close

Enter

Log in using OpenID

Detaylı özgeçmiş için tıklayınız

embedDownload
1
ÖZGEÇMİŞ
MEHMET HACISALİHOĞLU
Yıldız Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü
Merkez Kampus, 34349 Yıldız/Beşiktaş/İstanbul
Tel.: (0212) 383 2559
Fax: (0212) 327 2463
Cep tel.: 0533.357 1995
E-mail: [email protected]
Doğum Tarihi ve Yeri: 17.08.1971, Tonya/Trabzon
Ünvanı: Prof. Dr.
Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceler
Derece
Alan
Üniversite/Kurum
Yıl
Profesör
Siyasi Tarih
Yıldız Teknik
Üniversitesi
2014
Doçent
Siyasi Tarih
ÜAK
2008
2
Doktora
(Dr. phil.)
Doğu Avrupa ve Güney Doğu
Avrupa Tarihi/
Münih Üniversitesi
19962001
Münih Üniversitesi
19931996
Ankara Üniversitesi
19871991
Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi/
Yakın Doğu Tarihi ve KültürüTürkoloji
Y.Lisans
(M.A.)
Doğu Avrupa ve Güney Doğu
Avrupa Tarihi/
Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi/
Yakın Doğu Tarihi ve KültürüTürkoloji
Lisans
Tarih
Akademik Görevler
•
2014 Profesör, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yıldız Teknik Üniversitesi
•
2009 Doçent, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yıldız Teknik Üniversitesi
•
2003 Yardımcı Doçent, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yıldız Teknik
Üniversitesi
•
2001-2002 „Wissenschaftlicher Mitarbeiter“, Yakın Doğu Tarihi ve Kültürü, Münih
Üniversitesi
İdari Görevler
•
2010’den beri YTÜ Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR) Kurucu
Müdürü
•
2009-2010 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan
Yardımcısı
•
2006-2009 Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm
Başkan Yardımcısı
•
2007-2008 Yıldız Teknik Üniversitesi Küresel İncelemeler Merkezi Müdür
Yardımcısı
İlgi ve Araştırma Alanları
•
Balkan Ulusları Tarihi (19. – 20. Yüzyıllar) ve Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri
•
Osmanlı İmparatorluğu (19. – 20. Yüzyıllar)
•
Jön Türk Hareketi ve İkinci Meşrutiyet
•
Tarihsel Coğrafya / Güney Doğu Avrupa Yerleşim Yerleri Tarihi (16. – 20. Yüzyıllar)
•
Okul Ders Kitaplarında ve Tarih Yazımlarında Öteki İmajı (imgebilim)
•
Doğu Karadeniz Bölgesinde Ayanlık (17.-20. Yüzyıllar)
Yüksek Lisans ve Doktora Tez Konuları
3
•
MA: “Das Griechenlandbild im Lexikon Türk Ansiklopedisi” (Türk Ansiklopedisinde
Yunanistan İmajı)
•
Dr. phil.: “Die Jungtürken und die Mazedonische Frage (1890-1918)” (Jön Türkler ve
Makedonya Sorunu 1890-1918)
YAYINLAR
Kitaplar
•
[4] Trabzon’da Ayanlık Mücadelesi: Hacısalihzade Hasan Ağa, Ömer Ağa ve Büyük
Ali Ağa (1737-1844) [Fight for Lordship in Trabzon: Hacısalihzade Hasan Ağa, Ömer
Ağa and Ali Ağa the Great], Trabzon: Serander Yayınları, 2013, 350 s., 978-9944374-56-9. (Gözden geçirilmiş 2. Baskı, Haziran 2014, 356 s.).
•
[3] Doğu Rumeli’de Kayıp Köyler: İslimye Sancağı’nda Göçler, İsim Değişikleri ve
Harabeler [Lost Villages in Eastern Rumelia: Emigration, Place Name Changes and
Lost Villages in the District of İslimye/Sliven (Southeastern Bulgaria)], İstanbul:
Bağlam Yayınları, 2008, 264 s., ISBN: 978-975-8803-95-8.
Tenkitler:
X
•
[1] H. Yıldırım Ağanoğlu, in: Rumeli’nin Sesi, 11 (Ocak 2009), s. 46.
[2] Jöntürkler ve Makedonya Sorunu [The Young Turks and the Macedonian
Question 1890-1918], Tükçeye çev. İhsan Catay, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
2008, xv+498 s., ISBN: 978-975-333-216-3
Tenkitler:
X
[1] Ebubekir Ceylan, in: Bilim ve Sanat Vakfı Bülteni, 67 (2008),
http://www.bisav.org.tr/yayinlar/bulten_makale_detay.cfm?makaleId=489&yayin_say
i=32
X
•
[2] G. Gürkan Öztan, in: Idea. A Journal of Humanities, I/1 (2009), s. 239-244.
[1] Die Jungtürken und die Mazedonische Frage (1890-1918) [The Young Turks and
the Macedonian Question 1890-1918], Munich: R. Oldenbourg Verlag, 2003, 445 s.,
(Südosteuropäische Arbeiten 116), ISBN: 3-486-56745-4
http://books.google.de/books?id=HElykp392AgC&pg=PA11&dq=%22Mehmet+Haci
salihoglu%22&hl=tr#PPP1,M1
Tenkitler:
X
[1] Atanas Kremenliev, in: Makedonski Pregled/Macedonian Review, 27/1
(Sofia 2004), s. 142-148;
X
[2] Mihin Lugal, in: IRCICA News Letter, 2004;
X
[3] Matthias B. Lehmann, in: American Historical Review, vol. 109, issue. 4, 2005, s. 1345.
X
[4] Heinz Willemsen, in: Rezensionen AB Geschichte und Kultur am Osteuropa-Institut Berlin,
Rezension Nummer 22 vom 27.10.2004, http://www.oei-berlin.de (4 s.).
X
[5] Gül Tokay, in: Balkanistica, 18 (2005), s. 147-151;
X
[6] Franz Josef Kos, in: Historische Zeitschrift, 279 (2004), Nr. 1;
X
[7] Andreas Schulz, „Befreiung vom Orientalismus. Neue Literatur zur osmanisch-türkischen
Geschichte”, in: Historische Zeitschrift, 281/1 (2005), s. 103-129.
4
Editörlükler
•
[5] Journal of Balkan and Black Sea Studies / Balkan ve Karadeniz Araştırmaları
Dergisi, Nr. 1 (hazırlanıyor)
•
[4] 1864 Kafkas Tehciri: Kafkasya’da Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün
[Caucasian Exodus of 1864: Russian Colonization of Caucasia, War and Exodus],
İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi
(BALKAR) & İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), 2014, 727
s., ISBN 978-975-461-508-1
•
[3] 89 Göçü. Bulgaristan’da 1984-89 Azınlık Politikaları ve Türkiye’ye Zorunlu Göç
[Forced Migration of 1989: Minority Policies in Bulgaria between 1984 and 1989 and
the Forced Migration to Turkey], Eds. Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu, Mehmet
Hacısalihoğlu, Istanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları
Merkezi (BALKAR) & Balkanlar Medeniyet Merkezi (BALMED), 2012, 678 s.,
ISBN 978-975-461-484-8.
•
[2] Dosya: 19.yy.’dan 20. yy.’a Osmanlı’da Vatandaşlık Kavramının Gelişimi [The
Development of the Concept of Citizenship in the Ottoman Empire from 19th to 20th
Century], Toplumsal Tarih, 182 (Şubat 2009), s. 53-92.
•
[1] (Fuat Aksu ile birlikte) Proceedings of the International Conference on Minority
Issues in the Balkans and the EU, Istanbul: OBIV, 2007, 185 s., ISBN 978-9757341-42-0. http://www.sbu.yildiz.edu.tr/Genelbelgeler/balkansminorities.pdf
Ders Kitapları/Öğretim Materyalleri
•
[2] (Hale Özkasım, Hatice Aynur ve Turhan Erkmen ile birlikte), Akademik
Araştırma ve Yazım Klavuzu: Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri – Sanatta Yeterlik
Eser Çalışması Yazım Kılavuzu, İstanbul: YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007,
http://www.sbe.yildiz.edu.tr/sbetezyazimklavuzu.pdf
•
[1] Seminer Ödevi Nedir, Nasıl Yazılır? Sosyal Bilimlerde Lisans ve Lisansüstü
Seminer (Dönem) Ödevi Yazma Teknikleri, Yayınlanmamış Ders Kitabı, İstanbul,
2005.
Makaleler
•
[48] “Negotiations and Agreements for Population Transfers in the Balkans (from the
Beginning of the 19th Century until the Balkan Wars 1912/1913)” (yayına
hazırlanıyor)
•
[47] “1864 Tehcirinin Araştırmalarda ve Türkiye Kamuoyundaki Konumu”, 1864
Kafkas Tehciri: Kafkasya’da Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün, Ed. Mehmet
Hacısalihoğlu, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları
Merkezi (BALKAR) & İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA),
2014, s. 25-44.
•
[46] [Değerlendirme Konuşması], Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi I. Uluslararası
Tairh Sempozyumu: Osmanlı Devleti’nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan
Savaşları 16-18 Mayıs 2011 / İzmir, Bildiriler, Haz. Mehmet Ersan, Nuri Karakaş,
Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2013, s. 757-761.
•
[45] „Ayanlık Döneminde Tonya ve Akçaabat’ta Hacısalihoğlu Ailesi: Hasan Ağa,
Ömer Ağa ve Büyük Ali Ağa (1737-1844)”, Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu
Bildiriler (yayında).
5
•
[44] (Ozan Erözden ile birlikte) “Das Osmanische Reich“, Handbuch der
Europaeischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert, Bd. 3: 1848-1870, Eds.
Werner Daum et al., (Yayında).
•
[43] “Makedonya Güncel Tarih Ders Kitaplarında Balkan Savaşları”, Balkan
Savaşlarının 100. Yılı, 11-13 Mayıs 2012, Bildiriler, İstanbul 2012, s. 162-172.
•
[42] “Doğu ve Güneydoğu Avrupa’daki Ortodoks Halkların Tarihinde ve Düşünce
Dünyasında İstanbul”, İstanbul. İmparatorluk Başkentinden Megakente, Ed. Yavuz
Köse, Çev. Ayşe Dağlı, İstanbul: Kitapyayınevi, 2011, s. 60-90.
•
[41] “Giriş” Dosya “100. Yılında Balkan Savaşları Yeniden Mercek Altında”, Derin
Tarih, 7, Ekim 2012, s. 61.
•
[40] “Yane Sandanski as a political leader in the era of the Young Turks”, Cahiers
balkaniques, 40 (2012), s. 61-85; http://ceb.revues.org/pdf/1192
•
[39] “[Balkanlar’da] Ulus Devletlerin Kurulma Sürecini Etkileyen Faktörler”, “Ulus
Devletlerin Kuruluşu”, Balkanlarda Siyaset, Ed. Şaban H. Çalış, Birgül Demirtaş,
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2012, s. 75-84;
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/eKitap/SIY301U.pdf
•
[38] (Gencer Özcan ile birlikte) “Balkanlar’da Yer İsimlerini Değiştirme Siyaseti:
Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye Örnekleri”, Türk Tarihinde Balkanlar
/ Balkans in the Turkish History, Eds. Zeynep İskefiyeli / M. Bilal Çelik / Serkan
Yazıcı, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi yayınları, 2013, s. 1327-1354.
•
[37] “The Young Turk Policy of Macedonia: Cause of the Balkan Wars?”, War and
Nationalism. The Balkan Wars, 1912-1913, and their Sociopolitical Implications,
Eds. M. Hakan Yavuz, Isa Blumi, Salt Lake City: The University of Utah Press, 2013,
s. 100-131.
•
[36] “Muslim and Orthodox Resistance Against the Berlin Peace Treaty in the
Balkans”, War and Diplomacy: The Russo-Turkish War of 1877-1878 and the
Treaty of Berlin, Ed. Hakan Yavuz, Peter Sluglett, Salt Lake City 2011, s. 125-143.
•
[35] “Bitola”, Encyclopaedia of Islam, 3rd ed., Leiden, Boston: Brill, 2014, pp. 54-57.
•
[34] “’89 Göçü’ ile İlgili Tarih Yazımı ve Kamuoyu Algıları”, 89 Göçü.
Bulgaristan’da 1984-89 Azınlık Politikaları ve Türkiye’ye Zorunlu Göç, Eds.
Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu, Mehmet Hacısalihoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi
Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR) & Balkanlar Medeniyet
Merkezi (BALMED), İstanbul 2012, s. 31-74.
•
[33] „Thrakien. Eine wiederentdeckte Region”, Südosteuropa der Regionen, Eds. O.
J. Schmitt et al. (yayında)
•
[32] „Flucht, Vertreibung und Emigration: Osmanische Entsiedlung in Bulgarien“,
Osmanen und Islam in Südosteuropa. Abhandlungen der Akademie der
Wissenschaften zu Göttingen, Ed. R. Lauer, H. G. Majer, Berlin-New York: de
Gruyter, 2013, s. 433-458.
•
[31] “Bulgaristan’dan Göç ve Terkedilmiş Köyler”, Avrasya Konferansları. Bildiriler
I, Yay. Hakan Güneş, M. Sait Türkhan, İstanbul: İ. Ü. Avrasya Enstitüsü, 2010, s. 5789.
•
[30] “Yunanistan” TDV İslam Ansiklopedisi, 43, İstanbul 2013, s. 586-595.
6
•
[29] “Tuzcuoğulları” TDV İslam Ansiklopedisi, 41, İstanbul 2012, s. 451-453.
•
[28] “İçerme ve Dışlama: Osmanlı İmparatorluğu’nda Askere Alma”, Türkçe çeviri
Yetkin Başkavak, Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti, Der. Evren Balta
Paker, İsmet Akça, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010, s. 79-103.
•
[27] “Bulgaristan’da Savaş ve Göçün Yerleşim Yerleri Üzerine Etkileri”, Balkanlarda
İslam Medeniyeti Uluslararası Üçüncü Sempozyum Tebliğleri, Bükreş, 1-5 Kasım
2006,cilt II, İstanbul 2011, s. 421-467.
•
[26] “İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin Politikaları Bağlamında Türkçülük,
Osmanlıcılık ve Türkleştirme Tartışmaları”, Dosya: 19.yy.’dan 20. yy.’a Osmanlı’da
Vatandaşlık Kavramının Gelişimi, Toplumsal Tarih, 182 (Şubat 2009), s. 64-69.
2008
•
[25] “Jön Türklerin Balkan Politikası (1908-1913)”, Divan Disiplinler Arası
Çalışmalar Dergisi, 13/2008/24, s. 99-127.
•
[24] “II. Meşrutiyetin Balkan Ülkelerinde Algılanması ve Jön Türk İmajı”, 100.
Yılında II. Meşrutiyet; Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi
Uluslararası Sempozyumu Bildiriler, Yay. Zekeriya Kurşun ve diğ., İstanbul:
Marmara Üniversitesi Yayınları, 2009, s. 549-556.
•
[23] “Das Bild vom Janitscharen: Die Streitkräfte des Osmanischen Reiches zwischen
Tradition und Modernisierung”, Am Rande Europas? Der Balkan – Raum und
Bevölkerung als Wirkungsfelder militärischer Gewalt, Im Auftrag des
Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Bernhard Chiari und Gerhard P.
Groß unter Mitarbeit von Magnus Pahl. München: Oldenbourg 2009, s. 233-240.
•
[22] “Borders, Maps, and Censuses. The Politicization of Geography and Statistics in
the Multi-ethnic Ottoman Empire”, Comparing Empires. Encounters and Transfers
in the Long Nineteenth Century , Eds. Jörn Leonhard and Ulrike von Hirschhausen,
Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht, 2011, pp. 171-210.
•
[21] “Ulus-devlet Politikaları ve Toponomik Değişim: Güneydoğu Bulgarisan’da
Harabe Köyler”, Toplumsal Tarih, 175 (Temmuz 2008), s. 86-92.
2007
•
[20] (Fuat Aksu ile birlikte) “General Introduction to Minority Issues in the Balkans”,
Proceedings of the International Conference on Minority Issues in the Balkans and
the EU, Istanbul: OBIV, 2007, s. 3-15.
http://www.sbu.yildiz.edu.tr/Genelbelgeler/balkansminorities.pdf
•
[19] “Minorities in the Balkans and the Issue of Toponomy: the Bulgarian Case”
Proceedings of the International Conference on Minority Issues in the Balkans and
the EU, Istanbul: OBIV, 2007, s. 61-78. http://www.sbu.yildiz.edu.tr/
•
[18] “Inklusion and Exclusion: Conscription in the Ottoman Empire”, Journal of
Modern European History, V/2007/2, s. 264-286.
•
[17] “Osmanlı İmparatorluğundan Zorunlu Askerlik Sistemine Geçiş: Ordu Millet
Düşüncesi”, Toplumsal Tarih 164 (August 2007), s. 58-64.
•
[16] (Gül Tokay ile birlikte) “Turkish Historiography on the Balkans during the Late
Ottoman Period (1878-1914)”, Balkanistica, 22 (2009), s. 181-201.
•
[15] “Sırbistan”, TDV İslam Ansiklopedisi, 37 (İstanbul 2009), s. 120-126.
7
2006
•
[14] “Die Osmanenzeit im Nahen Osten”, Wegweiser zur Geschichte Naher Osten,
ed. Bernhard Chiari, Dieter H. Kollmer, Paderborn, München, Wien, Zürich:
Ferdinand Schöningh, 2007, s. 35-45.
http://www.mgfa.de/html/einsatzunterstuetzung/downloads/meunoii103hacisalihoglu.
pdf
•
[13] “Die Zeit der Osmanenherrschaft”, Wegweiser zur Geschichte Kosovo, ed.
Bernhard Chiari, 1. Baskı 2006, 3. Baskı, Agilolf Keßelring, Paderborn, München,
Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh, 2008, s. 35-41.
http://www.mgfa.de/html/einsatzunterstuetzung/downloads/wwkosovoiiihacisalihoglu
osmanenzeit.pdf
•
[12] “Sosyalist Dönemde Romanya”, Balkanlar Elkitabı, cilt II, Çorum, Ankara:
Karam & Vadi, 2007, s. 551-564.
•
[11] “Krallık Döneminde Romanya”, Balkanlar Elkitabı, cilt II, Çorum, Ankara:
Karam & Vadi, 2007, s. 541-549.
•
[10] “1878-1918 Arasında Romanya: İç ve Dış Siyaset ve Azınlıklar”, Tarih Bilinci,
17-18, Mart 2012, Özel Sayı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’den Ayrılışının 100. Yılında
Dünü ve Bugünü ile Balkanlar, s. 140-144.
2005
•
[9] “Istanbul in Geschichte und Vorstellungswelt der orthodoxen Völker Ost- und
Südosteuropas“, Istanbul: vom imperialen Herrschersitz zur Megapolis.
Historiographische Betrachtungen zu Gesellschaft, Institutionen und Räumen, ed.
Yavuz Köse, München: Martin Meidenbauer, 2006, s. 39-68.
Tenkitler:
x
[1] Christoph Ramm, in: International Journal of Turkish Studies, 14, Nos. 1-2,
2008, s. 146-150.
x
•
[2] Ulrike Tischler, in: Südost-Forschungen, 65/66, 2006/2007, s. 571-574.
[8] “Historische Feindbilder in Griechenland und in der Türkei als Hindernis für eine
griechisch-türkische Verständigung”,
http://www.kalimerhaba.net/front_content.php?idart=103 [03.02.2006].
http://www.balkanpazar.org/mehmet_hacisalihoglu4.asp
2004
•
[7] “The Ottoman Administration of Bulgaria and Macedonia during the 19th – 20th
Centuries in Recent Turkish Historiography: Contributions, Deficiencies and
Perspectives”, Turkish Review of Balkan Studies, 11, Annual 2006, s. 85-123.
http://www.obiv.org.tr/2007/Turkish%20Review%20of%20Balkan%20Studies/Makal
eler/M.HACISALIHOGLU.pdf
•
[6] “Osmanische Quellen zur Balkangeschichte. Eine Übersicht über die Bestände des
Zentralarchivs in Istanbul und weiterer osmanischer Archive", Südosteuropa von der
vormodernen Vielfalt und nationalstaatlicher Vereinheitlichung. Festschrift für
Edgar Hösch, ed. Konrad Clewing, Oliver Jens Schmitt, München: R. Oldenbourg
Verlag, 2005, s. 35-85.
http://books.google.de/books?id=4eXlZq6aBrkC&pg=PA35&dq=%22Mehmet+Hacis
alihoglu%22&hl=tr
8
•
[5] “Bağımsızlıktan Günümüze Bulgaristan’da Yer İsimlerinin Değiştirilmesi”
Balkanlarda İslam Medeniyeti II. Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, Tiran,
Arnavutluk, 4-7 Aralık 2003, ed. Ali Çaksu, Istanbul: IRCICA, 2006, s. 177-189.
2003
•
[4] "The Young Turk Revolution and the Negotiations for the Solution of the
Macedonian Question", Turcica, 36 (Paris 2004), s. 165-190.
•
[3] "İttihadcılar ve Makedonya İhtilal Komiteleri: İttihad ve Terakki Hükümetinin
Başlamasına Kadar İ lişkiler, Pazarlıklar ve Sonuçları", İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 38 (2002-2003), s. 101-117.
•
[2] “Makedonya” TDV İslam Ansiklopedisi, 27 (Ankara 2003), s. 437-444.
2002
•
[1] “Spuler, Bertold”, TDV İslam Ansiklopedisi, 37 (İstanbul 2009), s. 422-423.
Tenkitler ve Konferans Raporları
•
•
[6] “Pınar Şenışık, The Transformation of Ottoman Crete, London, New York 2011”,
Osmanlı Araştırmaları Dergisi / The Journal of Ottoman Studies, 41 (2013), s. 403410.
[5] Mehmet Hacısalihoğlu – Neriman Ersoy Hacısalihoğlu, “20. Yılında 89 Göçü
Konferansı”, Yıldızlar, Yıl 2, Sayı 5, Ocak 2010, pp. 46-48.
•
[4] Selçuk Akşin Somel, Historical Dictionary of the Ottoman Empire, Lanham,
Maryland, Oxford: The Scarecrow Press, Inc., 2003, Südost-Forschungen, 63/64
(Münih 2004/2005), s. 680-681.
•
[3] “Brigitte Moser, Michael W. Weithmann, Die Türkei. Nation zwischen Europa und
dem Nahen Osten, Regensburg u.a. 2002, Südost-Forschungen, 61/62 (Münih
2002/2003), s. 567-569.
•
[2] M. Şükrü Hanioğlu, Preparation for a Revolution, Young Turks,
1902-1908. Oxford 2001, Südost-Forschungen, 61/62 (Münih 2002/2003), s. 576579.
•
[1] M. Şükrü Hanioğlu, The Young Turks in Opposition. New York, Oxford, 1995,
Südost-Forschungen, 57 (Münih 1998), s. 460-463.
Konferans Organizasyonu
•
[14] Uluslararası Sempozyum: Türkiye ve Balkanlarda Barış / Turkey and Peace in the
Balkans, Organizasyon: İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yıldız
Teknik Üniversitesi BALKAR, İstanbul Ticaret Odası, 28-30 Mayıs 2014.
•
[13] Uluslararası Sempozyum: History Textbooks and the Image of the Other in the
Balkans and Caucasus / Balkanlar’da ve Kafkaslar’da Tarih Ders Kitapları ve Öteki
İmajı, Saraybosna Üniversitesi, YTÜ BALKAR, Yunus Emre Enstitüsü, 25 Mart
2014, Saraybosna
•
[12] Balkanların Dünü, Bugünü ve Yarının Tahayyülü, YTÜ BALKAR ve TUİÇ
BALKAM, Yıldız Teknik Üniversitesi, 18-19 Şubat 2014.
•
[11] Ulusal Sempozyum: Türkiye ve Balkanlar: Güncel Sorunlar, Yıldız Teknik
Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR), 6 Aralık 2013,
Organizasyon komitesi Mehmet Hacısalihoğlu, Hüsamettin Aslan.
9
•
[10] Uluslararası Sempozyum: Comparisons of Empires in Spaces ‚in Between‘: The
Southern Caucasian Region and the Historic Moldova between the Russian, Ottoman,
Persian and Habsburg Empires (Organization by Austrian Academy of Sciences, in
cooperation with BALKAR), 30 Eylül-1 Ekim 2013, Avusturya Kültür Forumu,
İstanbul
•
[9] Uluslararası Sempozyum: The Balkan Wars 1912/13. Experience, Perception,
Rememberance. International Conference on the Occasion of the 100th Anniversary,
YTU Center for Balkan and Black Sea Studies (BALKAR) (Mehmet Hacısalihoğlu),
Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) (Katrin Böckh, Sabine Rutar),
Universitaet Regensburg (Heike Karge), 11-13 October 2012, Istanbul.
•
[8] International Symposium on the Ottoman Empire and the First World War, Utah
University (Hakan Yavuz), Sarajevo University (Edin Raduşiç) and Yıldız Technical
University (Mehmet Hacısalihoğlu), 16-120 May 2012, Sarajevo
•
[7] Sempozyum “Türkiye’deki Kafkas Toplulukları ve Dönüşen Kafkasya”, Yıldız
Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR), 6 Mart
2012, İstanbul
•
[6] Symposium on “Tarih Ders Kitaplarında Birinci Dünya Savaşı”, Yıldız Teknik
Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR), 7 Aralık 2011,
İstanbul
•
[5] Uluslararası Konferans “1864 Kafkas Göçü: Savaş ve Sürgün / The Caucasian
Migration of 1864: War and Exile”, , Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz
Araştırmaları Merkezi (BALKAR), IRCICA, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü, 6-7 Aralık 2010, İstanbul.
•
[4] Uluslararası Konferans “20. Yılında 89 Göçü” (20th Anniversary of the 89
Exodus), Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü,
İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, Balkanlar Medeniyet Merkezi, Bulgaristan
Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası
İlişkiler Kulübü, 7-8 Aralık 2009, Istanbul.
Reviews:
- Ömer Engin Lütem, Avrasya İncelemeleri Merkezi / Center for Eurasian
Studies, Günlük Bülten – Daily Bulletin, Tarih / Date 18.12.2009, Sayı / Issue:
310 ve 311.
- H. Yıldırım Ağanoğlu, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, 8
Aralık 2009.
- Mehmet Hacısalihoğlu – Neriman Ersoy Hacısalihoğlu, Yıldızlar, Yıl 2, Sayı
5, Ocak 2010, s. 46-48.
•
[3] Sempozyum “Türkiye’de Vatandaşlık Rejiminin Tarihsel Kökenleri: II.
Abdülhamid ve İttihad-Terakki Dönemleri”, Yıldız Teknik Üniversitesi Küresel
İncelemeler Merkezi, 7 November 2008, İstanbul
•
[2] Konferans organizasyonuna katkı “International Conference on Rule and Conflict,
Representation and Crisis: Multiethnic Empires since the 19th Century”, Freiburg,
October 3rd-6th, 2007, Freiburg im Breisgau
•
[1] International Conference on “Minority Issues in the Balkans and the EU /
Balkanlarda Azınlık Sorunları ve AB”, 16th May 2007, Istanbul: organized with the
cooperation of the Yıldız Technical University, Department of Political Science and
International Relations and Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBIV)
10
Reviews: Laçin İdil Öztığ, “Balkanlar’da Azınlık Sorunları ve AB Konferansı
Üzerine: Azınlıklar için daha fazla özgürlük gerek”, Toplumsal Tarih, 162
(Haziran 2007), p. 8; Laçin İdil Öztığ, in: Humanities – Sozial- und
Kulturgeschichte (H-Soz-U-Kult) http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/tagungsberichte/id=1651; Laçin İdil Öztığ, “Conference Report”,
Proceedings of the International Conference on Minority Issues in the
Balkans and the EU, Ed. by Mehmet Hacısalihoğlu and Fuat Aksu, Istanbul:
OBIV, 2007, s. 175-185.
Bildiriler, Konferanslar
•
•
•
•
•
[72] “Osmanlı’da Asker Olmak”, Çanakkale Savaşını Anma Günü, Mersin
Üniversitesi, 18 Mart 2014.
[71] “History Textbooks of Macedonia”, Sempozyum: History Textbooks and the
Image of the Other in the Balkans and Caucasus / Balkanlar’da ve Kafkaslar’da Tarih
Ders Kitapları ve Öteki İmajı, Saraybosna Üniversitesi, YTÜ BALKAR, Yunus Emre
Enstitüsü, 25 Mart 2014, Saraybosna
[70] “Osmanlı Döneminde Balkanlar”, Sempozyum: Balkanların Dünü, Bugünü ve
Yarının Tahayyülü, YTÜ BALKAR ve TUİÇ BALKAM, Yıldız Teknik Üniversitesi,
18-19 Şubat 2014.
[69] “Abdülhamid ve Jön Türkler”, Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, YTÜ ve
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 10 Şubat 2014.
[68] “Türkiye’de Balkanlardan Göçler Hakkında Tarih Yazımı”, II. Uluslararası
Balkanlar ve Göç Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 23-24 Ekim 2103.
•
[67] “Flight and Emigration of Muslims as Response to the Russian Expansion in the
Black Sea Region”, Uluslararası Sempozyum: Comparisons of Empires in Spaces ‚in
Between‘: The Southern Caucasian Region and the Historic Moldova between the
Russian, Ottoman, Persian and Habsburg Empires (Organization by Austrian
Academy of Sciences, in cooperation with BALKAR), 30 Eylül-1 Ekim 2013,
Avusturya Kültür Forumu, İstanbul
•
[66] “Türkiye’de Balkan Araştırmalarının Gelişimi ve Sorunlar”, Workshop, Türkiye
Avrasya Çalışmaları Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, 19 Haziran
2013.
•
[65] “Die jungtürkische Albanienpolitik, 1912-1914” Die Balkankriege und Albanian,
Uluslararası Sempozyum, 10-11 Haziran 2013, Tiran.
[64] “Memory of Wars against Russia in Trabzon and the Image of the Russians”, The
Caucasus at the Imperial Twilight: Nationalism, Ethnicity, and Nation-Building
(1870s-19202), 5-9 Haziran 2013, Tiflis.
[63] “Ayanlık Dönemi Tonya-Akçaabat İlişkileri”, Akçaabat Sempozyumu, 26-28
Nisan 2013, Akçaabat.
[62] “Die Balkankriege aus der Sicht der beiteiligten Staaten, insbesondere
Griechenland und der Türkei“, Griechenland und die Balkankriege 1912/1913, 23-24
Şubat 2013, Münster.
•
•
•
•
[61] “Balkan Savaşlarının Sonuçları ve Osmanlı Siyasal Düşüncesine Etkileri”,
Yüzüncü Yılında Balkan Savaşları Sempozyumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 10
Kasım 2012.
11
•
[60] “Balkan Ülkelerinin Balkan Savaşlarına Bakışları”, 100. Yılında Balkan Savaşları
ve Bugünkü Balkan Ulusları Sempozyumu, 20 Ekim 2012, Balkan Türkleri
Federasyonu, Lüleburgaz.
•
[59] “Negotiations and Agreements for Population Transfers in the Balkans (from the
Beginning of the 19th Century until 1912)”, The Balkan Wars 1912/13. Experience,
Perception, Rememberance. International Conference on the Occasion of the 100th
Anniversary, YTU Center for Balkan and Black Sea Studies (BALKAR), Institut für
Ost- und Südosteuropaforschung (IOS), Universitaet Regensburg, 11-13 October
2012, Istanbul.
•
[58] “Notes on the Memoirs of the Young Turkish Period”, Workshop: The Ottoman
Imperial Center in Personal Memoirs Written in Albanian, Romanian and Slavic
Languages (19th – 20th Centuries), Orient-Institut, University of Bamber, 3 June 2012,
Istanbul.
•
[57] “The First World War in the History Textbooks of the Balkan States: The Case of
Macedonia”, International Symposium on the Ottoman Empire and the First World
War, Utah University, Sarajevo University and Yıldız Technical University, 16-120
May 2012, Sarajevo
•
[56] “Makedonya Cumhuriyeti Tarih Ders Kitaplarında Balkan Savaşları”,
International Symposium on the 100 Centenary of the Balkan Wars, Kırklareli
University, 11-13 May 2012, Istanbul
•
[55] „Makedonya Tarih Ders Kitaplarında Birinci Dünya Savaşı”, Symposium on
“World War I in the History Text Books / Tarih Ders Kitaplarında Birinci Dünya
Savaşı”, Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi
(BALKAR), 7 Aralık 2011, İstanbul
•
[54] “Konstitutionalismus und Demokratieansaetze im spaetosmanischen Reich (18761914)”, Balkantage, 12.11.2011, Münih
•
[53] Discussant International Conferens on Tripolis and Balkan Wars, Trablusgarb ve
Balkan Savaşları, 16-18th May 2011, Ege Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, İzmir
•
[52] “The Young Turk Policy in Macedonia: Cause of the Balkan Wars?”, Lasting
Socio-Political Impacts of the Balkan Wars, 4-7 May 2011, University of Utah, Salt
Lake City
•
[51] “Türkiye ve Balkanlar Arasında Karşılıklı Göçler ”, Bursa Uluslararası Balkan
Forumu, 24-25 Mart 2011, Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Uluslararası İlişkiler
Topluluğu, Bursa
•
[50] “1864 Göçünün Kamuoyundaki Konumu”, International Symposium on “The
Caucasian Migration of 1864: War and Exile”, Yıldız Technical University, Center for
Balkan and Black Sea Studies, IRCICA, Department of Political Science and
International Relations. 6-7 December 2010, Istanbul.
•
[49] “Transnationale Verflechtungen im spaetosmanischen Reich”, Südosteuropäische
Geschichte heute. Räumliche Verflechtung, Vergleich und Transnationalität, 24.12.2010, Südost-Institut, Regensbug, Abstract: http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/tagungsberichte/id=3484
•
[48] Workshop, New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania &
Turkey, 26-27 October 2010, Cluj-Napoca
12
•
[47] “Balkan Savaşlarını Nasıl Anlamamız ve Anlatmamız Lazım”, Workshop, Balkan
Savaşlarının Siyasal ve Sosyal Sonuçları, Utah Üniversitesi ve Yıldız Teknik
Üniversitesi, İstanbul, 23-24 Temmuz 2010.
•
[46] (with Ozan Erözden) “Verfassungen: Osmanisches Reich 1848-1870”, Workshop,
Handbuch und Quellen zur europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert,
Teil 3: 1848-1870, Friedrich-Ebert-Stiftung, 11-12 Juni 2010, Bonn
•
[45] „War and Emigration in the Black Sea Region between the Ottoman and Russian
Empires“, Komotini Demokriteios University, 28 May 2010, Komotini
•
[44] “Yane Sandanski as a Political Leader in Macedonia during the Young Turkish
Time”, International Symposium “Macedonia of the Young Turks”, Institut national
des langues et civilisations orientales, 8 Nisan 2010, Paris.
•
[43] “Muslim and Orthodox Resistance against the Berlin Peace Treaty in the
Balkans”, International Symposium “The Political and Social Implications for the
Ottoman Empire and Its Successor States of the Treaty of Berlin, 1878”, 1-3 Nisan
2010, University of Utah, USA.
•
[42] “89 Göçünün Araştırmalarda ve Kamuoyundaki Konumu”, Uluslararası
Sempozyum “20. Yılında 89 Göçü” (20th Anniversary of the 89 Exodus), Yıldız
Teknik Üniversitesi, 7-8 Aralık 2009, Istanbul.
•
[41] Ulusdevlet, Göç ve Yer İsimleri Sorunu, İsmail Soysal’ı Anma Toplantısı, Yıldız
Teknik Üniversitesi, 20 Mayıs 2009, İstanbul.
•
[40] “Osmanische Entsiedlung in Bulgarien”,Konferans “Osmanen und Islam in
Südosteuropa II”, Südosteuropa-Kommission der Akamedie der Wissenschaften zu
Göttingen, 6 Nisan 2009, Münster.
•
[39] “93 Harbinden Günümüze Bulgaristan’da Göç ve Metruk Köyler“, Marmara
Üniversitesi MURCIR Çarşamba Toplantıları, 18 Mart 2009.
•
[38] “Bulgaristan’da 93 Harbinden Günümüze Göç ve Harabe Köyler”, İstanbul
Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, Avrasya Konferansları, 10 Mart 2009.
•
[37] “Makedonyalı Bir Muhalefet Hareketi Olarak Jön Türkler”, Sempozyum Osmanlı
Taşrasında II. Meşrutiyet, Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi, 20
Aralık 2008, İstanbul.
Review: Hatice Çolak Yentürk,
http://www.bisav.org.tr/admin/uploads/yayinlar/Osmanl%C4%B1%20Ta%C5%9Fras%C4%B1
nda%20II.doc
•
[36] “İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin Türkçülük, Osmanlıcılık ve Türkleştirme
Politikası Tartışmaları”, Türkiye’de Vatandaşlık Rejiminin Tarihsel Kökenleri: II.
Abdülhamid ve İttihad-Terakki Dönemleri, Yıldız Teknik Üniversitesi, Küresel
İncelemeler Merkezi, 7 Kasım 2008, İstanbul.
•
[35] “II. Meşrutiyet’in Balkan Ülkelerinde Algılanması”, Yüzüncü Yılında İkinci
Meşrutiyet. Milletlerarası Kongre / The Second Constitutional Period of the Ottoman
State on its Centenary. International Congress, 22-24 Ekim 2008, Marmara
Üniversitesi, İstanbul.
•
[34] Tartışmacı “Vefatının 90. Yılında II. Abdülhamid” Atölye Çalışması, 18-19 Ekim
2008, Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırma Merkezi, İstanbul.
13
•
[33] „The Young Turks and the Macedonian Struggle“, The Young Turks and Their
Legacy. An International Conference on the Centenary of the Young Turks’
Revolution 1908-2008, October 10-11, 2008, University of Macedonia, Selanik
•
[32] „Thrakien. Eine wiederentdeckte Region auf dem Balkan“, Workshop on the
Project: Südosteuropa der Regionen, 29-30 September 2008, Viyana
•
[31] “Das Bild vom Janitscharen: Die Streitkräfte des Osmanischen Reiches zwischen
Tradition und Modernisierung”, Am Rande Europas? Der Balkan – Raum und
Bevölkerung als Wirkungsfelder militärischer Gewalt, 49. Internationale Tagung für
Militärgeschichte, Potsdam, 15th – 17th September 2008.
Review: AHF Information, Nr. 202, 21.10.2008, http://www.ahfmuenchen.de/Tagungsberichte/Berichte/pdf/2008/202-08.pdf
•
[30] „Türkiye’de Balkan Araştırmalarının Durumu“, Çalıştay BAL-MED ve AIESEE
Türkiye Komitesi, 12 Temmuz 2008, İstanbul
•
[29] “Die Frage der Bevölkerunszahlen auf dem Balkan und die Bedeutung der
osmanischen Quellen”, Viyana Üniversitesi, Doğu Avrupa Tarihi Enstitüsü, 26
Haziran 2008, Viyana
•
[28] Tartışmacı ve moderatör “Bağımsız Kosova. Tarihsel Arkaplan, Güncel Sorunlar
ve Küresel Boyutlar”, 28 Mayıs 2008, İstanbul Bilgi Üniversitesi
•
[27] “Komitecilikten Milletvekilliğine: Jön Türk İhtilali ve Makedonya Komiteleri /
From committee to the Parliament: The Young Turk Revolution and the committees of
Macedonia”, Yüzüncü Yılında İkinci Meşrutiyet. Milletlerarası Kongre / The Second
Constitutional Period of the Ottoman State on its Centenary. International Congress, 710 Mayıs 2008, İstanbul
•
[26] Bilim ve Sanat Vakfı Bir Kitap Bir Yazar 48. Toplantısı: Jön Türkler ve
Makedonya Sorunu 1890-1918, Mehmet Hacısalihoğlu, 28 Nisan 2008, İstanbul.
Review: Ebubekir Ceylan, Bilim ve Sanat Vakfı Bülteni, 67 (2008),
http://www.bisav.org.tr/yayinlar/bulten_makale_detay.cfm?makaleId=489&ya
yin_sayi=32
•
[25] “Osmanlı İmparatorluğu’nda Askere Alma”, 1908’den 2008’e Ulus-Devlet ve
Ordu, Prof. Dr. Kemâli Saybaşılı Anısına, 12 Mart 2008, Yıldız Teknik Üniversitesi,
İstanbul
•
[24] “Minorities in Bulgaria and the Problem of Geographical Names”, International
Conference on Political Representation and Participation of Minorities in the Balkan
Democratization Process, 30 November – 1 December 2007, New Bulgarian
University, Sofya
•
[23] “Borders, Statistics, Maps: Registration in the Ottoman Empire”, International
Conference on Rule and Conflict, Representation and Crisis: Multiethnic Empires
since the 19th Century, Freiburg, October 3rd-6th, 2007, Freiburg im Breisgau
Review: Sonya Levsen, Humanities – Sozial- und Kulturgeschichte (H-SozU-Kult), http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=1800
•
[22] “Ottomanism versus ethnic nationalism. Young Turk Policy in Macedonia”,
Symposium on Konstitutional Revolution in the Ottoman Empire, Princeton,
September 20th-22nd, 2007, Princeton, NJ
14
•
[21] “Balkanlar’da Azınlıklar ve Yer İsimleri Sorunu: Bulgaristan Örneği”,
International Conference on: Minority Issues in the Balkans and the EU, 16th May
2007, Istanbul
Reviews: Laçin İdil Öztığ, “Balkanlar’da Azınlık Sorunları ve AB Konferansı
Üzerine: Azınlıklar için daha fazla özgürlük gerek”, Toplumsal Tarih, 162
(Haziran 2007), p. 8; Laçin İdil Öztığ, in: Humanities – Sozial- und
Kulturgeschichte (H-Soz-U-Kult) http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/tagungsberichte/id=1651; Laçin İdil Öztığ, “Conference Report”,
Proceedings of the International Conference on Minority Issues in the
Balkans and the EU, Ed. by Mehmet Hacısalihoğlu and Fuat Aksu, Istanbul:
OBIV, 2007, pp. 175-185.
•
[20] “Integration und Kontrolle? Der Eisenbahbau und die Herrschaftsstabilisierung in
den Provinzen des Osmanischen Reiches”, Empires. Chancen und Krisen
multiethnischer Grossreiche im 19. und 20. Jahrhundert, Hamburg, 12.-20. Januar
2007.
Abstract: Multiethnische Großreiche im langen 19. Jahrhundert:
Großbritannien, Habsburg, Rußland und Osmanisches Reich im Vergleich.
Tagungsbericht. Ricarda Vulpius, http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/tagungsberichte/id=1492
•
[19] “Bulgaristan`da Savas ve Göcün Yerlesim Yerleri Üzerine Etkileri”, Third
International Congress on Islamic Civilisation in the Balkans, Bucharest, Romania,
1-5 November 2006.
Abstract : Third International Congress on Islamic Civilisation in the
Balkans, Bucharest, Romania, 1-5 November 2006, Abstracts, s. 49-50.
•
[18] “Jane Sandanski - ein mazedonischer Held oder ein käuflicher Räuber?
(Bulgarische und mazedonische Geschichtsschreibung über Sandanski), 08.11.2005,
Munich University
•
[17] “Stereotypes and Historical Images of the Other in Greece and Turkey”,
Projektseminar: „Treaty on the future of Greek-Turkish Relations after December 17,
2004“, June 4th, 2005, Trier University
Abstract : www.kalimerhaba.net [2005-2006]
•
[16] “Türkiye-Avrupa İlişkilerinde Tarihsel Mirasın Önemi / Die Bedeutung des
historischen Erbes für die Beziehungen zwischen der Türkei und Europa”, 15.10.2004,
„Humboldt-Kolleg Istanbul 2004: Türkiye’nin Avrupa Birliği Vizyonu ve Türk Alman
İlişkilerine Yansıması / EU-Vision der Türkei und ihre Widerspiegelung auf die
deutsch-türkischen Beziehungen“, İstanbul, October 13-15th, 2004.
Abstract: Humboldt-Kolleg Istanbul 2004: Türkiye’nin Avrupa Birliği
Vizyonu ve Türk Alman İlişkilerine Yansıması / EU-Vision der Türkei
und ihre Widerspiegelung auf die deutsch-türkischen Beziehungen,
Istanbul 2004, s. 74-75.
•
[15] “Turkish Historiography on some aspects of the Ottoman rule in the 19th and 20th
centuries”, 26.06.2004, “Ottoman Rule in Central Balkan Lands: The State of Art in
Bulgaria and Turkey. Evaluation of Developments and Trends. Dedicated to the
15
memory of Nikolai Todorov.”, Sabancı University and Netherlands Historical and
Archaeological Institute, Istanbul, June 26-27th, 2004.
•
[14] “Bağımsızlıktan Günümüze Bulgaristan’da Yer İsimlerinin Değiştirilmesi”, 47.12.2003, Tirana / Albania
Abstract: Second International Symposium on Islamic Civilisation in the
Balkans, Tirana, Albania, 4-7 December 2003, Istanbul 2003, s. 26.
•
[13] “Negotiations between the Young Turks and Political Groups in Macedonia for a
Political Programme”, 20.05.2003, Bilgi University / Istanbul
•
[12] "Negotiations for the Solution of 'the Macedonian Question' in 1908", Marmara
Üniversitesi, MURCIR Çarşamba Toplantıları, 8 Ocak 2003, İstanbul,
•
[11] "Nationalism vs. Unity: Negotiations of the Young Turks with the National
Groups in Macedonia (1908)", 03.06.2002, Sabancı University / Istanbul
•
[10] "Ortsnamen, Administration und Bevölkerung im osmanischen Bulgarien (19.-20.
Jh.)", 08.01.2002, Munich University
•
[9] „Jön Türkler ve Makedonya Meselesi“, 06.10.2001, „The Balkan Provinces of the
Ottoman Empire. Economy, Society, Culture: XVIIIth-XXth Centuries. A Conference
of Bulgarian and Turkish University History Lecturers“ Sofia University
•
[8] „Beziehungen zwischen den Jungtürken und den Parteien der Mazedonischen
Frage 1890-1918“, 24.02.2001, Kolloquium des Verbandes der
Osteuropahistoriker/innen Deutschlands und des Herder-Instituts / Marburg
Review: "Tagungen und Vorträge, Historische Osteuropaforschung",
Newsletter Herder aktuell, Nr. 12 (Marburg 2001), s. 3.
•
[7] „Politische und gesellschaftliche Entwicklung in der Türkei. Trends und
Perspektiven seit den Reformen des 19. Jahrhunderts“, 16.02.2001, „Europa und die
Türkei“ Europäische Akademie Otzenhausen / Saarbrücken
Review: "Avrupa Türk Akademisyenler Birliği / European Association of
Turkish Academics, EATA Basın Bildirisi", 21.02.2001.
•
[6] „Die umkämpfte Region. Konzepte zur ‚Lösung‘ der makedonischen Frage um
1900“, 3.11.2000, Historisches Seminar, Freiburg University
•
[5] „Osmanische Vergangenheit und nationale Identität in der Türkei und auf dem
Balkan – Geschichte als Konfliktpotential“, 11.01.2000, Munich University
•
[4] „Osmanische Vergangenheit und nationale Identität: Geschichte als
Konfliktpotential auf dem Balkan“, 25.11.1999, Freiburg University
•
[3] Contribution to a discussion about "Südosteuropa von der Krise zur
Transformation aus deutscher und bulgarischer Sicht", 15.-16.7.1999, SüdosteuropaGesellschaft Munich
Review: Roth, Maren: "Deutsch-bulgarische Tagung der SüdosteuropaGesellschaft für den wissenschaftlichen Nachwuchs 'Südosteuropa von der
Krise zur Transformation aus deutscher und bulgarischer Sicht" München, 15.16.7.1999)'", Südosteuropa-Mitteilungen, Munich 1999/No.3-39. Jahrgang, s.
293-297.
•
[2] „Das Bild Griechenlands in der türkischen Geschichtsschreibung und
Enzyklopädie“, 13.06.1997, Griechisches Haus Westend / Munich
16
•
[1] „Das Griechenlandbild in der Türkischen Enzyklopädie (Türk Ansiklopedisi)“,
27.05.1997, Munich University
Projeler
•
2011-2014, “Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı / Türk
İmajı / The Image of the Ottomans / Turks in the Current History Textbooks of the
Balkan and Black Sea Countries”, TÜBİTAK 1001 Projesi / financed by the
TÜBİTAK
•
2001-2003: Güneydoğu Avrupa`da yer isimleri konkordansı, kısım: Bulgaristan
konulu, Alman Araştırma Kurulu (DFG) tarafından desteklenen, Prof. Hans Georg
Majer (Münih) yönetiminde ve Prof. Dr. Machiel Kiel (Utrecht) rehberliğinde
yürütülen araştırma projesi.
•
2006-2008: Empires. Chancen und Krisen multiethnischer Großreiche:
Großbritannien, Habsburg, Russland und Osmanisches Reich im 19. und 20.
Jahrhundert, Gerda-Henkel-Stiftung tarafından desteklenen ve Prof. Dr. Jörn
Leonhard (Freiburg) ve Dr. Ulrike Hirschhausen (Hamburg) tarafından yönetilen
araştırma projesine katkı.
Verilen Dersler
•
[14] “Balkan Tarihi”, 29 Mayıs Üniversitesi, 2013 Bahar Dönemi
•
[13] “Makedonca” (Macedonian), Yıldız Tenik Üniversitesi, Balkan ve Karadeniz
Araştırmaları Merkezi (BALKAR), 2012-2013
•
[12] “Modern Balkan Tarihi (Modern Balkan History)”, Yıldız Teknik Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Dersi, 2011
•
[11] “Rusya Tarihi (History of Russia)”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Doktora Dersi, 2011
•
[10] “Uygulamalı Araştırma”, Bahar Dönemi 2006, Yıldız Teknik Üniversitesi
•
[9] “Siyasi Tarih I-II”, Bahar Dönemi 2006, Yıldız Teknik Üniversitesi
•
[8] “Reformen im Osmanischen Reich und die Balkanfrage” (Reforms in the Ottoman
Empire and the Balkan Question), Kış dönemi 2005/2006, Münih Üniversitesi
•
[7] “Quellen und Historiographie zur Osmanenzeit auf dem Balkan” (Souerces and
Historiography on the Ottoman Period in the Balkans) Yaz dönemi 2005, Münih
Üniversitesi
•
[6] “Jön Türkler”, 2004 Güz döneminden itibaren, Yıldız Teknik Üniversitesi
•
[5] “Balkanlarda ve Türkiye’de Osmanlı Geçmişi ve Kimlik Sorunu”, Bahar dönemi
2004, Yıldız Teknik Üniversitesi
•
[4] “Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri ve Türkiye”, Güz dönemi 2003-2004, Yıldız
Teknik Üniversitesi
•
[3] „Balkanlar“, Bahar dönemi 2003, Yıldız Teknik Üniversitesi
•
[2] „Osmanismus und Ethnische Nationalismen: Unabhaengigkeitsbewegungen im
ausgehenden Osmanischen Reich”, Kış dönemi 2002, Münih Üniversitesi
•
[1] „Innerbalkanische Konflikte und osmanische Politik in der ‚Mazedonischen Frage’
nach dem Berliner Kongress (1878-1918)“, Yaz dönemi 2002, Münih Üniversitesi
17
TV-Radyo Programları
•
TRT Türk, İHLAL, Zeynep Güler, 89 Göçü konulu program, 2011.
•
Tek Rumeli TV, BALKAN SAVAŞINDAN BALKAN BARIŞINA, Yıldırım
Ağanoğlu, 15. Bölüm: Doç. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu ile Makedonya sorunu
üzerine... 17 Haziran 2012 Pazar Saat 20.00-21.00 (Tekrarı 19 Haziran Salı günü
17.30-18.30)
•
Tek Rumeli TV, BALKAN SAVAŞINDAN BALKAN BARIŞINA, Yıldırım
Ağanoğlu, 26 Ağustos 2012.
•
Dünya Bülteni, Aynur Erdoğan-DÜBAM- Dünya Bülteni, 22 Haziran 2012,
http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=214590;
www.dunyabulteni.net/file/2012/dubam-balkan-savaslari.pdf
•
TvNet: ORTA KUŞAK, Hilal Güven Özbey, Makedonya’da Gerilim, 6 Haziran 2012.
•
TRT Ankara Radyosu, BALKANLAR, Filiz Arıcıoğlu, 1 Ekim 2012.
•
Tek Rumeli TV, 100. YILINDA BALKAN SAVAŞLARI, Yıldırım Ağanoğlu, Açık
Oturum, 7 Ekim 2012. Link: http://www.youtube.com/watch?v=FbrBaGd_mO4
•
A Haber, GÜNDEM ÖZEL: BIR ASRIN ARDINDAN BALKAN SAVAŞLARI,
Duygu Leloğlu, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Doç. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, 16 Ekim
2012
•
TV 7, Bulgaristan, FAKTORAT KOSHLUKOV: “Kazust Gen. Vasil Delov”, Emil
Koşlukov, Sveta Karayançeva, Prof. Dr. Valeri Kolev, Doç. Dr. Mehmet
Hacısalihoğlu, 17 Kasım 2012. Link: http://tv7.bg/news/9533222.html
•
TRT Avaz, TÜRKİSTAN GÜNDEMİ, Balkan Savaşlarının Yüzüncü Yılı, Dr. Fahri
Solak, Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan, Doç. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, 17 Kasım 2012.
•
Kanal 24, TARİHÇE, Ahmet Kekeç, Prof. Dr. Nevin Ateş, Mustafa Armağan, Doç.
Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, 22 December 2012.
•
CNN Türk, EĞRİSİ DOĞRUSU, Taha Akyol, Doç. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, Dr.
Sacit Kutlu, 11 Ocak 2013.
•
A Haber, ESKİ DEFTERLER, Prof. Dr. Cemil Koçak, Doç. Dr. Mehmet Alkan, Dr.
Hakan Erdem, konuk: Doç. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, 23 Mart 2013.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelik
•
2004-2008 Südosteuropa-Gesellschaft (Münih)
Yayın Kurulu Üyeliği/Hakemlik
•
Toplumsal Tarih (İstanbul, 2007’den itibaren)
•
Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Dergisi (hazırlanıyor)
Tez Danışmanlığı
Yüksek Lisans Tezleri:
•
Mirna Žunić, „Hırvatistan Tarih Ders Kitaplarından Osmanlı İmajı“, 2008.
•
Mutlu Dursun, „Milliyetçi Bir Pozitivist Olarak Ahmed Rıza Bey“, 2009.
•
Engin Buz, „Alevi Yazınında Osmanlı İmgesi“, 2010.
18
•
Betül Ayanoğlu, “Türk ve Yunan Tarih Ders Kitaplarında Öteki”, 2011.
•
Keisuke Wakizaka, “Abhazya Sorunu ve Türkiye’deki Kafkas Diasporası”, 2012.
Dil Bilgisi
Klasik diller: Osmanlıca (çok iyi), Latince (Latinum), Klasik Yunanca (temel)
Modern Diller: Türkçe (ana dil), Almanca (çok iyi), İngilizce (iyi), Fransızca (temel), Rusça
(temel), Bulgarca (iyi), Makedonca (orta), Modern Yunanca (orta), Sırpça-HırvatçaBoşnakça (temel)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
279 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content