close

Enter

Log in using OpenID

04. BiYOLOJi 11 MESLEK KK

embedDownload
11. SINIF
YGS GRB.
BİYOLOJİ
1.
01
Canlıların Temel Bileşenleri 1
Canlıların yapısını oluşturan temel bileşenlerin büyük
çoğunluğu canlı hücreler tarafından üretilir.
5.
Buna göre, aşağıda verilen besin maddelerinden hangisi canlı hücreler tarafından üretilmez?
A) Glikoz
B) Vitamin
C) Aminoasit
D) Nişasta
İnsan vücudu için gerekli karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller besinlerle düzenli olarak alınmalıdır. Dört
ayrı besinin içerisinde bulunan moleküller aşağıdaki tabloda verilmiştir.
E) Fosfat
2.
A) I ve II
I. su kullanılması,
K
E
III. bağ sayısının artması,
IV. hücre yoğunluğunun azalması
6.
olaylarından hangileri meydana gelir?
N
R
Ö
B) II ve III
D) I, lI ve IV
3.
C) Ill ve IV
E) II, III ve IV
Bitki hücrelerinde;
I. nişasta,
II. laktoz,
C) Sükroz
7.
IV. maltoz
D) II ve IV
B) Laktoz
D) Trigliserit
E) Glikojen
Büyük moleküllü organik besinlerin sentezlenmeleri
sırasında, molekülleri birbirlerine bağlayan bağlar oluşur.
Bu bağlar şunlardır:
- Glikozit bağı
- Ester bağı
C) lI ve Ill
E) II, III ve IV
.
- Peptit bağı
moleküllerinden hangilerinin sentezi ile ilgili enzimler
bulunmaz?
B) I ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
Aşağıdaki besin çeşitlerinin hangisinin yapısındaki
monomer çeşidi en fazladır?
A) Protein
III. glikojen,
A) l ve ll
B) I ve III
D) II ve IV
II. enzim kullanılması,
A) l ve ll
R
İ
T
Buna göre, bir günlük beslenmesinde bu besin maddelerinden hangilerini alan bir insan dengeli beslenmiş
olur?
Hidroliz tepkimeleri gerçekleşen bir hayvan hücresinde;
Buna göre, aşağıdaki organik moleküllerden hangisindeki bağ çeşidi yanlış olarak verilmiştir?
.
A) Yağ: Ester bağı
B) Nişasta: Glikozit bağı
C) Vitamin: Glikozit bağı
4.
Kış uykusuna yatan bir hayvanda uzun süreli açlık durumu
gözlenir.
D) Protein: Peptit bağı
E) Enzim: Peptit bağı
Bu şekildeki bir hayvanda;
I. glikojen,
II. protein,
III. yağ
polimerlerinden enerji elde edilme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III
B) I – III – II
C) II – I – III
8.
Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratların yapıtaşlarından biri değildir?
A) Glikoz
B) Galaktoz
D) Riboz
D) II – III – I
E) III – I – II
.
E) Deoksiriboz
C) Sükroz
.
01
Canlıların Temel Bileşenleri 1
9.
13.
Uzun süre aç kalan bir insanın dokularındaki karbonhidrat,
yağ ve protein miktarındaki değişme aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
Aşağıdaki gibi içerisinde nişasta, protein ve yağ bulunan petri kabına protein ve yağ sindiren enzimler ilave
edilmiştir.
Buna göre;
I. Organizmada temel yapıtaşı olan proteinler gerekirse
enerji verici olarak kullanılır.
Yeterli bir süre sonra petri kabında;
II. En fazla enerji karbonhidratlardan sağlanır.
I. glikoz,
III. Yağlar sadece enerji verici olarak kullanılır.
II. aminoasit,
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
III. yağ asiti,
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
moleküllerinden hangileri oluşur?
.
A) l ve lI
K
E
D) l, ll ve IIl
Farklı hücrelerde gerçekleşen;
I. aminoasitlerden protein sentezlenmesi,
14.
II. glikozlardan polisakkarit sentezlenmesi,
N
R
Ö
III. yağ asiti ve gliserollerden yağ sentezlenmesi
olaylarından hangileri bütün canlılarda ortak olarak
gerçekleştirilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve Ill
D) II ve Ill
11.
E) I, II ve Ill
B) ll ve lII
C) lll ve lV
E) II, lll ve IV
Vitamin çeşitleriyle ilgili;
I. Suda çözünenlerin fazlası idrarla atılır.
Körfez Yayınları
10.
R
İ
T
lV. vitamin
C) Yalnız III
II. Yağda çözünenlerin eksikliği suda çözünenlere göre
daha önce hissedilir.
III. Enzimlerin yapısına koenzim olarak katılırlar.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve IIl
Aşağıdaki olaylardan hangisi bir dehidrasyon tepkimesidir?
15.
E) II ve III
B) Nişastanın glikoz moleküllerine dönüşmesi
Pro te in lerin yük sek sı cak lık ta bo zu lması aşağıdakilerden hangisine neden olduğu için, canlı yaşamını olumsuz etkiler?
C) Yağların yapıtaşlarının oluşması
A) Enerji kapasitesinin azalması
D) Aminoasitlerden protein üretilmesi
B) Yağ kullanımının artması
E) Gikojenin glikozlara dönüşmesi
C) Solunum hızının azalması
A) Glikozun yıkılması ile CO2 ve H2O oluşması
D) Enzimlerin yapısının bozulması
E) Hücrelerde difüzyon hızının azalması
12.
16.
Aşa ğı da ki ler den han gi si organik besin yapıtaşlarının özelliklerinden değildir?
Mineral çeşitleri insanda;
I. vücut sıvılarının osmotik basıncını dengeleme,
A) Hücrede enerji üretiminde kullanılabilme
II. enzimlerin yapısına katılma,
B) Nükleik asitlerin yapısına katılabilme
III. bazı dokuların yapısına katılma
C) Sindirilerek hücre zarından geçebilme
görevlerinden hangilerini gerçekleştirirler?
D) Bitkiler tarafından üretilme
A) Yalnız I
E) Yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen bulundurma
B) Yalnız II
D) I ve III
Test 01 CA
1.E
2.A
3.C
4.B
5.B
6.A
7.C
8.C
9.A
10.E
11.D
12.C
C) Yalnız III
E) l, II ve III
13.B
14.D
15.D
16.E
11. SINIF
YGS GRB.
BİYOLOJİ
1.
Yağ çeşitleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
4.
Farklı canlılarda meydana gelen;
I. aminoasitlerin birleştirilmesiyle protein oluşturulması,
A) İnsanlar, temel yağ asitleri mutlaka bitkilerden almak
zorundadır.
II. karbondioksit ve suyun birleştirilmesiyle glikoz sentezlenmesi,
B) Yağda çözünmüş olarak bulunan steroit çeşitleri farklı
görevler gerçekleştirir.
III. glikozun karbondioksit ve suya kadar parçalanması,
C) Yağ asitlerinin 20’den fazla çeşidi vardır.
IV. nişastanın glikoza kadar sindirilmesi
D) Kolesterol hücre zarının sağlam olmasında etkili olan
bir steroittir.
R
İ
T
olaylarından hangileri dehidrasyon örneğidir?
A) l ve ll
E) Nötral yağ çeşitleri hidroliz edildikten sonra enerji üretiminde kullanılabilir.
B) lI ve IlI
D) II ve III
2.
K
E
Canlılarda bulunan;
5.
I. deoksiriboz,
II. nişasta,
N
R
Ö
III. laktoz,
IV. fruktoz
A) I - II - III - IV
B) II - I - IV - III
D) II - IV - III - I
II. aminoasit,
III. galaktoz,
IV. yağ asiti
E) II, III ve IV
moleküllerinden hangilerinin sentezlenmesi için azot
C) I - IV - Ill - II
E) II - I - III - IV
C) II ve IV
Canlıların yapısında bulunan,
I. adenin,
karbonhidrat çeşitlerinin küçükten büyüğe doğru
sıralınışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
3.
02
Canlıların Temel Bileşenleri 2
(N) kullanılır?
A) I ve Il
B) I ve Ill
D) I, II ve IV
C) II ve IV
E) I, III ve IV
Bir bitki hücresinde fazla miktarda sakkaroz üretilmesine bağlı;
Hücredeki glikoz
miktarý
Hücredeki aminoasit
miktarý
6.
Farklı mineral çeşitlerinin görevleriyle ilgili aşağıdaki
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
l
Zaman
ll
Zaman
Hücredeki fruktoz
miktarý
Hücredeki su
miktarý
A) Fosfor (P) → Nükleik asit yapısına katılma
B) Kalsiyum (Ca) → Kas kasılmasında görev alma
C) Sodyum (Na) → Kanda oksijen taşınmasında kullanılma
lll
Zaman
lV
Zaman
grafikleriyle gösterilen değişimlerden hangileri meydana gelir?
A) I ve Il
D) I, ll ve lll
B) I ve IV
C) III ve IV
E) I, III ve lV
D) Magnezyum (Mg) → Bitkilerde klorofil yapısına
katılma
E) Azot (N) → Aminoasit sentezinde kullanılma
02
Canlıların Temel Bileşenleri 2
7.
10.
Karbonhidrat çeşitleriyle ilgili;
Bir hücre içerisinde 270 yağ asidi molekülünün nötral
yağ sentezinde kullanılması sürecinde;
I. solunum tepkimelerine katılma,
I. 90 molekül su çıkışının gerçekleşmesi,
II. hücre zarından geçememe,
II. 90 molekül gliserol kullanılması,
III. nükleik asit yapısına katılma,
III. 269 tane ester bağı oluşması
IV. sentezi sırasında su oluşturma
olaylarından hangileri gerçekleşir?
özelliklerinden monosakkarit ve disakkaritlere ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Yalnız I
Disakkarit
Monosakkarit
A)
I ve IV
II ve III
B)
I ve Ill
Il ve lV
C)
ll ve III
l ve IV
D)
Il ve IV
I ve lll
E)
lll ve IV
I ve II
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
11.
E) l, lI ve III
R
İ
T
İnsanda dönüşüm tepkimeleriyle karbonhidrat ve yağlardan protein sentezlenebilmektedir.
K
E
Bu tepkimelerle ilgili,
I. Trigliserit molekülü azot ilave edilerek doğrudan
yapısal proteine dönüştürülebilir.
Proteinlerin sindirimi sonucu oluşan momomerlerde
N
R
Ö
aşağıdaki özelliklerden hangisi gözlenmez?
A) Enzim sentezinde kullanılabilme
B) ATP üretiminde kullanılabilme
C) Hücre içi yoğunluğunun artmasına neden olma
D) Hücrenin pH’sını düşürebilme
E) Trigliserit sentezinde kullanılabilme
9.
II. Dönüşüm tepkimeleriyle aminoasit çeşitlerinin tamamı
Körfez Yayınları
8.
sentezlenemez.
III. Karbonhidrat ve yağ monomerlerinden aminoasit sentezinde mutlaka azotlu tuzlar kullanılır.
IV. Dönüşüm tepkimeleri sırasında ATP sentezi gerçekleştirilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) l ve lll
B) II ve Ill
D) I, II ve Ill
C) II ve IV
E) I, III ve IV
Farklı canlılarda gerçekleşen;
I. 10 molekül maltoz sentezi,
II. 10 molekül trigliserit sentezi,
12.
III. 20 molekül dipeptit sentezi
Aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece proteinlere
özgüdür?
IV. 100 glikozluk glikojen sentezi
A) Dehidrasyon tepkimesiyle oluşma
olaylarında oluşan su sayısının azdan çoğa doğru
B) Enerji verici olarak kullanılma
sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilC) Yapıcı onarıcı olma
miştir?
A) I - II - III - IV
B) I - Ill - Il - IV
D) III - II - I - IV
Test 02 CA
1.A
2.C
D) Düzenleyici olarak enzim yapısına
C) III - II - IV - I
E) Doğrudan DNA kontrolünde üretilme
E) I - IV - III - II
3.E
4.A
5.A
6.C
7.B
8.E
9.B
10.B
11.B
12.E
11. SINIF
YGS GRB.
BİYOLOJİ
1.
5.
Prokaryot bir hücrede;
I. protein sentezi,
I. fazla ATP’yi depolama,
II. fazla suyu dışarı atma,
III. organik besin sentezi
III. bazı inorganik besinleri depolama,
IV. karbondioksit üretimi
lV. boşaltım olayında görev alma
olaylarından hangileri özel bir organel yardımıyla
gerçekleşir?
görevlerinden hangilerini gerçekleştirebilir?
B) Yalnız IIl
D) I, II ve IV
A) l ve lI
C) II ve IV
E) II, III ve IV
B) ll ve lII
E) Il, lll ve IV
.
Hücre içerisine alınan büyük besin moleküllerinin sindirimini sağlayan lizozom organelinin oluşumunda;
K
E
Ribozom organeli ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
I. ribozom,
A) Bütün hücrelerde bulunur.
II. golgi,
III. endoplazmik retikulum
B) Hücredeki aminoasit miktarını artırır.
N
R
Ö
C) Yapısında protein ve RNA bulunur.
D) Başka organellerin içerisinde bulunabilir.
E) Zarsız bir yapıya sahiptir.
Bütün canlı hücrelerde;
I. fotosentezle besin üretme,
organellerinin görev alma sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) l - ll - lll
D) Il - lll - l
7.
B) l - lll - ll
C) ll - l - lll
E) Ill - ll - l
.
Canlılarda hücrenin yaptığı temel görevlerle ilgili bazı organel çeşitleri daha fazla olarak bulunmaktadır.
Bu duruma;
II. ribozomda protein sentezleme,
III. golgide salgı paketleme,
I. hormon üreten hücrelerde golgi organeli,
IV. sitoplazmada ATP üretme
II. sperm ve yumurta ana hücrelerindeki sentrozom organeli,
olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleştirilir?
A) l ve Il
D) I, II ve IV
B) I ve III
III. çizgili kas hücrelerindeki mitokondri organeli
C) II ve IV
E) II, III ve IV
örneklerinden hangileri verilebilir?
.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
4.
C) lll ve IV
R
İ
T
D) I, ll ve IIl
.
6.
3.
Farklı hücrelerde bulunan kofullar;
II. ATP sentezi,
A) Yalnız l
2.
03
Hücre 1
C) Yalnız III
E) I ve III
.
Ökaryot hücrelerde bazı organeller mutlaka bulunurken,
bazı organel çeşitleri de bulunmayabilir.
Buna göre, aşağıdaki organellerden hangisi bütün
ökaryot hücrelerde mutlaka bulunan organellerdendir?
A) Sentrozom
B) Mitokondri
C) Lökoplast
D) Lizozom
E) Kloroplast
8.
Golgi organelinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleştirilmez?
A) Fosfolipit sentezlenmesi
B) Bileşik enzimlerin üretilmesi
C) Glikoz üretilmesi
D) Glikolipit sentezlenmesi
E) Salgıların paketlenmesi
03
Hücre 1
9.
13.
Hücre dışında bulunan işaretli aminoasitlerin, difüzyon
ile hücreye alınıp, hücredeki enzimlerin yapısına katılmasına kadar gerçekleşen olaylarda;
I. Karbondioksit oluşturulması
I. hücre zarı
II. Enzim sentezlenmesi
II. ribozom
III. İnorganik maddelerden organik besin sentezlenmesi
III. golgi
IV. Organik moleküllerden ATP sentezlenmesi
yapılarının görev alma sırası aşağıdaklerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III
B) I – III – II
D) III – I – II
10.
Ökaryot hücrelerde, gerçekleşen bazı olaylar şunlardır:
Bu olaylardan hangileri mitokondride gerçekleşebilir?
A) Yalnız I
C) II – I – III
E) III – II – I
B) II ve III
D) I, II ve IV
.
Aşağıdaki tabloda I, II, III ve IV olarak numaralandırılan
bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücresinde bulunan bazı
yapılar verilmiştir.
14.
C) II ve IV
Hücrelerdeki;
E) I, II, III ve IV
R
İ
T
I. salgıların paketlenmesi,
II. polimer besinlerin sindirilmesi,
III. peptit bağlarının oluşması
olaylarının gerçekleştiği organeller aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Bitki
Hayvan
A)
IV
I
II
III
B)
II
III
I
IV
C)
I
II
IV
III
D)
III
IV
II
I
K
E
E)
IV
II
III
I
N
R
Ö
11.
Endoplazmik retikulum;
Lizozom
Ribozom
B) Sentrozom
Kloroplast
Ribozom
C) Lizozom
Golgi
Sentrozom
D) Golgi
Sentrozom
Ribozom
E) Lizozom
Mitokondri
Kloroplast
15.
Aşağıdakilerden hangisi mitokondri ve kloroplast organellerinin ortak özelliklerinden değildir?
I. bazı kofulların oluşturulması,
A) Protein sentezleme
II. bazı besinlerin depolanması,
B) ETS enzimleri bulundurma
III. hücreye desteklik sağlanması,
C) Çift zarlı olma
lV. solunum enzimlerinin depolanması
D) Karbondioksit üretme
görevlerinden hangilerini gerçekleştirir?
E) Kendini eşleyebilme
A) l ve lI
B) II ve III
D) I, II ve Ill
C) II ve IV
E) II, III ve IV
16.
12.
III
A) Golgi
Körfez Yayınları
Mantar
Bakteri
II
I
Buna göre, numaralandırılmış hücrelerin ait olduğu
canlı grupları hangisinde doğru verilmiştir?
Bir hücredeki;
I. mitokondri,
Bir hücrede aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi, bu hücrenin bitki hücresi olduğu görüşünü
destekler?
II. lizozom,
III. ribozom,
A) Dehidrasyon olaylarını gerçekleştirme
IV. kromoplast
B) Nişasta depolama
C) İğ ipleri oluşturma
organellerinden hangilerinde nükleik asit bulunmaz?
D) ETS enzimleri kullanma
A) Yalnız II
E) Golgide salgı oluşturma
Test 03 CA
1.A
2.B
3.C
B) II ve III
D) I, III ve IV
4.B
5.E
6.B
7.E
8.C
9.A
10.A
11.D
12.B
C) II ve IV
E) II, III ve IV
13.D
14.A
15.D
16.A
11. SINIF
YGS GRB.
BİYOLOJİ
1.
4.
Hücre iskeleti ile ilgili;
I. Bazı çeşitleri ihtiyaç durumunda sentezlenir.
II. DNA’sını eşleyerek yeni hücre oluşturma,
III. Hücrede bazı organellerin yerinin sabit tutulmasında
görevli çeşitleri bulunur.
III. oksijen kullanarak ATP üretme,
IV. hücre zarından madde alışverişi gerçekleştirme
IV. Hücredeki moleküllerin sitoplazmaya eşit olarak dağılmasını sağlayan çeşitleri vardır.
olaylarından hangileri gerçekleşmek zorundadır?
bilgilerinden hangileri doğrudur?
B) II ve IV
D) I, III ve IV
2.
Bir hücrede canlılığın devam edebilmesi için;
I. ribozomda protein sentezleme,
II. Hücre bölünmesinde görev alan çeşitleri bulunur.
A) l ve lI
04
Hücre 2
E) II, III ve IV
R
İ
T
A) I ve II
C) I, II ve III
B) I ve III
D) II ve III
.
I. protein sentezi,
II. glikojen sentezi,
5.
B) Besin kofulu
D) Mikrovillüs
6.
C) Mezozom
E) Yalancı ayak
Genç ve yaşlı bitki hücrelerinde;
I. çekirdek büyüklüğü,
III. glikoprotein sentezi,
II. hücre zarı kalınlığı,
IV. fotosentez
III. koful büyüklüğü,
olaylarından hangileri gerçekleşmiş olabilir?
IV. metabolizma hızı
A) I ve Ill
özelliklerinden hangileri farklılık gösterir?
B) III ve IV
D) II, III ve IV
.
Hücre zarının farklılaşması ile aşağıdaki yapılardan
hangisi oluşmaz?
A) Krista
N
R
Ö
Buna göre hücrede;
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
A) I ve II
B) II ve IV
D) I, IIl ve IV
3.
E) III ve IV
K
E
Aşağıdaki grafikte bir bitki hücresindeki su miktarının değişimi gösterilmiştir.
C) I ve IV
C) I, II ve IIl
E) II, III ve IV
Bir hücrede;
I. karbondioksitin organik besin sentezinde kullanılması,
7.
II. glikozların nişastaya dönüştürülmesi,
Aşağıdakilerden hangisi, insandaki hücrelerin zarlarında bulunan glikoproteinlerin görevlerinden değildir?
III. golgide salgı oluşturulması,
A) Hücrelerin birbirini tanımasını sağlama
lV. sitoplazmada maltoz sentezlenmesi
B) Kendisine özel olan hormonlara cevap verme
olay la rın dan han gi le ri nin ger çek leş me si, hüc re nin
bitki hücresi olduğunu kanıtlar?
A) l ve lI
B) ll ve IIl
D) I, ll ve III
C) ll ve IV
E) l, II, lll ve IV
.
C) Hücreye alınacak molekülleri tanıma
D) Hücrelerin birbirine tutunmasını sağlama
E) ATP enerjisinin üretilmesini sağlama
04
Hücre 2
8.
12.
Hücrelerde bulunan bazı organeller hücredeki su miktarını
artırıcı, bazıları da su miktarını azaltıcı etkiye sahiptir.
Buna göre, hücrelerdeki;
Buna göre;
I. kloroplast,
I. mitokondri,
II. mitokondri,
II. ribozom,
III. lizozom,
III. lizozom,
IV. golgi
IV. lökoplast
organellerinden hangileri temel görevleri sırasında su
miktarını azaltıcı etkiye sahiptir?
organellerinden hangileri sitoplazmadaki monomer
miktarını azaltır?
A) l ve lI
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) l, III ve IV
B) II ve IV
D) I, II ve III
.
13.
9.
Hücrelerdeki organellerin çalışmasına bağlı olarak sitoplazmadaki monomer miktarı azalıp, artabilir.
Lizozom organeli ile ilgili;
R
İ
T
Bazı akyuvar çeşitleri vücuda giren mikroorganizmalara
karşı antikor adı verilen savunma proteinleri üretir ve salgılar.
K
E
A) Ribozom
III. İçeriğinde farklı özellikte enzimler bulunur.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
N
R
Ö
B) Yalnız IV
D) I, II ve III
10.
C) II ve IV
E) II, III ve IV
Bir bitkinin canlı olan bütün hücreleri;
I. fotosentez ile besin üretme,
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
B) Lizozom
D) Mitokondri
IV. Besinlerden ATP üretilmesini sağlar.
.
14.
–
çekirdek,
–
kloroplast,
–
mitokondri
yapılarında;
I. zarla çevrili olma,
II. nükleik asit içerme,
III. gaz alış verişi gerçekleştirme,
IV. ATP üretme
IV. büyük kofullara sahip olma
özelliklerinden hangileri ortaktır?
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
A) I ve II
D) I, II ve IV
.
Ökaryot hücrelerdeki,
III. RNA sentezleme
B) II ve Ill
C) Golgi
E) Koful
II. solunum ile ATP üretme,
A) I ve III
.
Buna göre, bu akyuvar çeşitlerinde aşağıdaki organellerden hangisinin işlevi daha azdır?
I. Hücreye alınan büyük moleküllü besinleri hidroliz eder.
II. Hücrede yaşlanmış organelleri parçalar.
C) III ve IV
E) I, II ve IV
B) I ve III
D) I, ll ve Ill
C) II ve IV
C) II ve III
E) ll, III ve IV
.
E) Il, IlI ve IV
15.
Tek yıllık bir bitkinin kök hücrelerinde;
I. mitokondri,
11.
II. kromoplast,
Hücre zarının yapısı ve özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
III. lökoplast,
A) Zarda ATP’nin harcanması canlılık göstergesidir.
lV. kloroplast
B) Hücre zarı seçici geçirgen bir yapıya sahiptir.
organellerinden hangileri bulunabilir?
C) Yapısında en fazla fosfolipit molekülleri bulunur.
A) l ve lI
D) Hücre zarının kalınlığı zamanla değişmez.
B) ll ve IIl
D) I, ll ve III
C) lll ve IV
E) II, lll ve IV
E) Dış yüzeyinde glikokaliks tabakası bulunur.
Test 04 CA
1.C
2.A
3.C
4.C
5.A
6.D
7.E
8.B
9.D
10.B
11.C
12.E
13.B
14.D
15.D
11. SINIF
YGS GRB.
BİYOLOJİ
1.
05
Hücrede Madde Geçişleri
% 30 polimer madde yoğunluğa sahip 20 gr. ağırlığındaki
bir patates parçası % 70 polimer madde yoğunluğuna sahip çözeltiye bırakılmıştır.
4.
Endositoz gerçekleştirmekte olan bir hücrede meydana gelen değişimlerle ilgili aşağıdaki grafiklerden
hangisi yanlıştır?
Buna göre, patates parçasının ağırlığındaki değişim
aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
K
E
5.
2.
N
R
Ö
B) Hücre zar yüzeyinin küçülmesi
Endositoz ile beslenen bir hücreli canlının beslenme
sürecinde;
I. besin kofulunun oluşması,
II. sindirilen besinlerin sitoplazmaya dağılması,
III. lizozom ile besin kofulunun kaynaşması,
Bir hücrede aşağıdaki olaylardan hangisinin meydana
gelmesi pordan geçebilen bir molekülün difüzyon
hızını azaltır?
A) Hücre dışında ilgili molekül miktarının artması
R
İ
T
IV. hücre zarının cep oluşturması
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – III – II – IV
C) II – III – IV – I
C) Hücre zarında yeni porların oluşturulması
B) II – I – IV – III
D) III – IV – I – II
E) IV – I – III – II
D) Hücrede ATP üretiminin artması
E) Hücrede ortalama sıcaklığın artması
3.
6.
Hücrelerdeki madde alışverişi olaylarıyla ilgili;
I. monomer ve daha küçük moleküllerin taşınması,
II. hücre zarından çift yönlü olarak gerçekleştirilmesi,
Bir hücredeki pasif geçiş olaylarının hızını;
III. sadece canlı hücrelerde gerçekleşmesi,
I. yoğunluk farkı,
IV. por olmayan bölgelerden de gerçekleşebilmesi
II. ATP miktarı,
özelliklerinden difüzyon ve aktif taşımaya ait olanlar
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
III. por sayısı,
Difüzyon
IV. enzim miktarı
faktörlerinden hangileri ortak olarak etkiler?
A) I ve Il
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
Aktif taşıma
A)
l ve ll
lll ve lV
B)
l, ll ve lll
l, lll ve lV
C)
l, ll ve lV
l, ll ve lll
D)
l, lll ve lV
ll, lll ve lV
E)
ll, lll ve lV
l, ll ve lll
05
Hücrede Madde Geçişleri
7.
10.
Aşağıda şekilde hücre ile bulunduğu ortam arasındaki
madde alışverişi gösterilmiştir.
Buna göre, yoğunluk farkına bağlı olarak numaralandırılan geçişleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
Deney ortamında bir süre sonra aşağıdaki değişikliklerden hangisinin olması beklenmez?
A) Bağırsak içerisindeki su miktarının artması
A) I. olayda atılan molekül mineral ise ATP enerjisi harcanır.
B) Kapta aminoasitlerin görülmesi
B) II. olayda dışarı çıkan molekül su olabilir.
C) Kaptaki glikoz miktarının artması
C) III. olayın gerçekleşmesi için ATP enerjisi harcanır.
D) Nişasta moleküllerinin difüzyonla geçememesi
D) I. ve II. olaylarda iki farklı molekül dışarı veriliyorsa hücrenin canlı olduğunu gösterir.
E) Aminoasitlerin her iki ortamda dengeye gelmesi
E) Bu olayların bazılarında enzim kullanılmayabilir.
11.
K
E
N
R
Ö
Hücrede bu durumun oluşmasında;
I. polisakkarit hidrolizi ile glikozların artması,
II. fotosentez ile organik besin sentezlenmesi,
III. kofullarda depolanan minerallerin sitoplazmaya geçmesi,
IV. aminoasitler kullanılarak protein sentezlenmesi
olaylarından hangileri neden olabilir?
A) l ve lI
B) II ve III
D) I, II ve III
9.
R
İ
T
Farklı yoğunlukta üç farklı ortama bırakılan özdeş bitki hücrelerindeki değişimler aşağıda gösterilmiştir.
Bulunduğu ortamla osmotik denge halinde bulunan bir
hücrenin zamanla hücre içine su aldığı gözlenmiştir.
Körfez Yayınları
8.
İçerisinde % 20 glikoz çözeltisi bulunan kaba, % 20 amino asit, % 5 nişasta ve % 10 glikoz bulunan bağırsak balon
bırakılmıştır.
A) I - II - III
II. maltoz
III. aminoasit
konularak içerisinde;
IV. vitamin
V. glikojen
VI. protein
bulunan bir kaba konulmuştur.
II. sinir hücrelerinde, hücre dışında sodyum (Na+), hücre
içinde potasyum (K+) iyonlarının fazla olarak bulunması,
Bir süre sonra bağırsak dışına çıkan ve bağırsak içine
giren moleküller aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
III. akciğer alveollerinde oksijen ve karbondioksit değişiminin gerçekleşmesi,
Bağırsak dışına
çıkanlar
A) Yalnız IV
IV. hormon bezlerinde üretilen protein yapılı hormonların
kana salgılanması
olaylarından hangilerinde ATP enerjisi harcanır?
D) I, II ve III
Test 05 CA
1.A
C) Ill ve IV
E) I, II ve IV.
2.B
3.B
4.E
5.E
E) III - I - lI
I. glikoz
.
I. sindirim kanalında sindirilen besinlerin tamamının emilerek kana geçmesi,
B) II ve III
C) II - I - III
.12. Yapıtaşlarını geçirebilen bir bağırsak içerisine,
İnsan vücudunda gerçekleştirilen;
A) l ve lI
B) I - III - II
D) II - III - I
C) Ill ve IV
E) II, III ve IV
Buna göre, bu hücrelerin osmotik basınçlarının çoktan
aza doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
6.C
Bağırsak içine
girenler
I ve III
B) I ve III
Yalnız IV
C) II ve III
IV ve V
D) II ve IV
I, IV ve V
E) I, IV ve V
II, III ve VI
7.C
8.D
9.E
10.C
11.C
12.B
11. SINIF
YGS GRB.
BİYOLOJİ
1.
06
Hücre Biyolojisi
Bir hayvan hücresinde glikojen sentezinin hızlanmasına bağlı;
4.
Bir hayvan hücresinde gerçekleştirilen bazı metabolik olaylar aşağıda verilmiştir.
Belirtilen metabolik olaylara göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
R
İ
T
A) X olayında hidroliz enzimleri görev yapmıştır.
B) X olayında hücredeki su miktarı artırılır.
C) Z olayının gerçekleştirilmesinde azotlu bileşikler kullanılmıştır.
D) Y olayının temel amacı enerji üretimini sağlamaktır.
K
E
grafikleriyle gösterilen değişimlerden hangileri gerçekleşir?
A) I ve II
B) I ve IV
2.
C) Il ve III
N
R
Ö
D) Ill ve IV
E) Organik bileşikler enzimler yardımıyla birbirlerine
dönüştürülebilmektedir.
E) l, II ve IV
5.
Bir canlının vücut sıvılarının pH değerinin değişmesinin olumsuz sonuçlara neden olması;
I.
Aşağıdaki olaylardan hangisi bir hücrenin ökaryot veya
prokaryot olduğunu tespit etmek için kullanılabilir?
A) Hücre yönetimini DNA’nın gerçekleştirmesi
B) Hücre zarından madde geçişinin yapılması
enzimlerin çalışmasının pH değişiminden olumsuz etkilenmesi,
C) Ribozomda protein sentezlenmesi
D) Oksijensiz solunum ile enerji üretilmesi
II. pH değişiminin organizmanın sıcaklığını değiştirmesi,
E) Lökoplastta nişasta sentezlenmesi
III. pH değişiminin tepkimelerin aktivasyon enerji düzeyini
artırması
durumlarından hangileri ile açıklanır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
6.
Protein yönüyle eksik beslenen bir insanda;
I. bağışıklık sisteminin zayıflaması,
II. bazı hormonların üretiminin yavaşlaması,
3.
Nişasta sentezi yapan çok hücreli bir canlı ile ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
III. yaraların geç iyileşmesi,
A) Canlı hücrelerinde mitokondri bulundurur.
durumlardan hangilerinin ortaya çıkması beklenir?
IV. DNA eşlenmesinin hızlanması
B) Hücre zarı selülozdan yapılmıştır.
A) I ve II
B) II ve lll
C) II ve IV
C) Bazı hücrelerinde lökoplast organeli bulunur.
D) Bütün hücrelerinde glikoz sentezi yapan organel bulunur.
E) Protein sentezini ribozomda gerçekleştirir.
D) llI ve IV
E) l, II ve llI
06
Hücre Biyolojisi
7.
11.
Bir hücrede golgi organelinin çalışmasının hızlanmasına bağlı olarak,
Yarı geçirgen özellikte bir bağırsak balon içine % 5’lik nişasta ve % 10’luk glikoz çözeltisi konarak ağzı bağlanmış
daha sonra içine iyot damlatılmış saf su bulunan kaba bırakılmıştır. Bir süre sonra kabın içindeki sıvıya zardan geçebilen ve glikoz ile tepkime veren Fehling ayıracı
damlatılmış ve yeterli süre beklenmiştir.
Buna göre, deney ortamında aşağıdaki değişimlerden
hangisi gerçekleşmez?
A) Bağırsak balon içerisinde nişasta ve iyotun tepkime
vermesi
B) Fehling ayıracı damlatılan çözeltide renk değişiminin
olması
C) Bağırsak balon içerisinde glikoz ve Fehling ayıracının
tepkime vermesi
D) Bağısak dışındaki sıvıda nişasta ile iyotun tepkime vermesi
A) Yalnız II
B) l ve ll
D) ll ve Ill
C) l ve Ill
A
12.
E) l, Il ve Ill
Aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde dehidrasyon tepkimeleri gerçekleştirilmez?
C) Lizozom
E) Mitokondri
%10 Glikoz
Körfez Yayınları
B) Kloroplast
D) Endoplazmik retikulum
9.
%5 Na
N
R
Ö
A) Golgi
II. kromatin iplik hücrenin yönetimini gerçekleştirme,
III. protein,
lV. sodyum (Na)
moleküllerinden hangileri difüzyon ile yer değiştirir?
A) Yalnız I
Aktif geçiş çeşitleriyle ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
B) Endositoz olayı bütün canlı hücreler tarafından gerçekleştirilebilir.
II. plazmoliz,
III. dehidrasyon
C) Ekzositoz olayında hücre zarından geçemeyecek
büyüklükteki maddeler hücre dışına atılır.
olaylarından hangileri hücre yoğunluğunun artmasına
neden olur?
B) Yalnız II
D) I ve II
1.B
E) l, II ve IV
A) Aktif taşımada sadece hücre zarındaki porlardan geçebilen maddeler taşınır.
I. hidroliz,
Test 06 CA
C) l ve IV
E) l, lII ve IV
Farklı canlılarda gerçekleşebilen;
A) Yalnız I
B) Yalnız IIl
D) lI ve IV
C) ll ve IIl
13.
10.
Bağırsak
zar
I. glikoz,
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur ?
D) llI ve IV
%20 Glikoz
II. maltoz,
lV. çekirdek zarı yaşlanmaya bağlı olarak kalınlaşma
B) I ve IIl
%5 Na
Bu deney ortamında;
III. çekirdek sıvısı nükleotit çeşitlerini bulundurma,
A) I ve II
%10 Maltoz
Yukarıdaki gibi bir deney düzeneği hazırlanarak yeterli bir
süre beklenmiştir.
Çekirdekte bulunan yapıların görev ve özellikleriyle ilgili;
I. çekirdekçik solunum enzimlerini üretme,
B
K
E
%5 Protein
8.
R
İ
T
E) Bağırsak balon içerisindeki su miktarının artması
grafikleriyle gösterilen değişimlerden hangileri gerçekleşir?
D) Hücrede ATP üretiminin azalması bütün aktif geçiş
çeşitlerini olumsuz olarak etkiler.
C) Yalnız III
E) Endositoz ve ekzositoz olayları tek yönlü olarak
gerçekleştirilir.
E) II ve III
2.A
3.B
4.B
5.E
6.E
7.E
8.C
9.C
10.D
11.D
12.A
13.B
11. SINIF
YGS GRB.
BİYOLOJİ
1.
07
Sınıflandırma, Virüsler
5.
Aynı türde incelenen canlılarda;
I. beslenme çeşidi,
Filogenetik sınıflandırmada kullanılan kategoriler arasındaki değişimlerle ilgili;
II. kromozom sayısı,
III. protein yapısı,
IV. üreme çeşidi
özelliklerden hangileri ortaktır?
A) I ve II
B) I ve IIl
D) III ve IV
2.
C) II ve III
E) I, II ve IV
K
E
Bir DNA virüsü girdiği bir hücrede çoğalma sürecinde
hücreye ait;
B) ll ve IIl
D) I, lll ve IV
II. mRNA,
III. aminoasit,
N
R
Ö
lV. enzim
yapı ve moleküllerinden hangilerini kullanılır?
B) ll ve lII
D) I, ll ve III
3.
grafiklerinden hangileri doğrudur?
A) l ve Il
I. ribozom,
A) l ve lI
R
İ
T
.
C) Il ve IV
E) I, lII ve IV
6.
.
C) lll ve IV
E) Il, lll ve IV
Hayvanlarda embriyonik gelişim sürecinde hangi sistematik kategori ile ilgili özellikler en son ortaya çıkar?
A) Tür
B) Cins
D) Sınıf
C) Takım
E) Şube
.
Ev kedisinin sınıflandırılmasında kullanılan aşağıdaki
sistematik kategorilerin hangisindeki birey sayısı daha
fazladır?
A) Memeliler
B) Kediler
C) Kedigiller
7.
Filogenetik sınıflandırmada;
D) Omurgalılar
I. Öglena
E) Etçiller
II. Morus nigra
III. Pinus nigra
IV. Morus alba
4.
Sınıflandırmada kullanılan bazı basamaklar şunlardır:
I. Cins
isimlendirmeleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
II. Takım
A) l. isimlendirme tür adı ifade etmez.
III. Şube
B) ll. ve lV. türün gen sayıları aynıdır.
Buna göre, bu basamaklarda yer alan canlıların protein
benzerliğinin azdan çoğa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
C) ll. ve lll. tür arasında bazı ortak özellikler vardır.
A) I – II – III
D) III – I – II
B) I – III – II
C) II – III – I
E) III – II – I
D) ll. ve lV. türün genetik akrabalığı lll. türe göre daha fazladır.
E) ll., lll. ve lV. isimlendirmeler tür adı ifade eder.
07
Sınıflandırma, Virüsler
8.
11.
Aynı takımda incelenen canlı türleri;
I. familya,
Virüslerle ilgili;
I. Enzim sistemleri bulunmadığından antibiyotiklerden
olumsuz etkilenmezler.
II. cins,
II. Her virüs çeşidinin çoğaldığı özel hücre çeşitleri bulunur.
III. sınıf,
IV. şube
III. Virüsler hayvanların vücut sıvılarında daha hızlı
çoğalır.
kategorilerinin hangilerinde ortak olarak bulunmak
zorundadırlar?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve III
IV. İhtiyaç duyduğu besini hazır olarak alan virüsler, ihtiyaç
duyduğu ATP’yi kendi üretir.
C) I ve IV
E) III ve IV
bilgilerinden hangileri doğrudur?
.
A) I ve II
B) I ve III
D) l, II ve IV
12.
9.
E) ll, III ve IV
.
R
İ
T
Bazı canlıların kromozom sayısı aşağıda verilmiştir:
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan sistematik birimlerde türden aleme doğru çıkıldıkça bazı özelliklerin değiştiği görülür.
- Moli balığı: 46
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi türden aleme
doğru meydana gelen değişikliklerden biridir?
- Eğrelti otu: 500
A) Kromozom yapılarındaki benzerliklerin artması
Bu bilgiler de dikkate alınarak canlılarla ilgili verilen
yargılardan hangisi yanlıştır?
D) Akrabalık derecesinin artması
E) Bireyler arasındaki benzerliğin artması
- Yuvarlak solucan: 2
A) Canlılardaki özellik sayısı ile kromozom sayısı
arasında doğru bir orantı yoktur.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
C) Canlılar arasındaki gen farklılığınını artması
- Kurt bağrı bitkisi: 46
K
E
B) Birey sayısının azalması
10.
C) II ve III
B) Kromozom sayısı ve büyüklüğü türden türe farklılık
gösterebilir.
C) Bazı türlerin gametlerinde bir tane krozomozom bulunur.
D) Verilen canlılardaki en fazla gen sayısı eğrelti otlarında
bulunur.
E) Farklı alemlerde aynı kromozom sayılı bireyler bulunabilir. .
Kristal haldeki tütün mozaik virüsü ile ilgili aşağıdaki uygulamalar yapılmış ve belirtilen sonuçlar alınmıştır:
–
Virüs glikoz, amino asit, vitamin, mineral ve su bulunan
ortama konulduğunda kristal halde kalmıştır.
–
Virüs glikoz, amino asit, vitamin, mineral, su ve tütün
bitki hücresi bulunan ortama konulduğunda
çoğalmıştır.
–
Virüs glikoz, amino asit, vitamin, mineral, su ve insan
karaciğer hücrelerinin bulunduğu ortama konulduğunda çoğalamamıştır.
13.
Bir ekosistemde yaşayan K, L, M ve N canlılarının ortak
sistematik birimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre;
I. Virüsün çoğalması için özel hücreleri gereklidir.
II. Tütün mozaik virüsü her canlı hücrede hastalığa neden
olur.
Buna göre;
I. Bütün türler aynı sınıf içerisinde yer alır.
III. Virüsün, karaciğer hücresinde çoğalamama nedeni,
uygun besinin bulunmamasındandır.
II. En çok benzer özellik K ve N canlılarında bulunur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
III. Protein benzerliği en az olan L ve K canlılarıdır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
yorumlarından hangileri yapılabilir?
C) Yalnız III
A) Yalnız I
E) II ve III
B) I ve II
D) II ve III
Test 07 CA
1.E
2.E
3.D
4.E
5.C
6.A
7.B
8.E
9.C
C) I ve III
E) I, II ve III
10.A
11.A
12.D
.
13.B
11. SINIF
YGS GRB.
BİYOLOJİ
1.
08
Prokaryot Canlıların Genel Özellikleri
4.
Bakterilerin hücresel özellikleri ile ilgili;
I. Peptidoglikan yapılı bir hücre çeperleri bulunur.
Aşağıdaki grafikte kapalı ve karanlık bir besin ortamına
bırakılan bakteri popülasyonundaki değişim gösterilmiştir.
Bakteri sayýsý
II. Hastalık yapan türlerde hücre çeperi dışında kapsül
bulunur.
III. Hücre zarının kıvrımlarıyla genişletilmiş olan ve mezozom denilen bölgelerde oksijenli solunum enzimleri bulunur.
t
lV. Bakterilerin DNA’ları halkasal bir yapıya sahiptir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
R
İ
T
Buna göre, t anından sonraki değişime;
B) I ve IIl
D) Il, lll ve IV
Zaman
C) Il ve IV
E) I, ll, lll ve IV
I. ortamdaki besin miktarının azalması,
II. ortamdaki oksijen miktarının azalması,
.
III. ortamın aydınlık hale getirilmesi,
.
K
E
lV. bakterilerde kapsül sentezinin gerçekleşmesi
2.
olaylarından hangileri neden olabilir?
Aşağıdaki grafikte aynı türe ait K, L ve M bakterilerin sahip
oldukları özellik sayıları gösterilmiştir.
N
R
Ö
Bu grafiğe göre;
I. K bakterisindeki temel DNA’nın gen sayısı en azdır.
A) l ve lI
D) Il ve IV
5.
B) ll ve lII
C) lll ve IV
E) l, II ve IV
Aşağıdaki olaylardan hangisi bakterilerin madde
döngülerinde etkili oldukları olaylardan değildir?
A) İnorganik maddeleri oksitleme
B) Endospor oluşturabilme
II. M bakterisindeki plazmit sayısı en fazladır.
C) Etil alkol fermantasyonu yapma
III. K ve L bakterisi arasında yapılacak olan konjugasyonda K bakterisi yeni özellikler kazanabilir.
D) Fotosentez ile besin üretme
E) Oksijenli solunum ile enerji üretme
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
C) Yalnız III
E) II ve III
Bazı bakteriler ve beslenme çeşitleri ile ilgili;
I. siyanobakteri fotoototrof,
6.
Arkeler genel olarak bakterilere benzer özellikte prokaryot
canlılardır. Ayrıca bakterilerin yaşayamadığı olumsuz
ortam şartlarında yaşayabilmeleri yönüyle bakterilerden
farklılıklar gösterirler. Arkeler beslenme ve solunum özellikleri yönüyle de bakterilere benzerlik gösterirler.
II. nitrat bakterisi saprofit,
Buna göre arkelerde aşağıdaki özelliklerden hangisi
gözlenmez?
III. patojen bakteri parazit,
A) Oksijensiz ortamda enerji üretme
lV. çürükçül bakteri heterotrof
B) Işık enerjisi ile besin üretme
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
C) Mitokondri ile enerji üretme
A) I ve II
B) I ve IIl
D) l, ll ve IV
C) Il ve IV
E) I, lll ve IV
D) Kemosentez ile besin üretme
E) Saprofit olarak beslenme.
08
Prokaryot Canlıların Genel Özellikleri
7.
10.
Bakteriler aleminde incelenen siyanobakteriler;
I. klorofil ile fotosentez yapma,
Aynı türe ait sadece X, Y, Z veya T antibiyotiklerinden
birine dirençli olan dört bakterinin konjugasyon sonucu
kazandığı yeni özelliklerr aşağıda gösterilmiştir.
II. selüloz yapılı çeper bulundurma,
III. atmosferin serbest azotunu kullanma,
lV. atmosferdeki oksijen miktarını artırma
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
A) l ve Ill
B) ll ve IIl
D) I, ll ve IIl
C) lll ve IV
E) l, lll ve IV.
.
8.
Bir arkebakteri türü ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmış
ve belirtilen sonuçlar alınmıştır:
Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
–
Organik makromoleküller ve hava bulunan ortamda
birey sayısı artmamıştır.
A) I. bakteri Z antibiyotiği olan ortamda çoğalamaz.
–
Organik makromoleküllerin bulunduğu, oksijenin olmadığı ortamda birey sayısı artmıştır.
–
İnorganik besinlerin bulunduğu oksijensiz ışıklı ortamda birey sayısı artmamıştır.
C) IV. bakteri, II. bakteriye göre daha fazla sayıda antibiyotiğe karşı dirençlidir.
K
E
D) IV. bakteri T antibiyotiğine karşı direnç kazanmıştır.
Buna göre, bu arke türü ile ilgili;
E) V. bakteri X, Y, Z ve T antibiyotiklerine karşı direnç sağlayan genlere sahip olabilir.
II. Oksijensiz solunum ile ATP sentezi yapar.
N
R
Ö
III. Saprofit olarak beslenmektedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve II
9.
C) Yalnız III
E) II ve III
Körfez Yayınları
I. İhtiyaç duyduğu organik besinleri kemosentez olayı ile
sentezler.
A) Yalnız I
R
İ
T
B) III. ve IV. bakteriler bütün antibiyotikleri içeren ortamlarda üreyebilir.
11.
Bütün prokaryot canlılarda;
I. enzim sentezi gerçekleştirme,
II. mezozomda enerji üretme,
III. solunum ile enerji üretme,
lV. dehidrasyon tepkimesi gerçekleştirme
Organik atık maddelerin bulunduğu bir ortamda saprofit
bakterilerin hızlı çoğaldığı bilinmektedir.
olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleştirilir?
A) l ve lI
Bu şekilde organik kalıntıların ve saprofit bakterilerin
bulunduğu ortamda meydana gelebilecek değişimlerle
ilgili;
B) l ve Ill
D) l, llI ve IV
12.
C) ll ve IV
E) ll, IIl ve IV
Ototrof bakteriler fotosentez veya kemosentez yaparak
besin üretebilirler.
Ototrof (üretici) bir bakteride;
I. mezozomlarıyla enerji üretme,
II. klorofille organik besin üretme,
III. besin üretiminde H2S kullanma,
lV. besin üretiminde CO2 kullanma
grafiklerinden hangileri doğrudur?
A) l ve lI
B) l ve Ill
D) l, llI ve IV
Test 08 CA
olaylarından hangileri kesinlikle gerçekleşir?
1.E
2.A
C) ll ve IV
A) Yalnız lI
E) ll, IIl ve IV
3.E
4.A
B) Yalnız IV
D) I ve IV
5.B
6.C
7.E
8.B
9.D
C) l ve III
E) l, II ve Ill .
10.B
11.D
12.B
11. SINIF
YGS GRB.
BİYOLOJİ
1.
Protista aleminde incelenen canlılarla ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
4.
Aşağıdakilerden hangisi mantarlar alemindeki canlıların özelliklerinden biri değildir?
A) Genellikle bir hücreli ve ökaryot özellikte canlılardır.
A) Nemli bölgelede yaşama
B) Bir çok türünde aktif hareketi sağlayan yapılar bulunur.
B) Saprofit olarak beslenme
C) Kloroplast yardımıyla organik besin sentezi yapan türleri mevcuttur.
C) Plastit çeşitlerini bulundurma
D) Oksijenli solunumu mitokondride yapma
D) Koloni oluşturanlarda doku oluşumu gözlenir.
E) Spor üreterek çoğalma
R
İ
T
E) Endositoz yaparak heterotrof beslenen türleri vardır.
K
E
5.
2.
Bitki ve hayvan hücrelerinde;
I. oksijen tüketilmesi,
Protista aleminde incelenen aşağıdaki canlı gruplarının
temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?
III. karbondioksitin organik besin üretiminde kullanılması,
A) Cıvık mantar: Hücre çeperi bulundurma
IV. polisakkarit sentezlenmesi
N
R
Ö
B) Amip: Yalancı ayaklar ile aktif hareket etme
C) Paramesyum: Büyük ve küçük çekirdek bulundurma
D) Öglena: Göz lekesi ve kloroplast bulundurma
E) Plazmodyum: Parazit olarak beslenme
3.
09
Ökaryot Canlıların Genel Özellikleri
Canlılarda gözlenen;
-
oksijenli solunum ile enerji üretme,
-
fotosentez ile besin üretme,
-
çeper bulundurma
II. protein sentezlenmesi,
olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve IV
6.
C) I ve IV
E) I, II ve IV
Memeli bir canlıdan alınan kan ile üç farklı omurgalı canlının kanlarının karıştırılmasıyla oluşan çökelme oranları
aşağıdaki grafikte verilmiştir.
özelliklerinin tümü;
I. mantar
II. tek çenekli bitki,
III. alg
canlı gruplarından hangilerinde gözlenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Buna göre, numaralı canlıların kanı alınan memeli ile
akrabalık derecesinin çoktan aza sıralanması aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
A) l - ll - lll
B) l - lll - ll
D) ll - lll - l
C) ll - l - lll
E) lll - l - ll
.
09
Ökaryot Canlıların Genel Özellikleri
7.
10.
Omurgalı hayvanlarla ilgili;
I. kalpte daima kirli kan bulundurma,
Ökaryot bir hücre glikoz moleküllerini kullanarak ATP, aminoasit, glikojen ve yağ sentezlemiştir.
Buna göre, bu hücre ile ilgili;
II. vücut dışında pul bulundurma,
I. DNA’ sını eşleyerek iki hücre oluşturabilir.
III. dört odacıklı kalp bulundurma,
II. Bir bitkinin yaprak kısmından alınmıştır.
lV. akciğerde alveol bulundurma
III. Inorganik maddelerin oksitlenmesi ile besin üretebilir.
özelliklerinden hangileri sadece bir sınıfa ait bireylerde
gözlenir?
A) I ve II
B) I ve IV
D) l, II ve III
IV. mRNA sentezi yapabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
C) lI ve IV
E) I, II ve IV
A) Yalnız II
.
B) Yalnız III
D) I, II ve IV
C) I ve IV
E) II, III ve IV
.
.
8.
11.
Bitki ve mantarlar alemindeki canlılarda;
R
İ
T
Çiçekli ve çiçeksiz bitkilerde aşağıdaki özelliklerden
hangisi farklılık gösterir?
A) Selüloz çeper bulundurma
I. hücre çeperi bulundurma,
K
E
B) Fotosentezde su kullanma
II. ototrof olarak beslenme,
C) Tohum üreterek çoğalma
III. oksijenli solunum ile enerji üretme,
D) Nişasta sentezi gerçekleştirme
lV. iletim boruları bulundurma
E) Eşeyli üreme genetik çeşitlilik oluşturma
özelliklerinden hangileri ortaktır?
B) l ve III
D) I, II ve IV
9.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
A) l ve II
C) llI ve IV
E) II, III ve IV
12.
Omurgasız hayvan sınıfı örnekleriyle ilgili;
I. sölenter deniz anası,
II. solucan tenya,
III. eklembacaklı kırkayak,
lV. derisidikenli kirpi
Aşağıdaki tabloda üç farklı omurgalı hayvan sınıfına ait
özellikler gösterilmiştir.
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) l ve II
B) lI ve IlI
D) l, II ve III
C) llI ve IV
E) l, III ve IV
Buna göre, X, Y ve Z sınıflarıyla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) X sınıfının üyeleri kış uykusuna yatar.
13.
B) Y sınıfının vücut örtüsünü tüyler oluşturur.
C) Z sınıfının bazı üyelerinin iskeleti kıkırdak dokudan
oluşur.
Mantar ve hayvanlar alemindeki canlılarda aşağıdaki
özelliklerden hangisi ortak değildir?
A) Hücre zarı dışında çeper bulundurma
D) X sınıfının embriyonik gelişme döneminde metamorfoz
olayı gözlenir.
B) Glikozu glikojen olarak depolama
E) Z sınıfının üremesinde dış döllenme ve dış gelişme
meydana gelir.
D) Heterotrof olarak beslenme
C) Plastit bulundurmama
E) Hücre dışına sindirim enzimi salgılama
Test 09 CA
1.D
2.A
3.D
4.C
5.E
6.D
7.B
8.B
9.B
10.C
11.C
12.D
13.A
11. SINIF
YGS GRB.
BİYOLOJİ
1.
10
Ekoloji 1
Aynı ekosistemde bulunan canlı topluluklarını ifade
eden;
4.
I. komünite,
Bir ekosistemin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için
aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi zorunlu
değildir?
II. fauna,
A) İnorganik maddelerden organik besin sentezinin yapılması
III. populasyon,
B) Madde döngülerinin devam etmesi
kavramlarındaki tür çeşidinin azdan çoğa doğru
sıralanması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
C) Artık maddelerin tekrar kullanılması
A) I - II - lll
B) I - IIl - ll
D) Üretici türler arasında rekabetin olması
D) Ill - II - l
R
İ
T
E) Canlılar arasında enerji aktarımının olması
C) Il - I - lll
E) Ill - I - ll
.
2.
K
E
5.
Aşağıdaki grafikte K, L ve M ortamlarındaki tür çeşit sayıları
gösterilmiştir.
İnsan ile insan bağırsağında K ve B vitamini üreten
bakteriler arasındaki ilişkiye benzer bir yaşam şekli,
aşağıdaki canlılardan hangisi arasında yoktur?
A) Baklagillerin köklerinde yaşayan ve azot bağlayan bakteriler
N
R
Ö
Bu grafiğe göre,
I. K ortamı çöl ekosistemi olabilir.
B) Otobur memelilerin midesinde selülozu sindiren bakteriler
C) Su yosunu ile mantarın birlikteliğinden oluşan liken
D) Karınca ile karınca bağırsağındaki selülozu sindiren bir
hücreliler
E) Badem ağacının gövdesinden su ve mineral alan ökseotu
II. M ortamındaki toplam biyokütle miktarı, K ortamındaki
biyokütle miktarından fazla olabilir.
III. M ortamındaki bir canlının K ortamına uyumu, L ortamına uyumundan daha fazladır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
C) Yalnız III
Buna göre, biyom kavramı aşağıdaki ekolojik kavramlardan hangisini kapsamaz?
B) Flora
C) Biyosfer
D) Komünite
E) Ekosistem
Liken birliğini oluşturan su yosunu ve mantarın gelişme eğrisi aşağıda verilmiştir. Likeni oluşturan su yosunu bu birliktelikten alınıp ışıklı ve kapalı bir ortamda gelişmeye
bırakılıyor.
E) II ve IIl
Belirli bir bölgedeki iklim, pH, su miktarı gibi etkenlerle ortaya çıkan ve kendine özgü karakteristik canlı türleri bulunduran bölgelere biyom denir.
A) Populasyon
6.
Buna göre, bir süre sonra su yosununun gelişme
düzeyini aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru olarak
ifade eder?
10
Ekoloji 1
7.
11.
Bitkisel parazitlerin beslenme özellikleri ile ilgili;
I. Yarı parazit bitkiler ihtiyaç duyduğu organik besini
kendileri üretir.
Aralarında simbiyoz beslenme ve yaşama ilişkisi bulunan
iki canlı türünden birbirinden ayrıldığında toplam ağırlıklarındaki değişim aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
II. Tam parazit bitkiler ihtiyaç duyduğu organik besini
başka bir bitkinin soymuk borularından alır.
III. Yarı parazit bitkiler üzerinde yaşadığı bitkiden su ve
mineral ihtiyacını karşılar.
lV. Tam parazit bitkiler gerektiğinde fotosentez yapabilirler.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
Buna göre beslenme ve yaşama ilişkisi ile igili;
A) I ve II
B) l ve lll
C) ll ve lll
I. X türü konak canlı olarak kullanılmıştır.
D) I, lI ve lll
E) I, Ill ve lV
II. Y türü parazit olarak beslenmektedir.
R
İ
T
III. X türünün bir bireyi üzerinde birden fazla konuk canlı
bulunabilir.
8.
yargılarından hangileri doğrudur?
Holozoik olarak beslenen canlılarda;
A) Yalnız I
I. büyük moleküllü besinleri hücre dışında sindirme,
II. dört bölmeli mideye sahip olma,
B) Yalnız II
D) I ve I
K
E
III. sindirim ürünlerinin hücrelere difüzyon veya aktif
taşıma ile alınması,
lV. ağızda diş yardımıyla fiziksel sindirim yapma
12.
B) I ve Ill
D) I, II ve IV
9.
C) II ve III
E) I, III ve IV .
E) l, II ve III
Holozoik beslenen iki farklı türle ilgili;
I. türün ince bağırsaklarının oran olarak uzun olduğu,
N
R
Ö
A) I ve II
Körfez Yayınları
özelliklerinden hangileri ortaktır?
C) Yalnız III
II. türün köpek diş sayısının fazla olduğu tespit edilmiştir.
Buna göre l. ve ll. türün holozoik beslenme çeşidi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I.tür
Böcekçil bitkilerin hazır organik besin alması sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelmez?
A) Hücre dışında protein sindirilmesi
II. tür
A)
Otobur
Otobur
B)
Otobur
Etobur
C)
Karışık
Karışık
D)
Karışık
Etobur
E)
Otobur
Karışık
B) Hücre dışına sindirim enzimlerinin salgılanması
C) Sİndirim ürünlerinin difüzyon ile hücre içine alınması
D) Böceğin nasti hareketi ile yakalanması
13.
E) Besinin hücre dışında sindiriminde ATP kullanılması
Bir ekosistemde bulunan üç canlı türünün bazı özellikleri
şunlardır:
– Birinci canlı türünde klorofil bulunur.
– İkinci canlı türü saprofit beslenmektedir.
10.
– Üçüncü canlı türü sadece oksijensiz solunum yapar.
Hücrelerde;
I. protein sentezi,
Buna göre, bu canlılarla ilgili aşağıdaki sonuçlardan
hangisine varılamaz?
II. karbondioksit üretimi,
A) Üçüncü canlı türünün doğadaki karbon döngüsüne etkisi yoktur.
III. nişasta sentezi,
B) Birinci canlı türünde elektron taşıma sistemi bulunur.
IV. yağ sentezi
C) İkinci canlı türü organik artıkları inorganik maddelere
dönüştürür.
olaylarından hangileri, hem ototrof hem de heterotrof
canlılarda ortak olarak gerçekleştirilebilir?
A) I ve II
B) I ve IV
D) III ve IV
Test 10 CA
1.D
D) Üçüncü canlı türü solunum ürünü olarak etil alkol ve
karbondioksit oluşturabilir.
C) II ve III
E) Birinci canlı türü ışık kullanarak organik besin üretir..
E) I, II ve IV.
2.C
3.C
4.D
5.E
6.B
7.D
8.B
9.E
10.E
11.E
12.B
13.A
11. SINIF
YGS GRB.
BİYOLOJİ
1.
11
Ekoloji 2
Aşağıdaki grafikte çeşitli canlı türlerinin yaşadığı bir nehir
ekosisteminde kirliliğe bağlı olarak canlı sayılarındaki
değişim gösterilmiştir.
3.
Populasyonun büyüme hızını;
I. üreme hızı,
II. bireylerin ortalama ağırlığı,
III. dışa göç oranı,
lV. bireylerin ortalama boy uzunluğu
durumlarından hangileri etkiler?
R
İ
T
A) l ve lI
B) l ve IIl
D) I, ll ve III
Grafikdeki bilgilere göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Kirliliğe en dayanıklı B türüdür.
K
E
B) Kirliliğe toleransı en fazla olan A türüdür.
4.
C) B türünün kirliliğe dayanıklılığı C türünden fazladır.
D) C türü kirliliğe A türünden daha dayanıklıdır.
C) ll ve IV
E) Il, lII ve IV
.
Bir populasyonla ilgili meydana gelen aşağıdaki
değişimlerden hangisi populasyondaki birey sayının
azalmasına neden olur?
A) Yaşam alanının genişlemesi
E) Kirlilik üç canlı türünü de olumsuz etkilemiştir.
2.
N
R
Ö
B) Doğum oranının artması
C) Besin miktarının artması
.
D) Avcı hayvan sayısının azalması
E) Çevre direncinin artması
Ekosistemlerde canlı dağılımını etkileyen cansız faktörler
abiyotik faktörler olarak isimlendirilir.
Bir ekosistemde abiyotik faktörlerin değişmesinin canlı
tür çeşitliliğine olan etkisi ile ilgili;
grafiklerinden hangileri doğrudur?
A) ll ve llI
B) II ve lV
D) I, ll ve IIl
C) III ve lV
E) II, lll ve IV.
5.
Bir hayvan populasyonundaki birey sayısının hızla artmasına bağlı olarak, ortamdaki besin miktarı ve atık
madde miktarının zamanla değişimi, aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru verilmiştir?
11
Ekoloji 2
6.
8.
Bir populasyondaki bireylerin çevresel etkenlerin değişmesine karşı uyum yeteneği gösterme sınırları tolerans aralığı
olarak ifade edilir.
İki farklı türün ayrı ayrı ve beraber bulunması durumunda birey sayılarındaki değişim aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.
Aşağıdaki grafikte iki farklı türün sıcaklık tolerans aralığı
gösterilmiştir.
Buna göre, ilgili türler için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
R
İ
T
A) Her iki tür için optimum sıcaklık değeri yaklaşık aynıdır.
B) 1. türün sıcaklık tolerans aralığı 2. türe göre daha azdır.
C) Her iki türün optimum sıcaklık değerinde ulaştığı maksimum birey sayısı yaklaşık aynıdır.
Buna göre;
D) Her iki türün ortak olarak yaşayabildiği sıcaklık aralığı
vardır.
II. X türünün metabolik artıkları, Y türünü olumsuz olarak
etkilemiştir.
E) 2. türde mevsimsel göçler gerçekleşebilir.
III. X ve Y türü arasında rekabet gerçekleşmiştir.
I. X türü Y türünün parazitidir.
K
E
yargılarından hangileri çıkarılamaz?
7.
N
R
Ö
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
Bir hayvan populasyonundaki birey sayısının zamanla değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.
D) I ve II
9.
C) Yalnız III
E) I ve III
Bir ekosistemde yaşayan K, L ve M türlerine ait populasyonların 20 yıl önceki durumu aşağıdaki 1. grafikte, günümüzdeki durumu 2. grafikte verilmiştir.
Buna göre, bu populasyonların büyüme hızlarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Buna göre, birey sayısının I. ve II. zamanlardaki bu değişimlere aşağıdaki olaylardan hangisi neden olabilir?
A) K – L – M
II. zaman
I. zaman
B) Yalnız II
B) K – M – L
C) L – K – M
A) Ölüm oranının
artması
İçe göçlerin
azalması
B) Besin miktarının
azalması
Artık miktarının
azalması
C) Doğum oranının
artması
Dışa göçlerin
artması
D) Artık miktarının
artması
Doğum oranının
azalması
A) Salgılanan feromonların diğer populasyondaki bireyleri
etkilemesi
E) Ölüm oranının
azalması
Besin miktarının
artması
B) Aynı besinlerle beslenme ile rekabetin oluşması
D) L – M – K
10.
E) M – K – L
Bir ekosistemdeki farklı tür popülasyonlar arasında
aşağıdaki ilişkilerden hangisi gerçekleşmez?
C) Av avcı beslenme ilişkisi ile birey sayılarının değişmesi
D) Parazit beslenme ile bazı bireylerin ölmesi
E) Mutualist beslenme ile iki türün birey sayısının artması
Test 11 CA
1.B
2.D
3.B
4.E
5.B
6.A
7.C
8.A
9.D
10.A
11. SINIF
YGS GRB.
BİYOLOJİ
1.
12
Ekoloji 3
Aşağıdaki grafikte bir ekosistemde besin zinciri oluşturan
X, Y, Z, T canlıların dokularında biriken artık madde miktarı
verilmiştir.
4.
Saprofit canlıların ekosistemde sayısının azalmasına
bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A) Ekosistemdeki inorganik madde miktarının azalması
B) Kemosentez yapan canlı sayısının azalması
C) Bitki gelişiminin olumsuz etkilenmesi
D) Ekosistemde organik madde miktarının artması
E) Amonyaktan nitrat oluşumunun artması
Buna göre bu canlıların biyokütlelerinin çoktan aza
doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) Z - X - T - Y
B) Z - X - Y - T
D) T - X - Y - Z
2.
5.
E) Z - T - X - Y
N
R
Ö
I. potansiyel enerji miktarının azalması,
II. dokularda biriken zehirli madde miktarının azalması,
III. depolanan enerji miktarının azalması,
IV. birey sayısının azalması
Besin zincirinde canlıların beslenme basamağı trofik düzey
olarak isimlendirilir.
Buna göre besin zincirleri ile ilgili;
durumlarından hangileri meydana gelebilir?
A) I ve II
D) lII ve IV
I. Bir canlı türü farklı yaşam dönemlerinde farklı trofik
düzeylerde bulunabilir.
II. Otçul canlılar birinci trofik düzeyde bulunur.
R
İ
T
K
E
C) T - Y - X - Z
Besin piramidinde üreticilerden tüketicilere doğru çıkıldıkça;
B) I ve III
C) II ve IV
E) l, III ve IV
.
III. Trofik düzey derecesi arttıkça biyokütle azalır.
IV. Bir trofik düzeydeki canlıların azalması sadece bir sonraki düzeydeki canlıları etkiler.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
3.
6.
Aşağıdaki tabloda bir su ekosistemine verilen zehirli bir
maddenin besin zinciri oluşturan dört canlı türünde zamanla birikme miktarları mgr. olarak gösterilmiştir.
C) II ve III
E) l, III ve IV
.
Atmosferdeki karbondioksitin bir bitki tarafından özümlemede kullanılmasından sonra organik besin yapısındaki
karbon farklı şekillerde tekrar atmosfere geri döner.
Bu canlı türleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
Buna göre, aşağıda verilen olaylardan hangisi ile or-
A) K türü ihtiyaç duyduğu organik besinleri kendi üretir.
ganik besin yapısındaki karbon atmosfere dönmez?
B) L türünün azalması M türünün birey sayısının artmasına neden olur.
A) Üretici canlıların oksijenli solunum yapması
B) Saprofitlerin organik maddeleri çürütmesi
C) Ekosistemde yanma reaksiyonlarının gerçekleşmesi
D) Otçul canlıların glikojen sentezi yapması
E) Etçil canlıların aminoasitleri solunumda kullanması
C) N türünün biyokütle miktarı diğer canlıların biyokütle
miktarından fazladır.
D) M türü ikinci trofik düzeyde bulunur.
E) K türü ihitiyaç duyduğu inorganik maddeleri hazır
olarak alır.
12
Ekoloji 3
7.
10.
Bir bitkinin yapısındaki işaretli azot molekülleri,
I. otçul hayvandaki protein,
Ekosistemlerdeki azot döngüsünde bazı olaylar sadece
prokaryot canlılar tarafından gerçekleştirilir.
Buna göre, azot döngüsünde meydana gelen aşağıdaki
olaylardan hangisi sadece prokaryot canlılar tarafından gerçekleştirilir?
II. saprofit canlının oluşturduğu amonyak,
III. kemosentetik canlının oluşturduğu gliserol,
IV. bitkinin kullandığı nitrat
A) Aminoasitlerden protein sentezlenmesi
moleküllerinden hangilerinin yapısında bulunamaz?
A) Yalnız IlI
B) Yalnız lV
B) Proteinlerin aminoasitlere dönüştürülmesi
C) I ve III
C) Aminoasitlerden amonyak oluşturulması
D) III ve IV
E) I, II ve IV
D) Amonyağın nitrit molekülüne dönüştürülmesi
E) Azotlu tuzların aminoasit sentezinde kullanılması
.
11.
Aşağıda bir kara ekosistemindeki besin piramidi gösterilmiştir.
N
R
Ö
I. Bütün üretici ve tüketicilerden saprofitlere organik
madde aktarılır.
Buna göre, X, Y ve Z türleri ile ilgili;
I. X türü ökaryot hücre yapısına sahip olabilir.
II. Y türü ototrof olarak beslenen prokaryot canlıdır.
III. Z türü topraktaki azotlu tuz miktarını azaltarak toprağın
verimsizleşmesine neden olur.
II. l. dereceli tüketicilerin azalması, üreticilerin de azalmasına neden olur.
lV. Bitkilerin yapısındaki azotlu bileşikler azot döngüsüne
katılmaz.
III. Son tüketicilerin biyokütlesi hem l. hem de ll. derece
tüketicilerden azdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız l
B) Yalnız Il
D) I ve Ill
A) I ve Il
C) Yalnız IlI
B) Il ve IV
D) I, ll ve IV
E) lI ve Ill
.
9.
R
İ
T
Aşağıda şekilde bir ekosistemdeki azot döngüsü gösterilmiştir.
K
E
Buna göre, bu canlı gruplarıyla ilgili;
Körfez Yayınları
8.
12.
C) I, ll ve Ill
E) lI, lll ve IV.
Yeryüzündeki biyom çeşitleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tropikal yağmur ormanı biyomu uygun sıcaklık ve
Ekosistemde madde döngüleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
yağış değerlerine sahip olduğundan canlı tür çeşidi fazladır.
A) Karbon döngüsünde ototrof canlılar serbest karbonları
organik molekül şekline dönüştürür.
B) Ilıman bölge yaprak döken orman biyomları ekvatordan uzak ve mevsimlerin görüldüğü bölgelerde bulunur.
B) Saprofit canlılar azot ve karbon döngüsünde aktif
olarak görev alır.
C) Çayır biyomlarında yağış oranı fazla olduğundan
toprak suya doymuş durumdadır.
C) Kemosentetik canlılar sadece azot döngüsünde görev
alır.
D) Çöl biyomlarında kuraklığa dayanıklı bitki ve hayvan
türleri bulunur.
D) Atmosfedeki azotun azaltılmasında canlı ve cansız faktörler etkilidir.
E) İğne yapraklı orman biyomları ekvotardan uzak ve yükseltisi fazla bölgelerde bulunur.
E) Su döngüsünün sağlanmasında hava akımları ve sıcaklık etkili olmaktadır.
Test 12 CA
1.C
2.B
3.D
4.E
5.E
6.C
7.A
8.D
9.C
10.D
11.C
12.C
11. SINIF
YGS GRB.
BİYOLOJİ
1.
13
Ekoloji 4
Suyu temiz ve kirli olan iki ayrı nehirdeki X, Y, Z ve T türlerine ait bireylerin sayısı grafikteki gibidir.
4.
Evsel atıklar arıtılma işleminde fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerden geçirilir. Fiziksel ve kimyasal arıtılma
sırasında, çökeltilerek yada yüzdürülerek uzaklaştırılan
maddelerle, biyolojik arıtılma sırasında zararlı mikroorganizmalardan arıtılan maddeler katı olarak dipte çöktürülür.
Toplam atığın %0,25-12’sini oluşturan akışkan özellikteki
bu maddelere “ham arıtma çamuru” denir. Bunların zararlı
mikroorganizmalardan arıtılmasıyla “biyokatı” denilen maddeler ortaya çıkar. Biyokatılar farklı amaçlarla kullanılabilir.
Bu şekilde elde edilen biyokatı maddeler;
R
İ
T
I. tarımsal toprakların iyileştirilmesi,
II. sera etkisinin azaltılması,
Buna göre, bu türlerin su kirliliğine karşı olan toleranslarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) X - Y - Z - T
olaylarının hangilerinde kullanılabilir?
K
E
B) X - Z - T - Y
C) T - Z - Y -X
A) Yalnız I
D) Y - T - Z - X
E) T - X - Z - Y
2.
III. kumlu topraklarda su tutma kapasitesinin artırılması
N
R
Ö
D) I ve III
5.
B) Hava sıcaklığının artması
C) Bitki örtüsünün azalması
C) I ve II
E) I, II ve III
Aralarında beslenme ilişkisi bulunan A, B, C, D gibi dört
farklı canlı türünün bazı özellikleri şöyledir:
A türü : Biyokütlesi en fazla olan canlı grubudur.
Aşağıdaki durumlardan hangisi küresel ısınmanın nedenlerinden değildir?
A) Fosil yakıtların kullanımının artması
B) Yalnız lll
B türü : C ile beslenen bir canlı olup, D türünün besinidir.
C türü : Bitkisel besinlerle beslenen bir canlıdır.
D türü : En az potansiyel enerji bulunduran gruptur.
Buna göre, beslenme özellikleri verilen canlı türlerinin
besin piramidindeki yerleri aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak gösterilmiştir?
D) Havadaki karbondioksit miktarının artması
E) Orman yangınlarının artması.
3.
Canlılar tarafından ayrıştırılamayan bazı kirleticilerin
toprakta ve suda az olmasına besin zincirinin birbirini
izleyen tüketicilerinde fazla miktarda bulunmasına biyolojik
birikim denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyolojik birikime
neden olmaz?
A) DDT gibi tarım ilaçları
B) CO2, CO, H2S gibi atmosfere salınan gazlar
C) Mürekkep, karbon kağıdı gibi maddelerin yapımında
kullanılan ham maddeler
6.
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin nedenlerinden
değildir?
A) Orman yangınlarının artması
B) İnsan nüfusunun artması
D) Nükleer ve radyoaktif atıklar
C) Bitki örtüsünün azalması
E) Cu, Hg ve Pb gibi ağır metaller
D) Fosil yakıtların kullanımının artması
E) Bazı hayvan türlerinin neslinin tükenmesi
13
Ekoloji 4
7.
10.
Aşağıda aynı besin zincirinde bulunan canlıların biyokütle
miktarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Ekosistemlerin sağlıklı olarak devam etmesi madde döngülerinin sağlıklı devam etmesi ile sağlanır. Bu döngüye canlılar farklı metabolik olaylar ile katkı sağlarlar.
Buna göre;
I. fosfatlı kayaçların çözünmesi,
II. nitrifikasyon olayının gerçekleşmesi,
III. organik artıkların çürümesi,
lV. atmosferdeki suyun yağış olarak yere inmesi
olaylarından hangileri canlılar aracılığı ile sağlanır?
A) I ve II
B) ll ve IIl
D) I, ll ve III
Buna göre;
I. Besin zincirinde canlıların üreticiden tüketiciye doğru
sıralanışı D, A, C, B şeklinde olur.
11.
Aşağıdaki şemada karasal ekosistemdeki azot döngüsü
gösterilmiştir.
IV. D türünün azalması bütün canlıların olumsuz etkilenmesine neden olur.
K
E
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve IV
N
R
Ö
Bir hayvan populasyonunun bir yıl içindeki üreme
döneminin on yıl öncesine göre, üç hafta önce gerçekleşmesine aşağıdaki faktörlerden hangisi neden olur?
A) Avcı birey sayısının azalması
B) İklim şartlarının değişmesi
C) Besin miktarının artması
9.
Bu olaylardan hangileri saprofit (çürükçül) canlılar
tarafından gerçekleştirilebilir?
Körfez Yayınları
8.
C) I, II ve III
E) l, lll ve IV
E) II, lll ve IV
R
İ
T
II. En fazla zehirli madde D türünde birikir.
III. A türünün azalması, C türünün de azalmasına neden
olur.
C) Il ve IV
A) I, lI ve IV
B) l, V ve Vl
D) lI, V ve VI
12.
B) lI, Ill ve V
E) III, IV ve Vl
Yerküredeki canlı dağılımını etkileyen en önemli iki faktör aşağıdakilerden hangisidir?
D) Toprak pH’sının değişmesi
A) İklim - Topraktaki mineral miktarı
E) Erkek ve dişi birey sayılarının değişmesi
B) İklim - Hava
C) Su - Sıcaklık
D) Toprak - Su
E) Işık - Su
Havadaki gazların normal değerinden fazla veya farklı
gazların artması durumunda hava kirliliği ortaya çıkar.
Hava kirliliği insan ve diğer canlılar için olumsuz etkilere
neden olur.
13.
Hava kirliliğinin artmasına bağlı aşağıdaki durumlardan hangisinin ortaya çıkması beklenmez?
Bir insanın doğrudan veya dolaylı olarak atmosfere verilmesine neden olduğu karbondioksitlerin tamamı ‘karbon
ayak izi’ olarak isimlendirilir.
A) Bitkilerdeki fotosentez olayının artmasına bağlı oksijen üretiminin artması
Buna göre, aşağıdaki durumların hangisi bir insanın
karbon ayak izinin küçülmesine neden olur?
B) İnsanlarda solunum yolları hastalıklarının artması
A) Teknolojik aletlerin daha fazla kullanılması
C) Karbondioksit artışına bağlı sera etkisinin oluşması
B) Özel otomobil kullanımının artması
D) Ozon tabakasının incelmesi ile yeryüzüne ulaşan ultraviyole (U.V) ışınların artması
C) Plastik poşet kullanımın artması
D) Günlük ortalama besin kullanımının azaltılması
E) Azotlu gazların artmasına bağlı asit yağmurlarının
oluşması
Test 13 CA
1.B
2.B
3.B
4.D
5.B
E) Elektrik tüketiminin artması
6.E
7.E
8.B
9.A
10.B
11.B
12.C
13.D
11. SINIF
YGS GRB.
BİYOLOJİ
1.
14
Nükleik Asitler (DNA)
5.
DNA’ nın bir zincirindeki;
DNA’nın kendini eşlemesiyle ilgili;
I. adenin,
I. DNA polimeraz enzimi kullanılır.
II. guanin,
II. Hücredeki serbest nükleotit miktarı azalır.
III. deoksiriboz,
III. Bütün hücrelerde meydana gelir.
IV. fosfat
IV. Eşit miktarda pürin ve pirimidin bazları kullanılır.
moleküllerinden hangilerinin sayıları her zaman birbirine eşittir?
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) l ve lI
A) I ve II
B) I ve III
B) l ve III
D) I, II ve IV
D) II ve IV
E) III ve IV
.
6.
2.
E) II, III ve IV
.
Toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülü ile
ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
K
E
DNA’nın yapsıyla ilgili;
A) Deoksiriboz şeker sayısı
I. gen,
B) Gen sayısı
II. nükleotit,
C) Fosfat sayısı
III. genetik kod,
N
R
Ö
IV. organik baz
D) Pirimidin bazlarının sayısı
yapılarının küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
E) Guaninlerin sitozinlere oranı
A) I – II – III – IV
B) II – III – IV – I
C) III – II – I – IV
D) IV – I – II – III
DNA üzerindeki bir gen bölgesinin anlamlı zincirindeki nükleotit dizilişleri aşağıda gösterilmiştir.
I. Nükleotitler alt alta şeker fosfat bağlarıyla bağlanırlar.
Buna göre, bu zincirden protein sentezlenirken üretilen mRNA ve kullanılan tRNA nükleotit dizilişi, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiş- tir?
II. Nükleotit sayısı ile zayıf hidrojen bağlarının sayısı eşittir.
A) AAU UAG SGU AGS
E) IV – II – III – I
3.
C) Il ve III
R
İ
T
C) II ve III
7.
DNA molekülünün yapısı ile ilgili;
tRNA
mRNA
UUA AUS GSA USG
III. Fosfatların toplam sayısı nükleotitlerin toplam sayısına eşittir.
B) ASU UAG SUU AGG
UAU UAS SGU ASS
C) UUU UAS SGU AGS
AAU UAG SGU ATS
IV. Üzerinde birden fazla gen çeşidi bulunabilir.
D) AAU UAG SSU AGA
UAU UAG SGU UGS
bilgilerinden hangileri yanlıştır?
E) AUU UAG SGU ATS
AAU UAG GGU ASS
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve IV
C) I ve III
E) III ve IV
.
8.
Bir zincirindeki timin ve sitozinlerin toplam sayısı bilinen DNA ile ilgili;
I. karşı zincirdeki adenin ve guaninlerin toplam sayısı,
4.
Bir DNA molekülü monomerlerine kadar hidroliz edildiğinde en fazla aşağıdaki moleküllerden hangisi
oluşur?
A) Adenin
B) Guanin
D) Timin
C) Sitozin
E) Deoksiriboz
II. tek zincirdeki toplam nükleotit sayısı,
III. DNA’daki toplam deoksiriboz sayısı
niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
14
Nükleik Asitler (DNA)
9.
13.
Aşağıda bir DNA parçasının nükleotit dizilişi verilmiştir.
Bir hücreye verilen işaretli azot moleküllerine DNA’nın
yapısında rastlanmıştır.
Bu işaretli azot moleküllerinin DNA yapısına katılma
sürecinde;
I. nükleotit sentezi,
Buna göre, bu DNA parçasını oluşturan;
II. organik baz sentezi,
I. zayıf hidrojen bağı sayısı,
III. hidrojen bağı oluşması
II. pirimidin organik bazı sayısı,
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
III. deoksiriboz şeker sayısı
niceliklerinin azdan çoğa doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) l - lI - lll
B) ll - llI - ll
D) lll - lI - l
A) I – II – III
B) II – I – III
E) III – II – I
14.
Bir canlı türünde aynı sayıda DNA ve gen bulunmasına
karşılık bireyler arasında farklılıklar mevcuttur.
R
İ
T
K
E
A) Çekirdek içerisinde bulunma
B) Dört çeşit nükleotit bulundurma
C) Farklı nükleotit dizilişlerine sahip olma
E) Kendini eşleyebilme
Körfez Yayınları
N
R
Ö
D) Farklı sayıda nükleotit bulundurma
9600 nükleotitten oluşan bir DNA’da toplam 1500 timin
nükleotit bulunmaktadır.
Buna göre, DNA eşlenmesi ile ilgili;
I. Başlangıçtaki DNA’da bulunan nükleotit sayısı kadar
yeni nükleotit kullanılır.
Buna göre, DNA’daki toplam hidrojen bağ sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 12900
B) 13600
II. Hücredeki osmotik basıncın azalmasına neden olur.
C) 15200
D) 17400
12.
III. DNA yarı korunumlu olarak eşlenir.
E) 18600
IV. Yeni oluşan DNA’ lardaki nükleotit dizilişi farklı olur.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
DNA’nın yapısına katılan azotun tabiatta normal azot (N14)
ve ağır azot (N15) olmak üzere iki çeşidi vardır. Yapısındaki azot çeşidi bilinmeyen bir bakteri, azot çeşidi bilinmeyen
bir ortamda bir kez bölünmüştür. Oluşan yeni bakteriler incelendiğinde her iki bakteri DNA’sının da melez (N14N15) olduğu tespit edilmiştir.
A)
15
N N
15
B)
14
N N
15
C)
14
N N
15
D)
N14N14
N14
E)
N15N15
N15 .
1.E
2.E
15.
Ortam Azotu
İlk bakteri DNA’sı
3.B
4.E
B) I ve III
D) I, II ve III
Buna göre, ilk bakteri DNA’sındaki ve ortamdaki azot
çeşidi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Test 14 CA
.
Aşağıdaki şekilde bir DNA’ nın kendisini eşlemesi gösterilmiştir.
Bu durum, DNA’nın aşağıdaki özelliklerden hangisi ile
açıklanır?
11.
E) l - llI - ll
C) II – III – I
D) III – I – II
10.
C) ll - I - lll
C) II ve IV
E) ll, III ve IV
DNA’nın yapısal özellikleri ile ilgili aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
A) Pürin baz sayısı = Pirimidin baz sayısı
N
14
B) Fosforik asit sayısı = Deoksiriboz sayısı
N
14
C) Nükleotit sayısı = Hidrojen bağı sayısı
N
15
D) Deoksiriboz sayısı = Nükleotit sayısı
5.D
.
E) Adenin + Sitozin = Timin + Guanin
6.B
7.A
8.A
9.C
10.C
11.A
12.A
13.C
14.D
15.C
11. SINIF
YGS GRB.
BİYOLOJİ
1.
15
Nükleik Asitler (RNA)
5.
Hücrelerde RNA üretilirken;
DNA çift zincirinde meydana gelen bir mutasyon;
I. enzim,
I. mRNA,
II. deoksiriboz,
II. protein,
III. fosfat,
III. glikojen
IV. timin
hücrede üretilen moleküllerinden hangilerinin yapısında değişikliğe neden olmaz?
moleküllerinden hangileri kullanılmaz?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve IV
A) Yalnız I
C) II ve IV
E) II, III ve IV
B) Yalnız II
R
İ
T
D) I ve II
.
6.
C) Yalnız III
RNA’ larla ilgili;
K
E
E) I ve III
.
I. DNA kontrolünde sentezlenme,
2.
II. aminoasit taşıma,
Baz sıralanışı TGSAGA olan bir DNA’nın karşı zincirinden sentezlenen mRNA molekülünün baz sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?
III. protein sentezinde görev alma,
IV. zayıf hidrojen bağları bulundurma
A) AGSUSA
B) UGSAGA
N
R
Ö
D) USGUSA
3.
C) AGSASA
E) TSGAGT
Bir RNA molekülünün sentezi sırasında;
I. riboz,
II. urasil,
özelliklerinden hangileri tüm RNA çeşitleri için ortaktır?
.
A) l ve llI
D) IlI ve IV
7.
III. fosfat,
moleküllerinden hangileri eşit sayıda kullanılır?
B) I ve III
D) II ve IV
4.
I. Tek zincirde 3000 nükleotit bulunur.
II. 1999 aminoasitlik protein için şifre verir.
III. Bu gen bölgesinden tRNA sentezi yapılamaz.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
.
RNA moleküllerinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
C) Hücrede miktarı en fazla olan çeşidi rRNA’dır.
.
6000 nükleotitlik bir mRNA’ nın sentezlenmesini sağlayan bir gen ile ilgili;
A) Yalnız Il
E) I, II ve IV
B) Bütün çeşitleri DNA kontrolünde sentezlenir.
C) II ve III
E) III ve IV
C) Il ve IV
A) Ökaryot canlıların hem çekirdek, hem de sitoplazmalarında bulunabilirler.
IV. adenin
A) I ve II
B) Il ve III
D) tRNA çeşitleri tekrar tekrar kullanılabilir.
E) mRNA’nın yapısında aminoasitler bulunur. .
8.
Bir hücrede gerçekleşen;
–
tRNA sentezi,
–
mRNA sentezi,
–
rRNA sentezi
olaylarında en çok kullanılan molekül aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sitozin
B) Urasil
D) Aminoasit
C) Riboz
E) Guanin
.
15
Nükleik Asitler (RNA)
9.
13.
Nükleik asitlere ait;
I. DNA tarafından oluşturulma,
II. fosfodiester bağı bulundurma,
A) Tamamlayıcı zincirdeki nükleotit dizilişi ATG’ dir.
III. hidrojen bağı bulundurma,
B) Tamamlayıcı zincirden sentezlenen mRNA'nın karşısına gelen tRNA’ nın baz sırası UAS dir.
IV. fosfat sayısı kadar baz bulundurma
C) Anlamlı zincirden sentezlenen mRNA’ nn baz sırası
AUG’ dir.
özelliklerden hangileri DNA ve RNA moleküllerinin
tamamı için ortaktır?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve III
C) I ve IV
D) Bu bölgeden sentezlenen mRNA' ya karşılık gelen
tRNA’ nın baz sırası UAS’ dir.
.
E) Tamamlayıcı zincirden mRNA sentenlemesi durumunda baz sırası UAS olur.
E) I, II ve IV
14.
10.
II. mRNA’daki riboz sayısı anlamlı zincirdeki deoksiriboz
sayısı kadardır.
K
E
A) Fosfat sayısı = Adenin sayısı
N
R
Ö
D) Riboz sayısı = Fosfat sayısı
E) Urasil sayısı = Pürinlerin sayısı
Bir mRNA sentezinde;
–
100 guanin,
–
50 sitozin,
–
150 adenin
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
C) Adenin sayısı = Riboz sayısı
300 urasil,
III. mRNA’daki urasil sayısı anlamlı zincirindeki timin sayısı kadardır.
bilgilerinden hangileri yanlıştır?
B) Guanin sayısı = Primidinlerin sayısı
–
B) 201
C) 300
D) 600
D) I ve II
15.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
.
RNA molekül çeşitleri aşağıdaki hücresel yapı ve organellerinden hangilerinin yapısında bulunmaz?
A) Sitoplazma
B) Mitokondri
C) Ribozom
D) Golgi
E) Kloroplast .
nükleotit kullanıldığına göre, bu mRNA’nın kullanılmasıyla sentezlenen proteindeki aminoasit sayısı
aşağıdakilerdan hangisidir?
A) 199
R
İ
T
DNA’dan mRNA senteziyle ilgili;
I. Gendeki nükleotit sayısı kadar nükleotit mRNA’nın yapısına katılır.
Bir mRNA molekülü, 300 adenin, 200 urasil, 100 sitozin ve
100 guanin nükleotitten oluşmaktadır.
Buna göre, bu mRNA’nın parçalanmasıyla meydana
gelen moleküllerin miktarlarıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
11.
DNA’ nın anlamlı zincirindeki baz sırası TAS ise, mRNA
ve tRNA’larla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
16.
Hücrede DNA eşlenmesinde meydana gelen;
E) 1200
I. DNA ‘daki zayıf hidrojen bağlarının koparılması,
II. nükleotitlerin fosfodiester bağı ile birbirine bağlanması,
III. nükleotitler arasında kalıcı hidrojen bağlarının oluşması,
IV. DNA polimeraz enziminin kullanılması
12.
olaylarından hangieri RNA sentezlenmesi sırasında da
gerçekleşir?
Çift zincirinde 1800 nükleotit bulunan bir DNA parçasının kalıplık yaptığı protein sentezinde oluşan
mRNA’da en çok kaç kodon bulunur?
A) 150
Test 15 CA
B) 300
1.C
2.B
C) 600
3.B
D) 900
4.A
5.C
A) I ve II
E) 1800
6.A
7.E
B) I ve III
D) I, II ve III
8.C
9.E
10.D
11.A
12.B
C) I ve IV
E) I, II ve IV.
13.B
14.E
15.D
16.A
11. SINIF
YGS GRB.
BİYOLOJİ
1.
16
Enzimler
Farklı canlılarda görev alan aynı bileşik enzim çeşidi
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
5.
Aşağıdaki grafikte enzimatik bir tepkimenin hızında meydana gelen değişim gösterilmiştir.
A) Aynı substrat çeşidine etki ederler.
B) Enzimlerin yapısındaki aminoasitler farklıdır.
C) Aynı ürünleri oluştururlar.
D) Enzim sentezini sağlayan genlerdeki nükleotit sayısı
aynıdır.
R
İ
T
E) Enzimlerin yapısındaki koenzimler aynıdır.
Tepkime hızında t1 anından sonraki değişime aşağıdakilerden hangisi neden olur?
A) Ortama inhibitör madde eklenmesi
2.
Canlılardaki enzimlerin temel görevi aşağıdakilerden
hangisidir?
tepkimelerin
C) Substrat miktarının artırılması
K
E
A) Biyokimyasal tepkimelerin hızını artırma
B) Biyokimyasal
azaltma
B) Ortam sıcaklığının optimum düzeye getirilmesi
D) Ortamdaki su miktarının artırılması
aktivasyon
enerjisini
C) Biyokimyasal tepkimelerin verimliliğini artırma
E) Ortama aktivatör madde eklenmesi
D) Biyokimyasal tepkimelerde tepkimeye girecek olan molekül sayısını azaltma
N
R
Ö
E) Biyokimyasal tepkimelerde ATP kullanılmasını engelleme
3.
Bir bileşik enzimin hidroliz edilmesi sonucu;
I. aminoasit,
6.
Enzimler ile ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden
hangisi yanlıştır?
A) Enzimler sıcaklık değişiminden etkilenirler.
B) Mutlaka hücre içinde sentezlenirler.
C) Substrata dış yüzeyinden etki ederler.
II. amonyak,
D) Enzimler tepkime sonucunda değişmeden çıkarlar.
III. yağ asiti,
E) Enzim ile etkilediği substratla kalıcı bileşik oluşturur.
IV. vitamin
moleküllerinden hangileri oluşamaz?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve III
C) III ve IV
E) II, III ve IV
.
7.
4.
Aşağıdaki tabloda beş hücredeki substrat ve enzim miktarları gösterilmiştir.
Bileşik enzimlerin yapısına katılan ve protein olmayan
kısımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
A) Aynı yardımcı kısım farklı enzimlerin yapısında bulunabilir.
B) Enzimin substrata etki eden kısmını oluştururlar.
C) Bileşik enzimler yardımcı kısım olmadan da apoenzim
olarak görev yapabilir.
Buna göre, substratlarının tamamı kullanıldığında, hücrelerin hangisinde daha fazla ürün oluşur?
A) I
.
B) II
C) III
D) IV
E) V
D) Bir enzimden ayrılan yardımcı kısım farklı bir olayda
kullanılabilir.
E) Yardımcı kısım organik veya inorganik yapıda olabilir.
16
Enzimler
8.
11.
Bir hücrede substrat miktarına bağlı reaksiyon hızındaki
değişme aşağıdaki şekilde verilmiştir.
Ökaryot hücrelerde bileşik enzimlerin sentezlenmesinde;
I. golgi,
II. lizozom,
III. ribozom,
lV. çekirdek
yapı ve organellerinden hangileri görev yapar?
A) l ve Il
Buna göre, reaksiyonun II. durumdaki gibi gerçekleşmesi;
B) ll ve IIl
D) I, lll ve IV
C) lll ve IV
E) Il, lll ve IV .
I. enzim miktarının artırılması,
II. sıcaklığın optimum değere getirilmesi,
12.
III. ortama aktivatör madde ilave edilmesi
durumlarından hangileriyle sağlanır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
9.
C) I ve II
E) l, II ve III
.
K
E
Aşağıdaki olaylardan hangisinde enzim çalışma hızının
azalması etkili olmamıştır?
Bu tepkimeler zinciri ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) Bal ve reçelin saprofitler tarafından kullanılamaması
A) E1’in sentezini sağlayan genin mutasyona uğraması
durumunda ihtiyaç duyulan D maddesi üretilemez.
B) Sıcak olarak mayalanan sütten yoğurt oluşmaması
Körfez Yayınları
N
R
Ö
C) Soğuk ortamda difüzyon hızının azalması
D) Midede tükrükle birlikte yutulan nişastanın sindirilmemesi
E) Buzdolabındaki yiyeceklerin geç bozulması
.
10.
R
İ
T
Bir hücrede gerçekleşen tepkimeler zinciri aşağıda gösterilmiştir.
B) Enzimler takım halinde çalışırlar.
C) Bir enzimin ürünü, başka bir enzimin substratı olabilir.
D) E3’ün sentezini sağlayan genin mutasyona uğraması
durumunda C ve D maddesi üretilemez.
E) Aynı substrat çeşidine farklı enzimler etki edebilmektedir..
Aşağıdaki grafikte biyokimyasal tepkimelerin enzimli ve enzimsiz aktivasyon enerji miktarları gösterilmiştir.
13.
Aşağıdaki grafikte çeşitli enzimlerin ortam pH’sına bağlı
tepkime hızları verilmiştir.
Buna göre biyokimyasal tepkimelerle ilgili;
I. Enzimler, tepkimelerin aktivasyon enerjisini düşürür.
II. Enzimler, en iyi bazik ortamda çalışırlar.
Buna göre, grafikle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
III. Enzimler hücrenin enerji kaybını engeller.
A) Her enzimin iyi çalıştığı bir pH aralığı vardır.
lV. Enzimler, tepkimelerin daha hızlı gerçekleştirilmesini
sağlar.
B) Ortam pH’sının değişmesi enzimlerin çalışma hızını
etkiler.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
C) A enzimi asidik ortamda B ve C’den daha iyi çalışır.
A) l ve Il
B) ll ve IIl
D) I, ll ve IlI
Test 16 CA
1.B
2.B
D) B ve C enzimi asidik ortamda çalışamaz.
C) lll ve IV
E) Her üç enzimin birlikte çalışabileceği pH değeri yoktur.
E) I, lll ve IV
3.B
4.C
5.A
6.E
7.C
8.E
9.C
10.E
11.D
12.D
13.D
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
1 369 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content