close

Enter

Log in using OpenID

Gazetemiz - Yedigün Gazetesi

embedDownload
‘LANETL‹ KAT‹L’E
ABD KALKAN OLUYOR
Uluslararas› bar›fl›n sa¤lanmas›ndan sorumlu BM sistemi, ABD'nin ‹srail'e verdi¤i gözü kapal› destek sayesinde adeta ‹srail'in korunmas›na hizmet
ediyor
BMGK'da veto yetkisine sahip ABD, bugüne kadar ‹srail'in yasa d›fl› eylemlerini k›nayan ve önlem al›nmas›n› isteyen
41 karar tasar›s›n› veto etti
Çok say›da bas›n ve baflkanl›k bildirisinin yay›nlanmas›n› da engelleyen ABD, birçok
tasar›n›n ve Filistin'in BM üyelik talebinin Konsey'de ele al›nmas›na karfl› ç›k›yor.
HABER‹ 12. SAYFADA
‘KATL‹AM’› dans ederek kutlad›lar Obama’dan
say› gaf›
‹srail ordusu Gazze'de katliam gerçeklefltirirken, ‹srail-Gazze s›n›r›nda
da utanç verici bir olay gerçekleflti. Katliam›n yap›ld›¤› saatlerde s›n›rdaki afl›r› sa¤c› ‹srailliler ve ‹srailli askerler "katliam kutlamas›" yap›yordu.
Afl›r› sa¤c›larla askerler dans ederek, Gazze'deki zaferlerini kutlad›.
HABER‹ 12. SAYFADA
ISSN
1308-7622
ABD'den Gazze'ye yard›m
ABD D›fliflleri Bakan› John Kerry ve BM Genel
Sekreteri Ban Ki Mun, Hamas ve ‹srail aras›nda ateflkes sa¤lamak amac›yla Kahire'de görüfltü.
Görüflme öncesinde Kerry'den sürpriz bir aç›klama
geldi. Kerry ABD'nin Gazze'ye 47 milyon dolar insani yard›mda bulunaca¤›n› aç›klad›.
Filistin halk›na destek için
YASTAYIZ
Baflbakan Yard›mc›s› ve Hükümet
Sözcüsü Bülent
Ar›nç, Bakanlar
Kurulu toplant›s›
ard›ndan yapt›¤›
aç›klamada Filistin
halk›na destek için
3 günlük yas ilan
edildi¤ini aç›klad›.
HABER‹ 12. SAYFADA
Haçl› seferi gibi...
Polislere sahur
operasyonu
23 Temmuz 2014 Çarflamba
PKK ile
çat›flma:
2 flehit
fianl›urfa'da PKK
ile çat›flmada 2
asker flehit öldü. Çat›flmada
PYD-PKK
mensubu 6 kifli de öldürüldü.
HABER‹ 6. SAYFADA
Fehmi Koru
‹srail’in Gazze
için formülü
12. Sayfada
Prof.Dr.Nurullah Çetin
Türkçe Bak›fl
9. Sayfada
Fiyat› 25 Kr
www.yedigüngazetesi.com.tr
‹stanbul’un da aralar›nda bulundu¤u
22 ilde, gece saatlerinde
gözalt› dalgas› yafland›.
Eski ‹stanbul Terörle
Mücadele fiube Müdürü
Ömer Köse de gözalt›nda.
Operasyonun, Selam Tevhid soruflturmas›n› yürüten polislere karfl› yap›ld›¤› ve
suçlamalar›n; özel hayat›n gizlili¤i, konut dokunulmazl›¤›n› ihlal, casusluk, usulsüz dinleme,
resmi belgede sahtecilik,
suç uydurma, sahte delil
üretme ve soruflturman›n gizlili¤ini ihlal oldu¤u kaydedildi. 6’DA
‹srail ürünlerine
boykot bafllad›
ESK‹ MÜDÜRE KELEPÇE
Polisler taraf›ndan evinden al›nan Ömer Köse, doktor kontrolü
için, di¤er gözalt›na al›nan polisler gibi Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi'ne götürüldü. Köse’nin kelepçeli oldu¤u gözlendi.
Diyarbak›r cehennemi yaflad›
Diyarbak›r'›n Lice ‹lçesi'nde
yoldan ç›kan akaryak›t
yüklü tankerin devrilerek infilak
etmesi faciaya yol açt›. Yanan
tankerden metrelerce uza¤a s›çrayan alevler, bu s›rada karayolunda bulunan 2 yolcu otobüsü
ile hafif ticari araca s›çrad›. Can
pazar›n›n yafland›¤› kazada alev
topuna dönüflen araçlarda bulunan 70 kifli yaraland›.
‹sa Kayacan
S›ras› Geldikçe
8. Sayfada
Murat Duman
Duman’l› Belde
5. Sayfada
Semsettin Küzeci
Kerkük Mektubu
Diyarbak›r Valisi Mustafa
Cahit K›raç, devrilen tankerin gaz s›k›flmas› sonucu infilak
etti¤ini aç›klad›.
6. Sayfada
M.Nuri Parmaks›z
Bencileyin Sözler
HABER‹ 6. SAYFADA
8. Sayfada
Abdullah Cengiz
‹ddia Yok
3. Sayfada
www.
gazetesi.com.tr
gazetemizi bu adresten
takip edebilirsiniz
AK Parti Genel Baflkan Yard›mc›s› Mehmet Ali
fiahin, ‹srail’in Gazze’ye sald›r›lar›na iliflkin,
“Onlar› oradan yok etmek için adeta Haçl› anlay›fl›, flu anda bir ve beraber hareket ederek ‹srail’e
destek veriyor” dedi.
ABD Baflkan› Barack
Obama’n›n ‹srail’e
‘öldürün ama az öldürün’
dedi¤ini hat›rlatan fiahin, “Bu nas›l bir vicdand›r Allah aflk›na. Bu nas›l
bir insanl›k anlay›fl›d›r.
‘‹srail nefsi müdafaa yap›yor’ diyorlar. As›l nefsi
müdafaa halinde olanlar
Filistinli Müslümanlar.
Onlar yaflama mücadelesi veriyor. fiu anda ‹srail’in iflgal etti¤i topraklar
Filistinlilere ait. fiimdi
Gazze gibi küçük bir bölgeye hapsolmak durumunda kald›lar” dedi.
HABER‹ 12’DE
’ü
’dan
takip edebilirsiniz
Gazetemiz Gazetemiz
da
ta
https://www.facebook.com/YediGün-Gazetesi
https://www.twitter/yedigun.gazetesi
‹srail'in Gazze'deki katliamlar›n›n ard›ndan
sosyal medyada Coca Cola ve ‹srail ürünlerini
sat›n almama ça¤r›s› yap›l›yor.
Ça¤r›ya destek veren Ordu Büyükflehir, Erzurum Büyükflehir, Denizli Büyükflehir, Nevflehir,
Baflakflehir, Ba¤c›lar, Üsküdar, Ümraniye, Esenler,
fiahinbey, Safranbolu, Kepez belediyeleri de sosyal
tesisler, market ve restoranlar›nda söz konusu
ürünlerin sat›fl›n› durdurdu. HABER‹ 12’DE
2
SINEMA
Nuri Alço, Bonzai ile mücadele için devletle birlikte çalışacak
TV / MAGAZIN
23 Temmuz 2014 Çarşamba
Yeşilçam'ın ünlü
oyuncusu Nuri
Alço, son
zamanlarda kullanımı hızla
artan ve çok
sayıda ölüme yol
açan bonzai adlı
uyuşturucu
maddeye karşı
gençleri korumak için devlet
ile birlikte
mücadele vereceklerini bildirdi.
Sizin için seçtiklerimiz
21:30 TAKİPÇİ
Orijinal Adı : The
Beast Stalker
Yönetmen : Dante
Lam
Oyuncular : Nicholas
Tse, Jingchu Zhang,
Nick Cheung, Kai
Chi Liu
Yapım : 2008
Gerilim
Bir trafik kazası hayatlarını sonsuza kadar
değiştirir. Aranan azılı
suçlu Zhang
Yidong’u yakalamaya çalışırken,
Çavuş Tang Fei
silahlı çatışmaya girer
ve kaza yapar. Ancak
bu esnada suçlu
yaralanır ve komaya
girer, bir polisi sakat
bırakır ve küçük bir
kızı yanlışlıkla
öldürür. Vicdan
azabıyla başa çıkamayan Zhang, geçen
süre zarfında hala
komadaki suçlunun
ayılmasını bekler.
Ayılır ayılmaz da
davanın başlatılması
için ısrar eder.
DENİZLİ - Eylül ayında çekimine başlayacağı "Altın
Horoz" sinema filminin tanıtımı için Denizli'ye gelen Alço,
filmin tanıtım toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada,
son zamanlarda gençler arasında kullanımı hızla artan bonzaiye karşı uyarılarda bulundu. Bonzainin çok ucuza elde
edilen ve çok kolay bağımlılık yapan tehlikeli bir uyuşturucu madde olduğunu anlatan Alço, bunu satanları görenlerin
polise ihbarda bulunmasını tavsiye etti.
Bonzai maddesinin kullanımı nedeniyle artan ölüm olaylarına dikkati çeken Alço, bununla mutlak suretle mücadele
edilmesi gerektiğini vurguladı.
"Uyuşturucunun her türlüsü kötüdür" diyen Alço,
"Sanatçılar, devlet ve birçok kurum bir araya gelerek bonzai
denilen kimyasal uyuşturucuyla mücadele edeceğiz. Bu
üniversitelerden başlayıp ilkokullara kadar inebilen bir
sorun. Bunu bilinçsizce kullanımı çok arttı ve bu da ölümlere yol açıyor" dedi.
Bonzainin sentetik bir uyuşturucu olduğuna işaret eden
Alço, yapımında fare zehri, saç spreyi, tarım ilaçlarının kullanıldığını kaydetti. Bağımlı hale gelmek için sadece 1 kez
kullanmanın yeterli olduğunu vurgulayan Alço şunları
söyledi:
"Bunu bir kez içen bir anda gidiyor. O anda insanı ölmek
isteyecek kadar kendinden geçiriyor. Bu konuda her gün
insanlar ölmeye başladı. Altı bakanlık bu konuda çalışıyor.
Biz de onlarla birlikte 30 ile gideceğiz. Bu bonzai belasını
anlatacağız. Kısa filmler çekeceğiz. Elimizden geldiğince bu
işi sonlandıracağız"
Basın toplantısının ardından ünlü sanatçı ve
beraberindekiler Delikliçınar Meydanı'nda bulunan Denizli
Horozu heykelinin önünde fotoğraf çektirdi. Bu arada
Alço'ya hayranları büyük ilgi gösterdi. Alço'nun etrafını
saran hayranları, fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.
Denizli'de eylül ayında çekimine başlanması planlanan
ve Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları, Nuri Alço, Yılmaz
Köksal, Halit Akçatepe ve Ayşen Guruda'nın rol almasının
beklendiği filmin yapımcılığını Aysel Arpacı, yönetmenliği
ise Ahmet Arpacı yapıyor. Film, Kütahya'dan yola çıkan 4
arkadaşın Denizli'ye gelip, burada efsane "altın horoz"u aramalarını konu ediniyor. (AA)
20:15 İNTİKAM KURŞUNU
Orjinal
İsmi:Bullet To
The Head
Yönetmen:Walt
er Hill
Oyuncular:Sylv
ester Stallone,
Jason Momoa,
Christian Slater
Yapım
Yılı:2012
Bir kiralık Katil
olan James
Bonomo, New
York Polis
Departmanı'nda
n genç bir
dedektifle birlikte tehlikeli bir
soruşturmanın
tam ortasında
kalır. Ortak bir
amaç uğruna bir
ölüm kalım
savaşına gireceklerdir. Bu
alışılmadık birliktelikte önlerine ne çıkarsa
yıkılacak ve
intikam için her
şey feda edilecektir.
Sinema
VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER
"Arınma
Gecesi: Anarşi"
James DeMonaco'nun yönettiği ve
Frank Grillo, Kiele Sanchez,
Michael K. Williams ile Zach
Gilford'un oynadığı "Arınma
Gecesi: Anarşi" haftanın dikkati
çeken bir diğer gerilim ve korku
filmi.
Amerika'da geçen ve cinayet işlemek dahil herşeyin 24 saatliğine
serbest olduğu filmde, evlerine dönmeye çalışan bir çiftin başına gelen
kabus dolu anlar izlenebilecek.
"Sinyal"
Bilim-kurgu severlerin uzun süre
beklediği "Sinyal" gizemli bir
sinyalin peşinde olan 3 gencin
hikayesini konu alıyor.
William Eubank'ın yönettiği filmde;
Patrick Davidson, Brenton
Thwaites, Olivia Cooke ile Beau
Knapp gibi isimler oyuncu olarak
kamera karşısına geçti.
"Bir Don
Juan
Öldürmek"
Haftanın tek yerli yapımı, Sabahattin
Sakman'ın yönettiği ve Süleyman
Atanısev, Teoman Kumbaracıbaşı,
Pervin Bağdat ile Pelin Batu'nun
oynadığı "Bir Don Juan Öldürmek"...
Dram türündeki film; bir hastasının
intiharından duyduğu üzüntü ile birinci
elden bilimsel araştırmalar yapmak
üzere, internetten ruhsal sorunlu kadınlar bularak onlarla buluşan ve daha
sonra bir cinayete kurban giden idealist
bir psikiyatrla ilgili olayın, bir polis
tarafından çözülmesini konu ediniyor.
"Çöldeki İzler"
Yönetmen John Curran'ın yeni
filmi "Çöldeki İzler", Avustralyalı
yazar Robyn Davidson'ın kendi
anılarını kaleme aldığı aynı adlı
kitabından bir uyarlama. Filmin
oyuncu kadrosunda, Mia
Wasikowska, Adam Driver, Emma
Booth ile Jessica Tovey gibi isimler yer aldı.
Mia Wasikowska'nın Davidson'ı
canlandırdığı film, yazarın köpeği
ve dört deveyle 1977 yılında
Avustralya çöllerinde yaptığı yolculuğu konu alıyor.
Facebook'un
kraliçesi: Shakira
DIŞ HABERLER - Shakira'nın
Facebook hesabından 2008 yılbaşında,
"provada" notuyla bulanık bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta, kafası görünmeyen bir
adam vardı. Bu paylaşım, yalnızca iki
yorum almıştı. Shakira'nın Facebook
hesabı, hızla yükseldi. Dünya Kupası
sahasında gülümseyen bir şarkıcının net bir
fotoğrafı servis edildi. O fotoğraf 3.5 milyonun üzerinde beğenildi ve Facebook'un
en popüler 10 fotoğrafı arasına girdi.
Aradan geçen beş yıllık dönemde
Shakira'nın Facebook sayfasını beğenenlerin sayısı 318 binden 100 milyona çıktı
ve 100 milyon beğeniye sahip olan ilk
İşitme engelliler
iftarda buluştu
ANKARA
Ortadoğu
İşitme
Engelliler
Gençlik ve Spor
Kulübü’nce
düzenlenen
iftarı programı
yoğun katılımla
gerçekleştirildi.
IŞIL IŞIL
Saray meydanı
HABER MERKEZİ- Saray Kültür
Merkezi, Selçuklu Kültür ve Kongre
Merkezi ve Saray Dede Torun Evi’nin
bulunduğu saat kulesi ile yeni bir görünüm
kazanan Saray Şehir Meydanı, yeni silueti
ile göz dolduruyor.
Bölgenin önemli ihtiyaçlarına cevap
veren yeni mimari yapılar, mahalle sakinlerinin de takdirini kazandı. 1000 Kişilik
Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi’nin
hayata geçmesiyle büyük ölçüde tamamlanan Saray Meydanı’nda Selçuklu ve Türk
mimarisi hayat buldu. Çok sayıda proje ile
hem Pursaklar’ın hem de Saray’ın çehresini değiştiren Pursaklar Belediye Başkanı
Selçuk Çetin, “Pursaklar’ı Tebessüm Şehri
yaptık. İlçemizde yeni bir şehircilik kültürü
oluşturduk. Pursaklar, Saray, Altınova ve
Sirkeli’den oluşan geniş bir coğrafyada
özgün projeler ve kültürel faaliyetlerle
önemli bir değişimi gerçekleştirdik. Çünkü
hemşerilerimiz hizmetin en iyisine layıktır.”dedi.
KENAN ERGEN - Ankara Ortadoğu
İşitme Engelliler Gençlik ve Spor
Kulübü', Keçiören' Estergon Kalesi'nde
iftar programı gerçekleştirdi. Kulüp
Başkanı Özkaynak yaptığı kısa konuşmada, yeni bir heyecanla sezona hazırlandıklarını söyledi. Kulüp olarak futbol, basketbol ve voleybol branşlarında mücadele
ettiklerini bildiren Özkaynak,
"Kulübümüze sağlanacak destek ve
sağlayacağımız sponsorlarla sporcularımızı mücadele ettikleri branşlarda
başarıdan başarıya koşturmak istiyoruz.
Ayrıca camiamızın dertlerinin anlatılması
için bir yayın organı çıkaracağız. Biz hep
beraber dostlarımızla güçlüyüz.
Dostlarımızın destekleriyle de en güzel
hizmetleri yapacağımıza inanıyoruz.
katılımlarından dolayı tüm dostlarımıza ve
camiamıza teşekkür ediyorum." diye
konuştu.
KİMLER KATILDI?
Programa Kulüp Başkanı Hürriyet
Cemal Özkaynak, Ankara İşitme
Engelliler Federasyon Başkanı Veysel
Gürsoyçelik, Kırıkkale Sağır ve Dilsizler
Derneği Başkanı Bahadır Göçer, Keçiören
İşitme Engelliler Derneği Başkanı Adem
Akbulut, Altındağ İşitme Engelliler Spor
Kulübü Başkanı Ömer Lütfi Tiryaki,
Türkmeneli Eğitim Kültür ve Stratejik
Araştırmalar Derneği (TÜRKMEN-SAD)
Genel Başkanı Av. Sadun Köprülü, Başkan
Yardımcısı Harun Kılıç., Genel sekreter ve
gazeteci Ramazan Durmuş ile çok sayıda
davetli katıldı.
Emekliler İkinci Bahar’da buluşuyor
HABER MERKEZİ Yenimahalle Belediyesi,
İkinci Bahar Yaşlı
Dayanışma Merkezleri’nin
kapısını 50 yaş ve üstü
vatandaşlar için açtı. Her yıl
binlerce emeklinin uğrak
yeri olan merkezlere, bu
yıl 1745 üye kayıt yaptırdı.
Emekli olduktan sonra
eve kapanmak istemeyen
vatandaşlar, Yenimahalle
çatısı altında hizmet
veren İkinci Bahar Yaşlı
Dayanışma
Merkezleri’nde
sosyalleşiyor. Her gün bu
merkezlerde buluşup çaylarını yudumlarken koyu
sohbetlere dalan emekliler, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Sabah
gazete keyiflerini de
İkinci Bahar’da gerçekleştiren emekliler, gündemi yorumlamaktan da
geri kalmıyor.
Karşıkaya ve Gazi
mahallelerinde 2 ayrı
merkezle yaşlıların hayatına anlam katan
Yenimahalle Belediyesi,
düzenlediği gezi ve kültür
sanat etkinlikleri ile de
emeklilerin dolu dolu
vakit geçirmelerini
sağlıyor. Gazi’de 345,
Karşıyaka’da ise 1400 emekliye hizmet veren belediye,
yeni dostlukların kurulmasına da vesile oluyor. Öte yandan Türkiye’de pazar
kültürüne yeni bir boyut
kazandıran ve içinde
barındırdığı unsurlarla en
modern pazarlardan biri olan
Yenimahalle Kapalı Pazar
Yeri ve Sosyal Tesisi’nde de
emekliler unutulmadı.
Emekliler için pazar içeri-
sine hazırlanan modern ve
şık Yaşlı Dayanışma
Merkezi, yakında hizmete
girecek. Kayıtların hala
devam ettiği bu merkeze
şimdiye kadar 100 kişi kayıt
yaptırdı.
23 Temmuz 2014 Çarşamba
İDDİA YOK
3
Abdullah Cengiz
Eğitimci/Yazar
DÜN MAĞDURDUK;
BUGÜN MAĞRUR
Horlanıp hakir görülmemizin hikâyesi Tanzimatla
başlamıştı. İkimize de gerici, yobaz, çağdığı, karalık
yanlısı… vb. yafta vuruyorlardı.
Devlet-i Aliyeyi Osmaniye-yi tarihin karanlık sayfalarına gömme ameliyesinden sonra bu suçlayıcı,
aşağılayıcı ve hakaret edici yaftalar artarak zulme
dönüştü. Öyle ki hızını alamayanlar yakın tarihe kadar
bu zulüm ve zorbalıklarını artırarak devam ettirdiler.
Konuştukları dili konuşmadığımız, taktıkları kasketi
takmadığımız, giydikleri elbiseleri giymediğimiz,
yudumladıkları içkiyi içmediğimiz, dolaştıkları kirli
koridorlarda dolaşmadığımız, el pençe divan durdukları
putlarına kemer beste-i ubudiyet(el bağlayıp kulluk
yapmak) ile ram olmadığımız, dillendirdikleri orkestra
ve senfoniyi dillendirmediğimiz, oturdukları gayri
meşru sofralarına oturmadığımız, doldurdukları nahoş
salonları doldurmadığımız, seyrettikleri ahlaksızlıklara
seyirci olmadığımız, kafalarının estiği gibi girdikleri
haramlara girmediğimiz, terennüm ettikleri şarkıları
dillendirmediğimiz… için ikimizi de kendilerinden saymadılar; sürekli ötekileştirildik.
Çocuklarını farklı okullarda okuttular. Berber yaşayacakları lojmanlar, mahalleler, caddeler, semtler oluşturdular. İkimizi de buralara sokmadılar. “Çoban,
köylü, hizmetli, kapıcı, geri kafalı…” dediler buralara
almadılar.
Kurdukları düzenin sahibi olarak kendilerini
gördüler. Bu düzeni idame adına bin bir türlü düzene
kalkıştılar.
“Köylü milletin efendisidir” dediler ama köylüyle
asla bir araya gelmediler; hele aynı sofrayı hiç paylaşmadılar. Paylaşmak da neyin nesi! Kendilerine bunu
hakaret bildiler. Sadece oy ihtiyaçları olduğu günlerde
bol bol nutuk ve sahte seslenişlerle zavallı, temiz, saf
Anadolu köylüsünün kanını emer gibi reyini alarak
aldatmanın yoluna koyuldular.
“Hâkimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir.” Dediler;
millete tepeden inen balyozlarla ve cuntalarla yön
verdiler. Ne dinine, ne inancına, ne gelenek ve
göreneğine saygı göstermediler.
İmam-Hatipli olup başımız örtülü olduğu, Kuran
okuyup camiye gittiğimiz için horlandık, hakarete
uğradık, yaftalandık, itildik ve kakıldık…
Evlerimizde oturup bir kitap okumayı bile bize çok
gördüler. “Sistemi yıkacaklar, kurduğumuz düzenin ve
inkılâpların düşmanları bunlar” dediler sürekli hayali
düşman ürettiler.
Yıllarca çocuklarımızı belli okullara almadılar.
Kazara aldıklarını da bir kumpas ve planla kapı dışarı
etiller…
Ne okuyacağımıza, hangi şiiri terennüm edeceğimize, hangi kitabı evimize ve kütüphanemize sokacağımıza onlar karar verdiler.
Kurdukları eğitim yuvalarında her türlü Batlının,
batmışın, sapığın ve yoldan çıkmışın kitaplarını okumaya yol verirken Kitab-ı Kerimimizi okumaya izin
vermediler. Batı’nın meşhurlarını(!) çocuklarımıza
zorla öğretirken, Peygamberan-ı Zişanı(şöhreti
herkesçe bilinen peygamberi) evlatlarımıza öğretmemize bile izin vermediler.
Eşimizin, annemizin, halamızın, teyzemizin…
Başları örtülü diye cüzamlı muamelesine tabi tutulduk.
Şuralarda haklarımız ve kazanımlarımız bir çırpıda
elimizden alındı.
Ne ben kendimi onlara anlatabildim ne de sen…
Kısacası hep ötekileştirildik ve bizim onlarla
hikâyemiz uzun mu uzun… İzin ver de uzatmayayım.
Bildiğin şeylerle seni yormayayım.
Devran döndü dolaştı şimdi “ipler elimize geçti”
diyoruz. Aynı hatayı biz yapsak onların düştüğü yanlışa
düşmüş, aynı ötekileştirmeyi biz de tekrarlamış, aynı
haksızlık ile hukuksuzluğa imza atmış, aynı gadre yeltenmiş olmaz mıyız?
Hele bir de ötesi var ki içimizi sızlatmakta,
düşündükçe kahrolmaktayız. “Güç, yetki, salahiyet,
milletin onayı, milletin teveccühü, çoğunluğun sesi,
kahir ekseriyetin arkamda olması…” mantığı ile
“astığım astık kestiğim kestik” çizgisine geliyorsak,
farklılığımız, bizim savunduğumuz davanın ağrılığı
nerde kalacak? Ötekileştirdiğimiz, hakaret ettiğimiz,
küçük gördüğümüz, putuna sövdüğümüz, aşağılayıp
horladığımız kimseleri nasıl safımıza alabiliriz?
Birilerinin bizi biri birimize vurdurmak üzere -tıpkı
diğer halkı Müslüman ülkelerde olduğu gibi- kurduğu
kumpastan hareketle öz be öz kardeşini aynı giyotine
koyup doğramanın davanın özüyle alakası var mı?
Dünün mağrurlarının ve zorbalarının düştüğü vartaya biz de düşüyorsak, ne farkımız kaldı onlarda? Dün
mağdurken horlanıp hakir görüldüğümüzün aynısını bir
karşımızdakine uyguluyorsak nasıl ayıracağız
kendimizi onlardan? Dün mağdurken bugün mağrur
mu olmamız gerekir? Bu yakışıyor mu bize ve temsil
ettiğimiz dava anlayışına?
İyilik, güzellik, insanlık ve de dava adına yapılıp
edilenleri biz yapamıyoruz olmanın haset ve
kıskançlığı ile ortaya konulan güzellikleri görmemenin
mağruru olmanın hükmünü açıklayan elimizde bir ayet
mi var? Söyler misin, Allah(celle celaluhu) aşkına
neden bu kadar bozulduk? Zeytin dalı uzatan, “belki siz
haklısınız” diyen bir Allah(celle celaluhu)dostuna yaklaşımın sebebi mağrurluk değil de nedir?
Dünya da olan iyiliklerin temsilcisi olarak tek
kendimizi görme, bir mağrurluğun neticesi değil de
nedir? Dün mağdurken, kazanımlarıyla başı bunalanlar,
güç elde edince inanmış bir gönle düşen “affedici,
hoşgörülü, kucaklayıcı, mütevazılık” olması
gerekirken, tepeden bakmaya, kazanımlarının verdiği
güçle kardeşlerini ezmeye kalkışmak hangi kitapta yazmaktadır?
Evet, Allah(celle celaluhu) dün beraber düştüğümüz
mağduriyetin hatırına, ne beni ne seni ne de bir başka
kardeşimizi mağrur olma tehlikesine düşürmesin. Öz
kardeşlerimizi, birtakım dünyevi kazanımlar adına heba
etmekten, kıyma makinesinde doğramaktan, evini ve
yuvasını darmadağınık etmekten korusun. Böyle bir
amelle ve yüzle huzuru İlahiye gitmekten mahfuz
eylesin.
4
ANKARA
23 Temmuz 2014 Çarşamba
MÜSİAD’ın kurucuları arasında yer
aldığı ve Genel
Sekretaryasını
yürüttüğü
Uluslararası İş
Forumu (IBF), İsrail
Devleti’nin
Gazze’ye yönelik
olarak düzenlemiş
olduğu kara
harekatına ilişkin
ortak bir deklarasyon yayınladı.
Gazze için ortak
deklarasyon...
HABER MERKEZİ Uluslararası İş Forumu (IBF), İsrail Devleti’nin
Gazze’ye yönelik düzenlediği kara harekatına ilişkin
ortak bir deklarasyon yayınladı. Deklarasyonda İsrail’in
sivillere yönelik düzenlemiş olduğu saldırı kınanırken,
İslam Dünyası ve bu saldırılara karşı suskunluğunu bozmayan Dünya Ülkeleri’ne çağrıda bulunuldu. MÜSİAD
Ankara Şubesi’nin de desteklediği Uluslararası İş
Forumu (IBF)’in yayımlamış olduğu ortak bildiride şu
ifadelere yer verildi: “Ortadoğu’nun kalbine adeta bir
bıçak gibi saplanan İsrail’in günlerdir Gazze’ye yönelik
olarak devam ettirdiği ve son olarak kara harekâtı ile
masum insanları ve çocukları katlettiği zorbalığı ve barbarlığı şiddetle kınıyoruz. Uluslararası aktörlerin aymazlıklarından ve iki yüzlü tavırlarından cesaret alan bu
devlet terörü, bütün dinlerin, indirilen bütün kitapların,
gönderilen bütün elçilerin mesajlarına yönelik büyük bir
saldırıdır. İçinden geçmekte olduğumuz bu kutlu günlere
rağmen, son saldırılarla kutsallarımızın ayaklar altına
alındığı bugün, gerek dağılmış tesbih taneleri gibi birbirinden uzaklaşan, manipüle edici sun’i tartışmalarla
“ümmet olma bilincini” yitirmiş İslam Dünyası’nın,
gerekse her fırsatta evrensel hukuk kurallarına atıf yapan
dünya ülkelerinin, içinde bulundukları bu suskunluğu
bozarak, “insanlık” adına, gerekli olan tüm adımları
atmasını, “insan” olmanın verdiği sorumlulukla, her
türlü maddi ve manevi desteği Gazze’den esirgememeleri gerektiğini ifade ediyoruz. Dil, din, ırk farkı
gözetmeksizin, insan olarak “soydaş” olduğumuzun
farkına vararak, “insanlığın” ve “insani değerlerin” her
türlü terörün, zorbalığın, şiddetin, aşağılamanın ve zulmün üzerine galip geleceğine olan inancımızla, herkesi
Uluslararası İş Forumu Yönetim Kurulu olarak, bu
devlet terörü karşısında sessiz kalan Uluslararası aktörleri ve uluslararası kamuoyunu bir an evvel tepkilerini
ortaya koyarak duyarlı olmaya ve bu devlet terörünü
durdurmak için sessiz kalmamaya davet ediyoruz. Bu
bağlamda İsrail Devleti ve onun akıttığı kana dur demek
için başta insan haklarını temel alarak, dünyada barış ve
huzuru korumak, ülkeler arasında çıkabilecek kültürel,
ekonomik, toplumsal her türlü sorunu çözmek ve ülkeler
arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulmuş olan Birleşmiş Milletleri, ırk ayrımını, eşitsizliği ve
sömürgeciliğin her çeşidini ortadan kaldırmak, Filistin
halkının mücadelesini desteklemek ve onlara yardım
etmek olan İslam İşbirliği Teşkilatı’nı ve vicdana sahip
olan tüm insanlığı bu kanı durdurmaya ve eli kanlı
İsrail’e artık yeter demeye davet ediyoruz.”
Mamak’ta, iftarlı İlçe
Danışma Toplantısı
Yeni Cumhuriyet
Savcısına
Günay’dan
nezaket ziyareti
HABER MERKEZİ Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin
Güney, İlçede yeni göreve başlayan
Cumhuriyet Başsavcısı’nı ziyaret etti. 2012
yılında Kızılcahamam Cumhuriyet
Başsavcılığına ataması yapılan Hamza Kul ve
Siirt Hakimliğinden Kızılcahamam hakimliğine
ataması yapılan eşi Hakim Muhsine Ünal Kul
önceki gün açıklanan 1356 sayılı Kararname ile
Osmaniye’ye ataması yapıldı. Boşalan
Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına
Yargıtay Tetkik Hâkimi Fatih Muşmal atandı.
Yeni Göreve Başlayan Cumhuriyet Başsavcısını
ziyaret eden Belediye Başkanımız Muhittin
Güney ve Belediye Avukatı Ayşe Tarım Fatih
Muşma’a görevinde başarılar diledi.
Kanser hastaları ve
yakınları moral buldu
Ak Parti Mamak İlçe Başkanlığı’nın, Genişletilmiş
İlçe Danışma Meclisi toplantısı ve iftar programı
yoğun katılmla gerçekleştirildi.
Altındağ’da
İlahiler
yankılandı
HABER MERKEZİ TRT Ankara Radyosu Çoksesli
Müzik Sanatçılarından Zafer
Sağlıksever’in Altındağ
Hamamarkası’nda gerçekleştirilen
‘Gül Kokulu İlahiler’ adlı konseri
Ankaralı sanatseverler tarafından
büyük beğeni topladı. Altındağ
Belediye Başkan Yardımcıları Tuncay
Temel ve Yunus Keleş’in katıldığı
konsere vatandaşlar da yoğun ilgi
gösterdi. Yaklaşık 500 kişi müzik
ziyafeti yaşadı. Ramazan Ayı’nda
kulakların pasını silen ilahiler,
Hamamarkası’nda dile geldi.
Ankaralılar, ney, gitar, keman, yaylı
tambur ve vurmalı çalgılar eşliğinde
ilahi dolu bir akşama tanıklık etti.
Eşsiz nağmelere kendine has bir
yorum katan Zafer Sağlıksever, bir
Ramazan akşamında daha izleyenleri
büyüledi. 7 kişiden oluşan koro ise
gönüllere hitap ederek Sen Âlemin
Rabbisin, Ya Mevla Mevla, Bir Ezan
Vakti, Gül, Sen Hükümransın Güzel
Mevlam ve Esma’ül Hüsna gibi birbirinden güzel ilahilerle huzurun
kapısını araladı.
HABER MERKEZİ Başkanı Mustafa
Nedim Yamalı, Ak Parti
Kocaeli Milletvekili İlyas
Şeker, Mamak Belediye
Başkanı Mesut Akgül, Ak
Parti Mamak İlçe Başkanı
Muhammed Abdullah
Özer, Meclis Başkanvekili
Erdal Ak, Ak Parti Grup
Sözcüsü Hamza Aydoğdu,
Meclis 2.Başkanvekili Ali
Aydın, meclis üyeleri,
başkan yardımcıları,
yönetim kurulu üyeleri ve
teşkilat üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Ak Parti
Mamak İlçe Başkanı
Muhammed Abdullah
Özer, 10 Ağustos ta
yapılacak olan
Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine değindi.
Özer, “ Hiç durmadan
yarın seçim varmış gibi
çalışmalarımıza devam
ediyoruz. İnşallah aziz
milletimiz 10 Ağustos'ta
ilk turda sandıkta en
güzel yanıtı vererek
Başbakanımız,
Cumhurbaşkanı adayımız
Recep Tayyip Erdoğan'ı
Çankaya Köşkü'ne çıkartacaktır" dedi. Ak Parti
Ankara İl Başkanı Yamalı
da, “10 Ağustos
Cumhurbaşkanlığı seçiminde de İlçe Başkanımız
öncülüğünde, AK
Kadrolarımızla her seçim
döneminde olduğu gibi
yine Türkiye ortalamasının üzerinde bir oranla katkıda bulunacağına
inancımız tamdır.
Türkiye’de işler yolunda
giderse dünyada işler yolunda gider” diye konuştu.
Önümüzdeki günlerde
gerçekleşecek
Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında değerlendirmede bulunan Ak
Parti Kocaeli Milletvekili
İlyas Şeker, milletin ilk
defa Cumhurbaşkanlığı
seçimi için sandığa gideceğini vurgulayarak, sözlerinde halkın seçeceği
Cumhurbaşkanı’yla devlet
adamı ve halk adamı
ayrımının ortadan kalkacağını kaydetti.10
Ağustos
Cumhurbaşkanlığı seçimini Başbakan Erdoğan için
çalışma fırsatı olarak
değerlendiren Şeker,
“Başbakanımız sayesinde
bugüne kadar alnımız
açık, göğsümüzü gere
gere sokaklarda dolaştık.
Güvenin artması,
istikrarın devam etmesi,
annelerin ağlamaması için
ilk turda Sayın Başbakanı
Cumhurbaşkanı yapıp,
Mamak’tan en yüksek oy
almayı ümit ediyorum.10
Ağustos Başbakanımız
için çalışma fırsatıdır”
dedi. Davetlilerin
Ramazan Ayı’nı tebrik
eden Akgül de 10
Ağustos'ta yapılacak olan
Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemi ile eski
Türkiye ile Yeni Türkiye
arasındaki farkı anlattıklarını belirtti. Akgül , “Bu
seçim karanlık eski
Türkiye ile halkımızın
gönüllerinde uzun yıllar
boyunca yapmış olduğu
hizmetlerle yer edinmiş
bir halk adamının yani
halkın yarışıdır” dedi.
HABER MERKEZİ Yenimahalle
Belediyesi Onkoloji
Hastanesi
Konukevi’nde hasta
ve hasta yakınlarına
büyük önem veriliyor.
Ankara dışından
gelmiş, Onkoloji
Hastanesi’nde tedavi
gören hastalar ve
onlara refakat eden
yakınlarının moralini
yüksek tutmak için
Yenimahalle
Belediyesi her türlü
konforu sağlıyor.
Hastaneden pek
fazla dışarıya çıkma
fırsatı olmayan hasta
ve hasta yakınlarına,
konukevine getirilen
kuaför ve güzellik
uzmanlarıyla büyük
bir kolaylık
sağlanırken,
konukevinde kalan 52
misafirin ücretsiz
olarak saçı kesilip,
kişisel bakımları
yapıldı. Demetevler
Barış Mahallesi
Muhtarı Sevim
Özdemir tarafından
organize edilen etkinlikte, kuaförler ve
güzellik uzmanları
konukevine gelerek
misafirlerin talepleri
doğrultusunda onları
baştan yarattı. Hasta
ve yakınlarına bir gün
de olsa moral vererek
kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan
ekibi, misafirler,
gülen gözlerle
karşıladı.
Çocuğu, genci,
yaşlısı herkesin
yüzünü güldüren
ekip, her ay
konukevine gelerek
ücretsiz olarak
hizmet vermeye
devam edecek.
Huzurevi, çocuk
esirgeme kurumu gibi
yerlerde de bu tarz
etkinlikler yapılmasını
istediklerini söyleyen
kuaför ve güzellik
uzmanları, hasta ve
yakınlarının yüzlerini
güldürmenin mutluluğunu yaşadı.
Yenimahalle
Belediyesi,
Ankara’nın tek kanser
hastanesi olan ve
şehir dışından çok
sayıda hasta kabul
eden Onkoloji
Hastanesi’nin yanına
inşa ettiği konukevinde yüzlerce vatandaşa ev sahipliği
yapıyor. Uzun süren
tedavi sürecinde
hastalarına refakat
için şehir dışından
gelen ve barınma
sorunu yaşayan
hasta yakınları için
yapılan 110 yatak
kapasiteli misafirhane
4 bin 300 metrekare
kapalı alana inşa edildi. Banyolarından
televizyonlarına kadar
her ayrıntının
düşünüldüğü
merkezde ayrıca
restoran, internet
kafe ve otopark da
bulunuyor.
“İsrail’le tüm ilişkiler
derhal kesilmelidir!”
ANKARA
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus:
Esnaf ve
Sanatkarlar
Derneği Genel
Başkanı Mahmut
Çelikus, İsrail’in
Gazze halkına
yönelik saldırısını
kınayarak, bu
ülkeyle her türlü
ilişkilerin
kesilmesi gerektiğini söyledi.
HABER MERKEZİ Çankaya Belediyesi Toplumsal
Dayanışma Merkezlerine devam
eden çocuklar, çevre temalı
seramik çalışmaları yaptı.
“Elektromanyetik varsa, hayat
yok” sözünden yola çıkan çocuklar, çevre sorunlarını, televizyon
biçiminde kafası olan bir
adamdan, çevrede yaşadığı sorunlar yüzünden ölüm tehlikesi
yaşayan arılara kadar çeşitli biçimlerde ele aldı. Seramik bir satranç
masasında ise, telefon, baz istasyonu gibi çevre düşmanı piyonlarla,
bisiklet, ağaç gibi çevreci piyonları karşı karşıya getiren çocuklar,
oyunun sonucunu, “İyiler kötüleri
yendi” diye açıkladı. Üç haftalık
bir seramik eğitiminin ardından,
çocukların çok başarılı çalışmalar
yaptığını ifade eden seramik eğitmenleri Serhan Özge de çocukların çamurla oynamaktan büyük
bir keyif aldığını ifade ederek,
“Onların yaratıcılıklarından çok
etkilendim. Düşüncelerini çamurla
yani seramikle çok iyi ifade ettiler” dedi. Çocuklar, seramik çalışmalarından şöyle söz etti: Ahmet
Uçar (10) ve Efe Bulnur (11) : Biz
arkadaşlarımızla birlikte, seramik
bir satranç masası yaptık.
Piyonları iyiler ve kötüler olarak
ikiye ayırdık. Çamaşır makinesi,
telefon, baz istasyonu, televizyon
gibi araçlar çevreye zararı olan
kötüleri temsil ediyor. Çünkü
onlar, radyasyon yayarak tüm canlıların hayatını tehlikeye sokuyorlar. İyiler olarak ise, bisiklet,
kitap, ağaç, paten gibi figürler
yaptık. Ve bu satranç oyununun
sonunda, iyiler kötüleri yendi.
Ilgın Porsuk (11) : Kafası fotoğraf
makinesi olan bir adam figürü
yaparak, insanların teknolojiye çok
bağımlı bir şekilde yaşadığını
göstermek istedim.
5
PAK Sağlık İşçileri
Sendikası’nda ilk
genel kurul heyecanı
Pak Sağlık İşçileri Sendikası 1. Olağan Genel
Kurulu geniş bir katılımla gerçekleştirdi. İzmir
merkezli kurulan sendikanın üyeleri Fuad
Aydın’ı Genel Başkan olarak seçti.
HABER MERKEZİESDER Genel Başkanı Mahmut
Çelikus İsrail'in Gazze'de Filistin halkına
karşı bütün uyarılara rağmen artarak
süren saldırılarını şiddetle kınadığını
belirterek,”İsrail'i uluslararası hukuk,
insancıl hukuk ve insan hakları hukukunun ağır ihlalini oluşturan ve katliama
dönüşen bu saldırıları derhal durdurmaya
ve Gazze halkını yıkıma mahkum eden
uygulamalarına son vermeli ve tüm ilişkiler derhal kesilmelidir” dedi. Günün,
Çankayalı
çocuklardan
seramik
çalışması
23 Temmuz 2014 Çarşamba
Gazze için birlik olma günü olduğunu
ifade eden Çelikus, Gazze’yi 10 gündür
ağır bombardıman altında bırakan İsrail ,
önceki gece kara harekatına başladı.
Kadın-çocuk demeden önüne gelen
herkese vahşet uygulayan İsrail’in
Gazze’de göz göre göre katliam yapmasına sessiz kalan, başta Birleşmiş
Milletler, Avrupa Birliği ve diğer teşkilatları İsrail’in katliamlarına karşı
göreve davet etti.
“İsrail bir terör devletidir. Yıllardır
işgal ettiği topraklarda ve etrafında terör
estirmekte ve hiç çekinmeden terörünü
sürdürmektedir. Dünden bugüne hep
lanet okunulan bir ülke olduğunu, bu
günlerde Gazze’ye saldırarak masum
insanları öldürmesinin İsrail’in ne denli
insan düşmanı bir ülke olduğunu bir kez
daha kanıtladığını belirten Çelikus,
“Mübarek Ramazan ayında her gün
masum yüzlerce insanın ölümüne neden
olan İsrail’i binlerce kez lanetliyor ve
kınıyoruz” dedi.
GÖLET İKMAL İŞİ YAPTIRILACAKTIR
DSİ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
ANKARA AYAŞ GÖKLER GÖLETİ İKMALİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası: 2014/86071
1-İdarenin
a) Adresi: Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3122197700 - 3122197800
c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: ANKARA AYAŞ GÖKLER GÖLETİ İKMALİ işi kapsamında 1 adet göletin ikmali ile
gölete ait betonarme imalatları yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ANKARA AYAŞ
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No:24 06520
Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati: 15.08.2014 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek
Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından
veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az
olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım
İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan AVIII Grubu işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Proje
ve İnşaat Şube Müdürlüğü M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No:24 06520 Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü M.Kemal Mh.2151/1
A Blk.No:24 06520 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin reddedilecektir.
Basın - 9832 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
HABER MERKEZİ-Pak Sağlık İşçileri Sendikası
1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel
Kurul’a, Aksiyon İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Genel Başkanı Vedat Öztürk, Misafir ve sendikaya
danışmanlık yapacak aile ve Psikolojik Danışman Ali
Dolgunyürek ve sendika üyeleri katıldı.
Vedat Öztürk insan merkezli, işveren ve işçilerin
mutlu ve başarılı olacakları bir felsefe ile hareket ettiklerini söyledi. Kongrede Pak Sağlık İşçileri Sendikası
Genel Başkanlığı’na seçilen Fuad Aydın, Türkiye de
278 bin sağlık çalışanı olduğunu bunların sadece 7
binin sendikalı olduğunu belirtirken geri kalan 271 bin
işçinin daha sendikalı olmayı ve özlük haklarının hak
ettikleri seviyelere çıkarılacağını söyledi.
Ali Dolgunyürek de konuşmasında insanlığın
şimdiye kadar sosyal ve siyasi olarak vahşet ve bedevilik, kölelik, esirlik devirlerini geçirdiğini günümüzde
işçilik devrinin devam ettiğini bununda son bulacağını
ve malikiyet ve serbestiyet devrinin geleceğini bir
düşünüre atıf yaparak açıkladı. Sendikalarının bu vizyon ile çalışmalarını devam ettirmesini gerektiğini
belirtti. Sağlık sektöründe çalışan birçok bayan bulunduğunu bu açıdan sendikacılığa bayan elinin değmesi
gerektiğine inandıklarını belirten Pak Sağlık İşçileri
Sendikası Başkanı Fuad Aydın bu nedenle yönetimde
Ayşe İdmanlı ve Gülhanım Akar Hanımefendilerin yer
aldığını ifade etti. Sendikal faaliyetlerde bayanların
daha fazla yer alması gerektiğini de özellikle belirtti.
Pak Sağlık işçi sendikası başkanı Fuad Aydın sağlık
çalışanlarının hem özlük haklar hem çalışma şartları
açısından huzur içinde olmalarının toplum sağlığı ve
verimli şifa hizmetleri açısından çok önemli olduğunu
vurguladı. “Sağlık çalışanı mutlu olursa, hastalar
mutlu, toplum mutlu olur duygusu içinde olmak önemlidir” dedi.
Ocak 2014 itibari ile PAK ismiyle 20 işçi sendikası
kurulduğunu hatırlatan Aksiyon iş konfederasyon
başkanı Vedat Öztürk : “Türkiye sendikal hayatımızda
20 iş kolunun hepsinde bir anda sendika kurulması bir
ilktir. Bugün alacakları kararla merkezi Ankara’da
kurulmuş olan AKSİYON İŞ Sendikamıza katılmış
olan Pak Sağlık İş sendikamıza başarılar diliyorum.
Son olarak Fuad Aydın: “Sendikamızın bulunduğu
noktaya gelmesinde ciddi gayretler gösteren kurucu
arkadaşlarıma ve genel kurulumuza sahip çıkan siz
sendikamızın üyelerine ve davetimize icabet ederek
bizleri onurlandıran bütün dostlarımıza gönülden
teşekkür ediyorum" dedi.
ANKAPARK'a
durdurma kararı
ANKARA - Danıştay 14. Dairesi, Atatürk Orman Çiftliği
(AOÇ) arazisi içinde yer alan hayvanat bahçesinin
ANKAPARK'a dönüştürülmesinde kamu yararı bulunmadığı
gerekçesiyle hayvanat bahçesini yenileme alanı ilan eden
Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurdu.
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü tarafından Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilen hayvanat
bahçesinin yerine ANKAPARK yapılmasını öngören
Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açıldı.
Davaya bakan Danıştay 14. Dairesi, "koordinatları belirlenen alanı AOÇ Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanı" olarak
kabul eden Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurdu.
Dairenin kararında, hayvanat bahçesinin ANKAPARK'a
dönüştürülmesinde kamu yararı bulunmadığı vurgulandı.
6
haber
23 Temmuz 2014 Çarşamba
KERKÜK MEKTUBU
Diyarbakır'ın Lice
İlçesi'nde yoldan çıkan
akaryakıt yüklü tankerin
devrilerek infilak etmesi
faciaya yol açtı. Yanan
tankerden metrelerce
uzağa sıçrayan alevler,
bu sırada karayolunda
bulunan 2 yolcu otobüsü
ile hafif ticari araca
sıçradı. Can pazarının
yaşandığı kazada alev
topuna dönüşen araçlarda bulunan 60'dan fazla
kişi yaralandı.
Dr. Şemsettin KÜZECİ
[email protected]
55.Yılında
Kerkük Katliamı
Diyarbakır cehennemi yaşadı
DİYARBAKIR- Diyarbakır'ın Lice İlçesi Tuzla
Köyü yakınlarında bu gece Bingöl'den Diyarbakır
yönüne giden bir akaryakıt yüklü tanker
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu devrilip yolu kapattı. Bu sırada iki yolcu
otobüsünün de aralarında bulunduğu araçlar da
yolda kaldı. Araçlarda bulunan bazı yolcular, tanker
sürücüsüne yardım etmek için indikleri sırada
tanker büyük bir gürültüyle infilak edince ortalık
alev topuna döndü. Metrelerce uzağa sıçrayan
alevler, iki yolcu otobüsü ile bir hafif ticari aracın
yanmasına neden oldu. İlk gelen bilgilere göre,
alevler içinde kalan iki yolcu otobüsü ve araçta
bulunan 70'dan fazla kişi yaralandı.
Patlama sesinin ardından gökyüzünü aydınlatan
alev topunu gören yakındaki Tuzla Köyü'nde
yaşayanlar, kaza yerine giderek yaralılara yardım
etmeye çalıştı. Olayın duyulması üzerine bölgeye
başta Diyarbakır olmak üzere çevre il ve ilçelerden
çok sayıda ambulans ve itfaiye araçları sevk edildi.
MSB ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
ZH.BRL.OKL.VE EĞT.TÜM.K.LIĞI ERLER MAH.LOJMANLARI ÖNGÜR-ÖZBERK APARTMANI
KAPSAMLI ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/73101
1-İdarenin
a) Adresi : MSB ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/ BAKANLIKLAR
ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124174446 - 3124250417
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yalnız 1 Kalem. Öngür-Özberk apartmanında tadilat ve mantolama yapılması.
1- İNŞAAT İMALATI % 75,105 2- MEKANİK İMALATI % 10,466 3- ELEKTRİK İMALATI % 14,429
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Etimesgut / ANKARA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (YÜZSEKSEN) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MSB ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/
BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA
b) Tarihi ve saati : 07.08.2014 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar
odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık
bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları
Tebliği”nde yer alan B-III GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR. İhale
konusu işe ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri de
sunulabilecektir. Ancak bu durumda ihale konusu işe ait iş tutarı, iş deneyim belgesi üzerinden tespit
edilebilmelidir. İş deneyim belgesi bu bilgiyi içermiyorsa, ihale konusu işe ait iş tutarının tespit edilebileceği
bilgi ve belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunludur.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB ANKARA
İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA
adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,0
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Basın - 9846 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
Yaralılar, Diyarbakır, yakın ilçeleri ile Bingöl'e
sevk edilerek tedavi altına alındı. Bölgeye ayrıca
Diyarbakır'dan helikopterle askerler gönderildi.
Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç, devrilen
tankerin gaz sıkışması sonucu infilak ettiğini açıkladı.
Hastaneler alarma geçirildi! Olay nedeniyle
Diyarbakır'da tüm hastaneler alarma geçirdi. İlgili
doktorlar göreve çağırlırken, hastanelere tıbbı
malzeme destekleri yapıldı.
Polislere sahur
operasyonu
İSTANBUL- İstanbul'un da aralarında olduğu
22 ilde, emniyet mensuplarına yönelik operasyon
başlatıldı.
Sahur saatlerinde başlatılan operasyonda, müdür
ve amirlerin de aralarında bulunduğu 70 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun, Selam Tevhid soruşturmasını
yürüten polislere karşı yapıldığı ve suçlamaların;
özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığını ihlal,
casusluk, usulsüz dinleme, resmi belgede sahtecilik,
suç uydurma, sahte delil üretme ve soruşturmanın
gizliliğini ihlal olduğu kaydedildi.
Operasyonun İstanbul ayağında, 200'e yakın
adreste arama yapılırken, bu aramaların yoğunlaştığı
yerler Halkalı ve Alibeyköy'deki polis lojmanları
oldu.
ESKİ MÜDÜRE KELEPÇE
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 17 ve 25
Aralık operasyonları sırasında İstanbul Terörle
Mücadele Şube Müdürü olan Ömer Köse’de gözaltına alındı.
Polisler tarafından evinden alınan Ömer Köse,
doktor kontrolü için, diğer gözaltına alınan polisler
gibi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
götürüldü.
Gözaltına alınan şüpheliler, doktor kontrolünden
geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün
Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.
PKK ile çatışma:
2 ŞEHİT
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da PKK ile çatışmada 2 askerin şehit
olduğu duyuruldu. Genelkurmay Başkanlığı'nın sayfasında yer alan açıklamada, piyade er Adem
Döğüşgen ile piyade er Berat Sağırkaya'nın şehit
olduğu belirtildi. Genelkurmay'ın açıklamasında,
PYD-PKK mensubu 6 kişinin de öldürüldüğü ifade
edildi. Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: 3'üncü Hudut Alayı 1'inci Hudut Taburu
1'inci Hudut Bölük Komutanlığı (Ceylanpınar/
Şanlıurfa) Karadağ Hudut Karakolu sorumluluğunda
bulunan Yedi Numaralı Çelik Kule bölgesindeki
nöbetçiler tarafından, sınırın Suriye tarafından
Türkiye istikametine yasa dışı geçiş teşebbüsünde
bulunan 10-15 kişilik gruba "Dur" ikazında bulunulmuş, ikaza uymayan şahıslar tarafından, nöbetçilere
ateş açılmıştır. Anılan silahlı grup tarafından açılan
ateş sonucu; - P. Er Adem DÖĞÜŞĞEN,- P. Er Berat
SAĞIRKAYA ve - Shh.Onb. Yiğit ŞAHAN ağır
yaralanmıştır.
Giriş:
Irak Türkmenlerin varlık mücadelesinde
geniş yer alan, 14-17 Temmuz 1959
katliamı, eski kuşaklarda olduğu kadar,
yeni nesillerde de tüyler ürperterek etkisini
sürdürmektedir. O günlerin akıllardan silinmeyen anıları, Türkmen toplumuna karşı
beslenen düşmanlık duyguları,1918’den
beri, tarzı, sistemi değişse de, değişmeyen,
Türk’e karşı soykırım, sindirme, yıldırma
ve yok etme politikaları olmuştur.
Irak'ta Türkmenleri yok etmeye yönelik
saldırılar, 14 Temmuz 1959'da, krallığın
devrilmesi ile daha derinleştirildi. Pek çok
olay ve psikolojik savaşın neticesinde,14
Temmuz katliamı yaşatıldı. Ters yola giden
atlara bağlanan insanların vahşi Roma
geleneğinde “insan parçalatılarak eğlenme” adetleri Türkmenlere uygulandı.
Dünyada bu kadar insan hakları örgütü ve
kuruluş varken. Türkiye’nin doğru dürüst
haber alamadığı olayları, radyolarda, "…
gelişen hadiselerde İngiliz askerlerine her
hangi bir şey olmamıştır.."diye verilmişse
de, buna konacak bir ad bulmak gerçekten
zordur. Ayrıca o dönemin iktidarı Kerkük
Katliamıyla ilgili haberlere de sansür
getirmesi daha da vahimdir.!
14 Temmuz 1959'da başlayan ve üç gün
süren bu katliamı anlatan, 18 Temmuz
1959 tarihli, dönemin Irak Başbakanı
Abdülkerim Kasım’a verilen notayı,
halkımıza ve dünyaya sunmakta yarar
görmekteyiz. O günlerin acı dolu olaylarını ayrıntısı ile yaşayan değerli iki
hocamız, 19 Temmuz 1959 ‘da dönemin
Başbakanı Abdülkerim Kasım’a olayın
gerçeklerini bütün çıplaklığı ile sergileyen
bir nota vermişler. Tarihsel öneminden
dolayı, bu belgeyi yeryüzündeki tüm
Türklüğe, devlet adamları ve gençliğine
bir ibret vesikası olarak sunmak istiyoruz.
14 TEMMUZ KATLİAMI ÜZERİNE
IRAK HÜKÜMETİNE VERİLEN
MUHTIRA
Şanlı 14 Temmuz 1958 Devrimi ile
başlayan Ulu Irak halkının sevinci giderek
büyümektedir. Türkmenlerin özgürlük
duyguları artarken, gasp edilen doğal haklarına kavuşmaya başladılar. Geçmişin
kara günlerine dönüş olmadığına inançları
artmaktadır. Irak'ın üçüncü asil unsuru
Türkmenlerin sesi duyuldu ve Türkmenler
devrim kazançlarını korumaktadırlar.
Cumhuriyet Bayramında uğradığımız ve
masum insanların yaşamına mal olan
katliamın başlıca nedeni, bazı gruplara
katılmamamız, onların görüşlerini paylaşmamamızdır. Bu grupların, onların bölücü
emellerine engel olduğu için Türkmen
unsurunu yok etmeye yönelik eylem
hastalığı içinde olduklarına dair kesin bilgiye sahibiz. Vatan haini 20’nci Kolordu
Komutanı Davut El- Cenabi döneminde,
Kerkük’te cereyan eden olaylar tahrikçiler
ve bölücülerin emellerini gösteren açık
kanıttır. Kerkük'ün hüzünlü semasında
görünen baskı ve dehşet eylemlerinin benzeri, geçmişin en karanlık günlerinde bile
görülmemiştir.
Bu eylemler sadece Türkmenlere yöneliktir. Adı geçen komutan, Türkmenlerden
bini aşkın kişiyi tutuklayarak, 2’nci
Kolordunun subay ve erlerinin işkence ve
baskısına bıraktı. Bu işkence eylemleri,
2’nci Kolordu Komutanının bilgisi
dâhilinde, Savcı, Hâkim ve Emniyet
Müdür Yardımcısının yönlendirmesi ile
yapıldı. Sorumlular bununla yetinmeyerek,
silah ve mermi zaptı amacı ile
Türkmenlerin evlerini geniş çaplı teftişe
tabi tutmuşlar ve Türkmenleri hıyanetle
suçlamaya çalışmışlardır. Ancak, Yüce
Allah'ın adaleti her şeyden üstündür ve iyi
niyetler halk önünde devamlı bembeyaz
görülür. Bir kaç ruhsatlı tabanca ve av
tüfeğinden başka silah bulamayan sorumlular delirerek, gerçekleri saptırmaya
kalkıştılar.
Bağdat'taki üst makamlardan, bu kişilerin tutuklanması ve Kerkük'ten uzaklaştırılması isteğinde bulundular. Ayrıca,
onlarca sivil, asker, işçi ve memur (çoğunlukla öğretmen), tahrikçilerin denetimindeki halk örgütleri, dernekler ve birliklerin
isteği üzerine Kerkük'ten uzaklaştırıldılar.
Bu baskı ve dehşet eylemleri sürerken,
masum halktan gasp edilen ruhsatlı
silahlar, sabotaj örgütleri ve halk direnişi
adı ile tanınan örgütlere verildi. Türkmen
zenginlerinden tehdit ve baskı ile haraç
almaya devam edildi. Bütün bu eylemler,
Irak'ta Türkmen unsurunu yok etmeye
yönelik soykırımın başlangıcıdır.
Dileğimiz bu notaya gereken ilgi ve önemin verilmesidir.
Şakır Sabır ZABİT
Tahsin Rafet
ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2013/119
Mahkememizden verilen 13/09/2013 tarih ve 2013/119 Esas 2013/419 sayılı kararı ile,
Ankara İli, Bala İlçesi, Koçyayla köyü Cilt:45, Hane:5, BSN: 80 15214136452 TC kimlik numarasında nüfusa
kayıtlı Kurtuluş ve Serap kızı Berrin Tosun’un ön adının “ELİF BERRİN” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE,
Karar verildiği ilan olunur. 20/09/2013
Basın - 9800 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
EKONOMİ
Türkiye
İstatistik
Kurumu (TÜİK)
Konya Bölge
Müdürü İsmail
Çapoğlu, 2013
yılı verilerine
göre Konya'nın
canlı hayvan
değerinde
birinci sırada
yer aldığını
bildirdi.
Konya'nın bu rakamla Türkiye'de ilk sırada yer aldığını vurgulayan Çapoğlu, aynı
yıl Türkiye'de canlı hayvanlar değerinin
ise 57 milyar 656 milyon 92 bin lira
olduğunu ifade etti.
“Tahıl ambarı” Konya,
hayvancılıkta birinci
MSB ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
GNKUR. DES.KT.GRP.K.LIĞI 000-TES-BET-097 ALBÜM NUMARALI SOSYAL HİZMETLER
BAŞKANLIĞI BİNASI DIŞ BAHÇE KISMI ZEMİN KAPLAMASININ ONARILMASI VE YAZ
AYLARINDA GÜNEŞTEN KORUNMAK MAKSADIYLA GÖLGELİK YAPIMI yapım işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/66727
1-İdarenin
a) Adresi : MSB ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/ BAKANLIKLAR
ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124174446 - 3124250417
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yalnız 1 Kalem. Gnkur Kışlası içerisinde yer alan sosyal tesis binasına ait dış
bahçe zemin kaplamasının yenilenmesi ile bir kısmında tente yapılması imalatlarıdır. 1- İNŞAAT İMALATI
% 100,0
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çankaya / ANKARA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 70 (YETMİŞ) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MSB ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/
BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA
b) Tarihi ve saati : 06.08.2014 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar
odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları
Tebliği”nde yer alan B-III GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR. İhale
konusu işe ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri de
sunulabilecektir. Ancak bu durumda ihale konusu işe ait iş tutarı, iş deneyim belgesi üzerinden tespit
edilebilmelidir. İş deneyim belgesi bu bilgiyi içermiyorsa, ihale konusu işe ait iş tutarının tespit edilebileceği
bilgi ve belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunludur.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB ANKARA
İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA
adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ANKARA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI KİRAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,0
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Basın - 9847 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
KONYA- Çapoğlu,
Konya'da kişi başı canlı hayvanlar değeri bin 580 liradan
gerçekleştiğine dikkati çekerek,
açıklamasında şu görüşlere yer
verdi:
"Aynı yıl Türkiye'de kişi
başı canlı hayvanlar değeri 752
liradır. Konya, ülkede hayvansal
ürünler değerinde de ilk sırada
yer almaktadır. Konya'nın hayvansal ürünler değeri 997 milyon 353 bin lira olmuştur. Bu
değerle Türkiye'de ilk sırada
gelmektedir. Aynı yıl Türkiye'de
hayvansal ürünler değeri 40
milyar 459 milyon 321 bin
liradır. Konya'da kişi başı hayvansal ürünler değeri ise 480
lira olarak gerçekleşmiştir. Aynı
yıl Türkiye'de kişi başı hayvansal ürünler değeri 528
liradır. Kilis, 23 milyon 611 bin
lira canlı hayvanlar değeri ile
son sırada gelmektedir."
Türkiye'nin toplam işlenen
tarım alanı 20 milyon 578 bin
637 hektar olduğuna işaret eden
Çapoğlu, Konya'nın 1 milyon
863 bin 264 hektar ile ülkedeki
toplam işlenen tarım alanlarının
yüzde 9'una sahip olduğunu
aktardı.
Çapoğlu, Konya'nın bitkisel
üretim değerinde ülkede 2. sırada yer aldığını belirterek,
"2013'te Konya'nın bitkisel üretim değeri 4 milyar 983 milyon
118 bin liradır. Bu değeri ile
Konya, Türkiye'de 2. sırada
gelmektedir. Türkiye'de ise
toplam bitkisel üretim değeri 92
milyar 489 milyon 688 bin
liradır. Antalya 7 milyar 442
milyon 774 bin lira bitkisel üretim değeri ile ilk sırada geliyor"
ifadelerine yer verdi. (AA)
7
Para etmeyen
vişne dalında kaldı
23 Temmuz 2014 Çarşamba
AFYONKARAHİSAR- ALİ Kemal Akan / Mustafa
Güngör - Türkiye'nin vişne ihtiyacının dörtte birinin
karşılandığı Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, vişnenin ucuza toplatılmasına tepki gösteren üreticiler, mahsulü dalında bırakma kararı aldı. Boykota, yöre halkının
tam destek vermesi ile hale vişne girişi de durdu.
Eber ve Akşehir gölleri ile Sultandağları'nın arasında
kalmasından dolayı aroma ve Tat bakımından adını
duyuran Sultandağı vişnesi, fiyat bakımından üreticisini
memnun etmiyor. Meyve suyu fabrikaları tarafından
belirlenen fiyatları ucuz bulan çiftçiler, mahsullerini
toplamama kararı aldı.
Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine ve Yeşilçiftlik
beldeleri ile köylerde, söz konusu karara tam destek verilmesi, meyve hallerindeki hareketliliği de etkiledi. Bazı
meyve hallerinin kapılarına kilit vurulduğu görüldü.
Fiyatı ucuz bulan üreticilerin bir kısmı ise mahsulünü
meyve haline götürüp satmak yerine çöpe dökmeye karar
verdi. Meyvesinin para etmediğini düşünen vatandaşlar,
hükümetten destek beklediklerini iletti.
Doğancık Köyü Muhtarı Mehmet Akif Çetin, girdi
maliyetlerinin yüksek olduğunu ancak vişnenin taban fiyatının düşük kalması nedeniyle boykot kararı alındığını
bildirdi. Vişne üreticisinin büyük sıkıntı çektiğini ifade
eden Çetin, "Fabrikalar kendilerine göre fiyat belirliyorlar. Üreticiyi düşünmüyorlar. Gerekirse vişneyi dalında
bırakıp satmayacağız" dedi.
"Bu KAzAnÇ DEğIL, REzALET"
Fabrikaların her dediğine uymayacaklarını ve bunun
mesajını da yaptıkları eylemle verdiklerini dile getiren
Çetin, şöyle konuştu:
"Eylemi, Sultandağı yöresindeki köyler ve beldeler
yapıyor. Konya'nın Akşehir ilçesinden Afyonkarahisar'ın
Çay ilçesine varıncaya kadar olan bölgede, bu eylem
devam ediyor. Halkımızla karar vereceğiz ve vişne fiyatları yükselirse eylemimizi sonlandıracağız, artış olmazsa
devam ettireceğiz. Bu durumda kimse vişne toplamaz.
Vişne, ilk toplanmaya başladığında bin 400 liraydı, bunu,
bin 300-bin 200 liraya çektiler, fabrikalık olanları da bin
100 liraya düşürmüşler. Bu kazanç değil, rezalet.
Sıkıntılarımız hat safhada. En azından kilogramı 2 lira2.5 lira olsun ki millet para kazansın. Bunun dışındaki
herşey çiftçinin belini büküyor." (AA)
İpek Yolu zirvesi
22 ülkeyi buluşturacak
TRABZON- Trabzon'da 17-19
Ekim 2014 tarihlerinde tarihi İpek
Yolu hinterlandı ve Karadeniz
Ekonomik İşbirliği ülkeleri başta
olmak üzere 22 ülkeden bakan, üst
düzey bürokrat ve firma temsilcisinin
katılımı ile 3. İpek Yolu İş adamları
Zirvesi düzenlenecek.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
(TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, zirvenin ilkinin
2008'de, ikincisinin 2011'de
Trabzon'da gerçekleştirildiğini, geçen
süreçte zirvelerin ülkeler arası sosyal
kültürel ve ağırlıklı olarak ekonomik
işbirliği olanaklarının geliştirilmesinde önemli etkilerinin olduğunu belirtti.
Dünya ticaretinin Asya'ya yoğunlaşan yeni güzergahı İpek Yolu'nda Karadeniz Bölgesi'nin ön
plana çıktığını vurgulayan Hacısalihoğlu, şunları
kaydetti:
"Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması
perspektifi kapsamında Asya bölgesine yoğunlaşan
dünya ticaretinin yeni güzergahının, eskisi gibi
İpek Yolu üzerinde kalan Karadeniz'e komşu
ülkelerin topraklarından geçmesi hedeflenmektedir.
Son yıllarda yüksek büyüme potansiyeli ile dikkati
çeken eski İpek Yolu güzergahında dünyanın en
zengin doğal gaz rezervlerine ve petrol yataklarına
sahip ülkeler de yer almakta, bu ülkeler ticaret ve
yatırım alanlarında oldukça cazip fırsatlar sunmaktadır. Bununla birlikte geniş ve hala doygunluğa
ulaşmamış pazarlara sahip söz konusu güzergah
ülkelerinin birbirleriyle ve güzergaha komşu diğer
ülkelerle ekonomik ilişkileri henüz yeterli düzeyde
değildir. İpek Yolu güzergahı içindeki ülkeler arası
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için yatırımların
yoğunlaşmadığı gelecek vadeden sektörlere ağırlık
verilmesi ve ülkeler arası ticaretin geliştirilmesi
için yeni mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
alanda en önemli görev özel sektöre düşmektedir."
(AA)
8
Geleneksel ramazanlar
Çankırı’da hayat buluyor
KÜLTÜR-SANAT
23 Temmuz 2014 Çarşamba
ÇANKIRI - ÖZGÜR ALANTOR - Hacivat-Karagöz'den, orta
oyununa, pamuk şekerinden,
macun şekerine, mahalle iftarlarından, ilahi ve ney dinletilerine
kadar birçok ramazan geleneği,
Çankırı'da hayat buluyor.
Çankırı Belediyesi, hazırladığı
ramazan sokağı ve ramazan
sofralarıyla geleneksel ramazanları genç kuşaklara aktarıyor.
Belediye Başkanı İrfan Dinç,
AA muhabirine, ramazanın
manevi ve toplumsal hayatta
önemli yeri olduğunu söyledi.
Ramazanı birlik ve beraberlik
için fırsat gördüğünü belirten
Dinç, şöyle konuştu:
SIRASI GELDİKÇE
Prof. Dr. İSA KAYACAN
[email protected]
Tuğrul Sarıtaş’dan:
Bedava pirzola
"Ben ramazanı birlik,
beraberlik ve kaynaşmamız için
fırsat görüyorum. Çankırı'da da
ramazanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz.
Akşamları iftarlarımızı sokaklarda yapıyoruz. Toplumsal
bağların, komşuluk ilişkilerimizin
güçlendirilmesi adına sokak iftarları önemli. Bir kere de olsa o
manevi ortamda birlikte aynı
masaya oturarak bu günün huzurunu yaşıyoruz. Halkımız da bu
iftarlara yoğun ilgi gösteriyor."
Dinç, iftarın ardından çeşitli
etkinliklerle ramazanın manevi
iklimini yaşatmaya devam ettiklerini anlatarak, "Teravih
namazının ardından
Buğdaypazarı Medresesi'nde
tasavvuf musikisi dinletileri
yapıyoruz. Burada ney çalınıyor,
ilahiler okunuyor. Halkımızın bu
etkinliğe gösterdiği ilgi ve alakada görülmeye değer" dedi.
Karatekin Parkı'nda kurdukları ramazan sokağında yaptıkları etkinliklerin de çok önemli
olduğunu vurgulayan Dinç, eski
ramazanların yeniden hayat bulması ve gençlerin eski ramazan
gelenekleri ile buluşmasını
önemsediklerini aktardı.
Dinç, ramazan sokağında
geleneksel Hacivat-Karagöz,
meddah, orta oyunu gösterilerinin yanında geleneksel pamuk
şekeri ve macun gibi ikramlarda
bulunduklarını ifade ederek, "Bu
etkinlikler ve ikramlarla
ramazan sokağımızı süslüyoruz.
Çocukların ve ailelerin
sokağımıza gösterdiği ilgi
görülmeye değer. Her akşam
burayı tıklım tıklım dolduruyorlar" diye konuştu.
Geleneklerini yaşatmak istediklerini belirten Dinç,
"Ramazan ayını bu şekilde
değerlendirerek geçmişle gelecek
arasındaki kopukluğu ortadan
kaldırmak istiyoruz. Tarihimizi,
özümüzü, geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz" şeklinde
konuştu.
(AA)
Tuğrul Sarıtaş, Türk Basınının önde gelen
gazetecilerinden, isim ve imzalarından.
Yıllarca, zor şartlar altında objektifiyle
oradan oraya koştu. Tespitleri hep manşet
oldu, haberleri günlerce, aylarca konuşuldu.
Merkezi Ankara’da bulunan Kültür
Ajansın kurucusu, sahibi ve yöneticisi
Değerli dostum Prof. Dr. Hayrettin İvgin
aracılığıyla bana gelen, ulaşan kitapların bir
yenisi, Tuğrul Sarıtaş imzasının taşıyıcısı,
208 sayfayla Kültür Ajans yayınlarının 195.
olarak Günyüzü gören “Bedava Pirzola”
adının taşıyıcısı kitap.
Kültür Ajansın teknik koordinatörü Erhan
İvgin’in yayın hizmetleri de hemen dikkat
çekiyor kitabın ilk sayfalarında. Önsöz Emin
Çölaşan’a ait. Çölaşan bir yerinde
önsözünün; “Gazeteci arkadaşım Tuğrul
Sarıtaş çok akıllı bir iş yapmış. Yaşadığı
olayları not almış. Ya da belleği çok kuvvetli
olduğu için unutmamış. Tuğrul’u gerçek bir
basın emekçisi olarak tanıyorum. Oradan
oraya koşturan gerçek bir gazeteci” diyor.
Bölümlerden önce, o bölümün konusuyla
ilgili çizme resimler var. Örneğin 9 ncu sayfadaki “Darbe vekilleri kurtardı”nın hemen
solundaki sayfada bir asker resmi
karikatürize edilmiş.
Sayfa 23’deki “Akbulut ne yapsa fıkra”
başlığı altında verilenlerin girişi: Hakkında
yazılan fıkralarla Türk siyasi tarihinde özel
bir yer edinen TBMM eski Başkanı Yıldırım
Akbulut, özürlüler haftasında bizleri
güldürdü.
Kitap içinde yeralanların bazılarının
başlıkları: Çiller’in uçan otomobilleri, Er’in
Kenan Evren’e cevabı, Erbakan ‘Rötür’
yapınca, Turgut Özal’a neden kızdım?,
Atatürk ve Tito, Gazetecinin fendi, Çiller’in
gafı, TRT’nin o yılları, Gazeteci-Polis
dostluğu, Demirel’in pidesini afiyetle yedik,
Ağrı Dağındaki kravatlı gazeteci, Evren’in
güldüren foto muhabiri, Milletvekili
olduğunu unutunca Alkolün tesiri, Muhabir
‘Köşe’ yazmak isteyince, Çapkınlık yapmaya kalkınca.
Erzurum Kongresi ruhunu sahnede yeniden yaşatacaklar
ERZURUM - AHMET OKATALI Erzurum Kongresi, 95. yıl dönümü
etkinlikleri kapsamında devlet tiyatrosu sanatçıları tarafından temsili
olarak canlandırılacak.
Anadolu'da milli mücadele birliğinin kurulmasının önemli adımlarından olan kongreyi temsili canlandıracak Erzurum Devlet Tiyatrosu
(EDT) sanatçıları, provalarını müdürlük binasında sürdürüyor.
EDT'de görev yapan 11 sanatçı
tarafından hazırlanan oyun, bugün
tarihi Kongre binasında sahnelenecek.
Oyun, bina dışında vatandaşlara
sinevizyon aracılığıyla izletilecek.
Provaları izleyen EDT Müdür
Yardımcısı Arif Atalay, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, sahneleyecekleri temsilin tarihsel sorumluluğunun farkında olduklarını söyledi.
Erzurum Kongresi ruhunun
yaşatılacağı temsilde yer almaktan
gurur duyduklarını ifade eden Atalay,
ekip olarak bu işe çok iyi hazırlandıklarını belirtti.
Atalay, Atatürk Üniversitesi tarih
bölümünden destek aldıklarına
dikkati çekerek, provalarının aralıksız devam ettiğini, çarşamba günü
güzel bir oyunla seyirci karşısına
çıkacaklarını anlattı.
Daha önce protokol üyelerine
sunulan temsilin bu yıl vatandaşlara
izletileceğini belirten Atalay, "Temsili
canlandırmayı Kongre binasında
yapacağız. Valilik bunu Kongre binası
dışında halka izletmeyi düşünüyor.
Valilik, etkinlikleri 23 Temmuz
Erzurum Kongresi Haftası olarak bir
haftaya yaymış durumda. Bizim
seyircimiz daha çok protokol oluyor
ve tek gösterimle sonlandırıyoruz.
Umarım valilik bu sefer halkı daha
çok işin içine katacak ve bu temsili
canlandırmayı Kongre binasının
dışındaki vatandaşa da izletecek" şeklinde konuştu.
Atalay, temsilin canlandırılmasında desteklerini esirgemeyen Devlet
Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve
Erzurum Valiliği'ne de teşekkür etti.
(AA)
....................................................... BEnCİLEYİn SÖzLER ..................................................
[email protected]
Aşk, hasretin enginlerini ve renklerin rengini çıldırtacak kadar derindir.
Bir kalbi ancak bir yâr titretebilir,
bir kalpte ancak bir aşk can bulur.
Aşkın sonu onun kıyameti, sonsuzluk onun kıymetidir.
Mutluluk sükût merdivenlerini çıkabilenlere tebessüm eder.
MEHMET NURİ
PARMAKSIZ
Özlem, tükenmeyen ateştir ruhumuzda…
Yüreğimizi bir saat gibi kuran
ellerde atıyorsa kalbimiz, aşkın ölümsüzlüğüne ulaşmışız demektir.
Ancak aşkla çözülür masiva denen
muamma.
Ruhumuzun nezaket tacını takan
güzeli kalbimizle bulmaktır derdimiz.
İnanmak güvenmektir, güvenmek
yâr için ölmek, aşk nefesi bile ikiye
bölmek…
Sükûtla can bulan sözleri duyabilenler kendilerini ifade etme sıkıntısı
yaşamaz.
Her saniye bir basamak mahşere,
her gün mutlak mutluluğa merdiven.
Aşkla coşan gönül her nefeste yediverendir.
Sükût bazen sağır eder insanı ama
âşık olan gönüller için sessizlik bile
sestir.
Hasreti sonsuz olanın aşkı da sonsuzdur.
Bilinmeyenden bilinene, görünmeyenden görünene giden yol bilincin
gönül durağıdır.
Aşk sözlüğünde sözcüklerin tanımı
olsa da, hâllerin tarifi yoktur.
Yâri bir tohum, kendini bire sonsuz
veren bir tarla olarak düşünün âşıklar
aşkta sonsuzluğa ulaşır.
Özlem, özletene duyduğumuz
yanında onun bize hasretiyle daha da
çoğalır.
Aşkın susuzluğunu hasret gözyaşları
gidermez; aşk ateşini körükleyen
gözyaşlarımızdır.
Evrensel ve millî kültür sanatçı
tarafından hazmedilmezse sanatçı olunamaz.
Aşkın hararetini ancak vuslatta
geçen anlar azaltır.
Geceler hasret; gündüzler hasret
lakin dünya sonlu olan…
Tasavvuf ve tarikat, menzili vuslat
olan yoldur.
Ölmek için acele edenlerin bu
dünyadan nasibi kesilmiştir.
Hayattaki en uzun koşunun adıdır
beklemek.
Her dert er geç bir gün geçer, her
ömür bir gün biter.
Sanat her şeyden önce bir ses ve
ahenktir.
Belki de parmaklarımızın ucundaki
iz sadece bizim değil ruh eşimizin de
şifresidir.
Alay edilmek hoşa gitmez; alay
edenler hiç mi hiç sevilmez.
Karakterin sac ayakları kişilik, huylar ve kabullerdir.
Her saniye bir basamak mahşere,
her gün mutlak mutluluğa merdiven.
Şirin hissettirdikleri ve anlattığı
kalpler ve dimağlar tarafından farklı
algılanır.
Eldivenler korumaz ki elleri hüznün
soğuğundan.
Beklemek, sonsuza yürüyen
ömrümüzün dikenlerinden her nefeste
gül derebilmektir.
Gözün ve gönlün karnı yoktu ki
doysun yâre...
GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Ayrı olsak da her dem ruhum senle beraber,
Senden haber almazsam oluyorum derbeder.
Dalgalar mahşer adlı kıyıya ulaşacak,
Mutluluğa dönecek bir gün hasret ve keder.
KÜLTÜR-SANAT
BULMACA
23 Temmuz 2014 Çarflamba
9
Türkiye’de yaflayan
“Türkiyeli!” bir k›s›m
siyasetçi,
akademisyen, gazeteci
ve yazar güruhu, Türk
Prof.Dr. Nurullah Çetin
milletinin hiç ihtiyac›
[email protected]
olmayan, milletin
gerçek gündemiyle
TÜRK‹YE’Y‹
alakas›z bir anayasa
TÜRKSÜZLEfiT‹RME
tart›flmas› bafllatt›lar.
OPERASYONU - 1
Emperyalist Bat›n›n
ruhsuz, ne idü¤ü belirsiz, nereye
Türk milleti için y›llardan beri
çekerseniz oraya gidecek bir
u¤raflt›¤› operasyonel prodevlet tasar›m› ortaya koymakt›r.
jeleriyle birebir uyum içinde
Bunlar, Türk milletinin
olan bir tak›m fikirler ileri sürm- yüzy›llar boyunca yo¤ura yo¤ura
eye, önce kamuoyunda tart›fl›p
kazand›¤›, tecrübe ede ede,
daha sonra yasal zeminde perçin- ö¤rene ö¤rene, yaflaya yafla edinleme çal›flmalar›na girifltiler.
di¤i Türk millet yap›s›n› çözmek,
Mevcut Türkiye Cumhuriyeti
bu millet oluflumunu birbirinden
Anayasas›n› Atatürk
kopuk, birbiriyle ilgisiz, tamaMilliyetçili¤i do¤rultusunda
men farkl›laflm›fl milletçiklere,
tanzim edilmifl ideolojik bir
kabileciklere indirgemek, kuru,
anayasa kabul edip bunu renksiz, ruhsuz, anlams›z kalabal›k bir
sivil, demokratik bir anayasa
y›¤›n hâline getirmek istiyorlar.
hâline getireceklerini söylüyor‹slam ve Türkçe kaynakl›
lar.
kültürel ve sosyolojik de¤erlerde
Yeni bir Anayasa tasla¤›nda
birlefltirdi¤imiz Türk milletini
egemenli¤in kullan›m›yla ilgili
paramparça etmek, emperyalist
flu mealde ifadeler var: “Türk
Haçl› Bat›n›n temel hedefi ve
milleti, egemenli¤ini,
projesidir. ‹çerdeki iflbirlikçi
Anayasan›n koydu¤u esaslara
tayfa, bu projeyi tafleron olarak
göre yasama, yürütme ve yarg›
gerçeklefltirmek istiyor.
organlar› eliyle kullan›r.
Liberal faflistlerin, onlara
Milletleraras› ve milletlerüstü
yanaflma olmufl bir k›s›m ‹slamc›
kurulufllara üyelikten kayetiketli zavall›lar›n, Kürtçü ve
naklanan s›n›rlamalar sakl›d›r.”
Ermenicilerin Atatürk milBununla Türk devletine
liyetçili¤i, Kemalizm ve
hâkimiyet meselesinde Avrupa
cumhuriyet gibi terimlere olan
Birli¤i ve Amerika gibi d›fl
muhalefetlerinin arkas›nda,
güçlere ortakl›k verilmifl oluyor.
esasen Türk millî de¤erleriyle
Türk milletini sadece kendisi
örülmüfl bir millet ve devlet
de¤il, Bat›l›lar da yönetme hakk› yap›s›n› afl›nd›rmak, kademe
kazan›yor. Bu, mandalaflma ve
kademe tasfiye etmek fikri yatar.
sömürge olma ile ayn› anlama
Özgürlük, sivilleflme, aç›l›m,
gelir.
at›l›m, demokratikleflme gibi
Bir baflka önemli mesele de flu kula¤a hofl gelecek bir tak›m termealdeki ifadeler: “Türkçeden
imlerle kamuoyu oluflturup
baflka dillerde e¤itim ve ö¤retim
otoriter cumhuriyetçi Kemalist
yap›lmas› ile ilgili esaslar,
bir rejim olarak gördükleri mevdemokratik toplum düzeninin
cut yap›y› y›kmak hedefi
gereklerine uygun olarak kanun- güdülmektedir.
la düzenlenir.”
En büyük suçlamalar›, mevcut
Bununla da baflta Kürtçe
anayasan›n ideolojik olmas›d›r.
olmak üzere baflka dillerde
‹deolojisi olmayan devlet ve mile¤itim uygulamas› getirilerek
let var m›d›r? Bu anayasa
Türkiye’de birbirini anlamayahaz›rlay›c›lar›n›n yapt›klar› fley
cak, birbirine ters ters bakan
de bir çeflit ideoloji de¤il midir?
farkl› kabile asabiyesine ba¤l›
Ay›r›mlar› da “ideolojik
toplumsal yap›lar üretilmek
anayasa”, “demokratik anayasa”
istenmektedir. Bu, millî birlik ve fleklinde. Bunlar, mevcut
bütünlük yap›s›n› bozan en
anayasay› ideolojik anayasa,
önemli darbedir.
yapacaklar› yeni anayasay› da
Do¤rudan do¤ruya söylenmese demokratik anayasa olarak nitebile dolayl› olarak bu
lendiriyorlar. Yapmay› vaad
çal›flmalar›n varaca¤› yer,
ettikleri demokratik anayasada
Türkiye’yi vatandafllar›m›z›n
millet iradesinin esas olaca¤›n›,
tamam›n› kucaklayan Türk millet ideolojik ve doktriner dayatbirli¤inden, Türk kimli¤inden,
malar›n olmayaca¤›n› ifade ediyTürklük de¤erlerinden soyutlaorlar.
yarak kozmopolit, renksiz, kuru,
(Devam Edecek)
TÜRKÇE BAKIfi
'12. Uluslararas› Bodrum
Bale Festivali' bafllad›
Ünlü actor Lee, dünya
turnesine ç›k›yor
SEUL - Güney Kore’nin dünyaca ünlü aktörlerinden Lee Min-ho,
Eylül ay›ndan bafllayarak dünya turnesine ç›kacak. Geçti¤imiz y›llarda
sadece Güney Do¤u Asya turnesine ç›kan Lee’nin bu bu y›l Amerika ve
Avrupa'y› da dolaflaca¤› bildirildi. “Boys over Flowers” dizisindeki bafl
rolü ile dünyada meflhur olan Lee’nin turnesinde hayranlar›yla buluflmas›
bekleniyor. (CHA)
MU⁄LA - Mu¤la'n›n Bodrum ilçesinde bu y›l
12.’si düzenlenen 'Uluslararas› Bale Festivali'
'Çal›kuflu' isimli gösteriyle bafllad›.
19 Temmuz - 6 A¤ustos tarihleri aras›nda
düzenlenecek olan festivalin aç›l›fl›nda,
Türkiye’den ve dünyadan seçkin bale yap›tlar›,
Bodrum Kalesi'nin tarihi atmosferinde izleyicilerin izleyicilerin be¤enisine sunuldu. 19 gün
boyunca sanatseverlere 6 bale prodüksiyonu ve
toplam 9 temsil ile unutulmaz anlar yaflatacak
olan festivalin aç›l›fl gösterisi 'Çal›kuflu' balesi
oldu.
Usta koreograf Merih Çimenciler taraf›ndan,
ünlü Çal›kuflu roman›ndan baleye uyarlanan
'Çal›kuflu', Türk Sanat Müzi¤i eflli¤inde Mersin
Devlet Opera ve Balesi’nin bir prodüksiyonu
olarak sahnelendi. Türk edebiyat›nda 盤›r açan
büyük yazar Reflat Nuri Güntekin’in ölümsüz
eseri 'Çal›kuflu’nun dans ve müzikle yorumu
bugün de sanatseverlerle buluflacak.
Yaklafl›k 2 bin kiflinin izledi¤i festivalde bale
severlerin yan› s›ra Bodrum Belediye Baflkan›
Mehmet Kocadon ve efli Hülya Kocadon, Devlet
Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat
Yönetmeni Prof. Rengim Gökmen, Deniz Bank
Genel Müdürü Hakan Atefl, Türkiye Barolar
Birli¤iBaflkan› Metin Feyzio¤lu ve efli, ünlü oyuncu Filiz Ak›n ve efli, Gazeteci-Yazar H›ncal Uluç
ve eski Bakanlardan ‹mran Aykut’da yer ald›.
Festival aç›l›fl konuflmas›n› yapan Gökmen daha
sonra katk›lar›ndan dolay› Bodrum Beleditye
Baflkan› Mehmet Kocadon ve DenizBank Genel
Müdürü Hakan
Atefl’e birer plaket
vererek teflekkür etti.
Yaklafl›k bir saat
süren “Çal›kuflu”
balesi izleyicilerden
büyük alk›fl ald›.
(CHA)
BULMACA
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Soldan sa¤a:
1. Vaflak denilen hayvan›n küçük bir türü. – Gö¤e
ç›kma. 2. Bir örgütün etkin üyesi. – Fas’›n plaka
iflareti. 3. Bir yerde oturma, e¤leflme. – Kutur. 4. Bir
tür falc›l›k yöntemi. – Kiloamperin simgesi. 5. Taraf,
yön. – Burun ucu. 6. Peru’nun plaka iflareti. – ‹mkân.
7. Hitit. – Haberci. 8. Anlak. – ‹syan eden,
baflkald›ran. 9. Bir ifli yapma, yerine getirme. – ‹flçi,
emekçi. 10. Söylev, nutuk. 11. Asya’da bir ›rmak. –
Rus Kazaklarda baflkan. 12. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan iflaret. – Evrensel al›c› kan grubu. –
Sodyumun simgesi. 13. Vilayet. – Tellürün simgesi.
– Duyuru. 14. Herhangi bir kas kümesinin irade d›fl›
hareketi. – Sömürge. 15. Bir sesin yar›m ton
kal›nlaflt›r›laca¤›n› gösteren nota iflareti. –
Romanya’n›n para birimi. 16. Karadeniz yelkenlisi. –
Tembih sözü. 17. Öz su. – Ön çal›flma. 18. Lityumun
simgesi. – Eski dilde ulaflt›rma. 19. Cengiz Han’›n
annesinin ad›. – ‹lave. 20. Radyumun simgesi. –
Okullarda k⤛t, mukavva, tahta gibi fleylerle
yapt›r›lan çal›flmalar.
19
Yukar›dan afla¤›ya:
1. Umut. – Kar›n zar› iltihab›. – Gö¤üs ve pantolon
bölümü bitiflik giysi. 2. Yak›nma, s›zlanma. –
Toprak, insan ve hayvan ba¤›rsaklar›nda, bazen
sularda ve çeflitli yiyeceklerde bulunan, uygun ortamda insanda hastal›k yapabilen, yuvarlak uçlu, çomak
biçiminde bakteri. 3. Jüpiter gezegeninin yedinci
uydusu. – Aç›klamalar. – Keyifli bir durum
anlat›l›rken “ne güzel, ne iyi” anlam›nda kullan›lan
bir ünlem. – Kale hende¤i. 4. Japonlar›n ulusal giysisi. – Binek hayvan›. – Yat liman›. 5. Vietnam takviminde y›lbafl›. – Sokakta bulunan sahipsiz eflya. –
Yank›, akis. 6. Donuk renkli. – Bir tür etli ve büyük
zeytin. – ‹spanyollar›n ünlü sevinç nidalar›. –
ABD’de baflkan› Eisenhower’›n takma ad›. 7. Yabani
hayvan bar›na¤›. – Geminin çekti¤i suyu göstermek
için bafl ve k›ç bodoslamalar› üzerine konulan
iflaretler. – Da¤ k›rlang›c›, keçisa¤an. – Atasözü. 8.
Gelifligüzel, durmadan yazarak. – Nabokov’un ünlü
bir filmi. 9. Gözleri görmeyen. – Bir renk. – Tavlada
bir say›. – Gelenek. – Hisse, pay. 10. Göz p›nar›nda
veya kirpiklerde birikerek p›ht›laflan veya
ÇÖZÜMÜ
kuruyan ak›nt›. – Bir nota.
BUGÜN
– Eski dilde kendini
be¤enme, bencillik, egoizm. – 11. SAYFADA
‹lgi eki.
20
Haz›rlayan: Ercan BOSTANCIO⁄LU
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10
-
SAGLIK
23 Temmuz 2014 Çarflamba
GIDA MALZEMES‹ SATIN ALINACAKTIR
SA⁄LIK, KÜLTÜR VE SPOR DA‹RE BAfiKANLI⁄I YÜKSEKÖ⁄RET‹M
KURUMLARI GAZ‹ ÜN‹VERS‹TES‹
5 K›smi Grupta 73 Kalem G›da Malzemesi al›m› 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r:
‹hale Kay›t Numaras› : 2014/83637
1-‹darenin
a) Adresi : TEKN‹KOKULLAR BANDIRMA SOK 00 06500 BEfiEVLER YEN‹MAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numaras› : 3122022701 - 3122120284
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-‹hale konusu mal›n
a) Niteli¤i, türü ve miktar› : 5 K›smi Grupta 73 Kalem G›da Malzemesi Al›m›
Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
b) Teslim yeri : Üniversitemiz merkez kampüste bulunan, Sa¤l›k Kültür ve Spor Dairesi Bakanl›¤›m›za
ba¤l› G›da Malzemesi deposuna
c) Teslim tarihi : 5 K›smi Grupta 73 Kalem G›da Malzemesi al›m› ihalesi sözleflmesinin taraflarca imzalanmas›ndan itibaren, ‹darece ihtiyaca göre ve mevcut depo durumuna göre peyder pey siparifl verilecektir. Verilen siparifller en geç bir gün önceden yüklenici firmaya bildirilecek, yüklenici firma taraf›ndan ,
Baflkanl›¤›m›za ba¤l› kuru g›da malzemesi deposuna teslim edilecektir.
3- ‹halenin
a) Yap›laca¤› yer : G.Ü Sa¤l›k Kültür ve Spor Daire Baflkanl›¤› Teknikokullar/Ankara
b) Tarihi ve saati : 02.09.2014 - 10:00
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas› belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas›na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas›na kay›tl› oldu¤unu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu
gösterir belge,
4.1.1.3. ‹hale konusu mal›n sat›fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere¤ince al›nmas›
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
‹halede yüklenici firmalar teknik flartnamede belirtilen kalemlerde, Üretici firmaya ait olan, 5179 Say›l›
g›dalar›n üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair Kanun kapsam›ndaki ürünler için "G›da Sicil veya G›da Üretim Sertifikas›n› asl›n› veya noter onayl› suretini sözleflme imzalanmadan önce idareye teslim
edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya kurucular› ile tüzel
kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ‹hale konusu al›m›n tamam› veya bir k›sm› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.
4.1.6 Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili¤in yar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu flart›n korundu¤unu gösteren belge,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli taraf›ndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullan›lmam›fl nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde k›s›tlama bulunmayan mevduat›n› gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarlar› toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sa¤lanabilir.
4.2.2. ‹steklinin ihalenin yap›ld›¤› y›ldan önceki y›la ait y›l sonu bilançosu veya eflde¤er belgeleri:
a) ‹lgili mevzuat› uyar›nca bilançosunu yay›mlatma zorunlulu¤u olan istekliler y›l sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sa¤land›¤›n› gösteren bölümlerini,
b) ‹lgili mevzuat› uyar›nca bilançosunu yay›mlatma zorunlulu¤u olmayan istekliler, y›l sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sa¤land›¤›n› gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sa¤land›¤›n› göstermek üzere yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eflde¤er belgelerde;
a) Cari oran›n (dönen varl›klar/k›sa vadeli borçlar) en az 0,75 olmas›,
b) Öz kaynak oran›n›n (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olmas›,
c) K›sa vadeli banka borçlar›n›n öz kaynaklara oran›n›n 0,50’den küçük olmas› ve belirtilen üç kriterin birlikte sa¤lanmas› zorunludur.
Yukar›da belirtilen kriterleri bir önceki y›lda sa¤layamayanlar, son iki y›la ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde, son iki y›l›n parasal tutarlar›n›n ortalamas› üzerinden yeterlik kriterlerinin sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›na bak›l›r.
4.2.3. ‹fl hacmini gösteren belgeler:
a) ‹halenin yap›ld›¤› y›ldan önceki y›la ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt alt›nda devam eden mal sat›fllar›n›n gerçeklefltirilen k›sm›n›n veya bitirilen mal sat›fllar›n›n parasal tutar›n› gösteren, ihalenin yap›ld›¤› y›ldan önceki y›lda düzenlenmifl faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulmas› yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarlar›n, toplam ciro için, isteklinin teklif edece¤i bedelin % 25 inden, taahhüt alt›nda
devam eden ifllerin gerçeklefltirilen k›sm›n›n veya bitirilen ifllere iliflkin mal sat›fllar›n›n parasal tutar›n›n
ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmamas› gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sa¤layan ve sa¤lad›¤› kritere iliflkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki y›lda sa¤layamayan istekliler, son iki y›la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde
belgeleri sunulan son iki y›l›n parasal tutarlar›n›n ortalamas› üzerinden yeterlik kriterlerinin sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›na bak›l›r.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:
Son befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oran›ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini
gösteren belgeler.
4.3.2. Tedarik edilecek mallar›n numuneleri, kataloglar›, foto¤raflar› ile teknik flartnameye cevaplar› ve
aç›klamalar› içeren doküman:
a) ‹haleye istekli olarak kat›lacak firmalar 5 K›smi grupta bulunan 73 Kalem g›da malzemelerin teknik
flartnamede belirtilen orijinal ambalajlar›na uygun numunelerini teslim ederek teslim tutana¤› teklifleriyle birlikte ihale komisyonuna sunacakt›r.
b) ‹stekliler numunelerini ihale saatinden önce Gazi Üniversitesi Rektörlü¤ü Sa¤l›k Kültür ve Spor Daire
Baflkanl›¤›na teslim tutana¤› karfl›l›¤›nda teslim edecektir
4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:
4.4.1.
Kamu Kurumu ve Kurulufllar› ile özel sektörden yapm›fl oldu¤u " G›da Malzemeleri" Al›m› iflleri benzer
ifl olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6. ‹hale yerli ve yabanc› tüm isteklilere aç›kt›r.
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras›) karfl›l›¤› G.Ü. Sa¤l›k Kültür ve Spor Dairesi Baflkanl›¤› 2 Kat Sat›n alma biriminden, T.C. Halk Bankas› Kampüs flubesi nezninde
bulunan,IBAN TR65 0001 2001 2940 0006 0000 57 numaral› hesaba yat›r›larak dekont karfl›l›¤›nda ihale doküman› sat›n al›nabilir . adresinden sat›n al›nabilir.
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar G.Ü Sa¤l›k Kültür ve Spor Daire Baflkanl›¤› 2 Kat Sat›n alma birimi Teknikokullar / Ankara adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ‹hale sonucu, üzerine ihale yap›lan istekliyle her bir mal kalemi miktar› ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlar›n çarp›m› sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt›r.
Bu ihalede, k›sm› teklif verilebilir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bas›n - 9856 (www.bik.gov.tr)
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
Türkiye’de 28 bin kifli
organ nakli bekliyor
‹ZM‹R - RAMAZAN ERCAN - Sa¤l›k
Bakanl›¤› verilerine göre, 21 bini böbrek olmak
üzere 28 bini aflk›n kifli organ nakli bekliyor, 58
bin kifli de diyalize giriyor.
2014 y›l›nda beyin ölümü gerçekleflen 930
kifliden 211’inin organlar› yak›nlar› taraf›ndan
ba¤›flland›. Y›lbafl›ndan bu yana ise 4 bin 520
organ nakli yap›ld›.
AA muhabirinin Türkiye Organ ve Doku Bilgi
Sistemi’nden edindi¤i bilgiye göre, y›lbafl›ndan bu
yana gerçekleflen 930 beyin ölümünden 211’nin
organlar› aileleri taraf›ndan ba¤›flland›.
Kadavralardan ç›kart›lan organlar ise ba¤›fl
bekleyen hastalara nakledildi.
- Nakil bekleyenlerin say›s› art›yor
Türkiye’de en fazla organ nakli bekleyen ve her
geçen y›l say›s› artan hastalar›n bafl›nda ise böbrek
hastalar› geliyor. Türkiye Organ ve Doku Bilgi
Sistemi’nde kay›tl› 21 bin 629 böbrek nakli
bekleyen hasta bulunuyor. Her y›l nakil bekleyen
hasta say›s›na ise yenileri ekleniyor. Y›lbafl›ndan
bu yana böbrek nakli bekleyen hasta say›s›na ise 4
bin 268 kiflinin eklenmesi dikkati çekiyor.
Türkiye Diyaliz Bilgi Sistemi’ne göre ise ülke
genelindeki 853 diyaliz merkezinde 15 bin 108
cihazla 58 bin 195 kifli diyalize giriyor.
Güncel bekleme listesinde ise 21 bin 629 kifli
böbrek, 3 bin 798 kifli kornea, 2 bin 134 kifli
karaci¤er, 506 hasta kalp olmak üzere yaklafl›k 28
bin 500 kifli nakil bekliyor.
- En çok kornea nakli yap›ld›
Bu y›lki organ nakillerinin bafl›nda ise kornea
nakli geliyor. Gerçekleflen 4 bin 520 nakilden
1702’sini böbrek nakli, 670’sini karaci¤er, 2 bin
78’ini kornea, 44’ünü kalp, 17’sini akci¤er, 2’sini
ince ba¤›rsak, 2’sini kalp kapa¤›, 5’ini pankreas
oluflturuyor.
Organ ba¤›fl›nda ‹zmir yine ilk s›rada geliyor. 11
bin 47 kiflinin organlar›n› ba¤›fllad›¤› ‹zmir’i, 9 bin
448 kifli ile ‹stanbul, 5 bin 252 kifli ile Adana takip
ediyor.
Türkiye genelinde ise y›lbafl›ndan bu yana
organlar›n› ba¤›fllayanlar›n say›s› 69 bini afl›yor.
(AA)
ELEKTR‹K ENERJ‹S‹ SATIN ALINACAKTIR
HALK SA⁄LI⁄I MÜDÜRLÜ⁄Ü SA⁄LIK BAKANLI⁄I
TÜRK‹YE HALK SA⁄LI⁄I KURUMU
24 Ayl›k Serbest piyasadan Elektrik Enerjisi Alm› al›m› 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu
maddesine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r:
‹hale Kay›t Numaras› : 2014/83363
1-‹darenin
a) Adresi : Rüzgarl› Cad. ‹brahim Müteferrika Sok. No:9 06100 Ulus ALTINDA⁄/ANKARA
b) Telefon ve faks numaras› : 3123101513 - 3123114573
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-‹hale konusu mal›n
a) Niteli¤i, türü ve miktar› : T1 (Gündüz):3.154.899,54 kwh T2 (Puant) :871.123,08 kwh T3
(Gece) :1.328.768,86 kwh
Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
b) Teslim yeri : 1-AKYURT TSM-2-ALTINDA⁄ TSM-3-AYAfi TSM-4-BALA TSM-5-BALA ‹LÇE
DEV.HASTANES‹-6-BEYPAZARI TSM-7-ÇAMLIDERE TSM-8-ÇANKAYA TSM-9-ÇUBUK TSM10-ELMADA⁄ TSM-11-ET‹MESGUT TSM-12-ET‹MESGUT HALK SA⁄LI⁄I LAB-13-EVREN
TSM-14-GÖLBAfiI TSM-15-GÜDÜL TSM-16-GÜDÜL DEVLET HASTANES‹-17-HAYMANA TSM18-KALEC‹K TSM-19-KALEC‹K DEVLET HASTANES‹-20-KAZAN TSM-21-KEÇ‹ÖREN TSM-22KIZILCAHAMAM TSM-23-MAMAK TSM-24-NALLIHAN TSM-25-POLATLI TSM-26-PURSAKLAR TSM-27-S‹NCAN TSM-28-fiEREFL‹KOÇH‹SAR TSM-29-YEN‹MAHALLE TSM-30-HALK
SA⁄LI⁄I MÜDÜRLÜ⁄Ü ve ba¤l› Birimleri.
c) Teslim tarihi : Sözleflme imzalanmas›na müteakip Piyasa Mali Uzlaflt›rma Merkezinin (PMUM) verdi¤i tarihe kadar olan süre haz›rl›k süresi olarak de¤erlendirilecektir. Yüklenicinin PMUM kay›t ifllemlerini
tamamlamas› gerekmektedir. Anlaflma sonras› aboneliklerin PMUM kayd› Tam Tedarik Anlaflmas› olarak
yap›lacak ve PMUM karfl› sorumlu taraf Yüklenici olacakt›r. ‹dare, PMUM kay›t ifllemleri esnas›nda ihtiyaç duyulabilecek her türlü evrak› temin etmekle mükelleftir. Elektrik al›m›na bafllanacak tarihin öncesinde gerekli tüm ifllemlerin tamamlanmas› Yüklenici sorumlulu¤una aittir. ‹hale sürecinin uzamas› ve öngörülen sürede sonuçlanmamas› halinde, mal al›m süreci bir sonraki ay›n bafl›nda bafllar. Mal al›m› 01 Kas›m 2014 saat 00:00 da bafllar ve ayl›k periyotlar halinde 31 Ekim 2016 saat 23:59 da sona erer. Ancak,
yüklenicinin kusuru veya ifli tamamlayamama gibi sebeplerden dolay› PMUM kay›t yapt›rmada kay›p yaflan›rsa ‹darenin u¤rayaca¤› zarar› Yüklenici karfl›layacakt›r.
3- ‹halenin
a) Yap›laca¤› yer : Ankara Halk Sa¤l›¤› Müdürlü¤ü ‹hale Birimi(Rüzgarl› Caddesi ‹brahim Müteferrika
Sokak No: 9 Ulus/ANKARA)
b) Tarihi ve saati : 13.08.2014 - 10:00
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas› belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas›na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas›na kay›tl› oldu¤unu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu
gösterir belge,
4.1.1.3. ‹hale konusu mal›n sat›fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere¤ince al›nmas›
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
‹steklilerin, EPDK (Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu)'nun yürürlükteki "Elektrik Piyasas› Lisans› Yönetmeli¤i" hükümlerine göre düzenlenmifl "Elektrik Toptan Sat›fl Lisans›", Üretim Lisans›", ""Otoprodüktör Lisans›", "Otoprodüktör Grubu Lisans›" ve/veya "Perakende Sat›fl Lisans›" ndan birinin asl›n›, noter
onayl› suretini ve/veya belge asl›n›n idarece "asl› idarece görülmüfltür" onay› yap›lan suretini teklifleri
ekinde vermeleri zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya kurucular› ile tüzel
kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ‹hale konusu al›m›n tamam› veya bir k›sm› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan mesleki ve teknik yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras›) karfl›l›¤› Ankara Halk
Sa¤l›¤› Müdürlü¤ü ‹hale Birimi(Rüzgarl› Caddesi ‹brahim Müteferrika Sokak No:9 Ulus/ANKARA) adresinden sat›n al›nabilir.
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Halk Sa¤l›¤› Müdürlü¤ü ‹hale Birimi(Rüzgarl› Caddesi
‹brahim Müteferrika Sokak No: 9 Ulus/ANKARA) adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese
iadeli taahhütlü posta vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ‹hale sonucu, üzerine ihale yap›lan istekliyle her bir mal kalemi miktar› ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlar›n çarp›m› sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt›r.
Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bas›n - 9824 (www.bik.gov.tr)
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
11
DIS DÜNYA
23 Temmuz 2014 Çarflamba
ABD’nin terörizm
soruflturmalar›nda insan
haklar› ihlali yapt›¤› belirlendi
‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü ve Kolombiya Hukuk Fakültesi ‹nsan Haklar› Enstitüsü’nün raporunda, ABD’de 11 Eylül sald›r›s› sonras› terörle mücadele soruflturmalar›nda, Adalet Bakanl›¤› ve
FBI’›n, terörist eylemde bulunma fikri önerisiyle veya eylemde bulunmaya cesaretlendirmesiyle
bireyleri yasa d›fl› eylemlerde bulundurdu¤u ileri sürüldü.
WASHINGTON - ‹nsan Haklar›
‹zleme Örgütü ve Kolombiya Hukuk
Fakültesi ‹nsan Haklar› Enstitüsü’nün,
2001 y›l›ndan bu yana Amerikal›
Müslümanlara yönelik insan haklar›
kayg›s› uyand›ran terörizmle alakal›
soruflturmalarla ilgili raporu, Ulusal
Bas›n Kulübü’nde düzenlenen
toplant›yla aç›kland›.
“Adalet Yan›lsamas›: ABD’nin
Terörizm Soruflturmalar›nda ‹nsan
Haklar› ‹hlalleri” adl› 214 sayfal›k
raporda, 11 Eylül 2001’den itibaren
ABD’nin federal mahkemelerinde
terörizmle ilgili 500’den fazla soruflturman›n terörist suçlar› önlemenin
ötesinde kovuflturmalar oldu¤unun alt›
çizildi.
Raporda 27 terörizm soruflturmas›n›n
ayr›nt›lar›na yer verilirken, davalar›n
bafllang›c›ndan tutukluluk flartlar›na
var›ncaya kadar birçok süreçte, afl›r›
agresif olan gizli operasyonlardan tutuklular›n gereksizce k›s›tlay›c› koflullar›na
var›ncaya kadar birçok ihlale dikkat çek-
ildi.
Baz› soruflturmalar›n terörist eylemleri
finansa eden veya planlayan bireyleri
hedef ald›¤›na de¤inilen raporda ancak
baz› soruflturmalar›n da herhangi bir
terörist eylemle ilgisi olmayan veya
hükümet taraf›ndan haklar›nda
soruflturma bafllat›ld›¤›nda terörü finanse
etmeyen kiflilere yönelik gerçeklefltirildi¤i vurguland›. Raporda, “Davalar›n
birço¤u, abart›l› flekilde uzun hapis
cezas›yla sonuçlanan hukuki sürecin ve
tutukluluk flartlar›n›n ihlalini kaps›yor”
ifadesine yer verildi.
FBI’›n baz› soruflturmalarda
bireylere terörist eylemde bulunma fikri
afl›lad›¤› veya onlar› cesaretlendirerek
yasa d›fl› eylemlerde bulundurdu¤u iddialar›na yer verilen raporda, hükümetin
kapsay›c› araflt›rmalar yürütmedi¤i
aktar›ld›. Raporda, “Birden çok yap›lan
araflt›rmalar, 11 Eylül 2001’den beri federal terörizmle mücadele mahkumiyetlerinin yaklafl›k yüzde 50’sinin
ihbarc›lar›n aktard›klar›yla sonuç-
land›¤›n› ortaya koyuyor. Gizli
operasyonlar›n yüzde 30’unun
temelinde de ihbarc›lar etkin rol oynuyordu” denildi.
Raporda, FBI’›n zihinsel engelli ve
yard›ma muhtaçlar›n da aralar›nda
bulundu¤u özellikle korunmas›z kiflileri
hedef seçti¤i kaydedildi.
Raporun tan›t›m›nda konuflan ‹nsan
Haklar› ‹zleme Örgütü Washington
fiubesi Direktör Yard›mc›s› Andrea
Prasow, Amerikal›lara, hükümetleri
taraf›ndan, ABD içinde terörizmi
önleme ve soruflturmayla emniyette
tutulduklar›n›n söylendi¤ini belirterek,
“Ancak yak›ndan bak›ld›¤›nda, bu
insanlar›n, emniyet yetkilileri
taraf›ndan teflvik edilmedi¤i, bask›
uygulanmad›¤› ve bazen terörist eylemlerde bulunmalar› için ödeme
yap›lmad›¤› zaman, hiçbir suç
ifllemeyece¤ini fark ediyorsunuz”
dedi.
Prasow, “ABD hükümeti, Amerikal›
Müslümanlara terörist eylemde bulunmaya haz›r kifliler
olarak muamele
etmeyi sonland›rmal›”
diye konufltu. (AA)
YÜKLEME, NAK‹L VE ‹ST‹FLEME H‹ZMET‹ ALINACAKTIR
T.C DEVLET DEM‹RYOLLARI ‹fiLETMES‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü
(TCDD) YHT BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
Eskiflehir Yht 12 Ybo Müdürlü¤ü M›nt›kas›nda Bulunan Yedek Yol Malzemelerinin Yüklenmesi, ‹¤ciler
‹stasyonuna Nakli Ve ‹stiflenmesi hizmet al›m› 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine
göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r:
‹hale Kay›t Numaras› : 2014/86049
1-‹darenin
a) Adresi : Talatpafla Bulvar› No:12 Gar/ANKARA ALTINDA⁄/ANKARA
b) Telefon ve faks numaras› : 3123090515 - 3123090575
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-‹hale konusu hizmetin
a) Niteli¤i, türü ve miktar› : Ray, makas parçalar› ve çelik travers yükleme boflaltma ve istifi Travers(Makas traversi ve normal travers) yükleme boflaltma ve istifi Küçük malzeme yükleme boflaltma ve istifi
Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
b) Yap›laca¤› yer : Eskiflehir-‹¤ciler
c) Süresi : ‹fle bafllama tarihinden itibaren 90(Doksan) gündür
3- ‹halenin
a) Yap›laca¤› yer : Talatpafla Bulvar› Gar yan› YHT Bölge Müdürlü¤ü
b) Tarihi ve saati : 14.08.2014 - 14:00
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› veya Meslek Odas› Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, kay›tl› oldu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan ya da ilgili meslek
odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, tüzel kiflili¤inin odaya kay›tl› oldu¤unu
gösterir belge,
4.1.1.3. ‹hale konusu iflin yerine getirilmesi için al›nmas› zorunlu olan ve ilgili mevzuat›nda o ifl için özel
olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Karayollar› Trafik Kanunu ve ‹lgili Yönetmelikleri Kapsam›nda Zorunlu Olan Belgeler
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤inin ortaklar›, üyeleri veya kurucular› ile tüzel
kiflili¤in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. ‹hale konusu iflin tamam› veya bir k›sm› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.
4.1.6. Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili¤in yar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve sanayi odas›/ticaret odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu
flart›n korundu¤unu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:
Son befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oran›ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren
belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve di¤er ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Karayollar› Trafik Kanunu ve ‹lgili Yönetmelikleri Kapsam›nda Zorunlu Olan Belgeler
4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:
4.4.1. Yükleme,boflaltma ve istifleme dahil olmak üzere Karayoluyla Malzeme tafl›nmas›
5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Liras›) karfl›l›¤› 2. Bölge Müdürlü¤ü Mali ‹fller Müd. - Behiçbey adresinden sat›n al›nabilir.
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YHT ‹hale Büro adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ‹hale sonucu üzerine ihale yap›lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar› ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar›n çarp›m› sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt›r.
Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Di¤er hususlar:
Teklifi s›n›r de¤erin alt›nda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre aç›klama istenecektir.
Bas›n - 9823 (www.bik.gov.tr)
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
KAYIP
15 Temmuz tarihinde
Kimli¤imi kaybettim. Hükümsüzdür.
Nadide ‹NAN
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
Ü
M
E
L
K A
T A R
Y A
P E
E T
R
Z
F A
T
H
O K A
N O T
L
T
K
B E
T A K
U S A
L
U L U
M
R
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
3
K
M
R
T A N
M E T
Ç
O T
K A
N
K A L
O L A N A
U L A K
E K A
A
A M E L
T A B E
A T A M
A
A B
T E
L
K O L O
M O L
L
A
E M
R E
E T
S A
N E K E
A
E L
4
5
6
7
8
A Ç
M A
A P
A
A K
K
M
S
E
E
A N
N A
A N
N
E Y
E
Ü T
L
E K
9
10
PLAST‹K LEVHA SATIN ALINACAKTIR
ANKARA TED.BLG.BfiK (MSB) M‹LL‹ SAVUNMA BAKANLI⁄I GENEL
KURMAY BAfiKANLI⁄I BA⁄LILARI VE MÜSTEfiARLIK
PLAST‹K LEVHA al›m› 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü
ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r:
‹hale Kay›t Numaras› : 2014/82698
1-‹darenin
a) Adresi : MSB ANKARA TEDAR‹K BÖLGE BAfiKANLI⁄I ETL‹K CADDES‹ (ESK‹ GARAJLAR
YANI) 06010 ETL‹K KEÇ‹ÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numaras› : 3123843250 - 3123843261
c) Elektronik Posta Adresi : Resmi elektronik posta adresi bulunmamaktad›r.
ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-‹hale konusu mal›n
a) Niteli¤i, türü ve miktar› : 2 KALEM PLAST‹K LEVHA
Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
b) Teslim yeri : HAR‹TA GENEL KOMUTANLI⁄I CEBEC‹ KIfiLASINA 60 GÜN ‹ÇER‹S‹NDE TESL‹M ED‹LECEKT‹R.
c) Teslim tarihi : Sözleflmenin imzalanmas›n› takip eden günden itibaren 60 (Altm›fl) takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. Teslimat ile ilgili di¤er hususlar sözleflmenin 44.2'nci maddesinde belirtilmifltir.
3- ‹halenin
a) Yap›laca¤› yer : MSB Ankara Tedarik Bölge Baflkanl›¤› 4 Nu.l› ‹hale Salonu Etlik/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 13.08.2014 - 10:00
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas› belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas›na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas›na kay›tl› oldu¤unu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu
gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya kurucular› ile tüzel
kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. ‹hale konusu al›m›n tamam› veya bir k›sm› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan mesleki ve teknik yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6. ‹hale yerli ve yabanc› tüm isteklilere aç›kt›r.
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Liras›) karfl›l›¤› https://ekap.kik.
gov.tr/EKAP/ adresinden sat›n al›nabilir.
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Ankara Tedarik Bölge Baflkanl›¤› Tedarik fiube Müdürlü¤ü Genel Malzeme ve Hizmet Tedarik K›sm› Etlik/ANKARA adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ‹hale sonucu, üzerine ihale yap›lan istekliyle her bir mal kalemi miktar› ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlar›n çarp›m› sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt›r.
Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZY‹RM‹) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bas›n - 9785 (www.bik.gov.tr)
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
haber
23 Temmuz 2014 Çarşamba
İsrail'e uluslararası
meselelerde önkoşulsuz
destek veren ABD
yönetimi, bugüne kadar
Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi'nde
(BMGK) İsrail'in yayılmacılığını ve bölgede
gerçekleştirdiği
saldırıları kınayan ve
Filistin topraklarını işgal
etme politikasından
vazgeçmesini isteyen 41
karar tasarısını veto etti.
Fehmi KORU
[email protected]
İsrail’in
Gazze için
formülü
“LAnETLİ” “KATİL”e
ABD kalkan oluyor
Filistin halkına
destek için yastayız
ANKARA- Bülent Arınç, Filistin'de yaşanan dramdan
dolayı 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı. İşte Bülent
Arınç'ın Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamalardan
satırbaşları:
- Önümüzde Ramazan Bayramı var. Perşembe ve Cuma
günlerinin idari izinli sayılıp sayılmayacağı konusunda bir
beklenti oluşmuştu. Hayır sayılmayacak. Bayram 30’u
akşamı bitmiş olacak. Bayram süresince köprü ve otoyollardan geçiş ücretsiz olacaktır.
- Salı, Çarşamba, Perşembe günleri Filistin için yas ilan
edildi.
Gazze saldırıları
- İsrail’in Filistin halkında karşı uyguladığı katliamı lanetliyoruz.
- Bununla ilgili olarak 3 günlük yas ilan edilmesi kararı
alındı.
- Yarın sabah itibarıyla uygulamaya başlayacak bir yas
kararı alınmıştır.
- Ateşkes görüşmelerini destekliyoruz. İsrail Filistin
halkına toplu cezalandırma şeklindeki uygulamalarına son
vermelidir.
- Türkiye bu saldırganlık karşısında ilkeli bir tutum
izlemiştir. Güçlünün değil haklının yanında yer almıştır.
- TİKA Filistin Koordinasyon Ofisi ilk etapta 1 milyon
dolarlık yardım malzemesinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için çalışmalara başlamıştır. AFAD da 1,5 milyon
dolarlık bir yardımda bulunmuştur.
Haçlı seferi gibi...
KARABÜK - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Ali Şahin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin,
"Onları oradan yok etmek için adeta Haçlı anlayışı, şu anda
bir ve beraber hareket ederek İsrail'e destek veriyor" dedi.
Şahin, Ovacık ilçesine bağlı Çukur köyünde katıldığı
iftarın ardından yaptığı konuşmada, Filistin'de en son gelen
haberlere göre ölü sayısının 400'ü aştığını söyledi.
ABD Başkanı Barack Obama'nın İsrail'e 'öldürün ama
az öldürün' dediğini hatırlatan Şahin, "Bu nasıl bir vicdandır Allah aşkına. Bu nasıl bir insanlık anlayışıdır. 'İsrail
nefsi müdafaa yapıyor' diyorlar. Asıl nefsi müdafaa halinde
olanlar Filistinli Müslümanlar. Onlar yaşama mücadelesi
veriyor. Şu anda İsrail'in işgal ettiği topraklar Filistinlilere
ait. Şimdi Gazze gibi küçük bir bölgeye hapsolmak durumunda kaldılar" diye konuştu.
Adeta orasının açık cezaevi konumunda olduğundan
bahseden Şahin, "Onları oradan yok etmek için adeta Haçlı
anlayışı, şu anda bir ve beraber hareket ederek İsrail'e
destek veriyor. 'Öldürün ama az öldürün'. Bu, bugünün
dünyasında söylenebilecek söz müdür? Ne garip bir dünyada yaşıyoruz. Vicdanları bağlamışlar, canileri salıvermişler"
ifadesini kullandı.
"Zalimin mutlaka toslayacağı bir duvar vardır.
Mazlumun ahı hiçbir zaman yerde kalmaz" diyen Şahin,
şöyle devam etti:
"Bizim asıl üzüntümüz koskoca İslam dünyasında,
Körfez ülkelerinde, petrol zengini ülkelerde, krallıklarda,
bu olayla ilgili bir şey olmuyor. Allah aşkına doğru dürüst
bir açıklama yapın. Bir söz söyleyin Müslüman kardeşleriniz orada ölüyor. Orada ki insanların tepkilerine bile izin
verilmiyor."
Böylesine bir dünyada tek sesi çıkan, tepki gösterenin
Müslüman Türk milleti olduğunu belirten Şahin, "Biz milletçe, bu tür zulümler karşısında bütün siyasi kimliklerimizi
bir tarafa bırakarak bir ve beraberce hareket edebiliyoruz.
Bu bizim millet olarak büyüklüğümüzü gösterir. Bu devlet
olarak köklü bir devlet olduğumuzu gösterir" değerlendirmesinde bulundu. (AA)
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER- İsrail'in Gazze'ye
kara ve hava saldırısı başlatarak çoğunluğu çocuk ve
sivil 400'den fazla kişiyi öldürmesi, barış ve güvenliği
sağlamadan sorumlu kuruluş olan Birleşmiş
Milletler'in durumunu yeniden gündeme getirdi.
Örgütün temel karar alma organı olan Güvenlik
Konseyi, 5'i daimi 10'u geçici olmak üzere toplam 15
üyesi ile BM içinde tek başına barış ve güvenliğin
teminatı görevini üstlenmiş durumda.
BMGK'da bu yıl itibariyle daimi üyeler ABD,
Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin dışında Arjantin,
Şili, Nijerya, Ruanda, Çad, Avustralya, Ürdün, Güney
Kore, Lüksemburg ve Litvanya iki yıllık geçici
görevle bulunuyor.
BMGK'nın 5 daimi ve veto yetkisi olan üyesinden
ABD, İsrail'e karşı 15 üyeli Konsey'de atılması planlanan her adımı engelliyor. ABD çoğu kez 14 üyenin
destek verdiği tasarıları da veto etti.
Bu süreçte ABD'nin veto ettiği 41 karar tasarısının
çoğunluğu İsrail'in illegal yerleşimlerine son vermesi
ve 1967 sınırlarına çekilmesi talebini içeriyordu.
İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinin hukuksuzluğuna değinilen ve 1967 öncesi sınırlarına dönmesini isteyen tasarıları bugüne kadar ABD'den başka
hiçbir ülkenin veto etmemiş olması da dikkat çekiyor.
FİLİSTİn'İn BM ÜYELİK TALEBİ DE
ABD nEDEnİYLE RAFTA BEKLİYOR
Birleşmiş Milletler'e yeni bir üyenin katılması da
BMGK'nın onayına bağlı. BMGK'da kabul edilmeyen
bir ülkenin BM'ye dahil olabilmesi mümkün değil.
Filistin'in üye olmak için BM Genel Sekreterliği'ne
iki yıl önce yaptığı başvuru, prosedür gereği BM
Güvenlik Konseyi'ne gönderildi. Ancak bu talep henüz
BMGK gündemine dahi alınmadı. Bunun nedeni
olarak da ABD'nin, talebin görüşülmesini istememesi
İSRAİL İÇİn OTAMATİğE BAğLAnMIŞ vETOLAR
gösteriliyor.
Üyelik talebinin BMGK'da ABD tarafından tıkanBMGK'da bir tasarının karar haline gelebilmesi
ması üzerine Filistin, BM'deki statüsünü "gözlemci
için 9 lehte oy kullanılması ve daimi üyelerden
kuruluştan" "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne
hiçbirinin veto etmemesi gerekiyor. Yaptırım gücü
yükseltebilmek için BM Genel Kurulu'na başvurmuş
olmayan başkanlık ve basın bildirileri içinse tüm
ve buradaki oylamayla önemli bir kazanım elde
üyelerin onayı aranıyor.
etmişti.Bu sayede Filistin, BM Genel Kurulu'nda bazı
BM resmi verilerine göre, 1946'dan beri yapılan
konularda oy kullanma ve içinde yargının da olduğu
oylamalarda 1970'e kadar veto yetkisini hiç kullanbirçok BM kurumuna başvurma hakkı kazanmıştı.
mayan ABD, 1970'ten bugüne toplam 79 kez veto
BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in Gazze'ye başlattığı
hakkını kullandı.
kara saldırısı üzerine cuma günü Ürdün'ün talebiyle
Bu vetoların yarıdan fazlası olan 41'ini,
acil olarak toplanmıştı.
Ortadoğu'da İsrail'in hukuk dışı eylemlerine yönelik
Toplantıda, İsrail'in saldırılarının durdurulmasını
çeşitli ülkeler tarafından hazırlanan tasarılara karşı kul- amaçlayan herhangi bir karar tasarısı ya da bildiri günlandı.
deme gelmezken, ABD ve Avustralya başta olmak
ABD bu çerçevede ilk vetosunu 10 Eylül 1972'de, üzere birçok ülkenin temsilcisi konuşmasına,
son vetosunu ise 18 Şubat 2011'de İsrail'in işgal ettiği "Hamas'ın roket saldırılarının kabul edilemez olduğu
topraklarda yerleşim birimi kurma eylemlerinin yasa
ve bu saldırılar karşısında İsrail'in kendisini savundışı olduğunu belirten tasarı için kullandı.
masının meşru olduğu" ifadesiyle başlamıştı.
Obama’dan sayı gafı
WASHINGTON - ABD Başkanı Barack
Obama, Gazze'de artan can kayıplarından ciddi
endişe duyduklarını belirterek "Artık daha fazla
sivilin öldürüldüğünü görmek istemiyoruz" dedi.
Obama, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada,
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bugün bir
ateşkes konusunda girişimlerde bulunmak üzere
Ortadoğu'ya gittiğini hatırlatarak "Birçok defa
söylediğim gibi, İsrail'in Hamas'ın roket ve tünel
saldırılarına karşı kendisini savunma hakkı vardır.
Ve İsrail, operasyonlarının neticesinde, Hamas'ın
Gazze'deki terörist altyapısını zaten önemli ölçüde
zarara uğrattı" diye konuştu. (AA)
[email protected]
12
İsrail iki devletli bir ‘çözüm’ istemiyor...
Başbakan Benjamin Netanyahu son Gazze
saldırıları başladığında düzenlediği basın
toplantısında bunu açıkça söyledi.
Söylediklerinin yaygın kullanıma girmemesinin
sebebi konuşmayı İbranice yapmış olması...
Ancak bilmesi gerekenler bunu biliyor...
Çözümü, BM’nin çok sayıda kararına
geçmiş, ABD’nin onlarca yıldır zorladığı,
dünyanın da beklediği ‘barış’ yolunda aramayınca, İsrail’in önünde tek bir seçenek kalıyor: Filistin’i bütünüyle ilhak etmek...
Güldüğünüzü fark ediyorum; çünkü
Filistin’in bütünüyle ilhakı, İsrail’in sayıları 1
milyon 600 bine ulaşan Arap asıllı vatandaşlarına, Batı Şeria’dan 2 milyon 700 bin ve
Gazze’den de 1 milyon 700 bin kadar yeni
Filistinli’nin eklenmesi anlamına geliyor...
Yaklaşık 6 milyon Arap Filistinli’ye karşılık,
İsrail’in Musevi nüfusu da ancak o kadar:
6 milyon...
Diğer mülâhazaları bir tarafa bıraksak ve yalnızca ‘demokratik’ olma iddiasındaki ülkenin
vatandaşlık vermek zorunda kalacağı yeni
nüfusun dayatacağı siyasi sorunları göz
önünde tutsak, ‘ilhak’ın İsrail’in kabul edebileceği bir çözüm olmadığı anlaşılır...
Barış --yani iki devletli çözüm-- uygun
bulunmaz, ‘ilhak’ da kabul edilemez olunca,
her iki yılda bir tekrarlanan Gazze operasyonlarıyla sonuç almaya çalışmak kaçınılmaz hale
geliyor: Sindirerek, iradelerini kırarak, varlıklarına kast ederek Filistinliler’in toprakları
üzerinde hâkimiyetini sürdürmek...
Netanyahu bunu yapıyor işte... Gazze üzerine
inen bombaların Filistinliler üzerine yağdırdığı
ölümleri tepelere çıkarak veya televizyonlarından izleyen İsrailli aşırıların sevinç çığlıkları
koparmalarının sebebi de bu...
Tabii, İsrail’de daha keskin çözüm arayışında
olanlar da var...
2012’nin kasım ayında 133 Filistinli’nin hayatını kaybetmesine yol açan Gazze’ye yönelik
‘Savunma Sütunu Operasyonu’ başladığında
başbakan yardımcılığı koltuğunda oturan Eli
Yishai, “Operasyonun amacı, Gazze’yi
Ortaçağlara göndermektir; ancak o zaman İsrail
40 yıl kafasını dinlendirebilir...” demişti.
Peki bunu nasıl yapabilir? İsrail’in eski
başbakanlarından Ariel Sharon’un gazeteci
oğlu Gilad Sharon’un Jerusalem Post’ta çıkan
yazısıyla gelmişti bu sorunun cevabı:
“Gazze’yi dümdüz etmeliyiz. Amerikalılar
nasıl Hiroşima’yla yetinmeyip, Japonların teslim olmakta acele etmediklerini görünce
Nagazaki’yi de bombalamışlardı; aynen öyle
davranmalı. Gazze’de elektrik, benzin, hareket
halinde araç, hiçbir şey bulunmamalı. İşte
ancak o zaman ateşkes isteyeceklerdir.”
İngiliz New Statesman dergisinden George
Eaton, Tayyip Erdoğan’ın 2009’da Guardian
gazetesinde çıkan mülakatından hareketle,
Sharon’un niyetini ‘nükleer çözüm’ ile açıklıyor...
Aslında bugün Gazze’nin durumu, üzerine atom bombası atılmış Hiroşima ve
Nagazaki’den pek farklı değil. Jerusalem
Post yazarının iki yıl önce tavsiye ettiği her
şeyi ambargoyla hayata geçirdi Netanyahu
hükümeti: Elektrik yok... Benzin, gaz yok...
Araçlar hareket edemiyor... Hastaneler,
ibadethaneler ve eğitim tesisleri de bombalardan nasibini aldı...
Her iki yılda bir Gazze’nin üzerine ölüm
yağdırarak yürüttüğü sindirme operasyonlarıyla
Filistin tarafından beklediği teslimiyet hâlâ çok
uzakta, fakat yine de eskiye nazaran bir başarısı
var İsrail tarafının: Daha önce operasyonlardan
rahatsızlık duyan ve bunu saklamayan Batılı
ülkeler, her operasyondan sonra biraz daha
sessizliğe bürünüyor...
ABD ve Almanya gibi ülkeler ise tarafsız
kalma noktasından aleni destek aşamasına
geçtiler...
Vicdanları susturamıyor ama İsrail,
susturamayacak da...
22 Temmuz 2014/ HABER TÜRK
İsrail ürünlerine boykot başladı
ANKARA - İsrail'in
Gazze'deki katliamlarının ardından
sosyal medyada Coca Cola ve
İsrail ürünlerini satın almama
çağrısı yapılıyor.
Çağrıya destek veren Ordu
Büyükşehir, Erzurum Büyükşehir,
Denizli Büyükşehir, Nevşehir,
Başakşehir, Bağcılar, Üsküdar,
Ümraniye, Esenler, Şahinbey,
Safranbolu, Kepez belediyeleri de
sosyal tesisler, market ve restoranlarında söz konusu ürünlerin
satışını durdurdu.
Twitter'da "Gazze için CocaCola içmeyin", "Savaşa ortak
olmayacağız, Coca-Cola içmeyeceğiz", "Zalim İsrail ve işbirlikçi
sermaye çevresini boykot ediyor
ürünlerini satmıyoruz" gibi
mesajlar paylaşılıyor.
"Bu zuLME SESSIz KALAMAYIz"
Ordu Büyükşehir Belediye
Başkanı Enver Yılmaz, Büyükşehir
Belediyesi olarak İsrail mallarını
boykot kararı aldıklarını belirtti.
İsrail'in dünyanın gözü önünde
Gazze'ye saldırdığını, çocukları ve
kadınları katlettiğini anlatan
Yılmaz, "Plajda oynayan masum
yavruları öldürüyor. Adeta gözleri
dönmüş. Şu ana kadar aralarında
çocukların da bulunduğu 400'ün
üzerinde Filistinli kardeşimizi
katlettiler. Bu zulme sessiz kalamayız" diye konuştu.
Enver Yılmaz, bir insanlık trajedisiyle karşı karşıya olunduğunu
vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıy-
or, bazı İsrailliler de seyir terasına
çıkıyor, film izler gibi bombaları
izleyip, alkış tutuyor. Bu vahşete
tepkimizi koymalıyız diye
düşündük. Ordu Büyükşehir
Belediyesi olarak katil İsrail'i ve
arkasındaki küresel sermayeyi
boykot ediyor, ürünlerini kullanmıyor, herkesi boykota davet ediyoruz. Gazze katliamından dolayı
tesislerimizde İsrail mallarını satmama kararı aldık. Bizler bu zulme
karşı, İsrail terörünü eleştirmeye,
Filistin davasını savunmaya devam
edeceğiz."
Şahinbey Belediye Başkanı
Mehmet Tahmazoğlu, Gazze'de
çok ciddi bir insanlık dramı
yaşandığını belirterek, bu duruma
sessiz kalınamayacağını söyledi.
İsrail'in Gazze'de yaşattıklarına
karşı herkesin imkanları dahilinde
tepki gösterebileceğini vurgulayan
Tahmazoğlu, şöyle konuştu:
"Biz belediye olarak, dün
itibarıyla sosyal tesislerimize ve
sosyal marketimize İsrail mallarının girişini yasakladık. Toplum
olarak hepimizin aldığımız mallara
dikkat etmemiz gerekir. Çünkü
aldığınız İsrail malı, bir
Müslüman'ın başında bomba olup
patlayabilir. Bizler, bugünden
yarını inşa etmenin, yarını imar
etmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Bunun içinde
böyle bir yola başvurduk."
Bu uygulamayı sosyal medya
hesapları üzerinden takipçileriyle
paylaştıklarını anlatan Tahmazoğlu,
boykata tüm halkı davet etti.
(AA)
13
Çağlayandibi Şelalesi turizme kazandırılacak
TURİZM
23 Temmuz 2014 Çarşamba
GÜMÜŞHANE - Son yıllarda doğa turizmi kapsamında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken
Gümüşhane'de, Örümcek Ormanları'nda bulunan
Çağlayandibi Şelalesi'nin turizme kazandırılması
amacıyla çalışma başlatıldı.
Kürtün Kaymakamı Enver Özderin, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa ve
Türkiye'nin en yüksek ladin ve köknar ağaçlarını
bünyesinde barındıran Örümcek Ormanları'ndaki
Çağlayandibi Şelalesi'nin, Kürtün ilçesine 12,
Gümüşhane Kent merkezine 72 kilometre uzaklıkta
olduğunu belirtti.
Şelalenin, Örümcek Ormanları girişinde bulunmasının önemini artırdığını ifade eden Özderin,
"Orman içerisinde biriken suların yaklaşık 15
metre yükseklikten akışı Örümcek Ormanları
Tabiat Parkı'nı ziyarete gelenlerin dikkatini çekiyor.
Aynı zamanda Çıkrıkdüzü, Güvende ve Kazıkbeli
yaylaları yol güzergahında bulunmasından dolayı
yoldan geçenlerin ilk ziyaret ettiği bölgedir" dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube
Müdürlüğü ile Çağlayandibi Şelalesi'nin turizme
kazandırılması için ortak çalışma başlattıklarını
dile getiren Özderin, şelalenin tescil işlemlerinin
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce
başlatıldığını söyledi.
Özderin, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Gümüşhane Şube Müdürlüğünün hazırladığı projenin Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne gönderildiğini
kaydederek, "Genel Müdürlükten onayın çıkmasının ardından ilk olarak doğayı bozmadan ana
yoldan şelaleye yaklaşık 50 metrelik yürüme parkuru yapılacak. Ayrıca seyir kuleleri de yapılarak yerli
ve yabancı turistlerin şelalemizi rahatça izleme
olanağı sağlayacağız. Çağlayandibi Şelalesi'ni, doğal
güzelliğini bozmadan, insanlarımızın rahatça ulaşabileceği ve seyredebileceği yapıya kavuşturarak turizme kazandıracağız" diye konuştu.
Türk turisti vize durduramadı
Türkiye kıyılarına yakın konumdaki Yunan Adaları, son yıllarda Türk turist sayısındaki hızlı artışla turizmde altın yıllarını
yaşıyor. Türk turist sayısını her yıl ikiye katlayarak artıran Sakız Adası'nda, Ramazan Bayramı'nda tüm oteller dolunca
Türk turistler ev ve apart kiralamaya başladı.
ZMİR - Bu sezon hizmete alınan hızlı feribotla
Çeşme Limanı'ndan 15 dakikada ulaşmanın
mümkün olduğu Sakız Adası, bir kaç yıl öncesine
kadar turizmden çok denizcilik ve sakız üretimiyle
tanınıyordu.
Geçmişte diğer Yunan adalarına göre turizmden
daha az pay alan Sakız Adası, son bir kaç yılda
Türkler'in en önemli tatil merkezleri arasına girerek
iddialı bir turizm adası hüviyetine büründü. Bu yıl
da Türk turist sayısını ikiye katlayan Ada'yı yaklaşık 100 bin Türk'ün ziyaret etmesi bekleniyor.
AA muhabirine açıklama yapan Sakız Adası
Otelciler ve Pansiyoncular Birliği Başkanı
Kytrilakis Dimitris, Ada'yı ziyaret eden Türklere
ilişkin rakamların memnuniyet verici olduğuna
dikkati çekti.
En BÜYÜK zİYARETÇİSİ TÜRKLER
nurs köyünü profesyonel
rehberler tanıtacak
Bediüzzaman Said Nursi'nin doğduğu Hizan ilçesine bağlı
Nurs köyünü tanıtacak profesyonel rehberler yetiştiriliyor.
BİTLİS - YUNUS OKUR-İBRAHİM
YALDIZ - Her yıl binlerce yerli ve yabancı
konuğu ağırlayan Nurs köyü, artık profesyonel rehberler eşliğinde kapılarını ziyaretçilerini açacak.
Kaymakamlığın girişimiyle İlçe Halk
Eğitim Merkezinde açılan kursta 5'i kadın
20 rehber adayına, "Bediüzzaman Said Nursi
ve Bitlis'te yaşadığı süre içerisinde kaldığı
mekanlar", "Said Nursi'nin Bitlis
hatıraları", "Bölgenin tarihi ve coğrafi özellikleri" ile "diksiyon" ve "iletişim becerileri"
eğitimi veriliyor.
Hizan Kaymakamı Sedat İnci, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle
Avrupa'da tarihi mekanlar ziyaret
edildiğinde orada o tarihi mekanları ve özelliklerini hikayelendiren, anlatan profesyonel
rehberlerin bulunduğunu söyledi.
Rehber eşliğinde gezilen tarihi ve turistik
mekanların daha çok anlam kazandığını
ifade eden İnci, şöyle konuştu:
"Nurs köyü gerçekten bölge için çok ama
çok önemli bir inanç turizm merkezi olmaya
aday. Yetersiz altyapısına rağmen 2013 yılın-
da 80 bin insan Nurs köyünü ziyaret etmiş.
Köy, ülkenin hemen hemen her şehrinden ve
dünyanın farklı 12 ülkesinden insanları ağırlamış. Bu rakamlar bizim sadece kayıt altına
alabildiğimiz ve tespit edebildiğimiz rakamlar. Gelen ziyaretçiler Said Nursi hazretlerinin doğduğu evi, anne babasının mezarını
ve köyü ziyaret etmişler."
Köyün altyapı, sosyal donatılar ve hizmet
sunumu noktasında çok ciddi eksiklerinin
olduğunu kaydeden İnci, göreve başladığı
günden bu yana, ilçeyi sosyal, kültürel ve
ekonomik anlamda kalkındırmak için Nurs
köyüne yoğunlaştığını ifade etti.
İnci, geçen yıl yurt içi ve yurt dışından
yaklaşık 80 bin kişinin ziyaret ettiği köyün,
barış süreciyle 100 binden fazla insanı ağırlayacağına dikkati çekerek, konuşmasına
şöyle devam etti:
"Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılama
konusuna yoğunlaştık. Ne yazık ki köyde
insanların ihtiyaçlarını karşılayabileceği
sosyal donatılar yoktu. Ayrıca köyü nitelikli
bir şekilde anlatabilecek, hikayeleştirebilecek
uzmanlar da yoktu. Şimdiye kadar köylüler
iyi niyetleriyle insanları karşılayarak
gezdirmeye çalışmışlar. Ancak 80 bin insanın
ziyaret ettiği ve barış süreciyle bu rakamın
100 binin çok üzerine çıkacağını beklediğimiz bir dönemde, tanıtım görevi tek
başına köylülerin özverisiyle sürdürülemezdi. Gelen insanlara Nurs köyünü ve
Bediüzzaman hazretlerinin Bitlis'te yaşadığı
dönemlerde kaldığı mekanları, ilçenin tarihi
ve diğer güzelliklerini anlatabilecek, tanıtabilecek, gezdirebilecek profesyonel rehberlere ihtiyaç vardı."
Kursa çok sayıda kişinin başvurduğunu
ancak bu konuda hassas davranarak kursiyerleri mülakatla belirlediklerini kaydeden
İnci, "Bitlis Eren Üniversitesi ve Yüzüncü Yıl
Üniversitesi ile profesyonel rehber
yetiştirmek için çeşitli toplantılar yaptık.
Bunun sonucunda bir müfredat oluştu.
Eğitim verdiğimiz 20 kursiyeri Hizan, Nurs
ve genel anlamda Bitlis'i tanıtabilecek profesyonel rehberler olarak yetiştireceğiz"
ifadelerini kullandı. (AA)
10 yıl öncesine kadar Türk turistlerin çok tanımadığı Ada'nın şu anda en büyük ziyaretçisinin
Türkler'den oluştuğunu, birçok tesisin artık Türkçe
hizmet verdiğini, restoranlarda Türkçe menüler
bulunduğunu anlatan Dimitris, "Her geçen yıl ağırladığımız Türk turist sayısı artıyor. Bizim rakamlarımıza göre 2012 yılında 30 bin Türk, Sakız
Adası'nı ziyaret etti, bu rakam geçen yıl 59 bin
678'e çıktı. Yaklaşık yüzde 100 bir artış yakaladık.
Bu yıl da 100 bine yaklaşacağımızı düşünüyoruz. 23 yıl içinde çok farklı rakamları konuşuyor olacağız" dedi.
Tatilini Türkiye'nin dışında, farklı bir ülke ve
kültürde yapmak isteyen Türk turistler için en kolay
ve ucuz seçeneğin Yunan Adaları olduğuna dikkat
çeken Dimitris, Türk turistler için sorun olan vize
konusunda gümrük kapısından vize alma
kolaylığının getirildiğini ifade etti.
Dimitris, Türkler'in ilgisinin hızla artmasında
Sakız Adası'nda Türkiye'deki birçok tatil merkezine
göre daha ucuz seçenekler sunulabilmesinin de
etkili olduğuna inandıklarını söyledi. Özellikle
deniz ürünleri restoranları ve eğlence mekanlarında
uygulanan fiyatların daha uygun olduğunu, konaklama ücretlerinin de Türkiye ile aynı seviyede
olduğunu kaydeden Dimitris, Ada'daki turizmin
Türkiye'deki resmi ve dini tatillerden doğrudan
etkilendiğine işaret etti.
Türkiye'deki okulların kapanmasıyla başlayan
turistik hareketliliğin bayram tatillerinde en yüksek
noktaya ulaştığını anlatan Dimitris, Ramazan
Bayramı nedeniyle Sakız'daki turizmcilerin özel bir
hazırlık yaptığını, şu anda otellerin yüzde 80
oranında dolduğunu, Türk turistlerin artık Ada'ya
bağlı köylerden ev ve apart kiralamaya başladığını
söyledi.
"ÇEŞME'Yİ PAHALI BuLAn GEÇİYOR"
Çeşme Limanı'ndan Sakız Adası'na feribot
çalıştıran firmalar da turizm rakamlarının artışından
memnun. Ertürk Lines Yönetim Kurulu Başkanı
Nezihe Ertürk, bu yıl ramazan ayında Çeşme'nin
durgun bir sezon geçirmesine rağmen Sakız
Adası'na geçişlerde geçen yıla göre yüzde 5 artış
görüldüğünü bildirdi.
Birçok turistin Çeşme'yi pahalı bulduğu için
Sakız'a geçtiğine değinen Ertürk, "Yoğun talep
nedeniyle bu yıl karşıya çalışan feribot ve gemi
sayısı 6'ya çıktı. Biz her gün en az 3 sefer
yapıyoruz. Ramazan Bayramı döneminde mevcut
seferlerimizin tamamı doldu. Ek seferler koyacağız.
Ada'ya taşıdığımız bir çok Türk, artık oteller yerine
ev kiralamayı tercih ediyor. Eskiden merkezdeki
otelleri tercih edenler Ada'yı tanıdıkça bizim dahi
bilmediğimiz Ada'nın köylerindeki ev ve apartları
kiralamaya başladı" dedi.
"RAKİP DEğİL ORTAğIz"
Sakız Adası'na geçişlerin hızla artması Çeşmeli
turizmciyi rahatsız etmiyor. İlçenin Belediye
Başkanı Muhittin Dalgıç, iki kıyının artık ortak
pazarlandığını dile getirdi.
İzmir'in 4,5 milyonluk nüfusa sahip olması
nedeniyle Türk tarafından geçişlerin daha çok
dikkat çektiğini belirten Dalgıç, "Çeşme, 15 dakikada farklı bir ülkeye geçme seçeneğini de sunması
nedeniyle turistlerin tercih noktası haline geldi.
Sakız'ı rakip değil ortak olarak görüyoruz. Bir çok
acente Sakız ve Çeşme'yi ortak pazarlıyor. Bizim
yapmamız gereken farklı ülkelerden Sakız'a gelen
turisti daha fazla oranda Çeşme'ye çekebilmek
olmalıdır" dedi.
Sakız'ın Çeşme'den daha ucuz olduğu iddialarına
katılmadığını ifade eden Dalgıç, Türkiye'de alkollü
içkilere uygulanan yüksek vergiler nedeniyle bir
farklılığın oluştuğunu ancak hizmet kalitesinin
Türkiye'de çok daha iyi olduğunu söyledi.
Çeşme'nin 8 deniz mili uzaklığında bulunan
Sakız Adası'na teknelerle 45 dakika, hızlı feribotla
15 dakikada geçilebiliyor. Gidiş dönüş 26 avroya
geçilebilen Ada'da konaklama ücretleri kişi başı
gecelik 50 eurodan başlıyor. Türk turistler, Ada'nın
merkezinin yanı sıra Mesta ve Pirgi köyleriyle
plajların bulunduğu Karfas bölgesini yoğun olarak
ziyaret ediyor.
14
YAŞAM-ÇEVRE
23 Temmuz 2014 Çarşamba
DUMANLI BELDE
Terör olayları
nedeniyle uzun
yıllar kullanılmayan, çözüm
sürecinin etkisiyle
hayvancılığa açılan
yaylalarda yaşayan
vatandaşlar, serin
havada ve doğal
hayatın içinde
ramazanlarını
geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Murat DUMAN
[email protected]
BURASI SÖZ
EHLİNİN CAMİASI
Yaylada RAMAzAn huzuru
Kaçak avcılara
sosyal medya takibi
ISSN 1308-7622
BOLU- MEHMET EMİN GÜRÜZ Orman ve Su İşleri Bakanlığınca oluşturulan
özel ekip, kaçak avcılıkla mücadele ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla sosyal
medyayı takip ediyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda oluşturulan ekip, başta kaçak avcılık olmak üzere
köpek ve horoz dövüşleri gibi birçok olayı
takip ederek, görüntüleri paylaşanları
belirleyerek gerekli cezai işlemi uyguluyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge
Müdürü Erdem Karaağaç, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, genel müdürlük, bölge
müdürlükleri merkezi ve bağlı illerde bulunan ekiplerin, Facebook, Yotube ve Twitter
başta olmak üzere sosyal medya ve ilan
sitelerini takip ettiğini söyledi.
Türkiye'de bununla ilgili sosyal medya
üzerinden ilk cezai işlemin ekipleri tarafından uygulandığını belirten Karaağaç,
"Özellikle kaçak avcılık konusunda sosyal
medya üzerinden aldığımız görüntünün, yeri
ve adresi belli ise en yakın koruma kontrol
ekiplerimiz olay mahalline hareket etmekte
ve duruma müdahale edilmekte. İletişim bilgileri yeterli değil veya yoksa, polis ve jandarma güçlerimizle irtibata geçilir, koordineli
bir çalışma yapılır" diye konuştu. (AA)
Yıl: 44
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
23 Temmuz 2014 Çarşamba
Yayın Sahibi
İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş.
Genel Yayın Yönetmeni
Ahmet TEKEŞ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Abdülmecit KOYUNSAĞAN
Sayı: 14933
Haber Koordinatörü
Dursun ERKILIÇ
Yazı İşleri Müdürü
Ayşegül BALDEMİR
İstihbarat Şefleri
Şenol GÜNÜÇ-Kenan ERGEN
Sayfa Editörleri
Yasemin AYDOĞDU - Şebnem ÜNAL - Emine ÖZCAN
Spor Muhabiri
Uğur OK
Kültür-Sanat
Semiha ARKLAN
İnternet Editörü
Ali İhsan YILMAZ
Yayın Sahibi Temsilcisi: Yiğit YİĞİT
Polis - Adliye: Serkan SERİN, Magazin: YASİN DUR
Ekonomi: Hakkı Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Selim YÜKSEL
Yaşam: Gazi BOZKURT Turizm: Alparslan OĞUZ Sağlık: Burcu KERİM,
Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Murat PARLAK
İdari Merkez
Macun Mah. 195. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA
Yazı İşleri Tel: 397 91 40 (PBX) Fax: 397 41 54
[email protected]
Ankara Temsilciliği
Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14
Ulus/ANKARA
Tel: (0312) 310 35 53
İstanbul Temsilciliği
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad.
No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/İSTANBUL
Tel: (0212) 540 40 45
Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç)
Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İstanbul Yolu
6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: 397 11 97
Basıldığı Yer:
Büyük Anadolu Medya Grup Ltd. Şti.
İstanbul Caddesi Elif Sokak No:7/188-247 İskitler/ANKARA Tel: 0 312 384 30 70
Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz.
www.yedigungazetesi.com.tr
Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez
YediGün Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir
VAN - SITKI YILDIZ - TGüvenlik nedeniyle
uzun yıllar çıkılması yasaklanan yaylalar, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1,5 yıl önce
başlatılan çözüm süreciyle bölge halkının hayvancılık
için yoğun olarak tercih ettiği mekanlar oldu.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde
seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, binlerce metre
yükseklikteki yaylalara çıkarak ramazan ayını serin ve
güzel havada geçiren vatandaşlar, güvenlik sorununun
ortadan kalkmasıyla yaylada kalma sürelerini de uzatıyor.
Van'ın 2200 rakımlı Keşiş Gölü Yaylası'nda çadır
kuran köylüler de hem hayvanlarının bakımını yapıyor
hem de huzur içinde ramazan aylarını geçirmenin ve
ibadetlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Güne hayvanlarının bakımıyla başlayan vatandaşlar, bir taraftan gündelik işlerle uğraşırken diğer
taraftan da iftar hazırlığı yapıyor.
Ramazan ayı süresince tatlı bir telaşın hakim
olduğu yaylada iftar saatine kadar günlük işlerini
tamamlayan ve kurulan sofralarda ezanın okunmasını
bekleyen yaylacılar, obanın en yaşlı kişisi olan Hacı
Aziz Bozkurt'un okuduğu ezan ile iftarlarını açıyor.
İftardan sahura kadar çadır ziyaretleri gerçekleştiren
köylüler, günün yorgunluğunu çay eşliğindeki sohbetlerle atıyor.
Ailelerine destek olmak için yaylaya giden çocuklar
da kuzuların kırpılması, gölde yıkatılması, ekmek pişirilmesi, dağdan gelen koyunların berivanlar tarafından
sağılması, sütün mayalanması, otlu peynire
dönüştürülmesi, ot biçilmesi ve iftar için yemek yapılması gibi gündelik işleri büyüklerinden öğreniyor.
Bu yıl havaların aşırı sıcak olması nedeniyle
şehirde pek fazla kalamayarak sık sık yaylaya gelen
vatandaşlar da gece serin havada uyumak, tandır
etrafında ısınmak ve buz gibi soğuk suyu tatmak için
yayladaki tanıdıklarına misafir oluyor.
AA muhabirine yayla hayatını anlatan Bozyiğit
köyünden Reşit Bozkurt, çözüm sürecinin de etkisiyle
ramazan ayını bu yıl huzur içinde geçirdiklerini
belirterek, gün içinde kırptıkları kuzuları göle getirip
yıkadıklarını söyledi.
Köylerinin sıcak olması nedeniyle yaz mevsimini
serin yaylada geçirdiklerini vurgulayan Bozkurt,
"Ailemizle çok güzel bir ramazan geçiriyoruz.
Düşünün ki burada buzdolabına ihtiyacınız yok.
Burada böylesine güzel geçen bir hayat var. Uzun
zamandır şehit haberleri gelmiyor, annelerin yüreği
yanmıyor, ağlamıyor. Herkes çok rahat. Umuyorum ki
barış süreci daha da iyiye gidecek" dedi.
78 yaşındaki Hacı Aziz Bozkurt ise Kürtçe yaptığı
konuşmada, devletten memnun olduklarını, özellikle
son iki yıldır herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ve
çok mutlu olduklarını dile getirdi.
Kuzuları kırpan Sezai Karakoç da yayla hayatının
iyi geçtiğini, özellikle serin hava sayesinde oruç tutmakta zorluk çekmediğini ifade etti. (AA)
Çocuğunuzla her
gün müzik dinleyin
SİVAS - MERVE TOPUZ - Cumhuriyet
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Dilci,
ebeveynlere çocuklarıyla her gün bir süre müzik dinlemelerini önererek, "Ebeveynler bu uygulamayı yaptıkları takdirde çocuklarıyla müzik dinlemenin,
onların hem sosyal gelişimine hem duygusal
bağlılığına hem de akademik başarısına olumlu yansıdığını görecekler" dedi.
Dilci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzik ve
ritmik davranışların çocukların gelişimine ve
akademik başarıya etkisi üzerine araştırma yaptıklarını söyledi.
Bu kapsamda 12-14 yaş arası çocuklarla ilgili 6 ay
gözlem ve uygulama yaptıklarını anlatan Dilci,
çocuklara günün belli bir saati müzik dinletmenin,
onların ritmik becerilerinin gelişmesini sağladığını,
duygusal gelişimine olumlu etki ettiğini ve çocuğun
sosyal uyum becerilerinde önemli artışlar olduğunu
gözlemlediklerini belirtti.
Doç. Dr. Dilci, ailelerin, çocuğun müzik kulağına
ve hangi tür müziklerden hoşlandığına dikkat ederek
müzik dinletmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Anne
ve babalar çocuğuyla müzik
etkinliği paylaşırlarsa onun kişiliğine, sosyal uyumuna ve
akademik başarısına katkı sunmuş olur" ifadesini kullandı.
Ebeveynlerin gün içerisinde
belli saatleri çocuklarıyla müzik
dinlemeleri için ayırmaları gerektiğini dile getiren Dilci, şunları
söyledi:
"Araştırmada ilköğretim 5.
sınıf ve ortaokul 1. sınıf arasında
yoğunlaştık. Çalışmanın sonucunda çocukların akran
grubu içerisinde, sosyal uyum problemlerinin giderilmesinde ve öz güven artışına bağlı akademik
başarının artmasında müziğin olumlu etkide bulunduğunu gözlemledik. Ailelere önerimiz, çocuklarıyla
her gün belli bir saat dinlendirici, eğlendirici içerikteki ve onların sevdikleri müzikleri dinlemeleri.
Çocuklarının gelişim evrelerini de dikkate alarak,
özellikle ergenlik dönemlerinde onları şiddetten uzak
tutacak sakinleştirici müzik dinletmeliler. Türk hafif
veya Türk pop müziği, ney sesi, çocuklarının sevdiği
ve onların zevklerine uygun müzikleri dinletilebilir.
Klasik müzik de bu anlamda bir dinlenme aracı
olarak önerilebilir ancak bunların sıraları da iyi
ayarlanmalı."
Doç. Dr. Tuncay Dilci, ailelere, çocuklarına gün
içinde hangi saat diliminde, hangi müzik türünün dinletilmesi konusunda bilgi sahibi olmalarını önerdiklerini belirterek, "Bu anlamda aileler, bilgi edinmeli,
araştırmalı, rastgele türü belli olmayan müzik türlerini çocuklarına dinletmemeli. Ebeveynler, bu uygulamayı yaptıkları takdirde çocuklarıyla müzik dinlemenin, onların hem sosyal gelişimine hem duygusal
bağlılığına hem de akademik
başarısına olumlu yansıdığını görecek" diye konuştu.
Müziğin yaşının olmadığını ve
özellikle çocuklara anne karnından
başlayarak müzik dinletilmesi
gerektiğini vurgulayan Dilci,
müzik dinlemenin ve müziğin
türünün de insanın karakteriyle
ilişkili olduğunu söyledi. (AA)
Şairler, hayal dünyalarında yıkılmaz
kaleler kuran azgın nehirlere set kuran,
denizden ummanlara bir anda yüzen
havada kanatlanan kıtalara uçan ve
yenilmez gönül orduları vücuda getiren,
onlarla olağanüstü zaferlere imza atan söz
ustalarıdır.
Bazen dünyanın gidişine yön veren bir
siyasi deha, bazen mecnun’a rahmet okutacak bir aşk kölesidir şairler.Bu sebepledir ki nice devlet adamları en zor
dönemlerinde şiire sığınmış ve şiirsel
coşkularla toplumlarını ayağa kaldırmaya
çalışmıştır, bir başka açıdan bakacak
olursak da şairler zaman zaman çaresizlerin, aşk hüsranı yaşayanların, bedbahtların mısralarına tutunmak suretiyle hayattan kopmamaya çalıştığı önemli insanlardır.
Şairler görünürde çok kolay
söylenebilecek bir şeyi desen desen
süsleyerek, ilmek ilmek örerek daha etkileyici ve daha akılda kalıcı ifadelerle
söylerler. Tek başına pek bir şey ifade
etmeyen kelimeleri kolkola takarak
onlara olağanüstü anlamlar yükleyen söz
işçisidir şairler.
Şairler günlük yaşamda genellikle
anlaşılması zor insanlardır birkaç mevsimi birkaç saatte yaşar ve yaşatabilirler
etrafında bulunan dostlarına. Bir bakıma
çok renkli kişiliklerdir ama bir bakıma da
dünyanın en ketum,en sessiz ve içe
kapanık insanı olabilirler. Bunun sebebi
de şiirsel anlatımı tercih etmeleri ve
konuşulanlara derhal yanıt verme yerine
kafalarında ona karşı mısralar oluşturma
çabası içinde olmalarıdır. Yani güneş gibi
aydınlık görünüşleri bir anda kapalı bir
havaya dönüşebilirler. hatta sağanak yağmura, fırtınaya şahit olunabilir şairlerin
davranışlarında.
Şairler, kendisiyle boğuşan, Didişen ve
kendisini her zaman yargılayan. Hassas
ve kırılgandırlar. Sevgide ne kadar sabırlı
ve fedakarlarsa söz sanatı konusunda
tahammülsüz, eleştiriye kapalı hatta
dostlukları bitirecek kadar inatçıdırlar.
Bunun dışında müteşairleri saymazsak,
sevilesi çocuklar gibidir şairler, incitilse
bile incitmekten çekinen, bütün
yaratılmışları ince kristal bir vazoyu
sakınırcasına sakınan bir halleri vardır
şairlerin.
Kindar değillerdirler ama küskünlükleri
uzun ve geri adıma meyilsizdir. Zor küser
zor barışırlar demek de mümkündür şair
için bunun sebebi ise hassas duyguların
ortaya çıkardığı haksızlığa uğramış insan
psikolojisidir.
Her biri ayrı şeyleri yazıyormuş gibi
görünse de genelde insana dairdir
yazılanlar, aşka,hüsrana,nadir de olsa
vuslata dairdir.hemen hepsi insancıl, tabiata aşık, savaştan medet ummayan,
sevgiyi her kapının anahtarı olarak gören
bir yaratılışa sahiptir şairler.
Şairlere emek penceresinden bakarsak
belki de dünyanın en çalışkan işçileridir.
Çünkü ömürlerinin her anını şiire
adamaktan sürekli şiir kurgulamaktan
normal insanlar gibi yaşamak fırsatını her
seferinde kaçırmış kişilerdir şairler. Bu
nedenle şairdir ne yapsa yeridir demek
belki çok uygun düşmez ama. Şairdir
sabrı, tahammülü, hoşgörüyü ve gönülden
alkışı hak etmiştir demek gerekir . gerçek
şairlere ayrımsız gönül dolusu, kucak
dolusu alkışlarla…..
BURASI SÖZ MECLİSİ
Burası duygunun coştuğu yerdir,
Yaralı olanlar burda konuşur,
Sözlerin zirveye koştuğu yerdir,
Kadehe dolanlar burda konuşur…
Aşktan darbe alıp dara düşenler,
Kadere küserek yâra deşenler,
Sevdası kalbinde mezar eşenler,
Mazide kalanlar burda konuşur…
Bi-çare kalarak derman soranlar,
Sevda sokağında hayal kuranlar,
Mecnun’un çölünde serap görenler,
Gülleri solanlar burda konuşur…
Şair durmak bilmez yazar kalemi,
Edeple söz eder her bir kelamı,
Turnalara yükler yollar selamı,
Aşktan feyz alanlar burda konuşur…
Sazların telinde hüzün okunur,
Ses gelir sevdadan gergef dokunur,
Kimileri var ki; dosttan yakınır,
Ölmeden ölenler burda konuşur…
Sarmaşık olur aşk seveni sarar,
Sardıkça sevenler aşkını arar,
Aşk öyle varlık ki; akıla zarar,
Ummana dalanlar burda konuşur..
Bu yüzden hoş görün şair kısmını,
Bir anda dost bilir eski hasmını,
Hece hece çizer aşkın resmini,
Haddini bilenler burda konuşur…
Murat DUMAN 30.11.2008 ANKARA
Webo sağlık kontrolünden geçti
23 Temmuz 2014 Çarşamba
İSTANBUL - 2014
FIFA Dünya Kupası sonrası
izinli olduğu için İstanbul'a
geç gelen Fenerbahçe'nin
Kamerunlu futbolcusu
Pierre Webo, yeni sezon
öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.
Göztepe Medical Park
Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde
öncelikle kan değerleri alınan Webo, cerrahi, dahiliye,
DROGBA
ADAYA
DÖnÜYOR
İSTANBUL - Galatasaray'dan ayrılan Didier
Drogba, yeniden Chelsea forması giymeye
hazırlanıyor.
Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe, 18 aylık
Galatasaray macerasını noktalayan Didier
Drogba'nın Chelsea'ye imza atacağını iddia etti.
Gazete, Drogba'nın 2004-2012 yılları arasında formasını giydiği Chelsea ile 1 yıllığına
anlaşmaya vardığını yazdı.
Anlaşmaya göre; 36 yaşındaki Drogba, 1 yıl
oynayıp futbolu bıraktıktan sonra Chelsea
Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun teknik
heyetinde yer alacak.
Neymar'dan
özeleştiri...
ANKARA - Evsahipliği yaptığı
2014 FIFA Dünya Kupası'nda 4'üncü
olan Brezilya'nın Barcelona'da
oynayan yıldız ismi Neymar,
Brezilya futbolunun Almanya ve
İspanya'nın gerisine düştüğünü kabullenmek zorunda olduklarını ifade
etti.
FIFA'nın internet sitesinde yer
alan açıklamaya göre, ülkesindeki
Globo televizyonuna konuşan
Neymar, 2014 Dünya Kupası'nda
sergiledikleri futbolun 10 üzerinden
an fazla 7 edeceğini belirtti.
Brezilya'nın geçmişindeki şaşaalı
günlerin, başarı için yeterli
olmadığını vurgulayan futbolcu,
"Brezilya futbolu, Almanya ve
İspanya'nın gerisinde kaldı.
Arkalarına düştüğümüzü kabullenmek zorundayız" değerlendirmesinde
bulundu.
22 yaşındaki forvet oyuncusu,
futbolun taktiksel boyutuyla ilgili
çok fazla bilgisi olmasa da Brezilya
Milli Takımı'nın belirli bir hata yap-
madığını, başarısızlığın faturasını da
teknik direktör Luiz Felipe Scolari'ye
kesmenin doğru olmadığını vurguladı. Brezilyalı golcü, takımın yeterince antrenman yapmadığı iddialarının aksine "her şeylerini verdiklerini" söyledi ancak "Daha fazla
antrenman yapabilirsiniz ama bazen
o kadar da azimle çalışmazsınız.
Brezilyalıların yaptığı da bu" sözleriyle antrenmanlarının Avrupa
takımlarınınki kadar verimli
olmadığını da itiraf etti. (AA)
kulak-burun-boğaz ve göz
muayenelerinden sonra efor
testine tabi tutuldu.
Sağlık kontrolleri devam
ederken hastane koridorlarında sevenleriyle
fotoğraf çektirip forma
imzalayan Webo, bir kadın
taraftarın formasını
imzalarken "Yeni formalarımızdan da getirin
imzalayayım" dedi.
(AA)
Negredo'dan City'e
kötü haber...
ANKARA - İngiltere Premier Ligi'nin
şampiyonu Manchester City'nin İspanyol forvet
oyuncusu Alvaro Negredo, ayağındaki kırık
yüzünden birkaç ay sahalardan uzak kalacak.
Manchester City'nin sezon hazırlıkları kapsamında cuma günü Hearts ile oynadığı maçta
sakatlanan Negredo, sosyal paylaşım sitesi
Instagram'daki "_alvaronegredo_9" isimli
hesabından yaptığı açıklamada, sağ ayağındaki
5. tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini
belirterek, "Birkaç ay boyunca futbol oynayamayacağım. Her zamankinden daha güçlü şekilde döneceğim" ifadesini kullandı.
İspanyol milli futbolcu, 2013-14 sezonun
başında transfer olduğu City ile çıktığı 48
maçta 23 gol kaydetmişti. (AA)
Ölüm tehditleri alan
Zuniga koruma tuttu
İSTANBUL - 2014 FIFA Dünya Kupası'nda
Brezilya ile Kolombiya arasında oynanan çeyrek final
maçında, Neymar'ın sakatlanmasına neden olan Juan
Camilo Zuniga'nın aldığı ölüm tehditleri sebebiyle
koruma tuttuğu iddia edildi.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Dünya
Kupası'nda Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı çeyrek
final karşılaşmasında Neymar'ı sakatlayarak turnuvayı
kapatmasına neden olan Zuniga, aldığı ölüm tehditlerinin ardından kendisinin ve ailesinin güvenliğini
sağlamak için koruma tutmak zorunda kaldı. Haberde,
Zuniga'nın babası Camilo'nun oğlunun aldığı ölüm
tehditleriyle ilgili endişelerine yer verilirken, "Bazı
korkunç ve ırkçı mesajlar almaya devam ediyoruz.
Durumu polise de bildirdik. Sadece oğlum için değil,
eşi ve kızı için de endişeleniyorum. Olanlardan sonra
koruma tutmak zorunda kaldık. Umarım bir an önce
normal hayatımıza döneriz.” (AA)
Utaka'nın
gözü krallıkta
SİVAS - Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon
ikinci yarıda attığı gollerle Sivasspor'un başarısında önemli pay sahibi olan Nijeryalı forvet John
Utaka, geçen sezon gol krallığı unvanına ulaşan
takım arkadaşı Aatif Chahechouhe'nun ardından
kırmızı-beyazlı ekipte bu sevinci yaşayan ikinci
isim olmak istiyor.
Ligde geçen sezonun ilk yarısında yaşadığı
sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen, ikinci
devre ise rakip filelere bıraktığı 7 golle kırmızıbeyazlı ekibin ligi 5. sırada tamamlamasında
büyük pay sahibi olan Utaka, bu sezon da gollerine kaldığı yerden devam etmek istiyor. (AA)
Toroslar›n ortas›nda bir cennet:
Zeyve Pazar›
23 Temmuz 2014 Çarflamba
KARAMAN - MEHMET ÇET‹N - Karaman’›n
Kazanc› beldesi yak›n›nda Yayla Pazar› köyü s›n›rlar›
içerisinde yer alan, 600 y›ll›k tarihi pazar›, as›rl›k ç›nar
a¤açlar›, fl›r›l fl›r›l akan dereleriyle ünlü “Zeyve Pazar›
Mesire Alan›” ziyaretçilerini adeta büyülüyor.
Ermenek ilçesini Mersin’in Anamur ve Gülnar ilçelerine ba¤layan güzergahta bulunan Zeyve Pazar›,
Toroslar›n ortas›nda bir tabiat harikas›. Sit alan› olan
yerde 300’den fazla, yafllar› 800 ile 200 y›l aras›nda
de¤iflen ç›nar a¤açlar› bulunuyor. Mesire alan›n›n 300
metre yukar›s›nda aniden kaynamaya bafllayan p›narlar,
Zeyve Çay›’n› oluflturuyor. Çay, mesire alan›nda de¤iflik
büyüklüklerde flelaleler olufltururken, seyri hofl bir manzara ortaya ç›k›yor.
Bölge, yüz y›llard›r insanlar›n toplanma merkezi
olmufl. Akdeniz bölgesinden yaylalara göç eden
Yörükler ve civar köylerde yaflayanlar, Zeyve’de
buluflmufllar. Bölge, ismini de burada 600 y›ld›r kurulan
pazardan al›yor. Bugün hiçbiri çal›flmasa da Zeyve’de
geçmiflte onlarca su de¤irmeni, su h›zar›, berber ve f›r›n
oldu¤u belirtiliyor.
Pazar günleri kurulan pazarda, temmuz, a¤ustos ve
eylül aylar›nda civar köylerde yetiflen sebze ve
meyvelerin yan› s›ra yöreye has el sanatlar› ürünleri de
sat›l›yor. Buras›, Akdeniz’e yak›nl›¤› sayesinde,
Kazanc› ve Gülnar üzerinden turistlerin kolayca
ulaflabildikleri ve genellikle günübirlik gelip gittikleri
bir mesire yeri. Efli az bulunan, gelenlere cennetten bir
köfleye gelmifl hissi uyand›ran özel bir bölge.
- “Yeni yap›laflma yok”
Bisikletle ‘DEVR-‹ ALEM’
DEN‹ZL‹ - Yorgan ustas› 70 yafl›ndaki
fiaban Çanc›, 24 y›ld›r her yaz aylar›nda bisikletiyle dünyay› dolafl›yor.
Yaflad›¤› Antalya’dan bir hafta önce yola
ç›kan ve geldi¤i Denizli’de mola veren fiaban
Çanc›, AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada, 35
y›ld›r yorgan ustas› oldu¤unu k›fl aylar›nda
çal›flt›¤›n› yaz aylar›n da ise bisikletiyle dünya
turuna ç›kt›¤›n› söyledi.
Bisikletini adeta “hayat arkadafl›” olarak
gördü¤ünü ifade eden Çanc›, farkl› yerleri
görmek de¤iflik insanlarla tan›flmak tutkusuyla
dünyay› dolaflt›¤›n› belirtti. ‹fl nedeniyle
Antalya ve Isparta’y› dolaflt›¤› s›rada bundan
keyif almaya bafllay›nca bu sefer gezmek için
daha uzak yerlere gitmeye bafllad›¤›n› dile
getiren Çanc›, “Türkiye’nin büyük bölümünü
dolaflt›m. Bisiklet turum Türkiye ile s›n›rl›
kalmad›. M›s›r, Ürdün, Pakistan, ‹ran,
Suriye’ye de gittim” dedi.
Yaz mevsimi bafllad›¤›nda ifli b›rak›p kendini
yollara vurdu¤unu, 24 y›ld›r bu tutkusuna
devam etti¤ini belirten Çanc› flunlar› söyledi:
“Zengin de¤ilim. Yan›mda sadece s›rt çantam ve bisikletim var. 10
kilogram yükle her gün ortalama 100 kilometre yol yap›yorum,
A¤›rl›k yapt›¤› için çad›r tafl›m›yorum, geceleri banklarda yat›yorum,
Türkiye’yi dolafl›rken hiç aç kalm›yorum. ‹nsanlar bana karfl› misafirperverli¤ini gösteriyor. Ramazan ay› dolay›s›yla da gitti¤im her yerde
insanlar bana yemek ikram ediyor” diye konufltu.
- De¤irmenler çal›fl›r hale getirilmeli
Gezme tutkusu nedeniyle efliyle sorunlar yaflad›¤›n› bu nedenle
flimdiye kadar 3 evlilik yapt›¤›n›, 2 k›z› ve bir o¤lu oldu¤unu anlatan
Çanc›, “Edirne’den Ardahan’a kadar bir çok il gezdim, binlerce insan
tan›d›m, gördüm ki insanlar sadece kendi kabu¤una çekilmi. Hayata
dar pencereden bak›yorlar” diyerek, tutkusundan vazgeçmeyi asla
düflünmedi¤ini sözlerine ekledi. (AA)
"GEL‹N" gibi süslenen
güvercinler ihaleyle sat›l›yor
fiANLIURFA - RAUF MALTAfi fianl›urfa'da sahiplerinin "gelin" gibi süsledi¤i
güvercinler haftan›n 5 günü ihaleyle sat›fla
sunuluyor.
Güvercin besleme al›flkanl›¤›n›n yayg›n
Kazanc› Beldesi Belediye Baflkan› U¤uz Tekin, AA
muhabirine yapt›¤› aç›klamada, Zeyve Pazar›’n›n ç›nar
a¤açlar›, so¤uk sular› ile otantik bir mesire alan›
oldu¤unu söyledi.
Bölgenin do¤al sit alan› oldu¤unu ifade eden Tekin,
“Tarihi ç›nar a¤açlar›n›n dal›n› bile k›rmak yasak. Yeni
yap›laflma yok. Her taraftan sular f›flk›r›yor. En bunalt›c›
s›caklarda bile kendine has serinli¤i var. Eflsiz bir yer”
dedi.
Tekin, Zeyve Pazar›’n› özellikle yaz ve sonbaharda
binlerce yerli ve yabanc› turistin ziyaret etti¤ini
belirterek, flunlar› kaydetti:
“Buras› Akdeniz bölgesine yak›n bir yer. Anamur ve
Gülnar’da s›caktan bunalanlar buraya gelir. ‹ç
Anadolu’dan da gelenler var. Son y›llarda tur otobüsleri
de gelmeye bafllad›. Her fley do¤al. Buraya ad›n› veren
pazar›m›z var. Pazar günleri burada bir pazar kurulur.
‹lk kurulufl tarihini bilen yok. 500-600 y›ld›r süregelen
bir pazar oldu¤u söylenir. Bu pazarda yöre halk› üretti¤i
sebze, meyvelerin yan›nda, kekik, kimyon, ada çay›,
sumak gibi ürünleri de satar. Pazara gelen, bir ürün
getiriyor, ürününü satt›ktan sonra kendi ihtiyac› olan›
al›p gidiyor. Pikni¤e ve gezmeye gelenler de al›flverifl
yap›yor. Sat›lan ürünler tamamen do¤al ve organik. Her
taraf sanki do¤al bir foto¤raf stüdyosu. Yöre halk›
oldukça yard›msever. Yafll› bir amca veya teyze ile
yapaca¤›n›z bir saatlik sohbet bile sizleri al›p baflka
diyarlara götürebilir.”
oldu¤u kentte, "kuflçu kahvehaneleri" veya "kufl
evleri"nde cins kufllar için ihale düzenleniyor.
Genellikle akflam saatlerinde toplanan güvercin
merakl›lar›, burada hem güvercinlerini sat›yor
hem de kufllar hakk›nda bilgi ediniyor.
Sahiplerinin evde adeta "gelin" gibi süsleyip
ihalenin yap›laca¤› yerlere getirdi¤i güvercinler,
s›rayla salonun ortas›ndaki kafeslere konuluyor.
Genellikle kahvehane sahibinin yönetti¤i ihale
sonucunda en yüksek fiyat› veren, istedi¤i
güvercine sahip oluyor.
Kufl merakl›lar›, burada kendi tabirleriyle "ilk
bak›flta sevdaland›klar›" güvercinleri almak için
birbiriyle k›yas›ya yar›fl›yor.
Kufllara ise hareketleri ve görünümlerine göre
de¤er biçiliyor.
‹halede en fazla ''flebap'', ''ispir'', ''posta'' ve
''taklac›'' cinsleri ilgi görüyor. Güvercin fiyatlar›
ise 10 liradan bafllay›p 5 bin liraya kadar
ç›kabiliyor.
Kufl ihalesi yapan ‹mam Güldafl, her organizasyonda ortalama 500 güvercin satt›klar›n›
söyledi.
Evinde 10 y›ld›r kufl besledi¤ini belirten
Mehmet Korkmaz ise ihaleye isteyen herkesin
kat›labildi¤ini belirtti.
Al›c› ve sat›c›lar›n ihalede kay›t alt›na
al›nd›¤›n› aktaran Korkmaz, 18 yafl›ndan büyük
herkesin kat›ld›¤› ihaledeki güvercinlerin 5 bin
liraya kadar al›c› buldu¤unu sözlerine ekledi.
(AA)
Bölgeye hayat veren Zeyve Çay›’n›n zamanla buraya
kendine özgü bir ekonomik yap› kazand›rd›¤›n›n alt›n›
çizen Tekin, “Su çok oldu¤u için de¤irmenler, su ile
çal›flan h›zarlar kurulmufl. Fakat buras› sit alan› olduktan
sonra bu de¤irmenler, h›zarlar tamir edilemedikleri için
kullan›lmaz olmufllar. Son de¤irmen de kapand›. Çünkü
flartlar› yerine getirip çal›flma ruhsat› alam›yorlar.
Asl›nda özel bir düzenleme ile bu ifl yerlerinin çal›fl›r
vaziyete getirilmesi laz›m. Çünkü bunlar buras› ile
özdeflleflmifl de¤erler” diye konufltu.
Zeyve Pazar›’n› imkan› olan herkesin mutlaka görmesi gerekti¤ini vurgulayan Tekin, herkesi bu cennetten
köfleye gelip gezmeye davet etti. (AA)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
25
File Size
2 221 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content