close

Enter

Log in using OpenID

(4 aral\375k.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Külcü’den engelli okulu sözü
Belediye
Baþkaný
Muzaffer
Külcü,
Engelli
Eðitim
Merkezi'nden
sonra þimdi de
özel bir
engelli okulu
yapmayý
planladýklarýný
açýkladý.
Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörlüðü, Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenle-
‘Çorum’da engeller kalkýyor’
* HABERÝ
7’DE
* HABERÝ 10’DA
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve beraberindeki MEM yöneticileri Baþkan Külcü’yü ziyaret etti.
‘Yabancý avcýlar katliam yapýyor’
ÇORUM
4 ARALIK 2014 PERÞEMBE
Günlük Siyasi Gazete
Çorum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar
Derneði'nin çeyrek asýrdýr baþkanlýðýný
yürüten Yusuf Bayram, Çorum'a
Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen
yabancý avcýlarýn adeta katliam
yaptýðýný belirterek, "Avcýlýðý katliam
gibi gören hiç kimseyi avcý olarak kabul
etmediðimiz gibi, Çorum avlaklarýnda
da görmek istemiyoruz." dedi.
Fiyatý : 40 Kuruþ
* HABERÝ 2’DE
Yusuf Bayram
Ceylan hedef büyüttü
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, parti binasýnda düzenlediði
basýn toplantýsýnda Yazý Ýþleri
Müdürümüz Mustafa Demirer’in
Kulis Notlarý ve Haber-Yorum’larýnda
sýk sýk gündeme getirdiði Çorum’un
Samsun giriþi aydýnlatma sorununa
deðindi.
Gasp zanlýsý
yakalandý
Gözaltýndaki zanlý ambulansa taþýndý.
* HABERÝ 3’DE
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan, Yalova
Belediyesi’nin aðaç
katliamýna deðinerek Gezi
eylemlerini hatýrlattý.
Yalova’yý hatýrlattý,
Atlas’ý sordu
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, partisinin Merkez Ýlçe
Baþkan ve Yönetim Kurulu’nun
mazbata töreninden sonra parti
binasýnda basýn toplantýsý
düzenledi.
* HABERÝ 3’DE
Travel Turkey’e
hazýrýz
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, dün partide düzenlediði basýn toplantýsýnda yerel ve genel gündemi deðer-
‘Ýlk iþimiz seçimler’
AK Parti
Merkez
Ýlçe
Baþkaný
Av. Yaþar
Anaç, ilk
iþlerinin
2015
seçimlerine
hýzlý bir þekilde
hazýrlanmak
olduðunu
söyledi.
* HABERÝ
3’DE
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç ile Yönetim Kurulu mazbatasýný aldý.
‘Çorum Tarým Fuarý markalaþtý’
Geçtiðimiz yýl
Ticaret Sanayi
Odasý’nýn 7 bin
metrekarelik
Fuar
Kompleksi'nde
gerçekleþtirilen
Tarým Fuarý, bu
yýl yaklaþýk 3
bin
metrekarelik
ilave çadýr ile
10 bin
metrekarelik
kapalý alanda,
40 ilden 250
civarýnda
firmanýn
katýlýmýyla
gerçekleþtirildi.
Çorum, Türkiye'nin en önemli
turizm fuarlarýndan birisi olan
Travel Turkey Ýzmir Fuarý, için
hazýrlýklarýný tamamladý.
* HABERÝ 7’DE
Gülabibey Derneði
muhtaçlarý sevindiriyor
Gülabibey Sosyal
Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Derneði, yardým faaliyetleri ile
muhtaç aileleri sevindirmeye
devam ediyor.
* HABERÝ 10’DA
Çorum Tarým Fuarý'ný organize eden Atlas Fuarcýlýk yetkilisi Fevzi Atasagun, TSO’yu ziyaret etti.
* HABERÝ 4’DE
Çorum’da bankadan para çeken
bir kadýný takip edip çantasýný
gasp ettiði iddia edilen 71
yaþýndaki yaþlý adam, gözaltýna
alýndýktan sonra nezarethanede
fenalaþtý.
* HABERÝ 11’DE
Sis kazasý:
1 ölü, 4 yaralý
Çorum’da sisli
hava nedeniyle
meydana
gelen
zincirleme
trafik
kazasýnda 1
kiþi hayatýný
kaybederken,
4 kiþi
yaralandý.
* HABERÝ 2’DE
Cengiz Þimþek
Trafikte polisin sürücüleri megafonla uyarýsý tarihe karýþýy-
Megafonla uyarý
tarih oluyor
Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü
tarafýndan hayata geçirilen yeni
uygulama ile trafikte polisin
sürücüleri megafonla uyarýsý
tarihe karýþýyor. * HABERÝ 2’DE
2
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 4 ARALIK 2014
En sonunda dernek baþkanýný da isyan ettirdiler
‘Yabancý avcýlar katliam yapýyor’
Ç
orum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Derneði'nin çeyrek asýrmamen kapatmak mümkün olmasa bile en asgariye indidýr baþkanlýðýný yürüten Yusuf Bayram, Çorum'a Türrilmesi hususunu da milli parklar nezdinde yetkili birimlekiye'nin dört bir yanýndan gelen yabancý avcýlarýn adeta
re aktarýlmasýný istiyoruz. Belki birçoðunuzun haberi yokkatliam yaptýðýný belirterek, "Avcýlýðý katliam gibi gören
tur bile. Ben ve milli parklar þube müdürümüz Yüksel Bey
hiç kimseyi avcý olarak kabul etmediðimiz gibi, Çorum avçil keklik avý açýlsýn diye mücadele verdik. Ankara da böllaklarýnda da görmek istemiyoruz." dedi.
ge toplantýsýna hepimizin adýna katýldým ve çil keklik avý
serbest oldu. Oldu da ne oldu yabancý avcýlara buyurun biz
Çorum'un zengin avlaklarýnýn basý menfaatçiler tarayiyemedik siz yiyin dedik. Bunca emek bunca çaba boþa
fýndan yabancý avcýlara peþkeþ çekildiðini söyleyen Yusuf
gitti.
Bayram, Çankýrý avlaklarýný kurutan sözde avcýlarýn, bu kez
de gözünü Çorum avlaklarýna dikerek, burada katliam yap'Bu iþe çanak tutanlarýn üyeliðine son verdim'
týklarýný söyledi.
Bizim en büyük sorunumuz neme lazýmcýlýk. Bana
Avcýlýk konusundaki baþarýlý çalýþmalarý ve kurallarý
dokunmayan bin yýl yaþasýn hesabý. Ben baþkanýnýz olarak
uygulamadaki kararlýlýðý ile bilinen Yusuf Bayram, endiþe
iki misafirperver avcý arkadaþýmýzýn dernek üyeliðine son
Yusuf Bayram
duyduðu konularý þu ifadelerle dile getirdi; "Atalarýmýzýn
verdim. Ayrýca Ýlçe avcýlar derneklerine de üyelikten çýkarmirasý, bizden sonra gelecek nesillere gururla devredeceðitýlma nedenlerini de ayrýntýlý bir birer yazý ile bildireceðim.
miz ata sporumuz avcýlýk; maalesef son bir yýlda neredeyse spor olmakEsefle söylüyorum. Ben bu camianýn 40 yýllýk üyesiyim ve 20 yýldýr da
tan çýkartýlmýþ, adeta bir doða katliamýna dönüþmüþtür.
kesintisiz baþkanlýk görevini yürütüyorum böyle bir rezalet, saygýsýzlýk,
düþüncesizlik görmedim.
'Böyle giderse, av da avcý da kalmayacak'
Türkiye geneline baktýðýmýzda ilimiz keklik, tavþan ve domuz popülasyonu olarak önde gelen iller arasýndadýr, bu konuda çok þanslýyýz.
En fazla 10-15 kilometre il dýþýna çýktýðýmýzda bir iki alay kekliðe, tavþana rastlamak mümkün idi. Maalesef son bir yýl içinde bilinçsizce katlettik kýymetini bilemedik. Böyle giderse bütün av malzemelerimizi,
köpekleri, tüfekleri býrakýp köþelere daðýlacaðýz. Ne avlak kalacak ne
de avcý.
'Avlaklarýmýzý peþkeþ çektirmeyiz'
Bu zengin avlaklarýmýzý bazý menfaatperestler, kendi þahsi çýkarlarý, küçük hesaplarý uðruna hoyratça, bilinçsizce yabancý avcýlara peþkeþ çekmekteler. Böyle giderse toplumun da tepkisini alacak, doða katliamcýlarý olarak adlandýrýlacaðýz. Þahsen ben böyle bir sýfatý kaldýramam. Dernek baþkanýndan ziyade yýllarýn avcýsý olarak bu yýl benim
gördüklerim ve izlenimlerim bu ve bu durumdan ben oldukça endiþeliyim ve son derece rahatsýzým.
'Davetin de, davete icabetin de bir terbiyesi olmalý'
Yýllardýr emek verdiðimiz avlaklarýmýzdan hangisine gitsek, yerli
avcýdan çok yabancý avcýlarla karþýlaþmaktayýz. Bir avlakta en az 9 araç
Türkiye'nin her yerinden sanki akýn etmiþler, tabi ki bazýlarýnýn davetlisi olarak. Davetin de, davete icabetin de bir sýnýrý olmalý. Bir edebi, terbiyesi olmalý. Avdan ziyade lüks araçlarý, tam tekmil donanýmlarý ile
güç gösterisine gelmiþler ve adým atmadýklarý bir karýþ yer yok, sýnýr,
saygý, limit tanýmadan katliam yaparcasýna kökünü kazýyýp gidiyorlar.
Geçen yýl Çankýrý'yý kuruttular bu yýlda sýra bizde. Boy boy çektikleri
katliam resimlerini de internet üzerinden yayýnlayýp, baþka guruplarýn
gelmelerine de sanki davetiye çýkartýyorlar. Resmen teþhir ediliyoruz.
'Ticari kazanç uðruna doðayý katlettirmeyiz'
Asýl bu yabancýlarýn bizim avlaklarýmýza gelmelerine vesile olan
sözde avcýlara gelince, üç kuruþ ticari kazançlarý uðruna katlettikleri bu
avlarý gün gelecek kendileri de bulamayacaklar. Bunun hesabýný yapamayacak kadarda kuþ beyinli bu adamlarý yaptýklarý yanlýþtan dönmeleri için ne gerekiyorsa yapmak zorundayýz. Haydi bunlar bilinçsiz avcý, avcý demeye bile dilim varmýyor. En acý olaný da gittikleri avcý topluluklarýnda saygýyla ve hürmetle karþýlanýyor olmalarý.
'Tepkimiz ortak olmalý'
Neden sizler tepki göstermiyorsunuz, hadlerini bildirmiyorsunuz
bunu da anlamýþ deðilim. Önümüzdeki sezon yabancý avcý kotasýný ta-
'Evcil deðil, yabani keklik salmalýyýz'
Biraz da Çorum'da görev yapan Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü,
dolayýsýyla Av Koruma Ekipleri yani Milli Parklar'a içimi dökmek istiyorum. Biz avcýlardan topladýklarý paralarý nasýl heba ettiklerinin hesabým kýsaca size izah edeyim. Tanesini 20- 25 TL'den doðaya binlerce
keklik salýndý, bu hayvanlarý getiriyorlar ve doðaya büyük bir törenle
devlet büyükleri huzurunda boy boy fotoðraflar çektirterek salýyorlar,
bizlerde tabi ki katýlýmcý olarak hazýr bulunuyoruz. Sonra nemi oluyor?
Doðadaki yýrtýcýlara, çakallara ve tilkilere yem oluyorlar. Çünkü bu
hayvanlar doðaya adapte olamamýþ ne uçmayý ne kaçmayý bilmiyorlar.
Öyle ki bunlarý elle bile yakalamak mümkün.
Ayrýca bu hayvanlar doðaya hastalýk býrakýyorlar. Kanatlý kümes
hayvanlarýnda görülen birçok hastalýk maalesef bu hayvanlarda da görülmektedir dolayýsýyla mevcut üç beþ doðal hayvanda bunlarýn getirdiði hastalýk nedeniyle telef oluyor. Yani kaþ yapalým derken göz çýkarýyorlar.
Bunu en iyi çözecek olan Yukarda bahsettiðim yetkililer, baðlý bulunduklarý üst makamlara ayrýntýlý bir þekilde iletseler bu icraatýn bu þekilde olmayacaðýný en doðrusunun Doðu illerimizde doðal ortamda yetiþmiþ fazla deðil en çok erkek ve diþi olmak üzere 20 çift keklik temin
edip bize teslim edilse ve bizde avlaklarýmýza bunlarý salsak hem en
doðrusunu en ekonomik olanýný yapmýþ olacaðýz. Onca heba olan paralarla daha farklý hizmetler yapabilir belki kaçak avýn önüne bile geçebiliriz.
Yanlýþ anlaþýlmasýn sitemim Milli Parklarda görevli arkadaþlarýmýza deðil, Onlarýn da imkanlarý kýsýtlý. 2 amir ve 8-10'u ormancý ve sayýca kýsýtlý araç ve gereçlerle bu iþi götürmeye çalýþýyorlar. Onlardan isteðimim sorunlarýmýzý ve dileklerimizi üst makamlara bildirmeleri, boþa harcanan paralarýn araç, gereç ve personel alýmý için özellikle av yasaðý için kullanýlmasý gerektiðini dile getirmeleri.
Bizde avcýlar olarak daima onlarýn yanýnda olduk ve olacaðýz da.
Bu güne kadarda zaten dayanýþma ile geldik bu günlere. Daha konuþulacak ve çözüm bekleyen bir sürü sorunlarýmýz var ancak sizde takdir
edersiniz ki zamanýmýz kýsýtlý. Avcý arkadaþlarýma daha insaniyetli ve
daha dikkatli ve geleceðini düþünerek av yapmalarýný dilerken milli
parklarda görevli amir ve memurlarýmýza çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim."
Megafonla uyarý tarih oluyor
Ç
orum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan
hayata geçirilen yeni uygulama ile trafikte polisin
sürücüleri
megafonla
uyarýsý tarihe karýþýyor.
Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yaklaþýk
iki ay önce hayata geçirilen yeni uygulama ile artýk polis ekipleri sürücüleri megafonla uyarmak
yerine bir ekip otosuna
yerleþtirilen "kayar yazý"
sistemiyle uyararak trafik
kurallarýný
hatýrlatýlýyor.Uygulamada yabancý
uyruklu sürücülerde unutulmadý.
Yetkililerden alýnan
bilgilere göre, sürücülere
trafik kurallarýnýn hatýrlatýlmasý ve trafikteki dikkatlerini artýrmak amacýyla bir ekip otosunun
arka cam kýsmýna "kayar
yazý" sistemi yerleþtirildi-
Trafikte polisin sürücüleri megafonla uyarýsý tarihe karýþýyor.
ði belirtildi.
Yaklaþýk 2 ay önce
baþlatýlan uygulama kapsamýnda trafik güvenliðinin artýrýlmasýnýn amaçlandýðýný ifade eden yetkililer, uygulama ile sürücülere "Trafik kurallarýna
uyunuz. Alkollü araç kul-
lanmayýnýz. Emniyet kemerinizi takýnýz. Yayalara
yol veriniz." þeklinde yazýlarýn yer aldýðý hatýrlatmalar
uygulamalarda
ekip otosunun arkasýndaki elektronik panelden
yayýnlanarak sürücülerin
uyarýldýðýný belirttiler.
YABANCI UYRUKLU SÜRÜCÜLERDE UNUTULMADI
Projeyi en ince ayrýntýsýna kadar düþünün
Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü, Ankara-Çorum,
Çorum-Samsun karayolunu sýkça kullanan ya-
bancý uyruklu sürücüleri
de unutmadý.Polis ekipleri, yabancý sürücüleri de
göz önüne alarak uyarýcý
yazýlarý farklý dillere çevirdi.
Yabancý sürücülerin
megafonla anons yapýldýðý sýrada uyarýlarý anlayamadýklarý bu nedenle yabancý dile çevrilmiþ uyarý
notlarýyla
sürücülere
ikazlarda bulunulacaðýný
dile getiren yetkililer,
hem sabit uygulamalarda
hem de seyir halindeki
kontrollerde "kayar yazýyla uyarý" projesinin
hayata geçirildiðini belirtti.
Yetkililer, projenin
önümüzdeki günlerde
tüm ekip otolarýnda hayata geçirilmesinin planlandýðýný açýkladý.(ÝHA)
Çorum bölgesinde fiyatlar
T
(Ç.HAK:2502)
ürkiye'de kasým ayýnda
yýllýk bazda fiyatlarýn en
fazla arttýðý bölge yüzde
10,20 ile Ankara oldu.
Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) verilerine göre, kasýmda yýllýk bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 9,15
artýþ kaydetti.
Yýllýk bazda en yüksek
artýþýn gözlendiði bölgeler,
yüzde 10,20 ile "Ankara",
yüzde 10,16 ile "Þanlýurfa,
Diyarbakýr", yüzde 10,12 ile
"Balýkesir, Çanakkale", yüzde
9,77 ile "Ýstanbul", yüzde 9,75
ile "Gaziantep, Adýyaman,
Kilis" olarak kayýtlara geçti.
En düþük fiyat artýþý ise
yüzde 7,64 ile "Konya, Karaman" bölgesinde gerçekleþti.
Çorum’un da aralarýnda bulunduðu Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde aylýk deðiþim -0,14 yýllýk deðiþim ise 9,19 oranýnda oldu.
(AA)
Çorum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Derneði'nde Sürdürülebilir Av ve Yaban Hayatý konusunda seminer düzenlendi.
Avcýlar sürdürülebilir avcýlýk ve yaban
hayatý hakkýnda bilgilendirildi
‘Avýný tüketen avcý yok
olmaya mahkumdur’
EROL TAÞKAN
Çorum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar
Derneði'nde Sürdürülebilir Av ve Yaban
Hayatý konusunda seminer düzenlendi.
Çok sayýda avcýnýn ilgi gösterdiði
seminerde, yaban hayatýnýn korunmasý
ve gelecek kuþaklara aktarýlmasý için
gereken sorumluluklar sýralandý.
Uzmanlar, avýný tüketen avcýnýn,
kendisinin de yok olan av gibi yok
olmaya mahkum olduðuna iþaret etti.
Dernek Baþkaný Yusuf Bayram,
dernek üyeleri ve ilçelerden gelen
avcýlarýn da katýldýðý seminerin açýlýþ
konuþmasýný Orman ve Su Ýþleri Þube
Müdürü Mahmut Temel yaptý. Temel
konuþmasýnda Çorumlu avcýlarýn
kurallara uymak konusunda büyük bir
hassasiyet gösterdiðini belirterek,
Çorumlu avcýlara teþekkür etti.
Orman ve Su Ýþleri Þube
Müdürlüðü görevlisi Ziraat Mühendisi
Yüksel Þimþir'in sunduðu seminerde
Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü
Orman Mühendisi Hayri Kömür, Çevre
ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü Çevre
Denetimi Þube Müdürü Veysel Bulur ve
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Ali Salur sürdürülebilir yaban hayatý ile
ilgili sunum yaptý.
Yaban hayatýnýn hýzlý bir yok oluþ
sürecine girdiðine iþaret eden
konuþmacýlar, avcýlýðýn insanlýk tarihi
ile baþlayan bir süreç olduðunu
belirterek, biyolojik çeþitliliðin gelecek
nesillere ulaþtýrýlmasýnda, herkesin
sorumluluk sahibi olduðunun farkýnda
Seminere çok sayýda avcý katýldý.
Sis kazasý:
1 ölü, 4 yaralý
Ç
orum’da sisli hava
bulunduðu otomobilden
nedeniyle meydana
güçlükle çýkarýldý. Çorum
gelen zincirleme trafik
Belediyesi Temizlik Ýþleri
kazasýnda 1 kiþi hayatýný
Müdürlüðü’nde çalýþtýðý
kaybederken, 4 kiþi yaraöðrenilen Þimþek’in cenalandý.
zesi olay yerinde yapýlan
incelemenin ardýndan HiKaza, Çorum-Laçin
tit Üniversitesi Eðitim ve
Karayolu
Gölünyazý
Araþtýrma Hastanesi mormevkiinde meydana gelguna kaldýrýldý. Kazada
di. Edinilen bilgilere göyaralanan 4 kiþi ise olay
re, Amasya’nýn Hamayerine gelen ambulanslarmözü ilçesinden Çola Hitit Üniversitesi Eðirum’a seyir halinde olan
tim ve Araþtýrma hastaneCengiz Þimþek (40) yöCengiz Þimþek
sine kaldýrýlarak tedavi altýnetimindeki 19 EA 537
na alýndý.
plakalý otomobil, Gölünyazý mevkiine
geldiði sýrada havanýn yoðun sisli olKaza nedeniyle yaklaþýk 1.5 saat
masý nedeniyle Þenol Þ. (42) yönetiaraç trafiðe kapatýlan Çorum-Laçin
mindeki 19 RD 552 plakalý kamyon
Karayolu kaza yapan araçlarýn olay
çarpýþtý. Kazayý fark edemeyen T.K.
yerinden kaldýrýlmasýnýn ardýndan tekyönetimindeki 19 UM 450 plakalý
rar trafiðe açýldý.
kamyonette kaza yapan kamyona arKazada hayatýný kaybeden Cenkadan çarptý.
giz Þimþek'in cenazesi öðle namazýný
Kamyonla kafa kafa çarpýþan
müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn arotomobilde bulunan sürücü Cengiz
dýndan doðum yeri olan Hamamözü ilÞimþek sýkýþtýðý araçta hayatýný kayçesinde topraða verildi.
betti. Talihsiz sürücünün cesedi ÇoKaza ile ilgili soruþturma sürürum Belediye Ýtfaiye Kaza Kýrým ekipyor.(ÝHA)
lerinin uzun süren çalýþmalarý sonucu
Kaza, Çorum-Laçin Karayolu Gölünyazý mevkiinde meydana geldi.
PERÞEMBE 4 ARALIK 2014
www.corumhakimiyet.net
Ceylan hedef büyüttü
AK
Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,
partisinin Merkez Ýlçe Baþkan ve
Yönetim Kurulu’nun mazbata töreninden
sonra parti binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa
Demirer’in Kulis Notlarý ve Haber-Yorum’larýnda sýk sýk gündeme getirdiði Çorum’un
Samsun giriþi aydýnlatma sorununa deðindi.
Ceylan, Çorum’un Samsun giriþinin Hasan Zahir’e kadar aydýnlatma iþleminin tamamlandýðýný, 2015 yýlýndan itibaren de Mecitözü Yolu ayrýmýna kadar aydýnlatma yapýlacaðýný belirterek, “Çorum Hakimiyet Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa Demirer'in
3
gündeme getirdiði Çorum-Samsun Yolu'nun
aydýnlatma talebine açýklýk getirelim. Bu konuda çalýþmalar devam ediyor. Samsun Yolu
Hasan Zahir'e 4 kilometrelik mesafede aydýnlatma tamamlandý. 2015 yýlý içerisinde de Mecitözü yol ayrýmýna kadar aydýnlatma yapýlacak.” diye konuþtu.
Yolava’yý hatýrlattý, Atlas’ý sordu
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Yalova Belediyesi’nin aðaç katliamýna deðinerek Gezi eylemlerini hatýrlattý.
HURÞÝT BOZKURT
alacaklarýna inandýðýný belirten
-Ceylan, "Yarýndan itibaren
Merkez Ýlçe Teþkilatýmýz seçim
çalýþmalarýna baþlayacaklar.
Osmancýk ve Dodurga'dan sonra 10. kongremizi tamamlamýþ
olacaðýz." dedi.
AK
Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan, partisinin Merkez Ýlçe
Baþkan ve Yönetim Kurulu’nun mazbata töreninden
sonra parti binasýnda basýn
toplantýsý düzenledi.
Toplantýya AK Parti
Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan’ýn yaný sýra Ýl Baþkan Yardýmcýsý Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, parti yöneticileri katýldý.
AK Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan, AK
Parti Merkez Ýlçe eski Baþkaný Mustafa Köse ile ekibine teþekkür ederek baþladýðý konuþmasýnda, yeni
seçilen Av. Yaþar Anaç'ýn
AK Parti'nin kuruluþundan
beri emeðini esirgemediðini, yaklaþýk 4 buçuk yýldýr
da seçim iþleri baþkanlýðýný
üstlendiðini ve baþarýlý çalýþmalarý olduðunu söyledi.
AK Parti Genel Merkezi'nin Yaþar Anaç'ý Merkez
Ýlçe Baþkanlýðý görevine layýk gördüðünü ve mazbata
aldýklarýný hatýrlatan Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný
Yaþar Anaç ile yeni yönetimi tebrik ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
DU
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, dün partide düzenlediði
basýn toplantýsýnda yerel ve genel gündemi deðerlendirdi.
Engelsiz dünya temennisi
AK
Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada,
engellerin kaldýrýldýðý bir dünya temennisinde bulundu.
Ceylan, yaptýðý açýklamada þöyle
dedi: “Bir ülkenin huzuru onu oluþturan
tüm bireylerin mutluluðu ile saðlanýr.
Engelli vatandaþlarýmýz toplumuzun ayrýlmaz bir parçasýdýr. Güçlü geliþen çaðdaþ bir ülkede tüm vatandaþlar imkan ve
fýrsatlardan eþit bir þekilde faydalanmalýdýr. Engellilerimizin toplumsal hayatta
varlýk göstermeleri ve kendilerine yer
bulmalarý tüm toplumu zenginleþtirerek
2015 SEÇÝMLERÝ
güçlendirecektir. Çaðdaþ ve sosyal devGeçtiðimiz seçimler- let anlayýþý gereði hükümetimiz engelli
deolduðu gibi, 2015 seçim- vatandaþlarýmýzýn yaþama sevinçlerini
lerinde de halkýn takdirini kaybetmeden üretken aktif fertler olarak
toplumsal hayatta rol üstlenmelerini sað-
layacak önlem ve düzenlemelerin hayatta geçirilmesi için birçok yasal düzenlemeler yapmýþtýr. Toplumun en çok ihmal
edilen kesimlerinin baþýnda gelen engelli vatandaþlara yönelik uygulamalara öncelik ve aðýrlýk verilmiþtir. Onlarýn geleceðe güvenle bakabilmeleri için çözümler üretilerek hukuki, sosyal ve fiziki engeller peyder pey kaldýrýlmýþ ve kaldýrýlmaya da devam edilecektir. Engelli vatandaþlarýmýzýn desteklenmesi halinde
neleri baþarabildiklerini hep birlikte görüyor þahit oluyoruz. Engelli duruma
düþmek hiçbir zaman hayatýn sonu olarak deðerlendirilmemelidir.
Dünya Engelliler Gününde, engellerin kaldýrýldýðý bir dünya temennisi ile
tüm hemþehrilerime selam ve sevgilerimi sunuyorum.” (Haber Merkezi)
CENGÝZ ATLAS’I SOR-
Yerel ve genel gündeme
iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Ýl Baþkaný Ceylan, Türkiye'de zaman zaman istikrarý
bozmaya yönelik bir dizi eylemlerin yapýldýðýna dikkat çekerek, gezi eylemlerine deðindi. Ceylan, "Taksim'de iki aðaç
için polisimizi taþlayan, dükkanlarý, ambulanslarýmýzý yakanlar, Çorum'da bir takým eylem ve protesto gösterileri yapanlar oldu. CHP Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas, Yalova Belediye
Baþkaný trafik düzenlemesi
için o kadar aðaç kestirdi. Neden sessiz kaldýnýz? Kendinden olduðu için mi? Yoksa tekrar aday olmayacaðýn için
mi?" diye sordu.
önetim Kurulu Baþkanlýðýný hemþehrimiz Avni Çelik'in yaptýðý
Sinpaþ&Seranit Gruba
‘TSE Çift Yýldýz’ belgesi
verildi. Türk Standartlarý
Enstitüsü (TSE) tarafýndan Türkiye'de sanayinin
kalitesini artýrmak amacýyla baþlatýlan ‘TSE Çift
Yýldýz’ uygulamasý çer-
çevesinde seramik ve
porselen kategorisinde
sektöründe ilk kazanan
kuruluþu Seranit Grup oldu.
TSE Çift Yýldýz Kalite Belgesi teslim töreni
Eskiþehir-Ýnönü ilçesinde
Seranit Grup üretim tesislerinde gerçekleþti.
Yönetim Kurulu Baþkanlýðýný hemþehrimiz Avni
Çelik'in yaptýðý Sinpaþ&Seranit Gruba ‘TSE Çift
Yýldýz’ belgesi verildi.
Törene; AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu,
AK Parti Genel Baþkan
Yardýmcýsý ve Ýstanbul
Milletvekili Nurettin Nebati, Bilecik Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sinpaþ
Yapý Genel Müdürü Ahmet Çelik, TSE Genel
Sekreter Yardýmcýsý Doðan Yazar, Ýnönü Kaymakamý Selman Erdoðan,
Bozüyük Kaymakamý
Köksal Þakalar, Ýnönü
Belediye Baþkaný Kadir
Bozkurt, Bozüyük Belediye Baþkaný Fatih Bakýcý katýldý.
Törende baþarýlý çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Sinpaþ Yapý Genel Müdürü Ahmet Çelik,
"Fabrikamýzýn
2006'da açýlýþýnda ve bu-
gün de aramýzda bulunan
Çorum Milletvekilimiz
ve TBMM Ýdare Amirimiz Salim Uslu'ya teþekkür ederiz" diyerek katýlýmlarýndan dolayý plaket
takdim etti.
Uslu ise, "Yapý sektörünün köklü ve yenilikçi þirketlerinden TSE Çift
Yýldýz belgesine layýk
görülen Seranit Grup'u
ve hemþehrimiz Avni Çelik'i tebrik ediyorum" dedi.
Seranit Grup Baþkaný Hamdi Altunalan TSE
Çift Yýldýz belgesi teslim
töreninin ardýndan birbirinden güzel Seranit seramik tasarým ve ürünlerini; Bilecik Valisi Ahmet
Hamdi Nayir, Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu,
Sinpaþ Yapý Genel Mü-
Yaþar Anaç mazbatasýný aldý
M. Ali CEYLAN
AK
Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av.
Yaþar Anaç ile Yönetim Kurulu mazbatasýný aldý.
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker'in katýlýmý ile geçtiðimiz Pazar Günü Anitta Otel'de gerçekleþtirilen AK Parti 5. Olaðan Genel
Kurulu'nda tek liste girdiði seçimde
Merkez Ýlçe Baþkaný seçilen Av. Yaþar
Anaç, bugün mazbatasýný aldý.
Merkez Ýlçe Seçim Kurulu'nda
düzenlenen mazbata törenine AK Parti
Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ile Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile
partililer katýldý.
Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,
Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'na seçilen Yaþar Anaç ve yeni yönetim kurulunu
kutladý.
‘MAKAMLAR GELÝP GEÇÝCÝ’
Mazbata töreni sonrasý partide
düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, 3 Aralýk Dünya Engelliler
Günü nedeniyle engellileri kutladý.
Makam ve görevlerin makam ve görevlerin gelip geçici olduðuna dikkat
çeken Anaç, Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'na
þahsýnýi layýk gören herkese teþekkür
etti.
‘ÝLK ÝÞÝMÝZ SEÇÝMLER’
Görevlerin bayrak yarýþý olduðunu belirten Anaç, eski ilçe baþkaný
Mustafa Köse ve ekibine teþekkür ederek, ilk iþlerinin 2015 seçimlerine hýzlý
bir þekilde hazýrlanmak olduðunu kaydetti.
‘ÇORUM BELEDÝYESÝ
YARDIM EDERDÝ’
Çorum Belediyesi olarak,
o aðaçlarýn yerlerinden sökülerek baþka bir yere nakledilebilmesi için ellerinde her türlü
ekipmanýn mevcut oluðunu
belirten Ceylan, Çorum Belediyesi'nden yardým istemiþ olsalardý, AK Partili Belediye
olarak onlara yardým ederdik.
O aðaçlarýn kesilmemesi gerekirdi." diye konuþtu.
SÝNPAÞ’a ‘TSE Çift Yýldýz’ belgesi
Y
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç ile Yönetim Kurulu mazbatasýný aldý.
dürü Ahmet Çelik gezdirdi. (Haber Merkezi)
Mazbata törenine Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu katýldý.
KUTLAMA
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna seçilen, deðerli dostum
Uslu, Kültür Sanat Ödül Töreni’ne katýldý
C
umhurbaþkaný Recep Tay2014 yýlý Cumhurbaþkanyip Erdoðan, Cumhurbaþlýðý Kültür ve Sanat Büyük
kanlýðý Kültür ve Sanat Büyük
Ödülleri, yüzüncü yýlý kutlaÖdülleri'ni düzenlenen tören ile
nan Türk sinemasýna yaptýðý
sahiplerine verdi.
büyük katkýlar nedeniyle sinema alanýnda Hülya Koçyiðit'e,
Cumhurbaþkanlýðý Sarauzun sanat hayatý boyunca klayý'nda gerçekleþen törene, Baþsik Türk müziði ve tasavvuf
bakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdomüziðine yaptýðý büyük katkýðan, Aile ve Sosyal Politikalar
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan,
Bakaný Ayþenur Ýslam, Adalet Cumhurbaþkanlýðý Kültür ve Sanat Büyük Ödül- lar nedeniyle müzik alanýnda
Niyazi Sayýn'a, Türk edebiyaBakaný Bekir Bozdað, Bilim,
leri'ni düzenlenen tören ile sahiplerine verdi.
týna ve geliþmesine yaptýðý
Sanayi ve Teknoloji Bakaný
önemli katkýlar nedeniyle edeFikri Iþýk, Gençlik ve Spor Bakaný A.Çaðatay Kýlýç,
biyat alanýnda Alev Alatlý'ya, Abdülhamit dönemi ve
Gümrük ve Ticaret Bakaný Nurettin Canikli, Ýçiþleri BaCumhuriyetin ilk yýllarýna dair deðerli çalýþmalarý için
kaný Efkan Ala, Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik,
tarih alanýnda Prof. Dr. Engin Akarlý'ya, Ýslam dünyasýnMilli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, Milli Savunma Bakaný
da hazýrlanan ilk ve en kapsamlý Ýslam ilimleri ansikloÝsmet Yýlmaz, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
pedisi olmasý ve Türkiye'de ilim dünyasýna sunduðu baAmiri Salim Uslu, çok sayýda milletvekili, bilim, sanat
þarýlý çalýþmalar nedeniyle kurum kategorisinde Türkiye
ve iþ dünyasýndan katýlým oldu. Cumhurbaþkaný ErdoDiyanet Vakfý Ýslam Ansiklopedisi'ne verildi. (Haber
ðan toplantýya eþi Emine Erdoðan ile katýldý.
Merkezi)
Yaþar
Anaç
Av.
Fatih Maden kutladý
ukukcular Derneði Ankara
H
Temsilcisi hemþehrimiz
Av. Fatih Maden, TBMM Plan
ve ekibini kutlar, yeni görevlerinde üstün baþarýlar dilerim.
Hukukcular Derneði Ankara Temsilcisi hemþehrimiz
Av. Fatih Maden, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyesi Cahit Baðcý'yý ziyaret ederek kutladý.
(Ç.HAK:3373)
ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Cahit Baðcý'yý ziyaret ederek
kutladý.
Maden, AK Parti Ekonomi
Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðý
görevine atanan Milletvekili
Baðcý'ya yeni görevinde baþarý
dileklerini iletti.
(Haber Merkezi)
Cengiz Mert
Mert Kömür
4
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 4 ARALIK 2014
‘Çorum Tarým Fuarý markalaþtý’
G
eçtiðimiz yýl Ticaret
Sanayi Odasý’nýn 7
bin metrekarelik Fuar
Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým Fuarý, bu
yýl yaklaþýk 3 bin metrekarelik ilave çadýr ile 10
bin metrekarelik kapalý
alanda, 40 ilden 250 civarýnda firmanýn katýlýmýyla
gerçekleþtirildi.
TSO’dan yapýlan
açýklamaya göre, Çorum
Tarým Fuarý'ný 3 yýldýr baþarýyla organize eden Atlas Fuarcýlýk yetkilisi
Fevzi Atasagun, fuarýn ev
sahibi olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý’ný ziyaret ederek, fuar çalýþmalarý hakkýnda bilgiler
verdi. TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarýaslan'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette Atasagun,
Çorum'un ihtisas fuarcýlýðý açýsýndan konum olarak uygun bir il olduðunu
söyledi.
DÝ
80 BÝN KÝÞÝ GEZ-
3. Çorum Tarým Fuarý'na 40 ilden 250 civarýnda firmanýn katýldýðýný
belirten Fevzi Atasagun,
civar illerden yaklaþýk
1000 civarýnda otobüs ile
Çorum Tarým Fuarý'ný organize eden Atlas Fuarcýlýk
yetkilisi Fevzi Atasagun, TSO’yu ziyaret etti.
Ýþ güvenliði eðitimi yarýn
Ç
orum Ticaret ve Sanayi Odasý, iþ
saðlýðý ve güvenliði konusunda üyelerini bilgilendirmek amacýyla bir eðitim
programý düzenleyecek.
ÝÞGÜSA Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi ile birlikte gerçekleþtirilecek eðitimde katýlýmcýlara; 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Kanunu'nun kapsam ve hedefleri, yasanýn getirdiði sorumluluklar, yeservis hizmeti verdiklerini söyledi. Bu tür teþviklerle fuarýn yaklaþýk 80
bin civarýnda ziyaretçi
aðýrladýðýný ifade eden
Atasagun, "Bu yýl geçen
ni iþ güvenliði paketinin iþletmelere ve
çalýþanlara getirdiði yükümlülükler baþta
olmak üzere iþ saðlýðý ve güvenliði konusu bütün detaylarý ile anlatýlacak.
Yarýn (5 Aralýk Cuma) saat
14.00’de TSO Meclis Toplantý Salonunda gerçekleþtirilecek eðitime bütün TSO
üyeleri davet edildi. (Haber Merkezi)
yýla göre daha az sayýda
firma, çok daha büyük bir
alanda stant kurarak tanýtým yapmýþtýr. Katýlan firmalarýmýza ve desteklerinden dolayý Çorum Ti-
caret ve Sanayi Odasý'na
teþekkür ediyorum" dedi.
ÇORUM TARIM
FUARI MARKALAÞTI
Baþaranhýncal da, Çorum
Tarým Fuarý'nýn artýk markalaþtýðýný, ziyaretçi sayýsýnýn her geçen yýl arttýðýný söyledi. Atlas Fuarcýlýk'ýn baþarýlý bir organizasyona imza attýðýný belirten
Baþaranhýncal,
"Fuarýn ev sahibi olarak
hem organizasyon firmasýnýn denetlenmesi, hem
de bir sonraki yýl daha iyi
bir organizasyon yapýlmasý için katýlýmcý firmalarýmýzla anket çalýþmasý
yaptýk. Anket sonuçlarý,
katýlýmcý firmalarýn genel
olarak organizasyondan
memnun olduklarýný, gelecek yýl da fuara katýlmak istediklerini göstermektedir. Anket çalýþmasýyla birkaç eksik-aksak
husus tespit edilmiþ ve bir
sonraki yýl ayný sorunlarýn yaþanmamasý için gerekli tedbirler alýnmýþtýr"
diye konuþtu.
Baþaranhýncal, baþarýlý bir organizasyon
gerçekleþtirmelerinden
dolayý Atlas Fuarcýlýk
Yetkilisi Fevzi Atasagun'a teþekkür ederek
plaket verdi.
(Haber Merkezi)
TSO Baþkaný Çetin
Bal üreticilerine destek
B
al Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal Odabaþ, arýcýlali evrak temini,ve proje oluþturulmasýna giden süreçte
rýn TKDK-IPARD programlarýndan faydalanabilarýcýlarýmýza ücretsiz bilgi desteði vermekteyiz.Avrupa
meleri için tam destek vereceklerini açýkladý.
Birliðinden ülkemize gelen bu hibe desteðinden arýcýlarýmýzýn da faydalanmasý için Çorum Bal Üreticileri BirOdabaþ, yaptýðý açýklamada þu bilgileri verdi:
liði olarak proje aþamasýndan ürün teslimi ücret geri
"ÝPARD Projesindeki 'önce harca sonra yarýsýný geri' al
alýnma sürecinin her noktasýnda yanlarýnda olacak
kuralý her ne kadar arýcýmýzýn büyük yatýrýmlara girmeadým adým destekleyeceðiz.Alanýnda uzman uluslar
sine müsaade etmedi ise de arýcýlarýmýzýn bu hibe pakearasý projelerde rol almýþ ve iþ teslim etmiþ profesyonel
tinden mutklaka yararlanmasý gerekir.Darbý meselbir danýþmanlýk firmasý birliðimiz üzerinden kendileridir."Bir þey büsbütün elde edilemese de tamamen terk
ne gelen her arýcýya sýnýrsýz bilgi desteði sunacaktýr.
edilemez."Her ne kadar 300- 500 binlik komple tesisler
kurmamamýza uygun deðilse de bu paket küçük iþletmePeket ,bal süzme makineleri, dinlendirme ýsýtma
lerinde faydalanarak iþletmelerine artý deðer ve ekipman
tanklarý, ana arý ýzgarasýndan kovana kadar arýcý için gekatmalarý mümkün.Önceki çaðrý dönemlerindeki en az
rekli ekipmanýn tamamýný desteklemektedir.Süreç önce
Erdal Odabaþ
10 bin avro harcama þartý, mevcut çaðrýda 5 bin avroharca sonra yarýsýný geri al mantýðý ile iþliyor.Bu bizlerin
dur.Arýcýmýz en az 15 bin TL lik bir harcama yaparak iþletmesinde
büyük yatýrýmlar yapmasýna engel olsa da küçük çaplý ihtiyaçlarýmýki ekipmanlarýný yenileyebilmesi mümkündür.
zýn giderilmesi için uygundur.
Destekleme paketi arýcý için gerekli olan tüm ekipmaný kapsaArýcýlarýmýz mutlaka bu hibe proðramlarýndan faydalanmaya
yacak þekilde düzenlenmiþtir.Bedeli Beþ bin avrodan az olmamak
iþletmelerini geliþtirmeye çaðýrýyoruz. Mevcut hibe proðramýný bizüzere kovandan ana arý ýzgarasýna kadar küçük iþletmelerinde rahatlere istediðimiz gibi yardýmcý olmadýðý konusunda eleþtirsek de her
lýkla alabileceði ekipmanlar mevcut.
þeye raðmen faydalanma imkaný mevcuttur. Arýcýlarýmýz mutlaka
birliðimizle irtibat kursunlar kendilerine her konuda olduðu gibi bu
Çorum Bal Üreticileri Birliði olarak bu arýcýlarýmýz için gerekkonuda da yardýmcý olunacaktýr." (Haber Merkezi)
Saðlýk Sen’den Aný Yarýþmasý
S
aðlýk Sen 7. Aný Yarýþmasý düzenleyecek. Yarýþmaya baþvurularýn baþladýðý, 31 Ocak
2015 tarihinde sona ereceði bildirildi.
Saðlýk-Sen Çorum
Þubesi Basýn ve Ýletiþim
Baþkan Yardýmcýsý Hacý
Nuri Lafcý'nýn verdiði
bilgiye göre, yarýþmada
derece alan ve seçici kurul tarafýndan uygun görülen eserler kitap haline
getirilerek yayýnlanacak.
Aný yarýþmasýnda
birinciye 3 bin lira, Türkiye ikinci bin lira,
üçüncü bin lira, jüri özel
ödülü olarak bin lira
ödül verilecek.
Aný yarýþmasýna
katýlým þartlarý þöyle:;
Yarýþmaya özel ya
da kamu kurum ve kuruluþlarýnda görev yapan
saðlýk ve sosyal hizmet
çalýþanlarý katýlabilir.
Aný, çalýþma hayatýnda yaþanmýþ olmalýdýr. Konu serbesttir.
Yarýþmaya her katýlýmcý yalnýzca bir aný ile
katýlabilir.
Yarýþmaya katýlacak anýlar daha önce
hiçbir yerde yayýnlanmamýþ olmalýdýr.
Yarýþmaya, Saðlýk
Sen Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme
ve Genel Disiplin Kurulu asýl üyeleri ile sendikamýz þube baþkan ve
yönetim kurulu üyeleri
katýlamaz.
Anýlar, Word dosyasýnda, Times News
Roman yazý karakterinde, 12 puntoda, 1.5 satýr
aralýðýnda yazýlmýþ, en
az 2, en çok 10 A4 sayfasý olacak þekilde yazýlmalýdýr.
Word dosyasý þeklinde oluþturulan anýlara
ayrý sayfada katýlýmcý
ad-soyad, adres ve iletiþim bilgileri ile kýsa özgeçmiþ eklenmeli, dosyanýn her sayfasýnýn sað
üst köþesine gelecek þekilde katýlýmcý rumuzu
yazýlmalýdýr.
Katýlýmcýlar anýlarýný; [email protected] adresimize
dijital ortamda gönderilecek olup posta yoluyla
katýlým alýnmayacaktýr.
Dosyalarýn posta yerine
mail yoluyla gönderilmesi suretiyle daha kolay ve daha fazla katýlým
amaçlanmýþtýr. Dosyanýn mail yoluyla alýndýðýna dair geri bildirim
almayanlar 444 1995 /
146 nolu telefonla irtibata geçerek teyid almalýdýr. Yarýþmaya en son
aný gönderim tarihi, 31
Ocak 2015'tir.
Yarýþma seçici kurulu eserlerle ilgili incelemesini tamamladýktan
sonra sonuçlar web sitemizden duyurulacaktýr.
Yarýþmaya katýlan
eserler ödül kazansýn
kazanmasýn geri verilmez.
Yarýþmaya katýlan
tüm anýlar, Saðlýk Sen'in
Hacý Nuri Lafcý
her türlü yayýn organý ile
uygun göreceði sair yayýn organlarýnda yayýnlanabilir.
Yayýnlanan anýlar
için ayrýca bir telif ücreti ödenmez." (Haber
Merkezi)
Çorum'daki il ve ilçesindeki okullarda görevli
öðretmenlere atýk pillerin önemi konusunda bilgi verildi.
Eðitimcilere atýk pil bilgisi
EMRE KUT
Ç
orum
Belediyesi
Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüðü ile
Taþýnabilir Pil Üreticileri
ve Ýthalatçýlar Derneði
(TAP) iþbirliðiyle Çorum'daki il ve ilçesindeki
okullarda görevli öðretmenlere atýk pillerin önemi konusunda bilgi verildi.
Turgut Özal Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantýya Çorum Ýl ve ilçesindeki okullardan gelen
öðretmenler katýldý.
TAP adýna toplantýya katýlarak piller konusunda bilgi veren Gani
Sercan Özkýlýç atýk pillerin çöp olmadýðýný ve geri dönüþtürülebileceðini
söyledi. TAP yetkilisi
Seminer Turgut Özal Belediye
Konferans Salonu'nda düzenlendi.
Gani Sercan Özkýlýç pilrin bulunabileceðini ve
lerin içinde türlerine göre
atýk pillerin kontrolsüz
demir, çinko, mangan, nibiçimde çevreye atýlmakel, kadmiyum, lityum,
sýnýn ciddi kirlenmeye
kobalt gibi aðýr metalleyol açtýðýný belirtti.
Ek zam için Ankara’da miting
amu Sen Ýl Temsilcisi M. FaK
tih Gök, ek zam için Ankara'da miting ve yürüyüþ düzenle-
neceðini bildirdi.
2014 ve 2015 yýlý maaþ zamlarýnýn belirlendiði toplu sözleþme
görüþmelerinde sözde yetkili konfederasyon tarafýndan masada yüz
üstü býrakýldýklarýný belirten Gök,
kanuna göre 30 gün sürmesi gereken toplu sözleþme görüþmelerinin hileli bir imza ile 7 gün içinde,
2 toplantý sonunda bitirildiðini belirtti.
Toplu sözleþme sonunda hiçbir ekonomik kazaným elde edilemediði gibi kazanýlmýþ haklarý
olan enflasyon farký ödemesinin
dahi gasp edildiðini savunan Gök,
yaptýðý açýklamada þöyle dedi;
Memur maaþlarýna yapýlan 123
TL, emekli maaþlarýna yapýlan
140 TL'lik net artýþ, tarihi baþarý
olarak yutturulmaya çalýþýldý. 123
liralýk artýþ doðalgaza, elektriðe,
suya, gýdaya yapýlan zamlarla
çoktan eridi, gitti. Ailenin zorunlu
harcamalarý 10 ayda tam 410 lira
yükseldi, memur maaþý kuþa döndü.
Bu haksýzlýklara, hileli anlaþmalara, danýþýklý dövüþlere, ahbap
çavuþ iliþkilerine 'Artýk Yeter' deme vakti geldi. Memuru ve emekliyi yok sayan, sorunlarýmýza çare
üretmeyen, bizleri bütün bir yýl
boyunca 123 liraya mahkûm eden
ve 2015'de de %3+%3 zammý reva görenlere karþý, memuruyla,
emekli, dul ve yetimiyle tüm va-
tandaþlarýmýzýn feryadýný duyurmak için, eriyen maaþlarýn telafisi
için, artmayan nöbet ücretleri, fazla mesai ödemeleri, döner sermayeler, ek ders ücretleri, ek ödemeler, özel hizmet tazminatlarý, sosyal yardýmlar nedeniyle oluþan
maðduriyetlerin giderilmesi için,
4/C'lilere, yardýmcý hizmetlilere
verilen sözlerin tutulmasý için,
belli kesimlere verilen maaþ zammýnýn, bütün memurlarý kapsayacak þekilde geniþletilmesi için,
tam 1,4 milyar liraya saray inþa
edip, Cumhurbaþkanlýðýna 200
milyon lira, milletvekili maaþlarýna 1000 lira zam yapýp; bizlerden
aldýklarý vergileri, lojman kiralarýný, yemek ücretini, kreþ ücretini
%10'un üzerinde artýrýp, memurlara 123 lira zammý reva görenlere
'Dur' demek için, 2014 ve 2015
yýllarýnýn þaibeli bir imzaya kurban edilmemesi için, yüzde 12
zam talebimizi haykýracaðýz. 6
Aralýk 2014 Cumartesi günü saat
12.30'da Ankara Abdi Ýpekçi Parký'nda tüm illerimizdeng elen kamu görevlilerimizle meydanlarý
dolduruyoruz. Haklýyýz, hakkýmýzý talep ediyoruz ve mutlaka kazanacaðýz, Hakim ve savcýya 1115
lira zam veriliyorsa memur ve
emekliye neden verilmesin? Yaþanan adaletsizliðe dur demek için
bütün kamu görevlilerini eylemimize destek vermeye davet ediyoruz." (Haber Merkezi)
Halk oyunlarýna yoðun ilgi
U
nutulmuþ ve unutulmaya yüz tutmuþ Çorum ve
Sungurlu yöresi halk oyunlarýmýzýn tekrar kazanýlmasý için Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün talebi üzerine Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'nde halk oyunlarý
kursu açýldý.
Kursa katýlan öðretmenlerden oluþan grup, günün
yorgunluðunu atmak ve stresten kurtulmak için coþku
ile çalýþýyor.
Kurs öðretmeni Þefik Karaçaylý çalýþmalardan
memnun olduklarýný belirterek yoðun istek üzerine kalabalýk bir kursiyerin katýlýmý dolayýsý ile gruplara ayrýlarak çalýþmalarý sürdürdüklerini söyledi.
Kursun açýlmasýna vesile olan Sungurlu Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Þube Müdürü Yýlmaz Karaalp ve Halk Eðitim Müdürü Mustafa Kocabaþ'a teþekkür eden Karaçaylý, Ýsmetpaþa Ýlkokulu Müdürü Aydýn Altýntaþ ve Müdür yardýmcýsý Akif Bolat'a
kendilerine mekanýn saðlanmasý ve çalýþmalarda yardým
ve katkýlarýndan dolayý teþekkür etti.(ÝHA)
Aktif Sen Ýl Temsilcisi Adem Yücel, Milli Eðitim Bakanlýðý'nda
yapýlan alan deðiþikliðinin fos çýktýðýný iddia etti.
Alan deðiþikliði eleþtirisi
A
Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'nde halk oyunlarý kursu açýldý.
ktif Sen Ýl Temsilcisi Adem Yücel,
Milli Eðitim Bakanlýðý'nda yapýlan
alan deðiþikliðinin fos çýktýðýný iddia etti.
Öðretmenlerin aylardýr beklediði
alan deðiþikliði takviminin yayýnlandýðýný hatýrlatan Yücel, alan deðiþikliðinin gecikmeli de olsa gerçekleþeceðini
düþünen öðretmenlerin yine hayal kýrýklýðýný uðradýðýný söyledi. Yücel açýklamasýnýn sonunda, "Alan deðiþikliðin
kapsamýnýn istenilen þekilde geniþletilmesini ve öðretmenlerin daha fazla
maðdur edilmemesini tekrar talep ediyor ve bu konuda ciddi adýmlar atýlmasýný istiyoruz ." ifadelerine yer verdi.
(Haber Merkezi)
ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
Akademik personele cübbe
www.corumhakimiyet.net
H
itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, üniversiteye
atamasý yapýlan akademik
personele cübbe giydirdi.
Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Tarihi ve Sanatlarý
Bölümü Türk Ýslam Sanatlarý Ana Bilim Dalý
Profesörlük kadrosuna
atamasý yapýlan öðretim
üyesi Prof. Dr. Canan
Nemlioðlu’na, Mühendislik Fakültesi Polimer
Mühendisliði bölümüne
atamasý yapýlan öðretim
üyesi Prof. Dr. Uður Adnan Sevil’e, Týp Fakültesi
Dahili Týp Bilimleri bölü-
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
üniversiteye atamasý yapýlan akademik personele cübbe giydirdi.
mü Kardiyoloji Ana Bilim
Dalý Doç. Dr. Yusuf Karavelioðlu ve Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümü Ýslam Felsefesi Ana Bilim Dalý
Doç. Dr. Aygün Akyol’a
cübbesi giydirildi.
2011 yýlý itibarýyle
üniversitede görevli 16
profesör, 20 doçent ve 79
Yardýmcý doçent olmak
üzere toplam 115 öðretim
üyesi mevcut iken, bugün
itibarýyla 43 profesör, 33
doçent ve 121 yardýmcý
doçent olmak üzere toplam 197 öðretim üyesi bulunuyor.(Haber Merkezi)
Özel öðrencilere destek sözü
M
illi Eðitim Müdürü
Seyit Ali Büyük,
Anadolu Özel Eðitim
Merkezi (Okulu) Müdürü Selami Bolat, öðretmen ve öðrencileri Hitit
Üniversitesi
Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý makamýnda ziyaret
etti.
Görüþmede Anadolu Özel Eðitim Merkezi
öðrencilerinin üniversite
ile kaynaþmasý konusunda farklý fikirler paylaþýlýp proje önerilerinde bulunuldu.
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, üniversite ve Milli Eðitim
Bakanlýðý arasýnda zaten
var olan iþ birliðinin olduðunu ve bunun daha
da artarak devam edeceðini söyledi. Büyük,
gençlerin eðitime kazandýrýlmasýnýn hem insani
birg örev hem de büyük
bir baþarý ve onur olduðunu kaydetti.
Rektör Alkan da,
her zaman karþýlýklý iþ
birliklerine ve farklý fikirler ile projelere açýk
olduklarýný söyledi. Eðitim odaklý bir üniversite
olarak bu gençleri eðitime dahil etmenin bir insanlýk görevi olduðunu
belirten Alkan, bu konuda üzerine düþen görevin
fazlasýyla yapacaðýnýn
altýný çizerek ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
dile getirdi.
Anadolu Özel Eðitim Merkezi Müdürü Selami Bolat ise, özel eðitim merkezi öðrencileri
ile ilgili görüþ alýþveriþinin bulunulduðu toplantýda, öðrencilere üniversitede örnek bir ders verilerek öðrenci olmanýn
ne demek olduðunun anlaþýlmasý, ders deneyimi
kazanmalarý, laboratuvarlara, üretim merkezlerine ve atölyelere geziler
düzenlenmesiyle öðrencilerin motive olmalarý
ve moral kazanmalarý
için fikir ve projelerde
Özel öðrenciler Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan’ý makamýnda ziyaret etti.
bulunup bilgi paylaþýrek, özel eðitim merkezi
damlý olacaðýný vurgulamýnda bulundu.
öðrencileri için ellerindý.
den geleni yapmanýn büBolat, yýl içine yaRektör Alkan da,
yük bir onur olduðunu
yýlan aylýk etkinliklerle
üniversitenin çeþitli orkaydetti.
Ýskilip MYO’da ebru çatamlarýnda öðrencilere
Görüþme sonrasýnlýþmalarý yapýlmasý önebu tür çalýþmalarýn saðlada Ýl Milli Eðitim Müdürisinde bulunarak, Beden
nabileceðini, geleceðin
Eðitimi ve Meslek Yükteminatý olan gençlere
rü, Anadolu Özel Eðitim
sahip çýkmanýn insani
sekokulunda da Besyo
Merkezi Müdürü, öðretbüyük bir fazilet olduðuöðrencileri ile özel eðimen ve öðrenciler Reknu ve üniversitenin imtim merkezi öðrencileritör Yardýmcýsý Prof. Dr.
kanlarý ölçüsünde destek
ni bir müsabakada bir
Mustafa Býyýk’ý da ziyaolabileceklerini belirtearaya getirmenin fayret etti.(Haber Merkezi)
Rektör’ü etkinliðe davet ettiler
Ç
orum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi
Müdürü Zehra Betül Özseçer ve merkez öðrencileri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan’ý makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette merkezin
faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Zehra Betül
Özseçer, merkezde engelli bireylere çeþitli
alanlarda eðitimler vererek, saðlýklý iletiþim kurabilen, ülke ekonomisinde
yerini almýþ ve topluma
entegre edilmiþ bireyler
haline getirmeyi amaçladýklarýný belirterek, eðitimlerle birlikte öðrencilerin çok baþarýlý çalýþmalar yaptýklarýný ve
özellikle kitap yazmaya
baþlayanlarýn olduðunu
vurguladý.
Üniversitenin en-
Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi Müdürü Zehra
Betül Özseçer ve merkez öðrencileri Rektör Alkan’ý ziyaret etti.
gelliler konusunda oldukça duyarlý olduðunu
ve öðretim elemanlarý ile
birlikte ortak çalýþmalarýn da yapýldýðýný aktaran
Özseçer, Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi tarafýndan bugün
gerçekleþtirilecek olan
‘Engelleri Aþýyoruz, Sanatýmýzý Paylaþýyoruz’
isimli etkinliðe Rektör
Alkan’ý davet etti.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Rektör Alkan, engellilerin yaþadýklarý sorunlarý
tüm insanlýðýn ortak sorunu olarak görerek hareket ettiklerini belirterek,
üniversitenin bünyesinde
barýndýrdýðý engelli öðrencilerle birlikte toplum
içerisinde baðýmsýz hareket edebilme yeterliliðine
ulaþmalarý, engellilik sorunu, engelliliðin önlenmesi ve engellilerin eðitimi konularýnda yoðun
çalýþmalar yapýldýðýný
vurguladý.
Engelli eðitim merkezi öðrencilerine yönelik üniversitez laboratuvarlarýna, merkezlerine
ve atölyelerine geziler
düzenlenebileceðini vurgulmayan Rektör Alkan,
eðitim ve öðrenci odaklý
bir üniversite olarak bu
gençleri eðitime dahil etmenin bir insanlýk görevi
olduðunu, bu konuda
üzerinlerine düþen görevi
fazlasýyla yapacaklarýný
kaydetti.
Hitit Üniversitesi
olarak engelli bireylerle
iþbirliði içerisinde hareket ederek onlarýn toplumsal hayatta varlýk
göstermelerine, mutlu ve
huzurlu bir yaþam sürmelerine destek olmak ve
çalýþmalarýna ortak olmak gayreti içerisinde olduklarýný anlatan Rektör,
azimli ve baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý öðrencileri tebrik etti. (Haber
Merkezi
Meclis üyelerinin fabrika ziyareti
Ç
orum Ýl Genel Meclis
Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel
Meclis Üyeleri, Þeker
Fabrikasý’ný ziyaret
ederek bir takým
incelemelerde bulundu.
Geçtiðimiz Kasým
ayýnda gerçekleþtirilen Ýl
Genel Meclis
Toplantýlarýna Türkiye'de
bir ilk olarak Þeker
Fabrikalarýnýn çalýþmalarý
ve sorunlarýyla ilgili bilgi
verilmesi amacýyla
yetkililer davet edilmiþti.
Davet üzerine Çorum
Þeker Fabrikasý Genel
Müdür Yardýmcýsý ve
Ziraat Bölüm Müdürü
Hüseyin Avni Akca ile
Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi ve
Þeker Ýþ Sendikasý
Çorum Þube Baþkaný
Sefer Kahraman, Ýl Genel
Meclisinde birer sunum
yapmýþlar ve Ýl Genel
Meclis Üyelerini Þeker
Fabrikasýna davet
etmiþlerdi.
Bu kapsamda Ýl
Genel Meclis Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl
Genel Meclis Üyeleri,
Þeker Fabrikasýný ziyaret
etti. Þeker Fabrikasý
Müdürü Öner Öztürk ile
Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi ve
Þeker-Ýþ Sendikasý
Çorum Þube Baþkaný
Sefer Kahraman'ý ziyaret
eden Ýl Genel Meclis
Üyeleri, fabrika içinde
yaptýklarý incelemeler
esnasýnda üretimin
baþladýðý andan itibaren
pancarýn þeker haline
getirilerek torbalanmasý
süreçlerini görme fýrsatý
buldular.
Þeker Fabrikasý
Müdürü Öner Öztürk ve
Þeker-Ýþ Þube Baþkaný
Sefer Kahraman
5
Hitit Üniversitesi tanýtým etkinliklerine Ýzmir ile devam etti.
Ýzmir’de Hitit tanýtýmý
H
itit Üniversitesi tanýtým etkinliklerine Ýzmir ile devam etti.
Hitit Üniversitesi’nden yapýlan
açýklamada, ‘Bir dünya üniversitesi’
olma yolunda emin ve hýzlý adýmlarla
yürüyen üniversitenin bu kez de tanýtým etkinliklerine Ýzmir’le devam ettiði bildirildi.
‘Yükseköðretim Günleri’ tanýtým etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen fuarda, üniversiteyi temsilen Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç.
Dr. Ömer Can Satýr, Uluslararasý Ýliþkiler Birimi Baþkaný Yrd. Doç. Dr.
Gökçe Merey, Mühendislik Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy,
Fen- Edebiyat Fakültesinden Yrd.
Doç. Dr. Ýlknur Tosun Satýr ve Basýn
ve Halkla Ýliþkiler Birimi Koordinatörü Ýsmail Eker görev aldý.
Açýklamada, ‘Marka Þehir Dünya Üniversitesi’ sloganýyla çýktýðý
yolda hýzla büyüyerek geliþen üniversitenin öðrencilere ve rehber öðretmenlere yönelik düzenlenen materyallerinin büyük ilgi ve yanký uyandýrdýðý ifade edilerek, “Öðrenci, rehber öðretmen ve velilerin yoðun ilgisi olan fuarda, Üniversitemizin istihdam odaklý bölümleri, programlarý,
öðrencilerine sunduðu imkanlar, kulüp faaliyetleri, yurt dýþý öðrenci hareketliliði hakkýnda tanýtýcý bilgiler verilerek üniversitemizde öðrenci olmak anlatýldý. Üniversitemizin hýz
kesmeden devam eden eðitim yolculuðu, Þanlýurfa’da yapýlacak olan eðitim fuarýyla devam edecek.” denildi.
LEADER yaklaþýmý kapsamýnda Ýskilip Yerel Kalkýnma Stratejisi Plan ve Proje Toplantýsý Ýskilip
Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi Konferans Salonu'nda üçüncü kez gerçekleþtirildi.
Ýskilip’i kalkýndýracak
proje için ikna oldular
L
EADER yaklaþýmý kapsamýnda Ýskilip Yerel Kalkýnma
Stratejisi Plan ve Proje Toplantýsý
Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim
Merkezi Konferans Salonu'nda
üçüncü kez gerçekleþtirildi.
Toplantýya Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný
Recep Çatma, AB Komisyonu
Tarým Kýrsal Kalkýnma Genel
Müdürlüðü Türkiye Sorumlusu
Iwona Lýstzwan, tarýnm bakanlýðý
ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Yerel Kalkýnma
Stratejisi Plan ve Proje Toplantýsý'nýn üçüncü oturumunda bakanlýktan gelen yetkililer tarafýndan
LEADER projesi için kurulmasý
planlanan derneðin tüzüðü hakkýnda bilgilendirilmelerde bulunuldu.
Ýskilip'in coðrafi ve ekonomik yapýsý hakkýnda bilgi veren
Kaymakam Gürsoy, Lýstzwan ile
proje desteklemesi konusunda sýký bir müzakere yaptý. LEADER
projesinin sadece kýrsalda deðil
þehir merkezine de önemli katkýlar saðlamasý gerektiðini belirten
Kaymakam Gürsoy, kent merkezinde el sanatlarý, meyve yetiþtiriciliði, Ýskilip'in turizme kazandýrýlmasý gibi birçok konu hakkýnda
eylem planý hazýrladýklarýný kaydederek, projenin Türkiye sorumlusu Lýstzwan'ý ikna etmeyi ba-
þardý.
Bu sýrada Lýstzwan'a Ýskilip'in el sanatlarýný anlatan bir kitap gösterildi. Yaklaþýk yarým saat
bu kitabý inceleyen Lýstzwan
"Burasýnýn neden LEADER projesi kapsamýnda deðerlendirildiðini þimdi daha iyi anlýyorum" diyerek Ýskilip'in potansiyelinin
yüksek olduðuna deðindi.
Belediye Baþkaný Recep
Çatma, toplantý sonrasý LEADER
yaklaþýmýnýn amacýnýn 'Tarým,
Turizm, Kültürel Miras, Hizmetler Sektörü, Sosyal' konular gibi
geniþ kapsamlý bir proje olarak
Ýskilip için önemli bir fýrsat olduðunu belirtti. Çatma, tüm kurum
ve kuruluþlarýn iþbirliði içinde çalýþmalarýnýn önemine deðinerek,
çabalarýndan dolayý Kaymakam
Þuayib Gürsoy'a ve tüm emeði
geçenlere teþekkür etti.
Ýskilip'in Yerel Kalkýnma
Stratejisi'nin hazýrlanmasýna yönelik toplantýda hazýr bulunan
STK temsilcileri ve diðer katýlýmcýlarýn görüþ ve önerileri de alýndý. Türkiye'de Urfa Birecik ve Ýskilip olmak üzere iki ilçede uygulanan Yerel Kalkýnma Stratejisi
kapsamýnda önümüzdeki süreçte
veriler toplanacak ve deðerlendirme raporlarý hazýrlanarak çalýþmada görev alacak kiþi ve kurum
temsilcileri belirlenip uygulama
aþamasýna geçilecek. (Haber
Merkezi)
Feride Ýyibil vefat etti
Çorum Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel
Meclis Üyeleri, Þeker Fabrikasý’ný ziyaret ederek bir takým incelemelerde bulundu.
tarafýndan karþýlanan Ýl
Genel Meclis Üyelerine,
Çorum Þeker
Fabrikasý'nýn 2014 yýlý
faaliyetleri hakkýnda
kýsaca bilgi verildi.
Ziyarette bir
konuþma yapan Ýl Genel
Meclis Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya, Çorum'da
taþ üstüne taþ koyan
herkesin yanýnda
olduklarýný belirtti.
Çorum Þeker
Fabrikasýnýn Avrupa
standartlarýna sahip
olduðunu kaydeden
Meclis Baþkaný Kaya,
ilimiz için iyi bir
istihdam alaný da
olduðunu vurgulayarak,
"Bu fabrika hepimizin
fabrikasý. Ýþçi ve memur
personeliyle fabrikamýzýn
tüm çalýþanlarýnýn
yanýndayýz." dedi.
(Haber Merkezi)
Ç
orum’un yerli ailelerinden Maliye’den emekli Yaþar
Ýyibil’in eþi, Bayýndýrlýk’tan
emekli
Mustafa Ýyibil, Halk
Eðitim
Müdürü
Oðuz Ýyibil ve Uður
Ýyibil’in anneleri Feride Ýyibil (82) vefat
etti.
Kalbine yenik
düþen Feride Ýyi-
bil’in cenazesi dün
öðle namazýna müteakiben Ulu Camii’de
kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu
Mezarlýk’ta defnedildi.
HAKÝMÝYET,
Feride Ýyibil
merhumeye
Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. (Haber Merkezi)
6
‘Engellisini topluma
kazandýran devletiz’
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
AK
Parti Çorum Milletvekili ve
kým hizmeti kapsamýna alýnmýþ, engellileTBMM Ýdare Amiri Salim Uslu,
re evde veya özel bakým merkezlerinde su“Yeni Türkiye yolunda engellilerimizin ennulan bakým hizmetinin ücretlerinin ödengellerini aþmaya devam edeceðiz.” dedi.
mesi saðlanmýþtýr. Bu uygulama ile 2014
Kasým ayý itibari ile Çorum ilimizde 4.365
3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeaileye aylýk 769 TL olmak üzere 11 ayda
niyle yaptýðý açýklamasýnda AK Parti döneyaklaþýk 37 Milyon TL evde bakým ücreti
minde engelli vatandaþlar için yapýlan hizödenmiþtir. 2002 yýlý itibariyle kamu kumetleri de anlatan Uslu, “Engelli vatandaþrumlarýnda engelli kontenjanýnda memur
larýmýzýn yaþama sevinçlerini kaybetmeolarak çalýþan sayýsý 5.777 iken bu rakam
den, üretken, aktif bireyler olarak toplum2014 Haziran ayý itibariyle 34.088'e ulaþsal hayatta rol üstlenmeleri için yeni dümýþtýr. Sadece 2012 yýlý ÖMSS ile 5.254,
zenlemeler yapýlarak hayata geçirilmesi
2013 yýlý ÖMSS ile 5.926 engellimiz kamu
konusunda önemle durulmaktadýr. AK Parkurumlarýnda memur kadrosunda iþe baþti iktidarý olarak; engelli vatandaþlarýmýzýn
Salim Uslu
lamýþtýr. 2014 EKPSS ile 11 Eylül 2014 de
eðitim-öðretim þartlarýný iyileþtirerek istih3.717 engelli memurun yerleþtirmesi yadamlarýný kolaylaþtýrdýk. Çorum'da engelpýlmýþ olup, atama iþlemleri devam etmektedir. Engellileri nedeniyle okuluna gidemeyen 11 öðrencimize evinsini bilen, gören, dikkate alan ve topluma kazandýran bir
de birebir eðitimle okullardaki eðitim müfredatýnýn aynýdevleti var artýk.
sý öðretmenlerimiz tarafýndan verilmektedir. 2002 yýlýnda engellilerimize ödenen maaþ 25 TL iken bu rakam
Bu duygu ve düþüncelerle, tüm engelli vatandaþla2014 yýlýnda engellilik oraný %40- %69 arasý için aylýk
rýmýzýn dünya engelliler gününü kutluyor, aileleri ile bir283 TL %70 üzeri engellilerimiz için ise 424 TL ye yüklikte saðlýk ve huzur dolu bir hayat geçirmelerini diliyoseltilmiþtir. Ýlk defa, bakýma muhtaç tüm engelliler barum." dedi. (Haber Merkezi)
‘Sosyal hizmet alanýnda
örnek ülke olacaðýz’
AK
Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan YarÝlimiz genelinde 4378 bakýma muhtaç
dýmcýsý Çorum Milletvekili ve
engellimizin ailesine bu yýl içerisinde
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
34.252.500 TL civarýnda evde bakým ödeCahit Baðcý, 3 Aralýk Dünya Engelliler
mesi yapýlmýþtýr. Engellilerin eðitim kuGünü nedeniyle yaptýðý açýklamada, “Türrumlarýna taþýnmasý ve özel eðitim hizmeti
kiye'yi sosyal hizmet alanýnda evrensel
programýný uygulamaya koyarak, 2003yaklaþýmlara model bir ülke haline getire2013 yýllarý arasýnda 1,9 Milyon engelli çoceðiz.” dedi.
cuðumuzun eðitim kurumlarýna ücretsiz taAK Parti hükümetleri olarak engelliþýnmasýný saðladýk. Eðitim kurumlarýna giler için kanunlarda gerekli düzenlemeleri
demeyecek durumda olan engelli çocuklayapmaya gayret ettiklerini belirten Baðcý,
rýmýzýn eðitimi için de evde eðitim hizmetiaçýklamasýnda þu bilgilere yer verdi; “Enni baþlattýk. Bu baðlamda Ýlimizde 10 öðgelli vatandaþlarýmýzýn özel durumlarý ve
rencimize evinde eðitim hizmeti sunulmakfarklýlýklarýný dikkate alarak engelli-engelCahit Baðcý
tadýr.
li olmayan ayrýmý yapmaksýzýn eþit sosyal,
maddi ve eðitim imkânlarý saðlamaya gayret ediyoruz.
Bizler AK Parti Hükümetlerinin çalýþanlarý olarak
Çaðdaþ ve Sosyal bir devlet olarak; vatandaþlara sunulan
engelli vatandaþlarýmýzý topluma kazandýrma ve sosyal
hizmetlerin eþit olmasý, dil, din, ýrk ayrýmý gözetilmeksihayatta var olabilmeleri adýna tüm gayretimizi gösterzin herkesin eþit haklardan yararlandýrýlmasýnýn önemimekteyiz. Engellilerle ilgili dünyanýn en iyi ve güçlü
nin bilincindeyiz.
sosyal destek sistemini kurmuþ iktidarýz. Önümüzdeki
‘Engelli maaþý alanlarýn sayýsýný iki katýna çýkardýk’ dönemlerde de Türkiye'yi sosyal hizmet alanýnda evrenDaha önce de ifade ettiðim gibi engelli nüfusumuz
sel yaklaþýmlara model bir ülke haline getireceðiz. Endünya ortalamasýnýn da üstünde yaklaþýk 8,5 milyon kigelli vatandaþlarýmýzýn yaþamlarýný kolaylaþtýrmak için
þi ile nüfusumuzun % 12’sini oluþturmaktadýr. Bu yüzkamu hizmet binalarý ve kültürel ve sosyal tesislerin enden daha önceki AK Parti Hükümetleri Programlarýnda
gelli kullanýmýna uygun hale getirilmesi için projeler uyve 62. Hükümet Programýmýzda da belirtildiði gibi; Sosguluyoruz.
yal Devlet olarak engelli vatandaþlarýmýzýn yaþamlarýný
kolaylaþtýracak düzenlemeler yapmak öncelikli görevleEngellilerin sosyal ve ekonomik hayatlarýný daha
rimizden birisidir. Engellilerimizi Anayasal ve yasal bir
kolay sürdürebilmeleri amacýyla saðlýk, eðitim, barýnma,
güvenceye kavuþturacak her türlü saðlýk, rehabilitasyon,
ulaþým ve çalýþma þartlarýný asgari standartlar ölçüsünde
eðitim ve bakým hizmetlerini saðladýk. Ýnsanca yaþayasaðlanabildiði ve bu standartlarýn da ülke genelinde yaybilmeleri için gelir ve öncelikli olarak iþ ve meslek sahigýnlaþtýrýldýðý, engellilerin sosyal dýþlanmýþlýk duygubi olmalarý konusunda düzenlemeleri yaptýk. Engelli
sundan kurtulduðu bir Türkiye hedefliyoruz.
maaþý alanlarýn sayýsýný iki katýna çýkardýk. Kamuda enYaþamýn engelli-engelsiz herkes için anlamlý ve dagelli istihdamýný beþ katýna çýkardýk. Engelli vatandaþlaha yaþanabilir hale gelebilmesi için; Dünya Engelliler
rýmýzý çalýþtýran iþverenlere de pirim teþviki getirdik. EnGünü’nün toplumdaki duyarlýlýðýn artmasý ve vatandaþgelli çocuklarýna bakmak zorunda olan annelerimize erlarýmýzýn bilinçlendirilmesine katký saðlayacaðýný düþüken emeklilik imkaný getirdik. Türkiye genelinde evinde
nüyor, bu duygu ve düþüncelerle tüm vatandaþlarýmýza
ailesi tarafýndan bakýlan 450 bin engelli vatandaþlarýmýselam ve sevgilerimi sunuyorum.” (Haber Merkezi)
zýn ailelerine asgari ücret ödemesi yapýyoruz.
‘34.252.500 TL civarýnda evde bakým ödemesi’
Engelli Bakým Merkezi’ne ziyaret
S
ungurlu Belediye
Baþkan Abdulkadir
Þahiner ve MHP
Sungurlu Kadýn Kollarý
Teþkilatý, ilçede faaliyet
gösteren Özel Engelli
Bakým Merkezini
ziyaret ettiler.
Belediye Baþkaný
Þahiner, amaçlarýnýn
engelli vatandaþlarýn
günlerini kutlayýp daha
umutlu ve moralli
olmalarýný saðlamak
olduðunu söyledi.
Engelli Bakým
Merkezindeki engelli
vatandaþlarý ziyaret
ederek onlara çeþitli
hediyeler takdim
ettiklerini belirten
Þahiner, "MHP Kadýn
Kollarý Teþkilatýmýz
engelli
vatandaþlarýmýza
yönelik bir çalýþma
baþlattýlar. Kendi
imkanlarý ile
hazýrladýklarý hediyeleri
engelli
vatandaþlarýmýza
takdim ettiler. Onlarla
sohbet ederek onlarýn
hoþça vakit
geçirmelerini saðladýlar.
Bizlerde onlarla birlikte
olduðumuz için çok
mutlu olduk. Engelli
bakým merkezinde
bulunan engelli
vatandaþlarýmýza
oldukça iyi bakým
hizmeti verildiðini
gördük. Onlarýn aslýnda
bizlerden beklentisi
sadece ilgi ve alaka,
bizde onlarýn mutlu
olmasý için onlara
moral vermek için bir
günümüzü onlara
ayýrdýk. Bizim içinde
son derece güzel bir
gün oldu. Onlarla güzel
vakit geçirdik. Ben bu
vesile ile bakým
merkezi yetkililerine
çok teþekkür ediyorum”
þeklinde konuþtu.
MHP Ýlçe Kadýn
Kollarý Baþkaný Birgül
Yýlmaz'da yaptýðý
konuþmada "Belediye
Baþkanýmýz Abdulkadir
Þahiner, eþi Vildan
haným ve yönetim
kurulu üyelerimizle
birlikte engelli
vatandaþlarýmýzýn bir
nebze de olsa onlarýn
yanýnda olduðumuzu
göstermek amacýyla
buradayýz.
Baþkanýmýzýn almýþ
olduðu hediyelerle
birlikte kendilerine
MHP Kadýn Kollarý
olarak imkanlar
ölçüsünde aldýðýmýz
hediyelerimizi ve kendi
evlerimizde yapmýþ
olduðumuz yiyecekleri
takdim ettik. Hem biz
mutlu olduk hem de
onlar çok mutlu
oldular” dedi.
Özel Sungurlu
Engelli Bakým Merkezi
yetkilileri de Sungurlu
Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, eþi
Vildan Þahiner, MHP
Kadýn Kollarý Baþkaný
Birgül Yýlmaz'a ve
MHP Kadýn kollarý
teþkilatýna teþekkür
ettiler.(ÝHA)
Sungurlu Belediye Baþkan Abdulkadir Þahiner,
Özel Engelli Bakým Merkezini ziyaret ettiler.
Engellier HAftasý nedeniyle düzenlenen serginin açýlýþý yapýldý.
3 Aralýk Engelliler
Günü'ne renkli kutlama
EMRE KUT
3
Aralýk Dünya
Engelliler Günü
Sevgi Evleri Engelsiz
Yaþam Merkezi'nde
dün gerçekleþtirilen
müzikli eðlence
programý ile kutlandý.
Merkez salonunda
düzenlenen programa
Vali Yardýmcýsý Adem
Saçan, Aile ve Sosyal
Politikalar Müdürü Ali
Dinçer, Sakatlar
Derneði Þube Baþkaný
Yusuf Hoþnut, Ýþitme
Engelliler Derneði
Baþkaný Mürsel
Barýldar, Altýnokta
Körler Derneði Þube
Baþkaný Kürþat Abid
Ahýshalý , bazý
idareciler ve sivil
toplum kuruluþu
temsilcileri ile engelli
vatandaþlar ve öðrenci
katýldý.
MUHTARLARA
UYARI
Programýn açýþ
konuþmasýný yapan
Sakatlar Derneði Þube
Baþkaný Yusuf Hoþnut,
yaklaþan seçim öncesi
mahalle muhtarlarýna
engelli belgelerini ibraz
ettirmeleri gerektiðini
söyledi.
Çaðdaþ yönetim
anlayýþýnda üç temel
unsurun ön plana
Merkezde müzikli eðlence programý ile kutlandý.
çýktýðýný belirten
Hoþnut,
"Demokratikleþme,
çevrenin korunmasý ve
insan
haklarý(engelliler). Bu
üç baþlýk büyük önem
taþýmaktadýr." dedi.
Hoþnut konuþmasýnýn
sonunda Vali ve
Belediye Baþkaný'na
engelliler için yapýlan
hizmetlerden dolayý
teþekkür etti.
ENGELLERÝ
KALDIRMAK ÞART
Aile ve Sosyal
Politikalar Müdürü Ali
Dinçer de törendeki
konuþmasýnda dünyada
500 milyonu aþkýn
engellinin yaþadýðýný
hatýrlatarak þöyle
devam etti:
"Ülkemizde engelli
nüfusun toplam nüfus
içindeki oraný %12.29
olarak tespit edilmiþtir.
Engelli insanlarýn
yaþadýklarý sorunlar,
sadece kendileri deðil,
ailelerin, çevrenin,
kýsacasý toplumun
ortak problemidir.
Tüm kamu, kurum ve
kuruluþlarý, belediyeler
ve ticari iþletmeler,
engelli
vatandaþlarýmýzýn
ulaþýlabilirliðinin
önündeki engelleri
kaldýrmak
zorundadýrlar. Aksi
takdirde aðýr para
cezalarýna
çarptýrýlacaklardýr.
Ýlimizde görme engelli
vatandaþlarýmýza
yönelik ilimizde
yürütülen 'Gören
Gözler' projesinden
faydalanmayan görme
engellilerin baþvurularý
il müdürlüðümüzde
devam etmektedir. 127
vatandaþýmýza bu cihaz
teslim edilmiþtir."
Konuþmalarýn
ardýndan Sevgi Evleri
Engelsiz Yaþamý'ndaki
çocuklarýn halk
oyunlarý gösterisiyle
devam eden program,
solo türkü ve
þarkýlardan oluþan
konserle izleyenlere
eðlenceli dakikalar
yaþattý.
Beðeni ile izlenen
programýn bitiminde
resim ve el iþi sergisi
açýldý.
Anýt'ta saygý duruþu
EMRE KUT
'3
Aralýk Dünya
Engelliler
Günü', Çorum'da
düzenlenen etkinliklerle kutlandý.
Kutlama etkinlikleri
dün
Atatürk Anýtý'nda
düzenlenen törenle baþladý.
Anýt'taki törene Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali
Dinçer, Sakatlar Derneði Çorum Þubesi
Baþkaný Yusuf Hoþnut, Ýþitme Engelliler
Derneði
Baþkaný
Mürsel Barýldar ve
Altýnokta
Körler
Derneði Þube Baþka-
Atatürk anýtý’na çelenk sunma töreni düzenlendi.
ný Kürþat Abid Ahýshalý, bazý idareciler
ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile
engelli vatandaþlar
katýldý.
Törende sýrasýyla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü,
Türkiye
Sakatlar
Derneði Çorum Þubesi, Çorum Ýþitme
Engelliler Derneði,
Altýnokta
Körler
Derneði Çorum Þubesi çelenkleri Atatürk Anýtý'na sunuldu.
Saygý duruþunda
bulunulmasýnýn ardýndan Ýstiklâl Marþý
okunarak Türk bayraðý göndere çekildi.
Kutlama programý Sevgi Evleri Engelsiz Yaþam Merkezi ve Çorum Özel
Eðitim Uygulama
Merkezi'nde gerçekleþen etkinliklerle devam etti.
gulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi Aydýn Bilici, "Orta ve aðýr düzeyde zihin engelli bireylere yönelik olarak 20122013 eðitim öðretim yýlýnda açýlan okulumuzda, 13 Kasým 2012 tarihinde öðrencilerimiz
aramýza katýldýðýnda her
þeyin temeli eðitimle
baþlar felsefesi ile yola
çýktýk. Çünkü Mustafa
Kemal Atatürk'ün dediði
gibi eðitimde kaybedilecek tek bir fert yoktur.
Bu anlayýþ ile Sungurlu-
muzdaki özel eðitim alanýnda var olan açýðý kapatmak, engelli çocuðu
olan ailelere yardýmcý
olmak, engelli bireylerin
toplumsal uyum becerilerini geliþtirip sosyalleþmesini saðlayarak
toplumsal ahengin yerleþmesine katký saðlamak amacý ile açýlan ve
2 yýldýr eðitim öðretim
faaliyeti içinde bulunan
Bölükbaþýoðlu özel eðitim uygulama okulu ve
özel eðitim is uygulama
merkezinde, öðrencileri-
miz Sungurlu merkezden servislerle ile taþýnarak okulumuza getirilmekte. Öðlen yemeklerini okulumuzda yedikten sonra derslerinin
bitiminde yine servislerle taþýnarak evlerine
ulaþtýrýlmaktadýr" dedi.
Bilicinin konuþmasýnýn ardýndan þiirlerle devam eden program,
skeçler ve monologlarla
devam eden program
söylenen türkülerle sona
erdi.(ÝHA)
Sungurlu’da Engelliler Günü kutlamasý
Ç
orum'un Sungurlu
ilçesinde 3 Aralýk
Dünya Engelliler Günü
nedeniyle Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu Ve Ýþ Eðitim
Merkezi tarafýndan bir
program düzenlendi.
Özel Ýdare Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Garnizon Komutaný Jandarma
Yüzbaþý Necip Sirkeci,
Belediye Baþkan yardýmcýsý Ahmet Yýlmaz,
Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu,
Emniyet Müdürü Orhan
Durmaz, okul müdürleri, öðretmenler ve çok
sayýda davetli katýldý.
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda günün anlam ve
önemini belirten bir konuþma yapan Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uy-
ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Külcü’den engelli okulu sözü
B
elediye Baþkaný MuzafSon 10 yýlda AK Parti
fer Külcü, Engelli Eðihükümetleri
zamanýnda
tim Merkezi'nden sonra
devletin, sosyal bir devlet
þimdi de özel bir engelli
olmanýn tüm gereklerini yeokulu yapmayý planladýklarine getirdiðini anlatan Külrýný açýkladý.
cü, "Engellisinden, fakirine,
gencinden yaþlýsýna her topMilli Eðitim Müdürü
lumsal katman için özel çaSeyit Ali Büyük'ün 3 Aralýk
lýþma yapýlýyor þu an. BuDünya Engelliler Günü nenunla birlikte bizim de yadeniyle kendisini ziyaretinþam kalitemiz artýyor. Bu
de konuþan Baþkan Külcü,
durum en çok bizi mutlu
engelli okulu açmak için ön
ediyor.
Çünkü biz idareciler
hazýrlýklar yaptýklarý müjdeolarak milletimizin hizsini verdi. Belediye bünyemetkârýyýz." dedi.
sinde açýlan Engelli Eðitim
Merkezi'nin engelliler için
Milli Eðitim Müdürü
büyük bir fýrsata dönüþtüðüSeyit Ali Büyük de yaptýðý
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve beraberindeki
nü söyleyen Külcü, "Bu
konuþmada, engelliler komemnuniyet, engelli karMEM yöneticileri Baþkan Külcü’yü ziyaret etti.
nusunda farkýndalýk oluþdeþlerimizin bu mekândaki
turmak için þehir olarak hep
mutluluðu bizi yeni arayýþlara sevketti." dedi.
birlikte yoðun bir þekilde bu çalýþtýklarýný söyleyerek "Çorum BelediyeGeçtiðimiz yýl açýlýþýný yaptýklarý Engelli Eðitim Merkezi'nden ensi olarak sizler engelliler konusundaki çalýþmalara önemli destekler vegellilerin ve ailelerin çok memnun olduðuna dikkat çeken Külcü, bu duriyorsunuz. Bizler de Milli Eðitim Müdürlüðü olarak eðitim alanýnda bu
rumun kendilerine daha büyük bir alanda, bahçesi de olacak þekilde yehafta boyunca etkinlikler düzenleyeceðiz." dedi.
ni bir okul yapmayý düþündürdüðünü söyledi. Okul yeri için 5-6 bin
3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Milli Eðitim Müdürü
m2bir arsa arayýþý içerisinde olduklarýnýn altýný çizen Külcü, "Arsayý
Seyit Ali Büyük'ün ziyaretinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan
bulduktan sonra ya Milli Eðitime arsa bizden okul sizden deriz. Ya da
Candan, Sosyal Yardým Ýþleri Müdürü Cengiz Özkader, Milli Eðitim
bir hayýrsever vatandaþtan okul ricasýnda bulunabiliriz. Arsa bizden
Þube Müdürü Ali Rýza Ekmekyapar, Özel Eðitim Meslek Lisesi Müdüokul onlardan, dua da milletimizden olur. Eðer hiçbir þey yapamazsak
rü Cafer Can, Müdür Yardýmcýsý Murat Öncül, okul öðrenciler Büþra
arsayý nasýl bulacaksak binayý da biz tek baþýmýza yaparýz. Böylece evNur Ak, Hüseyin Bozseki de hazýr bulundu. (Haber Merkezi)
latlarýmýzýn hayýr duasýný almýþ oluruz." dedi.
Meclis’te engelli
duyarlýlýðý
Ýl Genel Meclisi'nin dün ki toplantýsýnda, ana gündem maddesi engellilik konusu oldu.
EROL TAÞKAN
Ý
l Genel Meclisi'nin dün ki toplantýsýnda, ana gündem maddesi engellilik konusu oldu. Meclis Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya'nýn engellilikle ilgili
yaptýðý açýlýþ konuþmasýndan sonra, 3
Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle bazý meclis üyeleri de engellilikle ilgili konuþma yaptý.
Engelliliðin sadece engelli birey
ve ailelerinin deðil, tüm toplumun sorunu olduðuna iþaret eden Halil Ýbrahim Kaya, engellilerin normal bir hayat sürmelerinin toplumsal duyarlýlýk-
la mümkün olacaðýna iþaret etti.
Engelliler Komisyon Baþkaný
Ünal Cevizci, AK Parti Meclis Üyesi
Mustafa Alagöz ve CHP Meclis Üyesi Yýldýz Bek'in de birer konuþma yaparak, günün anlam ve önemine vurgu
yaptýlar.
Öte yandan AK Parti Grup Baþkanvekili Nurettin Karaca da verdiði
sözlü önerge ile engellilere yönelik
spor imkanlarýnýn aile ve engellilik
komisyonlarý tarafýndan ortaklaþa
araþtýrýlmasýný teklif etti. Önerge oy
birliði ile her iki komisyona da havale
edilerek onaylandý.
Engelliler teþekkür etti
3
Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle
engelli bir grup genç,
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Belediyenin örnek projeleri
arasýnda gösterilen Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim gören
gençler,
kendilerine
benzersiz imkânlarý sunan Belediye Baþkaný
Külcü'ye bizzat teþekkür
etti.
Külcü'ye merkezde
ürettikleri el emeði göz
nuru çini tabak hediye
eden engelli gençler,
"Bizler daha önce evlerimize mahkûmduk. Bu
3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli bir grup
genç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti.
merkeze gelince hem
mutlu olduk hem ürettik
hem de yeni yeni arka-
daþlar edinip sosyalleþtik. Bizleri hiç yalnýz býrakmadýnýz. Desteðiniz
için teþekkür ederiz."
dedi.
Külcü ise AK Parti
iktidarý ile birlikte deðiþen devlet anlayýþýna
vurgu yaparak, "Bu hizmetler artýk hem genel
idarenin hem de yerel
idarenin görevi. Engelli,
yaþlýsý, genci ile tüm
toplum kesimlerinin belediye baþkanýyým. Sizler için engelsiz bir þehir
oluþturmaya çalýþýyoruz. Sosyal belediye olmanýn gereklerini en iyi
þekilde yerine getirmeye
çalýþýyoruz.
Ýnþallah
bundan sonra da tüm dezavantajlý kesimler için
örnek çalýþmalarýmýz
devam edecek. Mutluluðunuz herþeyden önemli." dedi. (Haber Merke-
Bu mutluluk görülmeye deðer
D
ünya Engelliler Gükezi gezdirdi. Önce resim
ve çini sergisi ziyaret
nü'nde Çorum Beleedildi. Ardýndan müzik
diyesi Engelli Eðitim
sýnýfýnda engelli gençleMerkezi'nin ziyaretçileri
rin seslendirdiði birbirinvardý.
den güzel þarkýlar, türküBelediye Baþkan
ler dinlendi. Baþkan YarYardýmcýsý Turhan Candýmcýsý Candan ve Milli
dan, Milli Eðitim MüdüEðitim Müdürü Büyük de
rü Seyit Ali Büyük, Milli
türkülere eþlik etti.
Eðitim Þube Müdürü Ali
Candan ile birlikte
Rýza Ekmekyapar, Belediðer ziyaretçiler gençlediye Sosyal Ýþler Müdürü
rin müzik performansýna
Dünya Engelliler Günü'nde Çorum Belediyesi
hayran kalarak, onlarý
Cengiz Özkader, Necip
Engelli Eðitim Merkezi'nin ziyaretçileri vardý.
tebrik etti.
Fazýl Kýsakürek Gençlik
Merkezde eðitim
Merkezi'ndeki gençlerle
alan gençler, misafirlerine ikramda bulunmayý ihmal etmedi.
birlikte engelli gençlerin fýrsat verilirse neleri baþarabildiðini yeKokteyl esnasýnda Engelli Eðitim Merkezi öðrencilerinden Vural
rinde gördü.
Kamýþ baðlama eþliðinde türkü söylerken hem ziyaretçiler hem
Engelli gençler, merkezin müdürü Zehra Betül Özseçer ile
de öðrenciler doyasýya eðlendi. (Haber Merkezi)
birlikte misafirlerini kapýda karþýladý, sonra da misafirlerine mer-
Travel Turkey’e hazýrýz
Ç
orum, Türkiye'nin
en önemli turizm fuarlarýndan birisi olan
Travel Turkey Ýzmir Fuarý, için hazýrlýklarýný tamamladý.
Çorum Valiliði ve
Çorum Belediye'sinin
ortaklaþa katýlacaðý fuarda Çorum'un en iyi þekilde tanýtýlmasý için hazýrlýklar tamamlandý. Çorum'un tanýtýmý için gerekli stant hazýr hale getirildi. 4-7 Aralýk 2014
tarihleri arasýnda Ýzmir
Uluslararasý Fuar Alaný'nda
gerçekleþecek
olan fuara, Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi
adýna katýlým saðlanarak
ilimiz kültür ve turizm
deðerlerinin tanýtýmý yapýlacak.
Türkiye'nin turizm
alanýndaki en önemli buluþmalarýndan biri olan
Travel Turkey Ýzmir-Turizm Fuar ve Konferansý,
bugün Ýzmir Uluslararasý
Fuar Alaný'nda düzenlenecek törenle kapýlarýný
8. kez açacak.
Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi ev sahipliðinde Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat
Ýþleri Tic. A.Þ. (Ýzfaþ),
Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði (Türsab) ve
Hannover Fairs Turkey
Fuarcýlýk A.Þ. iþbirliðinde organize edilen Travel
Turkey Ýzmir- Turizm
Fuar & Konferansý; Kültür Ve Turizm Bakanlýðý
himayesinde düzenleniyor. Partner ülkenin Ýtalya, Partner ilin Adýyaman olduðu Travel Turkey Ýzmir, bu yýlda çok
sayýda katýlýmcýya ev sahipliði yapacak. 2015 sezonuna iliþkin baðlantýlarýn kurulacaðý Turizm
Fuarý, Ýzmir Uluslararasý
Fuar Alaný'nýn tüm holle-
Çorum, Türkiye'nin en önemli turizm fuarlarýndan birisi
olan Travel Turkey Ýzmir Fuarý, için hazýrlýklarýný tamamladý.
rinde birden gerçekleþecek.
29 ÜLKEYLE REKOR KATILIM
Düzenlendiði ilk yýl
2007'de, 185 firmanýn
katýlýmýyla baþlayan ve
her yýl katýlýmcý sayýsýný
katlayarak artýran Travel
Turkey Ýzmir Fuarý'na;
30'a yakýn ülkeden 900
üzerinde katýlýmcý bekleniyor. 29 ülke katýlýmýnýn kesinleþtiði Turizm
Fuarý'nda; Almanya, Arjantin, Avusturya, Bulgaristan, Cibuti, Endonezya, Gambiya, Gürcistan,
Güney Afrika, Güney
Kore, Güney Sudan,
Hindistan, Ýran, Ýtalya,
Kenya, Macaristan, Makedonya, Malezya, Moðolistan, Namibya, Nijerya, Portekiz, Ruanda,
Tanzanya, Tunus, Türkiye, Uganda, Ürdün, Yunanistan yer alacak. (Haber Merkezi)
Ýl Genel Meclisi, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi
almaya Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) ile devam etti.
Ý
OKA hakkýnda
bilgi aldýlar
l Genel Meclisi, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn çalýþmalarý hakkýnda
bilgi almaya Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) ile devam etti.
Meclise bilgi vermesi için davet
edilen OKA Genel Sekreteri Mevlüt
Özen, OKA'nýn kuruluþ amacý ve kuruluþ kanunu ile ilgili verdiði bilgilerde, OKA kapsamýnda bulunan iller ve
Çorum'da yapýlan hizmet ve destek-
lerden bahsetti.
Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya, Çorum'un OKA'dan
daha çok pay ve destek almasý için,
meclis üyelerinin çalýþmalar hakkýnda
bilgi sahibi olmasýný önemsediklerini,
meclis üyelerinin de aracýlýðý ile merkez ve ilçelere yönelik proje hazýrlýklarýnýn ivme kazanmasýný hedeflediklerini dile getirdi.
Engelliler Günü
mesajlarý
A
nadolu Öðrenci
Birliði Ýl Baþkaný Savaþ Hoþtaþ
ve Çorum Kent
Konseyi Gençlik
Meclisi
Baþkaný
Burak Köse, 3 Aralýk Dünya Engelliler
Günü nedeniyle birer mesaj yayýmladýlar.
Hoþtaþ ve Köse’nin
mesajlarý
Savaþ Hoþtaþ
Burak Köse
þöyle;
için hayýrlara vesile olmasýný diliAnadolu Öðrenci Birliði Ýl
yor; tüm engellilerimizi selamlýyoBaþkaný Savaþ Hoþtaþ:
ruz.”
“Tüketen deðil, üreten bir topÇorum Kent Konseyi Gençlik
lum yapýsýnýn olduðu ülkemizde
Meclisi Baþkaný Burak Köse;
ciddi bir gerçek de engelli vatandaþ“Engelli vatandaþlarýmýz toplarýmýzdýr. Bu gerçek yýllardýr bilinlumumuzun ayrýlmaz bir parçasýdýr.
mekte ancak ihmal edilmekteydi.
Ýlimizde
bulunan engelli vatandaþYakýn zamanla birlikte engelli valarýmýzla ortak akýl temelli çalýþmatandaþlarýmýzýn sorunlarý görülmelar
yapmaktayýz.
Özellikle Kent
ye baþlanmýþ, haklarýnýn korunmaKonseyimiz bünyesinde kurulan
sýna yönelik önemli adýmlar atýlmýþEngelli Meclisi ile bu çalýþmalar datýr. Sosyal devlet anlayýþýnýn hisseha aktif hale gelmiþtir. Biz Gençlik
dildiði yakýn zamanlarda biz de
Meclisi olarak yapýlan ve yapýlacak
Anadolu Öðrenci Birliði Çorum
çalýþmalarda yer alacaðýmýzý bir göolarak engellilerimizin günlük yaþarev olarak biliyoruz. Yaptýklarý çama katýlabilmeleri, fýrsat eþitliðinlýþmalar için de Engelli Meclisimize
den yararlanýp toplum için katma
teþekkür ediyoruz. Sivil toplum ve
deðer üretecek konuma gelmeleri
sosyal sorumluluk çerçevesinde
ve haklarýnýn korunmasý için imtüm vatandaþlarýmýzý daha bilinçli,
kanlarýmýz doðrultusunda hareket
daha duyarlý, daha sorumlu bir anlaetmekteyiz.
yýþla engelli vatandaþlara yardýmcý
Engellilik alanýndaki sorunlar
ve destek olmaya, onlarýn sorunlarýsadece engelli vatandaþlarýmýzýn dený adeta kendi sorunlarý bilerek
ðil, tüm toplumun çözmesi gereken,
üzerlerine düþen görevleri yerine
ilgilenmesi gereken sorunlardýr.
getirmeye davet ediyoruz.
Dünya Engelliler Günü vesilesi ile
Bu düþüncelerle Dünya Engeltoplumumuzun her ferdini bu alanliler
Günü'nün hayýrlara vesile olda daha sorumlu davranmaya, daha
masýný diliyor, dünyadaki tüm enyüksek hassasiyet göstermeye çaðýgellilerin
daha sorunsuz ve huzurlu
rýyoruz.
bir hayata sahip olmalarýný temenni
Bu düþüncelerle Dünya Engelediyor, tüm vatandaþlarýmýzý sevliler Günü'nün engelli vatandaþlarýgiyle selamlýyoruz.” (Haber Merkemýz ve tüm dünyadaki engelliler
zi)
8
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 4 ARALIK 2014
Bu anlaþma Türkiye’yi uçuracak
Ö
nceki gün Irak'ta atýlan tarihi imza Türkiye'ye
büyük maddi kazanç getirecek.
Irak Merkezi Hükümeti ile Kürt Yönetimi kritik
anlaþmayý yaptý. 550 bin varillik petrol karþýlýðýnda
Kürt Yönetimi bütçeden % 17 pay alacak. Peþmergenin
maaþý Irak'tan gidecek.
Irak'ta merkezi hükümetle Kürt yönetimi petrol
gelirlerinin daðýlýmý konusunda nihai anlaþmaya vardý.
Anlaþma, Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi ve Kürt
Bölgesel Yönetimi Baþbakaný Neçirvan Barzani'nin
hazýr bulunduðu Irak Bakanlar Kurulu'nca imzalandý.
Buna göre, Kerkük'ten günlük 300, Kuzey Irak'taki
Kürt bölgesinden de 250 bin varillik petrol Baðdat
Merkezi Hükümeti'ne verilecek. Petrolün Irak Devlet
Petrol Pazarlama Þirketi'nde (SOMO) toplanacaðý,
IKBY'deki boru hattýndan ihraç edileceði belirtiliyor.
Kürt Bölgesel Yönetimi'nin de SOMO þirketinin
yönetim kurulunda bir koltuðu olacak. Irak Maliye
Bakaný Hoþyar Zebari, toplam 550 bin varil petrolün
Türkiye üzerinden ihraç edileceðini bildirdi.
BÜTÇEDEN PEÞMERGEYE PARA
Baðdat Merkezi Hükümeti, Kürt Bölgesel
Yönetimi'ne bütçeden yüzde 17 payý kesintisiz verecek.
Irak Kara Kuvvetleri'ne ayrýlan bütçeden Peþmerge'ye
de ödeme yapýlacaðý hususunda anlaþýldý. Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baþbakaný Neçirvan
Barzani, petrolün ihracýna yardýmcý olacaklarýný
belirterek, "Irak hükümeti, petrole karþýlýk bütçedeki
yüzde 17'lik payýmýzý kesintisiz ödeyecek. Ayrýca Irak
Savunma Bakanlýðý'nýn bütçesinden, peþmerge
maaþlarýnýn ödenmesi için 1 trilyon 200 milyar dinar (1
milyar dolar) pay ayrýlacak" dedi. Anlaþma gereðince,
Irak hükümetinin, Kürt bölgesindeki memurlarýn
maaþlarýný düzenli bir þekilde göndereceðini aktaran
Barzani, Baðdat'ýn, Erbil'e uyguladýðý yaptýrýmlarý da
kaldýrdýðýný kaydetti. Barzani, anlaþmanýn hiçbir baský
olmadan yapýldýðýný da söyledi.
YILDIZ IRAK'A GÝDÝYOR
Anlaþmanýn ardýndan açýklama yapan Enerji
Bakaný Taner Yýldýz, "Ankara-Erbil ve Baðdat'ýn
mutabakat zemini oluþmuþtur. Gelecek hafta ya da
sonraki hafta Baðdat'a gideceðim, iki gün içinde de Irak
Elektrik Bakaný gelecek. Yeni bir açýlým yapacaðýz"
dedi.
DAVALARDAN VAZGEÇÝLEBÝLÝR
Anlaþmadan sonra Kürt petrolünün Türkiye
üzerinden satýþýný önlemek için uluslararasý
mahkemelere açýlan davalardan da vazgeçilmesi
bekleniyor. Baðdat ile Erbil, petrol ihracý ve bütçe
paylaþýmýnda yaþadýklarý sorunlarý çözmek için 13
Kasým'da uzlaþmaya varmýþtý. Irak hükümeti, Kürt
yönetimine 500 milyon dolar göndermeyi, Erbil ise 150
bin varil petrolü Baðdat'a vermeyi kabul
etmiþti.(Haber7)
Türkiye her geçen
gün yaþlanýyor
T
Putin’in ziyareti
Avrupa’yý
karýþtýrdý
R
usya'nýn iptal ettiði Güney Akým hattýnýn yerine ayný miktarda gazý
Türkiye üzerinden geçirecek olmasýna bir tepki de Avusturya'dan
geldi.
Ukrayna krizi nedeniyle Avrupa Birliði ile restleþen Rusya Devlet
Baþkaný Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretinde; Güney Akým projesin
iptal ettiklerini belirterek rotayý Türkiye’ye çevirmesi, Avrupa’da þok
etkisi yaptý.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ile birlikte kameralarýn
karþýsýna geçen Putin’in Avrupa’ya gaz akýþý saðlayacak yeni doðalgaz
boru hattýnýn Türkiye üzerinden inþa edileceðini açýklamasý özellikle
doðu ve batý Avrupa ülkelerini karýþtýrdý.
Avusturya enerji þirketi OMV Baþkaný Gerhard Roiss, devlet
televizyonu ORF'ye yaptýðý açýklamada, Rusya'nýn Güney Akým
Doðalgaz Hattý Projesi'nden vazgeçmesini "Avrupa için üzücü bir
geliþme" olarak nitelendirdi.
''AVRUPA RUS GAZI OLMADAN YAPAMAZ''
Avrupa'nýn Rusya'nýn gazýna ihtiyacý olduðunu kaydeden Roiss,
"Bu, Avrupa için üzücü bir geliþmedir çünkü Avrupa'nýn Rus gazýna
ihtiyacý vardýr. Avrupa, Rus gazý olmadan yapamaz" ifadelerini kullandý.
Güvenli enerji arzýnýn saðlanmasýnýn herkesin yararýna olduðunu
vurgulayan Roiss, "Güney-Doðu Avrupa gaz tedarik ihtimalinin
azalmasý, tek bir üreticiye baðýmlýlýk ve Ukrayna üzerinden tek hattýn
olmasý asýl sorundur" diye konuþtu.
Ekonomi Bakaný Reinhold Mitterlehner ise proje hakkýnda daha
fazla resmi bilgiye ihtiyaçlarýnýn olduðunu söyledi. Mitterlehner, "Biz bu
sorunun, halen aydýnlýða kavuþturulmasý gereken bir sorun olduðuna
inanýyoruz" dedi.
PROJE 2016'DA BAÞLAYACAKTI
Rusya Devlet Baþkaný Putin'in, 24 Haziran 2014'te Avusturya'nýn
baþkenti Viyana'ya gerçekleþtirdiði ziyaretinde, Güney Akým projesi
kapsamýnda Rusya ile Avusturya arasýnda, yýllýk 32 milyar metreküp
doðalgaz akýþýný saðlayacak boru hattýnýn inþa edilmesini öngören
anlaþma imzalanmýþtý.
Bu kapsamda enerji þirketleri OMV ile Gazprom arasýnda imzalanan
anlaþmaya göre hattýn yapýmýna 2016'da baþlanmasý ve projenin 2018'de
tam kapasiteyle çalýþmasý öngörülmüþtü.
AVUSTURYA DAÐITIM MERKEZÝ OLACAKTI
Putin, Avusturya'nýn Rus gazýnýn daðýtým merkezi olacaðýný,
Avusturya Cumhurbaþkaný Heniz Fischer ise Avrupa Birliði'nin (AB)
karþý çýktýðý anlaþmaya ihtiyaçlarý olduðunu söylemiþti.
Güney Akým Doðalgaz Hattý Projesi, Avrupa'nýn Rus doðal gazýna
olan ihtiyacýnýn bir bölümünü karþýlama düþüncesiyle ortaya çýktý. Son
10 yýlda Ukrayna'dan kaynaklanan doðalgaz kesintilerinden korunacak
bir çözüm olarak görülen proje, Rus doðal gazýný Karadeniz altýndan
döþenecek bir boru hattýyla Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya taþýmayý
öngörüyor. AB ise 2020'ye kadar bitmesi planlanan projeye Rusya'ya
olan baðýmlýlýðýn artacaðý gerekçesiyle karþý çýkýyor.
DÜNYA BASINI NE DEDÝ?
BBC: Avrupa, Putin-Erdoðan yakýnlaþmasýndan rahatsýz.
THE GUARDIAN: Putin, Güney Akým Doðalgaz Hattý'ný sabote
ediyor.
DER SPIEGEL: Putin, 100 milyar dolarlýk anlaþmalarla Erdoðan'ý
kazanma çabasýnda.
TIMES: Putin, Avrupa'ya gaz savaþý açtý.
FINANCIAL TIMES: Batý'nýn yaptýrýmlarý; Moskova ve Ankara'ya
yarýyor.
RUSSIA TODAY: Avrupa'nýn tutumu Türkiye'ye
yarayacak.(Haber7)
ürkiye nüfusundan kötü haber: Doðurganlýk yenilenme düzeyinin üzerinde duraðanlaþtý. 65 yaþ ve üzeri nüfusun oraný ilk kez
yüzde 8’e çýktý.
Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý,
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsünce hazýrlanan 2013 Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasýna (TNSA-2013) göre, toplam
nüfusun yüzde 26’sýnýn 15 yaþýn altýnda olduðu Türkiye'de, 65 yaþ ve üzeri nüfusun oraný
ilk kez yüzde 8’e ulaþtý.
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri
Enstitüsü öncülüðünde, Kalkýnma Bakanlýðý,
Saðlýk Bakanlýðý ve TÜBÝTAK iþbirliðiyle hazýrlanan 2013 Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý'nýn (TNSA-2013) sonuçlarý, açýklandý.
Araþtýrma sonuçlarýna göre, Türkiye halen genç bir nüfus yapýsýna sahip ve ülkedeki
nüfusun yarýsý 30 yaþýn altýnda bulunuyor.
Toplam nüfusun yüzde 26’sýnýn 15 yaþýn altýnda olduðu Türkiye'de 65 yaþ ve üzeri nüfusun
oraný ilk kez yüzde 8’e ulaþtý.
HANEHALKI
AZALIYOR
BÜYÜKLÜÐÜ
Son 20 yýlda Türkiye’deki ortalama hanehalký büyüklüðü 4,5 kiþiden 3,6 kiþiye düþtü. Türkiye’deki hanehalklarýnýn yarýsý 4 ya da
daha fazla kiþiden, hanelerin yüzde 9’u ise tek
kiþiden oluþtu.
Temel insan haklarýndan birisi olarak kabul edilen çocuklarýn doðumu takiben nüfusa
kayýt edilmesi konusunda Türkiye'de önemli
iyileþme yaþandý. Nüfus ve Saðlýk araþtýrmalarýnýn sonuçlarýna göre, son 20 yýl içinde nüfusa kayýtlý olmayan 5 yaþ altý çocuklarýn oraný yüzde 26’dan yüzde 1’e geriledi.
TNSA-2013 sonuçlarý 6 yaþýn üzerindeki
nüfus içinde kadýnlarýn yüzde 28’inin, erkeklerin ise yüzde 16’sýnýn ya hiç okula gitmediðini ya da ilkokulu bitirmediðini gösterdi.
Eðitimde cinsiyet farklýlýðý genç kuþakta
ve ilkokul-ortaokul eðitim düzeylerinde azalýrken, lise ve üzeri eðitimde özellikle kýrsal
yerleþim yerlerinde dezavantaj devam etti.
21
KADINLARIN EVLENME YAÞI
Türkiye’de 25-49 yaþ grubundaki kadýnlar için ilk evlenme yaþý son beþ yýl içerisinde
deðiþmeyerek 21 oldu. Erken yaþta yapýlan
evliliklerde, 15-19 yaþ grubundaki kadýnlarýn
yüzde 7’sinin evlendiði görüldü.
Bebek ölüm oraný azalýrken, son 5 yýlda
doðan her bin bebekten 13’ünün bir yaþýna
gelmeden öldüðü belirlendi. Bu rakam 2008
yýlýnda 17 idi.
1-4 yaþ arasý çocuklar için hesaplanan
çocuk ölüm hýzý binde 2, 5 yaþ altý ölüm hýzý
ise binde 15 oldu. Tüm bebek ve çocuk ölümü
göstergelerinde iyileþme gözlenmesine raðmen bölgesel farklýlýklarýn devam ettiði görüldü.
DOÐURGANLIK YENÝLENME
DÜZEYÝNÝN ÜZERÝNDE DURAÐANLAÞTI
Türkiye’de doðurganlýk düzeyi kadýn baþýna ortalama 2,26 çocuk seviyesinde yer aldý.
Doðurganlýk seviyesi son 10 yýlda neredeyse
deðiþmeyerek, yenilenme düzeyi olan 2,1 çocuðun biraz üzerinde duraðanlaþtý. Ancak doðumlar ileri yaþlara ötelendi.
Doðurganlýk düzeyinde bölgesel farklýlýk
azalarak devam ederken, kadýn baþýna ortalama çocuk sayýsý Batý Anadolu Bölgesi'nde 1,9
çocuk, Doðu Anadolu Bölgesi'nde 3,4 çocuk
olarak hesaplandý.
Türkiye genelinde evli ve doðurgan çaðdaki kadýnlarýn yüzde 75’inin gebeliði önleyici yöntem kullandýðý belirlendi. Bu düzey son
10 yýlda gebeliði önleyici yöntemlerin kullanýmýnýn neredeyse sabitlendiðini gösterdi. Bu
durum doðurganlýkta gözlemlenen duraðanlýkla uyumlu seyretti.
ANNE-ÇOCUK SAÐLIÐI KONUSUNDA ÖNEMLÝ ÝYÝLEÞMELER
TNSA-2013 sonuçlarý, Türkiye’de son
beþ yýl içinde anne-çocuk saðlýðý göstergelerinde önemli iyileþmeler olduðunu ortaya çýkardý. Saðlýk personelinden doðum öncesi bakým alan kadýnlarýn oraný son 5 yýlda yüzde 5
artarak yüzde 97’ye yükseldi.
Kadýnlarýn yüzde 94’ü, bebeklerin ise
yüzde 95’i doðumdan sonraki 41 gün içinde
doðum sonrasý bakým hizmeti adý.
Geçmiþte daha dezavantajlý durumda
olan Doðu Anadolu Bölgesi’ndeki kadýnlar
arasýnda doðum öncesi bakým hizmeti alanlarýn oraný yüzde 90’ý aþtý.
SEZARYEN DOÐUM ORANLARI
PATLADI
Son 5 yýldaki doðumlarýn yüzde 97’si bir
saðlýk kuruluþunda gerçekleþti. Doðumlarýn
neredeyse yarýsý (yüzde 48) sezaryen yöntemiyle gerçekleþtirildi. Sezaryen doðumlarda 5
sene öncesine göre yüzde 11’lik artýþ gözlendi.
Her yüz gebelikten 5'i isteyerek düþük
(kürtaj) ile sonlandý. Bu oran 5 yýl öncesine
göre yarý yarýya azaldý.
ÇOCUKLARIN YÜZDE 10'U
OBEZ
TNSA-2013 sonuçlarý, Türkiye’de 5 yaþýndan küçük her 10 çocuktan birinin boyunun
yaþýna göre kýsa olduðunu gösterdi. Türkiye’de kronik beslenme sorunlarý sonucu oluþan bodurluðun, kýrsal alanlarda, Doðu Anadolu Bölgesi’nde ve annesi hiç eðitim almamýþ ya da ilkokul bitirmemiþ çocuklar arasýnda daha yaygýn olduðu görüldü. Bunun yaný
sýra her 10 çocuktan biri obez olarak tespit
edildi.
Türkiye’de kadýnlarýn ortalama boyu 158
santimetre. Beden Kitle Endeksi’ne göre kadýnlarýn yüzde 29’u kilolu; yüzde 27’si ise
obez. Bir baþka ifade ile Türkiye’de her 10 kadýndan 6'sý aþýrý kilolu olarak kayýtlara geçti.
Kadýnlarýn (15-49 yaþ) yüzde 31’i kendi
ev iþleri dýþýnda gelir getiren ya da getirmeyen
bir iþte çalýþýyor. Çalýþan kadýnlarýn sadece yarýsý sosyal güvence kapsamýnda. Kadýnlarýn
çalýþmama nedenleri arasýnda ilk sýrayý çocuk
bakýmý ve gebelik (yüzde 24) ikinci sýrayý ise
eþinin ya da ailesinin çalýþmasýna izin vermemesi (yüzde 15) aldý.
TNSA-2013, Türkiye’nin demografik
yapýsý, doðurganlýk düzeyi, bebek ve çocuk
ölüm oraný, gebeliði önleyici yöntem kullanýmý, anne-çocuk saðlýðý ve üreme saðlýðý ile ilgili konularda mevcut duruma ve deðiþimlere
iliþkin ulusal ve bölgesel düzeyde bilgiler içeriyor.
Araþtýrma Türkiye’yi temsil eden bir örneklemde, 11 bin 794 hanehalký ve doðurganlýk çaðýndaki (15-49 yaþlarýndaki) 9 bin 746
kadýn ile görüþmeler yapýlarak gerçekleþti.(AA)
Döviz borcu olanlara güzel haber
M
erkez Bankasý kredi kartlarýnda dövizli borçlar için uygulanacak
azami faiz ve gecikme faizi oranlarýný düþürdü.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayýsýnda yer alan Merkez Bankasý
tebliðine göre, 1 Ocak’tan itibaren kredi kartlarýnda yabancý para cinsinden iþlemlere uygulanacak azami faiz oraný yüzde 1.62, aylýk azami ge-
cikme faiz oraný da yüzde 2.12 olacak.
Bu oranlar, 1 Ekim’den bu yana, kredi kartý iþlemlerinde dolar için
yüzde 1.70 ve euro için yüzde 1.64 olarak, azami gecikme faizleri de
dolar için yüzde 2.20 ve euro için de yüzde 2.14 olarak uygulanýyor.
Merkez Bankasý, lira için aylýk azami faiz oranýný yüzde 2.02 ve
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 4 ARALIK 2014
9
Bu besinler stresten uzaklaþtýrýyor
Ç
ikolatalar, tatlýlar, fast food yiyecekler
kýsa bir süreliðine sizi mutlu ediyor
olabilir ama aslýnda ayný hýzla mutsuz da
ediyor.
Sonuç olarak ise yine en saðlýklý
yiyecekler, en mutlu eden yiyecekler oluyor.
Ýþte stresten uzaklaþtýran ve mutlu eden 9
yiyecek.
BÝTTER ÇÝKOLATA
Çikolatanýn ruh haline pozitif etkisi
tartýþmasýz bilinen bir þey. Ancak özellikle
bitter çikolata bu iþi daha iyi yapýyor. Çünkü
ayný zamanda antioksidan da barýndýrýyor.
SÜT
B12 vitamini, protein ve kalsiyum.
Faydalarýndan ve içinde barýndýrdýðý
deðerlerden yalnýzca birkaçý. Hem kan
basýncýný düþürüyor, hem kan þekerini
dengeliyor ve içindeki potasyum da kaslarý
güçlendiriyor. Bu da rahatlatan etkilerinden
birkaçý.
vitamini gibi önemli vitaminleri, mineralleri
de barýndýrýyor.
ÜZÜMGÝLLER
Üzüm, dut, yaban mersini, çilek gibi
meyveler antioksidan açýsýndan çok yüksek
deðere sahip.
Bu antioksidanlar bizi birçok þeyden
koruduðu gibi stresten de koruyor. Ayrýca
yüksek C vitamini sayesinde kortizol
seviyesini de dengeliyor.
KUÞKONMAZ
Bizim topraklarda oldukça meþhur
bitkilerden bir tanesidir. Ayrýca depresyonun
düþük folik asit deðerleriyle alakasý olduðu
da söylenir ve kuþkonmaz bunlarý bolca
barýndýrýr. Bu nedenle de ruh haline iyi
gelen, stresi azaltan besinlerden bir tanesidir.
TURUNÇGÝLLER
Dr. Mehmet Öz'ün de kurucusu olduðu
You Beauty isimli internet sitesinde yer alan
listeye göre turunçgiller de stres seviyesini
düþüren besinlerden. Bunlarýn baþýnda da
tabii ki portakal ve mandalina geliyor.
Ýmmün sistemi yani baðýþýklýðý da
güçlendiriyor. Stres seviyesi vücutta
yükseldiðinde vücudumuz daha fazla serbest
radikal salgýlýyor. C vitamini ise bu serbest
radikalleri vücuttan uzak tutuyor.
PAPATYA ÇAYI
Papatya çayý da sakinleþtiren bitki
çaylarýnýn baþýnda geliyor.(Haber7)
YULAF
Yulaf en lifli besinlerden olduðu için,
ayný zamanda çok da saðlýklý ve tok tutuyor.
Bunun yaný sýra serotonin düzeyini
yükselttiði için, beyni olumlu yönde
etkiliyor.
CEVÝZ
Cevizin özellikle beyne faydasý,
içindeki yüksek miktarda omega-3 olmasý
defalarca yazýlýp çizildi. Ýþte tüm bunlarýn
yaný sýra alfa linolenik asit de bulunduruan
ceviz yüksek tansiyonu da önlüyor.
AVOKADO
Kendisi oldukça yaðlý bir meyve
olmasýna raðmen vücutta yað emilimini
azalttýðý iddia ediliyor. Ayrýca beta karoten, E
Yapay zeka insanlýðýn
sonunu getirebilir
Y
aþamýný evrenin gizemini çözmeye adayan Stephen Hawking, yapay zekanýn insanlýðýn sonunu getirebileceði uyarýsýnda bulundu.
Hawking, BBC'ye yaptýðý açýklamada, düþünen makineler yapmak için
harcanan çabalarýn insanýn varlýðýna
tehdit oluþturduðunu belirtti.
Þimdiye kadar geliþtirilen ilkel
yapay zeka türlerinin son derece yararlý olduðuna iþaret eden Hawking,
"Ancak insana yetiþebilecek ya da insanýn zekasýný geçebilecek bir þey yaratmak, çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Yapay zeka, kendi kendini geliþtirmeye devam edebilir ve hatta kendini
yeniden biçimlendirebilir. Son derece
yavaþ bir biyolojik evrimle sýnýrlý olan
insanlar, bu tür bir güçle yarýþamaz.
Yapay zeka, yeryüzünde insan ýrkýnýn
sonunu getirebilir" dedi.
Evrenin kökenleri ve kara deliklerle ilgili kitaplarýyla dünya çapýnda
tanýnan Hawking, insanlarýn yaptýðý
bazý iþlerin akýllý makinelere devredil-
mesinin de milyonlarca kiþinin iþsiz
kalmasýna yol açarak farklý bir krize
yol açabileceðine de iþaret etti.
Ýnternetin tehlikelerine de deðinen Hawking, internet þirketlerinin,
ifade özgürlüðü ve özel hayatýn korunmasý ilkelerinden ödün vermeden
internetin oluþturduðu tehditleri ortadan kaldýrmanýn bir yolunu bulmasý
gerektiðine dikkati çekti.
Cambridge Üniversitesi'nde öðrenciyken yakalandýðý motor nöron
hastalýðý Amyotrofik Lateral Skleroz
(ALS) nedeniyle hareket edemeyen ve
konuþamayan Hawking, iletiþim kurabilmek için bilgisayar teknolojilerinden yararlanýyor.
Hawking'in "Zamanýn Kýsa Tarihi" adlý kitabý, dünya genelinde 10
milyondan fazla satmýþtý.
ALS, beyin ile omurilikte bulunan ve kaslarý kontrol eden sinir hücrelerine zarar veriyor. Henüz tedavisi
bulunmayan ALS'ye yakalanan hastalarýn sadece çok küçük bir kýsmý, 10
Ýþte en saðlýksýz içecek
U
zmanlar en saðlýksýz
içeceði açýkladý.
Sanýlanýn aksine en
saðlýksýz içecek aslýnda
gazlý olanlardan deðil...
Sanýlanýn aksine en
saðlýksýz içecek aslýnda
gazlý olanlardan deðil,
oldukça çok masum
görünen çocuklar
tarafýndan çok sevilerek
tüketilen milkshake.
Uzmanlar özellikle
içerisinde çikolatalý
dondurma konulan
milkshakelerin çocuklar
için karaciðer düþmaný
olduðu konusunda
uyarýyor. Koruyucu madde
içerebilen bu içecekler
A
obeziteye neden olan
yiyecekler kategorisinde
deðerlendiriliyor.
BÝR BARDAKTA
2000 KALORÝ
Ýçinde dondurma süt
ve fýstýk ezmesi bulunan
milkshake’in bir büyük
bardaðý 2 bin kalori, 130
gram yað, 253 gram þeker
içeriyor. Milkshake
tutkunlarýna bu içeceði
evde hazýrlamalarý ve
haftada 2-3 bardaktan fazla
tüketmemeleri öneriliyor.
Dýþarýda satýlan
milkshakeler pek çok
zararlý madde içerebildiði
gibi obeziteye de davetiye
çýkarýyor.(TRTTürk)
3 Aralýk Dünya Özel Ýnsanlar Günü
slýnda bugünün takvimlerdeki adi 3 Aralýk
baþkasý o sorunu yaþadýðýnda da ya da hiç kimBir Nefes Sihhat
Dünya Engelliler Günü’dür.
se yaþamadan neden bu böyle diye sorabilmektedir.
Ancak engelli özürlü gibi kelimeler bana çok
itici gelen kavramlar olduðundan bedenen ve ziEn basitinden sokakta bir adým atarken buhinsel olarak bazý fonksiyonlarý diðer insanlara
radan bu özel kardeþim de nasýl geçer diye akgöre farklý olan bu vatandaþlarýmýza ''Özel Ýnsan''
lýndan geçirmektir.. Ama nedense çoðumuzun
denmesi taraftarýyým.
umurunda olmaz..
Evet onlar özel insanlar hemde çok özel inÞimdi kim engelli oluyor?
sanlar. Çünkü onlar bize nasýl yaþanmasý gerektiBütün imkanlar içinde bu gerçekleri düðini öðretiyorlar. Hayata nasýl sýmsýký tutunabileþünmeyenler, umursamayanlar mý?
ceðimizi gösteriyorlar…
Yoksa yaþama yürekleriyle baðlý her türlü
Aslýnda ne kadar gereksiz iþlerle uðraþtýðýmýzorluða inat yaþama azmiyle dolu özel insanlazý, ne kadar basit sorunlarla uðraþtýðýmýzý ve anlarýmýz mý?
Dr.Mehmet
yýþsýzlýðýmýzýn ne derece hat safhada olduðunu
Fatih FÝÞENK
Acýnacak bizim düþtüðümüz durum mu
öðretiyorlar bize. Onlardan öðreneceðimiz o kadar
Çorum Tabip Odasý Delegesi
yoksa onlarýn mý?
çok þey var ki…
Sungurlu Merkez 3 Nolu ASM
Gelin sadece 3 Aralýkta deðil her gün düMesela dünyanýn bir çift göz ile göründüðüne-mail: [email protected]
þünelim özel insanlarýmýzý. Kýymetlerini bileden çok daha güzel olduðunu ispatlýyorlar. Gönül
lim onlarý hakir ya da eksik görmeyelim, acýyagözü ve vicdanlarý kör olanlara adeta haykýrarak
rak da bakmayalým, çünkü bunlar haddimiz dedünya küçücük iki gözle mi yaþanýrmýþ diyorlar.
ðil. Eðer aksini düþünüyorsanýz aynacý dükkaný çok bu memlekette.
Kimisi hiç sesini iþitmediði annesine öylesine içten sarýlýyor
Onlara yardým etmenin en güzel yolu onlarýn sorunlarýna orki sevginin iki kulaktan öte yüreklerin iþitmesi gereken bir ses oltak olmak sorunlarýný paylaþmaktýr ve çözümü için çaba harcamakduðuna delil getiriyorlar.
týr.
Bir diðeri ise fikirleriyle koþuyor bu dünyada.. Dünyanýn
Bu otobüste neden engelli rampasý açýlmýyor, neden bu trafik
bomboþ gezen adýmlar için var olmadýðýný yüzümüze vurarak.
lambasý sesli deðil, neden bu kaldýrýmlar özel insanlarýmýz için uyBaþkasý sadece konuþarak öyle güzel ifade ediyor ki kendisigun deðil, neden tv’lerde iþitme engelliler çok az düþünülüyor ,neni býrakýn bir kitap bitirmeyi bir paragraf bile okumaya üþenenlere
inat.
den bu kardeþlerimizin sýkýntýlarý daha çok gündemde deðil diye
Dedim ya çünkü onlar özel insanlar.
soralým.
Bir gün bile yaþayamayýz onlar gibi, bir saniye bile katlanaÖnce kendimize, kendi vicdanlarýmýza soralým.
mayýz çektiklerine..
Ama bir gün bizim de özel bir insan olmama garantimizin
yokluðu aklýmýza bile gelmez her nedense..
Evet onlar özel insanlar.
Siz bilmezsiniz onlarýn hayatýný çektikleri çileleri, acýlarý, iç
çekiþleri..
Düþünmek gerekiyor ve anlayabilmek, bir þeyi isterken bir
baþkasý için de isteyebilmek gerekiyor bilmek için.
Önemli olan, bir sorun kendi baþýmýza geldiðinde deðil bir
Ama sonra deðil hemen soralým. Neden mi? Belki bir gün o
tekerlekli sandalyede sen oturacaksýn ve binemeyeceksin o otobüse ya da elindeki bir bastonu gözün yerine kullanacaksýn, lambayý
göremediðin için yola fýrlayacaksýn ya da anlayamayacaksýn bir
haber bültenini, duyamayacaksýn.
Bilemezsin bilemeyiz
Ötelemeyelim hemen þimdi soralým
Ne dersiniz?
Fýtýða ameliyatsýz çözüm
ünümüzde insan hayatýnda en
G
çok rastlanýlan rahatsýzlýklarýn
baþýnda gelen bel ve boyun
aðrýlarý, manuel tedavi sayesinde
son buluyor.
Bel ve boyun aðrýlarý
günümüzde çok sýk karþýlaþtýðýmýz
sorunlarýn baþýnda geliyor. Birçok
nedeni olan bu aðrýlar zamanla
kronikleþerek hayat kalitesini de
düþürüyor.
Özellikle bel ve boyun
fýtýðýndan kaynaklanan aðrýlar
ilerleyen vakalarda oldukça ýzdýrap
verici durumlar oluþturabiliyor. Bu
aðrýlardan dolayý rutin olarak
yapýlan aktiviteleri yapamaz
duruma gelebilir, hayatý artýk daha
da çekilmez olarak görebiliriz. Ne
yazýk ki Türkiye’de bel fýtýðýndan
ameliyat olanlarýn diðer batý
ülkelerine göre oldukça yüksek
olduðu düþünülmektedir.
TEK ÇARE AMELÝYAT
DEÐÝL
Bir hekime görünüp aðrýlarýn
bel veya boyun fýtýðýndan
kaynaklandýðý tespit edildiðinde ilk
çarenin ameliyat olmamasý
gerektiðini söyleyen Fizik Tedavi
ve Manipülasyon Uzmaný Dr. Ali
Þahabettinoðlu, iyi bir muayene
sonrasýnda doðru yapýlan tedaviyle
bu aðrýlardan ameliyat olmadan
kurtulabileceðini ifade etti.
Beldeki aðrýnýn bacaða
vuruyorsa, bacaklarda
karýncalanma-uyuþma-kasma hissi
bulunuyorsa ve bel
hareketlerinizde kýsýtlýlýk mevcutsa
bel fýtýðý, boyun ve kollarda aðrý,
ellerde uyuþma, baþ dönmesi gibi
belirtilerin bir veya birkaçý var ise
boyun fýtýðý olunabileceðini
kaydeden ifade eden Uzm. Dr. Ali
Þahabettinoðlu, derhal bir fizik
tedavi uzman doktoruna muayene
olunmasý gerektiðini
vurguladý.(ÝHA)
Korkutan Ebola rakamlarý
ünya Saðlýk Örgütü "Ebola"
D
rakamlarýyla korkuttu.
Yapýlan açýklamada toplamda 17
binden fazla insana virüsün
bulaþtýðý bildirildi.
Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ),
Sierra Leone, Liberya ve Gine'de
17 binden fazla kiþiye Ebola
virüsünün bulaþtýðýný bildirdi.
DSÖ yaptýðý açýklamada,
virüsün vurduðu bölgede 200 yeni
vakanýn ortaya çýkmasýyla
Ebola'dan etkilenenlerin sayýsýnýn
17 bini geçtiðini kaydetti.
Bu arada Sierra Leona Saðlýk
Bakanlýðý Sözcüsü Jonathan
Abass Kamara, Freetown'daki
hastanede çalýþýrken virüs bulaþan
doktor Thomas Rogers'ýn test
sonuçlarýnýn pozitif çýkmasý
üzerine, Kerry bölgesindeki saðlýk
merkezinde tedavisine
baþlandýðýný ifade etti. Doktor
Rogers ile birlikte ülkede virüs
bulaþan doktor sayýsý 10'a ulaþtý.
DSÖ'ünün en son yayýmlanan
raporuna göre, Ebola virüsü
nedeniyle 5 bin 689 kiþi hayatýný
kaybetti.(AA)
10 PERÞEMBE
www.corumhakimiyet.net
4 ARALIK 2014
Hitit Üniversitesi’nden toplumsal farkýndalýk vurgusu
‘Çorum’da engeller kalkýyor’
RECEP MEBET
Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörlüðü, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle
dün bir etkinlik düzenledi.
Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleþen
programa Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof.
Dr. Mustafa Býyýk, Çorum Kent Konseyi Engelli Meclisi Baþkaný Mustafa Hekim, Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir, Türkiye Sakatlar
Derneði Þube Baþkaný Yusuf Hoþnut, Altýnokta Körler
Derneði Þube Baþkaný Kürþat Abid Ahýshalý, bazý idareciler ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile engelli
vatandaþlar ve çok sayýda öðrenci katýldý.
Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nur Þat tarafýndan organize edilen
programý üniversite öðrencileri hazýrlayýp sundu.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan programda Hitit Üniversitesi ile ilgili sunumlar da yapýldý.
Açýþ konuþmalarýnýn ardýndan kürsüye gelen
Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu ‘Engellilere Yönelik Din Hizmetleri’, Gökova Yat Kulübü Yöneticisi
ve Paralimpik Yelken Projesi Temsilcisi Mehmet Özçetin ‘Kiþisel Geliþim ve Paralimpik Yelken’ konulu birer
sunum yaptý.
ULUCAMÝÝ, ENGELSÝZ ÝBADETHANE OLACAK
Abdullah Pamuklu
Mehmet Özçetin
Öðrencilerin hazýrlayýp sunduðu etkinlik iþaret diline çevrildi.
Çorum Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, hayata geçirilecek düzenlemeler neticesinde Ulucamii’niin ‘Engelsiz Ýbadethane’ statüsünü kazanacaðýný açýkladý.
Konuyla ilgili olarak Eskiþehir Odunpazarý’nda
bulunan ve Türkiye’nin ilk engelsiz ibadethanesi olan
Hacý Hasan Aða Cami’nde incelemelerde bulunduklarýný anlatan Abdullah Pamuklu, Çorum Ulucamii’nde
de benzer düzenlemeler yapýlacaðýný söyledi.
Dünya Engelliler Günü nedeniyle Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen programda konuþan Pamuklu,
‘Engellilere Yönelik Din Hizmetleri’ konulu bir sunum
yaptý.
“Engellilerin yanýndayýz” diyen Pamuklu, cami ve
Kuran Kurslarý’nda engelliler için yaptýklarý düzenlemeleri anlattý.
Engellilerin ibadetlerini rahatlýkla yapabilmeleri
amacýyla hayata geçirdikleri çalýþmalardan bahseden
Pamuklu, Ulucamii’nde iþaret diliyle vaaz ve engelli
araçlarýnýn þarj edilebilmesi amacýyla oluþturduklarý
sisteme de deðindi.
Müftü Yardýmcýsý Pamuklu, Ulucamii abdesthane
ve tuvaletlerinin de engellilerin ihtiyaçlarý düþünülerek
yeniden düzenlendiðini hatýrlattý.
Gülabibey Derneði, yardým faaliyetleri ile muhtaç aileleri sevindirmeye devam ediyor.
Gülabibey Derneði
muhtaçlarý sevindiriyor
‘ENGELLER, TOPLUMSAL FARKINDALIKLA KALKAR’
Düzenlenen etkinlikte günün anlam ve önemiyle ilgili sunumlar yapýldý.
Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleþen programda toplamsal farkýndalýk vurgusu yapýldý.
Konuþmacýlarýn sunumlarý, katýlýmcýlar tarafýndan ilgiyle izlendi.
Gökova Yat Kulübü
Yöneticisi ve Paralimpik
Yelken Projesi Temsilcisi
Mehmet Özçetin, “Engeller, toplumsal farkýndalýk
sayesinde kalkar” dedi.
Hitit Üniversitesi’nce
Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla düzenlenen programda kürsüye gelen Mehmet Özçetin, ‘Kiþisel Geliþim ve Paralimpik Yelken’
konulu bir sunum yaptý.
Hitit
Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan’la birlikte Obruk Barajý kýyýsýnda kurulmasý planlanan Su Sporlarý
ve Su Ürünleri Merkezi sahasýný gezerek bilgi aldýðýný belirten Özçetin, “Çorum’da su sporlarý ile ilgili
bir merkez kurulacak olmasý sevindirici” diye konuþtu.
Yelken sporu ve bu
alanda hazýrladýklarý sosyal
sorumluluk projesinden
bahseden Özçetin, engelsiz
bir yaþam için toplumsal
farkýndalýðýn büyük önem
taþýdýðýný vurguladý.
Sivil toplum kuruluþlarý ve kamu kurumlarýnýn
engellilik konusunda farkýndalýk oluþturmada büyük bir sorumluluk taþýdýklarýna iþaret eden Özçetin,
kulüpleri tarafýndan hayata
geçirilen Paralimpik Yelken Projesi’nin bu doðrultuda atýlmýþ bir adým olduðunu söyledi.
Projenin detaylarýndan bahseden Özçetin, sunumunda yelken sporunun
doða sporlarý içerindeki yeri ile kiþisel geliþimle ilgili
baþlýklara da deðindi.
Programýn sonunda
konuþmacýlara Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa
Býyýk tarafýndan teþekkür
plaketi verildi.
Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörlüðü, Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.
Yunus Erdal
RECEP MEBET
Gülabibey Sosyal
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði,
yardým faaliyetleri ile
muhtaç aileleri
sevindirmeye devam
ediyor.
Ýyilik gönüllüsü
mahallelilerin bir
araya gelerek kurduðu
Gülabibey Derneði,
þehir merkezinin yaný
sýra köylere dahi
yardým ulaþtýrýyor.
Hayýrseverlerin
desteði ile yürütülen
yardým çalýþmalarý
hakkýnda açýklama
yapan Dernek Baþkaný
Yunus Erdal, “Daha
önceden tespit
ettiðimiz muhtaç
ailelere yönelik
yardýmlarýmýz devam
ediyor” dedi.
Ramazan
Ayý’ndan bu yana 700
aileye gýda, 4 aileye
ev eþyasý yardýmýnda
bulunduklarýný anlatan
Yunus Erdal, toplamda
170 bin parça elbise
daðýttýklarýný söyledi.
Sosyal
yardýmlaþma ve
dayanýþmanýn
önemine iþaret eden
Erdal, Ramazan
ayýnda fitre ve pide,
Kurban Bayramý’nda
ise et daðýtýmý da
yaptýklarýný hatýrlattý.
“Hayýrseverlerin
baðýþlarýný muhtaç
ailelere ulaþtýrýyoruz”
diyen Erdal, veren el
ile alan el arasýnda
köprü oluþturduklarýný
söyledi.
Gülabibey
Mahallesi sakinlerini,
yardýma muhtaç
aileler için ele ele
vermeye davet eden
Erdal, “Evlerinde
ihtiyaç fazlasý
kullanýlabilir durumda
giysi, ayakkabý ve
Veren el ile alan el arasýnda köprü oluþturan Dernek, ihtiyaç sahiplerinin yanýnda.
Ýyilik gönüllüsü mahallelilerin bir araya gelerek kurduðu Dernek, yardým faaliyetleriyle dikkat çekiyor.
Gülabibey Derneði, mahalle sakinlerinin yaný sýra köylere de yardým ulaþtýrýyor.
kuru gýda maddesi
olanlar baðýþlarýný
Malazgirt Sokak’taki
Gülabibey Mahallesi
eski muhtarlýk
bürosunda faaliyet
gösteren Derneðimize
ulaþtýrabilirler” diye
konuþtu.
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 4 ARALIK 2014
11
Gasp zanlýsý yakalandý
Çorum’da bankadan para
bar üzerine olay yerine çok saçeken bir kadýný takip edip
yýda polis sevk edildi. Kadýnýn
çantasýný gasp ettiði iddia ediifadesi doðrultusunda harekete
len 71 yaþýndaki yaþlý adam,
geçen Asayiþ Þube Müdürlüðü
gözaltýna alýndýktan sonra neekipleri, N.E.’nin bankaya
zarethanede fenalaþtý.
geldiði andan itibaren evine
giderken geçtiði cadde ve soOlay, Ölçek 4. Sokak’ta
kaklardaki tüm MOBESE ve
meydana geldi. Edinilen bilgikamera kayýtlarýný incelemeye
lere göre, sabah saatlerinde
aldý.
Kubbeli Cadde üzerinde bulunan bankaya giden N.E. (28)
Yapýlan incelemeler sohesabýndaki parayý çektikten
nunda da gasbý gerçekleþtiren
sonra tekrar evine gitmek için
þüphelinin 71 yaþýndaki Halil
yola çýktý. Ýddialara göre, banK. olduðu tespit edildi. Bunun
kadan ayrýlan kadýný Halil K.
üzerine þahsýn evine giden po(71) takibe aldý. Bir süre genç
lis ekipleri Halil K.’yý gözaltýkadýný takip eden yaþlý adam,
na aldý.
Gözaltýndaki zanlý ambulansa taþýndý.
Ölçek Sokak’ta genç kadýnýn
Ýfadesi alýnmak üzere
sýrtýna elindeki cisimle vurÇorum Emniyet Müdürlüduktan sonra etkisiz hale getirdi. N.E’nin yere düþmesiðü’nde bekletilen þüpheli aniden fenalaþtý. Bunun üzerinin ardýndan içerisinde bankadan çektiði bin 890 TL ile
ne polis ekipleri 112’den bir ambulans istedi. Nezaret90 TL bulunan çantayý alan yaþlý adam kayýplara karýþhanede ilk müdahalesi yapýlan zanlý daha sonra polis netý.
zaretinde Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma HastaGasp edilen kadýn polisi arayarak yardým istedi. Ýhnesi’ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.(ÝHA)
Çorum’da halk pazarlarýnýn kalbi olan Çarþamba Pazarý, hareketli günlerinden birini yaþadý.
Taksi gasp eden zanlý PAZAR FÝLESÝ
polisten kaçamadý
DENÝZ
URAL
Çorum’da müþteri gibi bindiði taksinin sürücüsünü
silah zoruyla gasp eden þahýs, polis ekiplerinin kovalamacýsý sonucu kýskývrak yakalandý.
Edinilen bilgilere göre, Bahabey Caddesi üzerinde
faaliyet gösteren bir taksi duraðýna gelen O.K.E. (28) adlý zanlý burada bir taksiye müþteri olarak bindi. Hurþit
O.’nun kullandýðý taksiye binen þahýs bir süre sonra yanýnda bulunan silahý çýkararak taksicinin parasýný gasp
etti. Gasp ettiði taksi ile bir süre þehir turu yapan zanlý
daha sonra araçtan rast gele havaya ateþ açmaya baþladý.
Vatandaþlarýn ihbarý üzerine polis ekipleri Hurþit O.
yönetimindeki taksiyi takibe aldý. Yaþanan kovalamacanýn ardýndan Hýdýrlýk Kavþaðý’nda durdurulan otomobilde bulunan O.K.E. polis ekipleri tarafýndan etkisiz hale
getirilerek gözaltýna alýndý. Silahýyla saða sola rast gele
ateþ eden ve polise mukavemette bulunan þahýs emniyete getirildi. Emniyet Müdürlüðü'ndeki sorgusunda adýnýn M.A.E. olduðunu dile getiren þahsýn yapýlan incelemelerde hakkýnda çok sayýda kaydý bulunduðu ve gerçek adýnýn O.K.E. olduðu tespit edildi.
O.K.E., ifadesinin alýnmasýnýn ardýndan hakkýnda
"silahlý yaðma, genel güvenliðin kasten tehlikeye sokulmasý, kiþi hürriyetinden yoksun býrakma, silahla tehdit,
Taksi gasp eden zanlý kýskývrak yakalandý.
6b6 sayýlý kanunu muhalefet, görevli memuru silahlý
mukavemet ve mala zarar verme, baþkasýna ait kimlik
veya kimlik bilgilerini kullanma” suçlarýndan düzenlenen soruþturma evrakýyla Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna
sevk edildi.(ÝHA)
Çarþamba
Pazarý’nda
dün alýþveriþ
hareketliliði
yaþandý.
Evinin
sebze ve
meyve
ihtiyacýný
karþýlamak
isteyen
vatandaþlar,
sabahýn erken
saatlerinden
itibaren
Terminal
yanýnda
kurulan
Çarþamba
Pazarý’nýn
yolunu tuttu.
Havanýn
soðuk ve
yaðýþlý olmasý
nedeniyle
satýþlarda
zaman zaman
durgunluk
yaþandýðýný
belirten esnaf,
ilerleyen
günlerde
hareketliliðin
daha da
artmasý
temennisinde
bulundular.
Vatandaþlar, evlerinin sebze ve meyve ihtiyacýný karþýlamak için alýþveriþ yaptý.
Pazar esnafý, hareketliliðin daha da artmasý temennisinde bulundu.
ÜRÜN
Uður Göktaþ için 17 yýldýr görev yaptýðý Mimar Sinan Anaokulu’nda veda programý düzenlendi.
Mimar Sinan Anaokulu’ndan
Uður Göktaþ’a duygusal veda
RECEP MEBET
Uður Göktaþ
Mimar Sinan
Anaokulu Müdür Vekili
Uður Göktaþ, Ýpekli
Baðlar Anaokulu
Müdür Yardýmcýlýðý
görevine atandý.
Yakýnda yeni
görevine baþlayacak
olan Uður Göktaþ için
dün 17 yýldýr görev
yaptýðý Mimar Sinan
Anaokulu’nda veda
programý düzenlendi.
Öðretmenler
odasýnda düzenlenen
programa Mimar Sinan
Anaokulu Müdürü
Semiha Ateþ, Okul
Öncesi Eðitim
Öðretmenleri Zehra
Gören, Neriman Uyan,
Melek Dursun, Esra
Ayýk, Þirinay Yalvaç,
Duygusal anlarýn yaþandýðý programda Uður Göktaþ’a yeni görevinde baþarýlar dilendi.
Zeynep Ýþler, Fatma
Gerçekçioðlu, Aysun
Bakbak, Selma Eker,
Güllü Þahin, Fatma
Ayrýk, Derya Bence,
Esin Kocaoðlu ve
Türkan Turgut katýldý.
Mimar Sinan
Anaokulu eski Müdürü
ve Buharaevler
Anaokulu Müdürü Ali
Kabasakal’ýn da hazýr
bulunduðu programda
konuþan Uður Göktaþ,
birlikte görev yaptýðý
mesai arkadaþlarýna
teþekkür ederek helallik
diledi.
Göktaþ’a yeni
görevinde baþarýlar
dileyen idareci ve
öðretmenler,
hizmetlerinden dolayý
teþekkür ederek çeþitli
hediyeler verdiler.
Veda programý,
günün anýsýna hatýra
fotoðrafý
çektirilmesiyle sona
erdi.
FÝYATI (kg)
Mandalina : 0,50 Kr
Portakal
: 1 TL
Elma
: 1,5 TL
Ayva
: 2 TL
Armut
: 1 TL
Muz
: 4 TL
Nar
: 2 TL
C. Hurmasý : 1,5 TL
Kivi
: 4 TL
Üzüm
: 1,5 TL
Patates
: 1,5 TL
Soðan
: 0,80 Kr
Domates : 2 TL
Ispanak
: 1,5 TL
Kabak
: 1,5 TL
T. Fasulye : 2,5 TL
Biber
: 1 TL
D. Biber : 2 TL
Karnýbahar : 3 TL
Brokoli
: 2 TL
Salatalýk : 1,5 TL
Patlýcan
: 1,5 TL
Pýrasa
: 2 TL
Lahana
: 2 TL
Marul
: 1 TL
Turp
: 1 TL
Limon
: 1,5 TL
Maydanoz : 75 Kr
Havuç
: 75 Kr
Sarýmsak : 7 TL
Bal Kabaðý : 1 TL
Kestane
: 5 TL
Kültür Mantarý: 2 TL
Yumurta (Koli)
: 6 TL
12 PERÞEMBE 4 ARALIK 2014
www.corumhakimiyet.net
Yapýlýþýndan
Günümüze
Taç Binamýzýn 100 Yýlý
Abdulkadir
OZULU
ÇORUM MÜZE BÝNASI3
.:: YAPILIÞINDAN GÜNÜMÜZE ::.
YÜZ YIL ÝÇÝNDE ONBÝR
AYRI HÝZMETTE
ÇORUM MÜZE BÝNASI
Ziraat Mektebinin -Açýlýþý- Küþat Merasimi
Vilayetimizde açýlan "Mýntýka Ziraat-ý Umumiye Mektebi"nin küþat merasimi pazartesi günü saat
iki buçukta icra edilmiþtir. Makam-ý vilayet tarafýndan irsal edilen davetiye varakalarýyla devair müdürleri, vilayet etýbbasý, Mahkeme-i Asliye Reisi,
Müdde-i Umumi, mektep müdür ve muallimleri,
tüccarandan bazý zevat, Þube Reisi, Jandarma Kumandaný merasimde hazýr bulunmuþlardýr.
Hattý zatýnda bir ihtiþamý haiz olan mektep binasýnýn methal balkonundan itibaren bayrak, söðüt
dallarý ve halýlarla tezyin edilmiþ, methale kýrmýzý
ve beyaz kurdelelerden bir zincir çekilmiþti. Evvelce hastane binasý olan mektebin yüksek bir azim ve himmetle baniliði þerefini taþýyan esbak Mutasarrýf Nurettin beyefendinin büyük kýtada bir fotoðraflarý sureti hususiyede þahýslarýna bir cemile olmak üzere methalin (giriþ kapýsýnýn) sað tarafýndaki salona talik
edilmiþti. Her bakan gözde bir iftihar lem'asý hasýl eden mektebin muhteþem varlýðý heyet-i umumiyesiyle orada bulunanlarý
serin gölgesinde toplamýþ, bütün nazarlarý üstüne topluyor ve
bütün konuþmalarý kendine tahsis ettirmiþti.
Her zat yanýnda bulunan arkadaþlarýyla, mektebin memleket için iftihar olunacak bir müessese olacaðýný zikrediyor, halkýmýzýn âli himmetine rehber olan Nurettin Beyefendiyi hürmetle yâd ediyordu.
Merasime saat üç buçukta Vali Ahmet Cevdet beyefendinin
kýymetli bir nutkuyla baþlandý. Vali beyefendi evvelce hastane
olan binanýn ne þekilde ve ne maksatla Ziraat Mektebine tahsis
ve terk edildiðini izah buyurduktan sonra Ziraat mektebinin Çorum'un feyyaz muhitinde temin edeceði faydalarý gayet belið bir
lisan, samimi ümit-bahþ (moral veren) bir ruhla zikrettiler. Ezcümle; hattý zatýnda bir çiftçi memleketi olan vatanýmýzýn sarf
edilen hummalý mesaiye raðmen zürranýn (çiftçinin) ürettiðinin
12345678-
bizi mesut edecek bir ölçüde olmadýðýný halkýn geçmiþ devirlere ait usul ve görgülerle ziraat yaptýðýný, hâlbuki asrýmýzda ziraatýn pek mühim bir inkýlâp geçirdiðini binaenaleyh vilayetimizde küþadýna muvaffak olunan mektep sayesinde az bir zaman
sonra bütün zürranýn asrýmýzýn icap ettirdiði þekli öðrenerek, insan ve hayvaný zahmetten kurtaran makine ile bu feyyaz topraklardan mühim bir halde istihsalat -üretimler- elde edilebileceðini beyan ettiler.
Vali beyefendi ziraat mektebinin Çorum'da vücut bulmasýný hararetli bir iftihar hissiyle beyan ederken, mektebin ziraatçýlarýn en mühim bir ihtiyacý olan ziraat aletleri ve gereçlerinin
imalat hanesinin de yakýn zamanda açýlacaðýný müjdelediler.
Bu müjde bittabi her çiftçinin kalbinde derin sürur uyandýrmýþtýr. Vali Ahmet Cevdet beyefendinin nutuklarýný müteakip
Ziraat Mektep Müdürü Vasýf Bey okul binasýnýn banisi Mutasarrýf Nurettin beye mesleki namýna teþekkürle baþlayan bir nutuk irad ettiler. Müftü Mehmet Nazif Efendi, bu gibi irfan müessesatýnýn memleketimizde çoðaltýlmasý ve bu gibi hayýrlý müesseseleri memleketimize kazandýranlarýn gayretlerinin devamýný diledikten sonra bir dua da bulundular.
Daha sonra Muallim Behram Lütfi Bey tarafýndan bir nu-
EMRAZ-I UMUMÝYE HASTAHANESÝ 1914-1924
ZÝRAAT MEKTEBÝ (6 Ekim 1924-1928)
LEYLÝ KÖY ÝPTÝDAÝ MEKTEBÝ (1925- ? )
VALÝ KONUTU (1928-1933)
KÜÇÜK SIHHAT MEMURLARI MEKTEBÝ (1933-1941)
BÖLGE ERKEK SANAT OKULU (1942-1967)
TÝCARET LÝSESÝ (1967-1975)
MAKÝNE YÜKSEK OKULU (1976-1982)
(Ýlk ders günü 11 Mart 1976)
9- AKÞAM ORTAOKULU (1982-1984)
10- ATATÜRK LÝSESÝ (1982-1984)
11- ÇORUM MÜZESÝ (2003 tuk verilerek, Vali Ahmet Cevdet bey kurdeleyi kesti. Mektep
Müdürü Vasýf Beyin arzusu üzerine topluca bir fotoðraf çektirildi.
Mektep gezilmeye baþlandý ve henüz ilk sýnýfý açýlan mektebin ilk dershanesinde Vali Bey öðrencileri tebrik ederek kendilerine bir baba lisanýyla nasihat ve baþarý temenniyatýnda bulundular. (6)
11 Þubat 1925 tarihli Çorum gazetesindeki þu haberden de
Vali Ahmet Cevdet beyin Ziraat Mektebinin açýlýþýnda verdiði
müjdenin gerçekleþtiðini görüyoruz.
Vilayet Ziraat Mektebinde
Açýlacak Kursa Ait Malumat ve Þart-ý duhul (Kayýt Kabul
Þartlarý)
1-Kursa iþtirak edecek olanlarýn yaþý 14- 25 dairesinde olmak
2- Tedrisat leyli devam edip talebenin iaþesi mektebe ait ise
de yatak ve elbiselerini kendileri temin edeceklerdir.
3- Kurs 1 Mart 1341 (1925) te açýlacak ve üç ay devam edecektir.
4- Kursta ziraat, ziraat aletleri, dutçuluk, böcekçilik, arýcýlýk, baðcýlýk, bahçývanlýk, hýfzýssýhha-i ziraat dersleri ile çiftlik
idaresi, hayvanatýn idare ve iaþesi tedris edilecektir.
5- Okutulacak ve gösterilecek dersler gayet ameli ve memleketimizde kabili tatbik olacak surette izah olunacaktýr. (7)
Yine 22 Temmuz 1925 tarih ve 220 sayýlý Çorum Gazetesinde (Çorum Mýntýka Ziraat ve Ameliyat Mektebinin kayýt Kabul Þartlarý) baþlýklý ikinci bir ilanda okula imtihanla öðrenci
alýnacaðý ve taliplerin on dörtten küçük 18 yaþtan büyük olmamalarý T.C. vatandaþý olmalarý ve seçme imtihanýnýn 24 Eylül
1925 perþembe günü okul binasýnda yapýlacaðý ve lüzumlu baþvuru belgeleri belirtilmiþ. Burada okulun adýnýn açýlýþýndan sonra deðiþmiþ olduðunu görüyoruz.
Açýlmýþ olan bütün Ziraat Okullarý 1928 yýlýnda yeniden
düzenlenmek ve bir ziraat reformuna uygun hale getirilmek
amacýyla kapatýlmýþtýr. Çorum Ziraat Okulu da 1928 yýlýnda kapanmýþtýr. 1930 yýlýnda yeni programla Ziraat okullarý Lise seviyesinde öðretime açýlmýþ fakat Çorum'da yeniden açýlmamýþtýr. (8)
(Sürecek)
Kaynaklar:
(7)- Çorum Gazetesi 11 Þubat 1925 Sayý: 197
A. Ozulu Çorum Gazetesi Çevirileri C.2- S. 2037
(8)- Çorum'da Cumhuriyetin 15. Yýlý- Resimli Ay Matbaasý-Ýstanbul1938
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 4 ARALIK 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:11 SAFER: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:21 Teþrin-i Sâni 1430 Kasým:27
2014
4
ARALIK
Þiddetli soðuklar ve yaðýþlar Siyasal Bilgiler Fakültesinin açýlýþý
(1877)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
05.07
06.39
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.37 AKÞAM 16.23
13.59 YATSI
17.47
Müslüman bir kadýn, çocuðunu emzirdiði
sürece, Allah yolunda cihad edenler
gibidir. Saîd bin Cübeyr "Rahmetullahi
aleyh"
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
H
Gönül Ýnsaný Mevlana'yý Anlamak
er yýl Aralýk ayýnda vefatýnýn yýl dönümü
anýsýna, insanlarýn gönül dünyalarýna yeni
ufuklar açarak farklý pencerelerden bakýtan, Mevlana'yý anma programlarý düzenlenerek hayýr ile
yâd edilir.
Mevlana, Divaný Kebir ve Mesnevi isimli
manzum eserlerinde þiirleriyle insanlarý iyiliðe,
doðruluða ve hayatýn güzelliklerine teþvik ederek, dünya ve ahiret mutluluðunu kazandýracak
yollarý göstermiþtir. Mevlana'ya göre örnek insan
olmak için, güzel ahlak sahibi ve gönül dünyasý
zengin biri olmak gerekir. Huzurlu ve mutlu bir
toplum olmanýn yolu, kötü huylardan temizlenmiþ, güzel ahlâki deðerlerle donanmýþ, kin, kibir,
haset, kýskançlýk, hýrs, tamahkârlýk, ikiyüzlülük
gibi hasletlerden arýnmýþ insanlarla mümkündür.
Mevlâna'nýn ufkunun çok geniþ olduðunu
görmekteyiz. Mevlevi hanelerde þiir, musýki bilgisi ve hat sanatlarý da öðretilirdi. Mevlana mesnevide Allah insan iliþkisini "Ney" sembolü ile
dünyanýn geçiciliðine vurgu yaparak, neyin kamýþlýktan, yakýnlarýndan koparýldýðý için inlediðini, insanýnda asýl vatanýnýn cennet olup, insanýn
dünyada gurbette misafir olduðunu, ölünce asýl
vatanýna kavuþacaðýný, bu yüzden de onun ölüm
gününün "Þebiarus" (yaratana kavuþma günü)
olarak addettiðini görmekteyiz. Mevlana için ölümün bir korku olmaktan çýkarak özlenen ve beklenen bir gün haline dönüþtüðünü görüyoruz.
Bu görüþün tezahürü olarak ta Mevlana "Öldüðüm gün tabutumu omuzlar üzerinde gördüðün zaman, bende bu cihanýn derdi var sanma,
bana aðlama, yazýk, tüh, vah, deme. Þeytanýn tuzaðýna düþerek, nefsimin heva ve heveslerinin
peþinden koþarsam, vah, yazýk demenin vakti o
zamandýr. Cenazemi gördüðünde, ayrýlýk deme,
beni mezara koyduklarýnda elveda deme. Mezar
cennet kapýsýnýn perdesidir. Mezar hapishane gibi görünür ama aslýnda canýn hapisten kurtuluþudur..." (Divaný Kebir. Beyt 911)
Günümüzde Mevlana'yý anma törenlerinde,
genelde sadece insancýllýðý, sevgi ve hoþgörüsü
sembolleþtirilerek inancý ve yaþantýsý göz ardý
edilir. Mevlana'yý anlayamayarak sözlerinin sadece zahirine bakan, batini ilimlerden haberi olmayan bazý kimselerde geçmiþte olduðu gibi günümüzde de onu acýmasýzca eleþtirerek hakaret bo-
yutunda çamur atarlar.
Mevlana "Sen ne anlaVAHYÝN IÞIÐINDA
týrsan anlat, anlattýklarýn, karþýndakinin anladýðý kadardýr." diyerek
"Ben sað olduðum
müddetçe
kulum.
Kur'an-a, Yol topraðýyým peygamberi ziþâna,
Hakkýmda bunun
zýttýný söz etse biri, vay
bu söze, vay böyle diVeysel Uysal
yen insana,
[email protected] hotmail.com
Yazýklar olsun o
sözlere ve yazýklar olsun böyle söyleyenlere." demiþtir.
Mevlana da bizim gibi bir insan, onun da hatalarý ve yanlýþlarý olabilir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz bile ben de bir insaným benim de hatalarým olabilir." buyurmuþtur.
Bazý insanlarýmýz eleþtiriyor, eleþtirirken haklarýn korunmasý, adaletin, iyiliðin, doðruluðun, sosyal barýþ ve kardeþliðin ihyasý için mi? Yoksa nefsimizi tatmin içinmi yapýyoruz diye önce kendimizi sorgulamamýz gerekmez mi? Eleþtirilerimiz
hak ölçüsü içinde, hakkýn rýzasý içinmi? Nefsimiz
ve ehlimizde Allah'ýn emirlerini ne kadar yaþayabiliyor, insanlara faydalý olabiliyor ve Emri bil
Maruf Nehyi Anil Münker (iyiliði öngörüp, yanlýþtan uyarma) görevini ne kadar yapabiliyoruz.
Hakkýn savunulmasýnda insanlara model, kimlikli bir Müslüman örneði sergileyebiliyor muyuz?
"Ben gelmedim dava için/ Benim iþim sevgi
için/ Dostun evi gönüllerdir/ Gönüller yapmaya
geldim." diyen Yunus, Mevlana, Hacý Bayram'ý
Veli, Hacý Bektaþi Veli, Ahmet Yesevi, Þeyh Edibali, Said'i Nursi gibi gönül insanlarýna ihtiyacýmýz var. Artýk bunlar gibisi yetiþmiyor. Günümüzde ilim ve gönül insanlarýndan daha ziyade
þovmenler ve eleþtirmenler yetiþiyor. Bunlar
Anadolu insanýnýn kalbine ve gönlüne sevgi mayasý çalan, gönül dünyalarý zengin, ufuklarý geniþ,
sevgi zekâlarý geliþmiþ, sonradan gelenler için
model güzel insanlardýr.
Sözde deðil özde bu insanlar örnek alýnsa,
gönüllerdeki kin ve nefret sökülüp atýlacak, hakkýn rýzasý öne geçerek bunlarýn yerine sevgi,
merhamet, þefkat ve iyilik fidanlarý yeþerecektir.
Mevlana'nýn barýþ, hoþgörü, muhabbet gibi sözleri hep dillerimizde ama yüreklerimize bir türlü
inmiyor. Onu anlamak, onun söz ve yaþantýlarýný hayatýmýza yansýtmakla olur. Merhum Nurettin Topçu "O (Mevlana) bir Ýslam velisidir. Ýnancýnýn merkezinde ilahi aþk ve sevgi vardýr." der.
Ýnsanlar arasý iliþkilerin merkezi kalbimizdir, hayata güzel bakabilmenin yolu da kalbimizin manevi açýdan doðru beslenmesine baðlýdýr.
Eðer sözlerimiz kalbimizin en derin yerlerinden
samimi olarak süzülerek geliyorsa, sözüne, gözüne ve yüzüne de yansýyacaktýr. Müslüman da,
yaþamýnýn her karesiyle örnek olan insan demektir.
Ýslam, adalet, ihsan, merhamet, sabýr, af ve
vefa üzerine inþa edilmiþtir. Tevbe sur. 112'de "(o
müminler) tövbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler,
iyiliði emredip kötülükten alýkoyanlar ve Allah'ýn
(koyduðu) sýnýrlarýný koruyanlardýr. O müminleri
(cennetle) müjdele!" buyrulmuþtur.
Mevlana; kalp temizliði, manevi olgunluk ve
güzel ahlâki davranýþlarý ön plana çýkararak, insanlarýn dünya ve ahiret dengesini kurmak suretiyle, dünyanýn geçici maddi zevklerine dalarak
kaybolup gitmemelerinin mücadelesini vermiþtir.
" Size, gizlide ve açýkta Allah'tan korkmayý, az
yemeyi, az uyumayý, az konuþmayý, isyan ve günahlarý terk etmeyi, oruç tutmayý, namaza devam
etmeyi, þehvete sevk eden bakýþ ve davranýþlardan uzak durmayý, insanlardan gelen cefaya tahammüllü olmayý, cahillerle oturmamayý, güzel
davranýþlý ve olgun kiþilerle birlikte bulunmayý
vasiyet ediyorum. Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, insanlara yararý olandýr. Sözün en hayýrlýsý da, az ve anlaþýlýr olanýdýr." demiþtir.
Mevlana insanlarýn özündeki iyilikleri, sevgi
ve doðruyu ortaya çýkararak gönüller arasýnda
köprüler kurabilen bir insandýr. O sevgi, kardeþlik
ve barýþa giden bir yolun temelini atarak, insanlarýn kalplerinde ve gönüllerinde tahtlar kurup, geriden gelen nesillere de güzel bir örnek olmuþtur.
Ruhu þad olsun.
2.7565
2.7569
2.2339
2.2349
Kadir Yüktaþýr
223 03 00
[email protected] com
Gram
NÖBETÇÝ ECZANELER
DAMLA GÜMÜÞAÐA
ECZANESÝ
AHMET ÇORUMLU
BAHÇELÝEVLER MAH.
DUMLUPINAR 5.SOK.
NO:2/B - ÖZEL ELÝT PARK
HAST. KARÞISI
213 77 07
13
1-Laçin, Ýkizce Köyü' nden, Rahmi POLAT.
2-Fatma, Hatice, Mustafa, Behçet ve Nezaket
SUNGUR' un babasý, Ayakkabýcý Esnafýndan; Ýsmail
SUNGUR.
3-Yüncü Esnafýndan Merhum Yaþar ÝYÝBÝL' in eþi,
Bayýndýrlýk Müdürlüðü' nden emekli Dursun ÝYÝBÝL,
Halk Eðitim Müdürü Oðuz ÝYÝBÝL ve Uður ÝYÝBÝL' in
annesi; Feride ÝYÝBÝL.
4-Ortaköy, Cevizli Köyü' nden gelme,
Kazým,Mahmut, Ali Ekber ve Hakan ERGÜL ile Kevser
BOYNUEÐRÝ, Fatma TARI, Þengül BATTAL ve
Songül ÖZTÜRK' ün babasý, Döndü ERGÜL' ün eþi,
Dodurga Kömür Ocaðý' ndan emekli; Ali ERGÜL.
5-Tatar Köyü' nden gelme, Haþim ve Muhterem
FIRAT' ýn babasý, Aslan ve Üzeyir FIRAT' ýn kardeþi,
Ahmet AKSOY' un kayýnpederi; Hayri FIRAT .
6-Hamamözü' nden gelme, Çorum Belediyesi
Temizlik Ýþleri çalýþaný; Cengiz ÞÝMÞEK .
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
SATIÞ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ABD’ye ‘Ebola’yý geliþtirme’ suçlamasý
K
VEFAT EDENLER
86,49
86,56
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
ODABAÞ ECZANESÝ
SELÝM ODABAÞ
BUHARA EVLER
MH.DR.S.AHMET CD.
NO:66/A ÖZEL HASTANEDEN
ÝKBALEVLERE GÝDEN
CADDE ÜZERÝ
777 00 59
METEOROLOJÝ
ALIÞ
uzey Kore'de devlete baðlý Pyongyang gazetesi
ABD'nin Ebola aþýsýndan kar saðlamak için Ebola
virüsünü biyolojik silah olarak geliþtirdiðini iddia etti.
Kuzey Kore'de devlete baðlý Pyongyang gazetesi,
Ebola virüsünü ABD'nin geliþtirdiðini öne sürdü.
Telegraph gazetesinin haberine göre, "Biyolojik silah olarak Ebola virüsü" baþlýklý makalede, ABD'nin
Ebola aþýsýndan kar saðlamak ve siyasi kazançlarý için
bölgedeki ülkeleri zayýflatarak kontrol etmek amacýyla
virüsü biyolojik silah olarak geliþtirdiði iddia edildi.
Makalede, Illinois Üniversitesi'nde uluslararasý hukuk uzmaný olan Profesör Francis Boyle ve ABD Baþkaný Ronald Reagan yönetiminde hazine müsteþarlýðý
görevini yapan Paul Roberts'ýn görüþlerine de yer verildi. Boyle, virüsün genetiðinin deðiþtirildiðini ve salgýnýn
kaynaðýnýn büyük ihtimalle Batý Afrika'da bulunan bir
ABD hükümeti laboratuvarý olduðunu savunuyor. Roberts ise bloðunda, ABD hükümetinin virüsün yayýlmasýna verdiði tepkiyi sorgulayan yazýlar yazdý.
Makalede ayrýca ABD'nin uzun vadede virüsü tüm
dünyaya yaymayý ve Ebola aþýsýndan servet kazanmayý
amaçladýðý öne sürüldü.
Ebola virüsüne karþý en sýký önlem alan ülkelerden
biri olan Kuzey Kore, virüsün yayýlmasýný engellemek
amacýyla ülkeye giren tüm yabancýlarý 21 gün karantinaya alýyor.(AA)
Yýl:24 Sayý: 7062
4 ARALIK 2014
PERÞEMBE
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PERÞEMBE
www.corumhakimiyet.net
4 ARALIK 2014
AK Partili kadýn milletvekillerini uyardý
C
HP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Hakimler ve Savminde yok ama biz þûrada bunu gündeme getireceðiz."
cýlar Kanunu'na iliþkin TBMM Genel Kurul konuþmadiye böyle bir karar almýþlar. Ne demiþler karma eðitime
sýnda, Antalya'da toplanan 19. Eðitim Þurasý'na ve toplanson vermek isterken? Demiþler ki:" Devamsýzlýk azalatýnýn gündemine deðindi.
cak…" Baþarý artacakmýþ, okulda da þiddet azalacakmýþ;
var mý bilimsel bir verisi? Yok. Var mý bir bilimsel araþ“Yine bir AKP klasiðiyle karþý karþýyayýz. Altý ay öntýrma? Yok. Hayatýn içerisinde ayrý yaþamadýðýmýzý göre
ce deðiþtirdiðimiz bir kanunu bugün yine altý ay önceki
okullarda ayrý zaman geçirmeyi hangi mantýkla izah edihâline getireceðiz. Nedir bunun gerekçesi?” diyerek koyorsunuz acaba? Soruyorum ben AKP'li arkadaþlarýma,
nuþmasýna baþlayan Millletvekili Köse, þu konuþmayý
Hükûmet yetkililerine.
yaptý; “Bir 17-25 Aralýk operasyonlarý geçti. Bu sizde bir
fobi yarattý. O dönemde hemen ne yaptýnýz? Makul þüpheYine kadýn ve erkeði taa okul çaðýnda birbirlerinden
yi kaldýrdýnýz, somut delillere dayalý kuvvetli þüpheyi gekoparacaksak, o zaman ayný iþyerlerinde de çalýþtýrmayatirdiniz. Niye? Soruþturmalarý engellemek için. Maalesef
lým biz bunlarý, ayný metroya da bindirmeyelim, otobüse
bunda da baþarýlý oldunuz. Bugün iþ sizden artýk kurtuldu,
de bindirmeyelim, uçaða da bindirip seyahat ettirmeyeyeniden kanunu deðiþtiriyorsunuz ve makul þüpheyi yeterlim, Mecliste de oturtturmayalým hep beraber milletvekilTufan Köse
li hâle getiriyorsunuz. Tabii, bunu nasýl yutturacaksýnýz
lerini. Yani niyetiniz ne? Niyet belli; kadýnlarý hep birlikmillete, haziran ayýnda göreceðiz. Þimdi biz bu maddenin
te eve kapatmak, kadýnsýz bir toplum yaratmak.
tamamen çýkartýlmasýný istiyoruz ama hiç olmazsa, tamamýný çýkartmaBu toplumu çok böldünüz. Bu toplumu Kürt-Türk diye böldünüz,
yacaksanýz bile - çünkü Komisyon ve Hükûmet öyle diyor- bu suç iþleAlevi-Sünni diye böldünüz, baþörtülü baþörtüsüz diye böldünüz; hiç olmek için örgüt kurmak suçunu katalog suçlardan çýkartýrsak eðer, yarýn
mazsa, cinsiyete dayalý bir bölücülük de yapmayýn, bari bunu yapmakötü niyetli bir savcýnýn eline bir koz vermemiþ oluruz. Bunu deðerlenyýn.
dirmenizi istiyorum.
Þimdi, Mustafa Kemal Atatürk 1.Eðitim Maarif Kongresini topluTabii, Türkiye'nin gündemi hýzla deðiþiyor. Türkiye'nin gündeyor, sene 1921 daha, daha cumhuriyet falan ilan edilmemiþ ve kongreminde bugün ne var? 19'uncu Eðitim Þûrasý Antalya'da toplanmýþ. Tayi açmaya geliyor toplantý salonuna, bakýyor ki kongreyi açarken kadýn
bii niye Antalya'da diye de sormak lazým. Biliyorsunuz Millî Eðitim
öðretmenler ile erkek öðretmenleri ayrý oturtmuþlar. Öðretmenler DerBakanlýðýnda ismi "Þûra Toplantý Salonu" olan bir de salon var. Bu saneðinin Baþkanýný çaðýrýyor, "Siz ne iþ yaptýnýz?" diyor kýzgýn bir ses
lon dururken milyonlarca lira masraflarla beþ yýldýzlý otellerde kimlerin
tonuyla "Ne iþ yaptýnýz siz?" "Ne yaptýk?" falan iþte, telaþlanýyorlar.
gözünü boyamak istiyorsunuz merak ediyoruz. Toplum da, vatandaþla"Siz toplantýya çaðýrdýðýnýz kadýn öðretmenleri niye erkeklerden ayrý
rýmýz da bunu merak ediyor.
oturtuyorsunuz? Kendinize mi güveniniz yok, yoksa hanýmlarýn iffetiYine son yýllarda her eðitim þûralarý toplanmadan önce bir iktidar
ne mi güveniniz yok?" Þimdi soruyorum ben AKP'li arkadaþlarýma;
yanlýsý, her iktidar yanlýsý, iþveren yanlýsý sendika gibi sarý sendika olan
kendimize mi güvenimiz yok, yoksa haným arkadaþlarýmýza mý güveniEðitim-Bir-Sen sendikasý bir açýklama yaptý. Onlar da kendi aralarýnda
miz yok da 6 yaþýnda, 7 yaþýnda, 8 yaþýnda, 10 yaþýnda, 15 yaþýndaki
bir eðitim ve ahlak þûrasý düzenlemiþler; demek ki kendilerinde eksik
bir þey buluyorlar.
kýz öðrencilerimizi erkeklerden ayýracaðýz? Yani bir toplumun yarýsýný
ihmal ederek, onu toplumdan soyutlayarak, kadýnlarý evlerine kapatarak
Tabii Millî Eðitim Bakaný burada yok ama sormak istiyorum: Bu
bu ülkeyi nereye götürme þansýmýz var, ilerletme þansýmýz var mý?
Millî Eðitimde din kültürü ve ahlak bilgisi öðretmenlerinin dýþýnda ya
da Eðitim-Bir-Sen sendikasýnýn üyelerinin dýþýnda okul müdürü ya da
Buradan uyarýyorum, bu Eðitim Þûrasý'ndan alýnacak kararlar gemüdür yardýmcýsý olacak hiç öðretmen yok mu? Tabii bunu da sorgulalecek dört yýlýmýz, gelecek kýrk yýlýmýzý etkileyecektir. Bu konuyu hasmak gerekiyor.
sasiyetle sizler de takip edin. AKP'nin kadýn milletvekillerini özellikle
Bu Hükûmetin yancýsý olan sendika bir þey söylemiþ; demiþ ki:
uyarmak istiyorum.” (Haber Merkezi)
"Karma eðitime son verilsin. Böyle bir talebimiz var. Þûranýn günde-
SES’ten engelliler için çözüm önerileri
S
ES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, herkes için engellerin kalktýðý bir Türkiye temennisinde bulundu.
3 Aralýk Dünya Engelliler
Günü'nde sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yaþamdaki tüm engellerin kaldýrýlmasýný istedi.
Kocatüfek, yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi:
"Birleþmiþ Milletler, 1992 yýlýnda sayýlarý her geçen gün artan
engelli bireylerin sorunlarýna
dikkat çekmek için 3 Aralýk gününü "Uluslararasý Engelliler
Günü" olarak ilan etmiþtir.
Bu karar "engellilerin" topluma kazandýrýlmasý ve insan
haklarýnýn tüm ve eþit ölçüde
saðlanmasý amacýyla üye ülkelerce benimsenmiþtir.
Birçok özel günde olduðu
gibi 3 Aralýk'ta da konuya dikkat
çekmek, engellilerin yaþam kalitesinin artýrýlmasý için açýklamalar, etkinlikler yapýlarak "yýlda
bir gün" hatýrlanmaktadýrlar.
Her geçen gün sayýlarý artan engellilerin sorunlarýnýn da
arttýðý bir gerçektir. Engellilerin
saðlýk, eðitim, istihdam, bakým,
rehabilitasyon, ulaþýlabilirlik ve
birçok sosyo-kültürel ve ekonomik sorunlarýna çözüm bulunmasý devletin asli görevleri arasýndadýr.
Ancak ülkemizde engelli
bireyin yaþam kalitesinin artmasý için bu sorunlarýnýn çözümlenmesi yerine, yalnýzca özel günlerde hatýrlanmaktan öteye gidilememiþtir.
Hükümet bu 3 Aralýk için
birçok þey yaptýðýný propaganda
edecek. Ancak bir önceki yýldan
farklý olmadýðýný engellilerin ve
ailelerinin yaþamlarýnda görmek
mümkündür.
Türkiye
nüfusunun
%12,29'u engellilerden oluþmaktadýr. Bu sayý, engelli bireylerin ailelerini de katarak düþündüðümüzde, bu durumda etkilenenler %20'lere vardýðý görülmektedir.
Hükümet 2011 yýlýnda 633
sayýlý KHK ile Özürlüler Ýdaresi
Baþkanlýðýný kaldýrmýþ, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlýðý
bünyesinde genel müdürlük düzeyine indirmiþtir. Son süreçte,
sorunun taraflarý olan sendikalar,
engelli dernekler ve federasyonlarýn görüþleri alýnmadan bir gecede yasal düzenleme yapýlmýþtýr. Sendikamýz, engellilerin sorunlarýnýn çözümüne iliþkin görüþ ve önerilerini birçok platformlarda defalarca iletmiþ
Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðýnýn
kapatýlmasýyla ilgili kaygýlarýný
da somut örneklerle idarecilere
sunmuþtur. Ancak hükümet, birçok konuda olduðu gibi bu konuda da antidemokratik bir þekilde davranmaya devam etmiþtir.
Engellilere yönelik politikalar, engellilere ve engellilerin
bakýmýndan sorumlu kiþilere
ödenen ve adeta sadaka kültürüne dönüþtürülen sosyal yardýmlar alanýna daraltýlmýþtýr.
Engelli bireyi yok saymak,
toplumun dýþýna iterek, acýma
duygusu ile bakmanýn hiç kimseye bir yararý olmadýðý için gerçek politikalara ihtiyaç vardýr.
Engellilerin toplumsal yaþama ve iþ hayatýna katýlmasý,
hem sosyalleþmesini saðlamakta, hem de ülke ekonomisine
katký sunacaðý bilinmelidir.
Engelli insanlarýn toplumla
bütünleþmesini saðlayacak poli-
tikalarýn, düzenlemesi gerekmektedir. Engellilerin aileleriyle
birlikte ele alýndýðý eþit haklar ve
fýrsatlarýn olduðu düzenlemelerin en kýsa sürede hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Özellikle yerel yönetimlerin üst geçitler ve alt geçitler ile
engellilerin yaþamlarýný zorlaþtýran uygulamalara son verilmesi
gerekmektedir.
Tekerlekli sandalyede oturup koþmayý denemek, gözlerimizi baðlayýp annemizi görmek,
konuþamayýp þarký söylemek,
duymadan kuþlarýn sesini duymak ne kadar zor ise engelliler
için yaþam o kadar zordur.
Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý tekrar açýlmalýdýr,
Birleþmiþ Milletler Engelli
Haklarý Sözleþmesi Ýhtiyari Protokolü imzalanmalýdýr,
Anayasa'da yasalarda ve
uluslar arasý sözleþmelerde yer
alan engelli haklarýnýn hayata
geçirilmesi ve uygulanmasý için
denetimler yapýlmalýdýr,
Engellilere yönelik sosyal
hizmet ve sosyal yardýmlar için
eylem planlarý oluþturulmalýdýr,
1998 tarihli Kadýn Konukevi Yönetmeliðine göre kendi iþini göremeyecek bir engele sahip,
ruh saðlýðý bozuk, bulaþýcý ya da
sürekli tedaviyi gerektiren aðýr
hastalýðý olan, engeli yüzünden
sürekli bakýma ihtiyaç duyan kadýnlar, þiddete maruz bile kalsalar kadýn sýðýnma evlerine kabul
edilmemekte idi. 2013 yýlýnda
yeniden düzenlenen Kadýn Konukevi yönetmeliðine göre, her
ne kadar engelli, rehabilitasyon
ve güçlendirme sürecinde farklý
hizmet modellerine ihtiyaç duyan kadýnlar için içinde hizmete
uygun eðitim almýþ personelin
istihdam edileceði ihtisaslaþmýþ
konukevlerinin kurulmasý öngörülmüþ olsa da, bu konukevleri
henüz hayata geçirilmemiþtir.
Bir an önce bu konukevlerinin
açýlmasý gerekmektedir.
Engelli istihdamýnda kotaceza destekli istihdam ve korumalý istihdam yöntemleri uygulanmalýdýr,
Engelli kotasýný doldurmadýðý için iþverenden kesilen para
cezalarýnýn toplandýðý Fon engellilerin istihdamý, eðitimi ve
sosyal refahlarý için kullanýlmalýdýr,
Kamu ve özel kuruluþlarýn
fiziki koþullarý engelli çalýþanlar
da gözetilerek yeniden düzenlenmelidir,
Kamu ve özel kuruluþlarda
hizmet veren çalýþanlara, engelliler ile iletiþimlerini kolaylaþtýrýcý eðitim programlarý uygulanmalýdýr,
Yerel yönetimlerin, engellilere uygun çevre düzenlemesi
yapmasý saðlanmalý ve denetlenmelidir,
Engellilerin istihdamýna
yönelik, genel istihdamdan %4
kotanýn uygulanmasý gerekmektedir. Engelliler için ayrýlmýþ ve
boþ duran 30 bin kadronun herhangi bir sýnava tabi tutulmadan,
engellilerin yeteneklerine ve koþullarýna uygun þekilde bir an
önce yerleþtirmeler yapýlmalýdýr.
Yaþamýn her alanýnda engelli bireylere yönelik ayrýmcý
uygulamalarýn ortadan kaldýrýlmasý için "mýþ gibi yaparak" deðil, gerçek düzenlemelerin yapýlmasý için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý baþta olmak
üzere gerekli bütçe ayrýlmalý,
düzenlemelerin yapýlmasý denetlenmelidir." (Haber Merkezi)
TAR-GEL’in köyde istihdam
sorununu biz çözeriz’
19
Nolu Çorum TOÇBÝR SEN Þube
Baþkaný Arzu Özkader,
yaptýðý açýklamada, bugüne kadar Tar-Gel personelinin sorunlarýnýn çözümünde sendikalarýnýn
verdiði mücadeleye dikkat çekerek, diðer sendikalarýn bu sorunlarýn çözümünde destek olmak
bir yana köstek olduklarýna savundu.
Özkader, açýklamasýnda þöyle dedi;
'KADRO SORUNUNU BÝZ ÇÖZDÜK,
KÖYDE ÝSTÝHDAM
SORUNUNU DA BÝZ
ÇÖZECEÐÝZ'
Yaklaþýk 10 bin TarGel personelinin kadro
almasýnýn Toç Bir-Sen'in
ve Memur-Sen'in baþarýsý
olduðunu, mesleki ve özlük haklarýna iliþkin sorunlarýn da yine Toç BirSen tarafýndan çözüleceðinin altýný çizen Arzu
Özkader, þöyle dedi: "Bugüne kadar Tar-Gel çalýþanlarýmýz adýna hiçbir
kazaným elde edemeyenler, bugün Toç Bir-Sen'in
büyük mücadelelerle elde
ettiði birçok kazanýma il-
Arzu Özkader
kesizce sahip çýkmaya çalýþmaktadýr. Biz Toç BirSen olarak Köy-Mer sürecinden 1 Ocak 2007
'deki Tar-Gel sürecine, 1
Ocak 2007'de baþlayan
Tar-Gel sürecinden bugüne kadar daima Tar-Gel
çalýþaný kardeþlerimizin
yanýnda olduk ve hiçbir
fedakarlýktan kaçýnmadýk. 10 bin civarýndaki
mesai
arkadaþýmýzýn
meslektaþýmýzýn, çalýþanýmýzýn, üyemizin kadro
almasý da tamamen bir
TOÇ BÝR-SEN ve Memur-Sen baþarýsýdýr. Yetkili sendika Toç Bir-Sen
olarak gerek Toplu Görüþme masalarýnda, gerek
bakanlýk içi, gerek bakanlýk dýþý aktörlerle Tar-Gel
projesi ve Tar-Gel personelinin kadro sorununu
teferruatlý bir biçimde an-
latarak kadroyu aldýk.
Þimdi diðer bir sorun
olan köyde istihdamýnda
bitirilerek, arkadaþlarýmýzýn emsal meslektaþlarý
ile eþit þartlara kavuþmasý
için verdiðimiz mücadeleyi de yýlmadan büyük
bir kararlýlýkla sürdürüyoruz. Sorun yetkili sendika olarak Toç Bir-Sen'in
sorunudur ve bu yetkinin
sorumluluðuyla siz TarGel personeli kardeþlerimiz mesleki haklarýnýza
kavuþuncaya kadar da
mücadelemiz devam edecektir" (Haber Merkezi)
Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Nenehatun
Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezini ziyaret etti.
Engelli öðrencilere hediye
O
smancýk
Kaymakamý
Sezgin Üçüncü
beraberinde Belediye
Baþkan Yardýmcýsý
Bülent Karagöz ve Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü
Ýbrahim Gökdere ile
birlikte engelli
öðrencilerin öðrenim
gördüðü Nenehatun
Özel Eðitim Ýþ
Uygulama Merkezini
ziyaret etti.
3 Aralýk Dünya
Engelliler Günü
nedeniyle yapýlan
ziyarette engelli
öðrencilerle tanýþarak
sohbet eden
Kaymakam Üçüncü,
öðrencilere çikolata
ikram etti. Daha sonra
sýnýflarý gezerek
öðrencilerin
çalýþmalarýný inceledi.
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Bülent
Karagöz de, Belediye
tarafýndan hazýrlanan
hediyeleri Nenehatun
Özel Eðitim Ýþ
Uygulama Merkezinde
öðrenim gören
öðrencilere verdi.
(Haber Merkezi)
‘Devlet engellileri
sahiplenmeli’
O
smancýk Kent Konfýrsat eþitsizlikleri yaþanseyi Baþkaný Ayhan
maktadýr. Engellilere yöEravcý, engelli vatandaþnelik geliþtirilen politilara acýma duygusu ile
kalarda; engellileri ve aiyaklaþýlmamasý gerektilelerini bilinçlendirmeye
ðini belirterek, “Devletiyönelik bilgi paylaþýmý
mizin evrensel ölçülerde
için gerekli olanaklarýn
engellileri sahiplenme
ilgili kurumlarca saðlaçabasý, toplumsal bilinçmasý, etkin bir týbbi balenme ve kamuoyu deským þartýnýn devlet tarateði ile anlamlý ve gerçek
fýndan güvence altýna
bir boyuta ulaþacaktýr.”
alýnmasý, engellilerin
dedi.
kendi kendine yeterlik
ve iþlevsellik konusunda
3 Aralýk Dünya EnAyhan Eravcý
olabilecek en iyi düzeye
gelliler Günü nedeniyle
çýkarýlmasý ve bu düzeyin korunmasý
yazýlý açýklama yapan Baþkan Eravcý,
için rehabilitasyon programlarýnýn
“Bugün saðlýk, eðitim, istihdam, soskurgulanmasý ve özellikle araç gereçyal güvenlik ve toplumsal yaþama
lerinin de bu kapsamda ele alýnacaðý
tam katýlým gibi temel sorunlarda enyardým servislerinin geliþtirilmesi öngelli vatandaþlarýmýz için de büyük
celikli konulardýr.” (Haber Merkezi)
Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Yetim Birimi gönüllüsü
hanýmlar, Çorum'da bulunan yetim ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.
Yetimlere sahip çýktýlar
Ç
orum ÝHH Hanýmlar Komisyonu
Yetim Birimi gönüllüsü hanýmlar,
Çorum'da bulunan yetim ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.
Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Amine Özkabakçý, amaçlarýnýn yaný baþýmýzdaki yetim yavrularýmýza destek olmak, onlarý geleceðe daha iyi hazýrlamak olduðunu bildirdi. Özkabakçý, " ÝHH dünyada ve
Türkiye'de Altmýþ Binden fazla yetime bakmaktadýr. Bu sayý her geçen
gün artmasýna raðmen çok yetersizdir.
Dünyada dört yüz binden fazla yetim
olduðu gerçeði bizim daha çok çalýþmamýz gerektiðini gösteriyor.
Çorum da bulunan yetim çocuk-
larýmýza ulaþarak onlarý yetim sponsorluk sistemimize dahil ediyoruz.
Böylece yetim çocuðumuzu kendi
ayaklarý üzerinde durana kadar desteklemeye devam ediyoruz.
Sistem baðýþçýlarýmýzýn yetimler
için bize ulaþtýrdýðý yardýmlar ile gerçekleþmektedir. Bir yetim sponsorluðu 90 TL. Duyarlý Çorum halkýný yetim destekleme projemize sahip çýkmaya çaðýrýyoruz.
Çalýþmalarýmýzda görev almak
isteyen haným kardeþlerimizi Eþref
Hoca Caddesi üzerindeki ÝHH Ofisimize davet ediyoruz. Sloganýmýz ‘Yetim Gülerse Dünya Güler’ (Haber
Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 4 ARALIK 2014
15
Günlük hareketleri
egzersize dönüþtürün
H
alk Saðlýðý
Müdürlüðü Obezite
Birimi
koordinasyonunda ve
‘Türkiye Saðlýklý
Beslenme ve Hareketli
Hayat Programý’
kapsamýnda her hafta
Yunus Emre Parkýnda
düzenlenen yürüyüþe
bu hafta Ýl Saðlýk
Müdürlüðü katýldý.
Geçtiðimiz
Cumartesi günü saat
09.30'da
gerçekleþtirilen
yürüyüþe, Ýl Saðlýk
Müdürü Dr. Ýsmail
Yücel, Halk Saðlýðý
Müdürü Dr. Ahmet
Barýþ, Ýl Saðlýk Müdür
Yardýmcýlarý Dr.
Hüseyin Göksal, Dr.
Funda Karan, Halk
Saðlýðý Müdür
Yardýmcýsý Uzm. Dr.
Özlem Terzi, her iki
kurumun þube
müdürleri ve personeli
ile aileleri katýldý.
Saðlýk yürüyüþleri
ile ilgili Saðlýk Ýl
Müdürlüðü’nden
yapýlan açýklamada,
H
“Obezite ile
mücadelede ‘Fiziksel
Aktivite’ yaþamýn bir
parçasý olmalý. Egzersiz
yapmak için zaman ya
da baþka koþullar
nedeniyle olanak
olmadýðý
düþünüldüðünde, gün
‘Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý’
Yürüyüþ geçtiðimiz Cumartesi günü saat 09.30'da gerçekleþtirildi.
Dulkadiroðlu
Konaðý’nda
panel
itit Üniversitesi Hitit Uygarlýðý Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi tarafýndan düzenlenecek
olan 'Anadolu'nun Ýlk Siyasi Birliði: Hitit Devleti'
konulu panel Boðazkale'de yer alan ve merkeze ait
Dulkadiroðullarý Konaklarý'nda düzenlenecek.
Panel kapsamýnda Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coðrafya fakültesi Öðretim Üyesi Ý.Tunç
Sipahi, Hitit Üniversitesi Tarih Bölümü Öðretim
Üyesi Doç. Dr. Ýlknur Taþ, Hitit Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eric
Jean, konuklara Anadolu'da uzun yýllar hüküm
sürmüþ ve Orta Anadolu'da derin izler býrakmýþ Hitit
Medeniyeti hakkýnda bilgi verecek.
Panel 5 Aralýk Cuma günü saat 14:00'de
baþlayacak. (Haber Merkezi)
içindeki zorunlu
hareketler egzersize
dönüþtürülebilir.
Örneðin; özel araç
yerine toplu taþýtlarý
tercih etmek, gidilecek
yere varmadan bir kaç
durak önce inip yola
hýzlý bir þekilde
yürüyerek devam
etmek, asansöre binmek
yerine merdivenleri
kullanma ve hýzlý
yürüyüþle alýþveriþ
yapmak.
Egzersiz yapmaya
özel bir zaman
ayýramasak dahi,
günlük aktivitelerdeki
seçimlerimiz fazladan
kalori harcamamýza ve
kilo kontrolüne yardým
eder.
Günlük yaþamý
mümkün olduðunca
aktif geçirmek saðlýklý
bir yaþamýn ilk
adýmýdýr. Fiziksel
aktiviteden daha fazla
yarar elde etmek için
düzenli olarak yapýlmalý
ve yaþamýn bir parçasý
haline getirilmelidir.”
denildi. (Haber
Merkezi)
Hititler TRT Ankara
Radyosu’nda
H
itit Üniversitesi Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi bugün
TRT Ankara Radyosu 'Zamane ve Gençler' programýnýn canlý yayýn konuðu olacak.
Yapýlan açýklamaya göre, Hitit Üniversitesi bünyesinde 2011 tarihinde kurulan Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi çalýþmalarýna hýzla devam
ediyor. Kurulma aþamasýndan bu güne çeþitli çalýþmalar ile kendinden söz ettiren
merkez, gerek yerel, gerekse ulusal basýnda çýkan haberlerine bir yenisini ekleyerek üniversite bünyesinde bulunan araþtýrma merkezleri arasýnda bir ilki gerçekleþtirerek Tarih Bölümü Öðretim Üyesi ve
Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi Müdiresi Doç. Dr. Ýlknur Taþ'ýn
odasýndan canlý yayýn gerçekleþtirerek;
yaptýklarý ve yapacaklarý etkinlikler hakkýnda dinleyicileri bilgilendirecek. Yönetim Kurulu Üyesi Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Eric Luc Jean
da merkez hakkýnda bilgiler verecek. Ayrýca yayýnda, 5 Aralýk tarihinde gerçekleþtirilecek olan 'Anadolu'da Ýlk Siyasi Birlik: Hitit Devleti' isimli panel hakkýnda
bilgilendirme yapýlacak.. Programa konuk olacak olan Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Öðretim
Üyesi ve Eskiyapar Kazýsý Baþkaný Prof.
Dr. Dr. Ý.Tunç Sipahi Çorum Müzesi Müdürü Dr.Önder Ýpek ve Hitit Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü Araþtýrma Görevlisi
Emine Sökmen dinleyicilere arkeoloji ve
tarih bilinci adýna önemli bilgiler verecek.
(Haber Merkezi)
Eðitim Sen’den öneriler
E
ðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, engellilerin
ðin bu çocuklar yemek için bir üst kata merdivenleri çýkasorunlarýna kapsamlý çözüm bulunmasý gerektiðini bilrak yemek yeme zorunda býrakýlmýþtýr. Yine ilimizde budirdi.
lunan Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi bir diðer adýyla
Engellilerin nitelikli eðitime ulaþabilmeleri için özel
Ýþitme Engelliler Okulu`nun geleceði ise belirsizdir. Anapolitikalar belirlenmesi ve eðitim baþta olmak üzere, tüm
dolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi'nde ise fiziksel
toplumsal yaþam alanlarýnýn engelli vatandaþlar için yeniolarak ciddi sorunlar yaþanmaktadýr. Bina sorunlarý bir an
den düzenlenmesi gerektiðini belirten Öztürk, yaptýðý açýkönce giderilmelidir.
lamada þöyle dedi: "Birleþmiþ Milletler'in 1992 yýlýnda alBelirtmek gerekir ki Türkiye, engellilerin eðitimi
dýðý bir kararla 3 Aralýk günü, Uluslararasý Dünya Engellikonusunda geliþmiþ ülkelerdeki uygulamalarla kýyaslanler Günü olarak ilan edilmiþtir. Hükümet temsilcileri her
dýðýnda olmasý gereken düzeyin çok gerisindedir. Özellikyýl 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü`nde bilinen ifadelerle
le okul öncesi eðitim engelli çocuklarýn sosyalleþmesi için
engellilere ne kadar çok önem verdiklerini (!) ifade etseler
en önemli aþamayken Türkiye`de hiçbir kurum engelli ihde Türkiye`de engellilerin baþta eðitim hakký olmak üzere,
tiyaçlarýný karþýlamak amacýyla þekillendirilmemiþtir. Bu
pek çok haktan yeterince yararlanamadýðý bilinmektedir.
Mehmet Öztürk
durum AKP hükümetinin yaþlý ve çocuk bakýmýnda kullanÜlkemizde sayýlarý 8.5 milyonun üzerindeki engelli
dýðý politikanýn aynýsýný engelli bakýmýnda da sürdürmesi ile ilgilidir.
yurttaþ, eðitim ve istihdam baþta olmak üzere sosyal, ekonomik ve külAile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan ailelere ev içinde engeltürel yaþama katýlma sorunlarýnýn pek çoðu henüz çözüme kavuþturulali bakýmý için gönderilen sosyal yardýmlar bir sadaka iliþkisine dönüþbilmiþ deðildir. Engellilerin pek çoðu kendi baþýna ihtiyaçlarýný gideremüþ durumdadýr.
memekte, aile fertlerine baðlý ve bakýma muhtaç durumdadýr.
Eðitim Sen olarak sürekli ifade ettiðiEngelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü`nün verilerine göre,
miz üzere, engellilerin nitelikli eðitime
okuma yazma bilmeyen engellilerin oraný, okuma yazma bilmeyen geulaþabilmeleri için özel politikalar belirnel nüfusun 3 katýný oluþturmaktadýr. Engellilerin yüzde 84,2'sinin eðilenmesi ve eðitim baþta olmak üzere, tüm
timi ise ilkokul düzeyinde bulunmaktadýr.
toplumsal yaþam alanlarýnýn engelli vatanEngellilerin eðitimi açýsýndan hayati önem taþýyan özel eðitime
daþlar için yeniden düzenlenmesi gerekuygun nitelikte okul ve kurumlarýn hem sayýsý hem de olanaklarý çok
mektedir. Bunun için; yollar, binalar, topyetersizdir. Örneðin ilimizde bulunan Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ
lumsal yaþam alanlarý engellilerin ihtiyaçUygulama Merkezi'ndeki (Okulu) bina yetersizliði nedeniyle engelli
larýna uygun bir düzenlemeye kavuþturulçocuklar bir binadan diðer binaya yaðmurda, karda soðukta yürüyerek
malý, toplum engellilere nasýl davranacaðý
yemek yemeye gitmektedirler. Yemek yenilen bina ise son derece dar ve
ile ilgili bilinçlendirilmelidir. Engellilerle
saðlýksýz özellikler taþýmaktadýr. Aslýnda ilimizde bulunan özel eðitim
ilgili her türlü eðitim, yardým ve diðer etokullarý Ýhtiyaca cevap vermiyor. , Kale Ýþ Eðitim Merkezi 1. Kademe
kinlikler kamu eliyle ve kamu hizmeti anlayýþý çerçevesinde yapýlmalýdýr. Özel eðiOkulu iki katlý olup engelli çocuklarýn merdivenleri inip çýkamadýklarý,
time bütçeden yeterli kaynak saðlanmalý,
fiziksel olarak þartlarýnýn bu gruptaki çocuklara uygun olmadýðý bilinkamuya ait özel eðitim kurumlarý ve okulmektedir. Yine TOKÝ`de açýlan Otistik Çocuklar Eðitim Merkezi
larýnýn sayýsý artýrýlmalýdýr." (Haber Mer(OÇEM)`de çocuklarýn engel durumu gözetilmeden yapýlmýþtýr. Örne-
Yataðan direniþine destek
T
ürkiye Gençlik Birliði (TGB)
Çorum Ýl Yönetimi, Yataðan’da
24 saatlik direniþ nöbeti baþlar baþlamaz destek için yola çýkacaklarýný
söylediler.
Özelleþtirmeye karþý direniþe
baþlayan Yataðan Termik Santrali
iþçilerine destek için gerekirse daha
büyük bir gençlik kitlesi ile bölgeye
gidecekleri belirtilerek, “Yataðan iþ-
çisinin alýn terini, ekmeðini ve vataný savunduðunu hep birlikte görüyoruz. Vatan savunmasý için Yataðan iþçileriyle birlikteyiz.
‘TGB Çorum Yataðan iþçisinin emrinde’
Çorum örgütünden 6 temsilci
arkadaþýmýz 7 Aralýk Pazar gününe
kadar Yataðan’a desteðe gidecek.
Yataðan’da hayatýný kayýp eden 301
maden emekcimiz ve yine iþten çýkarýlan 2 bin 850 madencimizin yanýndayýz. Madenin kaðýt üzerinde
devir iþlemi tamamlandý ama madencilerimiz kararlý, ölmek var dönmek yok diyor. Biz de Çorum TGB
örgütü olarak gerekirse ölmek için
mücadele edeceðiz.”
(Haber Merkezi)
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn vatandaþ
odaklý çalýþmalarýnýn takdir topladýðý bildirildi.
‘Baþkan halkla iç içe’
Ý
skilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn vatandaþ odaklý çalýþmalarýnýn takdir topladýðý bildirildi.
Ýskilip Belediyesi Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamada, þu görüþlere yer verildi; "Ýskilip Belediye
Baþkaný Recep Çatma, ilçe merkezinde ve mahallelerde bir taraftan çalýþmalarý yerinde inceleyip yakýndan takip ederken, bir taraftan da Ýskilipliler'in talep ve önerilerini dinliyor. Hemen her fýrsatta halkla iç içe olan Baþkan Çatma'yý bir taraftan mahalle ziyaretlerinde görür iken bir yandan da
çarþý esnafý ve vatandaþlarla istiþare
ve sohbet içerisinde görmek mümkün.
Belediye Baþkaný seçildiðinden
bu tarafa her kesime eþit mesafede duran Baþkan Çatma, yaþlýsýndan gencine çalýþmalar esnasýnda hemþerilerimizle sýk sýk bir araya gelerek görüþlerini ve belediyeden taleplerini dinliyor. Belediyenin yatýrým hizmet ve faaliyetlerini anlatarak bilgilendirmeler-
de bulunuyor. Kimi zaman hasta ve
hasta yakýnlarýný evlerinde ziyaret
eden baþkan Çatma, sýk sýkta hastane
ziyaretleri gerçekleþtiriyor.
7 Ay gibi kýsa bir sürede sosyal
belediyeciliðin en somut örneðini ortaya koymayý baþaran Baþkan Recep
Çatma'nýn vatandaþlarla bu kadar iç
içe olmasý kamuoyu tarafýndan da büyük takdir topluyor. Seçim çalýþmalarýnda vatandaþlara bir telefon kadar
yakýn olduðunu her fýrsatta dile getiren baþkan Çatma, bu sözünü vatandaþlara her görüþmesinde hatýrlatarak
telefon numarasýný da daðýtýyor.
2015 yýlý bütçe görüþmelerinde
Ýskilip'in ihtiyaç duyduðu önemli yatýrýmlarý yatýrým programýna aldýrmak
için 6 ay boyunca neredeyse haftada 2
gün Ankara'da mesai yapan Baþkan
Recep Çatma önümüzdeki günlerde
çalýþmalarýnýn olumlu sonuçlarýnýn
toplumda hissedileceðini ve geliþmeleri kamuoyu ile paylaþacaðýný beyan
etmektedir." (Haber Merkezi)
Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi'nde gerçekleþtirilen
yangýn tatbikatý gerçeðini aratmadý.
Hastanede yangýn tatbikatý
Ý
skilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi'nde gerçekleþtirilen yangýn tatbikatý gerçeðini aratmadý. Her yýl yapýlan yangýn tatbikata Ýskilip Belediyesi
Ýtfaiye Amirliði destek verdi.
Hastane bahçesinde düzenlenen
tatbikatta senaryo gereði yangýn sireni çalmaya baþladý. Sireni duyan memurlar, hastaneyi terk ederken yangýn
ihbarý üzerine olay yerine sevk edilen
itfaiye ekipleri binaya hýzlýca müdahale ederek yangýný büyümeden sön-
dürdü. Ýçeride bulunan hastalar ise
yangýn sýrasýnda yoðun dumandan etkilenmemeleri için itfaiye ekiplerince
sedyeler ve itfaiye merdiveni ile kurtarýldý.
Tatbikata katýlan tüm personelin
büyük bir ciddiyetle olaya yaklaþtýðýný belirten Hastane Baþhekimi Uzm.
Dr. Özlem Ersoy, "Gerçeði aratmayan
bir tatbikat gerçekleþtirildi. Katkýlarýndan dolayý tüm personelimize ve
tatbikata katýlan tüm ekiplere teþekkür ederim" dedi. (Haber Merkezi)
‘Ýskilip’te Çocukluðumdaki Günlük Hayat’
Ç
orum'da Kültür Sanat ve günlük
yaþam ile ilgili kültürel birikimi
gelecek nesillere aktarmak amacýyla
Valilik himayesinde Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðümüzce programlanan
‘Kültür Sohbetleri’nin ikinci programý gerçekleþtirilecek.
Emekli Kültür Müdürü Ahmet
Ertekin’in konuþmacý olarak katýlacaðý ‘Ýskilip'te Çocukluðumdaki Günlük
Hayat’ konulu kültür sohbeti yarýn saat 19.00’da Hasanpaþa Yazma Eserler
Kütüphanesi’nde baþlayacak.
Kültür Sohbetleri’ne tüm Çorum
halký davet edildi. (Haber Merkezi)
16
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 4 ARALIK 2014
Burs baþvurusunu
sorgulayabilirsiniz
Muay Thai il birinciliði yapýldý
Atatürk Spor Salonu’nda yapýlan il biirinciliðinde dokuz kulüpten toplam 105 sporcu mücadele etti. Minik ve
yýldýzlar kategorilerinde katýlýmýn çok düþük olduðu il birinciliðinde on altý hakem görev yaptý.
M
uay Thai il birinciliði hafta sonu yapýlan müsabakalar ile yapýldý. Minik, yýldýz, genç ve
büyükler kategorilerinde
baþy-bayan toplam 105
sporcunun mücadele ettiði il birinciliðinde 16 hakem görev yaparken dokuz kulüpten sporcular
katýldýlar. Minikler ve yýldýzlar kategorilerinde katýlýmýn çok düþük olduðu
bir çok sýklette maç yapmadan tek sporcu kürsüye çýktý. Ýl birinciliðine
Gençlikspor, Akademispor, HE Kültürspor, Baharspor, Hedefspor, Atýlýmspor, Gençlik Çepnispor ile ilçelerden Alaca,
Sungurlu, Osmancýk ve
Uðurludað’dan sporcularýn yanýnda konuk olarakta Amasya ve Aydýncýk ilçesinden sporcular katýldýlar.
Minik bayanlarda
bir, minik erkeklerde beþ,
yýldýz kýzlarda dokuz, yýldýz erkeklerde on bir,
genç erkeklerde 20, genç
bayanlarda sekiz, büyük
erkeklerde yirmi iki büyük bayanlarda ise üç
sporcunun mücadele ettiði Muay Thai il birinciliðinde yapýlan müsabakalar sonunda sýkletlerinde
dereceye giren sporculara
madalya verildi. Kürsüye
çýkan sporcular ve kulüpleri þöyle:
MÝNÝK BAYANLAR: 34 Kg Rabia Aydýn
(ferdi);
MÝNÝK ERKEKLER: 30 Kg 1. Batuhan
Çimen (ferdi), 32 Kg 1.
Enes Daðlamaz (ferdi),
+45 Kg 1. Furkan Özgenç
(ferdi), 2. Ýsmail Oðulcan
Demirkaya (Çorum Belediyespor), 48 Kg Süleþman Umut Gökboða (Baharspor.
YILDIZ BAYAN:
36 Kg 1, Hilal Nur Uðurlu (HE Kültürspor), 40
Kg 1. Zeynep Beyza Çoban (Alaca Belediye), 42
Kg 1. Leyla Lamia Avcý
(Alaca Belediye), 48 Kg
1. Merve Yücel (Osmancýk Belediye), 57 Kg 1.
Esma Coþar (ferdi), 2.
Özlem Kayabaþý (ferdi),
+60 Kg 1. Elif Duman
(Gençlik Çepni), 2. Merve Tankal (Hedefspor), 3.
Beyza Nur Pak (Alaca
Belediyespor).
YILDIZ ERKEK:
38 Kg 1. Taha Metin
(Alaca Belediyespor), 42
Kg 1. Ahmet Emin Akman (ferdi), 51 Kg 1. Alperen Uzun (ferdi), 54 Kg
1. Arapcan Biçer (Baharspor), 2. Eren Taþkýn
(Hedefspor), 3. Erkay
Yurtsever (Alaca Belediyespor), 57 Kg 1. Murat
Taþkaldýran (Gençlikspor)., 2. Onur Burak Dilekçi (Hedefspor). 60 Kg
1. Onurcan Aslan (ferdi).
67 Kg 1. Ýsmail Doðan
(Baharspor).+67 Kg 1.
Barýþ Doðan Aydoðdu
(Alaca Belediyespor).
GENÇ BAYAN: 45
Kg 1. Burcu Akkuþ (Alaca Belediyespor), 51 Kg
1. Adeviye Varan (Hedefspor), 2. Emine Burcu
Yýldýrým (HE Kültürspor). 54 Kg 1. Gamze Çýnar (ferdi), 2. Münire Demirci (ferdi). 60 Kg 1.
Öznur Eliaðýr (ferdi), 2.
Ayþenur Dede (Hedefspor). 63.5 Kg 1. Zeliha
Duman (ferdi).
GENÇ ERKEK: 48
Kg 1. Umut Serttaþ (ferdi), 51 Kg 1. Recep Tayyip Güner (ferdi), 2. Buðrahan Bekdamar (ferdi),
3. Mikail Alacam (ferdi).
54 Kg 1. Sezer Süzer (Baharspor). 60 Kg 1. Ömer
Faruk Gençkan (ferdi), 2.
M. Bilal Eker (Ferdi), 3.
Sabri Türksal (Baharspor), 4. Halil ibrahim Özdemin (Ferdi). 63.5 Kg 1.
Hasan Basri Daðlamaz
(Çorum Belediyespor), 2.
Fatih Kayý (ferdi), 3. Muharrem M. Özdemir (ferdi), Mustafa Kuran (Alaca Belediyespor). 67 Kg
1. Mehmet Akif Avþar
(Baharspor), 71 Kg 1.
Mehmet Damar (ferdi), 2.
Alper Samet Memiþ (ferdi), 3. Kerem Çam (ferdi), 4. Mücahit Ali Süer
(ferdi). 75 Kg 1. Mehmet
Ceylan (Çorum Belediyespor), 2. Recep Tayyip
Aydoðdu (Baharspor).
BÜYÜK BAYAN:
54 Kg 1. Gizem Canikli
(ferdi), 67 Kg 1. Ýlkay Saðýr (Hedefspor), 2. Kübra
Güçlü (ferdi),.
BÜYÜK ERKEK:
60 Kg 1. Abdulsamet
Uðurlu (HE Kültürspor),
2. Ömer Doðan (ferdi), 3.
Mehmet Külcü (ferdi).
63.5 Kg 1. Hacý Osman
Hoþ (ferdi), 2. Sebahattin
Topuz (ferdi). 67 Kg 1.
Yahya Bozdoðan (Çorum
Belediye). 71 Kg 1. Giray
Keltepe (Gençlikspor), 2.
Mustafa Yalman (ferdi),
3. Nadir Hakan Ayar (ferdi), 4. Hüseyin Bozkurt
(HE Kültürspor. 75 Kg 1.
Uður Serttaþ (ferdi), 2.
Sadýk Kumaþ (ferdi), 3.
Mehmet Ali Cebeci (ferdi), 4. Taner Eser (ferdi).
86 Kg 1. Atacan Akça
(Baharspor), 2. Murat
Görkem (ferdi), 3. Fatih
Dumlupýnar (Çorum Belediyespor), 4. Ýhsan Burak Cenan (ferdi). + 86
Kg 1. Mehmet Özbolat
(HE Kültürspor), 2. Ö.
Faruk Küçüksakal (ferdi),
3. Ýhsan Ýsmet Maftan
(Gençlikspor), 4. Sacit
Karakurt (Baharspor).
Çatalca’yý unut, Tuzla’ya bak
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarý verildi
Z
onguldak Kömürspor,
Spor Toto 3. Lig’de
geçtiðimiz Pazar günü
Çatalcaspor’dan aldýðý
beraberliði unutmaya çalýþýyor. Ligin son 4 haftasýnda hanesine 5 puan
yazdýran Zonguldak ekibi, liderliðe yeniden yükselmek için yeni bir seri
arayýþýnda.
Bir günlük iznin ardýndan 15. hafta Ýstanbul’da konuk olacaðý
Tuzlaspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayan Zonguldak ekibinde moraller
yavaþ yavaþ yerine geliyor.
Antrenör Cahit Terzi, çalýþmasý öncesi oyuncularýyla mini bir toplantý
düzenleyerek ligde bu tip
kayýplarýn olabileceðine
dikkat çekerek, “Biz büyük camiayýz ve önemli
olan bu tarz durumlarý çabuk üzerimizden atmamýz gerekiyor. Tuzlaspor
maçýný kazanarak yeni bir
baþlangýç yapmalýyýz.
Hepinize güveniyorum.”
ifadelerini kullandý.
Haftanýn ilk çalýþ-
masýný Fener Sahasý’nda
yapan Zonguldak ekibi,
antrenmana düz koþu ve
5'e 2 ile baþladý. Terzi, antrenmanýn ana bölümün-
de ise yarý sahada çift kale maç yaptýrdý. Çatalca
maçýnda hafif þekilde sakatlanan kaleci Ömercan
ve savunma oyuncusu
Rýdvan Okuþ, Kondisyoner Selçuk Turmuþ nezaretinde düz koþuyla çalýþmayý tamamladý.
K
YK'ya burs ve kredi
baþvurusunda bulunan
öðrenciler, KYK kredi ve burs
sonuçlarýný e-devlet sistemi üzerinden
sorgulayabilecekler.
KYK burs ve kredi sonuçlarý
sorgulamalarý e-devlet üzerinden
yapýlacak. Daha önce öðrenciler pek
çok iþlemi e-devlet üzerinden
yapabiliyorken, bundan sonra KYK
burs ve kredi sonuçlarý
sorgulamalarýný da e-devlet üzerinden
yapacak. KYK burs ve kredi baþvuru
sonuçlarý açýklandýktan ve belli
olduktan sonra burs ve kredi
sonuçlarýný öðrenciler e-devlet
Yüksek Öðrenim Kredi Yurtlar
Kurumu sayfasýndan
öðrenebilecekler.
KYK kredi ve burs sonuçlarý
sorgulama sayfasý ve Yüksek
Öðrenim Kredi Yurtlar Kurumu için
e-devlet üzerinde gerçekleþtirilebilecek iþlemler için týklayýn.
E-devlet'te yer alan açýklama þu
þekilde;
Yükseköðrenim öðrencilerinin
barýnma, beslenme, kredi-burs
hizmetleriyle öðrenimlerine; sosyal,
kültürel ve sportif faaliyetlerle kiþisel
geliþmelerine katkýda bulunan Yüksek
Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu,
baþlangýçta Millî Eðitim Bakanlýðýnýn
denetiminde iken, bu denetim 06
Þubat 1970 tarihli Cumhurbaþkanlýðý
Tezkeresi gereðince Gençlik ve Spor
Bakanlýðýna devredilmiþ, daha sonra
13.12.1983 tarihli Resmi Gazetede
yayýmlanan 179 sayýlý KHK?nin 52/b
maddesi ile Millî Eðitim Bakanlýðýnýn
baðlý kuruluþu, 04.05.2009 tarih ve
27218 (Mükerrer) sayýlý Resmi
Gazetede yayýmlanan
Cumhurbaþkanýnýn onayý ile
Baþbakanlýða baðlý kuruluþ haline
getirilmiþ, 10.12.2010 tarih ve 27781
sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan
6082 sayýlý Kanun ile Baþbakanlýða
baðlanmýþ, bilahare 08.07.2011 tarihli
ve 27988 sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanan Cumhurbaþkanlýðý
Tezkeresi gereðince de Gençlik ve
Spor Bakanlýðý ile ilgilendirilmiþtir.
E-DEVLET KAPISI
ÜZERÝNDEN SUNULAN
HÝZMETLER
KYK Burs Baþvurusu
Sorgulama
KYK Katký Kredisi Sorgulama
KYK Kredi Geri Ödeme
Sorgulama
KYK Kredi Numarasý
Sorgulama
KYK Öðrenim Kredisi
Sorgulama
KYK Yeniden Yapýlandýrma
Kredi Geri Ödeme Sorgulama
KYK Yurt Baþvurusu Sorgulama
Yurtdýþý Yurt, Burs, Öðrenim ve
Katký Kredisi Baþvurusu
Yurtiçi Yurt, Burs, Öðrenim ve
Katký Kredisi Baþvurusu
Kredi Yurtlar Kurumu
Burs/Kredi Onay Ýþlemleri
BURS VE KREDÝLER NE
ZAMAN ÖDENECEK?
Kurumumuzun Ziraat Bankasý
ile yaptýðý ve 1 Temmuz 2014’te
yürürlüðe girecek protokolde yeni
düzenlemeler hayata geçiyor. Eski
protokolde öðrencilere burs ödemeleri
her ayýn 6’sýnda, kredi ödemeleri ise
7’sinde yapýlýrken yeni protokolle
ödemeler, öðrencilerin T.C kimlik
numaralarýnýn son hanesine göre
belirlenen tarihlerde yapýlacak. Buna
göre, T.C kimlik numarasýnýn son
hanesi ‘0’ olanlar için ödeme günü her
ayýn 6’sý olurken, kimlik numarasýnýn
son hanesi ‘2’ olanlara ödemeler ayýn
7’sinde, ‘4’ olanlara ayýn 8’inde, 6
olanlara ayýn 9’unda ve kimlik
numarasý 8 ile bitenlere burs ve kredi
ödemeleri her ayýn 10’unda yapýlacak.
Kurumumuzun yaptýðý yeni
protokolde daha önceki protokollerde
olmayan bir yenilik daha dikkati
çekiyor. Protokolün yürürlüðe girdiði
tarihten itibaren tahsilat iþlemlerinde
sanal pos imkaný devreye giriyor. Bu
düzenlemeyle tahsilatlar artýk internet
üzerinden kredi kartý ile de
yapýlabilecek.
Yine imzalanan protokolde
bankanýn vadesiz hesapta mevduatý
bloke etmesi kaldýrýlýrken öðrencilere
yapýlan kredi ödemeleri üzerinden
alýnan binde 2’lik komisyon binde 1’e
düþürülüyor.
NOTERE GÝTMEYE
GEREK VAR MI?
Yüksek Öðrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Prof.
Dr. Recep Kaymakcan, AA
muhabirine yaptýðý açýklamada,
Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliði'nde
yapýlan deðiþikliði anýmsatarak, burs
almaya hak kazanan öðrencilerin
bundan sonra notere giderek
taahhütnameyi tasdik ettirmelerinin
gerekmeyeceðini vurguladý.
Bu düzenlemeyle senet olayýnýn
kalktýðýný ifade eden Kaymakcan,
vatandaþýn notere ücret ödemesine
gerek kalmadýðýný ifade etti.
Daha önceki uygulamayý anlatan
Kaymakcan, öðrenim kredisi veya
burs almaya hak kazanan öðrencilerin
eskiden notere gittiðini, ücret
ödeyerek buradan taahhütnameyi
aldýðýný belirtti. Kaymakcan,
''Öðrenciler bu külfetten kurtulmuþ
oldu'' dedi.
Öðrenci tarafýndan
taahhütnamenin öðrenci tarafýndan
elden kuruma veya bölgelerdeki
yurtlara iletildiðini hatýrlatan
Kaymakcan, ''Bize gelen senetler
sistemde taranýyor, ondan sonra
öðrencinin hesabý açýlýyordu'' diye
konuþtu.
ELDEN BELGE
GETÝRMEYE SON
Yeni düzenlemeyle, kredi veya
burs almaya hak kazanan öðrencilerin
sonuçlar açýklandýktan sonra, e-devlet
þifresi almasý gerektiðini vurgulayan
Kaymakcan, ancak bu þifreyi 18
yaþýndan büyük öðrencilerin
alabileceðini, 18 yaþýndan küçük
olanlara bu þifrenin verilmediðini
belirtti.
18 yaþ üstü öðrencilerin
PTT'den, e-devlet þifresi almasý
gerektiðini belirten Kaymakcan,
þifreyi kullanarak,
''https://www.turkiye.gov.tr'' internet
adresinde yer alan kredi ve yurtlarla
ilgili bölüme gireceklerini anlattý.
Böylece öðrencinin bu bölümde
yer alan taahhütnameye ulaþacaðýný
ifade eden Kaymakcan, burada
öðrencinin okul bilgisinin yer
alacaðýný, metni okuyarak onaylamasý
gerektiðini kaydetti. Kaymakcan,
onaylanan metnin doðrudan sistem
üzerinden kuruma ulaþacaðýný,
böylelikle öðrencilerin elden bir
belgeyi ilgili birimleri ulaþtýrmasý
durumunun da sona erdiðini belirtti.
Prof. Dr. Kaymakcan, burs ve
kredi almaya hak kazanan
öðrencilerin taahhütnameyi aldýklarý
þifre ile onaylamayý unutmamalarý
konusunda uyarýda bulundu.
SÝSTEM DEÐÝÞTÝ
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)
müracaatlarýnda 'devrim' gibi
uygulama... Gençlik ve Spor
Bakanlýðý, KYK'ya yapýlan yurt, burs
ve kredi baþvurularýnda kullanýlan
puanlama sisteminde yeni bir
uygulamayý hayata geçirdi. Yeni
sisteme göre; KYK'nýn yurtlarýnda
konaklamak ya da kredi ve burs
almak isteyen öðrencilerin beyanlarý,
aralarýnda Maliye, Aile ve Sosyal
Politikalar, Çevre ve Þehircilik,
Adalet, Gümrük ve Ticaret
Bakanlýklarý'nýn da yer aldýðý 11 farklý
noktanýn bulunduðu 'Çok Noktalý
Kontrol' adlý sistemden taranarak
kontrol ediliyor. Bakanlýk böylelikle,
özellikle ailesinin maddi durumu,
yurtlarda öncelik tanýnan dezavantajlý
gruplar içerisinde yer alma gibi
sýralamayý ve burs-kredi sonuçlarýný
etkileyen bilgilerde mümkün olan en
doðru sonuca ulaþýyor.
BEYANLARDAKÝ
SUÝÝSTÝMAL ÖNLENECEK
Gençlik ve Spor Bakaný Akif
Çaðatay Kýlýç, konuya iliþkin
deðerlendirmesinde, yeni sistemin
suiistimalin önlenmesi ve mümkün
olan en hakkaniyetli sonuca
ulaþýlmasý için oldukça faydalý
olduðunu belirtti.
E-DEVLET ÞÝFRESÝ
NEREDEN ALINIR?
E-devlet þifrenizi daha önce
almadýysanýz tek yapmanýz gereken
kimliðiniz ile beraber bir PTT Merkez
Þube'sine giderek 2 TL karþýlýðýnda
ilk e-devlet þifrenizi almanýz. Hangi
PTT þubelerinin e-devlet þifresi
verdiðini merak ediyorsanýz aþaðýda
yer alan baðlantý ile bunu
öðrenebilirsiniz.(Haber7)
Hitit’in gücü yetmedi: 8-24
www.corumhakimiyet.net
Hüseyin Kamber Trabzon’da
Ç
orum A Klasman voleybol hakemi Hüseyin Kamber’e bu hafta
sonu 2. ligde görev verildi.
Voleybol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre 6 Aralýk cumartesi günü Trabzon 19
Mayýs Spor Salonu’nda
Trabzonspor ile Hatay
Büyükþehir Belediyespor
takýmlarý arasýnda saat
16.00’da baþlayacak maçýn baþ hakemi ilimizden
Hüseyin Kamber. Maçýn
yardýmcý hakemi Trabzon’dan Miraç Ocak gözlemcide ayný ilden Ali
SALON : Tevfik Kýþ .
HAKEMLER : Kamil
Orakçý (Konya).
Küçükyýlmaz, Mehmet
ÇORUM HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ : Sefa, Abdul-
baki, Emrullah, Ahmet Emre, Mustafa, Burak, Muhittin,
Ýrfan, Ýbrahim, Muhammet Ali, Erhan, Tugay, Nedim
Alp, Abdülhamit, Cem, Ufuk.
ERZURUM ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ : Yusuf
Emre, Yunus, Hakan, Sabri, Cumali, Hasan Cemre, Hakan, Ömür, Mustafa Sefa, Yusuf, Emrullah, Serhat, Yusuf Önler, Anýl, Ahmet Zeki.
ÝLK YARI : 6-12
Ü
nilig Hentbol’da Hitit Üniversitesi dün
konuk ettiði Erzurum
Atatürk Üniversitesi’ne
24-8 yenildi. Ýki gündür
Amasya’da devam eden
1. lige terfi müsabakalarýnda mücadele eden ve
dün sabah Amasya’da
maç yaptýktan sonra Çorum’a gelen Hitit Üni-
versitesi erkek takýmý
hem maç hemde yol yorgunluðu ile çýktýðý rakibi
önünde fiziksel olarak
büyük sorunlar yaþadý.
Maçýn ilk yarýsýný
12-6 geride tamamlayan
Hitit Üniversitesi ikinci
yarýda fiziksel yorgunluðun had safhaya çýkmasýyla aradaki farkýn açýlmasýna engel olamadý ve
salondan 24-8 maðlup
ayrýldý.
Grubunda oynadýðý
Uðral’a Üniversiteler 2. lig
grup maçlarýnda görev
B
Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ikinci tur grup maçlarýnýda galibiyetle baþladý
Anadolu Ýmam Hatip: 4 - Sungurlu M. Teknik: 0
ÇORUM ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ : Deniz, Elvan, Ertuðrul, Et-
hem, Fatih Cam, Fatih Emre, Ýbrahim
Eren, Ýsmail, Muhammed Enes, Muhammed Mustafa, Mustafa, Mücahit, Numan, Onur, Tunahan, Yunus Salih, Yusuf
Furkan.
SUNGURLU MESLEKÝ TEKNÝK
ANADOLU LÝSESÝ : Abdulkader, Ahmet, Ahmet Can, Ahmet Nurkay, Alihan,
Can, Can Muhammed, Fethi, Hasan Hüseyin, Huzeyfe, Kerim, Mert, Mustafa,
Oruç Can, Ramazan Atalay, Ramazan
Yetik, Selami, Sezgin.
GOLLER : 10. ve 30. dakikalarda
Muhammet Çoban, 18. dak. Numan, 20.
(penaltýdan) Mustafa Çalýþýr 8Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi).
asketbol klasman
hakemi Dursun Uðral’a Üniversiteler 2. lig
grup maçlarýnda görev.
Basketbol Federasyonu Merkez Hakem
Kurulundan
yapýlan
açýklamaya göre 23-27
Aralýk tarihleri arasýnda
Kastamonu’da yapýlacak olan Üniversiteler 2.
lig grup maçlarýnda görev yapacak dört hakemden biriside ilimiz-
Spor Lisesi: 2 - Çorum Mesleki Teknik: 0
SAHA: 1 Nolu Sentetik .
HAKEMLER : Yunus Dursun,
Mehmet Tuðluk, Tahsin Samet Avcý.
SPOR LÝSESÝ : Abdulkadir, Ahmet
Ak, Onur. Batuhan, Can Muhammed,
Cihat, Dursun, Emre, Fatih Serkan, Ýbrahim, Mustafa Atakan, Nebi, Oðuzhan,
Onur, Eren, Ramazan can, Umut, Zafer
ÇORUM MESLEKÝ TEKNÝK
ANADOLU LÝSESÝ : Abdullah, Ahmet
Can, bilal, Celalettin, Dursun, Fatih, Fatih Mehmet, Furkan, Ýbrahim, Ýsa, Muhammet Seydi, Mustafa, Onur, Raþit Uysal, Raþit Emer, Samet, Yasin Emre, Yusuf Can.
GOLLER : 29. (penaltýdan) dak.
Batuhan, 57. dak. Oðuzhan (Spor Lisesi).
den Dursun Uðral oldu.
Geçtiðimiz haftalarda Ýstanbul FMV
Iþýkspor ile Bursaspor
arasýndaki 3. lig maçýnda daha sonrada Tokat
Zilespor ile Ordu Ünye
Belediyespor bölgesel
lig müsabakalarýnda görev yapan Dursun Uðral
Aralýk ayý sonunda da
grup maçlarýnda görev
yapacak.
Grup müsabakalarýnýn teknik komserliðini Ýstanbul’dan Sadýk
Sadak yapacak. Görev
yapacak hakemler Dursun Uðral ile birlikte
Kýrþehir’den Batýken
Teker, Düzce’den Mustafa Akyýlmaz ve Sakarya’dan H. Meriç Akçay.
B
Ç
orum Hentbol Klasman hakemleri ve
gözlemcisinin hepsine
hafta sonunda görev verildi. Hentbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre Hentbol klas-
Dursun Uðral
Bayanlar 3. Voleybol Liginde Osmancýk Ýsmail Burak
Derinderespor dördüncü maçlar sonunda dördüncü sýraya
yükseldi. Grupta takýmlarýn güç dengesinin birbirine yakýn
puanla beþinci olarak
haftaya baþlayan Osmancýk Ýsmail Burak
Derinderespor geçen
hafta sonu Turhal Cumhuriyet Lisesi deplasma-
nýndan 3-0’lýk net bir galibiyetle dönerek üç puanýn sahibi oldu ve zirveye tutundu.
Grupta oynanan diðer maçlarda zirveyi ya-
ilk maçýný kazanan Hitit
Üniversitesi ikinci maçýnda ise zorlu Kastamonu Üniversitesi deplas-
manýndan 29-29 berabere ayrýldý. Hitit Üniversitesi bu maçýn ardýndan
bugün Amasya’da oyna-
yacaðý terfi müsabakalarý için yeniden Amasya’ya gitti.
Kozan ve Çeker genç
milli takým kampýnda
orum Belediyespor’un iki milli güreþçisi Selim Kozan ve Mehmet Çeker genç milli takýmýn yeni sezonun ilk
ikili kampýna davet edildiler.
3-20 Aralýk tarihleri arasýnda Ýstanbul Mersinli Ahmet Kamp Eðitim Tesislerinde kampa giren güreþ genç milli ta-
Ç
kýmlarýn ortak kampýna serbest stilde 60
Kg’da Selim Kozan katýldý. Kampa milli takým antrenörü olarakta serbest stilde
Tevfik Odabaþý görevlendirildi.
Ayný kampa grekoromen stilde ise
60 Kg’da Cumhuriyet Lisesi öðrencisi
Mehmet Çeker milli takýma davet edilen
ikinci güreþcimiz oldu.
Selim Kozan genç milli takým kampýnda
Mehmet Çeker 60 Kg’da milli takýmda
Hentbol klasmanlarýna görev
ÝBD’nin Sultanlarý yükseliþte
ayanlar 3. Voleybol
Ligi 5. grupta mücadele eden Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor dördüncü hafta maçlarý sonunda bir basamak
yükselerek dördüncü sýraya yükseldi.
Ligde oynadýðý üç
maçtan ikisini 3-2 kaybeden birinde ise ayný
skorla galip gelerek 4
17
Sabah Amasya’da maç yapan öðleden
sonra Çorum’a gelip Erzurum Atatürk
Ünivresitesi ile karþýlaþan Hitit
Üniversitesi hentbol takýmý rakibi
önünde fizik olarak yorgunluðunda
etkisiyle farklý maðlup olmaktan
kurtulamadý.
Liseler Futbol’da ikinci tur gruplarýnda mücadele baþladý
SAHA: 1 Nolu Sentetik .
HAKEMLER : Ömür Soytemiz,
Ercan Davarcýoðlu, Barýþ Karakuþ.
PERÞEMBE 4 ARALIK 2014
kýndan ilgilendiren maçta 19 Mayýs Üniversitesi,
Ordu T. Ýhtisas takýmýný
3-2 yenerek liderliðini
sürdürdü. Gümüþhane
Gençlerbirliði ise sahasýnda Samsun Gazi Lisesi önünde 3-0’lik skorla
net bir galibiyet alarak
ikinci sýraya yükseldi.
Beþinci hafta maçlarý bu hafta sonu oynanacak. Osmancýk Ýsmail
Burak Derinderespor bu
hafta sonunu bay geçecek.
Bayanlar Voleybol 3. Lig 5. Grup
Geçen haftanýn maç sonuçlarý
Turhal Cumhuriyet - Osmancýk ÝBD
Gümüþhane Gençler - Samsun Gazi Lisesi
19 Mayýs Üniversitesi- Ordu Ýhtisas
: 0-3
: 3-0
: 3-2
manlarýna 2. ligde 7 Aralýk pazar günü oynanacak maçlarda görev verildi.
2. Lig Bayanlar A
grubu 4. hafta maçýnda
Kastamonu Gençlikspor
ile Giresun Dereli Çok
Programlý Lisesi takýmlarý rasýnda saat 13.00’de
baþlayacak maçý ilimiz
genç klasman hakemleri
Yasir Keskin ve Yasin
Tabak yönetecek. Maçýn
gözlemcisi ise Sinop’tan
Fazýl Kutbay.
2. Lig bayanlar B
grubunda Ankara Yaþar
Sevim Spor Salonu’nda
cumartesi günü saat
13.00’de
baþlayacak
Türközüspor ile Metrolspor takýmlarý arasýndaki
maçý Çorum Klasman
hakemleri Sami Öncel ve
Taner Adýkdý yönetecek.
Maçýn gözlemcisi ise
Ankara’dan Ayhan Çolak.
2. Lig erkekler B
grubunda pazar günü Rize Ýyiderespor Salonu’nda saat 11.00’de Rize Karadeniz Sporspor
ile Erzincan Gençlikspor
kulüpleri arasýnda oyna-
nacak maçý Sivas’tan
Okan Kaya ve Kaan Küçükyazýcýlar hakem ikilisi yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise Çorum’dan
Turgay Görkem,
Yasir Keskin ve Yasin Tabak Kastaamonu’da görevli
Bayanlar 3. Lig C Grubu Puan Durumu:
TAKIMLAR
O
1.19 Mayýs Üniversite 4
2. Gümüþhane Genç.
3
3. Ordu T. Ýhtisas
3
4. Osmancýk ÝBD
4
5. Samsun Spor Lisesi 3
6. Turhal Cumhuriyet 3
7. Samsun Gazi Lisesi 4
G
4
2
2
2
2
0
0
M AS VS
0 12
6
1 8
4
1 8
4
2 10
8
1 7
6
3 2
9
4 2 12
P
10
7
7
7
5
0
0
7 Aralýk pazar :
Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor puan sýralamasýnda dördüncü sýraya yükseldi
Ordu T. Ýhtisas - Gümüþhane Gençlerbirliði.
Samsun Gazi Lisesi- Turhal Cumhuriyet Lisesi.
Samsun Spor Lisesi - 19 Mayýs Üniversitesi.
Taner Adýktý ve Sami Öncel Ankara’da görev yapacak
Turgay Görkem Rize’de
18
PERÞEMBE 4 ARALIK 2014
Özbayram’dan teþekkür ve davet
www.corumhakimiyet.net
Çorum Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, Batman
maçýndaki birlik ve beraberlik nedeniyle herkese teþekkür etti,
Gaziosmanpaþa maçýnda da ayný birlikteliðin saðlanmasýný istedi.
Ç
Sabah Amasya’da maç öðleden
sonra Çorum’da maç yaptýlar
Adaletin bu mu Federasyon
Sabah Amasya’da öðleden sonra Çorum’da maç yapan Hitit Üniversitesi erkek takýmý
H
entbol’da dün Türkiye’de belkide
bir ilk yaþandý. Bir takým ayný günde iki farklý ilde iki farklý kategoride
hentbol maçýna çýktý. Hitit Üniversitesi
erkek hentbol takýmý dün sabah saat
09.00’da Amasya’da Hentbol 2. ligine
yükselme müsabakalarýnda Mersin ile
karþýlaþtý, maçýn ardýndan Çorum’a geldi
saat 15.00’de bu kez Ünilig’de Erzurum
Atatürk Üniversitesi ile Tevfik Kýþ Spor
Salonu’nda karþýlaþtý.
Hitit Üniversitesi erkek hentbol takýmý iki gündür Amasya’da devam eden
2. lige terfi müsabakalarýnda mücadele
ediyor. Dün ayrýca Ünilig’de Erzrum
orum Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram’dan Batman maçýnda
destek verenlere teþekkür, hafta sonu oynayacaklarý Gaziosmanpaþa maçýna ise davet.
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn geçtiðimiz hafta sonu sahasýnda oynadýðý Batman Petrolspor maçýna gelerek destek verenlere teþekkür
eden Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa
Özbayram, ‘Hafta içinde tesislerimizi ziyaret
eden Valimize, stada gelerek destek veren
Garnizon Komutanýmýza, Baþsavcý vekilimize, AK Parti Ýl Baþkanýmýza, Emniyet Müdürümüze, Müftümüze, Daire Müdürlerimize,
saniyici ve iþadamlarýmýza ve tabiki taraftarlarýmýza verdikleri destekten dolayý çok teþekkür ediyoruz.
Bu galibiyetle ligdeki çýkýþýmýz devam
etmiþtir. Grupta zirveye daha fazla yaklaþmak için pazar günü sahamýzda oynayacaðýmýz Gaziosmanpaþa maçý da büyük önem taþýmaktadýr. Batman maçýndaki birlik, beraberlik ve coþkunun bu maçtada devam etmesini istiyoruz.
Onun içinde Valimiz, Belediye Baþkanýmýz olmak üzere TSO Baþkan ve üyelerini,
siyasi parti temsilcilerini ve tabiki Çorumlu
tüm futbol severleri pazar günü oynayacaðýmýz Gaziosmanpaþaspor maçýna bekliyoruz.
Batman maçýndaki birlik ve beraberliðimizi
bu maçtada saðladýðýmýz takdirde maç sonunda üç puan sevincini birlikte yaþayacaðýmýza inanýyorum’ dedi.
Atatürk Üniversitesi ile Çorum’daki maçýnýn ertelenmesi için Hentbol Federasyonu’na baþvurdu. Ancak bu baþvuru
Federasyon tarafýndan anlamsýz þekilde
reddedildi.
Dün gruptan çýkma adýna büyük
önem taþýyan maçta sabah saat 09.00’de
Amasya’da Mersin Üniversitesi ile zorlu
bir maça çýkan Hitit Üniversitesi erkek
hentbol takýmý maçýn ardýndan ise hemen yola çýktý ve Çorum’a geldi. Hentbol takýmý dün saat 15.00’de Tevfik Kýþ
Spor Salonu’nda Ünilig’de Erzurum
Atatürk Üniversitesi ile karþýlaþtý.
Moraller yerinde
Ligde son üç maçta dokuz puan alarak zirveye yaklaþan Çorum Belediyespor dün
yaptýðý çalýþma ile Gaziosmanpaþa maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý
takýmda futbolcularýn hayli moralli olduklarý gözlendi. Teknik Direktör taktik
çalýþma sýrasýnda futbolculardan özellikle savunma arkasýna atýlacak toplarda
uyarýlarda bulundu ve dikkat edilmesini istedi.
P
El ele verin çocuklar...
Ç
orum Belediyespor’un dünki çalýþmasýndan çekilen bu görüntü geçmiþte söylediðimiz bir þarkýyý hatýrlattý. ‘El ele verin çocuklar’..... Evet bu takýmýn baþarýya
ulaþmasý için en önemli olan kadrodaki futbolcularýn elele vermesi. Bu görüntünün antrenmanda, lojmanda, sokakta, maçta kýsacasý tüm alanlarda saðlanmasý halinde baþarý gelecektir. Dileriz futbolcu kardeþlerimiz bu görüntüyü antrenman dýþýnda da yaþatýrlar ve sonucunda da Çorum’a sezon sonunda mutluluk yaþatýlar.
azar günü sahasýnda
Gaziosmanpaþaspor
ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþma ile sürdürdü. Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana grip olduklarý için
Osman Bodur ve Okan ile
adelesinde ödem oluþan
Emre katýlmadýlar.
Isýnma hareketleri
ve koþular ile baþlayan
antrenmanda daha sonra
oyun formatýnda idialý bir
çalýþma yaptýrdý. Takýmý
ikiye ayýran Ýncedal gruplarý elele tutuþturdu ve topu yere düþürmeden kafayla sektirme yaptýrdý.
Yere düþürenin kaybedeceði yarýþmayý kaptan
Nedim’in oluþturduðu takým kazandý ve çikolata
yemeye hak kazandýlar.
Bu çalýþmanýn ar-
Hitit Hentbol’de 1. lig yolunda
Amasya’da devam eden Üniversiteler 1. lige yükselme grup maçlarýnda Hitit Üniversitesi kýz ve
erkek takýmlarý gruplarýndaki ilk iki maçlarýný kazanarak yarý final oynamaya hak kazandýlar.
H
itit Üniversitesi kýz ve erkek hentbol takýmlarý 1. lige yükselme grup maçlarýnda Amasya’da ilk iki
gün maçlarýndan galibiyetle ayrýlarak yarý finale yükselmeyi garantilediler.
Amasya’da devam eden 1. lige terfi grup müsabakalarýnda Hitit Üniversitesi bayan takýmý grubundaki ilk
maçýnda Yozgat Bozok Üniversitesi önünde 41-20’lik
skorla galip gelerek iyi baþladý. Dün grubundaki ikinci
maçýnda ise Niðde Üniversitesi önünde 41-11’lik galibiyetle ayrýlan Hitit Üniversitesi bayan hentbol takýmý ya-
rý finale yükselmeyi garantiledi.
Hitit Üniversitesi erkek takýmý ise grubundaki ilk
maçýnda Bartýn Üniversitesi’ni 49-13 yenerken dün sabah ikinci maçýnda ise Mersin Üniversitesi önünde zorlu bir mücadele sonunda rakibini 30-23 yenerek ikinci
galibiyetini aldý ve yarý finale yükselmeyi garantiledi.
Bugün gruplarda üçüncü maçlar oynanacak ve
gruplarda ilk iki sýrayý alan takýmlar yarýn çaprazdan diðer gruptaki rakipleri ile finale yükselmek için karþýlaþacaklar.
dýndan ise taktik çalýþmaya geçen kýrmýzý siyahlý
takýmda Teknik Direktör
Yavuz Ýncedal karma olarak oluþturduðu kadrodan
savunma arkalarýna atýlacak uzun toplar ve isabetli pas isteklerini yeniledi.
Taktik çalýþma sýrasýnda
futbolculara zaman zaman uyarýlarda bulunan
Ýncedal, tempoyu yüksek
tutmalarýný istedi.
Futbolcularýnda oldukça istekli görüldüðü
taktik çalýþma kültür fizik
hareketleri ile sona erdi.
Belediyespor, Gaziosmanpaþaspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift kale maçla sürdürecek.
Gökhan hocaya doðum
günü kutlamasý
Çorum Belediyespor’da antrenör Gökhan Kaynak’a doðum günü sürprizi. Dün
Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan çalýþma sonunda kaleci antrenörü Cengiz Tarým
tarafýndan alýnan pasta kaptan Nedim tarafýndan 41 yaþýna giren Gökhan Kaynak’a
verildi. Kaynak, mumlarý söndürdükten sonra futbolcularýn alkýþlarý altýnda pastanýn
ilk dilimini kaptan Nedim’in ellerinden yedi. Gökhan Kaynak, doðm günü jestinden
dolayý herkese teþekkür etti.
Aþkýn Uluslararasý
antrenör oldu
Ý
Hitit Üniversitesi bayan hentbol takýmý Amasya’daki iki maçýnýda kazanarak yarý finale oynama hakký kazandý
lhan Aþkýn Uluslararasý antrenörlük belgesini aldý.
Halen büyükler milli takým antrenörü olarak görev yapan Ýlhan Aþkýn 26-30 Kasým tarihleri arasýnda Antalya’da yapýlan Avrupa Takýmlar Þampiyonasý ve Turkish
Open Turnuvasý öncesinde Avrupa Tekvando birliði tarafýndan yapýlan Antrenörlük kursuna 60 ülkeden çok
sayýda isimlerle birlikte katýlarak yazýlý ve sözlü sýnavda
baþarýlý olarak Uluslararasý antrenörlük belgesini almaya hak kazandý.
Turkish Open turnuvasýnda milli takým adýna mücadele eden iki sporcudan 73 Kg genç erkeklerde Gençlikspor’dan Hüseyin Özertekin çeyrek final maçýnda yenilerek elendi ve beþinci oldu. Bayanlar +73 Kg’da mücadele eden HE Kültürspor’dan Merve Dilekçi’de ikinci maçýný kaybederek elendi.
Tekvando Ýl Temsilcisi Mustafa Kanat, Uluslararasý antrenörlük belgesini alan Ýlhan Aþkýn’ý ve milli takýmda mücadele eden sporcularý kutladý.
Ýlhan Aþkýn Uluslararasý antrenör belgesinide aldý
PERÞEMBE 4 ARALIK 2014
www.corumhakimiyet.net
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
2015 yýlý Aþevi gýda ve
temizlik malzemeleri satýn
alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah. Hýdýrlýk
Cad. No: 63/1 Çorum
Saat: 09.30
***
Kamu Hastaneleri Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
Genel Sekreterlik ve baðlý
saðlýk tesisleri için hizmet
aracý ve hasta taþýma
araçlarý kiralama hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Çalýþma ve Ýþ
Kurumu Ýl Müdürlüðü
3 adet sürücülü araç
kiralamasý hizmet alýmý iþi.
Yer: Gülabibey Mahallesi
Cengiz Topel Caddesi
Saat: 10.00
***
10 ARALIK
YURTKUR Samsun
Bölge Müdürlüðü
16 ARALIK
T.C. Orta Karadeniz
Kalkýnma Ajansý Genel
Sekreterlik
Þoför, temizlik ve ofis
personeli hizmetleri
herkese açýk ihale usulü
ihale ile hizmet alýmý iþi.
Yer: Orta Karadeniz
Kalkýnma Ajansý Hizmet
YÝTÝK
Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki ve Teknik
Eðitim Merkezinden almýþ olduðum 2010/40 nolu
ustalýk belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Kemal ÖZ
Ahmet oðlu 1970 Mecitözü Doðumlu
(Ç.HAK:3372)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Ahmet Özer KABAKULAK
Latif oðlu 1986 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:3372)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Arif URGANCI
Mehmet oðlu 25.06.1990 Dodurga Ayva Köyü
Doðumlu
(Ç.HAK:3370)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Eren YETER
Mehmet oðlu 7/5/2001 Çorum Eðerci Köyü Doðumlu
(Ç.HAK:3369)
merkez ilçe, 1708 ada no,
5 parsel no, Ulukavak
Mahallesi’nde 6 baðýmsýz
bölümlü dairenin satýþý iþi.
Muhammen bedel:
70.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1505 ada no,
10 parsel no, Çepni Mah.
Mahalle/Mevkiinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.20-10.25
***
18 ARALIK
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
19 LE 922 plakalý, 1992
model Tofaþ-Fiat marka,
Þahin tipli, siyah renkli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 6.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
19 ARALIK
Çorum Ýl Emniyet
Müdürlüðü
Çorum Ýl Emniyet
Müdürlüðü ve baðlý
birimlerine 2015 yýlý
elektrik enerjisi alýmý iþi.
Yer: Çorum Ýl Emniyet
Müdürlüðü Hizmet binasý
3. Kat Lojistik Þube
Müdürlüðü Satýnalma
Büro Amirliði
Saat: 14.00
***
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðýna baðlý 28
elektrik abonesinin 2015
yýlý ihtiyacý için elektrik
enerjisi alýmý iþi.
Yer: Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
22 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
Ortaköy ilçe, 90 ada No,
159 Parsel No, Suyolu
Mahallesi, Ölükçül
köyünde bahçe vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
22.171,05
2. Taþýnmaz: Çorum il,
Ortaköy ilçe, 53 Ada No,
36 Parsel No, Suyolu
Mahalle/Mevkii, 1/2
hisseli arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
19 AN 872 plakalý, 1997
model Mercedes marka,
mavi, mor, lila renkli açýk
kasa kamyonun satýþý iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Kaynar Otopark ve
Yediemin Deposu
Saat: 14.00-14.10
***
5 OCAK 2015
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
2530 ada no, 870 parsel
no, Yavruturna Mahallesi,
Sülüklü Mavkii, cilt no 74,
sayfa no 7253, 1 nolu
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 65.000
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
15 OCAK
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 541
ada no, 7 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 12
baðýmsýz bölümlü daire 6
katlý binanýn 3. katýnýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
150.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
23 OCAK
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
1009 Ada No, 26 Parsel
No, Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 25
baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 75.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
12 ÞUBAT
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum Ýl, Merkez Ýlçe,
1833 Ada No, l Parsel No,
Karakeçili Mah. Tavukluk
Mevkii, 29 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel:
240.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14:00 - 14:10
***
25 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 206
Ada No, 88 Parsel No, 2
baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
150.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
Orta Ilýca’da 1000 m2, 3 katlý
tribleks, havuzu, kuyusu,
doðalgazý bulunan Villa
sahibinden satýlýktýr.
0 532 346 18 70
Satýlýk
Kýymetli Mülk
Akbank aralýðýnda zemin katý 180 m2
2. katý 180 m2 müstakil 2 katlý 8 kata
imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 541 346 18 90
KÝRALIK
VÝLLA
(Ç.HAK:3100)
KÝRALIK
DEPO
Binevler Çavdar Sitesi’nde
Tel: 0 535 401 27 95
SATILIK ARAÇLAR
* 2000 model Transporter 2.5
TDÝ City Wan 4+1 hususi.
* 2005 model Peugeot 307
X5 dizel.
0 533 736 87 87
SATILIK ÝÞYERÝ
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
TOPLANTIYA ÇAÐRI
Ovasaray Köyü Yardýmlaþma, Dayanýþma, Çevresini Koruma ve Güzelleþtirme Derneðinin iki yýlda bir
Aralýk ayý içersinde yapýlan olaðan genel kurul toplantýsý, aþaðýda belirtilen gündem maddelerini görüþmek
üzere 20/12/2014 Cumartesi günü saat 13.00 de Dernek
merkezinde yapýlacaktýr. Salt çoðunluk saðlanamadýðý
takdirde toplantý 27/12/2014 Cumartesi günü ayný saat
ve yerde yapýlacaktýr.
Üyelerimize ilanen duyurulur.
1- Açýlýþ ve yoklama
2- Divan heyeti seçi-
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasý
ve ibrasý
4- Denetim kurulu faaliyet raporunun okunmasý
ve ibrasý
5- 2013-2014 yýllarý
gelir-gider durumu (bilanço)nun okunmasý ve ibrasý
6- 2015-2016 yýllarý
tahmini bütçenin okunmasý
ve ibrasý
7- Yönetim ve denetim kurullarýnýn seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanýþ (Ç.HAK:3371)
0 542 550 96 07
ELEMAN ARANIYOR
Elektrikçi ustasý ve kalfasý alýnacaktýr.
ÖZBEK TELEFON
KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ
Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak
No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný)
0 535 502 13 27-224 04 04
SATILIK LÜKS
DAÝRELER
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
SATILIK ÖZEL
HALK OTOBÜSÜ
Mür. Tel:
0 533 515 64 51
KÝRALIK ÝÞYERÝ
Orhan ÇITAK
Dernek Baþkaný
GÜNDEM
mi
Belediye Temizlik Ýþleri Müdürlüðünün
arkasýnda kiralýk depolar.
(Ç.HAK:3355)
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 199 parsel no,
Çoraköz Mevkii Tatar
köyü merkez/ Çorum
7.800 m2
mahalle/mevkinde tarýma
uygun taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 369 parsel no,
Avlandere Mevkiinde
tarýma elveriþli taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.20-15.30
***
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
SATILIK VÝLLA
(Ç.HAK:3253)
Çorum Sosyal
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðýna baðlý 28
elektrik abonesinin 2015
yýlý ihtiyacý için elektrik
enerjisi alýmý iþi.
Yer: Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum il, merkez ilçe, 524
ada no, 27 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 3
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
140.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:2702)
2015 yýlý Aþevi ekmek
satýn alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah. Hýdýrlýk
Cad. No: 63/1 Çorum
Saat: 11.00
***
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Çorum Osmancýk
Ýçmesuyu Ýsale Hattý,
Depolar ve Arýtma Tesisi
Proje Yapýmý hizmet alýmý
iþi.
Yer: Mustafa Kemal
Mahallesi 2151/1 A Blok
No: 24 06520
Çankaya / Ankara
Saat: 15.00
***
(Ç.HAK:3334)
Çorum Sosyal
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý
167 adet demir satýþ iþi.
Muhammen bedel:
160.000
Yer: Kaynar Yediemin
Deposu / Çorum
Saat: 16.00-16.10
***
Ýþ Bankasý
yaný 680 m2
iþyeri
kiralýktýr.
(Ç.HAK:3279)
Akaryakýt satýn alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah. Hýdýrlýk
Cad. No: 63/1 Çorum
Saat: 14.00
***
TMO Çorum Þube
Müdürlüðü ve baðlý
iþyerleri ile bu iþyerleri
nezdinde ileride açýlacak
ekip ve koltuk
ambarlarýnda 2015 yýlý
döneminde hububat,
çeltik, fýndýk, haþhaþ ve
iþtigal konusuna giren tüm
ürünlerin yükleme
boþaltma iþlerinin
yaptýrýlmasýný teminen
açýk eksiltme usulü ile
ihale edilmesi iþi.
Yer: TMO Çorum Þube
Müdürlüðü Ýdare Binasý
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
25 ARALIK
Devlet Su Ýþleri 5.
(Ankara) Bölge
Müdürlüðü
(Ç.HAK:3171)
9 ARALIK
Çorum Sosyal
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý
15 ARALIK
TMO Çorum Þube
Müdürlüðü
Katyonik Polielektrolit
alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
KOSGEB Çorum ve
Samsun Hizmet Merkezi
Müdürlüklerine Özel
Güvenlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Organize Sanayi
Bölgesi Sosyal Tesisler
No: 8 Çorum
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:3172)
Mamul yemek alýmý,
daðýtýmý ve servis hizmeti
alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Rektörlüðü 3. kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Çevre ve Þehircilik
Ýl Müdürlüðü 2015 yýlý
için araç kiralama hizmet
alýmý iþi (6 araç-þoförlüyakýtsýz-12 ay süreli)
Yer: Valilik Ek Binasý 5.
Kat Ýl Kriz Merkezi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
24 ARALIK
KOSGEB Çorum Hizmet
Merkezi Müdürlüðü
(Ç.HAK:3307)
5 ARALIK
Hitit Üniversitesi Saðlýk
Kültür ve Spor Daire
Baþkanlýðý
11 ARALIK
Çorum Çevre ve Þehircilik
Ýl Müdürlüðü
Binasý - Kale Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No: 8
Ýlkadým / Samsun
Saat: 14.00
***
(Ç.HAK:3104)
2015-2016-2017 Mali
Yýllarý 36 aylýk 5 kiþilik (1
Veri Ýþletim ve
Otomasyon, 1 Teknisyen
Yardýmcýsý, 1 Bahçývan, 2
Kalorifer Yakma) hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü / Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110
Çorum
Saat: 10.00
***
Elektrik alýmý iþi.
Yer: YURTKUR Samsun
Bölge Müdürlüðü Toplantý
Salonu
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:3249)
4 ARALIK
Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
19
Mür. Tel:
0 364
213 29 04
20 PERÞEMBE 4 ARALIK 2014
www.corumhakimiyet.net
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
151
File Size
13 760 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content