close

Enter

Log in using OpenID

12. Sınıflar Ders Programı

embedDownload
T.C.
KIRŞEHİR ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN
İLÂN
Adli Yargı Adalet Komisyonunca “Ceza Muhakemesi Kanununa göre il Adli Yargı Adalet
Komisyonlarınca bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmelik” hükümleri gereğince,
Kırşehir il ve yargı çevremize bağlı Mucur, Kaman ilçe adliyelerinin bulunduğu il çevresinde
oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan
yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, 2015 yılı bilirkişi listesi
oluşturulacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI :
1- Gerçek kişilerin;
a) T.C. Vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde 25 yaşından küçük olmaması,
c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olması,
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve
nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanmak,
hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe
aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biri ile hükümlü bulunmaması,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından
geçici olarak yasaklanmamış olması,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde bulunması veya mesleki faaliyeti icra
etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesine kayıtlı olmaması,
2- Tüzel kişilerin;
a) Halen faaliyetine devam ediyor olması,
b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da
kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.
Başvuru Usulü :
Başvuru Yeri: Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı
Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı bulunan oda, çalışan kurumu ve kuruluşu
aracılığı ile de yapılabilir.
Bilirkişilik yapmak amacı ile listeye kayıt olmak isteyenler, 31 Ekim 2014 tarihine kadar
komisyona bir dilekçe ile başvurur, bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler
değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru dilekçesinde ayrıca TC kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının belirtilmesi
gerekir
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :
Komisyonumuzca başvurular; yönetmeliğin 9. maddesine göre değerlendirilerek
28/11/2014 tarihinde listeye kabul ve red kararları alınarak Kırşehir Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu İlan panosunda ilan edilecektir.
./..
Sayfa : 2
Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler :
a) Nüfus cüzdan örneği,
b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde mesleki faaliyetini
yürüttüğüne dair belge,
c) Adli sicil kaydı,
d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,
e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğuna dair belge,
f) 2 adet vesikalık fotoğraf eklenir.
Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler
istenmez.
Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda şirketler için ticaret sicil memurluğundan
alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir
ilgili resmi kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir
YEMİN :
Listeye kabul edilenlere 10/12/2014 tarihinde saat: 09:30'da bilirkişilik başvuru sıra
nosuna göre 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 maddesinin 5. fıkrası uyarınca,
Kırşehir Adliyesi Konferans Salonunda yemin ettirilecektir.
LİSTELERİN İLANI
Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 26 Aralık 2014 tarihine kadar adli divanhanesine
asılarak ilan edilecek, bir örneği de Adalet Bakanlığına, il çevresindeki Adalet Komisyonlarına,
mahkemelere de duyurulmak üzere, merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı
olarak gönderilecektir.
İlan olunur. 08/10/2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
72 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content