close

Enter

Log in using OpenID

Ankara

embedDownload
GAZETEMİZİ
www.facebook.com/YarinGazetesi
Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi’nde kentsel
dönüşüm projesi
kapsamında yapımı
tamamlanan, 1502
konut hak sahiplerine
teslim edildi
18 NİSAN 2014 CUMA
www.twitter.com/YarinGazetesi06
’dan
takip edebilirsiniz
Yenimahalle’de
çarpık kentleşmenin
kökü kazınacak
FİYATI: 25 Kr.
www.yarin.com.tr
HABERİ 18’DE
Yenimahalle Belediyesi’nin Mehmet
Akif Ersoy Mahallesi’nde başlattığı
kentsel dönüşüm projesi kapsamında
yapımı tamamlanan bin 502 konut,
kura ile hak sahiplerine teslim edildi.
Kura çekim töreninde konuşan
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi
Yaşar “Yenimahalle’de çarpık kentleşmenin kökünü kazıyarak vatandaşlarımıza sağlıklı, depreme dayanıklı yuvalar teslim ediyoruz” dedi.
LPG’li araçlar sızdırmazlık raporu olmadan yollarda geziyor
HABER‹ 17’DE
+,! .
.,$
), )(##
,...!
HABERİ 18’DE
Başkent trafiğinde
,.
.$.(( (.,.$
-$.( *)(#,"
!))$)#
+1%-&-/"%-/
'1/1+ - '1/1+1
* %-'+-*
Haberi 19’da
400 BİN BOMBA
Araç muayene istasyonlarında LPG ve
CNG’li araçlar için
“Gaz Sızdırmazlık
Raporu” aranmasının
zorunlu olmaktan 19
Aralık 2011’de çıkarılmasından sonra, “Gaz
Sızdırmazlık Testi”
yaptırılan araç sayısında ciddi oranda düşüş
yaşandığı saptandı.
Makina Mühendisleri
Odası (MMO) Ankara
Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Sadettin
Özkalender, Ankara'da
400 bin LPG'li aracın
sızdırmazlık raporu
olmadan trafiğe çıktığını belirtti.
'/1/"%1
1/&1&
1/1'/
Haberi 15’de
HABERİ 17’DE
-/&-%-/
1*1/ 1*"1
*+&11
Haberi 16’da
2
YARIN
SineMagazin
18 Nisan 2014
Cuma
6 film vizyonda
‹STANBUL - Türkiye'de bu hafta,
ikisi yerli 6 film vizyona girdi.
Oyuncu, yönetmen ve senarist John
Turturro'nun yaz›p yönetti¤i ve
baflrolünü üstlendi¤i "Kiral›k Afl›k"
izleyiciyle buluflacak.
Komedi türündeki filmin, yönetmenli¤ini ve senaristli¤ini yapan Turturro
baflrolde kamera önüne de ç›k›yor.
Filmde Turturro'ya, Sharon Stone,
Woody Allen, Liev Schreiber, Sofia
Vergara gibi ünlü oyuncular efllik ediyor.
Filmde, paraya ihtiyac› olan arkadafl›
Murray'a yard›m etmek için profesyonel jigolo olmaya karar veren
Fioravante ve Murray'in onun menajerli¤ini yapmaya bafllamas›yla
bafllar›ndan geçen komik olaylar
anlat›l›yor.
- "Uyumsuz"
Veronica Roth'un çok satanlar listesinden inmeyen "Divergent"
roman›ndan beyaz perdeye uyarlanan
"Uyumsuz", bilim kurgu ve aksiyon sevenleri sinema salonlar›na çekmeyi
hedefliyor.
Yönetmenli¤ini Neil Burger'in üstlendi¤i filmin oyuncu kadrosunda,
Shailene Woodley, Theo James, Kate
Winslet, Jai Courtney ve Miles Teller
yer al›yor.
Fütürist bir distopya hikayesi olan bu
filmin konusu flöyle:
"‹nsanl›k, her biri farkl› bir erdemi
temsil eden befl farkl› parçaya bölünmüfl bir düzende yaflamaktad›r. ‹nsanlar, 16 yafl›na geldiklerinde kendi
insani özelliklerine göre bu befl bölümden birine dahil olup ömür boyu bu
bölümde yaflamlar›n› sürdürmektedirler. Tris Prior için de bu kural› uygulama zaman› geldi¤inde kendiyle ilgili
büyük bir s›rr› keflfeder: Tris, 'uyumsuz'dur ve herhangi bir gruba ait olmas›
mümkün de¤ildir. As›l sorun ise uyumsuzlar›n bir lider taraf›ndan yok edildi¤i
ve bu yüzden hayat›n› kurtarabilmek
için kaçmas› gerekti¤i gerçe¤iyle
yüzleflti¤i an ortaya ç›kar."
- "Sevimli Hayalet"
Alain Gsponer'nin yönetti¤i
Almanya-‹sviçre ortak yap›m› "Sevimli
Hayalet"te, Jonas Holdenrieder, Emily
Kusche, Nico Hartung ile Herbert
Knaup rol al›yor.
Küçük izleyicileri sinema salonlar›na
çekmeyi hedefleyen fantastik türündeki
filmin konusu flöyle:
"Eulenstein Kalesi'nde yaflayan küçük
gece hayaletinin en büyük dile¤i gün
›fl›¤›nda dünyay› görebilmektir. Çünkü
gündüzleri tavan aras›nda sand›¤›nda
uyur ve geceleri kalede dolafl›r. Bunu
gerçeklefltirmek için tek arkadafl›
baykufltan yard›m ister ancak nas›l
yap›laca¤›n› bulamazlar. Birgün Karl ve
arkadafllar› kaleyi gezmeye gelir ve
karfl›laflmalar›ndan sonra ifller tamamen de¤iflmifltir. Çünkü küçük hayalet,
ertesi gün ö¤len saatinde uyanm›flt›r
ancak art›k siyah bir hayalettir ve
herkese korku salmaya bafllar. Bunu
gören Karl, küçük hayalete yard›m
etmeye karar verir ve olaylar bafllar."
- "‹tiraz›m Var"
Yönetmenli¤ini ve senaristli¤ini Onur
Ünlü'nün üstlendi¤i "‹tiraz›m Var"da,
Hazal Kaya, Büflra Pekin, Öner Erkan,
Serkan Keskin ve Özgür Çevik rol
al›yor.
33. ‹stanbul Film Festivali
kapsam›nda Türkiye prömiyerini
yaparak ilk kez seyircisi ile buluflan
film, polisiye-komedi merakl›lar›n›
salonlara çekmeyi hedefliyor.
Filmde, eski boksör Selman Bulut'un
imaml›k yapt›¤› camide gerçekleflen
cinayeti çözmeye karar vermesinin
ard›ndan yaflad›klar› anlat›l›yor.
- "Gülcemal"
Özgür Selvi'ni yönetmenli¤ini yapt›¤›,
Peker Aç›kal›n ve Erhan Can Sezer'in
senaryosunu yazd›¤› filmde, hayat›nda
hiç görmedi¤i babas›n›n ölümünün
ard›ndan yollara düflen Gülcemal'in
hayat› ele al›n›yor.
Peker Aç›kal›n, Merve Sevi, Cem
K›l›ç, Haldun Boysan ve Mehtap
Bayri'nin oynad›¤› filmin konusu flöyle:
"Do¤ada yaln›z ve kendi halinde bir
hayat yaflayan Gülcemal'in kaderi,
daha önce hiç görmedi¤i babas›ndan
kalan mirasla bir anda de¤iflir.
Gülcemal'i kand›r›p miras› elinden
almaya çal›flan fiahbaz ailesi, çok
geçmeden zor bir hedefle karfl› karfl›ya
olduklar›n› fark ederler. Miras› almak
için ‹stanbul'a gelen Gülcemal, kendisini komik, e¤lenceli, ç›lg›n ve tehlikeli
bir maceran›n içinde bulur."
- "Zor Biraderler"
Aksiyon ve komedi türündeki "Zor
Biraderler"in yönetmen koltu¤unda
Tim Story oturuyor.
Kevin Hart, Ice Cube, Bruce McGill,
John Kap ve Jay Pharoah'›n izleyici
karfl›s›na ç›kt›¤› filmin konusu flöyle:
"H›zl› konuflan bir adam, k›z arkadafl›n›n çabuk sinirlenen polis
a¤abeyiyle Atlanta yollar›nda devriyeye
ç›kt›¤›nda ak›l almaz olaylarla karfl›lafl›r.
Art›k gelecekteki kar›s›n› hak etti¤ini
k›z arkadafl›n›n a¤abeyine kan›tlamas›
için hayat›n›n en ç›lg›n 24 saatinden
sa¤ salim ç›kmas› gerekmektedir. Ben,
sonunda akademiye kabul edilince,
tecrübeli polisin sayg›s›n› kazand›¤›n›
düflünür ve Angela'yla evlenmesi için
onay vermesini ister." (AA)
18 Nisan 2014
Cuma
Yaflam
H‹CR‹
18 Cemaziye’l
Ahir 1435
RUM‹
5 Nisan
1430
‹msak
Günefl
Ö¤le
: 04 41
: 06 11
: 12 57
‹kindi
Akflam
Yats›
: 16 34
: 19 31
: 20 53
YARIN
3
Madde ba¤›ml›l›¤› ile mücadele
tiyatro sahnesine aktar›ld›
Hakkari’de PKK’n›n
cephaneli¤i
ele geçirildi
S‹VAS - Sivas Emniyet
Müdürlü¤ü bünyesinde oluflturulan
Polis Tiyatrosu, “Esrarengiz ‹liflkiler”
adl› tiyatro oyunuyla gençlerin
madde ba¤›ml›s› haline getirilifl
sürecini ve uyuflturucu flebekesinin
eleman kazanma yöntemlerini ortaya
koymaya çal›fl›yor.
Kaçakç›l›k ve Organize fiube
Müdürlü¤ü’nce uyarlan›p sahneye
konulan iki perdelik oyunun, senaryo
düzenlemesini ve yönetmenli¤ini
polis memuru Gökhan Özder
yap›yor. Komedi ve dram türündeki
oyunda, Sivas Emniyet
Müdürlü¤ü’nün çeflitli birimlerinde
görevli 14 polis rol al›yor.
Oyunda, madde ba¤›ml›s› haline
getirilen gençler ve uyuflturucu
flebekesinin eleman kazanma yöntemi mizahi bir dille anlat›l›yor. Oyun
sonunda ise polis, uyuflturucu
flebekesini çökertiyor.
‹lk olarak Zara ve Gürün ilçelerinde
gösterime sunulan “Esrarengiz
‹liflkiler” Atatürk Kültür Merkezi’nde,
il protokolü ile Sivas Emniyet
Müdürlü¤ü’nde görev yapan personel ve aileleri için sahnelendi.
Gösterimin ard›ndan oyuncular›
kutlayan Sivas Cumhuriyet
Baflsavc›s› Hasan Ayd›n, Polis
Tiyatrosu taraf›ndan sahnelenen
“Palavra Kadavra”, “Palavra
Kadavra Gündem” adl› oyunlar›n
ard›ndan üçüncü oyun olan
“Esrarengiz ‹liflkiler”i izledi¤ini ifade
HAKKAR‹ - ‹l Jandarma
Komutanl›¤›nca yap›lan çal›flmalarda,
terör örgütü PKK’ya ait oldu¤u
de¤erlendirilen çok say›da patlay›c›
mühimmat› ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, ‹l Jandarma
Komutanl›¤› ekipleri, fiemdinli ilçesine ba¤l› Korgan köyü k›rsal›nda
araziye saklanm›fl patlay›c› mühimmat› oldu¤u bilgisine ulaflt›.
Ekipler taraf›ndan genifl güvenlik
önlemi alt›nda yap›lan çal›flmalarda,
araziye saklanm›fl çok say›da
patlay›c› mühimmat› bulundu.
Terör örgütü PKK’ya ait oldu¤u
de¤erlendirilen mühimmat›n
muhafaza alt›na al›nd›¤›, olayla ilgili
soruflturma bafllat›ld›¤› belirtildi. (AA)
etti. Ekibin profesyonelce oyunu sahneledi¤ini söyleyen Ayd›n, “Oyunda
abart› yok ama her fley var, olmas›
gereken mesajlar var. Ekibimize
baflar›lar diliyorum ve bu tür oyunlar›n devam etmesini arzuluyorum”
dedi. Ayd›n, oyunun yönetmeni
Özder’e plaket verdi.
Sivas Emniyet Müdürü Turgay
Çal›flkan ise meslektafllar›n› kutlayarak, madde ba¤›ml›l›¤›yla ilgili
çeflitli faktörler oldu¤unu vurgulad›.
Çal›flkan, “Bu faktörlerin içinde en
önemlisi ailedir ve arkadafllar›m›z
profesyonel flekilde bunu anlatt›lar.
Teflkilat›m ad›na hepsini tebrik ediyorum ve baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum” diye konufltu.
-”Arkadafllar›m›z›n üstün performanslar›yla güzel bir oyun
sergiledik”-
Oyunla ilgili bas›n mensuplar›n›n
sorular›n› yan›tlayan yönetmen
Özder de Polis Tiyatrosu’nun tecrübeli ekibinin 3. oyunuyla Sivas
halk›n›n huzuruna ç›kt›¤›n› ifade etti.
Amaçlar›n›n madde ba¤›ml›l›¤›n›n
zararlar›n› anlatmak oldu¤unu ve
bunu da en iyi flekilde yerine getirdiklerini aktaran Gökhan Özder, flunlar›
kaydetti:
“Arkadafllar›m›z›n üstün performanslar›yla güzel bir oyun sergiledik.
Madde ba¤›ml›l›¤›n›n yan› s›ra insanlar›n bu tuzaklara nas›l
düflürüldü¤ünü, kötü karakterdeki
kiflilerin gençleri ve çocuklar›m›z›
nas›l kand›rd›¤›n›, ailelere ve
toplumun tüm kesimine düflen
görevleri anlatmaya çal›flt›k. Sivas
Polis Tiyatrosu üzerine düflen görev
ile misyonunu devam ettiriyor.” (AA)
A¤lad›¤› için k›z›n› öldüren babaya 25 y›l hapis
KONYA - Konya’da merdivenden
düfltü¤ü belirtilerek hastaneye kald›r›lan
ve bafl›na ald›¤› darbeye ba¤l› beyin
kanamas› geçirdi¤i ortaya ç›kan 1,5
yafl›ndaki Medine H’nin ölümüyle ilgili
yarg›lanan babaya, 25 y›l hapis cezas›
verildi.
Konya 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’ndeki
duruflmaya, çocu¤un tutuklu yarg›lanan
babas› ‹smet H. (28) ile avukat› kat›ld›.
Savunma yapmas› istenen ‹smet H,
alkollü oldu¤u için çocu¤unu dövdü¤ünü
hat›rlamad›¤›n› söyledi.
Mahkeme heyeti, karar vereceklerini
belirterek son sözünü sordu¤u ‹smet H,
“Mahkemenin yüce adaletine
s›¤›n›yorum” dedi.
Heyet, “kast› aflan adam öldürme”
suçundan san›k babaya 25 y›l hapis
cezas› verdi. Çaybafl› Mahallesi fieyh
Galip Soka¤›’ndaki evlerinin merdiveninden düfltü¤ü belirtilerek 12 Temmuz
2013’te hastaneye kald›r›lan ve bafl›na
ald›¤› darbeye ba¤l› beyin kanamas›
geçirdi¤i ortaya ç›kan 1,5 yafl›ndaki
Medine’nin ölümüyle ilgili babas› ‹smet
H, 1 Ocak 2014’te tutuklanm›flt›.
Medine’nin amcas›n›n birlikte yaflad›¤›
Ayfle S, polise; “Pencereden bakarken
olaya flahit oldum. Zaman zaman babas›
Medine’yi dövüyordu. Olay günü Medine
çok a¤l›yordu. Babas› susturamay›nca
kuca¤›ndaki çocu¤u beton zemine
çarpt›” fleklinde ifade vermiflti. (AA)
4
YARIN
Kültür Sanat
18 Nisan 2014
Cuma
Moldova'da Türk-Polonya senfoni rüzgar› esti
birçok flehrinde konserler icra
eden Polonyal› orkestra flefi
Pavel Kotla'y› ilgiyle takip etti.
Türkiye’den programa
kat›lan solist ve piyanist Ezgi
Serim ‘Sabah›n seherinde kufllar
ötüyor’ parças› ile Latin
Amerikan tarz› bir eseri
seslendirdi.
Keman sanatç›s› Olga Bo›ca ise
klasik müzi¤in büyük eserlerini
baflar›yla yorumlad›.
Etkinlik Dmitriy Kantemir’in de
eserlerinin yer ald›¤› müzik
ziyafetiyle son buldu. (CHA)
K‹fi‹NEV - Türkiye, Polonya
ile diplomatik iliflkilerinin 600.
y›l›n› kutluyor. Moldova’n›n
baflkenti Kiflinev iki ülkenin senfoni orkestras›na ev sahipli¤i
yapt›.
Türkiye'nin Kiflinev Büyükelçisi
Mehmet Selim Kartal,
Flormanica salonunda düzenlenen programda yapt›¤›
konuflmada, müzi¤in insanlar›
birlefltiren özelli¤ini vurgulad›.
Kartal, kat›l›mc›lar› tebrik ederek
nefleli dakikalar diledi.
Sanatseverler, Avrupa'n›n
BASKI H‹ZMET‹ ALINACAKTIR
YEN‹MAHALLE BELED‹YES‹ KÜLTÜR VE SOSYAL ‹fiLER MÜDÜRLÜ⁄Ü
7 Ay Süre ‹le Vinil üzerine dijital bask› hizmet al›m ifli hizmet al›m› 4734 say›l›
Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r:
‹hale Kay›t Numaras› : 2014/42236
1-‹darenin
a) Adresi : Ba¤dat Caddesi No:50 Yenimahalle Ankara (Naz›m Hikmet Kongre
ve Sanat Merkezi) YEN‹MAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numaras› : 3123440898 - 3123353519
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr
/EKAP/
2-‹hale konusu hizmetin
a) Niteli¤i, türü ve miktar› : 4 Kalem Vinil üzerine dijital bask› pankart, Vinil
germe, Totem giydirme ve Folyo üzerine dijital bask› iflleri
Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
b) Yap›laca¤› yer : Yenimahalle Belediye Baflkanl›¤› Yenimahalle/ANKARA
c) Süresi : ‹fle bafllama tarihi 02.06.2014, iflin bitifl tarihi 31.12.2014
3- ‹halenin
a) Yap›laca¤› yer : Yenimahalle Belediye Baflkanl›¤› Mehmet Akif Ersoy Mah.
Ba¤dat Cad. No:50 Naz›m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Kat: 1 Meclis Salonu
Yenimahalle / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 09.05.2014 - 14:00
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik
de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› veya Meslek
Odas› Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, kay›tl› oldu¤u ticaret ve/veya sanayi
odas›ndan ya da ilgili meslek odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u
ticaret ve/veya sanayi odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda
al›nm›fl, tüzel kiflili¤inin odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza
Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤inin ortaklar›, üyeleri
veya kurucular› ile tüzel kiflili¤in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. ‹hale konusu iflin tamam› veya bir k›sm› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.
4.1.6 Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,
tüzel kiflili¤in yar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve
sanayi odas›/ticaret odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya
yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu flart›n korundu¤unu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas›
gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas›
gereken kriterler:
4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:
Son befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran›ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl
veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:
4.4.1. Reklam Bask› ‹flleri Benzeri ‹fl Olarak Kabul Edilecektir.
5.Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Liras›)
karfl›l›¤› Yenimahalle Belediye Baflkanl›¤› Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü
Mehmet Akif Ersoy Mah. Ba¤dat Cad. No:50 Naz›m Hikmet Kongre ve Sanat
Merkezi Kat: 3 ‹hale Servisi Yenimahalle / ANKARA adresinden sat›n al›nabilir.
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenimahalle Belediye Baflkanl›¤› Kültür
ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü Mehmet Akif Ersoy Mah. Ba¤dat Cad. No:50 Naz›m
Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Kat: 3 ‹hale Servisi Yenimahalle / ANKARA
adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta
vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ‹hale sonucu
üzerine ihale yap›lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar› ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar›n çarp›m› sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleflme imzalanacakt›r.
Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altm›fl)
takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
(Bas›n - 5085) (www.bik.gov.tr)
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
18 Nisan 2014
Cuma
Kültür Sanat
YARIN
5
Azerbaycan'da do¤a için aç›k havada heykel sergisi
BAKÜ - Azerbaycan'›n baflkenti
Bakü'de do¤an›n korunmas› amac›yla
aç›k havada heykel sergisi aç›ld›. Haydar
Aliyev Kültür Merkezi bahçesinde
sergilenen heykellerin yap›m›nda pet
flifleler, araba lastikleri, metal plakalar ve
ahflap malzemelerin kullan›lmas› dikkat
çekiyor. Bir sivil toplum kuruluflunun
öncülü¤ünde gerçeklefltirilen projede,
bahar›n gelifli ve tabiat›n korunmas›
konusu ile birlikte geri dönüflümün
önemi vurgulan›yor. Sergilenen eserlerden birinin yan›na koyulan çevrecilik
and› ise ilgi oda¤› oluyor. Çevrecilik
and›nda, '' Ben yer küresinin bir sakini
olarak afla¤›daki bu dü¤meyi basmakla
ekolojik dengenin korunmas› için her
zaman dikkatli olaca¤›ma, yeflili koru-
yarak ve artt›rarak do¤aya katk› sa¤layaca¤›ma, çevremi kirletmeyece¤im ve
tan›d›¤›m herkesi bu konuda bilgilendirece¤im konusunda ant içiyorum''
yaz›yor.
Serginin ziyaretçilerinden Kamuran
Halilov Cihan Haber Ajans›'na(Cihan)
yapt›¤› aç›klamada, tabiat›n koruman›n
önemnine iflaret etti. (CHA)
KARA KUVVETLER‹ EDOK KOMUTANLI⁄I ORGENERAL DO⁄U AKTULGA KIfiLASINDAK‹
MUHAREBE S‹MÜLASYON VE L‹DER E⁄‹T‹M MERKEZ‹ (ZAFER S‹TES‹)
KOMUTANLI⁄I BAKIM VE ONARIMI EDOK K.LI⁄I M‹LL‹ SAVUNMA BAKANLI⁄I
GENEL KURMAY BAfiKANLI⁄I BA⁄LILARI VE MÜSTEfiARLIK
KARA KUVVETLER‹ EDOK KOMUTANLI⁄I ORGENERAL DO⁄U AKTULGA KIfiLASINDAK‹ MUHAREBE S‹MÜLASYON VE L‹DER E⁄‹T‹M
MERKEZ‹ (ZAFER S‹TES‹) KOMUTANLI⁄I BAKIM VE ONARIMI yap›m ifli
4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile
ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r.
‹hale Kay›t Numaras› : 2014/42230
1-‹darenin
a) Adresi : ÇET‹N EMEÇ BULVARI TÜRKOCA⁄I CADDES‹ BALGAT
ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numaras› : 0312 286 64 86 / 2704 ‹hale Komisyonu : 0312
249 11 45 - K.K.EDOK K.l›¤›: 0312 287 44 10
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/
EKAP/
2-‹hale konusu yap›m iflinin
a) Niteli¤i, türü ve miktar› : 14 Kalem, Yap›m ‹fli
Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
b) Yap›laca¤› yer : K.K.EDOK K.l›¤› Org.Do¤u AKTULGA K›fllas› Balgat /
ANKARA
c) ‹fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland›¤› tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yap›larak ifle bafllanacakt›r.
ç) ‹flin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.
3- ‹halenin
a) Yap›laca¤› yer : Etimesgut / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 25.04.2014 - 14:00
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da Esnaf
ve Sanatkarlar Odas› veya ilgili Meslek Odas› Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, kay›tl› oldu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan ya da esnaf ve sânatkar odas›ndan veya ilgili meslek odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza
Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri
veya kurucular› ile tüzel kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5‹hale konusu iflte idarenin onay› ile alt yüklenici çal›flt›r›labilir. Ancak iflin
tamam› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.
4.1.6 Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kiflili¤in yar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve sanayi odas›/ticaret odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu flart›n korundu¤unu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:
Son on befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda taahhüt edilen ve
teklif edilen bedelin % 50 oran›ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say›lacak mühendislik ve mimarl›k bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:
Yap›m ifllerinde ‹fl Deneyiminde De¤erlendirilecek Benzer ‹fllere Dair Tebli¤de
yer alan B/III grubu ifller.
4.4.2. Benzer ifle denk say›lacak mühendislik veya mimarl›k bölümleri:
‹nflaat Mühendisi
5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Liras›) karfl›l›¤› Zh.Brl.Okl. ve E¤t.Tüm.K.l›¤› ‹hale Komisyonu Baflkanl›¤› Etimesgut / ANKARA adresinden sat›n al›nabilir.
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zh.Brl.Okl. ve E¤t.Tüm.K.l›¤› ‹hale
Komisyonu Baflkanl›¤› adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli
taahhütlü posta vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. ‹hale
sonucu, üzerine ihale yap›lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt›r. Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN)
takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Di¤er hususlar:
‹halede Uygulanacak S›n›r De¤er Katsay›s› (N) : 1
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
(Bas›n-5142) (www.bik.gov.tr)
6
Turizm
YARIN
Kapadokya vadileri
temizlenecek
NEVfiEH‹R - Sahip oldu¤u
peribacalar› ile kapl› eflsiz güzellikteki vadileri ile tüm dünyan›n
ilgisini çeken Kapadokya’da, vadilerde oluflan kirlili¤in ortadan
kald›r›lmas› için çal›flma yap›lacak.
Kiliselerin, flapellerin, peribacalar›n›n ve zengin bitki örtüsünün
bulundu¤u vadilerde yürüyüfl
yapan yerli ve yabanc› turistler
evsel ve ambalaj at›klar›yla
karfl›lafl›yor. Vadilerdeki kirlili¤in
ortadan kald›r›lmas› ve kirlili¤in
oluflmamas› için al›nmas› yeni ted-
birler al›nacak. Bu kapsamda
do¤al ve kültürel zenginliklerin
korunmas›, vadilerin temiz tutulmas›, toplumda çevre bilincinin
gelifltirilmesi ve bu amaçla
yap›lacak çal›flmalar ve al›nacak
tedbirlere öncülük etmesi için, 17
Nisan 2014 Perflembe günü tüm
vadilerde belediyeler, kamu kurum
ve kurulufllar› ve sivil toplum kurulufllar›n›n destek ve katk›lar›yla bir
temizlik kampanyas› bafllat›lacak.
Vadilerin sürekli temiz tutulmas›
için turistik tesis iflletmeleri, seya-
hat acenteleri ve rehberlere yönelik olarak her 6 ayda bir Nevflehir
Çevre ve fiehircilik il Müdürlü¤ü
ve Orman ve Su ‹flleri fiube
Müdürlü¤ü taraf›ndan bilgilendirme sunumu yap›lacak. ‹lk
ve orta dereceli okullar ile üniversite ö¤rencilerine yönelik vadi
yürüyüflleri yap›lacak. Bu
yürüyüfllerde vadilerin temiz tutulmas› konusunda ‹l Milli E¤itim
Müdürlü¤ü ve Nevflehir Hac›
Bektafl Veli Üniversitesi yetkilileri
bilgilendirme yapacak. (CHA)
Mu¤la'da Turizm Haftas› kutlanmaya bafllad›
MU⁄LA - Mu¤la'da Turizm
Haftas›, çeflitli etkinliklerle kutlanmaya bafllad›. S›n›rs›zl›k
Meydan›'ndaki etkinli¤e Vali Mustafa
Hakan Güvençer, Kültür ve Turizm
‹l Müdürü Veli Çelik, ‹l Jandarma
Komutan Yard›mc›s› Albay Necdet
Koparan, Mentefle Kaymakam› Zeki
Arslan ve di¤er vatandafllar kat›ld›.
‹l Müdürü Çelik, burada yapt›¤›
konuflmada Mu¤la'n›n geçiminin
büyük bir bölümünü turizmden
sa¤lad›¤›n› ve ülke ekonomisine
katk› yapt›¤›n› söyledi. fiehri y›lda
ortalama 3 milyon yabanc› turistin
ziyaret etti¤ini belirten Çelik,
"Karfl›l›¤›nda da 3 milyar dolar
civar›nda para girdisi
sa¤lanmaktad›r. Biz bu hizmeti baflta
misafirperverli¤imizle, iki
havaalan›m›zla, 247 bin yata¤›m›zla
ve 15 bin civar›nda yat kapasitemi-
zle sa¤l›yoruz. Bu etkinli¤i hem bunu
halk›m›zla paylaflmak ve daha fleffaf
bir idare sergilemek ad›na hem de
sizlerin kat›l›m sa¤lamak ad›na plan-
lamaktay›z." dedi. Etkinlik, Yörük
Obalar› Derne¤i halk oyunlar› ekibinin gösterisinin ard›ndan keflkek ve
lokma ikram›yla son buldu. (CHA)
18 Nisan 2014
Cuma
Siirt'te Turizm
Haftas›,
3 dilde kutland›
S‹‹RT - Siirt'te Turizm Haftas›
start ald›. Siirt Kültür Merkezi'ndeki
programda Güzel Sanatlar Lisesi
ö¤rencilerinin verdi¤i üç dilli konser
programa damgas›n› vurdu.
Kültür ve Turizm ‹l Müdürü
Cengizhan Baflaran, programda
yapt›¤› konuflmada Siirt'in tarihsel
ve kültürel aç›dan dönüflüm
yaflad›¤›n› söyledi.
Siirt'te turizm ile ilgili yap›lan
çal›flmalar› sunum eflli¤inde anlatan
Baflaran, "Dünya uygarl›k tarihinde
‹nsanl›¤›n yerleflik hayata geçti¤i
yer olarak Ülkemizde Urfa Göbekli
Tepe olarak bilinirken Gusir
Höyükte elde etti¤imiz bulgular
Urfa’dan 300-400 y›l öncesine tarihlenmektedir. Dolay›s›yla Dünya
Uygarl›k tarihinde ‹nsanl›¤›n
yerleflik hayata geçti¤i en eski yer
Siirt’tir diyebiliriz. Siirt'in zengin bir
kültüre sahip olmas›n›n nedeni
birçok medeniyete ev sahipli¤i
yapm›flt›r. Bu medeniyetlerin
b›rakt›¤› kültür miras› ile Türkü,
Arab›, Kürdü, Ermenisi; Süryanisi
kardeflçe yaflamay› bilmifltir. Onun
için Siirt'e Üç Dilli Kardefl fiehir
denilmektedir." diye konufltu.
Ard›ndan kürsüye gelen Vali
Ahmet Ayd›n da, Siirt'in do¤u ve
inanç turizmi aç›s›ndan büyük
öneme sahip oldu¤unu ifade etti.
Siirt'in de¤erlerinin yeteri kadar
tan›t›lmad›¤›n› vurgulayan Vali
Ahmet Ayd›n, ‹stanbul ve Siirt'te
yap›lan çal›flmalar›n çok önemli
oldu¤unu belirterek flöyle konufltu:
"Siirt, dünyan›n en eski
yerleflimlerinden bir tanesidir. Son
y›llarda yap›lan kaz›larda bunu net
olarak ortaya ç›km›flt›r. Çok zengin
bir kültüre ve do¤aya sahibiz. Tüm
bu de¤erlerimizi dünyaya tan›tarak,
Siirt'i gelifltirmeye çal›fl›yoruz.
Siirt'in tan›t›m›nda herkese görev ve
sorumluluklar düflüyor. Bu vesileyle
Siirt'in tan›t›m›na katk›da bulunan
herkese bir kez daha teflekkür ediyorum." dedi.
Konuflmalardan sonra Siirt
Ticaret Meslek Lisesi ö¤rencilerinin
okuduklar› fliirler, büyük bir be¤eni
toplad›.
Turizm Haftas› konulu çeflitli
yar›flmalarda dereceye giren ö¤rencilere hediyeleri verildi. (CHA)
YARIN
18 Nisan 2014
Cuma
7
BULMACA
Haz›rlayan:
Soldan sa¤a:
1
1. Kesilmifl hayvan›n iç organlar› ile bafl ve ayaklar›. –
Kuzu sesi. 2. Gözleri görmeyen. – Turpgillerden, flalgama
benzeyen bir bitki. 3. Kara ordusu. 4. Havaya f›rlat›lan bir
plakan›n vurulmas› ilkesine dayanan bir at›c›l›k dal›. –Kaba.
5. Radyumun simgesi. – Baston. – Tanr›tan›maz, dinsiz. 6.
Kamufle etme. – Parola. 7. Bir fley yapabilme niteli¤ini ve
ustal›¤›n› kazanm›fl olan, nitelikli. 8. Ekin biçme arac›. –
Hay›r anlam›nda bir söz. 9. Naz›m Hikmet’in soyad›. –
Ayakkab› çekece¤i. 10. Yaflamakta olan. – Bir fleyi hat›rlamak için yaz›lan k›sa yaz›. 11. fienlik kemeri. – Ifl›k. 12.
Astatinin simgesi. – Al›n›p sat›labilen her türlü eflya. – Saç›
dökülmüfl olan kimse. 13. Hayvanlar›n su içtikleri a¤aç ya
da tafltan oyma kap. – Bir cetvel türü. 14. Pirinç ve
flekerkam›fl›ndan elde edilen bir tür rak›. – Tap›nak. 15.
Boru sesi. – Türk müzi¤inde bir makam. 16. ‹kaz, ihtar,
dikkat çekme. – Osmanl›larda gece bekçisi. 17. Eski
M›s›r’da insano¤lunun hayati dayana¤› olan üretici güç. –
Paylama, itap. – ‹lgi eki. 18. Eski bir devlet. – Bayrak. 19.
Foto¤raf duyarl›l›¤›n› belirten say›sal de¤er. – Bir ifli
yapma, yerine getirme. 20. Yüksek bir makama yaz›lan
mektup ya da dilekçe. – Tanr›.
Yukar›dan afla¤›ya:
1. Futbolda bir mevki. – Gürültü pat›rt›. 2. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. – Gözlem. – ‹kiyüzlü. 3. ‹lçe. – Irmak ya
da dere suyunun h›zl› akt›¤› yer. – fiaflma anlatan ünlem. –
‹syan eden, baflkald›ran. 4. Gürbüz kundak çocu¤u. – Üzerine iplik, tel gibi fleyler sar›lan, ekseni boyunca ortas› delik
silindir. – Gerekenden eksik. 5. Bütün, tüm. – ‹lkel deniz
tafl›t›. – Tatl› bir besin. – Raz› olma. 6. Galatasaray
kulübünün kurucusu ve bir numaral› üyesi. – Güney
Amerika’n›n da¤l›k bölgelerinde yaflayan bir yük hayvan›. –
Kar›fl›k renkli. 7. Dad›. – H›ristiyanl›kta kilise taraf›ndan
verilen cemaatten kovma cezas›. – Çeflitli gösterilerin
yap›ld›¤› e¤lence yeri. 8. Kal›c›l›k, ölmezlik. – Çabuk
davran›fll›, çevik. – Erkek sesinde bir perde. – Uzunlu¤u yer
yer de¤iflen bir uzakl›k ölçü birimi. 9. Fas’›n plaka iflareti. –
Al›flkanl›k, huy. – Kabiliyet. – Bir nota. 10. Toz, kum ve
kül gibi fleyleri kar›flt›rma. – Hak ve hukuka
uygunluk. – Savunmak ya da sald›rmak
amac›yla kullan›lan araç.
ÇÖZÜMÜ
BUGÜN
11. SAYFADA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
3
4
Ercan BOSTANCIO⁄LU
5
6
7
8
9
10
8
YARIN
Çin'den ABD'ye
"Tayvan'la resmi
temaslar›n›
durdur" ça¤r›s›
PEK‹N - Çin, Amerikal› bir yetkilinin Tayvan ziyaretiyle ilgili
Washington yönetimine, "ÇinABD iliflkilerinin daha fazla zarar
görmesini önlemek için Tayvan ile
her türlü resmi temas›n durdurulmas›" ça¤r›s›nda bulundu.
Çin D›fliflleri Bakanl›¤› Sözcüsü
Hua Çunying, amac› ne olursa olsun ABD Çevre Koruma Ajans›
Baflkan› Gina McCarthy'nin ziyaretinin, Çin ve ABD aras›ndaki ortak
tebli¤ler baflta olmak üzere, Tayvan konusunda ABD'nin taahhüdünü ve birçok ilkeyi ihlal etti¤ini
kaydetti.
Bu konuda "memnuniyetsizliklerini" ABD taraf›na ilettiklerini belirten Hua, ABD'ye Tayvan konusundaki taahhüt ve ilkelerine uymas› ça¤r›s› yapt›.
McCarthy, dün Tayvan'› ziyaret
ederek, Tayvan lideri Ma Ying-jeou ile görüflmüfl ve bu ziyaret
ABD'nin son 14 y›lda yapt›¤› kabine düzeyindeki ilk ziyareti olmufltu.
Tayvan meselesi Çin ve ABD
aras›ndaki en önemli ve hassas konular›n bafl›nda geliyor. Taraflar
Tayvan meselesiyle ilgili konular›
do¤ru tan›mlamak için 1972,
1978 ve 1982 y›llar›nda Çin-ABD
ortak tebli¤lerini imzalam›flt›.
ABD'nin üç tebli¤de de tek Çin
politikas› ve tebli¤lerdeki ilkelere
uyaca¤› yönünde taahhütte bulundu¤u ve "tek Çin, tek Tayvan", "iki
Çin", ve Tayvan'›n ba¤›ms›zl›¤› gibi
konulara karfl› oldu¤u belirtiliyor.
Di¤er yandan Sözcü Hua, ‹ngiltere'ye "Çin'in insan haklar› konusunda içifllerine kar›flmamas›" ça¤r›s›nda bulundu.
Hua, ‹ngiltere'nin Çin ile ilgili yay›mlad›¤› insan haklar› raporuyla
ilgili de¤erlendirmesinde, bu durumu "Çin'in siyasi sistemi hakk›nda
sorumsuzca yorum yapma" olarak
niteledi.
Çin'in bu konuya kararl› bir flekilde karfl› oldu¤unu belirten Hua, ‹ngiltere'nin tutumunun Çin ile insan
haklar› konusunda diyalo¤a fayda
sa¤lamayaca¤›n› söyledi.
Hua, Çin'in bu konuda "eflitlik ve
karfl›l›kl› sayg›" çerçevesinde ‹ngiltere dahil di¤er ülkelerle iflbirli¤i
yapmay› arzu etti¤ini sözlerine ekledi.(AA)
18 Nisan 2014
Cuma
D›fl Haberler
S›rp Kasab› Ratko Mladiç'in
“Soyk›r›m” itiraz› reddedildi
Eski Yugoslavya Uluslararas› Ceza Mahkemesi (ICTY), Bosna savafl›nda sivillere yönelik yapt›¤› katliamlar nedeniyle "Bosna Kasab›" olarak adland›r›lan S›rp general Ratko Mladiç'in, hakk›ndaki "soyk›r›m"
suçlamas›na yönelik yapt›¤› itiraz› ve beraat talebini reddetti.
SARAYBOSNA/LAHEY - Eski Yugoslavya
topraklar›ndaki savafl suçlular›n› ve insanl›¤a karfl›
suç iflleyen kiflileri yarg›lamak amac›yla 1993 y›l›nda kurulan ICTY, "soyk›r›m" ifllemekle suçlanan
Mladiç'in avukatlar›nca
daha önce yap›lan itiraz
baflvurusunu ve beraat talebini de¤erlendirdi.
Mladiç'in, soyk›r›m konusundaki baflvurusunu
yersiz bulan mahkeme,
itiraz› kabul etmedi.
Beraat talebini de reddeden mahkeme, Mladiç'in tutuklulu¤unun devam›na ve hakk›ndaki
tüm suçlamalara iliflkin
topluca savunma yap›lmas› gerekti¤ine hükmetti.
Srebrenitsa ve Jepa
Anneleri Derne¤i Baflkan› Munira Subafliç, AA
muhabirine yapt›¤› aç›klamada, "Ratko Mladiç'in,
1992 ile 1995 y›llar› aras›nda iflledi¤i soyk›r›m›n
hesab›n› vermesi laz›m"
dedi.
Mladiç'in, Balkanlar'da,
1990'l› y›llarda birçok si-
vilin öldürülmesinden sorumlu oldu¤unu kaydeden Subafliç, "Sadece 3
gün içinde, 10 binden
fazla insan› ölüme sürükledi. Yüzy›l›n en büyük
kasab›d›r. Onun yapt›¤›n›
destekleyenlerin de bundan utanç duymas› laz›m"
fleklinde konufltu.
Soyk›r›m Tan›klar› ve
Kurbanlar› Derne¤i Baflkan› Murat Tahiroviç de
mahkemenin karar›n›,
"beklenen bir karar" olarak nitelendirdi ve Mladiç'in avukatlar›nca yap›lan itirazlar›n yarg› süre-
cini yavafllatmaya yönelik
oldu¤unu savundu.
Bosna'daki savafl s›ras›nda, BM'nin güvenli
bölge ilan etti¤i Srebrenitsa, 11 Temmuz
1995'te Ratko Miladiç'e
ba¤l› S›rp birlikleri taraf›ndan iflgal edildi. Bunun
üzerine BM bünyesindeki
Hollandal› askerlere s›¤›nan sivil Boflnaklar, bir
süre sonra S›rplar'a teslim edildi.
Otobüs ve kamyonlara
bindirilen Boflnaklar'dan
8 bin 372'si götürüldükleri ormanl›k alanlarda,
fabrikalarda, depolarda
hunharca katledildi. Katledilenlerin cenazeleri, ülkedeki çeflitli toplu mezarlara gömüldü.
S›rbistan'›n kuzeyindeki
Zrenyanin'de, 2011 y›l›nda yakalanan ve Lahey'e
götürülen eski Bosnal›
S›rp komutan Mladiç, Eski Yugoslavya Savafl Suçlar› Mahkemesi taraf›ndan, 1995 y›l›nda Srebrenitsa katliam›n›n bafl
sorumlular›ndan biri olarak soyk›r›mla suçlan›yor.
(AA)
Mesut Barzani, ‹yad Allavi ile görüfltü
ERB‹L - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
Baflkan› Mesut Barzani,
Irak Vataniye Bloku Lideri ‹yad Allavi ve beraberindeki heyeti makam›nda
kabul ederek bir süre görüfltü.
IKBY Baflkanl›¤›n›n resmi internet sitesinde Barzani ile Allavi görüflmesine iliflkin yaz›l› bir aç›klama yay›mland›.
Aç›klamada Barzani'nin
Selahaddin ilçesindeki konutunda gerçekleflen görüflmede iki liderin bölgedeki siyasi geliflmelerle
Irak'ta her geçen gün kötüye giden güvenlik sorununu ele ald›klar›na dikkat çekildi.
Yaz›l› aç›klamaya göre
hem Barzani hem de Allavi'nin ülkedeki siyasi sürecin dibe vurdu¤u,
Irak'ta ciddi bir çöküfl yafland›¤›n›, siyasi arenada
yeni bir siman›n yer almas› noktas›nda ayn› fikri
paylaflt›klar› belirtilerek,
"‹ki lider, Irak'›n köklü bir
de¤iflime gitmesi gerekti¤i
konusunu görüfltüler" denildi. Bu arada Allavi, görüflmenin ard›ndan Allavi
bas›n mensuplar›na k›sa
bir aç›klamada bulundu.
Barzani'den Irak'›n siyasi
gelece¤indeki de¤iflimde
rolünü oynamas›n› ve politik sürecin düzeltilmesi
için daha aktif olmas›n›
istedi¤ini kaydeden Allavi
flunlar› kaydetti:
"Nuri el-Maliki'nin üçüncü dönem Baflbakan olmas›na kesinlikle karfl›y›z.
Celal Talabani uzun süredir tedavi görüyor. Irak'ta
ciddi bir çöküfl yaflan›yor.
Irak'›n flu an bir Cumhurbaflkan› yok. Mesut Barzani'nin Irak'›n yeni Cumhurbaflkan› olmas›n› istiyoruz." (AA)
18 Nisan 2014
Cuma
D›fl Haberler
Sydney
Baflbakan›
Barry
O'Farrell
istifa etti
MELBOURNE - Avustralya,
Yeni Güney Galler eyaletinin Liberal Partili Baflbakan› Barry
O'Farrell 3 bin dolar de¤erinde
kendisine hediye edilen bir flifle
flarap nedeniyle görevinden istifa
etti.
Liberal Partili Baflbakan O'Farrell, 2011'de Australian Water
Holdins yöneticisi Nick Di Girolamo taraf›ndan hediye edilen 3 bin
dolar de¤erindeki bir flifle flarab›
ve Girolamo ile 28 saniyelik telefon konuflmas›n› hat›rlamad›¤›n›
ancak flarap için yaz›lan teflekkür
yaz›s›n›n kendi el yaz›s› oldu¤unu
kabul etti. O'Farrell, istifas›n› duyurdu¤u bas›n toplant›s›nda ''teflekkür notundaki imzam› kabul
ediyorum, sorumluluk ve mesuliyete inanan birisi olarak hareketlerimin sonuçlar›na katlanmay› kabul ediyorum'' dedi.
Avustralya Ba¤›ms›z Yolsuzluk
Komisyonu, ortaya ç›kan el yaz›s›
teflekkür notundan sonra Baflbakan O'farrell'› daha fazla delil için
yeniden ifade vermeye ça¤›rd›.
O'Farrell'a hediye edilen 3 bin dolar de¤erindeki bir flifle flarab›n 24
May›s 1959 y›l›nda fliflelendi¤i, bu
tarihin ise O'Farrell'in do¤um tarihi oldu¤u aç›kland›. O'Farrell'in istifas› gelecek hafta Liberal Parti
taraf›ndan de¤erlendirilecek.
Avustralya'n›n Yeni Güney Galler eyalet parlamentosu, Baflbakan Barry O'Farrell önderli¤inde
8 May›s 2013 tarihinde, Rum,
Süryani ve 1915 olaylar› ile ilgili
Ermeni iddialar›n›n tan›nmas›n›
eyalet yasama meclisinde kabul
edilmiflti. (AA)
YARIN
9
Suriye'de varil
bombalar›yla gelen
ölümlere dikkati çektiler
Suriyeli astronot ve savafl uça¤› pilotu General
Muhammed Ahmed Faris, ülkesinde varil bombalar›yla yap›lan sald›r›lara iliflkin, "Emin olun ki varil
atan kifliler e¤itimsiz, bunlar uyuflturucu alarak çal›fl›yor. Normal bir insan bunu yapamaz. D›fl ülkeler bunlar› durdurmak için bir fley yapm›yor. Varil
bombalar› her gün insanlar› öldürüyor" dedi.
GAZ‹ANTEP - Gaziantep'te bir otelde düzenlenen toplant›ya kat›lan bir grup Suriyeli
muhalif, oluflan tahribata dikkati çekebilmek
için varil bombas› parçalar›n› bas›n mensuplar›na gösterdi.
Toplant›da konuflan
Faris, siyasi amaç gütmediklerini sadece varil
bombalar›n›n tehlikesi
ve tahribat›n› anlatmaya
çal›flt›klar›n› söyledi.
Patlay›c› varilleri "aptal bir silah" olarak niteleyen Faris, flöyle devam etti:
"Bunlarda hedef yoktur, direkt hedefe ulaflmaz. ‹çinde patlay›c›,
bir de demir parçalar›
bulunuyor. Bu demirleri
de varil düfltü¤ünde etraf›na zarar vermesi için
kullan›yorlar. Varil bombalar› negatif sonuçlar
veriyor. Yaklafl›k 400
metre s›çr›yor. Bunlar
helikopterle afla¤›ya at›l›yor. Helikopterler vurulma korkusuyla 4 kilometre yüksekten varil
at›yor. Bizde çok yüksekte bulunan helikopteri düflürecek silah yoktur. Bu kadar yükse¤e
ç›kan uçak, afla¤›daki
hedefini göremez. ‹ki kilometre yükselse bile
hedef göremez. Bunlar
daha da yükse¤e ç›k›yor. Emin olun ki varil
Hakim Fayiz ed Dahir
atan kifliler e¤itimsiz,
bunlar uyuflturucu alarak çal›fl›yor. Normal bir
insan bunu yapamaz.
D›fl ülkeler bunlar› durdurmak için bir fley yapm›yor. Varil bombalar›
her gün insanlar› öldürüyor."
Rejim askerlerinin,
hedef belirtmeden varil
att›¤›n› dile getiren Faris, onlar için hedefin
de¤il ölen insan say›s›n›n önemli oldu¤unu dile getirdi.
Varillerin, düfltü¤ü yeri harap etti¤ini vurgulayan Faris, "Bazen bir
apartmana, bazen birkaç apartmana at›l›yor.
Art›k her fley bitti ama
inflallah her fleyi yeni-
den yapaca¤›z" ifadesini
kulland›.
Halep Kent Konseyi
Üyesi Hasan el Neyfi de
Beflflar Esed'in, Halep'i
yok etmeye çal›flt›¤›n›
anlatt›.
Varil bombalar›n›n, sivil-silahl› kifli ayr›m› yap›lmadan at›ld›¤› bilgisini veren Neyfi, rejimin
büyük bir katliam yapt›¤›n› belirtti.
Dünyan›n, Suriye'de
yaflananlara daha duyarl› olmas›n› isteyen Neyfi, "Daha ne bekliyorlar
bilmiyorum. Esed rejimi
Halep'te büyük bir katliam yap›yor. Sadece
hakk›m›z› istiyoruz. Buna karfl›l›k Esed katliam
yap›yor. Halep'i yok et-
meye çal›fl›yor. Bizim
için insanlar›n hakk›
önemlidir" diye konufltu.
Neyfi, Esed rejiminin,
kulland›¤› varil bombalar›yla halk›ndan nefret
etti¤ini gösterdi¤ini savundu.
Esed'in, insanlara ihanet etti¤ini söyleyen
Neyfi, "Suriye'de yaflanan ac›ya duyarl› olanlara teflekkür ediyorum.
Esed'in yapt›klar›n› dünyaya göstermek laz›m.
Bizler umudumuzu kesmedik" de¤erlendirmesinde bulundu.
Hakim Fayiz ed Dahir
ise rejimin kutsal mekanlara bile zarar verdi¤ini dile getirdi.
Savafllarda baz› de¤erlerin göz önüne al›nmas› gerekti¤ine iflaret
eden Dahir, "Suriye'de
normal savafl kurallar›
uygulanm›yor. Zaten bu
kurallara uyulmas›n› da
beklemiyoruz. Esed için
hiçbir de¤er önemli de¤il onun için önemli
olan yok etmektir. Mescitler, kiliseler hedef gözetmeksizin bombalan›yor. Bu yaflananlara
ra¤men kimse bir fley
yapm›yor. Karar sahipleri sustu, kimse bir fley
yapm›yor. ‹nflallah sonunda kazanan biz olaca¤›z" görüfllerini iletti.
(CHA)
Ekonomi
YARIN
Türk Patent Enstitüsü, incelemesiz
patent uygulamas›na son verdi
18 Nisan 2014
Cuma
10
BMW 5 bin
elektirikli
araç üretti
Türk Patent Enstitüsü (TPE) Baflkan› Habip Asan, incelemesiz patent uygulamas›na son verdiklerini bildirdi.
ANKARA - Prof. Asan, Ankara Sanayi Odas›'n›n (ASO) geleneksel toplant›s›na konuk oldu. Asan, yapt›¤› konuflmada,
incelemesiz patent uygulamas›n›n kalkt›¤›n› belirterek, art›k incelemesiz patentin olmayaca¤›n›
vurgulad›. Baflvurunun az yap›ld›¤› dönemlerde, böyle bir uygulamaya gidildi¤i ve Türkiye'ye
yararlar›n›n da oldu¤unu anlatan
Asan, "Bir dönem hiç baflvuru
olmuyordu. Sonra baflvurular oldu ama bunlar›n kaç› piyasa aktar›ld›’ diye soruldu. Fark›ndal›¤›n oluflmas› çok önemli. Zaman
zaman say›m›z artt›¤› için incelemesizleri önlememiz gerekiyor. Bütün geliflmifl ülkeler böyle bafllad›. Japonya, ‹ngiltere…Bir bilginin baflvurusunu
yapmas›n› ilk baflta bir ö¤rensin.
O bilginin kalitesi düflük olabilir.
Biz bunu bilerek bafllad›k ama
incelemesiz patent sistemi yanl›fl
uyguland›. ‹ncelemesiz patent
uygulamas›na benzer sistemler
vard› ama onlara pek hak verilmiyor. Bizim sanayimize incelemesiz patent sisteminin katk›s›
oldu. H›zl› bir flekilde patentler
al›nd›, falan… Ama art›k önemli
hedefleri Türkiye’ye bakt›¤›m›z
zaman, bu sistemi yavafl yavafl
terk etmemiz gerekiyor. Patent
dedi¤imiz zaman sadece incelemesi olanlard›r. ‹kili sistemin olmas› gerekiyor.” diye konufltu.
Patentle ilgili araflt›rma inceleme raporlar›n›n yüzde
30’unun Türkiye’de yap›ld›¤›n›
bilgisini de veren Asan, 2014
y›l› içinde bunu yüzde 60’›n›
yapmay› düflündüklerini, 2016
y›l›nda bunun tamam›n› Türkiye’de yapacaklar›n› söyledi.
Bu araflt›rma inceleme raporlar›n›n yaklafl›k yüzde 55-
60’›n›n Rusya, Avusturya, Danimarka, ‹sveç gibi ülkelerde yap›ld›¤›n› ifade eden Asan, “Bunun tamam›n› Türkiye’de yapmay› planl›yoruz. Böylelikle
hem d›flar› ç›kmas›n› engelleyece¤iz hem de bu kapasiteyi gelifltirerek komflu ülkeler için de
bu hizmetleri vermeyi düflünüyoruz. Bu araflt›rma ve incelemeyi
yaparak para da kazanmay› düflünüyoruz. Bu konudaki bütün
tedbirlerimizi ald›k.” diye konufltu.
Türkiye’de üretilen bilgilerin
“posal›” oldu¤unu belirten
Asan, kaliteli bilginin üretilmedi¤ine dikkat çekti. Al›nan tedbirlerle kaliteli bilgininin üretilmesini sa¤lamay› amaçlad›klar›n› da
dile getiren Asan, bunun sanayi
mülkiyet baflvurular›n›n kalitesini
art›raca¤›n› sözlerine ekledi.(CHA)
Almanya´n›n taflkömürü ithalat› artt›
BERL‹N - Almanya´n›n 2013
y›l›nda tafl kömürü ithalat› artt›. Federal ‹statistik Dairesi´nden verilen
bilgiye göre 2013 y›l›nda Almanya
50.6 milyon ton tafl kömürü ithal
etti. ‹thal edilen bu tafl kömürü miktar›n›n bedeli 4.1 milyar Euro´yu
buluyor. 2012 y›l›nda ise 43.9 milyon ton tafl kömürü ithal edilmiflti.
Almanya´n›n tafl kömürü ithal etti¤i
ülkelerin bafl›nda 12.5 milyon ton
ile Rusya geliyor. Rusya´y› 12 milyon ton ile Amerika Birleflik Devletleri ve 10 milyon ton ile Kolombiya
takip ediyor.
Avrupa Birli¤i´nde (AB) en fazla
tafl kömürü ithal edilen ülkelerin bafl›nda 3.4 milyon ton ile Polonya
geliyor. Ancak Almanya ayn› zamanda tafl kömürü ihracat› da yap›yor. 2013 y›l›nda Almanya 246 bin
ton tafl kömürü ihraç etti.(CHA)
MÜN‹H - Gelece¤i elektrikli
araçlarda gören Almanya'n›n lüks
otomotiv devlerinden BMW, elektrikli
araç üretimine h›z verdi. Bu y›l yaklafl›k 5 bin adet BMW i3 model araç
üreten firman›n y›l sonuna kadar Leipzig üretim tesislerinde yaklafl›k 20
bin i3 üretmeyi hedefledi¤i bildirildi.
Üretilen bu araçlar›n büyük k›sm›n›n
Avrupa ve Amerika Birleflik Devletleri (ABD) pazarlar›nda sat›lmas› planlan›yor. ABD'de bu model araçlar›n
sat›fl›na bu ay›n sonunda veya önümüzdeki ay›n bafllar›nda bafllanaca¤›
belirtildi.
Öte yandan BMW'nin elektrikli
araçlar›n kaportas›na form vermek
için kullan›lan karbon üretimi tesisini
Schwandorf kasabas› yak›nlar›nda
haziran ay› içinde bitirmeyi hedefledi¤i gelen haberler aras›nda.(CHA)
18 Nisan 2014
Cuma
YARIN
Ekonomi
11
F›nd›¤› don vurdu,
fiyatlar tavan yapt›
Don olay› ve yaflanan tart›flmalar da piyasadaki f›nd›k fiyat›n›n 9 liraya kadar yükselmesine neden oldu. Serbest piyasada daha önce 5.50 ila 5.70 liradan ifllem gören Giresun kalite f›nd›¤›n
fiyat›, don olay›n›n ard›ndan bir anda 8.50 - 9 liraya kadar yükseldi.
TRABZON - Giresun Ziraat Odas› Baflkan› Musa Keskin, so¤uk hava flartlar›ndan
dolay› zarar gören f›nd›¤›n bu y›l rekolte oran›n›n düflece¤ini belirtti. Keskin, “Bölgemizde
geçen y›l 500 bin ton f›nd›k olmufltu. Bu sene Ordu, Giresun, Trabzon’un sahil band›nda
100 bin ton f›nd›¤›n ancak olaca¤›n› tahmin
ediyorum. Bat›, don olay›ndan etkilenmedi.
Orada da 200-250 bin ton f›nd›k yetiflir diye
tahmin ediyorum. Dolay›s›yla bu y›lki rekoltenin 300-350 bin ton civar›nda gerçekleflece¤ini san›yorum. 500-600 rak›m›n üzerindeki
bahçeler tamamen yand›. Bu bahçelerde gelecek y›l da f›nd›k olmayabilir. Fakat üreticilerimiz bahçeye küsmesin. Gerekli tüm bak›mlar›n› yaps›n, gübrelerini ats›nlar.” dedi.
Bölgede 250 rak›m›n üstündeki f›nd›k
bahçelerinin yüzde 100 hasar gördü¤ünü ifa-
de eden Musa Keskin, “Bu rak›m›n alt›ndakilerde ise yüzde 25-30 civar›nda hasar var. Piyasada fiyat 8,5-9 lira. Hatta 10 liraya alanlar oldu¤unu duydum. Bu fiyat›n üreticiye fazla bir faydas› yok. fiuanda üreticinin elinde
10-15 bin ton f›nd›k ancak olabilir. Artan fiyat ve maliyetler dolay›s›yla ihracatç›n›n da
çok fayda görece¤ine inanm›yorum.” fleklinde konufltu.
Ziraat Odalar› olarak kendilerinin hasar
tespiti yapt›klar›n› aç›klayan Keskin, flunlar›
söyledi: “G›da, Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤›’n›n talimat› üzere il müdürlükleri de hasar
tespiti yap›yor. 2006’ta Tar›m Sigortas› ç›kt›.
Ard›nda Afet Yasas› geri çekildi. Bu don olay› bir afettir. Sigorta yapt›ranlar›n zarar› karfl›lanacak ancak sigorta yapt›rmayanlar ma¤dur olacak. (CHA)
KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
S
A
N
T
R
A
F
O
R
A
M
K
A
Z
A
A
T
A
M
A
L
T
A
Y
A
10
11
12
13
14
15
16
17
18
T
A
K
A
T
U
K
A
19
20
A
R
A
L
R
A
S
A
T
R
Y
A
K
A
R
A
K
A
N
A
K
Y
A
A
A
S
A
P
A
L
A
K
S
A
L
K
M
A
K
A
R
A
A
A
Z
B
A
L
R
I
Z
A
A
S
A
M
Y
E
N
L
A
M
A
A
L
A
A
F
O
R
O
Z
8
B
E
K
A
A
T
K
K
A
B
A
R
E
A
B
A
S
9
10
M
A
E
T
Y
A
T
Y
E
T
E
N
E
K
M
L
F
A
E
L
E
M
E
A
D
A
L
E
T
S
L
A
H
Ekonomi
YARIN
Dünyada ekoturizm, turizmde
yüzde 7'lik bir dilimi kaps›yor
18 Nisan 2014
Cuma
12
Teztur'dan turizmde
'gizli tehlike' uyar›s›:
Geceleme say›s› azal›yor”
Dünya Turizm Organizasyonu verilerine
göre, ekoturizmi çocuklu aileler tercih
ederken, dünyada genelde 30-59 yafl gruplar› aras› varl›kl› turistler ilgi gösteriyor.
ANTALYA -2015 y›l›nda 1 milyar kiflinin bir ülkeden di¤erine giderek seyahatta bulunmas› bekleniyor. 1 milyar seyahat edenin yüzde
7'sinin ekoturizm konseptinde tatillerini flekillendirmesi bekleniyor.
Dünyada 1990 y›l›nda, 45 milyon kifli ekoturizm kapsam›nda tatilini flekillendirirken, 2013 y›l›nda bu
rakam›n 70 bine ulaflt›¤› ifade edildi.
Türkiye'de say›l› ekoturizm uzmanlar›ndan Hacettepe Üniversitesi
E¤itim Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Ekolog Prof. Dr. ‹lhami Kiziro¤lu,
Turizm Haftas› etkinlikleri kapsam›nda Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu'nda dünya
ve Türkiye'de ekoturizm uygulamalar›yla ilgili konferans verdi.
Dünyada ilk ekoturizminin
1960'l› y›llarda bafllad›¤›n› ve Rabert Jungk isimli turizmcinin öncüsü
oldu¤unu anlatan Kiziro¤lu, Antalya'da kitle turizmi alan›n›n son buldu¤unu, dünyan›n yükselen turizm
trendi olan ekoturizme bir an önce
yönelmesi gerekti¤ini kaydetti. Ekoturizme dünyada varl›kl› ve gelir düzeyi yüksek turistlerin ilgi gösterdi¤ini belirten Kiziro¤lu; ABD, Kanada, ‹talya ve ‹sviçre'de bir kufl türünü foto¤raflamak için 10 bin dolar,
20 bin dolar› harcamaktan çekinmeyen turistlerin oldu¤unu söyledi.
Kiziro¤lu, "ABD'de 30 milyon kifli bir çevre kurulufluna üye. Bir çevreci kurulufla üye olan 30 milyon kifliyi ülkemize çekersek ekoturizminde canl›l›k oluflur. ‹spanya, Fransa,
‹talya ve Kanada gibi ülkeler ekoturizminde söz sahibi ülkeler. Dünyada ekoturizm potansiyeli en yüksek
ülke Türkiye. Toplam Avrupa k›tas›ndaki kufl türü ve endemik bitki
say›s› ülkemizden az. Ülkemizin bu
potansiyelini iyi kullanal›m. Turizm
pastas›ndaki yüzde 7'lik dilimi daha
da yukar›lara tafl›yal›m. Özellikle
Antalya ve Manavgat'›n bu potansiyeli çok yüksek." dedi. (CHA)
ANTALYA - Türkiye, 2013'ü
turizm aç›s›ndan verimli bir y›l olarak geçirdi. Tatil için Türkiye'yi tercih eden turist say›s› yüzde 10'a yak›n artarak 35 milyona yaklaflt›.
Geçen seneki iyimser tablo bu y›la
da yans›d›. Geçen y›lki kadar olmasa da Antalyal› turizmcilerin yüzde
5'e yak›n art›fl tahmini var. Beklentilerin olumlu seyretti¤i bir dönemde, Türkiye'nin Rusya'daki en büyük tur operatöründen 'gizli tehlike'
uyar›s› geldi. Tatilini Türkiye'de geçiren turistlerin, geceleme say›lar›n›
düflürdü¤üne dikkat çeken Teztur
yöneticileri, bir gecelik azalman›n
bile oteller ve acenteler için yüz milyonlarca dolarl›k kay›p anlam›na
gelece¤ine dikkat çekti.
Teztur'un üst yöneticileri turizm
sezonunun bafllamas›yla birlikte bir
de¤erlendirme toplant›s› düzenledi.
Teztur'un Antalya'daki merkez ofisinde gerçekleflen toplant›ya; firman›n genel müdür yard›mc›lar› Seyfi
‹mamo¤lu, Levent Mutlu, Ferhan
Y›lmaz, Yusuf Öztürk ile birlikte ‹ç
Pazar Müdürü Enver Murad ve
Kontrat Müdürü Fatofl Yürür kat›ld›.
Teztur'un 26 ülkede faaliyet
gösterdi¤ini, tüm dünyada 80 ofisi
bulundu¤unu ifade eden Seyfi ‹mamo¤lu, çal›flan say›s›n›n 5 bin oldu¤unu, geçen y›l 2 milyondan fazla
insan› seyahat ettirdiklerini anlatt›.
Bunun karfl›l›¤›nda da 2 milyar dolar ciro elde ettiklerini söyleyen
‹mamo¤lu, 2014 hedeflerinin ise
geçen y›lki rakamlar› yakalamak oldu¤unu ifade etti.
Türkiye'ye gelen turist say›s›nda
y›llara göre art›fl olmas›na karfl›n,
'gizli tehlike' uyar›s›nda bulunan
Seyfi ‹mamo¤lu, bunun sebebinin
gecelemelerin düflmesi oldu¤unu
söyledi. "Genel olarak geceleme
konusunda bir s›k›nt› yaflan›yor.
Ben bundan eminim." diyen ‹mamo¤lu, bu durumu döviz kurlar›n-
daki hareketlili¤e ve otel fiyatlar›n›n
dolar üzerinden hesaplanmas›na
ba¤lad›. Geçmifl senelerde 10 gece
olarak hesaplad›klar› müflterilerinin
konaklama sürelerinin, geçen y›l
yapt›klar› çal›flmada 8,92 olarak
ç›kt›¤›n› anlatan Seyfi ‹mamo¤lu,
"Bir gece eksik getirsek 1 milyon
kifli geceleme yapar ki o da herkes
için ciddi, büyük, otel ve acente için
gelir kayb›d›r." dedi. Bir turistin
günlük konaklama ücretini ortalama 70 dolar kabul ederek bir hesaplama yapan Seyfio¤lu, "1 milyonda 70 milyon dolar yapar. 10
milyonda 700 milyon dolar yapar,
bir gece konaklamadaki kay›p." diye konufltu. Türkiye'ye gelen turist
say›s› artmas›na ra¤men, otel ve
yatak kapasitesi de yükseldi¤i için
konaklama tesislerinin dolmad›¤›n›n
alt›n› çizen ‹mamo¤lu, Ruble'nin
dolar karfl›s›ndaki 1 puanl›k de¤er
kayb›n›n bile ciddi olabilece¤ine dikkat çekerek, s›k›nt›y› daha anlafl›l›r
hale getirmek için flu örne¤i verdi:
"‹nsanlar›n kazand›¤› paralar sabit.
Dolara vurdu¤unuz zaman gelirlerinde ciddi bir kay›p oluyor. Bin dolara tatil için 30 bin Ruble öderken
34 bin Ruble ödüyor. 4 bin olmay›nca 'Bin dolarl›k, bir haftal›k tatil
alay›m' diyor."
Seyfi ‹mamo¤lu, Türkiye turizmi
için risk oluflturan bir di¤er konuyu
ise flu sözlerle ifade etti: "Geçen y›l
Yunanistan ve ‹spanya'da yaflanan
ekonomik krizlerden sonra Ruslara
kapal› olan AB ülkeleri vize kolayl›¤› sa¤layarak, ciddi anlamda o ülkelerdeki pax say›s›n› art›rd›. Bunun
da devam edece¤ine inan›yorum.
Bizim için en büyük tehlike, rakip
ülkelerin bizim çok önem verdi¤imiz pazarlarda kendi içlerinde bir
iflbirli¤i yap›p, bize gelecek olan k›sm›n kendi taraf›na çekilmesi. Vize
sorunu s›f›r oldu¤u zaman bu say›
bir '‹talya'ya gitsem' dedi¤i zaman
bizim aç›m›zdan büyük kay›pt›r."
18 Nisan 2014
Cuma
Ekonomi
YARIN
13
Karasulu bal›kç›lar sezonu
hayal k›r›kl›¤›yla kapad›
Karasulu bal›kç›lar av sezonunu hayal k›r›kl›¤› ile kapatt›. Sezon öncesinde bol palamut ve
lüfer bekleyen bal›kç›lar›n yüzünü sadece 10 gün boyunca avlad›klar› hamsi güldürdü.
SAKARYA - Türkiye'de trol
ve g›rg›r a¤lar›yla avc›l›k yapan
bal›kç›lar için genel av yasa¤› 15
Nisan'da bafllad›. Yasak 1 Eylül'de
sona erecek. Sakarya'n›n Karadeniz sahilindeki ilçesi Karasu'da bal›kç›lar, av sezonunda hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›klar›n› belirtti. Karasu
Su Ürünleri Kooperatifi Baflkan›
Ali Sezer, bal›kç›lar›n yeteri kadar
avc›l›k yapamad›¤›n› söyledi. Göstergelerin iyi olmas›na ra¤men kötü bir sezon geçirdiklerini ifade
eden Sezer, "Sezon öncesi veriler
çok iyiydi. Ama istedi¤imiz verimi
alamad›k. Palamut, lüfer, çinekop, barbun, mezgit ve bunun gibi bal›klarda bal›kç›lar›m›z yeteri
kadar avc›l›k yapamad›. Adeta hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›. Sadece
hamsi bölgemizde 10 gün kadar
verim verdi. Türkiye'nin her taraf›na bizim bölgeden bal›k gitti." diye konufltu.
Gelecek sezon için may›s ve
haziran aylar›nda Marmara'dan
Karadeniz'e gelecek bal›klar›n ge-
çifllerini izleyeceklerini kaydeden
Sezer, flunlar› söyledi: "Bugünden
bir fley söylemek mümkün de¤il.
May›s, haziran ay›nda bo¤azdan
Karadeniz'e yumurtlamak için gelecek olan iri palamut, torik, lüfer,
çinekop, istavrit gibi bal›klar›n geçifllerini izleyece¤iz. Yumurta b›rakacaklar› dönemdeki hava koflullar› çok önemli. ‹yi giderse bol bir
sezon olabilir."
Sakarya Nehri'nin denize dökülen bölümünün kapanma noktas›na geldi¤ini dile getiren Sezer,
"Ya¤›fllar›n az olmas› nedeniyle
Sakarya Nehri'nin su seviyesi düflük. Ak›nt› zay›f oldu. Nehrin a¤z›
kapanma noktas›na geldi. Bal›kç›m›z büyük güçlük çekecek. 1 Eylül'de Sakarya Nehri girifl ç›k›fla
imkan vermeyebilir. Bal›kç›m›z inflaat halindeki liman› kullanacak.
Ancak orada sorun yaflay›p yaflamayaca¤›m›z› bilmiyoruz." dedi.
Sezer, bölgelerinin 1 Ekim'de kum
midyecili¤i avc›l›¤›na aç›laca¤›n›
sözlerine ekledi.(CHA)
, ‹stanbul'dan sonra Adana'da
motor bak›m ve onar›m merkezi açt›
ADANA - Endüstri alan›nda
hizmet sunan Siemens, üretimini
yapmakta oldu¤u elektrik motorlar›n›n Türkiye’deki servis, bak›m
ve onar›m a¤›n›, Adana’da Motor
Bak›m
Onar›m
Merkezi
ile
geniflletiyor. Adana’daki merkez,
2003 y›l›nda ‹stanbul’da aç›lan yerden sonra Siemens’in motor
bak›m› ve onar›m› alan›nda
Türkiye’de açt›¤› ikinci merkez
olma niteli¤i tafl›yor.
A¤›r
sanayi
alan›nda
Türkiye’nin önemli flehirlerinden
Adana’n›n Yüre¤ir ilçesinde aç›lan
Siemens’in Motor Bak›m Onar›m
Merkezi’nde, 2X25 ton kapasiteli
montaj vinci, son teknoloji motor
ve jeneratör test üniteleri ve modern y›kama ve boyama sistemleri
yer al›yor. Merkezde marka ve
modelden ba¤›ms›z olarak tüm
alçak gerilim-yüksek gerilim AC ve
DC motorlar ve jeneratörlerin
tamir ile bak›mlar› yap›labiliyor.
Ayr›ca merkezde müflterilerin
ihtiyaçlar›na yönelik motorlarda
çeflitli modifikasyonlar da gerçeklefltirilebiliyor. 50 tona kadar
Siemens/Flender redüktör ve
motorlu redüktörlerinin servisi ve
Siemens sürücülerinin bak›m› da
yine Adana Motor Bak›m Onar›m
Merkezi’nde gerçeklefltirilebiliyor.
Siemens
Türkiye
Yönetim
Kurulu Baflkan› ve CEO’su Hüseyin
Gelis, Adana’n›n sanayisi ve
ekonomik gücü ile bölgede önemli
bir merkez oldu¤unu belirtti.
Hüseyin Gelis, “Siemens olarak
160 y›ldan fazla süredir Türkiye’de
faaliyet gösteriyoruz. Siemens
Anadolu’ya sadece bir veya birkaç
projeyi hayata geçirmek için
gelmedi, bu topraklar›n de¤erine
ve potansiyeline inand›, önemli
yat›r›mlar yapt›. Türkiye’deki ilk
ayd›nlatma sistemi, ilk tramvay, ilk
enerji üretimi tesisi ve daha birçok
ilk Siemens’in imzas›n› tafl›yor.
Türkiye’de hayata geçirdi¤imiz tüm
yenilikler sebebiyle, ülkemizde
Siemens yabanc› uyruklu bir Türk
flirketi olarak görülüyor. fiirketimizin ülkemizdeki bu konumu
bizim için bir gurur vesilesi.” dedi.
Adana’n›n Siemens için önemine
de de¤inen Gelis, “Siemens olarak
Adana’ya geliflimiz 1950’li y›llara
dayan›yor. Adana’n›n sanayisi ve
ekonomik gücü ile bölgede önemli
bir merkez oldu¤unun bilincindeyiz.” diyerek sözlerini tamamlad›.
Siemens Adana Motor Bak›m
Onar›m Merkezi’nin aç›l›fl kurdelesini Siemens Türkiye Yönetim
Kurulu Baflkan› ve CEO’su Hüseyin
Gelis, Siemens Türkiye Endüstri
Sektörü Lideri Ali R›za Ersoy ve
Adana Sanayi Odas› Baflkan› Zeki
K›vanç birlikte kesti.
Baflta demir çelik, çimento,
petrol, yiyecek-içecek, tekstil, cam,
ka¤›t-a¤aç, otomotiv, su ve at›k su
baflta olmak üzere birçok sektörde
kullan›lan motorlar›n ihtiyaçlar›n›
karfl›layacak merkez ile Adana ve
çevresinin yan› s›ra tüm Orta Do¤u
Bölgesi’ne de hizmet verilecek.
Siemens; motor servis, bak›m ve
onar›m portföyü ile sadece
Türkiye'deki tüzel firmalar›n çözüm
orta¤› ve hizmet sa¤lay›c›s› de¤il,
ayn› zamanda Orta Do¤u’da da
çözüm orta¤› ve hizmet sa¤lay›c›s›
sorumlulu¤unu tafl›yor.(CHA)
14
18 Nisan 2014
Cuma
YARIN
Aliyev: Yabanc›
yat›r›mlarda
BDT co¤rafyas›nda
liderli¤imizi koruyoruz
Azerbaycan Cumhurbaflkan› ‹lham Aliyev, ülkesinin Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u (BDT) co¤rafyas›nda do¤rudan yabanc› yat›r›m konusunda
liderlik konumunu sürdürdü¤ünü söyledi.
BAKÜ - 2014 y›l›n›n ilk çeyre¤inin sosyal ve ekonomik kalk›nma
sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesine
iliflkin yap›lan Bakanlar Kurulu toplant›s›nda konuflan Aliyev, ülke içi
yerli yat›r›mlar konusunda da pozitif anlamda önemli geliflmeler oldu¤unu ifade etti.
Cumhurbaflkan› Aliyev “Ülke
ekonomisine yap›lan yat›r›mlar›n
artmas› ve bu yat›r›mlar›n yürütmekte oldu¤umuz ekonomi politikalar›yla örtüflmesi için çaba göstermemiz gerekir.'' dedi.
Ülke ekonomisinin rekabet gücünün artt›¤›n›n alt›n› çizen Aliyev
uluslararas› derecelendirme kurulufllar›n›n ülkede gerçeklefltirilen eko-
nomik reformlara olumlu görüfller
beyan ederek kredi notunu yükseltti¤ini bildirdi. Aliyev "Bugün biz
uluslararas› finans piyasalar›ndan istedi¤imiz tutarda kaynak çekebiliriz
ve geçti¤imiz aylarda bunu baflard›k. Henüz çok s›n›rl› bir miktarda
talep etmemize ra¤men bizim çekmeyi düflündü¤ümüz miktar›n yaklafl›k 4-5 kat› teklif geldi. Bu sayede
en uygun koflullarda ek finansman
kaynaklar›n› ülkemize çekebildik”
dedi.
Söz konusu toplant›da konuflan
Vergiler Bakan› Fazil Memmedov
da, ülke ekonomisinin artan ivmeyle büyümesi sonucu 2014 y›l›n›n ilk
çeyre¤inde Gayrisafi Yurtiçi Has›-
la'n›n (GSY‹H) geçen y›l›n ayn› dönemine k›yasla yüzde 2,5 oran›nda
art›fl gösterdi¤ini söyledi. GSY‹H'in
yaklafl›k 13 milyar 150 milyon manata(yaklafl›k 13 Milyar Euro) ulaflt›¤›n› belirten Memmedov, petrol d›fl›
sektörlerde yaflanan olumlu geliflmelerin ülke ad›na umut verici oldu¤unu bildirdi. Bakan Memmedov
ülkede petrol d›fl› sektörün ifllem
hacminin geçti¤imiz y›l›n ayn› dönemine oranla yüzde 8,8 art›flla 7
milyar 204,3 milyon manata(yakla-
fl›k 7 milyar Euro) ulaflt›¤›n› ifade
etti.
Azerbaycan Enerji Bakan› Natig
Aliyev'de yapt›¤› de¤erlendirmede,
ülkede petrol-do¤algaz ve enerji
alan›na gerçeklefltirilen yat›r›mlarla
önemli ekonomik kazan›mlar baflar›lar›n elde edildi¤ini belirtti. Bakan
Aliyev, y›l›n ilk çeyre¤inde 10 milyon 562 bin ton ham petrol, 7 milyar 677 milyon metreküp do¤algaz
üretildi¤ini aç›klad›.(CHA)
‹zmir’de tekstilde katma de¤eri 400 kat›na ç›karacak merkez kuruluyor
‹ZM‹R - Ege Tekstil ve Hammaddeleri ‹hracatç›lar› Birli¤i ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), tekstile de¤er
katacak bir iflbirli¤ine imza att›. ‹ki kurumun ortakl›¤›nda kurulacak Teknik
Tekstiller Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi, sektörde katma de¤eri 300400 kata kadar ç›kan teknik tekstil
alan›nda araflt›rmalar yapacak. T›bbi
alandan ifl güvenli¤ine kadar pek çok
teknik ve koruyucu tekstil ürünlerinin
ar-ge çal›flmalar›n yap›laca¤› merkez,
‹zmir’i ihracatta üst noktalara tafl›yacak. Sa¤layaca¤› bilgi teknolojisiyle de
bu alanda merkez yapacak. Araflt›r›lacaklar aras›nda, gram› 200 dolar› geçen t›bbi tekstil ürünleri de yer alacak.
DEÜ T›naztepe Kampüsü’nde kurulacak merkezin bütçesi 5 milyon lira
olacak, bunun yüzde 75’i ‹zmir Kalk›nma Ajans› (‹ZKA)’ndan sa¤lanacak.
Ege Tekstil ve Hammaddeleri ‹hracatç›lar› Birli¤i Yönetim Kurulu Baflkan› Sabri Ünlütürk, DEÜ Rektör
Yard›mc›s› Prof. Dr. Murat Özgören,
Tekstil Mühendisli¤i Bölüm Baflkan›
Prof. Dr. Sevil Yeflilp›nar ile DEÜ
Üniversite Sanayi Uygulama ve Araflt›rma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Bayram, merkezin kurulufl
sürecini anlatmak amac›yla Ege ‹hracatç› Birlikleri’nde bir bas›n toplant›s›
düzenledi. Burada konuflan Ünlütürk,
kurulacak merkezde baflta koruyucular olmak üzere teknik tekstil alan›nda
ar-ge çal›flmalar› yap›laca¤›n›, bu sayede Ege Bölgesi’nin teknik tekstil ihracat›nda s›çrama yapaca¤›n› kaydetti.
Bölgedeki firmalar›n rekabet gücünü
ve ihracatlar›n› artt›rmak için gerekli
kaynaklar› sa¤lamak ve altyap›y› oluflturmak için çal›flt›klar›n› ifade ederek,
“Türkiye’nin ihracatta ortalama kilogram fiyat› 1,5 dolar seviyesinde. Tekstil ihracat›nda bu fiyat 10-15 dolara
ç›k›yor, konfeksiyon ürünlerinde 2025 dolar› buluyor. Teknik tekstilde ise
bu rakam 30 ile 50 dolar aras›nda
de¤ifliyor, yani katma de¤eri iki üç kat›na kadar ç›karmak mümkün. T›bbi
teknik tekstilde ise bu oran 300-400
kata ç›k›yor, yani damar dokusunu
takviye eden tekstil malzemesinin 1
gram› bile klasik tekstil ürününe göre
300-400 kat daha pahal›. Böylesi
katma de¤erli ürünler, Türkiye’nin ve
bölgemizin geliflmesine de katk› sa¤layacak.” dedi.
Türkiye’nin bugün yaklafl›k 2 milyar dolarl›k teknik tekstil ihracat› bulundu¤unu kaydeden Birlik Baflkan›
Ünlütürk, flöyle devam etti: “Son 10
y›lda teknik tekstillerin ülkemiz tekstil
ve konfeksiyon ihracat›ndaki pay›
yaklafl›k iki kat›na ç›kt› ve yüzde 25’lik
paya ulaflt› fakat hâlâ dünya pazar›nda yüzde 1 civar›nda pay›m›z var. Bu
merkez, baflta koruyucu teknik tekstiller olmak üzere t›bbi teknik tekstiller
alan›nda da hizmet verecek, Türkiye’deki tek merkez olacak.”
Sektörün son y›llarda teknik tekstile do¤ru bir dönüflüm süreci geçirdi¤ine dikkat çeken Sabri Ünlütürk, “Teknik tekstillerin dünya tekstil ve haz›r
giyim üretimindeki pay› yüzde 25.
Teknik tekstillerin kullan›m alanlar› itibariyle birçok sanayi dal›n› içermesi,
bu oran›n daha da artaca¤› tahminlerini kuvvetlendiriyor. Bu alanda ülkemizin verilerine bakt›¤›m›zda, üretim
ve ihracatta net bir art›fl trendi görüyoruz ancak bu art›fl› daha da ivmelendirmek ve sürdürülebilir k›lmak ad›na teknoloji ve ar-ge altyap›m›z› güçlendirmemiz gerekiyor.” fleklinde konufltu.
Rektör Yard›mc›s› Özgören ise
Türkiye’nin ilk sa¤l›k teknopark›n› açt›klar›n› belirterek, flunlar› kaydetti: “‹lgimizi çeken ikinci tematik konu ise
teknik tekstil oldu. Birli¤in bize teklifte
bulunmas›n› memnuniyetle kabul ettik. Üniversiteler bugüne kadar yeterli
h›zda sanayiyi destekleyemedi ama
bugün üniversitelerin teknoparklar
oluflturmas›, sanayiyle iflbirli¤ini art›rd›.
Bölgemizde yapaca¤›m›z do¤ru dönüflümle bu kent, bir cazibe merkezi haline gelebilir.”(CHA)
18 Nisan 2014
Cuma
YARIN
Ankara
15
Sincan Belediyesi’nden
anlaml› organizasyon
Sincan Belediyesi, fiehitler Haftas› dolay›s›yla
ilçede yaflayan tüm flehit aileleri ve gazilerle
Sincan Kültür Evinde bir araya geldi.
HABER MERKEZ‹-Bu anlaml›
buluflmada flehit yak›nlar› ve gaziler
aras›nda gönül ba¤› kurulurken flehitler yad edildi, dualar okundu.
Sincan’da anlaml› buluflma. Sincan Belediyesi, ülkemizin güvenli¤i
için can› pahas›na çarp›flarak onurlu mücadelelerini flehitlik makam›
ile taçland›ran kahramanlar›n ailelerini yaln›z b›rakm›yor. fiehitler Haftas› dolay›s›yla Sincan Kültür Evinde düzenlenen program, ilçede yaflayan tüm flehit ailelerini ve gazileri
bir araya getirdi. Sincan Belediye
Baflkan› Doç. Dr. Mustafa Tuna’n›n
ev sahipli¤inde, flehit aileleri s›cak
bir ortamda büyük bir aile tablosu
oluflturdu.
Duygusal anlar›n da yafland›¤›
davette merhum flehitlerimiz rahmetle an›ld›.
Programa; Sincan Kaymakam›
Salim Demir, Sincan Belediye Bafl-
kan› Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Zihni
Özdemir, Sincan ‹lçe Emniyet Müdürü Fikri Y›ld›r›m, Sincan Müftüsü
Osman fiener, flehit yak›nlar› ve
gaziler kat›ld›.
Sincan Belediye Baflkan› Doç.
Dr. Mustafa Tuna “Bizim için flehitlerimiz kutsal, aileleri bizlere b›rak›lm›fl de¤erli bir emanettir. fiehitlerimizin ailelerine sahip ç›karak
evlatl›k etmek boynumuzun borcudur. Bu buluflma ne kadar büyük
bir aile oldu¤umuzun da aç›k foto¤raf›d›r. ” dedi.
Haziran Ay›ndan flehit yak›nlar›n› ve gazileri Çanakkale Gezisine
götürülece¤ini duyuran Sincan Belediye Baflkan› Doç. Dr. Mustafa
Tuna, flehit ve gazilerin de¤erinin
kelimelerle anlat›lamayaca¤›n›n alt›n› da çizdi.
Hasano¤lan Mezunlar› 74.y›l kutlamalar›na haz›rlan›yor
HABER MERKEZ‹Hasano¤lan Atatürk Ö¤retmen
Okulu Mezunlar› Derne¤i Baflkan
fiahine hay›rl› olsun ziyaretinde
bulundular. Ayr›ca 20 Nisan 2014
saat:10:30 da, Hasano¤lan Amfi
Tiyatro alan›nda, Köy Enstitülerinin
74.y›l› münasebetiyle düzenlenecek
olan “Hasano¤lan Onurumuzdur”
fienli¤ine davet ettiler.
Dernek Baflkan› Nermin
YILDIRIM ;”Say›n Baflkan›m›za ne
zaman bir konu aktarsak derhal
elinden gelen yard›m› yapt›, bizleri
yaln›z b›rakmad›. Bizde seçimlerden
sonra tekrar kendisini Baflkan›m›z
olarak gördü¤ümüz için mutlu
olduk ve kendisini tebrik etmek
istedik, tekrar hem kendisine hem
de ‹lçemize hay›rl› u¤urlu
olsun.”dedi.
Dernekler, Birlik ve Beraberlik
‹çindir.
Derneklerin birlik ve beraberli¤in
en güzel yafland›¤› ortamlardan
oldu¤unu belirten Baflkan Gazi
fiahin; “ Köy enstitüsü kültürünü
yaymakla birlikte e¤itim modelinin
do¤ru alg›lanmas› amac›yla
çal›flmalar yapan Hasano¤lan
Mezunlar› Derne¤i olarak sizlere
baflar›lar diliyor, geldi¤iniz için de
ayr›ca teflekkür ediyorum.” dedi.
16
YARIN
Ankara
27 ülkenin temsilcisi
gençlerden Baflkan
Ak’a ziyaret
HABER MERKEZ‹- Filistin,
Ukrayna, Romanya, Letonya, Polonya, ‹spanya, H›rvatistan, ‹talya
ve Türkiye’nin kat›ld›¤› proje kapsam›nda gençler engelli haklar›
alan›nda çal›flmalar yürüttüler. 612 Nisan 2014 tarihleri aras›nda
gerçeklefltirilen e¤itim kursunda
27 kat›l›mc›, engelli eriflilebilirli¤i
üzerine çal›flmalar gerçeklefltirdi.
Baflkan Mustafa Ak’› belediye
binas›ndaki makam›nda ziyaret
eden gençler, kendilerine verdi¤i
destekten dolay› teflekkür ettiler.
Engellilere yönelik bir sosyal sorumluluk projesine kat›ld›klar› için
gençleri kutlayan Baflkan Ak ise,
engelli bireylere her alanda pozitif
18 Nisan 2014
Cuma
AB Bakanl›¤› ve Türk Ulusal Ajans› taraf›ndan desteklenen, Keçiören Belediyesi ve ÖZEV’in iflbirli¤iyle
yürütülen "Accessibility
Inspectors" projesine kat›lan 9 farkl› ülkeden 27
genç Keçiören Belediyesi
Baflkan› Mustafa Ak’› ziyaret etti.
ayr›mc›l›k yapt›klar›n› belirterek,
“Engelli vatandafllar›m›z› toplumun
bir parças› olarak görüyoruz ve
onlar›n hayat›n içerisinde aktif flekilde yer alabilmesi için çal›flmalar›m›z› sürdürece¤iz. Engelli veya
engelli yak›n› olan ailelerin hayatlar›n› sa¤l›kl› bir flekilde devam ettirebilmeleri için hepimizin üzerine
düflen görevler var. Gerek ifl hayat›nda gerek istihdamda, sosyal yaflamda bizimle birlikte yaflamalar›n›
sa¤lamam›z laz›m” dedi.
Heyet Baflkan Ak’› ziyaretin ard›ndan teleferi¤e binerek Keçiören’i kufl bak›fl› seyretme imkan›n›
da buldu.
Baflkan AK, Hat ve Ebru sergisini gezdi
HABER MERKEZ‹-Keçiören
Belediye Baflkan› Mustafa Ak,
Kutlu Do¤um Haftas› münasebetiyle Estergon Kalesi’nde aç›lan
“Hat ve Ebru Sanat› Sergisi”ni
gezdi.
Keçiören Müftülü¤ü taraf›ndan
Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergi vatandafllardan büyük ilgi gördü. Sergi-
yi Keçiören Müftüsü ‹hsan ‹lhan
ile birlikte gezen Baflkan Ak, sergilenen eserler hakk›nda bilgi ald›.
Baflkan Ak ve ‹lhan, kalenin içinde bulunan Türk ‹slam sanatlar›
atölyelerini de ziyaret etti. Türk
‹slam sanatlar›n› yeni nesillere ö¤retmek için bu tür sergilerin
önemli bir rol üstlendi¤ini kaydeden Baflkan Ak, Türk ‹slam sanat-
lar›n›n bizim de¤erlerimiz oldu¤unu ve bu eserlerle dünyaya nam
sald›¤›m›z› ifade etti. Estergon Kalesi’nde Türk ‹slam Sanatlar› Merkezi oluflturduklar›n› da hat›rlatan
Baflkan Ak, “ Böylesine güzel de¤erlere sahip ç›k›p, gelecek nesillere tan›t›p aktarmal›y›z. Burada
oluflturdu¤umuz Türk ‹slam Sanatlar› Merkezimizle yetinmiyoruz.
Buray› geçici bir merkez olarak
görüyoruz ve daha ileriye götürmek istiyoruz” dedi. 110 branflta
20 bin ö¤renciye e¤itim verdikleri
KEÇMEK kurslar›n›n sadece meslek edindirmeye yönelik olmad›¤›n› belirten Baflkan Ak, geleneksel
sanatlar ile ilgili kurslar da açarak
yeni nesillerin bu alanda yetiflmesini sa¤lad›klar›n› sözlerine ekledi.
18 Nisan 2014
Cuma
Ankara
YARIN
17
LPG’li araçlar s›zd›rmazl›k raporu olmadan yollarda geziyor
Baflkent trafi¤inde 400 bin bomba
Araç muayene istasyonlar›nda LPG ve CNG’li araçlar için “Gaz S›zd›rmazl›k Raporu”aranmas›n›n zorunlu olmaktan19 Aral›k 2011’de ç›kar›lmas›ndan sonra, “Gaz S›zd›rmazl›k Teste” yapt›r›lan araç say›s›nda ciddi oranda düflüfl yafland›¤› saptand›.
ANKARA - Makina Mühendisleri Odas› (MMO) Ankara fiube
Yönetim Kurulu Baflkan› Sadettin
Özkalender, Ankara'da 400 bin
LPG'li arac›n s›zd›rmazl›k raporu
olmadan trafi¤e ç›kt›¤›n› belirtti.
Özkalender, yaz›l› aç›klamas›nda, Karayolu Düzenleme Genel
Müdürlü¤ünün 19 Aral›k 2011 tarihli genelgesi ile araç muayene istasyonlar›nda LPG ve CNG'li araçlar için "Gaz S›zd›rmazl›k Raporu"
aranmas›n›n zorunlulu¤unun kald›r›ld›¤›n› an›msatt›. Genelgeyle gaz
s›zd›rmazl›k raporu bulunmamas›n›n, "a¤›r kusur"dan "hafif kusur"a
dönüfltü¤ünü ifade eden Özkalender, 2012 y›l› ocak ay› bafl›ndan
itibaren "gaz s›zd›rmazl›k testi"
yapt›r›lan araç say›s›nda ciddi düflüfl gerçekleflti¤ini belirtti.
2013 y›l›nda Ankara'daki
LPG/CNG'li araçlar›n sadece yüzde 25'inin gaz s›zd›rmazl›k testi
yapt›rd›¤›n› ifade eden Özkalen-
der, flunlar› kaydetti:
"Bu oran genelge öncesi yüzde
70'lerde iken, flimdi yüzde 25 seviyelerine kadar gerilemifltir. Özetle
flu anda yaklafl›k 400 bin LPG'li
araç, gaz s›zd›rmazl›k raporu olmadan Baflkent trafi¤inde seyretmektedir. LPG/CNG'li ticari araçlar ve her gün binlerce insan›n flehir içi tafl›mas›n› yapan Ankara
Büyükflehir Belediyesinin EGO'ya
ba¤l› CNG'li toplu tafl›ma otobüslerinin durumu da oldukça düflündürücüdür. 2011 y›l›nda toplam
1004 ticari araç ve 1104 EGO'ya
ba¤l› otobüs için flubemizden gaz
s›zd›rmazl›k raporu al›nm›flken; genelge sonras›, 2012 y›l›nda bu rakamlar ticari araçlarda 382'ye,
otobüslerde 297'ye düflmüfltür.
2013 y›l› rakamlar› ise ticari araçlarda yine çok düflük seyrederken
otobüslerde tamamen s›f›rlanm›flt›r."(AA)
Türkiye modern harp bafll›¤› üretecek
ANKARA- Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakan› Fikri Ifl›k, dünyada sadece bir kaç ülkenin sahip oldu¤u modern Harp Bafll›¤› Üretim
Tesisi’nin aç›l›fl›n› bu y›l içinde yapacaklar›n› belirterek, “Bu tesiste
üretilecek harp bafll›klar› ve uçak
bombalar› ile Türkiye, savunma
sanayinin bu çok önemli alan›nda
yurt d›fl›na ba¤›ml›l›ktan kurtulacak” dedi.
Türkiye’nin savunma gücünü
art›ran yerli silah sistemlerini tasarlayan ve gelifltiren TÜB‹TAK,
modern patlay›c›lar›n üretim ve
dolumunun yap›ld›¤› tesislerin tasar›m›, kurulumu ve iflletmeye al›nmas› konusunda da çal›flmalar yürütüyor.
TÜB‹TAK Savunma Sanayii
Araflt›rma ve Gelifltirme Enstitüsü
(SAGE) ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) aras›nda
imzalanan sözleflme ile TÜB‹TAK
mühendisleri taraf›ndan ileri teknolojiye sahip Harp Bafll›¤› Üretim
Tesisi tasarland›. Tesis, yak›n zamanda K›r›kkale’deki MKE Mühimmat Fabrikas› yerleflkesinde faaliyete geçirilecek.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan› Fikri Ifl›k, AA muhabirinin sorular›n› yan›tlarken, bu tip ileri
teknolojiye sahip üretim tesislerinin tasar›m ve kurulumunu dünyada sadece birkaç ülkenin yapabildi¤ini söyledi. Türkiye’nin her alanda oldu¤u gibi
savunma sanayinde de her
geçen gün dünyada daha
fazla söz sahibi olmaya bafllad›¤›n› dile getiren Ifl›k, flunlar› kaydetti:
“Bir alanda söz sahibi olmak için
mümkün oldu¤unca d›fla ba¤›ml›l›-
¤› azaltman›z gerekiyor. Patlay›c›
üretim tesislerinde kullan›lan özel
üretim ekipmanlar›, Füze Teknolojileri Kontrol Rejimine tabi olup
yurt d›fl›ndan al›m›, yüklenici firman›n bulundu¤u ülkenin hükümet
iznini gerektiriyor. Yani sizin bu
ekipmana ihtiyac›n›z var ama alaca¤›n›z ülkenin hükümeti size izin
vermezse, bunu alam›yorsunuz.
Açaca¤›m›z tesiste yap›lacak
çal›flmalarla bu durumu
art›k tersine çevirece¤iz.
Art›k izin alan de¤il, izin
veren olaca¤›z.”
Bakan Ifl›k, modern
mühimmatlar için patlay›c› üretilecek tesiste kurulan tüm özel üretim
ekipmanlar›n›n da
yerli firmalarla birlikte
yurt içinde
tasarlan›p
üretildi¤ini bildirdi. Öte yandan,
bu tesiste üretilecek modern patlay›c›lar›n formülasyonu ve üretim
süreçlerini de TÜB‹TAK mühendislerinin gelifltirdi¤ini anlatan Ifl›k,
tesisle ilgili flu bilgileri verdi:
“Modern patlay›c›lar›n üretimi
için gerekli teknik ve üretim bilgi
paketleri, proje kapsam›nda
MKE’ye aktar›lacak. Söz konusu
tesis, MKE Mühimmat Fabrikas›
yerleflkesinde 55 dönümlük arazi
üzerinde kurulacak ve 11 ayr› üretim biriminden oluflacak. Dünyada
sadece bir kaç ülkenin sahip oldu¤u modern tesisin aç›l›fl›n› bu y›l
içinde yapaca¤›z. Tesiste, tam kapasite çal›fl›ld›¤›nda y›ll›k 600 ton
plastik patlay›c› üretimi yap›labilecek. Bu tesiste üretilecek harp
bafll›klar› ve uçak bombalar› ile
Türkiye, savunma sanayinin bu
çok önemli alan›nda yurt d›fl›na
ba¤›ml›l›ktan kurtulacak.” (AA)
18
YARIN
Ankara
18 Nisan 2014
Cuma
Mehmet Akif Mahallesi’nde kentsel dönüflüm projesi kapsam›nda
yap›m› tamamlanan 1502 konut hak sahiplerine teslim edildi
Yaflar:“Yenimahalle’de çarp›k
kentleflmenin kökü kaz›nacak”
Yenimahalle Belediyesi’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bafllatt›¤› kentsel dönüflüm projesi kapsam›nda
yap›m› tamamlanan bin 502 konut, kura ile hak sahiplerine teslim edildi. Rant için de¤il halk için kentsel dönüflüm anlay›fl›yla yapt›¤› çal›flmalar ile hak sahiplerini y›llarca oturduklar› mahallelerinde ev sahibi yapt›.
HABER MERKEZ‹- Pamuklar
ve Macunköy kentsel dönüflüm
projelerinin ard›ndan Mehmet Akif
Ersoy Mahallesi’nde de mutlu sona
ulafl›ld›. Bin 92 gecekondunun y›k›ld›¤› Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ilk etapta infla edilen 1502
modern konut kura ile sahiplerini
buldu. Naz›m Hikmet Kongre ve
Sanat Merkezi’nde noter huzurunda düzenlenen kura çekiminde hak
sahiplerinin heyecan› yüzlerine
yans›d›. Yenimahalle Belediye Baflkan› Fethi Yaflar’›n da vatandafllar›n sevincine ortak oldu¤u törene,
Yenimahalle Belediyesi Baflkan
Yard›mc›lar› Erhan Aras, Baflar Bal
ve Gürol Karahisarl›o¤lu da kat›ld›.
Kura öncesi salonu h›nca h›nç
dolduran vatandafllara seslenen Ya-
flar, “Yenimahalle’de çarp›k kentleflmenin kökünü kaz›yarak vatandafllar›m›za sa¤l›kl›, depreme dayan›kl› yuvalar teslim ediyoruz” dedi.
Vatandafllar›n konutlar›nda sa¤l›kla, mutlulukla oturmalar›n› temenni eden Yaflar, “Bizim için
önemli olan halk›m›z› ça¤dafl, kaliteli konutlara kavuflturmakt›r. Belediye olarak bu bölgelere her türlü
altyap› ve üstyap› hizmetlerini verece¤iz. Evlerinizde ailenizle birlikte
nice y›llar mutlu huzurlu yaflaman›z› temenni ediyorum” ifadelerini
kulland›.
Yaflar’›n konuflmas›n›n ard›ndan
22 bloktan oluflan, 2+1, 3+1 ve
4+1 oda seçenekleri bulunan bin
502 konut, kura ile hak sahiplerine
teslim edildi.
Görme engellilerden “Engelleri kald›r” kampanyas›
ANKARA - Alt›nokta Körler Derne¤i Ankara fiubesi, kentlerin engellilerin yaflam›na uygun hale getirilmesi
amac›yla kampanya bafllatt›.
Alt›nokta Körler Derne¤i Ankara
fiube Baflkan› Hasan Tatar, yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda, 2005 y›l›nda ç›kar›lan yasayla kentlerin fiziki yap›s›n›n engellilerin eriflimi ve ulafl›m›na uygun hale getirilmesi için 7 y›ll›k bir geçifl süreci
konuldu¤unu hat›rlatt›.
Yeni yasal düzenlemelerle verilen ek
sürelerin de dolmas›na ra¤men, kentlerin hala engellilerin eriflimi ve ulafl›m›na
uygun duruma getirilemedi¤ini savunan
Tatar, Ankara’n›n cadde, sokak, kald›r›m ve yollar›n›n engelliler için tuzaklarla dolu oldu¤unu belirtti.
Tatar, zincirler, kaz›klar, mantarlar,
çukur ve tümseklerin her an yeni sakatl›klara, hatta ölümlere sebep olabilece¤ine dikkati çekti.
Görme engelliler için kald›r›mlara
konulan sar› takip çizgilerinin, plastik
maddeden yap›larak kald›r›mlar›n üzerine yap›flt›r›ld›¤›n› vurgulayan Tatar,
ya¤mur ya¤d›¤›nda kayganlaflt›¤›n›, s›-
caktan ve so¤uktan etkilendi¤ini söyledi.
Bu durumun görme engelliler için
yeni birer tuza¤a dönüfltü¤ünü dile getiren Tatar, “Bilinçsiz ya da duyars›z
yurttafllar›m›z otomobillerini, tezgahlar›n›, levhalar›n› kald›r›mlara konulan sar›
takip çizgilerinin üzerine koyarak kazalara davetiye ç›kar›yorlar. Bu nedenle
yaln›zca son bir ay içerisinde birçok
üyemiz kald›r›mlar üzerinde ya da yaya
yolunda kaza geçirerek zarar gördü” diye konufltu.
Derne¤in bu gidifle son vermek
amac›yla bugünden itibaren konuya iliflkin bir kampanya bafllatt›¤›n› ifade
eden Tatar, flunlar› kaydetti:
“Toplumda fark›ndal›k yaratmak
için bafllataca¤›m›z kampanya çerçevesinde, ilgili kurulufllardan randevu talep
edilerek görüflmeler yap›lacak, sözlü ve
yaz›l› olarak taleplerimiz ve önerilerimiz
dile getirilecek, ilgili meslek kurulufllar›yla iflbirli¤i yap›lacak, el ilan› bas›lacak.
Baflta belediyeler olmak üzere, tüm
kamu kurum ve kurulufllar›n›n engellilerin eriflim ve ulafl›m›na yönelik fiziki düzenlemeleri izlenecek, gerekti¤inde eriflim ve ulafl›m›m›z› engelleyen araçlar,
tezgah ve levhalar, mantar, kaz›k ve
zincirler kitlemiz taraf›ndan fiilen kald›r›larak kenara konulacak. Bu konulara
iliflkin flikayet ve dava yollar›yla hukuksal mücadeleler yürütülecek, örnek çal›flma yapan kifli ve kurulufllara ise takdir ve teflekkürlerimizi belirten teflvik
ödülleri verilecektir.” (AA)
18 Nisan 2014
Cuma
Ankara
YARIN
19
Tafldelen’den, sanat
ve sanatç›ya destek
Çankaya Belediye Baflkan› Alper Tafldelen, Devlet Opera, Senfoni, Tiyatro ve
Bale Genel Müdürlüklerine ba¤l› 52 sanat kurumunun kapat›lmas›n› öngören
yasa tasar›s›na karfl› imza toplayan sanatç›lara destek verdi.
HABER MERKEZ‹- Dersim’in
kay›p k›zlar›n› ve 1938 sürecini
anlatan "Hay Way Zaman" belgeselinin Küçük Tiyatro’da yap›lan
Ankara gala gösterimine kat›lan
Tafldelen, Kültür Sanat Sen taraf›ndan ‘TÜSAK Geri Çekilsin’ talebiyle bafllat›lan kampanyaya imza atarak destek verdi.
CHP Genel Baflkan› Kemal K›l›çdaro¤lu ile çok say›da milletvekili, sanatç› ve akademisyenin kat›ld›¤› galaya efli ve belediye meclis
üyeleri ile birlikte gelen Tafldelen,
filmin gösteriminde önce verilen
resepsiyonda sanatç›larla sohbet
etti.
Kültür Sanat Sen’in “TÜSAK
Çekilsin” kampanyas›na imza vererek destekte bulunan Tafldelen,
Çankaya Belediyesi’nin sanat›n,
sanatç›n›n dostu oldu¤unu ve her
zaman yanlar›nda olaca¤›n› kaydetti.
Yönetmen Nezahat Gündo¤an
ve yap›mc› Kaz›m Gündo¤an'›n
Dersim 38'i konu alan yeni belgesel çal›flmas› "Hay Way Zaman"
50. Uluslararas› Antalya Alt›n Portakal Film Festivali'nde en iyi bel-
gesel film dal›nda jüri özel ödülünü
kazanm›flt›.
Belgesel, ekibin "Dersim'in Kay›p K›zlar›" filminden sonra bulduklar› yüzlerce kay›p k›zdan biri
olan Emofl Gülver'in öyküsünü anlat›yor. Belgesel Gülver'in 1938
Dersim katliam›ndan 74 y›l sonra
köklerini aramas›na odaklan›yor.
Gala öncesi bas›n mensuplar›na
aç›klamalarda bulunan Emofl Gülver, “Bu kadar insan›n ilgisi için
teflekkür ederim. Bu kadar ilgi görece¤imi tahmin etmemifltim. Benim yaflad›¤›mhayat› konu ediyor
belgesel. Katliamda annem ve babam götürüldü. Ben kaçt›m ve çal›n›n alt›na sakland›m. Bir subay
ald› beni, onlarla beraber yaflad›m.
Kimsem kalmad›. Evlatl›k oldu¤umu biliyordum. 5 yafl›ndayd›m ve
o subay beni büyüttü ve okula
gönderdi.” ifadelerini kulland›.
CHP Genel Baflkan› K›l›çdaro¤lu ve efli Selvi K›l›çdaro¤u ile bir
süre sohbet eden Emofl Gülver
belgeselin izlenmesinin ard›ndan
belgesele konu oldu¤u için sevinçli
oldu¤unu söyledi.
Yenimahalle’de yaz haz›rl›¤›
HABER MERKEZ‹- Yenimahalle Belediyesi, 30 Mart Yerel
Seçimleri’nin ard›ndan çal›flmalar›na dur durak demeden devam ediyor. Belediye Park Bahçeler Müdürlü¤ü ekipleri, Yenimahalle’yi
güzellefltirmek için ilçe s›n›rlar›nda
hummal› bir çal›flma bafllatt›. Parklarda sulama, gübreleme ve çim
biçme faaliyetleri yürüten ekipler,
Yenimahalle Belediyesi’nin Yakac›k’ta bulunan seras›nda da May›s
ay›nda toprakla buluflacak farkl›
türlerde 80 bin çiçe¤i özenle yetifltiriyor.
Yakac›k Mesire Alan›’nda bulunan Yenimahalle Belediyesi seras›
yaz çiçekleri ile renklendi. A¤aç fidelerinin ve mevsimine uygun çiçeklerin yetifltirildi¤i serada flimdilerde yaz mevsiminde parklar› rengarenk bir görüntüye boyayacak
yaz çiçekleri, toprakla buluflmak
için gün say›yor. May›s ay›nda ekilecek aslana¤z›, Çin karanfili, petunya, menekfle, kadife gibi de¤iflik türlerde 80 bin çiçe¤e, seralarda özenle bak›l›yor.
Öte yandan piknik sezonunun
aç›lmas›yla birlikte Yakac›k Mesire
Alan›’nda da Park Bahçeler Müdürlü¤ü ekipleri, hummal› çal›flmalar yürütüyor. Alanda temizlik ve
çim biçme faaliyetleri yürüten
ekipler, vatandafllar›n keyifli bir
gün geçirmesi için dur durak demeden hizmet ediyor.
Yenimahalle halk›na nefes ald›ran parklarda da yaz mevsimi haz›rl›klar› sürüyor. Parklar›n daha
da yeflile boyanmas› için gübreleme, sulama yapan ekipler, bir taraftan da çimleri biçerek parklara
estetik bir görüntü kazand›r›yor.
20
YARIN
Ankara
18 Nisan 2014
Cuma
Minik ö¤rencilerden
Akgül’e tebrik ziyareti
Mamak Emine Rasim Özkaya ‹lkokulu 4. s›n›f ö¤rencileri rehber ö¤retmenler eflli¤inde Mamak Belediye Baflkan› Mesut Akgül’ü ziyaret etti.
HABER MERKEZ‹-Hay›rl› olsun dileklerini ileten minikler Akgül’e merak ettikleri konular hakk›nda sorular sordu. Çocuklarla
bir süre sohbet edip belediye çal›flmalar› ile ilgili bilgi veren Akgül, daha sonra ö¤rencilerin sorular›n› cevaplad›. Ziyaretten duydu¤u memnuniyeti dile getiren Akgül, “Gelecek çocuklar›m›z›n elinde. Onlara yaflanabilir bir kent b›rakmak için çal›fl›yoruz. ‹lçemizin
ve ülkemizin gelece¤i sizlersiniz”
dedi.
Çocuklar, ziyarette belediye
baflkan›n›n görev ve yetkileri, belediyenin çocuklar için yürüttü¤ü
projeleri Akgül’e sordular. Ma-
mak’ta yaflayan çocuklar için yap›lan çal›flmalar› anlatan Akgül,
“Mamak özgür çocuklar›n kenti
olacak. ‹lçemizde e¤itim kalitesinin daha da yükselmesi için 13
adet bilgi evimiz hizmet veriyor.
Bofl zamanlar›n› de¤erlendirmek
isteyen çocuklar›m›z bilgi evlerimizde etüd e¤itimi al›rken, sosyal
aktivitelerden de faydalan›yor. Yine geçti¤imiz haftalarda ilçemize
Çocuk Dostu Soka¤›m›z› kazand›rd›k. Çocuklar bu sokakta yaln›zca
oyun oynamayacak, oynarken ayn› zamanda ö¤renecek. Yine Ankara Üniversitesi ile ortak Türkiye’nin ilk çocuk müzesini de ilçemize kazand›raca¤›z” dedi.
Pursaklar’da a¤açlara yo¤un bak›m
Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü¤ü ekipleri ilçedeki a¤açlara yo¤un
bak›m uygulayarak, çok say›da a¤ac›n nakil ifllemini gerçeklefltirdi.
HABER MERKEZ‹‹lçe genelindeki a¤açlar›n bak›m›n› yapan
ekipler, parklardaki
a¤açlar› daha verimli
hale getirmek için bir
k›sm›n›n yerini de¤ifltirdi. Nakil ifllemleri ile sökülen a¤açlar yeni yerlerine dikildi. Park ve
Bahçeler Müdürlü¤ü
yetkilileri yapt›klar› çal›flmalar sonucu ilçeye
çok say›da yeni a¤aç
diktiklerini de belirtti.
Mevcut a¤açlar›n bak›m›n› da yapan ekipler
parklardaki olas› eksiklikleri gidermeye bafllad›. Çevre düzenlemelerini gözden geçiren yetkililer, bu tür çal›flmalar›n
devam edece¤ini bildirdi.
18 Nisan 2014
Cuma
Genel
YARIN
21
Diyarbak›r Kültür ve Turizm dergisi tan›t›ld›
D‹YARBAKIR - Turizm Haftas› etkinlikleri kapsam›nda Diyarbak›r Kültür ve Turizm Dergisi'nin
galas› yap›ld›. Liluz Otel'de düzenlenen etkinli¤e,
Diyarbak›r Valisi Mustafa Cahit K›ra yan› s›ra Vali
Yard›mc›s› Ahmet Dalk›ran, Dicle Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ayflegül Jale Saraç ve ‹l Emniyet
Müdürü Dr. Halis Bö¤ürcü kat›ld›.
Toplant›da konuflan Diyarbak›r Valisi Mustafa
Cahit K›raç, derginin flehrin yurt içi ve yurt d›fl›nda
daha iyi alg›lanmas› ve geçmiflte yaflanm›fl
de¤erlerin gün yüzüne ç›kart›lmas› için böyle bir
çal›flmay› yapt›klar›n› söyledi. Dergi ile Diyarbak›r'›
yeniden keflfetmediklerini vurgulayan K›raç, flehrin
flimdiye kadar sanatç›, yazar, flair gibi insanlar›
yetifltirdi¤ini anlatt›. K›raç, "Hem Diyarbak›r halk›yla
hem de dünyan›n her noktas›nda bu bölgeye ilgi
duyacak insanlara bunlar› ulaflt›rmak ad›na süreli
yay›n› ç›kartt›k. Daha önce görev ald›¤›m yerlerde
böyle çal›flmalar yapm›flt›m. 13 il böyle bir çal›flmay›
yürütmeye bafllad›. Burada bir amaç var. Biraz
fark›ndal›k oluflturmak ve insanlar›n ilgisini çekmek."
diye konufltu.
Diyarbak›r son zamanlarda kültür varl›klar›na
sahiplenme bilincini üst seviyede ç›kartt›¤›n› belirten
K›raç, "Biz bacas›z sanayi turizmine çok önem veriyoruz. O aç›dan dünyada örne¤i olmayan surlar›m›z
baflta olmak üzere o kale içersindeki bütün varl›klar›
tek tek ele ald›k, geçmiflte bunlar nas›l ele al›nm›fl
bakt›k. Surlar›m›z›n 11 burcunu hemen onard›k. 3
burcumuzun çal›flmalar› devam ediyor. ‹çkale'yi
rahatl›kla gezebilecek bir noktaya getirdik. Ulu
Camimizde istenilen boyutta çal›flmalar› sürüyor."
ifadelerini kulland›.
Sektör ilgililerin bu çal›flmalara destek vermesini
istediklerini anlatan K›raç, "Bu güzellik hepimizin
evrensel de¤erleridir. 'Suzan suzi' adl› bir klip yapt›k.
Bölgemizdeki birçok tarihi eserleri yöresel müzik
eflli¤inde tan›tt›k. Çok ilgi var. Sosyal medyada
t›klama say›lar› çok üst seviyeye ç›kt›.” (CHA)
2 ADET SONDAJ KULES‹ (F-320/6, MR-7000/3) PERSONEL‹N‹N SONDAJ LOKASYONLARINDA YEMEK
VE MEYDAN H‹ZMETLER‹ ‹LE TEM‹ZL‹K H‹ZMETLER‹N‹N KARfiILANMASI ‹fi‹
TURK‹SH PETROLEUM INTERNAT‹ONAL COMPANY L‹M‹TED
2 adet sondaj kulesi (F-320/6, MR-7000/3) personelinin sondaj lokasyonlar›nda
yemek ve meydan hizmetleri ile temizlik hizmetlerinin karfl›lanmas› ifli hizmet al›m› 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile
ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r:
‹hale Kay›t Numaras› : 2014/42059
1-‹darenin
a) Adresi : SÖGÜTÖZÜ MAH. SÖGÜTÖZÜ CAD 27 06520 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numaras› : 3122854455 - 3122853809
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr
/EKAP/
2-‹hale konusu hizmetin
a) Niteli¤i, türü ve miktar› : 2 adet sondaj kulesinde (F-320/6,MR-7000/3) herbir kulede 8'er personel çal›flt›r›larak yemek yapma, yemek servis ve genel temizlik hizmetlerinin karfl›lanmas› iflidir.
Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
b) Yap›laca¤› yer : Diyarbak›r baflta olmak üzere, Türkiye s›n›rlar› içerisinde
idarenin sondaj hizmetlerini sürdürdü¤ü lokasyonlard›r.
c) Süresi : ‹fle bafllama tarihi 01.06.2014, iflin bitifl tarihi 31.12.2014
3- ‹halenin
a) Yap›laca¤› yer : Sö¤ütözü Cad. No:27 Sö¤ütözü/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 08.05.2014 - 11:00
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› veya Meslek Odas› Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, kay›tl› oldu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan ya da ilgili meslek odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u
y›lda al›nm›fl, odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda
al›nm›fl, tüzel kiflili¤inin odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,
4.1.1.3. ‹hale konusu iflin yerine getirilmesi için al›nmas› zorunlu olan ve ilgili
mevzuat›nda o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
‹stekliler, G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k ‹l Müdürlüklerince verilen; G›da ‹flletme
Kay›t/Onay belgesi ve numaras›na sahip oldu¤una dair belge,
G›da Üretim ‹zin Belgesi, veya bunlara eflde¤er belgelerden her hangi birini teklifleriyle birlikte sunmalar› zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza
Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤inin ortaklar›, üyeleri veya kurucular› ile tüzel kiflili¤in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesin-
de bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. ‹hale konusu iflin tamam› veya bir k›sm› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.
4.1.6. Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili¤in yar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve
sanayi odas›/ticaret odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu flart›n korundu¤unu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:
Son befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran›ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl
veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:
4.4.1. ‹hale konusu hizmet, Kamu Kurum ve Kurulufllar› ile Özel Sektöre yap›lan, Yemek yapma, piflirme, haz›rlama, da¤›t›m, servis ve servis sonras› temizlik
hizmetleri ifllerini birlikte yapan isteklilerin ‹fl deneyim belgeleri benzer ifl olarak
kabul edilecektir.
5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras›)
karfl›l›¤› Sö¤ütözü Cad. No:27 Sö¤ütözü/ANKARA adresinden sat›n al›nabilir.
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sö¤ütözü Cad. No:27 Sö¤ütözü/ANKARA adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ‹hale sonucu
üzerine ihale yap›lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar› ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar›n çarp›m› sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt›r.
Bu ihalede, k›sm› teklif verilebilir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan)
takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
(Bas›n-5092) (www.bik.gov.tr)
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
22
YARIN Genel
18 Nisan 2014
Cuma
Dünyan›n en büyük nakliye uça¤› TSK envanterinde
T.C.
ANKARA 11. ‹CRA DA‹RES‹
2013/18869 ESAS
TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA ‹LANI
Afla¤›da cins, miktar ve de¤erleri yaz›l› mallar sat›fla ç›kar›lm›fl olup:
Birinci art›rman›n afla¤›da belirtilen gün, saat ve yerde yap›laca¤› ve o gün k›ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad›¤› taktirde, yine afla¤›da belirtilen gün, saat ve ayn› yerde 2. art›rman›n yap›larak sat›laca¤›; flu kadar ki, art›rma bedelinin mal›n tahmin edilen de¤erinin %50'sini bulmas›n›n ve sat›fl isteyenin alaca¤›na rüçhan› olan alacaklar›n toplam›ndan fazla olmas›n›n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar›n
paylaflt›rma giderlerini geçmesinin flart oldu¤u; birinci art›rmadan on gün önce bafllamak üzere art›rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece¤i, birinci art›rmada istekli bulunmad›¤› takdirde elektronik ortamda birinci art›rmadan sonraki beflinci günden
bafllamak üzere ikinci art›rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece¤i,
mahcuzun sat›fl bedeli üzerinden afla¤›da belirtilen oranda KDV.'nin al›c›ya ait olaca¤› ve sat›fl flartnamesinin icra dosyas›ndan görülebilece¤i; gideri verildi¤i takdirde flartnamenin bir örne¤inin isteyene gönderilebilece¤i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar›da yaz›l› dosya numarasiyla dairemize baflvurmalar› ilan olunur. 10/04/2014
1. ‹hale Tarihi
2. ‹hale Tarihi
‹hale Yeri
: 09/05/2014 günü, saat 11:40 - 11:43 aras›.
: 30/05/2014 günü, saat 11:40 - 11:43 aras›.
: ANKARA ADL‹YES‹ 1 NOLU MEZAT SALONU
Takdir Edilen
De¤eri TL.
190,00
4.500,00
Adedi
19
450
3
4
5
750,00
500,00
400,00
1
›
1
6
300,00
1
7
8
9
10
11
12
100,00
200,00
250,00
900,00
300,00
400,00
›
›
›
›
›
1
13
1.750,00
1
14
15
750,00
350,00
1
1
No
1
2
KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
%18 19 Adet Çeflitli renklerden oluflan çocuk montu
%18 450 Adet Çeflitli renk ve modellerde, ebatta bay ve
bayan, kot ve kumafl pantolon
%18 1 Adet Takriben 102 ekran Vestel Marka LCD TV
%18 1 Adet Takriben 82 Ekran tüplü Vestel Marka TV
%18 1 Adet ViewSonic marka LCD ekran, kasa, mouse ve
klavyeden ibaret toplama bilgisayar
%18 1 Adet Phillips marka LCD ekran, kasa, mouse ve
klavyeden ibaret toplama bilgisayar
%18 1 Adet HP marka M1212 ibareli faks-yaz›c›
%18 1 Adet Toshiba marka LCD monitör (Tahmini 32 Ekran)
%18 1 Adet Canon marka MP210 model yaz›c›
%I8 1 Adet Regal marka tahmini 40 inch LCD TV
%18 1 Adet Regal marka tahmini 37 ekran LCD Monitör
%18 1 Adet View Sonic marka LCD ekran, mouse, klavye ve
kasadan oluflan bilgisayar
%18 l Tak›m 1 ikili, 2 tekli kahverengi deri oturma grubu, 1 adet
patron masas›, 1 adet bilgisayar masas›, 1 adet kahverengi
patron koltu¤u, 1 adet 3 gözlü konsol, 1 adet sehpa
%18 1 Adet Vestel marka F›nlux ibareli, çift kap›l› beyaz buzdolab›
%18 1 Tak›m 2 parçadan oluflan Platoon marka güvenlik kay›t sistemi
(Bas›n-5100) (www.bik.gov.tr)
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
KAYSER‹ - Dünyan›n en büyük nakliye uça¤›
özelli¤i tafl›yan A400M nakliye uça¤›n›n Türk
Silahl› Kuvvetleri envanterine girifli yap›ld›.
Türkiye’nin de içinde bulundu¤u toplam 6 ülkenin
projesi olan ve ‹spanya’da üretilen A400M nakliye
uça¤› dünyada 2 tane. ‹lk üretimi olan uçak
Fransa’ya teslim edilmiflti. ‹kincisi ise ‹spanya’n›n
Sevilla kentinden havalanarak Türkiye’ye geldi.
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› Kayseri Erkilet 12.
Ulaflt›rma Ana Üs Komutanl›¤› hava liman›na inifl
yapan uçak, burada karfl›land›. Atlas ad› verilen
uçak tek seferde hava yolu ile daha a¤›r ve daha
hacimli malzeme tafl›ma özelli¤ine sahip.
Türkiye, Almanya, Belçika, Fransa, ‹ngiltere ve
Fransa’n›n ortak projesi olan A400M uçak üretimi
projesi kapsam›nda üretilen ikinci uçak Türkiye’ye
teslim edildi. 1984 y›l›nda bafllat›lan uçak projesinde Türkiye tasar›m ve entegrasyon itibaren
aktif rol almaya bafllam›flt›. Bu kapsamda üretilen
uçak ilk kez 11 Aral›k 2009 tarihinde ilk testi
baflar›yla geçmiflti. A400M uça¤›, a¤›r ve hacimli
malzeme tafl›ma kapasitesine, yüksek sürat, uzun
menzile ulaflma, havada yak›t ikmali, geliflmifl kendini savunma yard›mc›lar›na, görev planlama ve
bak›m bilgi sistemine, ileri teknoloji ile gelifltirilmifl
ulaflt›rma uça¤› özelli¤i tafl›yor.
Sahip oldu¤u 37 tonluk tafl›ma kapasitesi ve
h›zl› nakliye yapabilen uça¤›n üretilen ikincisi
Fransa’dan sonra Türkiye’ye teslim edildi.
‹spanya’da teslim edilen uçak Sevilla flehri hava
liman›ndan havaland› ve 4 saatlik uçufl sonras›
Türkiye’ye ulaflt›. Türk Silahl› Kuvvetleri envanterine giren dünyan›n en büyük nakliye uça¤›,
Kayseri Erkilet 12. Ulaflt›rma Hava Üs
Komutanl›¤›’na inifl yapt›. Buradaki personel
taraf›ndan karfl›lanan uçak, gösteri amaçl› ilk
iniflini hava liman›n›n üzerinden pas geçti. Daha
sonra inifl yapt›.
Askeri havaliman›na inifl yapan uçak itfaiye
araçlar› taraf›ndan ›slat›ld›. Uça¤›n üzerine su
s›k›lmas›n›n ard›ndan aprondaki yerini ald›.
Gerekli önlemler al›nd›ktan sonra uçaktaki pilotlar
ve personel inifl yapt›. Uça¤›n pilotu inerken elindeki nazar boncu¤u ç›kartmas›n› uça¤a yap›flt›rd›.
Daha sonra hep birlikte foto¤raf çektirdi. (CHA)
18 Nisan 2014
Cuma
Eğitim
YARIN
23
Yazdığı mektupla hem kendisi
hem de 6 kız okullu oldu
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Döküktaş köyünde 4. sınıfı okuduktan sonra ailesi tarafından okula gönderilmeyen 12 yaşındaki Özlem Bağcı, okul müdürüne yazdığı ihbar mektubuyla kendisinin ve köydeki 6 kızın kaderini değiştirdi.
BİTLİS - Döküktaş köyünde
ilkokulu okuduktan sonra ailesi
tarafından okula gönderilmeyen
Özlem Bağcı, "okumak istediğini
fakat ailesinin okumasına izin vermediğini" anlatan bir mektup
yazarak, köy öğretmeni aracılığıyla
75. Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı
Kız Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü
Muhtullah Bingöl'e gönderdi.
Mektubu alan okul müdürü
Bingöl, öğretmenlerden oluşan ikna
ekibiyle köye giderek aileyle görüştü.
Yapılan görüşmeler ve uzun süren
uğraşlar sonrası aileyi ikna eden
öğretmenler, küçük Özlem'i okula
kaydettirdi.
75. Yıl İMKB Abidin İnan
Gaydalı Kız Yatılı Bölge
Ortaokulunda eğitimine kaldığı yerden devam eden Özlem'in, ailesini
ikna ettiğini öğrenen köydeki 6 kız
çocuğu, bu kez kendileri için yardım
istedi.
Özlem Bağcı'nın, köylerinde halen
6 kız çocuğunun aileleri tarafından
okula gönderilmediğini öğretmenlerine haber vermesi üzerine yeniden
Döküktaş köyüne giden ikna ekibi,
çocuklarını okula göndermeyen ailelerle tek tek görüşerek 6 kızın kaydını
yaptırdı.
Yazdığı mektupla eğitime
kazandırılan ve 6 arkadaşının da
okula devam etmesini sağlayan
Bağcı, derslerinde gösterdiği başarıyla kısa sürede okulun en çalışkan
öğrencilerinden biri oldu.
Bağcı, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, okumayı çok istediğini
ancak ailesinin buna müsaade
etmediğini belirterek, okul özleminin
sona ermesi için yazdığı mektubu
köy öğretmeni aracılığıyla okul
müdürü Bingöl'e ulaştırdığını söyledi.
Ailesinin ikna edilerek okula kaydının yapılmasının ardından köyde
okula gönderilmeyen 6 arkadaşının
da kendisinden yardım istediğini
belirten Bağcı, arkadaşlarının da ikna
edilmesiyle kendisiyle beraber 6
öğrencinin de kaderini değiştirdiğini
ifade etti.
Yeniden okula devam etmenin
mutluluğunu yaşadığına değinen
Bağcı, şöyle konuştu:
"Yazdığım mektubu gizlice
köyümüzdeki öğretmene verdim ve
75. Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı
Kız Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü
Muhtullah Bingöl'e ulaştırmasını istedim. Mektubu okuyan Bingöl de kısa
süre sonra okuldaki öğretmenlerle
köyümüze gelip ailemi ikna etmeye
çalıştılar. Annem biraz zorluk çıkardı
ama öğretmenler, 'sen kızının senin
yaşadığın zorlukları yaşamasını ister
misin?' diyip ikna ettiler. Hayalime
kavuştuğum için çok mutluyum.
Ailemi ikna edip beni okula
kazandıran öğretmenlerime çok
teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı
kim bilir şimdi ne haldeydim? Bende
artık okuyorum ve hayallerimi
gerçekleştirebilirim."
Bağcı, en büyük hayalinin doktor
olmak olduğunu bildirerek,
"Köyümüzde çoğu kişi hasta ve
kimse doktora gidemiyor. Ben de
bunun için doktor olmaya karar
verdim. Köye gidip bütün hastaları
tedavi edeceğim" dedi.
Okul müdürü Bingöl ise okula
kazandırdıkları Bağcı'nın azmi ve
çalışkanlığıyla okulda örnek bir
öğrenci olduğunu bildirerek, küçük
Özlem'in okuldaki en başarılı öğrencilerden biri olduğunu dile getirdi.
Özlem Bağcı'nın matematik dersindeki başarısından dolayı öğretmeni
tarafından "matematik prensesi"
seçildiğine işaret eden Bingöl, şunları
kaydetti:
"Özlem, oldukça başarılı ve azimli
bir öğrencimiz. Bu öğrencimizi okula
kazandırarak aslında aynı köyden 6
öğrencimizi daha okula kazandırmış
olduk. Özlem'in okuma azmi köydeki
diğer kızlara da örnek oldu. Açıkçası
ilk mektubu aldığımda hem duygulandım hem de bir mahcubiyet
yaşadım. Okula gelmek isteyip de
ulaşamadığımız ve getiremediğimiz
bir öğrencinin olması ve bunu getirememenin verdiği bir sıkıntıyı kendi iç
dünyamda hissettim. O andan
itibaren bu öğrencimizi okula
kazandırmamız gerektiğini
düşündüm. Okulumuzdaki ikna
ekibimizle köye ziyaret gerçekleştirdik ve aileyi ikna ederek
öğrencimizin kaydını yaptırdık."
(AA)
24
Genel
YARIN
18 Nisan 2014
Cuma
Diyarbak›r'da "Demokratik ‹slam Kongresi" düzenlenecek
Diyarbak›r'da düzenlenecek "Demokratik ‹slam Kongresi" için oluflturulan ça¤r›c›lar grubu,
Türkçe, Kürtçe ve Arapça yapt›klar› aç›klamada, duyarl› çevreleri birlikte çal›flmaya, ortaklaflmaya, konularla ilgili bilgi ve görgülerini, birikim ve tecrübelerini paylaflmaya davet etti.
D‹YARBAKIR - Diyarbak›r'da 1011 May›s'ta düzenlenecek "Demokratik
‹slam Kongresi" için oluflturulan ve
aralar›nda yazar, sivil toplum örgütü
temsilcisi, din alimi, ö¤retim üyesi,
aktivist ve kanaat önderlerinin bulundu¤u ça¤r›c›lar grubu, Sümerpark
Konferans Salonunda düzenlenen
bas›n toplant›s›nda bir araya geldi.
Ça¤r›c›lar grubu ad›na yap›lan aç›klamay› yazar ‹hsan Eliaç›k Türkçe,
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör
Yard›mc›s› ve Yaflayan Diller Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Kadri Y›ld›r›m
Kürtçe, din alimi Mehmet Demirtafl
Arapça okudu.
Eliaç›k, aç›klamada, Hz. ‹brahim'in
flirke karfl› verdi¤i tevhid, adalet ve
özgürlük mücadelesinin befli¤i olan
Mezepotamya havzas› ya da modern
dönemlerdeki ad›yla Ortado¤u
co¤rafyas›n›n ac›, hüzün, fliddet ve kan
deryas› içinde oldu¤unu belirtti.
Uygarl›klar›n befli¤i olan co¤rafyan›n
her zamankinden daha çok hakka,
adalete, birli¤e, eflitli¤e ve dayan›flmaya
ihtiyaç duydu¤unu kaydeden Eliaç›k,
Kur'an'da Allah'la, insanla ve çevreyle
bar›fl temelli bir iliflkiyi benimseyenlere
"Müslüman" ismi verildi¤ini
söyledi.Hanif Müslüman modelinin
öncüleri olan ‹brahim, Musa, ‹sa ve
Muhammed'in tevhid mesaj›n› tebli¤
ettikleri co¤rafyada insanl›¤›n f›tri
de¤erleri olan
bar›fl, adalet ve
özgürlükten
eser bulunmad›¤›n› ifade
GÜNLÜK S‹YAS‹ GAZETE
YARIN
YIL: 37
SAYI: 15009
18 Nisan 2014 Cuma
DORUKKAYA Mat. Yay.Rek.Ma¤.Enerji ve ‹nfl. A.fi. ADINA
‹MT‹YAZ SAH‹B‹:
Mehmet Atilla IRKIÇATAL
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü:
Gazi BOZKURT
Yaz› ‹flleri Müdürü:
fiebnem ÜNAL
Sayfa Editörleri:
Ayflenur GÜRER - Serkan SER‹N
‹stihbarat fiefleri:
Emine U⁄URLU - Didem Fethiye KAYA
Adliye: Gencay CENG‹Z , Kültür - Sanat - Magazin: Zeynep ÖZTÜRK
Ekonomi: Temel VURAL Yurt Haberler: Tülay KOCAO⁄LU Turizm : Çi¤dem AKDA⁄ Sa¤l›k:
T.C. ANKARA
21. ‹CRA DA‹RES‹
2014/1 TLMT.
TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA ‹LANI
Afla¤›da cins, miktar ve de¤erleri yaz›l› mallar sat›fla ç›kar›lm›fl olup:
Birinci art›rman›n afla¤›da belirtilen gün, saat ve yerde yap›laca¤› ve o gün k›ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad›¤› taktirde, yine afla¤›da belirtilen gün, saat ve ayn› yerde 2. art›rman›n yap›larak sat›laca¤›; flu kadar ki, art›rma bedelinin mal›n tahmin edilen de¤erinin %50'sini bulmas›n›n ve sat›fl isteyenin alaca¤ma rüçhan› olan alacaklar›n toplam›ndan fazla olmas›n›n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar›n paylaflt›rma giderlerini geçmesinin flart oldu¤u; birinci art›rmadan on gün önce bafllamak üzere art›rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece¤i, birinci art›rmada istekli bulunmad›¤› takdirde
elektronik ortamda birinci art›rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art›rma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece¤i, mahcuzun sat›fl bedeli üzerinden afla¤›da belirtilen oranda
KDV.'nin al›c›ya ait olaca¤› ve sat›fl flartnamesinin icra dosyas›ndan görülebilece¤i; gideri verildi¤i takdirde flartnamenin bir örne¤inin isteyene gönderilebilece¤i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar›da yaz›l› dosya numaras›yla dairemize baflvurmalar› ilan olunur. 15/04/2014
1.‹hale Tarihi
: 28/05/2014 günü, saat 09:45 - 09:50 aras›.
2.‹hale Tarihi
: 12/06/2014 günü, saat 09:45 - 09:50 aras›.
‹hale Yeri
: Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat Salonu
Derya Filiz SA⁄LAN, Çevre: Salim SEVEN, Spor: Tolga Yoldafl ERCAN
E¤itim: fierife B‹RCAN - fieyda Nur ÇALIfiKAN ‹nternet Editörü: Murat SEV‹M
ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2
Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0312 397 11 97 Faks: 0312 397 11 98
www.yarin.com.tr / [email protected]
eden Eliaç›k, flöyle devam etti:
"S›n›rlarla birbirinden ayr›lan, yetmiyormufl gibi birbirine düflman edilmifl
halklar, mezhepler, afliretler, gruplar.
Hz. ‹brahim'in Nemrutçulukla mücadelesinden, Hz. Musa'ya vahyedilen on
emirden ve Hz. Muhammed'in pratikte
gerçeklefltirdi¤i Medine Sözleflmesinden
No
Takdir Edilen
De¤eri TL.
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
123.045,00
4663
%18
2
7.060,00
70
%18
3
300,00
1
%18
4
680,00
7
%18
5
300,00
2
%18
4663 Adet giyim eflyas› Rodi marka muhtelif renk desen ebat ve
bedende giyim eflyas›, aksesuar, kemer, saat vs.
70 Adet Manken muhtelif boyutlarda, ma¤aza ve vitrin teflhir
mankeni
1 Koli alarm plasti¤i ve i¤nesi koli halinde alarm plasti¤i ve
i¤neleri ile alarm çözücüler
7 Adet bilgisayar donan›m 1 adet toplama bilgisayar kasas›, 1 adet
monitör, 2 adet etiket yaz›c›s›,klavye,mouse
2 Adet çelik kasa küçük boy çelik kasa, çilingir vas›tas›yla aç›lm›fl
olup kilitleri deforme
BASIN-5132 (www.bik.gov.tr)
DA⁄ITIM: Akda¤›t›m (Abdulgani AKDA⁄)
Günü geçmifl gazetelerin fiyat›: 35 KR
Yay›n Türü: Yerel Süreli (Pazar hariç)
Bas›ld›¤› Yer
Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma¤. Enerji ve ‹nfl. A.fi. - ‹mpress Web ‹stanbul Yolu
6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0 (312) 397 11 97
Resmi ilanlar›n›z› internet sitemizden de görebilirsiniz
(www.yarin.com.tr)
YARIN Bas›n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir
ilham alarak ça¤›m›za ve co¤rafyam›za
adalet, bar›fl, özgürlük ve ço¤ulculuk
de¤erlerini yeniden nas›l tafl›yabiliriz?
Otoriter, totaliter ve emperyalist modern anlay›fllara, politikalara, projelere
ve müdahalelere karfl› demokrasi, bar›fl,
adalet, özgürlük, hukuk ve ço¤ulculuk
de¤erleri temelinde Ortado¤u'yu bu
co¤rafyan›n bütün inançlar›, kimlikleri,
mezhepler ve kültürleri için huzur dolu
bir ev haline nas›l getirebiliriz? Bunlar›
konuflmak, tart›flmak istiyoruz."
Co¤rafyan›n bütün ilim, irfan, fikir ve
entelektüel birikiminden yararlanmak
istediklerini anlatan Eliaç›k, alimlerden,
ariflerden, kanaat önderlerinden,
entelektüellerden, akademisyenlerden,
bar›fl fikri için eme¤ini ve yüre¤ini
ortaya koyan herkesten ö¤renecekleri
çok fley oldu¤una inand›klar›n›
aktard›.(AA)
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
YARIN
18 Nisan 2014
Cuma
25
YÜKSEKÖ⁄RET‹M KURULU TAfiIT SATIfi ‹LANI
Kurulumuz envanterinde kay›tl›, afla¤›daki tabloda detaylar› belirtilen 12 adet tafl›t, 2886 Say›l› Devlet ‹hale Kanunun 45’inci maddesi uyar›nca aç›k teklif (artt›rma) usulü ile karfl›lar›nda yaz›l› tarih ve saatlerde hizalar›nda belirtilen tahmini bedeller üzerinden sat›lacakt›r.
Motor ve fiase Bilgileri
S›ra Tescil
No Plaka No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Model,Marka
ve Tipi
06 DK 6549 1999 OPEL
VECTRA 1.6
GL AC
06 DK 6550 1999 OPEL
VECTRA
1.6 GL AC
06 DK 6551 1999 OPEL
VECTRA
1.6 GL AC
06 DK 6552 1999 OPEL
VECTRA
1.6 GL AC
06 DK 6553 1999 OPEL
VECTRA
1.6 GL AC
06 DK 6554 1999 OPEL
VECTRA
1.6 GL AC
06 DL 6199 1999 OPEL
VECTRA
1.6 GL AC
06 DL 6262 1999 OPEL
VECTRA
1.6 GL AC
06 BJ 2539 1994 MERCEDES
E 200
10
06 M 8198
11
06 K 2996
12
06 LBH 47
Silindir
Hacmi
Motor
Gücü
1598
100
X16XEL20E14789
1598
73,5
1598
fiase
No
KM
Sayac›
Mevcut
Durum
FaalHasarl›
Yak›t
Cinsi
Rengi
W0L0JBF19WZ008676
Benzin
Mavi (Lacivert) 236.922
Faal
11.980,00
1.198,00
X16XEL20E14850
W0L0JBF19WZ008648
Benzin
Gri (Füme)
238.246
Faal
12.050,00
1.205,00
29/04/2014
14,15
73,5
X16XEL20E14821
W0L0JBF19WZ008642
Benzin
Gri (Füme)
240.320
Faal
12.050,00
1.205,00
29/04/2014
14,30
1598
100
X16XEL20E14858
W0L0JBF19WZ008671
Benzin
Mavi (Lacivert) 227.188
Faal
12.115,00
1.211,50
29/04/2014
14,45
1598
100
X16XEL20E14847
W0L0JBF19WZ008650
Benzin
Gri (Füme)
239.022
Faal
12.050,00
1.205,00
29/04/2014
15,00
1598
73,5
X16XEL20E14267
W0L0JBF19WZ008670
Benzin
Mavi (Lacivert) 166.184
Faal
12.460,00
1.246,00
29/04/2014
15,15
1598
73,5
X16XEL20E14797
W0L0JBF19WZ008652
Benzin
Gri (Füme)
202.414
Faal
12.250,00
1.225,00
29/04/2014
15,30
1598
73,5
X16XEL20E08945
W0L0JBF19WZ008668
Benzin
Mavi (Lacivert) 211.773
Faal
12.250,00
1.225,00
29/04/2014
15,45
1998
129
111940-12-018317
WDB124019-1C-109588
444.470
Faal
16.000,00
1.600,00
11092210021501
11602010060305
Benzin
(Metalik
Benzin
Mavi Siyah
85
Siyah
429.861
Faal
4.035,00
403,50
82
LD95990T-2639M
12850973533
Dizel
Mavi
103.755
Faal
2.770,00
277,00
80
131A10160662350
NM4131B0000690279
Benzin
Beyaz
33.740
Faal
2.600,00
260,00
29/04/2014
16,00
29/04/2014
16,15
29/04/2014
16,30
29/04/2014
16,45
1976 MERCEDES
280-S
1985 DODGE
3865
XLV-PD-250
1993 F‹AT
1585
KARTAL
Motor
No
Tahmini Teminat ‹hale Tarihi
Bedeli(TL) (% 10 TL) ‹hale Saati
29/04/2014
14.00
1-‹hale 29/04/2014 sal› günü saat 14.00’ da Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No:10 06539 Bilkent/Ankara adresindeki Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤› Hizmet Binas› B1
Blok Girifl Kat (Beyaz Salon) Toplant› Salonunda ihale komisyonu huzurunda yap›lacakt›r.
‹stekliler 2886 say›l› Devlet ‹hale Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin bafllama saatine kadar ‹hale Komisyonu Baflkanl›¤›na ulaflm›fl olmak
kayd›yla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif iflleme al›nmaz.
2-‹steklilerin ihaleye kat›labilmeleri için;
a. ‹haleye kat›lan isteklilerin kimliklerini belirlemeye yarayan kimlik belgesinin asl› ve fotokopisi, (TC Kimlik numaral›; nüfus cüzdan›, sürücü belgesi, pasaport vb.)
b. Tüzel kiflilerin ise vergi kimlik numaras›n› bildirmeleri,
c. Gerçek veya tüzel kiflili¤in Kanuni ikametgâh› olmas› ve tebligat adres beyan›,
d. Özel hukuk tüzel kiflileri, yukar›da belirtilen flartlardan ayr› olarak, idare merkezlerinin bulundu¤u yer mahkemesinden veya siciline kay›tl› bulundu¤u ticaret veya sanayi odas›ndan yahut benzeri mesleki kurulufltan, ihalenin yap›ld›¤› y›l içinde al›nm›fl sicil kay›t belgesi ile tüzel kiflilik ad›na ihaleye kat›lacak veya teklifte bulunacak kiflilerin tüzel kiflili¤i
temsile yetkili olduklar›n› gösterir noterlikçe tasdik edilmifl imza sirküleri veya vekâletnameyi vermeleri,
e. Kamu tüzel kiflilerin ise tüzel kiflilik ad›na ihaleye kat›lacak veya teklifte bulunacak kiflilerin tüzelkiflili¤i temsile yetkili oldu¤unu belirtir yetki belgesini vermeleri flartt›r.
f. Ortak giriflim olarak kat›lanlardan her ortak için, (a, b, c, d) f›kralar›ndaki belgeler istenecektir,
g. Sat›fl ihalesi yap›lacak tafl›ta ait plaka numaras›n›nda belirtildi¤i % 10 oran›ndaki teminat›n muhasebe birimine yat›r›ld›¤›na dair vezne al›nd›s›,
h. ‹stekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon baflkanl›¤›na ulaflm›fl olmak flart›yla, 2886 say›l› Devlet ‹hale Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
i. Teklif sahibi istekli, komisyonda haz›r bulunmad›¤› takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
3- 2886 Say›l› Devlet ‹hale Kanununun 6. Maddesinde yaz›l› kifliler ihaleye do¤rudan veya dolayl› olarak kat›lamazlar.
4-‹hale ile ilgili bilgi almak isteyenler için ihale flartnamesi ve varsa eki, Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤› Bilkent/Ankara adresindeki B7 Blok. 3.Kat 4318/A numaral› oda görülerek yerinde incelenebilir veya ücretsiz olarak al›nabilir.
5- ‹haleye sunulan tafl›n›r mallar, ilan tarihinden itibaren ve ihale tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde, 09.00 ile 17.00 saatleri aras›nda, Üniversiteler Mahallesi
1600. Cadde No:10 06539 Bilkent/Ankara adresinde Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›na ait garaj›nda görülebilir. Art›rmaya girenler sat›fla ç›kar›lan tafl›n›r mal› görmüfl ve ona göre fiyat teklif etmifl say›lacaklar› için mal›n evvelce mevcut kusurlar›ndan dolay› hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
6-‹hale ile ilgili Katma De¤er Vergisi (KDV) (Binek otomobiller için %1 kamyonet için %18) ile her türlü vergi ve masraflar al›c›ya aittir.
7-‹dare arac›n tesliminde ‹dareyi temsilen görevli personel bulunduracakt›r.
8-‹dare ihaleyi yap›p yapmamakta serbesttir.
9-‹landa belirtilmeyen maddeler için flartnamedeki hükümler geçerlidir.
10-Sat›fl› yap›lan arac›n devri 15 (onbefl) ifl günü içerisinde yap›lacakt›r.
11-Arac›n tesliminden sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacakt›r.
12-‹hale bedeli, ihale üzerinde kalan istekli taraf›ndan peflin olarak ödenecektir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
(BASIN - 4936) (www.bik.gov.tr)
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
26
YARIN
Genel
18 Nisan 2014
Cuma
Yıldırım’dan korunma önerileri
Fizik Mühendisleri Odası (FMO) İkinci Başkanı Süreyya Çetin Tekin, bahar mevsiminin gelmesiyle, yağmurlu havalarda hareket etmek, koşmak ve motosiklet kullanmanın yıldırım çarpmalarına davetiye çıkarttığını belirterek, "Dışarıda bir yerde beklemek zorunda kaldıysanız ayakları mümkün olduğunca birleşik tutmalıyız. Ayaklar
ne kadar açık olursa yıldırımın topraktan gelen etkisi o kadar artar" dedi.
ANKARA - Tekin, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, açık
alanda yıldırımdan korunmanın zor
olduğunu ancak alınacak birkaç basit
önlemle yıldırım düşmesi sonucu
meydana gelecek zarardan korunmanın mümkün olabileceğini kaydetti. Tekin, "Bilindiği gibi bahar
aylarındayız. Bu aylar yağmurun çok
yağdığı ve dolayısıyla yıldırım
düşmesinin çok yaşandığı aylar.
Yıldırımlı havalardan korunmak için
bazı tedbirler uygulanır. Yapıların
tesislerin korunması için paratoner
dediğimiz cihazları kullanırız" diye
konuştu.
Açık alanda bulunan kişilerin
kendilerini yıldırıma karşı korumalarının son derece zor olduğunu
ancak bunun için birkaç tedbir uygulanabileceğini vurgulayan Tekin şunları kaydetti:
"Yıldırımlı ve açık havada hareket
etmek, koşmak, motosiklet kullanmak yıldırım çarpmalarına davetiye
çıkartıyor. Yıldırımlı havada hareket
halinde olmak koşmak hele motosikletle gitmek gibi hızlı hareket halinde
olmak etrafta elektriksel yüklerin
oluşmasına sebep olarak yıldırımı
davet eden bir etki oluşturur. Yakın
zamanda Kerim Şevket Ökten motosikletiyle giderken yıldırım çarpması
sonucu vefat etti. Onun gibi açık
havada bulunan çobanlar askeri birliklerdeki askerlerimiz yıldırımdan
zarar gördü." Ağaç altında, saçak
altında veya yıldırımın düşmesi
muhtemel yerlerin yakınında bulunmanın da tehlikeli olacağına dikkati
çeken Tekin, "Yıldırım düştüğü yerde
belli bir alan içerisinde etkili olduğu
için etki alanında bulunan canlılara
da zarar verebiliyor. Yıldırımlı
havalarda mümkün olduğu kadar
kapalı alanlarda beklemek, yıldırımlı
havanın etkisinin geçmesini beklemek en geçerli yoldur. Aksi takdirde
açık alanda yıldırımdan korunmak
çok zor olur. Zorunluluk halinde
dışarıda olunması gerektiği durumlarda ise mümkün olduğu kadar ayak
arasını açmamak gerekir. Dışarıda bir
yerde beklemek zorunda kaldıysanız
ayakları mümkün olduğunca birleşik
tutmalıyız. Ayaklar ne kadar açık
olursa yıldırımın topraktan gelen etkisi o kadar artar. Bu etkiden dört
ayakları olduğu için hayvanlar çok
zarar görür" diye konuştu. Otomobil
üzerine yıldırım düştüğünde ise
içerisindekilerin herhangi bir zarar
görmeyeceğini ifade eden Tekin, arabanın faraday kafesi şeklindeki
yapısının üzerine düşen yıldırımı
ıslak lastikler vasıtasıyla toprak-
landığını belirtti. Binalarda kullanılan
paratoner sistemlerinin de yüzde 100
yıldırıma karşı koruma sağlamayacağını kaydeden Tekin, "Bu sistemler,
bina içerisindeki canlıların zarar
görmesini engelleyebilir fakat oluşacak iç yıldırımdan elektronik eşyalar
etkilenecektir. Elektronik eşyaları
yıldırımın etkisinden korumak için
elektrik devrelerine konan yıldırımın
etkisiyle oluşan kötü enerjiyi tutup
emen veya toprağa veren özel elemanlar kullanılır" şeklinde konuştu.
İŞKUR, 3 ayda 174 bin 344 kişiyi işe yerleştirdi
ANKARA - Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
tarafından bu yılın ilk çeyreğinde
174 bin 344 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.
Çelik, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, istihdamı artırmaya
büyük önem verdiklerini
belirterek, İŞKUR'un bu konuda
ciddi çalışmalar yürüttüğünü
söyledi.
İŞKUR tarafından bu yılın ilk
çeyreğinde 174 bin 344 kişinin işe
yerleştirildiğini ifade eden Çelik,
"Söz konusu dönemde İŞKUR'a
535 bin 502 kişi iş için başvurdu.
Bunlardan 174 bin 344'ü işe yerleştirildi. Yerleştirmelerin yüzde
98.1'i özel sektörde gerçekleşti.
Geçen yılın aynı dönemine göre iş
yerlerinden alınan açık iş sayısı da
yüzde 39 artarak 378 bin 82'ye
yükseldi" dedi.
İŞKUR hizmetlerinden yararlanan kişi sayısındaki artışın istatistiklere de yansıdığını ifade eden
Çelik, şunları kaydetti:
"İşe yerleştirme ve açık iş
sayılarında yukarı yönlü bir ivme
yakaladık. İşe yerleştirdiğimiz
kişilerin yüzde 31.4'ü kadınlardan
oluşuyor. İŞKUR tarafından
düzenlenen 6 bin 688 kursa 32 bin
821 kişi katıldı. Bu kurslardan
büyük bir bölümü bireylere iş yerlerinde tecrübe kazandırmayı
amaçlayan işbaşı eğitim programları oldu." Bakan Çelik, İŞKUR'un
yurt içinin yanında yurt dışı için
de istihdam sağladığını belirterek,
çoğu Irak ve Rusya olmak üzere 9
bin 967 kişinin çalışması için yurt
dışına gönderdiğini bildirdi. (AA)
18 Nisan 2014
Cuma
Çevre
YARIN
27
ÖNEML‹
TELEFONLAR
ALO AC‹L
Acil Servis .........................................................: 112
Acil Ambulans ........................................: 444 09 11
Alo Doktor.........................................................: 113
Alo ‹tfaiye..........................................................: 110
Alo Valilik.........................................................: 179
Alo Polis ............................................................: 155
Alo Jandarma.....................................................: 156
Alo Trafik ..........................................................: 154
Ala Zab›ta ..........................................................: 153
Alo Cenaze ........................................................: 188
Alo Tüketici.......................................................: 175
Alo Gürültü........................................................: 176
Orman Yang›n ...................................................: 177
Ruhsal Bunal›m .................................................: 182
Alo ‹zci Kan Merkezi........................................: 173
Belediye Kan Anons............: 425 43 61 - 425 05 56
ALO ARIZA/B‹LG‹
Data Anza ..........................................................: 124
Dogalgaz Ar›za..................................................: 187
Elektrik Ar›za ....................................................: 186
Kablo TV Ar›za.................................................: 126
Su Anza .............................................................: 185
Telefon Anza .....................................................: 121
Telefon Dan›flma ...............................................: 118
Telefon Uyand›rma............................................: 135
Vergi Dan›flma...................................................: 189
Tüketiciyi Koruma Derne¤i ....................: 425 73 77
Kad›n ve Sosyal Hizmet....................................: 183
Çevre Bilgi ........................................................: 181
Uyuflturucu Bilgi ...............................................: 171
Sa¤l›k Dan›flma..................................................: 184
‹flve ‹flçi Bulma..................................................: 180
Posta Kodu ........................................................: 119
BELED‹YELER
Büyük fiehir Belediyesi...........................: 384 09 40
Alt›nda¤ Belediyesi.................................: 309 31 03
Beypazar› Belediyesi...............................: 762 25 10
Çankaya Belediyesi.................................: 458 89 00
Elmada¤ Belediyesi.................................: 863 06 50
Etimesgut Belediyesi...............................: 244 32 32
Gölbafl› Belediyesi ..................................: 484 10 86
Keçiören Belediyesi ................................: 361 10 65
K›z›lcahamam Belediyesi........................: 736 12 10
Mamak Belediyesi...................................: 363 84 74
Sincan Belediyesi ....................................: 269 38 39
Polatl› Belediyesi ....................................: 623 45 45
Yenimahalle Belediyesi ..........................: 343 30 00
Çubuk Belediyesi ...........................: 0312 837 10 73
HASTANELER
Acil Yard›m Travmatoloji.......................: 287 24 10
Ankara Hastanesi ....................................: 363 33 30
Ankara Onkoloji Hastanesi .....................: 336 09 09
Atatürk Gö¤üs Hastal›klar›
Hastanesi .................................................: 355 21 10
AÜ. T›p Fakültesi Hast. ..........................: 362 30 30
Baflkent Üniversitesi Hast .......................: 212 68 68
Bay›nd›r T›p Merkezi..............................: 287 90 00
Belediye Hastanesi ..................................: 231 71 40
City Hospitat ...........................................: 466 33 66
Ça¤ Hastanesi..........................................: 430 08 08
Çankaya Hastanesi ..................................: 426 14 50
Dr. Sami Ulus Çocuk Hast......................: 317 07 07
Dr. Z. Tahir Burak D.evi ..................... : 310 31 00
GÜ. T›p Fakültesi Hast. ..........................: 214 10 00
GATA......................................................: 325 12 11
Güven Hastanesi......................................: 468 72 20
HÜ. T›p Fak. Hast...................................: 305 50 00
‹bn-i Sina Hastanesi ................................: 310 33 33
Keçiören Hastanesi..................................: 381 99 99
Numune Hastanes .................................. : 310 30 30
Olgunlar Hastanesi ..................................: 431 82 80
Kurakl›k sucul
yaflam› tehdit ediyor
UfiAK - Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi ‹çsular
Biyolojisi Anabilim Dal› ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Hasan Musa Sar›,
ya¤›fllar›n azl›¤› nedeniyle kurakl›k tehdidinin olufltu¤unu, sucul
yaflam›n tehlike alt›nda
oldu¤unu söyledi.
Sar›, AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada,
bu y›l ya¤›fl miktar›nda
hissedilir derecedeki
azalman›n kurakl›k tehdidi oluflturdu¤unu, bunun özellikle kapal› su
havzalar›nda sucul yaflam›n ciddi tehdit alt›na ald›¤›n› savundu. Su
miktarlar›n›n düflmesi
ve su havzalar›na temiz
su giriflinin olmamas›
nedeniyle suyun kalitesinde bozulma meydana geldi¤ini, suya ba¤l›
yaflam›n bundan olum-
suz etkilendi¤ini ileri
süren Prof. Dr. Hasan
Musa Sar›, kurakl›¤›n
özellikle bal›klar›n üremeleri üzerinde ciddi
etkisinin bulundu¤unu
belirtti.
Baz› kapal› su havzalar›nda su seviyesinin
dip yapt›¤› duyumlar›n›
ald›klar›n› ifade eden
Sar›, "Dayanabilen
canl›lar dayanacak, dayanamayanlar yok olacak" dedi.
Afl›r› s›cak, sudaki
oksijen miktarlar›ndaki
düflüfl, kirlilik gibi
ekenlerin bal›klar›n
üreme sistemlerini
do¤rudan etkiledi¤ini
belirten Sar›, flöyle konufltu:
"Ciddi bir tehditle
karfl› karfl›yay›z diyebiliriz. Ancak bunun için
yapabilece¤imiz fleyler
s›n›rl›. Kapal› su havza-
lar›na temiz su girifli
olmazsa suyun kalitesi
do¤rudan bozulmaya
bafllar. Bu nedenle bal›k ölümleri meydana
gelebilir. Biz özellikle
kurakl›k dönemlerinde
su kalitesinin korunmas› için önlemler al›nmas› gerekti¤ini düflünüyoruz. ‹lk olarak da
bu bölgelerde afl›r› su
tüketiminin önüne geçilmesi gerekiyor. Ard›ndan su havzas›n›n
temiz tutulmas› gerekli.
Temiz su girifli olmayan göle ilave kirlilik
yüklerseniz oradaki
canl› yaflam›n› yok
edersiniz. Yani suyun
üzerindeki bask›y›
azaltman›z gerekli.
fiimdilik göllerde tehdit
var. ‹lerleyen dönemlerde nehirlerde en
önemlisi yer alt› sular›nda s›k›nt› yaflanabi-
lir."
Olta Bal›kç›l›¤› Federasyonu Baflkan›
(OBAF) ‹smail Atalay
ise kurakl›¤›n etkilerinin sürekli gözlenmesi
gerekti¤ini belirterek,
federasyon olarak özellikle göllerdeki su seviyeleri ile ilgili bilgi ak›fl›
sa¤lad›klar›n› ifade etti.
Üyelerinin Türkiye genelindeki kurakl›¤›n etkili oldu¤u kapal› su
havzalar›nda haftal›k
raporlar haz›rlayarak
kendilerine iletti¤ini
kaydeden Atalay, "Hep
beraber göllerimizi ve
sucul yaflam› korumak
zorunday›z. Biz federasyon olarak üzerimize düfleni yap›yoruz.
Su olmazsa hayatta olmaz. Bu mant›kla kurakl›kla mücadele etmeliyiz" dedi. (AA)
28
Sa¤l›k
YARIN
Türkiye'de her
100 kifliden
7'si ast›m hastas›
Soluk almada güçlük olarak bilinen ve zaman zaman ataklara yol
açan ast›m›n, Türkiye'de yaklafl›k her 100 eriflkinden 5-7'sinde,
her 100 çocuktan 13-15'inde görüldü¤ü belirtilerek, görülme s›kl›¤›n›n yaflam ve çevre koflullar›na ba¤l› artt›¤› ifade ediliyor.
ANKARA - Ac›badem Ankara Hastanesi
Gö¤üs Hastal›klar› Uzman› Doç. Dr. Füsun
Ülger, AA muhabirine
yapt›¤› aç›klamada, ast›m›n her yafltaki kiflide
görülebilen, do¤ru tedavi ile kontrol alt›na al›nabilen, kontrol alt›na
al›namad›¤›nda ise günlük aktiviteleri ciddi olarak k›s›tlayabilen kronik
bir hastal›k oldu¤unu
söyledi.
Ast›m hastal›¤›nda,
nefes darl›¤› olarak bilinen ve hava yollar›n›n
periyodik daralmas› sonucu soluk alman›n güçleflti¤ini belirten Ülger,
özelikle son y›llarda en
s›k rastlanan hastal›klar
aras›nda yer ald›¤›n› ifade etti. Ülger, "Ülkemizde yaklafl›k her 100
eriflkinden 5-7'sinde,
her 100 çocuktan 1315'inde ast›m görülüyor" dedi.
Ast›m hastal›¤›n›n,
görülme s›kl›¤›n›n yaflam ve çevre koflullar›n›n de¤iflmesine ba¤l›
olarak giderek artt›¤›na
dikkati çeken Ülger, ast›m›n bulafl›c› bir hastal›k olmad›¤›n›, ast›m›
olan bir hasta ile birada
olman›n herhangi bir
sak›ncas› bulunmad›¤›n›
vurgulad›. Ülger, baz›
durumlarda genetik geçiflin de söz konusu ola-
bildi¤inin alt›n› çizdi.
Ast›m hastal›¤›n›n,
genellikle kuru öksürük,
nefes darl›¤›, gö¤üste
bask› hissi ve a¤r›, h›r›lt›l› solunum gibi belirtilerle kendini gösterdi¤ini anlatan Ülger, bu belirtilerin baflka hastal›klarla da ortak özellikler
tafl›d›¤›n› ifade etti.
Ülger, ast›m›n kal›tsal yönü de olabildi¤ini
dile getirerek, "Anne ya
da babas›nda ast›m olan
bir kiflide ast›m ortaya
ç›kma olas›l›¤›, ailesinde
ast›m olmayanlara göre
daha fazlad›r. Ancak
unutulmamas› gereken,
ast›m ve di¤er hastal›klar›n gelifliminde tek
faktörün genetik özellikler olmad›¤›, çevresel
faktörlerin de etkili oldu¤udur" uyar›s›nda bulundu.
Ast›m ilaçlar›n›n, fliflmanlatma gibi bir etkisinin söz konusu olmad›¤›n› ifade eden Ülger,
ancak kullan›ld›ktan he-
men sonra a¤›z›n içinin
çalkalan›p tükürülmemesi halinde uzun süre
kullan›m›nda kortizonlu
ilaçlar›n bu tür etkilerinin olabilece¤inin ileri
sürüldü¤ünü bildirdi.
Ülger, uygun tedavi
ile hastal›¤›n kontrol alt›na al›nabildi¤ini belirterek, ast›m›n tetikleyici
bir etken sonras›nda ortaya ç›kabildi¤ini söyledi.
Afl› tedavisinin, seçilmifl baz› hastalarda düflünülebildi¤ini anlatan
Ülger, "Afl›, uzun süreli
tedavi fleklidir. Uygun
kifliler taraf›ndan yap›lmaz ise yeterince etkili
olmad›¤› gibi baz› yan
etkileri de görülebilir.
Bu nedenlerden dolay›
afl› tedavisine yaln›zca
alerji uzmanlar› taraf›ndan karar verilmeli, afl›
tedavisi yaln›zca bu uzmanlarca yap›lmal›d›r"
diye konufltu.
Ülger, ast›m belirtilerindeki art›fl›n, birbirini
takip eden iki gün devam etmesi halinde vakit kaybetmeden hekime baflvurulmas› gerekti¤ine iflaret ederek,
"E¤er hiç ast›m belirtisi
hissedilmiyorsa, ast›m
tam kontrol alt›ndaysa
3-4 ayda bir kontrole
gitmek yeterlidir. Kontrol s›kl›¤› daha çok
hastan›n klinik durumuna göre belirlenmelidir"
aç›klamas›nda bulundu.
Ast›m›n, kontrol alt›na al›nmas› halinde
spor yap›lmas›n›n sak›ncal› olmad›¤›n› vurgulayan Ülger, özellikle yüzmenin ast›ml› hastalar
için oldukça uygun bir
spor dal› oldu¤unu kaydetti. Ülger, buna karfl›n yine de hastalar›n s›n›rlar› zorlamamas› gerekti¤inin alt›n› çizerek,
"Örne¤in, so¤uk havada
yap›lacak egzersizler solunum s›k›nt›s›na neden
olabilir" uyar›s›nda bulundu.
Ast›ml› hastalar›n bir
k›sm›nda evcil hayvanlara karfl› alerji reaksiyonu görülebildi¤ine de
iflaret eden Ülger, bu
hastalarda tedavinin en
önemli k›sm›n›n evcil
hayvan› evden tamamen
uzaklaflt›rmak ve evcil
hayvan› olanlarla da temas etmemek fleklinde
oldu¤unu bildirdi.(A.A)
18 Nisan 2014
Cuma
Kas hastal›klar›nda
kök hücre
tedavisi olumlu
sinyal verdi
KOCAEL‹ - Sa¤l›k Bakanl›¤›nca desteklenen proje kapsam›nda
kök hücre nakli yap›lan 17 yafl›ndaki
kas hastas›n›n kolunu ve ayak parmaklar›n› oynatabildi¤i, solunumunun iyileflti¤i gözlendi.
Projenin yürütücülerinden Ac›badem LabCell Hematoloji Bilim Dal›'nda görevli Prof. Dr. Ercüment
Oval›, AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada, "Duchenne Musküler Distrofi
(DMD) Hastal›¤›nda Kök Hücre Uygulamas› Projesi"nin bir derne¤in
kök hücre tedavisi talebiyle ilgili bafllad›¤›n› söyledi.
Projenin 2011 y›l›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›na götürüldü¤ünü fakat o dönemde Türkiye'nin ve bilimin yap›s›n›n bunu kabul edebilecek nitelikte
olmad›¤›n› savunan Oval›, "Bakanl›¤›n kök hücre kurulu, o dönemde
projeye ret cevab› verdi. Daha sonra
projede yer almak isteyen aile, mahkemeye baflvurdu" diye konufltu.
Oval›, mahkemenin uzun sürecin
sonunda hastay› ve ailesini hakl› buldu¤unu, bakanl›¤›n karar›n›n yürütmesini durdurdu¤unu belirterek, bakanl›¤›n ailenin talebiyle kendisini
projede görevlendirdi¤ini aktard›.
Oval›, kök hücreleri özel koflullarda, patenti kendilerine ait olacak flekilde plasentadan ürettiklerini kaydederek, "4 seferde 3'ü kalbin içinde,
1'i vücudunda, 86 noktada enjeksiyon fleklinde uygulad›k, Sonuçlar›
hayal etti¤imizin ötesine geçti ama
bu, daha bafllang›ç" ifadesini kulland›.
Oval›, Sa¤l›k Bakanl›¤›na bir süre
önce yeni proje sunduklar›n› dile getirerek, proje kapsam›nda üzerinde
çal›flabilecekleri 10 hasta istediklerini
vurgulad›.
Bakanl›¤›n 3 y›l öncesinin aksine
büyük destek verdi¤ine dikkati çeken
Oval›, flöyle konufltu:
"Projede destek olman›n ötesinde
tavsiyelerde de bulundu, eklemeler
yapt›. O yüzden çok mutluyuz. Projemiz onayland›. Yeni projeye en k›sa sürede bafllamay› hayal ediyoruz.
Tabii organizasyonel ve finansal baz›
problemlerimiz var. Hepsi çözülecek.
Sadece biraz zamana ihtiyac›m›z var.
Hayalimiz kök hücre kongresinin
sonraki toplant›s›nda çal›flman›n ilk
verilerini anlatmak.
18 Nisan 2014
Cuma
Spor
Bursaspor'un
İstanbul
takımlarına
karşı yüzü hiç
gülmedi
BURSA - Spor Toto Süper Lig
ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu
sezon İstanbul takımlarıyla 10 kez
karşılaşan Bursaspor, galibiyet
sevinci yaşayamadığı bu müsabakalardan sadece 4'ünde beraberliği kurtarabildi.
Ligde bu sezon taraftarlarının
beklediği sonuçları alamayan ve 4
yıldır üst üste katıldığı Avrupa
kupalarına gitme mücadelesinden
uzak kalan yeşil-beyazlılar, dün
yarı final rövanşında Galatasaray'a
5-2 yenilerek Ziraat Türkiye
Kupası'nda hedeflediği finale de
çıkamadı.
İstanbul takımlarıyla ligdeki ilk
maçını 2. haftada Galatasaray ile
yapan "Yeşil Timsah", 1-1'lik skorla hanesine 1 puan yazdırdı.
Beşiktaş'ı 4. haftada, Fenerbahçe'yi
de 10. haftada konuk eden
Bursaspor, 3-0 ve 3-2'lik skorlarla
rakiplerine yenildi. İstanbul'un
diğer temsilcisi Kasımpaşaspor'u
ligin 12. haftasında ağırlayan
Bursaspor, 1-1 biten maç sonrası 1
puana razı oldu.
Yeşil-beyazlı ekip, ligde ikinci
devrenin 19. haftasında rakip sahada Galatasaray karşısında 6-0'lık
ağır bir yenilgi aldı. Bursaspor
yine deplasmanlarda 21. haftada
Beşiktaş'a 1-0, 27. haftada
Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu,
29. haftada Kasımpaşaspor ile 1-1
berabere kaldı.
"Yeşil Timsah"ın, ligde olduğu
gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda da
İstanbul takımlarına karşı beklediği sonuçları alamadı.
Yarı finalin ilk mücadelesinde
Galatasaray'a konuk olan Bursa
temsilcisi, 2-0 yenik duruma
düştüğü maçı 2-2 bitirmeyi
başardı. Yeşil-beyazlı ekip,
Bursa'da avantajlı bir skorla çıktığı
rövanşta Galatasaray'a 5-2 yenilerek, finali hedeflediği bu turnuvadan elendi.
Sarı-kırmızılı ekibe karşı biri
kupada olmak üzere iki beraberlik
elde eden, sahasında ve deplasmanda Kasımpaşaspor ile oynadığı
maçlardan birer puan çıkaran
Bursaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş
karşılaşmalarında ise sahalardan
mağlup ayrıldı. (AA)
YARIN
29
Gakgoşlar'a
her maç final
ELAZIĞ - Elazığspor
Kulübü Basın Sözcüsü Korkut
Şerifoğulları, Spor Toto Süper
Lig'de final havasında oynayacakları son 5 maçı da kazanabilecek güce sahip olduklarını
söyledi.
Şerifoğulları, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, ligde son 5
haftada bir türlü istedikleri
sonuçları alamadıklarını ancak
önceki günkü Gaziantepspor galibiyetiyle az da olsa rahatladıklarını belirtti.
Ligde son haftalara yaklaşıldığını dile getiren
Şerifoğulları, fikstürlerinin zor
olduğunu ancak hiçbir zaman
umutsuzluğa kapılmadıklarını
kaydetti.
Kulüpte, başkanından
görevlisine kadar herkesin
birbirine kenetlendiğini ve
takımda kümede kalma yönünde
büyük bir inanç olduğunu vurgulayan Şerifoğulları, "Her
karşılaşmamızı final havasında
oynayacağız. Önümüzde zorlu
karşılaşmalar var ama bunların
hepsini alabilecek güçteyiz.
Ligin sonunda gülen taraflardan
biri de biz olacağız. Buna
inanıyorum. Başkanımızın,
teknik heyetimizin, futbolcularımızın yani kulüpteki herkesin
tek amacı şehrimizin marka
değeri Elazığspor'u Süper Lig'de
tutabilmek" diye konuştu.
Ligde Galatasaray ve
Beşiktaş ile Elazığ'da,
Bursaspor, Medical Park
Antalyaspor ve Çaykur
Rizespor'la deplasmanda
karşılaşacaklarını belirten
Şerifoğulları, "Bizim için de
rakiplerimiz için de zorlu maçlar
olacak. Rakiplerimizin hepsinin
bir hedefi var. Bizim de ligde
kalma hedefimize ulaşacağımıza
inancım tam. Bu maçların hepsinden galibiyet alacağımıza
inanıyorum. Kentten istediğim,
bu zor günlerde takımımıza her
zaman destek olmaları" dedi.
Şerifoğulları, içeride ve
dışarıda oynayacakları tüm
karşılaşmalarda taraftarlardan
destek istediğini sözlerine ekledi. Spor Toto Süper Lig'in 23.
haftasında deplasmanda
Sivasspor'u mağlup eden
Elazığspor, bu maçın ardından
oynadığı 5 maçta sadece 2 puan
toplayabildi.
Sivasspor galibiyetinin ardından Kasımpaşa ve
Trabzonspor'la berabere kalan
Gakgoşlar, Eskişehirspor,
Gençlerbirliği ve Kayseri
Erciyesspor'a mağlup oldu.
Son 5 karşılaşmada kötü bir
performans gösteren Elazığ temsilcisi, bu periyotta kalesinde 7
gol gördü, sadece 1 gol atabildi.
Elazığspor, kötü gidişi önceki
gün sahasında Gaziantepspor'u
yenerek sonlandırdı. Ligde 48
gün sonra 3 puan alan Elazığ
ekibi, Kayserispor, Medical Park
Antalyaspor ve Kayseri
Erciyesspor'un puan kayıplarıyla
31 puanla ligin 15. sırasına yükseldi ve düşme hattının bir
basamak üstüne çıktı. (AA)
30
YARIN
İbrahim
Öztürk'ün
penaltı tepkisi
BURSA - Bursaspor'un takım kaptanı
İbrahim Öztürk, Ziraat Türkiye Kupası
yarı final rövanşında Galatasaray'a 5-2
mağlup oldukları karşılaşmada hakemin
rakiplerinin ikinci golü öncesi verdiği
penaltı kararına tepki göstererek, ''Hiç
alakası olmayan bir pozisyonda maçın
hakemi İlker Meral ceza sahası içinde
topa elle müdahale ettiğimi öne sürerek
penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyla
alakası yoktu. O penaltı kararıyla hakem
direncimizi düşürdü'' dedi.
İbrahim Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak bu sezon
Ziraat Türkiye Kupasını kazanmayı çok
istediklerini, bu çerçevede dün akşam 22'nin rövanşındaki karşılaşmaya da büyük
bir heyecanla çıktıklarını kaydetti.
Galatasaray karşısında ilk maçta avantajlı bir skor elde ettiklerini dile getiren
deneyimli oyuncu, "Biz sahamızda,
taraftarımızın büyük desteğiyle rakibimizi
yenerek tur atlamak ve adımızı finale
yazdırmak istiyorduk. Maç öncesi stat
içinde ve stat dışında harika bir atmosfer
vardı" diye konuştu. İbrahim Öztürk,
taraftarlarının desteğiyle karşılaşmaya iyi
başladıklarını, üst üste 2 gol bulduklarını
dile getirerek, şunları kaydetti: "İlk
yarının son anlarında kalemizde bir gol
görerek soyunma odasına 2-1 galip girdik.
Devre arasında ne oldu bilemiyoruz.
İkinci yarıda saha çıktık ve hiç alakası
olmayan bir pozisyonda maçın hakemi
İlker Meral ceza sahası içinde topa elle
müdahale ettiğimi öne sürerek penaltı
noktasını gösterdi. Penaltıyla alakası
yoktu. O penaltı kararıyla hakem
direncimizi düşürdü. Sadece penaltı kararı
değil hakem ikinci yarıya damgasını
vuran kararlar verdi. Normalinde Burak
Yılmaz ve Melo'ya öncesinde vermesi
gereken kartlar vardı. Sonuç olarak
hakem İlker Meral oyuna büyük etki
yaptı. Emeklerimiz, hedeflerimiz ikinci 45
dakikada verilen kararlarla bir anda yok
oldu" Tecrübeli savunma oyuncusu,
karşılaşmanın ardından soyunma odasında
üzüntünün hakim olduğunu, tüm oyuncuların büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlattı. İbrahim Öztürk, artık kupa defterini
kapatarak bundan sonra ligde kalan 5
maça odaklanmak zorunda olduklarını
dile getirerek, şöyle konuştu:
"Sezon başındaki hedeflerimizden biri
olan kupayı kaybettik. Artık önümüzde
çok önemli 5 maçımız var. Bu 5 haftayı
çok iyi şekilde geçirip tüm maçlarımızı
kazanmanın hesaplarını yapacağız. Biz
büyük bir kulübüz ve tüm oyuncular
olarak hepimiz çok büyük bir kulübün
formasını giydiğimizi iyi biliyoruz. Artık
kaybedecek bir şeyimiz kalmadı.”
(AA)
Spor
18 Nisan 2014
Cuma
Erciyesspor umudunu
sürdürmek istiyor
KAYSERİ - Spor Toto Süper
Lig'de yarın Trabzonspor'u
konuk edecek Kayseri
Erciyesspor, bu maçtan galip
ayrılarak, yeniden çıkış yakalamak istiyor.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kümede kalma
mücadelesi veren mavi-siyahlı
ekip, son haftalarda istikrarsız
grafik sergiliyor.
Ligin 28. haftasında iç
sahada iyi bir oyun sonucunda Elazığspor'u 3-0
mağlup eden Kayseri
temsilcisi, 29. haftada ise
Gençlerbirliği deplasmanında golsüz berabere
kalarak, kümede kalma
yolunda 2 puan kaybetmişti.
Mavi-siyahlı ekip,
UEFA Avrupa Ligi'ne
katılma hesapları yapan
ligin güçlü takımlarından
Trabzonspor'u taraftarı
önünde mağlup ederek,
ligin son haftaları
öncesinde yeni bir galibiyet serisi başlatmak
istiyor.
Sezonun geride kalan
haftalarında topladığı 30
puanla 16. sırada bulunan
mavi-siyahlılar, Trabzonspor
karşılaşmasında galip gelmesi
halinde puanını 33'e yükselterek,
ligde kalma yolunda umutlarını
sürdürmüş olacak.
Kayseri temsilcisinde bu zorlu
maç öncesinde geride kalan haftalarda oynadığı etkili futbol,
asist ve golleriyle takıma büyük
katkı sağlayan Yasin Öztekin
hem kart cezası hem de sakatlığı
dolayısıyla forma giyemeyecek.
Sezon başında Trabzonspordan
transfer edilen orta saha oyuncusu Öztekin, ligin ilk yarısında
Trabzon'da oynanan maçta ağları
1 kez havalandırmıştı. Mavisiyahlı ekipte, Öztekin'in yanı
sıra sakatlığı süren defans oyuncusu Numan Çürüksu da takımdaki yerini alamayacak.
18 Nisan 2014
Cuma
YARIN
Spor
31
NBA'de normal
sezon sona erdi
Hikmet
Karaman,
taraftardan
destek istedi
KAYSERİ - Kayseri
Erciyesspor Teknik Direktörü
Hikmet Karaman, taraftardan
destek isteyerek, yarın iç sahada
oynayacakları Trabzonspor
maçında tribünlerin dolu
olmasının takıma güç katacağını
söyledi.
Karaman, gazetecilere yaptığı
açıklamada, ligde kalma
mücadelesi verdiklerini
belirterek, kalan 5 haftada
taraftardan takımı yalnız bırakmalarını istedi.
Trabzonspor maçında taraftar
desteğine ihtiyaçları olacağını
dile getiren Karaman, "Ligde
artık son 5 haftaya giriyoruz.
Ligde kalmak için puan kaybına
tahammülümüz yok.
Trabzonspor karşılaşması çok
önemli. Bu maçta saha ve seyirci avantajımızı en iyi şekilde
kullanmamız lazım. Bütün
Kayserili futbolseverlere
sesleniyorum, Trabzonspor
maçına gelin ve takımı yalnız
bırakmayın. Taraftar desteğine
ihtiyacımız var" ifadelerini
kulandı.
Kayseri ErciyessporTrabzonrspor maçı yarın
Büyükşehir Belediyesi Kadir
Has Stadı'nda saat 20.00'de
başlayacak.
ANKARA - Amerikan Ulusal
Basketbol Ligi'nde (NBA) konuk
ettiği Dallas Mavericks'i uzatma
sonunda 106-105 yenen
Memphis Grizzlies, bir
basamak yükselerek Batı
Konferansı play-off'larına 7.
sıradan girmeyi başardı.
NBA'de normal sezon 15
maçla tamamlandı. Batı
Konferansı takımlarının
karşılaşmasında, 8. sıradaki
Memphis Grizzlies, 7. sıradaki
Dallas Mavericks'i ağırladı.
Misafir ekip Mavericks, normal
süresi 93-93 sona eren maçın
bitimine 10 saniye kala 105104 öndeyken yaptığı hücumdan boş döndü. Ribaundu alan
Grizzlies oyun kurucusu Mike
Conley, rakip potaya hücum
ederken 1.1 saniye kala faule
maruz kaldı. Conley'nin iki
atışında da isabet bulmasıyla
Grizzlies, sahadan 106-105
galip ayrıldı ve sıralamada
Mavericks ile yer değiştirerek
play-off'ların ilk turunda Batı lideri San Antonio Spurs ile
eşleşmekten kurtuldu.
Play-off'lar öncesi 5 maçlık
galibiyet serisi yakalayan
Grizzlies'te all-star uzunlar
Zach Randolph 27 sayı ve 14
ribaunt, Marc Gasol 19 sayı, 9
ribaunt ve 9 asistle maçı
tamamladı. Oyun kurucu
Conley ise 22 sayı, 5 asistle
mücadele etti.
Mavericks'te ise Dirk
Nowitzki'nin 30 ve Monta
Ellis'in 18 sayısı galibiyete
yetmedi.
Doğu Konferansı ekiplerinin
mücadelesinde, 6. sıradaki
Washington Wizards, play-off
iddiası olmayan Boston Celtics'i
deplasmanda 118-102 ile
geçerek 82. maçında 44. galibiyetini aldı. Wizards, karşılaş-
malar öncesi 5. sırada yer alan
Brooklyn Nets'in Cleveland
Cavaliers'a 114-85 mağlup
olmasıyla Doğu
Konferansı'ndan 5. sırada playoff'lara gitmeye hak kazandı.
Wizards'ı galibiyete, 27 sayı
ve 7 ribauntla oynayan Bradley
Beal, 20 sayı kaydeden Trevor
Booker ve 15 sayı, 10 ribauntla
"double double"a imza atan
Marcin Gortat taşıdı. All-star
oyun kurucu John Wall da 15
sayı ve 9 asistle galibiyette
önemli rol oynadı.
Oklahoma City Thunderlı
Kevin Durant, 112-111 yendikleri Detroit Pistons karşısında
42 sayı kaydederek, bu sezon
14. kez 40 ve üstü skor üretti.
Ligde normal sezonun son
maçında 40'lı sayılara ulaşan
bir diğer isim de Golden State
Warriorslı Jordan Crawford'dı.
Crawford, Warriors'ın Denver
ISSN 1308-6995
18 N‹SAN 2014 CUMA
www.yarin.com.tr F‹YATI: 25 Kr
Günefl enerjisiyle günlerce
havada kalabilen uçak üretildi
PAYERNE - Gece ve gündüz aral›ks›z uçabilen ilk günefl
enerjisiyle çal›flan uçak olarak
tarihe geçen Solar Impulse'›n
yarat›c›lar› yeni gelifltirdikleri
uçakla hedef büyüttü.
Solar Impulse'› gelifltiren
Bertrand Piccard ve Andre
Borschberg, "yeni ürettikleri
Solar Impulse 2'nin hiç yere
inme ihtiyac› hissetmeden süresiz olarak havada kalabilme
yetene¤ine sahip oldu¤unu"
söyledi.Gelecek y›l için planlad›klar› geziyle dünya etraf›nda
günefl enerjisiyle iflleyen bir
uçakla dolaflman›n mümkün
oldu¤unu göstermeyi amaçlad›klar›n› ifade eden Borschberg, eflsiz özellikleri olan
Solar Impulse 2'yi bu gezide
kullanacaklar›n› duyurdu.
Solar Impulse 2'nin
özellikleri
‹sviçre'nin Payern hava üssünde Solar Impulse 2'nin tan›t›m›n› yapan Piccard ve
Borschberg, uça¤›n, Solar Im-
pulse'›n bundan 5 y›l önce yap›lan tek koltuklu prototipinin
gelifltirilmifl modeli oldu¤unu
bildirdi. Piccard ve Borschberg'in verdi¤i bilgiye göre,
yeni gelifltirilen uça¤›n iki taraf›na kadar uzanan tek parça
halindeki kanad›n› kaplayan
7200 adet günefl hücresi, eski
uça¤a göre daha iyi enerji depolama kapasitesine sahip bataryalarla donat›lm›fl bulunuyor. Kanatlar› prototipe göre
8 metre daha uzun olan uça¤›n kanat geniflli¤i 72 metreyi
buluyor. Boeing 747 jumbo
jetlerden bile daha uzun bu
kanatlar›n a¤›rl›¤›ysa sadece
2,3 ton geliyor.
Yeni uçakta kullan›lan malzemelerin de eskisine göre daha hafif oldu¤unu belirten
Borschberg, daha verimli çal›flan elektrik motorlar›na sahip
uçaktaki oturma koltu¤unun
yolcu uçaklar›ndaki business
s›n›fta kullan›lanlar›n ayar›nda
oldu¤unu ifade etti. (AA)
Cudi'deki uçurtma
flenli¤i renkli
görüntülere
sahne oldu
fiIRNAK - fi›rnak'›n
Silopi ilçesinde y›llarca
ad› çat›flmalarla gündeme gelen Cudi
Da¤›'nda uçurtma flenli¤i
düzenlendi.
Çözüm süreciyle
bölgede oluflan huzur ve
güven ortam›, sosyal
etkinliklerin de artmas›na
yol açt›. Ad› sürekli
çat›flmalarla gündeme
gelen Cudi Da¤›, son
zamanlarda bölge
insan›n›n piknik yapt›¤› ve
e¤lendi¤i mekan haline
geldi.
Silopi Milli E¤itim
Müdürlü¤ü, Cudi Da¤›'nda
ö¤renciler için uçurtma
flenli¤i düzenledi. Çok
say›da ö¤rencinin kat›ld›¤›
flenlik esnas›nda havaya
sal›nan yüzlerce uçurtma,
gökyüzünde renkli görüntüler oluflturdu.
‹lçe Milli E¤itim Müdürü
Mehmet fiirin Arslan,
ilçede bahar›n gelmesiyle
beraber bu tür etkinliklere
daha çok önem verecek-
lerini söyledi.
Proje ekibi olarak
çocuklar için farkl› bir
etkinlik yapmay›
düflündüklerini ve uçurtma
flenli¤ini düzenlediklerini
kaydeden Arslan, flöyle
konufltu:
"Cudi'nin eteklerinde
çocuklar›n sevinçlerini
paylaflt›¤›, e¤lenceli bir
gün geçirmelerini istedik.
Ö¤rencilerimize 500
uçurtma verdik. Ancak
imkan› olan ö¤renciler
kendi uçurtmalar›n› getirdi. Yüzlerce uçurtma
gökyüzünde havaland›.
Gökyüzü adeta renk
cümbüflüne döndü.
Etkinlikte, eme¤i geçen
bütün arkadafllar›ma
teflekkür ediyorum."
fienlik süresince
doyas›ya e¤lenen çocuklar
bu tür bir etkinlikte bulunduklar› için mutlu olduklar›n› ifade etti. (AA)
Orta Asya'da 500 y›ld›r din
alimlerini yetifltiren medrese
BUHARA/ESK‹fiEH‹R MÜRSEL ÇET‹N - Özbekistan'›n
Buhara kentindeki Mir Arap Medresesi,
yaklafl›k 5 as›rd›r Orta Asya'n›n din
alimlerini yetifltiriyor.
Tarih araflt›rmac›s› ve yazar Hasan
Sevil, AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada, Mir Arap Medresesi'nin,
Ubeydullah Han taraf›ndan 15301536 y›llar›nda, fieyh Abdullah Yemeni
ad›na yapt›r›ld›¤›n› söyledi.
Medresinin Kalon Minaresi ve
Mescidi ile Buhara'n›n en güzel mey-
danlar›ndan birisini oluflturdu¤unu ifade
eden Sevil, flunlar› kaydetti:
"Mir Arap Medresesi, Mescid-i
Kalon'›n tam karfl›s›nda yer al›r. fieyh
Abdullah'a halk aras›nda 'Mir-i Arap'
denilir. Medrese bu nedenle 'Mir Arap'
diye isimlendirilmifltir. Rivayete göre,
fieyh Abdullah yahut di¤er ad›yla Mir-i
Arap, Yemenli bir flehzadedir. Hazreti
Muhammed neslinden oldu¤u da
söylenir. Sultan-› Enbiya Efendimizin
rüyada verdi¤i bir iflaret üzerine
Buhara'ya gelmifltir. Buhara'ya geldik-
ten sonra emirle tan›flan fieyh
Abdullah, emirden büyük hürmet
görmüfl hatta medreseyi de onun iste¤i
üzerine Ubeydullah Han kendi
paras›yla yapt›rm›flt›r. Aralar›nda büyük
bir dostluk oluflmufl ve vefatlar›nda ikisi
ayn› türbeye defnedilmifltir. Türbe
medrese dahilindedir." (AA)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 597 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content