close

Enter

Log in using OpenID

2013 Yılı Faaliyet Raporu

embedDownload
T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK
FAKÜLTESİ
2013 YILIFAALİYET RAPORU
Şubat 2014
E-posta: [email protected]
Hazırlayanlar
Prof. Dr. Gülden Z.OMURTAG - Dekan
Doç. Dr. Mesut SANCAR – Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. H.Kübra ELÇİOĞLU – Dekan Yardımcısı
Erkan ÇETİN - Fakülte Sekreteri
Sinan MERAL - Personel Sorumlusu
İÇİNDEKİLER
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
3
4
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon ve Temel Değerler
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C- İdareye İlişkin Bilgililer
1- Fiziksel Yapı
2- Örgüt Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynakları
4- İnsan Kaynakları
5- Sunulan Hizmetler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
5-17
8
9
10
10
11
12
13
16
17
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri (Stratejik)
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
18-29
19
29
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
3- Mali Denetim Sonuçları
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
2- Performans Sonuçları Tablosu
30-39
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
B- Zayıf Yönler
C- Değerlendirme
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
31
31
32
32
33
33
37
40-44
41
43
44
45-49
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
3
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans programının amacı; mesleki etik değerlere sahip,
gelişime açık, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş, toplum sağlığını ön planda tutan, eğitim için gereken
kuvvetli akademik temelleri özümsemiş ve ülke kalkınmasına katkı yapan nitelikli eczacılar yetiştirmektir.
Eczacılık mesleğine verdiği hizmette 50 yılını tamamlayan fakültemiz, öğrencilerine sunduğu eğitim kalitesini
her yıl daha ileri seviyelere taşımak konusunda iddialıdır. Bir eğitim ve araştırma kurumu olarak Türkiye’de öncü
konumunda olan Fakültemiz, 2010 üniversite giriş sınavı tercih sonuçlarına göre Eczacılık Fakülteleri içinde
ikinci sıradaki konumunu 2013 yılından sonra dördüncü kez korumuştur. Fakültemiz donanımlı genç ve dinamik
öğretim üyesi kadrosunu tecrübeli akademisyenlerle harmanlayarak ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirerek,
yayınlar yaparak, danışmanlık hizmetleri vererek bilime katkı yapmaktadır. Fakültemiz elemanları özellikle
disiplinler arası araştırmalara öncelik vermektedir. Dürüstlük, çalışkanlık, çevre ve topluma karşı görev ve
sorumluluklarla örnek fertler yetiştirmeyi hedefleyen standartları yüksek fakültemizin mezunları kamuda ve
akademik ortamda başarı ile sürdürdükleri çalışmaların yanı sıra özel sektör tarafından da çok tercih edilir hale
gelmişlerdir. Bu durum biz eğitimcileri fazlasıyla mutlu etmektedir. Öte yandan kendimize daha iyisi yapılamaz
mı sorusunu sormaktan da vazgeçmiyoruz.
Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel bakımdan gelişmelerini sağlamak amacıyla eğitimleri sırasında
seçimlik kültür dersleri okutulmakta, kişisel becerilerinin geliştirilmesi için çaba gösterilmekte, çeşitli sosyal
etkinlikler ve toplantılar düzenlenmektedir. Gençlerimizin uluslararası ortamlarda yarışacak düzeyde yetişmesi
için üniversitemizin de desteği ile gayret sarf edilmekte, aynı zamanda yapılan bilimsel araştırmalarla ülke
ekonomisine katkı sunacak projeler üretilip evrensel bilime katkıda bulunulmaktadır. Birimimiz stratejik planlama
sürecinde, Kurumumuz stratejik planı ve temel politikaları doğrultusunda, öğretim üye ve elemanları, öğrenci ve
çalışanları ile birlikte hedeflediğimiz misyon ve vizyona ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Gülden Z. OMURTAG
Dekan
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
4
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
Prof.Dr. Gülden Z. OMURTAG (Başkan)
Doç.Dr.Mesut SANCAR (Dekan Yardımcısı)
Doç.Dr.H.Kübra ELÇİOĞLU (Dekan Yardımcısı)
Prof.Dr. F.Jülide AKBUĞA (Üye)
Prof.Dr. Fikriye URAS (Üye)
Prof.Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL (Üye)
Prof.Dr.Feyza ARICIOĞLU (Üye)
Prof.Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL (Üye)
Prof.Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU (Üye)
Doç.Dr.Ümran SOYOĞUL GÜRER (Üye)
Doç.Dr. Hale Z. TOKLU (Üye)
Doç.Dr. Sevda SÜZGEÇ SELÇUK (Üye)
Arş.Gör. Sevinç ŞAHBAZ (Üye)
Fakülte Sekreteri Erkan ÇETİN (Üye)
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
GENEL BİLGİLER
5
BÖLÜM I
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
6
TARİHÇE
Özel Yüksekokul Dönemi (1963 – 1971)
Fakültemizin ilk çekirdeğini oluşturan “Özel İstanbul Eczacılık Yüksekokulu” Murat Barıştıran ve
ortaklarının sahip olduğu “Rehber Kolektif Şirketi” tarafından kurulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
9 Kasım 1963 tarihinde okulun açılmasına ve 22 Kasım 1963 tarihinde de öğretime başlanmasına izin
verilmiştir. Eczacılık öğretimine 1 Kasım 1963’de aynı şirketin sahibi olduğu İstanbul Özel Dişhekimliği
Yüksekokulu ile birlikte Şişli’deki bir binada başlanmıştır. Bu okulların kurucu müdürlüğü Prof. Dr. Suat
İsmail Gürkan tarafından yürütülmüş ve daha sonra Özel Eczacılık Yüksek Okulu’nun müdürlüğüne Prof. Dr.
Sarım Çelebioğlu getirilmiştir. Öğretim İstanbul Üniversitesi Tıp, Fen ve Eczacılık Fakültelerinin öğretim
üyeleri tarafından yürütülmüş ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin öğretim programı aynen
uygulanmıştır. Okul 1965’de Nişantaşı’ndaki yeni binasına taşınmış ve ilk mezunlarını 1967’de vermiştir.
Okulda gündüz öğretiminin yanında gece öğretimi de yapılmıştır. Gece öğretiminin süresi de dört yıl olmakla
birlikte yarıyıllarının süresi gündüzden ikişer hafta daha uzundur.
İİTİA Eczacılık Yüksekokulu Dönemi (1971 – 1979)
Özel yüksek okullara temel olmak üzere çıkartılan 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Kanunu”nun
bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından 12 Ocak 1971’de iptal edilmesi ve bu kararın 9 Temmuz
1971’de yürürlüğe girmesi üzerine Türkiye’de özel yüksek okul dönemi sona ermiş ve bu okullarda bulunan
öğrencilerin öğrenimlerini tamamlamaları için çıkartılan 1472 sayılı kanun ile bu okullar resmîleştirilerek
üniversite ve akademilere bağlanmıştır. Bu kapsamda Özel İstanbul Eczacılık Yüksekokulu’nun yönetimi de
“İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi”ne (İİTİA) bağlanmış ve 9 Temmuz 1971’de “İİTİA Eczacılık
Yüksek Okulu” kurulmuştur. Önce okulun tasfiyesine karar verilerek 1971 – 1974 döneminde yeni öğrenci
alınmamış ancak daha sonra 1975 yılından itibaren yeniden öğrenci alınmasına başlanmıştır. Bu dönemde
de öğretim programında bir değişiklik olmamıştır. Okulun müdürlüğü önce Prof. Dr. Nurettin Öktel ve daha
sonra da Prof. Dr. Fahir Sanel tarafından yürütülmüştür.
İİTİA Eczacılık Bilimleri Fakültesi Dönemi (1979 – 1982)
1979 yılı başlarında İİTİA içinde fakülteler biçiminde örgütlenmeye gidilerek bir “Eczacılık Fakültesi”
oluşturulmuş ve bu fakülte için ayrılan Akademi kadrolarına Prof. Dr. Fahir Sanel, Prof. Dr. Cemâl Omurtag,
Doç. Dr. Solmaz Doğanca, Doç. Dr. Ünal Yars, Doç. Dr. Ayla Gürsoy, Doç. Dr. Bünyamin Varvar ve Doç. Dr.
Ahmet Özbek atanmıştır. Oluşan Fakülte Kurulu ilk toplantısını 13 Haziran 1979 günü yaparak Fakültenin
adının “Eczacılık Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirilmesine karar vermiş ve dekanlığa Prof. Dr. Fahir Sanel’i
seçmiştir. 22 Mayıs 1979 günü kabul edilip 2 Haziran 1979 günü yürürlüğe giren 2237 sayılı “1472 Sayılı
Kanunla Açılmış Bulunan Resmî Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun”
okulun gelişimi bakımından bir dönüm noktası olmuştur. Bu kanun ile okula öğretim üyesi ve asistan
kadroları verilmiş ve böylece kalıcı bir öğretim kadrosunun oluşmasının yolu açılmıştır. Eczacılık Bilimleri
Fakültesi Fakülte Kurulu 18 Haziran 1979 günü yaptığı toplantıda İİTİA Nişantaşı Eczacılık Yüksek Okulu’nun
Fakülte ile birleştirilmesine ve kadrolarının Fakülteye aktarılmasına karar vermiş ve Akademi kadrosunda
bulunan öğretim üyeleri bu kadrolara atanmıştır. Ekim 1979’da Doç. Dr. Emre Dölen ve Aralık 1979’da Doç.
Dr. Turay Yardımcı öğretim üyesi olarak, Kasım 1979’da Dr. Süheyla Baykara, Dr. Nurdan Tözün ve Dr. Meral
Keyer – Uysal da öğretim görevlisi olarak atanmışlardır. Bu dönemde Prof. Dr. Fahir Sanel 13 Haziran – 26
Eylül 1979 ve 21 Ocak – 31 Ağustos 1982, Prof. Dr Talât Cantez 26 Eylül 1979 – 30 Mayıs 1980 ve Doç. Dr.
Emre Dölen 3 Haziran 1980 – 20 Ocak 1982 tarihleri arasında dekanlık görevini yürütmüşlerdir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
7
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dönemi (1982 - )
20 Temmuz 1982 tarihinde yayınlanan 41 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname”nin 14. maddesi ile “Marmara Üniversitesi” kurulmuş ve İİTİA Eczacılık Bilimleri
Fakültesi de bu üniversiteye “Eczacılık Fakültesi” olarak bağlanmıştır. Bu dönemdeki en önemli olaylardan
biri 1990 – 1991 döneminde Fakültenin 1965 yılından beri yerleşmiş olduğu ve artan öğrenci sayısı
karşısında giderek yetersiz kalan Nişantaşı’ndaki binalardan halen içinde bulunduğu Haydarpaşa’daki tarihî
binaya taşınmasıdır. Fakültemiz bu taşınma sonucunda daha geniş yere sahip olmuş ve altyapı sorunları
büyük ölçüde çözülmüştür. Eczacılık Fakültesi Dekanlığına 31 Ağustos 1982’de Prof. Dr. İbrahim Gökaslan
atanmış ve kendisinin 16 Aralık 1984’de vefatı üzerine 20 Aralık 1984 – 24 Nisan 1985 tarihleri arasında Doç.
Dr. Turay Yardımcı Dekan Vekili olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Cemil Şenvar 24 Nisan 1985’de birinci kez
ve 24 Nisan 1988’de ikinci kez dekan olarak atanmış ve 1990’da emekli olmuştur. Bundan sonra dekanlık
görevi iki dönem Prof. Dr. Turay Yardımcı, bir dönem Prof. Dr. Meral Keyer Uysal, bir dönem Prof. Dr. Emre
Dölen, iki dönem Prof. Dr. Mürşit Pekin ve bir dönem Prof. Dr. Sevim Rollas tarafından yürütülmüştür. Halen
Prof. Dr. Gülden Z. Omurtag bu görevi sürdürmektedir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
8
A – MİSYON, VİZYON ve TEMEL DEĞERLER
Misyon (Özgörev)
Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun
gereksinimlerine yanıt verecek araştırma ve geliştirme projeleri üreten iletişim becerisi olan bilgiyi paylaşan
“toplumsal sorumluluğa sahip” eczacı yetiştiren bir birimdir.
Vizyon (Özgörü)
Eğitim, bilim ve teknolojinin izini süren, öğretimi ve araştırmaları ile saygın bir konumda “en çok
tercih edilen öncü fakülte” olmaktır.
Temel Değerler
 Öğrenci odaklı eğitim
 Çağın gereklerine uygun bir eczacılık eğitimi
 Şeffaflık
 Demokratik katılımcılık
 Yenilikçilik
 Araştırmaya yönelten bir yapı
 Güçlü kurumsal iletişim
 Mesleki duyarlılık
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
9
B – YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR
Fakültemiz, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Üniversitelere verilmiş olan görev ve yetkilerle
yükseköğretim hizmeti sunmaktadır.
Çekirdeğini l963 senesinde faaliyete geçen Özel İstanbul Eczacılık Yüksek Okulunun teşkil ettiği M.Ü.
Eczacılık Fakültesinde halen 21 Profesör, 10 Doçent, 22 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 24 Araştırma
Görevlisi görev yapmaktadır. Genel İdari Hizmetler Sınıfında 14, Sağlık Hizmetler Sınıfında 5, Teknik
Hizmetler Sınıfında 3, Yardımcı Hizmetler Sınıfında ise 1 kişi çalışmaktadır. 2013 yılında öğrenci sayısı 730
olan fakültenin öğrenci kontenjanı 123’tür ve eğitim-öğretim süresi 5 yıldır, mezunlarına “Eczacı” diploması
verilir.
Fakültede değişik çalışma alanlarına yönelik olarak eczacı yetiştirmek amacıyla eğitim verilmektedir.
Eğitim programı, eczacılık mesleğinin yeni klinik yönü yanında, ilaç teknolojisindeki temel fonksiyonlarını da
kapsayacak şekilde; zorunlu-seçmeli teorik dersler, laboratuvar ve staj uygulamaları olarak düzenlenmiştir.
Doğal ve sentetik kaynaklı ilaçların üretim, kontrol ve pazarlamalarını esas alan temel teorik ve pratik
bilgilerin yanında geniş çapta tıp ve hasta odaklı eğitim yapılmaktadır. Ayrıca, öğrenciye kozmetoloji, klinik
eczacılık konusunda da teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Eczacılık eğitimi teorik eğitim yanında çok
geniş olarak uygulamaya yönelik olup, öğrenciler eczane, hastane ve ilaç firmalarında meslekleri ile ilgili staj
yapmaktadırlar. İnsanla çok yakın ilişkide olan eczacıların eğitim programında, psikoloji, muhasebe
derslerinin yanı sıra değişik kültür dersleri de yer almaktadır.
Günümüzde Eczacılık Fakültesi mezunları mesleklerini değişik alanlarda yapabilme olanağına
sahiptirler. Bunlar arasında serbest eczaneleri, tedavi kurumlarının eczane ve klinik laboratuvarlarını en
yaygın çalışma alanları olarak gösterebiliriz. Yukarıda adı geçen yerlerde eczacılar ilaç konusunda danışman
görevi görerek tedavi ve koruma konusunda önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Eczacılar ilaç ve kozmetik
endüstrisinin üretim, kalite kontrol, pazarlama bölümlerinde görev yapabilmekte, ayrıca, ilaç ve gıda kontrol
birimlerinde çalışabilmekte, değişik sağlık malzemelerinin üretim ve pazarlamasında görev
alabilmektedirler. Ecza deposu, ruhsat departmanları, kalite güvence ve medikal bürolar eczacıların
çalışabilecekleri diğer alanlardır. Biyolojik ve bitkisel kaynaklı ilaç ve kozmetik ürünlerinin üretim ve
pazarlamasında da çalışmaktadırlar.
İletişim
Fakültemize ait detaylı bilgilerin, etkinliklerin ve çeşitli görsellerin bulunduğu internet sitemizin
(http://eczacilik.marmara.edu.tr) Türkçe ve İngilizce sayfalarının daha etkin hale getirilmesi çalışmaları
yapılmış olup, zengin bir içeriğe kavuşturulmuş ve çok sık periyotlarla güncelleştirme çalışmaları
sürmektedir.
Enformasyon Teknolojisi
Yıl içinde lise son sınıf öğrencileri gruplar halinde fakültemize bilgi almak üzere ziyarette
bulunmaktadırlar. Her sene düzenlenen eğitim fuarlarında ve eczacılık fuarında öğretim üye ve
elemanlarımız tarafından sinevizyon gösterimi, tanıtım CD’si, bülten ve broşürlerle fakültemiz
tanıtılmaktadır. Ayrıca fakültemiz öğretim üyeleri tarafından yayınlanan kitaplar, M.Ü. Eczacılık Fakültesi
Mezunlar Derneği ve öğrenci kulüplerimiz de aynı etkinlikler kapsamında tanıtılmaktadır.
Otomasyon Düzeyi
Fakültemizde otomasyon sistemine geçilmiştir. Üniversitemizde Şubat 2013 itibariyle geçilen
elektronik belge ve elektronik imza uygulaması başarıyla sürdürülmektedir. Ayrıca, akademik ve idari
personel bilgileri otomasyon sistemine geçirilmiştir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
10
C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı
Fakültemiz İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan Haydarpaşa Yerleşkesinde yer almaktadır.
Fakültemizde 3 bölüm, 12 anabilim dalı, 2 bilim dalı bulunmakta olup, zemin, I. bodrum ve II. bodrum kat
olmak üzere toplam 5501 m2’lik bir alanda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 5 yıllık eğitim
programı süresince öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdükleri alanlar aşağıdaki tabloda
detaylı olarak verilmiştir.
1.1- Eğitim Alanları, Derslikler ve Aldıkları Öğrenci Kapasitesi
Eğitim-Öğretim Alanları
Kapasitesi Kapasitesi
Kapasitesi
0–50 kişi
51–75 kişi 76–100 kişi
Eğitim Alanı
Amfi
Derslik
Seminer Salonu
Bilgisayar Odası
Öğrenci Laboratuvarı
Uygulama Eczanesi
2
1
1
2
1
Kapasitesi
101–150 kişi
3
Kapasitesi
151–200 kişi
1
7
1.2- Sosyal Alanlar
Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 3 Adet
Öğrenci Kulüpleri Alanı: 90 m2
Öğrencilerimizin internetten yararlanabilmeleri için Ahmet Keleşoğlu Bilgisayar Laboratuvarı ve
Aktif Eğitim Merkezi ile aynı mekanda öğrencilerimizin ders ve ödevlerine yardımcı olmak amacı ile Okuma
Salonu öğrencilerimize hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz ve akademik personelimizin Haydarpaşa
Yerleşkesinde bulunan Sağlık Bilimleri Kütüphanesi’nden de yararlanabilmektedirler. Kampüste ortak
yemekhane ve 3 adet öğrenci kantini bulunmaktadır.
1.3- Hizmet Alanları
Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları
Sayısı (Adet) Alanı (m2)
Kullanan Sayısı
Akademik Personel Çalışma Odası
72
823
82
İdari Personel Çalışma Odası
15
564
19
1.4- Ambar Alanları
Ambar Sayısı: 2 Adet
Ambar Alanı: 24 m2
1.5- Arşiv Alanları
Arşiv Sayısı: 2 Adet
Arşiv Alanı: 54 m2
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
11
1.6- Laboratuvar Alanları
Alan Adı
Araştırma laboratuvarı
Öğrenci Laboratuvarı
Uygulama Eczanesi
Adedi
12
9
1
Metrekaresi
980 m2
1434 m2
48 m2
2- Örgüt Yapısı
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
12
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
BÖLÜM - ANABİLİM DALI / BİLİM DALI
ÖRGÜTLENME ŞEMASI
TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
ECZACILIK TEKNOLOJİSİ
BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı / Bilim Dalı
Anabilim Dalı / Bilim Dalı
Anabilim Dalı / Bilim Dalı
1-Analitik Kimya Anabilim Dalı
1-Farmakognozi Anabilim Dalı
1-Farmasötik Teknoloji
Anabilim Dalı
2-Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı
2-Farmakoloji Anabilim Dalı
-Genel Kimya Bilim Dalı
-Kozmetoloji Bilim Dalı
-Biyofarmasötik
Farmakokinetik Bilim
Dalı*
3-Biyokimya Anabilim Dalı
3-Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
2-Farmasötik Biyoteknoloji
Anabilim Dalı
4-Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
4-Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 3-Radyofarmasi Anabilim
Dalı *
5-Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
5- Klinik Eczacılık Anabilim Dalı
6- Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı *
* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 9.5.1993 tarih 9580 sayılı yazısı ile kurulan Eczacılık İşletmeciliği ve
Radyofarmasi Anabilim Dalları ve 2.7.1993 tarih 11420 sayılı yazısı ile kurulan Biyofarmasötik Farmakokinetik Bilim Dalı
henüz faaliyete geçmemiştir.
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1- Yazılımlar
Üniversitemizin Bilişim Hizmetlerinin her personele sağladığı Microsoft Office programları ve
Antivirüs Yazılım Programı,
Her öğretim üyesi ve yardımcısına birer adet, uygulama eczanesi ve bilgisayar laboratuvarı için de
yeterli sayıda İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı Rx Media Pharma
3.2- Bilgisayarlar
Masa üstü bilgisayar Sayısı: 119 Adet
Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 52 Adet
3.3- Kütüphane Kaynakları
Kitap Sayısı: 4372 Adet (Sağlık Bilimleri alanında)
Basılı Periyodik Yayın Sayısı: 1078 Adet (Sağlık Bilimleri alanında)
Elektronik Yayın Sayısı: Fakültemize ait 1 adet elektronik dergi periyodik olarak
çıkartılmaktadır. Üniversitemizin kayıtlı olduğu tüm elektronik dergilere ulaşım mevcuttur.
37 Adet veri tabanına erişim (tıp-sağlık) mevcuttur.
Satın alınan dergi: 308 (Tıp-Sağlık Bilimleri Kütüphanesi-Hastane)
3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
13
Cinsi
Projeksiyon
Slayt makinesi
Tepegöz
Episkop
Barkot Okuyucu
Baskı makinesi
Fotokopi makinesi
Faks
Fotoğraf makinesi
Kameralar
Televizyonlar
Tarayıcılar
Müzik Setleri
Mikroskoplar
DVD’ler
İdari Amaçlı
(Adet)
1
1
3
1
3
4
1
-
Eğitim Amaçlı
(Adet)
13
4
9
1
6
1
1
4
5
144
-
Araştırma Amaçlı
(Adet)
-
4- İnsan Kaynakları
4.1- Akademik Personel
Fakültemizde 21 profesör, 14 doçent (3 kişi Doçent ünvanlı olup Yardımcı doçent kadrosunda
bulunmaktadır) 18 yardımcı doçent, 12 öğretim görevlisi (10 Öğr.Gör. ünvanlı olup Arş.Gör. kadrosunda,
ayrıca bir öğretim görevlisi de başka birimin kadrosunda olup, fakültemizde 2547/13-b-4 maddesine göre
görevli), 15 araştırma görevlisi (fakültemiz kadrosundaki bir araştırma görevlisi M.Ü. Diş Hekimliği
Fakültesinde 2547/13-b-4 maddesine göre görevli) olmak üzere 80 öğretim elemanı görev yapmaktadır.
Dört yıllık olan Eczacılık eğitiminin beş yıl olması nedeniyle, 1 Profesör ve 3 Araştırma görevlisi açığımız
bulunmaktadır.
1993 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile kurulan Eczacılık İşletmeciliği, Radyofarmasi
Anabilim Dalları ile Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalları öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle
henüz faaliyete geçmemiştir.
Akademik Personel
Kadroların Doluluklarına Göre
Kadroların İstihdam Şekline Göre
Dolu
Boş
Toplam
Tam Zamanlı
Yarı Zamanlı
Profesör
21
-
21
21
-
Doçent
10
-
10
10
-
Yrd. Doçent
22
-
22
22
-
Öğretim Görevlisi
2
-
2
2
-
Okutman
-
-
-
-
-
Çevirici
-
-
-
-
-
Eğitim- Öğretim Planlamacısı
-
-
-
-
-
Araştırma Görevlisi
24
-
24
24
-
Uzman
0
-
1
1
-
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
14
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
Unvan
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Çevirici
Eğitim-Öğretim Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Uzman
Toplam
Geldiği Ülke
-
Çalıştığı Bölüm
-
-
Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel
Unvan
Bağlı Olduğu Bölüm
Profesör
Eczacılık
Doçent
Eczacılık
Yrd. Doçent
Eczacılık
Görevlendirildiği Üniversite
İnönü Üniversitesi (40/d)
Okan Üniversitesi (40/a)
Yeditepe Üniversitesi (40/a)
Yeditepe Üniversitesi (40/a)
Medipol Üniversitesi (40/a)
Maltepe Üniversitesi (40/a)
Yakındoğu Üniv. (39.madde)
Yakındoğu Üniv. (39.madde)
İnönü Üniversitesi (40/d)
Medipol Üniversitesi (40/a)
Yeditepe Üniversitesi (40/a)
Yeditepe Üniversitesi (40/a)
Yakındoğu Üniv. (39.madde)
Uluslararası Kıbrıs Üniv. (39.madde)
Okan Üniversitesi (40/a)
Yakındoğu Üniv. (39.madde)
16
Toplam
Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel
Unvan
Bağlı Olduğu Bölüm
Görevlendirildiği Üniversite
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Çevirici
Eğitim Öğretim Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Uzman
-
-
Toplam
-
-
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
15
Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı
Profesör
-
Doçent
-
Yrd. Doçent
-
Öğretim Görevlisi
-
Uzman
-
Okutman
-
Sanatçı Öğrt. Elm.
-
Toplam
Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
21-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41-50 Yaş
51- Üzeri
Kişi Sayısı
2
7
15
10
21
24
Yüzde
3
8
19
13
27
30
4.7- İdari Personel
Fakültemizde 1 Araştırmacı (M.Ü. Genel Sekreterlik kadrosunda olup 2547 S.K. 13/b-4 mad. görevli),
1 Yüksekokul Sekreteri (M.Ü. İlahiyat Meslek Yüksekokulu kadrosunda olup 2547 S.K. 13/b-4 mad. görevli),
1 Şube Müdürü (M.Ü. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı kadrosunda olup, 2547 S.K.13/b-4 mad. görevli),
1 Mühendis (M.Ü. Hastanesi kadrosunda olup 2547 S.K.13/b-4 mad. görevli), 3 Hemşire (M.Ü. Hastanesi
kadrolarında olup 2547 S.K.13/b-4 mad. görevliler) 4 Memur (1 memur M.Ü. İşletme Fakültesi kadrosunda
olup 2547 S.K.13/b-4 mad. görevli, 1 memur M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu kadrosunda olup 2547
S.K.13/b-4 mad. görevli),1 Santral Memuru (M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi kadrosunda olup 2547 S.K.13/b-4
mad. görevli) 4 Eczacı (1 Eczacı M.Ü. Hastanesi kadrosunda olup 2547 S.K.13/b-4 mad. görevli), 2 Teknisyen,
2 Yardımcı Hizmetli (1 Yardımcı Hizmetli M.Ü. Hastanesi kadrosunda olup 2547 S.K.13/b-4 mad. görevli), 1
Hastabakıcı (M.Ü. Hastanesi kadrosunda olup 2547 S.K.13/b-4 mad. Görevli), 1 Sağlık Teknikeri (M.Ü.
Hastanesi kadrosunda olup 2547 S.K.13/b-4 mad. görevli), 1 Sağlık Teknisyeni (M.Ü. Hastanesi kadrosunda
olup 2547 S.K.13/b-4 mad. görevli), 1 Aşçı (M.Ü. Hastanesi kadrosunda olup 2547 S.K.13/b-4 mad. görevli),1
Geçici İşçi (M.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kadrolu işçi kadrosunda olup fakültemizde görevli ) ve
1 Şoför (M.Ü. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı kadrosunda olup 2547 S.K.13/b-4 mad. görevli) fiilen
görev yapmaktadır. Kadromuzda bulunan 2 laborantın 2547 S.K.13/b-4 maddesine göre 2000 yılında
hastanemizde görevlendirilmesi nedeniyle, acil 13 kişi laborant ve teknisyen ihtiyacımız bulunmaktadır.
İdari Personel (Kadroların Doluluklarına Göre)
Dolu
Boş
Genel İdari Hizmetler
14
9
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
5
2
Teknik Hizmetleri Sınıfı
3
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.
Din Hizmetleri Sınıfı
Yardımcı Hizmetli
1
Toplam
23
13
Toplam
23
7
3
1
34
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
16
İdari Personelin Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı
1
1
9
7
5
Yüzde
4
4
40
30
22
İdari Personelin Hizmet Süresi
1 – 3 Yıl
4 – 6 Yıl
7 – 10 Yıl
11 – 15 Yıl
16 – 20 Yıl
21 - Üzeri
Kişi Sayısı
10
2
2
3
6
10
Yüzde
43
9
9
13
26
43
İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
21-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41-50 Yaş
51- Üzeri
Kişi Sayısı
6
6
6
5
23
6
Yüzde
26
26
26
22
100
26
5- Sunulan Hizmetler
5.1- Eğitim Hizmetleri
Öğrenci Sayıları
I. Öğretim
Birimin Adı
M.Ü. Eczacılık Fakültesi
II. Öğretim
Toplam
E
K
Top.
E
K
Top.
Kız
Erkek
Genel
Toplam
253
468
721
-
-
-
468
253
721
Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı
Birimin Adı
ÖSS Kontenjanı
ÖSS sonucu yerleşen
Boş Kalan
Doluluk Oranı
M.Ü. Eczacılık Fakültesi
123
123
-
%100
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri
Birimin Adı
M.Ü. Eczacılık Fakültesi
Bölümü
Kadın
Erkek
Toplam
19
10
29
5.2- İdari Hizmetler
İdarenin veya harcama biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyet dönemi
içerisinde yerine getirdiği hizmetler III.B–1 bölümündeki “Faaliyet ve Proje Bilgileri” başlığı altında yer
almaktadır.
5.3- Diğer Hizmetler
 Öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim-öğretim alabilmeleri amacıyla yeni kayıt yaptıran
öğrencilerimize ve mezun olacak öğrencilerimize yönelik anketler uygulanmaktadır. Ayrıca Bologna
Sürecinde ders öğrenim çıktılarımızın değerlendirilmesine yönelik tüm sınıflara anketler
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
17














düzenlenmektedir. Fakültemizle ilişkisi bulunan paydaşlarımızın fakültemiz hakkındaki görüşlerini
yansıtan paydaş analiz anketi ağ sayfamızdan yayınlanmaya devam etmektedir.
Fakülte yönetimi tarafından her ay sınıf temsilcilerinin hepsinin bulunduğu bir ortam sağlanarak,
tüm fakülte öğrencilerimizin sorunlarının ve dileklerinin dile getirildiği toplantılar düzenlenmiştir.
İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı Rx Media Pharma yazılımının yılın ilk aylarında Fakültemize gelmesi ve
Bilgisayar Laboratuvarında, 4. ve 5. sınıf öğrencilerimizin klinik eczacılık uygulamalarında ve bitirme
ödevlerinde aktif kullanımı sağlanmıştır.
M.Ü. Döner Sermaye Saymanlığı Eczacılık Fakültesi Birimindeki fon ile 2013 yılında İdari bürolara
Canon Marka tarayıcı faks ve fotokopi özellikleri bulunan makine, anabilim dallarına Hp bilgisayar ve
amfilerde kullanılmak üzere 2 adet barkovizyon cihazı alınmıştır.
Merkezi Araştırma laboratuvarında yer alan HPLC (Agilent 1100) cihazına analizlerin sürekliliğini
sağlamak amacıyla, bakım-onarım çalışmaları yapılmıştır.
İdari büroda yer alan Canon Marka fotokopi makinasının sürekliliğini sağlamak amacıyla, bakımonarım çalışmaları yapılmıştır.
Fakültemiz iletişim hattında bulunan Santral biriminin arızası sebebi ile onarımı ve bakımı
yapılmıştır.
Analitik Kimya Anabilim Dalına ait Accelerated Solvent Extractor ve Santrifüj Cihazının BakımOnarımı yapılmıştır.
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalına ait KNF marka Pompa bakım-onarımı yapılmıştır.
Fakültemizde yaz okulu kapsamında 2 ders açılmıştır.
Öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Timuçin UĞURLU Senovel İlaç. San. Tic. A.Ş., Mustafa Nevzat İlaç.
San. A.Ş. ve Bikar İlaç. San. ve Tic.Ltd. Şti’ye, Yrd.Doç.Dr. A. Özer ŞEHİRLİ Bikar İlaç San. ve Tic. Ltd.
Şti.’ye, Doç. Dr. Oya KERİMOĞLU Kosgeb İst.Anad.Yak.Hiz.Mrk.Md.’ye, Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ
Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. ve Pfizer İlaçları Ltd.Şti.’ye, Doç. Dr. Ali Demir SEZER NSN Avukatlık
Bürosu’na danışmanlık hizmeti vermişlerdir.
Öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş ve Pfizer İlaçları
tarafından düzenlenen etkinliklerde davetli konuşmacı olarak yer almıştır.
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı’nda Türk Henkel Kimya San. Tic. A. Ş. için sitotoksisite
raporu, Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL, Prof. Dr. Türkan YURDUN, Doç. Dr. Timuçin UĞURLU,
Yrd.Doç.Dr. Filiz ÖZDEMİR, Yrd.Doç.Dr. Rabia OBA ve Yrd.Doç.Dr. Esra TATAR Mustafa Nevzat İlaç.
San. A.Ş. firmasına imha raporu, Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ Rosche Müstahzarları Sanayi A.Ş imha
raporu, Prof. Dr. Azize ŞENER, Yrd.Doç.Dr. Serap KARADERİ ve Öğr.Gör.Dr. Betül OKUYAN İ.E.
Veteriner İlaç San. Tic. A.Ş. imha raporu, Doç. Dr. A. Demir SEZER Takeda İlaç Sağlık Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti, Sanofi Pasteur Aşı Tic.A.Ş.’ye imha raporu, Yrd.Doç.Dr. Gülbin Erdoğan Sanofi
Aventid İlaçları Ltd.Şti., Prof. Dr. Levent KABASAKAL ve Yrd. Doç Dr. Suna ÖZBAŞ TURAN Matsan
İlaç San. Ltd.Şti ye analiz raporları düzenlenmişlerdir.
Üniversite sınavı öncesi tercih edecekleri okullar hakkında bilgi edinmek üzere düzenlenen geziler
kapsamında 2013 yılında bazı liselerin öğrenci ve rehber öğretmenleri, fakültemizin iletişim
komisyonu başkanı Yrd. Doç .Dr. Rabia Oba öncülüğünde fakültemizi gezip bilgi almışlardır.
Fakültemiz mesleki ve eğitim amaçlı tanıtım fuarlarında stant kurarak faaliyetlerini tanıtma imkanı
bulmuştur.
6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Fakültemiz iç kontrol sistemi, 5018 Sayılı Kanununa göre düzenlenen İş Kontrol ve Ön Mali Kontrole
İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yürütülmektedir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
AMAÇ ve HEDEFLER
18
BÖLÜM II
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
19
A – İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ (STRATEJİK)
1. Eğitim-Öğretim ile ilgili Stratejik amaçlar
Stratejik Amaçlar
Amaç-1 :
Uluslararası
platformda marka
kurum olmak için
hedef ilkelerin
belirlenmesi
Stratejik Hedefler
Hedef-1: Uluslararası kongre
düzenlenmesi konusunda bir
kültürün oluşturulması
Hedef-2: Bilgi paylaşımının
sağlanması için, öğretim
üyelerinin uluslararası
kongrelere katılımının
arttırılması
2013 yılı boyunca 4 yurtdışı, 32 yurtiçi kongreye katılım
desteklenmiştir.
Hedef-3: Uluslar arası ve
ulusal kongrelere katılacak
öğretim elemanlarının
desteklenmesi için gerekli
şartların oluşturulması
Döner Sermaye Bütçesinde Yurt içi ve Yurt dışı yolluklar için bir
fon ayrılmıştır.
Hedef 4: On-line yayına
başlayan Marmara
Pharmaceutical Journal
dergisinin SCI kapsamına
girebilmesi için gerekli
mekanizmaların
oluşturulması
1. Dergimiz yılda üç kez yayınlanmıştır.
2. Dergimiz Ulusal Atıf Dizininde yerini almaktadır.
3. Dergimizde yayınlanan yayınlara yapılan atıfların sayısı
artmaktadır.
4. Dergimizin veri tabanı Marmara E-Dergi tabanına
aktarılmıştır.
5. Dergimiz ulusal ve uluslar arası 9 indeksçe taranmaktadır.
6. Dergimiz 2013 yılında Scopus Veri Tabanına kabul edilmiştir.
10-12 Mayıs 2013 tarihinde 3. Ulusal Marmara Eczacılık
Öğrencileri Kongresi, 7-8 Eylül 2013 tarihinde Uluslararası Kıbrıs
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile Tromboz Sempozyumu, 28-30
Kasım 2013 tarihinde Klinik Eczacılık Derneği ile 2. Ulusal Klinik
Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi ve 20 Aralık 2013 tarihinde
Türk İmmünoloji Derneği ile 4. Kök Hücre Sempozyumu
düzenlenmiştir.
Fakültemiz öğrencileri 2012-2013 yılından itibaren
üniversitemiz içindeki her alanda çift-anadal ve yan dal yapma
imkanına kavuşmuştur.
Hedef-5: Uluslararası ve
Ulusal sempozyumlar
düzenlenmesi
Amaç-2:
Öğrencilerimize
eğitim-öğretim
sürecinde daha
kaliteli bir dönem
yaşatılması
Stratejik Hedefler Doğrultusunda Planlanan / Gerçekleşen
Faaliyetler
Fakültemiz tarafından 18-21 Eylül 2014 tarihlerinde “FOURTH
INTERNATIONAL MEETING ON PHARMACY
&PHARMACEUTICAL SCIENCES “ kongresine kayıtların
başlaması ve bilimsel programın oluşturulması
Hedef-1: Öğrencilerimizin
mesleki bilgi donanımına,
işletme, Fikri ve Sınai
Mülkiyet hakları gibi yan dal
eğitimlerinin kazandırılması
için gerekli çalışmaların
yapılması
Dekanlık tarafından Öğretim üyeleri M.Ü. BAP Kongre destekli
projeler verilmesi önerilmiştir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
20
Hedef-2: Öğrencilerin diğer
Fakülte öğrencileri ile bilgi
paylaşımını sağlayacak
kongre, seminer ve panel
düzenlemeye
yönlendirilmeleri
III. Ulusal Marmara Eczacılık Öğrenci Kongresi MEFKO 10-12
Mayıs 2013 tarihlerinde 300 kadar öğrencinin ve değerli
konuşmacıların katılımıyla gerçekleşmiştir.
MUPSA’nın (Marmara Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri BirliğiMarmara University Pharmaceutical Students’ Association) ev
sahipliği yaptığı ‘Liderlik Vasıfları, Hasta Bakımı ve Kariyer’
konulu Twinnet Projesinin ilk ayağı 24.02.2013 - 02-03 2013
tarihleri arasında Novartis ve Matsan Group’un desteği ile
fakültemizde gerçekleştirilmiştir. PSANS’dan (Novi Sad Eczacılık
Öğrenciler Birliği) 15, MUPSA’dan 15 öğrencinin katılımı ile
gerçekleşen proje kapsamında bir hafta boyunca günümüzde
klinik eczacılığın önemini, hasta odaklı eczacılığı, bir eczacının
okul dışında sahip olması gereken yeteneklerin önemine vurgu
yapılmış, okul sonrası kariyer seçeneklerine geniş bir bakış açısı
tutulmuştur.
Bu yıl 8-10 Mart 2013 tarihleri arasında Erzurum’da ikincisi
düzenlenen Farmakon 2013 öğrenci kongresine Marmara
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 23 öğrencimiz katılmıştır.
Okulumuz öğrencilerinden Rabia Sena Türker ve Canberk
Yalçın; 16-18 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleşen
EAFP-European Association of Faculties of Pharmacy Ankara
yıllık kongresine katılmışlardır. Toplam 3 gün süren kongrenin
konusu “Curriculum Optimization, Towards Leearning
Outcomes: Practical Experiences” idi. Kongreden eğitim
sisteminin nasıl daha aktif ve öğretici hale getirilebileceğiyle
ilgili birçok fikir ve bilgi edinerek ayrılan öğrencilerimiz, Ankara
ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileriyle
tanışıp bilgi alışverişinde bulunmuşlardır.
23-25 Mart 2013 tarihlerinde Paris'te yapılan 18. Avrupa
Hastane Eczacıları Kongresine katılan bir grup öğrencimiz 20
Mayıs 2013 tarihinde dekan, dekan yardımcısı ve bazı öğretim
üyelerinin de hazır bulunduğu amfide kongre izlenimlerini
paylaşmışlardır.
Bu yıl İtalya Catania’da 36.sı gerçekleşen EPSA yıllık kongresine
katılan öğrencilerimiz; gerek eğitim, gerek sosyal ve turistik,
gerekse profesyonel anlamda çok yönlü ve faydalı tecrübeler
edinmişlerdir. Bu yılki kongrenin konusu ‘Specialisation and
Educational Opportunities for Pharmacists’ idi.
Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği tarafından farklı eczacılık
fakültelerinde düzenlenen “E Gelişim - Eczacılıkta Mesleki
Kapasite Geliştirme ve Fikir Üretme Kampı” başlıklı 1 günlük
eğitim programı 22 Aralık 2013 tarihinde fakültemizde
gerçekleştirilmiştir. İstanbul'daki eczacılık fakültelerinden 300
kadar öğrencinin katılımı sağlanmıştır.
Farmavizyon 2013 Eczacılık Fuarında yer alan Öğrenci
Platformunda diğer eczacılık fakültelerinin öğrencileriyle aktif
olarak mesleki sorunlar üzerine çalışmışlardır.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
21
Hedef-3: 2012-2013 Eğitimöğretim döneminde sunulan
bitirme ödevlerinin çeşitli
kongrelerde sunumunun
sağlanması
Hedef-4: Öğrencilerin
danışmanları ve fakültemiz
arasındaki iletişiminin daha
etkin hale getirilmesi
İnsan Kaynakları Faaliyetlerine Yön Verenler Zirvesi (İKFYVZ) adı
altında düzenlenen 4 günlük kariyer günlerinin ilk bölümü 1213 Mart 2013 tarihlerinde fakültemizde gerçekleştirilmiştir.
Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü (MIES),
M.Ü. Eczacılık Fakültesi ve M.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin
işbirliğiyle hazırlanan programın fakültemizdeki ayağında
eczacılık mesleğine yön veren ünlü isimlerin katılımıyla sadece
eczacılık öğrencileri değil, endüstri mühendisliği öğrencileri de
faydalanma imkanı bulmuştur.
Bitirme ödevlerinden hazırlanan çeşitli bildiriler, 42. ESCP Klinik
Eczacılık Sempozyumunda (Prag) ve II. Ulusal Klinik Eczacılık
Farmasötik Bakım Kongresinde sunulmuştur.
Dönemlik ders seçimi ve alan dersleri seçimi aşamasında
öğrencilerimizin danışmanları ile iletişimi otomasyon ile daha
etkin hale gelmiştir.
Öğrencilere yönelik olarak bilgilendirme toplantılarına devam
edilmiştir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında fakültemize kayıt
yaptıran birinci sınıf öğrencilerine fakültemizi tanıtmak ve
bilgilendirme yapmak üzere 23 Eylül ve 4 Ekim 2013
tarihlerinde iki toplantı düzenlenmiştir.2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında dördüncü sınıfa başlayacak ve yönelme alanı
seçecek olan üçüncü sınıf öğrencilerine 22.05.2013 tarihinde
bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
İletişim ağını güçlendirmek amacıyla açılan sosyal medya
sayfasından duyuru ve haberler paylaşılmıştır.
Hedef-5: Öğrencilerin staj
imkanlarının artırılması
Staj Komisyonu tarafından Fakültemiz 2.sınıf öğrencilerine
yönelik olarak Nisan ayında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
Birçok ilaç firması ve özel hastane ile iletişim kurularak
öğrencilerimiz için staj kontenjanları sağlanmıştır.
Hedef-6: Öğrencilerin staj
yaptıkları Uygulama
Eczanesinin ve Farmasötik
Bakım Biriminin günümüzün
eczane tasarımı ve hasta
bilgilendirme köşesi ile daha
etkin kullanılması
Yaz döneminde yapılan Uygulama Eczanesi stajında
“Farmasötik Bakım”, ve “Akılcı İlaç Kullanımı”, ”Aile Planlaması”
konularında öğrenciler bilgilendirilmiş ve öğrencilerin bu
sunumlara aktif eğitim şekilde katılımı sağlanmıştır.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
22
Hedef-7: Öğrenci
Kulüplerimiz ile
öğrencilerimizin sosyal ve
kültürel etkinliklerinin
arttırılması
Öğrenci kulüplerimizden Marmara Eczacılık Kulübü 26 Şubat
2013 tarihinde bir kermes ve konser organizasyonu
düzenlemiştir.
Öğretim üyesi-İdari Personel -Öğrenci katılımının sağlandığı
“Geleneksel Öğretim Üyesi-Öğrenci Buluşması” yemeğinin
dördüncüsü Marmara Eczacılık Öğrenci Kulübü tarafından 15
Mart 2013’te, beşincisi de Dinamik Eczacılar Kulübü tarafından
16 Aralık 2013’te Beylerbeyi Polisevi’nde yapılmıştır.
19-21 Nisan 2013 tarihlerinde araştırmacı-yazar Mert Sandalcı
eşliğinde, fakültemiz öğrencilerinin yanı sıra İ.Ü Eczacılık
Fakültesi öğrencilerinin de katıldığı bir kültür gezisi
düzenlenmiştir. “İzmir-Bergama: Galenus’un Yanı başında”
adıyla gerçekleşen gezide öncelikle Galenus’un yaşadığı yer
olan Bergama Antik kenti ve Asklepeion gezilmiştir.
14 Mayıs Eczacılık Bayramı bu sene de coşkuyla ve bir dizi
etkinlikle (konserler, yarışmalar ve tiyatro gösterileri)
kutlanmıştır.
Farmakademi Kulübü diğer eczacılık fakültelerinin öğrenci
kulüpleriyle birlikte 14 Mayıs Eczacılık Bayramı Gala yemeği
düzenlemiştir.
Fakültemizin Tiyatro Topluluğu, Yrd. Doç.Dr. Filiz Arıöz
Özdemir'in sahneye koyduğu Aristofanes'in "Barış" adlı
oyununu 11 ve 14 Mayıs 2013 tarihlerinde başarıyla
sergileyerek izleyenlerin beğenisini kazanmıştır.
10-12 Haziran 2013 tarihinde Farmakognozi Anabilim Dalı
Başkanı Doç.Dr. Leyla Bitiş sorumluluğunda ve Marmara
Eczacılık Kulübünün girişimleriyle Afyon Alkaloidleri Fabrikası ve
Isparta Gül Yağı Tesislerine gezi düzenlenmiştir.
Amaç-3: SokratesErasmus vs.
rehberlik biriminin
etkinlik düzeyinin
arttırılması
Hedef-1: Yurt dışı
üniversiteler ile bu
kapsamda yapılmış
işbirliklerin geliştirilmesi
2012 -2013 eğitim-öğretim yılında 7 üniversite ile ikili ERASMUS
anlaşması devam ettirilmiştir. Bu kapsamda 12 öğrencimiz
Avrupa’ya gitmiş, Avrupa’dan 5 öğrenci fakültemize gelmiştir.
Ayrıca yabancı bir öğretim üyesi kendi ülkesindeki Erasmus
hareketliliği hakkında seminer vermiştir.
ABD University of Tennessee College of Pharmacy ile fakültemiz
arasında imzalanan karşılıklı değişim programı kapsamında 1
aylık gözlem amacıyla ülkemizde bulunan klinik eczacılık son
sınıf öğrencileri Brooke Crocker ve Mary Maxwell 22 Nisan
2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde klinik eczacılık
eğitimi ve uygulamalarını anlatan bir seminer vermişlerdir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
23
Amaç-4:
Fakültemizin etkin
tanıtımı
Hedef-1: Fakültemizin yer
aldığı fuarlarda tanıtım
yapmak
Hedef-2: Fakültemiz
etkiliklerini, başarılarını ve
haberlerini tanıtmak
Üniversitemizin tanıtım günleri kapsamında 10 Temmuz 2013
tarihinde fakültemizin de tanıtımı yapılmıştır. Haydarpaşa
Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte sağlık bilimleriyle ilişkili
diğer birimlerle birlikte eczacılık fakültesinin tanıtımı da yer
almıştır. Fakültemizin tanıtım sunumu Dekan Yardımcısı Doç.Dr.
Mesut Sancar tarafından yapılmıştır.
2003 yılından beri İstanbul’da gerçekleştirilen tüm eczacılık
fuarlarına aralıksız olarak katılan fakültemiz 25-27 Ekim 2013
tarihlerinde CNR Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen
Farmavizyon Eczacılık Fuarında da standıyla yer almıştır. 3 gün
boyunca fakültemizin tanıtımının yapıldığı standı çok sayıda
mezunumuz ve öğrencimiz ziyaret etmiştir.
Fakültemizde gerçekleştirilen faaliyetlerin, hizmetlerin ve
haberlerin kurum içi ve kurum dışı paydaşlara etkin ve düzenli
bir şekilde duyurulması amacıyla “Fakültemizde Geçen Ay” adlı
bir haber bülteni yayınlanmaya devam edilmiş ve 2013 yılı sonu
itibariyle 2 yılda toplam 12 sayı basılmış ve dağıtılmıştır.
Ağ sayfamız geliştirilmiş ve sürekli güncel tutulmuştur.
Hedef-3: Fakültemizi en çok
tercih edilen fakülte haline
getirmek
Sosyal medya paylaşım sitesinde fakültemiz adına bir hesap
açılmış ve duyuru ve etkinlikler buradan da öğrencilerimize
iletilmiştir.
Son dört yıldır ÖSYM tercih sıralamasında eczacılık fakülteleri
arasındaki ikinci konumunu koruyan fakültemizin en çok tercih
edilen fakülte haline gelmesi için tanıtım fuarında stand açılmış,
fakültemize gelen lise gruplarına detaylı bilgi aktarılmıştır. Yeni
ağ sayfamızda oluşturulan aday öğrenci portali güncellenmiştir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
24
2. Disiplinlerarası araştırma ile ilgili Stratejik amaçlar
Stratejik Amaçlar
Amaç-1:
Disiplinlerarası
araştırma
faaliyetlerinin ve
bilimsel
işbirliklerinin
araştırılması ve
derlenmesi
Amaç-2: Anabilim
Dalları arasındaki
etkileşimin
arttırılması
Stratejik Hedefler
Stratejik Hedefler Doğrultusunda Gerçekleşen Faaliyetler
Hedef-1: Fakültemizin diğer
(Ulusal, Uluslararası)
üniversitelerin anabilim
dalları ile ortaklaşa yaptığı
proje, bilimsel yayın ve
bildirilerin yıl bazında
doküman haline getirilmesi
Fakültemizin diğer (Ulusal, Uluslararası) üniversitelerin
anabilim dalları ile ortaklaşa yaptıkları yayın, bildiri ve projeler
Öz Değerlendirme Komisyonunca araştırılmış, derlenmiş ve ağ
sayfamızda yayınlanmıştır.
Hedef-2: Fakültemizin Ağ
sayfasının Türkçe ve İngilizce
formatında yer alan tüm
bilgilerin güncellenmesi ile
ulusal ve uluslar arası
işbirliklerin arttırılması
Ağ sayfamızın bilgilerin güncellenmesi ile Fakültemize
Erasmus, Staj hareketliliği, Çiftanadal, Yandal, Yatay Geçiş ve
Yaz Okulu tercihleri sağlanmıştır.
Hedef-1: Anabilim Dalları
arasındaki araştırma
faaliyetlerinin daha etkili
olarak örgütlenmesi için
gerekli mekanizmaların
oluşturulması
Hedef-2: Anabilim
Dallarında yer alan öğretim
üye ve elemanları arasındaki
etkileşimin Fakülte bazında
yapılacak sosyal ve kültürel
amaçlı faaliyetler ile
arttırılması
Ağ sayfamızdaki yayınlar, yıllık olarak güncellenmekte ve her
akademik kurulda görsel olarak öğretim üyeleriyle
paylaşılmaktadır.
Ağ sayfamızın güncellenmesinin, fakültemizin Devlet
Üniversiteleri arasında 2.olarak tercih edilmesinde katkısı
olmuştur.
Anabilim dallarının araştırma ve eğitim ile ilgili sorunlarını
dinlemek üzere anabilim dalları dekanlıkça ziyaret edilmiş,
dekanlığa kabul eidlmiş ve kaydedilen sorunlar çözüme
kavuşturulmaya çalışılmıştır.
Kurum içi iletişim ağını güçlendirmek amacıyla periyodik
bülten yayınlanmış, düzenli bilgilendirmeler yapılmıştır.
Emekli olan öğretim üyeleri ve idari personel için geniş
katılımlı veda törenleri düzenlenmiştir.
Fakültemizde kadrosu bulunan araştırma görevlileri ve ÖYP
öğrencileriyle 24 Mayıs 2013 tarihinde dekanlıkta bir toplantı
yapılmıştır. Dekanlık makamında dekan ve yardımcılarının da
hazır bulunduğu toplantıda araştırma görevlilerine özellikle
kongre destek bütçeleriyle ilgili bilgi aktarılmış, mevcut kadro
durumöarı, fakültede yürütülen çalışmalar, laboratuar
güvenlik önlemleri, 2 sene sonra taşınılması planlanan
Başıbüyük Yerleşkesi hakkında da bilgi verilmiştir. Araştırma
görevlilerin talep ve önerileri dinlenmiştir.
26 Aralık 2013 tarihinde tüm akademik ve idari
personelimizin katıldığı bir yılbaşı kutlaması yapılmıştır.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
25
3. Paydaşlar ile etkili iletişim ve işbirliğine yönelik Stratejik amaçlar
Stratejik Amaçlar
Stratejik Hedefler
Amaç-1 :
Üniversitenin sahip
olduğu altyapı,
insangücü vs.
kaynakların daha
verimli hale
getirilmesi
Hedef-1: Fakültemiz öğretim
üyelerine, bilimsel altyapı
oluşturmak amacıyla çeşitli
bilgilendirme toplantıları
düzenlenmesi
Amaç-2: Meslek
örgütleri ve
endüstri kuruluşları
arasındaki
iletişimin
arttırılması
Hedef 2: Otomasyon
sisteminin daha sağlıklı ve
teknolojik bir şekilde
yürütülmesi amacıyla
Fakültemiz AD’larına
bilgisayar ve yazıcı
dağıtılması
Hedef-3: Fakülte bazında
BAP, TÜBİTAK kurumlarına
sunulacak proje sayısının
arttrılması
Hedef-4: Yapılan bilimsel
projelerin bilimsel yayına
veya patente
dönüştürülmesinin teşvik
edilmesi ve izlenmesi
Hedef-5: Başarı ve
performansı arttırmaya
yönelik olarak oluşturulmuş
ödül sisteminin devamının
sağlanması
Hedef-6: Fakülte
etkinliklerinin kurum içi ve
kurum dışına etkin
duyurulması için standart bir
duyuru sisteminin
oluşturulması
Hedef-7: İdari personel ile
belirli aralıklarda
toplantıların yapılması
Hedef-1: Fakültemizde sıvı
sabun imalatının yapılması
çalışmalarının sanayi ile
ortak bir proje şeklinde
başlatılması
Stratejik Hedefler Doğrultusunda Gerçekleşen Faaliyetler
Deney hayvanlarının tıpta kullanımı, kütüphane hizmetlerinin
tanıtımı, antipatojenik ilaçlar, klinik araştırmalar, dünya
tarihindeki önemli bitkiler, eczacılık eğitiminde akreditasyon,
fitoterapi, pestisidler, yeni eczacılık yasası, modern ilaç
taşıyıcı sistemleri vb konularda konferanslar ve bilgilendirme
toplantıları yapılmıştır.
Fakültemiz tarafından Rektörlükten istenen bilgisayar ve
yazıcılar ilgili yerlere dağıtılmıştır.
2013 yılı itibariyle Fakültemizde 20 proje tamamlanmıştır.
Fakültemiz bünyesinde 3’Ü uluslararası olmak üzere toplam 7
patent başvurusu yapılmıştır.
2013 yılında dördü kurum içi olmak üzere fakültemiz öğretim
üyeleri toplam 9 ödül kazanmışlardır.
Konuşmacıların özgeçmiş bilgilerinin, konu içeriklerinin ve
diğer detayların yer aldığı standart bir duyuru şablonu
geliştirilmiş ve hem ağ sayfasından hem de ilan panolarından
duyurulması sağlanmıştır.
İdari personel ile üç aylık periyodik toplantılar yapılmıştır.
Ayrıca emekli olan ve fakültemizden ayrılan idari personel için
plaket törenleri düzenlenmiştir.
Üretim yapılacak olan laboratuarın fizibilite çalışmaları ve
üretimi konusunda sanayi alanında profesyonel kişilerden
görüşler alındıktan sonra 2013 yılı sonunda imalata
başlanmıştır ve MarFar adıyla marka tescili
gerçekleştirilmiştir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
26
Hedef-2: Fakültemiz
öğrencilerine yönelik meslek
örgütleri ve endüstri
kuruluşları katılımları ile
“Kariyer Günleri”
etkinliklerinin düzenli
şekilde yapılması
İlaç firmalarının, mezunların, ecza depolarının bilgilendirme
yaptığı “Kariyer Günleri” düzenli bir şekilde yapılmıştır.
21 Şubat 2013 tarihinde Faveo Eğitim ve Danışmanlık Firması
tarafından öğrencilerimize Uygulamalı Satış Eğitimi
verilmiştir.
İnsan Kaynakları Faaliyetlerine Yön Verenler Zirvesi (İKFYVZ)
adı altında düzenlenen kariyer günleri 12-13 Mart 2013
tarihlerinde fakültemizde gerçekleştirilmiştir.
25 Mart 2013 tarihinde Farmetik Girişimci Eczacılar
Derneği'nin katkılarıyla Anne Bebek AŞ Genel Müdürü
Mustafa Özarslan öğrencilerimize geleceğin eczane modelleri,
davranış biçimleri, kişilik analizi, eczane koçluğu, tanzim,
teşhir ve kariyer imkanları hakkında bir seminer vermiştir.
15 Nisan 2013 tarihinde Nutraxin Marka Müdürü Ecz. Figen
Aksoy öğrencilerimize bitkisel ürünlerin neden eczacı
danışmanlığında satılması gerektiğinin öneminden ve bu tür
destek ürünlerinin eczane için öneminden bahsetmiştir.
DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Philipp Hass
17 Mayıs 2013 tarihinde İlaç endüstrisinin Türkiye'deki
durumu hakkında bir konferans vermiştir. İnsan Kaynakları
Müdürü Arzu Saraç işe alım sürecinden, staj imkanlarından ve
ilaç endüstrisinin eczacıya bakışından bahsetmiştir. Deva
İlaç'ın Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ecz. Doğan
Varinlioğlu da bir eczacı olarak ilaç endüstrisinde geçirdiği
kariyerden örnekler vermiştir.
Novartis'in geçen sene başlattığı Yeni Ufuklar başlıklı seminer
programlarına bu sene Eğitim Müdürü Koray Aycan‘ın 20
Mayıs 2013 tarihinde verdiği Satış ve Pazarlama Teknikleri
konulu seminerle devam edilmiştir.
Marmara Eczacılık Kulübü'nün ardarda düzenlediği Eczacılık
Kariyer Günlerinin ilkinde 7 Mayıs 2013 tarihinde Galenos
Ecza Deposu Genel Müdürü Volkan Öztürk öğrencilerimize
eczane açma aşamasında eczacıların karşılaşacağı
sorunlardan ve depo olarak sağlanan imkanlardan
bahsetmiştir. 8 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci günde Mali
Müşavir Adem Önder; gelir vergisi ve SGK uygulamaları ile
ilgili bilgiler verirken, 9 Mayıs'ta yapılan son etkinlikte Ecz.
Habip Baran; eczane eczacılığıyla ilgili karşılaşılan problemler
ve çözümleri hakkında bilgilerini paylaşmıştır .
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği
Başkanı Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel'in davetlisi olarak
fakültemize gelen Ecz. Osman Seven 18 Nisan 2013 tarihinde
öğrencilerimize “Eczane Eczacılığında Yeni Ufuklar” konulu bir
konferans vermiştir.
30 Nisan 2013 tarihinde Mezunlar Derneği tarafından “Ecza
Depolarında İlaç Güvenilirliği” konulu bir panel
düzenlenmiştir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
27
Hedef-3: Fakültemiz
öğrencilerinin mesleki
görüşlerini arttırmak
amacıyla, ilaç firmalarına
yönelik gezilerin yapılması
Öğrenci kulüplerimizden Marmara Eczacılık Kulübünün
organize ettiği fabrika gezisinde 40 öğrencimiz Bayer İlaç'ın
Topkapı Üretim Tesislerini ziyaret etmiştir.
Hedef-4: Fakültemiz
öğrencilerinin mesleki
bilgilerini arttırmak ve
sektörü tanıtmak amacıyla
sektör yöneticilerinin
derslere davet edilmesi
2013 Yılı boyunca 36 uzman ve yönetici çeşitli derslere davet
edilmiştir.
Bu sene yeni kurulan öğrenci kulüplerimizden Dinamik
Eczacılar Kulübünün organizasyonuyla gerçekleştirilen gezide
öğrencilerimiz Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Elçioğlu
eşliğinde Zet Farma Lojistik firmasını gezmişlerdir.
4. Finansal kaynakların geliştirilmesine yönelik Stratejik amaçlar
Stratejik Amaçlar
Amaç-1: Fakülte
döner sermaye
işletme gelirlerinin
arttırılması
Stratejik Hedefler
Hedef 1: Üretim yapılacak
olan sıvı sabun ile gelir
arttırılmasının sağlanması
Hedef-2: Fakültemiz
etkinliklerinde kullanılmak
üzere etkin bir bağış alma
sisteminin oluşturulması
Stratejik Hedefler Doğrultusunda Gerçekleşen Faaliyetler
2013 yılı sonunda imalata başlanan ve MarFar adıyla marka
tescili gerçekleştirilen sıvı sabunun üniversitemiz bünyesinde
üretim fazlası olarak satılabilmesine yönelik girişimler
başlatılmıştır.
Çeşitli etkinliklerimize birçok kurum ve kuruluştan maddi
destek alınmıştır.
Hedef-3: Döner sermaye
çerçevesinde sanayi
tarafından istenen
raporların düzenlenmesi
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilm Dalı’nda Türk Henkel Kimya
San. Tic. A. Ş. için sitotoksiste raporu, Prof. Dr. Ş. Güniz
KÜÇÜKGÜZEL, Prof. Dr. Türkan YURDUN, Doç. Dr. Timuçin
UĞURLU, Yrd.Doç.Dr. Filiz ÖZDEMİR, Yrd.Doç.Dr. Rabia OBA
ve Yrd.Doç.Dr. Esra TATAR Mustafa Nevzat İlaç. San. A.Ş.
firmasına imha raporu, Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ Rosche
Müstahzarları Sanayi A.Ş imha raporu, Prof. Dr. Azize ŞENER,
Yrd.Doç.Dr. Serap KARADERİ ve Öğr.Gör.Dr. Betül OKUYAN
İ.E. Veteriner İlaç San. Tic. A.Ş. imha raporu, Doç. Dr. A. Demir
SEZER Takeda İlaç Sağlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Sanofi
Pasteur Aşı Tic.A.Ş.’ye imha raporu, Yrd.Doç.Dr. Gülbin
Erdoğan Sanofi Aventid İlaçları Ltd.Şti., Prof. Dr. Levent
KABASAKAL ve Yrd. Doç Dr. Suna ÖZBAŞ TURAN Matsan İlaç
San. Ltd.Şti ye analiz raporları düzenlenmişlerdir.
Hedef-5: MÜSEM
bünyesinde eğitim
programlarının
düzenlenmesi
İstanbul Eczacı Odası Eğitim Komisyonunun girişimleriyle
fakültemiz öğretim üyelerinin hazırladığı ve yaklaşık 1 yıl
süren eğitim programı 16 Şubat 2013 tarihinde başlamış ve 8
Aralık 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Marmara Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) tarafından koordine edilen
toplam 120 saatlik 4 modülden oluşan programa 50’ye yakın
eczacı katılmıştır.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
28
5. Sosyal sorumluluk projesi ile ilgili Stratejik amaçlar
Stratejik Amaçlar
Amaç-1: Sosyal
sorumluluk
projelerinin
gerçekleştirilmesi
Stratejik Hedefler
Stratejik Hedefler Doğrultusunda Gerçekleşen Faaliyetler
Hedef-1: Sivil Toplum
Kuruluşları ile Fakültemiz
öğretim üyelerinin yer
alacağı “Toplumu
Bilgilendirme
Toplantıları”nın yapılması
Çeşitli medya organlarında fakültemiz öğretim üyelerinin
toplumu bilgilendirici röportajları yer almıştır.
Hedef-2: Toplum ile
Üniversite arasındaki
iletişimin sağlanması ve bu
şekilde öğrencilere yönelik
burs gibi yardımların
sağlanması
Prof.Dr.Adile ÇEVİKBAŞ başkanlığında Burs Komisyonu
tarafından her geçen gün paydaşlarımızla olan iletişimin
artması ile öğrencilerimize sunulan burs imkanının artması
sağlanmıştır.
Hedef-3: Öğrencilerimizin
Sosyal Sorumlukuk Projeleri
yapmalarının teşvik edilmesi
Öğrenci kulüplerimizden Farmakademi Kulübüne üye bir grup
öğrencimiz 5 Mart 2013 tarihinde Kayışdağı'ndaki
Darülaceze'yi ziyaret etmiş, kronik hastalıkları ve kullandıkları
ilaçlar konusunda bilgi paylaşımında bulunmuşlardır.
Üsküdar ve Kadıköy Belediyeleri ile görüşülmüş, toplum
bilgilendirme toplantıları için program önerilmiştir.
Fakültemiz öğrenci kulüplerinden MUPSA'nın 24 Mart 2013
tarihinde düzenlediği bir sosyal sorumluluk projesi olan
İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı Kahvaltı Organizasyonunda
öğrencilerimiz engelli gençler ve anneleriyle sohbet etme
imkanı bulmuşlarıdr.
Marmara Eczacılık Kulübü‘nün Kızılay'la görüşmeleri sonucu
başlatılan kan bağışı kampanyası 27 Mart 2013 günü
Haydarpaşa Yerleşkemizin orta bahçesinde gerçekleştirilmiş
ve yaklaşık 60 gönüllüden kann bağışı alınmıştır.
Uluslararası eczacılık projeleri ve sosyal sorumluluk projeleri
gerçekleştiren MUPSA bir halk sağlığı kampanyası olarak
Haydarpaşa Yerleşkesinin girişine stant kurmuş, gelen
öğrencilere ilaçlar ve kullanımları hakkında sorular yöneltmiş,
doğru cevap verenlere ödüller dağıtmıştır.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
29
B – TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER





Eczacılık eğitim - öğretiminde evrensel standartlara ulaşmak
Başarılı öğretim üye ve elemanlarının ve öğrencilerin motivasyonunu artırmak
Kurumsal kültürün geliştirilmesi için çalışmak
Sosyal sorumluluk ve yardımlaşma bilincini geliştirmek
Öğretim üye ve elemanlarının, idari personel ve öğrencilerin teknolojiden en üst düzeyde
yararlanmasını sağlamak
 Kaynakları stratejik planlamaya uygun olarak harcamak
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve
DEĞERLENDİRMELER
30
BÖLÜM III
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
31
A – MALİ BİLGİLER
Üniversitemiz Döner Sermaye Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Döner Sermaye
koordinatörlüğümüz bulunmaktadır. Bu bölüm aracılığıyla, Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile
gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenilen bilimsel görüş, araştırma ve benzeri hizmetler öğretim üye ve
elemanlarımız tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
ile yapılan görüşmeler sonucu imha raporu dağıtım esasları oluşturulmuştur.
Meslek sonrası eğitimi amacıyla MÜSEM bünyesinde eğitim programları yapılmış, bu şekilde
Üniversitemize ve Öğretim üyelerine katkı oluşturulmuştur. Ayrıca, Farmasötik Kimya, Farmakoloji AD ve
Klinik Eczacılık Bilim Dallarının II. Öğretim Yüksek Lisans Programları ile çalışan popülasyona yüksek lisans
eğitim imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, bu programlar ile Üniversitemizin bütçesine ve Üniversite-Sanayi,
Üniversite-Meslek Eğitimi işbirliğine katkıda bulunulmuştur.
Öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışmaları, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
(BAPKO), TÜBİTAK ve diğer kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Bu projeler ile yüksek lisans ve doktora
öğrencilerinin tezleri desteklenmekte, burslar sağlanmakta ve uluslar arası platformda nitelikli yayınlar
yapılmaktadır.
Fakültemizin katma bütçesi imkanları doğrultusunda, öğrenci pratikleri için gerekli sarf malzeme ve
cihaz alımı yapılmaktadır. Eczacılık eğitim ve öğretiminin uygulamalı olması nedeniyle öğrenci
laboratuvarlarımız için gerekli özel malzeme, cihazlar, kimyasal maddeler ve cam eşya için bütçede yetersiz
kalan miktarın arttırılmasının, eğitim-öğretimimizin kalitesini arttıracağı bir gerçektir. Lisans ve lisansüstü
programlarda kullanılacak bütçenin;
a) Mal ve hizmet alım giderleri
b) Makine teçhizat alımları
c) Personel giderleri
gibi harcama kalemlerinin artırılması gerekmektedir
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
1.1-Bütçe Giderleri
2012 BÜTÇE
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)
2012 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI (TL)
GERÇEK.
ORANI (%)
4.051,700.00
3.947,796.32
97.44
788.200.00
772.498.78
98.00
85.627.00
85.452.59
99.80
Bütçe Giderleri Toplamı
01 - Personel Giderleri
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
03 - Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
05 - Cari Transferler
06 - Sermaye Giderleri
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
32
1.2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Devletin Fakültemize vermiş olduğu
ödenekler tabloda gösterilmiştir.
1.3- Mali Denetim Sonuçları
Fakültemizin tüm giderleri katma bütçeden ve döner sermayeden sağlanmaktadır. Bütçe imkanları
uygulamalı eğitim veren fakültemiz için yetersizdir. Daha gerçekçi bir bütçe sağlanmalıdır. Fakültemize
tahsis edilen bütçenin, 5 yıllık eğitim-öğretime geçilmesi, çiftanadal, yandal ve kurum-içi/dışı yatay geçiş
kontenjanları nedeniyle artan öğrenci sayısından dolayı öğrenci laboratuvar harcamalarının eksiksiz
karşılanabilmesi için her sene için en az % 25 arttırılması gerekmektedir. Ayrıca, performansa dayalı
bütçenin gündeme alınması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
33
B – PERFORMANS BİLGİLERİ
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Bu başlık altında, faaliyet raporunun ait olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile
bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmiştir.
1.1. Faaliyet Bilgileri
FAALİYET TÜRÜ
Sempozyum ve Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Açık Oturum
Söyleşi
Tiyatro
Konser
Sergi
Turnuva
Teknik Gezi
Eğitim Semineri (MÜSEM Kursu)
Gösterim
Kariyer Günleri
SAYISI
4
26
2
3
1
2
3
1
3
4
4
9
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
34
1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri
2013 YILI GENEL AKADEMİK PERFORMANS
Temel
Eczacılık
Eczacılık
Meslek
Bilimleri Bilimleri
SCI Kapsamındaki Dergilerde Yayın
14
28
SCI Dışındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayın
1
4
Hakemli ulusal dergilerde yabancı dildeki yayın
4
11
Hakemli ulusal dergilerde Türkçe yayın
1
5
Hakemsiz uluslararası dergilerde yayın
Hakemsiz ulusal dergilerde yayın
2
Uluslararası kitap yazarlığı
Uluslararası kitapta bölüm yazarlığı
2
Ulusal Kitap yazarlığı
2
Ulusal kitapta bölüm yazarlığı
4
Çeviriler
1
Uluslararası kongre, sempozyum, panel vb düzenleyiciliği
5
2
Uluslararası kongre, sempozyum, panel vb’de davetli konuşmacı
1
9
Uluslararası kongre, sempozyum, panel vb’de sözlü bildiri
8
2
Uluslararası kongre, sempozyum, panel vb’de poster bildiri
23
29
Uluslararası kongre, sempozyum, panel vb’de moderatörlük
4
4
Ulusal kongre, sempozyum, panel vb düzenleyiciliği
4
9
Ulusal kongre, sempozyum, panel vb’de davetli konuşmacı
1
25
Ulusal kongre, sempozyum, panel vb’de sözlü bildiri
Ulusal kongre, sempozyum, panel vb’de poster bildiri
6
25
Ulusal kongre, sempozyum, panel vb’de moderatörlük
2
7
Tamamlanmış Projeler
a.
Uluslararası
b.
Kurumsal:
7
10
c.
TÜBİTAK
1
1
d.
DPT
Devam Eden Projeler
a.
Uluslararası
3
b.
Kurumsal:
39
25
c.
TÜBİTAK
4
1
d.
DPT
1
Yayın Kurulu Üyelikleri ve Editörlükleri
21
30
Dergi Hakemlikleri
38
91
Meslek-İçi Eğitim Programları Düzenleyiciliği
1
4
Meslek-İçi Eğitim Programlarında Eğitmenlik
6
18
Seminerler
Uluslararası
1
Ulusal
3
7
Kurumsal
1
Akademik yükseltme/atama jürilerinde görev
Yardımcı Doçentlik
4
7
Doçentlik
6
16
Profesörlük
11
3
Eczacılık
Teknolojisi
Bölümü
8
1
2
1
1
1
1
Toplam*
42
4
15
5
2
2
2
4
1
8
10
10
49
9
14
27
30
10
1
-
17
3
-
3
1
13
30
4
3
67
6
1
64
159
5
28
-
1
10
1
5
3
4
16
29
18
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
35
2012 YILI GENEL AKADEMİK PERFORMANS (Devamı)
Temel
Eczacılık
Eczacılık
Meslek
Bilimleri Bilimleri
Eczacılık
Teknolojisi
Bölümü
Toplam*
Başarı Ödülleri
Uluslararası
Ulusal
Kurumsal
Araştırma Bursları
Patent Başvuruları
Uluslararası
Ulusal
Tamamlanmış Tezler
Doktora
Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans Projesi
Devam Eden Tezler
Doktora
Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans Projesi
Tez Jüri Üyelikleri
Doktora
Yüksek Lisans
Diğer üniversiteler ve birimlerdeki eğitim faaliyetleri
İdari Görevler
Komisyon başkanlıkları
Koordinatörlükler
Bilirkişilik
Danışmanlık
Proje Raportörlüğü
Atıflar (SCI kapsamındaki tüm yayınlar için)
3
4
-
1
4
2
7
10
2
1
7
14
10
3
-
3
3
1
3
4
4
10
-
2
10
15
1
1
-
7
21
15
10
23
-
15
21
66
5
7
-
30
51
66
13
14
2
5
2
2
2
11
8
15
17
15
20
4
14
6
25
6
6
1
3
3
5
27
35
20
23
22
6
17
8
33
1159
* Bölümler tarafından ortak yapılan yayınlar tek yayın olarak toplama dahil edilmiştir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
36
1.3. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar
FAKÜLTEMİZ İLE DİĞER KURUMLAR ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ
SIRA
NO
ÜNİVERSİTE/KURUM ADI
PROTOKOL İÇERİĞİ
1
The University of Tennessee College of Pharmacy
2010 yılından beri 'Karşılıklı
Değişim Programı
2
University of Veterinary and Pharmaceutıcal Sciences, Çek Cumh.
Erasmus
3
Universidat de Sevilla, İspanya
Erasmus
4
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn, Almanya
Erasmus
5
Technische Universitaet Braunschweig, Almanya
Erasmus
6
University of Gothenburg, İsveç
Erasmus
7
Unıversıta Deglı Studı Dı Catanıa, İtalya
Erasmus
8
Westfälısche Wılhelms-Unıversıtät, Almanya
Erasmus
9
İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
10
KKTC Yakındoğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
11
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
12
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
13
Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
15
Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
16
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
17
İstanbul Eczacı Odası
Lisans Derslerine Öğretim
Üyesi Desteği
Lisans Derslerine Öğretim
Üyesi Desteği
Lisans Derslerine Öğretim
Üyesi Desteği
Lisans Derslerine Öğretim
Üyesi Desteği
Lisans Derslerine Öğretim
Üyesi Desteği
Lisans Derslerine Öğretim
Üyesi Desteği
Lisans Derslerine Öğretim
Üyesi Desteği
Lisansüstü Ortak Program
Protokolü
MÜSEM Eczacı Eğitimleri
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
37
2- Performans Sonuçları Tablosu
Sıra
No
1
MARMARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
2013 YILI ETKİNLİKLERİ
Etkinlik Adı
Etkinlik Türü
4
5
Etkinlik
Tarihi
10-12. 05.
2013
28-30.11.
2013
7-8. 09.
2013
20.12.2013
03.01.2013
6
20.02.2013
7
22.02.2013
8
27.02.2013
9
18.03.2013
10
19.03.2013
11
20.03 2013
4. Kök Hücre Sempozyumu, İstanbul
Deney Hayvanlarının Tıpta Kullanımı – Prof. Dr.
Shaheen Nakeeb
Eğitim Tarihinde Haydarpaşa Binası – Eyüp
Talha Kocacık
Kütüphane Hizmetlerinin Tanıtımı – Doç. Dr.
Güssün Güneş
Antipatojenik İlaçlar (Bakteriyel iletişim
inhibitörleri) – Prof. Dr. Gülgün Tınaz
Prof. Dr. Emre Dölen ile Çanakkale Şehitlerinin
Anısına
Klinik İlaç Araştırmalarında Eczacının Rolü –
Dr.Ecz. Hilal İlbars ve Dr.Ecz. Aslıgül Kendirci
Dünyayı Değiştiren Bitkiler - Prof. Dr. Afide Mat
12
27.03.2013
Semih Yalman ile Söyleşi
Konferans
1 saat
60
13
10.04.2013
Konferans
1 saat
20
14
15.04.2013
Konferans
1 saat
90
15
18.04.2013
Konferans
1 saat
30
16
18.04.2013
Konferans
1 saat
80
17
19.04.2013
Doç. Dr. Safi Arpaguş ile Hz. Muhammed'in
Doğumu ve Evrensel Mesaj
Fitoterapi ve Tıbbi Bitkilerin Eczanedeki Yeri –
Ecz. Figen Aksoy
Eczacılık Eğitiminde Akreditasyon Süreci – Prof.
Dr. Sevim Rollas
Eczane Eczacılığında Yeni Ufuklar – Ecz. Osman
Seven (Mezunlar Derneği)
Fitoterapi Hakkında – Prof. Dr. Filiz Meriçli
Konferans
1 saat
40
18
22.04.2013
Konferans
1 saat
60
19
24.04.2013
Konferans
1 saat
70
29
24.04.2013
Konferans
1 saat
40
21
30.04.2013
Konferans
1.5 saat
70
22
30.04.2013
Konferans
1 saat
15
23
06.04.2013
Konferans
1 saat
15
24
08.05.2013
Konferans
1 saat
25
25
13.05.2013
ABD'de Klinik Eczacılık Eğitimi ve Uygulamaları Brooke Crocker ve Mary Maxwell
Eczacılığın Dünü, Bugünü ve Yarını - Ecz. Semih
Güngör
Sol Anahtarından Soru İşaretlerine - Mert
Sandalcı
Ecza Depoculuğunda İlaç Güvenilirliği – M.Ü.
Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği
Deneysel IVF ve Kriyobiyoloji Uygulamaları – Dr.
Tolga Akkoç
Hospisler ve Huzurlu Ölme Hakkı – Yrd. Doç. Dr.
Sibel Doğan
Pestisidlerin Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri Prof. Dr. Sameeh Abdel-Kader Mansour
Eczacı Milletvekili Öznur Çalık ile Yeni Eczacılık
Yasası
Konferans
1.5 saat
105
2
3
3. Ulusal Marmara Eczacılık Öğrenci Kongresi
MEFKO-2013
2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım
Kongresi, Antalya
Tromboz Sempozyumu, Avanos
Süresi
Kongre
3 gün
Katılımcı
Sayısı
330
Kongre
3 gün
180
Sempozyum
2 gün
30
Sempozyum
Konferans
1 gün
1 saat
180
25
Konferans
1 saat
50
Konferans
1 saat
15
Konferans
1 saat
50
Konferans
1 saat
100
Konferans
1 saat
60
Konferans
1 saat
100
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
38
26
21.05.2013
İlaç ve Eczacılıkta Patent Uygulamaları – Aydın
Mutlu (Mezunlar Derneği)
Eczacılık Gününün Anlamı - Seda Uz
Konferans
1 saat
80
27
22.05.2013
Konferans
45 dakika
30
28
20.05.2013
Konferans
1 saat
15
Konferans
2.5 saat
150
Konferans
1 saat
60
40
2 gün
200
2 saat
90
1.5 saat
60
1 saat
25
1 saat
80
1 saat
70
1 saat
70
7 saat
300
1 saat
70
1 saat
70
1 saat
70
3 saat
200
44
45
04.03.2013
05.03.2013
Hasta Bilgilendirme Yarışması Okul Elemeleri
Farmakademi Kulübü ile Darülaceze Ziyareti
1.5 saat
5 saat
30
15
46
15.03.2013
4 saat
80
47
24.03.2013
5 saat
15
48
27.03.2013
1 gün
60
49
50
5 saat
2 gün
40
45
51
17.04.2013
19-21. 04.
2013
14.05.2013
Marmara Eczacılık Kulübü Geleneksel Buluşma
Yemeği
MUPSA ile İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı
Kahvaltı Organizasyonu
Marmara Eczacılık Kulübü Kızılay’a Kan Bağışı
Kampanyası
Bayer İlaç Topkapı Üretim Tesisleri Ziyareti
Mert Sandalcı ve Eyüp Talha Kocacık ile “İzmirBergama: Galenus’un Yanı başında” Gezisi
14 Mayıs Eczacılık Bayramı Etkinlikleri
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Sosyal
Etkinlik
Yarışma
Sosyal
Sorumluluk
Sosyal
Etkinlik
Sosyal
Sorumluluk
Sosyal
Sorumluluk
Sanayi Gezisi
Kültür gezisi
3 saat
26.02.2013
Öğrencilerimizin Avrupa Hastane Eczacıları
Kongresi İzlenimleri
Eczacı Milletvekili Mehmet Domaç ile
Meslekteki Güncel Gelişmeler
Targeted nanomedicines improve drug efficacy
and safety - Prof. Dr. Hayat Önyüksel
Uygulamalı Satış Eğitimi - Faveo Eğitim ve
Danışmanlık Firması
Kariyer Günleri – İnsan Kaynakları Faaliyetlerine
Yön verenler Zirvesi 2013
Geleceğin Eczane Davranış Modelleri – Mustafa
Özarslan, Farmetik Girişimci Eczacılar Derneği
İlaç Endüstrisinde Ar-Ge ve Eczacılar - DEVA
Holding CEO'su Philipp Hass
Novartis'ten Satış ve Pazarlama Semineri Koray Aycan
Eczane Açılışı ve Ecza Depoları Desteği Galenos Genel Müdürü Volkan Öztürk
Muhasebe, Gelir Vergisi ve SGK Uygulamaları –
Mali Müşavir Adem Önder
Eczane Eczacılığında Karşılaşılan Sorunlar ve
Çözümleri – Ecz. Habip Baran
E Gelişim - Eczacılıkta Mesleki Kapasite
Geliştirme ve Fikir Üretme Kampı - TEKB
Marmara Eczacılık Kulübü Kariyer Günleri - Prof.
Dr. İlkay Küçükgüzel
Marmara Eczacılık Kulübü Kariyer Günleri - Doç.
Dr. Leyla Bitiş
Marmara Eczacılık Kulübü Kariyer Günleri - Prof.
Dr. Betül Dortunç
Marmara Eczacılık Kulübü Konser ve Kermesi
29
04.11.2013
30
06.11.2013
31
21.02.2013
32
33
12-13. 03.
2013
25.03.2013
34
17.05.2013
35
20.05.2013
36
07.05.2013
37
08.05.2013
38
09.05.2013
39
22.12.2013
40
09.12.2013
41
10.12.2013
42
23.12.2013
43
1 gün
300
52
21.05.2013
MUPSA'dan İlaç Bilgilendirme Kapmanyası
1 gün
70
53
10-12. 06.
2013
03.07.2013
Afyon Alkaloidleri Fabrikası ve Isparta Gül Yağı
Tesisleri Gezisi
Uzm.Ecz. Belkıs Ünver'in Emeklilik Töreni
2 gün
45
2 saat
70
54
Sosyal
Etkinlik
Sosyal
Sorumluluk
Sanayi ve
Çevre Gezisi
Sosyal
Etkinlik
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
39
55
56
10.07.2013
23.09.2013
57
27.09.2013
58
04.10.2013
59
24.10.2013
60
61
62
25-27. 10.
2013
18.12.2013
26.12.2013
63
08.03.2013
Üniversite Tanıtım Günleri
Birinci Sınıf Öğrencilerine Oryantasyon
Toplantıları - 1
11. Geleneksel Önlük Giydirme Töreni –
Mezunlar Derneği ile
Birinci Sınıf Öğrencilerine Oryantasyon
Toplantıları - 2
Fakültemizin Kuruluşunun 50. Yıldönümü
Etkinliği
Farmavizyon 2013 Eczacılık Fuarı
Zet Farma Lojistik Gezisi
Yılbaşı Kutlaması
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli
Tanıtım
Tanıtım
1 gün
1.5 saat
30
100
Sosyal
Etkinlik
Tanıtım
2 saat
200
1 saat
50
Ödül Töreni
2 saat
150
Tanıtım
3 gün
300
Sanayi Gezisi
Sosyal
Etkinlik
Panel
5 saat
2 saat
40
100
2 saat
100
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMES
40
BÖLÜM IV
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
41
A – ÜSTÜNLÜKLER
 Güçlü, genç, dinamik, motivasyonu yüksek akademik iradenin, çağdaş yenilikçi eğitim anlayışının
varlığı
 Demokratik yönetim kültürünün varlığı
 Türkiye'de klinik eczacılık eğitimlerindeki öncü rolümüzle, bu alandaki ilk lisans-üstü programlara ve
bilim dalına sahip olmanın ayrıcalığı
 Ağ sayfasının (Türkçe ve İngilizce) kapsamlı ve güncel olması
 İdari ve akademik personel ile rutin toplantıların yapılması
 Öğrencilerimizin yönetime aktif katılımı
 Fakülte öğretim üyelerinin Üniversite-Sanayi işbirliğini gerçekleştirmesi
 Öğretim üyelerinin Üniversite - T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliğini gerçekleştirmesi
 Öğretim üyelerinin eczacılık örgütleriyle meslek içi eğitim düzenlemesi
 Farmasötik Kimya, Klinik Eczacılık ve Farmakoloji İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarıyla
ilaç sanayinde çalışanlara, hastane eczacılarına ve serbest eczacılara işlerini aksatmadan eğitim
alabilme imkanı sunulması
 Öğretim üye ve elemanlarına yönelik Fakülte bazında başarıların ödüllendirilmesi
 TÜBİTAK ve BAP vs. uluslararası ve ulusal kaynaklı projelerin üretildiği motivasyonu yüksek öğretim
kadrosuna sahip olunması
 Fakültemiz öğretim üyelerinin uluslararası ve ulusal ödülleri bulunması. (M.Ü. Rektörlüğü tarafından
verilen ödüller, Mustafa Nevzat Eczacılık Doktora ödülleri, TEB Bilim ödülü, Altın Havan Ödülü,
Fellow ödüleri, Novartis proje ödülleri, TUBİTAK vb.)
 Bilimsel çalışmaların etki faktörü yüksek olan ve Science Citation Index’te yer alan dergilerde
yayınlanması
 Yayınların çok sayıda atıf alması
 Fakültemiz öğretim üyelerinin, yurt içi ve yurt dışı araştırıcılarla ortak çalışmalar yapması
 İnsan ve hayvan çalışmalarında etik standartlarının yüksekliği
 Fakültemiz ile M.Ü. Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği arasındaki yakın işbirliği
 Fakültemiz tarafından yeterli sayıda kongre, sempozyum, kurs, panel, söyleşi, kariyer günü, sosyal
etkinlik, sanayi gezileri, çevre ve kültür gezileri düzenlenmesi
 Uluslararası ve ulusal toplantılara katılımımızın yüksek olması
 Marmara Pharmaceutical Journal dergisinin On-Line olarak yayın hayatını devam ettirmesi, Ulusal
ve Uluslararası indekslerde yer alması
 Fakültemizin Avrupa Eczacılık Fakülteleri Birliğine üyeliği
 Öğrencilerimizin Avrupa Öğrenci Birliğindeki üyeliklerinin aktif olarak sürdürülmesi
 Erasmus ve Farabi eğitim sisteminin düzenlenmesi nedeniyle, uluslararası ve ulusal işbirliklerin
sağlanması
 Klinik Eczacılık, İlaç Metabolizması ve Seçmeli Kültür Derslerinin Fakültemiz eğitim programında yer
alması
 ÖSYM sınavlarında fakültemizin Eczacılık Fakülteleri arasındaki ikincilik yerini koruması
 Fakültemiz öğrencilerimizin Türkiye Geneli Hasta Bilgilendirme Yarışmalarında derece almaları
(bugüne kadar yapılan 9 yarışmada 4 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük ve 1 beşincilik ödülü)
 M.Ü. Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği’nin de katkılarıyla fakültemizde kurumsallığı temsil eden
1.Sınıf öğrencilerine yönelik “Önlük Giydirme” törenlerinin düzenli bir şekilde yapılması
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
42
 Öğrencilerin meslek sonrası bilgilendirmeleri amacıyla Kariyer Günleri toplantılarının yeterince
düzenlenmesi
 Eğitim-Öğretim Rehberinin kayıt olan yeni öğrencilerimize düzenli olarak dağıtılması
 Öğrencilerimizin yurt içi kongre, sempozyum ve panellere katılımlarının desteklenmesi
 Öğrenci kulüplerimizle mesleki temaları da barındıran sosyal etkinlikler, kongreler ve kariyer günleri
düzenlenmesi
 Modern eczacılık uygulamalarına uygun şekilde yenilenen Uygulama Eczanesi ve Farmasötik Bakım
Birimimizde öğrencilerimize hasta odaklı eczacılık stajı yapma imkanının sunulması
 Çift-anadal ve yandal eğitim yapabilme imkanının olması
 Sanayi ve özel hastanelerle yakın işbirliği sonucunda öğrencilerimizin nitelikli staj olanaklarının
olması
 Öğrencilerimizin müzik, resim vb sanat dallarına ilgisini artırmak amacıyla kurslar düzenlenmesi
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
43
B – ZAYIF YÖNLER
 Eczacılık eğitiminin 2005 yılından itibaren 5 yıl olmasına karşın fakültemizin 4 yıllık eğitim
programına göre yapılandırılması nedeniyle mevcut Laboratuvarların, amfilerin ve dersliklerin
fiziksel alan ve teknik donanım bakımından yetersiz olmaları
 Öğretim üye ve araştırma görevlisi sayısının diğer büyük eczacılık fakültelerine göre düşük olması
 Öğrencilerin sportif, sosyal ve kulüp faaliyetlerini sürdürebilecekleri alan yetersizliği
 Yüksek olan ÖSYM kontenjanı nedeniyle interaktif eğitim yapabilme zorluğu
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
44
C – DEĞERLENDİRME
2013 yılı boyunca fakültemizin öğretim üyeleri ve yardımcılarının üretmiş oldukları 46’sı yabancı
hakemli dergilerde, 22’si çoğu hakemli ulusal dergilerde olmak üzere toplam 70 bilimsel yayın
bulunmaktadır. Akademik personelimiz tarafında uluslararası kongrelerde 69, ulusal kongrelerde 57 bildiri
sunulmuştur. 2 ulusal kitap, yazarlığı, 2 ulusal ve 2 uluslararası kitapta bölüm yazarlığı ve 20 tamamlanmış
proje fakültemizdeki diğer akademik faaliyetlerden bazılarıdır. Öğretim üyelerimiz tarafından 3’ü
uluslararası olmak üzere 7 patent başvurusu yapılmıştır. 7 doktora tezi, 21 yüksek lisans tezi ve 15 adet
tezsiz yüksek lisans projesi tamamlanmıştır. Öğretim üyelerimize ve yapmış oldukları değerli çalışmalara 7’si
uluslararası olmak üzere toplam 31 ödül verilmiştir.
Öğrencilerimizin ve akademik personelimizin yoğun ilgiyle katılım gösterdikleri bilimsel ve sosyal
içerikli 26 konferans düzenlenmiştir. Düzenlemiş olduğumuz 2’si ulusal, 2’si uluslararası katılımlı
kongre/sempozyuma kurum dışından da yoğun bir ilgi olmuştur. Öğrencilerimizin kariyer planlamalarına ışık
tutacak nitelikte toplam 9 kariyer etkinliği, 1 panel, 3 seminer düzenlenmiş, 2 fabrika ziyareti ve 2 kültürçevre gezisi gerçekleştirilmiştir. İlaç sanayinden, kamu kurum ve kuruluşlarında ve meslek örgütümüzden
değerli yöneticiler ve uzmanlar 36 dersimize davet edilmiş ve değerli birikimlerini öğrencilerimizle derslerde
paylaşma imkanı sağlanmıştır.
MÜSEM bünyesinde İstanbul Eczacı Odası ile işbirliği yapılarak 2013 yılı boyunca süren toplam 120
saatlik 4 modülden oluşan bir sertifika programı tamamlanmıştır.
4 öğretim üyemiz ilaç firmalarına 1 yıl boyunca danışmanlık hizmeti sunmuşlardır. Toplam 8 firmaya
döner sermaye faaliyetleri kapsamında çeşitli analiz ve raporlar hazırlanmıştır.
Yıl boyunca çeşitli konularda öğrenci bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. 3 ayda bir idari
personel toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
ÖNERİ ve TEDBİRLER
45
BÖLÜM V
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
46
2012 Yılı Faaliyet Raporunda yer alan planların 2013 yılındaki gerçekleşme durumu
2012 yılındaki plan
2013 yılındaki durum
Fakültemizin kuruluşunun 50. Yıldönümü anısına Ekim ayı
içinde 1 günlük sempozyum planlanmıştır.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin 50. Kuruluş
Yıldönümü 24 Ekim 2013 tarihinde yapılan bir törenle
kutlanmıştır.
İnsan Kaynakları Faaliyetlerine Yön Verenler Zirvesi
(İKFYVZ) adı altında düzenlenen 4 günlük kariyer
günlerinin ilk bölümü 12-13 Mart 2013 tarihlerinde
Haydarpaşa Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.
14 Mayıs Eczacılık Bayramı Haydarpaşa Yerleşkesinde
konser, kısa film gösterimleri, ödül töreni, tiyatro ve
bahçe oyunları gibi bir dizi etkinlikle kutlanmıştır.
Staj Komisyonunun özverili çalışması sonucu günün
eczacılık uygulamalarına uygun yeni bir staj yönergesi
hazırlanmış ve rektörlüğe sunulmuştur. Eğitim
Komisyonun çalışmaları sonucu eğitim programı
Müfredat Uygulama Yönergesine uygun olarak yeniden
düzenlenmiş, yeni bazı derslerin eklenmesiyle içerik
zenginleştirilmiştir. Ders ve laboratuvar saatlerinin
ayırılması önerisi komisyonca uygun görülmemiştir.
Müfredatımızın yeniden yapılandırılması ve 2014 yılından
itibaren uygulanacak olması nedeniyle Eğitim-Öğretim
Rehberinin basımı 2014 yılına ertelenmiştir.
Komisyonun özverili ve titiz çalışması sonucu hazırlanan
ve 257 sayfadan oluşan, renkli ve kapsamlı bir tarihçe
kataloğu Marmara Üniversitesi Yayınevi tarafından 23
Ekim 2013 tarihinde 500 adet basılmış ve dağıtılmıştır.
Temsilcilerle eğitim-öğretim dönemlerinin başında ve
sonunda değerlendirme toplantıları yapılmış, ara
dönemlerdeki etkinlikler için toplantılara davet
edilmişlerdir.
Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi
ve fakültemiz öğrencilerine yönelik olarak Mart ayında 4
günlük bir kariyer günü etkinliği planlanmıştır.
14 Mayıs Eczacılık Bayramının 50. Yıl coşkusuna yaraşır
bir şekilde kutlanması planlanmıştır.
Eğitim müfredatımızda ders ve laboratuvar saatlerinin
ayrılması, staj yönergesinin yeni yönetmeliklere uygun
olarak düzenlenmesi, bazı derslerin içerik ve saatlerine
yönelik düzenlemelerin yapılması planlanmıştır.
Fakültemizin Eğitim-Öğretim Rehberi’nin ve Tanıtım
Broşürünün güncellenmesi planlanmıştır.
50. Yıl anısına fakültemizin tarihçesini ve başarılarını
yansıtacak bir katalog hazırlanması planlanmıştır.
Öğrenci temsilcileri ve kulüp başkanlarıyla
periyotlarla toplantı yapılması planlanmıştır.
aylık
2012 yılında olduğu gibi akademik ve sosyal içerikli
konferanslar planlamıştır.
İstanbul Eczacı Odası’nın desteğiyle MÜSEM bünyesinde
120 saatlik bir sertifika programının duyurusu yapılmış,
kayıtlar alınmaya başlanmış ve Şubat 2013’ten itibaren
eğitimlerin başlaması öngörülmüştür.
MÜSEM kapsamına ilaç sanayine yönelik olarak
biyoteknoloji konulu sürekli eğitim programı başlatılması
ve ön formülasyon eğitiminin devam ettirilmesi
planlanmıştır.
2013 yılı boyunca kongre, sempozyum, konferans, panel,
söyleşi, seminer, kariyer günü vb etkinliklerden oluşan
toplam 63 etkinlik gerçekleştirilmiştir.
İstanbul Eczacı Odası Eğitim Komisyonunun girişimleriyle
fakültemiz öğretim üyelerinin hazırladığı ve yaklaşık 1 yıl
süren eğitim programı 16 Şubat 2013 tarihinde başlamış
ve 8 Aralık 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Marmara
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) tarafından
koordine edilen toplam 120 saatlik 4 modülden oluşan
programa 50’ye yakın eczacı katılmıştır.
Yoğun etkinlik takvimi nedeniyle 2013 yılı içinde
gerçekleştirilememiş olup 2014 yılında yapılacak olan
Uluslararası Eczacılık Bilimleri Kongresi kapsamında
“Bİyobenzerler” konulu bir kurs şeklinde planlanmıştır.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
47
2012 yılında 9 indeksçe taranan Marmara Eczacılık
Dergisi’nin DOİ numarası alması ve yeni indekslerce
taranabilmesi için çalışmalar planlanmıştır
Dergi 2013 yılında Scopus’a kabul edilmiştir
Fakültemizin aylık haber bültenin 2
yayınlanmaya devam edilmesi planlanmıştır.
İkinci yılını tamamlayan bültenimizin 2013 yılı boyunca 6
sayısı basılmış, web sayfasında ilan edilmiş ve personel ve
davetli konuklara dağıtılmıştır.
Üretim Uygulama Merkezi adıyla 2013 yılında faaliyete
geçen laboratuvarın altyapı çalışmaları tamamlanmış, sıvı
sabun üretimine başlanmıştır. Tasarım çalışması yapılan
MarFar markasının tescili gerçekleşmiş ve üretim
fazlasının üniversitemiz içinde satılabilmesine yönelik
girişimler başlatılmıştır.
III. Ulusal Marmara Eczacılık Öğrenci Kongresi MEFKO 1012 Mayıs 2013 tarihlerinde 300 kadar öğrencinin ve
değerli konuşmacıların katılımıyla gerçekleşmiştir.
‘Liderlik Vasıfları, Hasta Bakımı ve Kariyer’ konulu
Twinnet Projesinin ilk ayağı 24.02.2013 - 02-03 2013
tarihleri arasında, PSANS’dan (Novi Sad Eczacılık
Öğrenciler Birliği) 15 ve MUPSA’dan 15 öğrencinin
katılımı ile fakültemizde gerçekleştirilmiştir.
Öğrenci kulüplerimizin aktif katılımıyla 4 farklı sosyal
sorumluluk projesi gerçekleştirilmiştir.
ayda
bir
Kozmetik Uygulama Merkezi’nin faaliyete geçmesi ve sıvı
sabun üretiminin başlatılması planlanmıştır.
3. MEFKO Eczacılık Öğrencileri Kongresi’nin Mayıs ayında
yapılması planlanmıştır.
MUPSA Kulübünün Sırbistan eczacılık öğrencileriyle
ortaklaşa gerçekleştirecekleri projenin fakültemizde
yapılması için planlamalar yapılmıştır.
Öğrencilerimizin aktif yer alacağı sosyal sorumluluk
projeleri planlanmıştır.
Eczacılık mesleğini ve tarihini yakından ilgilendiren
yerlere geziler düzenlenmesi planlanmıştır.
Öğrencilere, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza yönelik
anketler düzenlenmiş ve 2013 yılı boyunca uygulanması
planlanmıştır.
Öğrencilerimize
düzenlenen
anketlerle, Bologna
Süreci’nde belirlenmiş olan ders öğrenim ve program
çıktılarının değerlendirilmesi planlanmış ve 2013 yılı
başında ilk bölümü uygulanmıştır.
İkinci Ulusal Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım
Kongresinin düzenlenmesi planlanmıştır.
2 ilaç sanayi gezisi düzenlenmiş, eczacılık tarihini ve
mesleğini yakından ilgilendiren Bergama, Afyon ve
Isparta yöresine geziler düzenlenmiştir
Fakültemize yeni kaydolan ve mezun olan olan
öğrencilerimize yönelik anket uygulanmış, ayrıca
rektörlüğümüz tarafından hazırlanan memnuniyet
anketleri tüm sınıflara, akademik ve idari personele
uygulanmıştır. Paydaş anketi web sayfamızda yayınlanmış
ancak henüz yeterli sayıya ulaşılamadığı için devam
ettirilmiştir.
Bologna Süreci kapsamında ders öğrenim ve program
çıktılarının öğrencilerimiz tarafından değerlendirilmesi
için her iki yarıyıl sonunda tüm sınıflara anket
uygulanmış, sonuçları öğretim üyeleri ve rektörlüğe
iletilmiştir.
2.Ulusal Klinik Eczacılık-Farmasötik Bakım Kongresi 180
katılımcıyla 28-30 Kasım 2013 tarihinde Antalya’da
gerçekleştirilmiştir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
48
2013 yılı faaliyetleri ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2014 yılı için aşağıda
belirlenen faaliyetler planlanmıştır:
 18-21 Eylül 2014 tarihinde 4. Uluslararası Eczacılık Bilimleri Kongresinin düzenlenmesi
planlanmıştır.
 14 Mayıs Eczacılık Bayramının son yıllarda olduğu gibi bir dizi etkinlikle kutlanması planlanmıştır.
 Fakültemizin Eğitim-Öğretim Rehberi’nin ve Tanıtım Broşürünün güncellenmesi planlanmıştır.
 Öğrenci temsilcileri ve kulüp başkanlarıyla aylık periyotlarla toplantı yapılması planlanmıştır.
 2013 yılında olduğu gibi akademik ve sosyal içerikli konferanslar planlamıştır.
 İstanbul Eczacı Odası’nın desteğiyle MÜSEM bünyesinde gerçekleştirilen sürekli eğitim
programlarına devam edilmesi planlanmıştır.
 2013 yılında 9 indeksçe taranan ve Scopus’a üyeliği kabul edilen Marmara Eczacılık Dergisi’nin
yeni indekslerce taranabilmesi için çalışmalar planlanmıştır.
 Fakültemizin aylık haber bültenin 2 ayda bir yayınlanmaya devam edilmesi planlanmıştır.
 Faaliyete geçirilen Üretim Uygulama Merkezinde sıvı sabun üretiminin sürdürülmesi
planlanmıştır.
 Öğrencilerimizin aktif yer alacağı sosyal sorumluluk projeleri planlanmıştır.
 Eczacılık mesleğini ve tarihini yakından ilgilendiren yerlere geziler düzenlenmesi planlanmıştır.
 Öğrencilere, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza yönelik anketler düzenlenmiş ve 2014 yılı boyunca
uygulanması planlanmıştır.
Bu planlar doğrultusunda 2014 yılı için belirlenen hedeflerimiz şunlardır:
 ÖSYM sıralamasında en çok tercih edilen fakülte olmak
 Eğitim kalitemizi daha da ileriye taşımak
 Yabancı öğrenci sayımızı artırmak
 2014 yılında 4. Uluslararası eczacılık kongremizi düzenlemek
 Yayın, kitap, proje gibi bilimsel çalışmaların sayısını artırmak
 Kongre ve sempozyum katılımını özendirmek
 Sürekli eğitim programları düzenlemek
 Sektörle işbirliğini artırmak
 Kariyer günleri yapmak
 Öğrenci kulüplerinin bilimsel ve sosyal faaliyetlerini desteklemek
 Fakülte içi iletişimi güçlendirmek
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
49
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan
faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara
ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. (17.02.2014)
Prof. Dr. Gülden Z.OMURTAG
Dekan
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
50
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
51
2013 YILI
FAALİYET RAPORU
Şubat 2014
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Tıbbiye Cad. No: 49
34668 Haydarpaşa – İSTANBUL
http://eczacilik.marmara.edu.tr
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 487 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content