close

Enter

Log in using OpenID

2013 - Çukurova Kimya

embedDownload
FAALİYET RAPORU
I- GENEL BİLGİLER
1. Raporun Hesap Dönemi
2. Şirketin
Ünvanı
Adresi
Ticaret Sicil No
İletişim Bilgileri
Telefon
Fax
e-posta
web
: 01.01.2013-31.12.2013
: Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.
: Organize Sanayi Bölgesi 50.Yıl Caddesi No:10 MANİSA
: Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü - Sicil No:3182
:
: +90 236 2332320
: +90 236 2332323
: [email protected]
: www.cukurovakimya.com.tr
3. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Şirketin sermayesi 18.435.000 TL olup 31.12.2013 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki
gibidir.
Ortağın Adı Soyadı Ünvanı
Baytur İnşaat Taah.A.Ş
Endüstri Holding A.Ş
Buselten Finance
Demir Toprak A.Ş
Cukurova İthalat İhracat A.Ş
Cukurova Holding A.Ş
Comag Contınental Mad.A.Ş
Çukurova İnşaat Makinaları A.Ş
Diger Sahıslar
Kaplamin A.Ş
TOPLAM
Sermaye Tutarı (TL)
9.322.500
4.474.500
2.765.250
603.250
515.500
383.000
184.000
150.500
31.700
4.800
18.435.000
Hisse Oranı (TL)
50,57
24,27
15,00
3,27
2,80
2,08
1,00
0,82
0,17
0,03
100,00
Bunun dışında faaliyet dönemi içerisinde şirketin sermaye ve ortaklık yapısında bir değişiklik
olmamıştır.
4. Payların Oy Hakkı ve İmtiyazlara ilişkin açıklamalar:
Şirket hisselerinin beher değeri 1 KR (birkuruş) olup, 18.435.000.-TL olan şirket sermayesindeki
hisse adedi 1.843.500.000'dir.
Şirket esas sözleşmesinin 24.maddesi gereği her hissenin 1 (bir) oy hakkı mevcuttur.
Şirketin imtiyazlı hisseleri yoktur.
5. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler, Personel Sayısı ve Denetçilere ilişkin
açıklamalar:
Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri;
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki gibidir
Adı Soyadı
Görevi
Görev Süresi Baş.ve Bitişi
Mehmet Emin KARAMEHMET
Başkan
03.09.2012-Devam Ediyor
Engin DENİZMEN
Başkan Vekili
04.09.2012-Devam Ediyor
R.Sabri ACAR
Murahhas Üye
05.09.2012-Devam Ediyor
Fikret ÖZVEREN
Üye
06.09.2012-Devam Ediyor
Sevinç Günşıl OKTAY
Üye
07.09.2012-Devam Ediyor
Şirketin Üst Düzey Yöneticileri;
Şirketin 1.derecede imza yetkilileri olan Yönetim Kurulu Üyeleri dışında üst düzey yönetici
olarak Yönetim Kurulumuzun 23.02.2011 tarih ve 415 sayılı kararı ile 1.derecede imza yetkilisi
olarak Genel Müdür sıfatı ile Sn.Dr.Türsen DEMİR atanmıştır.
Personel Sayısı;
Şirketin 2013 yılında ortalama personel sayısı 250 kişidir.
Genel Kurulca verilen izin çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketle kendisi veya
başkası adına yaptığı bir işlem veya rekabet yasağı kapsamında bir faaliyeti olmamıştır.
II-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR
2012 yılı içerisinde Yönetim Kurulumuz ile Üst Düzey Yöneticilerimize sağlanan faydalar
aşağıda belirtilmiştir.
Yönetim Kurulu
Huzur Hakkı
27.750 TL
Maaş
476.240 TL
Prim
395.000 TL
Toplam
898.990 TL
Üst Düzey Yönetici
Maaş
451.800 TL
Prim
310.000 TL
Toplam
761.800 TL
Maddi imkanların yanı sıra Yönetim Kurulumuza Hayat ve Sağlık Sigortası olarak 34.991,43 TL
Üst Düzey Yöneticilerimize de Hayat ve Sağlık Sigortası olarak 15.793 TL fayda sağlanmıştır.
III.ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Şirketimiz 2013 yılı Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.
- Patent çalışmaları (ÇZR 7800PL)
- Reçine destilatlarının kullanıldığı alkali fenolik reçine çalışmaları
- Reaktör yıkama sularının kullanıldığı alkali fenolik reçine çalışmaları
- Arifiye Tank Palet ihalesi için ÇK 67500 çalışması
- İade ve stok süresi geçmiş tüm reçinelerin tüketimine yönelik çalışmalar
- Yeni Furan reçinesi çalışmaları,DR 850, DR 890
- Tüm reçinelerin üretim yöntemi ve formüllerinin güncellenmesi
- Aşındırıcı sektörüne yönelik reçine çalışmaları, ÇZR 7905, 7900 PL, ÇZR 7805
- Alkafen reçinesi çalışmaları, DR 8570, DR 8573, DR 9021
- Kışlık furan serteri çalışmaları, DR 75/35
- Lastik reçinesi, p-oktil fenol kullanılarak hazırlanan reçine
- Hatalı üretilen ürünlerin tüketim çalışmaları
- Rakip reçine incelemeleri
- Yeni hammadde adaptasyonları
- AlpHaset serterlerinde ucuzlatma çalışmaları, DR 1560
- Aşındırıcı sektörüne yönelik reçinelerde üretim yöntemi geliştirme çalışmaları
- Soğuk hava dirençli furan reçinesi, DR FU 1077
- FA polimerizasyonu
- Tekstil sektörü için reçine, ER 5015
- Novolak reçine çalışmaları, ER 83712, ER 81714
- Refrakter tuğla sektörü için sıvı novolak çalışması, ER 6000
- Reçine kalite kontrol test yöntemlerinin geliştirilmesi
- Reçine kalite kontrolü ve araştırmalarında kullanılan cihazların onarımı ve yenilenmesi
- Fibersiz ve düşük flor içerikli yüksek ekzotermik özellikli besleyici gömlek çalışmaları, Beseks 3600
- Fibersiz orta ekzotermik ve izolasyon özellikli besleyici gömlek çalışmaları, Beseks 2600
- Tüm besleyici gömlek üretim yöntemi ve formüllerinin güncellenmesi
- Besleyici gömlek sulu karışımının homojen hale getirilmesi için yapılan çalışmalar
- Besleyici gömleklerin performansını geliştirmeye yönelik çalışmalar
- Ünite bazında KOİ değerlerinin incelenmesi
- Su bazlı boyalara iyileştirme çalışmaları, ÇK 1004 S, ÇK 761 S
- Sıfır emisyon değerli yoğuşmalı kombiler için izolasyon plakası çalışmaları
- Kalite kontrol laboratuvarında bulunan tüm cihazların kalibrasyonu, bakım ve onarımları ile laboratuvarların
düzenlenmesi
IV-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
Organizasyon yapımız
Şirketimizin organizasyon yapısında; Yurt içi Satış ve Pazarlama, Üretim, Mali İşler, Kalite Sistemleri,
Laboratuar Hizmetleri, İç ve Dış Alım departmanları bulunmaktadır.
Yatırım faaliyetlerimiz
Şirketimiz 2013 yılında yenileme modifikasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 622.429,20 TL
harcama gerçekleştirmiş olup, finansmanı şirket özkaynakları ile karşılanmıştır.
İç Denetim
İç Denetim birimimiz, her yıl belirlenen yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmekte
ve denetimlerden elde edilen bulguları raporlamaktadır.
İç denetim birimimiz, denetim komitemize 2013 faaliyet yılı ile ilgili bulgularını iletmiş ve gelişim
alanlarını belirlemiş bu gelişim alanları ile ilgili aksiyon planları ivedilikle oluşturulmuştur.
Doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle iştiraklerimizin detayı aşağıdaki gibidir.
Şirket Adı
Daussan-Çukurova Kimya Döküm
Refrakter Malz.San.Tic.A.Ş
Kaplamin Ambalaj Malz.A.Ş
Genel Yapı Yatırım İnş.Turizm A.Ş
Çukurova Sanayi İşletmeleri T.A.Ş
Selkasan Kağıt ve Paket Mlz.A.Ş
Faaliyet yılı içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine
ilişkin açıklamalar
Şirketimiz 2013 yılı içerisinde herhangi bir kamu denetimine tabi olmamıştır.
Şirketin 2013 yılındaki davaları ve alacak takipleri
1. Manisa 2.İş Mahkemesinin 2011/38 Esas sayılı dosyası:
Davacı Hüseyin Akgül tarafından iş kazası sonucu uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini için açılmış
bulunan dava 31.12.2013 tarihinde sonuçlanmıştır. Dava neticesinde davacının maddi zarar istemi
reddedilmiş ve 1.000,00-TL. manevi zararın kaza tarihinden itibaren tazminine karar verilmiştir. Davacının
kararı temyiz etmesi üzerine katılma yolu ile manevi tazminat yönünden verilen karar temyiz edilmiştir.
Dosya Yargıtay’a gönderilme aşamasındadır. 2. Manisa 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/395 sayılı dosyası:
Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından Daussan Çukurova Kimya Döküm Ref. Malz. San.ve
Tic.A.Ş.’nde alınan yönetim kurulu kararının hükümsüzlüğünün tespiti amacı ile işbu dava açılmıştır. Dava
reddedilmiş ve karar tarafımızdan temyiz edilmiştir. Ancak dosya Yargıtay’dan onanarak dönmüş ve karar
kesinleşmiştir.
3. Gaziantep 11.İcra Müdürlüğünün 2011/4605 sayılı dosyası:
Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.’ne toplam 31.500,00-TL.lık iki adet karşılıksız çek ile borçlu bulunan
Güney Oto Yedek Parça İmalat San.ve Tic.Ltd.Şti. hakkında Gaziantep’de açılan takibe devam
olunmaktadır.
4. Gaziantep 11.İcra Müdürlüğünün 2011/4607 sayılı dosyası:
Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.’nin 12.829,03-TL.lık cari hesap alacağı nedeni ile alacaklı bulunduğu
Güney Oto Yedek Parça İmalat San.ve Tic.Ltd.Şti. hakkında Gaziantep’de açılan takibe devam
olunmaktadır.
5. İzmir 2.İcra Müdürlüğünün 2012/9204 sayılı dosyası:
Çukurova İnşaat Makinaları San.ve Tic.A.Ş.’nden ciro yolu ile gelen 209.000,00-TL.lık çek ile ilgili olarak
borçlular Çimsataş, BMC, Yun-ak Ltd.Şti. ve Akkardan A.Ş. hakkında yapılan takip kesinleşmiş
bulunmaktadır. Çimsataş ile 29.08.2012 tarihinde akdedilen Protokol doğrultusunda işbu takipte fiili haciz
uygulanmamıştır. Ancak Mersin’de haczedilmiş bulunan araçlar, pres ve çapak kesme makinaları üzerine
iştirak haczi konulmuştur. Sayın Şirketiniz tarafından daha önceden verilen karar doğrultusunda diğer
borçlular BMC, Yun-ak Ltd.Şti. ve Akkardan A.Ş. hakkında herhangi bir icrai işlem yapılmamıştır. Ancak
işbu borçlular hakkında işlem yapılması kararı verildiği takdirde, takip kesinleştiğinden icrai işlemler
hemen yapılabilecek durumdadır. 6. İzmir 2.İcra Müdürlüğünün 2012/9606 sayılı dosyası:
Çukurova İnşaat Makinaları San.ve Tic.A.Ş.’nden ciro yolu ile gelen 250.000,00-TL.lık çek ile ilgili olarak borçlular Çimsataş, BMC, Yun-ak Ltd.Şti. ve Akkardan A.Ş. hakkında yapılan takip kesinleşmiş bulunmaktadır. Çimsataş ile 29.08.2012 tarihinde akdedilen Protokol doğrultusunda işbu takipte fiili haciz uygulanmamıştır. Ancak Mersin’de haczedilmiş bulunan araçlar, pres ve çapak kesme makinaları üzerine iştirak haczi konulmuştur. Sayın Şirketiniz tarafından daha önceden verilen karar doğrultusunda diğer borçlular BMC, Yun-ak Ltd.Şti. ve Akkardan A.Ş. hakkında herhangi bir icrai işlem yapılmamıştır. Ancak işbu borçlular hakkında işlem yapılması kararı verildiği takdirde, takip kesinleştiğinden icrai işlemler hemen yapılabilecek durumdadır.
7. Mersin 7.İcra Müdürlüğünün 2012/7226 sayılı dosyası:
Çimsataş’ın 3.844.695,00-TL.lık cari hesap borcuna ilişkin olarak yapılan takip kesinleşmiş ve Mersin’de
borçluya ait araçlar, pres ve çapak kesme makineları haczedilmiştir. Bankalardaki mevduatlar üzerine
konulan hacizler, Sayın Şirketinizin talimatını doğrultusunda fekkedilmiştir. Çimsataş ile akdedilen
29.08.2012 tarihli Protokol gereğince icrai işlemlere devam olunmamaktadır.
8. Gebze 2.İcra Müdürlüğü 2012/3405 sayılı dosya
Polymetal A.Ş. tarafından cirolanmak sureti ile gelen senetle ilgili takipte Polymetal hakkındaki takip
kesinleşmiştir. Polymetal A.Ş.’nin mahkeme kararı doğrultusunda kayyum idaresine bırakılmıştır.
Borçların sırası ile ve peyderpey ödeneceği dile getirilmektedir. Diğer borçlu Akhan Metal Ltd.Şti.
hakkındaki takip, borçlu adresinde bulunamadığı için henüz kesinleştirilememiştir.
9. Manisa 1.İş Mahkemesi 2013/242 sayılı dosya
01.07.2005-16.03.2012 tarihleri arasında ÇK’da çalışmış bulunan Aygün Gürcan tarafından fazla ilişkin
haklar saklı tutularak 1.000,00-TL.kıdem tazminatı alacağı için açılmış olan dava henüz derdest olup, bir
sonraki duruşma 27.02.2014 günündedir.
10. Manisa 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/306
DÇK aleyhine 19.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında
alınan 2012 yılı karının hissedarlara temettü olarak dağıtılmaması ve yedek akçelerin sermayeye
aktarılması sureti ile sermaye artırımı yapılmaması yönünde alınan iki kararın iptali amacı ile açılmış olan
dava derdesttir. Dosya bilirkişi incelemesi yapılmak üzere Ankara’ya gönderilmiş olup, henüz Rapor
sunulmamıştır. Bir sonraki duruşma 22.04.2014 tarihindedir.
11. Manisa 3.Sulh Hukuk Mahkemesi 2013/549 sayılı dosyası
DCK’nın kiralanan taşınmazlarda meydana getirdiği hasarın tazmini zımnında 678.920,00-TL.lık dava
açılmış olup, yargılamaya devam edilmektedir. Tanıkların dinleneceği bir sonraki duruşma 17.04.2014
tarihindedir.
12. Manisa 1.İş Mahkemesi 2013/876 sayılı dosya
Önceki tarihlerde ÇK’da çalışmış bulunan Göksel Öncan’ın fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 1.000,00TL.lık ihbar tazminatının ödenmesi amacı ile açmış bulunduğu davanın ön inceleme duruşması 08.04.2014
tarihindedir.
13. Manisa 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/83 sayılı dosyası
Daussan SAS ve Daussan SAS’ın yönetim kurulu üyeleri aleyhine, DÇK üzerindeki hakimiyetlerini, şirketi kayba uğratacak şekilde kullanmaları nedeniyle sebebiyet verdikleri 1.240.403,00-TL. tutarındaki kayıp ve
zararın tazmini için işbu dava 31.01.2014 tarihinde açılmıştır. Dosyada yurtdışı tebligatlar yapılacağı için
ön inceleme aşaması uzun sürecek olup, duruşma günü henüz verilmemiştir.
Karşılaştırmalı Üretim ve Satışlar
2012-2013 yılları karşılaştırmalı, üretim ve satışlara ait bilgiler aşağıdaki gibidir.
1.)Ünitelerin Kapasite Kullanım Oranları (%) :
Ünite
Reçine Ünitesi
Besleyici Gömlek
Kalıp Boyaları
İzolasyon Ürünleri
Ünsal Anıl Bes.Gömlek
2.)Yıllık Üretim Miktarları (Ton)
Ürün
Reçine
Bes.Gömlek
Kalıp Boyaları
İzolasyon Ürün.
Ünsal Anıl Bes.Gömlek
2012
0,82
0,86
0,93
0,74
0,18
2013
0,84
0,98
0,66
0,85
0,98
2012
11951
2884
2394
522
203
2013
12242
3138
1770
452
742
Satış Miktar Ve Tutarları :
İç Piyasa
Reçine
B.Gömlek
Kalıp Boyası
İzolasyon Ürün.
Ünsal Anıl B.Gömlek
Emtia+Diğer Gelirler
Miktar (Ton)
Tutar (Tl)
2012
2013
2012
2013
13.028
12.218 47.004.335 51.732.574
2.928
3.013 15.180.898 15.791.547
2.181
1.747 6.690.647 6.714.202
497
413 4.516.310 4.449.673
397
770
832.804 2.663.455
594
2.092.436
829.530
Dış Piyasa
Reçine
B.Gömlek
Kalıp Boyası
İzolasyon Ürün.
Ünsal Anıl B.Gömlek
Emtia+Diğer Gelirler
Miktar (Ton)
2012
2013
722
712
319
291
47
29
15
18
0
0
56
44
Tutar (Tl)
2012
2013
2.825.074 2.604.370
1.798.805 1.613.096
216.631
184.871
160.088
247.974
0
0
249.934
780.521
2013 yılında toplam ciromuz 87.611.813- TL olmuştur.
İhracatlarımız; İsrail , Pakistan , Bulgaristan , Ürdün , S.Bölge , Ukrayna
Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, İran , İngiltere , Yunanistan , Sırbistan ,
Suriye, Makedonya, Azerbeycan, Lüksemburg, İtalya, Irak ve Romanya'ya
yapılan satışlardan oluşmaktadır. İhracatların artırılması gayretleri devam
etmektedir.
2013 Yılına ait temel rasyolar 2012 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda
sunulmuştur.
2012
2012
Cari Oran
2,45
2,71
Likidite Oranı
0,06
0,06
Aktif Devir Hızı
1,33
1,26
Finans Yapısı
0,49
0,54
Prodüktivite
1,26
1,24
- Şirket sermayesi borca batık değildir.
- İleriki yıllarda şirketin finansal yapısını daha güçlü kılmak adına 2013 yılı kar payı dağıtımı
yapılmayacaktır.
2013 Ciro hedefimiz 85.434.280 TL vergi öncesi kar hedefimiz ise 6.834.324 TL iken
gerçekleşen ciromuz 87.611.813 TL ve gerçekleşen vergi öncesi karımız 6.756.505 TL olmuştur.
V-FİNANSAL DURUM
ÇUKUROVA KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş.
31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO'SU
AKTİF (VARLIKLAR)
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-Hazır Değerler
1.Kasa
2.Alınan Çekler
3.Bankalar
4.Ver.Çek Ve Öd.Emirler (-)
5.Diğer Hazır Değerler
B-Menkul Kıymetler
1.Hisse Senetleri
2.Özel Kes.Tahv.Senet Ve Bonoları
3.Kamu Kes.Tahv.Senet Ve Bonoları
4.Diğer Menkul Kıymetler
5.Men.Kıy.Değer Düş.Karş.(-)
C-Ticari Alacaklar
1.Alıcılar
2.Alacak Senetleri
3.Tahsil Edilecek Çekler
4.Verilen Depozito Ve Teminatlar
5.Şüpheli Ticari Alacaklar
6.Şüpheli Ticari Alacaklar Karş.(-)
C-Diğer Alacaklar
1.Ortaklardan Alacaklar
2.İştiraklerden Alacaklar
3.Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4.Personelden Alacaklar
5.Diğer Çeşitli Alacaklar
6.Diğer Alacak Senetleri Rees.(-)
7.Şüpheli Diğer Alacaklar
8.Şüpheli Diğeri Alacaklar Karş.(-)
E-Stoklar
1.İlk Madde ve Malzeme
2.Yarı Mamuller
3.Mamuller
4.Ticari Mallar
5.Diğer Stoklar
6.Stok Değer Düşüş Karş (-)
7.Verilen Sipariş Avansları
F-Gelecek Aylara Ait Gid.Ve Gelir
Tahakkuları
1.Gelecek Aylara Ait Giderler
2.Gelir Tahakkukları
G-Diğer Dönen Varlıklar
1.Devreden KDV
2.Diğer KDV
3.Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.İş Ve Personel Avansları
5.Sayım ve Tesellüm Noksanları
6.Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
7.Diğer Dönen Varlıklar Karş.(-)
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
2012
2013
1.159.820,44
10.482,49
1.149.337,95
29.201.103,31
17.926.847,85
411.380,00
10.862.875,46
1.715.746,53
18.779,62
7.170,13
-
1.696.966,91
38.075.344,96
23.119.084,37
23.000,00
14.933.260,59
124,50
230,00
6.940,13
124,50
13.565.758,23
9.600.563,21
132.682,19
3.468.298,52
67.122,84
298,51
12.564.220,55
8.418.190,29
134.680,46
2.905.261,58
58.138,58
456.022,49
296.792,96
-
591.927,15
-
23.882,73
-
38.292,62
37.962,62
23.882,73
43.957.735
330,00
52.393.729
AKTİF (VARLIKLAR)
2012
II-DURAN VARLIKLAR
A-Ticari Alacaklar
1.Alıcılar
2.Alacak Senetleri
3.Alacak Senetleri Reeskontu (-)
4.Verilen Depozito Ve Teminatlar
5.Şüpheli Ticari Alacaklar
6.Şüpheli Ticari Alacaklar Karş.(-)
B-Diğer Alacaklar
1.Ortaklardan Alacaklar
2.İştiraklerden Alacaklar
3.Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4.Personelden Alacaklar
5.Diğer Çeşitli Alacaklar
6.Diğer Alacak Senetleri Rees.(-)
7.Şüpheli Alacaklar Karş.(-)
C-Mali Duran Varlıklar
1.Bağlı Menkul Kıymetler
2.Bağlı Menkul Kıymetler Değer
Düşüş Karşılığı (-)
3.İştirakler
4.İştiraklere Sermaye Taahhütü (-)
5.İştirakler Sermaye Payları Değer
Düşüklüğü Karşılığı (-)
6.Bağlı Ortaklıklar
7.Bağlı Ortaklıklara Serm.Taahhütü(-)
8.Bağlı Ortaklıklara Sermaye Payları
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
D-Maddi Duran Varlıklar
1.Arazi Ve Arsalar
2.Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri
3.Binalar
4.Tesis, Makina Ve Cihazlar
5.Taşıtlar
6.Demirbaşlar
7.Diğer Maddi Duran Varlıklar
8.Birikmiş Amortismanlar (-)
9.Yapılmakta Olan Yatırımlar
10.Verilen Avanslar
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.Haklar
2.Şerefiye
3.Kuruluş ve Örgütlenme Gideri
4.Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
5.Özel Maliyetler
6.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık.
7.Birikmiş Amortismanlar (-)
8.Verilen Avanslar
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1.Arama Giderleri
2.Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
3.Diğer Özel Tük.Tabi Varlıklar
4.Birikmiş Tükenme Payları
5.Verilen Avanslar
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve
Gelir Tahakkukları
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler
2.Gelir Tahakkukları
H-Diğer Duran Varlıklar
1.Gelecek Yıllada İndirilecek KDV
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
2013
-
-
6.846,52
6.846,52
-
6.846,52
6.846,52
5.560.868,37
237.347,44
5.560.868,37
237.347,44
5.323.520,93
5.323.520,93
11.364.114,34
373.253,79
375.772,77
6.130.239,36
15.307.294,90
86.140,91
596.662,72
11.209.802,60
373.253,79
375.772,77
6.618.634,23
15.745.127,55
86.140,91
644.746,15
- 11.528.146,15
22.896,04
- 12.671.640,55
37.767,75
4.439,20
950.740,34
23.721,49
984.711,44
-
946.301,14
-
-
960.989,95
-
50.180,98
54.605,26
50.180,98
54.605,26
16.979.602,89
16.848.997,72
60.937.337,73
69.242.726,88
PASİF (KAYNAKLAR)
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
1.Banka Kredileri
2.Uzun Vadeli Kredilerin Anapara
Taksitleri Ve Faizleri
3.Tahvl Anapara ve Borç Taksit
ve Faizleri
4.Çıkarılmış Bonolar Ve Senetler
5.Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
6.Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
7.Diğer Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
1.Satıcılar
2.Borç Senetleri
3.Borç Senetleri Reeskontu (-)
4.Alınan Depozito Ve Teminatlar
5.Diğer Mali Borçlar
KISA VADELİ YABANCI KAYN.TOPLAMI
2013
5.864.551,35
5.864.551,35
6.500.000,00
6.500.000,00
10.748.459,10
10.748.459,10
12.599.948,48
10.333.036,07
2.253.507,87
13.404,54
C-Diğer Borçlar
1.Ortaklara Borçlar
2.İştiraklere Borçlar
3.Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4.Personele Borçlar
5.Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
6.Diğer Çeşitli Borçlar
D-Alınan Avanslar
E-Ödenecek Vergi Ve Yükümlülükler
1.Ödenecek Vergi Ve Fonlar
2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.Vadesi Gelmiş Ertelenmiş veya
Taksitlendirilmiş vergi ve diğer yük.
4.Diğer Yükümlülükler
F-Borç Ve Gider Karşılıkları
1.Dönem Karı Vergi ve Diğer
Yasal Yükümlülükler Karşılıkları
2.Dönem Karının Peşin Ödenen
Vergi ve Diğer Yükümlülükleri
3.Kıdem Tazminatı Karşılığı
4.Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
G-Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve
Gider Tahakkukları
1.Gelecek Aylara Ait Gelirler
2.Gider Tahakkukları
H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
1.Hesaplanan KDV
2.Diğer KDV
3.Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
4.Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
2012
9.864,69
24.455,49
3.135,45
24.455,49
6.729,24
-
1.099.024,75
927.179,30
170.935,46
1.070.597,11
844.096,07
223.596,61
909,99
2.904,43
193.245,54
350.784,30
1.611.781,31
1.611.781,31
193.245,54
-
-
1.436.932,48
1.436.932,48
350.784,30
37.962,62
37.962,62
17.915.145,43
20.583.748,00
PASİF (KAYNAKLAR)
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
1.Banka Kredileri
2.Çıkarılmış Tahviller
3.Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
4.Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
5.Diğer Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
1.Satıcılar
2.Borç Senetleri
3.Borç Senetleri Reeskontu (-)
4.Alınan Depozito Ve Teminatlar
5.Diğer Mali Borçlar
C-Diğer Borçlar
1.Ortaklara Borçlar
2.İştiraklere Borçlar
3.Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4.Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
5.Kamuya Ait Ertelenmiş Ve Taksitlenmiş
Borçlar
6.Diğer Çeşitli Borçlar
D-Alınan Avanslar
E-Borç Ve Gider Karşılıkları
1.Kıdem Tazminatı Karşılığı
2.Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve
Gider Tahakkukları
1.Gelecek Yıllara Ait Gelirler
2.Gider Tahakkukları
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
1.Gelecek Yıllara Ertelenen Veya Terkin
Edilen KDV
2.Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK.TOPLAMI
III-ÖZKAYNAKLAR
A-Ödenmiş Sermaye
1.Sermaye
2.Sermaye Olumlu Farkları
B-Sermaye Yedekleri
1.Hisse Senedi İhraç Primleri
2.Hisse Senedi İptal Karları
3.MDV Yeniden Değerleme Artışları
4.İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
5.Maliyet Bedeli Artışları Fonu
6.Sermaye Yedekleri
C-Kar Yedekleri
1.Yasal Yedekler
2.Statü Yedekleri
3.Olağanüstü Yedekler
4.Diğer Kar Yedekleri
5.Özel Fonlar
D-Geçmiş Yıllar Karları
E-Geçmiş Yıllar Zaraları (-)
F-Dönem Net Karı /(Zararı)
2012
2013
2.095.174,79
2.095.174,79
2.514.205,91
2.514.205,91
2.095.174,79
2.514.205,91
18.435.000,00
18.435.000,00
-
18.435.000,00
18.435.000,00
16.647.339,22
1.332.928,12
22.492.017,51
1.625.162,03
15.314.411,10
20.866.855,48
5.844.678,29
5.217.755,46
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
40.927.017,51
46.144.772,97
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
60.937.337,73
69.242.726,88
ÇUKUROVA KİMYA END A.Ş.
31.12.2013 - A Y R I N T I L I
GELİR
TABLOSU
2012
A1.
2.
3.
B1.
2.
3.
CD1.
2.
3.
4.
E1.
2.
3.
F1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
G1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
H1.
2.
I1.
2.
J1.
2.
3.
K-
BRÜT SATIŞLAR
Yurtiçi Satışlar
75.658.883,24
Yurtdışı Satışlar
5.250.538,11
Diğer Gelirler
658.540,63
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
Satış İadeleri (-)
391.065,07
Satış Iskontoları (-)
1.556,23
Diğer İndirimler (-)
43.305,30
NET SATIŞLAR
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
Satılan Mamuller Maliyeti (-)
58.625.349,52
Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
5.667.154,22
Satılan Hizmet Maliyeti (-)
Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
FAALİYET GİDERLERİ (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
975.437,08
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
2.576.741,85
Genel Yönetim Giderleri (-)
4.534.976,24
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR
İştiraklerden Temettü Gelirleri
Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri
Faiz Geliri
324,65
Komisyon Gelirleri
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Menkul Kıymetler Satış Karları
Kambiyo Karları
1.148.345,17
Reeskont Faiz Gelirleri
Enflasyon Düzeltmesi Karları
Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelirler ve Karlar
6.726,59
DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)
Verilen Vade Farkları(-)
Komisyon Giderleri (-)
55.763,54
Karşılık Giderleri (-)
398.547,87
Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
Kambiyo Zararları (-)
818.756,10
Reeskont Faiz Giderleri (-)
Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)
Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
256.310,79
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
944.717,58
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
Önceki Dönem Gelir ve Karları
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
22.782,60
OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KRŞ. (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-
2013
81.567.961,98
87.873.381,06
81.735.065,78
5.430.832,88
707.482,40
435.926,60
298.481,33
263.395,68
35.085,65
81.132.035,38
64.292.503,74
87.574.899,73
70.440.078,96
64.997.300,49
5.442.778,47
16.839.531,64
8.087.155,17
17.134.820,77
8.446.930,70
1.074.535,60
2.540.003,28
4.832.391,82
8.752.376,47
1.155.396,41
8.687.890,07
1.151.214,39
36.911,11
1.088.731,32
25.571,96
1.529.378,30
2.357.158,32
29.393,84
544.376,39
1.672.244,75
111.143,34
944.717,58
827.208,20
827.208,20
7.433.677,00
22.782,60
6.654.737,94
-
7.456.459,60
1.611.781,31
5.844.678,29
6.654.737,94
1.436.982,48
5.217.755,46
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
22
File Size
995 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content