close

Enter

Log in using OpenID

2013 Faaliyet Raporu - Portal

embedDownload
İÇİNDEKİLER
GENEL BİLGİLER .............................................................................................................. 4
A- MISYON VE VIZYON ............................................................................................................4
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ..............................................................................4
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ................................................................................................6
1. Fiziksel Yapı ......................................................................................................................6
2. Örgüt Yapısı ................................................................................................................... 10
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ......................................................................................... 14
4. İnsan Kaynakları ............................................................................................................ 17
5. Sunulan Hizmetler .......................................................................................................... 21
6. Yönetim ve İç Kontrol ..................................................................................................... 85
IAMAÇ VE HEDEFLER ..................................................................................................... 94
III.
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ....................................... 102
A. MALİ BİLGİLER............................................................................................................ 102
1. Bütçe Uygulama Sonuçları .......................................................................................... 102
2. Mali Denetim Sonuçları ................................................................................................ 113
A. PERFORMANS BİLGİLERİ .............................................................................................. 115
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri .............................................................................................. 115
IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ............................... 137
A. Güçlü Yönler ..................................................................................................................... 137
B. Zayıf Yönler ...................................................................................................................... 138
C. Fırsatlar ............................................................................................................................ 139
D. Tehditler............................................................................................................................ 139
V-ÖNERİ VE TEDBİRLER ........................................................................................................ 141
I-
1
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1 Üniversite Kampüs Alanları ............................................................................................................ 7
Tablo 2 Eğitim Alanları Derslikler ............................................................................................................... 7
Tablo 3 Kantin Kafeterya Sayı ve Alanı....................................................................................................... 8
Tablo 4 Yemekhane Sayı ve Alanı ............................................................................................................... 8
Tablo 5 Lojman Sayı ve Alanı ...................................................................................................................... 8
Tablo 6 Spor Tesisi Sayı ve Alanı ................................................................................................................ 8
Tablo 7 Öğrenci Kulüpleri Sayısı ve Alanı .................................................................................................. 8
Tablo 8 Toplantı ve Konferans Salonları...................................................................................................... 8
Tablo 9 Çalışma Salonu ve Seminer Odası .................................................................................................. 8
Tablo 10 Akademik Personel Hizmet Alanları ............................................................................................. 8
Tablo 11 İdari Personel Hizmet Alanları ...................................................................................................... 8
Tablo 12 Ambar Sayı ve Alanı ..................................................................................................................... 9
Tablo 13 Arşiv Sayı ve Alanı ....................................................................................................................... 9
Tablo 14 Atölye Sayı ve Alanı ..................................................................................................................... 9
Tablo 15 Üniversitemiz Taşıt Sayısı ve Modelleri ....................................................................................... 9
Tablo 16 Abone Olunan Veri Tabanları ..................................................................................................... 14
Tablo 17 Serbest Veri Tabanları ................................................................................................................. 14
Tablo 18 Deneme Amaçlı Veri Tabanları .................................................................................................. 15
Tablo 19 Bilgisayar Sayısı.......................................................................................................................... 15
Tablo 20 Diğer Teknolojik Donanımlar ..................................................................................................... 15
Tablo 21 Kütüphane Koleksiyonu .............................................................................................................. 16
Tablo 22 Akademik ve İdari Personel Sayısının Gelişimi (Toplam Kadro) ............................................... 17
Tablo 23 Akademik Personel Sayısının Yıllar İtibari ile Dağılımı ............................................................. 17
Tablo 24 Yabancı Uyruklu Akademik Personel ......................................................................................... 17
Tablo 25 Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel ........................................................ 18
Tablo 26 Başka Üniversitelerden Görevlendirilen Akademik Personel ..................................................... 19
Tablo 27 Akademik Personelin Yaş Ortalaması ......................................................................................... 19
Tablo 28 Kadroların Doluluk Oranına Göre İdari Personel........................................................................ 19
Tablo 29 İdari Personelin Eğitim Durumu ................................................................................................. 19
Tablo 30 İdari Personelin Hizmet Süresi .................................................................................................... 20
Tablo 31 İdari Personel Yaş İtibariyle Dağılımı ......................................................................................... 20
Tablo 32 Araştırma ve Uygulama Merkezlerimiz ...................................................................................... 51
Tablo 33 Sürekli Eğitim Merkezi Tarafından Düzenlenen Kurslar ............................................................ 52
Tablo 34 2013 Yılı Öğrenci Sayıları .......................................................................................................... 87
Tablo 35 Yabancı Dilde Eğitim Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısı /Oranı
.................................................................................................................................................................... 88
Tablo 36 2012-2013 Öğretim Yılında Kayıt Yapan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Dağılımı ... 88
Tablo 37 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Fakülte/Yüksekokul Mezun Sayıları (1) .................................. 89
Tablo 38 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Mezun Sayıları ................. 90
Tablo 39 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Meslek Yüksekokulu Mezun Sayıları ...................................... 91
Tablo 40 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Mezun Sayıları ......................................................................... 91
Tablo 41 Yatay Geçi ile Üniversitemize Gelen, Üniversitemizden Ayrılan Öğrenci Sayısı ...................... 92
Tablo 42 Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle Üniversitemizden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı .................... 93
Tablo 43 Öğrenci Sayısının Gelişimi ......................................................................................................... 93
Tablo 44 Açılması Öngörülen Yeni Enstitü ve Yüksek Lisans/Doktora Programları ................................ 96
Tablo 45 Açılması Öngörülen Yeni Fakülte ve Yüksekokul Programları .................................................. 96
Tablo 46 Açılması Öngörülen Birim/Bölüm/Program/Anabilim Dalları ................................................... 97
Tablo 47 Fırat Üniversitesinin Bütçe Gelirlerinin Yıllara Göre Gelişimi ................................................ 102
Tablo 48 2013 Bütçe Gerçekleşme Tablosu ............................................................................................. 103
Tablo 49 Üniversitemiz Birimlerinin 2013 Yılı İçerisinde Yapmış Oldukları Bütçe Giderleri Tutarları ve
Evrak Sayıları ........................................................................................................................................... 104
Tablo 50 Bütçe Giderleri .......................................................................................................................... 105
Tablo 51 2013 Yılı Ödenek Durumu ........................................................................................................ 105
Tablo 52 Personel Giderleri...................................................................................................................... 105
Tablo 53 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri.................................................................. 106
Tablo 54 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ................................................................................................. 106
Tablo 55 Cari Transferler ......................................................................................................................... 107
Tablo 56 Sermaye Giderleri ..................................................................................................................... 107
2
Tablo 57 Üniversitemiz 2013 Yılı Bütçe Gelirleri Kesin Hesap İcmali ................................................... 108
Tablo 58 2013 Yılı Proje Uygulamaları ................................................................................................... 109
Tablo 59 Genel Yatırım Uygulama Durumu ............................................................................................ 109
Tablo 60 Projeye İlişkin Harcamaların Bütçe Tertipleri Bazında Dağılımı ............................................. 112
Tablo 61 2013 Yılından Denetimi Yapılan Süreçler ve 2014 Yılına Sarkan Çalışmalar ......................... 113
Tablo 62 Denetim Programı Gerçekleşme Durumu ................................................................................. 114
Tablo 63 01.01.2013 – 31.12.2013 Tarihleri Arasında Muayene ve Tedavi Edilen Hasta Sayısı ............ 115
Tablo 64 01 Ocak -31 Aralık 2013 Tarihleri Arasında Teknik Gezi, Tanıtım, Kültürel, Sosyal ve Eğitim
Amaçlı Faaliyetlere Katılan Öğrencilerimize Sağlanan Finansman ......................................................... 116
Tablo 65 2013 Yılında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında gerçekleştirilen Faaliyetler
.................................................................................................................................................................. 117
Tablo 66 Üniversitemiz Birimlerinin 2013 Yılında İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar
.................................................................................................................................................................. 128
Tablo 67 Üniversitemiz Birimlerinin 2013 Yılında İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar
.................................................................................................................................................................. 129
Tablo 68 2013 Yılında Gelen TÜBİTAK Projeleri .................................................................................. 130
Tablo 69 2013 Yılında Devam Eden Projeler........................................................................................... 131
Tablo 70 2013 Proje Performansı ............................................................................................................. 132
Tablo 71 TÜBİTAK-ARDEP Projelerinin Dağılımı ................................................................................ 133
Tablo 72 TEYDEB Projelerinin Dağılımı ................................................................................................ 133
Tablo 73 Uluslararası Projelerin Dağılımı ................................................................................................ 134
Tablo 74 2013 Yılı Proje Sayıları ve Destek Miktarları ........................................................................... 134
Tablo 75 Bilimsel Araştırma Proje Sayısı ................................................................................................ 135
Tablo 76 2013 Yılında Görev Yapan Harcama Yetkilileri Listesi ........................................................... 142
3
GENEL BİLGİLER
I-
A- MISYON VE VIZYON
Misyon
Fırat Üniversitesinin misyonu; öğrenen örgüt kültürü içerisinde eğitim ve araştırma
alanlarında etkili stratejileri kullanarak Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı, insani
değerlere saygılı, araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici bireyler yetiştirmek; yerel, ulusal
ve uluslararası anlamda teknoloji ve bilim üretmektir.
Vizyon
Üniversitemizin vizyonu; kaliteden ödün vermeden, verimliliği esas alarak, çağın
teknolojisini kullanan, ilgi alanlarında öncülük eden, sürekli gelişmeyi hedefleyen,
şeffaflığı ve katılımcılığı ilke edinen “BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ” olmaktır.
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Yetki, Fırat Üniversitesinin kuruluşu 11 Nisan 1975 tarih ve 1873 sayılı kanunla
kurulmuştur. 2547, 2809, 3389 ve 3337 sayılı kanunlarla bugünkü yapısına
kavuşmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda
Üniversitelerin
görev
ve
sorumlulukları
açıklanmıştır.
Türkiye
Cumhuriyeti
Anayasası’nın 130 uncu maddesinde bu görevler:
 Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin
ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli
düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak,
ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel
kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla
kurulur.
 Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre kazanç amacına yönelik olmamak şartı
ile vakıflar tarafından Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim
kurumları kurulabilir.
 Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.
 Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel
araştırma ve yayında bulunabilirler. Ancak bu yetki, Devletin varlığı ve
bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde
faaliyette bulunma serbestliği vermez.
4
 Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi altında
olup güvenlik hizmetleri Devletçe sağlanır.
 Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca,
dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır.
 Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları; Yükseköğretim
Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca
her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar.
 Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve
onaylandıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına sunulur ve merkezi yönetim
bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tâbi tutularak yürürlüğe
konulur ve denetlenir.
 Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların
seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim
ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri,
unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme,
üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile
ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak
harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, malî
işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası
ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve
öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine
göre yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı
malî kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir.
 Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, malî ve idarî konuları
dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik
yönlerinden Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada
belirtilen hükümlere tâbidir, denilmektedir.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde Yükseköğretim Kurulunun
görevleri olarak:
 Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde,
toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve
ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım
ve danışmanlık yapmak,
5
 Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde
kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile
Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda,
ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
 Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim
verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
 Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve
tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,
 Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve
gelişmesini ilgilendiren sorunlarını diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu
kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu
yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca
istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini
bildirmek,
 Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim
hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
 Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek
elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak; sanayi,
tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı
sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak,
bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici
önerilerde bulunmak,
 Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
 Yükseköğretimin
uygulamalı
yapılmasına
ait
eğitim-öğretim
esaslarını
geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu
faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1. Fiziksel Yapı
Üniversitemiz, Rektörlük ve Mühendislik Fakültesi Kampüsleri ile birlikte sekiz
üniteden oluşmaktadır.
Rektörlük Kampüsü, hazine adına tapulu ve üniversitemize tahsisli 4.395.714,53
2
m ’lik alan ile kamulaştırılarak Üniversitemiz adına tescil edilen 744.570,02 m2 olmak
üzere toplam 5.140.284,55 m2; Mühendislik Fakültesi Kampüsü ise hazine adına tapulu
6
ve Üniversitemize tahsisli 885.210,79 m2 yüzölçümündeki alanlar üzerine kurulmuştur.
Üniversitemize bağlı Araştırma ve Uygulama Çiftliği iki ünite halinde; Kesik Köprü’de
6.229.243 m2 ve Yurtbaşı’nda 711.914 m2 yüzölçümündeki arazi üzerinde faaliyetlerine
devam etmektedir. Sivrice Cevizdere’de ise 4.285 m2’lik alan üzerine Üniversitemiz
Eğitim ve Dinlenme Tesisleri kurulmuştur. Harmantepe-Cip Barajı’nda 17.500 m2
yüzölçümündeki arazi üzerine, Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi’ne bağlı Su
Ürünleri Tesisleri bulunmaktadır. Üniversitemiz Fırat Tıp Merkezi, 30.000 m2’lik bir
alan üzerine kurulu olup 1998 yılında hizmete sunularak Elazığ’a ve Doğu Anadolu
Bölgesi’ne sağlık hizmeti vermektedir.
Üniversitemizde akademik ve idari personel için toplam 333 daireden oluşan lojman
bulunmaktadır. Mevcut lojmanların; 166 adedi Rektörlük, 156 adedi Mühendislik
Kampüsündedir 11 adet lojman Keban ilçesinde bulunmaktadır.
Tablo 1 Üniversite Kampüs Alanları
İl Merkezinde Bulunan Kampüsler
Toplam Büyüklük
REKTÖRLÜK
Mülkiyet Durumu
Üniversite Mülkiyeti
Hazineden Tahsisli
744.570,02
4.395.714,53
5.140.284,55
MÜHENDİSLİK
885.210,79
885.210,79
KESİKKÖPRÜ
6.229.243
6.229.243
YURTBAŞI
711.914
711.914
CİP KÖYÜ
17.500
17.500
TOPLAM
12.984.152,34
744.570,02
12.239.582,32
İlçelerde Bulunan Kampüsler
Toplam Büyüklük
Mülkiyet Durumu
Üniversite Mülkiyeti
Hazineden Tahsisli
KOVANCILAR
78.026,37
78.026,37
KARAKOÇAN
30.000,00
30.000,00
BASKİL
224.133
224.133
KEBAN
21.329
21.329
353.488,37
21.329,00
TOPLAM
332.159,37
Tablo 2 Eğitim Alanları Derslikler
EĞİTİM ALANI
0-50
51-75
76-100
101-150
151-250
ANFİ
28
11
12
8
2
SINIF
250
41
46
26
0
BİLGİSAYAR LAB.
42
7
0
0
0
DİĞER LAB.
207
11
7
14
1
TOPLAM
527
70
65
48
3
7
Tablo 3 Kantin Kafeterya Sayı ve Alanı
KANTİN/KAFETERYA
Sayı
Alan (m2)
50
5587
Tablo 4 Yemekhane Sayı ve Alanı
Alan (m2)
YEMEKHANE
6459
Tablo 5 Lojman Sayı ve Alanı
Alan (m2)
48244
1237
49481
Sayı (adet)
322
11
333
MERKEZ KAMPÜS
KEBAN MYO
TOPLAM
Tablo 6 Spor Tesisi Sayı ve Alanı
Sayı (adet)
Alan (m2)
KAPALI SPOR TESİSLERİ
3
2800
AÇIK SPOR TESİLERİ
7
27000
Sayı (adet)
Alan (m2)
73
490
Tablo 7 Öğrenci Kulüpleri Sayısı ve Alanı
ÖĞRENCI KULÜPLERI
Tablo 8 Toplantı ve Konferans Salonları
0-50
51-75
76-100
TOPLANTI SALONU
25
4
KONFERANS SALONU
5
4
3
TOPLAM
30
8
3
101-150
151-250
250 ve üzeri
7
3
7
3
151-250
250 ve üzeri
1
1
Tablo 9 Çalışma Salonu ve Seminer Odası
0-50
ÇALIŞMA SALONU
2
SEMİNER ODASI
10
TOPLAM
12
51-75
76-100
101-150
Tablo 10 Akademik Personel Hizmet Alanları
Sayı (adet)
Alan (m2)
Kullanan Kişi Sayısı
ÇALIŞMA ODASI
899
18177
1575
TOPLAM
899
18177
1575
Sayı (adet)
Alan (m2)
Kullanan Kişi Sayısı
SİSTEM ODASI
1
70
3
TEKNİK SERVİS
1
21
5
Tablo 11 İdari Personel Hizmet Alanları
SERVİS
102
3137
652
ÇALIŞMA ODASI
237
4163,5
790
TOPLAM
341
7391,5
1450
8
Tablo 12 Ambar Sayı ve Alanı
AMBAR
Sayı (adet)
Alan (m2)
41
1483
Sayı (adet)
Alan (m2)
44
1267,5
Sayı (adet)
Alan (m2)
51
13853
Tablo 13 Arşiv Sayı ve Alanı
ARŞİV
Tablo 14 Atölye Sayı ve Alanı
ATÖLYE
Tablo 15 Üniversitemiz Taşıt Sayısı ve Modelleri
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
MODEL
2001
2009
2012
1993
2002
2002
2002
1993
1993
1990
1990
1992
1997
2008
2002
2003
2012
2005
2001
2012
1992
1992
1993
1993
2000
2003
2012
1985
1993
1998
1992
2000
2008
2008
2012
2002
2012
2003
2012
2009
1992
2009
2000
2013
2000
2002
2013
MARKA VE TİPİ
Mercedes
Audi
Fiat Linea
Opel Vectra
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
131 Şahin
131 Şahin
Renault STW
Renault STW
Renault STW
Toyota Corolla
Renault Megane STW
Ford Minibüs
Ford Minibüs
Mercedes Minibüs
Ford Minibüs
Ford Ambulans
Ford Ambulans
Dodge Çift Kabin Pikap
Dodge Çift Kabin Pikap
Fargo Pikap
Dodge Pikap
Dodge Pikap
Ford Çift Kabin Pikap
Toyota pikap
Mercedes Otobüs
Mercedes Otobüs
Mıtsubıshı Prenses Otobüs
Isuzu Otobüs
Iveco Otobüs
Isuzu Turkuaz Otobüs
Isuzu Turkuaz Otobüs
Iveco Sultan Otobüs
Isuzu Kamyon
Isuzu Damperli Kamyon
BMC Temizlik Aracı
Iveco Platform
Ford Cargo İtfaiye
Ford Cargo Su Tankeri
Ford Cargo Arazöz
Hidromek Kepçe
Hidromek Kepçe
MF Traktör
MF Traktör
Erkunt Traktör
9
GÖREV YERİ
Rektörlük (Makam)
Rektörlük (Makam)
Rektör Yrd. (Makam)
Araç işletme
Araç işletme
Araç işletme
Araç işletme
Bilgi İşlem Dai. Bşk.
Araç işletme
Güvenlik (Çiftlik)
Marangozhane
Elektrik işleri
İletişim Fakültesi
Hastane
Araç işletme
Araç işletme
Araç işletme
Hastane
Hastane
Hastane
Üniversite evi
Isı merkezi
Sıhhi tesisat atölyesi
Araç işletme
Araç işletme
Vet. Fak. Çiftlik
Araç işletme
Araç işletme
Araç işletme
Araç işletme
Araç işletme
Araç işletme
Araç işletme
Araç işletme
Araç işletme
Araç işletme
Araç işletme
Araç işletme
Araç işletme
Araç işletme
Çiçek sera
Çiçek sera
Çiçek sera
Çiçek sera
Çiçek sera
Çiçek sera
Çiçek sera
2. Örgüt Yapısı
Fırat Üniversitesi’nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı yasa hükümlerine göre
belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve
Üniversite Yönetim Kuruludur.
Rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün
çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek altı aday arasından
Yükseköğretim Kurulunca belirlenen üç aday içinden Cumhurbaşkanınca dört yıl süre
ile atanır. İki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversitenin tüzel kişiliğini
temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine
yardım etmek üzere üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör
yardımcısı olarak seçer. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı
yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör,
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Görevleri:
 Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının
kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara
bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
 Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim,
bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi
vermek,
 Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı
birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini
aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,
 Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli
öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya
bunlara yeni görevler vermek,
 Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve
denetim görevini yapmak.
Senato, rektörün başkanlığında; rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden
fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü,
konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerinden oluşur. Senato,
üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Görevleri:
 Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin
esasları hakkında karar almak,
10
 Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak
veya görüş bildirmek,
 Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan
üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
 Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara
bağlamak,
 Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte
kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
 Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının
kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
 Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek.
Üniversite Yönetim Kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye
bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafınca dört yıl
için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde
rektöre yardımcı bir organ olarak işlev görmektedir. Görevleri:
 Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında,
belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
 Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı
birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını
incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
 Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,
 Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak
itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.
Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıda açıklanmıştır.
Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur.
Dekan, rektörün önereceği üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından
yükseköğretim kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Görevleri:
 Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak
ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
 Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi
hakkında rektöre rapor vermek,
 Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe
bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü
aldıktan sonra rektörlüğe sunmak.
11
 Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve
denetim görevini yapmak
Yetki ve sorumlulukları, fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin
rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik
önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında,
eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde
yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve
kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede
sorumludur.
Enstitü Organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim
Kurulundan oluşur.
Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul
Yönetim Kurulundan oluşur.
Yüksekokul ve Enstitü Müdürü; enstitü ve yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili
fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde
bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.
Yüksekokul ve enstitü müdürü dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul ve enstitü
bakımından yerine getirir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre Dekan, Yüksekokul
ve Enstitü Müdürü “Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst
yöneticisi harcama yetkilisidir.” hükmü gereğince harcama yetkilisidir.
Rektörlük İdari Yönetim; genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire
başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’na tabi memurlar ve diğer görevlilerden müteşekkildir. Her
fakültede dekana bağlı olarak bir fakülte sekreteri, enstitü ve yüksekokullarda da enstitü
veya yüksekokul sekreteri bulunmaktadır. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim
dalı ve bilim dalı olarak; enstitüler ise fakülte ve lisans eğitimi veren yüksekokullardaki
bölümler itibariyle anabilim dalları olarak yapılanır.
12
13
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Tablo 16 Abone Olunan Veri Tabanları
Science Direct
Web of Science
Wiley-Blackwell
American Chemical Society
Taylor & Francis
Springer Link
IEEE-IEL (ULAKBİM Ulusal Lisans Anlaşması ile)
EBRARY - Elektronik Kitap Veritabanı
ULAKBİM Veritabanları (Serbest Erişim)
Engineering Village 2 (EV2)
BMJ Online Journals
OVID LWW-Lippincott Williams and Wilkins Total Acc
EBSCOhost Veri Tabanlari
ProQuest Digital Dissertations & Thesis Full Text
iThenticate
Scopus
SciVal-Elsevier B.V.
TÜRKİYE ATIF DİZİNİ
The Journal of Urology
ASME Digital Library
Tablo 17 Serbest Veri Tabanları
Elseviere Scirus
Free Medical Journals
MEDLINE / PubMed - NLM
NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM
Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı- ULAKBİM
Tıp Veri Tabanı - ULAKBİM
TOXLINE - NLM
Türkiye Makaleler Bibliyografyası
YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİ
ITU Dergileri
Google Scholar
Devlet Arşivleri Gen. Müd. Kataloğu
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
EconTURK
Mühendislik Medical ve Temel Bilimler Veri Tabanı
Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT)
TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı (TDPVT)
TÜİK
14
Tablo 18 Deneme Amaçlı Veri Tabanları
Elsevier - Clinical Key
İdealonline Süreli Yayın Veritabanı
e-Duke Books Scholarly Collection
Encyclopaedia of the Qu'ran
ProQuest Religion and Philosophy (Index Islamicus, PQ Religion, The Philosopher’s Index)
PQ Business Package (ABI Complete, Banking Information Source, Accounting and Tax)
Muhasebe hizmetlerinde Maliye Bakanlığı’na ait Say2000i ve Kamu Bilgi
Sistemi (KBS) bütçe işlemlerinde yine Maliye Bakanlığı’na ait e-bütçe, yatırımlarla
ilgili Kalkınma Bakanlığı’na ait Kamu Yatırımları, TÜBİTAK’la ilgili işlemlerde ise
TTS programları kullanılmaktadır.
Üniversitemizde bu programlar dışında taşınır programları, öğrenci otomasyonu,
hastane otomasyonu da kullanılmaktadır.
Tablo 19 Bilgisayar Sayısı
Sayı (adet)
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
4277
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
266
TOPLAM
4543
Tablo 20 Diğer Teknolojik Donanımlar
Sıra No
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Adı
Sayı (adet)
Projeksiyon
Slayt Makinesi
Barkot Okuyucu
Baskı Makinesi
Fotokopi Makinesi
Belgegeçer (Faks)
Fotoğraf Makinesi
Kamera
Televizyon
Tarayıcı
Müzik Seti
Mikroskop
DVD Oynatıcı
476
49
73
14
87
47
45
99
148
151
17
391
33
15
Tablo 21 Kütüphane Koleksiyonu
CİNSİ
1
KİTAP
2
SÜRELİ YAYINLAR
3
4
5
MİKTARI/ADET
100333
996
Türkçe dergiler
644
Yabancı dergiler
352
e - dergiler
24
Ulusal Gazeteler
-
Yerel Gazeteler
-
VERİTABANI
24
104
Abone
24
Deneme
60
Serbest
20
TEZLER
3613
Sosyal Bilimler
1175
Fen Bilimleri
1900
Sağlık Bilimleri
418
Eğitim Bilimleri
120
NADİR ESERLER
1265
Yazma kitaplar
70
Basma kitaplar
1195
6
CD-DVD
720+46=766
7
DİSKET
-
8
KASET
-
9
PlLAK
-
10
SLAYT
-
11
VİDEOKASET
-
12
MAKARALI TEYP BANDI
-
Ayrıca tüm akademik personel ve öğrencilerimizin faydalandıkları çeşitli yazılım
kaynakları bulunmaktadır. Bunlar; Kurumsal İçerik Yönetim Sistemi, Öğrenci İşleri
Otomasyonu, Akademik Personel Bilgi Sistemi, e-Belge Yönetim Sistemi, On-line
Sınav Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Microsoft Kampus Lisansı Hizmeti,
Kurumsal Antivirüs hizmeti olarak sayılabilmektedir.
16
4. İnsan Kaynakları
Tablo 22 Akademik ve İdari Personel Sayısının Gelişimi (Toplam Kadro)
YIL
SÖZLEŞMELİ
4/B
4/C
PERSONEL KAPSAMINDA
KAPSAMINDA
(AKADEMİK SÖZLEŞMELİ
GEÇİCİ
2547 34. Md.)
PERSONEL
PERSONEL
AKADEMİK SÜREKLİ
KADROSU
İŞÇİ
MEMUR
KADROSU
TOPLAM
2005
1.867
1.974
15
1
3.857
2006
1.867
2.004
15
1
3.887
2007
1.880
1.967
15
2
3.864
2008
1.715
1.952
15
3
3.685
2009
1.798
2.002
15
3
98
3.916
2010
1.703
2.062
14
3
148
3.930
2011
1.833
2.062
9
3
148
4.055
2012
1.833
2.082
14
3
148
15
4.095
2013
1934
2582
7
6
21
15
4565
Tablo 23 Akademik Personel Sayısının Yıllar İtibari ile Dağılımı
2010 YILI
AÇIKLAMA
2011 YILI
KADROLARIN
DOLULUK ORANINA
GÖRE
KADROLARIN DOLULUK
ORANINA GÖRE
DOLU
BOŞ
TOPLAM
PROFESÖR
216
37
253
DOÇENT
178
37
YRD. DOÇENT
328
ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
OKUTMAN
ÇEVİRİCİ
EĞİTİM VE
ÖĞRT. PLAN.
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
UZMAN
TOPLAM
BOŞ
TOPLAM
244
26
270
215
176
67
107
435
332
85
18
103
70
3
0
2012 YILI
2013 YILI
KADROLARIN DOLULUK
ORANINA GÖRE
KADROLARIN
DOLULUK ORANINA
GÖRE
BOŞ
TOPLAM
DOLU
BOŞ
TOPLAM
270
15
285
264
91
355
243
186
57
243
201
47
248
103
435
339
96
435
346
97
443
97
6
103
101
2
103
97
20
117
73
74
14
88
81
12
93
81
22
103
2
2
0
2
2
0
2
2
0
2
2
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
613
266
879
551
328
879
606
273
879
560
307
867
31
10
41
36
5
41
28
13
41
26
20
39
1.521
481
2.002
1.510
552
2.062
1.611
471
2.082
1575
507
2582
DOLU
DOLU
Tablo 24 Yabancı Uyruklu Akademik Personel
Unvan
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Okutman
Çevirici
Eğitim-Öğretim Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Uzman
Toplam
Geldiği Ülke
Gürcistan (1)
--Azerbaycan (1)
Suriye (3)
AmerikaBir.Dev. (1)
----6
17
Çalıştığı Bölüm
Devlet Konservatuarı
--İnsani ve Sosyal Bil.Fak.
İlahiyat Fakültesi
Yabancı Diller Yük.Ok.
-----
Tablo 25 Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel
Bağlı Olduğu Bölüm
Unvan
Görevlendirildiği Üniversite
Profesör
Veteriner Fak.(1)
Bitlis Eren Üniversitesi
Profesör
İnsani ve Sos. Bil. Fak. (1)
Ardahan Üniversitesi
Profesör
Profesör
Profesör
İnsani ve Sos. Bil. Fak. (1)
Tıp Fakültesi (1)
Bitlis Eren Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Profesör
Fen Fak. (1)
Veteriner Fak. (1)
Bitlis Eren Üniversitesi
Tunceli Üniversitesi
Profesör
Profesör
Fen Fak. (1)
Veteriner Fak. (1)
Muş Alparslan Mal. Ün.
Giresun Üniversitesi
Profesör
Profesör
Eğitim Fakültesi(1)
Mevlana Üniversitesi
Fen Fakültesi(1)
Tıp Fakültesi(2)
Uşak Üniversitesi
Sağlık Bakanlığı
Doçent
Veteriner Fakültesi(1)
Mühendislik Fakültesi (1)
İnönü Üniversitesi
Melikşah Üniversitesi
Doçent
Eğitim Fakültesi(1)
İstanbul Üniversitesi
Öğretim Görevlisi
Okutman
---
---
Çevirici
Eğitim Öğretim Planlamacısı
---
---
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Mühendislik Fakültesi (2)
İletişim Fakültesi (2)
O.D.T.Ü.
Ankara Üniversitesi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Eğitim Fakültesi (1)
O.D.T.Ü.
Fen Fakültesi (1)
İletişim Fakültesi (1)
Ankara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Fen Fakültesi (1)
İnsani ve Sos. Bil. Fak. (1)
Selçuk Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
İnsani ve Sos. Bil. Fak. (1)
Onsekiz Mart Üni.
Veteriner Fakültesi (1)
Eğitim Fakültesi (1)
Ankara Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Beden Eğt. ve Sp. Y.O. (1)
Beden Eğt. ve Sp. Y.O. (1)
Gazi Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Profesör
Profesör
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Toplam
30
18
Tablo 26 Başka Üniversitelerden Görevlendirilen Akademik Personel
Unvan
Çalıştığı Bölüm
Geldiği Üniversite
Profesör
Profesör
Profesör
Doçent
--Yrd. Doçent
--Öğretim Görevlisi
--Okutman
--Çevirici
--Eğitim Öğretim Planlamacısı
--Araştırma Görevlisi
Veteriner Fak. (1)
Mustafa Kemal Üni.
Araştırma Görevlisi
Mühendislik Fak. (3)
Dicle Üni.
Araştırma Görevlisi
Fen Fak.(1)
Çankırı Karatekin Ü.
Araştırma Görevlisi
Su Ürünleri Fak. (2)
Tunceli Üni.
Araştırma Görevlisi
Fen Fakültesi (2)
Bitlis Eren Üni.
Araştırma Görevlisi
Fen Fakültesi (1)
Adıyaman Üni.
Araştırma Görevlisi
Veteriner Fakültesi (1)
Dicle Üniversitesi
Araştırma Görevlisi
Mühendislik Fak. (2)
Bingöl Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata
Araştırma Görevlisi
Mühendislik Fak. (1)
Üniversitesi
Araştırma Görevlisi
Tıp Fakültesi (1)
Yüzüncü Yıl Üni.
Araştırma Görevlisi
Tıp Fakültesi (1)
Kafkas Üniversitesi
Araştırma Görevlisi
Eğitim Fakültesi (1)
Bartın Üniversitesi
Araştırma Görevlisi
Eğitim Fakültesi (1)
Hakkari Üniversitesi
Araştırma Görevlisi
Mühendislik Fakültesi (1)
Ardahan Üniversitesi
Araştırma Görevlisi
Mimarlık Fakültesi (1)
Bitlis Üniversitesi
Toplam
20
Tablo 27 Akademik Personelin Yaş Ortalaması
21-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
Kişi Sayısı
Yüzde
104
340
6,60
36-40 Yaş
51- Üzeri
226
41-50 Yaş
417
14,35
26,48
14,60
258
21,59
16,38
230
Tablo 28 Kadroların Doluluk Oranına Göre İdari Personel
Dolu
Boş
Toplam
Genel İdari Hizmetler
665
254
919
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
467
138
605
Teknik Hizmetleri Sınıfı
164
33
197
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı
0
3
3
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.
3
1
4
Yardımcı Hizmetler
151
55
206
Toplam
1450
484
1934
Tablo 29 İdari Personelin Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı
Yüzde
77
331
410
602
30
5,31
22,83
28,28
41,52
2,07
19
Tablo 30 İdari Personelin Hizmet Süresi
1 – 3 Yıl
4 – 6 Yıl
Kişi Sayısı
Yüzde
7 – 10 Yıl
11 – 15 Yıl
170
239
305
197
16 – 20 Yıl
289
11,72
16,48
21,03
13,59
19,93
17,24
36-40 Yaş
51- Üzeri
18,62
Tablo 31 İdari Personel Yaş İtibariyle Dağılımı
21-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
Kişi Sayısı
106
208
161
217
41-50 Yaş
488
Yüzde
7,31
14,34
11,10
14,97
33,66
20
21 - Üzeri
250
270
5. Sunulan Hizmetler
5.1. Eğitim Hizmetleri
FAKÜLTELER
TIP FAKÜLTESİ
Fırat Üniversitesi bünyesinde bir Tıp Fakültesi açılması konusunda ilk girişimler,
Üniversiteden Kalkınma Bakanlığı’na gönderilen 21 Nisan 1972 tarih ve 14/753 sayılı
yazı ile başlamıştır. Kalkınma Bakanlığı, Fırat Üniversitesinde Sağlık Bilimleri
Fakültesinin açılmasının 25 Mayıs 1972 tarih ve 2.5.6.3.2.72-3940 sayılı yazısı ile
uygun gördüğünü belirtmiş ve bu Fakültenin esasının “Tıp” olacağı kaydedilmiştir.
Çalışmalara bir süre ara verildikten sonra, Üniversite Senatosu’nun Tıp Fakültesinin
açılması ile ilgili 7 Ocak 1976 tarihli ve 9 sayılı kararı ve gerekçeli raporu Milli Eğitim
Bakanlığı ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı
Yükseköğretim Genel Müdürlüğü’nün 20 Eylül 1976 tarih ve 030-15/30198 sayılı
yazılarıyla bildirilen Fırat Üniversitesine bağlı olarak bir Tıp Fakültesinin açılması
kararı üzerine kuruluş çalışmalarına hız verilmiştir.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yayımına kadar bu girişimler sürdürülmüş,
bundan sonra 41 sayılı K.H.K. ile Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 1983-1984 öğretim
yılında 106 öğrenci ile Elazığ’da eğitime başlamıştır. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan bir protokol ile de yaklaşık
21
200 yataklı Doğum Hastanesi, Fırat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine
dönüştürülerek Tıp Fakültesinin eğitim ve öğretim hizmetlerine tahsis edilmiştir.
Tıp Fakültesi kendi binasında eğitime 31.12.1995 tarihinde başlamıştır. Fakültemiz
mevcut binalarına ek olarak 07.10.2009 tarihinde inşasına başlanan bina 26.12.2011
tarihinde tamamlanarak kullanıma sunulmuştur. Fakültemizin yeni yapılan ek binası ile
birlikte 75 adet akademik personel bürosu, 32 adet idari personel büro ve servis odası,
400 kişilik konferans salonu, 180 kişilik kütüphane/okuma salonu, 1 adet çok amaçlı
toplantı salonu, 6 adet 142 kişilik amfi, 5 adet öğrenci ve mikroskopi laboratuvarı, 47
adet anabilim dalı araştırma laboratuvarı, 10 adet seminer odası, 2 adet soğuk oda, 3
adet ambar, 5 adet arşiv, yönetim kurulu odası, toplantı salonu ve kantini ile brüt genel
kullanım alanı 21.430 m2’ye çıkarılmıştır.
Fakültemizde hali hazırda 45 Anabilim Dalı, 36 Bilim Dalı, 70 Profesör, 49 doçent,
42 Yardımcı Doçent, 250 Araştırma Görevlisi ve 759 öğrenci bulunmaktadır. Mart 2013
tarihi itibariyle Fakültemizde 1019 ihtisasını tamamlayan uzman 1952 mezun olan
öğrenci mevcuttur.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir sağlık merkezi olma kimliğini yıllardır taşıyan
fakültemizin bölgemiz insanına ve Türk Tıbbına artan bir heyecanla hizmet ve Avrupa
Birliği Standartlarında eğitim veren Tıp Fakültelerinden biri olmasını hedeflemekteyiz.
Sağlık Bakanlığı’nın ve Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi’nin Tıp Fakültelerinde
okutulacak ortak çekirdek eğitim programı fakültemizin bütün sınıflarında sürekli
yenilenmek kaydıyla hayata geçirilmiş ve geçirilmeye devam edilecektir. Eğitimimizin
başarısında teorik ve pratik dersler sonucu kazandırılan bilgi ve becerilerin yanı sıra; bu
kutsal mesleğin onuruna yakışır davranışların, altı yıllık bir zaman sürecinde mezun
olacak öğrencilerimize yansıtılması amaçlanmaktadır.
Fakültemiz bünyesinde bulunan anabilim dallarına bağlı bilim dallarının sayılarının
arttırılarak geliştirilmesi ve bütün anabilim dalları için yeterli öğretim üyesi temini de
ana hedeflerimiz arasındadır.
Bu çerçevede; hedeflerimizin gerçekleşmesi için stratejik planımızda yer alan
misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uyumlu kaliteli bir tıp eğitimi verilmesine
gayret gösterilmektedir.
22
VETERİNER FAKÜLTESİ
Elazığ'da bir Veteriner Fakültesinin kurulmasına ilişkin ilk resmi başvuru 3 Şubat
1967 tarihinde yapılmıştır. Elazığ Valiliği tarafından Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne
yapılan bu başvuru, Veteriner Fakültesi Profesörler Kurulunda görüşülmüş; konuyla
ilgili araştırma yapmak üzere bir komisyon kurularak, Elazığ'a gönderilmesine karar
verilmiştir. Komisyonun incelemelerini içeren rapor doğrultusunda, Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Profesörler Kurulunun 27 Nisan 1967 tarih ve 82 sayılı kararı
uyarınca, Elazığ'da bir Veteriner Fakültesi kurulması uygun görülmüştür. Bu karar,
Ankara Üniversitesi Senatosunun 13 Haziran 1967 tarihli toplantısında onaylanarak
kabul edilmiştir. Kararın Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmasının ardından, Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Profesörler Kurulu'nun 3 Kasım 1967 tarihli
toplantısında, Prof. Dr. Mustafa Temizer Elazığ Veteriner Fakültesi Dekanlığına, Prof.
Dr. Satı Baran ile Prof. Dr. Hayrettin Anteplioğlu ise bu Fakültenin senatörlüklerine
seçilmişlerdir. Bu dönemden sonra gerekli işlemlerin tamamlanması için çalışmalar
yoğun biçimde sürdürülmüş; 14 Nisan 1970 tarihinde kabul edilen Kadro Kanun
Tasarısı, 22 Nisan 1970 tarih ve 13478 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Aynı
yıl eğitim-öğretim için gerekli hazırlıklar tamamlanarak 7 Kasım 1970 tarihinde,
dönemin Başbakanı ve bazı Bakanların da katıldığı törenle Fakülte açılmıştır.
23
Elazığ Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisine ait Temel Bilimler
Bölümünde, 3 oda ve bir derslikten oluşan Fakültede, 1 profesör, 1 doçent, 11 öğretim
yardımcısı ve 65 öğrenci ile öğretime başlanmıştır. Fakültenin bugün eğitim-öğretim
verdiği binanın temeli 1972 yılında atılmış; bu bina 1978 yılında tamamlanmıştır.
Elazığ Veteriner Fakültesinde eğitim öğretim, 1975 yılına kadar Ankara Üniversitesine
bağlı olarak sürdürülmüş; 11 Nisan 1975 tarih ve 1873 sayılı yasayla Fırat
Üniversitesinin kurulmasından sonra, aynı yasanın 2'nci maddesi uyarınca Fırat
Üniversitesine bağlanmıştır.
Fakültemizden bugüne
kadar 3816 Veteriner Hekim
mezun olmuş,
bu
meslektaşlarımızın başarılı çalışmaları, ülkemiz hayvancılık sektörünün gelişmesine
önemli katkılar sağlamıştır. 7-13 Mayıs 2007 tarihlerinde fakültemiz veteriner hekimlik
eğitimi ve kalitesini yükseltmek için Avrupa Birliği ülkelerinde temel veteriner
hekimliği eğitimini düzenleyen direktifleri (78 /1026 ve 78 /1027 /EEC ) yürüten
Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) tarafından belirlenen uzmanlar
grubunca, kurumsal akreditasyon ziyareti geçirmiştir. Akreditasyon, “Kurumlar veya
programlar için belirlenen minimum gereksinimlerin karşılanması, kurumlar arası
işbirliğinin güçlendirilmesi, uyumun ve kalite güvencesinin sağlanması” anlamına
gelmekte ve Avrupa Birliği düzeyinde veteriner eğitiminde kıyaslanabilir düzeyde
yüksek bir standardın sağlanması ile diplomaların ve mesleki niteliklerin tanınması,
uluslararası serbest dolaşımın sağlanması ve Bologna kriterlerinin sürdürülmesi amacını
taşımaktadır. Yapılan ziyaret sonunda EAEVE uzmanlarınca, fakültemiz müfredatının
Avrupa Veteriner Fakültelerinin eğitim programlarındaki derslerin başlıkları ve
kompozisyonları yönünden farklı olmadığı ancak özellikle öğrenci başına düşen otopsi
ve küçük hayvan muayene sayılarının az olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca teknik ve
destek personelimizin yetersiz olduğu bildirilmiştir. Uzmanlar grubu tarafından
hazırlanan raporda belirtilen birinci derecedeki eksikliklerin bir kısmı belirlenen süre
içerisinde giderilmiştir. Fakültemiz 29-30 Kasım 2011’de tekrar EAEVE uzmanları
tarafından ziyaret edilmiştir. Yapılan değişiklikler çok olumlu karşılanmıştır.
1 Aralık 2011’ de elimize ulaşan raporlarında şartlı olarak Fakültemizin EAEVE’ye
girişi kabul edildiği bildirilmiştir. Raporda nekropsi sayısının arttırılmasıyla ilgili tek
şart öne sürülmüştür. Bu eksikliğin bildirilmesinden sonra alt yapı projesiyle uygun
laboratuvarlar ve nekropsi salonu yapılmış ve nekropsi sayısı alt yapının
geliştirilmesiyle birlikte arttırılmıştır.
24
Nekropsilerin yanı sıra biyopsi materyalleri ve alınan doku örneklerinin laboratuvar
incelenmesi yapılmaktadır. Ayrıca ziyaret öncesi nekropsi salonuna soğuk oda
yaptırılmıştır.
Fakültemiz EAEVE tarafından 12-13 Haziran 2013 tarihinde bir ziyaret daha
geçirmiştir. Ziyaret çerçevesinde başta nekropsi ünitesi olmak üzere eğitimle ilgili
uygulanan her şey detaylı bir şekilde anlatılmış ve ilgili laboratuvarlar gezilerek
gelişmeler yerinde gösterilmiştir. Nekropsi salonunda heyetle birlikte öğrencilerimiz
nekropsiye katılmış ve öğrencilerimizin bu konudaki becerileri uygulamalı olarak
gösterilmiştir. Bunun yanında Hayvan Hastanesi ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ziyaret
neticesinde 30 Ekim 2013 tarihinde ECOVE (Members of The European Committee on
Veterinary Education) toplantısında Fakültemizin tam akreditasyonu onaylanmıştır.
Fakültemizin 2012 yılında hazırlanan faaliyet raporunda öngördüğümüz gibi 2013
yılında EAEVE tam akreditasyonunun gerçekleşmesi ile Türkiye’deki Veteriner
Fakülteleri arasında Fakültemiz ayrı bir konum kazanmıştır. EAEVE akreditasyonunun
sürekliliğinin sağlanması noktasında, ayrıca fakültemizin bilimsel ve sosyal alanlarda
ulusal ve uluslararası düzeyde çok daha iyi yerlere getirme çabamız devam edecektir.
FEN FAKÜLTESİ
Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi 1873 sayılı kanunla 0l Nisan 1975 tarihinde
kurulmuştur. Fen Fakültesi Kurulu, ilk toplantısını 22.10.1975 tarihinde yapmıştır. Bu
toplantıda Fen Fakültesinde; Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik, Yer
Bilimleri ve Gök Bilimleri Bölümlerinin açılmasına karar verilmiştir.
25
Fen Fakültesi, 1975-1976 öğretim yılında Matematik Bölümüne öğrenci alımıyla
eğitim-öğretime başlamıştır. Kimya Bölümünün, Kimya Mühendisliği olarak, Biyoloji
Bölümünün ise Botanik ve Zooloji olmak üzere iki kürsü halinde açılması ön
görülmüştür. Fizik Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri, 1977-1978 eğitimöğretim yılında açılmıştır. Biyoloji Bölümünün 04 Nisan 1978’de Botanik ve Zooloji
Bölümleri halinde ikiye ayrılması sonucu Fen Fakültesi; Botanik, Matematik, Zooloji,
Fizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği olmak üzere altı
bölüm ile öğretime devam etmiştir.
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanun ile
Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleşerek “Fen-Edebiyat Fakültesi”ne dönüştürülmüştür.
Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Kimya ve Fizik Bölümleri açılmış, ancak daha önce
Fen Fakültesi bünyesinde bulunan Fizik Mühendisliği Bölümü kapatılmış, Jeoloji
Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümleri Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır.
2005-2006 eğitim-öğretim yılında İstatistik Bölümü 40 öğrenci
ile öğretime
başlamıştır.
11 Mart 2010 tarih ve 27518 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 2010/175 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Üniversitemiz bünyesinde
bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılarak yerine Fen Fakültesi ile İnsani ve Sosyal
Bilimler Fakültesi kurulmuştur.
Bugün itibariyle Fakültemiz Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik
bölümleri olmak üzere toplam 5 (beş) bölüm halinde öğretim faaliyetini sürdürmektedir.
Bununla birlikte mevcut bölümlerimize ilave olarak Aktüerya Bilimleri bölümü açık
olup, ileri yıllarda eğitim ve öğretime başlayacaktır.
26
İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1873 sayılı kanunla 0l Nisan 1975
tarihinde kurulmuştur. Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu ilk toplantısını 05.12.1975
tarihinde yapmıştır. Bu toplantıda Edebiyat Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümünün açılmasına karar verilmiştir.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile öğretime başlayan Edebiyat Fakültesinde
1976-1977 eğitim-öğretim yılında Antropoloji Bölümü açılmış, 25 Şubat 1980
tarihinde de bu fakültenin: Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Coğrafya, Eski Ön
Asya Dilleri, Kütüphanecilik, Tarih, Toplum Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı ile
Yabancı Diller Bölümleri olmak üzere on bölümden oluşmasına karar verilmiştir.
Tarih Bölümünün 1980-1981 eğitim-öğretim yılında açılarak 20 öğrenci ile
öğretime başlaması üzerine Edebiyat Fakültesi, Antropoloji, Tarih ve Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümleri olmak üzere üç bölüm ile öğretime devam etmiştir.
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanun ile
Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleşerek “Fen-Edebiyat Fakültesi”ne dönüştürülmüştür.
Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Antropoloji Bölümünün adı da Sosyoloji Bölümü
olarak değiştirilmiştir. 1990 yılında Fakültemizde Coğrafya Bölümü açılmıştır. 20052006 Eğitim-Öğretim Yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 30 öğrenci ile
öğretime başlamıştır.
27
11 Mart 2010 tarih ve 27518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 2010/175 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Üniversitemiz bünyesinde
bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılarak yerine Fen Fakültesi ile İnsani ve Sosyal
Bilimler Fakültesi kurulmuştur.
Bugün itibariyle Fakültemiz; Batı Dilleri ve Edebiyatları, Coğrafya, Sosyoloji,
Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri olmak üzere toplam 5 bölüm halinde öğretim
faaliyetini sürdürmektedir. Arkeoloji, Sanat Tarihi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları ile
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümleri açık olup ileri yıllarda eğitim ve
öğretime başlayacaktır.
Bununla birlikte Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerini faal hale getirmek için
çalışmalarımız sürerken diğer yandan Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünü açmak
için YÖK nezdinde girişimlere başlanılmıştır.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 1959 yılında Elazığ’da bir teknik okul
açılması öngörülmüş ve bu teklif 1967 yılında 7475 sayılı kanunla gerçekleştirilerek
Elazığ Yüksek Teknik Okulu, 1966-1967 öğretim yılında İnşaat ve Makine
Mühendisliği bölümlerine alınan 77 öğrencinin İstanbul’da Yıldız Teknik Okulu’nda
öğrenime başlaması ile faaliyete geçmiştir. Teknik Okul, 1967-1968 öğretim yılında
Elazığ’da kendi binalarını açmış ve 1969 yılında çıkarılan 1184 sayılı kanunla, Elazığ
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (EDMMA)’ne dönüştürülmüştür.
EDMMA ilk mezunlarını 1970–1971 öğretim yılı sonunda vermiştir. Daha önce
faaliyete geçen iki bölüme ek olarak Elektrik Mühendisliği Bölümü de aynı yıl
açılmıştır.
28
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda
öngörülen amaç ve temel ilkelere uygun, Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Kimya,
Jeoloji, Bilgisayar, Çevre, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Biyo ve Mektronik
bölümleri ile ülkemizdeki teknik eleman ihtiyacını karşılamada önemli katkıda
bulunmakta, bölümlerde yürütülmekte olan araştırma faaliyetleri ile mühendislik
uygulamalarında karşılaşılan sorunlara çözümler araştırılmakta, düzenlenen konferans,
seminer ve sempozyumlarla mühendislik alanlarındaki teknik ve bilimsel gelişmelere
yol göstermektedir. Aynı zamanda gelecekte ihtiyaç duyulacak öğretim üyesi açığını
karşılamak amacıyla, lisansüstü düzeyde öğretim faaliyetlerinde bulunmakta ve ayrıca
yöreden gelen talepleri dikkate alarak, uygulamada yardımcı olmaktadır.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Fakültemizin kuruluşu ile ilgili çalışmalar 1976 yılına kadar uzanmaktadır. 1976
yılında Fırat Üniversitesinin aldığı bir kararla üniversiteye bağlı bir Balıkçılık
Fakültesinin açılması kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda açılması kararlaştırılan
Balıkçılık Fakültesi 22/06/1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Su
Ürünleri Yüksekokuluna, 11/07/1992 tarihinde 3837 Sayılı Kanun ile fakülteye
dönüştürülmüştür. Su Ürünleri Fakültesi mezunlarına, 28/04/1986 tarih ve 36-11 Sayılı
Üniversitelerarası Kurul Kararı ile Su Ürünleri Mühendisi Unvanı verilmiştir.
Fakültemiz 3 bölüm 7 anabilim dalı olarak teşkilatlanmıştır. Öğrenim süresi dört
yıl olan fakültemizin temel amacı, sektörün talep ettiği standartlarda en son bilgilerle
donatılmış, teknikler ve beceriler kazandırılmış Su Ürünleri Mühendisliği’nin
gerektirdiği formasyona sahip mühendisler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda,
öğrencilerimizi bireysel öğrenme ve tasarım yetenekleri gelişmiş ve sorun çözme
becerisi kazanmış bireyler olarak hayata hazırlamaktayız.
29
Fakültemiz mezunları Su Ürünleri Mühendisi olarak özel sektörde, Tarım
Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi
birimlerde görev almaktadırlar.
Fakültemizin diğer amacı bölgemizdeki su kaynakları ve su ürünleriyle ilgili
bilimsel araştırmalar yürütmektir. Bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerindeki su kaynaklarının balıkçılık ve turizm açısından sürdürülebilir
kullanımının sağlanabilmesiyle ilgili projeler gerçekleştirilmektedir. Bu bölgedeki
göllerin ve akarsuların su kalite özellikleri, verimlilikleri ve su ürünleri yetiştiriciliği
açısından uygunlukları araştırılmaktadır. Öğrencilerimizin iş bulma imkânlarını
arttırmak için dalgıçlık ve HACCP kursları düzenlenmekte ve öğrencilerimize kaptanlık
sertifikası kazandırmaya yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Bölgemizde büyük ölçüde
ihmal edilmiş olan su ürünleri sektörünün gelişimine katkıda bulunması fakültemizin
önemli amaçları arasında yer almaktadır.
Fakültemizde teorik derslerin yanında uygulamalı derslere de yer verilmektedir.
Uygulamalar fakültemize bağlı Cip Balık Üretim Tesisi ile DSİ 9.Bölge Müdürlüğü
Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nün üretim tesislerinde yapılmaktadır. Cip Balık
Üretim Tesisinde araştırma amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. Su İhtiyacı Cip Gölet’inde
ve tesisteki 3 kuyudan temin edilmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile
Üniversitemiz arasında yapılan protokol ile DSİ Keban Su Ürünler işletme Müdürlüğü
üretim tesisinde alabalık, aynalı sazan, yayın ve ot balığı üretimi yapılmaktadır. Tesiste
üretilen balıkların ihtiyaç fazlası, üniversitemiz döner sermayesinde çevredeki üretim
tesislerine satılmaktadır. Böylece çevredeki üreticilere destek ve döner sermaye aracılığı
ile üniversitemize maddi kaynak sağlanmaktadır. 2013 yılında bu amaçla döner
sermayeye gelir sağlanmamıştır.
Bu amaçlar doğrultusunda hedefimiz, ulusal ve uluslararası eğitim-öğretimde,
bilimde ve sektörel ölçekte ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan danışmanlık,
araştırma ve yayınları ile geleceğin şekillenmesinde rol alan lider bir fakülte olmaktır.
30
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Teknik Eğitim Fakültesi, 19.11.1982 tarih ve 220/5880 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile Üniversitemizin 4. Fakültesi olarak kurulmuştur. Fakültemizin amacı, Mesleki
Teknik Ortaöğretim Kurumlarında görev yapacak teknik öğretmenlerin yanı sıra
sanayide istihdam edilecek uygulama becerisi yüksek teknik elemanlar yetiştirmektir.
Fakültemiz, ülke ve bölge öncelikleri dikkate alınarak 1983-1984 öğretim yılında,
Makine Öğretmenliği, Metal Öğretmenliği ve Yapı Öğretmenliği programlarına öğrenci
alarak eğitim-öğretime başlamıştır. 1992 yılında Elektronik Bilgisayar Öğretmenliği ve
Eğitim Bilimleri Bölümü, 1994 yılında Elektrik Öğretmenliği bölümlerinin açılması ile
birlikte bölüm sayısı 6’ya ulaşmıştır. Fakültemizde; 6 bölüm ve bu bölümlere bağlı 25
anabilim dalı mevcut olup, 8 öğretmenlik programında eğitim-öğretim hizmeti
verilmektedir.
Bakanlar Kurulunun 02.11.2009 tarih ve 2009/15546 sayılı kararı ile 2010
yılından itibaren öğrenci alımı durdurulan Fakültemizde halen 724 öğrenci eğitim ve
öğretimlerini sürdürmektedirler.
31
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Üniversitemiz bünyesinde 13.11.2009 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. 2013 yılı
içinde Fakülte bünyesinde Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji
ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Adli Bilişim
Mühendisliği
Bölümü,
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Bölümü
ve
İnşaat
Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır. Birbirleri ile doğrudan ve dolaylı ilişki içinde
olan bu bölümler, günümüzün en geçerli ve gözde mühendislik dallarıdır.
Fakültemize bağlı bölümlerde lisans eğitimi dört yıldır. Bölümlerde ilk iki yıl,
ağırlıklı olarak temel mühendislik derslerinin verildiği bir program uygulanır. Meslek
derslerinin ağırlık kazandığı üçüncü yıldan itibaren ise öğrenciler, kendi seçtikleri branş
altında lisans eğitimlerine devam ederler.
32
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinin kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın
22.08.1997 tarih ve 22354 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı
Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 09.09.1997 tarihinde
kararlaştırılmış (Karar Sayısı: 97/9930) ve bu kararın 19.09.1997 tarihinde 23115 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanması ile resmen kurulmuştur. Eğitim Fakültesi bünyesinde
İlköğretim Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Bölümü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü ile Orta
Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümleri bulunmaktadır. Sınıf öğretmenliği
Programına
1998–1999
öğretim
yılından
itibaren
birinci
öğretimde,
Türkçe
Öğretmenliğine, Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine, Fen Bilgisi Öğretmenliğine 2001–
2002 öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci öğretimde, Resim-İş Öğretmenliğine
2004–2005 öğretim yılından itibaren birinci öğretimde, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliğine 2004–2005 öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci
öğretimde, İlköğretim Matematik öğretmenliğine 2006–2007 öğretim yılından itibaren
birinci öğretimde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğine 2008-2009 öğretim
yılından itibaren birinci öğretimde, 2010-2011 öğretim yılından itibaren de ikinci
öğretimde, Okul Öncesi Öğretmenliğine 2008-2009 öğretim yılından itibaren birinci
öğretimde öğrenci alınmaya başlanmıştır. Fakültede Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkçe
33
Eğitimi ve İlköğretim (Fen Bilgisi) Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora
Programlarına, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Eğitimi, İlköğretim Matematik
Eğitimi ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Programlarına öğrenci alınmaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.01.2010
tarih ve B.30.0.EÖB.000.00.03-02.10-374-02992 sayılı yazısı doğrultusunda 2010-2011
eğitim-öğretim yılından itibaren Pedagojik Formasyon Eğitimi verilmektedir. Eğitim
Fakültesi A ve B Blok olmak üzere iki ayrı binada eğitim-öğretim faaliyetlerini
sürdürmektedir.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
03/07/1993 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmasına karar verilen Fırat
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu’nun 14/02/1994
tarihli toplantısında 2809 sayılı kanunun 6.maddesi uyarınca faaliyete geçmesi kabul
edilmiş ve 21/07/1994 tarihinde Yükseköğretim Kurulu tarafından dekan atanmasıyla
fiilen faaliyete geçmiştir. İlk defa 1994-1995 öğretim yılında 54 öğrenci alarak eğitimöğretime başlamış ve ilk mezunlarını 1998-1999 yılında vermiştir. Fakültemiz Fırat
Üniversitesi Mühendislik kampüsünde eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Fakültemiz
ÖSYM sınavı ile Türkçe-Sosyal (TS) puanına göre öğrenci almaktadır.
2010-2011 eğitim öğretim döneminde ikili öğretime başlanmış ve Arapça
Hazırlık Sınıfı açılmıştır. 2011-2012 eğitim öğretim döneminde de Uzaktan Eğitim
kapsamında İlahiyat Lisans Tamamlama Programına (ILITAM) 300 öğrenci ile
başlanmış 2013-2014 eğitim döneminde eklenen öğrenci sayısıyla birlikte 768 öğrenci
miktarına ulaşmıştır.
İlahiyat Fakültesinde Temel İslam Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri
Bölümü, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Bölümü (İDKAB) olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. İDKAB bölümü hariç diğer
bölümler anabilim dalları, akademik ve idari yapılanma bakımından olup lisans
seviyesinde bölümleşme yoktur. İlahiyat Fakültesi bölümü öğrencileri hazırlık sınıfı
34
okumak zorundadırlar. Fakültemizin Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü ile Temel İslam
Bilimleri Bölümlerinin yüksek lisans ve doktora programları açıktır. İslam Tarihi ve
Sanatları bölümünde yüksek lisans eğitimi yapılmaktadır. Kütüphane yayınları olarak
5986 adet kitap bulunmaktadır.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 15.02.2009 tarihli
Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Bölümü,
Ekonometri Bölümü, İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, Maliye Bölümü, Sağlık İdaresi
Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyal Hizmet Bölümü, Teknoloji ve Bilgi
Yönetimi Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Fakültemizde bulunmaktadır.
Fakültemiz Öğretim Elemanları tarafından gerçekleştirilen hizmetler arasında
Lisans ve Yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim, üniversitemiz içerisinde bulunan
Fakülte Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında ders vermek üzere görevlendirmeler
ile kamu kurum ve kuruluşları için danışmanlık sınavı jüri üyeliği ve Üniversitemiz
FUSEM ile birlikte çeşitli sertifika programları vermek üzere kurslar sayılmaktadır.
35
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 19.09.1997 tarih ve 23115 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 97/9930 sayılı kararı ile kurulmuştur.
Temeli 1991’lere dayanan Fırat Televizyonu birimi, öğrencilerimizin radyotelevizyon ve sinema alanındaki çalışmalarına büyük destek sağlamakta ve bu imkânlar
sayesinde
öğrencilerimiz,
kuramsal
çalışmalarını
uygulama
yaparak
pekiştirebilmektedir. Fakültemize en son teknoloji ürünü olan bazı yeni malzemelerin
alımı işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, öğrencilerimiz modern cihazlarla tanışmış
ve dijital teknolojinin ürünleri üzerinde eğitim ve öğretimlerini sürdürmüşlerdir.
Fırat Televizyonu, Elazığ’da yerel bağlamda yayın yapan görsel ve yazılı
medyanın zenginliği ve birbirleri ile rekabetleri sayesinde, öğrencilerimiz boş
zamanlarında söz konusu bu kurum ve kuruluşlara giderek uygulamalı çalışmalara
katılabilmekte ve bunun sonucu olarak da mezun olmadan, ileride kendilerini bekleyen
gerçeklerle erken tanışma fırsatı bulmaktadırlar. Elazığ’da medya alanındaki bu
potansiyeli iyi değerlendiren öğrencilerimiz, diğer taraftan Fakültemiz bünyesinde
çıkarılan “Fırat Haber“ isimli gazetenin hazırlanmasında 2013-2014 eğitim öğretim
döneminde Gazetecilik bölümünün hem birinci öğretim hem de ikinci öğretim de
açılmasıyla daha kaliteli hizmet vermektedir.
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülkesini seven, laik ve çağdaş düşünceler
ışığında Türkiye’yi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartmak için mücadele etmekten
36
bıkmayan ve Fırat Üniversitesi misyonunu her yerde en iyi biçimde temsil eden gençleri
yetiştirmek için verdiğimiz çabaların meyvelerini mezunlarımızı vermekle aldık. Bu
çabalar gelecek dönemde de devam edecektir.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
26/9/2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye
bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır. Mimarlık Fakültemizin
2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenci alınabilmesi için çalışmalar devam
etmektedir.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Fırat Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kurulması;
Millî Eğitim Bakanlığının 11/9/2013 tarihli ve 2416916 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983
tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
7/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
YÜKSEKOKULLARIMIZ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Fırat Üniversitesi bünyesinde 1991-1992 Eğitim-Öğretim yılında bir bölüm 30
öğrenci ile faaliyetine başlayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz, 2012-2013
Eğitim-Öğretim yılında üç bölüm ve toplam 887 öğrencisiyle faaliyetine devam
etmektedir. Rekreasyon Bölümü I. ve II. Öğretim Programları açılmış ancak fizik alan
yetersiz oluşundan öğrenci alınmamıştır.
Eğitim-öğretim faaliyetlerini başarıyla yürüten Yüksekokulumuz yüklenmiş
olduğu yüksek sorumluluk çerçevesinde eğitim alanında görev yapan donanımlı ve
çağdaş elemanlar yetiştirdiği gibi bunun yanı sıra, Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda
çeşitli branşlarda başarılı sporcular da yetiştirmiştir.
37
Yüksekokulumuzun öğrencileri, teorik ve uygulamalı derslerini açık-kapalı
toplam 16.000 metrekareyi bulan bir alanda yapmaktadırlar.
Uygulamalı dersler kapsamında, spor branşları faaliyetlerinin icra edildiği 8 adet
branş salonu (Judo, Tekwando, Boks, Jimnastik ve Güreş, Masa Tenisi, Bilek Güreşi ve
Masaj, Step-Aerobik) ve Futbol, Atletizm ve ilgili branşlara hizmet veren bir adet çim
sahamız mevcuttur.
Spor ve Eğitim alanında gelişen teknoloji ve alt yapı yeniliklerini yakından takip
etme zorunluluğuna bağlı olarak bazı derslerin uygulamaları özel teşebbüs ve kamuya
ait tesislerden mali imkânlar ölçüsünde yapılmaktadır (Kayak, yüzme gibi).
Yüksekokulumuz 2013 yılından itibaren “Spor Bilimleri Fakültesi” ne dönüşme
kapsamında hazırlıklarını tamamlamıştır.. Bu bağlamda yüksekokulumuz Dünyadaki
gelişmelere açık öğrendiğini yaşama geçiren, paylaşan ve örnek bir kurum olarak
gelişmesine devam edecektir.
DEVLET KONSERVATUVARI
Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde ilk olarak açılan Türk
Musikisi Temel Bilimler Bölümünün adı 07.01.2009 tarihinde Yükseköğretim Yürütme
Kurulu tarafından Temel Bilimler Bölümü olarak değiştirilmiş bu bölüm bünyesinde
Türk Halk Müziği Anasanat Dalı ve Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı olmak üzere iki
Anasanat Dalının kurulmasına karar verilmiştir. Bölümde halen 83 öğrenci eğitimöğretim görmektedir.
Yine Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 12.08.2009 tarihli kararıyla
Konservatuvarımız bünyesinde Halkoyunları Bölümü açılmış ve böylece bölüm sayımız
ikiye çıkmıştır. Ancak uygun bir binanın olmayışı, öğretim elemanı eksikliği vb. gibi
hususlardan dolayı bu bölüme henüz öğrenci alımı yapılamamış dolayısıyla da eğitimöğretime başlanamamıştır.
38
2009-2010 eğitim
öğretim
yılında Konservatuvar öğretim
üyelerinden
müteşekkil bir kadroyla Sosyal Bilimler Enstitüsü-Müzik Anabilim Dalında Tezli
Yüksek Lisans Programı açılmış ve programa aynı yıl 10 öğrenci alınarak lisansüstü
eğitim-öğretime başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda da bu programa öğrenci alımı
yapılmış ve yaklaşık olarak 40 civarında öğrenciden 5 adet öğrenci Yüksek Lisans
eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur.
2008-2009 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde yine Sosyal Bilimler Enstitüsü
bünyesinde Konservatuvar öğretim üyelerinin de katkılarıyla Müzik Öğretmenliği
Anabilim Dalı oluşturulmuş ve 40 öğrenci alınarak Lisansüstü eğitim öğretime
başlanmıştır. Bu programa 2009-2010 eğitim öğretim yılı güz döneminde de 40 öğrenci
alınmış ve böylece toplam 80 öğrencimiz Tezsiz Yüksek Lisans Programına kaydolmuş
ve bir yıllık eğitim öğretimden sonra bu programdan mezun olmuştur.
ELAZIĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Elazığ Sağlık Yüksekokulumuz Bakanlar Kurulunun 10.10.1996 tarih ve
96/8655 sayılı kararı ile lisans düzeyinde eğitim yapmak üzere Fırat Üniversitesi
bünyesinde 1996 kurulmuştur. 1997-1998 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına
başlamıştır. Ebelik, hemşirelik, beslenme ve diyetetik bölümlerinin bulunduğu
yüksekokulumuzda 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Yüksekokulumuz 1997-1998
eğitim öğretim yılında 60 öğrenci ile eğitime başlamıştır. Yüksekokulumuz 2013-2014
eğitim öğretim yılında ebelik bölümünde 346 öğrenci ve hemşirelik bölümünde 627
öğrenci ile toplamda 973 öğrenci ile eğitime devam etmektedir. Ayrıca ebelik ve
hemşirelik bölümlerinde internlük sistemi uygulanmaktadır. Böylece bu bölümlerin 4.
sınıf öğrencileri hastanelerde pratik uygulamalarında deneyim kazanacaklardır.
Hemşirelik
anabilim
dalı
2008-2009
39
eğitim
öğretim
yılında
kurulmuştur.
Yüksekokulumuz öğrencileri Fırat Üniversitesi Hastanesi, Elazığ Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Harput Devlet Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile ilimizdeki
tüm aile hekimliklerinde uygulamalarına devam etmektedirler. Nitelikli sağlık personeli
olarak mezun olan öğrencilerimizin tamamına yakın bir kısmı şu anda bir sağlık
kurumunda mesleklerini başarılı bir şekilde icra etmektedirler. Yüksekokulumuz 20122013 öğretim yılı başında Üniversitemiz Kampüsü içerisinde bulunan Su Ürünleri
Fakültesi
binasına
taşınmış
olup
halen
aynı
binada
eğitim
vermektedir.
Yüksekokulumuz; toplumun değişen sağlık ihtiyaçlarının ışığı altında her türlü tıbbi
bakım ve hizmeti verebilecek, araştırma ve uygulama yapabilecek, hastane ve diğer
sağlık kurumlarında sahasında başarılı işler yapabilecek ebe, hemşire ve diyetisyen
yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre Bakanlar
Kurulu’nun 4/4/2011 tarih ve 1595 karar sayısıyla kurulmasına karar verilen Fırat
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü 2010/2011 eğitim öğretim yılında
fiilen faaliyete geçmiştir. Yüksekokulumuz, kurulduğu günden beri üstlendiği misyon
ve ilkelerine uygun olarak, ilgili mevzuatlarda belirtilen yetki, görev ve sorumluluklar
çerçevesinde hizmet vermektedir. Şu anda 10’u Mühendislik Fakültesi dekanlığına, 1’i
Teknoloji Fakültesi dekanlığına ve 1’i Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne bağlı olan toplam 12 bölümün örgün öğretim ve ikinci öğretim
gruplarında İngilizce Hazırlık eğitimini yürütmektedir. Ayrıca 2011-2012 akademik
yılından itibaren de İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Arapça Hazırlık eğitimleri de
Yüksekokulumuz bünyesinde verilmektedir. Kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede,
Yüksekokulumuz gerek eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmada gerekse
uygun fiziksel koşulların oluşturulmasında büyük ölçüde ilerleme kaydetmiştir.
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu
kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 13/11/2013 tarihli ve 3355346 sayılı yazısı
üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
ENSTİTÜLERİMİZ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
ile kurulmuş olup, 1982-1983 Eğitim Öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır.
40
Enstitü organları, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş
Yönetmeliği uyarınca; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan
oluşmaktadır.
Sağlık bilimleri alanında bilimsel araştırmaların yapılması ve bilgi üretimi
açısından önemli bir eğitim kuruluşu olan Enstitümüz bünyesinde bulunan Tıp
Programı, Veteriner Programı, Beden Eğitimi ve Spor Programı ile Hemşirelik anabilim
dallarında yüksek lisans ve doktora eğitim ve öğretim hizmetleri verilmektedir.
Enstitümüz bünyesinde toplam 34 anabilim dalına lisansüstü öğrenci alınırken öğretim
üyesi sayısının yetersiz olması nedeniyle öğrenci alınamayan anabilim dallarına
görevlendirmeler yapılarak öğrenci alabilecek duruma getirilmiştir.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı itibariyle, ÜNİP Programı
çerçevesinde Enstitümüzün çeşitli anabilim dallarında 14 yüksek lisans ve 2 doktora
öğrencisi mezun olurken 3 yüksek lisans ve 8 doktora öğrencisi öğrenim görmektedir.
YÖK’ün Üniversitelerarası İşbirliği Programı kapsamında Atatürk Sağlık Yüksekokulu
ile Elazığ Sağlık Yüksekokulu bünyesinde 02.05.2008 tarihinden itibaren Hemşirelik
programı ortak olarak yürütülmektedir. Ayrıca İnönü Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi
Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü imzalanmış olup, Tıp Programı Anatomi ve
Histoloji-Embriyoloji
Anabilim
Dalları
arasında
ortak
programları
açılmıştır.
Üniversitemiz ile Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Programı Anatomi, Cerrahi ve
Biyokimya Anabilim Dallarında Ortak Lisansüstü Eğitim programları açılmış olup,
Harran Üniversitesi (Viroloji Anabilim Dalı), Atatürk Üniversitesi (Viroloji Anabilim
Dalı), İnönü Üniversitesi (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı) ve Dumlupınar
Üniversitesi (Beden Eğitimi Spor Anabilim Dalı) ile ortak lisansüstü eğitim programları
açmak için çalışmalarımız devam etmektedir.
Enstitümüz bünyesinde 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında 1
yabancı uyruklu doktora öğrencisi eğitime başlamış olup, iki yabancı uyruklu doktora
öğrencisi mezun olmuştur. Devamlı olarak güncellenen enstitümüz web sayfasından
hizmet verdiği alanlara ulaşılmaktadır. Lisansüstü öğrencilerinin, danışman ve öğretim
üyesi işlemleri enstitü otomasyonu üzerinden yapılmaktadır. Enstitümüz bünyesinde yer
alan programlarda verilen dersler güncellenerek ilave dersler açılmıştır. Ayrıca
“SBE502 Laboratuvar Hayvanları Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar” isimli dersin
içeriğinde düzenlemeler yapılarak araştırmacıların Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası
alabilecekleri konuma getirilmiştir.
41
FÜ Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Cab Abstract ve Ulakbim Yaşam
Bilimleri Veri Tabanında, Index Veterinarus ve Türkiye Atıf Dizininde (2010 yılından
itibaren), FÜ Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi ise 2009 yılından itibaren Cab Abstract ve
Ulakbim Türk Tıp Veri Tabanında, 2010 yılından itibaren ise Index Copernicus ve
Türkiye Atıf Dizininde taranmaktadırlar. Sağlık Bilimleri Dergilerinin SCI Expanded’ta
taranması için gerekli girişimler ve impact faktörünün arTtırılmasına yönelik çalışmalar
sonucunda FÜ Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 2010 yılından itibaren, Thomson
Reuters
tarafından
izlenmeye
alınmıştır.
Enstitümüz
dergileri
yılda
6
sayı
yayımlanmakta olup, 2013 yılı içerisinde “fusabil.org” internet adresi 506079 kez
ziyaret edilmiştir. 15. Üniversitelerarası İşbirliği Programı (ÜNİP) toplantısı ve 25.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürleri toplantısına katılım sağlanmıştır.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitümüz, 2547 sayılı kanun ve yükseköğretim kurumları teşkilat kanunu
uyarınca 20 Şubat 1983 tarihinde kurulmuş olup Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji,
İlköğretim,
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği,
Kimya
Mühendisliği,
Makine
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği,
Elektrik Eğitimi, Makine Eğitimi, Metalurji Eğitimi, Yapı Eğitimi, Su Ürünleri Avlama
ve İşleme, Su Ürünleri Temel Bilimleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Biyoteknoloji ve
Mimarlık Anabilim Dalları ile öğretime başlamıştır. 1995 yılında Bilgisayar
Mühendisliği, 1998 yılında Metalurji ve Malzeme Bilimleri Mühendisliği, 1999 yılında
Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi ve 2003 yılında Biyomühendislik ve 2004 yılında
İstatistik, 2003-2004 Bahar yarıyılında Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim
Dallarının (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) açılmasıyla 26’ya ulaşmıştır.
Enstitümüzün amacı, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve
üniversitelerin ihtiyacı olan bilim uzmanı, yüksek mühendis, öğretim elemanı ve
eğitimci yetiştirirken kaliteyi arttırmak, uluslararası nitelikte çalışacak araştırmacı ve
bilim adamı yetiştirmek, öğrencilerimizi yurt içinde projeler üretmeye sevk etmek sureti
ile enstitümüzün sürekli gelişen ve değişen dünyaya uyarlamasını sağlamaktır.
Enstitümüz, Fen Bilimleri alanında lisans eğitimini tamamlamış gençlere çağdaş
ve dünya standartlarında eğitim vererek araştırmacı ve bilim adamı yetiştiren tam bir
lisansüstü eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir. Eğitimimizin başarısında teorik ve
pratik dersler sonucu kazandırılan bilgi ve becerilerin yanı sıra; daha kaliteli bilim
adamı ve eğitimci yetiştirmek hedeflerimiz arasındadır. Enstitümüz bünyesinde bulunan
42
anabilim dallarına bağlı bilim dalları sayılarının arttırılarak geliştirilmesi ve bütün
anabilim dalları için yeterli öğretim elemanı temini başlıca hedeflerimiz arasındadır.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2547 sayılı yasa uyarınca 20 Şubat 1983 tarihinde
kurulmuş olup, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sosyoloji, Coğrafya ve Eğitim Bilimleri
Anabilim Dalları ile öğretime başlamıştır. 1993-1994 öğretim yılı güz yarıyılında
Psikoloji, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalları, 1998’de İslam Tarihi ve Sanatları,
1999’da Temel İslam Bilimleri, Batı Dilleri ve Edebiyatları (İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı), 2000’de Ortaöğretim Sosyal
Alanlar Öğretmenliği, 2003’de Radyo-TV ve Sinema, Türkçe Eğitimi, İlköğretim
Anabilim Dalları ve Eğitim Yönetimi ve Teftişi (Tezsiz), Eğitim Programları ve
Öğretim, Müzik Öğretmenliği, Radyo-Tv ve Sinema Öğretmenliği açılması ile
Enstitümüzdeki anabilim dallarının sayısı 18’e ulaşmıştır
Enstitümüz, Sosyal Bilimler alanında, lisans eğitimini bitirmiş gençlere, çağdaş
ve dünya standartlarında eğitim vererek araştırmacı ve bilim adamı yetiştiren tam bir
lisansüstü eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.
Enstitüde yer alan anabilim dalları:
 Tarih
 Türk Dili ve Edebiyatı
 Sosyoloji
 Psikoloji
 Coğrafya
 Batı Dilleri ve Edebiyatları
 Müzik
 İletişim Bilimleri
 Felsefe ve Din Bilimleri
 İslam Tarihi ve Sanatları
 Temel İslam Bilimleri
 İşletme
 Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
 Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
 Sosyoloji 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
 Sağlık Kurumları Yöneticiliği 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
43
 İş Sağlığı ve Güvenliği 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
 Afet ve Kriz Yönetimi 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye
bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulması kararlaştırılmıştır. 2011-2012 eğitim
ve öğretim yılında öğrenci alarak faaliyetlerini sürdürmüştür.
Temel politika ve önceliklerimiz:
 Ülkemizin ihtiyacı olan uzman öğretim elemanı ve eğitimci yetiştirmek.
 Ulusal ve uluslararası alanlarda iş görecek araştırmacı ve bilim adamı
yetiştirmek.
 Öğrencilerimizi öncelikle yurt içinde projeler yapmaya sevk etmek
 Araştırmacı bilim adamı yetiştirilmesini sağlamak amacıyla uluslararası düzeyde
akredite eğitim programları geliştirmek.
 Yabancı öğrenci kabul ederek enstitüye uluslararası nitelik kazandırmak.
 Toplam kalite uygulamasıyla, enstitü işleyişini kusursuz hale getirmek.
 Enstitüyü fiziki ve teknolojik alt ve üst yapıya kavuşturmak.
 Dinamik bir izleme, değerlendirme, geri besleme ve düzenleme sistemi
oluşturmak.
Anabilim Dalları:
 Türkçe Eğitimi
 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
 Eğitim Programları ve Öğretim
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
 Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
 Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Eko. Tezsiz II. Öğretim
 Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz II. Öğretim
 Radyo-TV ve Sinema Eğitimi
 İlköğretim Öğretmenliği
 Orta Öğretim Din Öğretimi Öğretmenliği
 Eğitim Yönetimi ve Teftişi
44
MESLEK YÜKSEKOKULLARIMIZ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Yüksekokulumuz, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı değişik 7/a-2 maddesi
uyarınca 1986-1987 Eğitim Öğretim yılında Elazığ Meslek Yüksekokulu bünyesinde
“Büro Yönetimi ve Sekreterlik” ve “Turizm ve Otelcilik” programları ile hizmete
başlamıştır. YÖK başkanlığının 27.11.1990 tarih ve 4836-20705 sayılı yazılarıyla
Elazığ Meslek Yüksekokulu Teknik ve Sosyal Bilimler diye ikiye ayrılmış ve belirtilen
tarihten itibaren yüksekokulumuz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ismiyle eğitimöğretim hizmetlerine devam etmektedir. “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” ve “Turizm ve
Otelcilik” programlarına ilaveten 1992 yılında “Bilgisayarlı Muhasebe” ve 1994 yılında
ise “İşletmecilik” ve “Mahalli İdareler” programları açılmıştır. 2002 yılında MEB-YÖK
Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi kapsamında “Büro Yönetimi ve
Sekreterlik” programının ismi aynen kalmış diğer programların isimleri ise
değiştirilmiştir. 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında yüksekokulumuza iki yeni program
(Dış Ticaret ve Pazarlama) ve 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında da Halkla İlişkiler
program eklenerek toplam program sayımız sekize yükselmiştir.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Meslek Yüksekokulumuz 1986-1987 yılında eğitim öğretime başlanmış olup;
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında açılan 3 yeni programla birlikte 16 programda şu
şekilde; Elektrikli Cihaz Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Makine
45
Resim ve Konstrüksiyon, Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Elektrik, Makine,
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Bilgisayar Programlama, Biyomedikal Cihaz
Teknolojisi, Grafik Tasarım programlarıyla örgün öğretim, Elektronik Teknolojisi,
İnşaat Teknolojisi, Elektrik, Makine, Bilgisayar Programlama, Mobilya ve Dekorasyon,
Otomotiv Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi programlarında ise ikili öğretim
yapılmaktadır.
Ayrıca Meslek Yüksekokulumuz, Avrupa Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve
Geliştirme Merkezinin uygulamakta olduğu Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi
(METEM) projesi kapsamında koordinatör Meslek Yüksekokulu, Avrupa Birliği İPA
programı kapsamında finanse edilen İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla
Geliştirilmesi Projesi (İKMEP)’ inde 8 pilot okuldan biri olarak yer almaktadır. İKMEP
kapsamında 2009 yılı içerisinde 509.000 Euro’luk malzeme ve teçhizat desteği alan
meslek yüksekokulumuzda 5 yeni bilgisayar laboratuvarı kurulmuş, 6 adet elektrikelektronik içerikli laboratuvarda modernize edilmiştir.
KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25.12.1990 tarih ve 24464 sayılı yazısı ile
kurulmasına karar verilmiş olan yüksekokulumuz, 01.01.1991 tarihinde Etibank Genel
Müdürlüğü Keban Maden Arama Müdürlüğüne ait Simli Kurşun Tesislerinin bir
protokol ile eğitim ve öğretimde kullanmak kaydı ile Fırat Üniversitesine devredilmiştir.
Fırat Üniversitesi Senatosunun 02.12.1991 tarih ve 10- a, b, c sayılı kararı gereği Elazığ
Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Su Ürünleri Programının yüksekokulumuza
aktarılmasının ardından Maden ve HES programlarına öğrenci alınmasıyla eğitim ve
öğretime başlamıştır.
46
Yüksekokulumuz yaklaşık 88 000 m2’lik bir alan üzerinde 13 dershane, 7
laboratuvar, bir enformatik laboratuvarı, idari bina, yemek salonu, kafeterya, spor
kompleksi, kız ve erkek öğrenci yurtları, 11 adet lojmanı, 5 adet plastik, 1 adet cam ve
ısıtmalı seranın bulunduğu bir yerleşke alanına sahiptir.
Yüksekokulumuz akademik birimleri, yedi bölüm bünyesinde 17 programdan
oluşmaktadır. Bu programların sekizinde öğrenci alımı durdurulmuş olup 6 programda
eğitim-öğretim devam etmektedir.
SİVRİCE MESLEK YÜKSEKOKULU
Meslek Yüksekokulumuz; 1995-1996 öğretim
yılında Kanatlı Hayvan
Yetiştiriciliği Programı ile eğitime başlamıştır. 1996-1997 öğretim yılında Arıcılık,
Turizm ve Otelcilik ile Harita Kadastro Programlarını açarak alanını genişletmiştir.
Genişletme faaliyetleri; 2001-2002 öğretim yılında Süt Hayvancılığı programı, 20072008 öğretim yılında da At Antrenörlüğü ile Atcılık İşletmeciliği Programlarının
açılması ile devam etmiştir. Faal olan program sayısı 7’ye ulaşmıştır. Ancak 2008-2009
öğretim yılında YÖK tarafından bazı programlarımızın adları değiştirilerek ve
birleştirilerek Atçılık ve Antrenörlüğü Programı, Arıcılık Programı, Harita ve Kadastro
Programı ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı olmak üzere şu anda
Yüksekokulumuzda 4 program işlevini yürütmektedir.
Sivrice İlçesinde bulunan Yüksekokulumuza ait binalar, 2004 tarihinde meydana
gelen deprem neticesinde kullanılamaz hale gelmiş ve atıl durumdadırlar. Bu nedenle,
faaliyetlerimiz, geçici olarak Elazığ Merkez İlçedeki Rektörlük Kampüsü’nde bulunan
Veteriner Fakültesi’ne ait binanın son blokunda devam etmektedir. Meslek Yüksek
Okulumuzda modern eğitimin tüm imkânlarını kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve
47
uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye
çalışmaktayız. Meslek Yüksek Okulumuz mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de
özel sektörde meslek elemanı olarak istihdam edilmektedir.
ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MADEN MESLEK YÜKSEKOKULU
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Maden Meslek Yüksekokulumuz 1995 yılında
Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde eğitim ve öğretime başlamış
olup,1998 yılında ise Maden ilçesinde bulunan Etibank tesislerine taşınmıştır. Daha
sonra öğrenci sayısındaki azalmalardan dolayı Yüksekokulumuz Sivrice Meslek
Yüksekokuluna taşınmıştır.
2004 yılında Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem dolayısı ile Meslek
Yüksekokulu binasında hasar oluştuğundan eğitim ve öğretim yapılamamıştır.
Yüksekokulumuz 2004-2010 yılları arasında Elazığ Sağlık Yüksekokulu binasında
eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürmüştür.
Yüksekokulumuz 2010 yılında Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde tahsis edilen
binaya taşınarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
2011 - 2012 eğitim ve öğretim yılında Doğal Yapı Taşları ve Döküm
Programlarına öğrenci alımı durdurulmuş olup, diğer beş programımız ile eğitim
öğretime devam etmektedir.
KARAKOÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Karakoçan Meslek Yüksek Okulu, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 22.06.2010 tarih
ve 3041-020955 sayılı kararıyla kurulmuştur. Meslek Yüksekokulumuz 2012-2013
Eğitim-Öğretim yılında; örgün öğretimde 84 öğrenciye 1 bölüm de eğitim hizmeti
verilmektedir.
Meslek
Yüksekokulumuzca
sürdürülen
eğitim-öğretimin
bilgi
çağını
yakalayacak hedeflere ulaşmasını sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapılarak
öğrencilerimizin mesleki açıdan en iyi şartlarda yetişmeleri için gerekli çalışmalar
başlatılmıştır.
Karakoçan ilçesinde Meslek Yüksekokulumuza ait binanın bitirilmesi ve
laboratuvarlarının makine-teçhizat donanımının kurulumu ile öğrencilerin derslerini
daha uygun şartlarda yapılması sağlanmıştır.
KOVANCILAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Kovancılar Meslek Yüksek Okulu Yüksek Öğretim Kurulu’nun 22.06.2010 tarih
ve
3041-020955
sayılı
kurulmuştur. Yüksekokulumuz;
kararıyla
Bilgisayar
48
Kovancılar
Teknolojileri
Bölümü,
ilçesinde
Bilgisayar
Programcılığı Programına ve Yönetim Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi
Programına 2010-ÖSYS merkezi yerleştirmesiyle 2010-2011 öğretim yılına Kovancılar
İlçesi Fatih İlköğretim Okulu binasının mevcut kapasitesinden yararlanarak eğitim ve
öğretimine başlamıştır.
2010-2011 eğitim öğretim yılında okul binası yapımı için arsa temin çalışması
yapılmış, Kovancılar Kaymakamlığı ve Kovancılar Belediyesinin de desteği ile 78.000
m2’si okul arsası, 16.000 m2’si yurt yapımı için olmak üzere toplam 94.000 m2 arsa
tahsisi Fırat Üniversitesi Kovancılar Meslek Yüksekokulu adına yapılmıştır. Bu arsa
üzerinde Rektörlüğümüzce 6450 m2 kapalı alanı bulunan 20 derslikli ve 1560 öğrenci
kapasiteli bir bina kısa zamanda yapılmış olup 2013-2014 eğitim öğretim yılı güz
döneminde yeni binada eğitim verilmeye başlanmıştır.
Dünya standartlarına uygun teknik ara eleman yetiştirmeyi ilke edinen
yüksekokulumuzun öğrenci sayısı açılacak olan yeni programlarla 1500 civarında
olması hedeflenmektedir.
İnsan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi projesi kapsamında
belirtilen esaslara ve YÖK mevzuatına uygun olarak Meslek Yüksekokulumuzda
gelişmenin sağlanması amacı ile Fırat Üniversitesi Senatosunun onayı ile üç yeni
bölüm/proramın açılması için YÖK’e teklifte bulunulmuş ve teklif edilen Tıbbi Hizmet
ve Teknikler Bölümü/İlk ve Acil Yardım Programı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Bölümü/Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programı, Ulaştırma Hizmetleri
Bölümü/Posta Hizmetleri Programlarının açılmasına Yükseköğretim Kurumunca izin
verilmiştir. Ancak yeterli öğretim elemanı olmadığından söz konusu üç programa
öğrenci alımı gerçekleştirilememiştir.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
49
Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim
Kurulu’nun 07.05.1990 tarih ve 2194 sayılı kararı ile sağlık alanıyla ilgili ön lisans
düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyeti yürütmek amacı ile kurulmuştur.
Yüksekokulumuz 1990-1991 yılında Hemşirelik ön lisans programı ile eğitim ve
öğretime başlamıştır. 1992-1993 eğitim ve öğretim yılında ise Ebelik, Anestezi,
Radyoloji, Tıbbi Laboratuvar ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programları
açılmıştır. 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Ebelik ve Hemşirelik programları Elazığ
Sağlık
Yüksekokulu
bünyesine
alınmıştır.
Yüksekokulumuz
Anestezi,
Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Otopsi Yardımcılığı ve Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik programları ile eğitim ve öğretimine devam etmekte
iken 2009-2010 eğitim öğretim yılında Otopsi Yardımcılığı Programı 2010-2011 eğitim
ve öğretim yılından itibaren de Fizyoterapi Programı ile Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik Programı (İ.Ö), Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı (İ.Ö) ve Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri Programı (İ.Ö) açılarak 6 örgün programda, 3 ikinci öğretim
programında eğitim ve öğretime devam edilmektedir.
Sürekli kendini yenileyen ve her gün “daha iyiye nasıl gideriz” hesabı yapan bir
yönetim anlayışı ile eğitim ve öğretim hizmetlerimizin kalitesi her yıl bir öncekine göre
daha da yükseltilmektedir. Eğitim öğretime yardımcı olacak her türlü çalışma web
sitesinde yer almaktadır. Ayrıca Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi elektronik ortam
alanında sağlık ile ilgili yayınları değerlendirmeye almaktadır. Bu durum bütün Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokullarında çalışan akademik
personelin yaptıkları bilimsel çalışmaları yayınlayacakları bir ortam sağladığından bu
birimlerde görev yapan akademik personelin moral ve motivasyonlarının artmasına
neden olmuştur. Ayrıca mezun olacak öğrencilerin diplomalarına ek olarak
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan Diploma Eki düzenlenmektedir.
Yüksekokulumuza sağlık hizmetleri ile ilgili yeni programlar açmak, kendi yağı
ile kavrulabilen bir kurum haline gelebilmek için akademik personelin sayısını
arttırmak, araştırma faaliyetlerine ve toplum yararına olan seminerlere ağırlık vermek
yeni hedeflerimiz arasındadır.
BASKİL MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29.03.2011 tarih ve 013683 sayılı yazısı
ile kurulmasına karar verilmiş olan yüksekokulumuz, Milli Savunma Bakanlığı Baskil
Askerlik Şubesinin kapanması ile boşalan hizmet binasını İlçe Kaymakamlığının eğitim
50
ve öğretimde kullanmak kaydı Yüksekokulumuza tahsis etmesi ile Bahçe Tarımı
programına öğrenci alınmasıyla eğitim ve öğretime başlamıştır.
MERKEZLERİMİZ
Tablo 32 Araştırma ve Uygulama Merkezlerimiz
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIME MERKEZİ
DOĞAL AFETLER ARAŞTIRMA MERKEZİ
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
ENGELLİLER ARAŞTIMA VE UYGULAMA MERKEZİ
FIRAT HAVZASI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
HARPUT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
KARDİYOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
KARİYERMPLANAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
KEBAN YÖRESİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ ARAŞTIRMA MERKEZİ
LEPRA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK MERKEZİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
YAPI VE BETON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YER BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
51
Bazı Araştırma ve Uygulama Merkezlerimiz Tarafından Yapılan Faaliyetler
Sürekli Eğitim Merkezi
Tablo 33 Sürekli Eğitim Merkezi Tarafından Düzenlenen Kurslar
TARİH
KURS
Bilgisayar İşletmenlik Sertifikası sınavı
07.02.2013
F.Ü.Hastanesi Hizmet içi Eğitim Kursu
03.05.2013
Bilgisayar İşletmenlik Sınavı
06.03.2013
Yüksek Basınç ve Sıvı Kromotografisi (HPLC) Kursu
12.03.2013
Aile Danışmanlığı Kursu (1)
12.03.2013
Solid Works Kursu
18.02.2013
ÜDS Kursu
03.04.2013
NetCad Kursu
15.04.2013
HPLC ISO 22.000 Gıda güvenliği
16.04.2013
İngilizce (Genel Soru Gurubu) Kursu
03.05.2013
C sınıfı iş güvenliği
21.05.2013
Drama Kursu
18.04.2013
Cisco
18.04.2013
Almanca Dil Kursu
18.04.2013
İş Kur Girişimcilik Kursu
20.05.2013
İş Garantili Kariyer Geliştirme Kursu
10.05.2013
JCI Eğitim ve İş Hayatında Sunum teknikleri
23.05.2013
1.Kademe Arapca Kursu
05.06.2013
Öğrenci Diksiyon Kursu
10.06.2013
Osmanlıca Kursu
11.06.2013
C Sınıfı İş Güv. Kursu (mayıs Haziran)
12.06.2013
Yetişkin Diksiyon Kursu
24.06.2013
Cisco Discovery Kursu
02.07.2013
Temel İngilizce Kursu
05.07.2013
Cisco Discovery Kursu (2)
05.07.2013
Binicilik Kursu
08.07.2013
İş Kur Girişimcilik Kursu
25.10.2013
Autocad Kursu
24.07.2013
Aile danışmanlığı 2 Kursu
30.07.2013
C Sınıfı İş Güv Kursu( Temmuz )
06.08.2013
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kursu
07.08.2013
C Sınıfı İş Güv. Kursu (Ağustos ve Eylül ) Dönemi
19.08.2013
Bilgisayar İşletmenlik Sınavı (Ağustos 2013)
19.08.2013
C Sınıfı İş Güv. Kursu (Ekim)
05.09.2013
C Sınıfı İş Güvenliği (Kasım) Kursu
07.11.2013
Bilgisayar İşletmenlik Sınavı (Kasım 2013)
17.11.2013
C Sınıfı İş Güvenliği (Aralık) Kursu
15.12.2013
52
Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi
Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi 13 Mart 2013 tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun kararıyla kurulmuştur. Merkezimizin kuruluş
amacı ve temel hedefleri; Harput üzerine yapılacak çalışmaları organize etmek, projeler
hazırlamak, bu konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, Harput
üzerine yapılan bilimsel çalışmaları yayımlamak, sempozyum, panel, konferans ve
seminerler düzenleyerek Harput’un geleceğinin planlanması konusunda fikirler
geliştirmek, Harput özelinde Elazığ ilinin turizm potansiyelinin arttırılması konusunda
tanıtım faaliyetlerinde bulunmak gibi çok yönlü çalışmalardır.
Merkezin ilk faaliyeti, 23-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenen
“Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu” olmuştur. Bu sempozyuma sunulan
bildiriler aynı yıl içinde kitap olarak iki cilt halinde yayımlanmıştır. Bundan sonra da
benzer mahiyette organizasyonların yapılmasında bu merkez hiç şüphesiz önemli roller
üstlenecektir.
Merkezimizin ikinci faaliyeti ise Harput Araştırmaları Dergisi adıyla akademik
bir dergi çıkarmaktır. Mart ve Eylül aylarında olmak üzere, yılda iki sayı olarak
yayımlanan bu dergi, Harput özelinde Elazığ ve çevresinin tarih, coğrafya, edebiyat,
sosyoloji, ilahiyat, eğitim, sanat tarihi, arkeoloji, kültür ve turizm, mimari, iktisat,
işletme ve yönetim bilimleri ile müzik ve folklor alanlarında makaleler yayımlamak
suretiyle, Elazığ’ın hem kültürel mirasına sahip çıkmayı hem de bu alanlardaki
sorunlarına çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır.
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
Faaliyetler :
 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Semineri
01.03.2013. Fırat Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi, FÜ'nin
ve Elazığ iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için
bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemlerinin yürütüldüğü destek
programlarından
yararlandırma
modülü
kapsamında
ilk
destek
programı
bilgilendirmesini, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile birlikte
F.Ü Bahaeddin Ögel konferans salonunda gerçekleştirdi.
 Sosyal Destek Programı (SODES) Semineri
06.03.2013. Kalkınma Bakanlığınca Sosyal Destek Programı (SODES)
Üniversitesinde Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL konferans salonunda, Dr.
Fırat
Yusuf ER
tarafından tüm öğretim elemanları ve öğrencilere tanıtıldı. Dr. Er, SODES programı
53
hakkında kısa bilgiler vererek SODES projelerinin Valiliklerin koordinasyonunda yerel
düzeyde hazırlanan ve uygulanan, toplumun dezavantajlı kesimleri olan özellikle
yoksulluk ve sosyal imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan çocuklar, gençler, kadınlar,
işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireylerin
ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamayı hedeflediğini belirtti.
Toplantı,
katılımcılara SODES programının amaçları, bileşenleri, hedef kitlesi,
kimlerin başvuracağı, kapsamı, projenin süresi ve bütçesi hakkında bilgiler verilmesi ve
katılımcıların proje yapımı ile ilgili sorularının cevaplanması ile son buldu.
 “Uluslar Arası Nitelikli Dergilerde Yayın Yapma“ Semineri
26.03.2013 tarihinde İngiltere Sheffield Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Demirbağ, Fırat Üniversitesi Öğretim üyelerine "Uluslararası Nitelikli
Dergilerde Yayın Yapma" üzerine bir seminer verdi. Fırat Üniversitesi Prof. Dr.
Bahaeddin Ögel Konferans Salonu’nda yapılan seminere, Fırat Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Alli ile çok sayıda
öğretim üyesi katıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan Sheffield Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Demirbağ, Fırat Üniversitesi Öğretim üyelerine
Uluslararası dergilerde yayın yaparken nelere dikkat edilmesi noktasında çeşitli bilgiler
verdi.
 TÜBİTAK Horizon 2020 ve AB programları eğitimi
7.Çerçeve Programın’ın devamı olarak 1 Ocak 2014’te başlayacak olan yeni
Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı “Horizon 2020 (H2020)” ve İkili-Çok
Taraflı İşbirliği fırsatları hakkında bilgiler TÜBİTAK ‘ta görevli Uzman Çınar ADALI
ÖNER
tarafından verildi.
Prof. Dr. Bahattin ÖGEL konferans salonunda
gerçekleştirilen bilgilendirme toplatısında katılımcılara program hakkında genel
bilgilerin yanı sıra yeni ortaklıklar kurmaya yönelik fırsatları da içeren bilgiler aktarıldı.
 TÜBİTAK ARDEB-BİDEB Bilgilendirme toplantısı
TÜBİTAK ARDEB Çevre, Atmosfer ve Yer Bilimleri Araştırma Destek Grubu
Yürütme Komitesi Sekreteri Doç. Dr. Bülent ARMAĞAN, ARDEB programları
hakkında
genel
bilgiler
vererek
Fırat
Üniversitesinin
TÜBİTAK’ın
destek
programlarından yararlanma durumu hakkında istatistiksel bilgiler sundu. BİDEB
bursları hakkındaki sunumu ise TÜBİTAK BİDEB Yurtdışı Burslar Müdürü Dr. Harun
YILMAZ gerçekleştirdi. Özellikle TÜBİTAK’ın sunduğu yeni programlara ve
programlardaki güncellemelere yer verilen toplantı katılımcıların yönettiği sorular ile
son buldu.
54
 Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve F.Ü. Proje Koordinasyon
ve Danışmanlık Merkezi tarafından organize edilen " AB ve Proje Döngü
Yönetimi Eğitimi"
01-05 Temmuz 2013 günleri arasında gerçekleştirilen eğitimin ilk dört gününde
Avrupa Birliği Uzmanı Musa Karademir AB’nin tarihi gelişimi, Proje Döngü Yönetimi,
Mantıksal Çerçeve, Proje Hazırlama başlıklarında bilgi verdi. Eğitim kapsamında;

Avrupa Bütünleşmesinin Tarihsel Gelişimi

Avrupa Birliği’nin Kurumları ve Hukuksal Yapısı

TR-AB İlişkilerinin Tarihsel Seyiri

TR-AB Müzakere Sürecinin İşleyişi

AB Müktesebatının İncelenmesi başlıklarına yer verildi.
Eğitimin son gününde ise Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hijran
YAVUZCAN TÜBİTAK 1001-1002 projeleri hakkında bilgiler verdi.
 “TÜBİTAK 1001/1002 Projeleri: Başarı için İpuçları” başlıklı seminer
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezinin davetiyle Üniversitemize gelen
Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nergiz Ercil Çağıltay, 5 Ağustos 2013, “TÜBİTAK 1001/1002
Projeleri: Başarı için İpuçları” başlıklı bir konferans verdi. Prof. Dr. Bahattin ÖGEL
konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta TÜBİTAK 1001/1002 Projeleri
hazırlanırken ve sunulurken dikkat edilmesi gereken noktalar ayrıntıları ile ele alındı.
 Proje Hazırlama Temel Eğitimi
Üniversitemizde görevli Araştırma Görevlisi Yüksek Lisans öğrencilerine yönelik
olarak PKDM tarafından 16-20 Aralık 2013 tarihleri arasında Proje Hazırlama Temel
Eğitimi verilmiştir. PKDM Müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan Yard. Doç.
Dr. Yusuf Er tarafından gerçekleştirilen Eğitim programı kapsamında, Proje Nedir?
Sorun analizi ve sorun ağacı Grup Çalışması, Hedef ve Strateji Analizi Grup Çalışması,
Paydaş analizi ve Grup Çalışması, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Mantıksal Çerçeve
Matrisi Grup Çalışması gerçekleştirilmiştir.
55
5.2. SAĞLIK HİZMETLERİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Fırat Üniversitesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ile Üniversite Rektörlüğü arasında
yapılan ve 24.12.1984 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bir protokole göre Elazığ
doğumevinin üniversitemize devredilmesi ile Ocak 1985 'ten itibaren faaliyetlerine
başlamıştır. Önceleri adı FÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi iken 1997' de Senato
kararıyla FÜ Fırat Tıp Merkezi olarak adlandırılmıştır. 2008 yılı içerisinde hastanenin
ismi son kez “Fırat Üniversitesi Hastanesi” olarak değiştirilmiştir. Fırat Üniversitesi
Hastanesi bugün üçüncü basamak sağlık hizmeti veren bölge hastanesi konumundadır.
Hastane, 1985 tarihinde devir alındıktan sonra 5 akademik, 108 idarî personelle
faaliyete geçirilmiştir. Devir alınan hastane 125 yataklı olarak belirtilmekle birlikte
devredildiği dönemde 63 yatak mevcudu olup, 15 dolu yatakla hizmet vermekteydi.
Hastanede yapılan düzenlemeler ve ek binalarla yatak kapasitesi, Haziran 1997 'de 220
'ye çıkarılmıştır. Bu arada üniversite yerleşkesinde devam etmekte olan ve başlangıçta
600 yatak kapasiteli olarak planlanan ancak, bugün için 900 yatak kapasiteli olacağı
düşünülen hastane inşaatının tamamlanmış olan S blokları 200 yatak kapasiteli olarak
1997'den itibaren hizmete açılmış ve böylece hastanedeki yatak sayısı 554 'e ulaşmıştır.
Aynı dönemde akademik personel atamaları ve personel alımları ile akademik personel
sayısı 403'e, idarî personel sayısı 329'a ulaşmıştır.
Hastanenin devrinden sonraki cihaz ve malzeme temini ile 1985 yılı içinde
öncelikle Mikrobiyoloji ve Biyokimya laboratuvarları kurulmuş, 1986 yılında Koroner
Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açılmıştır.
56
1985'ten itibaren devam eden mekân temini çalışmaları, personel istihdamı ve
malzeme alımları ile birçok yeni birim açılmış ve kampüs içerisinde inşaatının büyük
bir kısmı tamamlanan Fırat Üniversitesi Hastanesi, Aralık 2004 tarihinde eski
hastanenin tamamen taşınması ile günümüzdeki mevcut binasına yerleşmiştir
Bugün Hastanede; İç Hastalıkları (Genel Dahiliye, Romatoloji, Nefroloji,
Hematoloji, Endokrinoloji, Gastoroentoroloji, Onkoloji Bilim Dalı), Dermatoloji,
Enfeksiyon Hastalıkları, Kardiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları (Allerji, Endokrinoloji, Gastroentroloji, Hematoloji, Kardiyoloji, Noroloji
ve Yeni Doğan, Nefroloji Bilim Dalı), Nöroloji, Halk Sağlığı, Aile Hekimliği, Acil Tıp,
Psikiyatri, Göğüs Hastalıkları, Adli Tıp, Radyodiyagnostik, Genel Cerrahi, Göz
Hastalıkları, Patoloji, Kulak- Burun-Boğaz, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve
Travmatoloji, Üroloji, Nöroşirürji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Anestezi
ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Algoloji,
Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, İmmünoloji, Tıbbi Genetik,
Parazitoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon onkolojisi ve Ruh Sağlığı Anabilim Dalları ve
klinikleri; Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi, Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi, Yeni Doğan
Yoğun Bakım Ünitesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Tüp Bebek Ünitesi, Yara ve Yanık
Merkezi, Ozon Tedavi Merkezi, Uyku Bozuklukları Tedavi Ünitesi, Androloji
Laboratuvarı, Akupunktur Tedavi Birimi, Nükleer Tıp bünyesinde İyot Tedavi Ünitesi,
DNA Analiz Laboratuvarı, Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi ve Total Parenteral
Beslenme Ünitesi (TPN) açılımı yapıldı. Eczane, Kan Merkezi ve Örnek Alma Ünitesi
gibi hizmet birimleri ve 12 adet ameliyathane bulunmaktadır. 2007 yılı içerisinde
yapılan geniş fiziki mekânı ile acil servisimiz 24 saat aralıksız hizmet vermektedir.
2013 yılı içerisinde istatistiki verilere göre ayaktan teşhis ve tedavi sunan 53
polikliniğimizde muayene edilen hasta sayısı 452.849 dur. 988 yataklı hastanede %64
doluluk oranına göre yatarak tedavi gören hasta sayısı 48.632, ameliyat edilen hasta
sayısı 37.266 doğum sayısı ise 1229 olmuştur.
Fırat Üniversitesi Hastanesi bir bölge hastanesi ve 3. derece üst sağlık merkezi
olarak, gerek ilimizde gerekse bölgemizde sağlık hizmetleri anlamında birçok ilki
gerçekleştirmiştir. Bu ilklerin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir; 1986'da Koroner Yoğun
Bakım Ünitesi'nin açılması ve kalp pili takılması, 1987'de RIA Laboratuvarı açılması,
1991'de Hemodiyaliz Merkezinin açılması, 1992'de tomografi çekimlerine başlanması,
1993'de Anjiyo cihazının kurulması ve Kardiyoloji Merkezi'nin açılması, 1996'da
postoperatif Yoğun Bakım Ünitesi'nin kurulması, yine aynı yıl ilk açık kalp
57
ameliyatının yapılması, 1997'de arşiv biriminin bilgisayar ortamına aktarılması, 1998'de
İç Hastalıkları, Genel Cerrahi ve Nöroloji yoğun bakım ünitelerinin kurulması, 2002' de
otomasyona geçiş ve 2002 de Nükleer Tıp Ünitesinin Kurulması, 2003' te Androloji
(Kısırlık teşhis ve tedavi) Laboratuvarı'nın açılması, Yeni Doğan Yoğun Bakım
Ünitesinin hizmete girmesi, 2004 yılında Yoğun Bakım ve Tedavi Merkezinin açılması
ve 2007 yılı içerisinde, DNA Laboratuvarının hizmete girmesi, Akupunktur Uygulama
Tedavi Laboratuvarı'nın açılması, Multislice bilgisayarlı tomografi cihazının kurulması,
2009 yılında Tüp Bebek Merkezi'nin alt yapısı ve tıbbi cihazlarının tamamlanması ile
birlikte 2010 yılının başlarında tüp bebek merkezi hizmete girmiştir. Yine tüm
laboratuvar birimleri bir araya getirilerek poliklinik binası içerisinde merkez
laboratuvarının açılması sağlanmıştır.
2009 yılının Kasım ayında açılan ve son derece modern ve çağdaş poliklinik
binası ile Fırat Üniversitesi hastanesi bölge halkına hizmet kalitesini artırmıştır. 2011
yılında 6 yataklı (4’ü yoğun bakım) Yanık merkezinin kurulması ile yanık vakalarının
hastanemizde tedavilerine başlanmıştır. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinin yeri
değiştirilmiş ve Laminar Flow-Hepafiltre ile donatılarak Sağlık Bakanlığı standartlarına
uygun hale getirilmiştir. 5 ventilatörlü olan ünite 13 ventilatöre çıkarılarak kapasite
artışı sağlanmıştır. Ayrıca 8 monitörden 18 monitöre, 15 küvezden 25 küveze, 3 açık
yataktan 7 açık yatağa, 10 fototerapi cihazından 15 fototerapi cihazına çıkarılan sayı ile
ünitenin hizmet kapasitesi her yönden arttırılmıştır.
Yeni doğan yoğun bakım ve yeni doğan servisinin taşınması ile boşalan alana 6
yataklı çocuk yoğun bakım servisi açılmıştır. Bu ünite 6 yataklı 3. basamak, 6 yataklı da
2 basamak yoğun bakım olarak hizmet verecektir.
2011 yılı içerisinde 21 yataklı dahili yoğun bakım ünitesi de hizmete
sunulmuştur. Ünite Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun şekilde 3 ayrı arenadan
oluşmakta ve 3 adet izolasyon (enfekte hastalar için) odası ihtiva etmektedir.
Enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla Laminar Flow-Hepafiltre ile desteklenmiştir.
Anestezi yoğun bakım ünitesinin de yeri değiştirilmiş, kapasitesi arttırılmış, arenalardan
ve izolasyon odalarından oluşan standartlara uygun bir yoğun bakım olarak yeniden
dizayn edilmiştir. Anestezi yoğun bakımın boşalttığı alanda ise transplantasyon
ameliyathaneleri ve yoğun bakımı ile yeni ameliyathanelerin yapımı için girişimler
başlatılmıştır. Transplantasyon ile ilgili çalışmalar başlatılmış bu amaçla hastanedeki
çeşitli birimlerden öğretim üyelerinin katılımıyla bir komisyon oluşturulmuş olup
komisyon çalışmalarına devam etmektedir. Karaciğer ve böbrek nakli için Sağlık
58
Bakanlığı’na ruhsatlandırılmak için başvurulmuş ve bu başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
Ayrıca Kornea nakli merkezi yetkileri de alınarak kornea nakline başlanmıştır. 2013
yılında 18 adet kornea nakli yapılmıştır.
Organ naklinin class IA ameliyathane ihalesi yapılmış olup, yüklenici ile
sözleşmesi yapılıp inşaatına başlanmıştır. Yine alt yapıları tamamlanarak 2011 yılının
son ayları içerisinde Uyku Bozuklukları Tedavi Birimi ile Nükleer Tıp Anabilim Dalı
bünyesinde İyot Tedavi Ünitesi de devreye girmiştir.
Hastanede hizmet birimi olarak gerçekleştirilmesi düşünülen ana hedeflerden
biri de Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalının kuruluşu ve buna bağlı olarak
Radyoterapi Ünitesinin açılmasıdır. Tüm bu hedeflere ulaşmak, hem maddi olanaklar
hem de mekân durumuna bağlı olarak gerçekleşebilecektir. Ayrıca yeni yapılan
poliklinik hizmet binasının en üst katında 24 tane ameliyathane odası, yoğun bakım ve
merkezi sterilizasyon odasından oluşan bir ünitenin açılması için proje aşaması
tamamlanmıştır.
Hastanede tedavi hizmetleri yanı sıra, Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Tıp Fakültesi,
Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine staj ve
uygulama olanaklarının sağlanması gibi eğitim hizmetleri de verilmektedir. Bu
hizmetler Tıp Merkezindeki klinik ve laboratuvar imkânlarıyla yerine getirilmektedir.
Anılan hizmetlerin yerine getirilmesinde tüm akademik personel ile diğer sağlık
personeli ve idari personel görev almaktadır. “Sağlık Sektöründeki baş döndürücü
gelişmeler doğrultusunda deneyimli kadrosu ve 28 yıllık tecrübesiyle Fırat Üniversitesi
Hastanesi bölgemizde gururla yöre insanına hizmet sunan bir merkez olmaya devam
etmektedir .
Sunulan hizmeter:
Akademik Hizmetler, Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi hizmetlerinin yanı
sıra, Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine staj ve uygulama olanaklarının sağlanması gibi
eğitim hizmetleri de verilmektedir. Bu hizmetler Tıp Merkezindeki Klinik ve
Laboratuvar
imkânlarıyla
yerine
getirilmektedir.
Anılan
hizmetlerin
yerine
getirilmesinde tüm akademik personel ile diğer sağlık personeli ve idari personel görev
almaktadır.
İdari Hizmetler; tüm sağlık hizmetleri verilirken idari ve mali hizmetlerde bu
paralelde yürütülmekte ve resmi işlemler tamamlanmaktadır. Aynı zamanda yapılan
hizmetler kayıt altında tutularak arşivlenmektedir.
59
Diğer Hizmetler; bugün itibariyle 24 saat acil servis hizmeti sunulan
hastanemizde 2013 yılı verilerine göre toplam 53 poliklinikte ayaktan tedavi edilen
hasta sayısı 452.849 olurken, 988 yatak kapasitesi ve %64 doluluk oranlarıyla
kliniklerimizde yatarak tedavi gören hasta sayımızda 48.632 olmuştur. Özelikle cerrahi
anabilim dallarımızda ameliyat edilen hasta sayısı ise yılsonu itibariyle 37.266’ya,
doğum sayısı ise, 1229’a erişmiştir.
5.3. İDARİ HİZMETLER
GENEL SEKRETERLİK
Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu
şekilde çalışmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda
oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması,
korunması ve saklanmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim
Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek, Üniversite idari teşkilatında
görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak, iş ve işlevlerini yerine
getirmektedir.
DAİRE BAŞKANLIKLARIMIZ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
5018 Sayılı Kanunu değiştiren 5436 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun 15’inci maddesi uyarınca; Strateji Geliştirme Birimlerinin hem
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ıncı maddesi ile tesis edilen
Mali Hizmetler Biriminin görevlerini yerine getireceği belirtilmiş, hem de 5436 sayılı
60
Kanunun 15’inci maddesinin ikinci bendinde belirtilen görevleri yerine getireceği
hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, Strateji Geliştirme Birimlerinin genel yapılanması ile çalışma usul ve
esaslarını düzenlemek üzere Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına
İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır.
Anılan yönetmelik ve yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler kapsamında;
Strateji Geliştirme Birimlerinin yeni yapılanma içindeki yeri ve fonksiyonunun
belirlendiği çerçeve; görev tanımları bakımından incelendiğinde temel olarak aşağıda
belirtilen fonksiyonlar kapsamında faaliyetlerini ifa etmektedirler.
Stratejik yönetim ve planlama
 Misyon belirleme
 Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma
 Veri-analiz ve araştırma-geliştirme
Performans ve kalite ölçütleri geliştirme
Yönetim bilgi sistemi
Malî hizmetler
 Bütçe ve performans programı
 Muhasebe, kesin hesap ve raporlama
 İç kontrol
Yukarıda sözü edilen yapılanmanın yasal çerçevesi 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununda değişiklik yapan 5436 sayılı Kanunun 15’inci
maddesinin (c) bendi uyarınca oluşturulmuş ve anılan madde hükmü uyarınca tüm diğer
kamu kurum ve kuruluşunda olduğu gibi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızda
01.01.2006 yılında kurularak, 5018 sayılı Kanun, 5436 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat
ile tanımlanan görevlerini yukarıda belirtilen fonksiyonlar çerçevesinde yürütmeye
başlamıştır.
5018 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesince ve yukarıda belirtilen yetki çerçevesinde,
Başkanlığımızca 2013 yılında yürütülen faaliyetler:
 İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı
oluşturulmuş. İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyacağı eğitim ve
danışmanlık hizmetleri verilmiştir. Üniversitemiz 2014-2018 2. Stratejik Planı
hazırlanmıştır.
 Stratejik Planlama Kurulunun stratejik planlamaya ilişkin sekretarya hizmetleri
yürütülmüştür.
61
 Üniversitemizin 2012 yılı faaliyet raporu harcama birimler tarafından hazırlanan
birim faaliyet raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
 İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri
geliştirilmeye çalışılmıştır.
 Üniversitemizin
2013 mali
yılı
ayrıntılı
finansman
programı
Maliye
Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde hazırlanmış, harcamalar
hazırlanan finansman programına uygun olarak yapılmıştır.
 Ödenek gönderme belgeleri düzenlenmiş, düzenlenen ödenekler birimlerin bütçe
tertiplerine gönderilmiştir.
 Ödenekleri ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalan bütçe tertiplerine Maliye
Bakanlığından yedek ödenek talep edilmiş ve ilgili tertiplere yedek ödenekler
temin edilmiştir.
 2013 yılı içerisinde likit ödenek, gelir fazlası karşılığı ödenek kayıtları yapılmış,
revize ve aktarma işlemleri gerçekleştirilmiş ve kayıtları tutulmuştur
 Orta vadeli program, orta vadeli malî plan, idarenin stratejik planı, bütçe çağrısı
ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama
rehberi esas alınarak üniversitemizin 2014 mali yılı bütçesi hazırlanmıştır
 2013 yılı gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemleri yapılmış.
Gelir ve alacakların tahsilatları gerçekleştirilmiştir
 Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlanmış, uygulama
sonuçları izlenmiş ve yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlanarak ilgili
yerlere gönderilmiştir
 Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin raporlar hazırlanmıştır.
 Üniversitemize ait muhasebe hizmetleri yürütülmüş. Bu kapsamda 2013 yılı
içerisinde:

Maaş Tetkik ve Kontrol İşlemleri,

Sosyal Güvenlik Kurumu Kesenekleri İşlemleri,

Kişi Borçları Takip İşlemleri,

Kira İşlemleri,

Avans Yolluk ve Akreditif İşlemleri,

Araştırma Projeleri Takip İşlemleri,

Kefalet Aidatı İşlemleri,

Taşınır Kayıt İşlemleri,
62

Mal ve Hizmet Satın Almalara Ait İşlemler,

İcra - Nafaka ve Sendika Aidatı Kesintileri İşlemleri,

Vergi İşlemleri,

Vezne İşlemleri yürütülmüştür.
 2013 Mali yılı Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak
hazırlanmıştır. Hazırlanan bütçe kesin hesabı kesin hesap kanun tasarısına dahil
edilmek üzere Maliye Bakanlığına, Sayıştay Başkanlığına ve Türkiye Büyük
Millet Meclisine gönderilmiştir.
 Mal yönetimine ilişkin icmal cetvelleri hazırlanmış ve ilgili kurumlara
gönderilmiştir.
 Malî istatistikler Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde
hazırlanmış ve ilgili birimlere gönderilmiştir.
 Ön malî kontrol görevi başarı yürütülmüştür.
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Başkanlığımız
124
sayılı
Kanun
Hükmünde
Kararnamede
yer
alan
Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname uyarınca birleştirilmesiyle oluşmuştur.
İç Hizmetler Şube Müdürlüğü; Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı birimlerin genel
temizlik işlerinin yapılmasının sağlanması, Rektörlük ve Mühendislik kampüslerinin yol
ve çevre temizlik işlerinin yapılması, resmi ve özel günlere ait tören kutlama, çelenk
koyma vb. işlerin organize edilmesi başlıca işleri arasında sayılmaktadır. Yine duyuru,
pankart, ve afişlerin Rektörlükçe uygun görülen yerlere asılması işlemleri, bu birim
tarafından yürütülmektedir. Üniversitemizin tüm iç ve dış yazışmalarının tasniflerinin
yapılarak, ilgili birimlere ulaştırılması ve dış yazışmaların posta vb. yollarla adreslerine
gönderilmesi Posta Dağıtım Birimi tarafından yerine getirilmektedir.
Güvenlik Şube Müdürlüğü; Üniversitemizin tüm güvenliğinden sorumlu olan
Güvenlik Şube Müdürlüğü, Valiliğin oluşturduğu İl Güvenlik Komisyonunun,
Üniversitemiz için belirlediği 225 kişilik Güvenlik Personeli Kontenjanı karşılığında; 96
kadrolu, hizmet alım yoluyla 1 Güvenlik Müdürü, 1 Güvenlik Amiri ve 88 Özel
Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 186 Güvenlik Görevlisi ile 24 saat
Üniversitemizin güvenliği sağlanmaktadır. Ayrıca 1 Tekniker ve 2 Bekçi de görev
yapmaktadır. Üniversitemiz Kampüsleri 80 adet güvenlik kamerası ile Güvenlik
Müdürlüğünde kurulan Güvenlik Kamera Sistem Merkezinde 24 saat izlenmektedir.
63
Üniversitemizin (hastane dahil) 7 giriş kapısı ve 2 kampüsü; devriye hizmeti veren 2
güvenlik aracı ile sürekli denetlenmektedir.
Satınalma Şube Müdürlüğü:
 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanunu çerçevesinde Üniversitemizin ihtiyacı olan mal ve hizmet ile makineteçhizat alımlarının gerçekleştirilmesi,
 Başkanlığın harcama yetkisi alanında olan tüm tüketime yönelik sarf
malzemeleri, dayanıklı tüketim malzemeleri ve makine teçhizatlarının Taşınır
Mal Yönetmeliği hükümlerine göre gerekli işlemlerinin yapılması, kayıt altına
alınması ve ambar stoklarının izlenmesi, görev yolluklarının hazırlanması,
elektrik, telefon ve diğer cari ödemelerinin tahakkuk işlemlerinin hazırlanması,
 Bütçe kanunu ile verilen ödeneklerin takibi ve yetersiz kalan ödeneklerin Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi,
 Birimin bütçesinin hazırlanması, Çalışma Raporu, Yıllık Faaliyet Raporu ve
Stratejik Planın hazırlanması, işlemlerini yerine getirmektedir.
Bu çalışmaların tümü; Doğrudan Temin Birimi, İhale Birimi ve Taşınır Kayıt
Kontrol Birimi olmak üzere toplam üç birimde yürütülmektedir.
Özlük Hakları Şube Müdürlüğü; Rektörlük ve bağlı birimlerinde çalışan
akademik ve idari personelin aylık maaşları ve diğer özlük hakları ödemeleri bu birim
tarafından yerine getirilmektedir.
Basımevi Şube Müdürlüğü; Üniversitemize ait tüm birimlerin ihtiyacı olan Kitap,
Dergi, Broşür, Gazete, Duyuru, Davetiye vb. basım işleri ile diğer matbaa işleri
yapılmaktadır. Bu çalışmalar; Ofset Birimi, Tipo Birimi, Riso ve Renk Ayrımı Birimi
ve Mücellit Birimlerinde, yürütülmektedir.
2013 Yılında yaklaşık toplam 2.733.000 adet kitap, dergi, gazete ve çeşitli evrak
basım işleri yapılmıştır.
Sivil Savunma Uzmanlığı; Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde; 2013 Yılı Aralık
Ayı itibarı ile karbondioksitli, kuru kimyevi tozlu ve halokarbonlu olmak üzere toplam
823 adet yangın söndürme cihazı bulunmaktadır. Bu cihazların yıllık bakım ve
kontrolleri, dolumu yapan veya YSC’ nin alımı yapılan firmalara yaptırılmaktadır. Yeni
açılan bölüm ve okullara bütçe imkânları doğrultusunda yangın söndürme cihazları
temin edilmektedir. Yıl içerisinde, başta Rektörlük Hizmet Binası olmak üzere tüm
binaların tahliye planları yaptırılmıştır. Başbakanlık Yangın Yönetmeliği doğrultusunda,
64
Üniversitemiz “Yangın Yönergesi” hazırlanarak Senatoya sunulmuş ve Senato
tarafından Kabul edildikten sonra Üniversitemiz Web Sayfasında yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir. Ayrıca tüm birimlerin yazı ile yönergede yapmaları gereken
hususların yerine getirilmesi istenmiştir. Gerek YÖK Başkanlığının emirleri ve gerekse
Üniversitemiz Yangın Yönergesi gereğince tüm binalarda Rektörlük Makamının
Onayları ile oluşturulan Yangın Denetim Komisyonu marifetiyle belirlenen denetim
takvimi doğrultusunda denetimleri yapılmıştır. Bu denetimler sonucunda, düzenlenen
denetim formları ilgili yerlere sunulmuş olup, denetlenen birimlerden de eksiklerin
giderilmesi hususunda cevabi raporlar talep edilmiştir.
Başkanlığımızda;
 İhale Programı,
 Maaş Tahakkuk Programı,
 Elektronik Belge Yönetim Sistemi,
 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi,
a) Kamu Harcama ve Muhasebe Sistemi,
b) Harcama Yönetim Sistemi,
c)Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.
Mal ve hizmetlerin, kaliteli ve en uygun fiyatlarla satın alınması, kayıtlara
geçirilmesi, depolanması, dağıtılması, Üniversitemizde görev yapan personelin sürekli
görev ile yurtiçi ve yurtdışı yolluk işlemlerinin yapılması, temizlik, aydınlatma, ısıtma,
bakım, onarım ve benzeri hizmetlerin, Üniversitemizin tüm iç ve dış evrak ulaşım
hizmetleri, taşıma ve ulaşım gibi hizmetler Daire Başkanlığımızın 2013 yılında
yürütmüş olduğu faaliyetlerdir.
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları
yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, Üniversite
personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, Üniversite
personeli ile ilgili temel eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, Personel
hareketleri ve eğitim faaliyetleri ile ilgili yayım hizmetlerini yürütmek, Rektörlükçe
verilecek benzeri görevleri yapmak.
65
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Kütüphane olarak kullanılan bina 1969 yılında Devlet Mimarlık ve Mühendislik
Akademisi Kütüphanesi olarak inşa edilmiştir.1969 yılında kurulan Mühendislik
Akademisi Kütüphanesi, 1971 ‘de kurulan Veteriner Fakültesi Kütüphanesi, 1975’de
kurulan Rektörlük Kütüphanesi ile yine aynı yıl kurulan Fen Edebiyat Fakültesi
Kütüphanelerinin birleştirilmesiyle, 1983 yılından beri Devlet Mimarlık ve Mühendislik
Akademisi için yapılan kütüphane binasında Üniversite Kütüphane ve Dokümantasyon
Merkezi olarak hizmete devam etmektedir.
Üniversitemiz
Kütüphane
ve
Dokümantasyon
Dairesi
Başkanlığı,
Üniversitemizin ilgi alanlarına giren konularda yapılacak eğitim ve araştırma
çalışmalarına yardımcı olmak üzere; gerekli bilgi, belge ve dokümanları toplamakta,
bunları belli bir sisteme göre düzenleyip öğrenciler, öğretim elemanları ve diğer
araştırmacıların yararlanması için hazır duruma getirilmesini sağlamaktadır. Daire
Başkanımızın Görev, Yetki ve Sorumluluğu:
 Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için
işbölümü yaparak, yönerge, plan ve programı hazırlamak,
 Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojinin kütüphaneye
girmesi için çalışmalar yapmak,
 Her yılsonunda kütüphane ve dokümantasyon faaliyetleri ile ilgili raporu
Rektörlüğe sunmak,
66
 Kütüphanenin çalışma ilkelerini belirlemek,
 Kütüphane için gerekli konularda bilgi vermek, öneriler getirmek,
 Kütüphane koleksiyonunu geliştirmek için girişimlerde bulunmak,
 Kütüphane elemanlarının çalışma yeri ve saatlerini düzenlemek,
 Çalışanların fazla çalışmalarını izlemek,
 Fazla çalışmaya gerek duyulması durumunda gerekli bilgiyi Rektörlüğe iletmek,
 Hedeflerde ortaya çıkacak olası sorunlar durumunda, gerekli değişiklikler için
Şube Müdürleri ve Uzman Kütüphaneciler ile toplantı yapıp kararlar almak ve
alınan kararları Rektörlük oluru ile uygulamaya koymak,
 Başka kütüphane, kültürel kurumlar gibi sivil örgütlerle işbirliği içinde olmak,
 Kütüphane hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,
 Görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları
yapmak,
 Rektörün vereceği diğer işleri yürütmek,
 Kütüphanenin işleyişinden sorumlu olmak.
Kütüphane; Fırat Üniversitesi ve bünyesinde bulunan Keban Meslek Yüksekokulu,
Karakoçan Meslek Yüksekokulu, Baskil Meslek Yüksekokulu ve Maden Meslek
Yüksekokullarına hizmet vererek merkezi bir durumda bulunarak bölge kütüphanesi
olarak görev yapmaktadır. Merkez Kütüphanemizde 2013 yılı sonunda alınan alımlar ve
bağışlarla 100333 adet kayıtlı kitap sayısına ulaşmıştır. 1999 yılından itibaren
kütüphanemizce demirbaş kayıtları tutulmaktadır.
1990'lı yıllara kadar üniversite kütüphanelerinin gelişmişliğinde kitap, dergi, gazete
vb. basılı yayınların çokluğu önemli bir göstergeydi. İnternet ve diğer iletişim
sistemlerindeki
gelişmeler
sonucunda,
elektronik
kütüphanecilik,
kütüphane
otomasyonu ve bilgiye erişim kavramlarında yeni yönelimlere doğru önemli adımlar
atılmaya başlanmıştır. Klasik kütüphanelerde raflarda dizili binlerce basılı yayının
yerini artık CD'ler ve hizmet serverleri almakta, veri tabanlarının yaygın olarak
kullanımıyla
birlikte
kütüphanecilik
hizmetleri
bilgisayarlarla
yürütülmektedir.
Kütüphanecilik alanında yaşanan teknolojik değişimlere kütüphanemiz de sağlıklı bir
altyapı oluşturarak uyum sağlamaya çalışmaktadır.
Kitaplar, Dewey Decimal Classification’a göre tasnif edilmekte AngolaAmerican
II’ye göre katalog işlemleri yapılmaktadır.
Kütüphane otomasyon çalışmaları tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Kitap
koleksiyonun tamamı bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Ödünç verme, sağlama,
67
kataloglama ve sorgulama işlemleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Kütüphane
koleksiyonunda
bulunan
kaynaklara
ait
tüm
bilgilere
internet
üzerinden
erişilebilmektedir. Kütüphanemizde bulunan kitap, süreli yayınlar ve tezlere katalog
sorgulama linkinden girilerek sorgulama yapılabilmektedir.
Kitap salonu ile süreli yayınlar salonlarında bulunan bilgisayarlar, kitap ve kaynak
tarama amaçlı kullanılarak, öğrenci, akademik ve idari personel ile diğer kullanıcılar,
kütüphanemizin açık olduğu gün ve saatlerde faydalanmaktadırlar. Ayrıca zemin katta
bulunan internet kablo uçları ve kablosuz internet ortamı ile yine kullanıcılar internete
bağlanabilmektedirler.
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAIRE BAŞKANLIĞI
Üniversitemiz öğrencilerinin beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor ve diğer sosyal
faaliyetlerden doğan ihtiyaçlarının karşılanması birimin genel amacını teşkil etmektedir.
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi; öğrencilerin sağlık, sosyal, kültürel, danışma ve
rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim ve
öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir
uygulama merkezidir.
3.2.l984 tarih ve l830l sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve halen yürürlükte olan
Yüksek Öğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi
Uygulama Yönetmeliğinin l0. Maddesi ile dairemize verilen görevler ve hizmetler
sırasıyla:
 Sağlık Hizmetleri,
 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
 Sosyal Hizmetler
 Kültürel Hizmetler,
68
 Spor Hizmetleridir
Başkanlığımıza bağlı olarak Üniversite evi, Misafirhane, Atatürk Kültür Merkezi,
konferans salonları ve iki adet eğitim tesisimizle değişik yer ve binalarda hizmet
vermektedir. Ayrıca birimimize bağlı olarak kapalı spor salonu, Step Aerobik Salonu,
Fitness Salonu, Açık Spor Sahaları, Çim Futbol Sahası’da bulunmaktadır.
Üniversite Evi, Bodrum kat da dahil olmak üzere toplam üç katlıdır. Bodrumda
mutfak, zemin katta dört yemek salonu, bir müdür odası; birinci katta 3 yemek salonu
ve salonun bölünmesi ile oluşan bir derslik bulunmaktadır. Mutfak kısmında ise dokuz
ambar, dört soğutma motor odası, iki elektrik pano odası, on iki soğuk hava deposu, bir
aşçı odası, bir işletme şefi odası, bir ambar memuru odası, iki fiş memuru odası, bir
personel yemek yeme odası, iki bulaşıkhane bulunmaktadır.
Fügem, Rektörlük Kampüsünde bulunan bayan kuaförü personel, öğrencilerimiz ve
lojman sakinlerine 2 elemanıyla hizmet vermektedir. Mühendislik Kampüsünde bulunan
erkek kuaförü; personel, öğrencilerimiz ve lojman sakinlerine hizmet vermektedir.
Çamaşırhane bölümünde 3 adet çalışır durumda çamaşır makinesi, öğrenci ağırlıklı
olmak üzere hizmet vermektedir.
Kapalı Spor Salonu, Kapalı Spor Salonu: Salonumuz mühendislik kampüsünde
olup 500 seyirci kapasitelidir. Ölçüleri 31.08x19.55 m olup yüksekliği 8.50 m’dir.
Salonumuzda 4 soyunma odası, 1 depo, 1 tesis amiri odası, 1 danışma, 1 personel odası
bulunmaktadır. Salonumuzda Basketbol ve Voleybol müsabakalarının oynanması için
gerekli standartlara sahiptir.
Çim Futbol Sahası, Çim sahamız mühendislik kampüsünde olup nizami
ölçülerdedir. Ayrıca sahamızda atletizm pisti mevcuttur. Çim sahamızda gerek amatör
müsabakalar, gerek üniversitemizin organize ettiği müsabakalar gerekse zaman zaman
milli takım seçmeleri için çok amaçlı kullanılmaktadır.
Sentetik Futbol Sahası, Üniversitemiz Mühendislik yerleşkesinde Çim Saha
yanında Türkiye Futbol Federasyonu ve Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu
Başkanlığı ortak projesi ile yapımı 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında tamamlanan
standartlara uygun futbol sahası mevcuttur. Sentetik Futbol Sahası müsabakaların
oynanmasına elverişlidir.
 8 Adet Açık Basketbol Sahası.
 Halı Saha
 1 Adet toprak Futbol Sahası.
69
 Tıp Fakültesinin önünde Voleybol, Basketbol, Futbol ve Tenis kortundan oluşan
spor kompleksi.
 Kapalı Spor Salonu önünde; Voleybol, Basketbol ve Tenis Kortlarından oluşan
Spor Kompleksi bulunmaktadır.
NOT: Mevcut tesislerin yanı sıra yerleşke içerisinde inşaatı devam eden kapalı spor
salonu bulunmaktadır.
Fitnes Salonu, Üniversitemiz personeline en iyi şekilde hizmet vermektedir.
Salonumuz 1 idari oda, 1 step aerobik salonu, 1 adet kondisyon merkezi, 1 adet çay
odası, lavabo ve tuvaletlerden oluşmaktadır.
Atatürk Kültür Merkezi, Mühendislik kampüsünde olup, oturma kapasitesi (789)
kişiliktir. 1 büyük salon, 1 fuaye, 1 protokol odası, 2 bay-bayan soyunma odası, 1
yönetici odası, 1 büro, 1 teknik kumanda odası, 2 depo, 1 mescit, 2 çay ocağı, 4 tuvalet
ve Müzik Kulübüne ayrılmış 1 odadan müteşekkil olup, 1.657 m2 kullanım alanına
sahiptir.
Kongre Merkezi, Kongre Merkezi 5 salondan oluşmaktadır. Toplam kapasitesi 636
kişi olan Merkezin salon kapasiteleri aşağıda belirtilmiştir.
 Kaşgarlı Mahmut Salonu 168 kişilik
 Mimar Sinan Salonu 168 kişilik
 İbn-i Sina Salonu 132 kişilik
 Farabi Salonu 84 kişilik
 Yusuf Has Hacib Salonu 84 kişilik
Sunulan hizmetler:

Sağlık Hizmetleri:
Daire Başkanlığımız Mediko-Sosyal Birimi 2 dişhekimi, 1 hemşire, 1 yardımcı
personel ile hizmetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Üniversitemiz Hastanesine bağlı olarak
hizmet veren Aile Hekimliği Polikliniği bulunmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Hizmetleri:
Psikolojik Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri Hastanemizde verilmektedir.

Sosyal Hizmetler:
Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı
olarak hizmet vermektedir. Amaç, Üniversitemiz öğrencilerinin beslenme, barınma,
sağlık, kültür, beden ve ruh sağlığının korunması, boş zamanlarının değerlendirilmesi ve
sosyal faaliyetlerinin karşılanmasını sağlamaktır. Bu bağlamda yıl içerisinde yapılan ve
70
öğrencilerimizin iştirak ettiği il içi ve il dışı sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler ile
yapılan teknik gezilerin finansmanı sağlanmıştır.
 Öğrencilere Verilen Beslenme Yardımı :
Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 14.10.2008 tarih ve 2008-2009/2 sayılı kararıyla
Üniversitemizde okumakta olan başarılı ve gelir düzeyi düşük örgün öğretim
öğrencilerinin % 3’ne tekabül eden kısmına ücretsiz yemek verilmektedir.
 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması :
01 Eylül 2012-31 Ağustos 2013 itibariyle 75 öğrenci, Üniversitemizin muhtelif
birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılmış, 150.000 TL. Ödenmiştir.

Kültür Hizmetleri :
124 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim
Kurumlarının İdari Teşkilatının Yeniden Düzenlenmesi Hakkındaki Kararnamenin 32.
Maddesinde Öğrencilerin ve Personelin Kültürel ve Sosyal İhtiyaçlarını Karşılayacak
Faaliyetleri Düzenlemek Görevi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarına
verilmiştir. Bu nedenle Yükseköğretim Gençliğinin Atatürk İlkeleri ve İnkılapları
doğrultusunda Türk Milletinin milli, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan beden ve ruh
bakımından sağlıklı şekilde gelişmiş fertler olarak yetiştirilmelerinin temin edilmesi,
gençlerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının en iyi düzeyde karşılanması
gerekmektedir. Bu amaçla Üniversitemizde her öğretim yılında kültürel faaliyet
düzenlenmekte bu kültürel faaliyetler çerçevesinde konser, tiyatro vb. organizasyonlar
imkânlar dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Spor Hizmetleri
Öğrencilerimizin beden ve ruh yapılarının sağlıklı olabilmesi, zorluklara dayanıklı,
kötü alışkanlıklardan arınmış bir toplum olarak teşekkülünde önemli bir unsur olan spor
faaliyetleri, Üniversitemizde bu öğretim yılında da yaygın bir şeklide devam
ettirilmiştir. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Spor
Kolları Genel Koordinatörlüğüne bağlı kulüpler tarafından Daire Başkanlığımız
kontrolünde yerine getirilmiştir.
BILGI İŞLEM DAIRE BAŞKANLIĞI
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Fırat Üniversitesi bünyesinde bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanımını sağlamak, düzenlemek ve yaygınlaştırmak görevlerini
yerine getirmektedir. Bu amaçla temel görevleri şu şekilde sıralanabilir:
1. Kampüs bilişim ağ alt yapısını oluşturup, işletmek ve yönetmek:
71
 Üniversitenin öğrenci, idari ve akademik personeline yerleşke içinde ve dışında
hem kendi yerel ağ içerisinde hem de bütün internet topluluğu arasındaki
iletişim için gerekli olan güvenli ve yüksek nitelikli ağ erişim olanağının
sunulması ve ağ erişim hizmetinin sürekliliğinin sağlanması.
 Üniversite ağ altyapısında gerek duyulan cihazların (Router, switch, firewall vb.)
belirlenmesi, planlamasının ve projelendirilmesinin yapılması.
 Ağ yönetim cihazlarının ayarları, bakımları ve yönetiminin yapılması.
 Kullanıcıların ağa erişim denetimini sağlamak üzere DNS, DHCP ve ilgili
hizmetlerin (Active
Directory,
LDAP
vb.) planlaması,
sunulması
ve
sunucularının yönetilmesi.
 7 gün / 24 saat bilişim ağ altyapısının işler halde tutulması.
 Kullanıcılara kurumsal (.firat.edu.tr) uzantılı e-posta hizmeti sunmak ve gerekli
altyapıyı sağlamak.
 Üniversitede kurulu olan kablosuz internet erişimi için öğrencilere ve personele
altyapı sağlamak ve kullanıcı tanımlamalarının yapılması.
2. Bilgisayar sunucu sistemlerini kurmak, işletmek ve yönetmek.
 FÜ birimlerine, “.firat.edu.tr” uzantılı alan adlarının tahsis edilmesine yönelik
hizmetlerin (erişim için kullanıcı adı, şifre ve yer) verilmesi.
 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın sistem odasında bulunan sunucuların bakımı ve
sunucularda yürütülen (www, e-posta, ftp, listeci, haber grupları, telnet, pop,
vb.) hizmetlerin teknik desteğinin verilmesi.
 7 gün/24 saat merkezi sunucularda donanım ve yazılım yönetiminin yapılması.
 Sunucular üzerindeki verilerin şartlara bağlı olarak (dönem içi, dönem dışı gibi)
günlük/haftalık/aylık/yarıyıllık/yıllık aralıklarla yedeklenmesi.
3. Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yazılım gereksinimlerini planlamak gerektiğinde
kodlamak ve geliştirmek.
 Üniversitenin çeşitli birimlerinin gereksinim duyduğu uygulama yazılımlarının
(kütüphane, fon saymanlığı, öğrenci işleri, enstitü, konut tahsis, bordro, ayniyat,
personel vb.) planlanması, gerektiğinde kodlanması ve geliştirilmesi.
 Geliştirilen yazılım paketlerinin uygulanması ve sorunlarının çözülmesi.
 Bilgi güvenliği açısından yazılım uygulamalarında gerekli önlemlerin alınması
ve tespit edilen açıkların kapatılması.
 Otomasyon veri tabanlarının şartlara bağlı olarak günlük/haftalık/aylık/
dönemlik/yıllık aralıklarla yedekleme planının yapılması.
72
 Eğitim ve ilintili hizmetleri oluşturan iş süreçlerinde bilgiyi otomasyona tabi
tutarak, verimi arttırıcı nitelikte yazılım çözümlerinin, gerekli görüldüğü
takdirde kendi insan kaynakları marifetiyle geliştirilmesi.
4. Üniversitenin resmi web sayfasını tasarlamak, işletmek ve yönetmek:
 FÜ kurumsal resmi web sayfasının tasarımı, güncellenmesi ve bakımının
yapılması.
 Diğer birimlerin web sorumlularının koordine edilmesi ve web sayfalarına
teknik destek verilmesi.
 Web sayfalarında kullanılmak üzere, web ara yüzleri, grafik tasarımı ve kodlama
yapılması.
 Web duyuru sisteminde, güncel ilan ve haberlerin yayınlanması için altyapı
sunmak. Bu kapsamda basın yayın ve halkla ilişkiler birimiyle koordineli
çalışmak.
5. Bilişim teknolojilerinin kullanımına destek vererek yaygınlaştırmak:
 Üniversitedeki bilgisayar kullanıcılarının yazılım paketleri ve yazılım geliştirme
dilleri gereksinimlerinin imkânlar dâhilinde karşılanması.
 Üniversite yerleşkesinde düzenlenen çeşitli organizasyonlara, gereksinim
halinde bilişim teknolojileri desteğinin imkânlar dâhilinde sağlanması.
 Üniversitemizin, eğitim-öğretim, idari ve akademik birimlerine bilişim
teknolojilerinin kullanılması ve teknik konularda gerekli desteğin verilmesi.
6. Bilişim teknolojisi ürünlerine teknik hizmet vermek:
 Üniversitemiz yerleşkesinde demirbaş kaydı bulunan bilişim malzemelerinin
(bilgisayar, yazıcı, projeksiyon, vb.) bakım ve onarımının yapılması.
 Ağ ve sistem yönetimine teknisyenlik hizmetlerinin verilmesi.
 Bilişim cihazlarının kurulmasına işçilik desteğinin verilmesi.
 Bilişim teknolojisi kullanıcılarının temel ağ altyapı ve erişim hizmetleri ile ilgili
sorunlarının giderilmesi.
7. Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesini uygulamak
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 2013 yılında yapılan faaliyetler:
Network – Altyapı:
 Metro Switch değişikliği ve ayarlanması: Üniversitemiz ile Türk Telekom
arasında çalışan metro ethernet bağlantısı için kullanılan switch SFP+ portlarına
sahip bir switch ile değiştirildi ve switch’in yapılandırılmasında değişiklikler
yapıldı. (Yönlendirme, Lacp vs.)
73
 Arka uçların devreye alınması: İlimize bağlı ilçelerdeki MYO’ların Türk
Telekom aracılığıyla üniversitemiz üzerinden internet erişimi ve ağ trafiğinin
kontrolü ve güvenliğinin sağlanabilmesi için Ulaknet UUYS yönetim sistemi
üzerinden arka uç başvuruları yapıldı. Türk Telekom altyapısı kullanılarak 5
MYO (Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, OSB Maden)’na 10 Mbps hızında
Metro Ethernet internet erişimi sağlandı.
 Internet hızlarının artırılması: Ulaknet UUYS üzerinden hız artırımı talebinde
bulunulması için Ulaknet’in istediği gereksinimler sağlandı. (Olta sistemi açık
olay kayıtları kapatıldı. Kampüs ağı trafiği ve cihaz sayıları bilgisi UUYS
bildirildi.) Bu aşamadan sonra kademeli olarak önce hızımız 250 Mbps’e, daha
sonra 350 Mbps’e arka uçların devreye alınması ile toplam 450 Mbps’e
çıkarıldı.
 Kamera Ağının düzenlenmesi: Mevcut yapıda güvenlik kameraları kampüs
ağındaki vlanlarla aynı yerde olduğundan kamera ağının sağlıklı ve güvenli
çalışması mümkün değildi. Bundan dolayı tüm güvenlik kameralarının farklı
vlanda çalışması (kapalı devre kamera sistemi mantığıyla) ve internetten izole
olması için mevcut vlanlardaki tüm kameralar tespit edildi ve bütün kameralar
ve
kamera
sunucuları
kamera
vlanına
dahil
edildi.
Kamera
ağının
genişletilebilirliği sağlandı.
 Ağ yapılandırması: Mevcut ağ yapılandırmasında iyileştirmeler yapıldı ve
gerekli yerlere yeni vlanlar oluşturuldu (Biyoistatistik, Adlibilim, AKM,
Konservatuar, vs.).
 Güvenlik Kamerası İhtiyaç çalışması: Günümüz ihtiyaçlarına cevap
verebilmesi için mevcut güvenlik kamera sistemine ek olarak kampüsümüzde
tam güvenliğin sağlanabilmesi için ilgili firmalarla görüşmeler yapıldı, ihtiyaçlar
tespit edildi, şartname hazırlığı sürmekte olup bu aşamadan sonra ihale süreci
başlatılacaktır.
 IP Santral çalışması: Mevcut santral çok eski bir sistem olduğundan ve artık
günümüz ihtiyaçlarına cevap vermediğinden bununla ilgili firmalarla görüşmeler
yapıldı. Fizibilite çalışması yapıldı ihtiyaçlar belirlendi. Şartname hazırlıkları
yapılmaktadır.
 Kablosuz ağ yenileme çalışması: Mevcut kablosuz ağımız yetersizdi bunun
üzerine kampüsümüzdeki tüm yerleşim alanlarında kablosuz ağı için kablosuz
erişim noktaları (wireless AP- iç ve dış) alımı gerçekleşti ve alım süreci
74
tamamlandı ve kablosuz cihazların montajı devam etmekte olup Temmuz 2014’e
kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. Bu cihazların tek yerden yönetimi için
yedekli çalışan kablosuz kontrolcü devreye alındı. Yeni kablosuz cihazlar için
aktif-aktif şekilde çalışabilen 2 adet kontroller cihazı devreye alındı. Outdoor ve
indoor olarak çalışan AccessPoint’ler öncelikli yerlere takıldı. Rektörlük
lojmanlarının tümünde kullanılabilmesi için kablosuz dış ortam erişim cihazları
(Outdoor Accesspoint) bina önlerinde direk üzerine monte edildi. Eski
Accesspointler yenilerinden izole olması için farklı bir binada kullanılması
amacıyla
toplanmaya
başlandı,
eski
AP’lerin
(40
Adet)
meslek
yüksekokullarında kullanılması ve bu şekilde değerlendirilmesi düşünülmektedir
 IPv6 çalışması: Internet erişimi için gerekli olan IP blokları tükenmekte olup
(IPv4) bunu aşmak için kullanılmakta olan IPv6 için Ulaknet’ten IPv6 başvuru
yapılması için üniversitemizin detaylı ağ topoloji çıkarıldı ve Ulaknet UUYS
üzerinden IPv6 başvuru yapıldı ve üniversitemize 2001:a98:4101:: 2001:a98:4101:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff IPv6 adres bloğu tahsis edildi. Bununla ilgili
çalışmalar sürmektedir.
 Mevcut Switchlerin
Düzenlenmesi: Ağda
bulunan kenar switchlerin
konfigürasyonlarındaki eksiklikler giderildi, yönetilebilir switch olmasına
rağmen ağda IP adresi atanmadan kullanılan switchler yeniden konfigüre
edilerek uzaktan yönetilebilir hale getirildi (Konservatuvar, İstatistik, İktisat).
 Yeni Eklenen Switchler: Fiber dönüştürücü ile çalışan bazı kenar noktalarda
(Rektörlük konut, AKM, Garaj) dönüştürücüler iptal edilerek doğrudan Omurga
switche fiber ile bağlanmaları sağlandı, bu noktalara yönetilebilir akıllı switchler
konularak gerekli konfigürasyonları yapıldı. Bazı kenar noktalarda (Tıp
Fakültesi, Rektörlük) mevcut switch üzerinde bulunan portlar kullanıcılar için
yeterli olmadığından yeni switch cihazları stack yapılarak eklendi. Bilgi İşlem
N7 Omurga switch cihazına 1 adet 72 portlu modül, 1 adet 4 portlu 10 GBit
Modül eklendi.
Sistem:
 Depolama bakım (Storage): Sunucularımızın çalıştığı depolama ünitelerinin
kontrolcülerinde çıkan arızaları gidermek için ilgili firma ile görüşmeler yapıldı
ve kontrolcülerdeki problemler ve disk arızaları giderildi. Ayrıca yapılandırmada
iyileştirmeler yapıldı ve eksik LUN’lar tanımlandı.
75
 Yeni Güvenlik Duvarı (Firewall): Eski yapılandırmada mevcut güvenlik
duvarı ihtiyacı karşılamamaktaydı. Bundan dolayı mevcut çözümlere bakıldı
(5651 yasası ile uyumlu, network yönetimi yapabilen, vekil sunucu, VPN
özellikleri olan). Yerli bir firma ile görüşmeler yapıldı ve Güvenlik ve Ağ
Yönetimi için yeni güvenlik duvarı teste alındı. Test aşaması tamamlandıktan
sonra yeni güvenlik duvarı alımı yapıldı ve sistem devreye alındı.
 Wildcard SSL: Üniversitemiz sistemlerinde sunulan yazılım hizmetlerinin
(Öğrenci İşleri, EBYS, web, mail vs.) daha güvenli hale getirilmesi için SSL
sertifikası alımı süreci başlatıldı ve ilgili firmadan SSL sertifikası alındı ve
gerekli tüm sunuculara sertifika yüklendi.
 Sanallaştırma:
Üniversitemiz
sistemlerini
barındıran
sanallaştırma
platformunda yapılandırma iyileştirmeleri yapıldı. Sanallaştırmanın koştuğu
sunucularda Hypervisor güncelleştirmeleri yapıldı (ESX 5.1.0’dan ESX 5.5.0’a
güncelleme).
 Yeni Sunucuların Devreye Alınması: Yeni web sayfamız ve diğer yeni
açılacak web sayfaları için Linux ve Windows sunucular kuruldu ve gerekli
yapılandırmalar yapıldı.
 Antivirüs: Üniversitemizde kullanılan tüm bilgisayarlar için kullanılan
antivirüsün yeni işletim sistemleriyle uyumlu çalışabilmesi için antivirüs
kurulumu güncelleştirmesi yapıldı.
 Microsoft Kampüs Anlaşması: Üniversitemizde kullanılan bilgisayarlarda
kullanılan Microsoft yazılımları için yıllık kampüs anlaşması yapıldı.
 Active Directory çalışması: Mevcut active directory üzerinde yapılandırma
çalışmaları yapıldı. Ek domain kontrolcü kuruldu çalışmalar devam etmektedir.
Yazılım
 SPSS
Yazılımı:
Üniversitemiz
akademik
personeli
ve
öğrencilerinin
faydalanabilmesi için SPSS istatistik yazılımı için lisans dağıtmak üzere sunucu
kuruldu ve ayarlandı. Kurulum için gerekli belgeler hazırlandı ve tüm üniversite
ile paylaşıldı. Adres: spss.firat.edu.tr
 Elektronik Belge Yönetim Sistemi: Üniversitemiz tüm yazışmalarının
elektronik ortama taşınması ve kurum içi ve kurum dışı yazışmaların daha
sağlıklı bir yapıya dönüşmesi için EBYS yazılımı satın alındı ve tüm kurum
elektronik yazışma sistemine geçti (bunun gerekli tüm altyapı çalışmaları
76
yapıldı). Daire Başkanlığımızda bununla ilgili birim kuruldu. Adres:
https://ebys.firat.edu.tr
 Öğrenci İşleri Sistemi: Mevcut öğrenci işleri yazılımının ihtiyaca cevap
vermemesi ve güvenlik açıklarından dolayı öğrenci işleri yazılımı satın alındı
(bununla ilgili tüm altyapı çalışmaları yapıldı). Adres: https://obs.firat.edu.tr
 Yeni Web Sitesi: Üniversitemizin dışa dönük yüzü olan web sitemiz yeniden
tasarlanıp yayına alındı. Adres: https://www.firat.edu.tr
 Yeni Mail Sistemi: Açık kaynak kodlu Zimbra mail sistemine geçildi. Yeni
mail
sisteminde
yapılandırmalar
yapıldı
(spam
mail
vs.).
Adres:
https://mail.firat.edu.tr
 Yeni Akademik Bilgi Sistemi: Mevcut kullanılan sistemin ihtiyaca cevap
vermemesi ve güvenlik açıklarından dolayı yeni akademik bilgi sistemi
geliştirilmeye başlandı. Çalışmalar sürmekte olup bitmek üzeredir. Adres:
https://abs.firat.edu.tr
 FÜSEM Başvuru Sistemi: Sürekli eğitim merkezi için online başvuru sistemi
yazıldı. Adres: http://fusembasvuru.firat.edu.tr
 BESYO Başvuru Sistemi: BESYO için online başvuru ve değerlendirme
sistemi yazıldı. Adres: http://besyobasvuru.firat.edu.tr
 Sınav Sistemi: Mevcut sistemin ihtiyaca cevap vermemesinden dolayı, “Temel
Bilgisayar” dersi için online sınav geliştirildi. Adres: http://sinav2.firat.edu.tr
 SKSDB Kısmi Zamanlı Başvuru Sistemi: Kısmi zamanlı çalışacak öğrenciler
için
online
başvuru
ve
değerlendirme
sistemi
yazıldı.
Adres:
http://kısmizamanli.firat.edu.tr
 E-dergi Sistemi: Üniversitemizdeki akademik dergiler için dergi yönetim
sistemini içinde barındıran açık kaynak Daire Başkanlığımız; Sistem ve Ağ
Grubu, Web ve Yazılım Grubu, Kullanıcı Destek Grubu ile Teknik Destek ve
Altyapı Grubu olmak üzere dört ana grupta hizmet sunmakta olup, dönem
içerisinde yapılan hizmetler detaylı şekilde aşağıda sunulmuştur. Elektronik
Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) kapsamında tüm kullanıcılar için belirlenen
program çerçevesinde bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi.
 Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde Temmuz 2013 tarihinden
itibaren, EBYS üzerinden başlatılması:
 Üniversitemiz, Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında yazışmalarda imza
atmaya yetkili personel için “Form-001-042 Kamu SM Nitelikli Elektronik
77
Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” TÜBİTAK ile gerekli yazışmalar yapılarak
ilgili personellere imza karşılığında tebliğinin sağlanması.
 Karakoçan MYO hizmet binasının internet ağ altyapısının tesisi, kabin toplama
ADSL internet modem ayarlarının yapımı.
 Karakoçan MYO’na 54 kişilik öğrenci bilgisayar laboratuvarının yapımı.
 Bakil MYO’nun hizmet binasının internet ağ altyapısının tesisi, ADSL internet
modem ayarlarının yapımı.
 Kovancılar MYO’nun hizmet binası internet ağ alt yapısının tesisi ile kabin
kurulumu ve ADSL internet modem ayarlarının yapımı. Mevcut öğrenci
bilgisayar laboratuvarının yeniden dizaynı.
 OSB Maden MYO’na 20 kişilik öğrenci bilgisayar laboratuvarının yapımı ve
mevcut kullanımda olan eski laboratuvarın yeniden elden geçirilmesi
bilgisayarlarının kurulması kullanılır duruma getirilmesi.
 Yabancı Diller Yüksekokulunu hizmet binasının internet çekimi, kabin
toplaması ve fiber optic kablo eki işleminin gerçekleştirilmesi.
 Üniversitemiz Mühendislik Kampüsünde yeni inşa olunan giriş kapısının fiber
optic kablosunun çekimi ve ekinin yapılması.
 Keban MYO’nun hizmet binasındaki switch arızası nedeniyle cihazın daha
kapasiteli ve yüksek hızlı bir cihazla değişimi, kampüs alanına kablosuz internet
çekimi, hidrolik laboratuvarı ile laboratuvarda mevcut çalışma ofislerine internet
çekimi.
 Üniversitemizin muhtelif Fakülte ve Yüksekokul binalarına 97 adet projeksiyon
montajının yapılması.
 Üniversitemizin muhtelif Fakülte ve Yüksekokul binaları ile idari birimlerin
internet kablosu, RJ45 ve ethernet kartından kaynaklanan takılma gibi
arızalarının bizzat yerinde 1180 arızaya müdahale edilmek suretiyle arızaların
giderilmesi.
 Üniversitemizin çeşitli akademik ve idari birimlerinde 953 yazıcı scanner
tanıtımı yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulması.
 Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde bilgisayarların sistem-donanım
arıza ve sorunlarından kaynaklanan, 674 arızaya yerinde müdahale ile
giderilerek, kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.
78
 Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinden Daire Başkanlığımız teknik
servisine getirilen (işletim sisteminin yeniden kurulması, ana kart, güç kaynağı
ve DVD okuyucu gibi donanım sorunları) 922 bilgisayara işlem uygulanması.
 Üniversitemizin muhtelif akademik birimlerince tertiplenen konferanslara teknik
personel desteğin sağlanması.
 Daire Başkanlığımız tarafından, akademisyen ve teknik personel nezaretinde
lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler ile teknik liselerde bilişim üzerine
eğitim gören toplamda 40 öğrenciye staj görme imkânı sağlanmıştır
YAPI İŞLERI VE TEKNIK DAIRE BAŞKANLIĞI
Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilat ve Görevlerine ilişkin 124 sayılı K.H.K
de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır. Üniversitemiz
bünyesinde kurulmuş olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, kurumun işleyişi ve
gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt,
proje, keşif, ihale ve denetleme işlerini yürütmektedir. Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığımızın bu çerçeve de görevleri:
 Bina ve tesislerin projelerini yapmak ve fizibilitelerini hazırlamak,
 İhalesi yapılacak işlerin maliyetlerini hesaplamak, ihale işlem dosyalarını
hazırlamak, ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
 İnşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım işlerini
yürütmek,
 Kampüsün ve ilçelerdeki okullarımızın su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme
ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
 Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, elektrik, jeneratör, havalandırma sistemleri
gibi tesislerin işletilmesini sağlamak, bakımı ve onarımını yapmak ya da
yaptırmak,
 Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini
hazırlamak,
 Kampüs ve diğer birimlerin peyzaj çalışmalarını yapmak,
 Üniversitemiz katma bütçe ve bütçe dışı kaynaklardan yapılan ve yapılacak
yatırımların en rasyonel, en ekonomik ve en güvenli bir şekilde projelerin
gerçekleşmesini sağlamaktır,
 Bu çalışmaları yaparken öğrencilerin, akademik ve idari personellerin tüm
ihtiyaçlarını karşılayacağı, mesleki ve akademik çalışmalarını yapabilecekleri
modern kampüs anlayışı her düzeyde düşünülmekte ve uygulanmaktadır.
79
Bu bağlamda; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak, Kurumun işleyişi
ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat,
etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut
1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 17 Mühendis, 1 Araştırmacı, 18 Tekniker, 37
Teknisyen, 1 Şef, 5 Memur, 17 Şoför, 3 Kaloriferci, 5 İşçi, 1 Sekreter 1 Hayvan
bakıcısı, 2 Bekçi, 53 Geçici İşçi olmak üzere toplam 164 personel ve ekipman ile;
sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak,
gelecekteki sağlıklı nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve
uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekanları, Kamu İhale
Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde çağdaş tesisler
kurma çalışmalarını yapmaktır.
Kullanılan yazılımlar:
 AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı
 IDECAD Tasarım Programı
 AUTOCAD
Başkanlığımızda bulunan şube müdürlükleri ve yapılan işler şunlardır:
Yapım ve İhaleler Şube Müdürlüğü
Bu Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan işler aşağıda tanımlanmıştır;
 Proje birimince hazırlanan/hazırlatılan projelerin ve ihalesi yapılacak işlerin
genel, özel ve teknik şartnamelerini, fiyat analizlerini, metrajları ve yaklaşık
maliyetlerini hazırlamak/hazırlatmak, ihale dosyası hazırlamak, ihaleleri
yapmak, ihale komisyonlarına üye vermek,
 İhalesi yapılmış yapım işlerinin yer teslimlerini yaparak yüklenicileri işe
başlatmak.
 İhalesi yapılmış yapım işlerin sözleşmelerinde ve yıllık yatırım programlarında
tahsisi yapılan ödenekleri çerçevesinde imalat iş programlarını hazırlatmak,
 Üniversite kampüsünde bulunan araç ve yürüyüş yolları, orta ve alçak gerilim
elektrik tesisatları, haberleşme tesisatı, içme ve sulama suyu kaynakları ile
şebekeleri, yağmur suyu, kanalizasyon hattı gibi alt yapı çalışmalarını yürütmek,
 İhalesi yapılmış yapım işlerinin yönetim ve denetimini Bayındırlık işleri Kontrol
Yönetmeliği, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre, sözleşme
ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına ve iş programına uygun olarak
yapılmasını sağlamak, süresinde bitirilmesini takip etmek,
80
 Yapımı tamamlanan inşaat ve tesislerin geçici ve kesin kabullerini yaparak
teslim almak,
 Yapımı tamamlanan işlerin Kesin Hesaplarını çıkarmak, yapımı devam eden
işler için sözleşme ve eklerine, şartname hükümlerine göre hakediş raporlarını
düzenlemek/ düzenletmek ve tahakkuka göndermek,
 Yapımı tamamlanan veya devam eden inşaatlarla ilgili istatistikî bilgileri
tutmak, güncellemek ve raporlarını hazırlamak,
 Kampüs içi ve birimler arası haberleşme için planlama yapmak, sistemin ve
tesisin kurulmasını sağlamak ve onarımlarını yapmak,
 Dairenin diğer şube müdürlüklerine destek hizmeti vermek,
 Şube
Müdürlüğü
organları
ve
personeli
ile
diğer
birimler
arasında
koordinasyonu sağlamak. Personelin eğitim ihtiyacını belirleyip eğitimlerini
yapmak,
 Yer teslimi, yapı denetim görevlileri komisyonlarını, geçici ve kesin kabul
komisyonlarını oluşturmak,
 Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İşletmeler Şube Müdürlüğü
Bu Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan işler aşağıda tanımlanmıştır;
 Mevcut bina ve tesislerin bakım ve onarım ihtiyaçlarını üniversitemiz
birimlerinden gelen talepler doğrultusunda tespit etmek,
 Kampüslerin içme ve sulama suyu şebekeleri ve kuyularının, su depolarının
temizlenmesi, bakımı klorlama sisteminin kurulması ve bakımı, kanalizasyon,
orta gerilim, alçak gerilim elektrik şebekelerinin, trafo merkezlerinin,
jeneratörlerin, asansörlerin, klima havalandırma santrallerinin, haberleşme
altyapısının kesintisiz işletilmesini sağlamak, bakım ve onarımları ile ilgili
teknik dokümanları ve belgeleri hazırlamak,
 Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere
ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar belirlemek, bu hususta daire
başkanına önerilerde bulunmak,
 Üniversite kampüs alanlarında çevre düzenlemesi yapmak, yeşil alanlar
oluşturmak, ağaçlandırma çalışmalarını yürütmek ve mevcut yeşil alanların
sulama ve bakımını yapmak.
81
 Yatırım programında muhtelif işler projesinin Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı uhdesinde olan büyük onarımlara ilişkin yıllık çalışma programlarını
ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak,
 Personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri
için gerekli bilgi ve donanım ile donatılmalarını sağlamak, iş yaparken 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili hükümleri uygulamak/
uygulatmak, çalışanların SGK ile ilgili işlemlerini takip etmek,
 Birimler arası görev dağılımındaki yönlendirmeyi yapmak, işleri koordine
etmek,
 Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürlüğüne havale edilen iş ve evrakların ilgili
personele havalesini yapmak, cevap yazılarının hazırlanmasına, günlük işlerin
imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 Yapımı tamamlanan onarım işleri ile ilgili istatistikî bilgileri tutmak,
güncellemek ve raporlarını hazırlamak,
 Bağlı birimlerin faaliyetlerini denetlemek,
 Başkan ve Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Daire Başkanlığımız, Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının
organizasyonunu yapmak, yönetmelik ve yönergelerin şartlarına göre başvuru kayıt
takvimini hazırlayarak ilan etmek, başvuran öğrencilerin kayıtlarını belirlenen sürelerde
yapmak, geçici kimlik belgelerini düzenleyip vermek, özlük dosyalarını oluşturmak ve
hazırlamak, askerlik tecil belgesi için EK-C2 belgelerini düzenleyip Askerlik Şubelerine
göndermek, istek halinde öğrenci belgesi, öğrenim durum ve transkript belgesi
düzenleyip vermek, çeşitli kurumlara gerekli yazı ve yazışmaları hazırlayıp göndermek,
kayıtlı öğrencilerin diploma belgelerini onaylamak, Üniversitemiz Senatosunca uygun
görülen ders müfredatı değişikliklerinin yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak, ders
kayıt ve onaylarının verimli bir şekilde yapılmasını sağlayarak ders kayıt haftasından
sonra öğrencilerle ilgili bilgi, belge ve kararların sisteme girilmesini sağlamak ve
belgeleri özlük dosyasına yerleştirmek; ayrılan, ilişiği kesilen öğrencilerin ilgili
belgelerini düzenleyip vermek, mezun olanlara mezuniyet işlemlerini yapmak,
diplomalarını düzenleyip imzaya sunmak ve teslim etmek, ya da adreslerine göndermek,
bunların özlük dosyalarını arşivlemek, öğretim elemanlarınca öğrencilere verilen
derslerin sınav cetvellerini birimlerden isteyip arşivlemek, Fakültelerce belirlenen ve
Rektörlüğümüzce onaylanan kontenjanları ÖSYM’ye bildirmek, ilgili kurullarca
82
bildirilen yatay geçiş ve yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarını ÖSYM’ye
bildirmek ve ilan etmek; başvuru yapacaklar için duyuruları düzenleyerek ilan etmek;
öğrencilerle ilgi yönetmelik ve yönergelerin geliştirilmesi için bilgi vermek, teknik
sorunları gidermek, öğrenci katkı işlemlerini yapmak üzere Sağlık Kültür ve Spor
Dairesi Katkı İşlemleri birimi ile koordineli çalışmak; Kredi Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü’nce istenen bilgi ve belgeleri hazırlamak ve gerekli kontrolleri yapmak;
istatistiksel verileri belirleyerek kayıt altına almak ve çeşitli kurumlardan talep edilen
istatistiksel verileri hazırlayarak bildirmek, burs kredi ve yazışmalarını yapmak; her yıl
Ekim ayı sonunda ara sınıf öğrencilerinin başarı durumlarını hazırlayarak KYK’ ya
bildirmek; öğrencilerde meydana gelen değişiklikleri aylık olarak KYK’ya bildirmek;
yapılan yönetmelik ve yönerge değişiklikleri gereğince otomasyon yazılımında gerekli
değişiklikleri yapmak ve uygulamak, muafiyet ve intibak işlemlerini, tek ders, staj,
mezuniyet ortalamasını tutturamayan (Genel ortalaması 2.00 altında kalan öğrencileri
için) öğrencilere ait Fakültelerden bildirilen notları sisteme girmek, Af Yasasından
yararlanan öğrencilere ait Fakültelerce yapılan intibak işlemlerini uygulamak ve sisteme
girmek, yıllık Faaliyet Raporu hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak, yapılan otomasyon
programını uygulamalı olarak kontrol ederek belirlediği aksaklıkları ve eksiklikleri ilgili
birime bildirmek, öğrencilere sunulan hizmetler için birime makine, teçhizat ve sarf
malzemesinin alınması için teklifte bulunmak, çalışmaları rapor etmektir.
Daire Başkanı birimde görev yapan personelin hizmet verirken bir düzen ve
uyum içerisinde görev yapmasını sağlar, iş ve çalışma bölümünü yapar ve takvime
uyulmasını sağlar, çalışmalarını denetler, çalışanların fazla çalışmalarını izler, fazla
çalışmaya gerek duyulması halinde gerekli bilgiyi Rektörlüğe iletir, personel temini
gerektiğinde Rektörlüğe bilgi verir ve alınmasını sağlar.
Gerektiğinde öğrenciye yönelik hizmetler ve işlemlerle ilgili diğer birimlerle
ortak çalışma yapar.
Akademik
ÖSYM tarafından kazanan öğrenciler açıklandığında birimimiz
Hizmetler
verileri alır ve otomasyona aktarılmasını sağlar, kazananlara yeni
öğrenci numarası verir, otomasyon kesin kayıtlar için uygun hale
getirilir ve kontroller yapılır, gerekli duyurular zamanında ve
titizlilikle yapılır ve kesin kayıtların yapılması sağlanır. Kesin
kayıtlardan önce kazananlar listesi ve kayıt zarfları ilgili birime
83
gönderilir. Kayıtlardan sonra zarflar, evraklar ve sistem kontrol
edilir ve eksiklik olmadığı kontrol edilir, öğrenci özlük bilgileri
ilgili memur tarafından otomasyona girilir, öğrenciler tarafından
talep edilen başvuru belgeleri ve öğrenci belgeleri teslim edilir.
Ayrıca, Fakülte ve Yüksek Okul Yönetim Kurullarınca ve
Üniversitemiz Senatosunca uygun görülen kararların ve ders
müfredatı değişikliklerinin otomasyonda uygulanmasını sağlar.
Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından yöneltilen sorunlara
görev ve sorumluluğumuz çerçevesinde bilgi verilir, yapılan
uygulamalar hakkında görüş ve öneriler belirtilir.
Danışman
Öğretim Elemanlarının öğrencilere yönelik sorunları, ders
kayıtları, not girişlerindeki sorunlar vs. hakkında bilgi ve
yapılacak işlemler ile ilgili web sayfasında ya da otomasyonda
gerekli duyurular yapılır.
İdari Hizmetler
Birimde görev yapan personelin çalışma düzeni, iş bölümü, izin,
çeşitli sorunlar ve çözümleri ile ileriye dönük düzenlemeler ve
stratejik planlar yapılır.
Diğer Hizmetler
Birimimizi ilgilendiren ve Üniversitemiz genelinde yapılması
gereken işlemler için kurum içi ve kurum dışı birimlerce işbirliği
içinde çalışma yapılır.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Hukuk Müşavirliği; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. Maddesi ve 124
sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. Maddesine göre kurulmuştur. Yetki,
görev ve sorumlulukları:
 Üniversitenin
tasarruflarının
yürürlükteki
kanunlara
uygun
olarak
yürütülmesinde idareye yardımcı olmak,
 Üniversitemizi taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinde adli ve idari
mercilerde kurumu temsil etmek, kurumun haklarını korumak üzere yasal
işlemleri yürütmek,
 Rektörlük Makamı ve Üniversitemizin diğer birimleri tarafından talep edilen
konularda hukuki görüş bildirmek,
84
 Üniversitemiz
soruşturmaları
personeli
ile
ve
öğrencileri
Üniversitemiz
hakkında
personeli
yürütülen
hakkında
disiplin
yürütülen
ceza
soruşturmaları kapsamında gerektiğinde hukuki danışmanlık yapmak,
 Üniversitemiz tarafından düzenlenen yönetmelik ve yönergeler hakkında talep
edildiği takdirde görüş bildirmek.
Verilen hizmetlerin büyük bir çoğunluğunu idari yargıda Üniversitemiz adına
yürütülen dava ve icra takipleri oluşturmaktadır. Bu görevler Üniversiteyi hukuki
konularda doğrudan Rektör adına temsil etmek suretiyle yerine getirilir. Verilen
danışmanlık hizmetleri arasında ise Rektörlükçe istenen kanun, tüzük, yönetmelik,
genelge ve benzeri tasarı ve teklifleri hazırlamak ya da bunlar hakkında görüş
bildirmek, Üniversitenin taraf olduğu ya da Yükseköğretim Kurulu ile diğer yerlerden
gönderilen protokol, sözleşme ve benzeri taslaklar ile diğer hukuki konularda görüş
bildirilmesi ön plana geçmektir.
6. Yönetim ve İç Kontrol
Üniversitemiz “Özel Bütçeli İdare” olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun, 5436 sayılı Kanunun 12. maddesi ile değiştirilmiş (II) sayılı
cetvelinin (A) bölümünde sayılan Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve İleri
Teknolojileri Enstitüleri içerisinde yer almaktadır. 5018 Sayılı Kanunun 11. maddesinde
“ üst yöneticilerinin idarelerin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına,
yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet
gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki
kaynakları etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını
sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol
işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu kanunda belirtilen görev ve sorumluluklarının
yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.
Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi
ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirir denilerek kanunda görevliler ve sorumlular
açıkça belirtilmiştir. 31.12.2005 tarihinde yayınlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole
İlişkin Usul ve Esaslar hakkında yayınlanan yönetmelikte ise ‘’Üst yöneticiler, iç
kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise görev ve yetki
alanları çerçevesinde, idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün
işleyişinden sorumludur. İdarelerin mali hizmetler birimi, iç kontrol sisteminin
kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve
85
ön mali kontrol faaliyetini yürütür.” denilmektedir. Bu yönetmeliğe göre hazırlanan ve
Üniversitemiz mali iş ve işlemlerinde uyulması gereken esas ve usulleri belirleyen Ön
Mali Kontrol Yönergesi Senatomuzun 12.02.2009 tarih ve 2008–2009/6 sayılı
oturumunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
“Fırat Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi” ve “Satın Alma İşlem Akış Şeması”
ve “İhale İşlem Dosyası Evrak Dizin Sırası” kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yönerge
ile Harcama birimlerinin ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın harcamayı
gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal, hizmet alımlarıyla ve
yapım işleri için Doğrudan Temin Miktarını aşanlar ile aşağıda sayılan ön mali kontrole
tabi tutulmuştur:
 Ödenek gönderme belgeleri,
 Ödenek aktarma işlemleri,
 Kadro dağılım cetvelleri,
 Seyahat kartı listeleri,
 Geçici işçi pozisyonları,
 Yan ödeme cetvelleri,
 Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri,
Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemler, harcama
birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir
ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe
kanunu ve diğer mali mevzuata hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilmekte,
harcama birimlerimizce mali karar ve işlemler, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
bir şekilde kullanılması açısından değerlendirilmektedir.
86
2013 Yılı Öğrenci Sayıları
2012-2013 eğitim öğretim döneminde Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu
ve Enstitülerde eğitim ve öğretim gören öğrenci sayılarına ilişkin tablo aşağıda
gösterilmiştir.
Tablo 34 2013 Yılı Öğrenci Sayıları
MESLEK YÜKSEK
OKULLARI
Y.OKU KON
LLAR S.
FAKÜLTELER
YÜKSEK
LİSANS
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TOPLAM
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TOPLAM
ENSTİTÜLER GENEL TOPLAM
EĞİTİM FAKÜLTESİ
FEN FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
TOPLAM
DEVLET KONSERVATUVARI
TOPLAM
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ELAZIĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
TOPLAM
BASKİL MESLEK YÜKSEKOKULU
KARAKOÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU
KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU
KOVANCILAR MESLEK YÜKSEKOKULU
MADEN MESLEK YÜKSEKOKULU
SİVRİCE MESLEK YÜKSEKOKULU
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
TOPLAM
GENEL TOPLAM
(ENSTİTÜ HARİÇ)
GENEL TOPLAM
DOKTORA
ENSTİTÜLER
FAKÜLTE ADI
I. ÖĞRETİM
ÖĞRENCİ SAYISI
ERKEK
KIZ
TOP.
605
327
932
366
226
592
155
78
233
145
95
240
1271
726
1997
198
107
305
94
46
140
51
40
91
28
32
60
596
371
225
1642
951
2593
714
1102
1816
468
566
1034
166
197
363
598
675
1273
303
171
474
593
732
1325
2257
946
3203
104
73
177
543
77
620
1200
138
1338
406
295
701
587
121
708
7939
5093
13032
49
33
82
49
33
82
398
183
581
229
685
914
627
868
1495
11
6
17
58
32
90
338
134
472
76
56
132
187
64
251
294
100
394
410
423
833
248
346
594
1509
221
1730
3131
1382
4513
II. ÖĞRETİM
ÖĞRENCİ SAYISI
ERKEK
KIZ
TOP.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
485
518
1003
304
280
584
173
190
363
258
285
543
265
132
397
511
425
936
1887
649
2536
0
0
0
484
57
541
1148
111
1259
0
0
0
0
0
0
5515
2647
8162
0
0
0
0
0
0
255
98
353
0
0
0
255
98
353
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
427
339
766
148
94
242
953
157
1110
1528
590
2118
TOPLAM
ÖĞRENCİ SAYISI
ERKEK
KIZ
TOP.
605
327
932
366
226
592
155
78
233
145
95
240
1271
726
1997
198
107
305
94
46
140
51
40
91
28
32
60
371
225
596
1642
951
2593
1199
1620
2819
772
846
1618
339
387
726
856
960
1816
568
303
871
1104
1157
2261
4144
1595
5739
104
73
177
1027
134
1161
2348
249
2597
406
295
701
587
121
708
13454
7740
21194
49
33
82
49
33
82
653
281
934
229
685
914
882
966
1848
11
6
17
58
32
90
338
134
472
76
56
132
187
64
251
294
100
394
837
762
1599
396
440
836
2462
378
2840
4659
1972
6631
11746
7376
19122
7298
3335
10633
19044
10711
29755
13388
8327
21715
7298
3335
10633
20686
11662
32348
Fen, Sosyal, Eğitim ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin tezsiz ve tezli yüksek
lisans ile doktora bölümlerinde 2013 yılında toplam 2593 öğrenci, Fakülte, Yüksekokul
ve Meslek Yüksekokullarımız daise 29755 öğrenci eğitim ve öğretim görmüştür.
87
Tablo 35 Yabancı Dilde Eğitim Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısı
/Oranı
I. ÖĞRETİM
II. ÖĞRETİM
I. VE II.ÖĞRETİM
TOPLAM
YÜZDE *
ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK KIZ TOPLAM
% 100
FAKÜLTELER
24
5
29
1
0
1
25
5
30
100
YÜKSEKOKULLAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tablo 36 2012-2013 Öğretim Yılında Kayıt Yapan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve
Dağılımı
ERKEK
KIZ
TOPLAM
FAKÜLTELER
25
5
30
YÜKSEKOKULLAR
0
0
0
M.YÜKSEKOLULARI
0
0
0
ENSTİTÜLER
-
-
-
25
5
30
TOPLAM
88
Tablo 37 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Fakülte/Yüksekokul Mezun Sayıları (1)
2012 -2013 EĞT.-ÖĞR.YILI MEZUNLARI
FAKÜLTESİ / YÜKSEKOKULU/ BÖLÜMÜ
BİRİNCİ ÖĞR.
İKİNCİ ÖĞR.
GENEL TOP.
ERK.
KIZ
TOP.
ERK.
KIZ
TOP.
ERK.
KIZ
Tıp Fakültesi
50
38
88
0
0
0
50
38
TOP.
88
Veteriner Fakültesi
98
11
109
0
98
11
109
İlahiyat Fakültesi
95
117
212
0
0
0
95
117
212
Mühendislik Fak.
Eğitim Fakültesi
Teknik Eğitim Fak.
İnsani ve Sos.Bil.Fak.
Fen Fakültesi
Su Ürünleri Fak.
Su Ürünleri
1
1
2
0
0
0
1
1
2
Su Ürünleri Müh.
19
25
44
0
0
0
19
25
44
Toplam
20
26
46
0
0
0
20
26
46
Biyoloji
19
44
63
11
15
26
30
59
89
Fizik
25
15
40
7
5
12
32
20
52
İstatistik
16
30
46
29
14
43
45
44
89
Kimya
18
21
39
9
8
17
27
29
56
Matematik
19
22
41
13
17
30
32
39
71
Toplam
97
132
229
69
59
128
166
191
357
Alman Dili ve Edebiyatı
6
4
10
0
0
0
6
4
10
Coğrafya
42
22
64
42
23
65
84
45
129
Sosyoloji
22
46
68
0
0
0
22
46
68
Tarih
43
20
63
50
21
71
93
41
134
Türk Dili ve Edb.
33
36
69
24
33
57
57
69
126
Toplam
146
128
274
116
77
193
262
205
467
Bilgisayar Öğret.
16
15
31
19
8
27
35
23
58
Elektronik Öğret.
27
2
29
15
0
15
42
2
44
Elektrik Öğret.
41
2
43
47
5
52
88
7
95
Metal Öğret.
31
5
36
36
2
38
67
7
74
Otomotiv Öğret.
39
2
41
34
1
35
73
3
76
Talaşlı Üretim Öğr.
42
0
42
41
0
41
83
0
83
Yapı Ressamlığı Öğ.
18
13
31
17
11
28
35
24
59
Yapı Öğr.
33
14
47
34
11
45
67
25
92
Toplam
247
53
300
243
38
281
490
91
581
Bil.veÖğret.Tek.Öğret.
27
23
50
28
24
52
55
47
102
Fen Bilgisi Öğretmen.
10
33
43
20
21
41
30
54
84
İlköğrt.Mat.Öğrt.
19
18
37
16
25
41
35
43
78
Resim-iş Öğret.
8
30
38
0
0
0
8
30
38
Sınıf Öğretmenliği
24
28
52
25
28
53
49
56
105
Sosyal Bilgiler Öğrt.
25
25
50
36
13
49
61
38
99
Türkçe Öğretmen.
18
31
49
27
24
51
45
55
100
Okul Öncesi Öğrt.
8
45
53
0
0
0
8
45
53
Din Kült.veAh.Bil.Öğr.
20
25
45
0
0
0
20
25
45
Toplam
159
258
417
152
135
287
311
393
704
Bilgisayar Müh.
31
23
54
34
16
50
65
39
104
Çevre Mühendisliği
12
20
32
5
5
10
17
25
42
Elk.-Elektronik Mü.
61
19
80
51
10
61
112
29
141
İnşaat Mühendisliği
56
15
71
46
14
60
102
29
131
Jeoloji Mühendisliği
30
19
49
34
16
50
64
35
99
Kimya Mühendisliği
47
32
79
16
13
29
63
45
108
Makine Müh.
64
8
72
64
4
68
128
12
140
Mekatronik Müh.
19
8
27
0
0
0
19
8
27
Metalurji ve Malz.M.
27
2
29
0
0
0
27
2
29
Biyomühendislik
11
8
19
7
14
21
18
22
40
Toplam
358
154
512
257
92
349
615
246
861
Halkla ilişkiler ve tan.
26
18
44
0
0
0
26
18
44
Radyo-TV ve Sinema
35
11
46
30
8
38
65
19
84
TOPLAM
61
29
90
30
8
38
91
37
128
Türk Musikisi Temel Bil.
6
6
12
0
0
0
6
6
12
TOPLAM
6
6
12
0
0
0
6
6
12
Ebelik
0
77
77
0
0
0
0
77
77
Hemşirelik
40
69
109
0
0
0
40
69
109
Toplam
40
146
186
0
0
0
40
146
186
İletişim Fakültesi
Devlet Konservatuvarı
Elazığ Sağlık Y.Okulu
89
Tablo 38 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Mezun Sayıları
2012 -2013 EĞT.-ÖĞR.YILI MEZUNLARI
FAKÜLTESİ / YÜKSEKOKULU/ BÖLÜMÜ
BİRİNCİ ÖĞR.
İKİNCİ ÖĞR.
ERK.
KIZ
TOP.
ERK.
KIZ
Beden Eğt.veSp.Öğrt.
36
19
Antrenörlük Eğitimi
21
14
55
2
35
22
Spor Yöneticiliği
24
10
34
Toplam
81
43
GENEL TOP.
TOP.
ERK.
KIZ
TOP.
1
3
38
20
58
6
28
43
20
63
35
12
47
59
22
81
124
59
19
78
140
62
202
Beden Eğt.veSp.Y.O.
Maden Meslek Y.O.
Teknik Bil.M.Y.O.
Sosyal Bil.M.Y.O.
Sağlık Hiz.M.Y.O.
LİSANS TOPLAMI
1458
1141
2599
926
428
1354
2384
1569
3953
Anestezi
23
20
43
0
0
0
23
20
43
Tıbbi Döküm.veSekr.
7
19
26
20
20
40
27
39
66
Tıbbi Laboratuvar (156)
0
4
4
0
0
0
0
4
4
Tıbbi Gör. Teknikleri
31
9
40
23
11
34
54
20
74
Otopsi Yardımcılığı
2
4
6
0
0
0
2
4
6
Fizyoterapi
1
14
15
0
0
0
1
14
15
Tıbbi Lab.Teknikleri (159)
19
22
41
22
13
35
41
35
76
Toplam
83
92
175
65
44
109
148
136
284
Büro Yönetimi ve Sekr.
1
0
1
0
0
0
1
0
1
Büro Yön. Ve Yön.Asist.
14
22
36
17
20
37
31
42
73
İşletme (851)
0
0
0
1
0
1
1
0
1
Muhasebe (853)
3
0
3
0
0
0
3
0
3
Turz.ve Otel İşlet. (852)
5
13
18
15
14
29
20
27
47
Yerel Yönetimler
11
19
30
19
14
33
30
33
63
Dış Ticaret
9
18
27
21
14
35
30
32
62
Muh.ve Vergi Uyg.(863)
15
21
36
15
21
36
30
42
72
Pazarlama
12
12
24
22
8
30
34
20
54
Halkla ilişkiler ve tan.
13
14
27
6
16
22
19
30
49
İşletme Yönetimi (862)
12
32
44
19
25
44
31
57
88
Toplam
95
151
246
135
132
267
230
283
513
Bilgisayar Prog.
28
29
57
31
15
46
59
44
103
Bilgisayar Tekn.veProg.
1
0
1
5
0
5
6
0
6
Bilgisayar Prog. (Uzaktan Eğt.)
5
6
11
0
0
0
5
6
11
Biyomedikal Cihaz Tekn.
26
2
28
0
0
0
26
2
28
Elektrik
30
0
30
17
0
17
47
0
47
Elektrikli Cihaz Tekn.
11
0
11
0
0
0
11
0
11
Elektronik Teknolojisi
6
1
7
11
0
11
17
1
18
Endüstriyel Elektronik
3
0
3
1
0
1
4
0
4
Grafik Tasarımı
17
36
53
0
0
0
17
36
53
Kontrol ve Otom. Tek.
15
0
15
18
3
21
33
3
36
Makine
33
0
33
26
0
26
59
0
59
Makine, Res.veKonstrük.
10
0
10
0
0
0
10
0
10
Mobilya ve Dekorasyon
0
0
0
18
1
19
18
1
19
İklimlendirme ve Soğutma
12
2
14
0
0
0
12
2
14
İnşaat
1
0
1
2
0
2
3
0
3
İnşaat Teknolojisi
36
14
50
45
14
59
81
28
109
Otomotiv Teknolojisi
0
0
0
19
0
19
19
0
19
Tekstil
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tekstil Teknolojisi
0
0
0
7
37
44
7
37
44
Toplam
234
90
324
200
70
270
434
160
594
Bilgisayar Prog.
13
15
28
0
0
0
13
15
28
Doğal Yapı Taşları Tekno.
6
3
9
0
0
0
6
3
9
Döküm
2
0
2
0
0
0
2
0
2
Elektronik Teknolojisi
15
2
17
0
0
0
15
2
17
Endüstriyel Elektronik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kimya Teknolojisi
16
6
22
0
0
0
16
6
22
Mermercilik
1
0
1
0
0
0
1
0
1
Toplam
53
26
79
0
0
0
53
26
79
90
Tablo 39 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Meslek Yüksekokulu Mezun Sayıları
2012 -2013 EĞT.-ÖĞR.YILI MEZUNLARI
Sivrice M.Y.O.
FAKÜLTESİ / YÜKSEKOKULU/ BÖLÜMÜ
BİRİNCİ ÖĞR.
İKİNCİ ÖĞR.
GENEL TOP.
ERK.
KIZ
TOP.
ERK.
KIZ
TOP.
ERK.
KIZ
TOP.
Arıcılık
19
3
22
0
0
0
19
3
22
Atçılık ve Antrenölüğü
16
0
16
0
0
0
16
0
16
Atçılık İşletmeciliği
1
0
1
0
0
0
1
0
1
Harita Kadastro
23
8
31
0
0
0
23
8
31
Kümes Hayvanları Yet.
2
0
2
0
0
0
2
0
2
Turizm ve Otel işletme.
16
18
34
0
0
0
16
18
34
Toplam
77
29
106
0
0
0
77
29
106
Bilgisayar Programcılığı
25
9
34
0
0
0
25
9
34
TOPLAM
25
9
34
0
0
0
25
9
34
Bilgisayar Programcılığı
15
6
21
0
0
0
15
6
21
İşletme Yönetimi
4
16
20
0
0
0
4
16
20
Toplam
19
22
41
0
0
0
19
22
41
Elektrik Enerjisi Üretim
25
0
25
0
0
0
25
0
25
Geoteknik
18
4
22
0
0
0
18
4
22
Çevre Koruma
12
10
22
0
0
0
12
10
22
Gıda Teknolojisi
11
13
24
0
0
0
11
13
24
Hidroelektrik Santrallari
3
0
3
0
0
0
3
0
3
İpek Böcekçiliği
3
2
5
0
0
0
3
2
5
Maden Teknolojisi
14
4
18
0
0
0
14
4
18
Su Ürünleri
15
4
19
0
0
0
15
4
19
Seracılık
1
4
5
0
0
0
1
4
5
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
1
0
1
0
0
0
1
0
1
Toplam
103
41
144
0
0
0
103
41
144
ÖNLİSANS TOPLAMI
689
460
1149
400
246
646
1091
706
1795
Karakoçan M.Y.O.
Kovancılar M.Y.O.
Keban M.Y.O.
Tablo 40 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Mezun Sayıları
2012 -2013 EĞT.-ÖĞR.YILI MEZUNLARI
BİRİNCİ ÖĞR.
İKİNCİ ÖĞR.
GENEL TOP.
ERK.
KIZ
TOP.
ERK.
KIZ
TOP.
ERK.
KIZ
TOP.
ÖNLİSANS TOPLAMI
689
460
1149
400
246
646
1089
706
1795
LİSANS TOPLAMI
1458
1141
2599
926
428
1354
2384
1569
3953
GENEL TOPLAM
2147
1601
3748
1326
674
2000
3473
2275
5748
NOT: 01.09.2012-30.07.2013 tarihleri arasındaki 2012-2013 öğretim yılı toplam
sayılarıdır.
91
Tablo 41 Yatay Geçi ile Üniversitemize Gelen, Üniversitemizden Ayrılan Öğrenci Sayısı
KURUM DIŞI
FAKÜLTESİ/Y.OKULU
GELEN
GİDEN
29
7
VETERİNER FAKÜLTESİ
5
4
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
6
2
EĞİTİM FAKÜLTESİ
86
40
FEN FAKÜLTESİ
15
19
37
16
TIP FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
6
İNSANİ VE SOS.BİL.FAKÜLTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
1
3
MÜHENDİLİK FAKÜLTESİ
49
40
TEKNİK EĞT. FAKÜLTESİ
2
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
3
8
BEDEN EĞT VE SPOR.Y.O.
19
4
ELAZIĞ SAĞLIK Y.OKULU
14
7
SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O
9
KEBAN M.Y.O.
11
SOS.BİLİMLER M.Y.O
29
1
TEK.BİLİMLER M.Y.O.
16
4
SİVRİCE M.Y.O.
1
MADEN M.Y.O.
2
KOVANCILAR MYO.
1
KARAKOÇAN MYO.
4
2
324
GENEL TOPLAM
92
171
Tablo 42 Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle Üniversitemizden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı
ENSTİTÜ FAKÜLTE Y.OKULU
KENDİ
İST.
ÖĞR.ÜCRETİ
BAŞARISIZLIK DERS KAYDI
VE KATKI
DİĞER TOPLAM
(AZAMİ SÜRE) YAPTIRMAMA
PAYI YAT.
TIP FAKÜLTESİ
3
3
VETERİNER FAKÜLTESİ
7
7
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
132
132
FEN FAKÜLTESİ
115
115
İNSANİ VE SOS.BİL.FAK.
16
16
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
22
22
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
32
32
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
4
4
İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK.
4
4
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
6
6
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
14
14
EĞİTİM FAKÜLTESİ
43
43
DEVLET KONSERVATUVARI
4
4
ELAZIĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
10
10
BEDEN EĞİTİMİ VE S.Y.OKULU
9
9
LİSANS TOPLAMI
421
421
SOSYAL BİLİMLER MYO.
32
32
TEKNİK BİLİMLER MYO.
128
128
SAĞLIK HİZ. MYO.
12
12
SİVRİCE MYO.
22
22
MADEN MYO.
7
7
KEBAN MYO.
17
17
KOVANCILAR MYO.
1
1
KARAKOÇAN MYO.
1
1
ÖNLİSANS TOPLAMI
220
220
GENEL TOPLAM
FEN BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ
641
641
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ NSTİTÜSÜ
Tablo 43 Öğrenci Sayısının Gelişimi
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
23052
25508
29406
32348
93
AMAÇ VE HEDEFLER
I-
Eğitim ve Öğretimle İlgili Stratejiler
Amaçlar

Lisans Eğitim Programlarının Beklentilere Yanıt Vermesini Sağlamak;
Hedefler:
a. Dersler güncelleştirilerek dijital ortama aktarılacaktır.
b. Olası birimlerin akreditasyonu sağlanacaktır.
c. Öğrencilerin farklı alanlarda ders alabilmelerine ve uygulama yapabilmelerine
yönelik olarak programlarda esneklik sağlanacaktır.
d. Birim/Bölüm, Program/Anabilim Dalı düzeylerinde modern üniversite eğitim
anlayışı ile güncel bölümler açılacak ve/veya mevcut programlarda ikinci öğretim
uygulamasına geçilecektir.

Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarının etkinliğini sağlamak;
Hedefler:
Yeni Lisansüstü programlar açılacaktır.

Fırat Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim Elemanı Yetiştirme
Programlarının (ÖYP) Etkinliğini Sağlamak;
Hedefler:
ÖYP programı ile Üniversitemize gelecek elemanların sayısını artırmaya yönelik
projeler.geliştirilecektir.

Yurtiçi ve Yurtdışı Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini Artıracak
tedbirler almak;
Hedefler:
a. Erasmus programından yararlanacak öğrenci ve öğretim elemanı sayısı
artırılacaktır.
b. Farabi programından yararlanacak öğrenci sayısı artırılacaktır.
c. UNİP programından yararlanacak öğretim elemanı sayısı artırılacaktır.

Öğretim Elemanları İçin Eğiticilerin Eğitimi Programlarını Sürekli Olarak
Düzenlemek;
Hedefler:
a. Öğretim yöntemi ve teknikleri konusunda teorik ve uygulamalı kurslar
açılacaktır.
b. Eğiticilerin eğitimi konusunda profesyonel yardım alınacaktır.
94

Doktora Sonrası Eğitimi Teşvik Etmek;
Hedefler:
Yurt içi ve yurt dışı doktora sonrası çalışmalarda bulunan öğretim elemanları
üniversite olanakları dahilinde desteklenecektir.

Yeni Enstitü ve Yüksek Lisans/Doktora Programları Açmak;
Fırat Üniversitesi bünyesinde Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri ve
Sağlık Bilimleri Enstitüleri bulunmaktadır. Üniversitemizin yetişmiş öğretim elemanı
ihtiyacını karşılamak için Bilişim ve Biyoteknoloji Enstitülerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bilişim Enstitüsü bünyesinde açılacak lisansüstü programları aracılığıyla,
Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgisayar Öğretmenliği bölümleri ile İletişim Fakültesi
bölümlerine yönelik, ihtiyaç duyulan öğretim üyeleri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Son yıllarda biyoteknoloji alanındaki hızlı gelişmeler bu alandaki öğretim üyesi
ihtiyacını artırmıştır. Bu sebeple, Üniversitemiz bünyesinde yer alan Tıp Fakültesi,
Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Su Ürünleri Fakültesi ve
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik bölümlerinin öğretim üyesi ihtiyacını
karşılamak amacıyla Biyoteknoloji Enstitüsüne ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca ihtiyaç
duyulan bu enstitülerin açılması mevcut olan enstitülerin üzerindeki yükü azaltacak ve
her birinin işlevselliğini artıracaktır.
Hedefler:
Yeni enstitü ve yüksek lisans/doktora programları açılacaktır.
95
Tablo 44 Açılması Öngörülen Yeni Enstitü ve Yüksek Lisans/Doktora Programları
Enstitü/Program Fakülte/Birim
Anabilim Dalı
2013
Yılı
Durumu
Bilim Dalı
Bilişim
Eğitim Bilimleri
Açıldı
Biyoteknoloji
Eğitim Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Yüksek Lisans
İlköğretim
Okul Öncesi Eğitimi BD
Yüksek Lisans
Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Eğitimi
Psikolojik Danışmanlık
ve Rehberlik
Mekatronik
Eğitim Fakültesi İlköğretim
Enstitü
Yüksek Lisans
Açıldı
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Açıldı
Matematik Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Sınıf Öğretmenliği
Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Teknik Eğitim
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri
Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi
Psikolojik Danışmanlık
ve Rehberlik
Elektronik Bilgisayar
Eğitimi
Bilgisayar
Doktora Programı
Doktora Programı
Doktora Programı
Doktora Programı
Doktora Programı
Doktora Programı
Yeni Fakülte, Birim/Bölüm, Program/Anabilim Dalı açmak;
Hedefler:
Yeni fakülte, birim/bölüm, program/anabilim dalları açılacaktır.
Tablo 45 Açılması Öngörülen Yeni Fakülte ve Yüksekokul Programları
Birim Türü
Birim Adı
Sağlık Bilimleri
Hukuk
Mimarlık
Fakülte
Beden Eğitimi ve Spor
2013 Durumu
Açıldı
[Yüksekokul fakülteye dönüştürülecektir.]
Yüksekokul
Uygulamalı Bilimler
Kovancılar MYO
Karakoçan MYO
Baskil MYO
Yabancı Diller
Açıldı
Açıldı
Açıldı
Açıldı
96

Yeni Fakülte, Birim/Bölüm, Program/Anabilim Dalı açmak;
Hedefler:
Yeni fakülte, birim/bölüm, program/anabilim dalları açılacaktır.
Tablo 46 Açılması Öngörülen Birim/Bölüm/Program/Anabilim Dalları
Birim/Bölüm/Program/Anabilim
Birim
Dalı
Biyoteknoloji Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi Açılacak bölümler
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bölümü
Öğrenci alınacak Lisans
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
programı
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği İkinci
Öğretim Programı
Açılacak bölümler
Eğitim
Öğrenci alınacak Lisans
programı
Açılacak bölümler
Teknik Eğitim
Fakültesi
Açılacak programlar
Devlet Konservatuarı
Açılacak bölümler
Beden Eğitimi ve Spor Öğrenci alınacak Lisans
Yüksekokulu
programı
Öğrenci alınacak Lisans
İletişim Fakültesi
programı
Elazığ Sağlık
Yüksekokulu
İlahiyat Fakültesi
Açılacak bölümler
Açılacak program
Fakültenin iki birime
ayrılması
Fen-Edebiyat Fakültesi Açılacak bölümler
Öğrenci alınacak Lisans
programı
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Öğretim Programı
Güzel Sanatlar Bölümü Müzik
Öğretmenliği Öğretim Programı
Özel Eğitim Öğretmenliği Öğretim
Programı
Güzel Sanatlar Bölümü Resim İş
Öğretmenliği İkinci Öğretim Programı
Makine Eğitimi Bölümü Tesisat
Öğretmenliği
Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi
Bölümü
Mekatronik Öğretmenliği
Ses Eğitimi Bölümü
Spor ve Rekreasyon Bölümü
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Gazetecilik Bölümü
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Bölümü
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü
İkinci Öğretim
Fen Fakültesi
Beşeri Bilimler Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
İngilizce Bölümü
97
2013 Yılı
Durumu
Açıldı
Açıldı
Açıldı
Açıldı
Açıldı
Açıldı
Açıldı
Açıldı
Açıldı
Ayrıldı
Ayrıldı
Öğrencilere Yönelik Stratejiler
Amaçlar

Öğrencilerin Barınma Olanaklarını Artırmak;
Hedefler:
Yap-İşlet-Devret
modeline
göre
sayıları
sürekli
artan
üniversitemiz
öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yurtlar yaptırmak amacıyla
girişimlerde bulunulacaktır.

Öğrenciye Yönelik Sosyal, Sportif ve Mesleki Faaliyetleri Artırmak;
Hedefler:
a.
Tüm
yerleşkelerde
sosyal,
kültürel,
spor
ve
sanat
etkinliklerinin
gerçekleştirilebileceği alanlar oluşturmak ve mevcut alanları geliştirilecektir.
b. Öğrenci kulüplerine işlerlik kazandırılacaktır.
c. Öğrencilerin mesleki aktivitelere katılımı imkanlar ölçüsünde teşvik
edilecektir.
d. Kurum içi ulaşım olanakları artırılacaktır.
e. Kariyer Planlama Merkezinin etkinliği artırılacaktır.
f. Eğitim ve iş yaşamı arasındaki bağlantı ve açılımların kurulmasını sağlayacak
programlar planlanacaktır.
g. Öğrenci danışmanlık sistemi etkin çalışır hale getirilecektir.
h. Psikolojik danışmanlık hizmetleri etkinleştirilecektir.
Topluma Yönelik Stratejiler
Amaçlar

Toplum ve Üniversite Bütünleşmesini Sağlamak;
Hedefler
a. Üniversite bünyesindeki halkla ilişkiler biriminin faaliyetleri artırılacaktır.
b. Topluma yönelik tanıtım ve kamuoyu oluşturmak amacıyla var olan iletişim
ortamları etkinleştirilecektir.
c. Fırat Üniversitesi Hastanesinde yatan hasta ve refakatçileri için hizmet
kalitesini artırmak amacıyla imkanlar dahilinde yatırım yapılacaktır.

Toplumun Gelişimine Katkı Sağlamak;
Hedefler:
98
a. Güncel sorunlarla ilgili halkın katılımına açık seminer, sempozyum ve
paneller düzenlenecektir.
b. İlde düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere Üniversite olarak destek
sağlanacaktır.
c. Meslek edindirme kursları açılacaktır.
d. Toplumda çevre bilincinin oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.
Paydaşlara Yönelik Stratejiler
Amaçlar:

Öğrencilere Üniversiteye Paydaşlık Şuurunu Kazandırmak;
Hedefler:
a. Üniversite genelinde öğrencilerin dilek ve şikayetlerinin toplandığı ve
değerlendirildiği bir sistem geliştirilecektir.
b. Lisans öğrencilerine lisansüstü eğitimi teşvik etmek için tanıtım faaliyetleri
düzenlenecektir.
c. Öğrenci temsilciliği sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.
d. Yerel, ulusal ve uluslararası alanda sosyal, sportif ve bilimsel başarı elde eden
öğrencilere bütçe imkanları dahilinde ödül verilecektir.

Mezunlarla İlişkileri Geliştirmek;
Hedefler:
a. Mezunlar Bilgi Sistemi oluşturulacaktır.
b. Mevcut Mezunlar Derneği ile üniversitemiz arasındaki ilişkiler artırılacaktır.

Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirmek;
Hedefler:
a. Üniversite sanayi işbirliği imkanları artırılacaktır.
b. Sanayiye dönük eğitim ve araştırma projeleri geliştirilecektir.
c. Eğitim ve danışmanlık projeleri için, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla
işbirliği olanakları artırılacaktır.

Medya ile İlişkileri Geliştirmek;
Hedefler:
Üniversitenin tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır.
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejileri
Amaçlar:

Personeli Nitelik ve Nicelik Yönünden Geliştirmek;
99
Hedefler:
a. İdari personel sayısını artırmak için Maliye Bakanlığından kadro talep
edilecektir.
b. İdari personelin bilgi ve beceri düzeyini artırmak için hizmet içi kurslar
düzenlenecektir.
c. Akademik personelin sayısını artırmak için Maliye Bakanlığından kadro talep
edilecektir.
d. Öğretim elemanlarının akademik niteliğini artırmak amacıyla yurt dışında
eğitim olanakları geliştirilecektir.
e. İş yaşamının kalitesini artırmak amacıyla gerekli donanım için kaynak
sağlanacaktır.
Fiziki Mekân, Altyapı Ve Çevre İle İlgili Stratejiler
Amaçlar:

Fiziki Mekân İhtiyaçlarına Yönelik Yatırımlar Yapmak;
Hedefler:
Yapımı için bütçe talebinde bulunulacak fiziki mekanlar;
a. İlahiyat Fakültesi binası,
b. İletişim Fakültesi binası,
c. Yeni açılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası,
d. Yeni açılacak olan Hukuk Fakültesi binası,
e. Meslek Yüksek Okulları kompleksi,
f. Tüm Enstitüleri içerisinde barındıran Enstitü kompleksi,
g. Kongre Merkezi,
h. İhtiyaca yanıt verebilecek yeni bir kütüphane binası,
ı. Üniversitenin ihtiyaçlarına yönelik bir sosyal kompleks.

Yerleşkeler ve Diğer Birimlerin Çevre Düzenlemesini Yapmak ve Ayrıca
Engellilerin Kullanımına Elverişli Hale Getirmek;
Hedefler:
a. Üniversiteye ait yerleşkelerin fiziki altyapılarının geliştirilmesi amacıyla
profesyonel yardım alınacaktır.
b. Hidrobiyoloji Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi tesislerini modernize
edilecektir.
c. Sivrice Gençlik Eğitim Merkezi tesisleri geliştirilecektir.
d. Cip Su Ürünleri Araştırma Merkezi tesisleri modernize edilecektir.
100

Güvenlik Alt Yapısını Modernize Etmek;
Hedefler:
a. Üniversitemiz kampüslerinin güvenliğini sağlayacak IP kamera sistemi
geliştirilecektir.
b. Kampüs giriş kapıları modernize edilecektir.

Fırat Üniversitesini bilişim teknolojilerinden etkin yararlanır hale
getirmek;
Hedefler:
a. Üniversitemize SIP Telefon Sistemi kurmak için bütçe talep edilecektir.
b. Akıllı kart sistemini aktif hale getirilecektir.
c. Fırat Otomasyon Yazılım Platformu oluşturulacaktır.
d. E-Doküman Yönetim Sistemi oluşturulacaktır.

Sağlık Hizmetlerini Geliştirmek Amacıyla Modern Tanı ve Tedavi Üniteleri
Kurmak;
Hedefler:
a. Radyasyon onkolojisi ünitesi kurulacaktır.
b. Hiperbarik oksijen tedavi ünitesi kurulacaktır.
c. Bir hidroterapi ünitesi kurulacaktır.

Hayvan Hastanesini Modernize Etmek;
Hedefler:
EAEVE kriterlerine uygun alt yapının oluşturulabilmesi için bütçe istenecektir.
Fırat TV ve Radyonun Alt Yapısını Modernize Etmek;
Hedefler:
Dijital alanda yayın yapılabilmesi sağlanacaktır.

Eğitim Teknolojilerinden Etkin Yararlanmak;
Hedefler:
a. Üniversitemizdeki her eğitim biriminde akıllı sınıflar oluşturulacaktır.
b. E-kütüphane kurulacaktır.
c. Veri tabanlarının ve süreli yayınların abonelikleri arttırılacaktır.
101
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
III.
A. MALİ BİLGİLER
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Tablo 47 Fırat Üniversitesinin Bütçe Gelirlerinin Yıllara Göre Gelişimi
TOPLAM
GELİRLER
DİĞER
GELİRLER
HAZİNE
YARDIMLARI
TEŞEBBÜS VE
MÜLKİYET
GELİRLERİ
AÇIKLAMA
YIL
PLANLANAN
GERÇEKLEŞEN
2008
2009
2010
2011
2012
11.208.300
13.166.400
14.018.500
14.221.000
15.935.000
11.656.733
14.834.567
16.748.605
18.439.181
18.853.910
GERÇEKLEŞEN
/PLANLANAN(%)
4,00
12,67
19,48
29,66
18,32
2013
12.604.000
17.075.064
133,36
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
106.961.000
124.045.500
121.839.500
150.965.000
172.423.000
194.685.000
2.765.000
2.060.100
3.059.000
3.150.000
3.150.000
117.988.000
126.198.720
131.124.495
166.795.005
172.823.207
206.221.942
3.534.242
3.511.887
3.978.294
6.979.781
8.110.685
10,31
1,74
7,62
10,49
0,23
103,41
27,82
70,47
30,05
121,58
157,48
9.709.000
120.934.300
139.272.000
138.917.000
168.336.000
191.508.000
216.998.000
12.342.547
133.178.975
144.545.174
151.851.395
192.213.967
199.787.802
235.639.554
126,36
10,13
3,79
9,31
14,18
4,32
106.18
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Üniversitemizin B Cetvelinde
toplam 216.998.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.
Yıl içerisinde meydana gelen gelişmelere bağlı olarak bütçe gelirimiz
235.639.554,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirimizin 17.075.064 TL’si
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 206.221.942 TL’si Hazine Yardımı 12.342.547 TL ise
Diğer Gelirlerden oluşmuştur.
102
Tablo 48 2013 Bütçe Gerçekleşme Tablosu
103
Tablo 49 Üniversitemiz Birimlerinin 2013 Yılı İçerisinde Yapmış Oldukları Bütçe Giderleri
Tutarları ve Evrak Sayıları
BİRİM KODU
BİRİM ADI
ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE
BÜTÇE GİDERLERİ TUTARI
EVRAK SAYISI
220.598.708,32
7514
İDARİ BİRİMLER
200
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
827.935,37
88
230
Tıp Fakültesi
23.414.152,13
406
239
Veteriner Fakültesi
10.821.735,55
282
276
Elazığ Sağlık Yüksekokulu
1.439.126,99
75
300
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1.198.801,39
94
330
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
12.760.075,59
135
340
Tarım Hayvancılık Uygulama ve
440.940,58
63
Araştırma Merkezi
359
Diğer Merkezler
37.808,41
22
400
Fen Bilimleri Enstitüsü
3.199.965,40
112
430
Fen Fakültesi
8.647.674,66
205
442
Mimarlık Fakültesi
188.655,14
21
443
Mühendislik Fakültesi
17.645.746,83
408
449
Su Ürünleri Fakültesi
3.492.482,47
141
452
Teknoloji Fakültesi
7.513.302,10
242
457
Teknik Eğitim Fakültesi
1.695.083,93
60
500
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
3.315.942,23
137
504
Süleyman Demirel Keban Meslek
1.796.002,18
150
Yüksekokulu
505
Sivrice Meslek Yüksekokulu
1.367.082,43
78
506
Maden Meslek Yüksekokulu
1.070.481,75
150
509
Karakoçan Meslek Yüksekokulu
507.448,90
94
510
Kovancılar Meslek Yüksekokulu
568.157,10
119
511
Baskil Meslek Yüksekokulu
540.754,82
107
530
Bilgi İşlem Merkezi
991,20
1
560
Enformatik Bölümü
345.049,00
17
604
Sosyal Bilimler Enstitüsü
1.674.297,78
167
605
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
723.283,31
95
631
Eğitim Fakültesi
5.703.984,32
212
644
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2.032.672,73
123
652
İletişim Fakültesi
1.723.150,01
112
654
İlahiyat Fakültesi
4.185.826,27
225
660
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
7.224.473,61
231
672
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
1.949.310,46
129
677
Devlet Konservatuvarı
685.985,15
94
683
Yabancı Diller Yüksekokulu
2.576.304,50
91
700
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
1.791.731,47
71
733
Uzaktan Eğitim Merkezi
466.809,05
39
789
Diğer Bölümler
1.057.426,36
17
901
Özel Kalem (Rektörlük)
7.164.761,94
524
901
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
1.893.453,80
22
904
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
28.309.260,28
668
905
Personel Daire Başkanlığı
2.903.490,53
22
905
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
929.516,34
47
Başkanlığı
907
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
9.147.130,11
696
908
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
1.090.127,01
19
909
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
32.293.258,22
506
910
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
638.079,46
24
911
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
1.257.163,43
80
912
Hukuk Müşavirliği
341.816,03
93
6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Fırat Üniversitesi’ne
216.998.000,00 TL kaynak tahsis edilmiştir. Aktarma ve eklemelerle bu rakam
yılsonunda 244.151.81.080 TL’ye yükselmiş ve bu kaynağın 216.481.692,81 TL’si
kullanılmıştır.
104
Tablo 50 Bütçe Giderleri
2013
KODU
ÖDENEK TÜRÜ
KBÖ
TOPLAM ÖDENEK
HARCAMANIN
TOPLAM ÖDENEĞE
ORANI
YIL SONU
HARCAMA
127.407.000,00
129.966.560,00
129.320.837,30
99,50
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
19.947.000,00
20.137.000,00
20.108.915,10
99,86
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
29.574.000,00
37.488.023,20
34.089.866,48
90,94
05
CARİ TRANSFERLER
3.070.000,00
3.081.000,00
2.152.508,00
69,86
06
SERMAYE GİDERLERİ
37.000.000,00
53.479.229,60
30.809.565,93
57,61
216.998.000,00
244.151.812,80
216.481.692,81
88,67
01
PERSONEL GİDERLERİ
02
GENEL TOPLAM
2013 yılı içerisinde gerçekleşen bütçe işlemlerine ilişkin tablo aşağıda
gösterilmiştir.
Tablo 51 2013 Yılı Ödenek Durumu
2013 Yılı Ödenek Durumu
KODU
2012 yılı Bütçe
Başlangıc Ödeneği
AÇIKLAMA
Likit ve net F.Karşılığı
Ödenek Kaydı
Gelir Fazlası
Ödenek Kaydı
Şartlı Bağış
Şartlı Bağış
Devri
Tahakkuk
Devri
2013 Yılı Toplam
Ödenek
Gerçekleşme
Yedek Ödenek
Kaydı
2013 Yılı Toplam
Harcama
01
PERSONEL GİDERLERİ
127.407.000,00
54.000,00
905.560,00
1.600.000,00 129.966.560,00
129.320.837,30
02
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMUNA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
19.947.000,00
13.000,00
77.000,00
100.000,00 20.137.000,00
20.108.915,10
03
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
29.574.000,00
1.705.795,00
2.120.000,00 37.488.023,20
34.089.866,48
05
CARİ TRANSFERLER
3.081.000,00
2.152.508,00
06
SERMAYE GİDERLERİ
5.761.000,00 53.479.229,60
30.809.565,93
07
SERMAYE TRANSFERLERİ
0,00
0,00
244.151.812,80
216.481.692,81
GENEL TOPLAM
3.070.000,00
37.000.000,00
216.998.000,00
2.438.569,50 1.433.044,04 216.614,66
11.000,00
10.403.000,00
12.186.795,00
315.229,60
3.421.129,50 1.433.044,04 216.614,66
315.229,60
9.581.000,00
Tablo 52 Personel Giderleri
EKONOMİK KODLAR
KOD
2013
KBÖ
AÇIKLAMA
TOPLAM
ÖDENEK
ARALIK
HARCAMA
01.1
MEMURLAR
125.912.000
128.490.560
127.984.892
01.2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
176.000
186.000
184.909
01.3
İŞÇİLER
391.000
412.000
411.344
01.4
GEÇİCİ PERSONEL
525.000
525.000
401.891
01.5
DİĞER PERSONEL
403.000
353.000
337.801
0
0
0
127.407.000
129.966.560
129.320.837
DİĞERLERİ
01
PERSONEL GİDERLERİ
6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile personel giderleri
harcama kalemine toplam 127.407.000TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde mevcut
ödenek harcamalar karşısında yetersiz kalmıştır. Bu nedenle yıl içerisinde likit ödenek
105
kaydı ile 54.000.00TL Gelir fazlası ödenek kaydı ile 905.560,00TL yedek ödenekten
aktarma ile 1.600.000,00TL ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 129.966.560,00TL
olarak gerçekleşmiş Yıl içerisinde toplam ödeneğin 129.320.837,30 TL si kullanılmış
olup harcamanın toplam ödeneği oranı ise %99,50 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 53 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
EKONOMİK KODLAR
KOD
2013
KBÖ
AÇIKLAMA
02.1
MEMURLAR
02.2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
02.3
TOPLAM
ÖDENEK
ARALIK
HARCAMA
19.697.000,00
19.834.000,00
19.825.504,26
28.000,00
41.000,00
34.740,82
İŞÇİLER
107.000,00
79.000,00
78.577,16
02.4
GEÇİCİ PERSONEL
103.000,00
171.000,00
159.836,42
02.5
DİĞER PERSONEL
12.000,00
12.000,00
10.256,44
0,00
0,00
0,00
19.947.000,00
20.137.000,00
20.108.915,10
DİĞERLERİ
02
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primleri giderleri harcama kalemine toplam 19.947.000,00 TL
ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde mevcut ödenek harcamalar karşısında yetersiz
kalmıştır. Bu nedenle yıl içerisinde likit ödenek kaydı ile 13.000.00TL Gelir fazlası
ödenek kaydı ile 77.000,00TL yedek ödenekten aktarma ile 100.000,00TL ödenek
eklenmiş olup toplam ödenek 20.137,00TL olarak gerçekleşmiş Yıl içerisinde toplam
ödeneğin 20.108.915,10 TL si kullanılmış olup harcamanın toplam ödeneği oranı ise
%99,86 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 54 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
EKONOMİK KODLAR
2013
KBÖ
KOD
AÇIKLAMA
03.2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03.3
YOLLUKLAR
03.4
TOPLAM
ARALIK
ÖDENEK
HARCAMA
14.547.000,00
17.665.344,00
16.645.675,83
928.000,00
2.580.551,73
1.501.418,36
GÖREV GİDERLERİ
57.000,00
151.000,00
120.155,48
03.5
HİZMET ALIMLARI
12.593.000,00
14.719.227,47
13.934.332,92
03.6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
45.000,00
195.000,00
186.604,62
03.7
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
991.000,00
1.727.900,00
1.429.724,21
03.8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
413.000,00
439.000,00
270.494,54
03.9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
0,00
10.000,00
1.460,52
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
29.574.000,00
37.488.023,20
34.089.866,48
6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile mal ve hizmet alım
giderleri harcama kalemine toplam 29.574.000,00TL ödenek öngörülmüştür. Yıl
içerisinde mevcut ödenek harcamalar karşısında yetersiz kalmıştır. Bu nedenle yıl
içerisinde likit ödenek kaydı ile 1.705.795,00 TL Gelir fazlası ödenek kaydı ile
2.438.569,50TL, Şartlı bağış ve yardım ödenek kaydı ile 1.433.044,04 TL şartlı bağış
106
ve yardımların devri ile ödenek kaydı 216.614,66 TL, yedek ödenekten aktarma ile
2.120.000,00TL ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 37.488.023,20TL olarak
gerçekleşmiş Yıl içerisinde toplam ödeneğin 34.089.866,48TL si kullanılmış olup
harcamanın toplam ödeneği oranı ise %90,94 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 55 Cari Transferler
EKONOMİK KODLAR
2013
KBÖ
KOD
05.1
GÖREV ZARARLARI
05.3
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
05.6
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
05
AÇIKLAMA
CARİ TRANSFERLER
2.101.000,00
TOPLAM
ÖDENEK
2.101.000,00
ARALIK
HARCAMA
2.101.000,00
958.000,00
958.000,00
37.097,05
11.000,00
22.000,00
14.410,95
3.070.000,00
3.081.000,00
2.152.508,00
6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primleri giderleri harcama kalemine toplam 3.070.000,00TL ödenek
öngörülmüştür. Yıl içerisinde likit ödenek kaydı ile 11.000.00TL eklenmiş olup toplam
ödenek 3.081.000,00 TL olarak gerçekleşmiş Yıl içerisinde toplam ödeneğin
2.152.508,00TLsi kullanılmış olup harcamanın toplam ödeneği oranı ise %69,86 olarak
gerçekleşmiştir.
Tablo 56 Sermaye Giderleri
EKONOMİK KODLAR
2013
KBÖ
KOD
AÇIKLAMA
06.1
MAMUL MAL ALIMLARI
06.2
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
06.3
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
06.4
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
06.5
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
06.7
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
06
SERMAYE GİDERLERİ
TOPLAM
ARALIK
ÖDENEK
HARCAMA
4.510.000,00
12.841.500,00
6.194.360,66
0,00
200.000,00
0,00
388.000,00
649.000,00
648.566,87
2.000,00
2.000,00
0,00
30.600.000,00
37.736.729,60
22.905.532,94
1.500.000,00
2.050.000,00
1.061.105,46
37.000.000,00
53.479.229,60
30.809.565,93
6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile sermaye giderleri
harcama kalemine toplam 37.000.000,00TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde likit
ödenek kaydı ile 10.403.000,00 TL tahakkuk artığı ile 315.229,60TL, yedek ödenekten
aktarma ile 5.761.000,00TL ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 53.479.229,60TL
olarak gerçekleşmiş Yıl içerisinde toplam ödeneğin 30.809.565,93TL si kullanılmış
olup harcamanın toplam ödeneği oranı ise %57,61 olarak gerçekleşmiştir.
107
Tablo 57 Üniversitemiz 2013 Yılı Bütçe Gelirleri Kesin Hesap İcmali
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP İCMALİ
EKONOMİK
KODLAR
BÜTÇE GELİRİ TAHMİNİ
1
6
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ
KİRA GELİRLERİ
2
4
5
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINE DAHIL İDARELERDEN ALINAN
KURUMLARDAN VE KIŞILERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR
PROJE YARDIMLAR
1
2
3
9
DIĞER GELIRLER
FAIZ GELIRLERI
KIŞI VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR
PARA CEZALARI
DIĞER ÇEŞITLI GELIRLER
03
04
05
GENEL TOPLAM
09
3
5
RED VE İADELER (-)
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
DIĞER GELIRLER
NET TAHSİLAT
NET TAHSİLAT
12.604.000,00
11.624.000,00
980.000,00
16.905.556,89
15.603.159,83
1.302.397,06
194.685.000,00
194.685.000,00
0
0
201.327.325,11
199.371.383,00
609.440,87
1.346.501,24
9.709.000,00
0
3.250.000,00
0
6.459.000,00
12.254.208,43
1.369.389,71
5.004.883,10
2.299,35
5.877.636,27
216.998.000,00
230.487.090,43
0,00
0
0
82.946,40
81.605,45
1.340,95
216.998.000,00
230.404.144,03
6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bütçe gelirleri
216.998.000,00TL olarak öngörülmüştür 2013 yılı içerisinde 230.487.090,43 TL gelir
tahsil edilmiş, tahsil edilen gelirin 82.946,40 TL si iade edilmiştir.2013 yılı net tahsilatı
230.404ç144,03TL olarak gerçekleşmiştir. Net tahsilatın 2013 yılı
bütçe geliri
tahminine oranı %106,18 nispetindedir.
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2013 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet
gelirlerinden 12.604.000,00 TL gelir elde edileceği tahmin edilmiştir. Yıl sonu
gerçekleşmesine bakıldığında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri tahminlerin üzerinde
gerçekleşerek 16.905.556,89 TL seviyesine ulaşmıştır. Net tahsilatın 2013 yılı bütçe
geliri tahminine oranı %134,13 nispetindedir.
Alınan Bağış ve Yardımlar: 2013 yılı bütçesinde bağış ve yardım gelirlerinden
194.685.000TL gelir elde edileceği tahmin edilmiştir. Yıl sonu gerçekleşmesine
bakıldığında alınan bağış ve yardımgelirlerinin tahminlerin üzerinde gerçekleşerek
201.327.325,11 TL seviyesine ulaşmıştır. Net tahsilatın 2013 yılı bütçe geliri tahminine
oranı %103,41 nispetindedir.
Diğer Gelirler: 2013 yılı bütçesinde diğer gelirlerden 9.709.000TL gelir elde
edileceği tahmin edilmiştir. Yıl sonu gerçekleşmesine bakıldığında diğer gelirler
tahminlerin üzerinde gerçekleşerek 12.254.208,43TL seviyesine ulaşmıştır. Net
tahsilatın 2013 yılı bütçe geliri tahminine oranı %126,31 nispetindedir.
Red ve iadeler: 2013 yılı içerisinde çeşitli nedenlerle tahsil edilen gelirlerden
82.946,40 TL si ilgililere geri iade edilmişti
108
2013 Yılı Yatırım Uygulamaları
Üniversitemiz 2013 yılında aşağıda tabloda gösterilen proje uygulamalarını
yürütmüştür.
Tablo 58 2013 Yılı Proje Uygulamaları
Yatırım Ödenekleri 2013
Proje Adı
Proje No
2013
Başlangıç
Ödeneği
2013H030980
Eğitim Sektörü
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)
1985H030050
Kampus Altyapısı (DAP)
2013H030990
Muhtelif İşler ( DAP)
2010H032070
Derslik ve Merkezi Birimler
10.000.000,00
SEKTÖR TOPLAMI
16.998.000,00
100.000,00
2.000.000,00
4.898.000,00
Spor Sektörü
1994H050100
3.500.000,00
3.500.000,00
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)
SEKTÖR TOPLAMI
Sağlık Sektörü
1984I000040
Hastahane İnşaatı (600 Yatak. 108000 m2) (DAP)
2013I000240
Muhtelif İşler ( DAP) (Sağlık Sektörü)
SEKTÖR TOPLAMI
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Teknolojik Araştırma Sektörü
2013K120310
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
2010K120880
Merkezi Araştırma
1.050.000,00
450.000,00
1.500.000,00
2.000,00
37.000.000,00
SEKTÖR TOPLAMI
Kamulaştırma
GENEL TOPLAM
Tablo 59 Genel Yatırım Uygulama Durumu
Yatırım Ödenekleri 2013
Proje Adı
Proje No
2013H030980
Eğitim Sektörü
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)
1985H030050
Kampus Altyapısı (DAP)
2013H030990
Muhtelif İşler ( DAP)
Derslik ve Merkezi Birimler
2010H032070
2013
2013
2013
2013
2013
Başlangıç
Ödeneği
Eklenen Ödenek
Toplam Ödenek
Harcaması
Kalan Ödenek
100.000,00
2.000.000,00
4.898.000,00
80.000,00
1.815.229,60
848.000,00
180.000,00
3.815.229,60
5.746.000,00
175.820,00
3.030.254,74
5.067.376,52
4.180,00
784.974,86
678.623,48
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
8.218.134,99
1.781.865,01
16.998.000,00
2.743.229,60
19.741.229,60 16.491.586,25
3.249.643,35
3.500.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
7.975.000,00
7.975.000,00
15.000.000,00
7.975.000,00
İkt.İd.Bil.Fak.(7000m2)
İletişim Fak.(12500m2)
Kovancılar MYO (6188m2)
Kütüp.ve Bilg.İşl.Mer.(15000m2)
SEKTÖR TOPLAMI
Spor Sektörü
1994H050100
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)
SEKTÖR TOPLAMI
1.260.038,85
1.260.038,85
6.239.961,15
6.239.961,15
9.273.806,05
5.726.193,95
Sağlık Sektörü
1984I000040
Hastahane İnşaatı (600 Yatak. 108000 m2)
(DAP)
2013I000240
Muhtelif İşler ( DAP) (Sağlık Sektörü)
SEKTÖR TOPLAMI
2.225.134,78
5.749.865,22
22.975.000,00 11.498.940,83 11.476.059,17
Teknolojik Araştırma Sektörü
2013K120310
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
2010K120880
Merkezi Araştırma
SEKTÖR TOPLAMI
Kamulaştırma
GENEL TOPLAM
1.050.000,00
450.000,00
1.500.000,00
2.000,00
37.000.000,00
109
14.718.229,60
1.050.000,00
450.000,00
1.500.000,00
2.000,00
1.050.000,00
450.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
51.718.229,60
30.750.565,93
20.967.663,67
1. Eğitim Sektörü
2013 yılı yatırım programında eğitim sektöründe 4 adet proje öngörülmüştür.
Öngörülen projeler için toplam 16.998.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl
içerisinde 2.743.229,60 TL ödenek eklenmiştir.
Yılsonu itibariyle toplam ödenek 19.741.229,60 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl
içerisinde eğitim sektöründe bulunan projelerden toplam 16.491.586,25 TL harcama
yapılmıştır.
2. Spor Sektörü
2013 yılı yatırım programında spor sektöründe 1 adet proje öngörülmüştür.
Öngörülen proje için 3.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde
Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 4.000.000,00 TL ödenek eklenmiştir.
Yılsonu itibariyle toplam ödenek 7.500.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl
içerisinde 1.260.038,85 TL harcama yapılmıştır.
3. Sağlık Sektörü
2013 yılı yatırım programında sağlık sektöründe 2 adet proje öngörülmüştür.
Öngörülen projeler için 15.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde
7.975.000,00 TL ödenek eklenmiştir.
Yılsonu itibariyle toplam ödenek 22.975.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl
içerisinde 11.498.940,83 TL harcama yapılmıştır.
4. Teknolojik Araştırma Sektörü
2013 yılı yatırım programında teknolojik araştırma sektöründe 2 adet proje
öngörülmüştür. Öngörülen projeler için 1.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.
Yılsonu itibariyle toplam ödenek 1.500.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl
içerisinde tamamı emanet hesaplarına aktarılarak kullanılmıştır.
5. Kamulaştırma
2013 yılında kamulaştırma için 2.000,00 TL ödenek öngörülmüştür ve öngörülen
ödenek kullanılmamıştır.
2013 Yılı Proje Bazında Yatırımların Uygulama Durumu
1. Eğitim Sektörü
2013H030980 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)
Bu projede bulunan ödenekler üniversitemizin geleceğe yönelik yatırımları için
uygun bina, kampüs ile tesislere ait projelendirme işlerinde kullanılmaktadır. 2013
yılında bu proje için 100.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde mevcut
ödeneğin yetersiz kalmasından dolayı likit ödenek kaydı ile 80.000,00 TL ödenek
110
eklenmiştir. 2013 yılında ödeneğin 175.820,00 TL’lik kısmı kullanılmıştır. Harcamanın
toplam ödeneğe oranı %97,6’olarak gerçekleşmiştir.
1985H030050 Kampüs Altyapısı (DAP)
2013 yılında bu proje için 2.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde
2012 yılından tahakkuk artığı ile 315.229,60TL likit ödenek kaydı ile de
1.500.000,00TL olmak üzere toplam 1.815.229,60 TL ödenek eklenmiştir. Toplam
ödenek 3.815.229,60 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ödeneğin 3.030.254,74
TL’lik kısmı kullanılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı %79 olarak
gerçekleşmiştir. İhale süreçlerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı ödeneğin 784.974.86
TL’lik kısmı kullanılamamıştır.
Bu proje ile üniversite kampüslerinde mevcut binalar ile yapımı devam eden
binaların kanalizasyon, doğalgaz, su, elektrik gibi alt yapı çalışmaları yapılmıştır.
2010H032070 Derslik ve Merkezi Birimler
2013 yılında bu proje için 10.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2013 yılında
ödeneğin 8.218.134,99 TL’lik kısmı kullanılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı
%82,1 olarak gerçekleşmiştir.
Bu proje ile 2013 yılında İktisat Fakültesi Projesi Kovancılar Meslek Yüksek Okulu
Projesi tamamlanmış İletişim Fakültesi binasının ise yapımına devam edilmiştir.
2013H030990 Muhtelif İşler
2013 yılında bu proje için 4.898.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2013 yılında
likit ödenek kaydı ile 848.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 5.746.000,00
TL ödenek gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde ödeneğin 5.067.376,52 TL’lik kısmı
kullanılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı %88,1 olarak gerçekleşmiştir.
Muhtelif işler projesine eklenen ödeneklerin bütçe tertipleri bazında dağılımı
aşağıda gösterilmiştir.
111
Tablo 60 Projeye İlişkin Harcamaların Bütçe Tertipleri Bazında Dağılımı
TERTİP
KBÖ
TOPLAM
ÖDENEK
EKLENEN
38.26.00.01-08.2.0.00-2-06.1
400.000,00
38.26.00.01-09.4.1.00-2-06.1
1.400.000,00
38.26.00.01-09.4.1.00-2-06.3
388.000,00
261.000,00
649.000,00
38.26.00.01-09.4.1.00-2-06.7
1.000.000,00
550.000,00
1.550.000,00
38.26.00.01-09.4.1.07-2-06.1
800.000,00
0,00
800.000,00
38.26.00.01-09.4.1.07-2-06.7
500.000,00
0,00
500.000,00
38.26.00.01-09.6.0.07-2-06.1
410.000,00
0,00
410.000,00
4.898.000,00
848.000,00
5.746.000,00
TOPLA M
37.000,00
437.000,00
1.400.000,00
Muhtelif işler projesinden yıl içinde yayın alımı ve yapımlarında 422.884,79TL,
makina
teçhizat
alımlarında
2.046.341,09TL,
bilgisayar
yazılım
alımları
ve
yapımlarında 648.566,87TL büyük onarımlar için ise 1.949.583,77 TL gider
gerçekleştirilmiştir.
2. Spor Sektörü
1994H050100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Bu proje ile üniversitemiz kampüsünde yer alan kapalı spor salonunun yapımı
amaçlanmıştır. 2013 yılı itibariyle bu projede kullanılmak üzere 3.500.000,00 TL
ödenek öngörülmüştür. Kapalı spor salonunu inşaatına devam edilebilmesi için
yatırımları hızlandırma ödeneğinden 4.000.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam
ödenek 7.500.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde spor salonu inşaatının
proje ihalesi ve yapım işleri ihalesi yapılmış olup 1.260.038,85 TL’lik kısmı
harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı %16,8 olarak gerçekleşmiştir.
3. Sağlık Sektörü
1984I000040 Hastane İnşaatı
Hastane inşaatı projemiz 1984 yılından beri devam etmektedir. 2013 yılında hastane
inşaatı projesi için 15.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde
9.273.806,05 TL’lik kısmı harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı %61,8
olarak gerçekleşmiştir.
Hastane inşaatı projemizin ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine
yapılmıştır. Sözleşme hükümleri çerçevesinde ihale 2013 yılında sona ermiş olmasına
rağmen hastane binamız O Blok İnşaatı tamamlanamamıştır. Hastane binamızın O Blok
inşaatının yapımına devam edilebilmesi için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre
yeniden ihale süreci başlatılmış ancak ihale sürecinin 2013 yılı sonu itibari ile
tamamlanamamasından dolayı 5.726.193,95 TL ödenek yılsonunda iptal edilmiştir.
112
2013I000240 Muhtelif İşler
Hastanemizin ameliyathaneleri ile laboratuvarlarında kullanılmak üzere makine
teçhizatlarının alımı için muhtelif işler projesine. Yıl içerisinde 7.975.000,00 TL ödenek
eklenmiştir. Yıl içerisinde 2.225.134,78 TL ödenek kullanılmıştır. Harcamanın toplam
ödeneğe oranı %27,9 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan ihalelere yapılan itirazların ihale
süreçlerini uzatması nedeniyle 5.749.865,22TL ödenek yılsonunda iptal edilmiş ve aynı
zamanda ödeneğin 2.299.050,00 TL’lik kısmı 2014 yılına tahakkuk artığı olarak
devretmiştir.
4. Teknolojik Araştırma Sektörü
2013K120310 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri için kullanılmakta olan bu projenin 2013 yılı
ödeneği 1.050.000,00 TL olup ödeneğin tamamı emanet hesaplarına aktarılarak bilimsel
araştırma projelerinde kullanılmıştır.
2010K120880 Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projeleri için kullanılmakta olan bu projenin 2013
yılı ödeneği 450.000,00 TL olup ödeneğin tamamı emanet hesaplarına aktarılarak
projenin yapımına devam edilmiştir.
2. Mali Denetim Sonuçları
Dış Denetim:
Sayıştay Başkanlığı denetim elemanlarI tarafından 2013 yılı mali iş ve işlemleri
yerinde incelemeye tabi tutulmuştur.
İç Denetim
Rektörlük Makamınca 21.02.2013 tarihinde onaylanan 2013 yılı İç denetim
Programı gereği 2013 yılında denetlenmesi öngörülen denetim alanları, denetim
programının gerçekleşme durumu ile sapma varsa nedenlerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.
Tablo 61 2013 Yılından Denetimi Yapılan Süreçler ve 2014 Yılına Sarkan Çalışmalar
DENETİM ALANLARI
DENETLENEN BİRİM
DENETİM TÜRÜ
Satın Alma ve İhale İşlemleri Süreçlerini Denetimi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sistem Denetimi
Satın Alma ve İhale İşlemleri Süreçlerini Denetimi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sistem Denetimi
Satın Alma ve İhale İşlemleri Süreçlerini Denetimi
Mühendislik Fakültesi
Sistem Denetimi
113
Tablo 62 Denetim Programı Gerçekleşme Durumu
DENETLENEN
BİRİM
DENETİM ALANLARI (SÜREÇLER)
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Satınalma
Süreci
DENETİM
TÜRÜ
DENETİMİN
GERÇEKLEŞME
DURUMU
Hizmet Satın Alma Süreci
Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı
Mamul Mal Alım Satın Alma Süreci
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım
ve Onarım Giderleri Süreçleri
Sistem
Denetimi
Gerçekleşti
Gayrimenkul Büyük Onarım Süreci
Harcırah (Yolluk) İşlemleri Süreci
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Harcırah (Yolluk) Giderleri Ödeme Süreci
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Satınalma
Süreci
Gerçekleşmedi
Sistem
Denetimi
Gerçekleşmedi
Hizmet Satın Alma Süreci
Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı
Mamul Mal Alım Satın Alma Süreci
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım
ve Onarım Giderleri Süreçleri
Sistem
Denetimi
Gerçekleşti
Gayrimenkul Büyük Onarım Süreci
Gayrimenkul Büyük Onarım Süreci
Harcırah (Yolluk) İşlemleri Süreci
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Satınalma
Süreci
Gerçekleşmedi
Hizmet Satın Alma Süreci
Mühendislik Fakültesi
Mamul Mal Alım Satın Alma Süreci
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım
ve Onarım Giderleri Süreçleri
Sistem
Denetimi
Gerçekleşti
Gayrimenkul Büyük Onarım Süreci
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Süreci
Harcırah (Yolluk) İşlemleri Süreci
Gerçekleşmedi
Düzenlenen Raporlar ve Dağılımı:
2013 yılında tamamlanmış ve İç Denetim Birimi Başkanlığına sunulmuş
denetim, danışmanlık ve inceleme raporu bulunmamaktadır.
114
A. PERFORMANS BİLGİLERİ
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
Tablo 63 01.01.2013 – 31.12.2013 Tarihleri Arasında Muayene ve Tedavi Edilen Hasta Sayısı
AYLAR
DİŞ MUAYENE
DİŞ SEVK
MUAYENE
TEDAVİ VE DİĞER
OCAK
140
4
150
91
ŞUBAT
109
2
525
45
MART
242
1
179
95
NİSAN
232
2
160
89
MAYIS
190
155
98
HAZİRAN
130
155
86
TEMMUZ
100
103
15
AĞUSTOS
95
96
16
EYLÜL
150
133
45
EKİM
148
177
91
KASIM
193
169
109
ARALIK
221
TOPLAM
1950
9
115
289
93
2291
873
Tablo 64 01 Ocak -31 Aralık 2013 Tarihleri Arasında Teknik Gezi, Tanıtım, Kültürel, Sosyal ve
Eğitim Amaçlı Faaliyetlere Katılan Öğrencilerimize Sağlanan Finansman
Tari h i
Faal i ye ti n Adi
07-11 Şubat 2013
Ye ri
Microsoft MSP Eğit im ve T anışma P rogramı
İst anbul
1
382,5
İst anbul
4
1.366,00
Ant alya
2
1.028,00
Bursa
1
651
Üniversit elerin Sağlık Kült ür ve Spor Daire
Bşkanlarına özel Mevzuat Bilgilendirme T oplant ısı
Ant alya
1
554
Halk Kült ürü Günleri (Halk Kulübü)
İst anbul
4
2.000,00
5
1.682,00
1
270,99
2
749
3
799,99
Final Eğit im Kurumları Ücret siz 3. Üniversit eler
T anıt ım Fuarı
T ürkiye Üniversit e Sporları Federasyonu
Üniversit eler Koordinasyon T oplant ısı
Kamu İhle Kanunu Ve Kamu İhale Genel T ebliğine
yönelik seminer
20-24 Şubat 2013
02-05 Mart 2013
14-17 Şubat 2013
11-13 Ocak 2013
17-21 Şubat 2013
Kat. S ayi si Yol l u k Ye vmi ye
07-11 Mart 2013 UBİAT 14. Ulusal T ıp Öğrenci Kongresi (T ıp Fakült esi) Bursa
Gençlik ve Kadın İçerikli Söyleyişi (Misafir Konuk)
05.Mar.13
08-11 Mart 2013
23.Mar.13
İst anbul
Uluslar arası ODT Ü Robot Günleri (Makat ronik Müh) Ankara
Ankara Microsoft T eknolojileri ve Bulut Bilişim Konferansı(Misafir)
İzmir İst anbul
15-19 Mart 2013 BİLMÖK(Bilgisayar Mühendisliğ Öğrencileri Kongresi) Kocaeli
3
450
Mersin
5
1.497,50
29-31 Mart 2013
4.Uluslararası Öğrenci Kongresi(T ıp Fak. Öğrencileri) Ankara
4
1.462,00
08-11 Mart 2013
Uluslar arası ODT Ü Robot Günleri (Makat ronik Müh) Ankara
2
578
Ankara
4
1.462,00
I.Mersin Çevre Kongresi ve Kurult ayı
11-17 Mart 2013
28 Mart -01 Nisan 2013
4.Uluslararası Öğrenci Kongresi(T ıp Fak. Öğrencileri)
18-22 Nisan 2013
Gübat Öğrenci Kongresi (T ıp Fakült esi)
Ankara
4
1.050,00
18-22 Nisan 2013
Gübat Öğrenci Kongresi (T ıp Fakült esi)
Ankara
8
2.100,00
08-11 Mart 2013
Uluslar arası ODT Ü Robot Günleri
Ankara
1
324
10-14 Nisan 2013
Robot Olimpiyat ları
İst anbul
1
399,5
25-27 Nisan 2013 8. Ulusal Beden Eğit imi ve Spor Öğret menliği Kongresi Mersin
1
205,5
25-27 Nisan 2013 8. Ulusal Beden Eğit imi ve Spor Öğret menliği Kongresi Mersin
1
205,5
25-27 Nisan 2013 8. Ulusal Beden Eğit imi ve Spor Öğret menliği Kongresi Mersin
1
205,5
Öğrenci Konseyi Aşıklar Şöleni
Elazığ
4
879
Avrupa Birliği P rojeleri Yönet imi ve P lanlaması
Elazığ
2
546
25-26 Mayıs 2013
6. Mühendislik ve T eknoloji Sempozyumu
Ankara
1
304
28-30 Nisan 2013
T eknoloji Fak. Makine (T eknik Gezi
Ankara-Kırıkkale
41
3.505,50
02.May.13
29.Nis.13
06-09 Mayıs 2013
T iyat ro T opluluğu
İst anbul
18
2.052,00
28-30 Nisan 2013
Müh Fak. Kimya Müh.(T eknik Gezi)
Kayseri Nevşehir
41
3.505,50
09-10 Mayıs 2013
Ünivesit e Sanayi İş Birliği P lat formu
Düzce
2
678
01-05 Mayıs 2013
4.Ulusal Ebelik Kongresi
Samsun
11
2.887,50
08-12 Mayıs 2013
4. Rehberlik ve Kariyer Günleri
Şanlıurfa
4
938,25
16-18 Mayıs 2013
Sağlık Yüksekokulu T eknik Gezi
Samsun-T rabzon
41
3.505,50
08-11 Mayıs 2013
Vet eriner Öğrenci Kongresi
İst anbul
5
1.470,00
08-10 Mayıs 2013
Çevre Müh T eknik Gezi
Gaziant ep
41
3.505,50
17-19 Mayıs 2013
Elekrt ik-Elekt ronik Müh. T eknik Gezi
Şanlıurfa
41
3.505,50
T eknoloji Fak. Ot omot iv Böl
AnkaraKocaeliKonya
41
3.505,50
21-23 Mayıs 2013
18-22 Nisan 2013
Gübat Öğrenci Kongresi (T ıp Fakült esi)
Ankara
2
525
01-05 Mayıs 2013
OBAT 10. Ulusal T ıp Öğrenci Kongresi
Eskişehir
6
1.815,00
28 Nisan-02 Mayıs
2013
Arı Çekirdek Yarışması
İst anbul
5
1.612,50
01-05 Mayıs 2013
OBAT 10. Ulusal T ıp Öğrenci Kongresi
Eskişehir
3
907,5
15-18 Mayıs 2013
13. Ot omot iv Kont rol Sist emleri Sergisi
Adana
3
657
03-07 Mayıs 2013
Ku rsl ara
Kati l i m
500
800
1.020,00
1.000,00
350
Ulusal Kimya Mühendsiliği Öğrenci Kongresi
Ankara
1
162,5
02-05 Haziran 2013
Uluslarası Mat emat ik Sempozyumu
İst anbul
1
379,5
301,88
05-10 Haziran 2013
5. Uluıslarası Eğit im Araşt ırmaları Kongresi
Çanakkale
1
371
177
Erzurum
3
1.241,50
513
06-08 Haziran 2013 7. Uluslararsı Bilgisayar ve Öğret im T eknolojileri
17-19 Mayıs 2013
Uygulama P rogramı Keban Myo
Mersin
6
02-05 Haziran 2013
Uluslar arası Mat emat ik Sempozyumu
İst anbul
1
594
24-08 Haziran 2013
İhale ile ilgili
İst anbul
1
1.084,00
25-28 Eylül 2013
T ürk Milli Ot omat ik Kongresi
Malat ya
2
40
02-07 Ekim 2013
SKSDB Arasında Bilgi Alışverişinde bulunmak üzere
İzmir
1
876
19-24 Kasım 2013
3.Ulusal-2.Uluslararası Ebelik Kongresi
Ant alya
5
1.915,00
03-08 Aralık 2013
6. Uluslar arası Dünya Dili T ürkçe Sempozyumu
Bursa
1
431
07-09 Kasım 2013
Ödül T öreni
Niğde
1
275,5
395
63.610,73
GENEL TO PLAM
116
250
4.398,88
Tablo 65 2013 Yılında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında gerçekleştirilen
Faaliyetler
Kütüphaneden faydalanan yıllık okuyucu sayısı
248086
Yurtiçi Kütüphaneler arası işbirliği ödünç alınan materyal
59
Yurtiçi Kütüphaneler arası işbirliği ödünç verilen materyal
13
Ödünç verilen yayın sayısı
Akademik: 2158 idari: 596 Öğrenci: 26832
32088
Yüksek lisans Doktora Öğrencisi: 2502
Koleksiyona eklenen kitap sayısı (satın ve bağış)
2542
Koleksiyona eklenen yüksek lisans ve doktora tezi:
342
Abone olunan dergi sayısı (Türkçe ve yabancı
59
Ciltlenen Yayın sayısı
-
Elektronik veri tabanı sayısı:
2
Serbest ve Denemeye açılan veri tabanı
80
Elektronik dergi sayısı
-
Elektronik kitap sayısı
3990
Oryantasyon Eğitimi alan kullanıcı sayısı
-
Kütüphane üye sayısı:
Akademik: 62.idari: 9 Öğrenci: 1095
1332
Yükseklisans Doktora Öğrencisi: 166
Çekilen Fotokopi sayısı
1190
Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Faaliyetler
-
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Topluluklarının Faaliyetleri
 Kültür Kollari Koordinatörlüğü

09.02.2013 tarihinde Lig TV Üniversite tanıtım programı (Elazığ spor-Beşiktaş
Spor müsabakası öncesi)

Adıyaman ASU TV Adımlarla Türkiyem adlı programa katılımı

03-04 Mart 2013 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Halk günleri paneline
katılım

21 Mart 2013 tarihinde Üniversitemizde yapılan nevruz programı
117

12-20 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Üniversitele arası Halk Oyunları
Yarışması ve Şenliğine katılım

21-22Mayıs 2013 Tarihlerinde Uşak Üniversitesi Bahar Şenliklerine katılım

24 Mayıs 2013 Uluslar Arası Harput sempozyumu katılımı

19 Haziran 2013 Fırat Üniversitesi Mezuniyet Töreni Kutlamalarına Katılım
 Mavera İlahiyat Öğrenci Topluluğu

05 Mart 2013 tarihinde Mavera İlahiyat Öğrenci Kulübü tarafından Gençlik ve
Kadın İçerikli Söyleşi Prof.Dr. Mustafa TEMİZER Konferans Salonunda
gerçekleştirilmiştir.

28 Mart 2013 tarihinde Mavera İlahiyat Öğrenci Kulübü tarafından İslam
Coğrafyasının Dünü Bugünü adlı konferans Prof. Dr. Mustafa TEMİZER
Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

11 Nisan 2013 tarihinde Mavera İlahiyat Öğrenci Kulübü tarafından Edebiyat ve
Bilgelik isimli söyleşi Prof. Dr. Mustafa TEMİZER Konferans Salonunda
gerçekleştirilmiştir.

06 Mayıs 2013 tarihinde Mavera İlahiyat Kulübü tarafından Din ve Siyaset
konulu
seminer
Prof.
Dr.
Mustafa
TEMİZER
Konferans
Salonunda
gerçekleştirilmiştir.

14 Kasım 2013 ‘’Siyeri Farklı Okumak’’ içerikli söyleşi-imza etkinliği için
Çorum Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ’yi davet etmiştir.

16-17 Kasım 2013 ‘‘Etkili İletişim ve Rehberlik’’ semineri için Oğuz ASLAN
davet edilmiştir.

03 Aralık 2013 ‘’Namazda Diriliş’’ konulu söyleşi için İlahiyatçı-yazar Ahmet
BULUT’u davet etmiştir.

30 Aralık 2013 ‘’Umut Kampanyası’’ yardım kampanyası adı altında Suriyeliler
için battaniye ve giyecek yardımı toplamak amacıyla İlahiyat Fakültesi
içerisinde stant açmışlardır.

15-17 Mayıs 2013 tarihinde Mavera ilahiyat Öğrenci Kulübü, Bursa Uludağ
Üniversitesinde düzenlenen İlahiyatçı Kimliği konulu panele katılmışlardır.
 Eğitim Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu

09 Mart 2013 tarihinde Eğitim Gönüllüleri kulübü tarafından Bu Okul Bitmez
isimli konferansı Bahattin ÖGEL Konferans Salonunda gerçekleştirmişlerdir.
118

28 Mart 2013 tarihinde Eğitim Gönüllüleri kulübü tarafından Çanakkale’yi anma
programı Prof. Dr. Mustafa TEMİZER Konferans Salonunda
gerçekleştirilmiştir.

16 Nisan 2013 tarihinde Eğitim Gönüllüleri kulübü tarafından Kutlu Doğum
Programı Prof.Dr. Mustafa TEMİZER Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.
 Fotoğrafçılık Öğrenci Topluluğu

Fotoğrafçılık Kulübümüz tarafından Güz ve Bahar Yarıyılı dönemlerinde her
Çarşamba saat 12.00-13.00 arası İletişim Fakültesi Y1 Dershanesinde yaklaşık
30 üye öğrenciye periyodik - ücretsiz fotoğrafçılık seminerleri düzenlemiştir.

Kulübümüzün belli dönemlerinde masa üstü yayıncılık, bilgisayar destekli
tasarım ve dijital fotoğrafçılık sahasında seminerler düzenlenmiştir. Söz konusu
bu seminerler İletişim Fakültesi Bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleşmiştir.

Kulübümüz, Üniversitemizin 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü programı
çerçevesinde 18 Mart 2013 Pazartesi günü, Teknik Bilimler MYO-Grafik
Programı işbirliğinde Üniversitemiz Atatürk Kültür Merkezi’nde, saat 17.00’de
“BİR MİLLETİN VAROLMA ZAMANI-1915 ÇANAKKALE” konulu bir
fotoğraf sergisi açmıştır.

Kulübümüz, Üniversitemiz Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
23-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Harput”
konulu sempozyum çerçevesinde 23 Mayıs günü “Dünden-Bugüne Harput”
konulu bir fotoğraf sergisi açmıştır. Sergiye Elazığlı Fotoğraf Sanatçısı Feridun
Şedele’de arşiviyle katkıda bulunmuştur.

Kulübümüz, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nce düzenlenen ve
Üniversitemiz ev sahipliğinde ilimizde 12-14 Hazira 20013 tarihleri arasında
gerçekleşen
“PASAFEC
XXl.
Yüzyılda
Kamu
Yönetiminin
Yeniden
Düşünülmesi; Kamu Çalışanlarının İlişkiler, İletişim ve İşbirliği Alanlarında
Kapasitelerinin
Geliştirilmesi”
konu
başlıklı
Uluslararası
Konferans
münasebetiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde “100 Yıl Önce Harput” adlı bir
fotoğraf sergisi açmıştır. Sergi Üniversitemiz Rektörü, Elazığ Valisi, TODAİE
Müdürü’nün de katılımıyla Sayıştay Başkanı tarafından açılmıştır.
 Fikir Ve Medeniyet Öğrenci Topluluğu

09-12 Nisan 2013 tarihinde Fikir ve Medeniyet Kulübü tarafından Suriye ile
ilgili fotoğraf sergisi Atatürk Kültür Merkezi’nde Gerçekleştirilmiştir.
119

15 Mayıs 2013 tarihinde Fikir ve Medeniyet Kulübü tarafından Gençlik ve
Gelecek konulu konferans Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.
 Tiyatro Öğrenci Topluluğu

10-16 Mayıs 2013 tarihinde Tiyatro Kulübü tarafından Aktör adlı oyunun
tanıtımını yapmak için stant açılmıştır.

27 Mayıs 2013 tarihinde Tiyatro Kulübü tarafından İnsan adlı tiyatro oyunu
gösterimi Prof.Dr. Mustafa TEMİZER Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.
SOSYAL KOLLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 A.K.T.İ.F İlahiyatçılar Öğrenci Topluluğu

İlahiyat bölümünü kazanmış öğrencilere yardımcı olmak için yapılan çalışma.

13 Kasım 2013 Muharrem ayı dolayısıyla Fırat Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinde Aşure günü programı düzenlediler ve Üniversite öğrencilerine
aşure dağıttılar.
 Edebiyat Öğrenci Topluluğu

16 Aralık 2013 ‘’Aşk Olsun:Hazreti Mevlana’’ konulu panel düzenlenmiştir.

18 Aralık 2013 ‘’140. Yılında Mehmet Akif ERSOY’’ adlı panele Ankara
Üniversitesi’nden Prof.Dr.Nurullah ÇETİN , Mehmet Akif ERSOY Vakfı Genel
Başkanı Mehmet Cemal ÇİFÇTİGÜZEL ve Mehmet Akif ERSOY’un torunu
Nihal MİRDOĞAN konuşmacı olarak katılmışlardır
 Genç Tema Öğrenci Topluluğu

11 Nisan 2013 tarihinde Genç Tema Kulübü tarafından Zafran Toki Konutları
Bölgesinde Fidan Dikimi gerçekleştirilmiştir.
 Tanıtım Öğrenci Topluluğu

02-06 Eylül2013 Kayıt haftasında yeni kayıt yapacak olan öğrencilere
Üniversitemizi tanıtma amacıyla stant açmaları.

24-27 Eylül 2013 Üniversitemizi Tanıtmak amaçlı oryantasyon eğitimi vermek
için bölümlerin birinci sınıflarına kaydolan öğrencilere AKM’de konferans
verilmiştir.

24-27
Ekim
2013
“Yenilikçi
Teknolojiler
ve
Buluşlar
Fuarı”na
Üniversitemizin tanıtımını yapmak amacıyla, 1 üye öğrenci ile katılmıştır.
 Fırat Kızılay Öğrenci Topluluğu

Fırat Kızılay Kulübü 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında; Türk Kızılay’ı
ile yapmış olduğu işbirliği ile Üniversitemizde 6 adet kan bağış kampanyası
120
düzenlemiştir. Üniversitemiz gönüllü öğrencilerinin kan grupları tespit edilerek
acil kan ihtiyacını kulübümüze ileten kişilere kan bağışı yapılmıştır.
 Kaşgarlı Mahmut Öğrenci Topluluğu

25-26 Ekim 2013Atatürk Kültür Merkezinde “Elazığ-Kazan Kültür ve sanat
Buluşması” adlı etkinliği düzenlemiştir.

26. Aralık 2013 ‘’Kaşgarlı Mahmut’u Anma ve Öğrenci Topluluğunu Tanıtım
Şöleni’’etkinliği yapılmıştır.
 Toplum Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu

18-21 Mayıs 2013 tarihinde Genç Hafta Etkinlikleri düzenlenmiştir.

12 Kasım 2013 Üniversite Merkez Kampüste çevre temizliği düzenlenmiştir.

10 Aralık 2013 Kültürpark önü, Mühendislik Fakültesi kantini ve Üniversite
Evi’nde AIDS Haftası etkinlikleri kapsamında stant açılmıştır.

23 Aralık 2013 Elazığ ve çevre illerden yardıma muhtaç köy ilköğretim
öğrencilerine kışlık giyim, kırtasiye malzemeleri ve kitap yardımı yapabilmek
için Üniversite Evi önünde stant açmışlardır.
 Anka Gençlik Öğrenci Topluluğu

12 Mart 2013 tarihinde İstiklal Marşı’nın Kabulü ile ilgili program Atatürk
Kültür Merkezi’nde Gerçekleştirilmiştir.
 Eğitim Öğrenci Topluluğu

05 Kasım 2013 “Geleceğin Eğitimi ve Öğretmeni” isimli panel için Gazi
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hayati AKYOL ve Bartın
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Firdevs GÜNEŞ’in katılımıyla
etkinlik gerçekleşmiştir.
 Genç Düşünce Öğrenci Topluluğu

15 Mart 2013 tarihinde Bilginle Yorumla Köşesi oluşturarak, Üniversite
öğrencilerine her hafta bir kitap hediye edilmiştir.

27 Mart 2013 tarihinde Paramı Yönetebiliyorum eğitimi düzenlenmiştir.
 Demokrasi Ve İnsan Haklari Öğrenci Topluluğu

22 Mart 2013 tarihinde Yeni anayasa üzerine Mülahazalar konulu Panel Atatürk
Kültür Merkezi’nde Gerçekleştirilmiştir.
 Akademik Kültürel Topluluk İlahiyat Fakültesi (A.K.T.İ.F) Öğrenci
Topluluğu

28 Mart 2013 tarihinde Kutlu Doğum Haftası Etkinliği Kapsamında öğrencilere
kitap dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
121

29 Mart 2013 tarihinde İmanın Esaslarından Kader ve Diğer Konular Paneli
Prof.Dr.Mustafa TEMİZER Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

10 Nisan 2013 tarihinde Tasavvuf Musiki Konseri Atatürk Kültür Merkezi’nde
Gerçekleştirilmiştir.

17 Nisan 2013 tarihinde Kutlu Doğum Etkinliği Pilav günü yapılmıştır.

04 Mayıs 2013 tarihinde İlahiyatçılar gecesi Kur’an ziyafeti Prof.Dr. Mustafa
TEMİZER Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

14 Mayıs 2013 tarihinde Kur-an Dilinde Tasavvuf konulu program Prof.Dr.
Mustafa TEMİZER Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

18 Mayıs 2013 tarihinde başlanarak ÖSS de fakültelerimizin tanıtımını yapmak
için il dışı gezileri düzenlenmiştir.

01-06Eylül 2013İlahiyat bölümünü kazanmış öğrencilere yardımcı olmak için
yapılan çalışması.

13 Kasım 2013 Muharrem ayı dolayısıyla Fırat Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinde Aşure günü programı düzenlediler ve Üniversite öğrencilerine
aşure dağıttılar.
 Okul Öncesi Öğrenci Topluluğu

03-07 Nisan 2013 tarihinde Okul Öncesi Kulübü tarafından Van Gürpınar
Ortaköy İlkokulunun ziyareti yapılmış ve okullarının boya v.s bakımları
öğrenciler tarafından yapılmıştır.

29-30 Mayıs 2013 tarihinde Üstün Yetenekli ve Üstün Zekalı Çocukların
Çalıştayı etkinliği düzenlenmiştir.

11 Kasım 2013 Kahve Diyarı’nda 2. Geleneksel Okul Öncesi Öğretmenliği
Tanışma ve Kaynaşma Kahvaltısı gerçekleştirmiştir.
 Akademik Ufuklar Öğrenci Topluluğu

11 Nisan 2013 tarihinde tüm öğrencilerin katılacağı Kanlı Elmas Film
gösterimi Kongre Merkezinde yapılmıştır.

08 Mayıs 2013 tarihinde KPSS sınavı hakkında bilgilendirme semineri
yapılmıştır.

09 Mayıs 2013 tarihinde 30 öğrenci ile birlikte Sevgi Evleri ziyareti
gerçekleştirilmiştir.

17 Kasım 2013 “24 Kasım Öğretmenler Günü” etkinliği için Zirve
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mahmut AÇIL’ı davet etmiştir.
 Coğrafya Öğrenci Topluluğu
122

30 Nisan 2013 tarihinde Coğrafya Kulübünce İslam Piri Reis Haritası 500.yılı
Anma Etkinliği düzenlenmiştir.

29 Mart 2013 tarihinde 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Coğrafya kulübü
Hatıra Ormanı Oluşturma Projesi gerçekleştirilmiştir.

19 Mayıs 2013 tarihinde genelensel olarak düzenlenen 7.Hazar baba Gençlik
Tırmanışına kulüp öğrencileri ile birlikte öğretim üyeleri de eşlik etmiştir.

12 Aralık 2013 Coğrafi Bilgi Sistemleri konulu konferans vermek üzere Ankara
ESRİ Türkiye şirketi sorumlusu Fatih OCAK’ı davet etmişlerdir.
Bilim Kolları Koordinatörlüğü
 Yazılım Öğrenci Topluluğu

06 Mart 2013 tarihinde Bilişim Bilgi Yarışması düzenlenmiştir.

07 Mart 2013 tarihinde kulüp tanıtımı yapmak için Üniversitenin belirli
yerlerinde stant açılmıştır.

09 Mart 2013 tarihinde Orecle Eğitimi kongre merkezinde gerçekleştirilmiştir.

26 Mart 2013 tarihinde yazılım kulübünce Fırat Üniversitesi Bilgi Güvenliği
Günü etkinliği düzenlenmiştir.

23 Mart 2013 tarihinde Mikrosoft Teknolojileri ve Bulut Bilişim Etkinliği
düzenlenmiştir.

2-3-4 Nisan 2013 tarihinde ACM Student Chapter bünyesinde Kariyer ve
Bilişim Günleri etkinliği Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

02-03-04 Nisan 2013 tarihinde Kariyer ve Bilişim Günleri etkinliği
düzenlenmiştir.

10 Nisan 2013 tarihinde Bilişim Bilişim Yarışması etkinliği Prof.Dr.Mustafa
TEMİZER Konferans salonun unda geçekleştirilmiştir.

09 Mayıs 2013 tarihinde Java NosQL ve MongoDB etkinliği düzenlenmiştir.

14 Mayıs 2013 tarihinde Sende yaz 2.0! adlı yazılım ve proje yarışması etkinliği
düzenlenmiştir

03 Ekim 2013-Kulüplerini tanıtma için belirledikleri bazı Fakülte Binalarında
stant açmaları.

01 Kasım 2013
“Özgür Yazılım ve Linux” etkinliğine katılmak üzere
Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi öğretim Üyelerinden Necdet YÜCEL ve
TÜBİTAK Pardus Proje geliştiricilerinden Linux Sistem Yöneticisi Kaan
ÖZDİNÇER’i davet etmişlerdir.
123

23 Aralık 2013’Bilişim ve Mühendislikte Kadının Yeri’’ adlı etkinlik
gerçekleştirilmiştir.
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Öğrenci Topluluğu

04-05-06 Mayıs 2013tarihleri arasında VII. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı
düzenlenmiştir.

13-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ölçme ve Değerlendirme etkinliği
Prof.Dr.Mustafa TEMİZER Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

06-08 Haziran 2013 tarihleri arasında 7. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Sempozyumu düzenlenmiştir.
 Bilgisayar Öğrenci Topluluğu

28-30 Kasım 2013 Türkiye İnovasyon 2013 Haftası kapsamında 4 öğrenci proje
sunmak üzere katılacaklardır.

13 Aralık 2013’IBM Yazılım Akademisi 2014 Tanıtım Etkinliği’’
düzenlenmiştir

18 Aralık 2013 ‘’IBM Yazılım Akademisi 2014 Tanıtım Etkinliği’’ne IBM
Türkiye temsilcisi Burak ÇAKIL konuşmacı olarak katılmıştır.
 Türk Dünyası Araştırmaları Öğrenci Topluluğu

25 Şubat 2013 tarihinde Kanayan yaram Hocalı adlı etkinlik Atatürk Kültür
Merkezinde gerçekleştirilmiştir.
 Teknoloji Ar-Ge Öğrenci Topluluğu

12 Nisan 2013 tarihinde Reklam Oburları etkinliği Atatürk Kültür Merkezinde
gerçekleştirilmiştir.

29 Mart 2013 tarihinde 1.Üniversite Öğrenci Kulüpleri Sınaî Mülkiyet Zirvesi
etkinliği düzenlenmiştir.
 Matematik Öğrenci Topluluğu

10-11 Mayıs 2013 tarihleri arasında 3. Öğrenci Çalıştay etkinliği düzenlenmiştir.

11-13 Mayıs 2013 tarihleri arasında Matematik Bölümü Doktora Yüksek Lisans
Lisans Öğrencilerine Seminer etkinliği düzenlenmiştir.

02-06 Mayıs 2013 tarihleri arasında Bursa Bilim Şenliklerine katılım
sağlanmıştır.

21-23 Eylül 2013 Lisans ve Lisansüstü öğrenci ile Öğretim Üyelerine seminer
vermek üzere ABD. Ohio Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Jeffery SCOTT’ı
davet etmiştir.
 Fırat Araştirmaci Mühendisler Öğrenci Topluluğu (Famük)
124

11 Ekim 2013 Kulüp öğrencilerini bilgilendirme ve tanışma toplantısı için
Kongre Merkezi, Kaşgarlı Mahmut salonu tahsis edilmiştir.

11-13 Aralık 2013 Ankara’da Hidromek AŞ ve FNSS savunma sistemleri A:Ş
ve diğer kuruluşların üretim,planlama ,yönetim ve staj gibi faaliyetler hakkında
bilgi almak amacıyla teknik gezi düzenlenmiştir.
 Çevre Öğrenci Topluluğu

12-16 Mart 2013 tarihleri arasında 1.Mersin Çevre Kongresi ve Kurultayına
katılım sağlanmıştır.

26-27 Eylül 2013 Çevre Mühendisliği Bölümü ve Ulusal Membran Teknolojileri
araştırma merkezi tarafından organize edilen ‘’ 3. Ulusal Membran
Teknolojileri ve Uygulama Sempozyumu’’ gerçekleştirilmiştir.

01-02 Kasım 2013 Kocaeli Üniversitesinde yapılan “Çevre sorunlarına
Öğrenci Yaklaşımı” formuna katılmak üzere Üniversitemizi temsilen bilgileri
verilen kulüp üyeleri ile katılmışlardır.
 Fırat İnternasyonal Elektrik Elektronik Enstitüsü (IEEE )

04-08 Şubat 2013 tarihleri arasında 2013 Türküye IEEE Başkanlar Kurultayı ve
Uluslar arası 8.Bölge Buluşmasına katılım sağlanmıştır.

19 Mart 2013 tarihinde Yıldız Holding yetkilerin katıldığı staj ve iş imkânı
sağlayacağı ödülü yarışma etkinliği düzenlenmiştir.

26-27-28 Mart 2013 tarihleri arasında Geleceğine Yön Ver adlı Kariyer Günleri
etkinliği Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

19-20 Nisan 2013 tarihleri arasında IEEE Başkanlar İç Anadolu Bölge
Toplantısına katılım sağlanmıştır.
 Erasmus Öğrenci Öğrenci Topluluğu (ESN FIRAT)

03-05 Mayıs 2013 tarihleri arasında Erasmus Student Network Türkiye National
Platformu isimli Bahar toplantısı düzenlenmiştir.

09-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında Local Training (Yerel Eğitim) etkinliği
kongre merkezi İbn-i Sina Salonunun da gerçekleştirilmiştir.
 Üniversite ve Sanayi İşbirliği Öğrenci Topluluğu (ÜSAK)

29 Nisan 2013 tarihinde Avrupa Birliği Projeleri Yönetimi ve Fonlaması
etkinliği Prof.Dr.Bahattin ÖGEL Konferans salonunun da gerçekleştirilmiştir.

09-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında Üniversite ve Sanayi İş Birliği Merkezi
Platformu VI. Ulusal Kongresi etkinliği düzenlenmiştir.
125

03 Mayıs 2013 tarihinde kulüp öğrencilerinin katılımıyla TEKNOKENT ziyareti
gerçekleştirilmiştir.

03-10
Ekim
2013
‘’Teknoloji
Transferleri
Temelleri’’
eğitim
organizasyonunda bulunmaları ve Kulüplerini tanıtmak amacıyla, kulüpleri
tarafından belirlenen yerlerinde stant açmıştır

24-27
Ekim
2013
“Yenilikçi
Teknolojiler
ve
Buluşlar
Fuarı”na
Üniversitemize ait projelerin tanıtımını yapmak amacıyla, iki üye öğrenci ile
katılmıştır.
 Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisleri Öğrenci Topluluğu

21-25 Ekim 2013- Kulüplerini tanıtmak ve üye toplamak amacıyla stant
açmıştır.

11-12 Aralık 2013 ‘’Karayolu Malzemeleri ve Uygulamaları’’ konulu seminer
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı asfalt Teknik Eğitim Şefi Dr. Mehmet
Tahir DENİZ tarafından sunulmuştur.
 Eğitim Öğrenci Topluluğu

23-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında 12.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyum
etkinliğine katılım sağlanmıştır.

05 Kasım 2013 “Geleceğin Eğitimi ve Öğretmeni” isimli panel için Gazi
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hayati AKYOL ve Bartın
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Firdevs GÜNEŞ’in katılımıyla
etkinlik gerçekleşmiştir.
 Sinerji Öğrenci Topluluğu

15 Mayıs 2013 tarihinde Cep Sinema etkinliği Prof.Dr. Mustafa TEMİZER
Konferans salonunun da gerçekleştirilmiştir.

23Kasım 2013 ‘’Etkili Sunum Teknikleri’’ konulu etkinlik düzenlemiştir.
 Veteriner Bilimsel Araştirma Ve Yayin Topluluğu

09-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında XV. Uluslararası Veteriner Öğrenci
Kongresi katılım etkinliği gerçekleştirilmiştir.

11-14 Eylül2013 ‘’IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji
Kongresi’’ Üniversitemizde düzenlenmiştir.

03-05 Ekim2013’1.Uluslararası Veteriner Hekimlik Öğrencileri Kongresi’’
düzenlenmiştir.
 Adli Bilişim Öğrenci Topluluğu
126

20-21 Mayıs 2013 tarihleri arasında 1st International Symposium on Digital
Forensics and Security bildiri sunumu yapılmıştır.

15-16 Aralık 2013 TÜBİTAK tarafından düzenlenecek olan ‘’Siber Meydanı’’
adlı yarışmanın ikinci aşamasına Üniversitemizi temsilen Adli Bilişim
Topluluğu öğrencileri davet edilmiştir.
 Tarih Öğrenci Topluluğu

23-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Tarih kulübünce Geçmişte Geleceğe
Harput Sempozyumu ile ilgili etkinlik düzenlenmiştir.
Sağlik Kollari Koordinatörlüğü
 Türk Msic-Firat Tıp Öğrencileri Uluslar Arası Komitesi Öğrenci Topluluğu

8 Mart 2013 tarihinde Kadın Gözüyle Kadın fotoğraf sergisi ve İş’te Kadın
Adlı Paneli Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenmiştir.

06-08 Nisan 2013 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesinde düzenlenen
TURKMSIC genel kuruluna çalışmalarını sunmak ve Üniversitemizi temsil
etmek için katılım sağlanmıştır.

04 Ekim
2013Tıp Fakültesine yeni kayıt yapan öğrencileri için,’‘Hoşgeldiniz
Kokteyli’’ düzenlemiştir.

26-27-28 Ekim 2013 Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen
TurkMSIC 62. Ekim Genel Kurulunda Üniversitemizi temsilen bilgileri verilen
kulüp üyeleri ile katılmışlardır.

07 Kasım 2013 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonunda “Sağlık
Hizmetlerinde Liderlik” adlı semineri gerçekleştirmiştir

29 Kasımö2013 Fırat Üniversitesi Hastanesi Pediatri Servisi’nde, çocuk hastaya
moral amacıyla ‘’Çocuklara Sürpriz Ziyaret’’ adında bir etkinlik düzenlendi.

30 Aralık 2013 ’Hayalinizi Gerçekleştirin’’, ‘’Tıp Öğrencileri Yılın Enlerini
Seçiyor’’, ‘’Online Tıp Eğitimi’’ etkinliklerini düzenlemişlerdir.

01 Aralık 2013 ‘’1 Aralık Dünya AIDS Günü ‘’ adı altında bilgilendirme ve
bilinçlendirme broşürleri dağıtılacağı stant açılmıştır.

04 Aralık 2013 Elazığ Anaokulu’nda ‘’Oyuncak Ayı Hastanesi’’ isimli
organizasyon gerçekleşmiştir.

10 Aralık 2013 Öğretmenevi önünde ‘Her Türlü Şiddete Hayır’ konulu basın
açılaması yapıldı.
 Emsa-Fırat Öğrenci Topluluğu
127

23 Aralık 2013Elazığ Koç İlkokulu’nda bulaşıcı hastalıklar hakkında
bilgilendirme amaçlı etkinlik için 20 kişilik araç tahsis edilmiştir.

27 Aralık 2013 Elazığ Kaya KARAKAYA Fen Lisesi’nde bulaşıcı hastalıklar
hakkında bilgilendirme amaçlı etkinlik için 20 kişilik araç tahsis edilmiştir.
 Sağlık Öğrenci Topluluğu

03-05 Mayıs 2013 tarihleri arasında Eskişehir de düzenlenen 10. Ulusal Tıp
Öğrenci Kongresine katılım etkinliği düzenlenmiştir.

13 Mayıs 2013 tarihinde Fırat Üniversitesini ait faaliyetlerin Elazığ halkı
tarafından bilinmesi ve bilgilendirilmesi amacı ile billboardların belli yerlere
asılması.
7 120 179
26
4
93
36
50
7
38
1
48
ULUSLARARASI BİLDİRİ (KO NFERANS SEMPO ZYUM)
9
3
35
67
43
ULUSAL BİLDİRİ (KO NFERANS SEMPO ZYUM)
3
6
52
14
40
KİTAP VE DERGİ
1
10
1
67
15
1
88
14
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ
39
1
28
3
17
32
6
31
19
2
12
24
2
15
65
1
3
10
4
61 188
5
21
81
61
KEBAN MYO
3
28
TIP FAKÜLTESİ
88
54
EĞİTİM FAKÜLTESİ
15
39
KO NGRE
84
2
20
2
5
2
VAKA GÖ ZLEMİ
4
PRO JELER
TO PLAM
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
66
4
DİĞER
O LGU SUNUMU
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
3
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
ÜNİVERSİTE SAN. İŞB. GEL. ARŞ. VE UYG. M.
6
İİBF
13
6
VETERİNER FAKÜLTESİ
53
ULUSAL MAKALE
TEKNİK BİLİMLER MYO
MÜHENDİSZLİK FAKÜLTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
İNSANİ VE SOS. BİL. FAK.
FEN FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FEKÜLTESİ
SİVRİCE MYO
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
YAYIN TÜRÜ
ULUSLARARASI MAKALE
BEDEN EĞİTİMİ SPOR Y.
Tablo 66 Üniversitemiz Birimlerinin 2013 Yılında İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan
Yayınlar
51
72
59 16 258 267 161
128
20 347
3
7
3
15 213 108 176
12
118
Sempozyum ve Kongre
3
6
6
36
96
Konferans
3
5
15
2
2
1
1
7
3
P anel
Seminer
1
2
Açık ot urum
Söyleşi
12
29
13
7
1
2
5
KEBAN MYO
17
8
6
19
1
T iyat ro
17
Konser
31
Sergi
1
T urnuva
1
T eknik gezi
Eğit im semineri
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞK.
7
3
4
1
1
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
TIP FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
İİBF
VETERİNER FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
ÜNİ. SAN. İŞBÇ GEL. ARŞ. VE UYG. M.
BASKİL MYO
FAALİYET TÜRÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
Tablo 67 Üniversitemiz Birimlerinin 2013 Yılında İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan
Yayınlar
19
3
1
2
1
5
1
1
4
4
6
17
11
Şiir
137
2
1
1
3
Kurs
TO PLAM
7
1
4
14
129
32
65
104
12
86
4
150
1
107
7
Tablo 68 2013 Yılında Gelen TÜBİTAK Projeleri
2013 YILINDA G ELEN TÜB İTAK PROJELERİ
Proj e No
Yürütücü
Bitiş Tarihi
Türü
Toplam Ödenek
112M411
Doç. Dr. Ahm et KOCA
01.01.2013
01.07.2015
Araştırm a
270.900,00
113Y211
Prof. Dr. AHMET SAĞIROĞLU
15.06.2013
15.06.2015
Hızlı Destek
27.980,00
113Y035
Yrd. Doç. Dr. ERDAL ÖBEK
15.05.2013
15.05.2015
Hızlı Destek
30.000,00
113S244
Yrd. Doç. Dr. ERDAL İN
15.08.2013
15.02.2014
Hızlı Destek
17.350,00
113 E155
Doç. Dr. Engin Avcı
01.10.2013
01.10.2015
Araştırm a
188.260,00
113M250
Prof. Dr. FİKRET TÜMEN
01.11.2013
01.11.2015
Araştırm a
134.096,00
113S193
Prof. Dr. HALUK KELEŞTİMUR
15.11.2013
15.11.2016
Araştırm a
324.950,00
113M448
Doç. Dr. Harun TANYILDIZI
15.09.2013
16.09.2015
Araştırm a
224.755,00
113M090
Prof. Dr. HASAN KÜRÜM
01.09.2013
01.03.2016
113O622
Prof. Dr. KAZİM ŞAHİN
01.11.2013
01.11.2015
112M285
Yrd. Doç. Dr. MEHMET DENİZ
TURAN
02.01.2013
01.01.2015
Araştırm a
113Y314
Dr. MELEK URAL
01.09.2013
02.09.2014
Hızlı Destek
112 E214
Yrd. Doç. Dr. MEHMET
KARAKÖSE
01.03.2013
01.09.2014
112 E214
Yrd. Doç. Dr. MEHMET
KARAKÖSE
01.03.2013
01.09.2014
Öncelikli Alanlar
Ar-Ge (2.
Aşam a)
Araştırm a
1.119.354,00
185.790,00
Proj e Adı
Ötektik Erim iş
Organik Tuzun
Kullanıldığı Yeni
Bir Isıl Pilin
Geliştirilm esi
İkincil Jipsler Ve
Türedikleri
Sülfürlü
Cevherleşm eler
Arasındaki
Jeokim y asal Ve
Izotopik Ilişkiler
Lem na Gibba
L.'Nın Tetrasiklin
Ve Parçalanm a
Ürünlerinin
Giderim indeki
Etkinliğinin
Belirlenm esi
Akut Pulm oner
Em boli
Olgularında
Serum Isı Şok
Protein Düzey leri
Görüntü İşlem e
Teknikleri Tabanlı
Akıllı Kan Say ım
Cihazı Tasarım ı
Şlem pe Ve
Cibreden Yavaş
Salınım lı
Potasy um -Struvit
Gübresi Üretim i
Için Bir Proses
Geliştirilm esi
Selektif
Serotonin GeriAlım İnhibitörü
(SSRI) Paroksetin
ve NorepinefrinDopam in GeriAlım İnhibitörü
Bupropiy onun
Cinsel İşlev
Üzerine
Etkilerinde ArgPhe-Am ide
(RFam ide)Related
Peptidlerin
Karşıla
Fosfazen Ve
Polim er
Em dirilm iş
Betonun
Durabilitey e
Karşi
Day anikliliğinin
Araştirilm asi
Ters Relüktans
Motorlu Elektrikli
Otom obilin
Tasarım ı, İm alatı
Ve Kontrolü
İnsan Ovary um
Kanseri İçin
Preklinik Bir
Model Olan
Yum urta
Tavuklarinda
Rasy ona Katilan
Kurkum inin
Moleküler
Mekanizm asi
DESTEKLEYEN KURUM
TÜBİTAK
TÜBİTAK
TÜBİTAK
TÜBİTAK
TÜBİTAK
TÜBİTAK
TÜBİTAK
TÜBİTAK
TÜBİTAK
TÜBİTAK
100.642,00
Mekanik Olarak
Aktifleştirilm iş
Çinko Tesis
Artiğindan
Değerli Metallerin
Geri Kazanilm asi
TÜBİTAK
23.300,00
Elazığ
Çevresindeki
(Doğu Anadolu)
Yastık Lavların
Mineral Kim y ası
TÜBİTAK
Araştırm a
118.713,00
Fotovoltaik
Dizilerde Yeniden
Düzenleşim İçin
Görüntü İşlem e
Tabanlı Yeni Bir
Yöntem
TÜBİTAK
Araştırm a
118.713,00
Fotovoltaik
Dizilerde Yeniden
Düzenleşim İçin
Görüntü İşlem e
Tabanlı Yeni Bir
Yöntem
TÜBİTAK
TÜBİTAK
112T827
Prof. Dr. Niy azi BULUT
01.04.2013
01,04.2016
Evrena
410.188,00
Teorik
Astrokim y a:
Reaksiy on
Dinam ik Ve
Kinetiklerinin
Kuantum
Mekaniksel
Metotlar Ile
Hesaplanm ası.
112E 259
Yrd. Doç. Dr. ÖMÜR AYDOĞMUŞ
01.04.2013
01.04.2015
Araştırm a
100.912,00
Tek-Fazlı Matris
Çevirici Beslem eli
İki-Fazlı Sürekli
Mıknatıslı Senkron
Motor Ve Sürücü
Tasarım ı
TÜBİTAK
20.124,00
Elazığ Güney i
Yem işlikDereboy nu
Köy leri
Arasındaki
Magm atik
Kay açların
Petrografik Ve
Jeokim y asal
Özellikleri
TÜBİTAK
Prof. Dr. Erhan AKIN
15.000,00
Proj e Pazarı
TÜBİTAK
Sem a BİRLİKBAŞ
19.500,00
Proj e Pazarı
TÜBİTAK
113Y019
Yrd.Doç. Dr. Sevcan KÜRÜM
01.04.2013
01.04.204
Hızlı Destek
130
Tablo 69 2013 Yılında Devam Eden Projeler
PROJE NO
HARCAM A
YETKİLİSİ
B AŞLAM A
TARİHİ
B İTİŞ TARİHİ
113Y211
P r of . Dr . AHMET
SAĞI ROĞLU
15.06.2013
15.06.2015
112M411
Doç . Dr . Ahm e t
KOCA
02.01.2013
01.01.2015
TÜRÜ
Hızlı De ste k
Ar a ştır m a
DESTEK
TUTARI
27.980,00
270.900,00
113 E155
Doç . Dr . Engin
Avc ı
01.10.2013
01.10.2015
113Y035
Yr d. Doç . Dr .
ERDAL ÖBEK
15.05.2013
15.05.2015
Hızlı De ste k
30.000,00
Yr d. Doç . Dr .
ERDAL İ N
15.08.2013
15.02.2014
Hızlı De ste k
17.350,00
P r of . Dr . Fİ KRET TÜMEN
01.11.2013
01.11.2015
Ar a ştır m a
134.096,00
P r of . Dr . HALUK KELEŞTİ
15.11.2013
MUR
15.11.2016
Ar a ştır m a
324.950,00
113S244
113M250
113S193
111Y261
P r of . Dr . HALİ L
HASAR
15.04.2012
15.04.2015
113M448
Doç . Dr . Ha r un
TANYI LDI ZI
15.09.2013
16.09.2015
Ar a ştır m a
Ar a ştır m a
Ar a ştır m a
Önc e likli Ala nla r
Ar - Ge ( 2.
Aşa m a )
188.260,00
336.668,00
1.119.354,00
PROJE ADI
DESTEKLEYEN
KURUM
İ kinc il Jipsle r Ve
Tür e dikle r i
Sülf ür lü
Ce vhe r le şm e le r
Ar a sında ki
Je okim y a sa l Ve
I zotopik I lişkile r
TÜBİ TAK
Me ka nik Ola r a k
Aktif le ştir ilm iş
Çinko Te sis
Ar tiğinda n
De ğe r li Me ta lle r in
Ge r i Ka za nilm a si
TÜBİ TAK
Gör üntü İ şle m e
Te knikle r i Ta ba nlı
Akıllı Ka n Sa y ım
Ciha zı Ta sa r ım ı
Le m na Gibba
L.' Nın Te tr a siklin
Ve P a r ç a la nm a
Ür ünle r inin
Gide r im inde ki
Etkinliğinin
Be lir le nm e si
Akut P ulm one r
Em boli
Olgula r ında
Se r um I sı Şok
P r ote in Düze y le r i
Şle m pe Ve
Cibr e de n Ya va ş
Sa lınım lı
P ota sy um - Str uvit
Gübr e si Ür e tim i
I ç in Bir P r ose s
Ge liştir ilm e si
Se le ktif
Se r otonin Ge r iAlım İ nhibitör ü
( SSRI ) P a r okse tin
ve Nor e pine f r inDopa m in Ge r iAlım İ nhibitör ü
Bupr opiy onun
Cinse l İ şle v
Üze r ine
Etkile r inde Ar gP he - Am ide
( RFa m ide ) Re la te d
P e ptidle r in
Ka r şıla
Hidr oj e n ve
Oksij e ne Da y a lı
Me m br a n
Biy of ilm
Re a ktör le r inde
Fa r m a soktikle r in
İ ndir ge nm e ve
P a r ç a la nm a
Me ka nizm a la r ının
Be lir le nm e si
Fosf a ze n Ve
P olim e r
Em dir ilm iş
Be tonun
Dur a bilite y e
Ka r şi
Da y a nikliliğinin
Ar a ştir ilm a si
Te r s Re lükta ns
Motor lu Ele ktr ikli
Otom obilin
Ta sa r ım ı, İ m a la tı
Ve Kontr olü
P a ntogr a f Ve
Ka te ne r Siste m i
İ ç in Te m a ssız
Ge r ç e k Za m a nlı
Ar ıza Te şhis
Yönte m le r inin
Ge liştir ilm e si
Ha za r Gölü' nde
( Ela zığ)
P le y istose nHolose n Döne m i
Yükse k Çözünür lü
İ klim ve Su
Se viy e si
De ğişim le r i
İ nsa n Ova r y um
Ka nse r i İ ç in
P r e klinik Bir
Mode l Ola n
Yum ur ta
Ta vukla r inda
Ra sy ona Ka tila n
Kur kum inin
Mole küle r
Me ka nizm a si
TÜBİ TAK
TÜBİ TAK
TÜBİ TAK
TÜBİ TAK
TÜBİ TAK
TÜBİ TAK
TÜBİ TAK
113M090
P r of . Dr . HASAN KÜRÜM
01.09.2013
01.03.2016
1,12E+ 69
Dr . İ lha n AYDI N
01.09.2012
01.09.2014
Ar a ştır m a
134.969,00
Yr d. Doç .Dr . K.
Ka dir ERİ Ş
15.10.2011
15.10.2014
Ar a ştır m a
433.685,00
113O622
P r of . Dr . KAZİ M ŞAHİ
01.11.2013
N
01.11.2015
Ar a ştır m a
185.790,00
112M285
Yr d. Doç . Dr .
MEHMET
DENİ Z TURAN
01.01.2013
01.01.2015
Ar a ştır m a
100.642,00
Me ka nik Ola r a k
Aktif le ştir ilm iş
Çinko Te sis
Ar tiğinda n
De ğe r li Me ta lle r in
Ge r i Ka za nilm a si
TÜBİ TAK
112 E214
Yr d. Doç . Dr .
MEHMET
KARAKÖSE
01.03.2013
01.09.2014
Ar a ştır m a
118.713,00
Fotovolta ik
Dizile r de Ye nide n
Düze nle şim İ ç in
Gör üntü İ şle m e
Ta ba nlı Ye ni Bir
Yönte m
TÜBİ TAK
111Y045
113Z548
113Y314
1.119.354,00
P r of . Dr . Me hm e t
KAYA
01.12.2013
01.12.2014
Hızlı De ste k
30.000,00
Dr . MELEK
URAL
01.09.2013
02.09.2014
Hızlı De ste k
23.300,00
110O870
P r of . Dr . Münur
AKTAŞ
01.05.2011
01.02.2014
Ar a ştır m a
175.350,00
108G126
P r of . Dr . Münur
AKTAŞ
01.06.2010
01.06.2014
Ka m u
4.956.270,00
112T827
P r of . Dr . Niy a zi
BULUT
01.04.2013
01,04.2016
Evr e na
410.188,00
Yr d. Doç . Dr .
ÖMÜR
AYDOĞMUŞ
01.04.2013
01.04.2015
Ar a ştır m a
100.912,00
112E 259
113Y019
Yr d.Doç . Dr .
Se vc a n KÜRÜM
01.04.2013
01.04.2014
112R006
P r of . Dr .Ube y de
İ P EK
Hızlı De ste k
20.124,00
01.07.2012
01.07.2015
İ şba b
643.522,00
GP DP - 12
Ka m püste Spor
Yr d. Doç . Dr . Rıf a t Bİ LGİ
04.12.2012
N
04.06.2014
Ge nç lik Spor
484.745,00
GP DP 60Ka m püste Spor
Doç . Dr . Me hm e t TURAN
04.12.2012
04.06.2014
Ge nç lik Spor
Doç . Dr . Or ha n ÇAKAR
04.12.2012
04.06.2014
Ge nç lik Spor
GP DP 171Ka m püste Spor
TAGEM
Sülf a Gr ubu
İ ç e r e n Sc hif f Ba zı
Te m e lli
Kom ple ksle r in
Se nte zi ve
Ka r a kte r iza sy onu,
Ka ta litik
Öze llikle r inin ve
Antim ikr obiy a l
Etkile r inin
Ar a ştır ılm a sı
Ela zığ
Çe vr e sinde ki
( Doğu Ana dolu)
Ya stık La vla r ın
Mine r a l Kim y a sı
Köpe kle r de Ke ne
Ka y na klı
Enf e ksiy onla r ın
( Ba be siosis,
The ile r iosis,
He pa tozoonosis,
Ana pla sm osis,
Ehr lic hiosis)
Mole küle r
Epizootioloj isi Ve
Ka r a kte r iza sy onu
Kır ım - Kongo
Ka na m a lı Ate şi
Vir üsünün
Epide m iy oloj isi,
Mole küle r
Ka r a kte r iza sy onu,
Antij e n ELI SA
Ge liştir ilm e si ve
Kor uy uc u Aşı
Ça lışm a la r ı
Te or ik
Astr okim y a :
Re a ksiy on
Dina m ik Ve
Kine tikle r inin
Kua ntum
Me ka nikse l
Me totla r I le
He sa pla nm a sı.
Te k- Fa zlı Ma tr is
Çe vir ic i Be sle m e li
İ ki- Fa zlı Sür e kli
Mıkna tıslı Se nkr on
Motor Ve Sür üc ü
Ta sa r ım ı
Ela zığ Güne y i
Ye m işlikDe r e boy nu
Köy le r i
Ar a sında ki
Ma gm a tik
Ka y a ç la r ın
P e tr ogr a f ik Ve
Je okim y a sa l
Öze llikle r i
Ela zığ İ l Ye nilik
P la tf or m u
TÜBİ TAK
TÜBİ TAK
TÜBİ TAK
TÜBİ TAK
TÜBİ TAK
TÜBİ TAK
TÜBİ TAK
TÜBİ TAK
TÜBİ TAK
TÜBİ TAK
TÜBİ TAK
TÜBİ TAK
G ENÇLİK ve
SPOR B AK.
G ENÇLİK ve
SPOR B AK.
G ENÇLİK ve
SPOR B AK.
Yr d. Doç . Dr . Özge ÖZMEN
Tar ım B ak
Me sle ki Eğitim de
E- P or tof illo
Sür e c i
Yr d. Doç . Dr . Muha m m e t TURHAN
131
AB
FÜ 2013 PROJE PERFORMANSI
TÜBİTAK- TÜBİTAK Projesi
BvSB- Bilim ve Sanayi Bakanlığı Destekli Proje
KBDP- Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje
UKDP- Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler
ABÇP-Avrupa Birliği Çerçeve Projesi
ABDP-Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler
DGRP-Diğer Projeler
Tablo 70 2013 Proje Performansı
1 Ocak- 31 Aralık
2013
TÜBİTAK
BvSB
KBDP UKDP ABÇP ABDP
Toplam Proje Öneri
sayısı
112
5
6
5
Kabul edilen
23
-
2
1
Kabul edilmeyen
77
-
-
-
2013
Yılsonu
itibariyle
değerlendirme
sürecinde.
12
DGRP
TOPLAM
129
1
-
1
-
-
27
77
25
5
4
4
-
ARDEB
2013 yılı boyunca FÜ TÜBİTAK-ARDEB projelerinin dağılımı
1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.
1002 - Hızlı Destek Programı
1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı
132
Tablo 71 TÜBİTAK-ARDEP Projelerinin Dağılımı
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Kabul edilmeyen
32
36
-
-
1
-
-
2
-
3
-
-
-
-
3
-
6
2
-
-
-
2013 Yıl sonu itibariyle
değerlendirme sürecinde.
-
3501
7
2
3001
13
1513
Kabul edilen
1
1505
3
1301
49
1008
1003
45
1007
1002
Proje Öneri sayısı
1005
1 Ocak- - 31 Aralık 2013
1001
ARDEB
6
TEYDEB
2013 yılı boyunca F.Ü. TÜBİTAK-TEYDEB projelerinin dağılımı
1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
1601-Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
1514-Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
Tablo 72 TEYDEB Projelerinin Dağılımı
Proje Öneri sayısı
2
1
Kabul edilen
1
-
Kabul edilmeyen
-
1
2013
Yılsonu
itibariyle
değerlendirme sürecinde.
1
-
133
1514
1601
1511
1507
1503
1501
1301
1 Ocak- 31 Aralık 2013
1512
TEYDEB
TÜBİTAK- ULUSLARARASI (1011-1509-İKİLİ İŞB.- ÇOK TARAFLI İŞB.- AB ÇP
projelerinin dağılımı
1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)
İkili Proje Destekleri
ERA-NET
COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)
AB 7. Çerçeve Programı
1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Proje Öneri sayısı
3
Kabul edilen
-
Kabul edilmeyen
3
2013
Yılsonu
itibariyle
değerlendirme sürecinde.
-
Tablo 74 2013 Yılı Proje Sayıları ve Destek Miktarları
PROJE TÜRÜ
2013
1509
DESTEK MİKTARLARI
Tıpta Uzmanlık Projesi
37
442.099
Doktora Projesi
21
298.633
Yükseklisans Projesi
80
749.059
Münferit Proje
6
80.591
Altyapı Projesi
21
4.738.881
134
AB-7.Ç
İkili
des
1011
1 Ocak- 31 Aralık 2013
COST
ULUSLARARASI
ERA_NET
proje
Tablo 73 Uluslararası Projelerin Dağılımı
Tablo 75 Bilimsel Araştırma Proje Sayısı
YIL
PROJELER
ÖNCEKİ
YILDAN
DEVREDEN
PROJE
YIL
İÇİNDE
EKLENEN
PROJE
TOPLAM
YIL İÇİNDE
TAMAMLANAN
PROJE
TOPLAM
ÖDENEK
2010
DPT
TÜBİTAK
A.B.
2011
BAP
DPT
1
1
TÜBİTAK
26
16
15
42
3.014.931
A.B.
4
1
1
5
510.573
1
131.549
89
13.532.894
SANTEZ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA
1
307
223
2012
DPT
540
1
1
TÜBİTAK
11
A.B.
1
3500
16
27
1.572.435
1
357.000
188
3.560.783,14
SANTEZ
BAP
425
241
TAGEM
2
1
DİĞER
80
23
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
385
165
667
770.000
32
550
7.334.806
168
2013
TÜBİTAK
A.B
DPT
1
1
DİĞER
Bilimsel Dergi ve Yayınlar
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (FFMÜ)
Yaklaşık 19 yıldır Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından çıkarılmakta olup, yılda 4
kez ve orijinal bilimsel özgün makaleleri yayımlayan bir dergidir. 2005 yılından itibaren
yeni bir vizyonla yayımlanan dergi uluslararası hakem kuruluna sahip olup en az 2
olumlu hakem görüşü almış Türkçe dildeki özgün makaleleri yayımlamaktadır. Fen,
mühendislik bilimlerindeki makaleleri, çağrılı derleme vb. özgün bilimsel çalışmaları
yayımlayan dergi Ülkemizdeki saygın bilimsel dergiler arasında yer almakta olup,
derginin indeksler tarafından taranması amacıyla çeşitli çalışmalar başlatılmıştır. Web
Adresi: http://web.firat.edu.tr/fenbilimleri/Fenbilder.htm
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (FÜ SBD) (ISSN : 1012 0173)
Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nce 1987 yılından beri yayımlanan
dergi, yılda altı kez (3 Tıp ve 3 Veteriner) basılmaktadır. Dergi uluslararası hakem
135
kuruluna sahip olup, ULAKBİM ve diğer bazı uluslararası indekslerce taranmaktadır.
Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp ve Veteriner)´nde; Tıp, Veteriner ve
Spor bilimleri alanındaki deneysel ve klinik çalışmalar, olgu sunumları, davetli
derlemeler ve editöre mektuplar yayımlanır. Dergide dergi yazım kurallarına uygun
olarak yazılmış, bilimsel denetimden geçmiş makaleler yayımlanır. Dergide tüm
işlemler elektronik ortamda yapılmakta, dergi online ve basılı olarak yayımlanmaktadır.
Web Adresi: www.fusabil.org
Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Dergisi(ISSN:1300-9818)
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 1996 yılından bu yana yayımlanan
Fırat Tıp Dergisi (FTD), Türk Medline, Index Copernicus, Chemical Abstracts Service
(CAS), CAB ABSTRACTS, GLOBAL HEATH database index’leri tarafından
taranmakta olup, uluslar- arası hakem kuruluna sahiptir. Fırat Tıp Dergisi’nde sağlık
alanında her biri kendi dalında başarılı hakemler tarafından incelenmiş klinik ve
deneysel araştırmalar, davetli derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektuplar
yayımlanmaktadır. Derginin bütün işlemleri elektronik ortamda yapılmakta olup online
ve
basılı
olarak
yılda
en
az
dört
kez
yayımlanmaktadır.
Web Adresi: http://www.firattipdergisi.com/
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 1987 yılından beri yılda iki sayı olarak
çıkarılan Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Science), alanında
uzman danışma kuruluna sahip olup, Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış, özgün
araştırma makaleleri yayımlamaktadır. Ayrıca Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal
Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından dizinlenmektedir.
Dergimiz ile ilgili daha geniş bilgilere web sitemizden ulaşılabilmektedir.
WebAdresi:http://web.firat.edu.tr/sosyalbil
136
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Çevre analizinde; Üniversitemizi etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler
değerlendirilmiştir. Analiz kapsamında, ekonomik, sosyal, demografik, kültürel, politik,
çevresel, teknolojik ve rekabete yönelik etkenlerin belirlenmesi sağlanmıştır. Kuruluş içi
analiz ve çevre analizinin yapılmasında temel yöntemlerden birisi olan SWOT (GZFTGüçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizi tercih edilmiştir.
A. Güçlü Yönler
 İyi yetişmiş akademik personele sahip olması,
 Yaklaşık 40 yıllık geçmişi,
 Bilimsel yayın sayısı ve niteliği,
 Birçok alanda lisansüstü programlarının bulunması,
 Güçlü bir Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesinin varlığı,
 Güçlü Temel ve Sosyal Bilimleri bünyesinde bulunduran, Fen, İnsani ve Sosyal
Bilimler Fakültelerinin varlığı
 Bölgesel su ürünleri potansiyeli ve Su Ürünleri Fakültesinin varlığı,
 Doğu Anadolu bölgesini batı bölgelerine bağlayan merkezi bir konumda
bulunması ve sorunları çözebilmede ulaşılabilir coğrafik özellikler taşıması,
 Tıp Fakültesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesinin varlığı,
 Altyapısı tamamlanmış yerleşkesinin geniş bir alana sahip olması,
 Genç ve dinamik, gelişime açık öğretim elamanı potansiyeline sahip olması,
 Üniversitenin huzurlu ve güvenli bir ortama sahip olması,
 Bilgi teknolojileri alt yapısının bulunması,
 Üniversitenin kendine ait bir Radyo – TV merkezinin bulunması, yayın
hayatında olması ve İletişim Fakültesinin bulunması,
 Üniversite bünyesinde Teknokent’in kurulmuş olması,
 Üniversitenin Erasmus programından yararlanma hakkını elde etmiş olması,
 Uluslararası Ofisin varlığı,
 Spor bilimleri alanında akademik potansiyele sahip olması ve başarılı sonuçlar
elde etmesi,
 Teknik alanda eğitim, öğretim ve hizmet veren güçlü Mühendislik, Teknik
Eğitim, Teknoloji Fakültelerinin ve Teknik Bilimler MYO’nun varlığı,
 Toplumu bilgilendirme amaçlı çeşitli etkinliklerin yapılıyor olması,
 Mühendislik ve Veteriner Fakültelerinin akreditasyon çalışmaları,
137
 Doğu Anadolu Projesinin (DAP) Üniversitemiz koordinatörlüğünde yapılmış
olması.
 Güçlü Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesinin varlığı
B. Zayıf Yönler
 Sosyal bilimlerde lisans ve lisansüstü akademik program çeşitliliğinin azlığı,
 Uluslararası işbirlikleri için ilginin az olması ve teşvik kaynaklarının
bulunmaması,
 AB kaynaklarından yeterince proje alınamaması,
 Lisansüstü/lisans öğrencisi oranı,
 Öğretim üyelerinin motivasyon eksikliği,
 Ortak kullanıma açık laboratuvar eksikliği ve olanaklarının verimli şekilde
kullanılamaması,
 Bilgi işlem Daire Başkanlığının, kalifiye teknik personel sayısı yetersizliği,
 Merkezi veritabanı uygulamaları,
 Üniversite-iş dünyası ilişkisi,
 Üniversite dışı proje gelirleri,
 Mezunlarla iletişim ve izleme yetersizliği,
 Kariyer danışma hizmeti,
 Uluslararası öğrenci sayısınin azlığı,
 Hizmet içi eğitim,
 Yabancı dil bilen idari personel sayısı,
 Akredite laboratuvarlarının olmaması,
 Araştırma görevlisi kadro sıkıntısı,
 Araştırma merkezlerinin işlevsel olmamaları,
 FÜBAP projeleri için fon yetersizliği,
 Bazı birimlerde bina, derslik, laboratuvar, çalışma odası, uygulama alanı gibi
altyapı eksiklikleri,
 Disiplinler arası çalışmalarda sinerji eksikliği,
 Merkezi laboratuvarın tamamlanmamış olması,
 Proje geliştirme kültürünün zayıf olması,
 Yardımcı ara elaman eksikliği,
 Meslek Yüksekokullarının fiziki altyapısının olmaması,
 Kampüs güvenliği için tedbirlerin eksikliği,
138
 İdari mekanizmadaki performans değerlendirme sisteminin yetersizliği,
 Üniversite birimlerinin paydaşlarıyla işbirliğinin eksikliği,
 Bazı bölümlerde öğretim elemanı başına düşen ders yükünün fazla olması,
 Üniversite içerisinde bilimsel çalışmalarda işbirliği eksikliği,
 Ulusal ve uluslararası proje imkânlarının değerlendirilmemesi, proje tekliflerinin
yetersizliği,
 Öğrencilere rehberlik yapacak psikolojik danışmanların sayısal yetersizliği,
 Öğrencilerin tercihlerinde Fırat Üniversitesi’nin ilk sıralarda olmaması,
 Fakülte ve yüksekokullarda yeterli sayıda bilgisayar teknisyeninin olmaması,
 Patent çalışmalarının eksikliği,
 Üniversitemiz personelinin mali mevzuat konusundaki eksikliği.
C. Fırsatlar
 Üniversite yerleşkesinin şehir merkezinde olması,
 Elazığ ilinin coğrafi avantajından dolayı ulaşım imkânları,
 AB Programlarından yararlanabilme imkânı (IPA, FP7, Socrates-Erasmus
programları),
 AR-GE gerekliliğinin anlaşılması ve bunun sonucunda üniversite ile ilgili
işbirliği imkânlarındaki yükselme eğilimi,
 Ekonomik büyümeye ve kalkınmaya paralel bilgi, eğitim ve bilim insanına
talebin artması,
 Ara teknik elemana duyulan ihtiyaçtaki artış,
 İlimizin bölgesel bir sağlık merkezi olma potansiyeli,
 Maden, tarım, hayvancılık ve su ürünleri potansiyelinin yüksek olması,
 TUBİTAK, DPT, kurumsal fonlardan proje desteği sağlama imkânı,
 Küreselleşme ile uluslararası yatırımların ülkemize yönelme eğilimi,
 Yeni açılan üniversitelerde öğretim elemanı eksikliğinin getirdiği imkânlar,
 Sanayi Ar-Ge projelerine verilen ulusal desteklerin artması (SANTEZ),
 Üniversite-Sanayi işbirliğine yönelik yapıcı eğilimler,
 Bölge üniversiteleri ile protokol imzalanıp, işbirliğine gidilmesi,
 Depremsellik ve inşaat sektöründeki gelişmeler,
 Elazığ ilinin kültürel altyapısının güçlü olması.
D. Tehditler
 Akademik çalışmalarla toplum ve iş dünyası beklentilerinin örtüşmemesi,
139
 Vakıf ve yeni açılan üniversitelere beyin göçü olması,
 Ücret düşüklüğü nedeni ile bilim insanı olma eğilimlerindeki düşüş,
 Bazı alanlarda mezunların istihdam sorunu,
 Kurumlar arası koordinasyon yetersizliği,
 Üniversitelerin mali ve idari açıdan özerk olmaması,
 Öğrenci kontenjanlarının kurum inisiyatifi dışında belirlenmesi,
 Ekonomik istikrarsızlık riski,
 Telif ve patent ile ilgili düzenlemelerin yetersizliği,
 Bazı meslek dalları için mesleki yasaların bulunmaması ve mevcut yasaların
güncellenmemesi,
 Üniversite sayılarının hızla artması nedeniyle mali kaynaklardaki kısıtlama,
 Bilimsel ve sosyal etkinliklerde sponsor bulma zorluğu,
 Siyasi iktidarların üniversiteler üzerinde egemen olma isteği,
 Kurumlarda kolaycılığın yerleşmesi, performansa bağlı bireysel çıkarcılığın öne
çıkması,
 Kentin sosyal olanaklarının yetersizliği,
 Öğrenci af yasaları,
 Kurumların yabancı dil bilen mezun talep etmeleri,
 Küresel rekabetin ve kalite standartlarının giderek artması
140
V-ÖNERİ VE TEDBİRLER
 AB eğitim/değişim programlarından yararlanabilme imkanları geliştirilmelidir.
 Araştırmanın ucuz yapılabilmesi ve yeni araştırma fırsatları değerlendirilmelidir.
 AR-GE paylarındaki yükselme eğilimi devam etmelidir.
 Bölgemizin Tarım ve Hayvancılık Bölgesi olması fırsatı iyi değerlendirilmelidir.
 Depremsellik ve inşaat sektöründeki gelişmelere paralel çalışmalar yapılmalıdır.
 Fiziksel altyapı sağlanmasına yönelik girişimlere ( bina, oda, derslik, laboratuar
vb.) öncelik verilmelidir.
 İlimize yakın iki komşu ilde bulunan üniversiteler ile ortak çalışmalar
yapılmalıdır.
 İlimizin bölgede sağlık açısından merkez olması nedeniyle Fırat Tıp Merkezi’nin
tam kapasiteye ulaşması sağlanmalıdır.
 TUBİTAK, DPT, kurumsal proje ve AB projelerinden destek sağlama imkanları
arttırılmalıdır.
 Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine yönelik değerlendirmeler yapılmalıdır.
 Ulusal ve uluslararası üniversiteler ile işbirliği yapılmalıdır.
 Üniversite-Sanayi işbirliğine yönelik çalışmalar desteklenmelidir.
141
Tablo 76 2013 Yılında Görev Yapan Harcama Yetkilileri Listesi
HARCAMA YET KİLİSİ ADI-SOYADI
BİRİM KODU
BİRİMİ
Prof. Dr. Must afa KAPLAN
200
Sağlık Bilimleri Enst it üsü
Prof. Dr. İrfan ORHAN
230
T ıp Fakült esi
Prof. Dr. Kadir SERVİ
239
Vet eriner Fakült esi
Prof. Dr. Yusuf ÖZKAN
276
Elazığ Sağlık Yüksekokulu
Prof. Dr. İhsan HALİFEOĞLU
300
Sağlık Hizmet leri Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. M. Said BERİLGEN
330
Uygulama ve Araşt ırma Hast anesi
Doç. Dr. Muht erem AYDIN
340
T arım Hayvancılık Uygulama ve Araşt ırma Merkezi
Prof. Dr. Halil HASAR
400
Fen Bilimleri Enst it üsü
Prof. Dr. Fikret KARAT AŞ
430
Fen Fakült esi
Prof. Dr. Ahmet ÖZER
443
Mühendislik Fakült esi
Prof. Dr. Dursun ŞEN
449
Su Ürünleri Fakült esi
Prof. Dr. Yasin VAROL
452
T eknoloji Fakült esi
Prof. Dr. Z. Hakan AKPOLAT
457
T eknik Eğit im Fakült esi
T eknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Doç. Dr. Hasan GÜL
500
Prof. Dr. Erdal DUMAN
504
Keban Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. Gürsel DİNÇ
505
Sivrice Meslek Yüksekokulu
Doç. Dr. Servet YILDIZ
506
Maden Meslek Yüksekokulu
Doç. Dr. Ahmet Orhan GÖRGÜLÜ
509
Karakoçan Meslek Yüksekokulu
Doç. Dr. Nihat T OSUN
510
Kovancılar Meslek Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Galip AYDIN
530
Bilgi İşlem Merkezi
Prof. Dr. Erhan AKIN
533
Üniversit e Sanayi İşbirliği Merkezi
Yrd. Doç. Dr. Galip AYDIN
560
Enformat ik Bölümü
Prof. Dr. Zahir KIZMAZ
604
Sosyal Bilimler Enst it üsü
Doç. Dr. Mukadder BOYDAK OZAN
605
Eğit im Bilimleri Enst it üsü
Prof. Dr. Rifat ÇOLAK
631
Eğit im Fakült esi
Prof. Dr. Enver ÇAKAR
644
İkt isadi ve İdari Bilimler Fakült esi
Prof. Dr. Ömer Osman UMAR
652
İlet işim Fakült esi
Prof. Dr. Gıyaset t in ARSLAN
654
İlahiyat Fakült esi
Prof. Dr. Rahmi DOĞANAY
660
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakült esi
Beden Eğit imi ve Spor Yüksekokulu
Prof. Dr. Cengiz ARSLAN
672
Yrd. Doç. Dr. Yavuz DEMİRT AŞ
677
Devlet Konservat uvarı
Prof. Dr. İhsan DAĞT EKİN
683
Yabancı Diller Yüksekokulu
Doç. Dr. T arık ÖZCAN
700
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. Must afa ÖZT ÜRK
732
Ort adoğu Araşt ırma Merkezi
Nurcihan ÖZKAN
901
Özel Kalem (Rekt örlük)
Prof. Dr. Sadet t in T ANYILDIZI
902
Özel Kalem (Genel Sekret erlik
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Serap ÖZER
904
Murat Hilmi AYDIN
905
Personel Daire Başkanlığı
T uncay KIRKIL
906
Küt üphane ve Dokümant asyon Daire Başk.
Doç. Dr. Zülkif BOZGEYİK
907
Sağlık, Kült ür ve Spor Daire Başkanlığı
Yrd. Doç. Dr. Galip AYDIN
908
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Mehmet İNALLI
909
Yapı İşleri ve T eknik Daire Başkanlığı
Yrd. Doç. Dr. Must afa KAYA
910
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bedri AKKAYA
911
St rat eji Gelişt irme Daire Başkanlığı
Ahmet ÇIPLAKLIGİL
912
Hukuk Müşavirliği
142
Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata
uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini
ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye
raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer
alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Elazığ;30.04.2014
Bedri AKKAYA
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
143
Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli
güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları, benden önceki
yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Elazığ; 30.04.2014
Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ
Rektör
144
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
46
File Size
4 838 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content