close

Enter

Log in using OpenID

ÇARŞAMBA - Resmi Gazete

embedDownload
T.C
Resmî Gazete
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920
r
İdare ve yası işleri için
Başbakanlık
Neşriyat
Umum
ve
8 M A R T 1950
Müdevvenat
Müdürlüğüne
müracaat
Sayı: 7451
ÇARŞAMBA
olunur
KANUN
Posta Kanunu
Kanun
No:
5584
Kabul
4.
tarihi:
2/3/1950
Posta
şekilleri
eşyası örnekleri v e küçük
paketler
taahhütlü o l a r a k d a k a b u l e d i l i r . Taahhütlü m a d d e l e r v e d e ğ e r l i m e k t u p ­
l a r v e k u t u l a r i l e p o s t a k o l i l e r i ödeme şartlı v e h a v a l e l e r i b r a n a m e l i o l a ­
görevleri
rak dahi kabul olunur.
M a d d e 1 — P . T . T . İdaresi:
A)
yollanma
sılmış k â ğ ı t l a r , iş k â ğ ı t l a r ı , t i c a r e t
Genel hükümler
II - Adressiz
A ç ı k v e kapalı m e k t u p l a r , k a r t l a r , g a z e t e l e r l e b e l l i z a m a n l a r d a
çıkan d e r g i l e r ,
maddelerinin
maddeler.
Madde 3 — I - M e k t u p l a r , k a r t l a r , gazeteler, dergiler, kitaplar, b a ­
BÖLÜM : I
P. T. T. İdaresinin
A y n ı ilçenin v e sınırları b i r o l a n ilçelerin p o s t a bulunmıyan v e
işlemiyen y e r l e r i arasında gönderilecek
k i t a p l a r , h e r türlü basılmış k â ğ ı t l a r , iş k â ğ ı t l a r ı , t e b l i ğ
basılmış k â ğ ı t l a r ,
adressiz ticaret
eşyası
p o s t a a r a c i y l e a b o n m a n o l a r a k gönderilen g a z e t e l e r l e d e r g i l e r
v e ödeme şartlı o l a r a k
örnekleri,
taahhütlü
gönderilemez.
k â ğ ı t l a r ı , t i c a r e t eşyası örnekleri, küçük p a k e t l e r , d e ğ e r l i m e k t u p l a r v e
Konutta
k u t u l a r , d e ğ e r l i v e değersiz p o s t a k o l i l e r i k a b u l e t m e k , taşınmak v e d a ­
ğıtmak;
B)
Bedelleri
postanalerde
özel ulak
ile
gönderilme
ve
m e k t u p l a r v e k u t u l a r , değerli v e değersiz p o s t a k o l i l e r i v e h a v a l e l e r şeh­
kaydetmek;
i s t e k l e r i h a l i n d e de ücreti b u n l a r tarafından v e r i l m e k şartiyle sözü g e ç e n
ödenecek p o s t a bonoları i l e p o s t a
r i n d a ğ ı t m a çevresi içindeki
t e l g r a f h a v a l e l e r i düzenlemek;
C)
G a z e t e l e r l e b e l l i z a m a n l a r d a çıkan d e r g i l e r e
D)
Kişiler hesabına a l a c a k t a h s i l
E)
Gerektiğinde p o s t a
kartı)
verilme,
M a d d e 4 — I - Gönderenler tarafından ayrıca ücreti v e r i l i r s e değerli
abone
maddelerle
etmek;
merkezlerine
gösterilmek üzere
(Kimlik
îmkân bulunan yerlerde
v e demiryolları, denizyolları v e h a v a ­
yine konutta verilir.
P . T . T . i d a r e s i i m k â n bulduğu y e r l e r d e
b u m a d d e l e r i h u s u s i ücret
I I - K o n u t t a v e r i l m e s i âdet o l a n m a d d e l e r l e
k u t u l a r , değerli v e değersiz
yolları iş alanları dışında k e n d i taşıtlariyle y o l c u ve b a g a j t a ş ı m a k ;
G)
konutlarında v e r i l i r . A l ı c ı l a r ı n
a l m a d a n d a h i alıcılarının konutlarına gönderebilir.
vermek;
P)
havaleler
alıcılarına
P o s t a çekleri işlemleri v e B a n k a l a r K a n u n u hükümleri d a i r e s i n ­
de h e r türlü işleri y a p m a k üzere ( P o s t a B i r i k t i r m e S a n d ı ğ ı ) k u r m a k g ö ­
değerli m e k t u p l a r
posta k o l i l e r i ve havaleler
ve
b u n a a i t ücreti
v e r i l i r s e şehrin d a ğ ı t m a çevresi içindeki alıcılarına özel u l a k l a d a g ö n ­
derilir.
r e v l e r i i l e ödevlidir.
Posta
Posta
tekeli
merkezlerin
M a d d e 2 — P . T . T . İdaresinin t e k e l i altında o l a n m a d d e l e r
şun­
lardır:
A)
A ç ı k v e kapalı m e k t u p l a r ;
Ü z e r l e r i n d e haberleşme m a h i y e t i n d e y a z ı b u l u n a n k a r t l a r ;
kabul
belirtme
şartlarını
ve
yetkisi
havaleleriyle
değerli
çeklerin v e ödeme şartlı m a d d e l e r i n
b e d e l l e r i n i n i h t i y a c a g ö r e d e ğ e r v e sayılarım k ı s m a y a
ve
bütün p o s t a m a d d e l e r i n i n a ğ ı r l ı k v e büyüklüklerini, k a b u l şartlarını v e
a b o n e kutuları bakımından m e r k e z l e r i n sınıflarını b e l i r t m e y e
yetkilidir.
P o s t a c a k a b u l e d i l e m i y e c e k o l a n v e y a kabulü ş a r t a bağlı b u l u n a n
Posta
maddeler;
Göndericinin k e n d i i h t i y a ç v e işiyle i l g i l i o l a r a k b e r a b e r i n d e t a ­
şıdığı v e y a b i r a d a m i y l e g ö n d e r d i ğ i
3.
maddelerin
sınıflarını
M a d d e 5 — P . T. T. i d a r e s i , posta ve telgraf
şart e d i l e c e k
Şu k a d a r k i , aşağıda y a z ı l ı o l a n l a r t e k e l dışındadır:
2.
değerli
maddelerin, t a h s i l edilecek senetlerle
B)
1.
maddeleriyle
maddeler;
kurmak
ve kısmak
ücret
vermek
ve memur
ve
müstahdemlere
yetkisi
M a d d e 6 — I - P . T . T . i d a r e s i , lüzum g ö r e c e ğ i y e r l e r d e p o s t a m e r k e z
K a r a , d e n i z v e h a v a t a ş ı m a i d a r e l e r i n i n k e n d i işleri
v e teşkilleri arasında k e n d i a r a ç l a r i y l e taşıtacakları
servisini
maddeler;
hakkında
v e şubeleri, b i r m e m u r v e y a dağıtıcı y a h u t bakıcı tarafından m a h d u t iş­
l e m l e r y a p ı l a c a k küçük şubeler, p u l satıcılıkları, acentalıklar, ( ö z e l kişeler
Sahife: 18042
8 MART 1950
(Rem?
v e y a dağıtıcılardan vücuda g e t i r i l e c e k ) g e z i c i postacılıklar k u r m a k , bakı­
Şehir içi
cıları t e v z i a t İşlerinde çalıştırmak, u y g u n göreceği! y e r l e r e p o s t a kutuları
k o y m a k v e bütün m e r k e z , şube v e acentalıklarda n e türlü işlerin yapıla­
bileceğini b e l i r t m e k , bunları değiştirmek v e a z a l t m a k v e g e r e k e n
yerler
arasında p o s t a alınıp v e r i l m e s i n i s a ğ l a m a k için b e l e d i y e l e r e v e k ö y i h t i y a r
lüzum
göreceği
ı(Satışları için b e y i y e de v e r m e k
kurullarına i z i n v e r m e k ,
şartiyle)
kurumlara veya
memurlara
p u l avansı v e r m e k
ve kendi
a r a ç l a r ı bulunmıyan b u c a k v e k ö y acentalık v e p u l satıcılıkları i l e p o s t a
M a d d e 13 —
I I - Postanın k e n d i taşıtları d a ö z e l i d a r e v e b e l e d i y e l e r c e
resimlerden
g ö r e v l e r i n i n yapılmasında P . T . T . m e m u r l a r ı g i b i s o r u m l u d u r l a r .
I I - T a m v e y a r ı m k a n u n i t a t i l günlerinde a k t i f s e r v i s l e r d e çalıştırı­
Postaların
alınıp
M a d d e 14 — D e v l e t
e d i l e c e k m i k t a r d a m u n z a m m e s a i ücreti v e paralı s e r v i s l e r d e
ları y e r l e r d e
alınması
ve H a v a y o l l a r ı
idareleri ve de­
postaların k o l a y l ı k v e çabuklukla boşaltılmasını v e s o n d a ­
i d a r e s i y l e b i r l i k t e tesbit
ederler.
Postaya
çalıştırıla­
veya
postada
kullanılan
değerli
kâğıtları
çıkarmak
bastırmak
ve
haber
alındığında
polis ve j a n d a r m a ve köy i h t i y a r
Posta
gösteren
v e satışa ç ı k a r m a y a v e sayaçlı, d a m g a l ı
ödeme m a k i n e l e r i ile p u l ve k a r t p o s t a l v e r m e
makineleri
ücret
kullanmaya
v e kullandırmaya v e b u n l a r d a n kullanılmakta b u l u n a n l a r i l e i l e r d e
kul­
lanılacak olanların g e ç e r l i k sürelerini v e şartlarını b e l i r t m e y e
ve
kurullariyle
ücret
ö d e m e d a m g a l a n k u l l a n m a y a v e h e r türlü müraselât İle p o s t a
vasıtala­
v e bazı kurumların r e k l â m için bastıracakları
alarak posta maddeleri
M a d d e 16 — K e n d i l e r i n e p o s t a s e r v i s i n d e
geçmemek
ve
h e r yıl G e n e l İ d a r e E n ­
üzere, a r m a ğ a n
vermeğe
izinlidir.
b i r iş v e r i l m i ş olanların,
mektupları
açmaları, içlerinde n e olduğunu araştırmaları v e y a haberleşme k a ğ ı t l a ­
rındaki
y a z ı l a r hakkında
üçüncü kişilere b i l g i v e r m e l e r i
veyahut
her
h a n g i b i r i n i n bunları yapmasına m e y d a n b ı r a k m a l a r ı y a s a k t ı r .
P o s t a maddelerinin
küçük
üzerine y a p ı ş t ı r m a y a
(bastıracağı p u l l a r d a n münasip görülecek y e r l e r e
gizliliği
b e l l i kişilerin p o s t a münasebetlerini açığa vurmaları, k a p a l ı
rında, binalarında, p u l k a r n e l e r i n d e v e s a i r neşriyatında ücret m u k a b i l i
edüecek m i k t a r ı
ve
yetkisi
p u l l a r , k a r t l a r , z a r f l a r v e kuşaklar v e ücret ö d e m e m a k i n e l e r i için d e ­
e t i k e t l e r i ayrıca ücret
v e barındırma
v e kurtarılması g e r e k t i ğ i n d e v e b u n l a r için başvurulduğunda
askerî, mülki D e v l e t m e m u r l a r ı h e r türlü y a r d ı m ı y a p m a k l a ödevlidirler.
satışa
P . T . T . İdaresi, p o s t a c a alınacak ücretleri
ğ e r l i fişler bastırmaya
yardım
15 — P o s t a l a r ı n y o l l a r d a b e k l e m e l e r i n d e
Madde
koıunma
rının % 50 s i n i g e ç m i y e c e k d e r e c e d e kaısa tazminatı v e r i l i r .
cümenince t e s b i t
için tedbir
k i k a y a k a d a r a y m çabuklukla yüklenmesini s a ğ l ı y a c a k esasları P . T . T .
c a k o l a n l a r a d a y i n e G e n e l İ d a r e Encümenince t e s b i t e d i l e c e k v e aylıkla­
ilânlar y a p m a y a
verilmesi
Demir, Deniz
l a c a k P . T . T . m e m u r v e müstahdemlerine G e n e l İ d a r e Encümenince t e s b i t
7 —
alınan
muaftır.
m i r y o l u v e g e m i ortaklıkları v e s a h i p l e r i t r e n , g e m i v e uçakların d u r d u k ­
B u f ı k r a m u c i b i n c e küçük şubelerde çalıştırılacak o l a n l a r l a a c e n t a l a r
Madde
ve resimleri vermekten m u ­
aftırlar.
m e r k e z , şube, acentalık v e p u l satıcılıkları i l e g e z i c i postacılıkları kaldır­
ve
muafiyetler
v e o r t a k l ı k l a r t a r a f ı n d a n a l m a n y o l c u l u k üc­
r e t l e r i n i v e b u ücretlere z a m m o l u n a n v e r g i
teşkillerinden v e k e n d i n z a l a r l y l e k ö y araçlarından f a y d a l a n m a k v e a ç t ı ğ ı
Pullan
taşımalarındaki
I - Şehir içinde postayı taşıyan m e m u r v e d a ğ ı t ı c ı l a r ;
resmî idareler, b e l e d i y e l e r
b u l u n a n e n y a k ı n y e r l e r arasındaki alıp v e r m e l e r d e m ü l k i y e v e j a n d a r m a
m a k yetkisindedir.
posta
M a d d e 17
yetkili
yerlere
verilmesi
I - İlgililer a l e y h i n e verilmiş m a l a e l k o y m a v e y a a k ­
çalı h a c i z k a r a r l a r ı h a l i n d e P . T . T . İdaresi, y a z ı l ı İstek üzerine d e ğ e r ­
s i z k o l i l e r i , d e ğ e r l i p o s t a m a d d e l e r i n i , h a v a l e paralarını v e yürütülen h e ­
saplardaki
alacakları k a n u n l a tâyin e d i l e n l e r e
verir.
İ l g i l i , iflâs etmiş v e y a y a r g ı ç , inalların belirülmesdıne e m i r verilmişse
Pulları
ve
postada
kullanılan
değerli
kâğıtları
satmak
P . T . T . i d a r e s i ö t e k i bütün p o s t a m a d d e l e r i n i d e v e r i r .
hakkı
M a d d e 8 — P o s t a p u l l a r l y l e ücret alınmada kullanılan değerli k â ­
ğ ı t l a r P . T . T . İdaresinin i z n i olmadıkça satılamaz.
A c e n t a l a r a gördükleri işin m a h i y e t i n e g ö r e , i d a r e c e b e l i r t i l e c e k m i k ­
I I - R e s m î s u r e t t e m a l b e l i r t i l m e s i h a l i n d e P . T . T . İdaresi,
verir.
t a r d a b i r ücret v e p u l satıcılarına d a y i n e i d a r e c e b e l i r t i l e c e k b i r n i s p e t
I H - Velilik ve
maddeler
dairesinde beyiye verilir.
memleketlerle
M a d d e 9 — Hükümet
yabancı m e m l e k e t l e r l e
anlaşmalar
Milletlerarası
P o s t a Birliği
esaslarına
göre
p o s t a işlerini k u r u p düzenlemeye v e b u y o l d a ö z e l
ber
sözleşmeleri
10 — P . T . T . İ d a r e s i p o s t a ulaştırmalarını düzenlemek için
ve
gemilerde
posta
işlerinin
sağlanması
p o s t a işlerinin D e v l e t
D e m i r v e Denizyolları i d a r e l e r i ve
gemi
s a h i p l e r i y l e ortaklıklarının memurları tarafından görülmesi için b u i d a ­
r e l e r l e v e g e m i s a h i p l e r i v e o r t a k l ı k l a r i y l e sözleşmeler
Tren
M a d d e 12 — D e v l e t
ve gemilerde
posta
Demir, Deniz
yapabilir.
v e Havayolları
idareleri ve t a ­
serbestçe
ödevlidedirler.
ilgili idareler
arasmda
vagon­
bunların y a z ı i l e gösterecekleri memurlarına
nına k e n d i m e m u r u n u k o y m a d a n , b u i d a r e l e r e v e r m e k s u r e t i y l e d a h i t a kaybolan
P . T . T . İdaresinin v e r m e k l e
ve
hasara
uğrıyanların
sahiplerine
ödevli olduğu t a z m i n a t t a ş ı y ı c ı l a r t a r a f ı n ­
d a n P . T . T . İdaresine ödenir.
öğrencilere,
vekil
olarak
otellerde
bulunan­
mahpuslara
ve h a s t a n e l e r d e k i
hastalara
v e p a r a l a r b u kurumların müdürlerine v e y a
gösterecekleri
veya
verilir.
memurlara
bun­
verilebilir.
S u b a y l a r l a e r l e r i n adlarına g e l e n bütün m a d d e l e r v e p a r a l a r Ulaş­
t ı r m a v e M i i l î S a v u n m a Bakanlıkları arasında
kararlaştırılan e s a s l a r
dairesinde verilir.
manlarda oturanlar
lundurmaya
cümle kapısı m e t h a l i n d e
özel m e k t u p
kutuları b u ­
mecburdurlar.
Böyle k u t u b u l u n d u r m ı y a n l a r a a i t âdi m a d d e l e r
h a n ve a p a r t m a n ­
ların kapıcı v e y a odabaşı g i b i daimî h i z m e t l i l e r i n e v e r i l i r .
şekilleri
P . T . T . İdaresi, değerli o l m ı y a n p o s t a m a d d e l e r i n i v e eşyasını y a ­
Bunlardan
ların
YanJışhklJirtn
yapılacak
v e U l a ş t ı r m a B a k a n l ı ğ ı n c a o n a n a c a k anlaşmalarla t e s b i t e d i l i r .
şıttırafoilir.
k u r u m l a r d a ve
Bunların
taşınmasına a i t ücretlerin m i k t a r l a r i y l e taşıma, ödeme t a r z v e
v e diğer h u s u s l a r P . T . T . i d a r e s i y l e
girilemiyen
t u p v e kutuların h a b e r v e r m e k â ğ ı t l a r ı b u kurumların müdürlerine
ödevlidirler.
D e m i r y o l l a r ı İdare v e o r t a k l ı k l a r ı P . T . T . i d a r e s i n e a i t özel p o s t a
çekmek
hizmet­
I V - Büyük t i c a r e t h a n l a r i y l e k a p ı c ı v e y a odabaşısı b u l u n a n a p a r t ­
ş ı m a o r t a k l ı k l a r ı P . T . T . i d a r e s i n i n t a ş ı m a k l a ödevli olduğu m a d d e l e r i
d a y o l c u katarlarıma b a ğ l a y ı p
v e h a v a l e , k o l i , değerli m e k t u p v e kutuların h a ­
y e r d e o t u r a n müdür, k â t i p , m a l s a h i b i g i b i k i m s e l e r e v e r i l e b i l i r .
taşınması
v e eşyayı v e bunları g ö t ü r m e k l e g ö r e v l i olanları taşımakla
larım
y u k a r d a b i l d i r i l e n kişiler konutlarında b u l u n m a z l a r ­
g e l e n bütün m a d d e l e r
M a d d e 11 — P . T . T . İdaresi d e m i r y o l u i s t a s y o n u n d a , t r e n v e g e ­
milerde
bütün
çilerinden yetişmiş o l a n b i r i n e , bunların d a bulunamamaları h a l i n d e a y m
Okullardaki
tren
adlarına g e l e n
ların adlarına g e l e n taahhütlü m a d d e l e r v e h a v a l e , k o l i v e değerli m e k ­
g e r ç e k v e tüzelkişilerle v e taşıma o r t a k l ı k l a r i y l e sözleşmeler y a p a b i l i r .
istasyon,
altında bulunanların
v e r m e kâğıtları k e n d i s i y l e b i r l i k t e o t u r a n ailesinden v e y a
İçlerine
Madde
veya
s a taahhütlü m a d d e l e r
sözleşme v e anlaşmalar y a p m a y a i z i n l i d i r .
Ulaştırma
vasilik
k a n u n a g ö r e bunları a l m a y a y e t k i l i o l a n l a r a v e r i l i r .
Alıcılar
Yabancı
yazılı
i s t e k üzerine, y e t k i l i m a k a m a h e s a p t a k i a l a c a k m i k t a r ı hakkında b i l g i
Madde
paralarda
18 —
düzeltilmesi
I - Ücretler, r e s i m l e r v e k a m b i y o değerleri i l e a v a n s
v e yürütülen h e s a p l a r d a
yanlışlıklar
o l u r s a P . T . T . İdaresi
e k s i k k a l a n paraları i s t e r v e fazlasını g e r i vetrir. A n c a k 2 5 kuruştan a z
ohm
paralar istek
üzerine g e r i
verilir.
I I - B i r y ı l içinde y a z ı İle y a p ı l m ı y a n i s t e k l e r zamanaşınruna uğrar.
Zamanaşımı hesabın yalnış yapıldığı t a r i h i n e r t e s i gününden başlar.
•
8 MART 1950
•
W
—
—
»
•
•
Damga
•
»
•
resmi
•
l
— « M M « — I I I l l l l l Mil İM II • • • •
W
ile diğer
resim
ve vergilerden
muin
M a d d e 1 9 — P . T . T . İ d a r e s i tarafından posta, m a d d e l e r i n i n v e p a ­
ödemede kullanılan
h a b e r venmte (kâğıtları, s e n e t l e r , p o s t a çeklerj, i b i r i M i r m e sa<n)dığı cüzdan­
ları, p o s t a
maddelerine
idare
ilgililer
veya
maddeler
v e y a p a r a l a r a a l t o l a r a k talimatları
'tarafından d o l d u r u l a n formüller,
v e havalelere
c e ğ i gübi b u m a d d e l e r d e n h e r b i r i n i n a ğ ı r l ı k v e büyüklüğü d e ıbunlar için
belirtilmiş o l a n a ğ ı r l ı k v e büyüklüğü g e ç e m e z .
Geri
verilen
a i t senetler, posta
mad­
veya
b i r k ı s m ı t o p l a n a n b i r p o s t a maddesOnim a ğ ı r l ı ğ ı i k i 'kilogramı g e ç m i y e -
gereğince
postaya
i l e p a r a l a r h a k k ı n d a k i (her türlü i s t e k v e ş i k â y e t l e r i b i l d i r e n
yazılar, t a z m i n e d i l e n m a d d e l e r e
ı "1>
I I - İ ç i n d e y u k a r d a k i b i r i n c i fıkrada sayılı m a d d e l e r i n h e p s i
muaflık
r a l a r ı n kabulünde v e r i l e n m a k b u z l a r l a , t e s l i m v e y a
Saîıife: 18043
(Resmî Gazete)
ııı
alma,
adres
değiştirme,
haber
isteme
M a d d e 2 7 — I — Göndericiler, p o s t a y a v e r i l i p alıcılarına henüz v e ­
rilmemiş o l a n m a d d e l e r i n v e paraların g e r i alınmasını v e y a başka b i r i ­
d e l e r i y l e . p a r a l a r hakkımda P . T . T . İdaresince i l g i l i l e r d e n i s t e n i l e n b e l ­
s i n e v e r i l m e s i n i v e y a h u t başka b i r y e r e yollanılmasını i s t i y e b l l i r l e r . G e r e k
g e v e bMdiriımler, EP. T . T . s e r v i s l e r i hakkında h a l k tarafından
b u i s t e k l e r v e g e r e k p o s t a m a d d e l e r i hakkındaki ((Haber İsteme) 1er için
yapıla­
b i l e c e k t e k l i f l e r v e bunlarım ilişikleri v e p o s t a v a s ı t a s i y l e yapılan ilân­
ayrıca ücret 'alınır.
l a r , d a m g a r e s m i i l e h e r türlü v e r g i v e r e s i m d e n m u a f olduğu g i b i p o s t a
I I - K a n u n i hükümler g e r e ğ i n c e y e t k i l i m a k a m l a r tarafından i s t e ­
m a d d e l e r i v e y a içlerinde b u m a d d e l e r i n talumdıuğu çuval, sandık v e b e n ­
nilmiş o l a n postta m a d d e l e r i y l e p a r a l a r göndericiler tarafımdan g e r i alına­
zerleri
m a z v e bunların a d r e s l e r i gönderici v e alıcılar
rıhtım, i s k e l e rve müruriıye r e s i m l e r i i l e özel i d a r e v e 'belediye­
tarafından
değiştirilemez.
l e r c e aCtınan d i ğ e r h e r türlü v e r g i v e r e s i m l e r d e n m u a f t ı r .
Âdi
ve taahhütlü,
Maddo
posta
giren dairelerle k a t m a
v e özel
büt­
ve
h e r türlü p o s t a m a d d e l e r i n d e n v e bunların i l g i l i
posta
r a r . y o l l a m a , ücreti d a h a y ü k s e k olam, b i r y e r e yapılırsa ücret f a r k ı alınır
Değerli
mektup
ve kutularla
ve tekrar
v e a r d i y e h i z m e t l e r i n d e n t a r i f e s i n d e y a z ı l ı ücretlerim t a m a m ı peşim o l a ­
posta
kolilerinin
yollanması
ve
geri
gönderilmesi
ardiye'ücreti
M a d d e 2 9 — I - Çıkış y e r l e r i n e g e r i çevrilen v e y a başka y e r e t e k ­
r a k alınır.
r a r gönderilen değerli m e k t u p v e k u t u l a r d a n yalnız değerlendirme ücreti
ösel pul
Madde 2 1 — P . T . T . İ ş l e t m e Genel Müdürlüğü yukaırdaki
yazılı
gönderilme
başka b i r y e r e t e k r a r yollanması için y e n i d e n ücret alınmaz. A n c a k t e k ­
ücretleri
çeli d a i r e l e r d e n v e b e l e d i y e l e r d e n v e b u n l a r a b a ğ l ı i d a r e v e k u r u m l a r d a n
postaya verilen
geri
ücretleri
l e r i n e g e r i v e r i l m e s i v e y a alıcılarının y e r l e r i n i değiştirmeleri dolayıslyle,
maddelerinin
2 0 — G e n e l bütçeye
maddelerinin
yollanma
M a d d e 2 8 — Â d i v e taahhütlü haberleşme m a d d e l e r i n i n gönderici­
Ücreltler
Resmî
posta
tekrar
BÖLÜM : II
posta maddeleriyle
hizmetlerinde
k u l l a n ı l m a k üzere ö z e l
bastırır. B u p u l l a r r e s m î o l m ı y a n m a d d e v e h i z m e t l e r d e
Tenzilâtlı
maktu
ücrete
maddede
tabi
pullar
kullanılmaz.
maddeler
kadar
ağırlıktaki y u r t
JJI - P o s t a İdaresinin g ö s t e r e c e ğ i süre içinde k o l i l e r i n i
almıyanlar-
m a m a k ş a r t i y l e g ü m r ü k l e m e 'işinin ' v e y a d i ğ e r işlemlerin y a p ı l m a s ı için
ö ğ r e n c i l e r i i l e onbaşıya k a d a r (onbaşı d â h i l ) aslker v e j a n d a r m a eratının
100g r a m a
'EL - D e ğ e r l i v e değersiz k o l i l e r i n t e k r a r yollanması v e g e r i gönde­
r i l m e s i için y e n i d e n ü c r e t alınır.
d a n t a r i f e s i n e g ö r e a r d i y e ücreti alınır. K o l i s i n i a l a c a k olanın k u s u r u o l ­
M a d d e 22 — A ) A s k e r î o k u l l a r , ö k s ü z y a t ı okulları v e Darüşşafaka
gönderecekleri
alınır.
i ç i âdi m e k t u p v e
g e ç e c e k g ü r l e r h e s a b a katılmaza
I V — Onbaşıya k a d a r o l a n (Onbaşı dâhil) a s k e r v e j a n d a r m a e r a ­
tına gönderilen değerli m e k t u p v e k u t u l a r d a n i k i n c i d e f a
değerlendirme
k a r t l a r l a a i l e v e akrafoaları t a r a f ı n d a n sözü g e ç e n öğrenci ve erata g ö n ­
v e değerli, değersiz p o s t a k o l i l e r i n d e n t e k r a r y o l l a m a , g e r i ç e v i r m e , d e ­
derilecek
ğ e r l e n d i r m e v e a r d i y e üoretleri alınmaz.
B)
aynı ağırlığa k a d a r o l a n âdi m e k t u p v e k a r t l a r ;
Sağlık
tarafından
v e Sosyal Yardım
doldurularak postaya
B a k a n l ı ğ ı n d a n gönderilip
verilen
v e bulaşıcı
doktorlar
hastalıkları
Geri
bildi­
alman
1
ücretler h e r beş yılda b i r P. T . T . İdaresince t u t u l a c a k i s t a t i s t i k l e r l e t e s ­
b i t e d i l i r v e y ı l l ı k m i k t a r l a r ı h e r y ı l başında i l g i l i B a k a n l ı k l a r bütçelerin­
d e n ödenir.
Resmi
ve tenzilâtlı
ücretli
posta
maddelerinin
uçak
zorlayıcı
y o l u i l e gömderilımek i s t e n i l i r s e u ç a k ücreti baım o l a r a k alımur.
geri
verilen
ücretleri
M a d d e 3 0 — Göndericiler tarafından g e r i a l m a n v e y a h u t
sebepler
dolayısiyle y e r l e r i m e
k a d a r götürülemiyerek
v e r i l e n h e r türlü p o s t a m a d d e l e r i y l e
zorlayıcı
göndericilere
h a v a l e l e r i n ücretleri g e r i
geri
verilmez.
Z o r l a y ı c ı s e b e p l e r l e h a v a y o l u n d a n göndenllemiyerek
başka taşıt­
l a r l a y o l l a n a n m a d d e l e r i n h a v a y a a i t ücretleri d e g e r i v e r i l m e z .
ücretleri
M a d d e 23 — 2 0 v e 22 n c i m a d d e l e r d e yazılı p o s t a m a d d e l e r i h a v a ­
sebeplerle
maddelerin
r e n âdi k a r t l a r ;
t a m ücretin, binide beşi n i s p e t i n d e ücrete t a b i t u t u l u r . B u tenzilâtlı
veya
Postrestant
M a d d e 3 1 — I - P o s t r e s t a n t o l a r a k gönderilen m a d d e l e r i n p o s t r e s ­
t a n t ücreti ç ı k ı ş y e r i n d e ödenmemiş i s e g e r e k i l l e gelişinde v c g e r e k t e k ­
r a r gönderilişinde varış p o s t a n e s i n c e alıcıdan v e çıkış y e r i n e g e r i çevril­
Cumhurbaşkanının
Madde
göndereceği
2 4 — Cumhurbaşkanı
posta
madderi
tarafından y u r t içinde
m e s i h a l i n d e göndericiden alınır.
gönderilecek
p o s t a [maddelerimden! ücret alınmaz.
I I - Adlarına gelecek
o l a n m a d d e l e r i n s o n r a d a n k e n d i tarafların­
d a n alınmalı üzere p o s t a n e l e r d e tutulmalarını y a z ı i l e i s t l y e n l e r p o s t r e s ­
t a n t ücretini v e r m e y e m e c b u r d u r l a r .
Ücretlerin
m
ödenmesi
M a d d e 2 5 — I - G e n e l o l a r a k ücretler çıkış y e r i n d e t a m ödenir.
Ancak:
lecek postrestant maddelerden
p o s t r e s t a n t ücreti
A ) Ü c r e t l e r i e k s i k v e r i l e n v e y a h i ç v e r i i m i y e n âdi m e k t u p l a r l a c e ­
vapsız k a r t l a r ;
B)
- P . T . T . İdaresince
Ü c r e t l e r i e k s i k v e r i l e n g a z e t e l e r , d e r g i l e r , k i t a p l a r , basılmış k â ­
ğ ı t l a r , i ş k â ğ ı t l a r ı , t i c a r e t eşyası örnekleri v e küçük p a k e t l e r
de k a b u l
edilir.
çıkarılacak
'(Postrestant
e k s i k v e r i l m i ş o l a n ücretler alıcılarından v e
kart­
- bunların sayısı n e o l u r s a o l s u n - ayrıca
alınmaz.
I V - A d l î t e b l i ğ l e r v e b e d e l l e r i ibalhsil o l u n a c a k s e n e t l e r
o l a r a k gönderilemez.
V
postrestant
- Atıcımın adı y e r i n e i l k h a r f l e r i , r a k a m l a r ı , t a k m a adları v e söz-
leşilmlş işaretleri t a ş ı y a n m a d d e l e r p o s t r e s t a n t o l a r a k k a b u l
V I - R e ş i t o l m ı y a n l a r m adlarıma g e l e c e k m a d d e l e r
I I - Verilmemiş v e y a
abonman
l a r ı ) n m yıllık a b o n m a n b e d e l i n i ödiyenlerin adlarına b i r y ı l içinde g e ­
edilmez.
ancak veli
veya
v a ^ l e r u ı i n b u y o l d a v e r e c e k l e r i y a z ı l ı i z i n üzerine k e n d i l e r i n e v e r i l i r .
g e r e k t i ğ i n d e ' g ö n d e r i l e r i n d e n i k i k a t o l a r a k alınır.
Acele
Bir
araya
toplanmış
türlü
maddeler
M a d d e 2 6 — I - B i r p o r t a m a d d e s i içinde g a z e t e , d e r g i , k i t a p , basıl­
mış
kâğıtlar
ticaret
işaretli
maddeler
M a d d e 3 2 — P o s t a m a d d e l e r i a c e l e işaretiyle k a b u l edHe'bildr. B u n ­
l a r için ayrıca ücret alınır.
( K ö r l e r e m a h s u s basılmış k â ğ ı t l a r h a r i ç ) i ş k â ğ ı t l a r ı v e
eşyası örnekleri t o p l a n a b i l i r . B ö y l e b i r a r a y a t o p l a n a r a k gönde­
r i l e n b i r p o s t a m a d d e s i n i n t a m a m ı n ı n ücreti, içinde b u l u n a n l a r d a n ücreti
en y ü k s e k o l a n a g ö r e alınır.
Çok
yer tutan
koliler
M a d d e 33 — Ç o k y e r t u t a n v e y a özel t e d b i r l e r alınmasını g e r e k t i ­
r e n k o l i l e r a n c a k i m k â n dâhilinde v e a y r ı c a ücret alınarak k a b u l e d i l i r .
Ödeme şartlı maddeler
.
Madde 34 — I - Ödeme şartlı maddelerde havaleye ait olandan baş­
k a ücretler gönderici tarafından peşin ödenir. Havale ücreti tahsil edi­
len paranın içinden alınır.
D)
Üzerlerinde genel edep ve töreye uymıyan veya güvenliği bo­
zucu ve bir suç yapılmasını teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan
maddeler;
II - Şart edilen bedelde kuruş kesirleri olmıyacaktır.
III - Şant edilen bedel para olarak
E)
Kanun, tüzük ve kararlarla alınması; satılması, taşınması veya
elden ele geçmesi yasak edilen her-türlü maddeler;
ödenebileceği gibi posta çekleri
hesabından hesaba geçirilme suretiyle de ödenebilir.
Alacak
F)
Canlı ve ((kurutulmuş veya muhafaza edilmiş olanlar dışındaki)
cansız hayvanlar ve böcekler; (Ancak arı; ipek böceği ve sülüklerle Sağlık
ve Sosyal Yardım ve Tarım Bakanlıklarınca gönderilmesine izin verilen
ve tehlikeleri önlenmiş bulunan canlı böcekler kabul olunur.)
tahsili
Madde 35 — I - içinde bedeli tahsil olunacak senetlerle başka de­
ğerli kâğıtlar bulunan mektuplardan veya âdi tahsil emirlerinden mek­
tup tarifesi üzerinden alınacak âdi ücretlerle taahhüt ücretleri gönderici
tarafından peşin olarak ödenir.
II - Bundan başka:
A)
Kapalı mektuplardan başka haberleşme maddeleri içine posta
pulları ve posta bonoları ve her türlü âdi ve taahhütlü posta maddeleriyle
değersiz koliler ve değerli kutular içine bankınot, kâğıt para veya elinde
bulunduranın faydalanabileceği her türlü değerli kâğıtlar konulması;
II - Alıcıdan tahsil olunacak paralar havale ile alacaklıya gönderi­
lir veya alacaklının posta çekleri hesabına yatırılır. Havale veya para y a ­
tırma ücretiyle tahsil ücretleri tahsil olunan paralardan çıkarılarak alı­
nır.
Havale
B)
Değerli kolilerden veya kutulardan başka maddelerin içlerine
madenî paralar ve.işlenmiş veya işlenmemiş platin; altın, gümüş ile de­
ğerli taşlar ve mücevherler ve bu gibi değerli maddeler konulması dahi
yasaktır.
kuponlarının arkasına yazılacak yazılar
Madde 36 — Posta havalelerinin kuponları arkasına
alıcıya yazacağı yazılar için ayrıca ücret alınmaz.
C) Üzerlerinde hakaret veya tezyif edici adresler veya yasak lâkap,
unvan ve deyimler yazılı maddeler;
göndericinin
Yolcuları tedirgin edenler
Madde 42 — H a l ve hareketleriyle başka yolcuları tedirgin edenler
veya bunlar için tehlikeli olan kimseler idarenin malı olan taşıtlarla t a ­
şınmazlar ve yolda böyle hali görülenler de indirilirler.
Posta çekleri
Madde 37 — I - Adına bir çek hesabının açılmasını isteyen kimse
bu hesap için belirtilecek en az parayı venmeye mecburdur.
II - Posta çekleri hesabındaki paralara faiz verilmez.
P. T. T. İdaresinin kabule mecbur olmadığı maddeler
III - Hesaptan hesaba geçirilme işi dçin ücret alınmaz.
Madde 43 — Gayet kolay kırılabilen veya eksik ambalaj edilen veya
IV - P a r a yatırma 'kâğıtları ile ödeme havalelerinin kuponları ar­
kalarında göndericinin alıcıya yazacağı yazılardan da ücret alınmaz.
tabiatları gereğince kolayca bozulabilecek veya hasara
maddeleri kabule P. T . T . idaresi mecbur değildir.
uğrıyabilecek
V - Posta çekleri düzenlendikleri günle beraber i k i ay içinde mute­
Yasak maddelere çıkış yerinde uygulanacak işlemler
berdir. B u süre bitince kabulleri keşidecinin onamasına bağlıdır.
V I - P. T. T. idaresi belli paraları gösteren (Yolculuk posta çek­
leri) ni de çıkarabilir. Posta çek hesabı sahibi olanlar hesapları üzerinden
işlem görülmek, hesap sahibi olmıyanlar da çek karnelerinde yazılı para­
Madde 44 — I - Posta merkezleri, içlerinde yasak maddeler bulun­
duğu zannolunan posta maddelerinin açılıp içlerinin gösterilmesini gön­
dericilerden isterler. Gönderici buna razı olmazsa bu gibi maddeler kabul
edilmez. A n c a k gösterilmek istenilmiyen şeylerin bu kanunun 41 inci
maddesinin I inci fıkrasının B, D ve E bentlerinde yazılı şeyler olduğu
larla posta ücretleri tarifesinde yazılı ücreti vermek suretiyle (Yolculuk
posta çekleri) ni alabilirler.
hissedilirse bunları havi olan madde bir tutanakla ilgili makama tevdi
Tahsil ve ödeme emirlerinin
değiştirilmesi veya iptali
olunur.
II - Yoklamlmasma razı olunan maddelerin içinde 40 ıncı maddede
Madde 38 — Gönderici, tahsil ve Ödemeye ait emirlerini ve çek hesabı
ve 41 inci maddenin 1 inci fıkrasının A , C, F bentlerinde ve ikinci fıkra­
sahibi de bu hesaba dair olan tebliğlerini işlem tamamlanmamış olmak ve
buna ait ücret de verilmek şartiyle değiştirilebileceği gibi iptal dahi ede­
sında yazılı şeyler görülürse kabul olunmaz.
bilir.
41 inci maddenin 1 inci fıkrasının B, D, E bentlerinde yazılı maddeler
görülürse bunlar müsadere olunarak yok edilir veya ilgili makama verilir.
Bagaj taşınması
Madde 39 — I - Posta taşıtlaıiyle götürülen yolcuların yiyecek ve
İçeceği ile beraber 10 kilogramı geçmiyen el eşyası parasız taşınır.
Yasak maddelere varış yerinde uygulanacak işlemler
Madde 45 — I - içinde 40 ve 41 inci maddelerde sayılan yasak şey­
lerden biri bulunduğu sezilen yurt içi ve dışı posta maddelerinin açılması
varış postanesince alıcılarına teklif olunur. Bunların razı olmaları halinde
gelen maddeler postanece teşkil edilecek bir. kurul tarafından kendi önle­
rinde açılır; razı olmazlarsa yurt içinden gönderilmiş maddeler yine bu
kurulca doğrudan doğruya açılır ve içlerinde yasak bulunmıyanlar alıcı­
larına verilir. Açılmasına razı olunmıyan yabancı yerlerden gelmiş mad­
deler »çıkış yerlerine geri gönderilir.
II - 33, 40 ve 41 inci maddelerin hükümleri yolcuların bagaj taşın­
malarına da uygulanır.
BÖLÜM : i n
Yasaklar
Posta maddeleri içine konulamıyacak şeyler
Madde 40 — Gerek P. T. T . idaresi ve gerek kişiler ve taşıma k u ­
rumları tarafından taşınan paketlerin veyahut ticaret eşyası örnekleri ve
gazeteler ile her türlü basılmış kâğıtlar ve iş kâğıtlarının içlerine açık
olsa bile mektup veya bu mahiyette kâğıtlar konulamıyacağı gibi bunların
içlerine zarf ve kuşakları üzerine haberleşmeye ait işaretler veya yazılar
yazılamaz.
40 ıncı maddede yazılı yasaklara raslanırsa bu türlü yazılar bulu­
nan kâğıtlardan /ve kapa&ı >melkıt(upliandan ağırlıklarına göre ilki kat mek­
tup /ücreti alınır.
TaJhlta, {kumaş ve benzerleri üzerinde bulunan haberleşmeye ait y a ­
zılar 'için, âdu bur mektubun lıJkı k a t ı ın!ıspetinde ücret alınır.
II - Y u r t içi ve ıdışı posta maddelerimden 41 imci maddenin 1 inci
fıkrasının (A) bendimde yatzılı tehlikeli maddeler |('F) bendinde yazılı
hayvan ve böcekler ıçılkarsa bunlar, kanun ve Itiuzdik hükümleri engel
olmadıkça, altolarına verdir, ötekileri yok edülıir -veya nLgüliı m o k a m a
verilir.
Posta ile gönderilmesi yasak maddeler
Madde 41 — I - Aşağıda gösterilen maddelerin posta ile gönderilmesi
yasaktır:
A)
Tabiat ve mahiyetleri veya ambalajları dolay isiyle kişileri teh­
likeye düşürebilecek, posta maddelerini kirletebilecek veya bozabilecek,
ıSöz-ü geçen posta maddeleri içimde 41 inci maddenin 1 inci fıkrası­
nın IB, D ve E benlerimde yazılı yasaklara tesadüf edulirse bunlar ulana­
rak yok edilir, veya iıligiDi makamlara verilir.
parlayıp alevlenebilecek veya patlıyabilecek ve bunlara benzer tehlikeli
maddeler;
nin bu gibi yollamalara izinli bulundukları resmî belgelerle beiirtilirse
Y u r t içi âdi veya taahhütlü haberleşme (maddelerimden veya değer­
siz ptosita îkolıil erlimden 41 inci ımaddemim ekinci fıkrasının (A) bendinde
yazılı değerli kâğıtlar çıkarsa değerlerine göre değerlendirme ücreti i k i
bunlar posta kolileri veya değerli kutular içinde kabul edilip gönderilirler.)
kat alınarak alıcılarıma veriiir. Yabancı mamlekeMerdem (gelmiş kapalı
B)
Afyon, morfin, kokain ve benzerleri başka uyuşturucu maddeler;
(Ancak tıbbi veya fennî bir amaçla gönderildikleri ve göndericileri­
f
8 MART 1950
(Resmî Gazete)
taahhütlü mektuplardan başka değersiz posta maddelerinden çıkacak
değerli kâğıtlar, değerlendirme ücreti alındıktan sonra alıcılarına veridir.
{Değerli kökler ve kutular ayrık olmak üzene aıçılan yurt içi posta
maddeleri içinden 41 inci maddenin II n c i fıkrasının |('B) ben'dınde yazılı
şeyler çıkarsa posta veya fgümrük memurları tarafından, biçilecek de­
ğerlerine göre değerlendirme ücreti (iki kat alınarak alıcılarına verilir.
Anılan fıkrada yazılı şeylere yabancı yerlerden gelem [haberleşme mad­
deleri, değerli mektuplar ve değersiz koliler içimde tesadüf ediliaise büıçilıecek değenlerine göre değerlendirme ücreti alınarak alıcıılarına verilir.
41 inci (maddenin 1 İnci fıkrasının .(IC) bendinde yazılı adresleri ka­
şıyan maddeler nerede görülürse görülsün yollanamaz ve dağıtılamaz.
(Bu türlü maddelerden üzerlerimde (hakaret ve tezyif edici adresler bu­
lunanları göndericiye geri veniMr; gönderen belli (değilse yok edıılır.
Üzerlerinde yasak lâkap, unvan ve deyimler yazılı maddeler de
geri gönderilir /veya yok edıilür.
Sözü (geçen 4tl inci (maddenin 1 inci fıkrasının A , ,B, D, E ve P bent­
lerimde yazılı yasak şeyleri taşıdıkları ara merkezlerince anlaşılan posta
1
1
Sahile: 18045
ıB)
C)
Karar ve (hasar o maddenin tabiatı gereğinden bulunursa;
Gönderilen maddenin içinde yasak şeyler varsa;*
D)
Zorlayıcı sebeplerle kayıtların ve belgelerin elden- çıkması yü­
zünden gönderilen maddelerin ve paraların sahdlbine verildiğimi ispat
ımümkün oîajrmyonsâ ve soruım da başka suretle tesbıt olunaımıyorsa;
E)
Değerlendirilmiş maddelerin içlerinde değerli bir şey bulunma­
dığı veya 'gönderilen: maddeye hile ile ıgerçek değerlimden fazla değer
'gösterildiği 'anlaşılırsa.
n - Tabiat ve mahiyetleri bakımın/dan hasar j(kırılıma, bozulma,
kokma) tetMikesi kuvvetli .bulunan maddelerde, zararın bu yüzden İleri
(geldiği kabul olunur. Ancak, (gönderme sırasında alınacak özel bir ted­
bir içtin, f azla ücret alınmış olursa P. T . T . İdaresi yine sorumludur.
III - H a k sahipleri tarafından itirazsız kabul edilen posta madde­
lerinden P. T . T . İdaresi sorumlu değildir.
l
maddeleri alıkonularak yok edilir veya ilgili mokarnılara verilir.
B Ö L Ü M : IV
Sorum»
[Madde 46 — I - (P. ıT. T . İdaresi, üzerine aldığı görevleri kanun
dairesinde yapmamaktan, poslta ve telgraf ihavalıelerd, alacak tahsili, posta çekleri (hesabı ve Ödeme ışaaltlı maddeler ve diğer işleımler dolayıısiyle
taJhsdl ötitifğı paralardan ancak ıbu kanımda tâyin edilen hadler dâhilinde
föorumluıdur.
II - Zarar (veya (hasar posta servisimden dolayı milletlerarası söz­
leşme veya uzlaşmalara ıgöre soruım kabul eden bir memlekette vukua
geldiği takdirde <P. T . T . (fcdares'i i%il4 yabancı (memleketin vereceği tajznıinalt derecesinde sorumludur.
III - Z a r a r veya Üıaisar posta servisinden dolayı mıiüılıeît'lerarası söz­
leşme veya uzlaşmalara göre sorunu kabul etmiyen yabancı bir memle­
kette vukua geldiği veya Türkiye (toprakları dışında olupta P. T . T. İda­
resi tarafından üllgıili özel nakliye (teşebbüsleri aleyhine dava açılmadan
bu zararın ödenmesi (mıüımkto akmadığı takdirde P. T . T . İdaresi soruımdan kurtuiıuır. B u hailde gönderici listerse P. T . T . İdaresi dâva hakkını
kendilisine devreder.
I V - (P. T . T . OÖdaresi kanuni (hükümler (gereğince yetkili makamlara
verdiği maddelerle paralar için de sorumlu değiidâr.
Başvurma
hakkı ve zamanaşımı
Madde 47 — I - P. T. T. İdaresinden her haneği bir /talepte bulunımak, idarenin sorumlu olduğu hallerde dâva etanek hakkı göndericinindir.
iGönderilcı bu hakkını alıcıya devredebilir.
II - B u kanunda hilâfına hüküm yoksa talep ve dâva ihakkı bir yıl
sonunda zamanaşımına uğrar.
III - (Zamanaşımı poslta ile gönderilen maddelerin ve paraların postaJya verildiği tarihin ertesi günü başlar.
B u süre polsta merkez veya .makamlarından birine yahut mahkeme
veya icraya müracaatla kesilir. Müracaat üzerine yapılan inceleme ve
'araştırmaların sonunun ilgililere bildirildiği tarihte yeni bir süre başlar.
İBu süre yeni bir başvurma ile tekrar kesilmez.
IV - Mahkeme veya icraya müracaat 'edildiği ilgili P. T . T . îdare^
sine tebliğ edilen hallerde idare buna alt evrak ve vesikaları ihtilâfın
halline kadar muhafazaya mecburdur.
V - P. T . T . İdaresi ihtilâf mevzuu ile.ilgili olmayan posta servisine
ait evrakı i k i yılldan fazla süre ile muhafazaya mecbur değildir.
Tazminat isteklerinin
sonuçlandırılması
iMadde 48 — Tazminat verilmesine daür odan istekler zarar veya
hasarın idarece kelsin lolarak anlaşılmasından 'Sonra sonuçlandırılır.
/Tazminat vera'lup verilimiyec eğimi gerektirecek araştırma ve soruş­
turmalar altı ay içinde bit M i m ediği takdirde CP. T . T . İdaresi gönderici­
ye, haklı olmadığı anlaşıldığında geri vermek şartiyle, tazminatı ö^er.
İdare .lüzum ıgfordüğü takdirde tazminatı Ödemeden levvei kanuni temiauait üşüyebilir.
Tazminat verilmesi karar! aştırüdıktom sonra gönderici bunu i k i yıl
içinde İsteyip alabilir. İki yıldan sonra bu husustaki isteğiı kabul edil­
mez.
Sorumdan
kurtulma
Madde 49 — Aşağıdaki hallerde P. T . T . İdaresi sorumdan kurtulur:
A)
Zarar ve hasar zorlayıcı sebeplerden veya göndericinin, kusu­
rundan ileri gelirse;
Tazminat
Madde 50 —« I - P. T . T . İdaresi haberleşme maddelerinin taah­
hütlü olmıyanları için tazminat vermez.
II - Taahhütlü olarak gönderilen bir maddenin kaybı halinde P. T . T .
İdaresince 10 lira tazminat verilir.
III - Değersiz bir posta kolisinin kaybolması, çalınması veya hasa­
rı halinde P. T . T . İdaresi kolinin postaya verildiği yerdeki ve zaman­
daki gerçek değerini ve hasar halinde uğradığı zarar derecesini gözöntine
alarak :
5
kilograma kadar olan kolitlerde (5
kilogram dâhil) 10 lirayı,
10 kilograma kadar olan kolilerde (10 kilogramı dâhil) 15 lirayı,
20 kilograma kadar olan kolilerde ¡(20 kilogram dâhil) 20 lirayı,
40 kilograma kadar olan kolilerde (40 kilogram 'dâhil) 25 (lirayı,
geçmıemek üzere tazminat verir.
IV - Değerli bir mektup veya k u t u ile değerli bir kolinin kaybol­
ması, salınması veya hasarı halinde, konulmuş olan değeri geçmemek
şartiyle, hasar veya eksiklik derecesinde tazminat verilir.
Ancak, P. T . T . İdaresi 'gönderilen posta maddesi içindeki eşyanın
postaya verildiği zaman konmuş olan değerden daha az değerde oldu­
ğunu ispat ederse bu eşyanın gerçek değerine göre tazminat verilir.
Kaybolan maddede kanun yollariyle hükümsÜzl emdirilin esi mümkün
olan kâğıtlar bulunuyorsa P. T . T . İdaresinin bu kâğıtları hükümsüzlendirmek yoluna gidebilmesi için sahibinin bunlara koydurduğu değere
kadar olan haklarını P. T . T . İdaresine bırakması lâzımdır.
V - P. T . T . İdaresi büsbütün kaybolma, çalınma veya hıasara uğ­
rama halinde, yukarda m ve IV üncü fıkralarda gösterilen tazminattan
başka değerlendirme ücreti dışında kalan posta ücretlerini de geri verir.
V I - Tazminat verildikten sonra bulunan maddeler, verilen tazminat
geri almanak sahibine teslim olunur. Eksiklik, bozukluk hallerinde geri
alınacak tazminat bu eksiklik ve bozukluk nispetlerimde aızaltılır.
Maddenin bulunduğu, yazı ile haber verildiği tarihten başlıyarak
üç ay içinde ilgili gelip bunu aflamazsa bütün h a k l a n P. T. T. İdaresine
geçer.
Şu
ımaz ve
P. T . T .
ilgiliden
kadar k i , bulunan maddede bir eksiklik veya ibozuMuk bulunbuna değerinden fazla tazminat verilmiş bulunduğu anlaşılırsa
İdaresi genel hükümlere dayanarak bu fazlanın geri verilmesini
istiyebilir,
Tazminat
isteme hakkının mirasçılara geçmesi
Madde 51 — Y u k a r d a k i maddede yazılı tazminatı istemeden ölen­
lerin bu listeme hakları 47 nci maddede yazılı süre İçinde yapılmak şar­
tiyle (mirasçılarına 'geçer.
ödeme
şartlı maddelerle postaya verilen paralar için sorum
Madde 52 — I - ödeme şartlı maddelerin kaybolması, çalınması ve­
y a hasarı halinde P. T. T . İdaresi bu maddelerin ödeme Şartlı olmayan­
ları derecesinde sorumludur.
Tahsili şart edilen ,para miktarı (değer konulma) sayılmaz.
11 - P. T . T . İdaresi tahsil emrine dâhil olan belgelerin kaybından,
bunlar değerli olarak kabul edilmemdşse, bir 'taahhütlü mektup kaybı
derecesinde sorumludur.
III - P. T . T . İdaresi şart edilen bedelden ve tahsil olunacak pa­
raflardan, bunlara ait maddelerin alıcılarına tesliminden sonra sorulmlu
olur. ödeme şartlı maddeler veya tahsil emrine ait belgeler bedelleri
alınmadan verildiği ve alıcıdan bu maddeleri ne geri almak, ne de bedel­
lerini tahsil etmek mümkün olmadığı takdirde dahi P. T. T . İdaresi yine
^(B«ratf G*7*te)
Satıife; 18046
ıS)ff^^i^^^^^W^^^^^^!^fŞ^^^^^^^Wffifj^^^^^^^^^^^^PP^^^^^^
paralardan
Ceza Kanunu hükümlerinin uygulanması
I V - P. T. T. İdaresi göndericilere ve hesap sahiplerine karşı h a ­
vale paralarından ve başka suretlerle yatırılan paralardan ve yapılan he­
sap devirlerinden Ödeıme yapılıncaya veya hesapların alacak kaydı işleninceye kadar sorumlu olduğu gibi çek hesabı sahibinin alacağından do­
layı da sorumludur.
hakkında Türk Ceza K a n u n u hükümleriyle diğer genel
gulanır.
Kanuni ödevler ve yardımlar
hak rahiplerine karşı şart edilen bedel ile tahsil olunacak
sorumlu olur.
8 MART 1950
^^^^^^^^^^^^
Madde 60 — B u kanunda yazılı olmıyan ve cezayı gerektiren haller
hükümler
uy­
Madde 61 — I - Posta memurları bu kanunla yasak edilen eylem
ve hareketleri araştırmak ödevindedirler.
H - Devlet memurları ve bilhassa kolluk ve gümrük memurları
Ödevlerini yaptıkları sırada bu kanunda gösterilen yasak eylemleri araş­
tırıp meydana çıkarmakla öd evli diri er.
V - Posta çeklerinin kaybından ve her ne suretle- olursa olsun kö­
tüye kullanılmasından ilerd gelen zararlardan çöle sahipleri sorumludur.
Ancak üçüncü bir kişi tarafından çekin kötüye kullanılması üzerine y a ­
pılacak Ödemelerde, hesaba geçirilmelerde ve* hesaptan hesaba devirlerde
posta idaresi memurlarının suç ortaklığa veya ağır kusurları da bulun­
duğu anlaşılırsa P. T . T. İdaresi dahi soruma katılır.
III - Kanunsuz bir şekilde posta işletmesine kalkışanların gerekir­
se taşıtları da mahkeme karariyle müsadere olunarak bu işi yapmaları
Önlenir.
Silâh taşıma yetkisi
Yolcu taşınmalarında sorum
Madde 53 — Yolcu taşınmalarında kaza olursa P. T . T . İdaresi,
yolculara veya mirasçılarına karşı, genel hükümlere göre sonımludur.
Madde 62 — Görevleri
esnasında vahşi hayvanlara ve her türlü
tehlike ihtimaline karşı kullanılmak üzere hat bakıcılariyle şehirler arası
çalışan seyyar memur ve ulaklara silâh verilebilir.
Bagaj taşınmalarında sorum
B Ö L Ü M : VI
Madde 54 — Bagaj taşınmaları için P. T . T . İdaresinin
değersiz koliler İçin belirtilen miktarın yarısı kadardır.
sorumu
Türlü hükümler
Elde kalan maddeler ve havaleler
Madde 63 — 1 - H e r ne sebeple olursa olsun alıcılarına vcrileme-
Üçüncü kişiler aleyhine başvurma, tazminatın ödenmesi
miiş olan maddeler hakkında aşağıda yazıldığı gibi işlem yapılır:
Madde 55 — I - P. T . T. İdaresi tarafından tazminat isteklerinin
sonuçlandırılması, idarenin üçüncü kişiler aleyhine başvurma hakkını
kaldırmaz.
A)
Adres bırakmaksızın başka yere giden veya bulunamıyan alı­
cılara ait olan veya bunlar tarafından kabul edilmiyen âdi ve taah­
hütlü haberleşme maddeleriyle değerli mektup ve kutular ve havaleler
hemen çıkış yerlerine geri gönderilir.
II - İdarenin göndericilere vermekle ödevli olduğu tazminat bedel­
lerini her zaman için sebep olanlardan almaya hakkı vardır.
Göndericiler tazminat istemezler veya bu haklarını her hangi bir
suretle kaybederlerse kusurlulardan alınan paralar, istemeleri beklen­
meksizin, kendilerine geri verilir.
I
İBOLÜM : V
Ceza îıüküraıleiri
Pul, değerli kâğıt ve ücret ödeme makinalarının izinsiz kullanılması
Madde 56 — 8 inci maddede yazılı yasaklığa aykırı olarak posta
pullariyle ücret alınmakta kullanılan değerli kâğıtları satanlardan 3 l i ­
radan 30 liraya kadar hafif ve 7 nci maddede yazılı ücret alma makinalarını izinsiz satan ve kullananlardan 200 liradan 1000 liraya kadar ağır
para cezası alınır.
Posta levazımının benzerinin yapılması
D)
Alıcıları postaneye çağırılan değerli mektup ve kutular geldik­
leri tarihten başiıyarak 15 gün içinde alınmazlarsa yine çıkış yerlerine
I
Madde 57 — I - Posta İdaresinden izin almadan postada kullanılan
pulların ve ücret ödeme formülleriyle mühürlerin benzerlerini yapanlara
200 liraya kadar hafif para cezası verilir. A n c a k bu yapılışta pul, for­
mül ve mühürleri kullanıp faydalanmak gribi bir suç kastı varsa Ceza,
Tehlikeli maddelerm posta ile gönderilmesi
Madde 59 — I - A )
Posta tekeli altında bulunan maddeleri kaçak
olarak götürenlerle bilerek bunlarla gönderenler;
B ) Başkalarının adlarına
toplayıp posta ile yoilıyanlar;
C)
olan -tekele bağlı maddeleri bir araya
22 nci madde hükmünü ihlâl 'edenler;
50 liraya kadar hafiif para cezasiyle cezalandırılırlar.
II - E u sebeplerle verilmemiş olan posta ücretleri de dört kat alı­
nıp dörtte üçü kaçağı tutana verilir.
II - Postrestant işaretiyle gelen veya saklanmaları alıcıları t a r a ­
fından yazı ile istenilen âdi ve taahhütlü haberleşme maddeleriyle değer­
li mektup ve kutular ve havaleler sahipleri tarafından alınmak üzere i k i
ay bekletilir, © u süre geçtikten sonra çıkış yerlerine geri gönderilir.
IV — ödeme şartlı postrestant maddeler 15 günden fazla bekleti­
II - İzin almadan posta kutularını, abone kutularını ve bunları aça­
cak anahtarları yapan veya bunları kullananlardan veya taşıtlara posta
taşıtları şeklini veren ve bunları kullananlardan 200 liraya kadar hafif
para cezası alınır.
Posta teloelini bozma
geri gönderilir.
,E) Alıcıları konutlarında bulunmıyan havalelerle çağrı üzerine pos­
taneden alımmıyan havaleler de geldikleri tarihten başiıyarak bir ay sonra
Çıkış yerlerine geri yollanır.
XII - Abone kutularına ait posta maddeleri kutu k i r a süresinin bit­
mesine kadar alınmazsa çıkış yerlerine geri gönderilir. A n c a k kayıtlı
maddeler ve havaleler bir ay içinde alınmazlarsa geri gönderilir.
Kanununun pul ve damgalan taklit ve tağyir edenler hakkındaki hü­
kümleri uygulanır.
Madde 58 — Tehlikeli oldukları için kabulü yasak olan maddeleri
posta ile gönderenlerden hukuki ve cezaya ait umumi hükümler mahfuz
olmak üzere mücerret bu fiilden dolayı 100 liradan 1000 liraya kadar ağır
para cezası alınır.
£B) Alıcıları ölmüş olup 15 gün içinde mirasçılar tarafından kabul
edilmiyen âdi ve taahhütlü haberleşme maddeleri de çıkış yerlerine geri
gönderilir.
Alıcıları ölmüş olan değerli mektup ve kutular ve havaleler için
göndericilerin istekleri sorulur.
IC) Alıcıları konutlarında bulunmadığı için verilemiyen taahhütlü
haberleşme maddeleriyle değerli mektup ve kutular bir hatfa sonra çıkış
yerlerine geri gönderilir.
I
I
lemez.
V - 'Çıkış yerine geri gelen posta maddelerinden göndericileri belli
olanlar merkezce sahiplerine verileceği gibi belli olmıyanlar da bunlar
tarafından aranmaları beklenerek âdiler 3 ay taahhütlülerle değerli mek­
tup ve kutular bir yıl saklanır ve kayıt edileceği listelerle postane içinde
ilân edilıir. B u sürelerin sonunda sahipleri çıkımıyanlar P. T . T . İdare­
since tâyin edilecek özel kurullar tarafından açılır ve içlerinden sahipleri
anlaşılabilenler kendilerine verilir; sahipleri anlaşılamıyanlar ve bir de­
ğeri olmıyanlar
yakılır. Değerli olanlar satılır ve bedelleri, gerekirse
postaca alman ücret ve resimier alındıktan sonra sahiplerinin aramaları
beklenerek i k i yıl saklama*. B u süre içinde sahipleri çıkmryan paralar ida­
reye gelir kaydedilir.
Açılan maddelerden üçüncü bölümde sözü edilen yasaklar çıkarsa
Isınlar hakkında bildirilen bölümde yazılı hükümler uygulanır.
Göndericileri bulunmıyan havale bedelleri havalenin verildiği tarih­
ten başiıyarak üç yıl saklanır. B u süre içinde sahipleri çıkmıyan havale
paraları d a yine idareye gelir kaydedilir.
Elde kalan posta kolileri
Madde 64 — 1 - Göndericiler kolilerinin alıcılarına verilmemesi ha­
linde bunlara uygulanacak işlemi yollama kâğıtlarının arkasında ve koli­
ler üzerinde göstermelidirler.
8 MART 1950
Srirffe: 18047
Gaw»te)
Göndericiler t a r a f ı n d a n b u y a p ı l m a d ı ğ ı v e ' k o l i l e r de alıcılara v e r i ­
I I - P o s t a işlemlerine a i t o l u p b u k a n u n d a v e y a p o s t a t ü z ü k l e r i y l e
l e m e d i ğ i v e y a göndericilerin y o l l a m a k â ğ ı t l a r ı v e k o l i l e r üzerindeki i s ­
yönetmeliklerinde açıklanmamış o l a n h u s u s l a r d a milletlerarası sözleşme
t e k l e r i y e r i n e g e t i r i l e m e d i ğ i t a k d i r d e k o l i l e r elde k a l m ı ş sayılır.
I I — G e l d i k l e r i alıcılarına h a b e r v e r m e
ve anlaşmalar v e bunların tüzüklerinin hükümleri uygulanır.
k â ğ ı d ı gönderilmek
sure­
i n - B u k a n u n hükümlerinin uygulanışını v e e m r e t t i ğ i işleri b e l i r t ­
t i y l e b i l d i r i l e n p o s t a k o l i l e r i , h a b e r v e r i l d i ğ i t a r i h i n e r t e s i gününden toaşlıyarak
m e k ü z e r e tüzükler
b i r a y içinde s a h i p l e r i tarafından a l ı n m a k üzere b e k l e t i l i r .
çıkarılır.
B u süre içinde a h n m ı y a c a ğ ı b i l d i r i l e n k o l i l e r b u t a r i h t e , alıcılarına
h a b e r v e r i l e m i y e n v e y a h a b e r verildiği halde
almmıyan
Kaldırılan
k o l i l e r de b i r
kanunlar
ayın s o n u n d a elde k a l m ı ş sayılır.
III
- P o s t r e s t a n t 'işaretiyle g e l e n v e y a
M a d d e 68 — 376 sayılı v e 26 K a s ı m 1 3 3 9 t a r i h l i P o s t a K a n u n u i l e
s a k l a n m a l a r ı alıcıları t a r a ­
fından y a z ı i l e i s t e n i l e n p o s t a k o l i l e r i g e l d i k l e r i t a r i h t e n Ibaşlıyarak İki
b u n u n e k l e r i o l a n 723 sayılı 25 O c a k 1926, 841 sayılı 15 M a y ı » 1926, 899 s a y ı ­
a y içinde alınmazlarsa elde k a l m ı ş sayılır.
lı 2 H a z i r a n 1926, 1145 sayılı 2 3 H a z i r a n 1 9 2 7 , 1 1 7 2 sayüı 2 5 H a z i r a n 1 9 2 7 ,
I I v e I I I üncü f ı k r a l a r d a k i süreler ö d e m e şartlı k o l i l e r için 15 gündür.
I V - Y u k a r d a k i f ı k r a l a r hükümlerine g ö r e elde k a l m ı ş sayılan p o s t a
2298 sayılı 11 H a z i r a n 1933, 2 5 0 1 sayılı 9 H a z i r a n 1934, 2579 sayılı 5 T e m ­
m u z 1934, 2 7 2 1 sayılı 18 M a y ı s 1935, 3108 sayılı 1 Şubat 1937, 4 1 3 3 sayılı
k o l i l e r i aşağıda y a z ı l ı işlemlere t a b i t u t u l u r :
I A ) A l ı c ı l a r ı ölmüş o l a n değerli v e değersiz k o l i l e r için gönderici­
1 A r a l ı k 1941, 4646 sayılı 3 A ğ u s t o s 1944, 4 7 1 1 sayılı 4 N i s a n 1 9 4 5 v e
5008 sayılı v e 17 Şubat 1947 t a r i h l i k a n u n l a r yürürlükten kaldırılmıştır.
lerin istekleri sorulur.
B)
1212 sayılı 5 M a r t 1928, 1320 sayılı 28 M a y ı s 1928, 1404 sayılı 6 M a r t 1929,
Göndericiler tarafından terkedilmiş v e y a k e n d i hesaplarına s a ­
tılmaları istenilmiş o l a n k o l i l e r v a r ı ş y e r l e r i n d e satılır.
ıC) B o z u l a M l e c e k v e y a çürüyebilecek m a d d e l e r v a r ı ş
göndericileri
hesabına
satılabilir.
Bununla
beraber
Geçici M a d d e 1 — Olağanüstü h a l l e r i n süresince p o s t a m a d d e l e r i n ­
d e n alınacak o l a n s a v u n m a v e r g i s i 19 u n c u m a d d e hükmüne
merkezlerince
içlerinde y a k ı n
girmez.
Geçici M a d d e 2 — 67 n c i m a d d e n i n 3 üncü fıkrasında sözü g e ç e n
za­
m a n d a bozulacağından v e y a çürüyeceğinden k o r k u l a n m a d d e l e r b u l u n a n
tüzükler çıkıncaya k a d a r m e v c u t
k o l i l e r varış y e r l e r i n d e e l d e kalmış sayılmadan önce v e hattâ o r t a m e r ­
k a n u n a aykırı o l m ı y a n hükümleri yürür.
p o s t a tüzük v e yönetmeliklerinin b u
k e z l e r c e dâhi göndericileri hesabına o l a r a k satılabilir.
D) Y u k a r d a k i (A),
(B)
bentlerinde yazılı o l a n l a r
ve t(C)
Yürürlüğe
dışında
k a l a n k o l i l e r çıkış m e r k e z l e r i n e g e r i gönderilir v e göndericilerine h a b e r
verilir. Haber vermek
mümkün o l m a z s a k o l i n i n g e r i geldiği
ilân e d i l i r . Ü ç aylık süre içinde a r a n m ı y a n l a r
oldukları başmüdürlüğe
M a d d e 69 — B u k a n u n hükümleri y a y ı m ı t a r i h i n d e n üç a y s o n r a
postanede
çıkış m e r k e z l e r i n i n bağlı
gönderilerek o r a d a içlerindeki eşya
girme
yürürlüğe
girer.
bir komis­
y o n tarafından b e l i r t i l i r . B e l i r t i l e n şeyler p a r a i s e a y n e n , değilse satıla­
Kanunun
yürütülmesi
r a k b e d e l l e r i , p o s t a c a alınan ücret v e r e s i m l e r çıkarıldıktan s o n r a g ö n ­
d e r i c i l e r i n i n hesaplarına e m a n e t o l a r a k saklanır.
Bu
yarak
gelir
üç yıl içinde
s a h i p l e r i tarafından
kaydedilir. A n c a k
istenitaıiyen b e d e l l e r i
başlı-
yürütür.
4/3/1950
idareye
İ d a r e y e t e r k e d i l e n m a d d e l e r i n satışından
e d i l e n p a r a l a r için üç s e n e
V
M a d d e 7 0 — B u k a n u n hükümlerini A d a l e t v e U l a ş t ı r m a B a k a n l a r ı
m a d d e l e r i n p o s t a y a v e r i l d i k l e r i t a r i h i n e r t e s i gününden
elde
beklenmez.
Dostor
- İ d a r e y e t e r k e d i l e n k o l i l e r d e n dolayı göndericilerden a r d i y e
s a i r e ücretleri i s t e n i l m e z . E l d e k a l a r a k satılan k o l i l e r i n satışından
ve
elde
e d i l e n p a r a l a r göndericiler tarafından alınmadıkça b u n l a r d a n d a e k s i k
k a l m ı ş ücret v e r e s i m l e r a r a n m a z .
1
765
2909
T . T. İdaresine
geçen
paralar
l a n p a r a l a r üç y ı l a k a d a r s a h i p l e r i n i n
e m r i n d e t u t u l u r . B u süre p a r a ­
l a r ı n p o s t a y a verildiğinin e r t e s i gününden başlar. B u süre s o n u n d a a r a n mıyan p a r a l a r P . T . T . İdaresine g e l i r k a y d e d i l i r .
I I - S a h i b i y a h u t k a n u n i mirasçısı bulunmıyan ç e k hesapları s o n
Bankalar
d e f t e r e geçirilmesinden başlar. B u sürenin s o n u n d a a l ı n m ı y a n
B u
723
Türk
Tayyare
dair
841
açılıp
26
yoklanamıyacağı
alıkonulamaz,
açılamaz
ve
maddesi
Posta
H72
Posta
Posta
1320
376
1339
zeylinin
'Kanunu
tarihli
tadiline
bazı
zeylinin
oroaddü
numaralı
Posta
dair
ve
inci
kanunun
tadiline
229«
Memleket
Kanununun
dair
paketi
numaralı
nın
tekrar
911
384
29/6/1926
:ı
7
1465
407
Kanun
18/7/1927
3
8
969
19/7/1927
3
8
1017
637
Kanun
11/3/1928
3
9
236
836
3
9
1012
904
3
10
497
1141
14
1520
2435
15
1121
2727
2752
376
3108
Posta
H33
v e anlaşmalarda v e b u n l a r l a İlgili k a n u n v e tüzüklerde başka türlü g ö s t e ­
posta
işlerinde
Posta
4711
tadiline
salisen
ve
havayolu
sairedeın
ile
dair
dair
alınacak
2'L
dair
inci
ücretler
5008
Posta
ta­
hak'kında
Kannuuua
olau
maddesinin
bazı
maddelerini
kanuua
müzeyyel
53
üncü
bazı
salisen
1404 n u m a r a l ı
ilâvesine
Kanununum
mad­
dair
kanunun
Kanun
değiştiren
1
inci
14/6/1934
Kanununa
fıkrasına
ek
bîr
Kanununa
ek
3
15
1429
28/5/1935
3
16
833
3014
3
18
384
3530
3
23
48
4977
3
25
1330
5779
3
26
26S
5979
3
28
917
6538
değiştirilmesine
ve
35
inci
kanunun
ilâvesi
2723
hakkında
Kanununun
34
2721 sayılı
kelime
Bayılt
hakkında
kanunun
4
üncü
dair
maddesinin
Kanun
bazı
10/8/1944
sayılı
maddelerinin
1
6/12/1941
maddelerinin
Kanun
1145
kanunla
değiştirilmiş
değiştirilmesine
dair
Ka­
11/4/1945
Kanununa
değiştirilmesi
ek
2721
hakkında
sayılı
Kanun
kanunun
bazı
,
Kanun
IİS/7/1934
Kanun
maddesinin
fıkrası­
10/2/1937
Posta
olan
Kn-
24/6/1933
fıkralar
Kanununun
numaralı
Posta
636
'mektup,
'Kamın
kanunun
bazı
nakledilecek
-
mad­
fıkrasının
nun
de
ikinci
12/3/1929
tadiline
değiştirilmesi
M a d d e 6 7 — I - Y a b a n c ı m e m l e k e t l e r l e o l a n g e n e l v e özel sözleşme
milletlerarasındaki
Posta
(A)
alanı
Ka­
bazı
Kanun
hükümler
uygulanma
2721
maddesinin
tarih y e 376 numaralı
376
Posta
inci
—
7
dair
kaim
maddelerinin
430
3
on
Kanun
ilâvesini)
2579
21
dâhilinde
29/10/1939
deler
s
285
Kanununun
yeline
320
332S
194
ıKaDun
Telefon
519
1072
7
dair
4/6/1928
Posta
7
n
3
tadiline
Kanununun
maddesi
bazı
Sayı
muafiyetine
'Kamın
31
SaMfe
:
ücucatıudan
maddelerinin
ile Telgraf
Kanununun
l tnı
4646
uygulanır.
posta
12 n c i m a d d e s i
Kanununun
delerini
1212
yokla-
BÖLÜM : VİT
hükümleri
Kıınımlar
29/5/1926
maddesine
rilmedikçe b u k a n u n
3
nmı
namaz.
Kanunun
3
9/6/1936
»1/1/1926
Teşrinisani
1145
25« 1
Son
1.1/3/1926
3
Cemiyetinin
Kanununun
posta
tarafından
kaldırılan
nun
899
M a d d e 66 — Taşınan p o s t a l a r P . T . T , i d a r e s i n i n y e t k i l i m e m u r l a r ı n ­
d a n başka hiçbir k i m s e
île
Kamın
Posta
diline
Postaların
kanun
Gazete
Cilt
:
Kanunu
Kanunu
paralar
P . T . T . İdaresine g e l i r k a y d e d i l i r .
—
Kanunlar
Kanunu
Po^ta
k a y ı t t a n b i r y ı l s o n r a İ d a r e c e kapatılır. B u s u r e t l e k a p a t ı l a n çek h e s a ­
bındaki a l a c a k üç yıl içinde s a h i b i n i n e m r i n d e kalır. B u süre s o n kaydın
eeçen
Ceza
.17(ı
M a d d e 65 — I - P . T . T . İdaresince alınıp h e r h a n g i b i r s e b e p l e s a ­
h i p l e r i n e v e r i l e m i y e n p a r a l a r l a t a h s i l v e ödeme s e r v i s l e r i n i n elinde k a ­
Sözü
Türk
2
P.
Tertip
Baslığı
No.
maddelerinin
21/2/1947
Sahjfe: 18046
8 MART 1950
Bakanlar Kurulu Kararları
Karar
Sayısı: 10685
Türkiye Emlâk
Kredi
Karar
Bankası Y ö n e t i m
Kurulu
Başkanlığına
adı
g e ç e n B a n k a Y ö n e t i m K u r u l u üyelerinden e m e k l i A m i r a l F a h r i E n g i n ' i n
875 l i r a v e açık b u l u n a n i k i ü y e l i ğ e d e e m e k l i G e n e r a l E k r e m B a y d a r v e
A v u k a t N e c m i O s t e n ' i n 750 şer l i r a aylık ücretle tâyinleri; M a l i y e B a k a n ­
Sayısı: 10687
T ü r k i y e C u m h u r i y e t i Z i r a a t Bankası Y ö n e t i m K u r u l u n d a açık b u l u ­
n a n M a l i y e üyeliğine e s k i M i l l e t v e k i l l e r i n d e n H a y d a r
Çerçel'in 7 5 0 l i r a
aylık ücretle t â y i n i ; M a l i y e Bakanlığının 7/2/1950 t a r i h l i v e 5110/3/5241
lığının 7/2/1950 t a r i h l i v e 5110/2-5240 sayılı yazısıyle yapılan t e k l i f i üze­
sayılı yazısı üzerine, 3202 sayılı k a n u n u n 30 u n c u v e 3659 sayılı k a n u n u n
r i n e , 4 9 4 7 sayılı k a n u n u n 11 i n c i v e 3659 sayılı k a n u n u n 3 üncü m a d d e l e ­
3 ünoü m a d d e l e r i n e g ö r e , B a k a n l a r K u r u l u n c a 21/2/1950 t a r i h i n d e k a r a r ­
r i n e g ö r e , B a k a n l a r K u r u l u n c a 21/2/1950 t a r i h i n d e
kararlaştırılmıştır.
laştırılmıştır.
21/2/1950
21/2/1950
CUMHURBAŞKANI
CUMHURBAŞKANI
İSMET
Başbakan
Devlet Balkanı
Başbakan Yardımcısı
N. ERİM
5. GÜN ALT AY
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakam
E. ERİŞİRGIL
N. SADAK
Devlet Baltam
Eko. ve Ticaret Bakam
Ş. ADALAN
V. DİCLELİ
Karar
T.BANGVOĞLU
C. ve Teke] Bakam
Dr.K. BAYlZtT
Dr. K. SATıR
H. ÇAKIR
MiUî Eğitim Bakanı
AKSAL
Sa. ve Sa. Y. Bakanı
Ulaştırma Balkanı
C. ORAL
F. SİRMEN
Maliye Bakamı
Baymdırbk Balkanı
Tarım Bakanı
Adalet Bakanı M . S. Bakam
C. S. BARLAS
/. R.
İSMET
İNÖNÜ
Dr. F. Ş. BURGU
Çalışma Bakanı
İnletmeler Bakam
R. S. SİRER
Af. BİRSEL
İçişleri Balkanı
Dışişleri Bakanı
E. ERİŞİRGIL
N. SADAK
Baymdtrhk
Bakanı
Merkez
Bankası
Yönetim
Kurulu
«A»
sınıfı
ü y e l i ğ e M a l i y e B a k a n l ı ğ ı Başhukuk M ü ş a v i r i v e M u h a k e m a t G e n e l M ü ­
dürü Sadık A r d a ' n ı n seçilmesi v e ücretinin 7 5 0 l i r a o l a r a k t â y i n i ; M a l i y e
Bakanlığının 8/2/1950 t a r i h l i v e 5110-1-A/5528 sayılı y a z ı s i y l e yapılan i n ­
hası üzerine, 1715 sayılı k a n u n u n 6 3 üncü v e 3659 sayılı k a n u n u n 3 üncü
g ö r e , B a k a n l a r K u r u l u n c a 21/2/1950 t a r i h i n d e k a r a r l a ş t ı r ı l ­
H. ÇAKIR
Millî Eğitim Bakanı
M a l i y e Bakanı
T. BANGUOGLU
/. R. AKSAL
Sa. ve So. Y. Bakanı
V. DİCLELİ
Tarım Bakam
Adalet Bakam M . S. Bakanı
Devlet B«
C. S. BARLASF. SİRMEN
Eko. ve Ticaret Bakanı
S.ADALAN
Karar
h i s s e s i n i t e m s i l e t m e k ü z e r e seçilmiş b u l u n a n Şefik B a ş m a n ' d a n açılan
maddelerine
S. GÜN ALT AY
CORAL
Sayısı: 10686
Türkiye C u m h u r i y e t
Devlet Bakam
Başbakan Yardımcısı
İV. ERİM
Başbakan
İNÖNÜ
G. ve Tekel Bakan-
Dr.K.BAYlZtT
Dr.F.Ş.BÜRGE
Ulaştırma Bakam
Çahenıa Bakanı
işletmeler Bakam
Dr.K. SATIR
R. Ş. SlRER
M. BİRSEL
Sayısı: 10707
A ç ı k o l a n İ l l e r Bankası Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l i ğ i n e Bayındırlık B a ­
kanlığı S u İ ş l e r i B a ş k a n M u a v i n l i ğ i n d e n çekilmiş Y ü k s e k Mühendis D a n i ş
K o p e r ' i n 7 5 0 l i r a aylıkla t â y i n i ; İçişleri B a k a n l ı ğ ı n ı n 20/2/1950 t a r i h l i v e
641 - 709 sayılı y a z ı s ı üzerine, 3659 sayılı k a n u n u n 3 üncü v e 4759 sayılı
k a n u n u n 14 üncü m a d d e l e r i n e
göre, B a k a n l a r K u r u l u n c a 21/2/1950 t a r i ­
h i n d e kararlaştırılmıştır.
21/2/1950
mıştır.
21/2/1950
CUMHURBAŞKANI
İSMET
CUMHURBAŞKANI
İSMET
İNÖNÜ
Başbakan
_
Devlet Babam
S. GÜNALTAY ^^ERJAT™
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
E. ERİŞİRGIL
N. SADAK
Bayındırlık Bakam
Ş. AD AL AN
Tarım Bakanı
C. ORAL
Derk* Bakam
Dr. K. SATıR
M . S. Bakanı
Devlet Bakam
Başbakan Yardımcısı
N.ERİM
Devlet Bakanı
R
c
Adalet Bakanı M . S. Bak»-
O J T > T A Q
C.S.BAKLAİ>
F. SİRMEN
H. ÇAKIR
H. ÇAKIR
C. S. BARLAS F. SIRMEN
Eko. ve Ticaret Bakanı
V. DİCLELİ
Ulaştırma Bakam
Adalet Bakam
S. GÜN ALT AY
İNÖNÜ
Maliye Bakanı
/. R. AKSAL
Millî Eğitim Bakanı
Sa. ve S a Y. Bakam
Dr. K. BAYİZİT
T. BANGUOGLU
G. ve Tekel Bakanı
Dr.F.Ş.BÜRGE
içişleri Balkanı
Dışişleri Bakanı
E. ERİŞİRGIL
N. SADAK
Baymcbrlıık Bakanı
Eko. ve Ticaret Bakam
Ş. AD ALAN
V. DİCLELİ
Maliye Bakam
/. R.
Milli Eğitim Bakanı
AKSAL
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr.K. BAYİZİT
T. BANGUOGLU
G. ve Tekel Bak»
Dr.F.Ş.BÜRG
Çalışma Bakanı
İşletmeler Bakanı
Tanın Balkanı
Ulaştırma BakaM
Çalışma Bakanı
işletmeler Bakanı
R. S. SİRER
M. BİRSEL
C. ORAL
Dr. K. SATİR
R. Ş. SlRER
M. BİRSEL
8 MART 1950
(Resmî Gazete)
3
Karar Sayısı 10712
Sahife:18049
3
Karar Sayısı: 10734
Merkezde Orta Elçi Nedim Veysel İlkin'in Brüksel Orta Elçiliğine
tâyini, Dışişleri Bakanlığının 21/2/1950 tarihli ve 61755-96 sayılı yazısı
üzerine, Bakanlar Kurulunca 21/2/1950 tarihinde kararlaştırılmıştır.
21/2/1950
1/7/1935 tarihli ve 2/2911 sayılı karar ektir
Sıtma ve frengi ilâçları hakkındaki 2767 sayılı kanun gereğince
Türkiye Kızılay (Derneğinin tekeli altına verilmiş olan ulaçlara, ait listeye
«Analıen Tablete» adlı müstahzarın da sıtma ilâcı olarak katılması; Sağlıık ve Sosyal Yardım Bakanlığının-15/2/1950 tarihli ve 29/1930 sayılı ya­
zısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 20/2/1950 tarihinde kararlaştırılmıştır.
20/2/1950
CUMHURBAŞKANİ
İSMET İ N Ö N Ü
Başbakan
Ş. G Ü N A L T A Y
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
N. ERİM
İçişlere Bakanı
E. ERİŞİRGIL
Bayındırlık Bakanı
Ş. ADALAN
T a r ı m Bakanı
C. ORAL
Devlet Bakanı
Eko ve Ticaret Bakanı
V. DİCLELİ
Ulaştırma Bakanı
Dr. K. SATIR
Adalet Bakanı M, S, Bakanı
C. S. BARLAS
Dışişleri Bakanı
İV. SADAK
CUMHURBAŞKANI
İSMET İNÖNÜ
F.SlRMEN
H. ÇAKİR
Başbakan
S. G Ü N A L T A Y
Maliye Bakanı
İ. R. AKSAL
Millî Eğitim Bakanı
T.BANGUOĞLU
Sa ve So. Y. Bakanı
Dr. K. ŞAYİZİT
Çalışma Bakanı
R.Ş.SİRER
G. ve Tekel Bakanı
Dr. F. Ş. B Ü R G E
İşletmeler Bakanı
M. BİRSEL
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı Adalet Bakanı M. S. Bakanı
Başbakan Yardımcısı C.S BARLAS F. SİRMEN
H. ÇAKIR
İçişleri Bakanı
E. ERİŞİRGİL
DışişleriBakanı
N. SADAK
Bayındırlık Bakanı
Ş. ADALAN
Eko. ve Ticaret Bakanı
V. DİCLELİ
TarımBakanı
C.ORAL
Ulaştırma Bakanı
Dr. K. SATIR
Maliye Bakanı
İ. R. AKSAL
Millî Eğitim Bakanı
T. B Â N G U O Ğ L U
Sa ve Sa. Y. BakanI G. ve Tekel Bakanı
Dr. K. BAYİZİT
Dr. F. Ş. B Ü R G E
Çalışma Bakanı
R. S. SİRER
İşletmeler Bakanı
M BİRSEL
K A R A R L A RR
Başbakanlıktan:
1 — Danıştay'da açık olan Birinci Sınıf Yardımcılığa, almakta ol­
duğu 80 lira aylıkla İkinci Sınıf Yardımcı olan Kemal Taşkıran'ıaı ter­
fian tâyini uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı yerme getirmeye Başbakan memurdur
25/2/1950
CUMHURBAŞKANI
İSMET İNÖNÜ
Başbakan
Ş. G Ü N A L T A Y
Adalet Bakanlığından :
1 — 100 lira maaşla Yargıtay Üyeliğine İstanbul icra Yargıcı CeIâlettın Turkgelda,
90 lira maaşla Birinci Sınıf Adalet Müfettişliğine İzmir İcra Yar­
gıcı Hüsnlu Mehmet Kaibakcıoğlu,
90İcramaaşla İzmir İcra Yargıçlığına Bırinci Sınıf Adalet Müfet­
tişi Cevat SerIm,
60 lira maaşla Kangal Yargıçlığına Erbaa Ceza Yargıcı Necdet
Üzer,
60 lira maaşla Kocaeli C Savcı Yardımcılığına Kocaeli Sulh Yarıgııcı Necdet Baker,
60 lıra maaşla Eskişehir C Savcı Yardımcılığına Emırdağ Ceza
Yargıcı Fethi Önkaya,
60 lira maaşla İstanbul Tıcaret Mahkemesi Üyelığıne İstanbul Sulh
Yargıcı Berıre Beğdeş,
60 lira ımaaşla Urla C. Savcılığına Yozgat C Savcı Yardımcısı Rıza
Turcan,
60 lira maaşla Torbalı C Savcılığına Tosya C. Savcısı Kemalettın
Turan,
60 lira maaşla Kırkağaç C Savcılığına Urfa C Savcı Yardımcısı)
Adil Keçık,
50 lira maaşla Afyon C Savcı Yardımcılığına Sivas C Savcı
Yardımcısı Hükmet Keskin,
50 lira maaşla Göynuk Yargıçlığına Afyon C Savcı Yardımcısı
Müeyyet Akıman,
50 lira maaşla Erbaa Ceza Yargıçlığına Bulanocak C Savcısı Nu­
rettin Nenmli,,
40 lira maaşla Malkara C Savcı Yardımcılığına Silifke Yargıç
YardımcısıZiyaİlhan,
40 lira maaşla Kure C. Savcı Yardırmcılığına Midyat C Savcı Yar­
dımcısı Cemalettin Güçdemlr,
40 lira maaşla Midyat C Savcılığıma Akyazı C Savcısı Hayri Bekalaa,
40 lira maaşla Silifke Yargıç Yardımcılığına Nâızmıye eski Sorgu
Yargıcı Alı Özkısacık,
40 lira maaşla Dörtytol Yargıç Yardımcılığına Akçadağ Yargıç Yar­
dımcısı Kemal Ağaoğlu,
35 lira maaşla Karakocan Yargıç Yardımcılığıma Karayazı Yargıç
Yardımcısı Cengızhan Yorulmaz,
35 lira maaşla Hatay Yargıç Yardımcılığına Akyazı Sorgu Yargıcı
Danyal Kayalılbay,
35 lira maaşla Nazimiye Sorgu Yargıçlığına Yargıç Adayıı Hasııp
Hükmet Turker,
35 lira maaşla Nevşehir C Savcı Yardımcılığına Yargıç Adayı Meh­
metCemaletttinAydoğdu,
35 lira maaşla Diyarbakır Yargıç Yardımcılığına Yargıç Adayı Alı
Seyfettin Tokbey,
35 lira maaşla Yozgat C. Savcı Yardımcılığına Yargıç Adayı Ah­
met Kudbettin) Akkan,
35 lira maaşla Akyazı Sorgu Yargıçlığına Yargıç Adayı Hasan
Bereket,
35 lira maaşla Akçadağ Sorgu Yargıçlığına Yargıç Adayı Mümtaz
Doğanay,
35 lira maaşla Sivas C Savcı Yardımcılığına Yargıç Adayı Osman
Karaşıklı,
35 lira maaşlaİspirSorgu Yargıçlığıma Yargıç Adayı Mehmet Bahattın. Bilgın,
35 lira maaşla Urfa C Savcı Yardımcılığına Yargıç Adayı Hüse­
yin Orhan Süyur
35 lira maaşla Kızılcahamam Sorgu Yargıçlığına Yargıç Adayı İbratam Ethem Sezer,
35 Bra (maaşla İnebolu C. Savcı Yardımcılığına Yargıç Adayı Hü
olan «90» lira maaşlı (İhtisas yeri) Bölge Ekonomi' ve Ticaret Müdürlü
güne tâyini tensip olunmuştur.
2 — B u kararı Ekonomi ve Ticaret Bakanı yürütür.
ttdn Çeliikel tâyin edilmiştir.
2 — B u kararın yenine götiriltm esine Adalet Bakanı memurdur.
27/2/1950
27/2/1950
CUMHURBAŞKANİ
ÎSMET
ÎNÖNÜ
CUMHURBAŞKANI
ÎSMET
Barbakan
Ş.
Başbakan
Ş. GÜN ALT AT
İNÖNÜ
Ekonomi ve Ticaret Bakam
r.
DÎCLELÎ
Adalet Bakasu
GÜNALTAY
F.
SÎRMBN
1 — Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında açık olan 80 lira maaşlı
(İhtisas yeri) Sanayi İşleri Genel Müdürlüğü Sanayi Müfettişliğine, aynı
Bakanlık eski 'Sanayi Tetkik Heyeti üyelerinden Kemâl Saygım'un tâyini
tensip olunmuştur.
Millî Eğittim ©aıkanlığından :
2 — Bu kararı Ekonomi ve Ticaret B a k a m yürütür.
1 — İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi
27/2/1950
Birinci İç Hastalıkları
Kliniği Ordinaryüs Profesörlüğüne aynı kürsü Profesörü
CUMHURBAŞKANI
tSMBT
ÎNÖNÜ
Dr. Muzaffer
Esat Güçhan'zn, D e r i - F r e n g i Kliniği Ordinaryüs Profesörlüğüne de adı
Başbakan
Ş. GÜN ALT AY
geçen kürsü Profesörü Dr. Cevat K e r i m încedayı'nın, 4936 sayılı "Üniver­
siteler Kanununun 28 inci maddesine göre Fakülte Profesörler Kurulunca
Ekonomi ve Ticareit Bakanı
V.
DÎCLELÎ
seçHmiş, Senatoca uygun görülmüş olduklarından tâyinleri tensip edil­
miştir.
Tarım Bakanlığından.
2 — B u kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
1 — 5433 sayılı kanunla teşekkül etmiş bulunan Devlet Üretme
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 90 ar- tara maaşlı Genel Müdür Yardım­
cılıklarına: Zdraıi (Kombinalar Dairesi Reisi îtemzd Ayözger'in terfian,
mezkûr Daire Reis Muavini RaJhml Yıl diz oğlu 'nun naklen ve yine adı
geçen Genel Müdürlük 100 lira maaşlı BaşmÜşavir ligine (Uzmanlık ye­
ri) iBakantak Başmüfettişi
Yekta lAytan'm ve 90 lira maaşlı Uamıan
Müşavirliğe
(Uzmanlık yemi) 90 liralık kadroya müsteniden almakta
olduğu 100 lira maaşla Eskişehir Teknik Ziraat ve Drayfarmtng İstasyonu
Müdürü N u m a n Kıraç'ın naklen tâyinleri tensip edilmiştir.
2/3/1950
CUMHURBAŞKANI
ÎSMET
İNÖNÜ
Mİ11S Eğitim Bakanı
Başbakan
Ş. GÜN ALT AY
T.
BANGÜOĞLÜ
2 —- B u kararı Tarım Bakanı yürütür
28/2/3950
C U M H U R B AŞ K A N I
Ekonomi ve Ticaıet Bakanlığından:
ÎSMET
1 — Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında «80» lira maaşlı -(İhtisas yeri)
Bölge Ekonomi ve Ticaret Müdürü Muhsin Baç'ın aynı Bakanlıkta açık
I
Ş.
Başbakan
GÜNALTAY
İNÖNÜ
Tarım Bakanı
a ORAL
YÖNETMELİK
içişleri Bakanlığından :
tdrçrei Hususiyet Vilâyet Usulü Muhasebe Talimatnamesine tbir madde efelenmesi haikikfiîida Yönettnıellik
masrafları çıkarıldıktan sonra) îş veya, Ziraat Bankaları ve banka bulun­
mıyan yerlerde posta idareleri vasıtasiyle adreslerine gönderilir ve alına
cak makbuzlar sarf evrakına bağlanmak suretiyle masraf kaydedilir.
Madde 58 — özel idarelerden alacaklı olup da başka mahallerde bu­
lunanların usulü dairesinde tahakkuk etmiş istihkakları;
miktarı no
olursa olsun bulunduğu mahallin mülkiye amirliğince hüviyet ve adresleri
tasdik edilmek ve yine mülkiye âmirinin delaletiyle ödemeyi yapacak say­
manlığa gönderecekleri bir dilekçe üzerine bu alacakları ,(pul ve yollama
Madde 59 — 58 inci madde hükmü 2/2/1950 tarihinden itibaren uygu­
lanır.
TEBLİĞ
Orman Genel Müdürlüğü
9
JELumaralı
tafsilâtı her komşuya ait günlük mazbatalarda zikir ve beyan edildiği
Üzere ve muntazam haritasında belirtildiği üsere tahdidi yapılmıştır.
Orman Tahdit Komisyonu
&aş&aalığifid&n:
1 — Ormanın Yeniköy ile ilgili dış sınır hattı:
Kırklareli İlinin Babaeski İlcesine bağlı Kelyeni Köyü hudutları
içindeki Smırdere, Derinçatak, Dişbudak gölleri. Karaağaç*
çatağı mevkii ormanlarının esas ve umumi orman
tahdit kısa dayanağı
K a r a r N o : 221
3116 sayılı Orman Kanunu** île Tahdit ve Tescil Talimatnamesi
hükümleri gereğince Babaeski Kelyeni Köyü hudutları içindeki Sinir­
lere, Derinçatak, Dişbudak gölleri, Karaağaççatağı mevkii ormanlarının
Kepir mevkiinde Çavuşköy - Yeniköy müşterek hudut noktası olan
Sınırderesi kenarında 696 numaralı rasat noktasından başlayarak aynı
çatağı takiben 829 ve 830 köşeli hendek 831 - 832, köy yolunu k a t ile
833 numaralı köşeli hendek *834 - 835 Ahmet A k a r , Ahmet Aktaş sınırını
takiben 836 köşeli hendek, yolu kat ile 837 Derinçatağı kat ile 838 - 839
f
840 köşeli hendek, 841 çatağı kat ile 842 - 843 - 844 ve yolu kat ile
845 köşeli hendek, 846-847-848 köşeli hendek. 849-850-851 yolu ve çatağı
(Resmî Gazete)
8 MART 1990
Safaifc: 18051
«agami* -J
1—-»L_j^aMlW»MiaBMSBP«MMMPMaBBaHBBM
t a k i b e n 852-853-854-855-856-857-858 H a m i t Ünal 859-860 A n a d e r e başında
4 — D ı ş sınır hattının içinde k a l a n meşe v e kısmen g ü r g e n b a s i t b a l ­
861-862 M u s t a f a oğlu N e c i p T ü r k 863-864 köşeli h e n d e k , 865-866-867-868-
t a l ı k o r m a n ı i l e a r a z i i h a l i y e v e s a i r e hakkında t a s a r r u f iddiasında b u l u ­
889-870 Dişlbudakıgöl'leıi m e v k i i n d e 871 köşeli h e n d e k , ( K u r u m l a r y o l u k e n a ­
n a n olmadığından D e v l e t l e h i n e t a h d i d i n e k a r a r v e r i l d i ğ i n i b i l d i r i r işbu
rında 872 y o l u t a k i b e n 873-874-875 v e 876 köşeli h e n d e k , 877-878 v e 879
kararın, haritası i l e b i r l i k t e 3116 sayılı k a n u n u n 7 n c l m a d d e s i g e r e ğ i n c e
köşeli h e n d e k , Ç a v u ş K ö y ü y o l u n u t a k i b e n 880 v e 8 8 1 düz h e n d e k , 882 -
şahsan tebliğ hükmünde o l m a k üzere t a l i k edildiği, işbu k a r a r mündere­
883 K a r a a ğ a ç
catına r a z ı o l m ı y a n l a r ı n t a l i k t a r i h i n d e n i t i b a r e n üç a y z a r f ı n d a m a h a l l i
çatağında 8 8 4 , b u r a d a n
e v v e l c e t e s i s e d i l e n Çavıışköy,
Y e n i k ö y h u d u d u n d a 697 n u m a r a l ı r a s a t noktasına v a n r .
m a h k e m e y e müracaatla i t i r a z edebilecekleri i l g i l i l e r i n b i l g i s i o l m a k üzere
2 — 8 6 2 - 8 6 3 r a s a t noktalarının o r m a n t a r a f ı n d a k a l a n 1680 m e t r e
k a r e l i k 1, 2 sene e v v e l M u s t a f a o ğ l u N e c i p T ü r k tarafından
ormandan
a ç ı l d ı ğ ı anlaşılan sahanın 2644 sayılı k a n u n u n 16 v e 3116 sayılı k a n u n u n
25 i n c i m a d d e l e r i g e r e ğ i n c e o r m a n a bırakıldığı.
ilân o l u n u r .
9 N o . l u O T . K . Başkanı
Hilmi
Koçak
3 — K o r u i ç i m e v k i i n d e K a b a l ı k sırtında Hurşit o ğ l u Ş e v k e t A l t ı n e l ' e
Hukukçu Ü y e
Aialay
Münhal
K e l y e n i K ö y ü bilirkişileri
a i t t a p u l u s a r k a n Ç a t a k g a r h e n K a b a l ı k s ı r t ı , şimalen Ç a t a k v e c e n u b e n
k o r u i l e çevrili 8 dekarlık 25/11/1942 g ü n v e 81/92 c i l t numaralı t a r l a 8 8 5 -
Ormancı Ü y e
İsmail
Hurşit
oğlu
Şevket
AVtvnel
Salih
oğlu, Osman
Gönül
886-887-888-889-890-891-892 numaralı r a s a t n o k t a l a r ı y l e çevrilerek s a h i b i
lehine tahdidine k a r a r verildi.
3068
İLÂNLAR
gayrimenkullere
Bayındırlık Bakanlığından •
v â k i m u a r a z a n m m e n ' i dâvasının y a p ı l m a k t a o l a n y a r ­
gılamasında :
E k s i l t m e y e k o n u l a n iş :
Mirasçılardan o l u p a d r e s i
1 —• S a m s u n S u İşleri 8 i n c i Şube Müdüılüğü bölgesi içinde b u l u ­
n a n D u r u c a s u h i d r o e l e k t r i k santralı b i r i n c i kısım inşaatı o l u p - tahnrun
e d i l e n keşif b e d e l i f i y a t b i r i m l e r i esası üzerinden (411.573) l i r a (74)
kuruştur.
2 —- E k s i l t m e
(11)
11/3/1950
tarihline taşlıyan
Cumartesi
günü s a a t
d e A n k a r a ' d a S u İ ş l e r i R e i s l i ğ i binası içinde t o p l a n a c a k
olan S u
namma
meçhul b u l u n a n v e gösterilen
adreslere
d a v e t i y e k â ğ ı d ı çıkarılıp i a d e e d i l e n E r z u r u m ' u n Y o n c a l ı k M a ­
h a l l e s i n d e G e n c o k ı z ı M ü r ü v v e t ' e dâva a r z u h a l i v e d a v e t i y e y e r i n e
o l m a k ü z e r e R e s m î G a z e t e i l e ilânen t e b l i g a t
miş olduğundan m u m a i l e y h i n y a r g ı l a m a günü o l a n 11/4/1950 S a l ı günü
s a a t 9,10 d a A ş k a l e A s l i y e H u k u k M a h k e m e s i n d e hazır bulunması Uân
olunur.
520
E k s i l t m e K o m i s y o n u odasında k a p a l ı z a r f u s u l l y l e yapılacaktır.
3 - İsteklilerin e k s i l t m e şartlaşmasını, sözleşme tasarısını özel
t e k n i k şartlaşma, f i y a t
b i r i m l e r i v e keşif c e t v e l i n i ,
Bayındırlık işleri
g e n e l şartnamesini v e s u işleri u m u m i fennî şartnamesini (20) l i r a (58)
kuruş karşılığında ıSu İşleri Reisliğinden a l a b i l i r l e r .
4 — E k s i l t m e y e girebiltmek
için i s t e k î i l m n
(20.212) l i r a (95)
kuruşluk g e ç i c i t e m i n a t v e r m e l e r i v e b u işin t e k n i k e h e m m i y e t i n d e b u ­
l u n a n diğer b i r işi m u v a f f a k i y e t l e başardığını v e y a ıd<ıre v e denetlediğini
i s p a t a y a r a r b e l g e l e r i y l e b i r l i k t e e k s i l t m e n i n y a p ı l a c a ğ ı günden e n a z ( t a ­
t i l günleri h a r i ç ) üç gün e v v e l y a z ı İ l e Bayındırlık B a k a n l ı ğ ı n a başvura­
r a k b u işin e k s i l t m e s i n e g i r m e k için y e t e r l i k b e l g e s i simaları v e b u b e l ­
g e y i g ö s t e r m e l e r i şarttır.
5 — İsteklilerin t e k l i f mektuplarını 2 ncı m a d d e d e y a z ı l ı s a a t t e n
b i r s a a t öncesine k a d a r S u İ ş l e r i Reisliğine m a k b u z karşılığında v e r ­
m e l e r i lâzımdır.
Postada olan
gecikmeler
kabul
edilmez
alınacak
Bayın­
dırlık B a k a n l ı ğ ı binası içinde M a l z e m e
Müdürlüğünde t o p l a n a c a k
z e m e E k s i l t m e K o m i s y o n u n d a 870 aded
Mal­
0 , 1 4 X 0 , 1 8 X 4 . 0 0 eb'adında çıralı
Mahallesi
K u r t e l l i ve Asım K u r t e l l i
yabancı h a n e 104 t e k a y ı t l ı
vekilleri
Avukat
Ramiz
Ahmet
Eren ta­
rafından açılan soyadı t a s h i h i dâvasının y a p ı l a n y a r g ı l a m a s ı s o n u n d a :
5/1/1950 t a r i h v e 241 e s a s 1 sayılı k a r a r l a davacıların nüfustaki s o y
adlarının K u r t o l a r a k t a s h i h i n e k a r a r verilmiştir. M e d e n i K a n u n u n 2 6 net
m a d d e s i g e r e ğ i n c e k e y f i y e t İlân o l u n u r .
502
—
Elâzığ
Sulh
9
H u k u k Yargıçlığından-
Dâvâlılardan
Mehmet
A l i oğlu M e h m e t
Aksağan'm halen yeri v e
y u r d u b e l l i o l m a d ı ğ ı anlaşıldığından 24/4/1950 günü E l â z ı ğ S u l h H u k u k
Mahkemesine
lavetiye
ç a m t r a v e r s i n k a p a l ı z a r f u s u l i y l e e k s i l t m e s i yapılacaktır.
(16 662,24)
Beypazarı Beytepe
Hamdi
•Pağnık K ö y ü n d e n M a h m u t T a ş ı n o k ö y d e n M e h m e t A l i o ğ l u M e h ­
m e t A k s a ğ a n v e arkadaşları a l e y h i n e açtığı i z a l e i şüyu dâvasının y a r ­
gılanmasında:
23 M a r t 1950 t a r i h i n e müsadif P e r ş e m b e günü s a a t 15 t e
Traverslerin m u h a m m e n bedeli
Beypazarı A s l i y e H u k u k Yargıçlığından:
509
391 /4-4
870 a d e d çıralı ç a m t r a v e r s
kaim
yapılmasına k a r a r v e r i l ­
Mehmet
yerine
Aksağım'm g e l m e s i v e y a
b i r vekil
göndermesi
k a i n i o l m a k üzere ilân v e t e b l i ğ o l u n u r .
531
o n altı b i n . altı y ü z a l t ­
mış i k i l i r a y i r m i dört kuruştan, geçici t e m i n a t m i k t a r ı (1249.67) b i n i k i
-
y ü z k ı r k d o k u z l i r a 67 kuruş o l u p b u h u s u s t a k i şartlaşma B a k a n l ı k M a l ­
z e m e Müdürlüğünden b e d e l s i z t e m i n e d i l e b i l i r .
İsteklilerin g e ç i c i t e m i n a t v e şartlaşmasında y a z ı l ı b e l g e l e r l e 2490
sayılı k a n u n geçerliklerine g ö r e t a n z i m e d e c e k l e r i t e k l i f
mektuplarının
e k s i l t m e günü s a a t (14) o n dörde k a d a r m a k b u z k a r ş ı l ı ğ ı K o m i s y o n (Baş­
kanlığına i b r a z e t m e l e r i lâzımdır.
570 / 4-1
Bismil
No:
Kaymakamlığından
949/16
Dövmekten
sanık B i s m i l
J a n d a r m a Birliği
T e k a t a n ' ı n , lüzumu m u h a k e m e s i n e
eski Erlerinden Resul
d a i r İ l ç e m i z İ d a r e K u r u l u n d a n vent-
l e n 22/11/1949 gün v e 16 sayılı k a r a r , sanık R e s u l T e k a t a n ' ı n gösterilen
Aşkale
A s l i y e H u k u k Yargıçlığından :
D o s y o N o : 949/415
D a v a c ı A ş k a l e ' d e N e c m e t t i n E r t u g a y v e k i l i R e f i k Ç ı ğ tarafından
K a r a b i y i k K ö y ü n d e n İsmail Çavuş v e d i ğ e r mirasçılar hakkında açılan
adreste
v e yapılan
aramada
bulunmaması
hasebiyle
kendisine
tebliğ
edilmemiştir.
Tebliğ yerine
kaim
olmak
üzere
keyfiyet
ilân o l u n u r . .
632
Satífe: 18052
8 MART 1950
i n c e s u A s l i y e H u k u k Yargıçlığından:
b o r c u n d a n ötürü yapılan ıcrai t a k i b a t
Bodrum'un
İncesu'yun
K a r a Mustafapaşa
M a h a l l e s i n d e n Başa M e h m e t
oğlu
B e k i r M e h m e t G ö k k o y u n tarafından B u l g u r c u M a h a l l e s i n d e n D e r v i ş eşi
ve M e h m e t kızı H a t i c e Karadayı
v e Bünyan Sağlık M e m u r u Ömer eşi
H a s i b e ö z g e n a l e y h i n e açılan K ı z ı l v i r a n K ö y ü n ü n M a m a l a r k o z
mevkiinde
kâin doğusu Hüseyin S e m e r tarlası, batısı y o l , kıblesi N u m a n Sütçü t a r ­
lası v e p o y r a z ı d a Hüseyin Ünaldı t a r l a s i y l e m a h d u t dört dönüm m i k t a ­
rındaki tarlanın namına t a p u y a t e s c i l i n e d a i r t e s c i l dâvasının y a p ı l m a k t a
o l a n yargılamasında:
T e s c i l i i s t e n e n y u k a r d a h u d u t v e evsafı y a z ı l ı g a y r i m e n k u l d e
kiyet
i d d i a e d e n l e r i n b i r a y zarfında m a h k e m e y e
k a r a r verilmiş olduğundan k e y f i y e t
müracaat
mül­
etmelerine
üzerine
Kumbahçe M a h a l l e s i P o s t a n e
borçlunun i p o t e k
Caddesinde
98 k a p ı
ettiği
numaralı
v e t a p u n u n 7/946 t a r i h v e 23 numarasında k a y ı t l ı v e h a l e n O r m a n i d a r e s i
o l a r a k kullanılan eve bitişik fırın s a t ı l ı ğ a
1 — Artırma
t a r i h i ilândan
çıkarılmıştır.
itibaren y i r m i
gün n i h a y e t i n d e
yani
20/3/1950 P a z a r t e s i günü s a a t 10 d a n 12 y e k a d a r B o d r u m ' u n K u m b a h ç e
Mahallesindeki
adalet
binası içinde b u l u n a n i c r a M e m u r l u ğ u
odasında
yapılacaktır.
2 — Artırma
açıktır.
3
şartnamesi
18/2/1950
günlünden
itibaren
- T â y i n e d i l e n günde a r t ı r m a b e d e l i g a y r i m e n k u l u n
herkese
muhammen
k ı y m e t i n i n y ü z d e y e t m i ş beşini bulduğu t a k d i r d e e n ç o k a r t ı r a n a i h a l e
ilân o l u n u r .
olunacak,
536
bulmadığı t a k d i r d e e n s o n artıranın taahhüdü b a k î
kalmak
şartiyle a r t ı r m a o n gün d a h a uzatılarak o n u n c u günü y a n i 30/3/1950 P a ­
z a r t e s i günü s a a t 12 de e n çok artırana i h a l e olunacaktır.
K o z a n A s l i y e H u k u k Yargıçlığından:
950/96
K o z a n ' m Çukurören K ö y ü n d e n A l i K a r a t a ş yönünden Z a r a ilçesinin
Y o ğ u n p e l l t K ö y ü n d e n o l u p H a f i k ilçesinin K ö k n ü K ö y ü n d e m u k i m B a y a n
Şehriban n e z d i n d e
Elif
Karataş aleyhine
a ç t ı ğ ı boşanma
dâvasının y a ­
pılan y a r g ı l a m a s ı n d a :
D â v â l ı E l i f K a r a t a ş ' ı n i k a m e t g â h ı malûm olmadığından ilânen t e b ­
l i g a t icrası t e n s i p edilmiş bulunduğundan 4/4/1950 Salı gününde
mahke­
4 — işbu g a y r i m e n k u l k e n d i s i n e i h a l e o l u n a n k i m s e y e d i gün için­
de p a r a y ı v e r m e z s e i h a l e k a r a r ı f e s h o l u n a r a k k e n d i s i n d e n e v v e l e n y ü k ­
s e k t e k l i f t e b u l u n a n k i m s e a r z e t m i ş olduğu b e d e l l e a l m a ğ a r a z ı o l u r s a
o n a , razı o l m a z v e y a b u l u n m a z s a h e m e n y e d i g ü n müddetle a r t ı r m a y a
çıkarılarak e n çok artırana i h a l e e d i l i r .
i k i i h a l e arasındaki f a r k v e geçen günler için y ü z d e beş f a i z ,
diğer
z a r a r l a r a y r ı c a hükme h a c e t kalmaksızın m e m u r l y e t i m i z c e alıcıdan t a h ­
sil olunur.
5 —• i p o t e k
s a h i b i alacaklı v e d i ğ e r alâkalıların g a y r i m e n k u l
r i n d e k i haklarını h u s u s i y l e f a i z
v e m a s r a f a d a i r o l a n iddialarım
üze­
evrakı
musbıteleriyle b i r l i k t e o n beş g ü n içinde m e m u r i y e t i m i z e b i l d i r m e l e r i i c a p
m e m i z d e hazır bulunması lüzumu ilânen tebliğ o l u n u r .
eder. A k s i
535
h a l d e hakları
t a p u s i c i l l i y l e s a b i t olmadıkça satış
bedelinin
paylaşmasından hariç kalırlar.
Karayazı
Sulh
Hukuk
6 - - i s t e k l i l e r m u h a m m e n kıymetin
y ü z d e y e d i buçuğu n i s p e t i n d e
p e y akçesini v e r e c e k l e r i g i b i rüsumu t e l l a l i y e v e t a p u m a s r a f ı v e işbu
g a y r i m e n k u l u n birikmiş v e r g ü e r i m ü ş t e r i y e a i t t i r .
Yargıçlığından:
F a z l a i z a h a t a l m a k İsteyenlerin d a i r e m i z i n SH9/158 numaralı
yasına başvurmaları ilân o l u n u r .
949/27
Karayazı'nın P a y v e r e n
K ö y ü n e bağlı K a v a k K o m u n d a n M i k â i l
dos­
526
oğ­
lu Hüsnü E r d e m , N u r e t t i n v e N ü s r e t E r d e m taraflarından Çullu K ö y l ü
Abus
H e l v a c ı , Şükrü H e l v a c ı ,
Ş e v k i , B a s r a , Nüsret, H e d i y e ,
Abdullah,
v e C e m i l e M a k b u l e , Hanımı, Süleyman, T e l h a , F e y a t , F a z ı l v e Süleyman
aleyhlerine
açılmış o l a n
dolayı y a p ı l m a k t a o l a n
Dâvâlılardan
olmadığından
gayrimenkul
t a k s i m i v e şüyuun
Çullu K ö y l ü A k i f
kendisine
ilânen
o ğ l u Abdullah'ın i k a m e t g â h ı
tebligat
yapılmış ve
b u davete
etmediğinden R e s m î G a z e t e i l e d â v â l ı y a ilânen g ı y a p k a r a r ı
sına v e y a r g ı l a m a n ı n
duğundan
gelmesi
belli
icabet
çıkarılma­
16/3/1950 P e r ş e m b e günü s a a t 9 a (bırakılmış o l ­
Abdullah'ın
veyahut
izalesinden
yargılamada:
b e l l i günde K a r a y a z ı S u l h H u k u k
Mahkemesine
b i r v e k i l g ö n d e r m e d i ğ i t a k d i r d e hakkında duruşmanın
g ı y a b e n y a p ı l a c a ğ ı ilân o l u n u r .
Bafra
A s l i y e H u k u k Yargıçlığından :
950/122
B a f r a ' n ı n Çilhane M a h a l l e s i n d e n H ü s e y i n T ü r k v e M e h m e t i b r a h i m
T ü r k o ğ l u ' n u n aynı m a h a l l e d e n ölü A h m e t M u m c u v e r e s e l e r i a l e y h i n e aç­
tıkları m e n ' i müdahale dâvasının yapılan duruşmasında :
B u v e r e s e d e n o l u p i k a m e t g â h ı meçhul b u l u n a n A h m e t k ı z ı v e iŞakir
533
karısı Ş ü k r i y e ' y e d a v e t i y e n i n
ilânen tebliğine
mahkemece
karar
veril­
miş olduğundan duruşma günü o l a n 6/4/1950 s a a t 1 0 d a m a h k e m e y e
mediği v e y a tarafından b i r v e k i l g ö n d e r m e d i ğ i
veya
gel­
t e b l i g a t a s a l i h şe­
k i l d e a ç ı k a d r e s i n i bildirmediği s u r e t t e gıyabında duruşma y a p ı l a c a ğ ı H .
U . M . K a n u n u n u n 141 i n c i m a d d e s i n e t e v f i k a n d a v e t i y e makamıma k a i m
o l m a k üzere ilân o l u n u r .
Elâzığ A s l i y e H u k u k Yargıçlığından :
546
949/819
Elâzığ'ın H a n k e n d i
kızı S u l t a n T o p ' u n
bulunduğu anlaşılan
Bucağına bağlı B e r i t a l a n
K ö y ü n d e n Hüseyin
Çortunlu K ö y ü n d e n o l u p h a l e n i k a m e t g â h ı
Çortunlu
Köyünden
meçhul
küçük kızı H a l i m e ' y e
velâ-
y e t e n babası S a ğ ı r g i l l e r ' d e n B a y r a m hakkında açmış olduğu a l a c a k dâva­
Sürüç A s l i y e H u k u k Y a r g ı ç l ı ğ ı n d a n :
sından dolayı yapılan y a r g ı l a m a s ı n d a :
D â v â l ı y a g a z e t e i l e ilânen g ı y a p kararı
tebliğine v e yargılamanın
30/3/1950 günü s a a t 9 a t a l i k m a ve m e z k û r günde dâvâlının hazır b u l u n ­
m a d ı ğ ı v e y a b i r v e k i l g ö n d e r m e d i ğ i t a k d i r d e gıyabında y a r g ı l a m a n ı n d e ­
v a m olunacağına g ı y a p k a r a r ı y e r i n e k a i m o l m a k üzere ilân o l u n u r .
527
948/53
D a v a c ı Sürüç T e k e l
M e m u r l u ğ u tarafından dâvâlı T e k e l
gılamasuıda:
D â v â l ı adına
çıkarılan
davetiye mahalli
i k a m e t i n i n meçhul b u
lunduğu m e s r u h a t i y l e M l â t e b l i ğ i a d e kılıumış olduğundan
daıvetiyenin ilânen
B o d r u m İ c r a Memurluğundan :
telbliğıine k a r a r
23/3/1950 günü m a h k e m e y e
gelmesi
verilmiştir.
Duruşma
mahlkemıec;
ıgimii
olar
v e y a k e n d i s i n i t e m s i l etımeGc üzer:
b i r v e k i l g ö n d e r m e s i a k s i t a k d i m d e Usulün 4 0 1 i n c i m a d d e s i n e g ö r e m u a
949/148
B o d r u m ' u n Dereköy
eski M e
• m u r u i s m a i l H a k k ı a l e y h i n e açılmış o l a n a l a c a k dâvasının y a p ı l a n y a r
Karyesinden Mehmet
oğlu M u s t a f a
Ceylan'a
m e l e y a p ı l a c a ğ ı d a v e t i y e makamıma kaiım o l m a k ü z e r e üân o l u n u r .
600 l i r a v e ayrıca i c r a masrafına borçlu B o d r u m ' u n K u m b a h ç e M a h a l l e ­
s i n d e n A b d u l a z i z kızı v e M e h m e t Şükrü E k r e n karısı S u l t a n E k r e n ' i n b u
547
(Bmaâ Gazete)
mı ınıımrifııı
8 MART 1950
İskenderun İ c r a H u k u k Yargıçlığımdan:
Ssfaüfo: 18053
mı ı ınnıHMiM'uiMitMlıııHinımıııııııııııı • • M U M U
WWWHIWI>IIIWIIHIıı—
1
10 — R i z e ' n i n E m i n i t t i n M a h a l l e s i n d e n H a c ı İ b r a h i m
E t h e m kızı H a y r i y e
Sayı : 49/74
tarafına.
11 — R i z e ' n i n E m i n i t t i n M a h a l l e s i n d e n H a c ı İ b r a h i m
İ s k e n d e r u n tüccarlarından Y a k u p A k ı n c ı tarafından a l e y h i n i z e
gıyabınızda
yapılan
12 — R i z e ' n i n E m i n i t t i n M a h a l l e s i n d e n
açı­
l a n 17.800 liranın t a h s i l i için i c r a t a k i b i n e v â k i itirazınız üzerine m a h a l l i
bulunması s e b e b i y l e
E t h e m kızı N e b i y e
E t h e m k ı z ı Hüsniye
T a k i b i n s e n e d e müstenit bulunması v e b o r c u n u z u ödediğinize d a i r b i r
edilmediğinden
at'irazınızm
reffiyle
taki­
b i n d e v a m ı n a 31/1/1950 gününde t e m y i z i k a b i l o l m a k üzere k a r a r
veril­
diği tebliğ m a k a m ı n a k a i m o l m a k üzere ilân o l u n u r .
oğullarından
Hacı İbrahim
oğullarından
tarafına.
14 — R i z e ' n i n Çaımhbel M a h a l l e s i n d e n 2 4 sayılı h a n e d e R e c e p o ğ l u
N e s i n i Köprülü t a r a f ı n a :
R i z e ' n i n E m i n i t t i n M a h a l l e s i n d e kâin t a p u s i c i l i n i n Eylül 1945 t a ­
r i h v e 46 v e 47 sayılarında k a y ı t l ı g a y r i m e n k u l u n d â v â l ı l a r arasında şa­
y i a n müşterek o l u p rızaen t a k s i m i n e
528
Hacı İbrahim
tarafına.
13 — R i z e ' n i n E m i n i t t i n M a h a l l e s i n d e n
murafaa
sonunda :
v e s i k a d a tarafınızdan i b r a z
oğullarından
K â m i l k a n s ı Gülşah tarafına.
B o r ç l u : C e y h a n ' d a K e r e s t e Tüccarlarından M e v l ü t Günvenç'e :
i k a m e t i n i z i n meçhul
oğullarından
muvafakat
etmemekte
oldukların­
d a n m e z k û r i k i parça g a y r i m e n k u l u n t a k s i m l e r i mümkün o l m a d ı ğ ı s u ­
r e t t e şüyuun i z a l e s i için satılmasına k a r a r v e r i l m e s i hakkında
hissedar­
l a r d a n R i z e ' n i n E m i n i t t i n M a h a l l e s i n d e n F a i k oğlu İhsan T a l y a n
İskenderun A s l i y e H u k u k Y a r g ı ç l ı ğ ı m d a n :
vekili
A v u k a t A l i S a i p Güvenlioğlu tarafından açılan dâvamın y a p ü m a k t a
yargılamasında
namınıza
çıkartılan
davetiyelerin
arkasında
olan
mübaşir
tarafından v e r i l e n meşruhatta açık a d r e s i n i z b e l l i o l m a d ı ğ ı y a p ı l a n t a h ­
48/387
D â v â l ı : İskenderun O r t a o k u l Y a r d ı m c ı F r a n s ı z c a ö ğ r e t m e n i
özbem v e İstanbul A k s a r a y A h m e d i y e
Mehmet
M a h a l l e s i Oruçbozan S o k a k 3 n u ­
m a r a d a m u k i m v e G a l a t a s a r a y L i s e s i n d e M u a l l i m M u a v i n i İbrahim oğlu
Edip Cankat'a:
İskenderun H a z i n e v e k i l i H a y a t i A p a y d ı n tarafından a l e y h i n i z e
açı­
l a n a l a c a k dâvasının yapılan duruşması s o n u n d a :
İstanbul E d e b i y a t
kikattan
anlaşılmasına
biaen
davacı v e k i l i n i n i s t e ğ i v e ç h i l e ilânen d a ­
v e t i y e n i n tebliğine v e y a r g ı l a m a n ı n 27/3/1950 P a z a r t e s i s a a t 9 a bırakıl­
masına m a h k e m e c e k a r a r
verilmiştir.
T â y i n e d i l e n günde g e l m e z v e y a b i r v e k i l göndermezseniz hakkınız­
d a g ı y a p k a r a r ı çıkartılacağı d a v e t i y e y e r i n e
kaim olmak
üzere ilânen
tebliğ o l u n u r .
545
Fakültesine bağlı Yabancı D i l l e r K u r s u i l e G a z i
E ğ i t i m Enstitüsünde o k u m a k t a i k e n sınıfta k a l m a k s u r e t i y l e
taahhüdü­
nüzü bozduğunuzdan 9 8 0 l i r a 9 6 kuruş o k u l masrafımın h e r i k i n i z d e n mü­
t e s e l s i l borçlu sıfatiyle 6/9/1948 t a r i h i n d e n i t i b a r e n '% 5 f a i z i i l e b i r l i k t e
6167 kuruş m a s a r i f i m u h a k e m e
v e 2600 kuruş v e k â l e t ücretiyle
S a v u r S u l h H u k u k Yargıçlığından :
birlikte
gıyabınızda t e m y i z i k a b i l o l m a k üzere 22/2/1949 t a r i h i n d e k a r a r v e r i l d i ğ i
950/2J
t e b l i ğ m a k a m ı n a k a i m o l m a k üzere ilân o l u n u r .
Savur'um
529
Kurtuluş
Mahfesinden
aynı malhatlledem M e h m e t
karısı N e s e p h a n ,
met
48/552
A l i oğhı A l i D e m i r
tarafından
A l i o ğ l u H a s a n Deımir, Sıhhat K o r u c u s u S a l i h
K a p l a n M . d e n Abdıullâtitf k a r ı s ı E m i n e özîbek,
Meh­
k a r ı s ı A y ş e Kıızılkaya v e s a i r e a l e y h i n d e k i a l a c a k dâvasının yapıl­
makta olan
ryargü&masımda:
D â v â l ı l a r d a n A l i o ğ l u H a s a n D e m i r adına çıkarılan d a v e t i y e y e v e r i ­
D â v â l ı : İskenderun Ç a y M a h a l l e s i Güllü S o k a k ' t a o t u r a n H ı ç ı r oğlu
l e n meşruhattan S u r i y e ' d e o l u p m a h a l l i İ k a m e t i meçhul olduğu anlaşılarak
A g o p Şamlıyan ve Haçi A p i k A p i k y a n kızı M a r i t s a ' y a :
İskenderun'un Ç a y M a h a l l e s i n d e o t u r a n S a r k i s Ş a m l ı y a n v e k i l i H a ­
s a n H a s i f A k k o y u n l u tarafından a l e y h i n i z e açılan 2500 l i r a a l a c a k dâva­
sının y a p ı l a n duruşması s o n u n d a :
D a v a c ı S a r k i s Ş a m l ı y a n ' a 2500 l i r a borçlu olduğunuz B e y r u t
mahkeme
d â v a a r z u h a l i özetinin ilânen t e b l i ğ i n e k a r a r verüLmliş o t a a M a
25/4/1950
gününe
kaim
olmak
muallâk duruşmaya
gelmesi
'için d a v e t i y e
makamına
üzere k e y f i y e t i l â n o l u n u r .
548
noter­
liğinden t a s d i k l i s e n e t münderecatiyle s a b i t olduğundan 2500 liranın 8268
kuruş m a s a r i f i m u h a k e m e
v e 5800 kuruş v e k â l e t ücreti i l e b i r l i k t e t a h ­
949/72
s i l i n e t e m y i z i k a b i l o l m a k üzere 27/9/1949 t a r i h i n d e k a r a r v e r i l d i ğ i tebliğ
m a k a m ı n a k a i m o l m a k üzere ilân o l u n u r .
530
Nefsine asaleten
veresesinden
ve S a v u r ' u n K a p l a n M
d e n N u r e t t i n oğlu
Besim
B e s i m karısı S e k i m e , oğulları INâzım, Z e k i , ' N i h a t v e N u r i
v e k ı z l a r ı H a s i b e v e M ü n i r e ' y e v e k â l e t e n aynı M . d e n B e s i m o ğ l u
Açan
tarafından a y n ı m a h a l l e d e n
mei M a l i y e s i n e
izafeten
Şakir karısı A y ş e Açan, S a v u r
mıalımüdürlüğü
ve saire
aleyhindeki
Sadi
Hazi-
t a k s i m ve
i z a i e i şüyu dâvasının y a p ı l m a k t a o l a n y a r g ı l a m a s ı n d a :
Rize
S u l h H u k u k Yargıçlığından :
Dâvâlılardan
verilen
Şakir
karısı A y ş e
Açan
adına
çıkarılan
davetiyeye
meşruhattan m a h a l l i i k a m e t i meçhuî olduğu anlaşılarak t n a h k e -
E s a s N o : 949/255
nıe d â v a a r z u h a l i
H a l e n n e r e d e oldukları b i l i n m i y e n dâvâlılar :
4/4/1950 gününe ımualiâk duruşmaya g e l m e s i içim davetliye m a k a m ı n a k a -
ıl — R i z e ' n i n
Kâmil oğlu F e r i t
Eminittin Mahallesinden
Ekrem
Haciı İ b r a h i m
oğullarından
Hacı İbrahim
oğullarından
Hacı İbrahim
oğullarından
Errıinittin M a h a l l e s i n d e n
H a c ı îbırahim
oğullarından
4 — Rize'nin
Eminittin Mahallesinden
karar
verilmiş
Eminittin Mahallesinden
ilân o l u n u r .
549
«
6 —• R i z e ' n i n
Errıinittin M a h a l l e s i n d e n H a c ı i t b r a h i m
7 — Rize'nin
H a c ı İbrahim
oğullarından
Hacı İbrahim
oğullarından
9 — Rize'nin
Eminittin Mahallesinden
tarafına.
tarafımdan
Adafcaie
açılan t a z m i n a t
Merkezinden
Adem
oğlu
dâvasından dolayı A r d a n u ç A s ­
l i y e H u k u k Y a r g ı ç l ı ğ ı n d a yapılan y a r g ı l a m a
sonumda:
gülü kompasım b e d e l i u l a n 4 0 liranın dâvâlıdan alınıp davacı
Hazineye
verilmesine
16/4/1949
ve ziyade iddia ile faiz
Hacı İbrahim
oğullarından
hakkındaki t a l e b i n r e d d i n e
g ü n v e 29/49 s a y ı i l e k a r a r v e r i l m i ş olduğundan ilân t a m h i n d e m
içinde dâvâlının i b u n a r a z ı
tarafına.
S a l i m kızı Miihriye
Maliyesi
Gürel a l e y h i n e
Dâvâlımın h i m m e t i n d e k a l a n b i r a d e d lüks lâmfbasiyle tair aıded s u r -
tarafına.
8 — Rize'nin E m i n i t t i n Mahallesinden
S a l i m kızı R a b i a
oğullarından
tarafına.
Eminittin Mahallesinden
S a l i m kızı N e b i y e
Ardanuç
Kâzım
tarafına.
S a l i m karısı F a t m a
olmakla
29/49
tarafına.
o — Rize'nin
Y u s u f Süreyya
tebliğime
Ardanuç A s l i y e H u k u k Yargıçlığından :
tarafına.
Abdullah Vahit
nm o l m a k ü z e r e k e y f i y e t
tarafına.
3 — Rize'nin Eminittin Mahallesinden
Şerafettin
oğullarından
ilânen
tarafına.
2 —• R i z e ' n i n
Mehmet
Hacı İbrahim
özetinin
a k s i halde temyiz
olmadığı t a k d i r d e
tanı/yıiız h a k k ı
bir ay
bulunduğu
hakkının sakıt o l a c a ğ ı i l â n o l u n u r .
543
I
Saaifoı 18054
||
(Rg»M Ga»BM> |
|
R i z e S u l h H u k u k Yargıçlığından ;
|
8 MART 1950
|w||||
İlân y o l u i l e d a v e t i y e tebliğ edildiği h a l d e tâyin o l u n a n günde g e l -
X>âv>alı<Iar: R i z e ' n i n K a l e M. den olup
h a l e n n e r e d e oldukları
bilin­
m e y e n Süleyman o ğ l u E k r e m v e Süleyman oğlu i s l â m i n a n taraflarına:
R i z e ' n i n K a l e M a h a l l e s i n d e kâin T e ş r i n 1327, A ğ u s t o s 1324, M a y ı s
1 9 4 5 t a r i h .ve 1 0 4 , 258, 2 1 5 n u m a r a l a r d a kayıtlı müşterek b i r k ı t a t a ı l a n m t e f r i k v e t a k s i m i hakkında h i s s e d a r l a r d a n H a s a n oğl u O s m a n Şen
tarafından a l e y h i n i z e açılan d â v a n ı n y a p ı l m a k t a o l a n yargılamasında
namnnıza ç ı k a r t ı l a n g ı y a p k a r a r ı n d a h a l e n n e r e d e olduğunuz b i l i n m e d i ­
m i y e n i k a m e t g â h v e m e s k e n i de b e l l i o l m ı y a n dâvâlılardan R l k k o ş kızı
S e v g i l i ' y e g ı y a p kararının ilânen tebliğine y a r g ıla ma n ın 30/3/1950 gününe
b u akılmasma k a r a r verilmiştir.
Dâvaiı S e v g ı h ' m n mezkû>- günde g e l m e d i ğ i v e y a k e n d i s i n i
temsil
ettirmediği t a k d i r d e yar gı l am an ı n gıyabında d e v a m edeceği g ı y a p k a r a r ı
y e t i n e k a i m o l m a k üzere ilân o l u n u r
561
ğinden Uânen g ı y a p kararının tebliğine v e yargılaman-n 20(3/1950 P a ­
z a r t e s i s a a t 10 a bırakılmasına k a r a r verilmiştir, © e l l i günde g e l m e z
v e y a b i r v e k i l göndermezseniz y a r g ı l a m a gıyalbınızda bitirileceği g ı y a p
k a r a r ı y e r i n e k a i m o l m a k üzere ilânen t e b l i ğ o l u n u r
544
Kınık S u l h
H u k u k Yargıçlığından .
1949/121
K ı n ı k ' t a n M e h m e t H a l i l kdiısı Z e h ı a D o ğ a n v e k i l i A h m e t S a n t a ­
rafından K ı n ı k A ş a ğ ı M a h a l l e l i n d e n F a t m a C e n g i z , A l ı R ı z a G ö k , H a y ­
Rize
i c r a Memurluğundan:
r i y e Çınar v e V e l i G ö k a l e y h l e r i n e
mesinde :
açılan i z a l e i şüyu dâvasının m u h a k e ­
D o s y a : 949/662
R i z e ' n i n Tepebaşı Köyünden M e h m e t karısı H a v v a Erhaş'a n a f a ­
k a d a n 8 8 5 l i r a borçlu b u k ö y d e n M e h m e t E r b a ş ' m aynı k ö y d e M a y ı s
D â v â l ı l a r d a n V e l i G ö k ' i m i k a m e t g â h ı b e l l i olmadığından ilânen y a ­
pılan t e b l i g a t a l a ğ m e n duruşmanın m u a l l a k bulunduğu 7/2/1950 t a r i h l i
c e l s e s i n e b ' z z ı t gelmediği g i b i k a n u n i b i r v e k i l d a h i göndermediğinden
1 9 2 9 s i c i l i n i n 2 0 2 numarasında s a r k a n A l i B a ş oğlu M e h m e t
vereseleri
İ d r i s çalılığı, gaırben v e c e n u b e n tarikıdm, şimaJen B ı y ı k oğl u M u h a r r e m
hakkında g ı y a p kararı i t t i h a z edilmiş v e duruşma 27/4/1950
tarihine
r a s l a y a n P e ı ş e m b e günü s a a t 10 a talik edildiği b u d e f a d a m a h k e m e y e
tarlası i l e çevrili k a y d e n 687 m e t r e k a r e v e t a h m i n e n 32 dönüm v e kıs­
m e n çaylık v e t a r l a o l a n çalılığın borçluya a l t b u l u n a n i k i d e b i r h i s s e s i
işbu borç için s a t ı l a c a k t a .
gelmediği t a k d i r d e
T a h m i n o l u n a n d e ğ e r 2500 liradır.
A r t ı r m a 7 N i s a n 1950 C u m a günü s a a t 15 te R i z e i c r a
Dairesinde
yapılacaktır.
A r t ı r m a şartnamesi 22/2/1950 gününden i t i b a r e n h e r k e s i n görmedi
İçin açıktır.
A r t ı r m a y a i ş t i r a k için y u k a r d a y a z ı l ı d e ğ e r i n y ü z d e y e d i buçuğu
n i s p e t i n d e p e y v e y a millî b i r bankanın t e m i n a t m e k t u b u t e v d i e d i l e c e k ­
tir.
İ p o t e k s a h i b i alacaklılarla d i ğ e r alâkadarların v e i r t i f a k h a k k ı s a ­
h i p l e r i n i n g a y r i m e n k u l üzerindeki haklarını h u s u s i y l e f a i z v e m a s r a f a
d a i r o l a n İddialarını işbu ilân t a r i h i n d e n i t i b a r e n o n b e ş gün içinde e v ­
r a k ı müsbiteleriyle b i r l i k t e m e m u r i y e t i m i z e b i l d i r m e l e r i İcap e d e r a k s i
h a l d e hakları t a p u s i c i l i y l e s a b i t olmadıkça satış b e d e l i n i n paylaşmasın­
d a n hariç kalırlar.
Gösterilen günde a r t ı r m a y a iştirak e d e n l e r a r t ı r m a şartnamesini
okumuş v e lüzumlu m a l û m a t ı almış v e bunları t a m a m e n k a b u l etmiş a d
ve itibar olunur.
Tâyin
edilen z a m a n d a
gayrimenkul
üç d e f a bağrıldıktan s o n r a e n
ç o k artırana İhale e d i l i r . A n c a k artırma b e d e l i m u h a m m e n k ı y m e t i n yüz­
d e y e t m i ş beşini b u l m a z v e y a satış i s t e y e n i n a l a c a ğ ı n a rüçhanı o l a n d i ­
ğ e r alacaklılar b u l u n u p t a b e d e l bunların o g a y r i m e n k u l i l e t e m i n edilmiş
alacaklarının m e c m u u n d a n f a z l a y a çıkmazsa e n çok artıranın taahhüdü
baki k a l m a k üzere a r t ı r m a o n g ü n
daha temdit
satış t a l e b i düşer.
kendisine ihale olunan
kimse
derhal
veya
verilen
mühlet içinde p a r a y ı v e r m e z s e i h a l e k a r a r ı fesiı o l u n a r a k k e n d i s i n d e n
e v v e l e n yükselt t e k l i f t e b u l u n a n k i m s e a r z ç t m i ş olduğu b e d e l l e a l m a y a
r a z ı o l u r s a ona, r a z ı o l m a z v e y a b u l u n m a z s a h e m e n y e d i g ü n müddet­
l e a r t ı r m a y a çıkarılıp ençok artırana i h a l e e d i l i r .
İ k i ihale arasındaki fark v e geçen günler için yüzde beşten hesap
o l u n a c a k f a i z v e d i ğ e r z a r a r l a r ayrıca hükme hacet kalmaksızın M e m u r i y e t i m i z c e alıcıdan t a h s i l olunacağı.
550
Kiğı S u l h H u k u k Yargıçlığından :
949/64
K i ğ ı ' n ı n E r z a n l K ö y ü n d e n A l i oğlu Y u s u f T e k t a ş ' m aynı
köyden
H a y d a r T e k t a ş , M l r z a a l i T e k t a ş , M e h m e t kızı Şehriban, Y u s u f kızı H a n i
v e R l k k o ş kızı S e v g i l i a l e y h l e r i n e
dâvasının yapılan yargılamasında
Konya
S u l h H u k u k Yargıçlığından :
S a y ı : 950/56
Konya'nın U l u ı r m a k A l ı H o c a M a h a l l e s i n d e n H ü s e y i n oğlu R a h i m
ö z u ğ u r tarafından K o n y a ' n ı n S u n g u r M a h a l l e s i n d e n H a k k ı karısı Şerife
ve i k i arkadaşı a l e y h l e r i n e açılan v e dâvâlılar i l e müşterek bulundukları
Konya'nın S u n g u r M a h a l l e s i n d e kâin v e K o n y a T a p u S i c i l Muhafızlığının
93 a d a v e 34 p a r s e l i n d e kayıtlı b i r b a p e v i n şüyuunun i z a l e s i n e d a i r o l a n
dâvadan dolayı dâvâlılar namına t a n z i m e d l l i p t e t e b l i ğ e d i l m e k üzere
K o n y a p o s t a h a n e s i n e t e v d i o l u n a n dâva a r z u h a l i s u r e t i n i m u h t e v i d a v e ü y e l i tebliğ zarflarından dâvâlılardan H a k k ı oğlu T e v f i k
hakkındaki
tebliğ ve d a v e t i y e l i tebliğ z a r f ı gösterilen a d r e s t e olmadığından b a h s i y l e
tebliğ edılmiyerek i a d e edilmiş olduğundan A n k a r a ' d a çıkan R e s m î G a ­
z e t e i l e ilânen t e b l i g a t yapılmasına k a r a r verilmiştir. M u h a k e m e n i n bı­
rakıldığı 28/3/1950 Salı günü s a a t 10 d a m a h k e m e y e g e l m e d i ğ i v e y a b i r
v e k i l göndermediği t a k d i r d e hakkında g ı y a p k a r a r ı v e r i l e c e ğ i d a v e t i y e
ve dâva a r z u h a l i tebliği y e r m e g e ç m e k üzere ilân o l u n u r .
560
v e o n u n c u günü o l a n
17 N i s a n 1950 P a z a r t e s i aynı y e r v e s a a t t e yapılacak artırmada, b e d e l i
satış i s t i y e n i n alacağına rüçhanı o l a n d i ğ e r alacaklıların o g a y r i m e n k u l
U e t e m i n edilmiş alacakları m e c m u u n d a n f a z l a y a ç ı k m a k şartlyle e n çok
a r t ı r a n a i h a l e e d i l i r . B ö y l e b i r b e d e l e l d e e d i l m e z s e i h a l e yapılmAZ v e
Gayrimenkul
gıyaben m a h k e m e y e d e v a m edileceği tebliğ o l u n u r .
559
i k a m e eylediği t a k s i m v e i z a l e i şüyu
ürgüp A s l i y e H u k u k
Yargıçlığından
949/347
D a v a c ı Ürgüp'un C e m i l Köyünden A z a m o ğ lu A z a m v e k i l i F a i k A l
tıntaş tarafından aynı köyden A h m e t T a l h a hemşiresi E m i n e C a n vt
Ü r g u p ' ü n Y e n i c a m i M a h a l l e s i n d e n A h m e t T a l h a karısı N a z m i y e v e k i l
Y a h y a oğlu M u s t a f a a l e y h i n e Ü r g ü p A s l i y e H u k u k M a h k e m e s i n e açılan
c e b r i i c r a y o l i y l e t e s c i l i dâvasından dolayı
yargılamada:
D â v â l ı N a z m i y e tarafından n o t e r h u z u r u n d a t a k r i r e d i l e n
vekâlet
n a m e d e v e r m i ş olduğu salâhiyet v e f e r a ğ t a k r i r i n e ve b u f e r a ğ ı n l s t l l z a n
ettiği m u a m e l e l e r i y a p m ı y a m a t u f bulunduğu v e T ü r k i y e C u m h u r i y e t
mahkemelerinde
k e n d i s i n i dâvâlı sıfatıyle t e m s i l e salâhiyet
vermedlğ
g ö r ü l m e k l e dâvâlı A h m e t T a l h a karısı v e  d e m k ı z ı N a z m i y e ' y e ilâneı
t e b l i g a t y a p ı l d ı ğ ı h a l d e m a h k e m e y e g e l m e m e s i ve b i r v e k i l d a h i gönder
m e m e s i h a s e b i y l e yapılan y a r g ı l a m a d a g ı y a p kararının d a ilânen y a p ı l
masına k a r a r verilmiş olduğundan b e r m u c i b i k a r a r m e z b u r e k e n d i s i n i ;
b i z z a t v e y a k e n d i s i n i t e m s i l edecek b i r v e k i l de göndermediği t a k d i r d
duruşmanın gıyaben d e v a m edileceği v e duruşma günü o l a r a k
P a z a r t e s i gününe bırakıldığı İlân o l u n u r .
20/3/195
563
A b a n a Yetkili Afiliye H u k u k Yargıçlığından :
2 — Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin •% 7,5 nispetinde
pey veya millî bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (124)
E s a s : 949/129 ' -
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı
sahiplerinin gayrimenkul Üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa
dair olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren yirmi gün İçinde evrakı
müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize 'bildirmeleri icap eder. A k s i halde
hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç
kalırlar.
Davacı, Abana'nm Iğrava Köyünde oturur Hüseyin kızı, îlyas k a ­
rısı Zebra K a r a vekili Mustafa Tuncer tarafından, dâvâlı, İstanbul, Eyüp
Sılâhtarağa'da Değirmenci Mehmet *m 36 numaralı değirmeninde işçi
liyas K a r a aleyhine açılan boşanma dâvasının görülen yargılamasında:
Dâvâlı llyas K a r a ' n m ikametgâh veya meskeni belli olmadığından
tebligat icrası mümkün bulunmadığı cihetle, dilekçe ve davetiyenin ilâ­
nen tebliğine, mahkemeye daveti için yargılamanın 28 M a r t 1050 Sah
günü saat 9.50 ye talikma karar veı*ilmiştir.
Belli gün ve saatte gelmediği veya kendisini temsilen bir vekil gön­
dermediği takdirde hakkında gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine
kaim olmak üzere İlânen -tebliğ olunur
557
4 — Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartname­
sini okumuş ve lüzumlu malûmat almış ve bunları tamamen kabul etmiş
ad ve itibar olunurlar.
5 —- Tâyin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra
en çok artırana ihale edilir. A n c a k artırma bedeli muhammen kıymetin
yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçham olan
diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların o gayrimenkul ile temin edil­
miş alacaklarının ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaş­
Ürgüp İcra Tetkik Merciinden:
tırılması masraflarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdit ve onuncu günü
949/1
Davacı Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası vekili İsmail Demirkan ta­
rafından borçlu Ürgüp'ün Orthasır Köyünden Ahmet oğlu A l i Durak ve
A l i Toker aleyhlerine Ürgüp İcra Tetkik Merciine açılan alacak dâvasının
murafaası sonunda:
Alacağın tahsili zımnında verilen k a r a r aleyhine'temyiz edilerek
kararı ımezkûr yüksek Yargıtayca bozulup iade edilmiş olmasından do­
layı tekrar muraifaa yapılmak üzere 'borçlular namlarına yeniden da­
vetiye çıkarılmış ise de ikametgâhlarında bulunmamal'armdan bahisle
tebligat iade edilmiş olduğundan ili ân en tebligat ifasına mahkemece k a ­
r a r verilmiş bulunduğundan İlânen tebligat icrası ile duruşmanın bıra­
kıldığı» 16/3/l©50 Perşembe glünü saat 10 d a ımahketmede hazır bulun­
maları veya kendilerini temsdl edecek bir vekil .göndermeleri aksi tak­
dirde .murafaamın gıyaplarında devam olunacağı ilân olunur.
562
Pertek Sulh H u k u k Yargıçlığından.
aym saatte yapılacak artırmada, bedeli satış istiyenin, alacağına rüçham
olan diğer alacaklıların o gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları ve
bundan başka paraya çevirme' ve paraların paylaştırılması masraflarının
mecmuundan fazlaya çıkmak şartiyle en çok artırana ihale edilir. Böyle
bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer.
6 — Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden ev­
vel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı
olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle artır­
maya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve
geçen günler için % 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca
hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunuı\ Madde
(133)
Evsafı yukarda gösterilen gayrimenkul 6/4/1950 tarihinde Çubuk
İcra Memurluğu odasında işbu ilân ve gösterilen a r t a n a şartnamesi
dairesinde satılacağı ilân olunur.
354
950/2
Davacı Pcrtek'Jn Rumkığ Köyünden Yusuf kızı ve Hıdır karısı Elde
Yavuz, Pertek Sulh H u k u k Mahkemesine başvurarak «Rumkığ Köyünün
Zevecdk mevkiinde ve tapunun Mayıs 1289 tarih ve 157 sayılı kaydı muci­
bince Rumkığ Köyünden Mustafa oğlu Hasan namına mukayyet tarafları
yol ve Tump ve Mustafa A ğ a ile mahdut bir parça gayrimenkul, malik
Mustafa oğlu Hasan'ın 330 da vefatiyle ve daha evvelinden beri nizasız
ve fasılasız elinde olup ekip biçmekte olduğundan Hasan üzerine olan
tapunun hükümsüz addiyle Medeni Kanunun 639 uncu maddesi gereğince
adına tesciline» karar verilmesini talep eylemekle yürütülmekte bulunan
duruşma sırasında:
Yukarda mevki vc sınırlan açıklanan bir parça taşınmaz malda,
bir hak iddia edenler varsa ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında Pertek
Sulli H u k u k Mahkemesinin 950/2 sayılı dosyasına başvurmaları ilân
olunur.
555
Yeşilova Asliye H u k u k Yargıçlığından:
Yeşilova'dan Tahsin oğlu Mustafa Gümüşcan tarafından Novlu Kö­
yünden H a s a n Hüseyin oğlu İbrahim A ğ a n ve karısı Münire A ğ a n aleyh­
lerine açılan 2/1/1950 gün 1, 2 sayılı tapu kayıtlarının IptaJll dâvasının
yapılmakta olan yargılamasında:
Dâvâlılar adma çıkarılan tebligat, adreslerinin malûm olmaması
yüzünden bilâ tebliğ iade edilmiş ve bu tebligatın İlânen icrasına karar
verilerek duruşma 27/3/1950 gününe talik edilmiş olduğundan adı geçen
dâvâlıların mezkûr günde Yeşilova Asliye H u k u k Mahkemesinde hazır
bulunmaları veya kanuni bir vekil göndermeleri, dâva dilekçesi tebliğ
yerine k a i m olmak üzere keyfiyet ilân olumu.
598
Çubuk i c r a Memurluğundan :
Gayrimenkul malların açık artırma ilânı
949/25
Açık artırma Üe paraya çevrilecek gayrimenkulun ne olduğu: Çu­
buk'un Güledar Köyünde beş parça muhtelif semtlerde hisseli tarlalar.
ıGayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı, numarası: Gü­
ledar Köyünde Viran, Kızılarpalık, Heybe, Değirmenyolu, DeğirmenönÜ
mevkilerindedir.
Takdir olunan kıymet: Beş parçasının tamamına 1450 lira takdir
edildi.
Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: 6/4/1950 tarihinde Perşembe
günü Çubuk İcra Dairesinde yapılacaktır.
1 — İşbu gayrimenkulun artırma şartnamesi 15/2/1950 tarihinden
itibaren 949/25 T. numara ile Çubuk İcra Dairesinin muayyen numara­
sında helkesin görebilmesi için açıktır. İlânda yazılı olanlardan fazla ma­
lûmat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 949/25. T. dosya numarasiyle
memuriyetimize müracaat etmelidir.
Darende Sulh H u k u k Yargıçlığından:
950/1
Davacı: Darende'nin Yenice Köyünün Aşağı Mahallesinden Efendi
oğullarından Halil Rahman oğlu Halil Eser'in, dâvâlı a y n i l e r d e n Efendi
oğullarından Battal oğlu Zekeriya Eser aleyhine açtığı menkul taksimi
dâvasından dolayı yapılmakta olan yargılamada:
Dâvah adresine çıkarılan davetiyeye adresinin belli olmadığı meşrubatiyle iade edildiğinden dâvâlıya ilânen gıyap kararı tebliğine karar ve­
rilmiştir. Dâvâlının duruşma günü olan 21/3/1950 gününde Yargıçlığımız­
da hazır bulunmadığı veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği takdirde
hakkındaki duruşmanın gıyabında yapılacağından gıyap kararı yerine
kaim olmak üzere usulen ilân olunur.
565
Resmî Gazete)
ı
Ankara L v . A . Sa. A L Komisyonu
Başkanlığından
verilmiş bulunduğundan keyfiyet ilân olunur.
Kapalı zarfla aşağıda cins, miktar, muhammen bedel ve geçici temi­
natları yazılı maddeler ayrı ayrı 14 Mart 1950 Şalı günü karşılarında
yazılı saatlerde satın alınacaktır. Evsaf ve şartları istanbul Lv. A m i r l i ­
ğinde ve A n k a r a Lv. Amirliği Satmalına Komisyonunda görülebilir. İs­
teklilerin teklif meikfcuplarını ühale saatimden en geç bir saat evveline
Kadar Komisyona vermeleri.*
Tahin
Pekmez
Limon
Muh. Bedeli
Lira
G. Teminatı
Lira
ihale
saati
7 Ton
8.890
667
15.00
14 T o n
9.100
683
15.10
24.000
1.800
15.20
126.000
7.550
15.25
Miktarı
Cinsi
300.000 Aded
Balyala kuru ot
630 Ton
dâvasında talep dairesinde zıyaı iddia olunan konişmentonun iptaliyle
malın Komüsyoncu Ahmet Şekercioğlu'na teslimi cihetinin ilânına karar
576
Şarki Karaağaç Tereke Yargıçlığından:
Sayı: 18
Vâris bırakmadan öldüğü ihbar olunan Şarki Karaağaç'ın Gelendos
Bucağının Yenice Köyünün 41 sayılı hanesinde kayıtlı ve Afşar Köyünün
Balimescit mahaUesİnim 5 numaralı hanesinden naklen gelen Mehmet
kızı Ismahandan doğma Ömer karısı Rabia Atasoy'un envalinin hazineye
intikal ettiği hazüne vekili tarafından ihbar ve iddia olunmakta ve üze­
rinde kayıtlı gayrirnenkullerinin hazineye tescili îıstenrruekte bulundu­
ğundan İşbu ilân tarihinden 3 ay İçinde RaJbia Atasoy'un vârisi olduğunu
iddia edenler bulunduğu takdirde veraselt ve sair vesaikleriyle birlikte
Şarki Karaağaç Tereke Yargıçlığına müracaat etmeleri aksi takdirde R a bda'nın envalinin hazineye intikal ettirileceği ilân olunur.
407 / 4-4
580
Konya Asliye H u k u k Yargıçlığından :
Esas : 1948/1429
Konya'nın Sırçalımescit Mahallesinden Halil kızı Ayşe tarafından
Sivas'ın Camikeıbir Mahallesi yabancı defterinin 40 No. hanesinde k a ­
yıtlı Osman oğlu i h s a n aleyhine açılan boşanma- dâvasının yapılan y a r ­
gılanması sonunda :
A n k a r a i l i Daimî Komisyonu Başkanlığından:
150.000 cilt müşterek bahis biletiyle 21.000 aded koşu programı k a ­
palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.
Muhammen bedeli 29.130 lira olup geçici teminatı % 7,5 dur.
İhale 27/3/1950 Pazartesi günü saat 15 te Daimî Komisyonda yapı­
lacaktır.
Taliplerin Ankara'da matbaası bulunduğunu ve Ticaret Odasında k a ­
yıtlı olduğunu ve ihaleden üç gün evvel Valilik makamına müracaatla
alacakları yeterlik belgesanı ve geçici teminatını tmuhtevi kapalı zarflarını
ihale günü saat 14 e kadar Komisyon (Başkanlığına vermeleri şarttır.
Davacının. mahkemeden istihsal ettiği ihtar ilâmının ilânen tebliğine
rağmen dâvâlının birliğe dönmediği şahadetle tahakkuk etmesine ve dâ­
vâlının mahkemeye gelerek bir defide bulunmamasına binaen Medeni
Kanunun 13(2 nci (maddesinde gösterilen Jboşanmıa sebebi tahakkuk etme­
sine göre tarafların boşanmalarına ve kabahatli olan dâvâlının bir sene
müddetle yeniden evlenemeımesine ve keyfiyetin ol suretle nüfus kütü­
ğüne geçirilmesine ve 1577 kuruş mahkemıe giderinin dâvâlıya aidiyetine
8/7/1949 tarihinde yargıtlığı [istenebilmek üzere gıyaben karar verilmiştir.
Şartname Komisyonda görülür.
542 / 4-3
Dâvâlının ikametgâhı meçhul bulunmasına binaen ilân tarihinden
itibaren on beş gün zarfında hüküm aleyhine temyizi dâva edilmedip
takdirde hükmün kesinleşeceği hküm hulâsasının tebliği makamına k a ­
i m otaıak üzere ilân olunur.
Yeşilova i c r a Memurluğundan :
577
Dosya No : 950/13
P a r a ve teminat verilmesi hakkındaki ilâm ve ilâm mahiyetini
haiz vesikalara müstenit icra emri
1 — Alacaklının veya vekillinin dsiım, şöhret ve ikametgâhı: Yeşilova
Mahkeme Mübaşiri Mustafa iGrümüşcan.
2 — [Borçlunun veya kanuni mümessilinin isim, şöhret ve ikamet­
gâhı : îzmiır'de 1 inci Aziziye 954 Sokak 125/1 hanede oturan Yeşilova'dan
Hasan Hüseyin oğlu İbrahim Agan.
3 — ilâm ve vesikayı veren mahkeme veya makamın İsim ve ilâm
yahut vesikanın tarih ve numarası: Yeşilova Noterliğinden re'sen tasdikli
30/4/1949 tarih ve 230/221 sayılı senet.
4 — ilâm veya vesikaya müsteniden talep olunan alacağın veya te­
minatın neden ibaret olduğu ve alacağın talep* olunan faizi: 880 liranın
100 lira şartı ceza 3065 kuruş icra masrafları da ödenmesi. Haciz.
(4) numaralı fıkrada yazılı borcu ((teminatı) işbu. icra emrinin tebliği
tarihinden itibaren beş gün içinde ödemeniz ((vermeniz) lâzımdır.
B u müddet içinde borcu ı(hükmolunan teminatı) Ödemez (vermez­
seniz) tetkik merciinden veya temyiz veyahut iadei muhakeme yoliyle ait
olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirme­
dikçe cebrî icra yapılacağı ve yine bu müddet içinde mal beyanında bu­
lunmanız bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız ve hakikate muhalif
beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.
569
Yayladağı ISıulh H u k u k Yarigıçhığından :
Yayladağı'nm Honsuıma Köyümden (Hüseyin oğlu Reşilt Dalkıran
(tarafından Yayiadağı Sulh H u k u k 'Mahkemesine açılan tapuya tescil dâ­
vasının yapılan yargılamasında:
1
iHansuıma Köyünün IHorlbağı mevkiinde kâin bahçenin doğusu yol,
batısı A h m e t Tanfbak, (kaideyi A s k e r Mehmet, güneyi Sadık, K ^ c i v a r ı
mevkiinde kâin 'Bostan!ilk, doğusu Ahmet 'Saylan, Jbatısı Mehmet Pekiş,
kuzeyi Aşkar Mehmet, ıgüneyi Mehmet'le çevrili yine aynı yerde kâin
ev yeri doğulsu Mehmet Tokltaş, batısı Dahi' Recep, kuzeyi Durmuş gü­
neyi Mehmet Toktaş rve aynı Iköyün Çıırçurca Jmevikünde t a r l a doğusu
Dudu ve Ayşe, batısı Hendek, Ayyuş, kuzeyi Durmuş ve Ömer Çomak,
güneyi Ahımet İS'aylam ve Derekenan- mevknmıde bostanhık, doğusu A y ­
yuş ve Durmuş, baltılsı yol, A ş k a r Mehmet, (güneyi Toktas vie M e r y e m ve
Uzunyazı. mevkiinde İtanla, doğusu yol ve Ayşe, batısı Turfan, kuzeyi
Ayşe Turfan, güneyi A r i f Dönmez'le çevrili gayrimenkullerde bir hak iddia
edenler varsa ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Yargıçlığımıza müra­
caat etmeleri duyurulur.
(
578
Yayladağı'nın IÇamaltı Mahallesinden Casiım oğlu Mehmet Sönmez
tarafından YaylaJdağı ISulh (Hukuk Mahkemesine açılan tapuya tescil
dâvasının yapılmakta olan yargılatmasında:
Datça Sulh H u k u k Yargıçlığından":
Davacı Datça'nın Y a k a Köyümden Mehmet Usul tarafından açılan
ve Izımir'de Komisyoncu Ahmet Şekercioğlu namıma
Datça'dan izmir
istikametinde geçen Devlet Denizyollarına ait izmir Vapurunun 14 üncü
seferinde ve 12/11/1949 gün 602 sayılı konişmento ile M. U . markalı
sevkolunan bir çuval 50 kilo miktarındaki balmumuna ait konişmentonun ziyama mebni ilânen iptali ile malın adı geçen komüsyoncuya dair
Hansuıma Köyünün Çakalyatağıı mevkiinde kâim doğusu Kâmil
iSertbaş ve hendek, batısı Yusuf Danagöz ve hendek, kuzeyi Behçet K o ­
çak ve yol, ıgüneyi (Hicret A l d e m i r ive (Mehmet A l d e m i r ile çevrilü 10 dö­
nüm miktarındaki [gayrimenkullerde bir hak iddia edenler varsa ilân ta­
rihinden itibaren bir ay içinde Yargıçlığımıza müracaat etmeleri duyu­
rulur.
1
579
Başbakanlık
Derlet
Matb&m
08 Mart 1950
RESMİ GAZETE
Sayı:7451
İÇİNDEKİLER
Kanun
Sayfa
5584 Posta Kanunu
1
Bakanlar Kurulu Kararları
ithalât işlerine dair Sirküler
3/10685 Tayin Hakkında Karar
8
3/10686 Tayin Hakkında Karar
8
3/10687 Tayin Hakkında Karar
8
3/10707 Tayin Hakkında Karar
8
3/10712 Tayin Hakkında Karar
9
3/ 10734 1/7/1935 Tarihli ve 2/2911 Sayılı Karar Ektir.
9
Kararlar
Başbakanlık, Adalet , Millî Eğittim, Ekonomi ve Ticaret, Tarım Bakanlığına Ait
Atama Kararları
9
Yönetmelik
İdarei Hususiyet Vilâyet Usulü Muhasebe Talimatnamesine Bir Madde Eklenmesi
Hakkında Yönetmelik
Tebliğ
9
Kırklareli İlinin Babaeski İlcesine Bağlı Kelyeni Köyü Hudutları İçindeki Smırdere,
Derinçatak, Dişbudak Gölleri. Karaağaç Çatağı Mevkii Ormanlarının Esas ve Umumi
Orman Tahdit Kısa Dayanağı Hakkında Tebliğ
9
İlânlar
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
2 871 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content