close

Enter

Log in using OpenID

Karakol Sevk ve İdaresi - Jandarma Genel Komutanlığı

embedDownload
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
224
Karakol Sevk ve İdaresi-I
Dersin Verildiği Sınıf
Dersin Verildiği Yarıyıl
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Seviyesi
Dersin Önkoşulu
Dersin Veriliş Şekli
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Amacı
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Dersin Öğrenme
Kazanımları
:
Dersin İçeriği
:
Haftalık Ders Saati
4
AKTS Kredisi
6
1
2
Türkçe
Zorunlu
Ön Lisans
Yüz yüze
Bu dersin amacı, Jandarma Genel Komutanlığı birlik, karargâh ve
kurumlarında görev yapacak olan kursiyer ve öğrencilere, Evrak ve
mesaj ile ilgili faaliyetlerinin yürütülmesi, Personel konusu ile ilgili
defter ve kayıtların tutulması, Dosyalama ve arşiv faaliyetlerinin
organize edilmesi, Özlük işlemlerinin takip edilmesi, Görev yaptığı
karakolda emniyet ve kaza önleme sistemi kurup gereken tedbirleri
alması ile ilgili konularda mesleki bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler;
 Evrak ile ilgili işlemleri idare eder,
 Kıta, karargâh ve kurumlarda kullanılan doküman ile ilgili
doldurma, dosyalama, arşiv faaliyet ve işlemlerini uygular,
 Personelin özlük işlemlerinin yürütülmesini ve özlük
dosyalarının hazırlanmasını organize eder,
 Görev yapacağı birlik, karargâh ve kurumlarda kaza ve olayları
en az seviyeye getirmek için alınması gereken tedbirleri düzenler.
Karakol sevk ve idaresi kapsamında resmi yazılar ile ilgili faaliyetlere
ilişkin, ilgili mevzuatına uygun olarak, evrakı tanıma, yapılması
gereken işlemleri planlama, ihtiyaç duyulan hazırlığı yapabilme,
parafe veya imza yetkisi verilen görevlerde ise kontrol ve denetim
görevini yapabilme faaliyet ve işlemleri uygulama seviyesinde
kazandırmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESİ HAZIRLIK
Hafta
1
Konular
Evrak
Hazırlık
Kaynaklar
2
Evrak
Kaynaklar
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Evrak
Evrak
Mesajlar
Mesajlar
Mesajlar
Dosyalama ve Arşiv Faaliyetleri
Dosyalama ve Arşiv Faaliyetleri
Jandarma Birliklerinde Kullanılan Defterler
Atama ve Yer Değiştirme
Sicil Terfi ve Kademe İlerlemesi
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
-1-
Hafta
13
14
15
16
Konular
Hazırlık
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Özlük İşlemleri ve Özlük Dosyaları
İzin ve Terhis
Emniyet ve Kaza Önleme
RDM Faaliyetleri ve Personele Yaklaşma Yöntemleri
Kaynaklar
Ders Kitabı/Kitapları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Personel ve Askeri Yazışma Ders Kitabı 2011.
MY 75 - 1(B) TSK Karargah Hizmetleri Yönergesi
MS 76 - 4 (B) TSK Müşterek Askeri Kısaltmalar Sözlüğü
MY 71-1(B) TSK Arşiv Yönergesi
JGY 66-2(A) J.Gn.K.lığı Basılı Evrak ve Defterler Yönergesi
JGY 83-1(A) Emniyet ve Kaza Önleme Yönergesi
MY 435-3 TSK Rehberlik ve Danışma Merkezi Yönergesi
Yardımcı Kaynaklar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
926 sayılı TSK. Personel Kanunu
211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu
JGY 52-2 J.Gn.K.lığı Atama Yönergesi.
1111 Sayılı Askerlik Kanunu
MSY 70 -11(A) Terhis Yönergesi
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2005.
İmla Kılavuzu, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2005.
Değerlendirme
Yarı Yıl Çalışmaları
İzleme Testi
Sunum
Ara sınav
Final Sınavı
TOPLAM
Adet
3
Puan
12
1
1
5
28
60
100
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKI DÜZEYİ
S.Nu.
1
2
3
Dersin Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
Program Yeterlilikleri
Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda demokratik, laik ve
sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincine sahip
olmalıdır.
Türkçeyi sözlü ve yazılı etkin kullanma becerisine sahip
olmalıdır.
Temel ve meslekî alanda yeterli düzeyde en az bir yabancı
dil bilgisine sahip olmalıdır.
-2-
X
X
X
S.Nu.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dersin Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
Program Yeterlilikleri
Asker kişilerde bulunması gereken temel nitelikler ile temel
askerî bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.
Güvenlik hizmetleri alanında, evrensel ve ulusal değerler ile
sosyal sorumluluk ve kolluk etik ilkelerine sahip olmalı ve bu
esaslara uygun hareket edebilmelidir.
Meslekî ve sosyal alanda iletişim becerilerine sahip olmalı.
İdarî ve adlî kolluk faaliyetlerini yürütebilecek düzeyde temel
hukuk kavramlarını ve ilkelerini bilmelidir.
Meslekî mevzuatı yeterli düzeyde bilmeli ve görevini mevzuat
doğrultusunda icra edebilmelidir.
Kamu
güvenliğini
sağlamak
maksadıyla,
mevzuat
doğrultusunda genel kolluk hizmetlerini planlayabilmeli ve
icra edebilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında çocuk, kadın, yaşlı ve
engellilere yönelik özel tedbirleri alabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrasıyla ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla birlikte çalışabilmelidir.
Güvenlik hizmetleri alanındaki bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri izleyebilmeli, değerlendirebilmeli ve uygulamalara
yansıtabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında ortaya çıkabilecek
tehlikeleri öngörebilmeli ve tedbir alabilmelidir.
Katkı Düzeyi:
1 Çok Düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok Yüksek
-3-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
180
File Size
134 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content