close

Enter

Log in using OpenID

Brifing - Adıyaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

embedDownload
T.C.
ADIYAMAN VALİLİĞİ
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK
İL MÜDÜRLÜĞÜ
2014
BRİFİNGİ
Ocak 2015
1. KURULUŞUN GENEL TANIMI:
Müdürlüğümüz 03.06.2011 tarih ve 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci
maddesi hükümlerine dayanılarak “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Taşra Teşkilatının
Kuruluşu, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge” hükümlerine göre
faaliyetini sürdürmektedir. Bu yönergeye göre Taşra Teşkilatı; İlde “Bakanlık İl Müdürlüğü” ile
ilçelerde “Bakanlık İlçe Müdürlüğü” şeklinde görevlerini yürütmektedir.
1.1 . BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:
a) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye göre
belirlemek,
b) Her türlü il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına, tüketicilere ve
çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak,
c) Çerçeveye duyarlı doğal kaynakların korunmasını ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri
ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak programın
gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği yapmak,
d) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği halinde
uygulamaya dönük deneme ve demonstrasyonları programlamak ve yürütmek,
e) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere
iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek,
f) Tarım ürünlerinin işlenip, değerlendirilmesine, pazarlanmasına ve bunun için gerekli tesislerin
kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri
yönlendirmek,
g) İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla ilgili her
türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak,
h) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve yönetimi
esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak,
i) İldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın ve paraziter hastalıklardan korunmasını
sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla il çapında plan,
program ve projeleri hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık tarafından belirlenenleri, ilde
uygulamak, izlemek, denetlemek,
j) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
k) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında yaygınlaştırılması
için il bazında gerekli çalışmaları yapmak,
l) Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik vb. merkezleri yönetmek; özel sektörce
kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve kurulmuş
olanları denetlemek,
m) Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma,
muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak
faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
n) Özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme işletmelerine
Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek,
o) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin gerektirdiği
hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği etüt ve envanter çalışmalarını
yürütmek,
p) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların
gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
q) İl dahilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini mevzuatı
doğrultusunda yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık yönünden denetlemek,
ildeki damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini yapmak, uygun olmayanları
enemek,
r) İl dahilinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve organizmaların tespitini yapmak ve koruma
programlarını hazırlamak onaylanmış programların uygulamasını sağlamak,
s) İl dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet makineleri, tohum ve
gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak, gıda ve yem
stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri hazırlamak, ruhsatlı yem
fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından denetlemek, gıda ve yem sanayileri
ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, gıda ve yem sanayileri ürünlerinin
belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili
işlemlerinin il düzeyindekileri yürütmek,
t) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruma amacıyla
il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde uygulamasını sağlamak,
izlemek, değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları mevzuatı çerçevesinde
belgelendirmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,
u) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve
geliştirilmesinin sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve
yetiştiriciliğe, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık ve su
ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge
toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri
uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai
müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler yapmak ve her
türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının kiralanması ve işletmesini ve
buralarda verimliliğin arttırılmasını sağlamak, su kaynaklarının kirletilmesinin önleyecek ve su
ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak ve aldırmak, balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili
ihracat, ithalat işlemlerinin mevzuatı çerçevesinde yürütmek,
v) Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde
bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek, tarım
arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının
korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatına göre yardım yapılmasını
sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak,
w) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını arttırmak amacıyla el sanatlarının
geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını
kolaylaştırıcı tedbirler almak,
x) Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu
amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için teknik ve yetkisi
dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
y) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak,
z) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler konusunda
faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri vermek, üretim işlemem ve satış
yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile
ilgili işlemlerinin il düzeyindekileri yürütmek,
aa) Tohumluk üretiminin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili
kuruluşlara göndermek,
bb) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
cc) Tohumluk üretici ve bayilerinin kontrolünü yapmak,
dd) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek ile ilgili ithalat ve ihracat
işlemlerini yürütmek,
ee) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su
ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ilgili kısımları
uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve
kontrol etmek,
ff) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar il düzeyinde
olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14/6/2005tarihli ve 5363 sayılı
Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim,
yayım ve tanıtım ve mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak,
gg) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça
düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma
izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve
denetimlerini yapmak,
hh) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin teknik yönden kontrolünü
yapmak,
ii) Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin
hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuatı doğrultusun da projeler
yapmak, yürütmek, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu
yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapıp bunları denetlemek,
jj) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım
taleplerini değerlendirmek,
kk) İl dahilinde faaliyette bulunan her turlu gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim yerleri, gübre
bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş
esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
ll) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini
düzenlemek,
mm) İlde ilk defa faaliyete gecen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans
başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk
raporunu Bakanlığa göndermek,
nn) İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması ve
kullanılmasını sağlamak,
oo) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,
pp) Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak ve maliyeti
düşürmekle ilgili is ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının ilgili
kısımlarını mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek,
qq) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları
yapmak,
rr) İlde bulunan toprak-bitki-sulama suyu analiz laboratuvarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri
ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,
ss) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim
ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek, alternatif tarımsal üretim
tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,
tt) Sulamaya acılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak,
uu) İlin, tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, ası, serum, zirai alet ve makine, damızlık hayvan, yumurta,
civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan, sperma zirai kredi gibi
girdi ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek, bunların tedarik ve dağıtımı için
T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, tarımsal amaçlı
kooperatifler, döner sermaye, bütçe imkânları ve varsa fon gibi kaynaklardan yararlanmak üzere
tedbirler almak,
vv) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini düzenleyen, 8.9.2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair
Yönetmelik kapsamındaki is ve işlemleri yapmak, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim,
yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak,
ww) İlde kurulu bulunan döner sermaye işletmesi ile ilgili is ve işlemleri mevzuatına uygun
olarak yürütmek,
xx) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi edindirme, tarım arazilerinin
parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması, sulama verimliliğini arttırmak
için uygun sulama tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, toprak kaynaklarını
korumak, tarla için geliştirme hizmetlerini yürütmek, 3083 sayılı Kanun çerçevesinde ve
Bakanlıkça verilen yetki ve görevler dahilinde gerekli faaliyetleri yapmak,
yy) İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden istenen verilerin toplanarak merkez
kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlıkça verilen talimat çerçevesinde koordinasyonu sağlamak,
zz) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il yıllık yatırım ve
bütçe tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak,
aaa) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek.
bbb) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve vali tarafından verilecek benzeri görevleri
yapmak.
TEŞKİLATI VE İLDEKİ YAPISI
Teşkilatımız 2014 yılı sonuna kadar il merkezinde 7 şube müdürlüğü ve ilçelerde 8 ilçe
müdürlüğü olarak hizmet vermiştir. Bunlar;
ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ
İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
İdari ve Mali İsler Şube Müdürlüğü
Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müd.
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
Kâhta İlçe Müdürlüğü
Gölbaşı İlçe Müdürlüğü
Besni İlçe Müdürlüğü
Çelikhan İlçe Müdürlüğü
Samsat İlçe Müdürlüğü
Gerger İlçe Müdürlüğü
Sincik İlçe Müdürlüğü
Tut İlçe Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri
Şube Müdürlüğü
olup; 2015 yılı itibari ile merkezde 2 şube daha kurulmuş ve böylece şube müdürlüğü sayısı 9’a
çıkmıştır. Yeni kurulan şube müdürlükleri Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Arazi
Edindirme Şube Müdürlüğüdür.
ARAÇ DURUMU
Merkez Kâhta Tut Gerger Çelikhan Samsat Besni Gölbaşı Sincik
Toplam
Faal olan
Toyota Taksi
8
1
-
-
-
1
1
1
-
12
Renault Megane
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Pikap
7
1
1
1
1
-
1
1
1
14
Otobüs 50 NC
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Kamyonet 35 NC
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Traktör
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Doblo Binek
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
Hyundai Minibüs
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Renault Taksi
1
-
-
1
1
-
1
1
-
5
Toplam
21
3
1
2
2
1
3
3
1
37
K. K. Ö. ŞB. MD.
1
6
K.T.V. ŞB. MD.
1
BİTK. ÜRT. ŞB.
1
HAY. SAĞ. ŞB.
GIDA ve YEM ŞB.
İl Müd. Toplam
1
1
2
1
6
0
1
1
5
1
21
9
2
11
10
3
3
1
1
1
2
1
3
2
2
1
1
15 12
1
GÖLBAŞI
6
2
1
1
GERGER
2
2
1
5
4
1
1
ÇELİKHAN
1
4
2
6
3
SAMSAT
1
TUT
1
İlçeler Toplam
5
5
GENEL TOPLAM
1
2
1
6
İŞÇİ
TEK. YRD.
ŞEF
SİVİL SAV. UZ.
1
4
1
1
1
2
2
SÖZ. SOSYOLOG
HİZMETLİ
29
SAĞLIK TEKNİKERİ
ŞOFÖR
2
BİYOLOG
BİLGİSYR. İŞLT.
1
1
18
99
2
22
2
17
22
1
4
49
1
3
30
2
7
0
0
0
16
0
4
4
2
1
3
1
38
21
1
4
1
1
0
0
29 260
4
19
4
BESNİ
1
3
1
4
KÂHTA
2
4
3
66 15 25
2
1
SİNCİK
8
GÜV. GÖR.
3
9
DAKTİLOĞ.
2
5
MEMUR
1
AN. MEM.
1
1
AY. SAY.
1
EV EKO. TEK.
1
VERİ HAZ. K. İŞL.
2
VET. SAĞ. TEK.
2
2
8
VET. SAĞ. TEKNİKERİ
6
ZİR. TEK.
6
TOPLAM
12
5
4/C 'Lİ PERSONEL
1
TEKNİSYEN (DİĞER)
T.A.D. ŞB. MD.
TEKNİKER (DİĞER)
1
ZİR. TEKNİKERİ
1
VETERİNER
1
MÜHENDİS
ŞUBE MD.
2
SOSYOLOG
AVUKAT
1
İLÇE MÜDÜRÜ
İL MD. YRD.
İ.M.İ. ŞUBE MD.
İL MD.
İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL DURUMUNU GÖSTERİR CETVEL (2014)
1
2
1
1
1
1
1
10
1
29
20
1
3
3
2
1
1
1
1
6
3
1
1
8
3
3
1
4
1
1
1
1
8
31
0
27 15 10
7
5
5
1
1
1
0
0
1
6
0
0
4
2
2
7
0
0
0
0
0
0
18 117
1
93 30 35 11 20 17
2
3
8
0
0
1
22
0
4
8
3
5
45
1
4
1
1
0
0
47 377
İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ
TARGEL PERSONEL DURUMU
4/A TARGEL
MÜH.
4/A TARGEL
VET.
MERKEZ
33
22
GÖLBAŞI
7
GERGER
5
7
1
BESNİ
14
10
ÇELİKHAN
5
1
SAMSAT
8
TUT
3
1
1
SİNCİK
4
KÂHTA
19
2
10
İLÇELER TOPLAM
65
33
GENEL TOPLAM
98
55
İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİNA ve LOJMAN DURUMU
MERKEZ
BESNİ
ÇELİKHAN
GERGER
GÖLBAŞI
KÂHTA
SAMSAT
SİNCİK
TUT
İLÇELER
Hizmet Binası
1 (*)
1
-
1
1
1
1
1
-
7
Lojman
4 (**)
1
8
6
8
2
6
6
-
41
Ambar
2
1
-
1
1
-
-
1
-
6
Atölye
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Garaj
-
1
-
-
-
-
-
1
-
2
Selektör Evi
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
Misafirhane
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Lokal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yemekhane
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Toplantı Salonu
3
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Mısır Kurutma Tesisi
Toprak Tahlil
Laboratuvarı
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
BİNANIN
CİNSİ
(*) : Kiralık
(**) : Kullanım dışı
TOPLAM
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. PROGRAMA ALINAN ZİRAİ MÜCADELE KONULARININ
GERÇEKLEŞME DURUMLARI:
1-Entegre Mücadele Konuları: 1.1 Buğday Entegre Mücadelesi çalışmaları tamamlanmıştır.
1.2 Pamuk Entegre Mücadelesi çalışmaları tamamlanmıştır.
2-Diğer Entegre Mücadele Konuları: 59 konuda programa alınan çalışmalar tamamlanmıştır.
3-Devlet Yardım Mücadelesi: 1 konu (çekirge mücadelesi) programa1000 dekar alınmıştır.
2. SÜNE MÜCADELESİ ÇALIŞMALARI:
İlimiz Merkez ve 4 ilçede (Kâhta, Besni, Gölbaşı, Samsat) toplam 243 yerleşim biriminde
çıkması beklenen süne popülasyonunun ve buna bağlı olarak muhtemel mücadele alanlarının bir yıl
önceden tahmin edilerek bu doğrultuda mücadele hazırlıklarının yapılması amacıyla; 2013 yılı Ekim
ayı içerisinde süne kışlaklarımız olan Nemrut, Ulubaba, Haydaran ve Kımıl Dağlarında 10 gün süre
ile süne kışlak sürveyleri yapılmış ve bu sürveyler sonuçları ışığında 2014 yılı süne mücadelesinin
yine 900.000 da. alanda uygulanması uygun görülerek programa alınmış ve Bakanlıkça da
onaylanmıştır.
Mücadele edilmediği takdirde verim ve kalitede büyük kayıplara neden olan, hububat ana
zararlısı süneye karşı; müdürlüğümüz tarafından hazırlanan slayt ve video gösterileri ile sünenin
yaşayışı, mücadele metotları ve ağırlıklı olarak biyolojik mücadele konuları kapsamında Merkez ve
İlçelerimizde yaklaşık 1460 çiftçiye eğitim verilmiştir. 2014 yılı Nisan ayı içerisinde 13 ekip
oluşturularak 54 personel ile mücadeleye esas olacak sürveylere başlanmıştır. Yapılan
kıymetlendirme ve nimf sürveyleri neticesinde 13.05.2014 tarihinde ilaçlanmaya başlanıp,
30.05.2014 tarihinde ilaçlama bitirilmiştir. Çevre illerin kışlaklarının da ilimiz sınırlarında
bulunmasından dolayı süne çekiliş zararına karşı sürveyler yapılmaktadır. İlimizde çekiliş mücadelesi
sürveylerine 02.06.2014 tarihinde başlanıp 16.06.2014 tarihinde bitirilmiştir.
Süne mücadelesinde İlimiz Merkez, Besni, Kâhta, Samsat ve Gölbaşı İlçelerinde 2014 yılı
için programa alınan saha 900.000 dekar olmasına karşın, yapılan sürvey sonuçlarına göre 354.520
da. alanda ilaçlı mücadele yapılmıştır.
2014 süne mücadelesi kapsamında yapılan kimyasal mücadeleden sonra sonuçların
değerlendirilmesi amacı ile merkez ve ilçe köylerindeki farklı üreticilerden alınan 539 adet buğday
numunesinde yapılan emgi analizine göre emgi oranları;
İlaçlanması Gerekirken İlaçlama
Yapılmayan Alanlardaki
Emgili Dane Oranı (%)
İlaçlama Yapılan
Alanlardaki
Emgili Dane Oranı (%)
Yılı
Emgi Analizi
Yapılan Numune
Sayısı (adet)
2010
461
4,28
1,01
2011
617
5,43
1,30
2012
505
3,45
0,74
2013
604
3,40
0,62
2014
539
3,08
0,53
3. ENTEGRE MÜCADELE ÇALIŞMALARI:
3.1-Buğdayda Entegre Mücadele Projesi: Merkez ve ilçelerde yaklaşık 200 çiftçiye bilgi
verilmiş ve 2014 yılı Buğday Entegre Mücadele Programı 28 üretici ve 4.700 da alanda
tamamlanmıştır.
3.2-Pamukta Entegre Mücadele Projesi: 2014 yılı Pamuk Entegre Mücadele Programı 48
üretici ve 28.000 da alanda tamamlanmıştır.
4.ÖZEL SÜRVEY ÇALIŞMALARI:
2014 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı gereğince İl Müdürlüğümüzce yürütülmesi uygun
görülen özel sürvey konuları olan şarka virüsü, pamuk unlu biti, patates siğili, bakteriyel solgunluk
ve patates kahverengi çürüklüğü, patates halka çürüklüğü, patates kist nematodu ve patates kök ur
nematodu sürveylerinde olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır.
5. ZİRAİ KARANTİNA ÇALIŞMALARI:
5.1 Dış Karantina: 2014 yılı itibariyle ilimizden yurt dışına ithalat, ihracat, transit geçiş ve
iade bitkisel ürün olmamıştır.
5.2 İç Karantina: Bitki Pasaportu ve operatörlerin kayıt altına alınması yönetmeliği
kapsamında ilimizde üretim yapan ve Operatör Kayıt Sertifikası düzenlenmiş olan 4 adet fidan
üreticisi, 2 adet patates yetiştiricisi ve 6 adet Tarım Kredi Kooperatifi vardır. Bu sertifikaya sahip
olan operatörler karantina etmeni taşıyıcısı olan bitkisel üretim materyalinin taşınmasında Bitki
Pasaportu almak zorundadırlar.
6. BİTKİSEL ÜRÜN SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI:
6.1 Fidan Sertifikasyonu: İlimizde 3 adet sertifikalı fidancılık yapan üreticisi üretim
yapmıştır. Bu üreticilerimizin 2014 yılı fidan üretimleri toplam 424.000 adettir. Bu üretimi badem,
bağ, elma, armut, kiraz, erik, kayısı, şeftali, nektarin ve antepfıstığı çeşitleri oluşturmaktadır. Söz
konusu üretim yerlerinden her yıl toprak numuneleri alınarak nematod tahlilleri yenilenmektedir. Bu
3 firmanın 2014 yılı üretim miktarları aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.
Firma Adı
Üretim Miktarları
(adet)
Kontrol Sonucu
Güneydoğu Fidancılık
147.000
Kontrolleri tamamlanmıştır.
Özbağlar Fidancılık
84.000
Kontrolleri tamamlanmıştır.
Bağpınar Fidancılık
193.000
Kontrolleri tamamlanmıştır.
TOPLAM
424.000
6.2 Tohum Sertifikasyonu: İlimizde 10 adet sertifikalı tohum üreticisi üretim yapmıştır. Bu
üreticilerimizce Adıyaman ili ve ilçelerinde buğday, arpa, mercimek, nohut, patates ve pamuk olmak
üzere 6 üründe sertifikalı tohum üretimi yapılmaktadır. Müdürlüğümüzce 2014 yılında sertifikalı
tohum yetiştiriciliği için 10 firma tarafından toplam 70.264,45 da. alan için 767 adet sertifikalı tohum
beyannamesi alınmış ve toplamda 21.207.944 kg sertifikalı üretim gerçekleşmiştir. Yine 2014 yılında
müdürlüğümüzce toplam 13 adet Tohum Bayi Belgesi ve 174 adet de Tohum Yetiştirici Belgesi
düzenlenmiştir.
7. GENEL ZARARLILAR:
7.1. Tarla Faresi Mücadelesi: Hububat sahalarında toprak altı zararlısı olarak, erken
dönemde büyük verim kayıplarına neden olan tarla faresine karşı; 2014 yılında çinkofosfür terkipli
zehirli buğdaydan 400 kg. hazırlanarak çiftçilerimize dağıtılmıştır.
7.2. Yerli Çekirge Mücadelesi: İlimizde yerli çekirge uzun yıllardır mevcut olmasına
rağmen, 2014 yılı içerisinde yapılan sürveyler sonucunda popülasyonun mücadele eşiğinin altında
olması ve garsiyat alan tespit edilmediğinden dolayı çekirge mücadelesi yapılmamıştır.
8. ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ-ALET BAYİ İŞLEMLERİ:
8.1. Bitki Koruma Ürünleri Bayiliği: İlimizde Merkez İlçede 25, Kâhta ilçesinde 7, Besni
ilçesinde 10, Gölbaşı ilçesinde 5, Çelikhan ilçesinde 1 ve Tut İlçesinde 1 olmak üzere toplam 49 adet
Bitki Koruma Ürünleri bayisi faaliyet göstermektedir. 2014 yılı içerisinde şu ana kadar toplam 343
adet denetim yapılmış olup, rutin kontrollerimiz devam etmektedir. Bitki Koruma Ürünleri bayileri
ile ilgili 2014 yılı içerisinde yapılan cezai iş ve işlem olmamıştır.
8.2. Zirai Mücadele Alet-Makine Bayiliği: İlimiz Merkez ilçede 19, Besni ilçesinde 9,
Gölbaşı ilçesinde 4, Kâhta ilçesinde 4, Çelikhan ilçesinde 1 ve Tut ilçesinde 1 olmak üzere toplam 38
adet Zirai Mücadele Alet-Makine Bayisi faaliyet göstermektedir. 2014 yılı içerisinde toplam 266 adet
denetim yapılmış olup, rutin kontrollerimiz devam etmektedir. Zirai Mücadele Alet-Makine bayileri
ile ilgili 2014 yılı içerisinde yapılan cezai iş ve işlem olmamıştır.
9. KİMYEVİ GÜBRE BAYİ DENETİMLERİ:
İlimiz Merkez ilçede 25, Besni ilçesinde 17, Gölbaşı ilçesinde 4, Kâhta ilçesinde 13, Gerger
İlçesinde 1 ve Tut ilçesinde 2 olmak üzere toplam 62 adet Kimyevi Gübre Bayisi faaliyet
göstermektedir. 2014 yılı içerisinde toplam 6 adet denetim yapılmış olup, rutin kontrollerimiz devam
etmektedir. Kimyevi Gübre Bayileri ile ilgili 2014 yılı içerisinde yapılan cezai iş ve işlem olmamıştır.
10. EĞİTİM FAALİYETLERİ:
İlimiz çiftçilerine yönelik yabancı ot mücadelesi ve genel zirai mücadele konularında
toplantılar yapılarak, sebze ve meyve yetiştiricilerimizin gerekli bahçe kontrolleri yapılmıştır. Ayrıca
hastalık zararlılarla mücadele çalışmaları esnasında gidilen köylerdeki çiftçilere de mücadele
hakkında gerekli bilgiler verilmiştir.
11. BİTKİSEL ÜRÜNLERDE HASAT ÖNCESİ PESTİSİT KALINTISI TESPİTİ:
2014 Yılı Bitki Sağlığı ve Karantina Program ve Prensipleri gereğince ve Bakanlığımızın Taze
Meyve ve Sebzelerde Hasat Öncesi Pestisit Denetim Talimatına uygun olarak 6 farklı üründen alınan
toplam 12 adet bitkisel ürün numunesi Adana İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiş
ve burada yapılan analiz sonuçlarına göre bu ürünlerde pestisit kalıntısına rastlanmamıştır.
12. TARIMSAL DESTEKLEMELER (İL GENELİ):
2014 yılı içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) il genelinde toplam 28.107 adet kayıt
yapılmıştır. İl geneli tamamlanmış destekleme tutarları ve işletme sayıları aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.
SIRA
NO
DESTEKLEME ADI
1
Mazot, Kimyevi Gübre, Toprak Analiz
Desteği (2013 yılı)
2
İŞLETME
SAYILARI
DESTEKLEME
TUTARI (TL)
27.919
20.599.518,47
Organik Tarım Desteği
(2013 yılı)
50
215.247,93
3
Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan
Kullanım Desteği (Güzlük) (2014 yılı)
93
559.446,56
4
Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan
Kullanım Desteği (Yazlık) (2014 yılı)
55
181.361,73
5
Sertifikalı Tohumluk Kullanım Desteği
(Güzlük)(2014)
2.227
1.748.903,82
6
Sertifikalı Tohumluk Kullanım Desteği
(Yazlık)(2014 yılı)
16
46.452,72
7
Sertifikalı Tohumluk Üretim Desteği
(2013 yılı)
4
1.969.422,20
8
Hububat-Baklagil Fark Ödemesi
(2013 yılı)
9.268
17.336.557,06
9
Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi
(2013 yılı)
1.453
15.343.167,76
10
Yem Bitkileri Desteği
(2013 yılı)
792
1.152.315,24
11
Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların
Korunması (ÇATAK) (2014 yılı)
306
850.790,20
12
Dane Mısır
(2013 yılı)
609
1.401.841,34
42.792
61.405.025,03
TOPLAM
NOT: Yukarıdaki veriler Çiftçi Kayıt Sisteminden alınmıştır.
13. ORGANİK TARIM ÇALIŞMALARI:
GAP Eylem Planı “ Organik Tarım Yaygınlaştırma ve Kontrolü Projesi” kapsamında yayım
ve eğitimlerimiz devam etmekte olup, organik tarımın yaygınlaştırılması için merkez Davuthan,
Palanlı, Gözebaşı, Yaylakonak ve Paşamezrası köylerinde 214 da. alanda kapama meyve bahçesi
tesisi tamamlanarak, üretim faaliyetleri tarafımızdan denetlenmektedir.
Organik tarım amaçlı başvurular titizlikle incelenmekte ve denetlenmekte olup, organik tarım
yönetmeliğine aykırı davrandıkları tespit edilen üreticilerin başvuruları destekleme kapsamından
çıkarılmaktadır.
İlimizde özellikle Besni, Sincik, Tut, Gerger ve Merkez köylerinde organik meyvecilik,
sebzecilik ve bağcılığın uygulanması için yer tespitlerine devam edilmektedir. Besni ilçesinde
organik Antepfıstığı tarımı (Suvarlı Köyünde) ile organik Besni Üzümü tarımının yaygınlaştırılması
çalışmalarımız devam etmektedir.
Ayrıca Bakanlığımız tarafından desteklenen Organik Arı Projesi kapsamında organik arı
yetiştiriciliğine uygun olan Merkez ve ilçelerimize organik sertifikalı ana arı ve malzemelerinin
dağıtımı için hazırlıklar yapılmaktadır.
14. TARIMSAL AMAÇLI ELEKTRİK ABONELİĞİ SULAMA RAPORLARI:
İl Müdürlüğümüze 2014 yılında tarımsal elektrik aboneliği almak için başvuruda bulanan 155
çiftçimize tarımsal amaçlı elektrik aboneliği için sulama raporu tanzim edilmiştir.
15. TARIMSAL GELİR KONTROL VE HESAPLAMALARI:
2022 sayılı kanunla 65 yaşını doldurmuş yaşlılara maaş verilmesi, özürlü vatandaşlara özürlü
maaşı verilmesi, ödeme gücü olmayan öğrencilerin giderlerinin devlet tarafından karşılanması,
bakıma muhtaç kişilere evde bakım ücreti ödenmesi ve tarımla uğraşan üreticilere tarım sigortası
desteğinin ödenmesi için başvuruda bulunacak vatandaşların herhangi bir zirai gelirlerinin olup
olmadığının ÇKS ve TÜRKVET sistemlerinden faydalanılarak tespiti ve varsa bu yöndeki
gelirlerinin hesaplanması Şube Müdürlüğümüzce yapılmakta olup, yılda yaklaşık 35-40 bin
vatandaşa bu hizmet verilmektedir.
KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KKYDP Bireysel Sulama Desteği:
2014 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP), Bireysel Sulama
Projesi kapsamında; Damla Sulama ve Güneş Enerjili Sulama sistemlerinde toplam 11 başvuru kabul
edilmiştir. Toplam proje tutarı 426.465.32 TL olup hibe tutarı (% 50) 213.232,66 TL'dir. Bu proje
kapsamında 930,07 dekar alan sulanacaktır.
KKYDP Makina Ekipman Desteği:
2014 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP), Makina Ekipman
Desteği Projesi kapsamında; 1059 çiftçimizin makina ekipman başvurusu ilimize ayrılan ödenek
kapsamında uygun bulunmuş olup, 4.405.975,00 TL hibe ödemesi yapılmıştır. Toplam proje tutarı
10.321.418,11 TL’dir.
KKYDP Ekonomik Yatırımlar:
2013 yılında başvuruları alınan ve kabul edilen 17 adet projenin 2014 yılında uygulaması
devam etmekte olup sadece 4 adet proje tamamlanarak hibe ödemesi yapılmıştır. Yapılan hibe
ödemesi 1.206.373,00 TL'dir. Kalan 13 proje Bakanlığımızın süre uzatımı vermesiyle 2015 yılında
bitirilecektir. 17 adet ekonomik projenin toplam proje tutarı 13.180.510,00 TL'dir.
Çiftçi Örgütleri ve Kooperatifçilik Faaliyetleri:
1. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Göre: Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Olağan Genel
Kurul toplantılarını yaptı.
2. 5996 Sayılı Hayvan Islahı Kanununa Göre Kurulmuş Birliklerden:
Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği, Adıyaman İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve
Adıyaman İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Kurul toplantıları yapıldı.
3. 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa Göre:
Gölbaşı İlçesi Süt Üreticileri Birliği, Adıyaman İli Süt Üreticileri Birliği, Kırmızı Et Üreticileri
Birliği Olağan Genel Kurul toplantılarını yaptı.
Ayrıca Kâhta İlçesi Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Kuruluş işlemlerini tamamlayarak
Genel Kurulunu yaptı.
4. Gölbaşı Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi uyguladığı proje hayvanlarının takibi yapıldı.
5. Gerger-Çobanpınarı, Gündoğdu ve Yayladalı Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
uyguladığı proje hayvanlarının takibi yapıldı.
6. Tut-Öğütlü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi uyguladığı proje hayvanlarının takibi
yapıldı.
7. Kâhta-Akıncılar Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Canlı Demirbaş Kredisi için
Borçlanma Sözleşmeleri yaptırıldı. 180 Baş Gebe Düve dağıtımı işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca
Kooperatif Yönetim Kurulu marifetiyle İl Müdürlüğümüze Müracaat ederek İşletme kredisi talebinde
bulunmuş olup, Kâhta ilçesi Ziraat Bankası Şubesi ile ortak yapılan işlemler gerçekleştirilerek
işletme kredisi kullandırılmıştır.
Kâhta-Akıncılar Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi uyguladığı proje hayvanlarının takibi
yapıldı.
8. 6111 Sayılı Kanunun kapsamında müracaat eden; Merkez S.S. Kayatepe Köyü, S.S. İndere,
Ahmethoca ve Akçalı Köyleri, Besni İlçesi S.S. Suvarlı Beldesi ve Gölbaşı İlçesi S.S. Küçükören,
Haydarlı ve Çatalağaç Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin muaccel hale gelen borçlarının
yeniden yapılandırılması çalışmalarıyla ilgili Borçlarının zamanında ödenmesi hususlarında
çalışmalar devam etmektedir.
9. Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Birliklerle ilgili gerekli Eğitim çalışmaları yapılmıştır.
10.1163 Sayılı Tarımsal Amaçlı Kooperatifler,5996 Sayılı Hayvan Islahı Kanununa Göre
Kurulmuş Birlikler ve 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa Göre Kurulmuş Üretici
Birliklerin Tüzel ve Ortak bilgileri Tarım Bilgi Sistemine veri girişleri devam etmektedir.
HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM, YAYIM VE BİLGİLENDİRME:
1. Hayvan sağlığı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak için mevzuat ve
uygulamalar konusunda, İl Müdürlüklerince; resmi veteriner hekimlere, serbest veteriner hekimlere,
belediye ve özel kesimhane veteriner hekimlerine, hayvan satış yeri yetkililerine, hayvan
yetiştiricileri, kasap, celep ve hayvan taşımacılığı ile uğraşan kişilere yönelik eğitim çalışması
yapılmaktadır.
2. Jandarma ve Emniyet Teşkilatları ile ilgili diğer kuruluşlara belgesiz ve kaçak hayvan
hareketleri konusunda eğitim verilerek, söz konusu kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve gerekli
koordinasyon sağlanmaktadır.
3. Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve
Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği’nin uygulanmasına yönelik
olarak hayvan yetiştiricileri, kasaplar, celepler, hayvan taşımacılığı ile uğraşan kişiler, kesimhane
sahipleri, hayvan satış yeri yetkilileri ve ilgili tüm diğer şahıslara eğitim verilerek, görsel ve yazılı
basın yoluyla gerekli duyurular yapılarak konu ile ilgili olarak afiş, broşür, liflet ve yetiştirici
mektupları hazırlanıp yetiştiricilere ulaştırılmaktadır.. Özellikle doğum, ölüm, kesim ile işletmeye
giren ve çıkan hayvanlara ilişkin bilgilerin zamanında bildirimi konusunda yetiştiricilere eğitim
verilerek, söz konusu bildirimleri yapmadıkları takdirde cezai müeyyide uygulanacağı yazılı olarak
bildirilerek, konu ile ilgili afiş ve broşür bastırılmaktadır.
4. TURKVET ve KKKS’nin kullanılmasına yönelik; veteriner hekim odalarına, serbest
veteriner hekimlere, birliklere, şifre tahsis edilen işletmelere, kesimhane ve hayvan satış yeri
yetkililerine eğitim verilmektedir.
VETERİNER HİZMETLERİ
1. Veteriner Hekimlerin açmış oldukları muayenehane, poliklinikler, hayvan hastaneleri ile ev
ve süs hayvanı üretim, satış yerlerine ait bilgilerle ilgili olarak, İl Müdürlükleri tarafından
TURKVET’ e veri girişi yapılmaktadır.
2. Ruhsatlandırılmış olan muayenehane, poliklinik, ev ve süs hayvanı üretim, satış, barınma
ve eğitim yerlerine ilişkin denetim ve eğitimleri gösteren “YILLIK DENETİM/EĞİTİM FORMU”
her yıl Aralık ayının sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmeye devam edilmektedir.
3. Veteriner hekimlerin muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde kullandıkları
röntgen cihazları ile ilgili olarak (cihazın ışın yayma gücüne bakılmaksızın) Türkiye Atom Enerjisi
Kurumundan lisans almalarının zorunlu olduğu, lisans almayanların muayenehane ve
polikliniklerinde röntgen cihazı kullanılmasına izin verilmemesi gerektiği 25.12.2008 tarihli ve 2352
sayılı yazımızla bildirilmiş olup, muayenehane/klinik, poliklinik ve hayvan hastanesi denetimlerinde
bu konulara dikkat edilmektedir.
4. Ev ve süs hayvanlarının sağlıklı ortamlarda üretilmeleri, alınıp satılmaları, barındırılmaları
ve eğitilmelerini temin etmek, hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek, hayvanlardan hayvanlara
ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara mani olmak amacıyla, ev ve süs hayvanları üretim,
satış, barınma ve eğitim yerleri etkin bir şekilde denetlenmektedir. İlimizde 4 adet çalışma izinleri
verilmiş olup, 4 adet ev ve süs hayvanları satışını yapan işletme bulunmaktadır.
5. Ev ve süs hayvanlarına ilişkin Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde, Bakanlığımızdan
ruhsatlı muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan ve Hizmet İçi Eğitim belgesine
sahip veteriner hekimler çalışacaktır. İşyerlerinde çalışacak veteriner hekimler, Veteriner Hekimler
Odası tarafından görevlendirilecek olup, sözleşmeleri odaların bilgisi dahilinde yapıldıktan sonra
noterden tasdik edilecektir. Veteriner hekimlerin çalışma saatleri ve alacakları ücretler ile bir
veteriner hekimin kaç işyerine bakacağı Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından Bölge Veteriner
Hekimler Odalarına bildirilmiştir. Sözleşmelerde, veteriner hekimlerin işyerinde bulunacakları gün
ve çalışma saatleri belirtilmiş olacak ve denetimlerde, veteriner hekimlerin bu gün ve saatlere uyup
uymadıklarına dikkat edilmektedir.
Ev ve süs hayvanlarının sağlıklı ortamlarda alınıp satılmaları, barındırılmaları ve
eğitilmelerini temin etmek, hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek, hayvanlardan hayvanlara ve
hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara mani olmak amacıyla, ev ve süs hayvanları satış, barınma
ve eğitim yerlerinin ruhsatlandırma ve denetimleri şubemizce yapılmaktadır.
6. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına
Dair Yönetmelik çerçevesinde il müdürlükleri, bölgelerinde kuruluş veya çalışma izni almamış deney
hayvanı üretici, kullanıcı, araştırma yetkili veya tedarikçi kuruluşlarla irtibat kurarak izin almaları
konusunda uyarılmaktadır. Uyarıya rağmen izin için başvuru yapmayan kuruluşlar hakkında yasal
işlem yapılmaktadır.

Veteriner aşı, serum ve veteriner biyolojik madde üreten laboratuvarların ruhsatlandırılması, denetim ve
kontrollerinin yapılması. Bu kapsamda; Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube
Müdürlüğümüzce; Veteriner Tıbbi Ürünler hakkında yönetmelik çerçevesinde İlimizde faaliyet gösteren
VETAL Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş. 24.12.2012 tarih 28152 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Yönetmenlik Hükümleri doğrultusunda süreye bakılmaksızın denetlenmektedir.

Veteriner; ilaç, aşı, serum ve veteriner biyolojik madde bulunduran-satan muayenehane, poliklinik,
eczane ve ilaç depolarının kontrol ve denetimlerini yapılmaktadır.

24 Aralık 2011 tarihli 28152 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında
Yönetmelik esaslarına göre, hayvan sağlığında kullanılan koruyucu ve tedavi amaçlı veteriner biyolojik
ürünlerin her aşamada depolanması, dağıtımı, taşınması, pazarlanması, serbest veteriner hekim
muayenehanelerinde bulunan ürünlerin denetimleri yapılmaktadır.

Aşı, serum, sulandırma sıvısı gibi veteriner biyolojik ürünler üretim izni olan laboratuvarlarca üretilmekte
veya ithal izni verilmiş firmalarca ithal edilmekte ve kalite kontrolleri uygun çıkanların satılmasına
Bakanlıkça müsaade edilmektedir. Bu çerçevede İlimizde veteriner biyolojik madde üretimi yapan bir
firmamız tarafımızdan rutin olarak denetlenmektedir. Üretim veya ithal izni verilen bu ürünler periyodik
aralıklarla denetim ve kontrollere tabi tutulmaktadır.

İlimiz Gölbaşı İlçesi sınırlarında, Civ-Kur Gıda San. Tic. ve Paz. A.Ş. adıyla, 20 adet damızlık kümes ve
1 adet kuluçkahane ile faaliyet gösteren firma tarafımızdan rutin olarak denetlenmektedir.

İlimizde faaliyet gösteren Ş.Urfa yolu üzerindeki Duranay Ltd. Şti. ne ait 40.000 kapasiteli ticari
yumurtacı işletme bulunmaktadır. Genel Müdürlüğün 14.02.2006 tarih ve 3508-004198 sayılı 2006/10
No’lu “Etlik ve Ticari Yumurtacı Kanatlı Kümeslerinde Yapılacak Kontrollerle İlgili Uygulama
Prensipleri” Genelgesine göre yumurtacı işletme rutin olarak denetlenmektedir.
İlimiz merkez ve ilçelerinde 1 adet veteriner ecza deposu ve 27 adet veteriner muayenehanesi
bulunmaktadır.
İLÇE ADI
Muayenehane
İLÇE ADI
Muayenehane
Merkez
10
Kâhta
9
Besni
2
Samsat
1
Çelikhan
1
Sincik
0
Gerger
1
Tut
0
Gölbaşı
3
TOPLAM
27
HAYVAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN PROJELER
Şap Hastalığının Kontrolü Projesi:
2014 yılı ilkbahar döneminden 7.347 doz aşı 2014 yılı sonbahar dönemine devredilmiş olup
2014 Yılı sonbahar itibaren 68.500 doz aşı müdürlüğümüze tahsis edilmiş olup program çerçevesinde
63.195 aşılama yapılmış, kalan 5000 doz aşı 2015 yılı ilkbahar döneminde aşılama yapılacaktır.
Kuduz Hastalığının Kontrolü Projesi:
2014 yılı Hayvan Hastalık Ve Zararlıları İle Mücadele Programına göre Genel Müdürlükçe İl
genelinde yıl boyunca 1150 Köpek-Kedi aşılaması hedeflenmişken, 15 Şubat – 30 Nisan Kuduz
aşılaması Kampanya süresince sahipli ve sahipsiz köpek ve kedilere ulaşılarak 314 adedi proje
kapsamında, Mayıs – Haziran arasında 136 adedi proje dışında aşılanmıştır. Sonbahar Haziran-Aralık
döneminde 133 Kuduz aşılaması yapılmıştır. Yıl boyunca Kuduz aşılama çalışmaları devam
etmektedir.
Koyun Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması Projesi:
Avrupa Birliği ve Bakanlığımız mali destekleri ile yürütülen ve temel hedefi küçükbaş hayvan
varlığımızın küpelenerek tanımlanması, veri tabanına kayıt edilmesi, koyun keçi vebası hastalığına
karşı aşılanarak, söz konusu hastalığın ülkemizde kontrolünün ve yok edilmesinin sağlanması olan
“Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması Projesi” saha çalışmaları 2010 yılı İlkbahar
kampanyası ile başlamıştır. Koyun-Keçi Vebası; il genelinde gelen aşı miktarı 95.000 doz
aşıdır.Haziran-Aralık dönemleri arasında 62.000 doz aşı kullanılmış olup 5100 doz aşı zayi olarak
gösterilmiştir. Yılda bir kez yapılması ömür boyu bağışıklık için yeterlidir. Koyun ve Keçileri ise
küpeleyerek tanımlamakta ve KKKS’ne kaydetmekteyiz.
Kuş Gribi ve İnsana Tesir Eden Salgına Hazırlık ve Müdahale Projesi:
Hastalıkla mücadelede 10.04.2008 tarih ve 26843 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlülüğe giren “Avıan Influenza Hastalığına Karşı Korunma Ve Mücadele Yönetmeliği” ve
Bakanlığımızca gönderilen genelge ve talimatlara göre işlem yapılmaktadır.. 04.10.2010 tarih ve
27692 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlülüğe giren “Kanatlı Hayvanlarda Görülen Kuş
Gribi Salgını Konusunda Yapılması Gerekenler” konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında diğer
kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içerisinde İl Müdürlüğümüz Ulusal acil eylem planı
çerçevesinde kendi İl Acil Eylem Planını hazırlamış ve gerektiğinde güncellenerek hastalık
durumuna hazır olunması sağlanmıştır.
HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ KAPSAMINDA
YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
SIĞIRLARIN NÖDÜLLER EKZANTEMİSİ (LUMPY SKİN)
Sığırların nödüller ekzantemisi hastalığının kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi
için bakanlığımızca 2014 yılı hayvan hastalık ve zararları mücadele programı kapsamında mihrak
görülen illerimiz yanında hastalığın bulaşma riski yüksek olan illerimizde bulunan tüm büyükbaş
hayvanlarda zorunlu aşılama yapılmasına karar verilmiş olup yıl boyu alınan aşı miktarı 43.000 doz
olup iki dönem halinde aşılama yapılması planlanmıştır. ilkbahar döneminde 14.300 dozu aşı
uygulanmıştır. Sonbahar döneminde 27.700 doz aşı kullanılmıştır. Kalan 1000 doz aşı ise zayi olarak
gösterilmiştir.
SIĞIR VE KOYUNLARDA BRUSELLA
1.6.1. 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren başlatılan Brusellanın Konjuktival Aşı ile Kontrol ve
Eradikasyonu Projesinin uygulanmasına devam edilmektedir. Proje öncelikle sığırlarda 10, koyun ve
keçilerde 6 yıllık olarak planlanmış olmakla birlikte, sığırlarda 10 uncu, koyun ve keçilerde 6 ncı yıl
yapılacak survey çalışması sonuçlarına göre projenin uygulama süresi uzatılabilecektir. İlimize 2014
yılında sığırlarda kullanılmak üzere 60050 doz aşı tahsis edilmiş 35.228 doz aşı tatbik edilmiş olup
1762 doz aşı zayi olduğundan kalan 23.060 doz ise aşı titresi düşük olduğundan dolayı geri iade
edilmiştir. Sonbahar döneminde 7000 doz S19 aşısı alınmış olup tamamı kullanılmıştır.
1.6.2. Uygulanacak proje ile sığır, koyun ve keçilerde brusella prevalansının öncelikle %1 in
altına çekilmesi, sonra test ve kesim metodu uygulanarak hastalığın eradikasyonu hedeflenmiştir.
1.6.3. Yeterli bağışıklığın oluşması için koyun ve keçilerin hayatı boyunca bir kez aşılanması
yeterlidir. 2014 yılında öncelikle yeni doğmuş tüm dişi koyun ve keçiler ile damızlık erkek koyun ve
keçilere uygulanarak, aşının yeterli olması durumunda daha önce aşılanmamış ergin dişi koyun ve
keçiler de aşılanmaktadır.
1.6.4. Yeterli bağışıklığın oluşması için sığırların hayatı boyunca iki kez aşılanması
gereklidir.2014 yılında öncelikle 3-6 aylık yaştaki dişi sığırlara uygulanacak, geçen yıl birinci
aşılaması yapılmış sığırların ikinci aşılamaları yapılacak, aşının yeterli olması durumunda daha önce
aşılanmamış ergin dişi sığırların birinci aşılaması gerçekleştirilmektedir.
SIĞIR TÜBERKÜLOZU HASTALIĞI
1.7.1. Hastalıkla mücadelede 2/4/2009 tarih ve 27188 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
Sığır (Bovine) Tüberkülozu Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulmaktadır..
1.7.2. Mezbaha kesimi sonunda sığır tüberkülozu tespit edilen hayvanların bulunduğu
işletmeler tespit edilerek, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesine bildirilmesi
sağlanacaktır. İlgili işletmeler İl dışında bulunuyor ise Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünce ilgili İl
Müdürlüğüne bildirilmesi sağlanacaktır. Tüberküloz yönünden pozitif çıkan hayvanların bulunduğu
işletmeler takip edilerek sığırlara tüberkülin testi uygulanacaktır. Hastalık taramasıyla ilgili olarak
(EK-17b) de yer alan form tanzim edilecek ve Genel Müdürlüğe gönderilmektedir.
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİNİN
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ
HASTALIĞIN ADI
İlkbahar
Şap (B.B)
Sonbahar
Şap (K.B) İlkbahar
Koyun-Keçi Çiçek
Şarbon
Mavidil
Sığır Tüberkülozu
Koyun-Sığır Brucellosisi
Kuduz
Newcastle
Koyun-Keçi Vebası Sonbahar
Ruam
MÜCADELE
BAŞLAMA TARİHİ
MÜCADELE
BİTİŞ TARİHİ
4 Mart
2 Eylül
3 Mayıs
1 Mayıs
4 Mart
2 Ocak
1 Şubat
1 Mart
3 Mayıs
31 Ekim
15 Haziran
Yıl boyu
Yıl boyu
3 Mayıs
4 Mart
Yıl boyu
2 Eylül
1 Kasım
Yıl boyu
ARICILIK
2014 yılında İlimizde faaliyet gösteren 793 kayıtlı işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerden
612 adet işletmeye Kovan desteklemesi yapılacaktır. Arıcılarımızın TURKVET (Veteriner Bilgi
Sistemi) veri tabanına İşletme düzeyinde kayıtları yapılarak “İşletme Tescil Belgesi” düzenlenip
yetiştiricilerimize verilmektedir. Merkezde ve İlçelerde 55.997 arılı kovan bulunmaktadır.
KLİNİK ÇALIŞMALARI
Şube Müdürlüğümüzde mevcut bulunan hayvan muayenehanesinde mahalle ve köylerden
getirilen hayvanlara gerekli müdahaleler yapılmaktadır.
İL GENELİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN İŞLETME SAYILARI
2 Aralık 2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ’’Sığır
Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği’’ çerçevesinde İl genelindeki
kayıt altına alınan işletme sayıları tablo halinde aşağıya çıkarılmıştır.
2007
İŞLETME
SAYISI
2008
2009
34.800 35.645 37.297
2010
2011
2012
2013
2014
38.878
40.826
37.206
38.342
37.725
2014 YILI GÜNCELEME, KÜPELEME VE KAYIT ÇALIŞMALARI
2 Aralık 2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sığır
Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” 21 Haziran 2014 tarih ve 29037
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Geçici Madde-2 yürürlüğe girmesiyle İl
genelinde Küpesiz ve Kayıtsız 0-90 günlük sığır cinsi hayvanlar ile gerekli bildirimleri yapılmayan
sığır cinsi hayvanların hareket, ölüm, kesim, işletmede zorunlu kesim ile yetiştiricinin kendisine ve
işletmesine ait bilgiler, 70 maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirim süresine bakılmaksızın tüm
köylerimiz 31.12.2014 tarihine kadar güncellenmiştir. 2014 yılında İl ve ilçeler bazında 35.547 adet
Sığır Cinsi Hayvanlar küpelenmiş ve küpelenen her hayvanın TURKVET (Veteriner Bilgi Sistemi)
Sistemine kaydı yapılmıştır.
Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği 2 Aralık
2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak,02.12.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Yönetmeliğe göre 01 Eylül 2010 tarihinden itibaren küpelenmeyen ve kayıt altına
alınmayan koyun ve keçilerin işletme dışına çıkarılması, pazara ve mezbahaya götürülmesi
yasaklanmıştır. Yetiştiricilerimizin koyun ve keçi türü hayvanlarını naklederken, hayvan pazarına
götürürken, mezbaha/kombinada kestirirken veya Bakanlığımız desteklemeleri ile hizmetlerinden
yararlanırken mağdur olmamaları için; 2014 yılında il genelinde 129.320 adet her yaştaki koyun keçi
küpelenerek Koyun Keçi Kayıt Sistemine (KKKS) kaydı yapılmıştır.
2014 YILI SU ÜRÜNLERİ FAALİYETLERİ
İlimizde ilk su ürünleri yetiştiriciliği tesisi 1999 yılında, Gölbaşı İlçemize Bağlı Harmanlı
Beldesinde kurulmuştur. İlimizde özellikle 2009 yılının 2. yarsından başlayarak hızlı bir su ürünleri
üretimi ve yetiştiriciliği artışı olmuştur. 2014 yılı başı itibarı ile ilimizde faaliyet gösteren toplam 21
adet tesisimizin üretim kapasitesi 5281 ton/yıldır. Ayrıca kuluçkahanesi olan 2 tesisimizde yıllık
toplam 2.105.000 adet /yıl kapasitesinde bir yavru balık üretim kapasitemiz mevcuttur.
İlimiz baraj göllerinde balıkçılık üretimine uygun olan, Çat Baraj gölü kapasitesi dolmuştur.
Atatürk Barajı Gölünde ise ilimiz sorumluluk alanına giren 11 adet (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 ve 21. bölgeler) avlak sahasının tamamına başvuru yapılmış ve işlemleri halen devam etmektedir.
Bu tesislerin mevzuata uygun kurulup faaliyetlerine devam etmeleri için yıl boyunca
denetimlerimiz devam etmektedir.
İlgili mevzuatlar doğrultusunda, projeleri onaylanmış su ürünleri yetiştiricilik işletmelerini
denetimi, avlak sahalarının kontrolleri, ilimiz su kaynaklarının su kirliliği ve nitrat izleme çalışmaları
yürütülmektedir.
SU ÜRÜNLERİ TESİS DURUM LİSTESİ
Tesisin Adı
Kapasite
(Ton /yıl)
Adres
Üretim Şekli
1
KEBAN ALABALIK 1
850
ÇAT BRJ. GÖLÜ ÇELİKHAN
YETİŞTİRİCİLİK
2
KEBAN ALABALIK 2
850
ÇAT BRJ. GÖLÜ ÇELİKHAN
YETİŞTİRİCİLİK
3
FATİH BAYSAL
490
ÇAT BRJ. GÖLÜ ÇELİKHAN
YETİŞTİRİCİLİK
4
OSMAN BAYSAL
490
ÇAT BRJ. GÖLÜ ÇELİKHAN
YETİŞTİRİCİLİK
5
HASAN ALİ BAYSAL
490
ÇAT BRJ. GÖLÜ ÇELİKHAN
YETİŞTİRİCİLİK
6
DOĞU SU ÜRÜNLERİ
490
ÇAT BRJ. GÖLÜ ÇELİKHAN
YETİŞTİRİCİLİK
7
MUSTAFA BÜYÜKTAŞ
29
ÇAT BRJ. GÖLÜ ÇELİKHAN
YETİŞTİRİCİLİK
8
MUSTAFA İLHAN
29
ÇAT BRJ. GÖLÜ ÇELİKHAN
YETİŞTİRİCİLİK
9
METİN KOÇ
29
ÇAT BRJ. GÖLÜ ÇELİKHAN
YETİŞTİRİCİLİK
10
M.Y.O. TESİSİ
25
ATATÜRK BRJ. 15.B KÂHTA
YETİŞTİRİCİLİK
11
HARMANLI ALABALIK
20
HARMAN BELD. GÖLBAŞI
ÜR.+YET. 105.000 Adet
12
ZİRVE (ALEDDİN)
KULUÇ.
20
KAVAK KÖYÜ MERKEZ
ÜR.+YET. 2.000.000
Adet
13
ALEDDİN TUNÇ
29
ÇAT BARAJ GÖLÜ
ÇELİKHAN
YETİŞTİRİCİLİK
14
MUSTAFA ŞİŞMAN
29
ÇAT BARAJ GÖLÜ
ÇELİKHAN
YETİŞTİRİCİLİK
15
HÜSEYİN ALTINIŞIK
29
ÇAT BARAJ GÖLÜ
ÇELİKHAN
YETİŞTİRİCİLİK
16
HALİL TAŞKIN
29
ATATÜRK BARAJ GERGER
YETİŞTİRİCİLİK
17
TURGAY TOĞRUL
29
ATATÜRK BARAJ GERGER
YETİŞTİRİCİLİK
18
ALEDDİN TUNÇ
245
ATATÜRK BARAJ GERGER
YETİŞTİRİCİLİK
19
MEHMET DELİBAŞI
29
ATATÜRK BARAJ GERGER
YETİŞTİRİCİLİK
20
METİN IŞIK
100
ATATÜRK BARAJ GERGER
YETİŞTİRİCİLİK
21
ERTAÇ ALABALIK
950
ÇAT BARAJ GÖLÜ
ÇELİKHAN
YETİŞTİRİCİLİK
Yavru balık kapasitesi
2.105.000 Adet
TOPLAM
5.281
GERGER
SU ÜRÜNLERİ DESTEKLERİ ÜRETİCİ DETAYINDAKİ İCMAL-1
Hesap Aralığı
Gerçek/Tüzel Kişinin Adı ve
Soyadı/Firma Ünvanı
ALEDDİN TUNÇ
ALEDDİN TUNÇ
HALİL TAŞKIN
TURGAY TOĞRUL
T.C./Vergi
Kimlik No
Aralık
4
Ürün Desteklemeleri
Çarpan Belge
Türü
2449467758 29.000,00 0-250000
6
2449467758
245.000,00 0-250000
6
2668356635
29.000,00 0-250000
0
3366733896
29.000,00 0-250000
GENEL TOPLAMLAR :
.
Proje
Kapasitesi
(kg/yıl)
Ürün
Toplam
Miktar
(Kg)
Yavru Balık Desteklemeleri
Tutar (TL)
Ürün
Miktar
(Adet)
Tutar
(TL)
Toplam
Destekleme
Tutarı (TL)
Üretici
Birliği
Kesinti
Payı (TL)
Merkez
Kesinti
Üretici
Sonrası
Birliği Destekleme
Kesinti Tutarı (TL)
Payı (TL)
0,00
7.800,00
1,00
Yavru ALABALIK 12.000,00
7.800,00
ALABALIK
0
0,00
7.800,00
0,00
1,00
Yavru ALABALIK 29.000,00
18.850,00
ALABALIK
0
0,00
18.850,00
0,00
0,00
18.850,00
1,00
Yavru ALABALIK 8.000,00
5.200,00
ALABALIK
0
0,00
5.200,00
0,00
0,00
5.200,00
1,00
Yavru ALABALIK 8.000,00
5.200,00
ALABALIK
0
0,00
5.200,00
0,00
0,00
5.200,00
0,00 TL
0,00 TL
37.050,00 TL
Kesinti
Sonrası
Destekleme
Tutarı (TL)
332.000,00
57.000,00 37.050,00 TL
0
0,00 TL 37.050,00 TL
ÇELİKHAN
SU ÜRÜNLERİ DESTEKLERİ ÜRETİCİ DETAYINDAKİ İCMAL-1
Hesap Aralığı
Gerçek/Tüzel Kişinin Adı ve
Soyadı/Firma Ünvanı
5410510686 850.000,00 0-250000
1,00
Yavru ALABALIK 187.900,00
122.135,00
ALABALIK
0
0,00
122.135,00
0,00
KEBAN ALABALIK A.Ş
5410510686 850.000,00 0-250000
1,00
Yavru ALABALIK 208.950,00
135.817,50
ALABALIK
0
0,00
135.817,50
0,00
0,00
135.817,50
OSMAN BAYSAL
4745225391 490.000,00 0-250000
2
2011914550
29.000,00 0-250000
8
1644126835
29.000,00 0-250000
1,00
Yavru ALABALIK 116.210,00
75.536,50
ALABALIK
0
0,00
75.536,50
0,00
0,00
75.536,50
1,00
Yavru ALABALIK
3.850,00
2.502,50
ALABALIK
0
0,00
2.502,50
0,00
0,00
2.502,50
1,00
Yavru ALABALIK
4.000,00
2.600,00
ALABALIK
0
0,00
2.600,00
0,00
0,00
2.600,00
0
4740725544
490.000,00 0-250000
2
4743125464
490.000,00 0-250000
0
2431000604
29.000,00 0-250000
1,00
Yavru ALABALIK 100.000,00
65.000,00
ALABALIK
0
0,00
65.000,00
0,00
0,00
65.000,00
1,00
Yavru ALABALIK 116.000,00
75.400,00
ALABALIK
0
0,00
75.400,00
0,00
0,00
75.400,00
1,00
Yavru ALABALIK 11.950,00
7.767,50
ALABALIK
0
0,00
7.767,50
0,00
0,00
7.767,50
0
2431000604
29.000,00 0-250000
GENEL TOPLAMLAR : 0
3.286.000,00
1,00
Yavru ALABALIK 12.000,00
7.800,00
ALABALIK
0
0,00
7.800,00
0,00
0,00
7.800,00
FATİH BAYSAL
HASAN ALİ BAYSAL
MUSTAFA ŞİŞMAN
Aralık
Çarpan Belge
Türü
MUSTAFA ŞİŞMAN
Ürün
Yavru Balık Desteklemeleri
KEBAN ALABALIK A.Ş
MUSTAFA İLHAN
Proje
Kapasitesi
(kg/yıl)
Ürün Desteklemeleri
Merkez
Üretici
Birliği
Kesinti
Payı (TL)
0,00
METİN KOÇ
T.C./Vergi
Kimlik No
Toplam
Miktar (Kg)
Tutar (TL)
Ürün
Miktar
(Adet)
Tutar
(TL)
Toplam
Destekleme
Tutarı (TL)
Üretici
Birliği
Kesinti Payı
(TL)
760.860,00 494.559,00 TL
0
0,00 TL 494.559,00 TL
0,00 TL
122.135,00
0,00 TL 494.559,00 TL
MERKEZ
SU ÜRÜNLERİ DESTEKLERİ ÜRETİCİ DETAYINDAKİ İCMAL-1
Hesap Aralığı
Gerçek/Tüzel Kişinin Adı ve T.C./Vergi
Proje
Soyadı/Firma Ünvanı
Kimlik No Kapasitesi
(kg/yıl)
Ürün Desteklemeleri
Aralık Çarpan Belge
Türü
ALEDDİN TUNÇ
2449467758 20.000,00 0-250000 1,00
GENEL TOPLAMLAR : 6
20.000,00
Ürün
Toplam
Miktar
(Kg)
Yavru Balık Desteklemeleri
Tutar (TL)
Ürün
Yavru GÖKKUŞ 20.000,00 13.000,00 GÖKKUŞ
AĞI 20.000,00 13.000,00 TL AĞI
Miktar
(Adet)
Tutar
(TL)
0
0,00
0
Toplam
Üretici Merkez
Kesinti
Destekleme Birliği Üretici
Sonrası
Tutarı (TL) Kesinti Birliği Destekleme
Payı (TL) Kesinti Tutarı (TL)
Payı (TL)
13.000,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00 TL 13.000,00 TL 0,00 TL
0,00 TL 13.000,00 TL
GÖLBAŞI
SU ÜRÜNLERİ DESTEKLERİ ÜRETİCİ DETAYINDAKİ İCMAL-1
Gerçek/Tüzel Kişinin Adı ve
Soyadı/Firma Ünvanı
MAHMUT ÖZİPEK
Hesap Aralığı
Ürün Desteklemeleri
T.C./Vergi
Proje
Kimlik No Kapasitesi
(kg/yıl)
Aralık
Ürün
2242906904 20.000,00
8
20.000,00
0-250000
GENEL TOPLAMLAR :
Çarpan Belge
Türü
1,00
Toplam
Miktar
(Kg)
Yavru ALABALIK 15.000,00
Yavru Balık Desteklemeleri
Tutar (TL)
Ürün
9.750,00 ALABALIK
15.000,00 9.750,00 TL
Miktar
(Adet)
0
0
Tutar
(TL)
Toplam
Destekleme
Tutarı (TL)
0,00
9.750,00
0,00 TL 9.750,00 TL
Üretici
Birliği
Kesinti
Payı (TL)
0,00
Merkez
Kesinti
Üretici Sonrası
Birliği Desteklem
Kesinti e Tutarı
Payı (TL)
(TL)
0,00
9.750,00
0,00 TL
0,00 TL 9.750,00 TL
2014 YILINDA YAPILAN AŞILAMALAR VE TARAMALAR
UYGULANDIĞI
HAYVAN CİNSİ
PROGRAM
MİKTARI
UYGULAMA
ADEDİ
B.BAŞ
K.BAŞ
ERGİN-GENÇ
68.500
63.195
0
0
BRUCELLA ABORTUS BANG
S-19 (B.BAŞ)
ERGİN-GENÇ
60.050
43.348
THEİLERİA
B.BAŞ
KÖPEK-KEDİ
B.B.
K.B.
T.T
ERGİN
GENÇ
K.BAŞ
B.BAŞ
KANATLI
B.BAŞ
B.BAŞ
B.BAŞ
B.BAŞ
K.BAŞ
T.T
TÜM
HAYVANLAR
0
1150
0
0
0
0
95.000
0
74.287
0
0
0
0
1000
0
0
0
583
0
0
0
0
90.000
0
42.000
3.132.932
3.132.932
AŞININ ADI
ŞAP
BRUCELLA MELİTENSİS REV 1
(K.BAŞ)
İTHAL KUDUZ
PPR (K.BAŞ)
ENTEROTOXEMİA
LUMPY SKİN (SIĞIR ÇİÇEĞİ)
NEWCASTLE
SIĞIR TÜBERKÜLOZU (TEST)
SIĞIR BRUCELLOZİSİ (TEST)
YANIKARA
ANTHRAX
SAĞLIK TARAMASI
0
0
1000
0
0
BESNİ
ÇELİKHAN
GERGER
GÖLBAŞI
KÂHTA
MERKEZ
SAMSAT
SİNCİK
TUT
GENEL
CANLI KÜMES HAYVAN SAYILARI 2014 II. DÖNEM
ETÇİ TAVUK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
YUMURTACI
TAVUK
17.500
500
6.850
45.000
90.000
40.000
10.875
7.400
8.010
226.135
HİNDİ
0
0
235
230
650
550
450
75
198
2.388
KAZ
0
0
120
95
270
270
650
65
35
1.505
ÖRDEK
0
0
135
140
425
110
400
45
75
1.330
Yaş ve
Türlerine Göre
Hayvan
2014 YILI İLÇELER BAZINDA HAYVAN MEVCUTLARI
BÜYÜKBAŞ
KEDİ-KÖPEK
30.500
18.000
48.500
370
75
165
300
20
Besni
4.000
2.000
0
6.000
33.000
37.000
70.000
300
35
75
100
8
Çelikhan
1.600
750
0
2.350
2.600
2.900
5.500
24
73
52
35
10
Gerger
10.500
1.000
0
11.500
6.200
14.915
21.115
700
250
580
180
20
Gölbaşı
5.400
2.150
0
7.550
11.840
23.550
35.390
680
70
500
190
25
Kâhta
15.000
2.250
0
17.250
25.000
18.500
43.350
400
110
500
180
22
Samsat
1.100
200
0
1.300
3.800
750
4.550
5
3
30
25
20
Sincik
6.787
1.800
0
8.587
5.100
5.100
10.200
355
420
140
50
15
Tut
1.050
950
0
2.000
4.879
2.731
7.610
510
70
260
40
10
59.437
14.850
0
74.287
122.919
123.446
246.365
3.344
1.106
2.302
TOPLAM
1.100
EŞEK
AT
KEDİ
TOPLAM
17.750
KÖPEK
KEÇİ
0
KATIR
KOYUN
3.750
Merkez
TOPLAM
14.000
SIĞIR
MANDA
TEK TIRNAKLI
BUZAĞI-DANA
İLÇE
ADI
KÜÇÜKBAŞ
150
2014 YILI HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ
DESTEKLEMENİN
TÜRÜ
ÖDEME
DÖNEMİ
BİRİNCİ DÖNEM
(OCAK-ŞUBAT-MART)
ÇİĞ SÜT
DESTEKLEMESİ
KİŞİ
SAYISI
HAYVAN/KOVAN
SAYISI
FATURA SAYISI
DESTEK
TUTARI
(TL)
ÖDENME
DURUMU
422
1.279
251.314,74
ÖDENDİ
444
1.231
208.888,38
ÖDENDİ
412
1.208
208.315,15
ÖDENDİ
362
405
66.364,46
ÖDENDİ
612
51.020
510.200,00
ÖDEME
AŞAMASINDA
BİRİNCİ DÖNEM
78
2.038
406.784,80
ÖDENDİ
İKİNCİ DÖNEM
74
1.994
396.106,12
ÖDENDİ
İKİNCİ DÖNEM
(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)
ÜÇÜNCÜ DÖNEM
(TEMMUZ-AĞUSTOSEYLÜL)
EKİM AYI
KASIM AYI
ARALIK AYI
ARILI KOVAN
DESTEKLEMESİ
BESİLİK
ERKEK SIĞIR
DESTEKLEMESİ
TEK ÖDEME
ÜÇÜNCÜ DÖNEM
ANAÇ SIĞIR DESTEĞİ
TOPLAM
TEK ÖDEME
2.404
2.047.973,65
TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1-TARIM ARAZİLERİ DEĞERLENDİRME BİRİMİ:
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında yapılan çalışmalar:
İlimiz sınırları içerisinde Kamu Kurumları, Özel Kuruluşlar ve kişilerce müracaatı yapılan tarım
dışı amaçlı arazi kullanımları için yapılan çalışmalar kapsamında nazım, mevzi imar planları, sanayi
alanları, yerleşim alanları, akaryakıt istasyonları, konaklama tesisleri, maden ocakları, toprak ocakları,
fabrika yerleri, tarımsal tesisler, malzeme ocakları, TEDAŞ tesisleri ve hidroelektrik santralleri, güneş
enerjisi santralleri vb. müracaatlar için arazi etütleri yapılmış, rapor ve haritalar hazırlanmıştır.
Müdürlüğümüz, İl Toprak Koruma Kurulu ve Bakanlığımızın onayından sonra talep eden kişi, kurum ve
kuruluşlara görüş bildirilmiştir.
-Tarım dışı arazi kullanımı izni için:
Yapılan başvuru Sayısı (adet)
:48
Sonuçlanan (adet)
:42
Diğer başvurular, eksik belge nedeniyle sonuçlandırılamamıştır.
Etüdü Yapılan Arazi Miktarı Toplamı (ha)
:173,60 ha.
Kanun Kapsamındaki araziler için, izin verilen alan (ha) :91,17 ha.
-Yine Kanun kapsamında tarımsal amaçlı yapılar için 5 adet başvuru yapılmış olup, 4 adedi
sonuçlanmıştır. Diğer başvurular, eksik belge nedeniyle sonuçlandırılamamıştır.
- Güneş Enerjisi Santralleri kapsamında arazi sınıf tespiti:
Yapılan başvuru Sayısı (adet)
:126
Sonuçlanan (adet)
:102
- Kanun kapsamında, tarımsal faaliyetlerin ekonomik olarak yapılabileceği parsel büyüklüklerinin
belirlenmesi, ifrazların (ayırma) belli ölçülerde sınırlandırılması, satış yoluyla bölünmenin engellenmesi
yoluyla işletmeye yeter büyüklükteki parsellerin korunması ve oluşturulması (tevhit) hedeflenmektedir. İl
Özel İdaresi ve Tapu Sicil Müdürlüklerinin bu yöndeki görüş talepleri ile ilgili olarak,
-İfraz için yapılan başvuru Sayısı
Sonuçlanan
:24
:22
-Vasıf değişikliği için yapılan başvuru sayısı
Sonuçlanan
:16
:16
-Hisseli satış yapılan başvuru sayısı
Sonuçlanan
:165
:165
2-ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ BİRİMİ:
İlimizde Bakanlar Kurulu Kararı ile Uygulama Alanı ilan edilen Merkez, Kâhta ve Samsat ilçelerine
bağlı toplam 91 yerleşim biriminde toplam 370.207 dekar alanda Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi
Geliştirme Hizmetleri Projesi uygulanmaktadır. Bu yerleşim birimlerinde;
1-Merkez İlçede: Çamgazi, Koçali 1 ve Koçali 2 Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme
Hizmetleri Projesi Uygulanmakta olup; 75 yerleşim biriminde 204.817 dekar alanda,
2-Kâhta İlçesinde: Koçali 2 Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi
Uygulanmakta olup; 16 yerleşim biriminde 135.849 da alanda,
3-Samsat İlçesinde: 9 yerleşim biriminde 29.541 dekar alanda toplulaştırma çalışmaları
yürütülmektedir. Ayrıca, Gümikan Barajı sulama sahasındaki 9 köyde (Kayacık, Güneşli, Şerefli,
Dardahan, Ulubey, Durukaynak, Davuthan, Büklüm ve Tekpınar köyleri) merkez ilçede uygulanmakta olan
Çamgazi Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesine 19.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak ilave
edilmiştir
9 ve 10 Mayıs 2014 tarihlerinde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi
tanıtım toplantıları düzenlendi.
3-3083 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SONUÇLANDIRILAN İŞ VE İŞLEMLER
İlçesi
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Kâhta
Kâhta
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Kahta
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Köyü
Parsel
No
Hasankendi
Gözebaşı
579
56
Kuştepe
Yarmakaya
Yarmakaya
Karagöl
Ortanca
Çukurtaş
Ilıcak
Hasancık
131
41
41
850
816
287 - 324
315
595
Sarıharman
Doyran
Bozhöyük
Külafhöyük
Hacıhalil
Hacıhalil
Çıralık
Taşınmazın Talep Edilen
Toplam
Kısım Alanı
Alanı (m2)
(m2)
Talep
Eden
Amaç
Sonuç
uygun/ret
(m2)
Yapılan İşlemler:
- Tarım Dışına Çıkarma
- Vasıf Değişikliği
- Tahsis
250.000
3074
40.000
3074
İl Öz. İd.
İl Öz. İd.
Besi Çiftl.
Besi Çiftl.
Uygun
Uygun
Tarım dışı amaçla kullanım izni
Tarım dışı amaçla kullanım izni
45400
11.000
11.000
25.586,50
50019,76
45832,88
44.806,46
96.086,637
5252
6000
5000
75,00
2274
45832,88
24.554,00
19.000,00
İl Öz. İd.
İl Öz. İd.
İl Öz. İd.
İl Öz. İd.
İl Öz. İd.
İl Öz. İd.
İl Öz. İd.
İl Öz. İd.
Süt Hay. Tes.
Eğit. Tes.
Sosy. Tes.
Çiftlik Evi
Besi Çiftl.
Gün. En. Sntr.
Kum Ocağı
Gün. En. Sntr.
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Tarım dışı amaçla kullanım izni
Tarım dışı amaçla kullanım izni
Tarım dışı amaçla kullanım izni
Tarım dışı amaçla kullanım izni
Tarım dışı amaçla kullanım izni
Tarım dışı amaçla kullanım izni
Tarım dışı amaçla kullanım izni
Tarım dışı amaçla kullanım izni
Havaalanı
Çiftlik Evi
Çiftlik Evi
Kum Çakıl
Lokas. Alanı
Lokas. Alanı
Turizm
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Tarım dışı amaçla kullanım izni
Tarım dışı amaçla kullanım izni
Tarım dışı amaçla kullanım izni
Tarım dışı amaçla kullanım izni
Tarım dışı amaçla kullanım izni
Tahsis
Tahsis
Demonstr. Al.
Uygun
Tahsis
433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 446 134.110,000
1107
6.452,00
416
25.800,00
Tescil Harici
99.803,00
590
20.600,00
589
20.000
159
78
Paşamezrası
191 ada,1 prs.
249.005,20
Karagöl
Hasankendi
Ilıcak
789
312
66
25.000,00
31.500,00
-
29.804,78 İl Öz. İd.
75,00 İl Öz. İd.
75,00 İl Öz. İd.
99.803,00 İl Öz. İd.
20.600,00
TPAO
10.000
TPAO
78 Malmüdür.
249.005,20
GTHİM
25.000,00 Gerç. Kişi Tarla
31.500,00 Gerç. Kişi Tarla
Gerç. Kişi Susuz Tarla
Bahçe
Tarladan bahçeye dönüştü
Bağ
Tarladan bağ'a dönüştü
Sulu Tarla Kuru tarladan sulu tarlaya dönüştü
3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ile ilimizde uygulama alanı ilan edilen
yerler içerisinde kalan araziler ile ilgili olarak tarımsal amaçlı veya tarımsal amaçlı olmayan Tarım Dışı Kullanma İzni, Vasıf Değişikliği
ve Tahsis ile ilgili yapılan başvurular kapsamında yapılan iş ve işlemler yukarıdaki tabloda özet olarak verilmiştir.
4 - MERA HİZMETLERİ BİRİMİ:
a)
Mera Tespit, Tahdit ve Tahsis Çalışmaları: İl genelinde 4 teknik ekiple 4342 Sayılı
Mera Kanunu amir ve hükümleri uyarınca tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları devam etmektedir. İl
genelinde 285,965 dekarlık alanda tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları yapılmıştır.
b)
Tahsis Amacı Değişiklikleri: 4342 Sayılı Mera Kanunu’nun 14. Maddesi kapsamında
2014 yılında toplam: 519,620 dekarlık alanda Tahsis Amacı Değişikliği yapılmıştır.
c)
Mera Islah ve Amenajman Projeleri: 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında ilimizde 2 köyde
Mera Islah ve Amenajman Projeleri devam etmekte olup, Gerger ilçesi Gürgenli köyü meralarına 35 ton % 26
Amonyum Nitrat ve Gölbaşı İlçesi Yeşilova köyü meralarına 16,5 ton % 26 amonyum nitrat ve 13 ton DAP
gübre uygulaması yapıldı. Gerger İlçesi Gürgenli Köyü meralarında ıslah çalışmaları çerçevesinde yürütülen
sıvat çalışmaları tamamlandı. 2015 yılında uygulanacak Mera Islah ve Amenajman Projeleri ile ilgili Kâhta
İlçesi Göçeri köyünde çalışmalar devam etmektedir.
d)
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi: Mera Islah ve
Amenajman Projesi uygulanan köylerde aşırı otlatma baskısını ve kaba yem açığını azaltmak için
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi çalışmaları doğrultusunda 180.000,00 TL
değerinde Kâhta, Gerger, Gölbaşı ve Sincik ilçeleri çiftçilerine 12000 kg Adi Fiğ, 5800 kg Macar
Fiği, 170 Torba Silajlık Mısır, 3800 kg Yonca ve 500 kg Korunga tohumluğu dağıtılmıştır
e)
Mera Bilgi Sistemi: Bakanlığımızca yürütülmekte olan Mera Bilgi Sistemi Geliştirme
Projesi (MERBİS-GEP) kapsamında Adıyaman İli sınırlarında yer alan meralar ile ıslah edilen mera
parselleri sisteme yüklenmiştir.
Mera Veri Giriş Durumu:
İLÇE ADI
PARSEL
SAYISI
KÖY SAYISI
TOPLAM
MERA ALANI (m2)
SİNCİK
82
14
67.737.653,74
SAMSAT
96
12
2.144.9957,40
MERKEZ
291
60
84.437.648,15
ÇELİKHAN
265
18
105.014.396,01
BESNİ
105
16
38.326.389,67
GERGER
192
23
56.685.360,46
KÂHTA
192
29
34.941.838,30
1.223
172
408.593.243,73
TOPLAM
5-Toprak Analiz Laboratuvarı Birimi: 2014 yılında Toprak Analiz Laboratuvarımızda
toplam 78 numunenin analizi yapılmış olup sonuçları ile beraber çiftçilerimize gübre tavsiyesi
şeklinde verilmiştir. Ayrıca ilimizde bulunan toprak analiz laboratuvarlarının denetimleri aylık
periyotlar halinde yapılmıştır. Bulunan eksikler tutanak altına alınmış ve kendilerine eksiklerin
giderilmesi hususunda rehberlik edilmiştir. Ağustos Ayında Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün
toprak analiz laboratuvar birimi yetkilileri tarafından 2013/1 genelgesi kapsamında ilimiz de yapılan
denetimler sonucun da laboratuvarımızda herhangi bir aksaklık tespit edilmediği tutanakla kayıt
altına alınmıştır.
6-Harita Ve Yer Gösterme Çalışmaları: Arazi Toplulaştırması, Tarla içi geliştirme
hizmetleri, MERBİS işlemleriyle ilgili olarak 17 ana başlık altında çalışmalar yapılmıştır.
7-Yabani Ağaca (Melengiç) Antepfıstığı Aşılama Çalışmaları: Merkez ilçe Kayatepe,
Ormaniçi ve Palanlı köylerinde 21.000 adet yabani melengiç ağacına 63.000 adet antepfıstığı
aşılaması yapılmıştır.
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1) 2014 Yılı içerisinde ilimizde 1.623 işletmeye kayıt belgesi ve 8 şartlı onay verilmiş olup,
bu işletmelerin sektörel dağılımına ait sayısal veriler tablodadır:
Sektör
Kayıt Yaptıran İşletmeler
Ekmek ve Pide Üretim ve Satış Yeri
52
Her Türlü Market ve Diğer Satış Yeri
255
Büfe Kantin ve Kuruyemiş
Toplu Tüketim Yeri Lokanta ve Restoran vb.
Kasap
52
114
8
Manav
Şarküteri
3
Pastane ve Unlu Mamulleri
23
Cafe Bar, Kahvehane
22
Süt ve Süt Ürünleri
6
Yumurta Paketleme Tesisi
2
Gıda Depoları ve Toptancılar
27
Şeker Paketleme
1
Şekerleme Çeşitleri ve Satış
2
Takviye Edici Gıdalar ve Depoları
15
Aktarlar
10
Hareketli Taşıt Aracı
1
Soğuk Hava Depoları
1
Kahve Üretimi ve Paketleme
3
Un Üretimi
Tuz Üretimi
Gıda Ambalajlama
1
Meyve Sebze İşleme Tesisi
Fermente ve Salamura Ürün Üretimi
Sıvı Yağ Üretimi
Et İşleme Tesisi
Tahin Pekmez Helva Üretimi
2
Bulgur Üretimi ve Satış
Yem Üretimi
23
TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu)
1000
TOPLAM
1,623
2) İlimiz genelinde 2014 yılında yapılan gıda denetimlerine ait veriler;
Sektör
Kayıt Yaptıran İşletmeler
Ekmek ve Pide Üretim ve Satış Yeri
445
Her Türlü Market ve Diğer Satış Yeri
1016
Büfe Kantin ve Kuruyemiş
311
Toplu Tüketim Yeri Lokanta ve Restoran vb.
523
Kasap
193
Manav
10
Şarküteri
30
Pastane ve Unlu Mamulleri
152
Cafe Bar, Kahvehane
133
Süt ve Süt Ürünleri
Yumurta Paketleme Tesisi
Gıda Depoları ve Toptancılar
Şeker Paketleme
15
4
25
1
Şekerleme Üretimi ve Satış
12
Takviye Edici Gıdalar ve Depoları
16
Aktarlar
10
Hareketli Taşıt Aracı
1
Soğuk Hava Depoları
2
Kahve Üretimi ve Paketleme
8
Un Üretimi
3
Tuz Üretimi
3
Gıda Ambalajlama
6
Meyve Sebze İşleme Tesisi
9
Fermente ve Salamura Ürün Üretimi
2
Sıvı Yağ Üretimi
2
Et İşleme Tesisi
2
Tahin Pekmez Helva Üretimi
2
Bulgur Üretimi ve Satış
2
Yem Üretimi
112
TOPLAM
3052
3) 2014 Yılı içerisinde gıda işletmelerinden alınan numunelere ait veriler:
Sektör
Alınan
Numune Sayısı
Hazır Yemek Üretim ve Toplu tüketim restoran vb.
132
Büfe
Olumsuz
1
5
Market
17
Kasap
3
Gıda depoları
3
Meyve suyu işleme tesisi
1
Diğer satış yeri
3
1
1
Fastfood ürünleri
Şekerleme üretimi
2
Kantin
8
Pastane ve Pastacılık ürünleri
34
Çiğ Süt ve süt ürünleri
11
5
Yem
14
1
233
9
TOPLAM
* 16 adet idari para cezası sonucu işletmelerin toplamında 78.479,00 TL ceza kesilmiştir.
* 2014 yılı içerisinde 174 ALO GIDA yoluyla ilimizde yapılan 148 başvurunun takibi
yapılmış olup başvurularla ilgili Bakanlığa bilgi verilmiştir.
KOORDİNASYON ve TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KURAKLIKLA MÜCADELE
Kuraklıkla mücadele ve Kuraklık Eylem Planı kapsamında Bakanlığa aylık olarak sunulan
Ürün Çıkış ve Takip cetvellerinin oluşturulması için, ürün gelişim gözlemleri yapıldı.
Yine bu kapsamda Vali yardımcımız Sn. Yunus Emre ALTINER başkanlığında İlimizde
tarımsal kuraklık konulu 1 adet toplantı düzenlendi.
TABİİ AFETLER VE TARSİM
Yine bu kapsamda Vali yardımcımız Sn. Yunus Emre ALTINER başkanlığında İlimizde
tarımsal kuraklık konulu 5 adet toplantı düzenlendi.
Yine bu kapsamda Vali yardımcımız Sn. Onur KÖKÇÜ başkanlığında İlimizde tarımsal
kuraklık konulu 1 adet toplantı düzenlendi. Toplam 6 adet Tarımsal kuraklık ve tabii afetler ilgili
toplantı düzenlenmiştir.
2090 no.lu Tabii Afetler kanunu ve 5363 no.lu Tarım Sigortaları TARSİM kanunu hakkında
11 köyde 87 çiftçinin katılımı ile yayım amaçlı toplantı yapıldı.
2014/6355 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında çalışmalar yapıldı. Merkez İlçede 31 ve
İl genelinde 511 çiftçimizin, doğal afetlerden zarar gördüğü için ilgili mevzuatlar çerçevesinde kredi
borçları 1 yıl ertelendi.
2014 YILI TABİİ AFET BORÇ ERTELEME İCMALİ
İlçe Adı
Çiftçi Sayısı
Merkez
Besni
Çelikhan
Gerger
Gölbaşı
Kahta
Samsat
Sincik
Tut
İl Toplamı
31
170
3
2
160
47
2
3
93
511
30 Mart 2014 Tarihinde ilimizde meydana gelen fırtına ve don olayından % 30-60 oranında
zarar gören ürünlerimiz. İlimizde ekonomik değeri olan ürünlerden antepfıstığı, badem, ceviz, elma,
kiraz, nar zarar görmüştür.
TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME (TAR-GEL) PROJESİ
Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
4/B Maddesine göre 2014 yılı itibariyle mevcut personel durumunu gösteren veriler aşağıya
çıkarılmıştır.
Çalışan Mühendis sayısı
: 98
Çalışan Veteriner sayısı
: 55
Toplam
: 153
Boş çalışmayan bölgeler (Mühendis sayısı)
: 19
Boş çalışmayan bölgeler (Veteriner sayısı)
: 27
Toplam
: 46
Çalışan ve çalışmayan toplam dolu ve boş kadro sayısı : 199
Bürosu olan TAR-GEL personel sayısı
:5
Bürosu olmayan TAR-GEL personel sayısı
: 148
Bürosu olmayan boş bölge sayısı
: 46
Dizüstü bilgisayarı olan TAR-GEL personel sayısı
: 74
Dizüstü bilgisayarı olmayan TAR-GEL personel sayısı
: 79
Tar-GEL Personeli tarafından Mayıs ayı içerisinde Kayacık, Büklüm, Şerefli, Durukaynak,
Dardağan, Ulubaba, Tekpınar ve Davuthan köylerinin sosyal ve tarımsal yapısını ortaya koymayı
amaçlayan bir çalışma yapılmıştır.
Kırsal Kalkınma Programlarının Desteklenmesi Programı kapsamında % 50 hibe desteği ile
tarımsal makine alan gerçek ve tüzel kişilerle; merkez ve diğer ilçelerde Tar-Gel personeli tarafından
toplam 314 adet anket yapılmış olup, bu bilgiler Tarım Bilgi Sistemine girilmiştir.
TÜKAS (TARIMSAL ÜRETİM KAYIT SİSTEMİ )
TÜKAS (Tarımsal Üretimi Kayıt Sistemi) çalışmaları il ve ilçelerimizde bulunan TARGEL
personeline toplam 145 adet tablet bilgisayar dağıtılarak 16 Temmuz 2014 tarihinde başlamış ve 31
Ekim 2014 tarihinde sona ermiştir. Çalışmalar kapsamında tarımsal parseller, hayvan sayıları ve alet
ekipman varlıkları tespit edilmiştir. İl genelinde tarım parsellerinin % 43’ü sisteme girilmiştir.
Hayvan varlığının da % 60 civarı tespit edilmiştir. Çalışmalar 2015 yılında da güncellenerek devam
edecektir.
YATIRIM PROJELERİ İZLEME VE BÜTÇE İŞLEMLERİ:
1-İstatistik Veri Ağı 2014 yılı 3. tahmin bitkisel üretim verileri bir önceki yılın verileri ile
karşılaştırılıp gerekli kontroller yapılarak sisteme ilçeler bazında girişleri gerçekleştirildi.
2-Veri derleme çalışmaları tamamlandıktan sonra Bakanlıktan geri dönüşü olan çelişki raporları,
ilçedeki sistem sorumluları ile görüşüldükten sonra sistem üzerinden gerekli güncellemeler yapılarak
mail olarak Bakanlığa bildirildi.
3-İstatistik Veri Ağı 2014 yılı 2. dönem hayvancılık veri girişleri tamamlandı.
4- Resmi kurum ve kuruluş, özel firma, bireysel kişi ve öğrencilerin ilimiz ile ilgili tarımsal istatistik
veri taleplerine cevap verildi.
5-Bakanlığımızca yürütülen İl Müdürlüğümüz tarafından uygulanan 2014 yılına ait 16 adet yatırım
projesi bulunmaktadır. 16 adet projenin toplam bedeli 619.950 TL olup, Aralık ayı sonu itibari ile
gelen ödenek miktarı 1.004.965,05 TL harcanan miktar ise 1.004.142,48 TL‘dir.
6- 2014 Yılı yatırım programı kapsamında Müdürlüğümüzce uygulanan yukarıda belirtilen 16 adet
proje ait veriler yılda 4 dönem halinde İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS)’ne girişleri
sağlanmakta olup, 4. Dönem veri girişleri devam etmektedir.
7-İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS) kapsamında Valilikte yapılacak olan toplantı ile ilgili
projelerin seyri ve kurum faaliyetlerini içeren sunu hazırlanarak Valiliğe gönderilmektedir.
8-2007 yılından bu yana 6 yıldır devam etmekte olan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA)
uygulamaları kapsamında; Antalya İlinde düzenlen eğitime katılarak, İlimiz 2015 yılı itibariyle
sisteme dâhil edilmiştir. Tüm iller için seçim planı hazırlanmış olup, İlimize 14 adet Bitkisel Üretim
İşletmesi, 4 Hayvansal Üretim İşletmesi ve 42 adet Karma Üretim İşletmesi olmak üzere 60 adet
işletme tanımlanmıştır. Ocak 2015 yılı itibariyle bu işletmelerin seçimi yapılarak siteme ilgili
işletmelerin verileri aktarılacaktır.
9- Norm Kadro revizesi ilgili iş ve işlemler yapıldı.
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 2014 YILINDA AÇILAN KURS SAYISI
Biçerdöver Operatörü Yetiştirme Kursu
Açılan Kurs Sayısı : 2
Kursiyer Sayısı
: 31
Kursun Açıldığı Yer : Merkez İlçe
Arıcılık Kursu
Arıcılık Kurs Sayısı :3
Kursiyer Sayısı
: 108
Kursun Açıldığı Yer : 2’si Merkez 1’i Gerger İlçesi
Sürü Yönetimi Elemanı Eğitimi Kursu
Açılan Kurs Sayısı : 4
Kursiyer Sayısı
: 97
Kursun Açıldığı Yer : Merkez İlçe
2014 YILI YILLIK FAALİYET ÇALIŞMALARI:
1.
2.
3.
Tarım Bilgi Sistemi üzerinden ilimizde ekonomik olarak yetiştiriciliği yapılan tarla
ürünlerinin maliyet hesaplamaları yapılarak Tarım Ürünleri Maliyet Sistemi’ne (TÜMSİS)
veri girişleri yapılmıştır. İlçe veri girişleri de kontrol edilmiştir.
Maliyet Otomasyon Sistemine (MOSİS) ilimizde yetişen çok yıllık ürünlerin veri girişleri
yapılmıştır. İlçe girişleri kontrol edilmektedir.
İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli olan personelin Hizmet İçi Eğitim Bilgi Sistemine
(HİEBİS) kayıtları yapılmış olup, hizmet içi eğitim programlarına katılmak isteyen personelin
katılım talepleri onaylanarak eğitim programlarına katılımları dağlanmıştır.
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI:
2014 yılı itibarı ile Besni, Kâhta, Gölbaşı, Tut ve Samsat ilçeleri dâhil olmak üzere 6 Ziraat
Odası, 4 Şirket, 2 Birlik, 9 Serbest Tarım Danışmanı olmak üzere toplam 21 hizmet sunucusu
Bakanlığımız, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca yetkilendirilmiştir. Bu yetkili hizmet
sunucuları 77’i danışman 9’u yönetici pozisyonunda olmak üzere toplam 86 Tekniker ve Ziraat
Mühendisine istihdam sağlamıştır.
İstihdam edilen bu 77 tarım danışmanı 4.529 çiftçiye ( Tarım İşletmesine ) Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık Hizmeti sunmuştur. İlgili mevzuatlar çerçevesinde I. Dilim ödemelere esas icmaller
oluşturularak EYYD Başkanlığına sunulmuş ve ilgililere Toplamı 1.811.600,00 TL destek
ödenmiştir. II. dilim takriben Ağustos 2015’ te 905.800,00 TL olarak ödenmesi planlanmaktadır.
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık sistemi içerisinde görev alacak kişiler için Bakanlığımızca
açılan sınava 2014 yılı Nisan ayında 104 kişi müracaat etmiş olup bunlardan 18 kişi sınavda başarılı
olarak Sertifika almıştır.
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında çiftçi ziyaretleri düzenlenmiş olup
152 çiftçi ile Çiftçi Denetim Formu imzalanmıştır.
2014 YILI TÜİK VERİ GİRİŞ ÇALIŞMALARI:
2014 Yılında hafta da 2 defa olmak üzere piyasa da ki ürün fiyatlarının ortalamasını bulup,
her ayın 14’ü ve her ayın son iş günü olmak üzere toplam ayda 2 defa TUİK Bilgi Sistemine veri
girişi yapılmıştır. 2014 yılı içerinde toplam 12x2=24 defa TUİK Bilgi Sistemine veri girişi
yapılmıştır.
ÇİFTÇİ TOPLANTILARI:
Eğitim ve yayım konularına esas teşkil etmek üzere değişik konularda 2014 yılı içerisinde
ilimizde Şube Müdürlüğümüz tarafından 79 ayrı konuda 8.644 çiftçinin katıldığı 722 adet kurs ve
çiftçi toplantısı düzenlenmiştir.
DEMONSTRASYONLAR:
İlimizde 2014 yılında Merkez, Kahta ve Çelikhan ilçelerinde 12 ayrı konuda 45
demonstrasyon düzenlenmiştir.
TARLA GÜNLERİ:
İlimizde 2014 yılında 24 ayrı konuda 113 adet tarla günü düzenlenmiş olup, bu tarla günlerine
2.999 çiftçi katılmıştır.
KİTLE YAYIM VASITALARI:
Şube Müdürlüğümüzce 2014 yılın da 82 konuda 807 adet sirküler mektup, 7831 adet broşür,
4473 adet liflet, 25 adet afişle çiftçilerimize ve konularla ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı
yapılmıştır.
TARIM VE İNSAN KONULU ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMA SERGİSİ
Bakanlığımız Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından toprak ve tarımsal
değerlere ilişkin sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla 2009 yılından bu yana
düzenlenen ödüllü “Tarım ve İnsan” konulu 5. Ulusal Fotoğraf Yarışmasında dereceye girerek
sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, 15 – 17 Ekim 2014 tarihleri arasında ilimiz Adıyaman Vali
Halil IŞIK Kültür ve Sanat Evinde sergilenerek sanatseverlerin beğenisine sunulmuştur.
İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI:
 İlimiz Cari Tarım İstatistiklerinin derlendiği İstatistik Veri (İVA) ağı sistemine bitkisel üretim
I. Tahminler 28 Nisan-09 Mayıs, II. Tahminler 25 Eylül-11 Ekim, III. Tahminler ise 24 Kasım-08
Aralık tarihleri arasında veri girişleri yapılmıştır.
 Hayvancılık İstatistikleri I. Dönem veri girişleri 02 Haziran-15 Haziran arasında yapılmış, II.
Dönem veri girişleri ise 15 Aralık-31 Aralık tarihleri arasında tamamlanmıştır.
 Sisteme girilen verilerle ilgili Bakanlıktan gelen çelişki raporlarında gerekli incelemeler
yapılarak veriler güncellenmiştir.
 Resmi kurum ve kuruluş, özel firma, bireysel kişi ve öğrencilerin ilimiz ile ilgili tarımsal
istatistik veri talepleri cevaplandırılmıştır.
 Elektronik ortamda ilimiz ilçeler bazında derlenen cari tarım istatistiklerin 2014 yılı III.
Tahmin Bitkisel Üretim ve 2014 II. Dönem Hayvancılık istatistikleri aşağıya çıkarılmıştır:
ADIYAMAN İLİ 2014 YILI İSTATİSTİK VERİ AĞI (İVA) III. TAHMİN VERİLERİ
İLÇELER
Ekilen Tarla Alanı
(da)**
Ekilen Sebze Alanı
(da)**
Fide
Alan
(da)
Sulanan
Sulanmayan
Merkez
67.300
578.230
17.820
1.600
-
Besni
138.090
266.350
10.785
3.450
Çelikhan
18.910
1.540
240
Gerger
3.865
61.670
Gölbaşı
6.835
Kâhta
Ekilen Meyve Alanı
(da)**
Nadas
Alanı
(da)
Tarıma Elverişli
Olup
Kullanılmayan
Arazi
Toplam
Tarım
Alanı
(da)
Sulanan
Sulanmayan
-
6.761
27.361
1.700
-
700.772
20
-
5.002
218.475
100
200
642.452
-
20
2
2.570
3.030
150
500
26.942
2.539
250
-
5
689
6.444
350
-
75.812
80.840
2.760
-
-
-
11.090
74.219
2.000
-
177.744
39.970
489.790
5.827
1.500
-
-
8.679
18.362
800
-
564.928
Samsat
11.000
80.000
200
150
-
-
1.410
2.355
-
-
95.115
Sincik
8.127
34.055
183
-
-
-
723
2.620
1.400
750
47.858
Tut
9.159
22.437
4.614
51
2.000
-
2.916
31.703
3.500
1.400
75.780
303.256
1.614.912
44.968
7.001
2.040
7
39.841
384.568
10.000
2.850
2.407.403
2.040
7
10.000
2.850
2.407.403
Toplam
Genel Top.
1.918.168
(**) 2. ekiliş alanları hariç
Sulanan Sulanmayan
Toplu Meyve
Bahçelerinde
Ekilen
Toplu Sebze
Alanı
51.969
424.409
2014 3. Tahmin (Tarla)
İLÇELER
ADIYAMAN (Toplam)
BESNİ (Toplam)
ÇELİKHAN (Toplam)
GERGER (Toplam)
GÖLBAŞI (Toplam)
KÂHTA (Toplam)
MERKEZ (Toplam)
SAMSAT (Toplam)
SİNCİK (Toplam)
TUT (Toplam)
Ekilen Alan (da)
2.010.846
448.625
20.450
65.685
87.675
554.960
663.230
94.600
42.182
33.439
Verim (kg/da)
Üretim Miktarı (ton)
391
445
403
344
422
403
361
276
322
489
786.526
199.485
8.250
22.590
37.005
223.517
239.601
26.145
13.585
16.350
2014 3. Tahmin (Sebze)
İLÇELER
ADIYAMAN (Toplam)
BESNİ (Toplam)
ÇELİKHAN (Toplam)
GERGER (Toplam)
GÖLBAŞI (Toplam)
KÂHTA (Toplam)
MERKEZ (Toplam)
SAMSAT (Toplam)
SİNCİK (Toplam)
TUT (Toplam)
Ekilen Alan (da)
69.889
14.235
240
2.789
2.760
25.247
19.420
350
183
4.665
Verim (kg/da)
Üretim Miktarı (ton)
2.212
2.019
1.927
1.428
2.109
2.437
2.254
2.021
779
2.031
154.618
28.741
463
3.984
5.822
61.522
43.763
708
143
9.473
2014 3. Tahmin (Meyve)
Toplu
Toplu Dağınık Dağınık
Üretim
Kapladığı Meyveli Meyvesiz Meyveli Meyvesiz
İLÇELER
Miktarı
Alan (da)
Ağaç
Ağaç
Ağaç
Ağaç
(ton)
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
BESNİ (Toplam)
223.477 2.976.769 562.646 82.855
20.645 32.112
ÇELİKHAN (Toplam)
5.600
47.290
40.610 65.200
8.800
1.303
GERGER (Toplam)
7.133
13.888
33.090 77.320
20.890
3.904
GÖLBAŞI (Toplam)
85.309 667.819 277.043 66.320
9.505 33.942
KÂHTA (Toplam)
27.041 173.820 430.230 95.506
16.209
9.096
MERKEZ (Toplam)
34.122
63.560 439.415 203.000
95.320 15.422
SAMSAT (Toplam)
3.765
42.000
49.750
4.620
1.170
1.301
SİNCİK (Toplam)
3.343
22.375
23.200 12.020
2.960
995
TUT (Toplam)
34.619 198.580 489.413 39.586
71.902
5.960
ADIYAMAN (Toplam)
424.409 4.206.101 2.345.397 646.427
247.401 104.036
İLİMİZİN TARIMLA İLGİLİ SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 Tütüne alternatif olarak ilimizde susuz alanlarda arıcılık, bağcılık ve zeytincilik yaygınlaştırılmaya
çalışılmaktadır. Akdeniz Bölgesindeki turunçgillere verilen destek gibi Aşısız Amerikan Asma ve
fıstık fidanına da dekar başına aynı desteğin sağlanması.
 Badem yetiştiriciliğinde 2012 yılından sonra yapılan yatırımlarla tesis edilen yeni bahçelerin
katılması ile 2013 yılında alan bazında Türkiye’de 5. Sıraya yerleşmiş bulunmakta idik. 2014
yılında tesis edilen bahçelerle badem alanımız 22.500 dekarı geçerek Türkiye’de 2. sıraya yerleşmiş
bulunmaktayız. Bu yıl tesis edilecek bahçelerle muhtemelen alan bazında 1. sıraya yerleşmeyi
hedeflemekteyiz. Üretim olarak 25. sırada bulunmamıza rağmen yeni kurulan bahçelerin meyve
vermeye başlaması ile üretimde de ülke birinciliğini hedeflemekteyiz. Önümüzdeki 4 yıl için yılda
en az 10.000 dekar badem bahçesi tesisi hedeflenmektedir. 2018 yılı sonu itibariyle ilimizdeki
badem bahçesi alanını 60.000 dekarın üzerine taşımış olacağız.
Artan badem bahçelerinde üretim artışını sağlamak amacıyla arıcılık faaliyetlerinin de
arttırılması projelendirilmiştir. Bu sayede tozlaşma arılar tarafından yapılacak ve kimyasalların
kullanımı sınırlandırılmış olacaktır. Bunun yanında özellikle Orman İşletme Müdürlüğümüz
tarafından yürütülen ağaçlandırma kredilerinin badem lehine arttırılması yönünde bir düzenleme
ilimiz ekonomisine ve badem yetiştiriciliğinin artmasına katkı sağlayacaktır.
 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi (KKYDP) kapsamında kırsal kesimdeki
ekonomik yatırımlar için kabul görmüş projelerin ruhsatlandırılması aşamasında zorluklar
yaşanmakta olup, Valilik bünyesinde oluşturulacak bir komisyon ile İmar Kanunu’nun 23. Maddesi
uygulanarak kolaylaştırıcı yeni bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir.
 GAP Eylem Planı çerçevesinde süt sığırcılığının desteklenmesi önemli bir projedir. Ancak
yapılacak açık ahırların ruhsatlandırılmasında çok büyük zorluklar olup, Valilik bünyesinde
oluşturulacak bir komisyon ile İmar Kanunu’nun 23. Maddesi uygulanarak kolaylaştırıcı yeni bir
düzenlemenin yapılması,
 Yem bitkileri ürün desteğinin artırılması, hayvancılığın gelişmesinde etkili olacaktır. Özel İdare
bütçesinden tarıma pay ayrılarak yem bitkisi üretimi geliştirilebilir.
 İlimizde tarımsal sulama genellikle elektrik enerjisine dayalı motopomplarla yapıldığından üretim
maliyetini artırmaktadır. Basınçlı sulama (yağmurlama ve damlama) sistemlerini kullanan
çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik enerjisi desteğinin arttırılması veya sanayi
tesislerindeki gibi desteklemenin yapılması. Aynı zamanda güneş enerjisi ile sulama yapılabilmesi
için TUBİTAK tarafından hazırlanan projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.
 İlimiz, zengin doğal florası ve mikro klima alanlarının bulunması nedeniyle; Seracılık, organik
meyvecilik ve organik bal üretimi için yatırım yapmaya uygundur.
 Uzaktan algılama sisteminin kurulması (Bakanlığımızla yapılan görüşmede 2014 yılı programına
alınacağı söylendi).
 Tarımda sulama suyunun eksikliği ve sulama altyapısındaki yetersizliklerin giderilmesi
gerekmektedir.
 İlimizde çok sayıda yabani melengiç ağacı bulunmaktadır. Bu ağaçların aşılanarak antepfıstığı
ağacına dönüştürülmesi ilimiz ekonomisine önemli ölçüde kazanç sağlayacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
712 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content