close

Enter

Log in using OpenID

İndir (PDF, 250KB) - Kimya Ders Notları

embedDownload
Çözeltilerde Denge – Nötralleşme
1. 200 ml 0,5 M H2SO4 çözeltisi ile 100 ml NaOH çözeltisi karıştırılıyor. Tam nötrleşme olabilmesi için
NaOH derişimi kaç M olmalıdır?
2. 0,5 M 600 ml H2SO4 çözeltisini nötrleştirmek için 0,2 M NaOH çözeltisinden kaç litre kullanılmalıdır?
3. pH ı 2 olan HCl çözeltisi ile 0,04 M NaOH çözeltisi eşit hacimde karıştırılıyor. Oluşan yeni çözeltinin
özelliği nedir? (H+ veya OH- molaritesi)
4. 0,02 M 200 ml HClO4 çözeltisi ile 300 ml kaç M Sr(OH)2 çözeltisi karıştırılmalıdır ki karışımın pH değeri
12 olsun?
5. 0,2 M 250 ml KOH çözeltisi ile 0,1 M 750 ml H2SO4 çözeltisi karıştırılırsa son çözeltinin pH değeri kaç
olur?
6. 1 M 400 ml HNO3 çözeltisine 600 ml kaç molar Ca(OH)2 çözeltisi karıştırılırsa son çözeltideki OHderişimi 2 M olur?
7. 100 ml 4.10-4 M KOH çözeltisi ile 25.10-6 M H2SO4 çözeltisi karıştırıldığında çözeltinin pH değeri 10
olduğuna göre H2SO4 çözeltisinin hacmi kaç ml’dir?
8. 100 ml’lik kuvvetli baz çözeltisine 0,01 mol HCl eklendiğinde ortamın pH değeri 7 oluyor. Buna göre
HCl eklenmeden önce ortamın pH’ı kaçtır?
9. Derişimi bilinmeyen 100 ml NaOH çözeltisi H2SO4 ile titre ediliyor. Titrasyon boyunca 0,2 M H2SO4
çözeltisinden 250 ml kullanılınca ortamın nötr olduğu görülüyor. NaOH çözeltisinin derişimi kaç M’dır?
www.kimyadersnotlari.com
Sayfa 1
10. İki değerli kuvvetli bir asidin 19,6 gramını tam nötrleştirmek için 2 M KOH çözeltisinden 200 ml
kullanılıyor. Asidin mol kütlesi kaçtır?
11. 5,8 g M(OH)2 bileşiği 0,5 M 400 ml HCl çözeltisine atılınca pOH 7 oluyor. M’nin atom ağırlığı kaçtır?
(O:16, H:1)
12. 0,5 M 400 ml KOH ile 0,05 mol H2SO4 içeren sulu çözelti karıştırılıyor ve son anda çözeltinin hacmi 1 L
oluyor. Oluşan çözeltinin pH değeri kaçtır?
13. pH değeri 5 olan 300 ml HCl çözeltisi ile pOH değeri 5 olan 200 ml NaOH çözeltisi karıştırılıyor. Buna
göre çözeltideki H+ iyon derişimi kaç molardır?
14. HNO3: Kuvvetli asit
H2S: Zayıf asit
CH3COOH: Zayıf asit
KOH: Kuvvetli baz
AgOH: Zayıf baz
NH3: Zayıf baz
Maddelerinin tepkimesi sonucu oluşan aşağıdaki tuzların asidik ya da bazik karakterli olduğuna karar
veriniz.
KNO3:
K2S:
AgNO3:
CH3COOK:
NH4NO3:
www.kimyadersnotlari.com
Sayfa 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
250 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content