close

Enter

Log in using OpenID

22 ekim.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Yozgat Havaalaný
son aþamaya geldi
AK Parti Yozgat
Milletvekili Yusuf Baþer,
Yozgat'ta yapýlmasý
öngörülen bölgesel
havaalaný ile ilgili
çalýþmalarýn son aþamaya
geldiðini, zemin etüt ve
raporunun
hazýrlanmasýnýn ardýndan
yatýrým programýna dahil
edileceðini söyledi.
* HABERÝ 3’DE
Altýn Portakal’dan gurur veren ödül
Ýzleyicinin birincisi ‘Ýyi Biri’
Hemþehrimiz
Nail Demir ve
birlikte
çalýþtýðý
Anatolia
Firmasý
yapýmý ‘Ýyi
Biri’ isimli film
51. Antalya
Altýn
Portakal
Festivali’nden
ödülle döndü.
* HABERÝ
5’DE
Yusuf Baþer
Türkiye ABD’nin savaþýna
ortak olmamalý
ÇORUM
22 EKÝM 2014 ÇARÞAMBA
Günlük Siyasi Gazete
51. Antalya Altýn Portakal Festivali geçtiðimiz hafta sonu sonuçlandý.
Fiyatý : 40 Kuruþ
Özgür Der Çorum Þube Baþkaný
Bülent Gökgöz, Türkiye'nin ABD'nin
taraf olduðu savaþa ortak olmamasý
gerektiðini bildirdi.
* HABERÝ 4’DE
Kale içi ve Buhara giriþinde tescil sorunu büyük ölçüde kalktý
Sorun çözüldü
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
Buhara giriþi ile tarihi Kale içi ile
Buhara giriþinin tescil sorununun
kalktýðýný belirterek, hayýrlý olsun
mesajýný iletti.
* HABERÝ 2’DE
Bülent Gökgöz
‘Çözüm Süreci ‘Yeni Türkiye’
idealinin olmazsa olmazý’
Memur-Sen
Genel
Baþkaný
Ahmet
Gündoðdu,
MemurSen’in
çözüm
sürecine
iliþkin
görüþlerini
içeren
Ahmet Saatcý
raporu
Baþbakan Ahmet Davutoðlu’na
sundu.
* HABERÝ 6’DA
Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti.
Çevre, Danýþmanlýk ve Mühendislik firmasýyla
ambalaj atýklarýnýn evlerden toplanmasýna iliþkin
protokol Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve ilgili
firma yetkilisi Mustafa Kafa arasýnda imzalandý.
Belediye ambalaj
atýklarýný ayrýþtýracak
Çorum Belediyesi ambalaj
atýklarýný kaynaðýnda
ayrýþtýrma ve toplama sürecini
baþlatýyor.
* HABERÝ 6’DA
Yol talepleri Karayollarý’nda
Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü
ziyaret etti.
* HABERÝ 6’DA
‘Demokratik haklar kelepçeleniyor’
CHP
Çorum
Milletvekili
Tufan Köse,
Ortaköy,
Mecitözü,
Aþdaðul
beldesi ve
bazý köyleri
ziyaret
ederek yargý
paketini
eleþtirdi.
* HABERÝ
7’DE
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý üst düzey bürokratlarý
Çorum'da bir dizi incelemelerde bulundu
Askeri lojman
inþaatýnda inceleme
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý üst
düzey bürokratlarý Çorum'da bir
dizi incelemelerde bulundu.
* HABERÝ 3’DE
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ortaköy, Mecitözü, Aþdaðul beldesi ve bazý köyleri ziyaret
Ahlatcý’dan yeni plaza yatýrýmý
OTOPARK
Tanýtým
Günleri’nde
konuþan Ahlatcý
Otomotiv Satýþ
Þefi Hande
Plevne, Ahlatcý
Otomotiv’in yeni
projeleri
arasýnda yer
alan Skoda
Plaza inþaasýna
baþlandýðýný
açýkladý.
Kaçak sigara ve elektronik eþya ele geçirildi.
Kaçak sigara ve
telefon ele geçirildi
Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk
ve Organize Suçlar Þube
Müdürlüðü ekipleri, elektronik
eþya ve sigara kaçakçýlýðýna
geçit vermedi.
* HABERÝ 6’DA
Ahlatcý Otomotiv, yeni yatýrýmlarýyla sektörde adýndan söz ettiriyor.
* HABERÝ 10’DA
Ýlim Kültür Hizmet Derneði önceki gün düzenlenen dualarla açýldý.
Ýhsan Derneði
hizmete açýldý
Kýsa adý ÝHSAN olan Ýlim Kültür
Hizmet Derneði önceki gün
düzenlenen dualarla açýldý.
* HABERÝ 3’DE
2
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 22 EKÝM 2014
Kale içi ve Buhara giriþi tescil sorunu kalktý
MUSTAFA
DEMÝRER
ÝLK MESAJ SOSYAL
MEDYADAN
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü,
Buhara giriþi ile tarihi
Kale içi ile Buhara
giriþinin tescil
sorununun kalktýðýný
belirterek, hayýrlý olsun
mesajýný iletti.
Külcü, ilk olarak
sosyal medya
hesabýndan takipçilerine
Çorum’un iki ayrý
problemine iliþkin kýsa
bilgi paylaþýmýnda
bulundu.
Muzaffer Külcü
‘HAYIRLI
OLSUN’
evlerin ve Buhara
giriþinin tescil sorunu
çözüldü, hayýrlý olsun"
dedi.
Külcü,
'Ankara'dayýz'
baþlýðýyla duyurduðu
mesajýnda, "Kültür
Varlýklarý Koruma
Kurulu Toplantýsý'na
katýldýk. Kale içindeki
Konuya iliþkin
detay açýklama daha
sonra Belediye Basýn
Birimi arýcýlýðýyla
DAHA SONRA
DETAY AÇIKLAMA
BASIN BÝRÝMÝ’NDEN
yapýldý. Açýklamada,
“Tarihi Kale içinde 3
parselin tescili sürüyor.
Diðer parsellerde
yapýlaþma serbet
býrakýldý. Çorum
Belediyesi’nin daha
önce hazýrladýðý proje
tescili kalkan alanlarda
uygulanacak. Kale’yi
ziyaret edecek olan
yerli ve yabancý turistler
için turistik sergi
alanlarý oluþturulacak.”
denildi.
Belediye Basýn
Birimi, bir diðer
bilgilendirmeyi
Buharaevler Ýlhan Gürel
Caddesi için yaptý. Bilgi
notunda, “Ýlhan Gürel
Caddesi’nde
yapýlaþmaya açýlan
bölgede park iþaretli
alan dýþýndaki bölgeler
yapýlaþma serbest oldu.
Ayný bölgede imarda
park iþaretli alan 3.
Derece SÝT alaný olarak
duruyor. Park yapýmý
baþlanýnca Kültür
Varlýklarý Koruma
Kurulu’na yeniden
baþvuru yaparak söz
konusu alanýn yeniden
gözdeng eçirilmesi
talep edilecek.”
ifadelerine yer verildi.
Kale içinde bazý parsellende yerli ve yabancý turistler için sergi salonlarý oluþturulacak.
MYO iki bölüme ayrýldý
1
976 yýlýnda kurularak Türkiye’de ilk 13 meslek
yüksek okulu arasýnda yer alan ÇMYObünyesinde
açýlan istihdam odaklý programlarla birlikte gerek
akademik ve idari kadro, gerekse öðrenci sayýsý
açýsýndan büyük bir geliþme gösterdi.
Kaynaklarýn daha etkin ve verimli kullanýlmasý
ve eðitim kalitesinin daha da arttýrýlmasý açýsýndan
ÇMYO’nun Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye
ayrýlmasýna iliþkin teklif Yükseköðretim Genel Kurul
Toplantýsýnda incelenerek ygun görüldü.
Her geçen gün ortaya çýkan yeni ihtiyaçlar ve
deðiþen durum karþýsýnda yaklaþýk 40 yýl aradan
sonra ilk kez inþaat çalýþmalarýna baþlanarak I. ve II.
Etap temelleri atýlmýþ, ÇMYO’da kýsa bir süre
içerisinde hizmete girecek modern binalarla birlikte
her anlamda revizyona gidilerek çaðýn gerektirdiði
eðitim-öðretim yaklaþýmlarý göz önünde tutuluyor.
Yeni uygulama ile bölümler þu kategorilere
ayrýldý;
Hitit’in konuðu Hasan Tuluk
H
itit Üniversitesi
Fen-Edebiyat
Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatý
Bölüm’nün ‘Kültür
Deðerlerimizle
Söyleþiler” adý
altýnda baþlattýðý
etkinliklerinin
dördüncüsüne metal
sanatçýsý Hasan
Tuluk ‘Sanatýn Sesi’
baþlýklý söyleþisiyle
katýlacak.
24 Ekim 2014
Cuma günü saat
14.00’te FenEdebiyat Fakültesi
Konferans
Salonu’nda
gerçekleþtirilecek
olan söyleþide Hasan
Tuluk, çeþitli
görseller eþliðinde
rölyef, heykel, kitap
vb. çalýþmalarý
hakkýnda ayrýntýlý
bilgiler verecek.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda;
Haber Merkezi
-Bilgisayar Programcýlýðý
-Bilgisayar Programcýlýðý (Ý.Ö)
-Ýnþaat Teknolojisi
-Ýnþaat Teknolojisi (Ý.Ö)
-Yapý Denetimi
-Geleneksel El Sanatlarý (Ý.Ö) (Bk.389)
-Seramik, Cam ve Çinicilik
-Elektrik
-Elektrik (Ý.Ö)
Hasan Tuluk
‘Çorum Ýçin Bir Projem Var’
‘Çorum Ýçin Bir Projem
Var’ baþvurularý baþladý.
Çorum’un problemlerinin
çözümü, sosyal kültürel hayatýn
geliþtirilmesi, ilimizde yaþayanlarýn hayat standartlarýnýn iyileþtirilmesi ve benzeri amaçlarý
yerine getirmek için Çorum
Belediyesi görev ve sorumluluk
alanlarýna giren konularda proje yapmak üzere ‘Çorum Ýçin
Bir Projem Var’ isimli projenin baþvurularý
baþladý.
Söz konusu bu protokol kapsamýnda Üniversite-Belediye iþbirliðinin saðlanarak, ana
çerçevesi belirlenen konularda Araþtýrma Pro-
jeleri, Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin hazýrlanmasý ve
uygulamalarýnýn gerçekleþtirilmesi amaçlanýyor.
Bu kapsamda proje desteðinden yararlanmak isteyen
öðretim elemanlarýnýn 14 Ekim
- 14 Kasým 2014 tarihleri arasýnda projem.corum.bel.tr adresinde yer alan baþvuru formlarýný doldurarak, ekleri ile birlikte ýslak imzalý 2 (iki) nüshasýný (basýlý ve
sayýsal ortamda) ilgili birime (Rektörlük/Dekanlýk/Müdürlük), BAP Birimine iletilmek
üzere teslim etmeleri gerekiyor.
-Elektrik Enerjisi Üretim Ýletim ve Daðýtýmý
-Otomotiv Teknolojisi
-Elektronik Teknolojisi (Ý.Ö) (Bk.389)
-Mekatronik
-Makine
-Makine (Ý.Ö)
-Harita ve Kadastro
-Harita ve Kadastro (Ý.Ö)
-Tekstil Teknolojisi (Ý.Ö) (Bk.389)
-Mobilya ve Dekorasyon (Ý.Ö)
-Çevre Koruma ve Kontrol
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda;
-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý
-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (Ý.Ö)
-Ýþletme Yönetimi
-Ýþletme Yönetimi (Ý.Ö)
-Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi
-Yerel Yönetimler
-Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým
-Emlak ve Emlak Yönetimi
-Pazarlama
-Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý
-Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (Ý.Ö)
-Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
-Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ý.Ö)
-Bankacýlýk ve Sigortacýlýk
-Sosyal Güvenlik programlarý yer alýyor.
Haber Merkezi
TAÞINDIK
SAVAÞ OTO CAM
Yeni Adresimiz
Aþaðý Sanayi Tarým Cad. No: 54 (ÇESOB Karþýsý)
Haber Merkezi
Kaskolu araçlarýn
camlarý ücretsiz
deðiþim yapýlýr.
Yetkili Ana Bayii
Yaprak Döner
3¨
10 ¨
Gece 24.00’e kadar servisimiz mevcuttur.
Hürriyet Meydaný No: 10 (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: 210 12 00
(Ç.HAK:2502)
Lahmacun
Ýskender
Pide
Çorba
225 59 49-0 532 661 48 34
ÇARÞAMBA 22 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Yozgat Havaalaný
son aþamaya geldi
AK
Parti Yozgat
Milletvekili
Yusuf Baþer, Yozgat'ta
yapýlmasý öngörülen
bölgesel havaalaný ile
ilgili çalýþmalarýn son
aþamaya geldiðini, zemin
etüt ve raporunun
hazýrlanmasýnýn ardýndan
yatýrým programýna dahil
edileceðini söyledi.
AK Parti
Milletvekili Yusuf Baþer,
havaalaný ile ilgili olarak
Yozgat Valiliði tarafýndan
Alaca Yol ayrýmý
bölgesinde belirlenen
alanlardan Deremum Fakýbeyli köyleri
arasýndaki alanýn
Ulaþtýrma Denizcilik ve
Haberleþme Bakanlýðý
tarafýndan uygun
bulunduðunu belirtti.
Baþer, yapýlacak
havaalanýndan Yozgat ile
birlikte baþta Çorum
olmak üzere Tokat ve
Nevþehir illerinin de
yararlanacaðýný kaydetti.
Baþer, belirlenen alanýn
Çorum, Tokat ve
Nevþehir illerine yakýn
olduðuna da vurgu
yaparak, "650 metre
geniþliðinde, 3 bin 720
AK Parti Milletvekili Yusuf Baþer, Yozgat Bölge
Havaalaný’ndan Çorum’un da faydalanacaðýný söyledi.
metre uzunluðunda
yapýlacak olan havaalaný
Alacahöyük ve Hattuþaþ
ile birlikte Kapadokya
bölgelerinin arasýnda yer
almaktadýr. Havayolu ile
Yozgat'a gelecek turist
kafileleri buradan Çorum
ve Kapadokya
bölgelerine karayoluyla
kýsa sürede
ulaþabileceklerdir" dedi.
Havaalanýyla ilgili
ÇED raporunun
alýndýðýna vurgu yapan
Milletvekili Baþer,
Yozgat Havalimaný
halihazýr haritasý ile
birlikte zemin etüt ve
raporu hazýrlanmasý
iþleriyle ilgili ayrýlan 186
bin lira ödenekle
çalýþmalarýn yýl sonuna
kadar tamamlanmasýnýn
planlandýðýný ifade etti.
Baþer, Yozgat'ta
kurulacak olan bölge
nitelikli havaalaný
projesinin önümüzdeki
yýl yatýrým programýna
dahil edilip, inþaat
çalýþmalarýna
baþlanýlmasýný
beklediklerini kaydetti.
(DHA)
Askeri lojman inþaatýnda inceleme
Ç
evre ve Þehircilik Bakanlýðý üst düzey bürokratlarý Çorum'da bir
dizi incelemelerde bulundu.
Yapý Ýþleri Genel
Müdürü Kasým Kayýhan,
Genel Müdür Yardýmcýsý
Murat Akýn Bingöl, Altyapý ve Kentsel Dönüþüm
Hizmetleri Genel Müdür
Yardýmcýsý Mustafa Tahsin Badem, Þube Müdürü
Mehmet Paltun, Belediye
Baþkanlarý Toplantýsýna
katýlmak üzere Amasya'
ya giderken Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamýnda 1 Aðustos 2013
tarihinde ihalesi, 10 Þubat
2014 tarihinde de yer teslimi yapýlan, Yapý Denetimi Müdürlüðü'nce yapýlan ve 13 Temmuz 2015
tarihinde bitirilecek olan
Ýl Jandarma Komutanlýðý
50 Daireli Lojman Ýnþaatý
ile Yapý Denetim Þirketleri'nce denetlenen iki ayrý
inþaatý ziyaret etti.
(Haber Merkezi)
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý üst düzey bürokratlarý
Çorum'da bir dizi incelemelerde bulundu
ÝHSAN Derneði
hizmete açýldý
EMRE KUT
K
ýsa adý ÝHSAN
olan Ýlim Kültür
Hizmet Derneði
önceki gün dualarla
açýldý.
Ulukavak
Mahallesi(Çatalhavuz
Çeþmesi arkasý)'inde
düzenlenen açýlýþa
Abdulmetin
Balkanlýoðlu,ve çok
sayýda davetli katýldý.
Kuran-ý Kerim
tilaveti ile baþlayan
törende açýlýþ
konuþmasýný yapan
Ýlim Kültür Hizmet
Derneði Çorum Þubesi
Baþkaný Ömer Faruk
Saðdýç, insan
yetiþtirmenin hayatta
en büyük eser
olduðunu söyledi.
Saðdýç, dernek olarak
eðitim ve öðretime
önem vereceklerini
belirterek,
"Derneðimizde bir
kütüphane kurarak
burada eðitim
vereceðiz. Çorum'da
hemen hemen bütün
ilçelerimizde
derneðimizin
temsilciliklerini açtýk.
Devletimize ahlaklý
insanlar yetiþtirebilmek
için çaba göstereceðiz."
diye konuþtu.
Abdulmetin
Balkanlýoðlu da açýlýþ
konuþmasýnýn ardýndan
davetlilere hitabetti.
Açýlýþ töreni
ikramla sona erdi.
Abdulmetin Balkanlýoðlu da açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan davetlilere hitabetti.
Ýl Jandarma Komutanlýðý 50 Daireli Lojman Ýnþaatý ile Yapý Denetim Þirketleri'nce
denetlenen iki ayrý inþaatý ziyaret edildi.
Merkez
köylerde
enerji
kesintisi
Bipper Tepee
Comfort Plus
Kampanya 31/10/2014 tarihine kadar geçerlidir. Bipper Tepee Comfort Plus 1.3 HDÝ 75hp için geçerlidir.
Peugeot Bipper Tepee Comfort Plus 1.3 Hdi 75 hp karma yakýt tüketimi 4.5L/100 km, ortalama CO2 emisyon deðeri
119gr/km’dir. Ýlanda gösterilen araç Türkiye ürün gamý açýsýndan farklýlýk gösterebilir.
(Ç.HAK:3050)
orum’a baðlý köylerde programlý
olarak enerji kesintisi yapýlacaðý
bildirildi.
Çalýk YEDAÞ Ýl
Koordinatörlüðü’nden yapýlan
açýklamaya göre, yarýn 09.00-16.00
saatleri arasýnda Çorum ili merkez
kýrsal þebeke bakým onarým
çalýþmalarý kapsamýnda Feruz Grubu
ENH’da bakým onarým yapýlacaðýndan
Çorum merkeze baðlý Feruz, Taþpýnar,
Þeyh Hamza, Çatak, Kýzýlpýnar,
Çalyayla köyü ve Daðbað mahallesi,
Eskiköy ve mahallelerine; 09.00-17.00
saatleri arasýnda Salur Grubu ENH’da
yapýlacak bakým onarým çalýþmalarý
nedeniyle Salur, Aslanköy, Eþençay
köyü ve mahallelerine ve 23, 24, 25
Ekim tarihlerinde 08.00-17.00 saatleri
arasýnda Çorum ili merkez kýrsal
þebeke köy içi bakým onarým
çalýþmalarý yapýlacaðýndan merkeze
baðlý Kuþsaray köyüne programlý
olarak elektrik verilemeyecek.
36.990 ¨
* Sürücü, yolcu ve yan hava yastýklarý
* ABS, EBD
* Yukarý açýlýr arka kapý
* 3. sýrada camlar
* Çift parça asimetrik katlanýr, kafalýklý arka koltuklar
* Yol bilgisayarý
* Elektrikli ön camlar
* Klima ve polen filtresi
* Elektrikli ve ýsýtmalý yan aynalar
* Uzaktan kumandalý merkezi kilit
* Radyo CD MP3 çalar
* Ön sis farlarý
* Sürgülü sað ve sol yan kapý
* Yükseklik ve bel destek ayarlý, kol dayamalý sürücü koltuðu
* Metalik boya
Ç
(Haber Merkezi)
Ýlim Kültür Hizmet Derneði önceki gün düzenlenen dualarla açýldý.
4
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 22 EKÝM 2014
Arýtma'ya 32 personel alýnacak
HURÞÝT BOZKURT
borant, 10 iþletme operatörü, 4 bilgisayar operatörü, 4 atýksu arýtma tesis operatörü, 5 atýksu arýtma tesisi operatör yardýmcýsý, 1 elektrik teknisyeni, 1 makine teknisyeni, 1 içmesuyu arýtma tesis ustabaþý, 1 atýksu arýtma tesis ustabaþý, 2 sürücü olmak üzere toplam 32 personelin hizmet
alýmý ihalesi gerçekleþtirildi.
Belediye Ýhale Salonu'nda dün saat 11.00'de
gerçekleþtirilen ihalede yaklaþýk maliyet 892 bin
832 TL olarak açýklandý. Ýhaleye 16 firma katýlýrken, komisyon teklifleri deðerlendirmeye aldý.
Ç
orum Belediyesi arýtma tesislerine personel
hizmet alýmý ihalesi yaptý.
Organize Sanayi Bölgesi ile Bahabey'de bulunan içmesuyu arýtma ve atýk su arýtma tesislerinde çalýþtýrýlmak üzere 32 personel hizmet alýmý ihalesi yapýldý.
Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn
baþkanlýðýnda komisyon huzurunda yapýlan ihalede, 1 koordinatör, 1 atýksu koordinatörü, 1 la-
Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, gündemle ilgili deðerlendirmelerde bulundu.
‘Türkiye ABD’nin savaþýna
ortak olmamalý’
Ö
Çorum Belediyesi arýtma tesislerine personel hizmet alýmý ihalesi yaptý.
Sayaç okumaya 23 personel alýnacak
YÜKSEL BASAR
Ç
orum Belediyesi su
sayaçlarý
endeks
okuma personel hizmet
alýmý ihalesi dün yapýldý.
Belediye Meclis
Salonu'nda gerçekleþtirilen ihalede bir yýl süreyle Çorum Belediyesi
adýna 100.000 adet su
abonelerinin sayaç endekslerinin birer aylýk
donemler halinde okunmasý, el terminalleri (endeksör) ile tahakkuklarýnýn yapýlmasý ve ihbarnamelerin abonelere daðýtýlmasý kaçak ve usulsüz su kullananlarýn ve
diðer suistimallerin tespit edilip, bir raporla
idareye bildirilmesi, idarece belirlenen abonelerin suyunun kesilmesi ve
gerektiðinde açýlmasý
için 23 personel ve 3
adet en az 2012 model
binek araç kiralanýlmasý
hizmet alýmý iþi ihale
edildi.
1 koordinatör, 12
sayaç okuma görevlisi, 4
abone tahakkuk görevlisi, 4 abone açma-kesme
görevlisi, 2 kaçak tespiti
ve tebligat daðýlýmý görevlisi olmak üzere toplam 23 personel, 3 adet
Çorum Belediyesi su sayaçlarý endeks okuma personel hizmet alýmý ihalesi yapýldý.
Ýhaleye 16 firma teklif verdi.
en az 2012 model binek
araç alýmý ihalesi tamamlandý.
722 bin 288 TL olarak açýklanan yaklaþýk
maliyetli ihaleye 16 ayrý
firma teklif verirken, komisyon teklifleri deðerlendirmeye aldý.
Spor aleti alým ihalesi
MURAT ÇETÝN
Ç
24 kalem spor aleti alýmý iþi ihale edildi.
Ýhalede firmalardan teklifler alýndý.
orum
Belediyesi
Buhara Kültür
Merkezi'ne spor
aleti alýmý ihalesi
yapýldý.
Belediye
Ýhale Salonu'nda
dün saat 14.00'de
Destek
Hizmetleri
Müdürü Leyla
Sayýn'ýn
baþkanlýðýnda
komisyon
huzurunda, 24
kalem spor aleti
alýmý iþi ihale
edildi.
135 bin 064.
50 TL yaklaþýk
maliyetli ihaleye
118 bin 079 TL
ile Afacan Kitap
Kýrtasiye teklif
verdi.
zgür Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, Türkiye'nin ABD'nin taraf olduðu savaþa
ortak olmamasý gerektiðini bildirdi.
Türkiye'nin savaþa bulaþmasý ve adaletten,
hakkaniyetten uzak tutumlara savrulmasýnýn Müslüman halklar nezdinde itibarýný kendi eliyle yitirmesi sonucunu doðuracaðýný belirten Gökgöz, konuþmasýnda IÞÝD-PKK/PYD, ABD ve Türkiye'nin
durumunu yorumladý.
Gökgöz, þöyle dedi; "Son günlerde Türkiye'nin artan baskýlar karþýsýnda yorgunluk emareleri gösterdiðini ve direncinin zayýfladýðýný düþündüren geliþmelere þahitlik ediyoruz. Bir taraftan
emperyal güçlerin sýkýþtýrmalarý, diðer yandan içerideki tescilli batýcý, iþbirlikçi ve Ýslam düþmaný
koronun yaygaralarý karþýsýnda IÞÝD'e karþý mücadele edildiðini ispatlama adýna giderek daha tavizkar tutumlar sergileniyor. Ardý ardýna ABD'den yapýlan ziyaretler, Obama ile telefon görüþmeleri, Ýncirlik üzerine senaryolar karanlýk bir tünele doðru
ilerlendiðinin iþaretleri gibi. Bu gidiþatýn yanlýþ ve
tehlikeli olduðunun altýný çiziyoruz.
Bu manzaraya bilhassa Kobani konusu üzerinden kopartýlan vaveyla da eklenenince durum
çok daha vahim bir hal almakta. Bugün ABD'nin
Kobani'deki PKK/PYD unsurlarýna silah yardýmýnda bulunduðunun açýklanmasýndan kýsa bir süre sonra Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu'nun
Irak'tan gelen peþmerge unsurlarýnýn Kobani'ye
geçiþine yardýmcý olunduðuna dair yaptýðý açýklama Türkiye'nin IÞÝD ile PKK/PYD arasýndaki savaþta doðrudan taraf olma yolunda olduðunu göstermekte.
Gelinen yer itibariyle Türkiye Kobani'de çatýþan PKK/PYD unsurlarýnýn lojistik destek unsuru
konumuna oturmuþ bir haldedir. Kobani'de savaþan taraflardan biri olan PKK/PYD'nin erzak ihtiyacýnýn düzenli olarak Türkiye'den karþýlandýðý biliniyor. Çatýþmalarda yaralanan yüzlerce
PKK/PYD militanýnýn ki bunlarýn içinde Türkiye'de savaþmýþ ve aranýr duruma düþmüþ sayýsý belirsiz kiþinin olduðu da malumdur, sýnýrdan ambulanslarla taþýnýp Türkiye'deki muhtelif hastanelerde tedavi edildiklerini yetkililer iftiharla duyuruyorlar. Sakýn, kimse Hipokrat yemininden falan
söz etmeye kalkýþmasýn! Düne kadar "Suriye'de
yaralanan cihadçýlar, teröristler, IÞÝD militanlarý
Türkiye'deki hastanelerde tedavi ediliyorlar!" diye
kýyameti koparanlar insani ve ahlaki ilkeleri çoktan tükettiklerinden hiç inandýrýcý olamazlar!
Savaþan taraflardan birine erzak desteði, yaralýlarýný sahiplenme ve þimdi de dýþarýdan asker
takviyesi… Bu yapýlanlar Kobani'den gelen muhacirlere kapýlarýn açýlmasý, insani destek verilmesinden çok farklý þeylerdir.
Tüm bu manzara Türkiye'nin PKK/PYD'nin
yanýnda ve IÞÝD'e karþý dolaylý biçimde savaþ yürüttüðü anlamýna gelmiyor mu? ABD'nin
PKK/PYD'ye destek olmak amacýyla IÞÝD'e karþý
Kobani'de havadan yürüttüðü askeri operasyona
Türkiye de bu eylemleriyle karadan ortak olmuþ
olmuyor mu?
Türkiye taraf olmamasý gereken bir savaþa,
açýk bir tuzaða sürükleniyor ve birileri de çýkýp bunu 'Ama IÞÝD bizi de tehdit eden, bir terör örgütü,
buna karþý harekete geçmek gerekmez mi?' diye
meþrulaþtýrmaya çalýþýyor.
IÞÝD'in ABD'den daha iþgalci ve tehlikeli olduðunu, daha fazla cana kýydýðýný kim söyleyebilir? Ayný þekilde IÞÝD'in terör örgütü olduðundan
hareketle, IÞÝD'e karþý PKK/PYD'nin desteklenmesi gerektiðini söyleyenlerin de çeliþki içinde olduklarý gayet açýktýr!
Türkiye'de Kürt kökenli kardeþlerimizin yoðun yaþadýðý illeri baský altýna alýp, halký sindiren
kim? Ýnsanlarýn siyasi iradesini ipotek altýna alan,
vergilendirme adý altýnda haraca kesen, yol kesen,
arabalarý, evleri yakan, uyduruk mahkemeler kurup kendisine karþý çýkanlarý yargýlayan, öldüren
kim? "Kobani düþerse" þantajýyla tehdit yaðdýran,
"Kobani'de katliam yapýlýyor" iddiasýyla taraftarlarýný sokaða çaðýrýp katliam yapan kim?
Bayram günü ülkenin dört bir yanýný yangýn
yerine çeviren; sýrf Ýslami kimliðinden ötürü insanlarý vahþice, hunharca katleden, 16 yaþýndaki
genci insanlýk dýþý iþkencelerle baþýný taþla ezerek
öldüren, hamile kadýnýn hastaneye gitmesini engelleyerek çocuðunu düþürmesine neden olanlar
kimler? Tüm bunlarý IÞÝD mi yaptý?
Tüm bu iðrenç fiillerin, insanlýk suçlarýnýn failleri hiçbir þey olmamýþçasýna ortada gezecek,
tehditlerine, cinayetlerine devam edecekler! Siz de
kalkýp sýnýrýn bu tarafýnda tüm bu vahþeti, insanlýk
suçlarýný iþleyen unsurlarý sýnýrýn öbür tarafýna
geçtiklerinde destekleyeceksiniz, desteklenmelerine ön ayak olacaksýnýz ve bunu da uluslararasý kamuoyunun talebini karþýlamak þeklinde sunup savunacaksýnýz! Bu bile bile lades demektir, ayaklarýný sürüye sürüye de olsa tuzaða düþmek demektir!
Irak'ta ve Suriye'de þu an yaþanmakta olan
tüm sorunlarýn kaynaðý olan ABD'nin çözüm adý
altýnda coðrafyamýzý daha fazla iþgal ve kan gölüne çevirmeye yönelik adýmlarýna eþlik etmek de,
ayný þekilde PKK/PYD'nin Suriye Kürdistaný'nda
hakimiyet savaþýna doðrudan ya da dolaylý yollarla destek vermek de Türkiye için açýk bir tuzaktýr.
Türkiye'nin taraf olmamasý gereken bu savaþa bulaþmasý ve adaletten, hakkaniyetten uzak tutumlara savrulmasý Müslüman halklar nezdinde
itibarýný kendi eliyle yitirmesi sonucunu doðurur.
Ayrýca da bu yönelim ciddi risk kaynaðýdýr. Savaþan taraflardan birine verilen destek, diðer tarafýn
misillemesine yol açabilir. IÞÝD'den 49 rehinesini
sað salim geri alabilen Türkiye farklý gerekçelerle
Irak'ta ve Suriye'de bulunan vatandaþlarýný tehlikeye atacak eylemlerden kaçýnmalýdýr. Kaldý ki, bin
küsur kilometrelik bir sýnýr gerçeði atýlacak adýmlar hususunda mutlaka çok dikkatli olmayý gerektirmektedir." (Haber Merkezi)
AssisTT yönetimine yeni isimler
T
ürk Telekom Grup Þirketi
ve çaðrý merkezi sektörünün liderlerinden AssisTT yönetim kadrosunu hem dýþarýdan katýlýmlarla hem de kendi
içinden atamalarla güçlendiriyor.
Türkiye genelinde 19 þehirde 21 çaðrý merkezine sahip contact center þirketi AssisTT yönetim kadrosuna kattýðý yeni isimlerle gücüne güç
katýyor. Türkiye’nin 21 farklý
noktasýnda müþterilerine hizCemil Yaman
met veren AssisTT’in genç ve
dinamik 10 bin kiþilik çalýþan kadrosuna uygun yeni yöneticiler görevine baþladý.
AssisTT yönetiminde yapýlan atamalar ile; Finans
Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevine bu görevi vekaleten
yürüten Cemil Yaman atandý. 2 Ekim 2014 tarihinde Finans Genel Müdür Yardýmcýlýðý’na getirilen Cemil Yaman
Þubat 2013’te AssisTT bünyesine Strateji Planlama Direktörü olarak katýlmýþtý. Türk Telekom’a Gelir Yönetimi Direktörlüðü’ne baðlý müdür olarak Þubat 2010’da katýlan
Cemil Yaman öncesinde AKSA Akrilik Kimya Sanayi’de
Bütçe ve Finans Müdürü olarak görev alýyordu.
Satýþ Pazarlama ve
Müþteri Yönetimi Genel Müdür Yardýmcýlýðý oluþturuldu
ve bu göreve Satýþ Pazarlama
ve Müþteri Yönetimi Direktörü Nimet Güventepe atandý.
Ocak 2014’te AssisTT bünyesine Satýþ Pazarlama ve Müþteri Yönetimi Direktörü olarak katýlan Nimet Güventepe,
2003-2014 yýllarý arasýnda
Nimet Güventepe
AVEA satýþ grubunda Bölge
Müdürü, Satýþ Destek Müdürü
ve Kurumsal Sinerji Projeleri Yöneticisi olarak görev aldý.
Strateji Planlama Direktörlüðü görevine Strateji Planlama Müdürü Ýbrahim Çimen atanýrken, Kariyer ve Yetenek Yönetimi Direktörlüðü’ne ise Tuba Kara getirildi.
Operasyon yönetiminde de AssisTT kadrosuna yeni
isimler katýldý. Ebru Demir THY&Avea’dan sorumlu Operasyon Direktörü (THY & Avea), Esra Buluþan da
TTNET’ten sorumlu Operasyon Direktörü olarak göreve
baþladý. Haber Merkezi
ÇARÞAMBA 22 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Altýn Portakal’dan gurur veren ödül
Ýzleyicinin birincisi ‘Ýyi Biri’
GÜLESÝN AÐBAL
DEMÝRER
H
51. Antalya Altýn Portakal Festivali geçtiðimiz hafta sonu sonuçlandý.
emþehrimiz Nail
Demir ve birlikte
çalýþtýðý Anatolia Firmasý
yapýmý ‘Ýyi Biri’ isimli
film 51. Antalya Altýn
Portakal Festivali’nden
ödülle döndü.
51. Antalya Altýn
Portakal Festivali
geçtiðimiz hafta sonu
sonuçlandý. Ulusal Uzun
Metraj Film Yarýþmasý’na
aday gösterilen 12 iddialý
filmden ‘Ýyi Biri’, festival
sonunda ‘Seyirci Ödülü’
aldý. Hemþehrimiz Nail
Demir’in yapým
yardýmcýsý ve oyuncu
olarak görev aldýðý ‘Ýyi
Biri’ festivalde 14 dalda
aday gösterilmiþti.
SEYÝRCÝ
HÝKÂYEYÝ
BEÐENDÝ
12 iddialý filmden ‘Ýyi Biri’, festival sonunda ‘Seyirci Ödülü’ aldý.
Festival sonrasý
görüþtüðümüz Demir,
festivalde jürinin tek
müdahale edemediði
kategori olan ‘Seyirci
Ödülü’nün seyirci
tarafýndan ‘Ýyi Biri’ne
layýk görüldüðünü
belirterek, “Bu da filmi
izleyen seyircilerin filmin
hikâyesini ne kadar
beðendiklerini
gösteriyor.” yorumunu
yaptý.
Kýrým Derneði’nden
Kaymakam ziyareti
K
ýrým Derneði
Sungurlu Þubesi
baþkaný ve yönetim
kurulu üyeleri Ýlçe
Kaymakamý Osman
Beyazyýldýz'ý ziyaret
etti.
Dernek Baþkaný
Adil Uzar, Yönetim
Kurulu üyeleri Hüsnü
Güngör, Mevlüt
Göyhan, Murat Uzar,
Fatih Çaðatay ve
gençlik kollarýndan
Fatih Can Alçakýr Ýlçe
Kaymakamý Osman
Beyazyýldýz'ý
makamýnda ziyaret
ederek dernek
faaliyetleri hakkýnda
bilgi verdi.
Kýrým Derneði Sungurlu Þubesi yönetimi Kaymakam Osman Beyazyýldýz'ý ziyaret etti.
Derneklerin
sosyal anlamda
gerektiði gibi
kullanýldýðý takdirde
önemli bir misyon
üstlendiðini ifade eden
Kaymakam
Beyazyýldýz ilçe adýna
yapýlacak olumlu
iþlerde her daim
yardýmcý olacaklarýný
ifade etti.(ÝHA)
Þahiner özür diledi
Ç
orum'un Sungurlu
Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, 2
gündür yaþanan su
kesintisinden dolayý
ilçe halkýndan özür
diledi.
Sungurlu'da
yaklaþýk 2 gün su
kesintisine neden olan
borunun onarým
çalýþmalarýný, gün boyu
takip eden Sungurlu
Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner
basýn yoluyla Sungurlu
halkýndan özür diledi.
Ýlçemizde yapýlan
Sungurlu Meslek
Yüksek Okul inþaatýnýn
altýnda kalan ana
borumuzun yerinin
deðiþtirilmesi
mecburiyetinden
dolayý çalýþmalar
yapýlmýþtý diyen
Baþkan Þahiner, “Bu
deðiþtirmeler sýrasýnda,
bizim de hiç
beklemediðimiz bir
þekilde, Üniversite
Abdulkadir Þahiner, 2 gündür yaþanan su kesintisinden
dolayý ilçe halkýndan özür diledi.
inþaatýný yapan firma
tarafýndan kotadan
dolayý su boru hattýnýn
yanlýþ döþenip, ayrýca
ters meyil
verilmesinden dolayý
su hattýnda hava
meydana gelerek su
depomuza
ulaþamamasýndan
dolayý boru patlamalarý
ortaya çýktý. Hattýn
tamiratýn yapýmý son
aþamasýna geldi.
Akþamdan itibaren
kademe, kademe
ilçemize su verilmeye
baþlanacaktýr. Bu
aksaklýktan dolayý
halkýmýzdan özür
dilerim" dedi.
Ayrýca
Sungurlumuzun suyla
olan imtihanýnda
halkýmýzýn göstermiþ
olduðu hassasiyetinden
dolayý kendilerine çok
teþekkür ederim diyen
Baþkan Þahiner,
"Ýnternet sayfalarýnda
fýrsatçýlýk yapan
hakkýmýzda asýlsýz yazý
yazan kiþileri de
kýnýyorum. Bu kaza
nedeniyle yaþanan su
kesintisini, su
konusunda
yaptýklarýmýzý bile bile
siyasi polemiklere alet
etmek insafsýzlýktýr"
ifadelerini
kullandý.(ÝHA)
Türk Ýþ Ýl Temsilcisi Sefer Kahraman ile sendika yöneticileri Vali Ahmet Kara’yý ziyaret etti.
Türk-Ýþ'ten kutlama ziyaretleri
EMRE KUT
T
ürk Ýþ Ýl Temsilcisi
Sefer Kahraman ve
Türk Ýþ'e baðlý sendika
baþkanlarý bir dizi ziyarette bulundu.
Vali Ahmet Kara,
Emniyet Müdürü Salih
Erkan Tarancý ve Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Tahsin
Þahin'e yaptýklarý ziyaretlerde konuþan Türk
Ýþ Ýl Temsilcisi Sefer
Kahraman, Türk Ýþ
Sendikasý'nýn Türkiye'nin menfaatlerini
korumak ve sorunlarýn
çözümüne katký saðlamak için çaba gösterdiðini belirterek, "Bizler de hem kendi ilimiz
hem de ülkemizin
menfaatleri için çalýþýyoruz." dedi.
Sendikacýlar Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý’yý ziyaret etti.
ÝLK ZÝYARET
VALÝLÝÐE
Türk Ýþ temsilci
ve yöneticilerinin ilk
ziyaretlerini yaptýðý
Vali Ahmet Kara, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek,
teþekkür etti. Türk Ýþ
Sendikasý'nýn Türkiye'nin en eski ve en büyük sendikasý olduðunu dile getiren Kara,
"Sümerbank'tayken
çok güzel iþlerimiz oldu. Mücadelenizi her
zaman doðru yerde ve
doðru zamanda yapýyorsunuz. Böyle yapmaya da devam edin.
Hak, haklýnýn en mukadder hakkýdýr diye
hep söylemiþimdir. Biz
Tür-Ýþ yöneticileri Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin’i ziyaret etti.
herkesin temsilcisiyiz.
Herkese
kapýmýz
açýk." diye konuþtu.
Emniyet Müdürü
Salih Erkan Tarancý
ise, sendikalarýn toplumdaki yerinin belli
olduðunu ve haklar
mücadelesinde emniyet olarak hak arayan
kesimlerle sürekli iç
içe olduklarýný söyledi.
Tarancý, "Türkiye'de
yaþanan Gezi direniþi
olsun Kobani olaylarý
olsun valimiz baþta olmak üzere sendikalarýmýz, parti yöneticilerimiz, STK'lar sayesinde
diyalog içinde kalarak
olaysýz bir þekilde bitirdik." dedi.
Son ziyaretin yapýldýðý Çorum Þoförler
ve Nakliyeciler Odasý'nda da ortak paydanýn Çorum olduðunu
dile getiren Çorum Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý Baþkaný Tahsin
Þahin, göreve ilkleri
baþarmak için geldiðini ve esnafý kýrmadan
dökmeden sorunlarýný
çözmeye gayret edeceðini vurguladý.
Þahin’e kutlama ziyaretleri sürüyor
Ç
orum Þoförler
ve
Nakliyeciler
Odasý Baþkaný
Tahsin Þahin'e
kutlama
ziyaretleri
sürüyor.
Þahin'i dün
de Türk-Ýþ Ýl Sefer
Kahraman,
sendika
yöneticileri,
Buharaevler
Mahallesi Muhtarý
Abdulkadir
Erdoðan ile Hayat
Ambalaj
Finansman
Müdürü Orhan
Vargeroðlu,
Bülent Dursun ve
Recep Ýnce ziyaret
etti.
Ziyarette
misafirleri ile
yakýndan ilgilenen
Oda Baþkaný
Tahsin Þahin,
ziyaretlerinden
dolayý
misafirlerine
memnuniyetini
dile getirirken,
Oda'nýn kapýsýnýn
herkese açýk
olduðunu
kaydetti. (Haber
Merkezi)
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e kutlama ziyaretleri sürüyor.
6
K
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 22 EKÝM 2014
Belediye’nin yol talepleri
Karayollarý’na aktarýldý
arayollarý 7. Bölge
Müdürü Mehmet Çetin, Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti.
Belediye Basýn Birimi’nden yapýlan açýklamada, Bölge Müdürü’nün karayollarýnýn Çorum merkezindeki çalýþ-
malarý hakkýnda Baþkan
Külcü'ye bilgi verdiði belirtildi. Açýklamada, Çorum-Osmancýk karayolunun projesinin hazýr olduðunu, önümüzdeki dönemde ihaleye çýkabileceklerini vurgulayan Çetin, yapýmý devam eden
Çorum-Ýskilip yolundaki
son durumla ilgili de detaylý bilgiler aktardý. Karayollarý Bölge Müdürü
Mehmet Çetin, Ýskilip yönünden Çorum'a giriþin
nasýl olacaðýyla ilgili de
teknik deðerlendirmelerde bulundu.
Çorum-Ortaköy yolu ile ilgili sýkýntýlarýn ele
Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin,
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti.
alýndýðý ziyarette yolla ilgili nelerin yapýlabileceðinin de konuþuldu.
Çetin, Çorum-Mecitözü yolunun projesinde
tamamlanmak üzere olduðunu, Çorum Belediyesi olarak þehir içi trafik
yükünün azaltýlmasý için
Ortaköy yolunun uygun
bir noktadan Ankara yoluna baðlantýsýnýn yapýlmasý gerektiðini belirterek, Çorum'da yapýlan
köprülerin durumunu da
deðerlendirdiðini söyledi.
Karayollarý 7. Bölge
Müdürü Mehmet Çetin'in
Baþkan Külcü'yü ziyaretinde Baþkan Yardýmcýsý
Alper Zahir ve Karayollarý 73. Þube Þefi Þafak Allý da hazýr bulundu.
(Haber Merkezi)
Belediye ambalaj
atýklarýný ayrýþtýracak
Ç
orum Belediyesi ambalaj atýklarýný kaynaðýnda ayrýþtýrma ve
toplama sürecini baþlatýyor.
Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý'ndan lisans alarak bu konuda her türlü
hazýrlýðýný tamamlayan
Elit Çevre, Danýþmanlýk
ve Mühendislik firmasýyla ambalaj atýklarýnýn evlerden toplanmasýna iliþkin protokol Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü
ve ilgili firma yetkilisi
Mustafa Kafa arasýnda
imzalandý.
Ambalaj atýklarý yönetmeliði gereði Çorum'da ambalajlarýn evsel
atýklardan ayrýlmasý için
üç aþamalý bir plan ön
gördüklerini söyleyen
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Temizlik Ýþleri Müdürlüðümüz, Çevre
ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü ve yetkili firma temsilcileri hazýrlanan planý
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'na sunarak uygulama için süreci baþlatmýþ
olacak.
Çevre, Danýþmanlýk ve Mühendislik firmasýyla ambalaj atýklarýnýn evlerden toplanmasýna iliþkin protokol Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve ilgili firma yetkilisi
Mustafa Kafa arasýnda imzalandý.
Ambalaj atýklarýnýn
evlerde ve iþ yerlerinde
ayrýþtýrarak toplanmasýnýn hazýrlýklarýný uzun süredir yürütüyoruz. Artýk
bu protokolle birlikte son
aþamaya geldik." dedi.
‘Bu uygulamayla
Çorum, çevre temizlik
hizmetlerini taçlandýracak’
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, temizlikte marka þehir olan Çorum'un bu uygulamayla
çevreye ve temizliðe dair
hizmetlerini taçlandýracaðýný söyledi.
Çorum
halkýnýn
bundan sonra plastiði, camý, kaðýdý ve metali ayrý
poþetlere koyarak biriktireceðini ve kendilerine en
yakýn ambalaj konteynýra
atacaðýnýn altýný çizen
Baþkan Külcü, "Konutlarda buna iliþkin bir eðitim ve bilgilendirme Belediye personelimiz ve
firma yetkilileri tarafýn-
dan kýsa süre içerisinde
yapýlacak. Yýlbaþýndan
önce bu konudaki eðitimler tamamlanacak. Ambalaj konteynýrlarý mahallelere yerleþtirilecek ve uygulama baþlayacak. Ýlk
etap olarak Buharaevler,
Kale ve Mimar Sinan
Mahallelerinden baþlamayý düþünüyoruz. Her
yeni projede olduðu gibi
bu projede de hemþehrilerimizden gerekli desteði
alacaðýmýza inanýyorum."
dedi. (Haber Merkezi)
‘Çözüm Süreci ‘Yeni Türkiye’
idealinin olmazsa olmazý’
Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Günaçýk” ve “Sürecin pamuk ipliðine baðlý” oldudoðdu, Memur-Sen’in çözüm sürecine iliþkin
ðu algýsýný kuvvetlendirecek eylemlerin varlýðý
görüþlerini içeren raporu Baþbakan Ahmet Dave son dönemde gerçekleþtirilen terör eylemlevutoðlu’na sundu.
ri, esasen Çözüm iradesi ve sürecinin ne kadar
elzem olduðunu gösteren bir tespiti de içinde
Rapora iliþkin açýklamalarda bulunan
barýndýrmaktadýr.
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum
Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, “Türkiye, otuz
Kobani’de devam eden çatýþmalar ve çayýllýk terör ve ona baðlý olarak geliþen sorunlatýþmalara dayalý olarak Türkiye’ye yönelik zorýn kökten ve kalýcý bir þekilde çözümüne yörunlu göç dalgasý, bütün bunlara dayalý olarak
nelik siyasi ve toplumsal iradeyi gecikerek de
Türkiye’nin devleti ve milletiyle ortaya koyduolsa hayata geçirmiþtir. Çözüm Süreci, Milli
ðu yüksek insani yardým hassasiyeti görmezden
Birlik ve Kardeþlik Projesi ile hayata geçirilen
gelinerek anonslanan “sokaða çýkýn” çaðrýsýyla
çözüm iradesinin ürünüdür.” dedi.
gerçekleþen olaylar, Çözüm Süreci’nin doðrudan hayata temas edecek en önemli halkasýný
Saatcý, Memur-Sen’in çözüm sürecine
oluþturan
silahsýzlan(dýr)ma, silahlý ve þiddet
iliþkin görüþlerini içeren rapor hakkýnda yaptýiçeren
eylemlere son verilmesi aþamalarýnýn ne
ðý açýklamada þunlarý söyledi: “Çözüm süreci,
Ahmet Saatcý
kadar önemli ve vazgeçilmez kararlar olduðunu
bu sürecin varlýk nedenini oluþturan sorunlarýn
bir kez daha teyit etmiþtir.
etkilediði bütün toplumsal kesimlerin ve nihayetinde bireylerin katký ve eleþtirisine açýk bir hazýrlýk ve
Türkiye’nin iç siyasetindeki yüksek gerginliðin arttýrýlplanlama aþamalarýyla istenen seviyede toplumsal desteðe samasý planlarýnýn/ beklentilerinin arkasýnda temelde veya öncehiptir.
likle Çözüm Sürecini akamete uðratma hedefinin olduðu artýk
gün gibi ortadadýr. Bu baðlamda, siyasi aktörler arasýndaki
Çözüm sürecinin en önemli ayaklarýndan biri, farklý idegerginlik yanýnda toplum kesimleri arasýnda gerginlik oluþturolojilere, görüþlere ve paradigmalara sahip insanlarýn bir arama çabalarý da Gezi parký ve 6-7 Ekim olaylarý da bu kapsamya gelmesiyle oluþturulan Akil Ýnsanlar Heyeti’dir. Akil Ýnsanda, birilerinin “altýn vuruþ” eylemleri olarak deðerlendirilebilar Heyeti tarafýndan yürütülen çalýþmalar, milletin Çözüm
lir.
Süreci’ne bakýþýný, süreçten beklentilerini ve çözüme yönelik
farklý kesimlerin kýrmýzý çizgi algýlarýný belirlemek ve bütün
Kobani’de yaþanan çatýþmalarý ve buna dayalý insani
bunlara dair esnek bir bakýþ açýsý oluþturmak bakýmýndan
dramlarý bahane ederek oluþturulan gergin siyasi zemin ve buönemli bir iþlev görmüþtür. Türkiye’nin bütün illerinde ve bünunla desteklenen sokaklarýn çatýþma alanýna çevrilmesi heyük ilçelerinde gerçekleþtirilen etkinliklerle, toplumda sorundefli terörize eylemler, Çözüm sürecine yönelik daha etkin,
larýn diyalogla, diyalogla üretilen üst-ortak akýlla çözülebilesürekli ve çok taraflý bir diyalog, katýlým ve katký zemininin
ceði algýsý kuvvetlendirilmiþtir. Heyetin her biri farklý bölgeoluþturulmasýný elzem hale getirmiþtir.
lerle iliþkilendirilen gruplarýn, yürüttükleri çalýþmalarýn sonuç
Bu kapsamda, Çözüm sürecinin baþlangýç noktasýnda etverisi olarak hazýrladýklarý raporlar; çözümü hayata geçirmenik kimlik üzerine inþa edilen sorunlar ile bunun üzerinden
nin sorunu devam ettirmekten daha kolay olduðu, çözümün
oluþturulan terör ikliminin bitirilmesi hedeflerinin olduðunu
mümkün olduðu anlayýþýnýn milletimiz tarafýndan da büyük
bir kez daha hatýrlamakta ve bir daha unutmamakta özellikle
oranda benimsendiðini ortaya koymuþtur. Bütün bunlarýn yafayda var. Bu kapsamda, ülkemiz sýnýrlarýnýn hemen yaný banýnda, çözüm iradesi ve sürecinin hayata geçirilmesinden sonþýnda devam eden çatýþmalar ve Ortadoðu haritasýnýn yeniden
ra, doðrudan terör eylemleri kaynaklý ölümlerin olmamasý ve
çizilmesine yönelik uluslararasý çok ortaklý siyasi kadastro çaþehit cenazesi gelmemesi gibi psikolojik eþiðin aþýlmasýný kolýþmalarýnýn bütün vahþeti ve hýzýyla devam ettiði bir zaman
laylaþtýran ve inancý artýran ara sonuçlar da, Çözüm Süreci’nin
diliminde, Akil Ýnsanlar Heyeti’nin yeniden bir araya gelmene kadar önemli olduðunu ortaya koymuþtur.
si, durum deðerlendirmesi, Çözüm Ýradesine ve Çözüm SüreBütün bu geliþmeler olumlu olmakla birlikte, çok yakýn
cine yönelik millet desteðine vurgu yapacak pozisyon almasý
siyasi geçmiþte Gezi Parký, 17-25 Aralýk giriþimleri, 30 Mart
son derece önemlidir.
seçimleri, Cumhurbaþkanlýðý seçimi ve komþu ülkelerde yaþa62. Hükümetin Programýnýn temel paradigmasý ‘Yeni
nan kaos ortamý ve sýnýrýmýzýn çok yakýnýna kadar ulaþan, buTürkiye’dir. Yeni Türkiye iddiasý ve hedefi; kurucu irade sona baðlý olarak geliþen iç savaþ ve çatýþmalarýn varlýðý, Çözüm
rumluluðu yüklenmeyi de içeriðinde barýndýrmaktadýr. Bu anSürecine yönelik somut ve toplumsal ikna oluþturacak adýmlamda, ‘Yeni Türkiye’nin kurucu iradesi’; siyasi, sosyolojik
larýn istenilen seviyede atýlmasýný da engellemiþtir.
ve kültürel açýdan çok sesliliði, çok taraflýlýðý, çeþitliliði ve kaDiðer taraftan, Çözüm Sürecine yönelik olarak kendisitýlýmcýlýðý esas alan bir anlayýþýn hakim kýlýnmasýný gerektirni “Kürtlerin tek temsilcisi” olarak konumlandýrma çabalarý
mektedir. Bu noktada, Çözüm Süreci; “Yeni Türkiye” iddiasýsergileyen kiþi, örgüt ve partilerin bu çabalarýnýn karþýlýk bulnýn olmazsa olmaz ve son derece önemli halkasýný oluþturduduðu algýsýnýn oluþmasý da Sürecin istenilen seviyeye ulaþmaðu bilinciyle hareket edilmelidir. Bu noktada, “kurucu irade
sýný engellemiþtir.
nelerden kaçamaz”, “nelerden kaçýnmalý”, “neleri öngörmeli
ve harekete geçirmeli” sorularýna da birlikte cevap aranmalýAyrýca, “Çözüm Süreci’nin sabotaj ve provakasyonlara
dýr.” (Haber Merkezi)
Kaçak sigara ve elektronik eþya ele geçirildi.
Kaçak sigara ve telefon ele geçirildi
E
mniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü ekipleri, elektronik eþya ve
sigara kaçakçýlýðýna geçit vermedi.
Çorum Valiliði'nden yapýlan açýklamaya göre,
KOM Þube Müdürlüðü görevlilerince mali bir suç
olan gümrük kaçaðý malzemelerin Çorum'a giriþi,
satýþa sunulmasý, diðer illere sevkiyatýnýn engellenmesi ve dolaylý olarak vergi kaybýnýn önlenmesi
amacý ile Osmancýk D-100 Karayolu üzerinde uygulama noktasý oluþturdu.
Osmancýk'ta risk analizine dayalý yapýlan çalýþmalar doðrultusunda þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý
Araçlar
birbirine
girdi
Osmancýk Caddesi’nde zincirleme kaza
meydana geldi.
Rýdvan K. aracýyla giderken öndeki aracýn
durunca kendi de durdu. Bu sýrada arkasýndan
gelen araç, Rýdvan K.’nýn aracýna çarptý. Rýdvan
K. da öndeki duramayýp öndeki araca çarptý.
Rýdvan K. kendisine arkadan çarpan sürücüden
þikayetçi oldu.(Haber Merkezi)
19 yaþýndaki
genç kayýp
Ankara’nýn Beypazarý ilçesinde çalýþan 19
yaþýndaki genç kayýp.
Sungurlu’nun Aþaðýfýndýklý Köyü’nde yaþayan baba Ý.Ç., Beypazarý’nda çalýþan oðlu
Y.Ç.’den 2-3 gündür haber alamadýðýný belirterek, kayýp bildiriminde bulundu. Genç aranýyor.(Haber Merkezi)
yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada, 380
Karton(3800 paket) gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi, 1 þüpheliye 5607 Sayýlý Kanuna Muhalefet Suçundan soruþturma yürütüldü.
Karayolu taþýmacýlýðý yapan bir týrda yapýlan
aramada, gümrük kaçaðý olduðu tespit edilen 1989
Adet GSM telefon ile 1035 adet telefon yedek parçasý ele geçirilerek 1 þüpheli hakkýnda soruþturma
baþlatýldý.
Ülke ekonomisini tehdit eden her türlü kaçakçýlýk suçlarý ile mücadeleye ayný kararlýlýkla devam
edileceði bildirildi. (Haber Merkezi)
Evde düþtü
Sungurlu’nun Ekmekçi Köyü’nde evinde düþen
yaþlý aðýr yaralandý.
94 yaþýndaki N.Þ. evde yürürken dengesini kaybedip düþtü. Baþýný çarpan N.Þ. aðýr yaralandý. N.Þ. Hitit
Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde tedavi
altýna alýndý.(Haber Merkezi)
Suçüstü
yakalandý
Mecitözü’nde izinsiz kazý yapan kiþi ihbar üzerine
suçüstü yakalnadý.
Aðcakoyun Köyü’nde izinsiz kazý yapýldýðýný ihbar
alan Jandarma, 54 yaþýndaki Þ.K.’yý metal arama dedektörü ile suçüstü yakaladý. Ýfadesi alýnan þüpheli serbest
býrakýldý. (Haber Merkezi)
Alkollü sürücü
Mantardan kaza yaptý
zehirlendi
Bayat’ta araziden topladýðý mantarlarý yiyen kiþi zehirlendi.
Kuruçay Köyü’nde araziden toplandýðý
mantarlarý evde piþirip yiyen S.Y. zehirlendi.
S.Y. hastanede tedavi altýna alýndý.
Kargý’nýn Gölet Köyü’nde de 78 yaþýndaki Z.M. yediði yemekten zehirlendi. Eþi tarafýndan hastaneye götürülen yaþlý tedavi edildi.(Haber Merkezi)
Laçin’de kaza yapan alkollü sürücü aðýr yaralandý.
K.Ç.(60) otomobili ile Osmancýk’tan Çorum
yönüne giderken, yolun 3’üncü kilometresinde
Kuyumcu Köyü mevkiinde, aldýðý alkolün de etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan
çýkan araç þarampole devrildi. Kazada sürücü ile
birlikte yolcu E.B. yaralandý. Hitit Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne kaldýrýlan yaralýlardan sürücünün durumunun aðýr olduðu bildirildi. (Haber Merkezi)
Bozuk ürünler imha edildi
Ý
skilip Belediyesi Zabýta Amirliði ekipleri, ilçede bulunan alýþ
veriþ merkezleri, fýrýnlar, marketler, kasaplar, pastaneler gibi gýda satýþý yapan iþyerlerini aralýksýz denetliyor.
Ýþyerlerinin temizliði, satýlan ürünlerin kalite ve son kullanma tarihleri, resmi
belge kontrolü ile ammeye ait alanlarýn iþgal edilmesi gibi konularda incelemelerde
bulunan ekipler, Ýskilip halkýnýn saðlýklý ve
huzur içinde alýþveriþ
yapmalarýna yardýmcý
olmak için var gücüyle
çalýþýyor.
Ýskilip Belediyesi
Zabýta Amirliði Ekipleri, yaptýklarý denetimlerde, halk saðlýðýný tehdit eden gýda
ürünlerini imha ederek
bunlarý vatandaþlara
satmaya çalýþanlara
gerekli yasal yaptýrýmlarý uyguluyor.
Zabýta Amirliðinden edinilen bilgiye
göre, ilçede faaliyet
gösteren 3 markette
son kullanma tarihleri
geçen gýda ürünlerinin
toplanarak imha edildiði ifade edildi.
Ýskilip Belediyesi Zabýta Amirliði ekipleri, iþyerlerini denetledi.
ÇARÞAMBA 22 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Demokratik haklar
kelepçeleniyor’
7
C
HP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ortaköy, Mecitözü, Aþdaðul beldesi ve bazý köyleri ziyaret etti.
Köse öncelikler Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal
Yavuz’u makamýnda ziyaret etti. Köse’ye ziyaretinde
Mecitözü CHP Ýlçe Baþkaný Seçkin Mert ve partili yöneticiler eþlik etti.
Ziyaretlerinde gündeme iliþkin açýklamalarda bulunan Milletvekili Köse, hükümetin Meclis'e sunduðu
35 maddelik yeni yargý paketiyle kendi ülkesinin ve
vatandaþýnýn ayaðýna kurþun sýktýðýný belirterek, “Son
yaþanan kýþkýrtma ve provokasyonlar gerekçe gösterilerek, en temel demokratik haklar kelepçelenmek isteniyor.” dedi.
AK Parti’nin Meclis'e sunduðu yargý düzenlemesine tepki gösteren Köse, hakim ve savcýlara yönelik
yapýlan sicil affýnýn tarihine dikkat çekerek 1 Eylül
2013 kadar sicili olan savcý ya da yargýçlara af getirildiðini kaydetti. Bu tarihten önceki Balyoz, Ergenekon,
KCK, Oda TV davalarýn savcýlara af getirildiðini belirten Köse, “Kime ceza getiriyorlar? 17-25 Aralýk operasyonlarýnda bakan ve çocuklarý rüþvet ve yolsuzluða
bulaþanlarla ilgili soruþturma yapan savcý ve hâkimleri cezalandýrma, öncesini ödüllendirme. Kanunlar yapýlýrken genel olur, özel olmaz. Burada hukuk devletinden uzaklaþma var. Maalesef burada insan devlet içindir anlayýþý ön plana getiriliyor. Yani devlet birinci
planda, insan ikinci planda." dedi.
‘Türkiye'yi yargý alanýnda teslim etmiþ olduk’
Köse, açýklamasýnýn devamýnda þu görüþlere yer
Siyaseten aðýr olaylarýn yer aldýðý bir haftanýn taverdi;
mamlandýðýný belirten Köse, HSYK seçimlerine de de“Arama koþullarý geniþletiliyor. Bu kiþilerin özðindi. Seçimlerde, liyakat ve kýdem yerine siyasi illiyet
gürlüðüne, konut dokunulmazlýða karþý bir darbedir.
ve bir organizasyona baðlýlýk gibi kavramlarýn ön plaBütün bu geliþmelerin ileri demokrasi diye tanýmlanan
na çýkarýldýðýný savunan Köse, “Kýsaca, hukuk kavrasüreci ve iddiayý nasýl yalanladýðýnýn da en önemli kamý dýþýnda ne varsa bunlarýn belirleyici olduðu bir sünatlarýdýr. AKP bu tür giriþimlerinden vazgeçmelidir.
reci yaþadýk ve bunlarýn getirdiklerine Türkiye'yi yargý
Savunmayý kýsýtlamak ve yargýlama sürecinin dýalanýnda teslim etmiþ olduk.” dedi.
þýnda býrakmak amaçlý bir giriþim ne bu ülkeye, ne de
Oluþacak kurulun, Türkiye'de görev yapacak haAKP’ye, ne de millete hayýr getirmez. Bu yeni düzenkim ve savcýlarý atayacaðýný hatýrlatan Köse, þunlarý
lemeler ve giriþim hem hukukçular hemde, vatandaþlar
söyledi; “Çeþitli odaklarla iliþkilendirilmiþ hakim ve
açýsýndan çok vahim tehlikeli maddeler içeriyor. Vatansavcýlar bu süreçlere nasýl yaklaþacaklar? Ne yazýk ki
daþla polisi karþý karþýya getirmek, devletle milleti bir
hukuk devleti, itina ile hukuk devleti olmaktan çýkartýlbirine düþürecek, nifak tohumlarýnýn fitili gibi bir iþ yamýþtýr. Eðer bir devlet, hukuk devleti olma özelliðini
ni. Bizim ülkemiz de gereksiz, sýnýrsýz yetkiler her zayitirirse, devlet olma kavramý da tartýþmaya açýlýr. Yarman masum insanlarýn canýnýn yanmasýna sebep olgý baðýmsýzlýðý, yargýç güvencesi, hukukun üstünlüðü,
muþtur. Daha önce bir kiþinin tutuklanabilmesi için soadil yargýlama... Bunlar evrensel kavramlar ancak Türmut delillere dayalý kuvvetli þüphe ilkesi vardý. Biz, tukiye'de karþýlýðýný bulan kavramlar deðil. Türkiye'de
tuksuz yargýlanmayý esas alan bir ilkeye sahibiz. Bir in‘yargý baðlýlýðý, hukukun siyasetin emir kulu oluþu’ söz
san tutuklandýðýnda sonradan aklansa bile o tutuklukonusu... Suça ceza deðil, suçlu zannýyla ortaya getirilukta ve hapishanede geçen günler verilemiyor o insanlen kiþinin, siyasi kimliðine ya da pozisyonuna görev
lara, asýl olan tutuksuz yargýlanma olmalýdýr derken
karar verileceði, aklanýp ya da cezalandýrýlacaðý bir dömevcut giriþimde kuvvetli þüphe' sözcüðü yerine 'manem devlet eliyle yapýlandýrýlmýþ oluyor.”
kul þüphe' getirildi. Makul þüphe sözcüðünün hiçbir sý‘Baþbakanlýk görevinin fiilen askýya alýndýðý bir nýrýnýn olmadýðýný söylemeye gerek yok ! Üstelik gedönemi yaþýyoruz’
rekçe olarak uygulamadaki ortaya çýkarýlan güçlüklerden bahsedilmiþ, kuvvetli suç þüphesinin uygulamaya
Tufan Köse, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden
engel olduðu, peki zaten tutuklu yargýlanmalardan þisonra baþbakanlýk görevinin fiilen askýya alýndýðý bir
kayetçiyiz ya..
dönemin yaþandýðýný ileri sürerek, “Ortada bir þahsiyet
var, her konunun uzmaný. Her sýfatýn sahibi, her uygu2014 yýlýnýn Mart ayýnda 'gizlilik kararý' diye talamanýn emir vericisi. Türkiye'yi karýþtýrmaya bu sýfatnýmlanan uygulama son paketle yeniden getirildi. Helarla devam ediyor" deðerlendirmesini yaptý.
nüz soruþturma, kovuþturma aþamasýnda bir avukatýn
dosyayý incelemede sakýnca görülmesi halinde savcý
Baþbakan’a ‘Küçük Hüsamettin benzetmesi
talebiyle hakim karar verebilecek. Biz yargýnýn eþit kuBaþbakan Ahmet Davutoðlu’na ‘Küçük Hüsarucu unsumettin’
ruyuz ve
benzetmemevcut süsinde de
reci vekilibulunan
nizle, veK ö s e ,
kalet aldý“Kendisiðýnýz kiþiyne baþrol
le ilgili sofalan veriruþturma
lip, baþbayürürken o
kanlýk sýfadosyaya
tý yakasýna
bakmayý
iliþtirildisakýncalý
ðini zanneCHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ortaköy,
sayan bir
den bir de
Mecitözü, Aþdaðul beldesi ve bazý köyleri ziyaret etti
zihniyetle
Küçük Hükarþý karþýsamettin rolünde biri var Türkiye'de. Biraz karikatüriyaydýk. Mart ayýnda bu kaldýrýlmýþtý, gizlilik kararý veze ediyoruz. Öyle ya, 'Muhatap alýn' diye baðýrýyor. Bir
rilemiyordu. Þimdi yeniden getiriliyor; 'Avukatýn dosçýk bakalým þu Küçük Hüsamettin rolünden. Sayýn Daya incelemesi soruþturmanýn amacýný tehlikeye düþürevutoðlu'nun yetkileri var ama kullanmasý mümkün decekse savcýnýn talebi üzerine hakim kararýyla bu engelðil. Bir müsteþar bile atayamýyor. Yetki de, eylem de
lenebilir' deniliyor. Geçmiþte de bu vardý gizlilik karaCumhurbaþkaný sýfatý taþýyan kiþinin ehliyetinde bulurý alýnabiliyordu. Hiçbir dosyanýn gizli kalmadýðýný hanuyor. Kaðýt üzerinde sadece baþbakan yazmasý, ona
týrlatmak istiyorum. Bütün kamuoyunu ilgilendiren daprotokolde bir yer saðlýyor. Bütün özellik bu. Bizim
valarda çarþaf çarþaf manþetlere taþýnýyordu, yaygýn
anayasamýz cumhurbaþkanýný sorumsuz kiþi olarak tamedyada detaylarýna kadar tüm ifadelerine kadar açýknýmlýyor. Mevcut baþbakaný bu kiþi maalesef figüran
lanýyordu ve avukat yoktu bu iþin içinde. Avukata güolarak kullanmaya sevk ediyor. Uygulamalar bu þekilvenmemek, Cumhuriyet savcýsýna güvenmek, hakime
de. Anayasadaki tarafsýzlýk ilkesi tamamen askýda, bügüvenmek gibi bir þey olmaz. Bütün Avukatlar hakim
tün kavramlar delik deþik. Sayýn Davutoðlu'nun siyasavcý gibi yargýnýn eþit kurucu unsurudur. Bu savunseten ergenliðe ulaþmasýný hepimiz istiyoruz. Bu söz
mayý kýsýtlamayý amaçlýyor.
alçaltýcý bir söz deðil. Tam tersine þu anda görev yaptýYargý yaz-boz tahtasýna döndürüldü. Asliye ceza
ðý makamýn aðýrlýðýný ve sorumluluðunu taþýmasýný
mahkemelerinde savcý vardý, kaldýrýldý sonra tekrar koherkes bekliyor. Þu gölgeden çýkmasý lazým, ne kadar
nuldu, þimdi bununla tekrar konuluyor. Özetle savunmüsaade eder gölgenin sahibi onu bilmiyorum.” diye
mayý yargýnýn dýþýnda býrakmak amaçlanýyor. Mevcut
konuþtu.
‘Türkiye bir panik yasasý ile 12 Eylül'ü anýmsatan iktidar, yargýyý denetim altýnda tutmak ve mevcut muhaliflere iktidar aleyhine söz söyleme ihtimalinde buyasal düzenlemeyle karþý karþýya’
lunan kiþilere tavýrla beraber yargýyý kullanmak heveMeclis'e sunulan ‘yeni yargý paketi’ ile Meclis
sinin ne kadar yaygýn ve ne kadar kararlý olduklarýný
gündemine gelen ‘yeni güvenlik paketi’ne eleþtirilerde
gösteriyor. Bütün bunlara karþý þunu söylüyorum; bu
bulunan Köse, söz konusu pakette Emniyet güçlerinin
yargýyý daha çok denetim altýnda tutmak ve yargýda
yetkilerinin artýrýlmasý ve Ceza Kanunu’ndaki bazý deolan baðýmsýz yargýya adil yargýlama hakkýna yönelik
ðiþikliklerle ilgili meclis gündemine gelen yeni yasal
kýsýtlamalara karþý ses çýkarma olasýlýðý en yüksek kudüzenlemenin oldukça önemli ve tehlikeli bir Yasal dürum olan barolar ve avukatlarýn haklarýný sýnýrlamak
zenleme olduðunu ifade ederek, “Türkiye bir panik yaiçin bir adýmdýr. Deðerli Milletvekili arkadaþlarýmýn bu
sasý ile 12 Eylül'ü anýmsatan yasal düzenlemeyle karþý
yanlýþ maddeleri deðerlendirip reddedebileceðini umut
karþýya’ açýklamasýný yaptý.
ediyorum. AKP’nin duyarlý milletvekillerine sesleniKöse, hükümetin Türkiye'yi uçurama götürmesiyorum; gelin insanlýk, gerçek adalet, vatan millet adýna
nin an meselesi olduðunu da iddia ederek, þunlarý söybu giriþimi hep birlikte engelleyelim.”
ledi; “Baktýðýnýz zaman özüne, 12 Eylül'ü aratmayan
‘Allah bunlarýn þerrinden vataný, milleti korusun’
bir takým yaptýrýmlar getiriyor. Son yaþanan kýþkýrtma
Polisin arama yetkilerinin geniþletilmesini de deprovokasyonlar gerekçe gösterilerek, en temel demokðerlendiren Köse, “Bunlarýn ne kadar tehdit içerdiðini
ratik haklar, kiþisel özgürlükler hepsi kelepçelenmek
söylemeye gerek yok. Mesela katalog suçlar yaygýnisteniyor. Bir devlet kelepçesi takýlmak isteniyor. Nelaþtýrýlýyor. Devlet diyor ki; þu konuyla ilgili suça ben
ye? Bireysel hak ve özgürlüklere. Telefon dinlemeleri,
katalog suç diyorum. Bu suçtan þüpheli olarak ifadeniönleyici gözaltýna alma kavramý veya gözaltýnda tutma
ze baþvurulduðunda tutuklanmayý neredeyse esas kayetkisi, bir takým katalog suçlar imal edilmesi...Zaten
molotof atmak suç mu suç, devlet malýna zarar vermek
bul eden bir anlayýþ benimsendi. O zaman polis yetkisuç mu suç, yasadýþý iþ yapmak suç mu suç.. Daha nelendirilecek. Arama koþullarý geniþletiliyor. Bu kiþileyin hesabýný yapýyorsunuz kardeþim? Bütün bunlar karin özgürlüðüne, konut dokunulmazlýða karþý bir darbul edilmesi mümkün olmayan uygulamalar, teklifler.
bedir. Bütün bu geliþmelerin ileri demokrasi diye taAlman modeli böyle, Ýngiliz modeli böyle. Senin amanýmlanan süreci ve iddiayý nasýl yalanladýðýnýn da en
cýn ne kardeþim? Almanya'da böyle deðil çarpýtma.
önemli kanatlarýdýr. Bu giriþimden iktidar vazgeçmeli.
Girdiðin baský, polis devleti oluþturma yolunda hiç
Kobani nedeniyle olan olaylarýn bahanesi masum inkendine kalkan arama. Orada sicilli, takip edilen radisanlarýn özgürlüklerinin kýsýtlanmasýnýn dayanaðý olakal terör örgütlerinin, eylem ve hareket kabiliyetini tamaz. Vandallýk yapan, kýran döken insanlara zarar vekip etme adýna alýnan bir takým düzenlemeler var. Toprenler için amenna, ama fýrsat bulmuþ gibi bu dayanaklumun tümünü kapsayan, kiþisel hak ve özgürlüklere
tan yola çýkýp tüm özgürlüklere karþý tavýr alma hakkýtecavüz eden, bir devlet polisi yaratmaya dönük bir yaný hiçbir iktidar elinde göremez. Buna karþý halkýn tepsal düzenleme bu ülkelerde yok. AB müktesebatýnda
ki göstereceðinden emin olsunlar, CHP’li ve hukukçu
da yok. CHP olarak, ‘faþizme çeyrek kala’ uygulamabir Milletvekili olarak bunu kabul etmiyoruz. Allah
larýna karþý, hem siyasi hem hukuki mücadelemizi verbunlarýn þerrinden vataný, milleti korusun.” diye komeye devam edeceðiz.”
nuþtu. (Haber Merkezi)
‘Kanunlar yapýlýrken genel olur, özel olmaz’
'Ýnfeksiyon Kontrol Ekibinin Karþýlaþtýðý Sorunlara Olgular Eþliðinde Çözüm Yaklaþýmlarý' konulu panel düzenlendi.
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi'nden bilimsel organizasyon
'Saðlýk çalýþanlarýnýn
sýhhati için tedbir þart'
Deniz URAL
'Ýnfeksiyon Kontrol
Ekibinin Karþýlaþtýðý
Sorunlara Olgular
Eþliðinde Çözüm
Yaklaþýmlarý' konulu
panel dün Çorum'da
gerçekleþti.
Türk Hastane
Ýnfeksiyonlarý ve
Kontrolü Derneði ile
Hitit Üniversitesi Týp
Fakültesi iþ birliðinde
organize edilen panel
Anitta Otel'de yapýldý.
Saðlýk çalýþanlarý ve
akademisyenlerin büyük
ilgi gösterdiði panelin
açýþ konuþmalarýný Hitit
Üniversitesi Týp
Fakültesi Dekaný Prof.
Dr. Mete Dolapçý ve
Öðretim Görevlisi Prof.
Dr. Nurcan Baykam
yaptý.
Panelde sýrasýyla
kürsüye gelen
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi iþ birliðinde organize edilen panel Anitta Otel'de yapýldý.
konuþmacýlardan Uzm.
Dr. Derya Yapar, Uzm.
Dr. Özlem Akdoðan ve
Hemþire Iþýk Yalçýn
'Olgu', Yýldýrým Beyazýt
Üniversitesi'nden Prof.
Dr. Rahmet Güner
'Yoðun Bakým
Ünitesinde Ýzolasyon
Önlemleri', Ondokuz
Mayýs Üniversitesi Týp
Fakültesi'nden Prof. Dr.
Þaban Esen
'Ameliyathane Temizliði',
Hemþire 'VIP Önlemek
Ýçin Alýnacak Önlemler'
konulu birer sunum
yaptýlar.
Soru-cevap
bölümüyle devam eden
panelde saðlýk
çalýþanlarýnýn sýhhati için
görev yapýlan alanlarda
alýnacak tedbirlerin
önemi vurgulandý.
geçtiði ilde yýlda
ortalama 10 bin ton
ceviz üretilirken bu yýlki
sayý yaklaþýk 100 bin
adetle sýnýrlý kaldý.
Cevizdeki fiyat artýþý
rekolte kaybýna baðlý
olarak normal
karþýlanýrken, geçen yýl
esnafýn tanesini 20
kuruþtan satýþa sunduðu
cevizin fiyatý bu yýl
yüzde yüz artarak 40
kuruþa yükseldi.
Tezgahlarda ise geçen
yýl kilosu 30 liradan
satýlan ceviz içinin
kilosu 60 liraya ulaþtý.
Ýl genelinde ceviz
bahçelerinin
kuruduðunu belirten
ceviz komisyoncusu
Alaeddin Þiþman,
rekolte düþüþüne baðlý
ceviz fiyatlarýnýn
arttýðýný söyledi. Ceviz
satýn almak için günde
ortalama 10 köy
gezdiklerini ancak 2 bin
adet ceviz
bulamadýklarýný belirten
Þiþman: “Ceviz sadece
rakýmý düþük, þehre
yakýn bazý köylerde var.
Günde 8-10 köyü
geziyoruz, 2 bin adet
ceviz bulamýyoruz. Bu
nedenle ceviz fiyatlarý
tavan yaptý. Fiyatlar
yüksek olduðu için
bizde pahalý alýp pahalý
satmak zorunda
kalýyoruz.” dedi.
Ceviz satýþlarýnýn
4’te bir oranýnda
düþtüðünü ifade eden
Þiþman: “Geçtiðimiz yýl
20 kuruþa satýlan ceviz,
bu yýl 40 kuruþtan
satýlýyor. Maraþ
genelinde toplasanýz 100
bin adet ceviz
bulamazsýnýz. Rekolte o
kadar düþük. Çoruma
her yýl týrlarla ceviz
satýþý yapýyorduk, bu
sene ayný yerde bir tane
bile ceviz yok.” diye
konuþtu. (Cihan)
Cevizin fiyatý el yakýyor
T
ürkiye'de ceviz
üretiminde yaþanan
rekolte düþüþüne baðlý
olarak ürün fiyatý ikiye
katladý. Daha önce
kilosu 30 liradan satýlan
ceviz içinin fiyatý 60
liraya yükselirken; tane
fiyatý da 20 kuruþtan 40
kuruþa çýktý. Türkiye
Ziraat Odalarý Birliði
verilerine göre
Kahramanmaraþ’ýn da
aralarýnda bulunduðu,
Kilis, Osmaniye,
Kýrþehir, Nevþehir,
Bitlis, Siirt, Erzincan,
Malatya, Tunceli,
Adýyaman, Batman,
Gaziantep, Bursa,
Sakarya, Uþak, Çorum,
Samsun, Karabük ve
Ordu gibi Türkiye’nin
önemli ceviz üretim
merkezlerinde yüzde
yüze varan oranlarda
rekolte kaybý
yaþanýrken, üretimi
düþen ceviz piyasada
artýk taneyle satýlýyor.
Mart ayýnýn son
günlerinde tarým
alanlarýný vuran don
olayý,
Kahramanmaraþ’ta
ceviz üreticilerini zarara
uðrattý. Toplam ceviz
aðacý varlýðýnýn 433 bini
Türkiye'de ceviz üretiminde yaþanan rekolte düþüþüne baðlý olarak ürün fiyatý ikiye katladý.
Elektrik Mühendisleri’nden seminer
T
‘Yenilenebilir Enerji Güneþ, Mevzuat
ve Uygulamalarý’ semineri yapýlacak.
MMOB Mühendislik ve Mimarlýk Haftasý
etkinlikleri kapsamýnda EMO Samsun Þubesi
Çorum Ýl Temsilciliði tarafýndan ‘Yenilenebilir
Enerji Güneþ, Mevzuat ve Uygulamalarý’ semineri
yapýlacak.
Elektrik Elektronik Mühendisi B. Orkan
Yýlmaz’ýn konuþmacý olarak katýlacaðý seminer
yarýn (23 Ekim Perþembe) saat 14.00’de Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý’nda baþlayacak.
Seminerle ilgili bilgi veren Elektrik
Mühendisleri Odasý (EMO) Ýl Temsilcisi Aydýn
Taþkýn, “2050 yýlýna kadar küresel elektrik
üretiminde güneþ, en büyük enerji kaynaðý
olacaktýr. Bu seminerimizde temiz, ekolojik, yerli,
ekonomik olan Güneþ Elektrik Üretim
Sistemlerinin Uygulama ve Mevzuatlarý
anlatýlacaktýr.
Seminere tüm yatýrýmcý ve teknik ilgililer
davetlimizdir.” (Haber Merkezi)
8
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 22 EKÝM 2014
Bel aðrýsý nasýl hafifletilir?
B
el aðrýlarýnýn doktora baþvuruda 2'inci sýrada,
yatan hastada ise 5'inci sýrada yer aldýðý belirtil-
di.
Bel aðrýlarýnýn çok sýk görüldüðünü ifade eden
Prof. Dr. Ömer Faruk Þendur, hemen hemen her
insan hayatýnýn bir bölümünde bel aðrýsýndan
yakýndýðýný söyledi.
45 yaþ altý çalýþanlarda fiziksel fonksiyonlarý
kýsýtlayan ve kiþiyi sakat býrakan en sýk nedenlerden
birisinin bel aðrýlarý olduðunu belirten Þendur,
'Genel tababet içerisinde sýklýðý yüzde 4 buçuk
civarýnda olup, doktora baþvuru sýralamasýnda 2'inci
sýrada, yatan hasta sýralamasýnda ise 5'inci sýradadýr.
Geliþen teknoloji ve tedavi olanaklarýna raðmen hastalýklarý içerisinde genel artýþ oraný en
büyüsek olduðunu bilinmektedir. Bunun nedenleri
arasýnda, sedanter yaþamda artýþ, günümüzde
deðiþen iþ koþullarý, kas ve baðlarýnda zayýflamalar, günlük yaþamda kullanýlan araç
çeþitliliði, artan depresyon ve
psikososyal bazý olumsuzluklar sayýlmaktadýr.
Yapýlan çeþitli araþtýrmalarda
bel aðrýlý hastalarýn yüzde 40 ila
50'si bir haftada, yüzde 50 ila
85'i 1 ayda iyileþmektedir.
Geliþmiþ taný ve tetkik
olanaklarýna raðmen hastalarýn
ancak yüzde 2 ila 10'unda
organik bir neden saptanabilirken, yüzde 85'ine spesifik
taný konamaz. Yapýlan geniþ
çaplý araþtýrmalardan birinde
ABD'de 9.2 milyon kiþide bel aðrý
problemi olduðu bilinmektedir. Ayný
çalýþmalarda hastalýðýn 1,3 milyar iþ
günü kaybýna neden olduðu belirlenmiþtir.
Bir baþka çalýþmada ise Ýsveç'te, bel aðrýsý
nedeniyle erken emeklilik ve maluliyet
oraný yüzde 25 olarak saptanmýþtýr" diye
konuþtu.
fiziksel ve sosyal uyum, önceden bel aðrýsý geçirmiþ
olmak, hamilelik ve çok doðum, uzun boy, psikolojik faktörler yer almakta, mesleksel risk faktörleri
arasýnda da, aþýrý fiziksel aktivite, aðýr kaldýrma, öne
eðilerek çalýþma, vibrasyon, yüksekten aðýrlýk
indirme, yanlara dönerek çalýþma, itme ve çekme,
sürekli oturarak veya ayakta çalýþma sayýlmaktadýr"
þeklinde konuþtu.
UYGUN VE DOÐRU EGZERSÝZ
Bel aðrýlarýnýn tedavisinde amacýn, aðrýyý azatlmak, kalp spazmýný çözmek, kas gücü, dayanýklýlýk
ve kondisyonu arttýrmak ile bel aðrýsýnýn tekrarýný
önlemek olmasýný gerektiðini ifade eden Þendur, þu
tavsiyelerde bulundu: "Bel aðrýlarýndan korunma ve
tedavide uygun ve doðru egzersizlerin yapýlmasý
oldukça önemlidir. Bel aðrýlarýnda uygulanan egzersiz programýnda omurgayý güçlendirmek son derece
önemlidir. Uygulanan bu egzersizler bel kaslarýnýn
zorlanma, ve yaralanma riskini azaltýr, duruþun
düzeltilmesine katký saðlar, bel aðrýsýný
azaltýr, iyileþmeyi çabuklaþtýrýr ve
sonuçta
bel
aðrýsýnýn
t e k r a r ý n ý
KÝMLER RÝSK ALTINDA?
Bel aðrýsýnýn görülme nedenleri arasýnda
ilk sýrayý yaþ faktörünün aldýðýný belirten
Þendur, "Yaþ, sigara ve alkol, genel saðlýk
durumu, öksürme, diskte iskemi, osteoporoz,
( ÝSKÝLÝP SEMPOZYUMUNDAN)
Obezite (þiþmanlýk) alýnan enerjinin harcanan enerjiden fazla olmasý nedeniyle vücutta fazla miktarda yað depolanmasý durumudur.
Yaþlýlarýn "Eskiden bu kadar çok hastalýk
yoktu þimdi daha çok hastalýk var" söylemine þahit olmuþuzdur. Bilimsel veriler incelendiðinde
30-40 yýl öncesine göre toplumda Diyabet, Kalp
Hastalýðý ve Dislipidemi (Kolesterol Yüksekliði)
gibi hastalýklarýn görülme sýklýðý artmýþtýr. Bu artýþýn nedeni, insanlarýn geçmiþteki yaþantýlarý ile
bugün ki yaþantýlarý arasýndaki farklýlýkta yatýyor. Son yýllarda ülkemizdeki teknolojik ve sosyo-kültürel alanlardaki deðiþmelerle birlikte insanlarýmýzýn yaþam biçimleri ve beraberinde
beslenme alýþkanlýklarý deðiþmiþtir. Bunun sonucunda toplumumuzda obezite görülme sýklýðý
artmýþtýr.
OBEZÝTE SEBEPLERÝ
1-BESLENME ALIÞKANLIKLARI:
Anadolu'ya özgü geleneksel beslenme tarzýna, batý toplumlarýna uygun
besinler ilave edildi. Ýnsanlarýn
öðün sayýlarý, bir öðünde yedikleri yemek miktarý ve çeþidi arttý. Yemeklerde katý yaðlarýn kullanýmý fazlalaþtý. Hormonlu ve
doðal yapýsý bozulmuþ katký
maddeleri içeren hazýr gýdalarýn tüketimi arttý. Çocuklarýmýz batý toplumundaki
beslenme þekli olan
hamburger, kola,
cips ve þekerlemeler tarzýnda
abur cubur
diye adlandýrabileceðimiz sað-
Sonbahar kilo yapmasýn!
M
evsim deðiþiklikleri ile gelen bahar yorgunluðu,
metabolizma hýzýnýn yavaþlamasý ile gelen kilo artýþý yaþam kalitesini düþürüyor.Sonbahar aylarýnda, bahar yorgunluðu ve daha çok uyuma isteðine baðlý olarak
ister istemez meydana gelen enerji harcamasýndaki azalma ile daha az egzersiz yapma gibi sorunlar oluþuyor.
Aktivitenin iyice azaldýðý bu aylarda uzmanlara göre Alýnan kilolardan kurtulup, bir an önce zayýflamak isteyen insanlar bazen saðlýðýný tehlikeye atma pahasýna
yo-yo diyetlerle saðlýklarýný bozabiliyorlar. USA Rice
Federation verilerine göre Amerikalý kadýnlarýn yüzde
50’si sürekli kilo alýp vererek yo-yo diyeti yapýyor. Bu
durum uzun vadede kalýcý saðlýk problemlerinin genç
yaþta ortaya çýkmasýna ortam hazýrlayýcý olarak görülüyor.
Kiþiler doktor tavsiyesi olmadan kullanýlan týbbi
olmayan yöntemlerle ve en düþük kalorili diyetler ile zayýflasalar bile edindikleri yanlýþ yeme alýþkanlýklarýna
baðlý olarak tekrar kilo alýmý ile saðlýklarýna zarar veriyor.
Uzman Diyetisyen Nesrin Eriþ’e göre vücut mevsimsel deðiþikliði fark ettiði anda aldýðý enerjinin bir kýsmýný stoklamaya ve daha az yakmaya baþlýyor.
Eriþ, "Özellikle ortam ýsýsýnýn düþmesi ile vücut
arasýnda bir denge kurulmasý gerekir. Vücut, daima kendi ýsýsýný dengede tutabilmek için harcadýðý enerjiyi de
dengede ve kontrol altýnda tutmak zorundadýr. Bu nedenle kortizol dediðimiz hormonun mevsimsel olarak
sentez miktarlarý deðiþir. Bu hormon vücudumuzda yað
dokusunu arttýrýp soðuða karþý vücut sýcaklýðýmýzý dengede tutmayý saðlar.
Mevsimsel deðiþimlerde birkaç kilo kaybetmek
Obezite ve ilgili hastalýklar
normaldir fakat sürdürdüðünüz beslenme ve egzersiz
programýnda bir istikrar yakalamanýz saðlýðýnýz ve metabolizma hýzýnýz için önemli. Bu nedenle günlük 30 dakikalýk bir yürüyüþ ve öðle akþam yemeklerinde beslenme programýnýza kattýðýnýz bir salata size kilonuzu sabitlemenizde büyük kolaylýk saðlayacaktýr" dedi.
Uzman Diyetisyen Nesrin Eriþ’in forma kalmak i,
in tavsiyeleri ise þu þekilde; "Mutlaka sabah hafif bir
kahvaltý yapýn. Ara öðünlerde süt, yoðurt, meyve gibi
besinler tüketebilirsiniz. Sabah kahvaltýsý ve ara öðünden sonra mutlaka hafif bir öðlen yemeði yiyin. Bu öðlen yemeði yarým porsiyon sebze, 1-2 kaþýk pilav, 1 çay
bardaðý yoðurt ve bol salatadan oluþabilir.
Vücudun ihtiyacý olan pek çok vitamin ve mineral
içeren pirinç, özellikle mevsim deðiþikliði dönemlerinde
vücut dengesi açýsýndan önemli rol oynar. Öðle yemeði
ile akþam yemeði arasýnda hafif bir kahvaltý yerleþtirin.
Bu sizin çok aç olarak masaya oturmanýzý ve gereksiz
yere, çok hýzlý besin tüketmenizi engeller.
Özellikle yeni çýkan taze sebze ve meyveler C vitamini açýsýndan zengin besinlerdir, diyetinizde taze besinlere mutlaka yer verin.C vitamini açýsýndan zengin
kuþburnu, mandalina ve portakal gibi meyveler size
enerji verecektir. Özellikle B1, B6, B12 ve A vitaminlerinden zengin besinler alýnmasý gereklidir.
Bu besinler ayçekirdeði, turunçgiller, muz, limon
ve yeþil yapraklý sebzeler olabilir. Ayrýca; özellikle kuþburnu, kýrmýzý ve yeþil sivri biber, kivi, maydanoz ve rokada bulunan C vitamini miktarýnýn, portakal, mandalina ve limonda bulunan C vitamini miktarýndan daha fazla olduðunu unutmamak gerekir."(ÝHA)
3-FÝZÝKSEL AKTÝVÝTE AZLIÐI (SEDANTER YAÞAM)
OBEZÝTEYLE KARDÝYOVASKÜLER
HASTALIKLAR ÝLÝÞKÝSÝ
Eski insanlarýmýz daha çok bedenen tarlada, bað ve bahçede çalýþýrlarken, genelde sabahlarý ve akþamüzeri yedikleri akþam yemeði
ile günümüze göre daha az kalori
almakta ve daha çok fiziksel güç
harcamaktaydýlar. Tükettikleri doðal besinleri, et veya yað da olsa
kolayca sindirebiliyorlardý. Genelde bir yerden bir yere giderken yürüyerek gitmekte, ev iþlerinde çalýDr. Mustafa AZAK
þýrken daha çok hareket etmekteyÇorum Tabip Odasý Baþkaný
Mimar Sinan Aile Saðlýðý
diler. Günümüz insaný bir yere giMerkezi
derken motorlu taþýt kullanýyor, iþlerini daha çok makinelerle yapýyor, masa baþýnda, televizyon veya
bilgisayar karþýsýnda daha çok vakit geçiriyor.
Tüm bu durumlar insanlarý giderek hareketsiz bir
2-GENETÝK YATKINLIK
yaþam tarzýna itiyor. Hareketsiz yaþam ise kilo
Ýskilip gibi küçük toplumlarda
alýnýmýný kolaylaþtýrýyor.
akraba evliliklerinin çok ol4-DÝÐER SEBEPLER
masý, bir birinden kýz alýp
verme neticesinde küçük
Doðum sonrasý hormonal deðiþikliklere
bir gen havuzu oluþmakbaðlý kilo artýþý, sigara býrakma sonrasý iþtah artýta ve bunun neticesinde
þýna baðlý kilo artýþý, evlilik sonrasý yeme alýþdiðer kalýtsal hastalýkkanlýklarýnýn deðiþmesiyle kilo artýþý… Vs.
larda olduðu gibi
OBEZÝTE SONUCU SIKLIÐI ARTAN
obezite görülme
HASTALIKLAR
riski de artmakta* DÝYABET
dýr.
Obezite, kalbin yapýsýnda ve fonksiyonunda
çeþitli deðiþikliklere yol açabilir. Obezite kalp
üzerinde yaratmýþ olduðu yapýsal deðiþiklikler
nedeni ile tek baþýna kardiyovasküler riski artýrýr.
Obezite ve hipertansiyonun birlikte bulunmasý
kalbin yapýsý ve fonksiyonu üzerine olan etkinin
çok daha þiddetli olmasýna yol açar.
lýksýz gýdalarý daha çok tüketmeye
baþladý.
Beslenme alýþkanlýklarýndaki
bu deðiþiklik doðal olarak Ýskilip'te
yaþayan insanlarý da etkiliyor. Ancak Ýskiliplilerin ek olarak yemek
kültüründen ileri gelen ek riskleri de
mevcut. Ýskilip Dolmasý, Ýskilip
Tepsi Eti, Baklava, Tatlýlar Keþkek,
mayalý, bazlama-bükme, kýymalý,
börek, çörek gibi hamur iþlerinden
oluþan bol yaðlý ve karbonhidrat
içeren yiyecekler obezite geliþim
riskini daha da artýrmaktadýr. Özellikle bir günde çok sayýda düðün davetine gitme ve lenger sýyýrma adeti
sebebiyle aþýrý Ýskilip Dolmasý tüketilmesi sebebiyle ilçemizde obezite
geliþimi riskini artýrmýþ durumdadýr.
Bir Nefes Sihhat
* KALP VE DAMAR HASTALIKLARI
* HÝPERTANSÝYON
* DÝSLÝPÝDEMÝ (KOLESTEROL YÜKSEKLÝÐÝ)
* STROKE (FELÇ-ÝNME)
* SOLUNUM BOZUKLUKLARI
* EKLEM HASTALIKLARI
* HORMON BOZUKLUKLARI ( ADET
DÜZENSÝSLÝÐÝ, KISIRLIK, KILLANMA)
* BAZI KANSERLER (MEME, RAHÝM,
YUMURTALIK)
* SAFRA KESESÝ HASTALIKLARI
* PSÝKOLOJÝK HASTALIKLAR
* OPERASYON SONRASI ENFEKSÝYONLAR
OBEZÝTEYLE DÝYABET ÝLÝÞKÝSÝ
Obezlerde Tip 2 diyabet riski 20 kat fazladýr.
Obezite, Tip2 diyabet için önemli bir risk faktörü olup, Tip 2 diyabetlilerin de %90'ýna obezite
tanýsý konuluyor. Obezite, ülkemizde ve dünyada
diyabetin uzun süreli baþarýlý tedavisinde engel
olmaya devam etmektedir. Kilo kaybeden obezlerde, diyabetin de düzeldiði görülmüþtür.
OBEZÝTEYLE HÝPERTANSÝYON ÝLÝÞKÝSÝ
Hipertansiyona neden olan en önemli risk
faktörlerinden birisi obezitedir. Diðer risk faktörleri alkol, besinlerle alýnan sodyum ve hareketsiz
yaþam sayýlabilir. Beden aðýrlýðý olmasý gerekenin %20 üzerinde olanlarda hipertansiyon sýklýðý
normal aðýrlýktakilerin 2 katýdýr.
OBEZÝTEYLE DÝSLÝPÝDEMÝ ÝLÝÞKÝSÝ
Obeziteye koroner kalp hastalýðý geliþimine
zemin hazýrlayan çok sayýda dislipidemi tablosu
eþlik eder. Bunlar arasýnda hiperkolesterolemi,
açlýk ve tokluk trigliserid düzeyleri yüksekliði ve
HDL kolesterol düzeyi düþüklüðü sayýlabilir.
Aðýrlýkta meydana gelen her %10'luk artýþýn kan
kolesterol düzeyini 10-15 mg/dL arttýrmaktadýr.
Obez bireylerin hiperkolesterolemi riskleri normal kiþilerle karþýlaþtýrýldýðýnda riskin 20-75 yaþ
grubun-da 1,5 kat, 20-45 yaþ grubunda 2 kat daha yüksek olduðu bilinmektedir.
OBEZÝTEYLE EKLEM HASTALIKLARI
ÝLÝÞKÝSÝ
Obezite kalça ve diz eklemlerinin kireçlenmesinde en önemli risk faktörüdür. Kilo verenlerde bu kireçlenmeye ait bulgularda hafifleme
görülebilir. Egzersizler diz aðrýlarýný azaltabilmektedir. Yapýlan çalýþmalarda enflamatuar romatizmal hastalýklarýn tedavisinin obez olanlarda obez olmayanlara göre daha baþarýsýz olduðu
gösterilmiþtir.
OBEZÝTEYLE KANSER ÝLÝÞKÝSÝ
Obezite ile erkeklerde kolon, rektum, pankres, mide böbrek, safra kesesi ve prostat kanser
riski artar. Kadýnlarda ise mide, kolon, böbrek,
safra kesesi kanserlerindeki artýþlarýn yanýsýra,
obez kadýnlarda, yað dokusundan salgýlanan östrojen miktarýnýn artmasýyla birlikte meme ve rahim kanser riskini artar. Obezlerde salgýlanan insülin ve insülin benzeri büyüme faktörü 1 miktarý artar. Bu özellikle tiroit kanseri ve kalýn barsak
kanseri riskini artýrýr. Obez kiþilerde devamlý bir
iltihabi durum mevcuttur. Bu durum kanser oluþumunu kolaylaþtýrýr. Yað dokusundan salýnan sitokinler kanser oluþumunu artýrabilir.
NOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz " [email protected] "
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 22 EKÝM 2014
Ordu
Daver
KOLAÐASIOÐLU
Eðitimci
Havadan Ordu Havaalaný
Teleferikten Ordu
Boztepe’den Ordu.
Boztepe yamaçlarýnda boþ harmanda kýzým Meltem ve torunum Mert Çol’la.
Ordu Olay Gazetesi’nde Zeki Mesut Özel ile.
Teleferikten
Mavi
Bayraklý
Pilaja
K
ýymetli okurlarým, Bu yýl
Ordu'da çocuklarým ve
torunlarýmla beraber geçen
yaz günlerim bir çok
yeniliklerede tanýk oldu.
Evvela büyük þehir
olmuþlardý. Merkez ilçenin
adýnýda Altýnordu koymuþlar.
Ordu büyüyünce vergilerde
büyümüþtü. Bina vergimizi
yüzde yüz zamlý olarak
ödedik. Kullandýðýmýz suyun
tutarýnýn yarýsý kadarda diðer
vergilerin dýþýnda kayýp su
bedeli ödemek zorunda
kaldýk. Köylerinde mahalle
olmasý bu iþin cabasý.
Ordulu'lar birde baktýlarki
nüfuslarýnýn bir kýsmý birden
kaybolmuþ, bu yüzden
milletvekili sayýlarýda altýdan
beþe düþmüþ. Ben gelmeden
bu hususlarýn düzeltilmesi
için yoðun çabalar
içindeydiler ve dört gözlede
Türkiye'de bir ilk, deniz
doldurularak yapýlan hava
alaný, inþaatýnýn bitmesini
bekliyorlardý.
Diðer önemli bir konuda
bazý korunaklý yerler dýþýnda
beþ yüz metrenin üzerinde
olan fýndýk bahçeleri mevsim
baþýndaki iyi hava þartlarýnýn
altýnda canlanýnca, birden
doðal afet olarak gelen don
hadisesi karþýsýnda ürün
veremez hale gelmiþler.
Yüksek kesimler bu yüzden
büyük zarar görmüþ.
Hepinizinde bildiði gibi ihraç
ürünü olan fýndýk fiyatlarý da,
bölgeninde büyük çapta zarar
görmesi nedeniyle çok
yükseldi. Yakýn bir dostum
geçen sene dokuz ton fýndýk
aldýklarý bahçelerinden ancak
sekiz yüz kilo fýndýk
aldýklarýný ifade ederek, boþ
kalan fýndýk harmanlarýný
gösterdi.
2012 yýlýnda faaliyete
geçen teleferik, hemen
yakýnýndaki Boztepe'ye 18
vagonuyla yolcularýný
taþýyor. Teleferikten ve
aslýnda yemyeþil olan
tepeden Ordu'nun seyrine
doyum olmuyor. Ordu
denizle irtibatý en iyi þekilde
korunmuþ illerden. Harika bir
kordona sahip. Gezmeye
doyum olmuyor. Çambaþý ve
diðer yaylalarý da ayrý bir
güzellikte.
Bu senede civil
deresinden soya fabrikasýna
doðru olan Akyazý
mahallesinin kýyý kesiminde,
Mavi bayrak almaya hak
kazanan pilaj, Ordu'ya ayrý
bir hava varmýþ. Pilajý
yapmaya baþlayan baþkan
Seyit Torun'a ve tamamlayan
yeni baþkan Enver Yýlmaz'a
teþekkürler. Karadeniz, her
sene onlarca insanýn
boðulduðunu düþünürsek,
böyle güvenlikli plajlarý hak
ediyor. Deniz mevsimide bu
yýl oldukça iyi geçti. Bana
sorarsanýz evet diz kapaðýma
kadar denize girdim.
Her yýl olduðu gibi bu
yaz mevsiminde Tribün ve
Ordu Olay gazeteleriyle
yakýn iliþkilerim vardý. Bazý
günlerim onlarla veya bana
ayýrdýklarý gazete köþeleriyle
doldu. Bu yýl yazýlarýmda
Ordu'da tanýyýpta ebedi
aleme göç eden arkadaþlarýmý
ve komþularýmý andým.
Bir yerde 17 yýl çalýþýp
bunun 14 yýlýnýda Ordu Milli
Eðitiminde rahmetli eþim
Güneþ hanýmda 14 yýlýný
Ordu Saðlýk Meslek
Lisesi'nde geçirince 1978'den
beri tanýdýðýmýz Ordu'daki
dostlarýmýz ve komþularýmýz
inanýn Çorum'dan çok oldu.
Ýki þehirli olmakta kolay
olmuyor. Ýçimiz burukta olsa
her yaz mevsiminin iki ayýný
Ordu'da geçirmek bizim için
anýlarý tazeleyici bir zaman
dilimi oluyor.
Bir baþka yazýmda
buluþmak ümidi ile,
hoþcakalýn.
Mavi Bayraklý plaj.
Mavi Bayraklý plajda cankurturan kulesi.
Ordu kordon boyu.
Tribün Gazetesi’nde Atilla Þimþek ve Ahmet Gürpýnar’la.
9
10 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
22 EKÝM 2014
Ahlatcý’dan yeni
plaza yatýrýmý
Çorum’da otomotiv sektörünün nabzýný tutan Hakimiyet Gazetesi OTOPARK otomobil sayfasý tarafýndan
düzenlenen 7. Tanýtým Günleri’ sürüyor.
Otomobil tutkunlarý tarafýndan ilgiyle takip edilen
‘Tanýtým Günleri’, Volkswagen yetkili satýcýsý Ahlatcý
Otomotiv’in evsahipliðinde gerçekleþti.
Düzenlenen programa Ahlatcý Otomotiv Servis Müdürü Nesimi Gözüaçýk, Satýþ Þefi Hande Plevne, Satýþ
Temsilcileri Murat Arslan, Hakan Ülgü, Ayþe Pala, Orhan
Özyol, Hazým Gürel, Ýsmail Bahar ve Mustafa Ercan ile
Volkswagen müþterileri katýldý.
OTOPARK Tanýtým Günleri’nde konuþan Satýþ Þefi
Hande Plevne, Ahlatcý Otomotiv’in yeni projeleri arasýnda yer alan Skoda Plaza inþaasýna baþlandýðýný açýkladý.
Hande Plevne, Volkswagen, Audi ve Seat gibi markalarla birlikte Doðuþ Grubu bünyesinde Türkiye pazarýna sunulan Skoda’nýn Ahlatcý Otomotiv tarafýndan Çorum’da satýþa sunulacaðýný hatýrlattý.
Ankara Yolu 7. kilometrede yapýmý devam eden
Skoda Plaza’da showroom ve servis bölümlerinin yer alacaðýný anlatan Plevne, yeni yatýrýmýn 2015 yýlý içerisinde
tamamlanmasýnýn planlandýðýný kaydetti.
VOLKSWAGEN
PLAZA YENÝLENDÝ
Ahlatcý Otomotiv, yeni yatýrýmlarýyla sektörde adýndan söz ettiriyor.
Müþteri memnuniyeti alanýnda Ahlatcý Otomotiv’in üst sýralarda yer aldýðý belirtildi.
Volkswagen’in ticari ve binek modellerinde devam eden kampanyalar tanýtýldý.
OTOPARK Tanýtým Günleri’, Ahlatcý Otomotiv’in evsahipliðinde gerçekleþti.
Ahlatcý Otomotiv Satýþ
Þefi Hande Plevne, Volkswagen’in yeni konseptine
uygun olarak plazalarýnda
büyük bir dönüþüm yaptýklarýný söyledi.
Türkiye’de ilk kez Ahlatcý Otomotiv’de uygulanan dönüþümle satýþ ve servis bölümlerinin yeniden dizayn edildiðini belirten
Hande Plevne, tamamlanan
düzenleme çalýþmalarýnýn
Volkswagen müþterilerinin
beðenisini kazandýðýný kaydetti.
Volkswagen tarafýndan
yapýlan müþteri memnuniyeti anketlerinde, Ahlatcý
Otomotiv’in ilk sýralarda yer
aldýðýný hatýrlatan Plevne,
açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
“Volkswagen yeni Polo
ve yeni Jetta, Golf VII, Passat, Passat CC, Tiguan, yeni
Beetle, Touareg ve Scirocco
gibi binek modellerimizin
yaný sýra Caddy, Transporter, Caravella, Crafter ve
Amarok gibi ticari modellerimizi müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz. Volkswagen gözde modellerinden Amarok 4x2 otomatik
vites seçeneðiyle plazamýzda yerini aldý.
Yenilikleriyle dikkat
çeken Volkswagen, gerek binek gerekse ticari modelleriyle 2014 yýlýna da damgasýný vurdu. Ahlatcý Otomotiv
olarak, yýlý hem satýþ hem de
satýþ sonrasý hizmetleri açýsýndan baþarýlý bir þekilde
kapatmayý hedefliyoruz.
Volkswagen Finans ayrýcalýðýyla 60 aya varan düþük faizli kredi desteði içeren kampanyamýz sürüyor.
Devam eden kampanyalarýmýz hakkýnda detaylý bilgi
almak, Volkswagen’in yeni
modellerini yakýndan görmek ve test etmek isteyen
herkesi Ankara Yolu 7. kilometrede hizmet veren Ahlatcý Otomotiv’e bekliyoruz.”
Volkswagen Jetta yenilendi
Yeni Jetta, Volk510 multimedya sisteswagen yetkili bayii Ahmi, tam otomatik klima
latcý Otomotiv tarafýndan
sistemi ‘Klimatronik’,
Çorum’da satýþa sunulambiyans aydýnlatma ve
du.
hýz sabitleme sistemi,
yeni Jetta’yý ekipman
Volkswagen’in gözanlamýnda rakiplerinin
de modellerinden Jetta,
önüne taþýyor. Yeni Jetmakyajlanan yeni versita’da opsiyonel olarak
yonuyla Ahlatcý Plaza’da
sunulan LED gündüz
yerini aldý.
sürüþ farlarýna sahip BiAhlatcý Otomotiv
Xenon farlar, hem þýk
Satýþ Þefi Hande Plevbir görünüm sunuyor
ne, dünya çapýnda 14
hem de deðiþken sürüþ
milyondan fazla satýþ
koþullarýna ayak uydurakamýna ulaþan Jetran geliþmiþ ön aydýnta’nýn yeniden yorumlatma fonksiyonu AFS
landýðýný söyledi.
Satýþ Þefi Hande Plevne, yeni Jetta’yý tanýttý.
sayesinde yolun opti“Yeni Jetta, mümum þekilde aydýnlatýlkemmel tasarým, lüks ve dinamizmin birleþimi” diyen
masýný saðlýyor.
Hande Plevne, “Sportif ve þýk bir görünüme sahip JetYeni Jetta’nýn yeni arka tasarýmý ile tüm detaylar
ta, kalite ve konfor arayanlarýn vazgeçilmezi” dedi.
birbirleriyle mükemmel uyum içinde. Modernize edilTasarýmýndan donanýmýna, performansýndan gümiþ arka tampon ve daha keskin hatlara sahip stop
venlik özelliklerine kadar tüm yönleriyle yeni Jetta’yý
lambalarý tasarým bütünlüðü saðlýyor. Ayrýca Highline
tanýtan Plevne, þöyle konuþtu:
donanýmýnda standart olarak sunulan LED Stop lambalarý yeni Jetta’nýn dýþ görünümüne zenginlik katma“Yeni Jetta, þimdi daha keskin ve dinamik hatlanýn yanýnda sürüþ güvenliðini de artýrýyor. Yeni Jetta,
ra sahip. Birbirine paralel 3 þeridin oluþturduðu karak1.2 TSI 105 PS, 1.4 TSI 122 PS ve 1.4 TSI 160 PS
teristik radyatör ýzgarasý, yere paralel uzanan çýtalarýn
benzinli ve 1.6 TDI 105 PS dizel motorlar ile, manuel
süslediði ön tampon, dörtgen formundaki yeni sis farve DSG þanzýman seçeneði ve Trendline, Comfotline
larý ve keskin hatlara sahip stop lambalarý ile yeni Jetve Highline donaným paketleriyle satýþa sunuluyor.
ta daha dinamik bir görünüme kavuþtu.
Yeni Jetta’yý yakýndan görmek, test etmek ve deYeni Jetta’nýn iç mekaný da artan ekipman sevitaylý bilgi almak isteyen herkesi plazamýza bekliyoyesi ile oldukça dikkat çekiyor. Comfortline donaným
ruz.”
seviyesinden itibaren standart olarak sunulan RCD
Servis Müdürü Nesimi Gözüaçýk, “Alanýnda uzman kadromuzla servis hizmetlerinde iddialýyýz” dedi.
Uzman kadro
ile servis hizmeti
Nesimi Gözüaçýk
RECEP MEBET
OTOPARK Tanýtým
Günleri’nde
konuþan
Ahlatcý Otomotiv Servis
Müdürü Nesimi Gözüaçýk,
Servis hizmetlerinde son teknoloji ürünü cihazlarýn kullanýldýðý belirtildi.
“Alanýnda uzman kadromuzla servis hizmetlerinde
iddialýyýz” dedi.
Volkswagen
tarafýndan yapýlan müþteri
memnuniyeti anketlerinde,
satýþ sonrasý hizmetlerdeki
memnuniyet oranýyla üst
sýralarda yer aldýklarýný
vurgulayan Nesimi
Gözüaçýk, servislerine
gösterilen teveccühten
duyduklarý memnuniyeti
dile getirdi.
Düzenledikleri servis
kampanyalarý hakkýnda da
bilgiler veren Gözüaçýk, 4
yaþ ve üzeri araçlar için
yedek parça ve iþçilikte
yüzde 20’ye varan
Boyasýz göçük düzeltme ile dolu hasarlarýnýn ortadan kaldýrýldýðý vurgulandý.
indirimler uyguladýklarýný
açýkladý.
Ahlatcý Kart
sahiplerine servis
hizmetlerinde özel
avantajlar sunduklarýný
hatýrlatan Gözüaçýk, þu
bilgileri verdi:
“Mevsimlik deðiþim
sonrasý lastiklerin sigortalý
olarak muhafaza edildiði
‘Lastik Oteli’ hizmetimiz
devam ediyor.
Yazlýk lastikleri kýþlýk
lastiklerle deðiþtiriyor,
balans yapýyoruz. Çýkan
lastikleri de kýþ boyunca
müþterilerimiz adýna lastik
Devam eden servis kampanyalarý hakkýnda da bilgiler verildi.
otelimizde misafir
ediyoruz
Devam eden
kampanyamýz dahilinde 4
yaþ ve üzeri araçlar için
yedek parça ve iþçilikte
yüzde 20’ye varan
indirimler uyguluyoruz.
Ayrýca dileyen
müþterilerimizin araçlarýný
yerinden alýp bakým ve
onarýmýn ardýndan
adresine teslim ediyoruz.
Cam filmi ve kaput
koruma uygulamalarýnýn
yanýnda, boyasýz göçük
düzeltme imkanýyla dolu
Nesimi Gözüaçýk, servis hizmetlerinde müþteri memnuniyetine büyük önem verdiklerini söyledi.
hasarý onarým hizmeti de
Volkswagen mühendisliðinin tüm ayrýntýlarýný bilen
veriyoruz.
uzman eller ona en iyi bakýmý yaparken, orijinal
Crafter modelimize özel kampanya dahilinde
parçalarla da aracýnýzý her zaman yeni gibi kullanýn.
tüm periyodik bakým ve servis paketlerinde
Orijinal parçalarla aracýnýz hep Volkswagen olarak
görülmemiþ indirimler sunuyoruz.
kalsýn.
Volkswagen’in yaný sýra Audi, Seat ve Porsche
Geçici araç temini, yedek parçada 2 yýl garanti,
marka araçlara da yetkili servis hizmeti veriyoruz.
Volkswagen Kasko ve servis kredisi gibi
Bu vesile ile müþterilerimize seslenmek
hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi edinmek isteyen
istiyorum. Volkswagen’inizi onun dilinden anlayan
herkesi Ahlatcý Otomotiv’e davet ediyoruz.”
yetkili servisiniz Ahlatcý Otomotiv’e getirin.
YARIN: Toyota yetkili satýcýsý Þamlýoðlu Otomotiv
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 22 EKÝM 2014
11
PTT’den veda yemeði
RECEP MEBET
Þükrü Elmas’a hediye takdim edildi.
Süleyman Daþcý (saðda) emekli oldu.
Çorum PTT idari kadrosu veda yemeðinde buluþtu.
Düzenlenen programa kurum çalýþanlarý da katýldý.
Tokat PTT Baþmüdürlüðü görevine atanan
Çorum PTT Baþmüdürü
Þükrü Elmas için dün
veda yemeði düzenlendi.
Erdal’ýn Yeri Restoran’da düzenlenen yemeðe PTT Baþmüdürü
Þükrü Elmas’ýn yaný sýra Ýdari ve Mali Birimler
Müdürü Hacý Osman
Bacanlý, Ýþletme ve Teknik Birimler Müdür Vekili Satýlmýþ Küçük,
PTT Merkez Müdürü
Mustafa Þenöz ile kurum çalýþanlarý katýldý.
Rotasyon atamalarý
neticesinde Tokat’a tayin olan Þükrü Elmas,
yemekte yaptýðý konuþmada 5 yýldýr birlikte
görev yaptýðý mesai arkadaþlarý ile vedalaþtý.
Çorum’da görev
yapmaktan büyük mutluluk duyduðunu dile
getiren Elmas, 24 Ekim
2014 Cuma günü itibariyle Tokat’taki yeni görevine
baþlayacaðýný
açýkladý.
Konuþmasýnýn ardýndan PTT Baþmüdürü
Elmas’a Ýdari ve Mali
Birimler Müdürü Hacý
Osman Bacanlý tarafýndan hediye verildi.
Yemekte
ayrýca
emekliye ayrýlan PTT
personeli
Süleyman
Daþcý’ya hediyesini veren Elmas, emektar kurum çalýþanýna hayatýnýn
bundan sonraki bölümünde saðlýk ve mutluluklar diledi.
Nil Su Arýtma Sistemleri A.Þ., yeni idari ve personel kadrosuyla hizmetlerini sürdürüyor.
Waterlife ve Libelle yeni
kadrosuyla hizmette
RECEP MEBET
Waterlife ve Libelle Lotus Çorum Bölge
Bayii Nil Su Arýtma Sistemleri A.Þ., yeni idari
kadrosuyla hizmetlerini sürdürüyor.
Çorum’un yaný sýra çevre il ve ilçelere satýþ
ve teknik servis hizmeti veren firma hakkýnda
bilgi veren Bölge Müdürü Levent Dokuyucu,
“Waterlife ve Libelle Lotus markalý ürünler
konusunda Çorum ve bölgesinde tek yetkili
firmayýz” dedi.
Teknik Servis Yetkilisi Serdar Aðca ve
Tahsilat Sorumlusu Zarif Hanoðlu ile birlikte
açýklamalarýný sürdüren Levent Dokuyucu, “Tüm
müþterilerimizi, bayiliðini üstlendiðimiz markalar
ya da firmamýzýn ismini kullanan yetkisiz
kimselere karþý dikkatli olmalarý yönünde
uyarýyoruz” diye konuþtu.
Alanýnda uzman bir kadro ile hizmet
verdiklerinin altýný çizen Dokuyucu, detaylý bilgi
almak isteyen herkesi Osmancýk Caddesi Uluamii
yaný, Karakuþ Leblebi üstü 2. katta faaliyet
gösteren irtibat ofislerine davet etti.
Güneþ Yuva’nýn minik
öðrencileri pizza yaptý
RECEP MEBET
Tokat PTT Baþmüdürlüðü görevine atanan Þükrü Elmas için Erdal’ýn Yeri Restoran’da veda yemeði düzenlendi.
‘Çorum güzel bir eser kazanýyor’
RECEP MEBET
ödenmesi için hayýrseverlerin
desteðini bekliyoruz” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfý
(TDV) Ýnþaat Emlâk Müdürü
‘Meydan Camii’ adýyla
Mehmet Eðinç önceki gün
yapýmýna baþlanan ve ‘AkMeydan Camii Yaptýrma ve
þemsettin Camii’ adýný alan
Yaþatma Derneði’ni ziyaret
mâbedin inþaa çalýþmalarý
etti.
hakkýnda bilgiler veren Celal
Alegöz, cenaze namazý alaný
Meydan Camii Derneði
düzenlemesi ile abdesthane
Baþkaný Celal Alegöz’ün ev
ve tuvaletlerin yapýmýnýn arsahipliðindeki
ziyarette
dýndan tezyinat çalýþmalarýna
Diyanet
Vakfý
Çorum
geçildiðini söyledi.
Temsilcisi Mustafa Ersoy da
hazýr bulundu.
Cami içi ve dýþýndaki çalýþmalarýn
hýzla devam ettiðiDernek yöneticileriyle
ni anlatan Alegöz, açýklamabirlikte cami inþaatýný gezen
larýný
þöyle
sürdürdü:
Mehmet Eðinç, “Bu güzel
camii yýllar sonra Çorum’un
“Çorumlu hayýrseverleen güzel eseri olacak inþaalrin desteði ile camimizin inþalah” dedi.
asýnda önemli bir aþamaya
geldik. Gövde, kubbe ve mi“Akþemsettin
Camii,
narelerin inþaasýnýn ardýndan
Çorumlular’ýn hayýrseveriç dekorasyon çalýþmalarýna
liðinin en güzel örneklerinden
Mehmet Eðinç, Akþemsettin Camii’ni gezdi.
baþladýk. Geçmiþte yapýlan
biri” diyen Eðinç, cami
taþ iþçiliðinden kaynaklanan
inþaatýnýn bir an önce tamamborcun ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini beklilanarak ibadete açýlmasý dileðinde bulundu.
yoruz.
Akþemsettin Camii aný defterini de imzalayan
Akþemsettin Camii inþaatýna baðýþta bulunmak
Eðinç, kaleme aldýðý yazýda, “Çorum’da inþaa edilen
isteyenler Farabi Caddesi’ndeki camii inþaatý altýnda
bu mübarek camiyi gezdim. Allah yapanlardan ve
bulunan Dernek Büromuza baþvurabilir, 224 98 06,
katkýda bulunanlardan razý olsun” ifadelerine yer
0537 471 50 47 ve 0542 487 72 47 numaralý telefonverdi.
larýmýzdan detaylý bilgi alabilirler.
HAYIRSEVERLERE ÇAÐRI
Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak
Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derði Baþkaný Celal Alegöz, Türkiye Diyanet Vakfý ve haneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz.
yýrseverlerin katkýlarý ile yapýmýna baþlanan caminin
Bugüne kadar Akþemsettin Camii inþaatýna katÇorum Belediyesi tarafýndan tamamlanacaðýný hatýrkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen hayýrseverlattý.
lere teþekkür ediyor, baðýþlarýnýn devamýný bekliyoAlegöz, “Taþ iþçiliðinden kaynaklanan borcun
ruz.”
Özel Güneþ Yuva
Kreþ ve Gündüz
Bakýmevi öðrencileri,
pizza yaparak el
becerilerini geliþtirdi.
Dün Domino’s
Pizza’ya konuk olan
minik öðrenciler,
hamur açarak kendi
pizzalarýný
hazýrladýlar.
Domino’s Pizza
çalýþanlarýnýn
rehberliðinde hazýrlýk
aþamasýný öðrenen
minikler, daha sonra
tek tek mutfaða
geçerek pizza
yaptýlar.
Pizzalarýnýn
içeriðini de kendileri
belirleyen öðrenciler,
itinayla piþirilen
pizzalarý afiyetle
yediler.
Minik
öðrencilerin keyifli
vakit geçirdiði
etkinliðe Kreþ
Müdürü Meryem
Kadife ile Okul
Öncesi Eðitim
Öðretmenleri Banu
Turgut, Hilal
Özdemir ve
Nursemin Korkmaz
da katýldý.
Minik öðrenciler, kendi pizzalarýný hazýrlamanýn mutluluðunu yaþadý.
Öðrenciler, itinayla piþirilen pizzalarý afiyetle yediler.
Özel Güneþ Yuva Kreþ ve Gündüz Bakýmevi öðrencileri, Domino’s Pizza’ya konuk oldu.
12 ÇARÞAMBA 22 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Þartlar öðretmenlere
yýlgýnlýk veriyor
T
Kemik erimesi
önlenebilir
O
steoporoz'un en sýk görülen
metabolik kemik hastalýðý
olduðunu belirtildi.
Kayseri'de Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmaný Dr. Özgün
Erçeltik, "Bu kemiklerin
zayýflamasýna ve kýrýlmaya yatkýn
hale gelmesine yol açan bir
hastalýktýr. 1 Dakikalýk
Osteoporoz Risk Testi’ne
katýlmak ve risk faktörlerimiz
mevcut ise, hemen ortopedi
hekimine baþvurmak ilerisi adýna
ciddi kazanýmlara yol açacaktýr"
dedi.
Acýbadem Kayseri Hastanesi
Uzmaný Dr. Erçeltik,
osteoporozun 50 yaþýn üzerindeki
her 3 kadýndan 1'inde ve 50 yaþ
üzerindeki her 5 erkekten birinde
görüldüðünü anlattý. Dr. Özgür
Erçeltik, þöyle devam etti:
"Osteoporozun ülkemizde
her yýl 500 bin kýrýða sebebiyet
verdiði tahmin edilmektedir.
Osteoporoz en sýk görülen
metabolik; kemiklerin
zayýflamasýna ve kýrýlmaya yatkýn
hale gelmesine yol açan bir
hastalýktýr.
Osteoporoz, düþük kemik
kütlesi ve kemik mikro yapýsýnýn
bozulmasý sonucu kemik
kýrýlganlýðýnýn ve kýrýk olasýlýðýnýn
artmasý sorunudur. Özellikle
menopozdan sonra kadýnlarda
görülmekle birlikte erkeklerde,
çocuklarda, ileri yaþta her iki
cinste de görülebilmektedir.
Osteoporozun tanýsý kemik
ölçümü yöntemi kullanýlarak elde
edilen deðerlere ve kýrýk varlýðýna
göre konulmaktadýr.
Osteoporozda kýrýklar en sýk
omurga, el bileði, kalça ve üst kol
kemiðinde omuza yakýn bölgede
görülmektedir. Yine osteoporoz
hastalarýnda ortaya çýkan boy
kýsalmasýnýn nedeni omurlardaki
çökme kýrýklarýdýr. Bu hastalarda
þiddetli bel ve sýrt aðrýlarý
görülebilmekte, kamburluk
oluþabilmektedir."
Dr. Özgün Erçeltik,
Osteoporoz hastalýðýnda risk
faktörlerini de, "Genetik yatkýnlýk,
ileri yaþ, hormonal etkenler,
kemik saðlýðý açýsýndan uygun
olmayan beslenme tarzý, olumsuz
yaþam koþullarý, fiziksel aktivite
ve egzersiz eksikliði, sigara
kullanýmý, kemik saðlýðýný
olumsuz etkileyen çeþitli
hastalýklar ile kullanýlan ilaçlar
gibi etkenler hastalýðýn ortaya
çýkmasýnda önem taþýmaktadýr"
diyerek özetledi.
Dr. Erçeltik, her hastalýkta
olduðu gibi osteoporoz
yönetiminde de amacýn, hastalýðýn
oluþmasýný engellemek, eðer
hastalýk oluþmuþsa ilaç tedavileri
ile hastalýðýn ilerlemesini
durdurmak, bunlarýn hiçbiri
yapýlamamýþsa osteoporoza baðlý
kýrýk ile baþvuran hastalarýn alçý
veya ameliyat tedavilerini
düzenlemek olduðunu bildirdi.
Erken tanýnýn, her hastalýkta
olduðu gibi osteoporoz için de
hayat kurtarýcý olabildiðini
vurgulayan Erçeltik, þöyle
konuþtu:
"Osteoporoza baðlý kalça
kýrýklarý sonrasý ilk bir yýl içinde
mortalite (hastanýn yaþamýný
kaybetme oraný) yüzde 70'lere
kadar varmaktadýr. Bu gibi çok
ciddi risklere kendimizi ve
yakýnlarýmýzý maruz býrakmamak
için Uluslararasý Osteoporoz Vakfý
tarafýndan hazýrlanan 1 Dakikalýk
Osteoporoz Risk Testi’ne
katýlmak ve risk faktörlerimiz
mevcut ise hemen ortopedi
hekimine baþvurmak ilerisi adýna
ciddi kazanýmlara yol
açacaktýr."(DHA)
ürkiye'deki öðrencilerin uluslararasý deðerlendirmelerde pek parlak
sonuçlar alamamasý, öðretmenlerin niteliðini de
tartýþmaya açýyor.
“Ýlk iki yýl çok hevesliydim, birçok þey
yapmaya çalýþtým. Ancak
okulumuzun maddi kaynaðý hiç yok. Etkinlik yapacaðýz, öðrenciyi geziye
götüreceðiz; para yok.
Zamanla vazgeçiyorsunuz. Sýnýfta bilgisayar, internet yok. Aslýnda öðrencilere videolar izletip, daha zevkli ve görsel þekilde anlatmak istiyorum
dersi ama olmuyor. Beden dersi için bir topumuz, çemberimiz yok.
Köreldiðimi hissediyorum.”
Bu sözler, mesleðinin henüz dördüncü yýlýnda olan bir sýnýf öðretmenine ait. Türkiye'de mesleki yýlgýnlýk yaþayan,
verdiði eðitimin kalitesini
sorgulayan yüz binlerce
öðretmenden sadece biri.
Peki mesleðe hevesle baþlayan öðretmenlere
yýllar içinde ne oluyor da
motivasyonlarý düþüyor
ve verdikleri eðitimin niteliði tartýþýlýyor? Al Jazeera, Türkiye'nin dört bir
yanýndaki öðretmenlerle
nitelikli eðitim sorununu
konuþtu, eðitimde kalitenin yükseltilememesinin
nedenlerini araþtýrdý. Öðretmenler ve okul müdürleri, isimlerinin yazýlmamasý þartýyla sorunlarý anlattý.
Halen 850 bin öðretmenin görev yaptýðý Türkiye’nin, uluslararasý ölçekteki eðitim deðerlerlendirme tablosundaki
durumu parlak deðil . Örneðin, Ekonomik Ýþbirliði
ve Kalkýnma Örgütü’nün
(OECD) 2012’de yaptýðý
PISA (Uluslararasý Öð-
renci
Deðerlendirme
Programý) sonuçlarýna
göre; Türkiye, okuma becerilerinde 65 ülke arasýnda 41, matematikte 44,
fende ise 43’üncü sýrada.
Uzmanlara göre bu tablonun temel sebeplerinden
biri öðretmenlerin niteli-
ði. Milli Eðitim Bakanlýðý
da aralýk ayýnda yapacaðý
eðtim þurasýnda 'öðretmen niteliðini artýrmanýn
yollarý'ný tartýþacak.
Türkiye’de öðretmenlerin mesleki geliþimini ortaya koyacak bir
veri yok. Eldeki kýsýtlý
bilgiler, uluslararasý araþtýrmalara dayanýyor. PISA 2012 sonuçlarýna göre
Türkiye'de öðretmenlerin
morali 63 ülke arasýnda
son sýralarda çýkmýþtý.
Türkiye, öðretmenlerin
yönetime katýlýmý konusundaki sýralamada da
EBOLA’dan korunmanýn yolu
B
ugüne kadar dünyada 4 binden fazla insanýn ölümüne
neden olan ebola virüsünden korunmanýn en etkin yolu dezenfektan kullanmak.
Dünya’da þimdiye kadar 4
binden fazla insanýn ölümüne neden olan Ebola virüsü, Türkiye’ye de gündemde.
Virüs tüm dünyada korkuya
neden olurken, ABD Baþkaný
Obama’nýn Ýtalya Fransa ve Almanya gibi Avrupa liderleriyle
Ebola virüsüne karþý acil çözüm
bulmasý için video konferanslar
yaptýðý biliniyor.
Salgýnýn tam olarak kökeni
bilinmemekle birlikte, bir hayvandan insana bulaþmýþ olabileceði öngörülüyor. Hastalýk, halsizlik ve ateþle baþlayýp, zatürreye döndükten sonra, öksürük artýþý ve hafif balgamýn ardýndan akciðer ve solunum yolu yetmezliðiyle ölüme yol açýyor.
Virüs, temasla, dokunmayla
bulaþýyor ve beden ýsýsý yükselip
ateþ çýktýktan sonra kiþiden kiþiye
geçiyor. Salgýndan en fazla Batý
Afrika ülkeleri, Gine, Liberya ve
Sierra Leone etkilendi ve ölümlerin en büyük kýsmý bu ülkelerde
yaþandý. Dünya Saðlýk Örgütü,
þimdiye kadar 7 farklý ülkede
yaklaþýk 9 bin Ebola vakasý ile
karþýlaþýldýðýný bildirdi.
KORUNMA YOLLARI
Virüsten korunmanýn en etkin yolun, ellerin etkin dezenfektanlarla sürekli temizlenmesi ve
hasta kiþilerle temastan kaçýnmak olduðu belirtiliyor. Ebola virüsünü bulan Belçikalý bilim adamý Peter Piot da, mikrop öldürücü Biocidal Basics Dezenfektan
kullanmanýn önemini vurgula-
dý.Dünyaca tanýnan markanýn Ýngilizce karþýlýðý mikrop öldürücü
’Biocidal’ olan Dezenfektan,
Ebola’ya karþý kalýcý hijyenik çözüm getiriyor.
Dünya’da ilk defa gümüþ
aktifli nano teknoloji Biocidal
Basics Dezenfektan üreterek virüse karþý Türkiye’de koruma
saðlamayý amaçlayan Ýnteko Genel Müdürü Mecit Keleþ yaptýðý
açýklamada, Ebola virüsünü keþfeden Belçika’lý bilim adamý Peter Piot’un "Hayal ötesi bir trajedi yaþanacak" sözleri üzerine harekete geçtiklerini söyledi.
Hýzlandýrýlmýþ laboratuvar
çalýþmalarý ile kýsa sürede Ar-Ge
aþamasýný sonlandýrýp, etkin bir
dezenfektan üretimine baþladýklarýný belirten Keleþ, gümüþ aktifli nano teknoloji Biocidal dezenfektanýn kiþisel hijyen ve korunma yöntemlerinden habersiz
çocuklarýn, topluma açýk alanlardaki çeþitli temas noktalarý açýsýndan büyük tehlikede olduklarýný, ürünün okul, hastane, restoran, AVM’lerde 3 aya kadar koruma saðladýðýný sözlerine ekledi.(ÝHA)
‘20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü’
Doðru yaþam tarzýný benimseyerek, kemik saðlýðýnýzý koruyabilirsiniz.
* Düzenli egzersiz, yaþam tarzý haline getirilmeli,
* Ýskelet sistemini saðlýðýný riske atmayacak, taban yüksekliði
uygun ve kaymayan ayakkabý tercih edilmeli,
* Görme bozukluðu takýlýp düþmeye neden olur. Bundan dolayý göz muayenesi olunmalý ve uygun dereceli gözlüðü kullanýlmalý,
* Evde ayaða takýlabilecek cisimler kaldýrýlmalý (kablo, oyuncak vb. )
* Halsizlik ve dikkatsizliðe neden olabilen ilaç kullanýmýnda,
düþme ve kazalardan korunmak için baþka birinin eþliðinde evden
çýkýlmalý,
* Özellikle menopoz dönemi kadýnlarda yaþa uygun diyet düzenlemesi yapýlmalý ve uzman hekime baþvurularak, gerekiyorsa
hormon ve ilaç tedavisi baþlanmalýdýr.
Osteoporoz Nedir?
Osteoporoz; 50 yaþ üzeri kiþilerde, sýklýkla kadýnlarýn daha çok
etkilendiði, vücut kemiklerinin sertliðinin azalýp, kalitesinin bozulmasý sonucunda kemiklerin daha zayýf ve kýrýlabilir hale gelmeleri ile ortaya çýkan bir hastalýktýr. Osteoporozun bilinen en önemli risk faktörü ise yaþlanmadýr.
Osteoporozun Semptomlarý (Belirtileri) Nelerdir?
Hastalýðýn baþlangýcýnda semptom görülmeyebilir. Ancak zaman içerisinde, bel ve boyun aðrýlarý, vücudun kambur durmasý ve
boy kýsalmasý görülebilir. Bazý vakalarda ilk belirti, bir kemik kýrýlmasý olmaktadýr (kaburgada, bilekte veya kalçada). Omurgadaki
kemikler (vertebralar) çökebilir (düzleþebilir veya sýkýþabilir) ve kýrýlabilir. Bu, en yayýn görülen kemik kýrýlmasýdýr. Kalça kýrýlmasý,
bunlar arasýnda en büyük engellilik haline neden olur.
Bel kemiðinin gücünün zaman içerisindeki deðiþimi (Osteoporoz) kemik incelmesidir. Bel kemikleri çökmeye baþladýkça kemikler hassaslaþýr ve boy kýsalmasý yaygýn þekilde görülmeye baþlanýr.
Osteoporozun Nedeni Nedir?
ma"
* Osteoporozun bilinen en önemli risk faktörü olan "yaþlan-
* Hormonel bozukluklar
* Menopoz , (kadýnlarda menopoz sonrasýnda östrojen deðerlerinin düþmesi, erkeklerde de testosteron hormonu deðerlerin
düþmesi osteoporoza neden olur)
* Yeme bozukluklarý,
* Bazý ilaçlar ve bazý kronik hastalýklar
* Bazen süre yatakta istirahat etmek veya hareketsiz kalmak
Osteoporozda ve kemik fizyolojisi
Kemikler, yapým ve yýkým faaliyetlerinin devam ettiði, sürekli
yenilenen canlý dokulardýr. Bu yapým ve yýkým süreci, kadýnlarda
30 yaþýna kadar dengeli bir þekilde devam ederken, 30 yaþýndan
sonra denge bozularak, kemik yýkým oraný kemik yapým oranýna
oranla baskýn çýkmaya baþlar. Kadýnlarda, 30 yaþýndan sonra yýllýk
Günümüzde Osteoporoz
% 0.5`lik oranda geri dönüþümsüz kemik kaybý normalde baþlar.
Bu kayýp, özellikle menopozdan itibaren daha da hýzlanýr ve kaybedilen kemik dokusu miktarý, kadýnýn ileride kemik kýrýðýyla karþýlaþýp karþýlaþmayacaðýný belirler.
Osteoporozu en çok etkilediði kemik dokularý
Osteoporoz en fazla, vücudun yükünü taþýyan omurlarý etkiliyor. Tüm osteoporoz olgularýnýn yüzde 47`si omurlarda, yüzde
20`si kalçada, yüzde 13`ü bileklerde ve yüzde 20`si diðer kemiklerde görülüyor. Omurlardaki çökme kýrýklarýna baðlý olarak, özellikle ileri yaþlarda boyda kýsalma oluþabiliyor. Baþta kalçada olmak
üzere diðer kemiklerde de, hafif düþmeler sonucunda veya kendiliðinden, ölümcül olabilen kýrýklar oluþuyor.
Kemik kaybýný ve kýrýk riskini en aza indirmek için yapýlmasý
gerekenler
* Yeterli kalsiyum ve D vitamin alýnmalý,
* Sigara, alkol vb. zararlý alýþkanlýklardan uzak kalýnmalý,
* Doktorunuzun önerdiði þekilde düzenli aðýrlýk kaldýrma ve
kas güçlendirici egzersizler yapýlmalý,
* Ani kilo kaybýndan kaçýnýlmalý,
* Dünyada, yaþam kalitesinin yükselmesi, hastalýk tedavilerinde iyi yönlü ilerlemelerin kaydedilmesi; yaþam süresinin uzamasýna dolayýsýyla yaþlý nüfusun artmasýna ve osteoporoz ile osteoporoza baðlý kýrýklarýn görülme sýklýðýnda önemli artýþa neden olmuþtur.
* Osteoporoz, en sýk görülen kemik hastalýðýdýr.
* Günümüzde görülen önemli ekonomik ve sosyal problemler
arasýndadýr.
* Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalýktýr.
* Osteoporozlu kiþilerin yaklaþýk yarýsý bunun farkýnda olmadan yaþamakta ve bunun sonucu olarak, kemik kýrýklarý meydana
gelmektedir. Osteoporoza baðlý kýrýklarda ilk sýrayý omur kýrýlmalarý alýrken bunu kalça kýrýðý, el bileði kýrýðý ve diðer kýrýklar takip
eder.
* Kalça kýrýðý olanlarýn yaklaþýk %20'si ilk 1 yýl içinde hayatýný kaybetmektedir. %30'dan fazlasý sakat kalmaktadýr.
Saðlýklý Günler Dileðiyle…
Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar,
Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü /
Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Kronik Durumlar Birimi
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 22 EKÝM 2014
Gece 1’de arayabilmek/aranabilmek
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:28 ZÝL-HÝCCE: 1435
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:9 Teþrin-i Evvel1430 Hýzýr:170
2014
22
EKÝM
Tarihçi Prof. Ýsmet Miroðlu'nun vefâtý
(1997) - Kanije Müdâfaasý (1601) Genel Nufüs Sayýmý (2000)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
05.19
06.45
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.33 AKÞAM 18.09
15.35 YATSI
19.27
Üç zümreye, üç þey çirkin düþer: 1-Ýdârecilere, sertlik, 2-Âlimlere, mal sevdasý, 3Zenginlere ise cimriliktir. Molla Câmî
"Rahmetullahi aleyh"
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
224 44 94
225 58 68
NÖBETÇÝ ECZANELER
BOSTANCI ECZANESÝ
S.AHMET BOSTANCI
GÜLABÝBEY MAH. ATA
CAD.NO:30/A - METROPOL ALTI
225 38 48
ÞÝFA ECZANESÝ
SÜLEYMAN KOCA
ÇÖPLÜ MAH. UÇ 3.SOK.
NO:9-KUNDUZHAN
SAÐLIK OCAÐI YANI
226 32 70
METEOROLOJÝ
“Zaman deðiþti” diye geçmiþdeðil. Ýkisi de çalýþýyorsa hele ekoten günümüze söylenen bir nakarat
nomik baðýmsýzlýklarý var demekEÐÝTÝM KÜLTÜR
vardýr.
tir.
PENCERESÝ
Her devirde tekrarlanýr bu söz.
Öðretmen öðrencisine istenmeyen söz ve davranýþýna raðmen
Herkes nedense kendi devrini
kem
söz ve gözlü zinhar olamaz..
beðenmez önceki dönemlere özlem duyar.
Komþuluk, arkadaþlýk, dostlukta samimiyet oraný ön plandadýr.
Deðiþen zamana kýzan insan
nedense kendisinin deðiþtiðinin
**
farkýnda deðildir.
Manzara bu..
Oysa insan doðar, büyür, geliH. Mustafa AKTAÞ
Ýnsan tüm bu iliþkileri isterse
[email protected]
þir, genç olur, yaþlý olur ve ölür..yaolumlu
yöne doðru kanalize [email protected]
ni deðiþimden geçe geçe hayatýný
lir mi?
sürdürür, tamamlar..
Neden olmasýn?
Ýþte bizde þu ya da bu þekilde bir zamanda
Anavatan Partisi’nin(ANAP) çok revaçta
yaþýyoruz.
olduðu günlerde N. Kemal Zeybek’i bir TV sohÞimdi ne yapacaðýz; içinde bulunduðumuz bet programýnda izlediðimi hatýrlýyorum. Kendizamaný mý kendimize uyduracaðýz, biz mi zama- sine “evde nasýl bir eþsiniz, durum ne” diye sona uyacaðýz?
rulmuþtu. Kemal-i ciddiyetle; “evde ben ne derBana göre her ikisi de olacak.
sem o olur” demiþti. Arkasýndan mütebessim bir
Hiç kimse sloganvari cümlelerin peþine ta- cehre ile; “ama ne diyeceðime eþim karar verir”
kýlmasýn, ahkam kesmeye de kalkmasýn. Realite diye de eklemiþti.
ortada.
Ýþte böyle öðretmen öðrencisini, ebeveyn
Beþeri iliþkiler bazýnda realiteye bir göz ata- evladýný, karý-koca birbirlerini, komþular, arkadaþlar, dostlar da hakeza yek diðerini bir noktalým:
ya getirebilirler mi?
Evlad-ebeveyn iliþkileri
Elbette.. Zor ama mümkün..
Karý-koca ilþkileri
Sýkýntý ne?
Öðrenci-öðretmen iliþkileri
Anýnda her þey istediðimiz gibi olsun arzuKomþuluk, arkadaþlýk, dostluk iliþkileri
muz..
Vs...
Ancak öyle bir dünya yok.
Tüm bunlarýn medeni ölçüler çerçevesinde
Ama gecenin 1’inde bizi arayan birisine tecereyan etmesi öngörülüyor..
lefonumuzu ya da kapýmýzý kýzarak/rahatsýz olEbeveyn evladýna mahkum; dünyaya getir- muþ edayla deðil gerçekten/içten gelerek -ihtiyadiðine göre ne istiyorsa yapmalý, beklentilerini cý olmasa aramazdý önkabulüyle- “buyur ne yaonun aracýlýðýyla karþýlamalý
pabilirim” diye açabiliyorsak mesele bitmiþtir.
Karý-koca birbirlerine katlanmak zorunda
Gazlý içecekler yaþlandýrýyor
Þ
ekerli ve gazlý içeceklerin aþýrý tüketiminin
hücrelerin yaþlanmasýný
hýzlandýrdýðý belirlendi.
ABD'de
yapýlan
araþtýrmada bilim adamlarý, 20-65 yaþýndaki 5
bin 300 kiþinin gazlý ve
þekerli içecekleri tüketme
alýþkanlýðýný deðerlendirdi.
Bu içecekler ve hücrelerin yaþlanmasý arasýnda baðlantý bulunup bulunmadýðýný araþtýran bilim adamlarý katýlýmcýlarýn DNA'sýný da inceledi.
Her gün þekerli ve
gazlý içecek tüketenlerin
kromozomlarýnýn uç kýsmýndaki hücre yaþýnýn
belirlenmesinde rol oynayan telomer yapýlarýnýn
daha kýsa olduðu görüldü.
Araþtýrmada, günde
350 mililitreden fazla tüketenlerin hücrelerinin
yaklaþýk 5 yýl daha yaþlý
olduðu sonucuna varýldý.
Daha önce bu tür
içeceklerin obezite ve tip
2 diyabet riskini artýrdýðý
biliniyordu ancak ilk kez
bilim adamlarý gazlý ve
þekerli içeceklerin hücrelerin yaþlanmasýna yol
açtýðýný ortaya koydu
Araþtýrmanýn sonuçlarý "American Journal of
Public Health" dergisinde
yayýmlandý.(AA)
13
Bir Yangýnýn Külleri3
Bu konuþmadan sonra aile huzuru kýsmen yerine gelir.
Bu arada Hatice hanýmdan ikiz çocuk Dünyaya gelir..
Aile gittikçe kalabalýklaþýr.
Tefekkür
Fakat eski yaþanan haller tek- Dünyamýz
rar yaþanmaða baþlar..
Bu arada Ahmet Aðanýn cami
avlusundaki sohbetlerde bu haller
konuþmaða baþlanýr.
Arkadaþlarýndan biri sorar:
"Ahmet Aða ne var ne
yok,ikinci evlilik nasýl gidiyor?"
"Siz benim baþýma iþler açtýRaþit Yücel
nýz,valla aðalar huzurum kaçtý.
rasityü[email protected]
Ben evden çýkýnca hanýmlar corumhakimiyet. net
saç baþa biri birine giriyorlar.
Çocuklar yeni hanýma karþý tavýr almaða baþladýlar.
Fatma haným canlandý, ne hastalýðý kaldý ne de
tembelliði..
Velhasýl tadýmýz kalmadý.."
Bu hale arkadaþlarý üzüldüler ve Ahmet efendiyi teselli ettiler.
Bu defa sabah namazlarýna vaktinde ve ezan
okunduktan sonra gelen Ahmet Aða daha ezan
okunmadan önce cami avlusuna gelip oturur.
Cami imamýnýn dikkatini çeker ve sorar:
"Ahmet Efendi neden erkenden gelmeðe baþladýn.Bu kýþ ve zemherir de üþürsün ezadan sonra
gelsen iyi olur, avluda üþürsün"
Ahmet Aða derinden bir iç ahhhh çeker ve:
"Ah hoca efendi bu zemherir ne ki?
Sen bizim hanýmlar arasýndaki zeherir bunun
yanýn da hiç kalýr" der.
Ýþte Ahmet Aða’nýn eçmiþte yaþadýðý haller..
Dünya hayatý böyledir.
Bir üzüm yedirir bin elem çektirir.
Bir yangýnýn külleri böyle meydana gelir..
Ýster zengin olursunuz ister fakir…
Bu haller yaþanýlan hayat safhalarýmýzdýr.
Hayatýn lezzetleri salih bir iman ve onun tezahürleri olan hayat levhalarýmýzdýr.
Yoksa imandan noksan hayatlarda binlerce
elem izleri vardýr.
Zehirli bala bezeyen lezzetler hem Dünya hem
de ahiretimizin mahvýna sebebiyet verir.
Dünya ise bütün debdebesine raðmen cennet
hayatýna nisbeten bir zindan hükmündedir.
(Son)
2.8570
2.8583
2.2408
2.2414
Kivi ye, direnç kazan
Gram
89,96
SATIÞ
90.03
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
G
ünde bir kivi bir çok derde deva. Kivi kanser dahil birçok hastalýða direnç kazandýrýyor.
Anavataný Güney Çin ve Hindistan olan kiviyi Türkiye 1980'li yýllarýn sonunda tanýdý.
Devlet teþvikiyle Ege, Marmara ve Karadeniz'de üretimine de baþlanan kivi, vitamin deposu...
Atatürk
Üniversitesi'nin
araþtýrmalarýna göre meyvenin
astým, kolesterol, yüksek tansiyon
,kabýzlýk, gribal enfeksiyon gibi
birçok hastalýða þifa olduðu belirtildi.
Üniversiteye göre günde en
az bir tane kivi yenmeli. Böylece
baþta kanser olmak üzere bir çok
hastalýða karþý direnç yükseliyor.(TRT Haber)
ALIÞ
Yýl:24 Sayý: 7024
22 EKÝM 2014
ÇARÞAMBA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
VEFAT EDENLER
1-Merhum Kemal VELÝPAÞAOÐLU' nun eþi,
Merhum Abdullah ÞAMLI' nýn kýz kardeþi; Semia
VELÝPAÞAOÐLU.
2-Arpalýk Köyü' nden gelme, Bahri, Bilal ve
Ýbrahim ÇEVÝK' in annesi; Kezban ÇEVÝK.
3-Buðdüz köyünden, Çopikas kaðýt afbrikasýndan emekli, Nuri ALTUNDAÐ"ýn babasý, Rumi
ALTUNDAÐ.
4-Göcenovacýðý Köyü' nden; Hamza ÞANLI.
5-Sorkoðlan Köyü' nden, Mustafa YURTTAÞ'
ýn eþi, Cemalettin YURTTAÞ' ýn annesi; Satý YURTTAÞ.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 ÇARÞAMBA 22 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
T
ercih: kelime olarak seçme, beðenme, hoþuna
gitme anlamlarýna gelmektedir. Ýnsanoðlu, tercih
imkâný olmadan Yüce yaratýcýnýn takdir ettiði annebabadan dünya denilen pazara gelir, hayatýnýn sonuna kadar ve ahirette bile kendini tercih kavþaðýnda
bulur.
Farklý bir konuyu gündeme taþýma adýna isterseniz siz kadim okuyucularýma, yaþarken ve ölünce
tercih kavþaðýnda bizi bekleyen uðraþýlar konusunda
fikir telakkisinde bulunalým istedim. Ýlk tercihimiz
nedir? Bu yazýyý sonuna kadar okumaya devam etmek mi, yoksa boþ ver deyip gazetenin diðer sayfalarýna geçmek mi? Baþtan sona okumaya çalýþacaðýnýza adým gibi eminim. Emin olmasam zaten kendimi yormam. 'Let it be!- boþ ver' der geçerim.
Deðerli dostlar,
* Çocuk dünyaya gelmeden ismini þu mu koysak, bu mu koysak? diye tercih kavþaðýnda kafa yoruyoruz. Özellikle kýrsal alanlarda aile büyükleri müdahil olunca eþler arasýnda tatsýzlýklar bile yaþanabiliyor.
* Çocuklarýmýz anaokuluna baþlama yaþýna geliyor, þu okul mu, bu okul mu, þu öðretmen mi, bu
öðretmen mi? diye tercih kavþaðýnda uðraþýyoruz.
* Ýlkokula baþlama zamaný gelirken, ilkokul ve
öðretmeni çok önemlidir. Çocuklarýmýzý vezir de yapar, rezil de yapar. O halde bu okulda þu öðretmen
mi, yoksa falanlarýn çocuðunun gittiði okuldaki falan
öðretmen mi? diye günlerce tercih kavþaðýnda uðraþýyoruz.
* Ýlkokul bitiyor, bu seferde çocuðumuz için düz
ortaokul mu yoksa imam-hatip ortaokulu mu? Diye
tercih kavþaðýnda kafa yoruyoruz.
* Ortaokul bitiyor, TEOG sýnavlarý açýklananýnca, iyi bir üniversiteye gidecek yolda lise önemlidir
deyip aldýðý puana göre þu lise mi, yoksa bu lise mi?
Diye tercih kavþaðýnda yine kafa yoruyoruz.
* Liseye yerleþiyor, 10 sýnýfta sayýsal - eþit aðýrlýk- dil- sözel türü dersler seçerken þunu mu seçse,
bunu mu seçse, benim çocuðumun sözeli iyi ama sayýsal da da iþ bulma imkâný biraz daha avantajlý türü
diye, yine tercihler kavþaðýnda kafa yoruyoruz.
* Lise bitiyor, bu sefer de þu þehirdeki üniversiteye mi gitsin, yoksa bir yýl daha mý hazýrlansýn? Diye tercihler kavþaðýnda kafa yoruyoruz.
* Üniversite bitiyor, KPSS 'dan geçip atanacak
konuma geliyor. Doðu'ya mý gitsin, yoksa bir sonraki atamayý mý beklesin? Sorusuna akþam, bizim için
Tercih kavþaðý
önce
kýzýmýz-oðlumuz
önemli. Boþ ver bekleyelim.
Gelecek sene seçim de var,
bol alým olur. Sabah olunca
ya þubatta alým olmazda bu
hakkýný da kaybederse, diye
tercihler kavþaðýnda uðraþý
üzerine uðraþý veriyoruz.
* Atamasý oldu, þükür
iþini gücünü buldu. Bu artýk
baþ göz edelim ama oðlanýn,
kýzýn bulduðu mu, yoksa
bizlerin uygun gördüðü mü?
Mahir ODABAÞI
Olsun. Onun þu artýsý, buMilli Eðitim Müdürlüðü
Sivil Savunma Uzmaný
nun þu eksisi var düþüncesine dalýp tercih kavþaðýnda
uðraþý veriyoruz.
* Bu arada birde bakýyoruz ki, zaman hýzla ilerlemiþ ve bizim de emeklilik gelmiþ geçiyor. Emekli
olup torunlara mý bakalým, yoksa evimizde yan gelip
rahatýmýza mý bakalým? Sorularýyla tercih kavþaðýnda uðraþýyoruz.
* ''Saç ayaðýnýn üçü yere deðerse aman dikkat
et'' diye baþkasýna akýl verirken, hastalýklar birer birer
kapýyý çalýyor. Þu doktora mý gitsem, bu doktora mý
gitsem, ameliyat mý olsam, yoksa aðrýsýna mý sabretsem? Türü sorulara tercih kavþaðýnda cevap arýyoruz.
Sonra çocuklarýn çocuklarý oluyor. Býrak onlarda bizim gibi tercih kavþaðýnda uðraþa dursunlar derken, ''Ne kadar yaþarsan yaþa / Azrail mutlak gelir bir
gün baþa'' sýrrýnca tercih hakký tanýnmadan resen fani
âleme veda ediyoruz. Ve bir de bakýyoruz ki, topraðýn kara baðrýnda yeni bir tercih kavþaðýyla baþ baþayýz. Ama bu tercih kavþaðýnýn dünyadakinden bir farký var. O da kavþaktayýz ama tercih hakký bize ait deðil (ama dünya da iyi bir mümin olabilirsek baðlý)
yalnýz Yüce Rabbimizin rahmeti ilahisine baðlý. Bu
kavþakta;
Acaba Münker -Nekir'in soracaðý sorulara doðru cevap verebileceðim mi? Mizan da günahým mý,
yoksa sevabým mý aðýr gelecek? Amel defterini saðdan mý, yoksa soldan mý alacaðým? Sýrat köprüsünü
geçeceðim mi, yoksa geçemeyip düþeceðim mi?
Havz-ý Kevser'den içeceðim mi, içemeyeceðim mi?
En son demde, Cennet bahçesine mi, yoksa cehennem çukuruna mý gideceðim?
Rabbim, kavþaklarda tercih yaparken KAZA
yapmadan DOÐRU tercih yapmayý nasip etsin.
* Ey oðul;
Baba sözler 18
Mahiyetinde olan insanlarýn farklý bir
becerileri varsa ( resim - þiir - yazý - müzik fotoðraf vs.) ve bunu toplumun faydasýna kullanmaya çalýþýyorlarsa ayda yýlda bir takdir et.
Yok, eðer yaptýklarýnda hata gözlemliyorsan
yanýna çaðýr tatlý bir lisanla ikaz et. Þayet iyiye
de kötüye de tamamen bi- haber olursan o
insanlar üzülür, körelir, üretimden tüketime
geçer.
* Ey oðul;
Eskiden bakkallarda açýk hesap veresiye
yazýlýrdý. Þimdi marketten bir ekmek alýyorsun
verdiðin parayý bozamayýp sonra býrakayým
deyince kasiyer ''ekmeði býrak'' diyor. Belki
onlar da haklýdýr. Sonra býrakayým deyip býrakmayanlar çýkýyor ki, onlar da ekmeði býrak diyorlar. O halde borcun büyüðü küçüðü olmaz,
borcunu aksatma.
* Ey oðul;
Gelecekte yetkili olursan sakýn emri altýnda olanlarý toplum içinde ve özellikle
arkadaþlarýnýn arasýnda azarlama. Eksik ve
hatalarý varsa odana çaðýr istersen döv o kadar
zorlarýna gitmez.
olsun veya daha galiz küfürlerle…'' konuþunca
sen yanýnda konuþurken utanýrsýn. Bir de aile
ortamýnda ise yerin dibine girersin. Gerekirse
bu tür insanlarý kýrmadan uyar ki bir baþka
yerde azýcýkta olsa dikkat etmeye çalýþsýnlar.
Toplum içerisinde konuþmaya alýþsýnlar.
* Ey oðul;
Ýnsanlarla konuþurken baltayý taþa vurmamak adýna biraz dikkatli olmaya çalýþ. En
basiti,
çocuklarýnýn
senin
üzerine
düþmelerinden bahsederken karþýndaki insanýn
belki de çocuðunun olmadýðýný düþün veya
yazýn gittiðin tatilden bahsederken karþýndakinin evini zor geçindirebileceðini unutma.
Kýsacasý, karþýndakini tanýdýktan sonra ayrýntýlarý konuþman baltayý taþa vurmandan kurtarýr.( tel: 536 5681141)
*
MÝZAN
çok olsa da günahýmýz,
sensin bizim tek ilahýmýz
mizanda aðýr bassýn sevabýmýz
ne olur yardým ediver Allah'ým
* Ey oðul;
zihnimizde türlü türlü vesvese
günahlardan alýþ-veriþ bol kese
mizanda sevaplar hep aðýr düþe
ne olur yardým ediver Allah'ým
* Ey oðul;
halimizi ayan-beyan bilen sensin
gizlimizi - açýðýmýzý gören sensin
mizanda sevap tarafý aðýr gelsin
ne olur yardým ediver Allah'ým
* Ey oðul;
ahirette elbet kurulacak mizan
günah aðýr gelirse, sonuç hüsran
bize acý ya Rahim - ya Rahman
ne olur yardým ediver Allah'ým
Hiç kimsenin yanýnda görünmesine
güvenme. Bir cümlelik sözünden ötürü karþýnda olurda sen de kendini yalnýz bulursun. O
halde yanýnda olanlarýn karþýnda-karþýnda
olanlarýn ise yanýnda olabileceðini asla unutma.
Birini birine överken ' senden iyi olmasýn
'diye söze baþlama. Býrak daha iyi olsun. Ýyi
insanlar ne kadar çoðalýrsa o kadar iyi olur.
Ama insanlara birini överken diðerine sýnýr
koyar.
Özellikle köye kente gittiðinde toplum
içerisinde cahil insanlarla konuþurken dikkat
et. Ne konuþtuðundan bi-haber olan o kadar
insan görürsün ki, 'þerefsizim, anam avradým
Asansörlere kimlik
kartý geliyor
T
Adalet Bakanlýðý’nda
sýnav tarihleri deðiþti
A
dalet Bakanlýðýnýn
açtýðý sýnavlarýn
tarihleri deðiþti.
ÖSYM'nin, Adalet
Bakanlýðý ile yapýlan
protokol kapsamýnda
gerçekleþtireceði "Ýdari
Yargý Avukat" ve "Adli
Yargý Avukat"
sýnavlarýnýn tarihleri
yeniden belirlendi.
ÖSYM'nin internet
sitesinde yer alan
açýklamada, Adalet
Bakanlýðý ile yapýlan
protokolle duyurusu
yapýlan ve baþvurularý
alýnan sýnavlarýn, sýnav
tarihleri ve baþvurularýn
alýnmasý sürecinin Adalet
Bakanlýðýnýn talebi
doðrultusunda yeniden
düzenlendiði belirtildi.
Buna göre, daha
önce 26 Ekim 2014'te
yapýlacaðý duyurulan
2014 Adalet Bakanlýðý
Avukatlar Ýçin Ýdari Yargý
Hakim Adaylýðý Yazýlý
Yarýþma Sýnavý (2014Ýdari Yargý Avukat) 27
Aralýk 2014'te, 30 Kasým
2014'de yapýlacaðý
duyurulan 2014 Adalet
Bakanlýðý Avukatlar Ýçin
Adli Yargý Hakim ve
Savcý Adaylýðý Yazýlý
Yarýþma Sýnavý (2014Adli Yargý Avukat) 28
Aralýk 2014'te yapýlacak.
Adaylarýn daha önce
yaptýklarý baþvurular
geçerli olacak.
Ayrýca 7 Aralýk
2014 tarihinde yapýlacak
2014 Adalet Bakanlýðý
Ýdari Yargý Hakim
Adaylýðý Yazýlý Yarýþma
Sýnavý (2014-Ýdari Yargý)
baþvurularý 5 Kasým
2014'te sona erecek.(AA)
ürkiye genelinde kayýtlý 431 bin asansör
bulunuyor.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Sanayi
Ürünleri Güvenliði ve Denetimi Genel Müdürü
Muhsin Dere, ülke genelinde kayýtlý 431 bin
asansöre "kimlik kartý" numarasý vererek belediyeler
ve A tipi muayene kuruluþlarý kanalýyla asansörlerin
yýllýk periyodik muayenelerini yaptýracaklarýný
söyledi.
Dere, yaptýðý açýklamada, 2015 yýlýnýn
güvensiz asansörlerle mücadele yýlý olacaðýný
vurguladý.
Yurt genelinde 431 bin asansörün
bulunduðunu, geçen yýl yapýlan
denetim faaliyetleri kapsamýnda
152 bininin periyodik
muayenesinin yapýlabildiðini
anlatan Dere, bunlardan 96
bininin "güvensizlik" anlamýna
gelen kýrmýzý etiketle
etiketlendirildiðini kaydetti.
Dere, bunlarýn periyodik
muayenesi yapýlan asansörler
olduðuna dikkati çekerek,
denetimleri yapýlamayanlarýn
durumunun daha vahim durumda
olduðunu vurguladý.
Bu durumla ilgili acil tedbir
kararlarý aldýklarýný ifade eden
Dere, þöyle devam etti:
"Kýrmýzý etikete sahip
asansörlerin bir an önce kullanýma kapatýlmasý,
belediyeler tarafýndan gerekli tedbirlerin alýnmasý, A
tipi muayene kuruluþlarýnýn denetimleri gibi çeþitli
konu baþlýklarýndaki çalýþmalarýmýz son noktaya
gelmiþ durumda. 2015 yýlýnda asansör monte eden
bütün firmalar ki kayýtlý bin 375 montajcý firma var,
300 civarýnda da bakým yapan asansör firmasý var,
bunlarýn tamamýný denetleyeceðiz. Bunlarýn denetim
süreçleri ile ilgili gerekli tedbirleri de alacaðýz."
"CEZAÝ MÜEYYÝDELER
AÐIRLAÞTIRILACAK"
Dere, bütün asansörlerin kimlik kartýna sahip
olmasýnýn gelecek yýlki planlamalar arasýnda
olduðuna iþaret etti.
Bu sayede asansörlerin
bakýmlarýnýn sistem üzerinden
takibinin yapýlacaðýný anlatan Dere,
"Kayýtlý 431 bin asansöre kimlik kartý
numarasý vererek, belediyeler ve A tipi
muayene kuruluþlarý kanalýyla
asansörlerin yýllýk periyodik
muayenelerini yaptýracaðýz" dedi.
Dere, güvensiz asansörlerin
kapatýlmasý ya da güvenilir hale
getirilmesi hususunun yaþanabilecek
kazalarýn önüne geçilebilmesi
açýsýndan önemli olduðunu
vurgulayarak, güvensiz asansörlerle
ilgili gerekli cezai müeyyidelerin daha
da aðýrlaþacaðýný kaydetti.(TRTHaber)
Mevsimler daha
Kabak þifa deposu
doðarken etkiliyor U
D
oðduðunuz mevsim ruh
halinizi etkiliyor.
Ýnsanýn hangi mevsimde
dünyaya geldiði, ilerideki ruh
halini etkiliyor.
Macaristan'ýn baþkenti
Budapeþte'de yapýlan araþtýrmaya
göre insanýn hangi mevsimde
dünyaya geldiði, ilerideki ruh
halini etkiliyor. Yaz aylarýnda
doðanlarýn ruh halleri kýþ
mevsiminde doðanlara oranla daha
çabuk ve sýk deðiþiyor. Bir baþka
deyiþle yaz bebeði olanlar
mutluyken ruh hemen üzgün bir
hale bürünebiliyor.
DOÐDUÐUNUZ
MEVSÝM RUH HALÝNÝZÝ
ETKÝLÝYOR
Araþtýrmaya göre ilkbahar ve
yazýn doðanlar optimist oluyor.
Sonbaharda doðanlarýnsa kýþ
mevsiminde doðanlara oranla
depresyona girme riskleri daha
düþük oluyor. Araþtýrma ekibinin
baþýndaki Prof. Xenia Gonda,
"Doðduðunuz mevsimin ilerleyen
yaþlarda vücuttaki dopamin ve
mutluluk, zindelik veren serotonin
hormonu seviyelerine etkisi
oluyor. Bu da insanlarýn ruh halini
etkiliyor" dedi. Gonda, araþtýrma
kapsamýnda 400 kiþinin doðum
tarihlerini ve kiþilik yapýlarýyla ruh
hallerini incelediklerini
söyledi.(Haber7)
zmanlar, kabaðýn birçok soruna iyi geldiðini
belirtti.
Uzman Diyetisyen Pýnar Kural Enç, “Özellikle
akciðer kanseri, yemek borusu, gýrtlak, mide, mesane
ve prostat kanserlerine karþý koruyucudur” dedi.
Her yerde yetiþebilen ve her mevsim bulunabilen kabaðýn, B1 ve C vitaminleri, potasyum ve
fosfor mineralleri açýsýndan zengin bir besin
olduðunu ifade eden Uzman Diyetisyen Pýnar Kural
Enç, “Ýçeriðinde bitkisel protein, niþasta ve çinko
mevcuttur. Ayrýca lif yönünden de baþ tacý bir
besindir. Besin deðerinin kaybolmamasý için kabaðý
buharda piþirmek daha doðrudur. Kabak, çið olarak
rendelenip salatalara da katýlabilir” diye konuþtu.
Kabaðýn sofralardan eksik edilmeyecek kadar
deðerli bir besin olduðunu kaydeden Enç, “Sindirimi
oldukça kolay ve hafif bir sebze olmasý nedeniyle
diyet yapanlarýn mutlaka listelerinde olmasý gerekir.
1 fincan kabakta 20 kalori vardýr. Bir çok kanser
türüne yakalanma riskini de azaltýr. Özellikle akciðer
kanseri, yemek borusu, gýrtlak, mide, mesane ve prostat kanserlerine karþý koruyucudur.
Ýçeriðindeki bol lif sayesinde kabýzlýk problemini giderir. Ýdrar söktürür ve böbrek/mesane iltihaplarýna iyi gelir. Basur ve prostat þikayetlerini en aza
indirir. Kan þekeri ve yüksek tansiyonu düþürmeye
yardýmcýdýr. Sinirleri yatýþtýrýr ve kan yapar. Kabakta
bulunan C,E ve A vitaminleri de cildi temizler.
Kabak ayrýca kýrýþýklara karþý da mücadele etmenize
yardýmcý bir besindir” þeklinde konuþtu.(ÝHA)
DES’ten makul bir
yönetmelik talebi
www.corumhakimiyet.net
D
emokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu
Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn paydaþlarýn görüþ ve önerilerine açtýðý
Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði
Taslaðý ile ilgili açýklama yaptý.
Taslakta sevindirici bazý hususlarýn bulunmasýna raðmen geneli itibariyle öðretmenlerin aleyhine
olduðunu belirten DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, “Bakanlýk öðretmen aleyhine bir yönetmelik daha çýkarmaya hazýrlanýyor, umarým uyarýlarýmýz dikkate alýnýr ve maðduriyetleri ortadan kaldýracak bir yönetmelik yayýmlanýr." dedi.
Yönetmeliklerin tasarý aþamasýnda paydaþlarýn
görüþlerine açýlmasýndan dolayý memnun olduklarýný ancak bunun göstermelik olmayýp yapýcý eleþtirilerimizin dikkate alýnarak makul bir yönetmelik çýkarýlmasýný beklediklerini belirten Býçak, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
‘Öðretmenler cezalandýrýlmak isteniyor’
tadýrlar. Lisansüstü eðitim için haftanýn iki-üç günü
þehir dýþýna gidip gelmekte olan öðretmenlerimizin
olduðu biliyor ve bu maðduriyetlerinin acilen çözülmesini bekliyoruz. Ayrýca bulunduðu þehirde lisansüstü eðitim imkaný olmayan öðretmenlerimiz kendilerini geliþtirmek adýna ikinci bir üniversite eðitimini tamamlama yoluna gitmiþlerdir. Bu durumda
olan öðretmenlerimize de ek hizmet puaný verilmesini talep ediyoruz.
Kontenjanlarýn ülke genelinde dengeli daðýlýmý
saðlayacak þekilde, hizmet bölgeleri ve illerin doluluk oranlarý dikkate alýnarak belirlenir ifadesi öðretmenlerin doðuda çakýlý kalmasýna neden olur. Hizmet bölgelerine göre farklý oranlarda kontenjan açýlmalýdýr.
Merkezi sýnavla çocuðu ortaöðretim sýnavýný
kazanan öðretmenlerin tayin haklarýna tasarýda yer
verilmemiþtir. Öðretmenlerimizin kendi çocuklarýyla
birlikte yaþayabilmeleri, onlarýn ihtiyaç ve istekleriyle yakýndan ilgilenmeleri kaçýnýlmaz bir haktýr.
Tayinlerin sýkýntýlý olmasýnýn önemli nedenlerinden birisi de becayiþ hakkýnýn olmamasýdýr. Sistem üzerinden gayet kolay bir þekilde uygulanabilecek olan becayiþin bakanlýk tarafýndan ýsrarla neden
kabul edilmediðini anlamýþ deðiliz. Öðretmenler 657
sayýlý devlet memurlarý kanununun 73. Maddesi hükümlerinden kaynaklanan haklarýný kullanabilmelidir.
“Eþlerin ikisinin de öðretmen olmasý durumunda daha fazla hizmet ihtiyacý duyulan yere tayinlerin
yapýlacak olmasý tam bir karýþýklýða, mesleki tükenmiþliðe yol açar. Öðretmenlerin hangi þehirde yaþayacaklarýna karar verme hakký bakanlýðýn elinde olamaz. Bu maddeyi çýkarma amaçlarýnýn doðuda öðretmen açýðýný kapatmak olduðunu biliyoruz ancak
yara bandý çözümlerle iþ yapmaktan vazgeçilmeli,
makul ve kalýcý çözümler üretilmelidir. Öðretmenleri zorunlu bir þekilde istemedikleri þehirde mutsuz
çalýþtýrmak yerine teþvik
sistemi getirilerek öðretmenler istekli hale getirilmelidir. Öðretmenleri mutsuz olan bir Türkiye aydýnlýða çýkamaz, karanlýkta kalýr.
Kamu personeli olmayan eþin üç yýl sigortalý olDemokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe yönetimi açýklama yaptý.
masý þartý çok aðýrdýr. Aile
‘40 yaþ sýnýrý kaldýrýlmalý’
bütünlüðüne, temel insan hak ve özgürlüklerine aykýrý bir maddedir. Kamu personeli dýþýnda bir eþle
Ýlk defa öðretmenliðe atanacaklar için uygulanhayatlarýný birleþtiren öðretmenler adeta cezalandýmaya devam edecek olan 40 yaþ sýnýrý kaldýrýlmalýrýlmak istenmektedir.
dýr.
Ýller arasý zorunlu rotasyonun sürgün anlamýna
Eðitim Personeli Planlama ve Deðerlendirme
geldiðini defalarca belirtmiþtik. Tasarýya göre bakanKurulunda sadece yetkili sendikanýn deðil diðer senlýk isabetli bir karar alarak iller arasý rotasyondan
dikalarýn temsilcileri de bulunmalýdýr.
vazgeçmiþtir. Ayný kurumda en fazla 8 yýl çalýþýlabiFen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Salecek ve il içinde uygulanacak olan rotasyon, çalýnatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu Öðþanlarýn aile düzenini bozmayacak þekilde uygulanretmen Lisesine dönüþen okullarda görev yapan öðmalýdýr. Yine sýnýf öðretmenleri için süre hesaplanýrretmenlerin haklarý korunmalý, bu okullara atanmýþ
ken ara sýnýftakilerin öðretmenlerinin deðiþtirilmesayýlmalýdýrlar.
mesine, öðrencilerinin ilkokul 4'ü tamamlamasýna
Sendika, siyasi iliþkiler gibi kýsacasý torpil eksedikkat edilmelidir.
ninde yapýlan görevlendirmeler objektif kriterlere
Doktora eðitimlerini tamamlayanlara 90, tezli
baðlanmalý ve atama komisyonunca karar verilmeliyüksek lisans mezunlarýna 44, tezsiz yüksek lisansa
dir.
36 ek hizmet puaný verilmesi yerinde bir karardýr. Bu
Yeni açýlan eðitim kurumlarýna norm fazlasý öðmadde ile lisansüstü eðitime önem verdiðini gösterretmenlerin baþvuru yapabilmesi, engellilerin yer demek isteyen bakanlýðýn tayinlerde öðrenim özrü ve
ðiþikliðine yer verilmesi, can güvenliði mazeretine
iznine yer vermemesi ne büyük bir çeliþkidir. Her
baðlý yer deðiþtirmelere imkan tanýnmasý, engelli yafýrsatta öðretmenin kendini geliþtirmediðinden þikakýný olanlarýn da yer deðiþikliði imkanýndan yararlayet etmeyi alýþkanlýk haline getiren yetkililer iþ konabilecek olmasý ise sevindirici hususlardýr.” (Haber
laylýk saðlama konusuna geldiðinde sus pus olmak-
ÇARÞAMBA 22 EKÝM 2014
15
Osmancýklýlar Konya’yý gezdi
Osmancýk Kültür Turizm Derneði'nin organizasyonu ile Konya'ya iki günlük gezi düzenlendi.
O
smancýk Kültür
Turizm Derneði'nin organizasyonu
ile Konya'ya iki günlük gezi düzenlendi.
Osmancýk Kültür
Turizm Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ'ýn
kafile baþkanlýðýný
yaptýðý geziye 37 kiþi
katýldý. Kafile sabah
namazýný Sultan Selim Camii'nde kýldýktan sonra kahvaltý sonrasý buluþtuklarý profesyonel kokartlý tur
rehberi eþliðinde Hz.
Mevlana Türbe ve
Müzesi Þems-i Tebrizi
Türbesi, Alaattin Tepesi ve Alaattin Camii'ni gezdiler.
Osmancýklýlar
Bedesten'de alýþveriþ
yaptýktan sonra Mevlana Kültür Merkezi'nde Semazen gösterilerini izlediler. Ýkinci
günde
Kulesite,
80.Binde Devri Alem
Parký, Tavusbaba Türbesi ve Meram Baðlarý'ný gezen kafile, akþam saatlerinde Osmancýk'a döndü. (Ha-
ber Merkezi)
Geziyi Osmancýk Kültür Turizm Derneði düzenledi.
Osmancýklýlar geziden memnun döndü.
Merkezi)
Kamu Þefleri genel
Kurul yaptý
amu Þefleri
K
Derneði’nin
Olaðanüstü Genel
Kurulu 17-19 Ekim
tarihleri arasýnda
Alanya Happy Elegant
Otel'de yapýldý. Genel
Kurul Toplantýsýna
Türkiye'nin 63 ilinde,
çeþitli kamu ve
kuruluþlarýnda görev
yapan kamu þeflerinin
temsilcileri katýldý.
Genel Kurula
katýlan Kamu Þefleri
Derneði Ýl Temsilcisi
Özlem Akyüz, “Kamu
Þefleri Derneðinin;
þeflerin bugün
yaþadýklarý sorunlarýn
çözümü için bir umut
olduðu ve geleceðinin
teminatýnýn da, birlikte
dayanýþma, güven ve
samimiyet içerisinde
yer aldýklarý Kamu
Þefleri Derneði’nde
ortak mücadele ederek
ve sadece gücünü;
kamu þeflerinden
alarak, hiçbir siyasi ve
sendikal oluþumun
etki alanýnda yer
almadan, þeflerin
sorunlarýnýn
çözümüne odaklý
teþkil ettiði ortaya
Kamu Þefleri Derneði Ýl Temsilcisi Özlem Akyüz
çýkmýþtýr.” dedi.
Genel Baþkan
Emir Kazak’ýn yaptýðý
açýþ konuþmasýnda,
kamuda görevli
þeflerin yýllardýr
unutulduðu ve maðdur
edildikleri vurguladý.
Bugüne kadar hiçbir
sendikanýn, þeflerin
sorunlarýnýn çözüm
noktasýnda yer
almadýklarý gibi
gündeme bile
getirmediklerinden
belirten Kazak, kamu
hizmetinin mutfaðýnda
yer alan þeflerin,
kamu hizmetinde
önemli bir noktada
amir ve sorumlu
olarak hizmet
vermelerine raðmen
ekonomik karþýlýðýný
almadýklarýný, mesleki
itibar olarak hak
ettikleri yerde
olmadýklarýný söyledi.
Hemþehrimiz
Denetleme
Kurulu’nda
Daha sonra
yapýlan genel kurul
seçimi ile birlikte yeni
yönetim kurulu
belirlendi. Çorum
Saðlýk Ýl
Müdürlüðünde görevli
Þef Ertuðrul Kazak,
genel merkez
denetleme kurulu
baþkanlýðýna seçildi.
Genel Kurul'da
alýnan karar ile; kamu
þeflerinin özel hizmet
tazminatlarýnda
yaþadýklarý ekonomik
hak kayýplarýnýn
düzeltilmesi için,
Danýþtay’da dava
açýlmasýna ve ilgili
yasal baþvuru ve
avukatlýk hizmetlerine
ivedilikle
baþlatýlmasýna karar
verildi.
Türkiye'nin
mevcut kamu kurum
ve kuruluþlarýnda 33
bin kamu þefinin
görev yaptýðý
hatýrlatýlarak, kamu
þeflerinin bu gününün
ve geleceðinin
teminatý olan Kamu
Þefleri Derneði çatýsý
altýnda örgütlenerek
güç oluþturulmasý ve
yasal hak
mücadelesinin birlikte
dayanýþma içerisinde
yapýlmasý vurgulandý.
(Haber Merkezi)
Osmancýklýlar Bedesten'de alýþveriþ yaptýktan sonra Mevlana Kültür Merkezi'nde Semazen gösterilerini izlediler.
Sýnavsýz yurt müdürü
atamalarý iptal
T
ürk Eðitim Sen Mevzuat Sekreteri Kemal Þanlý,
sýnavsýz yapýlan yurt müdürü atamalarýný iptal ettirdiklerini bildirdi.
Sýnavsýz yapýlan yurt müdürü atamalarýnýn Danýþtay 5. Dairesi tarafýndan yürütmesinin durdurulduðunu belirten Þanlý, açýklamasýnda þöyle dedi;
"27.3.2012 günlü, 28246 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Görevde Yükselme ve Ünvan Deðiþikliði
Esaslarýna Dair Genel Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Yönetmeliðin 1. maddesiyle, Kamu
Kurum ve Kuruluþlarýnda Görevde Yükselme ve Ünvan Deðiþikliði Esaslarýna Dair Genel Yönetmeliðin
2. maddesinin ikinci fýkrasýna, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðünde yurt müdürü kadrolarý ibaresinin eklenmiþtir. Söz konusu deðiþiklik ile Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Görevde
Yükselme ve Ünvan Deðiþikliði Esaslarýna Dair Genel Yönetmeliðin "Kapsam" baþlýklý 2. maddesinin
ikinci fýkrasý, atama iþlemlerinde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacaðý kadrolar yönünden geniþletilmiþtir. Bu maddenin iptali istemiyle açýlan davada Danýþtay Beþinci Dairesi tarafýndan yürütmeyi
durdurma kararý verilmiþtir.
Türk Eðitim-Sen olarak sýnavsýz olarak yurt
müdürü kadrolarýna yapýlan atamalarýn dayanaðý Yönetmelik hükmünün Danýþtay 5. Dairesince yürütmesinin durdurulduðundan bahisle, anýlan yargý kararý uygulanarak sýnavsýz yapýlan yurt müdürü atamalarýnýn iptal edilmesi istemiyle Yüksek Öðrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðüne
14.04.2014 tarihinde baþvuruda bulunmuþtuk. YurtKur tüm giriþimlerimize raðmen sýnavsýz yurt müdürü atamalarý iptal edilmediði gibi baþvurumuza da
cevap verilmemiþtir.
Bunun üzerine konu yargýya taþýnmýþ ve Ankara 14. Ýdare Mahkemesince sýnavsýz yapýlan yurt müdürlüðü atamalarýnýn yürütmesi durdurulmuþtur. Yürütmeyi durdurma kararýnýn gerekçesi "…yukarýda
aktarýlan mevzuat uyarýnca yargý kararýnýn aynen ve
gecikmeksizin uygulanmasýnýn zorunlu olduðu, Danýþtay ve idare mahkemelerince verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasý kararlarýnýn da iþlemi veya
düzenleyici iþlemi tesis edildiði tarihten itibaren hukuka aykýrý kýldýðý hususlarý birlikte deðerlendirildiðinde, davalý idarece; Danýþtay Besinci Dairesi kararý sonrasý hukuka aykýrý hale geldiði tartýþmasýz olan
32 adet yurt müdürü atamasýnýn iptal edilerek mevzuata uygun bir þekilde yeniden atama yapýlmasý gerekirken, davacý Sendikanýn Danýþtay Besinci Dairesi kararýnýn uygulanarak atamalarýn iptal edilmesi istemiyle davalý idareye yaptýðý bu yöndeki
14.04.2014 tarihli baþvurusunun zýmnen reddine iliþkin iþlemde, Anayasanýn 138. maddesi ile 2577 sayýlý Yasanýn 28. maddesine ve hukuka uygunluk bulunmamaktadýr." denilmektedir.
Bu karar uyarýca sýnavsýz yapýlan yurt müdürü
atamalarýnýn hepsinin iptali gerekmektedir. Türk
Eðitim-Sen olarak kamunun vicdanýnýn sesi olmaya
devam edeceðimizin bilinmesini istiyoruz. Yapýlan
tüm usulsüzlüklerin karþýsýndayýz ve hep öyle olacaðýz." (Haber Merkezi)
16 ÇARÞAMBA 22 EKÝM 2014
S
‘Memur bir kez daha
maðdur edildi’
aðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasosyal hizmet emekçileri olmak üzere kasý (SES) Þube Baþkaný Merter Kocatüfek,
mu emekçilerine 2014 yýlý enflasyon farký
emekliliðe yansýyan ve insanca yaþamaya yete"ek zam" olarak eksiksiz ödenmeli, enflascek ücret talebi ile ilgili olarak almýþ olduklarý
yon farkýndan kaynaklanan "ek zam" orakarar gereði toplanan imzalarý Baþbakanlýða
ný 2015 bütçesi içinde yer almalýdýr.
gönderdiklerini belirterek, "2014 Enflasyon
Ek ödemelerin tamamý temel ücrete
Farký ek zam olarak ödenmeli, ekonomik kayýpve emekliliðe yansýtýlmalý, artan oranlý
larýmýz karþýlanmalýdýr." dedi.
vergi dilimi uygulamasýna son verilerek,
Hükümet ile Memur-Sen arasýnda geçen
yýl içinde ücretlerde yaþanan erimenin
yýl imzalanan toplu iþ sözleþmesi ile 1 Ocak
önüne geçilmelidir.
2014'te kamu emekçilerine ödenen ve ortalama
Baþta insanca yaþayacak ücret talebiyüzde 6'ya denk gelen net 125 liralýk maaþ zammiz olmak üzere, kamu emekçilerinin bumýnýn, açýklanan enflasyon rakamlarýnýn çok algüne kadar yaþadýðý bütün ekonomik maðtýnda kaldýðýný belirten Kocatüfek. hükümetin
duriyet giderilmesini, son 12 yýl içinde sa2014 enflasyon hedefini yüzde 9,4 olarak belirMerter Kocatüfek
týn alým gücümüzdeki azalmayý telafi eden
lemiþ olmasýnýn, 2,5 milyon kamu emekçisinin
adaletli bir ücret artýþý saðlanmalýdýr.
bu yýl ekonomik olarak ciddi hak kaybý ile karþý karþýya
kalmasý anlamýna geldiðini ifade etti.
Kamu emekçilerinin grevli toplusözleþme hakký
önündeki yasal ve fiili engeller kaldýrýlmalý, özgür bir topBugüne kadar her yýl enflasyon farký kadar "ek zam"
alan kamu emekçilerinin, hesap kitap bilmeyen, en temel
lusözleþme düzeni yaratýlmalýdýr.
matematik bilgilerinden bile yoksun olan Memur Sen'in
Siyasi iktidar ekonomi yönetimindeki baþarýsýzlýðý2014 yýlý için enflasyon farký talep etmemesi nedeniyle bir
nýn faturasýný emekçilere, yoksul halka ödetmekten artýk
kez daha maðdur edildiðini, elektrik ve doðalgaza gelen
vazgeçmelidir.
Ek zam talebimiz somut olarak 2015 bütyüzde 9'luk zam ile yaþanan maðduriyetin daha da aðýrlaþçesi içinde yer almalýdýr.
týðýný bildiren Kocatüfek, yaptýðý açýklamada þöyle dedi;
Biz saðlýk ve sosyal hizmet emekçileri, bu talepleri"Bu yýl enflasyon farký ödenmeyeceði gibi, aile ve
mizi içeren imza metinlerimizle bir ay boyunca hastane
çocuk yardýmý, doðum ve ölüm yardýmý gibi sosyal ödehastane, iþyeri iþyeri olarak dolaþtýk, standlar açtýk ve immelerde de 2013 yýlý rakamlarý esas alýnmýþ, sosyal ödezalar topladýk.Topladýðýmýz imzalarý bugün Baþbakanlýða
melerde de herhangi bir artýþ yapýlmamýþtýr. Bu durum,
gönderdik..Bugün tüm Türkiye'de arkadaþlarýmýz binlerce
Memur Sen'in 2,5 milyon kamu emekçisini maðdur edesaðlýk ve sosyal hizmet emekçisinin taleplerini ayný þekilrek, bir kez daha hükümetin sendikasý olma görevini yeride Baþbakanlýða iletmektedir. Þu bilinmelidir ki, bizler bu
ne getirdiðini göstermektedir.
imzalarýmýzýn ve taleplerimizin arkasýnda olmaya devam
Sürekli artan enflasyon rakamlarý nedeniyle yýlýn
edeceðiz.
ikinci yarýsýnda kamu emekçilerinin satýn alma gücü belirYýllardýr maaþlarýmýza yapýlan sefalet zamlarý ile
gin bir þekilde azalmaya baþlamýþtýr. Artan oranlý vergi dibizleri yoksulluðun pençesine iten siyasi iktidarýn emekçi
limi uygulamasý ve son olarak elektrik ve doðalgaza yapýdüþmaný politikalarýna karþý tüm emekçileri tepki gösterlan yüzde 9'luk zam, kamu emekçilerinin 2014 yýlý gelirmeye, "ek zam" talebi baþta olmak üzere, yýllardýr yaþadýlerinde en az yüzde 10 oranýnda erime yaþanmasýný kaçýðýmýz ekonomik sefaletin sona erdirilmesi için birlikte
nýlmaz hale getirmiþtir.
mücadeleye çaðýrýyoruz." (Haber Merkezi)
AKP'nin 12 yýllýk iktidar pratiði; emekçilerin ve halkýn sorunlarýný hiç önemsemediðini göstermektedir.
Aksine siyasi iktidar, emekçilerin yoksulluk, iþsizlik,
eðitim, saðlýk gibi en temel
sorunlarýný bile sermayenin
çýkarlarýna göre çözmeyi
esas alarak, her fýrsatta kaþýkla verdiklerini kepçe ile
alarak halkýn günlük yaþamýný daha da zorlaþtýrmaktadýr.
Kamu emekçilerinin,
Hükümet ve Memur Sen arasýnda imzalanan ve þimdiden
tarihin en kötü toplusözleþmesi olarak nitelendirilen
"ihanet sözleþmesi"ni unutmasý mümkün deðildir. Kamu emekçilerinin yaþadýðý
maðduriyetin ve ekonomik
kayýplarýn karþýlanmasý için;
Tüm baþta saðlýk ve
E
www.corumhakimiyet.net
Bu düzenlemeler
hayatýmýzý deðiþtirecek
H
ükümetin üzerinde çalýþtýðý yeni iç
güvenlik reform paketinin ayrýntýlarýný
Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Ak Parti Grup
toplantýsýnda açýkladý.
Ýþte Davutoðlu'nun açýkladýðý reform
paketinin ayrýntýlarý
EHLÝYET VE PASAPORTU EMNÝYET
DEÐÝL, NÜFUS ÝDARESÝ VERECEK
Türkiye vatandaþlarý yapýlacak
düzenlemenin ardýndan ehliyet ve pasaportu
Emniyet'ten deðil, Nüfus ve Vatandaþlýk
Ýdaresi'nden alacak.
DOÐUM, EVLENME, BOÞANMA VE
ÖLÜM BÝLDÝRÝMLERÝ KOLAYLAÞACAK
Vatandaþlarýn, evlenme, boþanma, ölüm
ve doðum gibi bildirimleri yapmak için bizzat
Nüfus Ýdaresine gitmesine gerek kalmayacak.
ÝSÝMLER, MAHKEMEYE GÝTMEDEN,
TEK DÝLEKÇEYLE DEÐÝÞECEK
Vatandaþlar, isimlerini ve soyadlarýný
deðiþtirmek istediklerinde, mahkemeye
gitmelerine gerek kalmayacak. Nüfus
Ýdaresi'ne verilecek tek bir dilekçeyle,
vatandaþlarýn istedikleri isim ve soyadý
kullanmalarýnýn önü açýlacak.
NÜFUS KAYIT VE ÝKAMETGAH
BELGELERÝ ÝNTERNETTEN
Vatandaþlarýn nüfus kayýt ve ikametgah
belgelerinin muhtarlýklar yerine, internet
üzerinden, e-devlet sisteminden almalarýnýn
önü açýlacak.
JANDARMA VE SAHÝL GÜVENLÝK
ATAMALARI ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI'NA
BAÐLANIYOR
Mevcut sistemde atamalarýn Yüksek
Askeri Þura tarafýndan yapýldýðý Jandarma ve
Sahil Güvenlik Komutanlýðý'nda sistem
deðiþtiriliyor. Atamalarý yapma yetkisi Ýçiþleri
Bakanlýðý'na veriliyor.
JANDARMANIN ÜNÝFORMASI
DEÐÝÞECEK
Jandarmanýn mevcut üniformasý
deðiþecek. Jandarmanýn kýyafetini Ýçiþleri
Bakanlýðý belirleyecek.
GÖZALTI SÜRESÝ
Polise 24 saat gözaltý yapma hakký
veriliyor. Ancak bu yetki için üst amir ya da
mülki amirden onay alma ve savcýya bilgi
verme þartý getiriyor. Savcý gerek görürse,
bunu 48 saat uzatabilecek. Zanlý en geç 4
günde Hakim karþýsýna çýkarýlacak.
"2014 Enflasyon Farký ek zam olarak ödenmeli,
ekonomik kayýplarýmýz karþýlanmalýdýr." dedi.
‘MEB kendi dershanecilik
yapmak istiyor’
ðitim Sen Çorum Þubesi Hukuk ve TÝS Sekreteri
Sezgin Kundukan, “MEB dershaneleri kapattý kendi dershanecilik yapmak istiyor.” dedi.
Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn dershaneleri kapatmasýyla ilgili yaptýðý açýklamasýnda MEB’in asýl hedefinin dershaneleri kapatmak deðil kamu kaynaklarý ile
özel öðretimi teþvik etmek olduðunu iddia eden Kundukan, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
“Milli Eðitim Bakanlýðý Dershaneler yasasý ile
özel dershaneleri özel okullara dönüþtürmek için kamu
kaynaklarýný bu doðrultuda harcarken özel dershanelerin boþalttýðý alaný doldurmak için yetiþtirme kurslarý
açmaya baþladý. Bu doðrultuda Milli Eðitim Müdürlükleri bazý okullarý kurs merkezi olarak belirleyerek
öðrencilerin kurs ihtiyacýný kendi okullarýnda karþýlayabilmelerine imkan saðlamak yerine baþka okullara
zorunlu olarak gönderme yolunu benimsemektedir.
Bunu yaparken öðrenci ve velilere yönelik olarak hangi kurslarýn açýlmasýný istersiniz? Bu kurslarý hangi öðretmenden ve hangi okulda almak istersiniz? gibi sorularýn yer aldýðý anket tarzý dilekçeler doldurtarak kamusal eðitimin nerelere taþýnmak istendiðini ortaya
koymaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý okullar arasýndaki eþitsizlikleri, öðrencilerin kamusal eðitimden yararlanmasýndaki adaletsizlikleri ortadan kaldýracak atýlýmlar yapmak yerine okul ve öðretmenleri tercih etme
kisvesiyle pazarlamaya yeltenmektedir.
Milli Eðitim Bakanlýðýnýn günü kurtaran eðitim politikalarý doðrultusunda Çorum Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü de okullardan öðrenci taleplerini almýþ ve
Ekim ayý sonu itibarýyla açacaðý kurslarýn planlamalarýný yapmaya çalýþmaktadýr. Ancak hayata geçirilmeye
çalýþýlan model daha önceki yýllarda denenmiþ ve sonuçsuzluðu açýk þekilde ortaya konmuþ dershane-okul
modelidir. Bu modelle öðrenciler alýþýk olduklarý okul
yerine evlerine daha uzak okullarda kurs almaya zorlanmaktadýr. Kurs merkezi okullarda deðiþik öðrenci
profilleri sebebiyle öðrenciler birbirlerini olumsuz þekilde etkilemektedir. Kurs merkezi idarecilerinin öðrencileri tanýmamasý öðrencilerin devamýnýn saðlanmasýnda problemler yaratmakta ve öðrencilerin belli
bir disiplin doðrultusunda merkezi sýnavlara hazýrlanmasýnýn önüne geçilmektedir.
‘Asýl hedef kamu kaynaklarý ile özel öðretimi teþvik etmek’
Dershanelerin kapatýlmasý ve özel okula dönüþtü-
rülmesi tartýþmalarýný, yýllardýr gördüðümüz gibi, kamusal kaynaklarýn eðitimin ticarileþtirilmesi ve her geçen gün daha fazla oranda piyasalaþtýrýlmasý için özel
sermaye kesimlerine aktarýlmasý olarak deðerlendirmek gerekmektedir. Yapýlmasý gereken ise, kamusal
kaynaklarýn yine kamusal bir hak olan eðitim için, özel
çýkarlar deðil, halkýn yararý gözetilerek deðerlendirilmesi ve sadece eðitimde deðil, bütün alanlarda kamu
harcamalarýnýn payýnýn arttýrýlmasý olmalýdýr. Bu doðrultuda öðrencilerimizin kurs ihtiyaçlarý kendilerine en
yakýn ve en güvenli ortamlarda kendi okullarýnda ve
kendi öðretmenleri aracýlýðýyla saðlanmalýdýr.
AKP hükümetinin dershaneleri kapatacaðýz söylemleri ile bazý okullarý kurs merkezi olarak adlandýrýp
dershanecilik yapmaya soyunmasýndaki asýl amacýnýn
özel öðretimi özendirmek ve özel okullarý doðrudan
kamu kaynaklarýyla desteklemek olduðu açýktýr. Hükümetin eðitim sisteminde bugüne kadar attýðý ticarileþtirme adýmlarýný, gelecekte yapacaklarýnýn teminatý
olarak deðerlendirirsek, hepsi "kar etmek" amacýyla
kurulmuþ, eðitim kurumu olmaktan çok birer "ticari iþletme" iþlevi gören özel okullarýn ve öðretim sisteminin kamu kaynaklarý ile desteklenmeye çalýþýldýðý
açýktýr. Halktan toplanan vergilerin, kamu okullarý için
harcanmayýp, çeþitli yöntemlerle özel okullara aktarýlmak istenmesi kabul edilemez ve karþýsýnda durulmasý gereken bir durumdur.
‘Tek çözüm kamusal eðitimi güçlendirmektir’
Nitelikli bir eðitim sistemi oluþturmak için, tek
baþýna eðitim sisteminin kamusal nitelikli olmasý ve
kamu kaynaklarý tarafýndan finanse edilmesi yeterli
deðildir. Kamu tarafýndan herkese eþit ve parasýz olarak sunulmasý gereken eðitimin bilimsel ve demokratik bir içerikte olmasý, kamusal, nitelikli bir eðitim sisteminin oluþturulmasý açýsýndan zorunludur. Bu anlamda Eðitim Sen`in yýllardýr savunduðu ve eðitim
hakkýnýn temel sac ayaklarýný oluþturan kamusal, bilimsel, demokratik, laik eðitim talebi pratikte yaþam
bulmadýðý sürece, eðitimde yaþanan sorunlarýn çözümünü saðlamak tek baþýna mümkün deðildir.
Eðitim Sen, eðitim sistemi üzerinde oynanmak istenen oyunlarýn farkýndadýr ve kamuoyunun yanlýþ bilgilendirilerek siyasi iktidarýn eðitimi tamamen piyasaya endeksleyen giriþimlerin karþýsýnda bütün örgütlü
gücüyle durmaya kararlýdýr.” (Haber Merkezi)
ÝSTÝHBARÝ DÝNLEMELERE
DENETÝM ARTACAK
Ýstihbarat alanýnda teknik takip ve dinleme
gibi önlemler konusunda denetim arttýrýlacak.
Denetimi Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn yaný sýra,
Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu yapacak. Ayrýca
Meclis'te 17 kiþilik komisyona da rapor
sunulacak.
ÖNLEYÝCÝ KISA DÝNLEMELERDE
MECLÝS KOMÝSYONU RAPOR TUTACAK
Herhangi bir suçun önlenmesi için
önleyici kýsa süreli bir istihbarat dinlemesinin
yapýlmasý halinde, bu dinlemeler TBMM’de
bütün partilerin katýldýðý komisyonda
deðerlendirilecek, rapor altýna alýnacak.
Yapýlan izinli gösterilere müdahale eden,
saldýrýda bulunan gruplar engellenecek.
Þiddete dönüþtüren her türlü eylem suç
sayýlacak.
MOLOTOF RESMEN SALDIRI SÝLAHI
OLACAK
Molotof kokteyli konusunda yasalardaki
muðlaklýk ortadan kaldýrýlacak, molotof
resmen saldýrý silahý kapsamýna alýnacak.
MASKE ÝLE GÖSTERÝ YAPMAK SUÇ
OLACAK
Gösterilerde, yüzünü kapatmak suç
sayýlacak. Gösteri alanýna silahla girilmesine
izin verilmeyecek. Gösteri alanýna silahla
girdiði saptananlara verilen ceza arttýrýlacak.
MALA ZARAR VERENLER,
BEDELÝNÝ ÖDEYECEK
Toplumsal olaylarda verilen zararlar,
suçluya rücu edilecek. Bu rücu zaman aþýmýna
tabii olmayacak.
BONZAÝ UYUÞTURUCU
SAYILACAK, UYUÞTURUCU ÝMAL VE
SATIÞI TERÖR SUÇU OLACAK
Bonzai, týpký eroin gibi uyuþturucu
kapsamýna alýnacak. Uyuþturucu imal ve satýþý
suçu, terör suçlarý kapsamýna alýnacak.
SOSYAL MEDYAYA DENETÝM
GELÝYOR
Sosyal medyaya þiddet çaðrýsý yapan ve
nefret söylemi yayan yayýnlar konusunda
denetim ve ceza geliyor.
EVDE ÝFADE DÖNEMÝ BAÞLIYOR
Engelli, hasta, yaþlýlar için ifadelerini
evlerinde vermelerinin önü açýlacak. Karakola
ya da mahkemeye gelmelerine gerek
kalmayacak.
TBMM'DE KOLLUK GÖZETÝM
KOMÝSYONU KURULACAK
TBMM'de kurulacak Kolluk Gözetim
Komisyonu ile, kolluk kuvvetlerinin
kendilerine verilen yetkiyi kötüye kullanýp
kullanmadýklarý denetlenecek. Komisyona
Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Baþkanlýðý, Barolar
Birliði ve üniversitelerden temsilciler de destek
verecek.
AB UYUM KOMÝSYONUNDAN
GEÇECEK
Yapýlacak olan tüm reformlar, önce
TBMM AB Uyum Komisyonu'ndan
geçirilerek, AB mevzuatýna uyumu saðlanacak.
ÝÞ GÜVENLÝÐÝ DÜZENLEMESÝ
GELÝYOR
Ýþ saðlýðý ve güvenliði konusunda yeni bir
düzenleme yapýlacak.
KÝÞÝSEL VERÝLERÝN KORUNMASI
Kiþisel verilerin korunmasý kanununda
düzenleme yapýlacak.
PATENT DÜZENLEMESÝ
Patent haklarýnýn güvenceye alýnmasý için
yeni düzenleme yapýlacak.
SANAL TÝCARETE DÜZENLEME
Elektronik ticaretin düzenlenmesi için
yasal çalýþma yapýlacak.(Hürriyet)
ÞÝDDETE DÖNÜÞEN HER TÜRLÜ
EYLEM SUÇ SAYILACAK
Hemþehrilerimiz
Bursa’da Torba Yasa’yý
B
ursa’da görev yapan
hemþehrilerimizden Vergi Dairesi
Müdür Yardýmcýsý Selim Aktaþ ve SGK Ýl
Müdür Yardýmcýsý Ýsa Öztaþ, Bursalýlar’a
Torba Yasa hakkýnda bilgi verecek.
24 Ekim Cuma günü 19.00’da Bursa
Tahtakale Anadolu Kültür Merkezi -
BÝLDEF Kültür Merkezi’nde yapýlacak
konferansta Torba Yasa ile ilgili deðiþimler
Bursalýlar’a aktarýlacak.
Bursa Çorumlular Derneði Baþkaný
Hüseyin Görgülü, Bursalýlar’ý ve Bursa’da
yaþayan tüm Çorumlu hemþehrilerimizi
konferansa davet etti. (Haber Merkezi)
ÝHALE ÝPTAL ÝLANI
2015 MALÝ YILI 12 AYLIK 1 ADET 14+1 KÝÞÝLÝK ÞOFÖRLÜ ARAÇ KÝRALAMA BAKIM VE
REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ-ÇORUM ENGELSÝZ YAÞAM AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR
BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK
2015 MALÝ YILI 12 AYLIK 1 ADET 14+1 KÝÞÝLÝK ÞOFÖRLÜ ARAÇ KÝRALAMA ihalesi , 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 16 ncý maddesine göre iptal edilmiþtir.
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/125629
1- Ýdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarasý
c) Elektronik posta adresi
: TOKÝ Akkent Mah 3.Cad 110 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
: 3642020184 - 3642020183
: [email protected]
2-Ýptal edilen ihalenin ilanýnýn yayýmlandýðý
a) Kamu Ýhale Bülteninin tarih ve sayýsý
: 01.10.2014 - 2698
b) Gazetenin adý ve tarihi (yayýmlanmýþ ise) : manþet gazetesi/çorum hakimiyet gazetesi - 02.10.2014
: 21.10.2014
3- Ýhale Ýptal Tarihi
4- Ýptal nedeni veya nedenleri
17/3/2006 tarihli ve 2006/10193 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Hizmet Alým suretiyle Edinilmesine Ýliþkin Esasa ve Usüllerin 6 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (ç )bendi aþaðýdaki gibi deðiþtirilmiþtir.
ç)Taþýtlar, yakýt hariç ,þoförlü veya þoförsüz olarak edinilebilecektir. denmektedir.
Bu maddeye istinaden 2014/125629 nolu ihalemiz iptal edilmiþtir.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 1055) www.bik.gov.tr
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 22 EKÝM 2014
Atatürk'ün Gençliðe
Hitabesi'ni okudular
EROL TAÞKAN
PERSONEL HÝZMETÝ ALINACAKTIR
A
Törende günün önemini anlatan konuþmalar yapýldý.
ADD tarafýndan Atatürk Anýtý'nda tören düzenlendi.
tatürkçü Düþünce Derneði Çorum
Þubesi, Atatürk'ün Gençliðe
Hitabesi'nin 87. Yýldönümünü kutlama
üzere önceki gün Atatürk Anýtý'nda
tören düzenledi.
ADD tarafýndan Atatürk Anýtý'nda
düzenlenen törene CHP Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas, ADD Çorum Þube
Baþkaný Uður Demirer, CHP ve ADD
üyeleri katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn
ardýndan, törene katýlan ADD'li
gençler tarafýndan Atatürk'ün Gençliðe
Hitabesi okundu.
HUZUREVÝ YAÞLI BAKIM VE REHABÝLÝTASYONÇORUM KAMÝLE-HACI AHMET AKDAÐ AÝLE VE
2015-2016-2017 Mali Yýllarý Ziyaretçi Danýþma Yönlendirme-Teknisyen Yardýmcýsý-Kalorifer Yakma hizmet
alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye
iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/133876
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Üçtutlar mah Çomar barajý küme evleri 3 19200 ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3647770320 - 3647770321
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
b) Yapýlacaðý yer
c) Süresi
3- Ýhalenin
Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þubesi, Atatürk'ün Gençliðe Hitabesi'nin 87. Yýldönümünü kutladýlar.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
22 EKÝM
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü mutfaðýnda
yemek piþirme yoluyla
mamul yemek alýmý,
daðýtýmý ve servis
hizmetleri alýmý iþi.
Yer: Çorum KamileHacý Ahmet Akdað
Huzurevi Yaþlý Bakým
ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Bilgi Ýþlem personeli
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 15.00
***
23 EKÝM
Çorum Adliyesi
2015 Mali Yýlý Çorum
Adliyesi ve Ek Binasý
için malzemesiz 9 kiþilik
temizlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Ulukavak Mah.
Fatih Cad. No 13 Çorum
Saat: 10.30
***
24 EKÝM
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Plan Proje Yatýrým ve
Ýnþaat Müdürlüðü
Çorum Mecitözü ilçesi
Emirbað Ýlköðretim
Okulu onarým inþaatý
yapým iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü
Çorum Sosyal Güvenlik
Ýl Müdürlüðü ile baðlý
Sosyal Güvenlik
Merkezleri hizmetlerinin
yürütülmesinde
kullanýlmak üzere
02/01/2015 ile
31/12/2015 tarihleri
arasýnda 254 gün 2 adet
sürücülü binek (sedan)
araç temini hizmet alýmý
iþi.
Yer: Gülabibey Mah.
Cengiz Topel Cad. No:
120
Saat: 10.00
***
Hitit Üniversitesi Ýdari
ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý
Silahsýz özel güvenlik
hizmeti alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Kuzey
Kampüsü Mühendislik
Fak. yaný Rektörlük
Binasý 2. kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.00
***
27 EKÝM
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
19 TD 212 plakalý, 2012
model Volkswagen
marka Jetta 1.2 TSÝ
105PS CMFRT MAN
tipli, beyaz renkli aracýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
55.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý
Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
2015-2016 yýllarý bir iþçi
ile asansör periyodik
bakým onarým ve servis
hizmetleri hizmet alýmý
iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Saat: 10.00
***
30 EKÝM
Hitit Üniversitesi Ýdari
ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý
Yazýlým ve Lisans alýmý
iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý (Rektörlük
Binasý 2. kat Ýhale
Salonu
Saat: 14.00
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet
Sarayý Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
***
3 KASIM
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Özel Güvenlik hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale
Salonu
Saat: 11.00
***
T.C Ýskilip Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk
köyü, Çayýr mevkii, 130
ada no, 22 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
282.376,12
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk
köyü, Çayýr mevkii, 130
ada no, 20 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
112.512,96
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.15
***
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü þoförlü araç
kiralama iþi.
Yer: Çorum KamileHacý Ahmet Akdað
Huzurevi Yaþlý Bakým
ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
10 KASIM
Çorum Özel Ýdaresi
Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüðü
Çorum ilinin Karasal ve
Ýç Su Ekosistemleri
Biyolojik Çeþitlilik
Envanter ve Ýzleme iþi
hizmet alýmý
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Konferans
Salonu
Saat: 10.30
***
12 KASIM
T.C. Çorum 1. (Sulh
17
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Gülabibey Mah. 2930
Ada No, l Parsel No,
714,99 m2, arsa
niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
318.816,00
Yer: Çorum Adliye
Sarayý Müzayede
Salonu
Saat: 11.00-11.05
***
14 KASIM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
05 EY 223 223 plakalý
2011 model Ford marka,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
100.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
1 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3095 ada no, Ulukavak
Mahallesi
Mahalle/Mevkii, 14
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
15 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 199 parsel
no, Çoraköz Mevkii
Tatar köyü merkez/
Çorum 7.800 m2
mahalle/mevkinde
tarýma uygun taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 369 parsel
no, Avlandere
Mevkiinde tarýma
elveriþli taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi
: Müdürlüðümüzde Toplam 5 kiþilik 2015-2016-2017 mali yýllarý 36 ay
süre ile 3 kiþilik ziyaretçi danýþma ve yönlendirme - 1 kiþilik teknisyen
yardýmcýsý - 1 kiþilik kalorifer yakma hizmeti alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.
: Kamile-Hacý Ahmet AKDAÐ Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü Üçtutlar Mah. Çomar Baðlarý Küme Evleri No:3
ÇORUM
: Ýþe baþlama tarihi 01.01.2015, iþin bitiþ tarihi 31.12.2017
a) Yapýlacaðý yer
: Üçtutlar Mah. Çomar Baðlarý Küme Evleri No:3 ÇORUM
b) Tarihi ve saati
: 24.11.2014 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.Kamuda veya özel sektörde personel çalýþtýrýlmasýna dayalý olarak ihale edilen ziyaretçi danýþma yönlendirme iþleri veya Elektrik, su, telefon vs. arýzalarýnýn giderilmesi ile basit inþaat onarýmlarýnýn yaptýrýlmasý
veya kalorifer tesisatýnýn iþletilmesi iþi müþtereken veya ayrý ayrý benzer iþ olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Kamile-Hacý Ahmet
AKDAÐ Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Üçtutlar Mah. Çomar Baðlarý Küme
Evleri No:3 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kamile-Hacý Ahmet AKDAÐ Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü Üçtutlar Mah. Çomar Baðlarý Küme Evleri No:3 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her
bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 1053) www.bik.gov.tr
Samsun’dan puansýz döndüler
18 ÇARÞAMBA 22 EKÝM 2014
Geliþim Ligi U 14 Kategorisi
Haftanýn Sonuçlarý:
Samsunspor - Çorum Belediyespor
Pazarspor - BÞ. Erzurumspor
Sebat Proje Akçaabat - Çaykur Rizespor
: 8-0
: 4-1
: 0-2
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1. Pazarspor
2. Trabzons por
3. Samsunspor.
4. Ç. Rizespor
5. Çorum Belediye
6. Tokatspor.
7. Sebat Proje.
8. BÞ Erzurum
O
5
4
4
5
4
3
3
4
G
4
3
3
3
1
1
0
0
B
0
1
1
0
0
0
0
0
M
1
0
0
2
3
2
3
4
Sivasspor ligden çekildi
A
15
25
19
18
8
2
0
2
Y
8
4
2
7
16
14
10
33
P
12
10
10
9
3
3
0
0
Geliþim Ligi U 15 Kategorisi
Haftanýn Sonuçlarý:
Samsunspor - Çorum Belediyespor
Pazarspor - BÞ. Erzurumspor
Sebat Proje Akçaabat - Çaykur Rizespor
: 5-1
: 3-1
: 0-5
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1. Trabzons por
2. Ç. Rizespor
3. Çorum Belediye
4. Samsunspor.
5. Tokatspor.
6. Pazarspor
7. BÞ Erzurum
8. Sebat Proje.
O
4
5
4
4
3
5
4
3
G
3
3
3
2
2
1
0
0
B
1
1
0
2
0
0
0
0
M
0
1
1
0
1
4
4
3
A
Y
43 2
14 5
18 5
12 4
9
7
6 39
2 20
0 22
Sivasspor ligden çekildi
Haftanýn Maçlarý : 25 Ekim Cumartesi
Çorum Belediyespor - Sebat Proje Trabzon.
B. Þehir Belediye Erzurum - Samsunspor.
Trabzonspor - Tokatspor.
P
10
10
9
8
6
3
0
0
www.corumhakimiyet.net
Geliþim Ligi U 14 ve U 15 kateorisinde
Çorum Belediyespor Samsunspor
deplasmanýndan puansýz dönerken iki
temsilcimizde rakibine dört maçta
yedikleri golü iki maçta yediler.
G
eliþim Ligi U 14 ve U
15 kategorilerinde
Çorum Belediyespor haftayý puansýz kapattý. U 14
kategorisinde Pazarspor
puan fazlasýyla liiderliðe
yükselirken U 15 kategorisinde Trabzonspor liderliðini sürdürdü.
U 14 kategorisinde
Çorum Belediyespor cumartesi günü Samsun’da
oynadýðý maçta Samsunspor karþýsýnda hiç bir varlýk gösteremedi. Tecrübe
ve fizik olarak kendisinden çok üstün rakibi
önünde rakip kaleye gitmekte zorlanan Belediyespor rakibinnden üç
maçta yediði golü bir
maçta yiyerek farklý maðlup ayrýldý. Grupta diðer
maçlarda Pazarspor, Erzurum’u yenerken Çaykur Rizespor ise Sebat
deplasmanýndan 2-0 galip
döndü.
U 15’de ise Çorum
Belediyespor, Samsunspor karþýsýnda ilk yanda
çok iyi bir mücadole verdi. Rakibi önünde maðlup
duruma düþtüðü maçta
hemen ardýndan beraberlik golünü bulan Belediyespor ilk yarýnýn kalan
bölümünde oyunun tamamýnda ortak bir görüntü
verdi.
Ýkinci yarýda inanýlmaz bir düþüþ gösteren
Çorum
Belediyespor
maðlup duruma düþtüðü
dakikadan itibaren peþ peþe yediði gollerle rakibine
5-1 yenildi ve ilk maðlubiyetini aldý. Grupta Pazarspor ve Çaykur Rizespor haftayý üçer puanla
kapattýlar.
Ligde altýncý hafta
maçlarý bu hafta sonu oynanacak. Çorum Belediyespor U 14 ve U 15 takýmlarý 25 Ekim Cumartesi günü Sebat Proje Akçaabat Trabzon takýmý ile
Mimar Sinan sahasýnda
karþýlaþacak.
Tek ihraç
kural gereði
Ç
orum amatör futbolunda geçtiðimiz hafta sonu oynanan sekiz maçta tek
kýrmýzý kart çýktý oda
kural gereði.
U 15 ve U 17 kategorilerinde oynanan
sekiz maçta tek kýrmýzý kart Sungurluspor
ile Osmancýkspor maçýnda çýktý. Osmancýkspor’dan Ege Eken
kural gereði kýrmýzý
kart gördüðü için ceza
kuruluna sevk edilmedi.
Ý
Klasman Hakemleri
Atletik testi bugün
Damar Baþkanlar toplantýsýnda
limiz Klasman Hakemleri sezon içi Atletik
Testlerine katýlacaklar.
12. Bölgeye baðlý illerin
hakemlerinin katýlacaðý
atletik testler yarýn Samsun'da gerçekleþtirilecek.
Ýlkadým Atletizm
Pistinde düzenlenecek atletik teste Ulusal Hakem
Celal Bayraklý, Ulusal
Yardýmcý Hakemler Özcan Genel, Gökhan Yumlu, Bölgesel Hakemler
Mehmet Ali Cýrýl, Serhat
Sarkandý, Bölgesel Yardýmcý Hakemler Yüksel
Basar, Mahmut Selçok,
Emrah Okan, Burak Þahinkara, Ahmet Ecevit,
Yalçýn Kara ve Emre
Alagöz katýlacaklar.
Hakemlerimiz önce
6x40 metre kýsa mesafe
koþu testine tabi tutulacaklar, ardýndan 20x150
metre uzun mesafe dayanýklýlýk testine girecekler.
Baþarýlý olan hakemler
bir sonraki koþuya kadar
liglerde müsabaka yönetmeye hak kazanacaklar.
T
FFHGD Genel Merkezinin Bölgesel Toplantýlarý Samsun’da baþladý.Toplantýda Çorum adýna Genel Sekreter Ahmet Damar yer aldý..
TFFHGD Çorum Þubesi Genel Sekreteri
Ahmet Damar Samsun’da dün baþlayan toplantýda Çorum Hakem ve Gözlemcilerini temsil
ediyor. Hakem ve Gözlemcilerin sorun, sýkýntý
ve taleplerini aktarabilmeleri amacýyla
TFFHGD Genel Baþkanlýðýnca organize edilen
toplantý Genel Baþkan Abdurrahman Arýcý'nýn
Baþkanlýðýnda düzenlenecek. Bölgesel Þube
Baþkanlarý Toplantýsýnda; 12. Bölgeye baðlý
Dernek Baþkan ve Yöneticileri talep ve isteklerini Genel Merkeze aktaracak.
Samsun Otel 1919'da gerçekleþtirilen toplantýdan önce Genel Merkez Yönetim Kurulu
toplantýsý yapýlacak ardýndan Samsun Valiliði ve
Samsun Büyükþehir Belediyesi ziyaret edilecek.
Bugün iki oturum þeklinde düzenlenecek Bölgesel Baþkanlar Toplantýsýnda Þube Baþkanlarý görüþlerini Dernek Genel Merkezine aktarma imkaný bulacaklar.
TFFHGD Genel Sekreteri Ahmet
Damar Samsun’da
Zonguldak, Tire önünde liderliði sürdürmek istiyor
Bugün sahasýnda Tirespor ile
karþýlaþacak Zonguldakspor kazanýp
koltuðu korumak istiyor,
S
Çorum Belediyespor U 14 takýmý
Samsun’da cumartesi günü oynadýðý
maçýn serenomisine çýkarken görülüyor
Batman çýkýþý sürdürmek istiyor
N
iðde galibiyetiyle moral bulan Batman Petrolspor, yarýn sahasýnda karþýlaþacaðý Çatalca’yý da devirmenin
planlarýný yapýyor. Petrolsporlu yöneticiler, taraftarý tribünde görmek istiyor.
Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Basýn Sözcüsü Bülent Kurt, yarýn oynayacaklarý
Çatalca maçý öncesi futbolseverlere çaðrýda bulundu. Niðde Belediyespor galibiyetiyle moral bulduklarýný belirten Kurt:
“Kötü gidiþata bir nebze de olsu ‘dur’ de-
por Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden
Zonguldakspor, Çarþamba günü kendi evinde oynayacaðý Tire maçý hazýrlýklarýna devam ediyor. Teknik Direktör Cahit Terzi nezaretinde Karaelmas Kemal Köksal
Stadyumunda yapýlan antrenmana Darýca maçýnda ilk
11’de sahaya çýkan oyuncular katýlmadý. Bu sabah yapacaklarý ter antrenmaný sonra kendi tesislerinde kampa
girecek olan kýrmýzý-lacivertli ekip Çarþamba günü saat 15.00’de baþlayacak olan karþýlaþmayý Van bölgesinden Bayram Baþkan yönetecek.
Teknik Direktör Cahit Terzi, Tire maçýný kazanarak yollarýna devam etmek istediklerini belirtti.
dik. Galibiyetlerin devamý önlemli. Yarýn
Çatalca’yý aðýrlayacaðýz. Bu bizim viraj
maçýmýz olduðundan en önemli olgu taraftar. Çatalca karþýlaþmasýnda taraftar
desteðine ihtiyacýmýz var. Takýmýmýzýn
çok daha iyi þeyler yapacaklarýna inanýyorum. Yeni bir sürece baþlayacaðýz. Bu
maçta taraftarýmýzý tribünlerde görmek
istiyoruz. Petrolspor’a gönül veren taraflarý yarýn ki maçta göreceðimize inanýyoruz” dedi.
U 17’de en gollü hafta
Osmancýkspor ligde dördüncü maçýnda dördüncü beraberliði alarak rekora koþuyor
U
17 liginde ligin dördüncü hafta maçlarý
en gollü hafta oldu. HE
Kültürspor grupta liderliðini devam ettirirken Osmancýkspor ligde oynadýðý dördüncü maçta dördüncü beraberliði alarak
rekora doðru koþuyor.
Ligin dördüncü haftasýnda üç maç oynandý.
Haftaya lider gider HE
Kültürspor, Gençlerbirliði karþýsýnda aldýðý 51’lik galibiyetle hem yo-
Liseli Gençler Cumhuriyet Kupasý Basketbol Turnuvasý baþladý
Ýmam Hatip Anadolu: 56-Cumhuriyet: 45
SALON : Atatürk .
HAKEMLER: Ýbrahim
Furkan Alagöz .
Coþkun,
ÝMAM HATÝP ANADOLU LÝSE-
SÝ : Furkan, Çaðlayan, Sedat, Muham-
met, Ýsmail, Furkan Çýrak, Yýlmaz, Ahmet, Taha, Emre Bülbül, Emrecan, Enes.
CUMHURÝYET LÝSESÝ : Kutay,
Fikret. Fýrat, Burak, Eflak, Muhammet,
Mustafa, Burak Görkem, Alptuð, Yusuf,
Hamit, Kemal.
luna kayýpsýz devam etti
hemde liderliðini sürdürdü.
Haftanýn ikinci maçýnda ise ligde galibiyeti
bulunmayan Ýskilipgücüspor, Çimentospor karþýsýnda aldýðý 7-1’lik galibiyetle büyük moral buldu ve sýralamada iki basamak birden yükseldi.
Son maçta ise ligde
henüz maðlubiyetleri bulunmayan iki takým Ýl
Özel Ýdarespor ile Osmancýkspor arasýndaki
maçta iki takýmda yeniþemediler. Ýl Özel Ýdarespor
üçüncü maçýnda ikinci
beraberliðini alýrken Osmancýkspor ise dördüncü
maaçýnda dördüncü beraberliði 1-1’lik skorla aldýlar.
Ligde beþinci hafta
maçlarý 25 Ekim cumartesi günü 1 nolu sahada
oynanacak.
U 17 Ligi görünümü
Haftanýn Sonuçlarý:
HE Kültürspor - Gençlerbirliði
Ýskilipgücüspor - Çimentospor
Osmancýkspor - Ýl Özel Ýdarespor
: 5-1
: 7-1
: 1-1
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1. HE Kültürspor
2. Ýl Özel Ýdare
3. Gençlerbirliði
4. Ýskilipgücüspr
5. Osmancýkspor
6. Çimentospor
PERÝYOTLAR :
1. Periyot: 19-15. 2 Periyot: 10-10
3. Periyot: 11-12, 4. Periyot: 16-8
O
3
3
4
3
4
4
G
3
1
1
1
0
1
B
0
2
2
1
4
1
M
0
0
1
1
0
2
A
12
5
6
8
5
6
Çorumspor ligden çekildi
25 Ekim Cumartesi :
Y
1
2
4
3
5
15
P
9
5
5
4
4
4
Ýl Özel Ýdarespor - HE Kültürspor.
Gençlerbirliði - Ýskilipgücüspor.
Atatürk Anadolu Lisesi grubundaki ilk maçýnda farklý kazanarak iddiasýný ortaya koydu
Atatürk Anadolu: 73 - Samanyolu Anadolu: 41
Kaya, Can-
ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ :
Ýmam Hatip Anadolu Lisesi Cumhuriyet Lisesi önünde son periyotta kazandý
Anýl, Gökhan, Doðan Alp, Emrehan, Taha Berk, Ataberk Kortak, Ayberk, Oytun,
Sami, Ýsmail, Ataberk Orbay.
SAMANYOLU ANADOLU LÝSESÝ : Dursun, Ýbrahim, Hakan, Ali, Alperen, Batuhan, Semih.
PERÝYOTLAR :
1. Periyot: 22-7. 2 Periyot: 17-12
3. Periyot: 17-11, 4. Periyot: 17-11
(Ç.HAK:959)
SALON : Atatürk .
HAKEMLER: Hakan
dan Yýlmaz .
ÝRTÝBAT
0 544
445 45 88
ÇARÞAMBA 22 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
19
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
ÝÞYERÝ
Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK
RESSAM elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Basermak Ltd. Þti.
Adres: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13
Tel: 250 11 11
(Ç.HAK:3031)
(Ç.HAK:3049)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön
muhasebeden anlayan Bay veya Bayan
eleman alýnacaktýr.
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum
Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Mehmet KUL
Ýzzet oðlu 1979 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:3059)
YÝTÝK
(Ç.HAK:3054)
YÝTÝK
Ýþyerime ait Beko 499 TR marka MF AI model A2
K 000 60801695 sicil numaralý ödeme kaydedici cihazýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Mehmet ÖZÇÝFCÝ
Halil oðlu 01.04.1978 Çorum Doðumlu
VN: 272 324 91 314
Karakeçili Mah. Üçtutlar Cad. No: 28/B
(Ç.HAK:3054)
YÝTÝK
Hitit Üniversitesi MYO’dan almýþ olduðum öðrenci çýkýþ belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Muhammet GÖKMEN
Hasan oðlu 10/6/1993 Sinop Gerze Doðumlu
(Ç.HAK:3053)
Bayan Eleman
Aranýyor
16.30-18.30 saatleri arasýnda
evde yemek yapacak bayan
eleman aranýyor.
Mür. Tel: 0 506 117 08 99
Çavdar Sitesinde bulunan,
bakýmlý, anayola cephesi olan
triplex villa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 535 397 67 45
KÝRALIK
DÜKKAN
Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1’de
bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 244 11 87
ELEMAN ARANIYOR
Mobilya Boyahanesinde çalýþtýrýlmak
üzere zýmpara yapabilen, astar
atabilen boyacý ustalarý ve yetiþtirilmek
üzere vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr.
Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 22 Tel: 234 89 10-0 537 675 41 53
ÞOFÖR SATILIK BAÐLAR
ARANIYOR
(Ç.HAK:3039)
Hacý Abdullah YÜCEL
VN:99 00 067 832
Valilik Binasý 2. kat
T.C.:166 188 403 96
(Ç.HAK:3037)
Çorum Vergi Dairesinden almýþ olduðum A118951-119000 arasý 1 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür.
Müracaat Adresi: Kale Mah. Cengiz Topel
Caddesi No: 48/A
Mür. Tel: 0 532 441 07 21
SATILIK VÝLLA
Aðýr ticari araç kullanabilen
Þoför Aranýyor.
Mür. Tel: 0 532 457 64 00
* Ahçýlar’da 131 ada, 20 parsel,
1100 m2 içinde evi var.
310.000 TL pazarlýklý
* Ahçýlar’da 127 ada, 68 parsel,
1521 m2 bað satýlýktýr.
480.000 TL pazarlýklý
Mür. Tel: 0 543 564 37 50
0 533 771 08 18
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Özyýldýz Isý Mühendislik
Adres: Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 119/22
0 532 498 76 48-0 537 285 76 26
(Ç.HAK:2959)
Eleman Aranýyor
VÝLLA
Tel: 0 535 401 27 95
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
Doðalgaz su tesisatýnda çalýþacak Usta ve Çýraklar
alýnacaktýr.
Maaþ+SSK+Yemek
Motor Elektrik Usta ve
Kalfalarý alýnacaktýr
Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:2989)
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
DEVREN SATILIK Büro Elemaný
LOKANTA
Aranýyor
Otel Pithana karþýsýnda faal
durumda, hazýr müþterisi olan,
saðlýk sorunlarý nedeniyle acil
satýlýk kelepir lokanta.
Mür. Tel: 0 536 848 91 58
(Ç.HAK:2374)
(Ç.HAK:3048)
Binevler Çavdar Sitesi’nde
(Ç.HAK:3051)
(Ç.HAK:3060)
TUNÇ AMBALAJ Gýda Toptancýlar Sitesi 1.Blok No:2
Ýrtibat Tel: 213 55 89 - 213 55 90
SATILIK ÝÞYERÝ KÝRALIK
ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ
ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13
ÇORUM
TEL : 0364 666 16 66 ( PBX )
FAX 0364 666 16 69
CEP TEL : 0533 926 7757
SATILIK LÜKS
DAÝRELER
Kuþcuoðlu Otomotiv
Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi
Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM
0 532 521 36 55
ÞOFÖR
ARANIYOR
SRC belgesi olan uzun yol deneyimli,
Týr Þoförü aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Yurt Yapý) Hýdýrlýk Cad. No: 30 Çorum
Tel: 0 364 213 11 70
SATILIK LOKANTA
MALZEMELERÝ
(Ç.HAK:3016)
ELEMAN
* Ön muhasebede görev yapacak LKS. deneyimi olan
bay ve
* Paketleme makinalarýnda çalýþacak, Endüstri Meslek
lisesi makine, torna, motor veya elektrik eletronik bölümü
mezunu eleman alýnacaktýr.
Yukarýda belirtilen bölümlerde çalýþacak, B sýnýfý sürücü
belge sahibi, askerlik hizmetini tamamlamýþ ve 30 yaþýný
geçmemiþ adaylarýn aþaðýdaki adrese þahsen
müracaatlarý rica olunur.
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Masa, sandalye, mutfak
malzemeleri, temiz, sahibinden
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:3023)
Plastik iþinde çalýþtýrýlmak
üzere Bay-Bayan eleman
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 542 550 96 07
0 532 667 71 70
Adres: Kulaksýz Sk. No: 8/A
Tel: 225 61 77
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
(Ç.HAK:2985)
(Ç.HAK:3052)
Bay-Bayan
Eleman Aranýyor
(Ç.HAK:3024)
Anadolu Apart Kýz Yurdu
Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa üstü)
Halen faal durumda bulunan gümüþ
taký maðazasý devren satýlýktýr.
Adres: Yeniyol Mah. Hamam Sokak
No: 18
(Ç.HAK:3034)
(Ç.HAK:3056)
Bilgisayar kullanmasýný bilen,
ön muhasebe bilgisine sahip
bayan elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
* Makina Ressamý ve Makine Mühendisi
* LKS programý kullanabilen
Ön Muhasebe elemaný
* Diksiyonu düzgün Sekreter
* Yabancý Dil Bilen Dýþ Ticaret Elemaný
* Depo Sorumlusu
* Forklift ve Araç Þoförü
(Ç.HAK:3012)
Eleman Aranýyor DEVREN SATILIK
(Ç.HAK:3045)
(Ç.HAK:3058)
* Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2 ve
461 m2 iki ayrý dükkan sahibinden
satýlýktýr.
* Ankara Yolu 10. km’de anayola
cephesi bulunan 2460 m2 arsa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 273 29 23
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
* Diksiyonu düzgün
* Ekip çalýþmasýna uyumlu
* Bilgisayar kullanabilen
* En az lise mezunu bayan çalýþma
arkadaþlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:2645)
SATILIK DÜKKAN
ve ARSA
BAYAN ÇALIÞMA
ARKADAÞLARI
ARIYORUZ
(Ç.HAK:2702)
Çepni Mah. Akþemsettin Cad.
No: 50’de bulunan 500 m2 (Yurtben
karþýsýnda) dükkan satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 544 858 12 64
ÝDEAL HOME ELEMANLAR
ARANIYOR
(Ç.HAK:3022)
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:3019)
Satýlýk
Dükkan
(Ç.HAK:1740)
(Ç.HAK:3020)
(Ç.HAK:3057)
(Ç.HAK:3028)
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Bay-Bayan garson ve paketçi
elemanlar alýnacaktýr.
Adres: Bahçelievler Mah. Bahabey
Cad. 36/B (Ýþbank yaný)
Tel: 223 19 19
‘Artýk kazanma zamaný’
Ligde mücadele ve topa
sahip olma noktasýnda
çok iyi durumda
olduklarýný ancak gol
yollarýnda baþarýlý
olamadýklarýný belirten
TeknikDirektör Yavuz
Ýncedal ‘Bugünki
Adliyespor maçýný
kazanarak galibiyet
serisi yakalamak
istiyoruz’ dedi.
Ç
orum Belediyespor
Teknik Direktörü
Yavuz Ýncedal, artýk kazanma zamanýnýn geldiðini belirterek ‘Futbolumuzu ve mücadelemizi
golle süsleyerek kazanmak istiyoruz’ dedi.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, ligde oynadýklarý yedi maçýn dördünde berabere kaldýklarýný bu maçlarýn büyük
bir bölümünde oyunu
kontrel eden topa sahip
olan ve kazanmak için
mücadele ettiklerini ancak gol yollarýnda baþarý-
lý olamadýklarýný belirterek ‘Ligde üst sýralarda
yer bulmak için gol atmak ve kazanmak zorundayýz.
Ýstanbulspor maçýnda oyunu kontrel etmede
istediðimizi yaptýk ancak
pozisyon üretmekte baþarýlý olamadýk. Takým
olarak savunma ve topa
sahip olmadaki baþarýmýzý hücumda da yapmak
zorundayýz. Kadro yapýmýz itibariyle bazý mevkilerde sýkýntýlar yaþadýðýmýz ortada. Ancak
mevcut kadro ile en iyisi-
ni yaparak devre sonuna
kadar toplayabildiðimiz
kadar puan toplamak istiyoruz.
Rakibimiz lige iyi
baþlangýç yapan bir takým. Biz artýk galip gelmek istiyoruz bunun
içinde
kazanmaktan
baþka bir düþüncemiz
yok. Kendi sahamýzda
oynayacaðýmýz bu maçta taraftarlarýmýzýnda
vereceði destekle üç puan sevincini hep birlikte
yaþamak istiyoruz. Biz
uzun maraton koþusuna
hazýrlandýk ve sezon so-
nuna kadarda bu düþünce
ile hareket edeceðiz. Eksiklerimizi gidermek için
çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Kazanma zamanýmýzýn geldiðine inanýyorum’ dedi,
Taraftara davet
Ç
orum Belediyespor taraftarlarý bugün oynanacak
Adliyespor maçýna davet edildi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn bugün sahasýnda oynayacaðý Adliyespor maçýnýn
ligdeki konumu ve takýmýn havaya girmesi açýsýndan
son derece önemli olduðunu belirterek tüm taraftarlarý
maça davet ettiler.
Takýmýn altý haftadýr yenilmeden yola devam etti-
ðini belirten taraftarlar iç saha maçlarýnda taraftar desteðinin büyük önem taþýdýðýný bu yüzden de bugünki maça tüm Çorumlularý davet ettiler. Maçýn hafta içi olmasý
nedeniyle gelemeyecek taraftarlarýn olabileceðini belirten taraftarlar gelebilecek olan tüm Çorumlularýn bugün
Dr Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’na gelerek takýmlarýna destek vermelerini istediler.
ÇARÞAMBA 22 EKÝM 2014
Tek düþünce galibiyet
Ligde oynadýðý altý maçta dört beraberlik alan sahasýndaki son iki maçtan bir puanla ayrýlan
Çorum Belediyespor bugün saat 15.00’de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stad’ýnda oynayacaðý
Adliyespor karþýsýnda galibiyetten baþka düþüncesi yok. Kýrmýzý Siyahlýlarda sakatlýklarý süren
Emre, Mehmet ve Osman Bodur bugünki maçta forma giyemeyecekler.
Ç
orum Belediyespor
ilk yarýnýn hafta içi
maçýnda bugün saat
15.00’de Dr. Turhan Ký-
lýçcýoðlu Stadý’nda Adliyespor’u konuk edecek.
Grupta ilk yedi hafta sonunda topladýðý puanlar-
Çorum Belediyespor muhtemel onbiri
Fatih
Eray Ýmam Akýn
Sefa
Buðra Nedim Furkan Murathan
Çaðlar Turgay
3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri
Yarýn
Çorum Bele.-Adliyespor: Erkan Yurtsever (Ýstanbul)
Batman Petrol-Çatalca: Aytaç Coþar (Ankara).
Sebat Proje-Kýrýkhan: Sertaç Þaroðlu (Ýstanbul).
Tutap Þeker -Darýca Gençler: Cihan Burgan (Antalya)
Zonguldak Kömür - Tire 1922: Bayram Baþkan (Van).
Kýzýlcabölük-Manavgat: Ahmet Aslan (Bursa).
Gaziosmanpaþa-Niðde: Erhan Sönmez (Bursa).
Bursa Nilüfer - Ýstanbulspor: Burak Özcan (Ankara).
6 . Adliyespor
10. Çorum Bele
O G B M A Y P
6 4 0 2 13 8 12
7 2 4 1 6 5 10
la zirveye ortak olan ve
beklenmedik bir baþarýya imza atan Adliyespor
önünde Çorum Belediyespor beraberlik serisine son vererek üç pua almak amacýnda.
Ligde geçtiðimiz
hafta sonu Ýstanbulspor
deplasmanýndan 1-1’lik
beraberlik ve bir puanla
dönen Çorum Belediyespor ligde son altý haftada dördüncü beraberliðini aldý. Rakibi önünde
üstün bir futbol ortaya
koymasýna raðmen yine
gol yollarýnda baþarýlý
ola mayýnca sahadan beraberlikle ayrýlmýþtý.
Çorum Belediyes-
por’da sakatlýklarý devam eden Emre ve Mehmet Akif bugünki maçta
da forma giyemeyecekler. Sakatlýðý geçen Sefa
Akýn’ýn bugünki maçta
forma giymesi bekleniyor. Kýrmýzý Siyahlý takým iç sahada oynadýðý
son iki maçtan beraberlikle ayrýldý. Bugün oynayacaðý Adliyespor maçýný kazanarak sahasýnda
kazanma sevincini yaþamak amacýnda.
Konuk Adliyespor
ise geçen sezon son hafta ligde kalma sevincini
yaþarken bu sezon beklentilerin aksine ilk altý
maçýnda topladýðý 12 pu-
anla zirveye ortak oldu.
Ligde Batman Petrolspor ile oynayacaðý maç
ertelenen Ankara temsilcisi bu maçý kazanmasý
Osman
bugün yok
halinde liderle ayný puana ulaþacak. Geçen
maçta sahasýnda Gaziosmanpaþaspor’u ikinci
yarýda bulduðu gollerle
2-1 yenmeyi baþaran
Adliyespor, Çorum Belediyespor maçýndan üç
puanla dönerek üst sýralardaki yerini korumayý
amaçlýyor.
Çorum Belediyespor ile Adliyespor takýmlarý arasýnda bugün
saat 15.00’de Dr. Turhan
Kýlýçcýoðlu Stadý’nda
baþlayacak maçý Ýstanbul bölgesi hakemlerinden Erkan Yurtsever yönetecek. Yardýmcý hakemler ise Tekirdað’dan
Gürcan Çalýþkan ve
Çaðlar Yýldýz. Dördüncü
hakem ise Sezer Polat.
Ç
Dölek ve Þimþek
Dünya üçüncüsü
Dünya üçüncüsü güreþçilere okul idaresi tarafýndan düzenlenen törenle toplu olarak görülüyor
Ermenistan’da yapýlan Ýþitme Engelliler Yýldýzlar Dünya Güreþ Þampiyonasý’nda
Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi’nden Serkan Dölek ve Seyit Ahmet Þimþek
sýkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazandýlar.
Ý
þitme Engelliler Dünya Günex Þampiyonasý’nda
Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi öðrencileri iki
bronz madalya kazandýlar. 8-14 Ekim tarihlerinde
Ermenistan’da yapýlan Ýþitme Engelliler Dünya
Yýldýzlar Güreþ Þampiyonasý’nda Çorum Özel Eðitim
Meslek Lisesi öðrencilerinden Serkan Dölek ve Seyit
Ahmet Þimþek milli mayo ile yaptýklarý mücadele
sonunda sýkletlerinde üçüncü olarak bronz madalyanýn
sahibi oldular.
Dünya üçüncüsü iki güreþçiye Özel Eðitim Meslek
Lisesi tarafýndan ödül töreni düzenlendi. Okul Müdürü
Cafer Can törende Dünya üçüncü olan iki öðrencilerini
tebrik etti ve ödüllendirdi. Cafer Can, bütün öðrencilerin
saðlýk koþullarý el verdiði sürece lisanslý veya lisanssýz
bir spor branþýnda çalýþmalasýný arzu ettiklerini
belirterek ‘Spor disiplini alan öðrencilerimiz kötü
alýþkanlýklardan uzak duruyorlar hem daha saðlýklý
hemde daha uyumlu oluyorlar. Bu nedenle tüm öðrenci-
orum Belediyespor’da Osman
Bodur bugün oynanacak Adliyespor maçýnda forma giyemeyecek. Ýstanbulspor
ile oynanan maçta sakatlanan Osman Bodur’un arka adalesindeki sakatlýðý nedeniyle dün yapýlan son
kontrolünde bugünki
Adliyespor maçýnda
forma giyemeyeceði
açýklandý. Osman Bodur’un yerine bugünki maçta Eray’ýn forma giymesi bekleniyor.
Görkem’in ilk rakibi
Kocaeli Gençlikspor
Bartýn’da bugün baþlayacak Bayanlar Bölgesel Hentbol Ligi 2.
etabýnda temsilcimiz Gençlik Görkemspor ilk maçýnda saat
17.00’de Kocaeli Gençlikspor ile karþýlaþacak.
B
ayanlar Hentbol Bölgesel Liginde
ikinci bölüm maçlarý bugün Bartýn’da baþlýyor. Temsilcimiz Gençlik
Görkemspor ilk maçýnda bugün saat
17.00’de Kocaeli Gençlikspor ile karþýlaþacak.
Çorum’da yapýlan ilk etap maçlarý
sonunda iki Ankara temsilcisine yenilerek ilk etabý puansýz olarak kapatan
Gençlik Görkemspor ikinci etap maçlarý
için dün Bartýn’a gitti. Statü gereði
Gençlik Görkemspor A 2 grubunda yer
alan ve ilk etapta oynamadýðý dört takýmla karþýlaþacak.
Bartýn Ömer Tepesi Spor Salo-
nu’nda bugün saat 17.00’de Kocaeli
Gençlikspor ile karþýlaþacak olan Gençlik Görkemspor yarýn saat 15.00’de ayný
spor salonunda Urla Belediyespor ile 24
Ekim cuma günü saat 17.00’de Lüleburgaz Gençlikspor ile karþýlaþacak ve son
maçýnda ise 25 Ekim cumartsi günü saat
17.00’de Amasra Belediyespor ile oynayacaðý karþýlaþma ile grup maçlarýný tamamlayacak.
Yedi takýmýn ilk etap ve ikinci etap
maçlarý sonunda yapýlacak puanlama ilk
dört sýrayý alan takýmlar önümüzdeki sezon Bayanlar Hentbol 2. ligine yükselmeye hak kazanacaklar.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
33
File Size
14 105 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content