close

Enter

Log in using OpenID

Öngörü yaz›lar› - Belde Gazetesi

embedDownload
ISSN
1308-7622
www.beldegazetesi.com
27 Ocak 2014 Pazartesi
Fiyat› 25 Kr
KILIÇDARO⁄LU
demir çar›k demir
asa…
‘De¤ifltirelim’ gezisi
Son dönemde yurt
gezilerine a¤›rl›k
veren CHP Genel Baflkan› Kemal K›l›çdaro¤lu,
haftasonu gitti¤i Gaziantep’te, "Türkiye'yi de¤ifltirmemiz laz›m, dönüfltürmemiz laz›m” dedi.
Hollande
Hollande
bugün
bugün
Türkiye'de HABER‹ 13’TE
Türkiye'de
K›l›çdaro¤lu, “Birli¤i ve beraberli¤i sa¤lamam›z laz›m. Yeniden beraber yeniden birlik olmam›z laz›m. Geçmiflte AKP'ye oy
veren bütün yurttafllar›m›
da Cumhuriyet Halk Partisi çat›s› alt›na bekliyorum.
Biz Türkiye'yi birlefltirece¤iz. Türkiye'yi güçlendirece¤iz” diye konufltu.
TUSKON: Esef verici
iddialar› iade ediyoruz
54 bin ifladam› üyesi bulunan
TUSKON, Uganda’daki petrol
rafinerisi için Türk flirketleri lehine lobi
yap›lmas›n›n baflka mecralara çekilmek
istenmesine tepki gösterdi.
adresine
ulafl›yoruz
Zonguldak'ta
Türkiye
Taflkömürü
Kurumunun
(TTK) geçen y›l
ç›kartt›¤› 1 milyon 357 bin 966
ton tafl kömürü,
1941'den yap›lan
en düflük üretim
oldu.
HABER‹ 6’DA
HABER‹ 13. SAYFADA
HABER‹ 13. SAYFADA
85.000
EN DÜfiÜK
ÜRET‹M
Istanbul atefl pahas›
Ofis fiyatlar› yüzde 30'un üzerinde artt›
‹stanbul'da sat›l›k ofis fiyatlar› 2013 y›l›n›n son çeyre¤inde
2012 y›l›n›n ayn› dönemine göre yüzde 33 oran›nda artarak,
ortalama 256 bin liraya yükseldi. AA muhabirinin "sahibinden.com"dan derledi¤i bilgiye göre, Türkiye'de ofis piyasas›n›n kalbinin att›¤› ‹stanbul'da, ofis fiyatlar›nda geçen y›la oranla önemli
de¤ifliklikler göze çarp›yor. ‹stanbul'da sat›l›k ofisler 2013 y›l›n›n
son çeyre¤inde 2012 y›l›n›n ayn› dönemine göre yüzde 33 oran›nda artarak, ortalama 256 bin liradan al›c› buldu. Kiral›k ofis fiyatlar› ise yüzde 21'lik art›flla ortalama bin 450 liraya ulaflt›
Hedef 100 B‹N
Son dönemde Türk medyas›na örnek olacak bir
de¤iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE
Gazetesi, sadece mesleki baflar›s› ile de¤il,
meslek eti¤i bak›m›ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at›yor…
HABER‹ 12. SAYFADA
Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta
ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi
BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da
on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla
ulaflt›¤›m›z okur say›s› 85 bin oldu…
Av. Hacer Acar Alan
[email protected]
Ülkemden Kad›n
Manzaralar›
YAZISI
9’DA
Türkçe Bak›fl
Bugün 9’da
Mustafa fievki Kavurmac›
Siyasi partilerin oy pusulas›ndaki yeri
bugün belli oluyor. HABER‹ 13. SAYFADA
Öngörü
yaz›lar›
Türkiye içte-d›flta büyük yank› uyand›ran geliflmeler yaflarken, kalem ve kelam erbab› kiflilerin
kay›t alt›na al›nm›fl cümleleri, sözleri bu çerçevede çok önem tafl›yor. Bunlardan biri de, bir
dönem gazetemizde de yaz›lar› yay›mlanan Ali
Bulut.
YERALTINDAN
‹NC‹LER
Prof. Dr. Nurullah Çetin
YSK’da kura günü
‘Kümelenme’ önemli
Eskiflehir Valisi ve Bursa Eskiflehir Bilecik Kalk›nma Ajans›
(BEBKA) Yönetim Kurulu Baflkan›
Güngör Azim Tuna, "Kümelenme ile
kurumlar özgün ürün ya da hizmetler
sunarak, verimliliklerini ve rekabet güçlerini art›rabilirler. Kümelenme yenilikçili¤i teflvik etmektedir ve köklü bir kalk›nma sürecini sa¤lar" dedi.
HABER‹ 6. SAYFADA
Ali Bulut’un de¤iflik dönemlerde www.haber7.com’da yazd›¤› yaz›lar, yaz› sonras› yaflananlara bak›ld›¤›nda büyük bir öngörü maharetinin göstergesi gibidir. Bulut’un befl farkl› tarihte yazd›¤› yaz›lar›n tarihlerine ve bu yaz›lardan sonra geliflen, yaflanan olaylara bak›ld›¤›nda bu maharetin flafl›rt›c› örnekleri görülüyor.
Yaz›l›fl tarihlerine dikkat edilerek okunmas›nda
fayda olan yaz›lar›n tamam› al›nmam›fl,
Kur’an’daki “Tallut Callut” k›ssas›na vurgu yapan yerler seçilmifltir.
Calut öldü, Talut ile
Davut ne alemdeler
Mehmet Ali Bulut’un
yaz›s› 5. sayfada
Ayd›nl›k
Bugün 5’de
G‹RESUN
‹ZM‹R
G‹R‹fi‹M
BURSA
Ç‹N
D‹KA
Mehmet Nuri Parmaks›z
Edebi Sohbet
Bugün 12’de
‹sa Kayacan
S›ras› Geldikçe
Almanlar f›nd›k
HABER‹ 7’DE
‘Al-ver’ ev tatili
HABER‹ 5’TE
Proje Finansman›
HABER‹ 7’DE
Güneydo¤u'ya kaynak
Besi s›¤›rc›l›¤›
HABER‹ 7’DE
HABER‹ 12’DE
Büyüme azalacak
HABER‹ 7’DE
Bugün 8’de
Nurullah Ayd›n
Ara-S›ra
Bugün 4’de
www.
gazetesi.com
gazetemizi bu adresten
takip edebilirsiniz
’yi
’dan
takip edebilirsiniz
Gazetemiz Gazetemiz
da
ta
https://www.facebook.com/Belde.Gazetesii
https://www.twitter/beldegazetesi
2
Karsu, "Confession" albümünün tan›t›m› için Türkiye'ye gelecek
‹STANBUL - Hollanda'da geçen
y›l "en baflar›l› isimlerden biri"
seçilen, New York Carnegie Hall'da
iki kez sahneye ç›kan Karsu,
"Confession" albümünün tan›t›m›
için Türkiye'ye gelecek.
Söz ve besteleri kendisine ait
olan, içinde caz, soul, funk seslerini
bir arada bar›nd›ran flark›lar›nda
Türk müzi¤i motiflerini kullanan
Karsu'nun Avrupa'da be¤eni
toplayan "Confession" albümü,
27 Ocak 2014
Pazartesi
Türkiye'de müzikseverlerle
buluflacak.
Albümün tan›t›m› için 20
Ocak'ta Cemal Reflit Rey Konser
Salonu'nda düzenlenecek Sinema
Yazarlar› Derne¤i (S‹YAD) Ödül
Töreni'nde sahne alacak olan Karsu,
17 fiubat'ta ODTÜ'de, 18 fiubat'ta
‹zmir Akm'de ve 20 fiubat'ta ‹stanbul'da Zorlu Center'da konser verecek. Amsterdam'da Antakyal› bir
ailenin çocu¤u olarak dünyaya
gelen Karsu, 2007'de New York'ta
Carnegie Hall'da sahneye ç›kt›.
Ayn› y›l bir yar›flmada
"Hollanda'n›n baflar›l› genç
yetene¤i" seçilen Karsu,
"Confession" isimli ilk albümünü
Hollanda'da geçen y›l yay›mlad›.
Karsu, albümde kendi bestelerinin
yan›nda "Gesi Ba¤lar›", "Çok
Uzaklarda", "Her fieyi Yak" gibi
Türkçe parçalar› da yorumluyor. ‹stanbul
21.15 S‹NEM: GÜNEfi ÇARPMASI
23.40 S‹NEMA: KRANK 2
Tür:
AKS‹YON/B‹L‹
M KURGU
Yönetmen:
PAUL ZILLER
Orjinal ismi
SOLAR
ATTACK
Yap›m:2006
Oyuncular:
MARK DACASCOS, JOANNE
KELLY, KEVIN
JUBINVILLE
Devasa gaz yayan
kitlesel bir parça
güneflten kopup
dünyaya do¤ru
yönelince, bilim
adamlar› insan ve
canl› neslini
ortadan
kald›racak bu
kitlenin dünyaya
çarpmas›n›
engellemek için
bilgilerini
paylaflarak
iflbirli¤i içine girerler. Ancak
oldukça az vakitleri vard›r.
Orijinal Ad›:
Crank 2
Yönetmen:
Mark
Neveldine,
Brian Taylor
Oyuncular:
Jason
Statham, Amy
Smart, Clifton
Collins Jr.
Yap›m : 2009
Tür: Aksiyon
Chelios, yok
edilmesi
neredeyse
imkans›z olan
kalbini çalan
ve yerine
çal›flmas› için
düzenli
flekilde elektrik flarj
edilmesi
gereken ve
pille çal›flan
bir kalp takan
Çin mafyas›na
karfl›
mücadele
etmektedir.
Sizin için seçtiklerimiz
Meltem EK‹Z
Miranda giydi,
30 ülkeden
binlerce
siparifl geldi
ANTALYA - Dosso Dossi Fashion
Show'un aç›l›fl defilesinde Antalya'da podyuma ç›kan top model Miranda Kerr'in giydi¤i
üç k›yafet, yok sat›yor.
Dosso Dossi Fashion Show organizasyonundan yap›lan aç›klamada, Miranda Kerr'in
defilede sergiledi üç k›yafet için talep patlamas› yaflayan firmalar›n siparifl yetifltirmekte
zorland›¤› kaydedildi.
Üç ayr› firmaya ait k›yafet için sat›fla
sunuldu¤u anda on-line kanallardan siparifl
patlamas› yafland›¤› belirtilen aç›klamada,
etkinlik sonras› ürünlerin sergilendi¤i stantlara
da al›c›lar›n yo¤un ilgi gösterdi¤i, 5 günlük
etkinlik boyunca söz konusu giysilerden
onbinlerce siparifl al›nd›¤› bildirildi.
2014 ilkbahar-yaz kreasyonlar›nda yer alan
giysilerin gördü¤ü ilgiden memnun
olduklar›n› belirtilen yetkililer, "Etkinli¤e
kat›lan yaklafl›k 5 bin kifli, özellikle bu üç
ürüne büyük ilgi gösterdi. Miranda Kerr'in
giydi¤i üç elbise Rusya'n›n Sibirya bölgesi
dahil 30 ülkeden yo¤un siparifl ald›" ifadesini
kulland›. (AA)
Baflkent’te ustalar konserle an›ld›...
HABER MERKEZ‹ - Ankara Büyükflehir
Belediyesi, y›llar önce hayat›n› kaybeden efsane
sanatç›lar Bar›fl Manço ve Cem Karaca için bu y›l da
özel bir konser düzenledi. Ahmet Güvenç’in de konuk
sanatç› olarak sahne ald›¤› konsere Baflkentliler de
büyük ilgi göstererek, iki dev sanatç›y› hep bir a¤›zdan
söylenen flark›larla and›lar. Büyükflehir Belediyesi
Gençlik Park› Kültür Merkezi’nde düzenlenen
“fiark›lar›yla” konseri, yine nostaljik bir geceye dönüfltü.
fief, Kemal Günüç yönetimindeki orkestra, Anadolu
rock müzi¤inin efsane isimleri Bar›fl Manço ile Cem
Karaca’y› dillerden düflmeyen flark›lar›yla Baflkentli sev-
3
enleriyle buluflturdu.
Konsere Baflkentli sanatseverlerin
ilgisi o kadar yo¤un oldu ki salonun
27 Ocak 2014
merdivenleri ve kap› giriflleri de
Pazartesi
salonda yer bulamayan sanatseverlerce dolduruldu. 1999 y›l›nda
hayat›n› kaybeden Bar›fl Manço ile 2004 y›l›nda
aram›zdan ayr›lan Cem Karaca’n›n flark›lar›, Kent
Orkestras› ve solistler Turgay Bengü ile Serdar Tuksal
taraf›ndan seslendirildi. Konserde, Bar›fl Manço ve Cem
Karaca ile beraber müzik yapm›fl Ahmet Güvenç de
misafir sanatç› olarak sahneye ç›kt›.
TAKV‹M
Hicri y›l: 1435
(26 Rebiu’l - Evvel )
ANKARA
‹STANBUL
‹msak
05.28
Günefl
06.58
05.46
07.17
Ö¤le
12.07
12.22
‹kindi
14.40
14.51
Akflam
17.06
17.15
Yats›
18.27
18.39
Gözde K‹fi‹N
Gökçek’e ziyaretler
aral›ks›z sürüyor
HABER MERKEZ‹ Ankara’da faaliyet gösteren çeflitli
hemflehri dernekleri ile baz› sivil toplum
kurulufllar›n›n Büyükflehir Belediye
Baflkan› Melih Gökçek’e ziyaretleri sürüyor.
Hafta sonu mesaisinin bir bölümünü
Baflkent’te faaliyet gösteren dernek yöneticisi ve üyelerine ay›ran Baflkan Gökçek,
kalabal›k heyetlerden oluflan gruplar› kabul
etti. Baflkanl›k Makam›’nda gerçekleflen
ziyaretlerde konuklar›yla yak›ndan ilgilenen Baflkan Gökçek, dernek ve platform
temsilcileriyle tek tek tan›flt› ve “hofl geldiniz” dedi.
Bugüne kadar, Ankara’da faaliyet
gösteren federasyon, dernek ve odalar
taraf›ndan heyetler halinde gerçeklefltirilen
ziyaretlerde Baflkan Gökçek, konuklar›n›n
bir yandan istek ve sorunlar›n› dinlerken,
bir yandan da Büyükflehir Belediyesi’nin
gerçeklefltirdi¤i projeler ile devam eden
çal›flmalar konusunda bilgi veriyor.
Baflkan Gökçek’in özellikle hafta sonlar› görüfltü¤ü konuklar› bu kez Özel Halk
Otobüsleri Esnaf Odas›, Bürokrat
Ankaral›lar, Sincan Müteahitler, Muradiye
Mezunlar›, Yakac›kl›lar ve Gölbafl›
Akveren Çarsak Derneklerinin
yönetici ve üyeleri oldu.
Baflkan Gökçek’e ilk
ziyaret, Ankaral› olup yine
Ankara bürokrasisinde
çal›flanlar taraf›ndan kurulan
“Bürokrat Ankaral›lar Derne¤i”
Baflkan ve yönetim kurulu
üyeleri taraf›ndan gerçeklefltirildi.
Ziyarette heyet ad›na söz
alan Bürokrat Ankaral›lar
Derne¤i Baflkan› Mustafa
Cantürk, “Hac› Bayram
Veli’nin torunlar› olarak,
baflar›lar›n›z ve gayretleriniz
için size teflekkür etmeye
geldik” diyerek, “Ankara’n›n
tarihi kimli¤ine sahip ç›kt›n›z,
ortaya ç›kard›n›z. Bunlar›
yaparken de bugün Ankara’y›
Avrupa Baflkenti haline getirdiniz. Yollar›yla, ulafl›m›yla, yeflil
alanlar›yla Ankaram›z›n modern yüzünü de ortaya ç›kararak
farkl› noktalara tafl›d›n›z” dedi.
Baflkan Gökçek’e Ankaral›lar olarak
her zaman destek verdiklerini ve vermeye
de devam edeceklerini kaydeden Cantürk,
“Baflar›lar›n›z› taçland›rarak devam
ettirece¤inize inan›yoruz” diye konufltu.
Dernek üyelerine ziyaretleri ve desteklerinden dolay› teflekkür eden Baflkan
Gökçek, “Sizleri tan›maktan çok mutlu
oldum” diye konufltu. Baflkan Gökçek,
Baflkent’in birçok farkl› kurumunda yönetici olarak görev yapan konuklar›na,
sinevizyon eflli¤inde yap›lmakta olan projeleri hakk›nda bilgi verirken, konuklar›n›n
da Ankara’da yap›lan ve yap›lacak olan
projelerle ilgili merak ettikleri sorular›
yan›tlad›.
Baflkan Gökçek’i, kalabal›k bir heyet
ile ziyaret eden Özel Halk Otobüsü Esnaf
Odas› Baflkan› Ercan Soydafl ve yöneticilerden oluflan grup, Baflkan Gökçek’e, “Biz
bugün sorun anlatmaya, isteklerde bulunmaya de¤il, Ankara ile ilgili görüfl
al›flveriflinde bulunmaya geldik” dediler.
Yap›lacak olan Genel Kurullar›na
Baflkan Gökçek’i davet eden Özel Halk
Otobüsleri Esnaf Odas› Baflkan› Soydafl,
konuflmas›nda “Ankara’ya yap›lanlar› en
yak›ndan bilenler biziz. Çünkü bu yollar›
24 saat biz kullan›yoruz. Trafik sorununun
nereden nereye geldi¤ini ne kadar rahatlad›¤›n› biz biliyoruz. Eskiden Akay
Kavfla¤›’nda 45 dakika beklerdik” dedi.
Otobüs Esnaf› konuklar›na ziyaret
ve iyi dilekleri için teflekkür eden Baflkan
Gökçek, “Ankara’da trafi¤in s›k›flt›¤›
birkaç noktadan biriydi Akay Kavfla¤›.
Üstelik o zamanlar Ankara trafi¤inde 350
bin araç vard› bugün ise 1,5 milyonun
üzerinde araç var. Araçlar o zaman orada
45 dakika beklerdi flimdi ise hiç beklemeden geçiyor. Araç say›s› artmas›na karfl›n
yeni aç›lan yollar, alt ve üst geçitler,
köprüler kavflaklar ile trafik rahat hale
geldi” fleklinde konufltu. Ankara
Büyükflehir Belediye Baflkan› Melih
Gökçek’i ziyaret eden sivil toplum örgütlerinden biri de Sincan Müteahhitler
Derne¤i Baflkan› ve yöneticileri oldu.
Baflkan Gökçek’e kendilerini kabul etti¤i
için teflekkür eden Dernek Baflkan› Cafer
Acar, “Size her zaman güvendik. Sincan’›n
sizin gözünüzde hep ayr› bir yeri oldu¤unu
düflünüyoruz. Bizim ilçemize her zaman
güzel yat›r›mlar yapt›n›z. Bundan sonra da
yapmaya devam edece¤inize inan›yoruz”
diye konufltular.
Vali Yüksel
Keçiören’de
HABER MERKEZ‹ Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Keçiören
Kaymakaml›¤› yeni hizmet binas›nda
inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Vali Yüksel, beraberinde ‹l Jandarma
Komutan› Kurmay Albay Cengiz Tar›m ve ‹l
Emniyet Müdürü Kadri Kartal’la birlikte
Keçiören Kaymakaml›¤›na geliflinde ‹lçe
Kaymakam› Nusret Dirim ve ‹lçe yöneticileri
taraf›ndan karfl›land›. Vali Yüksel’e ‹lçe
Kaymakam› Dirim taraf›ndan brifing verildi.
Ankara Valisi Alâaddin Yüksel "Ülkemizin ve Ankara'n›n nüfus kesafeti bak›m›ndan
en büyük ilçesi olan Keçiören'in yeni
Kaymakaml›k Hizmet Binas›na kavuflmas›na
katk› yapmaktan ve tan›kl›k etmekten büyük
bir bahtiyarl›k duydu¤unu" belirtti.
Ankara Valisi Alâaddin Yüksel
"Ankara'da kamu hizmetlerinde aç›k,
kat›l›mc›, insan haklar›na sayg›l›, hesap
verebilir olunmas› hassasiyetlerini
sürdürdüklerini ve bürokratik kültürden uzaklaflarak vatandafl odakl› hizmeti mutlaka
hakim k›lacaklar›n› " belirterek “Yeni
binan›n kamu hizmetlerinin etkili, verimli ve
süratli sunulmas›na vesile olmas›n› diledi.
Mahallî ‹dareler Seçimlerinde al›nmas›
gereken tertip ve tedbirlere iliflkin Jandarma
ve Emniyet yetkililerinin kat›l›m› ile gerçekleflen seçim güvenlik toplant›s› da yapan
Vali Yüksel, seçimlerin yarg›n›n denetim ve
gözetiminde yap›ld›¤›n›, seçimlerin kanunlar
çerçevesinde yap›lmas›, demokratik anlay›fl
içerisinde, her türlü bask›lardan uzak, güven
ve huzur içinde gerçeklefltirilmesinin
Keçiören ilçesinde temel amaç olmas› gerekti¤ini kaydetti. ‹lçe Kaymakam› ve güvenlik
amirlerinden oluflan Keçiören ilçesinin seçim
güvenli¤i toplant›s›nda uygulama planlar›n›n
haz›r hâle getirmesini de isteyen Vali
Yüksel, seçim dönemi içerisinde Keçiören
ilçesinde kamunun tarafs›zl›¤› hususunda
flüphe yaratabilecek her türlü tutum ve
davran›fllardan kaç›n›lmas›n›; kamu personeline duyulan itibar ve güven duygular›n›
zedeleyecek durumlardan uzak kal›nmas›n›
ve Yüksek Seçim Kurulu kararlar›n›n bir kez
daha gözden geçirilmesi talimat›n› verdi.
Ankara Valisi Alâaddin Yüksel Keçiören
Kaymakaml›¤› Sosyal Yard›mlaflma ve
Dayan›flma Vakf› Müdürlü¤ünde ve Tapu
Müdürlü¤ünde de incelemelerde bulunarak
vatandafllara sunulan hizmetlere yönelik
al›nan tertip ve tedbirler hakk›nda ilgililerden bilgi ald›. Vali Yüksel, inceleme ve
denetlemeler esnas›nda, Hükümet
Kona¤›’nda iflleri nedeniyle bulunan çok
say›da vatandafllarla da bir süre sohbet
ederek sorunlar›n› dinledi.
Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, inceleme
ve denetlemelerini tamamlayarak geç
saatlerde Keçiören’den ayr›ld›.
4
27 Ocak 2014 Pazartesi
YASAM-ÇEVRE
Semiha ARKLAN
Kuyucuk Gölü tehlike alt›nda
KARS - KuzeyDo¤a Derne¤i Baflkan› Doç. Dr. Ça¤an fiekercio¤lu, Türkiye'nin en önemli kufl cennetleri aras›nda yer alan
Kuyucuk Gölü'nün 2013 y›l› içinde büyük ölçüde su kayb›na u¤rad›¤›n› belirterek, 232 kufl türü tespit edilen gölde 15 y›l önce 13 metreyi bulan su seviyesinin 2-3 metreye kadar düfltü¤ünü bildirdi. Utah
Üniversitesi ö¤retim üyesi de olan Doç. Dr. fiekercio¤lu, yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, gölün yüzeyinin tamamen kurudu¤una dikkati çekti.
Derneklerinin Kars Valili¤i ve ‹l Özel ‹dare ile 2009'da oluflturdu¤u
Türkiye'nin ilk kufl üreme adas›n›n karayla birleflti¤ini vurgulayan
fiekercio¤lu, "Kesin koruma bölgesi olan adaya çobanlar inekleri
soktu ve adan›n bitki örtüsü neredeyse tamamen yok oldu" ifadelerini
kulland›. Adan›n iki etraf›ndan su hendekleri kaz›lmas› gerekti¤ini
belirten fiekercio¤lu, aç›klamas›nda flu ifadelere yer verdi: "‹ki kilometre kare büyüklü¤ündeki Kuyucuk Gölü'nde 2 bin 500 kilometre
kare büyüklü¤ündeki Van Gölü'nden daha fazla kufl türü tespit edildi.
fiimdiye kadar Kuyucuk Gölü'nde 232, Van Gölü'nde ise 213 kufl türü tespit edildi. Buras› Do¤u Anadolu'nun ilk Ramsar alan› ve Türkiye'nin ilk kufl üreme adas›n›n bulundu¤u göl. Ama göl giderek kuruyor. Kurakl›¤›n yani s›ra bunun en önemli sebeplerinden biri. Bölgedeki taban suyunun çiftçiler taraf›ndan aç›lan kuyularla çekilmesidir.
Ayr›ca göle su tafl›yan derelerin önü kesilerek hayvan sulamada kullan›l›yor. Kuyucuk Gölü'nde 13 metreyi bulan su seviyesi 2-3 metreye kadar düfltü. 2009 y›l›nda valilik ve özel idareyle yat›rd›¤›m›z Türkiye'nin ilk kufl üreme adas› art›k ana karayla birleflti. Su kaynaklar›n›n göle ba¤lanmas› ve kufllar›n üreme alan› olan yapay adan›n bir
kepçeyle tekrar oluflturulmas› gerekiyor. Kuyucuk Gölü'nde havza
baz›nda su planlamas› yap›lm›yor. Göl s›¤ ama çok önemli bir göl.
Sonbaharda 40 binden fazla kufla ev sahipli¤i yapt›¤› oluyor."(AA)
D‹KEY
BAKIfi
‹smet Bora B‹NATLI
[email protected]
‹S‹MLER K‹fi‹L‹⁄‹
BEL‹RLER M‹?
“Iss›z köy”de efli ve çocu¤uyla
bir Robinson Crusoe gibi yafl›yor
BURSA - HARUN
KAYMAZ - Yaflam›yla
adeta roman kahraman› Robinson Crusoe'yu hat›rlatan Keskin,
hayvanc›l›k yaparak efli ve iki
ayl›k çocu¤unun geçimini sa¤lad›¤› köyden ayr›lmay› düflünmüyor.
AA muhabirinin ald›¤› bilgiye göre, Çökene köyü, "Da¤
Yöresi" ilçelerinden Büyükorhan'a 25, Bursa'ya 110 kilometre
uzakl›¤›nda bulunuyor.
Köyde 1980'li y›llarda 50 hanede yaklafl›k 300 kifli yafl›yordu. Dü¤ünler yap›l›p oyunlar
oynan›yor, sokaklar›nda çocuklar koflturuyor, camisinde ezan
okunuyordu.
Çökene'de 1987'de yaflanan
bir geliflme, "flirin köy" ortam›n›
bozdu. O günlerde susuzluk nedeniyle vatandafllar yavafl yavafl
köyü terk etmeye bafllad›. Önü
al›namayan göç, köyün nüfusunu 2007'de 13'e, 2008'de ise 5'e
düflürdü.
Mesut Keskin, zamanla di¤er
4 kiflinin köyü terk etmesi nedeniyle okulu, camisi ve evleri
bombofl olan, adeta "hayalet
köy"e dönüflen Çökene'de
2009'da tek bafl›na kald›.
Köyde yaklafl›k 4 y›l tek bafl›na yaflayan Keskin'in hayat›,
geçen y›l evlenince de¤iflti. Mesut ve Dilek Keskin çiftinin iki
ay önce Samet adl› erkek çocuklar›n›n dünyaya gelmesiyle köyün nüfusu bir y›lda 3'e yüksel-
TÜRK‹YE’N‹N GAZETES‹
ISSN 1308-7622
BELDE
GÜNLÜK S‹YAS‹ GAZETE
Y›l: 44
27 Ocak 2014 Pazartesi
Say›: 14622
Yay›n Sahibi
‹maj ‹ç ve D›fl Tic. A.fi. Ad›na
Alaeddin KAYA
Genel Yay›n Müdürü
Emin ERENER
Genel Yay›n Yönetmeni
Cüneyt KAYA
Yaz› ‹flleri Müdürü
Yi¤it Y‹⁄‹T
Genel Yay›n Koordinatörü
Zübeyir KAYA
Sorumlu Yaz›
‹flleri Müdürü
Ahmet TEKEfi
Haber Müdürü
Dursun ERKILIÇ
‹stihbarat fiefi
fienol GÜNÜÇ
Sayfa Editörleri
‹brahim ARKLAN - Yasemin AYDO⁄DU
Spor Muhabiri
Hakk› Murat SÖBÜTAY
Polis - Adliye: Gözde K‹fi‹N, Magazin: Meltem EK‹Z
Ekonomi: Fatma Betül KAYA
Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR Sa¤l›k: Burcu KER‹M, Kültür-Sanat: Aylin DEM‹RHAN,
Çevre: Sinem GÜRDO⁄AN D›fl Haberler: Yücel TANOL
‹nternet Editörü: Duygu UÇAR
‹dari Merkez
Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA
Yaz› ‹flleri Tel: 397 91 40 - Tel: 397 91 40 (PBX) Fax: 397 41 54
www.beldegazetesi.com • [email protected]
Ankara Temsilcili¤i
‹stanbul Temsilcili¤i
Rüzgarl› Cd. Plevne Sk. No: 14
Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko¤lu Cad.
Ulus/ANKARA
No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/‹STANBUL
Tel: (0312) 310 35 53
Tel: (0212) 540 40 45
Da¤›t›m: TURKUAZ DA⁄ITIM SAN. VE T‹C. A.fi.
Yay›n Türü: Yayg›n Süreli
Bas›ld›¤› Yer
Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma¤. Enerji ve ‹nfl. A.fi. - ‹mpress Web ‹stanbul Yolu
6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA
Tel: 397 11 97
Resmi ilanlar›m›z› internet sitemizden de görebilirsiniz.
(www.beldegazetesi.com)
Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez
BELDE Bas›n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir
di.
Keskin, günlerini hayvanc›l›kla ve o¤luyla ilgilenerek geçirdi¤ini söyledi.
Köyde ailesiyle çok mutlu
oldu¤unu dile getiren Keskin,
flöyle konufltu:
"Çocuklu¤um bu köyde geçti. Annem ve babam buradayd›.
Onlar da di¤erleri gibi köyü terk
etti. Bursa'da yafl›yorlar. Hayvanc›l›kla u¤rafl›yorum. Bundan
dolay› zaman›n nas›l geçti¤ini
anlam›yorum. Köpeklerimiz var.
Yaln›zl›ktan korkmuyorum.
Eflim ve çocu¤umla kendi dünyam›zda yafl›yoruz. O kadar çok
mutluyum ki Bursa'y› bana verseler yine de köyümü terk etmem." (AA)
Mucize bebe¤i anne
sevgisi yaflat›yor
‹ZM‹R EFSUN YILMAZ - Do¤um s›ras›nda oksijensiz kald›¤› için beyni zarar gören ve nefes alamad›¤›
için günde yaklafl›k 50
nöbet geçiren 8 ayl›k
Ǜnar bebek, annesi
Selda Eray'›n zorlu
mücadelesi sayesinde
yaflam›n› sürdürüyor.
Yutma refleksi olmad›¤› için o¤lunu 8 saat makineye ba¤layarak besleyebilen Selda Eray, AA muhabirine yapt›¤›
aç›klamada, parçalanm›fl bir aileden geldi¤ini, en büyük hayalinin de mutlu bir yuva oldu¤unu anlatt›.
Çocuklar› çok sevdi¤i için okul öncesi ö¤retmeni oldu¤unu söyleyen Eray, çocukluk aflk›yla 19 yafl›ndayken evlendi¤ini, efli Mehmet Eray ile evlili¤inin ilk y›llar›nda çocuk sahibi olamad›klar›n› kaydetti.
Rahminde ve memesinde ç›kan kistler nedeniyle ameliyat
oldu¤unu dile getiren Eray, doktorlar›n torsiyon tan›s› nedeniyle rahmini almaya karar verdi¤i anda hamile oldu¤unu ö¤rendi¤ini ancak her fleye ra¤men bebe¤ini dünyaya getirmeye
karar verdi¤ini belirtti.
Karatafl Hastanesi'nde zor geçen do¤um s›ras›nda bay›ld›¤›n›, o¤lunun da oksijensiz kald›¤›n› söyleyen Selda Eray,
sözlerini flöyle sürdürdü: "Do¤um için Anneler Günü olan 12
May›s'ta hastaneye yatt›m. Do¤um sonras›nda nefes alamad›.
Küçücük bir sedyeye yat›rd›lar, solunumun sa¤lanmas› için
entübe edildi¤ini biliyorum. O benim Anneler Günü hediyemdi, gitmemesi için yalvar›yordum. Sonra eflim yan›m›za
geldi ve o¤lumuza 'Ben geldim o¤lum, evimize gidelim' dedi.
O anda Ç›nar da nefes almaya bafllad›. O gün bugün mücadelemiz sürüyor." (AA)
Bursa'n›n bir
da¤ köyünde
geçen seneye
kadar yaklafl›k
4 y›l tek bafl›na
yaflayan Mesut
Keskin'in (29)
hayat›, evlenip
yuva kurunca
de¤iflti.
Bir konferansta dinlemifltim Prof.Dr.Sad›k Tural’›.
Diyordu ki “insanlar›n isimleri onlar›n kiflili¤inin oluflmas›nda çok etkendir.‹rfan adl› kifli irfan sahibi, Kemal isimli olan kemal sahibi olur.Bunu ben de alim
bir zattan duymufltum ve kendi tecrübelerimle de bunun do¤rulu¤unu gördüm”.
Bu sözünü bir çok örnekle de süsleyerek konuflmas›na temel yapm›flt›.
Asl›na bakarsan›z ben bu hususu fazlaca ve geneliyle do¤ru bulmam.Hatta espri olsun diye bir çok kereler söylemiflimdir (adam›n ad›n› fieref koymufllar ama
flerefle hiç müflerref olamam›fl ) diye.
Ancak gerçekten hocan›n dedi¤i gibi istisnalar› yok de¤il. Ad›yla müsemma
nice insan tan›d›m ben de. ‹smini tafl›yabilmek herkesin harc› de¤ildir.Zordur,
a¤›r gelir baz›lar›na adlar›.Ama kimisi de tersine o ismin yüceli¤i ile yücelir,büyür ve dal budak salar.
fiimdi okuyucu buraya kadar yaz›lanlar› okuyunca ne alaka diye sorabilir hakl›
olarak.Ben esas›nda bu yaz›y› kaleme al›rken nereden bafllayay›m diye çok düflündüm.Oysa çalakalem yazan bir insan›m asl›nda.Ama konu önem verdi¤im birisi olunca iflim zorlaflt› gerçekten.
O, ilk bak›flta kendi halinde,sessiz,sakin,gösteriflten uzak ve fazla öne ç›kmay›
sevmeyen bir han›mefendi. Öyle ufak tefek,narin yap›s›na bak›p karar veren yan›l›r bafllang›çta.Ad› iç dünyas›n› oluflturmada büyük etken olmufl bana göre.
Kapal› bir kutu gibi ama, bir yanarda¤ f›flk›rmas›na her an haz›r olacak kadar da
dolu biri.
Kimden bahsetti¤imi belirteyim art›k .Sevgili kardeflim, gönül insan›,adam gibi duruflu, coflkun bir birikimi, gurur abidesi ve dik haliyle Nur ERSEN’den söz
ediyorum.
Hayata bak›fl›n› insan onuruyla özdefllefltirmifl bir fedakâr anne.Sessiz ama takdire flayan bir kalem.Sevecen bir anneanne.Zaman›n› hiç bir karfl›l›k beklemeden toplumun kültürüne tahsis etmekten çekinmeyen edebiyat sevdal›s›.Edebiyat› edep bilip uygulayan bir terbiye örne¤i.
Nur Ersen hayata bir bafl›na kafa tutabilecek kiflilik olarak, kan kussa k›z›lc›k
flerbeti içtim diyebilecek tevazu,üflüse terliyorum,ac›ksa tokum diyebilecek bir
kemal ve onur sahibi insand›r. Elbette ki bu yaz›mda Nur Ersen’in kiflili¤ini irdelemek de¤il amac›m.Önce Okumaca ard›ndan flu s›ralar devam ettirdi¤i Bir
Harf.net internet dergicili¤iyle o kadar hafl›r neflir ve sanki binlerce bask› yapan
bir derginin yay›m›n› yaparcas›na o kadar ciddi ki kendisine edebiyat ad›na sayg›
duymamak mümkün de¤il.
Ara s›ra fliir de yazmakla beraber öykülerinden tan›d›m onu. Yanl›fl Mesaj›nda
8 bölüm halinde kaleme al›nm›fl uzunca hikayesinde kaleminin gücünü görmek
mümkündür. “Ne al›rsan Befl Milyon” k›sac›k hikayelerden olufluyor ama orada
asl›nda gerçek Nur var.O yi¤itçe bir mücadelenin insan› olarak kendi yaflad›klar›n› yüksünmeden, kompleks haline getirmeden rahatça ortaya koymufl, bunu yaparken de size s›k›lmayaca¤›n›z bir okuma zevki sunmufltur. “Bir Üsküdar Masal›” biraz daha kapsaml› ele al›nm›fl ve Anadolu insan›n›n samimi, s›cak, içten,sevecen yap›s›n› ön plana ç›kartan vurucu üslubuyla de¤iflik hikayeler sunmufltur bize.
Üsküdar’a kadar uzanm›flken oradan K›z Kulesini seyretmifl ve çok farkl› bir
gözle gördü¤ü bu güzel eser için usta bir kalem, usta bir flair becerisiyle;
Bir buse kondurmufllar, bo¤az›n gerdan›na
K›z kulesi demifller o busenin ad›na
S›r vermifl sevdal›lar, dökülmüfl gözyafllar›
Doyamam›fl afl›klar o busenin tad›na
dizeleriyle, k›z kulesini bir buseye benzetip,onu flekillendirirken fliir yazma konusunda da hikayede oldu¤u kadar baflar›l› olabilece¤ini kan›tlam›flt›r.
“Papatyalar A¤lar m›?” kitab› fliirler ve fliirsel yaz›larla dolu ilk kitab› Nur Ersen’in.
‹nsan›n yüre¤inde coflku olunca o coflkunun nas›l d›fla vuraca¤›n› önceden tahmin etmek kolay olmuyor. Bu kimi zaman müzikle, kimi roman veya hikayeyle
kimi de fliirle oluyor elbette.Nur, bunlar› bir arada yürütme¤e çal›flan bir arkadafl›m›z.
Elbette lâf aras›nda zikretmeden geçemeyece¤im bir konu da, bilgisayar kullan›m›n›n inceliklerini bana ö¤retmek için ne kadar zahmet çekti¤ini bir o bilir.
Bencileyin zor anlayan teknoloji özürlü birine bunlar› ö¤retmek kolay olmam›flt›r san›r›m.
O, Güneydo¤u’ dan ç›k›p gelmifl gönül eri, hepimiz gibi ‹stanbul sevdas›n›
içinde yeflertmifl ve bunu zaman zaman sat›rlara dökmüfltür. Nitekim “‹stanbul
yolcular›” isimli fliirinde ne güzel imgeler seçmifltir. Haydarpafla’ya gelen tren
yorgundur ona göre yolcular yerine.Vuslata sebep olan tren getirdiklerini sevgililerine ulaflt›rman›n yan›nda, ayr›ca tarihle ve bütün azametiyle ‹stanbul’la kucaklaflt›r›l›r. Gemilere umut, sevgi, özlem ve emek tafl›tt›r›r Avrupa’dan Asya’ya.Ve
Harem’de, Üsküdar iskelesinde, Haydarpafla gar›nda ‹stanbul umut,‹stanbul hasret,‹stanbul bilinmezliklere yelken aç›fla amade bekleyiflin devasa anas› gibi
oturup bekler insanlar› Nur’un yüre¤inden taflarak.
Nur’u yazarken hep karars›z bir yönüm kald› nedense.Nereden bafllamal› nerede bitirmeliyim diye çok zorland›m. Çünkü o bafl›, ortas›, sonu kal›n çizgilerle
ayr›lmam›fl durgun gibi görünen f›rt›nal› bir umman.
Hayat› yi¤itçe gö¤üslemenin ne kadar zor oldu¤unu ve hele bunu bir bafl›na
baflarmak kararl›l›¤›n›n insan› nas›l y›pratt›¤›n› yaflad›¤›m bir dönem hayat tecrübelerimle yakinen bilen biri olarak, gerek bu kiflilikli duruflu sebebiyle, gerekse
gölgede kalmas›na ra¤men kalemini kendinin ve çevresinin yüre¤ine nas›l tercüman etme becerisini gösterebilifli hasebiyle onu anlatmakta fevkelade zorland›¤›m› itiraf etmeliyim.
Bu yazd›klar›m› bir ummandan al›nm›fl bir tas suyun tasviri olarak kabul buyursun sevgili okuyucu. O bir tas su kemiyet olarak bir tas dolusu da olsa, umman›n bir parças› oldu¤u cihetle genifl yorumu okuyucunun muhayyilesine b›rakman›n daha do¤ru oldu¤unu düflünüyorum ben.
Sevgili Nur Ersen’e bu çetin hayat mücadelesinde kolayl›klar diliyorum.
Umuyorum ki zaman›n› edebiyata daha fazla ay›rabilecek huzur ve rahata eriflir
de o ahvalde çok daha güzel eserlere imza atmak f›rsat›n› yakalar.
Ç›kt›¤›n engebeli yolda bafl› dik, aln› aç›k emin ad›mlarla yürümeye devam etmeni diliyorum sevgili kardeflim. Yolun ve baht›n aç›k olsun.
HABER
5
27 Ocak 2014 Pazartesi
Calut öldü, Talut ile Davut ne âlemdeler?
Ali BULUT
(www.haber7.com /
14 Aguston 2013)
Öngörülerin ç›kmas› ço¤u kere
can s›k›c›d›r. Elazizliler, kifliyi
bekleyen s›k›nt›lar›, vaktinden
önce haber verenlere “flum tutma”
derler. Bunu yapanlar da zaten her
yerde ‘flom a¤›zl›'l›kla suçlan›r.
Ben de flimdi kendimi flom
a¤›zl›l›kla suçluyorum.
Talut ile ilgili ilk yaz›y› tam
befl sene önce yazm›fl›m.
"Talut(Tayyip bey) Calut'u
(rejimin sultas›n›) Yener…"
demiflim.
Nitekim yendi… Durum ortada… Hele Ergenekon davas›n›n
neticesini gördükten sonra…
………
Talut Calut k›sas› ile ilgili ikinci yaz›y›, referandum öncesinde
yazm›fl›m. Bafll›¤›
Referandumdan Sonra (Bir
K›ssan›n analizi) [1]
Yaz›y› flu paragraflarla sonland›rm›fl›m:
"‹flte e¤er Ak Parti, -(iktidarda
o oldu¤u için onun ad›n› zikrediyorum)- iddialar›nda samimi ise, flu
referandum s›nav›n› atlad›ktan
hemen sonra, t›pk› Talut'un yapt›¤›
gibi, ordusunu, suyu kana kana
içenlerden ay›klamas› gerekir.
Yoksa o da daha önceki partiler
gibi iktidara tafl›d›¤› insanlar›
semirtmekten baflka ifle yaramam›fl
olur.
Yok, e¤er kendisine, nehri sa¤
salim geçmifl bir topluluk edinir
ve onlar›n üzerine yeni dönem
siyasetini bina ederse milletin
baht› de¤iflir. O zaman aralar›nda
bulunan ‘davud' y›llard›r bizi
zebun etmifl Calut'u (yani keyfî,
küfrî ve cebrî düzeni) öldürür.
K›ssan›n sonunda Talut'un ne
oldu¤u belli de¤ildir ama
‘Davut'un kral olup halk› huzur ve
adalet içinde yönetmifltir.
Evet, 'Davut', ‘Talut'un askeri
idi ama ‘Calut'u öldüren ‘Talut'
de¤il ‘Davut'tur. Talut'un ifli
Referandum'a kadard›r. Bizi nehirden geçirecektir, o kadar.
Referandumdan sonra büyük
ihtimalle ‘'Davut'un geliflini
müjdeleyecek olaylar yaflanacak,
hay›rl›s›yla. K›ssalar› iyi okumak
laz›m!".
………
Talut k›ssas›na üçüncü temas,
20 Haziran 2011 tarihli yaz›da
gerçekleflmifl… O yaz›n›n bafll›¤›
da "Ak Parti CHP'leflebilir mi?"
O yaz›da ilginç temaslar olmufl.
‘Savafltan sonra Ne Oldu?' (Yani
referandumdan sonra ne oldu) ara
bafll›¤› alt›nda flu tespitler
yap›lm›fl:
"Kuran ‘da Talut- Calut k›ssas›,
Calut'un (bask›c›, maneviyata kör
rejimin) öldürülmesi
(Referandum) ile son bulur. Ondan
sonra Davut aleyhisselam› kral
olmufl görürüz. Neden savafl›n
komutan› Talut de¤il de Davut
devleti kurmakla görevlendirildi
ve o arada, neler oldu bitti, Kuran
aktarmaz.
Tevrat ise savafltan sonraki
meseleleri de verir:
Savafl ‘Beni ‹srail'in (yani
inananlar›n) muzafferiyeti ile
sonuçlan›nca (bizim örne¤imizde
12 Haziran seçimleri) ifller biraz
kar›fl›r. Çünkü flartlar, h›zla
Davut'a yönelir ve Davut ismi öne
ç›kmaya bafllar. Devleti yeniden
yap›land›r›lmas› iflinde toplumun
Davut'a meyletti¤ini görünce
Talut, Calut'un ayakta kalan güçleri ile iflbirli¤i yaparak Davut'u
saf d›fl› b›rakmak ister. Ona karfl›
gizli bir mücadele bafllat›r. Talut,
iktidar› ‘Davut'a kapt›rmak
niyetinde de¤ildir. Ama baflaramaz…
Bunun üzerine ‘nebi', Talut'tan
yüz çevirir, muzafferiyetine lay›k
bir flükran yapmad›¤› ve gurura
kap›ld›¤› için üzerindeki ilahi
teyidin al›nd›¤›n› söyler. Fakat
Talut buna ald›rmaz ve mücadelesini sürdürür. Sonra
yapt›klar›ndan piflman olur Talut
ama mücadeleden de vazgeçmez.
K›sacas›, Davut (as)'un ‘Beni
‹srail'in kral› olarak sahneye
ç›kt›¤› döneme kadar müthifl
çekiflmeler ve s›k›nt›lar yaflan›r…
Kur'an, Talut ile Davut
aras›ndaki mücadeleden söz
etmez. Biz bunu, "Bizim
Talut'umuz ile bizim Davut'umuz
aras›nda anlaflmazl›k ç›kmayacak
inflallah" diye yorumlayabiliriz!
…….
Maalesef, "Bizim Talut'umuz
ile bizim Davut'umuz aras›nda
anlaflmazl›k ç›kmayacak inflallah"
diye yapt›¤›m›z temenni, kabul
olmayan dualar›m›z aras›na girmifl
olacak ki Ak Parti ile Cemaat kavgas› bafllat›ld›.
Ben kim hakl› kim haks›za
girmeyece¤im. Çünkü ikisinin de
ciddi kusuru var ifllerin flu noktaya
gelmesinde… Ve tabii ki hiç de
yabana at›lmayacak iyi taraflar›
da…
Hat›rlay›n Hz. Osman (ra)'n›n
flehid edilmesiyle ‹slam toplumunda bafl gösteren fitneyi… Hz.
Osman'›n iktidar› sayesinde servet
u saman sahibi olanlar, ne
pahas›na olursa olsun katillerin
bulunmas›n› istiyordu. Velev ki
iflkence ile olsun… Çünkü onlara
göre "huzurun devam›, devletin
bekas› esast›. Zanl›lar/flüpheliler
iflkence ile konuflturulabilir"di. Ta
ki suçlular bir an evvel ele geçirilsin.
Bunu savunanlar›n bafl›nda Hz.
Aifle validemiz, Talha ve Zübeyir
bin Avvam (ra) gibi önemli sahabiler geliyordu. Bunlar, ‘asayiflin
devam›n› ferdin hukukundan daha
üstün görmek' diye bilinen‘adalet-i
izafiyye'yi savunuyorlard›…
Hz. Ali (ra) ise Kur'an'›n
gerçek adalet anlay›fl› olan adalet-i
mahzay› esas al›yor ve devletin
bekas› için de olsa ferdin hukukuna tecavüz etmeyi, bir masuma
zanl› s›fat›yla iflkence etmeyi
kendine yediremiyordu. Sonunda
niza büyüdü ve taraflar birbirini
silahla ikna etmeye kalk›flt›lar.
Hz. Aifle komutas›nda büyük
bir ordu, Hz. Ali'yi ikna etmek(!)
içinyola ç›kt›. Cemel Vakas›'n›n
gerçekleflece¤i yere vard›klar›nda,
taraflar aras›nda müzakere bafllad›
ve sonunda hem Zübeyir bir
Avvam hem Hz. Aifle validemiz,
yanl›fl yerde durduklar›n› görerek,
meseleden çekilmek istediler ama
fitne bir kere bafllam›flt›… Her iki
tarata da yeterince bulunan fitneci
münaf›klar, iki ordunun birbirine
girmesini sa¤lad›lar. 30 bin kifli
öldü… Kimse bir fley kazanmad›… Ama Müslümanlar aras›na
1400 senedir devam eden bir fitne
sokulmufl oldu…
fiimdi ayn› fitneciler yine ifl
bafl›nda. Güzel bir birliktelik ile
Calut rejimini yerle bir eden ve
elbirli¤i ile yeni bir dönemin
kapas›n› açan Ak Parti ile Cemaat
birlikteli¤i, zedelenmek, yaralanmak isteniyor. Bir taraf, acilen
siperden ç›kmal› ve ‘bu savaflta
ben yokum' demeli. Bu atefle su
dökmeli… Yoksa bebek, ortadan
ikiye bölünecek![2]
fiimdi de ‘her iki tarafa da
yak›n biri" olarak iki kelam etmek
isteyece¤im.
‹lk sözüm AK Parti'ye:
Size defalarca dedim ki,
m›nt›ka temizli¤i yap›n.
Açgözlüleri ay›klay›n, iktidar›
flahsi nüfuzunu parlatma arac›
k›lanlardan uzak durun.
Dostlar›n›z› ihmal ediyorsunuz.
Para ve gücünüz davran›fllar›n›z›,
davran›fllar›n›z inanc›n›z›
de¤ifltirmesin. Müminin oyu a¤›r
bir emanettir. Kim onu kendi
ç›kar› için kullan›rsa Cenab-›
hakk›n gadab tokad›n› yer...
Siz dinlemediniz bile! Sonunda
yüre¤inden s›¤ay›p ç›karanlara
tenezzül etmemeye bafllad›n›z.
Tokat yemeniz de müstahak oldu.
Gezi Olaylar›, sizi uyand›rd›ysa ne
güzel! Her fleyin bir anda yerle bir
olabilece¤ini anlad›n›z. Kendinizi
ebedi muktedir ve la yüsel bilerek
ancak üzerinize gadap çekersiniz!
Emin olabilirsiniz ki bafl›n›za
gelenler ve gelecekler, manevi
cihette yapt›¤›n›z ihmalkârl›klar
yüzündendir. Çünkü manevi
hayat›n ihmal edilmesi, maddi
hasar olarak karfl›n›za ç›kar.
Cemaate gelince. Cemaat, tabiat› itibar›yla bir Nur cemaatidir.
Onlar kendilerini böyle bilmese de
öyledir. Bu mesle¤in ve meflrebin
banisi Bediuzzamand›r zira.
Bediuzzaman›n mesle¤i müsbet
hareket, meflrebi Aleviyedir; yani
o aliyyü'l-meflrebdir.
Aliyyül meflreb olanlar›n dünya
saltanat›na el uzatmas› târihen
sabittir ki hatard›r, üzerlerine bela
çeker. Hz. Ali'nin, Hz. Hasan'›n,
Hz. Hüseyin'in (radiyallahu
anhum) ve daha sonra o soydan
gelip de dünya saltanat›na el
uzatan tüm seyyid ve fleriflerin
bafl›na gelenlere bunun delilidir.
Bak›n o zaman anlars›n›z ki,
"Aleviyyül meflreb"olanlar›n
dünya saltanat›na el uzatmalar›,
manen yasakt›r.
Cemaat, Bediuzzaman'›n gölgesinde büyümüfl ve kendine has
bir mahiyet kazanm›fl bir manevi
hizmettir. Dine, imana, insana dair
çok büyük hizmetleri oldu ve
olmaktad›r. Gönüllerin manevi
sultan›, flah› oldular padiflah› oldular. E¤er bir de dünya nimetlerine
ve saltanat›na el uzat›rlarsa,
bafllar›na gelenler, en az›ndan Hz.
Hasan veya Hz. Ali'nin bafl›na
gelenlerden daha az olmaz. Onlar,
yapt›klar›nda ettiklerinde bizimle
k›yaslanmayacak kadar masumdular…
Her Parti önünde sonunda bir
tür Emevilik olan saltanat
büyüsüne kendisini kapt›rabilir.
Dünyay› ve dünya nimetlerini
ahirete tercih edebilir. Hem de
ediyorlar, görüyoruz. Ama cemaat
ve hizmet ehlinin Emevileflmeye
hakk› yoktur… Olmamal›…
Bediuzzaman Nur mesle¤ini,
Hz. Aliye isnat eder. Müspet
hareketi esas al›r. Cemaat de flimdi kabul etmeseler de- feyzini
ve gücünü o ‘nur'dan alm›fl,
neseben ve nasiyeten o meflrepten
do¤mad›r. Baflka türlü davranamaz. Birilerinin Bediuzzaman'a
"pir-i mu¤an" deyip, kendilerini
üste ç›karmalar› onlar› o tabiattan
ç›karamaz. Ya manevi hizmete
raz› olacaklar, ya da Hz. Hasan ve
Hüseyin benzeri bir ak›bete maruz
kalacaklar.
Oysa her ikisine de yani hep
cemaate hem AK Partiye
ihtiyac›m›z var. Çünkü hala hayat
ve fleriat alan›n›n tanzimi meselesi
ortada duruyor!
[1] ) Bu yaz›da geçen Danyal
(as), Peygamber fiamuel olarak
düzeltilmelidir. Kayna¤a bakmadan yazm›fl›m ve isimleri
kar›flt›rm›fl›m (özür). Talut'u
görevlendiren Samuel (‹sma-il )
ad›nda bir nebidir. fiamuil, Allah'a
kulak veren, dinleyen, onun yolunda giden demektir. Ve K›ssan›n
günümüze bakan resminde Türk
milletinin flahs-› manevisini temsil
eder.
[2]) Hz. Davud zaman›nda bir
çocuk hakk›nda iki kad›n annelik
iddias›nda bulunlar. O der "benimdir", öteki der "benim!" Mesele
Davut (as) götürülür. ‹çinden
ç›kamaz. Sonra Hz. Süleyman der
ki "B›rak baba ben çözeyim".
B›rak›r. Hz. Süleyman büyükçe bir
kütük ister ve bir de a¤z› genifl
balta. Getirirler. Hz. Süleyman
çocu¤u kütü¤e yat›r›r. Zahirde
çocu¤u balta ile ikiye ay›r›p
yar›s›n› bir anneye di¤er yar›s›n›
da di¤er anneye verecek… Tam
baltay› kald›r›p da güya çocu¤u
parçalamak üzere indirecekken,
annelerden biri feryat eder:
"Durun, durun! Ben yalan söyledim, çocuk onundur, benim de¤il!"
der. Süleyman baltay› indirir.
Çocu¤un gerçek annesi
anlafl›lm›flt›r. Çünkü ancak gerçek
anne çocu¤unun parçalanmas›na
r›za göstermez. Gerçek anne "ben
yalan söyledim, çocuk benim
de¤il" diyerek, esas›nda çocu¤unu
kurtard›.
‹mdi Cemaat veya iktidar, biri
ç›k›p da "bu -iktidar, mal mülk,
dünya, vs- benim de¤il senindir"
derse flu millete merhamet etti¤ini
göstermifl olur. Çünkü ancak
gerçek bir yürek flu parçalanmaya
seyirci kalmaz! (MAB)
Karayollar›nda ‘Ak›ll› ‘Al evimi, ver evini’ tatili
Ulafl›m’ dönemi geliyor
ANKARA - Karayollar›
Genel Müdürlü¤ü buzlanma,
sis, kaza veya yol çal›flmas›
gibi durumlar› sürücüye önceden bilgilendirerek kaza riskini
en aza indirmek için otoyollar›
"Ak›ll› Ulafl›m Sistemleri" ile
donat›yor
Biliflim teknolojisindeki
geliflmeler ulaflt›rma sektörünü
de etkileyerek Ak›ll› Ulafl›m
Sistemleri'nin yayg›nlaflmas›na
neden oldu. ‹letiflim ve enformasyon sistemlerinin ulaflt›rma
sektörüne uygulamas› olarak
tan›mlanan biliflime dayal›
Ak›ll› Ulafl›m Sistemleri,
karayolu trafi¤inde karfl›lafl›lan
farkl› sorunlar›n çözümünde
önemli bir araç olma konumuna geldi.
GPS ve kablosuz teknoloji
kullan›larak karayollar›
üzerinde oluflturulan a¤lar ile
bütünleflen sistem karayollar›
üzerinde buzlanma, sis, kaza,
yol çal›flmas› gibi durumlar›
sürücülere önceden bilgilendirerek ve oluflmas›
muhtemel kazalar› en aza
indirmek için gerekli önlemleri
önceden alma noktas›nda
önemli bir görev üstleniyor.
Gelecekte bilgisayar
teknolojisiyle donat›lm›fl
otonom araçlar›n
yayg›nlaflmas›yla karayolu
ulafl›m›na yepyeni bir boyut
getirecek olan sistem için
Karayollar› Genel Müdürlü¤ü
flimdiden dü¤meye bast›. ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Mersin,
Trabzon, Van ve Antalya'da
"Ak›ll› Ulafl›m Sistemleri
Merkezi kuran Karayollar›,
meteorolojik veriler ve kameralardan sa¤lanan görüntülerden
elde etti¤i yol durumuna ait
bilgilerle sürücüleri uyar›yor.
Önemli noktalara kurulan
dijital uyar› ve bilgilendirme
ekranlar› ile yol durumu
hakk›nda sürücülere bilgiler
aktaran Ak›ll› Ulafl›m
Sistemi'nin 2014 y›l›nda daha
genifl bir alanda kullan›lmas›
için çal›flmalar sürdürülüyor.
AA muhabirinin
Karayollar› Genel
Müdürlü¤ünden ald›¤› bilgiye
göre, son 11 y›lda 183,1 milyon metrekare yatay iflaretleme,
1 milyon 245 bin metrekare
düfley iflaretleme, 12 bin 748
kilometre otokorkuluk
çal›flmas› yap›larak bin 617
adet kavflak sinyalize kontrollü
kavflak haline getirildi. Ayr›ca
bin 64 adet kaza kara noktas›
ve kaza potansiyeli yüksek
kesimde iyilefltirme çal›flmalar›
tamamland›.
‹ZM‹R - Tatilde konaklamay› ucuza getirmek isteyenlerin tercihi olan, tatil yapmak
istenilen dünyan›n bir ucundaki ülkede internet üzerinden
ev temin edilmesini sa¤layan
"home exchange (ev de¤iflimi)
sistemi, Türkiye'de h›zla
yayg›nlafl›yor.
Dünyada 1953 y›l›ndan bu
yana aktif olan "ev de¤iflimi"
sistemiyle tatil, son y›llarda
Türkiye'de de ilgi görmeye
bafllad›.
"Ev de¤iflimi" organizasyonu yapan flirketlerden birinin
Türkiye temsilcisi Samim Er,
konuyla ilgili AA muhabirine,
sistemiyle tatil imkan› sunan
bir çok internet sitesi bulundu¤unu, Türkiye'de de son 2
y›lda sisteme ilginin artt›¤›n›
söyledi.
Türkiye'den sisteme 170
kiflinin üye kayd› yapt›rd›¤›n›
bildiren Er, geçen y›l sistemi
aktif kullanarak tatile ç›kan-
lar›n say›s›n›n 60 oldu¤unu
belirtti. Her bir ailenin 4'er
kifliden hesaplanmas› halinde,
sistem sayesinde geçen y›l 240
kiflinin tatile gitti¤inin
söylenebilece¤ini kaydeden
Er, "Y›lda iki üç defa giden
aileler var. Bu kifliler konaklama ücreti ödemeden di¤er
masraflar› kendileri
karfl›layarak tatil yap›yor.
Sistem tatili daha ucuza
yapma imkan› sunuyor" dedi.
Er, Türkiye'den sisteme
kat›lanlar›n ev de¤iflimi için
tercih etti¤i ülkelerin bafl›nda
ABD'nin geldi¤ini de bildirdi.
Er, sistemin iflleyiflini flöyle
anlatt›:
"Tatilde konaklamay›
ucuza getirmek ve ev ortam›n›
yaflamak isteyenler taraf›ndan
tercih edilen "ev de¤iflimi sistemi"ne dahil olmak isteyen
kifli, internette ayn› yöntemle
tatil planlayanlar› bir araya
getiren sitelere kay›t yapt›r›p
evini tan›tan foto¤raf ve
görüntü ekliyor. Kayd› al›nan
kifli, gitmek istedi¤i ülkede
sisteme kay›tl› olan evleri
sanal ortamda inceleyerek,
be¤endi¤i konutun sahibiyle
elektronik posta irtibat› kuruyor, yaz›flmalarla de¤iflim tarihini belirliyor.
‹rtibat sa¤lad›¤› kifliyle
anlafl›rsa, ABD'de, Fransa'da
ya da dünyan›n her hangi bir
ülkesinde tatile gidebiliyor,
be¤endi¤iniz evde konaklama
ücreti ödemeden kalabiliyorsunuz. Karfl›l›¤›nda, ayn› tarihler aras›nda evinizi, konaklad›¤›n›z kiflinin
kullan›m›na sunuyorsunuz.
Evleri ayn› anda de¤ifltirebilece¤iniz gibi, ev sahibi
tatile gitmeden konuk olma
veya a¤›rlama imkan› da
bulunuyor. ‹kinci evi veya
yazl›¤› da bu de¤iflimde kulanabilirsiniz. "
(AA)
6
27 Ocak 2014
Pazartesi
LPG tüketimi geriledi
ANKARA - Türkiye'de s›v›laflt›r›lm›fl petrol gazlar› (LPG) tüketimi, geçen y›l›n kas›m ay›nda önceki y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 0,7 azalarak 288 bin 766 tona geriledi.
Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kas›m /2013 LPG Piyasas› Raporu'na göre, Kas›m 2012'de
250 bin 148 ton olan LPG ithalat›, geçen y›l›n ayn› ay›nda 268 bin 354 tona
ç›kt›. LPG ithalat›ndaki art›fl yüzde
7,3'e karfl›l›k geldi.
LPG ithalinin 78 bin 995 tonu Ce-
zayir'den, 66 bin 614 tonu Rusya'dan,
52 bin 478 tonu Norveç'ten, 50 bin 453
tonu Kazakistan'dan, 19 bin 814 tonu
Ukrayna'dan yap›ld›.
Kas›m 2012'de 4 bin 937 ton olan
LPG ihracat›, geçen y›l›n ayn› ay›nda
20 bin 277 tona ç›kt›. ‹hracat›n 16 bin
647 tonu ‹sviçre'ye yap›ld›.
LPG tüketimi, Kas›m 2013'te önceki y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 0,7 gerileyerek 290 bin 722 tondan 288 bin
766 tona düfltü. Ürün baz›nda tüpgaz
tüketiminde yüzde 6,1, dökmegaz tüke-
timinde yüzde 28,3 azalma görülürken,
otogaz tüketiminde yüzde 2,6 art›fl kaydedildi.
fiirket baz›nda sat›fllara göre, yüzde
28,86 pazar pay› ile ilk s›rada Aygaz
yer ald›. Bu firmay› yüzde 11,20 pazar
pay› ile Petrol Ofisi, yüzde 10,37 pazar
pay› ile ‹pragaz, yüzde 10,22 pazar pay› ile Milangaz izledi.
‹l baz›nda LPG tüketiminde ise Ankara 30 bin 879 ton ile ilk s›rada yer ald›. Baflkenti 29 bin 256 ton ile ‹stanbul,
19 bin 667 ton ile ‹zmir takip etti.(AA)
Hakk› Murat SÖBÜTAY
Komflu ülkelere
ihracat 22,9 milyar
dolara ulaflt›
Tafl kömüründe 73 y›l›n
en düflük üretimi
ZONGULDAK - ERD‹NÇ AKSOY- "Hazineihassa ‹daresi" olarak
bilinen dönemde havzada, 1848'de ‹ngiliz
maden mühendisleri John ve George Berkeley kardefllerin gelmesi sonucunda
Kozlu ve Üzülmez bölgesinde ilk kuyular
aç›larak, yabanc› ve yerli yat›r›mc›lar›n
kontrolü alt›nda bafllayan kömür üretimi,
bölgenin en önemli ekonomik faaliyeti
oldu. Sa¤l›kl› üretim kay›tlar›n›n tutulmaya baflland›¤› 1941'de 2 milyon 125 bin
25 ton kömür ç›kart›lan havzada, ocaklar›n jeolojik yap›s› gere¤i kazma, kürek ve
haval› kaz›c›larla süren çal›flmalar nedeniyle istihdam edilen iflçi oran›na göre
üretimde düflüfl veya art›fl yafland›.
En fazla kömür üretimini 1967'de 35
bin 703 iflçiyle 5 milyon 30 bin 864 ton
olarak yapan TTK'da, en az üretim ise 9
bin 701 iflçiyle geçen y›l 1 milyon 357
bin 966 ton gerçekleflti. Geçen y›l, kömür
üretimi 2012'ye göre de 99 bin 138 ton
azald›. TTK'da 1941-2013 y›llar›nda 232
milyon 482 bin 210 ton üretim yap›ld›.
Genel Maden ‹flçileri Sendikas›
(GM‹S) Genel Baflkan› Eyüp Alabafl, AA
muhabirine yapt›¤› aç›klamada, kurumun
üretiminin çal›flan say›s›yla do¤ru orant›l›
oldu¤unu söyledi.
Çal›flan say›s›ndaki gerilemenin geçen
y›l da emeklilikler nedeniyle devam etti¤ini ifade eden Alabafl, "TTK'da 10 y›l›
aflk›n süredir emekli olan iflçilerin yar›s›ndan daha az istihdam yap›ld›. Dolay›s›yla
üretimin düflmesinin en önemli nedenlerinden birisi iflçi say›m›z›n kurum tarihin
en az seviyesinde olmas›d›r" dedi.
Alabafl, kurumun kilometrelerce uzunlu¤undaki galeri aç›kl›¤›n› ayakta tutabilmek için bile en az 4 bin iflçiye ihtiyaç
duyuldu¤unu belirterek, flunlar› kaydetti:
"Kurum 2004'ten itibaren ana kat ve kuyu
haz›rl›klar›yla ilgili ciddi yat›r›mlar yapt›.
fiu anda 90 milyon ton üzerinde haz›rl›klar var, bunlar›n üretime geçebilmesi için
iflçi al›nmas› laz›m. Üretimi artt›racak tek
fley yeni istihdamd›r. TTK en son iflçi iste¤ini 3 bin 200 kifli olarak revize etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›na
geçti¤imiz ay içinde bu bildirildi. GM‹S
olarak 2,5 y›ld›r yapt›¤›m›z giriflimler var.
2014 y›l› içerisinde kurumun talebi olan
iflçi aç›klar›n›n giderilmesi için giriflimlerimiz sürecek." (AA)
KOCAEL‹- Türkiye, geçen y›l 8 s›n›r
komflusuna önceki y›la göre yüzde 6,3 art›flla 22
milyar 877 milyon 362 bin dolar ihracat yapt›.
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) verilerine
göre, Türkiye'nin komflular›na ihracat›, d›fl sat›m›n›n
yüzde 15'ini oluflturdu.
Zonguldak'ta
Komflu ülkelere ihracat›n yüzde 51,9'u Irak'a
gerçeklefltirildi, bu ülkeyi Azerbaycan-Nahçivan,
Türkiye
‹ran, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan ve Suriye
Taflkömürü
izledi. Ermenistan'a ise ihracat yap›lmad›.
Kurumunun
Türkiye'nin 2013'te Irak'a ihracat› 11 milyar 864
(TTK) geçen y›l
ç›kartt›¤› 1 mily- milyon 281 bin dolar, Azerbaycan-Nahçivan'a 2
on 357 bin 966 milyar 956 milyon 754 bin dolar, ‹ran'a 2 milyar
ton tafl kömürü, 552 milyon 117 bin dolar, Bulgaristan'a 1 milyar
943 milyon 413 bin dolar, Yunanistan'a 1 milyar
1941'den
412 milyon 264 bin dolar, Gürcistan'a 1 milyar 236
yap›lan en
milyon 526 bin dolar ve Suriye'ye 912 milyon 7 bin
düflük üretim
dolar oldu.
oldu.
Geçen y›l komflu ülkelere en fazla ihracat, 3 milyar 503 milyon 978 bin dolarla kimya sektöründe
yap›ld›.
Söz konusu sektörde Irak'a 1 milyar 193 milyon
890 bin dolar, ‹ran'a 645 milyon 710 bin dolar,
Azerbaycan-Nahçivan'a 537 milyon 692 bin dolar,
Yunanistan'a 495 milyon 412 bin dolar,
Bulgaristan'a 293 milyon 585 bin dolar, Gürcistan'a
267 milyon 626 bin dolar, Suriye'ye 70 milyon 63
bin dolar ihracat gerçeklefltirildi.
Kimya sektörünü 2 milyar 944 milyon 274 bin
dolarla çelik, 2 milyar 762 milyon 771 bin dolarla
hububat, bakliyat, ya¤l› tohumlar ve mamulleri, 1
milyar 797 milyon 166 bin dolarla a¤aç mamulleri
ve orman ürünleri izledi.
Geçen y›l s›n›r komflular›na sat›fl›n› yüzde 6,3
art›ran Türkiye, 22 milyar 877 milyon 362 bin dolar
ihracat yapt›. (AA)
‘Kümelenme’ önemli
BURSA - Eskiflehir Valisi ve Bursa
Eskiflehir Bilecik Kalk›nma Ajans› (BEBKA) Yönetim Kurulu Baflkan› Güngör Azim
Tuna, "Kümelenme ile kurumlar özgün ürün
ya da hizmetler sunarak, verimliliklerini ve rekabet güçlerini art›rabilirler. Kümelenme yenilikçili¤i teflvik etmektedir ve köklü bir kalk›nma sürecini sa¤lar" dedi.
Tuna, BEBKA taraf›ndan bir otelde düzenlenen "Kümelenme ve Rekabetçilik Zirvesi"nin aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada, her iflte
oldu¤u gibi kümelenme çal›flmalar›n›n da güvene dayal› flekilde infla edilebilece¤ini söyledi.
Zirveye kat›lanlar›n ayn› amaç için burada
olduklar›n› ifade eden Tuna, "Biliyoruz ki her
iflte oldu¤u gibi bu iflte de en önemli unsur,
güvendir. Bu birliktelikler karfl›l›kl› etkileflim
ve güvenle sa¤lanacakt›r. Bugünkü zirve, kümelenme çal›flmalar›nda kurumlar›n elde etti¤i
bilgi birikimlerin paylafl›lmas› ad›na önemli
bir organizasyondur" diye konufltu.
Tuna, kümelenmenin kalk›nma ve istihdama yard›mc› olaca¤›n› belirterek, flöyle devam
etti:
"Kümelenme, mevcut sanayi faaliyetlerine
yön verir, ölçek ile kapsam ekonomilerine ulaflabilmenin yolunu kolaylaflt›r›r. Kümelenme
ile kurumlar özgün ürün ya da hizmetler sunarak, verimliliklerini ve rekabet güçlerini art›rabilirler. Kümelenme yenilikçili¤i teflvik etmektedir ve köklü bir kalk›nma sürecini sa¤lar. Kültürümüzden ald›¤›m›z miras›m›zda hep
birlik vard›. Ahilik de bir nevi kümelenmedir.
Bu konuda 'Birlikten kuvvet do¤ar' atasözümüzü örnek verebiliriz. Kümelenme ile bir gönül birli¤ini esas al›yoruz. Büyük zatlar da
hep birlikte olmaktan ve beraberlikten dem
vurmufllard›r."
BEBKA Kalk›nma Kurulu Baflkan› Hasan
Çepni ise Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaflmas› ad›na kümelenme çal›flmalar›na a¤›rl›k
vermesi gerekti¤ini belirterek, "Ekonomik kalk›nma aç›s›ndan kümelenme çal›flmalar› oldukça önemlidir. Kümeyi bir arada tutan fley,
yasal bir zorunluluk de¤il, daha çok kurumlar
aras› güven ve ifl birli¤idir. BEBKA'n›n bölgesel ölçekte sektörel analizleri yapmas› ve sektörel kümelenmeyi ön planda tutarak rekabeti
art›rmay› hedefleyen mali destek sa¤lamas›,
bölgemiz aç›s›ndan son derece önemlidir.
2023'e giden yolda Türkiye bu konuyu mutlaka çözmek durumundad›r" ifadesini kulland›.
BEBKA Genel Sekreteri Tamer De¤irmenci de önemli sanayi kurulufllar›n›n bulundu¤u
Bursa, Eskiflehir ve Bilecik'in hem üretim hem
de istihdam aç›s›ndan Türkiye'nin ön planda
olan illerinin bafl›nda geldi¤ini bildirdi.
Zirve, "Kümelenmenin Rekabetçili¤e Katk›s›" paneli ve "Küme Tecrübe Paylafl›mlar›"
oturumlar›yla devam etti. (AA)
EKONOMI
7
27 Ocak 2014 Pazartesi
Çin’deki reformlar büyümeyi azaltacak
‹STANBUL - BELG‹N YAKIfiAN Commerzbank Geliflen Piyasalar Analisti
Ashley Davies, Çin'de hükümetinin 2013 y›l›
kas›m ay›nda aç›klad›¤› reformlar›n, ekonomiyi yavafllatma potansiyeline sahip oldu¤unu
belirterek, "Bu reformlar yak›n dönemde Gayri
Safi Yurtiçi Has›la (GSYH) büyümesini azaltacak. Ancak uzun vadede ekonomiyi daha
sürdürülebilir bir kalk›nma yoluna sokacak"
dedi.
Çin ekonomisinin 2013 y›l› son çeyre¤inde
yüzde 7,7 büyüme kaydetmesinin ard›ndan AA
muhabirinin sorular›n› yan›tlayan Ashley Da-
vies, ekonominin geçen y›l›n son çeyre¤inde
biraz ivme kaybetti¤ini, Çin Merkez Bankas›
(PBoC) taraf›ndan uygulanan s›k› para politikalar›n›n henüz daha zay›f ekonomik büyümeye dahil olmad›¤›n› kaydetti.
Hükümetin geçen y›l›n kas›m ay›nda aç›klad›¤› reformlar›n ekonomiyi yavafllatma potansiyeline sahip oldu¤una iflaret eden Davies,
"Bu reformlar yak›n dönemde GSYH büyümesini azaltacak. Ancak uzun vadede ekonomiyi
daha sürdürülebilir bir kalk›nma yoluna sokacak" ifadelerinin kulland›.
Davies, 2014 Mart ay›nda gerçeklefltirilecek
Ulusal Halk Kongresi'nde ortaya konulacak
büyüme hedeflerinin, yak›n vadedeki sanc›l›
reformlar için hükümetin kararl›l›¤›n›n sinyal
olaca¤›na dikkati çekerek, flunlar› aktard›:
"Biz, GSYH hedefinin yüzde 7,5'de sabit
tutularak de¤ifltirilmemesini bekliyoruz. Fakat
yap›sal reformlar›n h›zland›r›lmas› için kararl›l›k sinyali verilecektir. Daha liberal bir finansal sistem ile kamuya ait firma ve gayrimenkul
gelifltiriciler hesab›ndan, daha fazla krediye
eriflim elde eden küçük iflletmeler görülecek.
Yerel yönetimler ise kendi bilançolar›n› iyilefltirmek için bask› alt›nda. Gerçekte, hükümetin
büyüme hedefleri Sovyet tarz› ekonomi modeliyle uyumlu."
RBS Group Çin Baflekonomisti Louis Kuijs
de konuya iliflkin yapt›¤› de¤erlendirmede, geçen y›l›n son çeyre¤inde Çin'de ekonomik büyümenin, yat›r›mlar›n h›z kesmesi nedeniyle
yavafllad›¤›n› ancak k›smen güçlü ihracat art›fl›
ile bunun telafi edildi¤ini söyledi.
Y›ll›k rakamlar›n baz› alanlarda dengenin
sa¤land›¤›n› gösterdi¤ini belirten Kuijs, iç talebin 2013 y›l›nda GSYH büyümesine büyük ölçüde öncü oldu¤unu ve hizmet sektörü rolünün
yükseldi¤ini ifade etti. (AA)
Almanlar Türk
f›nd›¤›n› sevdi
Giriflimcili¤in Güçlendirilmesi
için Proje Finansman Modelleri
‹STANBUL - Alkaçar, Müstakil
Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i
(MÜS‹AD) ve ‹stanbul Ticaret Üniversitesi iflbirli¤iyle düzenlenen "Giriflimcili¤in Güçlendirilmesi: Proje Finansman
Modelleri" konulu panelde, finansman
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda bankac›l›k sektöründe mevduat bankalar›n›n a¤›rl›¤› oldu¤unu ifade etti.
Türkiye'de k›sa vadede bulunan mevduat yap›s›n›n uzun dönemli riskli bir
alan› finanse etmesinin zor oldu¤unu belirten Alkaçar, Türkiye'deki sermaye
problemini aflmak için yat›r›m ve kalk›nma bankac›l›¤› enstrüman›n›n gelifltirildi¤ini, fakat o kadar seneden sonra bu enstrüman›n sistemde aktiflerde yüzde 4,
kredilerde ise yüzde 4,2 gibi son derece
cüz'i say›labilecek küçüklükte kald›¤›n›
kaydetti.
Bankac›l›k sisteminin giriflimcilere
verdi¤i kredilere iliflkin bilgilendirmede
bulunan Alkaçar, "3 veya 5 y›ldan fazla
kredilerin giriflimci veya proje kredileri
oldu¤unu varsayarak, bütün sistem için
yapt›¤›m›z hesaplamada, 5 y›ldan fazla
kredilerin toplam içerisindeki pay› yüzde
7,4 ç›kt›; 3 y›ldan fazla olanlar ise yüzde
14,2 ç›kt›" diye konufltu.
Alkaçar, mevduat bankalar›n›n bütün
kredi kesimine dominasyonuyla ilgili
olarak, "2013 itibariyle ticari kredi olarak
verilen kredilerin içinde mevduat bankalar›n›n pay› yüzde 86. Mevduat bankalar›n›n KOB‹ kredilerindeki pay› yüzde 87.
Kalk›nma ve yat›r›m bankalar›n›n 2013
itibariyle ticari kredilerde 8,7, KOB‹'lerde ise 1,7 pay› var. Yani kalk›nma ve yat›r›m bankalar› KOB‹'ler konusunda son
derece zay›f görünüyor. Bu resme kat›l›m
bankalar› itibariyle bak›ld›¤›nda, kat›l›m
bankalar›n›n ticari krediler içindeki pay›
yüzde 5'e gelirken, KOB‹ kredileri içindeki pay› ise yüzde 10,7" de¤erlendirmesinde bulundu.
Proje finansman› konusunda kat›l›m
bankalar› ile kalk›nma ve yat›r›m bankalar› enstrü üzerine daha fazla çal›flmak
gerekti¤ini vurgulayan Alkaçar, flunlar›
kaydetti:
"Kalk›nma ve yat›r›m bankalar›n›n
verdi¤i krediler içinde giriflimcilere proje
baz›nda verdi¤i kredilerin pay› yüzde 26.
Kalk›nma ve yat›r›m bankalar› bunu çok
fazla desteklemiyor gibi görünüyor. Bunlar›n aras›nda, gerçekten projeye gitti¤ini
düflündü¤ümüz uzun vadeli krediler içinde 3 y›ldan daha uzun vadelilerin pay›
yüzde 8 iken, 5 y›ldan daha uzun olanlar›n pay› ise yüzde 6. Bu enstruman› biraz
gelifltirmemiz laz›m. Belki bir tak›m pozitif ayr›mc›l›klar düflünülebilir; mesela
vergiyle veya karfl›l›klarla alakal› düzenleme olabilir, bunlar›n verdikleri kredilerin maliyetlerini düflürücü bir tak›m unsurlar olabilir, veya kredi verecek fonlar›n› art›rmak olabilir; böyle tedbirler düflünülebilir. Elimizdeki bu enstrüman› çal›flt›rmam›z laz›m.
‹kinci olarak kat›l›m bankac›l›¤› enstrün›n da proje finansman›na dönük flu
anda az olan faaliyetlerinin art›r›lmas›n›n
iyi olaca¤›n› düflünüyoruz. Bu bankalar›n
kredilerinin yaklafl›k yüzde 60'› proje nitelikli kredilere gidiyormufl gibi görünüyor ama vadeye göre konuyu ele ald›¤›m›zda, 3 y›l ve daha uzun süreli kredilerin toplam krediler içerisindeki pay› 9,6
iken, 5 y›ldan daha fazla olanlar›n ise
yüzde 2,7 gibi çok düflük say›labilecek
bir pay› var. Dolay›s›yla kat›l›m bankac›l›¤›n›n proje kredileri konusunun üzerinde biraz daha durmam›z laz›m. Kalk›nma
ve yat›r›m bankalar›nda oldu¤u gibi benzer pozitif ayr›mc›l›k paketini kat›l›m
bankalar›na da uygulamak laz›m."
Alkaçar, kamu bankalar›n›n kat›l›m
bankac›l›¤›na girme haz›rl›klar›n›n oldu¤unu, bu giriflimin proje finansman›na
odaklanmas›n›n kat›l›m bankac›l›¤› ve taban›n genifllemesi aç›s›ndan yararl› olaca¤›n› kaydetti.
BDDK'n›n teminatlarla ilgili bir düzenleme yapma ihtimalinin olabilece¤ini
ifade eden Alkaçar, sözlerini flöyle sürdürdü: "Madem Kredi Garanti Fonu gibi
bir teminat› var. Dolay›s›yla oraya ayr›lacak krediler aç›s›ndan farkl› bir düzenlemeye gitmek ihtimali olabilir. Bu fonun
hem kaynaklar›n›n art›r›lmas› hem de
maliyetlerinin düflürülmesi gibi pozitif
ayr›mc›l›k unsurlar› burada da devreye
girebilir. Bankac›l›k sektörü mevduat
a¤›rl›kl› oldu¤u için imkanlar› uzun dönemli kredileri desteklemek için teknik
olarak yetersiz say›labilir. Ama kalk›nma
ve yat›r›m bankalar› üzerinden giriflim
sermayesinin üretme potansiyeli var gibi
düflünüyoruz. Pozitif ayr›mc›l›kla gelifltirilmesi uygun olabilir. fiahsen BDDK'n›n
da kredilerin teminatlar› konusunda atabilece¤i ad›mlar var diye düflünüyorum."
Aktif Bank Genel Müdürü Önder Halisdemir de teminata dayal› bir bankac›l›k
yapmad›klar›n› belirtti. Halisdemir, finansal piyasalar›n kurulufl ve iflleyifl yap›s›n›n yeniden ele al›nmas› gerekti¤ini
ifade ederek, 2023 hedeflerine mevcut finans kompozisyonuyla gidilemeyece¤ini
söyledi. (AA)
Besi s›¤›rc›l›¤›na ilgi var
BURSA - Uluda¤ Üniversitesi
(UÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan
Besleme ve Beslenme Hastal›klar›
Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi Prof.
Dr. Hakan Biricik, Türkiye'de besi s›¤›rc›l›¤›n›n, son y›llarda büyük çiftlikler kurulmas› ve bu alanda yat›r›mlar
yap›lmas›ndan dolay› oldukça cazip
hale geldi¤ini söyledi.
Biricik, AA muhabirine yapt›¤›
aç›klamada, besi s›¤›rc›l›¤›nda, süt s›¤›rc›l›¤›n›n gölgesinde kald›¤› için ayr›
bir sektör olma yolunda henüz ›rk baz›nda istenen verimlili¤e ulafl›lamad›¤›n› belirtti.
Besi s›¤›rc›l›¤›n›n hala süt s›¤›rc›l›¤›n bir kolu olarak de¤erlendirildi¤ine
iflaret eden Biricik, son dönemlerde
özel yat›r›mc›lar›n besicili¤e daha fazla önem vermeye bafllad›¤›n› ve ciddi
yat›r›mlar gözlendi¤ini anlatt›.
Biricik, besi s›¤›rc›l›¤› yetifltiricili¤inin k›sa vadeli bir yat›r›m olmad›¤›na dikkati çekerek, flöyle devam etti:
"Besi s›¤›rc›l›¤› belli bir süreç istiyor. Süt gibi her gün ürün vermiyor.
Besi s›¤›rc›l›¤› ülkemizde maalesef süt
s›¤›rc›l›¤›n›n bir kolu gibi görünmekte
ancak son dönemde bakt›¤›m›zda çok
büyük besi çiftlikleri kurulmas›, besiye yönelik yat›r›mlar›n yap›lmas›, bu
alan› yat›r›m aç›s›ndan oldukça cazip
hale getirmifltir. Ülkemizde kaliteli ete
talebin artmas›, insanlar›n kaliteli eti
aramas›, bu konuda da yetifltiricileri
yat›r›ma yöneltmifltir."
Besi s›¤›rc›l›¤› ile ilgili bilim
adamlar›n›n son y›llarda çok ciddi çal›flmalar yapt›¤›n› ifade eden Biricik,
bu çerçevede sahada üreticileri bilgi-
lendirdiklerini dile getirdi.
Biricik, besi s›¤›rc›l›¤›n›n sektör
haline gelmesi için yo¤un bir çal›flma
yürüttüklerini ancak henüz tam ayr›flma sa¤lanamad›¤› için ›rk baz›nda bir
verimlilik anlam›nda istenen düzeye
gelinemedi¤ini vurgulad›.
Çal›flmalar›nda, besi s›¤›r›nda günlük 1,4-1,6 kilogram verime ulaflt›klar›n› aktaran Biricik, "Bunun üretici baz›nda 1 kilogram civar›nda kald›¤›n›
görüyoruz. Bu da ülkemiz için ciddi
anlamda ekonomik kay›p getiriyor.
Besi s›¤›rc›l›¤›n› sütün alt›nda incelemeye devam ederseniz ayn› kay›p devam edecektir. Besicilerin mutlaka
kendilerini ihtiyaç duyduklar› besleme, bak›m sistemini belirleyip örgütlenmeyi yapmalar› gerekir" de¤erlendirmesinde bulundu. (AA)
Bankac›l›k
Düzenleme
ve
Denetleme
Kurumu
(BDDK)
Baflkan
Yard›mc›s›
Baki
Alkaçar,
proje
finansman›
konusunda
kat›l›m
bankalar›yla
kalk›nma ve
yat›r›m
bankalar›
enstrümanlar› üzerine
daha fazla
çal›flmak
gerekti¤ini
kaydetti.
G‹RESUN - ATAKAN ÇITLAK - Dünya
f›nd›k üretim ve ihracat›n›n büyük k›sm›n›
elinde bulunduran Türkiye, 2013 y›l›nda en fazla
f›nd›¤› bir önceki y›l oldu¤u gibi yine Almanya'ya
ihraç etti.
AA muhabirinin Karadeniz F›nd›k ve
Mamulleri ‹hracatç›lar› Birli¤i'nden (KFM‹B)
ald›¤› bilgilere göre Türkiye, 2013 y›l›nda 111 ülkeye 274 bin 657 ton f›nd›k ihraç etti, karfl›l›¤›nda
da 1 milyar 767 milyon 276 bin 552 dolar gelir
sa¤lad›.
Türkiye'nin 2013 y›l›nda en fazla f›nd›k ihraç
etti¤i ülkeler s›ralamas›nda ise ilk 3 s›ray›
Almanya, ‹talya ve Fransa ald›.
Geçen y›l Türkiye toplam ihracat›n›n yüzde
22,55'i Almanya'ya gerçeklefltirildi. Almanya'ya 61
bin 938 ton f›nd›k ihraç eden Türkiye, bunun
karfl›l›¤›nda 402 milyon 892 bin 222 dolar gelir
kazand›.
Türkiye'nin f›nd›k ihraç etti¤i ülkeler s›ralamas›nda ikincili¤i 52 bin 594 tonla ‹talya, üçüncü
s›ray› ise 30 bin 321 tonla Fransa ald›.
2012 y›l›nda da Türkiye'nin en fazla f›nd›k
ihraç etti¤i ülkeler yine Almanya, ‹talya ve Fransa
olmufltu.
Türkiye, geçen y›l en az f›nd›k ihracat›n› ise 5
kilogramla Angola'ya gerçeklefltirdi. Bu ülkeyi 20
kilogramla Somali, 32 kilogramla da Myanmar
izledi. Bu üç ülkeden ihracat karfl›l›¤› elde edilen
gelir 492 dolar oldu.
Türkiye 2013 y›l›nda, Avrupa ve Asya
ülkelerinin yan› s›ra Gabon, Bhutan, Dominik
Cumhuriyeti, Güney Afrika, fiili, Ekvador baflta
olmak üzere Afrika ve Güney Amerika'da yer alan
birçok ülkeye de f›nd›k ihracat›
gerçeklefltirdi.(AA)
8
27 Ocak 2014
Pazartesi
Aylin
DEM‹RHAN
"Dost" ‹slam'a
Hizmet Ödülleri
sahiplerini
buldu
‹STANBUL - Hz.
Muhammed'in do¤umunun 1443. senesi nedeniyle
düzenlenen "Dost" ‹slam'a
Hizmet Ödülleri sahiplerini
buldu.
‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi sponsorlu¤unda,
Cenan E¤itim Kültür ve
Sa¤l›k Vakf›, Kerim E¤itim
Kültür ve Sa¤l›k Vakf›, Türk
Kad›nlar› Kültür Derne¤i ve
Altay Kültür ve San'at E¤itim
Vakf› iflbirli¤iyle düzenlenen
"Dost" ‹slam'a Hizmet Ödülleri töreni, Lütfi K›rdar
Uluslararas› Kongre ve Sergi
Saray›'nda gerçeklefltirildi.
Hz. Muhammed'in
do¤umunun 1443. senesi
vesilesiyle düzenlenen
gecenin konusu "Ashab-›
Kiram (Sahabe)" olarak belirlendi.
Ezan ve kasidelerin okundu¤u törende konuflan
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Aile
ve Dini Rehberlik Daire
Baflkan› Yrd. Doç. Dr.
Huriye Mart›, Diyanet ‹flleri
Baflkan› Mehmet Görmez'in
törene kat›lamad›¤›n› ancak
selamlar›n› iletti¤ini söyledi.
Mart›, sözlerini flöyle
sürdürdü: "Peygamber
aflk›yla, sahabe hasretiyle
yanan gönülleri bir araya
getiren böylesine k›ymetli bir
törenin safa, dertlerimize flifa
olmas›n› diliyorum. Bir
tarafta kendini helak edercesine onlar için gayret
gösteren bir Peygamber,
di¤er tarafta sanki bafllar›na
bir kufl konmufl gibi sayg› ve
özenle dinleyen sahabiler.
Elbette ki Ashab-› Kiram
derken yeknesak bir topluluktan bahsetmiyoruz. Onlar,
farkl› yafl, cinsiyet ve sosyal
konumlara sahiplerdi.
De¤iflik kabilelerden
gelmeleri sebebiyle farkl›
kültür ve geleneklerin izlerini
tafl›yorlard›. Hayattaki öncelikleri, zevkleri, al›flkanl›klar›
ve sorumluluklar› da
farkl›yd›. Ancak farkl›l›klar›n
yok oldu¤u nokta, Allah
Resulü'ne karfl› duyduklar›
muhabbet ve gösterdikleri
itaatti."
Akademisyen Doç. Dr.
Emin Ifl›k da Ashab-›
Kiram'›n özelliklerini ve
faziletlerini anlatan bir
konuflma yapt›.
Bu y›l 10. kez verilen
"Dost" ‹slam'a Hizmet
Ödülü'nü, yurt d›fl›ndan
"Women and the
Transmission of Religious
Knowledge in Islam" adl›
kitab›yla ABD'den Doç. Dr.
Asma Sayeed kazand›.
Sayeed'e ödülünü, Kerim
E¤itim Kültür ve Sa¤l›k
Vakf› Kurucu Üyesi Orhan
Büyükaksoy takdim etti.
Yurt içinden ise
Muhammed Emin Y›ld›r›m,
"Sahabe ‹klimi" adl› kitap
serisi çal›flmas›ndan dolay›
ödüle lay›k görüldü. (A.A)
Türk Dünyas› Gençleri Kurultay› Almat›’da yap›ld›
ALMATI - Türk
Dünyas› Gençleri
Kurultay› Kazakistan’›n
eski baflkenti ve finans
merkezi Almat›’da yap›ld›.
Türk Alemi Vakf› taraf›ndan
gerçeklefltiren kurultaya
bölgede yaflayan Tüki halklar› temsilcileri kat›ld›.
Almat›’da ilk kez yap›lan
kurultayda konuflma yapan
Türk Alemi Vakf› Baflkan›
Ahmet Da¤duran, beklenen
ve özlenen Türk Dünyas›
Birli¤i’nin kurulmas› için
gençlere büyük görev ve
sorumluluklar›n düfltü¤ünü
kaydetti. Amaçlar›n›n bütün
dünya bar›fl› oldu¤unu ifade
eden Ahmet Da¤duran söz-
lerine flöyle devam etti:
“Dünya bar›fl› için öncelikle
Türk dünyas› birlik olmal›d›r.
Türk dünyas›n›n birli¤i için
de öncelikle gençlerin birlik
olmas› gerek. Biz sadece
Türk dünyas› birli¤i için
de¤il bu sayede bütün dünyada kardeflli¤in tesisi için
çal›flmal›y›z."dedi. (CHA)
El yap›m› Türk müzi¤i
çalg›lar›n› ABD'ye
kadar ulaflt›rd›
yapt›rd›¤›n› kaydeden
‹ZM‹R - AA
muhabirine aç›klamalarda Tutp›nar, "Hrant, Gözeno¤lu
ve Oner'e çok ut yapt›m.
bulunan Tutp›nar, ilkokuldan
Gözeno¤lu ve Oner bu iflin
sonra bafllad›¤› Türk müzi¤i
çalg›lar›n›n yap›m›na aral›ks›z ticaretini yap›yordu. Hrant'a
devam etti¤ini anlatt›. Mesle¤i ABD'den siparifl geliyordu o
da bana yapt›r›yordu. Oner'in
Vasfi Ç›nlar'dan ö¤rendi¤ini,
o¤lundan sonra flimdi de
37 y›l birlikte çal›flt›¤›
torunu siparifl veriyor. ‹stanÇ›nlar'›n vefat›n›n ard›ndan
bul'da ismim yay›l›nca ailece
kendi ifl yerini açt›¤›n›
söyleyen Tutp›nar, "Ben de 10 müzisyen olan Ali Erköse,
Selahattin Erköse gibi birçok
kifliye bu mesle¤i ö¤rettim.
ünlü müzisyene ut yapt›m"
Mesle¤i çok iyi ö¤renen iki
"Coflkun Sabah'da çok ut var,
diye konufltu.
kifli flu anda kendi ifl yerinde
bu nedenle çald›¤› udun benim
Yurt
d›fl›na
çok
ut
gönderüretim yap›yor" dedi.
olup olmad›¤›n› bilemiyorum"
di¤ini, en çok siparifl ald›¤›
Ut, kanun, tambur, lavta
diyen Tutp›nar, Fatih ve Sinan
ülkelerin bafl›nda
gibi müzik aletlerini el
Erkoç kardefllerin sürekli kenYunanistan'›n geldi¤ini
eme¤iyle yapt›¤›n› kaydeden
disine siparifl verdi¤ini belirtti.
söyleyen Tutp›nar,
Tutp›nar, üretimin her
Tutp›nar, son y›llarda tam"Yunanistan'›n her evinde bir
aflamas›n› ‹zmir'in Kemeralt›
bur ve kanun gibi aletleri yapudum vard›r' desem yeridir.
Çarfl›s›'ndaki ifl yerinde
may› b›rakt›¤›n›, yaflland›¤›
Benden alarak ABD'ye göngerçeklefltirdi¤ini, ham a¤ac›
için sadece ut ve lavta
al›p ürün haline getirdi¤ini, bir deren çok say›da Yunanl› da
yapt›¤›n› anlatt›.
var. Son zamanlarda ABD'den
anlamda a¤aca can verdi¤ini
Bir udu 1-1,5 ay aras›nda
de
direkt
siparifller
almaya
dile getirdi.
de¤iflen sürede yapabildi¤ini
Tutp›nar, bir müzik aletinin bafllad›m. ABD'deki Ermeniler kaydeden Tutp›nar, fabrikasyçok talep ediyorlar.
hangi a¤açtan yap›lm›fl
on üretenlerin bir haftada
olmas›n›n çok önemli
tamamlad›¤›na iflaret
olmad›¤›n› belirterek,
sözlerini flöyle
‹zmirli usta Nuri Tutp›nar, ederek
"Usta iyi olunca her
sürdürdü:
a¤aca can verebiliyor.
yaklafl›k 56 y›ld›r ut, ka"Benim ürettiklerim el
Usta iyi olmazsa en iyi
nun, tambur, lavta gibi eme¤i, her taraf›nda bir
a¤ac› verseniz de
var. Bu ifli para
istedi¤iniz özelli¤i vereTürk müzi¤i çalg›lar› üreti- emek
kazanmaktan çok, zevk
mezsiniz. Bunu yaparken
yor. Coflkun Sabah, Fatih verdi¤i için yap›yorum.
hem kalpten gelecek hem
birinin elinde kendi
ve Sinan Erkoç gibi ünlü Ünlü
el marifeti hem de beyin
yapt›¤›m bir çalg› aletini
marifetinin olmas›
isimlere ut yapan Tutp›- görünce çok mutlu oluyogerekiyor" dedi.
nar,
ABD ve Avrupa ülkele- rum. Bunu ben yapt›m
Türk müzi¤i
diyorum. 1984 y›l›nda
çalg›lar›n›n üretiminde
rinden de siparifller al›yor. yapt›¤›m udu hala
tan›nd›ktan sonra yurt içi
çal›yorum. Daha eskileri
ve d›fl›ndan sürekli
var. 35 sene önce yapt›¤›m
Hollywood'da Washington'da
siparifller ald›¤›n› ifade eden
ut var. Bir arkadafl›n elinde
var
benim
utlar›m"
dedi.
Tutp›nar, geçmiflte ‹stanbul'sahnede onu görünce sevinUt yapt›¤› ünlü isimler
dan en çok siparifl veren
mez misiniz? Çocuklar›m›
kifliler aras›nda Ermeni köken- aras›nda Coflkun Sabah, Sinan sahnede görmüfl gibi seviniyoErkoç, Fatih Erkoç gibi
li vatandafllar›n bulundu¤unu
rum. ‹nsan çocu¤unu sahnede
tan›nm›fl müzisyenlerin bulun- görünce 'Allah, ne güzel flark›
anlatt›. Udi Hrant Kenkülyan,
du¤una de¤inen Tutp›nar, ünlü söylüyor' demez mi? Ben de
Levon Bo¤osyan Gözeno¤lu
isimlerin elinde, üretti¤i bir
ve Haç›k Oner'in ABD baflta
sahnelerde çocu¤umu görüyomüzik aletini görünce çok
olmak üzere yurt d›fl›ndan
rum. Çok büyük emek var bu
mutlu oldu¤unu ifade etti.
ald›klar› sipariflleri kendisine
iflte." (A.A)
SIRASI
GELD‹KÇE
Prof. Dr. ‹SA KAYACAN
Gsm: (0532-454 67 19)
[email protected]
http://isakayacan.blogspot.com
Ali Gözütok
duygular›ndan
Ali Gözütok yazd›klar›yla, yay›nlad›klar›yla takdir görüp alk›fllanan flairlerimizden.
‹ki fliiri var Ali Gözütok’un masamda.
Bunlar›n adlar›: Ustas› oldum ve K›skand›lar sevgimi, olarak karfl›m›za ç›k›yor.
Güzelce edebiyat ak›m›n›n buluflma türünde, tarz›nda yaz›lan bu fliirler duygu zenginli¤i içinde. ‹lk fliir Ustas› odlumda anlat›lanlar›n bir bölümü:
Kara sevda yeli, kalbe dolunca,
Dermans›z dertlerin, hastas› oldum.
Yare tutsak, aflka sürgün olunca,
Viran olan gönlüm, ustas› oldum.
Afl›klar uykusuz eder sabah›,
Göklere yükselir, çilenin ah›,
Döflek mahzun, yast›k çeker silah›,
Yaflanan aflklar›n, bestesi oldum.
“Sevdim, hem öylesine sevdim ki”lerle
bafllayan, k›skand›lar sevgimi adl› fliir uzunca bir anlat›m›n ürünü. ‹ki dörtlü¤ündeki
duygular flöyle karfl›m›za ç›k›yor bu fliirde:
‹flveli bir bak›fl eder periflan,
Hicran yaras›yla, yürek dolar kan.
Y›k›l›r bentleri, gönüller viran,
Kanayan yaram›, saran k›skand›..
Aç›lmayan güle, bülbül zar olmaz,
Can feda olmazsa, canan yar olmaz,
Sen olmazsan, sevda var olmaz,
Aflk›m› sevdam›, duyan k›skand›..
K›skananlar›n say›s›n›n h›zla artmas›,
Ali Gözütok için bir anlat›m zenginli¤inin
ortaya ç›k›fl› anlam›na geliyor. ‹nad›na seviyor, arzularla doluyor, flifa bulmaz hasta olsada..
Köyünden ç›kmadan, dünyay› okuyor
B‹LEC‹K - Bilecik'in
Gölpazar› ilçesine ba¤l›
Kurflunlu köyünde çiftçilik,
besicilik ve ar›c›l›k yaparak
üretti¤i ürünleri pazarda satan
52 yafl›ndaki "S›ra d›fl› okur"
unvan› sahibi kad›n, köyünden
ç›kmadan dünyay› okuyor.
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
Kütüphaneler ve Yay›mlar
Genel Müdürlü¤ünce "S›ra d›fl›
okur" unvan›yla ödüllendirilen
Bedriye Engin, AA
muhabirine, biri hukuk fakültesi ö¤rencisi, di¤erleri hemflire
ve esnaf olmak üzere üç çocuk
sahibi oldu¤unu belirterek,
efliyle birlikte çiftçilik, ar›c›l›k
yaparak ürettikleri ürünleri
halk pazar›nda satarak geçimlerini sürdürdüklerini kaydetti.
Kitap okuma al›flkanl›¤›n›n
küçük yafllarda babas›n›n
okudu¤u gazetelerle bafllad›¤›n›
ifade eden Engin, flöyle
konufltu:
"Bilecik Halk Kütüphanesi
Müdürü P›nar Dengiz
taraf›ndan halk pazar›ndaki tezgah›nda sat›fl yaparken
keflfedildim. 2010 y›l›nda
Bilecik Kütüphanesince 'En
Çok Kitap Okuyan Yetiflkin'
ödülüne, 2011 y›l›nda ise
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
Kütüphaneler ve Yay›mlar
Genel Müdürlü¤ünce 'S›ra d›fl›
okur' unvan›na lay›k görüldüm.
Kitap okumak bana büyük
kap›lar açt›. Hiç ulaflamayaca¤›m yerlere geldim.
Hayat›m›n hiçbir dönemi
kitaps›z olmad›. Hayat›m›n her
döneminde kitap vard›."
Engin, küçüklü¤ünde en
büyük hayalinin gazeteci, daha
sonra da akaryak›t istasyonu
iflletmeyi arzu etti¤ini
anlatarak, flöyle devam etti:
"Kad›nlar›n mutlaka kitap
okumas› gerekti¤ine
inan›yorum. Çünkü çocuk
yetifltiriyorsun, onlar› e¤itme
ve onlar›n gelecekleri aç›s›ndan
mutlaka okumak gerekti¤ine
inan›yorum. Kitap okumayan
insan, ne kaybetti¤inin de bilincinde de¤il. Halk› kitap okumaya teflvik etmek için yeni
stratejiler düflündüm. Kentte
günün yar›s›n› kuaförde
geçiren kad›nlar tan›yorum.
Köyde, k›rsal alanda da oya
yaparak vakit geçiren kad›nlar
var. Orada geçirdi¤i zaman›
okuyarak geçirse keflke."
Engin, 6 y›l› aflk›n bir
süredir Osmanl› tarihi üzerinde
kitaplar okudu¤unu ve bunu
kendince bir ödev kabul
etti¤ine de¤indi.
Yaklafl›k 2 y›ld›r Yavuz
Sultan Selim dönemini
okudu¤unu dile getiren Engin,
"Osmanl› tarihini adeta
kendime verdi¤im bir ödev.
Padiflahlar› s›rayla okuyorum.
fiimdi o padiflah hakk›nda
kütüphanede ne kadar kitap
bulursam hepsini s›ras›yla
okuyorum. Dizi izleyemiyorum, benim öyle devaml› takip
etti¤im hiç dizim yok.
'Muhteflem Yüzy›l'› izlemeye
bafllad›m ama kitaplardan sonra
komik geldi, b›rakt›m" dedi.
(A.A)
9
27 Ocak 2014 Pazartesi
TÜRKÇE
BAKIfi
Prof. Dr. Nurullah ÇET‹N
[email protected]
‹ST‹KLÂL MARfiI’NIN TAHL‹L‹
VE KAYNAKLARI-17
*“Do¤acakt›r sana va’d etti¤i günler
Hakk’›n”
Burada Allah’tan hiçbir zaman ümit
kesmeme inanc› dillendirilir. Müslüman kifli,
en olumsuz ve kötü flartlarda bile Allah’tan
ümidini kesmez. Müslüman için imkâns›z
diye bir fley yoktur. Allah her fleye kadirdir.
O isterse en kötü flartlar› bile tersine çevirebilir. Maddî sebeplere bak›p da ümit
kesmemek laz›md›r. Düflman say›ca, silahça
çok olabilir, kat kat üstün olabilir ama bu
durum onlar›n mutlak anlamda üstün gelecekleri anlam›na gelmez. Onun için
y›lmadan, ümidi kesmeden mücadeleye
devam etmek laz›md›r.
Bu m›srada dolayl› da olsa de¤iflik bir
ifadeyle “Müminlerden özür olmaks›z›n oturanlar ile Allah yolunda mallar›yla ve canlar›yla cihad edenler eflit de¤ildir. Allah mallar›yla ve canlar›yla cihad edenleri oturanlara göre derece olarak üstün k›lm›flt›r.
Tümüne güzelli¤i (cenneti) vaat etmifltir.”
(4/95) ayetinin içeri¤i aktar›lm›flt›r. Ayr›ca
bu m›srada flu ayetin içeri¤ini de görüyoruz:
“Allah’›n rahmetinden ümit kesmeyiniz.
Çünkü kâfirler toplulu¤undan baflkas›
Allah’›n rahmetinden umut kesmez.” (12 /
87)
Dolay›s›yla burada Allah’›n Türk milletine vaad etti¤i fley, hem dünyada tam
ba¤›ms›z ve ba¤lant›s›z hür bir vatan ve
devlet, hem de cennettir.
Ayr›ca bu m›srada ‹zmir’in iflgali üzerine
Halide Edip’in ‹stanbul’da bir meydan
toplant›s›nda yapt›¤› bir konuflmada geçen flu
cümlesinden de etkilenmeler vard›r:
“Her gecenin bir sabah› vard›r.”
ANKARA HAVA RAPORU
GEREKL‹
TELEFONLAR
ALO AC‹L
Acil Servis........................................................: 112
Acil Ambulans .......................................: 444 09 11
Alo Doktor .......................................................: 113
Alo ‹tfaiye ........................................................: 110
Alo Valilik........................................................: 179
Alo Polis...........................................................: 155
Alo Jandarma ...................................................: 156
Alo Trafik.........................................................: 154
Ala Zab›ta.........................................................: 153
Alo Cenaze.......................................................: 188
Alo Tüketici .....................................................: 175
Alo Gürültü ......................................................: 176
Orman Yang›n..................................................: 177
Ruhsal Bunal›m................................................: 182
Alo ‹zci Kan Merkezi ......................................: 173
Belediye Kan Anons ..........: 425 43 61 - 425 05 56
ALO ARIZA/B‹LG‹
Data Ar›za ........................................................: 124
Do¤algaz Ar›za ................................................: 187
Elektrik Ar›za...................................................: 186
Kablo TV Ar›za................................................: 126
Su Ar›za............................................................: 185
Telefon Ar›za ...................................................: 121
Telefon Dan›flma ..............................................: 118
Telefon Uyand›rma ..........................................: 135
Vergi Dan›flma .................................................: 189
Tüketiciyi Koruma Derne¤i...................: 425 73 77
YERALTINDAN
‹NC‹LER
Av. Hacer Acar Alan
[email protected]
Ülkemden Kad›n ve
Erkek Manzaralar› 9
Avukatl›k mesle¤indeki gerilim; içimdeki gerilime benzetti¤im için mi bunca aflkla yapt›m bilemem, ama pek çok dava dosyas›n› bitirip kapa¤›n›
kapatt›¤›mda bafl›m a¤r›rd›. Aflk her zaman her
yerde tehlike arz ederdi, ac›s›z aflk ve savafls›z
bar›fl ne mümkün!
Çok eski bir müvekkildi iflin sahibi,gayrimenkul say›s›n› unutan;gelen kiralar›n ay sonu
toplam›ndan eksik yat›r›ld›¤›n› anlayan.Y›lda 2
bazen 3 defa tahliye ifli yapt›¤›m oluyordu;Onun
için,rutin bir iflti her zamankinden,ücretini
s›radanl›¤›na göre belirledi¤im…
Gönderdi¤imiz ödeme emrine itiraz edildi,itiraz›n iptali ve tahliye davas›n›n karar ç›kmas› neticesinde, hacze giden sekreterim bana “yafll› bir
kad›n iki k›z›yla oturuyor evin içinde mal var ama
ilk sefer kald›rmad›m oturan kad›n büroya gelecek ödeyecek”dedi…
Gerçekten 3-5 gün sonra yafll›ca bir kad›n
yan›nda genç bir erkekle ofise geldi.Belli bir miktarda ödeme getirmiflti;borca mahsuben.Yar›m
saate yak›n oradan buradan konufltuktan sonra
paray› verdi.Sabr›;ö¤renmifltim mesle¤e gireli
dinlemek,muhatap almak gerekiyordu,konuflmak
isterse,borç ödemeye dahi geleni…
Kalkmaya yak›n;yan›ndaki genç erke¤i iflaret
edip “Bu benim esmer do¤ulu damad›m, çok
flansl›y›m insan iyisidir, sözümden ç›kmaz, benimle oturuyor” dedi. O zamana kadar delikanl›ya
bakmam›flt›m, o öyle deyince flöyle bi bakt›m ve
“Allah ba¤›fllas›n, zor bu zamanda böylesi, ne iyi
siz flansl› biri” dedim ve kafay› çevirdim. Kad›n›n
hal ve hareketleri biraz tuhaft›, fazla samimiydi
damad› ile,daldan dala konmufltu laflarken ama
yafll›l›¤›na verdim üzerinde durmad›m…
Bir hafta sonra tekrar geldi. “Bu sefer yan›mda
Ege’li damad›m› getirdim, O da benimle oturuyor,sar›fl›nlardan hofllan›rs›n belki,esmere bakmad›n” dedi, girer girmez odadan içeri.O an
anlad›m tahliye edece¤imiz yer bir genelevdi bana
borç ödemeye gelen kad›n patron.Sermaye olan
k›zlar ve erkekler evlendirilmifl böylece genelev
hem d›flar› karfl› korunmufl hem de gizlenmiflti…
Utanmazl›k meydan›nda, rezillik at›n› koflturmaktansa önüme at›lan uygunsuz teklifi hiç
anlam›yormufl görüntüsüne yatmay› tercih ettim.
Paray› sertleflmeden tats›zl›k olmadan tahsil eden
iyi avukatt›,üstelik evden ç›kmazlarsa gönülleriyle, ‹cra yoluyla boflaltmaya gidecektik
tafl›nmaz›; gereksiz bir sald›r› ifli bozar ve flartlar›
avukat aleyhinde a¤›rlaflt›r›rd›. “Nereden buluyorsunuz böyle hem yak›fl›kl› hem sürekli yan›n›zda
gezen damad› maflallah”dedim ve hiç bozuntuya
vermeden rutin yar›m saatlik muhabbeti tamamlay›p 2.taksidi ald›m…
Gönderir göndermez onlar›,müvekkilimi
arad›m,genelev olarak kullan›l›yor senin tafl›nmaz
dedim.Biliyordu,”neden ifli verirken söylemedin”
diye sordum, asl›nda gerçek cevab› biliyordum,
sadece verece¤i cevab› merak etmifltim;iyi bir tüccard› bir o kadar da cimri,alt›n› topraktan ancak o
topra¤a girdikten sonra ç›kacak biri;genelev
oldu¤unu söylese ifl rutin olmayacakt›,kira
bedelinin rutin olmad›¤› gibi 2 kat fazla vekalet
ücreti ödemesi gerekecekti bu nedenden söylememifl ev demiflti,ben bunlar› düflünürken ”niye
söyleyeyim gerek mi var;sen,uçkuruna sahipsin
“dedi…
Türkiye Halk› hep beni flafl›rt›rd›; bafl›m›
a¤r›tacak derecede farkl›yd› gerçekte olan ve kutsal alt›na gizlenen; çok pervas›zd› ve oyunbaz,
örtünün alt›na girerdi bir akrep gibi, efleleyip içine
giremedi¤in sürece o örtünün;bilmezdin kimin eli
kimin cebinde,kim masum kim zalim, kim
ma¤dur, kim ahlaks›z,kim zengin kim fakir.
Alt›na üstüne arkas›na önüne bak›lmadan ögrenilmezdi kim, nas›l, niçin, neden, nerede. Bu
nedenden kutsallaflt›r›lmaya karfl›yd›m ben, evlilik
kutsal denildi¤inde yuvalar türüyordu genel evlerden…
BULMACA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Soldan sa¤a:
1. Par›ldamak, parlamak. 2. Kürekleri tersine kullanarak sandal› geriye yürütme. – Do¤u Anadolu’da bir
›rmak. 3. Kurçatovyumun simgesi. – Asya’da bir ülke. – Bir nota. 4. Çare. – Manda yavrusu. 5. ‹fl arkadafl›, ortak. – ‹lgi eki. 6. Davran›fllar› yapmac›kl› olan kimse. 7. Hint kad›nlar›n›n ulusal giysisi. – Sevi. 8.
Harabe. – Bir ya¤›fl türü. 9. fienlik kemeri. – Tatl› bir besin maddesi. – Praseodimin simgesi. 10. fiöhret,
flan, nam. – Ba¤naz, mutaass›p. 11. Kutsal inanç. – Dar olmayan. 12. Bir fleyin ilk kez göründü¤ü ve
yetiflti¤i yer. 13. Damarlarda dolaflan hayati s›v›. – Bir renk. 14. Giyeceklerde tak›m. – Bak›. 15. Kuzu
sesi. – Verme, ödeme. – Dolayl› anlatma. 16. Çizgilerin, yüzeylerin ve kat› cisimlerin birbirlerine rastlad›klar› ve kesifltikleri yer. 17. Jimnastik ayakkab›s›. – ‹skambil k⤛tlar›nda karoya verilen bir ad. 18.
Dogma, nas. – Demiryolu. 19. Ekonomide dolanma, dolan›m. – Tellürün simgesi. 20. Bir ba¤laç. –
Tanrݍa.
Yukar›dan afla¤›ya:
1. Giysi kesimi. – ‹stenilen, be¤enilen nitelikte olmayan, fena. – ‹lave. – Yap›, yontu gibi fleylerin küçük
örne¤i. 2. Gökyüzü. – Raca kar›s›. – Öküz yemli¤i. – Konut, hane. 3. Lityumun simgesi. – Ateflböce¤i.Anlam, meal.- Un, et ve bamya ile yap›lan bir Arap yeme¤i. 4. S›navlarda sorular›n haz›rlanmas›nda, notlar›n verilmesinde rol alan görevli. – Hava ya da gaz ak›mlar› oluflturmaya yarayan ayg›t. – Herhangi bir
kas kümesinin irade d›fl› hareketi. – Olumsuzluk anlatan önek. 5. hava bas›nc› birimi. – Taneli bir meyve.
– Baya¤›, s›radan. – Hastal›¤› iyi etme, sa¤alt›m, terapi. 6. Kaputbezi. – Cüz. 7.
Üzerine iplik, tel gibi fleyler sar›lan, ekseni boyunca ortas› delik silindir. –
ÇÖZÜMÜ
ABD’de bir eyalet. – ‹ndiyumun simgesi. – Bir nota. 8. Utanma, utanç duyma. –
BUGÜN
Ça¤r›, tellal ile duyurma. – Bütüncül. 9. K›fl›n en fliddetli zaman›. – Pirinçle yap›lan
11. SAYFADA
bir tür yemek. – Baflar›s›z olmufl kimse. 10. At›n aya¤›ndaki beyazl›k. – Bir say›. –
Tanzimat döneminde Kara Ordusu.
Haz›rlayan: Ercan BOSTANCIO⁄LU
10
SAGLIK
27 Ocak 2014 Pazartesi
Burcu KER‹M
A¤r› kesicilerin
çözüm olmaktan
ç›kt›¤› noktada
migren hastalar›n›n imdad›na botoks yetifliyor. Bugüne kadar yayg›n olarak estetik
amaçl› olarak kullan›lan botoks,
migren a¤r›lar›
üzerinde de
önemli bir etkiye
sahip.
Migrene botokslu çözüm
‹ZM‹R - 2010 y›l›nda
ABD'de FDA, 2011 y›l›nda
ise Türkiye'de Sa¤l›k Bakanl›¤›
onay› alan botoks, migren hastalar›n›n hayat›na girdi. fiifa Üniversitesi nöroloji uzmanlar›ndan
Doç. Dr. Sultan Tarlac›, a¤r›n›n
fliddetine ve tekrarlama s›kl›¤›na
ba¤l› olarak farkl› tedavi seçenekleri tercih ettiklerini, ayda 10
ile 15 defa migren a¤r›s› çekenlere botoks uygulad›klar›n› kaydetti.
Doç. Dr. Tarlac›, flunlar› söyledi: “Migren için öncelikle ko-
ruyucu ilaçlar var, hastalar›n
bunlar› kullanmas›n› öneriyoruz
ancak baz› yan etkileri bulunuyor. A¤›z kurulu¤u, dikkat eksikli¤i, kilo art›fl›, uyku hali,
tansiyon düflmesi gibi. Dolay›s›yla bu yan etkilerinden dolay›
her hastaya bu ilaçlar› veremiyoruz. Örne¤in fleker ve tansiyon
hastalar›nda bu ilaçlar› kullanam›yoruz, o zaman yan etkisi olmayan botoksu kullan›yoruz.
Gebelik planlayan hastalar d›fl›nda hemen hemen her migren
hastas›na botoks uygulanabilir.
Difl aral›klar›n›n artmas›, hipofiz
bezi hastal›¤›n›n belirtisi olabilir
‹STANBUL - Prof. Dr.
Erol Bolu, hipofiz hastal›klar› ve tedavi yöntemleri
hakk›nda bilgi verdi. Bolu,
ADH hormonunun idrar› yo¤unlaflt›r›larak at›lmas›n› sa¤layan bir hormon olarak bilindi¤ini belirtti. Bolu, “Bu hormon
fazla çal›flabildi¤i gibi az çal›flmas› durumu da söz konusu
olabilmektedir. Bu bölgelerde
iyi huylu tümörler görülebilmektedir. Neden olduklar› bas›ya ba¤l› olarak bafl a¤r›s›ndan
görme kayb›na kadar birtak›m
problemler görülebilmektedir.”
ifadelerini kulland›.
Prolaktin salg›layan hipofiz
adenomlar›n›n kad›n ve erkekte
farkl› flikayetlere yol açabildi¤ini söyleyen Bolu, flunlar› kaydetti: “En önemli yak›nma cinsel dürtülerde azalmad›r. fiikayetler, kad›nlarda adet görmeme, memeden süt gelmesi; erkeklerde ise cinsel isteksizlik
ile sakal ve b›y›k gelifliminin
azalmas› fleklinde de görülebilir. Ayn› zamanda prolaktin
yüksekli¤i, metabolik sendrom
benzeri tablolara dönüflebilir;
yani insanlarda diyabete kadar
gidebilen problemlerin bafllang›c›na yol açabilmektedir.”
ACTH hormonunun salg›lanmas›na ba¤l› olarak kortizol
yükselmesi meydana geldi¤ini
aktaran Bolu, “Bu durum cushing sendromuna yol açabilmektedir. Bu durumda metabolik sendrom belirtileri ve kad›n-
larda k›llanma ortaya ç›kabilmektedir. Tam ortaya ç›kmam›fl cushing sendromu toplumda s›k görülmektedir. Bu hastal›klar›n yakalanabilmesi için de
hipofiz bezinin de¤erlendirme
testlerinin yap›lmas› gerekmektedir.” diye konufltu.
‘Cushing’ sendromunda öncelikli tedavinin cerrahi müdahale oldu¤unu hat›rlatan Bolu,
flöyle devam etti: “Tümörlerin
anatomik olarak hipofizdeki
yerleflimi çok önemlidir ve
bunlar›n kifliye zarar verilmeden al›nmas› gerekmektedir.
Akromegalide, ameliyats›z tedavi de mümkün olabilmektedir. Bu hastalara birtak›m ilaç
tedavileri uygulanabilmektedir.
Hipofiz bezi, görme sinirlerine
çok yak›n bir organ oldu¤undan, bu organ›n ani büyümesi
görme sinirlerine bas› yapmaktad›r. Buna ba¤l› olarak yan
görüfllerin tamamen yok olmas›
hatta kiflilerde körlü¤e kadar
giden durumlar yaflanabilmektedir. Bu yak›nmalar› olan hastalara hemen cerrahi müdahale
yap›lmal›d›r.”
Prolaktin adenomlar›nda ise
görme ile ilgili bas› ve ani kanamalar hariç tamamen medikal tedavi uyguland›¤›n› ve baflar›l› sonuçlar al›nd›¤›n› söyleyen Bolu, “Cushing sendromu
ve akromegalide bir tür radyoterapi yöntemi olan gamma
knife yöntemleri de tedavide
kullan›labilir.
KL‹MA YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR EGO GENEL
MÜDÜRLÜ⁄Ü ARAÇ BAKIM ONARIM DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I
39 KALEM KL‹MA YEDEK PARÇA al›m› 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç›k
ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r:
‹hale Kay›t Numaras› : 2014/1586
1-‹darenin
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok 06330 YEN‹MAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numaras› : 3125071114 - 3125071492
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-‹hale konusu mal›n
a) Niteli¤i, türü ve miktar› :39 Kalem - Klima Yedek Parça - Mal Al›m›
Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
b) Teslim yeri : EGO Genel Müdürlü¤ü Araç Bak›m Onar›m Dairesi Baflkanl›¤› (2. Bölge fiube Müdürlü¤ü) Stok
ve Ambarlar fiube Müdürlü¤ü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296. Cadde No: 133 - 06200 Macunköy-Yenimahalle/ANKARA
c) Teslim tarihi : Sözleflme imzaland›ktan sonra 60 gün içinde teslimat tamamlanacakt›r
3- ‹halenin
a) Yap›laca¤› yer : EGO Genel Müdürlü¤ü Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok 06330 Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati :28.02.2014 - 14:00
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas› belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas›na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas›na kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya kurucular› ile tüzel kiflili¤in
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. ‹hale konusu al›m›n tamam› veya bir k›sm› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan mesleki ve teknik yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6. ‹hale yerli ve yabanc› tüm isteklilere aç›kt›r.
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras›) karfl›l›¤› EGO Genel Müdürlü¤ü
Araç Bak›m Onar›m Dairesi Baflkanl›¤› Makine ‹kmal fiube Müdürlü¤ü Kat 1 Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok 06330 Yenimahalle/ANKARA adresinden sat›n al›nabilir.
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EGO Genel Müdürlü¤ü Arfliv ve Genel Evrak Servisi Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok 06330- Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ‹hale sonucu, üzerine ihale yap›lan istekliyle her bir mal kalemi miktar› ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar›n çarp›m›
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt›r.
Bu ihalede, k›sm› teklif verilebilir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm›fl) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bas›n-963(www.bik.gov.tr)
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
Sedef
hastalar›n›n
umudu puva
tedavisi
R‹ZE - Recep Tayyip
Erdo¤an Üniversitesi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi T›p Fakültesi Dermatololoji Klini¤i Ö¤retim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nursel Dilek, hastaneye al›nan
puva cihaz› ile sedef hastalar›na hizmet verdiklerini söyledi.
Dilek, yapt›¤› aç›klamada, sedef, ala, egzema,
kronik kafl›nt› ve baz› deri
tümörleri olmak üzere pek
çok deri hastal›¤›n›n tedavisinde kullan›lan fototerapinin Türkiye’de son 30
y›ld›r kullan›ld›¤›n› ifade
etti. Söz konusu hastal›klar
için en az yan etkiye sahip
olan bu tedavi yönteminin
uygulanmas›n›n kolayl›¤›na vurgu yapan Dilek,
“Fototerapi uygulama süresi ve s›kl›¤› hastal›klar
aras›nda de¤iflmekle birlikte genellikle haftada 2 3 kez uygulanmakta ve tedavi süresi en az 2 -3 ay
olmaktad›r. Ancak uygulama süresi hastalar›n tedaviye verdikleri cevaba göre de¤iflebilmektedir. Hastanemizin Cildiye Klini¤i
bünyesinde yer alan Fototerapi Ünitesi yaklafl›k 2
ay önce Prof. Dr. Yunus
Saral öncülü¤ünde kurulmufltur. Fototerapi ünitemizde tüm vücuda uygulama yap›lan ultraviyole A
(UVA), dar-bant UVB veren kabinlerimiz, vücudun
belli bir bölgesine uygulama yap›lan lokal UVA, lokal UVB veren cihazlar›m›z, saçl› deriye uygulama
yap›lan dar-bant UVB verebilen saç tara¤›m›z mevcuttur. (CHA)
Örne¤in kifli ö¤retmen, pilot, polis ya da aktif çal›flan bir insansa
botoksu tercih ediyoruz, çünkü
uyuflukluk yapm›yor, dikkat eksikli¤i yapm›yor. Hastan›n kafas›n›n 30-40 de¤iflik noktas›na i¤ne yap›yoruz. Botoks, genellikle
iki hafta sonra etkisini göstermeye bafll›yor. Dört ay sonra botoksu tekrar etmek gerekiyor, ta
ki a¤r›lar ayda iki üçe düflene ya
da kesilene kadar. Botoks uygulamas› tekrarland›kça hastan›n
a¤r› say›lar› azal›yor.”(CHA)
Damla
Damla
Haz›rlayan:
Fatma
Betül Kaya
Memorial
Ataflehir
Hastanesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal›klar› Bölümü’nden
Prof. Dr. Erol
Bolu, ‘Vücudun orkestra
flefi’ olarak
adland›r›lan
hipofiz bezindeki rahats›zl›klar›n
metabolik
sendromlara
neden oldu¤unu söyledi. Bolu, “El
ve ayakta
büyüme, burun ve çenede ileriye
do¤ru büyüme, difl aral›klar›n›n artmas›, kilo
problemi, vücutta çatlaklar›n oluflmas›, derinin giderek incelmesi ve morarmalar›n
görülmesi hipofiz bezi
hastal›klar›n›n bulgular›d›r.” dedi.
KÖRDÜ⁄ÜM AfiK
Y›llar önce,bir adam varm›fl. Bu adam
çal›flmak amac›yla çok uzaklara gitmifl ve
y›llarca çal›flm›fl. Sonunda memleketine
dönme zaman› gelmifl. Bu çal›flma sürecinde
toplam 3000 akçe biriktirmifl ve evinin yolunu tutmufl. Evine do¤ru giderken yolu
büyük bir flehirden geçmifl.Yolda yürürken
köfle bafl›nda birisi"Bir nasihat bin akçe, bir
nasihat binakçe" diye ba¤›r›yormufl. Adam
düflünmüfl: "Nas›l olur, bir nasihati bin
akçeyesatarlar, ben y›llarca çal›flt›m ve
sadece 3000 akçe biriktirdim". Bu iflepek akl›
ermemifl ama merak iflte. Duramam›fl ve
adama bin akçe vererek o nasihati sat›n
alm›fl.Nasihat flöyleymifl: "KADERDE NE
VARSA O ÇIKAR".Ve yoluna devam
etmifl..‹lerde yine köfle bafl›nda baflka bir
adam ba¤›r›yormufl"bir nasihat bin akçe"
diye.Adam yine dayanamam›fl bin akçe de o
adama vermifl ve ikinci nasihat› da sat›n
alm›fl.‹kinci nasihat da flöyleymifl: "GÖNÜL
K‹M‹ SEVERSE GÜZEL ODUR"Son kalan
bin akçesi ile yoluna devam etmifl. Tam
flehrin ç›k›fl›nda yine köflebafl›nda bir adam
bir nasihati bin akçeye sat›yormufl. Adam bir
paras›na bakm›fl, bir de nasihat› satan flahsa,
dayanamam›fl ve kalan son akçesiyle de
onasihat› sat›n alm›fl.Son nasihat ise flöyleymifl: "H‹Ç B‹R ‹fi ACELEYE
GELMEZ".Paras›z yoluna devam etmifl.
fiehrin ç›k›fl›nda büyük bir topluluk
ilekarfl›laflm›fl. Topluluk telafl içindeymifl.
Yaklaflm›fl ve oradakilerden birineneler
oldu¤unu sormufl. Oradan birisi aç›klam›fl,
demifl ki:Burada flehrin tüm su ihtiyac›n›
karfl›layan bir kuyu var, ama kuyunun içindede canavar var. Canavar suyu tutmufl, göndermiyor. Afla¤›ya kim indiyse birtürlü
ç›kamad›. fiimdi herkes korkuyor afla¤› inmeye".Adam düflünmüfl ve ilk sat›n ald›¤› nasihat akl›na gelmifl."Kaderde ne varsa o
ç›kar".Afla¤› inmeye karar vermifl. ‹nince
canavar hemen yakalam›fl ve yerine götürmüfl.Demifl ki: "Buraya gelenlerin hepsine bir
soru sordum ve bilemediler.E¤er sen bilirsen
seni serbest b›rak›r›m."Bir dizine sar›fl›n ve
dünya güzeli bir kad›n,di¤er dizine de
kurba¤a koymufl ve "söyle bakal›m hangisi
güzel?" demifl.Adam düflünürken akl›na ikinci ald›¤› nasihat gelmifl ve"gönül kimi severse güzel odur" demifl. Bu cevap canavar›n
çok hofluna gitmifl. Zira canavar, kurba¤an›n
gözlerine afl›km›fl. Adam› salm›fl ve suyu
b›rakm›fl. Alm›fllar krala götürmüfller ve
a¤›rl›¤›nca alt›n vermifller.Adam yoluna
devam etmifl ve nihayet evine varm›fl. Evinin
cam›ndan içeri bakm›fl. Bir de ne görsün;
kar›s› genç biri ile diz dize oturuyor. Hemen
k›l›c›n› çekmifl ve tam içeri girerken üçüncü
nasihat akl›na gelmifl : "Hiçbir ifl aceleye
gelmez". K›l›c›n› k›n›na koymufl ve içeri
girmifl. Hofl befltensonra kar›s›na o genci
sormufl. Kad›n da: "Bey, sen gitti¤inde benhamileydim ve bir o¤lumuz oldu. Bu genç
senin o¤lun" demifl.
DIS HABERLER
11
27 Ocak 2014 Pazartesi
Yücel TANOL
‹ngiltere Polis Federasyonuna reform yapmas› tavsiye edildi
LONDRA - ‹ngiltere’de ba¤›ms›z bir
araflt›rma kuruluflu, kamuoyunda “plebgate”
olarak bilenen polisin tart›flmal› uygulamalar›
üzerine yay›mlad›¤› raporda, ‹ngiltere ve Galler
Polis Federasyonunda köklü de¤ifliklere gidilmesi gerekti¤ini bildirdi.
Londra merkezli ba¤›ms›z araflt›rma kuruluflu
RSA (Action and Research Centre), ülkede “plebgate” tart›flmalar›n› takiben ‹ngiltere ve Galler
Polis Federasyonuna iliflkin yay›mlad›¤› son
raporunda, federasyonun “bafltan afla¤›”
de¤iflikliklere gitmesi gerekti¤i kaydetti.
Eski ‹ngiltere ‹çiflleri Bakan› Müsteflar› Sir
David Normington baflkanl›¤›nda yaz›lan rapor,
koalisyon hükümetinin büyük orta¤›
Muhafazakar Partinin eski parlamento grup
baflkan› Andrew Mitchell’›n polis memurlar›na
hakaret etti¤i iddias›yla patlak veren “Plebgate”
konusunu takiben polisin uygulamalar›n› incelemek amac›yla haz›rlanm›flt›.
Eylül 2012’de baflbakanl›k konutundan bisikletiyle ç›karken ana kap› yerine bisiklet ç›k›fl›
olan kap›y› kullanmas›n› isteyen polis
memurlar›na “ayak tak›m›” anlam›na gelen
“pleb” diye hitap etti¤i polis taraf›ndan ileri
sürülen Mitchell’in görev s›n›rlar›n› d›fl›na
ç›kt›¤› iddia edilmiflti. Mitchell, suçlamalar
karfl›s›nda görevinden istifa etmek zorunda
kalm›flt›.
Olay s›ras›nda yaflananlara flahit oldu¤unu
belirten bir kiflinin, daha sonralar› polis
oldu¤unun a盤a ç›kmas›n› takiben, ülkede
polisin görevini hakk›yla yerine getirdi¤i yönündeki güvenin kamuoyunda uzun süre
tart›fl›lmas›na neden olmufltu.
Mitchell’›n polise “pleb” diye hitap etti¤i
iddias› üzerine tart›flmal› olay kamuoyunda ve
‹ngiliz bas›n›nda “plebgate” olarak an›lmaya
bafllam›flt›. ‹lerleyen günlerde, yaflanan olayla
ilgili Mitchell, polise öfkeli karfl›l›k verdi¤ini
kabul etmifl, fakat “ayak tak›m›” kelimesini kullanmad›¤›n› savunmufltu.
ABD, ‹ran’›n ham petrol
ihracat›n› azaltmaya
dönük çabalara ara verdi
S›rbistan, AB ile
müzakerelere
resmen bafllad›
WASHINGTON - ABD, ‹ran’la P5+1 aras›nda
bugün uygulanmaya bafllanan nükleer anlaflma
gere¤i, Tahran’a yönelik yönelik yapt›r›mlara getirmeye
bafllayaca¤›n› duyurdu¤u s›n›rl› hafiflemeler kapsam›nda,
bu ülkenin ham petrol ihracat›n› azaltmaya dönük
çabalara ara verdi¤ini aç›klad›.
ABD D›fliflleri ve Hazine Bakanl›klar›n›n
aç›klamas›nda, ABD’nin ‹ran’a ekonomik yapt›r›mlar›
gevfletmeye bafllama karar›n›n baz› ayr›nt›lar› paylafl›ld›.
Aç›klamada, ABD ve P5+1 içerisindeki ortaklar›n›n
24 Kas›m 2013’te, ‹ran’›n nükleer program›ndaki ilerlemeyi durdurma ve kilit noktalarda program›n seviyesini
afla¤› düflürmeye yönelik ilk ad›m niteli¤inde bir mutabakata vard›¤› hat›rlat›ld›.
Ortak Eylem Plan›’nda belirtildi¤i üzere, bu mutabakat›n 10 y›ld›r ilk kez ‹ran’›n nükleer program›
üzerinde anlaml› s›n›rlamalar› içerdi¤ine dikkat çekilen
aç›klamada, ‹ran’›n nükleer program›n› k›s›tlamaya yönelik bu önemli ad›mlar›n karfl›l›¤›nda, P5+1’in de ‹ran’a
yönelik yapt›r›mlarda 6 ay süresince s›n›rl›, hedefe odakl›
ve geri çevrilebilir rahatlama sa¤lama sözü verdi¤i
an›msat›ld›. Uluslararas› Atom Enerjisi Kurumunun
(UAEK) bugün ‹ran’›n Ortak Eylem Plan› kapsam›ndaki
ilk nükleer yükümlülüklerini yerine getirdi¤ini teyit
etti¤ine iflaret edilen aç›klamada, buna uygun olarak,
ABD yönetiminin de ‹ran’›n ham petrol ihracat›n› daha
da azaltmaya dönük çabalara ara verme yönünde gerekli
ad›mlar› att›¤›n› bildirdi.
Bu ba¤lamda, ‹ran petrolünün aras›nda Türkiye’nin
de oldu¤u mevcut 6 müflterisinin, Ortak Eylem Plan›
süresince, yani 6 ay boyunca sat›n al›mlar›n› mevcut
azalt›lm›fl seviyede tutmalar›na izin verilecek.
Buna ilaveten, yönetimin, ‹ran’a, insani ifllemler ve
t›bbi harcamalar, yurt d›fl›nda okuyan ‹ranl› ö¤rencilere
üniversite harc› giderleri ve ‹ran’›n BM yükümlülüklerine dair giderler için ödemeler yapmas›na imkan vermeye
dönük finansal kanallar›n oluflturulmas› amac›yla ortaklar› ve ‹ran ile birlikte çal›flt›¤› belirtildi. (AA)
S›rbistan Baflbakan› ‹vitsa Daçiç, toplant›da yapt›¤›
konuflmada, 21 Ocak tarihinin, II. Dünya Savafl›’n›n
ard›ndan S›rbistan için en önemli tarih oldu¤unu söyledi.
‘’Bugünün S›rbistan için tarihi bir gün oldu¤unu
söylersem, abartm›fl say›lmam’’ diyen Daçiç, kat›l›m
müzakerelerine bafllanmas›n›n hem stratejik hem de tarihi
anlamda S›rbistan’›n gelece¤ini belirleyece¤ini ifade etti.
BRÜKSEL/SARAYBOSNA S›rbistan, Avrupa Birli¤i’ne (AB)
kat›l›m müzakerelerine bugün resmen
bafllad›.
Brüksel’de, S›rbistan ile AB
aras›ndaki ilk hükümetleraras› toplant›
gerçeklefltirildi. AB’yi Yunanistan
Baflbakan Yard›mc›s› ve D›fliflleri
Bakan› Evangelos Venizelos ile AB
Komisyonu’nun genifllemeden sorumlu
üyesi Stefan Füle’nin temsil etti¤i
toplant›ya ayr›ca, Avusturya D›fliflleri
Bakan› Sebastian Kurz, H›rvatistan
D›fliflleri Bakan› Vesna Pusiç ve di¤er
yetkililer de kat›ld›.
S›rbistan Baflbakan› ‹vitsa Daçiç,
toplant›da yapt›¤› konuflmada, 21 Ocak
tarihinin, II. Dünya Savafl›’n›n
ard›ndan S›rbistan için en önemli tarih
oldu¤unu söyledi. ‘’Bugünün S›rbistan
için tarihi bir gün oldu¤unu söylersem,
abartm›fl say›lmam’’ diyen Daçiç,
kat›l›m müzakerelerine bafllanmas›n›n
hem stratejik hem de tarihi anlamda
S›rbistan’›n gelece¤ini belirleyece¤ini
ifade etti.
S›rbistan’›n evrensel insan haklar›na
sayg›l› olma anlam›nda, Avrupa
demokrasisinin ve modernitesinin bir
parças› haline geldi¤ini kaydeden
Daçiç, ‘’Bugün, yeni de¤erlerin
savunulmas› ba¤lam›nda S›rbistan için
bir dönüm noktas›d›r. S›rbistan, bugünden itibaren ortak Avrupa halklar›n›n
bir parças›d›r’’ dedi.
S›rbistan’›n, kararl› ve sab›rl› bir
flekilde yapt›¤› çal›flmalarla AB’de
olmay› hak etti¤ini vurgulayan Daçiç,
“Baflbakan olarak bu benim Bürksel’e
29’uncu geliflim, bunun 20’si Prifltine
ile diyalo¤umuz hakk›ndad›r. Bu günden sonra da Prifltine ile diyalo¤umuza
devam edece¤iz” diye konufltu.
ad›mlar›n at›lmas› gerekti¤ini ifade
etti.
Füle, ‘’S›rbistan’›n kararl›l›¤›na
inan›yorum. S›rbistan’›n, kendi çal›flma
ve kalk›nmas›yla di¤er Bat› Balkan
ülkelerine de örnek olaca¤›na
inan›yorum’’ fleklinde sözlerini tamamlad›.
KATILIM MÜZAKERELER‹NE
BAfiLANMASI TAR‹H‹ B‹R OLAY
AB Komisyonu’nun genifllemeden
sorumlu üyesi Stefan Füle ise
hükümetleraras› toplant›n›n ard›ndan
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, S›rbistan’›n AB’ye kat›l›m müzakerelerine
bafllamas›n›n hem S›rbistan hem de AB
için tarihi bir olay oldu¤unu kaydetti.
S›rbistan’›n, son y›llarda uygulad›¤›
reformlar sayesinde, kat›l›m müzakerelerine bafllamay› hak etti¤ini
belirten Füle, ‘’Müzakerelere bafllanmas›, mevcut S›rbistan hükümetinin
çabalar› ve cesur ad›mlar› sayesinde
al›nan hak edilmifl bir ödül. Özellikle
de Prifltine ile iliflkilerin normalleflmesi
sürecinde S›rbistan hükümetinin cesur
çabalar›na de¤inmek gerek’’ dedi.
S›rbistan’›, gelecekte daha büyük
reformlar›n ve u¤rafllar›n bekledi¤ini
anlatan Füle, özellikle, Prifltine ile
iliflkilerin normallefltirilmesi için çok
çal›fl›lmas› gerekti¤ine, AB müktesebat›n›n ve hukukun üstünlü¤ü
ilkelerinin uygulanmas› için gerekli
BÖLGE ÜLKELER‹N‹N AB SÜREC‹
Bu arada, di¤er Bat› Balkan ülkeleri
aras›nda, 1 Temmuz 2013’te AB üyesi
olan H›rvatistan ve 1 May›s 2004’te
AB üyesi olan Slovenya d›fl›nda, AB
üyesi ülke bulunmuyor. Karada¤,
AB’ye kat›l›m müzakerelerine devam
ederken, aday ülke statüsüne sahip olan
Makedonya henüz kat›l›m müzakerelerine bafllamad›. Son y›llarda, AB
üyeli¤i yolunda önemli ad›mlar atan
Arnavutluk henüz aday ülke statüsü
alamazken, Avrupa Parlamentosu 5
Aral›k 2013’teki oturumunda, Avrupa
Konseyi’ne, Arnavutluk’a aday ülke
statüsü verilmesini tavisye etti. Bir
di¤er Bat› Balkan ülkesi Bosna Hersek
ise 2008 y›l›nda ‹stikrar ve Ortakl›k
Anlaflmas› imzalamas›na ra¤men,
halen potansiyel aday ülke statüsüne
sahip. Kosova’n›n ise son dönemde
S›rbistan ile iliflkilerin normallefltirilmesi anlam›nda önemli ad›mlar
atmas› sebebiyle, yak›n zamanda
‹stikrar ve Ortakl›k Anlaflmas›n› imzalamas› bekleniyor. (AA)
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
1
2
3
4
5
1
2
3
Y
A
K
U
P
A
S
U
M
A
N
L A
Y
I
A R
R T
U M
S A
E N
K
F
M A
A N
N A
A T
6
Rajoy, Katalonya’n›n ba¤›ms›zl›¤›na karfl›
MADR‹D - ‹spanya Baflbakan› Mariano Rajoy, ‘’Ben
Baflbakan oldu¤um sürece Katalonya’da ne referandum
yap›lacak ne de ba¤›ms›z olacak” dedi.
Rajoy, baflbakan olarak ikinci y›l›n› doldurmas› vesilesiyle
‹spanya’n›n özel televizyonlar›ndan Antena 3’e verdi¤i
demeçte gündemdeki ulusal konular› de¤erlendirdi.
Öncelikli olarak Katalonya’daki ba¤›ms›zl›k yanl›s›
giriflimler ve 9 Kas›m’da yap›lmak istenen ba¤›ms›zl›k yanl›s›
referandumla ilgili sorulara maruz kalan Rajoy, ‘’Ben
Baflbakan oldu¤um sürece ‹spanya’n›n hiçbir topra¤›nda
ba¤›ms›zl›k olmayacak. Ben Baflbakan oldu¤um sürece
Katalonya’da ne referandum yap›lacak ne de ba¤›ms›z olacak.
Devletimiz olabilecek her türlü sahneye karfl› haz›rd›r ama bir
Baflbakan olarak benim önceden hareket etmem olmaz.
Baflbakan olarak yasalar› uygulamak ve uygulanmas›n›
sa¤lamak benim görevimdir’’ diye konufltu.
Ba¤›ms›zl›k yanl›s› referandumu ortaya atan Katalonya
Raporda, ‹ngiltere ve Galler’de görevli 133
bin baflmüfettifl ve memuru temsil eden Polis
Federasyonu’nun uygulamas› gereken 36 tavsiye
s›ralan›rken, Polis Federasyonu’nun davran›fllar›,
iflleyifli ve örgütlenmesi gibi alanlarda acilen
reformlara ihtiyaç duyuldu¤unun alt› çizildi.
Polis Federasyonunun içiflleri ve finansal
konularda yeterince fleffafl›k ve aç›kl›k göstermedi¤i, üyelerine ve halka hesap verebilirli¤inin
zay›f oldu¤u ve profesyonel standartlar›n›n
yetersizli¤inin vurguland›¤› raporda, federasyonun kendi içerisinde “endifle verici düzeyde
güven kaybetti¤i”, kamuoyu nezdinde de “etkisini ciddi flekilde yitirdi¤i” belirtiliyor. (AA)
Özerk Yönetim Baflkan› Artur Mas ile ‘’ulusal egemenlik
üzerine hiçbir diyalog yapmayaca¤›n›’’ vurgulayan Rajoy,
‘’Ben bölmek için de¤il, birlefltirmek için çal›flaca¤›m. Ulusal
egemenlik hakk›nda ben ya da baflkas› konuflma hakk›na
sahip de¤ildir. Bu tüm ‹spanyollar›n hakk›d›r. ‹spanya ve
Katalonya’y› birbirine ba¤layan çok fazla ba¤ vard›r. Birlikte
çok fleyler yapt›k ve yapaca¤›z’’ ifadesini kulland›.
Baflbakan Rajoy, 2011 Ekim ay›nda silahl› faaliyetlerini
tamamen sonland›rma karar› alan ETA ile ilgili de ‘’ETA bir
terör örgütüdür, devlet olarak onun üzerine gitmeye devam
edece¤iz. ETA’n›n da¤›t›lmas› için en etkili yol budur’’
de¤erlendirmesini yapt›. ETA mahkumlar›n›n Bask bölgesindeki cezaevlerine tafl›nmas› yönünde gelen taleplere karfl›
ç›kan Rajoy, ‘’ETA mahkumlar› için hiçbir yönetmelik
de¤iflikli¤ine gerek yoktur ve yap›lmayacakt›r. Ayr›ca serbest
kalan ETA mahkumlar›n›n herhangi bir seçimde aday
olmalar›n› önleyebilmek için yasal düzenleme olabilir mi diye
bilgi istedim ve bu yönde bir çal›flma bafllatt›rd›m’’ dedi.
‘’ETA yeniden bomba patlat›r m›’’ sorusuna ise Rajoy
‘’‹nflallah tekrardan sald›rmaz. Ama bir devlet, bir hükümet
asla flantaj› kabul etmez’’ cevab›n› verdi.
Öte yandan ekonomik krizle ilgili ‘’‹spanyollar çok k›sa
zamanda kemer s›kma politikalar›n›n faydas›n› güncel hayatlar›nda görmeye bafllayacaklar’’ diyen Rajoy, ‘’bu y›l için yeni
kesintiler öngörmedi¤ini’’ belirtti. ‹spanya Baflbakan›,
2014’teki önceliklerinin vergi sisteminde ve özerk yönetimlerin
finansman yap›s›nda reform yapmak oldu¤unu söyleyerek
iflsizli¤e karfl› mücadelenin de devam edece¤ini bildirdi. Rajoy,
2015 y›l›ndan itibaren gelir vergisini düflürmeyi öngören bir
kanunu da bu y›l içinde ç›karacaklar›n› ifade etti. (AA)
7
8
9
10
K
Ö
T
Ü
11
12
13
E
K
14
15
16
17
18
19
20
M
A
K
E
T
4
5
6
B I
A
R A
M
N E
A R
R
R
K
A
B A
N
A N
N
A V
A
L
K
F
T A
E
R A K E S
E S
D
N A K
E D A V Ü
V E
L
7
M
A
K
A
R
A
A
L
A
B
A
M
A
N
L
A
8
9
10
A K
R A S
R E
L A K
K
C I
A
K
R
I
P R
T
K
O L
T A N
A V
L E Z
M A
T
M
E R
R A Y
T E
H E
12
HABER
‹stanbul'da ofis fiyatlar› yüzde 30'un üzerinde artt›
‹STANBUL (AA) - SEMRA
ORKAN/BELG‹N YAKIfiAN ‹stanbul'da sat›l›k ofis fiyatlar› 2013
y›l›n›n son çeyre¤inde 2012 y›l›n›n ayn›
dönemine göre yüzde 33 oran›nda
artarak, ortalama 256 bin liraya yükseldi. AA muhabirinin
"sahibinden.com"dan derledi¤i bilgiye
göre, Türkiye'de ofis piyasas›n›n
kalbinin att›¤› ‹stanbul'da, ofis
fiyatlar›nda geçen y›la oranla önemli
de¤ifliklikler göze çarp›yor. ‹stanbul'da
sat›l›k ofisler 2013 y›l›n›n son
çeyre¤inde 2012 y›l›n›n ayn› dönemine
göre yüzde 33 oran›nda artarak, ortalama 256 bin liradan al›c› buldu. Kiral›k
27 Ocak 2014 Pazartesi
‹BRAH‹M ARKLAN
ofis fiyatlar› ise yüzde 21'lik art›flla
ortalama bin 450 liraya ulaflt›.
‹stanbul'un son y›llarda en çok
de¤erlenen ilçelerinden Ataflehir'de
2013 y›l›n›n son üç ayl›k verilerine
bak›ld›¤›nda sat›l›k ofis fiyatlar›n›n
ortalama 385 bin lira oldu¤u gözleniyor. Kiral›k ofis fiyatlar› ise ortalama bin
550 lira olarak görülüyor.
sahibinden.com verilerine göre en
yüksek fiyat art›fl›n›n oldu¤u ilçeler ise
‹stanbul'un yeni finans merkezine
dönüflmeye bafllayan Anadolu
Yakas›'ndaki Maltepe ve Kartal hatt›
oldu. Maltepe'deki sat›l›k ofis fiyatlar›
2012 y›l›n›n son üç ay›na oranla
2013'ün ayn› döneminde yüzde 246
gibi rekor bir art›flla ortalama 320 bin
liraya ulaflt›. Kartal'da ise yine ayn›
dönemde yüzde 81 art›fl yaflanarak
sat›l›k ofis fiyatlar› ortalama 325 bin
liray› buldu. Kartal'da kiral›k ofis fiyatlar› da 2013'te yüzde 27 art›flla ortalama
bin 500 lira oldu. Kiral›k ve sat›l›k ofis
fiyatlar›n en çok yükseldi¤i bir di¤er
ilçe ise Bahçelievler oldu. Bölgeye olan
ulafl›m imkanlar›n›n artarak rayl› sistem
projelerinin hayata geçmesi, hava
alan›na olan yak›nl›¤› gibi nedenlerle
gözde merkezlerden birine dönüflen
Bahçelievler'de 2012 Ekim-Kas›mAral›k döneminde ortalama 215 bin lira
olan sat›l›k ofis fiyatlar›, 2013'ün ayn›
döneminde yüzde 63 artarak, 350 bin
lira oldu. Kiral›k ofis fiyatlar› ise ayn›
dönemler baz al›nd›¤›nda yüzde 183
oran›nda artarak ortalama bin 700 liraya
ulaflt›. Sahibinden.com'un aç›klad›¤›
verilere göre Anadolu'nun baz›
illerindeki ofis fiyatlar›nda da yüksek
art›fl yafland›. 2012 y›l›n›n son üç ay›n›
kapsayan döneme oranla 2013'ün ayn›
döneminde Mersin sat›l›k ofis
fiyatlar›nda en yüksek art›fl›n yafland›¤›
illerden biri oldu.
Mersin'deki sat›l›k ofis fiyatlar›
yüzde 145 oran›nda artarak ortalama
135 bin liray› buldu. Mersin'i Denizli,
Adana ve Antalya takip etti.
Denizli'deki sat›l›k ofis fiyatlar› ortalama yüzde 76, Adana'da yüzde 69,
Antalya'da ise yüzde 55 oran›nda artt›.
Bursa ise Anadolu illeri aras›nda en
yüksek fiyat ortalamas›yla sat›l›k ofislerin oldu¤u il oldu. Bursa'daki sat›l›k
ofis fiyatlar› yüzde 42'lik art›fl oran›yla
ortalama 260 bin liray› buldu.
2012 ve 2013'ün son üç ay› baz
al›nd›¤›nda kiral›k ofis fiyat›n›n en çok
artt›¤› il Adana oldu. Adana'daki ofis
fiyatlar› yüzde 83 oran›nda artt›. Kiral›k
ofis fiyatlar›nda Konya'da yüzde 67,
Bursa'da ise yüzde 39 oran›nda art›fl
yafland›.
D‹KA'dan Güneydo¤u'ya
38 milyon liral›k kaynak
MARD‹N (AA) - Dicle
Kalk›nma Ajans›nca (D‹KA) bu y›l
38 milyon 500 bin liral›k kayna¤›
Güneydo¤u'ya aktaracak.
D‹KA Genel Sekreteri Tabip Gülbay,
D‹KA Mardin Yat›r›m Destek Ofisinde
düzenledi¤i toplant›da, 2009-2013 y›llar›
aras›nda 10 Mali Destek Program› ça¤r›s›
yapt›klar›n›, bu kapsamda 2013 y›l›
sonuna kadar efl finansmanla toplam 104
milyon liran›n yat›r›ma dönüfltü¤ünü
belirtti.
Bu y›l da ciddi bir kayna¤›n bölgeye
aktar›laca¤›n› ifade eden Gülbay, flöyle
dedi:
"Ajans›m›z taraf›ndan haz›rlanan,
toplam bütçesi 16 milyon lira olan
'Dicle'de Genç ‹stihdam›n›n
Desteklenmesi Operasyonu' adl› proje
teklifimiz baflar›l› bulunarak destek
almaya hak kazand›. Böylece ajans›m›z
kendi bütçesi d›fl›nda bir kayna¤› bölgeye
kazand›rm›fl oldu. Ajans›n kendi bütçesiyle bu y›l mali destek programlar› için
yaklafl›k 22 milyon 500 bin lira destek
sa¤layabilecek. Böylece bu y›l toplamda
38 milyon 500 bin lira bölgeye
aktar›lacak. Efl finansman› ile bu rakam
yaklafl›k 80 milyon liraya dönüflecek."
Gülbay, Kalk›nma Bakanl›¤›nca
yay›nlanan "Kalk›nma Ajanslar›n›n
Yöresel ürünler
dünya pazar›na
Performans Ölçümü" adl› uzmanl›k tezi
çal›flmas›nda Türkiye genelindeki 26
kalk›nma ajans›n›n 5 farkl› kategoride
de¤erlendirilerek, karfl›laflt›rma
yap›ld›¤›n› belirtti.
"Mali Destek Uygulamalar› Modeli"
kategorisinde D‹KA'n›n birinci oldu¤unu
kaydeden Gülbay, D‹KA'n›n di¤er dört
kategoride de ilk üçte yer alarak
Türkiye'deki kalk›nma ajanslar› aras›nda
baflar› s›ralamas›nda öne ç›kt›¤›n› vurgulad›.
Türkiye Kuzey Irak petrolü
için alternatifsiz güzergah
‹STANBUL (AA) - ZEYNEP
DUYAR/Z‹YA ALTUNBAfi - Dr.
Cemil Ertem, Kuzey Irak petrolünün
Türkiye üzerinden dünyaya aç›lmas›yla
ilgili "TANAP ve TAP projelerinin
gerçekleflme yoluna girmesiyle Kuzey
Irak petrolü ve do¤algaz›n›n Türkiye
d›fl›ndan dünyaya aç›lmas›n›n alternatifi
olamaz" dedi.
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin
(KIBY) sahip oldu¤u petrol kaynaklar›n›
Türkiye üzerinden dünya piyasalar›na
ulaflt›r›lmas› amac›yla planlad›¤› petrol
ve do¤algaz boru hatlar›ndan ilkinin infla
çal›flmalar› kas›m ay› sonlar›nda tamamland›. Aral›k ay›nda test amaçl› ilk petrol
hatta verildi, geçen günlerde ise hattan
ticari amaçl› günlük 30-35 bin varillik
petrol pompalanmaya ve Ceyhan'daki
depolarda biriktirilmeye baflland›.
Ba¤dat ve Erbil aras›nda devam eden
görüflmeler sonunda geçen haftalarda
Türkiye üzerinden petrolün tafl›nmas› ve
ihraç edilmesiyle ilgili anlaflmaya
var›ld›¤› yönünde aç›klamalar yap›ld›.
Ancak, petrol gelirlerinin hangi ülke ve
bankada toplan›p ne flekilde da¤›t›laca¤›
konusunda merkezi yönetimin, Ankara
ve Erbil'den farkl› seçenekler üzerinde
›srar etmesi nedeniyle henüz neticelendirilemedi.
Geçen hafta Kuzey Irak'›n, hattan
petrol ak›fl›n›n bafllad›¤›n› resmi olarak
aç›klanmas›n›n ard›ndan, Ba¤dat
Hükümeti, kendi onay› olmadan petrol
ihraç edilmesinin yasal olmad›¤› ve
bölgesel hükümetin bütçe gelirleriyle
Türkiye'nin iki ülke aras›nda petrol
tafl›nmas›na iliflkin anlaflman›n ihlali
olaca¤›na iliflkin aç›klamalar›, gelecek
günlerde enerji diplomasisindeki trafi¤in
artarak devam edece¤ini gösteriyor.
AA muhabirine konuya iliflkin
de¤erlendirmelerde bulunan Hazar
Strateji Enstitüsü (HASEN) uzmanlar›,
sadece Irak'›n kuzeyindeki de¤il güney
bölgelerindeki kaynaklar›n da dünya
piyasalar›na aktar›lmas› için en uygun
güzergah›n Türkiye oldu¤una dikkat
çekiyor.
Uzmanlara göre, ekonomik nedenlere
ek olarak, Irak'taki güvenlik ve istikrar›n
hala tam olarak sa¤lanamamas›,
Suriye'deki iç savafl ve ülkenin
gelece¤ine iliflkin belirsizliklerle di¤er
komflu ‹ran'dan ihracat seçene¤inin
çeflitli nedenlerden dolay› mümkün
görünmemesi nedeniyle, Irak petrollerinin boru hatlar›yla ihraç edilebilmesi
için en elveriflli yolu Türkiye olarak
de¤erlendiriliyor.
AA muhabirine konuya iliflkin aç›klamalarda bulunan Dr. Cemil Ertem,
Türkiye'nin, Kuzey Irak ile yapt›¤› enerji
anlaflmalar›n› ve buna ba¤l› enerji
geçifllerini hem fiziki hem de sermaye
ak›fl› olarak engellemek isteyen
giriflimlerin artaca¤› öngörüsünde bulundu.
Hatt›n, Kerkük-Yumurtal›k boru
hatt›na ba¤lanan ek hatlarla da
yap›laca¤›n› ifade eden Ertem, hatt›n
giderek artan kapasitesi karfl›s›nda yeni
hatlarla genifllemesinin kaç›n›lmaz
oldu¤unu, dolay›s›yla bu hatt›n,
Hazar'dan sonra bölgenin en önemli
enerji geçifli olarak Güney Gaz
Koridoru'nun bir parças› olaca¤›n› söyledi.
TANAP ve TAP projelerinin gerçekleflme yoluna girmesiyle Kuzey Irak
petrolü ve do¤algaz›n›n Türkiye d›fl›ndan
dünyaya aç›lmas›n›n alternatifi olmayaca¤›n›n alt›n› çizen Ertem, flöyle devam
etti:
"Bütün alternatif güzergahlar siyasi
olarak sorunludur. Güney Gaz Koridoru
ve buraya ba¤lanacak bütün geçifller,
hem bafllangݍ maliyeti hem de uzun
dönem fiyat rekabeti aç›s›ndan fiyatlamayla rekabet edemez. Kuzey Irak enerji
kaynaklar›n›n Türkiye üzerinden ticarileflmesi, Suudi Arabistan ve Rusya'ya
dayal› eski enerji dengesini bozacak.
Kuzey Irak Kürt yönetimi, Türkiye ve bir
müddet sonra Azerbaycan, Türkmenistan
gibi oyuncular›n da güçlü olarak kat›ld›¤›
yeni bir enerji dengesini ortaya ç›karacakt›r.
Bu yeni durum, bölgedeki ekonomik
ve siyasi dengeleri de de¤ifltirecek kadar
önemlidir. Rusya, Ukrayna ile anlaflarak
çok önemli bir indirim yapm›fl ve
Ukrayna'n›n kendi gümrük birli¤ine
kat›lmas›n› zorlayarak Avrupa'ya kuzey
geçifllerini garanti alt›na almak istiyor.
Yine Suudi Arabistan uzun süredir AK
Parti hükümeti aleyhine faaliyet yürütüyor. Bizce ana neden budur."
Ertem, "‹lk önce bu sorunu Halk
Bankas›'n› devreden ç›kar›p onun yerine
JP Morgan'› ikame ederek çözmeye
çal›flt›lar ancak bu olsa bile ana hat bir
müddet sonra Güney Gaz Koridoru'nun
parças› olacak. Bu durum Irak merkezi
yönetimi ve onu denetleyen güçler için
kesin çözüm de¤ildi" diyerek, petrol
d›fl›nda gaz›n gelmeye bafllamas›yla
Türkiye'nin gaz fiyatlamas›nda büyük
avantaj ve pazarl›k flans›na sahip
oldu¤unu anlatt›.
Oyunda en zararl› ç›kacak ülkelerin
Rusya ve Suudi Arabistan oldu¤unu
yineleyen Ertem, "Enerji kaynaklar›n›
flimdiye kadar elinde tutan ABD ve
Britanya menfleli enerji tekelleridir.
AYDIN (AA) - GÖKMEN fi‹REC‹
- ‹ncirden zeytine, kabak tatl›s›ndan pafla
böre¤ine kadar Ayd›n'›n çok say›da yöresel ürününün Avrupa Birli¤i (AB) hibe
deste¤i ile dünya pazar›na sunulabilmesi için
çal›flma bafllat›ld›.
Tar›m ve K›rsal Kalk›nmay› Destekleme
Kurumu (TKDK) Ayd›n Koordinatörü Erhan
Çiftçi, AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada,
yöresel ürünlere hibe deste¤i sa¤layabilmek
ad›na G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k
Bakanl›¤›nca yap›lan çal›flmalar›n sonuç
verdi¤ini, AB'nin 12. baflvuru ça¤r› ilan›nda
yerel ürünlerin de kapsam dahiline al›nd›¤›n›
söyledi.
Ayd›n'da kamu kurulufllar› ve sivil toplum
örgütleri ile görüflmeleri sonucunda tespit
ettikleri 100'e yak›n yöresel üründen 20'sinin,
hibe deste¤i verilecek ürünler listesinde yer
ald›¤›n› belirten Çiftçi, flunlar› kaydetti:
"AB Komisyonu taraf›ndan, kestane, incir,
zeytin, zeytinya¤›, bal kaba¤›, tahin, tahin
helvas›, çilek, fleftali, narenciye, nar, cin
m›s›r›, çam f›st›¤›, külnar, kabak tatl›s›,
yuvalama, pafla böre¤i, prina ya¤›, kuru prina,
prina tozu ve suyu için hibe deste¤i verilmesi
kabul edildi. Bu ürünlere yönelik kurulmas›
düflünülen tesislerin temelinin at›lmas›ndan,
makine ve ekipman›n›n teminine, so¤uk hava
depolar›n›n kurumundan, tabela ve panolar›na
kadar her aflamas›, karfl›l›ks›z hibe deste¤i
kapsam› içerisinde bulunuyor."
Proje baflvurular›n›n 10 fiubat 2014 ile 10
Mart 2014 tarihleri aras›nda kabul edilece¤ine
iflaret eden Çiftçi, giriflimcilere yüzde 50
karfl›l›ks›z hibe deste¤i sa¤lanaca¤›n› bildirdi.
Çiftçi flu bilgileri verdi: "Giriflimcilere
yöresel ürünlerle ilgili kurmay› planlad›klar›
tesisin niteli¤ine göre 10 bin avrodan 400 bin
avroya kadar yat›r›mlar›nda yüzde 50
karfl›l›ks›z hibe deste¤i sunulacak. Ayr›ca
buna ilave olarak gelir vergisi, kurumlar vergisi, Gümrük Birli¤i vergisi gibi vergilerden
de muafiyet söz konusu olacak. Böylekilke
destek miktar› yüzde 50'nin de üzerine
ç›kacak."
Hibe deste¤i ile yöresel ürünlerin dünya
pazar›na sunulmas› sürecinde çok önemli bir
f›rsat oluflturuldu¤unu dile getiren Çiftçi,
giriflimcileri bu imkandan yararlanmaya davet
etti.
Koordinatörlük olarak bugüne kadar 9-10
ve 11. ça¤r› dönemlerinde Ayd›n'a 45 milyon
liran›n üzerinde yat›r›m kazand›rd›klar›n› ve
bunun yaklafl›k 22 milyon liral›k bölümünün
hibe deste¤i olarak verildi¤ini bildiren Çiftçi,
"Bu kazan›mlar›n 12. ça¤r› döneminde, yerel
ürünlerin dünya pazar›na aç›lmas› noktas›nda
da sa¤lanmas›n› istiyoruz. Bu nedenle
yat›r›mc›lar› vakit kaybetmeden kurumumuzu
ziyaret edip düflüncelerini bizlerle
paylaflmaya davet ediyoruz" diye konufltu.
13
CHP Genel Baflkan› K›l›çdaro¤lu: Türkiye'yi de¤ifltirelim
HABER
27 Ocak 2014 Pazartesi
GAZ‹ANTEP - CHP Genel Baflkan›
Kemal K›l›çdaro¤lu, "Türkiye'yi
de¤ifltirmemiz laz›m, dönüfltürmemiz laz›m.
Birli¤i ve beraberli¤i sa¤lamam›z laz›m.
Yeniden beraber yeniden birlik olmam›z
laz›m. Geçmiflte AKP'ye oy veren bütün yurttafllar›m› da Cumhuriyet Halk Partisi çat›s›
alt›na bekliyorum. Biz Türkiye'yi
birlefltirece¤iz. Türkiye'yi güçlendirece¤iz"
dedi. O¤uzeli ilçesini ziyaret eden
K›l›çdaro¤lu, seçim otobüsüyle ilçede tur
atarak vatandafllar› selamlad›. Daha sonra partililerin topland›¤› kahvehaneye giden
K›l›çdaro¤lu, onlarla sohbet edip sorunlar›n›
dinledi. K›l›çdaro¤lu, vatandafl›n derdine
çözüm üretilmesi gerekti¤ini belirterek, CHP
O¤uzeli Belediye Baflkan aday› Ufuk
Marafll›'ya destek istedi.
Küsmeyeceklerini, bar›flacaklar›n›, birlik
ve dirlikten yana olduklar›n› ifade eden
K›l›çdaro¤lu, flunlar› kaydetti:
"Ayr›flmadan yana de¤il, biz bar›fltan
yanay›z. Kavgadan yana de¤il, sadece ülke
içinde de¤il, bütün komflular›m›zla bar›fl
içerisinde yaflamak istiyoruz. Suriye'de
Müslüman kan›n akmas›n› istemiyoruz. Bizim
t›r floförleri Irak'a rahatl›kla gidip gelebilsinler istiyoruz ama kavga, dövüfl bu bölgede
olmas›n, hepimiz huzur içerisinde yaflayal›m.
Çoçuklar›m›za güzel bir Türkiye b›rakal›m.
Ben söylüyorum, bar›fl kadar güzel bir fley
yok. Her yerde huzur olsun istiyorum. Her
yerde al›n teriyle kazan›lm›fl ekmek olsun
istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz."
Bir vatandafl›n "Bu bölgede kuru tar›m
yap›l›yor. Siz iktidara gedi¤iniz zaman
çiftçiye ne vaad ediyorsunuz? sorusu üzerine
K›l›çdaro¤lu, "Sadece bir fley söyleyece¤im.
Mazotu köylüye ÖTV'siz ve KDV'siz
verece¤iz" dedi.
K›l›çdaro¤lu, daha sonra AK Parti ve
MHP ilçe seçim bürolar›n› ziyaret etti.
Ard›ndan ilçe esnaf›n› ziyaret eden
K›l›çdaro¤lu'na, bir manav sahibi portakal›
dilimleyerek ikram etti. Bir kahvehaneye de
giden K›l›çdaro¤lu, burada vatandafllarla bir
süre sohbet etti, kendisine ikram edilen
kahveyi içti. (AA)
Hollande bugün
Türkiye'de...
TUSKON: Esef verici
iddialar› iade ediyoruz
54 bin ifladam› üyesi
bulunan TUSKON,
Uganda’daki petrol rafinerisi
için Türk flirketleri lehine
lobi yap›lmas›n›n baflka
mecralara çekilmek istenmesine tepki gösterdi. Uganda
Fahri Konsolosu olan Genel
Sekreter Mustafa Günay’›n
Hocaefendi ile görüflmesinde
geçen ananas hediyesine
at›fta bulunulan aç›klamada,
“Hediyeleflmenin alaya
al›nmas›n›, arkas›nda baflka
fleyler varm›fl imas›yla lanse
edilmesini reddediyor ve
iddia sahiplerine iade ediyoruz.” denildi. Uganda’da
ihale edilecek petrol rafinerisi için Türk flirketleri lehine
lobi yap›l›rken, ‘ananas’
meyvesi kelimesine baflka
anlamlar yüklenerek alayc›
ifadeler kullan›lmas›na,
TUSKON yaz›l› bir aç›klama
ile cevap verdi. Aç›klamada,
“Uganda’n›n ‹stanbul Fahri
Konsolosu da olan Genel
Sekreterimiz Dr. Mustafa
Günay’›n, TUSKON üyesi
olan veya olmayan Türk
ifladamlar›n›n Uganda’da
ticaret ve yat›r›m yapmalar›
için yürüttü¤ü faaliyetler
görevlerinin gere¤idir.
Uganda’da ihale edilecek
petrol rafinerisi iflini Türk
flirketlerinin almas› için
yapt›¤› çal›flman›n takdir
edilece¤i yerde, baflka
mecralara çekilerek elefltirilmesinden esef duyuyoruz.”
denildi. Konfederasyon, bu
konuyla ilgili yasal giriflimde
bulundu¤unu da vurgulad›.
Fethullah Gülen Hocaefendi
ile Mustafa Günay aras›nda
geçen yasad›fl› telefon dinlemesi kayd›nda, Günay
petrol rafinerisi için
yapt›klar› lobicilik
faaliyetinden ve ayr›ca bu
ülkede yetiflen ve bu ülkeden
gelen hediye ananas
meyvesinden söz ediyordu.
Ancak Hizmet Hareketi’ni
karalama kampanyas›
çerçevesinde ananas kelimesine ilgisiz anlamlar yüklenerek bu konuda alay›c›
ifadeler kullan›ld›. Aç›klamada, TUSKON’un dünya
ticaret köprüleri ile Türk ifl
dünyas›n› dünya
ifladamlar›yla buluflturdu¤u,
düzenledi¤i zirvelerle 8 y›lda
30 milyar dolarl›k ifl
ba¤lant›s›na vesile oldu¤u,
ihracat yurtd›fl› yat›r›mlara
destek verdi¤i hat›rlat›ld›.
TUSKON’un Türkiye’nin
önde gelen ifladamlar›na
Afrika ülkelerindeki
çal›flmalar›nda destek
olmas›n›n son derece do¤al
oldu¤u belirtilerek, “Yap›lan
çal›flmalar›n elefltirilmesi ve
karalama kampanyas›na
dönüfltürülmesi mi yoksa
alk›fllanmas› m› gerekti¤ini
kamuoyunun vicdan›na
sunuyoruz.” denildi. Aç›klamada flunlara yer verildi:
“‹nsan›m›z›n e¤itim yoluyla
dünyaya aç›lmas›n› teflvik
etti¤i gibi ifladamlar›m›z›n da
farkl› co¤rafyalarda ticaret
ve yat›r›m yapmas›n› tavsiye
eden Muhterem Fethullah
Gülen Hocaefendi ile Genel
Sekreterimiz Dr. Mustafa
Günay’›n bu konularda
görüflme yapmas›n›n farkl›
yönlere çekilmesini; bu
görüflmenin hukuka ayk›r› ve
yasa d›fl› bir flekilde dinlen-
mesini ve görüflmelerin
içeri¤inin baz› bas›n yay›n
organlar› ve sosyal medyaya
servis edilerek kiflilerin iftira
ve itibars›zlaflt›rma kampanyas›na maruz b›rak›lmas›n›
k›n›yoruz.”
Hediyeleflmenin Anadolu
insan›n›n karakteristik özelli¤i oldu¤u belirtilen aç›klamada, “Uganda’da yetiflen
lezzetli ve dünyaca meflhur
ananas meyvesinin zaman
zaman ifl dünyas›, protokol
ve medya mensuplar›na
hediye edildi¤i aktar›ld›.
Muhataplar› da mektup
yazma inceli¤i göstererek
teflekkür etmifllerdir.
Bunlar›n alaya al›nmas›n› ve
arkas›nda baflka fleyler
varm›fl imas› ile topluma
lanse edilmesini reddediyor
ve iddia sahiplerine iade
ediyoruz.” ifadeleri yer ald›.
Birlik duygular›n› pekifltiren
muharrem iftar› program›na
Türkiye’nin büyük flirketlerinin sponsorluk deste¤inde
bulunmalar›na vesile olmay›
da TUSKON’un önemsedi¤i
vurguland›.
Siyasi partilerin birleflik oy
pusulas›ndaki yeri belli oluyor
ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) Baflkanl›¤›, bugün saat 14.00'te,
siyasi partilerin birleflik oy pusulas›ndaki
yerlerinin belirlenmesiyle ilgili olarak
siyasi parti temsilcileri huzurunda ad
çekme (kura) ifllemi yap›laca¤›n› bildirdi.
YSK'n›n Resmi Gazete'de yer alan
karar›na göre, 2972 say›l› Mahalli ‹dareler
ile Mahalle Muhtarl›klar› ve ‹htiyar
Heyetleri Seçimi Hakk›nda Kanun'un
18'inci maddesinde "Belediye Baflkanl›¤›
seçiminde kullan›lacak birleflik oy pusulalar›n›n en üstünde 'Siyasi Partiler' ve
ba¤›ms›z adaylar varsa 'Siyasi Partiler ve
Ba¤›ms›z Adaylar' ibaresi yaz›l›r. Bu
ibarenin alt›na seçime kat›lan siyasi partilerin temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim
Kurulu taraf›ndan kura esas›na göre en
baflta ve ortada partinin özel iflareti, özel
iflaretin alt›nda tam yaz› halinde ad›, belirli
bir aral›k veya çizgiden sonra, çap› 2 santimetre olan bir bofl daire bas›l›r ve bütün
bunlar›n alt› çizilir. Bu çizginin alt›na o
partinin aday ad ve soyadlar› konulur"
hükmü yer al›yor.
Buna göre, YSK'ya verilen seçim
takvimi uyar›nca, 21 Ocak'ta siyasi partilerin birleflik oy pusulas›ndaki yerlerinin
belirlenmesi ile ilgili olarak çekilecek kura
tarih ve yerinin YSK taraf›ndan siyasi partilere bildirilmesi, siyasi partilerden,
kuraya kat›lacak temsilci adlar›n›n YSK'ya
bildirilmesinin istenmesi, 27 Ocak'ta ise
siyasi partilerin birleflik oy pusulas›ndaki
yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak
YSK taraf›ndan kura çekilmesi ve ilan›n›n
gerekti¤i kaydedildi.
Bu kapsamda, bugün saat 14.00'te,
siyasi partilerin birleflik oy pusulas›ndaki
yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak
siyasi parti temsilcileri huzurunda kura
ifllemi yap›lacak.
ANKARA - Fransa Cumhurbaflkan› François
Hollande, Cumhurbaflkan› Abdullah Gül'ün daveti
üzerine bugün Türkiye’ye geliyor. Ziyaret iki gün
sürecek.
Cumhurbaflkanl›¤› Bas›n Merkezi'nden yap›lan
aç›klamaya göre, Hollande'›n ziyareti, Fransa'dan
Türkiye'ye 22 y›ll›k aradan sonra Cumhurbaflkan›
düzeyindeki ilk ikili resmi ziyaret olacak.
Ziyaret kapsam›nda bugün Ankara'da
gerçeklefltirilecek resmi görüflmelerde, baflta siyasi
ve ekonomik konular olmak üzere, iki ülke
aras›ndaki iliflkilerin tüm yönleriyle ele al›naca¤›,
yeni iflbirli¤i ve ortakl›k imkanlar› üzerinde durulaca¤› belirtilen aç›klamada, AB dahil güncel
bölgesel ve uluslararas› meseleler hakk›nda fikir
al›flveriflinde bulunulaca¤› aktar›ld›.
Ziyaret dolay›s›yla iki ülke aras›ndaki
iflbirli¤inin pekifltirilmesine ve iliflkilerin ahdi
zemininin güçlendirilmesine yönelik baz›
anlaflmalar imzalanaca¤› duyurulan aç›klamada,
Gül ve Hollande'›n, Ankara'daki resmi temaslar›n
tamamlanmas›n›n ard›ndan yar›n ‹stanbul'da TürkFrans›z ‹fl Forumu'na kat›laca¤› bildirildi.
Hollande'›n ziyaretinin, köklü dostluk ve müttefiklik iliflkilerine sahip iki ülke aras›ndaki çok
boyutlu iliflkilere yeni bir ivme kazand›raca¤› ifade
edilen aç›klamada, bu yönüyle ortak iradenin en
üst düzeyde teyit edilmesine vesile olaca¤› ve
iflbirli¤inin karfl›l›kl› yarar temelinde her alanda
derinlefltirilerek gelifltirilmesine katk›da bulunaca¤› kaydedildi.
POPÜLAR‹TES‹ ARTTI
Bu arada, Fransa'da, kendisinden 18 yafl küçük
sinema oyuncusuyla yaflad›¤› aflk, Cumhurbaflkan›
François Hollande'›n popülaritesini düflürmek yerine art›rd›.
BVA kamuoyu araflt›rma merkezinin anketine
göre, yeni sevgilinin ortaya ç›kmas›n›n ard›ndan
Hollande'›n popülaritesi yüzde 26'dan yüzde 31'e
ç›kt›.
Hollande'›n, oyuncu Julie Gayet ile iliflkisinin
haftal›k Frans›z magazin dergisi Closer taraf›ndan
ortaya ç›kart›lmas›ndan sonra fenalaflan first lady
Valerie Trierweiller, hastaneye kald›r›lm›fl ve
yaklafl›k bir haftal›k tedaviden sonra taburcu edilmiflti.
Trierweiler'in, Elysee Saray›'ndaki statüsü
hakk›ndaki tart›flmalar sürerken, aldat›lan first
lady'nin saraydaki ofisinden ayr›l›p ayr›lmayaca¤›
merak ediliyor.
Hollande, yeni y›l dolay›s›yla bas›nla
buluflmas›nda özel hayat›yla ilgili baz› sorulara
muhatap olmufl ve üstü kapal› yasak aflk iliflkisini
itiraf etmek zorunda kalm›flt›.
"Herkes özel yaflam›nda sorunlar yaflayabilir,
s›k›nt›lar olabilir ancak benim bir ilkem var; Özel
ifller, özel bir flekilde ve karfl›l›kl› taraflar›n
mahremiyetine sayg› göstererek çözülmeli" diyen
Hollande, flubat için planlanan ABD gezisinde ise
kendisine kimin efllik edece¤ini, geziden hemen
önce aç›klayaca¤›n› ifade etmiflti.
Frans›z dergisi, önceki hafta ç›kan say›s›nda,
"François Hollande ve Julie GayetCumhurbaflkan›n›n gizli aflk›" bafll›¤›n› atarak, 59
yafl›ndaki Hollande'la 48 yafl›ndaki Gayet
aras›ndaki gönül iliflkisiyle ilgili 7 sayfal›k bir
haber yay›mlam›flt›.
14
27 Ocak 2014
Pazartesi
Sivas'da
3 puan
sevinci
S‹VAS - Ziraat Türkiye Kupas› A
Grubu'nda ilk 2 maç›ndan da ma¤lubiyetle
ayr›lan Sivasspor, sahas›nda Akhisar
Belediyespor'u 2-1 yenerek kötü gidifli sonland›rd›.
Kupada grup maçlar›na deplasmanda
Bursaspor ve sahas›nda Eskiflehirspor'a karfl› ald›¤›
yenilgilerle kötü bir bafllang›ç yapan Sivasspor,
gruptaki üçüncü maç›nda Sivas 4 Eylül Stad›'nda
Akhisar Belediyespor'u konuk etti.
Rakibini Hakan Arslan'›n golleriyle 2-1 yenmeyi baflaran Yi¤idolar, gruplardaki ilk galibiyetini
ald›. Bu galibiyetle kötü gidifli sonland›ran
Sivasspor, hem kupadaki iddias›n› sürdürdü hem
de taraftar›n› mutlu etti.
Sivasspor'un ara transfer döneminde
Silivrispor'dan kadrosuna katt›¤› Ahmet fiahbaz da
uzatma dakikalar›nda oyuna girerek, k›rm›z›l›beyazl› formayla tan›flt›. (AA)
fienol GÜNÜÇ
Sabri Sar›o¤lu,
ayr›lmak istemiyor
“F.Bahçe
Kulübü
baflkans›z
kalmaz”
Galatasaray Futbol Tak›m›'n›n kaptanlar›ndan Sabri Sar›o¤lu, sar›-k›rm›z›l›
kulüple hiçbir zaman sözleflme sorunu yaflamad›¤›n›, yönetim kurulunun
mukavelesini uzatmak istemesi halinde buna "hay›r" demeyece¤ini söyledi.
ANTALYA - Sabri Sar›o¤lu, AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada, sözleflmesi,
Spor Toto Süper Lig'de sezon ikinci yar›s›
ve UEFA fiampiyonlar Ligi "Top 16" turundaki Chelsea eflleflmesinin yan› s›ra birçok farkl› konuda görüfllerini aktard›.
Uzun ve zorlu bir devre aras› kamp›
geçirdiklerini anlatan deneyimli futbolcu,
"Haz›rl›klar›n ço¤u maçlarla geçti. ‹nflallah
buradaki çal›flmalar›n karfl›l›¤›n› sezon sonunda al›r ve mutlu sona ulafl›r›z" derken,
2+1 y›ll›k sözleflmesinin kalan opsiyonlu 1
y›l› için kulüple henüz herhangi bir görüflme yapmad›¤›n› söyledi.
Sözleflmesiyle ilgili flu ana kadar bir
görüflme olmad›¤›n› anlatan deneyimli futbolcu, "Olursa karfl›l›kl› oturup anlafl›r›z.
Zaten hiçbir zaman Galatasaray'la sözleflme sorunu yaflamad›m. Sabri Sar›o¤lu,
Galatasaray sayesinde buralara geldi. Bir
s›k›nt› olaca¤›n› düflünmüyorum. Hocam›z
ve yönetim kurulumuz sözleflme uzatmak
isterse buna 'hay›r' demem" diye konufltu.
Sezon sonunda sözleflmesindeki opsiyonun Galatasaray Kulübü taraf›ndan kullan›lmayaca¤› yönünde bas›na yans›yan
haberlere de¤inen Sabri, bu konuda kendisine iletilen bir fley olmad›¤›n›, al›nacak
her türlü karara da sayg› duyaca¤›n› aktard›. Kulüp taraf›ndan sözleflme yenilenmeyece¤i konusunda kendisine hiçbir fley bildirilmedi¤ini net olarak söyleyebilece¤ini
vurgulayan Sabri, "Sezon sonunda hoca
beni istemeyebilir, yönetim kurulu sözleflme uzatmayabilir. Buna sayg› duyar›m
ama henüz konuflulan bir fley yok. Haberlerin ço¤u yalan. Kimse bu yalan haberlere inanmas›n. Futbolun içinde her fley ola-
bilir ama kalacaksam veya ayr›lacaksam
sayg› çerçevesinde olmas› gerek. Allah
herkese hay›rl›s›n› nasip etsin" ifadelerini
kulland›. Futbol kariyerine yönelik hayallerinin önemli bir bölümünü gerçeklefltirdi¤ini anlatan Sabri Sar›o¤lu, Avrupa'ya
transfer olmad›¤› için bir eksiklik hissetmedi¤ini de dile getirerek, flöyle devam etti: "Yurt d›fl›nda oynamay› düflündüm. Dönem dönem teklifler de oldu ama transfer
gerçekleflmedi. Benim hayalim Galatasaray'da oynamak, flampiyonluk kazanmak,
kaptanl›k yapmak ve milli tak›ma gitmekti. Allah'a flükür hepsini gerçeklefltirdim.
Bir hayalim de ülkemi ve Galatasaray'›
yurt d›fl›nda en iyi flekilde temsil etmekti.
Baz› aksilikler oldu ama Galatasaray gibi
Avrupa'da söz sahibi bir tak›mda oynamaktan dolay› mutluyum.” (AA)
"Gakgofllar", ligin ikinci yar›s›ndan umutlu
Elaz›¤spor
Teknik
Direktör
Okan Buruk,
yeni transferlerle ligin
iyi
tak›mlar›nda
n biri olacaklar›n›
belirterek,
"Süper
Lig'de kalaca¤›z" dedi.
TOKAT - Elaz›¤spor Teknik
Direktör Okan Buruk, yeni transferlerle ligin iyi tak›mlar›ndan biri
olacaklar›n› belirterek, "Süper
Lig'de kalaca¤›z" dedi.
Buruk, AA muhabirine yapt›¤›
aç›klamada, devre aras›nda iyi bir
haz›rl›k dönemi geçirdiklerini ancak Ziraat Türkiye Kupas› maçlar›
nedeniyle haz›rl›k dönemini 8 günde tamamlamak zorunda kald›klar›n› hat›rlatt›. Haz›rl›k maç› yapamad›klar›n›, kupa maçlar›yla ikinci yar›ya haz›rland›klar›n› ifade eden
Buruk, önceliklerinin lig oldu¤unu
vurgulayarak, "Kupada oyuncular›m›z›n performanslar›n› görmek ve
lige haz›rlanmalar›n› sa¤lamak istiyoruz" dedi. Kupan›n kendileri için
ikinci s›rada geldi¤ini ve lige odakland›klar›n› vurgulayan Buruk, yine
de kupada gidebildikleri yere kadar
gitmek istediklerini kaydetti.
Kupada gruptan ç›kmalar› duru-
munda yar› finalde Galatasaray ile
oynamak istedi¤ini aktaran Buruk,
"Galatasaray'›n da gruplardan ç›k›p
ç›kmayaca¤› belli de¤il. Final oynamak da isteriz. Kiminle oynayaca¤›m›z önem arz etmiyor ama
söyledi¤im gibi bizim için lig daha
ön planda" diye konufltu.
Ligin ilk yar›s›n›n son haftalar›nda gösterdikleri performans sayesinde 18. s›radan kurtularak devreyi 16. s›rada tamamlad›klar›n› hat›rlatan Buruk, flöyle devam etti:
"Bu anlamda umutluyuz. Ligde
kalmay› hedefliyoruz. Son haftalarda performans olarak geliflme gösterdik. Oyuncular›m›z aras›nda tak›mdafll›k duygusu üst seviyeye
ç›kt›. Oyuncular›m›z›n karakterleri
bu noktada bize çok ümit veriyor.
Yeni transferler de bunu tamamlarsa ligde kalaca¤›m›z› umuyorum.
Yapaca¤›m›z transferlerle ligin iyi
tak›mlar›ndan biri olaca¤›z." (AA)
‹STANBUL - Fenerbahçeli eski yönetici
fiadan Kalkavan, kulüp baflkan› Aziz
Y›ld›r›m'›n Fenerbahçe için büyük hizmetler
yapt›¤›n› ancak kulübe en büyük lekenin
onun döneminde sürüldü¤ünü söyledi.
Yarg›tay'›n "flike davas›" karar›n›n
ard›ndan yaflanan geliflmelerle ilgili AA
muhabirinin sorular› üzerine de¤erlendirme
yapan Kalkavan, Y›ld›r›m'a elefltirilerde
bulunarak, flöyle konufltu:
"Yasalara karfl› gelmenin cezas› bellidir.
Sen, Yarg›tay karar› vermifl, 'ben onu
tan›mam' diyorsun. Ali k›ran bafl kesen
misin? Kalk›p da kanunun vermifl oldu¤u
cezay›, müeyyideyi tan›mam diyorsun.
Fenerbahçe'ye büyük hizmetler vermifltir ama
as›rl›k kulübe en büyük leke de onun döneminde sürülmüfltür."
Y›ld›r›m'›n, flike ve teflvikle ilgili yasan›n
ç›kmas› için öncülük etti¤ini kaydeden
Kalkavan, "Yasan›n bir an önce ç›kmas› için
kendisi u¤raflt›. Ancak yasa ç›kt›ktan sonra
bunlara teflebbüs ettiysen, karfl› gelmenin
cezas› neyse bunu çekeceksin" ifadelerini
kulland›.
Kalkavan, bir önceki seçimli ola¤anüstü
genel kurulda baflkanl›k yar›fl›na giren
Mehmet Ali Ayd›nlar'›n, kongre sürecinde
Y›ld›r›m'a gereken yan›t› veremedi¤ini
savundu.
Ayd›nlar'›n, Y›ld›r›m'›n "Fenerbahçe flike
yapt› m›?" sorusuna cevap veremedi¤ini ileri
süren Kalkavan, "Mehmet Ali Ayd›nlar, çok
sevdi¤im, beraber çal›flt›¤›m bir kardeflimdir.
Çok da iyi bir Fenerbahçelidir. Ama genel
kurulda baflkanl›k yar›fl›nda Aziz Y›ld›r›m'a
cevap veremedi. O kadar beyefendi olursan
oraya da soyunma" de¤erlendirmesinde
bulundu.
Kendisinin baflkanl›k gibi bir niyetinin
bulunmad›¤›n› ifade eden fiadan Kalkavan,
"Y›ld›r›m gider yeni bir baflkan gelir.
Fenerbahçe Kulübü hiçbir zaman baflkans›z
kalmaz" fleklinde görüfl belirtti.
Kalkavan, baflkan adayl›¤› konusunda
isimleri gündeme gelenlerin hat›rlat›lmas›
üzerine, "Benim niyetim yok. Ali fien baflkan
da bu ifle soyunabilir. Biraz havay› koklas›n,
kazanabilece¤ine inan›rsa hemen girer.
Sadettin Saran da flartlar›n uygunlu¤u halinde
aday olur" diye konufltu.
Kalkavan, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yar›s›n› puan farklar›yla lider tamamlayan futbol tak›m›n›n yaflananlardan etkilenece¤ini düflünmedi¤ini söyledi. (AA)
SPOR
15
27 Ocak 2014 Pazartesi
Çaykur Rizesporlu Sezer Özmen, milli tak›ma göz k›rpt›
ANTALYA - Çaykur Rizespor'un
genç defans oyuncusu Sezer Özmen, A
Milli Tak›m'a seçilmenin zorlu¤una de¤inerek, gösterdi¤i performansla ay-y›ld›zl›
formay› terletmek istedi¤ini söyledi. AA
muhabirine aç›klamalarda bulunan Sezer
Özmen, A Milli Tak›m'a seçilmenin zorlu¤undan bahsederek, "A Milli Tak›m
formas›, her genç futbolcunun hayalidir.
Ümit Milli Tak›m'a kadar yükseldim.
Önümde bir ad›m kald›. Spor Toto Süper
Lig'de oynuyorum. A Milli Tak›m'a seçilmenin zor oldu¤unun fark›nday›m
ama bu zoru kolaya çevirip orada yer al-
mak istiyorum" diye konufltu. Spor Toto
Süper Lig'deki ilk sezonunu geçirdi¤ini
hat›rlatan 21 yafl›ndaki futbolcu, "Benim
Süper Lig'deki ilk senemdi. Herkes bana
acabalarla bak›yordu. ‹yi bir performans
sergiledi¤imi düflünüyorum. Bu performans benim için yeterli de¤il. Kendimde
eksikler görüyorum. Sürekli olarak kendimi gelifltiriyorum. Bunlar› kapat›p daha
iyi yerlere gelmek istiyorum" ifadelerini
kulland›. Sezer Özmen, hayalinde Avrupa'da oynamak oldu¤unu kaydederek,
ayr›l›rken de Çaykur Rizespor'a para kazand›rmak istedi¤ini dile getirdi. Karade-
niz temsilcisinin kendisini transfer ederken ödedi¤i bedelin karfl›l›¤›n› vermek
istedi¤ini aktaran genç futbolcu, flunlar›
"Rizespor, beni bir bedel vererek ald›.
Ben de bunun karfl›l›¤›n› vermek istiyorum. Öncelikle Çaykur Rizespor'da en iyi
flekilde performans›m› göstermek istiyorum. Tabii ki ileride Avrupa'da oynamak
istiyorum. Bu lafta de¤il. Ona göre çal›fl›p, ona göre yafl›yorum. Nas›l Rizespor,
beni bedel ödeyip ald›ysa, ayn› flekilde
Rizespor'a para kazand›rarak ayr›lmak istiyorum. Hakk›mda hay›rl›s› neyse onu
yaflamak isterim." (AA)
Futbolcu kökenli
teknik adamlar
Hollandal› eski milli futbolcu Clarence Seedorf'un Milan'›n teknik direktörlük koltu¤una oturmas›, zor günler yaflayan ‹talyan kulübünde
yeni görevinde baflar›l› olup olamayaca¤› sorusunu ak›llara getirdi.
Buz
hokeyinde
hedefler
bitmiyor
ANKARA - Futbolculu¤u döneminde 2002-12 sezonlar› aras›nda
Milan'da gösterdi¤i performansla
kulübün efsane oyuncular› aras›na
giren 37 yafl›ndaki Seedorf, ilk teknik
direktörlük görevinde ‹talyan
kulübünde ayn› baflar›s›n› tekrarlamak
istiyor.
Faal futbol hayat›n›n ard›ndan
teknik direktörlük kariyerinde de
baflar›l› performans gösteren isimler
aras›nda birçok önemli futbol adam›
bulunuyor. Bu isimler aras›nda Roberto
Mancini, Pep Guradiola, Johan Cruyff
ve Shota Arveladze ilk akla gelenlerden.
Futbolculu¤u döneminde ‹talya'n›n
Sampdoria tak›m›nda gösterdi¤i performansla dikkat çeken Roberto Mancini,
tak›m›n›n lig flampiyonlu¤u, UEFA
Kupa Galipleri Kupas› ve ‹talya Kupas›
kazanmas›nda önemli rol üstlenmiflti.
Serie A'da 563 maçta 173 gol atan
Mancini, Lazio'da Sven-Goran
Eriksson'un yan›nda yard›mc› antrenörlük göreviyle ad›m att›¤› teknik
adaml›k kariyerinde de Inter,
Manchester City, Lazio gibi prestijli
tak›mlarda say›s›z baflar›lara imza att›.
Galatasaray'a bu sezonun ilk yar›s›n›n
ortas›nda geçen ‹talyan teknik adam›n
karnesinde üçü ‹talya ve biri
‹ngiltere'de olmak üzere 4 lig flampiyonlu¤u da bulunuyor.
- Guardiola kupaya doymuyor
Mancini gibi baflar›l› bir futbol
kariyerine sahip olan Pep Guardiola,
oyunculu¤u döneminde ‹spanya Milli
Tak›m›'nda 47 maçta görev ald›.
1990 ile 2001 sezonlar› aras›nda 11
sezon formas›n› giydi¤i Barcelona'da
tak›m›n vazgeçilmez oyuncular› aras›na
giren Guradiola, teknik direktörlük
kariyerine de ayn› tak›mda 2008'de
bafllad›.
Katalan temsilcisinde görev ald›¤›
dört sezonda çok baflar›l› ifllere imza
atan ‹spanyol teknik adam, bu
dönemde iki UEFA fiampiyonlar Ligi,
iki UEFA Süper Kupas›, iki FIFA
Dünya Kulüpler Kupas›, üç lig flampiyonlu¤u, iki ‹spanya Kral Kupas› ve üç
‹spanya Süper Kupas› kazand›. Sezon
bafl›nda Bayern Münih'e geçen Pep
Guradiola, Bundesliga'da nama¤lup
yoluna devam ederken, görev ald›¤›
k›sa süre içinde tak›m›na UEFA Süper
Kupas› ve FIFA Dünya Kulüpler
Kupas› kald›rtt›.
Hollanda tarihinin en önemli futbolcular› aras›nda yer alan Johan Cruyff,
meslektafl› Pep Guardiola gibi, Katalan
temsilcisi Barcelona'da efsaneleflen
isimler aras›nda yer al›yor.
Futbolculu¤u döneminde FIFA Alt›n
Top Ödülü'nü 3 kez kazanan Cruyff,
Uluslararas› Futbol Tarihi ve ‹statistikleri Federasyonu taraf›ndan "Yüzy›l›n
En ‹yi Avrupal› Oyuncusu" da seçilmiflti.
Teknik direktörlük kariyerine
Ajax'ta bafllayan ve 1990'l› y›llarda
Barcelona'ya ligde 4 kez üst üste
flampiyonluk sevinci yaflatan Cruyff,
2010 y›l›nda kulübün onursal baflkan›
da seçilmiflti.
Futbolculuk ve teknik direktörlük
kariyerinde en önemli baflar›lar›n›
Türkiye'de elde eden Gürcü Shota
Arveladze, oyunculuk kariyerindeki en
parlak dönemi Trabzonspor ve Ajax'ta
yaflad›.
Karadeniz temsilcisinde 1995-96
sezonunda 25 kez fileleri
havaland›rarak gol krall›¤› da yaflayan
Arveladze, Ajax'ta oynad›¤› 4 sezonda
ise 55 kez fileleri havaland›rd›.
AZ Alkmaar'da bir süre yard›mc›
antrenörlük yapan Arveladze, ilk
olarak 2010'da Kayserispor'da teknik
direktörlük koltu¤una oturdu. Anadolu
temsilcisine oynatt›¤› göze hofl gelen
futbolla k›sa zamanda futbol
otoritelerinin takdirini toplayan Shota
Arveladze, 2012'de Kas›mpafla ile
anlaflt›. Burada da baflar›l› bir performans sergileyen Gürcü teknik adam›n
tak›m›, Süper Lig'de üçüncü s›rada
bulunuyor.
Baz› y›ld›z eski futbolcular ise
kupalarla dolu futbol kariyerinin
ard›ndan bafllad›¤› teknik direktörlük
hayat›nda benzer baflar›lara imza atamayarak hayal k›r›kl›¤› yaflatt›.
Arjantin'in gelmifl geçmifl en iyi
oyuncular› aras›nda gösterilen Diego
Maradona, 95 kez formas›n› giydi¤i
milli tak›m›nda 1986'da Dünya Kupas›
flampiyonlu¤una ulafl›rken, Serie A
tak›mlar›ndan Napoli ile iki kez lig
flampiyonlu¤u sevinci yaflam›flt›.
Futbolu b›rakmas›n›n ard›ndan Arjantin
ve Dubai'deki baz› tak›mlarda teknik
direktörlü¤e getirilen efsane oyuncu,
çal›flt›rd›¤› tüm kulüplerden k›sa süre
içinde kovuldu.
Futbol zekas›, s›ra d›fl› saç stiliyle
Hollanda'n›n en baflar›l› oyuncular›
aras›ndan ad› geçen Ruud Gullit, futbolu b›rakmas›n›n ard›ndan 1996-97
sezonunda Chelsea'yi çal›flt›rarak
bafllad›¤› antrenörlük kariyerinde
baflar›l› olamam›flt›. Hollandal› teknik
adam, daha sonra Newcastle United,
Feyenoord, Los Angeles Galaxy gibi
tak›mlarda da dikifl tutturamayarak
görevini b›rakmak zorunda kalm›flt›.
Barcelona ve Galatasaray'daki
muhteflem performans›yla "Karpatlar›n
Maradona's›" olarak an›lan Rumen
Gheorghe Hagi de antrenörlük kariyerinde ayn› kaderi paylaflanlardan.
Romanya Milli Tak›m›'n›n ard›ndan
2003-04 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörlük görevini üstlenen Hagi, sonraki
y›llarda iki kez Galatasaray'›
çal›flt›rm›fl ve üst üste ald›¤› baflar›s›z
sonuçlar›n ard›ndan görevinden
ayr›lm›flt›. Rumen teknik adam›n son
çal›flt›rd›¤› tak›m da (2010-11)
Galatasaray olmufltu.
Sporcucu kiflili¤inin yan› s›ra futbol
d›fl› yaflam›yla da dikkat çeken eski
‹ngiliz futbolculardan Paul Gascoigne
de teknik direktörlü¤ü bir süreli¤ine
deneyenlerden.
Agresif oyun stili ve çal›flkanl›¤›yla
ada futbolunun unutulmazlar› aras›na
giren Gascoigne, futbolu 2004'te b›rakmas›n›n ard›ndan Portekiz'in Algarve
United tak›m›nda menajer-oyuncu
olarak antrenmanlara ç›ksa da
kulübüyle hiçbir zaman kontrat imzalamad›. 2005'te ‹ngiltere'nin alt lig
tak›mlar›ndan Kettering Town ile
anlaflan ünlü oyuncu, özel hayat›ndaki
problemleri nedeniyle burada da sadece
39 gün kalabildi. (AA)
‹ZM‹R - Buz Hokeyi Milli Tak›mlar Sportif Direktörü Tar›k Göçmen, Buz Hokeyi Federasyonu Baflkan› Orhan Duman'›n yeni yetenekler konusunda oldukça hassas oldu¤unu
belirterek, "Altyap› çal›flmalar› için bir çok
proje üzerinde çal›flmalar planlan›yor ve hepsi
birer birer uygulan›yor" dedi.
‹zmir'deki Dünya 20 Yafl Alt› 3. Klasman
fiampiyonas›'nda oynad›¤› 5 maçta 2 galibiyet
ve 2 ma¤lubiyet alan, 1 maç› da penalt› at›fllar› sonucunda kaybederek 7 puan toplayan ve
turnuvay› 4. s›rada tamamlayan Türkiye,
Meksika'n›n 1 puan ard›nda bronz madalya
flans›n› kaç›rd›. Oynad›¤› maçlarda 10 gol
at›p, kalesinde 24 gol gören Türkiye'de en
golcü isim 4 gol atan Gökalp Solak olurken,
bu oyuncuyu 2'fler golle Ogün Uzunali ile Batuhan Akay ve 1'er golle Alihan Demirer ve
Sefa Kavaz izledi.
Buz Hokeyi Millii Tak›mlar Sportif Direktörü Tar›k Göçmen, turnuvada penalt› at›fllar›nda kaybettikleri Meksika maç›na kadar
beklentilerini ve hedeflerini tutturduklar›n›
söyledi. Turnuvan›n ilk iki maç›nda Bulgaristan ve Güney Afrika'ya karfl› oynad›klar› oyunun basit olmas›na ra¤men isteklerini karfl›lad›¤›n› kaydeden Göçmen, flöyle konufltu:
"Belçika'ya karfl› çok varl›k gösteremeyece¤imizi biliyorduk ama en iyisini yapmak için
mücadele ettik. Meksika'ya karfl› golü bulup
son 1,5 dakikaya kadar savaflarak skoru koruduk fakat galibiyete bu kadar yaklaflm›flken
ald›¤›m›z kritik ceza oyunda 4 kifli kalmam›za neden oldu. Buz hokeyinde eksik kald›¤›n›zda ifller çok kolay olmaz, buna ilaveten rakip 5 kifli oynarken kalecisini oyundan ç›kar›p 6 oyuncu ile hücum yapabilir. Bizim de
karfl›laflt›¤›m›z böyle bir durum oldu. Son anlarda maalesef skoru koruyamad›k ve beraberlik golünü yedik. Sonras›nda uzatmalarda
eflitlik bozulmad› ve penalt›lara kalan maç›
kaybettik .Bu maç bizi bronz madalyadan
uzaklaflt›rm›fl oldu."
Göçmen, ‹zmir'de olmaktan çok mutlu olduklar›n› belirterek, sözlerini flöyle sürdürdü:
"Türkiye'de buz hokeyine ilgi henüz olmad›¤›ndan çok fazla seyirci karfl›s›nda oynama
f›rsat› bulam›yoruz. Fakat ‹zmir'deki flampiyonaya olan ilgi bizi çok sevindirdi. Bu güzel
atmosfere organizasyonun da kusursuz olmas›
eklenince, ‹zmir'in daha çok organizasyon
alabilece¤i gerçe¤i ortaya ç›km›fl oldu. Tüm
tak›mlar için iyi bir turnuva oldu diyebiliriz."
(AA)
TÜRK‹YE’N‹N GAZETES‹
B ELDE
27 Ocak 2014 Pazartesi
Ad›n›, 3. Ahmet’in k›z›
Fatma Sultan’›n saray›n
inflas›ndan önce ayn›
yerde düzenledi¤i
“Ç›ragàan flenlikleri”
denilen fener yakma kutlamalar›ndan alan, Sultan
Abdülaziz’in 1871’de
yapt›rd›¤› ve Sultan
Abdülmecid’in o¤ullar›n›n
dünyaya gözlerini açt›¤›
Ç›ra¤an Saray›, otel
olarak hizmete girmesinin
ard›ndan Luciano
Pavarotti, Robert De Niro,
Michael Schumacher,
Silvio Berlusconi, Sophia
Loren, Suudi Arabistan
Kral› Abdullah, Hollanda
Kraliçesi Beatrix ve
Madonna’n›n da
aralar›nda bulundu¤u
ülke konuklar› a¤›rlad›.
ANKARA - TU⁄BA ÖZGÜR
DURMAZ - 19. yüzy›lda Osmanl›
sultanlar›n› a¤›rlayan Ç›ra¤an Saray›,
104 y›l önce geçirdi¤i yang›n›n
ard›ndan bugün de görkemiyle
dünyan›n her yerinden sanat›n,
siyasetin, sporun, ifl hayat›n›n kral ve
kraliçelerince tercih ediliyor.
Sultan Abdülaziz’in, kardefli
Abdülhamit’in iste¤i üzerine,
1871’de yapt›rd›¤›, Sultan
Abdülmecid’in o¤ullar› V. Murat, II.
Abdülhamit ve V. Mehmet Reflat’›n
do¤up büyüdü¤ü saray, 1990’dan
beri otel olarak Luciano Pavarotti,
John F. Kennedy Jr., Robert De Niro,
Donna Karan, Michael Schumacher,
Silvio Berlusconi, Bernard Lacoste,
Sophia Loren, Suudi Arabistan Kral›
Abdullah, Kofi Annan, Hollanda
Yasemin AYDO⁄DU
Kraliçesi Beatrix,
Oprah Winfrey,
U2 ve Madonna
gibi birçok ünlü
konu¤u a¤›rlad›.
AA muhabirinin
derledi¤i bilgiye
göre, 104 y›l önce
18 Ocak’ta ç›kan
yang›nda içi küle
dönen ve bu süreçte
çeflitli badireler
atlatan Ç›ra¤an
Saray›’n›n tarihi seyri flöyle:
17. yüzy›lda, saray›n bulundu¤u
alan Befliktafl’tan Ortaköy’e kadar
“Kazanc›ogàlu Bahçesi” olarak
biliniyordu.
18. yüzy›lda, Lale Devri’nde en
parlak zaman›n› yaflayan bölgeyi 3.
Ahmet, damad› Vezir ‹brahim
Pafla’ya verdi. Pafla, 1719 y›l›nda
ayn› yerde efli ve ayn› zamanda 3.
Ahmet’in k›z› olan Fatma Sultan için
bir yazl›k köflk infla ettirdi. Fatma
Sultan bu bahçelerde, s›k s›k
“Ç›ragàan flenlikleri” denilen fener
yakma kutlamalar› düzenlerdi.
Farsçada “özel ›fl›k kaynagà›”
anlam›na gelen “ç›ra¤an”, zamanla
saray›n ad› yerine de kullan›lmaya
baflland›.
19. yüzy›la gelindi¤inde Padiflah II.
Mahmut, o zamanlar bir camiye, bir
okula ve bir Mevlevi tekkesine sahip
olan
bu alan›, yazl›k köflkü y›karak ilk
saray› infla etmek yoluyla yeniden
yap›land›rmaya karar verdi.
1857 y›l›ndaysa Padiflah
Abdülmecid, “bat›” tarz›nda yeni bir
saray infla edilmesi için II.
Mahmut’un yapt›rd›¤› saray› y›kt›rd›.
Birkaç y›l sonda vefat eden
Abdülmecid’in yerine kardefli Sultan
Abdülaziz, yine “do¤u” tarz›nda
yapt›rd›¤› saray› 1871 y›l›nda tamamlad›.
SARAYIN B‹R KAPISI ALMAN
‹MPARATORA HED‹YE ED‹LD‹
Ç›ra¤an Saray›, Sarkis Balyan ve ifl
ortagà› Narsisyan Krikor’un müteahhitli¤inde yükseldi.
Yap›m› için Avrupa’dan borç
al›nan saray tafl iflçili¤inin üstün
örne¤i sütunlar›yla zengin döflendi.
Saray›n her biri bin alt›n sikke
degàerindeki kap›lar›, Vortik
Kemhac›yan
taraf›ndan yap›ld›.
Bu kap›lardan birini Sultan II.
Abdülhamit, arkadafl› Alman
‹mparatoru II.
Wilhelm’e hediye
etti ve kap› Berlin
Müzesi’nde
sergilendi. Tüm dünyadan nadir
bulunan mermer ve sedef
malzemelerin getirtildi¤i saray›n
odalar› k›ymetli hal›larla,
mobilyalar›ysa alt›n yald›zlar ve
sedef kalem iflleriyle süslüydü.
Saray›n yaln›zca denize bakan
k›sm› bile 400 bin Osmanl› liras›na
mal olurken, toplamda 2,5 milyon
alt›n sikke harcand›.
SARAYDAK‹ TAL‹HS‹Z OLAYLAR
Mevlevihane üzerine infla edilen
saraya ilk ziyaretinde Sultan
Abdülaziz düflerek aya¤›n› k›rarken
hem halk hem de padiflah saray›n
u¤ursuz oldu¤una inand›.
V. Murad, hayat›n›n 25 y›l›n›
Ç›ra¤an’da hapis kalarak sürdürdü.
2. Abdülhamid’e karfl› baflar›s›z
darbe giriflimiyle tarihte kendine yer
edinen Osmanl› mütefekkiri ve yazar
Ali Suavi, V. Murad’› yeniden tahta
ç›karmak için gitti¤i Ç›ra¤an
Saray›’nda öldürüldü.
YANGININ ARDINDAN
1919 y›l›nda Ç›ra¤an Saray›’nda
yap›lmas›na karar verilen Mebuslar
Meclisi’nin toplant›lar› için saray
yeniden dekore edilerek, içinde
Rembrant ve Ayvazovsky’nin eserleri
de bulunan Abdülhamid’in 1860’lardan kalan koleksiyonundan degàerli
parçalar as›ld›.
Ancak toplant›dan k›sa bir süre
sonra 18 Ocak 1910’da ç›kan
yang›nda, Abdülhamid’in koleksiyonundan önemli antika parçalar,
sanat eserleri, ayr›ca V. Murat’›n
meflhur kütüphanesinin bulundu¤u
saray, 5 saatte kullan›lamaz hale
geldi.
‹stanbul’un iflgali s›ras›nda y›k›k
saray, Frans›z saha birliklerinin
mühendisleri taraf›ndan “Bizo
Barakas›” olarak kullan›l›rken,
saray›n bahçesi ise 1930’dan sonra
Befliktafl Spor Kulübünce stadyum
olarak de¤erlendirildi.
‹stanbul Büyükflehir Belediyesine
devredilen saray›n restore edilmesi
ve yan›na befl y›ld›zl› otel binas›n›n
yap›lmas› için 1985’te Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› ile özel bir giriflim
aras›nda anlaflma imzaland›.
Daha sonra uluslararas› oteller zinciri Kempinski’ye devredilen Ç›ra¤an
Saray›, 1990’dan beri saraya ek infla
edilen otelle hizmet veriyor. (AA)
Foto€raf›n Dili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
31
File Size
953 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content