close

Enter

Log in using OpenID

Koza Altin SPK 0914

embedDownload
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) .......................
1-2
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
3
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI ........................................
4
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI ...................................................................
5
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR .............. 6-45
DİPNOT 1
DİPNOT 2
DİPNOT 3
DİPNOT 4
DİPNOT 5
DİPNOT 6
DİPNOT 7
DİPNOT 8
DİPNOT 9
DİPNOT 10
DİPNOT 11
DİPNOT 12
DİPNOT 13
DİPNOT 14
DİPNOT 15
DİPNOT 16
DİPNOT 17
DİPNOT 18
DİPNOT 19
DİPNOT 20
DİPNOT 21
DİPNOT 22
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU .................................................................
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR .
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ...........................................................................................................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI .......................................................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ...........................................................................................................
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR ............................................................................................................
STOKLAR .................................................................................................................................................
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR ..............................................................................................................
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER .................................................................................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR ................................................................................................................
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR ...........................................................................
TAAHHÜTLER .........................................................................................................................................
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ .......................................................
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ ................................................................................................
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ,
PAZARLAMA GİDERLERİ VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ........................................................
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER/GİDERLER ..................................................................
FİNANSMAN GELİRLERİ .......................................................................................................................
FİNANSMAN GİDERLERİ ......................................................................................................................
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) ...............
PAY BAŞINA KAZANÇ ..........................................................................................................................
YABANCI PARA POZİSYONU...............................................................................................................
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR.........................................................................
6
7-16
16
17-20
21
21
22
22
23
23-26
27-33
33
34-35
36
36-37
37
38
38
38-41
41
42-44
45
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
30 EYLÜL 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLİ
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
30 Eylül 2014
Bağımsız
denetimden geçmiş
31 Aralık 2013
1.230.379
1.111.896
3
990.922
940.727
4
5
1.470
441
63
243
4
6
7
9
21.052
201.294
9.998
5.202
3
41.657
117.403
8.128
3.672
664.278
741.374
19.776
588.483
20.083
609.331
14.017
902
29.232
11.337
531
14.017
1.373
91.037
5.039
494
1.894.657
1.853.270
Dipnot
referansları
VARLIKLAR
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
Duran varlıklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
- Şerefiye
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar
10
9
19
TOPLAM VARLIKLAR
1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait hazırlanan özet konsolide finansal tablolar, Koza Altın
İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 4 Kasım 2014 tarihinde onaylanmıştır.
İzleyen dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
1
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
30 EYLÜL 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLİ
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
30 Eylül 2014
Bağımsız
denetimden geçmiş
31 Aralık 2013
92.703
87.317
4
5
382
19.509
2.410
4.591
42.263
2.567
4
19
8
14
26.882
3.703
14.752
-
11
9.064
17.671
13.068
2.313
16.881
3.950
79.566
72.666
6
12.535
11.738
11
2.764
64.267
2.725
58.203
172.269
159.983
1.722.388
1.693.287
152.500
3.579
152.500
3.579
Dipnot
referansları
KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Türev finansal araçlar
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
Kısa vadeli karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıklar
- Diğer uzun vadeli karşılıklar
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
- Yabancı para çevirim farkları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
13
13
(673)
(673)
13
13
13
TOPLAM KAYNAKLAR
(646)
(646)
3.378
3.378
120.654
1.104.146
338.804
89.264
950.617
497.973
1.894.657
1.853.270
İzleyen dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
2
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER
KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Sürdürülen faaliyetler
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
1 Ocak 30 Eylül 2014
14
14
Brüt kar
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
15.iii
15.i
15.ii
Esas faaliyet karı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler
16
16
Finansman gideri öncesi faaliyet karı
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
17
18
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri
19
19
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı
Yeniden
deüzenlenmiş(*)
1 Temmuz 30 Eylül 2013
680.300
(248.553)
187.994
(67.281)
662.600
(246.885)
250.835
(96.398)
431.747
120.713
415.715
154.437
(53.509)
(12.943)
(1.648)
5.936
(23.294)
(17.359)
(4.085)
(516)
811
(15.929)
(52.689)
(21.050)
(1.421)
21.396
(32.914)
(17.972)
(7.859)
(620)
16.167
(20.752)
346.289
83.635
329.037
123.401
3.804
(3.703)
50.144
-
18.683
-
387.385
83.736
379.181
142.084
63.609
(29.868)
46.135
(7.298)
44.799
(3.703)
4.907
(2.578)
1.317
(722)
421.126
122.573
381.510
142.679
(88.613)
6.291
(27.687)
4.801
(27.586)
4.838
(13.050)
2.423
338.804
99.687
358.762
132.052
-
-
-
-
338.804
99.687
358.762
132.052
Durdurulan faaliyetler
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı
Net dönem karı
1 Temmuz 30 Eylül 2014
Yeniden
düzenlenmiş (*)
1 Ocak 30 Eylül 2013
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)
Kar veya zarar olarak
Yeniden sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış fayda planları yeniden
ölçüm kayıpları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler
- Ertelenmiş vergi geliri
Kar veya zarar olarak
yeniden sınıflandırılacaklar
Yabancı para çevirim farkları
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelir
Pay başına kazanç-TL
20
(Nominal değeri 1 Kr olan 100 adet hisse başına)
(*)
(27)
(5)
(85)
-
(34)
(6)
(106)
-
7
7
1
1
21
21
-
3.378
3.378
5.159
5.159
-
-
3.351
5.154
342.155
104.841
358.677
132.052
2,2217
0,6537
2,3525
0,8659
(85)
Bakınız dipnot 2.4
İzleyen dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
3
-
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya
zararda yeniden
sınıflandırılacak
birikmiş diğer
kapsamlı giderler
Ödenmiş
sermaye
Sermaye
düzeltmesi
farkları
Kar veya
zararda yeniden
sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer
kapsamlı giderler
Tanımlanmış
fayda
planları
yeniden
ölçüm
kayıpları
Yabancı
para
çevirim
farkları
Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
Geçmiş
yıllar
karları
Net
dönem
karı
Toplam
özkaynaklar
152.500
3.579
-
-
73.044
528.759
642.124
1.400.006
-
-
(390)
-
-
(10.225)
(24.022)
152.500
3.579
(390)
-
73.044
518.534
618.102
-
-
-
-
618.102
(618.102)
-
-
(85)
-
16.220
-
(16.220)
(169.799)
-
358.762
(169.799)
358.677
30 Eylül 2013 - yeniden
düzenlenmiş (*)
152.500
3.579
(475)
-
89.264
950.617
358.762
1.554.247
1 Ocak 2014
152.500
3.579
(646)
-
89.264
950.617
497.973
1.693.287
-
-
-
-
497.973
(497.973)
-
-
(27)
3.378
31.390
-
(31.390)
(313.054)
-
338.804
(313.054)
342.155
152.500
3.579
(673)
3.378
338.804
1.722.388
1 Ocak 2013 - önceden
raporlanan
Muhasebe politikası
değişikliği (Dipnot 2.4)
1 Ocak 2013 - yeniden
düzenlenmiş (*)
Transferler
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerin
ayrılması
Temettü ödemesi
Toplam kapsamlı gelir
Transferler
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerin
ayrılması
Temettü ödemesi
Toplam kapsamlı gelir
30 Eylül 2014
(*)
-
-
Birikmiş karlar
120.654 1.104.146
Bakınız dipnot 2.4
İzleyen dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
4
(34.637)
1.365.369
-
-
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 Ocak 30 Eylül 2014
Yeniden düzenlenmiş (*)
1 Ocak 30 Eylül 2013
338.804
358.762
117.062
(43.964)
537
4.744
3.703
80.621
(50.108)
371
1.136
-
11.793
12.943
11.139
21.050
6.751
5.241
11
5.109
4.137
19
19
(948)
82.322
(61.731)
(230)
22.748
(37.577)
4.443
1.472
(83.891)
(1.407)
13.575
(198)
(22.541)
(4.209)
(5.575)
(2.325)
(13.156)
(4.705)
23.283
(23.510)
(2.756)
(24.089)
(52)
13.558
(5.568)
(13.838)
(972)
(20.915)
(623)
6.505
380.419
346.502
47.593
50.773
(27.342)
(282.947)
Dipnot
referansları
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI:
Dönem karı
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin
dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler
Faiz ve diğer finansal gelir ile ilgili düzeltmeler
Faiz ve diğer finansal gider ile ilgili düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Türev işlemler gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler
Rödevans ve devlet maden hakkı
gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili düzeltmeler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
kısa vadeli karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı
ve maden kapama karşılığına ilişkin
dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi
Duran varlıkların elden çıkarılmasından
kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler - net
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler
Ödenen vergiler
Gerçekleşmeyen kur farkı giderleri
ile ilgili düzeltmeler
10
16
8
11.i
15.i
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
Stoklardaki artış
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki artış
Diğer alacaklar, varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki azalış /(artış)
Ticari alacaklardaki artış
Ticari borçlardaki azalış
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki azalış
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki azalış
Ödenen rehabilitasyon giderleri
Ödenen araştırma giderleri
Ödenen kıdem tazminatı
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi
7
4.i
5
4.i
11.i
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIŞLARI:
Alınan faiz
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
ve verilen sabit kıymet avansları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
satışından elde edilen hasılat
Bağlı ortaklık satın alımından kaynaklanan
diğer borçlardaki azalış
1.137
(14.738)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
6.650
404
(231.770)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIŞLARI:
Banka kredileri ödemeleri
Ödenen faiz
Ödenen temettü
(537)
(313.054)
(6.859)
(420)
(169.799)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
(313.591)
(177.078)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit
ve nakit benzerlerindeki net artış / (azalış)
73.478
(62.346)
(23.283)
(6.505)
50.195
(68.851)
4.ii.f
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3
940.727
927.526
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3
990.922
858.675
(*)
Bakınız dipnot 2.4
İzleyen dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
5
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (bundan sonra “Koza Altın” veya “Şirket” olarak adlandırılacaktır)
İzmir’de (Ovacık-Bergama) bulunan altın madeninin işletilmesi için Eurogold Madencilik A.Ş. adıyla
6 Eylül 1989 tarihinde kurulmuş olup Normandy Mining Ltd. tarafından Eurogold Madencilik’in
bütün hisselerinin satın alınmasına istinaden şirketin adı Normandy Madencilik A.Ş. (“Normandy
Madencilik”) olarak değiştirilmiştir. 3 Mart 2005 tarihinde ise Koza İpek Holding A.Ş.’nin (“Koza
İpek Holding”) bağlı ortaklığı olan ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. (“ATP”) tarafından Normandy
Madencilik’in hisselerinin tamamının, Autin Investment’dan satın alınmasının ardından, 29 Ağustos
2005 tarihinde şirketin adı Koza Altın İşletmeleri A.Ş. olarak tescil edilmiştir.
Şirket’in 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Borsa İstanbul’da (“BIST”) işlem gören hisse senetleri de dahil
olmak üzere Şirket’in hisselerinin %45,01’i ATP’ye, %24,99’u Koza İpek Holding’e (31 Aralık 2013:
%45,01’i ATP’ye, %24,99’u Koza İpek Holding’e) ait olmakla birlikte (Dipnot 13) İpek Ailesi,
Şirket’in nihai ana ortağıdır. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, Şirket’in, sermayesinin %30’una
(31 Aralık 2013: %30) karşılık gelen hisse senetleri BIST’de işlem görmektedir (Dipnot 13).
Şirket’in fiili faaliyet konusu, Ovacık-Bergama-İzmir, Çukuralan - İzmir, Kaymaz-Eskişehir, MastraGümüşhane, Çoraklıktepe-Balıkesir, Söğüt-Bilecik ve Himmetdede-Kayseri’de olmak üzere yedi adet
altın madeni vasıtasıyla altın madenlerinin işletilmesi, Türkiye’ye yaygın olmak üzere altın madeni
araması ve hâlihazırda devam eden projeleri ile altın maden sahalarının geliştirilmesidir. Şirket, altın
ve gümüşten oluşan dore barlarını yurt dışı ve yurt içi altın rafinerilerine satmaktadır.
Şirket, 31 Mart 2014 tarihinde yurt dışında madencilik girişimlerinde bulunmak üzere 100% Koza
Altın iştiraki olarak İngiltere merkezli “Koza LTD.” şirketini kurmuştur. Bu tarihten sonra Şirket,
iştirak ve bağlı ortaklığıyla birlikte “Grup” olarak anılacaktır.
Grup’un bağlı ortaklığı Koza LTD. ile Lonmin Plc. iştiraki Kuzey İrlanda’da yerleşik Lonmin
(Northern Ireland) Limited arasında Kuzey İrlanda’da altın ve gümüş arama faaliyetleri yapılması
konusunda 16 Ekim 2014 tarihinde iş ortaklığı anlaşması imzalanmıştır.
Koza Altın’ın merkezi aşağıdaki adrestedir:
Necatibey Caddesi No:56/B
Demirtepe/ Ankara, Türkiye
6
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 - ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA
İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
İlişikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”)
13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II–14.1 No’lu “Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup
Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıştır.
TMS’ler; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile
bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir.
İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak
hazırlamakta serbesttirler. Grup bu çerçevede, ara dönemlerde özet finansal tablo hazırlamayı tercih
etmiştir.
Grup’un ara dönem özet finansal tabloları yılsonu finansal tablolarının içermesi gerekli olan açıklama
ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Grup’un 31 Aralık 2013 tarihli finansal
tabloları ile beraber okunmalıdır.
Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları ve dipnotları, SPK tarafından 7 Haziran 2013
tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek
sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş döneme ait finansal tablolarda gerekli değişiklikler yapılmıştır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık
şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi
uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları bu
karar çerçevesinde hazırlanmıştır.
Grup, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK
tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye
Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Ara dönem özet konsolide
finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında
tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni kayıtlara TMS uyarınca doğru sunumun yapılması
amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
2.2
Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler
a)
1 Ocak 2014 tarihi ile başlayan dönem itibariyle Grup tarafından uygulanmış, mevcut
standartlarda değişiklik veya yeni standartlar:
-
TMS 32 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik ile TMS 32, “Finansal Araçlar:
Sunum” standardında bulunan uygulama rehberi bilançoda bulunan finansal varlık ve finansal
yükümlülüklerin netleştirilmesi konusunda daha açıklayıcı olması amacıyla güncellenmiştir.
-
TMS 36 (değişiklik), “Varlıklarda değer düşüklüğü”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne
uğramış varlığın eğer gerçeğe uygun değeri ile satış maliyetinin farkı baz alınarak hesaplanmış
ise, geri kazanılabilir tutarı ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar
getirmektedir.
7
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA
İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler (Devamı)
-
TMS 39 (değişiklik), “Finansal Araçlar: muhasebeleştirilmesi ve ölçümü”, 1 Ocak 2014
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklikler türevlerin tecditi ve finansal risklerden korunma muhasebesi ile ilgili olup,
belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmelikler sebebiyle türevlerin tecdit edilmesi
durumunda finansal risklerden korunma muhasebesine devam edilmesine izin vermektedir.
-
TFRYK 21 – TMS 37, 'Zorunlu vergiler', ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu
varlıklar” üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya
çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık
getirmektedir.
b)
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan diğer tüm yeni standartlar, mevcut
standartlardaki değişiklikler ve yorumlar, Grup faaliyetleri ile ilgili olmadığından veya
finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olmadığından listelenmemiştir.
c)
Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanması benimsenmemiş
standartlar ve değişiklikler:
-
TFRS 9 “Finansal Araçlar ”, 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Finansal varlık ve yükümlülüklerin sınıflandırılması,
ölçümü ve muhasebeleştirilmesine yer vermektedir. TMS 39’da yer alan finansal enstrümanların
sınıflama ve ölçüm prensipleri yerine gelmiştir.
-
TFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve
yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS 39 standartlarının yerine geçmiştir.
TFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model
sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının
kontrata bağlı nakit getirisi Grup tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı
içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS
39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dahil olmak üzere
birçok uygulamayı devam ettirmektedir.
Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği
durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki
Grup’un kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmın artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir
tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir.
-
TFRS 9 (değişiklik), “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi” 1 Ocak 2018
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklik TFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli
değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını
sağlamıştır.
8
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA
İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler (Devamı)
-
TFRS 11 (değişiklik), “Müşterek anlaşmalar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ticari faaliyet oluşturmuş bir
müşterek ortaklıktan iktisap edilen hisselerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda yol
göstermektedir.
-
TMS 16 ve TMS 38’deki değişiklikler, “Maddi duran varlıklar”, “Maddi olmayan duran
varlıklar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklik ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortisman ve itfa
paylarının hesaplanmasında kullanılan hasılat merkezli yöntem ortadan kaldırılmıştır.
-
TFRS 14, “Düzenleyici erteleme hesapları”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Tarife uygulamasını kullanan işletmelere ilk
kez uluslararası finansal raporlama standartlarını uygularken daha önce kullandığı muhasebe
standartlarına göre uygulamış oldukları muhasebe politikalarına devam etme hakkı vermektedir.
-
TFRS 15, “Müşteri kontratlarından doğan hasılat”, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart ile Uluslarası Muhasebe
Standartları Kurulu ve Amerika Muhasebe Standartları Kurulu birlikte çalışarak hasılat
standartları üzerinde yeknesaklığı sağlamayı ve mali tablo okuyucularına işlemin; içeriği, tutarı,
zamanı ile hasılatın belirsizliği ve müşteri kontratlarından doğan hasılatın nakit akışıyla ilgili
bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu standart ile hasılatın muhasebeleştirilmesinde; kazanç
yönteminden, kontrolün transferini esas alan varlık-yükümlülük yöntemine geçilmesi
amaçlanmaktadır.
Grup yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip geçerlilik
tarihinden itibaren uygulayacaktır. Yukarıdaki standart ve yorumların, uygulanmasının gelecek
dönemlerde Şirket'in finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı beklenmektedir.
2.3
Konsolidasyon Esasları
Konsolide finansal tablolar ana ortalık olan Koza Altın ve kontrolün başlamasından sona erene dek,
bağlı ortaklıklığının hesaplarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamına giren şirketlerin finansal
tabloları, konsolide finansal tablo tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe politikaları esas alınarak SPK
Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanmış ve konsolidasyona dahil edilmiştir.
a)
Bağlı ortaklıklar
Bağlı ortaklıklar doğrudan Şirket tarafından kontrol edilen işletmelerdir. Kontrol gücü, Koza Altın’ın
doğrudan veya dolaylı olarak şirketlerin finansal ve faaliyet politikalarını yönetmesini ve bundan yarar
elde etmesini ifade eder. Bu kontrol gücünün kaynağı, Şirket’in doğrudan ya da dolaylı yoldan sahip
olduğu hisse senetleri yoluyla ilgili şirkette %50’nin üstünde oy hakkına sahip olmasıdır. Kontrol gücü
değerlendirilirken, mevcut ve kullanılabilir olan potansiyel oy hakları da dikkate alınır. Bağlı
ortaklıklar, kontrolün Grup’a transferinden itibaren konsolidasyona dahil edilmekte ve kontrolün
ortadan kalktığı tarihten itibaren de konsolidasyon kapsamından çıkarılmaktadır.
9
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA
İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.3
Konsolidasyon Esasları (Devamı)
Bağlı ortaklıkların finansal durum tabloları ve kapsamlı gelir/ gider tabloları, tek tek ve finansal tablo
kalemleri bazında konsolide edilmiştir. Bununla beraber Grup’un sahip olduğu iştirak değeri, ilgili
özkaynak tutarıyla karşılıklı netleştirilmiştir. Grup içi şirketlerin birbirleriyle ilişkileri sonucu oluşan
grup içi işlemler ve ilgili bakiyelerin etkileri, ayrıca, gerçekleşmeyen kazanç ve bir değer düşüklüğü
göstergesi olmadığı sürece kayıplar konsolidasyon sırasında karşılıklı olarak silinmiştir. Grup’un sahip
olduğu hisselerin kayıtlı değeri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, sırasıyla özkaynaktan ve
dönemin gelir ya da giderlerinden silinmiştir.
Aşağıdaki tablo, 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolidasyon kapsamına dahil edilmiş olan bağlı
ortaklığı ve Grup’un kontrol payını göstermektedir:
Bağlı ortaklık
Ortaklık payı (%)
Koza LTD.
b)
Yabancı para çevrimi
i)
Fonksiyonel ve raporlama para birimi
100,00
Grup’un her bir şirketinin finansal tablo kalemleri, söz konusu şirketin içinde bulunduğu ve
operasyonlarını sürdürdüğü ana ekonomide geçerli olan para birimi cinsinden ölçülmüştür (“fonksiyonel
para birimi”). Ara dönem özet konsolide finansal tablolar ana şirketin fonksiyonel ve Grup’un raporlama
para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden hazırlanmış ve sunulmuştur.
ii)
İşlemler ve bakiyeler
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı günkü döviz kurlarından fonksiyonel para
birimine çevrilmiştir. Bu işlemlerin gerçekleşmesinden ve yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve
yükümlülüklerin yıl sonu döviz kurlarından çevrilmesinden kaynaklanan kur farkı gelir ve giderleri nakit
akım ve net yatırımın koruması olarak değerlendirilip özkaynak kalemi dokuznda takip edilenler dışında
konsolide kapsamlı gelir tablosunda finansal gelirler ve giderler içerisine dahil edilir.
iii)
Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıkların finansal tablolarının çevrimi
Yabancı ülkede kayıtlı bulunan bağlı ortaklığının finansal tabloları bulunduğu ülkenin standart, kanun ve
düzenlemelerine göre hazırlanmış olup, ana ortaklık finansal tabloları ile uyumlu bir sunum ve içerik için
SPK Finansal Raporlama Standartları’na uyarlanmıştır. Yabancı ülkede faaliyet gösteren söz konusu
şirketin varlık ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Bu
ortaklığın ara dönem özet kapsamlı gelir tablosu kalemleri ise ortalama kurlar kullanılarak TL’ye
çevrilmiştir. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklığının açılış net varlıklarının yeniden
çevrilmesi, ortalama kurlar ile bilanço tarihindeki kurlardan doğan farklılıklar olduğu zaman özkaynaklar
altındaki “yabancı para çevrim farkları” içerisinde takip edilmektedir.
10
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA
İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.3
Konsolidasyon Esasları (Devamı)
Bilanço tarihlerindeki ve gelir tablosu kalemleri için kullanılan ilgili dönemlerdeki ortalama kurlar
aşağıdaki gibidir:
Dönem sonu:
30 Eylül 2014
İngiliz Sterlini /Türk Lirası
3,6933
Ortalama:
1 Nisan 30 Eylül 2014
İngiliz Sterlini /Türk Lirası
c)
3,5740
İştirakler
Grup’un iştiraklerdeki yatırımları, ilk kayda alındıkları tarihte elde etme maliyeti üzerinden sonraki
dönemlerde ise özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilir. Bunlar, Şirket’in genel olarak oy hakkının
%20 il %50’sine sahip olduğu veya Grup’un, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip
olmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır. Grup ile iştirak arasındaki işlemlerden
doğan gerçekleşmemiş karlar, Grup’un iştirakteki payı ölçüsünde düzeltilmiş olup, gerçekleşmemiş
zararlar da, işlem, transfer edilen varlığın değer düşüklüğüne uğradığını göstermiyor ise,
düzeltilmektedir. Şirket, iştirak ile ilgili olarak söz konusu doğrultuda bir yükümlülük altına girmemiş
veya bir taahhütte bulunmamış olduğu sürece iştirakteki yatırımın kayıtlı değerinin sıfır olması veya
Grup’un önemli etkisinin sona ermesi üzerine özsermaye yöntemine devam edilmemektedir. Önemli
etkinin sona erdiği tarihteki yatırımın kayıtlı değeri, o tarihten sonra maliyet olarak gösterilmektedir.
Aşağıdaki tablo 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle iştiraki ve ortaklık payını
göstermektedir:
İştirak
Ortaklık payı (%)
Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç
Kiralama Ticaret A.Ş’ nin (“Koza İpek Tedarik”)
44,00
Koza Altın, 1 Kasım 2011 tarihinde kurulan Koza İpek Tedarik’in sermayesine %44 oranında iştirak
etmiş olup Koza İpek Tedarik’in nihai ana ortağı İpek Ailesi’dir. Koza İpek Tedarik’in faaliyet konusu
firmalar arasında bağlantı kurmak yolu ile danışmanlık, ithalat, ihracat, taahhüt, komisyonculuk ve
mümessillik işlerini gerçekleştirmektir. Koza İpek Tedarik önemlilik ilkesi dahilinde özkaynak
yöntemiyle değerlenen yatırım olarak muhasebeleştirilmemiştir.
11
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA
İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Konsolide Finansal Tabloların
Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Grup, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle
yürürlüğe giren TRFYK 20 “Açık işletme madeninin üretim aşamasındaki dekapaj maliyetleri”
uyarınca sunulan en erken dönem olan 1 Ocak - 31 Aralık 2012 döneminin açılış bilançosu olan
1 Ocak 2012 tarihli bilançodan başlayarak, 31 Aralık 2013 tarihli mali tablolarda geriye dönük olarak
düzeltmiştir. Grup, önceki dönemlerde ertelenen maden varlıklarına ilişkin, açık ocaklardan maden
çıkartmak için katlanılan ilgili maliyetleri aktifleştirip, açık ocakların bulunduğu ilgili maden alanının
kullanılabilir geri kalan ömürü baz alınarak hesaplanan ertelenen maden çıkarma oranı dikkate
alınarak amortismana tabi tutarken, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren TRFYK 20 ile
birlikte her bir açık ocak ve bu ocakların ölçülebilir olduğu sürece ayrıştırılabilir fazları gözetilierek
TFRYK 20’de belirtilen muashebeleştirme ve ölçüm prensiplerine uygun olarak konsolide finansal
tablolarında muhasebeştirmiştir. Bu düzeltmelerin ara dönem özet konsolide finansal tablolardaki
etkileri aşağıdaki gibidir:
Grup’un 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle hazırlanmış konsolide finansal durum tablolarında; maddi
duran varlıklar içerisinde yer alan ertelenmiş maden varlıkları 81.248 Bin TL tutarında, stoklar 10.384
Bin TL tutarında, ertelenmiş vergi varlıkları/(yükümlülükleri) - net 14.171 Bin TL tutarında yeniden
düzenlenerek sunulmuştur. Grup’un 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle sona eren dokuz aylık döneme ait
kapsamlı gelir tablolarında satışların maliyeti 27.571 Bin TL tutarında, ertelenmiş vergi
gelirleri/(giderleri) – net 5.515 Bin TL tutarında yeniden düzenlenmiştir.
Söz konusu yeniden düzenleme neticesinde Grup’un 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle sona eren dokuz
aylık döneme ait net dönem karı 22.056 Bin TL tutarında, özkaynakları ise 56.692 Bin TL tutarında,
azalmıştır.
SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları
için finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıştır. Söz konusu örneklerle uyumlu olarak,
Grup’un finansal tablolarında çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. Grup’un 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle
sona eren dokuz aylık özet konsolide kapsamlı gelir tablosunda yapılan sınıflamalar aşağıdaki gibidir:
-
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle “diğer gelirler” kaleminde yer alan toplam 230 Bin TL tutarındaki
“maddi duran varlık satış karı”, “yatırım faaliyetlerinden gelirler” kalemine sınıflanmıştır.
-
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle “finansman gelirleri” kalemi içerisinde yer alan toplam 49.914
Bin TL tutarındaki “faiz ve diğer finansal gelirler”, “yatırım faaliyetlerinden gelirler” kalemine
sınıflanmıştır.
12
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA
İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Netleştirme/ Mahsup
İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda
ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen
kalemler itibariyle toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması
sonucunda, bu işlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, değer düşüklüğü
düşüldükten sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak
değerlendirilmez. Grup’un normal iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, “Hasılat”
başlıklı kısımda tanımlanan gelirler dışında elde ettiği gelirler, işlem veya olayın özüne uygun olması
şartıyla net değerleri üzerinden gösterilir.
2.6
Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar
ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap
dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların
kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve
işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık
gösterebilir. Grup’un önemli muhasebe varsayım ve tahminleri şunlardır:
a)
Altın rezervleri
Grup yönetimi, her bir bilanço döneminde görünür ve muhtemel maden rezervlerine istinaden yapmış
oldukları tahminlerini gözden geçirmekte olup belirli dönemlerde ise bağımsız profesyonel değerleme
şirketlerine görünür, mümkün ve muhtemel maden rezervlerinin miktarının tespitine yönelik
Avustralya Arama Sonuçları, Maden Kaynakları ve Altın Rezervleri 2004 Standartları’na (“JORC”)
uygun olarak değerleme çalışmaları yaptırmakta ve rezerv miktarını “JORC” Standartları’nda
belirtilen yetkinliklere haiz kişiler tarafından veya onların gözetiminde güncellemektedir. Söz konusu
rezerv ve kaynak miktarları 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle bağımsız profesyonel değerleme
şirketi, “SRK Consulting” tarafından “JORC” standartları doğrultusunda güncellenmiştir.
Söz konusu çalışmalar kapsamında, maden rezervlerinin belirlenmesinde kullanılan varsayımlar ve
yöntemler, bir takım belirsizlikleri içinde barındırmakta (altın fiyatları, kurlar, jeografik ve istatistiki
değişkenler gibi) olup yeni bir bilginin kullanılabilir olmasına bağlı olarak maden rezervine istinaden
geliştirilen varsayım ve yöntemler önemli ölçüde değişebilir. Maden varlıklarının maliyeti ve
amortismanı söz konusu güncellemelere bağlı olarak ileriye dönük olarak düzeltilmektedir.
13
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA
İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (Devamı)
b)
Şerefiye ve maddi duran varlıkların taşınan değerleri
Maden varlıkları “üretim birimleri” yöntemi kullanılarak itfa edilmekte ve amortisman oranının
hesaplanması için görünür ve mümkün işlenebilir altın rezerv miktarı kullanılmaktadır. Maden
varlıkları dışında kalan gerek taşınabilir gerekse sabit olan diğer maddi duran varlıklar ise ilgili
oldukları madenlerin ömürleri ile sınırlı olmak üzere faydalı ömürleri üzerinden doğrusal
yöntem kullanılarak amortismana tabi tutulmaktadır.
Görünür ve mümkün işlenebilir altın rezerv miktarı baz alınarak ve üretim birimleri yöntemi
kullanılarak hesaplanan amortisman tutarları dönemler arasında değişkenlik gösterebilir ve
birtakım maden varlıkları için amortisman, gerçekleşen ile tahmin edilen üretim miktarları
arasındaki sapmadan dolayı etkilenebilmektedir. Söz konusu farklar, aşağıda belirtilen
değişkenlerden veya varsayımlardan kaynaklanmaktadır;
-
-
Yapılan çalışmalar neticesinde görünür ve mümkün işlenebilir altın rezerv miktarındaki
değişimler,
Zaman zaman önemli miktarlarda değişebilen rezervin tenor (“grade”) oranı,
Gerçekleşen altın fiyatı ile rezerv değerleme ve tenor tespit etme çalışmalarında dikkate
alınan tahmini altın fiyatı,
Maden sahalarında gerçekleşebilen ve önceden tahmin edilemeyen, faaliyetleri
etkileyebilecek birtakım hususlar,
Maden çıkarma, işleme ve rehabilitasyon maliyetlerinde, iskonto oranlarında, kur
değişimlerinde tahmin edilemeyecek değişimler,
Maden ömürlerindeki değişimlerin, faydalı ömürleri maden ömrüyle sınırlı olan ve
doğrusal yöntemle amortismana tabi tutulan sabit kıymetlerin faydalı ömürlerine olan
etkileri.
Grup yönetimi tarafından gerçekleştirilen değer düşüklüğü testleri ise, yönetimin gelecekteki
altın fiyatları hakkındaki tahminlerine, mevcut piyasa koşullarına, kurlara ve ilgili proje riskiyle
birlikte vergi öncesi iskonto oranına bağlıdır.
Nakit üreten birimlerin geri kazanılabilir değeri, ilgili nakit üreten birimin kullanım değerinden
veya satış maliyetleri düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değerinden yüksek olanı olarak tespit
edilir. Söz konusu hesaplamalar bir takım varsayımların ve tahminlerin kullanılmasını gerekli
kılmaktadır. Altın fiyatlarına istinaden yapılan varsayım ve tahminlerdeki değişiklikler,
madenlerin kullanım ömürlerini etkileyebilir ve bununla birlikte gerek şerefiye ve gerekse ilgili
varlıkların taşınan değerleri üzerinde düzeltme gerektirebilecek koşullar ortaya çıkabilir.
Varlıklar, birbirlerinden bağımsız ve en küçük derecede nakit üreten birimler olarak
gruplandırılır. Değer düşüklüğü göstergesinin tespit edilmesi durumunda ise, tahmin ve
varsayımlar tespit edilen her bir nakit üreten birimden elde edilecek nakit akışları için
oluşturulur. Gerek maddi duran varlıkların ve gerekse şerefiyenin değer düşüklüğü testleri
kullanılan tahmin ve varsayımlardan ötürü belirli oranda bir belirsizlik içermektedir. Bu
belirsizlik kullanılan görünür ve mümkün işlenebilir altın rezerv miktarından, mevcut ve
gelecekte tahmin edilen altın fiyatlarından, iskonto oranlarından, kurlardan ve tahmini üretim
maliyetlerinden kaynaklanmaktadır.
14
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA
İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (Devamı)
b)
Şerefiye ve maddi duran varlıkların taşınan değerleri (Devamı)
Grup’un Mastra işletmesinde yeraltı patlatma faaliyetlerine ve operasyonlarına ara verilmiş
olması nedeniyle, Grup yönetimi tarafından 30 Eylül 2014 tarihli ara dönem özet konsolide
finansal tablolarında ilgili nakit üreten birime değer düşüklüğü testleri gerçekleştirmiş olup,
görünür ve muhtemel rezerv miktarları ve işlenmeye hazır çıkarılmış cevher kümelerinin tutarı
göz önünde bulundurularak ortaya çıkan geri kazanılabilir tutarın Mastra işletmesine ait maddi
duran varlıkların net defter değerinden yüksek olması sebebiyle herhangi bir değer düşüklüğü
tespit edilmemiştir.
c)
İşlenmeye hazır çıkartılmış maden cevheri kümeleri, üretim sürecindeki veya sevkiyata
hazır hale getirilmiş altın ve gümüşten oluşan dore
İşlenmeye hazır çıkartılmış maden cevheri kümeleri ile üretim sürecindeki altın, belirli ölçümlerin
sonucunda ve tahmin edilen üretim sürecine göre değişen geri dönüşüm oranı üzerinden
ölçülmektedir. İşlenmeye hazır çıkartılmış maden cevheri kümeleri, üretim sürecindeki altının
miktarı periyodik olarak yapılan sayımlar ve raporlamalarla tespit edilmektedir. Grup yönetimi,
cevherin tahmin edilen tenor oranıyla gerçekleşen işlenmiş altın miktarını karşılaştırarak; tahmin
edilen geri dönüşüm oranını gerçekleşen geri dönüşüm oranıyla aylık olarak karşılaştırmakta ve
gerekli güncellemeleri yapmaktadır.
d)
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve kapanması
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve kapanmasına istinaden konsolide finansal
tablolara yansıtılan karşılıkların tutarı, Grup yönetiminin planlarına ve ilgili yasal
düzenlemelerin gerektirdiklerine dayanmakta olup, söz konusu plan ve yasal düzenlemelerdeki
değişiklikler, kullanılan indirgenme oranları ve maden rezervlerine istinaden yapılan
tahminlerdeki değişiklikler karşılıkları etkileyebilmektedir (Dipnot 11.i).
e)
Gelir vergileri
Nihai vergi tutarına olan etkileri kesinleşmeyen ilgili birçok işlem ve hesaplama normal iş akışı
sırasında gerçekleşmekte olup bu gibi durumlar gelir vergisi karşılığı belirlenmesi sırasında
önemli muhakemelerin kullanılmasını gerektirmektedir.
Grup, vergisel olayların sonucunda ödenmesi tahmin edilen ek vergilerin oluşturduğu vergi
yükümlülüklerini kayıtlarına almaktadır. Bu konular ile ilgili oluşan nihai vergisel sonuçların,
başlangıçta kaydedilen tutarlardan farklı olduğu durumlarda, bu farklar belirlendiği
dönemlerdeki gelir vergisi karşılığı ve ertelenen vergi bakiyelerini etkileyebilecektir.
f)
Yasal riskler
Grup, maden sektöründe faaliyetlerini sürdürdüğünden ötürü, yasalardan ve mevzuatlardan
kaynaklanan birçok riske maruz kalmaktadır. Bilanço tarihi itibariyle mevcut olan veya
gelecekte maruz kalınacak yasal uygulamaların ve davaların sonuçları, Grup yönetiminin
geçmiş tecrübeleri doğrultusunda ve alınan hukuki danışmanlıklar sonucunda, belirli bir oran
dahilinde tahmin edilebilmektedir. Grup aleyhine alınabilecek bir karar veya uygulamanın
olumsuz etkileri Grup’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilir (Dipnot 11.iii).
15
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA
İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (Devamı)
g)
Türev finansal araçlar
Türev finansal araçlar ilk olarak kayda alınmalarında elde etme maliyeti ile ve kayda
alınmalarını izleyen dönemlerde rayiç değer ile değerlenmektedir. Grup’un alım satım amaçlı
türev finansal araçları vadeli yabancı para alım-satım sözleşmelerinden oluşmaktadır. Söz
konusu türev finansal araçlar ekonomik olarak Grup için risklere karşı etkin bir koruma
sağlamakla birlikte, genellikle risk muhasebesi yönünden TMS 39 “Finansal Araçlar”da
belirtilen gerekli koşulları taşımaması nedeniyle finansal tablolarda alım-satım amaçlı türev
finansal araçlar olarak muhasebeleştirilmektedir. Bu tür türev finansal araçların gerçeğe uygun
değerindeki değişimlerden kaynaklanan tüm kazanç ve kayıplar gelir tablosunda yatırım
faaliyetlerinden gelir/ (gider) olarak muhasebeleştirilir.
2.7.
TMS/ TFRS’ye ve KGK tarafından yayınlanan ilke kararlarına uygunluk beyanı
Grup yönetimi, ara dönem özet konsolide finansal tabloların KGK tarafından yayımlanan
TMS/TFRS’lere ve KGK ilke kararlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan
sorumludur. Grup yönetimi, cari ve önceki döneme ait finansal tablolar ile önemli muhasebe
politikalarının özeti ve dipnotların TMS/TFRS’lere uygun olarak hazırlanıp sunulduğunu beyan
etmektedir.
DİPNOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Kasa
Bankalar
- Vadesiz mevduat
-TL vadesiz mevduat
-Yabancı para vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat
-TL vadeli mevduat
-Yabancı para vadeli mevduat
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
145
128
1.528
1.196
1.424
779
242.294
745.759
873.800
64.596
990.922
940.727
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup’un vadeli mevduatları, vadeleri 1 ay içerisinde olan ABD Doları,
TL ve İngiliz Sterlini cinsinden vadeli mevduatları içermekte olup etkin ağırlıklı ortalama faiz oranı
yıllık %2,45, %10,89 ve %2,95 ’dur (2013: ABD Doları ve TL cinsinden vadeli mevduatları içermekte
olup etkin ağırlıklı ortalama faiz oranı yıllık %2,96 ve %9,77). Grup’un mevduatlarının bulunduğu
bankaların kredi riskleri, bağımsız veriler dikkate alınarak değerlendirilmekte olup önemli herhangi bir
kredi riski bulunmamaktadır.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle nakit ve nakit benzerleri 278.679 Bin ABD Doları, 30.295 Bin İngiliz
Sterlini ve 8 Bin Avro (2013: 11.122 Bin ABD Doları ve 11 Bin Avro) içermektedir. Nakit ve nakit
benzerlerinin piyasa değerleri, taşınan değerlerine yaklaşmaktadır.
16
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 4 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara
borçlar bakiyeleri ile 1 Ocak – 30 Eylül 2014 ve 2013 ara hesap dönemleri içinde ilişkili taraflarla
yapılan önemli işlemlerin özeti aşağıda sunulmuştur:
i)
a)
İlişkili tarafların bakiyeleri
31 Aralık 2013
1.412
124
65
-
1.536
65
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar:
Konaklı Metal Madencilik San. Tic. A.Ş.
(“Konaklı Metal”)
Diğer
Eksi: Vadeli satışlardan kaynaklanan
tahakkuk etmemiş finansal gelirler
b)
30 Eylül 2014
(66)
(2)
1.470
63
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
24.353
88.562
24.353
88.562
İlişkili taraflara uzun vadeli peşin ödenmiş giderler:
İK Akademi İnşaat Proje ve Taah. A.Ş. (“İ.K. Akademi”)
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup’un İ.K. Akademi’den olan alacakları Grup’un Himmetdede tesis
yatırımı için vermiş olduğu avanslardan oluşmaktadır (Dipnot 9).
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ilişkili taraflardan TL, ABD Doları ve Avro cinsinden alacakların
indirgenmesinde kullanılan ağırlıklı ortalama yıllık etkin faiz oranları sırasıyla %10,43, %0,58,
%0,34’dir (2013: %7,95, %0,62, %0,54).
17
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 4 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
c)
31 Aralık 2013
-
3
-
3
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
171
72
127
-
82
2
138
2.949
1.309
123
382
4.591
İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar:
ATP
d)
30 Eylül 2014
İlişkili taraflara ticari borçlar:
Koza İpek Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş.
(“Koza İpek Sigorta”)
Koza İpek Tedarik Dan. Ve Araç Kirl.
Tic A.Ş. (“Koza İpek Tedarik”)
ATP Havacılık Ticaret A.Ş.
(“ATP Havacılık”)
ATP
Koza İpek Holding
Diğer
İlişkili taraflara olan ticari borçların ortalama vadesi 1 ay (31 Aralık 2013: 1 ay) içerisindedir.
e)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
14
-
14
12.347
2.391
14
14.752
İlişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar:
İpek Ailesi
ATP
Koza İpek Holding
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ATP ve Koza İpek Holding’e olan kısa vadeli diğer borçlar Doğu
Anadolu Maden’nin satın alımından kaynaklanan vadeli borç senetlerinden oluşmakta olup 20 Şubat
2014 tarihinde nakden ödenmiştir.
18
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 4 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
ii)
a)
İlişkili taraflar ile olan işlemler:
Hizmet alımları:
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
886
374
405
2.052
1.144
757
750
406
576
100
263
50
31
381
224
329
6
1.796
4.821
2.117
ATP Havacılık Ticaret A.Ş.
(“ATP Havacılık”)
3.036
Koza İpek Tedarik
1.089
Koza İpek Sigorta
640
Koza İpek Basın ve Basım San. Tic. A.Ş.
(“Koza İpek Basın ve Basım”)
233
ATP Koza Turizm Seyahat
ve Ticaret A.Ş.
(“ATP Koza Turizm”)
Diğer
79
5.077
Grup’un ATP Havacılık, Koza İpek Sigorta ve ATP Koza Turizm’den olan hizmet alımları ise sırasıyla, ulaşım,
sigorta ve konaklama hizmetlerden oluşmaktadır.
b)
Hizmet satışları:
Konaklı Metal
Diğer
c)
2.296
142
-
-
2.438
2.438
-
-
191
108
6
92
42
4
128
116
25
102
22
-
305
138
269
124
54.328
-
-
122.647
6.030
30.232
520
54.328
-
128.677
30.752
Mal alımları:
ATP Koza Gıda Tarım
Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.
(“ATP Koza Gıda”)
Koza İpek Basın ve Basım
Diğer
d)
2.296
142
Sabit kıymet alımları:
İ.K.Akademi
ATP
Grup’un İ.K. Akademi’den olan sabit kıymet alımları, Grup’un Himmetdede tesis yatırımı harcamalarından
oluşmaktadır.
e)
Kira giderleri:
İpek Doğal Enerji Kaynakları
Araştırma ve Üretim A.Ş.
Koza Anadolu Metal
Madencilik Işl. A.Ş.
1.620
540
1.470
314
34
12
31
7
1.654
552
1.501
321
19
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 4 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
f)
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
129.713
86.463
72.032
24.846
68.635
45.750
38.115
-
59.053
39.363
32.792
38.591
-
313.054
152.500
169.799
-
Ödenen temettüler:
ATP
Halka arz
Koza İpek Holding
İpek Ailesi (*)
(*)
31 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile A Grubu pay sahiplerini
temsil eden yönetim kurulu üyelerine SPK II-19.1 No’lu Kar Payı Tebliği’nde bulunan maddelere uygun
olarak ve Koza Altın Genel Kurulu’nca belirlenen kriterler baz alınarak brüt 24.846 Bin TL 2013 yılı kar
payı ödenmiştir.
g)
Bağış ve yardımlar:
İpek Üniversitesi
Koza-İpek Eğitim Sağlık Hizmet
Yardım Vakfı
h)
18.909
15.300
13.543
6.049
-
-
1.000
-
18.909
15.300
14.543
6.049
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Üst düzey yöneticiler, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinden
oluşmakta olup bu yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli faydalar
Kar payı ve performans
İkramiyesi
İşten çıkarılma nedeniyle
sağlanan faydalar
İşten ayrılma sonrası faydalar
Diğer uzun vadeli faydalar
i)
3.799
1.368
4.136
1.383
693
144
39.813
156
9
3
-
-
17
2
4.501
1.515
43.966
1.541
İlişkili taraflardan alınan taahhütler:
Koza Altın’ın 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, toplam kredi limiti 300.000 Bin TL (2013: 50.000 Bin
TL ve 100.000 Bin ABD Doları) olan genel kredi taahhütnamelerini, Koza Holding, ATP ve İpek
ailesi müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzalamıştır.
20
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 5 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
a)
Kısa vadeli ticari alacaklar:
Müşteri cari hesapları
Eksi:Vadeli satışlardan kaynaklanan
tahakkuk etmemiş finansal gelir
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
477
262
477
262
(36)
(19)
441
243
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle müşteri cari hesaplarının ağırlıklı ortalama vadesi 1 ay içerisinde olup
(31 Aralık 2013: 1 ay), etkin ağırlıklı ortalama faiz oranı ise TL alacaklar için yıllık %10,48’dir
(31 Aralık 2013: %8,25).
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibari ile ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
0-30 gün vadeli
b)
441
243
441
243
19.621
42.520
Kısa vadeli ticari borçlar:
Satıcılar cari hesapları
Eksi: Vadeli alışlardan kaynaklanan
tahakkuk etmemiş finansal gider
(112)
19.509
(257)
42.263
30 Eylül 2014 itibariyle satıcılar cari hesaplarının ortalama vadesi 1 ay (31 Aralık 2013: 1 ay)
içerisinde olup ağırlıklı ortalama faiz oranı yıllık % 10,54 dir (2013: % 8,21). Satıcılar cari
hesaplarının önemli bir bölümü dışarıdan sağlanan fayda, hizmet ve sabit kıymet yatırımlarından
kaynaklanan ticari borçlardan oluşmaktadır.
DİPNOT 6 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
a)
Katma Değer Vergisi (“KDV”) alacakları
b)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
21.052
41.657
21.052
41.657
12.535
11.738
12.535
11.738
Kısa vadeli diğer alacaklar:
Uzun vadeli diğer borçlar:
Bağlı ortaklık alımından kaynaklanan borç
21
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 7 - STOKLAR
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
102.309
47.512
38.575
28.411
31.999
20.443
23.482
25.966
201.294
117.403
İşlenmeye hazır, çıkartılmış cevher kümeleri
Üretim sürecindeki altın ve gümüş ile
altın ve gümüşten oluşan dore barlar
Kimyasallar ve işletme malzemeleri
Yedek parçalar
Cari dönem içerisinde giderleştirilen ve satışların maliyeti ile ilişkilendirilen kimyasallar ve işletme
malzemelerinin toplam tutarı 26.114 Bin TL'dir (1 Ocak - 30 Eylül 2013: 29.250 Bin TL). Yedek
parçalar faaliyetlerine devam eden altın madenlerinin süregelen faaliyetleri için alınmakta olup yedek
parçaların bir yıl içerisinde kullanılması beklenmektedir.
DİPNOT 8 – TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
30 Eylül 2014
Vadeli yabancı para işlemleri gider tahakkuku
31 Aralık 2013
(3.703)
-
(3.703)
-
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle vadeli yabancı para alım satım sözleşmeleri 220.855 Bin ABD Doları
karşılığında vadeli TL, satış taahhütlerinden oluşmaktadır.
30 Eylül 2014
Kontrat
Rayiç
tutarı
değeri
31 Aralık 2013
Kontrat
Rayiç
tutarı
değeri
Alım satım amaçlı
Vadeli yabancı para işlemleri
493.800
490.097
-
-
493.800
490.097
-
-
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle vadeli döviz alım-satım sözleşmelerinin vadeleri 3 aydan kısadır.
22
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 9 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
a)
Verilen sipariş avansları
Peşin ödenen giderler
b)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
5.977
4.021
1.861
6.267
9.998
8.128
29.232
91.037
29.232
91.037
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler:
Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler:
Verilen avanslar
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle verilen avansların 24.353 TL’lik kısmı (31 Aralık 2013: 88.562 TL)
ilişkili Şirketlere verilen sabit kıymet avanslarını içermektedir (Dipnot 4.i.b).
DİPNOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
Grup’un maddi duran varlıkları, maden varlıkları ve diğer sabit kıymetlerden oluşmakta olup net
defter değerleri aşağıdaki gibidir:
Maden varlıkları
Diğer sabit kıymetler
a)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
217.526
370.957
233.621
375.710
588.483
609.331
Maden varlıkları:
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, maden varlıkları; maden hakları, maden
geliştirme, ertelenen maden çıkarma maliyetleri, maden arazileri ile madenlerin kapanması ve
rehabilitasyonu maliyetinden oluşmakta olup; söz konusu maden varlıklarının net defter değerleri
aşağıdaki gibidir.
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Maden sahası geliştirme maliyeti
Ertelenen maden çıkarma maliyeti
Maden tesisinin rehabilitasyonu maliyeti
Araziler
Satın alınan maden hakları
23
137.436
4.708
27.126
46.064
2.192
154.604
7.372
24.297
44.918
2.430
217.526
233.621
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
Maden varlıklarının 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ve 2013 ara hesap dönemleri içerisindeki hareketleri
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2014
İlaveler
Çıkışlar
30 Eylül 2014
47.710
344.075
167.236
64.330
13.924
3.027
13.684
5.275
7.061
-
-
50.737
357.759
172.511
71.391
13.924
637.275
29.047
-
666.322
(2.792)
(189.471)
(159.864)
(40.033)
(11.494)
(1.881)
(30.852)
(7.939)
(4.232)
(238)
-
(4.673)
(220.323)
(167.803)
(44.265)
(11.732)
(403.654)
(45.142)
-
(448.796)
Maliyet:
Araziler
Maden sahası geliştirme maliyeti
Ertelenen maden çıkarma maliyeti
Maden tesisinin rehabilitasyonu maliyeti
Satın alınan maden hakları maliyeti
Birikmiş amortisman:
Araziler
Maden sahası geliştirme maliyeti
Ertelenen maden çıkarma maliyeti
Maden tesisinin rehabilitasyonu maliyeti
Satın alınan maden hakları maliyeti
233.621
217.526
1 Ocak 2013
İlaveler
Çıkışlar
30 Eylül 2013
32.322
268.679
152.496
52.809
14.022
13.072
53.278
3.920
-
-
45.394
321.957
152.496
56.729
14.022
520.328
70.270
-
590.598
(174)
(128.532)
(143.218)
(33.962)
(10.181)
(1.458)
(39.632)
(4.969)
(3.160)
(1.081)
-
(1.632)
(168.164)
(148.187)
(37.122)
(11.262)
(316.067)
(50.300)
-
(366.367)
Maliyet:
Araziler
Maden sahası geliştirme maliyeti
Ertelenen maden çıkarma maliyeti
Maden tesisinin rehabilitasyonu maliyeti
Satın alınan maden hakları maliyeti
Birikmiş amortisman:
Araziler
Maden sahası geliştirme maliyeti
Ertelenen maden çıkarma maliyeti
Maden tesisinin rehabilitasyonu maliyeti
Satın alınan maden hakları maliyeti
204.261
24
224.231
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
b)
Diğer sabit kıymetler:
1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemindeki diğer sabit kıymetler hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2014
İlaveler
Çıkışlar
138.144
417.468
35.435
24.401
12.106
392
57.066
2.493
1.903
4.963
(6)
(912)
-
627.554
66.817
(918)
-
693.453
(63.719)
(158.733)
(14.129)
(15.263)
(9.679)
(55.582)
(4.176)
(1.944)
729
-
-
(73.398)
(214.315)
(17.576)
(17.207)
(251.844)
(71.381)
729
-
(322.496)
Transferler
30 Eylül 2014
Maliyet:
Araziler, yerüstü düzenleri ve binalar
Makine, tesis ve cihazlar (*)
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Yapılmakta olan yatırımlar
229
9.664
4
(9.897)
138.765
484.192
37.016
26.308
7.172
Birikmiş amortisman:
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Net defter değeri
(*)
375.710
370.957
Makine, tesis ve cihazlara ilavelerin önemli bir kısmı Himmetdede - Kayseri bölgesindeki tesis yatırımlarından oluşmaktadır.
25
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
1 Ocak – 30 Eylül 2013 ara hesap dönemindeki diğer sabit kıymetler hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2013
İlaveler
Çıkışlar
126.956
216.225
20.182
21.634
4.521
8.109
8.189
2.358
734
174.525
(14)
(626)
-
30
1.225
78
(1.354)
135.095
225.625
21.914
22.446
177.692
389.518
193.915
(640)
(21)
582.772
(52.120)
(125.142)
(12.076)
(13.021)
(9.291)
(16.798)
(2.141)
(1.652)
3
462
-
-
(61.411)
(141.937)
(13.755)
(14.673)
(202.359)
(29.882)
465
-
(231.776)
Transferler
30 Eylül 2013
Maliyet:
Araziler, yerüstü düzenleri ve binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Yapılmakta olan yatırımlar (*)
Birikmiş amortisman:
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Net defter değeri
(*)
187.159
350.996
Yapılmakta olan yatırımlara ilavelerin önemli bir kısmı Himmetdede - Kayseri bölgesindeki tesis yatırımlarından oluşmaktadır.
26
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 11 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR
i.
a)
Borç karşılıkları:
31 Aralık 2013
11.793
15.293
5.126
752
1.588
-
17.671
16.881
64.267
58.203
64.267
58.203
Kısa vadeli borç karşılıkları:
Rödevans ve devlet maden hakkı
gider karşılığı
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının
ıslahı ve maden kapama karşılığı
Diğer
b)
30 Eylül 2014
Uzun vadeli borç karşılıkları:
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının
ıslahı ve maden kapama karşılığı
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle uzun vadeli çevre rehabilitasyonu, maden
sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığının tahmin edilen ödeme planı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014:
1 Ekim 2015 - 30 Eylül 2016
1 Ekim 2016 - 30 Eylül 2017
1 Ekim 2017 ve sonrası
19.447
31.674
13.146
64.267
31 Aralık 2013:
1 Ocak - 31 Aralık 2015
1 Ocak - 31 Aralık 2016
1 Ocak 2017 ve sonrası
13.828
20.716
23.659
58.203
27
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 11 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı)
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığının 1 Ocak - 30 Eylül 2014
ve 2013 hesap dönemleri içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2014
2013
1 Ocak
59.791
45.102
Ara hesap dönemi içerisinde ödenen
Ara hesap dönemi içerisinde giderleşen
iskonto ve kur farkı etkisi
Ara hesap dönemi içerisindeki artış/(azalış) - net
Cari dönemde kapsamlı
gelir tablosuna gelir kaydedilen (*)
(2.325)
(972)
2.021
6.818
842
3.564
3.088
3.295
30 Eylül
69.393
51.831
(*)
Grup’un Himmetdede–Kayseri, Mastra–Gümüşhane, Çukuralan-İzmir ve Kaymaz-Eskişehir’deki maden
sahalarının rehabilitasyonu, ıslahı ve kapatılmasına istinaden yapılan yönetim tahminlerindeki
değişiklikler, ara dönem özet konsolide kapsamlı gelir tablosuyla ilişkilendirilmektedir.
Toplam çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığının
hesaplanmasında aşağıda yer alan iskonto oranları dikkate alınmış olup iskonto oranındaki değişimin
etkisi yönetimin tahminlerindeki değişim olarak ileriye dönük olarak muhasebeleştirilmiştir.
Yıllık iskonto oranı
ii.
Taahhütler ve şarta bağlı yükümlülükler
a)
Verilen teminatlar:
Teminat mektupları
İpotekler
28
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
%4,50
%4,50
7.774
1
10.444
1
7.775
10.445
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 11 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup’un teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Döviz Cinsi
Tutarı
TL karşılığı
Döviz Cinsi
Tutarı
TL karşılığı
TL
ABD Doları
7.707
30
7.775
7.707
68
TL
ABD Doları
10.381
30
10.445
10.381
64
-
-
-
-
-
-
-
-
Şirket tarafından verilen TRİ'ler:
A.Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen
Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
C.Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
D.Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri
Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine
Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Grup’un
Özkaynaklarına oranı
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.775
10.445
%0
%0
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 11 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı)
b)
31 Aralık 2013
108.654
68.608
333
101.836
67.201
332
177.595
169.369
Alınan teminatlar:
Teminat çekleri (*)
Teminat mektupları
Teminat senetleri
(*)
30 Eylül 2014
30 Eylül 2014 Tarihi itibariyle alınan teminat çeklerinin 107.063 Bin TL’lik kısmı Grup’un ilişkili tarafı
İK Akademi’ye Grup yatırımları için verilen avanslara istinaden alınmış teminat çeklerinden oluşmaktadır
(31 Aralık 2013: 100.269 Bin TL, İK Akademi).
Koza Altın’ın 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, toplam kredi limiti 300.000 Bin TL (2013: 50.000 Bin
TL ve 100.000 Bin ABD Doları) olan genel kredi taahhütnamelerini, Koza Holding, ATP ve İpek
ailesi müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzalamıştır.
iii.
Devam etmekte olan önemli davalar
a)
Ovacık Madeni ile ilgili davalar:
Grup aleyhine, Ovacık Madeni’nin kurulmuş olduğu bölge için verilmiş olan 18 Şubat 2009 tarihli ve
1654 sayılı ÇED olumlu kararının yürürlüğünün durdurulması ve iptali talepli olarak da davalar
açılmış olup davacıların yürütmeyi durdurma talepleri reddedilmiş, red kararına karşı Bölge İdare
Mahkemesi nezdinde yaptıkları itiraz da reddedilmiştir. Bu davalarda Grup lehine olarak davaların
reddine ilişkin İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin E.2009/608 ve K.2011/1634 sayılı karar tesis edilmiş,
karar karşı tarafça temyiz edilmiş, temyiz aşamasında davacıların yürütmenin durdurulması istemleri
reddedilmiştir. Anılan İzmir 3.İdare Mahkemesi kararı, Danıştay 14.Dairesi E.2012/736 ve
K.2014/4709 sayılı kararı ile bilirkişi inceleme eksikliği gerekçesi ile bozulmuştur. Karara karşı karar
düzeltme yoluna başvurulacaktır. Davaya konu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen
ÇED Olumlu Kararı ve Çevre İzin ve Lisansının geçerliliği ve yasal mevzuata uygun olarak alınmış
izinler devam etmekte olup, işletme faaliyetlerimizi engelleyecek bir durum bulunmamaktadır.
40 sayılı GSM (İşyeri açma ve işletme ruhsatları) ruhsatının iptaline ilişkin olarak açılmış üç dava
bulunmaktadır. Davalardan biri henüz başlangıç aşamasında olup usulü işlemler yapılmaktadır. Diğer
iki davada davacıların yürütmenin durdurulması istemi reddedilmiş, red kararına yapılan itirazlar da
Bölge İdare Mahkemesince reddedilmiş, nihayetinde davaların reddine karar verilmiştir. Bu
kararlardan İzmir 4. İdare Mahkemesi E.2011/2271 - K.2013/1055 no’lu karar karşı tarafça temyiz
edilmiş, temyiz aşamasında Danıştay 8. Dairesi tarafından E.2013/11561 sayılı karar ile davacıların
yürütmeyi durdurma talepleri reddedilmiştir.
Ovacık Madeni’nde inşa edilen yeni depolama alanı yatırımına istinaden “Ovacık Atık Depolama
Tesisi Kapasite Artışı Projesi” ile ilgili alınan 3 Haziran 2009 tarihli ÇED olumlu işleminin
yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile ilgili de dava açılmıştır. Davada yürütmenin
durdurulması isteminin keşif ve bilirkişi incelemesi akabinde görüşülmesine karar verilmiş olup,
mahalinde keşif ve bilirkişi yapılması yönünde ara karar oluşturulmuş bilirkişi incelemesi 21 Ocak
2013 tarihinde yapılmıştır, bilirkişiler raporlarında ÇED Olumlu Kararının bilimsel gerekçelere,
tekniğe ve yasal mevzuata uygun alındığını belirtmişlerdir. Rapora istinaden İzmir 2. İdare Mahkemesi
de yürütmenin durdurma isteminin reddine oybirliğiyle karar vermiştir. Davacıların yürütmenin
durdurulması kararına karşı Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yaptıkları itirazda yine reddedilmiştir.
30
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 11 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı)
İzmir 2. İdare Mahkemesi 2009/1298 E. - 2013/1540 karar numarası ile davanın reddine karar
vermiştir. Temyiz aşamasında Danıştay 14. Dairesi tarafından E. 2014/1576 sayı ile davacıların
yürütmeyi durdurma talepleri reddedilmiştir.
Diğer davaların sonuçları Grup’un faaliyetlerini etkilemeyecek niteliktedir.
b)
Havran Madeni ile ilgili davalar:
Eylül 2006’da Havran Madeni’nde faaliyet göstermek için alınmış olan maden sondaj ruhsatları ve
ilgili işletme ruhsatının iptali için açılmış üç ayrı dava mevcuttur. Yapılan yargılamalarda
mahkemeler, Havran madeninde ruhsatların ilgili mevzuata uygun şekilde verildiğini tespit etmişler ve
bu tespitlerine kararlarında değinmişlerdir. Söz konusu davalarda, Yerel Mahkemece davanın reddine
karar verilmiştir. Karşı taraf tüm kararlar hakkında temyiz yoluna başvurmuştur. Temyiz talebi
neticesinde görülmekte olan davalardan ikisinde Danıştay, dava konusu yerin zeytinlik alanlarının
yakınlığını mesnet göstererek bozma kararı vermiştir. Bozma kararlarına karşı karar düzeltme
istemimiz reddedilmiştir. Bu davalar bozma kararı ile Yerel Mahkemeye gelmiş, Yerel Mahkeme
tarafından Grup lehine olan önceki red kararında ısrar edilmiştir. Yerel Mahkeme tarafından verilen
ısrar kararlarına karşı, davacılar tarafından temyiz yoluna başvurulmuş olup temyiz istemi Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde karara bağlanacaktır. Davalardan bir diğeri ise halihazırda halen
temyiz incelemesindedir, bu davada Danıştay 8. Dairesi 2009/9043 E. Sayısı ile davacıların
yürütmenin durdurulması taleplerini reddetmiştir. Bu davanın ısrar kararlarına ilişkin verilecek olan
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararını beklemesi beklenmektedir. Havran madeninde devam
eden üretim faaliyeti bulunmamaktadır, bu nedenle durumun Grup faaliyetlerine etkisi
bulunmamaktadır.
Diğer davaların sonuçları Grup’un faaliyetlerini etkilemeyecek niteliktedir.
c)
Kaymaz Madeni ile ilgili davalar:
Eskişehir-Sivrihisar-Kaymaz Bölgesi’nde, Grup’un arama, işletme ruhsatları ve aldığı idari izinler
mevcuttur. Bu bölge ile ilgili olarak arama ve işletme izin ve ruhsatların iptali istemiyle Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na açılan davada iddia edildiği üzere çevre ve insan sağlığına zarar
olmadığı ve işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Karar karşı tarafça temyiz edilmiştir. Danıştay 8. Dairesi Eskişehir 1. İdare Mahkemesi tarafından
verilen davanın reddi kararını onamıştır.
1794 sayılı ÇED Olumlu İzni işleminin yürütmesinin durdurulma ve iptali talepli olarak Çevre ve
Orman Bakanlığı’na dava açılmıştır. Bu davada, yerel mahkeme Grup lehine olarak, ÇED olumlu
kararında mevzuata aykırılık mevcut olmaması ve diğer sebeplerle, davacılardan feragat eden kısım
için karar verilmesine yer olmadığına, devam eden davacılar yönünden ise davanın reddine kısmen
karar vermiştir. Karşı tarafça bu karar temyiz edilmiş, Danıştay 14. Dairesi tarafından verilen bozma
kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurulmuştur.
Davaların sonuçlarının Grup’un faaliyetlerini etkilemeyecek nitelikte olması beklenmektedir.
Grup, Kaymaz Altın Madeni İşletmesinin, 43539 ve 82567 ruhsat numaralı sahalar içerisinde yer alan
Karakaya bölgesinde işletmenin üretim faaliyetlerinde kullandığı kadastro harici taşlık sahalardaki
faaliyetleri, 3091 sayılı kanuna dayalı olarak Sivrihisar Kaymakamlığı tarafından engellenmiştir.
Kaymakamlık kararlarına ilişkin olarak, Koza Altın İşletmeleri tarafından, Eskişehir 2. İdare
Mahkemesi nezdinde E. 2014/240 ve Eskişehir 1. İdare Mahkemesi E. 2014/443 sayısı ile iptal konulu
davalar açılmış olup, her iki davada da Şirket lehine olarak; yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.
Eskişehir 2. İdare Mahkemesi E. 2014/240 mahkemesinin yürütmeyi durdurma karararına Sivrihisar
31
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 11 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı)
Kaymakamlığı tarafından Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edilmiştir Eskişehir Bölge
İdare Mahkemesi E. 2014/169 kararı ile lehimize; yürütmenin durdurulması kararına karşı yapmış
olduğu itirazı reddetmiştir. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi E. 2014/443 yürütmeyi durdurma karararına
Sivrihisar Kaymakamlığı tarafından Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edilmiştir.
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi E.2014/218 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararına karşı
davacının yapmış olduğu itirazı şirket lehine reddetmiştir.
Diğer davaların sonuçları Grup’un faaliyetlerini etkilemeyecek niteliktedir.
d)
Diğer Madenler ile ilgili davalar:
Bu davalar bir kısım ruhsatlı sahada faaliyetin genişletilmesi ve/veya yeni faaliyete geçilecek sahaların
izin ve ruhsatları ile ilgili davalardır.
Gelintepe Madeni ile ilgili davalar:
18 Eylül 2009 tarihli “Gelin Tepe Altın Madeni Açık Ocak İşletmeciliği Projesi” ile ilgili verilen ÇED
Olumlu İşleminin Yürürlüğünün Durdurulması ve İptali İstemi ile iki dava açılmıştır. Bu davalarda
savunmalar verilmeye başlanmış, Gelintepe Projesi ÇED Olumlu İzninin iptali için açılan davalarda
davacıların yürütmeyi durdurma talepleri yerel mahkeme tarafından reddedilmiştir. Davalardan biri
için keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. Keşif 28 Haziran 2012 tarihinde
gerçekleştirilmiş ve bilirkişilere raporu ibraz etmeleri için 90 gün süre verilmiştir. Bilirkişi raporu
aleyhe tesis edilmiş olup, rapora itiraz edilmiştir. İzmir 3. İdare Mahkemesinde 2010/1310 E. ve
2009/1711 E. sayısı ile görülen davalarda dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir, kararlar
temyiz edilmiştir. Söz konusu maden sahası henüz operasyonel olmadığından bu davalar sonucu
alınan kararlardan Grup’un faaliyetleri etkilenmeyecektir.
Çukuralan Madeni ile ilgili davalar:
Çukuralan Madeni ile ilgili verilen ÇED olumlu raporlarının iptaline ilişkin üç dava açılmıştır.
2 Eylül 2009 Tarihli “Çukuralan Altın Madeni Açık Ocak İşletmeciliği Projesi” ile ilgili verilen ÇED
Olumlu İşleminin Yürürlüğünün Durdurulması ve İptali İstemi ile ilgili bir adet dava açılmıştır.
“Çukuralan Altın Madeni Açık ve Kapalı Ocak İşletmesi Kapasite Arttırımı Projesi” ile ilgili olarak 3
Kasım 2010 tarihinde verilen ÇED olumlu kararının iptali İstemiyle dava açılmıştır. “Çukuralan Altın
Madeni Açık ve Kapalı Ocağı İşletmeleri 2. Kapasite Artırımı Projesi” ile ilgili verilen ÇED olumlu
işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmıştır. Her üç davada da keşif ve
bilirkişi incelemesine karar verilmiş olup davalara ilişkin keşifler 28 Şubat 2012 günü yapılmıştır.
Bilirkişi raporu tesis edilmiş, Grup lehine olduğu görülmüştür. Davalarda davacıların yürütmenin
durdurulması istemleri reddedilmiş, yürütmenin durdurulması kararına karşı Bölge İdare Mahkemesi
nezdinde yapılan itiraz da yine reddedilmiştir.
Bu davalar sonuçlanmış olup davalarda Grup lehine olarak; 31 Aralık 2012 tarihinde 2 Eylül 2009
Tarihli “Çukuralan Altın Madeni Açık Ocak İşletmeciliği Projesi” ile ilgili verilen ÇED Olumlu
İşleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali konulu İzmir 4. İdare Mahkemesi 2009/1705 E. Sayılı
davada dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle 2012/2447 karar
sayısı ile davanın reddine karar verilmiştir.
31 Aralık 2012 tarihinde “Çukuralan Altın Madeni Açık ve Kapalı Ocak İşletmesi Kapasite Arttırımı
Projesi” 3 Kasım 2010 tarihinde verilen ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali
konulu, İzmir 4. İdare Mahkemesi 2011/665 E. sayılı davada dava konusu işlemde hukuka ve
mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle 2012/2446 Karar sayısı ile davanın reddine karar
verilmiştir.
32
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 11 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı)
31 Aralık 2012 tarihinde “Çukuralan Altın Madeni Açık ve Kapalı Ocağı İşletmeleri 2. Kapasite
Artırımı Projesi” ile ilgili verilen 11 Mart 2011 tarihli ÇED olumlu işleminin yürütmesinin
durdurulması ve iptali konulu, İzmir 4. İdare Mahkemesi 2011/1041 E.Sayılı davada dava konusu
işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle 2012/2518 karar sayısı ile davanın
reddine karar verilmiştir.
Her üç karar da davacılar tarafından yürütmenin durdurulması talepli olarak temyiz edilmiş olup,
davacıların yürütmenin durdurulması istemleri Danıştay 14. Hukuk Dairesi’nce 26 Haziran 2013
tarihinde reddedilmiştir.
Yerlitahtacı Madeni İle ilgili davalar:
18 Kasım 2009 Tarihli “Yerlitahtacı Altın Madeni Açık Ocak İşletmeciliği Projesi” ile ilgili verilen
ÇED olumlu işleminin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemi ile ilgili iki dava açılmıştır.
Yerlitahtacı Projesi ÇED Olumlu İzninin iptali için açılan davada keşif ve bilirkişi incelemesi
yapılmasına karar verilmiş ve keşif gerçekleştirilmiştir. İzmir 4.İdare Mahkemesi 2010/533 Esas sayılı
dosyada 2012/2444 K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, karar temyiz
edilmiştir. İzmir 4. İdare Mahkemesi 2009/1810 E. Sayılı davada ise davanın konusunu oluşturan
işlem İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2010/533 E.- 2012/2444 K. Sayılı kararı ile iptal edildiğinden
konusu kalmayan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına 2012/2448 K. Numarası ile
karar verilmiş, işbu karar da temyiz edilmiştir. Söz konusu maden sahası henüz operasyonel
olmadığından ve Grup’un üretimine ve mevcut rezerv/kaynak toplamına herhangi bir etkisi
bulunmadığından bu davalar sonucu alınan kararlardan Grup’un faaliyetleri etkilenmeyecektir.
Kayseri-Himmetdede Madeni İle ilgili davalar:
Grup aleyhine, Himmetdede Madeni’nin kurulmuş olduğu bölge için verilmiş olan, 15 Mart 2012
tarihli ve 2456 sayılı ÇED olumlu kararının yürürlüğünün durdurulması ve iptali talepli olarak iki dava
açılmıştır. Bu davalarda; Kayseri 2. İdare Mahkemesi E.2014/697 K.2014/808 ve Kayseri 2. İdare
Mahkemesi E.2014/804 K.2014/799 sayılı kararlar ile davaların reddine karar verilmiştir.
DİPNOT 12 - TAAHHÜTLER
Grup’un 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle 349 Bin Avro ve 550 Bin Dolar karşılığı toplam 2.262 Bin TL
tutarında hammadde alım taahhüdü bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 3.226 Bin Avro ve 1.500 Bin
Dolar karşılığı toplam 12.674 Bin TL).
33
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 13 - SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Hisse grubu
Pay %
TL
Pay %
TL
(A,B)
(A,B)
(B)
(A)
(A)
(A)
(A)
(B)
45,01
24,99
30,00
1’den az
1’den az
1’den az
1’den az
1’den az
68.636
38.114
45.750
-
45,01
24,99
30,00
1’den az
1’den az
1’den az
1’den az
1’den az
68.636
38.114
45.750
-
100
152.500
100
152.500
ATP
Koza İpek Holding
Diğer
Melek İpek
Hamdi Akın İpek
Cafer Tekin İpek
Pelin Zenginer
İsmet Kasapoğlu
Sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Toplam ödenmiş sermaye
3.579
3.579
156.079
156.079
Koza Altın’ın yönetim kurulu beş kişiden oluşur ve bu beş kişiden dört tanesi (A) grubu nama yazılı
hissedarların göstereceği adaylar arasından bir bağımsız üye ise Genel Kurul’da gösterilen adaylar
arasından Genel Kurul’ca seçilir. Yönetim kurulu her Olağan Genel Kurul veya üyelerin seçiminin
yapıldığı her Genel Kurul’dan sonraki toplantısında (A) grubu nama yazılı hissedarların temsilen gelen
üyeler arasından başkan ve başkan vekili seçer. Bunun dışında, (A) ve (B) grubu hisselerin başkaca bir
imtiyazı bulunmamaktadır.
3.579 Bin TL tutarındaki (2013: 3.579 Bin TL) sermaye düzeltmesi farkları, Şirket sermayesinin
enflasyona göre düzeltilmiş toplam tutarı ile Şirket’in enflasyon düzeltmesi öncesindeki sermaye tutarı
arasındaki farktan 2006 yılı içerisinde gerçekleşen birikmiş zararlar mahsubu ve ödenmiş sermayeye
transferden sonra geriye kalan tutarı ifade eder. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, Şirket’in ödenmiş
sermayesi 152.500 Bin TL (31 Aralık 2013: 152.500 Bin TL) tutarında ve tamamı ödenmiş olup
nominal hisse değeri 1 Kuruş olan 15.250.000.000 adet (31 Aralık 2013: 15.250.000.000 adet)
hisseden oluşmaktadır.
Sermaye düzeltme farkları, Şirket sermayesinin enflasyona (31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma
gücünde) göre düzeltilmiş toplam tutarı ile Şirket’in enflasyon düzeltmesi öncesindeki sermaye tutarı
arasındaki farkı ifade eder.
Paylara ilişkin primler hisse senetlerinin piyasa fiyatlarıyla satılması sonucu elde edilen nakit
girişlerini ifade eder. Bu primler özkaynaklar altında gösterilir ve dağıtılamaz. Ancak ileride yapılacak
sermaye artışlarında kullanılabilir.
34
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 13 - SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise
ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal
yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Yukarıda bahsi geçen yasal yedeklerin, SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca “Kardan
Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” içerisinde sınıflandırılması gerekmektedir. Şirket’in 30 Eylül 2014
tarihi itibariyle kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerinin nominal tutarı 120.654 Bin TL (31 Aralık
2013: 89.264 Bin TL) olup özleri itibariyle kısıtlanmamış olan 1.012.781 Bin TL tutarındaki
“Olağanüstü Yedekler” (31 Aralık 2013: 844.391 Bin TL), “Geçmiş Yıllar Karları” içerisine
sınıflandırmıştır.
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay
sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar
aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay
sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için
belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
Şirket, 6 Mart 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca,
31 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplasında, 2013 yılı dağıtılabilir net dönem
karının hissedarlara brüt 135.708 Bin TL nakit birinci temettü dağıtılmasına, 15.293 Bin TL ikinci
tertip yasal yedek akçe ve 322.126 Bin TL’nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir.
Ayrıca Şirket, 6 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca, 1
Eylül 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplasında, Şirket'in geçmiş yıllar karlarının yer
aldığı olağanüstü yedekler hesabından hissedarlara Brüt 152.500 Bin TL nakit kar dağıtımı
yapılmasına ve 16.097 Bin TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına karar verilmiştir.
SPK duyurularına göre “Ödenmiş Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi
İhraç Primleri”’nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu
tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden
kaynaklanan farklılıklar gibi):
-
“Ödenmiş Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse,
“Ödenmiş Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye Düzeltmesi Farkları”
kalemiyle;
-
“Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”’nden
kaynaklanmakta ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş
Yıllar Kar/ Zararıyla”, ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK
Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.
Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren
II-19.1 no’lu Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar.
Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında,
asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım
politikalarında belirlenen şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar paylarının eşit veya farklı tutarlı
taksitler halinde ödenebilecektir ve ara dönem konoslide finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden
nakden kar payı avansı dağıtabilecektir.
35
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 14 - HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
Yurtiçi satışlar
680.300
187.994
662.600
250.835
Net satışlar
680.300
187.994
662.600
250.835
Amortisman ve itfa payları
Dışardan sağlanan fayda
ve hizmetler (*)
Personel
Kimyasallar ve diğer malzemeler
Rödevans
Bakım ve onarım
Enerji
Nakliye
Diğer
(72.971)
(27.032)
(70.157)
(29.145)
(36.968)
(35.177)
(26.114)
(20.694)
(13.532)
(16.162)
(14.062)
(12.873)
(7.132)
(9.451)
(3.991)
(5.551)
(2.776)
(3.883)
(3.390)
(4.075)
(44.269)
(31.143)
(29.250)
(17.080)
(17.286)
(15.484)
(11.166)
(11.050)
(17.385)
(11.782)
(10.821)
(5.721)
(6.023)
(5.521)
(5.450)
(4.550)
(248.553)
(67.281)
(246.885)
(96.398)
431.747
120.713
415.715
154.437
Satışların maliyeti
Brüt kar
(*)
1 Temmuz 30 Eylül 2013
Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler ağırlıklı olarak müteahhit dekapaj giderlerinden oluşmaktadır.
DİPNOT 15 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ,
VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
1 Ocak 30 Eylül 2014
i.
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
12.943
4.085
21.050
7.859
12.943
4.085
21.050
7.859
396
1.252
22
494
68
1.353
26
594
1.648
516
1.421
620
Araştırma ve geliştirme giderleri:
Maden arama giderleri
ii.
1 Temmuz 30 Eylül 2014
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri:
Satış komisyonları
Diğer
36
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 15 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ,
VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı)
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
Personel
21.677
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 8.375
Seyahat ve konaklama
7.508
Kira
2.920
Enerji
1.459
Danışmanlık
1.622
Haberleşme
788
Sigorta
729
Kıdem tazminatı gideri
731
Vergi, resim, harç ve ilan giderleri
402
Bakım ve onarım
421
Diğer
6.877
7.031
2.407
1.947
986
426
694
231
258
314
153
175
2.737
21.639
8.535
7.651
2.667
1.445
1.422
913
323
535
988
428
6.143
7.327
3.849
2.073
765
447
405
283
172
230
549
136
1.736
53.509
17.359
52.689
17.972
68.100
21.960
75.160
26.451
iii.
Genel yönetim giderleri:
Faaliyet giderleri
DİPNOT 16 – YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER /GİDERLER
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
43.849
950
3.099
705
49.914
230
18.683
-
44.799
3.804
50.144
18.683
(3.703)
(3.703)
-
-
(3.703)
(3.703)
-
-
Yatırım faaliyetlerinden gelirler:
Faiz ve diğer finansal gelirler
Maddi duran varlık satış karı
Yatırım faaliyetlerinden giderler:
Türev araçlardan giderler
37
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 17 - FİNANSMAN GELİRLERİ
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
63.609
46.135
4.907
1.317
63.609
46.135
4.907
1.317
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
Kur farkı geliri
1 Temmuz 30 Eylül 2013
DİPNOT 18 - FİNANSMAN GİDERLERİ
1 Ocak 30 Eylül 2014
Kur farkı gideri
Faiz ve diğer finansal giderler
1 Temmuz 30 Eylül 2013
(27.701)
(2.167)
(6.631)
(667)
(1.537)
(1.041)
(413)
(309)
(29.868)
(7.298)
(2.578)
(722)
DİPNOT 19 - GELİR
VERGİLERİ
(ERTELENMİŞ
YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
VERGİ
VARLIK
VE
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle kurumlar vergisi karşılığı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
Cari dönem kurumlar vergisi
Tenzil: Peşin ödenen vergiler
88.613
(61.731)
Cari dönem vergi karşılığı
26.882
31 Aralık 2013
30.448
(30.448)
-
Kurumlar vergisi oranı 2014 yılı için %20’dir (2013: %20).
1 Ocak - 30 Eylül 2014 ve 2013 hesap dönemlerine ait kapsamlı gelir tablolarında yer alan vergi
giderleri aşağıda özetlenmiştir:
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz 30 Eylül 2013
Cari dönem kurumlar vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri
(88.613)
6.291
(27.687)
4.801
(27.586)
4.838
(13.050)
2.423
Toplam vergi gideri
(82.322)
(22.886)
(22.748)
(10.627)
38
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 19 - GELİR
VERGİLERİ
(ERTELENMİŞ
YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL) (Devamı)
VERGİ
VARLIK
VE
1 Ocak - 30 Eylül 2014 ve 2013 ara hesap dönemlerine ait vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki
gibidir:
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
Vergi öncesi kar
421.126
381.510
Vergi öncesi kar üzerinden hesaplanan vergi gideri
Cari dönemde kullanılan yatırım teşviği (*)
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Diğer
(84.225)
982
(563)
1.484
(76.302)
52.729
(493)
1.318
Toplam vergi gideri
(82.322)
(22.748)
(*)
Grup sahibi olduğu Himmetdede-Kayseri, Kaymaz-Eskişehir, Çukuralan-İzmir madenlerinde yatırım
teşvik belgelerine sahiptir. Kurumlar Vergisi Kanunu madde 32/A kapsamında söz konusu bölgelerde
yatırıma katkı oranları %20 ile %60 arasında değişmekte olup yatırım teşvik tutarıyla sınırlı olmak üzere
kurumlar vergisi oranı ise %2 ile % %10 arasında değişmektedir.
Ertelenmiş vergiler
Grup, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı
değerleri ile vergi değerleri arasında oluşan geçici farklar üzerinden bilanço tarihi itibariyle yasalaşmış
vergi oranlarını kullanarak hesaplamaktadır. Müteakip dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar
üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için
uygulanan oran %20’dir (2013: %20)
39
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 19 - GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL) (Devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin bilanço tarihleri itibariyle
yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hesaplamalarının dökümü aşağıdaki gibidir:
Birikmiş geçici Farklar
30 Eylül 2014
Maddi ve maddi olmayan
duran varlıkların geçici farkları
Stoklar üzerindeki geçici farklar
Devlet maden hakkı gider karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmayan izin karşılığı
Diğer
Ertelenmiş vergi varlığı/ (yükümlülüğü)
31 Aralık 2013
3.522
30.116
11.285
2.764
2.708
6.290
(45.667)
42.893
14.854
2.725
2.313
3.250
Ertelenen vergi varlığı / yükümlülüğü - net
40
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
704
6.023
2.257
553
542
1.258
(8.170)
8.579
2.971
545
463
651
11.337
5.039
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 19 - GELİR
VERGİLERİ
(ERTELENMİŞ
YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL) (Devamı)
VERGİ
VARLIK
VE
1 Ocak - 30 Eylül 2014 ve 2013 hesap dönemleri içerisinde net ertelenmiş vergi yükümlülüğünün/
varlığının hareket tablosu aşağıda belirtilmiştir:
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Ocak
5.039
(748)
Cari ara hesap dönemine ait özet
kapsamlı gelir tablosuna alacak kaydı
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıplarına yansıtılan
6.291
7
4.838
21
11.337
4.111
30 Eylül
DİPNOT 20 - PAY BAŞINA KAZANÇ
Pay başına esas kazanç, hissedarlara ait net karın çıkarılmış adi hisselerin söz konusu dönemdeki
ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile hesaplanır.
Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan payları oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”)
sermayelerini arttırabilir. Pay başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler
olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi
ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde
edilir.
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
Net dönem karı
338.804
Nominal değeri 1 Kr olan adi payların
ağırlıklı ortalama adedi
15.250.000.000
99.687
358.762
132.052
15.250.000.000
15.250.000.000
15.250.000.000
0,6537
2,3525
0,8659
Nominal değeri 1 Kr olan
100 adet hisse başına kazanç
2,2217
1 Temmuz 30 Eylül 2013
Hisse başına esas ve nispi kazanç arasında hiçbir dönem için herhangi bir fark bulunmamaktadır.
41
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 21 - YABANCI PARA POZİSYONU
Yabancı Para Pozisyonu Tablosu
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
TL
Karşılığı
ABD
Doları
Avro
Diğer (TL
Karşılığı)
TL
Karşılığı
ABD
Doları
Avro
Diğer (TL
Karşılığı)
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa,
Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
-
-
-
-
-
-
-
-
865.790
865.790
1.411
1.411
867.201
379.891
379.891
584
584
380.475
8
8
3
3
11
33
33
71
71
104
65.448
65.448
44
44
65.492
30.631
30.631
21
21
30.652
12
12
12
37
37
37
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
(6.841)
(91)
(6.932)
(3.703)
(12.534)
(16.237)
(23.169)
(2.861)
(40)
(2.901)
(1.625)
(5.500)
(7.125)
(10.026)
(85)
(85)
(85)
(75)
(75)
(75)
(10.843)
(36)
(10.879)
(11.739)
(11.739)
(22.618)
(4.206)
(17)
(4.223)
(5.500)
(5.500)
(9.723)
(544)
(544)
(544)
(269)
(269)
(269)
(493.800)
(220.511)
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık/
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) (*)
19a. Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu
Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Finansal Durum Tablosu
Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
20. Net yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)
Pozisyonu (9-18+19)
-
-
(493.800)
(220.511)
350.232
149.938
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
42.874
20.929
(74)
(532)
(232)
21. Parasal Kalemler net Yabancı Para
Yükümlülük Pozisyonu (UFRS 7.B23)
(=1+2a+3+5+6a+7-10-11-12a-14-15-16a)
350.232
149.938
(74)
29
42.874
20.929
(532)
(232)
22. Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
(3.703)
23. İhracat
24. İthalat
11.366
865
2.634
1.773
44.263
2.252
11.852
9.988
(*)
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup’un alım satım amaçlı döviz türev işlemlerinden dolayı, parasal finansal varlıklarında bulunan vadeli yabancı para varlıklarının 220.511 Bin ABD Doları tutarındaki kısmı 30 Eylül tarihi
itibariyle döviz kuru riskinden korunmaktadır (Dipnot 8).
42
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 21 - YABANCI PARA POZİSYONU (Devamı)
30 Eylül 2014
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
Kar/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
Özkaynaklar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/ yükümlülüğü (*)
2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
34.169
(50.252)
(16.083)
(34.169)
50.252
16.083
-
-
Avro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde:
4- Avro net varlık/ yükümlülüğü (*)
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
(21)
(21)
21
21
-
-
3
3
(3)
(3)
-
-
-
-
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değişmesi halinde:
7- Diğer döviz net varlık/ yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)
(*)
(16.101)
16.101
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup’un alım satım amaçlı döviz türev işlemlerinden dolayı, parasal finansal varlıklarında bulunan vadeli yabancı para varlıklarının
220.511 Bin ABD Doları tutarındaki kısmı 30 Eylül tarihi itibariyle döviz kuru riskinden korunmaktadır (Dipnot 8).
43
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 21 - YABANCI PARA POZİSYONU (Devamı)
31 Aralık 2013
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
Kar/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
Özkaynaklar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/ yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
4.467
4.467
(4.467)
(4.467)
-
-
Avro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde:
4- Avro net varlık/ yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
(156)
(156)
156
156
-
-
(23)
(23)
23
23
-
-
-
-
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değişmesi halinde:
7- Diğer döviz net varlık/ yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)
4.288
44
(4.288)
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 22 - RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Grup’un bağlı ortaklığı Koza LTD. ile Lonmin Plc. iştiraki Kuzey İrlanda’da yerleşik Lonmin
(Northern Ireland) Limited arasında Kuzey İrlanda’da altın ve gümüş arama faaliyetleri yapılması
konusunda 16 Ekim 2014 tarihinde iş ortaklığı anlaşması imzalanmıştır.
……………………………..
45
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
1 019 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content