close

Enter

Log in using OpenID

Atom 1 - Kimya Hocam

embedDownload
www.kimyahocam.com
ATOM BİLGİSİ – I
ÖRNEK 1
Elementlerin özelliklerini taúıyan en küçük yapıtaúı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu÷u oldu÷unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bileúik ve karıúımlar ise farklı tür atomlardan oluúur.
Bileúik oluúurken farklı tür atomlar kimyasal özelliklerini
kaybederek bir araya gelir. Karıúımlarda ise, element ya
da bileúikler özelliklerini de÷iútirmeden bir araya gelmiútir.
35
CI
17
ÇÖZÜM
Atom numarası, sembolün sol alt köúesinde yazılı olan
sayıdır.
Atom numarası = proton sayısı = 17 dir.
Kütle numarası, sembolün sol üst köúesinde yazılı olan
sayıdır.
Kütle numarası = proton sayısı (p) + nötron sayısı (n) = 35
17 + n = 35
n = 18 dir.
ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ
Atomun yapısında farklı türden birçok tanecik bulunur. Bu
taneciklerden proton, nötron ve elektronlara atomun temel
tanecikleri denir. Bu taneciklerin kütleleri ve elektriksel
yükleri aúa÷ıdaki tabloda verilmiútir.
Elektron
Kütlesi
1 akb
1 akb
1
akb
1840
Elektriksel yükü
+1
0
–1
Elektronlar dıúındaki tanecikler (proton, nötron,…) atomun
çekirdek adı verilen bölgesinde bulunur. Çekirdek, atomun en yo÷un bölgesidir ve atom kütlesi, önemli oranda
çekirdekte yo÷unlaúmıútır.
Elektronlar, çekirdek çevresinde enerji düzeyleri adı verilen uzaysal bölgelerde bulunur.
Atom çekirde÷i, protonlar nedeniyle pozitif (+) yüklüdür.
Çekirde÷in bu pozitif yüküne, çekirdek yükü adı verilir.
Çekirdek yükü, sayısal olarak atomun toplam proton sayısına eúittir.
Aynı tür elemente ait bütün atomların proton sayıları ve
çekirdek yükleri birbirine eúittir. Farklı tür elementlere
ait iki atomun proton sayısı (çekirdek yükü) aynı olamaz. Fakat kütle numarası ve nötron sayısı aynı olabilir.
Yanıt : p = 17, n = 18 dir.
www.kimyahocam.com
Tanecik türü
Proton
Nötron
atomunun proton sayısı ve nötron sayısı kaçtır?
ÖRNEK 2
Atomun yapısı ile ilgili,
I. Atomun kütlesi, proton ve nötronların kütlelerinin toplamına eúittir.
II. Çekirde÷in elektriksel yükü, proton sayısına eúittir.
III. Atom numarası, nötron sayısı ile elektron sayısının
toplamına eúittir.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
ÇÖZÜM
Atomun kütlesi, yalnızca proton ve nötronların de÷il, yapısında bulunan bütün taneciklerin kütleleri toplamına eúittir.
Çekirdek yükünü, protonların toplam pozitif yükü oluúturur.
Atom numarası, proton sayısına ve yüksüz durumdayken
elektron sayısına eúittir.
Öyleyse, I. ve III. açıklamalar yanlıú, II. açıklama do÷rudur.
Her elementin kendine özgü bir sembolünün oldu÷unu biliyoruz. Örne÷in, sodyumun sembolü Na, potasyumun
sembolü K dir.
Yanıt : Yalnız II
Elementlerin atom numarası ve kütle numarası, sembolü
ile birlikte gösterilebilir. Örne÷in, element sembolü X ise,
İZOTOP ATOMLAR
Aynı elementin atomlarının proton sayılarının farklı olamayaca÷ını belirtmiútik. Ancak aynı elementin atomlarının
nötron sayıları, dolayısı ile kütle numaraları farklı olabilir.
A
X
Z
yazılımında; Z : Atom numarası, A : Kütle numarası-
dır.
Bir elementin atom numarası, proton sayısına (çekirdek
yüküne) ve yüksüz (nötr) iken elektron sayısına eúittir.
Proton sayıları (atom numaraları) aynı, nötron sayıları
farklı olan, dolayısıyla nükleon sayıları (kütle numaraları)
da farklı olan atomlara izotop atom adı verilir.
Kütle numarası ise, proton sayısı ile nötron sayısının toplamına eúittir. Çekirdekteki proton ve nötron sayılarının
toplamına nükleon sayısı da denir.
Bugün do÷ada birçok elementin iki ya da daha çok izotopunun oldu÷u bilinmektedir.
www.kimyahocam.com
ALLOTROPLUK
Aynı elementin atomları farklı sayıda ve farklı kimyasal
ba÷larla bir araya gelerek, fiziksel özellikleri farklı olan
maddeler oluúturabilir. Örne÷in, oksijen gazı (O2) ile ozon
Örne÷in,
( ) , 13H ( 13 T ) hidrojen atomunun,
1
2
2
H, H D
1 1
1
16
17
O, O
8
8
gazı (O3) oksijen atomlarının farklı kimyasal ba÷larla ba÷-
oksijen atomunun, izotoplarıdır.
lanmasıyla oluúmuú birbirlerinin allotropu olan maddelerdir.
Grafit ve elmas, karbon (C) elementinin; kırmızı ve beyaz
fosfor, fosfor (P) elementinin; rombik ve monoklin kükürt,
kükürt (S) elementinin allotroplarıdır.
Allotrop maddelerin;
• Kimyasal ba÷ yapısı ve molekül úekilleri
• Özkütle, erime ve kaynama noktası, çözünürlük, elektriksel iletkenlik… gibi fiziksel özellikleri
• Kimyasal tepkimelere girme istekleri (kimyasal etkinlikleri)
farklıdır.
Allotroplar, baúka bir elementle birleútiklerinde aynı bileúi÷i oluúturur.
øzotop atomların,
• Kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır.
• Çekirdek yükleri (proton sayısı) aynı, nükleon sayıları
(kütle numarası) farklıdır.
• Baúka bir elementle oluúturdukları aynı tür bileúiklerin
mol kütlesi ve kütlece yüzde bileúimleri farklıdır.
Elementler, do÷ada izotoplarının karıúımı halinde bulunur.
øzotopların, do÷ada bulunma yüzdeleri genellikle birbirinden farklıdır.
İZOTON ATOMLAR
Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı atomlara izoton
atom adı verilir. øzoton atomlar farklı elementlerin atomlarıdır. Bu nedenle, izoton atomların fiziksel ve kimyasal
özellikleri farklıdır.
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİK
Örne÷in,
23
Na
11
ile
24
Mg
12
ve
39
K
19
ile
37
CI
17
atomlarının nötron sa-
İZOBAR ATOMLAR
Bazı atomların proton ve nötron sayıları farklı olmasına
karúın, nükleon sayıları (kütle numaraları) aynı olabilir. Bu
tür atomlar birbirinin izobarı olan atomlardır. øzobar atomlar farklı elementlerin atomlarıdır. Fiziksel ve kimyasal
özellikleri farklıdır.
ÖRNEK 3
X, Y ve Z elementlerinin
2n+ 4
2n+ 4
X,
Y
n+ 1
n+ 2
ve
2n+ 3
Z
n+ 1
www.kimyahocam.com
yıları eúittir. Öyle ise, bu atom çiftleri birbirinin izotonu olan
atomlardır.
Bir elementin kimyasal özelli÷ini, proton ve elektron sayıları belirler. Kimyasal özellikler, nötron sayısına ve kütle
numarasına ba÷lı de÷ildir. øki atomik taneci÷in kimyasal
özelliklerinin aynı olması için, hem proton hem de elektron
sayılarının birbirine eúit olması gerekir. Farklı element
atomlarının proton sayıları farklı oldu÷u için, kimyasal ve
fiziksel özellikleri farklıdır.
Bir elementin nötr atomu ile iyonunun elektron sayıları
farklı oldu÷u için, kimyasal özellikleri farklıdır.
ÖRNEK 4
I. Elmas ve grafitin fiziksel özellikleri aynıdır.
II.
atom-
ları ile ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) X ile Y izobardır.
B) Y ile Z izotondur.
C) X ile Z izotoptur.
D) X ile Y nin kimyasal özellikleri aynıdır.
E) Y nin nötron sayısı ile proton sayısı eúittir.
•
•
•
•
Proton sayısı
Nötron sayısı
40 +1
K
19
taneciklerinin kimyasal özellikleri ay-
nıdır.
60
Co ve 60Ni atomlarının fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır.
ÇÖZÜM
• Elmas ve grafit, karbon (C) elementinin allotroplarıdır.
Fiziksel özellikleri farklıdır.
Kütle numarası
X
n+1
n+3
2n+4
Y
n+2
n+2
2n+4
Z
n+1
n+2
2n+3
X ile Y atomlarının, proton sayıları farklı, kütle numaraları aynı oldu÷u için, X ile Y izobardır. Farklı elementlerin atomlarıdır. Kimyasal özellikleri farklıdır.
Y ile Z atomlarının, proton sayıları farklı, nötron sayıları aynı oldu÷u için, Y ile Z izotondur.
X ile Z atomlarının, proton sayıları aynı, nötron sayıları
farklı oldu÷u için, X ile Z izotoptur.
Y nin nötron sayısı ile proton sayısı eúit olup n+2 dir.
Yanıt : D
ile
Yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur?
ÇÖZÜM
Atom
III.
39
K
19
•
39
K
19
ile
40 +1
K
19
izotop atomlara ait taneciklerdir. Proton
sayıları aynı, fakat elektron sayıları farklı oldu÷undan,
kimyasal özellikleri farklıdır.
• 60Co ve 60Ni farklı elementlerin atomlarıdır. Bu nedenle, fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır.
Buna göre, I. ve II. açıklamalar yanlıú, III. açıklama do÷rudur.
Yanıt : Yalnız III
İYON KAVRAMI
Yüksüz durumdaki taneciklerde proton sayısı ile elektron
sayısı birbirine eúittir. Protonlar pozitif (+), elektronlar negatif (–) yüklü taneciklerdir.
www.kimyahocam.com
ÖRNEK 6
37 a
X iyonunun, 20 nötronu ve 18 elektronu vardır.
Proton sayısı ile elektron sayısı eúit olmayan tanecikler,
elektriksel bakımda pozitif (+) ya da negatif (–) yüklüdür.
Pozitif ya da negatif yüklü atom ya da atom gruplarına
iyon denir.
Buna göre, 37Xa iyonu ile ilgili,
• Proton sayısı, elektron sayısından fazla olan iyonlar
elektriksel olarak pozitif (+) yüklüdür. Pozitif (+) yüklü
olan bu iyonlara katyon denir.
I. Anyondur.
II. Çekirdek yükü +18 dir.
III. øyonun yükü a= –1 dir.
• Elektron sayısı, proton sayısından fazla olan iyonlar
elektriksel olarak negatif (–) yüklüdür. Negatif (–) yüklü
olan bu iyonlara anyon denir.
+
4
−3
açıklamalarından hangileri doğrudur?
ÇÖZÜM
Örne÷in, Na+, Mg+2, AI+3, NH … gibi iyonlar katyondur.
−
−
−
3
−2
−2
3
CI , OH , NO , O , CO , N , PO
−3
4
Kütle numarası = proton sayısı + nötron sayısı eúitli÷inden
… gibi iyonlar ise
37 = p + 20,
anyondur.
Proton sayısı = 17 bulunur.
• Nötr bir atomdan (+) ya da (–) yüklü iyonlar oluúurken,
atom çekirde÷inde de÷iúme olmaz. Enerji tabakalarındaki elektron sayıları de÷iúir. Buna göre, iyon haline
dönüúen bir atomun, proton ve nötron sayıları de÷iúmez. Elektron sayısı, atom hacmi, fiziksel ve kimyasal
özellikleri de÷iúir.
• Bir atom ya da iyon elektron aldı÷ında yükü (de÷erli÷i)
aldı÷ı elektron sayısı kadar azalır. Bu olaya indirgenme adı verilir. øndirgenme olayının sonunda taneci÷in
hacmi ve çapı büyür.
Mg ⎯→ Mg+2 + 2e– (Yükseltgenme)
–
F + 1e– ⎯→ F (øndirgenme)
ÖRNEK 5
Kimyasal bir olay sırasında AI atomundan, AI+3 iyonu oluúuyor.
Buna göre, bu olay sırasında AI atomundaki değişmelerle ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Nötron sayısı de÷iúmez.
B) Çapı küçülür.
C) Çekirdek yükü de÷iúir.
D) Elektron sayısı azalır.
E) Kimyasal özellikleri de÷iúir.
sayısından bir fazladır ve –1 yüklü bir iyon (anyon) dur.
Çekirdek yükü, proton sayısına eúit olup +17 dir.
Yanıt : I ve III
İZOELEKTRONİK TANECİKLER
www.kimyahocam.com
• Bir atom ya da iyon elektron verdi÷inde yükü (de÷erli÷i)
verdi÷i elektron sayısı kadar artar. Bu olaya yükseltgenme adı verilir. Yükseltgenme olayının sonunda taneci÷in hacmi ve çapı küçülür.
Elektron sayısı 18 oldu÷una göre, elektron sayısı, proton
Elektron sayısı ve elektron da÷ılımı aynı olan taneciklere
izoelektronik tanecikler denir.
Örne÷in,
olay sırasında, AI atomunun çekirde÷indeki proton sayısı
(çekirdek yükü), nötron sayısı de÷iúmez. Elektron verdi÷i
için elektron sayısı azalır ve çapı küçülür. Fiziksel ve kimyasal özellikleri de÷iúir.
Yanıt : C
Na+1,
12
Mg+2,
–1
10
Ne, 7N–3, 9F
taneciklerinin
elektron sayıları eúit olup izoelektronik taneciklerdir.
øzoelektronik taneciklerden proton sayısı fazla olanın çapı
en küçüktür.
ÖRNEK 7
37 −1
X
17
ile
40 +2
Y
20
iyonlarının elektron (e–), proton (p) ve
nötron (n) sayılarından hangileri birbirine eşittir?
A) Yalnız elektronlar
B) Yalnız protonlar
C) Yalnız nötronlar
D) Elektron ve nötronlar
E) Proton ve nötronlar
ÇÖZÜM
37 −1
X
17
iyonunda, p = 17
n = 20
e– = 18 dir.
ÇÖZÜM
AI atomu, AI+3 iyonuna dönüúürken 3 elektron verir. Bu
11
40 +2
X
20
iyonunda, p = 20
n = 20
e– = 18 dir.
O halde, her iki iyonda elektron sayısı ve nötron sayısı
eúittir.
Yanıt : D
www.kimyahocam.com
ÇÖZÜMLÜ TEST
3.
37
35
1.
A)
B)
C)
D)
E)
Atomun yapısı ile ilgili,
I. Pozitif (+) yükler çekirdekte toplanmıútır.
II. Negatif (–) yükler çekirde÷in çevresindeki enerji
seviyelerinde bulunur.
III. Atomun hacmi, çekirde÷in hacmine eúittir.
IV. Atomun kütlesi, çekirde÷in kütlesine eúittir.
Elektron sayısı
øyon çapı
Nötron sayısı
Çekirde÷inin elektriksel yükü
Proton sayısı
açıklamalarından hangileri doğrudur?
ÇÖZÜM
A) I ve II
CI elementine ait bütün atom ve iyonların atom numarası
(proton sayısı) aynıdır. CI nin atom numarasını a kabul
edelim.
D) I ve III
B) I ve IV
C) I, II ve IV
E) I, II ve III
37 +
CI
a
ÇÖZÜM
Yanıt : A
X elementinin atomları farklı sayıda ve farklı kimyasal
ba÷larla ba÷lanarak X2 ve X4 moleküllerini oluúturu-
–
çapları büyür. Öyleyse, CI iyonunun çapı, CI+ iyonunun
çapından büyüktür.
Yanıt : C
4.
7
Li
3
II.
ile izobardır.
III. Trityumdur.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
ÇÖZÜM
açıklamalarından hangileri yanlıştır?
1
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
X +1
H
1
I. Elektronu yoktur.
Buna göre, X2 ve X4 molekülleri ile ilgili,
A) Yalnız I
Nötron sayısı, proton sayısının 2 katı olan
taneciği için,
yor.
I. Fiziksel özellikleri aynıdır.
II. Birbirinin allotropudur.
III. Kimyasal etkinlikleri aynıdır.
iyonunun, proton sayısı a, elektron sayısı (a – 1),
nötron sayısı (37 – a), çekirde÷inin elektriksel yükü +a dır.
35 –
CI iyonunun, proton sayısı a, elektron sayısı (a + 1),
nötron sayısı (35 – a), çekirde÷inin elektriksel yükü +a dır.
Atomlar elektron verirse çapları küçülür, elektron alırsa
www.kimyahocam.com
Atomun çekirde÷inde pozitif (+) yüklü protonlar ve yüksüz
nötronlar bulunur. Negatif (–) yüklü elektronlar, çekirdek
çevresindeki enerji seviyelerinde bulunur.
Atomun hacmi, çekirdekten en uzakta bulunan elektronun
bulunabildi÷i noktalarla belirlenir. Çekirdek hacmi, atom
hacminden çok küçüktür.
Atomun kütlesi, çekirdekte yer alan tanecikler ve enerji
seviyelerindeki elektronların kütleleri toplamına eúittir.
Öyleyse, I. ve II. açıklamalar do÷ru, III. ve IV. açıklamalar
yanlıútır.
2.
CI+ iyonunun aşağıdaki niceliklerinden hangisi,
CI– iyonununkinden daha büyüktür?
H nin proton sayısı 1 dir. Öyleyse, nötron sayısı,
n = 1.2 = 2 dir.
Kütle numarası, X = 1 + 2 = 3 tür.
ÇÖZÜM
Aynı elemente ait atomların farklı kimyasal ba÷larla ba÷lanarak oluúturdu÷u maddelere allotrop denir (O2 ile O3,
P2 ile P4, S2 ile S8 birbirinin allotropudur).
Allotropların fiziksel özellikleri ve kimyasal etkinlikleri farklıdır. Baúka bir elementle oluúturdukları bileúiklerin kimyasal yapısı ise aynıdır. Örne÷in, H2 ile O2 ve H2 ile O3 ten
oluúturulan H2O moleküllerinin kimyasal özellikleri aynıdır.
Öyleyse, II. açıklama do÷ru, I. ve III. açıklama yanlıútır.
Yanıt : D
H+1 in elektron sayısı, proton sayısından 1 eksik oldu÷undan e = 1 – 1 = 0 dır.
Kütle numarası birbirine eúit olan farklı element atomları
3
1
izobardır. Bu nedenle, H ile
7
Li
3
izobar de÷ildir.
H atomunun bilinen izotopları,
1
2
H, H
1
1
3
1
(döteryum) ve H (trityum) dir.
Öyleyse, I. ve III. açıklamalar do÷ru, II. açıklama yanlıútır.
Yanıt : C
www.kimyahocam.com
KONU TESTİ
5.
63
Cu
29
ve
65
+2
Cu
29
tanecikleri ile ilgili, aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
1.
2a + 1 −1
X
a
A)
B)
C)
D)
E)
taneciğinin proton sayısı (p), nötron sa-
yısı (n) ve elektron sayısı (e–) ile ilgili,
I. n = e– dir.
II. n = p + 1 dir.
III. e– = p – 1 dir.
Nükleon sayıları farklıdır.
Çekirdek yükleri aynıdır.
Nötron sayıları farklıdır.
Kimyasal özellikleri aynıdır.
Elektron sayıları farklıdır.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) I ve III
2.
45 +n
X
21
ve
b
Y
−3
6.
B) Yalnız III
C) I ve II
E) II ve III
70 –2
X iyonunun nötron sayısı, elektron sayısına eúittir.
Buna göre, X atomunun proton sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
iyonlarında 18 er tane elektron bu-
A) 32
lunmaktadır.
B) 33
C) 34
D) 35
E) 36
Buna göre,
I. Y nin atom numarası (b) 21 dir.
II. X in de÷erli÷i (n) 3 tür.
III. X in nötron sayısı 24 tür.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
3.
Tanecik
X–1
Y+2
Z
Kütle numarası
35
40
37
Nötron sayısı
18
20
20
www.kimyahocam.com
7.
Atom
X
Y
Z
55
I. X ile Y izobardır.
II. Y ile Z izotoptur.
III. X ile Y nin çekirdek yapıları aynıdır.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
troniktir?
A) Yalnız I
D) I ve II
+2
A) Yalnız X
C) Yalnız Z
31
29
Kütle
numarası
56
Buna göre,
taneciği ile hem izoton hem izoelek-
–1
Nötron sayısı
Nötr X, Y ve Z atomlarının bazı nicelikleri yukarıdaki
tabloda verilmiútir.
Yukarıdaki tabloda kütle numaraları ve nötron
sayıları verilen tek atomlu taneciklerden hangileri
39 +1
T
19
Proton
sayısı
26
25
B) Yalnız Y
D) X–1 ve Z
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
E) Y+2 ve Z
4.
Nötr haldeki Br atomu elektron aldı÷ında (indirgendi÷inde) X taneci÷i, elektron verdi÷inde (yükseltgendi÷inde) Y taneci÷i oluúuyor.
8.
1
1
I. H
2 +1
1
II. D
3 −1
1
III. T
Buna göre, X ve Y tanecikleri ile ilgili, aşağıdaki
açıklamalardan hangisi doğrudur?
tanecikleri ile ilgili, aşağıdaki açıklamalardan
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
X katyondur.
Y anyondur.
X ve Y nin kimyasal özellikleri aynıdır.
X ve Y nin çapları aynıdır.
X ve Y nin çekirdek yükleri aynıdır.
Üç tanecik birbirinin izotopudur.
III. de elektron sayısı, nötron sayısına eúittir.
I. nin çekirde÷inde nötron yoktur.
I. ve II. nin kimyasal özellikleri aynıdır.
II. nin elektron sayısı sıfırdır.
9.
13. X
elementinin Y ve Z iyonlarında proton (p), nötron
(n) ve elektron (e–) sayıları arasındaki iliúki aúa÷ıdaki
gibidir.
Atomlarla ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi
yanlıştır?
A) Elementin özelli÷ini taúıyan en küçük taneciktir.
B) Çekirdek yükü, elektron sayısına eúit ise nötrdür.
C) Proton sayısı, elektron sayısından fazla ise katyondur.
D) Nükleon sayısı, proton sayısı ile nötron sayısının
toplamına eúittir.
E) øyon haline geçerken proton sayısı de÷iúir.
19 −1 23 +1 24 +2
X ,
Y ,
Z
9
11
12
10.
Y : p = n > e–
ve
Z : n = e– > p
Buna göre, Y ve Z iyonları ile ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Y katyondur.
Z anyondur.
Nükleon sayıları farklıdır.
øyon çapları aynıdır.
Çekirdek yükleri aynıdır.
iyonlarının aşağıdaki nice-
liklerinden hangisi eşit değildir?
14.
Y+1 iyonunun elektron ve nötron sayısı
Z+2 iyonunun proton ve nötron sayısı
Y+1 ve Z+2 iyonlarının nötron sayısı
X–1 ve Y+1 iyonlarının elektron sayısı
X–1 iyonunun elektron ve nötron sayısı
11. Bir atomlu negatif (–) yüklü iyonlar ile ilgili,
I. Ametal iyonlarıdır.
II. Proton sayıları, elektron sayılarından azdır.
III. Anyon olarak adlandırılırlar.
ile
b + 2 −1
Y
a +1
iyonlarının,
niceliklerinden hangileri aynıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
15. Aşağıdakilerin hangisinde verilen iki tanecik aynı
elemente aittir?
açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
b −1
X
a −1
I. Elektron sayısı
II. Nötron sayısı
III. Tanecik çapı
www.kimyahocam.com
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
øzoton iki atom
Elektron sayısı eúit olan anyon ve katyon
øzotop iki atom
Elektron sayısı eúit olan nötr atom ve iyon
øzobar iki atom
12. Aşağıdaki iyonlardan hangisinin temel tanecikleri
arasında, n = e– > p ilişkisi vardır?
(n=nötron sayısı, p=proton sayısı, e–=elektron sayısı)
A)
35 −1
CI
17
B)
D)
1.C
2.E
32 −2
S
16
39 +1
K
19
3.B
4.E
C)
E)
5.D
31 −3
P
15
7.A
iyonunun elektron sayısı,
A) +4
8.D
n–2
Y atomunun elekt-
ron sayısına eúittir.
Buna göre, X iyonunun değerliği (a) aşağıdakilerden hangisidir?
40
Ca+2
20
6.C
16. nXa
9.E
10.A
B) +2
11.E
12.A
C) +1
13.D
D) –2
14.B
15.C
E) –4
16.B
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
3 119 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content