close

Enter

Log in using OpenID

Ders 4 (25.03.2015) - Yrd.Doç.Dr.Fatih AY

embedDownload
2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM
YILI
8.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ
2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI
Adı – Soyadı :
Sınıfı :
Numarası :
1.
A) Aşağıdaki verilen kelimelerle, bu kelimelerin karşılığı olan cümleleri doğru
eşleştiriniz.
(Lamarck – Mutasyon – Nükleotid – Evrim
– Varyasyon)
a) DNA, nükleotit adı verilen birimlerden oluşur.
b) Canlıların DNA yapılarındaki değişim mutasyon olarak adlandırılır.
c) Lamarck kullanılan organların zaman içinde
geliştiğini, kullanılmayan organların köreldiğini savunur.
d) Canlılarda uzun sürede meydana gelen
değişim ve gelişim olayları evrim olarak adlandırılır.
e) Canlılar arası çeşitliliğe varyasyon denir.
B) Renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir
anne ile hasta bir babanın erkek çocuklarının renk körü olma olasılığını bulunuz.
3.
Boyutları aynı olan
küp biçimindeki K,
L, M cisimleri aynı
sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir.
Cisimler sıvıdan çıkarılıp kum zemine konulduğunda kuma batma miktarları arasındaki ilişkiyi sıralayınız.
L > M > K dır.
4.
Periyodik tablodaki elementlerle ilgili olarak
aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
K
T
X Y
% 50 oranında renk körü olabilirler.
2.
Ağırlıkları eşit X, Y, Z
cisimleri su içinde şekildeki gibi dengededir.
Buna göre;
X, Y, Z nin yoğunlukları arasındaki ilişki nasıldır?
d Z > dY > d X
b) Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri
arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
Neden?
F X = FY > FZ
c) Hangi cisim taşırma kabında ağırlaşma
oluşturur? Neden?
Sadece Z cismi taşırma kabında ağırlaşmaya
sebep olur.
Taşan sıvının ağırlığı, cisme uygulanan kaldırma
kuvvetine eşit olduğu için Z battğı için, GZ > FKZ
durumundan G – FK kadar kap ağırlaşır.
a)
Z
a) Elektron almaya yatkın olanlar hangileridir? T
b) Bileşik oluşturmayanlar hangileridir? K
c) Bileşiklerinde (1+) değerlik alanlar hangileridir? X
d) Metalik özellik gösterenler hangileridir? X,
Y, Z
d) Yörünge sayıları aynı olan elementler hangileridir? X, Y
d) Kimyasal özellikleri benzer olanlar hangileridir? Y, Z
e) T ile Y nin oluşturacağı bileşiğin formülü
nedir? YT2
f) X ile T arasında oluşabilecek kimyasal
bağın türü nedir?
İyonik bağ
5.
Aşağıda verilen iyonları kullanarak bileşik
oluşturunuz.
CI–1
(NO3)–
1
(CO3)–
2
(PO4)–
3
6.
H+1
Na+1
Ca+2
AI+3
HCI
NaCI
CaCI2
AICI3
HNO3
NaNO3
Ca(NO3)2
AI(NO3)3
H2CO3
Na2CO3
CaCO3
AI2(CO3)3
H3PO4
Na3PO4
Ca3(PO4)2
AIPO4
9.
Tanımlar
1. Frekans birimidir.
2. Sesin incelik ve
kalınlığına denir.
3. Düzensiz frekansta titreşen cisimlerin
oluşturduğu sestir.
4. Cisimlerin titreşmesi ile oluşan bir
enerji türüdür.
5. Ses en hızlı bu
ortamda yayılır.
6. Ses en yavaş bu
ortamda yayılır.
7. Saniyede 20.000
den fazla titreşen
cisimlerin oluşturduğu sese denir.
8. Ses düzeyi birimidir.
9. Saniyede 20 den
az titreşen cisimlerin
oluşturduğu sese
denir.
Aşağıda verilen kavramların tanımlamalarını yazınız.
b) Asit yağmuru nedir? Asit yağmurlarına
neden olan bileşikleri yazınız.
Havadaki NO2, CO2, SO2 su buharıyla
birleşerek asit yağmurlarını oluştururlar.
c) Nötralleşme tepkimesi nedir? Bir örnek
tepkime yazınız.
Asit + Baz  Tuz + Su
Örnek; HCI + KOH  H2O + KCI
7.
Aşağıdaki tabloda kavramlar verilmiştir. Bu
tabloya göre aşağıdaki soruların boşluklarına uygun sayıları yazınız?
1. Reçine
4. Yumuşak su
7. Su arıtımı
2. Kalsiyum
5. Dezenfeksiyon
8. Sert su
10.
uygun
kavramlarla
Eşleştirme
1. f
Kavramlar
a. Desibel
2. d
b. Ses
3. g
c. Ultrasonik
4. b
d. Ses
yüksekliği
5. e
e. Katı
6. ı
f. Hertz
7. c
g. Gürültü
8. a
h. İnfrosonik
9. h
ı. Gaz
Aşağıda içlerinde farklı miktarda aynı cins
sıvı bulunan dört adet şişe verilmiştir.
3. Klorlama
6. Sodyum
9. Magnezyum
a) Suyun mikroplardan arındırılması yöntemi 3
b) Suyun sertliğinin giderilmesinde kullanılan
maddedir. 1
c) Suya sertlik veren iyonlardır. 2
d) Suyun sertliğinin giderilmesinde kullanılan
iyondur. 6
e) Sağlıklı su elde etme yöntemidir. 7
f) Kalsiyum ve magnezyum iyonları fazla olan
sudur. 8
g) Reçine yastıklardan geçirildikten sonra elde
edilen sudur. 4
h) Suyun mikroplardan arındırılması işlemidir. 5
8.
Aşağıdaki tanımları
eşleştiriniz.
Ses için frekans ve genlik kavramlarını
tanımlayınız.
Frekans: 1 saniyede oluşan dalga sayısıdır.
Genlik: Ses dalgasının tepe noktasıyla çukur
noktasının arasındaki mesafenin yarısıdır.
Şişelerin doluluk oranları dikkate alarak
aşağıdaki soruları yanıtlayınız. (üflemeler ve
vurmalar eşit kuvvetlidir.)
a) Şişelere vurulduğunda en kalın ses hangi
şişeden çıkar? K
b) Şişelere üflendiğinde en ince ses hangi
şişeden çıkar? K
c) Şişelere üflendiğinde en kalın ses hangi
şişeden çıkar? N
d) Şişelere üflendiğinde frekansı en az olan
ses hangi şişeden çıkar N
e) Şişelere üflendiğinde çıkan seslerin en
tizden pese doğru sıralaması nasıl olur? K,
L, M, N
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
276 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content