close

Enter

Log in using OpenID

23 mart.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
ÇORUM
23 MART 2015 PAZARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Grip kâbus olmasýn
Saðlýk Bakanlýðý
Hitit Üniversitesi
Eðitim ve
Araþtýrma
Hastanesi
Baþhekimi
Yard. Doç. Dr.
Sinan Zehir,
“Grip
kabusunuz
olmasýn” dedi.
Yard. Doç. Dr. Sinan Zehir
Çorum Meslek Yüksekokulu yerleþkesinde Nevruz coþkusu yaþandý.
Çorum’da Nevruz coþkusu
Çorum Meslek Yüksekokulu yerleþkesindeki kutlama programýnda
konuþan Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan,
baharý müjdeleyen nevruza ulaþmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti.
* HABERÝ 6’DA
Kýrgýz okutmanlar Rektör Alkan’ý ziyaret etti.
Üniversiteye
3 Kýrgýz okutman
Hitit Üniversitesi’nde Mevlana
Deðiþim Programý devam ediyor.
* HABERÝ 6’DA
* SAYFA 9’DA
Dr. Mustafa Hidayet Vahapoðlu
MHP MYK’da
3 Çorumlu
Yiðit lideri
rahmetle anýyoruz
Hititler de falcýymýþ
* HABERÝ 6’DA
Aybüke Topçubaþý Ekici
MHP Büyük Kongresi’nde 3
Çorumlu Merkez Yönetim Kurulu
Üyesi (MYK) oldu. * HABERÝ 11’DE
* HABERÝ 4’DE
Ýstanbul
Üniversitesi'nin
duayen
hocalarýndan
ve Türkiye'nin
ilk
Hititologlarýndan biri olan
emekli öðretim
üyesi Prof. Dr.
Belkýs Dinçol,
Hititler’in fal,
Prof. Dr. Belkýs Dinçol
kehanet ve
büyüye ilgisi olduðunu vurguladý.
Prof. Dr. Vahit Doðan
‘Tüketici hakký, en
temel insan hakký’
Türkiye Barolar Birliði tarafýndan
düzenlenen ‘Tüketici Haklarý’
konulu meslek içi eðitim semineri
önceki gün Çorum Barosu’nun
evsahipliðinde yapýldý. Seminerde
söz alan konuþmacýlar, tüketici
hakkýnýn en temel insan haklarý
arasýnda yer aldýðýný vurguladýlar.
* HABERÝ 12’DE
Çeþitli sebeplerle okuma ve yazma hayalini ertelemek zorunda kalan kadýnlar
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi’nin kurslarýna katýlýyor.
Kalem tutan eller kendi
hikâyelerini yazacaklar
Çorum'da çeþitli sebeplerle okuma
ve yazma hayalini ertelemek
zorunda kalan kadýnlarýn okuma
yazma öðrendiði kurstaki yaþam
öyküleri yürek burkuyor.
Çorum Barosu’nda ‘Tüketici Haklarý’ konulu eðitim semineri düzenlendi.
* HABERÝ 7’DE
Alperen
Ocaklarý, 25
Mart 2009
yýlýnda hayatýný
kaybeden
Büyük Birlik
Partisi'nin
(BBP)
Kurucusu ve
eski Genel
Baþkaný Muhsin
Yazýcýoðlu'nun
Muhsin Yazýcýoðlu
altýncý ölüm
yýldönümü nedeniyle fotoðraf
* HABERÝ 2’DE
sergisi açtý.
CHP’nin ön seçimi
Bahçelievler Ýlkokulu’nda
CHP Merkez
Ýlçe Baþkaný Ali
Rýza Suludere,
partisinin 29
Mart 2015
Pazar günü
yapýlacak
milletvekili aday
adaylarý ön
seçiminin
Bahçelievler
Ýlkokulu'nda
yapýlacaðýný
bildirdi.
Ali Rýza Suludere
* HABERÝ 15’DE
SP’nin çatýsýnda yangýn
Çorum’da Saadet Partisi’nin
bulunduðu binanýn çatýsýnda
yangýn çýktý.
* HABERÝ 7’DE
2
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 23 MART 2015
Yiðit lideri rahmetle anýyoruz
M. ALÝ CEYLAN
Þehit Alperen Erhan Üstündað, Þehit Alperen Yüksel Yancý,
Þehit Alperen Murat Çetinkaya ve Þehit gazeteci Ýsmail GüAlperen Ocaklarý, 25 Mart 2009 yýlýnda hayatýný kaybeden
neþ'in þehadetlerini kabul etsin, mekanlarýný cennet etsin ÝnþalBüyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucusu ve eski Genel Baþkaný
lah.
Muhsin Yazýcýoðlu'nun altýncý ölüm yýldönümü nedeniyle fotoðraf sergisi açtý.
Þahýslarla kaim olmayan bir mücadeleyi 'var kýlan' bizlere yaþanýlabilir bir dünya hayali kurduran 14 asrý dolanýcý neHürriyet Meydaný'nda düzenlenen sergiye, Alperen Ocaklafes kesilmiþse, o nefesten bir soluk bile alamýyorsak artýk yok
rý üyeleri ile vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi.
olmaya mahkumuz demektir. Cemiyet meydanýnda birilerinin
Alperen Ocaklarý Baþkan Yardýmcýsý Ýnan Aktaþ, serginin
borozancýlýðýný yapmak gibi bir davamýz olmadý hiçbir zaman.
açýlýþýndan önce bir konuþma yaptý.
Ben þundan eminim ki peþimizde kasýrga gibi hissettiðimiz o
'Þehit liderimiz, babamýz, canýmýz Muhsin Yazýcýoðlu' diye"Nefes" manevi bir kuvvetle yarýþ atlarý gibi çatlarcasýna koþrek söze baþlayan Aktaþ, þöyle dedi: "O, duyuþta, seziþte, algýlaturmuþtur arkadaþlarýmýzý. Bu davaya gönül vermiþ samimi
yýþta fikre nispet bir davayý aþýlamak sevdasýna düþmüþ bir Yiðit.
her bir arkadaþýmýz varamasam da yolunda ölürüm diyen "kaO, imani öfkenin koskocaman çadýr kurduðu koca yürek. O, AlMuhsin Yazýcýoðlu
rýnca olmaya", ateþi söndürmek için kaleye aðzýyla su taþýyan
lah ve Resulüne duyulan aþkýn, mahkeme huzurunda bile takiyesiz
"balýk olmaya" talip olmuþtur. Samimiyeti bizlere taþ çýkaracak
hakikati haykýrttýðý kahraman. O, Mamak zindanlarýnýn karanlýk duvarlarýný
yüzlerce arkadaþýmýz onlarca yýldan beri verdikleri mücadeleleriyle isimleridualarý, zikirleriyle nurlandýran iman iþçisi. O, Þarkýþla'nýn Elmalý köyünde
ni ön plana çýkarmadýlar ama samimiyetleri ve ihlaslarýyla ve dualarýyla hatarlada elinde týrpanla buðday biçerken güneþin kavurduðu Anadolu insanýreketi ayakta tuttular. Kerameti nevi þahsýna münhasýr görmek, "var edene"
nýn siyah beyaz portresi. O, ayaðýnýn altýndaki toza kurban olduðumuz Allah
kafa tutmak demektir. Tek bahþeden Allah'týr! (c.c). Þeref, izzet, nimet
Resulünü(SAV) uyandýrmamak adýna, topuklarýna diþlerini geçirip zehrini
O'ndandýr. Eðer var isek varlýðým ne Ali'ye, ne Veli'ye, ne bir cemiyete/ne de
akýtan yýlana iki damla gözyaþýyla karþýlýk verip iki cihan serverinin yazdýðý
kabileme ne taþa, ne topraða, varlýðým beni var eden Allah'a armaðandýr. Bu
reçeteyle dili damaðýnda Allah'ý zikrederek þifa bulan Hz. Ebubekir misali,
hissiyatla Azrail'in nefesimizi kesmek için boðazýmýza sarýlacaðý güne kadar
iþkencehanelerde Filistin askýsýnda bedenine elektrik verilirken Allah'ý zikrebu dava uðruna mücadele etmek üzerimize farzdýr. Üzerimize farz olduðuna
derek cuntacýlara meydan okuyan bir mümin. O, yýllarca haksýz yere zindaniman ettiðimiz bu mücadeleyi hasbel kader iþgal ettiðimiz makamlarý iþgal
da tutulduktan sonra dýþarý çýkýnca 'Yarabbi kahrýnda hoþ lütfunda hoþ', diyeettiðimiz için sürdürecek deðiliz. Bu dava yeri gelince þehit olacaðýný bile birek Allah davasý yolunda mücadelesine saniye ara vermeden devam eden dale zalime karþý tarih boyunca gösterilmesi gereken mukavemeti sürdürülebiva kararlýlýðýnýn remz þahsiyetlerinden. O, kendi içinde oluþturduðu tek kiþilir kýlmak adýna 'Hüseyini' duruþ sergileyenlerin davasýdýr. Þahýs olarak bellik medeniyet ile kendinden zuhurun mekan sýnýr hudut tanýmayan ve tek baki kenarýndan bile geçemeyeceðimiz bu tavýrlarý gösterecek samimiyetimiz
þýna dünyaya meydan okutan cesaretin emsalsiz örneði. O, sistem tarafýndan
olmasa da, peþine düþtüðümüz misyonun altýn kabýna el sürmüþler olarak,
ezberletilen þarkýya muhalif, koronun aykýrý sesi. O, Hak yoluna adanmýþ bir
üzerimize tükürseler de gül atsalar da aldýrýþ edecek deðiliz, etmemeliyiz.
ruhun anadan, yardan, Serden geçiþi, dünyalýk hiçbir þeye talip olmadan, öteKavgamýz 'Zulüm Azrail olsa hep Hakk'ý tutacaðým, mukaddes davalarlerin ötesine doðru müspet bir adým atmanýn telaþýna kapýlmýþ bir Anadolu
da ölüm bile güzeldir' mýsralarýný defalarca haykýrdýktan sonra Keþ Daðlaçocuðu. O, þehadet mertebesine erene kadar muhacir muamelesi gören ama
rý'na helikopteri çarptýrýlýp þehit edilen liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu'nun kavhakikatinde bu memleketin öz mü öz evladý. O, kökü 14 asrý dolanýcý bir
gasýdýr.
idealin, siteme alternatif bir iddianýn, Türk'ün altýn kabýnýn içinde Ýslam'ý paRabbim istikamet üzere olduðu müddetçe hareketimizi kýyamet günürýldatma davasýnýn 21. Yüzyýldaki Lideri. O bizim Þehit Liderimiz, babamýz,
ne kadar hep var etsin. Baþkanýndan çaycýsýna kadar, Ý'lay-ý Kelîmetullah
canýmýz Muhsin Yazýcýoðlu.
için Nizam-ý Âlem davasý yolunda mücadele eden mensuplarýndan razý olRabbim þehit Liderimizin ve onunla beraber þehadet mertebesine eren
sun. Ahirette Peygamber Efendimiz'in (sav) sancaðý altýnda tek bireyini bile
kaybetmeden hizalanan bir teþkilat olmayý bize nasip etsin."
Alperen Ocaklarý Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýnan Aktaþ, Çanakkale Zaferi'nin 100. Yýlýna dikkat çekerek, "Tarihte 'Çanakkale Savaþlarý' diye geçiyor.
Hem kara savaþý, hem de deniz savaþýný birlikte düþündürmek için bu tanýmý yapan savaþ tarihçileri, Çanakkale Savaþlarý'ný, insan gücünün, hayatýnýn
ve cesaretinin en etkili olduðu "son savaþ" olarak nitelerler. Düþünebiliyor
musunuz? Ýnsanlarýn 10 saniye sonra öleceklerinden emin olmalarýna raðmen, siperlerinden cesaretle çýkýp koþ-maya baþlýyorlar ve hayatlarýný oracýkta kaybediyorlar! Müthiþ bir þecaat ve fedakârlýk; kelimelerle anlatýlacak
cinsten deðil! Bunun içindir ki "Çanakkale Zaferi" hiçbir zaman "tam olarak" anlaþýlabileceðini ve "tam olarak" anlatýlamayacaðýný düþünüyorum.
Belki bundan dolayý eþsiz ve emsalsiz tasvirlerin adamý merhum Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Ruhunu 'layýkýyla' anlayan ve anlatan tek kiþi. Bu
emsalsin zaferin þeref payý; 'Ya istiklal Ya ölüm' yol ayrýmýna gelindiðinde,
'Gerçekten inanýyorsanýz Üstünsünüz' ilahi ilkesini kendi üzerlerinde layýkýyla somutlaþtýrabilen aziz Türk milletinindir.
Bu destansý zaferin 100.yýldönümü vesilesiyle; bizlere hür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim eden tüm þehitlerimizi hürmetle yâd ediyor,
Alperen Ocaklarý Baþkan Yardýmcýsý Ýnan Aktaþ,
serginin açýlýþýndan önce bir konuþma yaptý.
Muhsin Baþkan'a
mevlit okundu
Alperen Ocaklarý tarafýndan mevlit okutuldu.
YÜKSEL BASAR
Alperen Ocaklarý tarafýndan, BBP’nin merhum lideri
Muhsin Yazýcýoðlu'nun vefatýnýn
altýncý yýldönümü nedeniyle
mevlid okutuldu.
Önceki gün Ýkindi Namazý
OÐUZ
Alman Duvar
Kaðýdý rulosu
35-45-55
DÝZAYN
ÝÇ MÝMARLIK
öncesinde Ulu Camii'de okutulan mevlit programýna Alperen
Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel,
Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýnan Aktaþ, alperenler ile cemaat katýldý.
Cemaate gülsuyu ve çikolata ikram edildi.
Karakeçili Mah.
Alaybey Sok. 85/A
777 04 08
0 543 285 26 29
¨
8 mm Laminat Parke
iþçilik dahil m2
Duvar Kaðýdý
Çalýþmamýz
26¨
TOPLU ÝÞLERDE DUVAR
KAÐIDI M2 FÝYATI - 3 LÝRA 5 LÝRA
4+1 Ev silinebilir boya ve iþçilik 900 ¨
4+1 Ev silinebilir boya ve iþçilik 750 ¨
2+1 Ev silinebilir boya ve iþçilik 650 ¨
(Belirlenen fiyatlar tavan ve duvar boyama iþleri için geçerlidir.)
(Ç.HAK:2502)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NELER YAPIYORUZ?
Alçý - Alçýpan - Boya
Asma Tavan Çeþitleri (Malzeme ve iþçilik)
Bölme Duvar
Kýrým/Yýkým - Tamirat Tadilat
Patlatma Doðal Taþ
Dekoratif Ýç Cephe
TV Üniteleri
Gergi Tavan Sistemleri - Barissol
Mobilya Ýç Dizayn
Duvar Kaðýdý
Cam Mozaik ve Çeþitleri
Mantolamada
dev kampanya
her bütçeye uygun
malzeme çeþitleri
bulunur. Ücretsiz
keþif ve bilgi.
Referanslarýmýz:
* Þenöz Demir Çelik, * Ýmza Conset, * Mekan Cafe Bar, * Adalet
Haným Sitesi B.5, * O Ses Çið Köfte, * Cinonlar, * Toyota
Þamlýoðlu Plaza, * Karamel Pastanesi, * Ýlke Gýda, * Doðu Mobilya,
* Uðural Pompa Bosch Servisi, * Songül Taban, * Efe Elektrik, *
Baðcývan Rot Balans. * Ahmet Haner * John Deere Traktör *
Çorum Özel Hastanesi *Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü
FÝRMAMIZI TERCÝH EDEN BÝNALARA DIÞ
CEPHE AYDINLATMASI VEYA GÜVENLÝK
KAMERA SÝSTEMÝ KAMPANYAMIZ
SUNULMAKTADIR.
(Ç.HAK:674)
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 23 MART 2015
3
4
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 23 MART 2015
Grip kâbus olmasýn
Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi
ki genel olarak düþüktür. Bununla birlikte
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi
enfekte hayvanlara veya enfekte hayvanlaYard. Doç. Dr. Sinan Zehir, her yýl olduðu
rýn dýþký burun salgýlarý gibi materyallere
gibi bu yýlda þu anda içerisinde bulunduðubulaþmýþ yüzeylere temas sonucu ya da bu
muz Mart ayýndan Nisan ve Mayýs aylarýna
materyallerden havaya karýþan virüslerin sokadar olan dönemde yoðunlaþan grip haslunmasý ile kuþ gribinin insanlara bulaþma
talýðýna toplumun dikkatini çekmek, topihtimali artmaktadýr. Kuþ gribi hastalýðýný
lum bilincini arttýrmak amacýyla bir açýklahayvandan insana geçiþi nadir olarak mümma yaptý.
künse de, insandan insana geçmediði bilinmektedir. Ancak genetik mutasyon geçireÝþte Baþhekim Zehir'in o açýklamasý:
rek insanlar arasýnda da salgýn yapabilen bir
"Grip vakalarý dönemsel olarak þehrimizde
virüs haline dönüþmesinden korkulmaktaartmýþ bulunmaktadýr. Gribin kiþiler arasýndýr.
daki yakýn temasta buluþma oraný oldukça
yüksektir. Gripten korunma yollarýna dikTüm hastalýklarda olduðu gibi mevkat edilirse zarar vermeden kendiliðinden
simsel grip domuz gribi ve kuþ gribinde de
iyileþebilen bir hastalýktýr. Ancak baðýþýklýk
en önemli olan kiþisel korunma yollarýnýn
sistemi zayýf kiþiler, kronik hastalýðý olançok iyi bilinmesidir. Aþaðýdaki önlemleri
lar, 65 yaþ üstü ve çocukluk çaðýndaki hasalarak sadece gripten deðil grip gibi solutalarda aðýr seyredebildiði gibi, ölümle so- Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yard. num yolu ile bulaþan tüm hastalýklardan
nuçlanabilen aðýr sonuçlar yaratabilir.
kendinizi koruyabilirsiniz.
Doç. Dr. Sinan Zehir, gribe dikkat çekerek bir dizi uyarýlarda bulundu.
Bu nedenle hastalarýmýzýn bu hastalýÖksürme ve hapþýrma sýrasýnda aðzýnýðýn bulaþma ve korunma yollarý hakkýnda bilgilendirilmeleri oldukça önem taþýmaktazý ve burnunuzu bir mendil ile kapatýnýz. Mendilinizi kullandýktan sonra çöp sepetine
dýr.
atýnýz. Mendiliniz yoksa aðýz ve burnunuzu kol iç kýsmý ile kapatýnýz.
Eðitim Araþtýrma Hastanesinde görevli Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ayþe ÖZTOÖksürdükten ve hapþýrdýktan sonra ellerinizi bol sabun ve su ile yýkayýnýz. Alkol
PUZ grip ile ilgili þu açýklamalarda bulundu;
içeren el yýkama antiseptiklerde etkilidir.
Gribin baþlýca bulaþma yollarý öksürük ve hapþýrýk ile etrafa saçýlan damlacýklarýn
Kirli ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve aðzýnýza dokunmayýnýz.
hava yolu ile baþka birine bulaþmasý, hasta kiþiler ile direkt temas edilmesi ve hasta kiHastalýðýn bulaþmamasý için çevrenizdeki kiþilerden uzak durunuz.
þilerin aðýz-burun akýntýlarý ile temas etmiþ eþyalara dokunulmasýdýr.
Bulunduðunuz mekâný sýk sýk havalandýrýnýz.
Grip virüsü vücuda girdikten 1-2 gün sonra hastalýðýn belirtileri görülmeye baþlar.
Grip korunma yollarýna dikkat edilirse zarar vermeden kendiliðinden iyileþebilen
Kiþi aþýrý derecede halsizdir. Grip geçtikten sonra bile birkaç hafta bu halsizlik devam
bi hastalýktýr. Ancak baðýþýklýk sistemi zayýf kronik hastalýðý olan 65 yaþ üstü ve çocukeder. Ateþ yükselmiþtir ve titreme görülür. Bunlara baþ ve karýn aðrýsý eþlik etmektedir.
luk çaðýndaki hastalarda aðýr seyredebildiði gibi, ölümle sonuçlanabilen aðýr sonuçlar
Kuru bir öksürük görülebilir. Bunlarýn dýþýnda eklem ve boðaz aðrýlarý, iþtahsýzlýk, buyaratabilir.
run akýntýsý, hapþýrma, baþ dönmesi de grip hastalýðýnda görülebilir. Çocuklarda bu duVücut direncini arttýrmak için bol sývý, taze sebze ve meyve tüketilmelidir.
ruma kusma ve ishal eþlik edebilir. Bu belirtiler görülmeye baþlandýktan yaklaþýk 7-8
gün sonra azalýr ve ortadan kalkar.
Genel korunma yollarýnýn dýþýnda grip hastalýðýný kesin bir tedavisi yoktur. Toplumda antibiyotik kullanýmýnýn gribi iyileþtirdiði kanaati vardýr. Ancak bu yanlýþtýr. ÇünYapýlan fiziki muayene ile, hiçbir test gerekmeden grip tanýsý konabilir. Fakat dikü antibiyotikler virüse etki etmezler ve gereksiz kullanýmlarý bakterilerin direnç kazanðer solunum yolu hastalýklarý ya da soðuk algýnlýðý gibi durumlarda da ayný bulgular gömasýna neden olur.
rülebilir. Gribin temel bulgularý ile bunlardan ayýrt etmek mümkündür. Kuru öksürük,
ateþ, kas ve eklem aðrýlarý sýklýkla gripte görülür.
Grip virüsünün çok sýk deðiþen bir yapýya sahip olmasýnda dolayý %100 koruyucu
bir aþýsý yoktur. Ancak yine aþý olmak hastalýða yakalanmanýzý engelleyebilir ya da daSon yýllarda adý çok duyulan domuz gribinin klinik belirtiler mevsimsel gripten
ha az þiddette hastalýðý geçirmenizi saðlar. Grip aþýsý baðýþýklýk sistemi zayýf olanlar 60
farklý deðildir. Sebep olan H1N1 virüsünün daha hýzlý yayýlma özelliðinden ve toplumun
yaþ üzeri kiþiler, hastane ortamýnda buluna personeller, saðlýk çalýþanlarý, kronik bir hasbüyük kesiminin daha önceden bu ve benzeri olan virüslerle karþýlaþýlmamýþ olmasýntalýðý olanlar insanlarla yakýn temas içinde çalýþan kiþiler yüksek risk altýnda olduðundan dolayý daha aðýr seyretmektedir.
dan yapýlabilir.
Daha önceki yýllarda ülkemizde oldukça önemli bir saðlýk sorunu olarak yaþanmýþ
Sonuç olarak bu tür hastalýklardan korunmak için kiþisel temizlik kurallarýna uyulolan kuþ gribi hakkýnda da bilgi sahibi olmak çok önemlidir.
malý, bol su tüketilmeli, mevsime uygun kýyafetler giyilmeli ve mevsime uygun doðal
Kuþ gribi halk arasýnda tavuk vebasý olarak ta bilinmekte olup evcil kanatlý haybesinler tüketilmelidir."
vanlarda tavuklar ve hindiler hastalýða oldukça duyarlýdýr. Kuþ gribinin insanlar için ris-
Elitpark kadrosu güçlendi
Özel Elitpark Hastanesi, KBB Kliniðine Op. Dr. Celal
Arslan; Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný kadrosuna da
Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçýn’ý ekleyerek kliniklerini daha da
güçlendirdi.
Kulak Burun Boðaz ve Kadýn Hastalýklarý kliniklerinin
hastane için önemli branþlar olduðunu belirtilen Özel Elitpark Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Op. Dr. Mehmet
Duyar ve Baþhekim Op. Dr. Ömer Akkaþ, Çorum halkýna kaliteli hizmet sunmayý ilke edindiklerini, yoðunluðu çok olan
Kadýn Hastalýklarý ve Kulak Burun Boðaz kliniklerinin mesleklerinde büyük baþarýlara imza atmýþ, iyi bir kariyer yapmýþ olan Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçýn (Kadýn Hastalýklarý ve
Doðum Uzmaný) ve Op. Dr. Celal Arslan (Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný) ile yollarýný birleþtirdiklerini söyle- Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçýn
diler.
Duyar ve Akkaþ, “Özel Elitpark Hastanesi, hýzla büyüyen ve büyümeye devam
eden bir hastanedir. Çorum halkýna hizmet vermekten onur duymaktayýz. Halkýmýza
sunduðumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini arttýrmaktadýr.” diye konuþtular.
Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçýn, Özel Elitpark
Hastanesi'nde hemþehrilerine hizmet vermekten onur duyduðunu belirterek, Özel Elit-
park Hastanesi'nin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduðu
mutluluðu dile getirdi. Yalçýn, halkýn taleplerine ve ihtiyaçlarýna kýsa sürede doðru þekilde cevap vereceklerini söyledi.
Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçýn
Op. Dr. Celal Arslan
1984 Çorum doðumlu. Ýlk, orta ve lise eðitimini Çorum'da yaptý. 2002 - 2008 yýlýnda Ankara Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2009 - 2013
yýllarý arasýnda Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde ihtisasýný tamamlayýp, 2013 - 2014 yýllarý arasýnda
Batman Kozluk Devlet Hastanesinde zorunlu hizmetini tamamladý. Yalçýn, 2014 -2015 yýlýnda Ankara Medical Park
Hastanesinde çalýþtý.
Yýllarýn tecrübesi ve deneyimlerini bundan sonraki çalýþma hayatýnda Özel Elitpark Hastanesi’nde sürdüreceðini
belirten Arslan da, “Çorumlu hemþehrilerime hizmet etmekten gurur duyuyorum.” dedi.
Op. Dr. Celal Arslan
Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Celal Arslan, 1978 yýlýnda Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi nden mezun olduktan sonra 1986 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi týp Fakültesinde ihtisasýný tamamladý. Mecburi hizmeti dahil 10 yýl çeþitli illerde görev aldýktan sonra 1989 - 2015 yýllarý arasýnda 27 yýl Çorum Devlet Hastane-
Çorum’da cipslik patates üretimi arttý.
Çorum’da cipslik patates tarýmý
Hac 2015 kuralarý çekilmiþ olup, kurada hak kazanmýþ kardeþlerimizi 16-27 Mart
tarihlerinde hac kesin kayýtlarýný yaptýrmalarý için büromuza bekleriz. Özel Turizmin hac
için yapmýþ olduðu avantajlardan siz ve sevdiklerinizin yararlanmasýný temenni ederim.
Bahri Öztuna
Özel Turizm Bölge Temsilcisi
Türkiye'nin 18 þehrinde 34.000 dekar tarýmsal alanda, kendi üretiminde
kullanýlmak üzere cipslik patates tarýmý
yapan PepsiCo Türkiye, çiftçilerini-üreticilerini Nevþehir'de bir araya getirdi.
Sürdürülebilir Tarým Sürdürülebilir Tedarik yaklaþýmýyla AGRO Akademi uzmanlarýnca çok sayýda çiftçiye patates
üretimi odaðýnda farklý alanlarda 2 gün
boyunca teorik ve uygulamalý eðitimler
verildi.
Dünyanýn en önemli patates cipsi
markalarý olan Lay's, Ruffles gibi lider
ürünlerin üretiminde kullanýlmak üzere
patates üretimi yapan PepsiCo, son 5 yýl
içinde Gaziantep, Ýzmir-Kýnýk, Kahramanmaraþ-Elbistan, Adapazarý, Amasya,
Tokat-Erbaa, Yozgat, Adýyaman, AydýnSöke, Þanlýurfa, Aksaray, Isparta ve Çorum illerini cipslik patates tarýmýna kazandýrdý.
Patates kalitesinde Avrupa bölgesinde en iyi 6 ülke arasýna giren Türkiye,
bu alanda ilk 3'ü hedefliyor. Nevþehir'de
çiftçilerini bir araya getirerek eðitimler
verecek olan PepsiCo Türkiye, ülkemizdeki toplam üretimin 4'te 3'ü olan mevcut sanayilik patates üretiminin kalitesini
çiftçilere vereceði desteklerle artýrmayý
planlýyor.
Bu doðrultuda Nevþehir'de 19 – 20
Mart tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen
eðitimlerde, patates üretimine iliþkin çalýþmalarýn yanýnda, PepsiCo tohum ve
yeni çeþit programý da çiftçilere sunuldu.
PepsiCo ülkeleri arasýnda, global bazda
yapýlan yeni çeþit denemeleri, iklim þartlarýnýn uygunluðu ve tarým ekibinin yetkinliði sonucunda sadece Tayland ve
Türkiye'de yapýlýrken, elde edilen baþarýlý sonuçlar ise tüm ülkelerle paylaþýlýyor.
Bu noktada bir hayli önem taþýyan tohum ve yeni çeþit programýna ek olarak,
patates bitkisi yetiþtirme ve bakýmý, hasat ve hasarlanma gibi çok sayýda baþlýkta eðitimler verildi.(A.A.)
Hayrettin
Karaman
Barýþa ve
kardeþliðe çaðrý
Beklenen Nevruz geldi, Ýslam öncesi
çaðlardan bugüne az çok deðiþime
uðrayarak gelen bu gün ve yapýlan
kutlamalarýn dinî ve kültürel
deðerlendirmesi bu yazýnýn konusu deðil,
menþei ve anlamý ne olursa olsun
deðiþtirilemez bir vakýa olan bu günün ve
kutlamalarýn tarihi ve milli amacý dýþýnda
nelere alet edildiði önem arzetmektedir.
Geçmiþ yýllarda Nevruz, milletini ve
memleketini sevenler için bir kâbus günü,
bir sancý sebebi idi. Bu yýlýn Nevruz’u ise
barýþa ve kardeþliðe açýlan bir yolun baþý,
uðurlu bir günün baþlangýcý; manzarasý ve
kokusu ile insanlarý mesteden kýr
çiçelerinin barýþ ve kardeþlik þenliðine renk
verdiði müstesna bir bahar oluyor
(inþallah).
Siyaset arenasýna baktýðýmýzda içimiz
kararýyor; okumuþ yazmýþ, millet ve
memleket edebiyatý yapan bir kýsým
siyasetçilerin barýþa ve kardeþliðe karþý
çýkýþlarýný hayretler içinde izliyoruz. Gözü
kör olasý ikbal için, koltuk için, menfaat
için, din haline gelmiþ kin için, Türkiye
düþmanlýðý için… ne için olursa olsun bu
kutlu gidiþe dur demek büyük hainliktir.
Ýyi niyetlilerin veya böyle
görünenlerin ileri sürdükleri asýlsýz ve
delilsiz iddialar (ülkenin bölünmesi, millete
ihanet, vatanýn satýlmasý, al gülüm ver
gülüm pazarlýklarý…) gerçekleþmediði,
abartýlarak propaganda aracý kýlýnan
kehanetler fos çýktýðý halde hala bunlara
sarýlmak da bir baþka garabet.
Bir muhalefet düþünün, daha önce de
yeri deðiþtirilmiþ olan bir türbenin, zaruret
sebebiyle, kimsenin burnu kanamadan bir
daha yerinin deðiþtirmesini ülkeye ihanet
sayýyor, niçin savaþmadýnýz, niçin ülkeyi
sonu gelmez maceralara sürüklemediniz
diye iktidara çatýyor, halký galeyana
getirmeye (belki de yalnýzca oy çalmaya)
çalýþýyorlar. PKK ile niçin savaþa devam
etmiyorsunuz, niçin kan akmýyor, tabutlar
sýralanmýyor, ülke tükenmeye devam
etmiyor diye kara yaslara bürünüyorlar.
Türkiye’nin uyanýp kendine gelmesi,
iri devletlerin vesayetinden kurtularak
gerçek manada baðýmsýz bir ülke olmasý
yolunda adýmlar atmaya baþlamasý elbette
Türkiye düþmanlarýnýn hoþuna gitmeyecek
ve bu kutlu gidiþe dur demek için
ellerinden geleni yapacaklardýr. Bu onlarýn
ulusal görevleri olabilir de, bizdeki
iþbirlikçi hainlere ne demeli!
Ne ise, biz bugünün mutluluk veren
týlsýmýný aha fazla bozmadan geldiðimiz
noktanýn altýný çizelim:
Cumhurbaþkanýmýz Nevruz kutlamasý
mesajýnda þunlarý söylüyor:
“Ülkemizde de, Nevruz’un, uzun
zamandýr mücadelesini verdiðimiz
kardeþlik ve huzur ikliminin
pekiþtirilmesine vesile olmasýný diliyorum.
Baharla birlikte yeþeren ümitlerimizin,
Nevruz Bayramý’yla beklediðimiz neticeye
ulaþacaðýna ve önümüzde yepyeni bir
dönemin açýlýþýna vesile olacaðýna
inanýyorum”.
Yýllardýr ülkemizi tüketen anlamsýz bir
savaþýn karþý ucunda bulunan Öcalan da
heyecanla beklenen Nevruz mesajýnda þu
önemli cümlelere yer veriyor:
“Ülkemiz halklarýnýn, demokrasi,
özgürlük, kardeþlik ve onurlu barýþý için
yürüttüðümüz mücadele bu gün tarihi bir
eþiktedir. Kýrk yýllýk hareketimizin acýlarla
dolu geçen bu mücadelesi boþa gitmediði
gibi aynen sürdürülemez bir aþamaya da
varmýþ bulunmaktadýr. Tarih ve halklarýmýz
bizden dönemin ruhuna uygun bir
demokratik çözümü ve barýþý talep
etmektedir. Bu temelde tarihi Dolmabahçe
Sarayý'nda, hepimizce resmen ilan edilen
on maddelik deklarasyon temelinde yeni
bir süreci baþlatma görevi ile karþý
karþýyayýz.”
Bu mesajlara göre PKK ve yandaþlarý
silahlý mücadele yerine demokratik siyasete
karar vermiþ, TC. Devleti de bu kararý
memnuniyetle karþýlamýþ, gerçekleþmesi
için mümkün ve meþru olan gerekli
adýmlarý atmaya karar vermiþ, önemli
mesafeleri de aþmýþ bulunuyor. Geri kalan
on madde vb. konular artýk demokratik
siyaset yoluyla ele alýnacak, bir daha asla
silaha sarýlma olmayacaktýr. Bu ülke
padiþahlýkla idare edilmiyor, her þey
ortadadýr, iþin gereði bir süre gizli tutulan
hususlar da zamaný gelince millete
arzedilmekte, onayý alýnmakta, onay
vermezse vazgeçilmektedir; demokrasinin
tabiatý budur.
Bugün ülkemizin geleceði için önemli
bir adýmýn daha atýldýðý bir güzel gün
olarak hatýrlanacak ve inþallah “barýþ ve
kardeþlik” lafta kalmayacak, zihinlere,
gönüllere ve siyasete oturacaktýr.
PAZARTESÝ 23 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
KÖZDE
DÖNER
ÇORUM’DA
ODUN
ATEÞÝNDE
EÞSÝZ
YAPRAK
DÖNER
LEZZETÝ
Düðün yemeði verilir.
Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve
çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz.
Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36
Alo Paket: 666 04 05
Güveç, büryan tandýr , tepsi kebabý,
A Kalite, Uygun Fiyat
Et, ETCÝ’den
alýnýr
TOPTAN FÝYATINA
PERAKENDE SATIÞ
ÖZKAYA
ETCÝ 2
Albayrak Caddesi No:13/A Çorum
Tel: 0549 497 42 72
5
6
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 23 MART 2015
Hititler falcý çýktý
Hitit Üniversitesi bünyesinde çalýþmalarýný sürdüren Hitit Uygarlýðý Araþtýrma Merkezi 2015 yýlýnda gerçekleþtirdiði etkinliklere bir yenisini ekledi. Araþtýrma
Merkezi araþtýrmacýlarý koordinatörlüðünde 'Yazýlý Belgeler Iþýðýnda I. Binyýl'da Karkamýþ' ve 'M.Ö.2.Binyýl'da Anadolu'daki Büyük Uygarlýk: Hititler' isimli iki
konferans Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Konferans Salonu'nda yoðun bir katýlýmla gerçekleþti.
Çorum Müzesi Müdürü ve müze araþtýrmacýlarý, Hitit
Üniversitesi Arkeoloji bölümü öðretim üyeleri ve Hitit
Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi araþtýrmacýlarý ve öðrencilerinin hazýr bulunduðu konferansa yoðun talep oldu.
Yapyýlan açýklamaya göre, ilk konferans sabah saatlerinde, Ýstanbul Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Hasan Peker tarafýndan verildi. Kargamýþ'ta
2014 yýlý kazý sezonundan ele geçen buluntular arkeolojik ve filolojik açýdan yorumlandý. Karkamýþ kazýsýndan
ele geçen luvice yazýlý stelleri yorumlayan Peker, halen
çözüme ulaþtýrýlmamýþ bazý problemleri ilk kez bilim
dünyasýnýn önüne serdi. Bilindiði gibi Luvi dili halen
tam anlamýyla çözümlenmemiþ bir dil olup, gerçekleþtirilen kazýlarla ele geçen filolojik malzeme dilin çözümüne katkýda bulunuyor. Bu anlamda Kargamýþ Kazýlarý, Anadalu tarihi ve arkeolojisi açýsýndan büyük önem
arzediyor.
Öðleden sonra Ýstanbul Üniversitesi'nin duayen
hocalarýndan ve Türkiye'nin ilk Hititologlarýndan biri
olan emekli öðretim üyesi Prof. Dr. Belkýs Dinçol, yaklaþýk iki saat süren bir konuþma yaptý. Sözlerine Hitit
Araþtýrma Merkezi'ne teþekkür ederek baþlayan
Dinçol, Hitit Uygarlýðý hakkýnda bugüne kadar yapýlan
çalýþmalardan; Hitit Devleti'nin siyasi tarihi, Hitit gelenekleri, Hititler'in devlet
anlayýþý, Hitit dini, Hititler'de büyü, fal ve kehanet
gibi dinleyicilerin büyük ilgiyle izlediði Hitit dünyasýna ait bazý konulara deðindi.
Hitit Araþtýrma Merkezi'nin 2015 yýlý konferanslar dizisi önümüzdeki
günlerde deðerli bilim insanlarýnýn katýlýmlarýyla devam edecek.
Hitit Uygarlýðý Araþtýrma Merkezi panel düzenlendi.
Üniversiteye 3 Kýrgýz okutman
Hitit Üniversitesi’nde
Mevlana Deðiþim Programý
devam ediyor.
Türkiye’de ilk defa
2013-2014 akademik yýlýnda
hayata geçirilen ve yurtiçindeki yükseköðretim kurumlarý ile yurtdýþýnda eðitim veren yükseköðretim kurumlarý
arasýnda öðrenci ve öðretim
elemaný deðiþimini mümkün
kýlan bir hareketlilik programý olan Mevlana Deðiþim
Programý’nýn aktif bir uygulayýcýsý olan Hitit Üniversitesi’nde öðretim elemaný deðiþim hareketliliði devam ediyor.
Kýrgýz okutmanlar Rektör Alkan’ý ziyaret etti.
Hitit Üniversitesi’nden
yapýlan açýklamada, “Marka
layý Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’a teþekkür ettiler.
Þehir, Dünya Üniversitesi sloganýyla yola çýkan ÜniversiDünyanýn farklý ülkelerinden üniversiteye gelen yatemiz, gün geçtikçe daha yaygýn hale gelen eðitimde ulusbancý uyruklu öðretim elemanlarýnýn ve öðrencilerin, faalilararasýlaþmaya büyük önem vermektedir. Bütün dünyadayetlerini sürdürürken üniversiteyi, ilimizi ve ülkemizi daha
ki yükseköðretim kurumlarýný kapsayan Mevlana Deðiþim
iyi tanýmakla birlikte farklý kültürlerle buluþma fýrsatý da
programý kapsamýnda 19 farklý ülkeden 54 üniversiteyle
bulduklarýný ve ayný zamanda önemle üstünde durduklarý
anlaþma imzalayan üniversitemiz, program dahilinde ünieðitimin uluslararasýlaþmasý sürecine de büyük katkýlar
versitemize gelip ders verme hareketliliðine hak kazanan
saðladýklarýný belirten Alkan, üniversitenin Mevlana DeðiKýrgýzistanlý 3 öðretim elemanýný aðýrlýyor.” denildi.
þim Programý’nýn aktif bir uygulayýcýsý olduðunu ve bu
Ders verme hareketliliðini gerçekleþtirmek üzere üniçerçevede yapýlan anlaþmalarla öðretim elemaný ve öðrenversiteye gelen I.Arabaev Kýrgýz Devlet Üniversitesi’nden
ci deðiþim hareketliliðinin hýzla devam ettiðini aktararak,
Okutmanlar Kymbat Orozakulova, Gulnara Dzhusupbeöðretim elemanlarýna çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
kova ve Zhyldyz Shukurova Rektör Prof. Dr. Reha Metin
2013-2014 öðretim yýlýnda baþlayan Mevlana DeðiAlkan’ý makamýnda ziyaret ederek programdan duyduklaþim Programýný faaliyete geçiren ilk üniversitelerden biri
rý memnuniyeti dile getirdi.. Mevlana Deðiþim Programý
olan Hitit Üniversitesi, Mevlana Deðiþim Programý ile buile hem uluslararasý anlamda tecrübe edindiklerini hem de
güne kadar toplam 6 öðretim elemanýný ve 32 öðrenciyi
ilimizi/ülkemizi daha da yakýndan tanýma fýrsatý bulduklabünyesinde aðýrladý.
rýný ifade eden öðretim elemanlarý misafirperverlikten do-
Proje pazarýna katýlýyoruz
Orta
Karadeniz
Kalkýnma Ajansý tarafýndan 13 Mayýs 2015 Çarþamba günü Amasya’da
gerçekleþtirilecek olan
‘Bölgesel Ýnovasyon Yarýþmasý ve Proje Pazarý’
etkinliðinin bilgilendirme toplantýsý Mühendislik Fakültesi’nde gerçekleþtirildi. Yapýlan açýklamaya göre, Çorum,
Samsun, Amasya ve Tokat illerindeki üniversitelerde öðrenim gören
öðrencilerin baþvurularýnýn kabul edileceði proje
pazarý yarýþmasý hakkýndaki bilgiler, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý
Planlama, Programlama
ve Koordinasyon Birimi
Uzmaný Hüseyin Akýn
‘Bölgesel Ýnovasyon Yarýþmasý ve Proje Pazarý’ etkinliðinin
bilgilendirme toplantýsý Mühendislik Fakültesi’nde gerçekleþtirildi.
Uðurlu ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Çorum Yatýrým Destek Ofisi’nden Mesut Hayýrlý tarafýndan katýlýmcýlara
aktarýldý.
Toplantý, proje pazarý etkinliðine baþvuruda esas olan konular, koþullar ve baþvuru süreç-
leri hakkýndaki bilgilendirmelerin ardýndan, öðrencilerin sorularýnýn cevaplanmasý ile son buldu.
‘Çorum’da Mühendislik’
M. ALÝ CEYLAN
Çorum Valiliði himayesinde, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünce de-
vam ettirilen Kültür Sohbetleri’nin bu haftaki konuðu Prof. Dr. Satýlmýþ
Basan oldu.
Çorum’un
yaþam
kültürünü kayýt altýna alýp
gelecek nesillere aktarmak
amacýyla düzenlenen ‘Kültür Sohbetleri’nin geçtið-
Çorum Valiliði himayesinde, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünce devam
ettirilen Kültür Sohbetleri’nin bu haftaki konuðu Prof. Dr. Satýlmýþ Basan oldu.
miiz hafta sonu konuðu
Prof. Dr. Satýlmýþ Basan
"Çorum'da Mühendislik"
konusunu ele aldý.
Hasanpaþa Yazma
Eser Kütüphanesi’nde gerçekleþtirilen sohbete Ýl
Kültür ve Turizm Müdürü
Ali Özüdoðru, yazarlar ile
vatandaþlar katýldý.
3 Nisan Cuma akþamý yapýlacak olan Kültür
Sohbetleri’nin konuðu ise,
‘Kent Kültürü’ konusu ile
Hasan Tuluk olacak.
Üniversitede Nevruz coþkusu
Çorum Meslek Yüksekokulu yerleþkesinde Nevruz coþkusu yaþandý.
Çorum Meslek
Yüksekokulu
yerleþkesindeki kutlama
programýnda konuþan
Hitit Üniversitesi
Öðretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Mustafa
Bakan, baharý
müjdeleyen nevruza
ulaþmanýn mutluluðunu
yaþadýklarýný belirtti.
Nevruzla
yeryüzünün
þenlendiðini vurgulayan
Bakan, "Ýki gün önce
tarihe altýn destanlarla
yazdýðýmýz Çanakkale
Zaferi'nin 100. yýlýydý.
Dünyaya geçilmez
denilen altýn bir
sayfaydý. Bugün de
deðil yüzyýl, belki de
binlerce yýl öncesine
dayanan büyük bir
günün anýsýný, þenliðini,
bayramýný yaþýyoruz.
Büyük bir millet, büyük
bir devlet, büyük bir
tarih ve bunu
Üniversiteli gençler yakýlan nevruz
ateþinin üzerinden atladý.
damarlarýnda ve
yüreðinde hisseden
gençlik olduðuna
inanýyorum" dedi.
Bakan, baharýn
müjdeleyicisi nevruzun
tüm öðrencilere ve Türk
milletine yeni umutlar
getirmesini de diledi.
Konuþmanýn
ardýndan öðrenciler,
nevruz ateþinin
üzerinden atladý ve
türküler eþliðinde
yöresel oyunlar oynadý.
Öðretim üyeleriyle
halay çekerek nevruzun
geliþini kutlayan
öðrencilere, pilav ve
ayran daðýtýldý.
Programa Hitit
Üniversitesi Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr.
Mustafa Býyýk, Melek
Yüksekokulu Müdürü
Menderes Suiçmez,
öðretim üyeleri ve
öðrenciler katýldý.(A.A.)
VEFAT ve TEÞEKKÜR
Ýkizler Ticaret sahiplerinden
Hüseyin Ayvaz’ýn eþi,
Ýsmail, Mustafa ve merhum Hasan Ayvaz’ýn yengeleri
Asuman
Ayvaz
vefat etmiþtir.
Merhumenin cenazesine katýlan, ziyaret, telefon ve mesajlarýyla
baþsaðlýðý dileklerini paylaþan herkese teþekkür ederiz.
Allah rahmet eylesin, mekaný Cennet olsun.
AYVAZ AÝLESÝ
PAZARTESÝ 23 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
7
Kalem tutan eller kendi
hikâyelerini yazacaklar
Çorum'da çeþitli sebeplerle okuma ve yazma
hayalini ertelemek zorunda
kalan kadýnlarýn okuma yazma öðrendiði kurstaki yaþam öyküleri yürek burkuyor.
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi’nce açýlan "okuma yazma
kursu"nda hayatýn zorluklarý
ve çektikleri çilelerle kalem
tutmakta geç kalan ve yaþlarý 30 ile 70 arasýnda deðiþen
kadýnlar, gençlik hayallerini
gerçekleþtirmenin mutluluðunu yaþýyor. Kahramanmaraþ'ta, 2010 yýlýnda baðlý bulunduðu birliðe seyir halindeyken bombalý saldýrý düzenlenen askeri araçta þehit
olan Sadi Satýlmýþ Akbay'ýn
annesi 63 yaþýndaki Gülbahar Akbay, geç kalmýþ hayaline kavuþmanýn sevincini
yaþadýðýný söyledi.
Hayatta birçok zorlukla karþý karþýya geldiðini ve
en büyük acýyý da evladýný
þehit vermekle yaþadýðýný
anlatan Akbay, okuma ve
yazmayý öðrenmede geç
kalmasýnýn nedenlerinin baþýnda babasýnýn geldiðini dile getirdi."Babam çocuklarýný düþünmüyordu" diyen
Akbay, "Ýki aðabeyim vardý.
Babam onlarý okula gönderdi, okuttu ama bizleri okutmadý. Bu nedenle okuma ve
yazma öðrenemedim. Bunun sýkýntýsýný da bugüne
kadar çektim. Evlendim, 3
çocuðum oldu. Çocuklarýmýn üzerine düþtüm. Onlar
okusun diye katlanmadýðým
sýkýntý kalmadý. Kýzým Ýngilizce öðretmeni oldu, iki oðlum da uzman çavuþ olarak
göreve baþladý. 2010'da küçük oðlumu, terör saldýrýsýnda þehit verdim. O an, çektiðim en büyük acýnýn evlat
acýsý olduðunu fark ettim"
ifadesini kullandý.
- Hayali kitap yazmak
Yaþadýðý zorluklara
göðüs germek zorunda kalmasý nedeniyle okuma yazma öðrenmekte geç kaldýðýný vurgulayan Akbay, eðitim
gördüðü kurs sayesinde kalem tuttuðunu, kitap okumaya baþladýðýný belirtti. Þehit
oðlunun da en büyük hayalinin annesini okurken ve yazarken görmek olduðunu
ifade eden Akbay, "Oðlum
þu halimi görseydi benimle
gurur duyardý. Eminim þimdi de mutlu oluyordur. En
büyük hayalim, oðlumu ve
hayatýmý kitaplaþtýrmak" diye konuþtu.- Okumasýna eþi
engel olmuþKursiyerlerden
65 yaþýndaki 3 çocuk annesi
Makbule Taþaðýl da bugüne
kadar okuma ve yazma öðrenmenin umuduyla yaþadý-
Çeþitli sebeplerle okuma ve yazma hayalini ertelemek zorunda kalan kadýnlar Çorum
Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi’nin kurslarýna katýlýyor.
ðýný dile getirdi.Ailesinin
kendisini daha 14 yaþýndayken evlendirdiðini, bu durum karþýsýnda hayatýn kendisi için daha da zorlaþtýðýný
aktaran Taþaðýl, "Evlendikten sonra okuma yazma öðrenmeye çabaladým. Kendi
kendime bir þeylerle uðraþtým ama bu sefer de eþim
karþý çýktý. Eþimin, 'Okuyup
da hakim mi olacaksýn' þeklindeki sözleriyle umutlarým
kýrýldý ama yýlmadým, azmettim. Þimdi okuma ve
yazma öðrendim. Bu mutluluðu tarif edecek kelimeler
bulamýyorum" dedi.Taþaðýl,
üç çocuðunun okuyarak
meslek sahibi olmasýyla
kendisinin de geciken hayallerinin bir nebze olsun tekrar
yeþerdiðine dikkati çekti.
SP’nin çatýsýnda yangýn
M. ALÝ. CEYLAN
Çorum’da Saadet Partisi’nin bulunduðu binanýn çatýsýnda yangýn çýktý.
Edinilen bilgilere göre Yeniyol Mahallesi Azap
Ahmet Sokak’ta henüz bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý.
Binadan dumanlarýn yükseldiðini gören vatandaþlar polis ve itfaiyeyi arayarak yardým istedi. Ýhbar
- Tapuda imza atamayýnca aðlamýþ
Babasýndan miras kalan evi almak için tapu dairesine gittiðinde imza atamadýðý için aðladýðýný anlatan Sultan Yýlmaz (53) da
okumanýn ve yazmanýn mutluluðuna gençlik çaðýnda
deðil de þimdiki yaþýnda da
olsa ulaþmaktan onur duyduðunu kaydetti.Kurs eðitmenlerinden Serya Þirinoðlu, geç yaþta okuma ve yazma öðrenmek için ter döken
kursiyerlerinin büyük bir yeteneðe sahip olduðunu vurgulayarak, okuma ve yazma
öðrenmenin yaþla bir ilgisinin olmadýðýnýn kursiyerleri
tarafýndan kanýtlandýðýný
söyledi.(A.A.)
Zanlýlar polisten kaçamadý
Çorum’un Kargý
ilçesinde, bir eve giren
3 kadýn baþka bir eve
girmek için hazýrlanýrken polis ekipleri tarafýndan yakalandý.
Edinilen bilgiye göre, Kargý ilçesi Yeni Mahallede bulunan bir eve
giren M.K. (18),
R.K. (22) ve S.K.
(33) isimli 3 kadýn,
bir evden yaklaþýk
4 bin lira deðerinde altýn bilezik alarak çýktýlar. Baþka
evlere girmek üzere mahalle arasýnda dolaþan zanlýlardan þüphelenen
polislerin dikkati
sayesinde yakalan-
Ýnþaattan düþen iþçi öldü
Çorum’un Kargý ilçesinde,
çalýþtýðý hastane inþaatýndan düþen iþçi hayatýný kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, ilçede yapýmý devam eden devlet
hastanesi inþaatýnda çalýþan Vefa Çýplak (35), hastane inþaatýndan düþerek aðýr yaralandý.
Olay yerine gelen saðlýk ekipleri tarafýndan ilk müdahalesi yapýlan iþçi Hitit Üniversitesi Ço-
rum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi. Vefa Çýplak
hastanede yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak
hayatýný kaybetti. Polis olayla
ilgili inceleme baþlattý(ÝHA)
19 - 27 - 46 - 51 - 55 KÝÞÝLÝK LÜKS TV KOLTUKLU
ARAÇLARIMIZLA HÝZMETÝNÝZDEYÝZ.
OKUL SERVÝSÝ - FABRÝKA SERVÝSLERÝ - ÖZEL
SENÝMER VE GEZÝLERE ARAÇ TEMÝN EDÝLÝR.
B-2 BELGELÝ ARAÇLAR.
BÝZÝMLE GÖRÜÞMEDEN SEYAHAT KARARI
VERMEYÝN.
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44
(Ç.HAK:672)
(Ç.HAK:2381)
Yýlmaz Çývgýn Galip Çývgýn Emrah Çývgýn Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi
0549 212 09 92 0543 903 49 71 0549 212 09 91 Bilgin Boyacý Apt. No:21 - 777 0 704
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV
üzerine bölgeye çok sayýda polis ve itfaiye ekibinin
yaný sýra saðlýk görevlileri sevk edildi. Yangýnda
ölen yada yaralanan olmazken, polis ekiplerince
caddede geniþ güvenlik önlemi alýndý.
Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ve , Saadet Partisi yöneticileri olay yerine gelerek yangýn hakkýnda
bilgi aldýlar.
Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.
dýlar.
Zanlýlarýn üzerinde yapýlan aramada
girdikleri evden çalý-
nan altýn bileziklerin
bulunmasý üzerine
zanlýlar gözaltýna alýndý. Ýlçe Emniyet Amirliði’nde ifadeleri alý-
nan zanlýlar tutuklanma talebiyle adli makamlara sevk edildi.(ÝHA)
Kargý’da bir eve giren 3 kadýn baþka bir eve girmek için
hazýrlanýrken polis ekipleri tarafýndan yakalandý.
8
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 23 MART 2015
‘Gazilerimize kapýmýz
sonuna kadar açýk’
Vali Ahmet Kara,
Çorum Muharip Gaziler Derneði’ni ziyaret ederek baþkan
Muharrem Gül ve
dernek üyeleri ile bir
araya geldi.
Çorum Valili-
ði’nden yapýlan açýklamaya göre, þehit yakýnlarý ve gazilere Valiliðin kapýlarýnýn sý-
Vali Ahmet Kara, Çorum Muharip Gaziler Derneði’ni
ziyaret ederek baþkan Muharrem Gül ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.
nýrsýz bir þekilde açýk
olduðunu belirten Kara, “Bugün þehitlerimiz ve gazilerimizin
sayesinde burada bir
aradayýz. Sizlere hizmet etmek bizim en
önemli vazifemizdir.”
dedi.
Çorum Muharip
Gaziler Derneði BaþkanýMuharrem Gül
ise, dernek çalýþmalarý hakkýnda Vali Ahmet Kara’ya bilgi vererek, nazik ziyaretlerinden ve göstermiþ
olduðu ilgi ve alakadan dolayý þahsý ve
dernek üyeleri adýna
teþekkür etti.
Vali Kara’ya ziyaretler
Öz-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Sedat Sevinç ve beraberindeki heyet ile EMKE Ýnþaat Yetkilileri ve Hayat Kaðýt Genel
Müdürü Aydýn Armaðan Vali
Ahmet Kara’yý makamýnda ziyaret etti.
Çorum Valiliði’nden yapýlan açýklamaya göre, Ýlk olarak
Öz-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný
Sedat Sevinç ve beraberindeki
heyeti kabul eden VVali Kara,
nazik ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti.
Daha sonra EMKE Ýnþaat
Yetkilileri Kerim Özcanlý, Mehmet Emre Özcanlý ve Hayat Kaðýt Genel Müdürü Aydýn Arman
ile makamýnda bir araya gelen
Kara, kendileriyle bir süre sohbet etti.
Kadýn giriþimciler Bayburt’ta
Öz-Ýþ Sendikasý yöneticileri ile EMKE Ýnþaat Yetkilileri Vali Ahmet Kara’yý ziyaret etti.
Karadeniz Bölgesi
Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýstiþare Toplantýsý,
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odasý ile Bayburtlu
Kadýnlar Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði ev
sahipliðinde gerçekleþtirildi.
Gümüþhane-Bayburt Bölge Barosu BayToplantý Gümüþhane-Bayburt Bölge Barosu Bayburt
burt Konferans SaloKonferans Salonu'nda gerçekleþtirildi.
nu'nda gerçekleþtirilen
toplantýya, Karadeniz Bölyordu. Ehram, kilim dokuyorlardý, oya, tereyaðý,
gesi Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Hatice Güpeynir yapýyorlardý ama o dört duvar arasýnda yaplay Atik, Bayburtlu Kadýnlar Yardýmlaþma ve Datýklarýyla baþ baþa, kendi kazandýklarýný da harcayayanýþma Derneði Baþkaný Leyla Karabulut ile
mýyorlardý. Þimdi öyle bir zamana geldik ki kadýn
Amasya, Trabzon, Çorum, Giresun, Ordu, Artvin
evden çýktý. Erkekler baktý ki kadýnlarýn evden çýkile Gümüþhane illerinin Kadýn Giriþimciler Kurulu
masý zararsýz ve böylece hem meslek ediniyorlar
baþkanlarý katýldý.
hem de aile bütçesine katkýda bulunuyorlarlar ve
artýk daha mutlular. Aslýnda bu kadýnýn hakkýydý,
Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Karabubunu her þekilde yapmalýydý" diye konuþtu.
lut, Türkiye'nin en küçük ili olan Bayburt'ta kadýn
giriþimcilerin yaþadýðý sorunlarýn konuþuluyor olKaradeniz Bölgesi Kadýn Giriþimciler Kurulu
masýnýn Karadeniz kadýný için büyük bir ilerleme
Baþkaný Atik ise Bayburt'un çehresinin deðiþimesiolduðunu söyledi.
ni bizzat gördüklerini dile getirerek, "Ben bugün
burada gördüm ki Bayburt'un çehresi deðiþiyor, kaKaradeniz'de ayný coðrafyanýn insanlarý olarak
dýnlarla deðiþiyor. Hani hep söylenir ya 'kadýnýn eli
hep birlikte yaþadýklarýný ama her ilin kadýnýnýn yadeðdiði zaman herþey çok daha güzel olur', Bayþadýðý sýkýntýnýn farklý olduðunu belirten Karabulut,
burt'ta bir kez daha gördük ki gerçekten öyle" dedi.
"Bu az geliþmiþlikle alakalý. Bayburt biliyorsunuz
Türkiye'nin en küçük ili. Maalesef birþeylere hep
Atik, amaçlarýnýn Karadeniz kadýnýný tek bir
çok geç kalarak baþlýyoruz. Biz 10 yýl önce Bayþemsiye altýna almak olduðunu kaydederek, "Özünburt'taki kadýnýn üretimde çalýþtýðýný görmemiz çok
de kadýný toplum içinde, sosyal hayat içinde ve ekozordu. Hedefini kadýnlarý üretime dahil etmek olanominin içinde görmek istiyoruz. Bizim baþka hiçrak koyan ve 2002 yýlýnda faaliyete baþlayan dernebir alanla ilgimiz yok. Tek derdimiz kadýný, Karaðimiz bu süre zarfýnda Bayburt'ta kadýný üretime
deniz kadýnýný hak ettiði deðere ulaþtýrmak" ifadedahil etti" dedi.
lerini kullandý.
Karabulut, günümüz Bayburt'unda, gözle göBayburt'ta bir araya gelen kadýn giriþimciler
rülebilecek deðiþikliðin kadýnlarda olduðunu ifade
toplantýnýn ardýndan kentin tarihi, kültürel ve doðal
ederek, "Evde oturan kadýnýmýz aslýnda yine çalýþýgüzelliklerinin olduðu mekanlarý gezdi.(A.A.)
Nice Yýllara sahne alacak
Ýstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu Nice Yýllara Çorum'da sahnelenecek.
Tuncay Ozinel'in yazdýðý, Göksel Kortay'ýn yönettiði 2
perdelik oyunun konusu þu þekilde;
"Sadece kalabalýklar içinde yalnýzlýðý yaþayanlar, yalnýz kaldýklarýnda kalabalýk olurlar. Kendi doðum gününü
kutlama telaþýnda olan bir aktris, yaþamýný ve yalnýzlýðýný ortaya döktüðünde ortaya çýkan yalnýzca kendi geçmiþi deðil,
tarihin ve karanlýkta kalanlarýn kendisi olabilir. Oynadýklarý,
oynamak zorunda kaldýklarý ve tanýdýklarý. Onun kendine ve
bize söyleyecekleri þeyler var!"
27 Mart Cuma Günü 20.00'de, 28 Mart Cumartesi Günü 14.00 ve 20.00'de Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek oyunun biletleri DTS giþesi ve biletiva.com'da satýþa su-
Ýstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu Nice
Yýllara Çorum'da sahnelenecek.
'Fedakârlýða Saygý' programý
Çanakkale Zaferinin 100. yýlýnda Fedakârlýða Saygý adlý programla Çanakkale þehitlerini andý.
Çorum Belediyesi
Gençlik
Merkezlerinde
eðitim
gören
gençler Çanakkale Zaferinin 100.
yýlýnda Fedakârlýða Saygý adlý
programla Çanakkale þehitlerini andý.
Belediye Basýn Birimi'nden
yapýlan açýklamaProgram Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlendi.
ya göre, Buhara
dan sonra konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer
Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenleKülcü, Mahalle Kültür Merkezleri ve Gençlik
nen programa Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü
Merkezlerine Çorum halký tarafýndan gösterilen
ve eþi Hatice Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Alper Zailginin kendilerini memnun ettiðini söyledi.
hir ve Turhan Candan, Belediye Meclis Üyesi Ýsmail Akgöz, Özel Kalem Müdürü Murat Erdem,
Beþ mahallede faaliyet gösteren kültür ve
Tesisler Müdürü Mahmut Yabacýoðlu, Spor Mügençlik merkezlerinden yaklaþýk 3.000 çocuk ve
dürü Nadir Solak, Buharaevler Mahallesi Muhta2.750 kadýnýn faydalanmaya devam ettiðini söyrý Abdulkadir Erdoðan ve çok sayýda mahalle saleyen Baþkan Külcü, Buhara Kültür Merkezi'ne
kini katýldý.
de 1.500 kadýn ve 1.250 gencin derslere devam
etmek için baþvuruda bulunduðunu belirtti.
Edebiyat Öðretmeni Serhat Özütürker'in sunuculuðunu yaptýðý programda öðrenciler gitar
Gençlerin hazýrladýklarý gösteriyi çok beve keman gösterisi, þiir dinletisi ve hazýrladýklarý
ðendiðini ve emeði geçenleri tebrik ettiðini ifade
tiyatro oyunu ile izleyicilerin karþýsýna çýktý. Baþeden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Yavrutan sona büyük bir ilgi ile takip edilen program
larýmýz artýk manevi olarak da daha güçlü yetiþisonunda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de
yorlar. 100 yýl önce ülkeler silahlarla iþgal edilirgençlik merkezindeki eðitim gören öðrencilerle
di. Günümüzde ise kültür istilasý ve iþgali yapýbirlikte sahneye çýkarak bu coþkuya eþlik etti.
yorlar. Bizler ise bu iþgale ve istilaya karþý manevi deðerlerimizi iyi öðreterek, dinimizi iyi öðrete'Ýlgi giderek artýyor'
rek koyabiliriz. Buradaki gösteride de gençleriÇorum Belediyesi Gençlik Merkezlerindeki
miz bizi hem düþündürdü, hem eðlendirdi. Emeçeþitli kurslara katýlan gençlerin hazýrladýðý "Zaði geçen tüm personeli tebrik ediyor, gençlerimiferin 100. Yýlýnda Fedakârlýða Saygý" programýnzi ise alýnlarýndan öpüyorum." dedi.
Engelliler huzurevinde
Çorum Belediyesi Engelli
Eðitim Merkezi öðrencileri, Yaþlýlar Haftasý kapsamýnda huzurevini ziyaret etti.
Belediye Basýn Birimi'nden
yapýlan açýklamaya göre, engelli
gençlerin ilk duraðý Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi oldu.
Huzurevi'nde kalan yaþlýlarýn ilgisiyle karþýlanan gençler, huzurevi sakinlerinin ellerini öperek
onlarla uzun uzun sohbet ettiler.
Yaþlýlar ile birlikte þarkýlar söyleyen gençler ardýndan Vali Atýl
Uzelgün Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçtiler. Burada
da sevgiyle karþýlanan gençler,
huzurevi sakinleri ile þarkýlar
söyleyip, halay çektiler.
Ziyaret nedeniyle duygulanan ulu çýnarlar, misafirlerine teþekkür ederek, "Unutulmak istemiyoruz. Engelli gençlerin ziyareti bizi çok mutlu etti. Yine bekleriz. Kapýmýz her zaman açýk."
dedi.
Engelli Eðitim Merkezi
bünyesinde pek çok etkinlik ger-
çekleþtirdiklerini söyleyen engelli gençler ise "Öðretmenlerimiz ile birlikte Yaþlýlar Haftasý
nedeniyle bu ziyareti gerçekleþ-
tirdik. Hem onlar hem de biz
mutlu olduk. Ziyaretlerine yine
geleceðiz." diye konuþtu.
Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi öðrencileri,
Yaþlýlar Haftasý kapsamýnda huzurevini ziyaret etti.
‘Çanakkale ümmetin zaferi’
Akýncýlar Derneði'nin 'Çanakkale
Ümmetin Direniþi'
konulu bir panel düzenledi.
Kur'an-ý Kerim
tilavetiyle baþlayan
panel, Musa Bilge'nin moderatörlüðünde Akýncýlar Derneði Þube Baþkaný
Mustafa Çaðdaþ ve
Eðitim Baþkaný
Tarihci Necmettin
Seven'in katýlýmýyla gerçekleþti.
Necmettin Seven, sunumunda
özellikle Çanakkale ile olan tarihsel
baðýmýzýn dil tahribatýyla engellendiðini ve dünyada
ecdadýnýn ne yaz-
dýðýný, ne söylemek
istediðini anlayamayan tekmillet haline
getirildiklerini, ümmetin vahdeti için bu
engellerin bir bir ortadan kaldýrýlmasý
gerektiðini, tarihiyle
barýþýk, Çanakkale
þuuruna
yakýþan,
ahlâkîi ve manevi deðerlere baðlý bir nesil
inþa etmenin önemine deðindi.
Mustafa Çaðdaþ
ise, Çanakkale ele
alýnýrken savaþa giden süreci, çeþitli
cephelerde yaþanan
kahramanlýklarý ve
oynanan oyunlarýn
ele alýnmasý gerektiðini söyledi.
Çanakkale'nin
sadece Anadolu halkýnýn deðil, Hama,
Rakka, Halep, Pokistan, Bosna, Libya ve
dünya Müslümanlarýnýn zaferi olduðunu
belirten Çaðdaþ, bunlarý birbirinden ayrýþtýrmanýn zafere gölge
düþürmek anlamý taþýdýðýný ifade etti.
Akýncýlar Derneði'nin 'Çanakkale Ümmetin Direniþi' konulu bir panel düzenledi.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 23 MART 2015
9
Ýthal otomobiller
mercek altýnda
Yurt dýþýndan Türkiye’ye getirilen 45 bin otomobil mercek altýna alýndý.
Gümrükler
Genel
Müdürlüðü, Almanya ve
Amerika’dan ithal edilen
lüks otomobillerle ilgili
soruþturma baþlattý.
Müfettiþlerin yaptýðý
incelemede, ithal otomobillerin gümrük beyanlarýnda gerçek fiyatlarýnýn
yer aldýðý ancak yurda giriþindeki tescil iþlemlerinde düþük fiyatla faturalandýrýldýklarý belirlendi.
Habertürk’ten Nihat Uludað'ýn haberine göre,
müfettiþlerin tespitlerinin ardýndan vergi kaçakçýlýðý
yapýldýðý belirlenen, aralarýnda lüks markalarýn da bulunduðu 2 bin otomobil ortaya çýkarýldý. Bu otomobillere, üçüncü þahýslarýn maðdur olmasýný önlemek
amacýyla el konuldu. Ayrýca ruhsatlarýna ‘satýlamaz’
þerhi düþüldü.
ÝTHAL OTOMOBÝLLERE YAKIN TAKÝP
Müfettiþlerin geriye dönük olarak 45 bin lüks
otomobili de incelemeye aldýðý öðrenildi. Ýnceleme
sonrasýnda ithalatýnda kusur bulunan otomobillere de
el konulup ruhsatlarýna ‘satýlamaz’ þerhi düþülecek.
Habertürk’e konuþan Otomobil Ýthalatçýlarý Derneði Gümrük Danýþmaný Halil Çebi, konuyla ilgili
açýklamalarda bulundu. Yýllardýr gümrüklerden oto-
mobil ithal ettiklerini anlatan Halil Çebi, “Bu otomobiller Sanayi Bakanlýðý denetiminde TSE yetkililerince tam tespit yapýlarak,
sýfýr ve kullanýlmamýþ statüsünde belgelendirilir.
Otomobiller, gümrük yetkililerince muayene ve tespit yapýlarak vergileri ödenerek ithal edilir. Ýthalatçý,
otomobilleri ya direkt ya
da bayileri aracýlýðýyla tüketiciye satar. Tüketici bu
aþamalarýn hiçbir safhasýn-
da yoktur” dedi.
Çebi, sözlerini þöyle sürdürdü:
“Gümrük yetkilileri, yýllar sonra söz konusu otomobillere yurtdýþýnda trafik tescili yapýldýðý gerekçesiyle kaçak olduðunu iddia ederek el koyma iþlemini
yürürlüðe koydu. Bu otomobiller kusurluysa ve ithali
mümkün deðilse neden devlet kurumlarý otomobillere
ithal onayýný uygun gördü? Bu þekilde yaklaþýk 45 bin
otomobil bulunmakta. Bu araçlarýn en az 3 veya 4 satýþ gördüðü düþünülürse maðdur sayýsý 200 bine ulaþýr.
Bu araçlarýn ithalatý sýrasýnda hiçbir sorumluluðu olmayan müþterilerin suçu yok. Yetkililerden gerekli çalýþmalarý yapmasýný bekliyoruz.”
Konuyla ilgili olarak 2 yýl önce düzenlenen soruþturmada bazý sahatçý, iþadamý ve sporcularýn lüks
otomobillerine el konulmuþtu.
Yurt dýþýndan Türkiye’ye getirilen 45 bin otomobil mercek altýna alýndý.
Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el
satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç
ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:
Markasý
OTOMOBÝL
Modeli
Audi A3 1.6 Attraction
1997
Fiat Albea 1.4 FireDynamic 2007
Fiat Doblo 1.4 Dynamic 2011
Fiat Doblo 1.3 Multijet Saf 2013
Ford Focus 2.0 Ghia
2000
Ford Tourneo Connect 1.8 2004
Honda Civic Elegance
2011
Hyundai Accent 1.4Era Tm 2010
Hyundai Elantra 1.6 D-CV 2011
Nissan Qashqai 1.6 Platinm 2013
Opel Astra 1.6 CD
1999
Opel Vectra 2.0 GLS
1996
Peugeot Partner Tepee
2010
Renault 12 STW
1990
Renault 19 Europa1.6 RNE 1998
Renault Broadway GTE
1993
Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006
Renault Kangoo 1.5 DCI M2008
Renault Megane 1.6
1999
Renault Toros STW 1.4
1992
Skoda Octavia 1.6 Ambient 2005
Suzuki Vitara 1.6 JLX
1994
Tofaþ Doðan 1.6 SLX
1994
Tofaþ Kartal 1.6
1990
Fiyatý (TL)
19 bin
16 bin
26 bin
34 bin
21 bin
18 bin
51 bin
27 bin
46 bin
77 bin
17 bin
15 bin
30 bin
7 bin
12 bin
7 bin
16 bin
30 bin
16 bin
9 bin
30 bin
20 bin
9 bin 500
5 bin
Tofaþ Þahin S 1.6
1998
Toyota Auris 1.33 Comfort 2012
Toyota Carina E 2.0 GLi 1997
Toyota Corolla 1.3 XL
1998
Toyota Corolla 1.6 XEÝ
1997
Toyota Corolla 1.6 Sol
2003
Toyota Corolla 1.4 D-4D Tr2006
Volkswagen Bora 1.6 Trend 2003
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2007
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010
Volkswagen Jetta 1.6 TDI 2010
Volkswagen Golf 1.6 TDi C2012
Volkswagen Passat 1.6 FSI 2006
Volkswagen Passat 1.6
2009
Volkswagen Polo 1.2 Trend 2012
7 bin 500
41 bin
16 bin
16 bin
17 bin
26 bin
30 bin
23 bin
33 bin
37 bin
43 bin
60 bin
34 bin
52 bin
36 bin
Markasý
Fiyatý (TL)
TÝCARÝ ARAÇ
Modeli
Ford Transit 120 V
2000
12 bin
Ford Transit 14+1
2001
16 bin
Ford Transit 190 V
2001
17 bin
Ford Transit 14+1
2003
23 bin
Hyundai H100
1998
9 bin 500
Hyundai Starex
2007
12 bin
Kia Hi Besta
1997
6 bin 500
Kia Pregio
2000
10 bin
VW Transporter Cityvan 1996
16 bin
VW Transporter Cityvan 2001
23 bin
NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir.
Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.
10 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
AK Parti Düvenci’ye söz verdi
23 MART 2015
AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Düvenci
Belediyesi’ni ziyaret etti.
Ziyarette Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin
Yalçýn, köy ve mahalle
muhtarlarý bir araya gelen
AK Partili yöneticiler, bölgede yaþanan sorunlar hakkýnda bilgi aldý.
AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Rumi Bekiroðlu,
yeni Türkiye’nin kapýlarý
ardýna kadar açýldýðýný belirterek, Türkiye’nin 2023
hedeflerine emin adýmlarla
yürüdüðünü söyledi.
Anayasa’nýn mevcut
haliyle Türkiye’nin ayaðýna
vurulmuþ bir pranga olduðunu dile getiren Bekiroðlu,
7 haziran seçimlerinden
sonra ülkeyi yeni bir Anayasa’ya kavuþturara, Türkiye’yi prangalardan kurtaracaklarýný belirtti.
AK Parti kurucu Genel Baþkaný Recep Tayyip
Erdoðan’ýn cumhurbaþkaný,
Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu’
nun baþbakan seçilmesi ile
yeni Türkiye’nin kapýlarý
ardýna kadar açýldýðýný hatýrlatan Bekiroðlu, “Türkiye, bu yeni dönemde güçlü,
demokratik, müreffeh ve
saygýn bir ülke olma hedefine daha büyük bir azimle
yürüyecek. Bu kutlu yürüyüþte genel baþkanýmýz ve
baþbakanýmýz Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu’nun öncülüðünde tüm teþkilatlarýmýzla
yekvücut olarak büyük hedeflere ulaþacaðýz. AK Parti, bu yeni aþamada milletin
sesi olmaya devam edecektir. Daima milletimizin yanýnda olmaya, milletimizin
dilini konuþmaya, onunla
olan gönül baðýný korumaya
devam edecektir” ifadelerini kullandý.
AK Parti’yi milletin
kurduðunu ve milletten aldýðý güçle bugünlere geldiðini kaydeden Bekiroðlu,
AK Parti ile milletin arasýna
kimsenin giremeyeceðini
belirtti. Bekiroðlu, milletin
iradesinde hiçbir iradeye
boyun eðmeyeceklerinin altýný çizdi.
‘DÜVENCÝ OVASI
MAKUS TALÝHÝNÝ YENECEK’
Düvenci Ovasý’nýn
makus talihini yenmesi için
çalýþacaklarýný belirten Bekiroðlu, “2012 yýlýnda gölet
için fizibilite çalýþmasý yaptýk. Buralar verimli arazilere sahip.Bu ovayý gölete kavuþturursak 10 bin dönüm
arazi suya kavuþacak. Gölet
demek sulu tarým demek,
sulu tarým demek ise bölgenin ihyasý demek. Düvenci
grup köy yolunda yol problemini yakýndan ilgileniyoruz. Eskice ve Gedikbekir
baðlantýlarýnda yol sorunu
var. Bunlarla ilgili çalýþmalar sürüyor. Köprü konusunda da gerekli çalýþmalar
tamamlandý. Ovanýn alt yapý sorunlarýný tek tek çözüme kavuþturacaðýz” dedi.
Çorum’u bir bütün
olarak gördüklerini kaydeden Bekiroðlu, “Ýlçeleriyle,
köyleriyle Çorum’u bir bütün olarak gördük. Biz milletten aldýðýmýz emanete
halel getirmedik. Çorum’u
ilçeleriyle, köyleriyle birlikte daha güzel yarýnlara
taþýmak için bugüne kadar
olduðu gibi, bundan sonra
da var gücümüzle çalýþacaðýz" diye konuþtu.
‘KÖYLERDE YAÞANAN SORUNLAR ÇÖZÜME KAVUÞACAK’
AK Parti Merkez Ýlçe
Baþkaný Yaþar Anaç ise, kýrsal kesimde yaþanan sorunlarla ilgili tüm muhtarlardan görüþ aldýklarýný belirterek, bunlarý bir rapor haline getirdiklerini ifade etti.
Köylerdeki altyapýdan
ulaþýma kadar yaþanan sorunlarýnýn çözüme kavuþturulmasý için ek bir ödenek
ayrýldýðýný dile getiren
Anaç, “Öncelik sýrasýna göre tüm köylerimizin sorunlarýný çözüme kavuþturacaðýz. Birinci önceliðimiz su.
Çünkü su hayattýr. Bir köyde yaþanan su problemini
çözmeden kilit taþý problemini çözseniz neye yarar.
714 köyün tamamýna hizmet götürmek için çalýþýyoruz. AK Parti yaptýðý tüm
hizmetlerde insaný merkeze
almýþtýr. Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturuyla yola
çýktýk. Bugüne kadar kimseyi ötekileþtirmedik. Kimseye ayrým yapmadýk. Ne
aldatan olduk, ne aldanan.
Biz milletimize hizmet etmeye devam edeceðiz” diye konuþtu.
Ýl Genel Meclisi üyelerinin de hazýr bulunduðu
ziyaret sonunda Bekiroðlu
ve Anaç, muhtarlarý dinleyerek sorunlar hakkýnda not
aldýlar.(ÝHA)
AK Parti yöneticileri Düvenci’yi ziyaret etti.
‘Nevruz, barýþ ve huzur getirsin’
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, baharýn
müjdecisi Nevruz’u kutladý.
“Nevruz Bayramý, kardeþlik ve huzur bayramýdýr.”
diyen Bekiroðlu, yayýmladýðý kutlama mesajýnda þunlarý söyledi; “Birleþmiþ Milletler Genel kurulunca 2010
yýlýndan baþlayarak ‘Dünya Manevi Kültür Miras’ liste-
sine dahil ettiði, binlerce yýldýr kutlanmakta olan doðanýn uyanýþý, baharýn geliþini müjdeleyen Orta Asya'dan
Balkanlara kadar çok geniþ bir bölgede bir çok toplum
tarafýndan kutlanan Nevruz Bayramýmýzý en içten dileklerimle kutluyor, bugünün kardeþlik duygularýnýn pekiþerek bütün insanlýða barýþ ve huzur getirmesini diliyorum.”
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Týp Teknisyenleri Günü'nü kutladý.
Bekiroðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada, þöyle dedi:
"Kaza, yangýn gibi felaketler sonucunda yaralananlarla,
kalp krizi, felç, solunum yetersizliði gibi nedenlerle ani
hastalanan insanlara ilk müdahaleyi yapan saðlýk çalýþanlarý olan Acil Týp Teknisyenleri (ATT) ambulanslarda, hastanýn güvenli ve saðlýklý þekilde hastaneye ulaþtýrýlmasýnda önemli bir görev üstleniyor. Hastalanan ya da
kaza geçiren kiþiye yapýlacak ilk müdahale çoðu zaman
kiþinin hayatta kalmasýna yardýmcý olan bireylerin kazaya uðramasý ya da hastalanmasý halinde týbbýn gerektirdiði bilgi ve becerilerle ilkyardým hizmetleri uygulayan;
hasta, yaralý, ya da kazazedenin saðlýk merkezine ulaþtýrýlmasýný saðlayan saðlýk mensuplarýdýr. Ambulanslarda
yaralýnýn ya da hastanýn güvenliðinden ve saðlýk durumundan sorumlu olan Acil Týp Teknisyenleri, hýzlý ve
dikkati çalýþarak hastayý mümkün olduðu kadar hayati
tehlike sýnýrýnýn uzaðýnda tutmaya çalýþýrlar.
Hastaya, saðlýk merkezine ulaþmadan yapýlacak ilk
yardým çoðu zaman hayatýný kurtaracak boyutlara ulaþýr.
Bu yüzden ilk yardýmýn en kýsa sürede ve en etkin þekilde yapýlmasý, kurtarýlacak hayat sayýsýný da arttýrýr. Dolayýsýyla mevcut durumun daha kötüye gitmesini önleyerek, kiþinin hayatta kalmasýný amaçlayan ve hastalarýn
hastaneye ulaþana kadarki sürede saðlýklarýný ve güvenliklerini saðlayan Acil Týp Teknisyenlerinin hayatýmýzdaki önemi çok büyüktür'' bu vesile Týp Teknisyenlerimizin günü kulu olsun."
Bekiroðlu günleri kutluyor
Berat Uzun, Nevruz’u kutladý
Nevruz Bayramý münasebetiyle
bu coðrafyada, Nevruz Bayramý yüzyýlkutlama mesajý yayýmlayan AK Parti
lardýr coþku içerisinde kutlanmýþ, birlik,
Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun,
beraberlik ve kardeþliðin göstergesi ola“Geniþ bir coðrafyada yüzyýllardýr coþrak bugünlere ulaþmýþtýr. Ülkemizde son
ku ile kutlanan, baharýn müjdecisi sayýzamanlarda öne çýkan kardeþlik kavralan Nevruz Bayramýný coþku ile karþýlýmýnýn, farklýlýklarýn zenginlik olarak göyoruz.” dedi.
rülüp, barýþ içerisinde yaþamak adýna
Uzun, mesajýnda, “Birçok kadim
atýlan adýmlarýn bugün daha da pekiþmedeniyete ev sahipliði yapmýþ, birçok
mesini temenni ediyoruz.
kültürün bir arada yaþadýðý bu geniþ
Coþku ve kardeþlik içerisinde gecoðrafya, tüm insanlýðýn ortak deðerleçen bir Nevruz Bayramý olmasý temenBerat Uzun
rini baðrýnda barýndýrmýþtýr. Farklýlýklarý
nisi ile milletimizin Nevruz Bayramý’ný
en içten dileklerimle kutluyorum.” ifadelerine yer
zenginlik kabul ederek, kardeþliðin hâkim olduðu
verdi.
Çöpür’den rektör ziyareti
AK Parti Çorum
milletvekili aday adayý
Fatma Çöpür, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan’ý
makamýnda ziyaret etti.
Milletvekili aday
adayý Fatma Çöpür, Üni-
versitelerin þehrin kalkýnmasýnda önemli bir konuma sahip olduðunu belirterek, “Bilimin ýþýðýnda,
AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Fatma Çöpür, Rektör Alkan’ý ziyaret etti.
uluslararasý standartlarda
ve çaðýn gereklerine uygun bilgi üreten, nitelikli
eðitim ve öðretim yapan
,araþtýrma geliþtirmede
uluslararasý kalite standartlarýný yakalamýþ, katýlýmcý, paylaþýmcý, özgün,
estetik deðerlere sahip,
donanýmlý bireyler yetiþtirmek için durmaksýzýn
çalýþan Sayýn Rektörümüze ve ekibine teþekkür
ediyorum” dedi.
Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Fatma
Çöpür’e çalýþmalarýnda
baþarýlar diledi.(ÝHA)
Orhan Bozkurt, AK
Parti’ye destek istedi
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Orhan Bozkurt, Karahacipliler Derneði’ni ziyaret etti.
AK Parti Çorum Milletvekili
Aday Adayý Orhan
Bozkurt, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ortaköy Karahacipliler Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Derneðini ziyaret
etti.
Ziyarette konuþan
milletvekili
aday adayý Orhan
Bozkurt, 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimlerin önemine
deðinerek
þimdiden seçimin
vatana, millete hayýrlý olmasýný diledi.
Seçimin huzur
içerisinde geçmesini temenni ederek
Bozkurt, "7 Haziran'da halkýmýz bize
yetkiyi verirse hal-
Orhan Bozkurt, 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimlerin önemine dikkat çekti.
kýn içinden gelen
birisi olarak ve ayný
zamanda Çorum'da
yatýrýmcý olmamýz
hasebiyle Çorum'un
sorunlarýnýn çözümü için çaba göstereceðiz" dedi.
7 Haziran se-
çimlerinde AK Parti'nin 400 milletvekili alabilmesi için
gece gündüz çalýþacaklarýný ifade eden
Orhan
Bozkurt,
Türkiye ve Çorum'da istikrarýn süreceðini dile getirdi.
Bozkurt, Ortaköy Karahacipliler
Yardýmlaþma
ve
Dayanýþma Derneðini'nin þahsýna gösterdiði sýcak ilgi ve
alakadan dolayý da
dernek yetkililerine
teþekkür etti.(ÝHA)
Uslu iþaret dili eðitimine katýldý
TBMM Baþkanlýðý
Ýdari Teþkilatý 2015 yýlý eðitim ve halkla iliþkiler faaliyetleri kapsamýnda, Türkiye'nin çeþitli illerinden gelen iþitme engelli ziyaretçilerle etkin iletiþim kurmak
amacýyla Koruma Dairesi
Baþkanlýðý, Milletvekili
Hizmetleri Baþkanlýðý ve
Basýn, Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Baþkanlýðýnýn ilgili
personeli ile sosyal sorumluluk çalýþmalarý kapsamýnda kamu kurumlarýnýn ilgili
personeline
yönelik
TBMM'de ' Ýþaret Dili Eðitimi' düzenlendi.
Eðitime; AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoðlu, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri katýldý.
Milletvekili Uslu, yaptýðý
açýklamada, "Türkiye'de 3 Milyon engelli kardeþimiz Ýþaret Dilini kullanýyor. Dünya bu rakamýn 600 Milyon civarýnda olduðu belirtiliyor. Türkiye Büyük
Millet Meclisi Basýn Yayýn Halkla Ýliþkiler Baþkanlýðýmýz hem
mesai arkadaþlarýmýzýn hem de
Kamuda çalýþan arkadaþlarýmýzýn
hayatýný kolaylaþtýrmak için böyle bir çalýþma yapmýþtýr. Kendilerini kutluyorum. Ýþaret Dilinin
mimiklerle jestlerle desteklenmesi gerekiyor ama uðraþýldýðýn-
TBMM'de ' Ýþaret Dili Eðitimi' düzenlendi.
da kolay öðrenilebilecek bir dil.
Ýnsanlarýn birbirleri ile iletiþim
kurabilmeleri açýsýndan sadece
okuryazar olmalarý yetmiyor.
Özellikle Ýþitme engellilerin anlatýmlarýný da kolayca anlayabilmek için, en azýndan bir Ýngilizce
öðrenmek kadar kendi insanýmýzla iletiþim kurabilmek gibi bir
beceriye sahip olmamýz gerekir.
Kursu düzenleyen ve katýlanlarý
tebrik ediyorum. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðýmýzýn Ýþitme
Engelliler için bir hazýrlýk içerisinde olduðunu biliyoruz. Bu konuda bir Türk Alfabesine ihtiyaç
var. Türk alfabesi nasýl olur bilemiyorum ama Bulgaristan'daki
bir iþitme engelli ile Türkiye'deki
iþitme engellinin çok rahat konuþabiliyor olmasý gerekir. Bunlarý
çözmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde Milletvekillerimi-
zin de Ýþaret Dilini Öðrenmesi
için kurslarýn devam etmesi gerekir" dedi.
Kursa katýlan Uslu, Çorum'un iþaret dilinde leblebi ile
anlatýlmasýnýn çok önemli olduðunu söyledi.
Uslu, gazetecilerin milletvekillerinin iþaret diline ihtiyacý
var mý? sorusuna gülümseyerek
"Meclis'te iþaret dilinden önce
gönül diline ihtiyaç var" diye
karþýlýk verdi.
TBMM'ye gelen konuþma
ve iþitme engelli vatandaþlara daha hýzlý hizmet vermek amacýyla
düzenlenen eðitim, Basýn, Yayýn
ve Halkla Ýliþkiler Baþkanlýðý'nda
görev yapan Dilek Öztürk ve
Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý'nda görev yapan Pelin Kobal
tarafýndan veriliyor.
sinlikle Çanakkale ruhunun bizim ruh dünyamýzda yarattýðý o
olgunluða, birlikteliðe uygun
bir biçimde kutlamak arzusundayýz.
Geleceðimizi risk edecek,
düþmanlýklarý, kýrgýnlýklarý,
karþýtlýklarý artýracak bir kýsým
aþýrýlýklara fýrsat vermemek gibi bir duyarlýlýkla nevruzu kutlamak durumundayýz. Nevruzu
millet olma þuuru ile ortak bir
coþkuyla kutlayacaðýz. Huzuru,
barýþ ve istikrar ortamýný bozmak isteyenlere de prim vermeden kutlamanýn, olgun ve sorumlu bir davranýþ sergilemenin tam da fýrsatý olduðunu düþünüyorum. Bu geleneðin sonsuza kadar sürmesi ve ülkemize
barýþa vesile olmasý dileðiyle,
Nevruz Bayramýnýzý kutlar,
sevgi ve saygýlarýmý sunarým"
ifadelerine yer verdi.
Nevruz Bayramý’ný kutladý
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, baharýn müjdecisi
Nevruz Bayramý'ný kutladý.
Uslu, yaptýðý açýklamada,
"Nevruz, hem Ön Asya ve Balkan halklarýnýn hem de Türk
kültürünün içerisinde önemli
yeri olan bir ortak deðerdir. Bu
deðeri aslýna, amacýna, coþkusuna uygun bir biçimde kutlamak ve bunu da kutlarken ke-
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 23 MART 2015
MHP MYK’da 3 Çorumlu
HURÞÝT
BOZKURT
Milliyetçi
Hareket Partisi'nin
11. Olaðan Büyük
Kurultayý Ankara
Spor Salonu'nda
gerçekleþtirildi.
Tek aday olarak
gösterilen Devlet
Bahçeli, 1149 oy
alarak yeniden MHP
Genel Baþkaný
seçilirken, kurultay
da Merkez Yönetim
Kurulu (MYK)
üyeleri de belli oldu.
Delegelerin, 140
aday isim arasýndan
75 asýl ve 25 yedek
üyeyi oyladýðý
listede, Merkez
Yönetim Kurulu
(MYK) üyeliðine
MHP Milletvekili
Aday Adayý Avukat
Aybüke Topçubaþý
Ekici, Prof. Dr. Vahit
Doðan, MHP Genel
Baþkan
Baþdanýþmaný Dr.
Mustafa Hidayet
Vahapoðlu yer aldý.
Yaðmur Damlasý’na destek sözü
Prof. Dr. Vahit Doðan
Milliyetçi Hareket
Partisi Milletvekili Aday
Adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'ni ziyaret ederek, derneðe destek
sözü verdi.
Kalabalýk bir heyetle
Yaðmur Damlasý ve Yardýmlaþma Derneði'ne giden Av. Aybüke Topçubaþý
Ekici, dernek faaliyetlerini takip ettiklerini ve her
zaman maddi ve manevi
olarak destek olacaklarýný
kaydederek þöyle dedi;
"Yaðmur Damlasý Derneði'nin çalýþmalarýný yakýndan takip ediyorum. Allah
emeklerini zayi etmesin.
Milli þuur sahibi gençlere
çalýþmalarýyla örnek oluyorlar. Ben buradan kendilerini tebrik ediyorum.
Þayet çorum bu vekâleti
bana verirse ve ben bunu
boynuma asarsam, caný
gönülden, nefesim yettiðince Çorum'un, Çorum
Aybüke Topçubaþý Ekici
Dr. Mustafa Hidayet Vahapoðlu
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Aday Adayý Av. Aybüke
Topçubaþý Ekici, Yaðmur Damlasý Derneði’ni ziyaret etti.
halkýnýn her bir ferdinin
ziyaretten dolayý memnumutlu ediyor. Kendilerine
iyiliði için ant içtim. Derniyetini dile getiren Ahteþekkür ediyoruz. Ýnþalneðinizin çalýþmalarý doðmet Sözüdoðru ise, "21.
lah tüm faaliyetlerimizde
rultusunda da elbette bizyüzyýl sivil toplum kude kendilerini yanýmýzda
ler maddi manevi sizlerin
rumlarýnýn etkin olacaðý
görmek istiyoruz. Allah
yanýndayýz. Sizlerin çalýþdönemdir. Bu dönemde de
nasip ederde milletvekilimalarýný takdir ediyoruz.
inþallah bizleri temsil edemiz olursa kendisini sýk
Sizleri tebrik ediyoruz.
cek milletvekili aday
sýk rahatsýz edeceðiz. Ben
Çalýþmalarýnýz da devamýadaylarýmýzýn da bu biyaptýklarý ziyaret için kenný diliyoruz" dedi.
linçle bizi ziyaret etmiþ oldilerine çok teþekkür edimasý
ziyadesiyle
bizleri
yorum" dedi.
Kendilerine yapýlan
HEM’den Ovasaraylý
miniklere saç bakýmý
Çorum Halk Eðitimi Merkezi ve ASO
Müdürlüðü dezavantajlý
gruplara yönelik yapmýþ
olduklarý çalýþmalarýna
bir yenisini daha ekledi.
Çorum HEM ve
ASO Müdürü Yasin Yetim'in verdiði bilgiye
göre, Halk Eðitimi Merkezie'nin açtýðý Kuaförlük Kursu'na katýlan
kursiyerler Ovasaray
Köyü Ýlkokulu öðrencilerinin saç kesimi ve bakýmý ihtiyaçlarýný giderdi.
Halk eðitiminin temel felsefesi olarak her
yaþta, her zaman, her
yerde eðitim sloganýyla
yola çýktýklarýný ve bir
yandan açmýþ olduklarý
HEM Kuaförlük Kursu'na katýlan kursiyerler Ovasaray
Köyü Ýlkokulu öðrencilerinin saç bakýmýný yaptý.
kurslarýn tanýtýmýný yaparken, ayný zamanda
da alan taramasýný gerçekleþtirdiklerini söyledi.
Yetim, bundan sonraki amaçlarýnýn kurslarýn çeþitliðini, sayýsýný
ve yerini daha da artýrarak hizmeti halkýn aya-
ðýna götürmek, imkânlar ölçüsünde gelen bütün taleplere çözüm
üretmek olduðunu kaydetti.
ATT’lerin haklarýný istedi
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim
anlamda yapmýþ olduðumuz araþtýrmalara göBaþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, 22-28 Mart
re polislerin tükenmiþliði 25,85 puan iken saðAcil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftasý nelýk çalýþanlarýn tükenmiþliði ise 23,96 puan.
deniyle yaptýðý açýklamada, Her yýl 22-28 Mart
Yani polislerle neredeyse ayný tükenmiþliðe
Acil Týp Teknisyenleri Haftasý olarak anýlmaktadýr.
sahiptir. Her türlü fedakârlýða karþýn 112 çalýÝnsanlarýn hayatlarýný kurtarmak için canla baþla
þanlarýnýn yýpranma payýndan yararlandýrýlmücadele eden saðlýk personellerimiz için özel
mamasý önemli bir sorundur.
olan bir haftaya giriyoruz. Ancak insanlarýn hayatý
Tükenmiþliði polislerle ayný oranda olan
ile ilgili müdahalelerde bulunan ve bunun için zasaðlýk çalýþanlarýmýz yaþanan kazalar nedemanla yarýþan ATT'lerimiz maalesef hak ettikleri
niyle yaþamlarýný kaybetme riski ile karþý kardeðeri görmemekte, hem mesleki sorunlarla hem
þýya kalýyor. Görevi baþýnda hayatýný kaybede yetersiz çalýþma koþullarý ile mücadele etmekteden saðlýk çalýþanlarýnýn þehit sayýlmasý ile ildir."dedi.
gili yaptýðýmýz giriþimler sonucu Saðlýk BaHer yýl acil hastalara, trafik kazalarýna, yankanlýðý tarafýndan "Þehitlik Beratý" verilmekgýnlara müdahaleye giden ambulans görevlisi arkatedir. Sendikamýzýn TBMM Saðlýk KomisyoHacý Nuri Lafcý
daþlarýnýn, yaþanan kazalar nedeniyle hayatlarýný
nu ve Saðlýk Bakanlýðý ile yapýlan görüþmelerkaybettiðini, ya da yaralandýðýný belirten Lafcý, þöyde dile getirdiði, görevi baþýnda hayatýný kayle dedi: "ATT'lerin sadece hastanelerde deðil 112 Acil Servisbeden saðlýk çalýþanlarýnýn yakýnlarýnýn da, þehit yakýnlarýnýn
lerde de görev aldýklarýný düþünürsek, çalýþanlar bu kadar risk
yararlandýðý tüm imkânlardan yararlandýrýlmasý talebimizin taaltýndayken ek ödemelerini riskli birim statüsünden alamamakipçisi olacaðýz. Hastanelerde ya da vakaya gittikleri yerlerde
larý önemli bir sorun idi. Ancak sendikamýzýn giriþimleri sonuhasta ya da hasta yakýnlarý tarafýndan þiddete uðrayan Acil Týp
cu toplu sözleþme masasýnda 112 acil saðlýk hizmetlerinde çaTeknisyeni arkadaþlarýmýz, diðer tüm saðlýk çalýþanlarýmýz gilýþanlarýn, özellik arz eden birim katsayýsýndan yararlanmasý ve
bi kendilerine yapýlan bu muameleyi hak etmemektedirler. Ýnasli görevlerinin yanýnda ambulans þoförlüðü görevini de yüsanlarýn hayatýný kurtarmaya çalýþan arkadaþlarýmýzýn maruz
rüten 112 çalýþanlarýnýn performans puanlarýna 10 puan daha
kaldýklarý þiddet olaylarýna yetkililer bir an önce çözüm bulmailave edilmesini saðlandý. Yine 112 acil servislerinde görev yalýdýr.
panlarýn nöbet ücretleri %50 artýrýmlý ödenmeye baþlandý. B
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi olarak ülkemizde saðlýk hizTip Acil Saðlýk Hizmeti çalýþanlarý da riskli birim katsayýsýnmetlerinin geliþimine katký saðlamak ve saðlýk çalýþanlarýnýn
dan yararlanmaktadýr. Bir kaza oluyor; olay yerine polis, itfahaklarýný korumak için her türlü çalýþmaya kararlýlýkla devam
iye ve gazeteci geliyor. Müdahale etmek ve can kurtarmak için
edeceðimizin bilinmesini ister, tüm Acil Týp Teknisyenleri ve
saðlýk görevlileri geliyor. Saðlýk görevlileri dýþýndaki herkes
Teknikerleri arkadaþlarýmýzýn 22-28 Mart Acil Týp Teknisyenyýpranma payý alýrken, saðlýkçýlar yýpranma payý alamýyor. Bu
leri Haftasý'ný kutlarýz.”
11
Baba ocaðýnda adaylýk açýklamasý
MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Av. Aybüke Topçubaþý, baba ocaðý Osmancýk'ta adaylýk açýklamasý yaptý
MHP Çorum Milletvekili
Aday Adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, baba ocaðý Osmancýk'ta adaylýk açýklamasý
yaptý.
Bir medeniyet mirasýnýn
sahibi ve temsilcisi olan bu
mübarek þehirde hemþehrileri
ile birlikte olmaktan büyük
mutluluk duyduðunu söyledi.
7 Haziran 2015 günü milletin sandýk baþýna giderek geleceðini emanet edeceði ve
yegâne temsilcisi olan Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ne göndereceði vekillerini seçeceðini
hatýrlatan Topçubaþý Ekici,
açýklamasýnda þöyle dedi:
"Bugün hepimizin öncelikli görevi, dünyada yaþanan geliþmeleri kavramak, insanlýðýn
ortak kaderine iliþkin sorunlarý
çözecek, Türkiye'nin içinde bulunduðu açmazlarý aþacak, zarar
gören kardeþliðimizi onaracak siyaset anlayýþýný ortaya koymaktýr. Ayrýca coðrafyamýzýn içinde
bulunduðu çetin politik þartlarda
hem ülkemizin hem de þehrimizin cesaretle müdafaa edilip, ferasetle yönlendirilip, siyaset ile
de geliþmesi için doðru temsilcilerin tayin edilmesi þarttýr.
Sayýn Genel Baþkanýmýz
Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin
de ifade ettiði üzere, Türk siyaseti ve siyasetçisi tüm birikimlerin
ýþýðýnda ülke kaynaklarýný en iyi
ve en verimli bir þekilde kullanarak ülkesini geleceðe hazýrlayýp
taþýmakla mükelleftir. Milliyetçiülkücü fikriyata mensup olan
bizlerin, bu aðýr sorumluluðun
fazlasýyla bilincinde olduðumuzu ifade etmek istiyorum.
Güzel þehrimiz Çorum, kamu yatýrýmlarýndan hakký olan
payý alamamýþ ve ihtiyacý olan
hizmetler getirilmemiþtir. Ulaþýmdan spora, biliþimden saðlýða,
birçok alanda ihtiyaçlarý giderilmemiþ, yoksulluða ve kimsesizliðe terk edilmeye çalýþýlmýþ,
maðdur edilmiþtir. Bizlere düþen
ise, þehrimizin hakkýný aramak
ve bu topraklara ses olmaktýr. Bu
kardeþinizin muradý budur, hayali de budur, iþi de budur. Bu itibarla ben Aybüke Topçubaþý olarak bu mübarek diyarýn vekâletini alacak olursam þayet herkes
bilsin ki, memleketimizin hakký
olan ekonomik ve kültürel bütün
kamu faaliyetlerinin takipçisi
olacaðým. Bugüne kadar hakký
yenmiþ, mazlum edilmiþ olan
Çorum ve siyasi düþüncesi her ne
olursa olsun Çorum halkýnýn her
bir ferdi hak ettiði refah seviyesine ulaþana kadar nefesim yettiðince mücadele edeceðime aziz
diyarýn aziz evlatlarý huzurunda
söz veriyorum. Sözüm sözdür.
Tarihimizdeki baþarýlarýmýzý, okula yakasý kolalý, cepheye
ise kafasý kýnalý evlat gönderen
annelerimize yani kadýnlarýmýza
borçluyuz. Bu durumda milli
varlýðýmýzýn, siyasi mevcudiyetimizin ve gururla dalgalanan bayraðýmýzýn üzerindeki en büyük
pay hiç þüphesiz ki kadýnlarýmýzýndýr. Aile kurumunun temeli de
annelerimizdir. Onlar sayesinde
aile kurumu, siyasi otoritenin ko-
Aybüke Topçubaþý Ekici, MHP’ye destek istedi.
ruduðu "güneþ tuðumuz, gök otaðýmýz olsun" idealinin kültürleþmesi ve kalýcý olmasýný saðlamýþtýr. Bu itibarla bu topraklarýn yetiþtirdiði bir evladýnýz, bir kardeþiniz, bir bacýnýz olarak, 7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak olan
25. Dönem Milletvekilliði Genel
Seçimlerinde milliyetçi-ülkücü
fikriyatýn yegane temsilcisi olan
ve mensubu da olmaktan gurur
duyduðum Milliyetçi Hareket
Partisinden Çorum milletvekili
aday adayý olduðumu siz çok
sevdiðim hemþerilerimin þahitliðinde ilan ediyorum.
Günümüzde, sahip olunanlarýn kaybedilme korkusu insanýmýza aþýlanarak seçmenin suni
refahý üzerinden ekonomik bir
korku üretilmektedir. Adeta bir
korku kültürü zihinlere yerleþtirilmektedir. Unutmamak gerekir
ki, baþkalarýný korkutanýn kendisi de korku içindedir. Çünkü dikta yönetimler, çoðu zaman suni
tehditler ve naylon korkular üreterek iktidarlarýnýn sorgulanmasýný engeller ve kendilerine muhalefet yapýlmasýna mani olurlar.
Ancak Allah'a þükürler olsun ki,
artýk milletimiz doðru gitmeyen
her þeyin farkýndadýr. Bu itibarla;
çiftçimizin, iþçimizin, köylümüzün, emeklimizin, ev hanýmlarýmýzýn, yaþlýmýzýn, gencimizin ve
yarýnlarýmýz olan çocuklarýmýzýn
hakkýný yiyenlere, temiz duygularýmýzý sömürenlere, öz kaynaklarýmýzý satarak ekonomi iyiye
gidiyor diye gözümüzün içine
baka baka yalan söyleyenlere,
yolsuzluklara, hýrsýzlýklara ve
kardeþlik hukukumuzu tehlikeye
atarak milli güvenliðimizi hiçe
sayanlara gereken cevabý bu millet sandýkta verecektir.
Kýymetli hemþehrilerim,
evet, öz kaynaklarýmýzý yerli yerinde kullanarak sürdürülebilir
bir ekonomik kalkýnma ve adaletli paylaþýmý saðlayabilirsek
yüksek refah düzeyine ulaþabiliriz. Bu millet bunu yapabilecek
ferasete sahiptir. Ancak milli güvenlik ve iç huzurunuz yok ise
tüm bunlarýn hiçbir kýymeti harbiyesi olmayacaktýr. Önce milli
birliðimizin tam olmasý gerekir.
Bunun için ise Çanakkale ruhu
gerekmektedir. Ýþte bu noktada
bölünmeye karþý milli birlik ruhunun tesis edilmesi, rasyonel
ekonomik çözümler ve demokratik söylemleri ile Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin umudu
olmaktadýr.
Bugün gelinen durumda
milletimizi millet yapan, geçmiþimizi yazan ve geleceðimizi kuran milli þuurun sahipliðinde,
kardeþlik hukukumuzun korunmasý çok çok önemlidir. Daha
önce dillendirmeye dahi çekinilen özerklik, baþkanlýk sistemi
bunun devamýnda federatif yapý
artýk çok rahat telaffuz edilmekte
ve adeta slogan haline getirilmektedir. Ayyýldýzlý bayraðýmýz
solgun ve üzgündür. Bir tarafta
17-25 yolsuzluklarý, diðer tarafta
çözülmeye götürülen bir toplum.
Bu itibarla 7 Haziran milletimiz için tarihi bir dönüm noktasý olacaktýr kýymetli kardeþlerim.
Çözülme mi, birliktelik mi? Tek
millet-tek devlet mi, yoksa baþkanlýk sistemi ile gelen federatif
bir yapý mý? Yolsuzluk ve hýrsýzlýklarla devam mý, yoksa milli
ekonomi ve adaletli paylaþým
mý? Ýþte milletimiz 7 Haziran seçimleri ile esasen geleceðini þekillendirecek olan bu hususlarda
karar verecektir.
Kýymetli hemþehrilerim, ülküdaþlarým, ülkemiz merkezli
yeni bir aydýnlanma hamlesinin
öncüsü olan Milliyetçi Hareket
Partisi, bunun için sizlerden yetki istiyor.
7 Haziran 2015 seçimleri
Büyük Türkiye yolunda bize tarihi bir fýrsat vermektedir. Evelallah, MHP, çözülmeye giden yeni
Türkiye'nin deðil, kardeþlik hukukunu güçlendiren "Büyük Türkiye"'nin sevdalýsý olarak tek baþýna iktidar olacaktýr. Ekonomik
kalkýnmadan sosyal yapýnýn güçlendirilmesine, eðitimden saðlýða, ulaþýmdan tarýma her alanda
güçlü milli politikalarla ve kadrolarýyla ülkemiz merkezli yeni
bir aydýnlanma hamlesinin öncüsü olan Milliyetçi Hareket, hukukun üstünlüðü, milletimizin devleti ve milleti ile bölünmez bütünlüðünün teminatýdýr. MHP,
ortak geçmiþ ve aydýnlýk yarýnlar
için Büyük Türkiye ülküsünü
gerçekleþtirmek için göreve hazýrdýr ve sizlerden yetki beklemektedir. Bu anlayýþla 'ey vatan
gözyaþlarýn dinsin, yetiþtik çünkü biz' demenin tam vaktidir.
Çýkmýþ olduðumuz bu kutlu
yolda, Cenab-ý Allah emeklerimizi zayi etmesin. Bu duygu ve
düþüncelerle hepinizi sevgi ve
saygýyla selamlýyor; kendimi sizlere sizleri de Cenab-ý Allah'a
emanet ediyorum.”
Gençler Amasya'yý gezdi
Gençlik Mimar Sinan Kulübü Derneði'nin yürüttüðü Aðaç Yaþ Ýken Eðilir Projesi
kapsamýnda Amasya gezisi gerçekleþtirildi.
Gençlik Mimar Sinan Kulübü Derneði
Yönetim Kurulu Üyesi Þahin Özcan, "Projemiz kapsamýnda Deðerler Eðitimi, Bilgisayar
Kursu, Web-Grafik-Tasarým Eðitimleri gibi
birçok eðitimi vermekteyiz. Kursiyerlerimizle birlikte proje kapsamýnda geziler, paneller,
sosyal ve kültürel faaliyetler düzenliyoruz.
Bu gezimiz de projemizin küçük bir parçasýydý. Gençlerimiz vaktini boþ iþlerle, gelecek için faydasý olmayan yerlerde deðil de
geleceðinde kullanabileceði, faydasýný görebileceði ortamlarda geçirmelerini hedefliyoruz" dedi.
Gençlik Mimar Sinan Kulübü Derneði gezi düzenledi.
12 PAZARTESÝ 23 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Baro’dan avukatlara seminer
‘Tüketici hakký, en
temel insan hakký’
RECEP MEBET
Türkiye Barolar Birliði (TBB) tarafýndan düzenlenen ‘Tüketici Haklarý’ konulu meslek içi eðitim semineri önceki gün Çorum Barosu’nun evsahipliðinde yapýldý.
TBB Eðitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi
Av. Alpay Sungurtekin’in yönetimindeki seminere
Ýstanbul Aydýn Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Ceylan ve Ýstanbul Barosu’ndan Avukat Þükran Eroðlu eðitimci olarak katýldý.
Çorumlu avukatlarýn ilgiyle izlediði seminere
Kýrýkkale ve Yozgat Barolarý’na mensup avukatlar
da iþtirak etti.
Baro konferans salonunda gerçekleþen seminerde söz alan konuþmacýlar, ‘6502 Sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun Uygulamalarý’ konusunda bilgiler verdiler.
AKPINAR’DAN DEÐÝÞÝM VURGUSU
eden Alpay Sungurtekin, Çorum’da düzenledikleri
seminerin baþarýlý ve yararlý geçmesini diledi.
Seminer ilk sunumu yapan Av. Þükran Eroðlu,
‘Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun, Yönetmelikler ve Hakem Heyeti Düzenlemeleri’ konulu
bir konuþma yaptý.
Temel tüketici haklarýndan bahseden Eroðlu,
“Baþlýca gereksinimlerin
karþýlanmasý, saðlýk ve
güvenliðin korunmasý,
ekonomik çýkarlarýn muhafazasý, bilgilendirme,
eðitilme, temsil ve tazmin
edilme ile saðlýklý bir
çevrede yaþama hakký, temel tüketici hakkýdýr” dedi.
Tüketici haklarýnýn
hukuk güvencesinde olduðunu belirten Doç. Dr.
Ebru Ceylan ise sunumunun ardýndan konuyla ilAv. Altan Akpýnar
gili sorularý cevapladý.
Eðitim programýnýn açýþ konuþmasýný yapan
Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar, “Avukatlýk, güncel bilgilerle sürekli yenilenmeyi gerektiren
zor bir meslek” dedi.
“Siyasi iktidara göre gündemlerin belirlendiði bu ülkede, hukuk
alanýnda da hýzlý bir deðiþim yaþanýyor” diyen
Altan Akpýnar, “Üniversitede öðrendiðimiz pek
çok hukuk kaidesi bugün
yürürlükten kalkmýþ durumda” diye konuþtu.
Tüketici hakký ihlalinin insan hakký ihlali
ile eþdeðer olduðunu da
belirten Av. Akpýnar, Çorum Barosu olarak TBB
Eðitim Merkezi tarafýnÇorum Barosu’nda ‘Tüketici Haklarý’ konulu eðitim semineri düzenlendi.
dan düzenlenen eðitim
seminerine evsahipliði
yapmaktan
mutluluk
duyduðunu dile getirdi.
‘TÜKETÝCÝ HAKLARI HUKUK GÜVENCESÝNDE’
TBB Eðitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Alpay Sungurtekin
ise 113 ayrý yerde gerçekleþtirdikleri seminerlerle bugüne kadar 10 bini aþkýn avukata hizmet
içi eðitim verdiklerini
açýkladý.
Eðitimlerde emeði
geçen isimlere teþekkür
Düzenlenen seminere Çorum’un yaný sýra Kýrýkkale ve Yozgat’tan avukatlar katýldý.
‘Orman çalýþanlarý unutulmamalý’
Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necanýn da unutulmamasý gerekmektedir.
ti Gül, Orman Haftasý nedeniyle yaptýðý basýn
Bugün Ormancýlýk teþkilatýmýzda
açýklamasýnda, Ormancýlýk meslek çalýþanlarýçalýþan kamu çalýþanlarý, her türlü sosyal
nýn sorunlarýný dile getirdi.
hayattan uzak, ekonomik darboðaz içeriTürkiye’nin, sýcaklýk ve yaðýþ þartlarý basinde, rotasyon adý altýnda sürgün ve kýkýmýndan orman yetiþmesine genel olarak elyýmlara muhatap olurken, kendi adlarýna
veriþli bir ülke olmasýna raðmen orman varlýksiyasi otoritenin temsilcisi olarak baþlalarýnýn azalmasýndaki en önemli etkenlerden
rýnda bulunan sayýn bakan tarafýndan da
birinin, son 50 yýlda ormanlar aleyhine yapýadeta yok sayýlmaktadýr.
lan yasal düzenlemeler olduðunu belirten Gül,
Kendileri adýna yetki almýþ sendika“Bu süreçte orman alanlarýmýzýn % 56’sý yok
ca sýrtýndan hançerlenmiþ, siyasi otorite
olmuþtur. Ayný dönemde ülke genelinde 1 milve siyasi otoritenin atadýðý üst bürokratik
yon 180 bin hektarlýk alan ormansýzlaþmýþtýr.”
ekip tarafýndan üvey evlat muamelesine
dedi.
tabi tutulmuþ ormancýlýk meslek çalýþanNecati Gül
Orman varlýðýný korumanýn en önemli yolarýnýn problemlerinin çözülmediði noktalunun devlet-vatandaþ iþbirliði ve bilinç oluþumu olduda, ülke ormancýlýðýmýzýn bir adým ileri gidebilmesi
ðunu söyleyen Gül, açýklamasýný þöyle sürdürdü; “Caymümkün görülmemektedir.
dýrýcý cezai tedbirler, yangýnlara müdahalede teknolojik
Bu nedenle, Dünya Ormancýlýk Günü'nün ve Orimkânlarýn kullanýlmasý, endüstriyel ormancýlýk uygulaman Haftasý'nýn öncelikle Ormancýlýk meslek çalýþanlamalarý, küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliklerine karþý
rýna yönelik olumlu geliþmelere de yol açabilecek çalýþtedbir alýnmasý, yangýna dayanýklý türler ile yeni aðaçmalar ile süslenmesi en önemli taleplerimizdendir.
landýrma alanlarýnýn oluþturulmasý, alternatif yakýta yöBu vesile ile 21 Mart, Dünya Ormancýlýk Günü'nü
nelik sistemlerin yerleþtirilmesi, özel ormancýlýk uygulakutlar, ülkemiz ve dünya orman varlýðýna katký saðlayamalarýnýn desteklenmesi gibi çalýþmalarýn geliþtirilmesi,
cak olumlu geliþmeler için bir milat olarak kabul edildünya ve ülkemiz ekosistem geleceði açýsýndan önemli
mesini dileriz.
görülmektedir.
Ayrýca baþta Ormancýlýk meslek þehitlerimiz olmak
Her yýl ülkemizde de kutlanan Dünya Ormancýlýk
üzere tüm þehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, tüm
Günü ve Orman Haftasý çerçevesinde; mahkeme kararýOrmancýlýk meslek çalýþanlarýmýza hayýrlý ve huzurlu
na raðmen 24 saat esaslý ve her türlü olumsuz þartlarda,
günler temenni ederiz.”
cansiperane görev yapan Ormancýlýk meslek çalýþanlarý-
Balkanlýoðlu’nun
programý 28 Mart’ta
RECEP MEBET
Ýstanbul emekli Vaizi
hemþehrimiz Abdulmetin
Balkanlýoðlu’nun konuþmacý olarak
katýlacaðý ‘Þehitleri Anma Gecesi’ adlý
vaaz programý, 28 Mart 2015
Cumartesi günü Çorum’da
gerçekleþecek.
Abdibey Camii’nde gerçekleþecek
olan sohbet programý yatsý namazýnýn
ardýndan düzenlenecek.
Güncel dini meselelerin de ele
alýnacaðý programa tüm Çorum
halkýnýn davetli olduðu belirtilirken
bayanlar için de yer ayrýldýðý bildirildi.
Abdulmetin Balkanlýoðlu
Sabahat Akkiraz
sevenleriyle buluþtu
Cumartesi Pazarý’nda düzenlenen konseri çok sayýda partili izledi.
RECEP MEBET
CHP Ýstanbul
Milletvekili Sabahat Akkiraz Çorum’da düzenlenen
halk konserinde sevenleriyle buluþtu.
CHP Çorum
Milletvekili Aday
Adayý Halis Durkaya tarafýndan düzenlenen organizasyonda
sahne
alan Sabahat Akkiraz, sevilen türkülerini Çorumlular Sabahat Akkiraz, Halis Durkaya tarafýndan düzenlenen organizasyonda sahne aldý.
için seslendirdi.
DURKAYA: ‘AZ LAF ÇOK ÝÞ’
Cumartesi Pazarý’nda düzenlenen konseri
Düzenlenen programý izleyenlere hitap eden
CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, bazý
CHP Milletvekili Aday Adayý Halis Durkaya, özteþkilat yöneticileri ve çok sayýda partili izledi.
geçmiþi hakkýnda bilgiler verdi.
MAHALLÝ SANATÇILAR GEÇÝDÝ
CHP’nin siyaset anlayýþýndan bahseden Halis
Durkaya, “Ben bir eylem ve iþ adamýyým. Benim
Nevruz Bahar Bayramý dolayýsýyla organize
hayat tarzým sorunlarý sayýp dökmekten, þikayet
edilen konserde mahalli sanatçýlardan Þahin Oðuletmekten çok çözüm için çalýþmaktýr. O nedenle
can, Cemal Bolat, Berkant Bolat, Reha Palabýyýk,
sloganým az laf çok iþ” dedi.
Ali Kemal Akkuþ ve Ercan Aygün de sahne aldý.
Ön seçim öncesi partililerden destek isteyen
Sunuculuðunu Yaðýz Kamsýz’ýn üstlendiði
Durkaya, “Seçilelim veya seçilmeyelim var gücüorganizasyonda sahneye gelen þair Servet Denizer
müzle Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarý için
þiirleriyle programa renk kattý.
çalýþmaya devam edeceðiz” diye konuþtu.
Sýklýk'ta doða yürüyüþü
Çorum Orman
Ýþletme
Müdürlüðü'nün 21-26 Mart
Dünya Ormancýlýk
Haftasý kapsamýnda
düzenlediði etkinliklerden ilki dün saat
10.00'da Sýklýk Tabiat
Parký'nda Doða Yürüyüþü ile baþladý.
Etkinliðe Garnizon ve Ýl Jandarma
Komutaný Jan. Alb.
Ahmet Çelik, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, daire
müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Yaklaþýk 3.5 kilometrelik
güzergâhta doða yürüyüþü yapýlýrken,
Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü'nce
katýlýmcýlara ikramda
bulunuldu.
Ormancýlýk Haftasý kapsamýnda, bugün saat 14.00'de Saat Kulesi yanýnda fidan daðýtýmý yapýlacak. 26 Mart'ta saat
11.00'de Cumhurbaþkanlýðý Hatýra Ormaný fidan dikim töreni,
yine ayný gün akþam
saat 19.30'da Devlet
Tiyatro Salonu'nda
bürokratlarýn þiir dinletisi ve Halk Eðitim
Merkezi tarafýndan
müzik sunumu yapýlacak.
Dünya Ormancýlýk Haftasý kapsamýnda Sýklýk’ta doða yürüyüþü yapýldý.
‘Toç Bir Sen’in icraatlarýna bakýn’
Doða yürüyüþüne katýlanlara çeþitli ikramlarda bulunuldu.
Memur-Sen Konfederasyonu'na
bir yaþam destek ünitesi gibi çalýþýr.
baðlý TOÇBÝR-SEN Çorum Þube BaþBunun bilinci ile de son yýllarda orkaný Arzu Özkader, Dünya Ormancýlýk
manlýk alanlar arttý. Her ilde bir þehir
Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada,
ormaný kuruldu, orman köylüsüne des"Yetkisiz ve etkisiz sendikanýn lafýna
teklerde oldu, ormancýlarýn orman
deðil, Toç Bir-Sen'in icraatlarýna bakýn"
köylüsüyle hasým deðil hýsým olduðu
dedi.
gözlemlendi.
Özkader, yetkili sendika olarak
Son 11 yýlda ülke genelinde 3
2008 yýlýndan bugüne kadar cefakar ve
milyardan fazla fidan toprakla buluþtu
fedakar orman çalýþanlarýnýn çalýþma
ve orman varlýðý 21,7 milyon hektara
þartlarýnýn iyileþtirilmesi, sosyal ve özulaþtý. Yýllýk olarak aðaçlandýrýlan alanýn 2003 yýlý öncesine göre 6,5 hektara
lük haklarýnýn korunmasý hususunda büçýkarýlmasý sevindiricidir.
yük mücadele verdiklerini belirterek,
Arzu Özkader
Bu baþarýnýn elde edilmesinde baþþöyle dedi: "Ormanlar insanlarýn yaþamýta
Orman
ve
Su
Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðnýn her aþamasýnda yer almaktadýr. Ormanlar insalu'na, Müsteþar, hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Aknoðlunu tahta beþikte karþýlar, ölünce de tabut ile
ça'ya ve Çorum'da orman hizmet kolu çalýþanlarýna
uðurlar. Ayrýca ormanlarýmýz havadaki karbonu tuteþekkür ediyor, Ormancýlýk Haftasý'ný kutluyoruz.
tarak, iklime en çok katký sunan varlýklarýmýz. su
Orman yangýnlarýyla mücadelede elde ettiðimiz bakaynaklarýný temizler ve topraklarýn erozyon sonucu
þarýda fedakar orman çalýþanlarýmýzýn alýn teri varakýp gitmesini önler. Ormanlar, insanlýk için adeta
dýr."
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 23 MART 2015
Bir kaza - Bir ders 3
Takvim Yapraðý
02 CEMÂZÝL - ÂHIR : 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:09 Mart 1431 Kasým:135
2015
23
MART
Allahü teâlâ, affedenleri azîz eder.
Hadis-i Þerif
:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.12
05.38
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.55 AKÞAM 18.00
15.17 YATSI
19.19
Feke'nin kurtuluþu - Martdokuzu Fýrtýnasý Alman Þair Goethe'nin vefâtý (1832) Dünya Su Günü (1395)
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
GÜLABÝBEY
HAYAT
BAHABEY
KALE
MÝMARSÝNAN
BAÐCILAR
YAVRUTURNA
BAHAR
YAVRUTURNA
ABDALATA
AKKENT
BÜYÜKDÜVENCÝ
ÝKBAL
KONAKLI
HÝTÝTEVLER
BUHARA
HÝTÝTEVLER
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
213-6060 - 224-9757
221-6047
221-0171
225-0014
234-7979
234-9063
212-4455
221-2008
212-3232 - 213-4242
268-9383
214-5494
248-6213
278-5757
237-8767
226-3434 - 227-7080
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
227-7781
ELEKTRÝK AKIMINA KAPILDI
Ben oradan geçerken hep tedirgin olurum ve karþý kaldýrýmdan
hýzlýca geçmeye çalýþýrým. Niçin mi? Önce kendim için…
Bursa'da, bir inþaatýn çatý iþlerini yaparken su tahliye oluklarýný takmak isteyen 33 yaþýndaki usta, binanýn yakýnýndan geçen
Geçenlerde oradan geçerken bir vatandaþýn beton setlerinin
tele temas edince elektrik akýnýmýna kapýlarak öldü.
arasýndan girip, saçak altýndan yavaþ yavaþ geçtiðini görünce beyefendi bak, duvarda: ''binanýn altýndan geçmek tehlikeli - parça düBir inþaatýn çatý iþlerini yaptýktan sonra su tahliye oluklarýný
þebilir'' yazýyor dedim. O da gayet rahat bir þekilde ''ben her gün catakmak isteyen usta, metal oluklarýn yakýnýnda bulunan elektrik
miye buradan gidiyorum. Bu zamana kadar bir þey olmadý, merak
hattýna temas edince akýma kapýldý. Ýnþaatta çalýþan diðer iþçilerin
etme bundan sonra da olmaz(!)'' deyince her halde hiç eðitim görelektrik hattýný kapatmasý üzerine kurtarýlan doktorlarýn müdahamemiþ (sivil savunma eðitimi görmeyenler daha cesur olur) biri dilelerine raðmen yaþamýný yitirdi. (haber-48)
ye düþündüm ve içimden ''ben niye merak edeyim ki, sen merak et''
Alýnacak ders: Ülkemizde yapýlan ististiki bilgilere baktýðýdedim. Oradan camiye giderken biraz yakýndan tanýmak istedim.
Mahir
ODABAÞI
mýzda en çok kazalarýn inþaat sektöründe yaþandýðý görülmekteMilli Eðitim Müdürlüðü
Meðer emekli memurmuþ… Bu sefer iki kere üzüldüm. Köyden
dir. Ama maalesef buna raðmen gerekli önlemleri, tedbirleri tam
Sivil Savunma Uzmaný
gelen Ahmet emmi, uyarý levhalarýnýn ne anlama geldiðini düþüneolarak almaktan veya alýnan tedbirlere uymaktan imtina ediyoruz.
mezse anlarým da kamu kurumundan emekli olan bir vatandaþa
Sonra da bedelini malýmýzla - canýmýzla ödüyoruz.
doðrusu þaþýrdým!
Bunun için özellikle tamiratlarda daha çok dikkatli olunmalý. Önce elekBir baþka zaman güvenlik tedbiri için binanýn çevresine konulan o koca
trik hattý kesilmeli. 'Bu zamana kadar hep böyle yapýyoruz. Bir þey olmadý.
beton yýðýnlarýnýn üzerine oturup dinlenen veya elinde bardakla çay içen vaBundan sonra da olmaz' denmemeli. Çünkü olmaz olmaz olacaðý tutar da bir
tandaþlarý da gördüðümü yorum yapmadan sadece hatýrlatmak isterim…
anlýk dalgýnlýk cana - mala sebep olabilir. Ondan sonra vah tüh demenin bir
*
anlamý olmaz.
''Köþede yýkýldým yýkýlacaðým diyen bir ev vardý… Desteklendi mi?
*
(A.N.Asya)
TEHLÝKELÝ GEÇÝÞ
*
Merkez Tanyeri Ýlkokulu yakýnýnda bulunan bir tarafý yýkýlmýþ, diðer ta''Sokaða mý çýkýyorsun dikkat et / Emanet ol Tanrý'ya / Sokak demek /
raflarý ise küçük bir depremde bile her an yýkýlabilirim diye tabiri caizse hayEksilmek
yarý yarýya'(B. Necatiðil)
kýran eski bir bina var. Geçmiþ yýllarda bu binadan düþen parçalardan bir vatandaþýn ölümden döndüðünü hatýrlýyorum. Dolaysýyla yeni bir facia yaþan*
mamasý için yetkililer binanýn önüne büyük beton yýðýnlarýndan set oluþtur''Yaralanmalar arada / tehlikeli deðilse yararlý / Hiç yaralanmamýþ kimmuþ ve herkesin görebileceði þekilde ''binanýn altýndan geçmek tehlikelidir - se / Tedbir almaktan anlar mý?'' (yazar: 536 5681141)
parça düþebilir'' türü uyarý levhalarý asmýþlardýr. Buraya kadar güzel. Ama
*
gelgelelim bizim vurdumduymaz, baþkasýný düþünmediði gibi kendi güvenBAÞSAÐLIÐI: Osmancýk - Seki köyünden Hakkýn rahmetine kavuþan
liðini de düþünmez, hep boþ ver 'ecel gelmiþ cihane baþ aðrýsý bahane' diyen
Emine ODABAÞI ninemize Allah'tan rahmet, sevenlerine sabrý cemil dilevatandaþlara.
rim. Ruhu þad, mekaný cennet ola…
Anlýk gülme krizlerine dikkat
Günlük iþlerde zorlanma ile kendini gösterebilen
ALS hastalýðýnýn kesin bir tedavisi bulunmuyor. Ancak
mevcut tedavilerle rahatsýzlýðýn seyri yavaþlatýlabiliyor.
Doç. Dr. Funda Uysal ALS (Amytrofik Lateral
Skleroz) hastalýðý ile ilgili merak edilenleri anlattý.
YAÞAMI
KILABÝLÝR
BÝR
ANDA
ÇEKÝLMEZ
ma riski ortalama 50’li yaþlarda baþlamaktadýr. Ancak,
çok genç yaþta da, çok ileri yaþta da ALS görülebilir.
ALS hastalýðýnýn yüzde 90'ý bireysel, yüzde 10'u ailesel
kökenle geliþmektedir. Ailesel olanlar biraz daha erken
baþlayabilir. Taný konduktan sonra beklenen yaþam süresi ortalama 4-6 yýlla sýnýrlý olmakla beraber, 20 yýl veya
daha uzun yaþayan olgular da bildirilmiþtir.
Halk arasýnda motor nöron hastalýðý olarak da bilinen ALS, merkezi sinir sisteminde ve omurilikte motor
sinir hücrelerinin kaybýyla ortaya çýkan bir hastalýk
olarak bilinmektedir. Travmalar, hormonal bozukluklar,
virüsler, kanser ve toksik ajanlar gibi pek çok etkenin
ALS hastalýðýna yol açtýðýndan þüphelenilmektedir.
Ancak hastalýk pek çok faktöre baðlý olarak geliþebilir.
ALS küçük bulgularla sinsi bir þekilde baþlamaktadýr.
Örneðin kolda, elde, bacakta güçsüzlük; gündelik
iþlerde yaþanýlan aksaklýklar, kavanoz açarken eldeki
güç kaybý, yazý yazarken kalemi tutamama veya
yürürken bir ayaðýn sýk sýk tökezlemesi baþlýca belirtilerdir. Kaslarda seyirme ve kramplar bu belirtilere eþlik
edebilir. Beyin sapýndaki nöronlarýn tutulmasýyla konuþma ve yutma güçlüðü hatta kontrol edilemeyen aðlama
ve gülmeler olabilir.
BELÝRLÝ ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA
ALINABÝLÝR
ALS için henüz bir tedavi bulunamamýþtýr. Ancak
ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Yeni geliþtirilen
ilaçlarla ALS’nin seyrinin çok daha yavaþlayacaðý
öngörülmektedir. ALS için uygulanan diðer tedavi yöntemleri, hastalarýn daha iyi bir hayat sürmesini ve
hastalýðýn semptomlarýný hafifletmeyi amaç edinmiþtir.
Destekleyici olan yöntemlerden en etkilisi, doktor, fizyoterapist, beslenme uzmaný ve hemþirelerden oluþan bir
ekip yaklaþýmýdýr. ALS’de mevcut kas kitlesini korumak
ve kas gücünü artýrmaya yönelik fizyoterapiler, konuþma terapileri, hasta ve ailesine saðlanan psikolojik
destek bu anlamda çok önemlidir.(TRTTürk)
2.7883
2.7898
2.5870
ALS 50’LÝ YAÞLARDA BAÞLIYOR
2.5875
Hastalýk dünyanýn her yerinde ve her kesimden
insanda görülebilmektedir ancak erkeklerde kadýnlara
oranla biraz daha sýk rastlanmaktadýr. ALS’ye yakalan-
Gram
ALIÞ
97,53
SATIÞ
97,57
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yolun Sonu
Her yolun bir sonu vardýr. Birde baþý. Tefekkür
"Necisin?
Çeþitli yollar vardýr. Kimi doðru, kimi eð- Dünyamýz
Nereden geliyorsun?
ri. Her insanýn ayrý bir yolu vardýr.
Nereye gidiyorsun?"
"Ýnsan bir yolcudur"
Bu sorulara o günün kýralý Sokratýn
Uzun bir sefer ile baþ baþadýr. Bir
hayatýna son vermekle belki sokratýn sesigarip yolcudur. Bir zamanlarýn popüler
ni susturmuþtu ,ama sorularý ortadan kalbir arabesk þarkýsý vardý. Orhan Gencedýramadý.
bay bestesi idi.
devam ediyor. Yolcularda, sahi
Raþit Yücel biz buYol
"Yýllardýr soruyorum kendime,
yolun neresindeyiz?
rasityü[email protected]
Acaba bu Dünyaya ben niye gel- corumhakimiyet.
Bu sorularýn kendi Dünyamýzda cenet
dim?" diye. Sahi, biz niçin gelmiþtik Dünvabýný bulabildik mi?
yaya. Sokrat her insana bunu sormuþtu. Birçok
Kabir hayatýn sadece bir duraðýdýr ve daha
insanýn moralini böyle bozmuþtu.
birçok yolculuðumuz vardýr.
Yýl:25 Sayý: 7151
23 MART 2015
PAZARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
METEOROLOJÝ
13
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Çepni Mah.
Aynalý Sok. No:7 ÇORUM
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PAZARTESÝ 23 MART 2015
Boyraz, Süt Üreticileri Birliði Baþkaný oldu
2014 Yýlý Mali Genel Kurulunda göreve gelen
ile sorunlarýmýzýn büyük bir kýsmýný çözüme kavuþÇorum Ýli Süt Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu
turacaðýmýz inancýyla göreve baþlýyoruz. Hayvancýüyeleri, görev daðýlýmý yaptý. SS Tanrývermiþ Köyü
lýk, toplumun her kesimini içerisinde barýndýran bir
Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Sabri Boysektördür. Bu nedenle kendini sektörün içerisinde
raz, ayný zamanda Çorum Ýli Süt Üreticileri Birliði
ya da dýþarýsýnda tutsun fark etmez Çorumlu olan ve
Baþkanlýðýna getirildi.
Çorumda yaþayan her insanýn desteðine ihtiyacýmýz
var. Bu güne kadar hizmet anlayýþýyla yapýlmýþ her
Görev daðýlýmý sonucu Baþkan Yardýmcýlýðýna
ne varsa biz üzerine bir þeyler katarak baþarý çýtasýHasan Aksoy, Muhasip üyeliðe Murat Tezcan seçilirný yükseltmek niyeti ve azmiyle çalýþmayý taahhüt
ken, üyeler Emre Atlas, Erhan Yenilmez, Osman Çaediyoruz.” dedi.
kar ve Ýzzet Yýlmaz’dan oluþtu.
Boyraz, çiftçi örgütleri arasýndaki kopukluklara
‘SÜT BÝZÝM ÝÞÝMÝZ’ sloganýyla bir konuþma
da
deðinerek örgütler arasý diyalog, yardýmlaþma ve
yapan Birlik Baþkaný Sabri Boyraz, “Aldýðýmýz göredayanýþmayý saðlayarak çalýþacaklarýný sözlerine
vin ve sorumluluðumuzun bilincindeyiz. Binlerce süt
ekledi.
üreticisinin beklentisini ve çözüm bekleyen sorunlaSabri Boyraz
rýný omuzlarýmda hissediyorum. Üretici Birlikleri ile
Birliðin sürekli geliþen ve büyüyen bir yolda olTarýmsal Kalkýnma Kooperatiflerinin durumu da ortada. Yöneduðunun altýný çizen Boyraz, bu güne kadar yönetimde görev altim kurulumuz üyelerimizin oy birliði ile göreve geldi. Bu çok
mýþ olan arkadaþlarýna teþekkür ederek, “Bu arkadaþlarýmýzla
önemli bir durumdur. Kýsaca üyelerimizin tamamýna yakýnýnýn
yol ayrýmýna deðil tam aksine yardýmlaþma, paylaþma ve birlikdesteði ile yönetime geldik. Bizi bu göreve layýk bulan üyelerite yönetme azmi, gayreti ve düþüncesi içerisinde olacaðýz. Bunu
mizin hepsine þimdiden teþekkür ederim. Ýyi bir ekip çalýþmasý
baþarabilirsek bu baþarý hepimizin olacaktýr.” diye konuþtu.
Yatýlý Bölge Ortaokulu’na birincilik
Kutlu Doðum HAftasý etkinlikleri düzenleniyor.
Kutlu
Doðum
Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda okullar
arasý düzenlenen Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yarýþmasý, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda yapýldý.
Ýl Müftülüðü ve Ýl
Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliði ile ortaokul 5. sýnýflar arasý
Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi kitabýndan bilgi yarýþmasý düzenlendi. Bölge finali bilgi
yarýþmasý, Mehmet
Akif Ersoy Ortaokulu
koordinatörlüðünde
yapýldý.
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Çorum
Yatýlý Bölge Ortaokulu, 75. Yýl Cumhuriyet
Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Yavuz
Sultan Selim Ortaokulu ve Ovasaray Þehit
Aslan Eren Ortaokulu’ndan oluþan 3. bölge okullarý arasýnda
yapýlan yarýþma sonucunda Çorum Yatýlý
Bölge Ortaokulu ve
Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu öðrencileri
25 asýl sorunun tamamýný doðru cevapladý.
Ardýndan iki okula
25’þer yedek soru soruldu. Her iki okul da
sorularý doðru cevaplayýnca kura çekimi
gerçekleþtirildi.
Kura sonucu Çorum Yatýlý Bölge Ortaokulu yarýþmanýn galibi oldu.
Kadýnlar Çanakkale’yi gezdi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yarýþmasý, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda yapýldý.
Sungurlu Belediyesi tarafýndan Çanakkale gezisine gönderilen bayanlar ilçeye
döndü. Dönüþte kendilerine bu gezi imkanýný
saðlayan Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner’e teþekkür eden hanýmlar, son derece verimli bir gezi olduðunu, milli þuuru yerinde
görme imkanýna sahip
olduklarýný kaydettiler.
Sungurlu Belediyesinin çok önemli bir
sosyal ve kültürel çalýþmayý gelenekselleþtirildiðini kaydeden MHP
Sungurlu Kadýn Kollarý Baþkaný Birgül Yýlmaz, “Kardeþlerimizin
Çanakkale gezi talebini
boþ çevirmeyen Belediye Baþkanýmýz Abdulkadir Þahiner beye
çok teþekkür ediyoruz.
Çok verimli bir gezi oldu” dedi.
54 kiþinin katýldýðý gezide profesyonel
rehberler eþliðinde Çanakkale savaþ alaný ve
þehitlikler ziyaret edildiðini anlatan Yýlmaz,
“Türk tarihinde çok
önemli bir yeri olan
Çanakkale Muharebelerinin hangi þartlarda
Sungurlu Belediyesi tarafýndan Çanakkale gezisine gönderilen bayanlar ilçeye döndü.
Hanýmlar Baþkan Abdulkadir Þahiner’e teþekkür etti.
kazanýldýðý kadýnlar tarafýndan yakýndan görüldü. Çanakkale’de
Þehit Abideleri ve tarihi mekanlarý ziyaret
eden Sungurlu Bayanlar geçmiþi adeta yeniden yaþadýlar. Çanakkale, bizim için bir
coðrafi bölgenin adýn-
dan öte, her bir karýþ
topraðýna dað gibi yiðitlerin uzandýðý dünyanýn en büyük þehitliðidir. Çanakkale’de
atalarýmýzýn gösterdiði
kahramanlýklarý unutmamak, o her karýþý þehit kanlarýyla sulanmýþ
topraklarda, yaþananlarý gelecek kuþaklara
aktarmak için bu geziyi
düzenledik ve þehitlerimizin ruhu için dua
ediyoruz” diye konuþtu.
Gezide duygu dolu anlarýnda yaþandýðýný belirten Birgül Yýlmaz, “Vatan topraklarýný korumak ve savunmak için, zor þartlar altýnda canlarýný ortaya
koymaktan çekinmeyen þehitlerimiz; devletimizin varlýðýnýn, milletimizin birlik ve beraberliðinin güvencesi
olarak ilelebet hatýrlanacaktýr. Bedeli þehit
kanýyla ödenmiþ olan
bu topraklar üzerinde,
bugün de hesabý olan
hain odaklar vardýr. Bilinmelidir ki, her karýþ
topraðýný, kutsal kanlarýyla sulayarak, Anadoluyu vatan yapan ve bize emanet eden kahramanlarýn bugünkü torunlarý da yeri ve zamaný geldiðinde, kutsal
görevden kaçýnmayacaklardýr ” ifadelerini
kullandý.(ÝHA)
www.corumhakimiyet.net
Fest Travel firmasýnýn organize ettiði turist kafilesi Ýskilip'i gezdi.
Ýskilip'e turist ilgisi
Ýstanbul'da bulunan 1985 yýlýndan bu yana yurt içi ve yurt dýþýna sürekli turlar düzenleyen Fest Travel firmasýnýn organize ettiði turist kafilesi
Ýskilip'i gezdi.
Profesyonel tur rehberi Mustafa
Peþterelli ve 25 kiþilik turist kafilesi,
þehir giriþinde belediye görevlilerince
karþýlandý. Buradan yürüyerek Bedri
Rahmi Sürekli Sergi Salonu'na geçildi. Sergi salonu ve restorasyonu devam eden Þeyh Yavsi Cami ziyaretinin ardýndan Ýskilipli Atýf Hoca Anýt
Mezar ve Külliyesi, Çatalkara Kültür
ve Sanatevi, Ýskilip Belediyesi Etnografya Müzesi gezildi. Kral Mezarlarý,
tarihi hamamlar hakkýnda bilgi alan
kafile arasta gezisi yaptý. Konuklar,
Yöresel Ýskilip Dolmasý ikram edilen
konuklar, kendilerine gösterilen ilgi-
den dolayý memnuniyetlerini ifade
ederek ilçeden ayrýldý. ayrýldýlar.
Konuklara 'hoþ geldiniz' ziyaretinde bulunmak üzere geziye katýlan
Belediye Baþkaný Recep Çatma, bu
tür turlarýn ilçeye gelmesinin tanýtým
açýsýndan son derece önemli olduðunun altýný çizerek misafirlerle tek tek
ilgilendi. Gezide gönüllü olarak misafirleri bilgilendiren ekibe de teþekkür
eden Baþkan Çatma, Ýskilip'e turist
çekmek için gayretlerinin devam edeceðini, altyapý çalýþmalarýnýn ardýndan
ilçeyiiddialý bir cazibe merkezi haline
getirmek için gereken her çalýþmanýn
hýzla tamamlanacaðýný belirtti.
28 Mart Cumartesi günü yeni bir
turist kafilesi tarihi ve kültürel mekânlar ile arasta aðýrlýklý gezide bulunmak
üzere Ýskilip'e gelecek.
Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, inþaatý bitme aþamasýna
gelen itfaiye binasýný yerinde inceledi.
Kargý’ya yeni itfaiye binasý
Kargý Belediye Baþkaný Zeki
Þen, inþaatý bitme aþamasýna gelen
itfaiye binasýný yerinde inceleyerek belediye görevlisi Nevzat Dingil’den bilgi aldý.
Çarþý merkezinde bulunan
mevcut itfaiye binasýna, itfaiye
araçlarýnýn giriþ ve çýkýþlarýnda
problem olduðu olmasý nedeniyle
Kartaþ mevkiine yapýlan yeni itfaiye binasý ile bu sorun ortadan kalkacak.Yeni itfaiye binasý tam teþekküllü ve donanýmlý hazýrlanýyor.
Baþkan Þen yaptýðý açýklama-
da, “Mevcut itfaiye binamýzýn ilçemiz çarþý içerisinde olmasý, itfaiye araçlarýnýn gidiþ ve geliþlerini
zorlatýyordu.Daha bir rahat ortam
için, yeni yapýlan itfaiye binamýzýn
tüm inceliklerini gözden geçirtilerek , tam teþekküllü hale getireceðiz.Yeni itfaiye binamýzýn geniþ
bir alanda olmasýndan dolayý, alanýn bir kýsmýna ise kapalý garajlar
yaparak, belediye araçlarýmýzýn
her mevsimde açýk alanda kalmasýný engelleyeceðiz. Ýtfaiye binamýzýn yakýnda açýlýþýný yapacaðýz.” dedi.
Ýbrahim Efe/Kargý
Kargý’ya 150 çöp konteyneri
Kargý Belediyesi’ne toplam maliyeti 50 bin TL olan 150 adet çöp konteyneri gönderdi.
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý,
Kargý Belediyesi’ne toplam maliyeti
50 bin TL olan 150 adet çöp konteyneri gönderdi.
Yapýlan açýklamaya göre, Kargý
Belediye Baþkaný Zeki Þen’in giriþimleri ve AK Parti Çorum Milletvekili
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu’nun
verdiði destekle Kargý Belediyesi’ne
hibe edilen yeni çöp konteynerleri ilçeye gönderildi.
Kargý Belediye Baþkaný Zeki
Þen, “Aylar önce yapmýþ olduðumuz
talebimiz olumlu sonuç vererek, top-
lam maliyeti 50 bin Tl olan 150 adet
çöp konteyneri Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý tarafýndan ilçemize hibe
edilmiþtir. Yeni çöp konteynerlerimiz
ile çevre kirliliði önlenecek. Ýlçemize
gönderilen konteynerlerde büyük
emeði olan AK Parti Çorum Milletvekilimiz TBMM Ýdari Amiri Sayýn Salim Uslu beye þahsým ve halkým adýna
çok teþekkür ederim." dedi.
Baþkan Þen, çöp konteynerlerini
daha önceden ihtiyaç gördükleri mahallelere koyacaklarýný ve çevre kirliliðini büyük ölçüde engelleyeceklerini
www.corumhakimiyet.net
Emek Platformu Nevruz'u kutladý
MUSTAFA
BURAK YALÇIN
Çorum Emek Platformu Nevruz Bayramý'ný kutladý. Aþýk Mahsuni Þerif
Parký'nda düzenlenen etkinliðe çok sayýda platform
üyesi katýldý.
Þiirler, türküler, aðýtlar
ve halaylar eþliðinde yapýlan kutlamalarda Nevruz
Ateþi yakýldý. Emek ve Demokrasi Platformu adýna
SES Þube Baþkaný
Merter Kocatüfek bir açýklama yaptý.
Merter
Kocatüfek,
Çorum Emek Platformu Nevruz Bayramý'ný kutladý.
Nevruz'un barýþýn, kardeþlila halklarýn halaya durmasý Newroz'un özüyle buluþmaðin, direniþin, emeðin ve barýþýn adý olduðunu bildirdi.
sý anlamýna da gelecektir.
Eþit, özgür, demokratik Türkiye ve insanca yaþam
Kaldý ki, dünyanýn her tarafýnda barýþ ve kardeþlik
mücadelesinin ilerleyebilmesinin savaþ çýðlýklarý ile detalepleri ayrýlýkçý deðil tam aksine en etkili birleþme,
ðil, emekçiler arasýndaki özgürlük, barýþ ve kardeþlik
kardeþleþme
aracýdýr. Sorunlarýn çözümü diyalog, müduygularýnýn güçlenmesi ile mümkün olacaðýný belirten
zakere ve barýþla mümkündür.
Kocatüfek, açýklamasýnda þöyle dedi:
Binlerce
yýllýk köklü tarihi ve kültürel deðerleriyle
"Yeni baþlangýçlar, yeni doðuþlarýn adýdýr bayramAnadolu ve Mezopotamya topraklarýnda yaþayan bütün
lar.
halklar için barýþ ve kardeþlik tutumunda ýsrar edilmesi,
Halklarýn kültüründe birliðin, barýþýn ve mutlulubu ülke topraklarýnda yaþayan insanlara verilecek en büðun sembolüdürler.
yük hediye olacaktýr.
Günümüzde insanlýk deðerleri adýna baþta KoAncak AKP'nin fýrsatçý, seçim hesaplarýný tüm debanê'de olmak üzere gericiliðe karþý görkemli bir direniðerlerin önüne koyan yaklaþýmý, tekçi, statükocu ve inþin sergilendiði Ortadoðu coðrafyasý, büyük bayramlakarcý politikalarda ýsrarý, sürece pragmatist yaklaþýmý,
rýn da mekâný olmuþtur.
günü birlik ve dönemsel çýkarlarýný esas almasý sürecin
Özünü direniþten alan Newroz bu bayramlarýn baönündeki en büyük tehlikedir.
þýnda gelenlerindendir.
Nitekim Meclis'te görüþmeleri devam eden "Ýç GüGünümüzden 4000 yýl önce Gutiler tarafýndan "yevenlik Paketi"nden nasýl bir medet umulduðu son döni gün" anlamýna gelen Zagmuk bayram kutlamalarý danemlerde tüm demokratik eylem ve etkinliklere saldýrýha sonra Hurri, Kassit, Mitani, Urartu ve Medler zamalarla anlaþýlmaktadýr. Çocuk ölümleri, cezaevlerinden
nýnda da sürdürülmüþtür. Tarihsel köklerini iþte bu kuther gün yeni bir tabut çýkmasý, kadýna yönelik þiddetin
lamalardan alan Newroz M.Ö. 612 tarihinde zalim Devahþet düzeyinde artmasý, çalýþma yaþamýndaki saldýrý
hak'ýn zulmüne balyozuyla son veren Demirci Kawa'nýn
yasalarý, güvencesiz ve taþeron çalýþmanýn yaygýnlaþönderliðinde baþlayan isyanýn simgesi olmuþtur.
masý, iþ cinayetleri vb. geliþmeler AKP zihniyeti ve poO günden beri de sadece Ortadoðu haklarýnýn delitikalarýnýn sonucudur.
ðil, zulme baþkaldýran tüm halklarýn bayramý olmuþtur
Newroz.
Baþta IÞÝD ve tekçi, faþizan rejimler olmak üzere
zulüm ve zorbalýðýn yürütücüsü olan günümüz DETarihteki yeri itibariyle zulme, baský ve zorbalýða
HAKLARI her türlü baský ve zoru kullanarak emek ve
karþý baþkaldýrýnýn, isyan ateþinin yakýldýðý gün olan
demokrasi güçlerini sindirmeye çalýþsalar da, onlara
Newroz, halklar arasýndaki barýþ ve kardeþlik duygulakarþý emekçiler ve ezilenler de Demirci KAWA ruhuyla
rýnýn geliþmesi ve güçlendirilmesi için bir fýrsat olarak
mücadelelerini sürdürmektedirler.
deðerlendirilebilecek iken, her konuda olduðu gibi egemenlerce ayrýmcýlýk ve halklarý birbirine karþý kýþkýrtHalklarýmýz 2015 yýlýnda Gezi ve Kobanê direniþmak amacýyla kullanýlmak istenmiþtir. Bununla da kaleri ile Newroz'un binlerce yýldýr harlanan mücadele rulýnmamýþ devlet törenleriyle içi boþaltýlmaya, mücadelehundan aldýklarý güçle günümüz Dehaklarýnýn saraylarýye ve özgürleþmeye çaðrý anlamýna gelen özü dejenere
ný ve saltanatlarýný yýkacak, barýþýn, özgürlüðün ve deedilmeye çalýþýlmýþtýr. Alanlar, renkler, harfler, halaylar
mokrasinin egemen olacaðý demokratik bir Ortadoðu ve
yasaklanmýþ, þehirler bayram günü savaþ alanýna çevrileþitlikçi, özgürlükçü bir geleceðin inþasýný birlikte öremiþtir.
ceklerdir.
Ancak tam da Newroz'un özüne uygun geliþen diEþit, özgür, demokratik Türkiye ve insanca yaþam
reniþ devlet zorunu aþmýþ, son yýllarda barýþa dair güçlü
mücadelesinin ilerleyebilmesi savaþ çýðlýklarý ile deðil,
mesajlarýn verildiði günlere doðru evrilmiþtir. Bundan
emekçiler arasýndaki özgürlük, barýþ ve kardeþlik duysonra diyalog ve müzakerelerle onurlu bir barýþýn ilanýygularýnýn güçlenmesi ile mümkündür."
Dünya Þiir Günü Kutlandý
Barýþ Meriç
MUSTAFA
BURAK YALÇIN
Eðitim Sen Çorum Þubesi 21 Mart
Dünya Þiir Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.
Hünkar Hacý Bektaþ Veli Parký'nda bulunan Hünkar Kafe'de
düzenlenen programa
çok sayýda sendika
üyesi katýldý.
Dünya Þiir Günü'nün tarihçesinden
bahseden Eðitim Sen
Eðitim Sen Çorum Þubesi 21 Mart Dünya Þiir Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.
Kültür
Komisyonu
Üyesi Barýþ Meriç,
"Dünya Þiir Günü projesi 1997 yýlýnda Edinburg'da yapýlan Uluslararasý P.E.N. Merkezi
Dünya Kongresi gündemine alýndý. Tarýk
Günersel 1997'de Ýskoçya'daki Uluslararasý Kongre'ye katýldý,
Dünya Þiir Günü önerisini Delegeler Mecli-
sinde sundu. Avustralya PEN Merkezi temsilcisi Judith Rodriguez tarafýndan ikinci imza ile desteklenen öneri coþkuyla benimsendi. Uluslararasý P.E.N.
benimsediði bu öneriyi
UNESCO'ya götürdü.
UNESCO 1999 yýlýnda
Paris'te gerçekleþtirilen
30. oturumunda 21
Mart gününü DÜNYA
ÞÝÝR GÜNÜ olarak
ilan etti ve UNESCO
Kültür Takvimine aldý.
Daha sonra da tüm ülkeleri her yýl 21 Mart
gününde þiir gününü
dünya çapýnda þiir etkinlikleriyle kutlamaya
davet etti." dedi
Etkinlikte
bazý
sendika üyeleri þiir
okudu.
145 kiþi malulen emekli oldu
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýl Müdan 65’i kabul edilmiþ ve Çorum’dan gelen bin
dürü Ünal Yavuz, kurumlarýna baðlý 6 ilde
67 adet maluliyet baþvurusu sayýsýndan da
2014 yýlý içerisinde gelen toplam 5 bin 300
145’i kabul edilmiþtir. Toplamda 2014 yýlý içemaluliyet emeklilik talebinden 906'sýný emekrisinde 5 bin 300 adet maluliyet talebinden 906
liye ayýrdýklarýný söyledi.
tanesi kabul edilmiþtir” dedi.
SGK Ýl Müdürlüðü bölgesi dahilinde
2014 yýlý içerisinde 4a ve 4b yapýlandýrolan Ordu, Tokat, Amasya, Sinop, Çorum ve
malarda 54 bin 620 kiþinin borçlarýný yapýlanSamsun illerine ait 2014 yýlý içerisinde bölge
dýrdýklarýný belirten Yavuz, “SGK Ýl Müdürlüsaðlýk kurumlarýna toplam 5 bin 300 maluliyet
ðü olarak 6550 sayýlý Kanun kapsamýnda yapýtalebinin geldiðini belirten SGK Ýl Müdürü
landýrýlan 4a borç tutarlarýmýz toplam 298 milÜnal Yavuz, “Bu taleplerden 906 tanesi maluyon 569 bin 634 lira 27 kuruþtur. Toplam 4a siliyet kabul olarak çýkarak ilgililere emekli aygortalýlarýmýzdan prim, iþsizlik, damga vergisi,
lýðý baðlanmýþtýr. SGK Ýl Müdürlüðümüze ait
özel iþlem vergisi, idari para cezasý gibi toplam
bölge saðlýk kurulumuza gelen 5510 sayýlý Kabaþvuru sayýmýz 22 bin 956’dýr. Bu zamana kanun 25 maddesine göre maluliyet baþvuru saÜnal Yavuz
dar yapýlan tahsilat 15 milyon 118 bin 392
yýsý il bazýnda Samsun'da bin 594 adet talep olTL’dir.
6550
sayýlý Kanun kapsamýnda 4b sigortalýlarýmýzýn
muþ, maluliyet kabul sayýmýz 332’dir. Ordu’dan bin 128
yapýlandýrma toplam baþvuru sayýsý 31 bin 664’tür. Toplam
adet maluliyet talebinden 179’u kabul olmuþtur. Tokat’tan
borç tutarý 268 milyon 756 bin 794’tür. Toplam yapýlan tah763 adet maluliyet baþvuru sayýsýndan 112’si kabul edilmiþ,
silatýmýz ise 132 milyon 843 bin 273 TL 84 kuruþtur” diye
Amasya’dan 436 adet maluliyet baþvuru sayýsýndan 73’ü kakonuþtu.(ÝHA)
bul edilmiþ, Sinop’tan 312 adet maluliyet baþvuru sayýsýn-
PAZARTESÝ 23 MART 2015
15
CHP’nin ön seçimi Bahçelievler Ýlkokulu’nda
CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali
Rýza Suludere, partisinin 29 Mart
2015 Pazar günü yapýlacak milletvekili aday adaylarý ön seçiminin
Bahçelievler Ýlkokulu'nda yapýlacaðýný bildirdi.
Suludere, yaptýðý açýklamada,
"Yüksek
Seçim
Kurulunun
31.01.2015 tarih ve 100 sayýlý karar
ekinde kabul edilen seçim takvimine göre, 29 Mart 2015 Pazar günü
Cumhuriyet Halk Partisi adaylarýný
ön seçim ile belirleyeceðinden dolayý, Çorum merkez ön seçim Ýlçe
Seçim Kurulu'nun 20.03.2015 tarih
ve 2015/19 sayýlý kararý gereðince,
sandýk alaný olarak Çorum Merkez
Bahçelievler ilköðretim okulu belirlenmiþ olup, 29 Mart 2015 Pazar
günü 08.00 -17.00 saatleri arasýnda
oy verme iþlemleri belirlenen okulda gerçekleþtirilecektir.
Çorum Merkez Ýlçe Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine ilanen
duyurulur." dedi.
DUYURU
Ýþyerimizde, 2015 imalat sezonumuz
1 Nisan 2015 tarihinde açýlacaktýr.
Ýþçilerimizin iþyerimizde belirtilen günde
iþbaþý yapmak üzere gerekli evraklarla
iþverenliðimize baþvurmalarý ilanen duyurulur.
AVRASYA KÝREMÝT A.Þ.
Ankara Yolu 19. Km. ÇORUM
ÝHALE ÝLANI
ÇORUM KAMU HASTANELERÝ BÝRLÝÐÝ
GENEL SEKRETERLÝÐÝNDEN
T.C. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesindeki Acil Servis giriþinde bulunan 75,00 m2 Kafeterya-Kantin'in kiralama iþi 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45.
Maddesi gereðince 16.04.2015 tarihinde Açýk Teklif Usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
1- Ýhale Konusu iþin niteliði, veri ve miktarý: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Acil
Servis giriþi yanýndaki 75,00 m2 Kafeterya-Kantinin 3 (üç) yýl süreli kiralama iþidir.
2- Ýhale þartnameleri mesai saatleri içinde Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Mali
Hizmetler Baþkanlýðýnda bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, Ýdarece onaylý
ihale dokümaný satýn almalarý zorunludur. Ýhale doküman bedeli 50,00 TL olup, Kamu hastaneler Birliði
Genel Sekreterliðinin Çorum Halkbank Þubesi TR83 0001 2009 3120 0005 0001 19 iban no.lu hesabýna
yatýrýlacaktýr.
3-ÝHALE BÝLGÝLERÝ
Kiralanan Yer ve Amacý
75.00 m2 Hastane Acil servis giriþinde mevcut.
Taþýnmaz. Kafeterya ve Kantin olarak kullanýlabilecektir.
Kiralanan Yerin kira Süresi
3 yýl sürelidir.
Tahmini Yýllýk Kira Bedeli
100.000,00 TL ( Yüzbin-TL)
Geçici Teminat Oraný ve Bedelleri % 30 30.000,00 TL (Otuzbin) TL
ihale Þekli
2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. maddesine göre Açýk
Teklif usulü
Ýhale Tarihi / Saati ve Ýhale Yeri
16/04/2015 Perþembe Saat : 10:30 'da Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Ýhale Salonu
4-Ýhaleve katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler :
a) Tebligat için adres beyaný (ikamet belgesi) ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasý veya Meslek Odasýndan ihalenin
yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ belge, (tüzel kiþi olmasý halinde)
c)Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
d) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermeküzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Vekaleten ihaleye katýlma halinde, vekil adýna düzenlenmiþ, ihaleye katýlmaya iliþkin noter onaylý
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Ýhale þartnamesi satýn alýndýðýna dair belge,
Geçici teminata iliþkin belge :Nakit olarak yatýrmak isteyenler Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi veznesine veya Halk Bankasý Çorum Þubesi TR030001200931200005000104 iban no.lu
hesabýna gerekli açýklama yapýlarak yatýrýlacaktýr. Banka hesabýna yatýrýlan Geçici teminatlarýn dekontlarý ihale zarfýna konulacaktýr. Banka Mektubu verilmesi halinde en az 30 gün süreli olmalýdýr.
g)Cumhuriyet Savcýlýðýndan Sabýka Kaydý belgesi (Gerçek kiþilerin katýlýmýnda)
h)Ýdarece hazýrlanan örneðe uygun Teklif mektubu,
Teslim edilen belgelerin asýl veya suretleri kurumumuzdan ya da noterden tasdikli olmalarý zorunludur.
5- Ýstenilen belgeleri içeren ihale zarflarý 16/04/2015 Perþembe günü saat 10.00'a kadar Çorum Kamu
Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Mali Hizmetler Baþkanlýðýna verilebilecektir.
Belirlenen saate kadar idareye ulaþmayan zarflar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
6-Ýdaremiz ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir.
Ýlan olunur.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 46138) www.bik.gov.tr
16 PAZARTESÝ 23 MART 2015
2. Amatör Küme’de ilk yarý sona erdi
Uðurludað, Oðuzlar’da 6-2 yendi zirveye tutundu
SAHA:
Ýlçe .
Oðuzlar
HAKEMLER
:
Mehmet Zeki Sevim,
Harun Tecimer, Vuslat
Ay .
OÐUZLAR BELEDÝYESPOR : Ay-
kut, Ömer (Onur), Yýlmaz, Ýsmail Kýþla, Murat Burak, Ahmet (Murat Durmuþ), Hüseyin
2. Amatör Küme B
grubunda dün Oðuzlar ilçe sahasýnda oynanan
maçta Uðurludað Belediyespor, Oðuzlar Belediyespor’u ilk yarýdaki etkili oyunu ile 6-2 yenerek
üç puanýn sahibi oldu. Bu
galibiyetle Uðurludað
Belediyespor 6 puana
yükselirken Oðuzlar Belediyespor ilk yarýyý pu-
(Ali), Hidayet, Atila,
Ferhat, Ýsmail Çankal.
UÐURLUDAÐ
BELEDÝYESPOR :
Hasan, Ýsa, Bekir, Gökhan, Kayhan, Ramazan
(Bekir), Ali, Nurettin
Ýpek, Oytun, Nurettin
Aðlar (Ferhat), Sami.
GOLLER : 20. ve
27. dakikalarda Ramazan, 47. ve 65. dakika-
larda Oytun, 25. ve 80.
dakikalarda
Sami
(Uðurludað Belediyespor), 75. dak. Ýsmail
Kýþla, 80. dak. Onur
(Oðuzlar Belediyespor).
2. Amatör Küme
Büyükler liginde ilk
yarý dün oynanan dört
maçla sona erdi. A
grubunda Ortaköy
Altýnbaþ Belediyespor
B grubunda ise
Mecitözüspor ilk
yarýyý lider tamamladýlar.
Ortaköy, Osmancýk’a lider Bayat, Sungurlu’yu
gitti lider döndü: 2-0
ilk yarýda geçti: 4-0
SAHA:
Osmancýk Ýlçe .
Hakan Kaya, Mehmet Ali Cýrýl,
HAKEMLER :
Mehmet Tuðluk .
OSMANCIKGÜCÜSPOR : Enes, Mertcan, Tunahan Güccük, Tunahan Çaðrý, Mehmet (Muhammet),
Emre, Halil, Koray, Yusuf, Alperen, Osman Fatih.
ORTAKÖY ÞAPÝNUVA BELEDÝYESPOR :
Gökhan, Fevzi, Ýsa, Hüsamettin (Berkay), Osman
(Mahmut), Ýbrahim, Taner, Hüseyin Öztürk, Ömer, Hüseyin Topal (Furkan), Alaattin.
GOLLER : 65. dak. Alaattin, 75. dak. Hüseyin Topal (Ortaköy).
SAHA: Bayat Ýlçe .
HAKEMLER : Özcan Genel, Yunus Dursun, Ba-
ran Avcý.
BAYAT BELEDÝYESPOR : Þakir (Talha), Abdulhamit, Uður, Bilgin (Eray), Umut, Ufuk, Lütfullah
(Cüneyt), Halil Ýbrahim, Alper, Halil, Burak
SUNGURLUSPOR : Ziya, Veli, Furkan, Ramazan, Davut. Yunus, Ramazan (Burak), Samet, Bayram
(Tuðrul), Adem, Mücahit (Ünal)
GOLLER : 3. dak. Ufuk, 7. dak. Halil Ýbrahim, 25.
(kendi kalesine) Ramazan, 87. dak. Alper (Bayat Belediyespor).
www.corumhakimiyet.net
Kargýgücüspor’u 4-2
yenen Mecitözü lider
SAHA: Mecitözü Ýlçe .
HAKEMLER : Özkan Kaya, Erdoðan Yan-
dým, Abdulselam Koçak .
MECÝTÖZÜSPOR : Faruk, Metin (Yasin),
Halil Ýbrahim, Ruhi Koray, Ercan, Mustafa (Engin), Gökhan, Elvan, Ersan (Can), Nurettin .
KARGIGÜCÜSPOR : Buðra, Gökhan,
Turgay, Mahmut, Murat, Ramazan, Umut (Burak) (Volkan), Umutcan (Anýl), Sedat, Ýlhan,
Öner.
GOLLER : 13. (penaltýdan) Ersan, 26. dak.
Nurettin, 46. dak. Ruhi, 56. dak. Ercan (Mecitözüspor), 65. dak. Sedat, 70. dak. Ýlhan (Kargýgücüspor).
2. Küme A grubunda lider
Kargýgücüspor takipcisi Mecitözüspor’a deplasmanda 4-2 yenilerek liderliði rakibini býraktý. Mecitözü ile sahasýnda oynanan maçta
rakibi önünde ilk yarýyý 2-0 önde
tamamlayan Mecitözüspor ikinci
yarýnýn ilk bölümünde de etkili oldu ve 4-0 öne geçti. Sonraki bölümde Kargýgücüspor’un çabasý
iki gol getirdi ve sahadan 4-2 galip
ayrýlan Mecitözüspor 6 puana yükseldi. Kargýgücüspor’da ilk yarýyý
6 puanda tamamladý.
U 16’da üçüncü maçlar oynandý
Ýskilipgücü, Çepni’yi 6-2 yendi
SAHA:
Sentetik .
1 Nolu
HAKEMLER
:
Mehmet Zeki Sevim,
Harun Tecimer, Vuslat
Ay .
han, 47. dak. Serdar,
53. ve 54. dakikalarda
Hamza, 75. dak. Tümer
(Ýskilipgücüspor), 67.
dak. Þahin (Gençlik
Çepnispor).
GENÇLÝK ÇEPNÝSPOR : Doðukan,
Rýdvan, Þahin, Tolga,
Hasan, Berat, Halil, Yasin, Ahmet Emre, Cahit, Ýsmail, Mehmet Ali.
Pota’da genç kýzlarýn
þampiyonu Gençlikspor A
Þampiyon olan Gençlikspor A takýmýnýn kupasýný
Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen verdi
Kulüplü Genç Kýzlar Basketbol’da Gençlikspor A þampiyonluk
kupasýna kavuþtu. Beþ
takmýn çift devreli lig
statüsünde mücadele ettiði genç kýzlar il birinciliðinde son günü bay
geçen Gençlikspor A takýmý þampiyonluðu daha önce garantilemiþti.
Son gün maçlarýnda Bayat Belediyespor,
Beden Eðitimi Öðretmenlerini 49-8 yenerek
ikincilik kupasýnýn sahibi oldu. Basketbol Ýhtisas ise Gençlikspor B
takýmý önünde 28-12 galip gelerek üçüncülük
kupasýnýn sahibi oldu.
Beden Eðitimi Öðretmenlerinin dördüncü olduðu müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren ta-
kýmlara kupa sporculara
ise madalyalarý verildi.
Genç Kýzlar basketbolda þampiyonluðu
kazanan Gençlikspor A
takýmý 31 Mart -4 Nisan
tarihleri arasýnda Samsun’da yapýlacak grup
maçlarýnda Çorum’u
temsil edecek
Furkan Alagöz .
BAYAT BELEDÝYESPOR: Rahi-
me, Eda, Buse, Sema, Funda, Sevgi,
Ýlayda, Sena, Leyla, Sümeyye, Sema.
Bayat Belediyespor genç kýzlar
basketbolda ikincilik kupasýný kazandý.
Bayat’ta baþlatýlan basketbol çalýþmalarýndan yetiþen genç kýzlar il birinciliðinde oynadýklarý maçlardaki performansla-
Özel Ýdare, Kültür önünde
ikinci yarýda farka gitti:5-2
SAHA: 1 Nolu Sen-
tetik .
HAKEMLER
:
rahman, 60. dak. Orkun,
71. dak. Tunahan, 73.
dak. Huzeyfe (Ýl Özel
Ýdarespor), 50. dak. Salih,
61. dak. Burak Küçük
(HE Kültürspor).
HE KÜLTÜRSPOR : Ýsmail, Burak Karagöz, Y. Selim, Batuhan,
Samet, Burük Küçük, Samet, Rýfat Kürþat, Batuhan, Mehmet, Salih, M,
Berat, Mert, Ö. Faruk,
Emre, Ýskender.
POR
Dördüncü olan Beden Eðitimi Öðretmenleri’nin
kupasýný kulüp baþkaný Baki Aygün verdi
ÝL ÖZEL ÝDARES-
: Abdurrahim, Abdurrahman, Huzeyfe, Ahmet Can, Ahmet Kürþat,
Mertcan, Gökhan, Furkan Can, Tunahan, Ferhat, Ýbrahim, Bedirhan,
Mustafa, Ahmet, Orkun,
Uður, Muhammet, Abdullah.
GOLLER : 15. dak.
Ýbrahim, 38. dak. Abdur-
Mimar Sinan, Gençlerbirliði’ni
son bölümde devirdi: 1-0
BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMENLERÝ: Ceren, Esra, Nilsu, Feyzanur, Aysima, Yaren, Nisanur, Nazlýcan, Bahar,
Suzan.
PERÝYOTLAR :
SAHA: Nazmi Avluca .
HAKEMLER : Ömür Soytemiz,
Ýbrahim Çaðýl, Okan Baykara .
GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Mustafa,
Abdullah, Enes, Batuhan, Yunus Emre,
Yavuz, Emre, Zeki, Vedat, Fatih, Mücahit, Mücahit Altýnkeser.
1. Periyot:16-1, 2. Periyot: 3-2.
3. Periyot: 11-0, 4. Periyot: 20-4.
rý büyük ile beðeni topladýlar. Son maçlarýnda Beden Eðitimi Öðretmenleri
önünde 49-8 gibi farklý skorla galip ayrýlan Bayat Belediyespor takýmý ikincilik
kupasýnýn sahibi oldu.
MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR
: Abdurrahman, Harun, Mahir, Kaan, Ö.
Faruk, Sezer, Burak, Muhsin, Doðukan,
Tayyip, Selçuk, Furkan.
GOL : 73. dak. Selçuk (Mimar Sinan Gençlikspor).
Çimentospor, Osmancýk’ý tek geçti
Üçüncü olan Basketbol Ýhtisas takýmýnýn kupasýný 12
Dabo antrenörü Ýbrahim Coþkun verdi
Gençlikspor B’yi 28-12 yenen
Basketbol Ýhtisas üçüncü oldu
SALON : Atatürk Spor Salonu .
HAKEMLER : Furkan Alagöz, Ömer Ali Yýldýz .
GENÇLÝKSPOR B : Sevgi, Ebrar, Seva, Elif, Çað-
la, Reyza, Rüveyda, Nurbike, Nisanur, Damla, Sevde,
Selcan.
BASKETBOL ÝHTÝSAS : Damla, Ýlayda, Zeynep,
Sümeyye, Yaðmur, Gamze, Serra, Berfin, Öznur, Eda,
Melike, Elif .
PERÝYOTLAR :
Ýkinci olan Bayat Belediyespor’un kupasýný kulüp yöneticisi Halil Bayram verdi
Ömer Emirhan, Erdem,
Hasan, Tümer, Serdar,
Hamza, Hüseyin, Batuhan, Engincan, Emre,
Yalçýn, Samet, Kadir.
GOLLER : 10. ve
24. dakikalarda Batu-
Mehmet Tuðluk, Onur
Alagöz, Erkan Akyol .
Bayat Belediyespor’un büyük baþarýsý: 49-8
SALON : Atatürk Spor Salonu .
HAKEMLER : Ömer Ali Yýldýz,
ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR : Oðuzhan, Önder,
1. Periyot: 4-8, 2. Periyot: 0-11.
3. Periyot: 7-2, 4. Periyot: 1-7
1-0
HAKEMLER : Yunus Dursun, Kadir Berkay
Damar, Hacire Aykut .
ÇÝMENTOSPOR :
Ebubekir, Enes, Alperen,
Harun Muhammed, Mertcan, Nurullah, Mert, Halil,
Arda, Mehmet, Sezgin,
Ahmet, Melih, Batuhan,
Recep, Ýsmet, Deniz, Muhammet.
OSMANCIKSPOR :
Alperen, Cengiz, Ahmet,
Enes Can, Emre, Gürkan,
Mehmet Can, Kürþat, Emre Can, Mücahit, Hasan
Hüseyin, Murat, Emrah,
Hakan, Ufuk, Mehmet,
Recep, Ersin.
GOL : 6. dak. Halil
(Çimentospor).
Spor tesislerine inceleme
www.corumhakimiyet.net
Halil ÖZTÜRK
Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüðü Tesisler Daire Baþkaný Salih
Kablan ve Açýk Tesisler
Þube Müdürü Tevfik
Gök cumartesi günü Çorum’da yapýmý devam
eden ve yapýlacak olan
tesislerde incelemelerde
bulundular.
Genel Müdürlük Tesisler Daire Baþkaný Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer ile birlikte TOKÝ’de yapýmý süren Gençlik Merkezi binasý önünde bir arada
Þeyma Hacer Yaðlý
Türkiye ikincisi
Tesisler Daire Baþkaný ve beraberindekiler
ilk olarak Sungurlu’da
mevcut saha yerinin devredilerek yeni yapýlacak
saha yerini incelediler ve
konu hakkýnda Ýlçe Müdürlüðü ile Belediye yetkililerinden bilgiler aldýlar. Ayrýca Spor Salonu
tadilatý içinde gerekli çalýþmanýn yapýlacaðýný belirttiler.
Genel Müdür ve beraberindekiler daha sonra
merkezde ilk olarak TOKÝ’de yapýmý devam
eden Gençlik Merkezi ile
ihalesi tamamlanan ve
önümüzdeki günlerde
baþlayacak Atletizm Stadý yerinde inceleme yaptýlar ve yapýmcý firma
yetkililerinden bilgiler aldýlar.
Daha sonra zemini
yenileme çalýþmasý devam eden 2 nolu sahayý
inceleyen Daire Baþkaný
Salih Kablah çalýþmalar
hakkýnda Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü HaþimEðer’den bilgi
aldý. Daha sonra Osmancýk’a geçen Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüðü
Tesisler Daire Baþkaný
burada da yeni yapýlacak
soyunma odasý ve gençlik merkezi hakkýnda çalýþmlarý inceledi.
Tesisler Daire Baþkaný Salih Kablan, Çorum’da 2 nolu sahada
yaptýðý inceleme sonunda
yaptýðý açýklamada tüm
illere 4000 kiþilik Spor
salonlarý yaptýklarýný ancak Çorum’a Belediye ile
yapýlan protokol nedeniyle yapamadýklarýný
söyledi. Merkez ve ilçelerdeki spor tesislerinin
modernizasyonu ve yenilerinin yapýmý için gerekli çalýþmalarýn sürdüðünü
belirten Daire Baþkaný
önümüzdeki sezona kadar ilçelerin hepsinin
sentetik çim sahaya kavuþacaðýný söyledi.
PAZARTESÝ 23 MART 2015
17
Sungurlu sahasýna son nokta
Tesisler Daire Baþkaný ihalesi yapýlan Atletizm Stadý alanýnda yapýmcý firma yetkilileri ile birlikte görülüyor
Gençlik ve Spor
Bakanlýðý Spor Genel
Müdürlüðü Tesisler Daire Baþkaný Salih Kablan, Açýk Tesisler Þube
Müdürü Tevfik Gök ile
birlikte Sungurlu’ya gelerek incelemelerde bulundu.
Kablan ve Gök’ü
Sungurlu’da Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Ýlçe Spor Müdürü
Nurettin Tanlasý, Ak Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný
Ýlyas Özkan ve Bekir Sami Ünsal karþýladý.
Ýlk olarak stadyum
ile ilgili takas yapýlan
yerde incelemelerde bulunan Kablan, daha sonra Mahmut Atalay Spor
Salonu’nu gezdi. Ýlçe
Spor Müdürü Nurettin
Tanlasý’dan bilgi alan
Kablan, zemin ve çatý
yapýmý için ileriki tarihte
keþif elemaný göndereceðini söyledi.
Kablan ve beraberindeki heyet daha sonra
Devlet Hastanesi yanýna
yapýlan Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
Ziyarette þair Bekir
Sami Ünsal Sungurlulu
güreþçiler için yazdýðý
þiir tablosunu Gençlik ve
Spor Bakanlýðý Spor Genel Müdürlüðü Tesisler
Daire Baþkaný Salih
Kablan’a hediye etti.
Kablan daha sonra Çorum’a gitti.
Tesisler Daire Baþkaný Sungurlu Gençlik Merkezinde yapýlan incelemede
Cumhuriyet yarý finale galibiyetle baþladý
Bekir Sami Ünsal Sungurlulu güreþçiler için yazdýðý þiir tablosunu hediye etti
Karadeniz Ereðli’de baþlayan Yýldýzlar futsal yarý final grubunda
Cumhuriyet Ortaokulu erkek takýmý ilk maçýnda Sinop’u 2-1 yendi.
Yüksel Basar
Türkiye ikincisi olan Þeyma Hacer Yaðlý antrenörleri Hüseyin Üstündað ve Hakan
Murat Karasu
Aydýn’da yapýlan Okullu Yýldýzlar
Türkiye Judo Þampiyonasý’nda Çorum’a
tek madalya Þeyma Hacer Yaðlý’dan geldi.
Üç gün süren yýldýzlar Türkiye Jud
Þampiyonasý’na 6 kýz ve 5 erkek sporcu
ile katýlan Çorum’a tek madalya 48
Kg’da Þeyma Hacer Yaðlý kazandýrdý.
Mustafa Kemal Ortaokulu öðrencisi
Þeyma Hacer Yaðlý eleme maçlarýný kazanarak finale yükselmeyi baþardý. Final
maçýda Kocaeli’nden Beyza Çetingöz ile
altýn madalya için karþýlaþan Þeyma Hacer Yaðlý rakibine yenilince ikinci oldu
ve gümüþ madalya kazandý.
Judo’da bugün
küçükler yarýþacak
Okullararasý Judo il birinciliðinde bugün küçükler
mücadele edecek. Bugün saat 10.00’da Mahmut Atalay
Gençlik Merkezi Judo Salonu’nda yapýlacak olan il birinciliðine merkez ve ilçelerden çok sayýda minik judocunun katýlmasý bekleniyor. Yapýlan müsabakalar
sonunda dereceye giren okullara kupa ve sporculara ise
madalyalarý verilecek.
U 13’de üçüncü
maçlar tamamlandý
U 13 liginde üçüncü hafta maçlarý tamamlandý. Cumartesi günü Mimar Sinan sahasýnda oynanan üçüncü
hafta maçlarýnda alýnan sonuçlar þöyle:
HE Kültürspor - 1907 Gençlikspor: 1-3
Çorum Belediyespor-Mimar Sinan : 1-1
Gençlerbirliði - Osmancýkspor: 1-4
Ýl Özel Ýdarespor - Alaca Belediyespor: 0-1
Ulukavakspor - Çimentospor: 3-0
Okullu Yýldýzlar Futsal yarý final grup birinciliði
Zonguldak Karadeniz Ereðli’de dün baþladý. Gruptaki
temsilcimiz Cumhuriyet Ortaokulu erkek takýmý ilk maçýnda Sinop’u yenerek gruba galibiyetle baþladý. Sekiz
takýmýn mücadele ettiði yarý final grubunda Cumhuriyet
Ortaokulu Sinop Ýstiklal Ortaokulu, Gümüþhane Torul
Yatýlý Bölge Ortaokulu ve Kocaeli Petkim Ortaokulu ile
ayný grupta yer aldý.
Dün ilk maçýnda Sinop Ýstiklal Ortaokulu ile karþýlaþan Cumhuriyet Ortaokulu maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrýlarak iyi bir baþlangýç yapý. Cumhuriyet Ortaokulu bugün ikinci maçýnda saat 10.00’da Kocaeli temsilcisi ile yarýnda son maçýnda Gümüþhane ile saat
14.00’de karþýlaþacak. Ýki grupta sekiz takýmýn mücadele ettiði yarý final grubunda Cumhuriyet Ortaokulu bugünki maçý kazanmasý halinde grupta ilk ikiyi garantileyerek çapraza girmeye hak kazanacak.
Grup maçlarý çarþamba günü oynanacak çapraz
maçlarý ile sona erecek ve bu iki maçý kazanan takým
Türkiye finallerinde mücadele etme hakký elde edecek.
Kültür, Eti önünde umutlandý
Cumhuriyet Anadolu Lisesi yarý final grubunada galibiyetle baþladý
SAHA: 1 Nolu Sentetik .
HAKEMLER : Celal Bayraklý, Abdullah Akko-
yun, Arslan Iðnak .
ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Onur, Rýza, Serban, Seydi Eren, Raif, Sadýk, Ýsmail, Abdullah, Cemal,
Recai, Emre .
HE KÜLTÜRSPOR : Furkan, Numan, Mustafa,
Bünyamin, Bilal (Uður)(Burak), Rýfat, Oktay, Yunus
Emre, Eyüp, Sefa, Vedat (Ramazan).
GOLLER : 60. dak. Ramazan, 81. dak. Eyüp (HE
Kültürspor), 74. dak. Abdullah (Eti Lisesi Gençlikspor).
1. Amatör Küme’de
kalma mücadelesi veren
HE Kültürspor ligde bir
iddiasý bulunmayan Eti
Lisesi önünde ikinci yarýda bulduðu gollerle 2-1
galip gelerek umutlarýný
kalan üç haftaya taþýdý.
1 Nolu sahada oynanan maçýn ilk yarýsý
orta alan mücadelesi þeklinde geçti. Takýmlarýn
çabasý gol getirmedi. HE
Kültürspor’da ikinci ya-
rýda oyuna giren Ramazan 60. dakikada attýðý
golle takýmýný 1-0 öne
geçirdi.
71. dakikada Eti Lisesi penaltý atýþý kazandý
Raif’in vuruþunu kaleci
Furkan mükemmel çýkardý ve rakibine beraberlik þansý vermedi. 74.
dakikada Eti Lisesi Abdullah’ýn aþýrtma golüyle
maçta 1-1 beraberliði
saðladý. Sonraki bölümde yüklenen Kültürspor
80. dakikada Eyüp’ün
vuruþundan bulduðu golle maçý 2-1 kazanarak üç
puanýn sahibi oldu.
2-1
Ulukavak, lidere bir devre direnebildi
18 PAZARTESÝ 23 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Ulukavakspor dün konuk ettiði grup lideri Kastamonuspor önünde ilk yarý rakibini
durdurmayý baþardý. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda yediði golden sonra direnci
düþen siyah beyazlýlar hücumda etkili olacak isim eksikliði nedeniyle pozisyon
üretmekte zorlandý ve bu haftayýda puansýz kapattý.
SAHA: 1 Nolu Sentetik
HAKEMLER: Ýsa Yücel Çýrakoðlu, Samet Mutlu, Turgut Özkasapoðlu
ULUKAVAKSPOR: Ömer, Arif,
Fatih, Emre Boz, Ümit, Mehmet, Yusuf,
Recep, Tuncay (Emre Gümüþ), Oðuz-
han, Onur (Ýbrahim)
KASTAMONU 1966 SPOR: Abdulkadir, Buðra, Özgür, Cüneyt, Faruk,
Azmi, Ergin, Mustafa, Ceyhun (Ýbrahim), Salim (Aykut), Ahmet (Gökhan)
GOLLER: 50. dak. Cüneyt, 72.
dak. Salim (Kastamonu 1966)
BAL 5. grupta lider
Kastamonuspor temsilcimiz Ulukavakspor deplasmanýnda ilk yarýda istediðini alamasada ikinci
yarýnýn baþýnda bulduðu
golle rahatladý ve maçý 20 kazanarak þampiyonluk
yolunda avantajýný son üç
maça taþýmaýý baþardý.
Ulukavakspor ise bu
maðlubiyetle ligde kalma
umutlarýný azalttý.
1 nolu sentetik çim
sahada oynanan maçý 300
madar Çorumlu futbol
sever ile Kastamonu’dan
gelen 200 kadar taraftar
izledi. Grupta en yakýn
rakibinin altý puan önünde lider durumda bulunan
ve kalan dört haftada alacaðý 6 puanla þampiyonluðu garantileyecek olan
Kastamonuspor, Ulukavakspor önünde maça
kontrollü baþladý.
Ulukavakspor rakibi
önünde iyi kapanarak rakibin hatalarýndan gol
aramayý amaçladý. Tecrübeli ve fizik üstünlüðü
bulunan futbolculardan
kurulu rakibi önünde dar
ve genç kadrosuyla mücadele eden Ulukavakspor ilk yarýda istediðini
alan taraf görünümün-
0-2
deydi.
Ýkinci yarýya konuk
Kastamonuspor hýzlý baþladý 50. dakikada golü
buldu. Bu dakikada sað
kanattan ceza sahasýna
yapýlan ortada ceza sahasý içinde iyi yükselen Cüneyt kafa vuruþuyla topu
Ulukavakspor aðlarýna
göndererek takýmýný 1-0
öne geçirdi.
Golden sonra Ulukavakspor beraberlik golü için daha istekli olsada
hücumda etkili isim olmayýnca pozisyon bulmakta zorlandý. 72. dakikada sað kanattan ceza
sahasýna yapýlan ortada
Ulukavakspor savunmasýndan seken top karambol meydana getirdi topa
son dokunan Salim topu
ikinci Kastamonuspor
golü olarak Ulukavakspor aðlarýna gönderdi ve
maçýn skorunu belirledi:
0-2
Bu sonuçla Uluka-
Çimento takibi sürdürdü
HAKEMLER
vakspor 21 puanda kalýrken Kastamonuspor 55
puana yükseldi. Ulukavakspor’un ligde kalmak
için þiddetle puana ihtiyacý olurken konuk Kastamonuspor bu hafta sonu
kendi sahasýnda oynayacaðý maçý kazanmasý halinde ligin bitimine iki
hafta kala þampiyonluk
:
Yüksel Basar, Ömür
Soytemiz, Furkan Alagöz
.
ÇÝMENTOSPOR :
AFDK’dan kabala ceza
Samet, Emre, M. Caner,
Alpaslan, Yunus Emre
(Metehan), Doðancan
(Metin), Lokman, Serdar
(Arda), Hasan Manici,
Bünyamin, Ýsmail.
POR
BAL temsilcimiz Ulukavakspor’un 1
Mart tarihinde evinde oynadýðý Fatsa Belediyespor maçýndan sonra çýkan olaylarla ilgili
karar AFDK’dan nihayet çýktý. Üç kez farklý
kararlar alan AFDK sonunda kabala tüm sporculara ayný cezayý vererek dosyayý karara baðladý. Bundan önce anlaþýlmaz þekilde cezaya
gerek görmeyen sonra tedbir konular Ulukavakspor’dan Serdar Bilal’a üç maç ceza verildi.
Önce tedbir konulan daha sonra kaldýrýlan Fatsa Belediyespor’dan Doðan Cankurtaran, Muhammet Canberk Yantur ve Sercan
Tunç’a da ayný þekilde üçer maç ceza verildi.
Bu dört futbolccu cezalarýnýn kalanýný tamamladýktan sonra takýmlarýnda forma giyebilecekler.
4-0
ÝSKÝLÝPGÜCÜS-
: Mustafa, Cem
(Ender), Yunus Emre,
Galip, Ulaþ (Mustafa),
salih, Mücahit, Ýsmail,
Ukase, Sezai (Ý. Burak),
Remzi.
GOLLER : 3. dak.
Lokman, 40. dak. Serdar,
45. dak. Doðancan, 57.
dak. Bünyamin (Çimentospor).
Ulukavak-Fatsa maçýndan sonra
çýkan olaylarda rapor edilen bir
Ulukavakspor üç Fatsa’lý
futbolcuya üçer maç ceza verildi.
Serdar Bilal cezasýný tamamladý
1. Amatör Küme’de
Çimentospor, Ýskilipgücüspor önünde ilk yarýdaki golleriyle 4-0 galip
gelerek þampiyonluk
umutlarýný son haftalara
taþýdý.
Ýlk yarýda deplasmanda yenildiði Ýskilipgücüspor ile Mimar Sinan sahasýnda karþýlaþan
Çimentospor
rakibi
önünde henüz 3. dakikada kontrataktan Lokman’la bulduðu golle
öne geçti. Sonraki bölümde maça tutunmaya
çalýþtý ancak hücumda final paslarýnda baþarýlý
olamadý. Ýlk yarýnýn son
beþ dakikasýnda Serdar
ve Doðancan’ýn golle-
riyle Çimentospor soyunma odasýna 3-0 önde
girdi. Ýkinci yarýnýn baþýnda Bünyamin’le farký
dörde çýkaran Çimentospor son bölümde kontrollü bir futbol oynadý
ve maçý 4-0 kazanarak
lider Osmancýkspor’u
takibini sürdürdü.
Osmancýk Belediye
farký korudu: 2-1
SAHA: Mimar Sinan .
HAKEMLER : Gökhan Yumlu,
Barýþ Karakuþ, Murat Onur Kindar .
HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Berkan,
Cem, Ö. Faruk, Hasan Sefa, Gökhan,
Serkan (Selçuk), Murat, Mehmet Ali,
Veysel, Ali, Bahadýr .
OSMANCIK BELEDÝYESPOR :
Alper, Mehmet, Sefer, Melih (Yunus
Emre), Rýdvan, Ersin, Timur, Muhammet (Kamil), Kazým, Tayfur, Yavuz (Emre).
KIRMIZI KART: 78. dak. Bahadýr
(Eti Lisesi Gençlikspor).
GOLLER :45+1. dak. Kazým, 77.
dak. Kamil (Osmancýk Belediyespor),
70. dak. Ö. Faruk (Hitit Gençlikspor).
1. Amatör Küme’de düþme hattýndan uzak kalmak isteyen Osmancýk Belediyespor, Hitit Gençlikspor’u 2-1 yenerek rakipleri ile arasýndaki puan farkýný korudu.
Kültürspor’un kazanmasý üzerine
düþme potasýna iyice yaklaþan Osmancýk Belediyespor, Hitit Gençlikspor
önünde ilk yarýnýn uzatma dakikalarýnda
bulduðu golle soyunma odasýna 1-0 önde girdi.
Ýkinci yarýda Hitit Gençlikspor beraberlik için baský kurdu ve Ömer Fa-
ruk’un kalecinin hatasýndan bulduðu
golle skor 1-1 oldu. Osmancýk Belediyespor 77. dakikada Kamil’in kafasýndan bulduðu golle yeniden öne geçti.
Maçýn son bölümünde Hitit Gençlikspor’dan Cem’e ikinci sarý karttan oyundan atan maçýn hakemi gelen tepkiler
üzerine yardýmcýlarýyla görüþtü ve sarý
kartý olmadýðý için bu kartý iptal etti. Kalan bölümde Osmancýk Belediyespor rakibe gol þansý vermedi ve sahadan 2-1
galip ayrýlarak son üç haftaya avanajýný
koruyarak girdi.
Merve Taþ
finalde yenildi
Ankara’da yapýlan genç milli takým seçmesinde
Merve Taþ finalde yendiði rakibine yenilerek ikinci oldu.
Avrupa Þampiyonasý’nda mücadele edecek milli
takýmý belirlemek amacýyla cumartesi günü Ankara’da
yapýlan milli takým seçmesinde Merve Taþ 48 Kg’da
mücadele etti.
Dört sporcunun mücadele ettiði bu sýklette Merve
Taþ ilk turda Sakarya’dan Rabia Batur’u yenerek finale
yükseldi. Diðer maçta ise Aksaray’dan Büþra Özdek
Bursa’dan Damla Çalýþkan’ý yenerek Merve Taþ’ýn rakibi oldu. Daha önceki müsabakalarda yendiði Aksaray’lý
rakibine yenilen Merve Taþ ikinci oldu. Taþ bu hafta sonunda Samsun’da yapýlacak Grand Slam turnuvasýnda
milli takýmda mücadele edecek.
PAZARTESÝ 23 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Teknik personel hizmet alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali
Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük
Binasý 2. Kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje
Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü
Çorum merkez Çöplü Mahallesi 16
derslikli ortaokul yapýmý inþaatý
yapým iþi.
Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans
salonu
Saat: 10.00
19 TH 752 plakalý, 2008 model,
TEMSA marka beyaz renkli
otobüsün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 50.000
Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No:
63/A Kaynar Otopark/Çorum
Saat: 14.00-14.10
YÝTÝK
Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek
Okulu Makina ve Metal Teknolojileri Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Ahmet DANACI
Yýlmaz oðlu 02.08.1989 Samsun Terme Doðumlu
Okul Numarasý: 11923000002
(Ç.HAK:676)
(Ç.HAK:628)
0 545 656 60 11
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
Mür. Tel: 0 546 945 43 55
(Ç.HAK:584)
(Ç.HAK:571)
Ýrtibat No: 0 537 253 75 52
Baþvurular bu telefon numarasýna
yapýlacaktýr.
SAHÝBÝNDEN
SATILIK
* Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan
Ýlköðretim Okulu karþýsýnda
sahibinden satýlýk daire
* Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna
Cepheli sahibinden satýlýk arsa
Tel: 0 538 051 61 30
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere oto
elektrikçisi aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Akabe Otogaz
Aþaðý San. Tarým Cad. No: 5 (Kýþla Karþýsý)
Tel: 333 19 99 - 0 532 624 39 45
ELEMAN ARANIYOR
Banvit piliç ürünleri satýþýnda pazarlamacý
olarak çalýþacak, ehliyeti olan lise mezunu
BAY eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
AKSOYLAR GIDA LTD. ÞTÝ.
Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 29. Sokak
No: 38
Tel: 0 364 212 29 26
KURYE ALINACAKTIR
SATILIK LÜKS SATILIK TARLA
DAÝRE
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
motor kullanabilen askerliðini
yapmýþ tercihen evli bay kurye
alýnacaktýr.
Aktif Ýleti Kurye
0 530 280 86 67
MÜRACATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
TAÇMAK MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8. CAD.
NO:7
ÇORUM
(Ç.HAK:622)
Mür. Tel: 0 532 382 66 88
Küçük Sanayi Sitesinde halen faal
durumda bulunan halý yýkama tesisi
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 534 595 15 08
3. Stad Sokak’ta 120 m2, 3. kat
yeni daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
Elmalý Köyü önünde 12050 m2 eski
Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum’a 10
km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60
m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe
projelerine müsait tarla sahibinden
satýlýktýr.
Deðeri: 120.000 TL
0 534 630 99 42
(Ç.HAK:558)
0 506 417 69 49-0 544 783 70 56
Volkswagen Crafter 22+1
servis aracý S plakasý ile
birlikte satýlýktýr.
Karpuz ve sebze reyonumuzda
çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bay
tezgahtarlar alýnacaktýr.
Satýlýk AKKENT TOKÝ’de
Özel Halk KÝRALIK DAÝRE
3+1 - 120 m2
Otobüsü
Mür. Tel: 0 535 550 67 76
(Ç.HAK:380)
(Ç.HAK:651)
Ruhsatlý 3000 tane kuþ kafesleri,
kuluçka makinasý ve her türlü
teçhizatýyla býldýrcýn çiftliði satýlýktýr.
(Ç.HAK:667)
SATILIK BILDIRCIN
ÇÝFTLÝÐÝ
SAHÝBÝNDEN
SATILIK S PLAKA
Halen faal durumda, müþteri
potansiyeli olan, cadde üzeri, bahçeli,
geniþ lokantamýz iþ deðiþikliði
nedeniyle devren satýlýktýr.
Halen faal durumda 25 senelik
müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün
salonu ve kýraathane satýlýktýr.
Not: Ayrý ayrý da satýlabilir.
(Ç.HAK:671)
(Ç.HAK:175)
Yorgan, Stor Perde Temizliði
0 532 341 27 22
ELEMAN ARANIYOR
Satýlýk Düðün Salonu Devren Satýlýk DENEYÝMLÝ TORNACILAR
ALINACAKTIR
ve Kýraathane
Halý Yýkama
(Ç.HAK:588)
(Ç.HAK:633)
0-544-327 22 55
K.Sanayi Sitesinde 101. Sokakta No: 3
(AKBANK ve GARANTÝ Bankasýnýn
olduðu sokak) 3 adet yan yana içi yapýlý
SATILIK KIYMETLÝ Dükkanlar
(140 m2-145 m2-175 m2)
Ayrý ayrý veya bütün halinde satýlabilir.
Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM
(Ç.HAK:602)
Ýkram Hazýr Beton bünyesinde çalýþmak
üzere src belgeli beton pompa
operatörleri ve mikser operatörleri
alýnacaktýr.
Görüþmeler yüzyüze yapýlacaktýr.
Ýlgili kiþi: Ýsmail ATAR.
C&v için:[email protected]
SATILIK
SAHÝBÝNDEN DEVREN
LOKANTA
SATILIK
ÇORUM BELEDÝYESÝ KARÞISINDA
LEBLEBÝCÝOÐLU ÝÞ MERKEZÝNDE
SAHÝBÝNDEN SATILIK BÜROLAR
KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝNDE
SATILIK DÜKKANLAR
Beton Pompa Operatörleri ve
Mikser Operatörleri Alýnacaktýr
(Ç.HAK:660)
(Ç.HAK:525)
Emekliyim. 56 yaþýndayým.
B sýnýfý sürücü belgem var.
SRC 2, SRC 4 psikoteknik
belgelerim mevcut. Ýþ arýyorum.
Mür. Tel: 0 546 605 56 57
Adres: Yavruturna Mah.
Kavukçu Sok. No: 3
(Ýkinci Bahar Yaný)
(Ç.HAK:637)
ÝÞ ARIYORUM
(Ç.HAK:1740)
* LAMÝNAT PARKE
* DUVAR KAÐIDI
* CAM TUÐLA
* ATEÞ TUÐLA
* TARIM PERLÝTÝ
Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM
Tel: 0 364 213 57 70 www.senozparke.net
görevlendirilmek üzere;
Tercihen meslek lisesi mezunu,
Askerlik hizmetini tamamlamýþ,
tecrübeli,
B sýnýfý sürücü ehliyetine sahip,
diksiyonu düzgün
BAY personel alýnacaktýr.
Reyon görevlisi ve ön muhasebe için
en az lise mezunu 18-35 yaþ arasý
bay-bayan elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
(Ç.HAK:638)
(Ç.HAK:669)
Laminat Parke
Toptan Perakende Satýþ ve Montajý
PERSONEL
ALINACAKTIR
Servis bölümünde
Çalýþma
Arkadaþlarý
Arýyor
Çalýþma Arkadaþlarý
Arýyoruz
Mür. Tel: 225 60 20
0 533 680 32 81
Adres: Aþaðý San. 2. Çelik Sok.
No: 22 (Kýþla Karþýsý)
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Erka Ofis Kýrtasiye
Dr. Ýlhan Gürel Caddesi
üzerinde 1., 2., 3. katlarda
otoparklý 172 m2 4+1 lüks
daireler satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 237 71 38
Mutlu Akü Çorum Bölge Bayiinde
çalýþtýrýlmak üzere tercihen Endüstri
Meslek Lisesi ve üniversite motormakina elektrik bölümü mezunu
seyahat engeli olmayan, sürücü
belgesine sahip, askerliðini yapmýþ
BAY elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:644)
(Ç.HAK:673)
SAHÝBÝNDEN
SATILIK
LÜKS
DAÝRELER
7 NÝSAN
Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler
Daire Baþkanlýðý
146 Ada no, 2 Parsel no, Köyiçi
Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir
katlý ahþap samanlýk olan 31,96 m2
yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 1.214,48
Yer: Kargý Adliyesi önü
Saat: 10.00-10.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý ilçesi
Baðözü köyü, köyiçi mevkiinde
bulunan 146 Ada, 3 Parsel sayýlý
taþýnmaz üzerinde bulunan ahþap ev
ve bahçesinin satýþý iþi.
Muhammen bedel: 8.419,36
Yer: Kargý Adliyesi önü
Saat: 10.15-10.25
***
(Ç.HAK:641)
Toner ve kartuþ sarf malzemeleri
alýmý iþi.
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü
Temizlik mal ve malzeme alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
8 NÝSAN
T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
1. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý ilçe,
(Ç.HAK:603)
Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve
Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü
2015-2016-2017 yýllarý 32 aylýk 5
1 NÝSAN
Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler
Daire Baþkanlýðý
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Mimbar
Týrnak Paça
Kelle Paça
***
(Ç.HAK:592)
31 MART
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý
Müsteþarlýk
Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali
Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük
Binasý 2. Kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:2702)
Motorlu Pergola yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi Hizmet
Binasý Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
kiþilik silahsýz özel güvenlik hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evler Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü / Akkent Mah. Akkent
Cad. No: 110 Merkez / Çorum
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:659)
27 MART
Çorum Belediye Baþkanlýðý
19
Mür. Tel: 0 537 377 01 86
Spor tesislerine
inceleme
Ýnceleme ile ilgili
haber ve fotolar
17. sayfada
Çatalca’da üç eksik
Furkan sarý kart cezalýsý
Eray sakat
Emrah kart cezalýsý
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü
Tesisler Daire Baþkaný Salih Kablan, tüm
illere dört bir kiþilik spor salonu
yaptýklarýný ancak Çorum’a Belediye ile
imzalanan protokol nedeniyle salon
yapamadýklarýný söyledi. Kablan bu
sorunun çözülmesi halinde salon yapýmýna
hemen baþlanacaðýný belirterek Çorum
sporu açýsýndan hayati önem taþýyan bir
konuya dikkat çekti. Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü 10 Eylül’de sona erecek
protokolü hemen fesh etmesi halinde
Çorum’a spor salonu yapýmý için Genel
Müdürlük hemen çalýþma yapacak.
Tesisler Daire Baþkaný Salih Kablan Ýl Müdürü Haþim Eðer ile 2 nolu sahayý incelerken
Çorum Belediyespor’da Çatalca maçýnda sarý kart gören
Furkan ve Emrah dördüncü kartlarýný görerek cezalý duruma
düþtüler. Ayaðýnda ödem oluþan Eray’ýnda hafta sonu forma
Çorum Belediyespor’da Emrah
ve Furkan cezalýlar. Dün oynanan Çatalcaspor maçýnda sarý kart gören üç
isimden Furkan ve Emrah bu sezonki
dördüncü kartlarýný gördüler ve cezalý
duruma düþtüler. Bu iki futbolcu hafta
sonu Tuzlaspor ile oynanan maçta forma giyemeyecekler.
Çatalca maçýnda cezasý biten
PAZARTESÝ 23 MART 2015
Çaðlar bu hafta sonu oynanacak Tuzlaspor takýmýndaki yerini alabilecek.
Öte yandan Çatalcaspor maçýnda
aldýðý darbe ile sakatlanan Eray’ýn
ayaðýnda ödem oluþtuðu ve büyük ihtamalle bu hafta sonu forma giyemeyeceði öðrenildi. Eray’ýn durumu hafta içinde yapýlacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.
Çatalca’da golü unuttuk: 0-0
Niðde galibiyetinin verdiði moralle Çatalca deplasmanýna giden Çorum Belediyespor rakibe uzatma
dakikalarý dýþýnda pozisyon vermediði maçta rakip kalede girdiði net pozisyondan yararlanamadý. Final
Grubu yolunda alýnacak galibiyetin büyük önem taþýdýðý maçtan kýrmýzý siyahlý takým yine gol
ÇATALCASPOR
TURKUAZ
TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU
Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi
Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: 0 364 224 32 99
Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Haftanýn Toplu Sonuçlarý
Çatalcaspor - Çorum Belediyespor
Kýrýkhanspor - Tire 1922spor
Manavgatspor-Zonguldak Kömürspor
Adliyespor - Kýzýlcabölükspor
Niðde Belediyespor-Bursa Nilüfer
Tuzlaspor - Gaziosmanpaþa
: 3-1
Tutap Þekerspor-Batman Petrolspor : 1-2
: 0-0
: 1-0
: 1-2
: 1-1
: 0-1
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tuzlaspor
Darýca Gençler
Zonguldakspor
Ýstanbulspor
Bursa Nilüfer
Çorum Belediye
Tire 1922
Kýzýlcabölük
Kýrýkhanspor
Adliyespor
Niðde Belediye
Batman Petrol
Manavgatspor
Çatalcaspor
Gaziosmanpaþa
Tutap Þekerspor
Akçaabat FK
O
27
27
27
27
26
27
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
G
16
16
12
13
9
10
12
10
10
9
9
10
10
9
5
3
4
0
B
10
10
12
8
15
12
5
10
8
10
10
7
6
7
7
7
6
0
Gelecek hafta
M
1
1
3
6
2
5
9
7
9
8
8
10
11
11
15
17
17
27
A
53
43
34
42
31
29
41
37
34
39
34
29
35
26
26
20
15
0
Y
24
15
17
19
16
26
26
28
25
31
28
30
29
27
39
55
52
81
29 Mart Pazar :
Çorum Belediyespor - Tuzlaspor.
Bursa Nilüferspor - Çatalcaspor.
Kýzýlcabölükspor - Niðde Belediyespor.
Zonguldak Kömürspor- Ýstanbulspor.
Tire 1922spor - Manavgatspor.
Gaziosmanpaþa - Þekerspor.
Kýrýkhanspor - Darýca Gençlerbirliði.
P
58
58
48
47
42
42
41
40
38
37
37
37
36
34
22
16
15
0
ÇorumBelediyespor, Niðde Belediyespor
galibiyetinin verdiði moralle çýktýðý Çatalcaspor
deplasmanýndan 0-0 beraberlik ve bir puanla
döndü. Maçýn doksan
dakikalýk bölümünde rakibinden üstün bir futbol
ortaya koyan ve rakip kalede bir çok pozisyon bulan kýrmýzý siyahlý takým
yine hücumda etkisiz kalýnca play-off yolunda
çok önemli iki puaný býrakarak evine döndü.
Ýkinci yarýda yaþadýðý inanýlmaz düþüþe
geçen hafta içinde evinde
Niðde Belediyespor’u 31 yenerek son veren Çorum Belediyespor çýkýþýný devam ettirmek için
kazanmak amacýyla çýktýðý Çatalcaspor deplas-
Sercan...........................5
Oðuz.............................4
Evren ............................6
Sertaç............................4
Alp................................4
(84. dak. Mehmet .........)
Erhan ............................3
Muhammet...................4
(90. dak. Barýþ...............)
Oðuzhan .......................4
Tayfun ..........................5
Okan.............................4
Murat............................4
ÇORUM BELEDÝYE
Fatih..............................5
Eray ..............................4
Osman ..........................5
Akýn..............................6
Ýmam ............................5
Furkan ..........................5
(87. dak. Nedim............)
Mehmet Akif................5
Emrah...........................3
(81. dak. Buðra .............)
Murathan......................4
Berat .............................3
Muhammet Fatih .........4
(72. dak. Recep...........2)
STAT : Ziya Altýnoðlu.
SARI KART: Eray, Furkan, Emrah (Çorum
Belediyespor), Muhammet, Okan (Çatalcaspor).
HAKEMLER : Levent Balcý, Serkan Gülçer,
Sercan Ertemçöz.
Harun AKKAYA / ÇATALCA
manýnda Niðde onbiri ile
çýktý. Cezalý Çaðlar’ýn
yerine Muhammet Fatih’i sakat Sefa’nýn yerine Eray’ýn forma giydiði
maçýn ilk dakikalarýndan
itibaren oyunun kontrolünü eline alan Çorum
Belediyespor ilk yarýda
rüzgara karþý oynamasýna raðmen üstünlüðünü
korumayý baþardý.
Ýkinci devrede de
rakibine pozisyon vermeyen ve oyunun kon-
trolünü elinde bulunduran Belediyespor yine
son vuruþlarda ve final
paslarýnda baþarýlý olamayýnca sahadan golsüz
beraberlik ve bir puanla
ayrýldý. Maçý 200 kadar
ev sahibi Çatalcaspor taraftarý ile Ýstanbul’da
oturan 50 kadar Çorumlu
futbol sever izledi. Maçý
Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül ve Mali As
Baþkan Fatih Özcan ile
birlikte Çorlu Kaymaka-
Emrah Çatalcaspor maçýnda net pozisyonlardan yararlanamayan isimlerden birisi oldu
Bu sezon ilk kez onbirde forma giyen Muhammet Fatih Kanat bir atak geliþtirme çabasýnda
mý olarak görev yapan
hemþehrimiz Levent Kýlýç’ da izledi.
MAÇTAN DAKÝKALAR:
1. dakikada orta sahada Muhammet Fatih
kaptýðý topla hareketlendi solunda Murathan’a
çýkardý ceza sahasýna girdiði anda ortaya çýkarmak yerine kaleyi vurunca üstten farklý auta gitti.
14. dakikada Mehmet Akif’le geliþen atakta savunma arkasýna attýðý güzel topla Emrah haraketlendi
çaprazdan
yerden sert vurdu kaleci
topa köþeden topa sahip
oldu ve gole izin vermedi.
38. dakikada Belediyespor’un uzun kullandýðý taç atýþýnda savunmanýn uzaklaþtýrdýðý topa Akýn geliþine sert vurdu top direðin dibinden
auta gitti.
ilk yarýyý rüzgara
karþý oynadýk ancak etkili olan Çorum Belediyespor son vuruylarda baþarýlý olamayýnca devre 0-0
berabere bitti,.
58.
dakikada
Eray’ýn uzun topulla savunmadan çýkan kýrmýzý
siyahlý takýmda Muhammet Fatih topla buluþtu
boþ durumdaki Emrah’a
Çatalcaspor- Çorum Belediyespor maçýný Belediye
Baþkaný Zeki Gül, Çorlu Kaymakamý olarak görev
yapan hemþehrimiz Levent Kýlýç ile birlikte izledi
çýkardý topu iyi kontrel
çok yaklaþtýk. Osman’ýn
edemeyince savunma
sað kanattan geliþtirdiði
tehlikeyi zaklaþtýrdý. Döatakta ceza sahasýna yanen topu Belediyespor
pýlan ortada Recep kafatac atýþýnda Eray’ýn ortayý vurdu savunmadan
sýnda Muhammet Fatih
sekti top bom boþ dukafayla aþýrdý Emrah
rumda
Murathan’ýn
müsait durumda vurdu
önünde kaldý vuruþunda
savunma kayarak topu
çizgi üzerinde savunmakornere attý.
nýn sýrtýndan dönen top
kornere gitti.
76. dakikada orta
sahada Murathan’ýn pa90+3. dakikada ev
sýnda topu önünde bullan
sahibi takýmýn kullandýðý
Emrah rakibinden kurkorner atýþýnda arka dituldu ceza sahasýna girdi
rekte Enver iyi yükseldi
kaleciyle baþ baþa poziskafayý vurdu aðlara gityonda sert vurdu kaleci
mekte olan topa Fatih
topu köþeden tokatladý
son anda parmak uçlarýyve savunma tehlikeyi
la dokundu ve kornere
uzaklaþtýrdý.
atarak kalesini mutlak bir
golden kurtardý.
82.dakikada gole
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
17 514 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content