close

Enter

Log in using OpenID

İstanbul Kitaplığı Kataloğu

embedDownload
I. ROMA BİZANS
ETÜDLER
Bizans [Özel sayısı]. Cogito, sayı: 17. İstanbul, Y.K.Y., 1999. 420 s.
(16x24) harita, resim. ''Yap Kredi Yay.: 1143''.
I.RB/E-416,436]
BROWN, PETER: Geç antikçağda Roma ve Bizans dünyası. Çev.: Turhan
Kaçar. İstanbul, Tarih Vakfı, 2000. 168 s. (21x26.5) resim, renkli resim. “Tarih
Vakfı Yurt Yay.: 106”.
[I.RB/E-421]
CAMERON, ALAN: Porphyrius. The charioteer. New York, Oxford Uni. Press,
1999. XI+286 s. (14x22.5) resim.
[I.RB/E-427]
CAMERON, AVERIL: The Byzantines. Oxford, Blackwell Publishing, 2006.
XIV+275 s. (16x24) resim.
[I.RB/E-430,437]
CHEYNET, JEAN-CLAUDE: Bizans tarihi. Çev.: İsmail Yerguz. Ankara,
Dost, 2008. 127 s. (11.5x16.5).
[I.RB/E-435]
CONNOR, CAROLYN L. : Bizans'ın kadınları. Çev.: Barış Cezar. İstanbul,
YKY., 2011. 463 s. (16.5x24). ''YKY – 3342 / Tarih: 75''.
I.RB/E-438]
DAGRON, GILBERT – MANGO, CYRIL (Ed. by): Constantinople and its
hinterland. Hampshire, Variorum; Brookfield, Ashgate Publ., 1995. XI+426 s.
(16x24) harita, plan, resim. “Society for the Promotion of Byzantine Studies: no: 3”
Papers from the Twenty-seventh Spring Symposium of Byzantine Studies, Oxford,
April 1993.
[I.RB/E-414]
DELİLBAŞI, MELEK: İki imparatorluk tek coğrafya: Bizans'tan Osmanlı'ya
geçişin Anadolu ve Balkan'daki izleri. Halil İnalcık ve Elizabeth Zachariadou'nun
sunuşlarıyla. İstanbul, İthaki Yay., 2013. 365 s. (15.5x23). ''İthaki Yay.: 862''.
[I.RB/E-439]
DEMİRKENT, IŞIN: Bizans tarihi yazıları. Makaleler, bildiriler, incelemeler.
İstanbul, Dünya Kitapları, 2005. IX+196 s. (16x23.5) harita (1’i katl.), resim.
“Dünya Kitapları: 405 – Tarih: 4”.
[I.RB/E-428]
DIETRICH, RICHARD C. (Haz.): Digenes Akrites. Günümüze ulaşan tek
bizans destanı. İstanbul, Tarih Vakfı, 2009. VIII+166 s. (15x21).
[I.RB/E-440]
DÜZGÜNER, FIRAT: İustinianus döneminde İstanbul’da yapılar. Procopius’un
birinci kitabının analizi. İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yay., 2004. XIX+212 s.
(19.5.27.5) plan, resim.
[I.RB/E-422]
GIBBON, EDWARD: Roma İmparatorluğu’nun gerileyiş ve çöküş tarihi. 3 c.
Çev.: Asım Baltacıgil. İstanbul, B/F/S Yay., 1987-1988. (14x19.5). “B/F/S
Yay.: 24, 31 – Tarih Dizisi: 2, 3”.
1. c.: XVII+21-730+[3] s. / 2. c.: 670 s. / 3. c.: 583 s.
[I.RB/E-418-420]
HALDON, JOHN: Bizans tarih atlası. Çev.: Ali Özdamar. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2006. 320 s. (23x29) harita, resim. Kitap Yayınevi: 145 – Başvuru Kitaplığı
Dizisi: 6”.
[I.RB/E-410]
HILL, BARBARA: Bizans İmparatorluğu kadınları (1025-1204). İktidar, himaye
ve ideoloji. Çev.: Elif Gökteke Tut. İstanbul, Tarih Vakfı Yay., 2003. XI+249 s.
“Tarih Vakfı Yurt Yay.: 135”.
[I.RB/E-425]
IVANOV, SERGEY A.: Holy fools in Byzantium and beyond. Tr. by Simon
Franklin. New York, Oxford University Pres, 2006. XII+479 s. (14.5x22.5)
resim.
[I.RB/E-429]
LEMERLE, PAUL: Bizans tarihi. Çev.: Galip Üstün. İstanbul, İletişim, 2004.
135 s. (13x19.5) harita. “İletişim Yay.: 989 – Başvuru Dizisi: 35”.
[I.RB/E-412]
MAGUIRE, HENRY (Ed. by): Byzantine court culture from 829 to 1204.
Washington, Dumbarton Oaks Research Library, 2004. X+264 s. (18x25.5)
resim.
[I.RB/E-423]
MAGUIRE, HENRY (Ed. by): Byzantine magic. Washington, Dumbarton
Oaks Research Library, 1995. VII+187 s. (15x24) resim.
Papers originally delivered at a colloquium held Feb. 27-28, 1993, at
Dumbarton Oaks.
I.RB/E-426]
MANGO, CYRIL (Ed. by): The Oxford history of Byzantium. New York, Oxford
University Press, 2002. XVIII+334 s. (18.5x25) harita, resim, renkli resim.
[I.RB/E-431]
MEHMED ZİYA: İstanbul ve Boğaziçi. Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin âsâr-ı
bâkiyesi. 2 kitab. İstanbul, Maarif-i Umumiye Nezareti Telif ve Tercüme Dairesi,
1336. (20x28). “Maarif-i Umumiye Nezareti Telif ve Tercüme Dairesi Aded: 84”.
1. kitab: 22+528 s. / 2. kitab: 257 s.
[I.RB/E-413]
MORRIS, ROSEMARY: Monks and laymen in Byzantium, 843-1118.
Cambridge, Cambridge University Press, 2002. XXII+330 s. (15x23).
[I.RB/E-441]
Niketas Khoniates’in historia’sı (1195-1206). İstanbul’un haçlılar tarafından
zaptı ve yağmalanması. Çev. ve haz.: Işın Demirkent. İstanbul, Dünya Kitapları,
2004. XXXIII+289 s. (16x23.5) harita (1’i katl.), resim, renkli resim. “Dünya
Kitapları: 309 – Tarih: 2”.
[I.RB/E-411]
NİCHOLAS I (Patriach of Constantinople): Miscellaneous writings. Greek
text and english tr. by L.G. Westernik. Washington, Dumbarton Oaks, 1981.
XXIV+175 s. (16x24).
[I.RB/E-434]
NICOL, DONALD M. : The ımmortal emperor. The life and legend of
Constantine Palaiologos, last emperor of the Romans. Cambridge, Cambridge
University Press, 1992. XIII+148 s. (15.5x23) resim.
[I.RB/E-442]
OIKONOMİDES, NICOLAS: Byzantium from the ninth century to the
Fourth Crusade. Studies, texts, monuments. Hampshire, Variorum, 1992.
VIII+341 s. (15x23) resim.
[I.RB/E-415]
TOKALAK, İSMAİL: Bizans-Osmanlı sentezi. Bizans kültür ve kurumlarının Os
manlı üzerindeki etkisi. İstanbul, Gülerboy, 2006. 704 s. (17x24).
[I.RB/E-432]
TURAN, ŞERAFETTİN: Türkiye-İtalya ilişkileri I. Selçuklular’dan Bizans’ın
sona erişine. İstanbul, Metis Yay., 1990. 413 s. (16x23.5).
[I.RB/E-424]
WALTER, CHRISTOPHER: The warrior saints in Byzantine art and
tradiition. [England], Ashgate, c2003. XVI+317 s. (16x24) resim.
[I.RB/E-433]
ZWEIG, STEFAN: Yıldızın parladığı anlar. Çev.: Burhan Arpad. Ankara, T.
İş Bankası, “t.y.”. 251 s. (13.5x19.5). “T. İş Bankası Kültür Yay. Genel Yayın
No: 307 – Edebiyat Dizisi: 72”.
[I.RB/E-417]
I.ROMA BİZANS
MİMARLIK VE SANAT
AKKAYA, TAYFUN: Ortodoks ikonaları. Genel bir bakış. İstanbul, Arkeoloji
ve Sanat Yay., 2000. 172 s. (13.5x19.5) resim. “Arkeoloji ve Sanat Yay.
Eskiçağ Dinleri ve Mitolojileri Dizisi: 5”.
[I.RB/MS-180]
ALTUN, FERİDE İMRANA: İstanbul’un 100 Roma, Bizans eseri. İstanbul,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri, 2009. 101 s. (16.5x24) resim,
renkli resim. “İstanbul7un Yüzleri: 5”.
[I.RB/MS-199]
BARLAS, KAMURAN NİL: Ortaçağ İstanbul bizans yapılarında mimari süsleme. (Yüksek Lisans Tezi. İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enst.). İstanbul, 1995. 227 s.
(21x30) resim.
Fotokopidir.
[I.RB/MS-176]
BASSETT, SARAH: The urban image of late antique Constantinople.
Cambridge, Cambridge University Press, 2004. XXI+291 s. (18x25.5) resim.
[I.RB/MS-187]
BAUER, FRANZ ALTO VON (Hrsg.): Visualisierungen von Herrschaft.
Früchmittelalterliche Residenzen–Gestalt und Zeremoniell. İstanbul,
Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen Instituts İstanbul, 2006.
VIII+351 s. (19.5x27.5) resim. “Byzas 5”.
[I.RB-MS-190]
EYİCE, SEMAVİ: Bizans sanatı semineri. İstanbul, Kültür Bilincini Geliştirme
Vakfı, 2007. 44 s. (21x30) plan, siyah-beyaz resim.
Fotokopidir.
[I.RB/MS-195]
FREELY, JOHN – ÇAKMAK, AHMET S. : İstanbul’un bizans anıtları. Çev.:
F. Gülru Tanman. İstanbul, YKY., 2005. XIV+265 s. (23x29) plan, resim, renkli
resim. “YKY.: 2276”.
[I.RB/MS-186]
GÜLER, AYŞE EREN: Bizans resminde mekan kaygısı. (Mezuniyet tezi, Ege
Üni. Sosyal Bilimler Enst. Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı). İzmir, 2001.
[IX]+108 s. (21x30).
Fotokopidir.
[I.RB/MS-177]
HARL, KENNETH W.: Anadolu’daki kazılarda bulunan sikkelerin
tanımlanması için rehber. Bizans (M.S. 498-1282). Çev.: Burçak Delikan.
İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yay., 2002. 47 s. (13.5x19.5) resim. “Arkeoloji ve
Sanat Yay. Antik Nümismatik Dizisi: 9”.
[I.RB/MS-181]
İkonalar. Makaleler. Çev.: Ali Özdamar. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2005. 112 s.
(16.5x21) resim, renkli resim. “Kitap Yayınevi: 99 – İnsan ve Toplum Dizisi:
25”.
[I.RB/MS-174]
KIRIMTAYIF, SÜLEYMAN: Converted Byzantine Churches in İstanbul.
Their transformation into mosques and masjids. İstanbul, Ege Yay., 2001. 139
s. (16x23.5) plan, resim.
[I.RB/MS-175]
LASSUS, JEAN: The early christian and byzantine world. London, Paul
Hamlyn, 1966. 176 s. (22x29.5) resim, renkli resim.
[I.RB/MS-178]
LOVERANCE, ROWENA: Byzantium. London, The British Museum Press,
2004. 96 s. (19x25) 103 resim ( 63 tanesi renkli).
[I.RB/MS-189]
MAGUIRE, HENRY: The icons of their bodies. Saints and their images in
Byzantium. Princeton, Princeton Uni. Press, 2000. XVIII+222 s. (19x25.5)
resim.
[I.RB/MS-184]
MANGO, CYRIL: Bizans mimarisi. Çev.: Mine Kadiroğlu. [y.y.], 2006. 360
s. (23.5x32) plan, resim.
[I.RB/MS-198]
Metin Ahunbay’a armağan. Bizans mimarisi üzerine yazılar. Sanat tarihi defterleri
8, özel sayı. İstanbul, Ege Yay., 2004. XIV+276 s. (16.5x24) resim. “Sanat Tarihi
Defterleri: 8”.
[I.RB/MS-182]
NECİPOĞLU, NEVRA (Ed. by): Byzantine Constantinople: monuments,
topography and everdyday life. Leiden, Boston, Köln; Brill, 2001.
“The medieval Mediterranean; Vol. 33”.
[I.RB/MS-196]
OUSTERHOUT, ROBERT: Master builders of Byzantium. Philadelphia,
University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 2008.
VIII+320 s. (18x25.5) plan, resim.
[I.RB/MS-192]
PENTCHEVA, BISSERA V.: Icons and power: the Mother of God in
Byzantium. Pennsylvania, The Pennsylvania State University, 2006. XVIII+302
s. (19.5x26) resim, renkli resim.
[I.RB/MS-183]
ROSENQVIST, JAN OLOF (Ed. by): Interaction and isolation in Late
Byzantine culture. Papers read at a colloquium heald at the Swedish Research
Institute in İstanbul, 1-5 December, 1999. İstanbul, Swedish Research Institute
in İstanbul, 2004. 169 s. (18x28) resim. “Swedish Research Institut in Istanbul
Transactions, 13”.
[I.RB/MS-185]
SAFRAN, LINDA (Ed. by): Heaven on earth: art and the church in
Byzantium. 4. ed. Pennsylvania, Pennsylvania State Uni. Press, 2004. VIII+280
s. (21.5x28) harita, plan, resim, renkli resim.
[I.RB/MS-193]
SALTUK, SECDA: Antik çağda hipodromlar, circuslar. İstanbul, Ege Yay.,
2001. IX+251 s. (15x21) resim.
[I.RB/MS-194]
Tarih boyunca saray, hayatı ve teşkilatı. 23 Mayıs 2005. Bildiriler. İstanbul,
İ.Ü. Ed. Fak. Tarih Araştırma Merkezi, 2006. 113 s. (16x23.5) resim.
[I.RB/MS-197]
TURNBULL, STEPHEN: The walls of Constantinople AD 324-1453. Illus.
by Peter Dennis. Oxford, Osprey, 2004. 64 s. (18.5x25) resim, renkli resim.
“Fortress 25”.
[I.RB/MS-191]
VASSILAKI, MARIA (Ed. by): Images of the Mother of God: perceptions of
the Theotokos in Byzantium. Hampshire, Ashgate, 2005. XXXII+383 s.
(17.5x25) resim, 24 renkli resim.
[I.RB/MS-179]
YILMAZ, NİLAY: Ayasofya Müzesi’ndeki ikonalar kataloğu II. Ankara,
Kültür Bakanlığı, 1993. VI+223 s. (20x28.5) resim, renkli resim. “Kültür
Bakanlığı Yay.: 1545 – Yayınlar Dairesi Başkanlığı Tanıtma Eserleri Dizisi:
59”.
[I.RB/MS-173]
ROMA BİZANS
BİYOGRAFİ
NICOL, DONALD M.: Bizans’ın soylu kadınları.On portre, 1250 – 1500.
Çev.: Özden Arıkan. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yay., 2001. VIII+152 s.
(15x21). Tarih Vakfı Yurt Yay.: 114”.
[I.RB/B-]
WILSON, N. G.: Scholars of Byzantium. Rev. Ed. London, Duckworth, 1996.
X+286 s. (15.5x23.5).
[I.RB/B-]
II. OSMANLI TARİHİ
FATİH SULTAN MEHMED DÖNEMİ
AK, MAHMUT – FAHAMEDDİN BAŞAR: İstanbul’un fetih günlüğü.
İstanbul, TATAV, 2003. VIII+159 s. (16.5x23.5). “TATAV Yay. Tarih Serisi.
No: 20”.
[II.OT/F-86]
[ALTINAY], AHMED REFİK: Fatih ve Bellini. Osmanlıca’dan günümüz
türkçesine aktaran: Önder Kaya. İstanbul, Yeditepe Yayınevi, 2006. 54 s.
(13.5x21) resim. “Yeditepe Yayınevi: 38 – İnceleme, araştırma: 26”.
[II.OT/F-78]
ARMAĞAN, MUSTAFA: Ufukların sultanı. Fatih Sultan Mehmed. 3. bs. İstanbul, Timaş Yay., 2006. 206 s. (13.5x21). “Timaş Yay.: 1502 – Mustafa Armağan
Kitaplığı: 3”.
[II.OT/F-79]
AYDIN, ERDOĞAN: Fatih ve fetih. Mitler ve gerçekler. 7. bs. İstanbul, Cumhuriyet Kitapları, 2005. 369 s. (13.5x19.5).
[II.OT/F-82]
BABINGER, FRANZ: Fatih Sultan Mehmed ve zamanı. İng.den çev.: Dost
Körpe. 5.bs. İstanbul, Oğlak Yay., 2003. 479 s. (16x23) resim.
[II.OT/F-83]
EMECEN, FERİDUN M.: İstanbul’un fethi olayı ve meseleleri. İstanbul,
Kitabevi, 2003. (13.5x21). “Kitabevi: 208”.
[II.OT/F-80]
Fatih ve fetih albümü. İstanbul, Tarih ve Tabiat Vakfı, 2003. XVI+80 s.
(24.5x33.5) resim, renkli resim. “Tarih ve Tabiat Vakfı TATAV Yay. No: 18Güzel Sanatlar Serisi No: 3”.
[II.OT/F-77]
KIVÂMÎ: Fetihnâme. Haz.: Ceyhun Vedat Uygur. İstanbul, YKY., 2007. 627 s.
(13.5x21). “YKY.: 2541 – Kâzım Taşkent: 64”.
[II.OT/F-84]
NICOLLE, DAVİD: Constantinople 1453. The end of Byzantium. Illus. by
Christa Hook. Wellingborough, Osprey Publ., 2000. 96 s. (18.5x25) harita,
resim, renkli resim. “Campaign 78”.
[II.OT/F-81]
PERTUSİ, AGOSTİNO: İstanbul’un fethi. 2 c. Tercüme eden ve tamamlayıcı
bilgileri ekleyen: Mahmut H. Şakiroğlu. İstanbul, İ.F.C., 2004-2006. (16x23.5).
“İ.F.C. 102 – 103”.
1. c.: Çağdaşların tanıklığı. XVIII+428 s. / 2. c.: Dünyadaki yankısı. XV+390 s.
[II.OT/F-75-76]
YORGİOS SFRANCİS: İstanbul’un fethinin bizanslı son tanığı Yorgios
Sfrancis’in anıları –Chronicon Minus-. 2. bs. Çev. ve notlandıran: Levent
Kayapınar. İstanbul, Kitabevi 2009. XIII+480 s. (13.5x21.5). “Kitabevi: 397”.
[II.OT/F-85]
II. OSMANLI TARİHİ
GENEL
AKGÜNDÜZ, AHMED – ÖZTÜRK, SADİ: 700. yılında bilinmeyen Osmanlı.
İstanbul, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 1999. 527 s. (15.5x23).
[II.OT/G-]
ALİKILIÇ, DÜNDAR: İmparatorluk seremonisi. Osmanlı devlet protokolü ve
törenler. İstanbul,Tarih düşüncekitapları, 2004. 215 s. (13.5x20.5). ''Tarih düşünce
kitapları: 2 – Araştırma inceleme: 2''.
[II.OT/G-]
ARMAĞAN, MUSTAFA: Büyük osmanlı projesi. İstanbul, Timaş, 2008. 287 s.
(13.5x21.5).
[II.OT/G-422]
ASUERO, PABLO MARTIN (Ed. by): İspanya-Türkiye. 16. yüzyıldan 21. yüzyıla
rekabet ve dostluk. Çev.: Peral Bayaz Çarum. İstanbul Cervantes Enstütüsü ile
Boğaziçi Üniversitesi'nin 31 Aralık – 2 Kasım 2002 tarihlerinde yaptıkları kongrenin
bildirileri. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2006. 350 s. (16.5x 21). “Kitap Yayınevi: 135 –
Tarih ve Coğrafya Dizisi: 48”.
[II.OT/G-421]
ASUERO, PABLO MARTIN (Ed. by): España-Turquia. Del enfrentamiento al
analisis mutuo. Actas de las I Jornadas de Historia organizades por el Instituto
Cervantes de Estambul en la Universidad del Bósforo los dias 31 octubre y la y 2
de noviembre de 2002. İstanbul, Isıs, 2003. 356 s. (16x23.5). ''Quadernos del
Bósforo 1''.
[II.OT/G-]
ATABİNEN, RECHİD SAFFET: Revisions historiques. [İstanbul], T.A.C.T.,
1958. 186 s. (12x19).
[II.OT/G-402]
Balkanlar. Giriş: Halil İnalcık. İstanbul, Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı,
Eren Yay., 1993. 299 s. (16.5x24) harita, resim.
[II.OT/G-413]
BARTHOLD, VASILIJ VLADIMIROVIÇ: İslâm’da iktidarın serüveni. Halife
ve sultan. Çev.: İlyas Kamalov. İstanbul, Yeditepe Yay., 2006. 192 s. (13.5x21).
“Yeditepe Yay.: 49 – İnceleme, Araştırma: 32”.
[II.OT/G-426]
BELGE, MURAT: Osmanlı’da kurumlar ve kültür. İstanbul, Bilgi Üniversitesi,
2005. XV+563 s. (23x37) resim, renkli resim. “İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.:
100 – Tarih: 13”.
[II.OT/G-435]
DANİŞMEND, İSMAİL HÂMİ: Osmanlı devlet erkânı. Sadr-ı A’zamlar (vezir-i
A’zamlar), Şeyh-ül İslâmlar, Kapdan-ı Deryalar, Baş-Defterdarlar, Reis-ül
Küttablar. İstanbul, Türkiye Yayınevi, 1971. 360 s. (16x24).
[II.OT/G-400]
ERALP, NEJAT T.: Tarih boyunca Türk toplumunda silâh kavramı ve Osmanlı
İmparatorluğunda kullanılan silâhlar. Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, 1993. X+196 s. (16.5x23.5) resim, renkli resim.
“Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını –
Sayı: 68”.
[II.OT/G-414]
EROĞLU, HALDUN: Osmanlı devletinde şehzadelik kurumu. Ankara, Akçağ
Yay., 2004. 287 s. (16x23.5) resim, renkli resim.
[II.OT/G-405]
FAROQHI, SURAIYA: Osmanlı İmparatorluğu ve etrafındaki dünya. Çev.: Ayşe
Berktay. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2007. 377 s. (16.5x21) harita, resim. “Kitap
Yayınevi: 150 – Tarih ve Coğrafya Dizisi: 51”.
[II.OT/G-406]
FAROQHI, SURAIYA: Stories of Ottoman man and women. Establishing status,
establishing control. İstanbul, Eren, 2002. 358 s. (16x24).
[II.OT/G-411]
GİRGİN, KEMAL: Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri hariciye tarihimiz (Teşkilat
ve protokol). Ankara, 1992. VI+216 s. (16.5x23.5) resim.
[II.OT/G-397]
HAMMER-PURGSTALL, JOSEPH VON: Osmanlı mühürleri. Arap, Fars ve
Türk mühürleri. Çev.: Ümit Öztürk. İstanbul, Pera Yay., 1999.XIII+104 s. (16.5x
24) resim. “Pera Yay. No: 1 – Alâattin Eser Kitaplığı: 18”.
[II.OT/G-401]
HASSAN, ÜMİT: Osmanlı: Örgüt, inanç, davranış’tan hukuk-ideoloji’ye. 5. bs.
İstanbul, İletişim, 2005. 243 s. (13x19.5). “İletişim Yay.: 725 – Araştırmaİnceleme Dizisi: 111”.
[II.OT/G-403]
İNALCIK, HALİL: Kuruluş. Osmanlı tarihini yeniden yazmak. İstanbul,
Hayykitap, 2010. 178 s. (13.5x19.5) resim. ''Hayykitap: 110 – Bize
söylenmeyenler: 12''
[II.OT/G- ]
İNALCIK, HALİL: Şâir ve patron. Patrimonyal devlet ve sanat üzerinde
sosyolojik bir inceleme. 5. bs. Ankara, Doğu Batı Yay., 2013.88 s. (14x21). ''Doğu
Batı Yay.: 5 – Edebiyat: 1''.
[II.OT/G-]
İNALCIK, HALİL: Doğu Batı. Makaleler 1. 4. bs. Ankara, Doğu Batı Yay.,
2009. 414 s. (15.5x23.5). ''Doğu Batı Yay.: 8 – Tarih: 2''.
[II.OT/G-]
İNALCIK, HALİL: Doğu Batı. Makaleler II. Ankara, Doğu Batı Yay., 2008. 420
s. (15.5x23.5). ''Doğu Batı Yay.: 9 – Tarih: 6''.
[II.OT/G-]
İNALCIK, HALİL – RENDA, GÜNSEL (Ed.): Osmanlı uygarlığı. 2 c. 2. bs.
Ankara, Kültür Bakanlığı, 2004. (24x30).
1. c.: 487 s. resim, renkli resim. / 2. c.: 497-1159 s. resim, renkli resim.
[II.OT/G-437-438]
JORGA, NICOLAE: Osmanlı İmparatorluğu tarihi. 5 c. Çev.: Nilüfer Epçeli.
İstanbul, Yeditepe Yayınevi, 2005. (17x25). “Yeditepe Yayınevi: 30 – Genel Tarihler: 1”.
C. 1: (1300-1451). 464 s. / C. 2: (1451-1538). 414 s. / C. 3: (1538-1640). 432 s. /
C. 4: (1640-1774). 462 s. / C. 5: (1774-1912). 584 s.
[II.OT/G-431-435]
KARAMURSAL, ZİYA: Osmanlı malî tarihi hakkında tetkikler. 2. bs. Ankara,
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, 1989. VI+215 s.
(16.5x23.5). “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yay.:
VIII. Dizi – Sa. 11a”.
[II.OT/G-412]
KARAMUSTAFA, AHMET T.: Tanrının kuraltanımaz kulları. İslâm dünyasında
derviş toplulukları (1200-1550). Çev.: Ruşen Sezer. İstanbul, YKY., 2007. 145 s.
(16.5x24) resim. “YKY.: 2498 – Tarih: 36”.
[II.OT/G-419]
KARPAT, KEMAL (Haz.): Osmanlı ve dünya. Osmanlı devleti ve dünya
tarihindeki yeri. 5. bs. Çev.: Mustafa Armağan, Ömer Baldık, Kemal Kahraman,
Talip Küçükcan, Ümit Şimşek. İstanbul, Ufuk Kitap, 2006. 183 s. (13.5x21). “Ufuk
Kitap: 4 – Tarih Dizisi: 1”.
[II.OT/G-427]
KÖPRÜLÜ, MEHMED FUAD: Some observations on the influence of Byzantine
Institutions on Ottoman institutions. Tr, ed. with an introduction and postcript by Gary
Leiser. Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1999. IX+195 s. (16.5x23.5). “Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay.: VII. Dizi – Sayı: 138”.
[II.OT/G-423]
MANTRAN, ROBERT: Osmanlı İmparatorluğu tarihi. 2 c. Çev.: Server Tanilli. 8.
bs. İstanbul, Alkım Yay., 2007. (14x23). “Alkım: 205, 206 – Tarih: 19, 20”.
1. c.: Kuruluş ve yükseliş yılları. 504 s. harita. / 2. c.: Duraklamadan yıkılışa. 464 s.
harita.
[II.OT/G-408-409]
MARDİN, ŞERİF: Türkiye’de toplum ve siyaset. Makaleler 1. Derl.: Mümtüz’er
Türköne, Tuncay Önder. İstanbul, İletişim Yay., “t.y.”. 266 s. (12.5x19.5). “İletişim
Yay.: 110 – Şerif Mardin Bütün Eserleri: 3”.
[II.OT/G-404]
MARUSHIAKOVA, ELENA – POPOV, VESSELIN: Osmanlı İmparatorluğu’nda çingeneler. Balkan tarihine bir katkı. Çev.: Bahar Tırnakcı. İstanbul, Homer
Kitabevi, 2006. 112 s. (15.5x23) resim.
[II.OT/G-420]
NAMAL, YÜCEL: Türk-Macar ilişkileri.İstanbul, İskenderiye Yay., 2009.208 s.
(13.5x21). ''İskenderiye Yay.: 21 – Tarih (İnceleme): 2''.
[II.OT/G-]
NEUMANN, CHRISTOPH K.: Araç tarih, amaç tanzimat. Tarih-i Cevdet’in
siyasi anlamı. Çev.: Meltem Arun. İstanbul, Tarih Vakfı, 1999. XIII+248 s.
(15x21). “Tarih Vakfı Yurt Yay.: 91”.
[II.OT/G-430]
Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan’a armağan. [İstanbul], İ.Ü. İktisat Fak. Mecm., 1985.
VIII+485 s. (15.5x24). “İ.Ü. İktisat Fak. Mecmuası C. 41, Sayı: 1-4, Eylül 1982-Ekim
1983”.
II.OT/G-415]
ORHONLU, CENGİZ: Osmanlı İmparatorluğu’nda aşiretleri iskân teşebbüsü
(1691-1696). İstanbul, İ.Ü. Ed. Fak., 1963. XVI+120 s. (16.5x24.5) 7 katl. hari- ta.
“İ.Ü. Ed. Fak.Yay. No: 998”.
[II.OT/G-399]
ORHONLU, CENGİZ: Osmanlı İmparatorluğu’nda aşiretlerin iskânı. İstanbul,
Eren Yay., 1987. 152 s. (16.5x24) 7 harita.
[II.OT-G-398]
ORTAYLI, İLBER: Osmanlı İmparatorluğu’nda iktisadi ve sosyal değişim.
Makaleler 1. 2. bs. Ankara, Turhan Kitabevi, 2004. XII+555 s. (16.5x24.5) harita,
resim.
[II.OT/G-416]
ORTAYLI, İLBER: Son imparatorluk Osmanlı. İstanbul, Timaş, 2006. 205 s.
(13.5x21) resim. “Timaş Yay.: 1570 – Tarih: 29”.
[II.OT/G-417]
Osmanlılar [Özel sayısı]. Cogito, sayı: 19. İstanbul, YKY., 1999. 326 s. (16x24)
resim. ''Yapı Kredi Yay.: 1229''.
[II.OT/G- ]
ÖZBARAN, SALİH: Bir Osmanlı kimliği. 14.-17. yüzyıllarda rûm/rûmi aidiyet
ve imgeleri. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2004. 159 s. (16.5x21) harita, resim. “Kitap
Yayınevi: 75 – Tarih ve Coğrafya Dizisi: 29”.
[II.OT/G-407]
ÖZBARAN, SALİH: Tarih, tarihçi ve toplum. Tarihin çagrışımı, doğası, tarihçilik
ve tarih öğretimi üstüne düşünceler. İstanbul, Tarih Vakfı, 1997. VIII+200 s.
(15x21). ''Kuram: 3 – Tarih Vakfı Yurt Yay.: 44''.
[II.OT/G-]
ÖZTUNA, YILMAZ: Osmanlı padişahlarının hayat hikâyeleri. İstanbul, Hayat
Yay., “t.y.”. (24.5x33) resim.
Sayfalar no’suz.
[II.OT/G-439]
PAKALIN, MEHMET ZEKİ: Tarihe malolmuş fıkralar, nükteler. İstanbul,
Ahmet Halit Kitabevi, 1946. 339 s. (14.5x21).
[II.OT/G-418]
PARRY, V. J.: Richard Knolles’ history of the Turks. Ed. by Salih Özbaran.
İstanbul, The Economic and Social History Foundation of Turkey, 2003. XVI+152
s. (16x23).
[II.OT/G-424]
PITCHER, DONALD EDGAR: Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihsel coğrafyası.
Başlangıcından 16. yüzyılın sonuna kadar genişleme sürecini gösteren ayrıntılı
haritalarla birlikte. 3. bs. Çev.: Bahar Tırnakcı. İstanbul, YKY., 2007. 254 s.
(16.5x24) 29 katl. renkli harita.
[II.OT/G-410]
SAKAOĞLU; NECDET: Bu mülkün sultanları. 36 Osmanlı padişahı. 3. bs. İstanbul, Oğlak Yay., 2000. 618 s. (13x20) resim.
[II.OT/G-430]
SAKAOĞLU; NECDET: Bu mülkün kadın sultanları. Valide sultanlar, hâtunlar,
hasekiler, kadınefendiler,sultanefendiler. İstanbul, Oğlak Yay., 2008. 574 s.
(16x23.5) resim.
[II.OT/G-440]
Semavi Eyice'ye saygı. Tarihte doğu-batı çatışması. Yay. haz.: Ercan Eğribel, Ufuk
Özcan. İstanbul, Kızılelma Yay., 2005. 635 s. (15x21). ''Sosyoloji Yıllığı-Kitap: 12
/ Kızılelma Yay.: 30 / Siyaset, tartışma, tarih kitapları: 15''.
[II.OT/G-]
SOMÇAĞ, SELİM: Kanunî’den Vahdettin’e Osmanlı ve batı. İstanbul, 2006 Yayınevi, 2007. 318 s. (13.5x19.5).
[II.OT/G-428]
Suraiya Faroqhi’ye armağan. Osmanlı’nın peşinde bir yaşam. Derl.: Onur Yıldırım.
Ankara, İmge, 2008. 399 s. (13.5x19.5).
[II.OT/G- 441]
Surre-i Hümâyûn. 16 Nisan-25 Mayıs 2005 tarihleri arasında Topkapı Sarayı
Müzesi'nde düzenlenen ''Surre-i Humayun'' sergisi için hazırlanan kitaptır.
İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay., 2008. 243 s. (23.5x28.5)
resim.
[II.OT/G-]
STEIN, MARK L.: Osmanlı kaleleri. Avrupa’da hudut boyları. Çev.: Gül Çağalı
Güven. Ankara, T. İş Bankası, 2007. VIII+192 s.
[II.OT/G-425]
ŞEN, ÖMER: Osmanlı’da mahkûm olmak. Avrupalılaşma sürecinde hapishaneler.
İstanbul, Kapı Yay., 2007. XI+169 s. (13.5x19.5). “Kapı Yay.: 132 – Araştırma,
inceleme: 33”.
[II.OT/G-429]
TİMUR, TANER: Osmanlı çalışmaları. İlkel feodalizmden yarı sömürge
ekonomisisne. 4. bs. İstanbul,İmge, 2010.442 s. (13.5x19.5).
[II.OT/G-]
TİMUR, TANER: Osmanlı kimliği. 4. bs. İstanbul, İmge, 2000. 230 s. (13.5x19.5)
[II.OT/G-]
TİMUR, TANER: Osmanlı toplumsal düzeni. 4. bs. İstanbul, İmge, 2001. 301 s.
(13.5x19.5).
[II.OT/G-]
II.OSMANLI TARİHİ
KLASİK
Al-yeşil gölge: Estergon Sancağı. İstanbul, YKB, 2004. 27 s. (14x21) resim.
YKB 11 Eylül 2004/26 Şubat 2005 tarihleri arasındaki serginin broşürüdür.
[II.OT/K-167]
BİLİCİ, FARUK: XIV. Louis ve İstanbul’u fetih tasarısı=Louis XIV et son
projet de conquete d’Istanbul. Ankara, T.T.K., 2004. XVII+369 s. (22x32) plan,
resim, renkli resim, 8 katl. resim (1’i renkli). “Atatürk Kültür Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu T.T.K. Yay.: XI. Dizi – Sayı 11”.
[II.OT/K-165]
FAROQHI, SURAIYA N. (Ed. by): The Cambridge History of Turkey: The
Later Ottoman Empire, 1603-1839. Cambridge, Cambridge University Pres,
2006. XIX+619 s. (15.5x23.5) harita, resim. “The Cambridge History of Turkey,
Vol. 3”.
[II.OT/K-168]
GÜMÜŞ, MUSA: Osmanlı devleti’nde sefaretname geleneği ve etkileri, karşılaştırmalı iki örnek: Yirmi sekiz Çelebi Mehmet ve Ebubekir Ratıp Efendiler.
Ankara, Genelkurmay Ataşe Başkanlığı Yay., 2007. s. 203-232. (21x30).
“Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 9, Şubat 2007, Yıl: 5” den ayırılmış
makalenin fotokopisidir.
[II.OT/K-]
İNALCIK, HALİL: Devlet-i ‘Aliyye. Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar – 1. Klasik dönem (1302-1606) siyasal, kurumsal ve ekonomik gelişim.
Ankara, T. İş Bankası, 2009. X+377 s. (15.5x23). “Genel Yayın: 1718”.
[II.OT/K-170]
MURPHEY, RHOADS: Osmanlı’da ordu ve savaş 1500-1700. Çev.: M. Tanju
Akad. İstanbul, Homer Kitabevi, 2007. 288 s. (15.5x23) harita, resim.
[II.OT/K-164]
ORHONLU, CENGİZ: Osmanlı tarihine âid belgeler telhîsler (1597-1607).
İstanbul, İ.Ü. Ed. Fak., 1970. XXIX+XV+149 s. (17x24). “İ.Ü. Ed. Fak. Yay.
No: 1511”.
[II.OT/K-161]
ÖÇAL, ŞAMİL: Kemal Paşazâde’nin felsefi ve kêlâmi görüşleri. Ankara,
Kültür Bakanlığı, 2000. XVIII+481 s. (16.5x24). “Kültür Bakanlığı Yay.: 2408
– Yayımlar Dairesi Başkanlığı Osmanlı Eserleri Dizisi: 20”.
[II.OT/K-162]
ÖZKAYA, YÜCEL: 18. yüzyılda Osmanlı toplumu. İstanbul, YKY., 2008. 413
s. (16.5x24). “YKY.: 2651 – Tarih: 41”.
[II.OT/K-169]
SAKAOĞLU, NECDET: ''Saadetim yıldıızı sultanım''. Süleyman, Hürrem,
Mihrimah. İstanbul, Oğlak Yay., 2012. 133 s. (11x21.5) resim.
[II.OT/G-173]
SHAW, STANFORD J.: Eski ve yeni arasında: Sultan III. Selim yönetiminde
Osmanlı İmparatorluğu (1789- 1807). Çev.: Hür Güldü. İstanbul, Kapı, 2008.
XIV+624 s. (13.5x19.5).
[II.OT/K-171]
ŞAHİN, KAYA: Kanuni devrinde imparatorluk ve iktidar. Celalzade Mustafa
ve 16. yüzyıl Osmanlı dünyası. Çev.: Ahmet Tunç Şen. İstanbul, YKY., 2014.
315 s. (16.5x24). ''YKY.: 4030 – Tarih: 98''.
[II.OT/K-172]
TVERİTİNOVA, ANNA S.: Türkiye’de Karayazıcı Deli Hasan isyanı (15931603). Çev.: A. İnan. Yay. haz.: A. Haydar Avcı. İstanbul, Aya Kitap, 2006. 118
s. (13.5x21).
[II.OT/K-166]
ÜLKER, HİKMET (Haz.): Sultanın emir defteri (51 no’lu mühimme defteri).
İstanbul, Tarih ve Tabiat Vakfı, 2003. XXX+194+100 s. (16.5x23.5). “Tatav
Yay. Tarih Serisi, No: 21 – Tarih Kaynakları, No: 5”.
[II.OT/K-163]
OSMANLI TARİHİ
19. YÜZYIL
AHMED RIZA: Batının doğu politikasının ahlâken iflâsı. Fr.’dan çev.: Ziyad
Ebüzziya. İstanbul, Üçdal Neşriyat, 1982. 251 s. (16x23.5). “Akademik Kitaplar
Serisi: 12”.
[II.OT/19.yy.-213]
AHMED RIZA: La faillite morale de la politique Occidentale en Orient. Paris,
Librairie Picart, 1922. 207 s. (17x24.5).
[II.OT/19.yy.-212]
AHMET RASİM: Osmanlı’da batışın üç evresi. III. Selim, II. Mahmut, Abdülmecit. 3. bs. Günümüz diliyle basıma haz.: H. V. Velidedeoğlu. İstanbul, Evrim
Kitabevi, “t.y.”. 259 s. (13x18.5). “Yayın No: 40 – Genel Dizi: 2”.
[II.OT/19.yy.-216]
AKÇURA, YUSUF: Üç tarz-ı siyaset. 3.bs. Ankara, T.T.K., 1991. 55 s.
(16.5x23.5) 1 resim. “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu T.T.K. Yay.
VII. Dizi – Sa 73b”.
[II.OT/19.yy.-214]
AKIN, İLHAN: Siyasî tarih 1870-1914. İstanbul, 1983. VII+253 s. (16x24).
[II.OT/19.yy.-219]
BANOĞLU, NİYAZİ AHMET: Ermeni’nin ermeni’ye zulmü. Perde kapandıktan
sonra, dost ve koruyucu devletler, Ermenileri nasıl yüzüstü bıraktılar? (Belgeleri
ile). Ankara, 1976. 112 s. (16x23.5) resim.
[II.OT/19.yy.-217]
BERKES, NİYAZİ: Türkiye’de çağdaşlaşma. İstanbul, Doğu-Batı Yay., “t.y.”.
656 s. (16x23.5). “Doğu-Batı Yay.: I”.
[II.OT/19.yy.-224]
ÇADIRCI, MUSA: Tanzimat döneminde Anadolu kentleri’nin sosyal ve ekonomik
yapıları. Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu
Yay., 1991. XIII+410 s. (16.5x23.5). “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Türk Tarih Kurumu Yay.: VII. Dizi – Sa. 124”.
[II.OT/19. yy.-223]
ÇADIRCI, MUSA: Tanzimat sürecinde Türkiye: Askerlik. Derl.: Tülay Ercoşkun.
Ankara, İmge, 2008. 143 s. (13.5x19.5).
[II.OT/19.yy.-225]
ÇELİK, HÜSEYİN: Ali Suavî ve dönemi. İstanbul, İletişim, 1994. 784 s.
(13x19.5) resim. “İletişim Yay. 236 – Araştırma, İnceleme Dizisi: 39”.
[II.OT/19.yy.-215]
Kırım Savaşı’nın 150nci yılı=150th Anniversary of the Crimean War. Çev.=Tr. by
Ayşen Anadol. İstanbul, Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, 2006. 195 s.
(28.5x26) resim, renkli resim.
[II.OT/19.yy.-221]
MORDTMANN, ANDREAS DAVİD: Bir Osmanlıdan İstanbul ve yeni Osmanlılar. Siyasi, sosyal ve biyografik manzaralar. Cilt 1-2. Çev.: Gertraude HabermannSongu. Önsöz: Erol Üyepazarcı. İstanbul, Pera Yay., 1999. XII+416 s. (16x23.5).
“Pera Yay. ve Kitap Yayın No: 02 – Alâattin Eser Kitaplığı: 19”.
[II.OT/19.yy.-220]
PALMER, ALAN: Osmanlı İmparatorluğu’nda son üç yüz yıl. Bir çöküşün yeni
tarihi. Çev.: Belkıs Çorakçı Dişbudak. İstanbul, Sabah, 1992. IX+323 s. (16x24.5).
[II.OT/19.yy.-218]
SARICAOĞLU, FİKRET: Kendi kaleminden bir padişahın portresi. Sultan I.
Abdülhamid (1774-1789). İstanbul, TATAV Yay., 2001. XXX+360 s. (17x24).
''TATAV Yay. Tarih Serisi: 2''
[II.OT/19.yy.-227]
SEYİTDANLIOĞLU, MEHMET – İNALCIK, HALİL (Derl.): Tanzimat. Değişim
sürecinde Osmanlı İmparatorluğu.Yay. haz.: S. Erdem Türközü. Ankara, Phoenix
Yayınevi, 2006.
XII+546 s. (14x23.5).
[II.OT/19.yy.-222]
ŞİRİN, VELİ: Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ordusu ve Seraskerlik. İstanbul,
TATAV, 2002. 143 s. (16.5x23.5) resim, renkli resim. “TATAV Yay. Tarih Serisi,
No: 8”.
[II.OT/19.yy.-226]
II. OSMANLI TARİHİ
ABDÜLHAMİT
AHMED HİLMİ (Şehbenderzade Filibeli): Senûsîler ve Sultan Abdülhamid
(Asr-ı Hamîdî’de Âlem-i İslâm ve Şenûsîler). Haz.: İsmail Cömert. İstanbul, Ses
Yay., 1992. 110 s. (13x19.5). “Ses Tarih 2 – Makaleler: 1”.
[II.OT/A-225]
ARAI, MASSAMI: Jön Türk dönemi Türk milliyetçiliği. Çev.: Tansel Demirel,
redaksiyon: Yücel Demirel. İstanbul, İletişim, 1994. 222 s. (13x19.5). “İletişim
Yay.: 240 – Araştırma, İnceleme Dizisi: 40”.
[II.OT/A-224]
EMİRHAN, SAMİ: Osmanlı İmparatorluğu ve Bağdat demiryolu serüveni.
İstanbul, Harp Akademileri Komutanlığı, 1994. IV+39 s. (16.5x23.5).
[II.OT/A-233]
GEORGEON, FRANCOIS: Sultan Abdülhamid. Çev.: Ali Berktay. İstanbul,
Homer Kitabevi, 2006. 544 s. (15.5x23) harita.
[II.OT/A-230]
KARAL, ENVER ZİYA: Osmanlı tarihi. 8. c. Birinci Meşrutiyet ve İstibdat
devirleri1876-1907. 2. bs. Ankara, T.T.K., 1983. XVI+631 s.
[II.OT/A-231]
OSMANOĞLU, AYŞE: Babam Sultan Abdülhamit. (Hâtıralarım). 3. bs.
Ankara, Selçuk Yay., 1986. 322 s. (13.5x19.5).
[II.OT/A-227]
RATHMANN, LOTHAR: Alman emperyalizminin Türkiye’ye girişi. Çev.:
Ragıp Zaralı. İstanbul, Gözlem Yay., 1976. 159 s. (13.5x20.5). “Gözlem Yay.: 9
– Bilim, Araştırma Dizisi: 5”.
[II.OT/A-232]
RIZAS, G.: Abdul Hamid. Constantinople, Impr. E. Pallamary, 1909. 496 s.
322 s. (13.5x19.5).
[II.OT/A-228]
SABUNCUZADE LOUIS ALBERI: Yıldız Sarayı’nda bir papaz. Yay. haz.:
Mehmet Kuzu. İstanbul, Selis Kitaplar, 2007. 384 s. (13.5x21). “Selis Kitaplar:
80 – Tarih: 12”.
[II.OT/A-234]
TANSU, SAMİH NAFİZ: İki devrin perde arkası. Anlatan: H. Ertürk. İstanbul,
Hilmi Kitabevi, 1957. XVI+[8]+592 s. (14x21) resim.
[II.OT-A-235]
UZUNÇARŞILI, İSMAİL HAKKI: Midhat ve Rüştü Paşaların tevkiflerine dâir
vesikalar. Ankara, TTK, 1946. IV+187 s. (17x23) levha. “T.T.K. Yay. VII. Seri
No: 13”.
Fotokopi.
[II.OT-A-229]
YALÇINKAYA, ALÂEDDİN: Sultan II. Abdülhamid Han’ın notları. İstanbul,
Sebil Yay., 1996. 163 s. (13x19.5). “Sebil Yay. Nu.: 224”.
[II.OT/A-226]
II. OSMANLI TARİHİ
II. MEŞRUTİYET
AKYÜZ, YAHYA: Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız kamuoyu 1919-1922. 2. bs.
Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay.,
1988. XII+406+[24] s. (16.5x23.5) resim. “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay., XVI. Dizi – Sa. 27a”.
[II.OT/M-261]
AYBARS, ERGÜN: İstiklâl mahkemeleri. Ankara, Bilgi Yayınevi, 1975. 269 s.
(13x20) 1 katl. resim.
[II.OT/M-248]
BELEN, FAHRİ: 20nci yüzyılda Osmanlı Devleti. İstanbul, Remzi Kitabevi,
1973. 392 s. (16x24) plan.
[II.OT/M-242]
BERKES, NİYAZİ: Türk düşününde batı sorunu. Ankara, Bilgi Yayınevi, 1975.
304 s. (13x19.5). “Bilgi Yay. Bilgi Dizisi: 22”.
[II.OT/M-262]
BORAK, SADİ: Atatürk’ün İstanbul’daki çalışmaları (1899-16 Mayıs 1919).
2. bs. Derl.: Sadi Borak. İstanbul, Kaynak Yay., 1998. 288 s. (13x19.5).
“Kaynak Yay.: 255”.
[II.OT/M-253]
CEVRÎ [Mehmed Reşid Şahingiray]: İnkılâb niçin ve nasıl oldu? Haz.: Necdet
Bilgi. İzmir, Akademi Kitabevi, 1994. 74 s. (13.5x19.5).
[II.OT/M-250]
CRISS, BİLGE: İşgal altında İstanbul. 1918-1923. İstanbul, İletişim, 1993. 259 s.
(13x19.5). “İletişim Yay.: 221 – Tarih Dizisi: 6”.
[II.OT/M-265]
ERDEHA, KÂMİL: Millî Mücadelede vilayetler ve valiler. İstanbul, Remzi Kitabevi, 1975. 455 s. (15.5x24).
[II.OT/M-241]
FROMKIN, DAVID: Barışa son veren barış. Modern Ortadoğu nasıl yaratıldı?
1914-1922. Çev.: Mehmet Harmancı. İstanbul, Sabah Yay., 1993. XV+627 s.
(16.5x24.5).
[II.OT/M-256]
GEORGEON, FRANÇOIS: Osmanlı – Türk modernleşmesi 1900-1930. Çev.:
Ali Berktay. İstanbul, YKY., 2006. XI+206 s. (16.5x24). “YKY.: 2301 – Tarih:
26 – Toplumsal Tarih: 11”.
[II.OT/M-257]
KABACALI, ALPAY: Bir ihtilâlcinin serüvenleri doğmayan hürriyet ve yarıda
kalan ihtilâl. İstanbul, Cem Yayınevi, “t.y.”. 251 s. (13.5x19.5) resim.
[II.OT/M-247]
KARABEKİR, KÂZIM: İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896-1909. İstanbul, Emre
Yay., 1993. (12.5x20) resim. “Emre Yay.: 22 – Yakın Tarih Serisi: 11”.
[II.OT/M-252]
LÜTFİ FİKRİ BEY (Dersim Mebusu): Dersim Mebusu Lütfi Fikri Bey’in
günlüğü. “Daima muhalefet”. Yay. haz.: Yücel Demirel. İstanbul, Arma Yay.,
1991. 205 s. (13x19.5). “Arma Yay.: 3 – Tarih, Anı Dizisi: 1”.
[II.OT/M-249]
MASSIE, ROBERT K.: Dretnot. İngiltere, Almanya ve yaklaşan savaşın ayak
sesleri. Çev.: Mehmet Harmancı. İstanbul, Sabah Kitapları, 1995. IX+742 s.
(15.5x26) harita, resim.
[II.OT/M-255]
OLCAY, OSMAN: Sevres Andlaşmasına doğru (çeşitli konferans ve toplantıların
tutanakları ve bunlara ilişkin belgeler). Ankara, Ankara Üni.Siyasal Bilgiler Fak.
Yay., 1980. LXXVI+599 s. (20x27.5). “A.Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Yay. No: 455100. Doğum Yılında Atatürk’e Armağan Dizisi: 8”.
[II.OT/M-243]
ÖZKAYA, YÜCEL: Millî Mücadele’de Ege ve çevresi. Ankara, Kültür
Bakanlığı, 1994. VIII+151 s. (13.5x20). “Kültür Bakanlığı Yay.: 1619 –
Yayımlar Dairesi Başkanlığı Başvuru Kitapları Dizisi: 19”.
[II.OT/M-251]
SAİD HALİM PAŞA: Buhranlarımız ve son eserleri. Haz.: M. Ertuğrul Düzdağ. 2. bs. İstanbul, İz Yay., 1993. XXXVII+335 s. (13.5x19.5). “İz Yay.: 24 –
M. Ertuğrul Düzdağ Kitaplığı: 2”.
[II.OT/M-246]
SELEK, SABAHATTİN: Millî Mücadele I-II. Anadolu İhtilâli, yeni Türk devletinin kuruluşu. İstanbul, 1963-1965. (14.5x21).
1. c.: 319 s. / 2. c.: 36 s.
[II.OT/M-244-245]
ŞERİF PAŞA: Bir muhalifin hatıraları. İttihat ve Terakki’ye muhalefet. İstanbul,
Nehir Yay., 1990. 123 s. (12.5x19.5). “Nehir Yay.: 45 – Hatıralarla Yakın Tarih
Dizisi: 6”.
[II.OT/M-254]
TANÖR, BÜLENT: Türkiye’de kongre iktidarları (1918-1920). 2. bs İstanbul,
YKY., 2002. 427 s. (16.5x24). “YKY.: 1035 – Tarih: 3”.
[II.OT/M-258]
TİMUR, TANER: Yakın osmanlı tarihinde aykırı çehreler. İstanbul, İmge,
2006. (13.5x19.5).
[II.OT/M-266]
TİMUR, TANER: 1915 ve sonrası Türkler ve Ermeniler. 3. bs. İstanbul, İmge,
2007. (13.5x19.5).
[II.OT/M-267]
TOPRAK, ZAFER: İttihad-Terakki ve Cihan harbi. Savaş ekonomisi ve Türkiye’de devletçilik 1914-1918. İstanbul, Homer Kitabevi, 2003. XVII+502 s. (15.5x23).
[II.OT/M-260]
TUNAYA, TARIK ZAFER: Türkiye’de siyasal partiler. C. 3. İttihat ve Terakki.
Bir çağın, bir kuşağın, bir partinin tarihi. İstanbul, Hürriyet Vakfı Yay., 1989.
XX+673 s. (16x24).
[II.OT/M-240]
TUNAYA, TARIK ZAFER: Türkiye’de siyasi partiler 1859-1952. 1952 baskısının
tıpkı basımı. İstanbul, Arba, 1995. VIII+799 s. (16x24). “Arba Yay.: 69 – Tarih,
Anı Dizisi: 26”.
[II.OT/M-239]
Tarık Zafer Tunaya anısına. Yadigâr-ı Meşrutiyet. Yay. haz.: Mehmet Ö. Alkan.
İstanbul, istanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2010. XIII+283 s. (1623). ''İstanbul
Bilgi Üniversitesi Yay.: 289 – Siyaset Bilimi: 29''.
[II.OT/M-268]
TURFAN, M. NAİM: Jön Türklerin yükselişi. Siyaset, askerler ve Osmanlının
çöküşü. Çev.: Mehmet Moralı. İstanbul, Alkım Yayınevi, 2005. 540 s. (13.5x23)
resim. “Alkım: 118 – Tarih: 8”.
[II.OT/M-259]
ÜSTEL, FÜSUN: İmparatorluktan ulus-devlete Türk milliyetçiliği: Türk Ocakları
(1912-1931). İstanbul, İletişim, 2004. 422 s. (13x19.5). “İletişim Yay.: 429 – Araştırma, inceleme Dizisi: 47”.
[II.OT/M-264]
ZÜRCHER, ERIC JAN: Milli Mücadelede İttihatçılık. Çev.: Nüzhet Salihoğlu.
İstanbul, Bağlam Yay., 1987. 335 s. (13.5x19.5). “Bağlam Yay.: 8 – İnceleme,
Araştırma: 3”.
[II.OT/M-263]
II. OSMANLI TARİHİ
CUMHURİYET
ADAK, HÜLYA: National myths and Self Na(rra)tions: Mustafa Kemal’s Nutuk
and Halide Edib’s Memoirs and the Turkish Ordeal. 508-527 s. (30x21.5).
“Relorating the Fault Lines: Turkey beyond the East, West Divide, from The South
Atlantic Quarterly 102:2/3 Spring/Summer 2003”den ayırılmış bir makalenin
fotokopisidir.
[II.OT/C-226]
AĞAOĞULLARI, MEHMET ALİ: L’Islam dans la vie politique de la Turquie.
Ankara, Publication de la Faculté des Sciences Politiques de l’Université
d’Ankara, 1982. VII+350 s. (16x24.5). “Publication de la Faculté des Sciences
Politiques de l’Université d’Ankara No. 517”.
[II.OT/C-229]
Ahmet Hamdi Başar'ın hatıraları. 2 c. Yay. Haz.: Murat Koraltürk. İstanbul, Bilgi
Üniversitesi, 2007. (16x28). ''İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.: 186, 189 / Hatırat: 1,
2''.
C. 1: Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Tek Parti dönemi. ''Gazi bana çok kızmış...''.
XI+762 s. / C. 2: Demokrasiye geçiş, DP iktidarı ve 27 Mayıs. ''Yine hayal
âleminde uçuyorum...''. XIII+730 s.
[II.OT/C-253-254]]
AKYOL, TAHA: Ama hangi Atatürk. İstanbul, Doğan Kitap, 2008. 578 s. (14x
23).
[II.OT/C-233]
ALPKAYA, GÖKÇEN – ALPKAYA, FARUK: 20. yüzyıl dünya ve Türkiye
tarihi. İstanbul, Tarih Vakfı, 2005. 334 s. (19.5x27.5) resim.
[II.OT/C-224]
6-7 Eylül olayları . Fotoğraflar-belgeler. Fahri Çoker arşivi. 2. bs. İstanbul, Tarih
Vakfı, 2005. XII+440 s. (19x25) resim. “Tarih Vakfı Yurt Yay.; 150”.
[II.OT/C-236]
ALTINDAL, AYTUNÇ: Haşhaş ve emperyalizm. İstanbul, Havas Yay., 1979.
269+16 s. (15x22). “Havas Türkiye Araştırmaları Dizisi: 02 – Genel Sıra No: 010”.
[II.OT/C-217]
Arap-Türk ilişkilerinin geleceği. Milletlerarası platformda çözüm önerileri 15-18
Kasım 1993. Tercüme ve redaksiyon: Ali Çankırılı. İstanbul, Arap Birliği
Araştırma Merkezi, Timaş Yay., 1994. 607 s. (16.5x24.5). “Timaş Yay.: 232 –
Aktüel Araştırma Serisi: 5”.
[II.OT/C-250]
Atatürk’ün İstanbul’daki hayatı - II. (1933-1937). Haz.: Niyazi Ahmet Banoğlu.
İstanbul, Büyük İstanbul Derneği, 1974. 476 s. (16.5x24.5) resim. “Büyük İstanbul
Derneği Yay.: 2”.
[II.OT/C-223]
Boğaziçi sohbetleri I. İstanbul, Boğaziçi Yay., 1992. 189 s. (13.5x19.5).
[II.OT/C-232]
CILIZOĞLU, TANJU: Zincirbozan’dan bu güne demokrasi mücadelesinde
Demirel. [İstanbul], 1988. 242 s. (13.5x19.5).
[II.OT/C-220]
ÇALIŞKAN, BURAK – ŞAHBUDAK, EBRU: 20. yüzyıl dünya ve Türkiye
tarihi. İstanbul, Tarih Vakfı, 2005. 102 s. (18.5x27.5).
[II.OT/C-225]
DOSDOĞRU, M. HULÛSİ: 6/7 Eylül olayları. 6/7 Eylül 1955’in karası topluma
sürülemez. İstanbul, Bağlam Yay., 1993. 392 s. (13.5x19.5) resim. “Bağlam Yay.:
60 – İnceleme, Araştırma: 26”.
[II.OT/C-248]
DÜZEL, NEŞE: Hesaplaşma. İstanbul, Doğan Kitap, 2008. 421 s. (14x23) resim.
[II.OT/C-240]
ERGİL, DOĞU: Milli mücadelenin sosyal tarihi. Ankara, Turhan Kitabevi, 1981.
XIII+458 s. (13x19.5). “Turhan Kitabevi Yay. Bilimsel Eserler Dizisi No: 7”.
[II.OT/C-295]
ERGİL, DOĞU: Türkiye’de terör ve şiddet. Yapısal ve kültürel kaynakları.
Ankara, Turhan Kitabevi, 1980. XV+248 s. (12.5x19.5). “Turhan Kitabevi Yay.
Bilimsel Eserler Dizisi No: 4”.
[II.OT/C-242]
ERKANLI, ORHAN: Anılar...Sorunlar...Sorumlular. 27 Mayıs 1960-12 Mart
1971 Türkiyesi. İstanbul, 1972. XIII+406 s. (
[II.OT-C-213]
ERÜRETEN, BAHİR MAZHAR: Türkiye Cumhuriyeti devrim yasaları. İstanbul, Cumhuriyet Gazetesi, 1999. 128 s. (12x18).
[II.OT/C-214]
FEIS, HERBERT: Churchill, Roosevelt, Stalin. The war they Waged and the
Peace they sought. Princeton, New Jersey, Princeton University, 1957. XI+692 s.
(16x24.5). “A Diplomatic History of World War II”.
[II.OT/C-215]
GÜVEN, DİLEK: Cumhuriyet dönemi azınlık politikaları bağlamında 6-7 Eylül
olayları. 2. bs. Çeviri: Bahar Şahin. İstanbul, Tarih Vakfı, 2005. 215 s. (19x25).
“Tarih Vakfı Yurt Yay.: 149”.
[II.OT/C-237]
HALE, WILLIAM: Türk dış politikası 1774-2000. Çev.: Petek Demir. İstanbul,
Mozaik, 2003. XVIII+413 s. (13.5x19.5) harita. “Mozaik 2”.
[II.OT/C-249]
KOÇAK, CEMİL: Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945). Dönemin iç ve dış
politikası üzerine bir araştırma. 2 c. İstanbul, İletişim, 2003. (13x19.5). “İletişim
Yay.: 359 –360, Araştırma, İnceleme Dizisi: 54 – 55”.
1. c.: 726 s. / 2. c.: 639 s.
[II.OT/C-230-231]
KONGAR, EMRE: Demokrasimizle yüzleşmek. 11. bs. İstanbul, Remzi Kitabevi,
2007. 318 s. (13.5x20).
[II.OT/C-246]
KONGAR, EMRE: Tarihimizle yüzleşmek. 70. bs. İstanbul, Remzi Kitabevi,
2006. 245 s. (13.5x20).
[II.OT/C-247]
KÖKNEL, ÖZCAN: Cumhuriyet gençliği ve sorunları. İstanbul, Cem Yayınevi,
1981. 240 s. (13.5x19.5).
[II.OT/C-243]
KUNERALP, ZEKİ (Derl.): İkinci Dünya Harbi’nde Türk dış siyaseti. Dışişleri
Bakanlığı’nın onbir telgrafı. Derl. ve yorumlayan: Zeki Kuneralp. İstanbul, 1982.
103 s. (13x19).
[II.OT/C-221]
KÜÇÜKKAYA, İSMAİL: Cumhuriyetimize dair. Ankara, Aşina Kitaplar, 2008.
263 s. (14x21).
[II.OT/C-241]
LEWIS, BERNARD: Demokrasinin Türkiye serüveni. Çev.: Hamdi Aydoğan,
Esra Ermert. 3. bs. İstanbul, YKY., 2007. 67 s. (16.5x24). “YKY: 1798 – Tarih:
19”.
[II.OT/C-239]
MAKAL, AHMET: Türkiye’de çok partili dönemde çalışma ilişkileri: 19461963. Ankara, İmge, 2002. 568 s. (13.5x19.5).
[II.OT/C-]
MANİSALI, EROL: Avrupa Birliği’ne alınmayan Türkiye’yi gümrük birliğinde
bekleyen sorunlar. Bağlam Yay., 1994. 69 s. (13.5x19.5). “Bağlam Yay.: 76 –
İnceleme, Araştırma: 39”.
[II.OT/C-210]
OKUTAN, M. ÇAĞATAY: Tek parti döneminde azınlık politikaları. 2. bs.
İstanbul, İstanbul Bilgi ÜniversitesiYay., 2009. VIII+377 s. (16x23). '' İstanbul
Bilgi ÜniversitesiYay.: 64 – Siyaset Bilimi: 9''.
[II.OT/C-252]
“10 Kasım: Yas günü”. İstanbul, YKY, 2006. 135 s. (23x29) siyah-beyaz resim.
“YKY.: 2409”.
[II.OT/C-227]
PARLA, TAHA: Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de korporatizm. Yay. haz.:
Füsun Üstel, Sabir Yücesoy. İstanbul, İletişim, 1989. 147 s. (16x23). “İletişim
Yay.: 76 – İnceleme Dizisi: 9”.
[II.OT/C-212]
QUATAERT, DONALD – ZÜRCHER, ERIC JAN (Derl.): Osmanlı’dan
Cumhuriyet Türkiye’sine işçiler 1839 - 1950. Çev.: Cahide Ekiz. İstanbul, İletişim,
1998. 242 s. (13x19.5). “İletişim Yay.: 473 – Araştırma-İnceleme Dizisi: 75”.
[II.OT/C-228]
SİNANOĞLU, SUAT: Türk humanizmi. 2. bs. Ankara, T.T.K., 1988. XI+238 s.
(16.5x24). “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TTK. Yay. XXIII – Dizi
– Sa. 3a”.
[II.OT/C-216]
Su sorunu, Türkiye ve Ortadoğu. Yay. haz.: Sebahattin Şen. İstanbul, Bağlam Yay.,
1993. 531 s. (13.5x19.5). “Bağlam Yay.: 65 – İnceleme-Araştırma: 29”.
[II.OT/C-211]
TANÖR, BÜLENT: Kurtuluş kuruluş. 7. bs. İstanbul, Cumhuriyet Kitapları, 2006.
427 s. (13.5x19.5).
[II.OT/C-245]
TANÖR, BÜLENT: TCK. 142. madde düşünce özgürlüğü ve uygulama. Anayasa
Mahkemesinin son kararı üzerine kısa bir not. İstanbul, Forum Yay., 1979. 152 s.
(13x19.5). “Forum Yay. İnceleme – Araştırma Dizisi: 1”.
[II.OT/C-244]
TEKELİ, İLHAN – İLKİN, SELİM: Cumhuriyetin harcı. 3 c. İstanbul, İstanbul
Bilgi Üniversitesi Yay., 2004-2007. (16x23). ''İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.: 39,
70, 73 / Siyaset Bilimi: 4, 12, 14''.
C. 1: Köktenci modernitenin doğuşu. 2. bs. VIII+514 s. / C. 2: Köktendinci
modernitenin ekonomik politikasının gelişimi. IX+496 s. / C. 3: Modernitenin
altyapısı oluşurken. X+503 s.
[II.OT/C-255-257]
TİMUR, TANER: Türk devrimi ve sonrası. 6. bs. İstanbul, İmge, 2008. 332 s.
(13.5x19.5).
[II.OT/C-258]
TOY, EROL: Meclisler ve partiler. İstanbul, Çoğul Yay., 1992. 235 s. (13x19.5).
[II.OT/C-219]
UĞUR, NECDET: Alla turca’nın sonu. İstanbul, YKY, 1996. 122 s. (13.5x21).
“Edebiyat: 129”.
[II.OT/C-218]
UĞUR, NECDET: İsmet İnönü. 3. bs. İstanbul, YKY., 2002. 62 s. (16.5x24)
resim. “YKY.: 457”.
[II.OT/C-238]
YETKİN, ÇETİN: Siyasal iktidar sanata karşı. Belgelerle baskı nedenleri ve
sanık, hükümlü, sabıkalı sanatçılar. Ankara, Bilgi Yayınevi, 1970. 300 s. (16x24)
resim. “Bilgi Yay. Özel Dizi: 8”.
[II.OT/C-234]
YILMAZ, DURMUŞ: Misak-ı Millî’ye göre Musul. Konya, Alagöz Yayın, 1995.
160 s. (14x20).
[II.OT/C-251]
ZÜRCHER, ERIK JAN: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Türkçesi: Gül Çağalı
Güven. İstanbul, Bağlam Yay., 1992. 205 s. (13.5x19.5). “Bağlam Yay.: 48 – İnceleme, Araştırma: 20”.
[II.OT/C-222]
ETÜDLER
ETÜD I
ASLAN, FERHAT: Tılsımlı şehir İstanbul=Talismanic city, Istanbul. Tercüme
=Transl. by Kadri Özdemir. İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa
Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğü, 2008. 118 s. (15x21) resim.
[III.E/1-182]
BAREILLES, BERTRAND: İstanbul’un frenk ve levanten mahalleleri. Pera,
Galata, Banliyöler. Çev.: Ali Berktay. İstanbul, Güncel Yay., 2003. 255 s.
(13.5x21). “Güncel Yay.: 177 – Güncel Anı: 6”.
[III.E/1-183]
CEZAR, MUSTAFA: Osmanlı başkenti İstanbul. İstanbul, EAV, 2002. 631 s.
(24x32) harita, plan, resim, renkli resim. “Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor
ve Sağlık Vakfı Yay.: 2”.
[III.E/1-]
DİONYSİOS BYZANTİOS: Boğaziçi'nde bir gezinti. (Anaplous Bosporou).
Çev.: Mehmet Fatih Yavuz. İstanbul, YKY., 2010. 100 s. (14x21). ''YKY.: 3107 –
Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi: 77''.
[III.E/1-189]
DİONYSİOS BYZANTİOS: Per Bosborum navigatio=Deniz yoluyla Boğaz.
Latinceden çev.: Erendiz Özbayoğlu. İstanbul, TB Yay., 2010. 206 s. (14x21)
resim.
[III.E/1-190]
EVLİYA ÇELEBİ: Günümüz türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnâmesi: İstanbul.
1. c. 2 kitap. Haz.: Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı. 3. bs. İstanbul, YKY., 2004.
(13.5x21). “YKY.: 1807, Ed.: 497 – YKY.: 1808, Ed.: 497”.
1. c. 1. kitap: XXV+386 s. / 1. c. 2. kitap: XXV+387-765 s.
[III.E/1-186-187]
EYİCE, SEMAVİ: Eski İstanbul’dan notlar. İstanbul, Küre Yay., 2006. 199 s.
(16.5x24) resim. “Küre Yay.: 35. Kitap”.
[III.E/1-179]
EYİCE, SEMAVİ: Tarih boyunca İstanbul. İstanbul, Etkileşim Yay., 2006. 276 s.
(13.5x21). “Etkileşim Yay.: 17 – Tarih: 4”.
[III.E/1-180]
FREELY, JOHN: Evliya Çelebi’nin İstanbul’u.4. bs. Çev.: Müfit Günay. İstanbul,
YKY., 2007. 151 s. (13.5x21). “YKY: 1784 – Ed.: 199”.
[III.E/1-175]
FREELY, JOHN: Stamboul sketches. Photo.: Sedat Pakay. İstanbul, Redhouse
Yayınevi, 1974. 216 s. (14x20) resim.
[III.E/1-170]
GÖNCÜOĞLU, SÜLEYMAN FARUK: İstanbul’un ilkleri enleri. 2. bs. İstanbul,
Eminönü Belediyesi, 2004. 211 s. (18x23) resim.
[III.E/1-178]
GURLITT, CORNELIUS: Konstantinopel. Berlin, Marquartd, “t.y.”. 118 s.
(12x16.5) resim.
[III.E/1-171]
GYLLIUS, PETRUS: İstanbul Boğazı. Latince’den çev.: Erendiz Özbayoğlu. İstanbul, Eren Yayınevi, 2000. 268 s. (16x23.5) harita.
[III.E/1-169]
HOVHANNESYAN, SARKİS SARRAF: Payitaht İstanbul’un tarihçesi. 3. bs. Çev.:
Elmon Hançer. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yay., 2007. X+86 s. (15x21). “Tarih Vakfı
Yurt Yay.: 34”.
[III-E/1-174]
HUTTON, WILLIAM HOLDEN: Constantinople. The story of the old capital of
the Empire. (Reprint of the 1900 ed.) Nendeln, Liechtenstein, Kraus Reprint, 1971.
XVI+338 s. ((10.5x17) 1 katl. harita, plan, resim.
[III.E/1-191]
HÜREL, HALDUN: Burası İstanbul. Bir “İstanbul Kültürü” kitabı – II. İstanbul,
Dharma Yay., 2007. 616 s. (13.5x21).
[III.E/1-185]
HÜREL, HALDUN: İstanbul’u geziyorum gözlerim açık! İstanbul, Dharma, 2005.
872 s. (16x23) plan, resim.
[III.E/1-184]
İmparatorluk başkentinden kültür başkentine İstanbul. Ed.: Feridun Emecan. İstanbul,
Kitabevi, 2010. 453 s. (16.5x24) resim. ''Kitabevi: 428''.
[III.E/1-194]
Istanbul. Text: Semavi Eyice, Metin Sözen, Murat Belge. Photo.: Ara Güler.
Consultant: Kâzım Çeçen. Ankara, Republic of Turkey Ministry of Culture, 1993.
192 s. (22x30) resim, renkli resim. “Publications of the Ministry of Culture: 1554 –
Informative Books: 56”.
[III.E/1-173]
İstanbul. 3. bs. [Ankara], M.E.B., 1977. 1135-1214 s. (20x28) 4 katl. harita (3’ü
renkli), 17 planş.
İslâm Ansiklopedisi’nin İstanbul maddesini ihtiva eden 53-A.B.C. cüzleridir.
[III.E/1-172]
KÖMÜRCÜYAN, EREMYA ÇELEBİ: Odiporiko stin poli tu 1680 (1680’lerin
İstanbul’unda bir rehber). Yorumlayan ve çev.: Sula Bozis. Atina, Troholin Yay.,
1992. 149 s. (16x23) resim, renkli resim.
[III.E/1-176]
MANSEL, PHILIP: Konstantiniyye. Dünyanın arzuladığı şehir 1453-1924.
Türkçesi: Şerif Erol. İstanbul, Everest Yay., 2007. XVII+692 s. (13.5x19.5) harita,
siyah-beyaz resim. “İnceleme, araştırma, tarih: 15”.
[III.E/1-181]
PAMUKCİYAN, KEVORK: Ermeni kaynaklarından tarihe katkılar. C 1. İstanbul yazıları. Yay. haz.: Osman Köker. İstanbul, Aras Yay., 2002. LXVIII+ 249 s.
(16x24).
[III.E/1-177]
TUNA, TURGAY: Kıyı köşe İstanbul. İstanbul, E Yay., 2012. 304 s. (13.5x21.5)
siyah beyaz resim.
{III.E/1-188]
[Yerasimos'a armağan]. Bir allame-i cihan. Stefanos Yerasimos (1942-2005). 2 c.
İstanbul, Kitap Yayınevi, 2012. (16.5x21). ''Kitap Yayınevi: 261 – İnsan ve
Toplum Dizisi: 63'
1. c.: 421 s. / 2. c.: 431-848 s.
[III.E/1-192-193]
SON: İmparatorluk başkentinden.... 194 no'lu kitap
ETÜD II
ABDÜLAZİZ İBN CEMALEDDİN (Abdülaziz Bey) : Osmanlı âdet, merasim
ve tabirleri. Yay. haz.: Kâzım Arısan, Duygu Arısan Güney. İstanbul, Tarih Vakfı,
1995. (15x21). “Belgesel 4”.
1. c.: Toplum hayatı. XIX+310 s. 1 resim. / 2. c.: İnsanlar, inanışlar, eğlence, dil.
311-609 s.
[III.E/2-926-927]
AKÇURA, GÖKHAN : Boğaziçi yazıları. Foto.: Sıtkı Kösemen. İstanbul, Aktif
Finans Factoring, 1993. 176 s. (24x32) resim, renkli resim.
[III.E/2-886]
AKÇURA, GÖKHAN: İstanbul twist. İstanbul, Everest, 2006. V+156 s.
(16.5x21) resim, renkli resim. “Yaşam Kitapları: 8 – Zaman Makinesi: 3”.
[III.E/2-964]
AKGEYİK, TEKİN – YAVUZ, ARİF – ERSÖZ, HALİS YUNUS...[ve öte.]:
İstanbul’da enformel sektör işportacılar. Eminönü ilçesinde bir alan araştırması.
İstanbul, Erguvan Yayınevi, 2004. 143 s. (13.5x21). “Erguvan: 2 – Araştırma:
1”.
[III.E/2-951]
AKÖZ, ALAADDİN: Bir imamın nikâh defteri. Beşiktaş Sinan-ı Cedîd
Mahallesi. Konya, Tablet, 2006. VIII+214 s. (16x24.5). “Tablet: 46”.
[III.E/2-946]
AKYAVAŞ, BEYNUN: Sultanîyegâh İstanbul. Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı,
2001. X+232 s. (12.5x18.5) resim. “Yayın No: 314 – Tarih ve Kültür Serisi:
12”.
[III:E/2-947]
AKYAVAŞ, A. RAGIP: Âsitâne. Evvel zaman içinde İstanbul. 2 c. 2. bs.
Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2004. (16x23.5). “Yayın No: 309 – Tarih ve
Kültür Serisi: 10/1,2 – A. Ragıp Akyavaş Külliyatı: 1, 2”.
1. c.: XXXII+376 s. resim. / 2. c.: VIII+256 s. resim.
[III:E/2-]
ALLESIO, EUGENIO DALLEGIO D’: İstanbul gürcüleri. Çev.: Fahrettin
Çiloğlu. İstanbul, Sinatle Yay., 2003. 63 s. (13.5x19.5). “Sinatle: 1”.
[III.E/2-953]
ALUS, SERMET MUHTAR : İstanbul yazıları. Yay. haz.: Erol Şadi Erdinç,
Faruk Ilıkan. İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 1994. 301 s. (16.5x23.5). “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri
Daire Başkanlığı Yay. No: 15”.
[III:E/2-915]
ARMAĞAN, MUSTAFA: İstanbul mavi kırpar gözlerini. İstanbul, Gelenek
Yay., 2003. 311 s. (15x22.5) resim. “Gelenek Yay.: 34 – Mustafa Armağan
Kitaplığı: 1 – Şehir Kitaplığı: 1”.
[III.E/2-948]
ARMAĞAN, MUSTAFA: Şehir, ey şehir. 2. bs. İstanbul, Şûle Yay., 1999. 146
s. (13x19.5) resim. “Şûle Yay.: 153 – Mustafa Armağan Dizisi: 2”.
[III:E/2-]
ATAMAN, SADİ YAVER : Türk İstanbul. Yay. haz.: Süleyman Şenel.
İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 1997.
512 s. (16x23.5) resim. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire
Başkanlığı Yay. No: 39”.
[III.E/2-965]
ATASOY, NURHAN: Derviş çeyizi: Türkiye’de tarikat giyim kuşam tarihi. 2.
bs. Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2005. 311 s. (24.5x31.5) resim, renkli
resim. “Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.: 3044 – Sanat Eserleri Dizisi: 451”.
[III.E/2-894]
ATASOY, NURHAN : Hasbahçe. Osmanlı kültüründe bahçe ve çiçek. İstanbul,
Aygaz, 2002. 367 s. (24.5x34) renkli resim.
[III.E/2-892]
ATASOY, NURHAN: 15. yüzyıldan 20. yüzyıla Osmanlı bahçeleri ve hasbahçeler. Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü, 2005.
208 s. (24x29) resim, renkli resim.
[III.E/2-893]
BACQUÉ-GRAMMONT, JEAN-LOUIS – LAQUEUR, HANS-PETER –
VATIN, NICOLAS: Cimetières de la mosquée de Sokollu Mehmed Paşa à
Kadırga Limanı, de Bostancı Ali et du türbe de Sokollu Mehmed Paşa à Eyüb.
Contribution du Mustafa Cezar. Tübingen, Ernst Wasmuth Verlag, 1990.
260+48 s. (30x21). “Stelae Turcicae II – Istanbuler Mitteilungen Beiheft 36”.
Fotokopidir.
[III.E/2-969]
BARKAN, ÖMER LÜTFÎ – AYVERDİ, EKREM HAKKI: İstanbul vakıfları
tahrîr defteri 953 (1546) târihli . İstanbul, İ.F.C. İstanbul Enst., 1970. XL+504 s.
(24.5x33). “İ.F.C. İstanbul Enst. 61. sayı”.
[III.E/2-899]
BAYTOP, TURHAN: İstanbul florası araştırmaları (Toplayıcılar, herbaryumlar, floralar, botanik bahçeleri, kaynaklar) (1553-1965). İstanbul, Eren Yay.,
2002. 127 s. (16.5x24) resim.
[III.E/2-945]
BEBİROĞLU, MURAT: Osmanlı devletinde gayrimüslim nizamnameleri.
Ed.: Cahit Külekçi. İstanbul, 2008. 269 s. (15x21).
[III.E/2-]
BEHAR, DAVİD – İSLAM, TOLGA (Derl.:): İstanbul’da “Soylulaştırma”.
Eski kentin yeni tarihi. İstanbul, Bilgi Üni., 2006. XI+221 s. (16x23) resim.
“Bilgi Üni. Yay.: 122 – Kent/Monografi: 4”.
[III.E/2-932]
Bellini and the East. Ed. by Caroline Campbell and Alan Chong. London,
National Gallery Company, c2005. 144 s. (22.5x27.5) resim.
[III.E/2-903]
BİLGİN, ARİF: Osmanlı saray mutfağı (1453-1650). İstanbul, Kitabevi, 2004.
312 s. (22x28.5) resim, renkli resim. “Kitabevi Yay.: 201”.
[III.E/2-900]
BOUWMAN, BERNARD: Şehrin sesleri. İstanbul'dan insan manzaraları. Çev.
Gül Özlen. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2010. (16.5x21). ''Kitap Yayınevi: 220 –
İnsan ve Toplum Dizisi: 51''.
[III.E/2-]
CENAB ŞAHABEDDİN: İstanbul’da bir ramazan. Haz.: Abdullah Uçman.
İstan- bul, Kitap Yayınevi, 2006. XXXII+207 s. (15x21) resim. “Kitap
Yayınevi: 126 – Sahaflar Çarşısı Dizisi: 7”.
[III.E/2-963]
CONCINA, ENNIO: Il Doge e il Sultano. Mercatura, arte e relazioni nel primo
1500=Doç ve Sultan. 16. yüzyıl başlarında ticaret, sanat ve ilişkiler. Tr.: Sema
Postacıoğlu Banon. İstanbul, Fiat Türkiye ve Vehbi KoçVakfı, [1994]. 167 s.
(23.5x30) renkli resim.
[III.E/2-895]
ÇEÇEN, KÂZIM: İstanbul’un vakıf sularından Taksim ve Hamidiye suları.
İstan-bul, İSKİ, 1992. 208 s. (22x31) 4 katl. harita.
[III.E/2-898]
ÇELİK, MEHMET: Fener Patrikhanesi’nin ökümeniklik iddiasınını tarihî seyri
(325-1453). 2. bs. İzmir, Akademi Kitabevi, 2000. XXV+285 s. (16.5x23.5).
“Dinler Tarihi Araştırmaları: 3”.
[III.E/2-944]
DAVIS, FANNY: Osmanlı hanımı. 1718’den 1918’e bir toplumsal tarih. Çev.:
Bahar Tırnakçı. İstanbul, YKY., 2006. 318 s. (16.5x24). “YKY.: 2377 – Tarih:
28”.
[III.E/2-943]
DURSTELER, ERIC R.: Venetians in Constantinople: nation, identity, and
coexistence in the early modern Mediterranean. Baltimore, The John Hopkins
Uni. Press, 2006. XI+289 s. (15.5x23.59 resim. “The John Hopkins Uni. Studies
in Historical and Political Science 124Th Series”.
[III.E/2-]
Edebiyatımızda Fatih. Yay. haz.: Aslınur Kara. İstanbul, Fatih Bld. Bşk.lığı
Kültür Yay., 2006. 324 s. (20.5x20.5) resim.
[III.E/2-]
EGEMEN, AFFAN : İstanbul’un çeşme ve sebilleri. (Resimleri ve kitabeleri ile
1165 çeşme ve sebil). İstanbul, Arıtan Yayınevi, 1993. 860 s. (22x30) resim.
[III.E/2-]
EKSERTZOGLOU, HARİS: Osmanlı’da cemiyetler ve Rum cemaati,
Dersaadet Rum Cemiyet-i Edebiyesi, 1861- 1912. Çev.: Foti Benlisoy, Stefo
Benlisoy. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yay., 2004. 143 s. (15x21). “Tarih Vakfı
Yurt Yay.: 140”.
[III.E/2-]
Enfants de langue et Drogmans=Dil oğlanları ve tercümanlar. Préf.: Robert
Mantran. Tr. par Mehmet Sert. İstanbul, YKB., 1995. 136 s. (24.5x28.5) resim.
[III.E/2-]
ERGİL, TÜLAY : Museums of Istanbul = İstanbul müzeleri. İstanbul, İstek
Vakfı, 1993. 183 s. (16x24) renkli resim.
[III.E/2-]
ERTUĞ, NECDET: Osmanlı döneminde İstanbul deniz ulaşımı ve kayıkçılar.
Ankara, Kültür Bakanlığı Yay., 2001. XIII+354 s. (16.5x24). “Kültür Bakanlığı
Yay.: 2755 – Kültür Eserleri Dizisi: 338”.
[III.E/2-]
Eski İstanbul’da gündelik hayat. Yay. haz.: İ. Gündağ Kayaoğlu, Ersu Pekin.
İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 1992.
158 s. (19.5x27) resim, renkli resim. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür
İşleri Daire Başkanlığı Yayın No: 7”.
[III:E/2]
FAROQHI, SURAIYA – NEUMANN, CHRISTOPH K.: Soframız nur,
hanemiz mamur: Osmanlı maddi kültüründe yemek ve barınak. Çev.: Zeynep
Yelçe. İstanbul, Kitapyayınevi, 2006. 363 s. (16.5x21) resim. “Kitapyayınevi:
105 – Tarih ve Coğrafya Dizisi: 41”.
[III.E/2-]
FREELY, JOHN: The Bosphorus. Photo.: Anthony E. Baker. İstanbul,
Redhouse Press, 1993. XVI+182 S. (14X19.5) resim.
[III.E/2-]
FRAZEE, CHARLES A.: Katolikler ve sultanlar. Kilise ve Osmanlı
İmparatorluğu 1453-1923. Tercüme: Cemile Erdek. İstanbul, Küre Yay.,
2009.XIII+425 s. (14x23). “Küre Yay.: 60. Kitap – Tarih, Siyasi Tarih: 4”.
[III.E/2-]
GEORGEON, FRANÇOIS – DUMONT, PAUL: Osmanlı İmparatorluğu’nda
yaşamak. Toplumsallık biçimleri ve cemaatlerarası ilişkiler (18.-20. yüzyıllar).
Çev.: Maide Selen. 3. bs. İstanbul, İletişim, 2003. 423 s. (13x19.5) resim.
“İletişim Yay.: 633 – Tarih Dizisi: 11”.
[III.E/2-]
GÜLENAZ, NURSEL: Zahire ambarları. [İstanbul, 2005]. 14 y. (21x30).
Fotokopidir.
[III.E/2-]
GÜLERSOY, ÇELİK: Yol ve reklâmlar. İstanbul, 1968. 54 s. (12x17) resim.
[III.E/2-]
GÜNGÖR, NECATİ: Boğaziçi büyüsü. İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 1999. 247 s.
(22x26) renkli resim.
[III.E/2-]
GÜLERSOY, ÇELİK: The Bosphorus its problems and solutions. İstanbul,
İstanbul Kitaplığı, 1978. 50 s. (22x30) resim, renkli resim.
[III.E/2-]
GÜRSOY, TAHİR: Dünden bugüne giyim kültürü ve moda. 1. c. Ed.: Nurten
Erk. İstanbul, Mithat Giyim, 2004. 187 s. (20.5x24.5) resim, renkli resim.
[III.E/2-]
HANİOĞLU, M. ŞÜKRÜ: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e zihniyet, siyaset ve
tarih. İstanbul, Bağlam Yay., 2006. 286 s. (13.5x21.5). “Bağlam Yay.: 273 –
İnceleme, Araştırma: 189”.
[III.E/2]
Istanbul. Ausgewählt und eingeleitet von Turgut Vogt. Zürich, Spur Verlag,
1990. 149 s. (30.5x23.55) resim.
[III.E/2-]
İREZ, FERYAL – AKSU, HÜSAMETTİN: Boğaziçi sefarethaneleri. Foto.:
Selâmet Taşkın. İstanbul, YKY., 1992. 80 s. (21x28) resim, renkli resim. “Sanat
Dizisi: 1”.
[III.E/2-]
İstanbul için şehr-engiz. Haz.: Enis Batur. İstanbul, YKY, 1991. 301 s. (22.5x28)
resim.
[III.E/2-]
KAHRAMAN, ÂLİM: Edebiyatın belleğinde yaşayan Beykoz. İstanbul,
Kaknüs Yay., 2005. 351 s. (15.5x22) resim. “Kaknüs Yay.: 260 – der-saâdet
kitaplığı: 1”.
[III.E/2-]
KAHRAMAN, ÂLİM: Türk edebiyatında Üsküdar. Zaman aynasında Üsküdar.
İstanbul, Kaknüs Yay., 2003. 304 s. (15.5x22) resim. “Kaknüs Yay.: 188 –
Üsküdar Kitaplığı: 4”.
[III.E/2-]
KAYA, ÖNDER: Yârim İstanbul. İstanbul, Yeditepe Yay., 2006. 151 s.
(13.5x21) resim. “Yeditepe Yayınevi İnceleme-Araştırma: 26”.
[III.E/2-]
KAYGILI, OSMAN CEMAL: Köşe bucak İstanbul. Yay. haz.: Tahsin
Yıldırım. 2. bs. İstanbul, Selis Yay., 2004. 333 s. (13.5x21) resim. “Selis
Kitaplar: 26 – Şehir Kültürü: 1”.
[III.E/2-]
KOÇU, REŞAT EKREM: “İstanbul” konuşmaları. Haz.: Süleyman Şenel.
İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay., 2005. 55 s. (21.5x20.5)
resim.
[III.E/2-]
KURZ, OTTO: Sultan için bir saat; “Yakındoğu”da Avrupa saat ve saatçileri.
Çev.: Ali Özdamar. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2005. 136 s. (16.5x21) resim.
“Kitap Yayınevi: 79 – Tarih ve Coğrafya Dizisi: 32”.
[III.E/2-]
KUT, GÜNAY – AYNUR, HATİCE: Damat İbrahim Paşa’nın İstanbul’da
yaptırdığı çeşmelerin ve sebillerin kitabeleri. 393-422 s. (16.5x24). İstanbul,
M.Ü. Fen-Ed. Fak. Türklük Araştırmaları Dergisi, Sayı: 7, 1991-1992’den
ayrıbaskı.
[III.E/2-]
KÜÇÜK, SEZAİ: Mevlevîliğin son yüzyılı. İstanbul, Simurg, 2003. 495 s.
(16x23) 1 katl. harita, resim. “Simurg Yay.: 58 – Tasavvuf Dizisi: 3”.
[III.E/2-]
L’Art de vivre à Istanbul. Photo.: Jérôme Darblay. Préf.: Kenizé Mourad. Textes
de Nedim Gürsel, John Freely...[ve öte.]. Paris, Flammarion, 1993. 255 s.
(20x26) renkli resim.
[III.E/2-]
Marmara Denizi iskeleler dokümanı. C. 3. İstanbul, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hidrografi Yay., 1986. III+56 s. (23.5x31) resim. “Seri No: 86-7”.
[III.E/2-]
MERİÇBOYU, YILDIZ AKYAY: “Çağlarboyu İstanbul”. İstanbul Arkeoloji
Müzeleri’ndeki belgelerle İstanbul’un tarihsel gelişiminden kesitler. 11-32 s.
(21x30). İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, sayı 70 (Ocak-Şubat 1996)’ da
ayrıbaskı.
[III.E/2-]
II. Müzecilik semineri. Bildiriler. 19-23 Eylül 1994. İstanbul, Askeri Müze,
1995. 179 s. (21x29,5) resim.
[III.E/2-]
5. Müzecilik semineri. Bildiriler. 20-22 Ekim 2000. İstanbul, Askeri Müze,
2001. 144 s. (21x29.5) resim.
[III.E/2-]
7. Müzecilik semineri. Bildiriler. 20-22 Ekim 2004. İstanbul, Askeri Müze,
[2005]. 228 s. (21x29.5) resim.
[III.E/2-]
Ottoman costumes. From textile to identity. Ed. by: Suraiya Faroqhi and
Christoph K. Neumann. İstanbul, Eren, 2004. 336 s. (16.5x24) resim, renkli
resim.
[III.E/2-]
ÖZTUNCAY, BAHATTİN : Vasilaki Kargopulo. Hazret-i pâdişâhî’nin serfotoğrafı. İstanbul, Birleşik Oksijen Sanayii, 2000. 311 s. (32x24) resim.
[III.E/2-]
ÖZTÜRK, MUSTAFA: Bizantion (5. yüzyıl). İstanbul, İlke Yay., 2006. 128 s.
(13.5x21.5). “İlke Yay.: 85”.
[III.E/2-]
RAUDVERE, CATHARINA: Çağdaş İstanbul’da sufi kadınlar. Çev.: Damla
Acar. İstanbul, Kitapyayınevi, 2003. 271 s. (16.5x21). “Kitap Yayınevi: 43 – İnsan
ve Toplum Dizisi: 14”.
[III.E/2-]
RODING, MICHIEL – THEUNISSEN, HANS(Ed): The Tulip: a symbol of two
nations. İstanbul, Turco-Dutch Friendship Association, 1993. 88 s. (21x30) resim,
renkli resim.
[III.E/2-]
SHAW, WENDY M. K.: Osmanlı müzeciliği. Müzeler, arkeoloji ve tarihin
görselleştirilmesi. Çev.: Esin Soğancılar. İstanbul, İletişim, 2004. 339 s. (13x19.5)
resim. “İletişim Yay.: 1046 – Sanathayat Dizisi: 5”.
[III.E/2-]
Sinema yıllığı 93. Yay. haz.: Ali Hakan. İstanbul, Türsak, 1994. 303 s. (20x26.5)
resim.
[III.E/2-]
TCHOLAKIAN, MGR. HOVHANNES J.: L’Eglise Arménienne Catholique en
Turquie. İstanbul, Ohan Matb., 1998. XI+435+117 s. (21.5x30.5) resim, renkli
resim.
[III.E/2-]
URAVELLİ, ORHAN: İstanbul’dan geçen ruslar. Derl. ve çev.: Orhan Uravelli.
Ankara, Ümit Yay., 2005. 202 s. (14x21) resim. “Ufuk Dizisi: 178”.
[III.E/2-]
[ÜLGEN], ALİ SAİM: İstanbul ve eski eserleri. İstanbul, Milli Mecmua Matb.,
1933. 200 s. (14x21) resim.
[III.E/2-]
WEDEL, HEIDI: Siyaset ve cinsiyet. İstanbul gecekondularında kadınların
siyasal katılımı. Çev.: Can Kurultay. İstanbul, Metis Yay., 2001. 302 s.
(13x19.5). “Metis Kadın Araştırmaları: 14”.
[III.E/2-]
YÜCEL, ERDEM: İstanbul mevlevîhâneleri. İstanbul, Büyükşehir Belediyesi,
2004. 256 s. (19.5x27.5) resim, renkli resim.
[III.E/2-]
ETÜD II
ABDÜLAZİZ İBN CEMALEDDİN (Abdülaziz Bey) : Osmanlı âdet, merasim ve
tabirleri. Yay. haz.: Kâzım Arısan, Duygu Arısan Güney. İstanbul, Tarih Vakfı, 1995.
(15x21). “Belgesel 4”.
1. c.: Toplum hayatı. XIX+310 s. 1 resim. / 2. c.: İnsanlar, inanışlar, eğlence, dil.
311-609 s.
[III.E/2-926-927]
AKÇURA, GÖKHAN : Boğaziçi yazıları. Foto.: Sıtkı Kösemen. İstanbul, Aktif
Finans Factoring, 1993. 176 s. (24x32) resim, renkli resim.
[III.E/2-886]
AKÇURA, GÖKHAN: İstanbul twist. İstanbul, Everest, 2006. V+156 s. (16.5x21)
resim, renkli resim. “Yaşam Kitapları: 8 – Zaman Makinesi: 3”.
[III.E/2-964]
AKGEYİK, TEKİN – YAVUZ, ARİF – ERSÖZ, HALİS YUNUS...[ve öte.]:
İstanbul’da enformel sektör işportacılar. Eminönü ilçesinde bir alan araştırması.
İstanbul, Erguvan Yayınevi, 2004. 143 s. (13.5x21). “Erguvan: 2 – Araştırma: 1”.
[III.E/2-951]
AKÖZ, ALAADDİN: Bir imamın nikâh defteri. Beşiktaş Sinan-ı Cedîd Mahallesi.
Konya, Tablet, 2006. VIII+214 s. (16x24.5). “Tablet: 46”.
[III.E/2-946]
AKYAVAŞ, BEYNUN: Sultanîyegâh İstanbul. Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı,
2001. X+232 s. (12.5x18.5) resim. “Yayın No: 314 – Tarih ve Kültür Serisi: 12”.
[III:E/2-947]
ALBAYRAK, SADIK (Haz.:): Osmanlı Dvleti'nin kuruluşunun 700. yılında
Osmanlı'da sosyal yapı ve İstanbul. (60 orijinal belge ışığında)=In the 700th
anniversary of foundation of Ottoman Empire social structure in Ottoman Empire
and Istanbul ( under the light of 60 original documents). 2. bs. İstanbul, Kiptaş,
2000. (24.5x34.5) resim, renkli resim.
[III.E/2-]
ALLESIO, EUGENIO DALLEGIO D’: İstanbul gürcüleri. Çev.: Fahrettin
Çiloğlu. İstanbul, Sinatle Yay., 2003. 63 s. (13.5x19.5). “Sinatle: 11”
[III.E/2-953]
]
ALUS, SERMET MUHTAR : İstanbul yazıları. Yay. haz.: Erol Şadi Erdinç,
Faruk Ilıkan. İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 1994. 301 s. (16.5x23.5). “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri
Daire Başkanlığı Yay. No: 15”.
[III:E/2-915]
ARMAĞAN, MUSTAFA: İstanbul mavi kırpar gözlerini. İstanbul, Gelenek Yay.,
2003. 311 s. (15x22.5) resim. “Gelenek Yay.: 34 – Mustafa Armağan Kitaplığı: 1 –
Şehir Kitaplığı: 1”.
[III.E/2-948]
ARMAĞAN, MUSTAFA: Şehir, ey şehir. 2. bs. İstanbul, Şûle Yay., 1999. 146 s.
(13x19.5) resim. “Şûle Yay.: 153 – Mustafa Armağan Dizisi: 2”.
[III.E/2-]
ATAMAN, SADİ YAVER : Türk İstanbul. Yay. haz.: Süleyman Şenel. İstanbul,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 1997. 512 s.
(16x23.5) resim. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı
Yay. No: 39”.
[III.E/2-965]
ATASOY, NURHAN: Derviş çeyizi: Türkiye’de tarikat giyim kuşam tarihi. 2. bs.
Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2005. 311 s. (24.5x31.5) resim, renkli resim.
“Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.: 3044 – Sanat Eserleri Dizisi: 451”.
[III.E/2-894]
ATASOY, NURHAN : Hasbahçe. Osmanlı kültüründe bahçe ve çiçek. İstanbul,
Aygaz, 2002. 367 s. (24.5x34) renkli resim.
[III.E/2-892]
ATASOY, NURHAN: 15. yüzyıldan 20. yüzyıla Osmanlı bahçeleri ve hasbahçeler.
Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü, 2005. 208 s.
(24x29) resim, renkli resim.
[III.E/2-893]
AYVAZOĞLU, BEŞİR: Kahveniz nasıl olsun? Türk kahvesinin kültür tarihi.
XI+204 s. (13.5x19.5) resim. ''Kapı Yay.: 267 – Beşir Ayvazoğlu Kitaplığı: 19''.
[III.E/2-]
BACQUÉ-GRAMMONT, JEAN-LOUIS – LAQUEUR, HANS-PETER –
VATIN, NICOLAS: Cimetières de la mosquée de Sokollu Mehmed Paşa à Kadırga
Limanı, de Bostancı Ali et du türbe de Sokollu Mehmed Paşa à Eyüb. Contribution
du Mustafa Cezar. Tübingen, Ernst Wasmuth Verlag, 1990. 260+48 s. (30x21).
“Stelae Turcicae II – Istanbuler Mitteilungen Beiheft 36”.
Fotokopidir.
[III.E/2-969]
BARKAN, ÖMER LÜTFÎ – AYVERDİ, EKREM HAKKI: İstanbul vakıfları
tahrîr defteri 953 (1546) târihli . İstanbul, İ.F.C. İstanbul Enst., 1970. XL+504 s.
(24.5x33). “İ.F.C. İstanbul Enst. 61. sayı”.
[III.E/2-899]
BAYTOP, TURHAN: İstanbul florası araştırmaları (Toplayıcılar, herbaryumlar,
floralar, botanik bahçeleri, kaynaklar) (1553-1965). İstanbul, Eren Yay., 2002. 127 s.
(16.5x24) resim.
[III.E/2-945]
BEBİROĞLU, MURAT: Osmanlı devletinde gayrimüslim nizamnameleri. Ed.:
Cahit Külekçi. İstanbul, 2008. 269 s. (15x21).
[III.E/2-]
BEHAR, DAVİD – İSLAM, TOLGA (Derl.:): İstanbul’da “Soylulaştırma”. Eski
kentin yeni tarihi. İstanbul, Bilgi Üni., 2006. XI+221 s. (16x23) resim. “Bilgi Üni.
Yay.: 122 – Kent/Monografi: 4”.
[III.E/2-932]
Bellini and the East. Ed. by Caroline Campbell and Alan Chong. London, National
Gallery Company, c2005. 144 s. (22.5x27.5) resim.
[III.E/2-903]
BİLGİN, ARİF: Osmanlı saray mutfağı (1453-1650). İstanbul, Kitabevi, 2004. 312
s. (22x28.5) resim, renkli resim. “Kitabevi Yay.: 201”.
[III.E/2-900]
BOUWMAN, BERNARD: Şehrin sesleri. İstanbul'dan insan manzaraları. Çev. Gül
Özlen. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2010. (16.5x21). ''Kitap Yayınevi: 220 – İnsan ve
Toplum Dizisi: 51''.
[III.E/2-]
CENAB ŞAHABEDDİN: İstanbul’da bir ramazan. Haz.: Abdullah Uçman. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2006. XXXII+207 s. (15x21) resim. “Kitap Yayınevi: 126 –
Sahaflar Çarşısı Dizisi: 7”.
[III.E/2-963]
CONCINA, ENNIO: Il Doge e il Sultano. Mercatura, arte e relazioni nel primo
1500=Doç ve Sultan. 16. yüzyıl başlarında ticaret, sanat ve ilişkiler. Tr.: Sema
Postacıoğlu Banon. İstanbul, Fiat Türkiye ve Vehbi KoçVakfı, [1994]. 167 s.
(23.5x30) renkli resim.
[III.E/2-895]
ÇEÇEN, KÂZIM: İstanbul’un vakıf sularından Taksim ve Hamidiye suları. İstanbul, İSKİ, 1992. 208 s. (22x31) 4 katl. harita.
[III.E/2-898]
ÇELİK, MEHMET: Fener Patrikhanesi’nin ökümeniklik iddiasınını tarihî seyri
(325-1453). 2. bs. İzmir, Akademi Kitabevi, 2000. XXV+285 s. (16.5x23.5).
“Dinler Tarihi Araştırmaları: 3”.
[III.E/2-944]
ÇİZGEN, NEVVAL: Kent ve kültür. İstanbul, Say Yay., 1994. 159 s. (13.5x19.5).
[III.E/2-917]
DARNAULT, SEZİM SEZER: Latin Catholic buildings in İstanbul. A historical
perspective (1839-1923). Tr. by Çelen Birkan. İstanbul, İsis Pres, 2004. 259 s.
(18.5x25.5) resim.
[III.E/2-957]
DAVIS, FANNY: Osmanlı hanımı. 1718’den 1918’e bir toplumsal tarih. Çev.: Bahar Tırnakçı. İstanbul, YKY., 2006. 318 s. (16.5x24). “YKY.: 2377 – Tarih: 28”.
[III.E/2-943]
DELEON, JAK: Bars of İstanbul. İstanbul, Arkeoloji ve Sanat, 1990. 66 s.
(13x19.5). “Labris 1”.
[III.E/2-]
DELEON, JAK: İstanbul ve Bodrum barları. 4. bs. İstanbul, Remzi Kitabevi, 1995.
272 s. (13x19.5) resim.
[III.E/2-]
DEMİR, HÜLYA – AKAR, RIDVAN: İstanbul’un son sürgünleri. 1964’de Rumların sınırdışı edilmesi. 2. bs. İstanbul, İletişim, 1994. 230 s. (13x19.5) resim. “İletişim Yay.: 298 – Tarih, Politika Dizisi: 8”.
[III.E/2-916]
DEMİRAĞ, DİLAVER – ERTEN, ADNAN – ŞEN, MUSTAFA: Suyla gelen kültür.
Çev.: Seda Hüskalır, Adnan Erten. Ed.: Mustafa Gencer. İstanbul, İSKİ, [2008]. 192 s.
(24.5x30.5) resim, renkli resim.
[III.E/2-]
DEMİRDİREK, AYNUR: Osmanlı kadınlarının hayat hakkı arayışının bir
hikayesi. İstanbul, Ayizi Yay., 2011. 104 s. (13x20). ''Ayizi Yay.: 6 – Araştırma
İnceleme Dizisi: 4''.
[III.E/2-979]
DEMİREL, FATMAGÜL: Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarında son ziyaretler, son
ziyafetler. Ed.: Lütfü Tınç. İstanbul, Doğan Kitap, 2007. 175 s. (14x23) resim, renkli
resim.
[III.E/2-919]
DEVECİYAN, KAREKİN: Türkiye’de balık ve balıkçılık. 3. bs. Çev.: Erol Üyepazarcı. İstanbul, Aras Yay., 2006. 574 s. (16.5x24) resim.
[III.E/2-901]
DİLDAR, BEKİR: Bir İstanbul penceresinden deniz fenerleri. İstanbul, Finansbank,
2006. 269 s. (29x29) renkli resim.
[III.E/2-974]
DOĞAN, HATİCE: Osmanlı Devleti’nde Hahambaşılık müessesesi. İstanbul, Gözlem Gazetecilik, 2003. 127 s. (16.5x23.5).
[III.E/2-909]
9/11 New York – İstanbul. Ed.: Feride Çicekoğlu. İstanbul, Homer Kitabevi, 2003.
240 s. (19.5x24) resim.
[III.E/2-]
DURSTELER, ERIC R.: Venetians in Constantinople: nation, identity, and
coexistence in the early modern Mediterranean. Baltimore, The John Hopkins Uni.
Press, 2006. XI+289 s. (15.5x23.59 resim. “The John Hopkins Uni. Studies in
Historical and Political Science 124Th Series”.
[III.E/2-961]
Edebiyatımızda Fatih. Yay. haz.: Aslınur Kara. İstanbul, Fatih Belediye Başkanlığı
Kültür Yay., 2006. 324 s. (20.5x20.5) resim.
[III.E/2-934]
Eğitimin “değer”i ve gençlik. Eğitimli İstanbul gençliğinin değerler dünyası. Derl.:
Umut Sarp Zeylan. İstanbul, İstanbul Bilgi Üni., 2007. XVIII+190 s. (16x23).
“İstanbul Bilgi Üni. Yay.: 175 – Gençlik Çalışmaları: 2”.
[III.E/2-971]
EGEMEN, AFFAN : İstanbul’un çeşme ve sebilleri. (Resimleri ve kitabeleri ile
1165 çeşme ve sebil). İstanbul, Arıtan Yayınevi, 1993. 860 s. (22x30) resim.
[III.E/2-887]
EKSERTZOGLOU, HARİS: Osmanlı’da cemiyetler ve Rum cemaati, Dersaadet
Rum Cemiyet-i Edebiyesi, 1861- 1912. Çev.: Foti Benlisoy, Stefo Benlisoy. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yay., 2004. 143 s. (15x21). “Tarih Vakfı Yurt Yay.: 140”.
[III.E/2-913]
ELDEM, EDHEM – GOFFMAN, DANIEL – MASTERS, BRUCE: The Ottoman
city between east and west. Aleppo, Izmir, and Istanbul. New York, Cambridge
University Pres, 2005. XVI+244 s. (15x23) resim. “Cambridge Studies in Islamic
Civilization”.
[III.E/2-911]
Enfants de langue et Drogmans=Dil oğlanları ve tercümanlar. Préf.: Robert Mantran.
Tr. par Mehmet Sert. İstanbul, YKB., 1995. 136 s. (24.5x28.5) resim.
[III.E/2-906]
ERGİL, TÜLAY : Museums of Istanbul = İstanbul müzeleri. İstanbul, İstek Vakfı,
1993. 183 s. (16x24) renkli resim.
[III.E/2-]
ERTUĞ, NECDET: Osmanlı döneminde İstanbul deniz ulaşımı ve kayıkçılar. Ankara, Kültür Bakanlığı Yay., 2001. XIII+354 s. (16.5x24). “Kültür Bakanlığı Yay.:
2755 – Kültür Eserleri Dizisi: 338”.
[III.E/2-918]
ERTUĞ, NECDET: Osmanlı döneminde İstanbul hammalları. İstanbul. Timaş
Yay., 2008. 366 s. (13.5x21) resim. “Kültür tarih dizisi 1”.
[III.E/2-]
Eski İstanbul’da gündelik hayat. Yay. haz.: İ. Gündağ Kayaoğlu, Ersu Pekin. İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 1992. 158 s.
(19.5x27) resim, renkli resim. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire
Başkanlığı Yayın No: 7”.
[III.E/2-904]
FAROQHI, SURAIYA – NEUMANN, CHRISTOPH K.: Soframız nur, hanemiz
mamur: Osmanlı maddi kültüründe yemek ve barınak. Çev.: Zeynep Yelçe. İstanbul,
Kitap Yayınevi, 2006. 363 s. (16.5x21) resim. “Kitap Yayınevi: 105 – Tarih ve
Coğrafya Dizisi: 41”.
[III.E/2-930]
FRAZEE, CHARLES A.: Katolikler ve sultanlar. Kilise ve osmanlı imparatorluğu
1453-1923. Tercüme: Cemile Erdek. XII+425 s. (14x23). ''Küre Yay.: 60. Kitap –
Siyasi Tarih: 4''.
[III.E/2-]
FREELY, JOHN: The Bosphorus. Photo.: Anthony E. Baker. İstanbul, Redhouse
Press, 1993. XVI+182 S. (14X19.5) resim.
[III.E/2]
GEORGEON, FRANÇOIS – DUMONT, PAUL: Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşamak. Toplumsallık biçimleri ve cemaatlerarası ilişkiler (18.-20. yüzyıllar). Çev.:
Maide Selen. 3. bs. İstanbul, İletişim, 2003. 423 s. (13x19.5) resim. “İletişim Yay.:
633 – Tarih Dizisi: 11”.
[III.E/2-937]
GÜLENAZ, NURSEL: Zahire ambarları. [İstanbul, 2005]. 14 y. (21x30).
Fotokopidir.
[III.E/2-968]
GÜLERSOY, ÇELİK: The Bosphorus its problems and solutions. İstanbul, İstanbul Kitaplığı, 1978. 50 s. (22x30) resim, renkli resim.
[III.E/2-975]
GÜLERSOY, ÇELİK: Turizm gerçeğimizin en önemli incelemesi üstüne düşünceler. İstanbul, Yenilik Basımevi, 1966. 22 s. (12.5x16.5).
[III.E/2-]
GÜLERSOY, ÇELİK: Yol ve reklâmlar. İstanbul, 1968. 54 s. (12x17) resim.
[III.E/2-]
GÜNGÖR, NECATİ: Boğaziçi büyüsü. İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 1999. 247 s.
(22x26) renkli resim.
[III.E/2-914]
GÜRSOY, DENİZ: Yemek ve yemekçiliğin evrimi. İstanbul, Sofra, 1995. 114 s.
(16x23.5) resim.
[III.E/2-]
GÜRSOY, TAHİR: Dünden bugüne giyim kültürü ve moda. 1. c. Ed.: Nurten Erk.
İstanbul, Mithat Giyim, 2004. 187 s. (20.5x24.5) resim, renkli resim.
[III.E/2-]
HAMADEH, SHIRINE: The city’s pleasures: İstanbul in the eighteenth century.
Seattle, London, University of Washington, 2008. 350 s. (23.527.5) resim.
[III.E/2-885]
Hamam. Osmanlı’da yıkanma geleneği ve berberlik zanaatı. Metinler: Emine Bilirgen, Feza Çakmut, Selma Delibaş, Deniz Esemenli, Ömür Tufan. İstanbul, Topkapı
Sarayı Müzesi, 2006. 241 s. (21.5x28) renkli resim.
[III.E-2-902]
HANİOĞLU, M. ŞÜKRÜ: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e zihniyet, siyaset ve tarih.
İstanbul, Bağlam Yay., 2006. 286 s. (13.5x21.5). “Bağlam Yay.: 273 – İnceleme,
Araştırma: 189”.
[III.E/2-960]
Islam in public. Turkey, Iran and Europe. Ed. by: Nilüfer Göle, Ludwig Amman.
İstanbul, Bilgi Uniersity, 2006. XII+543 s. (16x23). “İstanbul Bilgi University Pres:
124 – Sociology: 2”.
[III.E/2-949]
Istanbul. Ausgewählt und eingeleitet von Turgut Vogt. Zürich, Spur Verlag, 1990.
149 s. (30.5x23.55) resim.
[III.E/2-976]
2000'den kesitler 1: Osmanlı'da mekânlar, zamanlar, insanlar. Doktora araştırmaları
sempozyumu. 11-12 Kasım 1999, bildiriler. Derl.: Ali Uzay Peker. Ankara,
O.D.T.Ü. Mimarlık Fak., 2002. v+147s. (16.5x24) plan, resim, renkli resim.
[III.E/2-977]
İREZ, FERYAL – AKSU, HÜSAMETTİN: Boğaziçi sefarethaneleri. Foto.:
Selâmet Taşkın. İstanbul, YKY., 1992. 80 s. (21x28) resim, renkli resim. “Sanat
Dizisi: 1”.
[III.E/2-938]
İstanbul gençliği. Gençlik değerleri araştırması 2004. Derl.: Gülten Kazgan. 2. bs.
İstanbul, İstanbul Bilgi Üni. Yay., 2007. XV+256 s. “İstanbul Bilgi Üni. Yay.: 155 –
Kent, Monografi: 5”.
[III.E/2-972]
İstanbul için şehr-engiz. Haz.: Enis Batur. İstanbul, YKY, 1991. 301 s. (22.5x28)
resim.
[III.E/2-896]
İŞLİ, NECDET: Börkler üzerinde incelemeler. (Mezuniyet tezi. İ.Ü. Ed. Fak.
Yeniçağ Tarihi Kürsüsü). İstanbul, 1981. 67 s. (21x29.5) resim.
Fotokopidir.
[III.E/2-907]
KAHRAMAN, ÂLİM: Edebiyatın belleğinde yaşayan Beykoz. İstanbul, Kaknüs
Yay., 2005. 351 s. (15.5x22) resim. “Kaknüs Yay.: 260 – Der-saâdet Kitaplığı: 1”.
[III.E/2-933]
KAHRAMAN, ÂLİM: Türk edebiyatında Üsküdar. Zaman aynasında Üsküdar.
İstanbul, Kaknüs Yay., 2003. 304 s. (15.5x22) resim. “Kaknüs Yay.: 188 – Üsküdar
Kitaplığı: 4”.
[III.E/2-931]
KAYA, ÖNDER: Fatih’in müjdelenen şehri, 3 devirde İstanbul. İstanbul, Küre
Yay., 2009. 256 s. (16.5x24)resim, renkli resim. “Küre Yay.: 62. Kitap – Şehir
Tarihi: 3”.
[III.E/2-]
KAYA, ÖNDER: Yârim İstanbul. İstanbul, Yeditepe Yay., 2006. 151 s. (13.5x21)
resim. “Yeditepe Yayınevi İnceleme-Araştırma: 26”.
[III.E/2-954]
KAYGILI, OSMAN CEMAL: Köşe bucak İstanbul. Yay. haz.: Tahsin Yıldırım. 2.
bs. İstanbul, Selis Yay., 2004. 333 s. (13.5x21) resim. “Selis Kitaplar: 26 – Şehir
Kültürü: 1”.
[III.E/2-956]
KOÇU, REŞAT EKREM: “İstanbul” konuşmaları. Haz.: Süleyman Şenel. İstanbul,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay., 2005. 55 s. (21.5x20.5) resim.
[III.E/2-935]
KURZ, OTTO: Sultan için bir saat; “Yakındoğu”da Avrupa saat ve saatçileri. Çev.:
Ali Özdamar. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2005. 136 s. (16.5x21) resim. “Kitap
Yayınevi: 79 – Tarih ve Coğrafya Dizisi: 32”.
[III.E/2-929]
KUT, GÜNAY – AYNUR, HATİCE: Damat İbrahim Paşa’nın İstanbul’da yaptırdığı çeşmelerin ve sebillerin kitabeleri. 393-422 s. (16.5x24). İstanbul, M.Ü. Fen-Ed.
Fak. Türklük Araştırmaları Dergisi, Sayı: 7, 1991-1992’den ayrıbaskı.
[III.E/2-967]
KÜÇÜK, SEZAİ: Mevlevîliğin son yüzyılı. İstanbul, Simurg, 2003. 495 s. (16x23)
1 katl. harita, resim. “Simurg Yay.: 58 – Tasavvuf Dizisi: 3”.
[III.E/2-920]
L’Art de vivre à Istanbul. Photo.: Jérôme Darblay. Préf.: Kenizé Mourad. Textes de
Nedim Gürsel, John Freely...[ve öte.]. Paris, Flammarion, 1993. 255 s. (20x26)
renkli resim.
[III.E/2-956]
LEWIS, REINA: Oryantalizmi yeniden düşünmek. Kadınlar, seyahat ve Osmanlı
haremi. Çev: Beyhan Uygun-Aytemiz, Şeyda Başlı. İstanbul, Kapı Yay., 2006.
XV+424 s. (13.5x19.5) resim. “Kapı Yay.: 85 – Araştırma, inceleme: 26”.
[III.E/2-922]
MARGULİES, RONİ: “Bugün Pazar, Yahudiler azar”. İstanbul Yahudileri hakkında kişisel bir gözlem. İstanbul, Kanat Kitap, 2006. 111 s. (13x19.5) resim. “Kanat
Kitap: 49 – Deneme Dizisi: 10”.
[III.E/2-973]
Marmara Denizi iskeleler dokümanı. C. 3. İstanbul, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Hidrografi Yay., 1986. III+56 s. (23.5x31) resim. “Seri No: 86-7”.
[III.E/2-970]
MARMARA, RİNALDO: Bizans İmparatorluğu’ndan günümüze İstanbul Latin
cemaati ve kilisesi. Çev.: Saadet Özen. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2006. 261 s. (16.5
x21) resim. “Kitap Yayınevi: 132 – İnsan ve Toplumdizisi: 29”.
[III.E/2-921]
Müteferrika ve Osmanlı matbaası. Franz Babinger: 18. yüzyılda kitabiyat. Çev. ve
haz.: Nedret Kuran-Burçoğlu. İbrahim Müteferrika: Osmanlı matbaasının kuruluşu
ve başlangıcı. Çev. ve haz.: Nedret Kuran-Burçoğlu ve Machiel Kiel. İstanbul, Tarih
Vakfı Yay., 2004. 114 s. (15x21). “Tarih Vakfı Yurt Yay.: 141”.
[III.E/2-923]
II. Müzecilik semineri. Bildiriler. 19-23 Eylül 1994. İstanbul, Askeri Müze, 1995.
179 s. (21x29,5) resim.
[III.E/2-940]
5. Müzecilik semineri. Bildiriler. 20-22 Ekim 2000. İstanbul, Askeri Müze, 2001.
144 s. (21x29.5) resim.
[III.E/2-941]
7. Müzecilik semineri. Bildiriler. 20-22 Ekim 2004. İstanbul, Askeri Müze, [2005].
228 s. (21x29.5) resim.
[III.E/2-942]
ONUR, BEKİR: Türkiye’de çocukluğun tarihi. Çocukluğun sosyo-kültürel tarihine
giriş. Ankara, İmge, 2005. 575 s. (16x24).
[III.E/2-]
Osmanlılar ve ölüm. Süreklilikler ve değişimler. Yay. haz.: Giles Veinstein. Çev.:
Elâ Güntekin. İstanbul, İletişim, 2007. 399 s. (13x19.5). “İletişim Yay.: 1206 – Tarih
Dizisi: 42”.
[III.E/2-912]
Ottoman costumes. From textile to identity. Ed. by: Suraiya Faroqhi and Christoph
K. Neumann. İstanbul, Eren, 2004. 336 s. (16.5x24) resim, renkli resim.
[III.E/2-905]
ÖNGE, YILMAZ: Türk mimarisinde selçuklu ve osmanlı döneminde su yapıları.
Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay.,
1997. XXIII+99 s. (20x28.5) plan, resim. “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay.: VI. Dizi _ Sa. 48”.
[III.E/2-897]
ÖZDENİZ, ENGİN: İstanbul’daki Kaptan-ı Derya çeşmeleri ve sebilleri. İstanbul,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1995. XVIII+514 s. (23.5x34) plan, resim, renkli resim.
“Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kültür Yay. San’at Eserleri Dizisi No: 4”.
[III.E/2-888]
ÖZTUNCAY, BAHATTİN : Vasilaki Kargopulo. Hazret-i pâdişâhî’nin serfotoğrafı.
İstanbul, Birleşik Oksijen Sanayii, 2000. 311 s. (32x24) resim.
[III.E/2-891]
ÖZTÜRK, MUSTAFA: Bizantion (5. yüzyıl). İstanbul, İlke Yay., 2006. 128 s.
(13.5x21.5). “İlke Yay.: 85”.
[III.E/2-950]
PINGUET, CATHERINE: İstanbul’un köpekleri. Çev.: Saadet Özen. İstanbul, YKY.,
2009. 134 s. (17x24) resim. “YKY:2923 - Tarih: 51”.
[III.E/2-]
RAMAZANOĞLU, GÜLSEREN: La cuisine turque. İstanbul, Publications
Ramazanoğlu, 1989. 120 s. (11.5x20) renkli resim.
[III.E/2-]
RAMAZANOĞLU, GÜLSEREN: Turkish cooking. İstanbul, Ramazanoğlu
Publications, 1990. 92+[4] s. (19.5x26) renkli resim.
[III.E/2-]
RAUDVERE, CATHARINA: Çağdaş İstanbul’da sufi kadınlar. Çev.: Damla Acar.
İstanbul, Kitapyayınevi, 2003. 271 s. (16.5x21). “Kitap Yayınevi: 43 – İnsan ve
Toplum Dizisi: 14”.
[III.E/2-928]
RODING, MICHIEL – THEUNISSEN, HANS(Ed.): The Tulip: a symbol of two
nations. İstanbul, Turco-Dutch Friendship Association, 1993. 88 s. (21x30) resim,
renkli resim.
[III.E/2-925]
SABEV, ORLİN (ORHAN SALİH): İbrahim Müteferrika ya da ilk osmanlı matbaa
serüveni (1726-1746). Yeniden değerlendirme. İstanbul, Yeditepe Yay., 2006. 470 s.
(13.5x21) resim. “Yeditepe Yay.: 46 – İnceleme, araştırma: 30”.
[III.E/2-955]
SARKOWICZ, HANS (Der.:): Bahçelerin ve parkların tarihi. Çev.: Ersel Kalayoğlu.
Ankara, Dost, 2003. 276 s. (13.5x26) resim, renkli resim.
[III.E/2-978]
SEVİN, NURETTİN: Onüç asırlık Türk kıyâfet târihine bir bakış. Ankara, Kültür
Bakanlığı, 1990. 152 s. (16.5x23.5) 161 renkli resim. “Kültür Bakanlığı Yay.: 1195 –
Kültür Eserleri Dizisi: 151”.
[III.E/2-910]
SHAW, WENDY M. K.: Osmanlı müzeciliği. Müzeler, arkeoloji ve tarihin görselleştirilmesi. Çev.: Esin Soğancılar. İstanbul, İletişim, 2004. 339 s. (13x19.5) resim.
“İletişim Yay.: 1046 – Sanathayat Dizisi: 5”.
[III.E/2-936]
Sinema yıllığı 93. Yay. haz.: Ali Hakan. İstanbul, Türsak, 1994. 303 s. (20x26.5) resim.
[III.E/2-]
Şehirler ve sokaklar. Ed.: Zeynep Çelik, Diane Favro, Richard Ingersoll. Çev.: Bilgi
Altınok. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2007. 214 s. (16.5x21) plan, resim. “Kitap Yayınevi:
138 – İnsan ve Toplum Dizisi: 30”.
[III.E/2-959]
ŞEMSEDDİN SAMİ: Bir elde iğne bir elde kitap. Şemseddin Sâmi ve osmanlı
kadınları. Çevrimyazı ve inceleme: İrfan Karakoç. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2008. 121
s. (15x21). ''Kitap Yayınevi: 184 - Sahaflar Çarşısı Dizisi: 9''.
[III.E/2-]
ŞENİ, NORA: Seni unutursam İstanbul...Çev.: Saadet Özen, Şirin Tekeli. İstanbul,
Kitap Yayınevi, 2008. 215 s. (16.5x21) resim. “Kitap Yayınevi: 175 – İnsan ve Toplum
Dizisi: 33”.
[III.E/2-962]
Tarihi yarımada sempozyumu, 15-16 Kasım 2007. İstanbul, TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şb., 2008. 389 s. (16.5x23.5) harita, plan, resim.
[III.E/2-]
TCHOLAKIAN, MGR. HOVHANNES J.: L’Eglise Arménienne catholique en
Turquie. İstanbul, Ohan Matb., 1998. XI+435+117 s. (21.5x30.5) resim, renkli resim.
[III.E/2-889]
URAVELLİ, ORHAN: İstanbul’dan geçen ruslar. Derl. ve çev.: Orhan Uravelli.
Ankara, Ümit Yay., 2005. 202 s. (14x21) resim. “Ufuk Dizisi: 178”.
[III.E/2-939]
[ÜLGEN], ALİ SAİM: İstanbul ve eski eserleri. İstanbul, Milli Mecmua Matb.,
1933. 200 s. (14x21) resim.
[III.E/2-938]
VATIN, NICHOLAS – YERASIMOS, STEPHANE: Les cimetières dans la ville.
Statut, choix et organisation des lieux d’inhumation dans Istanbul intra muros. İstanbul, Institut Français d’Études Anatoliennes Georges Dumézil, 2001. X+270 s.
(21x30) resim. “Varia Turcica XXXV”.
[III.E/2-89]
WEDEL, HEIDI: Siyaset ve cinsiyet. İstanbul gecekondularında kadınların siyasal
katılımı. Çev.: Can Kurultay. İstanbul, Metis Yay., 2001. 302 s. (13x19.5). “Metis
Kadın Araştırmaları: 14”.
[III.E/2-952]
YILMAZKAYA, ORHAN: Aydınlık kubbenin altındaki sıcaklık. Türk hamamı.
İstanbul hamamları rehberi. Fotoğr.: Deniz Oğurlu, Murat Oğurlu. İstanbul, Çitlembik, 2002. 142 s. (19x24) resim. “Çitlembik 21”.
[III.E/2-958]
YÜCEL, ERDEM: İstanbul mevlevîhâneleri. İstanbul, Büyükşehir Belediyesi,
2004. 256 s. (19.5x27.5) resim, renkli resim.
[III.E/2-924]
ZAT, VEFA (Derl.): Eski İstanbul otelleri. İstanbul Hilton 50 yaşında. İstanbul,
Bilge Karınca, 2005. 256 s. (16x23.5) resim.
[III.E/2-908]
ETÜD III
AKGÜNDÜZ, AHMED: İslâm hukukunda kölelik-cariyelik müessesesi ve
Osmanlı’da harem. İstanbul, Osmanlı Araştırmaları Vakfı(OSAV), 1995. 470 s.
(17x24.5) resim, renkli resim. “Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yay. No: 8”.
[III.E/3-1024]
AKIN, NUR: 19. yüzyılın ikinci yarısında Galata ve Pera. 2. bs. İstanbul,
Literatür, 2002. XII+354 s. (16.5x23) plan, resim.
[III.E/3-994]
AKŞİT, İLHAN: Hagia Sophia. Tr. by Sylvia Zeybekoğlu. İstanbul, Akşit Yay.,
2004. 119 s. (22.5x22) renkli resim.
[III.E/3-1075]
Ali Emîrî Efendi ve dünyası. Millet Yazma Eser Kütüphanesi’nden bir seçme:
Fermanlar, hatlar, beratlar, kitaplar=Ali Emîrî Efendi and his world. A selection
from the Millet Manuscript Library: Fermans, berats, calligrapnies, boks. Haz.:
Ekrem Işın. İstanbul, Pera Müzesi Yay., 2007. 391 s. (24x28) renkli resim. “Pera
Müzesi Yay.: 16”.
[III.E/3-1048]
Altın Boynuz’dan Cendereye. [Cendere Vadisi yerleşim projesi]. Haz.: Rafet
Okutan, Hüseyin Irmak. İstanbul, Kağıthane Belediye Başkanlığı, 2005. (13x22)
resim. “Kağıthane Belediyesi yayın No.: 14”.
[III.E/3-998,999]
600 yıllık Ayasofya görünümleri ve 1847-49 Fossati restorasyonu. Ankara,
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2000. 199 s. (23x33)
renkli resim.
[III.E/3-1039]
ANHEGGER-EYÜBOĞLU, MUALLA : Topkapı Sarayı’nda padişah evi: Harem. İstanbul, Sandoz, 1986. III s. (24x31) resim, renkli resim. “Sandoz Kültür
Yay. No: 9”.
[III.E/3-975]
ATASOY, NURHAN: Kont Ostrorog’dan Rahmi M. Koç’a, Boğaziçi’nde bir
yalının hikâyesi. İstanbul, Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı, 2004. 303 s.
(24x30.5)resim, renkli resim.
[III.E/3-975]
ATILGAN, ARİF: Yel değirmeni. İstanbul, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şb., 2007. 77 s. (16.5x23.5) resim.
[III.E/3-1073]
Aya Yorgi Kuduna Rum Manastırı. Büyükada.=The Holy Monastery of St.
George Koudoynas. Yunanistan, I. M. Paraklitou, Oropos Attikis, 2004. 31 s.
(14x20.5) resim.
Metin yunanca, türkçe, ingilizcedir.
[III.E/3-1054]
AYDIN, NİLÜFER: Çinili Köşk Müzesi. Fotoğ.: Turhan Birgili. İstanbul, 1972.
72 s. (20x23) renkli resim.
[III.E/3-1063]
AYVAZOĞLU, BEŞİR: Divanyolu. Bir caddenin hikâyesi. İstanbul, Ötüken
Yay., 2003. 175 s. (22.5x20.5) plan, resim. “Yayın Nu: 558 – Kültür Serisi: 243”.
[III.E/3-1007]
BACHMANN, MARTIN: Tarabya. Geschichte und Entwicklung der historischen
Sommerresidenz des deutschen Botschafters am Bosporus =Alman Büyük elçisi’nin Boğaziçi’ndeki tarihi yazlık rezidansının tarihçesi ve gelişimi. Çev.: Nezih
Pala. İstanbul, Deutsches Archaologisches Institut, Ege Yay., 2003. 72 s. (21x30)
resim.
[III.E/3-1047]
BARAZ, MEHMED REBİÎ HÂTEMİ – DEMİRCAN, ZEYNEP:
Çengelköy’de tarih. İstanbul, Kitabevi, 2004. 424 s. (22x28.5) resim, renkli resim.
“Kitabevi Yay.: 200”.
[III.E/3-1026]
BARIŞTA, H. ÖRCÜN: İstanbul çeşmeleri: Bereketzade Çeşmesi. Ankara,
Kültür Bakanlığı, 1989. VII+74 s. (14x19) resim. “Kültür Bakanlığı Yay.: 1053 –
Tanıtma Eserleri Dizisi: 17”.
[III.E/3-1061]
BAYKARA, TUNCER: Kız Kulesi. Efsaneden tarihi gerçeğe. Ankara, TTK.,
2004. VIII+191 s. (15.5x24) resim. “AKDTYK. TTK. Yay.: XXIV – Dizi Sa. 26”.
[III.E/3-1017]
BEHAR, CEM: A neighborhood in Ottoman Istanbul: fruit vendors and civil
servants in the Kasap İlyas Mahalle. Albany, State University of New York,
2003. 224 s. (15.5x23.5) resim.
[III.E/3-1053]
BEHAR, CEM: İstanbul'un bir mahallesinin portresi: 16. - 19. yüzyıllar. Ankara,
Türkiye Bilimler Akademisi, 2006. 44 s. (13.5x19.5). ''Türkiye Bilimler
Akademisi Forumu Sıra No: 43''.
[III.E/3-1022]
BERK, SÜLEYMAN: Zamanı aşan taşlar. Zeytinburnu’nun tarihi mezar taşları.
İstanbul, Zeytinburnu Belediyesi, 2006. 352 s. (24x34) resim, renkli resim. “Zeytinburnu Belediyesi Yayın Nu: 8”.
Ciltlidir.
[III.E/3-983]
BERK, SÜLEYMAN: Zamanı aşan taşlar. Zeytinburnu’nun tarihi mezar taşları.
Envanter. İstanbul, Zeytinburnu Belediyesi, [2006]. (23x33.5) resim. “Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yay.: 7”.
[III.E/3-984]
BERRY, BURTON Y.: Out of the past: The Istanbul Grand Bazaar. Sketches by
Azzedine el-Aaji. New York, Arco Publ., 1977. 192 s. (22x28) resim.
[III.E/3-993]
500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi = The Quincentennial Foundation
Museum of Turkish Jews (Jewish Museum of Turkey). Metin=Texts: Naim
‘Avigdor’ Güleryüz, Amalia S. Levi. İstanbul, 500. Yıl Vakfı, 2004. 79 s. (24x22)
resim, renkli resim.
[III.E/3-1011]
Bir anıt, iki anıtsal kişilik. Theodoros Metokhites’ten Thomas Whittemora’a Kariye = From Theodore Metocithes to Thomas Whittemora. One monument, two
monumental personalities Kariye. Yay. haz. = Ed.: Holger A. Klein, Robet G.
Ousterhout, Brigitte Pitarakis. Çev. = Tr. by Ali Özdamar. İstanbul, Suna ve İnan
Kıraç Vakfı, Pera Müzesi, 2007. 212 s. (24x28) resim, renkli resim. “Pera Müzesi
Yay.: 19”.
[III.E/3-1043]
Bir müzenin gelişimine bakış=A look at the development of a museum. 19131983 Süleymaniye İmareti, 1983-1993 İbrahim Paşa Sarayı. Türk ve İslâm
Eserleri Müzesinin 80. yıl kutlamaları sergi kitapçığı. İstanbul, TİEM, Fako
İlaçları, “t.y.”. (16.5x23.5) resim.
Sayfalar no’suzdur.
[III.E/3-1003]
Bir semte Vefa. Haz.: N. Bilge Özel İmanov – Yunus Uğur. İstanbul, Klasik Yay.,
2009. 782 s. (16.5x24) plan, resim. “Klasik: 52. Kitap – Şehir tarihi Osmanlı
şehri: 2”.
[III.E/3-1067]
Boğaziçi. Gelişmeler, sorunlar, yaklaşımlar. Panel. 27 Ocak 2005, İstanbul. İstanbul,
TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, 2006. 111 s. (16.523.5).
[III.E/3-1002]
BÜYÜKÜNAL, FERİHA: Bir zaman tüneli: Beyoğlu. İstanbul, Doğan Kitap,
2006. 214 s. (19x21) resim, renkli resim.
[III.E/3-1009]
CASA, JEAN-MICHEL: La palais de France à İstanbul. Un demi-millénaire
d’alliance entre la Turquie et la France=İstanbul’da bir Fransız Sarayı. Fransa ile
Türkiye arasında 500 yıllık ittifak. Préf.: François Dopffer. Tr. par Yiğit Bener.
İstanbul, YKB., [1995]. 112+2 s. (24.5x28.5) renkli resim.
[III.E/3-980]
CERASI, MAURICE: Divanyolu. Emiliano Bugatti ve Sabrina D’Agostiono’nun katkılarıyla. Çev.: Ali Özdamar. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2006. 196 s.
(16.5x21) harita, resim. “Kitap Yayınevi: 117 - Tarih ve Coğrafya Dizisi: 43”.
[III.E/3-1006]
CERASI, MAURICE: The Istanbul Divanyolu. A Case study in Ottoman
urbanity and architecture. Würzburg, Ergon Verlag, 2004. 154 s. (16.5x24) plan (7
katl.), resim. “Istanbuler Texte und Studien Hrsg. Vom Orient-Institut Bd. 3”.
[III.E/3-1005]
CHAISEMARTIN, NATHALIE DE – ÖRGEN, EMEL: Les documents
sculptés de Silahtarağa. Paris, Instiut Français d’Études Anatoliennes, 1984. 109 s.
(21x29.5) 50 siyah-beyaz planş. “Mémoire no 46”.
[III.E/3-1056]
ÇEÇEN, KÂZIM – KOLAY, CELÂL: Topkapı Sarayı’na su sağlayan isale
hatları. İstanbul, İSKİ, 1997. 95 s. (22x30.5) 9 katl. harita.
[III.E/3-972]
ÇETİNTAŞ, M. BURAK: Dolmabahçe’den Nişantaşı’na. Sultanların ve paşaların semtinin tarihi. İstanbul, Antik A.Ş. Yay., 2005. 349 s. (24.5x33) harita,
resim, renkli resim. “Antik A.Ş. Kültür Yay.: 6”.
[III.E/3-989]
Daye Hatun sıbyan mektebi. Kağıthane. Yay. Haz.: Hüseyin Irmak, tarihsel
araştırma: Ayten Serhadoğlu. İstanbul, Kağıthane Bld., 2007. 51 s. (21.5x309
plan, resim, renkli resim. “Kağıthane Bld. Kültür Yay.: 21”.
[III.E/3-1042]
DELEON, JAK: Balat ve çevresi. Bir semt monografisi. İstanbul, Can Yay.,
1991. 199 s. (12.5x19.5) resim.
[III.E/3-1027]
Die Hagia Sophia in İstanbul. Bilder aus sechs Jahrhunderten und Gaspare
Fossatis Restauierung der Jahre 1847-49. Hrsg. von Volker Hoffmann. Bern,
Universität Bern, Institut für Kunstgeschichte, 1999. 263 s. (17x24.5) plan, resim,
renkli resim.
[III.E/3-1075]
Dolmabahçe Palace. Text: İhsan Yücel, Sema Öner. Tr. by Samih Rıfat. İstanbul,
TBMM National Palaces Trust Regional Offices, 1989. 80 s. (22x28.5) renkli resim.
[III.E/3-970]
Dolmabahçe Sarayı. Ed.: Ömer Taşdelen, Aydan Gürün. Ankara, TBMM Milli
Saraylar Daire Başkanlığı, 2005. 243 s. (20x28) resim, renkli resim. “TBMM
Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yay.: 28”.
[III.E/3-971]
DUHANÎ, SAİD N.: Quand Beyoğlu s’appelait Péra (Les temps qui ne
reviendront plus). İstanbul, La Turquie Moderne, 1956. 87 s. (16.5x24).
Yazarından Çelik Bey'e imzalı.
[III.E/3-1030]
Dünden bugüne Beşiktaş. Ed.: Nuri Akbayar. İstanbul, Beşiktaş Belediyesi, 1998.
320 s. (21.5x21.5) resim, renkli resim.
[III.E/3-987]
EBCİM, NEDRET – EBCİM, SABAHAT: Üç dinin ve ünlülerin buluştuğu
semt Kuzguncuk. İstanbul, İleri Yay., 2005. 287 s. (15.5x21.5) resim. “İleri Yay.
No: 50”.
[III.E/3-997]
EKDAL, MÜFİD: Bizans metropolünde ilk türk köyü Kadıköy. Kadıköy, Kadıköy Belediye Başkanlığı Kültür Yay., 1996. [8]+425 s. (16.5x23.5) resim. “Kültür
ve Bilim Hizmetleri Dizisi:1”.
[III.E/3-1074]
EKDAL, MÜFİD: Kapalı hayat kutusu. Kadıköy konakları. 3. bs. İstanbul,
YKY., 2004. 495 s. (16.5x24) resim. “YKY.- 2005”.
[III.E/3-1004]
ELDEM, SEDAD HAKKI: Sa’dâbâd. Ankara, Kültür Bakanlığı, 1977. 178 s.
(24.5x34.5) plan, resim, renkli resim. “Kültür Bakanlığı Yay.: 292 – Türk Sanat
Eserleri: 12”.
[III.E/3-979]
ENGİN, VAHDETTİN: Tünel. İstanbul, Simurg, 2000. 192 s. (16.5x24). “Simurg Yay.: 40 – İstanbul Dizisi: 2”.
[III.E/3-995]
Eski Şark Eserleri Müzesi. Haz.: Zeynep Kızıltan, Yaşar Anılır, Asuman Dönmez,
Gülcay Yağcı. Fotoğ.: Turhan Birgili. İstanbul, 2008. 164 s. (12x22.5) renkli
resim.
[III.E/3-1062]
Galata Köprüsü. Haz.: Refik Durbaş. İstanbul, İletişim, 1995. 141 s. (16x23)
resim. “İletişim Yay.: 262 – İstanbul Dizisi: 16”.
[III.E/3-1012]
Geçmişten günümüze Boğaziçi. 2 c. İstanbul, İ.B.B. Kültür İşleri, 2008.
(24x34.5) resim, renkli resim.
1.c.: XV+612 s. / 2. c.:VII+615-1198 s.
[III.E/3-]
GÖKSEL, ALİ ESAD: Bir sadakat hikâyesi. Maçka Palas. “Maçka, Teşvikiye,
Nişantaşı”. İstanbul, Körfezbank, 1999. 120 s. (23.5x30.5) resim.
[III.E/3-978]
GÖNCÜOĞLU, SÜLEYMAN FARUK: Tarihte Hasköy. Hasköy, Sütlüce ve
Halıcıoğlu semtleri monografisi. İstanbul, Sinpaş Yay., 2005. 262 s. (24.5x34)
harita, resim, renkli resim.
[III.E/3-1046]
GÜLERSOY, ÇELİK: Çankaya 57. İstanbul, Turing, 2001. 32 s. (21x30) resim,
renkli resim. “Büyükada Monografileri: 2”.
[III.E/3-977]
Gün ışığında İstanbul’un 8000 yılı. Marmaray, Metro, Sultanahmet kazıları.
İstanbul, Vehbi Koç Vakfı, 2007. 328 s. (24.5x29) resim, renkli resim.
[III.E/3-1044]
GÜNÜÇ, FEVZİ: Türk kültür ve medeniyet tarihinde Fatih Külliyesi 1. Cami,
medreseler, türbeler, kütüphane, dârü’l kurâ, tabhâne = The Fatih Complex 1 in
the history of Turkish Culture and Civiliziation. Mosque, madrasahs, tombs,
library, darul kura, guesthouse. Tr. by Mehmet Ulu. İstanbul, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür Yay., 2007. 320 s. (24x29) resim.
[III.E/3-1050]
GÜVELİOĞLU, İSHAK GÜVEN: Osmanlı mezar taşları ve Zeynep Sultan
haziresi. İstanbul, Türkiye Anıtlar Derneği Yay., 2008. 166 s. (19.5x27) resim,
renkli resim. “Türkiye Anıtlar Derneği Yayın No: 8”.
[III.E/3-1079]
HATMAN, A. HAMİ: Alibeyköy tarihi. İstanbul, Eyüp Belediyesi Yay., 2005.
352 s. (19.5x27) resim. “Eyüp Belediyesi Yay.: 30”.
[III.E/3-992]
JOBST, WERNER – ERDAL, BEHÇET – GURTNER, CHRISTIAN :
İstanbul. Büyük Saray mozayiği. Araştırmalar, onarım ve sergileme 1983-1997 =
Istanbul. Das grosse Byzantinische Palastmosaik. Seine Erforschung,
Konservierung und Präsentation 1983-1997 = Istanbul. The Great Palace mosaic.
The story of its exploration, preservation and exhibition 1983-1997. Yay haz.=
Hrsg.=Publ.: Avusturya BilimlerAkademisi = Österreichische
Akademie der Wissenschaften = Austrian Academy of Sciences.Çeviri =
Über.=Tr.: Sevil Gülçur, Gertrude Maurer. İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yay., 1997.
96 s. (24x22.5) plan, renkli resim.
[III.E/3-1029]
KAVALCI, ŞURA: Kâğıthane’de 18. ve 19. yüzyıl yapıları. (Yüksek Lisans Tezi.
18 Mart Üni. Sosyal Bilimler Enst. Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı). Çanakkale, 2003.
XXI+278 s. (21x30) resim, plan.
Fotokopidir.
[III.E/3-974]
KAYA, ÖNDER: Cumhuriyetin vitrin şehri. Üç devirde İstanbul. İstanbul, Küre
Yay., 2010. 200 s. (16.5x24) siyah beyaz resim. ''Küre Yay.: 78. Kitap – Şehir
Tarihi: 4''.
[III.E/3-1023]
KEKEÇ, TEVHİT – [ERACUN, SELÇUK]: Kariye Müzesi (Chora Manastırı).
Tarihi, mimarisi, mozaik , fresk ve mermer süslemeleriyle. İstanbul, Hitit Color,
[2004]. 96 s. (20x25.5) resim, renkli resim.
[III.E/3-1025]
KERAMETLİ, CAN: Galata Mevlevihanesi. Divan Edebiyatı Müzesi. İstanbul,
T.T.O.K., 1977. 95+1 s. (16.5x24) resim, renkli resim.
[III.E/3-]
KLEİNBAUER, W. EUGENE – WHİTE, ANTONY – MATTHEWS,
HENRY: Ayasofya. Çev.: Handan Cingi, fotoğr.: Tahsin Aydoğmuş. İstanbul,
Arkeoloji ve Sanat Yay., 2004. 127 s. (21x25) plan, resim, renkli resim.
“Arkeoloji ve Sanat Yay. Türkiye Müzeleri, Anıtları ve Ören Yerleri Dizisi: 2”.
[III.E/3-1068]
KLEİNBAUER, W. EUGENE – WHİTE, ANTONY – MATTHEWS,
HENRY: Hagia Sophia. Photographs by Tahsin Aydoğmuş. London, Scala Publ.,
2004. 127 s. (21x25) plan, resim, renkli resim.
[III.E/3-1069]
KOCAASLAN, MURAT: IV. Mehmed saltanatında Topkapı Sarayı haremi.
İktidar, sınırlar ve mimari. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2014. 301 s. (16.5x21) plan,
resim. ''Kitap Yayınevi: 291 – Tarih ve Coğrafya Dizisi: 90''.
[III.E/-3-1077]
KOCADAĞ, BURHAN: Şahkulu Sultan Dergahı ve İstanbul Bektaşi tekkeleri. İstanbul, Can Yay., 1998. 316 s. (13.5x19.5) plan, resim. “Can Yay.: 94”.
[III.E/3-1019]
KOÇAK, OSMAN: Üsküdar Surp Garabed ermeni kilisesi. İstanbul, İ.Ü. Ed. Fak.
Sanat Tarihi Bölümü, 2005. 30+[3] y. (21x30) renkli resim.
Fotokopidir.
[III.E/3-973]
KONSTANTİNİDİ, YOSİF : To Hrisokeramo Çengelköy tu vosporu = Boğaziçi Çengelköyü. Atina, 1992. 255 s. (21x28.5).
[III.E/3-1031]
KURUYAZICI, HASAN – TAPAN, METE: İstanbul’da Fener semtindeki
Sveti Stefan Bulgar kilisesi. Bir bina monografisi. 2. bs. İstanbul, YKY., 2009.
175 s. (117x24) 8 katl. plan, resim, renkli resim. “YKY. Sanat: 41”.
[III.E/3-1065]
KÜÇÜKERMAN, ÖNDER – MORTAN, KENAN: Kapalıçarşı. Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007. 350 s. (25x31.5) resim, renkli resim. “Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yay.: 3097 – Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
Sanat Eserleri Dizisi: 463”.
[III.E/3-1041]
KÜÇÜKSEZER, CEMAL: Evvel zaman içinde Acıbadem. İstanbul, Kadıköy
Belediyesi, 2013. 199 s. (22x30) resim, renkli resim.
[III.E/3-1058]
MAĞGÖNÜL, A. ZEYNEP: “Seçkin” semtin “seçkin” sakinleri. TeşvikiyeNişantaşı. İstanbul, Kitabevi, 2005. 239 s. (13.5x21). “Kitabevi: 251”.
[III.E/3-996]
MARMARA, RİNALDO: Pangaltı. 19. yüzyılın levanten semti. =[Pancaldi].
Quartier levantin du 19e siècle. Yay. haz.: Erhan İşözen. 92 s. (21x30) resim.
[III.E/3-1054]
MEHMET ZİYA BEY (İHTİFALCİ): Yenikapı Mevlevihanesi. Yay. haz.:
Murat A. Karavelioğlu. İstanbul, Ataç Yay., 2005. 261 s. (13.5x21) resim. “Ataç
Yay. Tasavvuf: 4”.
[III.E/3-1020]
MILLAS, AKYLAS: Pera. The crossroads of Constantinople. 3rd. ed. Athens,
Militos, 2006. 476 s. (24x34.5) resim, renkli resim.
[III.E/3-990]
MUSLUBAŞ, ALİ: Sultanahmet tarihi alanı araştırması. Çevre düzenlenmesi
öncesi inceleme ve metod önerisi. İstanbul, Yay Yayıncılık, 2007. 211 s. (24x34)
harita, resim, renkli resim. (Kutu içerisinde üç adet 1/5000 -1/2000 – 1/1000
ölçekli harita)
[III.E/3-]
NECİPOĞLU, GÜLRU: 15. ve 16. yüzyılda Topkapı Sarayı. Mimarî, tören ve
iktidar. Çev.: Ruşen Sezer. İstanbul, YKY, 2007. 398 s. (22.5x29) harita, plan,
resim. “YKY: 2428 – Tarih: 30”.
[III.E/3-1040]
NELSON, ROBERT S.: Hagia Sophia, 1850-1950. Holy wisdom modern
monument. Chigaco and London, The University of Chicago Press, 2004. XIX+
278 s. (22x29) harita, plan, resim.
[III.E/3-1038]
ORTAYLI, İLBER: Mekânlar ve olaylarıyla Topkapı Sarayı. İstanbul, Kaynak
Yay., 2007. 312 s. (27x32.5) renkli resim. “Yayın No: 214”.
[III.E/3-1034]
ORTAYLI, İLBER – ENGİN, VAHDETTİN – AFYONCU, ERHAN:
Payitaht-ı zemin Eminönü. Bir dünya başkenti. 2 c. İstanbul, Eminönü Belediyesi,
2008. (23x32) resim, renkli resim.
1. c.: 551 s. / 2. c.: 552 s.
[III.E/3-]
Osmanlı belgelerinde Kağıthane sergisi. 1-17 Haziran 2005. Haz.: Hüseyin Irmak. İstanbul, Kağıthane Belediyesi, 2005. 18 s. (15.5x23.5). “Kağıthane Belediyesi Yay. No: 16”.
[III.E/3-1000,1001]
ÖZBİLGE, AHMET FAİK: Fener, Balat, Ayvansaray. 2. bs. İstanbul, Bağlam
Yay., 2006. 214 s. (13.5x21.5) harita, resim. “Bağlam Yay.: 254”.
[III.E/3-1015]
ÖZCAN, ALİ RIZA: Türk kültür ve medeniyet tarihinde Fatih Külliyesi II-III.
“Hazîre”. = The Fatih complex II-III in the history of Turkish culture and
civilization. “The Cemetery”. Tr. by Mehmet Ulu, Recep Şentürk. İstanbul,
Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay., 2007. (24.5x29.5) resim.
II. c.: 320 s. resim. / III. c.: 336 s.
[III.E/3-1051-1052]
Piyale Paşa Camii 2005-2007 restorasyonu. Ed.: M. Baha Tanman, İdris Bostan.
İstanbul, Gürsoy Grup, 2011. 297 s. (24x32.5) plan, resim. ''Gürsoy Grup Lültür
Yay. No: 1'
[III.E/3-1055]
RADT, BARBARA: Geschichte der Teutonia. Deutsches Vereinsleben in İstanbul 1847-2000. İstanbul, Orient-Institut der DMG, 2001. 146 s. (18x30) resim.
[III.E/3-988]
Sadberk Hanım Müzesi. İstanbul, Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi,
1995.162 s. (24.5x22) renkli resim.
[III.E/3-1010]
Sadullah Paşa ve Yalısı. Bir yapı bir yaşam. Haz.: Emel Esin, Ali Akyıldız, Aygül
Ağar, M. Baha Tanman, Tarkan Okçuoğlu, Deniz Mazlum. İstanbul, YEM, 2008.
196 s. (23x28.5) plan, resim, renkli resim. “YEM Yayın: 139”.
[III.E/3-986]
SCHNEIDER, ALFONS MARIA – NOMIDIS, M. IS: Galata: Topographisch archäologischer Plan. Istanbul, Universum Matb., 1944. VIII+59 s. (20.5x 28.5)
1 katl. plan, resim.
[III.E/3-]
SEÇKİN, NADİDE: Topkapı Sarayı’nın biçimlenmesine egemen olan tasarım
gelenekleri üzerine bir araştırma (1453-1755). Yay. haz.: Azize Aktaş-Yasa. Ankara,
AYK Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 1998. X+272 s. (17x24) plan, resim.
“Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 163”.
[III.E/3-1035]
SİNANLAR, SEZA: Bizans araba yarışlarından Osmanlı şenliklerine Atmeydanı.
İstanbul, Kitap Yayınevi, 2005. 87 s. (16.5x21) resim. “Kitap Yayınevi: 96 – Tarih ve
Coğrafya Dizisi: 20”.
[III.E/3-1008]
SOYSAL, ALİ: Kara deniz beyaz ışık “Rumeli Feneri”. Köy, deniz feneri, tarihi
yapıları ve bütün yönleriyle. İstanbul, Denizler Kitabevi, 2004. 191 s. (20x25.5)
resim.
[III.E/3-991]
SÖZEN, METİN: Bir imparatorluğun doğuşu. Topkapı. İstanbul, Unilever,
1998. 230+[8] s. (24x30.5) renkli resim.
[III.E/3-]
ŞAHİN, SULTAN: Mahmutbey’deki eserler. İstanbul, Bağcılar Belediyesi,
2006. 72 s. (16.5x23.5) plan, resim. “Bağcılar Belediyesi Kültür Yay. Dizisi No:
70”.
[III.E/3-1056]
ŞENTÜRK, NAZIR: Babıâli ve sadrazamları. Bir cihan imparatorluğunun kaderinin belirlendiği yer. İstanbul, Doğan Kitap, 2007. 225 s. (14x23) resim.
[III.E/3-1057]
ŞEVKİ, ORHAN: Proti’den Kınalı’ya. Tanıklıklarla Kınalıada. İstanbul, Sel
Yay., 2004. 92 s. (17x24) resim. “Sel Yay.. 216 – Tarihe Tanıklık: 9”.
[III.E/3-1013]
ŞİMŞİRGİL, AHMET: Taşa yazılan tarih Topkapı Sarayı. İstanbul, Tarih
Düşünce, Bimeks, 2005. 252 s. (23x22) resim, renkli resim. “Tarih Düşünce
Kitapları: 13 – Araştırma, inceleme: 7”.
[III.E/3-1036]
TAMER, CAHİDE : I- Amcazâde Hüseyin Paşa yalısı ve onarım serüvenleri
ile II- Amcazâde Hüseyin Paşa manzûmesi restorasyonu (1957-1963). İstanbul,
TTOK, 2001. 112 s. (16.5x23.5) resim.
[III.E/3-1032,1060]
Tarihi, kültürü ve sanatıyla IX. Eyüpsultan sempozyumu. Tebliğler. 13-15 Mayıs 2005. İstanbul, Eyüp Belediyesi, 2005. 672 s. (21x29.5) plan, resim, renkli resim. “Eyüp Belediyesi Kültür Yay.: 35”.
[III.E/3-]
Tarihi, kültürü ve sanatıyla X. Eyüpsultan sempozyumu. Tebliğler. 12-14 Mayıs
2006. 512 s. (21x29.5) plan, resim, renkli resim. “Eyüp Belediyesi Kültür Yay.: 37”.
[III.E/3-]
TAVERNIER, JEAN-BAPTISTE: 17. yüzyılda Topkapı Sarayı. Ed.: Necdet
Sakaoğlu, çev.: Teoman Tunçdoğan. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2007. 175 s.
(16.5x21). “Kitap Yayınevi: 147 – Sahaftan seçmeler dizisi: 14”.
[III.E/3-1037]
TAYAR, İLHAN: İstinye. İstanbul, Çitlembik Yay., 2002. 56 s. (19x21) renkli
resim.
[III.E/3-]
Topkapı Sarayı. Haz.: Topkapı uzmanları. İstanbul, Akbank, 2000. 479 s. (22.5x29)
renkli resim.
[III.E/3-1081]
Topkapı Sarayı Harem-i Hümâyûnu.Padişahın evi Harem. İstanbul, Kültür ve
Turizm Bkn.lığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Md.lüğü Tokapı Sarayı Müzesi,
2012. 435 s. (24x31) renkli resim.
[III.E/3-]
Topkapı Sarayı Müzesi. Döşemelikler. Ed.: Hülya Tezcan, Sumiyo Okumura.
Ankara, İstanbul; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vehbi Koç Vakfı, 2007. 187 s.
(24x31) renkli resim.
[III.E/3-1033]
TUGAY, EMİNE ÇİĞDEM – TUGAY, MEHMET SELİM: Kamondo Han.
İstanbul, Beyoğlu A.Ş., 2007. 276 s. (21x31) harita, resim, renkli resim.
[III.E/3-1049]
TUNA, TURGAY: “Deniz fenerinin ışığında” Yeşilköy Ayastefanos. İstanbul,
Karakter Color, 2006. 367 s. (23.5x34.5) resim, renkli resim.
[III.E/3-968]
TUNA, TURGAY – ŞEKER, SABRİYE: Minyatür ve fotoğraflarla Makri
Hori’den Bakırköy’e Ayastefanos’tan Yeşilköy’e. İstanbul, Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği, 2009. 141 s. (24.5x31)
resim, renkli resim.
[III.E/3-1045]
TUNÇ, ŞAFAK: Tophâne-i Âmire ve Osmanlı devletinde top döküm faaliyetleri. İstanbul, Başak Kitap, 2004. 144 s. (16.5x24.5) resim.
[III.E/3-1018]
TÜRKER, ORHAN: Nihori'den Yeniköy'e. Bir Boğaziçi köyünün hikayesi.
İstanbul, Sel Yayıncılık, 2004. 86+2 s. (17x24) resim. ''Sel Yayıncılık 209 –
Tarihe Tanıklık 08''.
[III.E/3-1059]
TÜRKER, ORHAN: Psomatia'dan Samatya'ya. Bir bizans semtinin hikayesi.
İstanbul, Sel Yay., 2010. 91 s. (17x24) siyah beyaz resim. “Sel Yay.: 443 –
Tarihe Tanıklık: 11”.
[III.E/3-1072]
TÜRKER, ORHAN: Therapia’dan Tarabya’ya. Boğaz’ın diplomatlar köyünün
hikayesi. İstanbul, Sel Yay., 2006. 93 s. (17x24) resim. “Sel Yay.: 269 – Tarihe
Tanıklık: 11”.
[III.E/3-1014]
T.B.M.M. Milli Saraylar Daire Başkanlığı: Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve
Heykel Müzesi Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi restorasyonu. [Ankara],
TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, [198-]. 28 s. (21x30) resim.
[III.E/3-969]
UNAN, FAHRİ: Kuruluşundan günümüze Fâtih Külliyesi. Ankara, TTK., 2003.
XXV+452 s. (16.5x24) resim. “AKDTYK. TTK. Yay., VII. Dizi-Sa.198”.
[III.E/3-1016]
WITHERS, ROBERT: Büyük Efendi'nin sarayı. Çev.: Cahit Kayra. İstanbul,
Pera Turizm ve Tic. , 1996. XII+178 s. (13.5x19.5) 8 levha. ''Yayın No: 3 –
Çeviri Eserler: 1''.
[III.E/3-1021]
VAROL, MARIE-CHRISTINE: Balat. Faubourg juif d’Istanbul. İstanbul, İsis,
1989. VII+33 s. (20x27) 16 planş (58 fotoğraf). “Les Cahiers du Bosphore: III”.
[III.E/3-981]
YENTÜRK, BURHAN: Tarihi ve kültürüyle Kasımpaşalıyız. İstanbul, Kitabevi,
2006. IX+190 s. (13.5x21) siyah-beyaz resim. “Kitabevi: 306”.
[III.E/3-1082]
YENTÜRK, BURHAN: Ne lazım Tatavla’da bakkal dükkanı. Kurtuluş, Dolapdere, Feriköy, Bomonti. 2. bs. İstanbul, Zvi-Geyik Yay., 2003. 160 s. (13x19.5).
“Etnik Kültürlerin Sosyal Yaşantıları: 4”.
[III.E/3-1078]
YILDIRIM, SERCAN ÖZGENCİL – GÜNEY, DİLAY: İstanbul topoğrafya–
ları – Zeytinburnu. Sur ve suyun izindeki kültürlerin mirası=Topographies of
İstanbul, heritage of cultures along water and city wall. Çev.: Neslihan ŞıkGlosset. İstanbul, Beykent Üniversitesi, 2005. XV+271 s. (21x229.5) harita,
renkli resim.
[III.E/3-985]
150. yılında Dolmabahçe Sarayı uluslararası sempozyumu. 23-26 Kasım 2006. 2 c.
Ed.: Kemal Kahraman. İstanbul, TBMM Milli Saraylar, 2007. (20x27) plan, resim,
renkli resim. “Yayın No: 44”.
1. c.: 567 s. / 2. c.: 455 s.
[III.E/3-1070-1071]
SON: 1082 no'lu kitap, Yentürk
SEYAHATNAMELER
AK, MAHMUT: Osmanlı’nın gezginleri. İstanbul, 3F Yay., 2006. 192 s. (13.5x
21) harita. “3F Yayınevi Yayın No: 15”.
[IV.SEY-529]
ASUERO, PABLO MARTIN: Blasco Ibáňez en Estambul. Letras de Deusto,
vol. 27, n. 76 Julio-Septiembre 1997’den. Bilbao, Universidad de Deusto, 1997.
57-71 s. (30x21).
V. Blasco Ibáňez’in “Oriente” adlı kitabı ile birlikte ciltlidir.
[IV.SEY-524]
ASUERO, PABLO MARTİN: Viajeros hispánicos en Estambul: De la
cuestión de Oriente al reencuentro con los Sefardíes (1784-1918). Estambul,
Isıs, 2005. 299 s. (16x23.5). “Cuadernos del Bosforo III”.
[IV.SEY-512]
Bu şehr-i İstanbul ki. İstanbul üzerine anılar, gözlemler, izlenimler, sohbetler.
Derl.: Şemsettin Kutlu. İstanbul, Milliyet Yay., 1972. 407 s. (13x20). “Milliyet
Yay. Genel Kültür Dizisi: 14”.
[IV.SEY-541]
DE PEYSSONEL, CHARLES: 1745 yılında İzmit ve İznik’e yapılmış bir gezinin
öyküsü. Çev.: F. Yavuz Ulugün. Muhittin Bakan’ın yazıtlar hakkındaki ek yorumları ile... Kocaeli, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Tarih Yay., [2005]. 63 s.
(15x21) resim (1’i katl.).
[IV.SEY-516]
FONTMAGNE, LA BARONNE DURAND DE: Kırım Savaşı sonrasında İstanbul
günleri. (İkinci imparatorluk döneminde İstanbul’da Fransız konsolosluğunda geçen
günler). Çev.: İsmail Yerguz. İstanbul, İstiklal Kitabevi, 2007. 318 s. (13.5x20).
[IV.SEY-538]
FRESNE-CANAYE, PHILIPPE DU: Fresne-Canaye seyahatnamesi, 1573.
Çev.: Teoman Tunçdoğan. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2008. 166 s. (16.5x21).
“Kitap Yayınevi: 196 – Sahaftan seçmeler dizisi: 19”.
[IV.SEY-519]
GAUTIER, THEOPHILE: İstanbul. Çev.: Nurullah Berk. İstanbul, İstanbul Kitaplığı, “t.y.”. 319 s. (13.5x19.5).
Eserin başında, Çelik Gülersoy’un, Gautier’nin hayatına dair etüdü vardır.
[IV.SEY-542]
GERLACH, STEPHAN: Türkiye günlüğü. 2 c. Ed.: Kemal Beydilli. Çev.: Turkis
Noyan. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2006-2007. (16.5x21). “Kitap Yayınevi: 136, 137 Sahaftan Seçmeler Dizisi: 8, 9”.
1. c.: 1573-1576. 497 s. / 2. c.: 1577-1578. 505-902 s.
[IV.SEY-531-532]
HAMSUN, KNUT – ANDERSEN, HANS CHRISTIAN: İstanbul’da iki İskandinav seyyah. Çev.: Banu Gürsaler Syvertsen. İstanbul, YKY., 1993. 136 s.
(13.5x21). “Ed.: 33”.
[IV.SEY-514]
IBANEZ, V. BLASCO: Oriente. Barcelona, Plaza and Janes, 1980. 266 s.
(30x21).
Pablo Martin Asuero’nun “Blasco Ibáňez en Estambul” adlı makalesi ile
birlikte ciltlidir.
Fotokopidir.
[IV.SEY-524]
İBN BATTÛTA TANCÎ, EBÛ ABDULLAH MUHAMMED: İbn Battûta
seyahatnamesi. 2 c. Çev., inceleme ve notlar: A. Sait Aykut. 3. bs. İstanbul,
YKY., 2004. (13.3x21). “YKY.: 2000 – Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi:
53”.
1. c.: LXI+580 s. / 2. c.: XVII+583-1104 s. renkli katl. harita.
[IV.SEY-522-523]
LA BROQUIÈRE, BERTRANDON DE: Bourgogne Dükü Philippe le Bon’un
müşaviri ve Baş Écuyer Tranchant’ı Bertrandon De La Broquière’in denizaşırı
seyahati. Ed.: Ch. Schefer, sunuş: Semavi Eyice, Çev.: İlhan Arda. İstanbul,
Eren, 2000. 335 s. (16.5x24). “Seyahatname Dizisi 1”.
[IV.SEY-527]
LA MOTRAYE, AUBRY DE: La Motraye seyahatnamesi. Çev.: Nedim
Demirtaş. İstanbul, İstiklal Kitabevi, 2007.
[IV.SEY-537]
LE CORBUSIER (CHARLES-EDOUARD JEANNERET): Şark seyahati
İstanbul 1911. Çev.: Alp Tümertekin. Ankara, T. İş Bankası, 2009. XXII+186 s.
(18x19.5) çizim. “Genel Yayın: 1683”.
[IV.SEY-536]
MACLEAN, GERALD: The rise of oriental travel: English visitors to the
Otoman Empire, 1580-1720. New York, Palgrave Macmillan, 2004. XXI+267 s.
(15.5x23.5) 12 resim, renkli resim.
[IV.SEY-526]
MACLEAN, GERALD: Doğu’ya yolculuğun yükselişi. Osmanlı İmparatorluğu’nun İngiliz konukları (1580-1720). Çev.: Dilek Şendil. İstanbul, YKY., 2006.
(16.5x24) resim, renkli resim. “YKY.: 2403 – Tarih: 29”.
[IV.SEY-525]
MARTIN, GUILLAUME: İstanbul’a seyahat. Fr.dan çev.: İsmail Yerguz. İstanbul, İstiklal Kitabevi, 2007. 172 s. (13.5x20) resim.
[IV.SEY-539]
MONTAGU, LADY MARY: Briefe aus dem Orient. Hrsg.: Georg A. Narciss.
2. Aufl. Stuttgart, SteingrübenVerlag, 1962. 259 s. (11.5x17.5) 1 katl. harita.
[IV.SEY-515]
MONTAGU, MARY WORTLEY: Life on the Golden Horn. London, Great
Journeys, “t.y.”. 119 s. (11x18). “Penguin Great Journeys No: 6 – Asia Minor 6”.
[IV.SEY-530]
NERVAL, GÉRARD DE: Doğu’da seyahat. Çev.: Selahattin Hilav. İstanbul,
YKY, 2004. 796 s. (13.5x21). “YKY Yay.: 2023 – Kâzım Taşkent Klasik
Yapıtlar Dizisi: 54”.
[IV.SEY-521]
OLCAY, TİJEN: Istanbul face aux regards: visions, illusions, illuminations dans
les arts et les récits des voyageurs français aux XIXéme et XXéme siècles:
Théophile Gautier, Pierre Loti, Alain Robbe-Grillet. Frankfurt am Main; Berlin;
Bern; Bruxelles; New York, Oxford, Wien; Peter Lang, 2007. 282 s. (15x21)
siyah-beyaz resim.
[IV.SEY-540]
OLIVIER, G. A.: Türkiye seyahatnamesi. Kitap II. 1790 yıllarında Türkiye
(Yaşam, tarım, ticaret ve sanayi). Çev.: Oğuz Gökmen. İstanbul, 1991. XV+128
s. (16x23.5) resim.
[IV.SEY-528]
ÖZER, MURAT: Seyyahların gözüyle Osmanlı döneminde faaliyet gösteren
kervansaraylar. (Yüksek Lisans tezi, İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enst.). İstanbul,
2005. 133 s. (21.5x30) resim.
[IV.SEY-513]
PARDOE, JULIA: Sultanlar şehri İstanbul. Çizimler: W. H. Bartlett. Çev.: M.
Banu Büyükkal. İstanbul, T. İş Bankası Yay., 2010. XXXIII+644 s. (20x28)
resim.
[IV.SEY]
PARDOE, MISS JULIA: Şehirlerin ecesi İstanbul. Bir leydinin gözüyle 19.
yüzyılda Osmanlı yaşamı. Çev.: Banu Büyükkal. İstanbul, Kitap Yayınevi,
2004. 543 s. (16.5x21). “Kitap Yayınevi: 67 – Sahaftan Seçmeler Dizisi: 5”.
[IV.SEY-517]
SCHWEIGGER, SALOMON: Sultanlar kentine yolculuk 1578-1581. Yay.
haz. ve notlayan: Heidi Stein. Çev.: S. Türkis Noyan. İstanbul, Kitap Yayınevi,
2004. 248 s. (16.5x21) resim. “Kitap Yayınevi: 61 – Sahaftan Seçmeler Dizisi:
4”.
[IV.SEY-535]
TAVERNIER, JEAN BAPTISTE: Tavernier seyahatnamesi. Ed.: Stefanos
Yerasimos. Çev.: Teoman Tunçdoğan. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2006. 343 s.
(16.5x21). “Kitap Yayınevi: 118 – Sahaftan Seçmeler Dizisi: 7”.
[IV.SEY-534]
THÉVENOT, JEAN: Thévenot seyahatnamesi. Ed.: Stefanos Yerasimos. Çev.:
Ali Berktay. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2009. 287 s. (16.5x21). “Kitap Yayınevi:
209 – Sahaftan Seçmeler Dizisi: 20”.
[IV.SEY-533]
TOURNEFORT, JOSEPH DE: Tournefort seyahatnamesi. 2 kitap. Ed.: Stefanos Yerasimos. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2005. (16.5x21).
1. kitap: Çev.: Ali Berktay. 313 s. / 2. kitap: Çev.: Teoman Tunçdoğan. 283 s.
[IV.SEY-518]
ÜÇEL-AYBET, GÜLGÜN: Avrupalı seyyahların gözünden Osmanlı dünyası
ve insanları (1530-1699). 656 s. İstanbul, İletişim, 2003. (13x19.5) harita, resim,
renkli resim. “İletişim Yay.: 919 – Tarih Dizisi: 24”.
[IV.SEY-520]
V.SEFARET
ÅDAHL, KARIN (Ed.): Alay-ı Hümayun. İsveç elçisi Rǻlamb’ın İstanbul’u ziyareti
ve resimleri 1657-1658. Çev.: Ali Özdamar. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2006. 342 s.
(23x29) resim, renkli resim.
[V.SEF-72]
CORNELL, ERİK: Türkiye Avrupa’nın eşiğinde. Çev.: Gülseren Ergün. İstanbul,
Cem Yayınevi, 1998. 191 s. (14x20).
[V.SEF-67]
GUILLERAGUS KONTU: İstanbul mektupları. Türkçesi: Yaşar Avunç. İstanbul,
Kırmızı Yay., 2010. 175 s. (13.5x21.5).
[V.SEF-74]
KOCABAŞOĞLU, UYGUR: Majestelerinin konsolosları. İngiliz belgeleriyle
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki İngiliz Konsoloslukları (1581900). İstanbul, İletişim,
2004. 292 s. (13x19.5) harita. “İletişim Yay.: 1006 – Tarih Dizisi: 28”.
[V.SEF-71]
LİUTPRAND, KREMONALI: Konstantinopolis misyonu (Relatio de legatione
Constantinopolitana) (M.S. 968). Çev.: Mehmet Coral. İstanbul, Yeditepe Üniversitesi, 2003. 72 s. (15x21.5) renkli resim. “Yeditepe Üniversitesi Yay. No: 12”.
[V.SEF-70]
RǺLAMB, CLAES: İstanbul’a bir yolculuk 1657-1658. Çev.: Ayda Arel.
İstanbul, Kitap Yayınevi, 2008. 115 s. (16.5x21). “Kitap Yayınevi: 185 – Sahaftan
seçmeler dizisi: 17”.
[V.SEF-73]
SHERRILL, CHARLES N.: Bir ABD büyükelçisinin Türkiye hatıraları. Çev.:
Örgen Uğurlu. 2 c. İstanbul, Cumhuriyet, 1999. (12x18).
1. c.: 112 s. resim. / 2. c.: 96 s. resim.
[VI.SEF-68-69]
VI. HATIRAT
AKTER, TURGUT A.: Tiyatroda yaşam: Anılar. Mahir Canova. Ankara, Kültür
Bakanlığı, 1994. VII+278 s. (13.5x19.5) resim. “T.C. Kültür Bakanlığı Yay.: 1680
– Yayımlar Dairesi Başkanlığı Sanat-Tiyatro Dizisi: 100-106”.
[VI.H-518]
ALİ VÂSIB EFENDİ: Bir şehzadenin hâtırâtı. Vatan ve menfâda gördüklerim ve
işittiklerim. Haz.: Osman Selahaddin Osmanoğlu. 2. bs. İstanbul, YKY., 2005. 478
s. (16.5x24) resim. “YKY. Yay.: 2124”.
[VI.H-579]
ALSAN, ZEKİ MESUD: Mustafa’nın romanı. Hürriyet pervanesi. İstanbul hâtıraları 1907-1910. Ankara, Vadi Yay., 2006. 280 s. (14x21,5) resim. “Vadi Yay. :
214 – Felsefe Dizisi: 9”.
[VI.H-552]
ANADOL, ZİHNİ T.: Truva altında ilk akşam. 2. bs. İstanbul, Yön Yay., 1990.
360 s. (13.5x19.5). “Yön Yay.: 022 – Anı Dizisi: 01”.
[VI.H-517]
Anılarda savaş. 21 Nisan 2003, İstanbul. İstanbul, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2004. 43 s. (16.5x23.5).
[VI.H-589]
ARPAD, BURHAN: Hesaplaşma. İstanbul, Can Yay., 1991. 127 s. (12.5x19.5).
[VI.H-524]
AYAŞLI, MÜNEVVER: İşittiklerim, gördüklerim, bildiklerim. 2. bs. İstanbul,
Boğaziçi Yay., 1990. 198 s. (13.5x20). “Boğaziçi Yay.: 121”.
[VI.H-527]
BAŞTUNÇ, YÜKSEL: Beyoğlu. Dünden bugüne. İstanbul, Yılmaz Yay., 1993.
111 s. (13.5x19.5).
[VI.H-590]
BAYRAMOĞLU, FUAT: Gönülden gönüle. Fuat Bayramoğlu ile anılarda. Yay.
haz.: İsmail Parlatır. [İstanbul], “t.y.”. 261 s. (15.5x23.5) resim.
[VI.H-584]
BENEZRA, NISSIM M.: Une enfance juive a İstanbul (1911-1929). İstanbul,
Éditions Isıs, 1996. 218 s. (16x23.5). “Cahiers du Bosphore XVI”.
[VI.H-583]
BERKES, NİYAZİ: Unutulan yıllar. Yay. haz.: Ruşen Sezer. İstanbul, İletişim,
1997. 520 s. (13x19.5) resim. “İletişim Yay.: 406 – Anı Dizisi: 20”.
[VI.H-515]
BİLGİNER, RECEP: Hapisliğim. İstanbul, YAZKO, 1981. 99 s. (10.5x19).
[VI.H-519]
BOYSAN, AYDIN: Nereye gitti İstanbul? İstanbul, YKY., 2004. 194 s. (13.5x21)
resim.
[VI.H-533]
BOYSAN, AYDIN: Ne hoş zamanlardı. 5. bs. İstanbul, T. İş Bankası, 2007. 262 s.
(13x19.5) resim.
[VI.H-566]
BÜYÜKFIRAT, ZAKİRE: Kuzguncuk. Bellâ vista hoşça kal. İstanbul, Sone
Yay., 2005. 104 s. (13.5x19.5) resim. “sone Yay.: 34 – Anı, öykü dizisi: 8”.
[VI.H-549]
CEMAL, HASAN: Kimse kızmasın, kendimi yazdım. 4. bs. İstanbul, Doğan
Kitap, 1999. 357 s. (13.5x19.5) siyah-beyaz resim.
[VI.H-545]
ÇAYKARA, EMİNE: Abud Yalısı’nın gölgesinde melek annem ve ben. İstanbul,
İletişim, 2001. 292 s. (13x19.5) resim. “İletişim Yay.: 693 – Çağdaş Türkçe Ed.:
101”.
[VI.H-541]
ÇEKMEGİL, SELAMİ: Tilki tuzağı. İstanbul, Timaş Yay., 1991. 106 s. (13.5x
19.5). “Timaş Yay.: 111 – Hatıra Dizisi: 6”.
[VI.H-526]
ÇETİN, CELALETTİN: İşte Babıâli (Çuvaldızı kendimize). İstanbul, Cem Yayınevi, 1991. 282 s. (13.5x19.5).
[VI.H-523]
DABAĞYAN, LEVON PANOS: Zaman tünelinden şehr-i İstanbul’un seyir defteri. Semt-i Eyyüb, semt-i Eminönü, semt-i Yeşilköy. İstanbul, Karadağ Yay., 2006.
382 s. (13.5x21) resim, renkli resim. “Karadağ Yay.: 2 – Kültür Dizisi: 1”.
[VI.H-548]
DARENDE, DAVER: İstanbul üzerine çeşitlemeler. Ankara, Sanatyapım, 1994.
64 s. (16.5x23) resim, renkli resim.
[VI.H-578]
DARENDE, DAVER: Sirenler çalıyor. Bir çocuk gözüyle İkinci Dünya Savaşı.
Ankara, Duman Yay., 2005.170 s. (13.519.5) siyah-beyaz fotoğraf.
[VI.H-567]
DAVAZ, K. ÖZCAN: Bostancı masalları. Dört masal, dört mevsim. İstanbul,
Okuyanus, 2007. 186 s. (13.5x19.5) siyah-beyaz fotoğraf.
[VI.H-568]
DEMİREL, KEMAL: Gençlik yılları. İstanbul, Can Yay., 1994.99 s. (12.5x19.5).
[VI.H-562]
DEMİRİZ, YILDIZ: Dünden bugüne Caddebostan. İstanbul, Yorum Sanat, 2007.
118 s. (17.5x25.5) resim, renkli resim.
[VI.H-581]
DİNÇ, NİHAT: Gönüllü diplomat. İstanbul, İthaki Yay., 1998. 142 s. (13x19).
“Ed.: 3 – Çetele Dizisi: 1”.
[VI.H-525]
DÜNDAR, CAN - ÖZGENTÜRK, NEBİL: İlk durak. İstanbul’un entelektüel
tarihinden tanıklıklar. İstanbul, Alfa Kitap, 2005. XVII+144 s. (19.5x23.5) resim.
“Alfa Yay.: 1627 – Anı, Biyografi, Söyleşi: 13”.
[VI.H-586]
EKDAL, MÜFİT: Eski bir ihtilalciden dinlediklerim. İstanbul, Kitabevi, 2003. 48
s. (13.5x21) resim. “Kitabevi: 204”.
[VI.H-559]
EKSEN, İLHAN: Dünkü İstanbul. Çok dinli, çok dilli mozaiğin dağılışı. İstanbul, Sel Yay., 2002. 122 s. (13.5x19.5). “Sel Yay.: 158”.
[VI.H-554]
ENVER PAŞA: Enver Paşa’nın anıları (1881-1908). Haz.: Erdoğan Cengiz. İstanbul, İletişim, 1991. 130 s. (13x19.5) resim. “Anı Dizisi: 6”.
[VI.H-528]
ESİN, RÜŞTÜ: ...Ve bir zamanlar muhabbet vardı Şehr-i İstanbul’da. [İstanbul,
2005]. 96 s. (15x20.5) resim.
[VI.H-596]
EVİN, İFFET: Yaşadığım Boğaziçi. İstanbul, İletişim, 1999. 193 s. (15x23).
[VI.H-522]
FELDMANN, WILHELM: İstanbul’da savaş günleri. Bir Alman gazetecinin savaş hatıratı. Çev.: Necmettini Alkanh. İstanbul, Selis Kitabevi, 2004. 148 s. (13.5x
21) resim. “Selis Kitaplar: 33 – Tarih/Anı: 5”.
[VI.H-551]
GARO, ARMEN (KAREKİN PASTIRMACIYAN): Osmanlı Bankası. Armen
Garo’nun anıları. Çev.: Attila Tuygan. İstanbul, Belge Yay., 2009. 230 s. (13.5x
19.5).
[VI.H-591]
GOODWIN, GODFREY: Life’s episodes: discovering ottoman architecture. İstanbul, Boğaziçi University Press, 2002. 283 s. (13.5x21) resim, renkli resim.
[VI.H-532]
GÖKNEL, ERGUN: Başarısız başarı. Bir İstanbul macerası. İstanbul, Truva Yay.,
2005. 475 s. (13.5x19.5). “Truva Yay. No: 45 – Truva, siyaset: 14”.
[VI.H-547]
HAKER, EROL: İstanbul’dan Kudüs’e bir kimlik arayışı. Çev.: Natali Medina.
İstanbul, Kitapyayınevi, 2004. 271 s. (16.5x21). “Kitap Yayınevi: 58 – Anı ve
Yaşam Dizisi: 7”.
[VI.H-537]
HASOL, DOĞAN: Anılar kuşlar gibidir. İstanbul, Remzi Kitabevi, 2007. 264 s.
(13.5x20) siyah-beyaz resim.
[VI.H-563]
HORNBY, LADY (EMELIA BTHYNA): Kırım Savaşı sırasında İstanbul. Çev.:
Kenan Işık. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2007. 430 s. (16.5x21). “Kitap Yayınevi: 141
– Sahaftan Seçmeler Dizisi: 11”.
[VI.H-560]
HURŞİD, SAİT: Son vapuru kaçıranlar. Yay. haz.: Bülent Varlık. İstanbul, İletişim,
1999. 104 s. (13x19.5) siyah-beyaz resim. “İletişim Yay.: 582 – Anı Dizisi: 25”.
[VI.H-539]
ILGAZ, HASENE: Okuduklarım, gördüklerim, yazdıklarım. İstanbul, 1991. 126
s. (16.5x23).
[VI.H-588]
İLERİ, SELİM: Anılar: Issız ve yağmurlu. Söyleşiyi gerçekleştiren: Handan Şenköken. 3. bs. İstanbul, Doğan Kitap, 2002. 345 s. (14x23) resim.
[VI.H-573]
İLERİ, SELİM: İstanbul lâle ile sümbül. İstanbul, Doğan Yay., 2007. 198 s.
(19x21) resim.
[VI.H-574]
İLERİ, SELİM: İstanbul’un sandık odası. İstanbul, Doğan Yay., 2004. 189 s.
(19x21) renkli resim.
[VI.H-575]
İLERİ, SELİM: İstanbul seni unutmadım. 3. bs. İstanbul, Doğan Yay., 2005. 157
s. (19x21) resim, renkli resim.
[VI.H-576]
İLERİ, SELİM: Kar yağıyor hayatıma.2. bs. İstanbul, Doğan Kitap, 2005. 385 s.
(14x23) resim.
[VI.H-572]
KANDEMİR, FERİDUN: Hatıraları ve söyleyemedikleri ile Rauf Orbay. İstanbul, Yakın Tarihimiz Yay., 1965. 208 s. (14x20.5) resim.
[VI.H-590]
KARAKAYA, RAHMETULLAH: İkitelli’de biten Babıâli. İstanbul, Scala Yay.,
1998. 204 s. (13.5x19.5) resim.
[VI.H-558]
KARAVELİ, ORHAN: Tanıdığım Nâzım Hikmet. 6. bs. İstanbul, Doğan Yay.,
2008. 238 s. (14x23) siyah-beyaz fotoğraf.
[VI.H-587]
KESKİNER, ARİF: Yine mi Çiçek. 5. bs. İstanbul, Doğan Kitap, 2007. 315 s.
(14x23) siyah-beyaz fotoğraf.
[VI.H-577]
KATIRCIOĞLU, DOĞAN: Olur böyle vak’alar. İstanbul, 2000. 404 s. (13x
19.5).
[VI.H-538]
KORTAN, ENİS: Kaybolan İstanbul’um. Bir mimarın anıları 1947-1957. İstanbul, Boyut Yay., 2006. 156 s. (22.5x22.5) harita, resim, renkli resim.
[VI.H-553]
LİVANELİ, ÖMER ZÜLFÜ: Sevdalım hayat. 19. bs. İstanbul, Remzi Kitabevi,
2007. 430 s. (13.5x20) siyah-beyaz, renkli fotoğraf.
[VI.H-544]
LOTI, PIERRE: Constantinople en 1890 . Texte présenté et annoté par Jacques
Huré et illus. de photog. d’epoque. İstanbul, Editions Isis, 1990. VIII+51 s.
(24x16.5) siyah-beyaz resim.
[VI.H-593]
LOTI, PIERRE: Doğu düşleri sona ererken. Çev.: Faruk Ersöz. İstanbul, Kitap
Yayınevi, 2002. 143 s. (16.5x21). “Kitap Yayınevi: 2 – Anı ve Yaşam Dizisi: 1”.
[VI.H-556]
LOTI, PIERRE: Suprêmes visions d’Orient. Présantation Alain Quella-Villéger.
Paris, Bleu autour, 2006. 253 s. (14x22) resim.
[VI.H-557]
MARGULİES, RONİ: Gülümser çocukluğum ardımdan. İstanbul, Adam Yay., 2000.
92 s. (13.5x19.5).
[VI.H-564]
MARION-CRAWFORD, FRANCIS: 1890’larda İstanbul. 2. bs. Çev.: Şeniz
Türkömer. İstanbul, T. İş Bankası, 2009. 84 s. (13x19.5) resim. “T. İş Bankası Genel
Yayın: 1235”.
[VI.H-594]
MURAT, AHMET: Kayıt dışı anılar. İstanbul, YKY., 2007. 273 s. (13.5x21) siyahbeyaz fotoğraf. “YKY: 2575 – Ed.: 796”.
[VI.H-569]
NEAVE, DORİNA L.: Sultan Abdülhamit devrinde İstanbul’da gördüklerim.
Türkçesi: Neşe Akın. İstanbul, Dergâh Yay., 2008. 180 s. (13.5x19.5). “Dergâh Yay.:
405 – Batının gözüyle türkler: 4”.
[VI.H-]
OĞUZ, BURHAN: Yaşadıklarım, dinlediklerim. Tarihî ve toplumsal anılar. İstanbul, Simurg, 2000. 768 s. (13.5x19.5) resim. “Simurg Yay.: 39 – Anı Dizisi: 1”.
[VI.H-521]
ORAL, HALUK – ÖZSOY, M. ŞEREF: Erol Güney’in ke(n)disi. Göçmen, çevirmen, gazeteci, sevgili. İstanbul, YKY., 2005. 312 s. (13.5x21) resim. “YKY: 2142 –
Ed.: 646”.
[VI.H-535]
ÖZER, SADRİ: Harbiyeli. İstanbul, BizimAvrupa Yay., 2007. 180 s. (13.5x19.5).
“BizimAvrupa Yay.: 9”.
[VI.H-570]
ÖZİŞ, HİKMET: Son iskele Büyükdere. İstanbul, 2009. 319 s. (14.5x21).
[VI.H-592]
PAMUK, ORHAN: İstanbul. Hatıralar ve şehir. 9. bs. İstanbul, YKY., 2006. 361
s. (13.5x21). “YKY.: 1950 – Ed.: 551”.
[VI.H-595]
PATRICK, MARY MILLS: Son sultanların İstanbulu’nda. Siyaset,
modernleşme, yabancı okullar. Çev.: Ayşe Aksu. İstanbul, Dergâh Yay., 2009. 348
s. (13.5x19.5). “Dergâh Yay.: 413 – Batının gözüyle Türkler: 6”.
[VI.H- 543]
RILKE, ANNA GROSSER: Avrupa saraylarından Yıldız’a İstanbul’da bir hoş
sada. Çev.: Deniz Banoğlu. Ankara, T. İş Bankası, 2009. VII+315 s. (13x19.5)
resim. “T. İş Bankası Genel Yay.: 1732”.
[VI.H-542]
ROCHEBRUNE, A. DE: Dilber Kethy’nin Bursa ve İstanbul hatıratı. (Mesaib-i
İslâm). Mütercim Mahmud Sadık. Haz.: İlhami Yurdakul. İstanbul, Kitabevi, 2007.
174 s. (13.5x21). “Kitabevi: 320).
[VI.H-571]
SCOGNAMİLLO, GİOVANNİ: Bir levantenin Beyoğlu anıları. İstanbul, Metis
Yay., 1990. 144 s. (13x19) resim.
[VI.H-520]
SPATARİS, HARİS: Biz İstanbullular böyleyiz! Fener’den anılar 1906-1922.
Çev.: İro Kaplangı. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2004. 246 s. (16.5x21) harita, resim.
“Kitap Yayınevi: 60 – Anı ve Yaşam Dizisi: 9”.
[VI.H-550]
SUNATA, İ. HAKKI: İstanbul’da işgal yılları. Ankara, T. İş Bankası, 2006. 188 s.
(13x19.5) resim. “Genel Yayın: 900 – Anı Dizisi: 19”.
[VI.H-536]
TALU, ERCÜMEND EKREM: Geçmiş zaman olur ki... Haz.: Alâattin Karaca.
Ankara, Hece Yay., 2005. 296 s. (13x21) resim.
[VI.H-534]
TANRIVERDİ, FISTIK AHMET: Hoşçakal Prinkipo.Bir rüyaydı unut gitsin.
İstanbul, Literatür Arkapencere, 2004. 119 s. (13.5x21) resim.
[VI.H-546]
TEKÇE, GÜNGÖR: Zâfir Konağında bir tuhaf zaman. İstanbul, YKY., 2007. 135
s. (13.5x21) resim. “YKY: 2491 –Edebiyat: 772”.
[VI.H-565]
TİNAYRE, MARCELLE: Bir kadın gezgin Tinayre’nin günlüğü. Osmanlı izlenimleri ve 31 Mart olayı. Çev.: Engin Sunar. İstanbul, Aksoy Yay., 1998.168 s. (15.5x
23.5) resim.
[VI.H-580]
TUĞTEPE, SÜHA: Nişantaşı…Nişantaşı… Renkli sinemaskop yıllar… İstanbul,
Doğan Kitap, 2008. 217 s. (14x23).
[VI.H-582]
VÂLÂ NUREDDİN (VÂ-NÛ): Bu dünyadan Nâzım geçti. İstanbul, Remzi
Kitabevi, 1965. 495 s. (14x20) resim.
[VI.H-516]
VANLI, ŞEVKİ: Mimarlık sevgilim. 2. bs. İstanbul, İletişim, 2002. 287 s.
(13x19.5) siyah-beyaz resim. “İletişim Yay.: 671 – Anı Dizisi: 28”.
[VI.H-540]
WHITTEN, M. A.: An island in Istanbul: At home on Heybeliada. İstanbul, Adalı
Yay., 2006. 199 s. (13.5x19.5).
[VI.H-529]
YALÇIN, HÜSEYİN CAHİT: Tanıdıklarım. 2. bs. İstanbul, YKY., 2002. 180 s.
(13.5x21) resim. “YKY.: 1524 – Ed.: 109”.
[VI.H-531]
YAVUZ, HİLMİ: Ceviz sandıktaki anılar. 3. bs. İstanbul, Can Yay., 2002. 136 s.
(12.5x19.5).
[VI.H-561]
YERGÖK, ZİYA: Tuğgeneral Ziya Yergök’ün anıları. Harbiye’den Dersim’e
(1890-1914). Askeri öğrencilik, Erzurum, Erzincan ve Dersim harekâtı. Yay. haz.:
Sami Önal. İstanbul, Remzi Kitabevi, 2006. 252 s. (13.5x20) 4 adet siyah-beyaz
resim.
[VI.H-555]
YEŞİLBAŞ, MEHMET ALİ: Bir Beykozlu’nun anıları...İstanbul, Beykoz Belediyesi, 2005. 286 s. (21x30) resim. “Beykoz Belediyesi Kültür Yay.: 2”.
[VI.H-]
ZARİFİ, YORGO L.: Hatıralarım. Kaybolan bir dünya. İstanbul 1800-1920.
Çev.: Karin Skotiniyadis. İstanbul, Literatür, 2005. 424 s. (15x23) resim. “Literatür
Yay.: 418 – Biyografi, Otobiyografi: 03”.
[VI.H-585]
BİYOGRAFİ
Actes du colloque international Lamartine. Ed.: Gertrude Durusoy. İzmir,
Adikam, 2004. [14]+310 s. (16.5x24). “ADIKAM Yay. No: 2”.
[VII.B-692]
AHMED CEVDET: Kısas-ı Enbiya ve tevarih-i hulafa. 3 c. (6 kısım).
Haz.: Mahir İz. 3. bs. Ankara, Kültür Bakanlığı, 2000. (13.5x19.5).
“Kültür Bakanlığı Yay.: 637 – Yayımlar Dairesi Başkanlığı 1000 Temel
Eser Dizisi: 119”.
1. c. 1. kısım: XII+368 s. / 1. c. 2. kısım: XI+370 s. / 2. c. 1. kısım: X+291
s. / 2. c. 2. kısım: X+300 s. / 3. c. 1. kısım: XII+353 s. / 3. c. 2. kısım:
XII+437 s.
[VII.B-686-691]
AKAR, ATİLLA: Bir kuşağın son temsilcileri “Eski Tüfek” sosyalistler.
İstanbul, İletişim, 1989. 203 s. (16x23.5). “İletişim Yay.: 78 – Bugünün
Kitapları: 6”.
[VII.B-675]
ATASOY, ALİ RIZA – ATASOY, MEHMET CELÂLETTİN: Tokat,
Reşadiye’li Sadrazam Seyyid Hasan Paşa. Hayat hikâyesi ve eserleri,
1679-1748. İstanbul, Yenilik Basımevi, 1990. XX+351 s. (16x23.5) resim.
[VII.B-665]
AYVAZOĞLU, BEŞİR: Defterimde 40 suret. İstanbul, Ötüken Neşriyat,
1996. 224 s. (12x19.5) resim.
[VII.B-670]
AYVAZOĞLU, BEŞİR: Peyami. Hayat, sanatı, felsefesi, dramı. 3. bs. İstanbul, Kapı Yay., 2008. 544 s. (13.5x19.5). “Kapı Yay.: 149 – Beşir Ayvazoğlu Kitaplığı: 9”.
[VII.B-670]
BABAN, CİHAD: Politika galerisi (Büstler ve portreler). İstanbul, Remzi
Kitabevi, 1970. 459 s. (14.5x21).
[VII.B-678]
BARDAKÇI, MURAT: Şahbaba. Osmanoğulları’nın son hükümdarı VI.
Mehmed Vahideddin’in hayatı, hatıraları ve özel mektupları. İstanbul, Gri
Yay., 1998. 679 s. (16x23.5) resim. “Gri YayınDizisi: 8”.
[VII.B-677]
BAYAZOĞLU, ÜMİT: Uzun, ince yolculuklar. 37 portre. İstanbul, YKY.,
2004. 226 s. (13.5x21) resim. “YKY.: 2101 – Ed.: 634”.
[VII.B-672]
BEHMOARAS, LİZ: Suat Derviş. Efsane bir kadın ve dönemi. İstanbul,
Remzi Kitabevi, 2008. 328 s. (13.5x20) siyah-beyaz resim.
[VII.B-704]
Bilge Karasu aramızda. Haz.: Füsun Akatlı, Müge Gürsoy Sökmen. İstanbul,
Metis Yay., 1997. 250 s. (13x19.5).
[VII.B-699]
1953-1954 Hukuk Fakültesi son sınıf yıllığı. Albümü haz.: Abdülkadir
İnanç. [İstanbul, İ.Ü. Hukuk Fak.], “t.y.”. (24.5x16.5) resim.
[VII.B-681]
CEM, İSMAİL: Ben böyle veda etmeliyim. “İsmail Cem kitabı”. Söyleşi:
Can Dündar. Ankara, T. İş Bankası, 2008. 297 s. (13x19.5) resim. “Nehir
söyleşi: 30”.
[VII.B-706]
CEMAL SÜREYA: 99 Yüz. İzdüşümler, söz senaryosu. İstanbul, YKY.,
2004. 474 s. (13.5x21). “YKY.: 2103 – Ed.: 435”.
[VII.B-671]
ÇUHADAR, N. ÖZLEM: Çelik Gülersoy. İstanbul’a adanmış bir hayat.
İstanbul, İlgi Yay., 2006. 236 s. (13.5x23) resim. “Yayın No: 24 – İnceleme
Araştırma: 10”.
[VII.B-694,702]
DELEAGE, JEAN-PIERRE: Abidin Dino ya da kanatlanan eller. Bir
yaşam öyküsü denemesi. Çev.: Samih Rıfat. İstanbul, YKY., 2007. 170 s.
(13.5x21). “YKY: 2569 - Ed.: 792”.
[VII.B-701]
DİKİCİ, RADİ: Cumhuriyet’in divası Müzeyyen Senar. Türk musikisinin
75 yıllık hikâyesi. 2. bs. İstanbul, Remzi Kitabevi, 2005. 381 s. (13.5x20)
siyah-beyaz resim.
[VII.B-695]
DOĞAN, ERDAL: Sevgi Soysal. Yaşasaydı âşık olurdum. İstanbul, Karakutu Yay., 2007. 300 s. (13.5x21) resim. “Karakutu Yay.: 146 – Tür k Ed.
İnceleme: 13”.
[VII.B-703]
DÜZDAĞ, M. ERTUĞRUL: Yakın tarihimizde gizli çehreler. İstanbul, İz
Yay., 1991. 462 s. (13.5x19.5). “İz Yay.: 23 – M. Ertuğrul Düzdağ Kitaplığı:
1”.
[VII.B-674]
EBÜZZİYA, ZİYAD: Şinasi. İlavelerle yayına haz.: Hüseyin Çelik. İstanbul, İletişim, 1997. 424 s. (13x19.5) resim. “İletişim Yay.: 426 – Araştırma,
inceleme dizisi: 64”.
[VII.B-682]
GÜLERSOY, ÇELİK: Tabiatı koruma. İstanbul, 1959. 16 s. (14x20).
[VII.B-707]
GÜNGÖRMÜŞ, NİLÜFER: A’dan Z’ye Sevim Burak. İstanbul, YKY,
2003. 57 s. (13.5x21) resim.
[VII.B-]
GÜR, ÂLİM: Eüzziya Tevfik. Hayatı, dil, edebiyat, basım yayın ve matbaacılığa katkıları. Ankara, Kültür Bakanlığı, 1998. XVI+445 s. (16.5x23.5) resim. “Kültür Bakanlığı Yay.: 2171 – Yayımlar Dairesi Başkanlığı Kültür Eserleri Dizisi: 231”.
[VII.B-666]
KARAVELİ, ORHAN: Sakallı Celal. Bir “bilinmeyen ünlü”nün yaşam
öyküsü. 9. bs. İstanbul, Pergamon, 2006. 232 s. (13.5x21) resim. “Pergamon
Yayını: 6”.
[VII.B-697]
KAYALI, KURTULUŞ: Türk kültür dünyasından portreler. İstanbul, İletişim, 2002. 159 s. (13x19.5). “İletişim Yay.: 839 – İnceleme Dizisi: 130”.
[VII.B-683]
KUNTAY, MİDHAT CEMAL: Sarıklı ihtilalci Ali Suavi. İstanbul, Ahmet
Halit Kitabevi, 1946. 191 s. (14.5x21).
[VII.B-669]
LEVEND, AGÂH SIRRI: Şemsettin Sami. Ankara, TDK., 1969. 212 s.
(13.5x19). “TDK Tanıtma Yay. Türk Diline Emek Verenler Dizisi: 13”.
[VII.B-679]
MERİÇ, ÜMİT: Babam Cemil Meriç. 5. bs. İstanbul, İletişim, 2006. 156
s. (13x19.5). “İletişim Yay.: 310”.
[VII.B-680]
Oda tarihinden / Portreler: Doğan Hasol. Söyleşi: Mücella Yapıcı. İstanbul,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2006. 211 s. (16.5x
23.5) resim.
[VII.B-]
ÖZDALGA, ELISABETH (Ed.): The last dragoman. The Swedish
Orientalist Johannes Kolmodin as scholar, activist and diplomat. İstanbul,
The Swedish Research Institution in İstanbul, 2006. VIII+176 s.
(17.5x27.5) resim. “Transactions Vo. 16”.
[VII.B-673]
Râbia hâtun. “Tuhaf bir kıyâmet”+ kırkbir şiir. Haz.: Enis Batur. İstanbul,
YKY., 2000. 174 s. (16x16). “YKY –1406, Şiir: 136”.
[VII.B-698]
SERTEL, ZEKERİYA: Mavi gözlü dev. Nazım Hikmet ve sanatı. İstanbul,
Ant Yay., 1969. 336 s. (12x19.5). “Ant Yay.: 22”.
[VII.B-685]
Tarihçilerin kutbu. “Halil İnalcık kitabı”. Söyleşi: Emine Çaykara. 2. bs.
Ankara, T. İş Bankası, 2005. 614 s. (13x19.5) resim. “Genel Yayın: 895 –
Ed. Dizisi: 433”.
[VII.B-684]
TÜRENÇ, TUFAN – AKYILDIZ, ERHAN: Bir gazetecinin hayatı. 28
yıl sonra Abdi İpekçi. 2. bs. İstanbul, Doğan Kitap, 2007. 302 s. (14x23).
[VII.B-700]
UÇ, HİMMET: Nabizâde Nazım. Şair ve romancı. İstanbul, Kitabevi,
2007. XX+204+[3] s. (13.5x21). “Kitabevi: 327”.
[VII.B-705]
ÜÇOK, AYŞE: Sadberk Hanım. Koç ailesinin yaşamı. İstanbul, Vehbi
Koç Vakfı, 2005. 307 s. (13.5x19.5) resim.
[VII.B-696]
ÜLKÜ, İRFAN: KGB arşivlerinde Enver Paşa. İstanbul, Kamer Yay.,
1996. 150 s. (13.5x19.5) resim. “Kamer Yay. Nu: 101”.
[VII.B-667]
ÜNVER, A. SÜHEYL: Yahya Kemal’in dünyası. İstanbul, Tercüman,
1980. 153 s. (13x19.5) resim.
[VII.B-668]
YUND, KERİM: Türkiye Orman Umum Müdürleri albümü. İstanbul,
1959. 107 s. (16.5x24.5).
[VII.B-676]
VIII. GÜZEL SANATLAR
GENEL
Afife Batur’a armağan. Mimarlık ve sanat tarihi yazıları. İstanbul, Literatür,
2005.
343 s. (23x28) plan, resim, renkli resim. “Literatür Yay.: 420”.
[VIII.GS/G-70]
Albert Gabriel (1883-1972): Mimar, arkeolog, ressam, gezgin=Albert Gabriel
(1883-1972): Architecte, archéologue, artiste, voyageur. Küratör=Commissaire
général: Pierre Pinon. Çev.=Trad.: Olcay Kunal, Ali Cevat Akkoyunlu, İsabelle
Verdier. İstanbul, YKY., 2006. 439 s. (23x29) çizim,plan, resim, renkli resim.
[VIII.GS/G-77]
Aptullah Kuran için yazılar=Essays in honour of Aptullah Kuran. Haz.=Eds.:
Çiğdem Kafescioğlu, Lucienne Thys-Şenocak. Yay. danışmanı: Günhan Danışman.
İstanbul, YKY., 1999. 575 s. (17x25) plan, resim. “YKY.: 1270”.
[VIII.GS/G-69]
Cultural horizons: A Festschrift in honor of Talat Sait Halman. Vol. 1. Ed. by
Jayne L. Warner. New York, Syracuse University; İstanbul, YKY., 2001. XIV+617
s. (21x28) resim.
[VIII.GS/G-79]
“El/le”. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2005-2006 akademik yılı
diploma projeleri. Sergi kataloğu.Yay.haz.: İnci Deniz Ilgın, Begüm Akkoyunlu,
Zeynep Ögel. İstanbul, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 2006. XIII s.
(24x28) resim.
Sayfalar no’suzdur.
[VIII.GS/G-76]
Kadir Has University “Culture and the Arts” Lecture series: Selected talks 20032005. Ed.: Matthew Gumpert. İstanbul, Kadir Has Uni. Yay., 2006. 142 s.
(16.5x23.5).
[VIII.GS/G-80]
KUBAN, DOĞAN: Türk ve İslâm sanatı üzerine denemeler. İstanbul, Arkeoloji ve
Sanat Yay., 1982. 235 s. (13x19.5). “Arkeolojii ve Sanat Yay. Deneme, Eleştiri,
Anı Dizisi: 1”.
[VIII.GS/G-67]
Sadberk Hanım Müzesi’nin yurtdışından Türkiye’ye kazandırdığı eserler. Asırlar
sonra bir arada. Yay. haz.: Hülya Bilgi. İstanbul, Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım
Müzesi, 2005. 233 s. (24x31) renkli resim.
[VIII.GS/G-78]
Sanat ve inanç 1-2. Rıfkı Melül Meriç anısına. Yay. haz.: Banu Mahir, Hâlenur
Katipoğlu. İstanbul, M.S. Güzel Sanatlar Üni. Türk Sanat Tarihi Uygulama ve
Araştırma Merkezi, 2004. (20x27.5).
1. c.: 318 s. resim. / 2. c.: 326 s. resim.
[VIII.GS/G-71-72]
Semra Ögel’e armağan. Mimarlık ve sanat tarihi yazıları. İstanbul, Ege Yay., 2000.
XIV+168 s. (19.5x27) resim.
[VIII.GS/G-68]
Sinan Genim’e armağan. Makaleler. İstanbul, TAÇ Vakfı, 2005. XXVI+857 s.
(22.5x28) plan, resim.
[VIII.GS/G-73]
TANSUĞ, SEZER: Karşıtı aramak. Sanat tarihi yazıları. İstanbul, Arkeoloji ve
Sanat Yay., 1983. 250 s. (13x19.5). “Arkeoloji ve Sanat Yay. Deneme, Eleştiri,
Anı Dizisi: 2”
[VIII.GS/G-82]
TİMUÇİN, AFŞAR: Estetik. Seminer. İstanbul, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi, 2005. 52 s. (16.5x23.5).
[VIII.GS/G-81]
TÜRELİ, İDİL: Türk sanatında altı köşeli yıldız. (M.Ü.Türkiyat Araştırmaları
Enst., Yüksek Lisans Tezi). İstanbul, 2006. XI+159 s. (21x30) çizim, resim, renkli
resim.
[VIII.GS/G-74]
Yıldız Demiriz’e armağan. Haz.: M. Baha Tanman, Uşun Tükel. İstanbul, Simurg,
2001. 250 s. (16.5x23.5) resim, renkli resim. “Simurg Yay.: 51 – Armağan: 1”.
[VIII.GS/G-75]
GÜZEL SANATLAR
MİMARLIK
AFYONCU, ERHAN: XVI. Yüzyılda hassa mimarları. s. 207-216. Prof. Dr.
İsmail Ala Armağanı (1999: İzmir).
Fotokopidir.
[VIII.GS/MİM-215]
AKYIL, Z. AYŞE – BATUR, AFİFE – CAN, CENGİZ: M. Emin Onat yapıları
rehberi. İstanbul, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2009. 87 s.
(12.5x22) 8 katl. renkli harita, resim.
[VIII.GS/MİM-217]
ATAMAN, ALPASLAN: Bir göz yapıdan külliyeye. Osmanlı külliyelerinde
kamusal mekân mantığı. İstanbul, Mimarlar Tasarım Yay., 2000. 180 s. (20x26)
plan, resim. “Mimarlar Tasarım Yay.: 1”.
[VIII.GS/MİM-193]
Avrupa’dan İstanbul’a yeni sanat 1890-1930 = Art Nouveau (1890-1930) from
Europe to İstanbul. 2. bs. Ankara, TMMOB Mimarlar Odası, 2005. 229 s. (24x27)
resim, renkli resim.
[VIII.GS/MİM-194]
AYVERDİ, E. HAKKI: İstanbul mimari çağının menşei: Osmanlı mimarisinin ilk
devri (1230-1402) 1. kitap. 2. bs. İstanbul, İ.F.C., 1989. XII+565 s. (25x35) resim,
çizim.
[VIII.GS/MİM-218]
AYVERDİ, E. HAKKI: Osmanlı mimarisinde Çelebi ve II. Sultan Murad devri
(1403-1451). II. Kitap. 2. bs. İstanbul, İ.F.C., 1989. XI+606 s. (25x35) çizim,
resim.
[VIII.GS/MİM-219]
AYVERDİ, E. HAKKI: Osmanlı mimarisinde Fâtih devri (1451-1481). III. kitap.
2. bs. İstanbul, İ.F.C., 1989. VI+[2 y]+544 s. (25x35)çizim, resim.
[VIII.GS/MİM-220]
AYVERDİ, E. HAKKI: Osmanlı mimarisinde Fâtih devri (1451-1481). IV.
kitap.2. bs. İstanbul, İ.F.C., 1989. s. 545-943. (25x35) çizim, resim.
[VIII.GS/MİM-221]
BAKIR, BETÜL: Mimaride rönesans ve barok. Osmanlı başkenti İstanbul’da
etkileri. Ankara, Nobel Yayın, 2003. 191 s. (21.5x30) plan, resim, renkli resim.
“Nobel Yayın No: 482 – Güncel Yayınlar Dizi No: 30”.
[VIII.GS/MİM-213]
BARKA, SHEREE – ŞENGÖR, OYA: İstanbul’un balkonları. İstanbul, Çitlembik, 2004. 137 s. (23x26) renkli resim.
[VIII.GS/MİM-186]
BATUR, AFİFE – YAVUZ, YILDIRIM: Mimar Kemaleddin yapıları rehberi.
İstanbul, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2008. 103 s.
(12.5x22) 2 katl. renkli harita, resim.
[VIII.GS/MİM-174]
BOZDOĞAN, SİBEL: Modernizm ve ulusun inşası. Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde mimari kültür. Çev.: Tuncay Birkan. İstanbul, Metis Yay., 2002. 367 s.
(16.5x24) resim.
[VIII.GS/MİM-180]
CANSEVER, TURGUT: İslâm’da şehir ve mimari. İstanbul, Timaş Yay., 2006.
236 s. (13.5x21). “Timaş Yay.: 1499 – Turgut Cansever Kitaplığı: 1”.
[VIII.GS/MİM-175]
CANSEVER, TURGUT: Kubbeyi yere koymamak. 3. bs. Yay. haz.: Mustafa Armağan. İstanbul, Timaş Yay., 2007. 400 s. (13.5x21). “Timaş Yay.: 1614 – Tarih –
İnceleme- Araştırma: 10”.
[VIII.GS/MİM-176]
CANSEVER, TURGUT: Mimar Sinan. İstanbul, AlBaraka Türk, 2005. 415 s.
(24x32) plan, renkli resim. “AlBaraka Türk Yay.: 24 – Kültür Kitapları: 2”.
[VIII.GS/MİM-201]
DAŞ, ERTAN: Erken dönem Osmanlı türbeleri. İstanbul, Gökkubbe, 2007. 374
s.(16.5x23.5) çizim, plan, resim.
[VIII.GS/MİM-185]
ELDEM, SEDAD HAKKI: Boğaziçi yalıları=The yalıs of the Bosphorus. 2 c.
İstanbul, Vehbi Koç Vakfı, 1994. (24.5x34) plan, resim.
1. c.: Rumeli yakası. 325 s. / 2. c.: Anadolu yakası. 287 s.
[VIII.GS/MİM-211-212]
ERYILDIZ, SEMİH: Batıkent. [1980 sonrası dünyada yeni kent düşüncesine eleştiriler ve dünyada yeni gelişmeler. Tükiye’de yeni yerleşmeler]. Ankara, T. İş
Bankası, 2003. 196 s. (16x23.5). “T. İş Bankası Genel Yayın: 707 – Bilim Dizisi:
19”.
[VIII.GS/MİM-179]
FIRAT, NURCAN İNCİ: Ankara’da Cumhuriyet dönemi mimarîsinden iki örnek:
Etnografya Müzesi ve Eski Türk Ocağı Merkez Binası (Devlet Resim ve Heykel
Müzesi). Ankara, Kültür Bakanlığı, 1998. XI+153 s. (20x29) resim, renkli resim.
“Kültür Bakanlığı Yay.: 2188 – Yayımlar Dairesi Başkanlığı Sanat Eserleri Dizisi:
203”.
[VIII.GS/MİM-167]
FRANCESCHINI, JULIANA AIRES: Byzantine monasteries and early ottoman
külliyes: A comparatıve study (Bizans manastırları ve erken osmanlı külliyelerinin
üzerine karşılaştırmalı bir çalışma). (Yüksek Lisans tezi. ODTÜ Fen Bilimleri
Enst.). Ankara, 2002. VIII+109 s. (21x29.5) çizim.
Fotokopidir.
[VIII.GS/MİM-214]
GÜNAY, REHA: Mimar Sinan. 2. bs. İstanbul, YEM, 2005. 223 s. (22x30) plan,
resim. ''Yapı Yayın: 87''.
[VIII.GS/MİM-222]
GÜNAY, REHA: Sinan: The architect and his works. 5th ed. İstanbul, YEM, 2007.
223 s. (22x30) plan, resim. ''Yapı Yayın: 46''.
[VIII.GS/MİM-223]
GÜNAY, REHA: Sinan’ın İstanbul’u. 2. bs. İstanbul, YEM Yayınevi, 2006. 247 s.
(11.5x21.5) plan, renkli resim. “YEM Yayın: 122”.
[VIII.GS/MİM-169]
Istanbul, Constantinople, Byzantium. s. 16-73. (23.5x30.5) harita, plan, resim,
renkli resim. Bologna, “Rassegna”, year XIX, 72, 1997/IV.
[VIII.GS/MİM-204]
İstanbul: City of domes. Essay: Semavi Eyice, ed.: Robert Bragner, design: Joelle
Danon, photo., Ahmet Ertuğ. [İtalya], Ertuğ, 1992. 132 s. (26.5x37.5) plan, renkli
resim.
[VIII.GS/MİM-]
İstanbul’un geleceği ve gökdelenler. Yay. danışmanları: Oktay Ekinci, Raşit Gökçeli, Yücel Gürsel, Şener Özler. Yay. haz.: Salih Şencan. İstanbul, TMMOB Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 1991. 148 s. (13x19).
[VIII.GS/MİM-177]
KARADENİZ, COŞKUN: Cumhurbaşkanlığı Tarabya Köşkü. Koruma amaçlı
tasarım projesi. Yeni yapılar. = Presidantial complex at Tarabya. Urban conservation project. New buildings. Tr. by Çelen Birkan. İstanbul, YEM, 2007. 170 s.
(29x25) renkli resim. “Yapı Endüstri Merkezi YEM Yayın: 133”.
[VIII.GS/MİM-195]
KARAESMEN, ERHAN: Sinan teması üzerine çeşitlemeler. Ankara, TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası, 2008. 285 s. (16x24) resim, renkli resim.
[VIII.GS/MİM-166]
KORTAN, ENİS: Le Corbusier gözüyle türk mimarlık ve şehirciliği = Turkish
architecture and urbanism through the eyes of Le Corbusier = L’Architecture et
l’urbanisme turc par les yeux de Le Corbusier. 3. bs. İstanbul, Ankara, Boyut Yay.,
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şb., 2005. 155 s. (22.5x22.5) çizim, resim, renkli
resim.
[VIII.GS/MİM-183]
KUBAN, DOĞAN: İstanbul yazıları. İstanbul, YEM, 1998. 279 s. (22x30) plan,
resim.
[VIII.GS/MİM-207]
KUBAN, DOĞAN: Osmanlı mimarisi. Foto.: Cemal Emden. İstanbul, YEM Yayın, 2007. 719 s. (24.5x32) plan, resim, renkli resim. “YEM Yayın: 134”.
[VIII.GS/MİM-208]
KUBAN, DOĞAN: The Turkish hayat house. İstanbul, Eren, 1995. 279 s. (23.5x
34) plan, resim, renkli resim.
[VIII.GS/MİM-209]
KURUYAZICI, HASAN (Ed. by): Batılılaşan İstanbul'un ermeni
mimarları=Armenian architects of Istanbul in the Era of Westernization. Çev.:
Nazım Hikmet Richard Dikbaş. İstanbul, Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yay.,
2010. 167 s. (23.5x31) renkli resim.
[VIII.GS/MİM-205]
Mekân, toplumsal cinsiyet rolleri ve mimarlık. Yuvarlak masa toplantısı 4. 20
Ekim 2004, İstanbul. İstanbul, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi, 2005. 72 s. (16.5x23.5).
[VIII.GS/MİM-172]
Mimarlık ve eğitim kurultayı - 2. Hazırlık panelleri ve forumları. 18 Nisan, 15
Ekim, 06 Kasım 2003 panel ve forumların bant çözümüdür. Ankara, TMMOB
Mimarlar Odası, 2004. 143 s. (16.5x23.5).
[VIII.GS/MİM-198]
Mimarlık ve eğitim kurultayı - 2. Mimarın formasyonu nedir, ne olmalıdır? 10-12
Aralık 2003. Ankara, TMMOB Mimarlar Odası, 2004. 471 s. (16.5x23.5).
[VIII.GS/MİM-197]
Modern Türk mimarlığı. Editörler: Renata Holod, Ahmet Evin, Suha Özkan. Yay.
haz.: M. Müge Cengizkan. İng.den çev.: Mehmet Saner, Tuğçe Selin Tağmat. 2. bs.
Ankara, TMMOB Mimarlar Odası, 2007. 194 s. (24x24.5) resim.
[VIII.GS/MİM-168]
NECİPOĞLU, GÜLRU: The age of Sinan: architectural culture in the Ottoman
Empire. London, Reaktion Books, 2005. 592 s. (24x29) plan, resim, renkli resim.
[VIII.GS/MİM-200]
“Osmanlı Mimarı” D’Aronco. 1893-1909 İstanbul projeleri. Restorasyonlar,
projeler, kitaplar = D’Aronco architetto ottomano. Progetti per İstanbul 1893-1909.
Restauro, progetti, libri = D’Aronco Ottoman Architect. Projects for İstanbul 18931909. Restorations, project, boks. İstanbul, Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul
Araştırmaları Enst., 2006. 342 s. (19.5x22) çizim, resim, renkli resim.
[VIII.GS/MİM-184]
Osmanlı mimarlığının 7 yüzyılı “Uluslararası bir miras”. İstanbul, YEM, [2000].
408 s. (19.5x25.5) resim.
[VIII.GS/MİM-185]
SANER, TURGUT: 19. yüzyıl İstanbul mimarlığında “Oryantalizm”. İstanbul, Pera
Turizm ve Tic. A.Ş., 1998. 180 s. (19.5x26.5) resim. “Alâattin Eser Kitaplığı Yayın
No: 14 – Telif Eserler: 4”.
[VIII.GS/MİM-187]
Serbest dolaşım ve Avrupa birliği mimarlık meslek hukukunun değişimi. 4 Mayıs
2005, İstanbul. İstanbul, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi,
2006. 125 s. (16.5x23.5).
[VIII.GS/MİM-173]
SETA, CESARE DE: Tra oriente e occidente. Città e iconografia dal XV al XIX
secolo. Napoli, Electa Napoli, 2004. 222 s. (26x29) harita, resim.
[VIII.GS/MİM-210]
SEZER, YAVUZ: The perception of traditional Ottoman domestic architecture as
a category of historic heritage and a source of inspiration for architectural practice
(1909-1931). (Yüksek Lisans tezi. B.Ü. Master of Arts in History of Art and
Architecture). İstanbul, 2005. IX+122 s. (21x29.5) çizim, resim, renkli resim.
Fotokopidir.
[VIII.GS/MİM-206]
ŞENYURT, OYA: Osmanlı mimarlık örgütlenmesinde değişim ve dönüşüm.
İstanbul, Doğu Kitabevi, 2011. 312 s. (16x23). ''Doğu Kitabevi Sosyologca
Kitapları Dizisi: 05''.
[VIII.GS/MİM-224]
TANYELİ, UĞUR: İstanbul 1900-2000. Konutu ve modernleşmeyi metropolden
okumak. İstanbul, Akın Nalça, 2004. 325 s. (15x23.5) resim.
[VIII.GS/MİM-169]
TANYELİ, UĞUR: Mimarlığın aktörleri. Türkiye 1900-2000. İstanbul, Garanti
Galeri, 2007. 463 s. (19.5x25) resim.
[VIII.GS/MİM-171]
TAYLA, HÜSREV: Geleneksel Türk mimarisinde yapı sistem ve elemanları. 2 c.
İstanbul, TAÇ Vakfı, 2007. (24x33) çizim, resim, renkli resim.
1. c.: XX+464 s. / 2. c.: VI+465-920 s.
[VIII.GS/MİM-202-203]
Tereddüt ve tekerrür. Mimarlık ve kent üzerine metinler: 1873-1960. İstanbul, Akın
Nalça, 2007. 383 s. (16x24). “Akın Nalça Kitapları Beş”.
[VIII.GS/MİM-199]
THYS-ŞENOCAK, LUCIENNE: Ottoman women builders: The architectural
patronage of Hadice Turhan Sultan. Hampshire, Ashgate Publ., 2006. XX+326 s.
(16x22.5) resim. “Women and Gender in the Early Modern World”.
[VIII.GS/MİM-181]
TURAN, ŞERAFETTİN: Osmanlı teşkilatında hassa mimarları. [Tarih Araştırmaları Dergisi, 1963/I-1den]. Ankara, 1963. 163-202 s. (15x21).
Metnin fotokopisidir.
[VIII.GS/MİM-216]
Turkish style. Text by Stephane Yerasimos, photos. By Ara Güler and Samih Rıfat,
illustr. by Kaya Dinçer. Tr. from the french Daniel Wheeler. [İtalya], Archipelago
Press, 1992. 223 s. (26x29) renkli resim.
[VIII.GS/MİM-192]
ULUENGİN, FATİN – ULUENGİN, BÜLENT – ULUENGİN, M. BENGÜ:
Osmanlı anıtı mimarisinde klasik yapı detayları=Classic construction details of
ottoman monumental architecture. İstanbul, YEM, 2001. 269 s. (19.5x27.5) plan,
resim. “YEM Yayın: 71”.
[VIII.GS/MİM-188]
Ulusal yapı malzemesi kongresi ve sergisi 2. Kongre bildirileri 6-8 Ekim 2004.
İstanbul, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şb., 2004. 636 s.
(16.5x23,5).
[VIII.GS/MİM-196]
VANLI, ŞEVKİ: Mimariden konuşmak. Bilinmek istenmeyen 20. yüzyıl Türk
mimarlığı. Eleştirel bakış. 3 c. İstanbul, VMV Yay., 2006. (21x24) plan, resim.
1. c.: Başlarken ve 1920’lerden 1980’lere Türk mimarisi. XVIII+344 s. / 2. c.: Türk
mimarlığında son 20 yıl. 345-618 s. / 3. c.: Türk mimarlığında konular açısından
bakmak ve bitirirken. 619-939 s.
[VIII.GS/MİM-189-191]
VOGT-GÖKNİL, ULYA: Les mosquées Turques. Tr. de l’âllemand: Jean-Paul
Haymoz. Zürich, Origo Verlag, 1953. 135 s. (16.5x24) resim.
[VIII.GS/MİM-178]
YETKİN, SUUT KEMAL [...ve öte.]: Turkish architecture. Tr. by Ahmet Edip
Uysal. Ankara, The Institute of History of Turkish and Islamic Arts,Faculty of
Divinity, Ankara Uni., 1965. VII+93 s. (17x24) 44 plan, resim. “Faculty of
Divinity, Ankara Uni. Publication No: 62”.
[VIII.GS/MİM-182]
YÜKSEL, İ. AYDIN: Osmanlı mimârîsinde Kânûnî Sultan Süleyman devri (926974/1520-1566). İstanbul. VI. c. İstanbul, İ.F.C., 2004. XVI+800 s. (24.5x34.5)
plan, resim, renkli resim. “İ.F.C. No: 99”.
[VIII.GS/MİM-218]
Zaman-mekân. Yay. haz.: Ayşe Şentürer, Şafak Ural, Özlem Berber, Funda Uz
Sönmez. İstanbul, YEM Yay., 2008. 247 s. (19.5x25) resim. “YEM Yayın: 138”.
CD eklidir.
[VIII.GS/MİM-170]
GÜZEL SANATLAR
RESİM VE HEYKEL
AKINCI, NAİLE: Eyüp’te zaman 1953-1993. Naile Akıncı retrospektif sergisi
16-30 Ocak 1993. İng. metin: Yurdanur Salman. İzmir, İzmir Devlet Resim ve
Heykel Sergisi, “t.y.”. 95 s. (16x24) renkli resim.
[VIII.GS/RH-184]
BERK, NURULLAH: Ustalarla konuşmalar. Ankara, Ankara Sanat Yay., 1971.
147 s. (16.5x24) resim. Ankara Sanat Yay.: 4”.
[VIII.GS/RH-196]
BEYKAL, CENAN: Mustafa Ata. İng. metin: Robert Bragner. İstanbul, Bilim
Sanat Galerisi, 1995. 183 s. (24x31.5) resim, renkli resim.
[VIII.GS/RH-217]
Beyoğlu’nda bir oryantalist. Leonardo de Mango=An orientalist from Beyoğlu. Ed.
by Ömer Faruk Şerifoğlu, İlona Baytar. İng. metin: Kemal Ak, Aldo Baldini...[ve
öte.]. İstanbul, YKY.; TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, 2006. 208 s.
(23x29). “YKY.: 2271 – TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayın No: 30”.
[VIII.GS/RH-213]
BOPPE, AUGUSTE: Les peintres du Bosphore au dix-huitième siècle. Paris,
Librairie Hachette, 1911. VII+231 s. (11.5x18.5).
[VIII.GS/RH-187]
BOPPE, AUGUSTE: XVIII. Yüzyıl Boğaziçi ressamları. Çev.: Nevin Yücel-Çelbiş. İstanbul, Pera Turizm, 1998. XV+198 s. (16.5x25) resim, renkli resim. “Alâattin Eser Kitaplığı Yayın No: 13 – Çeviri Eserler: 8”.
[VIII.GS/RH-117]
BOYAR, S. PERTEV: Osmanlı imparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti devirlerinde Türk ressamları. Ankara, Jandarma Basımevi, 1988. VII+255 s. (17x24)
resim.
[VIII.GS/RH-201]
CİMOK, FARUK: Nişantaşı resimleri. Metin: Nilgün Yüksel. İstanbul, 2001.
48 s. (20x30) renkli resim.
[VIII.GS/RH-179]
ELİF NACİ: On yılda resim. 1923-1933. Elif Naci’nin 1933’te Gazetecilik ve
Matbaacılık T.A.Ş. tarafından yayınlanan kitabının boyutu büyütülmüş tıpkıbasımıdır. İstanbul, Bilim Sanat Galerisi, 1998. (23x30.5).
[VIII.GS/RH-190]
ERGÜVEN, MEHMET: Alp Tamer Ulukılıç. İng. metin: Fred Stark. İstanbul,
Bilim Sanat Galerisi, 1996. 223 s. (24.5x31) renkli resim.
[VIII.GS/RH-218]
ERGÜVEN, MEHMET: Devrim Erbil. İng. metin: Robert Bragner. İstanbul,
Bilim ve Sanat Galerisi, 1995. 212 s. (24x31.5) renkli resim.
[VIII.GS/RH-183]
ERGÜVEN, MEHMET: Neşet Günel.İng. metin: Fred Stark. İstanbul, Bilim
Sanat Galerisi, 1996. 231 s. (24.5x31) renkli resim.
[VIII.GS/RH-180]
ERZEN, JALE NEJDET: Mehmet Aksoy. İng. metin: J. N. Erzen. İstanbul,
Bilim Sa- nat Galerisi, 1996. 246 s. (24.5x31.5) resim.
[VIII.GS/RH-198]
Eşref Üren 1897-1984. Yay. haz.: Sıtkı Erinç, İmren Erşen. İng. metin: Fred Stark.
Ankara, Meteksan, 1989. 225 s. (21.5x28) resim. “Meteksan Yay. No:
89.06.Y.0057.10”.
[VIII.GS/RH-182]
Fahr el nisa Zeid resim sergisi. Yazarlar = Authors: Talat Halman, Necmi Sönmez.
English text: Robert Bragner. İstanbul, Erol Kerim Aksoy Vakfı, 1994. 96 s.
(24x31) renkli resim.
[VIII.GS/RH-192]
Fausto Zonaro. Dalla Laguna Veneta alle Rive del Bosforo, un Pittore Italiano alla
corte del Sultano = From the Venice Lagoon to the Shores of the Bosphorus, an
Italian Painter at the Court of the Sultan. İstanbul, YKY., 2004. 207 s. (24x29)
resim, renkli resim. “YKY.: 2134”.
[VIII.GS/RH-214]
Fikret Muallâ. Yeni Adam’dan desenler, 1936-1937 = Fikret Muallâ. Drawings
from Yeni Adam, 1936-1937. Ankara, Kültür Bakanlığı, 1993. 117 s. (21x22)
resim. “Kültür Bakanlığı Yay.: 1447 – Yayımlar Dairesi Başkanlığı Sanat –Plastik
Sanatlar- Dizisi: 27–1”.
[VIII.GS/RH-197]
GERMANER, SEMRA – İNANKUR, ZEYNEP: Orientalism and Turkey. Tr.
by Nigâr Alemdar, Jeremy Salt. Istanbul, The Turkish Cultural Service
Foundation, 1989. 191 s. (20x27) resim, renkli resim.
[VIII.GS/RH-205]
GÜRÇAĞLAR, AYKUT: Hayali İstanbul manzaraları. İstanbul, YKY., 2005.
284 s. (16.5x24) resim. “YKY.: 2266 – Sanat: 127”.
[VIII.GS/RH-202]
Hoca Ali Rıza 1858-1930. Haz.: Ömer Faruk Şerifoğlu. İstanbul, YKY., 2005. 320
s. (21x29) resim, renkli resim. “YKY.: 2240 – Türk Ressamları: 9”.
[VIII.GS/RH-215]
İhap Hulusi: Tasarımcının bir genç sanatçı olarak portresi. İstanbul, YKY, 2007.
88 s. (16.5x24) resim. “YKY – 2470”.
[VIII.GS/RH-200]
İLERİ, RASİH NURİ: İmbikten çekilmiş adam, Arif Dino = Arif Dino, man of
distilled esence. İng. metin: Mary Işın. İstanbul, YKY., 2005. 182 s. (16.5x24)
resim, renkli resim. “YKY – 2183”.
[VIII.GS/RH-199]
İNAL, GÜLSELİ: Güngör Taner. İng. metin: Hüseyin Katırcıoğlu. İstanbul,
Bilim Sanat Galerisi, 1996. 215 s. (24.5x31) resim, renkli resim.
[VIII.GS/RH-188]
İNAL, GÜLSELİ: Utku Varlık. Tr. du turc par Yaşar Avunç. İstanbul, Bilim
Sanat Galerisi, 1995. 231 s. (24x31) resim.
[VIII.GS/RH-221]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resim Kolleksiyonu = Greater Istanbul
Municipality Painting Collection. İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür
İşleri Daire Başkanlığı, 1991. 322 s. (23.5x22) resim, renkli resim. “İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yay. No: 4, 1991”.
[VIII.GS/RH-203]
İstanbul manzaraları sergisi. (İstanbul’un 506. Fetih yıldönümü münasebetile
tertiplenmiştir). İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1959. 53 s. (14x19) 29 planş.
“Topkapı Sarayı Müzesi Yay. No: 9”.
[VIII.GS/RH-195]
İŞÖZEN, ERHAN (Haz.): Mevlut Akyıldız. İstanbul, Cem Ofset, [1988]. 64 s.
(21x30) renkli resim.
[VIII.GS/RH-216]
KÖKSAL, AHMET: Şadan Bezeyiş. İstanbul, Bilim Sanat Galerisi, “t.y.”. 218 s.
(25x30.5) resim.
[VIII.GS/RH-209]
LEMAIRE, GÉRARD-GEORGES: Selma Gürbüz. Meleklerin cinsiyeti ya da
arzunun estetik yordamları üstüne. = Le sexe des anges ou des stratagèmes
esthétiques du désir. Fr.’dan çev.: Ali Semizoğlu. İstanbul, Tem Sanat Galerisi,
1992. 61 s. (11.5x17) resim.
[VIII.GS/RH-226]
MENGÜÇ, ARSLAN: Turgut Atalay. An English appendix by Türkkaya Ataöv:
A multi-faceted artist. İstanbul, Bilim Sanat Galerisi, “t.y.”. 175 s. (24.5x31)
resim.
[VIII.GS/RH-193]
Muharebe konulu resim sergisi 15 Eylül – 15 Ekim 1994. İstanbul, Askeri Müze ve
Kültür Sitesi Komutanlığı, 1994. 93 s. (22x21) renkli resim.
[VIII.GS/RH-194]
Mustafa Aslıer. İng. metin: Nazan Erkmen. İstanbul, Bilim Sanat Galerisi, 1995.
163 s. (23.5x31) resim, renkli resim.
[VIII.GS/RH-208]
Müreccel Küçükaksoy. İstanbul, 1994. 126 s. (20.5x29) resim.
[VIII.GS/RH-181]
ONAT, HİKMET: Hikmet Onat 95. Hikmet Onat ve eserleri. İstanbul, Akbank,
1977. (16x21.5) renkli resim.
Sayfalar no’suz.
[VIII.GS/RH-186]
Ömer Kaleşi. Metin=Texte: Alain Bosquet, İsmail Kadaré, Jacques Lacarriére, Kaya Özsezgin, Ömer Kaleşi. İstanbul, TEM Sanat Galerisi, 1993.161 s. (23.5x31)
renkli resim.
[VIII.GS/RH-222]
Ömer Kaleşi. Balkan dramı = Drame Balkanique. Metin = Texte: Nedim Gürsel,
Luan Starova, Jordan Plevneš, Luan Rama, Klara Buda, Ömer Kaleşi. Önsöz =
Préf.: Jacques Lacarrière. Tr.'ye çev.: B. Kuzucuoğlu. İstanbul, TEM Sanat
Galerisi, 1999. 208 s. (23.5x31) renkli resim.
[VIII.GS/RH-224]
Ömer Kaleşi. Metin=Texte: İsmail Kadere. Tr. de l'albanais en français par A.
Zatos=Arnavutça'dan Fr.'ya çev.: A. Zotes; Fr.'dan türkçe'ye çev.: B. Kuzucuoğlu.
İstanbul, TEM, 2001. (23.5x31) resim.
[VIII.GS/RH-223]
Ömer Kaleşi. Yörüngeler = Trajectoires par J. Lacarrière. Türkçe'ye çev.: B.
Kuzucuoğlu. İstanbul, TEM Sanat Galerisi, 2004. 288 s. (22.5x31) renkli resim.
[VIII.GS/RH-225]
ÖZSEZGİN, KAYA: Bayram Gümüş. Kent yaşamına adanmış gerçek bir
safyüreklilik = Real innocency dedicated to city life. İng. metin: Hakan Erkan.
İstanbul, Bilim Sanat Galerisi, “t.y.”. 151 s. (24.5x32.5).
[VIII.GS/RH-220]
ÖZSEZGİN, KAYA: Ekrem Kahraman. Gerçek ve düşlem çaprazında bir doğa
şiirinin anatomisi. İng. metin: Meltem Gürle, Selahattin Yumuşak. İstanbul, Bilim
Sanat Galerisi, “t.y.”. 208 s. (24.5x33.5) renkli resim.
[VIII.GS/RH-219]
ÖZSEZGİN, KAYA: Fevzi Karakoç. İng. metin: Faith Howell. İstanbul, Tem
Sanat Galerisi, [2006]. (22.5x28) renkli resim.
Sayfalar no’suzdur.
[VIII.GS/RH-204]
ÖZSEZGİN, KAYA:Ayhan Türker. Bir İstanbul izlenimcisi=A contemporary
Turkish impressionist. İstanbul, 1999. (24.5x33) renkli resim.
[VIII.GS/RH-189]
ÖZSEZGİN, KAYA – ASLIER, MUSTAFA: Başlangıcından bugüne çağdaş
Türk resim sanatı tarihi. 4. c. İstanbul, Tiglat Yay., 1989. 184 s. (25x35) resim,
renkli resim.
[VIII.GS/RH-211]
RENDA, GÜNSEL [...ve öte.]: A history of Turkish painting. İstanbul, Satibat
Yay., 2004. 176 s. (24x31) resim, renkli resim.
[VIII.GS/RH-212]
RENDA, GÜNSEL [...ve öte.]: Histoire de la peinture Turque. Genève, Palasar
SA., 1988. 444 s. (24.5x31) resim, renkli resim.
[VIII.GS/RH-210]
SARİS, MAYDA: Mıgırdiç Civanyan bir İstanbul ressamı = Megerdich Jivanian
a painter of İstanbul. İng. çev.=Engl.tr.: Sylvia Zeybekoğlu. İstanbul, 2006. 255 s.
(24x32) renkli resim.
[VIII.GS/RH-207]
Türk resim sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi. Yay. haz.: Ahmet Kamil Gören. İstanbul, Şişli Belediye Başkanlığı; Resim ve Heykel Müzeleri Derneği, 1997.
208 s. (21.5x27.5) resim, renkli resim.
[VIII.GS/RH-206]
UÇKAN, ÖZGÜR: İbrahim Çiftçioğlu. Pentürün eşkiyası=İbrahim Çiftçioğlu. A
bandit of canvas. Çev.: Hüseyin Katırcıoğlu. İstanbul, Bilim Sanat Galerisi, 1995.
207 s. (23.5x31.5) renkli resim.
[VIII.GS/RH-]
UÇKAN, ÖZGÜR: Süleyman Saim Tekcan. İng. metin: Fred Stark. İstanbul,
Bilim Sanat Galerisi, 1996. 255 s. (24x31) renkli resim.
[VIII.GS/RH-191]
VENOLA, TRICI: Drawing on Istanbul=İstanbul izleri. Çev.=tr. by: Meltem
Sancar. İstanbul, Mira Yay., 2006. 80 s. (26x18) resim.
[VIII.GS/RH-227]
VENOLA, TRICI: Drawing on Istanbul 2=İstanbul izleri 2. Çev.=tr. by: Elif
Özizmir. İstanbul, Çitlembik, 2013. 80 s. (26x18) resim.
[VIII.GS/RH-228]
Yaşayan asker ressamlar resim sergisi 3. 01-30 Kasım 1997. İstanbul, Askeri Müze, “t.y.”. 177 s. (21.5x21) resim.
[VIII.GS/RH-185]
VIII.GÜZEL SANATLAR
MİNYATÜR
AND, METİN: Minyatürlerle Osmanlı-islâm mitologyası. 2. bs. İstanbul,
YKY., 2008. 487 s. (16.5x24) renkli resim. “YKY: 2572 – Sanat: 139”.
[VIII.GS/MİN-36]
AND, METİN: Osmanlı şenliklerinde türk sanatları. Ankara, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, 1982. XI+266+[146] s. (19.5x27.5) resim. “Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yay.: 529 – Sanat Eserleri Dizisi: 2”.
[VIII.GS/MİN-37]
BAĞCI, SERPİL...[v.d.]: Osmanlı resim sanatı. Ankara, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, 2006. 324 s. (25x32) renkli resim. “Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.:
3073 – Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Sanat Eserleri Dizisi: 457”.
[VIII.GS/MİN-40]
İREPOĞLU, GÜL: Levnî. Nakış, şiir, renk. Ankara, Kültür Bakanlığı, 1999.
219 s. (24x33) resim, renkli resim.
[VIII.GS/MİN-41]
MAHİR, BANU: Osmanlı minyatür sanatı. İstanbul, Kabalcı Kitabevi, 2005.
211 s. (16x24) renkli resim. “Kabalcı Yayınevi: 257 – İnceleme Dizisi: 46”.
[VIII.GS/MİN-38]
VEHBÎ: Sûrnâme. Sultan Ahmet’in düğün kitabı.(Levnî’nin minyatürleriyle).
Çeviriyazılı ve günümüz diline aktarılmış metni açıklamalarla birlikte haz.:
Mertol Tulum. İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2008. 784 s. (17x24.5) renkli resim.
“Kabalcı Yayınevi: 324 – Şark Klasikleri Dizisi: 14”.
[VIII.GS/MİN-39]
GÜZEL SANATLAR
EL SANATLARI
BAKLA, ERDİNÇ: Tophane lüleciliği. Osmanlı’nın tasarımdaki yaratıcılığı ve
yaşam keyfi. İstanbul, Antik Yay., 2007. 369+[10] s. (24x32) renkli resim.
[VIII.GS/ES-166]
Düğümün son halkası: Osmanlı sarayı halıları = Last loop of the knot; Ottoman
Palace carpets. Yay. haz.=Ed. by: Ayşe Fazlıoğlu, metinler = text: Oktay Aslanapa, Ayşe Fazlıoğlu, çev. = tr. by: Çiğdem Aksoy Fromm. Ankara, TBMM Milli
Saraylar, 2007. 211 s. (23.5x29) renkli resim. “TBMM Milli Saraylar Daire
Başkanlığı Yayın No: 38”.
[VIII.GS/ES-162]
Ebru günleri 2006 kataloğu. Düz.: Ahmet Akcan. İstanbul, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü, 2006.
112 s. (25x34.5) renkli resim.
[VIII.GS/ES-161]
The Holy Quran in manuscript. A selection of fine rare Holy Quran leaves and
manuscripts exhibited by the National Commercial Bank of the Kingdom of Saudi
Arabia. Kingdom of Saudi Arabia, The National Commercial Bank, [Jeddah 1991].
(30x24.5) renkli resim.
[VIII.GS/ES-163]
WEISSENBACHER, EDDA RENKER: A self-guide to İznik tiles in İstanbul.
İstanbul, Hitit Color, 2004. 96 s. (13x19) plan, resim.
[VIII.GS/ES-164]
WEISSENBACHER, EDDA RENKER: Un livret-guide des fäiences d’Iznik à
İstanbul. İstanbul, Hitit Color, 2004. 96 s. (13x19) plan, resim.
[VIII.GS/ES-165]
VIII. GÜZEL SANATLAR
MÜZİK
ARACI, EMRE: Donizetti Paşa. Osmanlı sarayının İtalyan maestrosu. İstanbul,
YKY., 2006. 259 s. (16.5x24) resim. “YKY: 2407 – Sanat: 135”.
[VIII.GS/MÜZ-45]
BEHAR, CEM: Aşk olmayınca meşk olmaz. Geleneksel Osmanlı/Türk müziğinde
öğretim ve intikal. 3. bs. İstanbul, YKY., 2006. 195 s. (13.5x21) nota, resim. “YKY.:
1086 – Sanat: 46”.
[VIII.GS/MÜZ-43]
BEHAR, CEM: Musikiden müziğe. Osmanlı-Türk müziği: Gelenek ve modern- lik.
Makaleler, kaynaklar, metinler. İstanbul, YKY., 2005. 316 s. (16.5x24). “YKY.:
2243 – Sanat: 124”.
[VIII.GS/MÜZ-44]
BROCKWAY, WALLACE – WEINSTOCK, HERBERT: The Opera. A history
of its Creation and Performance 1600-1941. New York, Simon and Schuster, 1941.
VIII+525 s. (15x22).
[VIII.GS/MÜZ-47]
BUDAK, OGÜN ATİLLA: Türk müziğinin kökeni, gelişimi. (Deneme). Ankara,
Kültür Bakanlığı, 2000. XI+257 s. (13.5x19.5). “Kültür Bakanlığı Yay.: 2392 –
Yayımlar Dairesi Başkanlığı Sanat-Müzik Eserleri Dizisi: 263-9”.
[VIII.GS/MÜZ-42]
CROSS, MILTON – EWEN, DAVID: Milton Cross’ encyclopedia of the great
composers and their music. Vol. II. New York, Dobleday, 1953. V+505-1009 s.
(14.5x21.5).
[VIII.GS/MÜZ-49]
DOWLEY, TIM: Bach. Adaptation fr. de Marie-José Lamorlette. Paris, Librairie
Gründ, 1990. 96 s. (22.5x30.5) resim, renkli resim.
[VIII.GS/MÜZ-52]
GEZGİN, HAKKI SÜHA: 1929’da plaklarda dinlediğiniz sanatkârlar. Der. ve yay.
haz.: Turgut Çeviker. İstanbul, MerkezKitaplar, 2007. 103 s. (13x19.5) resim. “
Genel Yay.: 88 – Tavanarası Kitapları: 2”.
[VIII.GS/MÜZ-40]
MAY, ROBIN: Beethoven. Adaptation fr. de Henriette Botton-Colombo. Paris,
Librairie Gründ, 1990. 96 s. (22.5x30.5) resim, renkli resim.
[VIII.GS/MÜZ-50]
MCLEAN, IAN: Mozart. Adaptation fr. de Claude Dovaz. Paris, Librairie Gründ,
1990. 96 s. (22.5x30.5) resim, renkli resim.
[VIII.GS/MÜZ-51]
Milton Cross’ complete stories of the great operas. The new rew. and enlarged ed.
Ed. by Karl Kohrs. New York, Doubleday, MCMLV. XIII+688 s. (14.5x21.5).
[VIII.GS/MÜZ-48]
MOUNTFIELD, DAVID: Tchaïkovski. Adaptation fr. de Claude Dovaz. Paris,
Librairie Gründ, 1990. 96 s. (22.5x30.5) resim, renkli resim.
[VIII.GS/MÜZ-53]
30. yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi (1960-1990). İstanbul, Kültür Bakanlığı
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, [199-]. 167 s. (21.5x22).
[VIII.GS/MÜZ-36]
PAMİR, LEYLA: Çağdaş piyano eğitimi. İstanbul, T.T.O.K., [198-]. 223 s. (20x27)
nota. “Beyaz Köşk (Müzik Sarayı) Yay. No: 2”.
[VIII.GS/MÜZ-37]
SMITH, DELOS: Music in your life. The lives of the great composers. New York,
Harper, Brothers. 1953. XII+272 s. (15x22).
[VIII.GS/MÜZ-46]
The music makers. Ed.: Clive Unger-Hamilton. London, W. H. Allen, 1980. 255 s.
(30.5x30.5) resim, renkli resim.
[VIII.GS/MÜZ-54]
THOMAS, HENRY – THOMAS, DANA LEE: Ünlü bestecilerin hayat hikâyeleri.
İstanbul, Doğan Kardeş, 1963. 245 s. (14x20.5) resim.
[VIII.GS/MÜZ-41]
YENER, FARUK: Şu eşsiz müzik sanatı. İstanbul, Cem Yayınevi, 1990. 292 s.
(13.5x19.5).
[VIII.GS/MÜZ-38]
YENER, FARUK: 100 opera. İstanbul, Doğan Kardeş, 1964. 458 s. (14x20.5).
[VIII.GS/MÜZ-39]
TÜRK EDEBİYATI
ROMAN
AKDOĞAN, HAKAN: Struma, karanlıkta bir ninni. İstanbul, Doğan Kitap, 2007.
159 s. (13.5x19.5).
[IX.TE/R-527]
BEKİR FAHRİ: Jönler. Baskıya haz.: Atilla Özkırımlı. İstanbul, İletişim Yay.,
1985. 184 s. (13x19). “İletişim Yay.: 32”.
[IX.TE/R-534]
BORATAV, DAVİD: Beyoğlu'nda fısıltılar. Çev.: Aysel Bora. İstanbul, Can, 2010.
344 s. (14x20).
[IX.TE/R-555]
DİNAMO, HASAN İZZETTİN: Kutsal barış. Ulusal Kurtuluş Savaşı, sonrasının
hikayesi. 7 c. İstanbul, May Yay., 1971-1976. (13.5x19.5).
[IX.TE/R-548-554]
DİNAMO, HASAN İZZETTİN: Kutsal isyan. 8 c. İstanbul, May Yay., 1975-1977.
(13.5x19.5).
[IX.TE/R-540-547]
ERAY, NAZLI: Beyoğlu’nda gezersin. 2. bs. İstanbul, Can Yay., 2005. 263 s.
(12.5x19.5).
[IX.TE/R-517]
ERBİL, LEYLÂ: Karanlığın günü. Ankara, T. İş Bankası, 2002. 339 s. (13x19.5).
“Genel Yayın: 595 – Ed. Dizisi: 209”.
[IX.TE/R/-531
EROL, SAFİYE: Kadıköyü’nün romanı. 3. bs. İstanbul, Kubbealtı Neşriyatı, 2003.
264 s. (13.5x19.5). “Safiye Erol Külliyâtı- 1”.
[IX.TE/R-528]
HÜREL, HALDUN: Balatlı Maria. Bizans’ta aşk ve hüzün. İstanbul, Dharma Yay.,
2006. 400 s. (13.5x21).
[IX.TE/R-523]
İLERİ, SELİM: Hepsi alev. İstanbul, Doğan Kitap, 2007. 188 s. (13.5x19.5).
[IX.TE/R-515]
KANETTİ, VİVET: Prenslerin adası. İstanbul, Gendaş, 2002. 135 s. (13.5x19.5).
“Yeni Seri: 335 – Türk Ed.: 49”.
[IX.TE/R-524]
KAYGILI, OSMAN CEMAL: Eski İstanbul simalarından Bekri Mustafa. 2. bs. Yay.
haz.: Mithat Sürücü. İstanbul, Arma, 2007. 208 s. (13.5x19.5). “Arma Yay.: 53 –
Osman Celal Kaygılı: 3”.
[IX.TE/R-529]
KULİN, AYŞE: Veda. Eski şehirde bir konak. İstanbul, Everest, 2007. 387 s.
(13.5x19.5). “Türkçe Edebiyat: 144”.
[IX.TE/R-514]
LATİF, HÜSEYİN: Mavi ölüm. 2. bs. İstanbul, Bizim Avrupa Yay., 2004. 151 s.
(13.5x19.5).
[IX.TE/R-519]
LATİF, HÜSEYİN: Sence aşk nedir? İstanbul, Bizim Avrupa Yay., 2006. 150 s.
(13.5x19.5). “BizimAvrupa Yay.: 6”.
[IX.TE/R-518]
LİVANELİ, ÖMER ZÜLFÜ: Leyla’nın evi. 43. bs. İstanbul, Remzi Kitabevi.
2007.271 s. (13.5x20).
[IX.TE/R-521]
MÜLDÜR, LÂLE: Bizansiyya. İstanbul, YKY, 2007. 163 s. (13.5x21). “YKY -2451
/ Edebiyat: 760”.
[IX.TE/R-535]
ORHAN KEMAL: L’inspecteur des inspecteurs. Tr. française de Jean-Louis Mattei.
Ankara, Ministère de la Culture, 1995. XI+398 s. (13.5x19.5). “Editions du Ministere
de la Culture: 1689 – Direction du Département des Publications Série Art, Littérature:
101-16”.
[IX.TE/R-533]
ÖKE, MİM KEMAL: Yaşanmamış anılar. İstanbul, Nesil Yayınevi, 1997. 149 s.
(13.5x19).
[IX.TE/R-537]
PAMUK, ORHAN: Benim adım kırmızı. 27. bs. İstanbul, İletişim, 2006. 472 s.
(13x19.5). “İletişim Yay.: 510 – Çağdaş Tükçe Ed.: 74”.
[IX.TE/R-530]
[SERTELLİ], İSKENDER FAHREDDİN: Abdülhamit ve Afrodit. İstanbul,
Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, 1929. 256 s. (16.5x24.5) resim.
[IX.TE/R-536]
SÖZEN, ZEYNEP: Tekboynuz. Kara Boğdan voyvodası Dimitri Kantemir.
İstanbul, Remzi Kitabevi, 2007. 237 s. (13.5x20) resim.
[IX.TE/R-526]
TOMBUŞ, İHSAN: Çırağan baskını. Yedi Sekiz Hasan Paşa. Ankara, Piramit Yay.,
2005. 224 s. (13.5x21) resim. “Piramit Yay.: 92 – Roman Dizisi: 12”.
[IX.TE/R-525]
TOPUZ, HIFZI: Başın öne eğilmesin. Sabahattin Ali’nin romanı. 3. bs. İstanbul,
Remzi Kitabevi, 2006. 264 s. (13.5x20) 8 siyah-beyaz resim.
[IX.TE/R-522]
TOPUZ, HIFZI: Özgürlüğe kurşun. İstanbul, Remzi Kitabevi, 2007. 254 s. (13.5x
20) resim.
[IX.TE/R-516]
TOPUZ, HIFZI: Taif’te ölüm. 2. bs. İstanbul, Remzi Kitabevi, 1999. 255 s. (13x20)
resim. “Günümüz Türk Yazarları: 43”.
[IX.TE/R-532]
UZUNER, BUKET: İstanbullular. İstanbul, Everest Yay., 2007. IX+519 s.
(13.5x19.5). “Everest: 458”.
[IX.TE/R-520]
ÜMİT, AHMET: İstanbul hatırası. İstanbul, Everest, 2010. VII+565 s. (14x23).
[IX.TE/R-539]
TÜRK EDEBİYATI
HİKAYE
İLERİ, SELİM: Fotoğrafı sana gönderiyorum. 3. bs. İstanbul, Doğan Kitap, 2006.
235 s. (13.5x19.5) resim.
[IX.TE/H-234]
İstanbul 1898 kahvehane hikayeleri. Derl. ve ingilizceye çev.: Cyrus Adler,
Allan Ramsay. Tektar tr. çev.: Sabri Kaliç. İstanbul, Maya Kitap, 2012. 155 s.
(15x19) resim. ''Maya Kitap: 38 – Araştırma: 8'',
[IX.TE/H-236]
Kadın öykülerinde İstanbul. Haz.: Hande Öğüt. İstanbul, Sel Yay., 2008. 295 s.
(13.5x19.5). “Sel Yayıncılık: 343”.
[IX.TE/H-235]
KAYGILI, OSMAN CEMAL: Osman Cemal Kaygılı’nın hikâyeleri. Yay. haz.:
Mustafa Apaydın. İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yay., 2005. VIII+452 s.
(13.5x21).
[IX.TE/H-232]
SANCAK, JALE: Kenti dinlemek. Büyülü kent İstanbul’dan öyküler. İstanbul,
Sel Yay., 2002. 140 s. (13.5x19.5). “Sel Yay.: 163”.
[IX.TE/H-231]
ŞENTÜRK, NAZIR: İstanbul’dan insan öyküleri I. 2. bs. İstanbul, Tekin Yayınevi, 2003. 143 s. (13.519.5).
[IX.TE/H-233]
TÜRK EDEBİYATI
ŞİİR
AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ: Dîvân-ı Îlâhîyât. Tıpkıbasım ve çevrimyazı. Haz.:
Mustafa Tatcı, Musa Yıldız. İstanbul, Üsküdar Belediye Başkanlığı, 2005. VII+
534 s. (14.5x21). “Üsküdar Araştırmaları Merkezi Yayın No: 17”.
[IX.TE/Ş-225,231]
ERDEM, TUNCER: İstanbul: Zamanın suya izi. İstanbul, YKY, 2009. 97 s.
(16.5x24) desen. “YKY: 2891 – Edebiyat: 865”.
[IX.TE/Ş-229]
İstanbul ufku. Güldeste. Haz.: Necat Birinci. İstanbul, Türk Kültürüne Hizmet
Vakfı, 1994. 234 s. (16.5x24).
[IX.TE/Ş-227]
MEDOĞLU, M. NURAN: Kırlangıç. İstanbul, 2001. 108 s. (13.5x19.5).
[IX.TE/Ş-228]
Şairlerin İstanbul’u. Önsöz: Bedrettin Dalan. Ed.: Selahattin Yıldırım, Cevat Çapan.
İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1988. 230 s. (16.5x23.5).
[IX.TE/Ş-226]
TEVFİK FİKRET: Rubab-ı Şikeste. 2. bs. (İstanbul, Ahmet Sait Matbaası, 1945.
XVI+452 s. ((14x21.5).
[IX.TE/Ş-230]
TÜRK EDEBİYATI
DENEME
AKIN, SUNAY: İstanbul’da bir zürafa. 2. bs. İstanbul, Çınar Yay., 2001. 179 s.
(13.5x19.5) resim.
[IX.TE/D-]
DIRANAS, AHMET MUHİP: Yazılar. Yay. haz.: Münire Dıranas. 2. bs. İstanbul, YKY., 2000. 567 s. (13.5x21). “YKY: 1400 – Edebiyat: 369”.
[IX.TE/D-]
DURU, ORHAN: İstanbulin. İstanbul, YKY., 1995. 104 s. (13.5x21). “Ed.: 94”.
[IX.TE/D-]
İLERİ, SELİM: Uzak, hep uzak. 2. bs. İstanbul, Doğan Kitabevi, 2003. 207 s.
(13.5x19.5).
[IX.TE/D-]
KARASU, BİLGE: Öteki metinler. Yay. haz.: Füsun Akatlı. İstanbul, Metis Yay.,
1999. 139 s. (13x19.5). “Bilge Karasu – Bütün Yapıtları 11”.
[IX.TE/D-]
KÖKDEN, UĞUR: İstanbul: zamana açılan kapı. İstanbul, YKY., 2005. 177 s.
(13.5x21). “YKY.: 2197 – Ed.: 661”.
[IX.TE/D-]
SONMEZ, TEKİN: Pera da İstanbul.”y.y.”, NIS Media, 2007. 255 s. (11x
18.5).
[IX.TE/D-]
TÜRK EDEBİYATI
GÜNCE
ENGİNÜN, İNCİ – KERMAN, ZEYNEP: Günlüklerin ışığında Tanpınar’la
baş başa. İstanbul, Dergâh Yay., 2007. 408 s. (13.5x19.5) resim. “Dergâh Yay.:
370 – Türk Ed. İnceleme: 44”.
[IX.TE/G-10]
EDEBİYAT
EDEBİYAT ETÜDLERİ
APAYDIN, MUSTAFA: Osman Cemal Kaygılı’nın hikâyeciliği. İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yay.; 2006.
[IX.TE/E-]
BALDIRAN, GALİP: Pierre Loti ve oryantalist söylem. Konya, Çizgi Kitabevi,
2005. 132 s. (13.5x21.5) siyah-beyaz resim. “Çizgi Kitabevi Yay.: 128 – Ed.: 25”.
[IX.TE/E-]
BAYRAMOĞLU, ZEYNEP: Huzursuz huzur ve tekinsiz saatler. Ahmet Hamdi
Tanpınar üzerine tezler. İstanbul, YKY., 2007. 192 s. (13.5x21). “YKY: 2578 –
Ed.: 798”.
[IX.TE/E-]
ÇORUK, ALİ ŞÜKRÜ: Cumhuriyet devri türk romanında Beyoğlu. İstanbul, Kitabevi, 1995. 413 s. (13x19.5). “Kitabevi Yayın No: 26”.
[IX.TE/E-]
EYÜBOĞLU, İSMET: Divan şiirinde sapık sevgi. İstanbul, Okat Yay., 1968.
112 s. (13.5x19.5).
[IX.TE/E-]
FETHİ NACİ: 40 yılda 40 roman. İstanbul, Oğlak, 1994. 350 s. (13x21.5).
[IX.TE/E-]
FETHİ NACİ: Reşat Nuri’nin romancılığı. İstanbul, YKY., 2003. 257 s. (13.5x
21). “YKY.: 1791 – Ed.: 488”.
[IX.TE/E-]
GÖÇGÜN, ÖNDER: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanları ve romanlarında
şahıslar kadrosu. Ankara, Kültür Bakanlığı, 1993. X+623 s. (13x19.5). “Kültür
Bakanlığı Yay.: 722 – Yayımlar Dairesi Başkanlığı Sanat-Ed. Dizisi: 32-4”.
[IX.TE/E-]
KOÇ, MURAT: Yeni Türk edebiyatı’nda Boğaziçi ve Boğaziçi medeniyeti.
İstanbul, Eren Yay., 2005. 358 s. (16.5x24).
[IX.TE/E-]
MORAN, BERNA: Türk romanına eleştirel bir bakış 2. Sabahattin Ali’den Yusuf
Atılgan’a. İstanbul, İletişim Yay., 1990. 248 s. (13x19.5).
[IX.TE/E-]
MORAN, BERNA: Türk romanına eleştirel bir bakış 3. Sevgi Soysal’dan Bilge
Karasu’ya. Yay. haz.: Nazan Aksoy, Oya Berk. 11. bs. İstanbul, İletişim Yay.,
2005. 138 s. (13x19.5). “İletişim Yay.: 277 – Berna Moran Bütün Eserleri: 3”.
[IX.TE/E-]
TANPINAR, AHMET HAMDİ: Edebiyat üzerine makaleler. 2. bs. Haz.: Zeynep
Kerman. İstanbul, Dergâh Yay., 1977. 522 s. (16x23.5). “Dergâh Yay.: 38 – İnceleme Dizisi: 4”.
[IX.TE/E-]
TAŞCIĞOLU, YILMAZ: Türk şiirinde bir garip adam Orhan Veli Kanık. İstanbul, Beykoz Vakfı, 2004. 200 s. (21x30) resim. “Beykoz Belediyesi Kültür Yay.:
3”.
[IX.TE/E-]
TAYDAŞ, NİHAT: Reşat Nuri Güntekin’in oyun yazarlığı. Ankara, Kültür
Bakanlığı, 2000. X+169 s. (13.5x19.5). “Kültür Bakanlığı Yay.: 2383 – Yayımlar
Dairesi Başkanlığı Kültür Eserleri Dizisi: 255”.
[IX.TE/E-]
YABANCI EDEBİYAT
ROMAN
BELACHEMI, JEAN-LOUIS: Barbaros Kardeşler. Çev.: Nihal Önol.
İstanbul, Milliyet Yay., 1995. 368 s. (16.5x24).
[IX.YE/R-]
CROWLEY, ROGER: Constantinople. The last great siege, 1453. London,
Faber and Faber, 2005. XI+304 s. (16x24) harita, resim, 4 adet renkli resim.
[IX.YE/R-]
FREELY, MAUREEN: Aydınlanma. Çev.: Özde Duygu Gürkan. İstanbul, Metis, 2007. 452 s. (13x19.5).
[IX.YE/R-]
GRINNEISER, ANDRÉ: La vérité sur Aziyade. Cedex, Le Torii Éditions,
1993. 47 s. (16x24) resim.
[IX.YE/R-]
SHİONO, NANAMİ: Konstantinopul no Kanraku (Konstantinopol’un düşüşü).
20. bs. Tokyo, Shincho-sha, 1997. 260 s. (10.5x15) 1 katl. harita.
Metin Japoncadır.
[IX.YE/R-]
STAROVA, LUAN: Babamın kitapları. Çev.: Orhan Suda. İstanbul, YKY.,
2007. 166 s. (13.5x21). “YKY: 1396 – Ed.: 377”.
[IX.YE/R-]
YABANCI EDEBİYAT
ŞİİR
Istanbul. A collection of the poetry of place. Ed. By Ateş Orga, with
a foreword by Jason Goodwin. London, Eland, 2007. 159 s. (10x15)
ŞEHİRCİLİK VE BELEDİYE
SORUNLARI
ASLAN, ŞÜKRÜ: 1 Mayıs mahallesi. 1980 öncesi toplumsal mücadeleler ve
kent. İstanbul, İletişim, 2004. 240 s. (13x19.5) resim. “İletişim Yay.: 1033 –
Araştırma, inceleme dizisi: 171”.
[X.ŞB-431]
Cumhuriyet devrinde İstanbul. İstanbul, İstanbul Belediyesi Neşriyat ve İstatistik
Müdürlüğü, 1949. 198 s. (24x33) plan, resim, renkli resim.
[X.ŞB-420]
Cumhuriyet-Halaskargazi Caddesi Şişli Meydanı kentsel tasarım proje çalışması:
Şişli’de bir apartman. Haz.: Erhan İşözen. İstanbul, Şişli Bld. Başkanlık Planlama
Proje Ofisi Çevre Etki Değerlendirme Kurulu, 2003. 101 s. (21x30) çizim, plan,
resim, renkli resim.
[X.ŞB-416]
DÖKMECİ, VEDİA: Planlamada sayısal yöntemler. İstanbul, İTÜ Yay., 2005.
174 s. (17x24). “İTÜ Yay. No: 2”.
[X.ŞB-429]
Gecekondu. Dönüşüm, kent. Tansu Şenyapılı’ya armağan. Yay. haz.: Serap Kayasü, Oğuz Işık, Nil Uzun, Ebru Kamacı. Ankara, ODTÜ Mim. Fak., 2008. V+458 s.
(16x24) plan, resim.
[X.ŞB-434]
Göç , kenttleşme ve aidiyet ekseninde Esenler'i anlamak. İstanbul, Esenler
Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yay., 2012. 248 s. (14x23)
[X.ŞB-442]
Gülsuyu-Gülensu kendi sesinden. Haz.: Erdoğan Yıldız, Oda Projesi. Ankara,
NotaBene Yay., 2013. 552 s. (13.5x19.5) resim.
[X.ŞB-435]
GÜR, REFİK: Osmanlılarda belediye teşkilatından önceki belediye hizmetlerinin
görülmesi şekli. “y.y.t.y.”. 5 s. (21x30).
Metin daktiloda yazılmıştır.
[X.ŞB-418]
IŞIK, OĞUZ – PINARCIOĞLU, M. MELİH: Nöbetleşe yoksulluk. Gecekondulaşma ve kent yoksulları: Sultanbeyli örneği. 5. bs. İstanbul, İletişim, 2005. 368 s.
(13x19.5) renkli resim. “İletişim Yay.: 736 – Araştırma, İnceleme Dizisi: 114”.
[X.ŞB-432]
İSKİ 2004 faaliyet raporu. İstanbul, İSKİ, [2005]. 246 s. (21x30) resim, renkli
resim.
[X.ŞB-424]
İSKİ 2005 faaliyet raporu. İstanbul, İSKİ, [2006]. 228 s. (21x30) resim.
[X.ŞB-425]
İSKİ 2006 faaliyet raporu. İstanbul, İSKİ, [2007]. 219 s. (21x30) resim.
[X.ŞB-426]
İstanbul nereye? Küresel kent, kültür, Avrupa. Haz.: Deniz Göktürk, Levent
Soysal ve ipek Türeli. İstanbul, Metis, 2010. 478 s. (13x19.5) resim.
[X.ŞB-436]
İstanbul’da kentsel ayrışma. Mekânsal dönüşümde farklı boyutlar. Yay. haz.:
Hatice Kurtuluş. İstanbul, Bağlam Yay., 2005. 307 s. (16x24) resim. “Bağlam
Yay.: 243 – İnceleme, Araştırma: 166”.
[X.ŞB-433]
Kartal'ın geleceği ve dönüşüm kararları. Panel/forum 10 Ekim 2009. İstanbul,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Anadolu 2. Büyükkent
Bölge Temsilciliği, 2010. 90 s. (16.5x23.5).
[X.ŞB-441]
Kentleri savunmak. Mekan, toplum ve siyaset üzerine. Ed.: Aysun Koca, Çare
Olgun Çalışkan, Esra Kaya, Gürkan Akgün. Ankara, NotaBene, 2013. 508 s.
(13.5x19.5).
[X.ŞB-437]
Kuştepe araştırması 1999. Derl.: Gülten Kazgan. İstanbul, Bilgi Üni. Yay., 1999.
137 s. (16.5x24) resim. ''Araştırma -1''.
[X.ŞB-440]
MURAT, SEDAT – ERSÖZ, HALİS YUNUS: Zeytinburnu’nun sosyo-ekonomik ve siyasal yapısı. İstanbul, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yay., 2005. XXII+
260 s. (16.5x23.5). “Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yay.: 5”.
[X.ŞB-421]
Osmanlı’dan günümüze temizlik işcileri ve aletleri sergisi 13 Mayıs 2005. Haz.:
Hüseyin Irmak. İstanbul, Kağıthane Belediyesi, 2005. 40 s. (22x28) resim, renkli
resim. “Kağıthane Belediyesi Yay.: 15”.
[X.ŞB-422]
ÖZLER, ŞENER (Derl.): Cumhuriyet dönemi İstanbul planlama raporları 19341995. İstanbul, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2007. 463 s.
(24x32.5) plan, resim, renkli resim.
[X.ŞB-427]
Samandıra Belediyesi 2004 faaliyet raporu. İstanbul, Samandıra Belediyesi,
2005. 112 s. (21.5x30) resim.
[X.ŞB-415]
Şehir ve bölge planlamada yeni yaklaşımlar. Prof. Dr. Vedia Dökmeci
onuruna.=New approaches in urban and regional planning. Conference in honor
of Prof. Dr. Vedia Dökmeci. Abstracts. İstanbul, İ.T.U. Fac. of Architecture,
2008. 76 s. (15x21).
[X.ŞB-423]
Tarlabaşı toplum merkezi deneyimi. Hayalden gerçeğe. Derl.: Pınar Uyan
Semerci. İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010. XI+352 s. (16x23) resim,
renkl resim. ''İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.: 285 – Araştırma: 3''
[X.ŞB-439]
TEKELİ, İLHAN: İstanbul'un planlanmasının ve gelişmesinin öyküsü.
İstanbul, Tarih Vakfı, 2013. XIV+464 s. (15x21.5) resim. ''İlhan Tekeli Toplu
Eserler: 25''.
[X.ŞB-438]
Teori ile pratik arasında mekan. İstanbul, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce
Merkezi Şehir Yay., 2012. 192 s. (14x23) resim.
[XŞB-443]
TURGUT, SIRMA RAMAZANOĞULLARI: İstanbul’un yönetimi. Bir kent
planlama yönetimi denemesi. İstanbul, Anahtar Kitaplar, 2004. 296 s. (13.5x 19.5).
[X.ŞB-]
TÜRKDOĞAN, ORHAN: İstanbul gecekondu kimliği. İstanbul, IQ Kültür
Sanat Yay., 2006. 880 s. (14x21). “IQ Kültür Sanat Yay.: 179 – Araştırma,
İnceleme Dizisi: 139”.
[X.ŞB-433]
UIA 2005 İstanbul’a doğru. Mimarlık ve kent buluşması II. İstanbul, TMMOB
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şb., 2006. 94 s. (16.5x23.5).
[X.ŞB-428]
ÜNLÜ, ALPER: Avrupa Birliği Uyum Programları kapsamında pilot bölge
olarak Beyoğlu çöküntü alanlarının aktif kullanım amaçlı rehabilitasyonu
projesi. Konferans. 22 Ekim 2003. İstanbul, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi, 2004. 36 s. (16.5x23.5) resim.
[X.ŞB-430]
Yasal değişim sürecinde insan, toplum,çevre, kent ve mimarlık sempozyumu.
21-22 Nisan 2005, İstanbul. İstanbul, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi, 2006. 335 s. (16.5x23.5).
[X.ŞB-419]
Zülfü Livanelli’nin İstanbul belediye başkan adayı olarak vizyonu...İstanbul,
1994. 26-27, 40-43 s. (20.5x27.5).
Esquire Dergisi, Mart 1994, Sayı 6’dan ayırılmıştır.
[X.ŞB-417]
KURULUŞLAR
ARSLAN, ALİ: Darülfünun’dan üniversiteye. İstanbul, Kitabevi, 1995. 528 s.
(13x19.5). “Kitabevi Yayın No: 39”.
[XI.K-382]
Beşiktaş tarihi. İlkleriyle unutulmayanlarıyla yüzüncü yılında. Haz.: Mehmet
Durupınar. 2. bs. İstanbul, YKY., 2003. “335 s. (21.5x27.5) resim. “YKY.:
1742”.
[XI.K-377]
Boğaziçinde asırlık seyahat. Belgelerle Şirket-i Hayriye. İstanbul, İDO; Ankara,
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2007. XVI+231s. (24.5x32.5)
resim (1’i katl.).
[XI.K-386]
DOĞRUEL, FATMA – DOĞRUEL, A. SUUT: Osmanlı’dan günümüze Tekel.
İstanbul, Tarih Vakfı, Tekel, 2000. 398 s. (24x31) resim, renkli resim.
[XI.K-371]
Headquarters of TTOK. [İstanbul, TTOK, “t.y.”]. 11 s. (22x16.5) renkli resim.
[XI.K-388]
HIRSCH, ERNST E.: “Üniversite” kavramı ve Türkiye’deki gelişimi. İstanbul,
İ.Ü. Hukuk Fak., 1979. 16 s. (16.5x24). “İ.Ü. Yay. No: 2627 – Hukuk Fak. No:
593”.
[XI.K-373]
KAVAKLI, NURHAN: Bir gazetenin tarihi: Akşam. İstanbul, YKY., 2005.
262 s. (16.5x24) resim. “YKY: 2219 –Cogito: 139”.
[XI.K-378]
KORALTÜRK, MURAT: Haliç’te ulaşım ve Haliç Vapurları Şirketi (19091941). İstanbul, 2005. 64 s. (17x23) resim.
[XI.K-384]
KORALTÜRK, MURAT: Şirket-i Hayriye (1851-1945). İstanbul, İDO, 2007.
XIII+268 s. (33.5x23.5) resim, renkli resim.
[XI.K-383]
KORALTÜRK, MURAT: Türkiye’de ticaret ve sanayi odaları (1880-1952).
İstanbul, Denizler Kitabevi, 2002. X+132 s. (16.5x23.5).
[XI.K-379]
KÖKTENER, AYSUN: Bir gazetenin tarihi: Cumhuriyet. 2. bs. İstanbul,
YKY., 2005. 391 s. (16.5x24) resim. “YKY: 2119 – Cogito: 134”.
[XI.K-379]
La Società Operaia Italiana di Mutuo Soccorso in Constantinopoli. İstanbul,
Istituto Italiano di Cultura di İstanbul, 1995. 81 s. (21.5x30.5) resim.
[XI.K-372]
MEHMET ALİ AYNÎ: Darülfünun tarihi. Haz.: Aykut Kazancıgil. İstanbul,
Kitabevi, 2007. X+92 s. (13.5x21). “Kitabevi: 308”.
[XI.K-385]
ÖZEN, SAADET: Yüz elli yılın tanığı Notre Dame De Sion. İstanbul, YKY,
2006. 295 s. (22x28.5) resim, renkli resim. “YKY – 2297”.
[XI.K-387]
SANDALCI, MERT: Feyz-i sıbyân’dan Işık’a Feyziye mektepleri. İstanbul,
Feyziye Mektepleri Vakfı, 2005. 341 s. (21.5x30.5) resim, renkli resim.
[XI.K-376]
SARAY, MEHMET: İstanbul Üniversitesi tarihi (1453-1993). İstanbul, İ.Ü.
Ed. Fak., 1996. VIII+208 s. (16x24). “İ.Ü. Yayın No: 3942 – Ed. Fak. Yayın
No: 3402”.
[XI.K-380]
ŞENER, NEDİM: Naylon holding. İstanbul, Om Yayınevi, 2002. 261 s.
(13.5x21).
[XI.K-381]
T.T.O.K. 82. yıl (Nisan 2004-Nisan 2005). 2005 Genel Kurulu, Yönetim Kurulu’nun 2004 yılı çalışma raporu. İstanbul, T.T.O.K., [2005]. 20 s. (21.5x30).
[XI.K-375]
Ulusa adanan bir Cumhuriyet anıtı: Türkiye Turing Otomobil Kurumu / 1923.
Ed.: Ali Y. Baltacıoğlu. İstanbul, TTOK, 2009. 223 s. (23x22) resim, renkli
resim.
[XI.K-]
TÜRKİYE HAKKINDA GENEL
KİTAPLAR
AKŞİT, İLHAN: Anadolu uygarlıkları. İstanbul, Akşit Kültür ve Turizm Yay.,
1982. 255 s. (24.5x31.5) resim.
[XII.TG-]
ARSLAN, MURAT: Antikçağ Anadolusu’nun savaşcı kavmi Galatlar. İstanbul,
Arkeoloji ve Sanat Yay., 2000. XVI+322 s. (13.5x19.5) resim. “Arkeoloji ve Sanat
Yay. Deneme, Eleştiri ve Tarih Dizisi: 23^”.
[XII.TG-]
AYGEN, TEMUÇİN: Little known natural wonders and archeological treasures
of Turkey. Eng. by Joyce Haskal. İstanbul, 1988. 199 s. (21x29.5) plan, resim.
[XII.TG-]
BAŞGELEN, NEZİH: Bir masal ülkesi, Kapadokya. İstanbul, Türkiye Kalkınma
Bankası, 1991. 182 s. (24.5x33) resim.
[XII.TG-]
BAŞGELEN, NEZİH: Güneşin bahçesi Anadolu. İstanbul, Arkeoloji ve Sanat
Yay., Mobil Oil, 1995. 240 s. (23.5x30.5) resim.
[XII.TG-]
BICKEL, B. – KOCH, K. W. – SCHMIDT, FL.: Dampf unterm Halbmond: die
letzten Jahre des Dampfbetriebes in der Türkei. Krefeld, Röhr Verlag, 1987. 114 s.
(21x30) resim. “Dampf-Reise Plus, Band: 3”.
[XII.TG-]
Bir masaldı Bursa...Haz.: Engin Yenal. İstanbul, YKY, 1996. 563 s. (23x28.5)
resim, renkli resim.
[XII.TG-]
DARKE, DIANA: Turkey. Thomas Cook Travellers. Hampshire, AA, 1994. 192
s. (13x19) resim, renkli resim.
[XII.TG-]
DİNGİL, SÜLEYMAN: Bitkilerle Anadolu (Pflanzen Anatoliens). Güney, Orta
ve Batı Anadolu’da tarihi turistik yörelerde rastlanan bir kısım bitkiler ve çiçekleri.
[Ankara, “t.y.”]. 142 s. (13.5x20) resim.
[XII.TG-]
Discovering Turkey. Ankara, The Ministry of Tourism, Turkey, 1996. 207 s.
(23.5x29) renkli resim.
[XII.TG-]
Dünya kültür mirasında Gaziantep. Haz.: Nezih Başgelen. İstanbul, Arkeoloji ve
Sanat, Kentbank, 1999. 203 s. (24.5x23) resim.
[XII.TG-]
Dünya mirasında Anadolu. Yücel Akat, Neşe Özgünel, Aynur Durukan. Ankara,
Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 1991.
287 s. (25x31.5) renkli resim.
[XII.TG-]
Edirne. Ankara, Kültür Bakanlığı, 1993. 160 s. (22.5x30) resim. “Kültür Bakanlığı:
1556 – Tanıtma Eserleri Dizisi: 58”.
[XII.TG-]
GÖNENÇ, GÖKHAN: Safranbolu. Danışman=Consultant: Aytekin Kuş. İstanbul, Kibele Ltd. Şti., [1994]. 207 s. (17x24.5) resim.
[XII.TG-]
GÜNER, ŞEMSİ – DONBAZ, VEYSEL: Anadolu’da kral yolları. İstanbul,
Dünya Şirketler Grubu, 1995. 242 s. (25x32) renkli resim.
[XII.TG-]
Kapadokya. Kayalardaki şiirsellik. Metin: Faruk Pekin. İstanbul, Aygaz, “t.y.”. 228
s. (30.5x29) renkli resim.
[XII.TG-]
Kentalbüm. Haz.: Nezih Başgelen. Çev.=Tr. by Selim Yazgan. İstanbul, Kentbank,
Arkeoloji ve Sanat Yay., 1998. 89 s. (23.5x22) resim.
[XII.TG-]
KÜÇÜKERMAN, ÖNDER: Batı Anadolu’daki Türk halıcılık geleneği içinde
İzmir Limanı ve Isparta Halı Fabrikası. Ankara, Sümerbank, Sümerhalı, 1990. 272
s. (20x28) renkli resim.
[XII.TG-]
MATHÉ, JEAN: Turkey. Paris, Genève, Minerva, 1989. 96 s. (24x32.5) resim.
[XII.TG-]
MILTNER, FRANZ: Ephesos. Stadt der Artemis und des Johannes. Wien, Verlag
Franz Deuticke, 1958. 140 s. (20.5x28) 2 katl. harita, resim.
[XII.TG-]
SCHEIDL, LEOPOLD: Die Verkehrsgeographie Kleinasiens. 21-52 s. (17.5x24)
katl. harita.
Sonderdruck aus “Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft’ in Wien, Bd.
73/1930’dan.
[XII.TG-]
SEVİN, VELİ: Anadolu arkeolojisi. Başlangıçtan Persler’e kadar. İstanbul, Der
Yay., 1997. 184 s. (10.5x19) resim. “Der Yay.: 215”.
[XII.TG-]
SEZİK, EKREM: Orkidelerimiz. Türkiye’nin orkideleri. İstanbul, Sandoz, 1984.
166 s. (20x28) resim.
[XII.TG-]
STEWIG, REINHARD – TURFAN, RUHİ: Kartographische Beiträge zur
Darstellung der Kulturlandschaftsenwicklung in Westanatolien=Batı Anadolu’nun
kültürel gelişmesi: Kartografik bilgiler. İstanbul, T.T.O.K, “t.y.”. 149 s. (20x27.5)
harita.
[XII.TG-]
Suyla yeniden doğan kent Şanlıurfa. Genel ed.: Şaziye Karlıklı, foto.: Erzade
Ertem. İstanbul, Garanti Leasing, [1998]. 359 s. (23x30.5) renkli resim.
[XII.TG-]
Turkey. A Phaidon Culturel guide. Ed. by Marianne Mehling. Oxford, Phaidon,
1989. 580 s. (12x19.5) renkli resim.
[XII.TG-]
Turkey. Crossroads of civilisations. Gen. éd. Metin Sözen. Tr. by Nancy Öztürk,
Doroty İz, Yıldız Moran, P. Mary Işın. İstanbul, Marmara Bank, 1993. 320 s.
(25x30.5) resim.
[XII.TG-]
Üç İzmir. İstanbul, YKY, 1992. 439 s. (22.5x28.5) resim.
[XII.TG-]
WIPLINGER, GILBERT – WLACH, GUDRUN: Ephesus: 100 Years of
Austrian research. With a contribution by Kurt Gschwantler. Tr. by Claudia Luxon.
Vienna; Cologne; Weimar, Böhlau, 1996. IX+189 s. (21.5x27) resim, renkli resim.
[XII.TG-]
WÜNSCHE, ERICA: Türkei. Westküste. Adac-Reiseführer. München, ADAC
Verlag, 1994. 192 s. (12x22) plan, resim, renkli resim.
[XII.TG-]
YAKUPOĞLU, AHMET: Rengârenk=Colorful Kütahya. Tr. by Nüket Yetiş.
İstanbul, Türkpetrol Vakfı, 1991. 240 s. (24x34) renkli resim.
[XII.TG-]
YERASİMOS, STEFANOS: Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. Bizans’tan Tanzimata, Tanzimattan 1. Dünya Savaşı’na, 1. Dünya Savaşı’ndan 1971’e. 3. bs. Çev.: Babür
Kuzucu. İstanbul, Gözlem Yay., 1980. 982 s. (17x24.5). “Bilim-Araştırma Dizisi: 3”.
[XII.TG-]
YILDIZ, NURAY: Kalıntılar ve edebi kaynaklar ışığında antikçağ kütüphaneleri.
Mimarileri, iç düzenleri, çalışma sistemleri, kitapların yazımı ve çoğaltılması. 2. bs.
İstanbul, Arkeoloji ve Sanat, 2003. XIV+492 s. (13.5x19.5) resim. “Arkeoloji ve
Sanat Yay. Antik Ed. ve Kültür Eserleri Dizisi: 3”.
[XII.TG-]
TÜRKİYE REHBERLERİ
FREELY, JOHN: The companion guide to Turkey. 2. ed. London, HarperCollins,
1993. 624 s. (13.5x21) resim.
[XIII.TR-]
Türkei. Dtv Merian reiseführer. [Hamburg], Dtv, “t.y.”. 383 s. (11x18) resim.
[XIII.TR-]
WIEGAND, THOMAS P. – DEGEN, SAMUEL: Türkei. Zeugen der Antike.
Karlsruhe, Mundo Verlag, 1988. 128 s. (22.5x29) resim.
[XIII.TR-]
İSTANBUL REHBERLERİ
BELGE, MURAT: Adım adım İstanbul. Boğaziçi-Üsküdar. Foto.: Bünyad
Dinç. İstanbul, Tarih Vakfı, [199-]. 27 s. (12x21) renkli resim.
[XIV.İR-302]
BLÁZQUEZ, FRANCISCO A. AGUADO: Guía de Constantinopla. Un viaje
a Estambul en busca de Bizancio. En colaboración con Ana Ma Cadena Báňez.
Avilés, Instituto Asturiano de Estudios Bizantinos, 2007. 564 s. (21.5x28.5) resim, renkli resim.
[XIV.İR-310]
GOLTZ, THOMAS (Ed.): İstanbul. Singapore, Apa Publ., 1988. 255 s.
(15x22.5) resim, renkli resim.
[XIV.İR-304]
Istanbul. Hamburg, Merian, “t.y.”. 86 s. (19.5x27) renkli resim.
Merian, Heft XV/12, İstanbul sayısıdır.
[XIV.İR-301]
Istanbul et la Turquie du Nord-ouest. Guides Gallimard. Paris, Gallimard, 1993.
407 s. (12.5x23) resim.
[XIV.İR-305]
Istanbul et la Turquie du Nord-ouest. 2e ed. Guides Gallimard. Paris, Gallimard,
1996. 407 s. (12.5x23) resim.
[XIV.İR-306]
İstanbul kullanma kılavuzu, 2008. İstanbul, klickistanbul.com, 2008. 688 s. (15x
20.5) renkli resim.
[XIV.İR-309]
PEKİN, FARUK: Adım adım İstanbul. Galata-Beyoğlu. Foto.: Bünyad Dinç.
İstanbul, Tarih Vakfı, [199-]. 27 s. (12x21) plan, renkli resim.
[XIV.İR-303]
SOYGENİŞ, SEMA – SOYGENİŞ, MURAT: İstanbul. Bir kent yorumu=An
urban commentary. İstanbul, Birsen Yayınevi, 2006. 248 s. (15x20) plan, resim,
renkli resim.
[XIV.İR-308]
SUZUKİ, TADASHİ: İstanbul rekishi sanpo (İstanbul tarihi bölgelerde yürüyüş). Fotoğr.: Jiro Omura. 3. bs. Tokyo, Kawaide Shobe, 1997. 127 s. (17x21.5)
harita, resim, renkli resim.
Metin japoncadır.
[XIV.İR-307]
ALBÜMLER
GRAVÜR VE MİNYATÜR
RÖPRODÜKSİYONLARI
Amadeo Preziosi. Yay. haz.=Ed.: Begüm Kovulmaz. Çev.=Tr. by Mary Işın. İstanbul, YKY., 2007. 224 s. (23x29) resim, renkli resim. “YKY – 2439”.
[XV.A/GMR-]
SEVİN, NECLA ARSLAN: Gravürlerde yaşayan Osmanlı. Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006. 479 s. (24.5x31) resim. “Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.:
3064 – Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Sanat Eserleri Dizisi: 455”.
[XV.A/GMR-]
ALBÜMLER
BASILI FOTOĞRAF ALBÜMLERİ
BENOIST-MÉCHIN, JACQUES: Turkey 1908-1938. The End of the
Otoman Empire. A history in documentary photo. by Zug. Swan, 1989.
240 s. (22x30) resim.
[XV.A/BF-]
1929 kışı. Bir şehir efsanesi. Haz.: Cengiz Kahraman. İstanbul, T. İş Bankası, 2007. 186 s. (25x33) siyah-beyaz fotoğraf. “T. İş Bankası Genel Yayın: 1132”.
[XV.A/BF-]
ÇİZGEN, ENGİN: Photographer=Fotoğrafçı Ali Sami, 1866-1936. Tr.
by P. Mary Işın, illus.: Semih Poroy. İstanbul, Haşet Kitabevi, 1989. 155
s. (21.5x29) resim.
[XV.A/BF-]
EKEN, AHMET: Kartpostallarda İstanbul. İstanbul, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı, 1992. 272 s. (23x30) renkli resim. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yay.
No: 10”.
[XV.A/BF-]
En los confines de un mismo mmar. Los palacios de la Alhambra y Topkapi
en la fotografía del Viaje a Oriente = Aynı denizin uçlarında. Doğu’ya
yolculuğun fotoğrafında El Hamra ve Topkapı Sarayları. Sergi. 06.04.2009 –
31.05.2009. İspanya, İspanya Dışişleri Kültür Kuruluşu (SEACEX), 2009.
(21.5x26) resim.
[XV.A/BF-]
Eyüp’te tarih, insan ve zaman. 1. Ulusal fotoğraf yarışması. İstanbul, Eyüp
Belediyesi, 2006. 96 s. (29x29) resim. “Eyüp Belediyesi Kültür Yay.: 38”.
[XV.A/BF-]
The Golden Horn of İstanbul “Haliç” 1993. Text: Gökhan Akçura, tr. by
Mary Işın. Photos.: Sıtkı Kösemen. İstanbul, The Marmara, 1992. 110 s.
(24x32) renkli resim.
[XV.A/BF-]
Konstantiniyye’den İstanbul’a XIX. yüzyıl ortalarından XX. yüzyıla Boğaziçi’nin Rumeli yakası fotoğrafları. 2 c. İstanbul, İstanbul Araştırmaları Enst.,
2006. (48x33) siyah, beyaz fotoğraf.
1. c.: 419 s. / 2. c.: 420-867 s.
[XV.A/BF-]
Le grand tour II. Constantinoble 1905. Fotografies d’Antoni Amatller a
Turquia. Barcelona, Institut Amatller d’Art Hispànic, 2006. 138 s. (21x20)
resim.
[XV.A/BF-]
OUSTERHOUT, ROBERT – BAŞGELEN, NEZİH: Tarihi kartlarda yaşayan İstanbul.Osmanlı öncesi anıtları. İstanbul, Türk Tanıtım, [199-]. 154
s. (22.5x22) resim.
[XV.A/BF-]
“Siyah-beyaz izler”. Fotoğrafçılığıyla Zeki Faik İzer. = “Black$white
imprints”. Zeki Faik İzer as a photographer. Metinler = Texts: Seyit Ali Ak.
Çev.: = Tr. by Deniz Çifçi Valente. İstanbul, YKY., 2005. 191 s. (16.5x24)
siyah-beyaz fotoğraf. “YKY – 2146”
[XV.A/BF-]
Sur, kemer, kubbe. Osmanlı fotoğrafçılarının gözüyle Bizans İstanbul’u =
Wall, arch, dome. Byzantine İstanbul in the eyes of Ottoman photographes.
Çev. = Tr. by Melis Şeyhun. İstanbul, Suna İnan Kıraç Vakfı, Pera Müzesi,
2007. 172 s. (24x28) resim. “Pera Müzesi Yay.: 20”.
[XV.A/BF-]
Tarihi Kağıthane köyünün aileleri. Haz.; Hüseyin Irmak. İstanbul, Kağıthane
Belediyesi, 2004. (30x21) fotoğraf.
Sayfalar no’suzdur.
[XV.A/BF-]
Tarihi Kağıthane köyünün aileleri II. C. Haz.: Hüseyin Irmak. İstanbul, Kağıthane Belediyesi, 2006. 216 s. (30x21) fotoğraf. “Kağıthane Belediyesi Kültür
Yay.: 20”.
[XV.A/BF-]
YAVUZ, MUSTAFA: Bir zamanlar Beykoz. İstanbul, Beykoz Belediyesi,
2004. (21x30) resim. “Beykoz Belediyesi Kültür Yay. Kültür Kitapları: 1”
[XV.A/BF-]
REFERANS
AĞAOĞLU, BÜLENT: Sarıkamış harekâtı kaynakçası. İstanbul, İkarus, 2007. 88
s. (13.5x21).
[XVI.REF-401]
AHMED CAVİD: Tercüme-i Kenzü’l-iştihâ; 15. yüzyıldan bir mutfak sözlüğü.
Haz. ve sunan: Seyit Ali Kahraman, Priscilla Mary Işın. İstanbul, Kitap Yayınevi,
2006. XVIII+173 s. (15x21). “Kitap Yayınevi: 125 – Sahaflar Çarşısı Dizisi: 6”.
[XVI.REF-387]
AKBAYAR, NURİ: Osmanlı yer adları sözlüğü. 2. bs. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt
Yay., 2003.VIII+189+73 s. (15x21). “Tarih Vakfı Yurt Yay.: 127”.
[XVI.REF-388]
ATAÖV, TÜRKKAYA: Les Archives Ottomanes et la question arménienne. Ankara, Faculté de Sciences Politiques, Université d’Ankara, 1986. 40 s. (16x24).
[XVI.REF-372]
BAKAR, İSMAİL: Turizm sözlüğü. İstanbul, TUGEV, 1996. III+200 s. (18x
24.5). “TUGEV Yay.: 40”.
[XVI.REF-369]
CORBEIL, JEAN-CLAUDE – MANSER, MARTIN – ARCHAMBAULT,
ARIANE: İngilizce/Türkçe visual dictionary. İstanbul, Milliyet, 1988. 795 s.
(19x26) resim.
[XVI.REF-385]
COUTANCEAU, MAURICE: Encyclopédie des jardins. Préf.: Georges GuyCharron. Paris, Librairie Larousse, 1957. 544 s. (19.5x25) resim, renkli resim.
[XVI.REF-371]
ÇAMBEL, HALET – ARSEBÜK, GÜVEN – KANTMAN, SÖNMEZ: Çok
dilli arkeoloji terimleri sözlüğü. = Multilingual dictionary of archaeological terms.
= Mehrsprachiges archäologisches wörterbuch. = Dictionnaire multilingue
d’Archeologie. Yay. Haz.: Nezih Başgelen. İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yay.,
2007. 176 s. (13.5x19.5).
[XVI.REF-400]
DANKOFF, ROBERT: Evliyâ Çelebi seyahatnâmesi okuma sözlüğü. Katkılarla
İng.’den çev.: Semih Tezcan. İstanbul, YKY., 2008. 291 s. (16.5x24). “YKY.:
2742”.
[XVI.REF-399]
Das grosse Bilderlexikon der Antiquitäten. Einleitung von Hans-Jörgen Heuser.
Prag, Prisma Verlag, 1968. 495 s. (16x22..5) resim, renkli resim.
[XVI.REF-382]
Das grosse Bilderlexikon der Antiquitäten-Lexicon. Freiburg, Herder, [1986]. 400
s. (23x28) resim.
[XVI.REF-384]
Der neue brockhaus. Lexikon und wörterbuch. 4. Aufl. 5 Bd. Wiesbaden, F. A.
Brockhaus, 1968. (16.5x25).
Bd. 1: A-D. 634 s. harita, katl. harita, resim. / Bd. 2: E-I. 650 s. harita, katl. harita,
resim. / Bd. 3: J-NEV. 634 s. resim. / Bd. 4: NEV-SID. 618 s. harita(katl), resim. /
Bd. 5: SIE-Z. 634 s. resim, renkli resim.
[XVI.REF-377-381]
KONUK, NEVAL: Arkitekt kaynakçası 1931-2003. İstanbul, Arkeoloji ve Sanat
Yay., 2004. XII+234 s. (13.5x19.5). “Arkeoloji ve Sanat Yay. Deneme, Eleştiri, Anı
Dizisi: 2”.
[XVI.REF-370]
MEHMED SÜREYYA: Sicill-i Osmanî. 6 c. Yay. haz.: Nuri Akbayar. Eski yazıdan aktaran: Seyit Ali Kahraman. İstanbul, Tarih Vakfı; Kültür Bakanlığı, 1996.
(15.5x22). “Eski Yazıdan Yeni Yazıya: 1 – Tarih Vakfı Yurt Yay.: 30”.
1. c.: A-At. XI+338 s. / 2. c.: At-Hü. 339-684 s. / 3. c.: Hü-Me. 685-1030 s. / 4. c.:
Me-Re. 1031-1376 s. / 5. c.: Re-Zü. 1377-1721 s. / 6. c.: Dizin. Haz.: Yücel
Demirel. 1723-2068 s.
[XVI.REF-393-398]
MESARA, GÜLBÜN – KAZANCIGİL, AYKUT –SAYAR, AHMED GÜNER:
A. Süheyl Ünver bibliyografyası. İstanbul, İşaret Yay., 1998. 471 s. (16.5x23.5).
“İşaret Yay.: 80”.
[XVI.REF-368]
Petit Laroussse illustré. [Paris], 1978. 1793+XVI s. (15x21) resim.
[XVI.REF-386]
RIMLI, EUGÈNE-TH.(Ed.): Histoire universelle illustrée. 3 vol. Zürich,
Stauffacher, 1958. (16x24) resim.
Tome 1: De l’Orient antique a Charlemagne l’extrême Orient jusqu’à 1600. 507 s. /
Tome 2: De l’Empire Carolingien aux traités de Westphalie. 533 s. / Tome 3: De
Louis XIV aux temps modernes. 558 s.
[XVI.REF-374-376]
Semavi Eyice kaynakçası; 86 yıla armağan. Haz.: Yasemin Akçaoğlu, Sema
Doğan. İstanbul, Kitap Yayınevi, 2009. 116 s. (16.5x21), “Kitap Yayınevi: 215 –
Başvuru Kitaplığı Dizisi: 11”.
[XVI.REF-389]
ŞAKİROĞLU, MAHMUT Ş.: Reşit Saffet Atabinen bibliyografyası. İstanbul,
T.T.O.K, 1985. 44 s. (18.5x23.5) resim.
[XVI.REF-373]
THURZOVA, LUDMILLA: Lexikon der Heilpflanzen. Illus.: Y. Krejča. Übers.:
Lucian Wichs. Köln, Lingen Verlag, 1976. 266 s. (15.5x21) renkli resim.
[XVI.REF-383]
The Oxford dictionary of Byzantium. Ed. in chief Alexander P. Kazhdan, executive
ed. Alice-Mary Talbot, ed. for art history Anthony Cutler, ed. for archaeology and
historical geography Timothy E. Gregory, associate ed. Nancy P. Ševčenko. 3 vol.
Oxford, Oxford University Press, 1991. (19.5x26) plan, resim.
Vol. 1: Aaro-Eski. LI+728 s. / Vol. 2: XXXI+729-1473. / Vol. 3: XXXI+14752232 s.
[XVI.REF-390-392]
TIETZE, ANDREAS (Hrsg.): Wiener Zeitschrify für die Kunde des
Morgenlandes unter mitwirkung von Arne Ambros, Hans Hirsch, Manfred und
Gertrude Thausing. 67. Bd. Wien, 1975. VIII+488 s. (15x22).
[XVI.REF-366]
TIETZE, ANDREAS (Hrsg.): Wiener Zeitschrify für die Kunde des
Morgenlandes unter mitwirkung von Arne Ambros, Hans Hirsch, Manfred und
Gertrude Thausing. 68. Bd. Wien, 1976. VII+485 s. (15x22).
[XVI.REF-367
Türkçe deyimler sözlüğü. Haz.: E. Saraçbaşı ve İ. Minnetoğlu. İstanbul,
Minnetoğlu, 1980. 773 s. (14x20).
[XVI.REF-365]
HARİTALAR VE PLANLAR
Alman Mavileri: 1913-1914. I-II-III c. I. Dünya Savaşı öncesi İstanbul haritaları.
Yay. haz.: İrfan Dağdelen. İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2006-2007. VIII+36 s. (32x46) 203 renkli
plan.
[XVIII.HAR-]
GOAD, CHARLES EDOUARD: Charles Edouard Goad’ın İstanbul sigorta
haritaları. Haz.: İrfan Dağdelen. İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2007. XXII+63+39 s. (33x48) harita, plan.
“Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Yay. No: 39”.
[XVIII.HAR-]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
202
File Size
3 985 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content