close

Enter

Log in using OpenID

01. KONU KAVRAMA (1-44):Mizanpaj 1.qxd

embedDownload
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
1.
01
Canlıların Temel Bileşenleri
Canlıların yapısını oluşturan temel bileşenlerin büyük
çoğunluğu canlı hücreler tarafından üretilir.
5.
Buna göre, aşağıda verilen besin maddelerinden hangisi canlı hücreler tarafından üretilmez?
A) Glikoz
B) Vitamin
C) Aminoasit
D) Nişasta
İnsan vücudu için gerekli karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller besinlerle düzenli olarak alınmalıdır. Dört
ayrı besinin içerisinde bulunan moleküller aşağıdaki tabloda verilmiştir.
E) Fosfat
2.
A) 1000 glikoz → 1 nişasta + 999 su
D) 30 Laktoz + 30 su → 15 glikoz + 15 galaktoz
N
R
Ö
Bitki hücrelerinde;
I. nişasta,
II. laktoz,
III. glikojen,
IV. maltoz
6.
C) Sükroz
7.
B) II ve III
D) II ve IV
4.
E) II, III ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
.
Aşağıdaki besin çeşitlerinin hangisinin yapısındaki
monomer çeşidi en fazladır?
A) Protein
moleküllerinden hangilerinin sentezi ile ilgili enzimler
bulunmaz?
A) Yalnız I
B) I ve III
K
E
C) 18 yağ asidi + 6 gliserol → 6 yağ + 18 su
3.
A) I ve II
D) II ve IV
B) 20 glikoz+ 20 fruktoz → 20 sükroz + 20 su
E) 1 nişasta + 300 su → 301 glikoz
R
İ
T
Buna göre, bir günlük beslenmesinde bu besin maddelerinden hangilerini alan bir insan dengeli beslenmiş
olur?
Besinlerin dehidrasyonla sentezinde veya hidrolizle
parçalanmasında meydana gelen maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
B) Laktoz
D) Trigliserit
E) Glikojen
Büyük moleküllü organik besinlerin sentezlenmeleri
sırasında, molekülleri birbirlerine bağlayan bağlar oluşur.
Bu bağlar şunlardır:
– Peptit bağı
C) I ve IV
– Glikozit bağı
.
– Ester bağı
Buna göre, aşağıdaki organik moleküllerden hangisindeki bağ çeşidi yanlış olarak verilmiştir?
A) Yağ Ester bağı
Kış uykusuna yatan bir hayvanda uzun süreli açlık durumu
gözlenir.
B) Nişasta Glikozit bağı
Bu şekildeki bir hayvanda;
D) Protein Peptit bağı
C) Vitamin Glikozit bağı
I. glikojen,
E) Enzim Peptit bağı
II. protein,
III. yağ
polimerlerinden enerji elde edilme sırası aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III
D) II – III – I
B) I – III – II
E) III – I – II
C) II – I – III
.
8.
Aşağıdakilerden hangisi
taşlarından biri değildir?
A) Glikoz
karbonhidratların
B) Galaktoz
D) Riboz
E) Deoksiriboz
yapı-
C) Sükroz
.
01
Canlıların Temel Bileşenleri
9.
13.
Uzun süre aç kalan bir insanın dokularındaki karbonhidrat,
yağ ve protein miktarındaki değişme aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
Aşağıdaki gibi içerisinde nişasta, protein ve yağ bulunan petri kabına protein ve yağ sindiren enzimler ilave
edilmiştir.
Buna göre;
I. Organizmada temel yapıtaşı olan proteinler gerekirse
enerji verici olarak kullanılır.
Yeterli bir süre sonra petri kabında;
I. glikoz,
II. En fazla enerji karbonhidratlardan sağlanır.
II. aminoasit,
III. Yağlar sadece enerji verici olarak kullanılır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
R
İ
T
III. yağ asiti,
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
lV. vitamin
C) Yalnız III
E) II ve III
moleküllerinden hangileri oluşur?
.
A) l ve lI
B) ll ve lII
K
E
D) l, ll ve IIl
Farklı hücrelerde meydana gelen;
14.
I. aminoasitlerden protein sentezlenmesi,
N
R
Ö
II. glikozlardan polisakkarit sentezlenmesi,
III. yağ asiti ve gliserollerden yağ sentezlenmesi
olaylarından hangileri bütün canlılarda ortak olarak
gerçekleştirilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
11.
12.
E) I, II ve Ill
Vitamin çeşitleriyle ilgili;
II. Yağda çözünenlerin eksikliği suda çözünenlere göre
daha önce hissedilir.
III. Enzimlerin yapısına koenzim olarak katılırlar.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
C) I ve Ill
D) II ve Ill
E) II, lll ve IV
I. Suda çözünenlerin fazlası idrarla atılır.
Körfez Yayınları
10.
C) lll ve lV
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve IIl
15.
E) II ve III
Aşağıdaki olaylardan hangisi bir dehidrasyon olayıdır?
Proteinlerin yüksek sıcaklıkta bozulması aşağıdakilerden hangisine neden olduğu için, canlı yaşamını olumsuz etkiler?
A) Glikozun yıkılması ile CO2 ve H2O oluşması
A) Enerji kapasitesinin azalması
B) Nişastanın glikoz moleküllerine dönüşmesi
B) Yağ kullanımının artması
C) Yağların yapıtaşlarının oluşması
C) Solunum hızının azalması
D) Aminoasitlerden protein üretilmesi
D) Enzimlerin yapısının bozulması
E) Gikojenin glikozlara dönüşmesi
E) Hücrelerde difüzyon hızının azalması
16.
Aşa ğı da ki ler den han gi si organik
taşlarının özelliklerinden değildir?
besin
Mineral çeşitleri insanda;
yapıI. vücut sıvılarının osmotik basıncını dengeleme,
A) Hücrede enerji üretiminde kullanılabilme
II. enzimlerin yapısına katılma,
B) Nükleik asitlerin yapısına katılabilme
III. bazı dokuların yapısına katılma
C) Sindirilerek hücre zarından geçebilme
görevlerinden hangilerini gerçekleştirirler?
D) Bitkiler tarafından üretilme
A) Yalnız I
E) Yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen bulundurma
Test 01 CA
1.E
2.D
3.B
4.B
5.B
6.A
7.C
B) Yalnız II
D) I ve III
8.C
9.A
10.E
11.D
12.C
C) Yalnız III
E) l, II ve III
13.B
14.D
15.D
16.E
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
1.
5.
Prokaryot bir hücrede;
I. protein sentezi,
I. fazla ATP’yi depolama,
II. ATP sentezi,
II. fazla suyu dışarı atma,
III. bazı inorganik besinleri depolama,
IV. karbondioksit üretimi
lV. boşaltım olayında görev alma
olaylarından hangileri özel bir organel yardımıyla gerçekleşir?
görevlerinden hangilerini gerçekleştirebilir?
B) Yalnız IIl
D) I, II ve IV
A) l ve lI
C) II ve IV
E) II, III ve IV
B) ll ve lII
E) Il, lll ve IV
.
Hücre içerisine alınan büyük besin moleküllerinin sindirimini sağlayan lizozom organelinin oluşumunda;
K
E
Ribozom organeli ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
I. ribozom,
A) Bütün hücrelerde bulunur.
II. golgi,
III. endoplazmik retikulum
B) Hücredeki aminoasit miktarını artırır.
N
R
Ö
C) Yapısında protein ve RNA bulunur.
D) Başka organellerin içerisinde bulunabilir.
E) Zarsız bir yapıya sahiptir.
Bütün canlı hücrelerde;
I. fotosentezle besin üretme,
organellerinin görev alma sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) l - ll - lll
B) l - lll - ll
D) Il - lll - l
7.
C) ll - l - lll
E) Ill - ll - l
.
Canlılarda hücrenin yaptığı temel görevlerle ilgili bazı organel çeşitleri daha fazla bulunmaktadır.
Bu duruma;
II. ribozomda protein sentezleme,
III. golgide salgı paketleme,
I. hormon üreten hücrelerde golgi organeli,
IV. sitoplazmada ATP üretme
II. sperm ve yumurta ana hücrelerindeki sentrozom organeli,
olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleştirilir?
A) l ve Il
D) I, II ve IV
B) I ve III
III. çizgili kas hücrelerindeki mitokondri organeli
C) II ve IV
E) II, III ve IV
örneklerinden hangileri verilebilir?
.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
4.
C) lll ve IV
R
İ
T
D) I, ll ve IIl
.
6.
3.
Farklı hücrelerde bulunan kofullar;
III. glikoz sentezi
A) Yalnız l
2.
02
Hücre 1
C) Yalnız III
E) I ve III
.
Ökaryot hücrelerde bazı organeller mutlaka bulunurken,
bazı organel çeşitleri de bulunmayabilir.
Buna göre, aşağıdaki organellerden hangisi bütün
ökaryot hücrelerde mutlaka bulunan organellerdendir?
8.
Golgi organelinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleştirilmez?
A) Sentrozom
A) Fosfolipit sentezlenmesi
B) Mitokondri
B) Bileşik enzimlerin üretilmesi
C) Lökoplast
C) Glikoz üretilmesi
D) Lizozom
D) Glikolipit sentezlenmesi
E) Kloroplast
E) Salgıların paketlenmesi
02
Hücre 1
9.
13.
Hücre dışında bulunan işaretli aminoasitlerin, difüzyon
ile hücreye alınıp, hücredeki enzimlerin yapısına katılmasına kadar gerçekleşen olaylarda;
I. Karbondioksit oluşturulması
I. hücre zarı
II. Enzim sentezlenmesi
II. ribozom
III. İnorganik maddelerden organik besin sentezlenmesi
III. golgi
IV. Organik moleküllerden ATP sentezlenmesi
yapılarının görev alma sırası aşağıdaklerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III
B) I – III – II
D) III – I – II
10.
Ökaryot hücrelerde, gerçekleşen bazı olaylar şunlardır:
Bu olaylardan hangileri mitokondride gerçekleşebilir?
A) Yalnız I
C) II – I – III
E) III – II – I
B) II ve III
D) I, II ve IV
.
Aşağıdaki tabloda I, II, III ve IV olarak numaralandırılan
bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücresinde bulunan bazı
yapılar verilmiştir.
14.
C) II ve IV
E) I, II, III ve IV
R
İ
T
Hücrelerdeki;
I. salgıların paketlenmesi,
II. polimer besinlerin sindirilmesi,
III. peptit bağlarının oluşması
olaylarının gerçekleştiği organeller aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
K
E
II
III
A) Golgi
Lizozom
Ribozom
B) Sentrozom
Kloroplast
Ribozom
C) Lizozom
Golgi
Sentrozom
D) Golgi
Sentrozom
Ribozom
E) Lizozom
Mitokondri
Kloroplast
I
Mantar
Bakteri
Bitki
Hayvan
N
R
Ö
11.
A)
IV
I
II
III
B)
II
III
I
IV
C)
I
II
IV
III
D)
III
IV
II
I
E)
IV
II
III
I
Endoplazmik retikulum;
Körfez Yayınları
Buna göre, numaralandırılmış hücrelerin ait olduğu
canlı grupları hangisinde doğru verilmiştir?
15.
A) Protein sentezleme
I. bazı kofulların oluşturulması,
B) ETS enzimleri bulundurma
II. bazı besinlerin depolanması,
C) Çift zarlı olma
III. hücreye desteklik sağlanması,
D) Karbondioksit üretme
lV. solunum enzimlerinin depolanması
E) Kendini eşleyebilme
görevlerinden hangilerini gerçekleştirir?
A) l ve lI
B) II ve III
D) I, II ve Ill
Aşağıdakilerden hangisi mitokondri ve kloroplast organellerinin ortak özelliklerinden değildir?
C) II ve IV
E) II, III ve IV
16.
Bir hücredeki;
I. mitokondri,
12.
Bir hücrede aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi, bu hücrenin bitki hücresi olduğu görüşünü
destekler?
III. ribozom,
A) Dehidrasyon olaylarını gerçekleştirme
IV. kromoplast
B) Nişasta depolama
organellerinden hangilerinde nükleik asit bulunmaz?
C) İğ ipleri oluşturma
A) Yalnız II
II. lizozom,
D) ETS enzimleri kullanma
B) II ve III
D) I, III ve IV
C) II ve IV
E) II, III ve IV
E) Golgide salgı oluşturma
Test 01 CA
1.A
2.B
3.C
4.B
5.E
6.B
7.E
8.C
9.A
10.A
11.D
12.B
13.D
14.A
15.D
16.A
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
1.
4.
Hücre iskeleti ile ilgili;
I. Bazı çeşitleri ihtiyaç durumuna göre sentezlenir.
II. DNA’sını eşleyerek yeni hücre oluşturma,
III. Hücrede bazı organellerin yerinin sabit tutulmasında
görevli çeşitleri bulunur.
III. oksijen kullanarak ATP üretme,
IV. hücre zarından madde alışverişi gerçekleştirme
IV. Hücredeki moleküllerin sitoplazmaya eşit olarak dağılmasını sağlayan çeşitleri vardır.
olaylarından hangileri gerçekleşmek zorundadır?
bilgilerinden hangileri doğrudur?
B) II ve IV
2.
E) II, III ve IV
B) I ve III
D) II ve III
.
N
R
Ö
Zaman
Buna göre hücrede;
I. protein sentezi,
II. glikojen sentezi,
5.
B) Besin kofulu
D) Mikrovillüs
C) Mezozom
E) Yalancı ayak
Genç ve yaşlı bitki hücrelerinde;
I. çekirdek büyüklüğü,
III. glikoprotein sentezi,
II. hücre zarı kalınlığı,
IV. fotosentez
III. koful büyüklüğü,
olaylarından hangileri gerçekleşmiş olabilir?
IV. metabolizma hızı
A) I ve Ill
özelliklerinden hangileri farklılık gösterir?
B) III ve IV
D) II, III ve IV
.
Hücre zarının farklılaşması ile aşağıdaki yapılardan
hangisi oluşmaz?
A) Krista
6.
C) I ve IV
E) III ve IV
K
E
Aşağıdaki grafikte bir bitki hücresindeki su miktarının
değişimi gösterilmiştir.
Hücre içi
su miktarý
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
A) I ve II
B) II ve IV
D) I, IIl ve IV
.
3.
R
İ
T
A) I ve II
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
Bir hücrede canlılığın devam edebilmesi için;
I. ribozomda protein sentezleme,
II. Hücre bölünmesinde görev alan çeşitleri bulunur.
A) l ve lI
03
Hücre 2
C) I, II ve IIl
E) II, III ve IV
Bir hücrede;
I. karbondioksitin organik besin sentezinde kullanılması,
7.
II. glikozların nişastaya dönüştürülmesi,
III. golgide salgı oluşturulması,
lV. enzimler yardımıyla maltoz sentezlenmesi
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi, hücrenin bitki
hücresi olduğunu kanıtlar?
A) l ve lI
B) ll ve IIl
D) I, ll ve III
E) l, II, lll ve IV
C) ll ve IV
Aşağıdakilerden hangisi, insandaki hücrelerin zarlarında bulunan glikoproteinlerin görevlerinden değildir?
A) Hücrelerin birbirini tanımasını sağlama
B) Kendisine özel olan hormonlara cevap verme
C) Hücreye alınacak molekülleri tanıma
D) Hücrelerin birbirine tutunmasını sağlama
E) ATP enerjisinin üretilmesini sağlama
03
Hücre 2
8.
12.
Hücrelerde bulunan bazı organeller hücredeki su miktarını
artırıcı, bazıları da su miktarını azaltıcı etkiye sahiptir.
Buna göre, hücrelerdeki;
Buna göre;
I. kloroplast,
I. mitokondri,
II. mitokondri,
II. ribozom,
III. lizozom,
III. lizozom,
IV. golgi
IV. lökoplast
organellerinden hangileri temel görevleri sırasında su
miktarını azaltıcı etkiye sahiptir?
organellerinden hangileri sitoplazmadaki monomer
miktarını azaltır?
A) l ve lI
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) l, III ve IV
B) II ve IV
D) I, II ve III
.
13.
9.
Hücrelerdeki organellerin çalışmasına bağlı olarak sitoplazmadaki monomer miktarı azalıp, artabilir.
Lizozom organeli ile ilgili;
R
İ
T
K
E
N
R
Ö
B) Yalnız IV
D) I, II ve III
10.
C) II ve IV
E) II, III ve IV
Bir bitkinin canlı olan bütün hücreleri;
I. fotosentez ile besin üretme,
.
Körfez Yayınları
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
14.
–
çekirdek
–
kloroplast
–
mitokondri
yapılarında;
I. zarla çevrili olma,
II. nükleik asit içerme,
III. gaz alış verişi gerçekleştirme,
IV. ATP üretme
IV. büyük kofullara sahip olma
özelliklerinden hangileri ortaktır?
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
A) I ve II
D) I, II ve IV
.
Ökaryot hücrelerdeki,
III. RNA sentezleme
B) II ve Ill
C) Golgi
E) Koful
II. solunum ile ATP üretme,
A) I ve III
B) I ve III
D) I, ll ve Ill
C) II ve IV
C) II ve III
E) ll, III ve IV
.
E) Il, IlI ve IV
15.
11.
B) Lizozom
D) Mitokondri
IV. Besinlerden ATP üretilmesini sağlar.
.
Bazı akyuvar çeşitleri vücuda giren mikroorganizmalara
karşı antikor adı verilen savunma proteinleri üretir ve salgılar.
A) Ribozom
III. İçeriğinde farklı özellikte enzimler bulunur.
E) I, II ve IV
Buna göre, bu akyuvar çeşitlerinde aşağıdaki organellerden hangisinin işlevi daha azdır?
I. Hücreye alınan büyük moleküllü besinleri hidroliz eder.
II. Hücrede yaşlanmış organelleri parçalar.
C) III ve IV
Tek yıllık bir bitkinin kök hücrelerinde;
I. mitokondri,
Hücre zarının yapısı ve özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
II. kromoplast,
A) Zarda ATP’nin harcanması canlılık göstergesidir.
III. lökoplast,
B) Hücre zarı seçici geçirgen bir yapıya sahiptir.
lV. kloroplast
C) Yapısında en fazla fosfolipit molekülleri bulunur.
organellerinden hangileri bulunabilir?
D) Hücre zarının kalınlığı zamanla değişmez.
A) l ve lI
B) ll ve IIl
C) lll ve IV
E) Dış yüzeyinde glikokaliks tabakası bulunur.
D) I, ll ve III
Test 03 CA
1.C
2.A
3.C
4.C
5.A
6.D
7.E
8.B
9.D
10.B
11.C
E) II, lll ve IV
12.E
13.B
14.D
15.D
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
1.
04
Hücrede Madde Geçişleri
% 30 polimer madde yoğunluğa sahip 20 gr. ağırlığındaki
bir patates parçası % 70 polimer madde yoğunluğuna sahip çözeltiye bırakılmıştır.
4.
Endositoz gerçekleştirmekte olan bir hücrede meydana gelen değişimlerle ilgili aşağıdaki grafiklerden
hangisi yanlıştır?
Buna göre, patates parçasının ağırlığındaki değişim
aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
K
E
5.
2.
N
R
Ö
B) Hücre zar yüzeyinin küçülmesi
Endositoz ile beslenen bir hücreli canlının beslenme
sürecinde;
I. besin kofulunun oluşması,
II. sindirilen besinlerin sitoplazmaya dağılması,
III. lizozom ile besin kofulunun kaynaşması,
Bir hücrede aşağıdaki olaylardan hangisinin meydana
gelmesi pordan geçebilen bir molekülün difüzyon
hızını azaltır?
A) Hücre dışında ilgili molekül miktarının artması
R
İ
T
IV. hücre zarının cep oluşturması
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
C) Hücre zarında yeni porların oluşturulması
A) I – III – II – IV
B) II – I – IV – III
C) II – III – IV – I
D) III – IV – I – II
E) IV – I – III – II
D) Hücrede ATP üretiminin artması
E) Hücrede ortalama sıcaklığın artması
3.
6.
Hücrelerdeki madde alışverişi olaylarıyla ilgili;
I. monomer ve daha küçük moleküllerin taşınması,
II. hücre zarından çift yönlü olarak gerçekleştirilmesi,
III. sadece canlı hücrelerde gerçekleşmesi,
Bir hücredeki pasif geçiş olaylarının hızını;
IV. por olmayan bölgelerden de gerçekleşebilmesi
I. yoğunluk farkı,
özelliklerinden difüzyon ve aktif taşımaya ait olanlar
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
II. ATP miktarı,
Difüzyon
III. por sayısı,
IV. enzim miktarı
faktörlerinden hangileri ortak olarak etkiler?
A) I ve Il
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
Aktif taşıma
A)
l ve ll
lll ve lV
B)
l, ll ve lll
l, lll ve lV
C)
l, ll ve lV
l, ll ve lll
D)
l, lll ve lV
ll, lll ve lV
E)
ll, lll ve lV
l, ll ve lll
04
Hücrede Madde Geçişleri
7.
10.
Aşağıda şekilde hücre ile bulunduğu ortam arasındaki
madde alışverişi gösterilmiştir.
Buna göre, yoğunluk farkına bağlı olarak numaralandırılan geçişleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
Deney ortamında bir süre sonra aşağıdaki değişikliklerden hangisinin olması beklenmez?
A) Bağırsak içerisindeki su miktarının artması
A) I. olayda atılan molekül mineral ise ATP enerjisi harcanır.
B) Kapta aminoasitlerin görülmesi
B) II. olayda dışarı çıkan molekül su olabilir.
C) Kaptaki glikoz miktarının artması
C) III. olayın gerçekleşmesi için ATP enerjisi harcanır.
D) Nişasta moleküllerinin difüzyonla geçememesi
D) I. ve II. olaylarda iki farklı molekül dışarı veriliyorsa hücrenin canlı olduğunu gösterir.
E) Aminoasitlerin her iki ortamda dengeye gelmesi
E) Bu olayların bazılarında enzim kullanılmayabilir.
11.
K
E
Hücrede bu durumun oluşmasında;
N
R
Ö
I. polisakkarit hidrolizi ile glikozların artması,
II. fotosentez ile organik besinlerin sentezlenmesi,
III. kofullarda depolanan minerallerin sitoplazmaya geçmesi,
IV. aminoasitler kullanılarak protein sentezlenmesi
olaylarından hangileri neden olabilir?
A) l ve lI
B) II ve III
D) I, II ve III
9.
R
İ
T
Farklı yoğunlukta üç farklı ortama bırakılan özdeş bitki hücrelerindeki değişimler aşağıda gösterilmiştir.
Bulunduğu ortamla osmotik denge halinde bulunan bir
hücrenin zamanla hücre içine su aldığı gözlenmiştir.
Körfez Yayınları
8.
İçerisinde % 20 glikoz çözeltisi bulunan kaba, % 20 amino asit, % 5 nişasta ve % 10 glikoz bulunan bağırsak balon
bırakılmıştır.
A) I - II - III
12.
.
II. maltoz
konularak içerisinde;
IV. vitamin
V. glikojen
VI. protein
bulunan bir kaba konulmuştur.
II. sinir sistemindeki nöronların hücre dışında sodyum
(Na+), hücre içinde potasyum (K+) iyonlarının fazla olarak bulunması,
Bir süre sonra bağırsak dışına çıkan ve bağırsak içine
giren moleküller aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
III. akciğer alveollerinde oksijen ve karbondioksit değişiminin gerçekleşmesi,
Bağırsak dışına
çıkanlar
A) Yalnız IV
IV. hormon bezlerinden kana hormonların salgılanması
olaylarından hangilerinde belirtilen şekilde ATP enerjisi harcanır?
Test 04 CA
1.A
2.B
C) Ill ve IV
E) II, III ve IV.
3.B
4.E
5.E
Yapıtaşlarını geçirebilen bir bağırsak içerisine,
III. aminoasit
I. sindirim kanalında sindirilen besinlerin tamamının emilerek kana geçmesi,
D) I, II ve III
E) III - I - lI
I. glikoz
Buna göre;
B) II ve III
C) II - I - III
.
İnsanlarda günlük üretilen enerjinin yaklaşık üçte ikisi aktif
taşıma olaylarında kullanılmaktadır.
A) l ve lI
B) I - III - II
D) II - III - I
C) Ill ve IV
E) II, III ve IV
Buna göre, bu hücrelerin osmotik basınçlarının çoktan
aza doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
6.C
Bağırsak içine
girenler
I ve III
B) I ve III
Yalnız IV
C) II ve III
IV ve V
D) II ve IV
I, IV ve V
E) I, IV ve V
II, III ve VI
7.C
8.D
9.A
10.C
11.C
12.B
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
1.
05
Hücre Biyolojisi
Bir hayvan hücresinde glikojen sentezinin hızlanmasına bağlı olarak,
4.
Bir hayvan hücresinde gerçekleştirilen bazı metabolik olaylar aşağıda verilmiştir.
Belirtilen metabolik olaylara göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
R
İ
T
A) X olayında hidroliz enzimleri görev yapmıştır.
B) X olayında hücredeki su miktarı artırılır.
C) Z olayının gerçekleştirilmesinde azotlu bileşikler kullanılmıştır.
grafikleriyle gösterilen değişimlerden hangileri gerçekleşir?
A) I ve II
B) I ve IV
D) Ill ve IV
2.
K
E
D) Y olayının temel amacı enerji üretimini sağlamaktır.
E) Organik bileşikler enzimler yardımıyla birbirlerine
dönüştürülebilmektedir.
C) Il ve III
E) l, II ve IV
N
R
Ö
5.
Bir canlının vücut sıvılarının pH değerinin değişmesinin olumsuz sonuçlara neden olması,
Aşağıdaki olaylardan hangisi bir hücrenin ökaryot ya
da prokaryot olduğunu tespit etmek için kullanılabilir?
A) Hücre yönetimini DNA’nın gerçekleştirmesi
I. enzimlerin çalışmasının pH değişiminden olumsuz etkilenmesi,
B) Hücre zarından madde geçişinin yapılması
II. pH değişiminin organizmanın sıcaklığını değiştirmesi,
C) Ribozomda protein sentezlenmesi
III. pH değişiminin tepkimelerin aktivasyon enerji düzeyini
artırması
D) Oksijensiz solunum ile enerji üretilmesi
E) Lökoplastta nişasta sentezlenmesi
durumlarından hangileri ile açıklanır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
6.
Protein yönüyle eksik beslenen bir insanda;
I. bağışıklık sisteminin zayıflaması,
3.
Nişasta sentezi yapan çok hücreli bir canlı ile ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
II. bazı hormonların üretiminin yavaşlaması,
III. yaraların geç iyileşmesi,
A) Canlı hücrelerinde mitokondri bulundurur.
IV. DNA eşlenmesinin hızlanması
B) Hücre zarı selülozdan yapılmıştır.
C) Bazı hücrelerinde lökoplast organeli bulunur.
durumlardan hangilerinin ortaya çıkması beklenir?
D) Bazı hücrelerinde glikoz sentezi yapan organel bulunur.
A) I ve II
E) Protein sentezini ribozomda gerçekleştirir.
B) II ve lll
D) llI ve IV
C) II ve IV
E) l, II ve llI
05
Hücre Biyolojisi
7.
11.
Bir hücrede golgi organelinin çalışmasının hızlanmasına bağlı olarak,
Yarı geçirgen özellikte bir bağırsak balon içine % 5’lik nişasta ve % 10’luk glikoz çözeltisi konarak ağzı bağlanmış
daha sonra içine iyot damlatılmış saf su bulunan kaba bırakılmıştır. Bir süre sonra kabın içindeki sıvıya zardan geçebilen ve glikoz ile tepkime veren Fehling ayıracı
damlatılmış ve yeterli süre beklenmiştir.
Buna göre, deney ortamında aşağıdaki değişimlerden
hangisi gerçekleşmez?
A) Bağırsak balon içerisinde nişasta ve iyotun tepkime
vermesi
B) Fehling ayıracı damlatılan çözeltide renk değişiminin
olması
C) Bağırsak balon içerisinde glikoz ve Fehling ayıracının
tepkime vermesi
D) Bağısak dışındaki sıvıda nişasta ile iyotun tepkime vermesi
R
İ
T
E) Bağırsak balon içerisindeki su miktarının artması
grafikleriyle gösterilen değişimlerden hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız II
B) l ve ll
D) ll ve Ill
E) l, Il ve Ill
A
12.
C) l ve Ill
K
E
%5 Protein
%5 Na
8.
Aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde dehidrasyon tepkimeleri gerçekleştirilmez?
B) Kloroplast
C) Lizozom
N
R
Ö
D) Endoplazmik retikulum
9.
E) Mitokondri
Körfez Yayınları
A) Golgi
%10 Glikoz
II. kromatin iplik hücrenin yönetimini gerçekleştirme,
%8 Na
%20 Glikoz
Bağırsak
zar
Bu deney ortamında;
I. glikoz,
II. maltoz,
III. protein,
III. çekirdek sıvısı nükleotit çeşitlerini bulundurma,
lV. sodyum (Na)
lV. çekirdek zarı yaşlanmaya bağlı olarak kalınlaşma
moleküllerinden hangileri difüzyon ile yer değiştirir?
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur ?
A) I ve II
B) I ve IIl
D) llI ve IV
10.
%10 Maltoz
Yukarıdaki gibi bir deney düzeneği hazırlanarak yeterli bir
süre beklenmiştir.
Çekirdekte bulunan yapıların görev ve özellikleriyle ilgili;
I. çekirdekçik solunum enzimlerini üretme,
B
A) Yalnız I
C) ll ve IIl
B) Yalnız IIl
D) lI ve IV
C) l ve IV
E) l, II ve IV
E) l, lII ve IV
13.
Aktif geçiş çeşitleriyle ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
Farklı canlılarda gerçekleşebilen;
A) Aktif taşımada sadece hücre zarındaki porlardan geçebilen maddeler taşınır.
I. hidroliz,
II. plazmoliz,
III. dehidrasyon
B) Endositoz olayı bütün canlı hücreler tarafından gerçekleştirilebilir.
olaylarından hangileri hücre yoğunluğunun artmasına
neden olur?
C) Ekzositoz olayında hücre zarından geçemeyecek
büyüklükteki maddeler hücre dışına atılır.
A) Yalnız I
D) Hücrede ATP üretiminin azalması bütün aktif geçiş
çeşitlerini olumsuz olarak etkiler.
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 05 CA
1.B
C) Yalnız III
E) Endositoz ve ekzositoz olayları tek yönlü olarak
gerçekleştirilir.
E) II ve III
2.A
3.B
4.B
5.E
6.E
7.E
8.C
9.C
10.D
11.D
12.C
13.B
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
1.
06
Nükleik Asitler (DNA)
5.
DNA’ nın bir zincirindeki;
I. adenin,
DNA’nın kendini eşlemesiyle ilgili;
I. DNA polimeraz enzimi kullanılır.
II. guanin,
II. Hücredeki serbest nükleotit miktarı azalır.
III. deoksiriboz,
III. Bütün hücrelerde meydana gelir.
IV. fosfat
IV. Eşit miktarda pürin ve pirimidin bazları kullanılır.
moleküllerinden hangilerinin sayıları her zaman birbirine eşittir?
bilgilerinden hangileri doğrudur?
R
İ
T
A) l ve lI
A) I ve II
B) I ve III
B) l ve III
C) II ve III
D) I, II ve IV
D) II ve IV
E) III ve IV
.
6.
2.
E) II, III ve IV
.
Toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülü ile
ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
K
E
DNA’da bulunan;
A) Deoksiriboz şeker sayısı
I. gen,
B) Gen sayısı
II. nükleotit,
C) Fosfat sayısı
III. genetik kod,
N
R
Ö
IV. organik baz
D) Pirimidin bazlarının sayısı
yapılarının küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III – IV
B) II – III – IV – I
C) III – II – I – IV
D) IV – I – II – III
E) IV – II – III – I
3.
C) Il ve III
E) Guaninlerin sitozinlere oranı
7.
Buna göre, bu zincirden protein sentezlenirken üretilen mRNA ve kullanılan tRNA nükleotit dizilişi, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
DNA molekülünün yapısı ile ilgili;
I. Nükleotitler alt alta şeker fosfat bağlarıyla bağlanırlar.
II. Nükleotit sayısı ile zayıf hidrojen bağlarının sayısı eşittir.
IV. Üzerinde birden fazla gen çeşidi bulunabilir.
bilgilerinden hangileri yanlıştır?
B) Yalnız II
D) II ve IV
tRNA
mRNA
A) AAU UAG SGU AGS
III. Fosfatların toplam sayısı nükleotitlerin toplam sayısına eşittir.
A) Yalnız I
DNA üzerindeki bir gen bölgesinin anlamlı zincirindeki nükleotit dizilişleri aşağıda gösterilmiştir.
UUA AUS GSA USG
B) ASU UAG SUU AGG
UAU UAS SGU ASS
C) UUU UAS SGU AGS
AAU UAG SGU ATS
D) AAU UAG SSU AGA
UAU UAG SGU UGS
E) AUU UAG SGU ATS
AAU UAG GGU ASS
C) I ve III
E) III ve IV
.
8.
Bir zincirindeki timin ve sitozinlerin toplam sayısı bilinen DNA ile ilgili;
I. karşı zincirdeki adenin ve guaninlerin toplam sayısı,
4.
Bir DNA molekülü monomerlerine kadar hidroliz edildiğinde en fazla aşağıdaki moleküllerden hangisi
oluşur?
II. tek zincirdeki toplam nükleotit sayısı,
III. DNA’daki toplam deoksiriboz sayısı
niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?
A) Adenin
B) Guanin
C) Sitozin
A) Yalnız I
D) Timin
E) Deoksiriboz
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
06
Nükleik Asitler (DNA)
9.
13.
Aşağıda bir DNA parçasının nükleotit dizilişi verilmiştir.
Bir hücreye verilen işaretli azot moleküllerine DNA’nın yapısında rastlanmıştır.
Bu işaretli azot moleküllerinin DNA yapısına katılma
sürecinde;
I. nükleotit sentezi,
Buna göre, bu DNA parçasını oluşturan;
I. zayıf hidrojen bağı sayısı,
II. organik baz sentezi,
II. pirimidin organik bazı sayısı,
III. hidrojen bağı oluşması
III. deoksiriboz şeker sayısı
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
niceliklerinin azdan çoğa doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) I – II – III
B) II – I – III
D) III – I – II
10.
A) l - lI - lll
C) II – III – I
B) ll - llI - ll
D) lll - lI - l
14.
Bir canlı türünde aynı sayıda DNA ve gen bulunmasına
karşılık bireyler arasında farklılıklar mevcuttur.
R
İ
T
Aşağıdaki şekilde bir DNA’ nın kendisini eşlemesi gösterilmiştir.
C) Farklı nükleotit dizilişlerine sahip olma
N
R
Ö
D) Farklı sayıda nükleotit bulundurma
E) Kendini eşleyebilme
Körfez Yayınları
B) Dört çeşit nükleotit bulundurma
9600 nükleotitten oluşan bir DNA’da toplam 1500 timin
nükleotit bulunmaktadır.
Buna göre, DNA eşlenmesi ile ilgili;
I. Başlangıçtaki DNA’da bulunan nükleotit sayısı kadar
yeni nükleotit kullanılır.
Buna göre, DNA’daki toplam hidrojen bağ sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B) 13600
D) 17400
12.
II. Hücredeki osmotik basıncın azalmasına neden olur.
C) 15200
III. DNA yarı korunumlu olarak eşlenir.
E) 18600
IV. Yeni oluşan DNA’ lardaki nükleotit dizilişi farklı olur.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
14
DNA’nın yapısına katılan azotun tabiatta normal azot (N )
ve ağır azot (N15) olmak üzere iki çeşidi vardır. Yapısındaki azot çeşidi bilinmeyen bir bakteri, azot çeşidi bilinmeyen
bir ortamda bir kez bölünmüştür. Oluşan yeni bakteriler incelendiğinde her iki bakteri DNA’sının da melez (N14N15) olduğu tespit edilmiştir.
A) I ve II
A)
N15N15
N14
B)
N14N15
N14
C)
N14N15
N15
D)
N14N14
N14
E)
N15N15
N15 .
1.E
2.E
15.
Ortam Azotu
İlk bakteri DNA’sı
3.B
4.E
5.D
B) I ve III
D) I, II ve III
Buna göre, ilk bakteri DNA’sındaki ve ortamdaki azot
çeşidi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Test 06 CA
.
K
E
A) Çekirdek içerisinde bulunma
A) 12900
E) l - llI - ll
E) III – II – I
Bu durum, DNA’nın aşağıdaki özelliklerden hangisi ile
açıklanır?
11.
C) ll - I - lll
C) II ve IV
E) ll, III ve IV
.
DNA’nın yapısal özellikleri ile ilgili aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
A) Pürin baz sayısı = Pirimidin baz sayısı
B) Fosforik asit sayısı = Deoksiriboz sayısı
C) Nükleotit sayısı = Hidrojen bağı sayısı
D) Deoksiriboz sayısı = Nükleotit sayısı
E) Adenin + Sitozin = Timin + Guanin
6.B
7.A
8.A
9.C
10.C
11.A
12.A
13.C
15.D
15.C
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
1.
07
Nükleik Asitler (RNA)
5.
Hücrelerde RNA üretilirken;
DNA çift zincirinde meydana gelen bir mutasyon;
I. enzim,
I. mRNA,
II. deoksiriboz,
II. protein,
III. fosfat,
III. glikojen
IV. timin
hücrede üretilen moleküllerinden hangilerinin yapısında değişikliğe neden olmaz?
moleküllerinden hangileri kullanılmaz?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve IV
A) Yalnız I
C) II ve IV
E) II, III ve IV
B) Yalnız II
R
İ
T
D) I ve II
.
6.
C) Yalnız III
RNA’ larla ilgili;
K
E
E) I ve III
.
I. DNA kontrolünde sentezlenme,
2.
Baz sıralanışı TGSAGA olan bir DNA’nın karşı zincirinden sentezlenen mRNA molekülünün baz sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) AGSUSA
B) UGSAGA
3.
III. protein sentezinde görev alma,
IV. zayıf hidrojen bağları bulundurma
C) AGSASA
N
R
Ö
D) USGUSA
II. aminoasit taşıma,
E) TSGAGT
Bir RNA molekülünün sentezi sırasında;
I. riboz,
II. urasil,
özelliklerinden hangileri tüm RNA çeşitleri için ortaktır?
.
A) l ve llI
D) IlI ve IV
7.
III. fosfat,
moleküllerinden hangileri eşit sayıda kullanılır?
B) I ve III
D) II ve IV
4.
I. Tek zincirde 3000 nükleotit bulunur.
II. 1999 aminoasitlik protein için şifre verir.
III. Bu gen bölgesinden tRNA sentezi yapılamaz.
D) II ve III
RNA moleküllerinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
D) tRNA çeşitleri tekrar tekrar kullanılabilir.
E) mRNA’nın yapısında aminoasitler bulunur. .
8.
Bir hücrede gerçekleşen;
–
tRNA sentezi,
–
mRNA sentezi,
–
rRNA sentezi
olaylarında en çok kullanılan molekül aşağıdakilerden
hangisidir?
yorumlarından hangileri yapılabilir?
B) I ve II
.
C) Hücrede miktarı en fazla olan çeşidi rRNA’dır.
.
6000 nükleotitlik bir mRNA’ nın sentezlenmesini sağlayan bir gen ile ilgili;
A) Yalnız Il
E) I, II ve IV
B) Bütün çeşitleri DNA kontrolünde sentezlenir.
C) II ve III
E) III ve IV
C) Il ve IV
A) Ökaryot canlıların hem çekirdek, hem de sitoplazmalarında bulunabilirler.
IV. adenin
A) I ve II
B) Il ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
A) Sitozin
B) Urasil
D) Aminoasit
C) Riboz
E) Guanin
.
07
Nükleik Asitler (RNA)
9.
13.
Nükleik asitlere ait;
I. DNA tarafından oluşturulma,
II. fosfodiester bağı bulundurma,
A) Tamamlayıcı zincirdeki nükleotit dizilişi ATG’ dir.
III. hidrojen bağı bulundurma,
B) Tamamlayıcı zincirden sentezlenen mRNA'nın karşısına gelen tRNA’ nın baz sırası UAS dir.
IV. fosfat sayısı kadar baz bulundurma
C) Anlamlı zincirden sentezlenen mRNA’nın baz sırası
AUG’ dir.
özelliklerden hangileri DNA ve RNA moleküllerinin
tamamı için ortaktır?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve III
C) I ve IV
D) Bu bölgeden sentezlenen mRNA'ya karşılık gelen
tRNA’ nın baz sırası UAS’ dir.
.
E) Tamamlayıcı zincirden mRNA sentenlemesi durumunda baz sırası UAS olur.
E) I, II ve IV
R
İ
T
DNA’dan mRNA senteziyle ilgili;
I. Gendeki nükleotit sayısı kadar nükleotit mRNA’nın yapısına katılır.
Buna göre, bu mRNA’nın parçalanmasıyla meydana
gelen moleküllerin miktarlarıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
II. mRNA’daki riboz sayısı anlamlı zincirdeki deoksiriboz
sayısı kadardır.
A) Fosfat sayısı = Adenin sayısı
III. mRNA’daki urasil sayısı anlamlı zincirindeki timin sayısı kadardır.
K
E
B) Guanin sayısı = Primidinlerin sayısı
bilgilerinden hangileri yanlıştır?
C) Adenin sayısı = Riboz sayısı
N
R
Ö
D) Riboz sayısı = Fosfat sayısı
E) Urasil sayısı = Pürinlerin sayısı
11.
14.
Bir mRNA molekülü, 300 adenin, 200 urasil, 100 sitozin ve
100 guanin nükleotitten oluşmaktadır.
Bir mRNA sentezinde;
–
300 urasil
–
100 guanin
–
50 sitozin
–
150 adenin
A) Yalnız I
Körfez Yayınları
10.
DNA’ nın anlamlı zincirindeki baz sırası TAS ise, mRNA
ve tRNA’larla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
D) I ve II
15.
B) 201
C) 300
D) 600
C) Yalnız III
E) I ve III
.
RNA molekül çeşitleri aşağıdaki hücresel yapı ve organellerinden hangilerinin yapısında bulunmaz?
A) Sitoplazma
B) Mitokondri
C) Ribozom
D) Golgi
E) Kloroplast .
nükleotit kullanıldığına göre, bu mRNA’nın kullanılmasıyla sentezlenen proteindeki aminoasit sayısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 199
B) Yalnız II
E) 1200
16.
Hücrede DNA eşlenmesinde meydana gelen;
I. DNA ‘daki zayıf hidrojen bağlarının koparılması,
II. nükleotitlerin fosfodiester bağı ile birbirine bağlanması,
III. nükleotitler arasında kalıcı hidrojen bağlarının oluşması,
IV. DNA polimeraz enziminin kullanılması
12.
Çift zincirinde 1800 nükleotit bulunan bir DNA parçasının kalıplık yaptığı protein sentezinde oluşan
mRNA’da en çok kaç kodon bulunur?
A) 150
B) 300
C) 600
D) 900
olaylarından hangileri RNA sentezlenmesi sırasında da
gerçekleşir?
E) 1800
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve III
Test 07 CA
1.C
2.B
3.B
4.A
5.C
6.A
7.E
8.C
9.E
10.D
11.A
12.B
C) I ve IV
E) I, II ve IV
13.B
14.E
15.D
.
16.A
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
1.
08
Protein Sentezi
Aşağıda hücrede DNA’ nın gerçekleştirdiği santral dogma
olayları gösterilmiştir.
5.
Protein sentezinde gerçekleşen;
I. antikodonların kodonlarla birleşmesi,
II. aminoasitlerin birbirine bağlanması,
III. DNA’dan mRNA’ya gerekli bilginin aktarılması,
IV. tRNA’nın aminoasitleri ribozoma taşıması
Numaralı olaylar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
olaylarının meydana geliş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I. olay hücre bölünmesinden önce gerçekleşir.
R
İ
T
A) I – III – II – IV
B) Bir hücrede bu olayların üçü de gerçekleşemez.
B) III – I – II – IV
C) III – I – IV – II
C) Prokaryot bir hücrede l. olay sitoplazmada gerçekleşir.
D) III – IV – I – II
E) IV – III – I – II
D) II. olayda meydana gelen hatalar yeni hücrelere aktarılmaz.
.
2.
6.
I. kullanılan mRNA kodon çeşidi,
Aşağıdakilerden hangisi bir türün bireyleri arasında
proteinlerin farklı olmasında etkili değildir?
N
R
Ö
A) Protein yapısına katılan aminoasitlerin farklı olması
II. kullanılan tRNA sayısı,
III. ilgili gendeki nükleotit dizilişi
özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır?
B) Ribozom organelindeki rRNA nükleotit dizilişinin farklı
olması
C) DNA nükleotit dizilişlerinin farklı olması
D) Kullanılan mRNA’larda farklı kodonların bulunması
E) Kullanılan gendeki nükleotit sayılarının farklı olması
3.
Farklı iki hücrede sentezlenen aynı protein çeşidi ile
ilgili;
K
E
E) Bu olaylar mitokondri içerisinde de gerçekleşebilir.
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
7.
Aşağıdaki grafiklerden hangisi protein sentezinin hızlı
olduğu bir hücredeki su miktarının değişimini gösterir?
8.
Bir protein sentezinde kullanılan mRNA’daki kodon sayısı;
Bir protein molekülünün iki farklı canlıda sentezi
yapılırken;
I. bir aminoasit için verilen şifre çeşidi,
II. protein sentezini başlatan kodon çeşidi,
III. protein sentezini sonlandıran kodon çeşidi,
IV. aminoasitler arasındaki bağ çeşidi
özelliklerinden hangileri farklılık gösterebilir?
A) l ve III
B) II ve Ill
D) IlI ve IV
4.
C) II ve IV
E) I, lII ve IV
Bir hücrede aynı proteinin çok sayıda sentezlenmesine
bağlı olarak hücrede;
I. aminoasit,
I. aminoasit çeşit sayısı,
II. mRNA ,
II. mRNA' daki nükleotit sayısı,
III. ribozom,
III. oluşan su sayısı,
IV. tRNA
moleküllerden hangilerinin miktarında değişme olmaz?
A) I ve II
B) I ve IV
D) III ve IV
C) II ve III
E) II, III ve IV
IV. kullanılan enzim sayısı
niceliklerinden hangileriyle bulunabilir?
A) I ve III
B) I ve IV
D) II ve IV
C) II ve III
E) I, II ve III
.
08
Protein Sentezi
9.
13.
Bir hücrede sentezlenen, herhangi bir protein molekülündeki aminoasit sayısı aşağıdakilerden hangisi ile
hesaplanabilir?
Bazı aminoasitlerin mRNA üzerindeki şifresi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
A) DNA’ daki nükleotitlerin sayısı
B) mRNA’ daki kodon sayısı
C) Sitoplazmadaki ribozom sayısı
D) Kullanılan RNA polimeraz enzim sayısı
E) Kullanılan aminoasit çeşit sayısı
Buna göre, hücrelerdeki genetik bilgi akışı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenemez?
A) Bir aminoasitin birden fazla kodonu olabilir .
10.
Ökaryot bir hücrede sitoplazmada gerçekleşen protein
sentezi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
B) Alanin aminoasitini taşıyan tRNA SGA olabilir.
A) İlgili mRNA’nın sentezlenmesi çekirdekte gerçekleşir.
D) Bazı aminoasitlerin kodonları aynı olabilir.
B) mRNA ribozomun küçük alt birimine tutunur.
E) Valin aminoasitinin DNA daki bir kodu SAA olabilir.
R
İ
T
C) Kodon çeşidi aminoasit çeşidinden fazladır.
C) İlk kodonu AUG ile başlayan mRNA kullanılır.
D) mRNA’daki kodon sırasına göre tRNA’lar aminoasitleri
ribozoma getirir.
K
E
14.
E) Sentezlenen proteinin yapısında rRNA molekülü de bulunur.
Farklı iki mRNA’dan sentezlenen ve aynı sayıda amino
asit içeren proteinler için;
I. açığa çıkan su sayısı,
II. sentezden sorumlu gendeki nükleotit sayısı,
4500 nükleotitlik bir mRNA’ nın kalıplık yaptığı protein
senteziyle ilgili;
I. Proteinin yapısına 1499 aminoasit katılır.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
11.
III. kullanılan aminoasit çeşit sayısı,
IV. aminoasitlerin sıralanışı
niceliklerinden hangileri kesin olarak aynıdır?
A) Yalnız I
D) III ve IV
II. Sentezde oluşan su sayısı peptit bağ sayısına eşittir.
III. Aynı aminoasit çeşidinden birden fazla kullanılır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
12.
15.
C) Yalnız III
E) I, ll ve III
B) I ve II
C) II ve IV
E) I, II ve III
.
Aşağıdaki şekilde çok hücreli bir canlının hücrelerindeki
santral dogma olayı gösterilmiştir.
.
Aşağıdaki tabloda K, L, M, N ve P canlılarının hücrelerinde
sentezlenen proteinler (+) , sentezlenemeyen proteinler
(–) ile verilmiştir.
Canlý türleri
X Proteini
Y Proteini
Z
Proteini
V Proteini
T Proteini
K Canlýsý
+
–
+
+
–
L Canlýsý
+
+
–
+
–
M Canlýsý
+
+
–
–
+
N Canlýsý
+
+
+
+
+
P Canlýsý
+
–
–
–
Buna göre,
I. DNA’ nın kendini eşlemesi çekirdekte olur.
II. RNA’nın sentezlenmesi sitoplazmada gerçekleşir.
III. Protein sentezi çekirdek ve sitoplazmada gerçekleşebilir.
+
Buna göre, bu canlılardan hangisindeki gen çeşidinin
daha fazla olması beklenir?
A) K
B) L
C) M
D) N
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
E) P
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 08 CA
1.B
2.B
3.A
4.E
5.D
6.B
7.A
8.C
9.B
10.E
11.E
C) Yalnız III
E) II ve III
12.D
13.D
14.B
15.A
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
Enzimler
1.
5.
Farklı canlılarda görev alan aynı bileşik enzim çeşidi
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
09
Aşağıdaki grafikte enzimatik bir tepkimenin hızında meydana gelen değişim gösterilmiştir.
A) Aynı substrat çeşidine etki ederler.
B) Enzimlerin yapısındaki aminoasitler farklıdır.
C) Aynı ürünleri oluştururlar.
D) Enzim sentezini sağlayan genlerdeki nükleotit sayısı
aynıdır.
R
İ
T
E) Enzimlerin yapısındaki koenzimler aynıdır.
Tepkime hızında t1 anından sonraki değişime aşağıdakilerden hangisi neden olur?
A) Ortama inhibitör madde eklenmesi
2.
Canlılardaki enzimlerin temel görevi aşağıdakilerden
hangisidir?
tepkimelerin
C) Substrat miktarının artırılması
K
E
A) Biyokimyasal tepkimelerin hızını artırma
B) Biyokimyasal
azaltma
B) Ortam sıcaklığının optimum düzeye getirilmesi
D) Ortamdaki su miktarının artırılması
aktivasyon
enerjisini
C) Biyokimyasal tepkimelerin verimliliğini artırma
N
R
Ö
E) Ortama aktivatör madde eklenmesi
D) Biyokimyasal tepkimelerde tepkimeye girecek olan molekül sayısını azaltma
E) Biyokimyasal tepkimelerde ATP kullanılmasını engelleme
3.
Bir bileşik enzimin hidroliz edilmesi sonucu;
I. aminoasit,
6.
Enzimler ile ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden
hangisi yanlıştır?
A) Enzimler sıcaklık değişiminden etkilenirler.
B) Mutlaka hücre içinde sentezlenirler.
II. amonyak,
C) Substrata dış yüzeyinden etki ederler.
III. yağ asiti,
D) Enzimler tepkime sonucunda değişmeden çıkarlar.
IV. vitamin
E) Enzim, etkilediği substratla kalıcı bileşik oluşturur.
moleküllerinden hangileri oluşamaz?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve III
C) III ve IV
E) II, III ve IV
.
7.
4.
Aşağıdaki tabloda beş hücredeki substrat ve enzim miktarları gösterilmiştir.
Bileşik enzimlerin yapısına katılan ve protein olmayan
kısımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı yardımcı kısım farklı enzimlerin yapısında bulunabilir.
B) Enzimin substrata etki eden kısmını oluştururlar.
C) Bileşik enzimler yardımcı kısım olmadan da apoenzim
olarak görev yapabilir.
Buna göre, substratlarının tamamı kullanıldığında, hücrelerin hangisinde daha fazla ürün oluşur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
D) Bir enzimden ayrılan yardımcı kısım farklı bir olayda
kullanılabilir.
E) Yardımcı kısım organik veya inorganik yapıda olabilir.
09
Enzimler
8.
11.
Bir hücrede substrat miktarına bağlı reaksiyon hızındaki
değişme aşağıdaki şekilde verilmiştir.
Ökaryot hücrelerde bileşik enzimlerin sentezlenmesinde;
I. golgi,
II. lizozom,
III. ribozom,
lV. çekirdek
yapı ve organellerinden hangileri görev yapar?
A) l ve Il
Buna göre, reaksiyonun II. durumdaki gibi gerçekleşmesi;
B) ll ve IIl
D) I, lll ve IV
C) lll ve IV
E) Il, lll ve IV .
I. enzim miktarının artırılması,
II. sıcaklığın optimum değere getirilmesi,
III. ortama aktivatör madde ilave edilmesi
durumlarından hangileriyle sağlanır?
A) Yalnız I
D) I ve III
9.
12.
B) Yalnız II
C) I ve II
E) l, II ve III
.
K
E
Aşağıdaki olaylardan hangisinde enzim çalışma hızının
azalması etkili olmamıştır?
N
R
Ö
B) Sıcak olarak mayalanan sütten yoğurt oluşmaması
C) Soğuk ortamda difüzyon hızının azalması
D) Midede tükrükle birlikte yutulan nişastanın sindirilmemesi
E) Buzdolabındaki yiyeceklerin geç bozulması
10.
Bu tepkimeler zinciri ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) E1’in sentezini sağlayan genin mutasyona uğraması
durumunda ihtiyaç duyulan D maddesi üretilemez.
Körfez Yayınları
A) Bal ve reçelin saprofitler tarafından kullanılamaması
.
R
İ
T
Bir hücrede gerçekleşen tepkimeler zinciri aşağıda gösterilmiştir.
B) Enzimler takım halinde çalışırlar.
C) Bir enzimin ürünü, başka bir enzimin substratı olabilir.
D) E3’ün sentezini sağlayan genin mutasyona uğraması
durumunda C ve D maddesi üretilemez.
E) Aynı substrat çeşidine farklı enzimler etki edebilmektedir..
Aşağıdaki grafikte biyokimyasal tepkimelerin enzimli ve enzimsiz aktivasyon enerji miktarları gösterilmiştir.
13.
Aşağıdaki grafikte çeşitli enzimlerin ortam pH’sına bağlı
tepkime hızları verilmiştir.
Buna göre biyokimyasal tepkimelerle ilgili;
I. Enzimler, tepkimelerin aktivasyon enerjisini düşürür.
II. Enzimler, en iyi bazik ortamda çalışırlar.
Buna göre, grafikle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
III. Enzimler hücrenin enerji kaybını engeller.
A) Her enzimin iyi çalıştığı bir pH aralığı vardır.
lV. Yüksek sıcaklık enzimlerin yapısını geri dönüşümsüz
olarak bozar.
B) Ortam pH’sının değişmesi enzimlerin çalışma hzını etkiler.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
C) A enzimi asidik ortamda B ve C’den daha iyi çalışır.
A) l ve lIl
B) ll ve IIl
D) I, ll ve IlI
Test 09 CA
1.B
2.B
D) B ve C enzimi asidik ortamda çalışamaz.
C) lll ve IV
E) Her üç enzimin birlikte çalışabileceği pH değeri yoktur.
E) I, lll ve IV
3.B
4.C
5.A
6.E
7.C
8.E
9.C
10.A
11.D
12.D
13.D
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
1.
10
Sınıflandırma, Virüsler
5.
Aynı türde incelenen canlılarda;
I. beslenme çeşidi,
Filogenetik sınıflandırmada kullanılan kategoriler arasındaki değişimlerle ile ilgili;
II. kromozom sayısı,
III. protein yapısı,
IV. üreme çeşidi
özelliklerden hangileri ortaktır?
A) I ve II
B) I ve IIl
D) III ve IV
2.
C) II ve III
E) I, II ve IV
K
E
Bir DNA virüsü girdiği bir hücrede çoğalma sürecinde
hücreye ait;
B) ll ve IIl
D) I, lll ve IV
II. mRNA,
III. aminoasit,
N
R
Ö
lV. enzim
yapı ve moleküllerinden hangilerini kullanılır?
B) ll ve lII
D) I, ll ve III
3.
grafiklerinden hangileri doğrudur?
A) l ve Il
I. ribozom,
A) l ve lI
R
İ
T
.
C) Il ve IV
E) I, lII ve IV
.
6.
C) lll ve IV
E) Il, lll ve IV
Hayvanlarda embriyonik gelişim sürecinde hangi sistematik kategori ile ilgili özellikler en son ortaya çıkar?
A) Tür
B) Cins
D) Sınıf
C) Takım
E) Şube
.
Ev kedisinin sınıflandırılmasında kullanılan aşağıdaki
sistematik kategorilerin hangisindeki birey sayısı daha
fazladır?
A) Memeliler
B) Kediler
C) Kedigiller
D) Omurgalılar
E) Etçiller
7.
Filogenetik sınıflandırmada;
I. Öglena
II. Morus nigra
III. Pinus nigra
IV. Morus alba
4.
Sınıflandırmada kullanılan bazı basamaklar şunlardır:
I. Cins
isimlendirmeleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) l. isimlendirme tür adı ifade etmez.
II. Takım
B) ll. ve lV. türün gen sayıları aynıdır.
III. Şube
Buna göre, bu basamaklarda yer alan canlıların protein
benzerliğinin azdan çoğa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) I – II – III
D) III – I – II
B) I – III – II
C) II – III – I
E) III – II – I
C) ll. ve lll. tür arasında bazı ortak özellikler vardır.
D) ll. ve lV. türün genetik akrabalığı lll. türe göre daha fazladır.
E) ll., lll. ve lV. isimlendirmeler tür adı ifade eder.
10
Sınıflandırma, Virüsler
8.
11.
Aynı takımda incelenen canlı türleri;
I. familya,
Virüslerle ilgili;
I. Enzim sistemleri bulunmadığından antibiyotiklerden
olumsuz etkilenmezler.
II. cins,
II. Her virüs çeşidinin çoğaldığı özel hücre çeşitleri bulunur.
III. sınıf,
IV. şube
III. Virüsler hayvanların vücut sıvılarında daha hızlı
çoğalır.
kategorilerinin hangilerinde ortak olarak bulunmak
zorundadırlar?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve III
IV. İhtiyaç duyduğu besini hazır olarak alan virüsler, ihtiyaç
duyduğu ATP’yi kendi üretir.
C) I ve IV
E) III ve IV
bilgilerinden hangileri doğrudur?
.
A) I ve II
B) I ve III
D) l, II ve IV
9.
12.
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan sistematik birimlerde türden aleme doğru çıkıldıkça bazı özelliklerin değiştiği görülür.
.
R
İ
T
- Kurt bağrı bitkisi: 46
- Eğrelti otu: 500
K
E
A) Kromozom yapılarındaki benzerliklerin artması
- Yuvarlak solucan: 2
Bu bilgiler de dikkate alınarak canlılarla ilgili verilen
yargılardan hangisi yanlıştır?
B) Birey sayısının azalması
C) Canlılar arasındaki gen farklılığının artması
E) Bireyler arasındaki benzerliğin artması
A) Canlılardaki özellik sayısı ile kromozom sayısı
arasında doğru bir orantı yoktur.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
D) Akrabalık derecesinin artması
10.
E) ll, III ve IV
Bazı canlıların kromozom sayısı aşağıda verilmiştir:
- Moli balığı: 46
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi türden aleme doğru meydana gelen değişikliklerden biridir?
C) II ve III
B) Kromozom sayısı ve büyüklüğü türden türe farklılık
gösterebilir.
C) Bazı türlerin gametlerinde bir tane krozomozom bulunur.
D) Verilen canlılardaki en fazla gen sayısı eğrelti otlarında
bulunur.
E) Farklı alemlerde aynı kromozom sayılı bireyler bulunabilir. .
Kristal haldeki tütün mozaik virüsü ile ilgili aşağıdaki uygulamalar yapılmış ve belirtilen sonuçlar alınmıştır:
–
Virüs glikoz, amino asit, vitamin, mineral ve su bulunan
ortama konulduğunda kristal halde kalmıştır.
–
Virüs glikoz, amino asit, vitamin, mineral, su ve tütün
bitki hücresi bulunan ortama konulduğunda çoğalmıştır.
–
13.
Bir ekosistemde yaşayan K, L, M ve N canlılarının ortak
sistematik birimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tür
Virüs glikoz, amino asit, vitamin, mineral, su ve insan
karaciğer hücrelerinin bulunduğu ortama konulduğunda çoğalamamıştır.
Buna göre;
I. Virüsün çoğalması için özel hücreleri gereklidir.
K
L
M
N
–
–
–
–
+
Cins
+
–
–
Aile
+
+
–
+
Takým
+
+
+
+
Buna göre;
II. Tütün mozaik virüsü her canlı hücrede hastalığa neden
olur.
I. Bütün türler aynı sınıf içerisinde yer alır.
II. En çok benzer özellik K ve N canlılarında bulunur.
III. Virüsün, karaciğer hücresinde çoğalamama nedeni,
uygun besinin bulunmamasındandır.
III. Protein benzerliği en az olan L ve K canlılarıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 10 CA
1.E
A) Yalnız I
C) Yalnız III
D) II ve III
E) II ve III
2.E
3.D
4.E
B) I ve II
5.C
6.A
7.B
8.E
9.C
C) I ve III
E) I, II ve III
10.A
11.A
12.D
.
13.B
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
1.
11
Prokaryot Canlıların Genel Özellikleri
4.
Bakterilerin hücresel özellikleri ile ilgili;
I. Peptidoglikan yapılı bir hücre çeperleri bulunur.
Aşağıdaki grafikte oksijensiz besin ortamına bırakılan iki
farklı tür bakterinin çoğalma durumları gösterilmiştir.
II. Hastalık yapan türlerde hücre çeperi dışında kapsül
bulunur.
III. Hücre zarının kıvrımlarıyla genişletilmiş olan ve mezozom denilen bölgelerde oksijenli solunum enzimleri bulunabilir.
lV. Bakterilerin DNA’ları halkasal bir yapıya sahiptir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve IIl
D) Il, lll ve IV
I. l. tür ototrof olduğundan ortamdaki besinleri kullanmamıştır.
C) Il ve IV
E) I, ll, lll ve IV
.
II. ll. tür oksijensiz solunum ile enerji üretmektedir.
.
2.
III. ll. türün metabolik artıkları l. türün gelişmesine engel
olmuştur.
K
E
lV. l. tür geçici anaerbob olabilir.
Aşağıdaki grafikte aynı türe ait K, L ve M bakterilerin sahip
oldukları özellik sayıları gösterilmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) l ve lI
N
R
Ö
Bu grafiğe göre;
I. K bakterisindeki temel DNA’nın gen sayısı en azdır.
D) Il ve IV
5.
D) I ve II
E) l, II ve III
Aşağıdaki olaylardan hangisi bakterilerin madde
döngülerinde etkili oldukları olaylardan değildir?
C) Etil alkol fermantasyonu yapma
D) Fotosentez ile besin üretme
yargılarından hangileri yanlıştır?
B) Yalnız II
C) l ve IV
B) Endospor oluşturabilme
III. K ve L bakterisi arasında yapılacak olan konjugasyonda K bakterisi yeni özellikler kazanabilir.
A) Yalnız I
B) ll ve lII
A) İnorganik maddeleri oksitleme
II. M bakterisindeki plazmit sayısı en fazladır.
E) Oksijenli solunum ile enerji üretme
C) Yalnız III
E) II ve III
6.
3.
R
İ
T
Bu grafiğe göre,
Bazı bakteriler ve beslenme çeşitleri ile ilgili;
I. siyanobakteri fotoototrof,
II. nitrat bakterisi saprofit,
Arkeler genel olarak bakterilere benzer özellikte prokaryot
canlılardır. Ayrıca bakterilerin yaşayamadığı olumsuz
ortam şartlarında yaşayabilmeleri yönüyle bakterilerden
farklılıklar gösterirler. Arkeler beslenme ve solunum özellikleri yönüyle de bakterilere benzerlik gösterirler.
III. patojen bakteri parazit,
Buna göre arkelerde aşağıdaki özelliklerden hangisi
gözlenmez?
lV. çürükçül bakteri heterotrof
A) Oksijensiz ortamda enerji üretme
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
B) Hücre çeperi bulundurma
A) I ve II
B) I ve IIl
C) Il ve IV
C) Mitokondri ile enerji üretme
D) Kemosentez ile besin üretme
D) l, ll ve IV
E) I, lll ve IV
E) Saprofit olarak beslenme.
11
Prokaryot Canlıların Genel Özellikleri
7.
10.
Bakteriler aleminde incelenen siyanobakteriler;
I. klorofil ile fotosentez yapma,
Aynı türe ait sadece X, Y, Z veya T antibiyotiklerinden
birine dirençli olan dört bakterinin konjugasyon sonucu
kazandığı yeni özellikler aşağıda gösterilmiştir.
II. selüloz yapılı çeper bulundurma,
III. atmosferin serbest azotunu kullanma,
lV. atmosferdeki oksijen miktarını artırma
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
A) l ve Ill
B) ll ve IIl
D) I, ll ve IIl
C) lll ve IV
E) l, lll ve IV.
.
8.
Bir arke türü ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmış ve belirtilen sonuçlar alınmıştır:
Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
–
Organik makromoleküller ve hava bulunan ortamda
birey sayısı artmamıştır.
A) I. bakteri Z antibiyotiği olan ortamda çoğalamaz.
–
Organik makromoleküllerin bulunduğu, oksijenin olmadığı ortamda birey sayısı artmıştır.
–
İnorganik besinlerin bulunduğu oksijensiz ışıklı ortamda birey sayısı artmamıştır.
C) IV. bakteri, II. bakteriye göre daha fazla sayıda antibiyotiğe karşı dirençlidir.
K
E
D) IV. bakteri T antibiyotiğine karşı direnç kazanmıştır.
Buna göre, bu arke türü ile ilgili;
E) V. bakteri X, Y, Z ve T antibiyotiklerine karşı direnç sağlayan genlere sahip olabilir.
II. Oksijensiz solunum ile ATP sentezi yapar.
N
R
Ö
III. Saprofit olarak beslenmektedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve II
9.
C) Yalnız III
E) II ve III
Körfez Yayınları
I. İhtiyaç duyduğu organik besinleri kemosentez olayı ile
sentezler.
A) Yalnız I
R
İ
T
B) III. ve IV. bakteriler bütün antibiyotikleri içeren ortamlarda üreyebilir.
11.
Bütün prokaryot canlılarda;
I. enzim sentezi gerçekleştirme,
II. mezozomda enerji üretme,
III. solunum ile enerji üretme,
lV. dehidrasyon tepkimesi gerçekleştirme
Organik atık maddelerin bulunduğu bir ortamda saprofit
bakterilerin hızlı çoğaldığı bilinmektedir.
olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleştirilir?
A) l ve lI
Bu şekilde organik kalıntıların ve saprofit bakterilerin
bulunduğu ortamda meydana gelebilecek değişimlerle
ilgili;
B) l ve Ill
D) l, llI ve IV
12.
C) ll ve IV
E) ll, IIl ve IV
Ototrof bakteriler fotosentez veya kemosentez yaparak
besin üretebilirler.
Ototrof (üretici) bir bakteride;
I. mezozomlarıyla enerji üretme,
II. klorofille organik besin üretme,
III. besin üretiminde H2S kullanma,
lV. besin üretiminde CO2 kullanma
grafiklerinden hangileri doğrudur?
A) l ve lI
B) l ve Ill
C) ll ve IV
D) l, llI ve IV
Test 11 CA
olaylarından hangileri kesinlikle gerçekleşir?
1.E
A) Yalnız lI
E) ll, IIl ve IV
2.A
3.E
4.D
B) Yalnız IV
D) I ve IV
5.B
6.C
7.E
8.E
9.D
C) l ve III
E) l, II ve Ill .
10.B
11.D
12.B
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
1.
Protista aleminde incelenen canlılarla ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
4.
Aşağıdakilerden hangisi mantarlar alemindeki canlıların özelliklerinden biri değildir?
A) Genellikle bir hücreli ve ökaryot özellikte canlılardır.
A) Nemli bölgelede yaşama
B) Bir çok türünde aktif hareketi sağlayan yapılar bulunur.
B) Saprofit olarak beslenme
C) Kloroplast yardımıyla organik besin sentezi yapan türleri mevcuttur.
C) Plastit çeşitlerini bulundurma
D) Oksijenli solunumu mitokondride yapma
D) Koloni oluşturanlarda doku oluşumu gözlenir.
R
İ
T
E) Spor üreterek çoğalma
E) Endositoz yaparak heterotrof beslenen türleri vardır.
K
E
5.
2.
Bitki ve hayvan hücrelerinde;
I. oksijen tüketilmesi,
Protista aleminde incelenen aşağıdaki canlı gruplarının
temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?
III. karbondioksitin organik besin üretiminde kullanılması,
A) Cıvık mantar: Hücre çeperi bulundurma
IV. polisakkarit sentezlenmesi
N
R
Ö
B) Amip: Yalancı ayaklar ile aktif hareket etme
C) Paramesyum: Büyük ve küçük çekirdek bulundurma
D) Öglena: Göz lekesi ve kloroplast bulundurma
E) Plazmodyum: Parazit olarak beslenme
3.
12
Ökaryot Canlıların Genel Özellikleri
Canlılarda gözlenen;
-
oksijenli solunum ile enerji üretme,
-
fotosentez ile besin üretme,
-
çeper bulundurma
II. protein sentezlenmesi,
olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve IV
6.
C) I ve IV
E) I, II ve IV
Memeli bir canlıdan alınan kan ile üç farklı omurgalı canlının kanlarının karıştırılmasıyla oluşan çökelme oranları
aşağıdaki grafikte verilmiştir.
özelliklerinin tümü;
I. mantar
II. tek çenekli bitki,
III. alg
canlı gruplarından hangilerinde gözlenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Buna göre, numaralı canlıların kanı alınan memeli ile
akrabalık derecesinin çoktan aza sıralanması aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
A) l - ll - lll
B) l - lll - ll
D) ll - lll - l
C) ll - l - lll
E) lll - l - ll
.
12
Ökaryot Canlıların Genel Özellikleri
7.
10.
Omurgalı hayvanlarla ilgili;
I. kalpte daima kirli kan bulundurma,
Ökaryot bir hücre glikoz moleküllerini kullanarak ATP, aminoasit, glikojen ve yağ sentezlemiştir.
Buna göre, bu hücre ile ilgili;
II. vücut dışında pul bulundurma,
I. DNA’ sını eşleyerek iki hücre oluşturabilir.
III. dört odacıklı kalp bulundurma,
II. Bir bitkinin yaprak kısmından alınmıştır.
lV. akciğerde alveol bulundurma
III. Inorganik maddelerin oksitlenmesi ile besin üretebilir.
özelliklerinden hangileri sadece bir sınıfa ait bireylerde
gözlenir?
A) I ve II
B) I ve IV
D) l, II ve III
IV. mRNA sentezi yapabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
C) lI ve IV
E) I, II ve IV
A) Yalnız II
.
B) Yalnız III
D) I, II ve IV
C) I ve IV
E) II, III ve IV
.
.
11.
K
E
B) Fotosentezde su kullanma
I. hücre çeperi bulundurma,
C) Tohum üreterek çoğalma
II. ototrof olarak beslenme,
D) Nişasta sentezi gerçekleştirme
III. oksijenli solunum ile enerji üretme,
E) Eşeyli üreme genetik çeşitlilik oluşturma
lV. iletim boruları bulundurma
N
R
Ö
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) l ve II
B) l ve III
D) I, II ve IV
9.
R
İ
T
A) Selüloz çeper bulundurma
Bitki ve mantarlar alemindeki canlılarda;
C) llI ve IV
E) II, III ve IV
Körfez Yayınları
8.
Çiçekli ve çiçeksiz bitkilerde aşağıdaki özelliklerden
hangisi farklılık gösterir?
12.
Omurgasız hayvan sınıfı örnekleriyle ilgili;
I. sölenter deniz anası,
II. solucan tenya,
III. eklembacaklı kırkayak,
lV. derisidikenli kirpi
Aşağıdaki tabloda üç farklı omurgalı hayvan sınıfına ait
özellikler gösterilmiştir.
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) l ve II
B) lI ve IlI
D) l, II ve III
C) llI ve IV
E) l, III ve IV
Buna göre, X, Y ve Z sınıflarıyla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
13.
A) X sınıfının üyeleri kış uykusuna yatar.
B) Y sınıfının vücut örtüsünü tüyler oluşturur.
A) Hücre zarı dışında çeper bulundurma
C) Z sınıfının bazı üyelerinin iskeleti kıkırdak dokudan
oluşur.
B) Glikozu glikojen olarak depolama
C) Plastit bulundurmama
D) X sınıfının embriyonik gelişme döneminde metamorfoz
olayı gözlenir.
D) Heterotrof olarak beslenme
E) Z sınıfının üremesinde dış döllenme ve dış gelişme
meydana gelir.
Test 12 CA
1.D
2.A
3.D
4.C
5.E
Mantar ve hayvanlar alemindeki canlılarda aşağıdaki
özelliklerden hangisi ortak değildir?
E) Hücre dışına sindirim enzimi salgılama
6.D
7.B
8.B
9.B
10.C
11.C
12.D
13.A
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
Ekoloji 1
1.
4.
Aynı ekosistemde bulunan canlı topluluklarını ifade
eden;
I. komünite,
Bir ekosistemin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için
aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi zorunlu
değildir?
II. fauna,
A) İnorganik maddelerden organik besin sentezinin yapılması
III. populasyon,
B) Madde döngülerinin devam etmesi
kavramlarındaki tür çeşidinin azdan çoğa doğru sıralanması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
C) Artık maddelerin tekrar kullanılması
A) I - II - lll
B) I - IIl - ll
D) Üretici türler arasında rekabetin olması
R
İ
T
E) Canlılar arasında enerji aktarımının olması
C) Il - I - lll
D) Ill - II - l
E) Ill - I - ll
.
2.
13
5.
K
E
Aşağıdaki grafikte K, L ve M ortamlarındaki tür çeşit sayıları
gösterilmiştir.
N
R
Ö
Bu grafiğe göre;
I. K ortamı çöl ekosistemi olabilir.
İnsan ile insan bağırsağında K ve B vitamini üreten
bakteriler arasındaki ilişkiye benzer bir yaşam şekli,
aşağıdaki canlılardan hangisi arasında yoktur?
II. M ortamındaki toplam biyokütle miktarı, K ortamındaki
biyokütle miktarından fazla olabilir.
III. M ortamındaki bir canlının K ortamına uyumu, L ortamına uyumundan daha fazladır.
A) Baklagillerin köklerinde yaşayan ve azot bağlayan bakteriler
B) Otobur memelilerin midesinde selülozu sindiren bakteriler
C) Su yosunu ile mantarın birlikteliğinden oluşan liken
D) Karınca ile karınca bağırsağındaki selülozu sindiren bir
hücreliler
E) Badem ağacının gövdesinden su ve mineral alan ökseotu
6.
Liken birliğini oluşturan su yosunu ve mantarın gelişme eğrisi aşağıda verilmiştir. Liken oluşturan mantarlar bu birliktelikten alınıp ışıklı ve kapalı bir ortamda gelişmeye bırakılıyor.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
C) Yalnız III
E) II ve IIl
Buna göre, bir süre sonra mantarların gelişme düzeyini aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru olarak gösterir?
Belirli bir bölgedeki iklim, pH, su miktarı gibi etkenlerle ortaya çıkan ve kendine özgü karakteristik canlı türleri bulunduran bölgelere biyom denir.
Buna göre biyom kavramı aşağıdaki ekolojik kavramlardan hangisini kapsamaz?
A) Populasyon
A) Birey sayýsý
B) Birey sayýsý
C) Birey sayýsý
Zaman
Zaman
D) Birey sayýsý
Zaman
E) Birey sayýsý
B) Flora
C) Biyosfer
D) Komünite
E) Ekosistem
Zaman
Zaman
13
Ekoloji 1
7.
11.
Bitkisel parazitlerin beslenme özellikleri ile ilgili;
I. Yarı parazit bitkiler ihtiyaç duyduğu organik besini kendileri üretir.
Aralarında simbiyoz beslenme ve yaşama ilişkisi bulunan
iki canlı türünden birbirinden ayrıldığında toplam ağırlıklarındaki değişim aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
II. Tam parazit bitkiler ihtiyaç duyduğu organik besini
başka bir bitkinin soymuk borularından alır.
III. Yarı parazit bitkiler üzerinde yaşadığı bitkiden su ve
mineral ihtiyacını karşılar.
lV. Tam parazit bitkiler gerektiğinde fotosentez yapabilirler.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
Buna göre beslenme ve yaşama ilişkisi ile igili;
A) I ve II
B) l ve lll
C) ll ve lll
I. X türü konak canlı olarak kullanılmıştır.
D) I, lI ve lll
E) I, Ill ve lV
II. Y türü parazit olarak beslenmektedir.
R
İ
T
III. X türünün bir bireyi üzerinde birden fazla konuk canlı
bulunabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
8.
Holozoik olarak beslenen canlılarda;
A) Yalnız I
B) Yalnız II
I. büyük moleküllü besinleri hücre dışında sindirme,
D) I ve I
K
E
II. dört bölmeli mideye sahip olma,
III. sindirim ürünlerinin hücrelere difüzyon veya aktif
taşıma ile alınması,
12.
özelliklerinden hangileri ortaktır?
N
R
Ö
A) I ve II
B) I ve Ill
D) I, II ve IV
9.
C) II ve III
E) I, III ve IV .
Holozoik beslenen iki farklı türle ilgili;
II. türün köpek diş sayısının fazla olduğu tespit edilmiştir.
Buna göre l. ve ll. türün holozoik beslenme çeşidi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I.tür
Böcekçil bitkilerin hazır organik besin alması sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelmez?
A) Hücre dışında protein sindirilmesi
E) l, II ve III
I. türün ince bağırsaklarının oran olarak uzun olduğu,
Körfez Yayınları
lV. ağızda diş yardımıyla fiziksel sindirim yapma
C) Yalnız III
B) Hücre dışına sindirim enzimlerinin salgılanması
II. tür
A)
Otobur
Otobur
B)
Otobur
Etobur
C)
Karışık
Karışık
D)
Karışık
Etobur
E)
Otobur
Karışık
C) Sİndirim ürünlerinin difüzyon ile hücre içine alınması
D) Böceğin nasti hareketi ile yakalanması
13.
E) Besinin hücre dışında sindiriminde ATP kullanılması
10.
Bir ekosistemde bulunan üç canlı türünün bazı özellikleri
şunlardır:
- Birinci canlı türünde klorofil bulunur.
- İkinci canlı türü saprofit beslenmektedir.
Hücrelerde;
- Üçüncü canlı türü sadece oksijensiz solunum yapar.
I. protein sentezi,
Buna göre, bu canlılarla ilgili aşağıdaki sonuçlardan
hangisine varılamaz?
II. karbondioksit üretimi,
A) Üçüncü canlı türünün doğadaki karbon döngüsüne etkisi yoktur.
III. nişasta sentezi,
IV. yağ sentezi
B) Birinci canlı türünde elektron taşıma sistemi bulunur.
olaylarından hangileri, hem ototrof hem de heterotrof
canlılarda ortak olarak gerçekleştirilebilir?
A) I ve II
B) I ve IV
D) III ve IV
C) İkinci canlı türü organik artıkları inorganik maddelere
dönüştürür.
C) II ve III
D) Üçüncü canlı türü solunum ürünü olarak etil alkol ve
karbondioksit oluşturabilir.
E) I, II ve IV.
E) Birinci canlı türü ışık kullanarak organik besin üretir..
Test 13 CA
1.D
2.C
3.C
4.D
5.E
6.B
7.D
8.B
9.E
10.E
11.E
12.B
13.A
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
Ekoloji 2
1.
3.
Aşağıdaki grafikte çeşitli canlı türlerinin yaşadığı bir nehir
ekosisteminde kirliliğe bağlı olarak canlı sayılarındaki
değişim gösterilmiştir.
14
Populasyonun büyüme hızını;
I. üreme hızı,
II. bireylerin ortalama ağırlığı,
III. dışa göç oranı,
lV. bireylerin ortalama boy uzunluğu
durumlarından hangileri etkiler?
R
İ
T
A) l ve lI
B) l ve IIl
D) I, ll ve III
Grafikdeki bilgilere göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Kirliliğe en dayanıklı B türüdür.
K
E
B) Kirliliğe toleransı en fazla olan A türüdür.
4.
C) B türünün kirliliğe dayanıklılığı C türünden fazladır.
D) C türü kirliliğe A türünden daha dayanıklıdır.
C) ll ve IV
E) Il, lII ve IV
.
Bir populasyonla ilgili meydana gelen aşağıdaki değişimlerden hangisi populasyondaki birey sayının azalmasına neden olur?
A) Yaşam alanının genişlemesi
E) Kirlilik üç canlı türünü de olumsuz etkilemiştir.
2.
N
R
Ö
B) Doğum oranının artması
C) Besin miktarının artması
.
D) Avcı hayvan sayısının azalması
E) Çevre direncinin artması
Ekosistemlerde canlı dağılımını etkileyen cansız faktörler
abiyotik faktörler olarak isimlendirilir.
Bir ekosistemde abiyotik faktörlerin değişmesinin canlı
tür çeşitliliğine olan etkisi ile ilgili;
grafiklerinden hangileri doğrudur?
A) ll ve llI
B) II ve lV
D) I, ll ve IIl
C) III ve lV
E) II, lll ve IV.
5.
Bir hayvan populasyonundaki birey sayısının hızla artmasına bağlı olarak, ortamdaki besin miktarı ve atık
madde miktarının zamanla değişimi, aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru verilmiştir?
14
Ekoloji 2
6.
8.
Bir populasyondaki bireylerin çevresel etkenlerin değişimesine karşı uyum yeteneği gösterme sınırları tolerans aralığı
olarak ifade edilir.
İki farklı türün ayrı ayrı ve beraber bulunması durumunda birey sayılarındaki değişim aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.
Aşağıdaki grafikte iki farklı türün sıcaklık tolerans aralığı
gösterilmiştir.
Birey
sayýsý
Birey
sayýsý
Y türü
X türü
Zaman
Zaman
Ayrý iken
Birey
sayýsý
Buna göre, ilgili türler için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
Y türü
R
İ
T
A) Her iki tür için optimum sıcaklık değeri yaklaşık aynıdır.
Zaman
Beraber iken
B) 1. türün sıcaklık tolerans aralığı 2. türe göre daha azdır.
C) Her iki türün optimum sıcaklık değerinde ulaştığı maksimum birey sayısı yaklaşık aynıdır.
Buna göre;
I. X türü Y türünün parazitidir.
D) Her iki türün ortak olarak yaşayabildiği sıcaklık aralığı
vardır.
II. X türünün metabolik artıkları, Y türünü olumsuz olarak
etkilemiştir.
K
E
E) 2. türde mevsimsel göçler gerçekleşebilir.
X türü
III. X ve Y türü arasında rekabet gerçekleşmiştir.
yargılarından hangileri çıkarılamaz?
Körfez Yayınları
N
R
Ö
7.
A) Yalnız I
D) I ve II
9.
Bir hayvan populasyonundaki birey sayısının zamanla değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.
C) Yalnız III
E) I ve III
Bir ekosistemde yaşayan K, L ve M türlerine ait populasyonların 20 yıl önceki durumu aşağıdaki 1. grafikte, günümüzdeki durumu 2. grafikte verilmiştir.
Buna göre, bu populasyonların büyüme hızlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Buna göre, birey sayısının I. ve II. zamanlardaki bu değişimlere aşağıdaki olaylardan hangisi neden olabilir?
II. zaman
I. zaman
B) Yalnız II
A) K – L – M
B) K – M – L
C) L – K – M
A) Ölüm oranının
artması
İçe göçlerin
azalması
B) Besin miktarının
azalması
Artık miktarının
azalması
C) Doğum oranının
artması
Dışa göçlerin
artması
D) Artık miktarının
artması
Doğum oranının
azalması
A) Salgılanan feromonların diğer populasyondaki bireyleri
etkilemesi
E) Ölüm oranının
azalması
Besin miktarının
artması
B) Aynı besinlerle beslenme ile rekabetin oluşması
D) L – M – K
10.
E) M – K – L
Bir ekosistemdeki farklı tür popülasyonlar arasında
aşağıdaki ilişkilerden hangisi gerçekleşmez?
C) Av avcı beslenme ilişkisi ile birey sayılarının değişmesi
D) Parazit beslenme ile bazı bireylerin ölmesi
E) Mutualist beslenme ile iki türün birey sayısının artması
Test 14 CA
1.B
2.A
3.B
4.E
5.B
6.A
7.C
8.A
9.D
10.A
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
Ekoloji 3
1.
4.
Aşağıdaki grafikte bir ekosistemde besin zinciri oluşturan
X, Y, Z, T canlıların dokularında biriken artık madde miktarı
verilmiştir.
15
Saprofit canlıların ekosistemde sayısının azalmasına
bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A) Ekosistemdeki inorganik madde miktarının azalması
B) Kemosentez yapan canlı sayısının azalması
C) Bitki gelişiminin olumsuz etkilenmesi
D) Ekosistemde organik madde miktarının artması
E) Amonyaktan nitrat oluşumunun artması
Buna göre bu canlıların biyokütlelerinin çoktan aza
doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) Z - X - T - Y
B) Z - X - Y - T
D) T - X - Y - Z
2.
5.
K
E
I. potansiyel enerji miktarının azalması,
C) T - Y - X - Z
E) Z - T - X - Y
N
R
Ö
II. dokularda biriken zehirli madde miktarının azalması,
III. depolanan enerji miktarının azalması,
IV. birey sayısının azalması
durumlarından hangileri meydana gelebilir?
Besin zincirinde canlıların beslenme basamağı trofik düzey
olarak isimlendirilir.
Buna göre besin zincirleri ile ilgili;
R
İ
T
Besin piramidinde üreticilerden tüketicilere doğru çıkıldıkça;
A) I ve II
D) lII ve IV
B) I ve III
C) II ve IV
E) l, III ve IV
.
I. Bir canlı türü farklı yaşam dönemlerinde farklı trofik düzeylerde bulunabilir.
II. Otçul canlılar birinci trofik düzeyde bulunur.
III. Trofik düzey derecesi arttıkça biyokütle azalır.
IV. Bir trofik düzeydeki canlıların azalması sadece bir sonraki düzeydeki canlıları etkiler.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
3.
6.
Aşağıdaki tabloda bir su ekosistemine verilen zehirli bir
maddenin besin zinciri oluşturan dört canlı türünde zamanla birikme miktarları mgr. olarak gösterilmiştir.
C) II ve III
E) l, III ve IV
.
Atmosferdeki karbondioksitin bir bitki tarafından özümlemede kullanılmasından sonra organik besin yapısındaki
karbon farklı şekillerde tekrar atmosfere geri döner.
Bu canlı türleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) K türü ihtiyaç duyduğu organik besinleri kendi üretir.
Buna göre, aşağıda verilen olaylardan hangisi ile organik besin yapısındaki karbon atmosfere dönmez?
A) Üretici canlıların oksijenli solunum yapması
B) Saprofitlerin organik maddeleri çürütmesi
C) Ekosistemde yanma reaksiyonlarının gerçekleşmesi
D) Otçul canlıların glikojen sentezi yapması
E) Etçil canlıların aminoasitleri solunumda kullanması
B) L türünün azalması M türünün birey sayısının artmasına neden olur.
C) N türünün biyokütle miktarı diğer canlıların biyokütle
miktarından fazladır.
D) M türü ikinci trofik düzeyde bulunur.
E) K türü ihitiyaç duyduğu inorganik maddeleri hazır
olarak alır.
15
Ekoloji 3
7.
10.
Bir bitkinin yapısındaki işaretli azot atomlarına zamanla;
I. otçul hayvandaki protein,
Ekosistemlerdeki azot döngüsünde bazı olaylar sadece
prokaryot canlılar tarafından gerçekleştirilir.
Buna göre, azot döngüsünde meydana gelen aşağıdaki
olaylardan hangisi sadece prokaryot canlılar tarafından gerçekleştirilir?
II. saprofit canlının oluşturduğu amonyak,
III. kemosentetik canlının oluşturduğu gliserol,
IV. bitkinin kullandığı nitrat
A) Aminoasitlerden protein sentezlenmesi
moleküllerinden hangilerinin yapısında rastlanamaz?
B) Proteinlerin aminoasitlere dönüştürülmesi
A) Yalnız IlI
C) Aminoasitlerden amonyak oluşturulması
B) Yalnız lV
C) I ve III
D) III ve IV
D) Amonyağın nitrit molekülüne dönüştürülmesi
E) I, II ve IV
E) Azotlu tuzların aminoasit sentezinde kullanılması
.
8.
11.
Aşağıda bir kara ekosistemindeki besin piramidi gösterilmiştir.
R
İ
T
Aşağıda şekilde bir ekosistemdeki azot döngüsü gösterilmiştir.
Atmosfer azotu
K
E
Z türü
Bitkisel
protein
I. Bütün üretici ve tüketicilerden saprofitlere organik
madde aktarılır.
II. l. dereceli tüketicilerin azalması, üreticilerin de azalmasına neden olur.
X türü
Amonyak
Y türü
Nitrit
Buna göre, X, Y ve Z türleri ve azot döngüsü ile ilgili;
I. X türü ökaryot hücre yapısına sahip olabilir.
II. Y türü ototrof olarak beslenen prokaryot canlıdır.
III. Z türü topraktaki azotlu tuz miktarını azaltarak toprağın
verimsizleşmesine neden olur.
III. Son tüketicilerin biyokütlesi hem l. hem de ll. derece
tüketicilerden azdır.
lV. Bitkilerin yapısındaki azotlu bileşikler azot döngüsüne
katılmaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız l
B) Yalnız Il
D) I ve Ill
9.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
Buna göre, bu canlı gruplarıyla ilgili;
Nitrat
Hayvansal
protein
C) Yalnız IlI
A) I ve Il
E) lI ve Ill
B) Il ve IV
D) I, ll ve IV
12.
Ekosistemde madde döngüleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Karbon döngüsünde ototrof canlılar serbest karbonları
organik molekül şekline dönüştürür.
C) I, ll ve Ill
E) lI, lll ve IV.
Yeryüzündeki biyom çeşitleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tropikal yağmur ormanı biyomu uygun sıcaklık ve
yağış değerlerine sahip olduğundan canlı tür çeşidi faz-
B) Saprofit canlılar azot ve karbon döngüsünde aktif olarak görev alır.
ladır.
C) Kemosentetik canlılar sadece azot döngüsünde görev
alır.
B) Ilıman bölge yaprak döken orman biyomları ekvatordan uzak ve mevsimlerin görüldüğü bölgelerde bulunur.
D) Atmosfedeki azotun azaltılmasında canlı ve cansız faktörler etkilidir.
C) Çayır biyomlarında yağış oranı fazla olduğundan toprak suya doymuş durumdadır.
E) Su döngüsünün sağlanmasında hava akımları ve sıcaklık etkili olmaktadır.
D) Çöl biyomlarında kuraklığa dayanıklı bitki ve hayvan
türleri bulunur.
E) İğne yapraklı orman biyomları ekvotardan uzak ve yükseltisi fazla bölgelerde bulunur.
Test 15 CA
1.C
2.B
3.D
4.E
5.E
6.C
7.A
8.D
9.C
10.D
11.C
12.C
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
Ekoloji 4
1.
4.
Suyu temiz ve kirli olan iki ayrı nehirdeki X, Y, Z ve T türlerine ait bireylerin sayısı grafikteki gibidir.
16
Evsel atıklar arıtılma işleminde fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerden geçirilir. Fiziksel ve kimyasal arıtılma
sırasında, çökeltilerek ya da yüzdürülerek uzaklaştırılan
maddelerle, biyolojik arıtılma sırasında zararlı mikroorganizmalardan arıtılan maddeler katı olarak dipte çöktürülür.
Toplam atığın %0,25-12’sini oluşturan akışkan özellikteki
bu maddelere “ham arıtma çamuru” denir. Bunların zararlı
mikroorganizmalardan arıtılmasıyla “biyokatı” denilen maddeler ortaya çıkar. Biyokatılar farklı amaçlarla kullanılabilir.
Bu şekilde elde edilen biyokatı maddeler;
R
İ
T
I. tarımsal toprakların iyileştirilmesi,
II. sera etkisinin azaltılması,
Buna göre, bu türlerin su kirliliğine karşı olan tolerans-larının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) X - Y - Z - T
B) X - Z - T - Y
C) T - Z - Y -X
D) Y - T - Z - X
olaylarının hangilerinde kullanılabilir?
K
E
E) T - X - Z - Y
2.
III. kumlu topraklarda su tutma kapasitesinin artırılması
N
R
Ö
A) Yalnız I
D) I ve III
5.
B) Hava sıcaklığının artması
C) Bitki örtüsünün azalması
C) I ve II
E) I, II ve III
Aralarında beslenme ilişkisi bulunan A, B, C, D gibi dört
farklı canlı türünün bazı özellikleri şöyledir:
A türü : Biyokütlesi en fazla olan canlı grubudur.
Aşağıdaki durumlardan hangisi küresel ısınmanın nedenlerinden değildir?
A) Fosil yakıtların kullanımının artması
B) Yalnız lll
B türü : C ile beslenen bir canlı olup, D türünün besinidir.
C türü : Bitkisel besinlerle beslenen bir canlıdır.
D türü : En az potansiyel enerji bulunduran gruptur.
Buna göre, beslenme özellikleri verilen canlı türlerinin
besin piramidindeki yerleri aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak gösterilmiştir?
D) Havadaki karbondioksit miktarının artması
E) Orman yangınlarının artması.
3.
Canlılar tarafından ayrıştırılamayan bazı kirleticilerin
toprakta ve suda az olmasına besin zincirinin birbirini
izleyen tüketicilerinde fazla miktarda bulunmasına biyolojik
birikim denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyolojik birikime
neden olmaz?
A) DDT gibi tarım ilaçları
B) CO2, CO, H2S gibi atmosfere salınan gazlar
C) Mürekkep, karbon kağıdı gibi maddelerin yapımında
kullanılan ham madeler
6.
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin nedenlerinden
değildir?
A) Orman yangınlarının artması
B) İnsan nüfusunun artması
D) Nükleer ve radyoaktif atıklar
C) Bitki örtüsünün azalması
E) Cu, Hg ve Pb gibi ağır metaller
D) Fosil yakıtların kullanımının artması
E) Bazı hayvan türlerinin neslinin tükenmesi
16
Ekoloji 4
7.
10.
Aynı besin zincirinde bulunan canlıların biyokütle miktarları
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Ekosistemlerin sağlıklı olarak devam etmesi madde döngülerinin sağlıklı devam etmesi ile sağlanır. Bu döngüye canlılar farklı metabolik olaylar ile katkı sağlarlar.
Buna göre;
I. fosfatlı kayaçların çözünmesi,
II. nitrifikasyon olayının gerçekleşmesi,
III. organik artıkların çürümesi,
lV. atmosferdeki suyun yağış olarak yere inmesi
olaylarından hangileri canlılar aracılığı ile sağlanır?
A) I ve II
B) ll ve IIl
D) I, ll ve III
Buna göre;
I. Besin zincirinde canlıların üreticiden tüketiciye doğru
sıralanışı D, A, C, B şeklinde olur.
11.
Aşağıdaki şemada karasal ekosistemdeki azot döngüsü
gösterilmiştir.
IV. D türünün azalması bütün canlıların olumsuz etkilenmesine neden olur.
K
E
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve III
D) I, II ve IV
C) I, II ve III
E) l, lll ve IV
N
R
Ö
8.
Bir hayvan populasyonunun bir yıl içindeki üreme
döneminin on yıl öncesine göre, üç hafta erken gerçekleşmesine aşağıdaki faktörlerden hangisi neden olur?
A) Avcı birey sayısının azalması
B) İklim şartlarının değişmesi
C) Besin miktarının artması
9.
Bu olaylardan hangileri saprofit (çürükçül) canlılar
tarafından gerçekleştirilemez?
Körfez Yayınları
A) I ve II
E) II, lll ve IV
R
İ
T
II. En fazla zehirli madde D türünde birikir.
III. A türünün azalması, C türünün de azalmasına neden
olur.
C) Il ve IV
A) I ve Il
B) ll ve lll
D) lI, V ve VI
12.
B) lI, Ill ve V
E) III, IV ve Vl
Yerküredeki canlı dağılımını etkileyen en önemli iki faktör aşağıdakilerden hangisidir?
D) Toprak pH’sının değişmesi
A) İklim - Topraktaki mineral miktarı
E) Erkek ve dişi birey sayılarının değişmesi
B) İklim - Hava
C) Su - Sıcaklık
D) Toprak - Su
E) Işık - Su
Havadaki gazların normal değerinden fazla veya farklı gazların artması durumunda hava kirliliği ortaya çıkar. Hava
kirliliği insan ve diğer canlılar için olumsuz etkilere neden
olur.
13.
Hava kirliliğinin artmasına bağlı aşağıdaki durumlardan hangisinin ortaya çıkması beklenmez?
Bir insanın doğrudan veya dolaylı olarak atmosfere verilmesine neden olduğu karbondioksitlerin tamamı ‘karbon
ayak izi’ olarak isimlendirilir.
A) Bitkilerdeki fotosentez olayının artmasına bağlı oksijen üretiminin artması
Buna göre, aşağıdaki durumların hangisi bir insanın
karbon ayak izinin küçülmesine neden olur?
B) İnsanlarda solunum yolları hastalıklarının artması
A) Teknolojik aletlerin daha fazla kullanılması
C) Karbondioksit artışına bağlı sera etkisinin oluşması
B) Özel otomobil kullanımının artması
D) Ozon tabakasının incelmesi ile yeryüzüne ulaşan ultraviyole (U.V) ışınların artması
C) Plastik poşet kullanımın artması
D) Günlük ortalama besin kullanımının azaltılması
E) Azotlu gazların artmasına bağlı asit yağmurlarının
oluşması
Test 16 CA
1.B
2.B
3.B
4.D
5.B
E) Elektrik tüketiminin artması
6.E
7.E
8.B
9.A
10.B
11.B
12.C
13.D
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
1.
5.
Farklı hücrelerde gerçekleşen;
I. proteinlerden aminoasit oluşturulması,
II. glikozlardan glikojen sentezlenmesi,
IV. glikozdan enerji üretilmesi
hangileri
Organik besinlerin oksijen kullanılmadan parçalanarak
enerji üretilmesine oksijensiz solunum denir. Canlıların bazılarında oksijensiz solunumda glikoz kullanılır.
Buna göre glikoz kullanılan oksijensiz solunum reaksiyonlarında;
III. DNA’dan mRNA sentezlenmesi,
olaylarından
dandır?
17
Metabolizma, ATP, Oksijensiz Solunum
I. pirüvatın oluşması,
özümleme
reaksiyonların-
II. laktik asitin oluşması,
R
İ
T
III. 4 ATP sentezlenmesi,
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) Il ve III
E) I, II ve IV
IV. NAD+ moleküllerinin kullanılması
.
olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleştirilir?
2.
II. ATP enerjisinin harcanması,
III. hücre yoğunluğunun artması
N
R
Ö
durumlarından hangileri ortak olarak gercekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve III
6.
E) I, III ve IV
.
Etil alkol ve laktik asit fermantasyonlarında farklı son
ürünlerin oluşturulmasına;
C) Yalnız III
E) II ve III
C) II ve IV
K
E
I. enzimlerin kullanılması,
3.
A) I ve II
Hücrelerde gerçekleşen özümleme ve yadımlama olaylarının tamamında;
I. son ürün evresinde görev yapan enzimlerin farklı olması,
.
II. başlangıçta kullanılan enerji miktarının farklı olması,
III. kullanılan besin miktarının farklı olması,
IV. tepkimenin hücrede gerçekleştiği bölümlerin farklı olması
Bitki hücrelerinde gerçekleşen aşağıdaki metabolik
olaylardan hangisinin sonucu hücre yoğunluğunun
azalması beklenir?
durumlarından hangileri neden olur?
A) Yağların yapıtaşlarına parçalanması
A) Yalnız I
B) Su ve karbondioksitten glikoz üretilmesi
C) Glikozlardan nişasta üretilmesi
B) Yalnız Ill
D) III ve IV
C) II ve III
E) I, II ve IV
.
D) mRNA’nın hidroliz edilmesi
E) Proteinlerin aminoasitlere parçalanması
7.
4.
Canlılardaki ATP molekülü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Canlılarda meydana gelen;
I. glikozların solunumda kullanılması,
II. karbondioksit oluşturulması,
A) Sentezinde kullanılan enzimler bütün canlılarda bulunur.
III. ATP üretilmesi,
B) Yapısında üç farklı molekül çeşidi bulunur.
IV. ETS kullanılması
C) Sentezlenmesi için yüksek enerjiye ihtiyaç vardır.
olaylarından hangileri fermantasyon yapan bütün canlılarda ortak olarak gerçekleştirilir?
D) Metabolik olaylardaki enerji ihtiyacının karşılanması
için hidroliz edilir.
E) Gerektiğinde hücreler arasında ATP alış verişi yapılabilir.
A) Yalnız I
B) I ve III
D) I, II ve III
C) II ve IV
E) II, III ve IV
17
Metabolizma, ATP, Oksijensiz Solunum
8.
12.
Fermantasyon yapan bütün canlılarda pirüvik asitin
farklı bir moleküle dönüştürülmesinin nedeni;
Oksijensiz solunum yapan bir bakteri maltoz kullanarak 100
molekül etil alkol üretmiştir.
II. NAD’ın tekrar kullanılabilir hale gelmesini sağlama,
Buna göre, bu reaksiyonların olabilmesi için kullandığı
maltoz miktarı ile ürettiği karbondioksit miktarı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
III. üretilen enerji miktarını artırma,
A) 25 / 75
I. glikolizin devamlılığını sağlama,
B) 25 / 100
D) 50 / 100
IV. hücre pH’sının dengelenmesini sağlama
C) 50 / 50
E) 50 / 200
.
durumlarından hangilerini sağlamaya yöneliktir?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve IV
C) II ve IV
E) II, III ve IV
13.
.
Etil alkol fermantasyonu yapan bir tek hücreli canlının bulunduğu ortamda etil alkol oranının yaklaşık %18’ i aşması canlılarda zehir etkisi yaparak ölüme neden olmaktadır.
Buna göre, yeterli besin bulunan ve kapalı olan besiyerinde bakterilerin miktarındaki değişimle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur?
9.
R
İ
T
Glikoliz tepkimelerinde meydana gelen;
I. fruktozdi fosfatın oluşması,
II. difosfogliserik asitin (DPGA) oluşması,
III. fosfogliser aldehitin (PGAL) oluşması,
K
E
IV. ATP’nin sentezlenmesi
N
R
Ö
A) I - II - lll - lV
B) I - IIl - ll - lV
D) I - IV - lll - ll
.
10.
C) lI - IlI - lV - l
E) IV - II - lll - l
Etil alkol fermantasyonunda meydana gelen;
I. glikozun piruvata parçalanması,
II. pirüvatın aset aldehite dönüşmesi,
14.
Bira mayası mantarı ökaryot bir canlı olup mitokondri bulundurur. Bu canlı hem oksijenli solunum hem de etil alkol
fermantasyonu yapabilmektedir.
III. aset aldehitin etil alkole dönüşmesi
Buna göre bira mayasının oksijensiz solunum yapabilmesi için aşağıdaki ortamlardan hangisinde bulunması gerekir?
olaylarından hangilerinde karbondioksit çıkışı gerçekleşir?
A) Glikoz ve oksijen bulunan ortam
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
11.
Körfez Yayınları
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B) Aminoasit ve oksijen bulunan ortam
C) Yalnız III
E) I ve III
C) Glikoz bulunan oksijensiz ortam
.
D) Aminoasit bulunan oksijensiz ortam
E) Mineral bulunan oksijensiz ortam
Laktik asit fermantasyonu ve sonuçta oluşan ürünlerle
ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Pirüvik asite hidrojen katılması ile laktik asit oluşur.
15.
B) Memeli hayvanların çizgili kas hücrelerine yeterli oksijen gelmemesi durumunda gerçekleştirilir.
İnsanın bazal metabolizma hızının tespit edilmesi için
yapılan çalışmalarda aşağıdaki olaylardan hangisinin
yapılmasına gerek yoktur?
C) Laktik asit karaciğerde glikoz ve glikojene dönüştürülebilir.
A) Tam dinlenme halinin oluşturulması
D) Laktik asit fermantasyonu son ürün evresinde ATP
sentezi yapılır.
C) Birim zamanda ürettiği idrar miktarının ölçülmesi
B) Ortam sıcaklığının oda sıcaklığında olması
D) Birim zamanda tükettiği oksijen miktarının ölçülmesi
E) Laktik asit fermantasyonunun tamamı sitoplazmada
gerçekleşir.
Test 17 CA
1.C
2.A
3.C
4.E
5.E
6.A
E) Vücut yüzeyinin ölçülmesi
7.B
8.D
9.B
10.B
11.D
12.B
13.C
14.C
15.C
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
1.
18
Oksijenli Solunum
Oksijenli solunumda kullanılan glikozun yapısındaki
işaretli karbon atomlarına tepkimeler sırasında oluşan;
5.
Hücresel solunumda gerçekleşen;
I. NADH+H+,
II. karbondioksit,
III. asetil CoA,
IV. ATP
moleküllerinden hangilerinin yapısında rastlanır?
A) l ve lI
B) II ve III
D) III ve IV
2.
E) I, II ve III
.
K
E
I. glikoliz sitoplazma,
A) l ve lI
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
II. krebs çemberi matriks
III. son oksidasyon krista
N
R
Ö
eşleştimelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
D) II ve Ill
3.
grafiklerindeki değişimlerinden hangileri sadece oksijenli solunumda meydana gelir?
Ökaryot bir hücrede oksijenli solunumun gerçekleştiği
bölümlerle ilgili;
A) Yalnız II
R
İ
T
C) II ve IV
E) I, II ve Ill
C) I ve III
6.
Oksijenli solunum reaksiyonları sırasında gerçekleşen;
I. suyun oluşması,
.
E) I, II ve III
II. ADP’nin oluşması,
III. karbondioksitin oluşması,
IV. NAD’ın hidrojen yakalaması
Aşağıdaki oksijenli solunum tepkimelerinden hangisinde karbondioksit çıkışı gerçekleşir?
A) Glikozun pirüvata parçalanması
olaylarının meydana geliş sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B) Pirüvatın asetil CoA’ya dönüştürülmesi
A) Il – IV – III – I
C) ETS’de su oluşması
C) IlI – II – IV – I
B) II – III – I – IV
D) III – I – II – IV
E) III – I – IV – Il
D) PGAL’den PGA’nın oluşması
E) Asetil Co A’nın sitrik asite dönüşmesi
7.
Oksijenli solunumda;
I. fruktoz,
4.
Oksijenli solunumun krebs çemberi tepkimelerinde
aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
II. yağ asiti,
III. aminoasit,
A) Karbondioksit üretiminin meydana gelmesi
B) Substrat düzeyinde ATP sentezlenmesi
C) NAD moleküllerinin hidrojen yakalaması
D) Oksijen miktarının azalması
E) FAD moleküllerinin indirgenmesi
lV. gliserol
moleküllerinden hangilerinin kullanılması durumunda
karbondioksit ve suyun dışında inorganik moleküller
de oluşur?
A) Yalnız lI
B) Yalnız III
D) I ve Ill
E) I, II ve III .
C) II ve IV
18
Oksijenli Solunum
8.
11.
Bazı kimyasal maddeler oksijenli solunumun ETS evresindeki ATP sentaz enzimlerini bloke edebilir. Bu durumda
ETS’de elektron akışı devam etse de ATP üretimi olmaz.
Oksijenli solunumdaki kemiosmotik hipotez;
I. ETS’de ATP üretiminde proton derişimi farkı etkili olduğu,
Belirtilen özellikte kimyasal madde almış olan bir insanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
II. protonların dış ve iç zar arasında biriktirilmesinde
ETS’de elektron taşınmasında oluşan enerjinin kullanıldığı,
A) Glikoliz ile ATP sentezi yapabilir.
B) ETS’de su üretimi ve oksijen tüketimi devam eder.
III. krebs döngüsündeki ATP üretiminde elektronların yüksek enerjisinin kullanıldığı
C) İhtiyaç duyduğu enerji elde etmek için daha fazla glikoz
tüketir.
tezlerinden hangilerini savunur?
D) Krebs tepkimelerinde kullanılan koenzimler inhibe edildiğinden karbondioksit üretimi durur.
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve Ill
E) Vücut sıcaklığı artar.
D) II ve Ill
12.
9.
N
R
Ö
A) I ve II
B) II ve IV
D) I, II ve III
10.
C) III ve IV
E) II, III ve IV
.
Körfez Yayınları
IV. hücrenin dış ortamdan su alması
olaylarından hangileri meydana gelir?
R
İ
T
Hücre
I. Hücre II. Hücre III. Hücre IV. Hücre V. Hücre
Organel
Mitokondri
760
135
70
580
650
K
E
II. hücre pH’sının azalması,
III. hücre zarından gaz değişiminin hızlanması,
.
Beş farklı dokudan alınan hücrelerdeki organellerin sayısı
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bir hücredeki oksijenli solunumun hızlanmasına bağlı
olarak;
I. hücrenin osmotik basıncının azalması,
E) I, II ve Ill
Ribozom
280
Golgi
460
180
35
250
310
115
40
380
190
Buna göre, bu hücrelerin bulunduğu dokulardan hangisinde ATP sentezi diğerlerine göre daha hızlıdır?
A) I
13.
B) II
C) III
D) IV
E) V
Oksijenli solunum ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Glikozun yapısındaki karbon atomları sonuçta oluşan
karbondioksit yapısına katılır.
B) Oksijen glikoza etki ederek yapısındaki enerjinin serbest kalmasını sağlar.
Farklı hücrelerde gerçekleşen solunum tepkimeleri aşağıda
özetlenmiştir.
C) Kullanılan serbest oksijenler sonuçta oluşan suyun yapısına katılır.
D) Prokaryot hücre yapısına sahip hücrelerde de gerçekleşebilir.
E) Enerji üretimi en fazla son oksidasyon evresinde gerçekleşir. .
Buna göre,
I. Oksijenli ve oksijensiz solunumda karbondioksit çıkışı
gerçekleşebilir.
14.
II. Oksijenli ve oksijensiz solunumda glikozun tepkimelere
katılması için aktivasyon enerjisi kullanılır.
I. FAD’ın hidrojen yakalaması,
III. Oksijenli ve oksijensiz solunumda hidrojen taşıyıcı
bütün koenzimler aynıdır.
II. hidrojen ve oksijenden su oluşturulması,
III. substrat düzeyinde ATP sentezlenmesi
IV. Bütün solunum çeşitlerinin gerçekleşmesi için organele
ihtiyaç vardır.
olaylarından hangileri sadece mitokondride gerçekleşir?
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız III
B) I ve II
Ökaryot hücrelerde gerçekleşen oksijenli solunumda;
A) Yalnız I
C) IIl ve IV
B) Yalnız II
D) I ve II
D) I, II ve III
Test 18 CA
1.B
2.E
C) Yalnız III
E) II ve III
E) II, III ve IV
3.B
4.D
5.D
6.A
7.B
8.D
9.D
10.C
11.B
12.A
13.B
14.D
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
1.
19
Hücresel Solunum
4.
Bira mayası mantarında oksijensiz ortamda,
Oksijenli solunumda meydana gelen;
I. sitrik asit oluşması,
II. suyun oluşması,
III. pirüvik asit oluşması
tepkimeleri gerçekleşirken, oksijen bulunan ortamda ise,
olaylarının gerçekleşme sırası asağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III
B) I – III – II
R
İ
T
D) III – I – II
tepkimeleri meydana gelir.
Buna göre, bu iki solunum olayı ile ilgili;
I. hücre pH’sını azaltma,
K
E
5.
II. ortama ısı verme,
III. hücredeki ATP miktarını artırma,
II. sitoplazma,
durumlarından hangileri ortaktır?
N
R
Ö
A) I ve IlI
B) II ve III
D) I, II ve IV
2.
III. kloroplast,
IV. mezozom,
C) I, II ve III
E) II, III ve IV
E) II – III – I
.
Prokaryot ve ökaryot hücrelerde;
I. mitokondri,
IV. hücrenin su miktarını artırma
C) II – I – III
V. ribozom
.
organel ve yapılarının hangilerinde solunum tepkimeleri ile fosforilasyon (ATP sentezi) gerçekleşebilir?
.
Oksijenli solunumun krebs çemberi tepkimelerinde,
aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
A) Aktivasyon enerjisi olarak ATP enerjisinin kullanılması
Prokaryot
Ökaryot
A)
I ve II
II ve III
B)
Yalnız II
I ve IV
C) II ve IV
I ve II
B) Karbondioksit üretimininin gerçekleşmesi
D) ll, IV ve V
I, II ve V
C) NAD ve FAD moleküllerinin hidrojen yakalaması
E)
IV ve V .
I, II ve III
D) Subsrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşmesi
E) Sitrik asit molekülünün oluşması
6.
3.
İnsan çizgili kas hücrelerine yeterli oksijeninin gelmemesi durumunda;
Aşağıdaki tabloda oksijenli solunuma ait iki reaksiyon zincirinin belirli evrelerinde kullanılan ATP, üretilen ATP ve
açığa çıkan hidrojen sayıları verilmiştir.
I. oksijenli solunumun hızlanması,
II. laktik asit fermantasyonu ile ATP sentezlenmesi,
III. NAD kullanımının durması
olaylarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız Il
C) I ve III
Buna göre, bu reaksiyonların toplam ATP kazancı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6
D) II ve III
E) I, II ve III
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14
19
Hücresel Solunum
7.
10.
Bir deneyde K, L ve M bakteri kolonileri oksijenli ortamda
geliştirildikten sonra oksijensiz ortama aktarılıyor. Bir başka deneyde ise N, P ve S bakteri kolonileri oksijensiz ortamda geliştirildikten sonra, oksijenli ortama aktarılıyor.
Yağ, protein ve karbonhidratların oksijenli solunuma
katılma yolları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Yeterli bir süre sonra yaşamlarını sürdüren bakteri kolonileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Buna göre;
R
İ
T
I. Aminoasit çeşitlerinin karbon sayıları farklı olabilir.
II. Yağların tüm sindirim ürünleri pirüvik asite dönüştürülerek solunum tepkimelerine katılır.
Buna göre, 1. ve 2. deneylerdeki gelişmeye göre, K, L,
M, N, P ve S bakteri kolonilerinden hangilerinin hem
oksijenli hem de oksijensiz ortamda geliştiği söylenebilir?
A) Yalnız P
B) K ve M
D) L, M ve S
III. Organik besinlerin parçalanması ile oluşan artık madde
çeşitleri aynıdır.
K
E
yargılarından hangileri doğrudur?
C) N ve P
E) K, M ve P
A) Yalnız I
.
N
R
Ö
8.
Körfez Yayınları
D) I ve II
Ökaryot bir hücrenin sitoplazma ve mitokondrisinde;
I. oksijen kullanılması,
II. NAD moleküllerinin hidrojen yakalaması,
III. ATP sentezinin gerçekleşmesi,
IV. asetil CoA’nın sitrik asite dönüşmesi
11.
B) I ve IV
D) II ve IV
E) II ve III
.
I. Toplam 24 oksijen atomu tüketilir.
II. Net 142 molekül ATP üretilir.
III. ETS’de toplam 96 molekül su oluşturulur.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız Ill
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
.
C) II ve III
E) I, II ve IV
.
12.
Aşağıdaki besinlerden hangisinin oksijenli solunumda
kullanılması sonucu amonyak oluşur?
A) Gliserol
B) Galaktoz
D) Fruktoz
9.
C) Yalnız III
İki molekül maltozun oksijenli solunumda kullanılması
ile ilgili;
olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?
A) I ve II
B) Yalnız II
C) Aminoasit
E) Yağ asiti
.
Oksijenli solunumun ETS evresinde;
13.
I. karbondioksit oluşması,
Solunum olaylarında meydana gelen;
II. NAD+ ve FAD’ın yükseltgenmesi,
I. pirüvattan, asetil Co-A oluşması,
III. suyun oluşması,
II. NADH2+ moleküllerinden enerji üretilmesi,
IV. oksijeninin kullanılması
III FAD moleküllerinin hidrojen yakalaması
olaylarından hangileri gerçekleşir?
olaylarından hangileri hücrede oksijenli solunumun yapıldığını kanıtlar?
A) I ve II
B) Il ve III
D) l, II ve IV
Test 19 CA
1.C
C) II ve IV
A) Yalnız I
E) ll, III ve IV
2.A
3.B
4.D
5.C
B) I ve II
D) II ve III
6.E
7.E
8.C
9.E
10.A
C) I ve III
E) I, II ve III
11.A
12.C
13.E
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
1.
20
Fotosentez
4.
Bakterilerdeki fotosentez olaylarında;
I. kloroplast,
Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde oluşan ürünler;
II. karbondioksit,
I. suyun fotoliz olması,
III. su
II. glikozun üretilmesi,
yapı ve moleküllerinden hangilerinin kullanılması
zorunlu değildir?
III. RDP oluşturulması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
olaylarından hangilerinde kullanılır?
C) Yalnız III
E) II ve III
R
İ
T
A) Yalnız I
.
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
2.
5.
K
E
Bitkilerde fotosentez tepkimeleri sonucu oluşan;
I. fruktoz,
I. Fotosistemi oluşturan moleküller tilakoit zar sistemi
üzerinde bulunur.
II. organik baz,
III. gliserol,
N
R
Ö
IV. aminoasit
II. Fotosistemlerin tepkime merkezinde klorofil a ve ilk
elektron alıcı molekül bulunur.
moleküllerinden hangilerinin üretilmesi için azotlu tuzlar gereklidir?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, III ve IV
3.
Bitkilerde ışığın kullanılmasında etkili olan fotosistemlerle ilgili;
III. Fotosistem l ve ll’nin anten kompleksinde moleküler
yapısı aynı, tepkime merkezinde farklı moleküller bulunur.
C) II ve IV
E) II, III ve IV
IV. Anten kompleksini oluşturun moleküller absorbe ettikleri ışık enerjisini tepkime merkezine aktarır.
.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve IV
C) II ve IV
E) II, III ve IV
.
Karbondioksit miktarının fotosentez hızına, düşük ve yüksek ışık şiddetindeki etkisi aşağıdaki grafikte verilmiştir.
6.
Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde;
I. karbondioksit kullanılması,
II. oksijen üretilmesi,
III. ATP kullanılması,
IV. NADP’nin indirgenmesi
Buna göre;
olaylarından hangileri meydana gelir?
I. Yüksek ışık şiddetinde oluşan glikoz miktarı, düşük ışık
şiddetinde oluşan glikoz miktarından daha çoktur.
A) I ve II
II. Karbondioksit kullanımı, düşük ışık şiddetinde az, yüksek ışık şiddetinde fazladır.
B) I ve IIl
D) I, III ve IV
C) II ve IV
E) II, III ve IV
.
III. Işık şiddeti yüksek de olsa düşük de olsa fotosentez
hızı belirli bir değerden sonra sabit olarak devam eder.
7.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Klorofil yapısında bulunmadığı halde sentezi için
gerekli atom aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demir
B) Magnezyum
C) Karbon
.
D) Azot
E) Oksijen
20
Fotosentez
8.
11.
Bitkilerdeki fotosentezde ışığa bağımlı ve ışıktan
bağımsız tepkimelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
Işığa bağımlı evre
Fotosentez hızının az ışık ve çok ışık şiddetinde farklı bitkilerdeki değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Işıktan bağımsız evre
A) ATP sentezlenir.
ATP kullanılır.
B) Granalarda
Stromada gerçekleşir.
gerçekleşir.
C) Su fotolize uğrar.
Suyun H2 leri kullanılır.
D) Glikoz üretilir.
Serbest O2 üretilir.
E) Doğrudan ışık
gerekir.
Doğrudan ışık gerekmez.
Buna göre;
I. Işık şiddeti düşük olduğunda üretilen glikoz miktarı, ışık
şiddeti yüksek olduğunda üretilen glikoz miktarından
daha azdır.
II. Aynı ışık şiddetinde farklı bitkilerde kullanılan karbondioksit miktarı farklı olabilir.
III. Işık şiddeti artırılırsa fotosentez hızı sürekli artar.
R
İ
T
yorumlarından hangileri yapılabilir?
.
A) Yalnız I
9.
D) II ve III
Fotosentezin ışığa bağımlı evresinde gerçekleşen bazı
olaylar aşağıda gösterilmiştir.
K
E
N
R
Ö
Buna göre X, Y, Z ve T ile gösterilen yerlerin hangilerinde ATP sentezine katkı sağlayan enerji çıkışları meydana gelir?
B) Yalnız Y
D) Y ve T
10.
Körfez Yayınları
12.
A) Yalnız X
B) I ve II
E) I, II ve III
.
Fotosentez hızını etkileyen ışık dalga boyu, sıcaklık miktarı ve karbondioksit miktarı farklı, diğer şartları aynı olan
aşağıdaki gibi beş farklı ortam hazırlanmıştır.
Bu ortamlara aynı tür ve eşdeğer bir bitki konulduğunda hangisinde fotosentez hızı en yüksek olur?
A) I
C) X ve Y
E) Z ve T
C) I ve III
13.
B) II
C) III
D) IV
E) V
Fotosentez olayına bağlı olarak aşağıdaki grafiklerle
gösterilen değişimlerden hangisi meydana gelmez?
Fotosentez olayı canlılarda organik besinlerin üretilmesini,
oksijenli solunum
ise organik besinlerden enerji
üretilmesini sağlar. Bu olay genel olarak birbirinin tersi şeklinde gerçekleşir.
Buna göre, fotosentez ve oksijenli solunum tepkimeleri
ile;
I. atmosferdeki oksijen miktarı,
II. atmosferdeki karbondioksit miktarı,
III. topraktaki azot miktarı,
lV. atmosferdeki su miktarı
niceliklerinden
sağlanır?
hangilerinin
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve IV
Test 20 CA
dengesi
1.D
doğrudan
C) II ve IV
E) II, III ve IV
2.C
3.E
4.E
5.D
6.B
7.A
8.D
9.B
10.A
11.B
12.D
13.B
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
1.
21
Fotosentez ve Kemosentez
Fotosentez yapabilen yeşil bir bitkinin, bulunduğu ortama oksijen vermesi;
5.
I. bitkinin karanlık bir ortamda bulunması,
Aşağıdaki şemada farklı canlıların gerçekleştirdiği fotosentez reaksiyonlarında kullanılan ve oluşan maddeler
gösterilmiştir.
II. fotosentez hızının solunum hızından yüksek olması,
III. hücrelerindeki protein sentezinin artması
olaylarından hangileri ile sağlanır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
R
İ
T
Bu şemaya göre;
D) I ve II
2.
E) I ve III
.
I. Fotosentez reaksiyonlarında karbondioksit ortak olarak
kullanılır.
II. Fotosentezin hidrojen kaynağı canlı türleri için farklı
olabilir.
Bitki hücreleri fotosentez sırasında ürettikleri;
III. Fotosentez için elektron kaynağı H2S olan bakteriler
oksijensiz solunum yapabilir.
K
E
I. oksijen,
II. ATP,
yorumlarından hangileri doğrudur?
III. glikoz
A) Yalnız I
moleküllerinden hangilerini, yine kendi hücrelerindeki
başka bir organelde kullanabilir?
N
R
Ö
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
3.
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
.
.
6.
E) I, II ve III
Fotosentez ve kemosentez olaylarında gerçekleşen olaylardan bazıları aşağıda verilmiştir.
II. Suyun fotoliz olması
III. Karbondioksitin kullanılması
II. karbondioksitin reaksiyonlara katılması,
lV. Organik besin üretilmesi
III. hidrojenlerin kullanılması,
Bu olaylardan fotosentez ve kemosentezde gerçekleşenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
IV. ATP’nin üretilmesi
olaylarının meydana geliş sırası, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – IV – II – III
B) II – IV– III – I
C) III – I – II – IV
D) III – II – I – IV
Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A) ATP enerjisinin kullanılması
B) NADP’nin taşıdığı hidrojenlerin kullanılması
Kemosentez
Fotosentez
E) IV – III – I – II
4.
C) I ve III
I. İnorganik maddelerin oksidasyona uğratılması
Fotosentezde, ışık enerjisinin kullanılmaya başlanmasından sonra;
I. klorofilin elektron vermesi,
B) I ve II
7.
A)
l ve ll
IIl ve IV
B)
I ve IIl
Il ve IV
C)
l, Il ve IIl
I ve IV
D)
l, Ill ve IV
I, ll ve IIl
E)
ll, IIl ve IV
I, lll ve IV .
Fotosentez ve kemosentez olaylarının temel amacı organik
besin sentezi gerçekleştirmektir.
C) Karbondioksitin RDP tarafından tutulması
Bu iki olayda aşağıdaki moleküllerden hangisi ortak
olarak kullanılır?
D) Klorofilin elektron vermesi
A) Su
E) Organik besin sentezlenmesi
B) Karbondioksit
D) NADPH
C) Amonyak
E) Oksijen
21
Fotosentez ve Kemosentez
8.
11.
Bütün ototrof canlılarda;
Kemosentez olayına bağlı olarak aşağıdaki grafiklerle
gösterilen değişimlerden hangisi meydana gelmez?
I. ortamdaki karbondioksit miktarının azaltılması,
II. reaksiyonlarda oluşan hidrojenlerin organik besin sentezinde kullanılması,
III. klorofilden kopan elektronlardan ATP sentezlenmesi,
lV. suyun fotolizi ile oksijen oluşturulması
olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleştirilir?
A) I ve II
B) Il ve IIl
D) I, ll ve IIl
9.
C) llI ve IV
E) II, lll ve IV
.
R
İ
T
Bitkilerin büyümesinin incelendiği bir deneyde bir su bitkisinden alınan üç eşdeğer parça farklı ortam koşullarının
bulunduğu aşağıda verilen kaplara bırakılıyor. Bir süre sonra bitkilerin farklı hızlarda büyüdüğü ve kaplardaki su miktarının değiştiği görülüyor.
K
E
N
R
Ö
Körfez Yayınları
12.
Kemosentez olaylarında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Su
B) Karbondioksit
D) Klorofil
C) Amonyak
E) Oksijen
Buna göre, bu su bitkileri arasında görülen büyüme
farklılığına aşağıdaki faktörlerden hangisinin neden olduğu söylenemez?
A) Işık dalga boyunun farklı olması
B) Farklı sıcaklıklarda bulunmaları
13.
Aşağıdaki grafiklerde fotosentez tepkimleri sırasında meydana gelen bazı değişimler gösterilmiştir.
C) Fotosentez hızlarının farklı olması
D) Genetik yapılarının farklı olması
E) Ortamlarda farklı miktarlarda karbondioksit bulunması
.
10.
Aşağıdakilerden hangisi kemosentez yapan canlıların
özelliklerinden değildir?
Numaralı grafikler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) İnorganik molekülleri oksitleme
A) l. olay ışıktan bağımsız tepkimelerde gerçekleşir.
B) Prokaryot hücre yapısında olma
B) ll. olay ışığa bağımlı tepkimelerde gerçekleşir.
C) Karbondioksit kullanma
D) Oksijenli solunum yapma
C) lll.olayın gerçekleşmesi için suyun fotoliz olması
gerekir.
E) Hücre dışına sindirim enzimi salgılama
D) lV. olay ökaryot hücrelerde stromada gerçekleşir.
E) lll. olay sadece bitkiler tarafından gerçekleştirilir.
Test 21 CA
1.B
2.C
3.A
4.D
5.E
6.E
7.B
8.A
9.D
10.E
11.B
12.D
13.E
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
1.
Mitoz bölünme sırasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıda
verilmiştir:
5.
I. Çekirdek zarı ve endoplazmik retikulumun erimesi
B) Kök hücrelerinde bulunan gonozom sayısı
III. Sitoplazma bölünmesinin gerçekleşmesi
C) Gametlerinin kromozom sayısı
Buna göre, verilen olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B) I - lll - ll
D) llI - l - ll
Mayoz hücre bölünmesi sırasında oluşan tetrat sayısı
bilinen bir bitki türünün kromozomlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerinden hangisine ulaşılamaz?
A) Yaprak hücrelerinde bulunan otozom sayısı
II. Kardeş kromatitli kromozomların ayrılması
A) I - ll - lll
D) Yaprak hücrelerinde bulunan toplam kromozom sayısı
E) llI - ll - l .
Hücre döngüsünde etkili olan;
I. G1,
.
3.
K
E
II. G2,
Üreme hücrelerinde 22 otozom bulunan memeli bir
canlının vücut hücrelerinde kaç kromozom bulunur?
A) 11
B) 22
C) 23
D) 44
III. M
kontrol noktalarının hangilerinde gerçekleşen hatalar
sonuçta kromozom sayısı anormal hücrelerin oluşmasına neden olur?
E) 46
N
R
Ö
A) Yalnız I
D) I ve II
Hücre bölünmelerinde gerçekleşen olaylardan bazıları sadece mitoz bölünmede, bazıları sadece mayoz bölünmede ve çoğu da hem mitoz hem de mayoz bölünmede
gerçekleşir.
Buna göre, hücre bölünmelerinde görülen;
7.
Homolog kromozom çiftleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
D) DNA larının nükleotit dizilişleri farklılık gösterir.
olaylarından hangileri hem mitoz hem de mayoz hücre
bölünmesinde ortak olarak gerçekleşir?
E) Mitoz bölünmede homolog kromozomlar ayrılmaz. .
C) I ve II
E) I, II ve III
.
8.
4.
E) l, II ve III
C) Karşılıklı lokuslarında aynı karakterle ilgili gen bulundururlar.
III. iki ayrı sitoplazma bölünmesinin olması
D) II ve III
C) Yalnız III
B) Sadece üreme ana hücrelerinde bulunurlar.
II. kardeş kromatitli kromozomların ayrılması,
B) Yalnız II
B) Yalnız II
A) Diploit (2n) kromozom sayılı canlılarda bulunurlar.
I. homolog kromozomların ayrılarak kromozom sayısının
yarıya inmesi,
A) Yalnız I
R
İ
T
E) Kök hücrelerinde bulunan gen sayısı
C) Il - l - lll
6.
2.
22
Hücre Bölünmeleri
Bitki ve hayvan hücrelerinde meydana gelen mitoz
bölünmelerde aşağıdaki olaylardan hangisi ortak
değildir?
Bölünen hücrelerdeki interfaz evresi ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İnterfaz evresinde DNA eşlenmesi
A) Hücre yaşam süresinin büyük bir bölümünü bu evrede
geçirir.
B) Profaz evresinde kardeş kromatitli kromozomların oluşması
B) İnterfaz süresi, farklı doku hücrelerinde farklılık gösterir.
C) Anafaz evresinde kardeş kromatitli kromozomların
ayrılması
C) G1 evresinde organel sayısı artırılır.
D) Kromozomların ayrılmasında sentrozomların kullanılması
D) Embriyonik hücrelerde sadece G1 evresi gözlenir.
E) G2 evresinde bölünme ile ilgili enzimler sentezlenir.
E) Oluşan hücrelerin sitoplazma miktarının farklı olabilmesi .
22
Hücre Bölünmeleri
9.
12.
Mayoz bölünmede meydana gelen,
I. homolog kromozomların ayrılması,
Aşağıdaki şekillerde aynı hücreye ait bölünme evreleri
gösterilmiştir.
II. DNA eşlenmesinin gerçekleşmesi,
III. sinapsis ve krossing over olayının gerçekleşmesi,
IV. kardeş kromatit ayrılmasının gerçekleşmesi
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) l - II - lll - lV
B) lV - II - lll - l
D) lll - II - lV - l
10.
C) ll - Ill - l - lV
E) l - IV - ll - lll
R
İ
T
Buna göre, numaralı evrelerden mayoz bölünmede
görülenler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
Aşağıdaki şekillerde üç farklı hücreye ait mitoz bölünme
evreleri gösterilmiştir.
A) l - II - lll
B) lV - II - lll
K
E
N
R
Ö
Buna göre, numaralı evrelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi doğrudur?
A) ll. ve lll. evreler aynı canlıda gözlenebilir.
B) l. evre 2n = 8 kromozomlu bir canlıya aittir.
C) lll. evrede tetrat olayı gerçekleşmiştir.
D) l. evrede kardeş kromatitler ayrılmaktadır.
E) ll. evre sadece hayvan hücrelerinde gerçekleşir.
Körfez Yayınları
D) lll - lV - ll
13.
E) l - IV - ll
.
Aşağıdaki şekillerde üç farklı hücreye ait mitoz bölünme
evreleri gösterilmiştir.
Buna göre, numaralı evrelerden hangileri kesinlikle haploit (n kromozomlu) bir canlıya aittir?
A) Yalnız I
.
11.
C) ll - Ill - lV
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) Il ve III
.
Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?
A) Sadece diploit (2n kromozomlu) hücrelerde meydana
gelir.
B) Mitotik evre tamamlandıktan sonra genetik bilgisi aynı
olan iki yeni hücre meydana gelir.
14.
C) Bazı omurgalı hayvanların gamet oluştuması mitoz
bölünme ile sağlanır.
A) İğ ipliklerinin kromozomlara bağlanması
B) Çekirdek zarının eriyerek kaybolması
D) Mitotik anafaz evresinde homolog kromozom ayrılması
gerçekleşir.
C) Homolog kromozomların parça değiştirmesi
D) Kardeş kromatitlerin ayrılması
E) Çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeden de meydana
gelebilir.
Test 22 CA
1.A
2.E
3.B
4.D
5.E
6.C
Aşağıdaki olaylardan hangisi mayoz bölünmenin
sadece ikinci evresinde (mayoz - II) gerçekleşir?
E) Sinapsis sonucu tetratların oluşması
7.B
8.D
9.C
10.A
11.B
12.D
13.E
14.D
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
1.
2.
Eşeysiz olarak üreyen canlılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez?
Eşeysiz üreme çeşitlerinin görüldüğü canlılarla ilgili
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Bölünerek üreme: Bakteri
B) Birey sayısının artırılması
B) Tomurcuklanma ile üreme: Sünger
C) Yeni gen kombinasyonlarının oluşması
C) Sporla üreme: Şapkalı mantar
D) Tür özelliklerinin korunması
D) Rejenerasyon ile üreme: Toprak solucanı
E) Ata canlının özelliklerinin aynen yeni canlıya aktarılması
E) Çelikle üreme: Deniz yıldızı.
Aşağıdakilerden hangisinin bir canlıda görülmesi eşeyli üremenin gerçekleştiğini kesin olarak gösterir?
6.
K
E
II. rejenerasyon,
III. partenogenez,
C) Birey sayısının artması
lV. metagenez
D) Kromozom yapısının değişmemesi
N
R
Ö
E) Mitoz bölünmenin görülmesi
R
İ
T
Canlılarda meydana gelen;
I. tomurcuklanma,
B) DNA’nın kendini eşlemesi
üreme olaylarından hangilerinde tür içi genetik çeşitlilik artırılır?
A) I ve II
B) Il ve lll
D) I, II ve lV
C) IIl ve IV
E) II, III ve IV
.
Bazı canlı grupları ve üreme çeşitleri ile ilgili aşağıdaki
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Üreme şekli
Canlı
4.
5.
A) Türün kromozom sayısının aynı kalması
A) Zigot oluşması
3.
23
Eşeysiz ve Eşeyli Üreme Çeşitleri
A) Arı
Partenogenez
B) Eğrelti
Metagenez
C) Hidra
Tomurcuklanma
D) Balık
Oogami
E) Çiçekli bitki
İzogami
7.
Plazmodyumun hayat devri ile ilgili;
I. Alyuvarlarda meydana gelen çoğalma eşeysiz üreme
ile sağlanır.
II. Plazmodyumda kalıtsal çeşitliliğe neden olan olaylar
sivrisineğin vücudunda gerçekleşir.
III. İnsan dolaşım sisteminde mayoz bölünme ile gametler oluşturulur.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
Rejenerasyonla üreme ile ilgili;
B) I ve II
D) Il ve III
C) I ve III
E) l, ll ve III .
I. Çok hücreli canlılarda görülür.
II. Gelişme sırasında hücrelerin genetik bilgilerinde değişim gerçekleşir.
8.
Canlılarda görülen;
III. Gelişme sürecinde yeni doku ve organların oluşması
meydana gelir.
– partenogenez,
IV. Bazı omurgalı canlılarda gerçekleşebilir.
– tomurcuklanma,
– vejetatif üreme
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve III
C) I ve IV
E) II, III ve IV
şeklindeki üreme çeşitlerinin tamamında görülen ortak
olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mayoz bölünme
B) Döllenme
D) DNA eşlemesi
C) Zigotun oluşması
E) Gamet oluşumu
.
23
Eşeysiz ve Eşeyli Üreme Çeşitleri
9.
12.
Döl almaşı (metagenez) ve partenogenez ile üreme
olaylarında aşağıdakilerden hangisi ortak olarak
gerçekleşmez?
Eşeyli üreyen canlıların çoğalmasında aşağıdaki olaylardan hangisi her zaman meydana gelir?
A) Gametlerin birleşmesi
A) Eşeyli üreme evresini eşeysiz üremenin takip etmesi
B) Mayoz bölünmeyle gamet oluşumu
B) Mayoz bölünme ile genetik çeşitliliğin artırılması
C) Çeşitliliğin oluşması
C) Haploit (n kromozomlu) bireylerin oluşması
D) Yavru bakımının olması
D) Mitoz bölünme ile gametlerin oluşturulması
E) İç döllenmenin olması
E) Türde farklı kromozom sayısına sahip bireylerin oluşması .
13.
10.
Aşağıdaki şekilde eşeyli üreme olayları gösterilmiştir.
Aşağıda bal arılarındaki üreme olayları şematize edilmiştir.
R
İ
T
Buna göre, numaralı olayların hangilerinde tür içi kalıtsal çeşitliliğin artması sağlanır?
A) I ve II
B) I ve IV
K
E
D) l, II ve Ill
E) I, II ve IV
.
14.
Bir hücrenin sırasıyla mitoz bölünme (I), mayoz bölünme (II), döllenme (III) ve mitoz bölünme (IV) geçirmesi
sonucu oluşan yeni hücrelerin kromozom sayısındaki
değişimle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur?
15.
Paramesyumdaki üreme olaylarında aşağıdakilerden
hangisi meydana gelmez?
Körfez Yayınları
N
R
Ö
Buna göre, arılardaki üreme olayları ile ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
C) II ve III
A) Bir kraliçe arıdan oluşan erkek arıların genetik bilgisi
aynıdır.
B) Bir erkek arıdan oluşan spermlerin genetik bilgisi
aynıdır.
C) Kraliçe arıdan yumurta oluşumunda genetik çeşitlilik
meydana gelir.
D) Kraliçe veya işçi arıların oluşması için döllenme
olayının gerçekleşmesi zorunludur.
E) Yumurta hücresinin mitoz ile bölünerek gelişmesi ile
(n) kromozomlu erkek arılar oluşur.
11.
Gelişmiş bir bitkiden aynı kalıtsal yapıda yeni birey
elde etmek için, aşağıdaki üreme olaylarından
hangisinin yapılması gerekir?
A) Tür içi genetik çeşitliliğin oluşması
A) Tohumla çoğaltma
B) Mitoz bölünme ile gelişmenin sağlanması
B) Rüzgarla tozlaşma
C) Küçük çekirdeğin mayoz bölünme geçirmesi
C) Çelikle üretme
D) Küçük çekirdek değişiminin yapılması
D) Kendi kendine tozlaştırma
E) İki birey arasında sitoplazmik köprünün oluşması
E) Gemetleri mitozla oluşturma
Test 23 CA
1.C
2.A
3.E
4.B
5.E
6.C
7.B
8.D
9.A
10.A
11.C
12.C
13.D
14.A
15.B
YGS / LYS
MFYGS
BİYOLOJİ
1.
Canlılardaki allel genlerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
5.
II. AaBbCc,
B) Bir canlıdaki allel genlerin nükleotit dizilişi farklı olabilir.
III. AABbCc
C) Homolog kromozomlar üzerinde bulunurlar.
genotipli canlılardan olaşabilecek gamet çeşidi sayısı
azdan çoğa doğru aşağıdakilerden hangisidir?
D) Mayoz bölünme sırasında kromozomlar arasında
değişimleri gerçekleşebilir.
A) l - lI - lll
E) Bir canlıda bir karakterle ilgili ikiden fazla allel gen bulunabilir.
Çevresel faktörlerin etkisi ile genlerin işleyişinin değişmesi
sonucunda farklı fenotiplerin oluşmasına modifikasyon
denir.
Aynı türe ait olan;
I. AABbCC,
A) Üreme hücrelerinde allel genlerden bir tanesi bulunur.
2.
24
Mendel Genetiği
B) l - lIl - ll
R
İ
T
D) ll - I - lll
6.
C) ll - lIl - l
E) lll - lI - l
.
Aşağıdakilerden hangisi bir canlıdan oluşabilecek
gamet çeşidi sayısını etkilemez?
K
E
Buna göre,
A) Vücut hücrelerinde mutasyon gerçekleşmesi
I. A kan gruplu anne ve babadan 0 kan gruplu çocukların oluşması,
B) Bağlı olan gen sayısının az olması
II. kırmızı ve beyaz çiçekli aslanağzı bitkilerinin çaprazlanması ile pembe çiçekli bitkilerin oluşması,
C) Gamet ana hücresindeki heterozigot gen sayısının
fazla olması
III. spor yapan insanların daha kaslı bir yapıya sahip olması,
D) Gamet oluşmasında krossing over gerçekleşmesi
N
R
Ö
E) Gamet ana hücresindeki homozigot gen sayısının fazla
olması
IV. arı larvalarının beslenme durumuna göre işçi veya kraliçe arı olarak gelişmesi
olaylarından hangileri modifikasyona örnek olabilir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
3.
E) III ve IV
7.
B) KlMn
D) kLMn
C, D ve E genlerinin bağlı olduğu, AaBBCcDdEe genotipli bir canlıdan oluşabilecek olan en az ve en fazla
gamet çeşidi sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) 4 - 8
Genotipi KkLlMMnn olan bir dişi ile, genotipi
kkLlMmNn olan erkek memelilerin eşeyli üremesinden,
fenotipi verilen aşağıdaki yavrulardan hangisi oluşamaz?
A) KLMN
4.
C) II ve III
B) 4 - 12
D) 8 - 16
C) 4 - 16
E) 8 - 32
.
C) klmn
E) kLMN
.
8.
Diploit bir üreme hücresinin genotipi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Kalıtımla ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisinin
tanımı yanlış verilmiştir?
A) Allel gen: Homolog kromozomların karşılıklı bölgelerinde bulunan ve aynı karakterin oluşumundan sorumlu iki gen
B) Dominant gen: Heterozigot durumda fenotipte etkisini
gösteren gen
C) Mutasyon: Bazı çevresel faktörlerin etkisi ile genlerin
yapısında meydana gelen kalıtsal değişim
Bu hücreden aşağıdaki gametlerden hangisi ancak
krossing over sonucu oluşabilir?
D) Bağlı gen: Kardeş kromatitlerin karşılıklı bölgelerinde
bulunan genler
A) abcdEFg
E) Çok allellik: Bir canlı türünde bir karakterle ilgili ikiden
fazla gen bulunması durumu
B) ABCDEFg
D) abcdEfg
C) abcDEfg
E) ABcdEFg
24
Mendel Genetiği
9.
14.
Monohibrit çaprazlama sonucunda fenotip oranı 1 : 2 : 1
olarak ortaya çıkabilmektedir.
Buna göre,
Aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinde anne ve babadan farklı fenotipte bir birey oluşabilir?
A) Aa Bb x Aa Bb
I. Ss x Ss (S baskın),
B) aa bb x AA BB
II. Kk x kk (K baskın),
C) Aa Bb x AA BB
III. AB x AB (A ve B eşbaskın)
D) Aa BB x AA Bb
çaprazlamalarının hangilerinde verilen fenotip oranı ortaya çıkabilir?
E) aa bb x aa bb .
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III..
15.
AaBBCc X aaBbCc çaprazlaması ile ilgili;
R
İ
T
I. ABC fenotipli birey oluşma olasılığı, aBc fenotipli birey
oluşma olasılığından fazladır.
10.
AABbCC genotipine sahip bir bireyin üreme hücrelerinde gen dağılımı aşağıdakilerden hangileri olabilir?
(A, B ve C bağlı genlerdir.)
A) ABC ve AbC
B) ABc ve AbC
D) AA ve BB
II. aaBBCc genotipli birey oluşma olasılığı, AaBbCC
genotipli birey oluşma olasılığından fazladır.
III. abc fenotipli bireyin oluşma olasılığı yoktur.
K
E
C) ABC ve aBC
E) Ab ve BC
yargılarından hangileri doğrudur?
.
A) Yalnız I
N
R
Ö
11.
Aşağıdaki çaprazlardan hangisinde daha fazla fenotip
çeşidi ortaya çıkar?
A) AABBCCDDEE x aabbccDDEE
B) AaBbCcDd x AaBbCcDd
C) aaBbCcDdEE x AABbCcDDee
D) AAbbCcDdEe x aaBbCcDDee
Körfez Yayınları
D) I ve III
16.
C) Yalnız III
E) l, II ve III
.
AaBbCcDdEe genotipindeki bireyde A geni b ile c geni de
D ile bağlıdır.
Buna göre, normal şartlarda oluşabilecek gametlerin
krossing overle oluşacak gametlere oranı aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
E) AaBBccDD x Aabbccdd
12.
B) Yalnız II
A) 1/1
B) 1/2
C) 1/3
D) 1/4
E) 1/5
AaBBCcDd x aabbCcDd genotipindeki canlıların çaprazlanması sonucunda oğul dölde ABcd fenotipli bireylerin oluşması olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
İnsanda görülen vücut kromozomları ile taşınan hastalıkla
(aa) ilgili olarak bir ailedeki;
- annede veya babanın birinde ilgili hastalığın görüldüğü,
- çocuklarında hastalığın görülme olasılığının %0
olduğu tespit edilmiştir.
13.
Buna göre, bu aileyi oluşturan anne ve babanın
genotipi aşağıdakilerden hangisidir?
abcD genotipindeki bir spermin, aşağıdaki yumurta
hücrelerinden hangisi ile birleşmesi sonucu, bütün
özellikleri baskın olarak gösteren birey oluşur?
A) Aa x aa
A) aBCd
B) ABCd
D) ABcD
Test 24 CA
1.E
2.E
D) aa x aa
E) ABcd
3.C
4.D
B) aa x AA
C) AA x AA
C) AbCD
5.B
6.A
7.C
8.E
9.C
10.A
11.B
12.D
13.B
E) Aa x Aa
14.A
15.E
16.D
17.B
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
25
Kan Grupları ve Kalıtımı
5.
İnsanda AB0 sistemli kan grubu ile ilgili;
B kan grubuna sahip bir bireyle ilgili;
I. Her bireyde bu karakterle ilgili üç tane gen bulunur.
I. Genotipi BB veya B0 şeklindedir.
II. Bu karakterle ilgili toplam altı çeşit genotip vardır.
II. Rh kan grubu uygunsa 0 grubundan kan alabilir.
III. Bu karakterle ilgili toplam dört çeşit fenotip vardır.
III. A kan gruplu bireylere kan verebilir.
IV. 0 kan gruplu çoçuğu olamaz.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
bilgilerinden hangileri yanlıştır?
C) I ve III
E) I, II ve III
R
İ
T
A) I ve II
.
B) I ve III
D) II ve IV
2.
K
E
6.
Kan grubu A Rh+ olan bir bireyle ilgili;
I. Alyuvar zarında A antijeni bulunur.
N
R
Ö
III. Kan plazmasında anti D(Rh) bulunur.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
E) III ve IV
.
Kardeş olmayan Ayşe, Özge ve Fatma’ nın kan grupları
Ayşe’ nin A, Özge’ nin B ve Fatma’ nın 0 şeklindedir.
Buna göre, Ayşe, Özge ve Fatma’nın anne ve babasının
kan grubu;
II. Kan plazmasında anti A bulunur.
A) Yalnız I
C) II ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
İnsanda kan gruplarının ortaya çıkmasıyla ilgili;
.
Anne
Baba
I.
A0
00
II.
BB
AB
III.
00
AB
durumlarından hangileri olabilir?
Özge
Fatma
A) Yalnız I
II ve III
Yalnız II
B) Yalnız III
I ve III
Yalnız I
C) I ve II
Yalnız II
II ve III
D) I ve III
II ve III
Yalnız I
E) I ve III
II ve III
I ve II
Ayşe
I. 0 kan gruplu bireylerin anne ve babasının alyuvarlarında A antijeni kesinlikle bulunmaz.
II. AB kan gruplu bireylerin bütün çocuklarının alyuvar
zarlarında en az bir çeşit kan grubu proteini bulunur.
III. A gruplu anne ile B gruplu bir babanın, alyuvarlarında
kan grubu proteini taşımayan çocukları oluşamaz.
7.
bilgilerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
.
Kan uyuşmazlığı ile ilgili;
I. Annenin Rh– babanın Rh+ olması durumunda ortaya
çıkabilir.
II. Fetüsün ürettiği Rh antikorları anneye geçerek annenin
kanında aglütinasyon gerçekleşir.
III. Annenin Rh+ olması durumunda ortaya çıkmaz.
4.
Bir bireyin, AB grubundaki insanlara kan verebildiği ve A
grubundaki insanlara kan veremediği tesbit edilmiştir.
Buna göre, bu bireyin alyuvarlarında B proteini bulunma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) % 25
B) % 40
C) % 50
D) % 75
E) % 100
IV. Anne ve babanın genotipinin uyuşmazlığa uygun olması durumunda bile 1. çoçuk genellikle sağlıklı doğar.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
D) l, II ve Ill
C) II ve III
E) I, IlI ve IV
.
25
Kan Grupları ve Kalıtımı
8.
12.
0 ve AB kan gruplu çocuklara sahip anne ve babanın
alyuvar zarında B antijeni taşıyan çocuklarının oluşma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1/1
B) 1/2
C) 1/3
D) 1/4
E) 1/8
BRh(–) kan gruplu anne ile 0Rh(–) kan gruplu babadan
doğan çocuk hastanedeki diğer aynı cinsiyetteki beş
çocukla karıştırılmıştır. Bu çocukların kan grupları aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
1. çocuk: BRh(+)
2. çocuk: BRh(–)
3. çocuk: 0Rh(+)
4. çocuk: ABRh(–)
5. çocuk: ARh(+)
9.
Belirtilen ailenin çocuğu numaralı bireylerden hangisidir?
Bir ailede doğan çocuğun kan grubu ABRh– olarak tespit
edilmiştir.
A) 1. çocuk
Buna göre, anne ve babadan kan grupları yönüyle
(AB0 ve Rh) kaç farklı genotipte çocuk oluşabilir?
A) 2
B) 4
C) 8
D) 12
D) 4. çocuk
A0
BB
00
AB
III.
B0
00
durumlarından hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
11.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
Baba
I.
.
K
E
Buna göre, anne ve babanın kan grupları;
II.
E) 5. çocuk
Aşağıdaki soyağacında alyuvarlarında AB0 sistemiyle ilgili
antijen bulundurmayan bireyler taralı olarak gösterilmiştir.
Kan grupları bilinmeyen anne ve babanın 0 kan gruplu çocukları oluyor.
Anne
C)3. çocuk
R
İ
T
E) 32.
13.
10.
B) 2. çocuk
Buna göre, numaralı bireylerden hangileri kan grubu
yönüyle resesif gen taşımayabilir?
C) Yalnız III
E) II ve III
A) 1 - 2
.
B) 3 - 4 - 7
C) 6 - 7 - 8
D) 5 - 8 - 9
Kan nakillerinde antijen antikor uyuşmazlığına bağlı
çökelme;
14.
E) 1 - 3 - 7 - 9.
Aşağıdaki tabloda dört aile ve çocuklarının Rh kan grubu
genotipleri verilmiştir.
I. A Rh+ kan grubuna sahip bir bireyin B Rh+ kan gruplu
bireye kan vermesi,
II. 0 Rh+ kan grubuna sahip bir bireyin 0 Rh+ kan gruplu
bireye kan vermesi,
III. AB Rh+ kan grubuna sahip bir bireyin B Rh– kan gruplu bireye kan vermesi
durumlarından hangilerinde meydana gelir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Buna göre, bu ailelerden hangilerinde Rh uyuşmazlığı
ile meydana gelen alyuvar çökelmesi görülür?
C) Yalnız III
A) Yalnız I
E) II ve III
B) I ve II
D) II ve IV
Test 25 CA
1.D
2.A
3.C
4.E
5.E
6.D
7.E
8.B
9.D
10.C
C) I ve III
E) III ve IV
11.D
12.B
13.B
14.A
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
26
Modern Genetik
Canlılarda çevresel faktörlerin etkisi ile cinsiyetin oluşmasına fenotipik cinsiyet oluşumu, sadece genlerin etkisi
ile cinsiyet oluşumuna ise genotipik cinsiyet oluşumu denir.
4.
Bir canlıda normalden eksik veya fazla kromozom bulunması aşağıdaki olaylardan hangisi açıklanabilir?
A) Doğal seleksiyon
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fenotipik cinsiyet
oluşumu örneğidir?
B) Ayrılmama olayı
A) Bal arılarında n kromozomlu bireylerin erkek, 2n kromozomlu bireylerin dişi olması
D) Bağımsız dağılım prensibi
C) Krossing over
E) Nokta mutasyonu
B) Kuşlarda ZZ kromozomlu bireylerin erkek, ZW kromozomlu bireylerin dişi olması
R
İ
T
C) Çekirgelerde tek gonozom bulunduranların erkek, iki
gonozom bulunduranların dişi olması
D) Bonellia’da serbest gelişen embriyoların dişi, anne hortumuna bağlı gelişen embriyoların erkek olması
5.
E) Sirke sineklerinde bir X kromozomlu bireylerin erkek,
iki tane X kromozomlu bireylerin dişi olarak gelişmesi .
X kromozomu üzerinde çekinik olarak taşınan renk körlüğü
bir ailenin kız çocuklarının % 50’sinde ortaya çıkmaktadır.
K
E
Bu durumun ortaya çıkması için anne ve babanın genotipi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) XRXr, XRY
2.
D) XRXr, XrY
N
R
Ö
İnsanda cinsiyet oluşumu cinsiyet kromozomları ile sağlanır.
Buna göre, “İnsanda erkek ve dişilerde ortak olarak
bulunan cinsiyet kromozomu vardır.” hipotezine;
6.
I. dişi bireyde cinsiyet kromozomlarında taşınan resesif
bir özelliğin erkek bireyde de görülmesi,
III. renk körü bir anneden, renk körü bir erkek bireyin oluşması
durumlarından hangileri kanıt olabilir?
B) I ve II
D) II ve III
3.
C) I ve III
Buna göre, ayakta bitişik parmaklılık görülen bir baba
ile ilgili;
Anne
Baba
A) Kız
%50
%100
B) Erkek
%100
%100
C) Kız
%100
%50
D) Erkek
%100
%0
E) Kız
%50
%0
7.
.
Hemofili hastalığını fenotipinde gösteren bir erkek ile bu
hastalık genini taşıyan sağlam fenotipli bir bayan evlenmiştir.
Buna göre, bu ailenin kız ve erkek çocuklarının hemofili olma olasılıkları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I. Erkek çocuklarının tamamında ortaya çıkar.
Kız
Erkek
A)
%0
%50
B)
%25
%50
C)
%50
%0
D)
%50
%25
E)
%50
%50
II. Krossing over ile X kromozomuna geçebilir.
III. Kız çocuklarının bazılarında ortaya çıkar.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve II
E) XrXr, XrY
E) I, II ve III .
Ayakta bitişik parmaklılık, eşeye bağlı bir karakterdir ve sadece Y kromozomu üzerinde taşınır.
A) Yalnız I
C) XRXR, XrY
Renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir anne ve hasta bir
babanın, bu geni kız ve erkek çocuklarına aktarma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Çocuk
II. bazı özelliklerin hem erkekte, hem de dişide görülmesi,
A) Yalnız I
B) XrXr, XRY
C) Yalnız III
E) II ve III
.
26
Modern Genetik
8.
12.
Bir memeli hayvan türünde XAXa genotipli bir dişi ile
XaY genotipli bir erkek bireyden;
I. çekinik fenotipli dişi,
İnsanda ayrılmama sonucu oluşan yumurta hücresinin
normal spermle döllenmesi sonucu oluşan bireylerin
cinsiyetleri ve isimlendirilmeleri aşağıdakilerin
hangisinde yanlış olarak verilmiştir?
II. baskın fenotipli erkek,
A) 44 + XXX Süper dişi
III. çekinik fenotipli erkek
B) 45 + XY Down sendromlu erkek
C) 43 + XX Turner sendromlu dişi
fenotiplerinden hangilerine sahip bireyler oluşabilir?
D) 45 + XX Down sendromlu dişi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
9.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
E) 44 + XXY Kleinfelter erkek
.
13.
Aşağıdaki döllenme olaylarından hangisi sonucu kromozom sayısı normal olan bireyler oluşur?
I. Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde taşınan özellikler sadece erkek bireylerde ortaya çıkar.
A) Normal bir yumurtanın, gonozom taşımayan bir spermle döllenmesi
II. X ve Y kromozomunun homolog bölgesinde taşınan
özellikler erkek ve dişi bireylerde eşit olasılıkla ortaya
çıkar.
B) Gonozom taşımayan yumurta hücresinin, gonozomları
ayrılmamış bir spermle döllenmesi.
K
E
C) Gonozom taşımayan bir yumurtanın, vücut kromozomlarından biri olmayan spermle döllenmesi
III. X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde taşınan özellikler dişi bireylerde daha fazla gözlenir.
D) Vücut kromozomlarından biri olmayan bir spermin, normal bir yumurta ile döllenmesi
N
R
Ö
İnsanda sadece X kromozomunda taşınan özelliklerle
ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Körfez Yayınları
E) Normal bir spermin, gonozomları ayrılmamış bir yumurtayla döllenmesi
10.
R
İ
T
İnsanda eşey kromozomlarında taşınan özelliklerle ilgili;
D) II ve III
14.
A) Erkek bireyler bu özellikleri sadece babasından alır ve
sadece kızlarına verir.
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Aşağıdaki şekilde X ve Y kromozomları şematize edilmiştir. (İnsanda XX kromozomlu bireyler dişi, XY kromozomlu
bireyler erkek olmaktadır.)
B) Baskın da olsa, çekinik te olsa erkek bireylerin fenotipinde her zaman ortaya çıkar.
C) Dişi bireyler bu özelliği anne ve babasından alır.
D) Bu özellik baskın ise, dişide bulunduğu her durumda
etkisini fenotipte gösterir.
E) Çekinik özellik dişilerde sadece homozigot durumda fenotipte ortaya çıkabilir.
11.
Buna göre, X ve Y deki numaralı bölümlerde bulunan
genlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Hemofili hastalığı ile ilgili;
A) 1. bölgede bulunan genin etkisi hem erkek hem de dişi
bireylerde ortaya çıkabilir.
I. Sadece X kromozomu üzerinde taşınır.
B) 2. bölgede bulunan baskın genin aynısı, 4. bölgede de
bulunabilir.
II. İlgili genin etkisi sadece erkek bireylerde gözlenir.
III. Annede bulunan bir gen hem erkek hem de kız çocuklarına aktarılabilir.
C) 3. bölgede bulunan genin etkisi sadece erkek bireylerde görülür.
D) 1. bölgede taşınan çekinik gen dişi bireylerde homozigot olarak bulunamaz.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve IIl
Test 26 CA
1.D
2.C
C) Yalnız III
E) 2. ve 4. bölgelerdeki genler krossing over ile yer değiştirebilir.
E) II ve III
3.A
4.B
5.D
6.A
7.E
8.E
9.B
10.A
11.D
12.C
13.B
14.D
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
27
Kalıtımda Soyağaçları
Aşağıdaki soyağacında, vücut kromozomlarıyla taşınan
baskın bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.
3.
Aşağıdaki soyağacında aynı kan grubu genotipine sahip
bireyler taralı olarak verilmiştir.
Buna göre, taralı bireyler;
I. 00,
Buna göre, soyağacındaki bireylerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
R
İ
T
II. AA,
A) I ve VI nolu bireyler bu özellik yönüyle heterozigottur.
III. BB
kan grubu genotiplerinden hangileri olabilir?
B) III nolu birey I ve II numaralı bireyden çekinik gen
almıştır.
A) Yalnız I
C) III ve V nolu bireyler bu özellikle ilgili aynı fenotiptedir.
B) I ve II
K
E
D) IV numaralı birey homozigot baskındır.
D) II ve III
E) VI nolu bireye baskın gen I numaralı bireyden gelmiştir.
2.
N
R
Ö
4.
C) I ve III
E) I, II ve III
.
Aşağıdaki soyağacında koyu renkle gösterilen bireylerin 0
kan grubu olduğu tesbit edilmiştir.
Buna göre, numaralı bireylerden hangisinde 0 kan grubu geni bulundurmak zorunda değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Aşağıdaki soyağaçlarında, üç ailedeki bireyler gösterilmiştir.
5.
Aşağıdaki soyağacında bir ailedeki üç çocuğun kan grupları verilmiştir.
Buna göre, soyağacındaki numaralı bireylerle ilgili;
I. 1. bireyin 6. bireye genetik benzerliği, 3. bireye benzerliğinden fazladır.
II. 2. birey ile 3. birey arasında yapılacak doku nakli,5. ve
6. birey arasında yapılacak doku nakline göre daha başarılı olur.
Buna göre, anne ve babanın kan gruplarının genotipleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
III. 3. bireydeki çekinik genin 5. ve 6. bireyde bulunma
olasılığı aynıdır.
Anne
Baba
A)
AARr
B0rr
yargılarından hangileri doğrudur?
B)
A0Rr
B0Rr
C)
B0RR
AARr
D)
BBrr
AARR
E)
A0RR
B0Rr
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III .
27
Kalıtımda Soyağaçları
6.
9.
Aşağıda üç ayrı aileye ait soyağacı gösterilmiştir. 3 numaralı birey renk körüdür. (Renk körlüğü sadece X kromozomunda taşınan çekinik bir özelliktir.)
Aşağıdaki soyağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler siyah renkle gösterilmiştir.
Buna göre, bu özelliğin kalıtımı;
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1 numaralı birey taşıyıcı olabilir.
I. otozomlarda taşınan çekinik,
B) Aileler birbiriyle akrabadır.
II. Y kromozomunda taşınan çekinik,
C) 2 numaralı birey renk körüdür.
III. otozomlarda taşınan eş baskın,
D) 3 numaralı bireyin kızı renk körlüğü geni taşır.
IV. X kromozomunda taşınan çekinik
E) 4 numaralı birey renk körü değildir.
genlerden hangileriyle sağlanır?
R
İ
T
A) I ve II
B) II ve IV
D) I, III ve IV
7.
Aşağıdaki soyağacında X’e bağlı çekinik olarak taşınan
renk körü özelliğini fenotipinde gösteren bireyler taralı
olarak verilmiştir.
K
E
N
R
Ö
Buna göre, soyağacındaki numaralı bireylerle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) 1, 4 ve 6 numaralı bireyler heterozigottur.
B) 2 numaralı birey çocuklarına hastalık geni aktarır.
Körfez Yayınları
10.
.
Aşağıdaki soyağacında siyah renkle gösterilen bireylerde
belirli bir özellik fenotipte ortaya çıkmıştır.
I. Çekinik olarak X kromozomunda taşınma
II. Çekinik olarak otozomlarda bulunma
III. Y kromozomunda taşınma
durumlarından hangileri olabilir?
D) 7 numaralı bireye 2 numaralı bireyden sağlamlık geni
gelebilir.
A) Yalnız I
E) 8 numaralı bireye 4 numaralı bireyden hastalık geni
geçmiştir.
Aşağıdaki soyağacında sadece X kromozomu ile çekinik
olarak taşınan hemofili hastalığının bireylerdeki dağılımı
verilmiştir. Taralı bireylerde hemofili ortaya çıkmıştır.
E) II, III ve IV
Soyağacına göre, bu özellik;
C) 3 ve 5 numaralı bireylerin evlenmesinden doğacak bütün çocuklar renk körü olur.
8.
C) III ve IV
B) Yalnız II
D) I ve IlI
11.
C) I ve II
E) II ve III
.
Sadece Y kromozomunda taşınan bir özelliği gösteren
bireyler soyağacında taralı olarak ifade edilirse, aşağıdaki seçeneklerde verilen soyağaçlarından hangisi bu
durumu sağlar?
.
Buna göre, soyağacındaki numaralı bireylerden hangilerinde hastalık geni bulunmayabilir?
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve IV
Test 27 CA
1.D
C) II ve V
E) II, III ve V
2.C
3.E
.
4.D
5.B
6.E
7.B
8.C
9.D
10.B
11.E
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
28
Evrimle İlgili Görüşler, Biyoteknoloji
Bir hayvan populasyonunda gen frekansının değişmesine;
4.
Hayatın başlangıcı ile ilgili heterotrof görüşüne göre;
I. İlkel atmosferde oksijen bulunmaz.
I. baskın özellikteki bireylerin hastalıklarla azalması,
II. mevsimlere göre oluşan yavru sayısının değişmesi,
II. Oluşan ilk canlılar fotosentez veya kemosentez yapabilecek durumdadır.
III. çekinik özellikteki bireylerin kendi aralarında hızla üremesi,
III. Atmosfer olayları ile oluşan organik bileşikler birleşerek
ilk canlı hücreyi oluşturmuştur.
lV. popülasyon içine göçlerin gerçekleşmesi
yargılarından hangileri doğrudur?
durumlarından hangileri neden olabilir?
A) Yalnız I
A) l ve ll
B) l ve lll
D) I, lll ve IV
C) Il ve IV
E) ll, lII ve IV
R
İ
T
B) Yalnız II
D) I ve III
.
5.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Evrim görüşüne göre, aşağıdakilerden hangisi bir kurbağa populasyonunda gen frekansı değişimine neden
olmaz?
K
E
A) Tükettiği besin çeşidinin değişmesi
2.
Günümüzde ıslah çalışmalarında kullanılan yöntemlerden
biri de poliploididir.
N
R
Ö
Bu ıslah yöntemiyle ilgili;
B) Bazı karaktere sahip bireylerin elenmesi
C) Populasyonun izolasyon ile ayrılması
D) Bazı özelliklere sahip bireylerin kendi aralarında üreme
oranının artması
I. Yeni oluşturulan canlının normalden fazla kromozom
(4n,5n vb.) içermesi temeline dayanır.
II. Hayvanların eşeysiz üreme çoğalmasını sağlar.
E) Bazı bireylerde mutasyonların gerçekleşmesi
III. Bitkilerde normalden daha büyük meyve, çiçek, yaprak
oluşmasını sağlar.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve IIl
3.
6.
İstenilen özellikteki bireylerin seçilerek çoğaltılmasıyla yeni
özellikte bireylerin oluşturulmasına yapay seleksiyon
denir.
C) Yalnız III
E) l, II ve III
Buna göre, bir populasyondaki bazı bireylerin yapay
seleksiyonla elenmesi;
.
I. evrimleşmeyi yavaşlatma,
II. kalıtsal çeşitliliği azaltma,
III. uyum yeteneğini azaltma
durumlarından hangilerine neden olur?
İnsanda bazı kalıtsal hastalıklarla ilgili genlerin zigotta
tespit edilmesi ve bu genlerin DNA’dan kesilerek çıkarılması ya da DNA’ya sağlam genlerin eklenmesi ile tedavi
edilmesi hedeflenmektedir.
Buna göre, kalıtsal bir hastalığa neden olan genin çıkarılması ve değiştirilebilmesi için;
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
7.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
Genetik kopyalama olayında aşağıdaki çalışmalardan
hangisi yapılmaz?
I. genin hangi kromozomda olduğu,
A) Yumurta hücresinin çekirdeğinin çıkarılması
II. DNA’daki genlerin sayısı,
B) Vücut hücresinin çekirdeğinin boş yumurtaya aktarılması
III. genin kromozomdaki yeri
özelliklerinden hangilerinin bilinmesi gereklidir?
C) Yumurta çekirdeği ile sperm çekirdeğinin kaynaştırılması
A) Yalnız I
D) Diploit çekirdekli yumurtanın mitozla gelişmesi
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) Embriyonun taşıyıcı annede gelişmesini tamamlaması
D) I ve II
E) I ve III.
28
Evrimle İlgili Görüşler, Biyoteknoloji
8.
11.
Evrim görüşünü savunan bilim insanlarına göre fosiller evrimi destekleyici olarak kullanılır.
Kök hücrelerin kullanılmasıyla;
I. insana ait bazı dokuların laboratuvar şartlarında üretilmesi,
Fosillerle ilgili;
I. farklı türler arasında geçiş fosillerinin bulunmaması,
II. insandaki bazı hastalıkların tedavi edilmesi,
II. eski fosillere ait bireylerin günümüzde yaşayan üyelerinin bulunması,
III. zigottaki nokta mutasyonlarının düzeltilmesi,
III. eski fosillere ait bireylerin günümüzde yaşayan üyelerinin bulunmaması
olaylarından hangileri gerçekleştirilebilir?
durumlarından hangileri evrim görüşünü destekler nitelikte değildir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız llI
D) I ve Ill
B) I ve II
D) II ve Ill
E) I, II ve III
C) I ve II
E) II ve III .
12.
Evrim görüşüne göre yeni türlerin oluşmasında;
R
İ
T
I. adaptasyon,
II. seleksiyon,
III. varyasyon
9.
C) I ve III
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
K
E
Bir canlıdaki genin çıkarılarak başka bir canlının genomuna
aktarılması ile genetik bilgisi farklı olan yeni canlıların oluşturulmasına rekombinant DNA teknolojisi denir.
A) I – II – III
B) I – III – lI
I. bakterilere insana ait bazı gen eklenerek insülin hormonu elde edilmesi,
N
R
Ö
II. süt verimi yüksek sığırların kendi arasında çoğaltılarak
süt veriminin artırılması,
III. farklı özelliklerdeki buğdayların çaprazlanması ile, tanesi daha fazla ve daha büyük olan buğday üretilmesi,
Körfez Yayınları
D) III – I – II
Buna göre;
13.
C) II – I – III
E) III – II – I
Aşağıdaki şekilde insana ait insülin geninin bakteriye aktarılması gösterilmiştir.
lV. pirinç embriyosuna karoten sentez geni aktarılarak turuncu pirinç üretilmesi
sonuçlarından hangileri rekombinant DNA teknolojisi
ile gerçekleştirilmiştir?
A) I ve II
B) I ve IV
D) I, ll ve III
10.
C) Il ve IlI
E) II, lll ve IV
.
İdeal popülasyonlarda;
Bu çalışma ile ilgili;
I. birey sayısı,
I. İnsana ait genin kesilmesi için ilgili DNA saf olarak elde
edilmelidir.
II. dişi ve erkek sayısı,
II. Farklı alemlere ait bireyler arasında yapılan gen transferleri istenilen sonucu vermez.
III. gen frekansı,
lV. fenotip frekansı
III. İlgili genlerin kesilmesi ve birleştirilmesinde farklı enzim
çeşitleri kullanılır.
niceliklerinden hangileri zamanla değişmez?
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve IV
C) Ill ve IV
A) Yalnız I
D) I, ll ve III
B) I ve II
D) II ve III
Test 28 CA
1.D
2.D
C) I ve III
E) II, lll ve IV.
3.E
4.D
5.A
6.E
7.C
8.C
9.B
E) I, II ve III
10.C
11.B
12.E
13.C
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
29
Bitkilerin Yapısı
4.
Bitkilerde;
I. epidermis,
Tek çenekli (monokotil) bitkilerin gövdesinde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?
A) Fotosentez yapan kloroplast
II. periderm,
B) Gaz alış verişini sağlayan stoma
III. ksilem,
C) Enine kalınlaşmayı sağlayan kambiyum
lV. kambiyum
D) İnorganik maddeleri taşıyan odun borusu
E) Organik maddeleri taşıyan soymuk borusu
yapılarından hangileri canlı hücrelerden oluşur?
A) I ve II
B) I ve IlI
D) I ve IV
R
İ
T
C) Il ve III
E) I, IIl ve IV
.
5.
Tam parazit olan bitkilerde;
I. kloroplast,
K
E
II. ribozom,
III. lökoplast,
IV. mitokondri
2.
organellerinden hangileri bulunmaz?
Bitki köklerinde;
N
R
Ö
I. stoma,
II. epidermis,
III. kutikula,
IV. emici tüy
yapılarından hangileri bulunmaz?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
3.
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) II ve IV
6.
E) III ve IV
Bitkilerin soymuk borularında;
C) II ve III
E) III ve IV
I. oksijen kullanılıp, ATP üretilmesi,
.
II. köklerde oluşan amino asitlerin üst kısımlara taşınması,
III. glukozun depo organlara taşınması
olaylarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
Bitkilerin gövdesinde yaprakların birbirini hemen örtmeyecek şekilde belirli bir açıyla dizildikleri tespit edilmiştir. Bu
açının derecesi, yaprak şekli veya gövdeden çıkan yaprak
sayısı bitki türlerinde farklılıklar gösterir.
Yaprakların bu şekilde dizilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Işık enerjisinden daha fazla yararlanma
B) Gaz alış verişini kolaylaştırma
C) Bitkinin su kaybını azaltma
B) Yalnız II
D) I ve II
7.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Çiçekli bitkilerin yapılarıyla ilgili;
I. yaprak şekli ve dizilişi,
II. stomaların yapraktaki konumu,
III. gövdenin otsu veya odunsu olması
D) Su ve mineral taşınmasını hızlandırma
E) Çiçeklenme süresini kısaltma
özelliklerinden hangileri genlerin kontrolünde gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
29
Bitkilerin Yapısı
8.
12.
Bitkilerde kambiyum dokusu;
I. bitkinin enine kalınlaşmasını sağlama,
A) Topraktan su ve mineral alınması
II. iletim demetlerini oluşturma,
B) Organik besin dönüşümü ile aminoasit üretilmesi
III. fotosentez ile organik besin sentezleme
C) Oksijenli solunum ile enerji üretilmesi
olaylarından hangilerini gerçekleştirir?
D) Karbondioksit ve su ile besin sentezlenmesi
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) Organik besin depolanması
C) I ve III
E) I, II ve III
.
13.
A) İnce çeper bulundurma
A) Kutikula tabakasının kalın olması
C) Fotosentez ile besin üretme
B) Stomaların yaprak alt yüzeyinde bulunması
D) Küçük koful bulundurma
C) Köklerin toprak derinliklerine doğru ilerlemesi
E) Büyük çekirdek bulundurma .
D) Çiçeklerin beş tane taç yaprak bulundurması
14.
.
Bitkilerdeki stomaların yapısı ile ilgili;
N
R
Ö
I. İki tane bekçi hücreden oluşur.
II. Bekçi hücrelerin çeper kalınlığı dış tarafta daha incedir.
III. Bekçi hücreler arasındaki boşluktan gaz değişimleri
gerçekleştirilir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
B) II ve III
D) I, II ve IV
11.
I. l numaralı bölümde organik besin taşınması gerçekleşir.
II. lll numaralı bölümdeki hücrelerin hızlı mitoz bölünme
yeteneği vardır.
C) III ve IV
E) l, II, III ve IV
Aşağıdaki şekilde çok yıllık bitki gövdesinin enine kesiti verilmiştir.
Buna göre numaralı bölümlerle ilgili;
IV. Bekçi hücrelerde mitokondri ve kloroplast organelleri
bulunur.
A) I ve II
R
İ
T
B) Oksijenli solunum ile enerji üretme
K
E
E) Yaprak ayasının dar olması
10.
Meristem doku hücreleri aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin kurak ortama uymaya yönelik yapılmış adaptasyonlardan değildir?
Körfez Yayınları
9.
Bitkilerin köklerinde aşağıdaki olaylardan hangisi
gerçekleştirilmez?
III. ll numaralı bölümde su ve mineral taşınması gerçekleşir.
.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Bir bitkinin düzenli büyümesi için gerekli olan üç mineralin
oransal miktarı ve bitkinin bulunduğu ortamda bu minerallerin miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
B) I ve II
D) II ve III
15.
C) I ve III
E) I, II ve III
Bitkiden alınan bir yaprağın yapısındaki suyun tamamı
buharlaştırıldıktan sonra yaprakta kalan madde yüzdeleri
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre, bu minerallerin bitkinin büyümesini sınırlandırma sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) I - II - III
B) II - I - III
D) III - I - II
Test 29 CA
1.D
2.B
E) III - II - I
3.A
Buna göre bu maddelerden yüzde kaçı özümleme
parankiması tarafından sentezlenir?
C) II - III - I
4.C
5.A
.
6.E
A) %17
7.E
8.B
9.D
B) %30
10.E
11.B
C) %70
12.D
D) %87
13.C
14.E
E) %95
15.D
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
30
Bitki Fizyolojisi
Bitkilerin topraktan su alabilmeleri için gerekli temel
şart aşağıdakilerden hangisidir?
5.
A) Terleme ile su kaybının yapılması
Nemli bölgede yaşayan K bitkisi ile aynı büyüklükte ve kurak bölgede yaşayan L bitkisinin aynı ortamda bir günlük
terleme miktarı aşağıdaki grafikte verilmiştir.
B) Emici tüy osmotik basıncının toprak osmotik basıncından fazla olması
C) Emici tüy hücrelerinin oksijenli solunum ile enerji üretmesi
D) Yaprak hücrelerinde fotosentez ile besin üretilmesi
R
İ
T
E) Odun borularının kılcal bir yapıya sahip olması
Buna göre;
I. K bitkisi L bitkisine göre daha çok su kaybeder.
2.
Çiçekli bitkilerde köklerden alınan azotlu tuzların, tohum yapısındaki proteinlerin yapısına katılma sürecinde gerçekleşen;
II. K bitkisinde L bitkisine göre su ve mineral taşınma hızı
daha fazladır.
K
E
III. K bitkisi L bitkisine göre daha fazla stoma bulundurur.
lV. K bitkisinin kütikula kalınlığı L bitkisinin kütikula kalınlığından daha fazladır.
I. köklerdeki emici tüylerle alınma,
II. soymuk borularıyla taşınma,
III. odun borularıyla taşınma,
N
R
Ö
IV. protein yapısına katılma
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) I ve II
olaylarının meydana geliş sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III – IV
B) I – III – II – IV
C) I – III – IV – II
D) IV – II – I – III
E) IV – I – III – II
3.
B) I ve IIl
D) I, II ve III
C) lI ve IV
E) lI, IIl ve IV
.
.
Bitkilerde fotosentez sonucu oluşturulan monomerler
bitkilerde aşağıdaki özümleme olaylarının hangisinde
kullanılmaz?
6.
Gövdesinden toprağa yakın bir bölgeden kesilen bir bitkiye
cam boru geçirildikten bir süre sonra cam boru içerisinde
su yükseldiği tespit edilmiştir.
A) Kitin sentezi
B) Nişasta sentezi
C) Nötral yağ sentezi
D) Selüloz sentezi
E) Protein sentezi
.
Buna göre;
I. Bitkinin bulunduğu ortamın yoğunluğu, bitki kök hücrelerinin yoğunluğundan daha azdır.
II. Terleme köklerden suyun alınmasını sağlamıştır.
4.
Bitkilerde boşaltım ile aşağıdaki olaylardan hangisi
gerçekleştirilmez?
III. Bitkinin bulunduğu ortama tuz ilave edilmesi, cam borudaki su seviyesinin artmasına neden olur.
A) Stomalardan karbondioksit atılması
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
B) Lentisellerden karbondioksit atılması
A) Yalnız I
C) Terleme ile fazla mineral atılması
D) Damlama ile fazla suyun atılması
E) Yaprak dökümü ile organik atıkların atılması
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
.
30
Bitki Fizyolojisi
7.
10.
Bitkilerde topraktan alınan su ve minerallerin yapraklara taşınmasında etkili faktörlerle ilgili;
I. Kök basıncı bütün karasal bitkilerde aynı oranda etkiye
sahiptir.
Bitkiler tarafından atmosferden alınan karbondioksitteki işaretli karbonlara aşağıdaki yapıların hangisinde
rastlanmaz?
A) Floemde taşınan sıvıda
B) Mitokondride üretilen karbondioksitte
II. Kılcallık olayı, kök basıncına göre yapraklara kadar su
ve mineral taşınmasında daha az etkilidir.
C) Ksilemde taşınan suda
D) Lökoplastta depolanan polimer besinde
III. Terlemenin artması ksilemde su ve mineral taşınmasını hızlandırır.
E) Kloroplastta üretilen organik besinde .
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
11.
Yeşil yapraklı bir saksı bitkisi O2, CO2 ve su olan optimal
sıcaklıktaki karanlık bir ortama konulmuştur.
R
İ
T
Buna göre bitkide;
I. büyümenin devam etmesi,
II. ETS’de enerji üretilmesi,
Bitkilerde stomanın açılması sürecinde;
III. karbondioksitin özümlemede kullanılması
K
E
I. bekçi hücrelerdeki turgor basıncının artması,
II. bekçi hücrelerdeki glikoz miktarının artması,
olaylarından hangileri meydana gelir?
III. bekçi hücrelere komşu hücrelerden su gelmesi
A) Yalnız I
olaylarının meydana geliş sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
N
R
Ö
A) I - II - III
B) II - I - III
D) III - I - II
C) II - III - I
E) III - II - I
.
9.
.
D) I ve II
Körfez Yayınları
8.
12.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) l, II ve III
.
Aralarında kök geçişini engellemeyen, birbirinden yalıtılmış
ve su yüzdeleri farklı beş ortama, beş farklı tohum ekilmiştir. Köklerin çimlenmede yaptığı yönelmeler aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
Aşağıdaki çimlenme olaylarından birinci şekilde, K tohumunun X maddesinin bulunduğu ortamdaki yönelme
hareketi, ikinci şekilde ise L tohumunun Y maddesinin bulunduğu ortamdaki yönelme hareketleri verilmiştir.
Buna göre, bitkilerin çimlenmesi için en uygun olan su
oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) %10
B) %20
C) %30
D) %40
E) %50
Buna göre;
I. Bitki kökleri X maddesine karşı pozitif tropizma gerçekleştirmiştir.
13.
II. K ve L tohumlarının hareketinde mitoz bölünme ile
kökün uzaması etkili olmuştur.
III. Y maddesi bitki için olumsuz etkiye sahiptir.
Bitkilerde gerçekleşen aşağıdaki hareketlerden hangisinde uyaranın yönü önemli değildir?
A) Köklerin yerçekimine doğru büyümesi
B) Sarılıcı bitkilerde gövdenin desteğe sarılması
sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?
C) Böcekçil bitkilerin böcek yakalaması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 30 CA
1.B
C) Yalnız III
D) Gövde uç bölgesinin ışığa yönelmesi
E) Köklerin tuzsuz bölgeye doğru büyümesi
E) I, ll ve III
2.B
3.A
4.C
5.D
6.A
7.E
8.C
9.E
10.C
11.D
12.C
13.C
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
5.
Bitkilerde meydana gelen;
I. mikrospor ana hücresinin sayısının artırılması,
I. mayoz ve mitoz ile polen oluşturma,
II. renkli taç yapraklar bulundurma,
III. makrospor ana hücresinden makrospor oluşturulması,
III. nektar (bal özü) salgılama,
IV. embriyonun yeni bitki oluşturması
lV. tohum kabuğunda çengel bulundurma
olaylarından hangilerinde genetik çeşitlilik oluşturulmaz?
özelliklerinden hangileri tozlaşma olasılığını artırır?
A) Yalnız I
A) I ve Il
B) Yalnız II
C) II ve III
E) I, II ve IV
R
İ
T
B) I ve IV
D) III ve IV
.
C) II ve III
E) I, II ve IV
K
E
Çiçekli bir bitkinin üreme olayları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yumurta oluşturulması sırasında ana hücre önce
mayoz, ardından üç mitoz bölünme geçirir.
6.
N
R
Ö
.
Tohumun çimlenerek yeni canlıyı oluşturması sürecinde;
I. polimer besin sindiriminin artması,
B) Polen oluşması sırasında sadece mayoz bölünme
görülür.
II. tohumun osmozla su alması,
C) Çok sayıda polen üretilmesi tozlaşma olayını kolaylaştırır.
III. embriyonun giberellin hormonu üretmesi,
IV. mitoz bölünmelerin hızlanması
D) Bazı çiçeklerde sadece dişi organ veya sadece erkek
organ bulunabilir.
olaylarının meydana geliş sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
E) Çanak ve taç yaprak hücreleri 2n kromozom sayılıdır.
3.
Böceklerle tozlaşan bitkilerde;
II. generatif çekirdekten sperm çekirdeklerinin oluşması,
D) III ve IV
2.
31
Bitkilerde Üreme
Bir bitkiden genetik bilgisi aynı olan yeni bitkiler elde
etmek için;
A) I – III – II – IV
B) II – III – I – IV
C) III – II – IV – I
D) III – IV – II – I
E) IV – III – I – II
I. tohumları ile çoğaltma,
II. kendi polenleri ile tozlaştırma,
III. çelikle üretme,
7.
çalışmalarından hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
4.
C) Yalnız III
E) I ve III
Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği çiçeksiz bitkilerde aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yeni bireyler oluşturulmaktadır.
.
Çiçekli bitkilerde;
I. mikrospor,
Bu üreme basamaklarının hangilerinde genetik çeşitlilik artırılır?
II. sperm çekirdekleri,
III. embriyo
A) I ve II
şeklindeki yapılarından hangileri tozlaşmadan sonra
oluşur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) Il ve III
B) I ve IV
D) I, lll ve V
C) lI ve III
E) Il, lV ve V
31
Bitkilerde Üreme
8.
11.
Aşağıdaki şekilde tam çiçek yapısındaki bölümler numaralandırılmıştır.
Aşağıdaki şekilde bitki hücrelerinde yumurta oluşumu gösterilmiştir.
Çiçekteki numaralı bölümlerin hangilerinde mayoz bölünme gerçekleştirilebilir?
Buna göre, bitkilerde yumurta oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi çıkarılamaz?
A) 1 ve 6
A) Bir yumurta ana hücresinden dört aktif gamet oluştuğu
B) 3 ve 6
D) 2, 5 ve 7
C) 3, 4 ve7
R
İ
T
B) Yumurta oluşumunda mayoz bölünmeden sonra üç
mitoz bölünmenin gerçekleştiği
E) 2, 3, 5 ve 6
C) Mayoz bölünme sonucu oluşan dört hücreden üç
tanesinin eridiği
K
E
D) Embriyo kesesinde yumurtanın mikropil tarafında bulunduğu
9.
Çiçekli bitkilerde tozlaşma olayından sonra;
N
R
Ö
I. çift döllenmenin gerçekleşmesi,
II. tohumun etrafa dağılması,
III. polen tüpünün oluşması,
IV. ovaryumun meyve oluşturması
Körfez Yayınları
E) Megasporun bölünmesiyle oluşan hücrelerin genetik
bilgilerinin aynı olduğu
12.
I. polar çekirdekler,
II. sperm çekirdekleri,
olaylarının meydana geliş sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – III – II – IV
B) II – III – I – IV
C) III – I – IV – lI
D) III – IV – II – I
Çiçekli bitkilerde;
III. sinerjit hücre
yapılarından hangileri döllenme ve tohum oluşmasında
görev almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) IV – III – I – II
D) I ve II
13.
10.
Çiçekli bir bitkilerde üreme sürecinde aşağıdaki
dönüşümlerden hangisi gerçekleşmez?
E) I ve III
Çiçekli bitkilerde oluşan tohumların geniş alanlara
yayılmasında;
I. renkli taç yaprakların bulunması,
A) Generatif çekirdek Sperm çekirdekleri
II. tohum etrafında sulu meyvenin bulunması,
B) Zigot Embriyo
III. çiçek tablasından nektar salgılanması,
C) Sperm çekirdeği + Sinerjit hücre Triploit hücre
lV. tohuma bağlı çengel ve tüylerin bulunması
D) Triploit hücre Besi doku
özelliklerinden hangileri etkili olur?
E) Mikrospor ana hücresi Mikrospor
A) I ve II
B) I ve III
D) lI ve IV
Test 31 CA
1.E
2.B
3.C
4.E
5.C
6.B
7.B
8.B
9.C
C) Il ve III
E) I, ll, lll ve IV
10.C
11.A
12.C
13.D
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
Açık dolaşıma sahip karasal eklembacaklıların dolaşım
sisteminde, aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?
A) Kalp
32
Hayvanlarda Dolaşım Sistemleri
B) Hemolenf
D) Kılcaldamar
5.
C) Atardamar
E) Toplardamar
Sürüngenlerin kalp dolaşım sisteminde kalple bağlantılı olan;
I. aort atardamarı,
II. ana toplardamar,
.
III. akciğer atardamarı,
IV. akciğer toplardamarı
2.
Açık dolaşım sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) I – II – III – IV
A) Solunum gazları kılcaldamarlardan hücrelere difüzyonla geçer.
C) II – IV – I – III
B) II – I – III – IV
D) III – I – IV – II
K
E
B) Vücut boşluklarındaki hemolenf sıvısı toplardamarlarla
kalbe getirilir.
C) Hemolenf sıvısının akış hızı yavaştır.
E) IV – I – III – II .
D) Metabolik artıklar ve besin maddeleri dolaşım sistemi
ile taşınır.
N
R
Ö
E) Hücreler ihtiyaç duyduğu besini hemolenf sıvısından
doğrudan alır.
3.
R
İ
T
yapılarındaki oksijen oranın çoktan aza doğru sıralanması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
6.
Aşağıdaki şekilde kurbağa kalbinin bazı bölümleri gösterilmiştir.
Aşağıda belirtilen, kanın vücutta izlediği yollardan hangisi sadece balıklarda görülür?
A) Kalpten solunum organına doğru kanın gelmesi
B) Dokulardan kalbe doğru kanın taşınması
C) Solunum organından kalbe doğru kanın gelmesi
D) Kalpten dokulara doğru kanın taşınması
E) Solunum organından dokulara doğrudan kanın taşınması
Buna göre numaralı bölümlerle ilgili;
4.
Hayvanlardaki dolaşımla ilgili;
I. 1 numaralı bölümde oksijen yönüyle kirli kan bulunur.
I. kalpte temiz ve kirli kanı ayrı ayrı bulundurma,
II. madde alış verişini kılcal damarlarda gerçekleştirme,
III. 3 numaralı bölümde kirli ve temiz kanın karışması
gerçekleşir.
III. kapalı dolaşım bulundurma,
IV. kirli kanı akciğerde temizleme
özelliklerinden hangileri sürüngen, kuş ve memelilerin tamamında ortaktır?
A) Yalnız I
D) II ve IV
II. 2 numaralı bölümde besin oranı en az olan kan bulunur.
B) Yalnız III
E) ll, III ve IV.
C) I ve III
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
32
Hayvanlarda Dolaşım Sistemleri
7.
10.
Hayvanlarda dolaşım sistemi aşağıdaki görevlerden
han-gisini gerçekleştirmez?
Aşağıdaki şekilde memelilerde kalple bağlantılı olan damarlar gösterilmiştir.
A) Metabolik artıkların ilgili boşaltım organına taşınması
B) Sindirim kanalından emilen besinlerin vücuttaki
hücrelere taşınması
C) Solunum organından alınan oksijenin hücrelere taşınması
D) Metabolizma hızını düzenleyen hormonların üretilmesi
E) Vücuda giren mikroorganizmalara karşı savunma oluşturulması
Kalple bağlantılı numaralı damarlar ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Açlık durumunda l numaralı damardaki besin oranı ll
numaralı damardan fazladır.
R
İ
T
B) lV ve V numaralı damarlardaki oksijen oranı yaklaşık
olarak eşittir.
A) Sölenter
B) Yumuşakça
D) Derisidikenli
D) lV numaralı damar vücuda temiz kanın gönderilmesinde etkilidir.
C) Eklembacaklı
E) lll numaralı damar kalpteki kirli kanın akciğerlere gönderilmesini sağlar.
K
E
E) İlkel omurgalı
N
R
Ö
9.
C) V numaralı damar akciğerlerden kalbe kan getirir.
Aşağıdaki hayvan gruplarından hangisinde özel bir
dolaşım sistemi bulunmaz?
Aşağıdaki şekilde sürüngenlerde kalple bağlantılı olan damarlar gösterilmiştir.
Körfez Yayınları
8.
11.
Böceklerin dolaşım sıvısında;
I. azotlu metabolik artıklar,
II. alyuvar,
III. aminoasit,
IV. hormon
yapı ve moleküllerinden hangileri bulunmaz?
A) Yalnız lI
B) Yalnız III
E) ll, III ve IV.
D) II ve IV
12.
Kalple bağlantılı numaralı damarlar ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
C) I ve III
Kapalı dolaşım sistemi görülen hayvanlarda;
I. trake,
A) 1 nolu damardaki karbondioksit oranı 3 nolu damardakindan daha fazladır.
II. solungaç,
III. akciğer,
B) 2 ve 3 nolu damardaki kanın besin ve oksijen oranları
aynıdır.
IV. deri
C) 2 nolu damar vücuda kan taşıyan aort atardamarıdır.
solunumu çeşitlerinden hangileri bulunabilir?
D) 1 ve 4 nolu damarlar ile kalbe gelen kanın içeriği
karıncıkta karışır.
A) Yalnız lI
E) 4 nolu damardaki oksijen oranı, 2 nolu damardakinden
daha fazladır.
Test 32 CA
1.D
2.A
3.E
4.E
5.E
B) Yalnız III
E) ll, III ve IV.
D) II ve IV
6.E
7.D
8.A
9.B
C) I ve III
10.A
11.A
12.E
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
33
İnsanda Dolaşım Sistemi
4.
İnsan dolaşım sistemine ait;
Kılcal damarlarda;
I. kan basıncı > kanın osmotik basıncı,
I. aort atardamarı,
II. kan basıncı = kanın osmotik basıncı,
II. akciğer atardamarı,
III. kan basıncı < kanın osmotik basıncı
III. kapı toplardamarı,
IV. böbrek atardamarı
durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi sonucu,
doku sıvısından kılcallara madde geçişi sağlanır?
damarlarından hangilerinde, kanın taşıdığı yadımlama
ürünlerinin miktarı birbirine yakın değerdedir?
A) Yalnız I
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
R
İ
T
D) I ve II
C) I ve IV
E) III ve IV
B) Yalnız II
.
5.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
İnsan dolaşım sistemine ait;
K
E
I. kulakçık ve karıncıklar arası,
II. kalp karıncıklarından çıkan atardamar,
III. kalbin alt bölgelerinde bulunan toplardamar
2.
İnsan kanında bulunan akyuvar hücreleri, aşağıdaki
olaylardan hangisini gerçekleştiremez?
N
R
Ö
A) Antikor sentezleme
B) Fagositoz yapma
C) Damar dışına çıkma
D) Solunum gazlarını taşıma
E) Karbondioksit oluşturma
3.
yapılarından hangilerinde kanın tek yönlü akışını sağlayan kapakçıklar bulunur?
A) Yalnız I
D) I ve IIl
6.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, ll ve III
.
İnsan dolaşım sisteminde kan, aşağıdaki görevlerden
hangisini gerçekleştirmez?
A) Metabolik atıkların dokulardan uzaklaştırılması
B) Sindirim ürünlerinin vücuda dağıtılması
C) Hormonların hedef dokulara taşınması
Karaciğer toplardamarında bulunan işaretli bir alyuvar
tekrar karaciğere gelinceye kadar;
D) Hücreler arası ATP taşınmasının gerçekleştirilmesi
E) Vücudun yabancı mikroorganizmalara karşı korunması
I. sol karıncık,
II. akciğer atardamarı,
III. karaciğer atardamarı,
7.
IV. akciğer toplardamarı,
Damarlarla ilgili,
I. düz kas tabakası içerme,
V. aort atardamarı
II. en fazla kan basıncına sahip olma,
yapılarından geçiş sırası aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
III. kalbin karıncıklarından çıkma,
A) I – II – lll – V – IV
B) I – IV – II – V – III
özelliklerinden hangileri atardamarlara aittir?
C) II – IV – I – V – lll
D) II – IV – I – lll – V
IV. kalbe kan getirme
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
E) II – lll – V – I – IV
D) l, II ve III
E) ll, III ve IV
33
İnsanda Dolaşım Sistemi
8.
12.
İncebağırsaktan emilen işaretli glikoz molekülü beyne
ulaşıncaya kadar aşağıdaki yapı ve organların hangisinden geçmek zorunda değildir?
Aşağıdaki grafikte doku kılcallarındaki kan basıncı ve madde değişimi gösterilmiştir.(O.B.= ozmotik basınç, K.B.= kan
basıncı)
A) Akciğer toplardamarı
B) Aort atardamarı
C) Karaciğer
D) Böbrek atardamarı
E) Kapı toplardamarı
Buna göre, numaralı kısımlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
9.
A) l. bölümde kılcal damarlardan doku sıvısına glikoz
geçişi olur.
Aşağıdakilerden hangisi kalbin çalışma hızını yavaşlatan faktörlerden biridir?
R
İ
T
B) ll. bölümde doku sıvısından kılcal damara karbondioksit geçişi olur.
A) Sempatik sinirlerin uyarması
C) l. ve ll. bölümde doku sıvısına geçen madde ile kılcal
damara geçen madde miktarı aynıdır.
B) Kanın sıcaklığının artması
C) Adrenalin hormonu salgısının artması
D) ll. bölümde doku sıvısından kılcal damara madde
geçişi olur.
D) Kandaki karbondioksit miktarının artması
K
E
E) Asetilkolin salgısının artması
N
R
Ö
10.
İnsanda kanın, kalpten akciğere gidip temizlenmesi ve
kalbe geri dönmesine küçük dolaşım, temiz kanın kalpten
çıkıp bütün vücudu dolaştıktan sonra kalbe dönmesine
büyük dolaşım denir.
Körfez Yayınları
E) l. bölümde kılcal damardan doku sıvısına oksijen geçişi
olur.
13.
I. trombinin trombin haline dönüşmesi,
lI. tombositlerin parçalanmasıyla tromboplastin faktörünün serbest kalması,
llI. fibrinojenin fibrin iplikçkleri haline dönüşmesi
Buna göre, insanlarda küçük dolaşımla kan ilerlerken;
I. sağ karıncık,
II. akciğer atardamarı,
III. akciğer toplardamarı,
Kanın pıhtılaşma sürecinde meydana gelen;
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III
B) I – III – II
D) II – I – IIl
IV. sol kulakçık
C) II – III – I
E) III – II – I
.
yapılarından geçiş sırası aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III – IV
B) I – IV – III – II
C) II – I – IV – III
D) III – II – IV – I
14.
Aşağıdaki damarların hangisinde, kanın karbondioksit miktarı zamanla artmaya başlar?
A) Aort atardamarında
E) IV – III – II – I .
B) Alt ana toplardamarda
C) Dokulardaki kılcal damarlarda
D) Akciğer kılcallarında
11.
E) Kapı toplardamarında
Dokularda madde alışverişi sırasında aşağıdakilerden
hangisi kılcal damarlardan çıkmaz?
A) Protein yapılı hormonlar
15.
B) Aminoasitler
C) Oksijen
Büyük kan dolaşımında kan, aşağıdaki organların hangisinden geçmez?
A) Beyin
D) Alyuvar
D) Böbrek
E) Akyuvar
Test 33 CA
B) Akciğer
1.C
2.D
3.C
4.C
5.E
6.D
7.D
8.D
9.E
10.A
11.D
C) Karaciğer
E) Dalak
12.C
13.D
14.C
15.B
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
4.
İnsanda, lenf dolaşımı;
I. doku sıvısının fazlasını kan dolaşımına tekrar katılması,
II. aşı olma,
III. serum alma,
III. yağların sindirim ürünlerinin incebağırsak içinden kan
dolaşımına katılması
IV. anne sütü ile antikor alma
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlar?
B) Yalnız II
D) II ve III
İnsanda aktif bağışıklığın oluşmasına;
I. hastalığı geçirme,
II. lenf düğümlerinde akyuvarların oluşturulması,
A) Yalnız I
durumlarından hangileri neden olur?
C) Yalnız III
B) I ve III
D) l, II ve III
E) I, II ve III
K
E
İnsanda savunma sistemini oluşturan hücreler;
N
R
Ö
I. antikor oluşturma,
II. antijen özellikteki molekülleri tanıma,
III. antijenleri hafızaya alma,
IV. kanın pıhtılaşmasını başlatan madde salgılama
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
B) I ve IIl
D) III ve IV
3.
C) Ill ve IV
E) I, lI ve IV
İnsan vücudunda akyuvar üretimi,
I. dalak,
A) I ve II
R
İ
T
A) l ve ll
5.
2.
34
İnsanda Lenf ve Bağışıklık Sistemi
II. lenf düğümleri,
III. karaciğer,
IV. kemik iliği
yapılarından hangilerinde gerçekleşir?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) I, II ve IV
C) III ve IV
E) II, III ve IV
C) lI ve IV
E) I, II ve III
6.
Aşağıdaki şekilde kan ve lenf damarları gösterilmiştir.
İnsanda lenf dolaşımının taşıdığı sıvı,
I. alt ana toplardamar,
II. sol köprücük altı toplardamarı,
Buna göre;
III. sağ köprücük altı toplardamarı,
lV. böbrek toplardamarı
I. Lenf sistemine ait atardamar bulunmaz.
damarlarının hangilerinde kan dolaşımına katılır?
A) I ve II
B) Il ve III
D) l, II ve III
C) Ill ve IV
E) lI, lII ve IV
II. Doku sıvısının tamamı lenf kılcallarına geçer.
III. Kan kılcallarının bulunduğu bölgelerde lenf kılcalları da
bulunur.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
34
İnsanda Lenf ve Bağışıklık Sistemi
7.
10.
İnsanda savunma sisteminin 1., 2. ve 3. hatları vardır.
Savunmanın 1. hattında mikropların vücuda girişi önlenir.
2. hatta vücuda giren mikrobun çeşidine bakılmaksızın
savunma yapılır. 3. hatta ise mikroba özel savunma uygulanır.
İnsanda dokulardaki sıvı miktarının artmasına bağlı olarak
gerçekleşen şişliklerin oluşmasına ödem denir.
Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin meydana
gelmesi ödem oluşmasına neden olmaz?
Buna göre, aşağıdaki savunma örneklerinden hangisi
savunmanın 2. hattında uygulanır?
A) Kandaki su miktarının artması
A) Tükrükteki lizozim enzimlerinin mikropları öldürmesi
C) Doku sıvısı osmotik basıncının artması
B) Mikrobun antijenine özel antikor üretilerek yok edilmesi
D) Lenf kılcal damarlarının tıkanması
C) Mide içerisindeki asitin mikropları öldürmesi
E) Kandaki glikoz miktarının artması
B) Kan basıncı ortalama değerinin artması
D) Doku sıvısındaki mikropların nötrofiller tarafından
fagositoz ile yok edilmesi
E) Solunum yollarındaki mukus ve sillerin mikropları tutması
11.
R
İ
T
İnsanda incebağırsaktan emilen yağ asiti molekülleri
kalbe gelinceye kadar;
I. karaciğer,
II. akciğer,
III. üst ana toplardamar,
K
E
IV. göğüs kanalı
Hasta bireylerin iyileşmesinde etkili olan pasif bağışıklık bireye antikor içeren serumun verilmesiyle sağlanır. Serumlar
genellikle atlardan elde edilir.
Antikor içeren serumların elde edilmesi sürecinde;
N
R
Ö
I. atlara hastalık etkeni antijenin verilmesi,
II. atlara ilgili etkenin antikorlarının verilmesi,
III. antijen verilmiş olan atlardan yeterli miktarda alınan
kanın filtre edilmesi,
yapı ve organlarından hangilerine uğramak zorunda
değildir?
A) l ve II
Körfez Yayınları
8.
D) II ve IV
B) I ve IIl
C) lI ve III
E) I, II ve IV
IV. serum sıvısında ata ait kan proteinlerinin tamamının
bulundurulması
çalışmalarından hangileri yapılır?
A) l ve ll
B) I ve III
E) I, lIl ve IV
Bu grafiğe göre;
Aktif bağışıklığın kazanılması sürecinde;
I. 1. zaman aralığında antijen için birincil bağışıklık tepkisi oluşturulmuştur.
I. antijenlerin lenfositler tarafından tanınması,
II. 2. zaman aralığında organizmaya hastalık etkeni antijen girmiştir.
II. bazı lenfosit çeşitlerinin hafıza hücrelerine dönüşmesi,
III. bazı lenfosit çeşitlerinin antikor üretmesi,
III. 1. zaman aralığında antijeni tanıyan hafıza hücreleri
bulunmaktadır.
IV. vücut hücrelerinin heparin salgılaması
yargılarından hangileri doğrudur?
olaylarından hangileri meydana gelir?
A) l ve ll
B) I ve III
D) l, II ve IV
Test 34 CA
1.E
Aşağıdaki grafikte bir bireyin kan plazmasında, bir antijen
çeşidi için üretilen antikor miktarının değişimi gösterilmiştir.
C) Ill ve IV
D) l, II ve III
9.
12.
A) Yalnız I
C) I, ll ve Ill
D) I ve III
E) I, llI ve IV .
2.E
3.B
4.A
B) Yalnız II
5.D
6.C
7.D
8.B
9.C
C) Yalnız III
E) II ve III
10.E
11.A
12.E
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
35
Sindirim Sistemi
Bir deney tüpüne yağ ve yağ sindiren enzimler konmuş, bir
süre sonra tüpte, yağın sindirim ürünleri olan yağ asidi ve
gliserol miktarı artmıştır.
5.
Buna göre, yağı sindiren enzimler aşağıdaki yapıların
hangisinden alınmıştır?
Karaciğere iki damar (karaciğer atardamarı ve kapı toplar
damarı) kan getirir. Bir damar ve bir kanal (karaciğer toplardamarı ve klodeok kanalı) karaciğerden çıkış yapar.
Karaciğerle bağlantılı bu yapılarla ilgili;
I. Yemekten sonra, kapı toplardamarında besin
monomerlerinin oranı diğer damarlardan fazladır.
A) Tükürük sıvısı
B) Mide özsuyu
II. Karaciğerden çıkan toplardamardaki üre oranı
karaciğere kan getiren her iki damardaki üre oranınından daha fazladır.
C) Pankreas özsuyu
D) Doku sıvısı
R
İ
T
III. Karaciğerden bağırsağa açılan klodeok kanalı
içerisinde yağların sindiriminde görev alan sindirim enzimleri bulunur.
E) Kan plazması
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
2.
K
E
İnsanda;
D) I ve III
I. tükürük bezi,
II. mide,
III. pankreas,
N
R
Ö
IV. incebağırsak
yapılarından hangileri, karbonhidratların kimyasal sindirimini gerçekleştiren enzim salgılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve IV
3.
6.
C) I ve II
E) I, II ve III
İncebağırsaklarda sindirilen besinler, incebağırsaktaki villuslardan emilerek kılcal damarlara geçer.
Buna göre, kana geçen bu besinler;
C) I ve II
E) III ve IV
B) Yalnız II
.
I. karaciğer toplardamarı
II. alt ana toplardamar
III. kapı toplardamarı
İnsanda incebağırsakta, protein sindirim sürecinde,
aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
şeklindeki damarlardan, aşağıdaki hangi sırayı takip
ederek kalbe gelir?
A) Kolesistokinin hormonunun pankreası uyarması
A) I – II – III
B) İncebağırsak hücrelerinden erepsin salınması
B) I – III – II
D) III – I – II
C) Safra tuzlarının sindirim yüzeyini artırması
C) II – III – I
E) III – II – I
.
D) Tripsinojenin enterokinaz ile aktifleşmesi
E) Peptonların iki farklı enzim ile yapıtaşlarına ayrılması
7.
4.
İnsanda sindirim kanalında bulunan;
Karaciğer, sindirime yardımcı olmakla beraber vücutta
farklı işlevleri olan bir organdır.
Buna göre;
I. B vitamini,
I. safra salgılama,
II. yağ asidi,
II. amonyak kullanarak üre sentezleme,
III. glikoz,
III. glukagon hormonu salgılama,
IV. aminoasit
IV. bazı vitaminleri depolama
besin maddelerinden hangileri, incebağırsaktan emildikten sonra, kapı toplardamarına geçmez?
olaylarından hangileri, karaciğer tarafından gerçekleştirilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve IV
C) II ve III
A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
D) II ve IV
E) I, II ve IV
35
Sindirim Sistemi
8.
11.
Sağlıklı bir insanda, yemekten sonra mide içerisinde;
Gastrin
miktarý
Protein
miktarý
HCl ile pepsinojen arasındaki ilişki, aşağıdakilerden
hangi ikisi arasında da vardır?
A) Sekretin – Tripsinojen
B) Maltaz – Laktaz
C) Lipaz – Amilaz
I
Zaman
II
Yað asidi
miktarý
D) Enterokinaz – Tripsinojen
Zaman
E) Sakkaraz – Lipaz
Pepton
miktarý
Zaman
Zaman
III
12.
IV
İnsanda incebağırsak boşluğundan alının sıvı içeriğinde,
grafikleriyle gösterilen değişimlerden hangileri gerçekleşmez?
A) I ve III
B) II ve IV
R
İ
T
I. sekretin,
II. yağ asidi,
C) III ve IV
Ill. ATP,
D) I, II ve IV
E) Il, IIl ve lV .
lV. enzim
K
E
moleküllerinden hangileri bulunmaz?
A) I ve Ill
Dış ortamdan alınan besinlerden bazıları sindirilerek kana
alınır, bazıları da sindirilmeden kana geçer.
N
R
Ö
Buna göre;
I. mineral,
II. yağ,
III. fruktoz,
IV. nişasta
13.
E) II, III ve lV
.
I. glikoz,
II. mineral,
III. amino asit,
A) Yalnız I
IV. maltoz
B) I ve III
C) III ve IV
Sindirim ürünlerinin ince bağırsak villuslarından emiliminden sonra, kanda;
besinlerinden hangileri, canlıların sindirim kanalında
sindirilmeden bağırsaklardan emilebilir?
D) III ve IV
10.
D) I, Ill ve lV
Körfez Yayınları
9.
B) II ve IV
C) II ve IV
besinlerinden hangilerinin oranı yükselir?
E) I, II ve III
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve III
C) II ve IV
E) II, III ve IV
.
İnsanda, sindirim organlarından salgılanan hormonların görevleriyle ilgili;
I. Sekretin hormonu safra kesesinden safra salgılatılmasını sağlar.
14.
II. Kolesistokinin hormonu pankreastan sindirim enzimlerinin salınmasını sağlar.
İnsanda, yağ ve protein moleküllerinin kimyasal sindirimi, aşağıdaki organlardan hangisinde gerçekleşir?
Yağ
Protein
III. Enterogastrin hormonu midenin çalışmasını yavaşlatır.
A)
Mide
Ağız ve mide
IV. Gastrin hormonu midede proteinlerin sindirimini sağlar.
B)
Ağız ve mide
İncebağırsak
C)
İncebağırsak
Mide ve incebağırsak
D)
İncebağırsak
Ağız ve incebağırsak
E)
Mide
İncebağırsak
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) II ve Ill
D) l, II ve IV
Test 35 CA
1.C
2.B
C) I, II ve III
E) II, III ve IV
3.C
4.A
5.C
6.D
7.E
8.A
9.B
10.B
11.D
12.A
13.D
14.C
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
36
Solunum Sistemleri
4.
Hayvanlarda gaz değişiminde etkili olan;
I. akciğer,
İnsanda soluk alma ve soluk verme olayları sırasında
gerçekleşen;
II. solungaç,
I. kaburgalar arası kasların kasılması,
III. trake,
II. kaburgalar arası kasların gevşemesi,
IV. deri
III. diyafram kasının kasılması,
solunum organlarının hangilerinde, kılcal kan damarları bulunur?
IV. diyafram kasının gevşemesi
A) I ve II
B) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV
R
İ
T
olaylarından hangileri nefes almayı sağlar?
C) I, II ve IV
A) l ve II
.
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III
2.
I. akciğer,
II. solungaç,
5.
III. trake
N
R
Ö
D) I ve III
3.
II. su kaybını azaltmak için, vücut içine doğru yerleşmiş
olması,
C) I ve II
E) II ve III
III. solunum gazlarının pigmentlerle taşınması,
.
lV. gaz değişiminin difüzyonla yapılması
özelliklerinden hangileri, solungaç solunumu yapan
canlılarda da görülür?
Aşağıdaki şekillerde ergin kurbağa, sürüngen, kuş ve memelilerdeki akciğer yapıları şematize edilmiştir.
Ergin kurbağalardan memelilere doğru akciğer yapısında gözlenen bu değişime göre;
I. Memeliler daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır.
Akciğer solunumu yapan canlılarda görülen;
I. solunum organında kılcal damarların olması,
solunum çeşitlerinden hangilerinde, dolaşım ve solunum sistemi arasında bir ilişki yoktur?
B) Yalnız III
.
K
E
Hayvanlarda görülen;
A) Yalnız I
E) II ve IV
A) l ve II
B) I ve III
D) l, II ve III
6.
C) Il ve IV
E) l, lII ve IV
.
Sporcuların, denizden yüksek bölgelerde çalışmaları,
kanda bulunan;
I. akyuvar,
II. kan proteinleri,
II. Akciğer solunum yapan omurgalı bütün hayvanlarda
kan yoluyla oksijen ve karbondioksit taşınır.
III. alyuvar ,
III. Solunum sistemi ile en fazla kuşlar su kaybeder.
IV. trombosit
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
yapılardan hangilerinin, sayısını artırmayı sağlamak
içindir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
A) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
B) I ve III
D) II ve III
C) I ve IV
E) II ve IV
36
Solunum Sistemleri
7.
11.
Memeli alyuvarlarındaki hemoglobin molekülü ile ilgili;
I. Kanın oksijen taşıma kapasitesini artırır.
Alyuvarlardaki hemoglobin, bazı iyon ve moleküllerle de
birleşerek kanın homeostasisini kurmada etkili olur.
Buna göre, hemoglobin kanda bulunan;
II. Solunum gazları ile tersinir reaksiyona girer.
I. H+
III. Yapısında demir (Fe) bulunur.
II. HCO3-
IV. Kan plazmasında bulunur.
III. O2
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
IV. CO2
B) I ve III
D) I, II ve III
C) III ve IV
E) II, III ve IV
moleküllerinden hangileriyle tepkimeye girebilir?
.
A) I ve III
B) II ve III
D) I, II ve III
12.
8.
E) I, III ve IV
.
R
İ
T
İnsanda, oksihemoglobinin en az bulunduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Memeli canlıların solunum sistemleri ile ilgili, aşağıda
verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) Akciğer toplardamarı
A) Hemoglobin alyuvar içinde bulunur.
C) Aort atardamarı
B) Karaciğer atardamarı
K
E
B) Temiz kan kalbe uğramadan doğrudan dokulara gönderilir.
D) Sağ karıncık
D) Alınan hava solunum sisteminde nemlendirilir.
E) Diyafram kası soluk alıp vermede yardımcı olur.
N
R
Ö
Körfez Yayınları
E) Sol karıncık
C) Gaz değişimi alveollerde olur.
9.
C) III ve IV
13.
Aşağıdaki grafikte, kanın akciğer kılcallarından geçerken
bazı maddelerde oluşan değişim oranları gösterilmiştir.
Memeli canlıların akciğerlerinde bulunan çok sayıdaki
alveollerin, organizmaya sağladığı en önemli fayda
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akciğerlerin hareketini kolaylaştırmak
Buna göre I, II ve III numaraları ile gösterilen maddeler
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B) Solunumla alınan havanın ısınmasını sağlamak
C) Akciğerlerin iç yüzeyini mikroplardan korumak
E) Alınan havanın bir kısmını depolamak
10.
14.
Aşağıdakilerden hangisi, insanda doku kılcallarında
gerçekleşen olaylardan değildir?
Su
Karbondioksit
C) Karbondioksit
Su
Oksijen
D) Oksijen
Amonyak
Karbondioksit
E) Azot
Su
Karbondioksit
İnsanda soluk alıp verme hızını düzenleyen sinirsel
merkez aşağıdakilerden hangisidir?
E) Hipotalamus
E) Kan sıvısındaki karbondioksit miktarının artması
4.B
B) Oksijen
D) Omurilik
D) Karbondioksitin kılcal damarlara geçmesi
3.C
Amonyak
C) Omurilik soğanı
C) Metabolik artıkların kana geçmesi
2.B
Karbondioksit
B) Orta beyin
B) Alyuvarlardaki oksihemoglobin miktarının azalması
1.C
III
A) Oksijen
A) Uç beyin
A) Oksijenin difüzyonla alyuvarlara geçmesi
Test 36 CA
II
I
D) Gaz değişim yüzeyini artırmak
5.E
6.A
7.D
8.B
9.D
10.A
11.E
12.D
13.B
14.C
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
5.
Canlılarda oluşan azotlu artıklardan;
I. üre,
II. amonyak,
I. böbrek,
II. akciğer,
moleküllerinin, en az zehirli olandan en çok zehirli olana doğru sıralanışı, hangisinde doğru olarak verilmiştir?
III. deri
A) I – II – III
A) Yalnız I
B) II – I – III
organlarından hangileri ile dış ortama atılır?
C) II – III – I
E) III – II – I
.
Aşağıda verilen canlılardan hangisinde metabolizma
artıklarının atılmasını sağlayan özel bir boşaltım organı yoktur?
A) Çekirge
B) Hidra
D) Toprak solucanı
3.
İnsanda, bir amino asitin hücre solunumunda kullanılması sonucu oluşan azotlu metabolik atıklar;
III. ürik asit
D) III – I – II
2.
37
Boşaltım Sistemleri
D) I ve II
E) Kurbağa
E) I ve III
.
Aşağıdakilerden hangisi insanlarda böbreğin görevlerinden değildir?
A) Metabolizma atıklarının atılması
B) Kanın pH dengesinin sağlanması
.
C) Amonyağın üreye dönüştürülmesi
N
R
Ö
D) Vücudun homeostasisinin düzenlenmesi
E) Vücudun su ve mineral dengesinin ayarlanması
Tatlı ve tuzlu sularda yaşayan canlılar, bulundukları ortamda daha iyi yaşayabilmek için bazı özelliklere sahiptirler.
I. böbreklerdeki glomerusların küçük olması,
C) Yalnız III
K
E
6.
C) Hamsi
Buna göre, tuzlu sularda yaşayan balıklarda,
R
İ
T
B) Yalnız II
7.
Sağlıklı bir insanın böbrek toplardamarında;
I. üre,
II. glikoz,
II. azotlu artıkların, amonyak şeklinde solungaçlardan atılması,
III. oksijen,
IV. fibrinojen
III. nefron kanalının uzun olması
moleküllerinden hangilerinin oranı, böbrek atar damarına göre daha azdır?
özelliklerinden hangileri, su kaybını önleyici adaptasyonlardandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
A) I ve II
C) I ve II
E) I, II ve III
D) I, II ve III
C) II ve IV
E) II, III ve IV
.
.
8.
4.
B) I ve III
Böbrekteki nefronlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Glomerulus kılcallarındaki kan basıncı diğer kılcallardan daha fazladır.
Böbrekten çıkan kanın içinde; miktarı değişmeyen, artan ve azalan moleküller aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
Değişmeyen
Artan
Azalan
A) Karbondioksit
Glikoz
Oksijen
B) Organik besin geri emilim en fazla proksimal kanalda
gerçekleşir.
B) Trombojen
Üre
Glikoz
C) Süzülme olayında aktif taşıma gerçekleşir.
C) Glikoz
Oksijen
Üre
D) Nefron kanalının etrafında kılcal damar bulunur.
D) Aminoasit
Üre
Mineral
E) Henle kanalının uzun olması su kaybını azaltır.
E) Fibrinojen
Karbondioksit
Üre
37
Boşaltım Sistemleri
9.
12.
Şeker hastalarının kanındaki glikoz miktarı, normal insanlara göre daha fazladır. Bu nedenle şeker hastasının
idrarında bir miktar glikoz bulunur. İdrarda glikozun bulunması atılan su miktarının da fazla olmasına neden olur.
Kanın, glomerulustan bowman kapsülüne doğru süzülmesi;
I. nefron kanallarındaki geri emilme olayı,
II. glomerulustaki kan basıncının fazla olması,
Buna göre, şeker hastalarında, fazla glikozun idrarla
dışarı atılmasına;
III. boşaltım kanalcığını saran kılcal damarlardaki kan basıncının az olması
I. kandaki glikozun doku hücrelerinde kullanılmaması,
faktörlerinden hangilerinin etkisiyle gerçekleşir?
II. nefron kanalını oluşturan hücrelerin oksijenli solunum
ile enerji üretiminin azalması,
A) Yalnız II
III. kandaki glikoz miktarının böbrek geri emilim eşik değerinden fazla olması
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
.
durumlarından hangileri neden olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
.
C) Yalnız III
E) I ve III
R
İ
T
.
13.
İnsanda metabolik olaylar sonucu oluşan artıkların tümü
böbrek yolu ile atılmaz.
Buna göre, vücuttan atımı gerçekleşen,
I. karbondioksit,
K
E
II. üre,
III. safra sıvısı,
Memelilerin nefronlarında bulunan bazı yapılar aşağıda
verilmiştir:
I. Bowman kapsülü
N
R
Ö
II. Henle kulpu
III. Glomerulus
IV. İdrar toplama kanalı
IV. mineral fazlası
artıklarından hangilerinin atılmasında böbrekler etkili
olmaz?
Körfez Yayınları
10.
A) I ve II
B) I ve Ill
D) I, II ve III
C) II ve III
E) II, III ve IV
.
Buna göre, memeli bir canlıda, dolaşım sisteminde bulunan artık maddelerin böbreklerden dışarı atılmasına
kadar izlediği yol, aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) I – III – II – IV
B) II – III – IV – I
C) III – I – II – IV
D) III – II – IV – I
14.
Aşağıdaki bir nefronun genel yapısındaki bazı bölümler
numaralarla gösterilmiştir:
E) IV – III – I – II .
11.
Böbreklerdeki henle kulpu hücrelerinde, bazı maddelerin aktif taşıma ile geri emilimi yapıldığına göre, bu
hücrelerde aşağıdaki değişmelerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
Enerji kullanımı
Karbondioksit
A) Azalır
Artar
Artar
B) Azalır
Azalır
Azalır
C) Azalır
Azalır
Artar
D) Artar
Artar
Azalır
E) Artar
Azalır
Artar
Glikoz
Nefrondaki numaralı bölümlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) l numaralı damar böbrek atardamarının devamı olup
yüksek kan basıncına sahiptir.
B) ll numaralı damardan tek yönlü madde çıkışları meydana gelir.
C) lll numaralı bölümde nefron kanalından kana doğru geri
emilim olayı gerçekleşir.
D) lV numaralı bölümde monomer besinlerin geri emilimi
en fazla oranda yapılır.
E) V numaralı bölümün içeriğindeki sıvı havuzcuğa akar.
Test 37 CA
1.D
2.B
3.E
4.C
5.E
6.C
7.D
8.E
9.E
10.C
11.A
12.A
13.B
14.D
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
38
Sinir Sistemleri
Beyin kabuğunun bir bölümü zarar gören bir insan için
aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle söylenemez?
4.
Aşağıdaki tabloda bir sinir hücresinin dentritten akson
ucuna doğru sırasıyla üç farklı (l, ll ve lll) evredeki dış ve iç
yüzeyinin elektriksel yükü gösterilmiştir.
A) Bilinçli olarak hiç bir hareket yapamaz.
B) Kalbin çalışma hızı ayarlanabilir.
C) Dengeli olarak yürüyebilir.
D) Sindirim sistemi düzenli çalışmaya devam eder.
R
İ
T
Buna göre, sinir hücresinin I, II ve III evreleriyle ilgili
olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
E) Solunum sistemi normal olarak çalışır.
II
I
2.
İnsanda gözlenen bazı refleks olaylarına aşağıda örnekler
verilmiştir:
A) Repolarize
Depolarize
Polarize
B) Depolarize
Repolarize
Polarize
K
E
I. Sıcak sobaya dokunan bir insanın elini aniden çekmesi
C) Depolarize
Polarize
Repolarize
D) Polarize
Repolarize
Depolarize
E) Repolarize
Polarize
Depolarize
II. Soluk borusunda su kaçtığında öksürmenin gerçekleşmesi
N
R
Ö
III. Göz bebeklerinin fazla ışıkta küçülmesi
Bu refleks tepkilerinden hangileri omurilik tarafından
kontrol edilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
3.
5.
İnsan sinir sistemi ile ilgili;
I. Beyin kabuğundaki nöronlar öğrenme olaylarında etkilidir.
C) l ve II
E) I, II ve Ill.
III
II. Orta beyinde görme ile ilgili refleks merkezleri bulunur.
III. Hipotalamus kanın pH değerinin ayarlanmasında
görev alır.
IV. Omurilik soğanında iskelet kaslarının isteğe bağlı kontrolünü sağlayan merkezler bulunur.
Aşağıdaki şekilde çok kutuplu miyelinsiz bir nöronun genel
yapısı gösterilmiştir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
6.
C) II ve III
E) I, II ve III .
İnsanda;
I. sıcaklığı hissetme,
Bu nöronla ile ilgili;
II. soluk alıp verme,
I. İmpuls oluşumu ve taşınması elektrokimyasal olarak
gerçekleşir.
III. iğne batan eli ani olarak çekme
II. İmpuls iletimi dentritlerden aksona doğru olur.
olaylarının kontrol edildiği merkezler, aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
III. İmpuls taşıma hızı sabit olup ortalama 120 m/sn’dir.
lV. Polarizasyonun oluşmasında bazı iyonların eşit olmayan dağılımı etkilidir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
D) I, ll ve IV
B) lI ve IIl
C) Il ve IV
E) II, lll ve IV .
I
II
III
A) Uç beyin
Omurilik
Beyincik
B) Uç beyin
Omurilik soğanı
Omurilik
C) Omurilik
Beyincik
Orta beyin
D) Omurilik
Omurilik soğanı
Uç beyin
E) Orta beyin
Omurilik soğanı
Uç beyin
38
Sinir Sistemleri
7.
11.
İnsanda çevresel sinir sistemi somatik ve otonom sinir sistemlerinden oluşur.
Bu iki sinir sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
İnsanda beyin zarlarının arasında bulunan beyin omurilik sıvısı (BOS);
I. beynin besin ihtiyacının karşılanması,
II. beyinde oluşan metabolik atıkların uzaklaştırılması,
III. beynin sarsıntılara karşı korunması
A) Somatik sinir sistemi duyu ve motor nöronlardan
oluşur.
IV. beyinde öğrenme olaylarının gerçekleştirilmesi
B) Otonom sinir sistemi istek dışı olayların gerçekleştirilmesinde görev alır.
görevlerinden hangilerinin gerçekleştirilmesinde etkili
olur?
C) Somatik sinir sistemi isteğe bağlı olayların gerçekleştirilmesinde görev alır.
A) I ve II
D) Otonom sinir sistemi iç organlar üzerinde iki farklı
etkiye sahiptir.
B) I ve III
D) l, II ve Ill
E) Çevresel sinir sistemindeki bütün nöronlar miyelin kılıf
bulundurur.
8.
12.
İnsandaki hipotalamus tarafından;
I. kanın su dengesinin ayarlanması,
K
E
D) İğne batan ayağın hızla çekilmesi
N
R
Ö
B) II ve IV
C) III ve IV
E) II, III ve IV
Sinir sistemini oluşturan nöronlar;
I. sünger,
II. deniz anası,
III. halkalı solucan,
.
Körfez Yayınları
E) Çocuğun annesini telefonla araması
görevlerinden hangileri gerçekleştirilir?
13.
Uç beyin tarafından öğrenilen bazı davranışlar sık tekrar
edildiğinde alışkanlık haline gelir ve bu davranışların kontrolü omuriliğe aktarılır. Gerektiğinde uç beyin bu şekildeki
davranışları denetler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrenildikten
sonra omuriliğe aktarılan davranışlardandır?
IV. protista
A) Kitap okuma
canlılarının hangilerinde bulunur?
B) Yazı yazma
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
10.
R
İ
T
Merkezi sinir sistemi tarafından kontrol edilen aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
C) Öğrencinin bir problemi tahtada çözmesi
IV. soluk alıp verme hızının ayarlanması
9.
.
B) Çocuğun meyveli dondurmayı seçmesi
III. gözbebeği refleksinin düzenlenmesi,
D) I, II ve III
E) I, II ve IV
A) Kitapların konulara göre dizilmesi
II. vücut sıcaklığının ayarlanması,
A) I ve II
C) II ve IV
C) Örgü örme
C) II ve III
E) I, II ve IV
D) Şiir ezberleme
.
E) İğne batan eli hızla çekme
İmpuls oluşumu ve taşınması ile ilgili;
I. Nöronun uyarılması için eşik değerinde uyarı gereklidir.
II. İmpuls oluşmasında nöronda
dağılımının dengesi bozulur.
elektriksel
14.
Beyincik yapısı ve görevleri ile ilgili;
yük
I. Anatomik yapısında dışta boz madde içte ise ak
madde bulunur.
III. İmpuls oluştuktan sonra mutlaka tepki organı ile cevap
oluşturulur.
II. Beyincikten çıkan motor nöronlar çizgili kasların çalışmasını etkiler.
IV. İmpuls taşınması için gerekli olan enerji uyarandan karşılanır.
III. Beyinciğe iç kulaktan duyu nöronları ile impuls getirilir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve IlI
D) I, III ve IV
Test 38 CA
1.A
2.A
A) Yalnız I
C) I, II ve III
D) I ve II
E) II, III ve IV
3.D
4.A
5.E
B) Yalnız II
6.B
7.E
8.A
9.C
10.A
C) Yalnız III
E) l, II ve III
11.D
12.D
13.C
14.E
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
39
Duyu Organları
Duyu organlarındaki reseptör çeşitleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
5.
Hayvanlardaki epitel dokuda;
I. organizmayı mikroorganizmalara karşı koruma,
A) Göz Fotoreseptör
II. dışarıdan gelen uyarıların alınmasını sağlama,
B) Kulak Kemoreseptör
III. besin monomerlerinin emilimine yardımcı olma,
C) Deri Mekanoreseptör
IV. salgı yaparak özel kanallara verme
D) Burun Kemoreseptör
olaylarından hangileri gerçekleşebilir?
E) Dil Kemoreseptör
R
İ
T
A) I ve II
B) I ve III
D) II, III ve IV
2.
İnsanda görmenin gerçekleşmesi sürecinde aşağıdaki
olaylardan hangisi gerçekleşmez?
K
E
6.
A) Merceğin görüntüyü sarı beneğe odaklaması
B) Uyarının fotoreseptörlerle algılanması
.
Epitel doku özellikleri ile ilgili;
II. Bazı çeşitleri kanallar yardımıyla salgı yapar.
D) Uyarının oval pencere zarını etkilemesi
N
R
Ö
E) Göz bebeğinin ışık miktarını ayarlaması
III. Duyu organlarında uyarı algılayan çeşitleri bulunur.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) l, II ve III
.
Aşağıdaki duyu organlarından hangisinde oluşan impulslar beyin kabuğuna taşınırken talamustan geçmez?
A) Deri
B) Burun
D) Kulak
4.
E) I, II, III ve IV
I. Hücrelerinin arasında kan damarları bulunmaz.
C) Görüntünün retina üzerine düşmesi
3.
C) I, II ve III
C) Dil
7.
Aşağıdaki şekilde bir göz kusuru çeşidi gösterilmiştir.
E) Göz
Bağ doku, organizmadaki doku ve organların birbirine
bağlanmasını sağlayan dokudur. Farklı özellikte hücreler
ve hücreler arası maddeden oluşur.
Buna göre, bağ doku hücreleri,
Bu göz kusuru ile ilgili;
I. Göz merceğinin kırıcılığının artması sonucu ortaya çıkabilir.
I. fagositoz yapma,
II. fibrinojen sentezleme,
III. antikor üretme,
II. Göz küresinin optik eksene dik uzaması sonucu ortaya
çıkabilir.
IV. elastik lif oluşturma
III. Kalın kenarlı mercekle iyi görüntü elde edilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
olaylarından hangilerini gerçekleştiremez?
A) Yalnız I
A) Yalnız lII
B) II ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV
C) Yalnız III
C) III ve IV
E) II ve III
39
Duyu Organları
8.
12.
Aşağıdakilerden hangisi insanlarda işitmenin sağlanmasında görev yapmaz?
İnsandaki göz kusurlarından olan miyopta;
I. uyartıların sarı beneğin önüne düşmesi,
A) Kulak kepçesi
II. uzaktaki cisimlerin net görülmemesi,
B) Yarım daire kanalları
III. merceğin ışığı normalden daha az kırması
C) Çekiç, örs, üzengi
durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenmez?
D) Kulak zarı
E) Kohlear kanalı
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
9.
E) I ve III .
Göze gelen ışık uyarıları;
I. retina,
13.
Tat alma organında tadın algılanması sürecinde aşağıdakilerden hangisi dördüncü sırada gerçekleşir?
III. kornea,
A) Uyartının talamustan geçmesi
IV. mercek,
B) Besin maddelerinin tükrük sıvısında çözünmesi
V. göz bebeği
C) Tat reseptörlerinin uyarılması
K
E
yapılarından hangileri ile kırılarak sarı beneğe düşürülür?
B) I ve III
D) IIl ve lV
D) Tat alma duyu nöronlarının uyarılması
E) Uyartının uç beyinde değerlendirilmesi.
C) I ve IV
E) l, III ve IV
N
R
Ö
Derideki;
I. ter bezleri,
II. lenf kılcalları,
III. reseptör çeşitleri,
Körfez Yayınları
A) I ve II
10.
R
İ
T
II. iris,
.
14.
Aşağıdaki şekilde insan kulağındaki bazı bölümler numaralarla gösterilmiştir.
IV. malpighi tabakası
yapılarından hangileri dermis tabakasında bulunur?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
D) l, II ve III
11.
C) I ve II
E) ll, III ve IV
.
Buna göre, numaralı bölümlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
.
A) 2 ve 3 numaralı yapılar ses titreşimlerinin katı ortamdan ilerlemesini sağlar.
Gözdeki yapı ve bölümlerin özellik ve görevleriyle ilgili
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
B) 1 numaralı bölümde ses dalgalarını titreşim haline dönüştüren mekanoreseptörler bulunur.
A) Camsı sıvı Gözün şeklinin korunması
C) 4 numaralı bölümdeki yapılar denge olayının sağlanmasında etkili olur.
B) Kornea Göze gelen ışınların kırılması
C) İris Göze gelen ışınların dalga boyunun algılanması
D) 5 numaralı yapının içerisinde işitmeyi sağlayan reseptörler bulunur.
D) Göz merceği Göze görüntünün sarı benek üzerine
düşürülmesi
E) 6 numaralı bölüm kulak zarının iç ve dış tarafındaki
hava basıncının dengelenmesinde görev alır.
E) Damar tabaka Gözün beslenmesini sağlama
Test 39 CA
1.B
2.D
3.B
4.A
5.E
6.E
7.B
8.B
9.D
10.D
11.C
12.C
13.A
14.B
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
40
Endokrin Sistem
Hormonların genel özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
5.
Bir hormonun vücutta sentezlenememesi sonucu, o hormona bağlı olarak bazı hastalıklar oluşabilmektedir.
Buna göre, bir hormon eksikliğinde oluşan hastalıkların, başka hormonlarla düzeltilememesine;
A) Sadece endokrin bezlerde üretilirler.
B) Genellikle protein yapılıdırlar.
C) Her hormonun etkilediği hedef dokular bulunur.
I. hormonların, sadece kendi hedef dokularında görevlerini yerine getirmesi,
D) Etkisi yavaş, fakat uzun sürelidir.
II. hücrelerin zarlarındaki reseptörlerin özel yapıda olması,
E) Kan yolu ile taşınırlar.
R
İ
T
III. hormonların etkisinin yavaş, fakat uzun süreli olması
2.
durumlarından hangileri neden olabilir?
İnsanda, iç ve dış etkenlerle vücutta salgılanan hormon
çeşidi ve miktarı değişiklik gösterir.
A) Yalnız I
Buna göre;
D) I ve III
II. kandaki hormon miktarının artması,
III. ortam sıcaklığının azalması
durumlarından hangileri, kandaki hormon miktarının
değişmesine neden olabilir?
N
R
Ö
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
6.
I. boşaltım,
.
II. dolaşım,
FSH salgısı artan erkek ve dişi bireylerde;
I. gamet oluşturulması,
.
Endokrin bezlerden salgılanan hormonlar;
C) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
E) II ve III
K
E
I. sinir sisteminin uyarması,
3.
B) Yalnız II
III. üreme,
lV. iskelet
sistemlerinden hangilerinin düzenli çalışmasında ve
oluşmasında etkili olur?
A) I ve II
II. kandaki östrojen miktarının artması,
B) I ve IIl
D) II, lll ve IV
III. kandaki testosteron miktarının artması
C) Il ve IV
E) I, II, lll ve IV
.
olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
4.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
İnsan kanında bulunan bazı maddelerin kandaki miktarları
hormonlarla düzenlenir.
Buna göre, kanda bulunan,
I. glikoz,
.
7.
Dışarıdan gelen bir uyarıya vücut değişik şekillerde cevap
verebilir. Aşağıda, vücudun oluşturduğu iki farklı tepki verilmiştir:
–
Sinir
Uyarı ....................Efek
tör
–
Uyarı..............Endokrin bez................Efektör
Sinir
Hormon
Buna göre, vücutta oluşturulan bu iki tepki ile ilgili;
II. su,
I. hormonların kana verilmesi,
III. kalsiyum
maddelerinden hangilerinin miktarlarının ayarlanmasında hipofizden salgılanan hormonlar doğrudan etkilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
II. uyarılma sonucu oluşan tepki süresi,
III. uyarının eşik şiddetinde olması
durumlarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
40
Endokrin Sistem
8.
12.
Kanındaki adrenalin miktarı artan bir insanda, aşağıdaki değişikliklerden hangisinin meydana gelmesi beklenmez?
İnsülin hormonu salgısı artan insanın, kas hücrelerinde, karaciğerinde ve kanındaki glikoz miktarı değişimi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Oksijen kullanımının artması
9.
Kas hücrelerinde
Karaciğerde
Kanda
A)
Artar
Artar
Artar
B)
Artar
Artar
Azalır
D) Solunum sisteminin hızlanması
C)
Azalır
Azalır
Artar
E) Glikozlardan glikojen oluşumunun artması .
D)
Azalır
Azalır
Azalır
E)
Azalır
Artar
Artar
B) Göz bebeğinin büyümesi
C) Kan basıncının artması
Kandaki mineral miktarının artırılmasında;
I. parathormon,
II. kortizol,
13.
III. aldosteron,
R
İ
T
İnsanda organizma zor durumda kaldıktan sonra, kalp atış
hızının belirli bir süre yüksek kaldığı, daha sonra normale
döndüğü görülür.
lV. kalsitonin
Olumsuz durumun geçmesinden sonra, kalp atış
hızının bir süre daha normalden fazla olmasına,
hormonlarından hangileri görev yapar?
A) I ve IIl
B) Il ve III
D) l, II ve IV
K
E
C) IlI ve IV
E) l, III ve IV
I. uyarılan nöron sayısının fazla olması,
.
II. olayın devamlılığının hormonlarla sağlanması,
III. efektör çeşidinin kas olması
Kan şekerinin ayarlanmasında,
I. glikozun damardan hücrelere geçmesi,
II. glikozun doku sıvısından kana geçmesi,
III. glikozun glikojene dönüştürülmesi,
IV. glikojenin glikoza dönüştürülmesi
Körfez Yayınları
N
R
Ö
10.
olaylarından hangileri insülin hormonu etkisiyle gerçekleşir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
11.
durumlarından hangileri neden olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
14.
C) Yalnız III
E) II ve III
Aşağıdaki grafik, kan şekeri düşen bir insandaki hormon
miktarı değişimini göstermektedir.
C) II ve III
E) III ve IV
Hipofizden salınan ACTH’ın yetersiz olması durumunda;
Buna göre I, II ve III numara ile gösterilen hormonlar
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I. aldosteron,
II. kortizol,
lV. parathormon
hormonlarından hangileri yeterli düzeyde salgılanamaz?
A) I ve II
B) Il ve III
D) l, II ve IV
Test 40 CA
1.A
II
I
III. adrenalin,
2.E
III
A)
Adrenalin
İnsülin
Glukagon
B)
Glukagon
İnsülin
Adrenalin
C)
Adrenalin
Glukagon
İnsülin
D)
İnsülin
Adrenalin
Glukagon
E)
İnsülin
Glukagon
Adrenalin
C) II ve IV
E) ll, III ve IV
3.A
4.B
5.C
6.E
7.C
8.E
9.A
10.B
11.A
12.B
13.B
14.C
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
41
İskelet Kas Sistemi
Hayvanlardaki iç ve dış iskeletle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
5.
Hayvanlardaki kıkırdak doku ile ilgili;
İç iskelet
I. Hücrelerinde D vitamini sentezlenir.
A) Böcek
Kaplumbağa
II. Hücreler arasında bulunan ara maddede farklı özellikteki lifler farklı oranlarda bulunur.
B) Midye
Balık
C) Sünger
Solucan
D) İstakoz
Yılan
E) Böcek
Serçe
Dış iskelet
III. Hücreleri özel bir kapsül ile çevrilmiştir.
IV. Hücreleri farklılaşarak kemik dokuya dönüşebilmektedir.
R
İ
T
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
2.
İç iskelet ile ilgili,
D) I, II ve III
I. Dış yüzeyinde canlı örtü bulunur.
6.
III. Kemik veya kıkırdaktan oluşur.
IV. Omurgalılarda bulunur.
bilgilerinden hangileri yanlıştır?
N
R
Ö
B) I ve II
D) II ve IV
3.
C) II ve IV
E) lI, IIl ve IV
.
K
E
II. Su kaybını azaltır.
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
E) II, III ve IV
.
İnsanda iskelet sistemi aşağıdaki görevlerden hangisini gerçekleştirmez?
Aşağıda insandaki diz ekleminin genel yapısı gösterilmiştir.
Buna göre, eklemdeki yapılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Eklem kıkırdağı kemiklerin sürtünerek aşınmasını
önler.
A) Kaslarla birlikte hareketin sağlanması
B) Vücuda şekil verilmesi
B) Eklem kapsülü eklem sıvısının dağılmasını önler.
C) Kan hücrelerinin üretilmesi
D) Bazı iç organların korunması
C) Sinoviyal sıvı kayganlık sağlayarak kemiklerin sürtünmesini azaltır.
E) Kandaki kalsiyum dengesini sağlayan hormon üretilmesi
D) Sinoviyal zar, eklem kapsülündeki dokuların beslenmesini sağlar.
E) Diz eklemi tam oynar eklem özelliğindedir.
4.
İnsanda bulunan uzun ve kısa kemiklerle ilgili;
I. süngerimsi kemik doku içerme,
III. kemik zarı (periost) bulundurma,
B) Kemik dokuda içerisinde kan damarı ve sinirlerin buluduğu kanallar bulunur.
lV. alyuvar üretimi gerçekleştirme
özelliklerinden hangileri her iki kemik çeşiti için de ortaktır?
B) I ve IlI
D) I, ll ve III
İnsanda kemik doku ve çeşitleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kemik dokudaki hücreler sitoplazmik uzantılarla birbiriyle madde alışverişi sağlar.
II. sarı kemik iliği bulundurma,
A) I ve II
7.
C) lI ve IV
E) l, lII ve IV
C) Kemik dokudaki ara maddede organik bileşikler bulunmaz.
D) Süngersi kemik dokudaki boşluklarda kırmızı kemik iliği
bulunur.
E) Kemik zarı, kemiklerin enine büyümesinde ve
tamirinde etkili olan yapıdır.
41
İskelet Kas Sistemi
8.
12.
Kasların kasılma ve gevşemesinde kullanılan;
İki kasın farklı kasılma ve gevşeme grafiği aşağıda verilmiştir:
I. ATP,
II. glikoz,
III. kreatin fosfat,
IV. glikojen
maddelerinden enerji elde edilirken kullanım sırası,
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Buna göre, kaslarla ilgili;
I. gevşeme süresi,
A) I – II – III – IV
B) I – III – II – IV
C) II – IV – I – III
D) III – II – I – IV
II. tonus miktarı,
III. harcanan enerji miktarı,
E) IV – II – III – I
IV. kasılmanın boyu
R
İ
T
durumlarından hangileri ortaktır?
A) I ve II
9.
13.
C) İstemli çalışması
N
R
Ö
B) Kas hücrelerinin endoplazmik retikulumlarında depolanan Ca++ iyonlarının aktin ve miyozin arasına yayılması
C) ATP’ nin parçalanması ile serbest enerjinin oluşması
Kasların kasılması ve gevşemesiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kasılma sırasında kreatin fosfat miktarı artar.
Bir çizgili kasın kasılıp gevşemesi sırasında, aşağıdaki olaylardan hangisi, diğerlerinden daha sonra gerçekleşir?
A) Motor nöron ile kas hücresi arasındaki sinaptik boşluğa asetil kolin salgılanması
Körfez Yayınları
B) Uyartıya kısa sürede cevap vermesi
10.
E) III ve IV
K
E
A) Hücrelerinde birden fazla çekirdek bulunması
E) Mikroskopta enine bantlaşma göstermesi
C) II ve III
D) II ve IV
Aşağıda verilenlerden hangisi, çizgili kasları düz kaslardan ayıran bir özellik değildir?
D) Aktin ve miyozin bulundurması
B) I ve III
D) I bandının genişlemesi
E) H bandının kaybolması
B) Kasılma sırasında ATP harcanır.
14.
C) Kasılma ve gevşemede A bandı boyu değişmez.
D) Gevşeme için enerji gereklidir.
Kastaki bir sarkomerin yapısında bulunan bantlaşmalar
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
E) Kasılma sırasında I bandı boyu daralır.
11.
Çizgili kasların kasılması sırasında,
I. kreatin fosfat,
II. glikojen,
III. laktik asit,
Buna göre, kasların kasılması sırasında aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleşmez?
IV. karbondioksit
A) İki Z bandı arası uzaklığın azalması
B) Miyozinlerin boyunun kısalması
moleküllerinden hangilerinin miktarında azalma olur?
C) H bandının daralması
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve IV
Test 41 CA
1.C
2.A
C) II ve III
D) I bandı boyunun kısalması
E) Aktinlerin birbirine yaklaşması
E) I, III ve IV
3.E
4.E
5.E
6.D
7.C
8.B
9.D
10.A
11.A
12.D
13.D
14.B
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
Hayvanlarda Üreme ve Gelişme
4.
Memelilerde,
–
beyin,
–
kalp,
Hayvanların gelişmesinde bir zigottan yeni bir birey
oluşması sürecinde görülen evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
–
akciğer
A) Segmentasyon - Gastrula - Blastula - Morula
yapıları embriyonik gelişimde aşağıdaki tabakalardan
hangilerinin farklılaşmasıyla oluşmuştur?
Kalp
Beyin
2.
B) Segmentasyon - Morula - Blastula - Gastrula
C) Blastula - Morula - Segmentasyon - Gastrula
Akciğer
A) Ektoderm
Mezoderm
Endoderm
B) Ektoderm
Endoderm
Mezoderm
C) Mezoderm
Ektoderm
Endoderm
D) Mezoderm
Endoderm
Ektoderm
E) Endoderm
Mezoderm
Ektoderm
D) Blastula - Gastrula - Morula - Segmentasyon
5.
N
R
Ö
II
III
A) Mayoz
Döllenme
Mitoz
B) Mitoz
Gelişme
Mayoz
C) Oogenez
Spermatogenez
Farklılaşma
D) Partenogenez
Döllenme
Mayoz
E) Metagenez
Gelişme
Mitoz
Aşağıdaki şekilde hayvanlarda yumurta oluşumu (oogenez) olayı şematize edilmiştir.
K
E
Aşağıdaki şekilde calıların üreme ve gelişimindeki bazı
olaylar şematize edilmiştir.
I
R
İ
T
E) Gastrula - Segmentasyon - Blastula - Morula
Buna göre, şekildeki numaralı yerlerde aşağıda verilen
olaylardan hangileri etkili olmuştur?
3.
42
Buna göre, yumurta oluşum süreciyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi çıkarılamaz?
A) Yumurta oluşum sürecinde sitoplazma bölünmeleri eşit
olarak gerçekleşmez.
B) Yumurta oluşumunda kromozom sayısı mayoz l’de
yarıya iner.
C) Ayrılmama olayı sadece mayoz ll bölünme sürecinde
gerçekleşir.
D) Bir yumurta ana hücresinden bir tane aktif yumurta
oluşturulur.
E) Kutup hücrelerinin döllenme özelliği bulunmaz.
Spermatogenez sürecinde;
I. sperm ana hücresi,
II. birincil spermatosit,
6.
III. ikincil spermatosit,
Hayvanlarda gelişme sürecinde aşağıdaki olaylardan
hangisi gerçekleşmez?
IV. spermatit
A) Zigotun mitoz bölünme geçirmesi
olarak isimlendirilen hücrelerden hangileri diploit (2n)
kromozomludur?
B) Hücre farklılaşmalarının mutasyonla sağlanması
C) Hücre göçlerinin gerçekleşmesi
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve III
C) II ve IV
E) lI, IIl ve IV
D) Embriyonik tabakaların birbirini etkilemesi
E) Hücrelerde metabolik artıkların oluşması
42
Hayvanlarda Üreme ve Gelişme
7.
11.
Omurgalı hayvanlada gerçekleşen iç ve dış döllenmede;
Aşağıdaki şekilde bir kuş yumurtasında bulunan embryonik
yapılar gösterilmiştir.
I. gametlerin vücut içinde oluşturulması,
II. gelişmenin dişi bireyin vücudunda gerçekleşmesi,
III. gametlerin mayoz hücre bölünmesi ile oluşması
olaylarından hangileri ortak olarak meydana gelir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
.
Şekildeki numaralı yapılarla ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır? .
8.
Dış döllenme görülen hayvanlarda aşağıdakilerden
hangisi döllenme olasılığını artıran bir özellik değildir?
R
İ
T
A) l numaralı yapı embriyonun gaz değişimine yardımcı
olur.
A) Çok sayıda gamet oluşturulması
B) Zamanla ll numaralı yapının büyüklüğü artar.
B) Gametlerin durgun sulara bırakılması
C) lll numaralı yapı embriyonun besin ihtiyacını karşılar.
C) Gametlerin n kromozomlu olması
D) lV numaralı yapıda hızlı mitoz bölünmeler gerçekleşir.
K
E
E) Gametlerin aynı zaman diliminde bırakılması .
N
R
Ö
9.
Aşağıdaki şekilde hayvanlardaki üreme olayları genel
olarak gösterilmiştir.
E) V numaralı yapıda embriyonun metabolik artıkları biriktirilir.
Körfez Yayınları
D) Kur davranışlarının görülmesi
12.
İç döllenme görülen canlılarda üreme ile ilgili;
I. az sayıda yumurta üretilmesi,
II. embriyonun vücut dışında gelişmesi,
III. amniyon zarı ve sıvısının oluşması
özelliklerinden hangileri gözlenebilir?
Buna göre, numaralı olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yalnız I
A) l. olay mutlaka canlı vücudunda gerçekleşir.
B) Yalnız II
D) lI ve lII
C) Yalnız III
E) I, ll ve III
.
B) ll. olay bütün omurgalılarda dişi bireyin vücudunda
gerçekleşir.
C) lll. olayda hücre farklılaşmaları meydana gelir.
D) ll. olayda homolog kromozom bir araya gelir.
E) l. ve ll. olay tür içi genetik çeşitliliğin artmasını sağlar.
13.
Bir memeli canlıdan aynı zamanda doğan dört yavrudan
ikisinin genetik yapısının aynı olduğu, diğer ikisinin farklı
özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir.
Bu çoklu doğum ile ilgili;
10.
Dış gelişme görülen canlıların tamamında;
I. Üç tane yumurta döllenmiştir.
I. koryon zarı,
II. Dört tane sperm döllenmeye katılmıştır.
II. allantoyis,
III. Dört yavru gelişme döneminde aynı plasentayı kullanmıştır.
III. amniyon zarı ve sıvısı
yapılarından hangileri ortak olarak bulunur?
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 42 CA
1.A
C) Yalnız III
E) II ve III
2.A
3.A
4.B
B) Yalnız II
D) I ve III
5.C
6.B
7.C
8.C
9.B
10.A
C) I ve II
E) II ve III
11.E
12.E
13.A
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
4.
İnsanda erkek üreme sistemi ile ilgili;
I. Sperm üretimi FSH hormonunun belirli bir değere ulaşmasından sonra başlar.
İnsanda üreme olayları için hipofiz bezinden salgılanan
hormonların temel görevleriyle ilgili;
I. LH dişi bireylerde ovulasyonu sağlama,
II. Testislerdeki leyding hücrelerinden testosteron hormonu salgılanır.
II. prolaktin erkek bireylerde testosteron salgılatma,
III. FSH erkek bireylerde spematogenezi başlatma,
III. Sperm ana hücreleri hem mitoz hem de mayoz
bölünme geçirebilir.
IV. oksitosin dişi bireylerde doğumu kolaylaştırma
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, ll ve III
R
İ
T
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
C) Yalnız III
A) I ve II
.
B) I ve III
D) l, II ve IV
2.
5.
N
R
Ö
cisim) varlığını devam ettirir.
E) l, III ve IV
.
İnsanda, bayanlarda görülen menstrüasyon döngüsü
ile ilgili;
I. FSH hormon miktarının artması ile bir folikülün
gelişmesi ve yumurtanın oluşması sağlanır.
B) Ovaryumda sabit sayıda yumurta ana hücresi olduğundan zamanla sayıları azalır.
II. Ovulasyona progesteron hormon miktarının artması
neden olur.
C) Ovaryumdaki folikül hücrelerinden östrojen ve progesteron salgılanır.
III. Korpus luteum evresinde progestreron az, östrojen çok
salgılanır.
D) Östrojen ve progesteron hormonları uterus duvarındaki
kılcal damarlardaki kan miktarını artırır.
E) Yumurtanın döllenmesi fallopi tüpünde gerçekleşir.
C) II ve III
K
E
İnsan dişi üreme sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Döllenme olmaması durumunda korpus luteum (sarı
3.
43
İnsanda Üreme ve Gelişme
IV. Uterus duvarının parçalanarak atılması korpus luteumun bozulmasınından sonra gerçekleşir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve III
C) I ve IV
E) l, III ve IV
Aşağıdaki şekilde menstrüasyon döngüsünde ovaryumda
gerçekleşen bazı olaylar gösterilmiştir.
6.
Ovaryumdaki bu değişimlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Dişi bireylerde korpus luteum evresinde FSH ve LH
hormon miktarı ovulasyon anındaki miktarına göre
değişimi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
FSH
A) l. olay sürecinde kandaki östrojen miktarı artar.
LH
A)
Artar
Artar
B)
Artar
Azalır
D) l. olayda yumurtanın oluşması sağlanır.
C) Değişmez
Azalır
E) lll. olayda kandaki progesteron miktarı artar.
D) Azalır
Azalır
E)
Değişmez
B) ll. olayın gerçekleşmesinde LH etkilidir.
C) lll. olayın gerçekleşmesinde östrojen etkilidir.
Azalır
43
İnsanda Üreme ve Gelişme
7.
10.
İnsan embriyonik gelişimleri ile ilgili;
I. İki blastomerli evrede ayrılan iki hücrenin ayrı ayrı
gelişmesi ile tek yumurta ikizleri oluşur.
II. Gastrula evresinde üç farklı embriyonik tabakaların etkileşimi ile doku ve organlar oluşmaya başlar.
İnsanda embriyonik gelişim sırasında, embriyonun
mezoderm tabakasında meydana gelen bir mutasyon
aşağıdaki sistemlerden hangisinde doğrudan bir anormalliğe neden olmaz?
A) İskelet sistemi
B) Kas sistemi
C) Sinir sistemi
D) Üreme sistemi
E) Boşaltım sistemi
III. Morula evresinden itibaren hücrelerin genetik bilgilerinde farklılaşmalar meydana gelir.
lV. Blastula evresinde henüz embriyonik tabakalar oluşmadığından oluşabilecek mutasyonlar kalıtsal olamaz.
11.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) Il ve III
D) l, II ve III
C) Ill ve IV
İnsanda üreme olayları için hormon üreten bezler ve
hormon eşleştirmeleri ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
R
İ
T
A) Hipofiz: FSH
E) l, III ve IV
B) Testis: Testosteron
C) Ovaryum: Östrojen
D) Ovaryum: Oksitosin
E) Hipofiz: Prolaktin
8.
K
E
İnsanda dişi bireyde yumurtanın döllenmesinden
sonra aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez?
A) Kandaki progesteron miktarının artması
C) Plasentanın oluşması
D) Ovaryumda yeni yumurtanın üretilmesi
E) Prolaktin miktarının artması
9.
İnsanlarda ergenlik döneminden itibaren bir erkek bireydeki hormonal değişimlerle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur?
13.
Prolaktin hormonu;
Körfez Yayınları
N
R
Ö
B) Korpus luteumun sürekliliğinin sağlanması
12.
Aşağıda insanda sperm oluşumundaki ayrılmama olayı şematize edilmiştir.
Buna göre;
I. 3. ve 4. hücrelerin gonozomları ayrılmamış bir yumurta
hücresi ile döllenmesi sonucu oluşacak bireyin cinsiyeti
dişi olur.
I. uterus kaslarına etki ederek doğumu kolaylaştırma,
II. 1. ve 2. nolu hücreler mayoz I’de kardeş kromatit ayrılmaması sonucu oluşmuştur.
II. süt bezlerini geliştirerek süt salgılatma,
III. annelik duygusunu geliştirme,
III. 1. hücre, normal bir yumurta hücresi ile döllenirse normal dişiler oluşur.
IV. folikülden östrojen hormonu salgılatma
ifadelerinden hangileri doğrudur?
olaylarından hangilerini gerçekleştirir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 43 CA
1.E
2.A
A) I ve II
C) Yalnız III
D) III ve IV
E) I ve III
3.C
4.E
B) Il ve III
5.E
6.D
7.A
8.D
9.A
10.C
C) II ve IV
E) I, II ve III
11.D
12.A
13.B
YGS / LYS
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
44
Canlılarda Davranış
Farklı canlılarda gerçekleşen aşağıdaki olaylardan
hangisi davranış olarak değerlendirilmez?
4.
A) İnsanda iğne batan elin hızla çekilmesi
B) Memeli yavrularının doğumdan sonra annesini emmesi
Hayvanlarda deneyimler sonucu değişen davranışlara öğrenilmiş davranışlar denir. Öğrenilmiş davranışlar, yeni
uyarılar karşısında hayvanın uygun davranışı göstermesine yardımcı olur.
Buna göre;
C) Yiyecek kokusu alan köpeğin tükrük salgılaması
I. bir hayvanın susadığında her zaman aynı su kaynağına gitmesi,
D) Susuz kalan aslanın su araması
E) Arıların altıgen şekilli petek yapması
II. örümceklerin kendi türlerine özel ağ örmesi,
R
İ
T
III. hayvanat bahçesinde maymunların insanlardan kaçmaması,
2.
Hayvanlarda içgüdüsel davranışların başlatılmasında;
IV. som balıklarının üreme döneminde tatlı sulara geçmesi
I. organizmada açlık veya susuzluğun ortaya çıkması,
durumlarından hangileri öğrenilmiş davranış örneğidir?
K
E
II. organizmanın karşı cinse ait bireyleri görmesi,
A) I ve II
III. çevre sıcaklığının değişmesi,
IV. organizmada hormon miktarlarının değişmesi
faktörlerinden hangileri etkili olmaktadır?
N
R
Ö
A) I ve II
B) I ve III
D) l, II ve IV
3.
D) l, II ve IV
C) II ve III
E) l, ll, III ve IV
B) I ve III
5.
C) II ve III
E) l, III ve IV
Hayvanlardaki bazı türlerde sosyal grup adı verilen organize olmuş gruplar oluşturulur.
Sosyal gruplar ilgili türe;
I. düşmanlarına karşı korunma,
II. avlanma,
Aşağıdaki şekilde köpekteki davranış süreci gösterilmiştir.
III. yavru bakımı,
IV. rekabeti artırma
avantajlarından hangilerini sağlar?
A) I ve II
B) I ve III
D) l, II ve Ill
6.
C) II ve III
E) l, III ve IV
Farklı türlerde gerçekleştirilen aşağıdaki davranışlardan hangisi içgüdüsel bir davranış değildir?
A) Kazların V şeklinde uçuş gerçekleştirmesi
Bu davranış çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? .
B) Mayıs böceği larvalarının ışıktan uzaklaşması
C) Yüksekten bırakılan kedinin dört ayak üstüne düşmesi
A) İzlenim yoluyla öğrenme
B) Şartlanma yoluyla öğrenme
D) Yılan balıklarının üreme döneminde Meksika körfezine
gitmesi
C) İçgüdüsel davranış
E) Güvercinlerin yavrularını beslemesi
D) Kavrama yoluyla öğrenme
E) Alışma yoluyla öğrenme
44
Canlılarda Davranış
7.
10.
Bal arılarının besin kaynağı bulduğunda kovandaki diğer
bireylere haber vermesi aşağıda şematize edilmiştir.
Hayvanlara ait davranış şekillerinden bazıları şunlardır:
–
Büyüyerek olgunlaşan somon balıkları, denizden yumurtadan çıktıkları ortam olan tatlı su kaynaklarına geri
döner.
–
Bir balık (yılan balığı) türü yılın belirli zamanlarında bir
okyanusun sıcak sahillerinde toplanır.
–
Bir böcek türüne ait erkek ve dişi bireyler özel kokular
salgılayarak yerlerini belirtir.
Buna göre, bu canlı türleri, aşağıda belirtilen işlevlerden hangisini gerçekleştirmek için bu davranışları
gerçekleştirirler?
A) Üreme
B) Beslenme
C) Korunma
R
İ
T
D) Barınma
E) Rekabet
Arılarda bu haberleşmenin sağlanmasında,
I. besin, güneş ve kovan arasındaki açıların gösterilmesi,
II. özel kokular (feromon) salgılayarak diğer bireylerin
uyarılması,
K
E
III. sallanma dansı yaparak besinin uzaklığını belirtilmesi
11.
davranışlarından hangileri etkilidir ?
B) Yalnız II
C) I ve II
N
R
Ö
D) I ve III
8.
E) I, II ve III
I. korunma,
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
lI. beslenme,
llI. üreme,
lV. hücreler arası koordinasyon
olaylarından hangilerini olumsuz etkileyebilir?
Belirli davranışların zamana bağlı olarak periyodik bir
şekilde tekrarlanmasına “biyoritim” denir.
Buna göre;
Bir türün bireyleri arasındaki haberleşmenin engellenmesi, o türde,
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) l, II ve III
I. horozların, sabahları belirli saatlerde ötmeye başlaması,
C) Il ve IV
E) I, II ve IV
II. pisi pisi denilen kedilerin insana yaklaşması,
III. insanlarda gecenin belli saatlerinden sonra uykunun
gelmesi,
12.
IV. yarasaların geceleri beslenmesi
şeklindeki canlı davranışlarından hangileri biyoritim örneğidir?
A) I ve III
B) II ve III
D) I, II ve III
9.
Şartlı refleks sonradan öğrenme ile oluşturulan edimsel
koşullanmadır.
Farklı canlılarda görülebilen,
I. sessiz ortamda duran bir koyunun, yüksek bir sesten
ürkerek zıplaması,
C) II ve IV
E) I, III ve IV
lI. zil sesiyle birlikte öğrencilerin teneffüse çıkma hazırlığı
yapması,
llI. kekliğin, yavrularını korumak için yaralı gibi davranması,
Hayvanlarda sinir sisteminde uç beyindeki kıvrım sayısı arttıkça kavrama yoluyla öğrenme ve problem çözme becerisi
artar.
IV. köpeğe taş atılıyor gibi yapıldığında kaçması
davranışlarından hangileri şartlı reflekse örnek olamaz?
Buna göre, aşağıdaki hayvanlardan hangisinde problem çözme becerisi daha fazladır?
A) Tavşan
B) Papağan
A) I ve Il
C) Yılan
B) I ve llI
D) III ve IV
D) Balık
Test 44 CA
1.C
C) lI ve IV
E) I, II ve Ill
E) Kurbağa
2.E
3.B
4.B
5.D
6.C
7.D
8.E
9.A
10.A
11.D
12.B
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
4 283 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content