close

Enter

Log in using OpenID

Eki :5 - Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
T.C.
SELENDİ KAYMAKAMLIĞI
Selendi Toplum Sağhğı Merkezi
Sayı z6043|332lUYO
Konu : Anasınıfı Florlu Vernik Uygulaması
20.11.2014
vıiı,ı,i nĞirivı vıü»ünı,üĞüNn
SELENDİ
İlçemizde 2014-20|5 eğitim öğretim yılı içerisinde Manisa Halk Sağlığı
Müdürlüğünden gelen yazrya istinaden; 60 ay doldurmuş ana sınıfi öğrencilerine Florlu
Vernik Uygulaması başlatılmıştır.Bu nedenle okul idarecileri tarafindan 60 ayını dolduran
öğrencilerin TC Kimlik numaralı listelerinin,Veli Onam formlarının önceden öğrenci
velilerine onaylatılıp sınıflarda hazır bulundurulması.Ekte gönderilen Öğretmen
Bilgilendirme Formlarının öğretmenlere tebliğ ettirilmesi, Muayene Formlarının 2şer nüsha
halinde düzenlenip(Bir nüshası velilere gönderilecek) hazırlanması gerekmektedir. Diş
Hekimi ve Sağlık Personeli geldiğinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Eki
:5
Kurtuluş Mah. 57 Nolu Sok. No:l
Tel: (0236) 788 13
26 (Dahili:
l
45970 Selendi-MANisA
5) Faks: (0236)'7882409
').
t
[, 1,o\
55562\1
W,_,
Ayrıntı bilgi için; Hemşire Odası
T.c. SAĞLıK B.,{rLd\aığ - ı,L,lNİsA laqrK
SAĞLIĞI L{LDLRI-üĞU _ İ|"LAİ{İSA HsM ToPLLM
SAĞLİĞr HIZL(ETLERİ Şl,BE MLDLRLUĞU
ı7,ıı.2013 1l:]] _ 48007-}47 : ı30 ] jOı.t.ı:ıJ495,J0{
+
\J
/\
Sayı :
Konu :
T.C.
MANisA va,ririĞi
ıl
ll
ıl llı l ıı l ıı ı ıl ı ı l] ı ll
ı
00006288ı7?
ııllıılııl ııı ıil
HALK sıĞı,ıĞı uıüuünı,üĞü
Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
480073471180
Florlu Vernik Koordinasyonu
..TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZINE
iıgı:
27.|0.20|4tarihli ve 49654233.|99.20|4.573|.813 sayılı yazı
İlgi sayıtı yazıi|e Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ağızve Diş Sağlığı Bilimsel
Danışma Komisyonu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, okul sağlığı çalışmaları kapsamında;
a)
2014-2015 eğitim öğretim yılında 8l ilimizde bulunan 60 ayını doldurmuş
anasınıfı öğrencilerinden başlamak üzere yılda iki kez florid vernik uygulamasının
başlatılması,
b)
Öğretmenlere, ebeveynlere ve öğrencilere yönelik ağızve diş sağlığı farkındalık
eğitimlerinin yapılması,
c)
Ağız ve diş sağlığına dair tarama çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlandığı,
belirtilmektedir.
Koruyucu florür vernik uygulamasının diş hekimi gözetiminde konu hakkında
eğitilmiş sağlık personeli tarafından yapılması gerektiğinden, bu personellerin eğitimi
Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
Çalışmalarda kullanılacak tek kullanımlık florid vernik Müdürlüğümüz tarafindan
ilçenize gönderilmiştir. Gerekli diğer malzemelerden(gazlıbez, peçete, eldiven, maske. tıbbi
atık poşeti) eksiklerinizi depomuzdan temin edebilirsiniz.
ıçln;
İlçenizde koruyucu ağızve diş sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi
l.Uygulamalar esnasında kullanılacak taşıtların öncelikli olarak kendi ilçenizden tedarik
edilmesi, ihtiyaç halinde Müdürlüğümüze bildirilmesi,
Milli Eğitim Müdürlüklerinin konu hakkında bileilendirilmesi, ekte bulunan öğretmen
bilgilendirmeb*r, velionam formu, muayene form'Iarının ilçe Milll Eğitim Mtıd[irlııkleri
2.İlçe
tarİfından oku l lara dağıtım
ın
ın sağlanıİıas ı,
3.Okul idarecilerinin, öğretmenlerin ve ebeveynlerin çalışmalar öncesinde konu hakkında
bilgilendirilmesi,
Manisa Halk Sağlığı Müd. İzmir cad. Akmescit mah. No: 289 Yunusemre/MANİSA
bilgi için: Tel:02362311904l ll5 fax: 023623|4993 Email: [email protected]
A}tılı
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9d45cf6b-acbb-4305-aae4-6bdc6ace5f9e
kodu ile erişebilirsiniz.
4. Ek-l'deki öğretmen bilgilendirme formunun, okul idarecileri tarafindan öğretmenlere
tebliğ ettirilmesi,
5.Ek-2'deki muayene formlarının öğrenci bilgilerinin anasınıfi öğretmenleri tarafindan
doldurulmasının sağlanması,
6.Öğretmenler tarafından, Ek-3'deki veli onam formları aracılığıyla velilerin onayının
alınmasrnın sağlanması.
7.Anasınıflarındaki 60 ayını doldurmuş öğrencilerin, TC kimlik no'lu listelerini okul
idarecileri tarafından hazırlanmasının sağlanması,
8.
Okullarla işbirliği içerisinde gerekli hijyen koşullarının, uygulama ve eğitim ortamının
sağlanması,
9,Taramalar ve florid vernik uygulamasıyla birlikte farkındalık ve sağlıklı beslenme
eğitimlerinin de yapılması,
l0.Uygulamalar sonrasında açığa çıkacak atıMıbbi atıkların uygulayıcı ekip tarafindan
mevzuatına uygun bir şekilde bertaraf edilmesi,
ilgili
l l. Koruyucıı ağız ve diş sağlığı çalışmalarında gerekli duyarlılığın sağlanması için yerel
medyanın etkin olarak kullanılması.
l2. Yapılacak çalışmaların Ek-2'deki form kullanılarak kayıt altına alınması çalışmalarının
yapılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dr.
ZiyaTlıY
Halk Sağlığı Müdürü
EKLER:
l- Öğretmen Bilgilendirme Formu
2- Muayene Formu
3- Veli Onam Formu
Manisa Halk Sağlığı Müd, İzmir cad. Akmescit mah. No; 289 Yunusemrel\4ANİSA
tılı bilgi için: Tel:02362311904l ||5 fax:02362314993 Email: [email protected],tr
A
}
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9d45cf6b-acbb4305-aae4-6bdc6ace5f9e
kodu ile erişebilirsiniz.
KoRufi;ii;iöii';;iii*ilŞö;;'ia';13-"',Ytrİlş,',t'öÜRffitrR,nlu
Bu form, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından koruyucu ağız ve diş sağlığı çalışmaları
kapsamında gerçekleştirilecek florürlü vernik uygulaması hakkında öğrenci ve öğrenci velilerine
yönelik olarak hazırlanmış bilgilendirme formudur. Lütfen, formu dikkaılice okuyunuz ve sorularınız
ve anlamadığınız hususlar varsa,bilgi almak için d$ hekimine/sağlık personeline danışınıL
UYGULAMANIN GEREKÇELERİ
l.
Diş çürükleri toplumumuzda yaygın olarak görülen, sistemik hastalıklara da sebep olabilen ve
2.
Diş çürükleri genellikle küçük yaşlarda başlamaktadır. Bu nedenle erken dönemde tedbirlerin
3.
Diş çürüklerinden korunmada diş fırçalama, düzenlive sağlıkh beslenme, diş hekimi kontrolü
ve florür kullanımı çok önemlidir.
Florürün, çürük oluşumunu önleyici etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Çocuklarda çürük
riskinin yüksek olduğu dönemlerde ve okullarda uygulanacak en uygun koruyuculardan bir
tanesidir. Bu nedenlerden dolayı Amerika, Kanada, Avustralya ve bazı Avrupa ülkeleri başta
4.
5.
uygulanacak koruyucu önlemlerle oluşması engellenebilecek hastalıklar arasındadır.
alınması gerekmektedir.
olmak üzere birçok ülkede uzun yıllardan beri uygulanmaktadır.
Bakanlığımızca yürütülen bu programda florürlü vernik kullanılacaktır. Florürlü vernikler, diş
yüzeyine sürüldüğünde tükürük ile temas ederek kısa sürede sertleşirler. Bu nedenle 6 yaş
altındaki çocuklarda dahi güvenle kullanılabilmektedir.
UYGULAMANIN BASAMAKLARI
l.
2.
3.
4.
5.
6.
Uygulama öncesinde öğrencilere diş fırçalama eğitimi verilecek, sonrasında her öğrenciye bir
diş firçası ve diş macunu dağıtılarak doğru ve etkin bir şekilde dişlerini firçalamaları
öğretilecektir.
Florürlüvernik uygulaması bir diş hekimi tarafından ya da diş hekiminin gözetiminde, konu
hakkında eğitilmiş sağlık personeli tarafından gerçekleştirilecektir.
Tek kullanımlık ambalajlarda bulunan florürlü vernik, fırçası yardımıyla diş yüzeyine
sürülerek uygulanacaktır,
Uygulamadan sonra öğrenci,l saat süreyle bir şey yiyip içmeyecektir.l saatten sonra da gün
boyunca sert ve sıcak yiyecek ve içeceklerden kaçınılacaktır.
Florürlü vernik uygulamasının yapıldığı gün dişler fırçalanmayacak, ertesi gün düzenli olarak
fırçalanmaya devam edilecektir.
Verniğin diş yüzeylerinde oluşturduğu sarımsı renklenme gün içinde kendiliğinden
kaybolacaktır.
Yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak okudum ve anladım
Velisi olduğum
oğlum/kızım
....İIkokulu ......sınıfında eğiıim gören
..........'in
dişlerineflorürlü
uygulanmasıno;
l
l
B ilgile
İzin veriyorum.
İzin vermiyoramn
dirmev i v ao an
Adıve Soyadı
Tarih
imza
:
:
:
ın
:
Velinin:
Adıve Soyadı
Tarih
imza
:
:
:
vernik
Değerli Öğretmenlerimiz,
Yapılan bilimsel araştırmalar, ağız ve diş sağlığı sorunlarının kalp, kemik ve üst
solunum yolu hastalıkları gibi sistemik hastalıklara yakalanma riskini artırdığını, erken doğum
ve düşük ağırlıklı bebek doğumuna neden olduğunu ortaya koymuştur. 2010 yılı TÜİK
verilerine göre de 7-|4 yaş grubunda, son 6 ay içerisinde geçirilen hastalıklar sıralamasında
ilk sırayı o^ 23,9 ile ağız ve diş hastalıkları almaktadır. Benzer bir durum 0-6 yaş için de
geçerlidir ve en sık görülen ilk 5 hastalık arasında ağızve diş sağlığı sorunları yer almaktadır.
Oysaki alınacak basit koruyucu önlemlerle ağız ve diş sağlığı konusunda yaşanacak
problemlerin oluşmadan önlenmesi mümkün olabilmektedir.
Gelişim dönemlerinde ailelerle birlikte siz öğretmenlerimizin, çocuklarımıza iyi
alışkanlıklar kazandırmada büyük etkisi bulunmaktadır. Bu durum, çocuklara kalıcı ve doğru
sağlık alışkanlıkları kazandırmak amacında olan biz sağlık çalışanları ile eğitim hizmetlerini
özveriyle sunan, ülkemize faydalı ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaç edinmiş siz değerli
öğretmenlerimizi bir araya getirmektedir. Bu doğrultuda;
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu olarak 2014-20|5 eğitim öğretim yılında, 60 ayını
doldurmuş ana sınıfi öğrencilerine yönelik olarak, ağız ve diş sağlığı farkındalık eğitimleri ve
tarama faaliyetleri ile birlikte, başlatmayı planladığımız florlu vernik uygulaması
çalışmalarını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirttiğimiz hususlarda desteğinize ihtiyacımız
bulunmaktadır:
1) Öğrencilerin, ağız ve diş sağlığı taraması ile florlu vernik uygulamasının gerekliliği
hususunda bil gilendirilmesi.
2) Hazırlamış olduğumuz 'Aydınlatılmış Onam Formu'nun öğrenci velilerine
iletilerek doldurulmasının sağlanması.
3) Bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için, toplum sağlığı merkezleri ile işbirliği
içerisinde uygun çalışma ortamın oluşturularak uygulamanın kolaylaştırılması.
4) Uygulama öncesinde, öğrencilerin dişlerini fırçalamaları için gerekli ortam ve
hij yen koşullarının oluşturulması.
5) Toplum sağlığı merkezi tarafindan iletilecek formlara, öğrenci bilgilerinin
doldurulması ve faaliyetler için hazırha|e getirilmesi.
Yapılacak çalışmaların başarıya ulaşarak, sağlıklı ve mutlu nesillerin yetişmesi
hususunda göstermiş olduğunuz çabalarınız için şimdiden teşekkür eder, sağlıklı ve mutlu bir
eğitim öğretim yılı dilerim.
Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı
'ı
.|
MANİSA İli ssl-eNnİ. İlçesi Toplum Sağhğı Merkezi
2014-2015 ÖĞnEriıvı YILI TARAMA TAKiP FORMU
T.C.
No
:
Adı Soyadı:
Doğum Tarihi:
Cinsiyeti
Okul Adı
Sınıfı
Telefon No
ıĞız
ve DışTARAMA
55
54
53
52
5l
6l
62
63
64
65
l8
l7
l6
l5
14
l3
l2
ll
21
22
23
24
25
26
27
28
48
47
46
45
44
43
42
4l
3l
32
JJ
34
35
36
Jl
38
85
84
83
82
8l
71
72
73
,74
,75
VAR
YOK
Değerlendirilemedi
ortodontik Bozukluk
Florid Vernik Uygulaması yapıldı mı?
AÇIKLAüIA Florid Vernik
flygulaması Neden yapılmadı****
T aranayı Yapa n D iş he kimi ni n
AÇIKLAMA:
S:Ağızda bulunan mevcut sağlıklı dişler
D: Dolgulu diş
Ç
:
K:
T:
Kaviteli çürük diş**
Çürük nedeni ile çekilmiş diş
S harfi ile ifade edilecektir.*
Travma***
Ağızda görülmeyen ve sürmemiş diş
* Fissur örtticü uygulanmış dişler sağlıklı kabul edilecektir.
** Aynı dişte hem
çürük hem de dolgu varsa "Ç" ile ifade edilecektir. Kırık dolgular var ise "Ç" ile ifade
edilecektir.
*** Dişte kırık, avulsiyon ve traymayabağlı renk değişiklikleri. Dişte hem kınk hem dolgu varsa "T" ile ifade
edilecektir.
**** Kooperasyon problemi alerji medikal hikaye aile izninin olmaması diğer sebepler
,
,
,
NOT; 5 yaş çocuklarında 6 numaralı dişlerin muayenesi unutulmama|ı
0:
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
rtlİİİrr İ** E ğŞı
xm
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayı
49654233l|99
Konu
Koruyucu Ağızve Diş Sağlığı
VALİLİĞiNE
(Halk Sağtığı Müdürlüğü)
Bilindiği üzere diş ve diş eti hastalıkları bu gün, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık
rastlanan sağlık sorunudur. 2010 yılı TÜİK verilerine göre 0-6 ve 7-14 yaş gruplarında son 6 ay
içerisinde geçirilen hastalıklar sıralamasında ilk sırayı ağız ve diş hastahkları almaktadır. 2004 yılında
yapılmış olan "Türkiye Ağız-Diş Sağlığı Profili" çalışmasında l2 yaşta DMFT İndeksi (çürük, kayıp,
dolgulu diş) 1,9 iken, çi.irük diş sahibi birey sıklığı o^ 6|,| ve total etkilenmiş birey prevalansı oh7 5,5
olarak bildirilmiştir. Beş yaş grubunda ise çiiriik prevalansı %78, DMFT 3,9 olarak belirlenmiştir.
Gelişmiş ülkelere göre yüksek olduğu tespit edilen DMFT İndeksi ve Önemli Çiirük İndeksi 1SİC; göz
önüne alındığında en kısa zamanda acil koruyucu önlemler alınması gerektiği görülmektedir.
"İnsan merkezli bir yaklaşımla birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için
risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, halkın yaşam kalitesini yiikseltmek ve halkın sağlığını
tehdit eden konularda gerekli tiim önlemleri almak" misyonu ve "Herkesin sağlığının korunup
geliştirildiği sağlıklı ve mutlu bir Tiirkiye" vizyonu doğrulfusunda çalışmalarını siirdiiren
Kurumumuzun 20|4-20|7 yılları arasında yapacağı faaliyetleri kapsayan Stratejik Planında "Stratejik
Amaç
l:
Toplumu ve bireyi, sağlığa yönelik risklerden korumak, sağlıklı hayat tarzlarınl ve
davranışlannl teşvik etmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak" başlığı altında yer alan hedeflerden birini
"Koruyucu ağızve diş sağlığı hizmetlerini geliştirerek sürdürmek (Hedef 1.3)" olarak belirlenmiş ve
bu hedefe ulaşmak için Türkiye Halk Sağhğı Kurumu Ağız ve Diş Sağlığı Bilimsel Danışma
Komisyonu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, okul sağlığı çalışmaları kapsamında;
a) 2014-2015 eğitim öğretim yılında 81 ilimizde bulunan 60 ayını doldurmuş
öğrencilerinden başlamak üzere yılda iki kez florid vernik uygulamasının başlatılması,
b)
Öğretmenlere, ebeveynlere
ve
öğrencilere yönelik ağız
ve diş sağlığı
anasınrfi
farkındalık
eğitimlerinin yapılması,
c) Ağız ve diş sağlığına dair tarama çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Koruyucu flori.ir vemik uygulamasının diş hekimi gözetiminde konu hakkında eğitilmiş sağlık
personeli tarafindan yapılması kararlaştırılmış olup bu personeli eğitecek hekim/dişhekimlerine
yönelik eğitici eğitimleri 13-17 Ekim 20l4 tarihinde Ankara'da yapılmıştır.
Çalışmalarda kullanılacak tek kullanımlık florid vemik seti
ile diş fırçası ve
macunu
Kurumumuz tarafından illerinize gönderilecektir.
İlerinizde koruyucu ağızve diş sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için;
l.
Bir halk sağlığı müdiir yardımcısının konuyu takip etmekle görevlendirilerek ilgili kurum
ve kuruluşlara bildirilmesi,
2.
Yapılacak planlamalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan malzeme ve personelin04.0'7.2013
tarihli ve 20l3l3 sayılı Bakanlığımz Genelgesi ile oluşfurulan Komisyon tarafından değerlendirilerek
tedarikinin sağlanması,
3.
Uygulamalar esnasında kullanılacak taşıtların öncelikli olarak
il içinden tedarik edilmesi,
Tiirkiye Halk Sağlığı Kurumu Toplum Sağlığ Hizmetleri Daire Başkanlığı Prof. Dr. Nusret Fişek Caddasi
No
:4
AŞ
l Yenişehir/Çankaya/Ankara
tılı bilgi için: 5655997
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imzaile imzalanmıstır.
'ı
a'
ihtiyaç duyulması halinde Tiirkiye Halk Sağhğı Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile
irtibata geçilmesi,
4.
Milli
eğitim müdiirlükleri ve kamu hastaneleri birliği genel sekreterliklerinin konu
hakkında bilgilendirilmesi,
5.
Anasınıfi bulunan okulların ve öğrenci sayılarının ivedilikle güncellenerek ilgili kurum ve
kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli planlamaların ve hazırlıkların yapılması,
6.
İllerinizde çalışmaları gerçekleştirecek personelin öncelikle gönüllülfü esasına göre
belirlenerek eğitici eğitimi alan hekim/dişhekimi tarafından 24llll20|4 tarihine kadar eğitimlerinin
verilmesi,
7.
Okul idarecilerinin, öğretmenlerin ve ebeveynlerin çalışmalar öncesinde konu hakkında
bilgilendirilmesi,
8.
Florid vernik uygulamasından önce öğretmenler tarafindan Ek-l'de bulunan veli onam
formları aracılığıyla velilerin onayının alınmasr,
9.
Çalışmalar esnasında ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin (dil basacağı, steril gazlı bez,
eldiven, maske, el antiseptiği, tıbbı atık torbası vb.) ivedilikle tedarik edilmesi,
l0.
Okullarla işbirliği içerisinde gerekli hijyen koşullarının, uygulama ve eğitim ortamının
sağlanması,
l1.
Taramalarrn durum tespitinin yapılabilmesi
gerçekleştirilmesi,
12.
Taramalar
ve florid vemik
eğitimlerinin de yapılması,
için florid vernik uygulamalan
uygulamasıyla birlikte farkındalık
ve sağlıkh
öncesinde
beslenme
13.
Uygulamalar sonrasında açığa çıkacak atıldhbbi atıklann uygulayıcı ekip tarafindan
mevzuatrna uygun bir şekilde bertaraf edilmesi,
ilgili
14. Taramalar neticesinde bir tedavi kuruluşuna sevki kararlaştırılan öğrencilerin işlemlerinin
öncelikli olarak gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,
15. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklan gibi dezavantajlı gruplarda yer alan ya da hizmete
ulaşmakta güçliik çeken öğrencilerin basit tedavilerinin illerde oluşfurulan "Gezici Diş Tarama
Araçları" vasıtasıyla gerçekleştirilmesi,
16.
Koruyucu ağız ve diş sağlığı çalışmalarında gerekli duyarlılığın sağlanması için yerel
17.
Yapılacak çalışmaların Ek-2' deki form kullanılarak kayıt altına alınması çalışmalarının
medyanın etkin olarak kullanılması,
yapılması hususunda,
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Seçil ÖzxaN
Bakan a.
Kurum Başkanı
EKLER:
l- Muayene Formu (1 sayfa)
2-Yeli Onam Formu (l sayfa)
Tiirkiye Halk Sağlığı Kurumu Toplum Sağlığ Hizmetleri Daire Başkanlığı Prof. Dr. Nusret Fişek Caddasi
No
:
4
AŞ.
l Yenişehir/Çankaya/Ankara
hlı bilgi için: 565599'7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
4 799 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content