close

Enter

Log in using OpenID

"Anayasa Mahkemesi benim hak ve özgürlüklerimi

embedDownload
"Anayasa Mahkemesi benim hak
ve özgürlüklerimi nasýl koruyacak?"
Soma'da yaþanan facia sonrasý twitter hesabý hacklenerek AK Parti'den istifa ettiðine
dair sahte tweet atýlan Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, savcýlýða baþvuru
yaptýðýný ve Anayasa Mahkemesine de baþvuracaðý-
"Yeraltý kömür madenciliðinden
yer üstü açýk ocak iþletmeciliðine
geçmeliyiz"
ný belirtti.
Twitter hesabýný hackleyenlerin tespit edildiðini
belirten Uslu, konuyla ilgili avukatlarýn çalýþtýklarýný
ve savcýlýða suç duyurusunda bulunduklarýný söyledi.
SAYFA 7’DE
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý, dün TBMM Genel Kurulunda gündem dýþý söz alarak, Soma faciasýnda hayatlarýný kaybeden madenciler ile ilgili bir konuþma yaptý.
Baðcý, kendi deneyimleri üzerinden madenci ailelerinin yaþadýklarýna ýþýk tutmaya çalýþýrken, maden kazalarý hakkýnda da
duygu ve düþüncelerini aktardý. SAYFA 3’TE
Dr. Cahit Baðcý
21 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
40 KURUÞ
CHP'den balýk ölümlerine
inceleme
Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve
yönetim kurulu üyeleri
Obruk Barajýndaki balýk
ölümlerini incelemek
amacýyla önceki gün
Oðuzlarý ziyaret
etti. Ýl Gýda Tarým Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý Þube
Müdürü Erkal Gedikli ve
Ýlçe Tarým Müdürü Rýza
Tüfek'te bölgede incelemede bulundu.
Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ ve CHP Ýlçe Baþkaný Osman Güllünün de katýldýðý ziyarette
konuþan, CHP Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas, "Yaðan
yaðmurlarýn etkisiyle kil
ve çamurdan dolayý burada doða
A
SAYF
faciasý olduðu- 5’TE
nu arkadaþlarýmýz bizlere bildirdiler.
AK Parti yeni Kadýn
Kollarý yönetimi toplandý
AK Parti
Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný
Arife Betül Gülgün'ün görevinden
istifa etmesinin ardýndan atanan Melek Pehlivan baþkanlýðýnda ki yeni
yönetim ilk toplantýsýný yaptý.
Toplantýya AK
Melek Pehlivan
Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl
YFA
Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Ýl Ge- SA5’TE
nel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'da
katýldý.
"Peygamber
Efendimizi
okuyarak
tanýyalým"
Genç Turizmciler Derneði'nin
yeni Baþkaný Halit Ýnaltekin
Erkan
Elfaz
Ermiþ
Makine ekipman
desteklemeleri
Ýl Gýda Tarým
ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ,
Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý
Kapsamýnda Makine ve
Ekipman Alýmlarýnýn Desteklenmesi Hakkýnda Teblið'in Resmi GazeteFA
de yayýmlandýðýný SA4Y’TE
belirtti.
Çorum Genç Turizmciler Derneði yýllýk olaðan genel kurul toplantýsýný yaptý.Toplantýda Derneðin yeni baþkaný Halit Ýnaltekin oldu.
Daha önceki dernek baþkaný Duran Doðan ise baþkan yardýmcýlýðýna getirildi.
Bilindiði gibi Çorum Genç Turizmciler Derneði kuruluþundan
bugüne Çorum'un tanýtýmý ve turizme kazandýrýlmasý yönünde
önemli çalýþmalar yapmýþtý. Çok çeþitli sosyal projelere de imza SAYFA
’TE
atan dernek, 23-25 Mayýs 2014 tarihlerinde Çorum'da gerçek- 3
leþtirilecek olan TÜRSAB'ýn MKYK toplantýsýnda TÜRSAB Baþkaný Baþaran Ulusoy ve yönetimine 'Çorum Turizmine davet'
baþlýðýnda öneri ve taleplerini iletecek.
Önce eski niþanlýsýný
sonra kendini vurdu
Bankacýlýk ve Finans bölümüne 30 öðrenci alýnacak
SAYFA 6’DA
Marka Elçileri
Kulübü'nden 19 Mayýs
hatýrasý
Hitit Üniversitesi Marka Elçileri
Kulübü'nün "Eðitime Renk Ver "
projesi devam ediyor.
Kulüp üyeleri 19 Mayýs'a özel bir
organizasyon yaptýlar ve...
SAYFA 2’DE
Sungurlu'da eski niþanlýsýný tabanca ile vuran genç
daha sonra intihara kalkýþtý.
Alýnan bilgiye göre, Ýstanbul'da yaþayan Mustafa Çetin (25), eski niþanlýsý Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek
Yüksek Okulu Ýþletme yönetim programý 1. sýnýf öðrencisi
Cennet Günana (23) ile konuþmak için ilçeye geldi.
SAYFA 3’TE
Beden Eðitimi ve Spor
Eðitimi bölümüne
öðrenci alýnacak
Çerkes Soykýrýmý
ve Sürgünün 150.
yýldönümü
Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden
Eðitimi ve Spor Eðitimi bölümüne öðrenci alýnacak.
Çorum Kafkas Kültür Derneði'nden "21 Mayýs 1864 Çerkes Soykýrýmý ve Sürgünün 150. yýldönümü"
nedeniyle basýn açýklamasý yapýldý.
SAYFA 5’TE
SAYFA 2’DE
Nurdan
Damla
Çorum Belediyesi tarafýndan 4.sü düzenlenen Kitap ve
Kültür Günleri kapsamýnda "Aþka
Adanmýþ Bir Ömür, Hazreti Hatice,
Sabýr ve Vefa Timsali Hz. Zeynep"
kitaplarýnýn yazarý Nurdan Damla
konferans verdi.
Türkiye Dil ve Edebiyat
Derneði Çorum Þubesinde
yapýlan "Peygamberimi- SAYFA
zin Aile Hayatýndan Gü- 5’TE
nümüze Yansýmalar" konulu konferansa ilgi yük-
TEK
YILDIZ
2
HABER
21 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
2
Marka Elçileri Kulübü'nden
19 Mayýs hatýrasý
Hitit Üniversitesi Marka Elçileri Kulübü'nün
"Eðitime Renk Ver " projesi devam ediyor.
Kulüp üyeleri 19 Mayýs'a özel bir organizasyon yaptýlar ve Türkiye Voleybol Federasyonundan aldýklarý fileyi, Osmancýk Doðan Köyü Ýlkokulunu boyadýktan sonra onlara hediye ederek
voleybol sahasý kurdular.
Öðrenciler, proje kapsamýnda bugün de Osmancýk'ýn Aðvalý köyündeki ilkokulu boyayacaklar.
Kulüp Baþkaný Fevzi Yiðit Polat yaptýðý açýklamada, "Tüm olumsuzluklara raðmen büyük Önder Atatürk ve kahraman silah arkadaþlarý tarafýndan verilen mücadele sonucu büyük fedakarlýklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimi-
ASSU
Gümüþ'ten
Turgay Güler'e
anlamlý hediye
ELEMANLAR ARANIYOR
Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe
Departmanýnda istihdam edilmek üzere
bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz.
Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý
gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de
bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir.
Tel: 0532 684 43 14
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
Müracaat: 0532 371 56 09
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
ze emanettir. Ýþte o gençler kendilerine ihtiyaç
duyulduðu yerde , buradadýr. Okulumuzun Ýhtiyaçlarýný giderdik, ve 19 Mayýs Gençlik, Spor Bayramýnýn adýna yakýþýr olsun diye Türkiye Voleybol
Federasyonumuzun desteðiyle sahip olduðumuz
voleybol filesini okulumuza hediye ederek kendilerine voleybol sahasý kurduk.
Emeði geçen herkese çok teþekkür ediyorum
özellikle çocuklarýmýzý sevindirmek için duygusal
sermayelerini kullanan ekip arkadaþlarým ve çocuklarýmýza kurabiye daðýtan Hitit Üniversitesi
Gýda Kulübüne çok teþekkür ediyorum. Kendileri
bizleri yalnýz býrakmayýp projemize dahil oldular"
dedi.
Bahadýr YÜCEL
ASSU Gümüþ, Ülke Tv'de yayýnlanan
'Sýra Dýþý' programýnýn yapýmcýsý ve sunucusu Turgay Güler'e yüzük hediye etti.
Belediye tarafýndan düzenlenen Kitap
Fuarýnda imza gününe katýlan Turgay Güler'e
ASSUGümüþ Ýþletme sahibi Ömer Düven, Hitit Kralý 2. Hattuþili yüzüðünden
hediye etti.
Güler, hediyeden dolayý teþekkür ederek, yüzüðü güzel bir Çorum hatýrasý olarak taþýyacaðýný söyledi. Bahadýr YÜCEL
Yýl: 10 Sayý: 2788 21 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
rum ki benim süngü, gülle ve kan nehri
metodumla topraklarýnýzda akan nehirlerin suyu bulanýk akmayacak, ailelerinizin kanýyla boyanmýþ olarak kýpkýrmýzý
akacak."
Rus Tarihçi Y.D. Felisin: "Bu, gerçek
ve acýmasýz bir savaþtý. Yüzlerce Çerkes
köyü ateþe verildi. Ekin ve bahçelerini
imha için atlara çiðnettik, sonuçta bir harabeye dönüþtü."
Kont Lev Tolstoy: "Köylere gece karanlýðýnda dalývermek adet haline gelmiþti. Gece karanlýðýnýn örtüsü altýnda
Rus askerlerinin, ikiþer üçer evlere girmesini izleyen dehþet sahneleri öylesineydi ki, bunlarý hiçbir rapor görevlisi
aktarmaya cesaret edemezdi..."
Yapýlan bu itiraf niteliði taþýyan sözler
Çerkeslerin yapmýþ olduklarý mücadelenin haklýlýðýný bir kez daha ortaya koymaktadýr.
Çerkesler atalarýný ve maruz kaldýklarý soykýrýmý ve sürgünü asla unutmayacak ve unutturmayacaklardýr.Sürgün yolunda hayatlarýný kaybeden tüm atalarýmýzý rahmetle ve minnetle anmaktayýz.
Bu vesile ile Soma'da vuku bulan elim
hadise ile hayatlarýný kaybeden tüm iþçi
kardeþlerimize de Allahtan rahmet dileriz, tüm milletimizin baþý sað olsun" denildi. Bahadýr YÜCEL
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
:
:
:
:
:
:
03:22
05:12
12:44
16:38
20:04
21:44
21.05.2014
5. Ay, 31 Gün,
21. Hafta
Ey Âdemoðlu! “Benim malým, benim malým.”
dersin. O maldan senin olan, yiyerek yok
ettiðin, giyerek eskittiðin ve Allah için vererek
sonsuz yaþattýðýndýr. Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
ANTALYANIN METÝ
Rýza Koçak
Antalya'dan Alanya'ya yol gider
Dostun dosta armaný gül gider
Gören görür görmeyenler kör gider
Adý güzel sahil güzel Alanya
Süt beyaz görünür bütün binalar
Ýçinde de bütün turistler eðlenir
Almanya Fransa ah çeker durur
Adý güzel kendi güzel Antalya
Kale ile þu kumluðun arasý
Al yeþil çadýrla döþemiþ yalýsý
Çocuk kucaðýnda yüzer annesi
Sahil güzel adý güzel Antalya
Ýmtiyaz Sahibi
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Ýlk bahar ayýnda turistler dolar
Tutarlar oteli evleri zannederler
Ýlk akþam olmadan þamdanlar yanar
Adý güzel kendi güzel Antalya
Çerkes Soykýrýmý ve
Sürgünün 150. yýldönümü
Çorum Kafkas Kültür Derneði'nden
"21 Mayýs 1864 Çerkes Soykýrýmý ve Sürgünün 150. yýldönümü" nedeniyle basýn
açýklamasý yapýldý.
"Çerkeslerin anavatanlarýndan koparýlýp soykýrýma uðratýlýp sürgün ediliþlerinin sembolik tarihidir 21 Mayýs 1864.
Dünyanýn dört bir tarafýnda bulunan
Çerkesler için sürgünde kaybettikleri
atalarýný andýklarý tarihdir 21 Mayýs" ifadeleriyle baþlayan açýklamada, "Yüzyýllarca emperyalist Rus güçlerine karþý vatanlarýný savunmak durumunda kalan
Çerkesler kendilerinden kat be kat güçlü
Rus ordularýna karþý mücadelelerinde
daha fazla dayanamayarak mücadeleyi
kaybetmiþlerdi. Çünkü Ruslar mücadelelerinde sivil halka karþý en gaddar eylemleri fütursuzca gerçekleþtirmiþlerdi.
Bu durumu görmek için tarih kayýtlarýna geçen þu ifadelere bakmak yeterli
olur sanýrým: Çar I.Petro (1722) : "Rusya'nýn çýkarlarý için mümkün olabildiði
kadar Ýstanbul'a ve Hindistan'a yaklaþmak lazýmdýr. Buralarý elinde tutan Dünya'ya hükmeder. Bunun için de ne gerekiyorsa onu yapmalýyýz..."
Rus General Tsitsianov (1804): " Kaným kazanda gibi kaynýyor, asilerin kanýyla topraklarýnýzý sulamak arzusuyla
bütün organlarým sarsýlýyor... Size diyo-
YILDIZ AJANDA
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Manavgat çayý da coþkun akýyor
Gelen geçen çaya bakýyor
Rýza Koçak orada destan yakýyor
Adý güzel kendi güzel Antalya
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,111
2,894
STERLiN 3,552
JPY YENi 0,208
2,112
2,895
3,553
0,209
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
BOSTANCI ECZANESÝ
TEL: 225 38 48
GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:30/A
KARTAL ECZANESÝ
TEL: 505 01 02
HÜRRÝYET CAD. NO : 2 - SAAT KULESÝ YANI
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
21 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
HABER
3
"Yeraltý kömür madenciliðinden yer üstü
açýk ocak iþletmeciliðine geçmeliyiz"
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý, dün TBMM Genel Kurulunda gündem dýþý söz alarak, Soma faciasýnda hayatlarýný kaybeden madenciler ile ilgili bir konuþma yaptý.
Baðcý, kendi deneyimleri üzerinden madenci ailelerinin yaþadýklarýna ýþýk tutmaya çalýþýrken, maden kazalarý
hakkýnda da duygu ve düþüncelerini aktardý.
Baðcý, þehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine baþsaðlýðý
diledi.
Ayrýca geçtiðimiz hafta hayatýný kaybeden CHP Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonunu üyesi Ferit Mevlüt
Aslanoðlu'nu da rahmetle andý.
Milletvekili Cahit Baðcý konuþmasýna, "Madencilik tarihimizin en büyük, 77 milyon vatandaþýmýzý yasa boðan
en acý Soma maden faciasý hakkýnda, 38 yýl önce babasýný bir kömür madeni kazasýnda kaybetmiþ bir arkadaþýnýz
olarak söz aldým. Sözlerimin baþýnda Soma'da hayatýný
kaybetmiþ tüm þehitlere Allah'tan rahmet, acýlý ailelerine
baþ saðlýðý ve sabýr diliyorum. Ayrýca 7 yýldýr TBMM çatýsý altýnda Plan ve Bütçe Komisyonunda birlikte çalýþtýðýmýz CHP Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoðlu Abime Allah'tan rahmet, ailesine sabýr, Malatya halkýna, tüm sevenlerine ve CHP'ye baþsaðlýðý diliyorum. Mücadeleci,
uzlaþmacý, çalýþkan ve vatansever iyi bir insandý" diyerek
baþladý.
"Kuþkusuz içimizde çok sayýda iþçi ve madenci çocuk-
larý var. Ama daha 11,5 yaþýnda bir yýlbaþý gecesi babasýný bir kömür madeni kuyusunda kaybeden, her maden
kazasýnda acýyý yüreðinde hisseden, küllenmiþ acýlarý ve
hatýralarý yeniden yaþayan bir baþkasý yok. Sayýn Baþkan
böyle bir günde bana duygu ve düþüncelerimi sunma fýrsatý verdiðiniz için size çok teþekkür ederim" diyerek sözlerine devam eden Baðcý,
"Madencilik nedir bilir misiniz arkadaþlar? Temiz havaya, mavi gökyüzüne hasret yitip gider kýsacýk bir ömür.
Patlayan grizular, yanmýþ bedenler, yetimler ve dullar,
sönmüþ ocaklar. Göz pýnarlarý kuruyan analar, suskun
babalar, boþluða dalýp giden gözler.
Madencilik nedir bilir misiniz arkadaþlar? Babalarýna
doyamamýþ ve kader kardeþi olmuþ çocuklar, mürüvvetleri görülememiþ yaslý duvaklý gelinler, ayný kadere mahkum delikanlýlar. Kömür nedir bilir misiniz arkadaþlar?
Kömür, benim yaþadýðým hayatý çocuklarýmýn da yaþamasýnýn kutsal ve yaþamsal mücadelesidir. Kömür, yerin
yedi kat altýna kelle koltukta girip, sað çýktýðýna dua etmektir. Kömür, hayatla ölümün birlikteliðidir. Kömür,
her vardiya öncesi vasiyetname yazýp her eve dönüþte silmektir.
Kömür, her gün evden çýkarken bir daha dönmeyecekmiþ gibi helalleþmek ve uzun uzun kucaklaþmaktýr.
Kömür, kýsacýk bir ömür demektir. Kömür nedir bilir misiniz arkadaþlar? Kömür, kazanç hýrsýnýn ocaklarý esir al-
masý demektir. Kömür, yukarýdakilerin paralanmasý,
aþaðýdakilerin parelenmesidir. Kömür yüz aký, insanlarýn kara talihidir. Kömür, þerefiyle çalýþýp, hakkýyla
kazanýlan helal kazançtýr.
Bir madenci ailesi için en tatlý yemek nedir bilir
misiniz arkadaþlar? Ýþ çýkýþý mahalle fýrýnýndan alýnmýþ kömür karalý öpülesi ellerin taþýdýðý sýcacýk somunla yenilen mütevazý bir yemektir. Bu gibi acýlarýn bir
daha yaþanmamasý için, hepimiz üzerimize düþeni yapmalýyýz. Baþta TBMM olmak üzere, Ýktidarý ve muhalefetiyle nasýl acýda tek yürek olmayý baþardýysak, çözümde
de tek yürek olmayý baþarabilmeliyiz.
Sayýn Baþbakanýmýz Soma ziyaretinde "bu kaza, en
ince ayrýntýlarýna, en küçük detaylarýna kadar araþtýrýlacak
ve hiçbir ihmalin göz ardý edilmesine izin verilmeyecek ve
sorumlular tespit edilecektir" demiþtir. Bugün milletin
bizden istediði, madencileri hayatta ve güvende tutacak
tedbirlerin alýnmasý ve 176 sayýlý ILO Sözleþmesinin imzalanmasýdýr. Þeklen, usulen, özensiz ve rutin yapýlan denetimlerin yerine, yaptýrýmý güçlü ve caydýrýcý denetimlerin yapýlmasýdýr. Ýþ saðlýðý ve güvenliði uzmanlarýnýn risk
raporlarýný ilgili Bakanlýklara da göndermesi ve takibinin
yapýlmasýdýr. Yeraltý madenciliðinde yüksek teknolojilerin
kullanýlmasýdýr.Yasalarýmýzda iþin merkezine üretimin,
ürünün ve karýn deðil, insanýn ve emeðin konulmasýdýr.
Dileðim, ülkemizin yeraltý kömür madenciliðinden hýzla
yer üstü açýk ocak iþletmeciliðine ve yenilenebilir enerji
kaynaklarýna geçilmesidir.
Ancak dünyada 442 Nükleer Reaktör olmasýna raðmen ne yazýk ki ülkemizde bazý marjinaller, çevreciler,
STK'lar, siyasetçiler ve aktivistler Nükleer Reaktör ve
HES yapýmýna karþý çýkmakta ve toplumsal karþýtlýk üretmektedirler. Nükleer ve HES'e karþý çýkýp engellediðiniz
ve geciktirdiðiniz sürece, enerji için alternatifimizin, daha
çok petrol ve doðalgaz ithalatý ve Soma ve diðer madenlerden iþçinin emeði ve alýn teri ile çýkarýlan kömürün olduðu unutulmamalýdýr. Bu bakýmdan Türkiye hýzla yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelmek ve 1, 2 deðil en az
20 Nükleer Reaktöre sahip olmak zorundadýr. Bugün yüreklerimizi ebediyete uðurladýðýmýz, 301 kömür madeni
iþçisi kardeþimizin ailelerinin yürekleri ile birleþtiriyoruz
ve diyoruz ki acýnýz acýmýzdýr. ruhlarý þad, mekanlarý cennet olsun. baþýmýz sað olsun. Bir daha böyle büyük acýlarýn yaþanmamasý dualarýmla Yüce Meclisinizi saygýyla selamlýyorum" dedi. Yasin YÜCEL
Önce eski niþanlýsýný
sonra kendini vurdu
Rýza Ilýman için
TBMM'de tören yapýldý
Önceki gün vefat eden 18. dönem Çorum milletvekili Rýza Ilýman'ýn cenaze töreni TBMM'de
yapýldý. Törene Ilýman'ýn ailesi, yakýnlarý, TBMM
Baþkaný Cemil Çiçek, CHP Genel Baþkaný Kemal
Kýlýçdaroðlu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, Sivas Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Malik Ecder Özdemir, CHP Grup Baþ-
kanvekilleri Akif Hamzaçebi, Engin Altay, Çorum
Milletvekili Tufan Köse,milletvekilleri, Meclis bürokratlarý ve çalýþanlarý katýldý.
1934 yýlýnda Çorum'da doðan Ilýman, Gazi
Eðitim Enstitüsünden mezun oldu. 18. Dönem'de
milletvekilliði yapan Ilýman, evli ve üç çocuk babasýydý. Haber Servisi
Sungurlu'da eski niþanlýsýný tabanca ile vuran genç daha
sonra intihara kalkýþtý.
Alýnan bilgiye göre, Ýstanbul'da
yaþayan Mustafa Çetin (25), eski niþanlýsý Hitit Üniversitesi Sungurlu
Meslek Yüksek Okulu Ýþletme yönetim programý 1. sýnýf öðrencisi Cennet Günana (23) ile konuþmak için
ilçeye geldi.
Þehir Parkýnda arkadaþlarý ile
oturan Cennet Günana'nýn yanýna
gelen Mustafa Çetin, eski niþanlýsý ile
konuþmak istediðini belirterek, birlikte Atatürk Stadyumunun yanýna
gitti.
Ýddialara göre burada tekrar bir
araya gelme isteðini ret eden Cennet
Günana'ya yanýnda getirdiði tabanca
ile çok sayýda ateþ eden Mustafa Çetin, daha sonra silahla intihara kalkýþtý.
Olay yerine gelen saðlýk ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine
kaldýrýlan üniversite öðrencisi Kars
nüfusuna kayýtlý Cennet Günana hayatýný kaybetti, Tokat nüfusuna kayýtlý Mustafa Çetin'de aðýr yaralý olarak Çorum'a sevk edildi.
Haber Servisi
Genç Turizmciler Derneði'nin
yeni Baþkaný Halit Ýnaltekin
Çorum Genç Turizmciler Derneði yýllýk olaðan genel kurul toplantýsýný yaptý.Toplantýda Derneðin yeni baþkaný Halit Ýnaltekin oldu.
Daha önceki dernek baþkaný Duran Doðan ise baþkan yardýmcýlýðýna getirildi.
Bilindiði gibi Çorum Genç Turizmciler Derneði kuruluþundan bugüne
Çorum'un tanýtýmý ve turizme kazandýrýlmasý yönünde önemli çalýþmalar
yapmýþtý. Çok çeþitli sosyal projelere de imza atan dernek, 23-25 Mayýs
2014 tarihlerinde Çorum'da gerçekleþtirilecek olan TÜRSAB'ýn MKYK
toplantýsýnda TÜRSAB Baþkaný Baþaran Ulusoy ve yönetimine 'Çorum
Turizmine davet' baþlýðýnda öneri ve taleplerini iletecek.
Konuyla ilgili açýklama yapan Çorum Genç Ýþadamlarý Derneði
Baþkaný Halit Ýnaltekin "Neredeyse yarým asýrdýr ülke turizminin
dolaylý ve doðrudan içinde bulunarak hizmet verdik. Unutulmuþ
birçok tarihi eser, yer altý þehri, geleneksel el sanatlarý ve Türk edebiyatý dünyasýna katkýlarda bulunduk. Örneðin TÜRSAB Baþkaný
Baþaran Ulusoy'a ilettiðimiz teklif çerçevesinde Kýrþehir Dulkadirli
mevkiinde bulunan yer altý þehrinin önemli bir bütçe harcamasýyla
ülke turizmine kazandýrdýk. Ayný þekilde Mucur Atatürk Evi, Peçenek köy odalarý gibi tarihin izlerini süren merkezleri gün ýþýðýna çýkardýk. Birkaç gün sonra ilimizde gerçekleþecek olan TÜRSAB olaðan genel kurul toplantýsýnda da ilimizin turizm deðerlerine katký
saðlamak amacýyla teklif ve taleplerimizi hazýrlayarak bir proje çevresinde TÜRSAB yönetimine sunacaðýz.
Çorum Genç Turizmciler Derneði yýllardýr bölgemizde bulunan Merzifon Hava Limanýnýn sivil ulaþýma açýlmasý yönünde önemli gayretler
verdi, ayný þekilde özel hava yolunun Merzifon Hava Limanýna uçuþ yapmasý doðrultusunda da katkýlarý oldu.
Halihazýrda Çorum'da yeni bir havalimanýn açýlmasý ve hýzlý tren projesine Çorum güzergahýnýn da dahil edilmesi yönünde gerekli çalýþmalarýný sürdürerek bu taleplere destek vermektedir. Çorum'un merkezinde
mahalli sanatçýlar, türkü, ezgi ve hikayeler, el sanatlarý ve tarihi mekanlarýn bir proje kapsamýnda ele alýnýp deðerlendirilerek yeni bir bakýþla Ço-
rum ve tüm ülke halkýna sunulmasý çalýþmalarýmýz içinde yer alan bir konudur. Çorum, 81 ilimizden daha özelliði olan bir ilimizdir. Çünkü Çorum
evrensel barýþýn tarafýdýr. Bilindiði gibi tarihde ilk barýþ antlaþmasý olarak
kabul edebileceðimiz Kadeþ Barýþ Antlaþmasýnýn taraflarýndan biri Hititler'di. Yani bugünkü Çorum sýnýrlarýydý. Mýsýr devleti ile Hititler arasýnda
yapýlan bu antlaþma evrensel bir mesaj vermesi nedeniyle antlaþma metninin bir örneði halen Newyork Birleþmiþ Milletler Merkezinde bir abide
olarak asýlmýþtýr. Dolayýsýyla Çorum dünyaya barýþ mesajýný tarihten bugüne sürdürmüþ baðrýndaki tüm farklýlýklarý bir sevgi harmanýyla yoðurarak hem ülkemize hem dünyaya barýþ ,dostluk ve sevgi mesajlarý olarak ilan edebilmiþtir. Bu nedenle Çorum, bir deðerler þehridir.
Bu deðerlerin günyüzüne çýkarýlýp korunmasý ve tanýtýlmasýnda
derneðimiz her zaman üstüne düþen göreve hazýrdýr ve hazýr olmuþtur. Bundan dolayý TÜRSAB genel kurul toplantýsý Çorum için öneli
bir etkinliktir. Ýlimizin sahip olduðu deðerlerin bugün tüm dünya insanlarýna sunulup tanýtýlmasý, yarýnlara daha iyi bir þekilde taþýnabilmesi için kurum kuruluþ ve halkýmýzla bir bütün içinde sorunlarýmýzý bilmek, eksiklerimiz tanýmak ve kýymetlerimize sahip çýkma noktasýnda geyret vermekteyiz.
Çorum ilimizin talepleri ve derneðimizin çalýþmalarýna kurum,
kuruluþlar ve halkýmýzýn da desteklerini ve önerileri beklemekteyiz.
Herkesin Çorum'un sessiz çýðlýðýný duymasý ve duyurmasý gerekmektedir" dedi. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
HABER
21 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
4
Mahir ODABAÞI
ÇOK ZEKÝYÝZ
AMA -1
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Alaca'nýn köylerini dolu vurdu
Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz,
beraberinde Ziraat Mühendisleri ile geçtiðimiz pazar günü meydana gelen dolu yaðýþý ve
fýrtýnadan olumsuz etkilenen arazilerde incelemelerde bulundu.
Ýmat, Alacahöyük, Kalýnkaya, Harhar, Mahmudiye, Tahirabat ve Küre köylerinde ekili araziler tamamen zarar görürken, Karamahmut, Çevreli, Kargýn istikametindeki köylerde ise kýsmen yüzde 60'a
varan zaralar tespit edildi.
Ýlhan Yýlmaz konu hakkýnda yaptýðý açýklamada,
"Kuraklýk ve dolu yaðýþý bir araya geldiðinde bölgedeki üreticilerimizin ne kadar zor bir sezon geçirdikleri ve geçireçekleri aþikardýr. Bu yüzden önce de
olduðu gibi bizim talebimiz çiftçilerimize destek ve-
rilmesi ve Ziraat Bankasý ve Tarým Krediye olan
borçlarýnýn ertelenmesidir. Her ne kadar Tarým Bakanlýðý tarafýndan bu sene kuraklýktan %30 üzerinde zarar gören üreticilerimizin Ziraat Bankasý ve Tarým Krediye olan borçlarý % 3 faizle ertelenmiþ olsa
da, dolu afetine uðrayan çiftçilerimiz % 100 kayýp
yaþamýþlardýr, bu durumda bu çiftçilerimizin borçlarýnýn faizsiz olarak ertelenmesi için yetkililerimizden gerekenlerin yapýlmasýný beklemekteyiz" dedi.
Yýlmaz, sözlerine þöyle devam etti:
"Bu durum Tarým Sigortasýnýn önemini bir kez
daha göstermiþtir. Maalesef üreticilerimiz, Ziraat
Odasý ve diðer kurum kuruluþlar olarak TARSÝM ile
ilgili birçok bilgilendirme toplantýsý yapmamýza raðmen bu konuya yeteri kadar önem göstermemekte-
dirler. Eðer üreticilerimiz bu dolu afetinin yaþandýðý
bölgelerde TARSÝM sigortasý yaptýrmýþ olsa idi sigortadan zararlarýnýn karþýlýðýný alabilecekti. Ancak
görüþtüðümüz üreticilerin ancak %15'i sigorta yaptýrdýðýný söylüyor. Biz bütün üreticilerimizi % 50
devlet destekli ürün sigortasý TARSÝM yaptýrmalarý
için uyarýyoruz."
Yýlmaz, "Yaþanan bu dolu felaketinden dolayý
zarar görmüþ olan bütün üreticilerimize geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ziraat Odasý olarak bu
konunun takipçisi olacaðýz ve gerekli mercilere felaketten zarar gören üreticilerimizin zor durumlarýný
aktaracaðýz. Ýnþallah çiftçilerimiz bir daha böyle bir
afete uðramazlar, çiftçilerimize geçmiþ olsun diyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL
Koçhisar Barajý
isale hattý Alaca
Belediyesi'ne
devredildi
Devlet Su Ýþleri, Koçhisar Barajý'ndan Ýçme Suyu Arýtma Tesisi'ne
gelen isale hattýný yapýlan protokolün ardýndan Alaca Belediyesi'ne
devretti. Ankara Su Ýþleri Genel Müdürlüðü'nden bir heyet Alaca'ya
gelerek tamamlanan içme suyu isale hattýnda incelemelerde bulundu.
Yüklenici firma olan Umut Yapý A.Þ'nin çalýþmalarýný olumlu bulan DSÝ
heyeti, isale hattýný belediyeye devretti.
Heyette Ýçmesuyu Daire Baþkan Yardýmcýsý Nuray Dündar, Ýçme
Suyu Þube Müdürü Nur Korkmaz, Þube Müdürü Kemal Köseoðlu, mühendisler Eray Demirel, Tuna Akyokuþ, Alp Sarýkavak, Mehmet Karahan, yüklenici firma Umut Yapý AÞ yetkilisi Mehmet Miçooðullarý yer
aldý. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz da, heyetle birlikte incelemelerde yer aldý. Ýlk olarak Koçhisar Barajý'ný inceleyen heyet, buradan
terfi merkezine gelen vanalarý ve giderleri inceledi. Akabinde içme suyu arýtma tesisinin yapýmýný yerinde inceleyen heyet daha sonra Alaca
Belediyesi'ne gelerek burada protokol imzaladý. Ýmzalanan protokol ile
isale hattý belediyeye devredildi. Bundan sonraki süreçte ise isale hattý
arýtma tesisinin tamamlanmasýyla birlikte tesise su pompalayacak ve ilçe arýtýlmýþ suyuna kavuþacak. Haber Servisi
Erkan Elfaz Ermiþ
- Emniyet kemerlerinin alarm vermemesi için ( dünya da tek
Türkiye'de var. Seminerlerde trafik dersi veriyoruz ama arabamýzda susturucu kullanýyoruz) susturucu takacak kadar,
- Aracýmýzý muayene istasyonlarýna götüreceðimiz zaman
eksikliklerimizi tamamlamak için hemen arkadaþlarýmýzýn arabasýndan yangýn söndürme tüpü, ilkyardým çantasý gibi basit
ama ihtiyaç halinde can kurtarmasýna vesile olabilecek olan
malzemeleri emanet alacak kadar,
- Giriþi olup çýkýþý olmayan yangýn tahliye merdiveni montajý yapacak yapýldýktan sonra, ev sahipleri tarafýndan hýrsýzlar giremesin diye giriþine kocaman kilit vurup, olmadý ara katlarda
da yangýn merdivenini balkonumuza katýp sonra da kolu komþuya övünecek kadar,
- Ruhsat aldýktan sonra yangýn merdivenini söküp baþka inþaatlara götürürken apartman sakinlerinden de 'zaten görüntü
kirliliði yapýyordu gitsin' deyip onay verebilecek (baþka bir þehirde) kadar,
- Apartmanlara veya resmi kurumlarýn duvarýna istendiði
için yangýn ihbar düðmesi koyup, nasýl olsa 'izinsiz basan cezalandýrýlýr' yazýyor, kimse basamaz diye düþünüp elektrik tesisatýna birkaç metrelik kabloyu baðlamaktan imtina edip tasarruf
yaptýðýný düþünebilecek kadar,
- Olasý yangýnlara hazýrlýk için kurumlarýn çatýlarýna yerleþtirilen ve arýza yaptýðýnda en kolay çözüm devre dýþý býrakmaktýr
diyerek su depolarýnýn vanalarýný kapatacak kadar,
- Fiziksel olarak görünen yangýn dolaplarýnýn içerisine hortumu koymayacak kadar, olmadý konan hortumlarýnda yangýn
anýnda istenilen mesafeye ulaþmayacaðýný bildiði halde önemsemeyecek kadar,
- Denetimlerde sorulursa var diyebilmek için boþ yangýn
söndürme cihazlarýný tüm yangýn köþelerine asacak kadar,
- Yangýn söndürme cihazlarýnýn içerisine nasýl olsa kimse bilmez deyip; tebeþir tozu, mermer tozu, kireç kaymaðý, ucuz deterjan, olmadý su dolduracak kadar,
- Yangýn köþesinde eksik olan kazmanýn, küreðin yerine tahtadan kazma, kürek yapýp birde kýrmýzýya boyayýp asarak eksikliði tamamlayacak kadar,
- Milyaralar verip daire aldýðý halde, apartmanlarýn ortak
alanlarýna yangýn söndürme cihazlarýnýn alýnmasýna 'bir þey olmaz, masraf yapmayalým' diyebilecek kadar, (yazarla iletiþim:
536 568 11 41)
*
Çocuklarýnýn rýzký için girdiler maden ocaðýnýn ta dibine,
Rahat olun tedbirler tamam dendi ama 301 kiþi öldü yine
Ölenler girer mi bilmem, ihmali olanlarýn uykuda düþlerine
Orhan Ateþ mesai
arkadaþlarýyla vedalaþtý
Makine ekipman desteklemeleri baþladý
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan
Elfaz Ermiþ, Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý Kapsamýnda Makine ve Ekipman Alýmlarýnýn Desteklenmesi Hakkýnda Teblið'in Resmi Gazetede yayýmlandýðýný belirtti.
Ermiþ, bu kapsamda,
destekleme baþvurularýnýný ise 9 Haziran 2014 tarihi mesai bitimine kadar
kabul edileceðini kaydetti.
Hibe desteði kapsamýnda alýmý yapýlan makine ekipmanlara yüzde
50 hibe desteði verileceði-
Çok zekiyiz hem de süper. Ýngiltere, Almanya, Japonya, Hollanda'dan daha çok zekiyiz. Lakin bu zekâ bizi korumuyor. Yine
olanlar oluyor. Canlar, Canan'lar gidiyor. Gidenler gelmiyor.
Çocuklar doðmadan öksüz yetim kalýyor. Eþler 'doyamadým' diye aðlýyor. Analar aðýt yakarken, babalar gözyaþlarýný içine atýyor. Zaman geçiyor acý fatura tekraren yaþanýyor teh tüh diyerek
millet olarak yakýnýyoruz. Ama nafile iþ iþten geçmiþ oluyor. Bizim fýþkýran zekâ iþe yaramýyor. Tabiri caizse her zaman düþmeye aday olduðumuz kuyularý kendi elimizle hazýrlýyoruz.
Bu zekilik noktasýndaki fikirlerime katýlýr mýsýnýz katýlmaz
mýsýnýz bilmiyorum ama millet olarak ne kadar zeki (!) olduðumuzu destekleyen birazcýk örnekler sýralamak istiyorum siz deðerli zeki dostlara. Çok zekiyiz çünkü;
ni dile getiren Ermiþ, "Baþvurular; yatýrýmýn gerçekleþeceði ve Bakanlýk kayýt sistemine dahil olduðu il müdürlüðü veya ilçe müdürlüklerine elektronik ortamda
veya þahsen yapýlacaktýr.
Uygulama
rehberine
www.tarim.gov.tr/trgm internet adresinden ulaþýlabilir" dedi.
Hibe kapsamýndaki makine ekipmanlarý ise þunlar:
"Anýza doðrudan ekim
makinesi, Arýcýlýk makine ve
ekipmaný, Balýkçý gemilerinde soðuk depo, Balya makinesi, Bahçe traktörü, Biçerbaðlar, Biçerdöver ürün ha-
sadýnda kullanýlan verim ölçer kiti, Canlý balýk nakil
tanký, Çayýr biçme makinesi, Çeltik fide dikim makinesi, Çiftlik gübresi daðýtma makinesi, Dal parçalama makinesi, Diskli týrmýk, Dip kazan, El traktörü,
Fýndýk toplama makinesi, Fýndýk, mýsýr, çeltik, ayçiçeði, kabak çekirdeði kurutma makineleri, File sisteminin kurulmasý, Güneþ kolektörü,
Kimyevi gübre daðýtma makinesi, Mibzer, Mini
yükleyici, Motorlu týrpan, Pamuk toplama makinesi, Pancar söküm makinesi, Patates söküm makinesi, Pülverizatör,
Sap parçalama makinesi, Sap toplamalý saman
makinesi, Silaj makinesi, Sýra arasý çapa makinesi,
Su ürünlerinde buzlama makinesi, Su ürünleri için
kuluçka dolabý,
Süt saðým ünitesi ve soðutma tanký, Süt analiz
cihazý, Tambur filtre, Taþ toplama makinesi, Tarým
römorklarý, Toprak frezesi, Yem hazýrlama makinesi, Zeytin hasat makinesi" Yasin YÜCEL
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünde görev yaparken 2014 Mahalli
Yerel Seçimlerinde Oðuzlar Belediye Baþkaný seçilen Orhan Ateþ
mesai arkadaþlarýyla vedalaþtý.
Ýlk olarak Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e hayýrlý olsun
ziyaretinde bulunan Orhan Ateþ, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük'e yeni görevinden dolayý tebrik etti ve baþarýlý çalýþmalar
diledi. Ateþ daha sonra Milli Eðitim Müdürlüðü personelinden
helallik istedi. Ateþ, Oðuzlar Belediyesi kapýsýnýn her zaman kendilerine açýk olduðunu söyledi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
21 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
HABER
CHP'den balýk
ölümlerine inceleme
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve
yönetim kurulu üyeleri Obruk
Barajýndaki balýk ölümlerini incelemek amacýyla önceki gün
Oðuzlarý ziyaret etti.
Ýl Gýda Tarým Müdürlüðü
Hayvan Saðlýðý Þube Müdürü Erkal Gedikli ve Ýlçe Tarým Müdürü
Rýza Tüfek'te bölgede incelemede bulundu.
Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ ve CHP Ýlçe Baþkaný
Osman Güllünün de katýldýðý ziyarette konuþan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, "Yaðan yaðmurlarýn etkisiyle kil ve çamurdan
dolayý burada doða faciasý olduðunu arkadaþlarýmýz bizlere bildirdiler. Yönetimimizle beraber yerinde görmek istedik bu doða
katliamýný. Umarým anlatýldýðý gibi yaðan yaðmurlarýn etkisi ile
bu facia yaþanmýþtýr. Eðer böyle deðil de kimyasal veya atýktan
böyle bir ölüm yaþanmýþsa bunun peþini býrakmayacaðýz. Bun-
dan sonra balýk ölümlerinin en
aza indirilmesini saðlayacaðýz.
CHP olarak bizler de testler yaptýracaðýz suyun örneðini alýp laboratuvarda inceleteceðiz ve
gerçeði öðreneceðiz bu iþin takipçisi olacaðýz. Oðuzlar Belediyesi ile buradaki ölümleri azaltmaya gayret göstereceðiz. Oðuzlarýn alt yapýsýnýn ihmal edilmiþ
logar sularý baraja akmakta olduðunu açýk ve net gözüküyor.
Bununla ilgili olarak da belediyemiz çalýþmalar yapacaktýr" þeklinde ifade etti.
CHP Ýlçe Baþkaný Osman Güllü ise, yaþanan balýk ölümlerinde herhangi bir kasýt varsa bunun katillikle eþdeðer olduðunu ifade etti.
Açýklamalarýn ardýndan Oðuzlar Belediyesi iþ makinalarý
yaðmur sularýnýn çekilmesiyle oluþan küçük göletlerde kalan
balýklarý kurtarma çalýþmasý yaptý. Yasin YÜCEL
EML'den Kýzýlay'a kan baðýþý
Çorum Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi Kýzýlay Kulübü
tarafýndan geleneksel hale
getirilen kan baðýþý kampanyasý yine düzenlendi.
Kýzýlay Kulübü Danýþman
Öðretmenleri
Ramazan
Yiðitoðlu
ve
Abdullah
Dalyan'ýn organize ettiði kampanyada önce 12. sýnýf öðrencilerine konferans salonunda
Çorum Kýzýlay Kan Merkezi
uzmanlarýnca bilgilendirme
yapýldý. Kan verme sýrasýnda vücudun taze kan ürettiði,
5
AK Parti yeni Kadýn
Kollarý yönetimi toplandý
AK Parti Ýl Kadýn Kollarý
malarýný sürdüreceklerini ifade
Baþkaný Arife Betül Gülgün'ün
etti.
görevinden istifa etmesinin arAK Parti Ýl Kadýn Kollarý
dýndan atanan Melek Pehlivan
Baþkaný Melek Pehlivan da,
baþkanlýðýnda ki yeni yönetim
"Baþta bana inanan deðerli Ýl
ilk toplantýsýný yaptý.
Baþkaným Ahmet Sami CeyToplantýya AK Parti Ýl Baþlan'a kýymetli vekillerime, bekaný Ahmet Sami Ceylan, Merlediye baþkanýmýza, il genel
kez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse,
meclis baþkanýmýza, merkez ilÝl Gençlik Kollarý Baþkaný Erçe baþkanýmýza ve il gençlik
han Akar, Ýl Genel Meclisi Baþkollarý baþkanýmýza çok teþekkaný Halil Ýbrahim Kaya'da kakür ediyorum. Daha önce bu
týldý.
makam da görev yapan arkaMelek Pehlivan
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet
daþýmýz Arife Betül hanýma ve
Sami Ceylan toplantý da yaptýðý konuþmada, "Ma- kýymetli dava arkadallarýmýza da tüm hizmetleri
nisa'nýn Soma Ýlçesinde gerçekleþen maden kaza- için çok teþekkür ediyorum. Elim bir kaza sonucu
sý sonucunda hayatlarýný yitirenlere Allah'tan rah- Soma kömür madeninde hayatýný kaybeden vamet sevdiklerine baþsaðlýðý diliyorum. Çorum'dan tandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, geride kalanlara
da üç kiþinin vefat ettiði kaza ülkemizi derinden sabrý-cemil niyaz ediyorum. Acýlarýný kalben hisyaralamýþtýr" dedi.
sedip makamlarýnýn þehadete ulaþmasýný temenni
Ceylan, "Ülkemizdeki her insan bizim kardeþi- ediyorum ifadelerini kullandý.
mizdir kime ne olursa acýlarýný bizlerde hissederiz.
Pehlivan, "Halka hizmet hakka hizmettir.
Gönül isterki hiç kimse acý yaþamasýn ama ne ya- Düstturuyla hareket eden ve hayatýný hasbilik
zýk ki böyle þeyler olabiliyor. Bu ve buna benzer üzerine bina eden siyaset üstadýmýz Genel Baþkaüzücü hadiselerden de rant saðlayan bir takým si- nýmýz ve Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a
yasi gruplar var. Ülkenin üzücü bir hadiseyle karþý da buradan saygý ve minnetlerimi takdim ediyokarþýya kalmasý durumunda bile kendi çýkarlarýný rum. Sorumluluðumuzun aðýr olduðunu biliyoruz,
düþünenler var" ifadelerini kullandý.
kuruluþundan bu yana partimizde görev yapan
Cumhurbaþkanlýðý seçiminde en iyi bir þekilde tüm bayan arkadaþlarýmýzýda yeni dönemde de
sahada olacaklarýný kaydeden Ceylan, partinin davet ederek, sevgi, saygý, birlik içerisinde Çotüm teþkilatlarýnýn baðlantýlý ve ekip olduklarýný rum'a hizmet etmeyi bayraðý aldýðýmýz yerden dadile getirdi.
ha ileri taþýmak için yönetimimizle beraber elimizCeylan, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Melek den gelenin daha fazlazýný yapacaðýz.
Pehlivan'a ve yönetim kurulu üyelerine baþarýlar
Yola çýktýklarýmýzý yolda buldaklarýmýza tercih
dileyerek sözlerini tamamladý.
etmeyeceðimiz bu yolda hak olaný kabullenmeyi
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ise inayet-i ilahiden niyaz ediyorum" þeklinde konuþSoma'da maden kazasý sonucunda yaþamlarýný yi- tu. Toplantý konuþmalarýn ardýndan daha sonra
tirenlere Allah'tan rahmet geride kalanlara sabýr basýna kapalý olarak devam etti.
diledi. Köse, birlik ve beraberlik içerisinde çalýþKubilay Kaan YÜCEL
baðýþlanan bir ünite kan ile üç
kiþinin hayatýnýn kurtulacaðý,
gençler arasýnda kan baðýþlama bilincinin oluþturulmasýnýn hedeflendiði ifade
edildi. Kan baðýþýna öðrencilerin ilgisi ise yüksek oldu.
EML Müdürü Erhan
Özsaray baþta olmak üzere
birçok
personelde
kan
baðýþýnda bulundu.
Bunun yaný sýra çok sayýda
öðrenci 18 yaþýný tamamlamadýðýndan dolayý kan baðýþýnda bulunamadý. Uður ÇINAR
Beden Eðitimi ve Spor Eðitimi
bölümüne öðrenci alýnacak
Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve
Spor Yüksekokulu, Beden Eðitimi ve
Spor Eðitimi bölümüne öðrenci alýnacak. Üniversitenin konu hakkýnda ki talebini Yükseköðretim Genel Kurul görüþerek
karara baðladý.
Kurulu 2014-2015 eðitim öðretim yýlýnda
Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor
Eðitimi bölümüne 60 öðrenci alýnmasýný uygun gördü.
TEK
YILDIZ
21 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
TGF 44. Baþkanlar Konseyi
sonuç bildirgesini açýkladý
Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun 44. Baþkanlar Konseyi,
09-12-Mayýs-2014 tarihlerinde toplanan 55 meslek örgütünün baþkan ya da temsilcisinin katýlýmýyla Abhazya Cumhuriyeti'nin Baþkenti Sohum'da toplandý. Abhazya Dýþiþleri Bakanlýðý ve Abhazya
Gazeteciler Birliði'nin ev sahipliðinde gerçekleþen toplantý sonrasýnda oluþturulan sonuç bildirgesinin kamuoyu ile paylaþýlmasý kararlaþtýrýldý.
Sonuç bildirgesinde þu maddeler yer alýyor:
1-Abhazya'daki toplantýmýz, TGF Baþkanlar Konseyi'nin
KKTC'den sonra yurt dýþýnda gerçekleþtirdiði ilk toplantýsý olmuþtur ve karþýlýklý temaslar açýsýndan yararlý geçmiþtir. TGF, gerek sivil toplum kuruluþlarý, gerekse meslek örgütleri tarafýndan gerçekleþtirilen bu tür etkinliklerin mesleki ve kültürel açýdan verimli geçtiðine inanmaktadýr.
2-TGF Abhazya toplantýsýyla, karþýlýklý mesleki ve kültürel alýþveriþin yaný sýra Dünya barýþýnýn ne denli önem taþýdýðýný ortaya
koymayý hedeflemiþtir. Ýyi niyet, dostluk, kardeþlik duygularýnýn
egemen olduðu barýþ dolu bir dünya, demokratik toplumlarýn olmazsa olmazýdýr ve toplumlar arasý diyalog ancak temel insan hak
ve özgürlüklerinin hakim olduðu bir dünyada gerçekleþip, geliþebilecektir. TGF; hak, hukuk, özgürlük, demokrasi ve barýþa olan özlemini Abhazya toplantýsýyla bir kez daha Dünya kamuoyuna haykýrmýþtýr.
3-Dünyanýn neresinde olursa olsun kurtuluþ mücadelesi vermiþ, kendine özgü dili, kültürü, örfü, ananesi, geleneði olan ve toprak bütünlüðüne sahip bulunan halklarýn diðer ülkelerden ve toplumlardan izole edilmesi çaðýmýzda bir insanlýk suçu olarak algýlanmalýdýr. Bu baðlamda izolasyon hedefiyle dünya toplumlarýndan soyutlanmak istenen halklarýn yanýnda olunmalý ve
onlarýn verdiði demokratik, baðýmsýz, özgür bir ülke olarak
yaþama talepleri, savaþsýz, barýþ dolu bir dünya için desteklenmelidir.
4-Abhazya'nýn doða harikasý güzelliði, tüm dünya için
tabiatýn olduðu gibi korunmasý gerçeðini bir kez daha göstermiþtir. Çevreyi yok eden sanayi kuruluþlarýný kabul etmeyen ve ekonomisini bacasýz sanayi üzerinde yükseltmeyi hedefleyen Abhazya örneði önemlidir. Tertemiz bir doða,
yok edilmemiþ, bozulmamýþ tabiat insanlýðýn ortak hazinesidir ve bu hazineyi koruyup kollamak gelecek nesillere ayný güzellikte teslim etmek bir insanlýk görevidir. Abhaz-
Bankacýlýk ve
Finans bölümüne
30 öðrenci alýnacak
ya'daki doðaya saygý evrensel bir insanlýk davranýþý olarak yaygýnlaþtýrýlmalýdýr.
5- Bununla birlikte ülkemizdeki dostluk barýþ ve kardeþlik sürecinin toplumumuz nezdinde olumlu yanký bulduðu gözlemlenmektedir. Ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlüðü koruyarak toplumsal barýþ sürecinin geliþtirilmesinde meslek kuruluþlarý, sivil
toplum örgütleri ve toplumun her kesimin sürece katký koymaya
devam etmesi yarar saðlayacaktýr. Bu sürecin tam anlamýyla baþarýya ulaþmasýnýn yolu demokrasinin tüm kurum ve kurallarýyla uygulanmasýndan geçtiði açýktýr. Demokrasinin teminatý da her konuda bireysel özgürlüklerdir. Özellikle gazetecilerin ve halkýn oylarýyla seçilmiþ kiþilerin, özgürlüklerinden yoksun býrakýlmalarý büyük yaralara neden olmaktadýr. Gazetecilerin mücadele alaný medya kurumlarý, seçilmiþlerin yeri de seçmenlerin yanýdýr. Demokrasinin vicdaný da bunu gerektirir. Son aylarda bu konuda atýlan
adýmlarla tutuklu gazetecilerin özgür býrakýlmasý doðru adýmlardýr
ve mutlaka devam etmelidir.
6- 30 Mart 2014'te yapýlan yerel seçimler milli irade kavramýnýn
önemini bir kez daha ortaya koymuþtur. Milli irade asla herhangi
bir partinin skoru deðil, sandýktan çýkan sonucun tamamýdýr. Bu
nedenle halkýn yönetim yetkisi verdiði iktidar partisi kim olursa olsun, sandýða yansýyan halk iradesinin tamamýna saygýlý olmalý, toplumun her kesimini herhangi bir ayrým gözetmeksizin kucaklamalýdýr. TGF, toplumsal barýþýn ancak böylesine bir bütünsellikle saðlanabileceðine inanmaktadýr.
7-Ülkemizdeki meslek kuruluþlarýný bölüp parçalamaya yönelik
çabalar asla kabul edilemez. Egemenlerin böl, parçala, yönet mantýðýna destek veren ve meslek örgütlerimizin gücünü kýrmaya yönelik olduðu bilinen bu tür giriþimler kýnanmalý, ülkemizdeki meslek kuruluþlarý bu yöndeki faaliyetlere karþý uyanýk olmalýdýrlar.
TGF birlik, beraberlik ve bütünlükten yanadýr ve her türlü ayrýmcýlýða da karþýdýr. TGF bünyesinde olup da bu tür bölücülükten yana
tavýr alanlara karþý da gerekli yaptýrýmlarý uygulamaya kararlýdýr.
8- Baþkanlar Konseyimiz TGF'ye üyelik baþvurusunda bulunan
meslek örgütlerinin durumunu, Abhazya toplantýsýnda nicelik ve
nitelik yönünden deðerlendirmiþtir. Bu kapsamda Urfa GAP Gazeteciler Cemiyeti, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Gazeteciler Derneði ve Karabük Gazeteciler Ýletiþim Derneði'nin üyelik baþvurularýný kabul etmiþtir. Haber Servisi
Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Bankacýlýk ve Finans bölümüne öðrenci alýmýna
izin çýktý.
Yükseköðretim Genel Kurul üniversitenin konu
hakkýnda ki talebini görüþerek karara baðladý.
Kurul, 2014-2015 eðitim öðretim yýlýnda Bankacýlýk ve Finans bölümüne 30 öðrenci alýnmasýný uygun görüldü. Yasin YÜCEL
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
ÇANAKKALE GEZÝ ORGANÝZASYONU HÝZMET ALIMI
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Çanakkale Gezi Organizasyonu Hizmet Alýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer
almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/56125
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810 - 3642245805
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
: 350 kiþi Çanakkale GeziOrganizasyonu
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
: Çanakkale
c) Süresi
: Ýþe baþlama tarihi 10.06.2014, iþin bitiþ tarihi 16.06.2014
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah.
Gazi Cad. No:2 ÇORUM
b) Tarihi ve saati
: 28.05.2014 - 14:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu
gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Yükleniciye ait Turizm Bakanlýðýndan alýnan Seyahat Acenta yetki belgesinin aslý veya noter tasdikli fotokopisi ihale teklif dosyasýnda sunulacaktýr.
Ýstekli teklif dosyasýnýn içerisinde, Tursab üyelik belgesi ve gezilerde kullanýlacak her otobüs için Tursab'dan alýnmýþ 2014 araç bandrollü olacaktýr
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol
Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUMadresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü
posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktan ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basýn: 525 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Pýnar Koleji öðrenci ve
velilerinin Samsun turu
Özel Pýnar Koleji öðrencileri, öðretmenleri Nevzat Bolat ve Müzik öðretmeni Erman
Toptaþ'ýn eþliðinde anneleriyle birlikte Samsun'u gezdiler.
Samsun'da önce Bandýrma vapurunu ge-
Adres:
zen öðrenciler ve ailelerine öðretmenleri Nevzat Bolat bilgi verdi. Öðrenciler ve aileleri daha sonra hayvanat bahçesi gezdiler.
Daha sonra Amazon Köyü gezen grup akþam kente döndü. Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
HABER
21 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
7
"Anayasa Mahkemesi benim hak
ve özgürlüklerimi nasýl koruyacak?"
Soma'da yaþanan facia
sonrasý twitter hesabý hacklenerek AK Parti'den istifa ettiðine dair sahte tweet atýlan
Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu, savcýlýða baþvuru yaptýðýný ve
Anayasa Mahkemesine de
baþvuracaðýný belirtti.
Twitter hesabýný hackleyenlerin tespit edildiðini belirten Uslu, konuyla ilgili
avukatlarýn çalýþtýklarýný ve
savcýlýða suç duyurusunda
bulunduklarýný söyledi.
Konuyla ilgili Beyaz Tvde
Abdullah Adabaþ'ýn sorularýný yanýtlayan Uslu, "Siber saldýrýyý yapanlarýn kimler olduðunu
biliyoruz. Sanýyorum twitter da kimler olduðunu tespit etti. Onlar bilgi verirler mi vermezler mi? Bilmiyoruz. Bizim twitter hesabýmýz þifremiz kýrýlmak suretiyle ele geçirilmiþtir. Gerek Genel
Baþkanýmýz gerekse AK Parti aleyhine kampanya sürdürülüyor.
Bu kampanyanýn devam edeceði yönünde duyumlarýmýz var.
Anayasa mahkemesinin vermiþ olduðu son karar biraz daha bizim hesaplarýmýzýn ele geçirilmesi konusunda bazý illegal örgütleri de yüreklenmiþ oldular. Benim hak ve özgürlüklerimi Ana-
yasa mahkemesi nasýl koruyacak
merak ediyorum" dedi.
"Saldýrýyý yapanlarýn bir parti
ile iliþkileri olduðu kesin" diyen
Uslu, "Verdikleri mesajlardan siyasi düþünce itibari ile aidiyetlerini tespit etmek çok zor deðil.
Savcýlýða suç duyurusunda bulunduk. Anayasa Mahkemesine
de baþvuru yapacaðým" þeklinde
kaydetti.
-"BUNLARA PABUÇ
BIRAKMAYIZ"Amaçlarýnýn kamuoyunun
aklý ve vicdaný tutsak almak, kafa karýþtýrmak, zihinleri bulandýrýlmak olduðunu söyleyen Uslu,
"Özellikle bizim aðzýmýzdan, bizim üzerimizden bir kýsým mesajlar verilmek suretiyle AK Parti'ye gönül verenlerin aramýzdaki baðlarý ortadan kaldýrýlmak, kopartýlmak isteniyor. Bizi sevenlerin bu tür siber saldýrýlara itibar etmeyeceklerini biliyorum.
Nitekim de öyle olmuþtur. Kamuoyu Salim Uslu'yu tanýmaktadýr. Çizgisini bilmektedir. Yola çýktýklarýný yolda bulduklarýna
asla deðiþmez. Bunu bildikleri içinde herhalde siber saldýrýyý
bizlerden baþlatmayý uygun gördüler. Bunlara pabuç býrakmayýz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
Zeki Gül, TURSAB'la ilgili
basýn toplantýsý yapacak
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, 23-25 Mayýs tarihleri arasýnda Çorum'a
gelerek yürütme kurulu toplantýsýný yapacak olan TURSAB heyeti ile ilgili basýn
toplantýsý yapacak.
Gül, bugün saat 09.30'da Belediye Encümen Salonu'nda yapacaðý basýn
toplantýsý ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliði (TURSAB) heyetinin Çorum'da
yapacaðý çalýþmalarla ilgili basýn aracýlýðýyla geniþ bilgi verecek. Haber Servisi
Ýskilip AK Parti
Kadýn Kollarýndan
Salim Uslu'ya ziyaret
Ýskilip AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Emine Ardoðan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Ami-
ri Salim Uslu'yu makamýnda
ziyaret ettiler.
Ziyarette Ardoðan, Ýskilip Kadýn Kollarý teþkilatýnýn
yaptýðý çalýþmalar hakkýnda
bilgiler vererek, Uslu'ya 30
Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinde Ýskilip'e yapmýþ olduðu desteklerden dolayý
teþekkür etti. Uslu, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek siyasette kadýnýn önemini vurgu-
ladý. AK Parti teþkilatlarýnda Kadýn Kollarýnýn farklý bir yere sahip olduðunu vurgulayan Uslu, "AK
Parti'nin temel taþlarýndan biride Kadýn Kollarýmýzdýr. Yaptýðýnýz çalýþmalarda her zaman destekçininiz" dedi.
Ziyarette Ýskilip Kadýn Kollarý Yönetiminde, Fatma Selvi (Ýskilip Belediye Meclis Üyesi), Ayþe Köstek, Fatma Var, Nurten Koçkaya, Sariye Ardoðan,
Ayþe Cömart, Kadriye Karayanýk, Gülten Kahraman, Emel Müzde, Sibel Akkoca, Hatice Almalý,
Nuriye Müz'de bulundu. Haber Servisi
Muhtarlar Derneði'nden
Kaya'ya ziyaret
Hitit Üniversitesi
Yozgat'ta tanýtýldý
Hitit Üniversitesi tanýtým etkinlikleri kapsamýnda Yozgat'ta düzenlenen "Üniversite Tanýtým Günleri"ne katýldý.
Çok sayýda vakýf ve devlet üniversitesinin yer aldýðý üniversite tanýtým etkinliðine, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði bölümünden Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan ve Mühendislik Fakültesi öðrencisi
Hasan Çiðdem katýldý.
Birçok öðrenci, rehber öðretmen ve velinin katýldýðý üniversite tanýtým etkinliðinde, üniversitede eðitimin sosyal, kültürel, bilimsel ve
profesyonel yaþamla iç içe olduðunu vurgusu yapýlarak öðrencilere
sunulan imkanlar anlatýldý. Haber Servisi
Merkez Köy Muhtarlarý Derneði yeni yönetim kurulu Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya hayýrlý olsun ziyareti gerçekleþtirildi.
Dün yapýlan ziyarette Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný ve ayný
zamanda Küçükgülücek Köyü Muhtarý Hacý Koca ile Yönetim Kurulu üyeleri
Hýmýroðlu Köyü Muhtarý Bülent Durna, Kayý Köyü Muhtarý Ahmet Aköz, Çakýr
Köyü Muhtarý Hacý Cihan ve Çalýca Köyü Muhtarý Ýsmail Üstündað yer aldý.
Ziyaretten dolayý Dernek Baþkaný Hacý Koca'ya ve Yönetim Kurulu üyelerine
teþekkür eden Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, köyde yaþayan
vatandaþlarýn her zaman yanlarýnda olduklarýný söyledi. Haber Servisi
Vali Baþköy'den Çaðlayan'a iade-i ziyaret
YEDAÞ'tan Ýskilip'te
elektrik kesintisi
Vali Baþköy, Votorantim Çimento Fabrikasý Genel Müdürü
Murat Çaðlayan' a iadei ziyarette bulundu.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti
ifade
eden Çorum Votorantim Çimento Fabrikasý
Genel Müdürü Murat
Çaðlayan, ziyaretinden
dolayý Vali Baþköy'e teþekkür etti.
Haber Servisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve
onarým çalýþmalarý nedeniyle Ýskilip ilçesinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda
yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saat ve etkilenecek yerler þöyle:
23-24.05.2014 tarihinde 09. 00-18.00 saatleri
arasýnda: Ýskilip ilçesi Örübað köyüne baðlý Traþlar
Mahallesi, Asarcýk köyü ve Kozveren Mahallesi,
Þeyh Karaþar Mahalleleri.
25.05.2014 tarihinde 09. 00-18. 00 saatleri arasýnda: Ýskilip ilçesi Soðucak köyü.
26.05.2014 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasýnda: Ýskilip Kavak köyü ve Kargýn Mahallesi.
Uður ÇINAR
TEK
YILDIZ
21 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
YAÞAM
8
Gebelikte kullanýlan
Ýlaçlar mercek altýnda
Sürpriz
Hemþire olan kadýn, hastane
nöbetinden çýkýp sabah yorgun bir
þekilde eve dönmüþ. Kocasýný
uyandýrmamak için sessizce yatak
odasýna girmiþ. Bir bakmýþ ki battaniyenin ucundan 2 yerine 4 ayak
görünüyor. Çok sinirlenmiþ.
Hemen beyzbol sopasýný almýþ ve
tüm siniriyle kafalarýna kafalarýna
vurmaya baþlamýþ. Ciyaklamalar
ve baðrýþmalar arasýnda kollarý
yoruluncaya kadar vurmuþ, nefes
nefese kalmýþ ve vurmayý býrakýp
bir bardak su içmek için mutfaða
gitmiþ ki kocasýný mutfakta
gazetesini okuyor. Karýsýnýn
geldiðini gören adam:-Annenler
sürpriz yapýp akþam bize
gelmiþler. Babanla birlikte yatak
odasýna aldým. Uyanmýþlarsa bir
hoþ geldin desen iyi olur.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Gebelikte kullanýlan ilaçlarýn bebek
üzerindeki etkilerini araþtýran Türkiye'deki
merkezlerin farmakoloji uzmanlarý, Þifa
Üniversitesi'nde düzenlenen, ülkenin ilk
Teratojenite Bilgi Servisi Sempozyumu'nda
buluþtu.Türk Farmakoloji Derneði Klinik
Toksikoloji Çalýþma Grubu ile birlikte
düzenlenen sempozyuma, gebelikte ilaç
kullanýmý üzerinde çalýþmalar yapan ve bu
konuda rapor hazýrlayan merkezlerden
uzmanlar katýldý. Uzmanlar, bu alanda bir
konsensüs raporu hazýrlayacak.
Klinik Toksikoloji Çalýþma Grubu
Baþkaný Prof. Dr. Atila Karaalp, teratojenitenin bebekte geliþen doðum kusurlarýný
inceleyen bilim dalý olduðunu söyledi.
Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana
Bilim Dalý Öðretim Üyesi Karaalp,
"Teratojen ise bu kusurlarýn oluþmasýna
neden olabilecek ilaçlar, kimyasal maddeler
ve radyasyon gibi fiziki etkenler gibi çevresel etkenlerin genel adýdýr. Gebeliði sýrasýnda teratojenlere maruz kalan anne adaylarýna danýþmalýk hizmeti, ülkemizde birkaç
merkez tarafýndan baðýmsýz olarak verilmektedir. Dolayýsýyla verilen raporlarýn
içeriði farklýlýklar taþýyabilmektedir. Bu
sempozyumun amacý, teratojenite bilgi
servisi hizmeti veren birimler arasýndaki
koordinasyonu ve standardizasyonu saðla-
maktýr.
Sempozyumun
teratojenite
konusunda ilk defa düzenleniyor olmasý da
diðer önemli bir noktadýr." dedi. Bu amaçla
ilk adým olarak "www.terbis.org" alan adýný
aldýklarýný ve burada bir platform oluþturulmasýna karar verdiklerini anlatan Karaalp,
halihazýrda bu hizmeti sunan birimlerde
görevli kiþiler arasýndaki iletiþimi bundan
sonra daha da güçlendireceklerini kaydetti.
Sempozyumda merkezlerin gebe bilgi
kayýtlarý, kullanýlacak literatür kaynaklarý,
hazýrlanan raporlarýn içeriði ve risk iletiþimi
konularýnda görüþmeler yapýldýðýný belirten
Prof. Dr. Karaalp, bu konularýn önemli bir
kýsmýnda fikir birliðine vardýklarýný kaydetti. Sempozyumun bir sonucu olarak hazýrlanacak
konsensüs
raporunun
da
önümüzdeki günlerde kamuoyuna ilan
edileceðini dile getirdi.
Þifa
Üniversitesi
Týp
Fakültesi
Farmakoloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir de gebelikte kullanýlabilecek yanlýþ ilaçlarýn ve bitki ürünlerinin, bebek üzerinde çok ciddi sonuçlar
doðuracaðýný vurguladý. Bu konuda hizmet
veren birimlerin anayasasý olacak nitelikte
bu iþin standartlarýný belirleyen bir uzlaþma
raporu hazýrlanacaðýný kaydeden Demir,
ikinci sempozyumun ise Mayýs 2015'te
Trabzon'da düzenlenmesine karar verildiðini açýkladý. (CÝHAN)
Erken teþhis edilmeyen alerji
Görme kaybýna yol açýyor
Bahar mevsiminde havada uçuþan polen ve
tozlarla birlikte alerjik hastalýklarýn arttýðýna
dikkat çeken uzmanlar, erken teþhis edilmeyen
göz alerjilerinin de görme kaybýna yol açabileceði uyarýsýnda bulundu.Dünyagöz Samsun'dan
Op. Dr. Sezer Özkan Gözde, kýzarýklýk, çapaklanma, yanma, batma, kaþýntý ve sulanma gibi
þikayetlerin alerjilerin habercisi olabileceðini
belirterek, bu kimselerin doktora baþvurmasýný
tavsiye etti. Dr. Özkan, "Erken teþhis
edilmediðinde ise görme kaybýna kadar uzanan
ciddi sorunlar ortaya çýkabiliyor. En sýk görülen
alerjiler arasýnda ise alerjik göz nezlesi geliyor.
Gözde sulanma, kýzarýklýk, kaþýntý, ýþýk ve
güneþe karþý aþýrý hassasiyet gibi belirtileri olan
göz nezlesi geç teþhis edilirse göz kapaklarýnda
düþme ve kýsýlma, korneada yaralar ve kalýcý göz
bozukluklarýna neden olabilir." dedi.Bahar
mevsimi ile birlikte göz nezlesi vakalarýnda
(atopik konjonktivit) önemli artýþ görüldüðünü
belirten Op. Dr. Sezer Özkan, "Açýk havada
gözlerimiz en korunmasýz organýmýzdýr.
Rüzgârda uçuþan polenler ve tozlar alerjik göz
nezlesini ortaya çýkartýr. Alerjik göz nezlesi
genellikle atopik bünyeli diye adlandýrýlan
çocuklarda, çocukluk yaþlarýyla ortaya çýkýp yýllarca ayný mevsimlerde kendini gösterir.
Alerjinin en rahatsýz edici yaný göz kaþýnmalarý
olduðundan, hastalar gözlerini kaþýmaya ve
ovuþturmaya doyamaz. Bu kaþýmalar bazý kimselerde gözün önündeki saydam tabaka olan
korneanýn yapýsýnda bozulmalara sebep olur ki
bunlarýn en ciddisi görme kaybýna yol açan keratokonustur." diye konuþtu.
"GÖZ NEZLESÝ BULAÞICI OLABÝLÝR"
Op. Dr. Özkan, göz nezlesinin sadece alerjik
kökenli olmadýðýný bulaþýcý, mikrobik göz
nezlelerinin de ayrý bir formda bahar aylarýnda
sýk görüldüðünü söyledi. Dr. Özkan, "Viral göz
nezleleri el temasý, öpüþme, hava, para ve havlu
aracýlýðýyla kolayca bulaþabilir. Daha çok sýcaklýðýn yüksek olduðu yaz aylarýnda görülür. Viral
göz nezlelerinde hastanýn gözündeki kýzarýklýk,
þiþlik, sulanma çok fazla olabilir. Bazý tiplerinde
gözlerde kanamalar ve kulak etrafý lenf bezlerinde þiþmeler olabilir. Bu tür konjonktivitler
yaz aylarýnda sýklýkla havuzlardan da bulaþabilir.
Viral konjonktivitler bazen aylar boyunca tedavi
gerektirirken bakteriyel konjonktivitler ise
genelde bir hafta ile 10 gün içinde geçebilir."
þeklinde konuþtu.
"DIÞARIYA GÖZLÜK VE
ÞAPKASIZ ÇIKMAYIN"
Göz alerjilerinden korunmak için tozlu
ortamlardan uzak durulmasýný, þapka ve gözlük
takarak dýþarýya çýkýlmasýný tavsiye eden Op. Dr.
Sezer Özkan þu önerilerde bulundu:
* Havalandýrma yerine filtreli olduðu için
klima kullanýn.
* Gözünüzü elinizle kaþýyýp, ovuþturmayýn.
* Göze el temasýndan mümkün olduðunca
uzak durun.* Yatak odanýzda toz çekmeyen
kumaþlardan yapýlmýþ, sýk yýkamaya müsait
yatak örtüleri ve nevresimler kullanmayý tercih
edin.* Evde toz alýrken ýslak bez kullanýn.
* Evinizi de mutlaka günde bir kez süpürün.
* Ellerinizi ve yüzünüzü sýk sýk bol su ile
yýkamayý da ihmal etmeyin.
* Gözdeki kýzarma sulanma ve yapýþmanýn
sadece alerjik olmayýp viral veya bakteriyel sebeplerle de olup bulaþýcý olabileceðini unutmayýn.
(CÝHAN)
19:55
Kýzýlelma
Dizi
Urfa Ceylanpýnar’da, sýnýrýn sýfýr noktasýnda görevli
bir asker olan Murad Altay büyük bir saldýrýyý
engeller. Bir süre sonra Milli Ýstihbarat Teþkilatý’nýn
(MÝT) Ýstanbul birimi baþkaný Meryem Kadýoðlu,
Murad’a hayatýnýn teklifini yapar: MÝT’e katýlmak ve
hayatýný Türkiye’ye adamak. Murad, teklifi kabul
eder. Þimdi Murad Altay, aklýný, gücünü ve tüm varlýðýný, gözlerden uzak bu savaþa verecektir. Tam da
Murad’ýn yemin ederek teþkilata adým attýðý sýralarda, uluslararasý karanlýk bir odak, hedefinde Türkiye
olan tüyler ürpertici bir komploya start verir.
21:30
Dizi
Sevdaluk
Çamlýhemþin’in Þenyuva Köyü, her yýl düzenlenen
müzik festivalinin heyecaný içindedir. Bir yandan Ali
Ýhsan’ýn dedesine hürmeten köye dikilen heykelin
açýlýþý, bir yandan festivalin organizasyon hazýrlýðý,
Þenyuva’nýn duraðanlýðýný bozmaktadýr. Muhtar’ýn eþi
Hilmiye, kavuþamamýþ iki eski sevdalýyý, Ali Ýhsan ve
Adalet’i bir araya getirmek için ant içer. Bu arada, yýllar
evvel ailesini ve köyünü terk eden Hayati’nin oðlu
Orhan, festival bahanesiyle solisti olduðu müzik grupla
birlikte Ýngiltere’den gelir.Oyuncular : Erdal Özyaðcýlar
Demet Akbað, Devin Özgür Çýnar, Cengiz Bozkurt,
Zuhal Gencer Erkaya
Yönetmen : Tankut Kýlýnç, Deniz Y. Þayir
20:00
Dizi
Kara Para Aþk
Elif, Ömer’in tepkisini ölçmeye ve ne
düþündüðünü anlamaya çalýþýrken beklenmedik
bir misafir ikilinin konuþmasýný böler ve her þey
havada kalýr. Elif, isteyerek öpmüþtür Ömer'i...
Peki ya Ömer? Elif deli gibi bunu merak etmektedir. Hislerinin Ömer’deki karþýlýðýný bulmak için
çabalar. Elif beklediði cevabý alabilecek midir?
Nilüfer, Metin’e iyiden iyiye kapýlmýþtýr. Ýfadesini
almak için gelen Pelin ve Arda, Nilüfer’den
Metin’in robot resmini çizdirmesini ister. Nilüfer
aþýk olduðu adamý ele vermek üzeredir. Bu sýrada
Elif, Nilüfer’i kurtardýðý için rahatlamýþtýr.
AÞKIN DORUÐU
Henry Ford
Otomobil üreticisi Ford Motor
Company'nin kurucusu olan
Henry Martin Ford, 30 Temmuz
1863 Wayne County, Dearborn,
Detroit,
Michigan,
ABD'de
doðdu.Ransom
Eli
Olds'un
kendine ait Oldsmobile isimli
otomobil firmasýnda 1902'de basit
tarzda geliþtirdiði yürüyen bant
tekniðini, zaman içerisinde Ford
tutarlýlýkla
mükemmelleþtirdi.
Ford'un otomobil üretim taslaðý
sadece sanayi üretimini deðil,
kültürü de etkiledi (Fordizm).1879
yýlýnda evinden ayrýlarak makinistliði öðrenmek için yakýnýndaki
Detroit'e yerleþen Ford, öðreniminden sonra Westinghouse
Company'de iþ bularak benzin
motorlarý üzerine çalýþmalar yaptý.
Clara Bryant ile evliliðinden sonra
maddi durumunu kendine ait bir
kereste fabrikasýyla iyileþtirdi.
Thomas Alva Edison'in kurduðu
Edison Illuminating Company'de
1881
yýlýnda
mühendisliðe
baþladý. Dünyaca ünlü buluþcu
Edison ile Ford sonraki yýllarda
arkadaþ oldular. Baþ mühendisliðe terfisinden sonra yakýt motorlarý üzerindeki þahsi araþtýrmalarýna yeterince zaman ve para ayýrabilen Ford, Quadricycle isimli
aracýnýn geliþimini 1896 yýlýnda
tamamladý. Söz konusu baþarýnýn
ardýndan Edison Illuminating'den
ayrýlarak, baþka yatýrýmcýlarla birlikte
1899
yýlýnda
Detroit
Automobile Company'i kurdu.
Kendi modellerinin üstünlüðünü
göstermek amacýyla araçlarýný
baþarýyla
diðer
üreticilerin
araçlarýyla
yarýþtýrdý.
Ancak
1901'de Detroit Automobile
Company iflas etti.1903'te Henry
Ford 11 yatýrýmcýyla birlikte
28.000 Dolar sermayeyle Ford
Motor Company'i kurdu.
Malzemeler
2 Soðan
2 Havuç
1 Kereviz
1 Sap Pýrasa
1,2 kg Patates
1 Demet Dereotu
1 Çorba Kaþýðý Margarin
2 Et Suyu Tableti
1 Defne Yapraðý
1,3 kg Dana Fileto
500 gr Süt Kremasý
Rendelenmiþ Limon Kabuðu
Tuz, Karabiber
Yemeðin Tarifi
Soðanlarý kabuklarýný soymadan doðrayýn. Havuç, kereviz
ve pýrasayý yýkayýp ayýkladýktan
sonra küçük küpler halinde
doðrayýn. Margarini bir
tencerede eritin. Soðanlarý
yaðda kavurun. Sebzeleri
ekleyip kavurmaya devam edin.
2,5 litre su ilave edin. Et suyu
tabletlerini ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandýrýp defne
yapraðýný ekleyin. Dilimlenmiþ
filetoyu tenceredeki karýþýma
ilave edip kýsýk ateþte 2 saat
kadar piþirin.Bu arada patatesleri yýkayýp kabuklarýný soyduktan sonra sekize bölün.
Dereotunu yýkayýp ayýklayýn ve
ince ince kýyýn. 100 gr süt kremasýný çýrpýp limon kabuðu, tuz
ve karabiberle tatlandýrýn.
Patatesleri haþlayýn. Kalan süt
kremasýný dereotu ve suyu
süzülmüþ patatesle karýþtýrýn.
Tuz ve karabiberle tatlandýrýn.
Eti tencereden alýp servis tabaklarýna yerleþtirin. Kremalý
patates eþliðinde servis yapýn.
Öneri: Tencerede kalan et
suyundan çorba yapabilirsiniz.
Bunun için et suyunu bir
süzgeçten geçirin. Bir miktar su
ve þehriye ekleyip tekrar piþirin.
Bir araya gelmek bir baþlangýçtýr,
Beraberliði sürdürmek bir ilerleme...
Beraber çalýþmaksa gerçek baþarýdýr.
Henry Ford
03:20 Bitmeyen Þarký
04:55 Yahþi Cazibe
05.35 Hatýrla Sevgili
07.00 Haberleri
10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
13.00 Kýzlar Ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Atv Ana Haber
20.00 Kara Para Aþk
Yerli Dizi
04.30 Kart Horoz
06.30 Cennet Mahallesi
08.30 Show Dünyasý
10.00 Her Þey Dahil
12.00 Gülben
14.00 Adýný Feriha
Koydum
17:45 Pepee
18:30 Ana Haber
19:00 Kosova - Türkiye
21:15 Maçýn ardýndan
21:30 Sevdaluk
23:45 Büyük Risk
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
16.55 Seksenler
19.00 Ana Haber Bülteni
19:55 Kýzýlelma
22:50 En Uzun Yüzyýl
23:50 Bir Yusuf Masalý
05:45 Hayat Dersleri
06:30 Haber
08:00 Yasemince
09:45 Dr. Feridun
Kunak Show
12:00 'Emanet Kýz'
14:00 Uður Arslan'la
Umut Var
15:50 'Hazine'
17:45 Ana Haber
18:45 Hayat Dediðin
19:40 'Ýyi Aile Çocuðu'
21:30 Haber Saati
05.00 Geniþ Aile
09.00 Doktorum
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
15.00 Evim Þahane
17.00 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18.50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Ankara’nýn Dikmeni
23:00 Takip
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
18.50 Ýki Dünya Arasýnda
19:45 Ýki Dünya Arasýnda
Yerli Dizi
21.00 Hýyanet Sarmalý
23:00 Jurassic Park
TEK
YILDIZ
21 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
HABER
9
Nurdan Damla
okuyucularýyla buluþtu
"Peygamber Efendimizi
okuyarak tanýyalým"
Çorum Belediyesi tarafýndan
4.sü düzenlenen Kitap ve Kültür
Günleri kapsamýnda "Aþka Adanmýþ Bir Ömür, Hazreti Hatice, Sabýr
ve Vefa Timsali Hz. Zeynep" kitaplarýnýn yazarý Nurdan Damla konferans verdi.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði
Çorum Þubesinde yapýlan "Peygamberimizin Aile Hayatýndan Günümüze Yansýmalar" konulu konferansa ilgi yüksek oldu.
"Okumak insanýn yapý taþýný
deðiþtiren önemli bir etkendir. Peygamber Efendimizi tanýma eylemine girersek çok seveceðimiz bir kiþidir. Peki bu eylemde onu
okuyarak olacak bir eylemdir" diyerek sözlerine baþlayan Nurdan
Damla, "Efendimiz sevgi, þefkat ve rahmet peygamberiydi. Efendimiz bir gün kucaðýnda ki kediyi severken kedi uyuya kalmýþtýr.
O kedi uyanmasýn diye cübbesini kesip kediyi yere öyle koymuþtur. Bir günde efendimiz Mekke'nin fethi için orduyla beraber giderken yolda hamile bir köpeðin uyuduðunu görür. O köpeði
uyandýrmamak için ordunun yolunu deðiþtirmiþtir. Peygamber
Efendimiz bizim için model ve rehberdir. Efendimiz Mekke'nin en yakýþýklý en temiz gencidir. Mekke de ki
genç kýzlar dönüp bakarlardý efendimize. Efendimiz arkasýný dönüp bir
kez bile bakanlara bakmamýþtýr. 25
yýl Arap coðrafyasýnda hiç evlenmeden durdu efendimiz iffetini korumayý bildi" þeklinde konuþtu.
Damla, "Hz. Hatice'ye gelecek
olursak akýllý, bilgili, görgülü, medeni, donanýmlý, dirayet sahibi olma,
okuma yazma bilme Hz. Hatice'nin
dikkat çeken özelliklerden birkaç tanesidir. Mekke'nin sert yaþam
koþullarýnda bu bilgisi sadakati ve örnek þahsiyetiyle bütün hanýmlara örnek olmuþtur. Hz. Hatice cahiliye devrinde de üstünlüðü kabul edilen bir kadýndý. Mekke'nin en güzel kýzýydý. Arap coðrafyasýnda o günler ayýbýn ayýp sayýlmadýðý günler günahýn günah
sayýlmadýðý günlerdi. Ýnsanlar her türlü günahý çok acýk bir þekilde iþleyebiliyorlar yarý çýplak dolaþýrlardý. Hz. Hatice 'tahire' diye
anýlýrdý" dedi.
Yasin YÜCEL
Tahsin Þahin,
Kýlýç'ý kutladý
Yazar Nurdan Damla, Çorum Belediyesi
tarafýndan bu yýl 4.sü düzenlenen Kitap ve
Kültür Günleri" etkinliðinde okuyucularýyla
buluþtu.
Saat Kulesi yanýnda açýlan kitap fuarýnda gerçekleþtirilen Nurdan Damlan'nýn imza gününe ilgi yüksek oldu.
Damla, "Aþka Adanmýþ Bir Ömür, Hazreti Hatice, Sabýr ve Vefa Timsali Hz. Zeynep" kitaplarýný imzaladý.
Bahadýr YÜCEL
Muhtarlar Derneði'nden
Vali Baþköy'e ziyaret
Merkez Muhtarlar
Derneði yeni Baþkaný
Hacý Koca ve Yönetim
Kurulu üyeleri Vali
Baþköy'ü Ziyaret ettiler.
Vali Sabri Baþköy,
Muhtarlar Derneði yeni Baþkaný Hacý Koca'yý ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni
görevlerinde baþarýlar
diledi. Haber Servisi
Mehmet Tatlýsu, Ýmam Hatip
öðrencilerine Üstadý anlattý
Esnaftan Yalçýn Kýlýç'a
doðum günü sürprizi
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)
Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf arkadaþlarý tarafýndan doðum
günü sürpriziyle karþýlaþtý.
20 Mayýs 1969 doðumlu olan ve bugün itibariyle 45 yaþýna giren Yalçýn Kýlýç, esnaf arkadaþlarýnýn yanlarýnda
getirdiði pastayý keserken, arkadaþlarý Vahap Akyol, Murat
Ak, Kadir Baycu, Kadir Sunel, Halil Kara ve Ümit Tufan'a
ayrý ayrý teþekkür etti.
Akyol Market Sahibi Vahap Akyol ayrýca, tekrar Birlik
Baþkaný seçilmesinden dolayý da Baþkan Kýlýç'ý kutlarken,
görevinde de üstün baþarýlar diledi. Haber Servisi
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, yeniden ÇESOB Baþkanlýðý'na seçilen Yalçýn Kýlýç'a kutlama ziyaretinde bulundu.
Tahsin Þahin beraberinde Oda Yönetim Kurulu üyeleri Arap Ali
Altýnkeser, Yakup Torun, Hamit Kaya, Recep Gökgüney ve Halil
Mumcu ile birlikte ziyaret ettiði Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a yeni dönemde de baþarýlar dileyerek, oda olarak yapacaklarý tüm çalýþmalarda
Yalçýn Kýlýç'la istiþare halinde olacaklarýný söyledi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kýlýç ise, Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý yöneticilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayý ayrý
ayrý teþekkür etti.Haber Servisi
Muhtarlardan Baþkan Külcü'ye tebrik
Emekli öðretim görevlisi Mehmet Tatlýsu,
Türk þiirinin büyük þairi Necip Fazlý'ýn ölümünün 31. yýldönümü dolayýsýyla Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi öðrencilerine Daniþmendgazi
Ýmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda
konferans verdi. Üstadýn"Sakarya Türküsü,
Zindanadan Mehmede Mektup, Aynalar Yolumu Kesti" adlý þiirlerinden bölümler okuyanTatlýsu, daha önce verdiði bütün konferanslarýnda olduðu gibi öðrenciler büyük bir ilgiyle
dinlediler.Öðrencilere kendisinin de bir Ýmam
Hatip mezunu olduðunu hatýrlatan Tatlýsu ,
Üstad Necip Fazýl'ý 1960'lý yýllarda henüz daha
ortaokul 2. sýnýf öðrencisiyken meþhur "Sakarya" þiiriyle tanýdýðýný belirtti.
Büyük þaire bir kartpostal gönderdiðini ve
bu vesileyle Üstadýn kendisine büyük bir incelikle bir tebrik kartýyla karþýlýk verdiðini kaydeden Tatlýsu, bunun da dönemin Ýmam Hatip
Çorum Merkez Muhtarlar Derneði Baþkaný Hacý
Koca baþkanlýðýnda oluþan yönetim kurulu üyeleri Belediye Baþkan Muzaffer Külcü'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Dernek Baþkaný Hacý Koca, "Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün birinci döneminde þehrimize yapmýþ
olduðu eserleri gördük. Ýkinci döneminde yapacaðý
projelerin þimdiden Çorum'a hayýrlý uðurlu olmasýný
diliyorum" dedi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek yeni dönemde de Çorum'a birlikte hizmet etmek için çalýþmalarýn yoðun bir
þekilde devam ettiðini dile getirdi. Haber Servisi
Lisesi Müdürünün eliyle kendisine iletildiðini
öðrencilerle paylaþtý.
Programýn sonunda Anadolu Ýmam Hatip
Lisesi Türk Dili ve Edebiyat öðretmeni Oðuz
Yalçýn Tatlýsu'ya böyle güzel bir konuda öðrencileri bilgilendirdiði için teþekkür etti.
Kubilay Kaan YÜCEL
TEK
YILDIZ
21 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
HABER
10
Taksitli kredi kartý harcamalarý 9.9 milyar TL geriledi
Yemekhanede
tuzla mücadele
"Dünya Hipertansiyon Günü" nedeniyle, Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þubesi uzmanlarý, Valilik,
Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Milli Eðitim Müdürlüðü, Tapu
Kadastro Müdürlüðü, Nüfus Müdürlüðü, Emniyet Müdürlüðü, Defterdarlýk,
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü ile diðer resmi kurum çalýþanlarý ve kurumlarda görev yapan stajyer öðrencilerin yemek yediði
valilik yemekhanesinde etkinlik düzenledi.
Yeterli ve dengeli beslenme alýþkanlýðý kazandýrýlmasý halinde kronik hastalýklardan önemli ölçüde korunma saðlanabileceðinin hedeflendiði etkinlikte,
yemekte bulunan kiþilere fazla tuz tüketiminin baþta böbrek, kalp ve damar olmak üzere diðer organlara da
verdiði zararlar belirtilerek, daðýtýlan broþürler ile farkýndalýk
oluþturulmaya çalýþýldý.
Saðlýklý beslenme ve tuz tüketiminin hipertansiyon üzerindeki etkisine dikkat çekilerek, yemeklere tuz eklenmeden
doðal günlük tüketilen yiyecek
ve içeceklerle de bu ihtiyacýn
saðlanabileceði ifade edildi. Uzmalar yemeklere ekstra tuz atmaya ihtiyaç olmadýðýný vurguladýlar. Bahadýr YÜCEL
Bahçeli: Baþbakanýn
fýtratýnda hortumlayarak
zenginleþmek var
Bahçeli, partisinin Meclis grup
toplantýsýnda konuþtu. Konuþmasýnýn büyük bir bölümünü Soma maden faciasýna ayýran Bahçeli, facianýn
ilk gününden itibaren Soma'dan ayrýlmayan Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakaný Taner Yýldýz'ý olumlu, olgun,
sabýrlý, çatýþmadan uzak tutumu nedeniyle övdü. Bahçeli, maden faciasý
için ise "Sýrf siyasete kömür torbasýyla yön vermek, muhtaç vatandaþlarýmýzýn aklýný çelmek için mevzuata aykýrý iþlemlere alenen imza atýlmýþtýr. Bize göre madendeki kaza ci-
nayettir. Denetim eksikliklerinin had
safhada olduðu anlaþýlmaktadýr" dedi.
MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Soma'daki maden faciasýyla ilgili soruþturma sürecinin þirketin sahibine ve ortaklarýna kadar uzanmasýnýn zorunlu olduðunu söyledi. Bahçeli, "301 canýmýzýn kaybýnda kimlerin doðrudan ya da dolaylý parmaðý
varsa gerekli yaptýrýmlar adým adým
uygulanmalýdýr" diye konuþtu. Bahçeli, "Erdoðan'ýn "Bunun fýtratýnda
bunlar var' demesi acýmasýz ve kalp-
siz bir þahsiyetin zýrvasýdýr. Zonguldak'taki maden ocaðýnda 2010 yýlýnda kaybettiðimiz arkadaþlarýmýzýn
ardýndan da söyledi. Bu nasýl bir fýtrat ki madencileri buluyor?" ifadelerini kullandý.
Her an ikinci büyük facia olabilir
Manisa'nýn Soma ilçesinde yaþanan maden faciasý sonrasý açýklamalarda bulunan ve birkaç gün öncesine kadar
Ýmbat Madencilik'te çalýþan Arif Karabacak, çok ciddi iddia
ve uyarýlarda bulundu.Kendilerinin çalýþtýðý Ýmbat
Madencilik'in, facianýn yaþandýðý madene çok yakýn
olduðunu ifade eden Karabacak, "Faciadan bir gün önce
biz madende yemek yerken arkadaþlarýmýzla aramýzda
madene zehirli gaz dolduðu yönünde sohbet etmiþtik.
Ertesi gün Soma Madencilik'teki facia yaþandý. Bizim
çalýþtýðýmýz maden patlama yaþanan madene çok yakýn.
Oradaki zehirli gazlar bizim madene doluyor. Bizde 6 bin
500 kiþi çalýþýyor. Önlem alýnmazsa ikinci ve daha büyük
facia yaþanabilir." dedi.
Cihan Haber Ajansý'na (Cihan) özel açýklamalarda
bulunan maden iþçisi Arif Karabacak, 2 yýldýr Ýmbat
Madencilik'te çalýþýyordu. Geçtiðimiz günlerde yaþanan ve
301 iþçinin öldüðü facia sonrasý görevinden istifa ederek
pastanede çalýþmaya baþladý. Karabacak, patlamanýn
yaþandýðý Soma Madencilik ile kendilerinin çalýþtýðý
madenin çok yakýn olduðunu belirterek
"Bizim madende 6 bin 500 kiþi çalýþýyor.
Diðer madendeki facia yaþanmadan bir gün
önce o madendeki karbonmonoksit gazý
bizim madene dolmaya baþladý. Kömürü
çýkardýðýmýz ana damar facianýn yaþandýðý
madenin ana damarýna çok yakýn. Olaydan
bir gün önce madende arkadaþlarla yemek
yerken gazý hissettik ve bunu konuþtuk.
Ertesi gün yanýmýzdaki madende patlama
ve facia yaþandý. Yangýn ve facia yaþanan
madendeki tüm zehirli gazlar bizim madene
doldu. 2 gün sonra bizim çalýþtýðýmýz
madende üretime baþlayacaklar devletin
bunu engellemesi gerekiyor aksi halde daha
büyük bir facia yaþanabilir. Üstelik olayýn yaþandýðý maden
tamamen kapatýldý oradaki gazlar da baþta bizim
çalýþtýðýmýz maden olmak üzere diðer madenlere yayýldý.
Burada kesinlikle üretime baþlanmamalý." dedi.
"GAZ MASKELERÝ KULLANILMAZ HALDE"
Facia sonrasý madenden ayrýlan ve pastanede çalýþmaya baþlayan Arif Karabacak, hiçbir eðitim almadan
madende çalýþmaya baþladýklarýný iddia etti. Kendilerine
verilen gaz maskelerinin normalde 2 saat kullanýlmasý
gerektiðini aktaran Karabacak, "Ama maalesef bizdekiler 6
dakika zor dayanýyordu. Üzerimizdeki malzemeleri nasýl
kullanacaðýmýz bile bize anlatýlmadý. Denetimler tamamen
göstermelik yapýlýyordu." þeklinde konuþtu.
"ÜRETÝME BAÞLANMAMALI"
Ýmbat Madencilik'te gaz biriktiðini tekrarlayan
Karabacak, "Devlet büyüklerimiz mutlaka bu iþe al atmalý
ve madende üretime baþlanmasýna izin vermemeli. Aksi
halde yaþadýðýmýz faciadan daha büyük bir facia yaþayabiliriz." uyarýsýnda bulundu.
Bireysel kredi kartý harcamalarý 9 Mayýs 2014
itibarýyla bir önceki haftaya göre yüzde 1.9
oranýnda azalýþla 76 milyar 635 milyon TL
düzeyinde gerçekleþti. Kredi kartý harcamalarýnýn 37 milyar 957 milyon TL'sini taksitli,
38 milyar 678 milyon TL'sini taksitsiz harcamalar oluþturdu. Taksitli kredi kartý harcamalarý
"taksit" sýnýrlamasýnýn getirildiði 1 Þubat'a göre
yüzde 20.7 oranýnda, 9 milyar 915 milyon TL
tutarýnda geriledi.
Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme
Kurumu'nun (BDDK) Haftalýk Bülteni'nde açýkladýðý geçici verilere göre; bankacýlýk sektöründe
krediler toplamý (mali kesime verilenler dahil) 9
Mayýs 2014 itibarýyla 2 Mayýs haftasýna göre
yüzde 0.4 oranýnda, 4 milyar 767 milyon TL
tutarýnda azalýþla 1 trilyon 97 milyar 465 milyon
TL'den 1 trilyon 92 milyar 698 milyon TL'ye geriledi. Krediler 2013 yýlý sonuna göre yüzde 2.6
oranýnda, 27 milyar 987 milyon TL tutarýnda,
2013 yýlýnýn ayný dönemine göre ise yüzde 26
oranýnda, 225 milyar 523 milyon TL tutarýnda
artýþ gösterdi.
9 Mayýs 2014 itibarýyla mali kesim hariç
krediler toplamý bir önceki haftaya oranla yüzde
0.4 oranýnda azalýþla 1 trilyon 3 milyar TL'den
999 milyar 382 milyon TL'ye geriledi. Mali kesim
hariç kredilerde 2013 yýlý sonuna kýyasla 30 milyar 576 milyon TL, 2013 yýlýnýn ayný dönemine
kýyasla 208 milyar 866 milyon TL artýþ yaþandý.
-TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ 254.7 MÝLYAR TL9 Mayýs 2014 itibarýyla mali kesim hariç,
katýlým bankalarýnýn dahil edildiði tüketici kredileri bir önceki haftaya göre; yüzde 0.2 oranýnda
artýþla 254 milyar 735 milyon TL'ye yükseldi.
Tüketici kredileri 2013 yýlý sonuna göre yüzde
2.7 oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine oranla
yüzde 19.5 oranýnda artýþ gösterdi.
-KONUT KREDÝLERÝ 113 MÝLYAR TLTüketici kredilerinin daðýlýmý incelendiðinde
konut kredileri 9 Mayýs 2014 itibarýyla 113 milyar
33 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Konut
kredileri bir önceki haftaya göre; yüzde 0.3
oranýnda artarken, 2013 yýlýnýn sonuna oranla
yüzde 2.6 oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine
oranla yüzde 18.7 oranýnda artýþ gösterdi.
-TAÞIT KREDÝLERÝ 7.7 MÝLYAR TLTaþýt kredileri 9 Mayýs itibarýyla 2 Mayýs'a
göre 34 milyon TL azalýþla 7 milyar 723 milyon
TL düzeyinde gerçekleþti. 9 Mayýs itibarýyla taþýt
kredileri 2013 yýlý sonuna göre yüzde 9.7 oranýnda azalýrken, geçen yýlýn ayný dönemine göre
yüzde 4.4 oranýnda geriledi.
-ÝHTÝYAÇ KREDÝLERÝ 89.2 MÝLYAR TL9 Mayýs 2014 itibarýyla bankacýlýk sektörünün
verdiði ihtiyaç kredileri bir önceki haftaya göre;
544 milyon TL artarak 89 milyar 240 milyon TL
oldu. Ýhtiyaç kredileri 2013 yýlý sonuna oranla
yüzde 3.1, geçen yýlýn ayný dönemine oranla
yüzde 18.3 oranýnda arttý. Anýlan bir haftalýk
dönemde diðer tüketici kredileri ise yüzde 0.9
oranýnda azalarak 44 milyar 739 milyon TL'ye
geriledi.
Doðru maske kullanýlsaydý
hepsi kurtulurdu
Sadece havadaki kirli dumaný filtrelemeye yarayan bu maskelerin,
belli bir oksijen oranýnýn altýnda hiçbir
iþe yaramayacaðýný ifade eden Harris,
Amerika'daki kömür madenlerinde
bu maskelerin kullanýmýna izin verilmediðini belirtti.
"MASKE 15-16 DAKÝKA ÝDARE
EDER, OKSÝJENSÝZ ORTAMDA ÝÞE
YARAMAZ"
Soma faciasýný Cihan Haber Ajansý
için deðerlendiren Harris, madende
bulunan gaz maskelerinin, havadaki
dumaný filtre eden "ferdi kurtarýcý"
adlý basit cihazlar olduðunu ifade etti.
Harris'e
göre
Soma'daki
gaz
maskeleri sanýlanýn aksine 45 dakika
deðil, sadece 15-16 dakika kadar idare
edebiliyor. Ayrýca söz konusu cihazlar,
havadaki pis dumaný filtrelediði için
oksijen oranýnýn yüzde 20'den düþük
olduðu ortamlarda hiçbir iþe yaramýyor.
Karbonmonoksit miktarý yüzde 2 olan ortamlarda,
gaz maskelerinin bir saat boyunca kullanýlabileceðini ifade eden Harris, "Eðer yüzde 5'lik bir oran varsa
bu süre çok daha az olacaktýr." diye konuþtu.
Söz konusu gaz maskelerinin kömür madenleri
için asla uygun olmadýðýný dile getiren Harris,
ABD'de bu tür ürünlerin kullanýmýna izin vermediklerini söyledi. Harris, "Bu maskeler, kömür madeni
dýþýndaki madenlerde kullanýlýyor. Mineral, kaya
veya altýn madenciliði yapýyorsanýz, madenin
tümünün yanma durumu yoksa, karbonmonoksit
sadece yanan belli bir bölümde meydana gelecektir.
Böyle durumlarda 15-16 dakika muhtemelen sizin
için yeterli olacaktýr." diye konuþtu. Soma'da kullanýlan maskelerin ABD ve Çin'de üretilen farklý
versiyonlarý bulunduðunu ifade eden Harris, görüntülerdeki maskelerin Çin'de üretilenlere daha çok
benzediðini kaydetti.
"ABD'DEKÝ
MADENLERDE,
HER
30
DAKÝKALIK MESAFEDE BÝR GAZ MASKESÝ
VAR"
Randall Harris, ABD'de kullanýlan güvenlik
ürünleri konusunda da bilgi verdi. Madenlerde kullanýlan gaz maskelerinin yaklaþýk 700 dolar maliyeti
olduðunu kaydeden Harris, bu maskelerin Soma'da
kullanýlanlarýn aksine, temiz hava ve oksijen
desteðine ihtiyaç duymaksýzýn, solunan ve geri
býrakýlan havayý kendi içinde dezenfekte ettiðini
ifade etti.
Ürünün bir saat kadar kullanýlabildiðini ve
dýþarýdaki hava ile hiçbir þekilde temas etmediðini
vurgulayan Harris, þöyle konuþtu: "Madenlerde her
30 dakika mesafede, bunlardan kasalarca var. Eðer
bu maskelerden bir tanesini yanýnýzda taþýyorsanýz
ve maden içinde yürüyorsanýz yeni bir tanesini
sadece 30 dakika içinde edinebilirsiniz. Eðer sizdeki
maskenin o an deðiþmesi gerektiðini hissediyorsanýz býrakýp yenisiyle deðiþtirebilirsiniz. Ya da yeni
kasadaki yeni maskeyi yedek olarak yanýnýza alabilirsiniz. Bu sayede madenden dýþarý çýkmak için
her zaman yeterli oksijen edinebilirsiniz."
ABD Eyaletler Arasý Madencilik Komisyonu'na
baðlý komitenin Baþkaný Harris, yaklaþýk 40 yýldýr
madencilik sektörünün içinde bulunuyor. Görevi
gereði Avrupa ve Güney Amerika'da birçok ülkeye
seyahat eden Harris, Enerji Bakanlýðý'nýn daveti
üzerine daha önce Türkiye'ye de giderek uzmanlarla sektördeki yeni teknolojilerin ele alýndýðý bir dizi
görüþme gerçekleþtirmiþ. Soma'da yaþanan maden
kazasýný da yakýndan takip eden Harris'in dikkatini,
kaza sonrasý sað kurtulan madencilerin taþýdýðý
güvenlik ekipmanlarý çekmiþ.
"DOÐRU
BÝR
GAZ
MASKESÝYLE
MADENCÝLERÝN HEPSÝ KURTULABÝLÝRDÝ"
Soma'daki kazayý deðerlendiren bir diðer isim
ise Southern West Virginia Üniversitesi Maden
Eðitimi Akademisi ve Enerji Teknolojileri Baþkaný
Carl Baisden oldu. Baisden, ayný zamanda ABD'deki
en iyi maden kurtarma ekibi olarak gösterilen
Maden Kurtarma Özel Kuvvetleri 1'i yönetiyor.
Baisden, Soma'daki madencilerin kullandýðý gaz
maskeleri için "Yüzünüze dumaný süzmesi için koyduðunuz küçük bezlere benziyor." dedi. Soma'da
sadece basit güvenlik ürünlerinin olduðuna dikkat
çeken Baisden, "Biz yüzde sýfýr oksijen oranýnda
dahi çalýþabilen farklý çeþitte kurtarýcýlar kullanýyoruz." þeklinde konuþtu. Biraz ek maliyetle çok daha
ileri bir koruma saðlanabileceðini belirten Baisden,
"Soma'da bir patlamanýn olmadýðý ve ölümlerin
sadece duman nedeniyle gerçekleþtiði varsayýmýyla
söyleyebilirim ki, bu madenciler eðer ABD'de kullanýlan ürünlere sahip olsalardý, kurtulabilirlerdi."
ifadelerini kullandý.
"KAZALAR OLAÐANDIR, FACÝALAR DEÐÝL"
Son olarak Baþbakan Erdoðan'ýn 'Bunlar olaðan
þeyler' þeklindeki ifadelerini deðerlendiren ABD
Maden Güvenliði Komitesi Baþkaný Randall Harris,
"Bu doðru bir ifade. Kazalar olur. Olmayan þeyler
facialar. Burada bir facia var. Facialar insanlarýn yaptýðý kötü kararlardan dolayý olur. Kötü kararlarla
kazalar, faciaya dönüþür. Madencilerin kaçmasý için
uygun kurtarma ekipmanlarýna sahip olunmamasý
bir kaza deðil. Kötü bir hata." diye konuþtu.
SPOR
TEK
YILDIZ
21 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
11
Yýldýz Güreþ takýmýnda
5 yýldýz Çorumlu var
GRUPLAR ÝLK
MAÇLARIN ARDINDAN…
ASGD 19. Geleneksel Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda grup mücadelelerinde ilk maçlar oynandý.
A grubunda Çorumpark ilk maçta aldýðý farklý
galibiyetle liderliði elde ederken, B grubunda 4 gollü
galibiyetle ilk maçýný kazanan Çorum Sürücü Kursu, C
grubunda Damatoðlu Spor Center ve D grubunda ise
oynanan tek maçla FEM Tekstil Osmancýk ilk maçlar
sonunda gruplarýnda liderliðe oturdular.
A Grubu 1. Maçlar: Çorumpark-Çorum Barosu: 10-0, Ýþkur-Elit Otomotiv: 2-1 Ayka Enerji(BAY)
Bayram Doðan
Deniz
Akkaya
Çorumlu 5 güreþçimiz Yýldýz Güreþ Milli Takýmýna davet edildi. Güreþ Federasyonundan yapýlan
açýklamada Serbest Stil Yýldýz Güreþ Milli Takýmýna
4 güreþçimiz seçilirken bir güreþçimizde grekoromen stilde milli takýma seçildi.
29 Mayýs ile 4 Haziran tarihleri arasýnda Ýstanbul Burhan Felek Kamp
Eðitim Merkezi'nde baþlayacak olan
Yýldýz Serbest Stil Güreþ Milli Takým
kampýna 42. Kg'da Gençlikspor'dan
Engin Çetin, 50 Kg'da Çorum Belediyespor'dan Deniz Akkaya, Gençlikspor'dan Bayram Doðan, 54 Kg'da Çorum Belediyespor'dan Emrah Sarýtaþ
milli takýma davet edilen isimler oldular.
Milli takýma davet edilen güreþçilerimiz 5-8 Haziran tarihleri arasýnda ülkemizde yapýlacak olan Yýldýzlar SerEngin
best Türk Dünyasý Güreþ TurnuvaÇetin
sý'nda milli takýmýmýz adýna ter döke-
Emrah
Sarýtaþ
cekler.Öte yandan 18 Mayýs'ta baþlayan ve 1 Haziran'a kadar devam edecek olan Yýldýzlar Grekoromen Milli Takým
kampýnda ise 58 Kg'da Çorum Belediyespor'dan Ümit Kýrçiçek yer alacak.
ADNAN YALÇIN
Ümit
Kýrçiçek
U11 LÝG MAÇLARI… U11 LÝG MAÇLARI…
B Grubu 1. Maçlar: Çorum Sürücü Kursu-Göktuð Mobilya: 4-0, Cezaevi-Bilgi Çaðý Kýrtasiye: 1-0,
Abdalata Köyü (BAY)
Alaca Beldiyespor U11
Çorum Belediyespor U11
Osmancýkspor U11
D Grubu 1 Maçlar: Fem Tekstil Osmancýk-Kalehisar: 4-0, Balaban Makine-Þenollar Mermer:
Dün oynandý, Boy Yem(BAY)
1907 GENÇLÝK: 5
OSMANCIKSPOR: 0
SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha.
HAKEM: Tarýk Bozkurt.
1907 GENÇLÝKSPOR: Doðukan, Furkan, Fuat, Buðracan,
Onur, Ferdi, A.Semih, Efe, Enes, Kalender, Baran, Ýbrahim.
OSMANCIKSPOR: Berat, Talha, Muhammet, Sertaç, Ahmet, Ozan, Oðuzhan.
GOLLER: Dk. 5 Onur, Dk. 19 A.Semih, Dk. 30 Buðracan,
Dk. 34 Ferdi, Dk. 58 Baran.
OSMANCIK GÜCÜ: 11
ÝL ÖZEL ÝDARESÝ: 1
SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha.
HAKEM: Doðan Metin.
OSMANCIKGÜCÜ: Mustafa, Ahmet, Berkay, Avni, Bora,
Yiðithan, Asrýn, Baki, Ali, Osman, Yasin, Mehmet.
ÝL ÖZEL ÝDARESÝ: Yusuf, Ulaþcan, Eren, Fazlý, Yusufcan,,
Ýbrahim, Ahmet, Gökhan.
GOLLER: Dk. 1 ve 18 Berkay, Dk. 2 Yiðithan, Dk. 8, 19 ve
22 Bora, Dk. 20 Avni, Dk. 21 Ahmet, Dk. 30, 33 ve 38 Osman( Osmancýkgücü). Dk. 45 Eren ( Ýl özel idaresi).
Kulüpler bünyesinde boks çalýþmalarý baþlýyor
Ýç Anadolu Gençlikve Spor Kulüpleri
Federasyonu bünyesinde bulunan kulüplerde boks branþýnda çalýþmalara baþlandý.
Çorum'da Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu bünyesinde bulunan
Gençlik Çepnispor, Anadolu Yýldýzlarýspor, 19 Mayýs Gençlikspor, Akademi
Gençlikspor, Halk Eðitim Kültürspor ve
Anadolu Gençlikspor Kültürspor kulüpleri
bünyesinde boks branþýnda çalýþmalar baþ-
ladý. Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri
Federasyonu Genel Sekreteri Bekir Bolat,
kulüpler bünyesinde haftanýn beþ gücü ücretsiz boks çalýþmalarýna baþlandýðýný ve
kýz erkek gruplar halinde bu çalýþmalarýn
devam ettiðini söyledi.
Kulüpler bünyesinde oluþturulan boks
seanslarýnýn yaný sýra Wushu branþý yapan
sporcularýnda Boks çalýþmalarýna katýldýklarýný belirten Bolat 'Amacýmýz çocuklarý-
mýzý yetenekleri doðrultusunda branþlara
yönlendirmek. Çalýþmalara katýlan sporcularýmýz kýsa süre içinde güzel mesafa aldýlar. Ýnþallah bu çocuklarýmýz ilerki günlerde ilimizi ve ülkemize baþarýlý sonuçlar kazandýracaklardýr. Çalýþmalarýmýzda bize
destek olan Konfederasyon Baþkaný baþta
olmak üzere genel baþkan ve kulüp baþkanlarýna teþekkür ediyorum' dedi.
SPOR SERVÝSÝ
ÇORUM BELEDÝYESPOR: 5
H.E.KÜLTÜRSPOR: 0
SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha.
HAKEM: Baran Avcý.
ÇORUM BELEDÝYESPOR: Orkun, Bedirhan, Ayberk, Kaðan, Koray, Mert Bolat, Onurcan, Ýlyas, Hilmi, Mustafa,
Abdulsamet, Muhammet, Erdi, Eyüp, Mustafa, Mert Atmaca.
H.E.KÜLTÜRSPOR: Furkan, Ömer, Abdulsamet, Ebubekir, Hanefi, Bahadýr, Onur Talha, Samet, Utku, Metehan,
Mehmet, Onur Uluçam.
GOLLER: Dk. 16, 24, 40, 42, ve 43 Ýlyas.
ALACA BELEDÝYESPOR: 3
ULUKAVAK: 1
SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha.
HAKEM: Abdulselam Koçak.
ALACA BELEDÝYESPOR: Mücahit, Gökhan, Serkan, Ahmetcan, Enes, Ömer, Yusuf, Hamza, Furkan, Erkan.
ULUKAVAKSPOR: Enes, Orhan, Mert, Kürþat, Batuhan,
Yusuf, Uðurcan, Mehmet, Burak, Nurullah, Samet, Semih.
GOLLER: Dk. 30 Kürþat (penaltýdan).(Ulukavak). Dk. 35
Enes, Dk. 45 Yusuf, Dk. 46 Furkan. (Alaca).
ASGD'de bugünün
programý
21 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
Anadolu Spor Gazeteciler
Derneði(ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan 19.'su düzenlenen Geleneksel Orta Kuþak Futbol Turnuvasý bugün oynanacak iki
karþýlaþmayla devam edecek.
Bugün oynanacak maçlarýn prog-
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Yavuz Ýncedal'ýn
helallik istemesi
akýllarý karýþtýrmýþ
Belediyespor teknik direktörlüðü için Kayserispor antrenörü
Ertuðrul Seçme'nin isminin gündeme geldiði iddia edildi
Belediyespor teknik direktörlüðü
için liste kabarýyor
Ertuðrul Seçme
Ali Asým
Çorum Belediyespor'da görüþme
yapýlmasý beklenilen teknik direktör
isimleri gün geçtikçe artmaya baþladý.
Geçtiðimiz Cumartesi günü Çorum'da
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Gürses Kýlýç
ile bir ön görüþme yapan Belediyespor yönetimi bu isimle son kararý vermek üzere
karþýlýklý süre isteyerek ilk görüþmeyi tamamlamýþtý. Gürses Kýlýçla ilgili olumlu
yada olumsuz henüz ortak bir
karar açýklamayan kýrmýzý siyahlý yönetime bir yandan da
bir çok teknik adam isim listesinin geldiði öðrenildi.
Listenin ilk baþýnda Erzurum Büyükþehir Belediyespor'un Teknik Direktörü Yavuz
Ýncedal'ýn ismi yer aldýðý iddia
edildi.
Ýncedal'ýn yaný sýra Gürses
Kýlýçla ayný günlerde ismi ortaya atýlan Yeni Malatyaspor
Teknik Direktörü Cafer Aydýn,
Aydýnspor 1923 Teknik Direktörü Mustafa Ceviz isimleri
gündeme geldiði ileri sürüldü.
Balkaya
BELEDÝYESPOR'A SÜPER
LÝG ANTRENÖRÜ ÝDDÝASI
Gündeme gelen bu isimlerin ardýndan Belediyespor yönetiminin bazý yeni isimlerle
de görüþme yapacaðý iddia edildi. Belediyespor teknik direktörlüðü için Süper Lig
ekiplerinden Kayserispor'un antrenörlerinden Ertuðrul Seçme'nin ismi ise iddia
edilen isimler arasýnda en dikkat çekeni oldu. Süper Lig'de oynanan son karþýlaþma-
Çorum Belediyespor teknik direktörlüðü
için ismi gündeme gelen Erzurum Büyükþehir
Belediyespor'un Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal'ýn Hacettepespor ile yapýlan play off yarý final karþýlaþmasý öncesi taraftardan helallik istemesi akýllarý karýþtýrmýþ!
Yerel basýnda yer bulan habere göre, Erzurum Büyükþehir Belediyespor taraftarlarýnýn
Hacettepe travmasýný atlatamadýðý ve bazý sorularýn cevabýný öðrenmek istediði belirtildi.
Sivasspor, Trabzon Hekimoðlu Doðanspor, Orduspor ve Ankara Baþkent Edaþspor takýmlarý mücadele edecek. Ankara
Baþkent Edaþspor, Kýrýkkale grubu finalinde temsilcimiz Eti Lisesi Gençlikspor'u
yenerek 2. Kademeye yükselmeyi baþarmýþtý.Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, altý
takýmýn üçerli iki gruba ayrýlacaðýný ve
grup maçlarý sonunda birinci olan takýmlarýn Türkiye finallerine yükselmek için final oynayacaðýný söyledi.
ADNAN YALÇIN
larda Kayserispor'un baþýnda sahaya çýkan
Ertuðrul Seçme'nin isminin kýrmýzý siyahlý
takýmla anýlmasýnýn dýþýnda Derince Belediyespor Teknik Direktörü Ali Asým Balkaya ve Batman Petrolspor'un teknik Direktörü Durmuþ Ali Çolak'ýn ismide Belediyespor teknik direktörlüðü için portföye
katýlan isim oldu.
ADNAN YALÇIN
Galatasaray Store Sosyal Sorumluluk
projelerini bir bir yerine getiriyor. Geçtiðimiz hafta içerisinde duyurusu yapýlan kan
baðýþý geçtiðimiz cumartesi günü yoðun bir
katýlýmlar gerçekleþtirildi.
Galatasaray Store sahibi Ahmet Saim
Çýbýkcý Galatasaray taraftarlarýndan bekledikleri ilgiyi bulduklarýný ifade etti. Cumartesi günü gerçekleþtirilen kan baðýþýna katýlamayan ancak daha sonra kan vermek
için gelen taraftarlar da olduðunu belirten
Ahmet Saim Çýbýkçý
"Yaklaþýk 2 hafta önce oluþturduðumuz
etkinlik ve yapmayý düþündüðümüz bu organizasyonun bugün hayat bulmasý gerçekten daha da bir önemli oldu. Özellikle
Soma'da yaþanan ve ülkemizin her yanýn-
Bazý Çorumsporlu futbolcularýn sezon baþýnda beðenmeyip
gitmediði Menemen Belediyespor þimdi 2. Lig'de
2. Lig'in son bileti Menemen
Belediyespor'un oldu
Engin
Ayan
GS Store'dan anlamlý baðýþ
da her kesimden insanýn çok üzüldüðü
ve elinden gelen yardýmda bulunmaya
çalýþtýðý bu dönemde bizler de Kan Baðýþý organizasyonumuzla birlikte toplumsal bilinci harekete geçirmeye çalýþtýk. Kan veren bütün taraftarlarýmýza
%15'lik hediye çekini teslim ettik.
Kampanya sloganýmýzý, Kýzýlay'ýn da
sloganý olan 'Kan acil deðil, sürekli ihtiyaçtýr' olarak belirlemiþtik ve bu kampanyamýzý tek seferde yapýp bitirmek
gibi bir niyetimiz de yok. Yerel basýnýmýz aracýlýðýyla bu kan baðýþýmýz ve
kampanyamýzý daha büyük bir kitleye
ulaþtýracaðýz ve bir sonraki kan baðýþý-
Kahramanmaraþ'ta oynanan play off yarýfinal maçýnda 3-2'lik yenilgi alarak taraftarlarýný
hüsrana uðratan mavibeyazlý ekibin 2013-2014
sezonunu hayal kýrýklýðýyla kapattýðý ifade ediliyor. Taraftar ve yerel basýn þehrin valisinin
dahi maça gelerek tribünden destek vermesine
ve tüm Erzurum'un maça gösterdiði öneme
karþýn futbolcularýn maçta isteksiz görüntü
içinde olmasýna anlam veremiyor.
Öte yandan teknik direktör Yavuz Ýncedal'ýn maç öncesi röportajýnda taraftardan helallik isteyerek maç öncesi ümitsiz bir görüntü
sergilediðinin altýný çizen Erzurum taraftarý ve
yerel basýný teknik direktör Yavuz Ýncedal'a soðuk bakmaya baþladý.
Taraftar, Erzurum'da öze dönmenin zamanýnýn geldiðini savunarak gelecek sezon ligde
Erzurumlu bir teknik adamýn yönetiminde ve
Erzurumlu futbolculardan oluþan bir kadro ile
mücadele edilmesini istedi.
ADNAN YALÇIN
Durmuþ Ali Çolak
U19 grup maçlarýnýn
teknik toplantýsý bugün
Bir ayaðý Çorum'da oynanacak U19
Türkiye Þampiyonasý 2. Kademe maçlarýnýn teknik toplantýsý bugün ASKF toplantý salonunda saat16.00'da yapýlacak.
Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan'ýn il
temsilciliði sitesinden yaptýðý açýklamaya
göre, 22-25 Mayýs tarihlerinde Kütahya,
Balýkesir, Malatya ve Çorum'da yapýlacak
olan 2. Kademe müsabakalarýnda toplam
24 takým mücadele edecek.
Çorum'da yapýlacak grup maçlarýnda
Kayseri Kocasinanspor, Kayseri Yolspor,
ramý þu þekilde:
21 MAYIS ÇARÞAMBA:
2 Nolu Saha:
Saat 17.00 Abdalata Köyü - Cezaevi.
Saat 18.30 Çorum Sürücü - Bilgi
Çaðý Kýrtasiye
mýzda umuyorum ki bu sayýmýzý daha da
arttýracaðýz ve sürekli bir kan baðýþ hareketi organize etmiþ olacaðýz. Böylelikle maðazamýzýn komþularýndan olan Kýzýlay'a
elimizden gelen yardýmlardan en önemlisini de vermiþ olacaðýz. Mayýs ayýnýn son
haftasý itibarý ile diðer kampanyalarýmýzý
da yürürlüðe sokacaðýz.
Ýnsanlarýn hüzünlü olduðu bir dönemde diðer kampanyalarýmýzý baþlatmamýzýn
doðru olmadýðýný düþünerek beklemeye
aldýk. Önümüzdeki günlerde Selfie kampanyamýzla birlikte taraftar ligimizi de baþlatacaðýz" dedi.
SPOR SERVÝSÝ
Spor Toto 3. Lig'den Spor Toto 2. Lig'e yükselen iki takým Spor Toto 3. Lig 1. Grup'tan Localtime Fatih Karagümrük ile Spor Toto 3. Lig
2. Grup'tan Hacettepespor olmuþtu. Önceki
gün oynanan Spor Toto 3. Lig 3. Grup 2. Lig'e
Yükselme finalinde Yeni Diyarbarkýrspor A.Þ
takýmýný 1-0 yenen Menemen Belediyespor oldu.
Geçtiðimiz haftanýn son gününde oynanan
final karþýlaþmalarýnda Hacettepespor, Batman
Petrolspor'u 3-0 maðlup ederek 2. Lig'e çýkan
ilk takým olurken, 1. Grubun final karþýlaþmasýnda ise normal süresi 1-1 sona eren maçta
uzatma dakikalarýnda Kahramanmaraþ BBSK'yý
3-1 yenen Localtime Fatih Karagümrük 2.
Lig'in ikinci vizesini alan takým olmuþtu.
Spor Toto 3. Lig 3. Grup play off karþýlaþmalarýnda Pazartesi günü oynanan final maçýnda
ise 2. Lige çýkan son takým 82. Dakikada Burhanettin'in attýðý golle Yeni Diyarbakýspor'u 1-0
maðlup eden Menemen Belediyespor oldu.
ADNAN YALÇIN
Ali Güneþ, Türk Futbolunu
temsil ödülü aldý
Çorumspor eski Teknik Direktörlerinden Ali Güneþ, Türk
Futbolunu temsil ödülünü aldý.
Fonex Kozmetik sponsorluðunda Futbol Plus Dergisi okuyucularý ve jürisinin seçtiði isimler
önceki gün Le Meridien Otel'de
düzenlenen törenle ödüllerini
aldýlar.
2014 Futbol Oskarlarý Ödül
töreninde halen Makedonya'nýn FC Brealnica takýmýnda
Teknik Direktör olarak görev
yapan ve bir dönem Çorumspor'da da görev yapan Ali Güneþ Türk Futbolunu tanýtým
ödülüne layýk görülmüþtü.
Bir çok spor ve medya mensubunun ödül aldýðý gecede Ali
Güneþ'in ödülünü Beþiktaþ Belediye Baþkaný Murat Haznedar
verdi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
5 127 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content