close

Enter

Log in using OpenID

AFW-501 AFB-501 AFX-501

embedDownload
FIRIN
AFW-501
AFB-501
AFX-501
Deðerli Müþterimiz,
Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen
ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.
Kullanma kýlavuzunuz en yeni teknoloji ile imal edilmiþ olan cihazýnýzý, güvenle ve en yüksek
verimle kullanmanýza yardýmcý olmak amacýyla hazýrlanmýþtýr.
Cihazýnýzý kullanmadan önce, doðru ve güvenli yerleþtirme, bakým ve kullaným için temel
bilgileri içeren bu kýlavuzu dikkatli bir þekilde okuyunuz ve ürününüzün montajý için, size en
yakýn VESTEL Yetkili Servisi’ ne müracaat ediniz.
“BU ÜRÜN ELEKTRIK AKSAMLARI IÇERDIGI IÇIN, ÜRÜNÜN ILK MONTAJ VE DEVREYE ALINMASI
ISLEMININ VEYA SÖZ KONUSU ISE TASINMA ISLEMI SONRASI MONTAJININ VESTEL YETKILI SERVISLERI
TARAFINDAN YAPILMASI GEREKLIDIR. AKSINE DURUMLARDA MEYDANA GELEBILECEK SORUNLARDAN
VESTEL TÝCARET A.S. VEYA VESTEL BEYAZ ESYA A.S. SORUMLU TUTULAMAZ.”
CE Uygunluk Beyaný;
Bu cihaz, aþaðýdaki güvenlik direktiflerine uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir.
- Alçak gerilim direktifi, 2006/95/EC
- EMU direktifi, 2004/108/EC
- CE markalama direktifi, 93/68/EEC
ÝÇÝNDEKÝLER
1. Ürün Tanýtýmý ve Özellikleri
2. Uyarýlar
3. Kurulum ve Kullanýma Hazýrlýk
4. Fýrýnýn Kullanýmý
5. Fýrýnýn Temizlik ve Bakýmý
6. Servis ve Nakliye
1
Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLÝKLERÝ
Ankastre Fýrýn
1
2
3
6
9
7
8
4
10
11
5
2
Parça Listesi:
1- Kontrol Paneli
2- Fýrýn Kapak Kulbu
3- Fýrýn Ön Kapak
4- Tepsi
5- Alt Isýtýcý
6- Üst Isýtýcý
7- Tel Izgara
8- Raflar
9- Fýrýn Lambasý
10- Fan
11- Hava çýkýþ panjurlarý
Bölüm 2: UYARILAR
CÝHAZINIZI KULLANMADAN ÖNCE AÇIKLAMALARI DÝKKATLÝCE VE TAMAMINI OKUYUNUZ VE GEREKTÝÐÝNDE
BAÞVURMAK ÝÇÝN UYGUN BÝR YERDE SAKLAYINIZ.
CiHAZ KILAVUZU BÝRDEN FAZLA MODEL BÝLGÝSÝ ÝÇÝN OLUÞTURULMUÞTUR. CÝHAZINIZ, KILAVUZ ÝÇERÝSÝNDE
BAHSEDÝLEN ÖZELLÝKLERÝ ÝÇERMÝYOR OLABÝLÝR. OPERASYON KILAVUZUNDA ÞEKÝLLÝ ÝFADELERÝ OKURKEN DÝKKAT
EDÝN.
Genel Güvenlik Uyarýlar:
Bu cihaz, denetim saðlanmasý veya cihazýn güvenli bir þekilde kullanýlmasý ve
karþýlaþýlan tehlikelerin anlaþýlmasý ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaþlarý 8
ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, iþitsel veya akli yetenekleri azalmýþ veya
tecrübe ve bilgi eksikliði olan kiþiler tarafýndan kullanýlabilir. Çocuklar cihaz ile
oynamamalýdýr. Temizleme ve kullanýcý bakýmý çocuklar tarafýndan denetimsiz
olarak yapýlmamalýdýr.
Cihaz ve eriþilebilir bölümleri, kullaným esnasýnda sýcaktýr. Isýtma elemanlarýna
dokunmaktan kaçýnmak için özen gösterilmelidir. Sürekli gözetim saðlanmýyorsa
8 yaþ altýndaki çocuklar uzak tutulmalýdýr.
UYARI: Yangýn tehlikesi: Malzemeleri piþirme yüzeyinde muhafaza etmeyiniz.
UYARI: Yüzey çatlak ise, elektrik çarpmasý ihtimalini önlemek için cihazýn
devresini kapatýnýz.
Cihaz harici bir zamanlayýcý veya ayrý bir uzaktan kumanda sistemi ile çalýþmak
üzere tasarlanmamýþtýr.
Kullaným sýrasýnda, cihaz ýsýnýr. Fýrýn içersinde yer alan ýsýtýcýlara dokunmamaya
özen gösterilmelidir.
Kullaným sýrasýnda,kulp normal bir kullaným için kýsa süre içersinde ýsýnabilir.
3
Fýrýn kapý camýný ve diðer yüzeyleri sert aþýndýrýcý temizleyiciler ve keskin metal
spatula ile temizlemeyiniz.
Bu iþlemler yüzeylerin çizilmesine sebep olabilir. Bu çizikler camlarýn kýrýlmasý veya
yüzeylerin zarar görmesine sebep olabilir.
Cihazý temizlemek için buharlý temizleyici kullanmayýnýz.
UYARI:Elektrik çarpmasý riskini yok etmek için lamba deðiþtirilmeden önce cihazýn
elektrik baðlantýsýnýn kesildiðinden emin olunmalýdýr.
DÝKKAT:Piþirme veya ýzgaranýn kullanýmý sýrasýnda ulaþýlabilen kýsýmlar sýcak
olabilir. Küçük çocuklar uzak tutulmalýdýr.
Ürününüz tüm kabul edilebilir yerel ve uluslararasý standartlara ve yönetmeliklere uygun üretilmiþtir.
Bakým ve onarým çalýþmalarý sadece yetkili servis teknisyenleri tarafýndan yapýlýr. kurulumun ve bakýmýn yetkili
olmayan teknisyenler tarafýndan yapýlmasý sizin için tehlikeli olabilir. Herhangi bir þekilde cihazýn özelliklerini
deðiþtirmek veya düzenlemek tehlikelidir.
Kurulum öncesi ürününüzün yerel daðýtým koþullarýnýn (doðal gaz ve gaz basýncýnýn ya da voltaj ve frekansýnýn) ve
cihazýn ayarlarýnýn uygun olduðundan emin olun. Bu cihaz için uygun koþullar etikette belirtilmiþtir
DÝKKAT: Bu cihaz sadece yemek piþirmek ve ev tipi cihaz olarak tasarlanmýþtýr ve baþka herhangi bir amaç ya da
baþka bir cihaz ile kullanýlmamalýdýr. Ticari þekilde ve ev tipi olmayan kullaným gibi ve oda ýsýtmada kullaným gibi.
Ürünü kapý kulbundan tutarak çekmeye ya da kaldýrmaya çalýþmayýn.
Güvenliðinizi saðlamak için tüm olasý güvenlik önlemleri alýnmýþtýr. Cam kýrýlabileceðinden temizlik yaparken
çizilmeleri önlemek için dikkatli olunmalýdýr. Aksesuarlar ile cihaza darbe uygulamaktan kaçýnýlmalýdýr.
Kurulum sýrasýnda elektrik kablosunun zarar görmediðinden emin olunmalýdýr. Eðer elektrik kablosu zarar
görürse,üretici (servis veya yetkili kiþi) tarafýndan kaza riskini önlemek için deðiþtirilmelidir.
Eðer cihazýn piþirme yüzeyi camdan ise;
DÝKKAT: "Piþirme yüzeyindeki camýn kýrýlmasý durumunda":
- derhal tüm gazlý yanýcýlarý , elektrikli yanýcýlarý kapatýn ve cihazý güç kaynaðýndan izole edin.
- cihazýn yüzeyine dokunmayýn
- cihazý kullanmayýn.
Fýrýn kapýsý açýk iken çocuklarýn kapýya týrmanmasýna ve üzerine oturmasýna izin verilmemelidir.
4
Kurulum Uyarýlarý:
Cihazý, kurulumu tamalanmadan çalýþtýrmayýnýz.
Bu cihaz yetkili bir tesknisyen tarafýndan kurulmalý ve kullanýma alýnmalýdýr. Yetkisiz kiþiler tarafýndan yapýlmýþ
hatalý yerleþim ve kurulumdan kaynaklanacilecek herhangi bir zarardan üretici firma sorumlu deðildir.
Cihazý açtýðýnýzda, taþýnma sýrasýnda herhangi bir zarar görmediðinden emin olunuz. Herhangi bir kusur olmasý
durumunda cihazý kullanmayýnýz ve derhal yetkili servisini arayýn. Paketlemede (naylon,zýmba, strafor… vs)
çocuklar zararlý olabilecek malzemeler kullanýldýðýndan bu malzemeler toplanmalý ve derhal atýlmalýdýr.
Cihazý atmosferik etkilerden koruyunuz. Güneþ, yaðmur,kar ve benzeri etkilere maruz býrakmayýnýz.
Cihazýn bulunduðu kabinin malzeme dayaným sýcaklýðý en az 100°C olmalýdýr.
Kullaným Sýrasýnda :
Cihazý ilk kez çalýþtýrdýðýnýzda izolasyon malzemesi ve ýsýtýcýlardan keskin bir koku gelecektir.Bu sebeple,fýrýný
kullanmadan önce 45 dakika boyunca masimum sýcaklýklýkta çalýþtýrýn ve ayný zamanda cihazýn kurulu olduðu
odayý havalandýrýn.
Kullanýmý sýrasýnda, fýrýnýn iç ve dýþ yüzeyleri ýsýnýr. Fýrýn kapaðýný açarken, fýrýndan çýkan sýcak buhardan
kaçýnmak için geri çekilin. Yanma riski olabilir.
Yanýcý veya patlayýcý maddeleri cihaz kullaným sýrasýndayken yakýnýna koymayýn.
Her zaman fýrýna yiyecek koymak ve fýrýndan yiyecek almak için fýrýn eldiveni kullanýn.
Katý veya sývý yaðlar ile piþirirme yaparken piþiriciyi yalnýz býrakmayýn. Yaðlar aþýrý ýsýnma durumuna yangýna
neden olabilir. Yaðdan kaynaklanan alevlere su dökmeyin. Böyle bir durum meydana geldiðinde; alevi boðmak
amacýyla; tencereyi veya tavayý kapak ile kapatýn.
Eðer uzun süre cihazý kullanmayacaksanýz, cihaz fiþini çekiniz. Kontrol düðmelerini kapalý tutun. Ayrýca, cihazý
kullanmadýðýnýzda; gaz vanasýný her zaman kapalý tutun.
Cihazý kullanmadýðýnýzda kumanda düðmelerinin her zaman "0" (durdur) konumunda olduðundan emin olun.
Tepsiler çýkarýlýrken eðim yapabilir. Sýcak sývýnýn dökülmesine izin vermemek için dikkatli olun.
Fýrýn kapý veya çekmece açýkken, üzerine herhangi bir þey býrakmayýn. Cihazýnýzýn dengesi bozulabilir veya kapak
kýrýlabilir.
Çekmece içine aðýr veya yanýcý þeyler (naylon, plastik torba, kaðýt, kumaþ ... vb) koymayýn.
5
Cihazýnýzý Kullanýrken Þu Hususlara Dikkat Edin !!!
Cihazýnýzý mutlaka topraklý hat ile kullanýn.
Cihazýn elektrik kablosunu sýcak yerlere yakýn koymayýn. Ocak yakýnýndan geçirmeyin. Elektrik kablosu hasar
gördüðünde en yakýn VESTEL Yetkili Servisi’ ne baþvurun.
Saatli modellerde ilk kullanýmda veya elektrik kesintilerinde saati mutlaka ayarlayýn.
Piþirme yaptýðýnýz ortamda ýsý ve nem oluþur. Mutfaðýnýzý iyice havanlandýrýn.
Fýrýnýnýzý ilk çalýþtýrdýðýnýzda izolasyon malzemeleri ve ýsýtýcý elemanlarýndan kaynaklanan bir koku yayýlacaktýr.
Bunun için, kullanmadan önce fýrýnýnýzý en yüksek sýcaklýkta sýcaklýkta 45 dakika içi boþ olarak çalýþtýrýnýz. Bu
esnada fýrýnýn bulunduðu yerin iyi havalandýrýlmasý gerekmektedir.
Fýrýn kýsmýný kullanýrken, fýrýn bölmesi sýcak olacaðýndan iç kýsma ve ýsýtýcýlara dokunmayýn.
Yanýcý ve tutuþabilen maddeleri fýrýn içine koymayýn.
Fýrýn kýsmýný kullanýrken, fýrýn dýþ yüzeyi sýcak olabileceðinden dikkatli olun. Çocuklarý fýrýndan uzak tutun.
Fýrýn kapaklarý açýk iken, çocuklarýn kapak üzerine çýkmasýna veya oturmasýna izin vermeyin.
Ürün üzerindeki basýlý dökümanlarda belirtilen deðerler, ilgili standartlara göre laboratuar ortamýnda elde
edilen deðerlerdir. Bu deðerler; ürünün kullaným ve ortam þartlarýna göre deðiþebilir.
En kaliteli parçalar ve malzemeler ile üretilen bu modern, fonksiyonel ve pratik fýrýn; ihtiyaçlarýnýza her
bakýmdan cevap verecektir. Ýlerleyen zamanlarda herhangi bir sorun yaþamamanýz ve baþarýlý sonuçlar
alabilmeniz için mutlaka bu kýlavuzu okumalýsýnýz. Aþaðýdaki bilgiler, doðru yerleþtirme ve servis iþlemleri için
gerekli olan kurallardýr. Özellikle cihazý yerleþtirecek teknik kiþi tarafýndan okunmalýdýr.
Orjinal yedek parça kullanýlmamasýndan kaynaklanan ürün arýzalarýnda þirketimiz sorumlu tutulamaz.
6
Bölüm 3: KURULUM VE KULLANIMA HAZIRLIK
En kaliteli parçalar ve malzemeler ile üretilen bu modern, fonksiyonel ve pratik fýrýn; ihtiyaçlarýnýza her bakýmdan
cevap verecektir. Ýlerleyen zamanlarda herhangi bir sorun yaþamamanýz ve baþarýlý sonuçlar alabilmeniz için
mutlaka bu kýlavuzu okumalýsýnýz. Aþaðýdaki bilgiler, doðru yerleþtirme ve servis iþlemleri için gerekli olan
kurallardýr. Özellikle cihazý yerleþtirecek teknik kiþi tarafýndan okunmalýdýr.
FIRININIZIN MONTAJI ÝÇÝN VESTEL YETKÝLÝ SERVÝSÝ’NE BAÞVURUNUZ!!!
3.1 FIRININ YERLEÞTÝRÝLMESÝ:
Fýrýnýnýzý yerleþtirirken dikkat edilmesi gereken bazý hususlar vardýr. Daha sonra ortaya çýkabilecek sorunlarýn ve
tehlikeli durumlarýn önüne geçebilmek için mutlaka aþaðýdaki önerilerimizi dikkate alýn!
Fýrýnýn yeri seçilirken, buzdolabý yanýnda olmamasýna, yakýnýnda çabuk tutuþacak perde, muþamba v.b. yanýcý ya
da parlayýcý maddeler olmamasýna dikkat edilmelidir.
Fýrýnýn yakýnýndaki mobilyalar 100º C üzerindeki sýcaklýða dayanýklý malzemeden yapýlmýþ olmalýdýr.
Ocaðýnýzý monte edeceðiniz tezgah ve kullaným sýrasýnda sýcak tencerelerin yakýn durup etkileyebileceði arka ve
yan duvarlar, ýsýya dayanýklý malzemeden yapýlmýþ olmalýdýr, deðilse de ýsýnýn etkileyebileceði kýsýmlara bunu
saðlayacak ilave tedbir düþünülmelidir. Ayrýca kaplama yüzeylerde, kaplamanýn atmamasý için, kullanýlan
yapýþtýrýcý da 100ºC sýcaklýða kadar dayanýklý olmalýdýr. Özellikle PVC kaplý yüzeyler tavsiye edilmese de,
kullanýlmasý durumunda ýsýya dayanýklý olduðundan emin olunuz. Ayrýca bu tip malzemeleri seçerken sýcaklýktan
dolayý sararma ile karþýlaþmamak için koyu renkleri tercih ediniz.
Ankastre fýrýnýnýzý bir ocakla kombine ettiyseniz, ocaðýn üzerinde bulunan duvar dolaplarý ve aspiratörler için
gerekli olacak deðiþiklik ve ocak tablasýndan olan minimum yükseklikler, Þekil 1' de gösterilmiþtir. Buna göre,
aspiratör ocak tablasýndan minimum 65cm yükseklikte olmalýdýr. Aspiratör yok ise bu yükseklik 70cm' den az
olmamalýdýr.
Min. 60 cm.
ASPÝRATÖR
Þekil 1
7
3.2. FIRININ MONTAJI:
Dolap Ölçüleri
1. veya 2. montaj
þeklini tercih edebilirsiniz.
2. Tip montajda ürün tamamen dolaba gömülür.
1. Tip montajda ise yalnýzca arka gövde tamamen dolaba gömülür.
55
5m
59
m
5m
m
A DETAYI
m
0m
m
5m
570mm
C
55
590mm
57
En az 4 cm ya da giriþin
sonuna kadar bir
parça yerleþtiriniz.
Montaj vidalarý
Ürün ölçüleri
Ahþap kýsým
B DETAYI
Mutfak tezgahý
Tezgah üstü
ile fýrýn pano
arasý min. 25mm
olmalý
Pano
Ön çerçeve
C DETAYI
Ocak
Tezgah üstü ile fýrýn
düzlemi arasý
min. 50mm
olmalý
Montaj vidasý
Ankastre fýrýn
Ara parçasý
Fýrýný öne doðru iterek dolabýn içine yerleþtirin. Fýrýn kapaðýný açýn, fýrýn çerçevesi üzerinde bulunan deliklere 2
adet vida takýn ve ürün çerçevesi ahþap yüzeyine sabitlenene kadar vidalarý sýkýn.
8
Fýrýnýnýn montajýnýn yapýlacaðý dolabýn ölçülerinin ve malzemesinin doðru olmasý ve sýcaklýk artýþýna dayanmasý
gerekir. Doðru bir montaj iþleminde; elektrikli parçalarla veya izole edilmiþ parçalarla temasýn önlenmiþ olmasý
gerekmektedir. Ýzolasyonu saðlayan parçalarýn, hiçbir alet kullanýlarak çýkarýlmayacak þekilde takýlmasý
saðlanmalýdýr.
Cihazý buzdolabý veya derin dondurucu yakýnýna kurmanýz tavsiye edilmez. Aksi halde yayýlan ýsý nedeniyle bu
cihazlarýn performansý olumsuz yönde etkilenecektir.
3.3 ELEKTRÝK BAÐLANTISI VE EMNÝYETÝ :
Elektrik baðlantýsý sýrasýnda, kesinlikle aþaðýdaki talimatlara uyulmalýdýr:
Topraklama kablosu, mutlaka( ) topraklama iþareti olan vidayla baðlanmalýdýr. Besleme kablosunun baðlantýsý
Þekil 2' deki gibi olmalýdýr. Eðer cihazýn kurulacaðý yerde, yönetmeliklere uygun topraklý priz mevcut deðilse,
derhal Yetkili Servisi arayýn.
Topraklý priz cihazýn yakýnýnda olmalýdýr. Kesinlikle uzatma kablosu kullanýlmalýdýr.
Besleme kablosu ürünün sýcak yüzeyine temas etmemelidir.
Besleme kablosunun zarar görmesi halinde, mutlaka VESTEL Yetkili Servisi’ ni arayýn. Kablo, Yetkili Servis
tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Cihazýn elektrik baðlantýsý Yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Minimum 3G1,5mm² H05VV-F/H05RR-F tipi
besleme kablosu kullanýlmalýdýr.
Yanlýþ elektrik baðlantýsý cihaza zarar verebilir. Böyle bir zarar garanti kapsamýnda deðildir.
N
SARI + YEÞÝL
L
MAVÝ
KAHVERENGÝ
Cihaz 220-240V~ elektriðe baðlantý yapýlabilecek þekilde ayarlanmýþtýr. Þebeke elektriði, verilen bu deðerden
farklý ise derhal Yetkili Servisi arayýnýz.
Üretici Firma Güvenlik Normlarýna Uymamaktan
Kaynaklanan Her Türlü Hasar ve Zarara Karþý
Hiçbir Sorumluluk Taþýmadýðýný Beyan Eder!
Þekil 2
9
3.4 GENEL UYARILAR VE ÖNLEMLER :
Cihazýnýz; elektrikli cihazlara iliþkin ilgili emniyet talimatlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Bakým ve onarým
çalýþmalarýný, sadece üretici firma tarafýndan eðitilmiþ Yetkili Servis teknikerlerinin yapmasý gerekir. Kurallara
uyulmadan yapýlan kurulum ve onarým çalýþmalarý tehlikeli olabilir.
Cihazýnýz çalýþýrken dýþ yüzeyleri ýsýnýr. Fýrýnýn iç yüzeyini ýsýtan elemanlar ve dýþarý çýkan buhar oldukça sýcaktýr.
Cihaz kapatýlmýþ olsa dahi bu kýsýmlar belli bir süre daha sýcaklýðýný muhafaza eder. Sýcak yüzeylere kesinlikle
dokunmayýn. Çocuklarý uzak tutun.
Katý ya da sývý yaðlar ile piþirme iþlemi yapýlýrken ocaðýn baþýndan uzaklaþmayýn. Aþýrý ýsýnma durumunda yað, alev
oluþturabilir. Alevlenen yaðýn içine kesinlikle su dökmeyin. Bu durumda oluþan alevi boðmak için tencere ya da
tavayý kapaðý ile kapatýn ve derhal ocaðý kapalý konuma getirin.
Fýrýnýnýzda piþirme yapabilmeniz için fýrýn fonksiyon ve sýcaklýk ayar düðmelerinin ayarlanmasý ve fýrýn saatinin
programlanmasý gerekir. Aksi durumda fýrýn çalýþmaz.
Fýrýn kapýsý açýkken üzerine herhangi bir þey koymayýn. Cihazýn dengesini bozabilir ya da kapaðý kýrabilirsiniz.
Cihazýnýzý kullanmadýðýnýz zamanlarda fiþi prizden çýkarýn.
Cihazýnýzý atmosferik etkilerden koruyun. Güneþ, yaðmur, kar, toz, v.b. etkiler altýnda býrakmayýn.
Aldýðýnýz cihaz, ev tipi kullaným için üretilmiþ olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanýlabilir. Ticari ya da
toplu kullanýma uygun deðildir. Tüketicinin buna aykýrý kullanýmýnda, TKHK hükümlerinde belirlenmiþ, ücretsiz
onarým ve garanti süresi içindeki arýzalardan üretici ve satýcýnýn mesuliyetinin kalktýðýný önemle belirtiriz.
10
Bölüm 4: FIRININ KULLANIMI
4.1 KONTROL PANELÝ:
Fýrýn Fonksiyon
Kumanda Düðmesi
Fýrýn Termostat
Düðmesi
4.2 FIRIN KISMININ KULLANIMI:
Fýrýn Fonksiyon Kumanda Düðmesi
Fýrýn fonksiyonlarýný seçmenizi saðlar (Þekil 3). Bir sonraki bölümde ve Tablo
2’ de fonksiyonlar açýklanmýþtýr. Fonksiyon seçici düðme ile birlikte fýrýn
termostat düðmesini de seçtiðiniz bir sýcaklýk deðerine getirmeniz
gerekmektedir. Aksi halde seçtiðiniz fonksiyon kademesi çalýþmaz.
Þekil 3
Fýrýn Termostat Düðmesi
Fýrýn sýcaklýðýný seçmenizi saðlar (Þekil 4). Fýrýn fonksiyon kumanda düðmesi
ile kullanýlýr. Fýrýnýnýzýn içindeki sýcaklýk, ayarladýðýnýz deðere ulaþtýðýnda
termostat devreyi keser ve termostat ýþýðý söner. Sýcaklýk ayarlanan deðerin
altýna düþtüðünde ise, termostat tekrar devreye girer ve termostat ýþýðý
yanar.
Þekil 4
11
Fýrýn Fonksiyonlarý Kullanýmý:
Buz Çözücü Fonksiyon (Defrost) :
Düðmeyi belirtilen iþaretin üzerine getirmek suretiyle, donmuþ gýdayý fýrýna
yerleþtirerek buz çözme iþlemini baþlatabilirsiniz. Bu fonksiyon; yiyeceði
piþirmeyen, sadece buzlarýnýn kýsa zamanda çözülmesine yardýmcý olan bir
programdýr. Buzu çözülecek yiyeceði; alttan üçüncü raf desteðine koyacaðýnýz
tel raf üzerine yerleþtirin (Þekil 5). Buzun çözülmesinden dolayý birikecek suyu
toplamak için alt rafa bir fýrýn tepsisi yerleþtirin.
Þekil 5
Alt - Üst Isýtýcý Fonksiyonu ( Statik Piþirme ) :
Geleneksel yöntem olarak tanýmlanan bu piþirmede; alt ve üst rezistanslardan eþit olarak fýrýnýn içerisine yayýlan ýsý
piþirdiðiniz yiyeceðin alt ve üstünün eþit olarak piþmesini saðlar. Fýrýnýnýzýn termostat düðmesini, yapacaðýnýz piþirme
için piþirme tablosunda tavsiye edilen dereceye ayarlayýn. Fýrýna 10 dakika kadar ön ýsýtma yapýlmasý tavsiye edilir.
Uygun piþirme kabýna konmuþ olan yiyeceði tavsiye edilen süre boyunca piþmeye býrakýn. Bu konum; kek, pandispanya, börek, fýrýnda makarna, lazanya, pizza piþirilmesinde tercih edilen bir fonksiyondur. Piþirme iþlemi sonunda,
fýrýn fonksiyon kumanda düðmesini ve termostat düðmesini kapatýn ve varsa saat programýný iptal edin. Piþirdiðiniz
yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu
sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve çocuklarýnýzý uzak tutun.
12
Fan ve Alt - Üst Isýtýcý Fonksiyonu ( Fanlý Statik Piþirme ) :
Alt ve üst rezistanslardan gelen havanýn fan motoru ve pervanesi yardýmýyla fýrýnýn içerisine daðýtýldýðý konumdur.
Fýrýnýnýzýn termostat düðmesini, yapacaðýnýz piþirme için piþirme tablosunda tavsiye edilen dereceye ayarlayýn.
Fýrýnýn düðmesini, bu fonksiyonun sembolünü gösterecek þekilde çevirin ve fýrýn saatini piþirme için önerilen zamana
ayarlayarak, fýrýna 10 dakika kadar ön ýsýtma yaptýrýn. Uygun piþirme kabýna konmuþ olan yiyecek fýrýna yerleþtirilir
ve piþirme iþlemi yapýlýr. Bu konum genelde, hamur iþlerinin piþirilmesinde çok iyi sonuç alýnan bir konumdur.
Yiyeceklerin her bölgesi bu konumda eþit olarak piþecektir. Tek tepsi ile piþirme için uygundur. Piþirme iþlemi
sonunda, fýrýn fonksiyon kumanda düðmesini ve ýsý ayar düðmesini kapatýn ve varsa saat programýný iptal edin.
Piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný
saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak tutun.
Ekmek Yapýmý
Malzemeler
2 su bardaðý beyaz un
1,5 su bardaðý kepek unu
1,5 su bardaðý su
1 çay kaþýðý kuru maya
1 çay kaþýðý tuz
1,5 çorba kaþýðý keten tohumu (isteðe baðlý)
1 çorba kaþýðý haþ haþ tohumu (isteðe baðlý)
Hazýrlanýþý
Kuru maya ile beyaz unu karýþtýrýn. Kalan malzemeyi ilave edip özdeþleþinceye kadar, yaklaþýk 10-15 dakika
boyunca yoðurun.
Hamuru ayrý bir kaba aktarýp üzerini streç film ile kaplayýn. Hamurun kabarmasý için yaklaþýk 1 saat oda
sýcaklýðýnda bekletin.
Kabaran hamuru, yumruk büyüklüðündeki küçük parçalara ayýrýp yuvarlayýn. Yuvarladýðýnýz hamurlarý yaðlý kaðýt
serilmiþ fýrýn tepsisine koyup, üzerine nemli bir bez örtün. Tepsiyi bu þekilde yaklaþýk 30-40 dakika kadar fýrýn
dýþýnda bekletin.
Fýrýnýn þalter ve termostat ayarlarýný
konumuna getirip yaklaþýk 5 dakika sürecek ön ýsýtmanýn
tamamlanmasýndan sonra tepsiyi, üzerindeki bezi kaldýrýp, fýrýnýn 3. rafýna sürün. Bu konumda 18-20 dk. kadar
piþirme sonunda ev yapýmý ekmeðiniz hazýr olacaktýr.
13
Gril Fonksiyonu:
Bu fonksiyon yiyeceklerin üst kýsmýný piþirmek ya da piþmiþ yiyeceklerin üst kýsmýný kýzartmak için kullanýlýr. Izgara
yapmak için; yiyecekleri ýzgaraya, ýzgarayý da en üst seviyedeki rafa yerleþtirin. Fýrýn tepsisini 3. rafa yerleþtirdikten
sonra ýzgara iþlemine baþlayabilirsiniz. 2. rafa yerleþtirilmiþ olan tepsi yiyeceklerden damlayan yaðlarýn
toplanmasýný saðlayacaktýr.
Gril yaparken fýrýn kapaðý kapalý olmalýdýr ve fýrýn sýcaklýðý 190° C’ ye ayarlanmalýdýr.
Fýrýnýnýzýn termostat düðmesini bu sýcaklýðý gösterecek þekilde çevirin. 5 dakikalýk ön ýsýtma süresinden sonra
yiyeceklerinizi fýrýnýnýza yerleþtirin. Piþirme iþlemi sonunda, fýrýn fonksiyon kumanda düðmesini ve ýsý ayar
düðmesini kapatýn ve varsa saat programýný iptal edin. Piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve
fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak
durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak tutun.
Fýrýnýnýzda Yoðurt Yapma Fonksiyonu
Fýrýnýnýz, özellikleri itibari ile evinizde kendi yoðurdunuzu yapma imkaný saðlar. Yoðurt yapýmý ile ilgili detaylar
aþaðýda verilmiþtir.
Fýrýn ayarý: Bunun için fýrýnýnýzýn aþaðýda gösterildiði þekilde fonksiyon ve termostat düðmelerinin ‘yoðurt’
ayarýna getirilmesi gerekmektedir. Bu þeklide ayarlanan fýrýnýnýzýn içi yoðurdun mayalanmasý için ideal sýcaklýkta
kalacaktýr.
Sütün hazýrlanmasý: Sütün mayalanmasý gereken sýcaklýk, yaklaþýk 40-50C olmalýdýr ve bu, ýsýtýlýp parmak ile
kontrol edildiðinde ne eli yakacak ne de soðuk olacak þeklinde pratik olarak ifade edilir. Açýk olarak alýnacak
sütlerin kaynatýlmasý gerekmektedir. Paketli sütlerin ise kaynatýlmasýna gerek yoktur. Sütün kalitesi ve ideal
sýcaklýkta mayalanmasý yapýlacak yoðurdun kalitesini direk etkileyecektir. Bu yüzden süt seçimine ve ideal
sýcaklýða getirilmesine dikkat edilmelidir.
Maya çalma:Süt, ideal sýcaklýða getirildiðinde 1-2 yemek kaþýðý yoðurt ile mayalanacaktýr. Maya çalma sýrasýnda
yoðurdun çok soðuk olmamasý tavsiye edilir. Bunun için öncelikle yoðurt küçük bir tabakta, ýsýtýlan sütten
alýnacak birkaç kaþýk süt ile ezilir. Kývamýna gelen yoðurt süt karýþýmý süt kabýnýn içine dökülür ve çok fazla
karýþtýrýlmadan daðýtýlýr.
Yoðurdun tatlandýrýlmasý için isteðe göre 1-2 çay kaþýðý þeker eklenebilir. Ayrýca kývamýn arttýrýlmasý için süt tozu
ilavesi yapýlabilir.
Mayalanma: 40-50C’ye ýsýtýlmýþ, içine maya çalýþmýþ süt mayalanmasýný tamamlamak için daha önceden
ayarlanýp ideal sýcaklýðýna ulaþmýþ fýrýnýn içine konur. 5 saat süreyle fýrýnýn içinde tutularak mayalanmasý için
beklenir. Bu süreyi takip etmek için fýrýnýnýzdaki ‘zamanlayýcý’ özelliðini kullanabilirsiniz. Zamanalayýcý ayarý için
kulanma kýlavuzuna bakýnýz.
14
Bekletme: Mayalanma sonunda süt, fýrýndan alýnýp bir süre dýþarýda bekletildikten sonra buzdolabýnda 12 saate
kadar kývamýna gelmek üzere bekletilir.
Her tarifte olduðu gibi yoðurt yapýmýnda da kullanýlan malzeme etkisinin yanýnda siz de damak zevkinize göre
kendinize en uygun yöntemi yukarýda beirtilen referans bilgiler üzerinden bulabilirsiniz.
Gril ve Fan Fonksiyonu :
Bu fonksiyon sýcak hava donanýmlý ýzgara yapmak için kullanýlýr. Özellikle büyük et parçalarýnýn piþirilmesinde
tavsiye edilir. Izgara yapmak için; yiyecekleri ýzgaraya, ýzgarayý da en üst seviyedeki rafa yerleþtirin. Fýrýn tepsisini 2.
rafa yerleþtirdikten sonra ýzgara iþlemine baþlayabilirsiniz.
2. rafa yerleþtirilmiþ olan tepsi yiyeceklerden damlayan yaðlarýn toplanmasýný saðlayacaktýr.
Gril yaparken fýrýn kapaðý kapalý olmalýdýr ve fýrýn sýcaklýðý 190° C’ ye ayarlanmalýdýr.
Fýrýnýnýzýn termostat düðmesini bu sýcaklýðý gösterecek þekilde çevirin. 5 dakikalýk ön ýsýtma süresinden sonra
yiyeceklerinizi fýrýnýnýza yerleþtirin. Piþirme iþlemi sonunda, fýrýn fonksiyon kumanda düðmesini ve ýsý ayar
düðmesini kapatýn ve varsa saat programýný iptal edin. Piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve
fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak
durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak tutun.
Enerji tasarrufu:
Piþirme süresinin uzun olmamasý için gereken miktarda fazla su ya da yað kullanýlmamalýdýr.
Yiyecekler piþerken fýrýn kapaðý sýk sýk açýlmamalýdýr.
15
4.3 FIRINDA KULLANILAN AKSESUARLAR:
Fýrýnýnýzda piþireceðiniz yiyeceðin özelliðine baðlý olarak piþirme tablosunda (Tablo: 3) belirtilmiþ olan piþirme
kaplarýnýn kullanýlmasý tavsiye edilir. Fýrýnýnýzla birlikte verilen fýrýn tepsileri, tutacaklý küçük tepsi seti ve iç ýzgara
dýþýnda, piyasadan temin edebileceðiniz, fýrýnda kullanýma uygun olan cam kaplar, kek kalýplarý, özel fýrýn tepsilerini
de kullanabilirsiniz. Konuya iliþkin olarak imalatçý firmanýn vermiþ olduðu bilgilere dikkat edin.
Küçük boyutlu kaplarýn kullanýlmasý durumunda, bu kabý iç ýzgara teli üzerine, telin tam orta yerine gelecek þekilde
yerleþtirin. Emaye kaplar için de aþaðýda verilen bilgilere uyulmasý gerekmektedir.
Eðer piþirilecek yiyecek fýrýn tepsisini tamamen kaplamýyorsa, yiyecek derin dondurucudan çýkmýþsa veya tepsi
ýzgara iþlemi sýrasýnda akan yiyecek sularýný toplanmasý için kullanýlýyorsa, piþirme ya da kýzartma esnasýnda oluþan
yüksek ýsý sebebiyle tepside þekil deðiþmeleri gözlenebilir. Ancak piþirme sonrasýnda tepsi soðuyunca tekrar eski
halini alacaktýr. Bu; ýsý transferi sýrasýnda ortaya çýkan normal fiziksel bir olaydýr.
Cam tepside ya da kapta piþirme yaptýktan hemen sonra bu tepsiyi ya da kabý soðuk ortama býrakmayýn. Soðuk ve
ýslak zeminler üzerine koymayýn. Kuru bir mutfak bezi ya da üzerine yerleþtirerek yavaþ yavaþ soðumasýný saðlayýn.
Aksi halde cam tepsi ya da kap kýrýlabilir.
Fýrýnýnýzda ýzgara yapacaksanýz; ürün ile beraber tepsi içinde verilen ýzgarayý kullanmanýzý tavsiye ederiz (ürününüz
bu malzemeyi içeriyorsa). Böylece sýçrayan ve akacak olan yaðlar fýrýnýn içini kirletmeyecektir. Eðer, büyük tel
ýzgarayý kullanacaksanýz; yaðlarýn toplanmamasý için alt raflardan birine tepsi koyunuz. Temizlik kolaylýðý açýsýndan
da içine bir miktar su koyunuz.
Izgara yaparken 3. veya 4. rafý kullanýnýz ve ýzgara yapacaðýnýz malzemenin ýzgaraya yapýþmamasý için ýzgarayý
yaðlayýnýz.
! Aksesuarlar modellere göre deðiþmektedir.
16
FIRIN HACÝMLERÝ
5. Raf
4. Raf
3. Raf
2. Raf
1. Raf
TEL IZGARA : Izgara yapmak veye fýrýn
tepsisinden farklý kaplarý, üzerine koymak için,
SIÐ TEPSÝ : Börek vb. hamur iþilerini
piþirmekte,
Þekil 11
UYARI - Izgara, seçilen rafa düzgünce yerleþtirilmeli
ve sonuna kadar itilmelidir.
Þekil 12
Ýç Izgara
Þekil 13
17
Bölüm 5: FIRININIZIN TEMÝZLÝK VE BAKIMI
5.1 TEMÝZLÝK :
Fýrýnýnýzý temizlemeden önce bütün kontrol düðmelerinin kapalý olduðundan ve cihazýnýzýn soðuduðundan emin olun.
Cihazýn fiþini çekin. Fýrýnýnýzýn emaye ve boyalý kýsýmlarýný çizebilecek, tanecikler içeren temizlik maddelerini
kullanmayýn. Tanecik içermeyen krem veya sývý temizleyiciler kullanýn. Yüzeylere zarar verebileceði için; kostik kremler,
aþýndýrýcý temizlik tozlarý, kaba tel yünü veya sert aletler kullanmayýn. Ocaðýnýzýn etrafýna taþan sývýlarýn yanmasý halinde
emaye zarar görebilir. Taþan sývýlarý hemen temizleyin.
Fýrýnýn Ýçinin Temizlenmesi
Temizliðe baþlamadan önce fýrýnýn fiþini prizden mutlaka çekin. Emaye fýrýnýn içini, fýrýn ýlýkken temizlerseniz en iyi
sonucu alýrsýnýz. Fýrýný her kullanýmdan sonra sabunlu suya batýrýlmýþ yumuþak bir bezle silin. Daha sonra ýslak bir bez ile
bir kez daha silerek, ardýndan kurulayýn. Zaman zaman sývý bir temizlik maddesi kullanarak komple bir temizlik yapmak
gerekebilir. Temizleme iþlemini kuru ve toz temizleyicilerle yapmayýn.
5.2 BAKIM :
Fýrýn Lambasýnýn Deðiþtirilmesi
Bu iþlemi Yetkili Servise yaptýrmanýz önerilir. Önce fýrýnýn fiþini prizden çekin ve fýrýnýn soðuk olmasýna dikkat edin.
Lambanýn önündeki kapaðý çýkardýktan sonra ampulü de yerinden çýkarýn. Yetkili Servislerden temin edeceðiniz,
300C'ye dayanýklý yeni ampulü çýkardýðýnýz ampulün yerine takýn. Daha sonra lamba koruma camýný tekrar yerine
yerleþtirin. Bu iþlemden sonra fýrýnýnýz kullanýma hazýr olacaktýr.
Diðer Kontroller
En ufak bir anormallik sezdiðinizde teknik servisi haberdar edin. Ayrýca ocak ve fýrýn kumanda düðmeleri
çalýþmalarýnda anormallik sezdiðinizde Yetkili Servisi arayýn.
18
Bölüm 6: SERVÝS VE NAKLÝYE
Servise Baþvurulmadan Önce Yapýlmasý Gerekenler
Fýrýn Isýtmýyor ise;
Fýrýn ýsýtýcý kumanda düðmesi ile sýcaklýk ayarý yapýlmamýþ olabilir.
Ýç Aydýnlatma Lambasý Yanmýyor ise;
Elektriklerin olup olmadýðýný kontrol edin. Lambanýn arýzalý olup olmadýðýný kontrol edin. Arýzalý ise servis
çaðýrýn.
Piþirme (alt - üst kýsým eþit piþirmiyor ise);
Kullaným kýlavuzuna göre raf konumlarýný, piþirme süresi ve sýcaklýk deðerlerini kontrol edin.
Bunlarýn dýþýnda, ürününüzde hala bir problem var ise lütfen
"VESTEL Yetkili Servisini" arayýn.
Nakliye Ýle Ýlgili Bilgiler
Eðer nakliyeye ihtiyacýnýz olursa;
Ürünün orjinal kutusunu saklayýn ve taþýnmasý gerektiði durumlarda orjinal kutusu ile taþýyýn. Kutu üzerindeki
taþýma iþaretlerine uyun.
Fýrýnýnýzýn içindeki iç ýzgara ve tepsilerin nakliye sýrasýnda fýrýn kapaðýna zarar vermemeleri için, fýrýn ön kapaðý
iç camý üzerine tepsilere denk gelecek þekilde mukavva ya da kaðýt bantlayýn.
Orjinal kutusu yok ise;
Fýrýnýn dýþ yüzeylerine (cam ve boyalý yüzeyler) gelebilecek darbelere karþý önlem alýn.
Taþýma sýrasýnda fýrýnýnýzý dik konumda tutun ve üzerine hiçbir yük koymayýn.
19
Tablo 3
AEEE Yönetmeliðine uygundur.
ALT ÜST
TURBO
FONKSÝYON
/ Y E M E K L E R Te r m o s t a t
Konumu( C)
Raf
Konumu
P i þ i r m e Te r m o s t a t
Süresi(dk) Konumu( C)
Raf
Konumu
Raf
Konumu
30-40
1-2
1-2
1-2-3
35-45
1-2
1-2
3
1-2
1-2-3
3
2
1-2
2
Yufka böreði
3
Kek(Kek kalýbýnda)
Kek(Derin tepside)
2
3
Kurabiye
P i þ i r m e Te r m o s t a t
Süresi(dk) Konumu( C)
Raf
Piþirme
Konumu Süresi(dk)
1-2-3
Izgara köfte
Sulu yemek
GRILL
ALT ÜST FAN
P i þ i r m e Te r m o s t a t
Süresi(dk) Konumu( C)
4
Tavuk
1-2
3-4
4
Pirzola
Biftek
Çift tepsi kek
1-3
Çift tepsi börek
1-3
* Tavuk çevirmeli modellerde, tavuk çevirme þiþi il epiþiriniz. Diðerlerinde 4. Rafý kullanýnýz.
20
AFW-501
AFB-501
AFX-501
Teknik Özellikler
Ürün Boyutlarý
Ürün Boyutlarý(Yükseklik*Geniþlik*Derinlik(Kontrol paneli dahil)
W
595X595X570
Banko Boþaltma Ölçüleri(Yükseklik*Geniþlik*Derinlik(Kontrol paneli dahil) 1. Tip
W
560/575/555
Banko Boþaltma Ölçüleri(Yükseklik*Geniþlik*Derinlik(Kontrol paneli dahil) 2. Tip
W
600/600/580
Fýrýn Ö zellikleri
Fýrýn Hacmi
lt
56
Fýrýn Ýç Hacmi
mm
430X330X395
Fýrýn Lambasý
W
25 W
Üst Isýtýcý
W
1200
Alt Isýtýcý
W
1100
Grill Isýtýcý
W
1400
Double Grill Isýtýcý
W
-
Fan
W
23-35
Turbo
W
-
Diðer Özellikler
Toplam güç(modele göre deðiþir) Maksimum
Kw
2,3
Soðutucu fan
W
11,5
Voltaj
V
230
Enerji Sýnýfý
-
A
Enerji standartlarýna göre Enerji tüketimi
Kwh
0.79/0.89
Paketli ürün boyutlarý(Geniþlik/Derinlik/Yükseklik)
mm
680x630x640
Net Aðýrlýk(Modele göre deðiþir)Maksimum
kg
35
Brüt Aðýrlýk(Modele göre deðiþir)Maksimum
kg
37.7
21
Marka
Model
AFW-501
Enerji Verimlilik Sýnýfý
Standart Yükte Enerji Tüketimi
E (kWh)
A (Çok Verimli)
B
C
D
E
F
G (Az Verimli)
E < 0.80
0.80 < E < 1.00
1.00 < E < 1.20
1.20 < E <1.40
1.40 < E < 1.60
1.60 < E <1.80
1.80 < E
Enerji Tüketimi (kWh)
Geleneksel : 0.89
Fanlý Hava Dolaþýmlý : 0.79
Kullanýlabilir Hacim (lt)
56
Hacim
Küçük
Orta
Büyük
Geleneksel : 45
Fanlý Hava Dolaþýmlý : 40
Piþirme Süresi (dk)
Isýtma Fonksiyonu Çalýþmadýðýnda
Güç Tüketimi (Wh)
2
Piþirme Yüzey Alaný (cm )
1200
Marka
Model
AFB-501
Enerji Verimlilik Sýnýfý
Standart Yükte Enerji Tüketimi
E (kWh)
A (Çok Verimli)
B
C
D
E
F
G (Az Verimli)
E < 0.80
0.80 < E < 1.00
1.00 < E < 1.20
1.20 < E <1.40
1.40 < E < 1.60
1.60 < E <1.80
1.80 < E
Enerji Tüketimi (kWh)
Geleneksel : 0.89
Fanlý Hava Dolaþýmlý : 0.79
Kullanýlabilir Hacim (lt)
56
Hacim
Küçük
Orta
Büyük
Geleneksel : 45
Fanlý Hava Dolaþýmlý : 40
Piþirme Süresi (dk)
Isýtma Fonksiyonu Çalýþmadýðýnda
Güç Tüketimi (Wh)
2
Piþirme Yüzey Alaný (cm )
1200
22
Marka
Model
AFX-501
Enerji Verimlilik Sýnýfý
Standart Yükte Enerji Tüketimi
E (kWh)
A (Çok Verimli)
B
C
D
E
F
G (Az Verimli)
E < 0.80
0.80 < E < 1.00
1.00 < E < 1.20
1.20 < E <1.40
1.40 < E < 1.60
1.60 < E <1.80
1.80 < E
Enerji Tüketimi (kWh)
Geleneksel : 0.89
Fanlý Hava Dolaþýmlý : 0.79
Kullanýlabilir Hacim (lt)
56
Hacim
Küçük
Orta
Büyük
Geleneksel : 45
Fanlý Hava Dolaþýmlý : 40
Piþirme Süresi (dk)
Isýtma Fonksiyonu Çalýþmadýðýnda
Güç Tüketimi (Wh)
2
Piþirme Yüzey Alaný (cm )
1200
23
10 yýldýr.
Üretici Firma:
Vestel Beyaz Eþya Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa - Türkiye
Tel: 44 44 123 Faks: (0212) 321 17 90
52134506 11/13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
3 301 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content