close

Enter

Log in using OpenID

79092-79019

embedDownload
T.C. İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI
DOSYA NO: 2013/109. SATIŞ
Örnek No: 27
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı:
TAPU KAYDI: İstanbul ili, Fatih, Hocaüveys Mah., Ada/Parsel: 2069/22, Yüzölçüm: 89,90 m2, Ana Taş. Nitelik: Bodrum Zemin Dört Normal Katlı Altı Meskenli Kargir Apartman, Blok/Kat/GirişB.B.No: -/3/- (Bağ.Böl.No:5), Arsa Pay/Payda: 150/800, Bağ.Böl.Nitelik: MESKEN sayılı taşınmaz üzerindeki "10/01/1979 tarihli Yönetim Planı Şerhi" ve "Kömürlük E:3 Nolu Köm" Şerhi ile
bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.
İMAR DURUMU: Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 28.04 2013 tarihli ve Gd. 10996 sayılı yazısında;
"Fatih İlçesi, Hoca Üveys Mahallesi, 2069 ada, 22 parsel sayılı yer, İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını
Koruma bölge Kurulunca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi, Tarihi Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik
Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 3. Derece Koruma bölgesinde bölgesinde, konut alanında kalmakta olup, H= 12,50 mt. irtifa almaktadır." Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz için "Ana gayrimenkul İstanbul ili, Fatih İlçesi, Hoca Üveys (Akşemsettin) Mahallesi, Şemsettin Sami Sokak
üzerinde olup, dış kapı numarası 24 olan Nimet Apartmanı adlı kargir binadır. Ana bina; bodrum kat+Zemin kat+4 Normal katlı olup, binanın her katında birer tane bağımsız bölüm mesken
yer almaktadır. Dava konusu olan 5 nolu bağımsız bölüm ana binanın 3. Normal katında ve katın tamamında bulunan (meskendir), dairenin kapısının kilitli olması nedeniyle içerisine
girilemedi. Bilgiler dava dosyası içeriğinde bulunan 22.04.2011 tarihli bilirkişi raporundan ve çevre sakinlerinden alınmıştır. 5 nolu bağımsız bölümün kapalı alanının 70,00 M2 olduğu ve mesken
olarak dizayn edildiği bilgisi alındı." Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda 252.000,00.TL. (İkiyüzelliikibin.TL.)'sı Takdir edilmiştir. KDV ORANI %1’dir.
SATIŞ ŞARTLARI: 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 24/02 /2015 SALI GÜNÜ saat 10.00.'dan - 10.10'a kadar, İstanbul Adalet Sarayında İstanbul
Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu Odası ÇAĞLAYAN -İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar
24/03/2015 SALI GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50'sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya
çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün
sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 24.03.2015 tarihinden önceki gün sonunda
sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi
nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim
kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2013/109. SATIŞ. Satış Dosya numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda
teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (İİK.Md. 124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet
Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi
yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para
iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %1 KDV., %o 5,69 D.V., %o 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen
her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal
değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi
bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları, Ayrıca
Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı
Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye
katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/109 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 13.11.2014
(İc.İf.K.126)
(Bas›n: 79092- www.bik.gov.tr)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANKARA 18. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/16586 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
Ankara ili Çankaya ilçesi Malazgirt Mahallesi 27251 ada 8 parselde kayıtlı apartman-beton nitelikli taşınmazda 54/1003 arsa paylı 1. bodrum kat 3 nolu bağımsız bölüm
meskenin satışı yapılacaktır.
Taşınmazın adresi: Malazgirt Mah. 996/1 Sok. No: 4/3 Çankaya/Ankara'dır. Taşınmazın bulunduğu bina 2 bodrum, zemin, 3 kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşmaktadır.
Binada kapıcı dairesi dahil 17 daire bulunmaktadır. Dış cepheleri sıva üzeri akrilik boyalıdır. Isınma doğalgazlı kombi ile yapılmaktadır. Bölgede her türlü belediye hizmeti
mevcuttur. Satışa konu 3 nolu bağımsız bölüm binanın 1. bodrum katında olup, cephesi sokağa göre sol, arka ve yan cepheli olarak yer almaktadır. Dairede antre, salon, 3 oda,
mutfak, banyo, wc, salona açılan balkon bulunmaktadır. Projesinde 2 balkon bulunurken bir balkon kapatılarak mutfağa dahil edilmiştir. Antre zemini seramik, duvarlar alçı üzeri
plastik boya kartonpiyerlidir. Antrede profil kapaklı portmanto bulunmaktadır. Salon ve odaların zemini balık sırtı ahşap parke yapılı, tavanları kartonpiyerli, duvarları alçı üzeri
plastik boyalıdır. Mutfak zemini ve duvarları seramik yapılı, "L" tipi laminat tezgahlı, tezgah alt ve üstünde laminant kaplama dolap mevcuttur. Mutfağa pvc doğrama ile dahil
edilen balkon kısmının zemini laminant parke yapılı, duvarları alçı üzeri plastik boyalıdır. Tavanlar kartonpiyerlidir. Banyo zemini ve duvarları seramik, tavanı köpük kaplıdır.
Duş tekneli, duşa kabinli, klozetli ve hilton lavaboludur. İç kapılar pres kapı, pencere doğramaları ahşap, vernikli ve ısı camlıdır. Bodrum katta 2 nolu depo eklentisi mevcuttur.
Net kullanım alanı balkonlar dahil 106 m2'dir. Takibe konu alacak konut finansmanı kredisine ilişkin olmakla ihale alıcısından KDV alınmayacaktır.
İmar Durumu: İmarlı.
Kıymeti: 160.000,00 TL
KDV Oranı: KDV'den muaftır.
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 26/01/2015 günü 14:15 - 14:25 arası
2. Satış Günü: 23/02/2015 günü 14:15 - 14:25 arası
Satış Yeri: ANKARA ADLİYESİ 2 NOLU MEZAT SALONU SIHHIYE/ANKARA
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,
alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/16586 Esas sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 30/11/2014 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelik’ten önceki uygulamada
(Bas›n: 79019- www.bik.gov.tr)
kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
729 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content