close

Enter

Log in using OpenID

2001 Öncesi Girişli Öğrenciler (1997, 1998, 1999 ve 2000)

embedDownload
Son güncelleme: 16.04.2015
2001 Mezunları (8)
Öğrenci No
Adı Soyadı
Çalıştığı kurum
Telefon
e-mail
151519971002
Tülay AKTAġ
151519971003
Selçuk ARAR
151519971006
Sinem BATTALOĞLU
ÇAKMAK
TepebaĢı Belediyesi-EskiĢehir
05303642003
[email protected]
151519971009
Burak ÇAKMAK
Limak-Üretim Müdürü
Ankara
05303642008
[email protected]
151519971018
ġule KÖRLER
05462204804/0222
2396701/05058526
608
151519971022
Nevra NAR
02223352577
151519971025
Ahmet ÖZDAMAR
M. Jacobcs DUBOCQ
Paris/Fransa
+33640204861
151519971028
Didem UĞURLUOĞLU
Esogü Jeoloji Müh. Böl.
Öğretim Üyesi-EskiĢehir
05353695446/0222
2393750-3411
[email protected]
Telefon
e-mail
05542070802
[email protected]
.com/[email protected]
.com
2002 Mezunları (22)
Öğrenci No
151519971001
Adı Soyadı
IĢıl Burcu AKIN
Çalıştığı kurum
Beta ĠletiĢim
[email protected]
AHM Enerji
[email protected]
.com
151519971005
AyĢe AYDOĞAN
151519971008
Meltem Burnak
ALTINIġIK
151519971010
Cihan ELAGÖK
Englishtime Dil Okulları
Genel Koordinatörü- Ġstanbul
151519971014
Serdar KARAMAN
Aramızdan ayrıldı
151519971019
151519971024
Yüksel Seval Kula
DÖNGELOĞLU
Arzu Ebru ÖZBEY
ÇAĞLAR
05497234796/0212
2732868
[email protected]
MGS Mühendislik-Ankara
05323079048
[email protected]
151519971026
Aslı Özyürek YAĞMUR
Garanti Factoring’ de SatıĢ
pazarlama yetkilisi-Ankara
05332156364
[email protected]
151519971027
Mahmut Umut TAġ
Çekiçler Marble-EskiĢehir
05352510905
[email protected]
151519971029
Ceyhun YENĠPINAR
Yenipınar Jeoloji-EskiĢehir
05415603200
[email protected]/ye
nipinarjeoloji.com
151519971030
Oğuzhan YILDIRIM
BAYER A.G.
05557673824
[email protected]
151519971031
Nevin YILMAZ
151519971032
Süleyman Murat ĠġÇEN
Polis Memuru
151519971034
ġerife ġermin ġĠMġEK
Garanti Bankası- EskiĢehir
151519981002
Murat ARSLAN
MTA Ankara
05355504908
151519981005
Ömer YILDIZ
151519981010
Galip KARAGÜL
Sarıkaya Mühendislik-Denizli
05332217879
[email protected]
151519981011
Semra ÖZCAN
151519981025
Harun ÖZGÜR
151519981029
Gülçin Tenekecioğlu
ÖZMEN
ZETAġ Zemin Tek. AġÜmraniye-Ġstanbul
05309547987/0533
7710497
[email protected]
151519981035
Evrim Arda YAĞCI
Alacer Gold Corporation
151519981036
Ozan ATALAY
BM. Holding A.ġ.-Ankara
05422927556
[email protected]
05077078192
[email protected]
Son güncelleme: 16.04.2015
2003 Mezunları (17)
Öğrenci No
Adı Soyadı
151519971012
Gamze KAPTAN
BALCAN
151519971013
Barbaros KAPTAN
151519971015
Hakan KAYAġ
151519971020
Hasan KURU
151519971023
Burcu ÖZBAY
151519981006
Altan DEVRĠM
151519981014
Nisa Serap AKPINAR
151519981017
Pınar Korkmaz UÇAR
151519981028
Mustafa Tolga ÖZGÜR
151519991007
Çalıştığı kurum
Telefon
e-mail
05324476141
Toptancılık-Ġstanbul
Gemo Jeo.- Didim/Aydın
05325226758
[email protected]
05384133370
[email protected]
05376895382
[email protected]
05303305609
Anadolu Üniv. Web
Developer
[email protected]
Turkcell Global Bilgi Aġ
kurumsal müĢteri hiz. Özel
MüĢteri DanıĢmanı
05350169435
[email protected]
Yılmaz ÇELĠK
MTA Ankara
0535768869403122011352
[email protected]
151519991008
Eda Çelik AYDENĠZ
DSĠ 5. Bölge Md.-Ankara
151519991011
Uğur DEMĠRTAġ
Ziraat Bankası Çorlu ġb.
05448560325
[email protected]
151519991016
Yılmaz GÜNAL
05435899672
[email protected]
151519991020
Firdevs Kart AKÇEġME
05066603544
[email protected]
151519991029
Buğra ULUCAN
151519991033
Adem KÖLKÖY
151520011027
Lütfi TAġKIRAN
Kütahya Dumlupınar Yapı
Denetim
Ankara Kriminal Polis
Laboratuvarı Kimyasal
Ġncelemeler ġubesi
MTA Ankara
MTA Ankara
0505560721305397999078
05306450889/0324
3285941
[email protected]
05055285584
2004 Mezunları (31)
Öğrenci No
Adı Soyadı
Çalıştığı kurum
Telefon
e-mail
151519971033
Cem ġALIKARA
151519981008
Nurçin Erdenler
ġEMSETTĠN
Zemin ve Kaya Lab.- Kayseri
05362392365/0506
6015589
[email protected]
151519981018
Asiye Mert ġAHĠNLER
Denizbank- Ġstanbul
05323832746
[email protected]
com
151519981019
Sibel COġKUN
151519981021
Nida ġEKER
151519981022
Ömer Fatih MERCAN
05327777112
[email protected]
151519981023
Umut AKYÜZ
151519981024
Metin GÜLEÇ
151519981026
Aslıhan ERGĠN
151519981027
Hatice TEKĠN
Santa Farma EskiĢehir
151519991001
Sevil AKAY
151519991003
Filiz Bilge YILDIZ
Türkiye Vakıflar Ban. TAO. Ankara
Enel Enerji Elekt. San. ve Tic.
Aġ. Ġstanbul
05326369113
CVIIZ Tasar. Yaz. ve Dan.
Firm. Tasarımcı-Afyon
05068281272
[email protected]
CESĠ Cephe Sistemleri
Kadıköy-Ġstanbul
05445712751
[email protected]
ġu an çalıĢmıyor
05552553412
Son güncelleme: 16.04.2015
151519991006
Aysun CANDURAN
151519991010
Nilgün ÇĠFTÇĠ
151519991012
Hande ERMAN
151519991014
Berker ERTEKĠN
151519991015
Ġsmet GÜLCÜ
151519991025
Ömer Faruk ÖZBEK
151519991028
Erzincan Üniv. Ġliç MYOMaden Teknolojisi-Öğretim
Gör.
Anka Çed Çvre Dan.-Jeoloji
Müh.
Toros Jeoteknik Müh. Ltd.
ġti. Antalya
0446711210038015
[email protected]
05063435634
[email protected]
05326400228
[email protected]
OMS Sondaj
05413477399
[email protected]
Hasan SERTOĞLU
Jeokon Ltd. ġti. Konya
05436862030
[email protected]
151519991030
Serkan UMAN
KırmızıtaĢ ĠnĢ. A.ġ.
05327347759
[email protected]
151519991034
Engin KAPLAN
DSĠ 3. Bölge Müd.- EskiĢehir
05053586258
[email protected]
151519991031
Hasan Hüseyin UYSAL
DSĠ 3. Bölge Müd.- EskiĢehir
05327820003
151519991032
Önder YÖNLÜ
Fugro SiAl Yerbilimleri
05054346343
[email protected]
151520001004
Filiz AKYILDIZ
Ziraat Bankası EskiĢehir
05436920072
[email protected]
151520001007
Mert ALTIOK
Artı Grup Lojistik-Ankara
05326153007
[email protected]/alti
[email protected]
151520001011
AyĢe BURÇAK
151520001012
Mihri Tuğba Doğruoğlu
ALKAN
151520001014
Serap ERTUĞRUL
(ÇETĠN)
05052596217
[email protected]/se
[email protected]
151520001026
Yücel ÖZDEMĠR
Polis Memuru
151520001030
Tuğba ÖZYĠĞĠT
KümaĢ Manyezit A.ġ.
05336351446
[email protected]
151520001033
Ahmet KILIÇ
GüneĢli Healt and Safety
Manager (B Class Safety
Expert)
05306418474
Samsun Ġl Özel Ġdaresi Jeoloji
Müh.
Türksat A.ġ. BiliĢim ĠĢ
geliĢtirme ve proje yönetimi
Uzman

[email protected]
2005 Mezunları (21)
Öğrenci No
Adı Soyadı
Çalıştığı kurum
Telefon
151519981012
Yalçın KAYA
151519981032
Yasin YILDIZ
151519991019
Fırat Melih IġIKÇI
Zeryapı
05447705623
151519991023
Ata Nazmi KÖKSAL
Sintez DıĢ Tic. Ltd. ġti.
050651411570532656869405447254925
151519991026
Beril ÖZGEN
STY ĠnĢaat A.ġ. GeliboluEceabat bölünmüĢ yol projesiKalite Kontrol Müh.
5446809890
151520001001
Fatih AKAY
151520001002
Yalçın AKPINAR
Akyapı Yapı Endüstri Tic. ve
A.ġ. Ankara
05327220859
151520001003
Abdullah Bilal AKTAġ
AktaĢ Mühendislik
05067111717
151520001005
Havva AKYOL
151520001017
Erdem GÜNGÖR
151520001020
Levent KILIÇ
151520001029
Volkan SALEPÇĠLER
e-mail
Gökçen Havacılık-Pilot Antalya
[email protected]
05448523358
Shell A.ġ. ‘ de sorumlu müdürAntalya
Aspen Yapı ve Zemin Sistemleri
A.ġ.
[email protected]
[email protected]
05545616483
[email protected]
Remax Zeytin-Didim/Aydın
05072663160
[email protected]
Melemoğlu Construction
05325643296/0531
6491358
[email protected]
Son güncelleme: 16.04.2015
151520001035
Tamer ÖZYĠĞĠT
151520001028
Ahmet ÖZER
151520011009
Belkıs DÖLEN
151520011011
Yunus Emre
DĠYARBAKIRLI
151520011016
UĢak Altın Madeni-Tüprag
05327766672
Halil Ġbrahim KURBAN
NYN ĠnĢaat Bursa
05425167056/0533
5671076
151520011020
Gökhan ÖZCĠHAN
Limak ĠnĢaat-Ankara
05322253250
[email protected]
151520011033
Bahadır GEDĠK
Bade Yapı
151520011037
Banu SANDIKÇI
151520011038
Ġsmail ÖZABACI
03663136671
[email protected]
Öz Jeoloji-Jeoteknik Müh. MüĢ.
Tosya/Kastamonu
2006 Mezunları (30)
Öğrenci No
Adı Soyadı
Çalıştığı kurum
Telefon
e-mail
151519991005
Hatice CANBOLAT
THY
05532298948
[email protected]
151519991013
Sonay EROL
Viking Drilling Ġnt. Field
Supervisor
05468688850/
05307870157
[email protected] [email protected]
151519991021
Turgay KESER
151520001010
Semra AYDIN
151520001016
Cem Alper GÜNGÖR
Faisal Electro-Mec. Co. Ltd.
Femko Saha Müh. Arabistan
151520001021
Sevinç KIZILAY
Yıldızlar SSS Holding
05323136302/0096
6530638244
0539 578 91 02
151520001025
Azize Funda TÖLEK
Ġzmir
151520001034
Ozan SÜCÜLLÜ
AytaĢ Akın Mermer-Burdur
05554619088
[email protected]
151520011002
Aytunç Rahman
ADIYAMAN
Ayfasan-EskiĢehir
05327351320
www.ayfasan.com
151520011003
Tan AKTAġ
Ġl Afet ve Acil Durum Müd.Kütahya
05443137745
[email protected]
151520011008
Hakan ÇETĠNKAYA
Türkiye ĠĢ Bankası
05424260013
151520011010
Hüseyin DURU
DSĠ 9. Bölge Müd.-Elazığ
05364966021
[email protected]
151520011014
Dilek HAN
Muhasebe-Ġstanbul
05052029433
[email protected]
151520011018
Kaasım MUTLU
Aramızdan ayrıldı.
151520011019
Gülben Nokoğlu AKAY
151520011023
Tolga PEKEL
Denge Çevresel Etki ve Değ.Bursa
05322134338
[email protected]
151520011024
Ġsmail Gökhan SALÇIN
Alarko Logistics
05323326962
[email protected]
151520011030
Umut Necdet YILDIRIM
Bodrum-Muğla
05532086941
[email protected]
151520011032
Semih ĠMAMOĞLU
05323706997
[email protected]
151520011034
Erhan ÇETĠNBAġ
05355242248
[email protected]
151520021002
Hatice AKIN
151520021005
Duru ARAL
151520021010
Cem CESUR
151520021017
Mert DÖNMEZ
Arıkan Kriko ve Otomotiv
A.ġ'de Üretim Ģefi- EskiĢehir
Emay Uluslararası Müh. MüĢ.
Hizm.- Ġstanbul
Polis Memuru-Kütahya
1.
ESOGÜ Jeoloji Müh. Böl.
ArĢ. Gör.-EskiĢehir
Atlas Inter. Eng. Project
Manager
ESK Ambalaj-KOBĠ
Organize
[email protected]
05073492693
05553768923
[email protected]

05548688339
[email protected]
[email protected]
Son güncelleme: 16.04.2015
151520021019
Ramazan GÜÇLÜ
Güçlü Jeoloji Mühendislikġanlıurfa
05442090671
[email protected]
151520021028
Ender SUNERLĠ
Ġzmir Gaz-Ġzmir
05323013193
[email protected]
151520021031
AyĢegül YĠĞĠTTEPE
151520021033
Aykut UYANIK
151520021035
Recep ONUK
151520021038
Yunus DEMĠRKOL
Çevre ve ġehircilik Ġl Müd.EskiĢehir
ġetat Madencilik A.ġ. Jeoloji
Müh. Bursa
Gravotech Türkiye satıĢ
sorumlusu
DAS&S.MS Ģirketinde Bölge
Müdürü
05416352676
05307464047
05318539572/0530
9537390
05054983537
[email protected]
2007 Mezunları (36)
Öğrenci No
Adı Soyadı
Çalıştığı kurum
Telefon
e-mail
151519971017
Mustafa Talat KIVANÇ
Zemin Etüd
151520001009
Deniz ARSLAN
Ilbak Holding /Asya MadenHanönü/Kastamonu
151520001015
Candan GÜL
151520001019
Özgür KARATAġ
Erdemir Madencilik San. ve
Tic. AĢ. Divriği-Sivas
05333696583/0346
419 11 21 (5 Hat)
Dahili: 2502
[email protected]
151520001024
Uygar KURTÇU
DSĠ 4. Bölge Md.-Ankara
05336660856
[email protected]
151520001027
Adem ÖZDEMĠR
151520011007
Metin ÇELĠK
151520011012
Remzi Orhun ERDEMĠR
151520011021
Ġsmail Engin ÖZDEMĠR
151520011031
05355826967
[email protected]
05055485511
05057713566
Atlas-MS Jeoteknik-Müh.
Ankara
05325681627
[email protected]
05062168008
[email protected]
Pozitif Sondaj
05555534911
[email protected]
Halil Ġbrahim YÜKSEL
UBM MüĢ. Ġstanbul-Ankara
05074321111
[email protected]
151520021001
Zafer AKÇĠN
Delta Müh. Jeo. Son. ĠnĢ. Ltd.
ġti.
05442190854
[email protected]
151520021012
Ebru ÇELĠKEL
151520021016
Esra DERE
Park Yapı ĠnĢaat
05326023698
[email protected]
151520021021
Gaye Mel TOMAS
Arkas Holding
151520021024
Gamze POYRAZ
Poyraz Mühendislik Balıkesir
151520021025
Leyla Sallak KANTAġ
Gaziantep
151520021030
Sibel UZTÜRE
Bade Yapı
151520021032
Yücel YÜNCÜ
Mavi Baret ĠĢ Güvenliği
Halka Sigorta (Anadolu
Sigorta) Antalya
05553106304
[email protected]
151520021034
Mirsat HOT
BayrampaĢa Bld.-Ġstanbul
05539789797
[email protected]
151520021037
Banu DURUER
97470009715
[email protected]
151520031004
Sevgi ALTINOK
151520031005
BarıĢ AYDIN
Tugra Makina Jeoloji-Ankara
151520031006
Yasemin CANLI
TCDD Jeoloji Müh.
151520031009
Fatma ÇETĠN
151520031011
Celal ERAYIK
151520031013
Ġsmail GÜMÜġ
UrbaCon Qatar ĠnĢaat
Ģirketinde Jeoloji Müh.
ESOGÜ Jeoloji Müh. Böl.
Doktora Öğrencisi-Burslu
F.M.E Müh. –Genel
Koordinatör
Atilla Makine-ĠĢ güvenliği
uzmanı- EskiĢehir
ĠnĢaat Sektörü EskiĢehir
05313980845
05343250040
05319904948
[email protected]
05355581301
[email protected]
05352348776
[email protected]
05353245233
Son güncelleme: 16.04.2015
151520031015
Fatma IĢınsu
GÜZELDERELĠ
Ordu AFAD
05053691566
151520031019
Muhammet KONAKÇI
Par-San. Grup ĠnĢ. Tah.
ArdeĢen-Rize
05355883324
151520031021
Adnan MUTLU
TPAO
151520031026
Duygu ġAHĠNLER
151520031029
Mehmet Samet TEKĠN
151520031035
Gülcan TEKE
151520031037
Ceren GÜMÜġ
TEĠAġ'da (Türkiye Elektrik
Ġletim Anonim ġir.) Jeoloji
Müh.
05359341685/0312
2038621
151520031039
Ġlhan Taner BEġLĠ
Ema Yerbilimleri
05373340688
[email protected]
151520031040
Ersel GÖZ
05057357452
[email protected]
151520031041
Ender YILMAZ
05327041737
[email protected]/ey
[email protected]
[email protected]
05376733744
Çalık Holding Polimetalik
Madencilik ġti. Jeoloji Müh.
05556502971
05379739786
DPÜ Jeoloji Müh. Böl. ArĢ.
Gör.
Projects Manager ManagerÇetinsan A.ġ.
[email protected]/ceren.
[email protected]
2008 Mezunları (30)
Öğrenci No
Adı Soyadı
Çalıştığı kurum
Telefon
e-mail
151519981034
Onur TAġAN
Koçak Madencilik Marmara
Bölge Sorumlusu -Bursa
05304690407
[email protected]/onurtasan
@kocakgroup.com
151520011022
Ömer ÖZTÜRK
ĠnĢaat Sektörü- EskiĢehir
05326012235
[email protected]
151520011025
Murat SAY
Asklepios Medical Group
05554392000
[email protected]
151520011026
Sinan SEYREK
151520011028
Vildan Ünal UZEL
Yıldızlar SSS Holding
05532412632
[email protected]
151520021015
Olcay DAVUTOĞLU
Üç Eksen Zemin EtütEskiĢehir
05304167520/0542
5199688/05542215
430
[email protected]
151520021020
Osman KIR
AĢkale Çimento San. Aġ. Trabzon
05552652326
[email protected]
151520031002
Gökhan AKSOY
Bursa Birlik Nakliye-Ankara
05322237268
[email protected]
151520031012
Merih BĠRLĠK
05067609374
[email protected] hotmail.com
151520031016
Cumhur Eren IġIK
151520031018
Ömer Kaan KOCAKÖSE
05337323137
[email protected]
151520031020
ġevki KOZULU
TepebaĢı Belediyesi
05424988230
[email protected]
Temçev Müh. MüĢ. Art. Sis.
05412317481/0549
4462226/05322052
963
[email protected]
[email protected]
05355694213
DPÜ Jeoloji Müh. Böl. ArĢ.
Gör.
Artı Zemin Müh. ĠnĢ.EskiĢehir
151520031023
Ayhan ÖZCAN
151520031024
Vildan ÖZDEMĠR
GÜNDOĞDU
151520031030
Osman TEZELLĠ
Kilci Müh. MüĢ.ġti.
05555615026/0532
2074541
151520031033
Alptekin PALA
Cengiz ĠnĢaat-Tünel
Mühendisi-GümüĢhane
053324443497
151520031038
Burak ĠNANLI
BayrampaĢa Bld.-Ġstanbul
05453379548/0555
2592271/05073199
515
151520041007
Gülser GÜNER
Ġlmak Müh.- Tekirdağ
05354571447
151520041010
Jale NEGĠġ
Esmar-EskiĢehir
151520041012
Ġpek ÖZDEMĠR
EskiĢehir BüyükĢehir Bld.
151520041013
Ayfer AYGÜN
Kastamonu AFAD
05355220262
[email protected]
Son güncelleme: 16.04.2015
151520041018
Sedat YILMAZ
Bursa BüyükĢehir Bld.
05064244123
151520041023
Yasin YILDIRIM
Osmaniye AFAD
05373651031
151520041026
Samet ġaban BARAN
Temka-Ankara
05324783145/0312
4687860
151520041027
Yadigar DÜZGÜN
ESKĠ- EskiĢehir
05053603634
151520041028
Esra Ak ÖZDEMĠR
Erdes Mühendislik Proje ĠnĢ.
Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd.
ġti.-Manavgat/Antalya
05556382562/0242
742 98 59
151520041030
Sezen DURSUN
151520041033
Muhammed KURTOĞLU
Vakıfbank
05555907975
151520041034
Tuğba MANDACI ÇELĠK
MTA Ankara
05062005977
[email protected]
151520041037
Nazik BEKDEMĠR
Çevre ve ġehircilik
Bakanlığı- Ankara
05074726478
[email protected]
om
[email protected]
com
[email protected]
[email protected]/
[email protected]
2009 Mezunları (29)
Öğrenci No
Adı Soyadı
Çalıştığı kurum
Sites Manager at Troy
Construction-BAE
Karaağaç Müh. (Yeraltısuyu
ve Zemin) Kırıkkale
Telefon
e-mail

151520011001
Alp ACER
151520011015
Recep Tuğrul KARAAĞAÇ
151520021027
Tolga SAY
151520021022
Elif ÖZBAY
05316650000
151520031007
Gökçen ÇAKIR
05339695511
151520031010
Ceren ÇETĠNKAYA
05303124846/0555
6150836/02222405
576
151520031022
Hikmet ÖRÜM
Zemin Etüdü
151520031025
Furkan Emre SEYĠDOĞLU
THY Kabin Memuru
151520041002
Ahmet ÖZBEK
Met Proje-Ankara
05063247313
[email protected]
151520041004
Muhammed ÇALIġKAN
Eti-Proje Mühendisi
05053008459/0536
2911987
[email protected]
ANEX TOUR-Antalya
1.
151520041006
Meltem KAPUCU
151520041009
Melek Burcu ERKEK
151520041014
SFS Teksomak Mak. Ġm.
Pazar ve Turizm ĠĢletmeciliği
DıĢ Ticaret Ltd. ġti.
0533 613 72 08
05556290397
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
05342240634
[email protected]
05557099460
[email protected]
Odak Madencilik Ankara
temsilcisi
05332522765
[email protected]
Eren BAġ
Havsa Belediyesi-Edirne
05543861403/0541
4972740/02843361
009
151520041016
Elif BULUT
THY Kabin Memuru
05414166103
151520041017
Çiğdem YÜCESOY
Osmanlı ĠnĢaat-Kars
05067444999
151520041019
Yener ÇELĠK
DSĠ 19. Bölge Md.-Sivas
05302633825
[email protected]
151520041021
Rafet AVCI
05332400287
[email protected]
151520041031
Doğan DUYSAK
05309397617
[email protected]
151520041032
Onur PATÇI
151520041035
Murat BODUR
151520041038
Fulya KURT
JMK ÇED DanıĢmanlık Müh.
ve Madencilik- Bursa
Dünya TaĢ Ġth. Ġhr. Ltd. ġti.Denizli
DSĠ 26. Bölge Md.-Artvin
Soma Kömür ĠĢletmeleriKütahya
ALCOĠN Alüminyum ĠnĢ.
San. Tic. Ltd. ġti.-Ankara
[email protected]
05052564913
05425523949
[email protected]
05321320258
[email protected]
Son güncelleme: 16.04.2015
151520051009
Yakup ERDOĞAN
ĠnĢaat Müh.
05383728163
151520051011
ġerife Güzide ÇETĠN
151520051019
Ramazan AKTAN
Ak-Jeo Müh. -Bursa
05364827049
[email protected]
151520051023
Ebru AKDENĠZ
Anadolu Üniv. Uydu ve Uzay
Bilimleri Ens.BursluEskiĢehir
05062286891
[email protected]
151520051024
Özge SAPANCI
Atama bekliyor
05388375387
[email protected]
151520051030
Nermin KATIRANCI
151520051031
Gökhan EVER
151520061031
Vildan TÜRKOĞLU
05373197112
Üç Eksen Zemin EtütEskiĢehir
05377862200/0212
7711115
[email protected]
Telefon
e-mail
2010 Mezunları (24)
Öğrenci No
Adı Soyadı
Çalıştığı kurum
151519981015
Fatih KÖROĞLU
TCDD Jeoloji Müh.
151519991009
Belgin ÇELĠK
Nmg Sondaj Malz.-Ankara
151520001008
Ġlker ALTUN
151520021011
Mutlu CESUR
As Elektrik-EskiĢehir
05553768924
151520031008
Mustafa ÇAL
Hava Astsubay-EskiĢehir
05305690508
151520031032
Volkan VARNA
Toprak Jeoteknik- EskiĢehir
05453493220/0222
3225338
[email protected]
151520041005
Ali Nezih ÜNLÜKAL
Çiftçilik-EskiĢehir
05412746494
[email protected]
151520041015
Adem ġEN
Shell Company
05558121067
[email protected]
151520041020
Kadir YILDIRIM
Çetin Hes
05330271292
[email protected]
151520051001
ÇağdaĢ FIRAT
Yerteknik Ltd. ġti.
05543663006
[email protected]
151520051008
Kazım AKÇA
Axa Oyak Sigorta- EskiĢehir
05056386931
151520051010
Hande ÖNAL
CMLKK Havaalanları Adi
Ortaklığı-Toprak ĠĢ. Lab. ġefi
05466537349
151520051013
Çiğdem KOÇBAġ
05414972760
151520051016
BarıĢ KAYMARAZ
05335721617
151520051017
Hasan Burak ÖZMEN
Anadolu Üniv. Uydu ve Uzay
Bilimleri Ens.BursluEskiĢehir
05395444544
151520051021
Çağrı PAMUK
DSĠ 4. Bölge Md. -Konya
05354808006
05066731540/0530
0357515
[email protected]
05053445945/0507
9447916
05058515800/0543
5671000
[email protected]
[email protected]
[email protected]
151520051026
Hakan KARA
77 ĠnĢaat
151520051028
Cankat OĞUZ
Özel Sektör
151520051035
Fatih ATASAL
Estel/Midyat-ĠnĢaat Müh.
05423267646
151520051036
Gökçe ÖZTÜRK
Ġstanbul Üniv Jeoloji Müh.
Böl. Yüksek Lisans öğrencisi
05412757505
[email protected]
151520051037
Elif ÜNLÜ YENĠÇERĠ
DSĠ 25. Böl. Md. -Balıkesir
05065622587
[email protected]
151520051038
Buğra ÖZÇELĠK
ĠĢ Güvenliği Uzmanı
05307876389
151520061005
Nilay KAHRAMAN
Atabey Zemin Lab. EskiĢehir
05068003823
151520061012
Ġdris ARSLAN
Age Batum Co. Ltd.-Tünel
ġefi
05368370463
[email protected]
[email protected]
[email protected][email protected]
Son güncelleme: 16.04.2015
2011 Mezunları (32)
Öğrenci No
Adı Soyadı
Çalıştığı kurum
Telefon
e-mail
151520001032
Mehmet Azmi ĠRDEM
Mithril Müh. Mad.
05333714168
[email protected]
151520011004
Sedat ALTUNTAġ
Mithril Müh. Mad.
05076512344
[email protected]
151520051004
Yasin YETĠM
Ev tadilatı- EskiĢehir
05309282414
[email protected]
151520051005
Selahattin Utku ÜNLÜ
Dil Eğitimi Ġngiltere
05058678687
[email protected]
151520051018
Sercan SAZLIK
Gtech (yazılım) Ġstanbul
05357721777
[email protected]
151520051020
Ekin Balçık DURUCAN
Denizli
05057848757
151520061003
Ġsmail Sercan GÜRKAN
Kur ĠnĢaat-Site Manager
05325922463
[email protected]
151520061004
Yasin ADALISOY
Tezcanlar ĠnĢaat EskiĢehir
05069111428
[email protected]
151520061008
Alper GÜNEġ
05062996286
[email protected]
151520061011
Yasin ġENSOY
05368148604
[email protected]
151520061015
Onur MARAġLI
05382141096
[email protected]
151520061019
Günce BÜLBÜL
05423782361
[email protected]
151520061021
Kubilay KARA
151520061023
Sabahettin TAġIR
Bilkent Holding - Tepe Servis
ve Yönetim A.ġ. Ģirketinde ĠĢ
Güvenliği Uzmanı
05059652365
[email protected]
151520061029
Duygu GENÇER
ĠĢ Güvenliği Kursu-EskiĢehir
05547350502
151520061035
Bünyamin AYKAN
Geotek Lab. Ankara
05417955068
05327789741
[email protected]
151520061036
Seçkin BAġDEK
05056951163
[email protected]
151520071001
Ecenur BALĠBAġA
Çevre ve ġehircilik Ġl Müd.EskiĢehir
05056404007
[email protected]
151520071005
Aysun SÖZCÜ
MTA Ankara
05542346204
[email protected]
151520071006
Aslıhan ASĠL
Axa Oyak Sigorta- EskiĢehir
05057640974
[email protected]
151520071013
Ġsmet ÇağdaĢ
KÜÇÜKKAYA
Tümpa Sosyal Hizm.
05554971332
[email protected]@spektra.com.tr
151520071018
Hilal DEĞĠRMENCĠ
Atama bekliyor OrhangaziBursa
05558463256
[email protected]
151520071020
Fatih SÜTÇÜ
DSĠ 183. ġb. Md.-Afyon
05072856265
[email protected]
151520071023
Ali POLAT
Makyol-Göçay Ortaklığı
05309607650
[email protected]
151520071024
Özer AKBAġ
Daha Mühendislik Bursa
05354330085
[email protected]
151520071025
Halil Ġbrahim
MÜDÜROĞLU
Zeha Mühendislik
05556129908
[email protected]
151520071033
Öztekin ER
05534226179
[email protected]
151520071037
Levent SERT
05068043526
[email protected]
151520071040
Seray SĠRKECĠ
Akel Alüminyum-Ankara
05057541393
[email protected]
151520071044
Fırat Can
MEHMETHANOĞLU
151520071046
Seda KARACA
ESOGÜ Jeoloji Müh. Böl.Yüksek Lisans öğrencisi
05439547909
[email protected]
Planson Ġmar Planlama ve
Sondajcılık- Ordu
Çekül ĠnĢ. Et. Pro. Dan. ve
Petrol End. Ltd. ġti.
Adıyaman
Yılmaz KardeĢler SondajJeoloji Müh.-EskiĢehir
Son güncelleme: 16.04.2015
151520071047
Fuat ĠNCE
05547761020
[email protected]
2012 Mezunları (33)
Öğrenci No
Adı Soyadı
Çalıştığı kurum
Telefon
e-mail
151520021018
Aysun GÖÇMEZ
Berrin Tetik Müh.- EskiĢehir
05438024344
[email protected]
151520031027
Can Polat TAPAN
STY ĠnĢaat
05422280904
[email protected]
151520041008
Deniz SARAÇOĞLU
05379854753
[email protected]
151520041011
Mahmut AYKUT
05512041111
[email protected]
151520041025
ÇağdaĢ AKBABA
151520061006
Engin UZUNOVA
151520061018
Mehmet AKILLI
Maber ĠnĢaat
151520071002
Ahmet Can SUCUOĞLU
151520071012
Mustafa BELANLI
151520071021
Yaprak ZEYBEK
Makropor jeoloji jeoteknik
mühendislik san. ve tic. ltd.Ģti
DSĠ 2. Bölge Md. Kuyu
Jeoloğu
IĢık OSGB-ĠĢ güvenliği
uzmanı
151520071026
Burak YARDIM
ġantiye Ģefi-UĢak
05059518997
151520071027
Ömer TAġKIRAN
Tuğra Jeoteknik-EskiĢehir
05069443185
151520071032
Esra KABAK
151520071035
Talha Burak BAĞBOZAN
151520071036
Ġbrahim GÜZEL
151520071038
Seval SARIKAYA
151520071048
Murat ÖZBAY
151520081002
Musa ALTINEL
151520081008
NeĢe BAHTĠYAR
151520081011
Kazım BAġKAYA
151520081018
Merve EDĠZKAN
151520081024
Efecan GÜREL
151520081026
Özgül HATTAPOĞLU
DÖNMEZOĞULLARI
151520081028
Gökhan KESER
05069347422
151520081029
Onur KUġÇU
05062611820
[email protected]
151520081034
Rahmi Yücel ÖZTÜRK
0506256194905374544900
[email protected]
151520081043
Esra TUNÇEL
ESOGÜ Jeoloji Müh. Böl.Yüksek Lisans öğrencisiBurslu
151520081049
Eray YAVUZ
Duru Mimarlık&ĠnĢaat
151520081054
Ali KAYA
Milli Eğitim Bakanlığı
bünyesinde Jeoloji Müh.Ankara/ġu an askerde
BüyükĢehir BelediyesiTekirdağ
05363348389
05055997363
[email protected]
05367801820
[email protected]
05374047070
[email protected]ail.com
05065852472
[email protected]
[email protected]
05544642608
Rumeli Gayrimenkul Yapı
A.ġ.
Geogrup ĠnĢ.San. ve Tic.Aġ.
Sondaj Mühendisi ve ĠĢ
Güvenliği Uzmanı
Ekol Ypı ĠnĢ. Ltd. ġti.
05558091312
[email protected]
05065633111
[email protected]/iguzel
@geogrup.com.tr
05467893361
[email protected]
05426659709
[email protected]
05068426100
Efol Mühendislik-Ankara
Makropor jeoloji jeoteknik
mühendislik san. ve tic. ltd.Ģti
Netcad Eğitim Yönetim
Uzmanı-Ankara
05557072726
[email protected]
05382303252
[email protected]
05053438000
[email protected]
05063050855
[email protected]
05076834441
[email protected]
[email protected]
05426686049
[email protected]
05068317475
[email protected]
Son güncelleme: 16.04.2015
151520081055
Doğukan HALICIOĞLU
151520081056
Recep ÇĠÇEK
151520081057
Hale GÖKALP
151520081058
Gamze CANIGÜR
Tema Son. ve Müh. Saha
Jeoloğu
05079573095
[email protected]
05426386566
[email protected]
Tek Metal Profil Sa. Tic. A.ġ.
05437231303
[email protected]
ġu an çalıĢmıyor-EskiĢehir
05556460342
[email protected]
2013 Mezunları (49)
Öğrenci No
Adı Soyadı
Çalıştığı kurum
Telefon
Zemin Teknik-Ġstanbul
05056837330
[email protected]
05056015514
[email protected]
05073480321
[email protected]
EczacıbaĢı Esan
05052636089
[email protected]
NG Zemin Etüd-EskiĢehir
05065037408
[email protected]
e-mail
151520061013
Can MAT
151520061014
Tuğba BAġARAN
151520061017
Hüseyin KOCATÜRK
151520061020
Murat Can ÖZTÜRK
151520061025
Gizem DEMĠRKAYA
151520061033
Neslihan GÖKHAN
151520071010
Yasemin ENGÜN
05555397629
[email protected]
live.com
151520071014
Salih Emre ÇALIġKAN
05069736770
[email protected]
151520071022
Seçkin ÜNAL
05323162389
[email protected]
151520071030
Serhan Saygın DERCAN
05332692269
[email protected]
151520071039
Raffi RASLANYAN
05356021265
[email protected]
151520071042
Khongorzul
KHASBAATAR
05069060385
[email protected]
151520071049
Kemal ĠBĠġOĞLU
05393478194
[email protected]
151520081003
Umur ALTINKAYNAK
05067530053
[email protected]
151520081007
Murat BABAEV
05069116430
murat—[email protected]
151520081014
Muhammed BOYRAZ
05337296699
[email protected]
151520081015
Emrullah BULUT
05465102020
[email protected]
151520081021
CoĢku GĠRGĠN
05558358416
[email protected]
151520081027
Necip ĠġCAN
05325095535
[email protected]
151520081039
Fatih Deniz TEKĠN
Geoteknik Mühendislik
05343161344
[email protected]
151520091002
Hatice Feyza ALĠÇ
Kolin ĠnĢaat A.ġ. Kalite
Kontrol ġefi-Kocaeli
05549860105
[email protected]
151520091004
Hasan Eren BARDAKÇI
05543544190
[email protected]
151520091007
Çağrı CÖMERT
05302852495
[email protected]
151520091008
NeĢet ÇADIR
05074336656
[email protected]
151520091017
Dilerim DÜġKÜN
Askerde
05378731247
[email protected]
151520091020
Gizem ERGÜN
Spektra Jeotek-Ankara
05073688680
[email protected]
151520091023
Semih GÜMÜġ
05368123684
semihç[email protected]
151520091024
Elif HADAK
05330269750
[email protected]
151520091028
Engin KARADUMAN
05072954139
[email protected]
Ġlk adım DanıĢmanlık
Hizmetleri-Jeoloji MühendisiSamsun
ĠTÜ Jeoloji Müh. Böl. ArĢ.
Gör.-Ġstanbul
AkbaĢ Holding
Erdenet Mining CorporationMineralogist-Geologist
Mongolia
Ertuğrul ĠnĢaat-Teknik
Nezaretçi
Kraft Kağıt
Sismik Mühendislik-Karabük
Son güncelleme: 16.04.2015
151520091031
Burak KOCA
Oto Aksoy-EskiĢehir
05075721625
[email protected]
151520091033
M. Gizem KONAKÇAYIR
ESOGÜ Jeoloji Müh. Böl.Yüksek Lisans öğrencisi
05553347694
[email protected]
151520091034
ġule OKAY

Ada Müh. Zemin Etüd.
05063748725
[email protected]
151520091037
Aysu AYMAZ

05542484619
[email protected]
151520091040
Ömer ġAHAN
AYS Zemin Etüd-Sondaj
Müh.
Anadolu Üniv. Uydu ve Uzay
Bilimleri Ens.BursluEskiĢehir
05068465591
[email protected]
151520091041
B. Fatih ġAHĠN
05557192300
[email protected]
151520091043
Feyzullah Burak TECEN
05055310816
[email protected]
151520091046
Aykut ÜLGEN
05067453815
[email protected]
151520091047
BaĢak YAKAR
05374554105
151520091053
Kadir KUMTEMÜR
151520091057
Hidayet AYATA
151520091059
F. AĢan AKÇA
151520091062
Geolog International B.V.
05358540963
[email protected]
05364048032
[email protected]
Konmer Mermer
05062669706
[email protected]
Onur KARAGÖZ
Analiz zemin-Ankara
05068472285
[email protected]
151520091063
Ersin GÜLENAY
Ertu Jeoteknik-ġ. Urfa
05383253856
[email protected]
151520091064
Nurettin ONAY
05445390044
[email protected]
151520091065
Mahmut ATEġ
Ortadoğu Sondaj San. Ve Ti.
05439152231
[email protected]
151520091067
Ġnci KURTOĞLU
Kurtoğlu Zemin Anal. ve
Müh. Hizm
05534210757
[email protected]
151520101006
Ġrem BORA
05066259556
[email protected]/ire
mbora26/hotmail.com
151520101043
Sedat SARIDÖL
Nim Yapı-Jeoloji Müh.
05075645861
[email protected]
151520101044
Fatih SĠS
Makyol ĠnĢ.-Tünel ġefi
05352616744
[email protected]
2014 Mezunları (32)
Öğrenci No
Adı Soyadı
151520061009
Ġ. Burak BAYRAKTAR
151520061016
Samet MEMĠġ
151520061027
Safa DEMĠR
151520081005
Muhittin ATLI
151520081032
Çalıştığı kurum
OMS Sondaj-Ankara
Telefon
e-mail
05055485540
[email protected]
05057944093
[email protected]
Melih OLGUN
05545797110
[email protected]
151520081035
Ġbrahim SÜRÜCÜ
05367179888
[email protected]
151520081040
Mehmet TOLAMAN
05330224635
[email protected]
il.com
151520081041
H. Cenker TORAL
05309401253
[email protected]
151520081052
Mert YORGUN
151520091001
Çise AKGÖZ
05533105814
[email protected]
151520091006
Aykut BOĞA
05548088988
[email protected]
151520091012
ÇağdaĢ DEMĠR
151520091019
Ayberk ERDOĞAN
05557465236
[email protected]
Askerde
Son güncelleme: 16.04.2015
151520091038
Onur ÖZTÜRK
05548530561
[email protected]
151520091039
Sabiha SUNAR
05343040431
[email protected]
151520091051
Deniz YILDIZ
05365078969
[email protected]
151520091056
Özgür PARILTAN
05358862461
[email protected]
151520091061
Kübra AKBIYUK
05078637487
[email protected]
151520091068
Enis BAHAR
151520101005
Engin BAġARAN
05069532736
[email protected]
151520101014
Ġmren ÇOBAN
05062115547
[email protected]
151520101016
Nurdan DÖNMEZ
05555614556
[email protected]
151520101020
Eda ERDOĞAN
05064050131
[email protected]
151520101027
Kübra KARAGÖZ
05549721450
kubra_2054_hotmail.com
151520101033
E. Çisel KÖKGÖZ
05422143710
ezgiciselkökgö[email protected]
151520101047
Burcu ġAPÇI
05416884663
[email protected]
151520101052
Gizem YAZAR
05077903190
[email protected]
151520101055
Hasret YILDIZ
05375811212
[email protected]
151520101060
Gürhan KARAARSLAN
05422821737
[email protected]
151520101066
Kaan ÖZTÜRK
05554992969
[email protected]
151520111023
KürĢat ERDEN
05545494079
[email protected]
151520111025
Ömer GENÇ
05532181582
[email protected]
Dumlupınar Yapı
Denetim/Askerde
Kastamonu Belediyesi
Tetik Mühendislik
Askerde
Beylikova Belediyesi
2015 Mezunları (13)
Öğrenci No
Adı Soyadı
151520081009
Cüneyt BARAN
151520091027
Seçil Arda KALE
151520091048
Levent YENĠDEMĠR
151520101002
Çalıştığı kurum
Telefon
e-mail
05073600624
[email protected]
Tuğba AKBAġ
05535859645
[email protected]
151520101012
Onur ÇELĠKTAġ
05077815721
[email protected]
151520101031
Simay KOÇKAR
05323728264
[email protected]
151520101032
Kübra KOÇYĠĞĠT
05303003582
[email protected]
151520101041
Zafer ÖZCAN
05545260383
[email protected]
151520101045
Murat SĠYAH
05419254710
[email protected]
151520101059
Serhan DAYLAN
151520101061
Emre YEġĠLOVA
151520101063
ġeyma ġAHĠN
05075479442
[email protected]
151520101067
Serdar BAYDILLI
05343470098
[email protected]
151520111057
Mehmet Ali KURTOĞLU
05064588088
[email protected]
[email protected]
Son güncelleme: 16.04.2015
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
80
File Size
495 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content