close

Enter

Log in using OpenID

(ilçe

embedDownload
T.C.
D İY A R B A K IR VA LİLİĞ İ
İl M illi Eğitim Müdürlümü
25/06/2014
Sayı : 35390477/903-07.01/26222^0;
Konu: Norm kadro fazlası yoneticilfeıf
....... k a y m
(ilçe
M l i ĞÎN
M illi Eğitim M üdürlüğü]
aka
Norm kadro fa z la s ı! yöneticiler ile ilgili Bakanlığım ız insan Kaynakları
M üdürlüğünün 24/06/2014 tarih ve 26 09641 sayılı yazısı i li ş ip ; gpnderilrjıliştir.
Genel
Süz konusu yazı doğrultusunda! hareket edilerek 2013-2Ö1İ4 ders yılı nın bitimi tarihinde
vc daha önce norm kadro fazlası durum una düşen yöneticilerin y öneticilik görevleri
2013-2014 ders yılının ¡son
olan 13/06/2014 tarihi ¡itibari ile sona erecektir
İçe içerisinde durum laıına uygun 3İr okula öğretm en
denildiğinden gereğinin yapılarak
olarak verilm esi ile ilgili tekliflerin i v^di olarak m üdürlüğüm ü bildirilm işini rica ederim.
A dnan HU RATA
Vali a.
M illi Eğitim M üdür V.
EKLER
Ek-1
Y
ü
z
\
(2 sayfa)
DAĞITIM
:
j
-17 İlçe K aym akam lığına ;
(Tiçe Milli Eğitim M üdürlüğü)
Bu belge. 5070 sayılı E le k tro n ik imiz» K a n u n u n u 5 İtici m ad d esi gereğ in v e güveni « le k jro n ik imztı ile im zalan m ıştır
E v rak ley itli hllp:'/evr< (ksofgü, m e b .g o v .tr a d re sin d e n 5 b 3 4 -4 2 b 8 -3 6 b l-ttb 8 0 -d İa c h q d u ile yapılabi lir,
Şehitlik M äh. M .A k if E rsoy C ad. Y eııişehir/U İY A R B A K IR
A yrıntı
if>ag| için: Z ü lk ü f K O R K U S U Z - VHKt
E lek tro n ik A ğ: w w w .m c b .g o v .tr
i
T e l : (0 4 1 2 ) 2 2 6 5 8 5 0 - 105
y o n « lic ia la m a 2 1(¿^m eb.gov.lr
¡
FfjkS: ( 0 4 1 2 ) 2 2 6 5 8 2 8
yns
di
MDÜd
60: SI
l?T0£-Nnr-£
: !
t .c
.
M İL L jîj E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I
İnsan K aynakları G enel MüdürlüE
24/06/2014
Sayı : 41289672/903/2609641
K o n u t N orıtı kadro fazlası yöneticiler
....U ....... V A L İL İĞ İN E
(İl Mİi|li E ğitim M üdürlüğü)
Bilindiği üzere, M illî E ğitim ijak an lığ ın a Bağlı Eğirtin K u ru m lan Y önetici ve
öğretm en lerin in N orm K adrolarına ilişkin Y önetm eliğin ¡25 inci ıjnaddesinin birinci
fıkrasında; “E ğitim k u ram lah n ın yönşticı ve öğretm en norm kadro ları B akanlıkça onaylanır.”
hükm üne yer verilm iştir.
Aynı Y önetm eliğin 2 6 ’ncı m addesinde ise; “(1) Eğitim kuruıftl arının norom k a d r o s a y ıla r ın ın
bu Y önetm elikte belirlenen !norm kadro kriterleri çerçevesinde (ieğişm esi lalinde, değişikliğe
konu olan eğitim kuram larının norm kadro sayıları Bakanlığı*! uygun gördüğü tarihlerde
yeniden belirlenir.
j
,
(2) Yeni açılan eğitim k u ru m la n ile } eni derslik/şube açılan
kurum 1arının nom ı k ad ro laü süre aranın aksızın belirlenir.
a kapatılan m evcut eğitim
(3) E ğiüm kuram ların m yönetici ve öğretm en norm kadro
nom ı kadro fazlası o lan yönetici ve öğretm enler hakkında,
m evzuat: hüküm leri uygulanır.” denilm iştir.
larınm azalm ası nedeniyle
atam a ve yer değiştirm e
D iğer taraftan, M illî E ğitim B akanlığına Bağlı E ğiti
K u ru m lan Y öneticilerinin
G örevlendirilm elerine İlişkin Y önetm eliğin 3 0 ’uncu m addes
birinci fıkrasında; “ ilgili
m evzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriteri çerçevesinde m üdür, m üdür
başyardım cısı veya m ü d ü r ; yardımcısj| norm kadrolarının bazıları veya tam am ı kaldırılan
eğitim kurum larm da norm kadro fazlası olanlar, ders yıllı konuna kadar bu eğitim
kuram larındaki y öneticilik g ö rev le rin i devam ederler. B u k iş ile r yöneticilik görevlerinin
ders yılıyla birlikte sona erm esini m üteakip, bulundukları eğitim kurum unA a alanlarında açık
norm kadro olm ası ve istem eleri hâlinde bu eğitim kurumuna,, aksi durum da ise istekleri de
dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu ilçe ve/veya il sınırları içijıde d u rim la rın a uygun bir
eğitim kurum una öğretm en olarak atanır." hükm ü yer alm aktad ır, j
Aynı Y önetm eliğin 2 4 ’ü ncü m addesinin birinci fıkrasında i:»e; “ Y önet cilikte geçen dört
yıllık sürenin hesab ın d a aynı unvanla geçirilen hizm et süıeleri esas alınır. Y öneticilik
görevinin sona ereceği tarih; ders yı' ıljıın içinde olm ası halin^ifed^rt yıll ık sürenin dolduğu
tarihin içinde bulunduğu deıjs yılının son günü, ders yılının: dışında olm ası halinde dört yıllık
sürenin dolduğu tarihi takıp ¿den ders yjılımn son g ü n ü d ü r/’ denilm ektedir
Bu b elg e, 5 0 7 0 sa y ılı E lik lr ü n ik Im ^ a K anm ıunu:!
OAıamrk Rlv.
06648 K ız ıla y AN KAİRA ;
E le k tro n ik A ğ ; w w w .n ıe b ,g o v .tr
0 ■d
yns oı
nci maddesi gcreğinco
güvenli
fcktr Dnik imza ile imzalanmıştır
Ay rİntıl bilgi içint K.ÖZTA.Ş Eğitim Uznı.
Tjei: (0 312) 413 17 31
U O dd
60: SI
t7 T 0 5 -N n r-£ c
d “1Uİ01
Söz konusu hüküm ler birlikte değerlendirildiğinde, norm k a d ıl a r ı n B akanlıkça onaylandığı
tarihler dikkate alın m ak üzete;
! ı
1- 2013-2014 ders yılının batimi tarihinde ve daha önce norm nadro fazlası durum una düşen
yöneticilerin yöneticilik görevleri, 2f>j 3-2014 ders yılının san giiinü olan 13/06/2014 tarihi
itibarıyla,
j ■!
2- 2013-2014 ders yılının son günü olan 13/06/2014 tarihin ie n sonra ve 2014-2015 ders
yılının bitim i tarihinde vei daha önce norm kadro fazlası dpîum una düşen yöneticilerin
yöneticilik görevleri ise, 2014-2015 de;*s yılının son günü olan 2/Cİ6/2Ö15 tarihi itibarıyla
sona erecektir.
|
I
B unlardan yöneticilik görevi 2014^:015 ders yılının son jl g ü h ü itibarıyla sona erecek
olanlardan norm kadro fazlası oldukları tarihten sonra ve 12/0 72C15 tarihinden önce yapılan
norm kadro belirlem elerine; göre yeiıiden norm kadroya dâhi) edilm e kcjnum una gelenlerin
yöneticilik görevi, norm kadro içindej kalm aları şartıyla dört yı İ ı k görev süreleri dolana kadar
devam edecektir.
j
B ilgilerinizi ve gereğini rica ederim .
H am za A Y D O Ğ D U
Bkkan a.
G en ;1 M üdür
DAĞITIM :
81 İl Valiliğine
Bu b elg e, 3 0 7 0 sa y ıiı n ie k tro n ik İmza; K a n u n u n u n
(.¡A tatürk IIiv.
0664X K ızılay/A N K A İK A
Elektronik A ğ: w w w .ineb.gov.tr
0 "d
i
ans d i
inci maddesi gcrcgincı; güvenli dektıjcmk imza ile im z a la n m ış tır
(ırıtılı b ilg i için: K .Ö Z T A Ş E ğ itim U zm .
ije l; (0 3 1 2 ) 4 1 3 1 7 31
woyd
6 0: SI
^T02-N nr-£S
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
145 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content