close

Enter

Log in using OpenID

Ders İçerikleri - Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

embedDownload
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
DERS İÇERİKLERİ
I.SINIF I. YARIYIL
TDE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I
404
Türk Dili’nin Tarihi Seyri Ġçinde Osmanlı Türkçesi Dönemi, Osmanlı Alfabesi;
Harflerin BaĢta, Ortada ve Sonda YazılıĢları; Harflerin BitiĢme ġekilleri,
Transkripsiyon Alfabesi; Türkçe, Arapça, Farsça Kelimelerin Ayrılması; Ġmlâsı
KalıplaĢmıĢ Ekler, Okuma Yazma ÇalıĢmaları.
TDE 103 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I
404
Dil Bilgisi ÇalıĢma Alanları, Dil Kavramı; Türkçenin Tarihî Devri Ġçinde Türkiye
Türkçesinin Yeri, Ses ve ġekil Özellikleri, Kelime Yapma Yolları, Kök ve Ek
Kavramları, Yapım ve Çekim Ekleri.
TDE 105 YENİ TÜRK EDEBİYATI I
404
Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı: Âkif PaĢa, ġinâsî, Nâmık Kemâl, Ziyâ PaĢa.
TDE 107 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I
202
Türk Mitolojisi, Türk Destan Geleneğine GiriĢ, Göktürkler Dönemi Türk Edebiyatı,
Uygurlar Dönemi Türk Edebiyatı.
TDE 109 OKUMA EĞİTİMİ
202
Okuma Becerisinin Kuramsal Boyutlarıyla Açıklanması, Toplumda Okuma
AlıĢkanlığının YaygınlaĢması için Yapılması Gerekenler ve Okuma Becerisine
Yönelik Tekniklerin Ġncelenmesi, Okuma ÇeĢitleri ve Amaca Bağlı Olarak Okuma
ÇeĢidinin Seçimi, Türkçe Eğitiminde Okuma Becerisini GeliĢtirme ÇalıĢmaları,
EleĢtirel Okuma Kavramını Metinlerden Yola Çıkarak Örnekleme, EleĢtirel Okuma
ÇalıĢmaları ve AlıĢtırmaları Yapma.
AİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
202
Osmanlı Devletinin ÇöküĢü; Ġstiklal Harbi; Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulması ve
Günümüze Kadar Olan Siyasi Tarih.
İNG 101 İNGİLİZCE I
303
Temel TanıĢma Ġfadeleri, Temel KiĢisel Bilgiler, Sahip Olunan EĢyalar ve Aile
Bilgileri, Günlük Rutin Etkinlikler ve Hobiler, Belirli KiĢisel Önemli Gün ve Tarihler,
Sevilen-Sevilmeyen Etkinlikler, Rica Ġfadeleri, Yiyecek ve Ġçecekler, Öğünler,
ÇeĢitli Miktar Ġfadeleri, Yer Adları, Evin Bölümleri, Giysiler, AlıĢveriĢ Dili, GeçmiĢ
Zaman Yapıları.
I.SINIF II. YARIYIL
TDE 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II
404
Arapça ve Farsça Tamlamalar, Arapça ve Farsça Çokluk Ekleri, Metin Okuma ve
Yazma Uygulamaları.
TDE 104 TÜRKİYE TÜRKÇESİ II
404
Kelimelerin Anlam ve Görevce ÇeĢitlenmeleri, Ġsimler, Sıfatlar, Zarflar, Zamirler,
Edatlar, Ünlemler, Fiiller; Kelime Grupları, Cümle ve Cümle Tahlilleri.
1
TDE 106 YENİ TÜRK EDEBİYATI II
404
Ġkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı: Abdülhak Hâmid TARHAN, Recaizâde Mahmud
Ekrem, Nâbizâde Nâzım; Servet-i Fünûn Edebiyatı: Tevfik Fikret, Mehmet Rauf,
Halid Ziya.
TDE 108 ESKİ TÜRK EDEBİYATI II
202
11. yy. Türk Edebiyatı (Yûsuf Has Hâcib, KaĢgarlı Mahmud, Edîb Ahmed
Yüknekî); 12. yy. Türk Edebiyatı (Hoca Ahmed Yesevî, Hakîm Süleyman Ata,
ZemahĢerî)
TDE 110 YAZMA EĞİTİMİ
202
Yazma Becerisinin Kuramsal Boyutlarıyla Açıklanması, Yazılı Metin Türleri
Konusunda Öğrencileri Bilinçlendirme ve Uygulama ÇalıĢmalarıyla Öğretmen
Adaylarının Hem Öğrenen Hem de Öğretici KiĢi Olacakları Bilinciyle Hareket
Etmeleri için Yazma ÇalıĢmalarının Yapılması.
AİT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
202
Cumhuriyet Kurumlarının Yapısı, ĠĢleyiĢi ve Amaçları.
İNG 102 İNGİLİZCE II
202
Film ve Müzik Türleri, GeçmiĢ Zamanda Olumsuz ve Soru Cümleleri, BelirliBelirsiz Tanıtıcılar, Sıfatlar ve Yer Betimleme, KarĢılaĢtırmalar, ġimdiki Zaman,
Zarflar, Hastalıklar, Mevsimler, Hava Durumu, Gelecek Zaman ve Geleceğe
Yönelik Planlar, Yönler, Fiil Yapıları, Bazı Modal Yardımcı Fiiller, Büyük-Küçük
Sayılar, En Üstünlük Ġfadeleri, Present Perfect Zaman Yapısı, Deneyimler, Telefon
GörüĢmeleri.
II.SINIF III. YARIYIL
TDE 201 OSMANLI TÜRKÇESİ III
404
Osmanlı Türkçesinde Kullanılan Arapça-Farsça Unsurlar, El Yazısı ile YazılmıĢ
Metinler Üzerinde Okuma Yazma ÇalıĢmaları.
TDE 203 ESKİ TÜRKÇE
202
Orhun Âbideleri (Metin, Gramer).
TDE 205 YENİ TÜRK EDEBİYATI III
404
Fecr-i Âtî, Ahmed HâĢim, Millî Edebiyat, Ziya Gökalp, Ali Cânip, Mehmet Emin
YURDAKUL, ReĢat Nuri GÜNTEKĠN, Ömer Seyfeddin.
TDE 207 KLASİK TÜRK EDEBİYATI I
202
Klasik Edebiyatın Kaynakları ve Genel Özellikleri; 13. ve 14. yy. Klasik Edebiyat,
Dönemin ġairleri ve Eserlerinden Örnekler (Hoca Dehhanî, ġeyyad Hamza,
Ahmed Fakih, GülĢehrî, ÂĢık PaĢa, Ahmedî, Kadı Burhaneddin, Hoca Mes’ûd).
TDE 209 TASAVVUFİ TÜRK EDEBİYATI I
202
Tasavvuf, Tasavvufî Türk Edebiyatı : Hoca Ahmed Yesevî, Yunus Emre, Hacı
Bayram-ı Velî.
TDE 211 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ
202
Azerbaycan Türkçesi ( Gramer Özellikleri ve Metinler).
TDE 213 ÇOCUK EDEBİYATI
202
2
Çocuk; Dünyada Çocuk Edebiyatı; Türkçe Çocuk Edebiyatı; Çocuk ġiirleri;
Masallar; Çocuk Hikâyesi; Çocuk Romanı; Çocuk Gazete ve Dergileri.
II. SINIF IV. YARIYIL
TDE 202 OSMANLI TÜRKÇESİ IV
404
El Yazısı ile YazılmıĢ Metinler Üzerinde Okuma Yazma ÇalıĢmaları (16. yy-18. yy
Metinleri).
TDE 204 KARAHANLI TÜRKÇESİ
202
Kutadgu Bilig, Atabetü’l-Hakâyık (Metin, Gramer).
TDE 206 YENİ TÜRK EDEBİYATI IV
404
Mehmed Âkif ERSOY, Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Yahya Kemâl BEYATLI,
Hâlide Edip ADIVAR, Refik Hâlid KARAY.
TDE 208 KLASİK TÜRK EDEBİYATI II
202
15. yy. Klasik Türk Edebiyatı; Devrin TanınmıĢ Sanatçıları ve Eserlerinden
Örnekler (ġeyhî, Ahmed PaĢa, Necâtî).
TDE 210 TASAVVUFÎ TÜRK EDEBİYATI II
202
EĢrefoğlu Rûmî, Seyyid Nesîmî, Niyâzî-i Mısrî, Ġsmail Ankaravî, Aziz Mahmud
Hudâî, Ġbrahim Hakkı Bursevî, Ahmed Kuddûsî, Osman Hulûsî Efendi, Es’ad Erbilî.
TDE 212 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ II
202
Türkmen Türkçesi (Gramer Özellikleri ve Metinler).
TDE 214 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ
202
ġiirin DıĢ Yapısı: Aruz Vezni, Klasik Türk Edebiyatı Nazım ġekilleri; Edebî
Sanatlar.
III. SINIF V. YARIYIL
TDE 301 YENİ TÜRK EDEBİYATI V
404
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı: Ahmed Hamdi TANPINAR, BeĢ Hececiler (Faruk
Nafiz ÇAMLIBEL, Yusuf Ziya ORTAÇ …), Yedi MeĢ’aleciler (Sabri Esat SĠYAVUġGĠL,
Ziya Osman SABA …), Sait Faik ABASIYANIK
TDE 303 KLASİK TÜRK EDEBİYATI III
404
16. yy. Klasik Türk Edebiyatı Tarihi, Bu Devirde Eser VermiĢ Sanatçılar ve
Eserlerinden Örnekler (Fuzuli, Baki).
TDE 305 TÜRK HALK EDEBİYATI I
202
Türk Halk Edebiyatına GiriĢ; Anonim Halk Edebiyatı (Atasözü, Deyim, Bilmece,
Ninni, Dua, Beddua, Tekerleme, Halk Hikâyesi, Masal, Efsane, Fıkra, Destan).
SEÇMELİ DERSLER
SEÇ 301 GENEL DİL BİLİM I
202
Dil Bilim ve Dil Bilim Tarihine Genel Bir BakıĢ; Dil Bilim ve Geleneksel Dil Bilgisi
Ġlkeleri; Dil Biliminin ÇalıĢma Alanları, Yöntemleri ve Diğer Bilim Dalları ile
ĠliĢkileri; Dil Biliminin Dalları ve Türleri, Temel Kavram ve Ġlkeleri; Dil, Söz, Edim,
Gösterge.
SEÇ 303 EDEBİYAT METODOLOJİSİ
202
3
Yöntem, Yöntem Bilgisi, Manzum Edebi Metinleri Ġncelemeye ĠliĢkin Metod,
Metodoloji Kavramları; Poetika (ġiir Sanatı), YaklaĢım ve Teknikler; Anlatıma
Dayalı Edebî Metinleri Ġnceleme Yöntemleri.
SEÇ 305 ARAPÇA I
202
Fonetik, Arap Elifbası, Ġsim, Ġsim Cümlesi, Ġsim Tamlaması, Müfred, Tesniye,
Cem, Fiil, Fiil Cümlesi, Masdar, Ġsm-i Fail, Ġsm-i Mef’ul, Ġsm-i Mekân, Ġsm-i Alet,
Sayılar, Sıfatlar, Sıfat Tamlaması.
SEÇ 307 FARSÇA I
202
Ġsimler, Filler, Sıfatlar, Zamirler ve Zarflar; Cümlenin Yapısı; Fars Edebiyatı
ġaheserlerinden Seçme Metinler.
SEÇ 309 BATI EDEBİYATI I
202
Modern Edebiyat Akımları (Kübizm, Fütürizm, Sürrealizm, Ekspresyonizm,
Egzistansiyalizm); Batı Avrupa-Fransız Edebiyatı, Albert Camus. Batı Romanında
Materyal ve Teknik Ġncelemeler.
SEÇ 313 HAREZM TÜRKÇESİ
202
Gramer, Metin (Rabgûzî, Kerderli Mahmud, Ġslâm, Kutb, Harezmî).
SEÇ 315 YAZILI ANLATIM
202
Yazılı Anlatım Formları: Makale, EleĢtiri, Deneme, Röportaj, Gezi Yazısı, Hatıra,
Günlük, Fabl, Hikâye, Roman.
III. SINIF VI. YARIYIL
TDE 302 YENİ TÜRK EDEBİYATI VI
404
Necip Fazıl KISAKÜREK, Nazım Hikmet RAN, Cahit Sıdkı TARANCI, Attila ĠLHAN,
Kemal TAHĠR, Tarık BUĞRA.
TDE 304 KLASİK TÜRK EDEBİYATI IV
404
17. yy. Klasik Türk Edebiyatı: Edebiyat Tarihi, Sanatçıları ve Eserlerinden
Örnekler. (Nef’î, Nâbî, Nâilî, NeĢâtî, ġeyhülislâm Yahyâ, Evliyâ Çelebi, Kâtib
Çelebi).
TDE 306 TÜRK HALK EDEBİYATI II
202
ÂĢık ġiiri (Konu, Vezin, Kafiye, Nazım Türleri).
SEÇMELİ DERSLER
SEÇ 302 GENEL DİL BİLİM II
202
Dil Bilim Akımları ve Dil Bilim Ekolleri, 20. yy. Dil Bilim Akımlarının Temel
Özellikleri.
SEÇ 304 TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARINDA KAYNAK VE YÖNTEMLER 2 0 2
Türkoloji AraĢtırmaları Tarihi, Kaynak Gösterme Teknikleri, Bilgi Kaynaklarına
EriĢim,
Konu Seçme ve Sınırlandırma, Yöntem Belirleme ve Planlama,
Bibliyografya, Not Tutma, Kütüphaneler.
SEÇ 306 ARAPÇA II
202
Fiil Kipleri; Mürekkep Cümleler; Fiillerin ÇeĢitleri; Kısa Arapça Metinlerin Türkçeye
Tercüme Edilmesine Yönelik ÇalıĢmalar.
SEÇ 308 FARSÇA II
202
4
Farsça’da Edatlar; Ġsm-i Fail; Ġsm-i Mef’ûl; Mâzî-i Ġstimrârî; Naklî Mâzî; Kısa
Farsça Metinlerin Türkçeye Tercüme Edilmesine Yönelik ÇalıĢmalar.
SEÇ 310 BATI EDEBİYATI II
202
ÇağdaĢ Edebiyat Akımları (Dadaizim, Letrizim, Empresyonizm, Sembolizm); Rus
Romancılığı ve Dostoyevski; “Yeraltından Notlar” Romanı.
SEÇ 314 KIPÇAK TÜRKÇESİ
202
Gramer ve Metin Örnekleri (Seyfî-i Serâyî, Ebû Hayyân, Hüsam Kâtib, Codex
Cumanicus).
SEÇ 316 SÖZLÜ ANLATIM
202
Sözlü Anlatım: Vurgu ve Ton; Sözlü Anlatım Formları (Seminer, Konferans,
Brifing, Nutuk, Panel, Açıkoturum, Sempozyum, Münazara vs.)
IV. SINIF VII. YARIYIL
TDE 401 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ
202
13. 14. ve 15. yy’ın Ortalarında Horasan ve Orta Asya’dan Ġran Azerbaycan’ı ve
Anadolu’ya Gelen Oğuz Türkleri’nin Dil Yadigarları.
TDE 403 YENİ TÜRK EDEBİYATI VII
404
Garip Akımı: Orhan Veli KANIK, Melih Cevdet ANDAY, Oktay Rıfat HOROZCU;
Sosyal Gerçekçi Roman, YaĢar Kemal, Fakir BAYKURT.
TDE 405 KLASİK TÜRK EDEBİYATI V
404
18. yy. Klasik Türk Edebiyatı Tarihi, Sanatçılar ve Eserlerinden Örnekler (Nedîm,
ġeyh Gâlib).
SEÇMELİ DERSLER
SEÇ 401 GELENEKSEL TÜRK TİYATOSU
202
Geleneksel Türk Tiyatrosu: Orta Oyunu, Karagöz, Meddahlık, Kukla, Köy Seyirlik
Oyunları.
SEÇ 403 METİN ŞERHİ
202
16., 17. ve 18. yy. Sanatçılarının ġiirlerinden Örnekler.
SEÇ 405 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI I
202
Azerbaycan Edebiyatı, Kazak Edebiyatı, Kırım Türkleri Edebiyatı.
SEÇ 407 PSİKOLOJİ
202
Psikolojinin Târihçesi, Psikoloji ve Dil, Edebiyat Psikolojisi, Sosyal Psikoloji,
GeliĢim Psikolojisi, ġahsiyet Psikolojisi, Eğitim Psikolojisi.
SEÇ 409 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I
202
Kültür, Ġslâmiyet Öncesi Türk Kültür Devreleri; Hunlardan Önceki Orta Asya,
Büyük Hun Devleti, Avarlar, Köktürkler, Kırgızlar, Hazarlar, Volga- Tuna
Bulgarları, Peçenekler, Macarlar, Karluklar, Oğuzlar, Uygurlar, Karahanlılar,
Selçuklular Dönemi Türk Kültürü.
SEÇ 411 DOĞU EDEBİYATI I
202
Arap Edebiyatı, Fars Edebiyatı.
SEÇ 413 TÜRK HALK KÜLTÜRÜ
202
5
Dünyada ve Türkiye’deki Halk Kültürü ÇalıĢmaları; Halk ĠnanıĢları; Gelenek ve
Görenekler; Halk Oyunları; Doğum, Evlenme, Ölüm gibi Hayatın Dönüm
Noktalarına Ait Ritüeller.
SEÇ 415 TÜRK HALK EDEBİYATI III
202
ÂĢık Edebiyatı, XV.ve XVII. Yüzyıllar Arası ġâirler ve Eserleri.
IV. SINIF VIII. YARIYIL
TDE 402 YENİ TÜRK EDEBİYATI VIII
404
Ġkinci Yeni ġiiri, Yeni Ġslâmcı ġiir, Milliyetçi Gelenekçi ġiir, Yeni Roman (Bilge
KARASU, Oğuz ATAY, Orhan PAMUK).
TDE 404 KLASİK TÜRK EDEBİYATI VI
404
19. yy. Klasik Türk Edebiyatı Tarihi, Sanatçıları ve Eserlerinden Örnekler (K. Ġzzet
Molla, Leskofçalı Gâlib, YeniĢehirli Avnî, Enderunlu Vâsıf, Leylâ Hanım, ġeref
Hanım, Âdile Sultan).
TDE 406 BİTİRME ÇALIŞMASI
041
Türk Dili ve Türk Edebiyatı Alanlarında DanıĢman Öğretim Elemanı Rehberliğinde
Seçilen Konuya Bağlı Olarak Yapılan ÇalıĢmalar.
SEÇMELİ DERSLER
SEÇ 402 ROMAN SANATI
202
Tahkiye Unsurları, Hikâye Teknikleri.
SEÇ 404 MUKAYESELİ TÜRK DİLİ
202
Tarihî Türk Lehçelerinin Mukayeseleri.
SEÇ 406 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI II
202
Özbek Edebiyatı, Türkmen Edebiyatı, Kırgız Edebiyatı.
SEÇ 408 SOSYOLOJİ
202
Sosyolojinin Konusu ve Tarihçesi, Sosyolojinin Diğer Bilimlerle ĠliĢkisi, BaĢlıca
Sosyolojik Kavramlar, Sosyal Norm, Örf ve Adet, Toplumun Özellikleri, Sosyal
KiĢilik, Sosyal Gruplar, Aile Tipleri, Sosyolojik Yönden Eğitim, SosyalleĢme,
Sosyal DeğiĢme, Sosyal BütünleĢme, Kültür ve Toplum, KüreselleĢme.
SEÇ 410 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ II
202
Osmanlı Dönemi Türk Kültürü.
SEÇ 412 DOĞU EDEBİYATI II
202
Hint Edebiyatı, Çin Edebiyatı, Japon Edebiyatı.
SEÇ 414 TÜRK HALK EDEBİYATI IV
202
ÂĢık Edebiyatı, XVIII. ve XX. yüzyıllar arası Türk Saz Ģâirleri ve Eserleri.
SEÇ 416 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ
202
Çağatay Türkçesi (Gramer, Ali ġir Nevâî’den Metinler).
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
101 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content