close

Enter

Log in using OpenID

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU - Bayburt Üniversitesi

embedDownload
BİRİNCİ YARIYIL
İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3
Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun
kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar hiyerarşisi, yargı organları.
Ders Kitabı:
Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.
Yardımcı Ders Kitapları:
Güriz, A. (1997) Hukuk başlangıcı, Siyasal Kitabevi. Gözübüyük, Ş. (1998) Hukuka Giriş,
Turhan Kitabevi. Esener, T. (1998) Hukuk Başlangıcı Dersleri, Alkım Yayınevi, Ufuk AYDIN,
Temel Hukuk Dersleri, Nisan Yayınları, Eskişehir, 2005.
İŞL111 İktisada Giriş I (4-0) 6
İktisat biliminin kapsamı ve yöntemi. İnsan ihtiyaçları ve kaynak sorunu; ekonomi yapma
problemi. İktisadi sistemler. Talep arz ve piyasa dengesi. Tüketici davranışları teorisi. Üretim ve
Maliyet Teorisi. Farklı piyasa koşullarında fiyat ve üretim miktarlarının belirlenmesi.
Ders Kitabı:
Yıldırım, Kemal; Şıklar, İlyas; Bakırtaş, İbrahim, (2008) Mikro İktisada Giriş, Ekin Kitabevi,
Bursa Han, Ergül (2000) İktisada Giriş I, Etam Matbaası, Eskişehir Berberoğlu, C. Necat. Genel
ekonomi / C. Necat Berberoğlu. – Eskişehir, 1997- (Eskişehir : Birlik Ofset).
Yardımcı Ders Kitapları:
İktisadın ilkeleri / Mahir Füsunoğlu ... [vb.] ; editör Ö. Faruk Çolak. – Ankara : Alkım Kitapçılık
Yayıncılık, 1996. Dinler, Zeynel. İktisada giriş / Zeynel Dinler. – 1. bs. – Bursa Ekin Kitabevi
Yayınları, 1995.
İŞL115 İşletme Bilimine giriş (3-0) 4
Temel kavramlar. İşletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemleri, çevreyle ilişkileri,
işletmenin sorumlulukları, işletmenin kuruluş çalışmaları, fizibilite raporu, işletme büyüklüğü ve
kapasitesi, işletmelerin kuruluş yerinin seçimi, işletmelerin hukuki yapıları.
Ders Kitabı:
Rıdvan Karalar (2007), Genel İşletme, Özkan Yayınları, Ankara.
Yardımcı Ders Kitapları:
İşletme Biliminin Temel ilkeleri, Mümin Ertürk, Beta Basım-Yayım, 2005.
İŞL 107 Matematik I (4-0) 6
Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal
fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, rasyonel, cebirsel ve gerçek fonksiyonlar, üstel ve
logoritmik fonksiyonlar (iktisadi uygulamaları), limit,türev (iktisadi uygulamaları), grafik
çizimleri (iktisadi uygulamaları).
Ders Kitabı:
Erdoğan , N.Kemal (2002) Matematik I(işletme ve Ekonomi Uygulamalı), Birlik Ofset.
Yardımcı Ders Kitapları:
Kobu,B.İşletmeMatematiği (1997),Avcıol Basım Yayın Göğüş,M.,Matematik (1983) , Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları Göğüş, M. ,Koçak Ş.,Üreyen M.,MAtematik I ( 1993),
Birlik ofset, 2006.
İŞL 109 Muhasebe I (4-0) 5
Muhasebenin tanımı, kavram ve ilkeler. Temel muhasebe denkliği, temel mali tablolar,
Muhasebe hesap kavramı, şekli işleyişi ve kayıt yöntemleri. Tekdüzen muhasebe sistemi,
Türkiye 'de tekdüzen muhasebe sistemi, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması, dönen
varlıklar, duran varlıklar.
Ders Kitabı:
Bektöre, S.; Sözbilir, H.; Banar, K., Genel Muhasebe, Birlik Ofset, 2007.
Yardımcı Ders Kitapları:
Cemalcılar, Ö.; Benligiray, Y.; Sürmeli, F. (2002) Genel Muhasebe. Eskişehir: Anadolu
Üniversitesi. * Cemalcılar, Ö.; Erdoğan, N. (2000) Genel Muhasebe: Teknik, İlkeler, Tekdüzen
Muhasebe Sistemi Uygulaması. İstanbul: Beta, 2000.
İŞL 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2
İnkılap Tarihinin Anlamı-Türk İnkılabının Önemi, Türk İnkılabına Yol Açan Nedenlere Toplu
Bakış, I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin Parçalanmaya Başlaması, İşgaller Karşısında
Memleketin Durumu-Mustafa Kemal Paşa’nın Tutumu, Kurtuluş İçin İlk Adım-Kongreler
Yoluyla Teşkilatlanma, Cemiyetler, Kuvayı Milliye-Misak-ı Milli, TBMM’nin Açılışı, Ulusal
Ordunun Kurulması, Sevres ve Gümrü Barışı, Sakarya Savaşına Kadar Kurtuluş Mücadelesi,
Sakarya Savaşı-Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, Siyasal Alanda İki Büyük İnkılap,
Takrir-i Sükun Dönemine Geçiş.
Ders Kitabı:
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, III Cilt, YÖK yayını, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt. Semih Yalçın vd.), Siyasal Kitabevi. Atatürk ve
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Edt. Ayten Sezer), Siyasal Kitabevi. Semih Yalçın, Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi I / Kaynaklar, Siyasal Kitabevi.
Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi,
İstanbul Bilgi Üniversitesi yayını
İŞL 105 İngilizce I (2-0) 2
To be Fiili, Selamlaşmada kullanılan yapılar. Emir, Rica ve Dilek belirten yapılar. Kipler: “will”,
“would”, “might”, “shall”, Adıllar: Kişi adılları, iyelik adılları. Sayılar, Yardım teklif etme ve
isteme kalıpları, Yol/Yön sorma ve tarif etmede kullanılan yapılar, Soru Kelimesi ile sorulan
sorular,Olumlu/Olumsuz beğeni ifade etme kalıpları,Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki
zaman,Geçmiş zaman, Sıklık Zarfları: “often”, “always”, “never”, Karşılaştırma sıfatları,
Edatlar: Yer belirten edatlar; “in”, “on” , “at”, “between”, “above”, “over”, “below”, İngilizce
Telaffuz çalışmaları, Nesneler, Sınıftaki eşyalar, Adıllar: Kişi adılları, iyelik adılları, Tümceler:
Olumlu ve olumsuz tümce yapıları, Emir Tümceleri, Tekil- Çoğul ilişkisi, Sorular: Yardımcı
fiille sorulan sorular, soru kelimesi ile sorulan sorular, İsimler: Sayılabilen ve sayılamayan
isimler, Temel Kipler: “can”, “must”, “have to”, Kipler: “ should”, “ought to”, “had better”,
“may”, “might”, “could”, “can”, Yazılı anlatım: Fikirlerin organizasyonu, Paragraf Yazma,
Okuma becerisi:Okuduğunu anlama ve sorulara cevap verebilme. Zamanlar: Present Perfect
Tense, Past Progressive Tense (was/ were + V ing ) Geçmiş zaman yapıları.
Ders Kitabı:
Advanced Englısh Grammar ; İ. Hakkı Mirici, Funda Dağabak Baskı Yılı : Yayın Evi : Gazi
Yayınevi, 2008
Yardımcı Ders Kitapları:
English Gramer, Metin Ceylan Baskı Yılı :Yayın Evi : Hacettepe-Taş Kitapçılık, 2002.
İŞL 101 Türk Dili I (2-0) 2
Dil nedir?, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti,
Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk Dilinin
bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses
özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama
işaretleri ve uygulaması.
Ders Kitabı:
Üniversiteler İçin Türk Dili Ders Kitabı (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Bekir Sami Özsoy, H.Hadi
Bulut Akademi Kitabevi, 2005.
Yardımcı Ders Kitapları:
Kazım Yetiş, Kemal Yavuz, Türk Dili ve Kompozisyon, Beşir Yayınları, 2006.
İKİNCİ YARIYIL
İŞL 114 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (2-1) 3
Temel kavramlar, Windowsxp işletim sistemi, kelime-işlem programı (Word), hesap-tablo-grafik
programı (Excel), sunu hazırlama programı (Powerpoint), İnternet kullanımı, ileri Excel (özet
tablo ve grafik raporları, senaryolar, bilgiyi süzme, birden çok listeyi birleştirmek, sıralama ve alt
toplamlar, ağ ortamında çalışma kitabını paylaştırma, formüller ve grafik ), internet
uygulamaları, (arama motorları, FTP, Telnet, Outlook Express ile mail alma ve gönderme) web
sayfa tasarımı (Front Page ile HTML tasarımı).
İŞL 112 İktisada Giriş II (4-0) 6
Tam rekabet piyasası. Firmanın en iyi üretim miktarının belirlenmesi. Monopol piyasası.
Firmanın optimum üretim miktarının belirlenmesi. Oligopol piyasalar ve ortaya çıkış nedenleri.
Oligopol teorileri. Monopollü rekabet piyasası. Monopollü rekabette firmanın optimum üretim
miktarının belirlenmesi. Milli Gelir ve hesaplama yöntemleri. Toplam talep ve toplam arz.
Denge milli gelirin belirlenmesi. Çarpan ve hızlandıran. Kısa ve uzun dönemde milli gelir ve
fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiler. Para; tanım, fonksiyonları, çeşitleri. Para sistemleri.
Paranın makro ekonomideki rolü. Para miktarı ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiler. Fiyat
endeksleri. Para arzının kontrolü ve para politikasının araçları. Enflasyonun tanımı, nedenleri,
etkileri. Enflasyonla mücadele. İstihdam, işsizlik ve türleri. Phillips Eğrisi. Dış ticaret teorisi ve
ülkeleri dış ticaret yapmaya iten nedenler. Dış ticaret politikaları ve dış ticarete müdahale
nedenleri ve araçları. Dış ödemeler bilançosu. Döviz piyasaları. Uluslararası para sistemleri.
Ders Kitabı:
Yıldırım, Kemal; Şıklar, İlyas; Bakırtaş, İbrahim, (2008) Mikro İktisada Giriş, Ekin Kitabevi,
Bursa *Han, Ergül (2000) İktisada Giriş I, Etam Matbaası, Eskişehir Berberoğlu, C. Necat.
Genel ekonomi / C. Necat Berberoğlu. – Eskişehir, 1997- (Eskişehir : Birlik Ofset), 2000.
Yardımcı Ders Kitapları:
İktisadın ilkeleri / Mahir Füsunoğlu ... [vb.] ; editör Ö. Faruk Çolak. – Ankara : Alkım Kitapçılık
Yayıncılık, 1996. *Dinler, Zeynel. İktisada giriş / Zeynel Dinler. – 1. bs. – Bursa Ekin Kitabevi
Yayınları, 1995.
İŞL 116 Davranış Bilimleri (3-0) 4
Davranış bilimleri ve toplumbilim, davranış bilimlerinin tarihçesi, toplumsallaşma, kültür, birey
ve çevresi, algılama, algılamayı farklılaştıran etmenler, kişilik, tutumlar, tutumların ölçülmesi,
sosyal etki ve uyma davranışı, grup ve dinamiği, yabancılaşma.
Ders Kitabı:
Barlı, Önder; Davranış Bilimleri, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2000
Yardımcı Ders Kitapları:
İşci Metin, Davranış Bilimleri, Detay Yayıncılık, 2005.
İŞL 108 Matematik II (4-0) 6
Türev ve diferansiyel alma kuralları, türevin iktisadi uygulamaları, çok değişkenli fonksiyonlar,
entegral, entegral alma kuralları, entegralin iktisadi uygulamaları.
Ders Kitabı:
Erdoğan, N.Kemal (2002) Matematik I(işletme ve Ekonomi Uygulamalı), Birlik Ofset, 2002.
Yardımcı Ders Kitapları:
İşletme Matematiği, Bülent Kobu, Beta Basım Yayım Dağıtım, 2000.
İŞL 110 - Muhasebe II (4-0) 5
Kaynak hesapları ve işleyişi, Yabancı kaynaklar ve özkaynaklar, Gelir Tablosu hesapları: Gelir
ve gider hesaplarının işleyişi, Duran varlıkların muhasebe kayıtlarında izlenmesi, amortismanlar,
KDV muhasebe işlemleri, ücretler, bilanço esasına göre tutulan defterlerde yapılan hatalar ve
düzeltme kayıtları, Dönem sonu Envanter işlemleri, Hesapların kapatılması, Mizan, bilanço ve
gelir tablosunun düzenlenmesi.
Ders Kitabı:
Bektöre, S.; Sözbilir, H.; Banar, K. (2007) Genel Muhasebe, Birlik Ofset, 2007.
Yardımcı Ders Kitapları:
Cemalcılar, Ö.; Benligiray, Y.; Sürmeli, F. (2002) Genel Muhasebe. Eskişehir: Anadolu
Üniversitesi. * Cemalcılar, Ö.; Erdoğan, N. (2000) Genel Muhasebe: Teknik, İlkeler, Tekdüzen
Muhasebe Sistemi Uygulaması. İstanbul: Beta, 2000.
İŞL 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 2
Türk inkılabının yürütülmesindeki özellikler, hukuk sisteminin kurulması, eğitim sisteminin
kurulması, ekonomi ve maliye alanında harcanan çabalar, toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer
yenilikler, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç-dış siyaseti Atatürk’ün ölümü,
Atatürk İlkeleri genel olarak (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik,
İnkılapçılık), Genel değerlendirme, Atatürk döneminden sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış
siyaseti (1938-1983 arası).
Ders Kitabı:
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, III Cilt, YÖK yayını, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt. Semih Yalçın vd.), Siyasal Kitabevi. Atatürk ve
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Edt. Ayten Sezer), Siyasal Kitabevi. Semih Yalçın, Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi I / Kaynaklar, Siyasal Kitabevi.
Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi,
İstanbul Bilgi Üniversitesi yayını, 2000.
İŞL 106 İngilizce II (2-0) 2
Zamanlar: ‘’will’’ ve ‘’going to’’içeren zamanlar,Future Pefect (will have+V3), Future
Continuous Tense (will be V+ing), Geleceğe Yönelik Tahminlerde Bulunma : Gelecek planları
hakkında konuşma, Sorular :Tag Questions,Choice Questions (or), Edatlar : Zaman belirten
edetlar (for,since), Karşılaştırma Yapıları : ‘’more than’’,’’..er than’’, Olumlu/Olumsuz Beğeni
ifade Etmek Kalıpları : ‘’I like’’,’’Idon’t like’’, Günlük Konuşma : Deyimler, Edilgen Çatı
(have/has/had been+V3), Okuma Becerisi : Okuduğunu anlama,sorulara cevap verebilme ve
okunan parçaya göre soru hazırlaya bilme.
Ders Kitabı:
Advanced Englısh Grammar ; İ. Hakkı Mirici, Funda Dağabak Baskı Yılı : 2008 Yayın Evi :
Gazi Yayınevi, 2008.
Yardımcı Ders Kitapları:
English Gramer, Metin Ceylan Baskı Yılı : 2002 Yayın Evi : Hacettepe-Taş Kitapçılık, 2002.
İŞL 102 Türk Dili II (2-0) 2
Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kelime türleri,
cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların
düzeltilmesi, dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak
esaslar.
Ders Kitabı:
Üniversiteler İçin Türk Dili Ders Kitabı (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Bekir Sami Özsoy, H.Hadi
Bulut Akademi Kitabevi, 2005.
Yardımcı Ders Kitapları:
Kazım Yetiş, Kemal Yavuz, Türk Dili ve Kompozisyon, Beşir Yayınları, 2003.
ÜÇÜNCÜ YARIYIL
İŞL 203 İşletme Yönetimi I (4-0) 7
Yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimi; bilimsel çalışmalar öncesi devir. Yönetimde klasikler,
neoklasikler, modern yönetim, amaçlara göre yönetim, stratejik yönetim, işletmelerde stratejik
yönetim süreci safhaları, geliştirme çabaları, analizi ve kontrolü.
Ders Kitabı:
Özalp, İnan, İşletme yönetimi. Birlik Matbaası, 2002.
Yardımcı Ders Kitapları:
Tamer Koçel, İşletme yöneticiliği.İstanbul:Beta yayınevi, 2003.
İŞL 201 - Mikro İktisat (3-0) 4
Mikro iktisadın niteliği, fiyat sistemi ve mikro iktisat, arz ve talep, piyasa dengesi, fiyat
kontrolleri, tüketici davranışları ve talep teorisi, tüketici tercihleri, fayda analizi, kayıtsızlık
eğrileri, bütçe doğrusu, tüketici dengesi, tüketici davranışı ve bireysel talep, gelir ve ikame
etkileri, piyasa talebi ve esneklikler, talebin fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği, talebin çapraz
esnekliği, üretim teorisi, tek değişken faktörlü üretim, iki değişken faktörlü üretim ve ölçeğe
göre getiri konuları işlenmektedir
Ders Kitabı
Yaylalı, Muammer, Mikroiktisat, Beta Yayınları, (2004),
Yardımcı Ders Kitapları:
İlker Parasız, Mikro Ekonomi: Orta Düzey Yaklaşım, 6. Baskı, Bursa: Ezgi Kitapevi, (1999)
İŞL 205 İstatistik I (4-0) 7
Verilerin toplanması ve düzenlenmesi, ortalamalar, değişkenler ve asimetri ölçüleri, endeksler,
zaman serilerinin analizi, olasılık, örnekleme.
Ders Kitabı:
Atlas. M. (2007) İstatistik ve çözümlü örnekler(Gözden geçirilmiş ikinci baskı), Eskişehir, 2007.
Yardımcı Ders Kitapları:
İstatistik, Burhan Çil, Tutibay Yayınevi, 2005.
İŞL 209 Şirketler Muhasebesi (3-0) 4
Şirketler hakkında genel bilgiler, sermeye şirketlerinin kuruluşu, sermayede değişim, kar ve
zarar dağıtımı, tasfiye, yasal şekilde değişimi, birleşme, tahvil ihracı gibi işlemlerin T.T.K.,
S.P.K. hükümlerine göre ele alınması ve muhasebeleşmesi.
Ders Kitabı:
Ümit Ataman, Şirketler Muhasebesi, Türkmen Kitapevi, 2007
Yardımcı Ders Kitapları:
Bektöre Sabri, Benligiray Yılmaz, Aydın Davut, Şirketler Muhasebesi, Birlik ofset, Eskisehir,
2002.
İŞL 207 Borçlar Hukuku (3-0) 4
Borçlar hukuku hakkında genel bilgiler, hukuk dalları arasındaki yeri, borçlar hukukunun
kaynakları ve borçlar kanunu sistemi, borç ilişkisi ve borçların kaynakları, akitten doğan borç
ilişkileri, haksız fiilden doğan borç ilişkileri, ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri,
borç ilişkilerinin hükmü ve sona ermesi, özel borç ilişkileri.
Ders Kitabı:
Oğuzhan Ardıç - Emel Ersol, Borçlar Hukuku, Agon Bilgi Akademisi, 2008.
Yardımcı Ders Kitapları:
Borçlar Hukuku Beta Yayınevi, Turgut Akıntürk, 2005.
İŞL 211 Kamu Maliyesine Giriş (3-0) 4
Piyasa etkinliği ve Pareto optimum, Etkinlik ve adalet, Kamusal malların analizi Kulüp malları,
Dışsallıklar, Doğal Tekeller (azalan maliyetle çalışan endüstriler) Piyasa aksaklıkları ve eksik
bilgi, Devletin geliri yeniden dağıtım rolü, Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Vergi Teorisi,
Devlet Borçları.
Ders Kitabı:
Prof. Dr. Özhan Uluatam, Kamu Maliyesi, İmaj Yayın evi;Kamu Maliyesi, Prof. Dr. Akif
Erginay, Gözden Geçirilmiş 6.baskı, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
Nezih Varcan, Tufan Çakır (Editorler), Kamu Maliyesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2003.
İŞL 204 İşletme Yönetimi II (4-0) 7
Yönetim, yönetimin anlamı, yönetim tür ve biçimleri, yönetim mesleği, yönetim işlevleri,
planlama, örgütleme, yöneltme ve etkileme, koordinasyon, kontrol, bağlantı süreçleri, karar
verme, iletişim, örgütsel etkinlik, verimlilik, zaman ve stres yönetimi, çatışma ve kriz yönetimi.
Ders Kitabı:
Özalp, İnan(2002)İşletme yönetimi. Birlik Matbaası, 2002.
Yardımcı Ders Kitapları:
Tamer Koçel, İşletme yöneticiliği.İstanbul:Beta yayınevi, 2003.
İŞL 202 Makro İktisat (3-0) 4
Milli gelir hesaplamaları, klasik, Keynezyen ve neo-klasik gelir ve istihdam teorileri, toplam
talep ve toplam arz, genel fiyat düzeyi, para arz ve talebi, makro ekonomik istikrarsızlıkla
mücadelede farklı iktisat okullarının çözüm önerileri.
Ders Kitabı:
Ünsal, Erdal, (2006), Makro İktisat, Seçkin Yayınları, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
Makro İktisat, Tümay Ertek, Beta Basım Yayım, 2004.
İŞL 206 İstatistik II (4-0) 7
Sürekli ve kesikli dağılım, nokta tahmini, hipotez testi, basit regrasyon ve korelasyon, çoklu
regrasyon ve korelasyon, varyans analizi, ki-kare testi.
Ders Kitabı:
ATLAS. M. (2007) İstatistik ve çözümlü örnekler(Gözden geçirilmiş ikinci baskı), Eskişehir,
2007.
Yardımcı Ders Kitapları:
Uygulamalı İstatistik-II, Yılmaz Özkan, Simetri Yayınları, İstanbul, 2001.
İŞL 210 Maliyet Muhasebesi (4-0) 6
Maliyet muhasebesine ilişkin genel bilgiler, maliyet- harcama- gider kavramları, maliyet türleri,
giderlerin incelenmesi; üretim giderleri
( ilk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim
giderleri ) ve faaliyet giderleri, gider yerleri ve gider dağıtım tablosu, gelir tablosu ve satışların
maliyet tablosu, maliyet sistemleri ve maliyet hesaplamaları yöntemi, sipariş ve maliyet sistemiz.
Ders Kitabı:
Maliyet Muhasebesi, Prof. Dr. Celaleddin Atamanalp vd.,Aktif Yay., 2001.
Yardımcı Ders Kitapları:
Maliyet Muhasebesi, Prof. Dr.Nasuhi Bursalı, Der yayınları, İstanbul, 2005.
İŞL 208 Vergi hukuku (4-0) 6
Vergi hukukunun konusu ve kaynakları, vergilemeye ilişkin temel kavramlar, vergi suç ve
cezaları, vergi idaresi, vergi yargısı, gelir vergisi ve uygulaması, gelirin unsurları, gelir vergisinin
tarh ve tahsili, gelirin beyanı, kurumlar vergisi, servet vergileri, katma değer vergisi, özel
tüketim vergisi, damga vergisi ve harçlar.
Ders Kitabı:
Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, Osman Pehlivan, Derya Kitapevi Yayınları,
2004.
Yardımcı Ders Kitapları:
Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, Ahmet Erol, Vedat Kitapçılık, 2006.
BEŞİNCİ YARIYIL
İŞL 301 Finansal Yönetim 1 (4-0) 6
Finansal yönetime giriş, temel kavramlar, finansal yönetimin amacı, örgütlenmesi, analizi,
kontrol ve planlaması, işletme sermayesi yönetimi, temel ve teknik analiz, finansal çevre, risk ve
getiri, paranın zaman değeri, sermaye ve maliyeti.
Ders Kitabı:
Finansal Yönetim, ÖztinAkgüç,Avcıol Basım Yayım, 2005.
Yardımcı Ders Kitapları:
Finansal Yönetim, Atilla Gönenli, 2. Baskı, İstanbul, 2004.
İŞL 303 Üretim Yönetimi I (4-0) 5
Üretim yönetimi, temel kavramlar, üretim yönetiminde sistem ve model kavramı, üretim
sistemleri, kuruluş yeri seçimi, işyeri düzenleme, malzeme nakli, mamul dizaynı, talep tahmini,
stok kontrolü.
Ders Kitabı:
Üretim Yönetimi-I, Prof. Dr. Bülent Kobu, Avcıol Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2002.
Yardımcı Ders Kitapları:
Üretim Yönetimi-I, Prof. Dr. Mahmut Tekin, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2002.
İŞL 309 Pazarlama İlkeleri (4-0) 5
Pazarlamanın tanımı ve özellikleri, pazarlamanın gelişim evresi, pazarlama çevre faktörleri ve
stratejik pazarlama planlaması, tüketici pazarları, tüketicilerin davranışsal özellikleri ve örgütsel
satınalma karar süreci, pazar bölümlendirme, hedef pazarlar ve talep tahmini kavramları.
Ders Kitabı:
Pazarlama ilkeleri / Mehmet Karafakıoğlu; 2005, İstanbul
Yardımcı Ders Kitapları:
Pazarlama ilkeleri. / A.Hamdi İslamoğlu; 2002, İstanbul
İŞL 307 Yöneylem Araştırması I (3-0) 5
Doğrusal programlamanın temelleri, doğrusal programlama modelinin çözümü ile ilgili
modeller; grafik çözüm metodu, analitik çözüm metotları, simpleks metodu, dual problem,
ulaştırma modelleri.
Ders Kitabı:
Yöneylem Araştırması, Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Ekin Kitapevi, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
Ayhan Özdemir, Yöneylem Araştırması Ders Notları, 2005.
İŞL 305 Finansal Kurumlar Yönetimi (4-0) 5
Finansal sistem ve fon akışı, finansal kurumlar ve fonksiyonları, finansal kurumların özellikleri,
banka, sigorta yönetimi, borsa aracıları vb.
Ders Kitabı:
Özcan Ertuna, Finansal Kurumlar, Teori Yayınları, Ankara, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
Ahmet Erol, Finansal Kurumların Denetim Ve Vergilendirilmesi, Yaklaşım Yayıncılık, 2006.
BEŞİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
İŞL311.1 Kooperatifçilik ( 3-0) 4
Kooperatif işletmelerin kuruluş ve organizasyon esasları; kooperatiflerde yönetim ve yöneticilik;
kooperatif işletme yönetiminin temel ilkeleri, kooperatiflerde finansman, kooperatiflerde
muhasebe, kooperatiflerde eğitim ve denetim, girdi satın alma, ürün pazarlama; mali oranlar
(rasyolar), kooperatif ortaklar ortak ilişkileri ve ortak dışı ilişkiler; örnek olaylar şeklinde
kooperatif isteklerinin incelenmesi.
Ders Kitabı:
Genel kooperatifçilik. / Ayhan Çıkın, Ali Rıza Karacan, 1994, İzmir
Yardımcı Ders Kitapları:
Kooperatifçilik tarihi. / Nurettin Hazar,1970, Ankara
İŞL311.2 İşletme Bütçeleri (3-0) 4
İşletme bütçelerinin yararları ve sınırları, İşletme bütçelerinin türlerini ve her tür işletme
bütçesinin sayısal şekilde hazırlanması, Bütçelerin hazırlanması için gerekli verilerin elde
edilmesi ve İşletmenin ulaşmak istediği minimum amaçları gösteren işletme bütçelerinden
uygulamada nasıl yararlanılabileceğini kavrayabilme, bütçe sorumluluk raporlarının özelliklerini
anlayabilme, bütçe farklarını analiz edebilme ve yorumlayabilmeyi kapsar.
Ders Kitabı:
Yönetim aracı olarak işletme bütçeleri. / Yüksel Koç Yalkın,1977, Ankara
Yardımcı Ders Kitapları:
İşletme bütçeleri : kar planlaması ve kontrolu. / Glenn A. Welsch; çev. Yaman Erdal.1978,
Ankara
İŞL311.3 Muhasebe Organizasyonu (3-0) 4
Muhasebe organizasyonu, hesap planı, genel hesap planı, hesap çerçevesi, MB tekdüzen hesap
çerçevesi ve hesap planı, maliyetlerin hesaplanmasında 7/A Seçeneği, maliyet hesaplarında 7/B
Seçeneği, çeşitli uygulamalar.
Ders Kitabı:
İşletmelerde muhasebe organizasyonu ve muhasebe mesleği / Fatih Coşkun Ertaş,2002, Ankara
Yardımcı Ders Kitapları:
Muhasebe organizasyonu / Fatih Coşkun Ertaş,2007, Ankara
İŞL311.4 İşletme Sermayesi Analizleri (3-0) 4
İşletme sermayesi yönetiminin önemi, işletme sermayesinin özellikleri, işletme sermayesi
ihtiyacına etki eden faktörler, işletme sermayesi ihtiyacının hesaplanmasında kullanılan
yöntemler, işletme sermayesinin yeterliliğinin analizi, nakit ve nakit benzeri varlıkların, kısa
vadeli alacakların, stokların ve kısa vadeli borçların yönetilmesi.
Ders Kitabı:
Döner sermaye yönetimi : prensipler ve analiz. / R. Metin Türko,1978, Erzurum
Yardımcı Ders Kitapları:
Sanayi işletmelerinde işletme sermayesi ve analizi. / Oktay Güvemli,1973, istanbul
İŞL311.5 İcra ve İflas Hukuku (3-0) 4
Cebri icra hukukuna giriş, cebri icra türleri, icra hukukunun bölümleri, icra takibinde taraflar,
ilamsız icra, ilamlı icra, ihtiyatı haciz, iflas teşkilatı ve iflas yolları, iflasın tasfiyesi, iflasın
kapanması ve kaldırılması, iflasta iptal davaları, konkordato.
Ders Kitabı:
Türk ticaret kanunu şerhi / İsmail Doğanay, 1974 Ankara
Yardımcı Ders Kitapları:
Bankacılar için icra ve iflâs hukuku bilgisi. / Baki Kuru, 1983 Ankara
İŞL311.6 Verimlilik Analizleri (3-0) 4
İşletmelerde performans, performans boyutları, verim, verimlilik, kalite, yenilik, etkenlik,
etkililik, çalışma yaşamının kalitesi, karlılık ve bütçeye uygunluk, verimlilik, verimlilik kavramı
ve önemi, verimliliği etkileyen faktörler, verimlilik artırma teknikleri, verimlilik analizi, işletme
bazında verimlilik analizi
Ders Kitabı:
İşletmelerde planlama ve kontrol süreçlerinde verimlilik analizleri. / Ali Hikmet Tözün,1991 .
İzmir
Yardımcı Ders Kitapları:
Ders Notları
İŞL311.7 Yönetim Psikolojisi (3-0) 4
Makine olarak örgütler, organizasyon olarak örgütler, örgütsel ihtiyaçlar, beyin olarak örgütler,
öğrenen örgütler, kültür olarak örgütler, politik sistem olarak örgütler, akış ve dönüşüm olarak
örgütler, yönetim teorilerinin psikolojik açıdan irdelenmesi, şirket iklimi ve kültürü, kültür ve
örgüt, örgüt ve bilinçaltı, örgütsel politika, çokuluslu şirketlerde örgüt psikolojisi.
Ders Kitabı:
Yönetim psikolojisi. / Erol Eren
1993 İstanbul
Yardımcı Ders Kitapları:
Ders Notları
İŞL311.8 Uluslararası İlişkiler (3-0) 4
Uluslararası ilişkiler disiplininin doğuşu ve gelişimi, Uluslararası İlişkiler'in temel kavramları,
uluslararası ilişkileri belirleyen temel unsurlar, dış politika, devletlerin dış politika tercihleri,
uluslararası ilişkilerde barışçıl dış politika araçları ve yöntemleri, uluslararası çatışmalar ve
savaş, uluslararası barış ve güvenlik sorunları incelenmektedir.
Ders Kitabı:
Ders notları
Yardımcı Ders Kitapları:
Türk - Alman ilişkileri (1923-1939) : iki dünya savaşı arasındaki dönemde siyasal, kültürel,
askeri ve ekonomik ilişkiler. / Cemil Koçak, 1991. Ankara
ALTINCI YARIYIL
İŞL 308 Sayısal Yöntemler (4-0) 5
Sayısal yöntemlerin konusu ve kapsamı, kararlar ve modelleri, oyun kuramı,stok kontrol
modelleri, PERT ve CPM ile proje planlaması, kuyruk modelleri, Markow zincirleri, similasyon.
Ders Kitabı:
Yöneylem Araştırması, Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Ekin Kitapevi, 2005.
Yardımcı Ders Kitapları:
Ayhan Özdemir, Yöneylem Araştırması Ders Notları, 2005.
İŞL 302 Finansal Yönetim II (4-0) 6
Modern işletmeler ve finansman fonksiyonu, finansal analiz ve önkoşulları, finansal tablolar,
nitelikleri ve çeşitleri, ülkemizde uygulanan tipleri ve düzenlenmesi, mali piyasalar hakkında
genel bilgiler ve kavramların açıklanması, para ve sermaye piyasaları.
Ders Kitabı:
Finansal Yönetim, Öztin Akgüç, Avcıol Basım Yayım, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
Finansal Yönetim, Atilla Gönenli, 2. Baskı, İstanbul, 2004.
İŞL 306 Pazarlama Yönetimi (4-0) 5
Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yönetimi, Tüketici pazarları,
endüstriyel pazarlar, Pazar bölümlendirme, hedef Pazar seçimi ve talep tahminleri, mamul, fiyat,
tutundurma ve dağıtım.
Ders Kitabı:
Pazarlama Yönetimi, Tuncer Tokol, Uludağ Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005.
Yardımcı Ders Kitapları:
Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Mehmet Karafakıoğlu, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2001.
İŞL 310 İnsan Kaynakları Yönetimi (4-0) 5
İşletmeleri personel işlerinin yeri ve önemi,personel yönetiminin konusu,personel bölümünün
organizasyon yapısı,personel politikaları,iş analizleri,iş tanımları ve iş gerekleri,personel bul,
seçmğe ve yerleştirme,personel eğitimi ve gelişimi,personel değerlemesi, iş değerlemesi,
ücretleme,disiplini çalışma koşullarının düzenlenmesi.
Ders Kitabı:
Öznur Yüksel (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Gazi Kitapevi, 2000.
Yardımcı Ders Kitapları:
Ramazan Geylan (1996). Personel Yönetimi. Eskişehir: Birlik Ofset, 1996.
İŞL 304 Üretim Yönetimi II (4-0) 5
Üretim planlama, kontrolü, kapasite kontrolü, kalite kontrol, tamir - bakım planlama, iş etüdü,
prodüktivite.
Ders Kitabı:
Üretim Yönetimi-I, Prof. Dr. Bülent Kobu, Avcıol Basım Yayım Dağıtım, 2005.
Yardımcı Ders Kitapları:
Üretim Yönetimi-I, Prof. Dr. Mahmut Tekin, Beta Basım Yayım dağıtım, 20004.
ALTINCI YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
İŞL312.1 Araştırma Yöntemleri (3-0) 4
Sosyal bilimler ve araştırma, araştırma metedolojisi, bilgi, bilimsel bilgi ve bilimsel olmayan
bilgi, araştırma süreçleri (araştırmanın planlanması, konusu, amacı, araştırma soruları, araştırma
metotları, hazırlık okuması ve çalışmaları), nüfus ve örnek çalışma, veri analiz teknikleri
Ders Kitabı:
Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. / Ali Yıldırım, Hasan Şimşek , 2000 ankara
Yardımcı Ders Kitapları:
Araştırma yöntemleri. / Rıfkı Arslan, Ayşenur Ökten,1994 istanbul
İŞL312.2 Uluslararası İşletmecilik (3-0) 4
Uluslararası işletmeciliğin doğası, uluslararası işletmecilik ve yabancı yatırım, dış çevre ve
yönetim, finansal faktörler/kuvvetler, ekonomik ve sosyoekonomik faktörler/kuvvetler, fiziki
çevre faktörleri/kuvvetleri, sosyokültürel faktörler/kuvvetler, politik faktörler/kuvvetler, mevzuat
faktörleri/kuvvetleri, işgücü faktörleri/kuvvetleri, rekabet ve dağıtım faktörleri/kuvvetleri.
Ders Kitabı:
Küreselleşme sürecinde işletme yönetimi -Geleneksel ve çağdaş (Küresel) işletmecilik
anlayışının fonksiyonel açıdan değerlendirilmesi-, Hasan Tutar; Doç.Dr. Nurullah genç, 1999,
Erzurum.
Yardımcı Ders Kitapları:
Modern İşletmecilik / İsmet Mucuk,1983 İstanbul
İŞL312.3 Vergi Uygulamaları (3-0) 4
Vergileme: sınıflandırma, vergilemenin yapısı; kamu gelirleri; vergilemeye ve vergi hukukuna
ilişkin kavramlar: vergi idaresi, vergi yükümlülüğü, vergi oranı, vergi tarifesi, vergi
beyannamesi, vergi matrahı, vergi kanunu, vergi yükü, vergi uyuşmazlıkları, vergi indirimi, vergi
muafiyeti, vergiden kaçınma, vergi kaçakçılığı, türk vergi sistemi, Türk vergi kanunları: gelir
vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi,
motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi (ÖTV): vergi kanunları, vergi mükellefi, vergiyi
doğuran olay, vergilendirilebilir gelir, vergiden muaf gelir, vergilendirme dönemi, vergilendirme
işlemleri, vergi beyannamesi, verginin ödenmesi.
Ders Kitabı:
Vergi Hukuku: Genel İlkeler, Türk Vergi Sistemi. / Nurettin Bilici,2001 Ankara
Yardımcı Ders Kitapları:
Vergi Uygulamaları. / Abdurrahman Akdoğan,1986 Ankara
İŞL312.4 Finans Matematiği (3-0) 4
Basit ve bileşik faiz, iskonto hesapları. Hisse senedi ve tahvil getirisinin ve fiyatının
hesaplanması. Türev ürünlerin fiyatının tespiti, Portföyün getirisi ve risklerinin hesaplanması.
Ders Kitabı:
Finans Matematiği, Zehra Başkaya- Değer Alper, Ekin Kitapevi, 2004.
Yardımcı Ders Kitapları:
Finans Matematiği, Doç. Dr. Günay Söndürmez, İzmir, 2007.
İŞL312.5 Banka Muhasebesi (3-0) 4
Banka muhasebesi ve özellikleri, özellik arzeden işlemler (reeskont, iştira, munzam karşılık,
döviz tevdiat, kiralık kasa, takas, revalüasyon, havale vb.) ve muhasebeleştirilmeleri, nazım
hesaplar.
Ders Kitabı:
Banka muhasebesi. / Orhan Sevilengül, istanbul
Yardımcı Ders Kitapları:
Banka Muhasebesi / Mehmet Hasan Eken, Hüseyin Selimler,2004 istanbul
İŞL312.6 Enflasyon Muhasebesi (3-0) 4
Enflasyonla ilgili genel bilgiler, enflasyon muhasebesinde kullanılan temel kavramlar ve
açıklamaları, enflasyon muhasebesinde kullanılan yöntemler, enflasyonun varlık, borç ve
özsermaye kalemleri üzerindeki etkileri, her bilanço kalemi üzerinde enflasyonun etkisini
giderici işlemler ve sayısal uygulamalar
Ders Kitabı:
Enflasyon muhasebesi: Kuramsal yaklaşımlar ve Türkiye uygulaması / Nalan Akdoğan,2004
ANKARA
Yardımcı Ders Kitapları:
Enflasyon muhasebesi / Nalan Akdoğan,1980 ANKARA
İŞL312.7 Bilgisayarlı Muhasebe (3-0) 4
Bilgisayarda kullanılabilen muhasebe, stok ve stok kontrol, müşteri cari hesap, personel paket
programları v.b. Sigorta ve vergi beyannameleri, bunların birbirleri ile entegre edilebilme
imkanları.
Ders Kitabı:
Orhan -Özkan Sağçolak, Bilgisayarlı Muhasebe, Seçkin Yayıncılık, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
Sabri Önel, Bilgisayarlı Muhasebe, Seçkin Yayıncılık, 2006.
İŞL312.8 Halkla İlişkiler (3-0) 4
Halkla ilişkilerin anlam ve önemi, halkla ilişkiler-reklam ilişkisi, kurumsal reklam, halkla
ilişkiler propaganda ilişkisi, geçmişte ve günümüzde halkla ilişkiler, Türkiye’de halkla
ilişkiler,ve halkla ilişkilerin toplumsal gelişimi. Kişisel ilişkiler ve kişilik analizi, iletişim,
karşılıklı ilişkiler, öğrenme, alışkanlık, davranış tahmini, dayanışma aksaklıkları, kültür ve çevre,
sosyal kurumlar ve sınıflar. İnsanları farklılaştıran faktörler, dilin önemi, iç,dış ve müşteri
ilişkileri, yüzyüze ilişkiler, konuşma sanatı ve inandırıcılık, görünüş ve davranışın önemi.
Ders Kitabı:
Mete Çamdereli, Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler, Salyangoz yayınları, 2005.
Yardımcı Ders Kitapları:
Gönül Budak, Halkla İlişkiler, II. Baskı, İzmir, 2001.
İŞL312.9 Anayasa Hukuku (3-0) 4
Anayasa hukukuna giriş dersi, anayasa hukukunun genel esaslarına ve onun terminolojisine
ayrılmıştır. Bu dersin başında hukuk ve anayasa hukuku ilişkisi ortaya konduktan sonra sırasıyla
anayasa hukukunun genel teorisi ve temel kavramları ele alınmaktadır. Genel teori bölümünde
siyasi iktidar kavramı, onun kurumsallaşmış şekli olan devlet ve devletin biçimsel temelleri
başlığı altında anayasa, onun kabul edilişi ve değiştirilişi ve kanunların anayasa uygunluğunun
denetimi konuları ağırlıklı olarak işlenmektedir. Anayasa hukukunun genel kavramları
bölümünde ise ilk konu yönetilenlere ayrılmakta ve burada şu başlıklardan oluşmaktadır:
Egemenliğin kullanımına göre yönetim biçimleri, seçim, seçim sistemleri ve siyasi partiler. Aynı
bölümdeki diğer konu ise devlet erklerinin yapısı ve işlevini incelemektedir: yasama ve yürütme
erki ve bunlar arasındaki ilişkiler bu konunun ana temalarıdır
Ders Kitabı:
Anayasa Hukuku :İdare Hukuku / Zehra Odyakmaz, Ümit Kaymak, İsmail Ercan
2008 İstanbul
Yardımcı Ders Kitapları:
Ders Notlar
YEDİNCİ YARIYIL
İŞL 401 Pazarlama Araştırması (4-0) 7
Pazarlama araştırmasının niteliği, araştırma süreci, problemin teşhisi ve tanımlanması, veri
kaynaklarının belirlenmesi, örnekleme, verilerin toplanmasında yöntemlerin seçimi, verilerin
toplanması, verilerin cetvellenmesi, analizi ve yorumu, pazarlama araştırmasının denetimi,
pazarlama araştırmasının türleri.
Ders Kitabı:
Mahir Nakip, Pazarlama Araştırmaları, Seçkin Yayıncılık, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
Tuncer Tokol, Pazarlama Araştırması, Toksoy Yayıncılık, 2005.
İŞL 403 Finansal Tablolar Analizi (4-0) 7
Mali tablolar ve yıllık raporların tanımı, önemi, amaçları ve mali analizin tarihçesi, bilanço gelir
tablosu, dağıtılmamış karlar tablosu, net çalışma sermayesi, nakit akım tablosu, fon akım tablosu,
özsermaye değişim tablosu, kar dağıtım tablosu, mali tablolar analizinde kullanılan teknikler;
karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde metodu ile analiz, trend analizi, oranlar yardımıyla analiz,
gelir analizi, fiyat seviyesindeki değişikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisi.
Ders Kitabı:
Ümit Gücenme, Mali Tablolar Analizi, Marmara Kitapevi, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
Öztin Akgüç,Mali Tablolar Analizi, Metis Yayıcılık, 2004.
İŞL 405 Muhasebe Denetimi (4-0) 8
Denetim işlevi ve muhasebe mesleği, genel kabul görmüş denetim standartları, denetim raporu,
denetim süreci ve planlaması, denetim kanıtları ve teknikleri, belli başlı hesaplara ait denetim
programı.
Ders Kitabı:
Faruk Göçlü, Muhasebe Denetimi, Detay Yayınları, Ankara,2005.
Yardımcı Ders Kitapları:
Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa Yayınları, 2005.
YEDİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
İŞL 407.1 Kamu Yönetimi (3-0)4
İdare, hukuk devleti, Türk idare hukukunun genel özellikleri, kamu hizmeti, idare teşkilatı,
merkezi idare, mahalli idareler, idarenin yargısal denetimi, idari yargı sistemi, dava çeşitleri ve
idari yargılama usulü hukuku.
Ders Kitabı:
Kamu Yönetimi / Ahmet Nohutçu 2007 Ankara
Yardımcı Ders Kitapları:
Kamu yönetimi / Nuri Tortop, Nuri Tortop, Tahir Aktan, Turgay Ergun ; ed. Ziyattin
Bildirici,2000 ESKİŞEHİR
İŞL407.2 Yatırım Projelerinin Değerlendirmesi (3-0)4
Proje türleri, yatırım projelerinin geliştirilmesi; ekonomik ve fınansal değerlendirme; sabit
yatırım projelerinde risk; enflasyon etkileri; yatırımlarının finansmanı ve kredilendirilmesi;
yatırım projelerini değerlendirme teknikleri.
Ders Kitabı:
İşletmelerde Finansal Yönetim / Tuncer Tokol 1981 BURSA
Yardımcı Ders Kitapları:
İşletmelerde Finansal Yönetim. / Ali Ceylan1993 İSTANBUL
İŞL407.3 Uluslararası Finans (3-0)4
Döviz piyasası, vadeli piyasalar, gelecek piyasalar, opsiyon piyasalar, swaplar, ödemeler
bilançosu, döviz kurlarının tahmini, kur risklerinin yönetimi, uluslararası para piyasaları,
uluslararası sermaye piyasaları, dış ticaret işlemleri.
Ders Kitabı:
Uluslararası Finans / Halil,1943- Seyidoğlu 1997 İstanbul
Yardımcı Ders Kitapları:
Uluslararası Para Ve Sermaye Piyasaları. / Fadıl Hakkı Sur 1978 Ankara
İŞL407.4 Yönetim Muhasebesi (3-0)4
Yönetim muhasebesi tanımı, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi arasındaki ilişkiler,
maliyet muhasebesinin temelleri, maliyet-kar-hacim analizleri, karar verme sürecinde ilgili
maliyetler ve gelir analizleri, tam ve değişken maliyetleme; fiyatlama politikaları, yönetim
muhasebesi açısından modern maliyetleme yöntemleri, standart maliyetleme.
Ders Kitabı:
Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi / Nihat Küçüksavaş 2006 İstanbul
Yardımcı Ders Kitapları:
Ders Notları
İŞL407.5 Yönetim Bilgi Sistemleri (3-0)4
Bilgi kavramı, bilgi toplumuna geçiş süreci ve işletme yönetimine etkisi işletmelerde bilgisayar
destekli bilgi sistemi uygulamaları, işletmelerde bilgi sistemlerinin seçimi, geliştirilmesi ve
kurulması süreci işletmelerde bilgi sistemi uygulamaları.
Ders Kitabı:
Uğur Yozgat, Yönetim Bilişim Sistemleri, Beta Basım Yayım, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
Dilek Karahoca-Ahmet Karahoca, Yönetim Bilişim Sistemleri, Beta Basım Yayım, 2005
İŞL407.6 Modern Yönetim Teknikleri (3-0)4
Toplam kalite yönetimi, benchmarking, organizasyonel öğrenme, takım çalışması, liderlik,
kaizen, müşteri memnuniyeti, downsizing, outsourcing.
Ders Kitabı:
İşletme Yönetimi : Yönetim Düşüncesi, Fonksiyonları Ve Yeni Yönetim Teknikleri / İsmail Efil
2004 BURSA
Yardımcı Ders Kitapları:
Yeni İşletme Yönetimi Teknikleri. / Karl H. Demmer, [Et All.] ; Çev. Vefik Sakir Sagbil, 1978
Ankara .
İŞL407.7 Siyasi Tarih (3-0)4
1789 Fransız Devrimi’nden, 1914’te Birinci Dünya Savaşının başlamasına kadarki dönem,
Birinci Dünya Savaşının ardından başlayan iki savaş arası dönem, İkinci Dünya Savaşı ve onun
ardından başlayan Soğuk Savaş döneminin tüm gelişmeleri ve Soğuk Savaşın sona ermesi ile
başlayan yeni dönemde varolan uluslararası sistemler, uluslararası ilişkilerin seyri, “uluslararası
güç” olan devletlerin geçirdikleri siyasal evrimler ve bunların devletlerarası ilişkilere, dış
politikalara yansıyışı ana başlıkları olmak üzere, bu dönemin Dünya diplomasi tarihini
içermektedir.
Ders Kitabı:
Siyasi Tarih Dersleri. / Coşkun Üçok 1949 Ankara
Yardımcı Ders Kitapları:
Türk Siyasi Tarihi: 1700-1914 / Tahsin Ünal 1955 Ankara
İŞL407.8 Uluslararası Pazarlama (3-0)4
Uluslararası pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler, uluslararası bilgi sistemleri, uluslararası
pazarlama planlaması, uluslararası pazarlamada pazar bölümlendirme, ürün politikaları,
fiyatlama, dağıtım kanalları ve tutundurma faaliyetleri
Ders Kitabı:
Uluslararası Pazarlama Yöntemi: Teori, Uygulama Ve Örnek Olaylar. / Mehmet Karafakioğlu
2000 İstanbul
Yardımcı Ders Kitapları:
Uluslararası Pazarlama: İlkeler Ve Uygulamalar. / Cem Kozlu İstanbul
İŞL407.9 Elektronik Ticaret (3-0)4
Elektronik ticaretin tanımı ve kapsamı elektronik ticaretin gelişimi(internetin tanımı, internet,
extranet tanımları), Elektronik ticaretin kategorileri,Elektronik ticaretin araçları, Küreselleşen
pazarda elektronik ticaretin ekonomik boyutu,elektronik ticaret ve pazarlama ilişkisi(elektronik
ortamda pazarlamanın tanımı,özellikleri) Elektronik ortamda pazarlamanın zayıf ve güçlü
yanları,Elektronik ortamda (internet üzerinde) pazarlama süreci (pazarlama ortamının-web sitesihazırlanması-pazarlama karmasının oluşturulması, tutundurma kararları, fiyat kararları, dağılım
kararları, satış süreci, internet üzerinden alışveriş-online shopping)
Ders Kitabı:
Sorularla E-Ticaret, E-İş / Nuray Korkmaz 2004 İstanbul
Yardımcı Ders Kitapları:
İşletmeler arası Elektronik Ticaret / İbrahim Kırçova 2001 İstanbul
SEKİZİNCİ YARIYIL
İŞL 402 İşletme Politikası (4-0) 6
İşletme politikası ile ilgili temel kavramlar en üst düzeydeki yönetim tarafından fonksiyonel
olarak bütünleştirilmiş işletme politikasının formüle edilmesi ve uygulanması, incelenmesi,
değişen koşullar karşısında karar verme, örnek olay çalışmaları.
Ders Kitabı:
Zeyyat Hatipoğlu, İşletme Politikası, Lebib Yalkın Yayınları, İstanbul, 2006
Yardımcı Ders Kitapları:
Ömer Dinçer, İşletme Politikası, Alfa Yayın Dağıtım, İstanbul, 2006.
İŞL 404 Sermaye Piyasası Analizleri (4-0) 6
Sermaye piyasası, tasarrufların yatırıma dönüşmesindeki önemi, Tasarrufun yatırıma dönüşüm
süresi, sermaye piyasasında rol oynayan kurumlar ve bu kurumların işleyişleri, sermaye piyasası
araçları. Sermaye piyasasında fon talep şekilleri ve sermaye piyasasını işleyişi ve vak’a
örnekleri. Aracı kurumlar, halka arz şekilleri, sermaye piyasası araçları, ulusal sermaye
piyasasının özellikleri ve menkul kıymetler borsası.
Ders Kitabı:
Gürel Konuralp, Sermaye Piyasaları, Alfa Yayınları, 2005.
Yardımcı Ders Kitapları:
Sudi Apak, Sermayae Piyasaları Ve Borsa, Bilim-Teknik Yayınevi, 2004.
İŞL 406 Ticaret Hukuku (4-0) 6
Ticari işletme hukuku ( ticari işletme,tacir,tacir olmanın sonuçları, tüccar yardımcıları); genel
şirketler hukuku ( genel olarak şirketler, komandit şirketler, anonim şirketler, limited şirketler,
kooperatifler); kıymetli evrak hukuku ( ticari senetler ve özellikleri, poliçe, çek, bono, tahviller,
hisse senetleri, emtia senetleri).
Ders Kitabı:
Türk Ticaret Kanunu, Celal Ülgen, Beta Yayınları, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
Ticaret Hukuku-I, Pınar Ardıç; Ticaret Hukuku-Iı, M. Fatih Dikici., 2005.
SEKİZİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
İŞL410.1 Türkiye’nin Ekonomik Yapı Problemleri (3-0)4
Osmanlı dönemindeki ekonomik yapı, Cumhuriyetin ilk on yılında ekonomik yapı, devletçi
sanayileşme dönemi, ikinci dünya savaşı döneminde ekonomideki gelişmeler, planlı dönemde
Türkiye ekonomisi, 24 Ocak Kararları, 5 Nisan Kararları, 9 Aralık Kararları, ithalat ve ihracat,
Türkiye ekonomisi ile ilgili güncel ekonomik konular.
Ders Kitabı:
Türkiye Ekonomisinin Yapısal Meseleleri Ve Bir Çözüm Modeli. / Şinasi Güçeri, 1993 İstanbul
Yardımcı Ders Kitapları:
Gelişimi , Üretim Yapısı Ve Sorunlarıyla : Türkiye Ekonomisi. / Yakup Kepenek 1983 Ankara
İŞL410.2 İş Hukuku (3-0)4
İş Hukuku'nun tanımı, özellikleri, temel kavramları, iş sözleşmesi ve hukuki niteliği, iş
sözleşmesinden doğan borçlar, iş sözleşmesinin sona ermesi, kıdem tazminatı, işin
düzenlenmesi, toplu iş sözleşmesi özellikleri,, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi, toplu hak ve
menfaat uyuşmazlıkları, grev ve lokavtın tanımı ve unsurları, sendika ve konfederasyonun
tanımı, kuruluşu, organları, üyelik ve üyelik hakları.
Ders Kitabı:
Ticari İşletme Hukuku / İsmail Kayar 2006 Ankara
Yardımcı Ders Kitapları:
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku / Gürbüz Erdoğan 2008 Ankara
İŞL410.3 Finans Uygulamaları (3-0)4
Finansal analiz uygulamaları, proje analizi uygulamaları, finansal planlama uygulamaları,
portföy analizi uygulamaları.
Ders Kitabı:
Uygulamacı Gözüyle İleri Düzey Finansal Muhasebe Uygulamaları: Muhasebe Yöneticisinin El
Kitabı / Ahmet Tokaç 2006 İstanbul
Yardımcı Ders Kitapları:
Ders Notları
İŞL410.4 Yönetimde Vaka Çalışması (3-0)4
Seçilmiş yönetim ve organizasyon konularında grup çalışmasına dayalı vaka çalışmaları
yürütülecektir.
Ders Kitabı:
Büyüyen İşletmelerde Karşılaşılan Yönetim Ve Organizasyon Sorunları / Hazırlayan Tamer
Koçel 1993 İstanbul
Yardımcı Ders Kitapları:
Ders Notları
İŞL410.5 Yatırım Bankacılığı (3-0)4
Finansal aracılık, yatırım bankacılığının finansal aracılık rolü, yatırım bankacılığı ve para
piyasaları yatırım bankacılığı ve sermaye piyasaları, yatırım bankacılığı ve türev piyasalar halka
arz piyasaları, yatırım bankacılığı ve halka arzlar.
Ders Kitabı:
Sanayileşme Süreçleri Ve Kalkınma -Yatırım Bankaları “Teorik Bir Çerçeve Ve Türkiye
Örneği” / Serdar Şahinkaya 1999 İstanbul
Yardımcı Ders Kitapları:
Türkiye'de Kalkınma Ve Yatırım Bankacılığında Proje Değerlendirme Ve Verimlilik / Halit
Suiçmez 1990 Ankara
İŞL410.6 Reklam Yönetimi (3-0)4
Reklamın özellikleri ve fonksiyonları, reklam türleri, reklamla ilgili stratejik kararlar, reklam
mesajı kanalları, medya planlaması, medya türleri, reklamın etkinliğinin ölçümü.
Ders Kitabı:
Reklam Ve Piyasa Süreci. / Robert B. Ekelund, Davis S.Saurman ; Çev. Vural Savaş,1999
Ankara
Yardımcı Ders Kitapları:
Reklamda Stratejilerle Yönetim. / Gaye Özdemir Yaylacı 1999 İstanbul
İŞL410.7 Pazarlamada Vaka Yönetimi (3-0)4
Vak’a tanımı, vak’a türleri, vak’a çözüm yöntemleri, pazarlama vak’aları.,
Ders Kitabı:
Pazarlama İlkeleri. / İsmet Mucuk 2000 İstanbul
Uluslararası Pazarlama Yönetimi :Teori, Uygulama Ve Örnek Olaylar / Mehmet Karafakıoğlu
2008 İstanbul
Yardımcı Ders Kitapları:
Pazarlama Metaforları : Pazarlamanın Yeni Çağında Tüketicinin Zihnini Anlamak / Gerald
Zaltman, Lindsay Zaltman ; Çev. Ümit Şensoy 2008 İstanbul
İŞL410.8 Girişimcilik Ve Küçük İşletme Yönetimi (3-0)4
Büyük işletmelere kıyasla küçük işletmelerle ilintili konular; girişimciler; bir işletme kurmaya
nasıl karar verilir; girişimciliği destekleyen toplumsal faktörler; operasyonel sorunlar, fırsatlar ve
küçük işletmelerde var olan ilişkilerin doğası.
Ders Kitabı:
Muhittin Şimşek, Kobi’lerin Olmasa Olmazları, Alfa Basın Yayım Dağıtım, İstanbul, 2007.
Yardımcı Ders Kitapları:
Rifat İraz, Girişimcilik Ve Kobi’ler, Çizgi Kitapevi Yayınları, İstanbul, 2005.
İŞL410.9 Muhasebe Standartları (3-0)4
Uluslararası Muhasebe ve uluslararası Ticaret / Küresel Ekonomide Muhasebenin Gelişimi /
Uluslararası Finansal Muhasebe Karşılaştırmaları / Uluslararası Finansal Tablo Analizi /
Uluslararası Finansal Tablo Şeffaflığı ve Dipnotları / Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Duran
Varlıklar / Döviz İşlemleri / Uluslararası Denetim
Ders Kitabı:
Türkiye Muhasebe Standartları İle Uyumlu Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması. / Nalan.
Akdoğan, Orhan Sevilengül. 2003 Ankara
Yardımcı Ders Kitapları:
Türkiye Muhasebe Standartları 2007 Ankara
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
171 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content