreterliðe baðlý
saðlýk tesisleri için 23 kiþi
il klinik destek hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
22 AÐUSTOS
Toprak Mahsulleri Ofisi
Çorum Þube Müdürlüðü
Toprak Mahsulleri Ofisi
Çorum Þube Müdürlüðü
ve baðlý iþyerlerinde
bulunan hurda polietilen
ve hurda polipropilen
çuvallarýnýn satýþý iþi.
Yer: TMO Çorum Þube
Müdürlüðü
Saat: 14.30
***
28 AÐUSTOS
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili Ýskilip ilçesi
Çukurköy köyünde
bulunan 5 adet tarla
vasfýndaki taþýnmazýn
muhtelif yer ve deðerlerde
satýþý iþi.
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
29 AÐUSTOS
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
34 DU 0591 plakalý 2013
model Renault marka
Fluence tipli siyah renkli
aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
4 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 TH 148 plakalý, 2008
model mavi renkli TT 50
tip New Holland marka
zirai traktör satýþý iþi.
Muhammen bedel: 23.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum ili merkez ilçe
3757 ada no, 167 parsel
no, Ulukavak Mahallesi
Mahalle/Mevkii tek katlý
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
5 EYLÜL
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez
Hankozlusu köyü ada
106, parsel 24’de kayýtlý
tarla niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Fatih Caddesi Adalet
Sarayý Giriþ Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
9 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 KY 874 plakalý, 1999
model Fiat marka, Doðan
1.6 tipli aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30*14.40
***
10 EYLÜL
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Gülabibey
Mah. Tüpcüler sitesinde
bulunan 3 adet taþýnmazýn
muhtelif deðerlerde satýþý
iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
11 EYLÜL
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 TC 448 plakalý 2006
model Renault marka
master van tipli aracýn
satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
12 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 ES 421 plakalý 2011
model Peugeot marka
Auto tipli aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesi Karaman
Çavuþ Cad. No: 30
adresinde bulunan tek
katlý taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il merkez ilçe,
1683 ada no, 5 parsel, 19
nolu baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 68.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
nkara Üniversitesi Kadýn
Platformu tarafýndan,
Saðlýk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu "Türkiye'de
Organ Naklinde Yaþanan
Güncel Durum ve Sorunlar"
konulu panel
düzenlendi.Saðlýk
Bakanlýðýnýn son verilerine
göre, Türkiye'de yaklaþýk 30
bin kiþi organ nakli bekliyor.
Özellikle canlýdan yapýlan
nakil sayýsýnýn artýrýlabilmesi
için beyin ölümü ile bitkisel
hayatýn ne olduðunun iyi
anlaþýlabilmesi, beyin ölümü
gerçekleþen kiþilerin bir daha
iyileþme imkaný
bulunmadýðýnýn bilinmesi
gerekiyor.
Ankara Üniversitesi Týp
Fakültesi Organ Nakli Ünitesi
Karaciðer Sorumlusu Doç. Dr.
Deniz Balcý, panelde yaptýðý
konuþmada, vücutta geri dönülmez
þekilde bir organ yerine iyi çalýþan
baþka bir organýn canlý ya da
kadavradan alýnarak hastaya
nakledilmesinin "organ nakli"
olarak tanýmlandýðýný söyledi.
Organ naklinin, son dönem
organ yetmezliðinde dünyada altýn
standart olarak kabul edilen bir
tedavi yöntemi olduðunu
vurgulayan Balcý, dünyada ilk
böbrek naklinin 1954, ilk pankreas
naklinin 1966 ve ilk karaciðer
naklinin ise 1967 yýlýnda
yapýldýðýný anlattý. 2000'li yýllardan
itibaren de canlý vericiden
nakillerin yapýlmaya baþlandýðýný
dile getiren Balcý, en çok nakil
yapýlan ülkeler içerisinde
Türkiye'nin orta sýralarda yer
aldýðýný kaydetti.
Balcý, Türkiye'nin kadavradan
yapýlan nakil sayýsýnda canlýdan
yapýlan sayýyý yakalayamadýðýnýn
altýný çizerek, kadavradan
nakillerde Türkiye'nin çok daha
"Türkiye'de Organ Naklinde Yaþanan Güncel
Durum ve Sorunlar" konulu panel düzenlendi.
duyarlý olmasý gerektiðini bildirdi.
Saðlýk Bakanlýðýnýn 2013 yýlý
verilerine göre Türkiye'de yaklaþýk
30 bin kiþinin organ nakli için sýra
beklediðini ifade eden Balcý, geçen
yýl toplam 4 bin 293 nakil gerçekleþtirildiðini belirtti. Balcý, çok
sayýda kiþinin nakil sýrasýndayken
hayatýný kaybettiðine iþaret ederek,
"Karaciðer nakli için nakil
bekleyenlerin yüzde 60'ý ve akciðer
nakli için bekleyenlerin de yüzde
45'i bu süreçte hayatýný
kaybediyor" diye konuþtu. Nakil
sayýlarýnýn özellikle son 10 yýl
içinde artýþ gösterdiðine dikkati
çeken Balcý, "10 yýl içinde
Türkiye'de kadavradan yapýlan
nakil sayýsý 307'den 889'a çýktý.
Canlýdan yapýlan nakiller ise
438'den 3 bin 117'ye yükseldi"
dedi.
En fazla organ baðýþýnýn
Antalya ve Ýzmir bölgelerinde
olduðunu belirten Balcý, 2013
yýlýnda beyin ölümü bildirimi
yapýlan kiþilerin yaklaþýk yüzde
70'inin ailesinin organ baðýþýnda
bulunmadýðýný söyledi. Organ
baðýþýnýn artýrýlabilmesi için halkýn
bilgilendirilmesinin çok önemli
olduðunu kaydetti.
"Beyin ölümünde geri
dönüþ mümkün deðil"
Ankara Üniversitesi'nden
Anestezi Uzmaný Dr. Çaðýl Vural
da organ baðýþýnda beyin ölümü
bildirimlerinin yapýlmasýnýn ve
yoðun bakým hasta takibinin çok
önemli olduðunu vurguladý.
Yoðun bakýmda takip edilen
kafa travmasý, trafik kazasý ve
beyin ödemi nedeniyle tedavi gören
hastalarýn potansiyel donör
olabildiðini ifade eden Vural,
vatandaþlarýn beyin ölümü ile
bitkisel hayat arasýndaki farký
doðru bilmesi gerektiðini söyledi.
Vural, þunlarý kaydetti:
"Beyin ölümü halinde kiþinin
sadece kalbi atar. Çünkü, beynin
kontrolü dýþýnda kalp kendi
kendine de atabilir, ancak bu kiþi
kendi baþýna nefes alýp veremez.
Destek tedavisi kesildiðinde hasta
kaybedilir.
Bitkisel hayatta ise solunum
vardýr, hasta yýllarca bu þekilde
yaþayabilir, hatta normal hayata
dönebilir. Oysa, beyin ölümünde
hasta geri dönüþ mümkün
deðildir."(AA)
Dayakçý kocalara
terapi merkezi açýlýyor
A
ile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlýðý, eþleri
döven ve evden
uzaklaþtýrýlan kiþiler
için terapi merkezi
hazýrlýklarýna baþladý
Emniyet
Müdürlüðü, "Kalacak
yerim yok" diye
uzaklaþtýrma
döneminde
karakollarda yatan
dayakçý kocalarý Aile
ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý'na rapor
etti.
SICAK SU,
SPOR SALONU VE
ÝNTERNET
HÝZMETÝ
Bakanlýk da
kocalara kadýn
sýðýnma evi benzeri
terapi merkezi
planladý. Yapýlacak
olan ilk merkez
Ankara'da açýlacak.
Ýçinde spor salonu, 24
saat sýcak su ve
internet olan
merkezde koca, þiddet
terapisi görüp
rehabilite edilecek. En
çok 10 gün kalacak.
Masraflarý bakanlýk
karþýlayacak.
(Haber Merkezi)
Eþlerini döven ve evden uzaklaþtýrýlan kiþiler için terapi merkezi kurulacak.
18 PAZARTESÝ 18 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
GOP Stad’ýna kavuþuyor
Y
eni sezonda Çorum
Belediyespor ’un
grubunda mücadele edecek olan Gaziosmanpaþaspor’da sancýlý dönemin ardýndan oluþan yönetim kurulu çalýþmalarýyla oluþan takým hazýrlýklarýný sürdürüyor. Diðer yandan ise Gaziosmanpaþaspor’un maçla-
rýný oynayacaklarý kendi
sahalarý bakýma alýndý.
Belirsizlik ortamýnda ertelenen genel kurullar ve sahipsiz kalma
noktasýna gelen Gaziosmanpaþa takýmýnda yapýlan seçim sonunda oluþan Seyit Ateþ baþkanlýðýndaki yönetim göreve
seçilmiþti. Eski baþkanýn
Eþ baþkanlýk sistemiyle
görev almasýna raðmen
daha sonra istifa etmesi
tedirginlik
yaratsada
mevcut yönetim yaptýðý
çalýþmalarla yeni sezon
için kadrosunu oluþturdu
ve takým çalýþmalara
baþladý.
Sahasýnýn bakýmsýz
olmasý nedeniyle iç saha
maçlarýný farklý stadlarda
oynamak zorunda kalan
Gaziosmanpaþaspor’da
yönetim bu sorunun çözümü içinde yaptýðý görüþmeler olumlu sonuçlandý. Geçtiðimiz günlerde Belediyeiþ makinalarý ile sahanýn zeminin
tamamen temizlendi. Sahada yapýlan çalýþmalarýn devam ettiði bir iki
hafta gecikmelide olsu
Gaziosmanpaþa takýmýnýn iç saha maçlarýný
kendi sahasýnda oynayacaðý belirtildi.
Baþkan Seyit Ateþ
ise; "Artýk Gaziosmanpaþaspor için elleri taþýn
altýna sokma vakti. Tüm
Gaziosmanpaþa camiasýnýn gönlü rahat olsun zamanla herþeyin en güzelini birlikte yapacaðýz.
Yeterki sizler bizim yanýmýzda olun, bizleri
yalnýz býrakmayýn" dedi.
Gaziosmanpaþspor’da yeni yönetim (üstte), sahada baþlatýlan hummalý çalýþma (altta)
Ýzzet imzayý attý
Þ
anlýurfaspor'un Kýrýkhanspor'a kiraladýðý
Ýzzet Canlýka imzayý atarak, sarý-lacivertli formayý giydi.
Geçtiðimiz sezon
Þanlýurfaspor formasý giyen Ýzzet Canlýka, menajeri Mustafa Yakýþýk ile
birlikte gittiði Kýrýkhanspor'a 1 yýllýk imza attý.
Hatay'ý Spor Toto 3.
Lig'de temsil eden Kýrýkhanspor'a kiralýk olarak
transfer olan genç futbolcu, imzayý attýktan sonra
takýmýnýn antrenmanýna
katýldý.
Teknik heyetin kalmasýný istediði Ýzzet Canlýka, Þanlýurfaspor'un bu
sene çok iddialý olduðunu
ve çok sayýda futbolcunun bulunduðunu belirtmiþ, oynayabileceðim bir
takýma gitmek istiyorum
diyerek teknik heyetten
izin istemiþti.
Þanlýurfaspor altya-
Darýca’da Murat
Yýldýrým þoku!
Y
eni sezon hazýrlýklarýný Bolu’da sürdüren Darýca Gençlerbirliði’nde, bu akþam saatlerinde önemli bir geliþme
yaþandý. Sarý yeþilli takýmýn, transfer sezonunun
baþýnda Almanya’nýn Rot
Weis Essen takýmýndan
transfer ettiði Murat Yýldýrým takýmdan gönderildi.
Murat’ýn, takýmdan
ayrýlmak istediðini Futbol Þube Sorumlusu Recep Yýlmaz’a iletmesinin
ardýndan, sözleþmesi karþýlýklý olarak feshedildi.
Yaklaþýk 2 ay önce Darýca
Gençlerbirliði’ne
transfer olan Murat Yýldýrým, Kahramanmaraþspor’la anlaþtý. Bolu Kampý’nda yaþanan bu geliþmenin ardýndan Murat
Yýldýrým, sarý yeþilli takýmda resmi bir maçta
forma giyemeyerek Darýca macerasýný erken sonlandýrmýþ oldu.
pýsýndan yetiþe Ýzzet Canlýka, ilk defa sarý-yeþilli
kulüp haricinde bir takýmda forma giyecek.
Dodurga Güreþlerine protokol ilgisi
Dodurga güreþlerine protokol üyeleri yoðun ilgi gösterdiler
B
u yýl 8. si düzenlenen
Dodurga Kaynaþma,
Dayanýþma ve Kültür
Þenlikleri, Dodurga Ardýçlýk mevkiinde karakucak güreþleri ile baþladý.
Þenliklere;
Vali
Sabri Baþköy, Çorum
Milletvekili Dr. Cahit
Baðcý, Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin
Elmalý, Ýl Genel Meclis
Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya, Dodurga Belediye
Baþkaný Mustafa Aydýn,
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer, Özel Ýdare Genel
Sekreteri Ömer Aslan, Ýl
Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani,
diðer protokol üyeleri ve
çok sayýda vatandaþ katýldý.
Dodurga Belediye
Baþkaný Mustafa Aydýn
ve Milletvekili Dr. Cahit
Baðcý birer selamlama
Deðiþik boylarda çok sayýda pehlivan güreþlerde dereceye girmek için mücadele etti
konuþmasý yaptý.
Vali Baþköy; “Bugün 8.si düzenlenen Karakucak Güreþlerinde
pehlivanlarýmýz çok güzel güreþiyorlar. Karakucak Güreþlerinde pehlivanlarýmýzýn yapacaklarý
güreþler hayýrlý ve uðurlu
olsun. Belediye Baþkanýmýz yeni seçildi, 4-5 aydan beri görevi deruhte
ediyor. Kendisine baþarýlar diliyorum. Ýnþallah bir
sonraki dönemine kadar
Dodurga’nýn belediyeci-
‘Çýnarý yaþatmak için
þampiyon yapmamýz gerek’
Sebatspor Teknik Direktörü Ayhan Alemdaroðlu, kulübün bir çýnar olduðunu bu
çýnarýn yaþamasý içinde þampiyon yapmalarý gerektiðini söyledi. Alemdaroðlu, bir
iki takiye ile lige gireceklerini belirtti.
S
Petrol kampý bitirdi
Batman Petrolspor üç etap halinde sürdürdüðü Bolu Dorukkaya kampýný tamamladý ve üç günlük izne ayrýldý
Batman Petrolspor iki etap halinde Bolu Dorukkaya’da yaptýðý sezon baþý
kampýný tamamlayarak üç günlük izne ayrýldý. Teknik Direktör Mehmet
Þahan taþlarýn yerine oturmaya baþladýðýný söyledi. Öte yandan kýrmý beyazlý
takýýn kampýna vekil ziyareti oldukça anlamlý bulundu.
olu-Dorukkaya’da
B
çalýþmalarýný
tamamlayan Batman
Petrolspor’da
futbolculara üç günlük
izin verildi. Takýmda
taþlarýn yavaþ yavaþ
oturduðunu belirten
Teknik Direktör Mehmet
Þahan: “Verimli bir
kamp dönemi geçirdik.
Beþ hazýrlýk maçý yaptýk.
Takýma yeni katýlan
arkadaþlar var. 14-15
futbolcuyu renklerimize
baðladýk. Transferde
komiteyle koordineli
çalýþtýk. Ben geçen sene
Petrolspor’un iki maçýný
izledim. Geçen yýl
takýmdan kalanlarýn
kararýný bu takýmla
beraber olanlar verdi.
Bizler de araþtýrdýk.
Aldýðýmýz futbolcular
hepsi benim tanýdýðým
isimler deðildi.
Petrolspor’un baþarýsý
için gece-gündüz
demeden ekip ruhunu
sezon baþlamadan
yansýttýk. Bu koordineli
lik anlamýnda faaliyetlerini tamamlamýþ olur” dedi.
Ata sporumuz olan
Karakucak Güreþlerinde
sporcularýn göstermiþ olduðu performans ilgiyle
izlendi.
çalýþma takýma yansýdý.
Herkes baþarýya
kenetlenmiþ durumda”
dedi.
Teknik Patron
Þahan, bir stoper ve
santraforu daha transfer
etmeyi hedeflediklerini
söyledi. Þahan, þöyle
devam etti: “Artý ve
eksilerimizi görmek için
önümüzde uzun bir süre
var. Salý akþamý
Batman’da
çalýþmalarýmýza devam
edeceðiz. Lige hazýr bir
Kampý ziyaret eden milletvekilleri kulüp yönetimi ve teknik heeyeti ile birlikte
Petrolspor girecek.
Taraftarýmýza iyi bir
takým izlettirmenin
hazýrlýðý içindeyiz.
Transfer çalýþmalarýmýz
devam ediyor. Bir defans
elemaný ve bir de forvet
takviyesi yapacaðýz.
Arayýþlarýmýz sürüyor.”
Milletvekillerinden
kampa ziyaret
Batman Ak Parti
Milletvekili Ziver
Özdemir, Elazýð ve Kilis
Milletvekilleri ile birlikte
Petrolspor kampýný
ziyaret etti. BoluDorukaya’da 2. etap
kamp çalýþmalarýný
sürdüren Petrolspor’u
ziyaret eden Özdemir,
Petrolspor As Baþkaný
Þahabettin Yanar, Sportif
Direktör Ýlhan Erken ve
Teknik Direktör Mehmet
Þahan’dan takým
hakkýnda bilgi aldý.
Futbolculara baþarý
dileyen Özdemir’e,
Petrolsporlu yöneticiler
de teþekkür etti.
ebat Proje Trabzon
Akçaabat Teknik Direkötrü Ayhan Alemdaroðlu, Nevþehir kampýný
deðerlendirdi. Alemdaroðlu, “Trabzon’daki çalýþmalarýn ardýndan Nevþehir’e geldik. Burada
futbolcularýmýz hem bizleri iyi tanýdý hem de gerçek performanslarýný sahaya yansýtmaya baþladý” dedi. Alemdaroðlu,
“Geçtiðimiz sezondan 56 oyuncu kalmýþtý. Bunlarýn yanýna yeni transferler yaptýk. Yeni sezon
öncesinde önceliðimiz
aile ortamý oluþturmaktý.
Bunu da %70 oranýnda
baþardýk. Kalan %30’luk
kýsmý da Trabzon’a döndüðümüzde oluþturacaðýz.
Bunun yanýnda
oyuncu grubumun %80’i
istediklerimi yapýyor. Diðerlerine ise uyarýlarda
bulunacaðýz. Eðer istenilen konuma gelmezlerse
bizerle olmayacaklar”
dedi.
“Sebatspor Bir Çýnardýr” diyen Alemdaroðlu, “Bu çýnarý bizim
yaþatabilmemiz için takýmýmýzý þampiyon yapmalýyýz. Baþkanýmýz ve
yönetim kurulumuz elinden geleni yapýyor. Gerisi biz teknik ekip ve futbolculara kaldý. Eðer bizim anlattýklarýmýzý sahada mücadele edecek
olan futbolcularýmýz ye-
rine getirebilirse o zaman
þampiyonluðun geleceðine ve çýnarý yaþatmaya
devam edeceðimizi biliyoruz” diye konuþtu.
Kýrmýzý-Beyazlý
yönetim kamp süresince
eksik görülen bölgelere
takviye yapma çalýþmalarýna pazartesinden itibaren hýz vermesi bekleniyor. Bir an önce harekete geçecek olan Sebat
Proje Trabzon Akçaabat
yönetimi, teknik direktör
Ayhan Alemdaroðlu’nun
kadrosunda görmek istediði isimlerin iþini bitirmesi ve bu oyuncularý
kadroya katmasý bekleniyor.
Ayhan Alemdaroðlu
Sebatspor lig hazýrlýklarý devam ediyor
(Ç.HAK:2328)
Mas Grup Tekstil Fabrikasýnda
çalýþtýrýlmak üzere MAKÝNACILAR,
OVERLOKCULAR, ARA ve SON
ÜTÜCÜLER, KALÝTE
KONTROLCULAR ve vasýfsýz
elemanlar alýnacaktýr.
Not: Usta makinacýya 1.000 ve 1100 TL
arasý ücret
SSK+Yemek+Servis+Dolgun ücret
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Mas Grup Tekstil
Üçtutlar Mah. 1. Fatih Sk. Kat: 2-3-4
ÇORUM
Tel: 777 05 25 - 0 543 914 87 85
Erka Ofis Kýrtasiye
Çalýþma
Arkadaþlarý Arýyor…
Müracaat Adresi: Erka Kaðýt Kýrtasiye
Çepni Mah. Ýnönü Cad. No:138
Ankara Yolu-Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Karþýsý
Tel: 333 0 777
(Ç.HAK:2341)
ELEMANLAR ARIYOR
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
(Taç Perde’nin olduðu yer)
Gerekli þartlar;
* Askerliðini yapmýþ olmak
* Sigara kullanmamak,
* En fazla 35 yaþýnda olmak.
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
ve
PAPSÝ PÝZZA
SIRIMSI ÇANTA-KIRTASÝYE
Alaybey Sokak No: 14
0 533 484 02 84
(Ç.HAK:2395)
(Ç.HAK:2414)
Kýrtasiye sektöründe deneyimli bilgisayar
kullanabilen bay eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:2311)
DEVREN
ELEMAN ARANIYOR
SATILIK PERDE
MAÐAZASI
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
* Makina Teknik Ressamlarý,
* Elektrik Teknisyenleri,
* EML Mezunu teknik
elemanlar,
* Kaynakçýlar.
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
* Çýraklar alýnacaktýr.
Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen
müracaat etmeleri rica olunur.
(Çýraklar velileri ile)
(Ç.HAK:2338)
(Ç.HAK:1740)
Yeniyol Mah. Eskisaray Sokak No: 3/D
19
Yakýnda hizmete girecek olan
Erka Ofis Kýrtasiye’de çalýþmak
üzere en az lise mezunu
tercihen kýrtasiye tecrübesi olan
Bay ve Bayan Çalýþma
Arkadaþlarý Arýyoruz.
(Ç.HAK:2340)
ELEMANLAR
ARANIYOR
PAZARTESÝ 18 AÐUSTOS 2014
(Ç.HAK:2358)
www.corumhakimiyet.net
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
doðalgaz ve su tesisatý ustalarý
alýnacaktýr.
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden
almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Leyla KATIKCI
Mustafa kýzý 1976 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:2419)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Depo
(Ç.HAK:2416)
Yeni Adliye arkasýnda 100 m2,
20 metre yola cepheli, içinde
kiracýsý bulunan dükkan
satýlýktýr.
Not: Takas olunur.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
DEVREN SATILIK
BAYAN GÝYÝM
MAÐAZASI
Gazi Caddesine yakýn halen faal
durumda bulunan iþyeri devren satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 377 13 27
Yelda KATIKCI
Adem kýzý 2002 Çorum Doðumlu
ÇÝÐDEM
MODA GELÝNLÝK EVÝ
(Ç.HAK:2419)
Mahmut ARSLAN
Ýsmail oðlu 20/9/1957 Yozgat Sorgun Doðumlu
(Ç.HAK:2416)
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
% 50 indirim
(Ç.HAK:1589)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Çorum Ticaret Borsasý’nda
ön cephe 250 tonluk yeri iyi
iþyeri depo satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 550 46 38
(Ç.HAK:2409)
(Ç.HAK:1933)
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
(Ç.HAK:2339)
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:2291)
SATILIK DÜKKAN Satýlýk Ýþyeri
0 541 690 32 38
BAYAN
ELEMAN
ARANIYOR
Akaryakýt istasyonumuzda pompacý olarak
çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Hitit Petrol
Adres: Çepni Mah. Çevreyolu Bulvarý
No: 207 Ýskilip Kavþaðý Yaný
Tel: 224 18 05
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
(Ç.HAK:2407)
Tel: 0364 226 66 76
Yazý Çarþý Mevkii Anatolia
Öz Yýldýz Isý Mühendislik
Gülabibey Mah. Cemilbey Cad.
No: 119/22 ÇORUM
Tel: 0 532 498 76 48
(Ç.HAK:2319)
(Ç.HAK:2420)
Þeker Fabrikasý’nda kampanya döneminde
çalýþacak bay elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
seyahat engeli olmayan baybayan elemanlar alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 530 190 02 38
Ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu
düzgün deneyimli sekreter aranýyor.
Mür. Tel: 0 533 922 90 21
SAHÝBÝNDEN KOMPLE
KÝRALIK BÝNA
Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde
(Selimiye Cami Yaný’nda) yurt, pansiyon,
dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait
2000 m2
bahçesi
olan 325 m2
3 adet
dükkaný
bulunan 8
daire
merkezi
ýsýtma
sistemi
mevcut bina
sahibinden
kiralýktýr.
(Ç.HAK:1863)
ELEMANLAR ELEMAN ARANIYOR
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:2370)
ALTUNAN MAKÝNA&DÖKÜM
Ankara yolu 8. Km.
0 537 273 34 35
(Ç.HAK:2374)
0 535 663 33 35
Fabrikamýzýn makine bölümünde
çalýþtýrýlmak üzere deneyimli
Cnc Freze Torna Operatörleri Alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2406)
Bahçelievler 1. Sk.
Kýz Meslek Lisesi Karþýsý
Fiyatý: 13.000 TL
(Ç.HAK:2417)
(Ç.HAK:2389)
BAY - BAYAN
DEVREN SATILIK ELEMANLAR
ALINACAKTIR
ELEMANLAR ARANIYOR
MARKET
Mür. Tel:
0 533 330
65 55
Belirsizlik can sýkýyor
Çorum Belediyespor forvet transferinde istediði Gençlerbirliði’nden Berat Tosun ve Atabey Çiçek transferinde þimdi de hafta
sonu oynanacak Ankara TSYD turnuva maçlarý sonrasý bildirildi. Ýki futbolcudan birinden söz almak isteyen Çorum
Belediyespor yönetimi yýlan hikayesine dönen bu transferde son kararý hafta içinde vermek istiyor.
Berat Tosun’un taliplisi çok o kulübünde kalmak istiyor
Ç
orum Belediyespor’un
Gençlerbirliði’nden
transfer etmek istediði iki
isim Atabey Çiçek ve Berat
Tosun’da belirsizlik sürüyor. Baþkan Zeki Gül’ün
ýsrarla almak istediði iki
futbolcunun ve Gençlerbirliði’nin net tavýr ortaya koyamamasý en büyük sýkýntý.
Baþkan Zeki Gül ve
iþadamý Uður Barlýk’ýn
Gençlerbirliði baþkaný Ýlhan Cavcav’ý ziyaretlerinde, futbolcularýn ikna edilmesi halinde iki futbolcudan birini vermeyi kabul
etmiþti. Ancak, tecrübeli
baþkan Cavcav futbolcu
fabrikasý gibi çalýþan kulübüne gelen kulüp temsilcilerine genelde söylediði bu
cümle transferin önünü açmadý.
Ziyaret sonrasýnda
Baþkan Gül, Gençlerbirliði
alt yapý sorumlusu hemþehrileriyle görüþerek bu
transfer için destek istemiþti. Ýki Çorumlu Teknik
adam futbolcularýn transferinin gerçekleþmesi futbolcularla ikili görüþmeler
yaptýlar.
Tüm bu görüþmelir
sonucunda ortaya net bir
karar çýkmadý. Çorum Belediyespor’dan Murathan
ile takým arkadaþý olan iki
golcü arkadaþlarý ile görüþmelerinde kendilerini PTT
1. ligden ve 2. ligden çok
talip olduðunu bu yüzden
3. ligi fazla düþünmediklerini söylüyorlar.
Ayný
futbolcular
Gençlerbirliði’nin Alt Yapý
Sorumlularý gerek Baþkan
Zeki Gül gerekse Genel
Kaptan Hamit Iþýk ile
görüþmelerinde ise çok
daha olumlu konuþuyorlar. Hatta fiyat pazarlýðýna bile giren iki
futbolcudan birisinin
takýma kazandýrýlmasý
için þimdiki süreç 2324 Aðustos’ta Ankara’da
oynanacak
TSYD kupasý maçlarý.
Gençlerbirliði
Teknik Heyeti iki futbolcuya bu turnuva
maçlarda forma vere-
ceði bu maçlardaki performansýna göre kiralýk verilip verilmeyeceðini kararlaþtýracaðýný bu yüzden
transferin hafta sonundan
önc olmasý mümkün görümüyor.
Belediyespor Yönetimi hafta sonunda oynayacak maçlar sonunda çýkacak karar öncesinde iþi garantiye almak istiyor. Bu
hafta içinde yöneticilerden
bir grubun Ankara’ya giderek gerek futbolcular gerekse teknik heyet ile görüþerek, iki futbolcudan birisinin Çorum Belediyespor’a verilmesi konusunda
kesin bir cevap almayý
planlýyor.
Baþkan Zeki Gül, bu
hafta içindeki görüþmelerden iki futbolcudan birinden garanti almalarý halinde arayýþa son verecekleri-
ni aksi takdirde kontenjanda olsa diðer alternatifleri
devreye sokarak forvet
transferine noktayý koyacaklarýný söyledi. Gül, iki
futbolcunun bu sezon takýmýn hücum gücüne çok büyük katký yapacaklarýna
inandýklarý için ýsrarcý olduklarýný belirterek en kýsa
sürede forvet konusunda
gerekeni yapacaklarýný sözlerine ekledi.
Atabey Çiçek’in taliplileri de oldukça fazla
PAZARTESÝ 18 AÐUSTOS 2014
Kaldýðý yerden devam
Üç günlük iznin ardýndan son etap çalýþmalarýna cumartesi günü Çorum’da
baþlayan Çorum Belediyespor’da Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yüklemeye
kaldðý yerden devam ediyor. Kýrmýzý Siyahlýlar bir hafta daha çift antrenmanla
yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürecek.
Ýncedal’dan son uyarýlar
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal son etap çalýþmalarý
öncesinde futbolcularla yaptýðý toplantýda uyarýlarda bulundu. Ýncedal, bir hafta
daha yüklemenin ardýndan antrenman temposunun düþeceðini belirterek
futbolculardan son dönemi en iyi þekilde deðerlendirmelerini istedi.
Ç
orum Belediyespor
Teknik Direktörü
Yavuz Ýncedal’dan futbolculara son etap çalýþmalarý öncesinde uyarýlar geldi.
Nevþehir kampýnýn
ardýndan üç gün izne çýkan Çorum Belediyespor’un cumartesi akþamý
Nazmi Avluca sahasýnda
yaptýðý son etabýn ilk ça-
lýþmasý öncesinde saha
içinde futbolcularla bir
toplantý yapan Ýncedal
uyarýlarda bulundu.
Ýlk iki etap çalýþmalarýndaki performanslarýndan dolayý futbolcularý kutlayan Ýncedal, aðýr
çalýþma temposuna raðmen performanslarýndan
memnun olduðunu belirttiði futbolcularý son
etapta da ayný ciddiyet
içinde olmalarýný istedi.
Son etap çalýþmalarýnda ilk bir haftalýk bölümde yükleme antrenmanlarýnýn süreceðini
belirten Ýncedal, bu çalýþmalarda fiziksel olarak
istedikleri düzeye geleceklerini belirterek ‘Bu
çalýþmalarda alacaðýnýz
fizik kondisyon sizleri
Hentbol klasmanlarý
seminerden geçti
16-17 Aðustos tarihlerinde Antalya Grida City Hotel’de
düzenlenen seminere ilimizden Klasman Gözlemcisi
Turgay Görkem ile klasman hakemleri Taner Adýklý ve
Sami Öncel katýldýlar.
H
entbol Klasman Hakem ve Gözlemcilerinin sezon baþý semineri
hafta sonunda Antalya’da yapýldý. 1617 Aðustos tarihleri arasýnda Antalya
Grida City Hotel’de yapýlan seminere
ilimizden gözlemci Turgay Görkem
ile klasman hakemleri Taner Adýklý ve
Sami Öncel katýldýlar.
Cumartesi günü otele yerleþen
hentbol hakem ve gözlemcileri ayný
gün yapýlan seminerlere katýldýlar.
Hentbol hakemleri önce fiziksel testten geçtiler. Erkek hakemler 80 bayan
hakemler ise 70 mekik çektiler. Bu
testte baþarýlý olan hakemler seminere
katýldýlar.
Ýki gün süren seminerde Hentbol
Federasyonu Merkez Hakem Komitesi üyeleri tarafýndan yeni sezon çalýþmalarý uygilamalarý hakkýnda ayrýntýlý
bilgiler verildi. Seminere katýlan Çorum Klasman Gözlemcisi Turgay
Görkem ve hakemler Taner Adýkdý ve
Sami Öncel seminerde verilen bilgileri il hakemlerine yeni sezon öncesinde
aktarmak için bir organize düzenleyecekler.
Turgay Görkem, Taner Adýklý ve Sami Öncel Antalya’da düzenlenen seminerde
sezon içinde çok rahat ettirecek. Oldukça aðýr sahalarda zorlu maçlar oynayacaksýnýz. Fiziksel
olarak güçlü olmadýðýnýz
takdirde takýma ve kendinize bir faydanýz olmaz.
Bu bir haftalýk sürecin ardýndan lig haftasý
çalýþmalarýna baþlayacaðýz. Fiziksel olarak istediðimiz düzeye geldiniz
ancak taktiksel olarak
eksiklerimiz daha çok.
Bu nedenle son etap çalýþmalarda buna aðýrlýk
vereceðis. Bir anlamda
bu dönem göstereceðiniz
performans ligde formayý almanýza büyük katký
saðlayacaktýr.
Forma
kapma mücadelesinde
herkesin þansý eþit olduðunu sakýn unutmayýn.
Formayý herkes kendisi
alacak biz sadece o ismi
açýklayacaðýz’ dedi.
Ç
orum Belediyespor
yeni sezon
haszýrlýklarýnýn son
etabýna cumartesi akþamý
yaptýðý çalýþma ile
baþladý. Çorum’da yaptýðý
ilk etabýn ardýndan 12
gün süren Nevþehir
kampýnda yaptýðý çalýþma
ve oynadýklarý hazýrlýk
maçlarý ile yeni sezon
hazýrlýklarýný
sürdürmüþtü. Kampýn
ardýndan üç gün izin
verilen kýrmýzý siyahlý
futbolcular cumartesi
akþam saat 18.00’de son
etabýn ilk çalýþmasý için
Nazmi Avluca sahasýnda
çýktýlar.
Teknik Direktör
Yavuz Ýncedal
yönetimindeki çalýþmaya
sakatlýðý bulunan Osman
Kaç dýþýnda tüm
futbolcular katýldýlar.
Adelelerinde zorlanma
olan Buðra ve Murathan
ise takýmdan ayrý olarak
düz koþu ve güçlendirme
hareketleri yaptýlar.
Çalýþma öncesinde
Teknik Direktör Ýncedal,
futbolcularla bir toplantý
yaparak son etap
çalýþmalarý hakkýnda
bilgiler verdi. Daha sonra
toplu olarak yapýlan koþu
ardýndan gruplar halinde
serbest koþu ile devam
eden antrenman önce elle
oynanan oyun son
bölümde de taktik
Osman Kaç
ameliyat olacak
Ç
orum
Belediyespor’da Osman Kaç
ameliyat olacak. Genç file bekçisi ayak bileðindeki rahatsýzlýk nedeniyle
bu hafta içinde ameliyat
olacak.
Yaklaþýk iki yýldýr
ayak bileðindeki rahatsýzlýk nedeniyle aðrý çeken
Osman Kaç’ýn sað ayak
bileðindeki kýkýrdaklarda
ödem oluþtuðu ve bu
erozyonun geçmemesi
nedeniyle kendisine sýkýntý verdiði belirtildi.
Osman Kaç’ýn bu
hafta içinde ameliyat olacaðý ve 15 gün takýmdan
uzak kalacaðý daha sonra
çalýþmalara baþlayacaðý
açýklandý.
çalýþma ile tamamlandý.
Kýrmýzý Siyahlý
takýmda futbolcularýn aðýr
geçen kampýn ardýndan
verilen üç günlük izin
sonunda oldukça
dinlenmiþ olduklarý
gözlendi.
Belediyespor yeni
sezon hazýrlýklarýný dün
sabah ve akþam yaptýðý
çift antrenmanla
sürdürdü. Kýrmýzý
Siyahlýlar sabah
çalýþmasýnda ‘Polimetrik’
sýçramayý geliþtirmeye
yönelik hareketler
yaptýlar. Bu çalýþmayada
Osman Kaç katýlmazken
Buðra, Murathan ve son
bölümdede Oðuzhan
takýmdan ayrý olarak düz
koþu yaptý.
Kýrmýzý Siyahlý
takým dün akþam
çalýþmasýný ise saat
Futbol Klasmanlarý sezon baþý
seminer ve koþusu yarýn
Futbol Klasman hakemlerinin sezon baþý semineri ve ilk
atletik koþusu yarýn Samsun’da yapýlacak. Seminer ve
kursa ilimizden futbol hakem ve gözlemcilerinden toplam
14 kiþilik bir grup katýlacak.
K
lasman Hakem ve Gözlemcilerine yönelik Sezon Baþý Eðitim Semineri ve Atletik Testler 19 Aðustos
Salý günü gerçekleþtirilecek.
Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre; 19 Aðustos
Salý günü saat 12:00'de Samsun Öðretmen Evinde 12. Bölgeye baðlý Hakem ve Gözlemciler Eðitim Seminerine katýlacaklar. Saat 15:00'e kadar sürecek seminerin ardýndan Klasman
Hakemlerine yönelik Atletik Testler
Ýlk Adým Atletizm Pistinde Merkez
Hakem Kurulu 12. Bölge Sorumlusu
Turgay Güdü'nün gözetiminde gerçekleþtirilecek. Atletik Testleri baþarý
Osman Kaç
18.00’de yine Nazmi
Avluca sahasýnda yaptý.
Isýnma hareketlerinin
ardýndan teknik ve taktik
çalýþma ile devam eden
antrenman daha sonra gol
vuruþu çalýþmasý ile
devam etti. Belediyespor
son etap çalýþmalarýný
bugün sabah ve akþam
yapacaðý çift antrenmanla
sürdürecek.
ile bitiren hakem ve yardýmcý hakemler baþlayacak sezonda görev almaya
hak kazanacaklar.
Çorum’un yeni sezonda Ulusal
Hakem olarak Celal Bayraklý, Ulusal
Yardýmcý hakemler Gökhan Yumlu ve
Özcan Genel, Bölgesel Hakem olarak
Mehmet Ali Cýrýl ve Serhat Sarkandý,
Bölgesel Yardýmcý hakem olarak
Yüksel Basar, Mahmut Selçok, Ahmet Ecevit, Emrah Okan, Burak Þahinkara, Yalçýn Kara ve Emre Alagöz
görev yapacak. Ulusal Gözlemci olarak Recai Kuzey ve Kahraman Ölçer,
Bölgesel Gözlemci olarakta Mustafa
Alagöz ve Mustafa Býçakcý görev yapacak.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
16 072 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content