close

Enter

Log in using OpenID

YHT ile Ankara-‹stanbul 3 saate inecek

embedDownload
YHT ile Ankara-‹stanbul 3 saate inecek
N‹HAYET AÇILIYOR
Geçti¤imiz 11 Temmuz’da aç›laca¤› programlanan, ancak
çeflitli nedenlerle ertelenen Ankara-‹stanbul Yüksek H›zl›
Tren seferleri nihayet bugün bafll›yor. Hatt›n aç›l›fl›n›
Baflbakan ve Cumhurbaflkan› aday› Recep Tayyip Erdo¤an
yapacak. 9 Duraktan oluflan h›zl› tren hatt›, son durak
Pendik’teki banliyö hatt›yla Marmaray ile buluflacak.
Böylece Asya’dan Avrupa’ya kesintisiz ulafl›m sa¤lanacak.
B‹LET F‹YATI 70-80 TL
Ankara-‹stanbul aras›n› 7 saatten 3 saate indirecek h›zl›
trenin bilet fiyatlar› ortalama 7080 lira olacak.
BEKLENMED‹K KAZA
Ulaflt›rma Denizcilik ve Haberleflme Bakan› Lütfi Elvan,
“yüksek h›zl› trenin test sürüflü
s›ras›ndaki kaza” konusunda ise
“Önemli bir kaza de¤il. O kaza ile
ilgili de soruflturma bafllatt›m. ‹hmal varsa, onla ilgili gere¤inin yap›lmas› konusunda bir denetim
bafllatt›m. Ama o, bizim aç›l›fl›m›z› engelleyecek bir husus de¤il”
dedi. “Sabotaj flüphesi nedeniyle
mi soruflturma bafllatt›n›z?” sorusuna da “Olmamas› gereken
bir hata idi. O
yüzden açt›rd›m soruflturmay›” karfl›l›¤›n› verdi.
ISSN
1308-7622
25 Temmuz 2014 Cuma
ABD, polise
operasyonlar›
yak›ndan izliyor
ABD D›fliflleri Bakanl›¤› Sözcüsü
Marie Harf, Türkiye'deki emniyet görevlilerine yönelik operasyonla ilgili, "Her
türlü soruflturman›n adil, fleffaf ve demokratik bir flekilde yürütülmesi gerekti¤ini defalarca söyledik" dedi.
Geliflmeleri yak›ndan takip ettiklerini
belirten Harf, “Türkiye'deki yarg› süreci ve adalete etkin eriflime dair endiflelerimizi geçmiflte net biçimde ortaya koyduk
ve Türklerle bu konuda konuflmaya devam edece¤iz" diye konufltu. 13’DE
Fehmi Koru
Görüntü de
öz kadar önemli
12. Sayfada
Prof.Dr.Nurullah Çetin
Türkçe Bak›fl
9. Sayfada
‹sa Kayacan
S›ras› Geldikçe
8. Sayfada
Nurullah Ayd›n
Ara-S›ra
14. Sayfada
Semsettin Küzeci
Kerkük Mektubu
6. Sayfada
M.Nuri Parmaks›z
Bencileyin Sözler
8. Sayfada
M. fievki Kavurmac›
Ayd›nl›k
3. Sayfada
Erol Da¤l›
Gezi Gözlem
Fiyat› 25 Kr
www.yedigüngazetesi.com.tr
‹ddia Yok
3. Sayfada
www.
Suriye’deki “Esed
Zulmü”nden kaçarak çeflitli ülkelere s›¤›nan Suriyeliler gittikleri
ülkelere baz› sorunlar›
da beraberinde tafl›d›lar.
Baflkent Ankara,
her köfle bafl›nda
dilenen Suriyeli s›¤›nmac› kad›nlar ve çocuklar yüzünden rahats›z.
Özellikle ana kavflaklarda, trafi¤in yo¤un oldu¤u zamanlarda araçlar›n önüne geçen çocuklar tehlikeli bir
manzara oluflturuyor.
Türk Hava Yollar› Genel Müdürü
Doç. Dr. Temel Kotil'e Büyük Ödül...
Türk Hava Yollar› Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, 2014 Airline
Strategy Ödülleri'nin prestijli kategorisi olan Yönetimsel Liderlik dal›nda
ödülünü kazanan isim oldu.
4. Sayfada
Abdullah Cengiz
gazetesi.com.tr
gazetemizi bu adresten
takip edebilirsiniz
Ankara-‹stanbul Yüksek H›zl›
Tren (YHT) hatt›n›n aç›l›fl›yla
birlikte iflletmede olan YHT hatt›
uzunlu¤u 1420 kilometreye ulaflacak.
Ankara-Sivas aras›ndaki 405
kilometrelik mesafede demiryoluyla seyahat süresini 10 saatten
2 saate, ‹stanbul-Sivas aras› seyahat süresini de 5 saate düflürecek
olan Ankara-Sivas YHT Projesi’nin
inflas› devam ediyor.
Bursa-Ankara ve Bursa-‹stanbul aras›ndaki seyahati 2 saat
15 dakikaya düflürecek 105 kilometrelik Bursa-Bilecik-Ankara H›zl› Demiryolu Projesi kapsam›nda
ise hatt›n 75 kilometrelik BursaYeniflehir kesiminin altyap› inflas›
yap›l›yor, 30 kilometrelik Yeniflehir-Bilecik kesiminin inflas›na ise
bu y›l bafllanacak.
HABER‹ 12. SAYFADA
Baflkenti, Suriyeli
dilenciler sard›
THY, 4 ödülle yine zirvede
2 0 1 4
Skytrax
yolcu de¤erlendirme sonuçlar›na göre Türk
Hava Yollar›,
son dört y›ld›r
"Avrupa'n›n En
‹yi
Havayolu
fiirketi". Dünya'n›n "En ‹yi
Business Class
‹kram Servisi",
"En ‹yi Business Class Özel
Yolcu Salonu
‹kram›" ve "Güney Avrupa'n›n
En ‹yi Havayolu
fiirketi"
ödülleri de yine
bu y›lki de¤erlendirme
sonuçlar›na göre
Türk Hava Yollar›'n›n.
HABER‹
13. SAYFADA
Ahmet
Tekefl’in
haberi
12’DE
YHT hatlar›
Türkiye’yi
saracak
’ü
’dan
takip edebilirsiniz
Baflkentin
belli
noktalar›n› adeta
istila eden dilenci s›¤›nmac›lara karfl› valili¤in
önlem almas›n› isteyen
Ankaral›lar,
“‹nsani
Yard›m” düflüncesiyle
Türkiye’ye gelen insanlara, devletin dilenmek
yerine, ifl imkan› ve yard›m yapmas›n› istiyor.
Ahmet
Tekefl’in
haberi
13. SAYFADA
Gazetemiz Gazetemiz
da
ta
https://www.facebook.com/YediGün-Gazetesi
https://www.twitter/yedigun.gazetesi
Bayram flekerinin
F‹YATI ARTTI
Bayram al›flveriflinde önemli yer
tutan çikolatal› fleker, maliyetin
artmas› nedeniyle geçen y›la oranla
yüzde 20, lokumun fiyat› ise ise yüzde
30 zamland›.
Geçen y›l 15 liraya sat›lan çikolatan›n kilogram›n›n bu y›l 18’den,
7 lira olan çerezli lokumun kilogram›n›n ise 9 liradan sat›ld›¤›n› belirten
üreticiler, “Bu zorunlu bir art›fl oldu.
Fahifl bir art›fl de¤il.” dediler. 13’DE
24 Temmuz 2014 Resmi Gazete
2014/6549 Manisa ‹li,
Soma ‹lçesinde Yürütülmekte
Olan Madencilik Faaliyetleri
Kapsam›nda Baz› Tafl›nmazlar›n Türkiye Kömür ‹flletmeleri Kurumu Genel
Müdürlü¤ü Taraf›ndan Acele
Kamulaflt›r›lmas› Hakk›nda
Karar
2
SINEMA
Zerrin Özer’den, suç duyurusu...
TV / MAGAZIN
25 Temmuz 2014 Cuma
Şarkıcı Zerrin Özer,
cumhurbaşkanı
adayı ve Başbakan
Recep Tayyip
Erdoğan'ın
"Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Vizyon
Belgesi"ni açıkladığı toplantıya
katıldığı için kendisine sosyal medya
üzerinden
hakarette bulunan
50 kişi hakkında
suç duyurusunda
bulundu.
İSTANBUL Özer'in avukatı Oğuz
Çelik, İstanbul
Cumhuriyet
Başsavcılığı'na yaptığı
suç duyurusunun ardından yazılı açıklamasını
basın mensuplarına
dağıttı.
Zerrin Özer'in,
Erdoğan'ın Haliç
Kongre Merkezi'nde
düzenlediği toplantıya
katılmasının ardından
gerek Twitter gerekse
facebook üzerinden
haksız eleştirilere ve
hakaretlere maruz
kaldığını belirten
Sizin için seçtiklerimiz
20:15 KARŞILAŞMA
Orijinal Adı :
Changing Lane
Yönetmen : Roger
Michell
Oyuncular : Ben
Affleck, Samuel L.
Jackson, Richard
Jenkins
Yapım : 2002 Dram
Önemli bir davaya
yetişen genç ve
yetenekli avukat Gavin
ile çocuklarının
velayetini almaya
çalışan Doyle’un
arabası çarpışır. Doyle,
her şeyin “kitabına
uygun” yapılması
gerektiğini, polisi beklemeleri gerektiğini
söylese de Gavin’i
bekleyen bir dava
vardır ve uzlaşmaya
yanaşmaz. Uzun süren
tartışmaları sonucu
Doyle mahkemeye geç
kalır ve çocuklarının
velayetini kaybeder.
Gavin ise öne süreceği
delil dosyasını kaza
yerinde düşürmüştür.
Mahkeme, dosyayı bulması için ona gün
sonuna kadar izin verir.
Dosyayı bulan Doyle
olur ve geri vermek
niyetinde de değildir.
Çelik, "Bunun üzerine
Özer, toplumumuzun
her bireyi gibi fikirlerini ifade etmekte,
demokratik haklarını
kullanmada özgür
olduğunu belirtmiştir.
Fakat, sosyal medya
üzerinden bir takım
kişiler, eleştiri sınırlarını aşan sözler ve
paylaşımlarda bulunmuş, ağza alınmayacak
şekilde hakaret ve
küfür etmişlerdir"
ifadelerini kullandı.
Sosyal medyadaki
bu paylaşımların Özer'i
fevkalade yaraladığını
ve üzüntüye boğduğunu vurgulayan
Çelik, müvekkilinin
şahsına, inancına,
sanatçılığına, şerefine
ve onuruna hakaret
eden kişiler hakkında
kamu davası açılarak
cezalandırılmaları
talebiyle İstanbul
Cumhuriyet
Başsavcılığı'na suç
duyurusunda bulunduğunu belirtti.
Suç duyurusunun 50
kişi hakkında yapıldığı
bildirildi. (AA)
19:50 TEMİZLİKÇİ
Orjinal
İsmi:Cleaner
Yönetmen:Ren
ny Harlin
Oyuncular:Sa
muel L.
Jackson, Ed
Harris, Eva
Mendes
Yapım
Yılı:2007
Tür:Polisiye/M
acera
Eski bir polis
olan
Jackson’ın işi
cinayet alanlarını temizlemektir. Ancak.
Bir gün, işini
bitirdikten
sonra o
cinayetin
polise hiç
bildirilmemiş
olduğunu
farkeder.
Ancak, farkında olmadan
tüm delilleri
yok etmiştir.
Sinema
VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER
"Arınma
Gecesi: Anarşi"
James DeMonaco'nun yönettiği ve
Frank Grillo, Kiele Sanchez,
Michael K. Williams ile Zach
Gilford'un oynadığı "Arınma
Gecesi: Anarşi" haftanın dikkati
çeken bir diğer gerilim ve korku
filmi.
Amerika'da geçen ve cinayet işlemek dahil herşeyin 24 saatliğine
serbest olduğu filmde, evlerine dönmeye çalışan bir çiftin başına gelen
kabus dolu anlar izlenebilecek.
"Sinyal"
Bilim-kurgu severlerin uzun süre
beklediği "Sinyal" gizemli bir
sinyalin peşinde olan 3 gencin
hikayesini konu alıyor.
William Eubank'ın yönettiği filmde;
Patrick Davidson, Brenton
Thwaites, Olivia Cooke ile Beau
Knapp gibi isimler oyuncu olarak
kamera karşısına geçti.
"Bir Don
Juan
Öldürmek"
Haftanın tek yerli yapımı, Sabahattin
Sakman'ın yönettiği ve Süleyman
Atanısev, Teoman Kumbaracıbaşı,
Pervin Bağdat ile Pelin Batu'nun
oynadığı "Bir Don Juan Öldürmek"...
Dram türündeki film; bir hastasının
intiharından duyduğu üzüntü ile birinci
elden bilimsel araştırmalar yapmak
üzere, internetten ruhsal sorunlu kadınlar bularak onlarla buluşan ve daha
sonra bir cinayete kurban giden idealist
bir psikiyatrla ilgili olayın, bir polis
tarafından çözülmesini konu ediniyor.
"Çöldeki İzler"
Yönetmen John Curran'ın yeni
filmi "Çöldeki İzler", Avustralyalı
yazar Robyn Davidson'ın kendi
anılarını kaleme aldığı aynı adlı
kitabından bir uyarlama. Filmin
oyuncu kadrosunda, Mia
Wasikowska, Adam Driver, Emma
Booth ile Jessica Tovey gibi isimler yer aldı.
Mia Wasikowska'nın Davidson'ı
canlandırdığı film, yazarın köpeği
ve dört deveyle 1977 yılında
Avustralya çöllerinde yaptığı yolculuğu konu alıyor.
Gülben Ergen’den
kozmetik yerine
doğal ürünlerler
kullanın tavsiyesi
İSTANBUL - Do ğal ya şam tar zı nı be nim se yen Gül ben Ergen, bu nu ha ya tı nın
her ala nı na ta şı dı. Cilt ba kı mın da da do ğal
ürün le ri ter cih eden Ergen, bin ler ce li ra lık
ürün ler den uzak du ru yor. Bu nun ye ri ne do ğal mas ke le ri ter cih edi yor.
Ün lü sa nat çı nın her ke sin gıp ta et ti ği pü rüz süz cil di nin sır rı so nun da or ta ya çık tı.Ergen, ar pa, yu laf ve mı sır unun dan olu şan mas key le cil di ni gü zel leş ti ri yor.Bu üç
ürü nü kay na tıp yü zü ne sü ren Ergen, böy le ce do ğal ürün ler le do ğal bir gü zel li ğe ka vu şu yor.
Ev de ye mek ya par ken bi le pa ta tes, sa la ta lık, yo ğurt gi bi yi ye cek le ri yü zü ne sü ren
Ergen, “Hiç es te tik ame li yat yap tır ma dım.
Her za man do ğal lık tan ya na yım. Ha vuç lu
krem al mak ye ri ne ha vuç su yu sı ka rım ya
da ha vu cu yü zü me sü re ri m” di yor.
Sı kı bir di yetle 10 ki lo ve ren Erge n’ i
hay ran la rı ve to etti. Sa nat çı ya bin ler ce me saj gön de ren hay ran la rı Erge n’ e “Ba lık et li
Gül ben da ha gü zel. Lüt fen kilo al” di yor.
“Yerli yazılım üreterek dışa
bağımlılıktan kurtuluyoruz”
ANKARA
Mobileturk Bilişim Teknoloji Tic ve San Ltd. Şti. Genel Müdürü Oğuzcan Kaya:
Güncel Sohbet adlı röportaj
serimizin bu haftaki
konuğu, Mobileturk Bilişim
Teknoloji Genel Müdürü
Oğuzcan Kaya oldu.
Türkiye'de bir ilk, dünyada
3. büyüklükteki Tohum Gen
Bankası yazılımını kendi öz
kaynakları ve kendi
mühendislerinin geliştirmesi ile birlikte projeyi tamamlayıp Tohum Gen Bankası
hizmetine sunan Firma,
hedeflerini büyük tutuyor.
Kaya, firması ve hedefleri
hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Demirel,
“Başağa” oldu
HABER MERKEZİ- Etimesgut
Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında geleneksel kıyafetleriyle sahneye
çıkan yarenler, Türk Beyleri Kent
Meydanı’ndaki ziyaretçileri selamladı.
Sahnede kurulan yöresel motiflerle süslü
yaren odasına oturan yarenler, koyu sohbete
başladılar. Birlik, beraberlik-kardeşlik üzerine yapılan sohbetler büyük beğeni topladı.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel,
yaren kıyafetleri giyerek Yaren Meclisi’ne
“Başağa” oldu.
Sazlı-sözlü oyunlarla meydandaki heyecan arttı. Yarenler hem söyledi hem oynadı.
İzleyenler de onlara eşlik etti. Yaren ekibi
orta oyunlarıyla izleyenleri kahkahalara
boğdu.
“Uçtu Uçtu Kuş Uçtu, Ağzımın EğrisiDoğrusu, Deve Tepmesi, Düdük, Vız Vız
Oyunu, Bilmece Satma, Dokuma” gibi
birçok oyun sahnede oynandı. Unutulmaya
yüz tutmuş eski köy odalarında oynanan
orta oyunları, yaren ekibiyle yeniden hatırlandı.
Güncel
sohbet
RÖPORTAJ
KENAN ERGEN
-Sayın Oğuzcan Kaya, Firmanızı kısaca
tanıtır mısınız?
- MobileTurk, 2009 yılında Ankara merkezli
kurulmuştur. Genel Müdür yardımcılığını Kubilay
Öcal’ın yaptığı firmamızda 32 kişi istihdam ediliyor.
Öveçler Çetin Emeç Bulvarı 1314. Cadde 34/7
numarada hizmet veren Firmamız, otomatik Veri
Toplama (akıllı cihazlar ile sahadan bilgi toplama
yöntemi) sektöründe üretim, lojistik, hızlı tüketim
ürünleri, perakende, finans, tekstil, telekom, sağlık
ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarına yazılım
ve donanım çözümleri sunmaktadır.
-Çalışmalarınıza örnekler verebilir misiniz?
- Firmamız, otomatik veri toplama sektöründe
uluslararası markalardan Honeywell, Zebra,
Motorola, Datamax gibi markaları, ürettiği yazılımlar ile destekleyerek Türkiye'de bir çok başarılı projeye imza attı. Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID)
teknolojisi, henüz Türkiye için yeni bir teknoloji
olmasına rağmen T.C Cumhurbaşkanlığı ve T.C
Başbakanlığında yine Türk mühendislerinin geliştirmiş olduğu yazılımlar kullanılarak başarı hikayesine
Türkiye'nin en önemli iki kurumunu daha ilave etti.
-Hali hazırda uygulanan ve başarı elde etmiş
çalışmalarınız var mı?
-Tabiki; Türkiye'de bir ilk, dünyada 3. büyüklükteki Tohum Gen Bankası yazılımını kendi öz kaynakları ve kendi mühendislerinin geliştirmesi ile birlikte projeyi tamamlayıp Tohum Gen Bankası
hizmetine sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt
dışı seyahatlerinde, seyahatlerine eşlik edecek tüm
konuklara ve bürokratlara RFİD kartlar oluşturularak, güvenli ve hızlı bir şekilde uçağa alınması,
uçakta hangi koltukta seyahat edeceği, hangi
ziyaretlere kimlerin iştirak edeceği online olarak bu
sistem sayesinde görülebilmektedir. Aynı şekilde
Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu gerek
yurt içi davetlerde gerekse yurtdışından gelen
konuklara vermiş olduğu davetlerde RFİD sistemi
uygulanmakta olup özellikle yurt dışından gelen
konukların dikkatini çekmiştir. Sayın
Başbakanımızın katılmış oldukları ve ilk defa bir
organizasyonda uygulanan RFİD tabanlı sistem
devreye alınmış olup aktif halde çalışmaktadır.
-Referans olarak olarak değerlendirebileceğimiz bu tür çalışmalara ek daha ne tür
Tiryaki'den Duruay'a
‘hayırlı olsun’ ziyareti
hizmetleriniz var?
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü'nün 2012/24 sayılı genelgesine
istinaden "arıtma tesislerinin çıkışlarına gerçek
zamanlı uzaktan atık su izleme istasyonlarının
kurulmasının" zorunlu kılınması ile birlikte, yine
Türk mühendislerimizce konu ile ilgili yazılım
hazırlanmış olup, bu yazılım sayesinde çeşitli parametrelerin online olarak Bakanlıkça izlenebilmesi
sağlanmış böylece çevreye ve halk sağlığına tehdit
olabilecek atık suların online olarak izlenmesi ve
olumsuz bir şart oluştuğunda derhal müdahale
edilmesine olanak kılınmıştır. Firmamızca hazırlanan bu yazılım Türkiye'de çeşitli noktalarda online
olarak çalışmaktadır. Yine, kurumsal risk yönetimi
kapsamında ISO 3100 Risk Yönetimi standardı,
kuruluşlara bu konuda yol göstermekte yazılım
Kurumsal Risk alanına giren ve ISO 3100 standardına dayanan tüm süreç ve uygulamaları içerecek şekilde tasarlanmıştır. Yazılımın içeriğinde; işyerinde
olası risklerin tanımlanması, olası tedbirlerin tanımlanması, bu tedbirlerin işyerine mali boyutunun
tanımlanması vb birçok parametreyi içerisinde
bulunduran yazılım gün sonunda olabilecek risklerin
grafikler halinde gösterilmesi ve raporlanmasını
kapsamaktadır.
-Türkiye’nin bu alandaki gelişimini nasıl
değerlendiriyorsunuz? Devlet desteğinden yararlanabiliyor musunuz?
-Size saydıklarımın dışında daha bir çok yazılım
ve çözümleri tamamen Türk mühendislerinin bilgi
birikimi ve uygulamaları ile hayata geçmiş, bundan
sonraki süreçte Türkiye'de yazılım sektörünün
devlet tarafından desteklenmesi ile birlikte dünya
yazılım devleri ile rekabet içinde olabileceğimizi
tamamlamış olduğumuz projeler bize çok yüksek
güven ve motivasyon vermektedir. Tabi ki bu
güvenin temel sebebi bizim neler yapabileceğimizi
biliyor olmamız ve son yıllarda devletimizin yazılım
sektörüne verdiği desteklerdir.
-Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
-Mobileturk ülkemiz ve milli menfaatlerimiz
için kritik gördüğümüz konularda yerli yazılım
üreterek dışa bağımlılıktan kurtulmak, edineceğimiz
kazancımızı yine ülke ekonomimize can suyu
olmayı ilke edinerek çalışmalarına devam edecektir.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih
Duruay, Altındağ Belediye Başkanı
Veysel Tiryaki’yi makamında ağırladı.
25 Temmuz 2014 Cuma
İDDİA YOK
3
Abdullah Cengiz
Eğitimci/Yazar
HAÇLI SEFERLERİ
HİÇ BİTMEDİ Kİ
Kim size Haçlı Seferlerinin bittiğini söyledi ki zalim İsrail’in saldırıları Haçlı Seferi
olmasın. Baksanıza dünyanın önemli süper
gücü Amerika, Almanya, Fransa… yapılan
zulme ve zorbalığa nasıl da arka çıkıyorlar.
Her şey ayan beyan ortada iken, nasıl da
Haçlı Seferlerinin tarihin geçmişinde kaldığı
söylenebilir?
Çanakkale işgali bir Haçlı Seferi değil
miydi? Afrika’nın bir baştan bir başa talanı,
Afganistan’ın işgali, Irak’ın yer altı ve yer
üstü kaynaklarını ipotek altına almak üzere
kurgulanan 11 Eylül saldırısı sonrası hazırlanan senaryonun gereği işgal edilmesi Haçlı
Seferi değil de nedir?
Sanki sadece savaş meydanlarında mı
sefer düzenlenir? Şayet böyle düşünüyorsanız
ciddi yanılıyorsunuz. Dün “teksas-Tomiks”
kitapları ile Haçlı Seferlerini yürütenler,
devamını sözüm ona Beyaz Perde’de, -aslında kara perde- Holiwood’da, şimdiler de
İnternet üzerinden devam ettirmektedirler.
Galiba seyretmiyorsunuz ya da seyreden
yavrularınızın zihnine çizgi filmleri ile işlenen ve enjekte edilen mesajlardan haberiniz
yoktur. Bir seyredin televizyonlardaki çocuk
çizgi filmlerini de görün verilen mesajları.
Ondan sonra da Haçlı Seferleri var mıymış
yok muymuş gelin konuşalım. Bırakın televizyonları çocuklarımızın ellerine, kucaklarına konulan oyuncaklarda bile Haçlı Seferleri
mesajları var da haberimiz yoktur. Meraklısı
varsa birkaç saatini, bir kısım çocuk televizyonlarına ve buradaki çizgi filmlere göz
gezdirsin de görsün çocuklarımızın bilinçaltına yerleştirilen zehiri görsün…
Domuzu sevimli bir hayvan olarak göstermeden alın da kendi dünyalarına özenti ettirilen aile yaşamı ve ortamlar, bunlar yetmiyormuş gibi boyunlara takılan haçlardan kutlamaların ve ayinlerin yapıldığı kilise reklamlarına… Kadar daha bir sürü Haçlı Seferi…
Ritüelleri ile inanç özentileri…
Evet, hatırlayın bakayım Irak işgale başlamadan önce ne demişti Bush zalimi ve onun
emrindeki komuta kademesi: “Asrımızın
Haçlı Seferi başlamıştır…” Bu sözler, kalpteki kinin, gayzın, inanmışlığın, karar kılmanın
gayri ihtiyari dışa vurumu değil de nedir?
Zaten yanlışa gerek yok Âlem-i İslam bu
mübarek Ramazanda -savaşın yasak edildiği
ay olmasına rağmen- bile huzur bulmuyor.
Kardeş kardeşe kırdırılıyor. İslam’ın
coğrafyası parçalandıkça parçalatılıyor…
O halde kim demiş “Haçlı Seferleri bitti”
diye? Ne alakası varsa? Kıyamete kadar Hak
ile Batıl; doğru ile yanlış, eğri ile doğru;
imanla küfür mücadele edecektir. Hele dini
taassup, ırkçı zihniyet, şövenist duygularını
terk edemeyenler, mezheplerini Allah’ın
dinin önüne geçirenler, liderlerini
ilahlaştıranlar, iktidar sarhoşları, parayı ve
dünyayı ilah edinenler… ellerini asla
mazlumları yakasından çekmeyecekler. Ta ki
adl-i ilahi kararını verene kadar…
Bunun için saf olmaya gerek yok İsrail
zalimi göstere göstere Haçlı Seferlerini
devam ettiriyor. Bu gidişle ettirmeye de
devam edecektir.
Rabbimin zalimden öcünü alacağı gün
tesellimiz olacaktır…
Mevla; zalimin zulmü altında inim inim
inleyen Gazzeli, Iraklı, Afganistanlı, Suriyeli,
Somalili, Arakanlı… kardeşlerimizin yar ve
yardımcısı olsun. Zalimlerin oyun ve tuzaklarını da bertaraf edecek izan, azim, gayret
ve şuuru bizlere nasip eylesin.
Engelsiz iftar sevinci
HABER MERKEZİ Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih
Duruay, Altındağ Belediye Başkanı
Veysel Tiryaki tarafından makamında
ziyaret edildi. Mazbatasını alıp göreve
başladığı günden bu yana makamında
tebrikleri kabul eden Gölbaşı Belediye
Başkanı Fatih Duruay’ı son olarak
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki
ziyaret etti. Başkan Tiryaki, Başkan
Duruay’a Gölbaşı için yapacağı
hizmetlerde de başarılar diledi. Altındağ
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’in kendisini makamında ziyaret edip, tebrik
etmesinden duyduğu mutluluğu ifade
eden Başkan Fatih Duruay, ziyaretinden
dolayı Tiryaki’ye teşekkür edip, ziyareti
bizi çok mutlu ettiğini söyledi.
ETİMESGUT- Etimesgut Belediyesi, Tüm Engelli ve
Aileleri Yardımlaşma Derneği (TEDAY) merkezinde
düzenlediği Geleneksel Engelsiz İftar Programı yoğun
katılımla gerçekleşti. İftara Etimesgut Belediye Başkanı
Enver Demirel, TEDAY Başkanı İlimdar Boztaş, meclis
üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum yöneticileri,
engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. İftar öncesinde
görme engelli çocukların Kur’an tilaveti ve ilahileri büyük
beğeni topladı. Ezanın okunmasıyla, hep birlikte oruçlar
açıldı. Programda konuşan Demirel, engellilerin her
zaman yanında olduklarını, bundan sonra da yanlarında
olmaya, onlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Ankara’daki tek engelli meclis üyesinin MHP çatısı
altındaki İlimdar Boztaş olduğunu hatırlatan Demirel,
engellilere verilen sözleri yerine getirdiklerini kaydetti.
Başkan Demirel’in konuşmasının ardından, belediye
tarafından ihtiyaç sahibi engellilere akülü araba, tekerlekli
sandalye, özel
engeli bisikleti ve
engelli yatağından
oluşan yaşam
malzemeleri takdim
edildi. Demirel,
engelli Adem
Aydoğdu’nun özel
bisikletini verirken,
Aydoğdu büyük
mutluk yaşadı.
4
ANKARA
25 Temmuz 2014 Cuma
Ankara’da ve
Çubuk’ta çeşitli
kurumlarda görev
yapan bürokratlar
iftarda buluştu. Çubuk
2 Barajı’nın alt kısmında bulunan Yeşil
Vadi’de Ak Parti eski
Çubuk İlçe
Başkanlarından İlhami
Taşkesti tarafından
organize edilen iftar
yemeğinde, Ankara ve
Çubuk’taki bürokratlar bir araya geldi.
Bürokratlar
Çubuk’ta iftarda
HABER MERKEZİ Çeşitli görüş ve düşünceye sahip
insanları bir araya getirmeye yönelik
yapılan ‘Fikir Sanat Merkezi’ organizasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İlhami
Taşkesti tarafından Ankara'da ve
Çubuk’ta çeşitli kurumlarda görev yapanlara iftar yemeği verildi. İftar yemeğinde
bol bol sohbet eden dostlar, Türkiye
meselelerinden bahsederek eski yeni
anıları tazelediler. Birlik ve beraberlik
iftarına katılanlar, eski dostları bir araya
getirerek öneli Türkiye meselelerinin
konuşulduğu ve fikir alış verişlerinin
yapılarak kazanımlardan ve tecrübelerden
faydalanmak amacıyla bir araya gelinen
bu organizasyonu düzenleyen İlhami
Taşkesti’ye teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. İlhami Taşkesti’de
iftara icabet ettiklerinden dolayı katılanlara şükranlarını sunarak bu tür organizasyonları devamlı hale getirerek birlik ve
bütünlük içinde hareket etmek arzusunda
olduklarını ifade etti. İftara; Kültür
Bakanlığı Eğitim ve Kültür Genel
Müdürü Ahmet Arı, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Hukuk
Müşavirlerinden Zeki Bayoğlu, Nuri
Şahin, Çubuk Belediyesi Başkan
Yardımcısı Zeki Metin, Kent Konseyi
Başkanı İsmail Tekaüt, Halil Şıvgın
Çubuk Devlet Hastanesi Genel
Cerrahlarından Kadir Uzun, sivil toplum
kuruluşu temsilcileri, basın mensupları,
belediye meclis üyeleri, öğretim
görevlileri, iş adamları ve avukatlar
katıldı. İftar yemeğine katılanlar yemek
sonrası günün anısına hatıra fotoğrafı
çektirmeyi ihmal etmediler.
“Kardeşlik” iftarı
Gezi-Gözlem
Erol DAĞLI
Başbakan’ımız
Hatay’dan Geçti
20 Temmuz Pazar günü Hatay farklı günlerinden birisini yaşadı. Neden mi?
Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan’ımız sayın
Tayyip Erdoğan Antakya’da saat 4:30’ta
itfaiye önünde konuşma yaptı.
Bu sırada ben de arabamla Kırıkhan’a
doğru yol almaktaydım. İskenderun’dan çıkıp
Belen’e vardığımda ilk gözüme çarpan sıkı
güvenlik önlemlerinin olduğuydu. Belen
geçitinden Top Boğazına kadarki yolun sağında ve solunda jandarma tarafından güvenlik
noktaları oluşturulmuştu. İkincisi ise Belen’de
duvarlara asılı olan büyük afişlerdi. Bu
afişlerde sayın Erdoğan’ın resminin altında
şöyle yazmaktaydı: “Hatay sana inanıyor.”
Kırıkhan’daki işlerimi bitirip tekrar
İskenderun’a dönerken arabamdaki radyoda
sayın Başbakanımızın konuşmasını canlı
yayın yapan bir radyo aracılığıyla dinledim.
Antakya’daki konuşmadan sonra sayın
Başbakanımız iftar için İskenderun’a geçti.
Sahildeki anıtın önünde bir konuşma yaptı.
Duyduğum kadarıyla İskenderun halkı sayın
Erdoğan’a ilgi gösterip ziyaretini desteklemiş.
Erdoğan’ın İskenderun konuşmasında özellikle Suriyelilere verdikleri destekten dolayı
Hatay’lılara teşekkür etti. Konuşmasının
devamında Gazze’de son günlerde olan olayları eleştirirken de birleşmiş milletlerin gösterdiği adaletsizliği dile getirdi.
Başbakan’ımızın Hatay’a olan ziyareti
gördüğüm kadarıyla büyük bir etki ve iz
bırakmıştır.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde sayın
Erdoğan ve diğer katılan tüm adaylara
başarılar dilerken ülkemiz adına hayırlı bir
sonuç çıkmasını ümit ederim.
Etimesgut
Belediyespor’un hedefi:
Ankara’nın takımı olmak
Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonu’nca düzenlenen “Kuran’ın
Boyası Ehl-i Beyt’in Mayası Birlikten Dirliğe” temalı iftarı, Alevi ve
Sünni vatandaşları aynı sofrada etrafında bir araya getirdi.
MHP Ankara
sahaya indi
HABER MERKEZİ Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Ankara İl Teşkilatı Cumhurbaşkanlığı
seçimi için sahaya indi, çalışmalara
başladı. Ankara 1. ve 2. Bölgede 4 ayrı
heyet halinde başlatılan çalışmalar 25
Temmuz 2014 Cuma akşamına (bugün)
kadar devam edecek.
Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım
Tuğrul Türkeş başkanlığındaki heyet
Bala, Şereflikoçhisar, Evren, Gölbaşı,
Mamak ve Çankaya’da çalışma başlattı.
Ankara 1. bölgeye ait Etimesgut, Polatlı,
Haymana, Sincan ve Elmadağ’da çalışmalar Genel Başkan Yardımcısı Zühal
Topçu yönetiminde sürdürüyor. Ankara 2.
bölgede de Keçiören, Altındağ, Pursaklar,
Akyurt, Çubuk ve Kalecik’teki saha çalışmaları Ankara Milletvekili Özcan
Yeniçeri’nin başkanlığında devam ediyor.Yine Ankara Milletvekili Mustafa
Erdem’in başkanlık ettiği heyet ise
Yenimahalle, Kazan, Kızılcahamam,
Çamlıdere, Ayaş, Güdül, Beypazarı ve
Nallıhan’da saha çalışmaları yapıyor.
MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya,
21 Temmuz’da başlatılan saha çalışmasında sivil toplum temsilcilerinin de ziyaret
edileceğini bildirdi. İl Başkanı Çetinkaya,
‘Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri
ülkemizin geleceği için büyük önem arz
etmektedir. Bu bilinçle sahaya inen
Milliyetçi Hareket Partisi heyetleri, birliğin, huzurun, ekmeğin, umudun adayı
olan Sayın Ekmelettin
İhsanoğlu’nunadaylık faaliyetlerine
destek olmak maksadıyla aktif çalışmalar
yürütmektedir.’ Dedi. Çetinkaya, Genel
Merkezden geniş katılımlı heyetlere
Ankara İl Başkan Yardımcıları ve belirlenen komisyon üyelerinin de eşlik ettiğini söyledi.
HABER MERKEZİ Birlik ve beraberlik
mesajlarının verildiği yemekte
Federasyon Başkanı Cengiz
Hortoğlu, “Ter dökelim,
gözyaşı dökelim ama kan dökmeyelim” derken, Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar,
“Ramazan’ın coşkusu da
bizim, Muharrem’in acısı da
bizim” dedi.
Federasyon Başkanı
Hortoğlu’nun ev sahipliğinde
gerçekleşen iftar yemeğine
Yenimahalle Belediye Başkanı
Fethi Yaşar’ın yanı sıra Kültür
ve Turizm eski Bakanı
Ertuğrul Günay, CHP Isparta
Milletvekili Ali Haydar Öner,
Burdur Bağımsız Milletvekili
Hasan Hami Yıldırım,
Kütahya Bağımsız Milletvekili
İdris Bal, Hitit Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Osman Eğri, Diyanet İşleri
Başkanlığı Din İşleri Yüksek
Kurulu Üyesi Davut Kaya,
Alevi dedeleri, çok sayıda
Alevi dernek temsilcisi ile
vatandaşlar katıldı.
Oruçlar, Anadolu Alevi
Bektaşi Federasyonu Başkan
Yardımcısı Dede Ali Yücel’in
Lokma Duası ile açılırken,
davetliler Alevi deyişleri ve
ilahiler eşliğinde iftar yaptı.
Kum sanatı sanatçısı Oğuz
Kızıklı da yaptığı gösteri ile
geceye renk kattı. Federasyon
olarak tüm Türkiye’de iftar
sofraları kurduklarını belirten
Hortoğlu, “Bu gönül
sofralarında kardeşçe, barış
içerisinde yaşama isteğimizi
tekrarlıyoruz” dedi. İslam
coğrafyasındaki kaos ve kargaşalara dikkat çeken
Hortoğlu, “İslam dünyasında
insanlar, birbirlerine kerbelayı
yaşatmaya başladı. Bu ortamda sevgi, saygı, hoşgörü, barış
gibi değerlere her
zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Birbirimizi katıksız, karşılıksız sevelim.
Birbirimizi olduğu gibi kabul
etme saygısını gösterelim.
Gelin bu ülkenin birliği,
bütünlüğü için hep beraber
mücadele edelim. İnsan
bedeninde üç şey vardır ki,
eğer bir dava uğruna harcarsanız kutsiyet kazanır. Biri
kandır, diğeri alın teridir,
diğeri gözyaşıdır. Ter dökelim.
Sonra dertlenelim. Ve dert
edinip gözyaşı dökelim.
Dökelim ki, sonra kan dökmeyelim. Dökelim ki,
Berkin’ler, Burak Can’lar, Ali
İsmail’ler ölmesin” ifadelerini
kullandı. Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar,
farklı mezheplerin aynı sofrada buluştuğu bu iftar
yemeğine katılmaktan büyük
mutluluk duyduğunu belirtti.
İslam dininin sevgiye, saygıya
ve paylaşıma dayalı bir din
olduğunu söyleyen Yaşar,
“Aynı Allah’a, aynı
Peygamber’e, aynı Kitap’a
inanan insanların bu kavgası
niye? İslam ülkelerinde olanlar, Suriye’de Irak’ta yaşanan
mezhep savaşı neden oluyor?
Biz, ‘Ramazan da bizim,
Muharrem’in acısı da bizim’
diyenlerdeniz” dedi.
Göreve geldiği günden beri
Yenimahalle’de herkese eşit
hizmet ettiğini kaydeden
Yaşar, “Camilere de sahip
çıkıyorum, cemevi de yapıyorum” şeklinde konuştu. Kültür
ve Turizm eski Bakanı
Ertuğrul Günay ise Filistin’de
yaşananlara değinerek “Bizler
hep birlikte, ’Ali bizim
şahımız, Kâbe kıblegâhımız,
adı güzel Muhammed, o bizim
padişahımız’ inancı etrafında
toplandık. Filistin bombardıman altında. Bayramdan önce
bu saldırının sona ermesini
istiyorum. İslam dünyasının
üzerindeki saldırı sadece
İsrail’in Filistin’e saldırısı
değil. Asıl büyük yara, İslam
dünyasının kendi içinde” dedi.
Gecede CHP Isparta
Milletvekili Ali Haydar Öner,
Burdur Bağımsız Milletvekili
Hasan Hami Yıldırım,
Kütahya Bağımsız
Milletvekili İdris Bal, Hitit
Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Osman Eğri, Diyanet
İşleri Başkanlığı Din İşleri
Yüksek Kurulu Üyesi Davut
Kaya da birer konuşma
yaparak iftara katılan vatandaşları selamladı.
HABER MERKEZİEtimesgut
Belediyespor camiası, geleneksel iftar
yemeğinde bir araya
geldi. Anse AVM’nin
teras katında düzenlenen iftara
Etimesgut Belediye
Başkanı Enver
Demirel, Kulüp
Başkanı Hasan
Kartal, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, judo, masa tenisi
ve tenis takımı
sporcuları katıldı.
Programda konuşan
Başkan Demirel,
kulübün hedefleriyle
ilgili net mesajlar
verdi. “Etimesgut
Belediyespor yalnız
Etimesgut’un değil,
Ankara’nın takımı
olacaktır” diyen
Demirel, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Etimesgut büyüyor,
gelişiyor, güzelleşiyor. Bu büyüme hem
yapısal hem kentsel
olduğu gibi kültürde,
sanatta ve sporda da
kendini gösteriyor.
Bölgesel Amatör
Lig’i şampiyon
olarak tamamlayan
futbol takımımız,
Spor Toto 3. Lig’e
yükselmiştir. 3. Lig’i
çok önemsiyoruz.
İnanıyorum ki
kulübümüz, ilçe
sınırlarının dışına
çıkacak ve bütün
başkentimizin
desteklediği bir
takım haline gelecektir. Bunun için de
başarı gerekiyor. İlk
hedefimiz bu yıl 3.
Lig’den 2. Lig’e yükselmek olacaktır.
Daha sonra 2.
Lig’den PTT 1. Lig’e
çıkacağız. Kulüp
yönetimine, teknik
ekibimize, futbolcularımıza inanıyorum,
onlara güveniyorum.
Sahada güzel
oynayan ve kazanan
bir takım oluşturuyoruz.
Biz kazanmayı
hedefleyen başarılı
bir ekibiz. Bu ekip
ruhuyla koyduğumuz
hedeflere birer birer
ulaşacağımıza
inancım tamdır”.
Kulüp Başkanı
Kartal da konuşmasında
"Başarılarından
dolayı sporcularımıza teşekkür
ediyoruz. Her yıl bir
önceki yıldan fazla
mesafe alıyoruz.
Birlikte gideceğimiz
çok yol, başaracağımız bir çok iş
var" dedi.
Başkan Demirel,
konuşmasının ardından Kulüp Başkanı
Hasan Kartal’a,
kulübün yönetim
kurulu üyelerine,
teknik direktör Mete
Işık’a, şampiyon futbolculara, judo ve
masa tenisi sporcularına plaket verdi.
Çubuk'ta 'yeşil
altın' hasadı başladı
ANKARA
Ankara'nın Çubuk
ilçesinde 'yeşil altın'
olarak tabir edilen
turşuluk salatalığın
hasadına başlandı.
İlçede turşu üretiminde
kullanılmak üzere yaklaşık 4 bin 200 dekar
alanda salatalık ekimi
yapıldığını söyleyen
İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürü
Cengiz Akbayrak,
turşu üretimiyle birlikte
bu rakamın her yıl arttığını belirtti.
ANKARA - Türkiye'nin turşu ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı
Çubuk'ta, köylülerin bir kısmı geçimini
salatalık üretiminden sağlıyor.
Çengelköy bademi denilen salatalıkların
1950 yılından bu tarafa yetiştirildiği
Çubuk'ta yıllık yaklaşık 15 bin ton
civarında turşuluk salatalık hasadı
yapılıyor. Salatalık hasadının sektöre ve
ilçeye hayırlı uğurlu olmasını dileyen
Akbayrak, şunları söyledi:"Yaklaşık 4
bin 200 dekarlık bir alanda salatalık,
yaklaşık 3 bin 500 dekar alanda domates,
bin dekara yakın da biber ekimi yapıldı.
30 Mayıs itibariyle meydana gelen doludan dolayı ilçemizde 35 köy ve
mahallemizde özellikle sebzede ciddi
anlamda zarar meydana gelmişti. Bu
ürünlerin tekrar yeniden ekimi yapıldı.
Normal şartlara göre örneğin salatalıkta
bir buçuk ila üç ton arasında bir verim
beklerken, bu sene bir buçuk ile iki
Kolukırık, bu
Ramazan’da da
yoksulları
sevindirdi
HABER MERKEZİ Sosyal dayanışmayı ve yoksullarla
mücadeleyi kendisine ilke edinen,
Yenimahalle Kırşehirliler Derneği
Başkanı Halil Kolukırık, 2000 yılından beri düzenli olarak yaptığı
yardımları bu Ramazan’da da sürdürerek çok sayıda yoksulu sevindirdi.
Son 5 yılda bölgesinde tespit ettiği
750 dar gelirli çocuğu giydirip,
kuşatıp, sünnet ettiren Kolukırık
ekimde de 400 yoksul öğrencilere
kışlık kıyafet ve okul ihtiyaçları
yardımı yapacaklarını söyledi. Yapılan
yardımlarda maddi manevi katkı
sağlayan Yenimahalle Kırşehirliler
Derneği’nin Başkan Vekili Sefa
Köksal, Başkan Yardımcısı Mehmet
Çakmak, yöneticiler, Serhat Alper,
Şenol Demirhan’a katkılarından
dolayı teşekkür eden Kolukırık,
Kırşehirli Dernekler Federasyonu
Başkanı Hilmi Gökçınar ve
Federasyon Genel Sekreteri Haydar
Memikoğlu’na da yapılan yardımlar
ve katkılarından dolayı şükranlarını
arz etti.
buçuk tona yakın bir verim bekliyoruz.
İnşallah istediğimiz ölçülerde bir verim
elde ederiz. Çubuk turşusunun hammaddesi olan salatalığın yüzde 80'ine yakını
Çubuk'ta yetiştiriliyor. Yaklaşık 20'lik
kısım ise dışarıdan ilçemize getiriliyor.
Turşunun hammaddesinin tümünü ilçemizde karşılaya bilmek için seracılığı
teşvik ediyoruz. Ümit ediyoruz ki dışarıdan turşu malzemesi almak yerine
dışarıya turşu malzemesi de göndereceğiz. Tüm çalışmalarımız bu yönde."
Kendilerine ilk ürünlerin geldiğini
belirten Çubuk Tadım Turşuları Gıda
Mühendisi Fatih Taşkesti, hava sıcaklıklarının artmasının bazı bölgelerde hasadı
yaklaşık 10 gün erken başlattığını ifade
etti. Her cins salatalıktan Çubuk turşusu
olmadığını hatırlatan Taşkesti, "Bize tarladan gelen salatalıkları boylarına ve
genişliklerine göre burada 1 numara, 2
numara ve 3 numara olarak sınıflandırıy-
oruz. En arkada da turşu olmayan
malzemeleri ayırıyoruz ve onları üreticiye iade ediyoruz. Bunları kasalara koyduktan sonra imalat kısmına geçiriyoruz.
İlk başta ki süreç bu şekilde işliyor.
Yağmur, dolu olmadığı sürece bu yılda
iyi bir üretim bekliyoruz" diye konuştu.
Gökçedere Mahallesinde turşuluk ürünler
ürettiğini kaydeden salatalık üreticisi
İsmail Erkan, hasada yeni başlamalarına
rağmen verimin oldukça iyi olduğunu
ifade etti. Yaklaşık 10 yıldır salatalık
ekimi yaptığını vurgulayan Erkan,
"Turşuluk salatalık ekimi yaprak geçimimizi sağlıyoruz. Her yıl 50 dekar
salatalık ve 15 dekar domates ve biber
ekimi yapıyorum. Son yıllarda örtü altı
sebze üretimi de yapmaya başladık. Ürün
hasadı için tarlada 40 işçi çalışıyor. Daha
ilk mahsul olmasına rağmen verim normal ve bu yıl tahminime göre 100 tonun
üzerinde salatalık bekliyorum" dedi.
Akgül, iftarda
üç müjde verdi
HABER MERKEZİKıbrısköy Mahallesi’nde düzenlenen mahalle
iftarına katılan Mamak Belediye Başkanı Mesut
Akgül, mahalleliye üç müjde birden verdi. Talepler
doğrultusunda Mamak Belediye Meclisi’nce aldıkları kararla Kıbrıs Mahallesi’nin adının, mahallelinin
bugüne kadar alıştığı şekilde Kıbrısköy Mahallesi
olacağını belirten Akgül, Kıbrısköy Mahallesi’nin
yıllardır devam eden imar problemini çözüme
kavuşturduklarını, Kıbrısköy’e aile merkezi, kültür
merkezi, bilgi evi ve kapalı pazaryeri yapım çalışmalarına çok yakında başlanacağını ve Kıbrıs
Kanyonu ve Mesire Alanı’nı Ankara turizmine
kazandırmak için çalışmalara başladıklarını kaydetti.
Mamak Belediyesi’nin ilçe genelinde yirmi bes
ayrı mahalle sakinlerini ramazan ayı boyunca
dostluk, kardeşlik ve komşuluk ilişkilerini
geliştirmek amacıyla bir araya getiren mahalle iftarlarının on üçüncüsü Kıbrısköy Mahallesi’nde
gerçekleştirdi. Kıbrısköy Pazaryeri’nde gerçekleştirilen iftar programına Mamak Belediye Başkanı
Mesut Akgül, Meclis Başkanvekili Erdal Ak, Meclis
2.Başkanvekili Ali Aydın, Ak Parti Mamak İlçe
Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Meclis
Üyeleri, Başkan yardımcıları ve mahalle sakinleri
katıldı. Kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla birlikte orucunu açan Akgül, Ramazan bereketinin paylaşılarak çoğaldığını belirterek, “Amacımız eski
ramazanları yaşatıp, çocuklarımıza ileride hatırlaya-
cakları hoş hatıralar bırakmak” dedi. Mahalle iftarlarının, aileleri komşularıyla birlikte iftar ettirmenin
yanı sıra birbirini görmeyen dostlarında buluşmasına
vesile olduğunu kaydeden Akgül, Ramazan ayının
Mamak’ta en güzel şekilde yaşandığını söyledi.
Mahalle sakinleri fasıl, tasavvuf ve sanat müziği
dinleyerek oruçlarını açarken, iftar sonrasında kurulan sahnede oynanan Hacivat-Karagöz gösterisi
çocukları gülmekten kırıp geçirdi.
30 Mart yerel seçimlerinden önce Kıbrısköy
Mahallesi sakinlerine Mamak’ın en büyük Aile
Merkezi, kültür merkezi, bilgi evi ve kapalı pazaryeri sözünü verdiklerini belirten Akgül, Selçuklu ve
Osmanlı mimarisiyle yapılacak, 7’den 70’e herkesime hitap edecek kompleksin çok yakın zamanda
hayata geçeceğini söyledi. Akgül’ün iftar sonrası
verdiği ikinci müjde ise Kıbrısköy Mahallesi’nin
imar probleminin çözüme kavuşturulması oldu.
Parselasyonların yapıldığını belirten Akgül, çok
çeşitli imar durumu olan mahallenin tek bir standarda kavuşturulmak suretiyle sorunun çözüldüğünü ve
artık mahallede yeşil alanı, otoparkı, parkı bulunan
bir site yaşantısına başlanacağını söyledi. Akgül’ün
son müjdesi Kıbrısköy Kanyonu ve Mesire Alanı
oldu. Kıbrısköy Kanyonu ve Mesire Alanı’nı
Ankara’ya kazandırmak için çalışmalara başladıklarını belirten Akgül, planlama çalışmalarının
başladığını söyledi. Akgül, bölgenin Ankara turizmine ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.
25 Temmuz 2014 Cuma
5
“AYDINLI”k
Mustafa Şevki Kavurmacı
Mağfiret Ayı
Ramazan
Ramazan-ı Şerif adeta bir âhiret
ticareti için gayet kârlı bir meşher
(Fuar), bir pazardır. Ve uhrevî hasılat
için gayet münbit bir zemindir.
Bediüzzaman Said Nursi
Ramazan-ı Şerif Müslümanlar için bir
hasat ayıdır. Bu ayda çok az bir ibadet
karşılığında çok büyük sevaplar vardır.
Cenab-ı Hak (c.c) bir ayet-i kerimede
şöyle buyurmaktadır: “... Ancak sabredenlere mükâfatları hesapsız ödenecektir.”
(Zümer; 10)
Bazı İslam alimleri, bu ayette geçen,
sevapları kendilerine hesapsız olarak verilen kişileri “Ramazan ayında oruç tutanlardır.” diye tefsir etmişlerdir. Allah-u
Zülcelâl, açlığa ve susuzluğa sabır
gösteren kimselere, sevaplarını hesapsız
olarak veriyor.
Allahü teâlâ, bu ayet-i kerime ile sabırlı olan kullarına, sevaplarını hesapsız
olarak vereceğini beyan ediyor. Yani bu
ayet bu sıcak günlerde özellikle susuzluk
çeken bir mümine ahirette büyük bir
mükafat vaad ediyor.
Bediüzzaman Hazretleri de bu
mübarek ay için şöyle buyurur:
“Ramazan-ı Şerifte her bir harfin on
değil, bin; ve Âyetü’l-Kürsî gibi ayetlerin
her bir harfi binler; ve Ramazan-ı şerifin
cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i
Kadirde otuz bin hasene sayılır. Evet, her
bir harfi otuz bin bâkî meyveler veren
Kur’ân-ı Hakîm, öyle bir nuranî şecere-i
tûbâ hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o
bâkî meyveleri Ramazan-ı Şerifte
mü’minlere kazandırır.” mükâfat
olduğunu müjdeliyor.
Her amelin bir sevabı, her sevabın da
bir hesabı vardır. Bazı ameller vardır ki
her bir tanesi on sevaptır, bazıları yetmiş
sevap, bazıları da yedi yüz sevaba kadar
gider. Bazı ameller de vardır ki o
amellere, Allah istediği kadar sevap verebilir. Orucun sevabı ise Allah-u
Zülcelâl’ın (c.c) karşılığını hesapsız
olarak verdiklerindendir. Bu hüküm,
hadis-i şeriflerde bildirilmektedir.
Hadis-i şerifte: “Ramazan geldiğinde
Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları
kapanır, şeytanlar da bağlanır. Allah’ü
teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların
işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile
gelmeyen nimet dolu sofrası, ancak
oruçlular içindir.” Buyrulmuş.
İbni Ömer radıyallahu anhudan
rivayetle, Peygamber Efendimiz sallallahu
aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:
“Kıyamet günü oruç ve Kur’an, kul için
şefaat edeceklerdir. Oruç şöyle diyecektir:
‘Ey Rabbim! Ben, onu gündüzleri şehevi
arzulardan almıştım.’ Kur’an da şöyle
diyecektir: ‘Ben de onu, geceleri uykudan, dinlenmekten almıştım.’ Onların
böyle demeleri üzerine, her ikisinin de
şefaatleri makbul olur.” (Ahmed bin
Hanbel, Taberani, İbn-i Ebi’d Dünya,
Hâkim)
Başka bir hadiste de Ebu Hureyre
radıyallahu anhudan rivayet edilen bir
hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor: “Kim,
inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş
günahları bağışlanır.” (Buhari, Müslim)
Hadislerde aktarıldığı gibi bu ay, bizim
için çok büyük bir fırsattır. Allah-u
Zülcelâl, bir sene boyunca işlenmiş
günahları, Ramazan Ayı'nın ibadetiyle
affediyor. Böyle güzel bir müjde var.
Onun için fırsat elimizdeyken, bu ayı
iyi değerlendirmemiz ve kendimizi Allahu Zülcelal'in affına müstahak etmemiz
lazımdır.
Ramazan ayı içerisinde, Kur’an-ı
Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu
haber verilen Kadir Gecesi bulunmaktadır. Bin aydan daha kıymetli ve faziletli
olan Kadir Gecesi af ve mağfiret için bir
fırsat gecesidir.
Allah Resulü (a.s.m), Leyle-i Kadir’i
bilhassa Ramazan’ın son on gününde aramamızı bizlere tavsiye etmiştir. Âlimlerin
çoğu, Kadir Gecesi'nin Ramazan’ın yirmi
yedinci gecesi olduğunu söylemişlerdir.
Ulamanın çoğunluğu, yirmi yedinci gecesi olabilir, dediği için hepimiz o geceyi
Kadir Gecesi olarak biliyoruz. Fakat
başka geceler de olabilir. Onun için diğer
gecelerde de kendimizi yapılması gereken
ibadetlerden mahrum etmemeliyiz.
Bu gecede “Allahümme inneke
afüvvûn tühibbül’afve fa’fu anni” = “Ey
Allah ‘ım. Sen çok affedicisin ve affı çok
seversin, beni affet.” diyerek dua etmeli
ve Allah-u Zülcelâl den af ve mağfiret
dilemeliyiz.
Evet mübarek Ramazan ayını ve bu
ayda olan bin aydan daha hayırlı olan
Kadir Gecesini hakkıyla değerlendirmeliyiz. Ve bu mübarek günlerin
bizim için cehennemden kurtuluş ve
Cenneti kazanmak için bir vesile
yapalım inşallah...
Muğla’dan 67 ülkeye
balık ihraç ediliyor
6
25 Temmuz 2014 Cuma
Bin 484 kilometre
kıyı uzunluğuna
sahip Muğla'da
üreticilere verilen
destek sayesinde
geçen yıl 30 bin
279 ton çipura,
levrek ve alabalık
ihraç edilerek
193 milyon 818 bin
dolar gelir elde
edildiği bildirildi.
Çinli akıllı telefon
üreticisi Xiaomi yeni
amiral gemisini tanıttı
PEKİNÇin'in en büyük
akıllı telefon
üreticilerinden
Xiaomi, uzun
süredir beklenen
yeni telefonu
Mi4'ü resmen
tanıttı.
Çin'in yerli
üretimi olan ve
yerel piyasada
Apple ve
Samsung gibi
büyük üreticilerin
en büyük rakibi
olarak bilinen Xiaomi'nin yeni modeli Mi4, 1080p
çözünürlüklü 5 inç ekrana sahip ve 2,5 GHz dört çekirdekli işlemcisi bulunuyor.
Telefonun üzerinde 13 megapiksel kamera ve 3 GB
Ram olduğu belirtilirken, piyasaya yerel bir GSM operatörü için hazırladığı versiyonuyla 29 Temmuz'da girecek.
Ülkede en çok kullanılan telefonların başında gelen
Xiaomi'nin yeni modelinin 16 GB'lik versiyonunun bin
999 yüen (yaklaşık 676 TL), 64 GB'lik versiyonun da 2
bin 499 yüenden (yaklaşık 846 TL) satışa sunulacağı
belirtildi.
Çinli telefon üreticisi, yeni telefonunun yanında kullanıcıların kendi uyku kalitesi ve egzersizlerini ölçebileceği akıllı bilekliğini tanıttı.
Şirketin Başkan Yardımcısı Cou Guangping,
markalarını yurt dışı piyasalarda genişletmek için çaba
harcadıklarının altını çizerek, yılın ikinci yarısında
Güneydoğu Asya, Güney Amerika ve Avrupa
pazarlarındaki yabancı kullanıcılar için servisler sunmaya çalışacaklarını ifade etti.
Xiaomi'nin bu yılın ilk yarısında 26,11 milyon telefon sattığı ve 33 milyar yüenlik bir satış hacmine
ulaştığı belirtiliyor. Şirket, bu yılın sonuna kadar toplam
60 milyon akıllı telefon satarak satış hacmini 70 milyar
yüene çıkarmayı hedefliyor. (AA)
MUĞLA- DURMUŞ GENÇ - Deniz
kültür balıkçılığında geçen yıl 81 bin 500 ton
üretim ile Türkiye birincisi olan Muğla'da alabalık, çipura, levrek, minekop, sarıağız üretimi
devam ediyor. Fangri, mercan, sinagrit,
sivriburun, karagöz ve lahos balıklarının deneme üretimleri ise devam ediyor.
Bölgede üretimi yapılan balıklar, tesislerde
işleme ve paketleme işlemlerinin ardından
Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç ediliyor.
İl Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürü Nazif
Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Muğla'da denizde su ürünleri yetiştiriciliğine
1982 yılında başlandığını, çalışmaların 1986
yılından sonra hızlı bir gelişme gösterdiğini
söyledi.
Özellikle Milas'ta belirli bölgelerde son yıllarda açılan artezyenlerden sağlanan acı sularla
toprak havuzlarda deniz balıkları yetiştiriciliği
tesislerinin artış gösterdiğini vurgulayan Ekici,
2013'de 98'i ağ kafeslerde, 167'si ise toprak
havuzlarda olmak üzere 265 işletmede 63 bin
500 ton çipura ve levrek üretildiğini ifade etti.
Ekici, 78 alabalık işletmesinde 13 bin 900
ton alabalık, 6 kuluçkahanede 269 milyon 500
bin yavru balık üretimi ile 6 ton minekop, 600
ton da sarıağız üretimi gerçekleştirildiğini dile
getirdi.
Bakanlık tarafından verilen desteklerle son
10 yılda 10 kat üretim artışı yaşandığına işaret
eden Ekici, çipura ve levrek üreticilerine sattıkları kilogram başına 85 kuruş, alabalıkta 65
kuruş, diğer türlerde ise 1 lira destekleme
yapıldığını anlattı.
Ekici, 2013 yılında üreticilere 40 milyon
lira destekleme ödemesi yapıldığını vurgulayarak, 2002'de 23 bin ton balık üretim kapasitesi varken 2013'te bu kapasitenin 115 bin
tona, 2002'de 6 bin ton olan ihracatın 2013
yılında 5 kat artarak 30 bin tona çıktığını ifade
etti.
Muğla'da yapılan kültür balıkçılığının milli
ekonomiye 568 milyon 588 bin lira katkı
sağladığına dikkati çeken Ekici, "Muğla su
ürünleri yetiştiriciliğinde Türkiye'de gerek sayı
gerekse üretim miktarı açısından önemli bir
noktaya gelindi. İlimiz, 81 bin 500 ton üretimle Türkiye deniz kültür balıkçılığı üretiminin
yüzde 65'ini gerçekleştiriyor. Kentte balıkçılıktan 80 bin kişin geçimini sağlıyor" dedi.
Ekici, Muğla'da üretilen balığın yüzde
50'sinin ihraç edildiğini, Avrupa'da tüketilen
her 3 balıktan birinin Türkiye'den gittiğini vur-
guladı.
Muğla'da geçen yıl 30 bin 279 ton çipura
levrek ve alabalık ihraç edilerek 193 milyon
dolar gelir elde edildiğini kaydeden Ekici,
"Muğla'dan başta Avrupa ve Asya ülkeleri
olmak üzere 67 ülkeye ihracat yapılıyor. Tam
kapasite üretim yapılması için bölgede çalışmalar sürüyor" diye konuştu.
Bölgede 11 işleme tesisi ve 348 üretim
işletmesinde 63 bin ton üretim yapıldığını, bu
üretimden yıllık 568 milyon lira gelir sağlandığını bildiren Ekici, bölgenin kapasitesinin
109 bin ton olduğunu, 10 yılda balık üreticilerine 395 milyon lira destekleme yapıldığını
sözlerine ekledi.
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu başkanı
Sinan Kızıltan ise Türkiye'nin 2002 yılından
beri su ürünleri sektöründe çok büyük bir
aşama kaydettiğini dile getirdi.
Özellikle kültür balıkçılığında yıllık 100
milyon dolar civarında olan ihracatın desteklemelerle arttığını ifade eden Kızıltan, şöyle
devam etti:
"Yeni yatırımcıların artması ve yeni
teknolojilerin kullanılması sonucu son yıllarda
ihracat oldukça arttı. 2013 yılında 568 milyon
dolara çıktı. Bunun büyük bölümünü ülkemizde üretilen kültür balıkları oluşturuyor. Yeni
türlerin de gelişimi ile 2023 yılı hedefimiz
olan 1 milyar doları yakamayı umuyoruz.
Özellikle son yıllarda orkinos balığının
yetiştiriciliği, balık yemlerinin verimliliğinin
artması konusunda çalışmalar var. Bunların da
devreye girmesiyle üreticimiz daha düşük
maliyetle ürününü yetiştirebilecek. Dolayısıyla
daha büyük kitlelerin alım yapabileceği bir
ürün haline gelecek. Böylelikle tüketimin artacağını düşünüyorum."
Türkiye'de yıllık balık tüketiminin kişi
başına 8 kilogram olduğuna dikkati çeken
Kızıltan, Avrupa ülkelerinde ise bunun 23 kilogram civarında bulunduğunu kaydetti.
Su ürünlerinin yurt içi ve dışında tanıtımı
için çalışmalar yaptıklarına işaret eden
Kızıltan, şunları söyledi:
"Bu yıl yurt dışında tanıtım grubumuzla 17
fuara katıldık. Bu fuarlarda ürünlerimizi
sergiliyor, pişiriyor ve tanıtıyoruz. Şu anda
dünyada en büyük rakiplerimiz Yunanistan ve
İspanya. Yunanistan'daki krizden dolayı
Türkiye, son dönemde yeni pazarlara biraz
daha hızlı girmeyi başardı. Bunun devam edeceğini tahmin ediyoruz." (AA)
Kiraz ihracatına yağmur darbesi
BURSA - HALUK YÜKSEL - Dünyada, ortalama 500 bin ton yıllık
rekolteyle en büyük kiraz üreticisi olan Türkiye'nin, aşırı yağışların yol
açtığı çatlamalar ve yüzde 30-40'lara varan fireler nedeniyle 21 Temmuz'a
kadar ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre hem miktar hem de değer
olarak yüzde 6 azalma yaşandı.
Bu dönemde, Türkiye'nin kiraz ihracatı miktar olarak yaklaşık 51 bin
tondan 48 bin tona, değer bakımından da takribi 150 milyon dolardan 140
milyon dolar seviyelerine indi.
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim
Kurulu Başkanı Salih Çalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin,
yılda 500 bin tonluk kiraz üretimiyle dünya lideri olduğunu belirterek, bu
sene aşırı yağışlar yüzünden ihracat rakamlarında düşüş görüldüğüne dikkati
çekti.
Türkiye'nin, 2013 yılında yaklaşık 155 milyon dolar değerinde 55 bin
ton kiraz ihraç ettiğini hatırlatan Çalı, üretimde öncü Bursa, Isparta,
Afyon'un Sultandağı, İzmir'in Kemalpaşa ve Çanakkale'nin Lapseki ilçeleri
gibi bölgelerin tümünde bu sene "geç don" ve "aşırı yağış"ların etkisini gösterdiğini ve bu olumsuzlukların ihracat rakamlarına yansıdığını bildirdi.
Kirazın dış satımında 21 Temmuz itibarıyla gerçekleşen rakamlar
hakkında bilgi veren Çalı, şunları kaydetti:
"2013 yılında 21 Temmuz itibariyle 51 bin ton kiraz ihraç edilmişti. Bu
yıl ise aynı dönemde 48 bin ton ihracat yapıldı. Yüzde 6'lık düşüş var.
2013'te 21 Temmuz'a kadar 150 milyon doları bulan kiraz ihracatının
parasal değeri ise bu sene aynı dönemde 140 milyon dolara geriledi. Yine
yüzde 6 düşüş var. UYMSİB olarak ise bu tarihe kadar geçen yıl 5 bin ton,
bu sene ise yüzde 32'lik artışla 6 bin 500 ton kiraz ihracatı gerçekleştirdik.
UYMSİB'in geçen yıl 21 Temmuz'a kadar 24,5 milyon dolar olan kiraz
ihracatı da bu yılın aynı döneminde yüzde 16'lık yükselişle 28 milyon dolara
çıktı. Yani Türkiye'nin kiraz ihracatında düşüş, birliğimiz bölgesinde ise artış
var." (AA)
EKONOMİ
KERKÜK MEKTUBU
Dr. Şemsettin KÜZECİ
[email protected]
55.Yılında
Kerkük Katliamı
KATLİAM BAŞLIYOR
Katliamın Birinci Günü
Kutlama yürüyüşü 14 Temmuz 1959 günü akşam
saat 18.00’de petrol Şirketi’ne giden yol üzerinde
başlamıştı. 200 binden fazla insan sokakları doldurmuş ve çoğunluğunu da Türkmenler oluşturuyordu.
Ortalığı kana bulayacaklar ise, kutlama törenlerini
boykot ederek şenliklere katılmamışlardı. Çünkü
onlar bir başka hazırlık içinde idiler! Kanlı bir hazırlık!
Nitekim aynı günün akşamı saat 19.30 sıralarında
ilk silah sesleri duyuldu. İlk olarak Atlas Caddesi
üzerinde kahve sahibi olan Osman Hıdır, çok feci bir
şekilde şehit edildikten sonra, yetmemiş gibi, ayaklarından iplerle bağlanarak sokaklarda sürüklenmeye
başlandı. Aynı saatlerde Türkmenlerin bulunduğu “14
Temmuz ’’ ve “Bayat’’kahvelerine de saldırı düzenlenmiş, bir yandan da kutlama Tanklarını parçalıyorlardı…
Sokağa Çıkma Yasağı
2’nci Ordu komutanlığı mensuplarının da iştirak
ettiği Türklere yönelik saldırıların ardından Kerkük’te
sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Halk gerideki
ölüsüne yaralısına bakamadan evlere girmeğe zorlandı. Bu dışarı çıkma yasağının yalnızca Türkler için
ilan edildiği daha sonra anlaşılacaktı. Bu suretle istedikleri Türk’ü evinden alıp, tüfek dipçikleriyle
vurarak 2’nci Ordu Karargâhı’na götüren eylemi
planlayan resmi kişiler ve kullandıkları kişiler
korkunç işkencelere başvuruyor, Türkleri diri diri
elektrik direklerin asıyorlardı.
İkinci Ve Üçüncü Gün
Katliamın ertesi günü ve devamında, 4’üncü Askeri
Birliklere bağlı katiller,tüm şımarıklıklarını,acımasızlıklarını sergileyerek vahşetin boyutlarını büyütüyor,daha sistemli bir şekilde, sürülere dalan çakallar
örneği Türkmenlere ait “Atlas” ve “Alemin” sinemaları ile kale içindeki bazı Türkmen evlerini top
ateşine tutuyor, Alemin sineması sahipleri Muhammet
Avcı ve Salahattin Avcı kardeşleri evlerinden alarak
hunharca katlediyor.. Kimleri yok edeceklerini önceden belirtmediği için, özellikle aydınlar sırayla
evlerinden alınıyor, sokak sokak sürükledikten sonra
dipçiklerle döve döve öldürülüyorlardı. Vahşetin bu
kadarına dünya az şahit olmuştur: Türkleri diri diri
toprağa gömüyorlardı.
İkinci üçüncü günler Türkmenlerin kayıpları daha
çoğalmış; Kasım Neftçi, Cihat Fahrettin ile Emel ve
Nihat kardeşler olmak üzere masum 32 soydaşımız
katliam kurbanları arasında yer alarak şahadet şerbetini içmişlerdir. .
Kerkük şehir merkezindeki katliamı öğrenen, yakın
köy ve kasabalarda yaşayan soydaşlarımız silahlarına
sarılarak, kardeşlerinin yardımına koşmaya
başlamışlarsa da Kerkük’e akın eden bu insanlarıasker, her türlü silah ve “insan kasabını” elinde tutan
güçler tarafından etkisiz hale getirilmişlerdir.
Tuzhurmatu kuşatılmış, tüm çevre yollar tutulmuştur.
Durumun Kontrolü Altına Alma Tedbirleri
Olaylar devam ederken Irak ordusunda üstün
hizmetlerde bulunan ve aynı zamanda Arap
alfabesiyle Irak Türkmenlerinin tarih, kültür ve folkloruna ait araştırmalarıyla bilinen Şakir Sabir Zabit ve
arkadaşı Tahsin Rafat’in imzasını taşıyan asayişin
sağlanmasına yönelik bir mektup verilmişlerdir.
Elbette iyimser ve iyi niyet sahibi olma saflığının
kimseye bir yararı olmayacaktır. Verilen “muhtırada”
dile getirilen husus ve çareler şu şekilde belirtilmiştir:
Bu üzücü olay, halkta büyük bir tepki yaratmış
Türkmen vatandaşları göçe zorlanmakta aşağıda belirtilen önlemler alınmadığı takdirde gönüllerde güven
ve emniyetini tesisi zor olur. Mağdur Türkmenlerin
haklarını iade etmek için bu acil olarak önlemlerin
alınması zaruridir.
Sadık bir ordu subayının ikinci ordu komutanlığına,
kararlı bir idarecinin de valiliğe atanması. Sadık ve
tarafsız üyelerden kurulu bir tahkik komisyonunun
kurulması, bu komisyona Türkmenlerin aday gösterecekleri birinin de alınması.
Bu katliama sebebiyet verenlerin en ağır cezalara
diğer canilere de ibret olsun çarptırılmaları, Kerkük’te
mülki idare, ordu ve polisin, hükümet politikasına
karşı olanlardan arındırılması. Davut El-Canabi’nin
uzaklaştırdığı bütün vatandaşlar, memurlar ve eğitim
mensuplarının görevlerine iade edilmesi. Kerkük’te
halkın direniş gücü ve diğer örgütlerin feshedilmesi,
zararların tazminatı konusunda Davut El-Canabi
zamanında ikinci ordu komutanlığınca kesilen telefonların sahiplerine iadesi.
Kerkük vilayetinin Kürdistan maarif müdürlüğüne
bağlanmaması, Bölücülerin iddia ettiği gibi bu vilayet
hiçbir zaman Kuzey’in bir parçası olmamıştır.
Kürtlerden bazı ayrılıkçı gruplar, geçici ana yasada
Arap ve Kürtlerin bu vatanda ortak olduklarını içeren
metin, Türkmenlerin bu haktan mahrum edildiğine
dair yorumlar getirmişlerdir. Ancak bu ana yasanın
tatbikatı, Türkmen vatandaşların emellerine uygun
görülmemiştir. Ancak bu metnin, özel mahiyette değil
de genel olarak bütün Iraklıları kapsayacak şekilde
değiştirilmesi uygun olacaktır.
Kerkük Katliamı Şehitleri
Ata Hayrullah
Albay
İhsan Hayrullah Yarbay Tabip
Selahattin Avcı
İş Adamı
Mehmet Avcı
Memur
Nihat Muhtar
Öğretmen
Cihat Muhtar
Öğrenci
Emel Muhtar
Öğrenci
Kasım Neftçi
Çiftlik Sahibi
Ali Neftçi
Serbest
Osman Hıdır
Kahve Sahibi
Cihat Fahrettin
Öğrenci
Zübeyir İzzet
Kahve Sahibi
Şakir Zeynel
Kahve Sahibi
Gani Nakip
Memur
Kemal Abdüssamat Mühendis
Fatih Yunus
Teknisyen
Cuma Kanber
Teknisyen
Enver Abbas
Öğrenci
Kazım Bektaş
Öğrenci
Hacı Necim
Serbest
Hasip Ali İşçi
Nurettin Aziz
İşçi
23.
İbrahim Ramazan Tamirci
24.
Adil Abdülmecit İşçi
25.
Abdulhalik İsmail Öğrenci
26.
Abdullah Beyatlı Teknisyen
27.
Selahattin Kayacı İşçi
28.
Abbas Kadir
Öğrenci
29.
İbrahim Hamza
Kasap
30.
Halil ... Serbest
31.
Salah Köprülü
Polis
32.
Kemal’in Annesi Ev Hanımı
(YARIN- Kerkük Katliamı Hakkında Yazılan
Şiirler ve Mersiyeler)
25 Temmuz 2014 Cuma
Baklava ve Tatlı Üreticileri
(BAKTAD) Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet
Yıldırım, fıstık ve şeker
fiyatları ile işçilik maliyetlerinin yükselmesinin
baklava fiyatlarını da etkilediğini belirterek,
"Fıstıklı baklava fiyatları
38-40 lira civarında
seyrediyorken şu anda
45-50 lira aralığında
seyrediyor. Bayramda da
birinci kalite fıstıklı baklava genel olarak 45-50 lira
arasında satışa sunulacak" dedi.
Fıstık ve şekerin fiyatı arttı,
baklavanın “
”
Avrupa’nın toparlanması
Türkiye’nin ihracatına
katkı sağlayacak
FRANKFURT - ABDULSELAM
DURDAK - Uluslararası finans kuruluşlarının ekonomistleri, Türkiye'nin
Irak kaynaklı jeopolitik gerginlikler
sebebiyle yaşadığı ihracat kaybını Avro
Bölgesi'ndeki toparlanmayla dengeleyebileceği görüşünde birleşti.
Musul'un IŞİD tarafından işgalinin
yanı sıra bölgede yaşanan risklerin
Türkiye'nin ihracata etkileri analistlerin
de odağında... Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, geçtiğimiz günlerde yıl
sonunda en kötü senaryo
düşünüldüğünde, Türkiye'nin Irak'tan
dolayı 2,5 milyar dolarlık bir ihracat
kaybı yaşayacağını söylerken, Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek ise söz konusu
gerginliklerin, Türkiye'nin büyüme
görünümü üzerinde aşağı yönlü baskı
unsuru oluşturduğunu ancak yıl sonu
için öngörülen yüzde 4'lük büyüme
hedefinden sapma olmadığını açıklamıştı.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan uluslararası finans kuruluşlarının
ekonomi uzmanları da Türkiye'nin Irak
kaynaklı jeopolitik gerginlikler sebebiyle yaşadığı ihracat kaybının Avro
Bölgesi'ndeki toparlanmayla dengelenebileceğini kaydetti
Berenberg Kıdemli Ekonomisti
Christian Schulz, Avro Bölgesi'nde
toparlanmanın halen zayıf olduğunu
belirterek, önceki kriz ülkeleri İspanya,
Portekiz hatta İspanya'da güçlü bir
toparlanma göründüğünü, Almanya ve
Fransa gibi merkez ülkelerde ise
ekonomik toparlanmanın yavaş
olduğunu belirtti.
Schulz, bu durumun krizin şiddetli
aşamasının sona erdiğini gösterdiğini
ancak krizin yaralarının sarılmasının
zaman alacağını kaydetti.
Avrupa ve Avro Bölgesi'nde uygulanan sert reform kararlarının etkilerinin özellikle bazı zayıf üye ülkelerde görülmeye başladığını aktaran
Schulz, "İşsizlik İrlanda, Portekiz ve
İspanya'da tepe seviyesinin altında ve
hatta Yunanistan'da bile giderek azalıyor. İstihdam artışının toparlanmanın
başlangıç aşamasında gelmesinin sebebi kısmen de olsa işgücü piyasasından
kaynaklanıyor. Bunun aksine, henüz
ciddi reformları olmayan Fransa,
işgücünde henüz bir toparlanma göstermedi" dedi.
Schulz, Irak'taki gelişmelerin
Türkiye ekonomisine olası etkilerinin
Avro Bölgesi tarafından telafi
edilebilip edilemeyeceği yönündeki
soruya ise, "Avro Bölgesi'nde güçlü bir
toparlanma Türkiye'ye kesinlikle katkı
sağlayacaktır. Ancak, şimdiye kadar
Avro Bölgesi toparlanması bunun için
oldukça yetersiz" yanıtını verdi.
AB'NİN PAYı YENİDEN ARTıYOR
ABN AMRO Avrupa ve Orta Doğu
Gelişen Piyasalar Kıdemli Ekonomisti
Arjen van Dijkhuizen ise Türkiye'nin
ikinci en büyük ticaret ortağı olan
Irak'taki gelişmelerin Türkiye'nin bu
ülkeye ihracatı için bir risk oluşturduğunu ve Irak'a gerçekleştirilen ihracatın haziran ayında önemli derecede
düşüş gösterdiğine dikkati çekti.
Ancak bu durumun Avro
Bölgesi'nin ekonomik toparlanması
tarafından telafi edildiğine işaret eden
Dijkhuizen, "AB'nin Türkiye ihracatındaki payının tekrar arttığını görüyoruz.
Bu net ihracatın 1. çeyrekte GSYH'ye
yaptığı olumlu katkıdan görülebiliyor"
dedi.
ING Group Avro Bölgesi Almanya
Kıdemli Ekonomisti Carsten Brzeski
de Avro Bölgesi krizlerinde en kötünün
geride kaldığını ancak bölgede kamu
borcunun ve işsizliğin çok yüksek
olduğunu vurguladı.
Brzeski, Avro Bölgesi'ndeki toparlanmanın Türkiye için diğer ülkelerden
kaynaklanan olumsuz etkileri dengelemek için henüz yeteri kadar güçlü
olmadığını sözlerine ekledi.
(AA)
ANKARA- SEVAL OCAK ADIYAMAN - Antep
fıstığının fiyatının yükselmesinin Gaziantep'teki birkaç
tüccarın ürün stoklayarak kara borsa oluşturmasından
kaynaklandığını öne süren Yıldırım, üreticinin elinden
ucuz toplanan ürünlerin, dolu yağışları bahanesiyle
yüksek fiyattan satışa sunulduğunu söyledi. Antep
fıstığında yaşanan sıkıntıların, ürünün izlenebilirliğinin
olmamasından kaynaklandığını ifade eden Yıldırım,
fıstık bahçelerinin bir an önce Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığınca kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.
Antep fıstığında ağustos ayı sonrası yeni hasadın
gerçekleşeceğini belirten Yıldırım, "100 liraya dayanan
iç fıstık fiyatı, yeni mahsul çıkacağı için 80 liraya geriledi. Mahsul çıktığında fiyatlar normale dönecek.
Fıstıkta bu yıl rekolte iyi olacak. Fındıktaki gibi bir
durum yok. Gaziantep ve Şanlıurfa'da yeterince fıstık
var. Normal fiyatlama olacağına inanıyoruz ama
üreticinin elinden yine bu tür kişiler ürünleri toplayıp
birkaç ay sonra yüksek fiyattan satabilirler. Geçenlerde
sektörden bir arkadaşımızı bir doktor aramış ve elindeki yaklaşık 50 tonluk fıstığı kilogramını 96 liradan satmaya çalışmış" diye konuştu.
Cevizin kilogramının 18 liradan satışa sunulurken,
son dönemde 28 liraya kadar yükseldiğini bildiren
Yıldırım, fındığın baklavacılık sektöründe çok az kullanıldığı için kendilerini etkilemediğini de dile getirdi.
Buğday fiyatlarındaki artışın un fiyatlarına da yansıdığını ve son birkaç aydır fiyatlarının yükseldiğini
kaydeden Yıldırım, şekere de geçen ay başında yüzde
10'a yakın zam geldiğini söyledi. Yıldırım, sözlerini
şöyle sürdürdü:
"Baklava fiyatlarındaki artışların hepsi bunlara
bağlı. Fıstık fiyatlarının yükselmesi, şekere zam gelmesi, işçilik maliyetlerinin yükselmesi baklava fiyatlarını
da etkiledi. Sektörümüz zam yaptı. Fakat bu zam, ürünlere gelen zamları karşılamıyor. Üreticimiz karından
fedakarlık yapıyor. Bir malın fiyatı çok yükselirse
alıcısı olmaz. Fıstıklı baklava fiyatları 38-40 lira
civarında seyrediyorken şu anda 45-50 lira aralığında
seyrediyor. Bayramda da birinci kalite fıstıklı baklava
genel olarak 45-50 lira arasında satışa sunulacak."
(AA)
7
Alternatif ürünler,
Çukurova çiftçisinin
yüzünü güldürüyor
EKONOMİ
OSMANİYE- AHMET ERKAN YİĞİTSÖZLÜ Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden
Çukurova'da alternatif ürün olarak çorak arazilerde
üretimi teşvik edilen yağlık ayçiçeği çiftçinin yüzünü
güldürüyor.
Bölgede alternatif ürün olarak yetiştirilen ve
hasadına başlanan yağlık ayçiçeği, kilogram başına 30
kuruş devlet desteği ve masrafının az olması nedeniyle
son yıllarda bölge çiftçisi için cazip bir ürün olarak
öne çıkıyor.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim
Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çorak ve
sulanamayan arazilerde ekilen yağlık ayçiçeğinin masrafının az, getirisinin yüksek olması nedeniyle çiftçiler
tarafından tercih edildiğini söyledi.
Türkiye'nin ayçiçek yağının yaklaşık olarak
yarısını ithal ettiğine işaret eden Sağlam, "Stratejik
öneme sahip ürünlerin teşvik edilmesini ülkemiz için
önemli
buluyoruz" dedi.
Yörede yağlık ayçiçeği ekiminin 5-6 yıldır yaygınlaştığına dikkat çeken Sağlam, şunları kaydetti:
"Önceki yıllara kıyasla bu yıl yağlık ayçiçeği ekili
alanlarda artış oldu. Devletin buğdaya kilogram başına verdiği pirim 5 kuruşken yağlık ayçiçeğinde bu
rakam 30 kuruşa çıkıyor. Çiftçilerimiz, haziran ve
mayıs aylarının yağışlı geçmesi nedeniyle bu yılki
hasat sonuçlarından oldukça memnun. Geçen yıl
dönüm başına ortalama 250 kilogram ürün alınırken
bu yıl 280-300 kilogram verim alıyoruz. Bölgede bu yıl
toplam rekoltenin yüzde 15 artmasını öngörüyoruz."
Tarlasına 4 yıldır yağlık ayçiçeği ektiğini belirten
çiftçi Ökkeş Tavlun da bu yılki hasat sonucundan
memnun olduğunu dile getirdi.
Şubat ayında ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinin sulama, gübreleme ve ilaçlama masraflarının olmaması
nedeniyle avantajlı olduğunu aktaran Tavlun, "Yamaç
ve çorak arazimde hububat tarımı yapamadığım için
yağlık ayçiçeği yetiştiriyorum. Ürünün getirisi
bakımından tatmin edici, teşvik pirimi bakımından
oldukça iyi" diye konuştu.
(AA)
İsO “Türkiye’nin ikinci 500 Büyük
sanayi Kuruluşu”nu açıkladı
İSTANBUL- İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO)
"Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2013 yılı
araştırmasında ilk sırayı, 2012 yılı çalışmasında 21. sırada
bulunan "Gamateks" aldı.
İSO, "Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu"
araştırmasının 2013 yılı sonuçlarını açıkladı. Bir önceki
yıla göre net satışlarını yüzde 13,4 artırarak 73,6 milyar
liraya çıkaran İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
arasında ilk sırayı, 187 milyon 916 bin liralık cirosu ile
2012 yılı çalışmasında 21. sırada bulunan "Gamateks"
aldı.
Önceki yıl beşinci sırada bulunan "KİBSAŞ" 187 milyon 697 bin liralık üretimden satışlarıyla
ikinci oldu. 2013 yılında net satışlarını
187 milyon 675 bin liraya çıkaran
"Teksüt" ise üçüncülüğe oturdu.
EsAs FAAlİYET KARlARıNıN YARısı
FİNANsMAN GİDERlERİNDE KAYBEDİlDİ
İkinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu’nun toplam satışları 2013 yılında yüzde 13,4’lük artışla 73,6 milyar
lirayı buldu. Bunun karşılığında elde
etmiş oldukları brüt karlılık ise yüzde
24,6 artarak 12 milyar 783 milyon liraya
ulaştı. Önceki yıla göre 1,8 puanlık bir
artış yaşayan İkinci 500'ün 2012 yılında
yüzde 5,5 olan faaliyet karı, 2013 yılında
yüzde 7,3’e çıktı.
Açıklamada, bu artışın asıl nedenin
özellikle ithalata dayalı temel hammaddelerin, dalgalanma öncesindeki düşük
kurla ithal edilmesi ve sonrasında yaşanan kur artışlarının
fiyatlarda ve dolayısıyla gelir tablolarında yarattığı olumlu
etki olduğu ifade edildi.
İkinci 500 şirketlerinin geçen yıl esas faaliyetlerinden
elde ettikleri karlarının yarısı ile finansman giderlerini
karşıladıkları görüldü. 2013 yılında faaliyet karları 5,4
milyar lirayı bulan İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu,
bunun 2,7 milyar lirasını finansman gideri olarak kaybetti.
İkinci 500’ün sanayicileri 2012 yılında ise 3,6 milyar
liralık faaliyet karlarının sadece 1,6 milyar lirasını finansman giderlerine vermişlerdi. (AA)
8
25 Temmuz 2014 Cuma
................... BENCİlEYİN sÖZlER ...................
[email protected]
öldüremezsin dercesine varlığıyla varlığımızı her nefeste
eritir ama biz bundan bîhaber
olduğumuzu zannederiz.
İçimizde öldüremediğimiz
ölümsüzlük sevdanın nefesiyse
âb-ı hayatı bulmuşuz demektir.
MEHMET NURİ
PARMAKSIZ
Kalbin sınırsızlığı aşkın
ummanı içindeki tuz gibidir.
Can can içre, gönül kalp içre
yol alır; aşktan geriye kalan
vuslatın tadıdır.
Aşkta alışmak yoktur;
alıştık zannettiklerimiz beni
Gönlümüzden sadır olan
duaların göğe değişi, şükürden
mürekkep solukların hazzı ve
bir nefeslik ömrün sonsuzluktan önceki durağı değil mi
dünya ve bir gün mutlak bitmeyecek mi gördüğümüz bu
rüya?
Hayal kurmak uçurumdan
düşene kadar güzeldir,
şükredip hayalimiz için çalışmazsak kırılmadık yerimiz
kalmaz.
Umudu canlı tutan duadır.
Unutmak ve doymak yoksa
aşk aşktır...
Hasrete alışmak yoktur; öle
öle özlemi kabullenmek vardır
hayatta ve susabilmek, beklemenin çaresidir aşkta...
Aşk bir defa yaşanır bir
gönülde ve ruh eşini bulana
dek arayış içindedir bu
evrende.
GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Dağlar taşlar yemyeşil dünyaya geldi bahar,
Seni görmeye dair içimde bir arzu var.
Senle olsun kış olsun, senle olsun fark etmez;
Sensiz olduktan sonra gönlüm olur tarumar.
T.C. ANKARA
29. İCRA DAİRESİ
2013/113 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden
başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene
gönderilebileceği; fazia bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları
ilan olunur. 16/07/2014
1. İhale Tarihi : 14/08/2014 günü, saat 09:30 - 09:32 arası.
2. İhale Tarihi : 29/08/2014 günü, saat 09:30 - 09:32 arası.
İhale Yeri
: ANKARA ADLİYESİ 3 NOLU MEZAT SALONU SIHHİYE
No
Takdir Edilen Değeri TL.
Harry Potter’ın
yazarı yeni yazdığı
polisiye serisinde
daha iddialı
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
10.000,00
1
%1
06 YKN 23 Plakalı, 2011 Model , VOLKSWAGEN Marka, Passat cc. 1.8, beyaz renkli Otomobil, aracın içi boşaltılmış, motor sökülmüş, benzin deposu
sökülmüş, sadece dış iskeleti mevcut, ön ve arka cam var, kapılar yok, arkası komple hasarlı, çok sayıda ezik
ve çizikleri mevcut, hurda niteliğinde, Ruhsat ve anahtar yok.
Basın - 9994 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
34 KALEM KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
(KKD) ALIMI 3'ÜNCÜ HAVA İKMAL BAKIM
MERKEZİ KOMUTANLIĞI
34 Kalem Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/55515
1-İdarenin
a) Adresi : 3'ÜNCÜ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI - ETİMESGUT / ANKARA
ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0312 298 4261 - 0312 298 4290
c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 34 Kalem Kişisel Koruyucu Donanım Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 3'üncü Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı İkmal Grup K.lığı Mal Saymanlığı
ETİMESGUT / ANKARA
c) Teslim tarihi : Alımı yapılacak olan malzemeler sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren
30 (otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hv.Loj.K.lığı Mahalli Alımlar İhale Kom.Bşk.lığı (3'üncü HİBM K.lığı Nizamiyesi
Yanı) Etimesgut/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 06.08.2014 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hv.Loj.K.lığı
Mahalli Alımlar İhale Kom.Bşk.lığı (3'üncü HİBM K.lığı Nizamiyesi Yanı) Etimesgut/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hv.Loj.K.lığı Mahalli Alımlar İhale Kom.Bşk.lığı (3'üncü HİBM
K.lığı Nizamiyesi Yanı) Etimesgut/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın -10039 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
ANKARA- İngiliz yazar J.K. Rowling, yeni
polisiye roman dizisinde Harry Potter serisinden
daha iddialı olduğunu söyledi.
İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre,
dünya çapında 73 dile çevrilerek yarım milyara
yakın satan fantastik seri Harry Potter'ın yazarı
Rowling sözkonusu açıklamayı katıldığı bir
yazarlık festivalinde yaptı.
Rowling, Robert Galbraith takma adıyla yazdığı,
Dedektif Cormoran Strike'ın maceralarını anlatan
serisinin ikinci romanı 'İpek Böceği'nin Sunday
Times'ın çok satanlar listesinde zirveye çıkmasının
ardından yaptığı açıklamada, Dedektif Strike'ın
yaşadığı sürecin uzun soluklu olacağını, daha
çözülecek birçok davası bulunduğu için serinin
Harry Potter'dan daha uzun süreceğini belirtti.
Açık uçlu yapısı nedeniyle suç romanlarının
kendisini çektiğini kaydeden Rowling, bu nedenle
dedektif romanları yazmayı, belli bir hikayesi olan
Harry Potter tarzı kitaplar yazmaya tercih ettiğini
söyledi. Serinin geçen yıl basılan ilk kitabı 'Guguk
Kuşu' ilk üç ayda sadece 1500 adet satmıştı.
Roman, yazarın gerçek kimliğini açıklamasının
ardından geçen 6 günde satışı 17 binin üzerine çıkmıştı.
KÜLTÜR-SANAT
SIRASI GELDİKÇE
Prof. Dr. İSA KAYACAN
[email protected]
Kültür Evreni’nin
içinden
Kültür Evreni, bir derginin adı. Ankara’da üç
ayda bir yayınlanıyor. 18. sayısı masamda bu
derginin. Sahibi: Hayrettin İvgin, Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü: Erhan İvgin. Editör: Ömer Ünal.
Yayın kurulu var değişik isim ve imzalardan
oluşan. Ayrıca Dil danışmanları dikkat çekiyor.
Redaktör: Doç. Dr. Nezaket Hüseynova. Yazışma
adresi: Kültür Ajans, Konur Sk. No: 66–7
Bakanlıklar-Ankara. Tlf: 0090–0312–4259353.
Türkçe, İngilizce, Rusça dillerindeki metinlerle
karşılaşıyoruz Kültür Evreni Dergisinin sayfalarında. Dünyanın bu arada Türkiye’nin değişik
Üniversitelerinde görev yapan pek çok bilim adamı
isminin Hakem kurulunda bulunduklarını da kaydedelim. Yine dünyanın değişik ülkelerindeki temsilcileri var iletişim açısından gerekli olan.
Prof.Dr. Eunkyung Oh, Doç. Dr. Bakytgul R,
Ulduz Paspayeva, Nail Tan, Doç. Dr. Maharram
Pahsa Zulfugarli, Hanım Aliyeva, Hayrettin İvgin,
Yegane Z.Bayramlı,Rövşene Emrahov, Dr.Yaşar
Kalafat,Yrd.Doç.Dr.Mehmet yardımcı,imzalarıyla
dergi sayfalarında yeralanlar karşımıza
çıkıyorlar.bunlardan iki imzadan aldığımız bazı
cümleler:
1-Aşık Sümmani’ye mal edilip haksız yere onu
töhmet altında bırakan bazı şiirler başlıklı araştırmasında Nail Tan (Sayfa: 35): Türk halk edebiyatı,
onun alt dallarından aşık ve tekke edebiyatında
bazı şiirlerin çıraklar, müridler, aile fertleri, yakın
akrabaları, hemşehrileri, derlemeci ve araştırmacılar tarafından birden fazla halk şairine mal
edildiği görülmüştür. Bu durum sözlü edebiyatın
bir özelliğidir.
Narmanlı Aşık Sümmani (1861-1915) nin şiirleri
de bazı aşıklara mal edildiği gibi, başka aşıkların
bazı şiirleri de Sümmani’nin olarak gösterilmiştir.
2-Ahilik Kalite ve kalite kontrolü, başlıklı
araştırmasında (sayfa: 57-58) Hayrettin İvgin:
Kooperatifçilik ilkeleri ile Ahilik arasında büyük
benzerliklerin ve hatta bir çok noktalarda tıpkılık
olduğu kuşku götürmez bir gerçektir.
Ahilik, köylere kadar yayılan örgütleriyle ulusal
birliği ve bütünlüğü sosyal dayanışma ve yardımı
temel ilke olarak benimseyen 13. yüzyılda kurulup
gelişen ulusal bir örgüt biçimidir.
MCC ODASI’NA AİT YÜKSEK STATİK BASINÇLI
KANALLI GÖMME TAVAN TİPİ SPLİT KLİMA (İÇ
ÜNİTE VE DIŞ ÜNİTE) TEMİN VE MONTAJI
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MCC Odası’na ait yüksek statik basınçlı kanallı gömme tavan tipi split klima (iç ünite ve dış ünite) temin
ve montajıalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/78509
1-İdarenin
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122942000/2549 - 3122292132
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü/Seyitgazi-Kırka-ESKİŞEHİR
c) Teslim tarihi : Yüklenici firmayla sözleşme imzalanmasını müteakip teknik şartname doğrultusunda
30(otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.
No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 07.08.2014 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğü 12. Kat 1204 no’lu Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
Etlik-Keçiören/ANKARA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak
isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası)doküman bedelini Türkiye Ziraat Bankası A.Ş.
Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN No:TR080001001745377122455001) 377122455001 no’lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabı yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya
yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş
günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi
halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı
idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın -10020 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
KÜLTÜR-SANAT
BULMACA
Somuncu Baba’n›n hayat›
minyatürlerle anlat›l›yor
AKSARAY - ÖZKAN BEYER Hac› Bayram Veli’nin hocas›,
Somuncu Baba olarak bilinen fieyh
Hamid-i Veli’nin hayat›, ayn› ad›
tafl›d›¤› külliyede minyatürlerle 12
bölümde anlat›l›yor.
Aksaray Belediyesi’nce geçen y›l
aç›lan Somuncu Baba Külliyesi, Evliya
Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde 7 bin
evliyan›n yatt›¤›n› ifade etti¤i Ervah
Kabristanl›¤›’n›n hemen yan› bafl›nda
yer al›yor. Külliyede bulunan müzede
Somuncu Baba’n›n, Bursa, Kayseri,
Malatya ve Aksaray’daki yaflant›s›;
ahflap, karton ve plastik gibi malzemelerden yap›lm›fl minyatürlerle sunuluyor.
Müzede, Ervah Kabristanl›¤›, 2
cami, 3 medrese, 1 mescit, 2 flad›rvan,
kuyular, evler ve yaklafl›k 100 insan
figüründen oluflan minyatürler yer
al›yor. Buraya gelen ziyaretçiler,
Somuncu Baba’n›n hayat›n› rehber
eflli¤inde 12 bölümde dinleyerek,
ö¤reniyor.
Müzenin rehberi Ahmet Kuflsan,
AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada,
Somuncu Baba’n›n çok önemli bir
flahsiyet oldu¤unu, hayat›n› külliyeye
gelen ziyaretçilere anlatt›klar›n› söyledi.
“‹stanbul’un fethinin
manevi mimarlar›ndand›r”
Somuncu Baba’n›n, Hac› Bayram
9
25 Temmuz 2014 Cuma
Veli’nin hocas› oldu¤unu an›msatan
Kuflsan, “Ankara Ulus’ta yatan merhum Hac› Bayram Veli hazretleri,
Somuncu Baba’n›n talebesidir. Hac›
Bayram› Veli de Akflemseddin’in
fleyhidir. Akflemseddin hazretleri ise
‹stanbul’u fetheden Fatih Sultan
Mehmet’in fleyhidir. Yani Somuncu
Baba, ‹stanbul’un fethinin manevi
mimarlar›ndand›r’ desek yanl›fl olmaz”
diye konufltu.
Kuflsan, müzeye gelen ziyaretçilere
hem görsel hem de iflitsel olarak
Bugün emperyalist
Bat›, kendisine
düflman olarak ‹slam
medeniyetini, ‹slam
dünyas›n› ve bu
Prof.Dr. Nurullah Çetin
dünyadaki millî
[email protected]
devletleri koymufltur.
Bütün planlar,
MODERN
çal›flmalar buna
HAÇLI S‹YASET
dönüktür. ‹çerdeki
MÜHEND‹SL‹⁄‹ - 1
gafiller de bunlara
Slovak milletleri belirgin bir
bilerek veya bilmeyerek truva
millet kimli¤i kazand›¤› için
at› olarak hizmet ediyorlar.
ayr›ld›lar. Dolay›s›yla
Liberaller, Türk düflman› etnik Türkiye’de Türk milletinden
›rkç›lar ve gafil ›l›ml›
baflka bir millet var etmeye
‹slamc›lar, küresel emperyalist çal›flman›n amac›, zaman
derin dünya devleti ile ele ele,
içinde vatan› ve devleti
kafa kafaya vermifller, ‹slam
paylaflmaya götürür. Böyle bir
dünyas›n›n millî devletler
fleyi içerden ve d›flardan Türk
yap›s›n› parçalay›p kabileler,
düflmanlar› isteyebilir; ama
mezhepler, ›rklar çat›flmas›na
Türkler nas›l böyle bir projeye
dayal› bir kargafla ortam›na
teflne olurlar? ‹flte bu
do¤ru sürüklüyorlar.
anlafl›lmaz bir durum.
Bugün için “Türk” terimi,
Bunu kabul etmek bilgisiz ve
biyolojik anlamda etnik bir
bilinçsizse oluyorsa gaflet, bilkimlik ad› de¤il sosyolojik
inçli olarak yap›l›yorsa ihanetanlamda bir millet
tir. Türkiye’de insan haklar›,
bütünlü¤ünü ifade eder. Etnik
kültürel haklar, demokrasi,
bir kabile ad› olarak görüp
ayr› dil, eyalet gibi isteklerin
onun d›fl›nda baflka etnik gruamac›, önce Türk’ten ayr› bir
plar da vard›r, fleklindeki bir
millet yaratmak, sonra bu milsöylem, millet bütünlü¤ünü
lete vatan ve devlet tahsis
parçalamaya götürür.
etmektir.
Türkiye’de siyasî ve idarî
Millî Güvenlik Kurulu’nun
anlamda millet bütünlü¤ünü
anayasal bir kurum olmaktan
korumak ve devam ettirmek
ç›kar›lmak istenmesini bir iyi
sorumlulu¤u tafl›yan bir kifli,
niyet teflebbüsü olarak
her gitti¤i yerde olur olmaz
göremeyiz. Ülkemize yönelen
“Türkiye’de 36 etnik kimlik
iç ve d›fl tehditlerin
var” deyip bunlar› tek tek
görüflüldü¤ü, strateji ve polisayamaz.
tikalar›n belirlendi¤i bu kurul,
Bunun yerine “tek millet, tek tamamen yok edilerek Türk
vatan, tek bayrak, tek devlet,
milletinin kendi millî varl›¤›n›
tek dil” ilkesine uygun olarak
savunma refleksleri, tedbir
hukukî, kültürel ve sosyolojik
alma kanallar› t›kanmak istenanlamda “Türkiye’de tek millet mifltir.
vard›r o da Türk milletidir”
Amerika ve Avrupa Birli¤i
der. Türkiye’de yaflayan
kaynakl› baz› odaklar›n Yeni
herkesi tek bir millet yap›s›
Osmanl›c›l›k, ›l›ml› ‹slam,
alt›nda perçinlemeye çal›fl›r. O demokrasi gibi söylemlerinin
milletin ad› da “Türk
amac› Türkiye’yi
milleti”dir. Türk milletini
Türksüzlefltirmektir.
yönetme sorumlulu¤u bu
Atatürk’ün kurdu¤u tam
duyarl›l›¤› gerektirir.
ba¤›ms›z ve ba¤lant›s›z millî
Türkiye Cumhuriyeti
Türk devleti, emperyalist
Anayasas› Türklük ruhundan
bat›y› bafl›ndan beri rahats›z
soyutlan›rsa o zaman vatan›n
etmifl ve binbir türlü hile ve
ve devletin tapusu, mülkiyeti
planlarla bu yap›y› y›kmaya
baflka milletler taraf›ndan
çal›flm›fllard›r.
kolayca paylafl›lmaya aç›k hâle
Avrupa Birli¤i Atatürk’ün
gelecektir. Nitekim
kurdu¤u bu devleti, suni bir
Yugoslavya’da olan budur.
devlet olarak görmüfltür.
Orada H›rvat, Makedon,
Çünkü bat›ya ra¤men kurulmufl
Boflnak, S›rp gibi millet ve
bir devlettir. D›fl odaklar Sevr
kimlikler hukuken ve resmen
plan›ndan vazgeçmifl
ayr›l›p meflrulaflt›¤› için
de¤illerdir. De¤iflik ad ve
Yugoslavya bu milletlere göre
k›l›flar alt›nda onu hayata
parçalanm›flt›r.
geçirme mücadelesine devam
Ayn› flekilde
ediyorlar.
Çekoslavakya’da Çek ve
(Devam Edecek)
TÜRKÇE BAKIfi
Somuncu Baba’n›n hayat›n›
anlatt›klar›n› belirterek, “Buraya gelen
insanlar›n a¤lad›klar›n› görmek beni de
duyguland›r›yor. Ziyaretçiler, böyle bir
külliyenin yap›lmas›ndan dolay›
belediyeye teflekkür ediyorlar” dedi.
Somuncu Baba’n›n hayat›n› 12
evrede anlatt›klar›n› dile getiren
Kuflsan, flunlar› kaydetti:
“Hayat›n›, do¤du¤u ve ilk ilim tahsis etti¤i yer olan Kayseri’den
bafllayarak anlat›yoruz. ‹lim ö¤renmek
için önce fiam’a, ard›ndan Erbil tekkesine gidiyor. K›sa süre sonra
Kayseri’ye dönüyor. Burada Hac›
Bayram Veli ile karfl›lafl›yor. Bir süre
sonra da Bursa’ya gidiyor. Ulu
Cami’nin inflaat›nda iflçilere ücretsiz
somun ekme¤i da¤›t›yor. Emir Sultan
hazretleri, bir f›r›nda Somuncu Baba
ile karfl›lafl›yor. Ulu Cami tamamland›¤›nda ilk hutbeyi Somuncu Baba
veriyor. Caminin 3 farkl› kap›s›ndan
Somuncu Baba’n›n ç›kt›¤›n› görenler,
onun ne kadar çok ilim ve irfan sahibi
oldu¤unu anl›yorlar. Daha sonra Molla
Fenari hazretleri ile karfl›lafl›yor.
Halktan gördü¤ü yo¤un ilgi üzerine,
‘flöhret afettir’ anlay›fl›yla Bursa’dan
ayr›lan Somuncu Baba, flehrin daima
yeflil kalmas› için dua ediyor. Ard›ndan
fiam ve Hicaz’a,
oradan da
Malatya’ya gidiyor. Son olarak
Aksaray’a gelen
Somuncu Baba,
burada hayat›n›
kaybediyor.”
(AA)
BULMACA
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Soldan sa¤a:
1. Bir yere ya da birini görmeye gitme. – fiaflma
anlatan ünlem. 2. Lokmanruhu. – Canavar
düdü¤ü. 3. Birbirine ba¤l› iki tekmeden meydana
gelen gezinti teknesi. 4. Yemekten önce ifltah
açmak için içilen hafif içki. 5. Sodyumun simgesi.
– Özen. 6. Cevizin yeflil kabu¤u. – Taneli bir
meyve. 7. Eski dilde flüphe. – Bir eserde ifllenen
ana konu. 8. Bir renk. – Küçültücü söz veya
davran›fl. 9. Orkestra davulu. 10. Yüksekokul. –
Hayat arkadafl›. 11. Akdeniz bölgesi bitki örtüsü.
– Resimli duvar ilan›. 12. Maydanozgillerden,
kokulu tohumu hamur ifllerinde ve rak› yap›m›nda
kullan›lan bir bitki. – Saç› dökülmüfl olan kimse.
13. Bir say›. – Sorun. 14. ‹laç vererek hastal›¤› iyi
etmeye çal›flma, tedavi etme. – Akla ve gerçe¤e
ayk›r›. 15. Evrenpulu. – Soluk borusu. 16. Tembel
hayvan. – Radyumun simgesi. – Yabani hayvan
bar›na¤›. 17. Eski dilde yara. – Baston. 18.
Gelenek. – Favori. 19. Kendisine inan›lan kimse.
– Küçük akarsu. 20. Mesafe. – Sarma, çevirme,
kuflatma.
Yukar›dan afla¤›ya:
1. ‹slam’›n befl flart›ndan biri. – Güzel kokulu ve
küçük bir kavun türü. – Kesilmifl a¤aç kökü. 2.
Paylama, azarlama. – Madeni ip. – Düz kenarl›
flapka. – ‹ridyumun simgesi. 3. Kabiliyet. – Gevifl
getiren hayvanlar›n ayaklar›n›n arkas›ndaki körelmifl t›rnak. – Güzel, hofl. 4. A¤r› da¤›n›n eski ad›.
– Haz. Muhammet’in söz ve davran›fllar›. – Yat
liman›. 5. Bir nota. – Bar›nd›rma. – Kalça kemi¤i.
– Bir yerde toplanan kalabal›k, halk. 6. Mitoloji. –
Keman ve kemençe yay›. – ‹ki tarla aras›ndaki
s›n›r. 7. Et suyuna k›zart›lm›fl veya bayat ekmek
konularak yap›lan yemek. – Tan›m. – Hintli
kad›nlar›n ulusal giysisi. – Tav›r, davran›fl. 8.
Ar›t›mevi, tasfiyehane. – Japon çiçek düzenleme
sanat›. – M›s›r’›n plaka iflareti. 9. Japonya’n›n
para birimi. – Mektup. – Elma, armut gibi
meyvelerin yenmeyen iç bölümleri. – Bir sinir
hastal›¤›, tutarak, yilbik. 10. En k›sa zaman süresi.
– Adana ilinin bir ilçesi. – Bir s›n›rdan geçeÇÖZÜMÜ
bilmek için verilen yaz›l›
BUGÜN
belge.
11. SAYFADA
Haz›rlayan: Ercan BOSTANCIO⁄LU
10
-
SAGLIK
25 Temmuz 2014 Cuma
Obezler, flifay› YYÜ'de buluyor
VAN - Kilo probleminden kurtulabilmek için
diyet ve spor yaparak birçok s›k›nt›ya katlanan
ancak daha da kötü duruma gelen obezite hastalar›,
çareyi YYÜ Dursun Odabafl T›p Merkezi'nde
buluyor.
Obezite rahats›zl›¤› nedeniyle büyük s›k›nt›
yaflayan ve kurtulamad›klar› kilolar› yüzünden
adeta hayata küsen hastalar, YYÜ Dursun Odabafl
T›p Merkezi'nde Doç. Dr. Aziz Sümer ve ekibinin
kapal› yöntemle gerçeklefltirdi¤i sleeve gastrektomi tedavisiyle sa¤l›¤›na kavufluyor.
Hastanede, biri 123, di¤eri 105 kilogram olan iki
hastaya uygulanan tedavinin baflar›l› sonuç vermesinin ard›ndan hastalar› ziyaret eden baflhekim
Prof. Dr. Hakan Çankaya, gazetecilere yapt›¤›
aç›klamada, baz› obezite hastalar›n›n diyet ve spor
tedavilerinde baflar›l› olamay›nca cerrahi operasyon geçirmesi gerekti¤ini söyledi.
Kal›c› çözüm olarak görülen cerrahi operasyonun hastanelerinden Doç. Dr. Sümer ve ekibi
taraf›ndan uyguland›¤›n› belirten Çankaya,
"Hastalar bu yöntemle bir y›lda çok ciddi kilolar
kaybediyor. Kendilerine olan güvenleri geri geliyor ve bunun yan›nda kilolar›na efllik eden
hastal›klarda da önemli düzelmeler oluyor" dedi.
Çankaya, Doç. Dr. Sümer ve ekibinin ününü
sosyal medyadan duyan birçok hastan›n da farkl›
flehirlerden Van'a gelerek hastanelerinde tedavi
oldu¤unu bildirerek, hasta yo¤unlu¤unun ilerleyen
günlerde daha da artaca¤›na inand›¤›n› ifade etti.
Gerçeklefltirdi¤i baflar›l› operasyonlarla hasta
say›s› her geçen gün bir daha artan Doç. Dr. Sümer
ise "Maalesef bölgede ciddi bir alg› problemimiz
var ve kilolu kad›nlara hasta olduklar›n› kabul
2014 MAL‹ YILI 3 KALEM (5 ADET) TIBB‹ C‹HAZ ALIMI ‹fi‹ ‹HALES‹
T.C SA⁄LIK BAKANLI⁄I TÜRK‹YE KAMU HASTANELER‹ KURUMU
ANKARA E⁄‹T‹M VE ARAfiTIRMA HASTANES‹
2014 MAL‹ YILI 3 KALEM(5 ADET)TIBB‹ C‹HAZ ALIMI ‹fi‹ ‹HALES‹ al›m› 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r:
‹hale Kay›t Numaras› : 2014/84797
1-‹darenin
a) Adresi : PLEVNE CADDES‹ ULUCANLAR ALTINDA⁄/ANKARA
b) Telefon ve faks numaras› : 3125953048 - 3123624933
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-‹hale konusu mal›n
a) Niteli¤i, türü ve miktar› : 3 KALEM(5 ADET)(PLAST‹K CERRAH‹ 1 ADET,GASTROENTEROLOJ‹ 2 ADET,KBB AMEL‹YATHANE 2 ADET)C‹HAZ ALIMI / MAL ALIMI
Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
b) Teslim yeri : T.C SA⁄LIK BAKANLI⁄I T.K.H.K ANKARA E⁄‹T‹M VE ARAfiTIRMA HASTANES‹ DEPOSU
c) Teslim tarihi : Sözleflmenin yürürlü¤e girmesinden itibaren 3 (Üç) takvim günü içinde ifle bafllanacakt›r.Sözleflmenin imzalanmas›na müteakip en geç 30 (Otuz) gün içinde ilgili cihazlar Ankara E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesinin ilgili deposuna teslim edilecektir.
3- ‹halenin
a) Yap›laca¤› yer : T.C SA⁄LIK BAKANLI⁄I T.K.H.K ANKARA E⁄‹T‹M VE ARAfiTIRMA HASTANES‹ ULUCANLAR /ANKARA
b) Tarihi ve saati : 05.08.2014 - 10:00
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas› belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas›na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas›na kay›tl› oldu¤unu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu
gösterir belge,
4.1.1.3. ‹hale konusu mal›n sat›fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere¤ince al›nmas›
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif veren ‹steklilerin ve teklif ettikleri Cihazlar› T.C.‹laç ve T›bb› Cihaz Ulusal Bilgi Bankas›’nda (TITUBB) kay›tl› olmas› ve teklif edilen cihazlar›n TITUBB’da Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan onayl› olmas› zorunlu olup, istekliler teklifleri ekinde bu durumu belgeleyeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya kurucular› ile tüzel
kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. ‹hale konusu al›m›n tamam› veya bir k›sm› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arz›na iliflkin belgeler:
Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü¤ünün 2010/11 say›l› genelgesince T›bbi Cihaz Yönetmeli¤inin kapsam›nda olan ürünlerin T.C. ‹laç ve T›bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas›na (T‹TUBB) kay›tl›
ve onayl› olmas› zorunludur. ‹hale teklif zarf›nda isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin ‹hale tarihi itibar› ile;
a) T‹TUBB’da kay›tl› ve Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan onayl› oldu¤unu gösterir, her kaleme ait Ulusal Bilgi Bankas› internet sitesinden al›nm›fl onaylanm›fl ürün numaras›n› gösteren ç›kt›y› belgelendirecektir.
b)‹stekli ithalatç› veya üretici ise firmas›n›n, T.C. ‹laç ve T›bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas›na (T‹TUBB)
kay›tl› oldu¤unu, yetkili sat›c› ise bayi oldu¤unu gösteren Ulusal Bilgi Bankas› internet sitesinden al›nm›fl ç›kt›y› belgelendireceklerdir. (Sunduklar› belge, ana bayi tan›mlay›c› numaras›n› gösteren internet ç›kt›s› olacakt›r.)
NOT: T›bbi Cihaz Yönetmeli¤i kapsam› d›fl›ndaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsam› d›fl›nda oldu¤una dair üreticinin/ithalatç›n›n yaz›l› beyan› olacakt›r. Bu beyan olan
ürünler için “a” ve “b” maddelerindeki belgeler aranmayacakt›r. Kapsam d›fl›nda oldu¤u belirtilmeyen
malzemeler UBB kapsam›nda say›laca¤›ndan UBB ile ilgili istenen belgelerin verilmesi zorunludur.
5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras›) karfl›l›¤› T.C. SA⁄LIK
BAKANLI⁄I T.K.H.K ANKARA E⁄‹T‹M VE ARAfiTIRMA HASTANES‹ DÖNER SERMAYE ‹HALE KOM‹SYON BAfiKANLI⁄I adresinden sat›n al›nabilir.
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C SA⁄LIK BAKANLI⁄I T.K.H.K ANKARA E⁄‹T‹M VE
ARAfiTIRMA HASTANES‹ DÖNER SERMAYE ‹HALE KOM‹SYONU BAfiKANLI⁄I adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ‹hale sonucu, üzerine ihale yap›lan istekliyle her bir mal kalemi miktar› ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlar›n çarp›m› sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt›r.
Bu ihalede, k›sm› teklif verilebilir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIfi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bas›n -10051 (www.bik.gov.tr)
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
ettiremiyoruz. Bu vebenzeri hastalar›m›z›n gelmesi, baflar›l› operasyonlar›n medyada yer almas›yla
hastalar›m›zdaki alg› da günbegün de¤ifliyor. Bizi
mutlu eden Van d›fl›ndan, özellikle bat› illerinden
bizleri tercih eden hastalar›m›z›n olmas›" diye
konufltu.
Spor ve diyet yaramay›nca, çareyi Van'da buldular
‹stanbul'da yaflayan ve Doç. Dr. Sümer'e internet
üzerinden ulaflarak tedavi olmak için Van'a gelen
105 kilogram a¤›rl›¤›ndaki Esra Erkaçan da
ameliyat olduktan sonra ‹stanbul'a mutlu bir
flekilde dönece¤ini dile getirdi. Fazla kilolar›ndan
bir y›l içinde kurtulaca¤›n› duydu¤unda büyük sevinç yaflad›¤›n› anlatan Erkaçan, flöyle konufltu: "10
senedir bu hastal›¤›n pençesindeyim. ‹stanbul'daki
birçok hastanede hastal›¤›ma çare bulamad›m.
Daha önce spor, diyet gibi her türlü metodu denedim ama en son ameliyat karar› verildi. Aziz hoca,
kanatlar›n› sadece benim gördü¤üm bir melek
bence. Bana yeni bir hayat sundu, çok mutluyum.
Yeniden do¤mufl gibiyim ve ‹nflallah her fley daha
da iyi olacak. Daha önce eve kapanan, d›flar›ya
ç›kmayan bir insand›m. Bu rahats›zl›k psikolojimi
de bozmufltu. fiimdi d›flar› ç›kaca¤›m ve daha aktif
olaca¤›m için çok mutluyum." Van'da yaflaan 123
kilogram a¤›rl›¤›ndaki Ümmü Gülsüm ise fazla
kilolar›ndan kurtulaca¤› günü heyecanla
bekledi¤ine de¤inerek, "Aziz hocam› televizyonda
haberleri izlerken gördüm ve kilolar›mdan baflka
kaybedecek bir fleyimin olmad›¤›n› hissedince
hemen geldim. Hocam sayesinde bundan sonra
hayat›m de¤iflecek" ifadelerini kulland›. (AA)
ODTÜ 5 YURT HAVALANDIRMA VE KL‹MA TES‹SATI ‹LE 9 YURT
BODRUM KAT HAVALANDIRMA TES‹SATI YAPIM ‹fi‹
ORTA DO⁄U TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹
YAPI ‹fiLER‹ VE TEKN‹K DA‹RE BAfiKANLI⁄I
ODTÜ 5 Yurt Havaland›rma ve Klima Tesisat› ‹le 9 Yurt Bodrum Kat Havaland›rma Tesisat› Yap›m ‹fli
yap›m ifli 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r.
‹hale Kay›t Numaras› : 2014/87879
1-‹darenin
a) Adresi : Dumlup›nar Bulvar›, Üniversiteler Mah. No:1 06800 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numaras› : 3122106136 - 3122106149
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-‹hale konusu yap›m iflinin
a) Niteli¤i, türü ve miktar› : 2 adet yurt için havaland›rma ve klima tesisat› yap›m ifli
Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
b) Yap›laca¤› yer : ODTU Kampusu
c) ‹fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland›¤› tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yap›larak ifle bafllanacakt›r.
ç) ‹flin süresi : Yer tesliminden itibaren 21 (Yirmibir) takvim günüdür.
3- ‹halenin
a) Yap›laca¤› yer : ODTÜ ‹dari ve Mali ‹fller Daire Baflkanl›¤› Merkez Mühendislik Binas› Kat 1 No:112
Dumlup›nar Bulvar›, Üniversiteler Mah. Çankaya 06800 Ankara
b) Tarihi ve saati : 06.08.2014 - 10:00
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas› veya ilgili Meslek Odas› Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, kay›tl› oldu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan ya da esnaf ve sânatkar odas›ndan veya ilgili meslek odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl,
odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu
gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya kurucular› ile tüzel
kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5‹hale konusu iflte idarenin onay› ile alt yüklenici çal›flt›r›labilir. Ancak iflin tamam› alt yüklenicilere
yapt›r›lamaz.
4.1.6 Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili¤in yar›s›ndan fazla
hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve sanayi odas›/ticaret odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu
flart›n korundu¤unu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:
Son on befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70
oran›ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say›lacak mühendislik ve mimarl›k bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:
Yap›m ‹fllerinde ‹fl Deneyiminde De¤erlendirilecek Benzer ‹fllere Dair Tebli¤'de yer alan CII veya BIII
grubu ifller
4.4.2. Benzer ifle denk say›lacak mühendislik veya mimarl›k bölümleri:
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli¤i Bölümü mezunu diplomalar› ihale konusu ifl veya benzer ifle
denk say›lacakt›r.
5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 45 TRY (Türk Liras›)karfl›l›¤› ODTÜ Yap› ‹flleri ve
Teknik Daire Baflkanl›¤›, Dumlup›nar Bulvar›, Üniversiteler Mah. Çankaya 06800 Ankara adresinden sat›n al›nabilir.
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ODTÜ ‹dari ve Mali ‹fller Daire Baflkanl›¤› Merkez Mühendislik
Binas› Kat 1 No:112 Dumlup›nar Bulvar›, Üniversiteler Mah. Çankaya 06800 Ankara adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. ‹hale sonucu, üzerine ihale yap›lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt›r. Bu ihalede, iflin tamam› için teklif
verilecektir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm›fl) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Di¤er hususlar:
‹halede Uygulanacak S›n›r De¤er Katsay›s› (N) : 1,00
Teklifi s›n›r de¤erin alt›nda oldu¤u tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aç›klama istenmeksizin reddedilecektir.
Bas›n - 10028 (www.bik.gov.tr)
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
11
DIS DÜNYA
25 Temmuz 2014 Cuma
KKTC'de cumhurbaflkan› seçimi için
90 bin seçmen oy kullanabilecek
NUMUNE EAH 16 KALEM TIBB‹ C‹HAZ KAMU HASTANE B‹RL‹⁄‹
(ETL‹K) SA⁄LIK BAKANLI⁄I TÜRK‹YE KAMU HASTANELER‹ KURUMU
Numune EAH 16 Kalem T›bbi Cihaz al›m› 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine göre
aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r:
‹hale Kay›t Numaras› : 2014/87007
1-‹darenin
a) Adresi : Talatpafla Bulvar› No:177 Alt›nda¤ Belediyesi ‹çi 06230 Alt›nda¤ ALTINDA⁄/ANKARA
b) Telefon ve faks numaras› : 3123063649 - 3123063625
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-‹hale konusu mal›n
a) Niteli¤i, türü ve miktar› : Numune EAH'nin ‹htiyac› Olan 16 Kalem T›bbi Cihaz Al›m› ‹fli
Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
b) Teslim yerleri : Numune EAH ve Ba¤l› Birimlerinde Hastane ‹daresince Gösterilecek Yerler
c) Teslim tarihi : ‹flin 15/12/2014 tarihine kadar ivedilikle bitirilmesi esast›r. 1- Sözleflmenin imzalanmas›na müteakip en geç 60 (otuz) gün içinde cihazlar; hastanenin ilgili yerlerine montaj› yap›larak, çal›fl›r vaziyette teslim edilecektir. 2- Garanti belgeleri cihaz›n teslimi s›ras›nda verilecektir. 3- Hastane idareleri,
muayene kabul ifllemlerini, kendi bünyelerinde oluflturacaklar› komisyonlarca yapacakt›r. 4- Tüm teslimatlar Mal Al›mlar› ‹halelerine ‹liflkin Muayene, Denetim ve Kabul Yönetmeli¤ine göre yap›lacakt›r. 5Kabul ve muayene s›ras›nda yükleniciden cihazlar›n teknik özellikleri ve performans›na iliflkin testlerin
yap›lmas› istenebilir. Bu durumda gerekli personel ve düzene¤i yüklenici sa¤layacak, masraflar› karfl›layacakt›r. 6- Teknik flartnamede belirtilen ama ‹dari flartnamede ihale s›ras›nda istenmeyen belgeler Muayene Kabul aflamas›nda idareye sunulacakt›r.
3- ‹halenin
a) Yap›laca¤› yer : Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneler Birli¤i Genel Sekreterli¤i Talatpafla Bulvar› Alt›nda¤ Belediyesi ‹çi No:177 2. Kat Toplant› Salonu
b) Tarihi ve saati : 20.08.2014 - 10:00
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas› belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas›na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas›na kay›tl› oldu¤unu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu
gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya kurucular› ile tüzel
kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. ‹hale konusu al›m›n tamam› veya bir k›sm› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.
4.1.6. Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili¤in yar›s›ndan
fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu flart›n korundu¤unu gösteren belge,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:
Son befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran›ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini
gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kurulufllara kay›tla ilgili belgeler:
Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü¤ünün 2010/11 say›l› genelgesine göre T›bbi Cihaz
Yönetmeli¤inin kapsam›nda olan ürünlerin T.C. ‹laç ve T›bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas›na (T‹TUBB) kay›tl› ve onayl› olmas› zorunludur.
‹hale teklif zarf›nda istekliler teklif ettikleri ürünlerin ‹hale tarihi itibar› ile;
a) T‹TUBB’a kay›tl› ve Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan onayl› oldu¤unu gösterir, her kaleme ait Ulusal Bilgi
Bankas› internet sitesinden al›nm›fl, "onaylanm›fl ürün numaras›n› gösteren ç›kt›"y› sunacaklard›r.
b)‹stekli, ithalatç› veya üretici ise firmas›n›n, T.C. ‹laç ve T›bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas›na (T‹TUBB)
kay›tl› oldu¤unu, yetkili sat›c› ise bayi oldu¤unu gösteren Ulusal Bilgi Bankas› internet sitesinden al›nm›fl ç›kt›y› sunacakt›r. (Sunulan belge, ana bayi tan›mlay›c› numaras›n› gösteren internet ç›kt›s› olacakt›r.)
NOT: T›bbi Cihaz Yönetmeli¤i kapsam› d›fl›ndaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsam› d›fl›nda oldu¤una dair Türkiye ‹laç ve T›bbi Cihaz Kurumundan veya ‹l Sa¤l›k Müdürlüklerinden al›nan yaz›l› beyan sunulacakt›r. Bu flekilde bir belge sunulan ürünler için “a” ve “b” maddelerindeki belgeler aranmayacakt›r. Kapsam d›fl›nda oldu¤u bu flekilde belgelenmeyen malzemeler UBB
kapsam›nda say›laca¤›ndan UBB ile ilgili istenen belgelerin verilmesi zorunludur.
4.3.3. Tedarik edilecek mallar›n numuneleri, kataloglar›, foto¤raflar› ile teknik flartnameye cevaplar› ve
aç›klamalar› içeren doküman:
1-) ‹stekliler teklif ettikleri her ürün için teknik flartname maddelerine ayr› ayr› ve flartnamedeki s›raya göre Türkçe cevap vereceklerdir. Bu cevaplar Teknik flartnameye uygunluk belgesi bafll›¤› alt›nda teklif veren firmalar›n antetli ka¤›d›na yaz›lm›fl ve yetkili kifli taraf›ndan imzalanm›fl olmal›d›r. Teknik flartnameye uygunluk belgesinde teklif edilen ürünün markas›, menflei ve modeli belirtilmelidir. Bu belge teklif
zarf›nda sunulmal›d›r.
2-) ‹stekliler, teklif edilen ürünlerin ihale doküman›nda belirlenen flartlara uygunlu¤unu belirlemek amac› ile ayr›nt›l› teknik bilgilerin yer ald›¤› broflür, katalog,resim vs. tan›t›m materyallerini sunacaklard›r.
Teklif edilen ürün sunulan belge üzerinde iflaretlenecektir. Bu materyaller teklif zarf›nda sunulmal›d›r.
3-) Tekliflerin de¤erlendirilmesi aflamas›nda ihale komisyonu; teklif edilen cihazlar›n ihale doküman›nda
belirtilen flartlara uygunlu¤unu teyit etmek amac›yla tebli¤ tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde cihazlar
için demostrasyon yapmalar›n› isteyebilir. Demostrasyon idarenin ve isteklinin mutab›k oldu¤u yerde yap›lacakt›r. Teknik flartname ve di¤er dokümanlar göz önünde bulundurularak yap›lacak olan demostrasyon için gerekli olan teçhizat ve masraflar ‹stekli taraf›ndan karfl›lanacakt›r.
4-) Tekliflerin de¤erlendirilmesi aflamas›nda ihale komisyonu teklif edilen ürünlerin ihale doküman›nda
belirlenen flartlara uygunlu¤unu gözlemleyerek belirlemek amac› ile teklif edilen ürünü isteyebilir. ‹hale
karar› istenilen malzemenin teknik flartnameye uygunlu¤u görülüp denendikten sonra verilecektir. Bu ifllem için yap›lacak masraflar da istekli taraf›ndan karfl›lanacakt›r.
4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:
4.4.1. Kamu kurulufllar›na veya sa¤l›k hizmeti sunan özel sa¤l›k iflletmelerine teflhis veya tedavi amaçl›
t›bbi cihaz satm›fl olmak
5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6. ‹hale yerli ve yabanc› tüm isteklilere aç›kt›r.
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras›) karfl›l›¤› Ankara 1.Bölge
Kamu Hastaneleri Birli¤i Genel Sekreterli¤i Talatpafla Bulvar› Alt›nda¤ Belediyesi ‹çi No:177 4.Kat Sat›nalma Birimi (Ancak Doküman bedeli, Ankara Valili¤i Defterdarl›k Muhasebe Müdürlü¤ü (Hükümet
Cad.No:9 ULUS/ANKARA) Ziraat Bankas› Kamu Giriflimci fiubesi TR29 0001 0025 3300 0010 0063 99
IBAN nolu hesaba yat›r›lacakt›r.) adresinden sat›n al›nabilir.
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneler Birli¤i Genel Sekreterli¤i Talatpafla Bulvar› Alt›nda¤ Belediyesi ‹çi No:177 4. Kat Sat›nalma Birimi adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ‹hale sonucu, üzerine ihale yap›lan istekliyle her bir mal kalemi miktar› ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlar›n çarp›m› sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt›r.
Bu ihalede, k›sm› teklif verilebilir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bas›n - 10044 (www.bik.gov.tr)
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
LEFKOfiA - Kuzey
K›br›s Türk
Cumhuriyeti'nde
(KKTC) cumhurbaflkan›
seçimi için 90 bin seçmen oy kullanabilecek.
Yurtd›fl›nda yaflayan
vatandafllar
cumhurbaflkan› seçimleri
için KKTC'de de oy kullanabilecek. Daha önce
gümrük kap›lar›nda kurulan sand›klarda oy kullanan vatandafllar için bu
y›l baz› kolayl›klar
sa¤land›. Seçimlere
kat›l›m›n yüksek olmas›
için Baflkent Lefkofla'da
bulunan 20 Temmuz Fen
Lisesi ve Lefkofla Türk
Lisesi'ndeki iki okula
sand›k kurulacak.
Türkiye'nin Lefkofla
Büyükelçisi Halil
‹brahim Akça, yap›lan en
son kütük çal›flmas›na
göre KKTC’de de
yaklafl›k 90 bin seçmenin
bulundu¤unu kaydetti.
Bu say›n›n önemli bir
k›sm›n›n ö¤rencilerin, bir
k›sm›n› da geçici olarak
çal›flmak için KKTC’de
bulunan veya çifte
uyruklular›n
oluflturdu¤unu belirtti.
Akça, sseçimlerin
Türkiye Cumhuriyeti
Yüksek Seçim Kurulu
taraf›ndan organize edildi¤ini aktard›. (CHA)
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
Z
E
K
A
T
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
T
A
P
T
E
L
A
M
A K
M A
A N
O
O T
M
A Y
C E
A
A
R
Y
E
T
E
N
E
K
3
B
A
K
A
N
A
K
R
A
N
A
A
R
A
R
A
T
4
H
A
D
R
E
S
M A
T
T
B
A
T
E
T
A
R
5
6
R
7
8
R
R
A
F
T
K
E
M
A F
S O N
M E S
M A
A
A
T R
R A
H A
N A N E
A L
D
H A
Y
E
N
9
N
N A
E M
R E
K
E
B
A
N
A
E
T
E
E
L
E
K
S
A
R
A
A
N
10
K
A
R
A
T
A
L
E
S
E
P
A
S
E
2014-2015 YILLARI K‹T ‹LE B‹RL‹KTE KAN GAZLARI C‹HAZI KULLANIMI
‹fi‹ PROF. DR. CELAL ERTU⁄ ET‹MESGUT DEVLET HASTANES‹
2014-2015 Y›llar› Kit ‹le Birlikte Kan Gazlar› Cihaz› Kullan›m› ‹fli al›m› 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r:
‹hale Kay›t Numaras› : 2014/87290
1-‹darenin
a) Adresi : ‹stasyon Mah. Leylak Cad. Ulubatl› Hasan Sok. No: 5 ET‹MESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numaras› : 3122933118 - 3122444488
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-‹hale konusu mal›n
a) Niteli¤i, türü ve miktar› : 1- Kan Gazlar› Kiti 1500 Test
Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
b) Teslim yeri : Prof. Dr. Celal Ertu¤. Etimesgut Devlet Hastanesi Laboratuvar Birimi
c) Teslim tarihi : Cihaz sözleflmenin imzalanmas›n› müteakip en geç 7 (yedi) gün içerisinde hastane otomasyonuna ba¤lant›s› dahil olmak üzere kurulacak ve ifle bafllanacakt›r. Sözleflmenin imzalanmas›na müteakip ilgili birmin ihtiyac›na istinaden 16 ay süre ile ‹darenin peyderpey verece¤i yaz›l› veya sözel siparifle müteakip en geç 5 (befl) gün içinde kitler, 31/12/2015 tarihine kadar hastane deposuna teslim edilecektir
3- ‹halenin
a) Yap›laca¤› yer : Prof.Dr.Celal Ertu¤ Etimesgut Devlet Hastanesi ‹stasyon Mah. Leylak Cad. Ulubatl›
Hasan Sok. No: 5 Etimesgut ANKARA
b) Tarihi ve saati : 06.08.2014 - 10:00
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas› belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas›na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas›na kay›tl› oldu¤unu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu
gösterir belge,
4.1.1.3. ‹hale konusu mal›n sat›fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere¤ince al›nmas›
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif verecek firmalar›n T.C. ‹laç ve T›bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas›' nda (T‹TUBB) kay›tl› olmas› ve
teklif edecekleri kitlerin ve sistemin T‹TUB' da Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan onayl› olmas› flartt›r.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya kurucular› ile tüzel
kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. ‹hale konusu al›m›n tamam› veya bir k›sm› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kurulufllara kay›tla ilgili belgeler:
Teklif edilecek ürünlerin T.C. ‹laç ve T›bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas›na(T‹TUBB) kay›tl› olmas› ve (T‹TUBB)’de Sa¤l›k Bakanl›¤› Taraf›ndan onayl› olmas› gereklidir. ‹stekli üretici ve ithalatç› firma ise ulusal bilgi bankas› firma numaras› istekli bayi ise Ulusal bilgi bankas› firma numaras› verecektir. Teklif edilecek ürünlerin UBB Kapsam› d›fl›nda kalanlar belgelendirilecektir.
5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras›) karfl›l›¤› Prof.Dr.Celal Ertu¤.Etimesgut Devlet Hastanesi Sat›nalma Birimi adresinden sat›n al›nabilir.
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Prof.Dr.Celal Ertu¤.Etimesgut Devlet Hastanesi Sat›nalma Birimi
adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ‹hale sonucu, üzerine ihale yap›lan istekliyle her bir mal kalemi miktar› ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlar›n çarp›m› sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt›r.
Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bas›n - 10007 (www.bik.gov.tr)
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
haber
25 Temmuz 2014 Cuma
9 Duraktan
oluşan hızlı
tren hattı, son
durak
Pendik’teki
banliyö hattıyla Marmaray ile
buluşacak.
Böylece
Asya’dan
Avrupa’ya
kesintisiz
ulaşım
sağlanacak.
Fehmi KORU
[email protected]
Görüntü de
öz kadar
önemlidir
NİHAYET AÇılıYOR...
YHT ile Ankara-İstanbul 3 saate inecek
ANKARA-Ahmet TEKEŞ
Geçtiğimiz 11 Temmuz’da açılacağı programlanan, ancak çeşitli
nedenlerle ertelenen Ankara-İstanbul
Yüksek Hızlı Tren seferleri nihayet
bugün başlıyor. Hattın açılışını
Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı
Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
9 Duraktan oluşan hızlı tren hattı, son durak
Pendik’teki banliyö hattıyla Marmaray ile buluşacak. Böylece Asya’dan Avrupa’ya kesintisiz ulaşım
sağlanacak.
BİlET FİYATı 70-80 Tl
Ankara-İstanbul arasını 7 saatten 3 saate indirecek hızlı trenin bilet fiyatları ortalama 70-80 lira
olacak.
ERTElME YOK
BEKlENMEDİK KAZA
Bakan Elvan, “yüksek hızlı trenin test sürüşü
sırasındaki kaza” konusunda sorulması üzerine ise
“Önemli bir kaza değil. O kaza ile ilgili de soruşturma başlattım. İhmal varsa, onla ilgili gereğinin
yapılması konusunda bir denetim başlattım. Ama o,
bizim açılışımızı engelleyecek bir husus değil”
dedi. “Sabotaj şüphesi nedeniyle mi soruşturma
başlattınız?” sorusuna da “Olmaması gereken bir
hata idi. O yüzden açtırdım soruşturmayı”
karşılığını verdi.
YHT hatları Türkiye’yi saracak
ANKARA- Ankara-İstanbul Yüksek
Hızlı Tren (YHT) hattının açılışıyla birlikte
işletmede olan YHT hattı uzunluğu 1420
kilometreye ulaşacak.
Türkiye ilk kez 13 Mart 2009 tarihinde
Ankara-Eskişehir hattının açılmasıyla yüksek hızlı trenle tanıştı. Bu tarihte 1970'lerden beri yılan hikayesine dönen YHT projeleri hayal olmaktan çıktı ve Türkiye
Avrupa'da 6'ıncı, dünyada 8'inci YHT
teknolojisine sahip ülke konumuna geldi.
Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı demiryolu hattı ise Türk mühendis, işçi ve
işadamlarının emeği ile dünyadaki emsallerine göre kısa sürede ve ucuz maliyetle inşa
edilerek 2011'de hizmet vermeye başladı.
Eskişehir-Konya YHT hattı ise 23 Mart
2013'de hizmete açıldı.
YHT'ler hizmete girdiği günden itibaren
vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bugüne
kadar YHT'lerle taşınan yolcu sayısı 15
milyonu aştı. 3 bin 500 kilometresi yüksek
hızlı, 8 bin 500 kilometresi hızlı olmak
üzere 2023 yılında toplam 25 bin kilometre
demiryolu uzunluğuna ulaşma hedefi
doğrultusunda çalışmalar son sürat devam
ediyor.
PROJElERDE sON DuRuM
Tamamlanan ve yapımı devam eden yüksek hızlı ve hızlı demiryolu projeleriyle,
Ankara merkezli oluşturulan çekirdek
demiryolu ağıyla kentler arasında günü birlik seyahatin yapılabilir olması ve kentlerin
adeta birbirlerinin banliyösü haline gelmesi
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Lütfi Elvan, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren
Hattı’nın, bugün açılacağını ve ertelemenin
sözkonusu olmayacağını açıkladı.
hedefleniyor.
Bu kapsamda Ankara-Sivas arasındaki
405 kilometrelik mesafede demiryoluyla
seyahat süresini 10 saatten 2 saate,
İstanbul-Sivas arası seyahat süresini de 5
saate düşürecek olan Ankara-Sivas YHT
Projesi'nin inşası devam ediyor.
Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahati 2 saat 15 dakikaya düşürecek
105 kilometrelik Bursa-Bilecik-Ankara
Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında ise
hattın 75 kilometrelik Bursa-Yenişehir kesiminin altyapı inşası yapılıyor, 30 kilometrelik Yenişehir-Bilecik kesiminin inşasına ise
bu yıl başlanacak.
Türkiye'nin en büyük 3 şehrinden ikisini
buluşturacak 624 kilometrelik Ankara-İzmir
YHT Projesi ise 3 kesim halinde projelendirildi. Ankara (Polatlı) - Afyonkarahisar
kesiminde altyapı yapım çalışmaları devam
ediyor. Afyonkarahisar-Uşak (Eşme) kesiminin ise bu yıl yapım ihalesine çıkılacak.
Eşme-Salihli, Salihli-Manisa, Manisa- İzmir
(Menemen) kesiminin proje çalışmaları
devam ediyor. Proje tamamlandığında
Ankara-İzmir arasında demiryolu ile seyahat süresi 14 saatten 3 saat 30 dakikaya
düşecek.
7 ADET HıZlı TREN sETı GElıYOR
Yüksek hızlı tren projelerinin yanı sıra
hızlı tren projeleri de tüm hızla sürüyor.
Sivas-Erzincan Hızlı Demiryolu Projesinin
ilk etabının yapım ihalesi gerçekleştirildi.
Konya-Karaman-Ulukışla-Mersin-
Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren
Projesinde Konya-Karaman ve AdanaGaziantep arasında inşaat çalışmaları, diğer
bölümlerde ise yapım ihale çalışmaları
devam ediyor.
Bilecik- Bursa, Ankara-İzmir, AnkaraSivas yüksek hızlı demiryolu ve KonyaKaraman, Sivas-Erzincan hızlı demiryolu
hatlarıyla kısa vadede ülke nüfusunun
yarısına yakınının yaşadığı 17 il yüksek
hızlı demiryolu ağı ile birbirine bağlanacak.
Öte yandan saatte 300 kilometre yapabilecek 7 adet hızlı tren setinin temin çalışmaları devam ediyor. Mevcut ve ileride
açılması planlanan yüksek hızlı ve hızlı
demiryolu hatlarında işletilmek üzere 106
adet YHT seti temin projesi yatırım programına alındı. Teknik şartnameleri tamamlanan 106 setten ilk 20 setin yurt dışından,
70 setin ise en az yüzde 51 yerli katkı payı
ile imal edilerek temini öngörüldü. Kalan
16 adet YHT setinin ise Milli Hızlı Tren
Projesi kapsamında imalatı planlanıyor.
YHT, EKONOMİK, sOsYAl vE KülTüREl
HAYATı DİNAMİKlEşTİRİYOR
Yapılan araştırmalara göre, YHT ile
ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam daha
dinamik hale geliyor, ulaşım alışkanlıkları
değişiyor, üretim bölgeleri ile tüketim bölgeleri birbirine yakınlaşıyor ve bölgesel
farklılıklar azalıyor.
Enerji ile trafik kazalarından kaynaklanan maliyetlerin düşmesi ve karbondioksit salınımın azalması ve diğer
unsurlarla birlikte YHT'lerin her yıl ülkeye
toplam 824 milyon dolar ekonomik fayda
sağlayacağı hesaplanıyor.
Hızlı ve yüksek hızlı tren hattı projeleri
tamamlanmasını ardından kentler arası
hedeflenen seyahat süreleri ise şöyle:
Ankara-İstanbul 3 saat
Ankara-Bursa 2 saat 15 dakika
Bursa-Bilecik 45 dakika
Bursa-Eskişehir 1 saat 5 dakika
Bursa-İstanbul 2 saat 15 dakika
Bursa-Konya 2 saat 40 dakika
Bursa-Sivas 4 saat 15 dakika
Ankara-Sivas 2 saat
İstanbul-Sivas 5 saat
Ankara-İzmir 3 saat 30 dakika
Ankara-Afyonkarahisar 1 saat 30 dakika
Konya-Karaman 40 dakika
Ankara-Karaman 2 saat 10 dakika
İstanbul - Karaman 4 saat (AA)
[email protected]
12
Eskiler “Kemâlât kem âlât ile olmaz” derlerdi;
olgunluğun ilk şartının olgunluğa denk düşen yöntemler kullanılması olduğunu hatırlatmak amacıyla...
Yakın geçmişin önemli yargı operasyonlarının
raydan çıkmaya başladığının ilk habercisi neydi?
Sizleri düşünme zahmetine sokmadan sorumu
kendim cevaplayayım: Kamuoyunca tanınan yaşını
başını almış bir sivil toplum lideriyle meslek câmiasında iyi bilinen birkaç gazetecinin gözaltına
alınıp tutuklanması...
Ergenekon ve Balyoz genel başlığı altında
anılan davalara inancı azaltan, akılları zorlayan bu
yanlış tutuklamalar olmuştu. Yargılama sürecine ilk
başlarda verilen güçlü halk desteği, o yanlışlıklar
akabinde eksilmeye ve giderek tersine dönmeye
başladı...
Tadında bırakılmayan, güç sarhoşluğuyla veya
hırsların tatmini amacıyla yürütülen süreçler, hiç
kuşkunuz olmasın, hedefinden sapar ve başarısızlığa uğrar...
Polis şeflerine yönelik gözaltına almalarla
başlayan yeni sürecin ilk yanlışını hepimiz gördük:
Kelepçeler...
Kimse bana, kelepçelerin birkaç kişiyle sınırlı
kullanıldığını, direnmeler yüzünden bu yola başvurulduğunu söylemesin... Hiçbir mazeret o görüntü
kirliliğini ortadan kaldırmaz...
Hem unutmayalım: Yakın geçmişin operasyonlarında makul gelmeyen ilk adımlar atılmaya başlandığında, bunları eleştirenlere de, yapılan yanlışlıkların sorumluları, muhtemelen kendilerine
makul gelen gerekçeler sıralıyorlardı.
Aynı hataların aralarla tekrarlandığı bir ülkeyiz;
tamam ama, bu denli büyük gürültüler kopmasına
yol açan süreçlerde şablonun tekrarlanması asap
bozucu...
Geçmişin benzer süreçlerinin bir başka hatası
daha galiba bu defa da kapıda bekliyor...
Türkiye’de demokratik düzeni yolundan saptırmak için müdahalelerde bulunan, toplumsal olayları kışkırtmaktan ve siyasi suikastlar düzenlemekten geri durmayan, kiminin fâilleri hâlâ meçhul
cinayetler işlediği bilinen bir ‘derin devlet’ yapılanması yok muydu?
Vardı elbette... Varlığı, sorunun içinde sıraladığım eylemlerinden de belli zaten... Başka ülkelerde ‘Gladio’ tarzı yapılanmaların üzerine gidildi
ve çoğunda o tür yapılanmalar yargı eliyle tasfiye
edilerek sonuç alındı da... Bizde de tasfiye yolunda
çabalar gösterildi, yargı da devreye girdi; ancak
amaçlananın gerçekleştiği söylenemez.
Basit bir sebepten: Süreci yürütenlerin tek niyeti
‘derin devlet’ tasfiyesi değildi de ondan... Süreci
yürütenler bir yandan tasfiyeye yarayacak adımlar
atarken, bir yandan farklı hesaplaşmaları sürecin
içerisine dahil etmekten geri durmuyor, sonuçta
kendilerini güçlendirmenin tohumlarını da etrafa
serpiyorlardı.
Derin devleti tasfiye etme görevine soyunanlar,
süreçten kendilerini güçlendirerek çıkaracak bir yol
izlediler ve ilgili-ilgisiz herkesi yargı süreci içerisine taşıdılar...
Kalabalık sanıklar... Birbirinden çok farklı
eylemlerin içine boca edildiği karmakarışık
davalar... Yürütülen davalarla irtibat kurmayı zorlaştıran yanlış isimlerin sürece ilintilendirilmesi...
Akıl ve mantığa aykırı bazı iddialar...
Sonunda bu yüzden bütün süreç çökmedi mi?
Çöktü.
“Yeni süreci bekleyen âkıbet de bu” demek
istemiyorum elbette, ama ona yakın bir şey
söylediğim de âşikâr: Eğer eski hatalar bu defa da
tekrarlanır, intikamcı duygular, farklı hesaplar devreye girer ve mağduriyet görüntüleri yüzünden
süreç yolundan saptırılırsa...
Eh, işte o zaman, hem de eskisi kadar uzun
sürmeden, bir büyük hayal kırıklığı daha yaşanabilir...
Ben uyarayım da...
24 Temmuz 2014/ HABER TÜRK
Merdiven altı
ürün uyarısı
ANKARATürkiye Esnaf ve
Sanatkarları
Konfederasyonu
(TESK) Genel Başkanı
Bendevi Palandöken,
vatandaşlara,
"Merdiven altı üretilen
gıda ürünlerini kesinlikle almayın ve yol
kenarında araç arkalarında satılan tatlı, ekmek ve
kadayıf gibi yıkanmadan yenebilen ürünlerden uzak
durun" tavsiyesinde bulundu.
Palandöken, yazılı açıklamasında, ramazan ayının
gelmesiyle tüketimi artan tatlı, şekerleme ve şarküteri
ürünlerinin "merdiven altı" denilen kaçak üretimle
piyasaya sürüldüğüne dikkati çekti.
Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla denetim dışı
bu tür ürünlerin sağlığı tehdit eder boyuta geldiğini
belirten Palandöken, şunları kaydetti:
"Tüm halkımızı bir kez daha uyarıyoruz. Bilhassa
ramazan ayında artan, merdiven altı üretilen gıda ürünlerini kesinlikle almayın ve yol kenarında araç
arkalarında satılan tatlı, ekmek ve kadayıf gibi yıkanmadan yenebilen ürünlerden uzak durun. Alacağınız
üründen önce, alışveriş yapacağınız esnafı iyi tespit
edin. Çünkü gerçek esnaf, yani mahallenizdeki bakkal,
manav, kasap, şarküterici kim olursa olsun kendi
yemediği bir ürünü müşterisine satmaz. Onun için
gıdadan önce alışveriş yapacağınız müesseseyi çok iyi
seçmelisiniz."
Yapılan denetim ve laboratuvar çalışmaları sonucunda da bir çok ürünün, etiketteki özellikleri taşımadığı ve
tüketicinin aldatıldığının ortaya çıktığını ifade eden
Palandöken, "Bakanlığın yaptığı denetimler haklılığımızı ortaya koydu. Olması gereken fiyatın altında
satılan ürüne şüpheyle yaklaşılmalıdır. Bakın 5 liraya
sosis, 10 liraya kavurma olmaz" ifadelerini kullandı.
13
HABER
Başkenti, suriyeli
dilenciler sardı
ANKARA – Ahmet
TEKEŞ
Suriye’deki “Esed
Zulmü”nden kaçarak
çeşitli ülkelere sığınan
Suriyeliler gittikleri
ülkelere bazı sorunları da
beraberinde taşıdılar.
Bayram
şekerinin
fiyatı arttı
KAYSERİ- Bayram alışverişinde önemli yer
tutan çikolatalı şeker, maliyetin artması nedeniyle
geçen yıla oranla yüzde 20 zamlandı.
Kayseri'de şekerleme üreticisi firmanın
Perakende Koordinatörü Yavuz Çarşıbaşı, bayram
şekerine zam gelmesine rağmen vatandaşların
yoğun bir şekilde talep gösterdiğini söyledi.
Bayramda ikram kültürünün yaşatılmaya
çalışıldığını ifade eden Çarşıbaşı, kakao, kakao yağı
ve şekere yapılan zamlar nedeniyle çikolatanın fiyatının geçen yıla oranla yüzde 15, antep fıstığı,
fındık, badem gibi çerez ürünlerine gelen zamlar
nedeniyle de lokumun fiyatının yüzde 30 oranında
arttığını belirtti.
Geçen yıl 15 liraya satılan çikolatanın kilogramının bu yıl 18'den, 7 lira olan çerezli lokumun
kilogramının ise 9 liradan satıldığını belirten
Çarşıbaşı, "Bu zorunlu bir artış oldu. Fahiş bir artış
değil. Özellikle bu yıl Antep fıstığı ve fındığa çok
ciddi zamlar yapıldı. Buna rağmen şekerleme de
yapılan zamları vatandaşın bütçesini çok fazla zorlamamak için minimum seviyede tutmaya çalıştık.
Bayramın bayram tadında geçmesini istiyoruz.
Fiyatlar artmasına rağmen alımlarda hiçbir zaman
azalma yok. Müşterilere yetişmekte zorlanıyoruz"
diye konuştu.
Havaların sıcak olması nedeniyle geç eriyen
baton çikolatalarla Anadolu kültüründe önemli bir
yeri olan lokumun daha çok tercih edildiğini ifade
eden Çarşıbaşı, bununla birlikte çocukların sevdiği
meyveli şeker ve drajelere ilginin de arttığını söyledi.
Kendilerinin çıkardığı antep fıstıklı, çikolatalı ve
fındıklı mantı şeklindeki lokumun da çok fazla rağbet gördüğünü ve vatandaşların en çok sorduğu
ürünler arasında yer aldığını ifade eden Çarşıbaşı,
fiyatları artan çerezli ürünlere talebin de düşmediğini vurguladı.
Çarşıbaşı, aşırı sıcaklar nedeniyle bayat, tarihi
geçmiş çikolatanın bile eriyerek tazeymiş gibi
göründüğüne dikkati çekerek, alışverişte güvenilir,
bilinen işletme ve markaların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.
Çikolataların mutlaka son kullanma tarihinin
kontrol edilerek alınması uyarasında bulunan
Çarşıbaşı, bunun yanı sıra tadına bakarak alınabilmesi için şeker alışverişinin iftardan sonra
yapılmasını önerdi.
Taze şekerin üzerinin parlak, bayat şekerin ise
mat olduğunu dile getiren Çarşıbaşı, taze çikolatanın etrafa kendine has güzel bir koku yaydığını,
alışverişte buna da dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.
Mit Müsteşarı
Fidan, “Emin” kod
adıyla dinlenmiş
25 Temmuz 2014 Cuma
Sayıları 1.5 milyona yaklaşan
Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların
büyük bir kısmı çeşitli illerdeki kamplarda barınırken, bir kısmı da özellikle
büyük şehirleri mesken tuttu.
Başkent Ankara, her köşe başında
dilenen Suriyeli sığınmacı kadınlar ve
çocuklar yüzünden rahatsız.
Özellikle ana kavşaklarda, trafiğin
yoğun olduğu zamanlarda araçların
önüne geçen çocuklar tehlikeli bir manzara oluşturuyor.
Her geçen gün sayıları artan ve her
türlü sağlık koşullarından uzak sokakta
dilenen sığınmacılar hastalıkları da
beraberinde getiriyor.
vAlİlİK El KOYMAlı
Başkentin belli noktalarını adeta istila
eden dilenci sığınmacılara karşı valiliğin
önlem almasını isteyen Ankaralılar,
“İnsani Yardım” düşüncesiyle Türkiye’ye
gelen insanlara, devletin dilenmek yerine,
iş imkanı ve yardım yapmasını istiyor.
İSTANBULEmniyette 'paralel
yapı' iddialarına
ilişkin yürütülen
soruşturmada
gözaltına alınan
polislerin, MİT
Müsteşarı Fidan'ı,
"Emin" kod adıyla
dinlediği bildirildi.
İstanbul
Cumhuriyet
Başsavcılığı'nca
yürütülen "casusluk"
ve "yasa dışı dinleme" soruşturmaları kapsamında, haklarında yakalama ve gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin, 251 kişi
hakkında takipsizlik kararı verilen "Selam-Tevhid
örgütü" soruşturmasında, MİT Müsteşarı Hakan
Fidan'ı dinlemeye aldıkları belirtildi.Fidan'ı, ''Emin''
kod adıyla ''örgüt üyesi'' olduğu iddiasıyla dinledikleri
öne sürülen şüphelilerin, Hakan Fidan'ın çevresindekileri de aynı soruşturma kapsamında dinledikleri
kaydedildi.
Şüpheli polislerin, söz konusu "Selam-Tevhid"
örgütü soruşturması kapsamında şikayetçi Kamile
Yazıcoğlu'nun ifadesini aldıktan hemen sonra Hakan
Fidan'ı da kod adıyla dinlemeye başladıkları bildirildi.Şüphelilerin, 2011'de kocasını emniyete şikayete
giden ve ifadesini aldıkları Kamile Yazıcıoğlu'na,
Hakan Fidan ile ilgili olarak soru sordukları kaydedildi.
TAKİPsİZlİK KARARıNDAN
Söz konusu "Selam-Tevhid" örgütü soruşturmasının takipsizlik kararında, MİT Müsteşarı Hakan
Fidan'ın kod adıyla dinlendiği belirtilmişti.Kararda,
"Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı'nın milli güvenliğe ilişkin telefon görüşmelerinin dinlenerek (terör
örgütü üyesi gibi kod adı verilmek suretiyle) kayıt altına alındığı, kayıtların bir kısmının yazılı (tape) hale
getirildiği ilk incelemelerden tespit edilmiştir" ifadeleri
yer almıştı. Kamile Yazcıoğlu'nun 2011 yılında verdiği
ifadeyi değiştirdiği ve tutanaklarda kendi imzasına
benzemeyen imzalar gördüğünü beyan ettiği ifade
edilen takipsizlik kararında, Yazıcıoğlu'nun TEM
Şube'de 2014 yılında yeniden alınan ifadesinde değişiklikler yaparak kocasının Hakan Fidan ile görüştüğüne
dair bir beyanda bulunmadığını, "Selam Tevhid"
örgütünü bilmediğini söylediği kaydedilmişti. (AA)
ABD, polise operasyonları
yakından izliyor
WASHINGTON - ABD Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, Türkiye'deki
emniyet görevlilerine yönelik operasyonla
ilgili, "Her türlü soruşturmanın adil, şeffaf
ve demokratik bir şekilde yürütülmesi gerektiğini defalarca söyledik" dedi.
Türkiye'deki yargı süreci ve adalete etkin
erişime dair endişeleri daha önceden ortaya
koyduklarını söyleyen Harf, "Türklerle bu
konuda konuşmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Harf, günlük basın brifinginde, emniyette
"paralel yapı" iddialarına ilişkin yürütülen
"casusuluk" ve "yasa dışı dinleme" soruştur-
maları kapsamında 100'ü aşkın polisin
gözaltına alınmasıyla ilgili bir soruyu yanıtladı.
Gelişmeleri yakından takip ettiklerini
belirten Harf, "Her türlü soruşturmanın adil,
şeffaf ve demokratik bir şekilde yürütülmesi
gerektiğini defalarca söyledik. Türkiye'deki
yargı süreci ve adalete etkin erişime dair
endişelerimizi geçmişte net biçimde ortaya
koyduk ve Türklerle bu konuda konuşmaya
devam edeceğiz" diye konuştu.
Harf, "Türkiye halkının adalet, zamanlılık ve şeffaflığın en yüksek standartlarını
karşılayan bir adalet sistemi arzusunu
desteklemeye devam ediyoruz. Açıkçası bu
çok derinden önem verdiğimiz bir konu"
ifadelerini kullandı.
Brifingde Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın "eskiden (Obama'yı) doğrudan
arıyordum" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Harf, Erdoğan'ın bu açıklamalarını görmediğini belirterek, "Başkanın
görüşmeleri konusunda en iyi açıklamayı
Beyaz Saray yapar. (ABD) Dışişleri Bakanı
John Kerry, Dışişleri Bakanı (Ahmet)
Davutoğlu ile her zaman görüşüyor. Dün iki
kez, son günlerde de birkaç kez görüştü.
Dolayısıyla devam eden bir diyaloğumuz
var" dedi.
(AA)
THY, 4 ödülle yine zirvede...
İSTANBUL- 2014 Skytrax yolcu değerlendirme sonuçlarına göre Türk Hava Yolları, son
dört yıldır "Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi".
Dünya'nın "En İyi Business Class İkram
Servisi", "En İyi Business Class Özel Yolcu
Salonu İkramı" ve "Güney Avrupa'nın En İyi
Havayolu Şirketi" ödülleri de yine bu yılki değerlendirme sonuçlarına göre Türk Hava Yolları'nın.
Havacılık sektörüne yönelik araştırmaları ticari
kaygılardan bağımsız gerçekleştiren, sektörel
bazda dünya çapında saygı duyulan ve performans temelini esas almak suretiyle her yıl düzenli
olarak havayolu şirketlerini ödüllendiren 'Skytrax
Yolcu Tercih Ödülleri', geçtiğimiz üç yılda olduğu
gibi bu yıl da Türk Hava Yolları'nı, "Avrupa'nın
En İyi Havayolu Şirketi" olarak ilân etti.
Türk Hava Yolları, bu yıl da elde ettiği
ödüllerle havayolu yolcularının nezdinde tercih
sebebi olma yönündeki başarısını bir kez daha
tescil etmiş oldu. Hampshire, Farnborough
Airshow'da açıklanan ödüller, Skytrax CEO'su
Edward Plaisted tarafından Türk Hava Yolları
Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil'e takdim
edildi.
Türk Hava Yolları 2007 yılında, dünyanın
saygın denetleme ve danışmanlık kuruluşlarından
biri olan Skytrax
tarafından yapılan denetlemeler sonucunda 4
yıldızlı havayolu şirketi statüsünü kazandı. Daha
önce yapılan denetlemede 3 yıldız elde eden Türk
Hava Yolları, havacılık sektörünün yakından takip
Türk Hava Yolları Genel Müdürü
Doç. Dr. Temel Kotil, 2014 Airline
Strategy Ödülleri'nin prestijli kategorisi olan Yönetimsel Liderlik
dalında ödülünü kazanan isim oldu.
ettiği listede, yolcu memnuniyeti ve yüksek kalite
odaklı geliştirdiği yenilikçi hizmet anlayışı
sayesinde 4 yıldız ile önemli bir pozisyon kazanmış oldu.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü
Doç. Dr. Temel Kotil'e Büyük Ödül...
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Doç. Dr.
Temel Kotil, 2014 Airline Strategy Ödülleri'nin
prestijli kategorisi olan Yönetimsel Liderlik dalında ödülünü kazanan isim oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Middle
Temple'da gerçekleşen törende verilen ödül, üstün
stratejik düşünme ve liderlik sergileyen yöneticiye
layık görülüyor.
14
YAŞAM-ÇEVRE
25 Temmuz 2014 Cuma
Kocaeli'de
yaklaşan
Ramazan
Bayramı
dolayısıyla
alınan trafik
tedbirleri
kapsamında
TEM otoyolunda 5 kilometrede bir trafik
ekibi olacak.
ARA-SIRA
Nurullah AYDIN
[email protected]
DÜRÜST OLMAYANLARA
KİMLER İNANIR?
İnsanlar günlük yaşamlarında birbirlerine
sık sık bazı tanımlamalar getirir.
Tanımlama; karşıdakinin kişilik ve
davranışı tanımlamada ölçüttür. Bunun
yanında övmek ya da eleştirmek için de
kişilik ve davranış tanımlaması yapılır.
En çok kim ya da kimler uyuyor?
Her kelime tanımına uyan tip, karşıt kesimle mücadele içinde midir?
TEM otoyolunda bayram
tedbirleri artırıldı
Adi, Ahlaklı, Ahlaksız, Ahmak, Ajan,
Akıllı, Akılsız, Alçak, Aldatan, Amerikancı,
Arapçı, Asalak, Aşağılık, Aymaz,
Becerikli, Beceriksiz, Beyinsiz,
Bilderbergci, Bozguncu, Bozuk düşünceli,
Bölücü, Bidon kafalı
Candaş, Cani, Cemaatçi, Cesur, CFR
Üyesi, Cinsi sapık, Çapulcu, Çarpık, Çeteci,
Çinci, Çukur, Çürümüş,
Dansöz, Deccal, Deli, Dengeli, Dengesiz,
Dinci, Din Düşmanı, Din sömürücüsü,
Dinsiz, Dolandırıcı, Dönek, Dönme, Dürüst,
Eğitimli, Eğitimsiz, Emperyalist,
Ergenekoncu, Epilepsi,
Fasık, Faşist, Feraset sahibi, Fırıldak,
Fitneci,
Gerici, Gırtlağına kadar batmış tip,
Haddini bilmez, Hain, Haysiyetsiz, Hırsız,
Hizipçi, Hokkabaz,
Irkçı, İblisin çocuğu, İftiracı, İğrenç,
İkiyüzlü, İstismarcı, İllumunate mensubu,
İşbirlikçi
Kafatasçı, Kalleş, Kanunsuz, Katil,
Kaypak, Kepaze, Kıskanç, Kimliksiz, Kirli
dolaplar çeviren kafa, Kirli tertipçi, Komik,
Korkak, Köle tüccarı, Kör, Kumarbaz,
Küfürbaz, Küreselci,
Lanetli, Lekeli, Levanten, Lions,
Mafya, Mason, Mezhep kışkırtıcısı, Millet
düşmanı, Münafık,
Namussuz, NATO’cu, Numunelik
Omurgasız, Onursuz, Orospu, Ölçülü,
Ölçüsüz,
Palavracı, Paranoyak, Patavatsız, Pespaye,
Pişkin, Provakatör,
Rezil, Riyakar, Rotaryen, Rusçu,
Rüşvetçi,
Sahtekar, Sakat, Salak, Sefil, Suçlu,
Suratsız, Şaşı, Şerefsiz, Şikeci, Şizofren,
Tapınak şövalyesi, Tarikatçı, Taşeron,
Tecavüzcü, Terbiyesiz, Terörist, Teşhirci,
Tiksinti veren,
Utanmaz, Üçkâğıtçı, Ümmetçi,
Vatan haini, Vicdansız,
Yalaka, Yalancı, Yalan makinesi, Yamuk,
Yandaş, Yeteneksiz, Yiyici, Yüreksiz,
Zalim, Zeki, Zihinleri travmatik
Evet; kafanızda kimin kim olduğu
netleştiyse; o zaman bir yere not edin. Her
an o kişi hakkında düşünceleriniz, değişim
ve dönüşümlerle sizi yanıltabilir.
Doğru ve gerçekçi kanaatinizin oluşması
halinde; Vay be demez, nasıl oldu diye
hayıflanmaz, tüh be nasıl da yanıldım diye
üzülmezsiniz. Yapılması gerekene odaklanır,
neticeye yönelirsiniz.
KOCAELİ- Kocaeli Valisi Ercan Topaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Anadolu'ya doğru olan güzergahın kentten geçmesi
nedeniyle her bayram döneminde çok yoğun trafik yükü altında kaldıklarını anlattı.
Bu nedenle bayram öncesi ve sonrasında geçerli olacak çeşitli tedbirler aldıklarını dile getiren Topaca, cuma günü sabah saatlerinden itibaren
trafikte bayram yoğunluğu beklediklerini kaydetti.
Topaca, bu kapsamda TEM otoyolu, D-100 ve D-130 karayolu ile
Kandıra-Kefken-Kerpe yolunda 24 saat boyunca trafik akışını
düzenleyecek ve kontrol edecek denetim uygulamalarının olacağını ifade
etti.
"5 KİlOMETREDE BİR TRAFİK EKİBİ"
Topaca, özellikle TEM otoyolunda trafiğin sağlıklı akması için çok
ciddi tedbirler aldıklarını vurgulayarak, "Bayram öncesi İstanbul-Ankara
istikametine doğru her 5 kilometrede bir trafik ekimiz, trafiği yönlendirecek ve denetleyecek. Bu arkadaşlarımız kural ihlali yapan sürücülerle
ilgili yasal işlem yapacaktır. Aynı tedbirleri bayram sonrası Ankaraİstanbul istikametinde alacağız. Bu noktada sürücülerimizin de tüm
kurallara uymalarını istiyoruz" diye konuştu.
D-100 üzerinde de tedbirler aldıklarına işaret eden Topaca, bu sene
İzmit-Kandıra arasında Kefken ve Kerpe bölgesi de dahil olmak üzere
her 5 kilometrede bir ekip olacağını kaydetti.
Topaca, ayrıca Eskihisar Feribot İskelesi'ndeki trafik akışını hızlandırmak
ve güvenliği arttırmak için de gerekli önlemlerin alındığını vurguladı. (AA)
Çadır kampta
Kaş ve Kekova’ya
kadın olmak zor...
özel koruma
Musul'un gelen ve 5 çocuğuyla bir aydır Hazer Çadır Kampında kalan anne
Fatma Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmalardan kaçtıkları
günden beri birçok sıkıntıyla karşılaştıklarını söyledi. Kamp hayatının zorluklarına rağmen çocuklarına bakmaya çalıştığını anlatan Hüseyin, "İçim kan
ağlasa da çocuklarıma bunu yansıtmıyorum. Güçlü olmaya çalışıyorum.
Çocuklarım ne zaman eve döneceklerini soruyorlar. Burada şartlar gerçekten
çok ağır. Ama şimdilik alışmaktan başka çaremiz yok" dedi.
Bölgede etkili olan sıcağa ve yetersiz beslenmeye rağmen oruç tutan 3 çocuk
annesi Zeynep Abbas, evleriyle, bütün hayallerini geride bırakarak kaçmak
zorunda kaldıklarını ifade etti.
Kampa yerleştikleri günden beri kadın olarak ciddi sıkıntılar yaşadıklarını
dile getiren Abbas, "Bir toz yığını olan çadırlardan kurtulup evimize dönmek
istiyoruz. İstedikleri kadar bize yardım etsinler, yiyecek dağıtsınlar. Hiç bir şey
evimizde olmamız kadar bizi mutlu etmez. Çocuklarımız sıcaklar nedeniyle
gözümüzün önünde eriyor. Biz bunları hak edecek bir şey yapmadık. Masum
bu kadar insandan ne istiyorlar. Yöneticilerin yaptığı hesapların bedellerini
bizler ödüyoruz" diye konuştu. (AA)
ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kaş-Kekova Özel
Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) Denizel Yönetim Planı'nın hazırlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu uluslararası projenin
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda
yürütüldüğü belirtilerek, projeyle Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma
Bölgesi'nin doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik değerlerinin (sualtı kaynakları, doğal, tarihi ve arkeolojik) ortaya konulduğu vurgulandı.
Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin binden fazla denizel türü
ile Doğu Akdeniz'in en zengin alanlarından biri olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi için hazırlanan plan, nesli
tehlike altındaki türlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını, balıkçılık
sahalarının verimliliğinin artmasını, kontrollü avcılık yapılmasını ve
denizel alanda yapılan tüm faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak.
Güney MedPAN projeleri kapsamında Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğü koordinasyonunda, merkezi ve yerel yönetimler işbirliğiyle
WWF-Türkiye tarafından yürütülen bu uluslararası proje ile Kaş-Kekova
bölgesindeki riskler ve sorunlar belirlendi ve ortak çözümler geliştirildi.
Yönetim planına dahil edilen bulgularla zonlama haritası çıkarıldı.
Bilimsel araştırmalarla alan yönetimi alternatiflerini ve yararlı stratejileri
açıklayan bir coğrafi bilgi sistemi desteğiyle denizde mekansal planlamayı
öneren yönetim hedefleri, paydaşların katılımıyla belirlendi. Dalış turizmi,
tur tekneleri, yerel balıkçılık faaliyetleri gibi alan kullanımlarının belirlendiği alan çalışmaları ve yasal değerlendirmeleri tamamlandı."
Açıklamada, yönetim planlaması süreci sonunda alanın vizyonu, ideal
ve uygulama hedefleri ile faaliyetlerinin tanımlandığı 5 yıllık eylem
planının hazırlandığı bildirilerek, "Kaş-Kekova ÖÇKB Denizel Yönetim
Planı'nın vizyonu: '2031 yılında Kaş-Kekova ÖÇKB, doğal kaynakları ve
tarihi mirası ile korunan, ekolojik değerler üzerindeki ekonomik ve sosyal
faaliyetlerin etkilerinin göz önüne alındığı, ilgili tarafların işbirliği ile
deniz ve kıyı alanları için bütüncül bir yönetim planı takip edilerek,
Akdeniz Havzası'na örnek olarak gösterilebilmelidir' şeklinde tanımlandı"
ifadelerine yer verildi. (AA)
Günün Sözü: Adam gibi adam
olmayana güvenme. Hayal kırıklığı
yaşarsın.
ISSN 1308-7622
ERBİL - EMRAH YORULMAZ / DİLEK MERMER - Irak Şam İslam
Devleti (IŞİD) öncülüğündeki silahlı grupların neden olduğu şiddet ortamı, binlerce kadın için çileli bir sürecin başlangıcı oldu.
Musul ve Telafer ile Diyala, Selahaddin ve Enbar'da bazı bölgelerin IŞİD'in
eline geçmesinin ardından binlerce aile, evlerini terkederek sığınmacı durumuna düştü. Günlerce göç yollarında olan bu insanlar, sığındıkları kamplarda da
huzuru bulamadı. Zira kampların çoğu aceleye getirilerek toprak zeminlere
kuruldu. Gerekli altyapının olmadığı kamplardaki çadırlar, sürekli toz bulutlarına maruz kalıyor. Bez çadırlar, yüksek sıcaklara karşı çocukları, yaşlıları ve
kadınları koruyamıyor. Bu olumsuz şartlarda işi en zor olan kadınlar. Zira
kadınlar, bir yandan yeni tanıştıkları çadır hayatına alışmaya çalışırken diğer
taraftan çocuklarını salgın hastalıklardan korumak için çabalıyor.
Erbil'e 50 kilometre uzaklıktaki Hazer bölgesinde tarla üzerine kurulan çadır
kamptaki muhacir anneler, çadırda da çocuklarının bakımlarını aksatmıyorlar.
Göç yollarında ve kamplarda maruz kaldıkları durum karşısında güçlü ve ayakta durmaya çalışan kadınlar, çadırı evleri gibi bilip yemek, bulaşık, çamaşır gibi
günlük işlerini sürdürüyorlar. Kadınlar, kamptaki çeşmelerden kovalarla taşıdıkları suyla kaldıkları ortamı sürekli temiz tutuyor.
Kim kimdir bilmek tanımak anlamak ve
anlatmak gerekir. Tanıyın, bilin ona göre
davranın olmaz mı? Hayal kırıklığı yaşamazsınız. İnsanlara da hayal kırıklığı yaşatmazsınız.
Yıl: 44
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
25 Temmuz 2014 Cuma
Sayı: 14935
Yayın Sahibi
İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş.
Genel Yayın Yönetmeni
Ahmet TEKEŞ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Abdülmecit KOYUNSAĞAN
Haber Koordinatörü
Dursun ERKILIÇ
Yazı İşleri Müdürü
Ayşegül BALDEMİR
İstihbarat Şefleri
Şenol GÜNÜÇ-Kenan ERGEN
Sayfa Editörleri
Yasemin AYDOĞDU - Şebnem ÜNAL - Emine ÖZCAN
Spor Muhabiri
Uğur OK
Kültür-Sanat
Semiha ARKLAN
İnternet Editörü
Ali İhsan YILMAZ
Yayın Sahibi Temsilcisi: Yiğit YİĞİT
Polis - Adliye: Serkan SERİN, Magazin: YASİN DUR
Ekonomi: Hakkı Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Selim YÜKSEL
Yaşam: Gazi BOZKURT Turizm: Alparslan OĞUZ Sağlık: Burcu KERİM,
Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Murat PARLAK
İdari Merkez
Macun Mah. 195. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA
Yazı İşleri Tel: 397 91 40 (PBX) Fax: 397 41 54
[email protected]
Ankara Temsilciliği
Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14
Ulus/ANKARA
Tel: (0312) 310 35 53
İstanbul Temsilciliği
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad.
No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/İSTANBUL
Tel: (0212) 540 40 45
Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç)
Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İstanbul Yolu
6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: 397 11 97
Basıldığı Yer:
Büyük Anadolu Medya Grup Ltd. Şti.
İstanbul Caddesi Elif Sokak No:7/188-247 İskitler/ANKARA Tel: 0 312 384 30 70
Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz.
www.yedigungazetesi.com.tr
Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez
YediGün Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir
Engel tanımayan aikido...
SPOR
25 Temmuz 2014 Cuma
15
Bedensel engellilere yönelik aikido eğitimi veren
Aikido Organizasyonu Derneği Başkanı Engin
Ergin, "Aikido ile uğraşan bedensel engelli hayatta bir eksiğinin olmadığını görüyor" dedi.
DİYANET İŞLERİ BŞK.LIĞI DÖNER
SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
1- Kur'an Yolu Meali (Küçük Boy) 2- Kur'an Yolu Meali (Orta Boy) adlı eserlerin Basım Hizmet alım işi hizmet
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2014/86791
1-İdarenin
a) Adresi: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı no:147 06800 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3122957153 - 3122851854
c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 1- Kur'an Yolu Meali (Küçük Boy) 2- Kur'an Yolu Meali (Orta Boy) adlı eserlerin
Basım Hizmet alım işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Yüklenicinin adresi
c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 75(Yetmişbeş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ Ank
b) Tarihi ve saati: 12.08.2014 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Basım işi ile ilgili Teknik Kapasite Raporu (en az 1 adet 4 renkli ofset baskı makinası şartı aranacaktır)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde yapılmış olan her türlü basım işleri (Gazet, Dergi ve Kitap v.b)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Diyanet İşleri Başkanlığı
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar D.İ.B Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Basın - 9967 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
İZMİR - Ergin, AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
derneği kurduktan sonra
bedensel engellilerle çalışmayı
tercih ettiğini, halen işitme,
görme, bedensel engellilerin
yanı sıra down sendromlularla
aikido çalıştıklarını söyledi.
Derslerin çok keyifli geçtiğini
kaydeden Ergin, şöyle konuştu:
"Bedensel engellilere yönelik aikido kurslarında ilk süreç
bunu kabullendirmekti. Aikido
bir savaş sanatı ama aynı
zamanda yaşamla evrenle uyum
yolu demek. Bedensel
engellilere aikidoyla kendilerini
koruyacaklarını anlattım. Çoğu
bedensel engelli aile, çocuklarını evlerde saklıyorlar. Daha
sonra çalışma yeri konusunda
belediyenin katkısıyla bu sıkıntımız çözüldü. Engellilerin
bedensel güçlerine göre aikido
tekniklerini öğretiyorum."
Ergin, şimidilik bir
sınıflarının bulunduğunu ancak
hedeflerinin İzmir'deki tüm
engellilere ulaşmak olduğunu
kaydederek, "Öncelikle görme
engelli vatandaşlara ulaşmaya
çalışıyorum, tekerlekli basketbol oynayanlara ulaştım. Şu
anda 15-20'ye yakın bir grubumuz var. Bu sayıların 100'lere
ulaşmasını istiyorum" diye
konuştu.
Aikido ile uğraşanların
kendilerini yeniden keşfettiğini
anlatan Ergin, "Aikido yapanlar
bedensel terbiyesini kazanıyor
yani eksik olan uzvunun eksik
olmadığını farkediyor. Bedensel
engelli hayatta bir eksiğinin
olmadığını görüyor. Akiodo ile
kendini yeniden keşfederken
aynı zamanda Japon sanatlarını
ve Japoncayı da öğrenmiş oluyorlar" şeklinde konuştu.
Ergin, dünyada aikido yapan
engellilerin olduğuna işaret
ederek "Ancak bunlar bireysel
olarak bunu yapıyor. Hiç engelli
takımı halinde aikido yapan
yok. Amacımız dünyada bir ilki
gerçekleştirip, bir engelli takımı
oluşturup il il dolaşmak. Bu
seyahatlerde de gittiğimiz
kentlerdeki bedensel engellilere
cesaret vermek istiyoruz" dedi.
T.C. ANKARA
23. İCRA DAİRESİ
2014/5084 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak
üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun
satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra
dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği;
fazia bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
22/07/2014
1. İhale Tarihi
: 15/08/2014 günü, saat 09:45 - 09:50 arası.
2. İhale Tarihi
: 12/09/2014 günü, saat 09:45- 09:50 arası.
İhale Yeri: ANKARA ADLİYESİ 3 NOLU MEZAT SALONU
Takdir Edilen Değeri TL
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
No
117.000,00
1
%1
06 MTJ 92 PLAKALI, PEUGEOT MARKA
307 HDI TİPLİ, SİYAH RENKTE, DİZEL TAVAN SUNROFLU OTOMOBİL ÖN TAMPON SAĞ TARAFI
ÇATLAK, ARKA TAMPONUN BOYASI KAVLAMIŞ DURUMDA, ORJİNAL ESKİ TİP KASETÇALARLI
RADYOLU ETO TEYP VAR MANUEL VİTESLİ ÖN CAM ÇATLAK, HATCBACK ÖN KAPUT SAĞ ÜST
KISIMDA BELİRGİN ŞEKİLDE ÇİZİKLERİ MEVCUT İÇ KISIMDA ARKA KOLTUK ARKASINDA
HOPARLÖR YERLERİ BOŞ DURUMDA. ÜZERİNDE 4 ADET LASTİK MEVCUT ANAHTARI VE RUHSATI YOK.
Basın - 10010 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BAŞKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
Vergi Kimlik No
Soyadı-Adı/Ünvanı
Vergi Kodu
Vergi Dönemi
Vergi Toplamı Ceza Toplamı
Adres
S.No
1
1600578706
BB ÇOŞKUN İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ KDV-VZC.
200808/200808
10.080,00
10.080,00
TANDOĞAN MAH. 154 SK. NO : 12/2 SİNCAN / ANKARA
2
1600578706
BB ÇOŞKUN İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ KDV-VZC.
201012/201012
28.890,00
28.890,00
TANDOĞAN MAH. 154 SK. NO : 12/2 SİNCAN / ANKARA
3
1600578706
BB ÇOŞKUN İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ KV-VZC
200801/200812
1.850,33
1.850,33
TANDOĞAN MAH. 154 SK. NO : 12/2 SİNCAN / ANKARA
4
1600578706
BB ÇOŞKUN İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ KGGV-VZC
200807/200809
1.850,33
1.850,33
TANDOĞAN MAH. 154 SK. NO : 12/2 SİNCAN / ANKARA
Yukarıda Adı Soyadı (Unvanı), dönemi, nevileri yazılan Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefleri adına tanzim edilen Vergi/Ceza İhbarnameleri mükelleflerin bilinen adreslerinde tebligat yapılamamıştır.
1-213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 104. Maddesi Gereğince ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci(15.) gün ilan tarihi olarak kabul edileceği,
2- Aynı Kanununun 105. Maddesi Gereğince Adı,Soyadı (Unvanı) geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir (1) ay içinde Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri;
3-Kendilerine süre ile kayıtlı olmak üzere resmi tebligat yapılacağı, riayet edlmediği takdirde söz konusu kanunun 106. maddesi gereğince iş bu ilanın neşir tarihinden itibaren bir(1) aylık sürenin sonunda mezkur şahıslara tebligat
yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın - 10013 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
‘Gazi Kars’
IfiIL IfiIL
25 Temmuz 2014 Cuma
KARS - ÇA⁄LAR SEFERTAfi - Kars'ta, Rus'lar›n hüküm
sürdü¤ü 40 y›ll›k süre içinde Hollandal› mimarlara yapt›r›lan
baz› binalar ile tarihi yap›lar, ›fl›kland›rma sistemiyle
kavufltu¤u görüntüyle ilgi çekiyor.
Kentte bulunan valilik, emniyet müdürlü¤ü, Kars Kalesi,
Evliya Camisi, Seyyid Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri
Türbesi, Serhat Kalk›nma Ajans› ( SERKA) ve Kars Ticaret ve
Sanayi Odas›'n›n ›fl›kland›r›lmas› yap›lara ayr› bir güzellik
kazand›rd›.
Özellikle iftardan sonra soka¤a ç›kan foto¤raf sanatç›lar› ile
baz› vatandafllar, "uzun pozlama" yöntemiyle eserleri görün-
“Uluslararas› tavuk
kümesi gibi...
BURDUR - GÖKMEN YÜCE - Bucak ilçesinde
yaflayan Yunus Uysal, farkl› ülkelere ait süs
tavuklar›n› bir araya getirerek "uluslararas› tavuk
kümesi" oluflturdu.
Yaklafl›k 5 ay önce hobi olarak süs tavuklar›n› toplamaya bafllayan Uysal, Hollanda, Çin, Romanya ve
Belçika gibi ülkelerin süs tavuklar›n› kümeste bir araya
getirdi.
Hollanda'dan "Rahibe Fizan", "Gold Fizan", Çin'den
"K›v›rc›k Cüce Cochin", "Habefl", Belçika ve
Hollanda'dan "‹spenç" gibi tür isimlerine sahip tavuklar, di¤er tavuklardan farkl› görüntüleriyle ilgi çekiyor.
Uysal , AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada, süs tavu¤u
toplamaya hobi olarak bafllad›¤›n› ancak ifli giderek
büyüttü¤ünü anlatt›.
- Fiyatlar› 300 ila 800 lira aras›nda
‹ki üç tavukla bafllad›¤› çal›flmada flimdi yaklafl›k 35
anaç tavuk ve 35 civcive sahip oldu¤unu belirten
Uysal, "Tavuk ve civciv say›m art›nca küçük olan
kümesimi de büyütme ihtiyac› duydum. fiimdi tavuklar›ma büyük bir titizlikle bak›yorum. Pazar günleri
kümesin alt›n› üstünü güzelce temizliyorum" dedi.
Uysal, fiyatlar› 300 ila 800 lira aras›nda de¤iflen anaç
tavuklar› Hatay, Adana ve Kocaeli gibi illerden getirdi¤ini söyledi.
Süs tavu¤u yetifltirme ifline ticari olarak bakmad›¤›n›,
hayvan say›s›n› daha fazla art›rmak da istemedi¤ini
dile getiren Uysal, flöyle konufltu:
"Sadece tür say›s›n› art›rmak, kafesimde daha farkl›
süs tavu¤u görmek istiyorum. Ayn› türden tavuk say›m
artt›¤› zaman da bunlar› di¤er süs tavuklar›yla takas
yapmay› düflünüyorum. Çok pahal› süs tavuklar› var.
Onlar› da kümesime kazand›rmak istiyorum. Zaten
Bucak'ta yaflayanlar da bu durumdan memnun. Çünkü
çevremizde süs tavuklar› bulunmuyor. Onlar da bu
tavuklar› görebilmek için kümesimizi ziyaret ediyor ve
ilgi gösteriyor." (AA)
tülemeye çal›fl›yor.
‹l Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Do¤anay, AA
muhabirine yapt›¤› aç›klamada, kentin geçmifli ve sahip oldu¤u
tarihi yap›larla özellikle turizm aç›s›ndan önemli bir merkez
oldu¤unu belirterek, bu durumun kentin geliflimi aç›s›ndan çok
önemli oldu¤unu söyledi.
Ifl›kland›r›lan tarihi yap›lar›n üzerlerindeki ifllemelerle seyirlik görüntü oluflturdu¤una dikkati çeken Do¤anay, "Ramazan
ay› kentimizde son derece güzel geçiyor. Ifl›kland›r›lan bu
yap›lar sayesinde sokaklar›m›z film stüdyosunu and›r›yor.
Yap›lar›n önünden geçen vatandafllar›m›z hem binalar›
inceliyor hem de foto¤raf çekme imkan› buluyor" dedi.
Do¤anay, kentin ekonomisinin büyük ölçüde tar›m ve hayvanc›l›¤a dayand›¤›n› ancak bunun yan›nda turizm gelirlerinin
de önemli oldu¤una de¤inerek, kente daha fazla turist çekmek
için bu tür ifllerin yayg›nlaflt›r›lmas› gerekti¤ini kaydetti.
Foto¤raf sanatç›s› Mestan Topalo¤lu da kentin adeta aç›k
hava müzesi oldu¤unu ifade ederek, bunun amatör
foto¤rafç›l›¤a önem verenler için güzel oldu¤unu vurgulad›.
(AA)
Yaylalar s›cak
havayla “flenlendi”
ADANA - Hava
s›cakl›¤›n›n 40 dereceye,
nem oran›n›n ise yüzde
90’a yaklaflt›¤› Adana ve
çevresindeki vatandafllar,
Çukurova’n›n yasland›¤›
Toros Da¤lar›n›n eteklerindeki yaylalarda
yo¤unlu¤a neden oluyor.
Türkiye’nin en s›cak
flehirlerinden Adana’da,
yaz s›caklar›ndan ve nemli
havadan bunalan insanlar,
serinleyebilmenin farkl›
yöntemlerini ar›yor.
Çukurova bölgesinin
hemen yan›bafl›ndaki
Toros Da¤lar›’n›n eteklerindeki yaylalar, serinlik arayan insanlar›n
imdad›na yetifliyor. 2 milyondan fazla nüfusu
olan kent, özellikle hafta sonlar› neredeyse
boflal›yor. S›cak ve nemden kaçan insanlar, kent
merkezine yaklafl›k 100 kilometre uzakl›ktaki
Pozant› ve Tekir yaylalar›na ak›n ediyor.
Pozant› Belediye Baflkan› Mustafa Çay, AA
muhabirine yapt›¤› aç›klamada, k›fl aylar›nda 21
bin olan ilçe nüfusunun yaz döneminde Adana
ve çevre illerden gelen vatandafllarla 150 bine
yaklaflt›¤›n› bildirdi.
Rak›m›n yüksek olmas›, bitki örtüsü, serin
havas› ve güzel manzaras› nedeniyle insanlar›n
Pozant› ve Tekir yaylas›n› tercih etti¤ini belirten
Çay, yayla bölgesinde evlerin sezonluk olarak
kiraya verildi¤ini, yaz döneminde kiralar›n yaz
sezonu için bin 500 liradan 5 bin liraya kadar
ç›kabildi¤ini dile getirdi.
‹nsanlar›n ramazan ay›nda daha çok yaylada
konaklamay› tercih etti¤ini ifade eden Çay,
“Pozant›, Adana için çok önemli bir cazibe
merkezi. Her akflam 20 dönümlük Akköprü
mesire alan›m›zda bin kiflinin iftar yapabilece¤i
yerimiz var. ‹nsanlar evlerinde yapt›klar›
yemeklerle oruçlar›n› burada aç›yor. Böylece,
s›caktan bunalan vatandafllar ramazan ay›n› yaylan›n temiz ve serin havas›nda rahatça geçiriyor” dedi.
Baflkan Çay, yaylaya gelen vatandafllar›n yafl
ortalamas›n›n 40 oldu¤unu, son y›llarda yap›lan
çal›flmalarla gençleri de bölgeye çekmeye
bafllad›klar›n› kaydetti.
- Yaylada sosyal hayat daha renkli
Bölgede yaylalarda 55 y›ld›r konaklad›¤›n›
anlatan emekli Hasan Erdo¤an (83), k›fl›n il
merkezinde yaflad›¤›n›, nisanda bafllay›p eylülekime kadar ailesiyle yaylaya ç›kt›¤›n› söyledi.
Gençlik döneminde komflular›yla eflyalar›n›
kamyonlara yükleyip geldikleri yaylada çad›rlarda kald›klar›n› aktaran Erdo¤an, flöyle konufltu:
“Eskiden çad›r kurard›k, flimdi yayla evlerinde
yafl›yoruz. Adana’da imkan› olan herkes, en az 2
ay›n› yaylalarda geçirir.
Bizler emekliyiz, bizim
için en az 4-5 ay yayla
mevsimidir fakat çocu¤u
okula giden aileler için 15
Eylül’de yayla mevsimi
biter ve evlerine dönerler.
Kimileri de günübirlik
akflam gelip sabah dönüyor. Gün boyunca bahçesi
olanlar bahçeleriyle
u¤rafl›r. Kendi bahçelerimizde domates, yeflil so¤an,
biber, patl›can veya
a¤açlar›m›zda viflne, kiraz,
kay›s› ve ceviz yetifltiririz.”
Yaylac›lardan Sabriye
‹nal da (81) hayat standartlar›n›n yükseldi¤ine
iflaret ederek “Eskiden ekonomik durumuz iyi
de¤ildi buralara gelemezdik ve Adana’n›n
s›ca¤›nda kavrulurduk. Nerede öyle flimdiki gibi
araba bollu¤u, yollar da eskiydi. Kent merkezinden buraya 3 saatte gelinirdi, flimdi 45 dakikada
gelebiliyoruz” dedi.
Tekir ve Pozant›’da yaz aylar›n›n Adana’dan
daha renkli geçti¤ini belirten ‹nal, “Tekir’in
sosyal ortam› daha iyidir, sezonluk bir yer
oldu¤u için haziran ay›ndan itibaren buran›n
nüfusu neredeyse 4-5 kat›na ç›kar. Sosyete
pazar› bile kuruluyor, lunapark aç›l›yor.
Akflamlar› komflu ziyaretleri daha s›k›d›r çünkü
bu yaylalarda sosyallik Adana’ya göre daha
iyidir. Zaman kavram› flehir merkezindeki hayata göre biraz daha boldur” ifadelerini kulland›.
Ramazan ay›n›n yaza gelmesinden dolay›
oruçlar›n› daha rahat tutabilmek için yaylaya
ç›kt›klar›n› bildiren Süleyman Erdo¤an ise iki
ayl›¤›na yaylada ev kiralad›¤›n› kaydetti. (AA)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
25
File Size
1 889 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content