close

Enter

Log in using OpenID

Ek-1 - Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
ÇOK ACELE
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Sayı : 70160723/200/4063068
Konu: İmam Hatip Liselerine
Kayıt kabul ve nakiller
19/09/2014
..................... VALİLİĞİNE
(Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) MEB Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.
b) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 09/05/2014 tarihli ve 70160723/105.02/1851771
sayılı yazısı eki 08/05/2014 tarihli Makam Onayı.
c)MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 17/07/2014 tarihli ve 70160323/604/
3032243 sayılı yazısı.
d) MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 08.08.2014 tarihli ve 70160723/200/
3289671 sayılı yazısı.
e) MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 13.8.2014 tarihli ve 70160723/200/3364392
sayılı yazısı.
f) Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 01/05/2014 tarihli ve 20880154/
10.06/1736074-2014/8 sayılı Genelgesi.
g) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği.
h) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12/11/2013 tarihli ve 67951427/200/3314937
sayılı görüş yazısı.
İlgi (a) yönetmeliğin değişik 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Birden fazla
ortaöğretim kurumu bulunan okullar arasında koordinasyonu sağlamak üzere milli eğitim
müdürlükleri bünyesinde her ders yılı sonunda öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu
kurulur. Komisyon milli eğitim müdürünün görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında;
özel eğitim hizmetleri kurulu başkanı, bakanlığın ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din
öğretimi ve özel öğretim kurumlan genel müdürlüklerine bağlı birer okul müdüründen
oluşturulur ve görev süresi bir sonraki ders yılı sonuna kadar devam eder. Komisyonda,
yabancı uyruklu öğrencilerin iş ve işlemlerinden aynca ilgili kurumdan yetkili bir temsilciye
de yer verilir.'’
İkinci fıkranın (f) bendinde ise; Önceki yıllarda 8'inci sınıfı bitiren, herhangi bir
ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlannı taşıyan öğrencilerin ikamet
adreslerine uygun kontenjanı bulunan Anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, mesleki
ve teknik anaolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ve mesleki ve teknik eğitim
merkezlerine varsa merkezi yerleştirme puanlan da dikkate alınarak kayıtları yapılır."
denilmektedir.
F Blok 06510 Beşevler/AN K A RA
Elektronik Ağ: w w w.m eb.gov.tr
c-posta: dö[email protected]
Ayrıntılı bilgi için: H.Osman KILIÇ-Şb.Md.
Tel: (0 312) 413 35 19
Faks: (0 312) 223 85 76
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr a d r e s in d e n 2 f e 9 - f d 9 3 - 3 e b 9 - 9 c e 0 - 2 e f c kodu ile teyit edilebilir.
İlgi (b) yazı eki Makam Onayımn4 üncü paragrafında; "2012-2013 öğretim yılında ve
öncesinde ilköğretim kurumlarından mezun olup hafızlık eğitimi almak amacıyla örgün
eğitimine ara veren öğrencilerden isteyenlerin ilgi yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları
halinde, Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek Anadolu imam hatip liselerinde ayrılan
kontenjanlara kayıtlarının yapılabilmesi ve öğrencilerin devlet parasız yatılı pansiyon
hizmetlerinden yararlandırılması uygun bulunmuştur.
İlgi (b) Genelgenin 5 inci maddesinde; "2014-2015 öğretim yılında 9 uncu sınıfı tekrar
edecekler ile öğrenim haklarını kullanmamış olan öğrencilerin kazanılmış haklan korunarak
öğrenim görmeleri sağlanacak, ancak herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan mesleki
ve teknik ortaöğretim öğrencilerinden 9 uncu sınıfta öğrenim görenlerden sınıf tekrarına
kalan ve öğrenim hakkı bulunanların Anadolu meslek programına geçişleri yapılacaktır."
denilmektedir.
İlgi (c) yazının 4 üncü paragrafında: "Ayrıca, 2012-2013 öğretim yılı öncesinde hafızlık
eğitimi için ayrılan ve TEOG puanı olmayan öğrenciler ise ilgi (a) Makam Onayı ve ilgi (b)
Yönetmelik çerçevesinde Anadolu İmam Hatip Liselerine yerleştirileceklerdir."
denilmektedir.
İlgi (a) yönetmeliğin 59/c maddesinde; " Özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen,
okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını
belgelendirmeleri kaydıyla, o yıla ait öğrenim haklarım kullanmamış sayılır. Öğrenim
hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla
sınırlıdır." denilmektedir.
İlgi (h) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yazısında; "İlköğretim Kurumlan
Yönetmeliğinin 31 .maddesinde mazeret kabul edilen hafızlık eğitiminin ortaöğretim
öğrencileri için de kabul edilebilir bir mazeret sayılması ... ve bu doğrultuda işlem
yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." denilmektedir.
Buna göre;
1. Hafızlık eğitimine aynlan ve TEOG puanı olmayan öğrenciler, öğrenci yerleştirme
ve nakil komisyonu tarafından ikametgahına en yakın Anadolu imam hatip liselerine
yerleştirileceklerdir.
2. Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 59/c maddesine göre hafızlık eğitimine
ayrılacak öğrenciler durumlarım belgelendirmek kaydıyla Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığının ilgi (h) görüşüne göre o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılacaklardır.
3. İmam hatip ortaokulu Öğrencilerinden hafızlık eğitimine ayrılacak öğrenciler ilgi (g)
Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 32.maddesine göre bu haklarını 5, 6
veya 7 nci sınıflardan birinde Müftülüklere Bağlı Kur'an Kurslarından tasdikli belge getirmek
kaydıyla kullanabileceklerdir.
4. 2013-2014 öğretim yılında İmam Hatip Liselerinin 9 uncu sınıflarına devam eden ve
sınıf tekrarına kalan öğrenciler ile öğrenim haklarını 9 uncu sınıfta kullanmayan öğrencilerin
kayıtları ilgi (e) ve (f) yazılara göre yapılacaktır.
5. Açıköğretim lisesi ve mesleki açıköğretim lisesinden anadolu imam hatip lisesine ve
imam hatip liselerine nakil ve geçişler ilgi (a) Yönetmeliğin değişik 4 l'inci maddesine göre
yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Nazif YILMAZ
Bakan a.
Genel Müdür
F Blok 06510 Beşevler/ANKARA
Elektronik Ağ: www.m eb.gov.tr
e-posta: dögm @ meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: H.Osman KILIÇ-Şb.Md.
Tel: (0 312) 413 35 19
Faks: (0 312) 223 85 76
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr a d r e s in d e n 2 f e 9 - f d 9 3 - 3 e b 9 - 9 c e 0 - 2 e f c kodu ile teyit edilebilir.
DAĞITIM
Gereği
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
B Planı
Bilgi
A Planı
EKLER
1- İlgi (b) Onay
2- İlgi (c) Yazı
3- İlgi (d) Yazı
4- İlgi (c) Yazı
5- İlgi (h) Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı yazısı.
F Blok 06510 Bepevler/ANKARA
Elektronik Ağ: w w w ,meb.gov.tr
e-posta: dö[email protected]
Ayrıntılı bilgi için: H.Osman KILIÇ-Şb.Md.
Tel: (0 312) 413 35 19
Faks: (0 312) 223 85 76
Bu evrak güvenli etektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr a d r e s in d e n 2 f e 9 - f d 9 3 - 3 e b 9 - 9 c e 0 - 2 e f c kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
17/07/2014
Sayı : 70160723/604/3032243
Konu: Yatılı Kur'an Kursu Hafızlık
Projesi Hafız Öğrenci Seçimi
v a l il iğ in e
(Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 08/05/2014 tarihli ve 70160723/20/1843562
sayılı Makam Onayı,
b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.
Hafızlığını yapmış ve imam hatip liselerinde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin din
eğitimi ve din hizmetleri alanında daha iyi hizmet verebilmeleri, ilahiyat alanındaki akademik
çalışmalarım daha başarılı yürütebilmeleri amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile Diyanet İşleri
Başkanlığımız arasında ortak yürütülen proje kapsamında bu öğrencilerimizin öğrenim
görecekleri okulların sayısı ihtiyaca binaen arttırılmıştır.
İlköğretim okulu 8 inci sınıfı bitiren ve hafızlık eğitimi almak için Kur'an Kursuna
kayıt yaptıran öğrencilerden hafızlığını bitiren ve kayıt kabul şartlarını taşıyanların ilgi (a)
Onay çerçevesinde hafızların okutulduğu İstanbul Bahçelievler Abdurrahman Gürses,
Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten, Trabzon-Maçka Mehmet Rüştü Aşıkkutlu,
Urfa-Suruç, İstanbul Kadıköy Erkek, Ordu Ünye Yüceler, Denizli Cedide Abalıoğlu, Ankara
Tevfik İleri ve İstanbul Anadolu Imam-Hatip Liselerine başarı ve kontenjan durumuna göre
kayıtları yapılacaktır.
Buna göre;
Kur'an Kurslarında veya kendi imkanları ile hafızlık yapan erkek öğrencilerden
yukarıda belirtilen okullarda eğitim görmek isteyenler Ek'de gönderilen formu doldurarak
ikamet ettikleri il veya ilçe müftülüklerine teslim edeceklerdir.
Ayrıca, 2012-2013 Öğretim yılı öncesinde hafızlık eğitimi için ayrılan ve TEOG puanı
olmayan öğrenciler ise İlgi (a) Makam Onayı ve İlgi (b) Yönetmelik çerçevesinde Anadolu
İmam Hatip Liselerine yerleştirileceklerdir.
Bilgilerinizi ve konunun iliniz dahilindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi
Müdürlüklerine duyurulmasının teminini rica ederim.
Abdülhalik BAŞ
Bakan a.
Daire Başkanı
EKLER
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
F Blok 06510 Beşevler/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: dö[email protected]
Ayrıntılı bilgi için:
Tel: (0 312)413 35 19
Faks: (0 312) 223 85 76
1- Form (1 sayfa)
2- Onay (1 sayfa)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
F Blok 06510 Beşevler/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: dö[email protected]
Ayrıntılı bilgi için:
Tel: (0 312)413 35 19
Faks: (0 312) 223 85 76
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
HAFIZLARIN EĞİTİM GÖRDÜĞÜ İMAM HATİP LİSELERİ
HAFIZ ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU
îli
İlçesi
T.C. Kimlik No
Adı ve Soyadı
Hafızlığını Yaptığı Kur’an Kursu İsmi
(İl ve İlçesiyle)
-Kendi İmkanı İle Yaptı İse BelirtilmesiDoğum Tarihi (Gün-Ay-Yıl)
En Son Öğrenim Gördüğü Okul
İlköğretim Diploma Notu veya 8 inci sınıf
Yıl Sonu Notu
Adres
Cep Telefonu
(Velisinin Veya Kendisinin)
NOT:
1. Bu formu sadece erkek öğrenciler ve 18 yaşından gün almayanlar dolduracaktır.
2. Bu form müracaat eden öğrenciler tarafından doldurularak 02.08.2014 tarihine kadar İl-İlçe
müftülüklerine teslim edilecektir.
3. Bu form il/ilçe Müftülükleri tarafından kayıt kabul süresi içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne acilen gönderilecektir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
08/08/2014
Sayı : 70160723/604/3300734
Konu: Hafızlık Eğitimi Alan Öğrenciler
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
İlgi: a) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 08/05/2014 tarihli ve 70160723/20/1843562 sayılı
yazısı.
b) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 17/07/2014 tarihli ve 70160723/604/3032243
sayılı yazısı.
c) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.
2012-2013 öğretim yılı ve öncesinde ilköğretim kurumlarmı bitirerek hafızlık eğitimi
almak amacıyla örgün eğitime ara veren, kayıt kabul şartlarını tanıdığı halde TEOG puanı
olmayan öğrencilerin Anadolu İmam Hatip Lisesine kayıtlarım konu alan ilgi (a) Onay ile ilgi
(b) yazı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğinin teminini arz ederim.
Ahmet İŞLEYEN
Genel Müdür V.
EKLER
1- İlgi (a) Onay
2- İlgi (b) yazı.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
F Blok 06510 Beşevler/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: dö[email protected]
Ayrıntılı bilgi için: H.Osman KILIÇ-Şb.Md.
Tel: (0 312)413 35 19
Faks: (0 312) 223 85 76
1.L .
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Din Öğretimi Genci Müdürlüğü
Savı
: ~ 0 İ6 L ™ : r- l S 4 5 5 6 2
08.-05.'2014
K onu: A nadolu im am riau p Liseleri
BA K A N LIK M A K A M IN A
ligi: O rtaöğretim K uru m lan Y önetm eliği
Bakanlığım ız, im am hatip liseleri ile tarihsel süreç içersinde oluşan kültürel m iras m
dm ı-ahiaki boyutunu ana kaynaklarından anlayıp yorum layarak günüm üz insanına uiaşarabıion.
hayatın dini boyutum ; anlam landırm ada ve farklılıklarla b a n ş içinde yasam ada insanlara rehberi :k
edebilecek anlayıp bilgi, tutum ve becerilen özüm seyen, öz kim lik ve değerlerim iz ile küresel kültür
içerisinde uyum lu ve ak ti t olarak yer alabilecek bilgiye, bilince ve ö zgüvene sahip bireyler
y e t iş ti rm e y i h ed e tl em e kte d ir.
Hem m esleğe hem yüksek öğrenim e hazırlayıcı program lar uygulayan Öğretim kurum iarı
olm alarından dolayı nitelikli ve kaliteli eğitim verm ek am acıyla, önceki yıllarda alt yapısı uygun olan
baz: imam hatip liselerine A nadolu statüsü verilm iştir. A nadolu im ara hatip liselerinden m ezun olan
öğrenciler aldıkları nitelikli ve kaliteli eğilim le her p latfo rm d a haklı bir övgüye m azhar olm uşlardır.
Bu itibarla, T ürkiye genelinde 2014-20! 5 eğitim ve öğretim yılından itibaren,
» A nadoiu İmam H atip Lisesi ve İm am H atip Lisesi program ı uygulayan okullarda sadece
Anadolu İmam H aüp Lisesi program ının uygulanm asına devanı edilm esi,
• A nadolu imam hatip liselerine kayıtların, ilgi O rtaöğretim K urum lan Y önetm eliğinin 2 i ve
22 1 m addelerine göre ortaöğretim e -yerleştirm eye esas puanla öğrcnci alan okullarla birlikte kılavuz •
kılavuzlarda belirtilen süreler içinde e-okui sistem i üzerinden yapılm ası.
• 2012-2013 öğretim yılında ve öncesinde ilköğretim
kurum Sarından m ezun
eğitimi almak am acıyla örgün eğitim ine ara v eren öğrencilerden isteyenlerin ilgi
belirtilen şartlan taşım aları lıaim de. G enel M üdürlüğüm üzce belirlenecek .Anadolu
liselerinde ayrılan kontenjanlara kayıtlarının yapılabilm esi ve hu öğrencilerin D evlet
pansiyon hizm etlerinden yararlandırılm ası,
oiup hafızlık
yönetm elikte
im am hatip
p arasız yatılı
• Okulların personel ihtiyacının insan K aynakları G enel M üdürlüğünce ve İlgili Valilikçe,
donatım ihtiyacının D estek H izm etleri Genel M üdü rlü ğ ü n ce karşılanm ası,
Genel M üdürlüğüm üzce uygun m ütalaa edilm ektedir.
M akam larınızca da uygun görülm esi halinde o lurlarınıza arz ederim .
N az if Y ILM A Z
G enel M üdür V.
Uygun görüşle arz ederim .
Y usuf TEKIN
M üsteşar
O LU R
0 8 /0 5 /2 0 1 4
Nabı A V C I
B akan
3 a belge. S070 sayıü E lektrocık im za K anunusun 5 :nc: m addesi gereğince güvenil elektronik im za :1e im zaianm ışîir
MEB.Karneusii Bcş-evkr F BickAN’TvA P-'
Elektronik Ağ: ‘.vww.aaeb.gov cr
«-posta: dogm(§meb gov.:r
-Vvrırsnh m!ş;
Mehmet Ulu
>.
ü 33543
Tel: o
"iki: 0
——
-
T.C.
M İLLİ EĞİTİM B A K A N L I Ğ I
Din Öğretimi Genci Müdürlümü
Sayı
: 7 0 i60" r25--30-? 1 > 4 3 5 6 2
0 8 /0 ^ -^ 0 1 4
K onu: Anadolu im am H atip Liseler:
H AKANLIK M A K A M IN A
ligi; O rtaöğretim K uram ları Y önetm eliği
Bakanlığım ız, İm am hatip liseleri ile tarihsel süreç içersinde oluşan kültürel m irasın
dini-ahlaki boyutunu ana k aynaklarından anlayıp y o rum layarak günüm üz insanına ula^tırabilen.
hayatın dini boyutunu anlam landırm ada ve farklılıklarla barış içinde yaşam ada insanlara rehberlik
edebilecek an lay ıp bilgi, tutum ve becerileri özüm seyen, öz kim lik ve değerlerim iz ile küresel kültür
içerisinde uyum lu ve a k tif olarak y e r alabilecek bilgiye, bilince ve özgüvene sahip bireyler
yetiştirm eyı hedeflem ektedir.
Hem m esleğe hem yüksek öğrenim e hazırlayıcı p ro g ram lar uygulayan öğretim kurum lan
olm alarından dolayı nitelikli v e kaiiteii eğuım verm ek am acıyla, önceki yıllarda alı yapısı uygun olan
bazı imam hatip liselerine A nadolu statüsü verilm iştir. A nad o lu im am haup liselerinden m ezun olan
öğrenciler aldıkları nitelikli v e kaliteli eğitim le her p latfo rm d a haKİt b ir övgüye m azhar olm uşlardır.
Bu itibarla. T ürkiye genelinde 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren,
» A nadoiu İrnam H atip Lisesi ve İmam H atip Lisesi program ı uygulayan okullarda sadece
A nadolu imam H atip Lisesi program ının uygulanm asına devam edilm esi,
• Anadolu imam hatip liselerine kayıtların, ilgi O rtaöğretim K uram ları Y önetm eliğinin 2! ve
22/1 m addelerine göre ortaöğretim e yerleştirm eye esa.s puanla öğrenci alan okullarla birlikte kilavu?
kılavuzlarda belirtilen süreler içinde e-okui sistem i üzerinden yapılm ası,
• 2012-2013 öğretim yılında ve öncesinde ilköğretim
kuram larından m ezun olup hafızlık
eğitimi almak am acıyla örgün eğitim ine ara veren ö ğrencilerden isteyenlerin ilgi yönetm elikte
belirtilen şartları tanım aları halinde. G enei M üdürlüğüm üzce belirlenecek .Anadolu imam hatip
liselerinde ayrılan kontenjanlara kayıtlarının yapılabilm esi ve bu öğrencilerin D evlet p arasız yattlı
pansiyon hizm etlerinden yararlandırılm ası.
• O kulların personel ihtiyacının insan K aym aklan G enei M üdürlüğünce ve ilgili Valilikçe,
donatım ihtiyacının D estek H izm etleri G enel M ü dürlüğünce karşılanm ası,
Genel M üdürlüğüm üzce uygun m ütalaa edilm ektedir.
M akam larınızca da uygun görülm esi halinde o lu rların ıza arz ederim .
N azif Y IL M A /
G enei M üdür V.
Uygun görümle ar? ederim .
Y usuf TEKİN
M üsteşar
O LU R
08/05.-2014
N abı A V C I
B akan
Bu belge. 5070 sayılı Elektronik lm23 K .m unarun ~ ne: m addesi hercaince şrivenh cisktronık -roza -le sm .'îaıam rjsıır
Vîb3.Kîitr:pusu B e cetler ■' Blok A N K A R .\
E lektronik Ağ: w w w .ınec.*ov.:r
e-w 's:a: dogrr»î£tn«b.gov.{r
Kynntm bıişı :.ç:rî: M ehm et ‘..A: r £t.
7ei; 0 ' 12'.
Faks: .0 3ş2'-22385"6
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Sayı : 70160723/200/3364392
Konu: 2013-2014 öğr.yılında İmam Hatip Liselerinin
9 uncu sınıfında sınıf tekrarına kalan öğrenciler
13/08/2014
VALİLİĞİNE
(Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 08/05/2014 tarihli ve 70160723/20/1843562 sayılı
Makam Onayı.
b) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 01/05/2014 tarihli ve 20880154/
10.06/1736074-2014/8 sayılı Genelgesi.
c) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 08/05/2014 tarihli ve 70160723/105.02/1851771
sayılı yazısı.
d) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.
İmam Hatip Liseleri ilgi (a) Makam Onayı ile 2014-2015 öğretim yılından itibaren
Anadolu İmam Hatip Lisesine dönüştürülmüştür.
2013-2014 öğretim yılında İmam Hatip Liselerinin 9 uncu sınıflarında okuyan
öğrencilerden sınıf tekrarına kalan olmuştur.
İlgi (a) Onayın 3 ve 4'üncü paragraflannda;
"Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Lisesi programı uygulayan okullarda
sadece Anadolu İmam Hatip Lisesi programının uygulanmasına devam edilm esi,
Anadolu İmam Hatip Liselerine kayıtların, ilgi Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin
21 ve 22/1 maddelerine göre ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okullarla
birlikte kılavuz/ kılavuzlarda belirtilen süreler içinde e-okul sistemi üzerinden yapılması
uygun görülmüştür.
İlgi (b) Genelgenin 5 inci maddesinde; ”2014-2015 öğretim yılında 9 uncu smıfı tekrar
edecekler ile öğrenim haklarını kullanmamış olan öğrencilerin kazanılmış hakları korunarak
öğrenim görmeleri sağlanacak ancak herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan mesleki
ve teknik ortaöğretim öğrencilerinden 9 uncu sınıfta öğrenim görenlerden sınıf tekrarına
kalan ve öğrenim hakkı bulunanlann Anadolu meslek programına geçişleri yapılacaktır.”
denilmektedir.
İlgi (a) Onaya göre İmam Hatip Liseleri 2014-2015 öğretim yılından itibaren Anadolu
İmam Hatip Lisesi olarak eğitim ve öğretimlerine devam edeceklerdir.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
F Blok 06510 Beşevler/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: dö[email protected]
Ayrıntılı bilgi için: H.Osman KILIÇ-Şb.Md.
Tel: (0 312)413 35 19
Faks: (0 312) 223 85 76
2013-2014 öğretim yılında İmam Hatip Liselerinin 9 uncu sınıflarında öğrenim
görenlerden sm ıf tekrarına kalan ve öğrenim hakkı bulunan öğrencilerin ilgi (b) Genelgenin
15'inci maddesine göre Anadolu İmam Hatip Lisesi programının 9 uncu sınıfına geçişleri
yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
N azif YILMAZ
Bakan a.
Genel Müdür
EKLER
1- İlgi (a) Onay (1 sayfa)
2- İlgi (b) Genelge (3 sayfa)
3- İlgi (c) Yazı (1 sayfa)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
F Blok 06510 Beşevler/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: dö[email protected]
Ayrıntılı bilgi için: H.Osman KTLIÇ-Şb.Md.
Tel: (0 312)413 35 19
Faks: (0 312) 223 85 76
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Din Öğretimi G6nel Müdürlüğü
Sayı : 70160723/105.02/1851771
Konu: A nadolu İmam H alip Liseleri
0 9 /0 5 /2 0 1 4
v a l il iğ in e
(İl M illi Eğicim M üdürlüğü)
İlgi;
a) M illi E ğitim B akan kğı O rtaöğretim K urum lan Y ön etm eliği.
b) M illî Eğitim B akanlığı D in Öğreürni G enel M üdürlüğünün 0 8 /0 5 /2 0 1 4 tarihli ve
7 0 1 6 0 7 2 3 /2 0 /1 8 4 3 5 6 2 sayılı M akam O nayı.
B akanlığım ız; iınam hatip liseleri ile tarihsel süreç içerisinde oluşan kültürel m irasın dini-ahlaki
boyutunu ana kaynaklarından anlayıp yorumlayarak günüm ü? insanına uîaştırabilen, hayatın dini boyutunu
anlamlandırmada v e farklılıklarla b an ş içinde yalam ada insanlara rehberlik ed eb ilecek anlayış, b ilgi, tutum ve
beccrileri özü m seyen , öz kim lik ve değerlerim iz ite küresel kültür içerisinde uyum lu v e aktif olarak yet
alabilecek b ilg iy e , b ilin ce v e ö /g ü v e n e sahip bireyler yetiştirm eyi hedeflem ektedir.
Bu bağlam da, hem m e sleğ e hem yüksek öğrenim e hazırlayıcı program lar uygulayan A nadolu imam hatip
liselerinde daha nitelikli ve verim li eğitim verm ek am acıyla halen A nadolu im am hatip lisesi ve irnam hatip
lisesi programı uygulayan okullarım ızda 2 0 1 4 -2 0 1 5 eğitim öğretim yılından itibaren kadem eli olarak sa d e a
Anadolu im am hatip lisesi program ının uygulanabilm esi ilgi (b) M akam O nayı ile uygun görülmüştür.
Buna göre, 2 0 1 4 -2 0 1 5 eğitim v e öğretim yılından itibaren;
1. A nadolu İm am H atip L isesi ve İmam Hatip L isesi programı uygulayan okullarda kadem eli olarak
sad ece Anadolu İmam H atip L isesi program ının uygulanm asına başlanacaktır.
2. A n adolu im am hatip liselerinin 9. sınıflarına kayıtlar, 2 0 1 4 O rtaöğretim Kurulularına G eçiş
U ygulam ası Tercih v e Y erleştirm e e-K tlavuzıında yer alacak usu! ve esaslar doğrultusunda yapılacaktır.
3. 2 0 1 2 -2 0 3 3 öğretim yılın d a v e Öncesinde ilköğretim kurum lanndan m e n in olup h afızlık eğitim i almak
am acıyla örgün eğitim in e ara veren Öğrencilerden isteyenlerin ilgi (a) Y ö n etm eliğin in 21 ve 22/1 m addelerinde
belirtilen şartları taşım aları halinde kayıtları, G ene] M üdürlüğüm üzce belirlen ecek A nadolu imanı hatip
liselerine yapılacak v e bu öğren ciler D ev let parasız yatılı pansiyon hizm etlerinden yararlandırılacaktır.
4. Okul tabelaları m evzuatına g o ıe hazırlanacak v e tabelalarda y aln ızca “A nadolu İmam Hatip L isesi’
ibaresi bulunacaktır.
Okulların personel ihtiyacı İnsan K aynaklan G enel M üdürlüğünce ve ilgili V alilikçe, donatım ihtiyacı
D estek H izm etleri G enel M üdürlüğünce karşılanacaktır.
B ilgilerinizi v e ilin iz dâhilindeki A nadolu im am hatip liselerind e eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı
bir şekilde yürütülebilm esi için her türlü tedbirin V aliliğin izce alınm ası hususunda gereğin i rica ederim.
O sm an DEMIRGUL
Bakan a.
Genel Miidür V.
DAĞITIM :
B ilgi ve G ereği için
B Planı
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 mci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmışınMEB Kampüsü F B lo k Beşevler/A NKA RA
Elektronik Ağ: www.m eb.gov.tr
e-posta.1 [email protected] meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Mehmet ULU Eğt.lJz.
Tel: (0 312) 4133543
Faks: (0 312) 2238576
Göreve Başlama Mesajı_GENELGE_2009-44_05.05.2009
T.C.
M İLLÎ EĞİTİM BAKANL1CJ
M esleki ve Teknik Eğitim G enel M üdürlüğü
01/05/2014
Sayı : 20880 154/| 0 .0 6 /1736074
Konu: M esleki vc teknik ortaöğretimde
okul çeşitliliğinin azaltılması
GENELGE
2014/8
İlgi
: a) 1739 sayılı M illî Eğitim Temel Kanunu,
b; 3308 sayılı M eslekî Eğilim Kanunu,
c) 652 sayılı M illî Eğitim Bakanlığının Teşkilat vc Görevlen Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname.
ç) M illi Eğilim Bakanlığı Kurum Tanırım Yönetmeliği,
d) M illî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum la ra Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme
Yönetmeliği,
e) M esleki ve Teknik Eğilim Genel Müdürlüğünün 02/ 04/2014 tarihli ve
208801S4/20/İ359845 sayılı Makam Onayı.
İlgi (c) Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesiyle Bakan lığımızda
medeni ve teknik eğitim ile ilgili hİzmeîkrin yürütülmesinden .sorumlu Erkek Teknik
öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Tekmk Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Tun/m
öğretim i Genel Müdürlüğü, Sağlık İdleri Dairesi Başkanlığı ile Çıraklık, M esleki vc Teknik
Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı birimleri Mesleki ve Teknik Eğitim
Genel Müdürlüğü adı altında yapılandırılmıştır.
Daha önce farklı birimlere bağlı iken hâlen Bakanlığımız M esleki vc Teknik Eğitim
Gene) Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren 22 okul türünün, öğrenim süreleri ılc
mezunlarının hak ve yetkilerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın “M esleki vc Teknik
Anadolu Lisesi" ile “Çok Programlı Anadolu Lisesi" adı alımda yeniden yapılandırılması,
ilgi te) Makam Onayı ile uygun bulunmuştur.
Bu kapsamda:
1. İlgi (b) Kamınım Ek i nıcı maddesine göre kurulmuş olan mesleki vc teknik eğitim
merkezlerinde (METEM). Anadolu meslek programı vc Anadolu teknik programlan ile belge
ve sertifika programları uygulanmaya ve ikili mesleki eğitim merkezlerinde mevzuatta yeni
düzenleme yapılıncaya kadar mevcut haliyle eğitim ve Öğretime devanı edilecektir.
2. Çok programlı Anadolu lisesi bünyesinde Anadolu meslek programı, Anadolu
Ha belge. Î070 v y tlı Ekkttoıuk i m ’
/ i K.ınij»mitm 5 iııo nuıklcst^errgıntc yuvtııli elektronik İu u j liî ı:n/âiınını^tu
•\U t m i BI v .
K ız ıia y .- S N K A K A
k;CMîc»ntj( A ğ ' w w w .m eb-j 5ttv.1r
c -p o sı» . m w g ıw « n n ;> .'.^ > v .tt
http://nievzuat.meb.aov.tr/hUniymesteknk nl
\ y n>ıl i Sı tvl gı n ıfl. [~ğil i m ^xıl iU k&4> ı v m ı ;ı B:i£k ai v ı £ s
Tc'
(ö 3 i 2j 413 ı ’ <2
1 ,ık » f ı> .M ~ ı - t .'' I '•)
O/m^ct^lrrvVnl^^f 1 U l
Sayfa 2 / 4
Göreve Başlama Mesajı_GENELGEJ20Û9-44 _05.05.2009
3. Uygulamaya 2014*2015 öğretim yılından itibaren 9 uncu sınıflardan banlamak
üzere kademeli olarak geçilecektir.
4. M evcut m esleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlan (mesleki ve teknik eğitim
merkezleri ile çok programlı liseler hariç), Anadolu sağlık meslek liseleri dâhil, 2014-2015
eğîtim-oğretin: yılından itibaren kademeli olarak mesleki ve teknik Anadolu lisesine
dönüştürülecek, okul ve kurumlarm tabelaları ilgi (ç) Yönetmeliğe uygun olarak
hazırlanacaktır.
5. Okul isimlerindeki mevcut yerleşim yeri, ki?i ve kurulukların isimlerine veni
düzenlemede de aynen yer verilecektir.
6. Dönücüm sürecindc, aynı yerin im biriminde aynı adı tanıyan birden fazla mesleki
vc teknik Anadolu lisesinin ortaya çıkması halinde ilgi (d) Yönetmelik hükümlerine göre bu
okullar valiliklerce yeniden adlandırılarak 09/05/2014 tarihine kadar Bakanlığımız M esleki
ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecektir.
7. Kurum adı değişiklikleri teklifler doğrultusunda Bakanlığımızca değerieııdirilerek
MEBBİS ve c-Okul kayıtlarına yansıtılacaktır.
Okul tabela değişiklikleri 2014 Lisans Yerleştirme Sınavları ve Kamu Personeli
Seçme Sınavı da dikkate alınarak 14/07/2014 tarihinden sonra yapılacaktır.
9, Kızların okullularına oranını artırmak amacıyla ilgi fa) Kanun’un 15 inci
maddesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlar inin mevcut durumları da dikkate
alınarak okulun karma veya yalnızca kız öğrencilerin öğrenim görebileceği okullar a k lin d e
valiliklerce belirlenecek ve 09/05/2014 tarihine kadar Bakanlığımız Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecektir. Bakanlığımız, sililiklerce gönderilen
teklifleri değerlendirerek karma veya yalnızca kız Öğrencilerin Öğrenin) görebileceği okullara
karar verecektir. Ancak bu dunun okul adlarına yansıtılmayacaklar.
10. B?kanlığımız M esleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar
bünyesindeki,
a) M eslek lisesi ile Anadolu meslek lisesi programlarında bulunan mevcut alan ve
dallar Anadolu meslek programı alan ve dallarına dönüştürülecek,
b) Teknik İlse ile Anadolu teknik lisesi programlarında bulunan mevcut alan ve dallar
ise Anadolu teknik programı alan ve dallarına dÖnûfturülccck,
c) Anadolu teknik lisesi ile teknik tise program türünde bul tutan alanlar Anadolu
meslek program türünde de açılacak,
bu İşlemler Bakanlığımızca MEBBİS vc e-Okul sistemlerine yansıtılacaktır.
1 i - Aynı bina içerisinde birden fazla mesleki ve teknik ortaöğretim okulunun olmadı
halinde yeni bina yatırım programına alınmamış/inşaatı banlamam t? okullar birleştirilerek tek
okul olarak teklif edilecektir.
12
Bu Genelgenin yayımı tarihine kadar valiliklerce yapılan okul, program türü, alan
ve dal açma ve kapatma teklifleri yeni okul vc program türlerine göre Bakanlığımızca
değerlendirilecektir.
l.V 2014-2015 öğretim yılından itibaren 9 uncu sınıfa kayıl-kabul, 2014 Ortaöğretim
Kuru mİarma Geçi> Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzunda yer alacak usul ve
esaslar doğrultusunda Anadolu meslek programına alan bcliricnmcksızin yapılacaktır.
14.
2014-2015 öğretim yılında yeni sisteme göre mesleki ve teknik ortaöğretim
kuramlarına kayıt olacak öğrencilerin, bir sonraki öğretim yılında Bakanlığımızca
belirlenecek kıstaslar ve tercihleri doğrultusunda şartlarını tanıdıkları Anadolu teknik veya
Hu bcSgc. 5076 sayılı fıîeklrotıık Im2a fcmtutuisua S ıncı ımıkfcsı gacğtısce güvenli etektrorak imza ite mtzataaımMir
A ü u u l ; B lv
(JW>4S K .i7Jİây<'A N IL \R A
A y u m ılı 6»lgı için- l.îğıtım p o litik a la rı < îtu p
b lc k ıro c n k A * : w w w .ro c b .g o v .ir
c - p o s tır m tç g ın jîiim s b g u v It
http://mevzuat.meb.£ov.tr/html/mestekokîilrt»<; n/mf><;tf4rnl-ııl
T el. <0 J 1 2 ) 4 i 1 12 Î 2
('a k s : (0 3 ! 2 ) 4 2 5 19 6 7
1 html
OT A *7 ^A1 -t
Sayfa 3 / 4
Uöreve Başlama Mesajı _GENELGE_20Û9-44_05.05.2009
Anadolu meslek programlarında bir alana geçişler» sağlanacak ur.
15.
2014-2015 öğretim yılında 9 uncu sınıfı tekrar edeceklcr ile öğrenim hakimini
kullanmamı? oton öğrencilerin kazanılmış haklan korunarak öğrenim görmeleri sağlanacak
ancak hcıhangi bir puan kullanmak* r/t n öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim
öğrencilerinden 9 -uncıı sınma ogremm görenlerden simi tekrarına kalan ve öğrcnım lutkET
"Bulunanliirtn Anadolu meslek programına geçişleri yapılacakta.
*
l<> 2Ü13-20] 4 öğretini yıiı ve daha önceki yıllarda mesleki ve teknik orınoüivtım
kurumlar m.ı kayıt yaptıran ve mezun olmaya hak kazanan öğlencilere, salup oklukları
haklarda herhangi bir değişiklik olmaksızın kayıtlı oldukları okul, program turu, alan ve
dallara güre diploma düzenlenecektir.
17. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlanndakı yeisi yapılanma konusunda
yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve kamuoyu valiliklerce bilgilendirilecektir
13
aka» lığı m 12 merkez teşkilatı birimleri ve valiliklerce mesleki ve teknik ortaöğretim
sisteminin yeniden yapılanmasına ili,skin i»; ve izlemlerin herhangi bir aksaklığa meydan
verilmeden 2014*2015 öğretim yılı ba.sına kadar tamamlanması hususunda bilgilerinizi ve
geıt;|m i önemle rica ederim.
Nabi AVCI
M illî Eğitim Bakanı
DAĞITIM:
A ve B Fîaııı
Bu
5IJ'u iiiy ıj ı }.'lcklri>>ttk lın / ,ı K anununun S ırıu m addesi £e«e£inc<? £u \c;ılı ctckiit'»:* im / ı slt ırn.'^Unaii-.t-ı
A tilu r it B U .
0 6 6 4 îılC jx ıla y jA N K A İ< A
A y o n iıtı k ılg ı için t g u ı n ı p < > li(ık ib n O ru jı tU .ık .ü iiı;:;
E k k lfO u s k .V İ m t w .ı n e K g « v ti
< - p ı« i» ro ! 6 * ıw ö ;tıu * -g o v «
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/mestekokulces; 0/mMî#»tnlnıi
Tel-<0 312) İ l i \2 '.Z
l'ûkv itî'ıîî)-»?*! f'U-.'
n
rn ia i <
ât
a
\
'
İt.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Sayı : 70160723/200/3289671
K onu: İmam Hatip Ortaokulları ile
ilgili kayıt ve nakil işlemleri
08/08/2014
................... VALİLİĞİNE
(Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kurumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun,
b) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan
Yönetmeliği.
İlkokul ve ortaokullara kayıtlar öğrencilerin, ulusal adres ve veri tabanında belirtilen
ikametgahları esas alınarak öğrenci yerleştirme komisyonunun belirlediği kayıt alanındaki
okula e-okul sistemi üzerinden yapılmakta, ilgi(a) kanunla açılan bağımsız İmam Hatip
Ortaokulları ile İmam Hatip Liseleri bünyelerindeki İmam Hatip Ortaokullarına ise ilgi(b)
yönetmelik esaslarına göre velinin başvurusu üzerine okul yönetimlerince yapılmaktadır.
Buna göre;
Birden fazla İmam Hatip Ortaokulu bulunan yerlerde İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlerinin görevlendireceği 1 (bir) Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürünün
başkanlığında o yerleşim birimindeki İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu
Müdürlerinden en fazla 5 (beş) kişiden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon,
öğrencilerin ikametgahlarına en yakın İmam Hatip Ortaokullarına yerleştirilmelerini
sağlayarak hiçbir veli ve öğrenci mağdur edilmeyecektir.
Yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam eden ve kimlik
numarası bulunan çocukların kayıtları, oturma belgesi veya pasaportlarındaki bilgilere göre
yapılacaktır.
Birden fazla İmam Hatip Ortaokulu bulunan merkezlerdeki fiziki kapasitesi
dolmayan okullara müracaat eden her Öğrencinin kaydı yapılacaktır. Kapasitenin üstünde
başvuru olması durumunda,
öğrenciler komisyonca belirlenecek esaslara göre
yerleştirilecektir.
Zorunlu öğrenim çağında olup herhangi bir sebeple kaydı yapılmamış çocukların
kayıtları, ocak ayından önce müracaat etmeleri halinde komisyonca uygun görülen İmam
Hatip Ortaokuluna yapılabilecektir.
Şehit ve gazi çocukları durumlarını belgelendirmeleri şartıyla istedikleri herhangi bir
İmam Hatip Ortaokuluna kayıt yaptırabileceklerdir.
İmam Hatip Ortaokullarında görev yapmakta olan yönetici, öğretmen ve diğer
personelin çocuklarının kayıtları, istemeleri halinde görevli oldukları okullara
yapılabilecektir.Bu okullarda eğitim görmek isteyen kardeşlerin kayıtlarında da gerekli
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik Im2 a Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
F Blok 06510 Bejsevler/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: H.Osman KILJÇ-Şb.Md.
Tel: (0 312)413 35 19
Faks: (0 312) 223 85 76
kolaylık sağlanacaktır.
İlgi (b) Yönetmeliğin 32. maddesine göre; İmam Hatip Ortaokullarına kayıtlı
öğrencilerden; sağlık durumu nedeniyle okula devam etmesinin uygun olmadığına ilişkin
sağlık kurulu raporu alanlar ile İmam Hatip Ortaokulu veya ortaokula kayıt yaptıran veya
devam eden öğrencilerin hafızlık eğitimine başladığını Diyanet işleri Başkanlığına bağlı
K ur’an kurslarından belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu
aranmayacaktır. Sağlık raporu alanlar raporları süresince, hafızlık eğitimi alanlar bu
eğitimleri süresince eğitim ve öğretim yılı başından itibaren en fazla bir eğitim ve öğretim
yılı okula devam etmeyebileceklerdir. Bu sürenin bitiminde okula devamları sağlanacaktır.
Bu öğrenciler okullarına döndüklerinde devam edemedikleri eğitim öğretim yılma
ait derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde, alan öğretmenlerinden
oluşturulacak komisyon tarafından sınava alınacak başarılı olanlar bir üst sınıfa devam
ettirileceklerdir. İmam Hatip Ortaokulu veya ortaokul öğrencileri bu izin haklarını 5, 6 veya
7 nci sınıflardan herhangi birinde kullanabileceklerdir.
Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulları arasındaki nakiller İlgi (b) yönetmeliğin 12.
maddesine göre aşağıdaki şekilde yapılacaktır;
Okul yönetimleri ilgi (b) Yönetmeliğin 10 ve 11. maddelerinin ilgili hükümlerindeki
şartlan taşıyan öğrencilerin nakillerini öğrenci velisinin başvurusu üzerine e-okul ortamında
gerçekleştireceklerdir.
İmam Hatip Ortaokulundan ortaokula nakiller ders yılı başında başlayarak ders yılı
sonuna 15 gün kalıncaya kadar devam edecektir. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin adres
değişikliği gibi nedenlerde bu süre aranmayacaktır.
Ortaokullardan İmam Hatip ortaokullarına nakiller ise aynı yönetmeliğin 12/b
maddesine göre imam hatip ortaokullarında zorunlu olarak okutulan derslerin (Kur'an-ı
Kerim, Arapça, Temel Dini Bilgiler) seçmeli olarak okutulduğu ortaokullarda okuyan ve
imam hatip ortaokuluna nakil isteyen öğrencilerin nakilleri ders yılı başından ders yılı sonuna
15 gün kalıncaya kadar devam edecektir.
İmam hatip ortaokullarında zorunlu olarak okutulan (Kur'an-ı Kerim, Arapça ve Temel
Dini Bilgiler) derslerinin seçmeli olarak okutulmadığı ortaokullarda okuyan ve imam hatip
ortaokuluna nakil talebinde bulunan öğrenciler nakil talebinde bulunduğu imam hatip
ortaokulu müdürlüğünce Eylül aymda bu derslerden sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavda
başarılı olanların nakilleri yapılacaktır.
Ortaokulun 5. sınıfında okuyan ve okulunda imam hatip ortaokullarında okutulan
zorunlu dersleri (Kur'an-ı Kerim, Arapça, Temel Dini Bilgiler) seçmeli olarak okumayan
öğrencilerin nakilleri ise Ocak ayma kadar yapılabilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Y usuf TEKİN
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM
Gereği:
B Planı
Bilgi:
A Planı
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
F Blok 06510 Beşevler/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: H.Osman KILIÇ-Şb.Md.
Tel: (0 312)413 35 19
Faks: (0 312) 223 85 76
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
684 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content