close

Enter

Log in using OpenID

Duyuru İçin Tıklayınız..

embedDownload
T.e.
MU~ v ALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii Say. : 32026198/300/617329
Konu: OykU Yan~masl
20/01/2015
............................................ KAYMAKAMLIGINA
il¥e Milli Egitim MiidiirlUgii
.................................................... M(TDDRLUGUNE ilgi
:Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MUdUrlUgU'nUn
19/0112015 tarih ve 575863 say III yazlSI.
Ankara iIi <;ankaya il¥esinde faaliyette bulunan Ozel <;ankaya Doga ilkokulu ve
Ortaokulu MUdUrlUgU'nUn, Tiirkiye geneli resmi-ozel tUm ilkokul 4. Slmf ve ortaokul 5.,6.,7.
ve 8. slmf ogrencilerine yonelik "Cocuk Olmak" konulu oykU yan~masl diizenlemek
istedikleri ilgi yazl He bildirilmi~tir.
Soz konusu yan~mayla ilgiH y8Z1 ve yan~ma ~artnamesi yazlIDIZ ekinde
gonderilmi~tir. Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yapIlmasml ve yan~maya katIlacak
eserlerin ~artnamede belirtilen adrese dogrudan gonderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim MUdUrii
Ekler: l-Yazl (2 Sayfa) 2-~artname (1 Sayfa) DagltIm: il¥e Kaymakamhklarma (i1¥e Milli Egitim MUdUrlUgU) Resmi/Ozel TUm ilkokul ve Ortaokul MUd. Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenf26d-lS26-37c7-bSd2-ffiSa kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii Say. : 88013337/821.051575863
Konu: Oykii Yan~masl
1910112015
............. ")\~i~i(}~~
(iI Milli ~gitim Miidiirliigii)
ilgi: Ozel <;ankaya Doga ilkokulu ve OrtaokuluMiidiirliigii'niln 24/12/2014 tarihli ve
821/148 saYlh yazlSl.
Ankara iIi <;ankaya il(j:esinde faaliyette bulunan Ozel <;ankaya Doga 1lkokulu ve
Ortaokulu Miidiirliigii'niln, Tiirkiye geneli resmi-ozel tOm ilkokul 4. Smlf ve ortaokul 5.,6.,7.
ve 8. slmf ogrencilerine yonelik "C;ocuk Olmak" konulu oykii yan~masl diizenlemek
istediklerine ili~kin ilgi yazl ve ekleri incelenmi~tir.
Soz konusu etkinligin; TUrkiye Cumhuriyeti )\nayasasl, Milli ~gitim Temel Kanunu
ile TUrk Milli ~gitiminin genet ama(j:lanna uygun olarak, ilgili yasal dtizenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve ama(j:lara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul,
il/il(j:e milli egitim miidiirliikleri tarafmdan ger(j:ekle~tirilmek iizere, goniilliiliik esasma gore
yapIlmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Din(j:er )\T~S Bakan a. Genel MiidUr ~K : ilgi yazt ve ekleri (3 sayfa)
Not: Etkinlik detaylarma YEGiTEK'e ait ~agldaki adres iizerinden ul~abilecektir.
http://yegitek.meb.gov.tr/www/duyurularikategoril2
O)\(}ITIM: Geregi:
BPlam
Teknikokullar - 06500 YenimahaUe/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi: OzelOgretim Kurumlarl Genel Miidiirliigii Temel ~gitim Genel Miidiirliigii
Din Ogretimi Genel Miidiirliigii
Ozel <;ankaya Doga iIkokulu-Ortaokulu
Ayrmtlh bilgi i.;in :Harun <;ETlNKAYA (Uzm Ogrt.)
Tel: (0312) 296 94 00-9431
Faks : (0 312)22387 36
Bu evrak gOvenli e1ektronik irnza ile irnzalanml~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenOc9d-c13b-3c 17 -gee l-a191 kodu ile teyit edilebilir.
J
T.C. (:ANKAYA KAYMAKAUGI OZEL DO~A KOlEli SaYi :8~1I~
Konu: Oyki.i Yan~asl
24/12/2014
YENiLiK VE EGtTIM TEKNOLOliLERi GENEL MUDORLUGUNE, Ankara iii t;ankaya lIc;esinde faaliyette bulunan Oze~ ~ankaya Doge. ilkokulu ve Ozel
~ankaya Doga Ortaokulu olarak 4.,,5.,6.,7.,8.5101f ogrencilerine vooeUk Ulke genelinde ''=ocuk
Olmak'konulu oykti yar~masl duzenlemek istiyoruz. <;ocukJanmlzlR duygu, du~unce ve
gtizlemlerini kullanarak yaratici yazma faaliyetine onlan ozendirmek; bu yaltn c;ocuk haldan
bildirgesinin 25. yll. oimasl dolaYlslyla c;ocuk haklanna olan hassasiyetlerini ifade etme olana!,
sagfamak, gundemi takip ettirmek, bu konuda toplumsal farkmdallk o[u~turmak; Turklfenin
dogru kullammma katkl saglamak ve gelecegin yazarlanm te$Vik etmek amaoyla duzenlenen
ya~maya taraflnlzdan onay verilmesi hafjnde ,Olke genelindeki ilkokul ve Ortaokut okuUanna
duyuru yaptlmaslnt arz ederiz.
Kurucu Temsilcisi
Ek: 1
l-$artname
AhlatJlbeI Mahallesi Sl.cadde No:39
incek-ANKARA
Tet:489 11 22
fax:489 11 66
--
DOGA KOLEJi 2. ULUSAL OVKU VARI$MASI2015 $ARTNAMESi
DOZENlEYEN: Doga Koleji
KONUSU: "C;ocuk olmak"
AMACI: Doga Koleji ulusal oyku yarl~masl; ~ocuklartmlzm duygu, dO~Once ve gozlemlerini
kullanarak yaratici yazma faaliyetine onlart ozendirmek; bu yllm ~ocuk haklarl bildirgesinin 25. ylli
olmasl dolaYlslyla ~ocuk haklarma olan hassasivetlerini ifade etme olanagl saglamak, gOndemi
takip ettirmek, bu konuda toplumsal farkmdahk olu$turmak; TOrk~enin dogru kullammma katkl
saglamak ve gelecegin yazarlarlm te$vik etmek amaclyla duzenlenmi$tir.
HEDEF KiTlE: Olke genelinde 4, 5, 6, 7 ve 8. smlf ogrencileri
KATIUM KOSUlLARI
1. Turkiye genelinde tum ilkogretim kurumlarmm 2014-2015 egitim-ogretim Ylhnda 4, 5, 6, 7 ve 8.
smlflarmda okuvan ogrenciler yan$mava katllabilir.
2. Bir ogrenci yalmzca bir adet oyku ile katllabilir. Bu oVku, herhangi bir yart~mada odUl almaml$
ve yaVlmlanmaml$ olmahdlr.
3. Gonderilen metin oyku tOrunde olmahdlr.
4. DVkO, word dosyasmda tttahoma" yazi karakterinde 12 punto ve 1,5 satlr arahgl ile yazllmahdlr.
5. Dyku en az bir, en fazla dort sayfa olmahdlr.
6. Dyku, Turk~e dil kurallarma uygun yazllmahdlr.
7. Dvkunun son sayfasmda ogrencinin adl-soyadl, adresi, telefon numaraSl, fotografl ve klsa ozge~mi~i
eklenmelidir. 8. Yart~maya son
ba~vuru
tarihi 01.04.2015'tir. Ba$vuru tarihinden sonra gelen oykUler dikkate ahnmavacaktlr. 9. DykUler, internet uzerinden, vart~manm ba~vuru sayfasl olan www.dogayayaz.com
adresine gonderilecektir.
10.
Yarl~mava
katllan ovkOlerin daha once duzenlenen benzer vart~malarda dereceve girmemi~
olmasl, ba$kasl tarafmdan vazllmaml~ ve butunuvle
ba~vurana
ait olmasl, klsmen ya da
tamamen ba~ka bir metinden kopVa edilmemi~ olmasl, daha once herhangi bir verde
vavmlanmaml~ ve
yaymianmasl
i~in
izin verilmemi~ oimasl gerekmektedir.
11. Yart~mava gonderilen hi~bir eser dosVasl iade edilmevecektir. Yarl$mava katllan ovkOlerin
muhafazasl da sOresiz ve ko~ulsuz olarak DoGA YAYINLARI'na ait olup, vart~mava katllanlar
tarafmdan geri istenemevecektir.
12.
Yart~maya
gonderilen eserlerin, bu $artnamenin herhangi bir maddesine avklrtiJgmm tespit
edilmesi durumunda, soz konusu eserler varl$ma dl$1 blraklhr.
13. Yan$manm odO! toreni 11 MaYls 2015 tarihinde OnlU juri Ove1erinin de katlldlgl bir toren ile
C;amhca Doga Kolejinde vapllacaktlr. Yan$ma sonu~larl 15.05.2014 tarihinde site Ozerinden
a~lklanacaktlr.
14. Oduller odO! torenine bizzat gelen vart$maclya teslim edilir. DdUi torenine katllamavan
yarl~mac"arm genel mudOrlOk adresine bizzat veya velisivle ba~vurarak odOIU daha sonradan
alma hakkl vardlr. Bu durum dl$mda ba$ka bir kimse, yarl$maci adma odill almaVI Doga
Kolejinden talep edemez.
1
15. Yan~ma
i~m
eser gonaerenler DOGA KOLEJI ULUSAL OYKU
YARI~MASI ~artnameSinl
aynen
kabul ettiklerini beyan etmektedir.
OOOLLER
Her simf duzeyi i~in birincilik, ikincilik ve O~OncUiOk adOIU vardlr.
Birincilik OdOIO : IPad
ikincilik OdUlO : Lenovo Tablet PC
O~uncUluk OdUlu: Mp3 ~alar
Mansiyon odUlO: Ooga store magazalarmdan hediye ~eki
YARISMA TAKViMi:
18 OCAK 2015 ONLiNE BA$VURULARIN BA$LAMASI 18 NisAN 2015 SON BA$VURU 11 MAYIS 2015 OOOL TORENi SECici KURUL
1. Yalva~ Ural (Yazar)
2. AytUl Akal (Yazar)
3. Ipek Ongun (Yazar)
4. Mavisel Yener (Yazar)
5. Feyza Hep~ilingirler (Yazar)
6. GUlay~e Ko~ak (Yazar-akademisyen )
7. Oilek Tokay (Yazar-akademisyen)
8. Canan Tan (Yazar)
9. Tun~ Kurt (Yazar-Turk~e ogretmeni)
10. Oidem ~apa (Yaratici ~ocuklar Oernegi Ba§kam)
11. Hurihan Ylldlrlm(Ooga Koleji Turk~e SolUm Sa~kam}
ILETi$iM:
GENEL MOOORLOK AORES: Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No:2lncity C Blok Ata§ehir­
istanbul
TEL: (0216) 444 3642
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
226 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content