close

Enter

Log in using OpenID

2012-2013 Arasınav - Prof.Dr. Ahmet Bozkurt

embedDownload
¨
¨ gretim Yılı, Bahar Yarıyılı
Harran Universitesi,
Fen-Edebiyat Fak¨
ultesi, Fizik B¨
ol¨
um¨
u, 2012-2013 E˘
gitim-O˘
N¨
ukleer Fizik II: Arasınav
Adı−Soyadı:
.........................................
1
2
¨ grenci No:
O˘
3
.........................................
4
T
Sınav s¨
uresi 2 ders saatidir. Her sorunun cevabı 25 puandır. Ba¸sarılar. Prof.Dr. Ahmet Bozkurt
Sorular
1. (a) Do˘
gal radyoaktif seriler hakkında bildiklerinizi yazınız.
(b) Radyoaktif bozunmada bozunum sabiti neden bir olasılık olarak tanımlanır? A¸cıklayınız.
(c) Pa¸cacık sa¸cılmalarında diferansiyel tesir kesiti ile toplam tesir kesiti arasındaki farkları belirtiniz.
(d) A˘
gır bir ¸cekirde˘
gin kendili˘
ginden fisyon yapma s¨
urecini ¨ozetleyiniz.
(e) Kinetik enerjisi 0,025 eV olan termal n¨
otronlar dahi 235 U ¸cekirde˘gini fisyona g¨ot¨
urebilirken, bu enerjideki n¨
otronlarla
238
bombarde edilen
U c¸ekirdeklerinde fisyon g¨ozlenmemesinin nedenini hesaplama yaparak a¸cıklayınız. Her iki
¸cekirdek i¸cin fisyon engel y¨
uksekli˘
gini 5,7 MeV alabilirsiniz.
2.
10
5 B(α,n)
tepkimesinde u
¨r¨
un ¸cekirde˘
gin 3,5 MeV’lik uyarılmı¸s seviyede olu¸sabilmesi i¸cin α par¸cacı˘gı en az hangi enerjide gelmelidir? Hedef 12,5 MeV enerjili α par¸cacı˘gı ile bombardıman edildi˘ginde u
¨r¨
un ¸cekirdek yine 3,5 MeV’lik
uyarılmı¸s d¨
uzeyde kalıyorsa, α par¸cacı˘
gının geli¸s do˘grultusu ile 90◦ a¸cı yapacak ¸sekilde yayınlanan n¨otronun enerjisi ne
olur? Hesaplayınız.
3. Coulomb sa¸cılmasında minimum yakla¸sma mesafesinin rmin = d2 1 + csc θ2 olarak verilebilece˘gini g¨osteriniz. Burada θ
sa¸cılma a¸cısı, d ise en fazla yakla¸sma mesafesidir.
210
206
4. Uranyum do˘
gal radyoaktif serisinin son u
¨¸c adımı 210
seklindedir. 210 Bi’un yarı-¨omr¨
u 5 g¨
un, 210 Po’un
83 Bi −→ 84 Po −→ 82 Pb ¸
206
210
yarı-¨
omr¨
u 138 g¨
un,
Pb ise kararlıdır. Maksimum
Po aktifli˘gi nedir ve ne zaman olu¸sur.
Gerekebilecek Bilgiler
K¨
utleler (akb):
Sabitler:
Ba˘
gıntılar:
e− : 5,485803×10−4
qe = 1, 602 × 10
C
1
0 n:
1,00727647
1 akb = 931,502 MeV/c
2
1
1 H:
1,00866501
1 eV = 1.602 × 10
−19
1,007825
J
a + X → Y + b ¸seklinde ger¸cekle¸sen bir n¨
ukleer reaksiyon i¸cin:
(ma mb Ta )1/2 cos θ±{ma mb Ta cos2 θ+(mY +mb )[mY Q+(mY −ma )Ta ]}1/2
mY +mb
kzZe2
Rutherford sa¸cılması: d = T
b = d2 cot( θ2 )
N
Πn
−λ1 t
−λ2 t
−λn t
i=1 λi
N0 c1 e
+ c2 e
+ ... + cn e
cn = Πn (λi −λn ) (i 6= n)
i=1
1/2
Tb
An =
−19
1
1 p:
=
Cevaplar
= ρ NAA
f = πN xb2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
131 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content