close

Enter

Log in using OpenID

Dersin Dili

embedDownload
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Sınıf / Y.Y.
Ders Saati
(T+U+L)
Kredi
AKTS
Maliyet ve Yönetim
Muhasebesi
İŞ3124
3 / Güz
4
4
6
Dersin Dili
: Türkçe
Dersin Seviyesi
: Lisans, Zorunlu
Dersin Önkoşulu
: Matematik,Genel Muhasebe-I,Genel Muhasebe-II
Dersin Öğretim
Elemanları
:
Dersin Amacı
:
Dersin Öğrenim
Kazanımları
:
Dersin İçeriği
:
Değerlendirme
:
Kaynaklar
:
-Maliyet hesaplamalarının yapılması,
-Fayda-maliyet analizinin yapılması,
-Maliyet etkinliğinin sağlanması,
-Mali planlama yapılması,
-Yönetim kararlarına destek olması amaçlanmaktadır.
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler,
a) Maliyet-Harcama-Gider ayrımını öğrenir.
b) Maliyet ve Yönetim Muhasebesinin temel hesaplarını öğrenir.
c) Toplam ve birim maliyetleri hesaplayabilir.
d) Maliyet-Hacim ilişkilerini saptayabilir
e) Kar fonksiyonunu oluşturabilir
f) Maliyet-Hacim-Kar ilişkisini analiz edebilir.
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dersinde. yönetim muhasebesine giriş, maliyet ve
unsurları, maliyet muhasebesi kayıt düzeni, maliyetlerin saptanması, giderlerin
gider yerlerine dağıtımı ve giderlerin mamullere yüklenmesi, maliyet-hacim
ilişkileri, maliyet-hacim ilişkilerinin saptanması, maliyet-hacim-kar analizleri, Tam
Maliyet, Normal Maliyet ve Değişken Maliyet Yöntemleri, Yönetim Kararlarında
Geçerli Maliyet Analizleri ve işletme bütçeleri işlenmektedir.
a. Ara Sınav: Ara sınav 7-8’inci haftalarda yapılacak olup, 100 tam puan
üzerinden değerlendirilecektir. Ara sınav puanının %50’sini çoktan seçmeli tip
sorular, %50’sini ise metin/problem tipi sorular oluşturacaktır. Ara sınavın “Yarıyıl
Başarı Notuna” katkısı %80’dir.
b.
Yarıyıl Değerlendirme Notu: Yarıyıl içinde Harbiyelilerin verilen göreve
hazırlanmaları ve izleme testleri dikkate alınarak 100 tam puan üzerinden öğretim
elemanınca verilecektir. Her ünitenin son ders saatinde ilgili ünite ile ilgili izleme
testi yapılacaktır. Yarıyıl değerlendirme notunun “Yarıyıl Başarı Notuna” katkısı
%20’dir.
c. Yarıyıl Sonu Sınavı: 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, sınav puanının
%50’si çoktan seçmeli tip sorular, %50’sini ise metin/problem tipi sorular
oluşturacaktır.
ç. Yarıyıl Sonu Başarı Notu: Yarıyıl Sonu Başarı Notuna; ara sınav ile yarıyıl
değerlendirme notundan oluşan “Yarıyıl Başarı Notunun” katkısı %40, yarıyıl sonu
sınavının katkısı ise %60’dır.
d. Dersin Taban Notu: 50’dir.
a.BÜYÜKMİRZA,Kamil ,Maliyet ve Yönetim Muhasebesi,Gazi Kitabevi,2011 (Ders
Kitabı)
b.ALTUĞ,Osman,Maliyet Muhasebesi,Çağ Ofset,1989
c.ÇALDAĞ,Yurdakul,Yönetim ve Maliyet Muhasebesi Uygulamaları,Gazi
Kitabevi,2004
d.AKDOĞAN,Nalan,Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi
Uygulamaları,Gazi Kitabevi,2001
e.GÖKÇEN,GÜRBÜZ,Genel Muhasebe İlkeleri ve Uygulamaları,Beta Basım,2007
f.ATAMANALP,C.M.,KARLIOĞLU,R.,ORHAN,S.,Tek Düzen Hesap Planına Uygun
Maliyet Muhasebesi,Aktif Yayınevi,2001.
g.KÜÇÜKSAVAŞ,N.,Bilgisayar Uygulamalı Maliyet Muhasebesi,Beta Basım,2002
S.
No.
Program Yeterlilikleri
1
İşletme ve yönetim bilimleri alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve
uygulamalı bilgileri kullanabilmelidir.
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için
bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmelidir.
İşletme ve yönetim bilimleri alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle
inceleyebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmelidir.
İşletme ve yönetim bilimleri alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak
bağımsız olarak çalışabilmelidir.
Alanında bireysel ve takım üyesi olarak sorumluluk alabilmeli ve disiplinler arası
takımlarda etkin bir şekilde çalışabilme becerisi gösterebilmelidir.
Çalıştığı kurum için amaç ve hedefler belirleyebilmeli, çalışanların gelişimlerine
yönelik faaliyetleri yönetebilmelidir.
İşletme ve yönetim bilimleri alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir
yaklaşımla değerlendirebilmeli, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmeli ve
öğrenmesini yönlendirebilmelidir.
1
2
3
4
5
6
7
Dersin
Katkı Düzeyi
2
x
x
x
x
x
x
Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olmalıdır.
x
9
Etkin iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır.
x
11
12
13
14
İşletme ve yönetim bilimleri alanında ilgili kişi ve kurumları, toplumsal sorumluluk
bilinci ile sosyal konularda bilgilendirebilmeli; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin
çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmelidir.
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini
kullanabilmeli, en az bir yabancı dili kullanarak işletme ve yönetim bilimleri
alanındaki bilgileri izleyebilmeli ve meslektaşları ile iletişim kurabilmelidir.
x
x
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmalıdır
X
Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmalı, İşletme ve yönetim bilimlerinin
evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama yetkinliğini gösterebilmelidir.
Mesleki fonksiyon alanlarında girişimciliği, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği teşvik
edebilmeli; mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutta sağlık, çevre ve
güvenlik üzerindeki etkilerini bilmeli ve hukuksal sonuçlarının farkında olmalıdır.
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Konular
1
Yönetim Muhasebesine Giriş
2
Maliyet ve Unsurları
3-4
Maliyet Muhasebesi ve Kayıt Düzeni
5-6
Giderlerin Saptanması ve İzlenmesi
7-8
ARA SINAV
9-10
Giderlerin Gider Yerlerine Dağıtımı
11-12
Giderlerin Mamullere Yüklenmesi-1
13-15
Giderlerin Mamullere Yüklenmesi-2
16-17
YARIYIL SONU SINAVI
4
x
8
10
3
X
X
5
AKTS KREDİSİ / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYI
SÜRE
(Saat)
TOPLAM
İŞ YÜKÜ
(Saat)
13
3
39
-
-
-
-
-
13
2
26
Ödev Problemlerinin Çözülmesi ve Rapor Olarak Teslimi
4
3
12
Dönem Projesi
-
-
-
Sunumu / Seminer Hazırlama
-
-
-
Diğer Çalışmalar
-
-
-
Kısa Sınav (Quiz)
0
0
0
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
21
21
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
24
24
FAALİYETLER
Teorik Anlatım
Teorik Ders
Rehberli Problem
Çözme
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
Genel Laboratuar Uygulaması
Sınıf Çalışması
Bireysel veya Grup Halinde Çalışma
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)
AKTS KREDİSİ
125
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content