close

Enter

Log in using OpenID

6 sanat - Yeni Adana Gazetesi

embedDownload
1918’DEN BER‹ HALKIN H‹ZMET‹NDE
Edebiyat ve Sanat Sayfas›
ÜRÜN GÖNDERME: Abidinpafla Cd. No: 70 Kat: 3-ADANA TELEFON : (0.322) 359 90 06 - FAX: (0.322) 359 36 55
ustalardan
BU SABAH(*)
Bu sabah gök güzel, mavi, tertemiz;
‹çimden geçiyor ayd›nl›k bir iz.
Öyle bir saadet ince belirsiz,
‹nand›m ki art›k ben gülüyorum.
***
Bu sabah sütünü emdim sevincin;
Düfltü kabuk gibi haset, fitne, kin;
Umut kirmeninde e¤rilmek için
‹pek gibi tel tel sökülüyorum.
***
Kovdum yüre¤imde yatan garibi;
Bu sabah flu ufkun benim sahibi.
Bu ›fl›k içinde akan su gibi
‹çimden içime dökülüyorum.
Yafl
fla
ar Kemal
*(Bugünlerde Bahar ‹ndi/
Yap› Kredi Yay›nlar›/116 sayfa/ Ekim 2010)
posta kutusu
BUGÜNLERDE BAHAR ‹ND‹/fi
fiiiir/Yafl
fla
ar
Kemal/Yap› Kredi Yay›nlar›/Ekim
2010/116 sayfa/20.-TL)
Yaflar
Kemal’›n
1941/1973 y›llar› aras›nda yazd›¤› fliirlerden
oluflturdu¤u “Bugünlerde Bahar ‹ndi”de, batöz ›rgatl›¤› yapt›¤› o
y›llar›n günlükleri de
yer almakta. Üç bölümlük kitab›n ilk bölümünde
1941
May›s’›n›n alt› gününe at
olan “Irgatl›k An›lar›”;
ikinci bölümde, serbest fliirler ile 209 dizelik, “Kap›” (s.63/70) ve kendi içinde 3 bölüm olan 154 dizelik “Hannaya fiiirler”
(s.73/78) ile “bir bölümü Zülfü Livaneli taraf›ndan bestelenen “Ulafl” ile “Merhaba” ve “Bu
Gece” gibi fliirler yer al›rken; . 24 sayfa, 657
dize olan “K›rm›z› Deynek” 3. Bölümde bulunmakta. Nehir fliirlerin de farkl› k›ld›¤› “bugünlerde Bahar ‹ndi”de halk fliirinden hece fliire
gelenek gelgitlerinin serbest fliirlere uzand›¤›
da görülmekte. Romanlar›n›n bafllang›ç yeri
olarak saf, ar› ve yal›n Anadolu dili zenginli¤ine s›rt›n› dayayan fliirlerde anlam k›r›lmalar› da
fliir içinde yerini bulmakta. fiair Güven Turan’›n editörlü¤ünü yapt›¤› ”Bugünlerde Bahar
‹ndi”yi “en yal›n ve saf haliyle ‘Anadolu Türkçesi A¤z›yla’ yaz›lm›fl belki de en özgün fliirdir.”
vurgulamas›yla, “bafll›bafl›na tek fliirlik bir kitap özelli¤i tafl›yor” dedi¤i “K›rm›z› Deynek” fliiri “1920’lerde, Modernist Amerikan fliirinin temel adlar›ndan olan William Carlos Williams’›n
yazd›¤›, American konuflma ritimleri, tonlamas›, konuflma söz düzeni, sözcük seçimleriyle
yaz›lmas›n› tan›mlad›¤› “Amerikan Deyifli” tarz›yla yak›n bir ba¤lant› kuruyor yolunda bir
tespitte bulunur. fl›k Kemal olarak, imge yo¤unlu¤undaki görselliklerle fliirini güzellefltiren
yaflar Kemal; halk fliirinin derinliklerinden gelen bir ozan olarak gelene¤i yeterince özümseyerek, modern fliirinin sessel yap›s›n› da kendine özgü bir devingenlikle kuruyor. Nam›k
için de “Ma¤osa’y› Tavaf” fliirini yazan Yaflar
Kemal; Ege’nin öbür yan›na sevgi ve bar›fl hayk›r›fllar›ndaki antik esintiler yineler durur. Gagarin ile Marlin Monro’yu da dizelerinde ilginç
bir biçimde buluflturup, aynadan, a¤açtan
atom bombas›, uzay yapma simyagerli¤ine soyunan Yaflar Kemal; fliirindeki o tekerleme tarz›yla örtüflen aliterasyonlu sessel alg›lamay›
dalgaland›r›rken de; yal›n, duru, sade ve aç›k
bir Anadolu diliyle halk fliirinin izinden ça¤c›ll›¤a yürürken, imgelemden de zaman zaman yararlan›r. “Bugünlerde Bahar ‹ndi” destandan,
maniye, koflmadan, semaiye, varsa¤›ya, koçaklamaya de¤in sürdürdü¤ü fliirsel izleriyle
özellikle yaz›ld›¤› dönem larak, poetikas›n›
sa¤lam oluflturur. Karaco¤lan’›n, Dadalo¤lu’nun izini süren bu geleneksel temel üzerinde fliirini oluflturan Yaflar Kemal; destans› gelenekselli¤ini tafl›d›¤› fliirini mitolojiyle derin ve
güçlü o ba¤›n› da kurar.
KULLUK
Hülyamdaki kad›n›
Yaratsayd› Tanr› e¤er
Kulluk ederdim ölünceye kadar
Öldükten sonra da (s.49)
Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen ilk Türk yazarı olan Yaşar
Kemal bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Solunum güçlü¤ü ve kalp ritim bozuklu¤u sebebiyle kald›r›ld›¤› hastanede bir süredir tedavi gören ünlü romanc› Yaflar Kemal 1 Mart Pazar günü akflam› yaflam›n› yitirdi. Doktoru, Prof. Dr. Mehmet Akif Karan’›n “Organ yetmezli¤inden
kaynaklanan sorunlar›n kalp, akci¤er ve di¤er organlar›n etkilenmesiyle” Yaflar Kemal’›n yaflam›n› yitirdi¤ini aç›klad›.
Teflvikiye Camisi’ndeki cenaze namaz›n›n ard›ndan, çok say›da kiflini kat›l›m›yla Zincirlikuyu Mezarl›¤›na getirilen ünlü
yazar›n cenazesi, Zincirlikuyu Mezarl›¤›’nda 50 y›l evli kald›¤› ve 2001 y›l›nda hayat›n› kaybeden Tilda Kemal’in
mezar›n›n yan›na defnedildi. Oldukça
kalabal›k olan cenaze töreninde ise
yazar›n efli Ayfle Semiha Baban, Yaflar
Kemal’in yak›n dostu Zülfü Livaneli
ile mezarl›¤a geldi. Yaflar Kemal’i
u¤urlama törenine CHP Genel Baflkan
Yard›mc›s› Sezgin Tanr›kulu, Kadir
‹nan›r, Suavi, Tar›k Akan baflta olmak
üzere birçok sanatç› da kat›ld›. Sanatç› Zülfü Livaneli’nin konuflma yapt›¤›
cenaze törenin ard›ndan, dualar okunup, Yaflar Kemal topra¤a verilirken,
ünlü yazar›n do¤um yeri olan Gökçedam’dan (Hemite) getirilen toprak da
mezar›na at›ld›. Ayn› gün, saat 15.30
sular›nda Lütfi K›rdar Kongre Merkezi’nde ise anma töreni düzenlendi.
Teflvikiye Camii’ndeki törende yazar›n tabutunun bafl›nda baz› vatandafllar Türkçe ve Kürtçe
dua ederken baz›lar› ise Kur’an-› Kerim okudu. Yaflar Kemal’›n manevi o¤lu olan Ahmet Günefltekin yapt›¤› aç›klamada, “Bugün en zor günümüz, namuslu bir ömür yaflad›. Bize
güzel insanlar olmam›z› ö¤retti. Bütün hayat›n› bar›fla adad›
ve ölümü de bar›fl›n en yak›n oldu¤u güne denk geldi, 28 fiubat anlaml› bir gündür, tesadüf de¤ildir. Her zaman bar›fl› görece¤im diyordu bence gördü ve hissetti. Ve bence böyle bir
günü seçmifl olmas› bütün insanl›¤a bir mesaj verdi. O dev
adam bütün a¤›rl›¤›yla bugünü seçti” diye konufltu.
Sanatç› Tar›k Akan ise, Yaflar Kemal’in dahi bir insan oldu¤unu ifade ederek, “ onurlu ve güçlü bir yazar oldu¤unu
belirtip, “ac›m›z büyük, ola¤anüstü bir insand›. Yaflar a¤abeyi ölümsüzlü¤e u¤urluyoruz” dedi.
***YAfiAR KEMAL***
As›l ad› Kemal Sad›k Gö¤celi olan Yaflar Kemal Adana’ya
ba¤l› olan Osmaniye ilçesinde 1923 y›l›nda do¤du. Babas› bir
çiftçi olan Sad›k Efendi, annesi ise Nigar Han›m’d›r. Küçükken babas›, evlatl›k ald›¤› Yusuf taraf›ndan camide gözlerinin
önünde öldürülen Yaflar Kemal; koyun kesen babas›n›n elinden f›rlayan b›ça¤›n gözüne isabet etmesiyle de bir gözünü
kaybetti. ‹lkokulu Kadirli Cumhuriyet ‹lkokulu’nda okudu;
daha sonra ö¤renimini sürdürdü¤ü Kadirli ortaokulundan ayr›ld›. Bekçilik, amelebafl›l›k, ö¤retmenlik gibi geçici ifllerde
çal›flt›. Henüz 17 yafl›ndayken politik nedenlerle tutukland›.
Sonras›nda Kütüphane memurlu¤u, arzuhalcilik ve gazetecilik yapt›. Evli ve bir çocuk babas› olan Yaflar Kemal 50 y›l evli kald›¤› ilk efli Tilda’n›n vefat› üzerine Ayfle Semiha Baban
ile evlenmiflti. Yaflar Kemal, tedavi gördü¤ü ‹stanbul’daki has-
*YAPITLARI:
*Öykü
Sar› S›cak, ‹st.: Varl›k, 1952
Bütün Hikâyeler, ‹st.: Cem, 1975.
*Roman
‹nce Memed, I. Cilt, ‹st., 1955
Teneke, ‹st.: Varl›k, 1955
Orta Direk, ‹st.: Remzi, 1960
Yer Demir Gök Bak›r, ‹st.: Güven, 1963
Ölmez Otu, ‹st.: Ant, 1968
‹nce Memed, II. Cilt, ‹st., 1969
Akçasaz›n A¤alar› / Demirciler Çarfl›s› Cinayeti, ‹st.: Cem, 1974
Akçasaz›n A¤alar› / Yusufcuk Yusuf, ‹st.: Cem, 1975
Y›lan› Öldürseler, ‹st.: Cem, 1976
Al Gözüm Seyreyle Salih, ‹st.: Cem, 1976
Kufllar da Gitti, (uzun öykü) ‹st.: Milliyet, 1978
Deniz Küstü, ‹st.: Milliyet, 1978
Ya¤murcuk Kuflu / Kimsecik I, ‹st.: Toros, 1980
Hüyükteki Nar A¤ac›, ‹st.: Toros, 1982
‹nce Memed, III. Cilt, ‹st., 1984
Kale Kap›s› / Kimsecik II, ‹st.: Toros, 1985
‹nce Memed, IV. Cilt, 1987
Kan›n Sesi / Kimsecik III, ‹st.: Toros, 1991
F›rat Suyu Kan Ak›yor Baksana / Bir Ada Hikayesi I, ‹st.: Adam, 1997
Kar›ncan›n Su ‹çti¤i / Bir Ada Hikayesi II, ‹st.: Adam, 2002
Tanyeri Horozlar› / Bir Ada Hikayesi III, ‹st.: Adam, 2002
Ç›plak Deniz Ç›plak Ada / Bir Ada Hikayesi IV, ‹st.: YKY, 2012
Tek Kanatl› Bir Kufl, ‹st.: YKY, 2013.
*Çocuk Roman›
Filler Sultan› ile K›rm›z› Sakall› Topal Kar›nca, ‹st.: Cem, 1977.
*Çeviri
Bulutlar ve da¤lar üstünde
Ne kadar da mavi gökyüzü
Rüyalar›nda açan,
Beyaz bir çi¤dem çiçe¤idir
Yavrum annenin yüzü.
***
Bir ya¤mur halinde dökülece¤im
Tanr›n›n memnu bahçelerine
Kilid olaca¤›m gecelerine
Ve yavrum, senin beyaz, k›smetten ellerine
Dolduraca¤›m gündüzü (s.60w)
Yanan Ormanlarda 50 Gün, ‹st.: Türkiye Ormanc›lar Cemiyeti, 1955
Çukurova Yana Yana, ‹st.: Yeditepe, 1955
Peribacalar›, ‹st.: Varl›k, 1957
Bu Diyar Bafltan Bafla, ‹st.: Cem, 1971
Bir Bulut Kayn›yor, ‹st.: Cem, 1974
Allah›n Askerleri, ‹st.: Milliyet, 1978
Röportaj Yazarl›¤›nda 60 Y›l, ‹st.: YKY, 2011
Çocuklar ‹nsand›r, ‹st.: YKY, 2013.
*Deneme-Derleme
A¤›tlar, Adana: Halkevi, 1943
Tafl Çatlasa, ‹st.: Ataç, 1961
Baldaki Tuz, (1959-74 gazete yaz›lar›) ‹st.: Cem, 1974
Gökyüzü Mavi Kald›, (halk edebiyat›ndan seçmeler, S. Eyübo¤lu ile)
A¤ac›n Çürü¤ü: Yaz›lar - Konuflmalar, (der. Alpay Kabacal›) ‹st.: Milliyet, 1980
Yay›mlanmam›fl 10 A¤›t, ‹st.: Anadolu Sanat, 1985
Sar› Defterdekiler: Folklor Derlemeleri, (haz. Alpay Kabacal›) ‹st.:
YKY, 1997
Ustad›r Ar›, ‹st.: Can, 1995
Zulmün Arts›n, ‹st.: Can, 1995
Binbir Çiçekli Bahçe, ‹st.: YKY, 2009.
Yafl
fla
ar Kemal
aktüalite ve edebiyat
YAfiAR KEMAL’I KAYBETT‹K YAfiAR KEMAL
GÖKYÜZÜ
BEN‹M ‹Ç‹N
(Sayfa Plan›-Düzeltmen)
l Yay›nlanmam›fl ürünlerinizi A/4 ka¤›d›n›n bir yüzüne yaz› makinas› veya el yaz›s›
(kitap harfleriyle) genifl aral›kl› olarak yaz›p gönderiniz. Ürünlerin alt›nda ad, soyad, adres ve telefon numaras› olup; fliirler 1, yaz›lar 1.5 sayfay› aflmamal›d›r.
l Abone olmayanlar, gönderdikleri her ürün için 1 Yeni Türk Liras›, (1 milyon TL)
de¤erinde posta pulu gönderdiklerinde, uygun görülüp yay›nlanan ürünler belirtmifl olduklar› adrese posta ile gönderilir.
l Yay›nlanan sanat ürünlerine ücret ödenmez, gönderilen ürünler ve posta pullar› geri verilmez, koflullara uymayan ürünler de¤erlendirmeye al›nmaz.
l ‹zin al›nd›¤›nda, kaynak belirtilerek al›nt› yap›labilir.
sanat haberi
Ay›fl›¤› Kuyumcular› (A. Vidalie; Thilda Kemal ile), ‹st.: Adam, 1977.
Bir ya¤mur sonu ›fl›lt›s›
Hayran kald›¤›m gözlerinde
Akl›mdan ç›km›yor hayalin
Düfllerime giriyorsun her gece
Beyazlar giyin bu güz gününde
Beyazlar giyin benim için
Apayd›nl›k ipince (s.72)
9 MART 2015 PAZARTESİ
Sanat Yönetmeni: AL‹ TAfi
*Röportaj
*Destans› roman
Üç Anadolu Efsanesi, ‹st.: Ararat, 1967
tanede 28 fiubat 1915 tarihinde hayata gözlerini yumdu.
Ortaokul y›llar›nda, ilgisini çeken halk edebiyatla ilgilenmeye bafllayan Yaflar Kemal, yazd›¤› fliirleri Ç›¤ Dergisi’nde
(1940) yay›nlanmas›yla bafllad›. Daha sonra “Ülke”, “Millet”,
“Kovan” ve “Beflp›nar” gibi dergilerde de ürünleri yay›nlanan
Yaflar Kemal, 1950’de 142. maddeye ayk›r› davranmak suçundan hapse girdi. 1951’de hapisten ç›k›nca ‹stanbul’a yerleflme karar› alan Yaflar Kemal, Cumhuriyet Gazetesi’nin yurt
haberler servisinde göreve bafllad›. Röportajlar›yla genifl ilgi uyand›ran yazar, “Dünya’n›n En Büyük Çiftli¤inde Yedi Gün” bafll›kl› dizi röportaj› ile Gazeteciler Cemiyeti’nin Özel Baflar› Arma¤an›’n› kazand›. Çal›flmalar›n›n karfl›l›¤›n› 1950’li y›llarda almaya bafllayan Yaflar Kemal’›n; ‹lk hikâye
kitab› olan “Sar› S›cak” (1952) yay›nland›ktan sonra yazd›¤› “Dükkânc›”, “Bebek” ve
“Memet ile Memet” adl› öykü kitaplar› yay›mland›. Türk ve dünya edebiyat›nda büyük ses getirip, kendisini dünya çap›nda
üne kavuflturan “‹nce Memed” adl› roman›n› 1955 y›l›nda yazan Yaflar Kemal; ertesi y›l, “Varl›k Roman Arma¤an›”n› kazand›.
Bu arada Cumhuriyet’te “Bu Pazar” ve “Bu
Çarflamba” bafll›kl› köfle yaz›lar› yay›mlan›yordu. “Da¤›n Öte Yüzü” üçlemesinin ilki
“Orta Direk” 1957’de, ikincisi “Yer Demir
Gök Bak›r” 1963’te yay›nland›. Ayn› y›l
Cumhuriyet’ten ayr›larak, kendini tamamen romanc›l›¤a verdi. “Ant” (1967) adl› dergiyi ç›karmaya
bafllayan Yaflar Kemal, bu derginin eklerinden biri yüzünden
18 ay hapse mahkûm olup, karar Yarg›tay taraf›ndan bozuldu. “Ant”, “Yön” ve “Yeni Halkç›” gazetelerinde de köfle yaz›lar› yazan (1963- 1969) Yaflar Kemal, Türkiye ‹flçi Partisi’nde
etkin görevler de üstlendi. 1974 tarihli “Demirciler Çarfl›s› Cinayeti” roman› “Madaral› Roman Ödülü”nü, 1977 tarihli “Yer
Demir Gök Bak›r” adl› roman› Fransa’da “Y›l›n En ‹yi Yabanc› Roman›” ödülünü ald›, ayn› zamanda Yaflar Kemal’e “Del
Duca Ödülü” ( 1982)ve Fransa’dan “Légion D’Honneur”(1984) niflan› verildi. Türkiye Yazarlar Sendikas›’na ve Pen
Yazarlar Derne¤i’ne kurucu baflkan seçilen Yaflar Kemal 1995
y›l›nda Almanya’da yay›nlanan Der Spiegel adl› dergide ç›kan
yaz›s› dolay›s›yla 20 ay ceza ald› ancak bu ceza da ertelendi.
1998 y›l›nda Bordeaux Kitap Fuar› “Ecureuil” ödülüne de¤er
görüldü.
Öykü, roman, deneme, derleme, çocuk roman›, röportaj, çeviri ve fliir dallar›nda yap›tlar veren Yaflar Kemal’›n
39 dile çevrilen eserleri dünyaca büyük ilgi görmüfl ve
2000 y›l›nda Nobel Ödülü’ne bir kez daha aday gösterilmifltir. Yap›tlar›nda genellikle çocuklu¤unu geçirdi¤i yer
olan Çukurova’y›, kan davalar›n›, a¤al›¤›, ekonomik s›k›nt›lar› iflleyen yazar; 1970 sonras›nda yazd›klar›nda da kentli
insanlara yer vermifltir. Birçok yap›t› eseri tiyatroya uyarlanan, Yaflar Kemal; destan, masal ve efsanelerden de yararlanm›flt›r. PEN Yazarlar Derne¤i’nin üyesi olan ve Strasburg
Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi
ve Bilkent Üniversitesi’nce fahri doktor unvanlar› verilen
Yazar Yaflar Kemal TGC Burhan Felek Bas›n Hizmet Ödülü
ve Bas›n fieref Kart› sahibi
A¤r›da¤› Efsanesi, ‹st.: Cem, 1970
Binbo¤alar Efsanesi, ‹st.: Cem, 1971
Çak›rcal› Efe, ‹st.: Ararat, 1972.
*fi
fiiiir
Bugünlere Bahar ‹ndi, ‹st.: YKY, 2010.
***ÖDÜLLER‹:
1955 Gazeteciler Cemiyeti Baflar› Arma¤an› (“Dünyan›n En Büyük
Çiftli¤inde Yedi Gün” adl› röportaj dizisi ile)
1956 Varl›k Roman Arma¤an› (‹nce Memed ile)
1966 ‹lhan ‹skender Arma¤an› (Teneke’den ayn› adla uyarlanan oyunu ile)
1966 Uluslararas› Nancy Tiyatro Festivali Birincilik Ödülü (“Yer Demir Gök Bak›r” roman›ndan Nihat Asyal›’n›n sahneye uyarlad›¤›, Y›lmaz Onay’›n sahneye koydu¤u “Uzun Dere” oyunu ile. Türkiye ödülü, Brezilya ile paylaflt›.)[16]
1974 Madaral› Roman Arma¤an› (Demirciler Çarfl›s› Cinayeti ile)
1977 Fransa Elefltirmenler Sendikas› En ‹yi Yabanc› Roman Ödülü
(Yer Demir Gök Bak›r ile)
1978 Fransa’da En ‹yi Yabanc› Kitap Ödülü (Ölmez Otu ile)
1979 Fransa “Büyük Jüri” En ‹yi Kitap Ödülü (Binbo¤alar Efsanesi ile)
1982 Uluslararas› Cino Del Duca Ödülü
1984 Frans›z Legion d’Honneur Ödülü Commandeur payesi
1984 TÜYAP Kitap Fuar› Halk Ödülü
1985 Sedat Simavi Vakf› Edebiyat Ödülü
1986 Orhan Kemal Roman Ödülü (Kale Kap›s› ile)
1988 TÜYAP Kitap Fuar› Halk Ödülü
1988 Fransa Kültür Bakanl›¤› Commandeur des Arts et des Lettres Niflan›
1991 Fransa Strasbourg Üniversitesi Onur Doktoras›
1992 11. TÜYAP Kitap Fuar› Onur Yazar›
1992 Antalya Akdeniz Üniversitesi Onur Doktoras›
1993 Kültür Bakanl›¤› Büyük Ödülü
1994 Mülkiyeliler Birli¤i Rüfltü Koray Arma¤an›
1995 Morgenavissen Jylaand-Pösten Ödülü (Danimarka)
1996 Türkiye Yay›nc›lar Birli¤i Düflünce ve ‹fade Özgürlü¤ü Ödülü[17]
1996 Kan›n Sesi ile Akdeniz Yabanc› Kitap Ödülü (Perpignan, Fransa)
1996 VIII Katalunya Uluslararas› Ödülü (Barcelona, ‹spanya)
1996 Lillian Hellman/Dashiell Hammett Bask›ya Karfl› Cesaret Ödülü, ‹nsan Haklar› ‹hlallerini ‹zleme Örgütü, (New York)
1997 Toplu eserleri için Premio Internazionale Nonino Ödülü, ‹talya
1997 Kenne Vakf› Düflünce ve Söz Özgürlü¤ü Ödülü (Uppsala, ‹sveç)
1997 Norveç Yazarlar Birli¤i ödülü, Wole Soyinka ile ortak
1997 Frankfurt Kitap Fuar› Alman Yay›nc›lar Birli¤i Ödülü
1998 Frei Üniversitesi Berlin Fahri Doktora
1998 Bordeaux Yay›nc›lar Birli¤i Yabanc› Edebiyat Ödülü
2002 Bilkent Üniversitesi Fahri Doktora
2003 Z. Homerus fiiir Ödülü
2003 Savanos Ödülü (Selanik)
2003 Türkiye Yay›nc›lar Birli¤i Yay›nc›l›k Emek Ödülü.
2008 Cumhurbaflkanl›¤› Kültür ve Sanat Büyük ödülü
2009 Çukurova Üniversitesi, Fahri Doktora
2011 Légion d’honneur
2013 Krikor Naregatsi Niflan›
*(Yap›tlar› ve Ödüllerilistesi Vikipedi’den al›nm›fl
fltt›r)
HEP YAfiAR-1
‹lhan Alper
Öldü kelimesi o kadar ac› ki…
Bir yok olufl, silinip gitme ortadan. Ancak insan yapt›klar›yla zaman›n sonsuzlu¤una bir süre direnebilmekte. Kifliye göre
amaç, dönemsellik ve iç huzur da çok
önemli tabii ki…
Çeflme yapt›rabilirsiniz, yol yapt›rabilirsiniz, cami yapt›rabilirsiniz; köprü, okul yapt›rabilirsiniz….
Her insan, bir ses olarak,
kar›nca karar›nca tabii bir fleyler b›rakmak
ister yeryüzüne.
Bu sesi en güzel yans›tanlar da sanatç›lar tabii ki…
Ressam, heykelt›rafl, foto¤raf, ses sanatç›s›, besteci, flair, yazar…
‹nsanlar kendi konum ve yeteneksel yarat›m›ndan dünya penceresine bakarken
uygun noktalara sanat foto¤raflar›n› yerlefltirirler binbir hevesle... Bunun ad› fliir olur,
öykü olur, roman olur, resim olur…
Burda önemli olan, kifliye özgü o yarat›c›l›¤› özgün bir noktaya tafl›yarak, dikti¤iniz
foto¤raflar›n›za sahip ç›kan insanlar›n çok
olabilmesi. Orda, o görsellikte kendini bulan insanlar›n duygusall›k ve duyarl›l›klar›n›
en tiz ilgi noktas›na tafl›yabilmek. Ancak
böyle, akan zamanda kal›c› bir yer tutulabilir. Ve bu çizgide erozyona u¤rama olas›l›¤›n› oldukça öteleyen yeteneksel, yarat›m
gibi bir sanatsal olgu ve içeri¤ine sahip olmak bu tafl›ma ve yer tutma sürecini oldukça anlaml› ve hatta paha k›labilir.
Sözümüz Yaflar Kemal’e, o büyük ustaya….
Romanlar›yla Türk edebiyat›nda devrim
yapan ›rgatl›ktan, toprak iflçili¤inden gelen
büyük ustam›za… Topra¤› bol olsun; biz
çömezleri onun kalemi ve hat›ralar› önünde sayg›yla e¤iliyoruz.
Yaflar Kemal ve Çukurova Sanat Günleri…
Yaflar Kemal için Çukurova Ödülü verildi
ama öldükten sonra.
Adana’n›n, Çukurova’n›n olumlu bir kazan›m› diye düflündü¤ümüz Çukurova Sanat Günleri’nin böyle bir yaklafl›mda bulunmas› olumlu bir fley elbette. Keflke bir de¤erleme s›ralamas› yap›l›p da, Nihat Ziyalan’lardan, Taha Toros’lardan öne çekilseydi dev yazar. Do¤rusu da buydu zaten. Daha önce hat›rlanmal›yd› Yaflar Kemal. Yaflar
Kemal’›n ödüle ihtiyac› yok ama; Çukurova
dendi mi ilkin onsuz olmaz.
Katk› verenleri kutlarken, Çukurova Sanat Günleri’nin kat›l›m ba¤lam›nda ödün
vermedi¤i ve kiflisellik handikab›na tak›lmad›¤› sürece daha olumlu etkinlikler gerçeklefltirebilecektir elbette.
posta kutusu
ADANA SOFRASI/Yaz›/Meral
Say›n/kendi yay›n›/96 sayfa
Meral Say›n’›n Adana
ve Adanal›lara adad›¤›
bir kitap… Oyun müzikleri yazan, flark›lar yazan
meral Say›n, “Evde Yokuz” adl› bir de mizah
öykü kitab› yay›mlam›fl.
Kitab›n›n kapa¤›nda, “45
derece s›ca¤›n har›nda
portakal çiçe¤inin kokusunda -Adan Sofras›- kelime ve cümlelrden olufltutlmufl Meral’›n Tekel’inden yaz›lm›fl, evde
üretilip, matbaada bas›lm›flt›r…” gibi bir espritüel ön kapak notuyla görülen kitapta; Adana’n›n belli
bafll› geleneksel yemeklerin malzeme ve tarifleriyle
birlikte yap›lma tarifleri verilmekte.. Kebap ve yemek tariflerinin yan› s›ra Adana’n›n tan›nm›fl kebapç›lar›na da yer verilen kitapta; dolmadan fl›rdana kadar çeflitli yemeklerin tarif ve özellikleri yer almakta.
Yemek kültürünün yan› s›ra; flalgamdan rak›ya, bo¤maya kadar içecekler hakk›nda bilgi verilen kitapta,
Adana’n›n külhanbeylerindne kufl pazar›na kadar genifl bir aç› irdelenerek yer verilmifl. Çeflitli yazaralr›n
Adana kültür kousundaki kitaplardan al›nt› yap›lan kitapta yemek, rak› ve hayt kültürünün yöesel özellikleri belirtilmekte. Yöresel konuflma ve dil olarak da
de¤inilen kitapta, Adana yöresindeki anekdot ve f›kralar›n yan› s›ra; fiair Orhan Veli’den de söz edilen
“Adana Sofras›”nda Yazar Orhan Kemal’›n fliirinden
dizeler de yer almaktad›r.
Adam› bol, otomobil, asfalt› çoktur bu fl
fle
ehrin
Bedava su içilir çefl
flm
melerinden
Para verilmeden koklan›r havas›
Hür ve müsavidir, herkes herkese
Böyle yazar kanunlar›
Hürriyet ve musavat
fia
fi
apkan› gö¤e f›rlat
Atla otomobilden otomobile
Fabrika kur
Parti aç istersen
Fakat bilinmez neden
Pek çok insna akl’etmez fabrika kur may›
Gider ifl arar.
Or han Kemal
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
493 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content