close

Enter

Log in using OpenID

1 - Kanunum.com

embedDownload
— 547 —
5887 sayılı Harçlar Kanununun 79 ncu ve 80 nci maddeleri ile bu kanuna bağlı
7 ve 8 sayılı tarifelerin değiştirilmesi hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile ilânı : 7.1.1961 - Sayı : 10701)
No.
201
Kabul tarihi
2.1.1961
MADDE 1. — 5887 sayılı Kanunun 79 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 79. — Aşağıda yazılı muameleler konsolosluk harçlarına tâbi değildir :
a) Yabancı memleketlere tedavi maksadiyle gidenlere ait muameleler,
b ) Yabancı memleketlerde tahsil ve tetkik için bulunan talebelerle resmî bir vazife veya Dev­
letçe tedavi veya hava değişimine gönderilmesi sebebiyle bulunduğu sırada ölen milletvekilleri,
askerî ve sivil memurlar, subaylar ve alelûmum erlerin ve Türk mürettebatının terekelerinin tesbit, tahsil, muhafaza ve irsali ve 1>u işlere ait sair muameleler,
c) Doğum ve ölüm ilmühaberleri,
c) Konsoloslukların salâhiyetleri dâhiline giren askerî muamelelere ait her türlü evrak tanzim
veya tasdiki,
d) Talebe müfettişliği bulumnıyan mahallerde müfettişlik vazifesi gören konsoloslukların bu
ise mütaaîlik olarak tanzim ve tasdik edecekleri evrak,
e) Mahallî rayice göre kıymetleri (100) Türk lirasına kadar olan ticarî eşyaya ait menşe şa­
hadetnamelerinin vize ve tasdiki.
MADDE 2. — 5887 sayılı Harçlar Kanununun 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 80. — Konsoloslar tarafından görülecek Noter işlerinde bu kanunun Noter harçlarına
ait hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, bu işler dolayısiyle 3 sayılı tarife mucibince alınacak olan
maktu harçlar 6 misli olarak alınır. Bu kanunun noterlere ait ücret ve beyiyelere mütaaîlik (57)
ııcı maddesi hükmü konsoloslar hakkında tatbik olunmaz.
%
MADDE 3. — 5887 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 7 ve 8 sayılı tarifeler kaldırılmış, yerine bu
kanuna bağlı 7 ve 8 sayılı tarifeler konulmuştur.
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5 Ocak 1961
No. 201
— 548 —
Konsolosluk muamelelerinden alınacak
Sıra
No.
2
3
4
5
ait
7
sayılı
tarife
Alınacak
hare
miktarı
Lira
Muamelenin nev'i
Muhtelif
1
harçlara
7.1.1961
evrak
Menşe şahadetnamesi itası, vizesi veya tasdiki (Ticaret eşyasının F.O.B. kıyme­
ti üzerinden on bin liraya kadar olan kısmından on bin dâhil
binde
On bin liradan sonra gelen kısmından
Bulunulan yabancı memleketteki mahallî makamlar ile o memleketteki diğer
yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları
tararafından verilip bulunulan memleketin yerli veya yabancı makamlarına ib­
raz edilecek olan evrak ve senetlerdeki imza ve mühürlerin metne şâmil olma­
mak üzere tasdiki
Yabancı memleketlerde usulüne uygun olarak yetkili memurlar tarafından tan­
zim veya tasdik olunan evrak ve senetlerin o memlekette mer'i kanunlara uy­
gun olduğunun tasdiki
idarî hususlara ait beyanname, ilmühaber, zabıt varakaları ve şerhler 1 nci
sayfa için
1 nciden sonraki her sayfa için
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından vâki istek üzerine
a) Türk kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Her say­
fa için)
b) Bunların tercümesinin tasdiki (Her sayfa için)
5
3
80
80
24
12
24
40
Hukuk işlerine ait evrak
6
7
8
9
10
11
Sulhnameler
(Kararda yazılı kıymet üzerinden)
(15 000) liraya kadar olan kısımdan (15 000 dâhil)
binde
(15 000) liradan sonra gelen kısımdan ilâveten
binde
Terekenin mühürlenmesi
Terekenin tahrir, tahsil, istirdat, tediyat ve irsalitı
(tereke kıymeti üzerin­
den)
binde
Tereke mahallin memurları tarafından tahrif ve idare olunduğu takdirde kon­
soloslukça yapılacak murakabeden (Tereke kıymeti üzerinden)
binde
Bilirkişi tâyini ve bilirkişi raporlarının tasdiki
Bu tarife ile Noter harçlarına ait (3) sayılı tarifede zikredilmiyen hukuk işle­
rine ait diğer evrak ve kararlar
20
5
80
25
15
40
24
Ahvali şahsiye siciline mütaallik evrak
12
Vatandaşlık ilmühaberleri veya genel pasaportlar veya
veya zayiinden verilmesi (her şahıs için)
a) Ticaretle iştigal edenler
b) Küçük sanat erbabı
e) İşçiler
ç) Talebeler ve hastalar, memur ve müstahdemler
bunların
yenilenmesi
120
40
12
4
— 549 —
No. 201
Sıra
No.
7.1.1961
Muamelenin nev'i
d) Hiçbir sanat ve ticaret işiyle iştigal etmeksizin kendi arzulariyle ecnebi
memlekette oturan irat sahipleri
e) Bunlar haricinde kalan şahıslar
(Yukarda yazılı şahısların yanlarında oturan aileleri efradından halleri a - e
bentlerine uymıyanlar, aile reisinden alınacak harcın yarısı nispetinde harca
tâbidir.)
Alınacak
hare
miktarı
Lira
160
32
Gemicilik işlerine mutaallik evrak
13
14
Sıhhiye patentası itası veya vizesi
0— 200 rüsum tonilâtosuna kadar
200— 300
»
»'
»
300— 400
»
»
»
400— 500
»'
»
»
500—1 000
»
»
»'
1 000—2 000
»
»'
»
2 000
»
»' fazla olanlar (2 000 dâhil)
Ticaret eşyası manifestolarının tasdiki
0— 200 tona kadar
200— 300
»
»
300— 400
»
»
400— 500
»
»
500—1 000
»'
»
i 000—3 000
»
»
3 000 tondan fazla olan ticaret eşyasından (3 000 dâhil)
(
15
16
17
Talep vukuunda gemi jurnalinin tasdiki
Talep vukuunda gemi jurnalma sayfa ilâvesi
Yabancı memleketlerde Türk vatandaşlarının mülkü olan gemilere konsolosluklarea verilecek bayrak tasdiknameleri :
0— 200 rüsum tonilâtosuna kadar
200— 300
»
»'
»
300— 400
»
»
»
400— 500
»'.
»
»
500—1 000
»
»
»'
1 000—2 000
»
»
»
2 000 rüsum tonilâtosundan fazla olanlar (2 000 dâhil)
24
64
80
120
240
640
1 200
40
96
128
160
192
256
320
120
40
80
160
240
320
400
800
1 200
Hava gemilerine ait işler
18
Vizeye tâbi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri
120
Özel harçlar
19
Bu tarifede sayılan evrak ve muamelâtın alâkalıların
mazeretleri dolayısiyle
konsoloshane haricinde tanzim ve icrasından asıl harca ilâve olarak ayrıca
80
No. 201
— 550 —•
7.1.1961
Pasaport ve vize işleriyle ikamet tezkereleri ve Dışişleri Bakanlığı tasdik muamelelerinden alına­
cak harçlara ait 8 sayılı tarife
Alınacak
hare
miktarı
Sıra
Muamelenin nev'i
Lira
No.
Pasaport hardan
1
2
3
4
5
Umuma mahsus münferit pasaportlar :
3 ay muteber olanlar
6 »
»'
»
1 yıl
»
»
2 »
»
»
50
100
160
300
5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 ncü maddesinin son fıkrası gereğince veri­
len ve yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber olan pasaportlar
16
Yabancı memleketlere muvakkat olarak çalışmak üzere giden işçilere, kendileri­
ni istihdam edenlerle birlikte gidecek kadın veya erkek hizmetçilere, bu sı­
fatları sabit olmak şartiyle verilecek pasaportlar
8
Umuma mahsus müşterek pasaportlar ile bu pasaportların temdidi (pasaportta
kayıtlı her şahıs başına)
6 ay muteber olanlar
1 yıl muteber olanlar
50
100
5682 sayüı -Pasaport Kanununun 18 nci maddesinde yazılı
mahsus damgalı pasaportlar :
Mezkûr maddenin ( A ) fıkrasında yazılı neviden olanlar
(B) fıkrasında yazılı neviden olanlar
Vize
olan
yabancılara
40
64
hardan
6
7
Münferit pasaportlar için giriş vizesi
Müşterek pasaportlar için giriş vizesi
(Pasaportta yazılı her şahıs için)
8
Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında talepleri üzerine verilecek münferit pa­
saportlara ait dönüş vizeleri
16
Muayyen bir müddet için Türkiye'ye girişi sağlıyan sayısız giriş vizeleri :
3 ay için
6 ay için
1 yıl için
32
48
80
9
10
11
Tek transit vizesi :
Münferit pasaportlar için
Müşterek pasaportlar için (pasaportta yazılı her şahıs başına)
Çift transit vizesi :
Münferit pasaportlar için
Müşterek pasaportlar için (pasaportta yazılı her şahıs için)
16
4
8
4
1$
8
651 —
Ho. 20İ
Sıra
No.
12
1. İ . 196İ
Alınacak
hare
miktarı
Lira
Muamelenin nev'i
Ecnebilere verilecek ikamet tezkereleri :
6 aylık
1 yıllık
2
*
(18 yaşını bitirmiyeiî ve bir iş sahibi buhınmıyan çocuklar için bu harçların ya­
rısı ahnır.)
24
40
64
Dışişleri Bakanlığı tasdik muameleleri
13
Dışişleri Bakanlığınca, imza, beyanname, marka, umumî ve hususî şahadetna­
meler v e vekâletnamelerin tasdikinden
Türkiye Cumhuriyeti D e v l e t
tezkerenin tarih ve numarası
Bu
dair
kanunun
Devlet
ilânının
Başbakanlığa
Başkanlığından
tarih v© numarası
Başkanlığına
yazılan
:
4.1.1961
1 /127
5.1.1961
4/14
bildirildiğine
g-elen
tezkerenin
:
4.0
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
254 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content