close

Enter

Log in using OpenID

BİYOLOJİ

embedDownload
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
Mitoz bölünmedeki interfaz evresi ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
5.
Bütün ökaryot canlılardaki hücre bölünmelerinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
A) İnterfaz evresi mitotik evreye göre daha kısa sürer.
A) DNA eşlenmesi
B) Hücrenin normal hayatsal faaliyetlerini sürdürdüğü evredir.
B) Sentrozom eşlenmesi
C) İğ ipliklerinin oluşturulması
D) Enerji tüketiminin gerçekleşmesi
E) Enzim kullanılması
6.
Bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar
şunlardır:
C) DNA replikasyonu bu evrede gerçekleşir.
D) Mitotik evre için ATP’nin sentezlendiği evredir.
E) İnterfaz evresinde hücrenin yüzey/hacim oranı zamanla küçülmektedir.
2.
Büyümesini tamamlamış bir insanda aşağıdaki hücrelerden hangisinin bölünme özelliği yoktur?
A) Bağırsak epitel hücresi
B) Karaciğer hücresi
C) Çizgili kas hücresi
E) Bağ doku hücresi
3.
Canlılarda gözlenen büyüme, gelişme ve çoğalma gibi
olaylar hücre bölünmeleri ile sağlanır.
Buna göre;
I. genç bir amipin olgun amip haline gelmesi,
R
İ
T
I. Sentrozomların iğ ipliklerine tutunma yüzeyi oluşturması
K
E
N
R
Ö
D) Kemik iliği hücresi
01
Mitoz Bölünme
II. Metafaz evresinde kardeş kromatitli kromozomların
hücrenin ekvator düzlemindee bir sıra halinde dizilmesi,
III. sitoplazma bölünmesinde ara lamel oluşturulması
Bu olaylardan hangileri yüksek yapılı bitki hücrelerinde gerçekleşebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III 7.
Hücre döngüsü sürecinde, aşağıdakilerden hangisi
interfaz evresinde gerçekleşir?
II. kırılan kemik dokunun iyileşmesi,
E) II ve III
A) Sitoplazma bölünmesinin gerçekleşmesi
III. kökün toprağın derinliklerine ilerlemesi
B) DNA replikasyonunun gerçekleşmesi
olaylarının hangilerinde hücre bölünmeleri gerçekleşir?
C) Kardeş kromatitlerin ayrılması
D) Kromatin ipliklerin kromozom haline dönüşmesi
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III 4.
Hücrelerin mitoz bölünme yapmalarında;
E) Çekirdek zarı ve endoplazmik retikulum organelinin
eriyerek kaybolması
E) I, II ve III
8.
Hayvanlardaki mitoz bölünme ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bölünme sonucu iki hücre oluşur.
B) Gametlerin oluşmasını sağlar.
C) Kromozom sayısı değişmez.
D) Oluşan hücrelerin organel sayıları farklı olabilir.
E) Kardeş kromatit ayrılması gerçekleşir.
I. ortamdaki besin miktarının yeterli olması,
II. hücre bölünmesini uyarıca faktörün bulunması,
III. DNA’lardaki nükleotit dizilişinin değişmesi,
IV. kullanılan oksijen miktarının azalması
faktörlerinden hangileri etkilidir?
A) I ve II B) I ve IlI C) II ve IV
D) I, II ve IV E) II, III ve IV
01
Mitoz Bölünme
9.
Mitoz bölünme ile canlılarda aşağıdaki olaylardan
hangisi gerçekleştirilmez?
A) Bir hücreli canlılarda eşeysiz üreme
B) Hayvanlarda yaraların iyileşmesi
C) Çiçekli bitkilerde vejetatif üreme
D) Zigotun gelişerek yeni birey oluşturması
E) Diploit canlılarda spor oluşturulması
13.
Mitoz bölünmenin farklı evrelerinde gerçekleşen olaylarla ilgili;
I. profaz evresi g kardeş kromatitli kromozomların oluşması,
II. metafaz evresi g sentrozomlardan iğ ipliklerinin meydana gelmesi,
III. anafaz evresi g kardeş kromatitlerin ayrılması,
IV. telofaz evresi g çekirdek zarının oluşması
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
10.
N
R
Ö
11.
B) Hücrede 8 tane kromatit bulunmaktadır.
C) İğ iplikleri kromozomların kinetokorlarına bağlıdır.
Körfez Yayınları
C) II ve lV
R
İ
T
K
E
Bu hücre ve bölünme evresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kromozom sayısının en iyi tespit edildiği evredir.
B) ll ve Ill D) I, III ve lV E) l, II, lll ve lV
Aşağıdaki şekilde mitoz bölünmeye ait bir evre gösterilmiştir.
14.
A) I ve IV Hücre döngüsünün farklı evreleri arasındaki düzeni
sağlayan kontrol noktalarında;
I. hücrenin yeterli büyüklüğe ulaşıp ulaşmadığı,
II. replikasyon sonucu oluşan DNA’nın doğru eşlenip eşlenmediği,
III. kromozomların iğ iplikleri ile bağlanıp bağlanmadığı
durumlarından hangileri kontrol edilir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III II. iki çekirdekli hücrenin oluşması,
15.
Hücre döngüsü sırasında gerçekleşen;
III. kardeş kromatitli kromozomların ayrılması
D) Bu evre sadece hayvan hücrelerinde görülür.
E) Bu evreden sonra kardeş kromatitler ayrılır.
E) I, II ve III
Mitotik evrede;
I. kromatin ipliklerin kromozom haline dönüşmesi,
I. sitoplazmadaki serbest nükleotitlerin kullanılması,
II. sitoplazmik proteinlerden iğ ipliklerinin oluşması,
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
III. karyokinez sonucu sitoplazma bölünmesinin gerçekleşmemesi,
A) I - ll - lll B) I - lll - ll C) Il - l - lll
IV. hücre çoğalmasını kontrol eden genlerin mutasyona
uğraması
D) llI - l - ll E) llI - ll - l
12.
Aşağıdaki canlıların hangisinde sitoplazma bölünmesi
sırasında ara lamel oluşumu görülür?
A) Amip B) Bitki C) Öglena
olaylarından hangileri kanser oluşumunda etkilidir?
A) Yalnız Il B) Yalnız IV C) I ve lV
D) I, III ve lV E) l, II, lll ve lV
D) Paramesyum E) Hayvan Test 01 CA
1.A
2.C
3.D
4.A
5.B
6.E
7.B
8.B
9.E
10.D
11.B
12.B
13.D
14.E
15.A
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
02
Eşeysiz Üreme
Aşağıda öglenadaki eşeysiz üreme olayları gösterilmiştir.
4.
Doku kültürü ile üreme, bir bitkiden alınan hücre veya
dokunun kültür ortamında çoğalmasını sağlayarak yeni bir
canlının oluşturulmasıdır.
Buna göre, doku kültürüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Kamçı
A) Oluşan canlı, ata canlı ile aynı kalıtsal bilgiye sahip
olur.
R
İ
T
B) Yeni canlının oluşmasında mitoz bölünme gerçekleşir.
Çekirdek
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
C) Doku kültürü ile oluşan canlıların değişen çevre şartlarına uyum yeteneği artar.
A) Öglenada boyuna bölünme gerçekleşir.
D) Tohumun embriyo hücresinden alınan bir hücreden
yeni bir canlı oluşturulabilir.
B) Bölünme sonunda oluşan iki öglenanın da genetik bilgisi aynı olur.
K
E
E) Yeni bitkilerin oluşması sırasında hormon çeşitleri kullanılır.
C) Oluşan yeni öglenaların sitoplazma miktarı farklı olabilir.
D) Bölünme sonunda oluşan her iki öglenanın mitokondri
sayısı eşit olur.
N
R
Ö
5.
Eşeysiz olarak çoğalan canlılarda doğal olarak kalıtsal
farklılıklar oluşmaz. Ancak bu şekilde çoğalan canlılarda
da bazı kalıtsal farklılıklar gözlenebilmektedir.
Eşeysiz üremedeki bu duruma;
I. mutasyon,
II. krossing over,
III. mayozda ayrılmama,
IV. döllenme
olaylarından hangileri neden olabilir?
III. hidrada tomurcuklanma ile yeni bireyin oluşması
A) Yalnız I B) Yalnız lII C) l ve IV
üreme çeşitlerinin hangilerinde genetik çeşitlilik oluşmaz?
D) I, ll ve Ill E) l, II ve IV
6.
Sporla üreme; mantar, kara yosunu, su yosunu vb. canlılarda gerçekleşmektedir.
Bu üreme çeşidi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
E) Çoğalma sırasında mutlaka DNA replikasyonu gerçekleşir.
2.
Farklı canlılarda görülen;
I. patates yumrularının çimlendirilmesi ile yeni patates
bitkilerinin elde edilmesi,
II. insan bağırsağındaki tenyanın kendi kendini döllemesi
ile yeni bireyler oluşturması,
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III 3.
Üreme çeşitlerinde gözlenen;
E) II ve III
I. mayoz bölünme ile gamet oluşturulması,
A) Sporla üreme, eşeyli üreyen canlılarda görülmez.
II. türün neslinin devam ettirilmesi,
III. yararlı özelliklerin değişmeden yeni nesillere aktarılması
B) Sporla üreme, bir çeşit eşeysiz üremedir.
C) Sporlar çevre şartlarına dayanıklı hücrelerdir.
özelliklerinden hangileri eşeysiz üremede görülür?
D) Sporların genetik bilgisi birbirinden farklı olabilir.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
E) Sporlar n kromozomlu (haploit) olabilir.
D) I ve II E) II ve III
02
Eşeysiz Üreme
7.
Aşağıdaki şekilde deniz yıldızında üreme olayı gösterilmiştir.
Sınıflandırmada kullanılan;
I. mercan,
Buna göre, bu üreme çeşidi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
10.
A) Yeni bireylerin oluşmasında genetik çeşitlilik sağlanır.
B) Bu üreme çeşidi bazı omurgalı hayvanlarda da gözlenir.
II. çiçeksiz bitki,
III. mantar
canlı gruplarında görülen eşeysiz üreme çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Yal­nız I II ve III
B) Yal­nız II I ve III
C) Yal­nız IIl I ve II
D) Il ve IIl l ve lll
E) I ve II II ve III
Sporla üreme
Tomurcuklanma
R
İ
T
C) Yeni bireylerin oluşmasında kök hücre çeşitleri etkili
olur.
D) Bu üreme olayı, deniz yıldızının doğal üreme yöntemidir.
K
E
E) Yeni bireyin oluşması sürecinde farklı dokuların oluşması krossing over olayı ile sağlanır.
Eşeysiz üreme çeşitlerinin görüldüğü canlı örnekleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Bölünerek üreme: Öglena
B) Tomurcuklanma ile üreme: Bira mayası
C) Sporla üreme: Eğrelti otu
Farklı canlılarda görülen;
l. hidranın gövdesinden çıkan çıkıntı ile yeni bir bireyin
oluşması,
Körfez Yayınları
N
R
Ö
8.
11.
ll. söğüt bitkisinden alınan dal parçasının toprağa dikilmesi ile yeni bitkinin oluşması,
lII. sarımsak bitkisine ait soğanlardan yeni bitkilerin oluşması
üreme olaylarının hangileri çelikle üremeye örnek verilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) Rejenerasyon ile üreme: Halkalı solucan
E) Bölünerek üreme: Deniz yıldızı
12.
9.
Hayvanlarda rejenerasyon ile üremede;
I. mitoz ile hücre sayısının artırılması,
II. farklı doku ve organların oluşması,
III. hücrelerde genetik farklılıkların oluşması,
IV. hücre şekillerinde farklılıklar oluşması
olaylarından hangileri meydana gelir?
A) I ve II B) I ve III C) Il ve IV
D) IIl ve IV E) I, II ve IV
Test 02 CA
1.D
2.D
3.E
Bitkilerin yapısını oluşturan;
I. kök,
II. gövde,
III. yaprak,
IV. çiçek
organlarından hangileri ile eşeysiz üreme gerçekleştirilebilir?
A) I ve II B) I ve III C) Il ve IV
D) I, Il ve Ill E) I, II ve IV
4.C
5.A
6.A
7.C
8.E
9.E
10.D
11.D
12.D
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
03
Mitoz Bölünme, Eşeysiz Üreme
Aşağıdaki şekilde bir hücrenin mitoz bölünmesine ait evre
gösterilmiştir.
4.
I. toprak solucanına ait parçalardan yeni solucanların
oluşması,
Farklı canlılarda gerçekleşen;
II. insanda kesilen karaciğerin kendini yenilemesi,
III. ker­ten­ke­le­nin ko­pan kuy­ru­ğu­nun ye­ri­ne ye­ni bir kuy­ru­
ğu­n ge­liş­me­si,
Bu hücre bölünmesinden sonra gerçekleşecek olan
evre aşağıdakilerden hangisidir?
2. Mitoz bölünme yaparak çoğalan bir canlıda;
I. kalıtsal çeşitliliğin modifikasyonla sağlanması,
III. doku, organ ve sistemlerin oluşturulması
olaylarından hangileri gerçekleşebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
şeklindeki rejenerasyon örneklerinin hangilerinde birey sayısı artışı meydana gelir?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV K
E
N
R
Ö
II. konjugasyonla eşeyli üreme görülmesi,
3.
D) I ve II E) II ve III
R
İ
T
A) Anafaz B) Metafaz C) Sitokinez
D) Profaz E) Telofaz
IV. de­niz yıl­dı­zı­nın ko­pan ko­lun­dan ye­ni bir de­niz yıl­dı­zı­
nın ge­liş­me­si
Üreme çeşitleriyle ilgili;
D) II ve III E) III ve IV
5.
2n = 46 kromozomlu bir canlıya ait hücrelerin gerçekleştirdiği mitoz ve mayoz bölünmelerde;
I. mayozun metafaz Il evresi ile mitozun metafaz evresindeki hücrelerin DNA miktarları,
II. sitokinezin oluşum şekli,
III. interfazda eşlenen DNA sayısı,
IV. bölünmeler tamamlandığında hücrelerin sahip oldukları DNA miktarları
durumlarından hangileri farklılık gösterir?
A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve IV
D) I, II ve Ill E) II, III ve IV
6.
Farklı hayvan türlerinde;
– bitkilerden elde edilen daldan yeni bir bitkinin elde edilmesi,
– etrafı kalın bir örtü ile kaplı olumsuz ortam şartlarına
dayanıklı hücrelerden yeni bireylerin oluşması,
– hayvanlarda kopan parçanın kendini yenilemesi ile
yeni bir canlının oluşması,
– bazı canlılarda vücudun yan tarafından çıkan parçanın
ayrılarak yeni bir canlı oluşturması
açıklamalarında aşağıdaki üreme şekillerden hangisine yer verilmemiştir?
A) Rejenerasyon
B) Çelikleme
C) Sporlanma E) Bölünme
D) Tomurcuklanma I. yumurta,
II. sperm,
III. zigot,
lV. kutup hücresi
yapılarından hangileri mitoz bölünme ile yeni canlı
oluşturabilir?
A) I ve II D) Il ve IV E) I, II ve IV
B) I ve III C) ll ve III
03
Mitoz Bölünme, Eşeysiz Üreme
7.
10.
Hücre döngüsü evrelerinde meydana gelen bazı olaylar
aşağıda verilmiştir.
Aşağıdaki şekilde bir hücrenin mitoz bölünmesine ait evre
gösterilmiştir.
– Kromozomlar tek sıra halinde hücrenin ekvator düzle-
mine dizilir.
– Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kardeş kromatitli
hale dönüşür.
– Çekirdekteki DNA’lar eşlenerek iki katına çıkar.
– Kardeş kromatitler ayrılarak zıt kutuplara çekilirler.
Bu evreler içerisinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili
bilgi verilmemiştir?
Bu hücre ve bölünme evresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İnterfaz B) Anafaz C) Profaz
A) Hücre 2n = 4 kromozomludur.
D) Metafaz E) Telofaz
B) Bu evrede 2C = 8 DNA bulunmaktadır.
R
İ
T
C) Kromozomlarda kinetokor bulunmaktadır.
D) Bölünmenin metafaz evresine aittir.
E) Çekirdek zarı ve endoplazmik retikulumun kaybolduğu
evredir.
8.
K
E
2n = 46 kromozomlu bir kemik iliği hücresi 4 mitoz bö-
N
R
Ö
Buna göre, sonuçta oluşan akyuvar sayısı ve akyuvar
hücrele­rinin kromozom sayısı aşağıdakilerden han­
gisidir?
9.
Akyuvar sayısı
Kromozom sayısı
Körfez Yayınları
lünme geçirdikten sonra akyuvar hücrelerine farklılaşmıştır.
11.
Tomurcuklanma ile üreme ile ilgili;
I. Çok hücreli canlılarda gözlenmez.
II. Oluşan yeni birey ata canlıya bağlı kalabilir.
A) 8
46
B) 8
23
C) 16
46
D) 16
23
bilgilerinden hangileri doğrudur?
E) 32
46
A) I ve II B) lI ve III C) Ill ve IV
III. Yeni bireyin oluşması sürecinde hücre farklılaşması
meydana gelebilir.
IV. Mutasyon sonucu genetik çeşitlilik ortaya çıkabilir.
D) I, II ve IV E) ll, III ve IV
Aşağıdaki canlılardan hangisinin üreme ve gelişme
döneminde mitoz bölünme gözlenmez?
12.
Bitkilerde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisi vejetatif üreme çeşidi değildir?
A) Tam parazit bitki
A) Çelikle üreme
B) Bakteri
B) Tohum ile üreme
C) Şapkalı mantar
C) Soğan ile üreme
D) Eğrelti otu
D) Rizom gövde ile üreme
E) Sölenter
E) Kültür yöntemi ile üreme
Test 03 CA
1.E
2.B
3.E
4.C
5.C
6.B
7.E
8.E
9.B
10.D
11.E
12.B
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
Mayoz bölünmede;
I. tetrat oluşması,
II. homolog kromozomların ayrılması,
III. DNA molekülünün kendini eşlemesi,
IV. krossing - over olayının gerçekleşmesi
olaylarından hangileri oluşan gametlerin genetik olarak farklı olmasında etkilidir?
A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV
D) I, II ve III 2.
Mayoz bölünmede kromozom sayısının yarıya inmesini sağlayan temel olay aşağıdakilerden hangisidir?
4.
II. çekirdek zarı ve endoplazmik retikulumun erimesi,
III. kardeş olmayan kromatitler arasında gen alış - verişinin olması
B) Sentrozomların zıt kutuplara çekilmesi
C) Kromatitlerin iğ ipliklerine bağlanması
olaylarından hangileri profaz - I evresinde meydana
gelir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
5.
Mayoz - I evrelerinde gerçekleşen olaylarla ilgili;
II. metafaz-I → homolog kromozomların çift sıra halinde
dizilmesi,
Ill. anafaz-I → kardeş kromatitlerin ayrılması,
lV. telofaz-I → n kromozomlu iki tane çekirdeğin oluşması,
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) l ve Ill B) Il ve IV C) IIl ve lV
D) I, lI ve IV E) lI, Ill ve lV
Aşağıdaki grafikte, mayoz bölünme geçiren bir sperm ana
hücresinin DNA miktarı değişimi gösterilmiştir.
DNA miktarı
III
4C
IV
6.
V
2C
E) I, II ve III
I. profaz-I → kardeş kromatitli kromozomların oluşması, E) Homolog kromozomlar arasında krossing - overin gerçekleşmesi
R
İ
T
D) II ve III K
E
N
R
Ö
A) Çekirdekteki bütün DNA’ların eşlenmesi
Mayoz bölünmede gerçekleşen;
I. homolog kromozom çiftlerinin bir araya gelerek tetrat
oluşturması,
E) II, III ve IV
D) Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi
3.
04
Mayoz Bölünme
C
I
I. homolog kromozomların ayrılması,
II. tetrat oluşması,
VI
II
Mayoz bölünme sırasında;
Sitokinez II
Metafaz II
Anafaz II
Metafaz I
Profaz I
İnterfaz
III. DNA eşlenmesi,
IV. haploid iki hücre oluşması,
V. kardeş kromatitlerin ayrılması
Bu evrelerin hangilerinin bitimindeki DNA miktarları
doğru olarak verilmiştir?
olaylarının meydana gelme sırası aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I - II - V - llI - IV B) lI - I - V - lV - Ill
A) I ve II B) I ve lV C) III ve V
C) Il - IlI - l - lV - V D) Ill - II - l - lV - V
D) IlI ve Vl E) III, V ve Vl
E) llI - IV - ll - I - IV
04
Mayoz Bölünme
7.
Mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
11.
Hücre bölünmelerinde meydana gelen;
I. DNA’nın kendisini eşlemesi,
A) Homolog kromozom ayrılması anafaz-II’de olur.
II. tür içi kromozom sayısının sabit kalmasınının sağlanması,
B) Metafaz-II’deki kromozom sayısı n’dir.
C) Mayoz bölünmedeki tetrat sayısı o canlının (n) kromozom sayısına eşittir.
D) Tür içi genetik çeşitliliğin artmasını sağlar.
E) İki ayrı bölünme için bir kez DNA eşlenmesi yapılır.
III. kardeş kromotitlerin ayrılması,
IV. kromozom sayısının yarıya inmesi,
V. homolog kromozomların ayrılması
olaylarının ait olduğu bölünme çeşitleri aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmişir?
Mitoz Mayoz A) I, II ve III
I, III, ve IV
B) I, ll ve III
I, II, III, IV ve V
C) II ve III
I, IV ve V
D) I ve IV
I, II ve III
8. Aşağıda
2n = 2 kromozomlu bir canlıdaki bazı bölünme
evreleri gösterilmiştir.
Buna göre, numaralı evrelerden hangileri mayoz
bölünmeye aittir?
A) Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 1 ve 3
E) 1, 2 ve 3
Körfez Yayınları
N
R
Ö
D) 2 ve 3
Mayoz bölünme aşağıdaki alemlerden hangisinde gerçekleşmez?
A) Bakteri
Aşağıda farklı hücrelerde gerçekleşen bölünme evreleri
gösterilmiştir.
Yukarıdaki hücrelerden hangisi 2n = 4 kromozomlu bir
hücrenin normal mayoz bölünme evrelerinde görülebilir?
A) I ve IV B) II ve Ill C) II ve IV
D) III ve IV 13.
Mayoz bölünmede meydana gelen;
I. DNA eşlenmesi,
C) Mantar
D) Bitki E) Hayvan
10. 12.
9. B) Protista
R
İ
T
I ve V
K
E
E) II, III ve IV E) I, II ve IV
Bir hücrede, mayoz bölünme sırasında;
I. homolog kromozomların ayrılması,
II. kardeş olmayan kromatitler arasında gen değişiminin
olması,
III. kardeş kromatitlerin ayrılması
olaylarından hangileri her zaman gerçekleşmek zorunda değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
II. iğ ipliklerinin oluşması,
III. homolog kromozomların ayrılması,
IV. sitoplazmanın bölünmesi
olaylarından hangileri, mayoz - I ve mayoz - II evrelerinde ortak olarak görülür?
A) l ve II B) l ve IIl C) lI ve IV
Test 04 CA
1.B
2.D
3.E
4.E
5.D
6.D
7.A
D) I, II ve III 8.B
9.A
E) I, II ve IV
10.B
11.B
12.E
13.C
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
Canlılardaki eşeyli üreme sürecinde gerçekleşen;
4.
I. farklı büyüklükteki gametlerin birleşmesiyle zigot oluşması,
III. gametlerin kamçılı özellikte olması,
IV. türün kromozom sayısının korunması
olaylarından hangileri bütün eşeyli üreyen canlılarda
ortaktır?
A) I ve II B) I ve III C) lI ve Ill
D) II ve IV
R
İ
T

E) IlI ve IV
K
E
I. Halkalı solucanlarda yabancı döllenme sonucu yeni
birey oluşması
II. Arılarda kraliçe arıdan oluşan yumurta hücresinin gelişmesiyle erkek arı oluşması
N
R
Ö
III. Gül bitkisinden alınan bir dalın gelişmesiyle yeni bitki
oluşması
Bal arılarında meydana gelen üreme olayları aşağıda
şematize edilmiştir.
II. tür içi genetik çeşitliliğin artırılması,
2. 05
Eşeyli Üreme
Yukarıdaki üreme olaylarının hangilerinden oluşan
yeni bireylerde ata bireylerden kalıtsal farklılıklar görülür?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
Buna göre, numaralı yerlerdeki olaylar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III IV A) Mitoz Mayoz Partenogenez Modifikasyon
B) Mitoz Mayoz Modifikasyon Partenogenez
C) Mitoz Mitoz Döllenme Modifikasyon
D) Mayoz Mitoz Döllenme Partenogenez
E) Mayoz Mitoz Mayoz Partenogenez
5.
Partenogenezle üremede;
I. haploit kromozomlu hücreden canlının oluşması,
II. gelişmenin mitoz bölünme sağlanması,
III. gametlerin birleşerek zigot oluşturması,
IV. tür içi genetik çeşitliliğin artırılması
olaylarından hangileri meydana gelir?
– yumurtanın döllenme olmadan yeni canlı oluşturması,
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
– sperm ile yumurtanın birleşerek yeni gen kombinasyonunu oluşturması,
D) II ve IV E) I, II ve IV – kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişiminin
meydana gelmesi
6.
Bakterilerdeki konjugasyonda aşağıdaki olaylardan
hangisi gerçekleşmez?
açıklamalarında aşağıdaki terimlerden hangisine yer
verilmemiştir?
A) Sitoplazmik köprünün oluşması
A) Konjugasyon B) Partenogenez
B) DNA eşlenmesi
C) Krossing over D) Metagenez C) Küçük çekirdeğin mayoz bölünme geçirmesi
D) Kalıtsal çeşitlilik sağlanması
3.
Canlılarda kalıtsal çeşitliliği arttıran olaylarla ilgili;
– tek hücreli canlılar arasında çekirdek alışverişinin gerçekleşmesi,
E) Döllenme
E) İki farklı hücre arasında gen değişiminin yapılması
05
Eşeyli Üreme
7.
Hermafroditlik dişi ve erkek üreme organının aynı canlıda
bulunması durumudur.
Buna göre;
I. tenya,
10.
II. toprak solucanı,
III. bezelye,
IV. sürüngen
A) l ve lI B) I ve IlI C) l, lI ve III
D) I, II ve IV E) lI, IlI ve IV
canlı gruplarından hangilerinin normal bireyleri hermafrodittir?
Aşağıdaki şekilde, bir dişi kertenkelede gerçekleşen diploit (2n) partenogenez olayı gösterilmiştir.
Buna göre,
I. Yeni bireyin oluşumu sırasında genetik çeşitlilik meydana gelir.
R
İ
T
II. Yumurta hücresinin döllenmesi sonucu diploit özellikte
bir hücrenin oluşumu görülür.
III. Hücresel farklılaşmalar yeni bireyde farklı dokuların
oluşumuna neden olur.
8.
Canlılarda gerçekleşen;
I. mayoz bölünmeyle gametlerin oluşması,
K
E
II. DNA’nın kendini eşlemesiyle hücre bölünmesinin yapılması,
III. farklı kalıtsal özellikte bireylerin oluşması,
N
R
Ö
9.
IV. birey sayısı artışının sağlanması
olaylarından hangileri, eşeyli ve eşeysiz üremede ortak
olarak gerçekleşebilir?
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV
D) I, II ve III E) I, III ve IV
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
Körfez Yayınları
11.
Farklı bitkilerde görülen üreme çeşitlerinden bazıları şunlardır:
I. Bir patates yumrusundan yeni bir bitkinin oluşması
II. Aynı çiçek üzerinde oluşan erkek ve dişi üreme hücrelerinin döllenmesiyle yeni bitki oluşması
III. Buğday tohumunun çimlenmesiyle yeni bitki oluşması
Eşey­li üre­me­de,
Bu üreme çeşitlerinde oluşan oğul bireylerin ata canlıya benzeme oranları aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
I. er­kek ve di­şi ga­met­le­rin mayoz bölünme sonucu oluşması,
II. erkek gamet hücresinin farklılaşarak hücre zarından
kamçı oluşturması,
III. dişi ve erkek gamatlarin birleşerek zigot oluşturması,
IV. döllenmiş yumurtanın mitoz bölünmelerle embriyo
oluşturması
olay­la­rın­dan han­gi­le­ri, ka­lıt­sal çeşitliliğin oluş­ma­sı­na
neden olur?
A) I ve III B) II ve III C) III ve IV
D) I, II ve IV E) II, III ve IV
Test 05 CA
1.D
2.D
3.D
4.B
5.E
6.C
7.C
8.C
9.A
10.E
11.A
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
Mayoz Bölünme, Eşeyli üreme
Aşağıda 2n = 4 kromozomlu bir hücrenin bazı bölünme
evreleri gösterilmiştir.
Mayoz bölünme
A) l ve ll Mitoz bölünme
lll ve lV N
R
Ö
B) ll ve lV
l ve lll
C) lll ve lV
l ve ll
D) l, ll ve lV Yalnız lll
E) l, lll ve lV Yalnız ll
2.
Hücre bölünmelerinde şu evreler vardır:
– İnterfaz (Hazırlık evresi)
3.
Bakterilerdeki konjugasyon olayı ve sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A) Farklı bir antibiyotiğe direnç kazanılması
B) Tür içi genetik çeşitliliğin artması
C) Birey sayısının değişmemesi
D) İki bakteri arasında gen değişiminin olması
E) Mayoz bölünmenin görülmesi
– Karyokinez (Çekirdek bölünmesi)
4.
Bir canlının eşeyli ya da eşeysiz çoğaldığına karar
verebilmek için aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak
kabul edilmez?
A) Zigottan embriyo gelişmesi
B) Üreme hücrelerinin mayozla oluşturulması
C) Bazı hücre hücre bölünmelerinde krossing over görülmesi
D) Vücut hücrelerinin 2n kromozomlu olması
E) Metagenez (döl olmaşı) ile çoğalması
5.
Canlılardaki;
– oogami,
– Sitokinez (Sitoplazma bölünmesi)
– partenogenez,
Bu evrelerin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
– çelikle üreme,
A) Karyokinezin profaz evresinde mitozda tetrat oluşumu
– kültür yöntemi ile üreme
görülürken mayozda görülmez.
üreme çeşitlerinde,
B) Mitozda iki kez sitokinez gerçekleşirken, mayozda bir
I. yeni bireylerin oluşturulması,
kez gerçekleşir.
R
İ
T
K
E
Bunlardan mayoz ve mitoz bölünmelere ait olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
II. tür içi çeşitliliğin sağlanması,
C) Mayozda ve mitozda DNA bir kez eşlenir.
III. yeni birey oluşumunda döllenme ve embriyonik gelişme aşamalarının görülmesi
D) Mayoz bölünme sonucu iki yeni hücre, mitozda dört
hücre oluşur.
E) Karyokinez aşamasının anafaz evresi mayoz ve mitozda aynıdır.
06
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
06
Mayoz Bölünme, Eşeyli üreme
6.
8.
Aşağıda bal arılarında meydana gelen üreme olayları şematize edilmiştir.
Kraliçe arı (2n)
Erkek arı ( n)
Mayoz
Mitoz
Döllenme
I
II
III
IV
V
Yumurta (n)
Haploit
gelişme
Zigot (2n)
Erkek arı
n
Dişi embriyolar
2n
VI
Özel
beslenme
İşçi arılar
2n
Kraliçe arı
2n
Şekilde gösterilen evre aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Mitoz bölünmenin metafaz evresi
B) Mayoz bölünmenin metafaz l evresi
C) Mitoz bölünmenin anafaz evresi
D) Mayoz bölünmenin anafaz l evresi
E) Mayoz bölünmenin metafaz ll evresi
K
E
N
R
Ö
A) I, II, III ve IV nolu hücrelerin kalıtsal bilgileri aynıdır.
B) V ve VI nolu hücrelerde kalıtsal bilgi farklılığı yoktur.
C) Erkek arılar arasında genetik çeşitlilik görülmez.
D) Dişi arılardan kraliçe ve işçi arıların oluşumu mutasyonla gerçekleşir.
.
9.
Bir tohumun içerisindeki zigotun kromozom sayısı 24 tür.
Buna göre, bu bitki türü ile ilgili;
E) IV ve V nolu hücrelerin oluşturduğu zigota erkek arının
kalıtsal etkisi yoktur.
7.
Hücre bölünmeleri sırasında gerçekleşen;
I. DNA’ nın kendisini eşlemesi,
II. kromozom sayısının yarıya inmesi,
III. kardeş kromatitlerin ayrılması,
IV. homolog kromozomların ayrılması,
V. sinapsis oluşması
olaylarından hangileri mitoz bölünmede görülmez?
A) I ve II B) III ve V C) II, IV ve V
R
İ
T
Buna göre, bal arılarındaki üreme olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Körfez Yayınları
Aşağıdaki şekilde diploit bir hücrenin bölünme evresi gösterilmiştir.
I. Yaprak hücrelerinin kromozom sayısı da 24’tür.
II. Mayoz bölünme sırasında 12 tane tetrat oluşturulur.
III. Mayoz bölünme sırasında 24 tane gende krossing
over gerçekleşir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) II ve III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
10.
Aşağıdaki canlıların hangisinde bir çeşit üreme görülür?
A) Planarya B) Hidra C) Bakteri
D) Gül E) Yılan
D) I, II, IV ve V E) II, III, IV ve V
Test 06 CA
1.D
2.C
3.E
4.D
5.A
6.B
7.C
8.D
9.C
10.E
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
07
İnsanda Üreme
İnsanlarda dişi üreme sisteminin yapısı aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir.
4.
Menstrüasyon döngüsündeki evrelerde gerçekleşen
olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yumurtanın olgunlaştırılması folikül evresinde gerçekleşir.
Fallopi tüpü
Yumurtalık
B) Yumurtanın folikülden ayrılması ovulasyon evresinde
gerçekleşir.
Uterus
Buna göre, verilen yapıların görev ve özellikleri ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
D) Döllenen yumurtanın uterus epiteli ile beslenmesi
menstrüasyon evresinde gerçekleşir.
A) Yumurtalıkta üreme sistemi ile ilgili bazı hormonlar
üretilir.
E) Hipofiz bezinden salgılanan hormonlar menstrüasyon
döngüsünün düzenlenmesinde görev alır.
K
E
B) Fallop tüpünün uç kısmı kirpikli bir yapıya sahiptir.
C) Yumurta ile spermin birleşmesi fallopi tüpünde gerçekleşir.
5.
D) Uterusta anne ile fetüs arasında madde alış verişi gerçekleşir.
N
R
Ö
2.
Hipofiz bezinin etkisi ile yumurtalıktan;
I. östrojen,
II. progesteron,
İnsanda üreme ve gelişme sürecinde;
I. gamet hücrelerinin mayoz bölünme ile oluşması,
II. döllenme olayının fallopi tüpünde gerçekleşmesi,
E) Fallopi tüpü, böbrekte oluşan idrarın mesaneye taşınmasını sağlar.
R
İ
T
C) Korpus luteum evresinde kandaki progesteron hormonunun miktarında artış meydana gelir.
III. embriyonun gelişiminde mitoz bölünmenin gerçekleşmesi,
IV. embriyonun gelişim sırasında gerekli olan besinini plasentadan sağlaması
olaylarından hangileri meydana gelir?
A) I ve ll B) I ve Ill C) Il ve IV
D) lll ve lV 6.
Erkeklerde üreme sistemin kontrolü aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir.
E) I, ll, III ve IV
III. LTH,
IV. testosteron
hormonlarından hangileri salgılanır?
A) I ve ll B) I ve Ill C) Il ve IV
D) lll ve lV Hipofiz bezi
E) I, ll ve IV
Hipofiz bezi
3.
Erkek üreme sistemindeki yapıların görevleri ile ilgili;
I. testis g sperm oluşturma,
II. epididimis g spermi olgunlaştırma,
III. Cowper bezi g testosteron salgılama
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
FSH
LH
Testis
1. olay
Testis
2. olay
Buna göre; numaralı olaylarla ilgili;
I. 1. olay g sperm oluşumu,
II. 2. olay g testosteron hormonunun sentezi,
III. 1. olay g seminal sıvının salgılanması,
IV. 2. olay g mayoz bölünmenin durdurulması
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve IV E) I, III ve IV
07
İnsanda Üreme
7.
İnsanda üreme sistemi organlarından salgılanan hormonlar;
I. erkekte spermin olgunlaştırılmasını sağlama,
10.
Erkeklerde üreme sisteminin yapısı aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir.
II. feed back mekanizması ile hipofiz bezinden bazı hormon çeşitlerinin sentezini azaltma,
2
III. bayanlarda uterus duvarının kalınlaşmasını sağlama
3
4
5
görevlerinden hangilerini gerçekleştirir?
1
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
6
Buna göre; numaralarla gösterilen yapıların görevleri
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1 numaralı yapıda mayoz bölünme ile gamet oluşumu
gerçekleşir.
8.
terilmiştir.
C) 3 ve 4 numaralı yapılar spermler için hareket ortamı
olan seminal sıvıyı üretir.
Kandaki hormon
miktarları
LH
Östrojen
Progesteron
FSH
K
E
E) 6 numaralı yapı spermlerin dışarı atılmasını sağlar.
N
R
Ö
Grafikteki hormon miktarlarındaki değişimlere bağlı
gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Menstüasyon peryodunun ilk 10 günü içerisinde yumurta üretimi gerçekleşir.
B) Östrojen mitkarındaki artış FSH salgısını azaltmıştır.
Körfez Yayınları
D) Spermin dölleme yeteneği kazanması 5 numaralı
yapıda gerçekleşir.
28 Zaman
( gün )
14
11.
Hamilelik döneminde;
I. doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanılması,
II. kandaki progesteron hormonu miktarının azalması,
III. anne adayını sigara veya alkol kullanması,
IV. anne kanındaki folik asit miktarının azalması
C) Foliküldeki yumurtanın serbest kalması 14. günde gerçekleşmiştir.
D) Korpus luteum oluşturan hücrelerin progesteron üretimi östrojen üretiminden fazladır.
durumlarından hangileri embriyonun gelişimini olumsuz yönde etkiler?
A) I ve ll B) I ve Ill C) Il ve IV
D) lll ve lV 12.
Zigottan canlının meydana gelmesi sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
E) 28. günden sonra progesteronun azalması döllenme
olayının gerçekleşmediğini gösterir.
9.
R
İ
T
B) 2 numaralı yapıda spermlerde kamçı oluşumu gerçekleşir.
İnsanda, aylık menstruasyon döngüsünde etkili olan
hormon miktarlarının değişimi aşağıdaki grafikte gös-
Yardımcı bezler tarafından üretilen seminal sıvının
görevi aşağıdakilerden hangisidir?
E) I, ll, III ve IV
A) Testislerin büyümesini sağlama
A) Mayoz bölünmenin gerçekleşmesi
B) Sperm hücrelerinin oluşmasını sağlama
B) Hücresel farklılaşmanın meydana gelmesi
C) Spermlerin besin ihtiyacını karşılama
C) Mitoz bölünmenin görülmesi
D) Spermlerin epididimiste olgunlaşmasını sağlama
D) Hücre sayısının artması
E) Döllenme sonucunda döllenme zarının oluşumunu
sağlama
E) DNA replikasyonunun gerçekleşmesi
Test 07 CA
1.E
2.A
3.D
4.D
5.E
6.C
7.E
8.B
9.C
10.B
11.E
12.A
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
08
Kalıtsal Kavramlar, Gamet Çeşidi
1.
Allel genlerle il­gi­li;
I. Homolog kromozomlar üzerinde bulunurlar.
5.
Gen kavramı ile il­gi­li;
I. DNA üzerinde bulunan ve çok sayıda nükleotitten oluşan birimlerdir.
II. Her ikisi de aynı nükleotit dizilimine sahip olabilir.
III. Her ikisinin de farklı bilgiye sahip olması durumunda
ilgili özellik fenotipte etkisini göstermez.
II. Bir DNA üzerinde sadece bir tane gen bulunur.
III. Protein sentezi ile ilgili şifre veren birimlerdir.
bilgi­le­rin­den han­gi­le­ri yanlıştır?
IV. Bir canlıdaki bütün genler etkisini gösterir.
A) Yal­nız I B) Yal­nız III C) I ve II
bilgi­lerin­den han­gileri yan­lış­tır?
D) II ve III E) I, II ve III
A) l ve II B) I ve IIl C) II ve III
D) II ve IV E) II, III ve IV
6.
Üç farklı bireyin üç farklı özellik yönüyle genotipi,
I. AaBBCc,
II. DdEeFf,
III. ggHHKk
şeklinde olduğuna göre, oluşturabilecekleri gamet çeşidi sayısının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I - ll - lll B) I - lll - ll C) Il - l - lll
2.
İnsanda aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece genlerin etkisi ile ortaya çıkar?
B) Düzenli spor yapanların daha kaslı yapıya sahip olması
N
R
Ö
C) Kan gruplarının farklı olması
D) Işık etkisi ile deri renginin değişmesi
E) Bireylerin problem çözme becerilerinin farklı olması
3.
Canlılarda bir özelliğin ya da canlıdaki bütün özelliklerin dış
görünüşüne fenotip denir.
Buna göre, fenotiple ilgili;
D) Il - lll - l E) Ill - ll - l
7.
I. Sadece genlerin etkisi ile ortaya çıkabilir.
R
İ
T
K
E
A) Fazla besin tüketmeye bağlı olarak kilo alınması
Aşa­ğı­da­ki şekilde bir üreme ana hücresinin genotipi gösterilmiştir.
II. Gen ve çevre etkileşimi ile ortaya çıkabilir.
III. Genlerin işleyişinin değişmesi ile fenotipte değişimler
ortaya çıkabilir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yal­nız I D) II ve III E) I, II ve III
4.
Çekinik özellikteki bir gen fenotipte etkisini;
I. homozigot,
II. heterozigot,
III. haploit
durumlarının hangilerinde gösterebilir?
A) Yal­nız I B) Yal­nız III C) I ve lI
B) I ve II C) I ve III
D) I ve III E) I, II ve III
Buna göre, bu canlı hücreden oluşabilecek en az ve
en fazla gamet çeşidi sayısı aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) 2 - 8 B) 4 - 8 C) 4 - 16 D) 8 - 16 E) 8 - 32
8.
SsDdMmPP genotipine sahip bir bireyden aşağıdaki
gamet çeşitlerinden hangisi oluşmaz?
A) SDMP B) sdMp
D) SdmP C) sdMP
E) sDmP
08
Kalıtsal Kavramlar, Gamet Çeşidi
9.
AaBBCcDdEe genotipli bir canlıda A ve B ile C ve D genleri
12.
Canlılarda modifikasyon ile kazanılan özellikler kalıtsal
değil iken adaptasyon sağlayan özellikler ise kalıtsaldır.
Buna göre farklı canlılardaki;
bağlı genlerdir.
Bu canlıdan meydana gelebilen aşağıdaki gametlerden
hangisinin oluşumunda krossing over gerçekleşmiş-
I. meyve sineklerinde embriyoların 16 0C’de gelişmesi ile
düz, 25 0C’de gelişmesi ile kıvrık kanatlı olması,
tir?
A) ABCDE B) aBCDe C) aBcDE D) ABcde E) aBcdE
II. kutup tilkilerinin kulaklarının dar yüzeyli, çöl tilkilerininin
kulaklarının ise geniş yüzeyli olması,
III. dış döllenme görülen hayvanlarda fazla sayıda gamet
bırakılması,
IV. fazla besin tüketen hayvanlarda yağ doku miktarının
fazla olması
özelliklerinden modifikasyon ve adaptasyon örneği
olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
R
İ
T
10.
Kalıtımla ilgili;
– Aynı DNA üzerinde bulunan farklı genlerdir.
– Genin kromozom üzerinde bulunduğu bölgedir.
A) I ve II
– İki farklı kromozomda aynı karaktere etki eden genler-
B) I, II ve III Yalnız IV
C) I, II ve IV
D) II ve III I ve IV
E) l ve lV lI ve Ill
Mendel, bezelyelerle yapığı çalışmalarda kalıtım ile ilgili
temel bilgileri ortaya koymuştur. Baskınlık çekiniklik ilişkisi,
genlerin gametlere bağımsız dağılması gibi bilgiler Mendel
ile ortaya konmuştur.
13.
Aynı türe ait dört bireyin genotipi aşağıda verilmiştir.
X bireyi: AabbCcDD
Y bireyi: AaBbCcdd
Mendel’in çalışmalarında başarılı olmasında, bezelyelerin;
Z bireyi: aabbCCDd
T bireyi: AaBbCCDd
Bu canlılardan oluşabilecek gamet çeşidi sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
– Canlının belirli yaş ve zamandaki dış görünüşüdür.
tanımlamaları içerisinde aşağıdakilerden hangisine yer
verilmemiştir?
N
R
Ö
11.
A) Lokus B) Allel gen C) Fenotip
D) Mutasyon
E) Bağlı gen
I. çok kolay yetiştirilmesi,
II. kısa zamanda fazla ürün vermesi,
III ve IV
Körfez Yayınları
Adaptasyon
K
E
dir.
Modifikasyon
Yalnız III
III. dışarıdan gözlenebilen özelliklerinin fazla bulunması,
IV. kapalı çiçek yapısına sahip olması,
A) 4
8
2
8 V. incelenen özelliklerin bağlı genlerle kontrol edilmesi
B) 4
4
4
8 özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?
C) 8
4
8
4 A) I ve IlI
D) 6
6
4
4 E) 8
8
4
2
B) II ve IV
C) I, II ve V
D) I, II, III ve IV E) II, III, IV ve V Test 08 CA
1.B
2.C
3.D
4.D
5.D
6.C
X bireyi
7.C
8.B
Y bireyi
9.C
10.D
Z birey
11.D
T bireyi
12.E
13.A
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
09
Çaprazlamalar
1.
Kalıtımda kontrol çaprazlaması yapılmasının temel
amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Homozigot genotipli bireyler elde etme
B) Tür içi genetik çeşitliliği artırma
C) Baskın fenotipli bireyin genotipini tespit etme
D) Heterozigot genotipli bireyler oluşturma
E) Çekinik fenotipli bireyler oluşturma
5.
Mendel sarı bezelye ile yeşil bezelyeleri çaprazladıktan
sonra elde ettiği yeni bezelyelerin tamamının sarı olduğunu tespit etmiştir. Yeni oluşan bezelyeleri kendi aralarında çaprazlandığında ise yaklaşık dörtte bir oranında
yeşil bezelyelerin oluştuğunu görmüştür.
Bu­na gö­re;
I. Mendel’in birinci çaprazlamada kullandığı ata bireyler
homozigot özelliktedir.
R
İ
T
II. İkinci çaprazlamada kullanılan ata bireylerin genotipi
heterozigottur.
2.
Aşağıdaki çaprazlama örneklerinin hangisinden en az
fenotip çeşidi ortaya çıkar?
A) aaBBccDdEe x aaBbccDdEe B) AaBbCcDDee x aabbccddEe C) AaBBCcDdEe x AaBbCcDdee K
E
yargı­la­rın­dan han­gi­le­ri doğrudur?
A) Yal­nız I B) Yal­nız II C) Yal­nız III
D) I ve II E) II ve III 6.
Üç farklı ailedeki anne ve babanın iki karakter yönüyle genotipleri;
I. AaBB (anne) - AABb (baba),
II. aaBb (anne) - AaBb (baba),
III. AaBb (anne) - aaBB (baba)
olduğuna göre, her iki özellik yönüyle de baskın fenotipli birey oluşturma olasılıklarının çoktan aza doğru
sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I - ll - lll B) I - lll - ll C) Il - l - lll
D) Il - lll - l E) Ill - ll - l
7.
II. Her iki karakter yönüyle baskın fenotipli bireylerin
oluşma olasılığı 9/16’dır.
Beyaz tüylü bir Endülüs tavuğu ile siyah tüylü Endülüs tavuğu çaprazlanarak elde edilen birinci nesil bireyler kendi
aralarında çaprazlanarak ikinci nesil bireyler elde edilmiştir. (Endülüs tavuklarında siyah ve beyaz tüy rengi geni
eksik baskın özelliktedir.)
III. Çaprazlama sonucunda 9 farklı genotipte bireyler oluşabilir.
Buna göre, ikinci nesildeki fenotip ve genotip oranları
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
N
R
Ö
D) AaBBCcDDEe x aabbCcDdee E) aaBBccddEe x AABbCcDdEe
3.
Bir canlı türünün post rengi ile ilgili dört genin baskınlık ve
çekiniklik ilişkisi A1 > A2 = A3 > A4 şeklindedir.
Buna göre, bu canlı türünde post rengi ile ilgili kaç
çeşit fenotip ortaya çıkabilir?
III. İkinci çaprazlamada yeşil bezelyelerin oluşması mutasyon ile sağlanmıştır.
A) 2 B) 3 C) 5 D) 8 E) 9
4.
İki karakter bakımından heterozigot iki bireyin çaprazlanmasına dihibrit çaprazlanma denir.
Buna göre, dihibrit çaprazlama ile ilgili;
I. Her iki ata birey dört çeşit gamet oluşturabilir.
lV. Çaprazlanan karakterler yönüyle 8 farklı fenotipte bireyler oluşabilir.
Fenotip oranı
Genotip oranı
A) 1:1:1 3:1
B) 3:1
1:2:1
yargılarından hangileri doğrudur?
C) 3:1 3:1
A) I ve ll B) Il ve lll C) llI ve lV
D) 1:2:1 E) 1:2:1 3:1
D) I, ll ve lll E) lI, lll ve lV
1:2:1
09
Çaprazlamalar
8.
11.
tatlı ve küçük meyveli bireyler oluşmuştur.
Aşağıdaki gametlerden hangisinin birleşmesi sonucunda aaBbCcddee genotipli bir canlının oluşması mümkündür?
Buna göre, erik bitkisinin genotipi aşağıdakilerden
A) ABCde x aBcde hangisi olmalıdır?
B) aBCDe x abCDe A)KKMM B) KkMm C) KkMM C) aBcde x abcde D) kkMm E) kkmm D) ABcde x aBCde Baskın özellikte olan ekşi (K) ve iri meyveli (M) bir erik bitkisi kendi kendine tozlaşma yaptığında bazı tohumlarından
E) aBcde x abCde
9.
Saç rengi fenotipi aşağıdaki gibi olan ailelerden oluşan
Aşağıdaki çaprazlama örneklerinin hangisinden en
fazla 16 çeşit fenotip ortaya çıkar?
A) AABBCcDDEe x aabbCcDdee B) AaBbCcDdee x aabbccddEE C) AaBBCcDdEe x AaBbCCDdee D) aaBBccDdEe x aaBbccddEe E) aaBBccddEe x AABbCcDdEe
13.
Aşağıda­ki çap­raz­la­ma­lar­dan han­gi­sin­de an­ne veya
ba­ba­dan fark­lı fe­no­tip­te bir bi­rey olu­şturulamaz?
A) Aa Bb x Aa Bb
B) aa bb x AA BB
C) Aa Bb x AA Bb
D) Aa BB x Aa Bb
E) Aa bb x Aa bb
14.
Canlılarda eşbaskın olarak kalıtılan özelliklerle ilgili;
dörder çocuğun fenotip oranları aşağıdaki tab­lo­da göste­
ril­miş­tir:

 
 K
E
N
R
Ö
Bu­na gö­re, numaralı ailelerden hangisinde anne ve ba-
banın bu özellik yönüyle homozigot genotipli olduğu
söylenebilir?
A) 1. ve 2. aile B) 2. ve 3. aile Körfez Yayınları
C) 2. ve 4. aile D) 3. ve 4. aile 10.
R
İ
T
12.
E) 1, 3 ve 4. aile
AaBbccDdEE genotipli bir bireyde A, B ve c genleri bağlı
genlerdir. Bu birey AABbCcDdEe genotipli bir birey ile
çaprazlanmıştır.
Bu­ çaprazlama sürecinde her iki bireyde de;
I. A ile a,
II. B ile b,
II. İlgili özellik yönüyle heterozigot iki bireyin çaprazlanmasıyla üç çeşit genotip ortaya çıkar.
III. C ile c,
lV. D ile d
ge­n çiftlerinden hangileri arasında ortak olarak kros-
lII. İki genin birlikte başka bir geni aktifleştirmesi durumunda ortaya çıkan özelliklerdir.
sing over gerçekleşebilir?
A) Yalnız ll B) Yalnız IV C) I ve ll
D) ll ve IV E) I, ll ve Ill
Test 09 CA
I. İkiden fazla allel gen ile kontrol edilmektedir.
1.C
2.A
3.C
4.D
5.D
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yal­nız I B) Yal­nız II C) Yal­nız III
6.B
7.D
D) I ve II E) II ve III 8.B
9.D
10.A
11.E
12.B
13.B
14.B
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
10
Kan Grupları
1.
İnsanda A, B ve 0 genleri etkisi ile ortaya çıkan kan
grupları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
5.
A kan gruplu bir insanın B kan gruplu bir insandan kan
alamamasının nedeni;
A) Bu özellik yönüyle altı farklı genotip vardır.
I. alıcının kan plazmasında anti B bulunması,
B) Bu özellik yönüyle dört farklı fenotip vardır.
II. alıcının alyuvar zarında A antijeni bulunması,
C) Bir bireyde üç gen farklı sayılarda bulunabilir.
III. vericinin alyuvar zarında B antijeni bulunması,
D) A ve B genleri eşbaskın özelliktedir.
IV. vericinin kan plazmasında anti B bulunması
E) A ve B genlerinin etkisi ile alyuvar zarında antijen üretilmesi sağlanır.
durumlarından hangilerinden kaynaklanmaktadır?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
R
İ
T
D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
2.
A kan gruplu baba ile AB kan gruplu anneden;
I. A0,­
II. B0,
III. AB,
N
R
Ö
genotipli çocuklardan hangileri oluşabilir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I, II ve III E) I, II ve IV
K
E
A0Rr genotipli anne ile ABRr genotipli bir babadan
BRh– kan gruplu çoçuğun oluşma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Kan grup­la­rı bi­lin­me­yen an­ne ve ba­ba­nı­n A kan gru­plu ço­
cuk­la­rı olmuştur.
Bu­na gö­re, an­ne ve ba­ba­nın kan grup­la­rı;
Ba­ba
Kan grupları yönüyle bu aile ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Anne ve baba birbirlerine kan veremezler. B) Selim, Orhan’a kan verebilir. C) Rh faktörü yönüyla anne ve baba heterozigot genotipli
olabilir. A) 1/2 B) 1/8 C) 1/16 D) 3/8 E) 3/16
An­ne
Aşa­ğı­da­ki şekilde bir ailedeki dört kardeşin kan gruplarının
tespit çalışmasının sonuçları gösterilmiştir.
IV. 00­
3.
6.
D) Zeynep, kan grupları yönüyle homozigot genotiplidir. E) Betül, Selim’e kan verebilir.
7.
Dört farklı ailedeki anne ve babanın Rh faktörü yönüyle
kan grubu genotipleri aşağıda verilmiştir.
An­ne
Ba­ba
I. Rr
Rr
II. rr
Rr
III. RR
rr
lV. rr RR
Genotipleri verilen ailelerden hangilerinde oluşacak
çocuklarda kan uyuşmazlığı gözlenebilir?
I. A0
BB
II. 00
AB
III. B0
A0
du­rum­lar­ın­dan han­gi­le­ri ola­bi­lir?
A) Yal­nız I B) Yal­nız II C) Yal­nız III
A) I ve III B) Il ve III C) Il ve IV
D) I ve III E) II ve III­ D) llI ve IV E) II, lll ve IV
10
Kan Grupları
8.
Kan grubu ile ilgili A, B ve Rh antijeni bulunduran bir
insan;
11.
I. AB Rh(+),
II. A Rh(–),
III. B Rh(+),
lV. 0 Rh(–)
kan gruplu bireylerden hangilerine kan verebilir?
A) Yal­nız I B) Yal­nız IV C) l ve III
lV. İlk bebeklerde kan uyuşmazlığı ile ilgili ölüm olayı genelde görülmez.
D) lI ve IV E) l, II ve IV
bilgilerinden hangileri doğrudur?
İnsanda Rh kan uyuşmazlığı ile ilgili; I. Annenin Rh (–), babanın Rh (+) olması durumunda
ortaya çıkar.
II. Bebeğin ürettiği anti Rh moleküllerinin annenin alyuvarlarında çökelmeye neden olması sonucu oluşur.
III. Babanın Rh faktörü ile ilgili genotipin Rr olması durumunda ortaya çıkma olasılığı % 50’dir.
A) l ve lI 9.
A) l ve ll numaralı birey aynı kan grupludur. B) ll numaralı bireyde mutlaka 0 geni bulunur. Körfez Yayınları
N
R
Ö
10.
R
İ
T
K
E
12.
Numaralı bireyler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
D) lV numaralı birey B kan gruplu olmayabilir. C) AB kan gruplu bireylerin kan plazmasına bu karakterle
ilgili antikor bulunmaz.
D) 0 kan gruplu bireylerin kan plazmasında A ve B antikoru bulunur.
E) Rh(–) kan gruplu bireylerin kan plazmasında Rh antijeni bulunur.
4.E
5.E
Bir aile oluşturan iki bireyin kan grubunu tespit çalışmasının sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
Anne
6.E
Çökelme var
Çökelme yok
Bu anne ve babadan;
B) B kan gruplu bireylerin genotipi homozigot olabilir.
3.C
E) 8 - 24
Baba
A) A kan gruplu bireylerin alyuvar zarında A antijeni bulunur.
2.D
D) 8 - 12 C) 4 - 8
İnsanda kan gruplarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
1.C
B) 2 - 12
Anti A Serumu Anti B Serumu Anti D Serumu
E) l numaralı bireyin genotipi bilinemez.
Test 10 CA
B0Rr genotipli anne ile A0Rr genotipli babadan bu
karakterler yönüyle oluşabilecek fenotip ve genotip
çeşidi sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 - 4 13.
C) lll numaralı bireyde A veya B geni bulunabilir. C) lll ve IV
D) I, II ve IV E) l, IIl ve IV
Aşağıdaki soy ağacında bazı bireylerin kan grubu fenotipleri gösterilmiştir.
B) l ve Ill I. A0Rr,
II. 00rr,
III. B0RR,
lV. ABRr
genotipli çocuklardan hangileri oluşabilir?
A) I ve Il
D) I, II ve IV E) II, III ve IV
7.C
8.A
B) I ve IV
9.E
10.E
C) lII ve IV
11.E
12.D
13.A
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
Canlılarda cinsiyetin çevresel etkenlerle belirlenmesi durumuna fenotipik cinsiyet oluşumu, cinsiyetin genlerle belirlenmesi durumuna ise genotipik cinsiyet oluşumu denir.­
4.
Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi fenotipik cinsiyet oluşumu örneğidir?
­A) Bir omurgasız hayvan türünde embriyonunun anneye
bağlı kalması ile erkek, serbest gelişmesiyle dişi bireylerin oluşması
B) Bal arılarında n kromozomlu bireylerin erkek, 2n kromozomlu bireylerin dişi olması
C) Memelilerde XX kromozomlu bireylerin dişi, XY kromozomlu bireylerin erkek olması
N
R
Ö
İn­san­da cinsiyet kromozomlarında cinsiyetle ilgili özelliklerin yanında vücut özellikleri de taşınabilmektedir.
Bu şekildeki kalıtıma;
R
İ
T
Buna göre, X ve Y deki numaralı bölümlerde bulunan
genlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
B) 2. bölgede bulunan çekinik bir genin aynısı, 4. bölgede
de bulunabilir.
C) 3. bölgede bulunan genin etkisi sadece erkek bireylerde görülür.
D) 1. bölgede bulunan çekinik bir gen dişi bireylerde homozigot olarak bulunabilir.
E) 1. bölgede bulunan genin etkisi sadece dişi bireylerde
ortaya çıkar.
5.
İnsanda aşağıdaki özelliklerden hangisi erkek bireylerde dişi bireylere göre daha fazla gözlenir?
III. balık pulluluk,
A) Kahverengi göz rengi
IV. göz rengi
B) A kan grubu
özelliklerinden hangileri örnek verilebilir?
C) Dil yuvarlayabilme
A) l ve lI B) ll ve lII C) Ill ve IV
D) Renk körlüğü
E) Akdeniz anemisi
6.
Bir ailedeki anne ve babanın genotipinin aşağıdakilerin
hangisindeki gibi olması durumunda kesinlikle renk
körü çocukları oluşmaz?
II. renk körlüğü,
D) I, ll ve Ill E) ll, III ve IV
3.
K
E
2.
A) 1. ve 3. bölgelerdeki genler erkek bireylerde birer tane
olarak bulunur.
E) Sirke sineklerinde iki tane X kromozomu bulunduranların dişi, bir tane X kromozomu bulunduranların erkek
olması
I. hemofili hastalığı,
Aşağıdaki şekilde X ve Y kromozomları şematize edilmiştir. (İnsanda XX kromozomlu bireyler dişi, XY kromozomlu
bireyler erkek olmaktadır.)
D) Tavuklarda ZZ kromozomlu bireylerin erkek, ZW kromozomlu bireylerin dişi olması
11
Modern Genetik 1
İnsanda ayrılmama sonucu oluşan yumurta hücresinin
normal spermle döllenmesi sonucu oluşan bireylerin
cinsiyetleri ve isimlendirilmeleri aşağıdakilerin hangisinde yanlış olarak verilmiştir?
­A) 44 + XXX g
B) 45 + XY g Down sendromlu erkek
C) 43 + XX g Turner sendromlu dişi D) 45 + XX g Down sendromlu dişi
E) 44 + XXY g Klinefelter erkek
Süper dişi
Anne
Baba
A) XRXr
XrY
B) XRXR
XrY
C) XRXr
XRY
D) XrXr
XRY
E) XrXr
XrY
11
Modern Genetik 1
7.
Bir ailenin iki kız çocuğundan bir tanesi hemofili hastası
diğeri ise sağlamdır.
Buna göre, anne ve babanın bu özellik yönüyle genotipi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Anne
A) XHXh
XhY
B) XHXH
XhY
C) XHXh
XHY
D) XhXh
XHY
E) XhXh
XhY
10.
Hemofili geni taşıyıcısı bir anne ile hemofili babanın
çocuklarında hemofili hastalığının görülme olasılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) % 0 B) % 25 C) % 50 D) % 75 E) % 100
11.
İnsanda Y’e bağlı çekinik kalıtımın özellikleriyle ilgili;
Baba
I. Özelliğin dişi bireylerde görülme olasığı erkek bireylerden fazladır.
R
İ
T
II. Babada bulunan bu özellik tüm erkek çocuklarına aktarılır.
III. Erkeklerde bu özellik homozigot durumda ortaya çıkar.
IV. Özelliği gösteren dişi bireylerin bütün erkek çocukla-
8.
K
E
rında bu özellik ortaya çıkar.
İnsanda cinsiyet kromozomları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
N
R
Ö
B) Erkek bireylerde X ve Y kromozomlarının bazı bölgelerinde allel gen bulunmaz.
C) X ve Y kromozomlarının üzerinde cinsiyet genlerinin
dışında vücut özellikleri ile ilgili genler de bulunur.
Körfez Yayınları
A) Dişi bireylerdeki her iki X kromozomunun karşılıklı bölgelerinde aynı karakterlerle ilgili gen bulunur.
D) Y kromozomunda bulunan genler X kromozomunda
bulunamaz.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) Ill ve IV
D) I, ll ve Ill E) l, III ve IV
12.
E) X kromozomunda baskın veya çekinik özellikte genler
bulunabilir.
9.
Aşağıdaki soy ağacında X’e bağlı çekinik olarak taşınan
renk körlüğünü fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak
gösterilmiştir.
İnsanda 44 + X0 genotipli bir birey;
I. gonozomlarında ayrılmama olmuş yumurta ile normal
bir spermin birleşmesi,
II. otozomlarda ayrılmama olmuş sperm ile normal yumurtanın birleşmesi,
Numaralı bireyler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) l numaralı bireyde renk körlüğü geni vardır. B) ll numaralı bireyde renk körlüğü geni yoktur. III. gonozomlarında ayrılmama olmuş sperm ile normal
yumurtanın birleşmesi
durumlarından hangilerinin sonucunda oluşabilir?
C) lll numaralı birey annesinden renk körlüğü geni almamıştır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) lV numaralı birey renk körlüğü yönüyle heterozigottur. D) I ve III E) I, II ve III
E) V numaralı bireyin çocuklarında renk körlüğü görülebilir.
Test 11 CA
1.A
2.D
3.C
4.E
5.D
6.B
7.A
8.D
9.D
10.C
11.E
12.B
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
Anne ve babada homozigot baskın olarak bulunan bir
genin etkisinin, çocuklarının fenotipinde görülmemesinin nedeni;
I. mutasyon,
II. ayrılmama,
III. krossing over
olaylarından hangileri olabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
2.
Bir ailede renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir anne ile
sağlam bir babanın renk körü bir kız çocuğu bulunmaktadır.
III. ayrılmama
olaylarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız l B) Yalnız Il C) I ve Ill
İnsanda gözlenen;
I. renk körlüğü,
E) l, II ve lll
II. hemofili ,
III. kulakta kıllılık,
IV. kas distrofisi
hastalıklarının hangileri homozigot durumda ortaya
çıkabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve IV
4.
Aşağıdaki karakterlerin hangisinin bayan ve erkeklerde oluşma olasılığı birbirine yakındır?
A) Beş parmaklılık B) Hemofili hastalığı
C) Renk körlüğü
K
M
L
L
X
Y
R
İ
T
Buna göre, K, L ve M bölümlerinde taşınan genlerle
ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) K bölgesinde: Renk körlüğü
K
E
N
R
Ö
II. mutasyon,
3.
B) L bölgesinde: Kas distrofisi
C) M bölgesinde: Kulakta kıllılık
D) K bölgesinde: Hemofili
I. krossing over,
D) ll ve lll
İnsanda X ve Y kromozomların bölümleri aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir.
sında;
5.
Buna göre, bu ailede renk körü kız çocuğunun oluşma-
12
Modern Genetik 2
E) Kas distrofisi
D) Kulakta kıllılık E) M bölgesinde: Vücutta pulluluk
6.
Canlılarda mayoz bölünme sırasında özellikle homolog
kromozomlarda ayrılmama olayı gerçekleşebilmektedir. Bu
durumda eksik veya fazla kromozom içeren gametler oluşmaktadır. Az da olsa mayozun ikinci bölünme evresinde de
ayrılmama olayı gerçekleşebilir.
Buna göre, aşağıda oluşan bireylerden hangisinin
gametlerinde mayoz bölünmenin ikinci aşamasında
ayrılmama olayının gerçekleştiği kesindir?
­A) 44 + XXX
B) 45 + XY
C) 43 + XX
D) 45 + XX
E) 44 + XYY
7.
Aşağıdaki mutasyonlardan hangisi kromozom yapısında meydana gelmez?
A) Kromozomdaki genin kopması
B) Krossig over olayının karşılıksız gerçekleşmesi C) Kromozom üzerindeki genin ters çevrilmesi
D) Kromozom üzerine yeni genin eklenmesi E) Bazı kromozomların iğ iplikleri ile bağlanamaması
12
Modern Genetik 2
8.
10.
İnsanda gamet oluşumunda ayrılmama gerçekleşmiş gametlerin döllenmesiyle oluşan bireylerin kromozom sayıları
verilmiştir.
44 + X0
44 + XXX
44 + XXY
1
2
3
İnsanlarda X kromozomu ile taşınan bazı resesif genlerin bayanlarda özelliğini gösterme olasılığının düşük
olmasının nedeni;
I. bayanlarda otozomal kromozomların eşey kromozomlarını etkilemesi,
II. bu genlerin erkeklerde özelliğini gösterebilmesi için bir
tane bulunmasının yeterli olması,
Buna göre, 1, 2 ve 3 numaralı bireylerin özellikleri ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
III. X kromozomunda taşınan bu genlerin Y kromozomunda karşılığının bulunmaması
A) 1 numaralı bireyde renk körü ile ilgili genlerden en
fazla bir tane bulunur.
B) 2 numaralı birey süper dişi, 3 numaralı birey ise klinefelter erkektir.
C) 2 numaralı bireylerin bazıları üreme yeteneğine sahiptir.
ifadelerinden hangilerinde doğru olarak verilmiştir?
A) Yalnız l B) Yalnız Il C) I ve Ill
D) ll ve lII
E) l, II ve lll
R
İ
T
D) Eşey kromozomu bulundurmayan spermden 1 numaralı birey meydana gelir.
E) 3 numaralı bireylerin bazılarında mayoz bölünme ile
gamet oluşumu görülür.
K
E
11.
Aşağıda bir embriyonun amniyosentez yöntemi ile elde
edilen karyotipi gösterilmiştir.
N
R
Ö
I. mutasyon sonucu kromozom üzerinde bulunan genlerin kopması,
II. kardeş olmayan kromatitler arasında gen alış verişinin
görülmesi,
Körfez Yayınları
9.
Canlılarda gerçekleşen;
III. kromozomların hücrelere aktarımının eşit olmaması,
IV. homolog kromozomların mayoz bölünmede ayrılması
olaylarının hangileri kalıtsal varyasyonların oluşmasına neden olur?
A) Yalnız l B) Yalnız Il C) I ve Ill
D) ll ve lV
E) l, II, III ve lV
Buna göre, embriyonun karyotipinin bu şekilde oluşması;
I. embriyonun gelişimi sırasında otozomal kromozomların ayrılmaması,
12.
II. sperm oluşumu sırasında gonozomal kromozomların
ayrılmaması,
XRXr genotipine sahip bir bayanda gonozomlarda ayrılmama sonucu yumurta oluşumu gerçekleşmiştir.
Buna göre, oluşan bu yumurta hücresinin renk körü
bir bireyin normal bir sperm hücresi ile döllenmesi sonucu aşağıdaki bireylerden hangisi oluşmaz?
III. otozomda ayrılmama olmuş yumurta ile normal spermin birleşmesi,
A) Renk körü kız çocuğu
IV. gonozomda ayrılmama olmuş yumurta ile normal spermin birleşmesi
B) Renk körü olmayan kız çocuğu
olaylarından hangileri ile gerçekleşmektedir?
C) Renk körü olmayan erkek çocuğu
A) Yalnız III B) I ve III C) II ve III
D) Renk körü taşıyıcısı erkek çocuğu
E) Y kromozomu taşımayan erkek çocuğu
D) I, II ve IV
Test 12 CA
1.A
E) Il, IlI ve IV
2.D
3.E
4.A
5.B
6.E
7.E
8.E
9.A
10.D
11.E
12.E
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
13
Soyağaçları
Aşağıdaki soy ağacını oluşturan bireyler numaralarla gösterilmiştir.
4.
Aşağıdaki soy ağacında otozomal çekinik olarak taşınan
bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak gösterilmiştir.
Buna göre, numaralı bireylerden hangileri arasında genetik akrabalık bulunmaz?
A) 1 ve 9 B) 3 ve 8 C) 2 ve 5
D) 2 ve 7 E) 4 ve 9
N
R
Ö
A) Yalnız lV B) Yalnız V C) l ve lll
5.
Aşağıdaki soy ağacında X’e bağlı çekinik olarak taşınan
D) ll ve lll E) lV ve V
bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak gös-
terilmiştir.
Buna göre numaralı bireylerden hangileri AB kan
gruplu olamaz?
likle ilgili çekinik gen bulunduğu kesin değildir?
Aşağıdaki soyağacında bir ailedeki bazı bireylerin kan
grubu fenotipleri gösterilmiştir.
Buna göre numaralı bireylerden hangilerinde bu özel-
K
E
2.
A) Yalnız l B) Yalnız ll C) ll ve lV D) l, ll ve lll E) ll, lll ve lV
3.
R
İ
T
Kalıtımda kullanılan soy ağaçları ile ilgili;
I. Taranmayan bireyler ile taralı bireylerin fenotipleri
farklı olur.
Buna göre, numaralı bireylerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) l numaralı bireyde bu özellikle ilgili gen yoktur.
II. Taralı olarak verilen bireyler baskın ise genotipleri her
zaman heterozigot olur.
B) ll numaralı bireyde bu özellikle ilgili bir tane gen bulu-
III. Taralı bireyler dişi ise özellik sadece X kromozomu ile
taşınır.
C) lll numaralı bireyde bu özellikle ilgili bir tane gen bulu-
bilgile­rin­den han­gi­le­ri doğrudur?
D) lV numaralı birey bu özellikle ilgili geni erkek çocuğuna
A) Yal­nız I B) Yal­nız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
nur.
nur.
aktarmıştır.
E) V numaralı bireyde bu özellikle ilgili gen yoktur.
13
Soyağaçları
6.
8.
Aşağıdaki soy ağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.
Aşağıdaki soy ağacında, dört farklı ailede X’e bağlı çekinik
bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.
Bu özelliğin kalıtımı;
I. otozomal baskın,
II. otozomal çekinik,
III. çok alelli olmayan otozomal eşbaskın
genler­den han­gi­le­ri ile sağlanabilir?
A) Yal­nız I B) Yal­nız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
R
İ
T
Buna göre, verilen ailelerin hangilerinde ilgili özelliğin
kalıtımında kesinlikle ayrılmama olayı gerçekleşmiştir?
A) Yalnız 1. aile
B) Yalnız 2. aile
C) 1. ve 3. aile
D) 2. ve 4. aile
E) 2., 3. ve 4. aile
9.
Aşağıdaki soy ağacında bazı bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir.
Körfez Yayınları
K
E
Aşağıdaki soy ağacında, X’e bağlı çekinik olarak taşınan
renk körlüğünü fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak
verilmiştir.
N
R
Ö
7.
Buna göre, numaralı bireylerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
C) lll numaralı bireyde bu özellikle ilgili bir tane gen bulunur.
D) lV numaralı birey babasından bu özellikle ilgili gen almamıştır.
Bu­na gö­re, I, II ve III nu­ma­ra­la­rı ile gös­te­ri­len bireylerin
kan grubu fenotipleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) l numaralı birey renk körlüğü genini sadece annesinden almıştır.
B) ll numaralı birey annesinden sağlam olma genini almıştır.
I II III A) A
B)
B
B
B
C)
AB
A
B
D) A
0 0
E) 0
0 0
B 0
E) V numaralı birey bu özellik yönüyle heterozigot genotiplidir.
Test 13 CA
1.D
2.E
3.A
4.B
5.C
6.B
7.C
8.B
9.C
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
Aşağıdaki şekilde bir canlının üreme ana hücrelerinin ge-
4.
SDUK fenotipine sahip bir birey en fazla dört çeşit gamet
oluşturduğu görülmüştür.
Buna göre, bu birey;
notipi gösterilmiştir.
D
S
U
K
D
s
u X Y
k
L
l
Buna göre, bu hücreden aşağıdaki gametlerden han-
gisi mayoz bölünme ile meydana gelemez?
A) DSUKLX B) dsukLX C) DSUKIY
D) DsuKIX
E) DsUkLY
Çok alellikle ilgili;
N
R
Ö
I. Bir karakterin ikiden fazla gen tarafından kontrol
edilme durumudur.
II. Bir birey çok alelli karakterle ilgili en fazla iki çeşit
gamet oluşturabilir.
IV. Türde, çok alelli karakterlerle ilgili genotip çeşidi sayısı
diğer karakterlerden fazla olur.
3.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
S
s
S
s
S
S
D
d
D
D
d
D
d
U
u
U
u
u
k
k
U
K
U
K
D
U
K
k
K
K
I
R
İ
T
II
III
IV
genotiplerinden hangilerine sahip olamaz?
A) Yalnız II B) I ve IIl C) lI ve IV
D) l, II ve IV
5.
İnsanda AB0 kan grubu sisteminde;
I. ikiden fazla gen tarafından kontrol edilmesi,
II. baskınlık derecesi eşit genlerin bulunması,
E) ll, III ve IV
III. heterozigot durumda iken özelliğini gösteremeyen
genin bulunması
IV. fenotip çeşidinin genotip çeşidinden fazla olması
özelliklerinden hangileri bulunur?
A) I ve ll B) l ve lV C) lI ve IlI
D) III ve IV
6.
Farklı kan gruplarına sahip bireylerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
E) I, II ve III
A) I ve II B) I ve IIl C) lI ve IV
D) l, II ve IV
E) ll, III ve IV
Aynı türe ait;
A) A kan gruplu bireylerde alyuvarların zarında A antijeni
sentezlenir.
I. AaBbcc X AaBbCc,
II. aaBBCc X AABbCc,
III. AaBbCc X AabbCc,
IV. AAbbCc X aaBBCC
s
III. Çok alelli karakterleri kontrol eden genler arasında eş
baskın durumu görülmez.
S
K
E
2.
14
Kalıtım Genel
B) AB kan gruplu bireylerin akyuvarlarında kan grubu ile
ilgili iki çeşit antikor üretimi gerçekleşir.
C) O kan gruplu bir birey bu karakterle ilgili en fazla bir
çeşit gamet oluşturur.
bireylerinin hangilerinin çaprazlaması sonucu abc fenotipine sahip bireylerinin oluşumu görülür?
A) I ve II B) I ve IIl C) lI ve IV
D) l, II ve IV
E) ll, III ve IV
D) B kan gruplu bireylerin bazıları bu karakterle ilgili iki
çeşit gamet oluşturur.
E) A ve B kan gruplu bireylerin kanındaki plazmada antikor moleküllerine rastlanır.
14
Kalıtım Genel
7. Annenin Rh (–), babanın Rh (+) olan bir ailenin ilk çocuğunun kan grubu Rh (–)’dir.
10.
Mayoz bölünmede gonozomların ayrılmaması sonucu X
kromozomu taşımayan (44 + YO) birey oluşabilmektedir.
Bu aile ile ilgili;
Buna göre, bu bireyin hayatını devam ettirememesinin
nedeni; I. Baba Rh faktörü yönü ile heterozigot genotipe sahiptir.
K
II. Rh (+) olan ikinci çocuğunda kan uyuşmazlığı görülmüştür.
III. Rh (+) kan gruplu çocuk oluşumunda babadan baskın
gen anneden resesif gen aktarımı olmuştur.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III
L
M
N
N
X
Y
E) I, II ve III
kromozomların hangi bölgelerindeki genlere sahip olamamasından kaynaklanır?
R
İ
T
A) Yalnız N B) N ve M C) K ve L
D) M ve N
S
K
E
Farklı genotipe sahip;
s
S
S
s
s
S
S
N
R
Ö
9.
D
d
D
U
u
K
k
U
K
D
U
D
d
D
U
u
k
U
u
K
k
K
K
d
I
II
III
IV
bireylerinin oluşturabileceği gamet çeşidinin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
11. Körfez Yayınları
8.
D) I > II > IV > III
İnsanda sadece X kromozomu ile taşınan çekinik bir
gen ile ilgili;
I. Bayanlarda özelliğini homozigot durumunda gösterir.
II. Bayanlarda bu genin etkisi erkeklere göre daha sık
görülmektedir.
III. Bayanlar ilgili geni hem erkek çocuklarına hem de kız
çocuklarına aktarabilmektedir.
A) I = III > IV > II B) I = II > IV > III C) I > III > IV > I
E) L, N ve M
E) IV > III > II > I
Kontrol çaprazlamanın amacı;
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız ll B) I ve Il C) I ve Ill
D) ll ve lll
12. Sadece Y kromozomu üzerinde taşınan bir özellik ile
ilgili;
I. baskın özelliğe sahip bir bireyin bu özellikle ilgili genotipini araştırma,
E) l, II ve lll
I. Bayanlarda bu özellik ile ilgili gen bulunmaz.
II. baskın özellikteki genlerin ortaya çıkmasını sağlama,
II. Babadan sadece erkek çocuğa aktarılan bir özelliktir.
III. bir özelliğin çok alelli olup olmadığını tespit etme
III. Erkek bireylerde bu özellik ile ilgili bir tane gen bulunur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız l B) I ve Il C) I ve Ill
A) Yalnız ll B) I ve Il C) I ve Ill
D) ll ve lll
D) ll ve lll
Test 14 CA
1.B
2.D
E) l, II ve lll
3.B
4.B
5.E
6.B
7.E
8.A
9.A
E) l, II ve lll
10.C
11.A
12.E
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
Günümüzdeki biyoteknolojik çalışmalar ile bir canlıdan
alınan gen başka bir canlının genomuna aktarılarak
rekombinant DNA (genetik bilgisi değiştirilmiş DNA) elde
edilebilmekte ve bu şekildeki DNA canlıya aktarılarak
canlının genetik bilgisine yeni genler eklenmiş olmaktadır.
Bu çalışmalara genel olarak rekombinant DNA teknolojisi
adı verilmektedir.
4.
Kök hücrelerin hızlı mitoz bölünme ve farklılaşma yetenekleri vardır. Özellikle embriyonik kök hücrelerin bulunduğu ortamdaki hücre çeşitlerine dönüşebilme yetenekleri
vardır.
Buna göre, embriyonik kök hücreler kullanılarak
aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılamaz?
A) Bazı doku ve organların laboratuvar şartlarında üretilebilmesi
Rekombinant DNA teknolojisi ile aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılamaz?
R
İ
T
B) Doku kaybı olan hastalıkların iyileştirilmesi
A) Böceklere karşı savunmasız olan bitki türlerine diğer
bitkilerden gen aktarımı ile böceklere karşı savunma
maddelerinin ürettirilmesi
C) Bazı sinir sistemi hastalıklarının iyileştirilmesi
D) Laboratuvar şartlarında yeni bireylerin oluşturulması
B) A vitamini üretemeyen pirinç bitkisine ilgili gen aktarılarak A vitamini üretmesinin sağlanması
E) Karaciğerdeki bozulmaların daha hızlı iyileştirilmesi
K
E
C) Soyu tükenmekte olan bir memeli hayvan türünün
klonlama yöntemi ile çoğaltılması
5.
Canlılardaki allel genlerle ilgili;
D) İnsülin hormon geninin bakterilere aktarılarak bakterinin insülin üretmesinin sağlanması
I. Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında bulunurlar.
E) İnsan zigotunda bulunan kalıtsal hastalık genlerinin
sağlam genler ile değiştirilerek genetik olarak daha
sağlıklı bireylerin oluşturulması
II. Gamet oluşumu sırasında beraber aynı gamete giderler.
N
R
Ö
2.
15
Biyoteknoloji
İnsandaki kök hücreler,
I. embriyonik kök hücre,
II. fetüs kök hücresi,
III. kordon kanı kök hücresi,
III. Geni oluşturan nükleotitlerin dizilişleri bazı canlılarda
aynı olabilir.
lV. Krossing over ile bulunduğu kromozomdan ayrılabilirler.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) l ve lI B) ll ve lII C) lll ve IV
D) I, ll ve IIl E) I, lll ve IV
IV. yetişkin kök hücresi
şeklinde gruplandırılır.
Bu kök hücre çeşitlerinin farklılaşma yeteneklerinin
fazla olandan az olana doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
6.
Genetik kopyalama olayında bir canlıya ait vücut hücresinin çekirdeği boş yumurta hücresine aktarılarak zigot gibi
davranması sağlanır. Bu şekilde oluşan embriyonik yapı
uterusa yerleştirilerek yeni canlının oluşması sağlanır.
Bu çalışma sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi
yapılmaz?
A) l - ll - lll - lV B) l - lll - ll - lV C) ll - lV - lll - l
D) lll - ll - l - lV E) lV - lll - ll - l
3.
İnsan için yararlı canlı türlerinin ıslah edilmesinde;
A) Dişi bireyden yumurtanın alınması
I. yapay döllenme,
B) Dişi bireyden alınan yumutanın çekirdeğinin çıkarılması
II. poliploidi,
III. gen aktarımı
yöntemlerinden hangileri kullanılmaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
C) Kopyalanacak bireyden vücut hücresinin alınması
D) Kopyalanacak bireyden alınan vücut hücresinin çekirdeğinin çıkarılması
E) Yapay olarak oluşturulan embriyonun vücut dışında
gelişmesinin sağlanması
15
Biyoteknoloji
7.
10.
Aşağıdaki şekilde rekombinant DNA teknolojisi ile ilgili bir
çalışma örneği gösterilmiştir.
A) DNA’ların yapısında protein bulunmaz.
B) DNA hücre bölünmesi ve protein sentezi sırasında
kendini eşler.
Buna göre;
Canlılardaki DNA ve kromozomlar ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
C) Kromozomlar hücre bölünmesi sırasında oluşturulan
iki kromatitli yapılardır.



D) Hücre bölünmesi sırasında kromozomlarda ayrılmamanın olması eksik veya fazla kromozom sayılı hücrelerin oluşmasına neden olur.
E) DNA üzerindeki nükleotitlerin yanlış dizilişinden dolayı
mutasyonlar ortaya çıkabilir.
I. farklı türler arasında gen aktarımının yapılabildiği,
II. DNA’ ya eklenen genlerin aktarıldığı hücrede aktif olabildiği,
R
İ
T
III. eklenen genlerin hücre metabolizmasını olumsuz etkilediği,
11.
yorumlarından hangileri çıkarılabilir?
K
E
A) Yalnız I B) Yalnız Il C) Yalnız III
D) l ve Il E) l ve Ill
Bitkilerde gen klonlaması çalışmaları ile;
I. böceklere karşı dirençli bitki elde etme,
B) İnsülin hormonu
C) Büyüme hormonu
D) Heparin polisakkariti
II. normalden daha büyük meyve üreten bitki elde etme,
III. protein içeriği artırılmış bitki elde etme,
IV. bitkilere hayvansal doku üretme
E) Fibrinojen proteini
sonuçlarının hangilerine ulaşılması hedeflenmektedir?
A) I ve II B) I ve IV C) I, lI ve Ill
12.
D) I, II ve IV E) lI, IlI ve IV
9.
Bu çalışma yöntemi ile, insana ait aşağıdaki moleküllerden hangisi bakterilere sentezletilemez?
A) Verem antikoru
Körfez Yayınları
N
R
Ö
8.
Biyoteknolojik çalışmalarda, bir canlıya ait gen, başka
canlıların DNA’larına eklenebilmektedir. Bu şekilde bir
canlıya ait bazı moleküller genin aktarıldığı canlı tarafından da üretilebilmektedir.
Canlılarda gen transferinde gerçekleştirilen bazı olaylar
şunlardır:
I. Aktarılacak geni bulunduran DNA’nın hücreden çıkarılması
İnsan genom projesi ile;
II. Rekombinant DNA’nın hücre içine alınması
I. insanda kromozom sayısının tespit edilmesi,
III. Aktarılacak genin taşıyıcı plazmit DNA’sı ile özel ligaz
enzimleri ile birleştirilmesi
II. kromozomlarda bulunan gen sayısının tespit edilmesi,
IV. Aktarılacak olan genin özel restriksiyon enzimleri ile
kesilerek çıkarılması
III. kromozomlardaki genlerin hangi olayları kontrol ettiğinin tespit edilmesi,
IV. genler arasındaki etkileşimlerin tespit edilmesi
amaçlarından han­gi­le­ri hedeflenmektedir?
A) I ve II B) I ve IIl C) Il ve III
D) I, ll ve IV E) II, lll ve IV
Test 15 CA
1.C
2.A
3.E
4.D
Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) III - I - II - IV
B) I - II - IV - III
C) II - III - I - IV
D) I - II - III - IV
E) I - IV - Ill - II
5.E
6.E
7.D
8.C
9.E
10.B
11.D
12.E
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
Ekosistemlerin dengede kalması için ekosistemde bütün
türlerin yeterli sayıda ve etkileşim içerisinde olması gerekir. Ancak bazı türler ekosistemin sağlıklı işlemesi için
daha fazla öneme sahiptir. Bu türlerin sayısının azalması
ekosistemdeki diğer canlıların sayı ve dağılımını daha
fazla olumsuz etkiler.
4.
Bir popülasyonun birey sayısının değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Bu şekilde ekosistemlerde daha fazla öneme sahip
olan tür veya türler aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile ifade edilir?
16
Ekoloji-1
A
A) İndikatör tür
Birey sayısı
B
C
D
Nem miktarı
R
İ
T
Bu popülasyonla ilgili;
I. A evresinde üreme oranı ve ölüm oranı yaklaşık aynıdır.
B) Saprofit tür
C) Kilittaşı tür
II. B evresinde ortam şartları popülasyon için uygundur.
K
E
D) Karnivor tür
III. C evresinde çevre direnci en az değerdedir.
E) Klimatik tür
IV. D evresinde içe göç oranı artmıştır.
2.
N
R
Ö
Birey sayısı
P
yargılarından hangileri doğrudur?
Üç farklı bitki türünün toprağın nem miktarına bağlı ola­rak
bi­rey sa­yı­sın­da­ki de­ği­şi­m aşağıdaki grafikte göste­ril­miş­tir.
S
R
Nem miktarı
Buna göre, P, R ve S türleri ile ilgili;
A) I ve II B) II ve III C) I, II ve IV
5.
Aşağıdakilerden hangisi popülasyonun özelliklerinden
değildir?
B) Birey sayıları çevresel faktörlerin etkisiyle değişebilir.
II. P türü nemi az olan toprakta da gelişebilir.
C) Bireyler kendi aralarında çoğalabilirler.
III. Üç türün de birlikte gelişebildiği nem oranı aralığı vardır.
E) II, III ve IV
A) Popülasyonların büyüme hızları sadece doğum ve
ölüm oranına göre değişir.
I. Topraktaki nem miktarının artmasıyla birey sayısı sürekli azalır.
D) I, IlI ve IV
D) Popülasyonun bulunduğu ortamın bir taşıma kapasitesi vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
E) Bir canlı türünün oluşturduğu topluluktur.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
3.
Bir hayvan popülasyonunun büyüme hızı;
I. birey sayısı artış hızı,
II. popülasyonun yaş ortalaması,
6.
Bir hayvan populasyonunun büyümesi ile meydana
gelen aşağıdaki olaylardan hangisi, bütün hayvan
populasyonlarında ortak olarak gerçekleşmez?
III. bireylerin ortalama boy uzunluğu,
A) Besin miktarının azalması
IV. popülasyonun ölüm oranı
B) Birey sayısının artması
faktörlerinden hangilerine bağlı olarak değişir?
C) Eşeyli üremenin azalması
A) Yalnız lI B) I ve IlI C) II ve Ill
D) Artık madde miktarının artması
E) Çevresel direncin artması
D) II ve IV E) I, II ve IV
16
Ekoloji-1
7.
Aşağıdaki grafiklerde alabalık ve kurbağa yumurtalarının
sıcaklığa olan tolerans sınırları verilmiştir.
Canlı yumurta
sayısı
Canlı yumurta
sayısı
10.
Aynı bölgede yaşayan ve aralarında farklı biyolojik etkileşimler bulunan canlı gruplarına komünite denir.
Buna göre komünitelerle ilgili;
I. Farklı bölgelerdeki komünitelerin tür çeşitliliği farklıdır.
II. Komüniteyi oluşturan canlı türlerinden birinin azalması diğer türleri de etkiler.
8
10 12 14
Alabalık
0C
10
15 20 25
Kurbağa
0C
III. Komünitedeki üretici canlılar aynı türden meydana
gelir.
IV. Komünitenin bulunduğu bölge, komüniteyi oluşturan
canlıların habitatıdır.
Buna göre;
I. Alabalık ve kurbağalarda 10 C° de yumurtadan çıkan
yavru sayısı en yüksektir.
II. Alabalıkların yaşama ortamları kurbağalara göre daha
soğuktur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) l ve Il B) I ve III C) II ve IV
D) I, II ve III R
İ
T
III. Kurbağalarda 25 C° üzerindeki sıcaklıklarda embriyonik gelişim olmaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) II ve III
E) I, II ve III
N
R
Ö
8.
Bir populasyonla ilgili çevre direnci;
I. besin miktarının artması,
II. yaşam alanının daralması,
III. ortam sıcaklığının azalması,
IV. metabolik artık miktarının azalması
olaylarından han­gilerine bağlı olarak artabilir?
Körfez Yayınları
K
E
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
E) I, II ve IV
11.
Aynı tür canlıların bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa
populasyon denir.
Bir omurgalı hayvan populasyonunun normal bireylerinde aşağıdakilerden hangisi her zaman ortak olarak
görülmeyebilir?
A) Kromozom sayısı
B) Beslenme şekli
C) Üreme şekli
D) Yaşam süresi
A) I ve II B) I ve III C) Il ve Ill
E) Solunum organı çeşidi
D) II ve IV E) l, II ve IV
9.
İki farklı ekosistemin keşisim bölgelerine ekoton denir.
Buna göre, ekotonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
12.
Komünitede meydana gelen;
I. ışık enerjisini kullanarak besin sentezleme,
II. organik atıklardan inorganik madde oluşturma,
A) Ekotonda etçil canlılar bulunmaz.
III. amino asitleri kullanarak protein sentezleme,
B) Ekotondaki birey sayısı azdır.
IV. kemosentez olayı ile organik madde sentezleme
C) Ekotondaki tür çeşidi fazladır.
D) Ekotonda üretici canlı türleri bulunmaz.
olaylarından hangileri sadece prokaryotik canlılar tarafından gerçekleştirilir?
E) Karasal ekosistemlerde ekoton bulunmaz.
A) Yalnız II B) Yalnız IV C) II ve IV
Test 16 CA
1.C
2.D
3.E
4.A
5.A
6.C
7.D
D) I, II ve III 8.C
9.C
E) I, II ve IV
10.E
11.D
12.B
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
17
Ekoloji-2
Aşağıdaki grafikte üç farklı bitki türünün farklı sıcaklıklardaki gelişme durumu gösterilmiştir.
4.
Gelişme durumu
I
II
A ve B canlısı aynı besi ortamına konulduğunda zamana
bağlı birey sayısındaki değişim aşağıdaki gibi olmuştur.
Birey sayısı
A Türü
III
B Türü
R
İ
T
Zaman
15
25
35
Sıcaklık
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I. aynı besin ile beslenmeleri,
A) I. bitki, yaprak döken bir bitki türüdür.
II. A türü bireylerinin B türü bireylerle beslenmeleri,
K
E
B) II. ve III. bitki türünün optimum sıcaklıkları birbirine yakındır.
C) III. bitki türünün enzimleri yüksek sıcaklığa dayanıklı
değildir.
D) Üç bitki türünün de yaşayabildiği ortak sıcaklık aralığı
bulunmamaktadır.
N
R
Ö
III. ortamdaki yadımlama ürünlerinden farklı etkilenmeleri
durumlarından hangileri etkili olabilir?
Ekosistemlerde canlı dağılımını etkileyen faktörler abiyotik
(cansız) ve biyotik (canlı) faktörler olarak iki temel gruba
ayrılır.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
E) Soğuk iklimde en iyi gelişmeyi II. bitki gerçekleştirir.
2.
Buna göre, A ve B türlerinin birey sayılarındaki bu farklılığın oluşmasında;
5.
Omurgalı hayvanların oluşturmuş olduğu bir popülasyonda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
A) Solunum olayının solungaç ile gerçekleşmesi
Buna göre, aşağıdaki ekolojik etkenlerden hangisi abiyotik faktörlerden biri değildir?
B) Eşeyli üreme sonucu yeni bireylerin oluşması
A) Sıcaklık değişimi
D) İnorganik maddelerden organik maddenin oluşturulması
C) Organik besinlerin dış ortamdan hazır olarak alınması
B) Tüketici sayısı
E) Yavru gelişiminin dişi vücudunda gerçekleşmesi
C) Mineral madde miktarı
D) Işık şiddeti değişimi
E) Su miktarı
3.
Komünite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Belirli bir alanda sürekli etkileşim içinde bulunan canlıların oluşturduğu topluluktur.
B) Komünitedeki tür çeşitliliğini çevresel faktörler etkilemektedir.
C) Komünitede bulunan baskın tür çeşidi zaman içerisinde değişebilir.
D) Komünitede ekolojik nişleri aynı olan türler arasında av
avcı ilişkisi görülür.
E) Komünitede bireyler arasında besin alış verişi görülür.
6.
Aşağıdaki ekolojik kavramlardan hangisinin tanımı
yanlış olarak verilmiştir?
A) Biyosfer: Yerkürede canlıların yaşayabildiği bütün bölgeler
B) Ekosistem: Belirli bir bölgedeki bütün canlı ve cansız
varlıkların oluşturduğu topluluk
C) Komünite: Belirli bir bölgedeki bütün bitkilerin oluşturduğu topluluk
D) Fauna: Belirli bir bölgedeki bütün hayvanların oluşturduğu topluluk
E) Süksesyon: Belirli bir bölgedeki baskın türlerin yerini
zamanla başka türlerin alması
17
Ekoloji-2
7.
10.
Yeryüzünde canlı dağılımını etkileyen abiyotik faktörlerin temel etkileri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
X ve Y bölgelerindeki aynı türe ait popülasyonlardaki birey
sayısı değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Popülasyon yoğunluğu
A) Işık, fotosentez yapan canlıların temel enerji kaynağıdır.
Y Bölgesi
B) Su, enzimlerin çalışma ortamını hazırlar.
C) Toprak, içerdiği organik besinler ile üretici ve tüketicilerin organik besin ihtiyacını karşılar.
X Bölgesi
Ocak
D) Sıcaklık, canlılardaki enzimlerin çalışma hızını etkiler.
E) Mineral maddeler, hücre zarının yapısına katılır.
Mayıs
Eylül
Aylar
Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılabilir?
A) X ve Y bölgelerinde popülasyon yoğunluğu aynı
zaman dilimlerinde artar.
8.
R
İ
T
B) X ve Y bölgeleri arasında aynı popülasyona ait bireylerin göç etmiş olabilir.
Aşağıdaki grafikte bir bakteri popülasyonundaki birey sayısının değişimi gösterilmiştir.
Birey sayısı
C) Grafiğin bu şekilde oluşmasında en etkili faktör besin
yetersizliğidir.
K
E
D) Her iki bölgenin taşıma kapasitesi farklıdır.
E) Y bölgesinde popülasyon taşıma kapasitesine Eylül
ayında ulaşmıştır.
t1
t2
t3
Zaman
N
R
Ö
Birey sayısının t3 zamanından sonra azalmasına;
I. ortama antibiyotik eklenmesi,
II. çevre direncinin artması,
III. ortam sıcaklığının azalması,
IV. besin miktarının artması
durumlarından hangileri neden olabilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) I, II ve III E) II, III ve IV
9.
.
Körfez Yayınları
11.
Popülasyonlarda aşağıdaki değişimlerden hangisi bireyler arası rekabeti artırır?
A) Salgın hastalıkların artması
B) Besin miktarının azalması
C) Ortam sıcaklığının düşmesi
D) Birey sayısının azalması
E) Avcı hayvan sayısının artması
Popülasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
12.
A) Belirli bir bölgede aynı türün bireylerinden oluşan topluluktur.
Bir komünitede uzun zaman içinde türlerin aşamalı olarak
birbirlerinin yerine almalarına süksesyon denir.
Buna göre, aşağıdaki süksesyonlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
B) Popülasyonun birey sayısı zaman içerisinde değişebilir.
A) Volkanik faaliyetler sonucu oluşan adalar
C) Genç bireyleri fazla olan popülasyonlarda büyüme
meydana gelir.
B) Bataklıkların kurumasıyla oluşan alanlar
C) Ormanlık olanların kesimi ile oluşan tarlalar
D) Çevre direncin artması popülasyon büyüme hızını artırır.
D) Baraj yapımı sonucu oluşan sulak alanlar
E) Çiflik alanların terk edilmesi sonucu oluşan ormanlık
alanlar
E) Popülasyonda bireyler arasında gen akışını türlerin
popülasyon içi dağılımı etkilemektedir.
Test 17 CA
1.D
2.B
3.D
4.D
5.D
6.C
7.C
8.D
9.D
10.B
11.B
12.A
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
18
Ekoloji-3
1.
Ekosistemde enerji akışı, üreticilerden son tüketicilere
doğru gerçekleşir.
4.
Aşağıdaki besin zincirlerinin hangisinde son tüketici
canlıya aktarılan potansiyel enerji daha azdır?
A) Ot - Çekirge - Kurbağa
Aşağıdaki şekilde doğadaki azot döngüsünde meydana
gelen bazı olaylar gösterilmiştir.
Organik
kalıntılar
I
Amonyak
( NH3 )
II
III
B) Ot - Geyik
Protein
C) Fitoplankton - Zooplankton - Su piresi - Sazan
D) Ot - Ceylan - Aslan
E) Alg - Küçük balık - Büyük balık
2.
II III K
E
B) Saprofitler Kemosentetikler Ototroflar
D) Kemosentetikler Saprofitler Kemosentetikler
N
R
Ö
C) Kemosentetik canlıların azotlu tuz oluşturması
D) Bitkilerin fotosentez ile organik besin üretmesi
E) Denitrifikasyon bakterilerinin serbest azot oluşturması
E) Hayvanlar Saprofitler Bakteriler
5.
B) Zooplankton
C) Fitoplankton
D) Balıkçıl su kuşu
Etçiller
kler
E) Su piresi
6.
Canlılar arası beslenme ilişkileri dikkate alındığında canlı
grubunun bulunduğu beslenme basamağı trofik düzey olarak isimlendirilmiştir.
Buna göre;
Saprofitler
nteti
mose
Ke
Bu beslenme ilişkilerine göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi söylenebilir?
Bir su ekosisteminde aralarında besin zinciri bulunan
aşağıdaki canlılardan hangisi dördüncü basamakta
bulunur?
A) Etçil balık
Bir ekosistemdeki beslenme ilişkileri aşağıdaki şekilde
özetlenmiştir.
Işık
Otçullar
Bitkiler
I C) Ototroflar Kemosentetikler Saprofitler
B) Glikozun solunumda kullanılması
R
İ
T
Buna göre, numaralı olayların gerçekleştirilmesinde en
fazla etkili olan canlı grupları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Bitkiler Bakteriler Mantarlar
Ekosistemlerdeki azot döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelmez?
A) Saprofitlerin amonyak oluşturması
3.
Nitrat
tuzları
I. Bitkiler 1. trofik düzeyde yer alırlar.
A) Bitkilerin sayılarının artması etçil hayvanların sayısını
arttırır.
II. 2. trofik düzeyde bulunan potansiyel enerjinin tamamı
3. trofik düzeye aktarılmaz.
B) Saprofitler sadece otçul canlıların artıkları ile beslenirler.
III. Etçil olarak beslenen canlılar 2. trofik düzeyde bulunur.
C) Kemosentetik canlıların sayısının artması bitki sayısını azaltır.
lV. Trofik düzeyde 1. basamaktan yukarı doğru çıkıldıkça
biyokütle azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) Otçul canlıların artması bitkilerin artmasını sağlar.
A) I ve III B) lI ve IlI C) III ve IV
E) Bitkiler ihtiyaç duydukları enerjiyi kemosentetiklerden
karşılar.
D) I, II ve IV E) II, III ve IV
18
Ekoloji-3
7.
10.
Aşağıdaki şekilde bir karasal ekosistemdeki besin pramidi
gösterilmiştir.
Ekosistemlerdeki karbon (C) döngüsünde aşağıdaki
olaylardan hangisinin etkisi yoktur?
A) Bazı canlıların etil alkol fermantasyonu yapması
Kartal
B) Canlılardan büyük çoğunluğunun oksijenli solunum
yapması
Tilki
Tavşan
C) Canlıların fotosentez yapması
Havuç
D) Bazı canlıların laktik asit fermantasyonu yapması
Bu besin piramidinde yer alan kartalların daha çok
enerji kullanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
E) Yanma tepkimelerinin meydana gelmesi
A) Arada bir canlı grubunun daha bulunması
B) Doğrudan havuç ile beslenmesi
C) Tavşanın daha fazla hareket etmesi
D) Kartal sayısının artması
E) Kartalın doğrudan tavşanlarla beslenmesi
l. canlıda klorofil bulunduğu,
ll. canlının saprofit beslendiği,
I. üretici,
şeklinde özellikler tespit edilmiştir.
Bu­na gö­re, bu canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
III. ayrıştırıcı,
IV. parazit
canlı gruplarından hangileri bulunmalıdır?
A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III
D) I, III ve IV E) II, III ve IV
12.
A) l. canlı inorganik maddelerden organik besin sentezi
yapabilmektedir.
B) l. canlının artması ekosisteme olumlu etki yapar.
II. tüketici,
K
E
N
R
Ö
lll. canlının oksijensiz solunum yaptığı
Körfez Yayınları
Aynı ekosistemde bulunan üç farklı canlı türü ile ilgili;
Bir ekosistemin dengeli olarak devam etmesi için;
8.
R
İ
T
11.
Aşağıdaki grafikte besin zinciri oluşturan canlıların vücudunda biriktirilen zehirli madde miktarları verilmiştir.
Zararlı madde
miktarı
C) ll. canlı ekosistemdeki madde döngüsünde inorganik
madde miktarını artırır.
D) lll. canlı ekosistemdeki potansiyel enerjiden yararlanmaz.
E) lll. canlı ekosisteme metabolik artıklar bırakabilir.
9.
1
2 3 4 5
Canlılar
Bu canlılar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) 3. canlının birey sayısı en azdır.
Karasal bir ekosistemde aşağıdakilerden hangisi süksesyona neden olmaz?
B) 5. canlı fotosentez yapabilir.
A) Toprağın su oranının azalması
B) Yangın gerçekleşmesi
C) 1. canlının biyokütlesi, 2. canlının biyokütlesinden fazladır.
C) 1. derece tüketicilerin sayısının artması
D) 4. canlı, 5. canlı türü ile beslenir.
D) Ekosisteme farklı bölgelerden başka tohumların gelmesi
E) 5. canlıdan beslenme yolu ile doğrudan 3. canlıya zehirli madde geçer.
E) Ekosistemdeki bazı bireylerin fotosentez yapması
Test 18 CA
1.C
2.B
3.A
4.B
5.A
6.D
7.E
8.D
9.E
10.D
11.C
12.C
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
19
Ekoloji-4
Farklı canlılar arasında görülen;
4.
I. in­san­ bağırsağında yaşayan bazı ba­k­te­ri­le­rin vi­ta­min
üret­me­si,
Aşağı­da­ki tab­lo­da bir li­ken birli­ği­ni oluş­tu­ran man­tar ve alg
ara­sın­da­ki et­ki­le­şim gös­te­ril­miş­tir.
I
II
­
II. ökse otunun, üzerinde yaşadığı bitkiden su ve mineral
alması,
Mantar
Alg
III. alg ve mantarın birlikte yaşaması,
IV. kuşların timsahın ağzındaki besin artıklarını temizlemesi
şeklindeki beslenme ilişkilerinden hangileri mutualizme örnektir?
A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III
Bir hayvan türü genç evrede bir hücreliler, küçük hayvanlar
ve küçük bitkilerle; ergin evrede ise eklembacaklı ve yumuşakçalarla beslenmektedir.
N
R
Ö
3.
Ergin
A) Otobur
Karışık
B) Karışık
Etobur
C) Otobur
Etobur
D) Etobur
Etobur
E) Karışık
Otobur
II. birliktelikten bir canlının zarar görmesi,
III. birliktelikten bir canlının etkilenmemesi
durumlarını ifade eden kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
l ll A) Kommensalizm Parazitizm
II III lll Mutualizm
IV A)CO2 Su
B)CO2 Oksijen Be­sin Su
C) Be­sin CO2 Su
Oksijen
D) Oksijen
Be­sin CO2
Su
E) Su
Be­sin Oksijen
5.
Alg ve mantardan oluşan liken birliği mutualist yaşama
örnektir. Bu yaşam birliğinden her iki canlı da karşılıklı
fayda sağlamaktadır. Bu iki canlının birlikte olduğu durumdaki gelişimleri l. grafikte gösterilmiştir. Bu birlikteliğin birbirinlerinden ayrılması durumunda ll. grafikte gözlemlenen
değişim gerçekleşmiştir. Birey sayısı
Farklı canlılar arasındaki beslenme özellikleri ile ilgili;
I. birlikteliğin ayrılması ile her iki canlının olumsuz etkilenmesi,
I Bu hay­van tü­rü­nün genç ve er­gin ev­re­de­ki bes­len­me
bi­çi­mi aşağıdakilerden han­gi­sin­de doğ­ru ola­rak ve­ril­
miş­tir?
Genç R
İ
T
Bu et­ki­le­şim­ler­de nu­ma­ra­lar­la gös­te­ri­len yer­le­re aşa­
ğı­da­ki mad­de­ler­den han­gi­le­ri gel­me­li­dir?
Be­sin Oksijen
K
E
D) I, III ve IV E) Il, III ve IV
2.
III
IV
Alg
Mantar
Birey sayısı
CO2
Alg
Mantar
I. grafik
Zaman
II. grafik Zaman
Buna göre;
I. Alg ve mantar arasındaki mu­tu­alizm­de zo­run­lu be­ra­
ber­lik yok­tur.
II. Alg, otot­rof ol­du­ğu için ge­liş­me­si­ne nor­mal ola­rak de­
vam et­miş­tir.
B) Parazitizm Kommensalizm Mutualizm
III. Birliktelik bozulduğunda alg mantara göre daha fazla
zarar görmüştür.
C) Mutualizm Parazitizm Kommensalizm
yargılarından hangileri doğrudur?
D) Kommensalizm Mutualizm
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
Parazitizm
E) Parazitizm Mutualizm Kommensalizm
D) I ve II E) l, II ve III
19
Ekoloji-4
6.
8.
İki canlı arasındaki beslenme ve yaşam ilişkisine bağlı
olarak canlıların popülasyonlarındaki birey sayısı değişimi
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Birey sayısı
Tatlı suda yaşayan bir öglena türünün bulunduğu ortamdan iki ayrı şişeye su alınmıştır. Şişelerde eşit miktarda
öglena bulunmaktadır. Şişelerden biri ışıklı ortamda diğeri
karanlık ortamda bırakılmıştır.
Buna göre, iki şişe arasında;
I. canlı
I. oksijen miktarı,
II. canlı
II. karbondioksit miktarı,
III. birey sayısı,
IV. besin miktarı
Zaman
niceliklerinden hangileri farklılık gösterir?
Buna göre;
A) I ve II B) II ve IV C) I, II ve III
I. köpek balıkları ile karın bölgelerine tutunarak yaşayan
vantuz balıkları,
R
İ
T
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
II. otçul hayvanlar ile bağırsaklarında yaşayan bakteriler
III. bir liken birliğindeki mantar ve alg türü,
IV. ökse otu ile üzerinde yaşadığı bitki türü
K
E
birlikteliklerinin hangilerindeki canlıların birey sayısı
değişimleri grafikteki gibi olabilir?
9.
Birlikte yaşayan canlılarda bir canlının diğer canlıya zarar
vererek hayatını sürdürmesi parazitlik olarak isimlendirilir.
A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III
Buna göre, bitkiler aleminde bulunan parazit canlılar;
I. hayvanlardan glikoz alma,
D) I, II ve III E) II, III ve IV
N
R
Ö
7.
Körfez Yayınları
II. başka bir bitkinin dokuları arasında yaşama,
Ill. başka bir bitkiden glikoz alma,
lV. başka bir bitkiden mineral alma
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV
D) III ve lV E) I, Il ve lll
10.
Canlılarda meydana gelen;
Pa­ra­zit bitkiler, ih­ti­yaçları olan organik veya inorganik mad­
de­le­ri diğer bit­ki­le­rden alırlar.
Bu­na gö­re, tam parazit ve yarı parazit bitkiler;
I. gli­koz,
II. mineral,
I. amonyağı oksitleme,
III. vi­ta­min
II. oksijen üretme,
mo­le­kül­le­rin­den han­gi­le­rini üzerinde yaşadıkları can­lı­
dan alı­rlar?
Tam pa­ra­zit
Yal­nız III
B) I ve III
II ve III
C) II ve III
I ve III
D) I, II ve III Yal­nız II
E) I, II ve III II ve III
1.D
IV. klorofil ile ışığı soğurma,
Ya­rı pa­ra­zit
A) I ve II
Test 19 CA
III. karbondioksit tüketme,
2.B
3.C
V. organik atıkları ayrıştırma
4.A
5.D
olaylarından hangileri, fotosentetik canlılar tarafından
gerçekleştirilebilir?
A) I ve II B) I, II ve III C) I, III ve IV
D) II, Ill ve lV
6.A
7.D
E) ll, IV ve V
8.E
9.D
10.D
10. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
Farklı karasal biyomların oluşmasında;
I. topraktaki su oranı,
II. atmosferdeki azot miktarı,
III. ekosistemdeki birey sayısı,
IV. iklim özellikleri
faktörlerinden hangileri etkili olmaktadır?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve IV
D) I, II ve III E) I, III ve IV
5.
K L M N
2.
Aşağıdaki biyom çeşitlerinin hangisinde canlı tür çeşitliliği daha fazladır?
A) Çöl biyomu
B) Yağmur ormanı biyomu
C) Yaprak döken ağaçlar biyomu
E) İğne yapraklılar biyomu
R
İ
T
P Biyom çeşitleri
Buna göre, hangi biyom çeşidinde epifit bitkiler yaşamaktadır?
A) K B) L C) M D) N E) P
6.
Orman biyomu çeşitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
K
E
N
R
Ö
D) Sulak alan biyomu
Aşağıdaki grafıkte farklı karasal biyomların yıllık ortalama
yağış miktarları gösterilmiştir.
Yıllık ortalama yağış
miktarı
20
Ekoloji-5
A) Yoğun yağış ve yüksek nem tropikal yağmur ormanlarında görülür.
B) Yaprak döken orman biyomlarında saprofit canlıların
etkinliği mevsime göre değişmektedir.
3.
Aşa­ğı­da­ tatlı ve tuzlu su biyomlarında yaşayan bazı canlıların özellikleri verilmiştir:
C) İğne yapraklı orman biyomların iç kesimlerinde epifit
bitki örtüsü görülür.
l. Balık türlerinin su içmemesi
D) Bitkilerin hızlı büyümesi ve çürümesinden dolayı çayır
biyomları humuslu toprak yapısına sahiptir.
ll. Tek hücreli protistlerde kontraktil koful bulunması
E) Çöl biyomlarında sıcaklık mevsimler arasında büyük
farklılık gösterir.
lll. Hücrelerinin osmotik basınçlarının yüksek olması
lV. Larvalarının tuzluluğa dayanıklı olması
Bu­ özelliklerin ait olduğu biyom çeşidi aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
7.
Aşağıda farklı biyomlarda yaşayan bitki çeşitleri verilmiştir.
X biyomunda: Yaprak dökmeyen ağaç türlerine sahiptir.
Y biyomunda: Su depolama özelliğine sahip bitki türlerine
sahiptir.
Z biyomunda: Tek yıllık otsu bitkilerin yoğun olduğu yerlerdir.
Buna göre, X, Y ve Z biyomları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) X biyomu: İğne yapraklı orman biyomu
Çöl biyomunda aşağıdaki hayvanlardan hangisinin bu-
B) Y biyomu: Çöl biyomu
lunma olasılığı daha azdır?
C) Z biyomu: Çayır biyomu
A) Yılan B) Toprak solucanı C) Karınca
D) X biyomu: Tropikal yağmur ormanı biyomu
D) Kuş E) Çekirge
E) Y biyomu: Sulak alan biyomu
4.
Tatlı su biyomu
Tuzlu su biyomu
A) I ve ll
IIl ve lV
B) I ve lll
Il ve lV
C) I ve lV ll ve lll
D) Il ve lll I ve lV
E) Il ve lV I ve lll
20
Ekoloji-5
8.
Afrika savanlarında filler uzun boylu ağaçların filizlerini yiyerek beslenir. Böylece ağaçların uzamasını engelleyerek
ağaç altlarındaki otların gelişmesine neden olur. Bu durum
otlarla beslenen antilop sayısını artırır.
11.
Çevrenin kalitesini yüksek bir düzeyde tutarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağını yok etmeden
insanoğlunun ve onun yaşadığı çevrenin yerkürede devam
ettirmesine sürdürülebilirlik denir.
Buna göre, bir Afrika savanında antilop sayısının azalmasına;
Buna göre,
I. nüfus artışının gerçekleşmesi,
I. fil sayısında artışın meydana gelmesi,
II. doğal yaşam alanlarının kentleşmede kullanılması,
II. ağaçların dip bölgelerine ulaşan ışık miktarının azalması,
III. petrol ve kömür gibi fosil kaynaklarının çok miktarda
kullanılması,
III. tek yıllık otsu bitkilerin miktarında azalmanın gerçekleşmesi
IV. tarım zararlılarına karşı kimyasal ilaçların kullanımının
azaltılması
olaylarından hangileri neden olmuştur?
olaylarından hangileri ekosistemin sürdürülebilirliğini
olumsuz yönde etkiler?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) l, II ve III
R
İ
T
D) I, II ve III E) II, III ve IV
K
E
12.
Biyomlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Farklı ekosistemlerin birleşmesi sonucu oluşur.
N
R
Ö
B) Canlı ve cansız üyeleri içine alan sınırlar belli olan kara parçasıdır.
C) İklim özelliklerinin farklı olması biyomdaki canlı çeşidini
etkilemektedir.
II. Kekik zararlı böcekleri etkisiz hale getirme özelliğine
sahiptir.
III. Alpin teresi toksik metalleri depolama özelliğine sahiptir.
D) Su miktarı karasal biyomların farklı olmasında etkili
olmaktadır.
IV. Kara yosunlarından Funaria hygrometrica yanan ormanlık alanda hızlı çoğalma özelliğine sahiptir.
E) Su içerisinde çözülen tuz miktarı sucul biyomların ayrılmasına neden olur.
10.
Buna göre, yukarıdaki canlılardan hangilerinin kullanılması bozulan su ekosisteminin düzeltilmesinde etkili
olmaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) III ve IV
D) I, II ve III E) II, III ve IV
Sucul biyom çeşitleri ile ilgili;
I. Akarsu biyomlarında tür çeşitliliği farklı yaşam alanlarının varlığı etkilemektedir.
13.
II. Sulak alan biyomlarında bulunan topraklarda oksijen
oranı daha fazla bulunur.
B) Böcekler: Bitkilerin tozlaşması
C) Algler: Kirli suların temizlenmesi
ifadelerinden hangisi doğrudur?
D) Bitkiler: Atmosferdeki sera etkini azaltması
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
E) Rizobium bakterileri: Topraktaki azot miktarının azalması
D) I ve III E) l, II ve III
Test 20 CA
1.E
2.B
3.A
Canlıların gerçekleştirdiği ekolojik hizmetlerle ilgili
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Saprofit canlılar: Toprak verimini artırması
III. Tuzlu su biyomlarında kıyıya yakın bölgelerde canlı
çeşidi daha fazla bulunur.
Bozulan ekosistemin onarılmasında kullanılan bazı bitkilerin özellikleri aşağıda verilmiştir.
I. Fil çimleri atmosferdeki karbonu emme özelliğine sahiptir.
Körfez Yayınları
9.
4.B
5.A
6.C
7.E
8.E
9.B
10.D
11.D
12.B
13.E
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
3 851 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content