close

Enter

Log in using OpenID

Anadolu Efes 30.09.2014 Tarihli Finansal Tablo ve Dipnotları

embedDownload
ANADOLU EFES BİRACILIK VE
MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHLİ
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU .................................................. 1-2
ARA DÖNEM KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU ...................................................... 3
ARA DÖNEM KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ......................................... 4
ARA DÖNEM KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ........................................ 5
ARA DÖNEM KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU ................................................................... 6
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI ............................... 7-40
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
NOT 25
NOT 26
NOT 27
Grup’un Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu ........................................................................................................7-9
Ara Dönem Konsolide Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar................................................................9-13
İşletme Birleşmeleri ..........................................................................................................................................13-16
Bölümlere Göre Raporlama ...............................................................................................................................17-19
Nakit Ve Nakit Benzerleri ...................................................................................................................................... 19
Finansal Yatırımlar ................................................................................................................................................. 19
Kısa Ve Uzun Vadeli Borçlanmalar ..................................................................................................................20-21
Diğer Alacak Ve Borçlar ........................................................................................................................................ 22
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar ....................................................................................................... 23
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ............................................................................................................................. 24
Maddi Duran Varlıklar ........................................................................................................................................... 24
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar .................................................................................................................. 25
Şerefiye .................................................................................................................................................................. 25
Özkaynaklar ......................................................................................................................................................25-26
Taahhütler .........................................................................................................................................................27-28
Peşin Ödenmiş Giderler.......................................................................................................................................... 29
Diğer Varlık Ve Yükümlülükler ............................................................................................................................. 29
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / Giderler ......................................................................................................... 30
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler ........................................................................................................... 30
Finansman Gelirleri / Giderleri............................................................................................................................... 31
Vergi Varlık Ve Yükümlülükleri.......................................................................................................................31-32
Pay Başına Kazanç ................................................................................................................................................. 32
Kar Dağıtımı........................................................................................................................................................... 32
İlişkili Taraf Açıklamaları .................................................................................................................................33-35
Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği Ve Düzeyi ......................................................................35-38
Finansal Araçlar ................................................................................................................................................38-39
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar ............................................................................................................... 40
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
30 Eylül 2014
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
4.675.683
4.959.127
5
6
1.446.648
-
1.746.369
562.985
24
2.925
1.498.248
53.815
1.049.137
440.907
4.732
20.575
158.696
6.213
888.315
47.523
1.004.016
430.509
74.556
198.641
17.169.264
17.407.857
8
9
10
11
767
12.392
68.167
109.184
5.697.101
786
5.566
62.755
117.135
5.759.638
13
12
16
21
17
2.248.422
8.604.801
245.057
137.366
46.007
2.453.049
8.636.751
222.670
132.529
16.978
21.844.947
22.366.984
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Türev Finansal Araçlar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
8
16
17
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
İlişikteki dipnotlar, ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
1
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
30 Eylül 2014
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
2.441.534
3.147.302
7
7
322.370
252.201
303.369
1.437.073
24
39.197
913.923
44.521
670.019
32.504
31.878
27.630
773.687
53.612
414.449
479
50.654
6.753
115.297
1.695
17.929
67.786
5.396
6.414
5.846.995
5.757.756
3.646.689
29.312
242.408
2.822
3.535.490
2.895
210.821
3.643
92.045
1.686.668
147.051
88.319
1.730.612
185.976
13.556.418
13.461.926
9.365.057
9.571.651
14
14
14
14
592.105
63.583
3.137.684
(235.742)
592.105
63.583
3.137.684
(235.742)
14
(5.807)
(5.398)
14
14
14
14
14
514.542
664
(890)
249.541
4.812.035
237.342
968.155
(304)
(10.008)
249.541
2.203.115
2.608.920
4.191.361
3.890.275
21.844.947
22.366.984
Dipnot
Referansları
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Finansal Araçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa
Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8
17
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7
8
21
17
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Diğer Yedekler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
İlişikteki dipnotlar, ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
2
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK DÖNEME AİT
ARA DÖNEM KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Birim - Aksi Belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
1 Ocak 30 Eylül
2014
Dipnot
Referansları
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
4
BRÜT KAR
Genel Yönetim Giderleri (-)
Satış, Dağıtım ve Pazarlama Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
18
18
ESAS FAALİYET KARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Karlarından/ (Zararlarından) Paylar
1 Temmuz 30 Eylül
2013
8.201.555
(4.582.795)
3.056.971
(1.715.195)
7.361.081
(4.086.739)
2.797.609
(1.573.828)
3.618.760
1.341.776
3.274.342
1.223.781
(645.551)
(2.014.893)
73.887
(99.627)
932.576
(206.840)
(716.971)
28.847
(29.416)
417.396
(576.967)
(1.841.583)
48.108
(58.253)
845.647
(203.949)
(626.708)
18.207
(31.073)
380.258
19
19
3.757
(5.918)
1.935
(2.696)
2.797.489
(7.865)
73.896
(2.246)
9
(5.846)
(3.605)
(7.440)
(4.875)
FİNANSMAN GELİR / GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET KARI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
Bağımsız Denetimden Geçmemiş
1 Temmuz 1 Ocak 30 Eylül
30 Eylül
2014
2013
924.569
20
20
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
VERGİ ÖNCESİ KARI
657.346
(1.009.931)
413.030
108.400
(391.644)
3.627.831
203.115
(590.749)
51.587
(212.338)
571.984
129.786
(127.722)
(152.679)
24.957
(31.361)
(46.311)
14.950
DÖNEM KARI / (ZARARI)
444.262
98.425
3.161.482
248.882
Dönem Karının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları
206.920
237.342
77.809
20.616
286.953
2.874.529
84.952
163.930
0,4008
0,0348
4,8548
0,2769
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
- Dönem Vergi Gideri (-)
- Ertelenmiş Vergi Geliri
Pay Başına Kazanç (Tam TL)
22
3.240.197
447.033
(78.715)
(124.342)
45.627
286.282
(37.400)
(43.366)
5.966
30 Eylül 2013 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde “Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler” hesabında,
detayları “Not-3 2013 Yılı ile İlgili İşlemler”de yer verilen 2.722.194 TL tutarında bir defaya mahsus
gelir bulunmaktadır.
İlişikteki dipnotlar, ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
3
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK DÖNEME AİT
ARA DÖNEM KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Birim - Aksi Belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
Bağımsız Denetimden Geçmemiş
DÖNEM KARI / (ZARARI)
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz 30 Eylül
2013
444.262
98.425
3.161.482
248.882
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları
(510)
809
(3.330)
-
101
(163)
666
-
(7.472)
845.533
506.885
2.406
1.711
(61.386)
(483)
(68.636)
1.116
18.142
2.426
2.086
1.448
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Ertelenmiş Vergi Geliri
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme
ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak
Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
(327.107)
(481)
(342)
3.166
3.208
DİĞER KAPSAMLI GELİR
(307.449)
(3.031)
786.252
444.021
136.813
95.394
3.947.734
692.903
343.407
(206.594)
203.348
(107.954)
517.030
3.430.704
167.504
525.399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları
İlişikteki dipnotlar, ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
4
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK DÖNEME AİT
ARA DÖNEM KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
Kar veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler
veya Giderler
1 Ocak 2013 itibariyle Bakiyeler
(Dönem Başı) (Raporlanan)
Ödenmiş
Sermeye
Sermaye
Düzeltme
Farkları
Pay ihraç
Primleri/
İskontoları
Yeniden
Değerleme ve
ölçüm kazanç/
Kayıpları
592.105
63.583
3.137.684
-
Kar veya Zarardan
Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Yeniden
Yabancı
Riskten Değerleme ve
Para
Korunma Sınıflandırma
Çevirim
Kazanç/
Kazanç/
Farkları
Kayıpları
Kayıpları
-
-
-
-
-
-
209.644
1.910.299
609.811
6.702.765
69.629
6.772.394
39.897
-
292.816
-
(332.713)
2.874.529
(277.098)
3.430.704
(277.098)
517.030
(40.004)
3.947.734
(317.102)
(65.808)
(290.897)
141.456
113
55.875
-
-
-
(2.664)
-
616.301
-
(194)
-
(57.268)
-
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir
Temettüler
30 Eylül 2014 İtibariyle Bakiyeler
(Dönem Sonu)
(*)
(**)
-
-
-
-
6.786.791
-
(7.152)
-
82.034
-
3.137.684
1.992
6.704.757
2.941
63.583
-
606.870
2.219
592.105
-
1.908.080
-
1 Ocak 2013 İtibariyle Bakiyeler
(Dönem Başı) (Yeniden Düzenlenmiş)
-
209.644
-
-
-
Özkaynaklar
-
-
-
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
-
-
-
Ana
Ortaklığa
Ait
Özkaynaklar
-
-
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir
Temettüler
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile
yapılan işlemler (Not 3)
Konsolidasyon kapsam değişikliği sonucu
gerçekleştirilen transferler (*)
Konsolidasyon kapsam değişikliği sonucu
kontrol gücü olmayan paylardaki değişim (**)
30 Eylül 2013 İtibariyle Bakiyeler
(Dönem Sonu)
1 Ocak 2014 İtibariyle Bakiyeler
(Dönem Başı) (Raporlanan)
Net
Dönem
Karı/
Zararı
55.875
-
-
-
(78.380)
(113)
-
-
-
(10.653)
Geçmiş
Yıllar
Kar/
Zararları
113
-
-
Kardan
Ayrılan
Diğer Kısıtlanmış
Yedekler
Yedekler
141.456
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere
İlişkin Düzeltmeler TMS 19
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere
İlişkin Düzeltmeler TFRS 11
(7.152)
Birikmiş Karlar
(10.653)
(225.089)
(1.992)
-
-
-
(225.089)
4.124
-
-
-
-
(72.377)
-
-
-
-
-
(12.405)
-
(1.992)
(12.405)
(72.377)
-
3.359.005
3.359.005
592.105
63.583
3.137.684
(7.824)
679.377
(194)
2.731
(235.742)
249.541
2.203.115
2.874.529
9.558.905
3.839.852
13.398.757
592.105
63.583
3.137.684
(5.398)
968.155
(304)
(10.008)
(235.742)
249.541
2.203.115
2.608.920
9.571.651
3.890.275
13.461.926
-
-
-
(409)
-
(453.613)
-
968
-
9.118
-
-
2.608.920
-
(2.608.920)
237.342
-
592.105
63.583
3.137.684
(5.807)
514.542
664
249.541
4.812.035
(890)
-
(235.742)
237.342
(206.594)
-
9.365.057
343.407
(42.321)
4.191.361
136.813
(42.321)
13.556.418
Özkaynak metoduyla muhasebeleştirilen CCİ'nin ve CCBPL’nin 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla konsolidasyon kapsamına girmesinden ötürü daha önceki dönemde diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen tutarların gelir tablosuna transferini
yansıtmaktadır.
CCİ’nin ve CCBPL’nin 1 Ocak 2013 itibari ile konsolidasyon kapsamına girmesi sonucu kontrol gücü olmayan paylardaki değişimi yansıtmaktadır.
İlişikteki dipnotlar, ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
5
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK DÖNEME AİT
ARA DÖNEM KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
Dipnot
Referansları
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Karının Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı / (İptali), net
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı / (İptali), net
Şüpheli Alacak Karşılığı / (İptali), net
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Ücretli İzin Karşılığı
Uzun Vadeli Teşvik Planı Karşılığı
İştirak Satış (Karı) /Zararı
Borçlanma Giderleri
Özkaynak Yöntemiyle Konsolide Edilen İştiraklerden Gider
Konsolidasyon Kapsamında Değişiklik Sonucunda Kaydedilen Gelir
Türev İşlemlerinden Kaynaklanan (Gelir) /Gider, Net
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler
Kar/Zarar Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4
Bağımsız Denetimden Geçmemiş
1 Ocak1 Ocak30 Eylül 2014
30 Eylül 2013
1.327.804
706.367
444.262
3.161.482
556.926
(141)
5.140
(1.751)
13.390
9.933
12.831
120
496
5.846
(2.803)
86.221
325.096
127.722
503.744
1.802
3.374
1.028
9.918
9.143
4.794
(72.880)
496
7.440
(2.722.194)
61.423
384.193
78.715
(3.099)
2.320
2.076
947
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ödenen Ücretli İzin, Kıdem Tazminatı ve Uzun Vadeli Teşvik Primi
Vergi Ödemeleri
(43.772)
(605.667)
(12.548)
165.738
365.578
(33.190)
(90.844)
(130.168)
(494.447)
(251.487)
159.345
98.409
(15.371)
(95.415)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
(718.619)
(445.678)
19
4
4
19
20
9
19
20
20
19
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından
Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların
Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
İştirak Satışı Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Tarafından Yapılan Sermaye Artışları
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklardaki Sermaye Artışı
Kontrol Gücü Olmayan Pay Alımı Sonucu Net Nakit Çıkışı
Konsolidasyon Kapsamında Değişiklik Sonucu Nakit Girişi
18.323
4
9
3
(670.644)
49
(10.535)
(55.812)
-
29.134
(753.717)
90.536
26.929
(37.202)
(290.897)
489.539
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
(901.915)
(838.376)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Ödenen Temettüler
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vadesi Üç Ayın Üzerindeki Mevduatlardaki Değişim
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN
ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ
NET (AZALIŞ)/ARTIŞ (A+B+C)
470.445
(1.836.933)
(42.321)
58.826
(113.665)
561.733
1.453.032
(2.132.748)
(277.098)
(40.004)
44.202
(86.082)
200.322
(292.730)
(577.687)
(12.033)
(304.763)
1.737.209
1.432.446
104.624
(473.063)
1.386.630
913.567
23
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET (AZALIŞ)/ARTIŞ (A+B+C+D)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)
5
İlişikteki dipnotlar, ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
6
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Genel
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (Anadolu Efes, Şirket) 1966 yılında İstanbul’da
kurulmuştur. Anadolu Efes’in hisselerinin belli bir bölümü Borsa İstanbul A.Ş. (BIST)’de işlem
görmektedir.
Şirket’in kayıtlı adresi: “Bahçelievler Mahallesi Şehit İbrahim Koparır Caddesi No:4 Bahçelievler İstanbul”dur.
Şirket, bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları ile birlikte “Grup” olarak anılacaktır. Grup'un
bünyesinde istihdam edilen ortalama daimi çalışan sayısı 19.972’dir (31 Aralık 2013 - 19.852).
Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış,
Mali İşler Grup Direktörü ve Mali İşler Direktörü tarafından 6 Kasım 2014 tarihinde yayımlanmak
üzere imzalanmıştır. Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal finansal tabloların
yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
Grup’un Faaliyet Alanları
Grup’un ana faaliyetleri yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli markalar altında bira üretimi, şişelenmesi,
dağıtımı ve satışı ile The Coca-Cola Company (TCCC) markaları ile gazlı ve gazsız alkolsüz içecek
üretimi, şişelenmesi, dağıtımı ve satışından oluşmaktadır. Grup, on beş adet bira fabrikası
(dördü Türkiye’de, altısı Rusya’da, diğer beş tanesi çeşitli ülkelerde), altı adet malt üretim tesisi
(ikisi Türkiye’de, dördü Rusya’da), ayrıca Türkiye’de dokuz adet, çeşitli ülkelerde on dört adet gazlı
ve gazsız alkolsüz içecek üretim tesisi işletmektedir.
Bunlara ek olarak, Şirket’in Türkiye’de meyve suyu konsantresi ile püresi üretimi ve satışı yapan
Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (Anadolu Etap) üzerinde müşterek
yönetim hakkı bulunmaktadır. (Anadolu Etap Tarım ve Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin unvanı
2014 yılı Ocak ayı içerisinde Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş olarak
değişmiştir). Grup’un ayrıca Suriye’de bulunan ve gazlı ile gazsız alkolsüz içecek dağıtımı ve satışı
yapan Syrian Soft Drink Sales & Dist. LLC (SSDSD) üzerinde de müşterek yönetim hakkı
bulunmaktadır.
Şirket’in Hissedarları
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Şirket’in hissedarları ve sahip oldukları hisse
oranları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Tutar
%
Tutar
%
Yazıcılar Holding A.Ş.
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.
Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH)
SABMiller Harmony Ltd. (1)
Halka açık ve diğer
139.787
79.813
35.292
142.105
195.108
23,61
13,48
5,96
24,00
32,95
139.787
79.813
35.292
142.105
195.108
23,61
13,48
5,96
24,00
32,95
592.105
100,00
592.105
100,00
Şirket’in hissedarlarından AEH’nin sermayesinin %100’ü, Yazıcılar Holding A.Ş. (%68) ve Özilhan
Sınai Yatırım A.Ş. (%32) sahipliğinde olup, Yazıcılar Holding A.Ş. ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.,
yapılan hissedar sözleşmesi dolayısıyla, SABMiller Harmony Ltd. ile birlikte, 30 Eylül 2014 tarihi
itibarıyla direkt ve dolaylı olarak, Şirket’in yarıdan fazla oy hakkını temsil etmektedirler.
(1)
2012 yılı içerisinde yapılan SABMiller ile stratejik işbirliği kapsamında Şirket sermayesinin %24’üne denk gelecek
şekilde ihraç edilen hisselerin SABMiller Anadolu Efes Ltd (SABMiller AEL)’ye transferini müteakiben, SABMiller
AEL Şirket sermayesinde sahibi bulunduğu tüm payları SABMiller Harmony Ltd. şirketine devretmiştir.
7
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Bağlı Ortaklıklar
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla konsolide edilen bağlı ortaklıklar ve bunlara ait
nihai hisse payı oranları aşağıdaki gibidir:
Nihai Oran ve
Bağlı Ortaklık
Efes Breweries International N.V. (EBI)
Ülke
Hollanda
CJSC Moscow-Efes Brewery (Efes Moscow)
CJSC Knyaz Rurik (Knyaz Rurik) (1)
CJSC Mutena Maltery (Mutena Maltery) (1)
LLC Vostok Solod (2)
LLC Moskovskii Torgovyii Dom (3)
J.S.C. Efes Kazakhstan Brewery (Efes Kazakhstan)
Efes Vitanta Moldova Brewery S.A. (Efes Moldova)
Euro-Asien Brauerein Holding GmbH (Euro-Asien)
J.S.C. Lomisi (Efes Georgia)
PJSC Efes Ukraine (Efes Ukraine)
Efes Trade BY FLLC (Efes Belarus)
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. (Ef-Pa) (4)
Tarbes Tarım Ürünleri ve Besicilik
Sanayi Ticaret A.Ş. (Tarbes) (4)
Anadolu Efes Dış Ticaret A.Ş (Aefes Dış Ticaret) (5)
Cypex Co. Ltd. (Cypex)
Anadolu Efes Technical and Management
Consultancy N.V. (AETMC)
Efes Holland Technical Management
Consultancy B.V. (EHTMC)
Efes Deutschland GmbH (Efes Germany)
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ) (6)
Coca-Cola Satış Dağıtım A.Ş. (CCSD)
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Kazakistan
Moldova
Almanya
Gürcistan
Ukrayna
Beyaz Rusya
Türkiye
Türkiye
Mahmudiye Kaynak Suyu Ltd. Şti. (Mahmudiye)
Efes Sınai Dış Ticaret A.Ş. (EST) (7)
J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited
Liability Partnership (Almaty CC)
Tonus Joint Stock Company (Tonus)
Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC
(Azerbaijan CC)
Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint
Stock Company (Bishkek CC)
CCI International Holland B.V. (CCI Holland)
CC Company for Beverage Industry Limited
(CCBL)
The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Ltd.
(Jordan CC)
Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd (CCBPL)
Türkmenistan Coca-Cola Bottlers Ltd.
(Turkmenistan CC)
Waha Beverages B.V
Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water,
Plastics, and Plastic Caps Production LLC
(Al Waha) (8)
Coca-Cola Beverages Tajikistan
Limited Liability Company (Coca Cola Tajikistan)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Türkiye
K.K.T.C.
Hollanda
Antilleri
Hollanda
Almanya
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Kazakistan
Kazakistan
Azerbaycan
Kırgızistan
Hollanda
Irak
Ürdün
Pakistan
Türkmenistan
Hollanda
Irak
Tacikistan
Ana Faaliyet Konusu
Grup’un yurt dışı bira faaliyetlerini yönlendiren
holding şirketi
Bira üretimi ve pazarlaması
Yatırım şirketi
Malt üretimi
Malt üretimi
Satış şirketi
Bira üretimi ve pazarlaması
Bira ve düşük alkollü içecekler üretim ve pazarlaması
EBI’nın yatırım şirketi
Bira ve alkolsüz içecek üretim ve satışı
Bira üretim ve pazarlaması
Pazar geliştirme
Grup’un Türkiye’deki pazarlama ve dağıtım şirketi
Grup şirketlerine bira üretimi için şerbetçiotu
(biranın temel hammaddesi) temin etmek
Dış ticaret
Bira pazarlaması ve dağıtımı
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Türkiye Bira
99,93
99,93
100,00
96,83
100,00
100,00
99,94
100,00
100,00
99,93
100,00
100,00
99,93
99,93
100,00
96,83
100,00
100,00
99,94
100,00
100,00
Türkiye Bira
Diğer
Diğer
99,75
99,99
99,75
99,82
99,99
Teknik danışmanlık hizmeti
Diğer
99,75
99,75
Teknik danışmanlık hizmeti
Bira pazarlaması ve dağıtımı
Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi
Coca-Cola, Doğadan ve Mahmudiye
ürünlerinin dağıtımı ve satışı
Kaynak suyu dolumu
Dış ticaret
Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi,
dağıtımı ve satışı
CCİ’nin yatırım şirketi
Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi,
dağıtımı ve satışı
Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi,
dağıtımı ve satışı
CCİ’nin yatırım şirketi
Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi,
dağıtımı ve satışı
Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi,
dağıtımı ve satışı
Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi,
dağıtımı ve satışı
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
şişelenmesi, dağıtımı ve satışı
CCİ’nin yatırım şirketi
Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı
Diğer
Diğer
Meşrubat
Meşrubat
99,75
100,00
50,26
50,25
99,75
100,00
50,26
50,25
Meşrubat
Meşrubat
Meşrubat
50,26
50,26
50,25
50,35
50,26
Meşrubat
Meşrubat
49,87
50,19
49,87
50,19
Meşrubat
50,26
50,26
Meşrubat
Meşrubat
50,26
50,26
50,26
50,26
Meşrubat
45,23
45,23
Meşrubat
24,91
24,91
Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi,
dağıtımı ve satışı
Bölüm
Yurtdışı Bira
Oy Hakkı %
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
100,00
100,00
Meşrubat
29,90
29,90
Meşrubat
Meşrubat
40,22
40,22
38,39
32,64
Meşrubat
50,26
50,26
CJSC Knyaz Rurik ve CJSC Mutena Maltery 2014 Haziran ayı içerisinde CJSC Moscow-Efes Brewery ile birleşmiştir.
Efes Moscow'un bağlı ortaklıkları.
LLC Moskovskii Torgovyii Dom şirketi 2014 Şubat ayı içerisinde kapatılmıştır.
Şirket’in Türkiye’deki birayla ilgili operasyonel faaliyetleri, Ef-Pa ve Tarbes ile birlikte “Türkiye Bira” operasyonlarını oluşturmaktadır.
Anadolu Efes Dış Ticaret A.Ş şirketi 2014 Haziran ayı içerisinde satılmıştır. Şirketin satış yolu ile konsolidasyon kapsamından çıkarılmasının
etkileri ara dönem konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
CCİ hisseleri BIST’te işlem görmektedir.
Efes Sınai Dış Ticaret A.Ş. şirketi 2014 yılı Mayıs ayı içerisinde satılmıştır.
Al Waha’da satın alma opsiyonu bulunan %15,00 hissenin, CCİ’nin %76,40 oranında iştirak ettiği Waha B.V. tarafından devralınması işlemi,
14 Ocak 2014 itibariyle tamamlanmıştır. Sözleşme uyarınca CCİ tarafından ödenmesi gereken 26.000.000 ABD doları hisse devir bedelinin
tamamı, Hollanda’da devam eden Waha B.V.’deki sermaye artırım sürecinin tamamlanmasını müteakiben ödenmiş, sermaye artışıyla CCİ’nin
Waha B.V.’deki doğrudan hisse oranı %76,40’tan %80,03’e (Grup’un payı %38,39’dan %40,22’ye) ve bununla birlikte Al Waha’daki dolaylı
payı da %64,94’ten %80,03’e (Grup’un payı %32,64’ten %40,22’ye) yükselmiştir.
8
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Yabancı Ülkelerdeki Bağlı ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkların Çalışma Ortamı ve
Ekonomik Koşulları
Konsolide edilen bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların faaliyetlerine devam ettiği bazı
ülkelerde son yıllarda önemli politik ve ekonomik değişimler gözlenmektedir. Bu ülkeler gelişmiş
piyasa sistemlerine sahip olmadıklarından dolayı, bu ülkelerdeki Grup şirketlerinin faaliyetleri daha
gelişmiş piyasalarda bulunmayan riskleri taşımaktadır. Politik, yasal, vergisel ve/veya düzenleyici
ortamda süregelen belirsizlikler ve bu faktörlerin herhangi birindeki olumsuz değişiklikler, bağlı ve
müşterek yönetime tabi ortaklıkların ticari faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilir.
NOT 2 – ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN
ESASLAR
2.1
Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunumuna İlişkin Esaslar
Grup’un Türkiye’de faaliyette bulunan şirketleri, muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kabul edilen muhasebe ve finansal raporlama standartlarına
(SPK Finansal Raporlama Standartları), Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Mevzuatı hükümlerine
ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine uygun olarak Türk Lirası
hazırlamaktadır. Yurtdışında faaliyette bulunan bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler
ise muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette bulundukları ülke kanunlarına ve
düzenlemelerine uygun olarak hazırlamaktadır.
Konsolide finansal tablolar; Şirket’in, bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarının yasal kayıtlarına
dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup SPK’nin tebliğlerine uygun olarak, Grup’un finansal
durumunu layıkıyla arz edebilmesi için, bir takım tashihlere ve sınıflandırma değişikliklerine tabi
tutularak hazırlanmıştır. Düzeltme kayıtlarının başlıcaları, konsolidasyon muhasebesinin uygulanması,
işletme birleşmelerinin kayda alınması, ertelenmiş vergi hesaplaması, kıdem tazminatı ile diğer
karşılıkların hesaplamasıdır. Gerçeğe uygun değerden taşınan finansal varlıklar ve borçlar ile işletme
birleşmeleri uygulamasına dahil olan varlık ve yükümlülükler hariç, finansal tablolar maliyet esasına
göre hazırlanmıştır.
Ara dönem özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Haziran 2013 tarih ve
28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (Tebliğ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5.
Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe
konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara
ilişkin ek ve yorumları esas alınmıştır.
Grup, 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin konsolide finansal tablolarını SPK’nın
Seri: II, 14.1No’lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34 “Ara
Dönem Finansal Raporlama” standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem (özet konsolide)
finansal tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve
zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.
İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak
hazırlamakta serbesttirler. Grup bu çerçevede, ara dönemlerde özet konsolide finansal tablo
hazırlamayı tercih etmiştir.
Ayrıca Tebliğ ve ona açıklama getiren duyuruları uyarınca, teminat rehin ipotek tablosu, döviz
pozisyonu tablosu, toplam ihracat ve toplam ithalat tutarları ile toplam döviz yükümlülüğünün riskten
korunan kısmı özet finansal tablo dipnotlarında sunulmuştur (Not 15, 25).
9
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 2 - KONSOLİDE
(Devamı)
2.2
FİNANSAL
TABLOLARIN
SUNUMUNA
İLİŞKİN
ESASLAR
Faaliyetlerin Dönemselliği
Yaz sezonu boyunca içecek tüketiminin daha yüksek olması sebebiyle, Grup ara dönem özet konsolide
finansal tabloları, faaliyetlerin dönemselliğinden kaynaklanan etkileri de içerebilir. Bu nedenle, 30
Eylül 2014 tarihinde sona eren dokuz aylık faaliyet sonuçları, tüm mali yıl sonuçları için bir gösterge
teşkil etmeyebilir.
2.3
Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, raporlama dönemi itibarıyla raporlanan varlık ve
yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi
boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların yönetim
tarafından belirlenmesini gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş
tecrübe, diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate
alınarak değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en
iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlarından farklılık gösterebilir.
2.4
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla ara dönem özet konsolide finansal tablolar, 31 Aralık 2013 tarihinde
sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe
politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla,
bu ara dönem özet konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide
finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir.
Yeni ve değişikliğe tabi tutulmuş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın
uygulanması
1 Ocak 2014 sonrasında geçerli olan yeni standart ve yorumlar aşağıdaki gibidir:
•
TFRS 10, “Konsolide Finansal Tablolar”, TFRS 12 ve TMS 27, “İştiraklerdeki Yatırımlar”
(değişiklik), 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik ile birçok fon ve fon nitelikli şirketin iştirakleri
konsolidasyondan hariç tutulacak, bunun yerine, bu iştirakleri makul değişiklikleri gelir
tablosuna yansıtılmak suretiyle izlenecektir. Değişiklik iştiraklerdeki yatırımlar tanımlamasına
giren şirketler için istisna getirmektedir. TFRS 12’ye de iştiraklerdeki yatırımlara ilişkin
açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.
•
TMS 19 (Değişiklik) “Tanımlanmış Fayda Planları” 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler
veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan
katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı
olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir.
10
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 2 - KONSOLİDE
(Devamı)
2.4
FİNANSAL
TABLOLARIN
SUNUMUNA
İLİŞKİN
ESASLAR
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (devamı)
1 Ocak 2014 sonrasında geçerli olan yeni standart ve yorumlar aşağıdaki gibidir (devamı):
•
TMS 32 (Değişiklik) “Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi”
(1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerli olacaktır ve geçmişe dönük
olarak uygulanacaktır): Değişiklik ile TMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” standardında
bulunan uygulama rehberi bilançoda bulunan finansal varlık ve finansal yükümlülüklerin
netleştirilmesi konusunda daha açıklayıcı olması amacıyla güncellenmiştir.
•
TMS 36 (Değişiklik) “Varlıklarda Değer Düşüklüğü, Finansal Olmayan Varlıklar için Geri
Kazanılabilir Değer Açıklamaları”: Bu değişiklik, TFRS 13’ün yayınlanmasından sonra TMS
36’daki nakit yaratan birimlerini geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı dipnot açıklamalarını
ortadan kaldırmıştır.
•
TMS 39 (Değişiklik) “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü - türev araçların
devredilmesi” (1 Ocak 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerli
olacaktır). Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden
kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle
finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son verilmeyeceğine açıklık
getirmektedir.
•
TFRYK 21 “Zorunlu Vergiler”: Zorunlu vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından,
ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi
gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, zorunlu verginin sadece ilgili
yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak
gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir.
TFRS’lerin geliştirilmesi kapsamında TFRS 1,2,3,8,9,13 ve TMS 16,37,38,39,40’a 2010, 2011, 2012
ve 2013 yıllarında geliştirilen değişiklikler 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olacaktır.
1 Ocak 2015 sonrasında geçerli olan ve erken uygulaması Grup tarafından gerçekleştirilmemiş
yeni standart ve yorumlar aşağıdaki gibidir :
•
TFRS/UFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık
ve yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS/UMS 39 standartlarının yerine
geçmiştir. TFRS/UMS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili
iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken;
borçlanma araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit
getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür.
Yükümlülükler için standart, TMS/UMS 39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü
türevlerin ayrıştırılması da dahil olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir. Esas
önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği
durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki
Şirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmen artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir
tablosuna yansıtılmasıdır.
11
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 2 - KONSOLİDE
(Devamı)
2.4
FİNANSAL
TABLOLARIN
SUNUMUNA
İLİŞKİN
ESASLAR
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (devamı)
1 Ocak 2015 sonrasında geçerli olan ve erken uygulaması Grup tarafından gerçekleştirilmemiş
yeni standart ve yorumlar aşağıdaki gibidir (devamı):
•
TFRS/UFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi”. 1
Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu değişiklik TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma
muhasebesine önemli değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara
daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır.
•
TFRS/UFRS 11’deki değişiklik, “Müşterek Anlaşmalar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ticari faaliyet
oluşturmuş bir müşterek ortaklıktan iktisap edilen hisselerin nasıl muhasebeleştirileceği
konusunda yol göstermektedir.
•
TFRS/UFRS 14, “Düzenleyici Erteleme Hesapları”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Tarife uygulamasını kullanan
işletmelere ilk kez uluslarası finansal raporlama standartlarını uygularken daha önce
kullandığı muhasebe standartlarına göre uygulamış oldukları muhasebe politikalarına devam
etme hakkı vermektedir.
•
TFRS/UFRS 15, “Müşteri kontratlarından doğan hasılat”, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart ile Uluslarası
Muhasebe Standartları Kurulu ve Amerika Muhasebe Standartları Kurulu birlikte çalışarak
hasılat standartları üzerinde yeknasaklığı sağlamayı ve mali tablo okuyucularına işlemin;
içeriği, tutarı, zamanı ile hasılatın belirsizliği ve müşteri kontratlarından doğan hasılatın nakit
akışıyla ilgili bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu standart ile hasılatın
muhasebeleştirilmesinde; kazanç yönteminden, kontrolün transferini esas alan varlıkyükümlülük yöntemine geçilmesi amaçlanmaktadır.
•
TMS/UMS 16 ve TMS/UMS 38’deki değişiklikler, “Maddi duran varlıklar ”, “Maddi olmayan
duran varlıklar ”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
amortisman ve itfa paylarının hesaplanmasında kullanılan hasılat merkezli yöntem ortadan
kaldırılmıştır.
Grup yönetimi yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip geçerlilik
tarihinden itibaren uygulayacaktır.
2.5
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden
Düzenlenmesi
“Not 3 – 2013 Yılı ile İlgili İşlemler” altında açıklandığı üzere, Şirketin CCİ’deki ve CCİ’nin
CCBPL’deki kontrol değişikliği TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” kapsamında, aşamalı olarak
gerçekleşen işletme birleşmesi şeklinde değerlendirilmiştir ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren CCI ve
CCBPL tam konsolidasyon kapsamına alınmıştır.
12
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 2 - KONSOLİDE
(Devamı)
2.5
FİNANSAL
TABLOLARIN
SUNUMUNA
İLİŞKİN
ESASLAR
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden
Düzenlenmesi (devamı)
Söz konusu işletme birleşmeleri ile ilgili makul değer çalışmaları 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle devam
ettiğinden, 30 Eylül 2013 tarihli ara dönem finansal tablolarda provizyonel olarak yansıtılan şerefiye
muhasebesi, TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” kapsamında yeniden düzenlenerek geçmiş dönem finansal
tablolarında makul değerlerine getirilmiştir.
NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ
2014 Yılı ile İlgili İşlemler
Al Waha Satış Opsiyonu
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla NKG (Al Waha’nın ortakları) ile yapılan hissedarlık anlaşmasına göre,
NKG’nin sahibi olduğu %15 Al Waha hissesini 26 milyon ABD Doları bedel karşılığında Waha
B.V.’ye satma opsiyonu (Waha B.V.’nin satın alma yükümlülüğü) veya Waha B.V.’nin bu hisseleri
satın alma opsiyonu (NKG’nin satma yükümlülüğü) bulunmakta idi. 2014 Ocak ayı içerisinde, 55.812
TRL (26 milyon ABD Doları karşılığı) tutarındaki devir bedelinin CCİ tarafından ödenmesini
müteakiben satın alma opsiyonu gerçekleşmiştir.
2013 Yılı ile İlgili İşlemler
a)
Heineken ile Kazakistan’daki Ortaklığın Sona Ermesi
2013 Ocak ayı içerisinde, EBI Efes Kazakhstan’daki Heineken’in sahip olduğu %28 oranındaki hisse
transferi ve EBI tarafından ödemenin yapılması işlemleri tamamlanmıştır. EBI tarafından yapılan
290.897 TL karşılığı 165.395 USD ödeme Grup’un mevcut nakit kaynaklarından karşılanmıştır. Bu
satın alma sonucunda, Grup’un Efes Kazakhstan’daki sahiplik oranı %100’e yükselmiştir. Satın alma
sonucu satın alma bedeli ile satın alınan hisselerin kayıtlı değeri arasındaki 225.089 TL tutarındaki
fark konsolide bilançoda ana ortaklığa ait özkaynaklar altında “Diğer Yedekler” olarak
muhasebeleştirilmiştir.
b)
CCİ Yönetimi Konusunda İmzalanan Ortaklık Anlaşması
Şirket ile CCİ’nin %20,09 oranında hissesine sahip olan The Coca-Cola Export Cooperation
(TCCEC), CCİ’nin yönetimi konusunda 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir
Ortaklık Anlaşması imzalamışlardır. Anadolu Efes ve TCCEC, CCİ’nin Ana Sözleşmesindeki
özellikle “önemli kararlar” olarak tanımlanan bazı hükümleri Ortaklık Anlaşması gereğince
değiştirmeye karar vermişlerdir. Bu değişiklik sonucunda, Ortaklık Anlaşması uyarınca, TCCEC’nin
önemli kararlar konusunda bazı koruyucu hakları olacaktır.
Şirket, 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla geçerli olan Ortaklık Anlaşması ile CCİ üzerinde kontrol gücü
kazanmıştır. Sonuç olarak, 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Grup, 31 Aralık 2012 tarihine
kadar finansal sonuçlarına %50,26 olan nihai payı ile özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen CCİ’yi
tam konsolide etmeye başlamıştır.
13
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı)
2013 Yılı ile İlgili İşlemler (Devamı)
b)
CCİ Yönetimi Konusunda İmzalanan Ortaklık Anlaşması (devamı)
CCİ’nin satın alındığı tarih itibarıyla hazırlanmış finansal tablolarındaki net varlıklarının gerçeğe
uygun değeri aşağıdaki gibidir:
Gerçeğe
Uygun Değeri
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari ve diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer yükümlülükler
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Kontrol gücü olmayan paylar
490.225
307.771
348.218
537.677
2.509.905
6.434.886
(1.822.514)
(294.585)
(362.482)
(1.349.187)
(207.100)
Net varlıkların değeri
Grup'un kontrol gücü elde etme öncesinde elde tuttuğu
hisselerin gerçeğe uygun değeri
Net varlıkların Grup tarafından edinilen kısmı
Konsolidasyon kapsam değişikliği sonucu ortaya çıkan şerefiye
6.592.814
3.573.347
(3.313.231)
260.116
Kontrol gücü elde edilmesi sonucu ortaya çıkan makul değer farkının mutabakatı aşağıdaki gibidir:
Net varlıkların defter değeri
Grup’un kontrol gücü değişen sahiplik oranı
Grup’un kontrol gücü elde etme öncesinde
elde tuttuğu hisselerin gerçeğe uygun değeri
Net varlıkların Grup tarafından edinilen kısmı
Önceki yıllarda CCİ hisselerinin satın alınmasıyla oluşan şerefiye
CCİ'nin Grup finansal tablolarında taşınan değeri
Makul değer farkı
Satın alma muhasebesi çerçevesinde gelir tablosuyla ilişkilendirilen
diğer kapsamlı gelirler
Satın alma muhasebesi neticesinde ortaya çıkan gerçeğe uygun
değer artış kazancı ( Not 19)
14
CCİ
1.885.447
%50,26
3.573.347
(947.537)
(235.602)
(1.183.139)
2.390.208
90.354
2.480.562
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı)
2013 Yılı ile İlgili İşlemler (Devamı)
c)
CCBPL Yönetimi Konusunda Tadil Edilen Ortaklık Anlaşması
CCİ’nin, Pakistan’da mukim iştiraki CCBPL’deki iştirak oranı %49,39’dur. CCBPL’nin diğer
hissedarlarından TCCC bağlı ortaklığı olan Atlantic Industries Limited Şirketi’nin CCBPL’deki iştirak
oranı da %49,39 olup yerel hissedar olan Packages Group’un ortaklık payı ise %1,22 oranındadır. CCİ
Yönetim Kurulu’nun kararıyla onaylanan CCBPL’nin Hissedarlar Sözleşmesi tadil süreci Mart
2013’te tamamlanmış olup, tadil edilen hissedarlar sözleşmesi ile birlikte CCBPL 1 Ocak 2013’ten
itibaren CCİ’nin TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarına tam olarak konsolide edilmiştir.
Gerçeğe uygun değer belirlenmesi sonucu ortaya çıkan ve CCİ’nin kontrol gücü elde etme öncesinde
elde tuttuğu hisselere isabet eden 259.612 TL tutarındaki makul değer farkı TFRS 3 uyarınca
konsolide gelir tablosunda, “yatırım faaliyetlerinden gelirler” hesabında muhasebeleştirilmiştir Not
19). Grup’un satın alım öncesi elde tuttuğu hisselere isabet eden (17.980) TL tutarındaki yabancı para
çevrim farkları TFRS 3 uyarınca konsolide gelir tablosunda, “yatırım faaliyetlerinden gelirler”
hesabında muhasebeleştirilmiştir (Not 19).
CCBPL’in, kontrol gücünün değiştiği tarih itibariyle hazırlanmış mali tablolarındaki net varlıklarının
değerleri ile, önceki yıllarda yapılan satın almanın makul değer etkisi aşağıdaki gibidir:
Gerçeğe Uygun Değeri
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari ve diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer duran varlıklar
Finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Diğer yükümlülükler
Önceki yıllarda CCBPL hisselerinin satın alınmasıyla oluşan şerefiye
Net varlıkların değeri
570
20.233
57.656
38.595
500.275
178.948
16.495
(287.665)
(9.198)
(6.007)
(36.265)
(91.900)
(21.002)
2.795
363.530
CCBPL’in gerçeğe uygun değerinin CCİ tarafından edinilen kısmı
Eksi: Toplam net varlıkların CCİ tarafından edinilen kısmı
420.985
(179.548)
Satın alma muhasebesi neticesinde ortaya çıkan gerçeğe uygun
değer artışı / şerefiye
241.437
15
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı)
2013 Yılı ile İlgili İşlemler (Devamı)
c)
CCBPL Yönetimi Konusunda Tadil Edilen Ortaklık Anlaşması (devamı)
CCBPL
323.937
Net varlıkların defter değeri
CCI’in kontrol gücü değişen sahiplik oranı
49,39%
CCİ’ın kontrol gücü elde etme öncesinde elde tuttuğu hisselerin gerçeğe
uygun değeri
Net varlıkların CCI tarafından edinilen kısmı
Önceki yıllarda Pakistan hisselerinin satın alınmasıyla oluşan şerefiye
CCBPL'nin CCİ finansal tablolarında taşınan değeri
Makul değer farkı
420.985
(159.992)
(1.381)
(161.373)
259.612
Satın alma muhasebesi çerçevesinde gelir tablosuyla ilişkilendirilen
diğer kapsamlı gelirler
Satın alma muhasebesi neticesinde ortaya çıkan
gerçeğe uygun değer artış kazancı (Not 19)
16
(17.980)
241.632
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup Yönetimi’nin performansı değerlendirdiği ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı
bilgileri içeren üç faaliyet bölümü bulunmaktadır. Bu üç ana faaliyet bölümü, Şirket tarafından
yönetilen Türkiye Bira Operasyonları (Türkiye Bira), EBI tarafından yönetilen Yurtdışı Bira
Operasyonları (Yurtdışı Bira) ve CCİ tarafından yönetilen gazlı ve gazsız alkolsüz içecek
operasyonları (Meşrubat)’dır.
Bölümlerin performansının düzenli olarak değerlendirilmesinde amortisman, itfa giderleri ve nakit
çıkışı gerektirmeyen giderler öncesi faaliyet karı (FAVÖK) dikkate alınmaktadır. Grup Yönetimi,
bölüm performanslarının değerlendirilmesinde FAVÖK’ü aynı endüstride yer alan şirketlerle
karşılaştırılabilirliği açısından en uygun yöntem olarak görmektedir.
Grup’un TFRS 8 uyarınca yaptığı faaliyet bölümlerine göre raporlaması aşağıdaki gibi sunulmuştur:
1 Ocak 30 Eylül 2014
Diğer (1) ve
Eliminasyonlar
Yurtdışı
Bira
Meşrubat
Satışlar
1.239.727
Bölümler arası satışlar (10.360)
2.042.750
(1.051)
4.902.532
(106)
30.819
(2.756)
8.215.828
(14.273)
Satış gelirleri
1.229.367
2.041.699
4.902.426
28.063
8.201.555
FAVÖK
415.292
267.421
890.631
(43.454)
1.529.890
Dönem karı / (zararı)
182.025
(62.919)
389.749
(64.593)
444.262
Yatırım harcamaları
(Not 11, 12)
116.369
134.963
418.735
577
670.644
1 Temmuz 30 Eylül 2014
Türkiye
Bira
Yurtdışı
Bira
Meşrubat
Diğer (1) ve
Eliminasyonlar
Toplam
Satışlar
Bölümler arası satışlar
437.911
(4.167)
687.310
379
1.924.722
(36)
11.789
(937)
3.061.732
(4.761)
Satış gelirleri
433.744
687.689
1.924.686
10.852
3.056.971
FAVÖK
155.462
87.737
374.021
(12.948)
604.272
28.334
(52.797)
143.397
(20.509)
98.425
24.196
38.906
143.058
Dönem karı / (zararı)
Türkiye
Bira
Toplam
Yatırım harcamaları
(1)
148
Grup konsolidasyon kapsamına giren diğer iştirakleri ve genel merkez giderlerini içermektedir.
17
206.308
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
1 Ocak –
30 Eylül 2013
Diğer (1) ve
Eliminasyonlar
Türkiye
Bira
Yurtdışı
Bira
Meşrubat
Satışlar
Bölümler arası satışlar
1.231.453
(10.025)
1.931.926
(382)
4.183.862
(13)
26.086
(1.826)
7.373.327
(12.246)
Satış gelirleri
1.221.428
1.931.544
4.183.849
24.260
7.361.081
FAVÖK
395.990
234.763
786.783
(41.425)
1.376.111
Dönem karı / (zararı)
195.758
(23.246)
315.580
2.673.390
3.161.482
Yatırım harcamaları
131.254
219.736
399.955
1.662
752.607
Satışlar
Bölümler arası satışlar
398.389
(3.439)
700.539
(140)
1.692.877
(6)
6.295
3.094
2.798.100
(491)
Satış gelirleri
394.950
700.399
1.692.871
9.389
2.797.609
FAVÖK
141.103
94.916
350.234
(16.162)
570.091
Dönem karı / (zararı)
98.924
12.856
158.456
(21.354)
248.882
Yatırım harcamaları
24.249
68.999
169.587
Toplam
1 Temmuz –
30 Eylül 2013
Türkiye Bira Yurtdışı Bira
683
Meşrubat
Diğer (1) ve
Eliminasyonlar
263.518
Toplam
30 Eylül 2014
Bölüm varlıkları
Bölüm yükümlülükleri
Diğer bilgiler
Özkaynak yöntemi ile
değerlenen yatırımlar
7.984.958
2.358.902
6.514.391
1.258.728
6.934.009
3.584.364
411.589
1.086.535
21.844.947
8.288.529
-
-
-
68.167
68.167
7.756.508
2.305.316
7.173.873
1.284.611
7.005.772
4.134.427
430.831
1.180.704
22.366.984
8.905.058
-
-
-
62.755
62.755
31 Aralık 2013
Bölüm varlıkları
Bölüm yükümlülükleri
Diğer bilgiler
Özkaynak yöntemi ile
değerlenen yatırımlar
(1) Grup konsolidasyon kapsamına giren diğer iştirakleri, genel merkez giderlerini ve 1 Ocak- 30 Eylül 2013
dönemi için detayları “Not-3 2013 Yılı ile İlgili İşlemler” de yer verilen 2.722.194 TL tutarındaki bir defaya
mahsus geliri içermektedir.
18
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla FAVÖK’ün konsolide finansman geliri/gideri öncesi faaliyet
karına mutabakatı ve FAVÖK’ün unsurları aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 30 Eylül
2014
FAVÖK
Amortisman ve itfa giderleri
Kıdem tazminatı karşılığı
Ücretli izin karşılığı
Esas faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelir/giderleri
Esas faaliyetlerden kaynaklanan reeskont farkı gelir/giderleri
Diğer
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle DeğerlenenYatırımların
Karlarındaki /(Zararlarındaki) Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz –
30 Eylül
2013
1.529.890
(556.926)
(13.390)
(9.933)
(12.868)
(561)
(3.636)
604.272
(187.596)
(4.572)
2.633
4.170
(494)
(1.017)
1.376.111
(503.744)
(9.918)
(9.143)
(3.546)
(726)
(3.387)
570.091
(180.204)
(3.261)
2.613
(1.320)
(307)
(7.354)
932.576
417.396
845.647
380.258
3.757
(5.918)
1.935
(2.696)
2.797.489
(7.865)
73.896
(2.246)
(5.846)
(3.605)
(7.440)
(4.875)
924.569
413.030
3.627.831
447.033
NOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Kasa
Banka
-Vadeli mevduat
-Vadesiz mevduat
Diğer
7.927
4.696
1.165.005
258.514
1.000
1.559.266
173.247
-
Nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzerleri
Faiz geliri tahakkukları
1.432.446
14.202
1.737.209
9.160
1.446.648
1.746.369
30 Eylül 2014 itibarıyla, TL vadeli mevduatlara uygulanan yıllık faiz oranları %6,0 ile %10,45
arasında değişirken (31 Aralık 2013 – %4,5 ile %10,1), USD, EURO ve diğer yabancı para vadeli
mevduatlar için bu oranlar %0,2 ile %6,96 arasındadır (31 Aralık 2013 - %0,2 ile %5,0). 30 Eylül
2014 tarihi itibarıyla, Grup tarafından teminat olarak gösterilmiş mevduat bulunmamaktadır. (31
Aralık 2013 – 4.425 TL ).
NOT 6 - FİNANSAL YATIRIMLAR
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar
30 Eylül 2014 itibarıyla kısa vadeli finansal yatırımlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2013 – 562.985
TL). 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, vadesi 3 aydan uzun mevduatların vadeleri 91 gün ile 180 gün
arasında değişirken, USD ve AZM cinsinden bu mevduatlara uygulanan yıllık faiz oranı %3,4 ile %6,0
arasında değişmektedir.
19
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 7 - KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla toplam borçlanmalar (finansal kiralama işlemlerinden borçlar dahil), 4.161.539 TL tutarındaki anapara borçları (31 Aralık 2013
–5.249.671 TL) ile 59.721 TL tutarındaki faiz gideri tahakkuklarından (31 Aralık 2013 – 26.261 TL) oluşmaktadır. 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri
itibarıyla finansal borç tutarları ve etkin faiz oranları aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli
Tutar
30 Eylül 2014
Sabit faiz aralığı
Değişken faiz aralığı
Tutar
Libor + %2,00
Euribor + %3,25
Kibor + %0,40- %0,50
3.760
141.828
157.781
31 Aralık 2013
Sabit faiz aralığı
Değişken faiz aralığı
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Türk Lirası krediler
Yabancı para krediler (USD)
Yabancı para krediler (EUR)
Yabancı para krediler (Diğer)
10.686
116.504
6.421
188.759
%9,50
%2,14
%3,90
%11,00
322.370
%5,00
% 9,37
Libor+%1,00 –%1,20
Kibor + %0,40- %0,80
% 9,75 - %10,00
% 1,95 - %4,75
% 3,25
Libor + %1,40 - %3,50
Euribor + %1,80 - %2,65
%10,00
% 3,38 - %4,75
-
Libor + %2,00- %3,50
Euribor + %2,35 - %2,65
303.369
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Türk Lirası krediler
Yabancı para krediler (USD)
Yabancı para krediler (EURO)
15.461
235.656
1.084
% 9,75 - %10,00
% 3,38 - %4,75
-
Libor + %1,00 - %2,50
Euribor + %2,35 - %2,65
15.460
1.279.607
142.006
252.201
1.437.073
574.571
1.740.442
Uzun vadeli
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Türk Lirası krediler
Yabancı para krediler (USD)
Yabancı para krediler (EURO)
15.000
3.342.549
289.140
%10,00
% 3,38 - %4,75
-
Libor + %2,00- % 2,50
Euribor + %2,35 - %2,65
15.000
3.226.849
293.641
3.646.689
3.535.490
4.221.260
5.275.932
20
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 7 - KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR (Devamı)
Uzun vadeli borçlanmaların geri ödeme planlarının dökümü aşağıdaki gibidir:
2015
2016
2017
2018 ve sonrası
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
157.071
343.637
48.177
3.097.804
239.102
348.532
48.784
2.899.072
3.646.689
3.535.490
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla toplam borçlanmaların 6.811 TL’lik kısmı için (31 Aralık 2013 – 33.769
TL) Grup tarafından verilen teminatlar, CCİ, bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarıyla ilgili
olarak 67.282 TL tutarındaki maddi duran varlıklardan oluşmaktadır (31 Aralık 2013 - 61.707 TL).
Kiracı Olarak - Finansal Kiralama
Grup tarafından finansal kiralama yolu ile elde edilen mülkler, binalar, makine ve ekipman, motorlu
araçlar ve mobilya ve demirbaşlardan oluşmaktadır. Finansal kiralama ile ilgili kira ödemeleri
dışındaki en önemli yükümlülükler mülklerin bakımı, sigorta ve vergilerdir. Finansal kiralama
anlaşmalarının vadeleri genellikle 3 yıl ile 25 yıl arasında değişmekte ve çeşitli vadelerde anlaşmaları
yenileme opsiyonu bulunmaktadır.
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla finansal kiralama ile elde edilen maddi duran
varlıkların maliyeti sırasıyla 74.439 TL ve 76.425 TL olup bu tarihler itibarıyla net defter değerleri
1.849 TL ve 1.987 TL’dir.
Kiracı Olarak - Operasyonel Kiralama
Grup’un ilişkili tarafı olan Çelik Motor Ticaret A.Ş. ile motorlu taşıtlar için operasyonel kiralama
sözleşmeleri bulunmaktadır.
21
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 8 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
a)
Diğer Cari Alacaklar
Vergi dairesinden alacaklar
Personelden alacaklar
Diğer
b)
13.874
11.799
28.142
11.677
9.581
26.265
53.815
47.523
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
6.949
5.443
4.479
1.087
12.392
5.566
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
517.249
134.571
18.199
308.025
97.941
8.483
670.019
414.449
Diğer Kısa Vadeli Borçlar
Gelir vergisi haricinde ödenecek vergi ve harçlar
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer
d)
31 Aralık 2013
Diğer Cari Olmayan Alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Diğer
c)
30 Eylül 2014
Diğer Uzun Vadeli Borçlar
30 Eylül 2014 itibarıyla diğer uzun vadeli borçlar 242.408 TL tutarında alınan depozito ve
teminatlardan oluşmaktadır (31 Aralık 2013 - 210.821 TL).
22
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 9 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
30 Eylül 2014
İştirak Oranı
Anadolu Etap
SSDSD (1)(2)
%33,33
%25,13
Tutar
68.167
-
Toplam
31 Aralık 2013
İştirak Oranı
%33,33
%25,13
68.167
Tutar
62.755
62.755
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolara yansıtılan özkaynak
yöntemiyle değerlenen yatırımların toplam aktif ve yükümlülükleri ile 30 Eylül ve 2014 ve 2013
tarihleri itibarıyla net dönem kar ve zararları aşağıdaki gibidir:
Anadolu Etap
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Net Varlık
166.021
97.854
141.606
78.851
2.256
5.727
1.982
4.520
68.167
62.755
(3.471)
(2.538)
Anadolu Etap
1 Ocak1 Ocak30 Eylül
30 Eylül
2014
2013
Net Dönem Karı / (Zararı)
SSDSD (1)(2)
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
(5.124)
SSDSD (1)(2)
1 Ocak1 Ocak
30 Eylül
30 Eylül
2014
2013
(5.439)
(722)
(2.001)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların 30 Eylül 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla hareket
tablosu aşağıdaki gibidir:
2014
2013
1 Ocak bakiyesi
62.755
1.215.786
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar/zararlarındaki paylar
(5.846)
(7.440)
Yabancı para çevrim farkı
(210)
(122)
Konsolidasyon kapsam değişikliği sonucunda kaydedilen (3)
2.390.208
Konsolidasyon kapsam değişikliği sonucu özkaynak yöntemi ile
değerlenen yatırımlardan çıkışlar (4)
(3.573.347)
TMS 28 kapsamında gerçekleştirilmeyen zararlar
933
1.687
Konsolidasyon kapsam değişikliği sonucu özkaynak yöntemi ile
436
değerlenen yatırımlara girişler (1)
Sermaye artırımı (5)
10.535
37.202
30 Eylül bakiyesi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
68.167
64.410
CCİ’nin özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımı olan SSDSD Grup finansal tablolarında da özkaynak yöntemi ile
değerlenen yatırım olarak muhasebeleştirilmektedir.
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla SSDSD’nin taşıdığı değer 761 TL zarar olup, bu tutar konsolide finansal tablolarda
SSDSD’den olan ticari alacaklardan netlenmiştir.
2013 yılında CCİ’de kontrol gücü kazanılması sonucunda gerçeğe uygun değer belirlenmesi ile ortaya çıkan ve
halihazırda elde tutulan hisselere isabet eden makul değer farkından oluşmaktadır (Not 3).
CCİ’nin 2013 yılında konsolidasyon kapsamına alınması sonucu özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlardan
çıkışları içermektedir (Not 3).
Anadolu Etap’a yapılan sermaye artırımı.
23
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 10 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dokuz aylık dönemler itibarıyla yatırım amaçlı
gayrimenkuller giriş ve çıkışları aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
Girişler
Konsolidasyon
Kapsam Değişikliği
Sonucunda
Kaydedilen
-
-
582
8.666
(993)
(130)
-
-
8.255
(130)
Arsalar ve yerüstü düzenleri
Binalar
Devam eden yatırımlar
Transferler (*)
Çıkışlar (net)
30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla sona eren dokuz aylık dönem içerisinde yatırım amaçlı gayrimenkuller
hareket görmemiştir.
NOT 11 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dokuz aylık dönemler itibarıyla maddi duran varlık giriş
ve çıkışları aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
Girişler
Konsolidasyon
Kapsam Değişikliği
Sonucunda
Kaydedilen
Arsalar ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine ve ekipman
Motorlu araçlar
Mobilya ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Devam eden yatırımlar
1.054
7.204
105.215
10.152
252.812
7.423
278.050
-
42.850
37.822
246.964
191
6.122
1.939
(344.367)
(5)
(100)
(3.056)
(1.580)
(10.032)
(271)
661.910
-
(8.479)
(15.044)
30 Eylül 2013
Girişler
Konsolidasyon
Kapsam Değişikliği
Sonucunda
Kaydedilen
Arsalar ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine ve ekipman
Motorlu araçlar
Mobilya ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Devam eden yatırımlar
1.209
21.405
198.224
21.500
308.995
488
182.403
307.117
582.776
977.916
45.952
530.920
(543)
65.767
734.224
2.509.905
Transferler (*)
Transferler
461
24.569
78.906
183
43.759
(147.878)
-
Çıkışlar (net)
Çıkışlar (net)
(2.742)
(151)
(2.937)
(2.769)
(10.020)
(12.589)
(31.208)
(*)
2014 yılı içerisinde yatırım amaçlı gayrimenkullere 8.255 TL tutarında, diğer maddi duran varlıklara 224 TL
tutarında transfer gerçekleşmiştir.
24
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 12 - DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dokuz aylık dönemler itibarıyla maddi olmayan duran
varlık girişleri aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
Haklar
Şişeleme sözleşmeleri
Diğer
30 Eylül 2013
Haklar
Şişeleme sözleşmeleri
Diğer
Girişler
Konsolidasyon
Kapsam Değişikliği
Sonucunda
Kaydedilen
Transferler
361
8.373
-
224
-
(50)
8.734
224
(50)
Girişler
Konsolidasyon
Kapsam Değişikliği
Sonucunda
Kaydedilen
Transferler
Çıkışlar (net)
988
17.395
17.535
6.401.133
16.218
-
-
18.383
6.434.886
-
-
Çıkışlar (net)
NOT 13 - ŞEREFİYE
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemler itibarıyla şerefiyenin hareket tablosu
aşağıdaki gibidir:
2014
2013
1 Ocak Bakiyesi
Konsolidasyon kapsam değişikliği sonucunda kaydedilen (Not 3)
Dönem içi yabancı para çevrim farkları
2.453.049
(204.627)
1.783.196
389.189
191.053
30 Eylül bakiyesi
2.248.422
2.363.438
NOT 14 - ÖZKAYNAKLAR
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, birinci tertip yasal yedekler Şirket’in ödenmiş sermayesinin
(SPK’nin yayınladığı tebliğlere ve duyurulara göre enflasyona göre düzeltilmiş sermaye) %20’sine
ulaşıncaya kadar, kanuni net dönem karının (SPK’ye göre enflasyona göre düzeltilmiş kar) %5’i
olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin (SPK’ye göre enflasyona göre
düzeltilmiş sermaye) %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal
yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
25
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 14 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nin öngördüğü şekilde yaparlar. 9 Ocak 2009 tarih, 1/6
sayılı SPK kararı uyarınca, konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan işletmelerce
dağıtılabilir karın hesaplanmasında, konsolide finansal tablolarda yer alan kar içinde görünen; bağlı
ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerden ana ortaklığın konsolide finansal tablolarına
intikal eden kar tutarlarının, şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği
sürece, genel kurullarınca kar dağıtım kararı alınmış olmasına bakılmaksızın, dağıtacakları kar tutarını
Tebliğ çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri finansal tablolarında yer alan net dönem
karlarını dikkate alarak hesaplamalarına imkan tanınmasına karar verilmiştir.
SPK’nin 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için
yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine
karar verilmiştir.
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye
artırımı, nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak sermaye enflasyon
düzeltme farkları, nakit kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla özkaynak kalemlerinin nominal değerleri,
özkaynak enflasyon düzeltmesi farkları ve dönüştürülmüş değerleri aşağıdaki gibidir:
Nominal
değerler
Özkaynak enflasyon
düzeltmesi farkları
Dönüştürülmüş
değerler
592.105
249.541
435.771
63.583
74.697
26.091
655.688
324.238
461.862
1.277.417
164.371
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları
Diğer Yedekler
Birikmiş karlar (Net dönem karı dahil)
1.441.788
3.137.684
514.542
664
(890)
(235.742)
4.512.818
Toplam ana ortaklığa ait özkaynaklar
9.365.057
30 Eylül 2014
Sermaye
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
31 Aralık 2013
Sermaye
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Nominal
değerler
592.105
249.541
435.771
Özkaynak enflasyon
düzeltmesi farkları
63.583
74.697
26.091
1.277.417
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları
Diğer Yedekler
Birikmiş karlar (Net dönem karı dahil)
Toplam ana ortaklığa ait özkaynaklar
164.371
(5.807)
Dönüştürülmüş
değerler
655.688
324.238
461.862
1.441.788
3.137.684
(5.398)
968.155
(304)
(10.008)
(235.742)
4.275.476
9.571.651
26
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 15 - TAAHHÜTLER
Ana Ortak (Anadolu Efes) ve Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ana ortak ve konsolidasyon kapsamına dahil edilen
ortaklıklar için verilen teminat rehin ipotek (TRİ) pozisyonu aşağıdaki gibidir:
Toplam
TL Karşılığı
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
418.032
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen
Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı (1)
516.681
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin
Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
10.200
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen
Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
10.200
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen
3. Kişilerin Lehine Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
Toplam
944.913
Diğer verilen TRİ’lerin özkaynaklara oranı (%)
%0,1
Toplam
TL Karşılığı
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
409.772
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen
Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı (1)
604.795
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin
Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen
Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişilerin Lehine
Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
Toplam
1.014.567
Diğer verilen TRİ’lerin özkaynaklara oranı (%)
-
(1)
Orijinal
Para
Birimi
TL
30 Eylül 2014
Orijinal
Para
Birimi
Bin
USD
Orijinal
Para
Birimi
Bin
EUR
Orijinal
Para
Birimi
Bin
RUR
Orijinal
Para
Birimi
Bin
UAH
Orijinal
para
birimi
Bin
PKR
Diğer
Yabancı
Para
TL
Karşılığı
278.872
9.352
4.227
113.693
176.258
2.667.000
8.769
-
166.541
16.097
-
-
4.075.774
18
10.200
-
-
-
-
-
-
10.200
-
-
-
-
-
-
289.072
175.893
20.324
113.693
176.258
6.742.774
8.787
Orijinal
Para
Birimi
Bin
EUR
Orijinal
Para
Birimi
Bin
RUR
Orijinal
Para
Birimi
Bin
UAH
Orijinal
para
birimi
Bin
PKR
Diğer
Yabancı
Para
TL
Karşılığı
Orijinal
Para
Birimi
TL
31 Aralık 2013
Orijinal
Para
Birimi
Bin
USD
300.122
6.879
1.771
11.524
79.436
2.927.984
8.312
-
231.323
13.520
-
-
3.513.025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300.122
238.202
15.291
11.524
79.436
6.441.009
8.312
Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıkların kullanmış olduğu finansal borçlar için verilen TRİ’leri içermektedir.
27
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 15 - TAAHHÜTLER (Devamı)
CCİ, Bağlı ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları
a)
Hisse Senedi Satış Opsiyonu
Day Investments Ltd.’ye, CCİ tarafından tanınmış olan hisse senedi satış opsiyonu ile Day Investment
Ltd., elindeki Turkmenistan CC hisselerini 2.360 bin ABD Doları karşılığında CCİ’ye satma hakkını
elinde bulundurmaktadır. İlgili satış opsiyonu yükümlülüğü “diğer kısa vadeli yükümlülükler” kalemi
içerisinde 5.378TL olarak gösterilmiştir (31 Aralık 2013 – 5.037 TL).
European Refreshments (ER) ile yapılan hissedarlık anlaşmasına göre, ER’nin sahibi olduğu %19.97
Waha B.V. hissesini CCİ’ye satma opsiyonu (CCİ’nin satın alma yükümlülüğü) bulunmaktadır. İlgili
satış opsiyonu yükümlülüğü “diğer uzun vadeli yükümlülükler” kalemi içerisinde 102.134 TL olarak
gösterilmiştir (31 Aralık 2013 – 113.040 TL).
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla NKG (Al Waha’nın ortakları) ile yapılan hissedarlık anlaşmasına göre,
NKG’nin sahibi olduğu %15 Al Waha hissesini 26 milyon ABD Doları bedel karşılığında Waha
B.V.’ye satma opsiyonu (Waha B.V.’nin satın alma yükümlülüğü) veya Waha B.V.’nin bu hisseleri
satın alma opsiyonu (NKG’nin satma yükümlülüğü) bulunmakta idi. 2014 Ocak ayı içerisinde söz
konusu devir bedelinin CCİ tarafından ödenmesini müteakiben gerçekleşmiştir (Not 3).
b)
Murabaha
2012 yılı içerisinde CCBPL, Standard Chartered Bankası (Banka) ile murabaha hizmet anlaşması
yapmıştır. Bu anlaşma gereğince CCBPL ve Banka anlaşma hükümlerine uygun olarak belirli
miktarlarda belirli zaman aralıklarında şeker ve rezin alım işlemi yapacaklardır. 30 Eylül 2014 tarihi
itibariyle bu anlaşmadan kaynaklı CCBPL’nin 19,1 milyon USD tutarındaki şeker ve rezini Aralık
2014 sonuna kadar ve 4,7 milyon USD tutarındaki şeker ve rezini Mart 2015 sonuna kadar Banka’dan
satın alma taahhüdü bulunmaktadır ve bununla ilgili olarak 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle finansal
tablolara 1,5 milyon USD tutarında ödenecek kar payı gider tahakkuku yansıtılmıştır.
Operasyonel Kiralama
Grup’un 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla, iptal edilemeyecek operasyonel kiralama sözleşmeleri
kapsamında gelecek dönemlere ait taahhüt edilen yükümlülük tutarı 28.568 TL’dir (31 Aralık 2013 –
40.479 TL).
Vergi ile İlgili ve Yasal Konular
Grup’un yurtdışında faaliyette bulunduğu bölgelerin çoğunda, vergilendirme ve yabancı para ile
yapılan işlemlerle ilgili yasalar ve düzenlemeler, hükümetlerin planlı ekonomiden pazar ekonomisine
geçiş ile ilgili yaptığı çalışmaların sonucunda gelişme göstermeye devam etmektedir. Çeşitli yasalar ve
düzenlemeler her zaman yazılı olarak ifade edilmemiştir ve bu düzenlemelerin uygulanması yerel,
bölgesel ve milli vergi otoriteleri, ilgili ülkelerin merkez bankası ve maliye bakanlığının yorumuna
tabidir. Vergi beyanları ve diğer yasal alanlar (örneğin gümrükler ve para birimi kontrolü), yasalarla
ceza kesme ve faiz oranı uygulama hakkı verilmiş çeşitli otoriteler tarafından gözden geçirme ve
incelemeye tabidir. Bu, Grup’un yurt dışında ağırlıklı olarak faaliyette bulunduğu bölgelerde, daha
gelişmiş vergi sistemleri olan ülkelerde görülmeyen vergi ile ilgili riskler yaratmaktadır.
28
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 16 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
a)
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Peşin ödemeler
Satıcılara verilen avanslar
b)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
288.246
152.661
240.868
189.641
440.907
430.509
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
140.097
104.960
163.617
59.053
245.057
222.670
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
154.297
4.399
196.689
1.952
158.696
198.641
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
45.806
201
16.697
281
46.007
16.978
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
4.277
5.378
8.274
5.037
1.377
17.929
6.414
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
102.134
44.268
649
168.532
16.601
843
147.051
185.976
Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Peşin ödemeler
Satıcılara verilen avanslar
NOT 17 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a)
Diğer Dönen Varlıklar
İndirilecek veya transfer edilen Katma Değer Vergisi (KDV)
Diğer
b)
Diğer Duran Varlıklar
Tecil ve terkini beklenen KDV ve diğer vergiler
Diğer
c)
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Gider tahakkukları
Satış opsiyonu yükümlülüğü (Not 15)
Diğer
d)
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Satış opsiyonu yükümlülüğü (Not 15)
Tecil ve terkini beklenen KDV ve diğer vergiler
Diğer
29
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 18 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER/ GİDERLER
a)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelirleri
Hurda ve diğer malzeme satış gelirleri
Kira gelirleri
Reeskont gelirleri
Sigorta gelirleri
Diğer gelirler
b)
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
32.050
11.256
3.517
1.306
1.518
24.240
14.692
3.517
1.115
717
8.806
15.447
17.315
2.685
522
2.348
9.791
5.778
11.296
489
603
41
73.887
28.847
48.108
18.207
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Esas faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı giderleri
Bağışlar
Reeskont giderleri
Diğer giderler
(44.918)
(4.118)
(1.867)
(48.724)
(10.522)
(1.043)
(494)
(17.357)
(24.135)
(5.964)
(1.248)
(26.906)
(12.240)
(1.563)
(307)
(16.963)
(99.627)
(29.416)
(58.253)
(31.073)
NOT 19 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER/ GİDERLER
a)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Maddi duran varlık satış karı
İştirak satış karı
Konsolidasyon kapsamında değişiklik
sonucunda kaydedilen gelir (Not 3)
b)
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
3.757
-
1.935
-
2.415
72.880
1.016
72.880
-
-
2.722.194
-
3.757
1.935
2.797.489
73.896
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılık gideri
Maddi duran varlık satış zararı
İştirak satış zararı
(5.140)
(658)
(120)
(2.493)
(203)
-
(3.374)
(4.491)
-
(533)
(1.713)
-
(5.918)
(2.696)
(7.865)
(2.246)
30
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 20 - FİNANSMAN GELİRLERİ / GİDERLERİ
a)
Finansman Gelirleri
Kur farkı gelirleri
Faiz gelirleri
Türev işlemlerden elde edilen gelir
b)
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
592.571
61.972
2.803
85.810
19.787
2.803
159.084
44.031
-
37.801
13.786
-
657.346
108.400
203.115
51.587
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
Finansman Giderleri
Kur farkı giderleri
Faiz giderleri
Borçlanma giderleri
Diğer finansman giderleri
(850.085)
(148.193)
(496)
(11.157)
(339.371)
(47.354)
(166)
(4.753)
(476.775)
(105.454)
(496)
(8.024)
(1.009.931)
(391.644)
(590.749)
(173.101)
(36.125)
(166)
(2.946)
(212.338)
NOT 21 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Türkiye'de, kurumlar vergisi oranı %20’dir (2013 - %20). Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap
döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve
ilgili ayın sonuna kadar tek seferde ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler
itibarıyla oluşan kazançlar üzerinden %20 (2013 - %20) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte
ve bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Türkiye’deki vergi mevzuatı uyarınca, mali zararlar oluştukları yılı takip eden en fazla beş yıl boyunca
ileriye taşınabilirler. Ayrıca vergi beyanları ve ilgili muhasebe kayıtları vergi idaresince beş yıl
içerisinde incelenebilmektedir. Türkiye’deki vergi mevzuatı, konsolide vergi beyannamesi verilmesine
izin vermemektedir. Bu nedenle, konsolide finansal tablolardaki vergi karşılığı, konsolide edilen her
bir şirket için ayrı ayrı hesaplanmıştır.
31
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 21 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla etkin vergi oranları kullanarak hesaplanan
konsolide ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüğün dağılımı aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
Varlık
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
Maddi ve maddi olmayan
duran varlıklar
Stoklar
Taşınan mali
zararlar
Kıdem tazminatı ve
çalışanlara sağlanan
diğer faydalar
Diğer borç
karşılıkları
Diğer (*)
(*)
Yükümlülük
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
Net
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
18.049
25.380
(1.887.926)
-
(1.966.338)
-
(1.887.926)
18.049
(1.966.338)
25.380
171.534
221.370
-
-
171.534
221.370
19.699
16.687
-
-
19.699
16.687
79.075
68.320
76.752
44.357
(18.053)
(16.291)
79.075
50.267
76.752
28.066
356.677
384.546
(1.905.979)
(1.982.629)
(1.549.302)
(1.598.083)
Gelir olarak kaydedilmeyen ihtilaflı vergi alacaklarına ilişkin ödenmiş olan gelir vergisinden kaynaklanan tutar diğer
kalemi içerisinde gösterilmiştir.
NOT 22 - PAY BAŞINA KAZANÇ
Pay başına kazanç, sermayedarlara atfedilebilen cari net dönem karının hesap dönemi boyunca işlem
gören hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
Aşağıdaki tablo, pay başına kazanç hesaplamasında kullanılan net dönem karı ve hisse senedi
bilgilerini yansıtmaktadır:
Dönem Karı
Ağırlıklı ortalama hisse sayısı
Pay başına kazanç (tam TL)
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
237.342
592.105.263
0,4008
20.616
592.105.263
0,0348
2.874.529
592.105.263
4,8548
163.930
592.105.263
0,2769
Raporlama dönemi ve bu ara dönem konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi arasında, hisse
senetleri veya potansiyel hisse senetlerini içeren başka işlemler gerçekleşmemiştir.
NOT 23 - KAR DAĞITIMI
Anadolu Efes Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2014 yılı içerisinde, 31 Aralık 2013 tarihinde sona
eren hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir. 2013 yılı içerisinde, 31 Aralık
2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin olarak hisse başına brüt 0,45 tam TL, kurucu
hissedarlara yapılan ödemeler de dahil toplam 277.098 TL tutarında kar dağıtımı yapmıştır.
32
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 24 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
a)
İlişkili Taraflarla İlgili Bakiyeler
İlişkili Taraflarla İlgili Banka ve Menkul Kıymet Bakiyeleri
30 Eylül 2014 itibarıyla Grup’un Alternatifbank(3)(4)’taki 229.118 TL tutarındaki (31 Aralık 2013 –
246.531 TL) vadeli mevduatları üç aydan kısa vadeli olup, TL mevduatlara uygulanan ağırlıklı
ortalama faiz oranı %9,61’dır (31 Aralık 2013 – %8,7), USD vadeli mevduatları bulunmamaktadır (31
Aralık 2013 – %3,2).
30 Eylül 2014 itibarıyla Grup’un Alternatifbank(3)(4)’ta 13.051 TL tutarında (31 Aralık 2013 – 9.263
TL) vadesiz mevduatı bulunmaktadır.
İlişkili Taraflardan Alacaklar
SSDSD
AEH (2)(3)
Efes Turizm İşletmeleri A.Ş. (3)(4)
Diğer
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
2.748
77
45
55
1.513
4.587
45
68
2.925
6.213
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
12.487
19.829
2.803
1.069
1.223
620
257
909
18.434
2.972
2.970
1.111
1.767
338
38
39.197
27.630
İlişkili Taraflara Borçlar
Anadolu Efes Spor Kulübü
SABMiller Grup Şirketleri (5)
Oyex Handels GmbH (3)(4)
Çelik Motor Ticaret A.Ş. (3)(4)
AEH (2)(3)
Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. (1) (3)(4)
Efes Turizm İşletmeleri A.Ş. (3)(4)
Diğer
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Grup’un uzun vadeli finansal yatırımı
Grup’un hissedarı
Yazıcılar Holding A.Ş. (hissedar)’nin ilişkili tarafı
AEH (hissedar)’nin ilişkili tarafı
SABMiller Harmony Ltd. (hissedar)’nin ilişkili tarafları
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş (hissedar)’nin ilişkili tarafları
33
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 24 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
b) İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler
Mal, Hizmet Alımı ve Diğer Giderler
İşlemin Niteliği
Anadolu Efes Spor Kulübü
SABMiller Grup Şirketleri (5)
Oyex Handels GmbH (3)(4)
Çelik Motor Ticaret A.Ş. (3)(4)
AEH (2)(3)
Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. (1)(3)(4)
Efes Turizm İşletmeleri A.Ş. (3)(4)
AEH Münih (3)(4)
Anadolu Vakfı
AEH Gayrımenkul Yatırımları A.Ş.
Arge Danışmanlık A.Ş
Ahmet Boyacıoğlu
Mehmet Cem Kozlu
Anadolu Isuzu Otomotiv San.
ve Tic. A.Ş. (3)(4)(6)
Diğer
Hizmet
Hizmet ve
Ticari Mal Alımı
Malzeme ve
Sabit Kıymet Alımı
Araç Kiralama
Danışmanlık Hizmeti
Bilişim Hizmeti
Seyahat ve Konaklama
Malzeme ve
Sabit Kıymet Alımı
Bağış
Hizmet Alımı
Danışmanlık Hizmeti
Danışmanlık Hizmeti
Danışmanlık Hizmeti
Kira Gideri
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
37.503
12.501
33.590
8.657
32.180
11.834
24.086
20.255
17.472
8.121
6.548
6.856
6.684
5.820
2.863
2.010
22.702
19.364
16.068
10.405
8.733
4.973
7.130
4.845
3.205
2.055
5.607
3.868
1.340
325
193
103
526
1.030
447
89
65
39
8.091
5.862
444
185
103
890
1.550
167
62
26
13
370
94
647
429
86
123
159.394
47.681
175.043
47.356
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz 30 Eylül
2013
20.329
6.733
4.367
2.311
20.329
6.733
4.367
2.311
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz 30 Eylül
2013
6.279
855
93
32
6
77
1.734
569
32
10
2
17
742
5
87
75
6
95
174
5
27
32
2
16
7.342
2.364
1.010
256
49.830
1 Temmuz 30 Eylül
2013
10.410
Finansman Gelirleri / (Giderleri), Net
İşlemin Niteliği
Alternatifbank
(3)(4)
Faiz Gelir / (Gideri), net
Diğer Gelir / (Gider), Net
İşlemin Niteliği
SABMiller Grup Şirketleri (5)
AEH(2)(3)
Alternatifbank (3)(4)
Çelik Motor Ticaret A.Ş. (3)(4)
Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. (1)(3)(4)
Diğer
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Diğer Gelir
Diğer Gelir
Kira Geliri
Diğer Gelir
Kira Geliri
Grup’un uzun vadeli finansal yatırımı
Grup’un hissedarı
Yazıcılar Holding A.Ş. (hissedar)’nin ilişkili tarafı
AEH (hissedar)’nin ilişkili tarafı
SABMiller Harmony Ltd. (hissedar)’nin ilişkili tarafları
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş (hissedar)’nin ilişkili tarafları
34
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 24 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
Üst Yönetime Sağlanan Faydalar
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dokuz aylık dönemlerde ; Anadolu Efes Yönetim Kurulu
üyelerine sağlanan toplam menfaat sırasıyla 196 TL ve 162 TL’dir. Grup içerisinde üst düzey yönetici
pozisyonunda çalışanlara sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı aşağıdaki gibidir:
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar
İşten ayrılma sonrası faydalar
Diğer uzun vadeli faydalar
İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar
Hisse bazlı ödemeler
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
15.947
1.551
963
-
4.727
115
-
16.130
1.478
-
4.140
-
18.461
4.842
17.608
4.140
NOT 25. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ
Kullanılan belli başlı finansal araçlar banka kredileri, finansal kiralamalar, eurotahvil, tahsisli tahvil
satışı, nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç, operasyonlar
için finansman yaratmaktır. Ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari
borçlar gibi finansal araçlar da mevcuttur.
Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, yabancı para riski, faiz riski, fiyat riski, kredi riski ve likidite
riskidir. Grup yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir. Ayrıca finansal araçların
kullanılmasında ortaya çıkabilecek piyasa riski de takip edilmektedir.
a)
Faiz Riski
Grup, faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden
doğan faiz riskine açıktır. Grup, varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarını dengede tutmak ya da
riskten korunma amaçlı finansal araçlar kullanmak suretiyle bu riski yönetmektedir.
Finansal borçlarla ilgili olan faiz oranlarının bir kısmı piyasada geçerli olan faiz oranlarına
dayanmaktadır. Bundan dolayı Grup ulusal ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki
değişikliklerden etkilenmektedir. Grup’un faiz oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan piyasa
riskinden etkilenmesi öncelikli olarak borç yükümlülükleriyle ilişkilidir.
b)
Yabancı Para Riski
Yabancı para riski, genelde EURO ve USD varlık ve yükümlülükler bulunmasından
kaynaklanmaktadır. Grup’un yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler işlevsel
para birimi dışındaki para birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapılması ve yabancı para cinsinden
banka kredisi kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Grup doğal bir riskten korunma yöntemi olan
yabancı para cinsinden varlıklarını ve borçlarını dengede tutarak yabancı para riskini yönetmektedir.
Yabancı para yükümlülüğünin büyük bölümü uzun vadeli yükümlülüklerden oluşmaktadır.
Dolayısıyla kısa dönemde yaşanabilecek devalüasyon riski göreceli olarak sınırlıdır.
35
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
b)
Yabancı Para Riski (Devamı)
Grup’un 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir:
Döviz pozisyonu tablosu
30 Eylül 2014
TL karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
1. Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar
5. Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar
9. Toplam Varlıklar
10. Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler
14. Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler
18. Toplam Yükümlülükler
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
98.678
459.981
59.740
618.399
83.904
83.904
702.303
(171.477)
(236.386)
(52.765)
(1.205)
(461.833)
(3.509.605)
(102.133)
(3.611.738)
(4.073.571)
Bin
USD
7.047
153.381
37
160.465
160.465
(16.387)
(103.252)
(2.360)
(121.999)
(1.413.166)
(44.817)
(1.457.983)
(1.579.982)
-
-
TL
karşılığı
Bin
EURO
16.059
349.539
84
365.682
365.682
(37.344)
(235.302)
(5.378)
(278.024)
(3.220.465)
(102.133)
(3.322.598)
(3.600.622)
2.335
11.840
25
14.200
15.784
15.784
29.984
(15.007)
(375)
(132)
(3)
(15.517)
(100.000)
(100.000)
(115.517)
-
-
Diğer
TL yabancı para
karşılığı TL karşılığı
6.750
34.234
72
41.056
45.639
45.639
86.695
(43.390)
(1.084)
(383)
(10)
(44.867)
(289.140)
(289.140)
(334.007)
-
75.869
76.208
59.584
211.661
38.265
38.265
249.926
(90.743)
(47.004)
(1.195)
(138.942)
(138.942)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(3.371.268)
(1.419.517)
(3.234.940)
(85.533)
(247.312)
110.984
(3.513.707)
(1.419.554)
(3.235.024)
(101.339)
(293.013)
14.330
4.231
-
1.857
-
4.231
-
-
-
-
Döviz pozisyonu tablosu
31 Aralık 2013
1. Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar
5. Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar
9. Toplam Varlıklar
10. Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler
14. Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler
18. Toplam Yükümlülükler
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
TL karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
39.000
865.229
41.821
946.050
1.789
1.789
947.839
(114.998)
(1.274.301)
(27.162)
(1.416.461)
(3.298.114)
(168.533)
(3.466.647)
(4.883.108)
Bin
USD
4.683
277.258
1
281.942
1
1
281.943
(29.811)
(532.594)
(2.360)
(564.765)
(1.407.705)
(78.964)
(1.486.669)
(2.051.434)
TL
karşılığı
9.995
591.751
3
601.749
2
2
601.751
(63.625)
(1.136.715)
(5.038)
(1.205.378)
(3.004.464)
(168.533)
(3.172.997)
(4.378.375)
Bin
EURO
752
73.082
1.046
74.880
74.880
(13.336)
(46.854)
(130)
(60.320)
(100.000)
(100.000)
(160.320)
Diğer
TL yabancı para
karşılığı TL karşılığı
2.209
26.796
214.605
58.873
3.072
38.746
219.886
124.415
1.787
1.787
219.886
126.202
(39.162)
(12.211)
(137.586)
(382)
(21.742)
(177.130)
(33.953)
(293.650)
(293.650)
(470.780)
(33.953)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(3.935.269)
(1.769.491)
(3.776.624)
(85.440)
(250.894)
92.249
(3.978.879)
(1.769.493)
(3.776.629)
(86.486)
(253.966)
51.716
-
-
36
-
-
-
-
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
b)
Yabancı Para Riski (devamı)
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dokuz aylık dönemlerde ihracat ve ithalata ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir:
Toplam İhracat Tutarı
Toplam İthalat Tutarı
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
142.084
1.309.233
52.779
412.645
132.158
1.152.138
46.971
382.983
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dokuz aylık dönemlerde döviz kuru duyarlılık analizi
tabloları aşağıda gösterilmiştir:
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
30 Eylül 2014 (*)
30 Eylül 2013 (*)
Kar / (zarar)
Yabancı
Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
paranın
paranın
değer
değer
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
USD’nin %10 değişmesi halinde:
USD net varlık / (yükümlülüğü)
USD riskinden korunan kısım (-)
USD Net Etki
EURO’nun %10 değişmesi halinde:
EURO net varlık / (yükümlülüğü)
EURO riskinden korunan kısım (-)
EURO Net Etki
Diğer döviz kurlarının ortalama %10 değişmesi halinde:
Diğer döviz net varlık / (yükümlülüğü)
Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
Diğer Döviz Varlıkları Net Etki
TOPLAM
(*)
(323.494)
6.837
(330.331)
323.494
(6.837)
330.331
(298.304)
(298.304)
298.304
298.304
(24.731)
(24.731)
24.731
24.731
(16.596)
(16.596)
16.596
16.596
11.098
11.098
(11.098)
(11.098)
11.268
11.268
(11.268)
(11.268)
(343.964)
343.964
(303.632)
303.632
Konsolidasyon kapsamında elimine edilen parasal varlık ve yükümlülükler dahil edilmemiştir.
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
30 Eylül 2014
30 Eylül 2013
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
paranın
paranın
değer
değer
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
USD’nin %10 değişmesi halinde:
USD net varlık / (yükümlülüğü)
USD riskinden korunan kısım (-)
USD Net Etki
EURO’nun %10 değişmesi halinde:
EURO net varlık / (yükümlülüğü)
EURO riskinden korunan kısım (-)
EURO Net Etki
TOPLAM
525.566
525.566
(525.566)
(525.566)
567.958
567.958
(567.958)
(567.958)
2.553
2.553
(2.553)
(2.553)
245
245
(245)
(245)
528.119
(528.119)
568.203
(568.203)
37
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 25 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
c)
Likidite Riski
Likidite riski bir şirketin fonlanma ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi
kuruluşlarının vermiş olduğu kredi limitlerinin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının
dengelenmesiyle düşürülmektedir. Grup, 2014 yılı içinde vadesi gelecek olan borç ödemelerini erken
finanse etmek yoluyla likidite riskini yönetmeye çalışmaktadır.
d)
Fiyat Riski
Fiyat riski yabancı para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, Grup tarafından aynı para
biriminden borç ve alacakların, faiz taşıyan varlık ve yükümlülüklerin birbirini karşılaması yoluyla
doğal olarak yönetilmektedir. Piyasa riski, Grup tarafından piyasa bilgilerinin incelenmesi ve uygun
değerleme metotları vasıtasıyla yakından takip edilmektedir.
e)
Kredi Riski
Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak
yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir.
Grup, kredi riskini belli taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların
güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır.
Kredi risk yoğunlaşması belirli şirketlerin benzer iş alanlarında faaliyette bulunmasıyla, aynı coğrafi
bölgede yer almasıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi diğer koşullarda meydana gelebilecek
değişikliklerin bu şirketlerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini benzer ekonomik koşullar
çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir. Kredi riskinin yoğunlaşması Grup’un performansının belli bir
sektörü veya coğrafi bölgeyi etkileyen gelişmelere duyarlılığını göstermektedir.
Grup kredi riskini, satış faaliyetlerini geniş bir alana yayarak belli bir sektör veya bölgedeki şahıslar
veya gruplar üzerinde istenmeyen yoğunlaşmalardan kaçınarak yönetmeye çalışmaktadır. Grup ayrıca
gerekli gördüğü durumlarda müşterilerinden teminat almaktadır.
f)
Sermaye Risk Yönetimi
Grup’un sermaye yönetiminin birincil amacı, hisse değerlerini maksimize etmek ve işletmelerini
desteklemek adına, güçlü kredi derecesini ve sağlıklı sermaye oranlarının devamlılığını sağlamaktır.
Grup, sermaye risk yönetimi kapsamında net finansal borç / FAVÖK oranını izlemektedir. Net
finansal borç, nakit ve nakit benzerlerinin toplam finansal borç tutarından düşülmesiyle
hesaplanmaktadır.
NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer
Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde
istekli taraflar arasında alım-satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet
varsa, bir finansal aracın makul değerini en iyi yansıtan değerdir.
38
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 26 - FİNANSAL ARAÇLAR (Devamı)
Gerçeğe Uygun Değer (Devamı)
Yabancı para bazlı finansal alacak ve borçlar finansal tabloların hazırlandığı günün yabancı para kur
oranları üzerinden değerlendirilmektedir. Grup’un finansal araçlarının gerçeğe uygun değerlerinin
tahmininde aşağıda belirtilen yöntemler ve varsayımlar kullanılmıştır:
a)
Finansal Varlıklar
Bazı finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri maliyet bedelleri ile ara dönem özet konsolide
finansal tablolarda yer alıp nakit ve nakit benzerleri, bunların üzerindeki faiz tahakkukları ve diğer
kısa vadeli finansal varlıkları içermektedir ve kısa vadeli olmalarından dolayı, gerçeğe uygun
değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Ticari alacakların reeskont karşılığı ve
şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten sonraki taşınan değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakın
olduğu düşünülmektedir.
b)
Finansal Yükümlülükler
Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe uygun
değerlerinin taşıdıkları değere yaklaştığı düşünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile
ifade edilir ve işlem maliyetleri kredilerin ilk kayıt değerlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranları
değişen piyasa koşulları dikkate alınarak güncellendiği için kredilerin gerçeğe uygun değerlerinin
taşıdıkları değeri ifade ettiği düşünülmektedir. Reeskont karşılığı düşüldükten sonra kalan ticari
borçların gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değere yakın olduğu öngörülmektedir.
Türev Finansal Enstrümanlar ve Riskten Korunma İşlemleri
Türev finansal araçlar ilk olarak maliyetleri ile kayda alınmakta, izleyen dönemlerde de makul
değerleri ile değerlenmektedir.
CCİ, alüminyum fiyat riskinin yönetilmesi adına risk stratejisi belirlemiş ve 12 aylık tahmini kutu
alımları baz alınarak, emtia fiyat (alüminyum) riskinden korunmak adına alüminyum swap işlemleri
gerçekleştirmektedir. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla CCİ’nin gerçekleştirdiği nominal değerleri toplamı
33.655 TL olan, 7.800 tonluk, 6 adet alüminyum swap işlemi bulunmaktadır. Söz konusu alüminyum
swap kontratları,18 Haziran 2013, 15 Temmuz 2013, 16 Temmuz 2013, 28 Kasım 2013, 27 Mart
2014 ve 15 Ağustos 2014 tarihleri itibarıyla nakit akış riskinden korunma muhasebesi uyarınca
gerçekleşme ihtimali yüksek olan metal kutu alımları nakit akışlarından koruyan finansal riskten
korunma aracı olarak tayin edilmiştir. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Şirket’in gerçekleştirdiği nominal
değerleri toplamı 22.231 TL olan, 10 milyon Amerikan Doları tutarında 2 adet vadeli döviz alış
kontratı (forward) bulunmaktadır. Söz konusu işlemler sırasıyla 25 Temmuz 2014, 19 Ağustos 2014
tarihleri itibariyle nakit akış riskinden korunma muhasebesi uyarınca, gerçekleşme ihtimali yüksek
olan resin alımlarının döviz cinsinden değerleri nedeniyle oluşabilecek finansal riskten korunma aracı
olarak tayin edilmişlerdir Söz konusu türev finansal araçların 4.732TL tutarındaki gerçeğe uygun
değeri dönen varlıklar altında “Türev Finansal Araçlar” olarak sınıflanmıştır ve sözleşmenin gerçeğe
uygun değerindeki değişimlerin etkin bölümü, konsolide kapsamlı gelir tablosunda
muhasebeleştirilmektedir.
39
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 27 - RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
2014 yılı Ekim ayı içerisinde tamamlanan tescil işlemleri neticesinde Tonus Şirketi’nin sermayesi
azaltılmış olup, CCİ’ın Tonus’daki payı %99,23’ten %100’e (Grup payı %49,87’den %50,26’ya)
yükselmiştir. Kazakistan kanunları uyarınca, kendi hissesini alan şirketler, ortaklarına bu hisseyi teklif
etmekle yükümlü olup, ortaklar hisseyi satıhn almadığı takdirde, şirketin sermayesi azaltılmak
durumundadır.
………………………..
40
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
294 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content