close

Enter

Log in using OpenID

TEMEL KAVRAMLAR

embedDownload
TEMEL KAVRAMLAR
1.
2.
3.
Bir beden eğitimi öğretmeni, 100 metreyi 19 saniyenin
altında koşanlara 10 puan vereceğini belirtmiştir.
Yukarıdaki durum ölçmenin temel kavramlarından
hangisine örnektir?
A) Ölçme
B) Ölçüt
C) Ölçme kuralı
D) Ölçüm
E) Değerlendirme
4.
Aşağıdakilerin hangisi doğrudan ölçme işlemine
örnektir?
A) Yalan makinesiyle bir kişinin yalan söyleyip
söylemediğinin ölçülmesi
B) Bir kimya öğretmeni bir cismin hacmini; kütlesini ,
özkütlesine bölerek hesaplamıştır.
C) Bir kişinin kanındaki alkol miktarının “üfleme aleti
ile belirlenip” sayısal ifade edilmesi
D) Bir kırtasiyeci, çektiği fotokopileri tek tek saymak
yerine koyduğu bir hassas terazide fotokopi
kağıtlarını tartmış ve kaç tane olduğunu
söylemiştir.
E) Bir metinde geçen sıfatların kaç tane olduğunun
belirlenmesi
5.
Eğitimciler --- kullanarak “ Ali bugün çok iyi anlamış
gözükmüyor” şeklinde yargıların yerine “Ali 16
sorudan 2’sini yaptı ve 30 aldı” şeklinde bir --- yapıp
bunu bir --- ile kıyaslayıp --- ulaşabilirler.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırası ile
aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) ölçme aracı – ölçme - ölçüt – yargıya
B) ölçüt – ölçme – birim – değere
C) ölçme kuralı – ölçme – birim – sonuca
D) ölçek – ölçme – ölçme aracı – yargıya
E) kontrol listesi – ölçme – ölçüt - yargıya
6.
Bir öğretmenin yaptığı ölçme işlemi sonunda elde
edeceği ölçümün ( ölçme sonucu) doğru olması için
ölçme sürecinde bazı durumlara dikkat etmesi
gerekmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan
biri değildir?
A) Ölçme sonucunun sayı ya da sembolle ifade
edilmesi
B) Ölçme işleminde belirli bir birimin kullanılması
C) Ölçülecek özelliğin ölçmeci tarafından net bir
şekilde ifade edilmesi
D) Karşılaştırılacak ölçütün ölçme sonucuna uygun
olması
E) Yapılacak ölçme işlemine uygun bir ölçme aracı
geliştirmek
7.
Aşağıdakilerden hangisi sınıflama(nominal) ölçeği
için doğru bir yargı değildir?
A) Bir dağılımda en çok tekrar eden grubun sayısal
değeri bulunabilir
B) Memur, işçi , çiftçi gibi meslek sendikalarının
oluşturulması sınıflama ölçeği ile ilgilidir.
C) Bir dağılımda, bir grubun toplam grup içindeki
yüzdesi bulunabilir.
D) Bir grupta yer alan en yüksek ve en düşük
değerlerin arasındaki fark ( ranj) bulunur.
E) Bilgi verme bakımından diğer ölçeklere nazaran
daha alt düzeydedir.
“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” sözü aşağıdaki
kavramlardan hangisine vurgu yapmaktadır?
A) Ölçüt
B) Ölçme
C) Ölçme kuralı
D) Ölçek
E) Birim
Aşağıda verilen ölçme örneklerinin hangisinin analiz
edilmesinde hata yapılmıştır?
A) Ahmet öğretmen haftada 30 saat derse girmektedir.
Ölçülen özellik öğretmenin girdiği ders saatidir,
ölçme işleminde sıfır mutlaktır.
B) Bu çalışma kitabında 8 tane etkinlik vardır. Ölçme
işleminin sonucunda ortaya çıkan ölçüm 8’dir;
sıfır mutlaktır.
C) Kitabın okunan toplam sayfası kitabın yüzde 65’ini
oluşturmaktadır. Gözlenen nitelik okunan kitap
sayfa sayısı; sıfırı bağıldır.
D) Her sorunun 10 puan olduğu bir sınavda Ahmet, 7
soruya doğru yanıt vererek 70 almıştır. Ölçme
kuralı belirtilmiştir, sıfır bağıldır.
E) Ahmet 4 saattir ders çalışıyor. Ölçme işleminde
kullanılan birim saattir, sıfır mutlaktır.
8.
I.
II.
III.
Portfolyolarda öğrencinin gelişimi yansıtacak
örünler bulunur. Mesela çocuğun öykü yazma
becerisindeki gelişimi gözlemek adına yazdığı
en kötü öykü ile en iyi öykü belirlenir ve
dosyaya konur.
Bir öğretmen verdiği projelere belirlediği bir
puanlama anahtarına göre değil, yapılan
projeleri karşılaştırarak bu karşılaştırma
sonunda puan vermektedir.
Beden eğitimi öğretmeni okul takımında
oynamak üzere basketbol, futbol ve hentbol ile
ilgilenen öğrencileri seçmiştir.
Yukarıda verilen üç örnek durum aşağıdaki
ölçeklerden sırasıyla hangilerine örnek oluşturur?
A) Sıralama – sınıflama – eşit aralıklı
B) Sıralama – sıralama – sınıflama
C) Sınıflama – sınıflama – sıralama
D) Sıralama – oranlı – eşit aralıklı
E) Eşit aralıklı – oranlı – sınıflama
9.



Yapılan bir sınavda güçlük indeksi 0,5’in altında olan
( yani zor olan ) sorular çok fazla olduğu için
öğrencilerin birçoğu sınavda sıkılmış, soruları
yapamamıştır.
Bir Türkçe öğretmeni öğrencilerine yaptığı yazılıları
kaybettiği için notları e-okula girememiş, ve
öğrencilerine kendi kafasına (öğrenci adlarına
bakmadan) göre notlar vermiştir.
Bir Matematik öğretmeni , sınıf rehber öğretmeni
olduğu sınıfın öğrencilerine ders içi performans
notlarını başarı testlerinden aldıkları puana göre
vermiştir.
Yukarıda verilen üç örnek durumda sırasıyla hangi
hatalara örnek vardır?
A) Tesadüfi – tesadüfi – sabit
B) Sabit – tesadüfi – sistematik
C) Tesadüfi – tesadüfi – sistematik
D) Sistematik – tesadüfi – sabit
E) Sabit – tesadüfi – sistematik
10. Aşağıdakilerden hangisi ölçmeye örnek değildir?
A) Evimizde, 500 kilovat elektrik tüketildi.
B) İzmir’de saat şu an 13.30’dur.
C) Karşıdaki ağacın türü kızıl çamdır.
D) Sınavda her soru 3 puandır.
E) Ahmet sınavdan 3 aldı
11. Metin, 100 üzerinden yapılan bir matematik sınavında 0
almıştır.
Bu yargıya dayalı olarak aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle söylenebilir?
A) Metin’in matematik bilgisi sıfırdır.
B) Metin’in matematik dersine ilgisi yoktur.
C) Metin hiçbir soruyu doğru yanıtlamamıştır.
D) Metin sınava girmemiştir.
E) Metin matematiği anlayamamaktadır.
12. Ölçmede hata türleri için aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Sabit hata taşıyan bir grup ölçüm, sabit hatalardan
arındırıldığında standart sapması artar.
B) Hata miktarı ölçülen özelliğe göre artış gösteriyorsa
sistematik hatadır.
C) Sistematik hatalar yordanabilir hatalardır ancak her
ölçüm için sabit değildirler.
D) Tesadüfi hatalar şansla ortaya çıkan ve test
puanlarını ne yönde etkilediği bilinmeyen
hatalardır.
E) Gözlenen puandan ölçme hatası çıkarıldığında
gerçek değer ortaya çıkar.
13. Her birey göz rengi bakımından birbirine benzerdir ya
da farklıdır. Mavi gözlü iki birey göz rengi açısından
birbirine benzerdir fakat mavi gözlü ve yeşil gözlü
bireyler göz rengi açısından birbirinden farklıdır. Mavi
gözlü bir bireyin yeşil gözlü bir bireyden özellik
açısından ( göz rengi) “daha büyük” , “daha küçük”
“daha az”
“daha çok” olması anlamsızdır veya mavi
gözlü bir bireyin yeşil gözlü bir bireyden göz rengi
açısından kaç kez daha büyük ya da kaç kez daha küçük
olduğunu söylemek anlamsızdır.
Yukarıdaki parçada ölçme ile ilgili hangi kavrama
vurgu yapılmaktadır?
A) Ölçmede izomorfluk
B) Dolaylı ölçme
C) Sınıflama ölçeği
D) Sıralama ölçeği
E) Bağıl sıfır
14. Ölçmede hata ve hata kaynakları ile ilgili aşağıdaki
değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Ölçmede hata kuramları sadece tesadüfi hata
üzerine kurulmuştur.
B) Öğretmen yanlılığından kaynaklı oluşan istendik
hatalara sistematik hata denir
C) Ölçtükleri davranış bakımından homojen olan
testler daha güvenilirdir.
D) Hata miktarını bir oran olarak değil test puanı
biriminde veren hata standart hatadır.
E) Tek seferlik kullanımlarda sabit hata veren bir
ölçme aracı birden çok kullanımda tesadüfi hata
verir.
15. Bir matematik öğretmeninin tüm öğrencilerine fazladan
10 puan vermesi ----- hataya öğrencilerinin sözlüden
aldıkları puanların % 10 kadar fazladan puan vermesi
ise ----- hataya örnektir.
Bu parçada boşluk bırakılan yerlere aşağıdakilerin
hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) sabit - sistematik
B) tesadüfi – sabit
C) sabit – tesadüfi
D) sistematik – sabit
E) rastgele – tesadüfi
16.
I.
Bir üniversitede öğretim görevlisi olan Ali Bey,
yaptığı sınavları değerlendirirken kendi kanısını
kriter almaktadır.
II.
Çoklu zeka kuramına göre öğretim yapan bir
öğretmen öğrencilerine en beğendikleri ürünlerini
dosyalarına koymalarını istemiştir.
III.
Bir İngilizce dersi öğretmeni sınıfındaki
öğrencilerle diksiyon yarışması yapmaktadır.
Yukarıda
verilen
örneklerde
öğretmenlerin
kullandıkları ya da kullanmaları gereken ölçüt
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Bağıl – bağıl – bağıl
B) Mutlak – bağıl – mutlak
C) Mutlak – mutlak – bağıl
D) Mutlak – bağıl – bağıl
E) Bağıl – bağıl – mutlak
17. Bir üniversite 2010 – 2011 öğretim döneminde
üniversitelerini kazanan 300 öğrenciyi yabancı dil
muafiyet sınavına almıştır. Çoktan seçmeli sınavda 120
soru sorulmuştur. Öğrencilerden sınavda ilk 80’e
girenleri başarılı kabul eden üniversite 220 öğrencisine
ise bir yıl hazırlık okutmuştur.
Bu süreçte üniversite ölçme ve değerlendirme
ilkelerinden hangisine aykırı davranmıştır?
A) Puanlamada
objektifliği
ve
güvenirliğini
sağlayamamak
B) Dil sınavlarında çoktan seçmeli test kullanmak
C) Düzeltme formülü uygulamayıp şans faktörünü
ölçmeye karıştırmak
D) Az sayıda öğrenciyi muaf tutup çoğunluğa hazırlık
okutmak
E) Ölçüt
dayanaklı
değerlendirme
yapılması
gerekirken norm dayanaklı yapılması
18. Norma dayalı değerlendirme sonuçlarına bakılarak
aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A) Öğrencileri aldıkları puanlara göre sıralamak
B) Öğrencileri belli programlara belli amaçlar için
seçme
C) Öğrencilere dersteki başarılarını göstermek üzere
not verme
D) Öğrencilerin hedef davranışların ne kadarını
kazandıklarını belirleme
E) Öğrenciler veya öğrenci grupları arasında
karşılaştırma yapma
19. İşlediği her üniteden sonra öğrencilerine formatif bir
sınav uygulayan Sevinç öğretmen, ikinci üniteden sonra
öğrencilerine yine böyle bir sınav uygulamıştır. Bu
uygulaması sonucunda öğrencilerinin aldığı puanlar
Sevinç öğretmene dönüt vermiştir.
Test sonuçlarından bu şekilde dönüt alan Sevinç
öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması
beklenmez?
A) Dersi işlerken kullandığı ipuçlarını düzeltmek
B) Öğrencilerin öğrenmekte güçlük çektiği noktaları
belirlemek
C) Kullandığı yöntem teknik ya da materyalleri
gözden geçirmek
D) Öğrencileri arasında benzer yetenek düzeyinde
olanları gruplamak
E) Öğretim etkinlikleri boyunca öğrencilerinin
gelişimini izlemek
20. Aşağıdakilerden hangisi bağıl değerlendirmeye
örnektir?
A) Bir öğretmenin 70 ve üzeri not alan öğrencilerin
hepsini başarılı sayması
B) İlk üç soruyu doğru yapanların sınavdan muaf
tutulması
C) Belirlenen hedef – davranışların %60’ını
gösterenlerin başarılı sayılması
D) Yüksek lisansa ALES’ten en yüksek puan alan 5
öğrencinin alınması
E) Alkol muayenesinde 2 promilden düşük olanların
sarhoş sayılmaması
21. Üzerindeki --- sıfır noktası 10’uncu santimetreye
kaydırılmış bir metre ile ölçme yasaydık, 2 metrelik
uzunluk 210 santimetre, 1 metrelik uzunluk da 110
santimetre olarak ölçülecekti. Daha önceki --- sıfır
noktasına sahip bir metre ile ölçtüğümüzde 2 metrelik
uzunluk 1 metrelik uzunluğun iki katı olduğu halde --sıfır noktasına göre yaptığımız ölçmeden elde edilen
210 santimetre ve 110 santimetrenin iki katı değildir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırası ile
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? *
A) doğal – doğal – bağıl
B) bağıl – doğal – bağıl
C) doğal – doğal – doğal
D) bağıl – bağıl – bağıl
E) doğal – bağıl – bağıl
22.
Dağılım
Aralığı
+2,5s
AA
Öğrenci
Yüzdesi
%04
+2 s
BA
%06
+ 1,5s
BB
%10
+ 1s
CB
%15
CC
%30
- 1s
DC
%15
- 1,5s
DD
%10
– 2s
FD
%06
- 2,5s
FF
%04
0,5s - + 0,5s
Harf Notu
Bu tablo için
I.
Öğretmen not verirken norma dayalı kriter
kullanmıştır.
II.
Öğretmen öğrenme eksikliklerini tespit edip
gidermek istemektedir.
III.
Öğretmen öğrenme farklılıklarını azaltmak
istemektedir.
yargılarından hangisi doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I. ve II.
D) II. ve III.
E) I. II. ve III
23. Bir kurs ya da ders karşılıklı ilişki olabilen fakat
birbirinden görelice ayrı düşünebilen bölümler ya da
kısımlardan oluşur. İşte 1-2 haftalık ya da 1-10 saatlik
bir öğretimi gerektiren bölüm ya da kısımlardan her biri
ünite olarak adlandırılabilir. Bir dersin üniteleri arasında
öğrenebilme bakımından bir öncelik – sonralık ilişkisi,
bir aşamalılık varsa ilk ünite ya da ünitelerdeki
öğrenmenin derecesi sonraki ünite ya da ünitelerdeki
öğrenmeyi belirler. Böyle olduğunda ilk ünitelerdeki
öğrenmenin yetersizliği, izleyen bütün ünitelerde de
yetersiz öğrenmeyle hatta hepten bir öğrenme
yokluğuyla sonuçlanır.
Yukarıda verilen durum aşağıdaki değerlendirme
türlerinden
özellikle
hangisinin
öneminden
bahsetmektedir?
A) Biçimlendirme – yetiştirmeye dönük
B) Bağıl ( norm dayanaklı )
C) Tanıma – yerleştirmeye dönük
D) Değer biçme – düzey belirlemeye dönük
E) Portfolyo ( tümel )
24. A şehrinin rakımı 1200 metre iken B şehrinin rakımı
600 metre civarındadır. A şehrinin nüfusu 1.000.000
iken B şehrinin nüfusu 495.000’dir. A şehrinin
yüzölçümü 10.000 kilometre kare iken, B şehrinin
yüzölçümü 2.000 kilometre karedir. A şehrinin ocak
ayı ortalama sıcaklığı 22 °C iken B kentinin ocak ayı
ortalama sıcaklığı 10,5 °C’dir.
Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi
hatalıdır?
A) Şehirlerin sıcaklıklarını ifade eden değişkenler
sürekli değişkenlerdir.
B) A şehrinin rakımı B şehrinin rakımının iki katıdır.
C) A şehrinin nüfusu B şehrinin nüfusunun yaklaşık
iki katıdır.
D) A şehrinin ocak ayı sıcaklık ortalaması B şehrinin
ocak ayı ortalama sıcaklığından 11, 5 derece daha
fazladır.
E) B şehrinin nüfus yoğunluğu A şehrinden daha
fazladır.
25. Ölçmede kullanılan ölçekler için aşağıdaki
ifadelerden hangisi hatalıdır?
A) Sınıflama ölçeklerinde kullanılan sayı ve
sembollerin tek fonksiyonu, grup, sınıf, cins, tip
veya kategori belirlemek olduğu için, bu sayılarla
hiçbir istatiksel işlem yapılamaz.
B) Sıralama ölçeklerinde asimetriklik özelliği vardır;
Mehmet’in puanı Ahmet’in puanından yüksek ise
Ahmet’in puanı da Mehmet’in puanından
yüksektir, diyemeyiz.
C) Eşit aralıklı ölçekler, sınıflama ve sıralama
ölçeklerinin
kullanıldığı
her
durumda
kullanılabileceği için, sınıflama ve sıralama
ölçekleri ile elde edilebilecek her bilgi bu ölçekle
de elde edilir.
D) Oranlı ölçek, mutlak yokluk ifade eden gerçek sıfır
noktasına sahip bir eşit aralıklı ölçektir.
E) Sınıflama ölçeklerinde Ali ve Ayşe aynı sınıfta ise
birbirlerine eşit kabul edilmezler.
26. Bir öğretmen ile öğrencisi arasında şu konuşma geçer
-
-
Öğretmen: Zaman sonsuz mudur?
Öğrenci: Evet
Öğretmen: Şu an 2011 yılındayız ve geriye doğru
gittiğimizde zaman sonsuz olduğundan bir
başlangıca gitmemiz imkansız doğru mu ?
Öğrenci : Evet
Öğretmen: Sonsuz olandan 2011 çıkardığımızda
kaç kalır?
Öğrenci: Sonsuzdan bir şey çıkardığımızda yine
sonsuz olur.
Öğretmen: O zaman sonsuz + 1999 ile sonsuz +
2011 aslında ikisi de sonsuz mu ?
Öğrenci : Evet ikisi de sonsuz gibi
Öğretmen: O zaman sonsuz + 2000 ile sonsuz
+1000 ifadelerinin ikisi de sonsuz.
Öğrenci: Evet sonsuza 1000 yıl da eklesek 2000 yıl
da eklesek sizin mantığınıza göre aynı sonuç
çıkıyor
Yukarıdaki öğretmen bu konuşmayı aşağıdakilerden
hangisini ispatlamak için yapmış olabilir?
A) Eşit aralıklı ölçeklerde birimler arası eşit ve
değişmezdir.
B) Oranlı ölçeklerde çarpma ve bölme işlemleri
yapılabilir.
C) İzafi sıfırlarla yapılan ölçme işlemlerinde oranlama
yapılmaz.
D) Sınıflama ölçeklerinde birim aralığı ve başlangıç
noktası yoktur.
E) Sıralama ölçeklerinde A> B ise B >A denemez.
28. Bir ülkede özel bir lise, öğrencilerine her yıl, yılda dört
kere, işlenilen akademik derslerle ilgili yazılı bir sınav
yapılmaktadır. Öğrenciler bu dört sınavın ağırlıklı
ortalamasına göre puanlanmakta ve aldıkları puanlar o
yıl öğrencilerin düzeylerine göre belirlenen puanın
altında olursa öğrenciler yazın ek öğretime alınmakta
değilse bir üst sınıfa doğrudan geçmektedirler.
Yukarıda bahsedilen lisenin yaptığı sınavdan
öğrencilerin
aldığı
dönem
sonu
puanının
belirlenmesinde kullanılan ölçme türü ve alınacak
kararda etkili olacak değerlendirme kriteri
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Ölçme Türü
Kriter Türü
A) Doğrudan
Bağıl
B) Doğrudan
Mutlak
C) Dolaylı
Mutlak
D) Türetilmiş
Bağıl
E) Türetilmiş
Mutlak
29. Tarihte A olayı miladi takvime göre 1000 yılında B
olayı ise 2000 yılında gerçekleşmiştir.
Buna göre
I.
A olayı , B olayından iki kat daha eski bir
olaydır.
II.
A olayı B olayından 1000 yıl önce
gerçekleşmiştir.
III.
Kullanılan ölçekte gerçek sınıf noktası Hz.
İsa’nın doğum günü kabul edilir.
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I. ve II.
D) II. ve III.
E) I. II. ve III.
30. Bir okulda görev yapan teknoloji tasarım dersi
öğretmeni öğrencilerinin yaptıkları bir projeyi
değerlendirirken aşağıdaki kontol listesini kullanmıştır.
27.
İşin Karakteristiği
Başkaları ile etkileşimde
bulunma
Birbirinden
farklı
nitelikleri kullanma
Baştan sona bir görevi
tamamlama
Başkalarına hizmet etme
Bağımsız çalışabilme
Önem Sırası
Yukarıda verilen iş karakteristiklerini sizin için en çok
önemli olandan en az önemli olana doğru sıralayınız.( En
önemli olan 1 sonraki 2 … en az önemli olan 5 şeklinde )
Yukarıda tablo ve yönerge ele alındığında aşağıdaki
ölçek türlerinden hangisi kullanılmaktadır?
A) Eşit aralıklı
B) Dereceleme
C) Sınıflama
D) Oranlı
E) Sıralama
Davranış
Parçalar doğru seçilmiş mi?
Parçalar doğru monte edilmiş mi?
Parçalar uygun şekilde boyanmış mı?
Alet işlevine uygun mu ?
Evet
Hayır
Öğrencilerinin hazırladığı projeyi yukarıdaki kontrol
listesine göre puanlamıştır.
Öğrencilerin kontrol listesinde aldıkları toplam
“evet” sayısı proje görevinin ne düzeyde yapıldığını
ifade ettiğine göre öğretmenin bu şekilde puanlaması
hangi ölçek düzeyindedir?
A) Sınıflama
B) Sıralama
C) Eşit oranlı
D) Dereceleme
E) Eşit oranlı
31. Aşağıdakilerin hangisinde norma dayalı ( bağıl)
kriter söz konusudur?
A) 3 sınavın aritmetik ortalaması 70’in üstünde olanlar
dersi geçer.
B) Sınavdaki ilk üç soruya doğru yanıt verenler dersi
geçer.
C) Hedef davranışların % 70’ine sahip olanlar dersi
geçer.
D) Sınavda %30’luk dilime girenler yaz kampına
kabul edilirler.
E) İşlenilen konuların %60’ını öğrenenler dersi geçer.
32.
1.
2.
3.
Bir sınıftaki gözlüklü öğrencilere G ya da 1
kodu verilmiştir.
Bir sınıftaki siyah saçlı öğrencilere S ya da 2
kodu verilmiştir.
Bir sınıftaki uzun boylu öğrencilere U ya da 3
kodu verilmiştir.
Yukarıda verildiği gibi sınıfta yapılan ölçme işlemi
sınıflama ölçeği düzeyindedir. Sınıflama ölçeği
özelliğini düşünürsek
34. Eşit aralıklı ölçeklerle
I.
Toplama ve çıkarma işleminin yapılabilir.
II.
Çarpma ve bölme yapılamaz.
Yukarıda verilen iki durumun nedeni aşağıdakilerin
hangisinde sırası ile verilmiştir?
A) Sıfırın bağıl olması – eşit aralıklı olması
B) Eşit aralıklı olması – sıfırın mutlak olması
C) Eşit aralıklı olması – sıfır noktasının bulunmaması
D) Eşit aralıklı olması – sıfırın bağıl olması
E) Sıfırın mutlak olması – eşit aralıklı olması
35. Bir banka katılımın çok alımın da az olduğu bir sınav
açmıştır. Banka yönetimi katılımcı adayların hem belli
düzeyde birikimi olmasını istemekte hem de bu adaylar
arasından en iyilerini seçmek istemektedir.
Buna göre bankanın bu amacına ulaşabilmesi için
değerlendirme sürecinde hangi kriterleri kullanması
gerekir?
A) Bağıl kriter kullanması yeterlidir.
B) Önce bağıl kriter sonra mutlak kriter kullanması
şartır.
C) Önce mutlak kriter kullanıp bunu aşanlar için bağıl
kriter kullanması şarttır.
D) Mutlak kriter kullanması yeterlidir.
E) Önce mutlak kriter kullanıp daha sonra bunu
aşanlara yine mutlak kriter kullanması şartır.
36. Aracın plakası 33 APY 19’dur.
I.
G=1
II.
G>S
III.
S≠3
IV.
3>2>1
V.
1+2+3 = 6
VI.
S=2
VII.
U>S
İfadelerinden kaç tanesi doğrudur?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
Bu ölçme cümlesi için
İl kodu olan 33 gerçek sıfır noktasına sahiptir.
Ölçmenin harf kodu olan APY sınıflama
düzeyindedir.
III.
Aracın rakam kodu olan 19 sürekli bir
değişkendir.
yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I. ve II.
D) II. ve III.
E) I. II. ve III.
I.
II.
E) 7
33. ( I ) Aykut öğretmen öğrencilerine uygulayacağı sınavı
hazırlamadan önce bir belirtke tablosu oluşturur. ( II)
Belirtke tablosuna göre öğrencilerine 20 tane soru sorar.
(III) Her sorunun 5 puan olduğunu belirtir. ( IV) Dersi
geçebilmek için soru sayısının yarısından bir fazlasını
doğru yapmaları gerektiğini söyler. ( V) Sınava giren
Ali, dersi geçer.
Yukarıdaki metinde ölçme kuralı ve ölçüt sırası ile
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) I. ve II.
B) II. ve IV.
C) IV. ve III.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.
37. Öğrencilerine rubrik konusunu öğretirken “dereceli
puanlama anahtarı” diyeceğine yanlışlıkla “dereceleme
ölçeği” diye söyleyen öğretmenin öğrencileri girdikleri
bir sınavda kaç tane dereceleme ölçeği sorusu varsa o
kadar hata yaparlar.
Yukarıdaki durumda olduğu gibi sınavda sorulan
dereceleme ölçeği sorusu sayısı arttıkça öğrencilerin
yaptıkları hatanın artması aşağıdaki hata
türlerinden hangisi ile paralellik taşımaktadır?
A) Sabit
B) Sistematik
C) Tesadüfi
D) Standart
E) Mekanik
38. Aşağıdaki dağılımların hangisinde bağıl kriter
kullanılması geçerli ve güvenilir bir değerlendirme
adına daha uygundur?
A)
B)
C)
D)
E)
39. Bir okulda okul psikolojik danışmanı öğrencilere
uyguladığı ilgi ve yetenek testleri sonucunda öğrencileri
kendi ilgi ve yeteneklerine uygun olan okul
etkinliklerine ya da eğitsel kol çalışmalarına
yöneltmiştir.
Okul psikolojik danışmanının yaptığı bu çalışmada
yaptığı ölçme ve değerlendirme türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Ölçme Türü
Değerlendirme Türü
A) Dolaylı
Değer biçme
B) Doğrudan
Değer biçme
C) Dolaylı
İzleme
D) Dolaylı
Diagnostik
E) Doğrudan
İzleme
YANIT ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
C
B
C
E
A
D
D
B
C
D
C
A
C
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
E
A
D
E
D
D
D
A
A
A
B
E
C
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
E
D
B
B
D
A
D
D
C
B
B
A
D
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
410 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content