close

Enter

Log in using OpenID

af kanunu - Van SMMMO

embedDownload
6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN
DÜZENLEMELER
Y.M.M. Adem ELĠKARA – S.M.M.M. Doğan ġEN
VERGĠ ALACAKLARININ YENĠDEN
YAPILANDIRILMASI (6552/73. Md.)
•
•
•
•
•
•
GEREKÇE
Borçluların kamuya olan borçlarının enflasyon oranında
endekslenmek suretiyle ödenmesi,
Kamu ile olan mali iliĢkinin belli bir plan dahilinde
çözümlenmesi suretiyle faaliyetlere devam edilmesi,
Ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir bir Ģekilde
devamlılığını temin etmek,
Yatırım ortamını iyileĢtirmek,
Özel sektörün kamuya olan borç yükünü azaltmak,
Maliye ve para politikalarının daha etkin Ģekilde
kullanılmasını sağlamak,
2
6111
6552
1- KesinleĢmiĢ Borçlar
VAR
VAR
2- Ġhtilaflı Borçlar
VAR
YOK
3- Ġnceleme AĢamasındaki ĠĢlemler
VAR
YOK
4- Matrah Artırımı (Gelir, Kurumlar, KDV)
VAR
YOK
5- Kasa Hesabının Düzeltilmesi
VAR
VAR
6- Ortaklardan Alacaklar Hesabının Düzeltilmesi
VAR
VAR
7- Stok Hesaplarının Düzeltilmesi
VAR
YOK
8- Sabit Kıymet Hesaplarının Düzeltilmesi
VAR
YOK
3
6552 SAYILI KANUN
73.MADDE
BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN
YAPILANDIRILMASI
4
YAPILANDIRMANIN KAPSAMI
6552 sayılı Kanun kapsamında bir alacağın
yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacağın;
1- 73. maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir
alacak olması,
2- “kesinleĢmiĢ alacak” olması,
3- Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (11/09/2014)
vadesi geldiği halde ödenmemiĢ ya da ödeme süresi henüz
geçmemiĢ olması gereklidir.
Bir alacağın 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi
kapsamında yapılandırılarak ödenebilmesi için bu üç
Ģartın bir arada bulunması gerekmektedir.
5
KESĠNLEġMĠġ ALACAK
Yapılandırılacak alacakların, 11/09/2014 tarih itibarıyla (bu
tarih hariç) kesinleĢmiĢ olması gerekir.
Bir alacağın kesinleĢmesi,
alacağın varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması
veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmamasıdır.
Alacakların kesinleĢmesi, düzenlendikleri veya
iliĢkili oldukları kanunlardaki hükümler nedeniyle farklı
Ģekilde gerçekleĢebilmektedir.
6
V.U.K. KAPSAMINA GĠREN VERGĠLER VE
VERGĠ CEZALARININ KESĠNLEġMESĠ
1. Beyanname ile beyan edilen vergiler beyan edildiği
tarihte kesinleĢir.
2. Ġhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerinden
tahakkuk eden vergilerin dava konusu yapılması halinde bu
vergiler kesinleĢmemiĢ alacak hükmündedir.
Ancak, 6552/73-4 fıkrasında “ihtirazi kayıtla verilen
beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler
hakkında bu maddenin birinci fıkrası hükmü
uygulanır.”denilmektedir.
Diğer bir ifadeyle, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler
üzerinden tahakkuk eden vergiler, eğer istenirse
yapılandırma kapsamında ödenebilir.
7
V.U.K. KAPSAMINA GĠREN VERGĠLER VE
VERGĠ CEZALARININ KESĠNLEġMESĠ
3. Ġkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiler ile
kesilen vergi cezalarına iliĢkin düzenlenen vergi/ceza
ihbarnamesinin tebliği üzerine;
- 30 gün içerisinde dava açılmaması,
- dava açılmıĢ olmakla birlikte yargılama aĢamalarının son
bulması,
- uzlaĢma hükümlerinden yararlanılarak uzlaĢılması
hallerinde vergi ve vergi cezaları kesinleĢir.
8
TANIMLAR
(YĠ-ÜFE)
YĠ-ÜFE = Yurt Ġçi Üretici Fiyat Endeksi
YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları tabiri;
Türkiye Ġstatistik Kurumunun her ay için belirlediği
31/12/2004 tarihine kadar Toptan EĢya Fiyatları Endeksi
(TEFE) aylık değiĢim oranlarını,
01/01/2015 tarihinden itibaren Üretici Fiyatları Endeksi
(ÜFE) aylık değiĢim oranlarını,
01/01/2014 tarihinden itibaren Yurt Ġçi Üretici Fiyat
Endeksi (YĠ-ÜFE) aylık değiĢim oranlarını ifade eder.
9
TANIMLAR
VERGĠ TABĠRĠ
VUK kapsamına giren;
vergi,
resim,
harç,
fon payı,
eğitime katkı payını ifade eder.
10
TANIMLAR
BEYANNAME TABĠRĠ
Vergi tarhına esas olan;
beyanname ve
bildirimleri ifade eder.
11
TANIMLAR
YĠ-ÜFE AYLIK DEĞĠġĠM ORANI
6552/73.maddesi hükümlerine göre ödenecek alacaklara
Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken YĠ-ÜFE
aylık değiĢim oranı olarak,
Ağustos/2014 ayı için belirlenen YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranı
esas alınır.
12
YAPILANDIRMANIN KAPSAMI
(6552/73-a-1)
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince (vergi
dairelerince) tahsil edilen;
V.U.K. Kapsamına giren;
1. 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere,
beyana dayalı vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken
beyannamelere iliĢkin
vergi ve
bunlara bağlı vergi cezaları,
gecikme faizleri,
gecikme zamlarından
(2013 takvim yılına iliĢkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç),
13
VERGĠLENDĠRME DÖNEMĠ
15 GÜN OLAN MÜKELLEFĠYETLER
Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname/bildirim
verme süresinin son günü Nisan/2014 ayı ve öncesine
rastlayan dönemler kapsama girmekte,
dönemin bitim tarihi Nisan/2014 ayına rastlamakla beraber
beyanname/bildirim verme süresinin son günü Mayıs/2014
ayına sirayet edenler kapsama girmemektedir.
14
VERGĠLENDĠRME DÖNEMĠ
AYLIK OLAN MÜKELLEFĠYETLER
Mart/2014 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler
kapsama girmekte,
Nisan/2014 ve sonraki dönemler kapsama girmemektedir.
15
VERGĠLENDĠRME DÖNEMĠ
ÜÇ AYLIK OLAN MÜKELLEFĠYETLER
Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme
süresinin son günü Nisan/2014 ayı ve öncesine rastlayan
dönemler kapsama girmekte,
Nisan/2014 ayından sonraya rastlayanlar kapsama
girmemektedir.
(Not: 2014/1.Dönem Geçici Verginin beyanname verme
süresi 14/05/2014 olduğundan yapılandırma kapsamına
girmemektedir.)
16
VERGĠLENDĠRME DÖNEMĠ
YILLIK OLAN MÜKELLEFĠYETLER
Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, 2013 takvim
yılı ve önceki yıllara iliĢkin vergilendirme dönemleri
kapsama girmekte,
2014 takvim yılına iliĢkin vergilendirme dönemi ise
kapsama girmemektedir.
Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bakımından,
özel hesap döneminin kapandığı tarih ve beyanname verme
süresinin son günü
30/04/2014 tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama
girmekte,
bu tarihten sonra olanlar ise kapsama girmemektedir.
17
VERASET VE ĠNTĠKAL VERGĠSĠ
MÜKELLEFĠYETLERĠ
Beyanname verme süresinin son günü 30/04/2014 tarihi ve
bu tarihten önce olanlar kapsama girmektedir.
18
30/04/2014 – 10/09/2014 TARĠHLERĠ ARASINDA
VERĠLEN PĠġMANLIK/DÜZELTME BEYANNAMELERĠ
Tebliğde net bir açıklama olmamakla birlikte,
normal beyan tarihi 30/04/2014 tarihine kadar verilmesi
gereken,
ancak bu tarihten sonra 11/09/2014 tarihinden önce
verilen düzeltme veya piĢmanlık talepli düzeltme
beyannamelerine iliĢkin ödemelerin de 6552 sayılı
Kanun kapsamında yapılandırılacağı anlaĢılmaktadır.
19
HARÇ MÜKELLEFĠYETLERĠ
Harçlar Kanununa göre alınan harçlar genel olarak iĢlem anında
beyanname alınmaksızın tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir.
30/04/2014 tarihi ve bu tarihten önce gerçekleĢtirilen
gayrimenkullerin devir ve iktisap iĢlemleri nedeniyle ödenmesi
gereken harç tutarı ile ilgili olarak devir ve iktisap tarihinden sonra
tarhiyat yapılabilmektedir. 10/09/2014 tarihine kadar kesinleĢmiĢ
bulunan harçlar yapılandırma kapsamındadır.
Karar ve ilam harçları ile Harçlar Kanunu’nun 8.maddesine göre
yıllık olarak alınan harçlardan, 11/09/2014 itibarıyla vadesi geldiği
halde ödenmemiĢ olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiĢ
bulunanlar kapsama girmektedir.
20
YAPILANDIRMANIN KAPSAMI
(6552/73-a-2)
2. 2014 yılına iliĢkin olarak 30/04/2014 tarihinden (bu tarih
dahil) önce tahakkuk eden
vergi ve
bunlara bağlı vergi cezaları,
gecikme faizleri,
gecikme zamları
(2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taĢıtlar vergisi ikinci
taksiti hariç)
21
YAPILANDIRMANIN KAPSAMI
(6552/73-a-2)
2014 yılına iliĢkin olarak 30/04/2014 tarihinden önce tahakkuk
eden motorlu taĢıtlar vergisi, yıllık harçlar gibi alacaklar Kanun
kapsamına girmektedir.
2014 yılı içinde ilk defa kayıt ve tescil edilen taĢıtlara iliĢkin olup,
kayıt ve tescilin yapıldığı tarih 30/04/2014 tarihi veya bu tarihten
önce olanlar Kanun kapsamına girmekte, bu tarihten sonra
olanlar ise girmemektedir.
Ancak, 6552/73-a-(2) alt bendi gereğince, 2014 yılına iliĢkin
olarak tahakkuk eden Motorlu TaĢıtlar Vergisinin Temmuz/2014
ayında ödenmesi gereken ikinci taksitinin madde kapsamında
yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır.
22
UZLAġMA VE TARHĠYAT
ÖNCESĠ UZLAġMA
11/09/2014 tarihinden önce V.U.K.’nun gerek
uzlaĢma gerekse tarhiyat öncesi uzlaĢma hükümlerinden
yararlanılarak uzlaĢma sağlanmıĢ
ancak Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi
henüz geçmemiĢ borcu olan mükellefler,
uzlaĢma sonucu kesinleĢerek tahakkuk eden
vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri
dikkate alınarak madde yapılandırma hükümlerinden
yararlanabileceklerdir.
23
VERGĠ ZĠYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK
CEZALARINDA ĠNDĠRME (V.U.K. 376. MD.)
V.U.K. uyarınca kesilmiĢ olan vergi aslına bağlı vergi
cezaları için anılan Kanunun 376 ncı maddesi hükmü
uyarınca indirim talebinde bulunulan ancak,
6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi
itibarıyla dava açma süresi geçmiĢ dolayısıyla
kesinleĢtiği halde henüz ödeme süresi geçmemiĢ
bulunan alacaklar için
indirimli ceza tutarları dikkate alınarak yapılandırma
hükümlerinden yararlanılabilecektir.
24
PĠġMANLIK HÜKÜMLERĠNE GÖRE BEYAN EDĠLEN
MATRAHLAR ÜZERĠNDEN TAHAKKUK EDEN
ALACAKLAR (V.U.K. 371. MD.)
6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi
itibarıyla (bu tarih hariç) piĢmanlık hükümlerine göre
tahakkuk eden ve bu tarih itibarıyla henüz 15 günlük
ödeme süresi geçmemiĢ olan alacaklar için tahakkuk eden
piĢmanlık zammı tutarları için yapılandırma hükümlerinden
faydalanılabilir.
Bu takdirde, piĢmanlık zammı yerine Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları
kullanılarak piĢmanlık zammı tutarı yeniden
hesaplanacaktır.
25
ĠKMALEN RE’SEN VE ĠDARECE YAPILAN TARHĠYATA
ĠLĠġKĠN OLARAK DAVA AÇILMAKSIZIN KESĠNLEġEN
ALACAKLAR
Ġkmalen, re’sen ya da idarece tarh edilmiĢ ve
Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibarıyla dava
açılmaksızın kesinleĢmiĢ olan ve
ödeme süresi henüz geçmemiĢ bulunan alacaklar için,
tarhiyata iliĢkin vergi/ceza ihbarnamelerinde belirlenen tutar
ve hesaplanan gecikme faizi dikkate alınarak 6552 sayılı
Kanunun 73 üncü maddesi hükmünden yararlanılabilecektir.
26
ASILLARI KISMEN ÖDENMĠġ OLAN VERGĠ VE VERGĠ
ASLINA BAĞLI VERGĠ CEZALARI
Asılları kısmen ödenmiĢ olan vergilerin ödenmemiĢ
kısmına,
vade tarihinden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar
hesaplanacak gecikme zammı yerine,
daha önce hesaplanmıĢ gecikme faizi olması halinde,
gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak
gecikme faizi yerine,
YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranı esas alınarak YĠ-ÜFE tutarı
hesaplanacaktır.
27
ASILLARI TAMAMEN ÖDENMĠġ VERGĠLER ĠLE VERGĠ
ASLINA BAĞLI VERGĠ CEZALARINA ĠLĠġKĠN FER’Ġ
ALACAKLAR
Asılları tamamen ödenmiĢ vergiler üzerinden hesaplanmıĢ
gecikme zammı ve gecikme faizleri;
- verginin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre
için hesaplanan gecikme zammı yerine,
- vergiye gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate
alınarak gecikme faizi yerine,
YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranı esas alınarak YĠ-ÜFE tutarı
hesaplanarak yapılandırılacaktır.
28
ASILLARI TAMAMEN ÖDENMİŞ VERGİLER İLE VERGİ ASLINA BAĞLI
VERGİ CEZALARINA İLİŞKİN FER’İ ALACAKLARDAN KANUNUN
YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE KISMEN TAHSİL EDİLENLER
Asılları tamamen ödenmiĢ vergilere iliĢkin gecikme faizi ve
gecikme zamlarından,
Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen tahsilat
yapılmıĢsa,
- verginin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre
için hesaplanan gecikme zammı yerine,
- vergiye gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate
alınarak, gecikme faizi yerine,
YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranı esas alınarak YĠ-ÜFE tutarı
hesaplanacaktır.
Tahsil edilmiĢ olan gecikme zammı ve gecikme
faizinden herhangi bir red ve iade yapılmayacaktır.
29
YAPILANDIRMANIN KAPSAMI
(6552/73-a-3)
3. 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan
tespitlere iliĢkin olarak
vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları
(Mart/2014 dönemine ait vergi cezası 01/05/2014 tarihinde
kesinleĢeceğinden yapılandırma kapsamına
girmemektedir.)
30
BĠR VERGĠ ASLINA BAĞLI OLMAKSIZIN
KESĠLMĠġ OLAN VERGĠ CEZALARI
30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere iliĢkin
olarak kesilmiĢ olan vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları da
11/09/2014 tarihi itibarıyla kesinleĢmiĢ ve vadesi geldiği halde
ödenmemiĢ ya da ödeme süresi geçmemiĢ olması halinde anılan
maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılandırılabilecektir.
Bu durumda, vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarının
(I. ve II. derece usulsüzlük cezaları ile özel usulsüzlük cezaları)
%50’sinin maddede belirtilen süre ve Ģekilde tamamen ödenmesi
Ģartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.
Kanunun yayımlandığı tarihten önce bu cezalara karĢılık kısmi ödeme
yapılmıĢ olması halinde ödenmemiĢ kısım için bu maddeden
yararlanılabilecektir.
31
KAPSAMA GĠREN ĠDARĠ PARA CEZALARI
(6552/73-b)
30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce,
- Askerlik Kanunu,
- Karayolları Genel Müdürlüğü KuruluĢ ve Görevleri
Hakkında Kanun,
- Milletvekili Seçimi Kanunu,
- Karayolları Trafik Kanunu,
- Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,
- Anayasa DeğiĢikliklerinin Halkoyuna Sunulması
Hakkında Kanun,
- Karayolu TaĢıma Kanunu,
32
KAPSAMA GĠREN ĠDARĠ PARA CEZALARI
(6552/73-b)
- Nüfus Hizmetleri Kanunu,
- Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları
Hakkında Kanun,
- Radyo ve Televizyonların KuruluĢ Hizmetleri Hakkında
Kanun,
- Karayolları Genel Müdürlüğünün TeĢkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun
gereğince verilen idari para cezaları,
33
KAPSAMA GĠREN ĠDARĠ PARA CEZALARI
(6552/73-b)
Genel Kural: 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen
idari para cezaları yapılandırma kapsamındadır.
Söz konusu idari para cezalarından, idari yaptırım karar
tutanağının düzenlenme tarihi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih
dahil) önce olan ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih
hariç) kesinleĢmiĢ olup vadesi geldiği halde ödenmemiĢ veya
ödeme süresi henüz geçmemiĢ olanlar kapsam dahilindedir.
Ancak, 30/04/2014 tarihinden önce verilmekle birlikte 6552 sayılı
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç)
kesinleĢmemiĢ olan idari para cezaları madde kapsamına
girmemektedir.
34
TRAFĠK VE KARAYOLU TAġIMA
ĠDARĠ PARA CEZALARI
6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında trafik ve
karayolu taĢıma idari para cezalarının yapılandırılmasında
aylık %5 oranında hesaplanacak faiz yerine Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları
esas alınarak YĠ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.
Ancak, hesaplanan YĠ-ÜFE tutarı da ilgili Kanun gereğince
idari para cezasının iki katını geçemeyecektir.
35
31/07/2004 TARĠHĠNDEN ÖNCE TEBLĠĞ EDĠLEN
TRAFĠK KANUNU VE KARAYOLU TAġIMA KANUNU
ĠDARĠ PARA CEZALARININ DURUMU
Karayolu TaĢıma Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu’na
istinaden kesilip 31/07/2004 tarihinden önce tebliğ edilen ve
ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içerisinde
ödenmeyen trafik idari para cezaları iki katına çıkarak
ödeme süresi on gün daha uzakta ve
bu süre içerisinde de ödenmeyen trafik idari para cezaları
üç katına çıkmaktaydı.
Bu cezaların trafik idari para cezalarının
yapılandırılmasında herhangi bir ferî alacak
bulunmadığından, bu alacak üzerinden YĠ-ÜFE tutarı
hesaplanmayacak ve yapılandırmaya üç katına çıkmıĢ
tutar esas alınacaktır.
36
6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKĠP
EDĠLEN DĠĞER ALACAKLAR (6552/73-c)
73.Maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan ve Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleĢmiĢ olup
vadesi geldiği halde ödenmemiĢ ya da
ödeme süresi henüz geçmemiĢ bulunan asli alacakların
ödenmemiĢ kısmının tamamı ile
bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
adlarla uygulanan fer’i amme alacakları yerine Kanunun yayımlandığı
tarihe kadar YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın,
maddede öngörülen süre ve Ģekilde ödenmesi Ģartıyla bu alacaklara
uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i
amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
37
6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKĠP
EDĠLEN DĠĞER ALACAKLAR (6552/73-c)
Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmemiĢ olan
alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde ise
fer’i alacak yerine YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın
maddede öngörülen süre ve Ģekilde ödenmesi Ģartıyla
madde hükmünden yararlanılacak ve
faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i
amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
38
6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKĠP
EDĠLEN DĠĞER ALACAKLAR (6552/73-c)
Ayrıca, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup
vergi dairelerine takip için intikal etmiĢ olan amme alacakları da
6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında
yapılandırılacaktır.
6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beĢinci fıkrası uyarınca
hesaplanan (haksız çıkma tazminatı) %10 oranındaki zam,
68 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 79 uncu maddesinin
dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanan (inkar tazminatı)
%10 oranındaki tazminatlar asli alacak olarak dikkate alınmak
suretiyle madde kapsamında yapılandırılacaktır.
39
6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKĠP
EDĠLEN DĠĞER ALACAKLAR (6552/73-c)
Kanunun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına;
- Ecrimisiller,
- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları,
- Destekleme ve Fiyat Ġstikrar Fonu (DFĠF) alacakları,
- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen ve
süresinde ödenmemesi nedeniyle vergi dairelerine takip için intikal
ettirilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları,
- Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken
alacaklar,
- 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları
ĠnĢası KarĢılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek
Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri,
gibi alacaklar girmektedir.
40
6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKĠP
EDĠLEN DĠĞER ALACAKLAR (6552/73-c)
Yukarıdaki bentler dıĢında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı
tahsil dairelerince 6183 sayılı AATUHK kapsamında takip
edilen;
adli ve idari para cezaları (6552/73-1-(b) bendinde yer alan
idari para cezaları yapılandırma kapsamındadır)ile
- Mülga Petrol Kanuna istinaden alınan Devlet hissesi ve
devlet hakkı,
- Türk Petrol Kanuna istinaden alınan Devlet hissesi,
- Mülga ġeker Kanuna istinaden alınan Ģeker fiyat farkı,
- Mülga Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma
TeĢkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı
Hükümler Ġhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt
fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı,
41
6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKĠP
EDĠLEN DĠĞER ALACAKLAR (6552/73-c)
- Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare
payı ile madencilik fonu,
- Mülga Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve UlaĢtırma,
Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan
kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları YAPILANDIRMA
KAPSAMININ DIġINDADIR.
Yukarıda sayılanlar haricinde kalan asli ve ferî amme alacakları
- Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için
intikal etmiĢ olan amme alacakları yapılandırma
kapsamındadır.
42
TECĠLLĠ ALACAKLAR
(6552/73-13)
6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamına giren
kesinleĢmiĢ alacakların(Örneğin: 6111 Sayılı Kanun, veya
6183 Sayılı Kanun uyarınca tecil edilmiĢ alacaklar),
Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve
diğer kanunlar uyarınca
tecil edilmiĢ ve tecil Ģartlarına uygun ödeniyor olması
halinde borçlular,
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi
geçmemiĢ olan taksit tutarları için madde hükümlerinden
yararlanabileceklerdir.
43
TECĠLLĠ ALACAKLAR
(6552/73-13)
Bu takdirde tecil Ģartlarına uygun olarak ödenen taksit
tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacaktır.
Bu Ģekilde ödenmiĢ taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme
tarihi arasında geçen süre için ilgili kanunun öngördüğü faiz
uygulanmıĢ ve tahsil edilmiĢ olduğundan,
ödenmiĢ kısım ile ilgili herhangi bir iĢlem
yapılmayacaktır.
Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiĢ alacak kabul
edilerek 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükümleri
uygulanacaktır.
44
EVVELCE GERÇEKLEġTĠRĠLEN HACĠZ ĠġLEMLERĠ VE
VERĠLEN TEMĠNATLARIN DURUMU (6552/73-13)
Yapılandırma kapsamındaki borçlarını ödemek üzere
baĢvuran ve borçlarına karĢılık ödemede bulunan
mükelleflerin mal varlığına tatbik edilen hacizler,
bu malların bölünebilir nitelikte olması ve
haczin devam edeceği malların amme alacağını
karĢılayacak değerde olması halinde,
ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.
Bu hüküm çerçevesinde, borçları madde hükmüne göre
taksitlendirilen mükelleflerin teminat değiĢikliği talepleri
de değerlendirilebilecektir.
45
BELEDĠYELERCE TAKĠP EDĠLEN
ALACAKLAR (6552/73-16-a)
Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı
vergi cezaları,
gecikme faizleri,
gecikme zamları ve
emlak vergisi üzerinden hesaplanan taĢınmaz kültür
varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı
gecikme zammı,
(Not: 2014 yılı Emlak Vergisi ve ÇTV’nin 1.taksit ödemesinin
son gününün 30/04/2014 tarihinden sonraya rastlaması
nedeniyle yapılandırma kapsamına girmemektedir.)
46
YAPILANDIRMANIN KAPSAMI
(6552/73-16-b ve c)
Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su
abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan
alacakları ile bunlara bağlı ferî (sözleĢmelerde düzenlenen
her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları,
Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki
büyükĢehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve
atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi ferî (sözleĢmelerde düzenlenen her
türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları,
vadesi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu
halde kesinleĢmiĢ olup 11/09/2014 tarihi itibarıyla ödenmemiĢ
bulunan alacaklar yapılandırma kapsamındadır.
47
YAPILANDIRMANIN KAPSAMI
(6552/73-5)
Motorlu TaĢıtlar Vergisi ile bu vergiye bağlı kesilen
vergi cezaları ve
bunlara bağlı gecikme faizi,
gecikme zammı gibi ferî alacaklar yapılandırma
kapsamındadır.
Yapılandırma hükümleri ihlal edilmemek kaydıyla,
ödeme süresi sonuna kadar fenni muayene yapma yetkisi
verilen gerçek ve tüzel kiĢiler, MTV’nin ödenip ödenmediğini
araĢtırmak zorunda değillerdir.
48
YAPILANDIRMANIN KAPSAMI
(6552/73-2)
V.U.K. Kapsamına giren ve 11/09/2014 tarihi itibarıyla
vadesi geldiği halde ödenmemiĢ olan ya da
ödeme süresi henüz geçmemiĢ bulunan ve
bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiĢ olan
vergi cezalarının %50’sinin
yapılandırma kapsamında ödenmesi Ģartıyla cezaların
kalan %50’sinin tahsilin vazgeçilir. Bu açıdan;
- Ba-Bs formları,
- Kesin Mizan Bildirimi,
- Mükellef Bilgileri Bildirimi,
- Özel Usulsüzlük Cezaları bu kapsamdadır.
49
DAVA AġAMASINDA OLAN VERGĠ VE
CEZALARIN DURUMU (6552/73-6)
Yapılandırma hükümlerinden faydalanmak isteyen
borçluların, 73.maddede belirtilen Ģartların yanı sıra
dava açmamaları,
açılmıĢ davalarından vazgeçmeleri ve
kanun yollarına baĢvurmamaları Ģarttır.
Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir.
Dilekçelerin tahsil dairesine verildiği tarih, ilgili yargı
merciine verildiği tarih kabul edilir.
50
DAVA AġAMASINDA OLAN VERGĠ VE
CEZALARIN DURUMU (6552/73-6)
Yapılandırma kapsamına alacağın varlığı hususunda ihtilaf
olan alacaklar girmemekte olup,
münhasıran kesinleĢmiĢ alacaklar girdiğinden,
yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların bu
kesinleĢmiĢ alacaklara iliĢkin dava açmamaları,
açılmıĢ davalardan vazgeçmeleri ve
kanun yollarına baĢvurmamaları gerekmektedir.
Borçluların bu yöndeki iradelerini baĢvuruları sırasında
belirtmeleri Ģarttır.
51
BAġVURU SÜRESĠ VE ġEKLĠ
(6552/73-8)
6552/73.madde kapsamında baĢvuru yapacak borçluların
en geç
01/12/2014 (30/11/2014 tarihi resmi tatile rastlamaktadır)
mesai saati bitimine kadar,
borçlu bulundukları tahsil dairelerine
yazılı olarak baĢvurmaları gerekmektedir.
(Dikkat: 6552/73-17.bendiyle Bakanlar Kuruluna
baĢvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini
bir aya kadar uzatma yetkisi verilmiĢtir.)
52
BAġVURU SÜRESĠ VE ġEKLĠ
(6552/73-8)
Borçlular,
bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan (yazılı olarak)
posta yoluyla veya
GĠB’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinde baĢvuru
yapabilirler.
Doğrudan veya posta yoluyla yapılan baĢvurularda tebliğ
ekinde yer alan baĢvuru dilekçelerinden baĢvuru
konusuna uygun olanı kullanılır.
Borçlunun birden fazla vergi dairesinde mükellefiyetinin
bulunması halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı baĢvuru
yapılacaktır.
53
BAġVURU SÜRESĠ VE ġEKLĠ
(6552/73-8)
Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için
madde hükmünden yararlanabilecekleri gibi
sadece talep ettikleri dönem ve vergi türler açısından da
yapılandırma hakkından yararlanabilirler.
Ancak, Motorlu TaĢıtlar Vergisi mükelleflerinin, her bir taĢıt
itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için baĢvuruda
bulunmaları zorunludur.
54
BAġVURU SÜRESĠ VE ġEKLĠ
(6552/73-8)
Ġnternet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılandırmadan
yararlanmak için baĢvuruda bulunan borçluların,
yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili davalar bulunması
halinde ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da
baĢvurmaları Ģarttır.
55
ALACAK TUTARININ TESPĠTĠ
(6552/73-c)
KesinleĢmiĢ olup, 11/09/2014 tarihi itibarıyla
vadesi geldiği halde ödenmemiĢ olan ya da
ödeme süresi henüz geçmemiĢ bulunan alacakların ödenmemiĢ
kısmının tamamı ile
bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
ferî alacakları yerine, 6552 sayılı kanunun yayımlandığı tarihe kadar
YĠ-ÜFE aylık değiĢim esas alınarak hesaplanacak tutarın;
ödenmemiĢ alacağın sadece ferî alacaktan ibaret olması halinde ferî
alacak yerine YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, 6552 sayılı kanunda belirtilen süre ve Ģekilde
tamamen ödenmesi Ģartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı ferî amme alacaklarının
tahsilinden vazgeçilir.
56
ÖDEME SÜRESĠ VE ġEKLĠ
(6552/73-8)
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine,
Belediyelere,
BüyükĢehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon idarelerine
borçlu bulananların yapılandırmadan faydalanabilmeleri için
1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları
idarelere (tahsil dairelerine) baĢvurmaları gerekmektedir.
Madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi
içerisinde tamamen ya da
ikiĢer aylık dönemler halinde azami on sekiz eĢit taksitte
ödenmesi mümkün olup
ilk taksit ödeme süresi 31/12/2014 tarihi mesai saati bitiminde
sona ermektedir.
57
TAKSĠTLE ÖDEME VE KATSAYI
UYGULAMASI (6552/73-9)
Yapılandırılan tutarın; ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen
ödenmesi halinde, bu tutara Kanun’un yayınlandığı tarihten ödeme
tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
Taksit Adedi
Katsayı
6 eĢit taksit
1,05
9 eĢit taksit
1,07
12 eĢit taksit
1,10
18 eĢit taksit
1,15
58
TAKSĠTLE ÖDEME VE KATSAYI
UYGULAMASI (6552/73-9)
BaĢvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine
uygun ödeme planı verilir.
Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme
yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre
düzeltilir.
Borçlu tarafından taksit sayısına iliĢkin bir tercihte
bulunulmaması halinde, idarece fıkrada öngörülen en uzun
taksit sayısı olan 18 taksite iliĢkin ödeme planı verilecektir.
Maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendindeki açık hüküm
sebebiyle borçlular tercih ettikleri taksit süresinden daha
uzun bir sürede ödeme yapamayacaktır.
59
TAKSĠTLE ÖDEME VE KATSAYI
UYGULAMASI (6552/73-9)
Taksitle yapılacak ödemeler için fıkranın öngördüğü ilgili
katsayı,
yapılandırılan alacak tutarı ile çarpılacak ve
bulunacak tutar borçlu tarafından seçilen taksit sayısına
bölünerek
ikiĢer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı
bulunacaktır.
60
KREDĠ KARTIYLA ÖDEME
(6552/73-11)
Yapılandırılan tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesi
mümkündür.
Kredi kartı kullanılarak ödeme yapılabilmesi için aracılık yapan
bankalarla anlaĢma yapılması gerekmektedir.
Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenecek alacakların
tahsilatı amacıyla ödemeye aracılık yapacak bankalarla gerekli
anlaĢma sağlanmıĢ olup
kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemeler Gelir Ġdaresi
BaĢkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden
yapılabilecektir.
Ancak, bankaların uygulama geliĢtirmeleri halinde, internet siteleri
veya Ģubeleri üzerinden de kredi kartıyla tahsilat iĢlemleri
yapılması mümkündür.
61
KREDĠ KARTIYLA ÖDEME
(6552/73-11)
Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya bir ya da
birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da
bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak
suretiyle ödenmesi Ģeklinde yapılabilecektir.
Borçluların kredi kartına taksit Ģeklinde ödeme yapmak
istemeleri halinde,
madde kapsamında yapılandırılan alacak tutarı banka
tarafından borçlunun hesaplarına maddenin dokuzuncu
fıkrasının öngördüğü taksit aylarında yansıtılacaktır.
Bununla birlikte, borçlu tarafından yapılan ödeme tutarını
gösterir alındı, kredi kartı ile ödeme iĢleminin yapıldığı tarih
itibarıyla verilecek ve borç ödenmiĢ kabul edilecektir.
62
MAHSUBEN ÖDEME
(6552/73-12)
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme
alacaklarına uygulanmak üzere,
madde hükümlerinden yararlanmak için baĢvuruda bulunan ve
ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından
kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların,
bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için baĢvuru ve/veya taksit süresi
içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz
olarak ibraz etmeleri Ģarttır.
Belgelere ek olarak mahsuben iadenin gerçekleĢtirilebilmesi için
teminat, yeminli mali müĢavir raporu veya vergi inceleme raporu
da aranan durumlarda, bunların da aynı süre içinde vergi dairesine
intikal etmiĢ olması gerekmektedir.
63
YAPILANDIRILAN TAKSĠTLERĠN DÜZENLĠ OLARAK
ÖDENME ZORUNLULUĞU (6552/73-10-a)
Ödenmesi gereken taksitlerden;
bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin,
süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen
veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna
kadar,
gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine
göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme
zammı ile birlikte ödenmesi Ģartıyla yapılandırma hükümlerinden
yararlanılır.
Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen Ģekilde de
ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için
birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi
hâlinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.
Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar
için ayrı ayrı uygulanır.
64
CARĠ DÖNEMDE TAHAKKUK EDEN VERGĠLERĠN
ÖDENME ZORUNLULUĞU (6552/73-10-a)
Yapılandırma kapsamında,
yıllık gelir veya kurumlar vergileri,
gelir (stopaj) vergisi,
kurumlar (stopaj) vergisi,
katma değer vergisi ve
özel tüketim vergisi için baĢvuruda bulunan mükelleflerin maddede
öngörülen diğer Ģartların yanı sıra;
fıkrada belirtilen bu vergi türlerinden,
taksit ödeme süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme süresinin
baĢlangıç tarihinden mükellef tarafından seçilen son taksit
ödeme süresinin sonuna kadar,
erken ödeme halinde borcun tamamen ödendiği tarihe kadar,
tahakkuk edenleri vadesinde ödemeleri Ģarttır.
65
CARĠ DÖNEMDE TAHAKKUK EDEN VERGĠLERĠN
ÖDENME ZORUNLULUĞU (6552/73-10-a)
Bu hüküm, maddeye göre ödenecek taksitlerin süresinde
ödenmemesi halinde uygulanacak hükümler ile iliĢkili olmayıp
taksit ödeme süresince mükelleflerin beyanı üzerine
tahakkuk edecek vergilerin zamanında ödenmesi ile
ilgilidir.
Ancak, bu vergilerle birlikte tahakkuk eden damga vergisinin
vadesinde ödenmemesi halinde yapılandırma ihlal edilmiĢ
sayılmayacaktır.
Taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin
vadesinde ödenmesi Ģartı, bir takvim yılında her bir vergi
türü için en fazla iki defa ihlal edilebilecektir.
Böyle bir durumda borçlular madde hükümlerinden yararlanma
haklarını kaybetmeyecektir.
66
CARĠ DÖNEMDE TAHAKKUK EDEN VERGĠLERĠN
ÖDENME ZORUNLULUĞU (6552/73-10-a)
Bir vergi türünün bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde
mükellefler üçüncü ihlale konu verginin vadesinin rastladığı
ayın sonuna kadar (bu tarih dahil) ödedikleri taksitler için
madde hükmünden yararlanacak,
bu tarihten sonra ise madde kapsamında ödeme haklarını
kaybedeceklerdir.
Mükelleflerin çok zor durumda bulunmaları nedeniyle
borçlarını vadesinde ödeyememeleri hali maddenin ihlal nedeni
sayılmamıĢtır.
Çok zor durum hali, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde
geçen “çok zor durum” halini ifade etmektedir.
67
EKSĠK ÖDENEN TUTARLARIN YAPILANDIRMA
ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ (6552/73-10-b)
Yapılandırma kapsamında ödenecek
taksitler ile
taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden ve
maddenin yedinci fıkrasında belirtilen vergilerin (yıllık gelir ve
kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj)
vergisi, KDV ve ÖTV)
(her bir vergi türü itibarıyla) vadesinde yapılan ödemelerinde
5 liraya kadar eksik ödemeler ihlal sebebi sayılmayacaktır.
Bununla birlikte, tahakkuk eden alacağın
%10’u 5 liranın altında ise yüzde %10 tutarına isabet eden
tutar kadar eksik ödeme hali ihlal sebebi sayılmamıĢtır.
Ancak, bu tutarları aĢan eksik ödemelerin ihlal sebebi olarak
değerlendirileceği tabiidir.
68
ĠHLAL HALĠNDE MADDE HÜKÜMLERĠNDEN
YARARLANMA (6552/73-10-c)
Yapılandırma kapsamında taksitlendirilen alacakların,
öngörülen süre ve Ģekilde tamamen ödenmemesi halinde,
bu Tebliğin (I/B-2.3.3.) bölümünde yer alan açıklamalar saklı
kalmak kaydıyla (6552/73.madde kapsamındaki alacaklar ile bu
Kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin
hükümleri kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak mevzuatlarında
yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taksit ödeme
süresince zamanaşımı süreleri işlemez.”)
borçlular yaptıkları ödemeler nispetinde madde
hükümlerinden yararlandırılacaktır.
69
ĠHLAL HALĠNDE MADDE HÜKÜMLERĠNDEN
YARARLANMA (6552/73-10-c)
Mükellefin yaptığı ödemeler,
vadesi ve dönemi önce gelen borçlardan baĢlanarak her bir
dönem itibarıyla mahsup edilecektir.
Yapılan ödemeler belirtilen Ģekilde mahsup edildikten sonra
alacağın tamamen tahsil edilemediği dönemlerde madde
hükmü ihlal edilmiĢ sayılacaktır.
Bu takdirde kısmi ödeme olan döneme iliĢkin vergiler için
yapılmıĢ ödemeler kadar yapılandırma hükümlerinden
yararlanılacaktır.
70
TAHSĠLĠNDEN VAZGEÇĠLEN ĠDARĠ PARA
CEZALARI (6552/73-14-a)
Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre verilen (Tütün Mamullerinin
Tüketilmesinden Kaynaklı ) idari para cezaları hariç olmak üzere,
31/12/2013 tarihinden (bu tarih dâhil) önce idari yaptırım kararı verildiği
hâlde 6552 sayılı Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ
edilmemiĢ olan ve
genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için
120 Türk Lirasının (bu tutar dâhil) altında kalan idari para cezaları tamamı
tebliğ edilmez,
tebliğ edilmiĢ olanların ve bunlara bağlı ferî alacakların tahsilinden
vazgeçilir.
Bu bent kapsamına giren ve mülga 5539 sayılı Kanun ile 6001 sayılı Kanun
gereğince verilen idari para cezası ile birlikte ilgilisine tebliği gereken ve
tutarı 12 Türk lirası ve altında kalan geçiĢ ücretleri için de bu bent
hükmü uygulanır.
71
TAHSĠLĠNDEN VAZGEÇĠLEN ĠDARĠ PARA
CEZALARI (6552/73-14-a)
Kapsama giren idari para cezaları ile geçiĢ ücretlerinden
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla;
- Tebliğ edilmemiĢ olanların ilgilisine tebliğ edilmemesi,
- Tebliğ edilmiĢ olanların ve bunlara bağlı fer’i alacakların
tahsilinden vazgeçilmesi, esası getirilmiĢtir.
11/9/2014 tarihine kadar tebliğ edilmemiĢ olan idari yaptırım
kararları bu tarihten sonra tebliğ edilmeyecek,
bu tarihten önce tebliğ edilmesine rağmen tahsil edilmemiĢ
olanlar ise tahsil edilmeyecek ve tahsil için ilgili vergi
dairesine gönderilmeyecektir.
Ancak, Kanunun yayımlandığı tarihten önce bu alacaklara
yönelik yapılmıĢ olan tahsilatlar red ve iade edilmeyecektir.
72
TAHSĠLĠNDEN VAZGEÇĠLEN AMME
ALACAKLARI (6552/73-14-b)
Anılan bent kapsamına;
- Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun
kapsamında takip edilmekte olan,
- Vadesi 31/12/2007 tarihinden (bu tarih dahil) önce olan,
- Her bir alacak türü ve dönemi itibarıyla aslı 50,00 TL’yi
aĢmayan (tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’iler dahil),
- Aslı ödenmiĢ fer’i alacaklardan tutarı 100,00 TL’yi aĢmayan,
- Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiĢ olan
alacaklar girmektedir.
73
TAHSĠLĠNDEN VAZGEÇĠLEN AMME
ALACAKLARI (6552/73-14-b)
Bu kapsamda,
vergiler,
vergi cezaları,
kaynak kullanımını destekleme fonu alacakları,
ecrimisiller,
adli para cezaları,
idari para cezaları,
yiyecek bedelleri gibi amme alacakları bu bent kapsamında terkin
edilecektir.
Diğer taraftan, bent kapsamına alacağın gelir kaydedileceği bütçe ayrımı
yapılmaksızın Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı
Kanuna göre takip edilmekte olan alacakların tamamı girdiğinden, bu
alacaklar bentte belirtilen diğer Ģartlara sahip olmaları kaydıyla terkin
edilecektir.
74
6552 SAYILI KANUN
74.MADDE
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE
ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN
KASA MEVCUDU VE
ORTAKLARDAN ALACAKLARIN
BEYANI
75
KAPSAM
(6552/74-a)
Yasanın bu maddesi,
sadece bilanço esasına göre defter tutan
kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri,
31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında
görülmekle birlikte iĢletmelerinde bulunmayan
-Kasa mevcutlarını,
-ĠĢletmenin esas faaliyet konusu dıĢındaki iĢlemleri dolayısıyla (ödünç
verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan),
ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu
bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını
31/12/2014 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine beyan
etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.
76
BEYAN
(6552/74-a)
Kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda
göndermek zorunda olan mükellefler.
25/09/2014 tarihinde e-beyanname sistemine yüklenen
“STOK6552 – Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Net Alacaklar”
beyanını elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.
Elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu
bulunmayanlarca, söz konusu beyan kurumlar vergisi
mükellefiyeti yönünden bağlı olunan vergi dairelerine kağıt
ortamında yapılabilecektir.
77
BEYAN (STOK6552)
(6552/74-a)
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE BULUNMAYAN
KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN (NET) ALACAKLAR ĠÇĠN BĠLGĠLER
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Kasa Mevcudu
Ortaklardan Alacaklar (131 No.lu Hesap)
Ortaklardan Alacaklar (231 No.lu Hesap)
Ortaklara Borçlar (331 No.lu Hesap)
Ortaklara Borçlar (431 No.lu Hesap)
Ortaklardan Net Alacaklar
Toplam Beyan Edilecek Tutar
Matrah
Vergi Oranı
Ödenecek Vergi
(2)+(3)-(4)-(5)
(1)+(6)
(7)
%3
(8)x%3
78
VERGĠSEL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6552/74-b)
Bilançolarında görülmekle birlikte iĢletmelerinde bulunmayan
kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar tutarlarını düzeltmek
için beyanda bulunan mükellefler,
beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi
hesaplayacak ve
hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde
ödeyeceklerdir.
Söz konusu tutarların beyanı üzerine, defter kayıtlarının
düzeltilmesi gerekir.
79
VERGĠSEL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6552/74-b)
Örnek 1-(A) Anonim Ģirketinin,
31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında 300.000 TL
görülmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar 290.000 TL'dir.
ġirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan
24/10/2014 tarihi itibarıyla kasa hesabının mevcudu 400.000 TL olarak görülmektedir.
Anılan mükellef, her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 400.000 TL olsa da,
31/12/2013 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa
mevcudu içinde fiilen kasada bulunmayan tutarları esas alacak,
bu tutarın 290.000 TL olması nedeniyle,
bu tutarı beyan edecek ve beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiyi
beyanname verme süresi sonuna (31/12/2014 tarihine) kadar ödeyecektir.
80
VERGĠSEL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6552/74-b)
Bu çerçevede;
Beyan tutarı : 290.000 TL
Hesaplanan vergi : (290.000 x %3=) 8.700 TL
-Bilançoda görülmekle birlikte iĢletmede bulunmayan kasa mevcudunun,
kasa hesabından düĢülmesi:
______________________24/10/2014_____________________
689 DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR
290.000 TL
100 KASA
290.000 TL
(6552 sayılı Kanunun 74.maddesi Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
_________________________ / __________________________
81
VERGĠSEL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6552/74-b)
Verginin hesaplanması:
______________________24/10/2014_____________________
689 DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR
8.700 TL
360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR
8.700 TL
(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
______________________24/10/2014______________________
950 KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN GĠDERLER
298.700 TL
951 KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN GĠDERLER 298.700 TL
ALACAKLI HESABI
________________________ / ___________________________
82
VERGĠSEL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6552/74-b)
31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenlenen bilançoda kasa
hesabında görünen ve fiilen kasada bulunmayan tutarın,
6552/74.maddesi kapsamında beyanın korunması esastır.
Beyan tarihinde,
fiilen kasada bulunmayan tutarın 31/12/2013 bilançosunda
görünen tutardan büyük olması halinde 31/12/2013
tarihinde beyan edilen tutar,
fiilen kasada bulunmayan tutarın 31/12/2013 bilançosunda
görünen tutardan küçük olması halinde beyan tarihindeki
tutarın matrah olarak alınacaktır.
83
ESAS ALINACAK BĠLANÇO
(6552/74-b)
Kasa ve ortaklardan net alacaklar hesabına iliĢkin olarak
beyanda bulunacak mükelleflerin, kurumlar vergisi
beyannamesi ekinde vermiĢ oldukları 31/12/2013 tarihli
bilançolarını dikkate almaları gerekmektedir.
Özel hesap dönemi kullanan mükellefler ise 2013 yılı
içerisinde sona eren hesap dönemlerine iliĢkin olarak
vermiĢ oldukları kurumlar vergisi beyannamesi ekinde
yer alan bilançolarını esas alacaklardır.
Dolayısıyla, mükelleflerin kanuni süresinden sonra
verdikleri düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan
bilançoları dikkate alınmayacaktır.
84
DĠĞER HUSUSLAR
(6552/74-b)
6552/74.madde kapsamında ödenen vergiler,
gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir.
Beyan edilen tutarlar ile ödenen vergiler,
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul
edilmeyecektir.
Kurumlar vergisi mükelleflerince 6552 sayılı Kanunun 74
üncü maddesi hükmü uyarınca yapılan beyanla ilgili olarak,
söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına
bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine (kar
dağıtım stopajına) yönelik ilave bir tarhiyat
yapılmayacaktır.
85
DĠĞER HUSUSLAR
(6552/74-b)
6552/74.maddesi beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi
beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde
beyanname verme süresi içinde gerekli düzeltme
iĢlemlerinin yapılması mümkün bulunmaktadır.
Geçici vergi beyanlarının 31/12/2014 tarihine (bu tarih
dahil) kadar düzeltebilmeleri mümkün bulunmaktadır.
Bu kapsama giren düzeltme iĢlemleri nedeniyle
vergi dairelerince yapılacak ek tarhiyatlar için herhangi
bir ceza veya faiz aranmayacaktır.
86
6552 SAYILI KANUNDA
YER ALAN DĠĞER
VERGĠSEL DÜZENLEMELER
87
KIYMETLĠ TAġLARLA ĠLGĠLĠ OLARAK KDVK’NUN
17/4-G MADDESĠNDE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠK (6552/26)
Evvelce KDVK’nun 17/4-g maddesinde yer alan “Külçe altın, külçe
gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir,
zebercet, inci, kübik virconia)” ibaresi
“Külçe altın ve külçe gümüĢ teslimleri ile kıymetli taĢların (elmas,
pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli
ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu
borsalarda iĢlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa
üyeleri arasında el değiĢtirmesi,” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
- Kübik virconia istisna dıĢına çıkarılmıĢtır.
- Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci teslimlerinde
var olan sınırsız istisna ise, söz konusu kıymetli taĢların yalnızcı 6362
sayılı SPK’na göre Türkiye’de kurulu borsalarda iĢlem görmek üzere
ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiĢtirmesi
aĢamalarına münhasır hale getirlmiĢtir.
Bu aĢamalar dıĢında yapılan teslimler, örneğin perakende aĢamadaki
kıymetli taĢ teslimleri KDV’ye tabi olacaktır.
88
(Yürürlük Tarihi: 11/09/2014)
SGK’NA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE 6183 SAYILI KANUN
KAPSAMINDA TAKĠP EDĠLEN BORÇLARA KARġILIK KURUM’A YAPILAN
TAġINMAZ DEVĠRLERĠ ĠLE BU TAġINMAZLARIN SGK’NCA
DEVREDĠLMESĠNĠN KDV’DEN ĠSTĠSNA EDĠLMESĠ (6552/27)
5510 sayılı Kanun’un geçici 41.maddesine göre, 31/12/2013
tarihine kadar, SGK’na olan prim ve benzeri borçların,
Kuruma yapılacak taĢınmaz devri ile ödenmesi mümkün
bulunmaktadır.
6552/27.maddesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu
kapsamda borç karĢılığı yapılan taĢınmaz devirleri ile bu
taĢınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
(müzayede mahallerinde yapılan satıĢlar dahil) devir ve
teslimleri 31/12/20123 tarihine kadar KDV’den istisna
tutulmuĢtur.
Ayrıca, bu istisna nedeniyle KDVK’nun 30/a maddesi
uygulanmayacak, yani devre konu taĢınmazların iktisabında
ödenen KDV, indirim konusu yapılabilecektir.
(Yürürlük Tarihi: 11/09/2014)
89
BAġBAKANLIKÇA VEYA BAKANLAR KURULU’NCA BAġLATILAN
YARDIM KAMPANYALARINA MAKBUZ KARġILIĞI YAPILAN AYNĠ VE
NAKDĠ BAĞIġLARIN TAMAMININ GELĠR VE KURUMLAR VERGĠSĠ
MATRAHINDA ĠNDĠRĠM KONUSU YAPILABĠLECEĞĠ (6552/92)
GVK’nun 89/10.bendi ile KVK’nun 10/1-e bendi evvelce
“Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla
Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların
tamamı.” iken
“Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım
kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların
tamamı.” olarak değiĢtirilmiĢtir.
- Yapılan bu düzenleme ile doğal afet sınırlaması kaldırılmıĢtır.
- BağıĢ kampanyası doğal afet dolayısıyla olsun olmasın, BaĢbakanlık
veya Bakanlar Kurulu’nca baĢlatıldığı sürece, bu kampanyaya yapılan
bağıĢların tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde
indirim konusu yapılabilecektir. Bu indirim için ayrı bir Bakanlar Kurulu
Kararına da gerek bulunmamaktadır.
(Yürürlük Tarihi: 11/09/2014)
90
6552 SAYILI KANUNDA
YER ALAN DĠĞER
YAPILANDIRMA UYGULAMALARI
91
S.M.M.M ODASI, Y.M.M. ODASI VE TÜRMOB
BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (6552/76)
BaĢvuru Tarihi
: 01/10/2014 – 31/10/2014
Taksit Sayısı
: 9 EĢit Taksit
Ödeme Sıklığı
: Aylık Ödeme
Ġlk Taksit Ödeme : Ekim/2014
Yapılandırmanın Kapsamı: Aidat Borçları
Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce
kısmen veya tamamen ödenmiĢ olması hâlinde ödenmiĢ
borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
92
TĠCARET ODASI, SANAYĠ ODASI VE TOBB
BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (6552/77)
BaĢvuru Tarihi
: 01/10/2014 – 30/11/2014
Taksit Sayısı
: 8 EĢit Taksit
Ödeme Sıklığı
: Üçer Aylık Ödeme
Ġlk Taksit Ödeme : Aralık/2014
Yapılandırmanın Kapsamı: Aidat Borçları, Navlun Hasılatından
Alınacak Oda Payları, Borsa Tescil Ücreti, Oda ve Borsaların
TOBB’ne olan Aidat Borçları
Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi ferî alacaklar yerine YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları esas
alınarak yeniden hesaplanır.
Ödenmesi gereken toplam tutarın birinci taksit ödeme süresi
içinde ödenmesi hâlinde, ödenmesi gereken tutardan %10
oranında indirim yapılır.
93
ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI, TESK
BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (6552/78)
BaĢvuru Tarihi
: 01/10/2014 – 30/11/2014
Taksit Sayısı
: 8 EĢit Taksit
Ödeme Sıklığı
: Üçer Aylık Ödeme
Ġlk Taksit Ödeme : Aralık/2014
Yapılandırmanın Kapsamı: Aidat Borçları, Navlun Hasılatından
Alınacak Oda Payları, Borsa Tescil Ücreti, Oda ve Borsaların
TOBB’ne olan Aidat Borçları
Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi ferî alacaklar yerine YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları esas
alınarak yeniden hesaplanır.
Ödenmesi gereken toplam tutarın birinci taksit ödeme süresi
içinde ödenmesi hâlinde, ödenmesi gereken tutardan %10
oranında indirim yapılır.
94
ARAÇ MUAYENE BORÇLARININ
YAPILANDIRILMASI (6552/79)
BaĢvuru Tarihi
: 11/09/2014 – 31/12/2014
Taksit Sayısı
: 1 Taksit
Ödeme Sıklığı
: 31/12/2014’e Kadar Ödeme
Yapılandırmanın Kapsamı: Araç Muayenesi
Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
ferî alacaklar yerine YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları esas alınarak
yeniden hesaplanır.
Hesaplanan tutara Eylül/2014 tarihinden baĢlayarak araç
muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay kesri için aylık
%1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın da en geç 31/12/2014
tarihine kadar ödenmesi zorunludur.
Bu madde ile ilgili olarak, 6552/Geçici 2.maddenin son bendiyle
Bakanlar Kurulu’na baĢvuru süresini 31/12/2014 tarihine kadar uzatma
yetkisi verilmiĢtir.
95
GÜMRÜK VERGĠSĠ BORÇLARI VE
CEZALARININ YAPILANDIRILMASI (6552/80)
BaĢvuru Tarihi
: 01/10/2014 – 30/11/2014
Taksit Sayısı
: PeĢin, 6,9,12,18 EĢit Taksit
Ödeme Sıklığı
: ĠkiĢer Aylık Dönemler
Yapılandırmanın Kapsamı: Gümrük Vergileri, Ġdari Para
Cezaları, Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı
Alacakları
Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi ferî alacaklar yerine YĠ-ÜFE aylık değiĢim
oranları esas alınarak yeniden hesaplanır.
Bu maddenin uygulanmasına iliĢkin usul ve esasları
belirlemeye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
96
SGK BORÇLARI VE CEZALARININ
YAPILANDIRILMASI (6552/81)
BaĢvuru Tarihi
: 01/10/2014 – 31/12/2014
Taksit Sayısı
: PeĢin, 6,9,12,18 EĢit Taksit
Ödeme Sıklığı
: ĠkiĢer Aylık Dönemler
Ġlk Taksit Ödeme
: 31/01/2015
Yapılandırmanın Kapsamı: SGK Primi, Emeklilik Keseneği, Kurum KarĢılığı,
ĠĢsizlik Sigortası Primi, Sosyal Güvenlik Destek Primi, Ġsteğe Bağlı
Sigorta Primi, Topluluk Sigortası Primi, Eksik ĠĢçilik Tutarı Üzerinden
Hesaplanan Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası Primi, Yersiz Ödenen
Aylıklara ĠliĢkin Borç, Damga Vergisi, Özel ĠĢlem Vergisi, Eğitime Katkı
Payı, Ġdari Para Cezaları, Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Alacakları
Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî
alacaklar yerine YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları esas alınarak yeniden
hesaplanır.
Bu maddenin uygulanmasına iliĢkin usul ve esasları belirlemeye Sosyal
Güvenlik Kurumu yetkilidir.
97
TEK ĠġVERENĠN SAHĠP OLDUĞU BĠRDEN FAZLA
ĠġYERĠNE AĠTSGK 4/(A) BORÇLARI ĠÇĠN
TEK BĠR BAġVURU ĠMKANI
4/(a) kapsamında sigortalı çalıĢtıran iĢverenlerce aynı veya farklı illerde
birden fazla iĢyerinin bulunması halinde
her bir iĢyeri için ayrı ayrı baĢvuruda bulunulması gerekmekle birlikte,
baĢvuru süresi içinde bazı iĢyerleri için yapılandırma baĢvurusunda
bulunulduğu halde bazı iĢyerleri için yapılandırma baĢvurusunda
bulunulmadığı durumlarda,
süresi içinde yapılan baĢvuru formu ibraz edilmek ve yazılı olarak
baĢvuruda bulunmak kaydıyla,
bu iĢyerleri için de süresi içinde baĢvuruda bulunulmuĢ kabul edilerek
iĢlemler sonuçlandırılacaktır.
98
E-SĠGORTA KANALIYLA BAġVURU ĠMKANI
e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma baĢvuruları
www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve Ģifresi /
kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve Ģifresi girilmek suretiyle
yapılacaktır.
Ancak, 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmıĢ ya da
5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmamıĢ olmasına rağmen daha
önce alınmıĢ e-Sigorta kullanıcı kodu ve Ģifresi Ģifrelerini unutmuĢ olan
iĢverenlerce e-Sigorta kanalıyla baĢvuru yapılamayacağından,
bu nitelikteki iĢyeri iĢverenlerince yeniden yapılandırma baĢvurularının
elden ya da posta kanalıyla iĢyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik
il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir.
99
BAĞ-KUR 4/(B) SĠGORTALILARINA
GETĠRĠLEN ĠHYA ĠMKANI (6552/81-5)
Daha önce 01.05.2008 tarihine kadar beĢ yıl ve daha fazla
Bağ-Kur prim borcu olanlara uygulanan sigortalılık süresi
durdurma yahut silme hakkı kullanarak sigortalılık sürelerini
sildirmiĢ olanlar,
31/12/2014 tarihine kadar baĢvurmaları halinde,
durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim
tutarının,
sigortalılık süreleri durdurulmamıĢ gibi
değerlendirilerek bu madde hükümlerine göre
hesaplanmasını talep edebilirler.
100
BAĞ-KUR 4/(B) SĠGORTALILARINA
GETĠRĠLEN ĠHYA ĠMKANI (6552/81-5)
Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi
içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık
süresi olarak değerlendirilir.
Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi
içinde ödenmemesi hâlinde ihya iĢlemi geçerli sayılmaz
ve bu madde kapsamında ödenmiĢ olan tutarlar ilgilinin bu
madde kapsamı haricinde baĢkaca prim borcunun
bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir.
Ġhya baĢvuruları, sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal
Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine yapılır.
101
TEDAġ’A OLAN BAZI ALACAKLAR ĠLE TEDAġ’A AĠT OLUP
TAHSĠLATI ÖZELLEġTĠRĠLEN ELEKTRĠK DAĞITIM/PERAKENDE
SATIġ ġĠRKETLERĠNCE SÜRDÜRÜLEN ALACAKLAR (6552/GEÇĠCĠ 2 )
BaĢvuru Tarihi
: 01/10/2014 – 30/11/2014
Taksit Sayısı
: PeĢin, 6,9,12,18 EĢit Taksit
Ödeme Sıklığı
: ĠkiĢer Aylık Dönemler
Ġlk Taksit Ödeme
: 31/12/2014
Yapılandırmanın Kapsamı: Borç Asılları, Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme
Zammı Alacakları
Bu alacaklara uygulanan ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Bu maddenin uygulanmasına iliĢkin usul ve esasları belirlemeye Sosyal
Güvenlik Kurumu yetkilidir.
102
6552 SAYILI KANUNLA
SOSYAL GÜVENLĠK MEVZUATINDA
YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER
103
EV HĠZMETLERĠNDE ÇALIġTIRILANLARIN
SOSYAL GÜVENLĠĞĠ (6552/55)
10 GÜNDEN AZ ÇALIġANLAR
10 günden az çalıĢanlar kısa vadeli
sigorta sigorta kollarına tabi tutulmuĢ
olup, çalıĢtıranlarca PEK alt sınırının
%2’si oranında iĢ kazası ve meslek
hastalığı sigortası primi ödenecektir.
Bu Ģekilde çalıĢtırılanların sigortalılık
tescili, çalıĢan ve çalıĢtıran imzalarını
da ihtiva eden ve en geç çalıĢmanın
geçtiği ayın sonuna kadar SGK’na
verilmesi gereken, örneği SGK
tarafından hazırlanacak belgenin
verilmesiyle sağlanacaktır. Sigortalılık
baĢlangıcında bu belge üzerinde
çalıĢma baĢlangıcına dair kayıtlı en
eski tarih esas alınacaktır.
10 GÜNDEN FAZLA ÇALIġANLAR
10 günden fazla ev hizmetlerinde
çalıĢanlar tüm sigorta kollarına tabi
tutularak zorunlu sigortalı sayılmıĢ
olup, 4/(a) bendi kapsamındaki
sigortalılara iliĢkin hükümler
uygulanacaktır. Bunların bildirimi,
iĢverenler tarafından örneği SGK
tarafından hazırlanan belgeyle en geç
çalıĢmanın geçtiği ayın sonuna kadar
yapılacaktır. Süresinde yapılmayan
bildirim için iĢverene idari para cezası
uygulanacaktır.
(Yürürlük Tarihi: 01/04/2015)
104
YABANCILARIN SĠGORTALILIĞI
(6552/40)
Uluslararası sosyal güvenlik sözleĢmeleri hükümleri saklı
kalmak kaydıyla;
yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluĢ tarafından ve
o kuruluĢ adına ve hesabına
Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir iĢ için gönderilen ve
yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen
kiĢiler
en fazla 3 ay süreyle Türk Sosyal Güvenlik sisteminin
dıĢında kalacaktır.
Diğer bir deyiĢle, yurtdıĢından gelen yabancı uyruklu
kiĢiler en fazla 3 ay sigortasız olarak
çalıĢabileceklerdir.
105
YERALTINDA ÇALIġANLARIN EMEKLĠLĠK
YAġINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠK (6552/41)
Maden iĢyerlerinin yeraltı iĢlerinde sürekli veya aralıklı
olarak en az 20 yıldan beri çalıĢan sigortalılar için aranan
emeklilik yaĢ Ģartı 55’den 50’ye düĢürülmüĢtür.
106
DOĞUM BORÇLANMASI HAKKINDA
DÜZENLEMELER (6552/43)
Doğum borçlanmasının kapsamı, 4/(a), 4/(b) ve 4/(c)’li
kadın sigortalıların üç doğumla sınırlı olmak üzere her
doğumdan sonraki iki yıla kadar süreleri
borçlanabilecekleri kadar geniĢletilmiĢtir.
Artık Bağ-Kur’lular da doğum borçlanması yapabilecektir.
Sigortalı olduğu tarihten sonra doğum yapan kadınlar,
çocuklarının yaĢaması Ģartıyla,
doğumdan sonraki çalıĢmadıkları 2 yıla kadar olan süreyi
borçlanabilecektir.
Ancak, sigortalılık baĢlangıcından önce gerçekleĢen
doğumları borçlanmak yine mümkün olmamıĢtır.
107
TÜP BEBEK ÖDEMELERĠ HAKKINDA
DÜZENLEMELER (6552/45,47)
Tüp bebek ödemelerinde 3 denemeye kadar oluĢan
masrafların;
ilk denemede %30,
ikinci denemede %25,
üçüncü denemede %20’lik kısmı katılım payı olarak SGK
tarafından karĢılanacaktır.
Harp ve vazife malullerinin kendileri ve eĢlerinden tüp
bebek tedavisinde katkı payı alınmayacaktır.
108
YURTDIġINA GÖTÜRÜLEN ĠġÇĠLERĠN
SPEK UYGULAMASI (6552/50)
Evvelce yabancı ülkelere götürülen iĢçilerin sigorta
primine esas teĢkil eden kazanç tutarı tavanı asgari
ücretin 6,5 katı olarak uygulanmakta iken,
6552/50.maddesi ile yapılan değiĢiklikle, sosyal güvenlik
sözleĢmesi olmayan ülkelerde çalıĢtırılacak iĢçiler için yeni
tavan asgari ücretin 3 katı olarak belirlenmiĢtir.
109
EMEKLĠ MAAġLARININ ÇEKĠLEMEMEDEN
DOLAYI DURDURULMASI (6552/53)
Üst üste 6 ay çekilmeyen emekli maaĢlarının
durdurulmasında süre, 6552/53.maddesi ile 12 aya
yükseltilmiĢtir.
Artık, emekli aylığının 12 ay çekilmemesi halinde emekli
maaĢı ödemesi durdurulacak, baĢvuru yapılması halinde
maaĢ yeniden bağlanacaktır.
110
GSS TESPĠTĠ VE
BORÇLARININ SĠLĠNMESĠ(6552/57)
Genel sağlık sigortası tescili yapılmıĢ olup da
gelir testine hiç baĢvurmayanlardan
6552/57.maddeye göre gelir testi için 31/03/2015,
2014-26 SGK Genelgesine göre yapılandırma için
30/04/2015 tarihine kadar baĢvurulması gerekiyor.
Gelir testine baĢvuran kiĢilerin genel sağlık sigortası
primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil
baĢlangıç tarihinden itibaren (en erken 01/01/2012
tarihinden itibaren) geçerli olarak tahakkuk ettirilir.
111
GSS TESPĠTĠ VE
BORÇLARININ SĠLĠNMESĠ(6552/57)
Res’en genel sağlık sigortası tescili yapılmıĢ olanlardan
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gelir testi
yaptırmıĢ olmakla birlikte gelir düzeyleri asgari ücretin
iki katından daha düĢük olarak tespit edilmiĢ olanların,
bu tespit öncesinde genel sağlık sigortası primi ödenmemiĢ
olan süreleri hakkında da gelir testi sonucu bulunan
tutarlar esas alınarak birinci fıkra hükümleri uygulanır.
Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar
ödemiĢ oldukları genel sağlık sigortası primi ile
gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade
edilmez.
Bakanlar Kurulu, 31/03/2015 tarihine kadar olan gelir testi
yaptırma süresini 6 ay uzatmaya yetkilidir.
112
TAHSĠLĠNDEN VAZGEÇĠLEN
SGK ALACAKLARI (6552/59)
506 sayılı Kanun ve bu Kanun kapsamından çıkarılan iĢyerlerine iliĢkin
olup iĢyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2013 veya
önceki bir tarihe iliĢkin olduğu hâlde ödenmemiĢ
sigorta primi,
iĢsizlik sigortası primi,
sosyal güvenlik destek primi ve
idari para cezası
ile özel kanunlardaki hükme istinaden Kurumca 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre takip edilen
eğitime katkı payı, özel iĢlem vergisi ve damga vergisi
borçlarından borç türü bazında borç asılları toplamı
100 Türk lirasını aĢmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın
bu asıllara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi ferî
alacakların tahsilinden vazgeçilir.
113
BAĞ-KUR 4/(B) SĠGORTALILIĞININ BAġLAMA VE
SONE ERME BĠLDĠRĠMĠ HAKKINDA DÜZENLEME
(6552/61)
4/(b) sigortalılarının iĢe giriĢ bildirgesi, iĢten ayrılıĢ
bildirgeleri ve bazı kamu kurumlarının iĢyeri bildirgesini ve
iĢyeri bildirgesine esas belge bildirme yükümlülüklerini,
3 ay içinde yerine getirmiĢ olanlar, kanuni süresinde
yerine getirmiĢ sayılır ve idari para cezası uygulanmaz.
114
SGK’DAKĠ UYUġMAZLIKLAR
HAKKINDA DÜZENLEME (6552/64)
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer
sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuĢmazlıklarda,
hizmet akdine tabi çalıĢmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık
sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere,
dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat
edilmesi zorunludur.
Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla
yapılan müracaata altmıĢ gün içinde Kurumca cevap
verilmezse talep reddedilmiĢ sayılır.
Kuruma karĢı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi
veya reddedilmiĢ sayılması Ģarttır.
Kuruma baĢvuruda geçirilecek süre zamanaĢımı ve hak
düĢürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
115
SGK’DAKĠ UYUġMAZLIKLAR
HAKKINDA DÜZENLEME (6552/64)
Hizmet akdine tabi çalıĢmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık
sürelerinin tespiti talebi ile iĢveren aleyhine açılan davalarda,
dava Kuruma resen ihbar edilir.
Ġhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan
Kurum, yanında katıldığı taraf baĢvurmasa dâhi kanun
yoluna baĢvurabilir.
Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleĢtikten
sonra uygulamakla yükümlüdür.
116
Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ HAKKINDA
YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER (6552/16)
ÇalıĢan sayısına bakılmaksızın az tehlikeli ve tehlikeli sınıftaki
iĢyerleri ile
9 ve daha az çalıĢanı olan çok tehlikeli iĢyerlerinin
Diğer Sağlık Personeli çalıĢtırma zorunluluğu kaldırılmıĢtır.
Ama, iĢverenlerin çalıĢanlar arasından iĢ güvenliği uzmanı,
iĢyeri hekimi ve on ve daha fazla çalıĢanı olan çok tehlikeli
sınıfta yer alan iĢyerlerinde ise Diğer Sağlık Personeli
görevlendirilecektir.
10’dan az çalıĢanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iĢyeri
iĢverenleri veya iĢveren vekilleri tarafından ÇalıĢma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen eğitimleri
tamamlaması Ģartı ile iĢyeri hekimi ve iĢ güvenliği uzmanı
tarafından verilecek hizmetleri verme hakkı getirilmiĢtir.
117
Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ HAKKINDA
YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER (6552/16)
Ancak bu iĢverenler, iĢe giriĢ, periyodik muayeneler ve
tetkikler yapamayacaktır.
10’dan az çalıĢan bulunup bulunulmadığını tespit ederken, çırak
ve stajyerler çalıĢan sayısına dahil edilmeyecektir.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iĢlerde çalıĢacakların,
yapacakları iĢe uygun olduklarını belirten sağlık raporu iĢe
baĢlatılmaları mümkün değildir.
Bu raporların, sadece iĢyeri hekimlerinden alınması bir
zorunluluktur.
Ancak, 10’dan az çalıĢanı bulunan ve az tehlikeli iĢyerlerinde
çalıĢacaklar, iĢ sağlığı ve güvenliğine iliĢkin sağlık
raporlarını kamu hizmet sunucularından veya aile
hekimlerinden de alabilirler.
118
ġĠRKETLERĠN SERMAYELERĠNĠ ASGARĠ TUTARA
YÜKSELTMELERĠ HAKKINDA SÜRE UZATIMI (6552/134)
T.T.K. hükümlerine göre yapılması gereken sermaye
artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamıĢ olan Ģirketler
11/12/2014 tarihine kadar ilgili Ticaret Sicili Müdürlüklerine
sermaye artırımı için baĢvurabilirler.
Sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili
kaydı silinenlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için
baĢvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden
oluĢturulur.
119
BENĠ SABIRLA DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN
HEPĠNĠZE ÇOK TEġEKKÜR EDERĠM
120
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
861 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content