close

Enter

Log in using OpenID

değerler eğitimi yıllık çalışma planı

embedDownload
2014/2015
ÖĞRETİM YILI
İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU
ORTAOKULU
DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK
ÇALIŞMA PLANI
1
2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU ORTAOKULU
DEĞERLER EĞİTİMİ
OKUL KOMİSYONUDUR
ADI SOYADI
GÖREVİ
M.BAYRAM ERKEK
MDR.YRD.
ALĠ BALCIOĞLU
BEDEN EĞT.ÖĞRT.
PERĠHAN TÜRKER
TEKN.TAS. ÖĞRT.
SEVGĠ KORKMAZ
GÖRSEL
SANATLAR ÖĞRT.
DĠN.KÜLT.AHLK.
ÖĞRT
FATMA KURT
MÜJGAN YILMAZ
Okul Aile Birliği BĢk.
DUDU YILMAZ
Okul Öğrenci
Temsilcisi.
İMZASI
Abdullah TAYFUR
MÜDÜR
2
VELİ AYLIK BİLGİLENDİRME MEKTUBU
Sayın Veli,
Okulumuzdaki Değerler Eğitimi Yıllık Çalışmaları kapsamında bu ay incelenecek olan
AYIN DEĞERİ……………………………………………….’dır. Bu değerle ilgili verilecek alt değerler
…………………………………………………………………………………’dır.
Öğrencilerimize bu değeri kazandırmak için yaptığımız çalışmaların daha verimli olabilmesi ve
devamlılığın sağlanması için sizinde aile ortamında desteğinizi bekliyoruz.
Bu konu ile evde oluşturacağınız sohbet ortamları öğrencilerimizin olumlu davranış değişikliğine katkı
sağlayacaktır.
Yaptığınız ve yapacağınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
Sınıf Rehber Öğretmeni
3
VELİ GURUR MEKTUBU
Sayın …………………………………
Velisi bulunduğunuz okulumuz……….. sınıfı ……nolu öğrencilerinden……………………………
okulumuzda yürütülmekte olan Değerler Eğitimi ÇalıĢmaları kapsamında sergilediği örnek davranıĢlar
baĢta okul yönetimimiz olmak üzere tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizce de takdirle iĢlenmektedir.
Ailesi olarak verdiğiniz eğitim öğrencimizin geleceğinin de belirleyicisi olacaktır. Evladınızı “Hiçbir anne
baba evladına güzel terbiyeden daha değerli bir hediye vermiĢ olmaz.” Prensipleri doğrultusunda
yetiĢtirdiğinizden ve buna devam edeceğinizden hiç kuĢkumuz yoktur.
Böyle bir değeri toplumumuza kazandırdığınız için sizi tebrik eder, teĢekkürlerimizi sunarız.
Ġbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu
Değerler Eğitimi Komisyonu
4
Değerli Velimiz;
Okulumuzda 2014-2015 eğitim-öğretim yılı boyunca uygulanacak olan değerler eğitimi çalıĢmaları
kapsamında aĢağıdaki tabloda belirtilen iĢ takvimine göre değerler iĢlenecektir.
Aylar
Ev ve Okul Ortamında
İşlenecek Değer
Alt Değerler
EKİM
SORUMLULUK
-Kendine karĢı sorumluluk-Doğaya ve çevreye
karĢı sorumluluk -Aileye karĢı sorumlulukÇevreye karĢı duyarlılık - Topluma karĢı
sorumluluk-Ülkesin milletine karĢı sorumlulukÖzgürlük-Toplumsal olaylara karĢı duyarlılık.
DUYARLILIK
ÖZGÜVEN
KASIM
TEMİZ OLMAK
CÖMERTLİK
-Aileye saygı- Çevreye saygı- YaĢlılara saygı
Öğretmenlere saygı ArkadaĢlarına
saygıFarklılıklara saygı
-Ġsraf(savurganlık) –Tutumluluk -Cimrilik
HOŞGÖRÜ
ALÇAKGÖNÜLLÜ
Ġnsanlara karĢı hoĢgörü-Tevazu-Farklılıklara
karĢı hoĢgörü-Kibir-Trafikte hoĢgörü
GÜVENİLİR OLMAK
-Doğru sözlü olma-Verdiği sözde durmaEmanete sahip çıkma
SAYGI
ARALIK
OCAK
Kendini ifade edebilme - Toplum önünde
konuĢabilme -Hedef belirleme
-KiĢisel temizlik-Çevre temizliği
Azimli olma –Kararlılık -Hırs
ÇALIŞKANLIK
ŞUBAT
MİSAFİRPERVERLİK
-KomĢuluk iliĢkileri-ikramda bulunmaSelamlaĢma Sözlü ve bedensel iletiĢimGüleryüzlü olma -Sözü yerinde kullanma
Tahammül-Fakirliğe karĢı sabır-Hastalıklara
karĢı sabır-Zamana riayet
MART
SABIRLI OLMA
VATANSEVERLİK
NİSAN
ADİL OLMA
VEFALI OLMA
MAYIS
YARDIMLAŞMA PAYLAŞIMCI
OLMA
SEVGİ
ŞEFKAT MERHAMET
-Onurluluk-Verilen görevi yapma -Fedakarlık
Sorumluluklarını bilme-Milli ve manevi
değerleri benimseme
Haklarını bilme ve hakkını savunma -Çıkarcı
olmama-Doğruluk-Haksızlıklara karĢı
durabilme-Tarafsızlık
-Hatır bilmek ve saymak-iyiliğe iyilikle karĢılık
vermek
-Gönül almak
KomĢuya yardım-DayanıĢma-Muhtaca yardımiyilik yapma-iĢbirliği
-Anne-baba sevgisi-Ġnsan sevgisi-KardeĢ
sevgisi-Doğa ve hayvan sevgisi-ArkadaĢ
sevgisi-Ülke ve bayrak sevgisi
Ġnsanlara karĢı merhamet-Nazik olma -Diğer
canlılara karĢı merhamet
5
2014/2015 ÖĞRETİM YILI İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU ORTAOKULU
DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
AYLAR
EKİM
DEĞERLER
SORUMLULUK-DUYARLILIK
ÖZGÜVEN
KASIM
TEMİZ OLMAK
SAYGI
ARALIK
CÖMERTLİK
HOŞGÖRÜ
ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
OCAK
GÜVENİLİR OLMAK
ŞUBAT
ÇALIİKANLIK
MİSAFİRPERVERLİK
SABIRLI OLMA
MART
VATANSEVERLİK
ADİL OLMA
NİSAN
VEFALI OLMA
YARDIMLAİMA
AYLAİIMCI OLMA
MAYIS
SEVGİ
ŞEFKAT
MERHAMET
ALT DEĞERLER
-Kendine karşı sorumluluk
-Aileye karşı sorumluluk
-Topluma karşı sorumluluk
-Doğaya ve çevreye karşı sorumluluk
-Çevreye karşı duyarlılık
-Ülkesine milletine karşı sorumluluk
-Toplumsal olaylara karşı duyarlılık Kendini ifade
edebilme –Toplum önünde konuşabilme
-Kişisel temizlik -Çevre temizliği Aileye saygı
-Yaşlılara saygı
-Arkadaşlarına saygı
-Çevreye saygı
-Öğretmenlere saygı
-Farklılıklara saygı
-İsraf(savurganlık)-Cimrilik-Tutumluluk
İnsanlara karşı hoşgörü
-Farklılıklara karşı hoşgörü
-Trafikte hoşgörü –Tevazu -Kibir
-Doğru sözlü olma-Emanete sahip çıkma-Verdiği
sözdedurma
Azimli olma -Hırs -Kararlılık
-Komşuluk ilişkileri –Selamlaşma –Güler yüzlü olma
-İkramda bulunma-Sözlü ve bedensel iletişim
-Sözü yerinde kullanma
-Tahammül –Hastalıklara karşı sabır –Fakirliğe karşı
-sabır-Zamana riayet
-Onurluluk-Fedakarlık
-Milli ve manevi değerleri benimseme
-Verilen görevi yapma
-Sorumluluklarını bilme
-Haklarını bilme ve hakkını savunma
-Doğruluk –Tarafsızlık –Çıkarcı olmama
-Haksızlıklara karşı durabilme
-Hatır bilmek ve saymak
-Gönül almak-İyiliğe iyilikle karşılık verme
Komşuya yardım
-Muhtaca yardım –İşbirliği -Dayanışma
-İyilik yapma
-Anne-baba sevgisi –Kardeş sevgisi
-Arkadaş sevgisi
-İnsan sevgisi
-Doğa ve hayvan sevgisi
-Ülke ve bayrak sevgisi
-İnsanlara karşı merhamet
-Diğer canlılara karşı merhamet
-Nazik olma
6
İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
DEĞER ADLARI
SORUMLULUK
DUYARLILIK
UYGULAMA AYI
EKĠM
ETKĠNLĠK UYGULAMA SINIFI
OKULUN GENELĠNDEKĠ
TÜM ZÜMRE BAġKANLARI
ETKĠNLĠKLERDEN SORUMLU SINIF
ZÜMRESĠ
Alt Değerler
Yapılacak Etkinlikler
SORUMLULUK-DUYARLILIK
-Kendine karĢı sorumluluk
-Aileye karĢı sorumluluk
-Topluma karĢı sorumluluk
-Doğaya ve çevreye karĢı
Sorumluluk
-Ülkesine milletine karĢı
Sorumluluk
-Özgürlük
-Toplumsal
olaylara karĢı duyarlılık
-Çevreye
karĢı duyarlılık
ÖZGÜVEN
-Kendini ifade edebilme
-Toplum önünde konuĢabilme
-Hedef Belirleme
*Kompozisyon, ġiir,resim,slogan
yarıĢmalarının düzenlenmesi
*Duvar gazetesi, dergi,broġür
hazırlanması
*Konu ile ilgili kısa filmlerin
seyrettirilmesi
*Örnek etkinliklerin yapılması
*Aile etkinliklerinin yapılması
*Ailelere ev ödevi verilmesi
*Sözlü tartıĢma türlerinin yapılması(münazara, panel vb)
*Ailelere yönelik broĢür,bülten
hazırlanması
Yararlanılacak Kaynak ve
Kişiler
*Ġl ve Ġlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
*Okul Yönetimleri
*Öğretmenler
*Okul Personeli
*Gönüllü Veliler
*Okul Aile Birlikleri
*Sivil Toplum KuruluĢları
*Belediyeler
*Yerel Basın
*Emniyet Müdürlüğü
7
İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
DEĞER ADLARI
TEMĠZ OLMAK -SAYGI
UYGULAMA AYI
KASIM
ETKĠNLĠK UYGULAMA SINIFI
OKULUN GENELĠNDEKĠ
TÜM ZÜMRE BAġKANLARI
ETKĠNLĠKLERDEN SORUMLU SINIF
ZÜMRESĠ
Alt Değerler
Yapılacak Etkinlikler
SAYGI
-Aileye saygı
-YaĢlılara saygı
-ArkadaĢlarına saygı
-Çevreye saygı
-Öğretmenlere saygı
-Farklılıklara saygı
TEMĠZ OLMA
-KiĢisel temizlik
-Çevre temizliği
Kompozisyon, ġiir, resim,
slogan yarıĢmalarının
düzenlenmesi
*Duvar gazetesi,dergi,broġür
hazırlanması
*Konu ile ilgili kısa filmlerin
seyrettirilmesi
*Örnek etkinliklerin yapılması
*Aile etkinliklerinin yapılması
*Ailelere ev ödevi verilmesi
*Sözlü tartıĢma türlerinin
yapılma- sı(münazara, panel
vb)
*Ailelere yönelik
broĢür,bülten hazırlanması
Yararlanılacak Kaynak ve
Kişiler
*Ġl ve Ġlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
*Okul Yönetimleri
*Öğretmenler
*Okul Personeli
*Gönüllü Veliler
*Okul Aile Birlikleri
*Sivil Toplum KuruluĢları
*Belediyeler
*Yerel Basın
*Emniyet Müdürlüğü
8
İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
DEĞER ADLARI
CÖMERTLĠK -HOġGÖRÜ
UYGULAMA AYI
ARALIK
ETKĠNLĠK UYGULAMA SINIFI
OKULUN GENELĠNDEKĠ
TÜM ZÜMRE BAġKANLARI
ETKĠNLĠKLERDEN SORUMLU SINIF
ZÜMRESĠ
Alt Değerler
Yapılacak Etkinlikler
CÖMERTLĠK
-Ġsraf(savurganlık)
-Cimrilik
-Tutumluluk
HOġGÖRÜ
ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
-Ġnsanlara karĢı hoĢgörü
-Farklılıklara karĢı hoĢgörü
-Trafikte hoĢgörü
-Tevazu
-Kibir
*Kompozisyon, ġiir, resim,
slogan yarıĢmalarının
düzenlenmesi
*Duvar gazetesi,dergi,broĢür
hazırlanması
*Konu ile ilgili kısa filmlerin
seyrettirilmesi
*Örnek etkinliklerin
yapılması
*Aile etkinliklerinin
yapılması
*Ailelere ev ödevi verilmesi
*Sözlü tartıĢma türlerinin
yapılması(münazara,panelvb)
*Ailelere yönelik
broĢür,bülten hazırlanması
Yararlanılacak Kaynak ve
Kişiler
*Ġl ve Ġlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
*Okul Yönetimleri
*Öğretmenler
*Okul Personeli
*Gönüllü Veliler
*Okul Aile Birlikleri
*Sivil Toplum KuruluĢları
*Belediyeler
*Yerel Basın
*Emniyet Müdürlüğü
9
İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
DEĞER ADLARI
MĠSAFĠRPERVERLĠK SABIRLI OLMAK
UYGULAMA AYI
ġUBAT
ETKĠNLĠK UYGULAMA SINIFI
OKULUN GENELĠNDEKĠ
TÜM ZÜMRE BAġKANLARI
ETKĠNLĠKLERDEN SORUMLU SINIF
ZÜMRESĠ
Alt Değerler
Yapılacak Etkinlikler
GÜVENĠLĠR OLMAK
-Doğru sözlü olma
-Emanete sahip çıkma
-Verdiği sözde durma
ÇALIĠKANLIK
-Azimli olma
-Hırs
-Kararlılık
*Kompozisyon, ġiir, resim,
slogan yarıĢmalarının
düzenlenmesi
*Duvar gazetesi,dergi,broġür
hazırlanması
*Konu ile ilgili kısa filmlerin
seyrettirilmesi
*Örnek etkinliklerin
yapılması
*Aile etkinliklerinin
yapılması
*Ailelere ev ödevi verilmesi
*Sözlü tartıĢma türlerinin
yapılması(münazara,panelvb)
*Ailelere yönelik
broĢür,bülten hazırlanması
Yararlanılacak Kaynak ve
Kişiler
*Ġl ve Ġlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
*Okul Yönetimleri
*Öğretmenler
*Okul Personeli
*Gönüllü Veliler
*Okul Aile Birlikleri
*Sivil Toplum KuruluĢları
*Belediyeler
*Yerel Basın
*Emniyet Müdürlüğü
10
İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
DEĞER ADLARI
GÜVENĠLĠR OLMAK ÇALIġKANLIK
UYGULAMA AYI
OCAK
ETKĠNLĠK UYGULAMA SINIFI
OKULUN GENELĠNDEKĠ
TÜM ZÜMRE BAġKANLARI
ETKĠNLĠKLERDEN SORUMLU SINIF
ZÜMRESĠ
Alt Değerler
Yapılacak Etkinlikler
MĠSAFĠRPERVERLĠK
-KomĢuluk iliĢkileri
-SelamlaĢma
-Güleryüzlü olma
-Ġkramda bulunma
-Sözlü ve bedensel iletiĢim
-Sözü yerinde kullanma
SABIRLI OLMA
-Tahammül
-Hastalıklara karĢı
-Fakirliğe karĢı sabır
-Zamana riayet
*Kompozisyon, ġiir, resim,
slogan yarıĢmalarının
düzenlenmesi
*Duvar gazetesi,dergi,broĢür
hazırlanması
*Konu ile ilgili kısa filmlerin
seyrettirilmesi
*Örnek etkinliklerin
yapılması
*Aile etkinliklerinin
yapılması
*Ailelere ev ödevi verilmesi
*Sözlü tartıĢma türlerinin
yapılması(münazara,panelvb)
*Ailelere yönelik
broĢür,bülten hazırlanması
Yararlanılacak Kaynak ve
Kişiler
*Ġl ve Ġlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
*Okul Yönetimleri
*Öğretmenler
*Okul Personeli
*Gönüllü Veliler
*Okul Aile Birlikleri
*Sivil Toplum KuruluĢları
*Belediyeler
*Yerel Basın
* Emniyet Müdürlüğü
11
İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
DEĞER ADLARI
VATANSEVERLĠK - ADĠL OLMA
UYGULAMA AYI
MART
ETKĠNLĠK UYGULAMA SINIFI
OKULUN GENELĠNDEKĠ
TÜM ZÜMRE BAġKANLARI
ETKĠNLĠKLERDEN SORUMLU SINIF
ZÜMRESĠ
Alt Değerler
Yapılacak Etkinlikler
VATANSEVERLĠK
-Onurluluk
-Fedakarlık
-Milli ve manevi değerleri
benim- seme
-Verilen görevi yapma
-Sorumluluklarını bilme
ADĠL OLMA
-Haklarını bilme ve hakkını
savunma
-Doğruluk
-Tarafsızlık
-Çıkarcı olmama
-Haksızlıklara karĢı durabilme
*Kompozisyon, ġiir, resim,
slogan yarıĢmalarının
düzenlenmesi
*Duvar gazetesi,dergi,broĢür
hazırlanması
*Konu ile ilgili kısa filmlerin
seyret- tirilmesi
*Örnek etkinliklerin
yapılması
*Aile etkinliklerinin
yapılması
*Ailelere ev ödevi verilmesi
*Sözlü tartıġma türlerinin
yapılması(münazara,panelvb)
Ailelere yönelik broĢür,bülten
hazır- lanması
Yararlanılacak Kaynak ve
Kişiler
*Ġl ve Ġlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
*Okul Yönetimleri
*Öğretmenler
*Okul Personeli
*Gönüllü Veliler
*Okul Aile Birlikleri
*Sivil Toplum KuruluĢları
*Belediyeler
*Yerel Basın
*Emniyet Müdürlüğü
12
İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
DEĞER ADLARI
VEFALI OLMA - YARDIMLAġMA
UYGULAMA AYI
NĠSAN
ETKĠNLĠK UYGULAMA SINIFI
OKULUN GENELĠNDEKĠ
TÜM ZÜMRE BAġKANLARI
ETKĠNLĠKLERDEN SORUMLU SINIF
ZÜMRESĠ
Alt Değerler
Yapılacak Etkinlikler
VEFALI OLMA
-Hatır bilmek ve saymak
-Gönül almak
-Ġyiliğe iyilikle karĢılık
vermek
YARDIMLAĠMAPAYLAĠIMCI OLMA
-KomĢuya yardım
-Muhtaca yardım
-ĠĢbirliği
-DayanıĢma
-Ġyilik yapma
*Kompozisyon, ġiir, resim,
slogan yarıĢmalarının
düzenlenmesi
*Duvar gazetesi,dergi,broġür
hazır- lanması
*Konu ile ilgili kısa filmlerin
seyret- tirilmesi
*Örnek etkinliklerin
yapılması
*Aile etkinliklerinin
yapılması
*Ailelere ev ödevi verilmesi
*Sözlü tartıĢma türlerinin
yapılması(münazara,panelvb)
*Ailelere yönelik
broĢür,bülten hazırlanması
Yararlanılacak Kaynak ve
Kişiler
*Ġl ve Ġlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
*Okul Yönetimleri
*Öğretmenler
*Okul Personeli
*Gönüllü Veliler
*Okul Aile Birlikleri
*Sivil Toplum KuruluĢları
*Belediyeler
*Yerel Basın
*Emniyet Müdürlüğü
13
İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
DEĞER ADLARI
SEVGĠ - ġEFKAT - MERHAMET
UYGULAMA AYI
MAYIS
ETKĠNLĠK UYGULAMA SINIFI
OKULUN GENELĠNDEKĠ
TÜM ZÜMRE BAġKANLARI
ETKĠNLĠKLERDEN SORUMLU SINIF
ZÜMRESĠ
Alt Değerler
Yapılacak Etkinlikler
SAYGI
-Anne baba sevgisi
-KardeĢ sevgisi
-ArkadaĢ sevgisi
-Ġnsan sevgisi
-Doğa ve hayvan sevgisi
-Ülke ve bayrak sevgisi
ĠEFKAT-MERHAMET
-Ġnsanlara karĢı merhamet
-Diğer canlılara karĢı
merhamet
-Nazik olma
*Kompozisyon, ġiir, resim,
slogan yarıĢmalarının
düzenlenmesi
*Duvar gazetesi,dergi,broġür
hazırlanması
*Konu ile ilgili kısa filmlerin
seyrettirilmesi
*Örnek etkinliklerin
yapılması
*Aile etkinliklerinin
yapılması
*Ailelere ev ödevi verilmesi
*Sözlü tartıĢma türlerinin
yapılması(münazara,panelvb)
Ailelere yönelik broĢür,
bülten hazırlanması
Yararlanılacak Kaynak ve
Kişiler
*Ġl ve Ġlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
*Okul Yönetimleri
*Öğretmenler
*Okul Personeli
*Gönüllü Veliler
*Okul Aile Birlikleri
*Sivil Toplum KuruluĢları
*Belediyeler
*Yerel Basın
*Emniyet Müdürlüğü
14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
997 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content